Anda di halaman 1dari 13

ANALISIS KURIKULUM KOMPETENSI INTI 3 KD 3.

Oleh:

Khusniatus Shobikhah Cicik Wijayanti u!hayati "ailys Sa#a$ah

(103654202) (103654205) (103654224) (10365422%)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA


FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAN STUDI PENDIDIKAN SAINS 2013

KURIKULUM 2013 Sekol ! Kel $#Se%e$&e' M & Pel ( ' ) " " " SMP#MT$. VII#I IPA Te'* +,

A. KOMPETENSI INTI " 3& 'e(aha(i )en*etahuan (+aktual, konse)tual, $an )!ose$u!al) be!$asa!kan !asa in*in tahunya tentan* il(u )en*etahuan, teknolo*i, seni, bu$aya te!kait +eno(ena $an keja$ian ta()ak (ata B. KOMPETENSI DASAR " 3&5 'e(aha(i ka!akte!istik -at, se!ta )e!ubahan +isika $an ki(ia )a$a -at yan* $a)at $i(an+aatkan untuk kehi$u)an seha!i.ha!i ((isalnya )e(isahan ca()u!an)

ANALISIS KURIKULUM

KOMPETENSI INTI 3 'e(aha(i )en*etahuan (+aktual, konse)tual, $an )!ose$u!al) be!$asa!kan !asa in*in tahunya tentan* il(u )en*etahuan, teknolo*i, seni, bu$aya te!kait +eno(ena $an keja$ian ta()ak (ata

KOMPETENSI DASAR 3.5 'e(aha(i ka!akte!istik -at, se!ta )e!ubahan +isika $an ki(ia )a$a -at yan* $a)at $i(an+aatkan untuk kehi$u)an seha!i.ha!i ((isalnya )e(isahan ca()u!an) MATERI /e!ubahan 0isika, /e!ubahan Ki(ia, /e(isahan Ca()u!an ( +ilt!asi, sent!i+u*asi, $estilasi, k!o(ato*!a+i, subli(asi )

KEGIATAN 1en*an (elakukan )en*a(atan ( )e(baka!an ke!tas, (enyalakan lilin, es (encai!, (enu(buk be!as, (e(oton* a)el) $an $iskusi kelo()ok, sis2a $a)at (enyi()ulkan tentan* )e!ubahan +isika $an ki(ia, (e(be$akan anta!a ke$uanya $an (ejelaskan ka!akte!istiknya& 1en*an (e(baca !e+e!ensi $an $iskusi kelo()ok $a)at (en*analisis (eto$e 3 (eto$e )e(isahan ca()u!an& 1en*an (elakukan )e!cobaan, $a)at (enjelaskan (eto$e 3 (eto$e )e(isahan ca()u!an&

ANALISIS KOMPETENSI INTI - KOMPETENSI DASAR


Kel $ # Se%e$&e' : 45565 Ko%*e&e)$. I)&. : 3& 'e(aha(i )en*etahuan (+aktual, konse)tual, $an )!ose$u!al) be!$asa!kan !asa in*in tahunya tentan* il(u )en*etahuan, teknolo*i, seni, bu$aya te!kait +eno(ena $an keja$ian ta()ak (ata Ko%*e&e)$. + $ ' : 3&5 'e(aha(i ka!akte!istik -at, se!ta )e!ubahan +isika $an ki(ia )a$a -at yan* $a)at $i(an+aatkan untuk kehi$u)an seha!i.ha!i ((isalnya )e(isahan ca()u!an) Konse) 'ate!i Ke*iatan a& /e!ubahan +isika $an a. )e!ubahan ki(ia a$alah a& 'en*in+o!(asikan tentan* )e!ubahan ki(ia )e!ubahan yan* $iala(i )en*e!tian )e!ubahan +isika suatu ben$a yan* (e(bentuk $an ki(ia, )e!be$aan -at ba!u& )e!ubahan +isika $an b. )e!ubahan +isika a$alah )e!ubahan ki(ia, se!ta )e!ubahan yan* $iala(i ka!akte!istik $a!i ke$ua suatu ben$a tan)a )e!ubahan te!sebut& (e(bentuk -at ba!u& b& 'elakukan )en*a(atan c. Ka!akte!istik )e!ubahan yan* $a)at $ilakukan untuk ki(ia : )a$a )e!ubahan ki(ia $a)at (enyi()ulkan tentan* $ihasilkan senya2a ba!u )e!ubahan +isika $an yan* si+atnya be!be$a $en*an )e!ubahan ki(ia& Salah satu senya2a asal& contoh )en*a(atan yaitu : $& Ka!akte!istik )e!ubahan a&/e(baka!an ke!tas +isika : /e!ubahan +isika b&'enyalakan lilin ti$ak (en*ubah si+at c& 7s (encai! -at ,)e!ubahan +isika ti$ak $&'enu(buk be!as (en*hasilkan senya2a ba!u& e& 'e(oton* a)el

