Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

TAHUN 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

M1 23/1/2014

Modul 1: Kesiha a! "i#i$al Kesiha a! Di%i da! Re&%odu$ i'

. 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.1 Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat.

B(D1E1

Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

M2 610/1/201 4

Kesiha a! Di%i Da! Re&%odu$ i'

. 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.! Mengamalkan aktiviti fizikal untuk men"apai pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

B)D1E1

Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

M3 1317/1/201 4

Kesiha a! Di%i Da! Re&%odu$ i'

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.# Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

B)D1E(

$ al %a&ab / Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi.

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

TAHUN 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

M4 2024/1/201 4

Kesiha a! Di%i Da! Re&%odu$ i'

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.' Mengamalkan p stur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal.

B)D1E)

$ al %a&ab / Pemerhatian / Lembaran kerja. Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

M5 2721/1/201 4

Kesiha a! Di%i Da! Re&%odu$ i'

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.( Menyatakan kepentingan rehat dan tidur yang men"ukupi untuk pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

B*D1E1

$ al %a&ab / Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

M6 3/27/2/2014

Kesiha a! Di%i Da! Re&%odu$ i'

1.! Mendem nstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan dan repr duktif.

1.!.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat. 1.!.! )erkata TI*+K kepada sentuhan tidak selamat.

B)D(E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi.

Tida$ &e%lu di a'si%

M7

Kesiha a! Di%i

1.! Mendem nstrasi

keupayaan

1.!.# Mengenal

pasti

individu

Tida$ &e%lu

Pemerhatian/

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

TAHUN 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1014/2/201 4

Da! Re&%odu$ i'

dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan repr duktif.

yang mungkin melakukan sentuhan tidak selamat. 1.!.' Menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan tidak selamat. 1.#.1 Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali &aktu makan.

di a'si% B)D(E(

Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

M8 1721/2/201 4

Pe+a$a!a!

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

B(D(E1

$ al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

M9 2428/1/201 4

Pe+a$a!a!

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

1.#.! Menyatakan kepentingan pengambilan makanan dan minuman yang berkhasiat.

B,D1E1

$ al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

M10 27/3/2014

Pe+a$a!a!

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.#.# Mengenal pasti jenis makanan dan minuman yang b leh menyebabkan berat badan yang berlebihan dan besiti. 1.#.' Mengamalkan pengambilan makanan dan

B)D)E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

M11 10-

Pe+a$a!a!

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan

B*D(E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

TAHUN 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

14/3/201 4

yang sihat dan selamat

minuman keperluan.

mengikut Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi B)D)E( $ al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

M12 1721/3/201 4

Pe+a$a!a!

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.#.( Mengamalkan tabiat makan dan minum yang sihat.

CUTI PENGGAL 1 ( 22 30 MAC 2014 ) M13 31/34/4/2014


Pe+a$a!a! 1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat 1.#., Men"eritakan tabiat pengambilan makanan dan minuman dalam kalangan ahli keluarga. B*D(E( $ al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi B)D)E) -Pe! a$si%a! di.a/u!.$a!0 $ al %a&ab / Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi B1D1E1 Pemerhatian / )ers al %a&ab /

M14 711/4/201 4

Pe+a$a!a!

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.#.- Menyatakan pengaruh rakan dalam pengambilan makanan dan minuman. 1.#.. Menyatakan pengaruh media dalam pengambilan makanan dan minuman.

M 15 1418/4/201

Pe!1alah.u!aa! Baha!

1.' Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisik terhadap diri/

1.'.1 Mengenali jenis bahan ketagihan iaitu r k k/ dadah dan alk h l.

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

TAHUN 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

keluarga dan masyarakat.

Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

M 16 2125/4/201 4

Pe!1alah.u!aa! Baha!

1.' Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisik terhadap diri/ keluarga dan masyarakat.

1.'.! Men"eritakan kesan negatif mer k k/ mengambil dadah dan alk h l terhadap kesihatan diri serta rang lain.

B,D(E1

Pemerhatian / )ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

M 17 28/42/5/2014

Pe!1alah.u!aa! Baha!

