Anda di halaman 1dari 58

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN

SCOALA POSTLICEALA F.E.G PLOIESTI PROIECT DE DIPLOMA

DOMENIUL: SANATATE SI ASISTENTA PEDAGOGICA SPECIALITATEA: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

ABSOLVENT PROFESOR INDRUMATOR Farmacist MATEI STANESCU

SESIUNEA IUNIE - 2009

TEMA PROIECTULUI DE ABSOLVIRE

ANALGEZICE SI ANTIPIRETICE

ANALGEZICE - ANTIPIRETICE

I. INTRODUCERE .. .. pg.4 II. BAZELE FIZIOPATOLOGICE ....pg.5


II.1. FIZIOLOGIA TERMOREGLARII 1. Homeostazia termica .pg.5 2. Termoge eza .pg.5 !. Termo"iza ... pg.5 4. Reg"area temperat#rii corp#"#i ..pg.5 5. T#"$#rari a"e termoreg"arii . pg.% II.2. FIZIO&ATOLOGIA '(RERII pg.% 1. '#rerea ..pg.% 2. &rag#ri"e )#rerii . pg.* !. +a#ze"e )#rerii ... pg., 4. Importa ta )#rerii ...pg., III. BAZE FARMACODINAMICE . pg.1. Acti# e a a"gezica .pg.2. Acti# e a tipiretica . Fe$ri/#ga0 ... pg.!. +"asi/icare ..pg.11 IV. BAZE FARMACOTOXICOLOGICE.. pg.1! 1. Farmacoterapie .. pg.1! 2. I )icatii terape#tice ... pg.14 !. Farmacoepi)emio"ogie .. pg.14 V. REPREZENTANTI. MEDICATIE. . Pg. 15 1. +"asi/icare . pg.15 2. A"te a a"gezice si a tipiretice pg.5% !. &reparate 2omeopate .. pg.5% VI. CONCLUZII ... pg.5* VII.BIBLIOGRAFIE ... pg.5,

I.

INTRODUCERE

3a atatea este # a )i aspiratii"e ce"e mai p#ter ice a zi"e"or oastre si este stra s si i )iso"#$i" "egata )e participarea perma e ta si cat mai acti4a5 )ar mai a"es i c# osti ta )e ca#za a /iecar#ia )i tre oi pe tr# me ti erea ei. Ea co stit#ie # )rept i a"ie a$i" a" t#t#ror oame i"or si tre$#ie i te"easa ca o 6$# astare comp"eta )i p# ct )e 4e)ere /izic5 mi ta" si socia" si # i seam a )oar a$se ta $o"ii sa# a # ei i /irmitati7. Arg#me te"e care permit sa se i tre4a)a posi$i"itati"e rea"e )e a satis/ace aceasta ecesitate /# )ame ta"a a ome irii s# t "egate i prim#" ra ) )e progrese"e remarca$i"e a"e me)ici ii co tempora e5 )ar mai a"es )e )irectii"e si perspecti4e"e )e )ez4o"tare si per/ectio are a acesteia i 4iitor. &#tem a/irma pe $# a )reptate ca i preze t a# /ost rea"izate importa te progrese5 atat i ceea ce pri4este cresterea promptit#)i ii si e8actitatii act#"#i )iag ostic5 )atorita i pri cipa" "argirii gamei si sporirii te2 icitatii mi9"oace"or )e i 4estigatie i 4asi4e si ei 4azi4e5 cat si pe p"a terape#tic5 pri tr:o stapa ire mai e/icie ta a tot mai m#"tor $o"i5 gratie e8iste tei # or pro)#se me)icame toase )eose$it )e acti4e sa# pri i ter4e tii c2ir#rgica"e )e i a"ta te2 icitate. O$iecti4e"e e8iste te a"e me)ici ii 4iitor#"#i5 si tetic e8primate co 4erg pe toate p"a #ri"e pe tr# a satis/ace )ezi)erat#" optim si ese tia" a" societatii5 ace"a )e a me ti e i )i4i)#" #ma sa atos si e/icie t pe )#rata ma8ima a i tregii sa"e perioa)e )e 4iata. I rea"itate5 m#"ti oame i s# t i )i/ere ti /ata )e soarta propriei persoa e. 'e aceea )#pa parerea mea5 este e4oie )e promo4area s#$ orice mi9"oace a c# osti te"or )espre sa atate si )espre /actorii care o i /"#e teaza. Fiecare om tre$#ie sa stie ca este mai #sor )e pre4e it )ecat )e tratat o $oa"a si ca )epi )e )e /iecare )i tre oi c#m e i gri9im propri#" ostr# orga ism. 3per ca aceasta "#crare sa /ie i teresa ta5 )ar mai a"es #ti"a ce"or care o 4or asc#"ta5 i te tia mea /ii ) aceea )e a /ace oame ii sa )e4i a mai i tereseti )e propria "or sa atate si )e a i te"ege ca pot e4ita aparitia # or a/ecti# i5 )aca isi 4or acor)a p#ti mai m#"ta ate tie si gri9a orga ism#"#i "or.

ANALGEZICE ANTIPIRETICE
II. BAZE FIZIOPATOLOGICE II.1. F ! "#$%"&"g $ %'()"('g&$(
1. *")'"+%'! $ %'() ,$ : asig#ra )es/as#rarea orma"a a procese"or $ioc2imice; : este rez#"tat#" # #i ec2i"i$r# i tre pro)#cerea )e ca")#ra .termoge eza0 si pier)erea )e ca")#ra .termo"iza05 rea"izat pri i ter4e tia # or meca isme /izio"ogice. 2. T'()"g'-'!$ : este asig#rata pri reactii $ioc2imice5 procese meta$o"ice e ergetice )i tes#t#ri5 i )eose$i )i m#sc2i .!1<0 si /icat .41<0; : i 24 ore5 orga ism#" # #i a)#"t me)i#5 care e8ec#ta # "#cr# #sor5 pro)#ce cca. !111 ca"orii. .. T'()"& !$ : este rez#"tat#" i ter4e tiei # or /actori /izici; : se rea"izeaza pri ra)iatii )e # )e ca"orice .51< )i tota"#" pier)erii )e ca")#ra05 co 4ectie .15<05 co )#ctie5 e4aporarea apei )i p"ama i si pie"e .!1<05 i ca"zirea 2ra ei si a aer#"#i i spirat. &ri tre /actorii care i ter4i i co ser4area si pier)erea ca")#rii s# t )e me tio at= : )iametr#" 4ase"or c#ta ate .)i"atare > pier)ere )e ca")#ra5 co strictie > co ser4area ca")#rii0; : 4ariatii"e 4o"#m#"#i sa g#i e .temperat#ri"e ri)icate )etermi a cresterea "#i5 ce"e co$orate sca)erea 4o"#m#"#i sa g#i 0; : mo)i/icarea )e$it#"#i car)iac ./e$ra )etermi a cresterea )e$it#"#i0. I 24 )e ore # a)#"t me)i# pier)e cca. !111 ca"orii. /. R'g&$('$ %')#'($%0( ,"(#0&0 3e rea"izeaza pri meca isme comp"e8e care impie)ica receptorii termici peri/erici5 cai er4oase a/ere te5 ce trii termoreg#"atori5 cai er4oase e/ere te5 meca isme e/ectoare .circ#"atia i pie"e5 g"a )e s#)oripare5 meta$o"ism#" tis#"ar5 etc0. +e trii termoreg"arii co tro"eaza pier)erea )e ca")#ra .i 2ipota"am#s#" a terior0 si pro)#cerea )e ca")#ra .i 2ipota"am#s#" posterior0. +e trii s# t i /"#e tati pe ca"e er4oasa5 2#mora"a si pri a/ere te )e "a scoarta cere$ra"a. Legat#ra )i tre ce trii si meca isme"e e/ectoare se rea"izeaza pe ca"e er4oasa ./i$re simpatico5 er4i somatici0 si 2#mora"a .2ormo ii0. Ri)icarea temperat#rii5 i ca"zirea ce tri"or )etermi a i ter4e tia meca isme"or )e pier)ere a ca")#rii c# )eri4area sa ge"#i spre s#pra/ata
5

c#ta ata5 c# marimea ra)iatiei5 cresterea 4o"emiei pri )i"#area sa ge"#i5 stim#"area secretiei s#)ora"e5 ta2ip ee c# cresterea e4aporarii. 1. T0&20($( $&' %'()"('g&$( Apar i caz#" # #i )ezec2i"i$r# i tre termoge eza si termo"iza. 3e c# osc= a0 Hipotermia : sca)erea temperat#rii corp#"#i pri racire e8cesi4a5 "ezi# i a"e 3?+5 i to8icatii. $0 Hipertermia : cresterea temperat#rii corp#"#i pri i ca"zirea e8ter a e8cesi4a; : /orme= soc#" ca"oric5 soc#" so"ar. c0 Fe$ra : cresterea temperat#rii corp#"#i )atorita /# ctio arii a orma"e a ce tri"or termoreg#"atori5 "a i4e" s#perior ce"#i /izio"ogic5 )esi c# pastrarea ec2i"i$r#"#i )i tre termoge eza si termo"iza; : este o reactie ge era"a5 especi/ica5 )e rasp# s a orga ism#"#i /ata )e # age t oci4; : reprezi ta # meca ism )e aparare; : ca ) s# t )epasite a #mite "imite )e4i e # perico" pe tr# )es/as#rarea procese"or $io"ogice5 c# e/ecte oci4e as#pra 3?+5 aparat#"#i car)io4asc#"ar5 etc. I /# ctie )e ca#za5 /e$ra poate /i= : i /ectioasa .age ti patoge i5 to8i e0; : )e rezor$tie; : e#roge a; : )e )es2i)ratare; : to8ica .me)icame te5 protei e5 s#$sta te c2imice0. I /e$ra5 e8ista o reg"are a meca isme"or )e pro)#cere si pier)ere a ca")#rii5 )ar "a # i4e" s#perior ce"#i orma".

II.2 F ! "#$%"&"g $ 30('( 1. D0('('$


: /e ome p#r /# ctio a"5 care apare ca #rmare a # ei e8citatii )e o a #mita i te sitate5 actio a a) as#pra termi atii"or er4oase )e "a s#pra/ata sa# )i i terior#" orga ism#"#i. a0 Receptori I strat#ri"e s#per/icia"e a"e )erm#"#i5 te )oa e5 m#sc2i5 i a)4e ticea 4ase"or5 i s#$m#coasa 4iscere"or5 i cor ee si seroase .perito e#5 p"e#ra05 # e8ista e8teroreceptori speci/ici .ca pe tr# se si$i"itatea tacti"a si termica0. I toate tes#t#ri"e me tio ate )#rerea este percep#ta pri termi atii"e er4oase "i$ere5 care # rasp# ) se"ecti4e "a )i/erite 4arietati )e e8citatii ci "a
%

$0 : :

c0

/e"5 "a orice e8cita t .mec2a ic5 c2imic5 termic05 )aca acesta este s#/icie t )e p#ter ic. Receptorii pe tr# )#rere s# t #merosi i teg#me te si mai p#ti i 4iscere. La stim#"i /oarte p#ter ici5 receptorii speci/ici .Go"gi5 Meisse er5 @ater: &ace i5 R#//i i5 Ara#se0 participa "a perceperea )#rerii. +ai"e a/ere te a"e se si$i"itatii )#reroase )e "a pie"e= er4ii somatici; )i str#ct#ri"e pro/# )e= er4ii 4egetati4i. Toti er4ii i tra i 3?+ pri ram#ri "atera"e a"e ra)aci i"or ra2i)ie e posterioare sa# pri er4ii era ie i. &#"pa )e tara5 artera me i gia a me)ie si artere"e )e "a $aza cra i#"#i5 # co ti a"te /i$re se siti4e )acat ce"e care co )#c )#rerea. I ma)#4a spi arii5 /i$re"e pe tr# se si$i"itatea )#reroasa s# t "oca"izate i /ascic#"#" spi ota"amic ce tra". A/ere te"e 4egetati4e si ce"e somatice se siti4e se tra smit ace"eiasi ce"#"e )e origi e a caii )#reroase ce tra"e. 'e aceea5 )#rerea 4iscera"a este i registrata )eseori si i teritori#" i er4at )e /i$re"e somatice care merg "a ace"asi segme t spi a"5 /ii ) )e #mita )#rere re/"ectata. Zo a c#ta ata i care ira)iaza o )#rere 4iscera"a este #mita zo a Hea) sa# )ermato si coresp# )e teritori#"#i i er4at )e a/ere te"e ace"easi ra)aci i posterioare. &erceperea )#rerii 3e rea"izeaza5 i tr:o prima treapta "a i4e"#" ta"am#s#"#i. '#rerea5 ca si se zatii"e agrea$i"e5 # pot e8ista /ara t2a"am#s. '#rerea ta"amica este eprecisa5 pre"# gita5 i te se5 i sotita )e o a"erta ge era"a a orga ism#"#i5 c# agitatie si ma i/estari 4egetati4e .ta2icar)ie5 mi)riaza5 etc0 La i4e"#" scoartei cere$ra"e are "oc perceperea co stie ta a )#rerii 5 c# "oca"izarea agresi# ii si )iscer erea at#rii acesteia5 c# i te"egerea atit#)i ii )i/ere tiate ecesare pe tr# a apara sa# a scapa )e /actor#" oci4. Este )e s#$"i iat imposi$i"itatea )e a e4oca5 pri e8citatii i scoarta cere$ra"a5 o se zatie )#reroasa. '#rerea este # /e ome g"o$a"5 care comporta )o#a aspecte ese tia"e si )isti cte5 perceptia si reactia "a )#rere. &erceperea este # /e ome e#ro"ogic5 reactia "a )#rere este # a sam$"# )e /e ome e somatice5 4egetati4e5 psi2ice. Fiecare )i aceste aspecte are # prag propri#. &rag#" perceperii )#rerii e cea mai s"a$a i te sitate a # #i stim#" care este rec# osc#ta ca )#rere.
*

P($g0( &' 30('(

I co )itii simi"are5 acest prag este co sta t "a aceeasi persoa a. E" poate /i mo)i/icat pri zgomot p#ter ic5 stra gerea # #i o$iect i ma a sa# a ma8i"are"or5 )i/erite se zatii .presi# e5 i ca"zire0. &rag#" reactiei "a )#rere este repreze tat )e i te sitatea se zatiei )#reroase care )ec"a seaza /e ome e somatice .co tractia # or m#sc2i B /acia"5 p"eoape5 etc05 4egetati4e .mo)i/icari 4asomotorii )e p#"s5 te sio a"e5 )e respiratie5 s#)oratie5 2iperg"icemie5 etc0. Acest prag este i a"t pe tr# cei c# temperame t /"egmatic si scaz#t pe tr# e4rotici. Mai m#"te persoa e pot a4ea ace"asi prag a" perceperii )#rerii5 )ar prag#ri )i/erite pe tr# reactia )e )#rere.

2. C$0!'&' 30('(
a0 : : : : : $0 : : : c0 &resi# e e8cesi4a sa# tracti# e e8ercitata as#pra termi atii"or er4oase= co tract#re m#sc#"are 4asoco strictie 4aso)i"atatie )iste sii a"e orga e"or ca4itare t#mori5 etc. Tra#matisme pri = "o4iri taiet#ri i tepat#ri5 etc. Iritarea termi atii"or er4oase pri s#$sata te c2imice e8oge e sa# e )oge e .i i /"amatii B mo)i/icarea &H5 co ce tratiei e"ectro"iti"or5 etc0. )0 Hipo8ie:a o8ie5 c# )imi #area o8ige #"#i si a s#$sta te"or #triti4e si ac#m#"area )e meta$o"ite irita ti5 )atorita isc2emiei pri 4asoco strictie pre"# gita5 trom$oza5 em$o"ie. '#pa !1:%1 )e sec# )e )e i trer#pere a circ#"atiei # #i m#sc2i apar )#reri5 care pot /i i "at#rate i cate4a sec# )e5 pri resta$i"irea irigatiei sa g#i e. e0 Temperat#ri"e e8treme .9oase sa# peste 451+0.

.. I)#"(%$-%$ 30('(
'ec"a seaza reactii )e aparare i 4e)erea i )epartarii age t#"#i oci4. 'a orie tari #ti"e pe tr# sta$i"irea )iag ostic#"#i. '#rerea mare si t#"$#rari"e psi2oa/ecti4e co comite te pot co tri$#i "a i sta"area starii )e soc. '#reri"e pre"# gite pot )#ce "a atro/ii m#sc#"are5 t#"$#rari artic#"are sa# er4oase5 "a agra4area e4o"#tiei # or $o"i.

III.BAZE FARMACODINAMICE
1.A,% 0-' $-$&g'! ,$ A a"gezice"e:a tipiretice actio eaza a a"gesic #mai "a i4e"#" ta"am#s#"#i5 ra)ica ) prag#" perceperii )#rerii5 /ara a i /"#e ta reactia "a )#rere. E/ect#" a a"gezic pe tr# # e"e s#$sta te )i aceasta gr#pa se ma i/esta mai e4i)e t i )#reri"e somatice5 ce"e "oca"izate si s#per/icia"e .e8= e4ra"gii5 artra"gii5 ce/a"ee05 c# sa# /ara o compo e ta i /"amatorie si este mai s"a$ i )#reri"e 4iscera"e5 pro/# )e si ge era"izate. I # e"e caz#ri5 "a meca ism#" ce tra"5 t2a"amic s:ar a)a#ga si # #" peri/eric a tii /"amator. A a"gezice"e:a tipiretice i /"#e teaza si ce tr#" termoreg#"ator /ara a mai a4ea a"te e/ecte as#pra 3?+. ?# pro)#c e/ecte se)ati4e5 som o"e ta si som . ?# i /"#e teaza a"te tip#ri )e se si$i"itate si /# ctii"e se zoria"e. ?# a# e/ecte peri/erice as#pra aparat#"#i )igesti4e5 respirator5 car)io4asc#"ar5 etc. ( e"e a a"gezice:a tipiretice a# e//ect a tii /"amator. E8= )eri4ati )e aci) sa"ici"ic= : sa"ici"at )e ?a : aci) aceti"sa"ici"ic )eri4ati )e pirazo"= : ami o/e azo a. 2.A,% 0-' $-% # ('% ,$ 45'2( 50g$6 A a"gezice"e:a tipiretice )imi #a /e$ra actio a ) "a i4e"#" ce tri"or termoreg#"atori si a #me5 "e sca) i4e"#" /# ctio a"5 ti za ) sa:" rea)#ca "a 4a"ori orma"e. +a #rmare se pro)#ce 4aso)i"atatie peri/erica5 tra spiratie5 sca)erea meta$o"ism#"#i. 3#$sta te"e # a# e/ecte ca ) ce trii termoreg#"atori /# ctio eaza orma"5 )eci # sca) temperet#ra orma"a a orga ism#"#i5 # s# t 2ipotermiza te ci #mai a tipiretice. Acti# ea a a"gezice"or:a tipiretice as#pra /e$rei este especi/ica si se pro)#ce i mo) )irect5 pri meca ism ce tra". Fe$ra poate /i scaz#ta si pri me)icame te care actio eaza speci/ic5 )ar i )irect as#pra age ti"or $io"ogici patoge i5 )e e8emp"# pri a ti$iotice si c2imioterapie. Fe$ra este o reactie ge era"a especi/ica5 )e rasp# s a orga ism#"#i /ata )e # age t oci4. Ea reprezi ta # meca ism )e aparare.

..C&$+ 5 ,$('
1.D'( 7$% 3' $, 3 +$& , & ,
a0 3a"ici"ami)a $0 3a"ici"at )e so)i#m c0 Aci) aceti"sa"ici"ic : Aci) aceti"sa"ici"ic B comprimate : Asapri B T: comprimate : Aspiri B CaDer Germa ia B comprimate : E#ropiri B comprimate : Rompiri B comprimate : Aspima8 B T B comprimate : Aci) aceti"sa"ici"ic Tamp. B comprimate : A"Ea 3e"tzer 6Zitro e 7 B comprimate e/er4esc. : E#ropiri T B +omprimate : Ozopiri B comprimate +om$i atii= : Aci) aceti"sa"ici"ic c# G"#co at )e ca"ci# B comprimate : A"gomi : comprimate : A"gopiri B comprimate : A ti e4ra"gic & B comprimate : Aspi)o" B caps#"e : Aspiri &"#s + B comprimate e/er4esce te : +opiri B comprimate : +a"mogripi B comprimate : Ep2imigri B comprimate : Fasco a" M B comprimate : Fasco a" & B comprimate : +a"mo e4ra" B comprimate : ?e4ra"gi B comprimate : Rompiri B comprimate : (psari @itami e + B comprimate e/er4esce te )0 'i/"# isa" : 'i/"# isa" B comprimate /i"mate : 'o"o$i"" B comprimate

2. D'( 7$% 3' # ($!"&"-$


a0 Fe azo a .A tipiri a0 $0 3a"ipri a c0 Metamizo"#m .?orami o/e azo a0 : A"goca"mi B comprimate5 so". I 9ecta$i"a si s#pozitoare : A"goremi B comprimate
11

: A"gozo e : comprimate : A a"gi B comprimate : Metamizo" EEL B comprimate : Metamizo" 3o)ic B s#pozitoare : ?e4ra"gi B so"#tie i ter a : ?o4a"gi B comprimate : so". I ter a : s#pozitoare : /io"e : ?o4oca"mi B comprimate : s#pozitoare : 3i toca"m B comprimate )0 &ropi/e azo #m : &ropi/e azo a B s#pozitoare e0 +om$i atii= : Ami o/e azo a L B s#pozitoare : F#are"i B comprimate

.. D'( 7$% 3' $- & -'


a0 Fe aceti a $0 &aracetamo" : A)o" B sirop : +a"po" B s#spe sie : 'a"ero B comprimate : s#spe sie ora"a : E/era"ga B comprimate e/er4. : p#"4. e/er4esce ta : sirop : &a a)o" B compr. e/er4esce te : &a a)o" Ca$D:I /a t B s#spe sie i ter a : &aracetamo" B s#pozitoare : comprimate : s#spe sie : so"#tie i ter a 254< : &araceto" B so"#tie i ter a : &arami)o" B comprimate mastica$i"e : &er/a"ga B so"#tie per/. c0 &aracetamo"5 +om$i atii : A"gozo e /orte B comprimate : Atara"gi B comprimate : A ti e4ri B comprimate : +a"ma/orte B comprimate : +a"ma t Forte B comprimate
11

: +o)ami & B comprimate : +o")re8 B comprimate : +o")re8 B G# ior B comprimate /i"mate : +o")re8 B ?ite B sirop : +o")re8 B 3i #s B comprimate /i"mate : 'a"ero + B G# ior B p#"4.gra #"ata : E/era"ga @itami e + B comprimate e/er4esce te : E/era"ga &e)riatic B so"#tie i ter a : Fer4e8 B 3a s 3#cre: gra #"e : Gripposta) B +aps#"e : ?o:spa"gi B comprimate : &a a)o" E8tra B comprimate : &aracetamo" &"#s B comprimate : &araco/ B comprimate : &aragrip B comprimate : 3a a)or e8tra B comprimate : 3ari)o B comprimate : 3o"pa)ei e B comprimate : comprimate e/er4esce te : HicE Me)i ?ait B sirop 4. 'eri4ati )e c2i o"i a : Aca"or : G"a/e i a 5. A"te a a"gezice si a tipiretice : Aata)o"o B caps#"e : O8a)o" B comprimate : /io"e &reparate 2omeopate. : +ep2D" : comprimate

12

IV. BAZE FARMACOTOXICOLOGICE


3e )eose$esc /# )ame ta" )e mor/i omimetice5 )eoarece # pro)#c e#/orie5 to"era ta5 )epe )e ta /izica si psi2ica5 )eci # )etermi a to8icoma ie. &ro)#c e/ecte a)4erse caracteristice /iecar#i gr#p c2imic si c2iar /iecarei s#$sta te. 1.F$()$,"%'($# $ A a"gezice"e:a tipiretice a# cate4a tip#ri )e i )icatii terape#tice5 $azate pe acti# i"e= a a"gezica5 a tipiretica5 a tii /"amatoare5 a tispastica. &e tr# /iecare )i aceste tip#ri )e i )icatii s#$sta te"e pot /i /o"osite /ie si g#re5 i a)mi istrare izo"ata .i ge era"5 i s#/eri te #soare05 /ie asociate i /orme"e comp"e8e .i t#"$#rari mai acce t#ate5 care $e e/iciaza #mai partia" sa# rama ei /"#e tate )e o si g#ra s#$sta ta0. I pri cipi#5 i ca)r#" asocieri"or se poate rea"iza= 1. ( e/ect a)iti45 ca ) se /o"osesc s#$sta te )i gr#pe c2imice )i/erite5 )ar care a# acti# e pe ace"asi s#$strat .)e e8= aci) aceti"sa"ici"ic I ami o/e azo a I /a aceti a0. A4a ta9#" asocierii co sta i /apt#" ca se /o"osesc )i /iecare s#$sta ta5 )oze mai mici )acat i caz#" a)mi istrarii "or izo"ate. I acest /e"5 mai m#"t teoretic5 e/ecte"e a)4erse ar /i mai re)#se5 ca /rec4e ta si i te sitate5 a4a ) i 4e)ere si /apt#" ca /iecare gr#p c2imic are reactii a)4erse5 )i/erite5 caracteristice. 2. ( e/ect )e pote tare mai e/icie t )acat prece)e t#"5 ca ) se /o"osesc s#$sta te c# acti# e pe s#$strat#ri )i/erite .)e e8= aci) aceti"sa"ici"ic I co)ei e I /e o$ar$ita"0. I aceste asocieri5 i a/ara )e a a"gezice:a tipiretice c# )i/erite str#ct#ri c2imice se pot i tro)#ce= a0 $ar$it#rice ./e o$ar$ita"5 amita"0 : maresc e/ect#" a a"gezic si ce" a tispastic si pot a tago iza acti# ea stim#"atoare ce tra"a ma i/estata )e aci)#" aceti"sa"ici"ic si ami o/e azo a "a # ii $o" a4i; : se /o"osesc )oze mici )e $ar$it#rice5 1J4 : 1J! )i )oza 2ip otica. $0 co)ei a : are e/ect a a"gezic propri#5 compara$i" c# aci)#" aceti"sa"ici"ic si actio eaza si ca a tit#si4 .i stari i /"amatorii ac#te a"e aparat#"#i respirator0. c0 ca/ei a : pri acti# ea 4asoco strictoare cere$ra"a co tri$#ie "a marirea e/ect#"#i terape#tic i ce/a"ei 4asc#"are; : se /o"osesc )oze re"ati4e mici .15:51 mg o )ata0.

1!

2.I-3 ,$% %'($#'0% ,'


1. A4a ) "a $aza acti# i"e a a"gezice:a tipiretice:a tii /"amatoare I pri cipi#5 tratame t#" # ei /e$re se i stit#ie )#pa c# oasterea ca#zei si este co )itio at )e aceasta. 3e recoma )a c# preca)ere5 ca ) este posi$i"5 me)icatie etiotropa. I ce"e"a"te caz#ri5 me)icatie simptomatic:patoge ica. I i /ectii"e 4ira"e ac#te a"e cai"or respiratorii a a"gezice"e:a tipiretice reprezi ta me)icatia .simptomatic patoge a0 )e e"ectie5 i /orme"e #soare si me)ii5 ecomp"icate5 "a $o" a4i care # a# s#/eri te orga ice si "a care a ti$iotice"e si c2imioterapice"e # s# t ecesare. I /e$re"e i /ectioase5 c# germe i se si$i"i "a a ti$iotice sa# c2imioterapice5 se 4a a)mi istra me)icatia speci/ica. A tipiretice"e se asociaza "a aceasta #mai i caz#ri"e c# /e$ra mare5 c# reperc#rsi# i as#pra 3?+ si a aparat#"#i car)io4asc#"ar. 2. A4a ) "a $aza acti# ea a a"gezica .# eori si c# o compo e ta a tii /"amatoare0 : e4ra"gii .)e tara5 i tercosta"a5 sciatica5 etc0 : artra"gii .artrite5 artroze5 spo )i"oze5 &+E0. : mia"gii : a/ecti# i ortope)ice .e torse5 "#8atii5 /ract#ri0 : )#reri postoperatorii : ce/a"ee : )isme oree !. A4a ) "a $aza acti# i"e a a"gezica si a tispastica : co"ici .re a"e5 $i"iare0 : )isme oree

..F$()$,"'# 3') "&"g '


INTERACTIUNI 1. &e tr# )eri4atii aci)#"#i sa"ici"ic= : "e )imi #a acti# ea= a"ca"i iza te"e #ri ei .sca) mai a"es )#rata5 gra$i )#:"e e"imi area05 /e o$ar$ita" .i )#ctie e zimatica0; : acce t#eaza e/ect#" sa"ici"ati"or= aci)#" p:ami o$e zoic5 aci)#" p: ami osa"ici"ic .perico" )e i to8icatie c# sa"ici"ati05 a"coo"#" .cresterea sa gerari"or gastro:i testi a"e0;
:

sa"ici"atii acce t#eaza e/ecte"e= a ticoag#"a te"or )e si teza .ate tie "a )oze c# sa"ici"ati peste 1:2 g J zi pot apare 2emoragii05 /e itoi ei5 /e i"$ritazo ei5 2ipog"icemia te"or ora"e . ecesara a9#starea )oze"or05 corticosteroizi"or .e/ecte gastrice si #"cerige e05 metrotre8at#"#i .cresterea to8icitatii a ti/o"ic#"#"#i0.

: 3a"ici"atii )imi #a acti# i"e= #ricoz#rice"or .&ro$e eci)5 3#"/i pirazo a05 spiro o"acto e"or. 2. &e tr# )eri4atii )e pirizo"o a= : e/ect#" "or "e#cope iza t este acce t#at )e s#$sata te"e i 2i$itoare a"e ma)#4ei 2ematopoetice.
14

V.REPREZENTANTI. MEDICATIE. 1.CLASIFICARE


A. DERIVATI DE ACID ACETILSALICILIC4A,

30) A,'%8&

S$&8, & ,0)6 A, 3 $,'% &+$& , & , ,")#( )$%'

C")#"! % '
( comprimat co ti e aci) aceti"sa"ici"ic 511 mg s#$ /orma )e aci) aceti"sa"ici"ic '+:-1 555 mg si e8cipie ti=microcrista"i a5 ta"c5 )io8i) )e si"ici# co"oi)a" a 2i)r#.

G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$
A a"gezice si a tipiretice5 )eri4ati )e aci) aceti"sa"ici"ic.

I-3 ,$% %'($#'0% ,'


+a a a"gezic si a tipiretic= : com$aterea )#reri"or )e i te sitate s"a$a sa# mo)erata5 i ce/a"ee5 mia"gii5 )#reri re#matice artic#"are si periartic#"are5 e4ra"gii5 )#reri )e tare5 )isme oree; : com$aterea /e$rei +a a tii /"amator= : com$aterea /e ome e"or i /"amatorii i re#matism po"iartic#"ar ac#t : ate #area i /"amatiei artic#"are i po"iartrita re#matoi)a : protectie i caz#" e8p# erii "a raze"e so"are.

C"-%($ -3 ,$%
: 2iperse si$i"itate "a aci)#" aceti"sa"ici"ic5 a"te a tii /"amatoare esteroi)ie e sa# "a oricare )i tre compo e te"e pro)#s#"#i; : #"cer gastric sa# )#o)e a" acti4e; : )iateza 2emoragica; : a tece)e te )e astm $ro sic i )#s )e a)mi istrarea sa"ici"ati"or sa# a s#$sta te"or c# acti# e simi"ara5 i specia" a tii /"amatoare esteroi)ie e; : #"tim#" trimestr# )e sarci a : /e i"ceto #rie.
15

P(',$0%
: preca#tii c# tere a"ergic; i caz )e astm $ro sic si a"te $ro 2op e#mopatii o$str#cti4e cor ice5 a"ergie "a po""e 5 ri ita a"ergica5 po"ipi aza"i : a/ecti# i i /"amatorii sa# #"cerati4e a"e tract#"#i gastro:i testi a"5 i c"#za ) #"cer#" gastro:)#o)e a"5 co"ita #"ceroasa5 $oa"a +ro2 . : a/ecti# i c# te )i ta "a rete tie 2i)rosa"i a; : )iscrazii sa g#i e B creste risc#" )e sa gerare; : g#ta.sca)e e"imi area )e aci) #ric0; : )ispoziti4e i tra#teri e; : )e/icit co ge ita" )e g"#cozo:%:/os/at )e2i)roge aza; : i ter4e tii c2ir#rgica"e sa# a"te i ter4e tii c# risc cresc#t )e 2emoragii : "a copii c# 4arice"a sa# gripa .risc )e aparitie a si )rom#"#i ReDe0. I-%'($,% 0- ,0: : a"te a tii /"amatoare esteroi)ie e : g"#cocorticoizi B risc )e #"ceratii si 2emoragii )igesti4e : a ticoag#"a te ora"e B risc 2emoragic : tic"opi)i a si a"te a tiagrega te p"ac2etare : trom$o"itice : metotre8at : )igo8i a : #ricoz#rice : a ti)ia$etice ora"e

R'$,% $37'(+'
: sa gerari )i4erse B 2ematemeza5 me"e e5 2emoragii )igesti4e oc#"te5 epista8is5 etc : risc 2emoragic c2ir#rgica" cresc#t : /e ome e rare )e iritatie gastrica )aca tratame t#" se /ace correct : comp"icatii i /ectioase5 i c"#si4e si )rom ReDe "a copii : posi$i"e reactii a"ergice5 ma i/estate pri #rticarie5 e)eme; : t#"$#rari a"e /# ctiei 2epatice

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


&er os5 )e pre/erat )#pa mese sa# c# # a tiaci). 3e recoma )a s/aramarea comprimate"or i ai te )e a)mi istrare. Adulti: : ca a a"gesic si a tipiretic= 511 mg o )ata "a 4:% oreI : ca a tii /"amator= !:5 gJzi i $o"i re#matice cor ice 4:* gJzi i $o"i re#matice ac#te : ca a tiagrega t = !11 mgJzi Copii sub 12 ani: A)mi istrarea pe tr# e/ecte"e a a"gezice si a tipiretice )i ca)r#" a/ecti# i"or 4ira"e se /ace "a i )icatia me)ic#"#i si s#$ stricta "#i s#pra4eg2ere.
1%

Copii peste 12 ani: : ca a "gezic si a tipiretic se a)mi istreaza cate 251 mg .1J2 comprimat0 repeta ) i /# ctie )e ecesitati "a i ter4a"e )e 4:, ore. : +a a tii /"amator i re#matism#" po"iartic#"ar ac#t se a)mi istreaza ,5:111 mgJEg si zi ./ara a )epasi ! g pe zi05 /ractio at5 "a i ter4a"e )e 4:% ore5 timp )e 21:!1 zi"e5 i co ti #are se a)mi istreaza 2J! )i )oza )e atac 11:21 zi"e5 apoi 1J2 : 1J! a"te !1:41 zi"e.

S0#($3"!$9
Moderat: : ti it#s5 2ipoac#zie5 ce/a"ee5 4erti95 co /#zie Sever: : /e$ra5 2iper4e ti"atie5 cetoaci)oza5 a"ca"oza respiratorD5 aci)oza meta$o"ica5 coma5 soc car)io4asc#"ar; : i s#/icie ta respiratorie5 2ipog"icemie se4era I i to8icatii"e /oarte gra4e )eces#" se pro)#ce pri i s#/icie ta respiratorie. Tratame t#" ecesita= : tra s/er ime)iat i sectia )e terapie i te si4e : e/ect#area )e "a4a9 gastric : a)mi istrarea )e car$# e me)ici a" acti4at : mo itorizarea ec2i"i$r#"#i aci)o:$azic : )i#reza a"ca"i a pe tr# a o$ti e # &H #ri ar i tre *55:, : posi$i"itatea rea"izarii 2emo)ia"izei i caz )e s#pra)oza9 se4er : s#$stit#tie "ic2i)ia a : tratame t simptomatic si )e s#sti ere a /# ctii"or 4ita"e.

C"-+'(7$(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. A se pastra "a temperat#ri s#$ 251+5 i am$a"a9#" origi a". A # se "asa "a i )ema a copii"or.

1*

A, 3 $,'% &+$& , & , %$)#"-$% 100 )g


C")#( )$%'

C")#"! % ':
( comprimat co ti e aci) aceti"sa"ici"ic 511 mg5 g"#co at )e ca"ci# 151 mg si e8cipie ti. G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$: a"te a a"gezice si a tipiretice5 aci) sa"ici"ic si )eri4ati.

I-3 ,$% %'($#'0% ,':


Ca analgezic si antipiretic: : com$aterea )#reri"or )e i te sitate s"a$a sa# mo)erata5 i ce/a"ee5 mia"gii5 )#reri re#matice artic#"are si periartic#"are5 e4ra"gii5 )#reri )e tare5 )isme oree;com$aterea /e$rei Ca antiinflamator: : com$aterea /e ome e"or i /"amatorii i re#matism po"iartic#"ar ac#t : ate #area i /"amatiei artic#"are i po"iartrita re#matoi)a

C"-%($ -3 ,$% :
: : : : : : : : 2iperse si$i"itate "a aci)#" aceti"sa"ici"ic5 a"te a tii /"amatoare esteroi)ie e sa# "a oricare )i tre compo e te"e pro)#s#"#i; #"cer gastric sa# )#o)e a" acti4e; )iateza 2emoragica; a tece)e te )e astm $ro sic i )#s )e a)mi istrarea sa"ici"ati"or sa# a s#$sta te"or c# acti# e simi"ara5 i specia" a tii /"amatoare esteroi)ie e; #"tim#" trimestr# )e sarci a i s#/icie ta 2epatica gra4a i s#/icie ta re a"a gra4a i s#/icie ta car)iaca ecompe sata.

P(',$0% =
: se a)mi istreaza "a copiii s#$ 12 a i #mai )aca # a# a/ecti# i 4ira"e si "a recoma )area me)ic#"#i5 )atorita posi$i"itatii aparitiei si )rom#"#i ReDe5 o $oa"a rara si gra4a. R'$,% $37'(+'= : sa gerari )i4erse B 2ematemeza5 me"e e5 2emoragii )igesti4e oc#"te5 epista8is5 etc : risc 2emoragic c2ir#rgica" cresc#t
1,

: : : :

/e ome e rare )e iritatie gastrica )aca tratame t#" se /ace correct comp"icatii i /ectioase5 i c"#si4e si )rom ReDe "a copii posi$i"e reactii a"ergice5 ma i/estate pri #rticarie5 e)eme; t#"$#rari a"e /# ctiei 2epatice

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


+omprimate"e se i g2it i tregi5 c# o ca titate )e apa s#/icie ta5 )e pre/eri ta )#pa mese. Adulti: : pe tr# e/ect#" a a"gezic si a tipiretic se a)mi istreaza # comprimat 6Aci) aceti"sa"ici"ic tampo at 511mg7 repeta ) )oza i /# ctie )e ecesitati "a i ter4a"e )e 4 ore. : &e tr# e/ect#" a tii /"amator se a)mi istreaza %:, comprimate pe zi i a)mi istrare /ractio ata5 "a i ter4a"e )e % ore. Copii sub 12 ani: A)mi istrarea pe tr# e/ecte"e a a"gezice si a tipiretice )i ca)r#" a/ecti# i"or 4ira"e se /ace "a i )icatia me)ic#"#i si s#$ stricta "#i s#pra4eg2ere.

Copii peste 12 ani:


:
:

ca a "gezic si a tipiretic se a)mi istreaza cate 251 mg .1J2 comprimat0 repeta ) i /# ctie )e ecesitati "a i ter4a"e )e 4:, ore. +a a tii /"amator i re#matism#" po"iartic#"ar ac#t se a)mi istreaza ,5:111 mgJEg si zi ./ara a )epasi ! g pe zi05 /ractio at5 "a i ter4a"e )e 4:% ore5 timp )e 21:!1 zi"e5 i co ti #are se a)mi istreaza 2J! )i )oza )e atac 11:21 zi"e5 apoi 1J2 : 1J! a"te !1:41 zi"e.

S0#($3"!$9:
Moderat: : ti it#s5 2ipoac#zie5 ce/a"ee5 4erti95 co /#zie Sever:
: /e$ra5 2iper4e ti"atie5 cetoaci)oza5 a"ca"oza respiratorD5 aci)oza meta$o"ica5 coma5 soc car)io4asc#"ar; : i s#/icie ta respiratorie5 2ipog"icemie se4era I i to8icatii"e /oarte gra4e )eces#" se pro)#ce pri i s#/icie ta respiratorie.

Tratamentul necesita:
: : : : : : : : tra s/er ime)iat i sectia )e terapie i te si4e e/ect#area )e "a4a9 gastric a)mi istrarea )e car$# e me)ici a" acti4ate mo itorizarea ec2i"i$r#"#i aci)o:$azic )i#reza a"ca"i a pe tr# a o$ti e # &H #ri ar i tre *55:, posi$i"itatea rea"izarii 2emo)ia"izei i caz )e s#pra)oza9 se4er s#$stit#tie "ic2i)ia a tratame t simptomatic si )e s#sti ere a /# ctii"or 4ita"e.

C"-+'(7$(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. A se pastra "a temperat#ri s#$ 251+5 i am$a"a9#" origi a". A # se "asa "a i )ema a copii"or.
1-

A&g"# ( C")#( )$%' 5 &)$%'

C")#"! % ':
( comprimat /i"mat co ti e aci) aceti"sa"ici"ic 125 mg5 paracetamo" *5 mg5 ca/ei a a 2i)ra 15 mg5 ma"eat )e c"or/e irami a 2 mg si e8cipie ti.

G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$:


A a"gezice a tipiretice5 )eri4ati )e aci) aceti"sa"ici"ic5 com$i atii.

I-3 ,$% %'($#'0% ,':


Tratame t#" simptomatic i )#reri )e i te sitate me)ie c# )i/erite "oca"izari .ce/a"ee5 migre e5 mia"gii5 artra"gii5 )#reri )e tare sa# )i s/era ORL5 )isme oree05 i stari /e$ri"e5 co gestie aza"a.

C"-%($ -3 ,$% :
: : : : : : : 2iperse si$i"itate "a oricare )i tre compo e tii pro)#s#"#i copii s#$ 12 a i c# /e$ra pro)#sa )e a/ecti# i 4ira"e i s#/icie ta 2epatoce"#"ara i s#/icie ta re a"a se4era #"cer gastr:)#o)e a" acti4e5 2emoragie )igesti4e5 $o"i 2emoragice )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at2i)roge aza a)e oma )e prostate5 g"a#com c# # g2i i c2is5 ste oza pi"orica5 i"e#s para"itic5 miaste ie.

P(',$0% :
Este ecesara pr#)e ta "a pacie tii s#p#si i ter4e tii"or c2ir#rgica"e5 c2iar mi ore .c2iar e8tractii )e tare05 )eoarece aci)#" aceti"sa"ici"ic are e/ect a tiagrega t p"ac2etar5 care persista cate4a zi"e5 e8ista ) risc )e acci)e te 2emoragice.

I-%'($,% 0- ,0:
A"te a tii /"amatoare esteroi)ie e B risc e/roto8ic si 2emoragic cresc#t Metotre8at B creste risc#" to8icitatii 2emato"ogice a metotre8at#"#i 3#"/ami)e a ti)ia$etice B creste e/ect#" s#"/ami)e"or5 c# posi$i"itatea aparitiei acci)e te"or 2ipog"icemice. : 3piro o"acto a B sca)e e/icacitatea acesteia5 /a4oriza ) rete tia )e so)i#. : A ticoag#"a te B creste risc#" 2emoragic
: : : 21

: Me)icame te i )#ctoare e zimatice si $a#t#ri a"coo"ice B creste risc#" 2epatoto8icitatii : A"gopiri 5 pri co ti #t#" sa# i paracetamo"5 poate mo)i/ica rez#"tate"e )ozarii aci)#"#i #ric sa g#i e si a g"icemiei.

A%'-% "-$( +#', $&':


: "a pacie tii c# astm $ro sic poate )ec"a sa crize si a"te reactii )e tip a a/i"actic : pr#)e ta i caz )e a tece)e te )e #"cer gastro:)#o)e a" sa# 2emoragii )igesti4e5 i i s#/icie ta re a"a si 2epatica #soare. : 3porti4ii tre$#ie ate tio ati ca me)icame t#" poate i )#ce poziti4area teste"or a ti)opi g : 3e recoma )a pr#)e ta i caz#" a)mi istrarii "a $o" a4ii c# i s#/icie ta respiratorie. : ?# se recoma )a a)mi istrarea pro)#s#"#i i timp#" sarci ii si a"aptarii. : &ro)#s#" poate i /"#e ta capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e si #ti"a9e5 )i ca#za e8iste tei # #i risc )e R A e#ro"ogice.

R'$,% $37'(+':
: t#"$#rari )igesti4e B epigastra"gii5 mici sa gerari )igesti4e5 grata5 4arsat#ri5 )iaree : mai rar= er#ptii c#ta ate5 e)em a gio e#rotic5 crize )e astm $ro sic : rar B agra #"ocitoza ./ari gita5 /e$ra0 : rar B se)are acce t#ate5 som o"e ta5 o$osea"a5 )ar "a )oze mari.

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


3e a)mi istreaza # comprimat /i"mat "a e4oie; )aca este ecesar5 )oza poate /i repetata5 /ara a )epasi 4 comprimate pe zi.

S0#($3"!$9:
: ta2ip ee c# a"ca"oza5 a/ectare 2epatica5 )eprimare "a i4e" 3?+ : ta2icar)ie 3e recoma )a i ter are )e #rge ta i spita"5 iar pe tr# com$aterea /e ome e"or )e 2epatoto8icitate "a paracetamo" se 4a a)mi istra ?: aceti"cistei a.

C"-+'(7$(':
A # se #ti"ize )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri s#$ 251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or.
: :

21

A-% -'7($&g , P
C")#( )$%'

C")#"! % ':
( comprimat co ti e aci) aceti"sa"ici"ic 251 mg5 paracetamo" 151 mg5 ca/ei a a 2i)ra 21 mg si e8cipie ti.

G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$:


A"te a a"gezice si a tipiretice5 aci) sa"ici"ic si )eri4ati5 com$i atii.
I-3 ,$% %'($#'0% ,':

Tratame t#" simptomatic i )#reri )e i te sitate me)ie5 c# )i/erite "oca"izari .ce/a"ee5 migre e5 e4ra"gii5 )e ta"gii5 mia"gii5 artra"gii5 )#reri postoperatorii0 3tari /e$ri"e. 'isme oree.

C"-%($ -3 ,$% :
: : : : 2iperse si$i"itate "a oricare )i tre e8cipie tii pro)#s#"#i i s#/icie ta 2epatoce"#"ara i s#/icie ta re a"a se4era #"cer gastro:)#o)e a" acti4e5 2emoragie )igesti4e5 a/ecti# i 2emoragice sa# c# risc 2emoragic : )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at )e2i)roge aza : copii c# 4arsta s#$ 15 a i : sarci a si a"aptare

P(',$0% :
Este ecesara pr#)e ta "a pacie tii s#p#si i ter4e tii"or c2ir#rgica"e5 c2iar mi ore .c2iar e8tractii )e tare05 )eoarece aci)#" aceti"sa"ici"ic are e/ect a tiagrega t p"ac2etar5 care persista cate4a zi"e5 e8ista ) risc )e acci)e te 2emoragice. &e tr# a re)#ce i te sitatea simptome"or gastro:i testi a"e5 me)icame t#" se poate a)mi istra )#pa mese.

I-%'($,% 0- :
asocierea c# a"te a tii /"amatoare esteroi)ie e prezi ta risc e/roto8ic si 2emoragic cresc#t : asocierea c# a ticoag#"a te ora"e creste risc#" acci)e te"or 2emoragice : i asociere c# s#"/ami)e"e a ti)ia$etice creste e/ct#" acestora si risc#" aparitiei acci)e te"or 2ipog"icemice : e/ect#" a ti2iperte si4 a" $eta:$"oca te"or sa# a" )i#retice"or poate /i scaz#t
: 22

: a /ost sem a"ata cresterea to8icitatii "iti#"#i si a metotre8at#"#i i caz#" a)mi istrarii co comite te. : asocierea c# me)icame te #ricoz#rice este #rmata )e sca)erea acti4itatii acestora : asocierea c# me)icame te i )#ctoare e zimatic5 creste 2epatoto8icitatea ./e o$ar$ita" si a"te a tiepi"eptice5 ri/ampici a0 : a$#z#" )e $a#t#ri a"coo"ice : pri co ti #t#" )e paracetamo" poate mo)i/ica rez#"tate"e )ozarii aci)#"#i #ric si a" g"icemiei

A%'-% "-$( +#', $&':


:

: : : : : :

"a pacie tii c# astm $ro sic si a"te a/ecti# i a"ergice respiratorii preca#tie i caz )e a tece)e te )e #"cer sa# 2emoragii )igesti4e i caz )e i s#/icie ta re a"a se recoma )a a)mi istrarea )oze"or "a i ter4a" )e , ore. i timp#" a)mi istrarii se 4a e4ita co s#m#" )e $a#t#ri a"coo"ice # se recoma )a a)mi istrarea i ai te )e c#"care +opii= # se a)mi istreaza i timp#" gripei5 4iroze"or respiratorii sa# a 4arice"ei B risc#" aparitiei si )rom#"#i ReDe pa a "a precizarea )iag ostic#"#i se e4ita a)mi istrarea "a copii sa# a)o"esce ti c# $o"i /e$ri"e ac#te ?# se recoma )a a)mi istrarea i timp#" sarci ii sa# a"aptarii. &oate i /"#e ta capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e sa# #ti"a9e.

R'$,% $37'(+':
:

: :
:

: : : :

Legate de acid acetilsalicilic: gastro:i testi a"e= greata5 4arsat#ri5 2emoragii )igesti4e ac#te gra4e sa# oc#"te si #"ceratii gastro:i testi a"e 2emato"ogice= epista8is5 gi gi4oragii5 risc cresc#t )e 2emoragii i tra si post: operatorii 2epatice= 2epatoto8icitate5 cresterea 4a"ori"or tra sami aze"or si /os/atazei a"Ea"i e reactii a"ergice= )e tip a a/i"actic5 ma i/estate pri er#ptii c#ta ate5 mai a"es #rticarie5 e)em a gio e#retic5 crize )e astm $ro sic. ?e#ropsi2ice= a)mi istrarea i )oze mari pro4oaca ce/a"ee5 amete"i5 ti it#s5 som o"e ta sa# e8citatie5 co /#zie. Re a"e= tratame t#" pre"# git poate )etermi a e/rita i terstitia"a si ecroza papi"ara. Legate de paracetamol: rar reactii a"ergice ma i/estate pri er#ptii c#ta ete c# eritem sa# #rticarie tratame t#" pre"# git si )oze mari poate )etermi a e/rita i terstitia"a si ecroza papi"ara Legate de cafeina:
2!

: "a )oze mari pot sa apara i som ie5 epigastric.

e"i iste5 pa"pitatii si )iscom/ort

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


Adulti si copii peste 15 ani= 1:2 comprimate )e 2:! ori pe zi5 /ara a )epasi * comprimate pe zi. Varstnici= 1:2 comprimate )e 2:! ori pe zi5 # mai m#"t )e 5 cp.

S0#($3"!$9:
:

datorate acidului acetilsalicilic= t#"$#rari gastro:i testi a"e5 tra spiratii5 ti it#s5 sca)erea re4ersi$i"a a ac#itatii a#)iti4e5 ce/a"ee5 amete"i5 trem#r a" e8tremitati"or5 t#"$#rari )e 4e)ere. La )oze mari= aci)oza respiratorie si meta$o"ica datorate paracetamolului: 4arsat#ri5 2emoragii )igesti4e5 s#pra)oza9#" pro4oaca 2epatoto8icitate .cito"iza 2epatica c# icter5 /e ome e )e e ce/a"opatie 2epatica5 coma05 ecroza t#$#"ara re a"a5 c# e4o"#tie posi$i"a spre i s#/icie ta re a"a. atorate cafeinei= )#reri a$)omi a"e sa# epigastrice5 greata5 4arsat#ri5 irita$i"itate5 er4ozitate5 tremor /i a" e8tremitati"or5 i som ie5 co /#zie5 /os/e e5 ti it#s5 cresterea )i#rezei. Tratame t= pro4ocarea 4arsat#rii sa# "a4a9 gastri5 a)mi istrarea )e car$i e acti4ate sa# a)mi istrarea a ti)ot#"#i= ?:aceti"cistei a I.@.

C"-+'(7$(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri s#$ 251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or.
: :

24

A+# ( - P&0+ C C")#( )$%' '5'(7'+,'-%'

C")#"! % ':
1 comprimat e//er4esce t co ti e= aci) aceti"sa"ici"ic 411 mg5 aci) ascor$ic 241 mg si e8cipie ti B 2i)roge citrat )e so)i#.

I-3 ,$% :
+e/a"ee #soare sa# me)ii; /e$ra si race"i.

C"-%($ -3 ,$% :
: : : : :
:

: :
:

se i terzice a)mi istrarea ca ) e8ista # risc cresc#t )e 2emoragii se a)mi istreaza #mai "a recoma )are me)ica"a i caz#" terapiei sim#"ta e c# ma)icame te a ticoag#"a te i i s#/icie ta g"#cozo:%:/os/at:)e2i)roge azei i astm sa# a"ergie "a sa"ici"ati i asociere c# a"te a tii /"amatoare B a tire#matice sa# s#$sta te a"erge e i t#"$#rari gastro:)#o)e a"e cor ice5 i i s#/icie ta re a"a i timp#" sarci ii5 mai a"es i #"time"e trei "# i. La copiii c# $o"i /e$ri"e se a)mi istreaza c# pr#)e ta )atorita risc#"#i )e aparitie a si )rom#"#i ReDe.

I-%'($,% 0- ,0 $&%' )'3 ,$)'-%': #"%'-%'$!$:


e/ect#" me)icame te"or a ticoag#"a te .)eri4ati )e c#mari a5 2epari a0 : risc#" )e 2emoragii gastoi testi a"e "a a)mi istrarea sim#"ta a a cortizo #"#i : acti# ea e/ecte"or sec# )are a t#t#ror me)icame te"or a tire#matice esteroi)ie e : e/ect#" me)icame te"or care sca) g"icemia5 acti# ea e)orita a metotre8at#"#i 3ca)e e/ect#"= spiro o"acto ei5 /#rosemi)ei5 me)icame te ce /a4orizeaza e"imi area aci)#"#i #ric i g#ta

R'$,% $37'(+':
: :

rar= reactii )e 2iperse si$i"itate5 /oarte rar= t#"$#rari gastrice5 trom$ocitope ie. La s#pra)ozare apar amete"i"e si ti it#s#" mai a"es "a copii si 4arst ici. 3e co s#"ta me)ic#".

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


Adulti= )oza # ica 1:2 comprimate e/er4esce te 'oza zi" ica ma8. , comprimate e/er4esce te Copii= )oza # ica= K B 1 K comprimate e/er4esce te 'oza zi" ica ma8. 1:4 comprimate e/er4esce te +omprimate"e e/er4esce te se 4or )izo"4a comp"et i apa.

C"-+'(7$(':
: :

A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri s#$ 251+5 i am$a"a9#" origi a" A # se "asa "a i )ema a copii"or.
25

E#; ) g( C")#( )$%'

C")#"! % ':
( comprimat co ti e aci) aceti"sa"ici"ic !51 mg5 paracetamo" 2!1 mg5 ca/ei a a 2i)ra 21 mg si e8cipie ti= ami)o 5 ta"c5 streat )e mag ezi#. G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$= a a"gezice si a tipiretice si stim#"a t psi2omotor s"a$ si a timigre os pri ca/ei a.

I-3 ,$% %'($#'0% ,':


Tratame t#" simptomatic a" )#rerii )e i te sitate #soara si me)ie5 c# )i/erite "oca"izari= mia"gii5 e4ra"gii5 ce/a"ee5 )#reri postoperatorii5 artra"gii. 3tari /e$ri"e.

C"-%($ -3 ,$% :
: : : : 2iperse si$i"itate "a oricare )i tre e8cipie tii pro)#s#"#i i s#/icie ta 2epatoce"#"ara i s#/icie ta re a"a se4era #"cer gastro:)#o)e a" acti4e5 2emoragie )igesti4e5 a/ecti# i 2emoragice sa# c# risc 2emoragic : )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at )e2i)roge aza : copii c# 4arsta mai mica )e * a i.

I-%'($,% 0- :
: asocierea c# a"te a tii /"amatoare esteroi)ie e prezi ta risc e/roto8ic si 2emoragic cresc#t : asocierea c# a ticoag#"a te ora"e creste risc#" acci)e te"or 2emoragice : asocierea c# me)icame te i )#ctoare e zimatic5 creste 2epatoto8icitatea : a$#z#" )e $a#t#ri a"coo"ice : pri co ti #t#" )e paracetamo" poate mo)i/ica rez#"tate"e )ozarii aci)#"#i #ric si a" g"icemiei

A%'-% "-$( +#', $&':


La pacientii cu astm $ro sic si a"te a"ergii respiratorii5 ca si "a cei c# 2iperse si$i"itate "a a a"gezice si a tire#matice poate )ec"a sa crize )e astm si a"te reactii a"ergice )e tip a a/i"actic. Copii: La copii c# simptome )e $o"i /e$ri"e ac#te e8ista risc#" aparitiei si )rom#"#i ReDe.
2%

Sarcina si alaptarea= Este co trai )icata a)mi istrarea i #"tim#" trimestr# )e sarci a. ?# a/ecteaza capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e sa# #ti"a9e.

R'$,% $37'(+':
: t#"$#rari )igesti4e= epigastra"gii5 mici sa gerari )igesti4e5 greata5 4arsat#ri5 )iaree : reactii a"ergice )e tip a a/i"actic= er#ptii c#ta ate5 e)em a gio e#retic5 crize )e astm : tratame t#" co ti ##5 i )e"# gat poate a/ecta to8ic ri ic2i#" B e/rita i terstitia"a5 ecroza papi"ara : re"ati4 rar poate sa apara reactie a a/i"actoi)a merga ) pa a "a as/i8ie sa# co"aps

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


1 comprimat "a e4oie. 'oza poate /i cresc#ta pa a "a !:4 comprimate pe zi5 )e pre/eri ta i timp#" mese"or5 c# # pa2ar )e apa sa# a"te "ic2i)e. ?# tre$#ie /o"osit i )oze mari sa# timp i )e"# gat /ara recoma )area me)ic#"#i

S0#($3"!$9:
3imptome )atorate aci)#"#i aceti"sa"ici"ic= t#"$#rari gastroi testi a"e5 amete"i5 ce/a"ee5 ti it#s si s#r)itate partia"a5 t#"$#rari respiratorii5 stare )e e8citatie5 co /#zie5 2a"#ci atii5 co 4#"sii5 coma. 3imptome )atorate paracetamo"#"#i= "a )oze /oarte mari apar sem e )e to8icitate 2epatica. 3imptome )atorate ca/ei ei= ta2icar)ie5 e8trasisto"e5 i som ie5 t#"$#rari respiratorii5 tremor. 3e recoma )a tratame t #rge t i spita".

C"-+'(7$(':
: A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 : A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or.

2*

F$+,"-$& P
C")#( )$%'

C")#"! % ':
( comprimat co ti e aci) aceti"sa"ici"ic 211 mg5 paracetamo" 211 mg5 ca/ei a a 2i)ra 25 mg5 /e o$ar$ita" 25 mg5 /os/at )e co)ei a 2emi2i)rat 11 mg si e8cipie ti.

G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$:


A a"gezice si a tipiretice5 )eri4ati )e aci) aceti"sa"ici"ic si com$i atii.

I-3 ,$% %'($#'0% ,':


: )#reri )e i te sitate me)ie sa# se4era c# )i/erite "oca"izari= ce/a"ee5 migre e5 e4ra"gii5 mia"gii5 artra"gii5 a"gii )e tare sa# i s/era ORL5 )isme oree. : 3tari /e$ri"e.

C"-%($ -3 ,$% :
: : : : : : : : : : : : : : : : 2iperse si$i"itate "a oricare )i tre e8cipie tii pro)#s#"#i i s#/icie ta 2epatoce"#"ara i s#/icie ta re a"a se4era #"cer gastro:)#o)e a" acti4e5 2emoragie )igesti4e5 a/ecti# i 2emoragice sa# c# risc 2emoragic )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at )e2i)roge aza copii c# 4arsta s#$ 15 a i sarci a si a"aptare

P(',$0% :
"a pacie tii c# astm $ro sic si a"te a/ecti# i a"ergice respiratorii "a pacie tii c# 2iperse si$i"itate "a a a"gezice a tii /"amatorii pot /i )ec"a sate crize )e astm $ro sic si a"te reactii a"ergice )e tip a a/i"actic. &r#)e ta i caz )e a tece)e te )e #"cer sa# )e 2emoragii )igesti4e &r#)e ta "a pacie tii s#p#si i ter4e tii"or c2ir#rgica"e5 c2iar mi ore5 e8ista ) risc )e acci)e te 2emoragice +o)ei a a)mi istrata i )oze mari5 timp i )e"# gat5 poate )ez4o"ta )epe )e ta. ?# se recoma )a i gestia )e $a#t#ri a"coo"ice +o)ei e poate impie)ica e"imi area secretii"or tra2eo:$ro sice "a pacie tii c# t#se pro)#cti4a &reca#tii )e aseme ea "a= persoa e"e )e$i"itate /izic5 c# "ezi# i cra ie e5 2iperte si# e i tracra ia a5 a$)ome ac#t5 2ipotiroi)ism5 2ipertro/ie )e prostata sa# strict#ri #retra"e. 3porti4ii tre$#ie ate tio ati ca poate )#ce "a poziti4area teste"or a ti)opi g.
2,

I-%'($,% 0- :
: c# a"te a tii /"amatoare esteroi)ie e5 metotre8at5 s#"/ami)e a ti)ia$etice5 pro$e eci) sa# a"te #coz#rice5 spiro o"acto a5 )eprima te a"e 3?+5 a tico"i ergice si a ti)iareice5 a ticoag#"a te5 me)icame te i )#ctoare e zDmatic si $a#t#ri a"coo"ice5 /e itoi a. A%'-% "-$( +#', $&': pr#)e ta i i s#/icie ta re a"a si 2epatica #soare B mo)erate copii= /o"osirea "a gripa5 4iroze respiratorii sa# 4arice"a # se recoma )a5 risc )e aparitie a si )rom#"#i ReDe preca#tii "a persoa e"e 4arst ice: )eprimare respiratorie c# recoma )area me)ic#"#i i sarci a si a"aptare poate i /"#e ta egati4 capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e

: : : :
:

R'$,% $37'(+':
: : : :
:

:
:

rar reactii a"ergice B er#ptii c#ta ate c# eritem sa# #rticarie5 e)em a gio e#rotic5 crize )e astm $ro sic $ro 2ospasm5 )eprimare respiratorie5 co stipatie5 greata5 4arsat#ri5 som o"e ta )i#r a t#$#rari )e coor)o are si )e ec2i"i$r#5 )e )ispozitie 2emoragii )igesti4e ac#te gra4e sa# oc#"te si #"ceratii gastro:i testi a"e5 epista8is5 gi gi4oragii rar "a )oze mari= 4erti9 c# ce/a"ee5 ti it#s5 som o"e ta5 e8citatie5 co /#zie5 e"i iste5 pa"pitatii si )isco /ort epigastric. Tratame t#" pre"# git c# )oze mari poate )etermi a a/ectare re a"a si )epe )e ta )e co)ei e sa# /e o$ar$ita". 3ca)e #mar#" )e trom$ocite5 creste 4a"ori"e tra sami aze"or si /os/atazei a"ca"i e.

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


&ro)#s#" se a)mi istreaza #mai a)#"ti"or si copii"or peste 15 a i. 'oza #z#a"a este )e 1 comprimat5 a)mi istrat ora" "a e4oie. 'aca este ecesar5 )oza se poate repeat "a i ter4a"e )e 4:% ore5 /ara a )epasi 4 comprimate pe zi. Varstnici= i itia" se a)mi istreaza 9#matate )i )oza recoma )ata a)#"ti"or5 cresca ) e4e t#a"5 i /# ctie )e to"era ta si ecesitati. !nsuficienta renala= se recoma )a a)mi istrarea # or )oze mai mici )ecat ce"e #z#a"e pe tr# a)#"ti. &ro)#s#" # tre$#ie /o"osit i )oze mari sa# timp i )e"# gat /ara recoma )area me)ic#"#i.

S0#($3"!$9:
: acci)e ta" se poate i gera o )oza mai mare )ecat cea recoma )ata5 ime)iat se 4a a)resa me)ic#"#i sa# 4a merge "a spita" A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" A # se "asa "a i )ema a copii"or.

C"-+'(7$(':
:
: :

2-

U#+$( - ,0 7 %$) -$ C
C")#( )$%' '5'(7'+,'-%'

C")#"! % ':
: aci) aceti"sa"ici"ic !!1mg : aci) ascor$ic .@itami a +0 211 mg : e8cipie ti

I-3 ,$% %'($#'0% ,':


: stari /e$ri"e si gripa"e : a/ecti# i re#matisma"e : e4ra"gii5 )#reri )e tare : migre e5 ce/a"ee

C"-%($ -3 ,$% :
: : : : : : : : : : : : copii mai mici )e 4 a i a"ergie "a aci) aceti"sa"ici"ic sa# "a me)icame te a tii /"amatoare #"cer gastro:)#o)e a"5 $o"i 2emoragice sa# c# risc 2emoragic g#ta B "itiaza re a"a5 at# ci ca ) )oza )e @it + )epaseste 1g #"tim#" trimestr# )e sarci a

P(',$0% &$ 5"&"+ (':


"a copii este ecesar sa se respecte poso"ogis i /# ctie )e 4arsta si gre#tate a tece)e te )e #"cer gastro:)#o)e a" sa# 2emoragii )igesti4e $o"i e"e ri ic2i#"#i ast cic"#ri a$# )e te tratame t asociat c# a ticoag#"a te tratame t asociat c# a"t me)icame t a tii /"amator : sarci a5 mai a"es i #"tim#" trimestr# : a"aptare : i caz#" /o"osirii )ispoziti4e"or i tra#teri e

!1

R'$,% $37'(+':
: pot sa apara zgomote i #rec2i5 se zatia )e sca)ere a ac#itatii a#)iti4e5 )#reri )e cap5 aceste simptome )e ote )e o$icei o s#pra)ozare c# aci) aceti"sa"ici"ic : posi$i" sa apara )#reri )e stomac5 sa gerare a m#coasei aza"e5 a gi giei5 )#reri a$)omi a"e5 caz i care tre$#ie a # tat me)ic#" : i caz#ri rare apare 2emoragie5 er#ptie c#ta ata sa# crize )e astm : i caz )e sarci a aci)#" aceti"sa"ici"ic poate pre"# gi tra4a"i#" si i tarsia )ata asterii D"!' + )"3 3' $3) - +%($('= +omprimate"e se 4or )izo"4a i tr:# pa2ar c# apa. Adulti: 1:! comprimate )e 4 ori i 24 )e ore Copii= #mai co /orm i )icatii"or me)ic#"#i A # se )epasi 111 mg )e aci) aceti"sa"ici"ic pe Eg corp pe zi !n medie= )e "a 4:11 a i= K : 1 comprimate )e 4 ori i 24 )e ore 'e "a 11:15 a i= 1:2 comprimate )e 4 ori i 24 )e ore

C"-+'(7$(':
A # se )epasi )ata "imita )e #ti"izare i )icate pe am$a"a9 A se pastra "a a)apost )e #mi)itate si ca")#ra. A # se "asa "a i )ema a copii"or.

I)#"(%$-%:
I caz )e regim )eso)at ./ara sare0 sa# 2iposo)at .sarac i sare0 tre$#ie sa se stie ca /iecare comprimat )e (&3ARI? c# @itami a + co ti e apro8imati4 4,5 mg so)i#m si sa ti a seama )e acest "#cr# i sta$i"irea regim#"#i zi" ic. 3e recoma )a sa # se a)mi istreze pro)#s#" "a s/arsit#" zi"ei.

!1

2.D'( 7$% 3' # ($!"&"-$ A&g",$&) C")#( )$%'

C")#"! % ':
( comprimat co ti e metamizo" so)ic 511 mg

G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$:


A a"gezice si a tipiretice5 )eri4ati )e pirazo"o a

I-3 ,$% %'($#'0% ,':


: : : : : : : : : : : :
: :

)#reri ac#te se4ere post"ezio a"e sa# postoperatorii co"ici5 )#reri )e ca#za t#mora"a a"te )#reri se4ere ac#te sa# cro ice5 at# ci ca ) a"te mi9"oace terape#tice # s# t i )icate com$aterea /e$rei5 at# ci ca ) aceasta este re/ractara "a a"t tratame t 2iperse si$i"itate "a metamizo" sa# oricare )i e8cipie tii pro)#s#"#i 2iperse si$i"itate "a )eri4atii )e pirazo" i to"era ta "a a tii /"amatoare esteroi)ie e .AI?30 a/ecti# i a"e ma)#4ei 2ematopoetice a tece)e te )e agra #"ocitoza )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at:)e2i)roge aza por/irie 2epatica ac#ta s#gari s#$ ! "# i sa# s#$ 5 Eg gre#tate metamizo"#" poate )ec"a sa aparitia )e /e ome e a"ergice )e tip a a/i"actic5 )e e8emp"# agra #"ocitoza sa# soc. 'eoarece agra #"ocitoza apare easteptat si este i )epe )e ta )e )oza si )e )#rata tratame t#"#i5 i caz#" aparitiei /e$rei siJsa# a gi ei siJsa# #"ceratii"or $#ca"e se imp# i trer#perea ime)iata a tratame t#"#i si e/ect#area #rge ta a 2emogramei. +o ti #area a)mi istrarii creste risc#" )e )eces. I caz#" tratame t#"#i )e "# ga )#rata este ecesara s#pra4eg2erea me)ica"a perio)ica. # se recoma )a asocierea metamizo"#"#i c# a"te me)icame te c# osc#te ca mie"oto8ice poate i teractio a c# captopri"5 "iti#5 metotre8at si triametere poate mo)i/ica e/icacitatea a ti2iperte si4 si )i#retice"or5 c# e8ceptia /#rosemi)ei i ai tea i ceperii tratame t#"#ieste ecesara o a am eza ate ta pri4i ) e4e t#a"e"e a/ecti# i a"ergice.
!2

C"-%($ -3 ,$% :

P(',$0% :

I-%'($,% 0- :
: :
:

A%'-% "-$( +#', $&':


:

: :
:

I caz#" pacie ti"or c# risc cresc#t )e soc a a/i"actic5 pro)#s#" se 4a a)mi istra #mai )aca este a$so"#te ecasar &e tr# #rmatoare"e a/ecti# i risc#" )e soc a a/i"actic este mai mare= astm $ro sic5 ri ita a"ergica5 #rticarie5 i to"era ta "a a"coo" eti"ic5 pacie ti c# i to"era ta "a co"ora ti si "a co ser4a ti 3arci a si a"aptarea= "a /at e8ista risc#" a/ectarii 2emato"ogice5 a)mi istrat i ai tea asterii poate i c2i)e premat#r ca a"#" arteria"5 este co trai )icata a)mi istrarea "#i i prim#" si i #"tim#" trimestr# )e sarci a5 iar i a" )oi"ea #mai )aca este a$so"#t ecesar. 4, )e ore )#pa a)mi istrare se i trer#pe a"aptarea. I )oze recoma )ate # i /"#e teaza capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e si #ti"a9e.

R'$,% $37'(+':
"eactii anafilactice si anafilactoide:
apar rar5 ime)iat sa# "a cate4a ore )e "a a)mi istrare si se ma i/esta pri )isp ee ac#ta5 $ro 2ospasm si e)em "ari gia 5 2ipote si# e ateria"a merga ) pa a "a co"aps5 #rticarie etc. 3e a)mi istreaza ime)iat a)re a"i a5 )e pre/erat I@ "e t5 i 5:15 mi 5 sa# I@ "e t sa# i per/#zie 2emis#cci at )e 2i)rocortizo 211:511 mg. Crize de astm= pot aparea crize )e astm $ro sic Tegumente si mucoase= pot aparea #rticarie5 er#ptii mac#"opap#"oase. Modificari #ematologice= rar pot sa apara "e#cope ie5 agra #"ocitoza sa# trom$ocitope ie. 3e imp# e i trer#perea ime)iata a tratame t#"#i. Aparat renal= /oarte rar i s#/icie ta re a"a ac#ta sa# e/rita i terstitia"a .
:

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


Adulti si copii peste 15 ani= 3e a)mi istreaza ora" 1:2 comprimate o )ata. La e4oie5 se poate repeta pa a "a ce" m#"t )e 4 ori pe zi. 'oza pe 24 )e ore # tre$#ie sa )epaseasca 5 g metamizo". $acientii cu insuficienta renala sau #epatica= # se a)mi istreaza )oze mari5 )oar )aca a)mi istrarea este )e sc#rta )#rata. Varstnici= se a)m istreaza )oze mi ime e/icace5 )i ca#za posi$i"e"or a/ecti# i "a /# ctia re a"a sa# 2epatica. Copii sub 15 ani= # se a)mi istreaza metamizo" s#$ /orma )e comprimate.

S0#($3"!$9:
: : :
: :

greata5 )#reri a$)omi a"e5 a/ectarea /# ctiei re a"e si mai rar= simptome "a i4e"#" 3?+ B 4erti95 som o"e ta5 coma5 co 4#"sii sca)erea te si# ii arteria"e pa a "a soc si t#"$#rari )e ritm "a )oze /oarte mari e"imi area # #i meta$o"it eto8ic .aci) r#$azo ic0 poate )etermi a co"orarea i ros# a #ri ei. )aca a)mi istrarea )e metamizo" este rece ta se poate /ace "a4a9 gastric sa# se a)mi istreaza car$# e acti4at meta$o"it#" pri cipa" poate /i i )epartat pri 2emo)ia"iza5 2emo/i"trare5 2emoper/#zie sa# /i"trare p"asmatica. A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" A # se "asa "a i )ema a copii"or.
!!

C"-+'(7$(':
:
:

A&g",$&) - 1g<2 )& S"&0% ' -9',%$2 &$.

C")#"! % ':
O /io"a co ti e 2 m" so"#tie i 9ecta$i"a5 care este comp#sa )i metamizo" so)ic a 2i)r# 1 g5 s#$ /orma )e metamizo" so)ic mo o2i)rat 1515 g si e8cipie t apa.

G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$:


A a"gezice si a tipiretice5 )eri4ati )e pirazo"o a. I-3 ,$% %'($#'0% ,':)#reri ac#te se4ere posttra#matice sa# postoperatorii5 )#reri co"icati4e5 )#reri )e ca#za t#mora"a 5 )#reri se4ere ac#te sa# cor ice5 com$aterea /e$rei ca ) acesta este re/ractara "a a"t tratame t

C"-%($ -3 ,$% :
: : : : : : : : 2iperse si$i"itate "a metamizo" sa# "a oricare )i tre compo e tii pro)#s#"#i a tece)e te )e reactii a"ergice "a )eri4atii )e pirazo" i to"era ta "a a tii /"amatoare"e esteroi)ie e .AI?30 a/ecti# i a"e ma)#4ei 2ematopoietice a tece)e te )e agra #"ocitoza )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at)e 2i)roge aza por/irie ac#ta s#gari c# 4arsta s#$ ! "# i sa# gre#tate s#$ 5 Eg

P(',$0% :
ATENTIE= Acest me)icame t poate pro4oca /e ome e a"ergice )e tip a a/i"actic5 merga ) pa a "a agra #"ocitoza sa# soc. I caz )e agra #"ocitoza5 ca ) apare /e$ra5 a gi a siJsa# #"ceratii $#ca"e este o$"igatorie i trer#perea tratame t#"#i si e/ect#area #rge ta a 2emogramei. +o ti #area a)mi istrarii )#ce "a )eces. Risc#" )e soc a a/i"actic este mai mare "a pacie tii c# astm $ro sic5 ri ita a"ergica si #rticarie. I aceste caz#ri pro)#s#" se 4a a)mi istra #mai )aca este a$so"#t ecasar si s#$ stricta s#pra4eg2ere me)ica"a. Me)icame t#" poate pro4oca= 2ipote si# e arteria"a5 2ipoto ie5 2ipo4o"emie5 )es2i)ratare5 i sta$i"itate 2emo)i amica5 soc 2emo)i amic5 2iperpire8ie.

I-%'($,% 0- :
: : : c# a"te me)icame te mie"oto8ice c# captopri"#"5 "iti#"5 metotre8at#" si triamtere #" poate mo)i/ica e/icacitatea a ti2iperte si4e"or si )i#retice"or
!4

poate se sca)a co ce tratia p"asmatica a cic"ospori ei

A%'-% "-$( +#', $&':


Sarcina si alaptarea= pot aparea e/ecte teratoge e. La /at e8ista risc#" a/ectarii 2emato"ogice. A)mi istrarea metamizo"#"#i i prim#" si i #"tim#" trimestr# )e sarci a5 s# t co trai )icate. O)ata a)mi istrat se i trer#pe a"aptarea 4, )e ore. Capacitatea de a conduce autove#icule sau de a folosi utila%e= a)mi istrat i )oze recoma )ate # are e/ecte as#pra acestei capacitate.

R'$,% $37'(+':
"eactii anafilactice si anafilactoide: apar rar5 ime)iat sa# "a cate4a ore )e "a a)mi istrare si se ma i/esta pri )isp ee ac#ta5 $ro 2ospasm si e)em "ari gia 5 2ipote si# e ateria"a merga ) pa a "a co"aps5 #rticarie Crize de astm= pot aparea crize )e astm $ro sic "a pacie tii c# astm "a AI?3 Tegumente si mucoase= pot aparea #rticarie5 er#ptii mac#"opap#"oase Cardiovasculare= i /# ctie )e )oza apar reactii 2ipote si4e5 mai a"es "a i 9ectare I@ rapi)a Modificari #ematologice= rar pot sa apara "e#cope ie5 agra #"ocitoza sa# trom$ocitope ie. 3e imp# e i trer#perea ime)iata a tratame t#"#i. Aparat renal= /oarte rar i s#/icie ta re a"a ac#ta sa# e/rita i terstitia"a.

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


Adulti si copii peste 15 ani= 3e a)mi istreaza IM sa# I@ "e t K :1 /io"a o )ata pe zi. La e4oie5 se poate repeta a)mi istrarea5 /ara a )epasi 2.5g pe tr# o )at si 5g pe zi. Copii intre 1 si 1& ani:)oza #z#a"a este )e %:1% mg metamizo" so)icJEg si zi5 i 9ectata IM sa# I@ "e t. Copii intre ' si 11 luni: )oza #z#a"a este )e %:1% mg metamizo" so)icJEg si zi5 i 9ectata IM sa# I@ "e t. $acientii cu insuficienta renala sau #epatica= # se a)mi istreaza )oze mari5 )oar )aca a)mi istrarea este )e sc#rta )#rata. Varstnici= se a)m istreaza )oze mi ime e/icace5 )i ca#za posi$i"e"or a/ecti# i "a /# ctia re a"a sa# 2epatica.

S0#($3"!$9:
: : : : : : : greata5 )#reri a$)omi a"e5 a/ectarea /# ctiei re a"e si mai rar= simptome "a i4e"#" 3?+ B 4erti95 som o"e ta5 coma5 co 4#"sii sca)erea te si# ii arteria"e pa a "a soc si t#"$#rari )e ritm "a )oze /oarte mari e"imi area # #i meta$o"it eto8ic .aci) r#$azo ic0 poate )etermi a co"orarea i ros# a #ri ei. )aca a)mi istrarea )e metamizo" este rece ta se poate /ace "a4a9 gastric sa# se a)mi istreaza car$i e acti4ate meta$o"it#" pri cipa" poate /i i )epartat pri 2emo)ia"iza5 2emo/i"trare5 2emoper/#zie sa# /i"trare p"asmatica. Atat tratame t#" i to8icatiei si pre4e irea comp"icatii"or ecesita i ter area i tr:o # itate )e terapie i te si4a. A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" A # se "asa "a i )ema a copii"or.
!5

C"-+'(7$(':
:
:

A&g"!"-' C")#( )$%'

C")#"! % ':
( comprimat co ti e metamizo" so)ic 511 mg si e8cipie ti ami)o )e por#m$5 po"i4i)o a5 ta"c5 stearat )e Mg.

G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$:


A a"gezice si a tipiretice5 )eri4ati )e pirazo"o e.

I-3 ,$% %'($#'0% ,':


'#reri ac#te se4ere post"ezio a"e sa# postoperatorii5 co"ici5 )#reri )e ca#za t#mora"a5 a"te )#reri se4ere ac#te sa# cor ice5 at# ci ca ) a"te mi9"oace terape#tice # s# t i )icate. +om$aterea /e$rei5 at# ci ca ) aceasta este re/ractara "a a"t tratame t.

C"-%($ -3 ,$% :
Hiperse si$i"itate "a metamizo" sa# "a oricare )i tre e8cipie tii pro)#s#"#i5 a tece)e te a"ergice "a )eri4atii )e pirazo"5 i to"era ta "a a tii /"amatoare"e esteroi)ie e .AI?305 a/ecti# i a"e ma)#4ei 2ematopoietice5 a tece)e te )e agra #"ocitoza5 )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at)e2i)roge aza5 por/irie 2epatica ac#ta5 s#gari s#$ ! "# i.

P(',$0% :
Ate tieL Acest me)icame t poate pro4oca /e ome e a"ergice )e tip a a/i"actic= agra #"ocitoza sa# soc. &e tr# #rmatoare"e a/ecti# i risc#" soc#"#i a a/i"actic este mai mare= : astm $ro sic a""ergic; ri ita a"ergica : #rticarie : i to"era ta "a a"coo" : pacie ti c# i to"era ta "a co"ora ti si co ser4a ti

I-%'($,% 0- :
: : :
:

asocierea metamizo"#"#i c# a"te me)icame te c# osc#te ca mie"oto8ice # este recoma )a$i"a )eri4atii )e pirazo"o a pot i teractio a c# captopri"#"5 "iti#5 metotre8at si triamtere metamizo"#" poate sa mo)i/ice e/icacitatea a ti2iperte si4e"or si )i#retice"or metamizo"#" poate sca)ea co ce tratia p"asmatica a cic"ospori e"or

A%'-% "-$( +#', $&':


Sarcina si alaptarea(: La /at e8ista risc#" a/ectarii 2emato"ogice. A)mi istrarea metamizo"#"#i i prea9ma asterii poate pro4oca i c2i)erea premat#re a ca a"#"#i
!%

arteria". A)mi istrare co trai )icate i prim#" si i #"tim#" trimestr# )e sarci a. 'e aseme ea )#pa a)mi istrarea metamizo"#"#i se i trer#pe a"aptarea 4, )e ore. Capaciatatea de a conduce ve#icule sau a folosi utila%e: A)mi istrat i )oze"e recoma )ate # are e/ecte as#pra capacitatii )e a co )#ce 4e2ic#"e sa# /o"osi #ti"a9e.

R'$,% $37'(+':
"eactii anafilactice si anafilactoide: 'esi pot sa apara rar5 reactii"e a a/i"actice se ma i/esta pri )isp ee ac#ta5 ap ee pri $ro 2ospasm si e)em "ari gia 5 2ipote si# e arteria"a5 merga ) pa a "a co"aps5 #rticarie. E4o"#tia poate /i rapi) "eta"a )aca # se a)mi istreaza rapi) I@ a)re a"i a5 i tro)#sa i 5:15 mi 5 siJsa# 2emis#cci at )e 2i)rocortizo 251:511 mg. Crize de astm: apare criza "a pacie tii c# astm "a AI?3. Tegumente si mucoase: &ot sa apara #rticarie5 er#ptii mac#"opap#"oase5 etc Modificari #ematologice: Rar pot sa para "e#cope ie si /oarte rar agra #"ocitoza sa# trom$ocitope ie. Aparat renal: rar poate aparea i s#/icie ta re a"a5 i sotita )e si )rom /rotic5 c# protei #rie.

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


Adulti si copii peste 15 ani: : se a)mi istreaza ora" 1:2 comprimate A"gozo e o )ata : "a e4oie se repeta )oza )e ce" m#"t 4 ori pe zi : i 24 )e ore # tre$#ie sa )epaseasca 5 g $acienti cu insuficienta renala sau #epatica: : # se a)mi istreaza )oze mari )i ca#za e"imi arii i tarziate a metamizo"#"#i Vastnici: : se a)mi istreaza )oze"e mi ime e/icace )i ca#za ca atat /# ctia re a"a cat sic ea 2epatica pot /i a/ectate Copii sub 15 ani: : "a copiii s#$ 15 a i # se a)mi istreaza metamizo" s#$ /orma )e comprimate.

S0#($3"!$9:
Semnele si simptomele into)icatiei: : greata5 )#reri a$)omi a"e5 a/ectarea /# ctiei re a"e5 simptome "a i4e" 3?+5 sca)erea te si# ii arteria"e pa a "a soc si ta2icar)ie. : (ri a se poate co"ora i ros#. Tratamentul: : "a4a9 gastric5 a)mi istrare )e car$# e me)ici a" : 2emo)ia"iza5 2emo/i"trare5 2emoper/#zie sa# /i"trare p"asmatica : i ter are i orice caz "a terapie i te si4a

C"-+'(7$(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or.
: : !*

N'7($&g S"&0% ' "($&$ - # ,$%0(

C")#"! % '= 45< metamizo" so)ic5 pe tr# #z ora" A,% 0-' %'($#'0% ,$= are acti# e a a"gezica5 a tipiretica5 a tispastica si
a tii /"amatorie.

I-3 ,$%

%'($#'0% ,'= )#reri se4ere5 ac#te sa# cor ice5 asociate c# )#reri

re#matice5 ce/a"ee5 spasme m#sc#"are sa# co"ici "a i4e"#" tract#"#i #ri ar gastro: i testi a"5 cai"or $i"iare5 ri ic2i"or sa# tract#"#i #ri ar i /erior5 )#reri )e tare sa# )e origi e t#mora"a5 )#reri posttra#matice sa# postopratorii. +a a tipiretic se /o"oseste at# ci ca ) /e$ra este re/ractara "a a"t tratame t. C"-%($ -3 ,$% = ?# se a)mi istreaza pacie ti"or c# a"ergie "a pirazo"o e .metamizo"5 propi/e azo a5 /e i"$#tazo a0 sa# $o"i meta$o"ice .por/irie 2epatica5 )e/icit co ge ita" )e g"#coza:%:/os/at )e 2i)roge aza5 gra #"ope ie0 P(',$0% : Metamizo"#" # se recoma )a pacie ti"or i sta$i"i 2emo)i amic5 astmatici"or5 $o" a4i"or c# i s#/icie ta 2epatica sa# re a"a gra4a. La copii mai mici )e ! "# i sa# c# gre#tate mai mica )e 5 Eg a)mi istrarea se /ace #mai i caz#ri imperios ecesare. I-%'($,% : A)mi istrarea co comite ta c# c"orpromazi poate )#ce "a aparitia 2ipotermiei se4ere. &oate sca)ea i4e"#" seric a" cic"ospori e"or. ?# se recoma )a a)mi istrarea asociata c# a"coo". R'$,% $37'(+'= +e"e mai serioase s# t )iscrazii"e sa g#i e= agra #"ocitoza5 "e#cope ie5 trom$ocitope ie si "a /e" )e gra4 soc#" a a/i"actic. Am$e"e reactii s# t i sa rare.

D"!' + )"3 3' $3) - +%($('= Adulti si adolescenti peste 15 ani= )oza # ica #z#a"a=511:1111 mg .!1:%1 pic05
)oza zi" ica 1111:!111 .ma8 41110 mg i !:4 prize .48 !1:%1 pic0. !n cazul copiilor pro)#s#" se a)mi istreaza i /# ctie )e gre#tatea corpora"a a acestora .,:1* mgJEg0 P$+%($(': "a temperat#re camerei .15:251+05 /erit )e "#mi a.

!,

.. D'( 7$% 3' $- & -' D$&'("- C G($-0&' #'-%(0 +"&0% ' "($&$

C")#"! % ': 511 mg paracetamo"5 21mg aci) ascor$ic5 e8cipie ti. G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$= A a"gezice si a tipiretice. I-3 ,$% %'($#'0% ,':
:

: : : :
:

sca)erea /e$rei asociata )i/erite"or i /ectii $acterie e sa# 4ira"e .4iroze0 ame"iorarea )#reri"or m#sc#"are si artic#"are )i racea"a si gripa ame"iorarea )#reri"or )e i te sitate #soara pa a "a mo)erata )e ca#ze ei /"amatorii ame"iorarea )#reri"or apar#te )#pa "ezi# i si i ter4e tii c2ir#rgica"e. 2iperse si$i"itate "a paracetamo"5 aci) ascor$ic sa# e8cipie tii me)icame t#"#i a/ecti# i 2epatice sa# re a"e se4ere # se recoma )a a)mi istrarea gra #"e"or impre# a c# a"te me)icame te ce co ti paracetamo" co trai )icate co s#m#" )e a"coo" )#rata tratame t#"#i # tre$#ie sa )epaseasca ! zi"e se a)mi istreaza i )oze recoma )ate "a copii i tre 2 si 12 a i se a)mi istreaza c# pr#)e ta "a )ia$etici5 co ti e !.- g za2ar i sarci a si a"ptare se a)mi istreaza c# pri)e ta # i /"#e teaza capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e

C"-%($ -3 ,$% :
:

P(',$0% :
: : : : : :

R'$,% $37'(+': )aca me)icame t#"#i i se pastreaza )oze"e "a a)mi istrare
reactiii"e a)4erse s# t rare si #soare. Ocazio a"5 pot aparea greata si reactii c#ta ate )e 2iperse si$i"izare.

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


Adulti si copii peste 12 ani= 1 p"ic )e 4:% ori pe zi5 "a i ter4a" )e 4 ore. ?# se #ti"zeaza mai m#"t )e , p"ic#ri pe zi. &"ic#" se )izo"4a i 151 m" apa ca")a sa# ceai5 se amesteca $i e si se $ea ca"). S0#($3"!$9: )aca ati "#at o )oza mare a)resati:4a me)ic#"#i5 sem e"e )e i to8icatie pot aparea si )#pa cate4a zi"e.

P$+%($(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or.
: : !-

P$($,'%$)"& C")#( )$%' 100 )g

C")#"! % ': paracetamo" 511 mg si e8cipie ti. G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$: A "gezice5 a tipiretice. I-3 ,$% %'($#'0% ,':
: )#reri #soare si me)ii c# )i/erite "oca"izari= ce/a"ee5 artra"gii5 "om$agii5 a"gii )e tare5 )isme oree. : tratame t#" simptomatic a" /e$rei

C"-%($ -3 ,$% :
2iperse si$i"itate "a paracetamo" sa# "a oricare )i e8cipie tii pro)#s#"#i : i s#/icie ta 2epatoce"#"ara : )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at:)e2i)roge aza.
:

P(',$0% :
: 3e imp#g preca#tii i caz )e a"coo"ism.

I-%'($,% 0- :
:

: : : :

c# a"coo" ."a co s#m cro ic0 tratame t#" cro ic c# $ar$it#rice sa# primi)o a ii re)#ce e/ect#" )oze"e mari )e paracetamo" cresc e/ect#" a ticoag#"a te"or c#mari ice asocierea paracetamo"#"#i c# sa"ici"ati sa# a tii /"amatoare esteroi)ie e pe terme "# g si "a )oze mari creste risc#" )e e/ropatie5 ecroza papi"ara re a"a5 ca cer )e ri ic2i si 4ezica #ri ara pot sa apara 4a"ori /a"s scaz#te a"e test#"#i pe tr# g"icemie5 o /a"sa crestere a 4a"ori"or aci)#"#i #ric seric se imp# preca#tii i a/ecti# i 2epatice5 i c"#za ) 2epatita 4ira"a si i caz )e i s#/icie ta re a"a gra4a copii= # s:a# e4i)e tiat pro$"eme speci/ice pri4i ) a)mi istrarea "a copii5 #mai ca tre$#iesc respectate /orme"e /armace#tice si )oze"e recoma )ate. @arst ici= # s# t pro$"eme speci/ice 4arstei 3arci a si a"aptarea= pro)#s#" poate /i a)mi istrat /emei"or gra4i)e si mame"or ce a"apteaza "a recoma )area me)ic#"#i &ro)#s#" # mo)i/ica capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e.
41

A%'-% "-$( +#', $&':


:

: : : :

R'$,% $37'(+':
: pot sa apara reactii a"ergice .er#ptii c#ta ate5 pr#rit05 trom$ocitope ie5 agra #"ocitoza5 )ermatita5 2epatita5 co"ica re a"a5 i s#/icie ta re a"a5 pi#rie steri"e. : La )oze mari si tratame t pre"# git paracetamo"#" poate pro)#ce a/ectarea /# ctiei re a"e pa a "a i s#/icie ta re a"a cro ica.

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


Adulti si copii peste 15 ani= 1:2 comprimate paracetamo"5 "a e4oie se poate repeta "a 4 ore5 /ara a )epasi , comprimate i 24 )e ore. Copii: %1 mgJEg "a e4oie5 se poate repeta "a % ore. : 5:, a i .1*:24 Eg0= K comprimat )e !:4 ori pe zi5 /ara a )epasi 1 g J zi. : ,:12 a i .24:!5 Eg0= K : 1 comprimat )e !:4 ori pe zi5 /ara a )epasi 2 gJzi : 12:15 a i .!5:51Eg0= K :1K comprimat )e !:4 ori pe zi /ara a )epasi ! gJzi : 3e recoma )a i gestia pro)#s#"#i c# o ca titate s#/icie ta )e "ic2i). : 3e 4a e4ita co s#m#" )e $a#t#ri a"coo"ice i c#rs#" tratame t#"#i Asocierea c# a tii /"amatoare esteroi)ie e se 4a /ace "a )oze a)aptate si se 4a e4ita a)mi istrarea pe terme "# g.

S0#($3"!$9:
: simptome= greata5 4arsat#ri5 pa"oare5 tra spiratii5 )#reri a$)omi a"e si se pot agra4a pa a "a coma i /# ctie )e ca titatea )e me)icame t si reacti4itatea pacie t#"#i. Ma i/estari"e pot sa apara si "a 2:4 ore )e "a i gestia pro)#s#"#i si pot /i mai p#ter ice )#pa 24 )e ore.

P$+%($(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or.
: :

36 P$($,'%$)"& C")2 -$%


41

A&g"!"-' 5"(%' C")#( )$%'

C")#"! % ': paracetamo" 511mg5 ca/ei a a 2i)ra 21., mg5 /os/at )e co)ei e
2emi2i)rat 21 mg si e8cipie ti.

G(0#$ 5'()$,"%'($#'0% ,$: a"te a a"gezice si a tipiretice. A i"i)e. I-3 ,$% %'($#'0% ,': tratame t#" simptomatic a" )#reri"or )e i te sitate
mo)erata:se4era5 )#reri )e tare5 e4ra"gii5 migre e5 ce/a"ee5 )#reri re#matice )i sciatica sa# "#m$ago5 )isme oree. C"-%($ -3 ,$% : 2iperse si$i"itate "a paracetamo"5 ca/ei a5 co)ei e sa# e8cipie ti. I s#/icie ta 2epatica se4era. I s#/icie ta re a"a se4era. Coa"a cro ica o$str#cti4e a cai"or respiratorii5 astm $ro sic5 i s#/icie ta respiratorie. &rim#" trimestr# )e sarci a. A"aptare. +opii s#$ 12 a i. P(',$0% : )oze"e recoma )ate # tre$#iesc )epasite. ?# se 4or asocia" a"te preparate ce co ti paracetamo". +o)ei a poate pro)#ce )epe )e ta )e tip mor/i ic i caz )e a)mi istrare # timp i )e"# gat si i )oze mai mari )ecat ce"e recoma )ate. I-%'($,% 0- : a tico"i ergice"e si co"estirami a i tarzie a$sortia paracetamo"#"#i5 metoc"oprami)a si )omperi)o a o gra$esc. Tratame t#" pre"# git c# )oze mari )e paracetamo" creste risc#" 2emoragic a" a ticoag#"a te"or c#mari ice. E/ect#" )epresor a" co)ei ei as#pra sistem#"#i er4os ce tra"5 poate /i pote tat )e a"coo"5 2ip otice5 a ti)epresi4e tricic"ice5 /e otiazi e. +o)ei a poate i tarsia a$sortia me8i"eti ei5 poate a tago ize e/ecte"e gastro: i testi a"e a"e metoc"oprami)ei si )omperi)o ei. E/ect#" a a"getic a" co)ei ei este )imi #at i caz#" asocierii c# ago isti: a tago isti )e tip mor/i ic. +a/ei a pote teaza e/ect#" a timigre os a" ergotami ei. A%'-% "-$( +#', $&'= 3e recoma )a pr#)e ta i caz#" a)mi istrarii paracetamo"#"#i "a pacie tii c# a/ecti# i 2epatice5 re a"e5 c# a"coo"ism cro ic5 "a cei i tratame t c# a"te me)icame te 2epatoto8ice sa# i )#ctoare e zimatice. 'atorita ca/ei ei5 se 4a #ti"ize c# pr#)e ta "a pecie tii c# a/ecti# i car)io4asc#"are si gastrice. 'atorita co)ei ei se 4a #ti"ize c# pr#)e ta "a pacie tii c# )eprimarea /# ctiei respiratorii sa# i co )itii )e 2ipo8ie5 prec#m si "a cei c# 2iperte si# e i tracra ia a.
42

3porti4ii tre$#ie ate tio ati ca pro)#s#" poate i /#"e ta teste"e a ti)opi g. Sarcina si alaptarea= )atorita co)ei ei este co trai )icat i prim#" trimestr# )e sarci a si pe perioa)a a"aptarii. I trimestr#" II si III )e sarci a #mai "a recoma )area me)ic#"#i. Este co trai )icate i ai tea asterii si i timp#" tra4a"i#"#i )i ca#za risc#"#i )e )eprimare respiratorie a o# asc#t#"#i. Capacitatea de a conduce ve#icule sau de a folosi utila%e: se 4a e4ita a)mi istrarea "a persoa e"e ce co )#c 4e2ic#"e sa# /o"osesc #ti"a9e.

R'$,% $37'(+':
'atorate paracetamo"#"#i= rareori er#ptii c#ta ate a"ergice5 trom$ocitope ie5 a emie5 agra #"ocitoza5 a/ectare 2epatica sa# re a"a. 'atorate co)ei ei= co stipatie5 greata5 4arsat#ri5 som o"e ta5 ametea"a5 $ro 2ospasm5 )epresie respiratorie5 rareori )epe )e ta. 'atorate ca/ei ei= pa"pitatii5 a 8ietate5 tremor.

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


Adulti si adolescenti peste 12 ani= # comprimat "a e4oie5 )e !:4 ori pe zi5 "a i ter4a" )e mi im 4 ore. *u se administreaza copiilor sub 12 ani.

S0#($3"!$9:
$aracetamol= i prime"e 24 )e ore simptome"e s#pra)oza9#"#i co sta# i pa"oare5 greata5 4arsat#ri5 a ore8ie si )#reri a$)omi a"e. A/ectarea 2epatica poate )e4e i mai apare ta )#pa 12:4, ore si este ma i/esta 2:4 zi"e5 ca ) pot sa apara 2ipog"icemie5 aci)oza meta$o"ica5 aritmii5 pa creatita5 coag#"are i tra4asc#"ara )isemi ata. I caz#ri gra4e se poate a9# ge "a co"aps car)io4asc#"ar5 coma si )eces. Codeina= s#pra)oza9#" se asociaza c# )eprimarea ac#ta a ce tr#"#i respirator c# cia oza si $ra)ip ee5 som o"e ta5 ata8ie5 er#ptii #rticarie e5 4arsat#ri5 pr#rit5 rete tie )e #ri a5 rareori e)em p#"mo ar. Cafeina: ma i/estari"e i c"#) i som ie5 agitatie5 er4ozitate si pot e4o"#a catre )e"ir5 co 4#"sii si ta2icar)ie. I caz )e s#pra)oza9 pacie tii tre$#iesc #rge t i ter ati5 se recoma )a "a4a9 gastric "a prime"e 4 ore )e "a i gerarea me)icame t#"#i5 a)mi istrare ora"a sa# I@ )e ?:aceti"cistei a c# e/ect $e e/ic i prime"e 4, )e ore5 se 4a a)mi istra o8ige 5 a tago isti ai opioi)e"or . a"a8o a0.

C"-+'(7$(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or.
: :

C$&)$-% 5"(%'
4!

C")#( )$%'

C")#"! % ': paracetamo" 411 mg5 /e o$ar$ita" 51mg5 ca/ei a a 2i)ra 25 mg5
/os/at )e co)ei e 2emi2i)rat 21mg si e8cipie ti. G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$: a a"gezice si a tipiretice5 a i"i)e i com$i atii. I-3 ,$% %'($#'0% ,': tratame t#" simptomatica" )#reri"or )e i te sitate me)ie sa# se4era c# )i/erite "oca"izari= ce/a"ee5 migre e5 e4ra"gii5 mia"gii5 artra"gii5 a"gii )e tare sa# i s/era ORL5 )isme oree. C"-%($ -3 ,$% : # tre$#ie a)mi istrat "a pacie tii c# 2iperse si$i"itate "a oricare )i tre compo e tii pro)#s#"#i5 i s#/icie ta 2epatoce"#"ara5 i s#/icie ta re a"a se4ara5 #"cer gastro:)#o)e a" acti4e5 2emoragie )igesti4e5 astm $ro sic si i s#/icie ta respiratorie .)atorita preze tei co)ei ei05 por/irie .)atorita preze tei /e o$ar$ita"#"#i05 i perioa)a )e sarci a si a"aptare si "a copii s#$ 15 a i. P(',$0% : pr#)e ta "a pacie tii c#= co"ecistectomie5 t#se pro)#cti4e5 )e$i"itate /izica5 "ezi# i cra ie e5 2iperte si# e cra ia a5 a$)ome ac#t5 2ipotiroi)ism5 2ipertro/ie )e prostate sa# strict#re #retra"e. 'eoarece pro)#s#" co ti e co)ei e si /e o$ar$ita"5 i timp#" tratame t#"#i # se recoma )a i gestia )e $a#t#ri a"coo"ice. 'e aseme ea sporti4ii tre$#iesc ate tio ati ca teste"e a ti)opi g pot /i i /"#e tate poziti4L I-%'($,% 0- = pr#)e ta i a)mi istrarea co comite ta c#= )eprima te a"e sistem#"#i er4os ce tra"5 a tico"i ergice si a ti)iareice5 a ticoag#"a te5 me)icame te i )#ctoare e zDmatic si $a#t#ri a"coo"ice5 /e itoi a5 aci) 4a"proic. A%'-% "-$( +#', $&'= preca#tii "a persoa e"e i 4arsta. Sarcina si alaptarea: )aca s# teti i sarci ata sa# a"aptati5 a)resati:4a me)ic#"#i. Capacitatea de a cionduce autove#icule sau utila%e: poate i /"#e ta egati4 capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e si #ti"a9e.

R'$,% $37'(+':
: rar er#ptii c#ta ate c# eritem sa# #rticarie5 care ecesita i trer#perea tratame t#"#i : co stipatie5 greata5 som o"e ta5 4erti95 reactii a"ergice c#ta ate5 $ro 2ospasm5 )eprimare respiratorie5 som o"e ta )i#r a "a i cep#t#" tratame t#"#i5 trezire )i/ici"a5 t#"$#rari )e coor)o are si ec2i"i$r#5 mai a"es "a 4arst ici5 rareori 4erti9
44

c# ce/a"ee5 artra"gii5 "a )oze mari pot sa apara= e"i iste5 pa"pitatii si )iscom/ort epigastric. : Tratame t#" pre"# git c# )oze mari poate )etermi a a/ectarea re a"a si )epe )e ta )e co)ei e si /e o$ar$ita". : I mo) e8ceptio a" pot sca)ea #mar#" )e trom$ocite. D"!' + )"3 3' $3) - +%($('= pro)#s#" se a)mi istreaza #mai a)#"ti"or si copii"or peste 15 a i. Adultii si copii peste 15 ani: # comprimat a)mi istrat ora"5 "a e4oie. 'aca este e4oie se poate repeta "a 4:% ore5 /ara a )epasi 4 comprimate pe zi. Varstnici: i itia" se a)mi istreaza 9#matate )i )oza recoma )ata a)#"ti"or5 cresca ) #mai i /# ctie )e to"era ta sa# ecesitati. !nsuficienta renala: se recoma )a )oze mai mici )acat ce"e #z#a"e "a a)#"ti. S0#($3"!$9: i caz#" i gerarii # or )oze mai mari )ecat ce"e recoma )ate a)resati:4a ime)iat me)ic#"#i sa# preze tati:4a ime)iat "a spita".

P$+%($(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a". A # se "asa "a i )ema a copii"or.

45

C"3$) - P C")#( )$%'

C")#"! % '= paracetamo" 411 mg5 ca/ei a a 2i)ra 2! mg5 /os/at )e co)ei e
2emi2i)rat 15 mg si e8cipie ti.

G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$: a a"gezice si a tipiretice5 a i"i)e. I-3 ,$% %'($#'0% ,':
: tratame t#" simptomatic a" )#reri"or )e i te sitate me)ie sa# se4era c# )i/erite "oca"izari= ce/a"ee5 migre e5 e4ra"gii5 mia"gii5 artra"gii5 a"gii )e tare sa# ORL5 )isme oree. : Tratame t#" simptomatic a" stari"or /e$ri"e5 )#reri"or )e gat si t#sei )i racea"a si gripa.

C"-%($ -3 ,$% :
2iperse si$i"itate "a paracetamo"5 co)ei e5 ca/ei a sa# e8cipie ti. : I s#/icie ta 2epatoce"#"ara5 i s#/icie ta respiratorie5 2ipersecretie tra2eo: $ro sica5 criza )e astm $ro sic5 i ter4e tii c2ir#rgica"e rece te pe cai"e $i"iare5 copii c# 4arsta s#$ 15 a i.
:

P(',$0% :
: a)mi istrarea i )e"# gata )e co)ei e i )oze mari poate )#ce "a o stare )e )epe )e ta )e tip mor/i ic : sporti4ii tre$#iesc ate tio ati ca poate poziti4a teste"e a ti)opi g

I-%'($,% 0- ,0:
: ago isti:a tago isti mor/i ici : )eprima te a"e sistem#"#i er4os ce tra"= creste risc#" )eprimarii sistem#"#i er4os ce tra" si a ce tri"or respiratori. : a ticoag#"a te= creste risc#" 2emoragic : me)icame te i )#ctoare e zimatic si $a#t#ri a"coo"ice : pri co ti #t#" sa# i paracetamo"5 poate mo)i/ica rez#"tate"e )ozarii aci)#"#i #ric si a g"icemiei.

A%'-% "-$( +#', $&':


:

se recoma )a pr#)e ta "a pacie tii c# i s#/icie ta re a"a se4era5 "a 4arst ici sa# )e$i"itate5 i caz )e tra#matisme cra ie e5 2iperte si# e i tracra ia a5 a$)ome ac#t5 2ipotiroi)ism5 2ipertro/ie )e prostate.
4%

Sarcina si alaptarea= )i ca#za co)ei ei # se a)mi istreaza i timp#" sarci ii si a"aptarii : Capacitatea de a conduce ve#icule si de a folosi utila%e= )atorita se)arii si sca)erii reacti4itatii re/"e8e5 Codamin $ poate i /"#e ta egati4e capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e sa# #ti"a9e. R'$,% $37'(+': pr#rit5 eritem sa# #rticarie5 som o"e ta5 4erti95 greata5 4arsat#ri5 )eprimare respiratorie5 co stipatie si )#reri a$)omi a"e. - ca/ei a poate )etermi a agitatie5 i som ie si pa"pitatii : i caz#" tratame t#"#i i )e"# gat e8ista risc )e )epe )e ta si )e si )rom )e a$sti e ta "a i trer#perea $r#sca a me)icatiei.
:

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


'oza recoma )ata este )e # comprimat "a e4oie5 )aca este ecesar 5 )oza se poate repeta "a i ter4a"e )e 4 ore. 'oza ma8ima zi" ica este )e ! g )e paracetamo". +omprimate"e tre$#ie a)mi istrate c# # pa2ar )e apa sa# a"te "ic2i)e. ?# tre$#ie #ti"izat i )oze mari sa# timp i )e"# gat. ?# tre$#ie a)mi istrat "a copii c# 4arsta s#$ 15 a i.

S0#($3"!$9:
Simptomele supradoza%ului cu codeina: )eprimare ac#ta a ce tri"or respiratori= som o"e ta5 apatie sa# c2iar coma5 mioza5 co 4#"sii5 4arsat#ri5 pr#rit5 rete tie )e #ri a5 e)em p#"mo ar .rar0. Tratame t#" recoma )at co sta i "a4a9 gastric si a)mi istrare )e p#rgati4e. Simptomele supradoza%ului cu paracetamol= greata5 4arsta#ri5 tra spiratii5 a ore8ie5 pa"oare5 )#reri a$)omi a"e care apar i prime"e 24 )e ore )e "a a)mi istrare. 'oze mai mari )e 11g paracetamo" .151mgJEg corp "a copii0 pot pro4oca cito"iza 2epatica ce posate e4o"#a catre ecroza ire4ersi$i"a c# i s#/icie ta 2epatoce"#"ara5 aci)oza meta$o"ica5 e ce/a"opatie5 coma. 3e pot co stata cresterea tra sami aze"or 2epatice5 "actat:)e2i)roge azei5 $i"ir#$i ei si sca)erea timp#"#i )e protrom$i a "a 12:4, ore )e "a i gestie. Tratamentul into)icatiei acute cu paracetamol La4a9#" gastric este #ti"5 se poate a)mi istra car$i e acti4ate sa# co"estirami a. ?: aceti"cistei a5 a ti)ot speci/ic5 a)mi istrata i prime"e 12 ore are e/ecte $e e/ice. Simptomele supradoza%ului u cafeina: ta2icar)ie5 e8trasisto"e5 pa"pitatii5 tremor.

P$+%($(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a". A # se "asa "a i )ema a copii"or.

4*

C"&3('> C")#( )$%' ? V %$) -$ C

C")#"! % ':
1comprimat co ti e= 511mg paracetamo"5 25 mg co/ei a5 5mg c"or2i)rat )e /e i"e/ri a5 21mg terpi 2i)rat5 !1mg aci) ascor$ic si e8cipie ti.

G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$:


A a"gezice si a tipiretice5 paracetamo"5 com$i atii5 e8c"#si4e psi2o"eptice. I )icatii terape#tice= : racea"a com# a5 gripa5 stari /e$ri"e5 i c"#si4e ce/a"ee5 g#t#rai5 )#reri i gat5 si #zita5 mia"gii : se o$ti e ate #area sa# stregerea simptome"or pe )#rata "imitata5 pa"iati4.

C"-%($ -3 ,$% :
: : : : : 2iperse si$i"itate "a paracetamo" sa# "a oricare )i tre compo e tii pro)#s#"#i copii s#$ % a i i s#/icie ta 2epatica sa# re a"a gra4a5 2iperte si# e 2ipertiroi)ism5 )ia$et5 $o"i car)iace a)mi istrarea "a pacie tii c# tratame t c# a ti)epresi4e tricic"ice5 $eta$"oca te5 i 2i$itori )e mo oami o8i)aza IMAO # se recoma )a asocierea c# a"te me)icame te /o"osite pe tr# racea"a sa# ca )eco gesti4e sai c# a"te pro)#se care co ti paracetamo".

P(',$0% :
:

I-%'($,% 0- :
: e/ect#" coag#"a t a" c#mari ice"or poate /i cresc#t i timp#" a)mi istrarii timp i )e"# gat si i )oze mari )e paracetamo"5 c# risc 2emoragic : metoc"opremi)a si )omperi)o a gra$esc a$sortia paracetamo"#"#i : asocierea /e i"e/ri ei c# IMAO creste risc#" acci)e te"or 2iperte si4e5 asocierea acestor me)icame te /ii ) co trai )icata.

A%'-% "-$( +#', $&':


: este ecesara pr#)e ta "a 4arst ici si 2iperte si4i5 /e i"e/ri a poate creste te si# ea arteria"a : risc#" 2epatoto8icitatii paracetamo"#"#i este mai mare i caz )e a/ectare 2epatica pre:e8iste ta
4,

Copii: pe tr# copiii s#$ % a i se 4or a)mi istra /orme /armace#tice a)ce4ate acestei 4arste. Sarcina si alaptarea= a)mi istrarea pro)#s#"#i "a /emei"e gra4i)e este posi$i"a #mai )aca se co si)era ese tia"a )e catre me)ic. 'ate"e p#$"icate )ispo i$i"e # co trai )ica a"aptarea. Capacitatea de a conduce ve#icule sau de a folosi utila%e= pro)#s#" eco ti a ) s#$sta te acti4e care sa ai$a proprietati se)ati4e # i /"#e teaza capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e sa# #ti"a9e.

R'$,% $37'(+':
: e/ecte"e a)4erse a"e paracetamo"#"#i s# t rare5 pot aparea er#ptii c#ta ate a"ergice5 e8ceptio a" trom$ocitope ie : /e i"e/ri a5 ca si a"te ami e simpatomimetice5 poate )etermi a cresterea te si# ii arteria"e5 ce/a"ee5 amete"i5 pa"pitatii5 i som ie.

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


Adulti +inclusiv varstnici, si copii peste 12 ani= )oza #z#a"a este )e 1:2 comprimate a)mi istrate )e !:4 ori pe zi5 /ara a )epasi , comprimate pe zi. Copii intre -.12 ani= )oza #z#a"a este )e 1 comprimat )e !:4 ori pe zi5 /ara a )epasi 4 comprimate pe zi. $entru copiii sub - ani se 4or a)mi istra /orme /armace#tice a)ec4ate acestei categorii )e pacie ti. +omprimate"e se a)mi istreaza ora".

S0#($3"!$9:
3#pra)oza9#" c# paracetamo" poate pro4oca i s#/icie ta 2epatica. 'oze"e mai mari )e 11 g o )ata5 pro4oaca /e ome e 2epatoto8ice se4ere= 2ipog"icemie5 aci)oza meta$o"ica5 aritmii5 coag#"are i tra4asc#"ara )isemi ata. I caz#ri"e gra4e5 a/ectarea 2epatica poate e4o"#a spre e ce/a"opatie5 co"aps car)io4asc#"ar5 coma si moarte. &acie tii tre$#ie spita"izati pe tr# o s#pra4eg2ere me)ica"a ate ta. 3e recoma )a "a4a9 gastric5 a)mi istrarea ora"a )e metio i a sa# i tro)#cere I@ )e ?: aceti"cistei a5 actio a ) i prime"e 4, )e ore ca a ti)ot pri e#tra"izarea paracetamo"#"#i respo sa$i" )e 2epatoto8icitate. 3e recoma )a i stit#irea # #i tratame t )e s#sti ere a /# ctii"or 4ita"e. 3#pra)ozarea /e i"e/ri ei poate pro)#ce irita$i"itate5 ce/a"ee5 cresterea te si# ii arteria"e5 posi$i" $ra)icar)ie re/"e8a5 greata si 4oma. 3e recoma )a i gri9ire me)ica"a a)ec4ata.

P$+%($(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a". A # se "asa "a i )ema a copii"or.

4-

F'(7'> #'-%(0 $30&% P& ,0&'%' #'-%(0 +"&0% ' "($&$

C")#"! % '= ma"eat )e /e irami 25 mg5 paracetamo" 511 mg5 4itami a + 211
mg si e8cipie ti.

G(0#$ 5$()$,"-%'($#'0% ,$= @itami e B a a"gezice B a tipiretice :


A ti2istami ice H1.

I-3 ,$% %'($#'0% ,'= tratame t#" pe terme sc#rt a" race"ii5 ri ite"or a"ergice5
ri i/ari gite5 stari gripa"e "a a)#"ti si "a copii peste 15 a i. C"-%($ -3 ,$% = : a"ergie c# osc#ta "a # #" )i tre compo e te : a/ecti# i 2epatice se4ere : g"a#coma .t#"$#rari a"e presi# ii i traoc#"are0 : copii c# 4arsta s#$ 15 a i : )is/# ctii #ri are ca#zate )e a/ecti# i a"e prostatei sa# a"te t#"$#rari. A%'-% "-$( +#', $&': acest me)icame t co ti e s#croza si i co seci ta # tre$#ie /o"osit "a pacie tii c# i to"era ta "a /r#ctoza5 g"#coza si si )rom )e ma"as$sortie a" ga"actozei.

P(',$0% :
: # )epasiti )oze"e i )icate si co s#"tati )octor#" )aca s:a i tamp"at acci)e ta" acest "#cr# : # com$i ati Fer4e8 c# a"te me)icame te . i specia" se)ati4e0 /ara ca i ai te sa co s#"tati )octor#" : # /o"ositi me)icame t#" )aca s#/eriti )e $o"i re a"e /ara a4iz#" me)ic#"#i : i /ormati me)ica" )aca starea )e ra# co ti #a si )#pa 5 zi"e )e tratame t : # "asati me)icame t#" "a i )ema a copii"or I-%'($,% 0- : tre$#ie i /ormat me)ica" sa# /armacist#" )espre me)icame te"e pe care "e mai "#ati. ?# sa recoma )a co s#m#" )e $a#t#ri a"coo"ice sa# )e se)ati4e i timp#" tratame t#"#i. Sarcina si alaptarea= i /ormati )octor#" sa# /armacist#" )aca s# teti i sarci ata. Conducerea de ve#icule sau utila%e: persoa e"e care so/eaza sa# opereaza c# #ti"a9e5 pot a4ea stari )e som o"e ta si c2iar atipi at# ci ca ) ia# tratame t.
51

R'$,% $37'(+':
: som o"e ta5 #scaci# ea g#rii5 t#"$#rari #ri are5 t#"$#rari )e acomo)are .4e)erea "a )ista ta05 co /#zie5 agitatie "a pacie tii 4arst ici. : rare caz#ri )e trom$ocitope ie .saca)erea s#$ i4e" orma" a" # or e"eme te sa g#i e:p"ac2ete5 care a# ro" i proces#" )e coag#"are a sa ge"#i0 : i caz#ri mai rare pr#rit siJsa# reactii a"ergice5 roseate pie"ii5 #rticarie5 ca ) tre$#ie oprit tratame t#" si a # tat )octor#".

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


Adultii si copii cu varsta peste 15 ani= 1:2 p"ic#"ete )e ! ori i 24 ore. &"ic#"ete"e tre$#ie "#ate c# o ca titate s#/icie ta )e apa ca")a sa# rece. I tratame t#" stari"or gripa"e5 este mai $i e sa "#ati /er4e8 )izo"4at i apa ca")a5 seara5 ca ) apar prime"e simptome )e g#t#rai. Acest "ic2i) ca") 4a /a4oriza )i#reza5 tra spiratia5 care a9#ta "a e"imi area to8i e"or )i orga ism. 3e a)mi istreaza "a ce" p#ti 4 ore # #" )#pa ce"a"a"t5 i caz )e i s#/icie ta re a"a se 4a respecta # i ter4a" )e , ore. ?# /o"ositi me)icame t#" timp i )e"# gat /ara a4iz#" )octor#"#i5 mai a"es )aca t#"$#rari"e co ti #a )#pa 5 zi"e. S0#($3"!$9: I /ormati ime)iat )octor#" sa# /armacist#" )aca s:a pro)#s o s#pra)ozare acci)e ta"a.

P$+%($(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a". A # se "asa "a i )ema a copii"or.

51

P$-$3"& '>%($ C")#( )$%' 5 &)$%'

C")#"! % ': 511mg paracetamo"5 %5mg ca/ei a si e8cipie ti. G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$: a a"gezice si a tipiretice5 a i"i)e i com$i atii. I-3 ,$% %'($#'0% ,': i tratame t#" simptomatic a" )#reri"or )e i te sitate
#soara B mo)erata= migre e5 )#reri )e tare B i c"#si4e ce"e apar#te )#pa e/ect#area # or proce)#ri stomato"ogiceJe8tractii )e tare5 e4ra"gii5 artra"gii B i c"#si4 ce"e )e osteoartrita5 mia"gii5 )isme oree5 )#reri /ari gie e5 )#rere post4acci a"a5 a" stari"or gripa"e si a" ce"or /e$ri"e. C"-%($ -3 ,$% : # #ti"izati &a a)o" e8tra= : )aca s# teti a""ergic "a paracetamo" sa# "a oricare )i tre e8cipie ti : )aca s#/eriti )e i s#/icie ta 2epatoce"#"ara : )aca s#/eriti )e 2ipere8cita$i"itate er4oasa5 i som ie5 #"cer gastro B )#o)e a"5 aritmii .)atorita preze tei ca/ei ei0. P(',$0% = : # se recoma )a /o"osirea pe terme "# g a paracetamo"#"#i /ara a4iz#" me)ic#"#i : se recoma )a co s#"t me)ica" )aca simptome"e persista : se recoma )a pr#)e ta i caz )e a"coo"ism cro ic5 )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at )e2i)roge aza si a/ecti# i 2epatice5 i caz )e i s#/icie ta re a"a gra4a : pr#)e ta i caz#" e8iste tei #rmatoare"or a/ecti# i= a$)ome ac#t c2ir#rgica"5 a gi a pectora"a5 2ipertro/ie )e prostate sa# strict#re #retra"e. : ?# se 4or asocia" a"te pro)#se ce co ti paracetamo" : 'oze"e recoma )ate # tre$#ie )epasite : &ro)#s#" # se a)mi istreaza seara5 co ti e ca/ei a si )a i som ie : +o ti e # pro)#s ce poate i )#ce poziti4area teste"or a ti)opi g : +o s#m#" )e a"coo" eti"ic i timp#" tratame t#"#i /a4orizeaza 2epatoto8icitatea paracetamo"#"#i si /rec4e ta e/ecte"or a)4erse )igesti4e : I tre$ati me)ica" sa# /armacist#" i ai te )e a:" #ti"iza i timp#" sarci ii si i timp#" a"aptarii : ?# a/ecteaza c8apacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e sa# #ti"a9e
52

I-%'($,% 0- :
asocierea c# me)icame te i )#ctoare e zimatic ./e o$ar$ita"5 /e itoi a5 car$amazepi a5ri/ampici a05/a4orizeza 2epatoto8icitatea paracetamo"#"#i : a tico"i ergice"e si co"estirami a i tarzie a$sortia paracetamo"#"#i5 metoc"oprami)a si )omperi)o #" o gra$esc : tratame t#" pre"# git c# )oze mari )e paracetamo" creste risc#" 2emoragic a" a ticoag#"a te"or c#mari ice : paracetamo"#" poate i /"#e ta 4a"ori"e #ricemiei : paracetamo"#" pote teaza e/ect#" #"ceroge a" g"ococorticoizi"or5 creste risc#" e/roto8ic si 2emoragic a" a tii /"amatoare"or esteroi)ie e. : paracetamo"#" pote teaza e/ect#" 2ipog"icemia t a" a ti)ia$etice"or ora"e : cipro/"o8aci a si or/"o8aci a cresc sem i/icati4 co ce tratia p"asmatica a ca/ei ei. R'$,% $37'(+': Rareori pot sa apara reactii a"ergice5 care o$"ige "a i trer#perea tratame t#"#i5 e8citatie er4oasa5 pa"pitatii5 i som ie. E8ceptio a" s: a raportat trom$ocitope ie.
:

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


&ro)#s#" este )esti at a)mi istraii "a a)#"ti si copii peste 12 a i. Adulti= 1:2 comprimate "a e4oie5 )e ma8im#m 4 ori pe zi. 'oza ma8ima "a a)#"ti este )e 4111mg pe zi )e paracetamo"5 iar i ter4a"#" )i tre prize este )e mi im#m 4 ore. I caz )e i s#/icie ta re a"a se4era5 i ter4a"#" )i tre prize este )e mi im , ore Copii= %1mg )oza ma8ima paracetamo"JEg corp si zi. Copii cu varsta intre 12.15 ani +&1.5/ 0g,: 1 comprimat /i"mat o )at5 "a e4oie5 se poate repeta "a 4 ore5 ma8im )e 4 ori pe zi. $anadol e)tra # se 4a )mi istra copii"or mai m#"t )e ! zi"e /ara recoma )area me)ic#"#i. S0#($3"!$(': )aca ati #ti"izat $anadol e)tra mai m#"t )ecat tre$#ie5 a # tati ime)iat me)ic#" sa# /armacist#".

P$+%($(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a". A # se "asa "a i )ema a copii"or.

5!

S$( 3"C")#( )$%'

C")#"! % ': paracetamo" 251mg5 propi/e azo a 151mg si ca/ei a 51mg5


e8cipie ti.

G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$: a a"gezice si a tipiretice. I-3 ,$% %'($#'0% ,': ame"ioreaza )#rerea si sca)e /e$ra. Este /o"osit i
tratame t#" )#rerii )e cap5 )#rerii )e )i ti5 )#reri me str#a"e5 )#reri re#matice5 )#reri apar#te i #rma i ter4e tii"or c2ir#rgica"e si a" )#rerii si /e$rei )i racea"a si gripa. C"-%($ -3 ,$% : 2iperse si$i"itate "a propi/e azo a5 "a a"te pirazo"o e sa# "a paracetamo". : # se #ti"izeaza i caz#" # or a/ecti# i 2epatices a# re a"e gra4e5 sa# o /orma )e a emie moste ita : # se #ti"izeaza "a copiii s#$ 12 a i P(',$0% = # #ti"izati Saridon o perioa)a mai "# ga5 )ecat )aca 4:a /ost recoma )at
)e me)ic. : )aca #ti"izati /ara i trer#pere me)icame t#" o perioa)a i )e"# gata pe tr# )#reri"e )e cap5 $oa"a sa poate cro iciza : pot aparea "ezi# i re a"e si c2iar i s#/icie ta re a"a "a o #ti"izare pe o perioa)a i )e"# gata : )aca /e$ra sa# )#rerea )#reaza mai m#"t )e o saptama a5 a)resati:4a me)ic#"#i : # /o"ositi Saridon )ecat "a recoma )area me)ic#"#i5 )aca s#/eriti )e astm $ro sic5 ri ita sa# #rticarie cro ica5 sa# 2iperse si$i"itate "a a"te a "gezice sa# a tire#matice. : ?# se asociaza c# co s#m#" )e eta o"

3e #ti"izeza c# preca#tie si #mai "a recoma )area me)ic#"#i )aca s# teti gra4i)a sa# a"aptati R'$,% $37'(+': : rar er#ptii c#ta ate5 #rticarie5 t#"$#rari respiratorii sa# circ#"atorii 'oze si mo) )e a)mi istrare= &e tr# a)#"ti )oza zi" ica este )e 1:2 comprimate 5 pe tr# a)o"esce ti )e 12:1% a i este )e 1 comprimat5 )e ma8im ! ori pe zi c# m#"t "ic2i).
:

P$+%($(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a". A # se "asa "a i )ema a copii"or.
54

S"&#$3' -' C")#( )$%'

C")#"! % ': &aracetamo" 511mg5 +o)ei a /os/at , mg si co/ei a !1mg si


e8cipie ti.

G(0#$ 5$()$,"%'($#'0% ,$: a a"gezice si a tipiretice. I-3 ,$% %'($#'0% ,': ca"marea )#reri"or re#matice5 )e sciatica si "#m$ago.
'e aseme ea se recoma )a pe tr# )#reri )e cap5 migre e5 )isme oree5 )#reri pro4ocate )e i ti )eri5 e torse5 )#reri )e tare5 e4ra"gii5 si #zita5 )#reri )e gat si re)#cerea /e$rei5 pe tr# tratarea simptome"or )e racea"a si gripa. C"-%($ -3 ,$% : # se /o"oseste a"at#ri )e a"te me)icame te ce co ti paracetamo"5 i caz#" i care s#/eriti )e astm $ro sic sa# 2iperse si$i"itate "a paracetamo". P(',$0% : +o s#"tati me)ic#" i ai te )e a)mi istrare )aca= : s#/eriti )e a/ecti# i re a"e sa# 2epatice gra4e : s# teti i sarci ata : s# teti i tratame t pe tr# )epresie sa# pro$"eme respiratorii : )aca #rmati # tratame t pe tr# greata5 4oma5 2iperco"estero"emie : pro)#s#" )a som o"e ta # co )#ceti 4e2ic#"e sa# /o"ositi #ti"a9e R'$,% $37'(+': er#ptii c#ta ate )i ca#za paracetamo"#"#i5 co)ei a )a co stipatie5 greata5 amete"i5 )ar apar rar aceste e/ecte. ?# se recoma )a co s#m#" e8cesi4 )e ceai si ca/ea5 pro)#c irita$i"itate si te si# e.

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


A)#"ti si copii mai mari )e 12 a i= 2 comprimate )e 4 ori pe zi )aca este ecesar. ?# se a)mi istreaza mai )es )e 4 ore i ter4a" si # se )epasesc 4 )oze ., comprimate0 i 24 )e ore. ?# se a)mi istreaza copii"or mai mici )e 12 a i. ?# )epasiti )oze"e recoma )ate5 se poate pro)#ce a/ectare 2epaticaL

P$+%($(':
A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a". A # se "asa "a i )ema a copii"or.
55

2.A&%' $-$&g'! ,' + $-% # ('% ,'.


F&0# (% -0) @ATADOLON C$#+0&' 100)g

.. P('#$($%' ;")'"#$%'
C'#;8& C")#( )$%' C")#"! % ': $e""a)o a 1.4mg5 iris 4ersico"or 1.4mg5 #8 4omica 1.4mg5
spige"ia 1.4mg5 ge"semi#m 1.4mg5 ete zami)a 211mg5 g#ara i a 41mg5 aci) aceti"sa"ici"ic 111mg5 e8cipie ti 411mg. I-3 ,$% : ce/a"ee5 migre e5 e4ra"gie5 )#reri )e tare5 )#reri re#matisma"e5 sciatica5 stari /e$ri"e5 )isme oree. C"-%($ -3 ,$% : +e"e a"e aspiri ei= #"cer gastro:)#o)e a"5 2iperse si$i"itate "a sa"ici"ati5 ma"a)ii 2emoragice co stit#tio a"e sa# )o$a )ite5 risc 2emoragic; a"e ete zami)ei .eti"sa"ici"ami)a0= s# t i e8iste te "a )oze"e terape#tice5 c2iar mari5 c# e8ceptia ce"or com# e sa"ici"ati"or B #"cer gastro:)#o)e a" sa# 2iperse si$i"itate "a sa"ici"ati. P(',$0% : sporti4i B posi$i"a poziti4area teste"or a ti:)opi g.

D"!' + )"3 3' $3) - +%($(':


Adulti= 1:2 comprimate )e 2:! ori pe zi Copii= )e "a ! "a * a i K comprimat )e 2:! ori pe zi 'e "a , "a 15 a i B 1 comprimat )e 2:! ori pe zi.

5%

VI.CONCLUZII
L#crarea )e /ata a$or)eaza o tema )e mare i teres5 )ata /ii ) /rec4e ta cresc#ta a )#rerii si /e$rei i ra )#" pop#"atiei. '#rerea si /e$ra5 c#pri ) persoa e )e toate 4arste"e5 )i )i/erite me)ii socia"e. Farmacoterapia a a"gezica si a tipiretica pres#p# e c# oasterea t#t#ror me)icame te"or )e care )isp# em si aceasta este posi$i"a #mai pri c# oasterea mo)#"#i )e acti# e a me)icame te"or a a"gezice:a tipiretice si a 4a"orii rea"e a /iecar#ia5 a a)mi istrarii i )oze"e ce"e mai potri4ite5 "a ore"e ce"e mai i )icate si /aca ) asocieri care sa pre4i a aparitia comp"icatii"or5 a co trai )icatii"or si a reactii"or a)4erse. 'e aseme ea5 tre$#ie sa reti em ca ma9oritatea me)icame te"or a a"gezice : a tipiretice /ac parte )i gr#pa OT+:#ri"or5 si asiste t#" )e /armacie are )atoria )e a i /orma pacie t#" corect as#pra mo)#"#i )e a)mi istrare5 as#pra preca#tii"or ce tre$#ie a4#te i 4e)ere5 a i teracti# i"or c# a"te me)icame te sa# as#pra reactii"or a)4erse ce pot aparea. 'e aceea5 $o" a4#" tre$#ie i tre$at )e ce a/ecti# i mai s#/era i ai te )e a i se e"i$era # a a"gezic B a tipiretic. ( eori comp"icatii"e pot /i gra4e5 c2iar /ata"e. 'e aceea5 ori )e cate ori "#am # a a"gezic B a tipiretic tre$#ie sa st#)iem c# ate tie prospect#". Este /oarte importa t sa o$ser4am i teracti# i"e c# a"te me)icame te5 care:si pot pier)e )i e/ect5 sa# e/ect#" este pote tat i preze ta # #i a a"gezic :a tipiretic. &ot aparea a"ergii5 c# )i/erite ma i/estari si )e )i/erite i te sitati5 care pot )#ce # eori "a agra #"ocitoza sa# soc a a/i"actic5 caz#ri i care pacie t#" tre$#ie )#s #rge t "a spita" # )e i se 4a /ace "a4a9 gastric5 i se 4a a)mi istra car$# e acti4at5 i se 4a /ace 2emo)ia"iza5 2emo/i"trare5 2emoper/#zie sa# /i"trare p"asmatica. I co c"#zie5 gr#pa me)icame te"or a a"gezice:a tipiretice este /oarte importa ta5 mai a"es )i p# ct )e 4e)ere a" e/ecte"or $e e/ice ce "e are s#pra orga ism#"#i #ma 5 )ar e"e tre$#iesc a)mi istrate c# gri9a5 #mai i caz#ri ca ) este eaparata e4oie si #mai )aca s# tem sig#ri ca reactii"e a)4erse # 4or aparea. 'e aseme ea se 4a acor)a o )eose$ita ate tie co ser4arii me)icame te"or. '#pa c#m pre4e)e FR M5 acestea se 4or pastra i recipie te $i e i c2ise5 /erite )e #mezea"a5 ca")#ra si "#mi a. 3e 4or /eri )e acces#" copii"or. ?# se 4or co s#ma )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9.

5*

VII. BIBLIOGRAFIE
1. AGENDA MEDICALA 200A 2. ARIESAN.V 19ABC*IMIE FARMACEUTICA .. FARMACOPEEA ROMANA EDITIA A X- A /. MEMO-MED 200A
5.

VALERIAN POSTOLAC*E AMBULATORIU 19B9

MEDICINA

DE

%.

ZOTTA. I C*IMIE FARMACEUTICA

5,