b& /e(isahan ca()u!an a& Ca()u!an a$alah *abun*an bebe!a)a -at, yan* si+at asli -at 3 -at )e(bentuk ca()u!an (asih ta()ak sehin**a ko()onen )enyusun ca()u!an te!sebut $a)at $ikenali $an $i)isahkan ke(bali& b& Ca()u!an te!$a)at 2 jenis yakni ca()u!an ho(o*en

a& 'en*in+o!(asikan tentan* konse) 3 konse) )e(isahan ca()u!an $ala( be!ba*ai (eto$e

$an hete!o*en a) Ca()u!an ho(o*en a$alah ca()u!an yan* ko()osisi )enyusunnya se!ba sa(a& Ca()u!an ho(o*en $isebut ju*a la!utan& b) Ca()u!an hete!o*en a$alah ca()u!an yan* ko()osisi ti$ak (e!ata $an tia) 3 tia) ba*ian ti$ak sa(a susunannya& c& /e(isahan ca()u!an b& 'en$e(onst!asikan be!$asa!kan uku!an )a!tikel& bebe!a)a contoh (eto$e a) /.l&' $. ()enya!in*an) )e(isahan ca()u!an yaitu (e(isahkan -at (en**unakan alat 3 alat $a!i suatu sus)ensi se$e!hana& (ca()u!an kasa!) (en**unakan )enya!in*& c&'elakukan )e!cobaan contoh : )enya!in*an tentan* seba*ai a)likasi $a!i ke!ikil $a!i )asi!& konse) )e(isahan b) k'.$& l.$ $. ()en*ua)an) ca()u!an& 8ebe!a)a (eto$e yaitu ca!a (e(isahkan )e(isahan ca()u!an $ala( -at te!la!ut $a!i ki(ia $a)at $ilakukan )ela!utnya (en**unakan be!ba*ai ca!a $ianta!anya )e(anasan atau a$alah +ilt!asi, $estilasi, )enye!a)an kalo!& k!istalisasi, subli(asi $an contoh : )en*ua)an ai! k!o(ato*!a+i& laut (la!utan *a!a() untuk (e()e!oleh k!istal *a!a(& $& /e(isahan ca()u!an be!$asa!kan )e!be$aan titik $i$ih& a) +.$&.l $. ()enyulin*an) yaitu (e(isahkan ca()u!an be!u)a -at cai! te!la!ut $a!i )ela!utnya& b) $,0l.% $., yaitu )e(isahan ca()u!an )a$atan $i(ana salah satu )a$atan $a)at

be!ubah 2uju$ (enja$i ua)6*as ketika $i)anaskan& e& /e(isahan ca()u!an be!$asa!kan )e!be$aan ce)at !a(bat $ala( (e$iu(, yakni: a) k!(ato*!a+i: (e(isahkan 2a!na.2a!na te!la!ut $en*an )ela!utnya (en**unakan kece)atan (e!a(bat -at 2a!na $ala( (e$iu(nya (ke!tas k!o(ato*!a()