1.' Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisik terhadap diri/ keluarga dan masyarakat.

1.'.# Melap rkan kepada rang de&asa berkaitan penyalahgunaan bahan dalam kalangan rakan.

B2D1E1

)er"erita / Pemerhatian / )ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

M 18 59/5/2014

Pe!1alah.u!aa! Baha!

1.' Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisik terhadap diri/

1.'.' )erkata TI*+K kepada pela&aan penyalahgunaan bahan.

Tida$ &e%lu di a'si%

Pemerhatian / Lak nan / Lembaran Kerja

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

TAHUN 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

keluarga dan masyarakat.

1.'.( Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidak menyalahguna bahan. !.1.1 Mempamerkan perasaan seperti bimbang/ "emas dan tidak selamat.

B)D*E1

Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi )ers al %a&ab / Perbin"angan Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

M19 1216/5/201 4

Modul (: Kesiha a! Me! al3 E+osi da! Sosial Pe!.u%usa! Me! al Da! E+osi

!.1 Mengetahui pelbagai jenis em si/ kepentingan dan "ara mengurus em si untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

B1D(E1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 28/5 15/6/2014 ) M 20 1620/6/201 4


Pe!.u%usa! Me! al Da! E+osi !.1 Mengetahui pelbagai jenis em si/ kepentingan dan "ara mengurus em si untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. !.1 Mengetahui pelbagai jenis em si/ kepentingan dan "ara mengurus em si untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. !.1 Mengetahui pelbagai jenis em si/ kepentingan dan "ara mengurus em si untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan !.1.! Menunjuk "ara yang sihat ketika meluahkan perasaan kepada rang yang b leh diper"ayai. B*D)E1 Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi B,D)E1 )er"erita / Lak nan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi B)D,E1 Lak nan / )ers al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK :

M 21 2327/6/201 4 M22 30/64/7/2014

Pe!.u%usa! Me! al Da! E+osi

!.1.# Mengamalkan sikap p sitif untuk mengurus perasaan diri seperti rasa bersalah/ bimbang/ takut/ marah/ "emburu dan tidak selamat. !.1.' Mengenal pasti perasaan yang &ujud akibat perubahan yang berlaku dalam keluarga dan persekitaran seperti

Pe!.u%usa! Me! al Da! E+osi

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

TAHUN 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

seharian.

pertambahan kehilangan ahli keluarga.

dan dalam

Kreativiti dan In vasi

M23 711/7/201 4

Ke$elua%.aa!

!.! Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

!.!.1 Menyatakan perbezaan fizikal perempuan dan lelaki. !.!.! Men"eritakan perbezaan antara pera&akan perempuan dan lelaki.

B)D2E1 -Pe! a$si%a! di.a/u!.$a!0

)er"erita / )ers al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi.

M24 1318/7/201 4

Ke$elua%.aa!

!.! Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

!.!.# Menghargai diri dan gembira dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

B2D(E1

)ers al ja&ab / )er"erita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi.

M25 2125/7/201 4

Ke$elua%.aa!

!.! Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

!.!.' Mengamalkan sikap mengh rmati antara satu sama lain tanpa mengira jantina.

B)D2E(

)er"erita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi.

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

TAHUN 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

CUTI RAYA PUASA ( 28/7 1/8 2014 ) M26 48/8/2014


Pe%hu/u!.a! !.# Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpers nal dan k munikasi berkesan dalam kehidupan seharian. !.#.1 Mematuhi ajaran agama. B*D*E1 Lak nan / )ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

M27 1115/8/201 4

Pe%hu/u!.a!

!.# Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpers nal dan k munikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

!.#.! Menzahirkan kasih sayang yang berbeza kepada Tuhan/ diri/ ibu bapa / penjaga/ ahli keluarga/ guru dan rakan.

B2D)E1

)ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

M28 1622/8/201 4

Pe%hu/u!.a!

!.# Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpers nal dan k munikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

!.#.# Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan individu atau kumpulan seperti tidak membuli dan menyakiti rang lain. !.#.' Mengamalkan rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih sesama manusia.

