Anda di halaman 1dari 32

ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!

"an
MENINGKATKAN KEMAHIRAN HAFAZAN AL-QURAN MURID
TAHAP 2 DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH
TALAQQI DAN MUSYAFAHAH
Oleh
ABD RAZAK B. MOHAMED TALIB
SEKOLAH KEBANGSAAN KITOU
TAMBUNAN SABAH
( 01-22!01"# $
201%1&&H
1
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji samada kemahiran hafazan melalui kaedah talaqqi
musyafahah dapat meningkatkan penguasaan murid tahap dua dalam proses pengajaran dan
pembelajaran asuhan tilawah Al-Quran. Penguasaan hafazan dalam pengajaran tilawah Al-Quran
menggunakan kaedah Talaqqi dan usyafahah merupakan kaedah yang dapat menangani
pelbagai masalah yang dihadapi oleh pelajar! khususnya dalam pengajaran Al-Quran pada
semester kedua."erdasarkan tinjauan yang dikenal pasti! pelajar sering menghadapi masalah
susah untuk mengingat seterusnya membawa kepada rasa rendah diri dan kurang berminat.
Kesannya! pelajar tidak lagi konsisten dengan amalan memba#a Al-Quran di rumah. Kajian
dijalankan melalui kaedah soal selidik dan kaedah pemerhatian.$nstrumen yang akan digunakan
dalam kajian ini ialah berdasarkan latihan pra dan latihan pas#a! pemerhatian! temubual dan
refleksi pelajar. %e#ara keseluruhannya! kajian yang dijalankan ini adalah men#apai objektif
yang telah ditetapkan oleh penyelidik iaitu untuk mengkaji apakah sistem pembelajaran dan
kaedah hafazan al-Quran yang paling berkesan di dalam mendalami ilmu al- Quran.
"ertitik tolak daripada masalah itu! saya telah menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran
dalam kelas se#ara kumpulan dan indi&idu . Kaedah menghafaz al-Quran selain kaedah latih
tubi! kaedah Talaqqi dan usyafahah sebagai kajian utama untuk melihat pen#apaian hafazan al-
Quran lebih berkesan! jelas! tepat #ara ba#aannya dan betul hukum-hukum tajwid . Kajian
kemahiran teknik hafazan ini dijalankan di %ek. Keb. Kitou! Tambunan! %abah. %ampel yang
diambil adalah seramai '( orang iaitu ) orang murid dari tahun *! ) orang murid dari tahun +
dan , orang murid dari tahun ,.$anya meliputi keseluruhan murid dari tahap dua yang dijadikan
satu kajian.
2
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
BAB 1
1.1 PENDAHULUAN
Al-Quran adalah satu elemen yang terpenting di dalam kehidupan umat $slam.
Penerapan nilai-nilai al-Quran adalah amat penting di dalam diri masyarakat $slam.
Pendidikan al-Quran adalah bermatlamat untuk membina masyarakat yang bertaqwa!
masyarakat yang adil berasaskan kasih sayang! belas kasihan! persaudaraan dan
masyarakat yang bertolak ansur! bertanggungjawab! berfikiran bebas! demokrasi! tidak
zalim! tidak sombong dan masyarakat yang berjalan mengikut garis panduan al-Quran
-Ahmad Mohd. Salleh, 1997:15.. atlamat terpenting pendidikan al-Quran ialah
mendidik manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah. %./.T. 0alam masyarakat yang
dilanda arus globalisasi! pembelajaran al-Quran se#ara hafazan mampu menjadi pemangkin
ke arah membentuk minda fotografi yang bakal melahirkan generasi yang hafiz! alim! dai1e
dan profesional sekaligus memenuhi matlamat pendidikan al-Quran. enghafaz adalah salah
satu kaedah yang penting di dalam mendalami ilmu al- Quran. 2afazan adalah proses yang
digunakan untuk menyimpan pengetahuan -Fatah Hasan:15.. enghafaz memerlukan
suatu kekuatan fikiran pada orang yang melakukannya. %ementara menghafaz sesuatu yang
dipelajari dan mengasah ingatan melalui hafazan adalah #ara yang paling baik untuk
mengekalkan ingatan dan ke#erdasan otak.
3
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
%ejarah pembelajaran al-Quran se#ara hafazan bermula sejak turunnya ayat
pertama dari al-Quran kepada 3abi uhammad %.A./. %ebagaimana dimaklumi dari
berbagai nas bahawa beliau adalah seorang nabi yang ummi! yakni tidak tahu menulis dan
memba#a. 0alam keadaan yang ummi itulah baginda 3abi uhammad %.A./. menerima
al-Quran dari alaikat 4ibrail dan seterusnya menyampaikannya kepada para sahabat menerusi
hafazan.
Proses turunnya al-Quran se#ara berperingkat-peringkat membantu dan
memudahkan 5asulullah %.A./. untuk menyampaikannya kepada para sahabat! yang
kemudiannya menghafaz dan memahami isi kandungannya. -Abu Najihat al-Hafiz, !!1:!-
..
Terdapat banyak kaedah dan pendekatan untuk menghafaz Al-Quran yang diperkenalkan!
tetapi yang menjadi persoalannya apakah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang paling
berkesan untuk menghafaz Al-Quran pada jangka masa yang tertentu.
Pendekatan hafazan dalam pengajaran Al-Quran antaranya ialah kaedah Talaqqi
usyafahah iaitu berdepan se#ara langsung di antara guru dan murid sepertimana yang berlaku
antara malaikat 4ibril dan 5asulullah %A/ ketika wahyu yang pertama diturunkan di 6ua 2ira7.
0alam mempelajari ba#aan Al-Quran! murid mesti berhadapan se#ara langsung dengan gurunya.
8aktor ini sangat ditekankan supaya murid tahu bagaimana makhraj dan sifat-sifat huruf yang
sebenarnya. %ebahagian besar pelajar tidak dapat menguasai teknik hafazan surah-surah yang
diajar. ereka sukar untuk mengingat ayat-ayat dengan fasih dan lan#ar. Konsep asas dalam
penguasaan teknik hafazan ini perlu dikuasai pelajar sebelum diaplikasikan ke situasi yang lain.
5asional kajian adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan kaedah talaqqi
musyafahah dalam penguasaan teknik hafazan bagi mata pelajaran Asuhan tilawah Al-Quran. $ni
kerana kebanyakkan pelajar boleh menghafaz dengan baik tetapi masih lemah dan tidak tepat
$
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
pada ba#aannya. %elain itu mereka merungut kerana merasa sangat susah untuk mengingati ayat-
ayat atau surah-surah yang diajar untuk menghafaz.
%ifat semulajadi seorang pelajar akan merasa lebih bersemangat apabila diberi perhatian
seorang demi seorang! apatah lagi untuk mendengar ba#aan mereka se#ara bersemuka dan terus
memberi teguran atas kesilapan yang dihafaz. 0alam hal ini pengkaji merasa perlu adanya satu
kaedah yang berkesan untuk menarik minat mereka dan memilih kaedah talaqqi musyafahah.
"ab ini akan menjelaskan tentang latar belakang kajian! pernyataan masalah! objektif dan
persoalan kajian ini diadakan! kepentingan kajian khususnya kepada warga pendidik dan pelajar
serta batasan bagi kajian ini. Kajian ini akan memfokuskan kepada penggunaan kaedah talaqqi
musyafahah dalam penguasaan kemahiran hafazan dalam pengajaran dan pembelajaran Al-
Quran murid tahap dua bagi meningkatkan minat mereka kepada hafazan.
1.2 PERNYATAAN MASALAH
Antara yang menjadi persoalan yang membawa kepada masalah kepada pengkaji dalam
membuat kajian ini adalah 9-
'. Adakah pelajar dapat menghafaz dengan baik dan lan#ar dan memba#a potongan ayat
tersebut dengan sebutan makhraj huruf! dan hukum-hukum tajwid dengan baik :.
). Adakah rungutan dan anggapan pelajar bahawa matapelajaran ini amat sukar untuk
diingati dan diba#a dengan baik yang menyebabkan mereka kurang berminat dan kurang
melibatkan diri dalam akti&iti hafazan yang dijalankan dapat diatasi dengan kaedah
talaqqi musyafahah yang diperkenalkan :.
5
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
;. %elain daripada itu! adakah dengan kaedah ini dapat menarik minat pelajar yang #erdas
dan belajar aliran agama tidak suka membantu rakan mereka yang bermasalah dalam
hafazan ini :.
*. Persoalannya juga! bagaimanakah #ara guru mengaplikasikan kaedah ini dalam P<P
yang dapat menarik minat pelajar yang seterusnya dapat meningkatkan lagi keberkesanan
teknik hafazan mereka :.
1.2 OB'EKTIF KA'IAN
elalui kajian! pengkaji berharap akan men#apai objektif-objektif berikut9-
'. =ntuk mengenalpasti penguasaan teknik hafazan dalam matapelajaran Asuhan Tilawah
Al-Quran tahap dua.
). =ntuk meningkatkan kemahiran hafazan dalam matapelajaran tilawah Al-Quran
;. =ntuk melihat sejauhmana keberkesanan kaedah talaqqi musyafahah dalam proses
menghafaz Quran di kalangan pelajar.
*. =ntuk melihat sejauhmana para guru dapat mempraktikkan kaedah ini dalam P<P.
+. 0apat mengesan ba#aan al quran dengan tepat dari segi sebutan makhraj huruf! jelas dan
betul berdasarkan hukum-hukum tajwid .
1.& PERSOALAN KA'IAN
Persoalan kajian yang ingin di kaji dalam kajian ini adalah9-
6
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
i. Adakah kaedah Talaqqi dan usyafahah berjaya dalam meningkatkan kemahiran
menghafaz dikalangan murid-murid:
1.! KEPENTINGAN KA'IAN
2asil kajian dapat menarik minat dan membantu pelajar menguasai hafazan Al-Quran
dengan baik. anakala bagi guru atau Panatia Pendidikan $slam dapat mengaplikasikan kaedah
talaqqi musyafahah dan dapat dipraktikkan dengan lebih berkesan. Pihak sekolah pula dapat
menggunakan maklumat kajian untuk meran#ang akti&iti kelas tambahan ataupun mana-mana
program yang berkaitan. Kementerian Pelajaran alaysia -KP. dan Pusat Perkembangan
Kurikulum -PPK. boleh menggunakan hasil dapatan kajian ini untuk merekabentuk dan
seterusnya menggunakan kaedah talaqqi musyafahah sebagai kaedah utama yang tidak boleh
diabaikan dalam hafazan al-Quran.
1.( BATASAN KA'IAN
Kajian ini merupakan kajian tindakan tentang penggunaan kaedah talaqqi musyafahah
dalam meningkatkan hafazan Al-quran di kalangan murid tahap dua di %ekolah Kebangsaan
Kitou! Tambunan %abah yang melibatkan sampel seramai '( orang sahaja. Kajian yang
dijalankan ini adalah bagi tajuk menghafaz surah-surah pendek saja! >leh itu terdapat beberapa
batasan kajian seperti berikut 9-
1.(.1 SAMPEL
>leh kerana sampel yang diambil dipilih dari ; kelas iaitu tahap dua yang meliputi tahun
*! + dan , kelas! maka hasil dapatan kajian ini terhad kepada sekolah tersebut sahaja.
7
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
1.(.2 MASA
Kajian ini akan dijalankan selama enam minggu. $ni menyebabkan tempoh masa
pendedahan pelajar dengan kaedah talaqqi musyafahah adalah terhad memandangkan
masa yang diperuntukan untuk menghafaz Al- Quran dalam jadual waktu semester kedua
adalah selama satu jam sahaja. 2afazan dijalankan keatas pelajar se#ara indi&idu dan
berkumpulan yang menggabungkan pelajar #erdas! sederhana dan lemah.
1." DEFINISI OPERASI % ISTILAH
0alam membi#arakan tentang definisi setiap istilah! disini pengkaji memberikan definisi
bagi setiap istilah dengan se#ara jelas dan tepat.
1.".1 MENINGKATKAN
embangunkan dan meninggikan sesuatu perkara kearah yang lebih baik dan positif.
emberangsangkan minat kearah sesuatu yang mendorong seseorang itu berusaha untuk
berjaya. $a juga bolah di sebut sebagai usaha untuk berjaya bermula dari bawah.
1.".2 KEMAHIRAN
Kepandaian atau kebolehan seseorang dalam sesuatu bidang se#ara mutlak dan tidak
boleh dipertikaikan lagi. $a juga merupakan pakar rujuk dalam sesuatu bidang yang
dimilikinya. Kebolehannya amat signifikan dengan segala kepandaian yang dimilikinya
se#ara total dan menyeluruh.
8
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
1.".& HAFAZAN AL-QURAN
enurut kamus 0ewan "ahasa ?hafaz7 bermaksud terpelihara dan kekal dalam ingatan
- khususnya tentang ba#aan ayat su#i Al-Quran .. enghafaz dan mengingat Al-Quran
bolehlah diertikan sebagai jam"ul #$u%an iaitu orang-orang yang menghafaz Al-Quran
- %ubhi %alleh '@AB . berdasarkan firman Allah bermaksud 9-
o _'q|_ o:_:. o___x
%esungguhnya tanggungan Kamilah mengumpulkannya -di dadamu. dan -membuatmu
pandai. memba#anya.
#su%ah Al &i'amah a'at 17
2afazan merupakan satu akti&iti pengajaran dan pembelajaran yang banyak melibatkan
ingatan se#ara langsung. $anya dipandang penting untuk menguatkan dan
mengembangkan ingatan! melaluinya apa yang dipelajarinya dapat dikeluarkan semula
dengan lengkap dan memerlukan kesungguhan dan ketekunan bagi mengingatkan apa
yang dipelajari melalui lisan dan bertulis.
1.".! AL-QURAN
Al-&u%an adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada manusia daripada sejumlah '((
buah suhuf dan * buah kitab Allah %/T . kitab ini!diturunkan kepada 4unjungan "esar
3abi uhammad %A/.
Al-Q)*+, -+*. /e0. 1+h+/+
%
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
CAl-&u%anD adalah perkataan yang berasal daripada "ahasa Arab. $anya adalah kata
terbitan yang bermaksud ba#aan. - majma" al-lu(hah al )a%abi''ah .t.th: jil , 7*
Al-Q)*+, -+*. /e0. I/2.l+h
Adapun dari segi istilah! Cal-&u%an+ ialah bermaksud kalam Allah yang diturunkan ke
atas 3abi uhammad %A/ melalui alaikat 4ibril. $a disampaikan kepada kita se#ara
mutawatir serta arahan memba#anya dalam sembahyang dan luar sembahyang sebagai
ibadat. , al-&attaan, Mannaa" 19-.:1 .
1.".( KAEDAH
Perkataan /0aedah/ pula bermaksud #ara atau sistem dalam melakukan sesuatu perbuatan
-1amus 2e3an, !!!:557.. ok %oon %ang -)(()9 +'-+). pula mendefinasikan kaedah
sebagai #ara atau peraturan untuk membuat sesuatu.
Kaedah juga bermaksud satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan
untuk men#apai objektif pengajaran yang spesifik dalam jangka masa yang pendek.
Tanpa kaedah yang teran#ang dan bersesuaian! sesuatu yang diusahakan itu tidak
mungkin sempurna hasilnya. =ntuk menghafaz al-Quran! kaedah amat penting diketahui
dan dipraktikkan. $anya tidak boleh dihafaz begitu sahaja se#ara membuta tuli kerana
#ara ini tidak berkesan! membosankan dan terdedah kepada kelupaan.
1."." TALAQQI MUSYAFAHAH
10
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
45ala$$i+ bererti berjumpa! pertemuan atau berhadapan. usyafahah pula
berasal dari perkataan s'afaha 'us'afihu mus'afahahatan . ia memberi erti pembibiran!
bermaksud guru menyebut huruf dan kalimah dalam ayat Al-Quran dengan memberi
penekanan kepada gerakan bibir yang bertujuan untuk menyebut dengan fasih dan betul.
anakala maksud Talaqqi usyafahah pula ialah berdepan se#ara langsung di
antara guru dan murid. 0alam mempelajari ba#aan Al-Quran! murid mesti berhadapan
se#ara langsung dengan gurunya. faktor ini sangat ditekankan supaya murid tahu
bagaimana makhraj dan sifat-sifat huruf yang sebenarnya.
1.# KESIMPULAN
"ab ini merumuskan bahawa penggunaan kaedah Talaqqi usyafahah akan dapat
membantu murid meningkatkan penguasaan hafazan Al-Quran dengan baik dan tepat pada
ba#aannya! seterusnya dari hafazan tersebut akan diaplikasikannya dalam solat dan kehidupan
seharian mereka. urid juga akan menggunakan kaedah talaqqi musyafahah ini dengan berkesan
tanpa ragu-ragu. Penggunaan kaedah talaqqi musyafahah ini telah memberi keyakinan dan
kesungguhan kepada murid untuk menghafaz surah-surah pendek dalam al-Quran. 6uru akan
menerangkan #ara-#ara untuk menggunakan kaedah ini dan seterusnya membantu pelajar
mengenalpasti perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam menyelesaikan masalah
hafazan mereka.
11
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
BAB 2 3 TIN'AUAN LITERATUR
2.1. PENDAHULUAN
Al-Quran adalah Kalamullah! /ahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah swt kepada
3abi akhir zaman yang sekaligus juga sebagai penutup agama %amawi. $a membenarkan ajaran
syariat kitab sebelumnya! dan juga menyempurnakan hukum-hukum Allah yang terkandung di
dalam kitab-kitab sebelumnya! sehingga terbentuk suatu ajaran yang uni&ersal dari berbagai
aspek sama ada dari segi material! spiritual! jasmaniah! rohaniah! dunia dan akhirat.
Kajian ini merupakan kajian kes mengenai kaedah talaqqi musyafahah dapat
meningkatkan kemahiran hafazan ayat Al-Quran. Kajian ini dijalankan untuk melihat bagaimana
penggunaan kaedah talaqqi musyafahah dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran bagi
murid tahap dua dapat meningkatkan kemahiran hafazan terhadap mata pelajaran tersebut. >leh
itu bab ini akan membin#angkan tentang konsep talaqqi musyafahah dan #iri-#iri kaedah ini.
Pengkaji juga akan menyentuh tentang kajian-kajian lepas berkenaan dengan kaedah talaqqi
musyafahah.
12
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
2.2. LATAR BELAKANG KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH
0ewasa ini #iri-#iri pembelajaran yang aktif menjadi trend ramai pendidik dalam proses
pengajaran dan pembelajaran mereka. Eiri-#iri pembelajaran aktif dalam hafazan seperti latih
tubi!tikrar dan soal jawab dapat mengukuhkan daya ingatan pelajar.
Talaqqi usyafafahah bermaksud pertemuan antara guru dan murid se#ara bersemuka di
mana murid menerima pengajaran dengan melihat pergerakan bibir guru dan mengikut ba#aan
guru. Kaedah ini merupakan kaedah mempelajari ba#aan Al-Quran yang tertua. $a dipraktik oleh
alaikat 4ibrail A% kepada nabi uhammad %A/ sewaktu penurunan wahyu yang pertama.
alaikat jibrail A% memba#akan ayat-ayat Al-Quran kepada 5asulullah %A/ dan baginda
mengikut ba#aan tersebut! lalu terus menghafaznya. Kemudian! 5asulullah %A/ memba#akan
pula ayat-ayat tersebut kepada para sahabat baginda. Para sahabat menulis lalu menghafaznya.
Kaedah tersebut dapat diaplikasikan ke dalam kelas dengan #ara guru memberi #ontoh
ba#aan kepada sekumpulan murid! kemudian murid mengikut ba#aan guru se#ara beramai-ramai
atau guru memberi #ontoh ba#aan kepada seorang murid dan murid mengikut #ontoh ba#aan
guru se#ara indi&idu. =ntuk menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik! guru juga boleh
memperdengarkan ba#aan dari rakaman kaset! FE0 ataupun bahan media yang lain. Earta ayat
Al-Quran pula boleh ditulis di papan gulung atau manila kad. =ntuk menjamin ketepatan dan
keutuhan ayat-ayat al-Quran di dada 5asulullah! 4ibril a.s. juga turut membantu dengan sentiasa
datang bertadarus bersama baginda s.a.w. al-"ukhari ada meriwayatkan sebuah #erita daripada
$bnu Abbas r.a. %e#ara ringkasnya! $bn Abbas berkata bahawa 4ibril datang menemui 5asulullah
s.a.w pada setiap malam di bulan 5amadhan! lalu mereka berdua se#ara be%tada%us memba#a al-
Quran. Ketika 4ibril memba#a al-Quran! 5asulullah s.a.w akan mendengar dengan teliti ba#aan
tersebut dan begitulah sebaliknya. -al-6u0ha%i, 7ilid 1: 18.
13
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
2. KEKUATAN KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH
i. Amat berkesan untuk mengenalpasti se#ara amali tahap kefahaman dan
pelaksanaan murid terhadap hukum-hukum tajwid dalam ba#aan Al-Quran yang
meliputi makhraj-makhraj huruf! sifat-sifat huruf dan lain-lain hukum tajwid.
ii. Pembelajaran boleh dilakukan sama ada di dalam atau di luar kelas.

2.& KA'IAN BERKAITAN
0alam sejarah penurunan wahyu menyatakan bahawa nabi uhammad s.a.w.
bilamana jibrail datang membawa wahyu! baru saja jibrail memba#a pangkal wahyu itu!
baginda telah menggerakkan lidah menirukan ba#aan itu. aka dalam ayat ini diajarkan
oleh Allah! jika malaikat itu datang membawa wahyu! hendaklah dengarkan terlebih
dahulu baik-baik dan tidak perlu mengikuti ba#aan itu sebelum wahyu selesai diba#a
-HAM1A 19-9.. >rang yang pertama menghafaz dan mengingati Al-quran dalam hati
ialah 5asulullah s.a.w sendiri sebelum dilakukan oleh orang lain. enurut al-Qurtubi
para sahabat menghafaz al-Quran yang mati syahid dalam peperangan "i7rul-annah
sahaja men#apai angka tujuh puluh orang.

2afazan merupakan satu akti&iti pengajaran dan pembelajaran yang banyak
melibatkan ingatan se#ara langsung. Kemahiran hafazan adalah amat penting untuk
menguatkan dan mengembangkan ingatan. %elain itu!kaedah talaqqi juga telah
menguatkan hafazan dengan lebih memerlukan kesungguhan dan ketekunan bagi
mengingati apa yang dipelajari melalui lisan dan bertulis.
1$
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
5asulullah s.a.w. menghafaz ayat-ayat al-Quran dan disemak se#ara bertalaqqi
oleh alaikat 4ibril pada tiap-tiap tahun iaitu pada bulan 5amadhan. Terdapat tiga
peringkat hafazan9
'. Peringkat hafazan sahajaG
$aitu mempelajari sesuatu tanpa memberi perhatian kepada kefahaman.
Peringkat ini adalah peringkat paling rendah dalam hafazan.
). Peringkat hafazan dan kefahamanG
Peringkat ini memerlukan kafahaman bahan yang dihafaz. Eara ini
digalakkan dan dipandang penting. "iasanya hafazan berlaku dengan #epat
dan dapat dibekalkan dalam ingatan.
;. 2afazan dengan kefahaman analisisG
Peringkat ini yang tertinggi dalam kaedah hafazan dan memerlukan fikiran
yang matang. %egala bahan yang dihafaz dalam peringkat ini adalah lebih
mantap dan berkekalan. Eontohnya ia berlaku kepada para mufassirin dan
muhaddithin - :hazali 2a%ussalam !!1 ..
Ee Ah Me,0 -'@@A9B@. menyatakan Hafaz bermaksud suatu proses mental yang
menekankan pengalaman yang bermakna! menyimpan dan mengeluarkan kembali pengalaman
15
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
tersebut ketika diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 0aripengertian di atas dapatlah
disimpulkan bahawa hafazan membawa maksud memelihara!mengingati! menjaga! mengawal
apa yang telah dipelajari daripada lupa dan rosak supaya ia tidak hilang.2afazan boleh dibahagi
kepada tiga peringkat iaitu hafazan serta merta! hafazan jangka pendek dan hafazan jangka
panjang. 2afazan serta merta boleh kekal dalam duasaat atau kurang daripada itu! hafazan jangka
pendek boleh kekal dalam beberapa minit!jam dan hari sementara hafazan jangka panjang boleh
menyimpan semua maklumat yang telah dialami semenjak lahir lagi -Ab. Fatah Hasan,
1999:1...
enurut S;hun0 2.H ,1998: 18.-188*! hafazan mempunyai beberapa jenis iaitu hafazan
jangka pendek dan hafazan jangka panjang. 2afazan jangka pendek mempunyai #iri kapasiti
terhad! masa yang singkat dan separuh sedar. 2afazan jangka panjang adalah mempunyai
kapasiti yang tidak terhad! penyimpanan kekal dan maklumatnya akan teraktif apabila
digerakkan dan ianya terdiri daripada empat jenis9-
Pe*2+4+,5+! hafazan e<isodi; iaitu mengingat semula sesuatu kejadian yang pertama
kali berlaku dan bermakna kepada diri sendiri.
Ke-)+! hafazan semanti0 melibatkan pengumpulan pengetahuan tentang perkataan! konsep dan
makna yang tersimpan se#ara jangka panjang.
Ke2.0+! hafazan <%osedu% iaitu mengingat semula urutan perkara yang tersimpan dalam ingatan
jangka panjang.
Kee46+27 hafazan =isual adalah hafazan terhadap maklumat yang dikodkan dalam bentuk
gambar! imej dan pemandangan.
,Menu%ut >ahil Mah'uddin, 7ami"ah Mohamad dan 1asnani Ab. 1a%im ,!!!:.9*
0alam membi#arakan tentang daya ingatan dalam hafazan ataupun ba#aan terdapat satu kajian
oleh F*+,8 S4.2h dalam bukunya yang berjudul "a#aan edisi kedua -'@@( 9 ;+-*B. yang
menyatakan bahawa pengingatan terbahagi kepada dua iaitu pengingatan jangkamasa panjang
16
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
dan jangkamasa pendek. $ni kerana terdapat pelajar yang mudah lupa apa yang dihafaz apabila
tamatnya P<P dan terdapat juga pelajar yang mengingati apa yang dihafaz dalam jangkamasa
yang lama dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian dan ibadah mereka.
2.!. KA'IAAN-KA'IAN LEPAS TENTANG PEMBELA'ARAN HAFAZAN AL-
QURAN DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH.
Terdapat beberapa kajian berkaitan dengan hafazan al-Quran dengan menggunakan
kaedah talaqqi musyafahah telah dipraktikkan dengan baik dan amat berkesan. %etiap hafalan
tanpa kaedah talaqqi musyafahah boleh menimbulkan keraguan kesahihan dan diterima pakai
sebagai seorang penghafaz dan juga kepada guru yang mengajar memba#a al-Quran dengan baik
dan betul.
Kajian ini telah dijalankan oleh beberapa ahli akedemik dan para professor di uni&ersiti-
uni&ersiti tempatan.dan juga luar 3egara. "anyak kajian dan terbitan buku-buku berkaitan
dengan hafazan al-Quran telah dihasilkan untuk men#apai tahap hafazan dan ba#aan al-Quran
dengan baik dan berkesan dalam amalan kehidupan islam yang sebenar.
enurut $bnu al-4azairi yang dinamakan muqri7 adalah orang yang mengetahui ilmu-ilmu
al-Quran se#ara musyafahah yakni pengambilan pembelajaran dari mulut ke mulut. %eseorang itu
tidak akan dinamakan muqri7 sekalipun ia seorang yang sangat alim walaupun ia hafal al-%yatibi
misalnya! selagi ia tidak bermusyafahah ataupun bertalaqqi. Pendek kata talaqqi musyafahah
adalah syarat utama bagi kesahihan dan diterima-pakai sebagai seorang guru yang mengajarkan
memba#a al-Quran dengan baik dan betul apatah lagi di dalam bidang tahfiz al-Quran.
enurut S'ed Ahmad 5a%mizi dan 1hai%ul Anua% ,!!.* yang telah menjalankan kajian
berkenaan dengan Tahfiz Al-Quran9 %ejarah dan Perkembangan di alaysia! telah
17
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
membi#arakan tentang sejarah para sahabat menghafaz al-Quran dan perkembangannya di
sekitar tanah Arab dan di alaysia. 2asil dapatan kajian ini ! bahawa kajian ini menekankan
pentingnya #ara 5asulullah s.a.w dan para sahabat "aginda menghafaz alHQuran dan
menggunakan pelbagai kaedah. Antaranya kaedah Talaqqi usyafahah yang menjadi asas
utama untuk menghafaz al-Quran dengan berkesan.
"egitu juga kajian oleh yang dibuat oleh Abu Mazaha al-Hafiz ,!!5* telah menjelaskan
dalam kajian ilmiahnya menyatakan bahawa pada dasarnya setiap seorang 2afiz hendaklah
memiliki satu method atau #ara masing Imasing di dalam menghafaz al-Quran mengikut apa
yang lebih sesuai dengan kondisi akal fikiran. %eterusnya beberapa langkah #ara menghafaz al-
Quran telah dijalankan termasuk dengan kaedah Talaqqi usyafahah! untuk meningkatkan
kemahiran dalam menghafaz al-Quran dengan betul dan tepat! sebagaimana ba#aan al-Quran dari
5asulullah s.a.w.
0engan demikian adalah tiada keharusan hukum atau sebarang kelonggaran sekiranya
seseorang itu belajar memba#anya atau menghafal al-Quran tanpa ada guru pembimbing! atau
sanad yang sahih -salasilah guru-guru al-Quran . yang mana sanad tersebut mempunyai tali
hubungan sampai kepada 5asulullah s.a.w. , Abu Maza'a al-Hafiz , !!5..
2.(. RUMUSAN.
0aripada hasil tinjauan literatur! dapatlah dijelaskan bahawa banyak kajian telah
dijalankan oleh pengkaji-pengkaji yang lepas terutamannya kajian dari dalam 3egara! untuk
memastikan ba#aan al-Quran itu tepat dan benar dikalangan umat $slam khasnya di 3egara
alaysia.
Kajian 2afazan dengan menggunakan kaedah Talaqqi usyafahah adalah satu kaedah
yang amat penting dalam mewujudkan kesahihan ba#aan al-Quan dengan jelas dan tepat darisegi
18
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
ba#aanya! emba#a al-Quran wajib mengetahui ilmu tajwid dan mempraktikannya di dalam
ba#aan. "egitu juga sekiranya menggunakan alat-alat #anggih yang dianggap telah memadai
peranannya sama dengan manusia seperti #omputer dan robot yang dapat memba#akan sesuatu
kepada manusia. hukum ba#aan tersebut adalah tetap tidak boleh dan haram.
0i sinilah pentingnya berguru di dalam memba#a al-Quran se#ara Talaqqi usyafahah
yakni langsung dari mulut ke mulut dengan bersemuka se#ara langsung. 0ari kajian ini melihat
sejauhmana meningkatkan kemahiran hafazan al-Quran dengan tepat dan betul ba#aan!
seterusnya dapat dijalankan di peringkat sekolah dan juga di institusi-institusi pengajian tahfiz al-
Quran di alaysia.
1%
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
BAB 3 METODOLOGI KA'IAN
.1 PENDAHULUAN
Kajian ini dibentuk sebagai kekuatan dalam menghafaz al-Quran dengan lebih berkesan
dan tepat pada ba#aan. Kemahiran menghafaz al-Quran dengan menggunakan kaedah talaqqi
musyafahah bagi tahun lima akan mendorong murid minat untuk menghafaz ayat-ayat al-Quran
dengan teliti dan jelas. "erdasarkan tujuan kajian kes di atas! bab ini akan membin#angkan
mengenai reka bentuk kajian! responden kajian! alatan kajian! tata#ara pengumpulan data dan
tata#ara penganalisaan.
.2. REKA BENTUK
Kajian yang akan dijalankan adalah satu bentuk kajian yang bersifat kualitatif dengan
menggunakan Teori 6rounded.$anya memerlukan pen#erapan -obser&ation. dan temubual
responden dimana data yang dikutip akan dianalisis dan laporan tentangnya dibuat untuk
melihat keberkesanan hafazan ayat-ayat al-quran dengan menggunakan kaedah Talaqqi
usyafahah! dengan kaedah ini dapat meningkatkan kemahiran hafazan dalam mata pelajaran al-
20
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
Quran dengan baik. Kaedah ini akan menggunakan lima langkah dalam reka bentuk kajian iaitu
tinjauan awal! meran#ang dan melaksanakan pelan tindakan! pengumpulan data! dokumen
ber#etak! analisis data dan refleksi.
Pelan Tindakan 5eka "entuk Kajian921
TAMAT
(Berjaya)
REFLEK&I
ULANG
(Tidak Berjaya)
TI'(A)A' A*AL
ME'(ALA'KA' &OAL &ELIDIK
DA' TEM)B)AL BA+I
ME'+E'ALPA&TI MA&ALAH
,A'+ DI HADAPI PELA(AR
DALAM HAFAZA'
MERA'-A'+ DA'
MELAK&A'AKA' PLA'
TI'DAKA'
PE'++)'AA' KAEDAH
TALA..I M)&,AFAHAH
LATIHA' PRA DA' PA&-A
PEMERHATIA' DA'
BIMBI'+A' &E-ARA
K)MP)LA' DA' I'DI/ID)
PE'+)MP)LA' DATA
La0!han 12a dan 1a34a
Pe#e2ha0!an 51en6!7a0an dan
#!na08
Re9e"3! 5 1ea:a2 8
A'ALI&I& DATA
Pe27and!n6an a0!han 12a dan 1a34a
3e20a ana!3!3 da0a
Pe#e2ha0!an "e7e2"e3anan
1en66;naan "aedah 0aa<<!
#;3ya9ahah
Re9e"3! 5ana!3!3 da0a8
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
. POPULASI DAN SAMPEL
Kajian ini akan dijalankan di %ekolah Kebangsaan Kitou! Tambunan %abah. 4arak dari pekan
Tambunan lebih kurang )+ kilometer. %ekolah ini telah dikategorikan sebagai sekolah luar
bandar Tambunan. Populasi kajian adalah terdiri daripada keseluruhan sampel dari murid tahun
*! + dan , di sekolah ini sahaja iaitu seramai '( orang murid. %ampel-sampel ini dipilih
berdasarkan keputusan peperiksaan penggal yang lepas. ereka ini terdiri dari kategori lemah!
sederhana dan pandai. %ampel ini juga terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan.
.& ALAT KA'IAN
$nstrumen kajian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan soal selidik!
temubual! latihan pra! latihan pas#a! dokumen ber#etak! pemerhatian dan refleksi untuk
mengumpul maklumat daripada responden.
.&.1 S9+l Sel.-.8 L+2+* Bel+8+,0 Pel+:+*
aklumat mengenai diri pelajar yang terdiri daripada nama! kelas! jantina!
bangsa!pelajar mengikuti sekolah agama atau tidak! kekerapan pelajar
menghafaz surah Isurah lazim dan pekerjaan ibu bapa.
.&.2 S9+l /el.-.8 K9,/e6 8e,-.*. A8+-e4.8 (SKKA$
Alat kajian %KKA digunakan untuk mengukur konsep kendiri akademik pelajar
terhadap kaedah Talaqqi usyafahah. %oal selidik ini bertujuan untuk
mengukur persepsi palajar dari segi penerangan mengenai diri sendiri dan
penilaian terhadap diri berkaitan dengan prestasi mereka di dalam hafazan
22
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
Ayat-ayat Quran dalam P<P Pendidikan $slam dan juga mengenai kaedah
Talaqqi musyafahah yang dijalankan.
.&. Te4)1)+l
Temubual dijalankan selepas P<P dengan menggunakan kaedah talaqqi
usyafahah. Pelajar akan ditanya tentang perasaan dan pandangan mereka
terhadap kaedah yang dijalankan dalam proses hafazan.
.&.& L+2.h+, 6*+ -+, 6+/;+
Jatihan pra terdiri daripada hafazan potongan atau keratan ayat-ayat Al-
Quran pendek . anakala latihan pas#a yang terdiri daripada surah-surah
pendek pula untuk mengesan kebolehan sampel menghafaz selepas kaedah
Talaqqi usyafahah diperkenalkan.
.&.! D98)4e, 1e*;e2+8
0okumen ber#etak terdiri daripada Al-Quran ushaf >thmani dan buku teks
Pendidikan $slam jilid ' tahun *! + dan ,. 0okumen ini adalah mustahak
untuk menyemak hafazan pelajar.
.&.( Re<le8/.
5efleksi pula ialah tentang pelajar itu sendiri yang akan meluahkan perasaan
mereka dalam kertas yang akan diedarkan selepas setiap sesi hafazan dalam
P<P dijalankan selama , minggu yang dilakukan ke atas sampel.
23
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
.! PROSEDUR PELAKSANAAN
Pada peringkat awalnya pengkaji akan mengadakan sesi soal selidik pelajar berkaitan dengan
latarbelakang dan pen#apaian kendiri dalam akademik! kemudian mengadakan sesi ba#aan dan
keratan atau potongan ayat Al-Quran yang berbentuk pra hafazan. 0engan #ara ini pengkaji
dapat mengesan dan beranggapan bahawa sampel telah mempelajari teknik hafazan berdasarkan
sesi P<P biasa daripada guru-guru yang lain. 2afazan ini bertujuan untuk mengenalpasti
kesilapan ba#aan dan hafazan yang sering dilakukan oleh sampel dalam hafazan.
Kemudian pengkaji akan menggunakan kaedah talaqqi musyafahah selama , minggu.
Pengkaji akan menggunakan kaedah talaqqi musyafahah yang bersilang jantina semasa
pengajaran dan pembelajaran berlangsung. "eberapa orang sampel yang mempunyai daya
ingatan hafazan yang baik dalam kalangan kumpulan mereka akan dijadikan sesebagai guru turus
untuk mengajar ahli kumpulan mereka yang lemah! manakala pengkaji sendiri yang dibantu oleh
beberapa orang guru j-QA8 bertindak sebagai fasilatator untuk mengenalpasti kelebihan dan
kekurangan dan menyelesaikan masalah kumpulan . Pada penghujung setiap sesi! pengkaji akan
mengedarkan kertas refleksi diri untuk diisi oleh sampel. Perkara yang sama akan berlaku di
sepanjang sesi berjalan selama , minggu . %emasa sesi berjalan pengkaji akan men#atat
penglibatan ! minat dan kerjasama yang diberikan oleh sampel melaui borang pemerhatian yang
disediakan oleh pengkaji.
Pada minggu ke + kajian! pengkaji akan memberikan latihan pas#a iaitu selapas * minggu
sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan. Jatihan pas#a ini diberi untuk menilai kemampuan
sampel menghafaz dengan menggunakan kaedah talaqqi musyafahah berbanding dengan
menggunakan kaedah lain yang seringkali diamalkan dalam sesi P<P.
2$
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
Pada minggu terakhir iaitu minggu ke ,! pengkaji akan menggunakan rekod pen#apaian
hafazan sampel yang di#atat sebagai penanda aras akan kemajuan sampel dalam kemahiran
hafazan . manakala refleksi pelajar akan dikumpul untuk di analisa.
.!.1 TINDAKAN PELAKSANAAN
( + $ K+e-+h T+l+==.
1. 6uru memperdengarkan ba#aan ayat al-Quran kepada semua pelajar di dalam kelas di
antara ayat ' hingga ayat ; dari surah al-"ayyinah sebanyak ; kali. %emasa guru
memperdengarkan ba#aannya! pelajar dikehendaki memerhatikan ba#aan guru dan
mengikut se#ara perlahan-lahan dari segi sebutan kalimah-kalimah al-Quran dengan
betul dan fasih
2. 6uru memba#a ayat tersebut dan diikuti oleh pelajar se#ara berulang-ulang dengan
tumpuan kepada hukum tajwid dengan betul dan lan#er.
. 6uru memberi penerangan hukum tajwid di samping menyebut kalimah-kalimah
dengan sebutan yang betul dan jelas.
&. 6uru mengadakan permainan hafazan dengan menggunakan potongan kad manila.
Pelajar dikehendaki menyebut kalimah dan akan disambungkan sebutan oleh pelajar
lain! sehingga selesai ayat se#ara berulang-ulang.
!. 6uru memperdengarkan sekali lagi ba#aan al-Quran melalui audio &isual kepada
semua pelajar di dalam kelas. Pada masa yang sama pelajar akan menghafaz ayat
tersebut dengan perlahan-lahan sehingga dapat mengingati beberapa kalimah ayat.
25
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
( 1 $ K+e-+h M)/5+<+h+h
'. Pelajar Ipelajar memperdengarkan ayat-ayat hafazan mereka kepada guru se#ara
berkumpulan dan guru membetulkan segala kesalahan yang dihafazkan dalam bentuk
kelan#aran! kefasihan!kejelasan dan hukum-hukum tajwid.
). Pelajar memperdengarkan hafazan mereka se#ara indi&idu! yakni seorang demi
seorang didalam kumpulan! guru akan membetulkan kesalahan yang dihafaz dari segi
kelan#aran! kefasihan dan hukum-hukum tajwid.
;. 6uru memperkukuhkan hafazan mereka dengan #ara latih tubi di samping melihat
gerakan bibir murid!mengulang dan mendengar hafazan dengan teliti dari segi
sebutan huruf! kejelasan dan kelan#aran.
.( KA'IAN RINTIS
%ebelum kaedah talaqqi musyafahah dilaksanakan! satu kajian rintis akan dijalankan ke atas '(
orang murid se#ara rambang dari kelas yang berlainan iaitu pelajar dari tahun ) hingga , dengan
menggunakan latihan pra dan pas#a keratan ayat-ayat Al-quran yang sama seperti dalam sukatan
masing-masing. Kajian rintis ini dilakukan untuk mendapatkan keberkesanan terhadap item-item
yang terkandung di dalam latihan pra dan pas#a yang dibina oleh pengkaji dengan menggunakan
kaedah talaqqi musyafahah ini ketika proses P<P dijalankan .
." PROSEDUR PENGUMPULAN DATA
Pemilihan kaedah pengumpulan data yang sesuai amat diperlukan untuk mengumpul data
daripada sampel yang dipilih. Pengumpulan data akan dilakukan di dalam bilik agama. %eramai
26
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
'( orang pelajar sebagai sampel dipilih adalah terlibat dalam inter&ensi dalam satu kelas. 2asil
dapatan kajian amat bergantung kepada jawapan sampel tersebut. Pengkaji mengambil masa
selama dua jam seminggu untuk mengumpul data serta melihat keberkesanan penggunaan bahan
dalam kajian ini.
%emasa sesi inter&ensi! pengkaji memberi satu penerangan ringkas tentang tujuan sesi
dan bagaimana ia dijalankan. %ampel dikehendaki duduk di tempat masing-masing dan seorang
demi seorang akan dipanggil untuk memba#a se#ara talaqqi musyafahah keratan pendek ayat-
ayat Al- Quran beserta surah pendek yang dipilih setelah mereka diberi masa ;( minit untuk
menghafaz. "agi murid yang sudah siap diuji! mereka akan diberi kertas bagi men#atat luahan
perasaan dan masalah yang mereka hadapi dalam proses menghafaz! yang dijadikan sebagai
refleksi oleh pengkaji. Para pelajar dinasihatkan agar jujur dan luahan masalah mereka adalah
rahsia. Temubual juga dijalankan terhadap pelajar tentang perasaan mereka selepas dijalankan
kaedah ini.0i samping itu juga! pengkaji menjalankan pemerhatian semasa pelajar menjalankan
akti&iti dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dan men#atatkan data dalam borang yang di
sediakan. Penyemakan hafazan pelajar di bantu oleh seorang guru j-QA8. anakala refleksi
daripada sampel dikumpulkan untuk dianalisa.
.# PENGANALISAAN DATA
Penganalisaan data mentah dilakukan se#ara kualitatif. 0ata-data yang dianalisis ialah latihan
pra! latihan pas#a! pemerhatian! temubual! #atatan tahap dan prestasi hafazan dan refleksi
pelajar.
.#.1 A,+l././ /9+l /el.-.8
%oal selidik yang dijalankan bagi mengenalpasti latar belakang kehidupan
pelajar dan tahap sosio ekonomi pelajar. Pengkaji merasakan tahap kehidupan
27
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
yang berbeza boleh mempengaruhi tahap pen#apaian mereka. 0ata yang
diperolehi akan dikumpul dan dinilai serta dianalisis.

.#.2 A,+l././ 2e4)1)+l
0alam analisis temubual terhadap pelajar didapati terdapatnya perbezaan
pendapat tentang keberkesanan kaedah Talaqqi musyafahah ketika akti&iti
hafazan dijalankan.keberkesanannya adalah berbeza antara sampel yang dikaji.
0alam sesi temubual ini kerjasama antara sampel dan pengkaji adalah amat
diperlukan.

.#. A,+l././ l+2.h+, 6*+ -+, l+2.h+, 6+/;+
Jatihan pra diberikan kepada sampel sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran
dijalankan. Jatihan pra ini diberi untuk mengenalpasti kebolehan pelajar
menghafaz.
Jatihan pas#a pula diberikan selepas penggunaan kaedah Talaqqi usyafahah
dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran. Penganalisaan ini dilakukan
bertujuan untuk melihat sejauhmana kebolelehan atau kemampuan murid bila
menghafaz al-Quran dengan baik dan betul pada sebutan huruf dan hukum tajwid.
Tahap kemampuan murid dalam hafazan akan dinilai semasa latihan pra dan
latihan pas#a untuk dianalisis.
.#.& A,+l././ 6e4e*h+2.+,
Pengkaji menjalankan pemerhatian terhadap sampel semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran dijalankan. Analisis dibuat terhadap perubahan tingkahlaku!
penglibatan dan minat sampel terhadap kemahiran hafazan dengan menggunakan
28
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
kaedah talaqqi musyafahah dalam P<P. Analisis dibuat untuk menentukan
kategori dan pola sampel terhadap kaedah tersebut.
.#.! A,+l././ ;+2+2+, 2+h+6 -+, 6*e/2+/. h+<+>+,
Pengkaji akan men#atat prestasi hafazan sampel sebelum dan selepas proses P<P
iaitu sebelum dan selepas didedahkan dengan kaedah talaqqi musyafahah dalam
proses menghafaz. Perbandingan dan analisis dibuat untuk melihat kemajuan
sampel dalam kemahiran hafazan dengan menggunakan kaedah tersebut.

.#.( A,+l././ *e<le8/.
Kertas akan diedarkan setiap kali selepas penggunaan kaedah talaqqi musyafahah
dalam proses P<P selama , minggu kajian ini berjalan. %ampel dikehendaki
menulis tentang pendapat mereka tentang penggunaan kaedah ini dan perasaan
serta diri mereka pada kertas tersebut.
.? PROSEDUR KER'A
M.,00) Pe*8+*+
inggu ' %esi suaikenal! mengenalpasti masalah sampel dalam
proses hafazan
inggu ) emberi latihan pra kepada sampel
Pembelajaran menggunakan kaedah lain selain daripada
talaqqi musyafahah
Pemerhatian terhadap sampel semasa hafazan dijalankan
2%
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
inggu ; emberi latihan pas#a kepada pelajar dengan
menggunakan kaedah talaqqi musyafahah
inggu * 5efleksi pelajar
inggu + engumpul dan menganalisis maklumat
inggu , enulis laporan kajian

.10 KESIMPULAN
Kajian ini akan menggunakan reka bentuk kajian kes kerana ia ingin mengkaji sejauh mana
keberkesanan penggunaan kaedah talaqqi musyafahah dalam meningkatkan kemahiran
hafazan. 0apatan daripada kajian dan analisis data-data adalah sangat penting untuk
menunjukkan sama ada terdapat perbezaan pen#apaian dan prestasi kemahiran hafazan di
kalangan pelajar sebelum dan selepas penggunaan kaedah talaqqi musyafahah dalam
pengajaran dan pembelajaran tilawah AJ-Quran.
BIBLIOGRAFI
30
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
Al-Quranul karim
Abu azaya al-2afiz -)((+..Kaedah udah 0an Eepat enghafaz Al-Quran!Al-2idayah
Publishers!Kuala Jumpur.
"uku Teks pendidikan $slam jilid ' tahun +! -)((*..0ewan "ahasa 0an Pustaka!Kuala Jumpur
0rs. 2j. uhammad 2atta =sman -'@@,.9 2attawiyyah 5asm =thmani 9 0arul 8ikir! Kuala
Jumpur.
0r. Afaf Abdul 6hafoor 2ameed! 0r. Adel . Abdulaziz! 0r. ohamed Abdullahi 3ur!
uhammad ustaqim ohd Karif.-)((;..$su %emasa Quran 0an %unnah!es Lnterpres
%03. "20..
2azaruddin "aharuddin -'@@B.! Metodolo(i ?embelaja%an al-&u%an. 4urnal 0arul Quran!
uharram '*'@Mei '@@B. "ilangan *. 4abatan Kemajuan $slam alaysia. Kuala Jumpur.
2j. Abu 3ajihat al-2afiz. -)(().!Panduan 2afiz-2afizah 0an Qari-Qariah!Per#etakan Putrajaya
%03."20.
odul >pen =ni&ersity alaysia - )((+ .. 2"L8 )'(; Psikologi Pendidikan . eteor 0o#. %dn
"hd
odul >pen =ni&ersity alaysia - )((A .. 2"L8 )+(; Kedah Penyelidikan dalam Pendidikan .
eteor 0o#. %dn "hd
ook %oon %ang -)(((.. $lmu Pendidikan untuk KPJ$. %ubang 4aya9 Kumpulam "udiman %03
"20.
3ational Eoun#il of Tea#hers. >f s#ien#e -'@B@.. Euri#ulum and L&aluation %tandards for
%#hool %#ien#e. 5eston! FA 9 Author.
The #lassroom Tea#her. A#tion 5esear#h %pe#ial $ssue. 4ilid ,. "il. '! a# )(('! Penang.
31
ABD RAZAK MOHAMED TALIB 780612065615 - HBEF2503 - Kaedah Penye!d!"an Daa# Pend!d!"an
Qunstein! A.E -'@@( .. %tartegies 8or Lffe#ti&e Tea#hing. 3ew Nork 9 2arper and 5ow.
%iti 3ordinar ohd. Tamin!8adzilah.- '@@( ."a#aan 8rank %mith.=T.%ekudai!4ohor
%la&in! 5.L -'@@(. Ldu#ational Psy#hology9 Teory and pra#ti#e. Ld. Ke ). "oston9 Allyn <
"a#on
/alla#e! 6. Kauffman! 4. -'@B,.. Tea#hing %tudents /ith Jearning and "eha&iour Problems.
Eolombus! >hio9 erill Publishing Eo.
R):)8+, @e1/.2e/
alhammasiyy.wordpress.#omM...Mtalaqqi-dan-sistem-<en(ajian-t%adisional@
jpnperak.edu.myM...MBHmanjungHbahasaHarabHahmadHkamil.pdf
myais.fsktm.um.edu.myMperlMoai):&erb...from...(,...
read-dear.#omMindeObm.html
sesinarsuria.blogspot.#omM...Mkaedah-p-al-quran-kaedah-'-talaqqi.html
www.scribd.com/doc/11596!9/ TALAQQI "MUSYAFAHAH
www.mail-ar#hi&e.#omM...#omMmsg('''+.html
www.ipbl.edu.myMinterMpenyelidikanM...M)((;MahmadK=$kk.pdf
32

Anda mungkin juga menyukai