ANALISIS MATERI
Ko()etensi 5nti 3&'e(aha(i )en*etahuan (+aktual, konse)tual, $an )!ose$u!al) be!$asa!kan !asa in*in tahunya tentan* il(u )en*etahuan, teknolo*i, seni, bu$aya te!kait +eno(ena $an keja$ian ta()ak (ata Ko()etensi 'ate!i 9nalisis 'ate!i 1asa! 3&5 'e(aha(i /e!ubahan 1& 'enjelaskan )en*e!tian )e!ubahan ka!akte!istik +isika $an +i+ika $an )e!ubahan ki(ia& -at, se!ta ki(ia a& /e!ubahan +isika a$alah a$alah )e!ubahan )e!ubahan yan* $iala(i suatu +isika $an ben$a tan)a (e(bentuk ki(ia )a$a -at ba!u& -at yan* b. /e!ubahan ki(ia a$alah $a)at )e!ubahan yan* $iala(i suatu $i(an+aatkan ben$a yan* (e(bentuk untuk -at ba!u& kehi$u)an 2& 'enjelaskan ka!akte!istik seha!i.ha!i )e!ubahan +isika $an )e!ubahan ((isalnya ki(ia )e(isahan a& Ka!akte!istik )e!ubahan +isika : ca()u!an) a) /e!ubahan 2uju$ b) /e!ubahan uku!an c) /e!ubahan :olu(e $) /e!ubahan bentuk e) ;e!ja$inya )ela!utan +) /e!ubahan bentuk ene!*i b& Ka!akte!istik )e!ubahan ki(ia : a) /e!ubahan 2a!na b) /e!ubahan suhu c) /e(bentukan *as $) 9$anya en$a)an 3& /en**olon*an )e!ubahan ki(ia : a& /en**abun*an b& /en*u!aian

/e(isahan ca()u!an

1& 'enjelaskan tentan* )en*e!tian ca()u!an& Ca()u!an a$alah *abun*an bebe!a)a -at, yan* si+at asli -at 3 -at

2&

3&

4&

5&

6&

)e(bentuk ca()u!an (asih ta()ak sehin**a ko()onen )enyusun ca()u!an te!sebut $a)at $ikenali $an $i)isahkan ke(bali& 'enyebutkan (aca( 3 (aca( ca()u!an Ca()u!an te!$a)at 2 jenis: a& Ca()u!an ho(o*eny b& Ca()u!an hete!o*en& 'en*i$enti+ikasi )e!be$aan ca()u!an hete!o*en $en*an ca()u!an ho(o*en a& Ca()u!an ho(o*en a$alah ca()u!an yan* ko()osisi )enyusunnya se!ba sa(a& Ca()u!an ho(o*en $isebut ju*a la!utan& b& Ca()u!an hete!o*en a$alah ca()u!an yan* ko()osisi ti$ak (e!ata $an tia) 3 tia) ba*ian ti$ak sa(a susunannya& 'enjelaskan (aca( 3 (aca( ca()u!an hete!o*en a& Koloi$ : (e!u)akan bentuk ca()u!an anta!a la!utan $an sus)ensi& b& Sus)ensi : ca()u!an hete!o*en yan* bi$an* batas anta!a ko()onen 3 ko()onen )enyusunnya nasih ta()ak jelas, ko()osisi ko()onen.ko()onen )enyusunnya ti$ak sa(a $isetia) ba*ian& 'enjelaskan tentan* )en*e!tian )e(isahan ca()u!an /e(isahan ca()u!an a$alah )!oses (en*u!aikan -at.-at )enyusun ca()u!an& 'en*analisis be!ba*ai (eto$e yan* $a)at $ilakukan untuk )e(isahan ca()u!an be!$asa!kan ka!akte!istik $an si+at +isikanya a& 8e!$asa!kan uku!an )a!tikel& a) +ilt!asi ()enya!in*an)

yaitu (e(isahkan -at $a!i suatu sus)ensi (ca()u!an kasa!) (en**unakan )enya!in*& contoh : )enya!in*an ke!ikil $a!i )asi!& b) k!istalisasi ()en*ua)an) yaitu ca!a (e(isahkan -at te!la!ut $a!i )ela!utnya (en**unakan )e(anasan atau )enye!a)an kalo!& contoh : )en*ua)an ai! laut (la!utan *a!a() untuk (e()e!oleh k!istal *a!a( b& 8e!$asa!kan )e!be$aan titik $i$ih& a) $istilasi ()enyulin*an) yaitu (e(isahkan ca()u!an be!u)a -at cai! te!la!ut $a!i )ela!utnya& b&)subli(asi1 yaitu )e(isahan ca()u!an )a$atan $i(ana salah satu )a$atan $a)at be!ubah 2uju$ (enja$i ua)6*as ketika $i)anaskan& c& 8e!$asa!kan )e!be$aan ce)at !a(bat $ala( (e$iu(, yakni: a) k!o(ato*!a+i : (e(isahkan 2a!na.2a!na te!la!ut $en*an )ela!utnya (en**unakan kece)atan (e!a(bat -at 2a!na $ala( (e$iu(nya (ke!tas k!o(ato*!a()&

ANALISIS KEGIATAN

Ko()etensi 5nti 3&'e(aha(i )en*etahuan (+aktual, konse)tual, $an )!ose$u!al) be!$asa!kan !asa in*in tahunya tentan* il(u )en*etahuan, teknolo*i, seni, bu$aya te!kait +eno(ena $an keja$ian ta()ak (ata

Ko()etensi 'ate!i Ke*iatan 1asa! 3&5 'e(aha(i 1& 'enjelaskan 1& 'elakukan ka!akte!istik )en*e!tian )en*a(atan )a$a : -at, se!ta )e!ubahan +isika a& /e(baka!an ke!tas b& 'enyalakan lilin& )e!ubahan $an )e!ubahan c& 'enu(buk be!as +isika $an ki(ia& $& 7s (elebu! ki(ia )a$a -at ( (encai! ) yan* $a)at 2& 'enjelaskan e& 9)el yan* ka!akte!istik $i(an+aatkan $i)oton* . )oton* )e!ubahan +isika untuk Sis2a $i(inta untuk $an )e!ubahan (en*ua)kan es batu kehi$u)an ki(ia $iatas )e(baka! seha!i.ha!i s)i!tus& /a$a saat yan* ((isalnya sa(a suhu es $iuku! )e(isahan (en**unakan ca()u!an) te!(o(ete! hin**a es bena!.bena! (encai!& 1a!i ke*iatan ini sis2a $i(inta untuk (enyi()ulkan )e!ubahan yan* te!ja$i& 3& 'enjelaskan 2& 'en*a(ati 3 buah tentan* )en*e!tian la!utan yakni : ca()u!an a& "a!utan *ula b& Santan 4& 'en*i$enti+ikasi c& "a!utan ai! ka)u! ca()u!an /a$a )en*a(atan ho(o*en $an te!sebut, $ise$iakan hete!o*en se!ta alat $an bahan $an ka!akte!istik $a!i sis2a $i(inta untuk (asin* 3(asin* (en*a(ati )e!be$aan ca()u!an $a!i keti*a la!utan 5& 'en*analisis te!sebut untuk be!ba*ai (eto$e ke(u$ian yan* $a)at $i$esk!i)sikan yan* $ilakukan untuk )a$a akhi!nya )e(isahan $ikelo()okkan ca()u!an ke$ala( la!utan be!$asa!kan ho(o*en atau ka!akte!istik $an hete!o*en ( koloi$, si+at +isikanya

sus)ensi)& 3& 'elakukan )e!cobaan )e(isahan ca()u!an $en*an (eto$e : a& Subli(asi b& 0ilt!asi /a$a )e!cobaan te!sebut, $ise$iakan alat $an bahan $an sis2a $i(inta untuk (en*a(ati )!oses )e(isahan ca()u!an yan* te!ja$i $en*an (eto$e subli(asi $an +ilt!asi& Selanjutnya sis2a $i(inta (e(buat la)o!an hasil )e!cobaan untuk $ianalisis )e!be$aan $a!i (asin* 3 (asin* (eto$e te!sebut $an hasil akhi! yan* $i)e!oleh $a!i )e!cobaan te!sebut&

PETA KONSEP
/e!ubahan -at
be!$asa!kan

)e!ubahan
bentuknya

/e(isahan ca()u!an

ki(ia

+isika

be!$asa!kan

uku!an )a!tikel

)e!be$aan titik $i$ih&


;e!$i!i atas

)e!be$aan ce)at !a(bat $ala( (e$iu(

;e!$i!i atas

;e!$i!i atas

k!istalisasi

0ilt!asi

subli(asi

$etilasi

k!o(ato*!a+i