B*D*E(

)ernyanyi / )er"erita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

M29 2529/8/201 4

Pe%hu/u!.a!

!.# Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpers nal dan k munikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

B2D)E(

Lak nan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

TAHUN 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

M30 15/9/2014

Modul ): Kesiha a! Pe%se$i a%a! Pe!1a$i

#.1 Mengetahui jenis penyakit dan "ara men"egah serta mengelak risik penyakit dalam kehidupan seharian.

#.1.1 Mengenal pasti tanda0 tanda k njunktivitis. #.1.! Menyatakan "ara mengelak daripada jangkitan k njunktivitis.

B)D4E1 -Pe! a$si%a! di.a/u!.$a!0

Perbin"angan / )ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

M 31 812/9/201 4

Pe!1a$i

#.1 Mengetahui jenis penyakit dan "ara men"egah serta mengelak risik penyakit dalam kehidupan seharian.

#.1.# Menyatakan langkah0 langkah yang perlu diambil atau dia&asi jika mengalami k njunktivitis.

B,D*E1

Perbin"angan / )ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi )ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 13 21 SEPTEM ER 2014 ) M 32 2226/9/201 4 M33 29/93/10/201 4


Pe!1a$i #.1 Mengetahui jenis penyakit dan "ara men"egah serta mengelak risik penyakit dalam kehidupan seharian. #.1.' Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata/ sakit telinga/ hidung berdarah/ ekzema dan alahan. B(D)E1

Pe!1a$i

#.1 Mengetahui jenis penyakit dan "ara men"egah serta mengelak risik penyakit dalam kehidupan seharian.

#.1.( Mengenal pasti tanda penyakit berjangkit..

tanda0 tidak

B,D*E( -Pe! a$si%a! di.a/u!.$a!0

Lak nan / )er"erita / Lembaran Kerja Cadangan EMK Kreativiti dan In vasi

#.1., Menyatakan langkah0 langkah yang perlu diambil atau dia&asi jika mengalami penyakit tidak

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

TAHUN 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

berjangkit.

M34 510/10/20 14

Kesela+a a!

#.! Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem nstrasi kemahiran ke"ekapan psik s sial dalam kehidupan seharian.

#.!.1 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang berbahaya di rumah/ sek lah/ taman permainan dan tempat a&am. #.!.! Menyenaraikan "ara penyimpanan peralatan dan bahan seperti ra"un dengan selamat.

B)D5E1 -Pe! a$si%a! di.a/u!.$a!0

)ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

M35 1217/10/20 14

Kesela+a a!

#.! Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem nstrasi kemahiran ke"ekapan psik s sial dalam kehidupan seharian.

#.!.# Mengenal pasti situasi tidak selamat di rumah/ sek lah/ taman permainan dan tempat a&am.

B)D5E( .

)ers al %a&ab / )ernyanyi / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

M 36 2024/10/20 14

Kesela+a a!

#.! Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem nstrasi kemahiran ke"ekapan psik s sial dalam kehidupan seharian.

#.!.' Menyatakan kesan kemalangan dan ke"ederaan seperti ke"a"atan kekal tubuh badan.

B)D5E)

)ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

TAHUN 2

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

M 37 2731/10/20 14

Kesela+a a!

#.! Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem nstrasi kemahiran ke"ekapan psik s sial dalam kehidupan seharian.

#.!.( Mengamalkan langkah0 langkah keselamatan untuk mengelak kemalangan/ ke"ederaan dan situasi tidak selamat di rumah/ sek lah taman permainan dan tempat a&am pada setiap masa.

B*D,E1

Perbin"angan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi.

M 38 37/11/201 4

Pe% olo!.a! Ce+as

#.# Mengetahui asas pert l ngan "emas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

#.#.1 Mengetahui situasi ke"emasan. #.#.! Meminta bantuan apabila berlaku ke"emasan

B)D6E1

Lak nan / )er"erita Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah. *M 39 & 40 D G!"!#!$ %$&%# '%!& ()!#& #!" '*)+!M! M%) D,M%) D

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS