Anda di halaman 1dari 5

Penilaian Kemahiran Membaca

Penilaian kemahiran membaca peringkat sekolah rendah perlu melibatkan 3 peringkat:1. Peringkat prabacaan / asas bacaan 2. Peringkat bacaan mekanis 3. peringkat kefahaman bacaan Penilaian pada peringkat prabacaan bertujuan untuk menilai kesediaan murid bagi mengikuti pelajaran bacaan dan menilai penguasaan mereka terhadap kemahirankemahiran asas dalam bacaan. Mengesan kesediaan membaca perlu dilakukan oleh guru agar kesediaan membaca murid dapat dimanfaatkan sepenuhn a ke arah memaksimumkan keberkesanan P!P. "eknik ang sering digunakan untuk menilai kesediaan membaca murid ialah men ediakan rekod in#entori kesediaan membaca$ in#entori minat dan in#entori sikap. %n#entori kesediaan membaca bertujuan untuk mengesan kelemahan / kecacatan deria pendengaran dan pertuturan murid ang mungkin akan menganggu kesediaan membaca. %n#entori ini melibatkan faktor fisiologi seperti penglihatan$ pendengaran$ pertuturan$ faktor persekitaran$ faktor diskriminasi pendengaran dan penglihatan$ faktor emosi$ moti#asi$ faktor intelek dan faktor penguasaan bahasa dan lain-lain. Kemahiran &sas bacaan meliputi kemahiran mendiskriminasi bentuk-bentuk huruf$ gabungan huruf dalam suku kata$ perkataan dan frasa serta sebutann a$ kemahiran mengecam makna perkataan$ membaca dengan sebutan dan intonasi ang sesuai. Penilaian peringkat. "eknik dalam menilai kemahiran asas bacaan :1. Mengenal pasti dan membe'akan bentuk-bentuk huruf$ suku kata$ dan perkataan. 2. Menamakan huruf dan membacan a dalam suku kata dan perkataan 3. Men esuaikan atau memadankan perkataan dengan gambar$ perkataan dengan perkataan / frasa dengan frasa$ memadankan frasa / a at dengan gambar dll. Penilaian bacaan Mekanis : Penilaian pada peringkat ini memerlukan guru men ediakan teks dan murid dikehendaki membaca teks dengan kuat dan guru akan meneliti aspek sebutan$ intonasi$ kelancaran dan kepantasan bacaan murid.Pemarkahan diberi berdasarkan skala ang ditetapkan seperti 1 ( amat lemah $ 2 ( lemah$ 3 ( sederhana $ ) ( baik dan * ( amat baik. %ntonasi ( meliputi aspek hentian$ nada$ tekanan$ dan lagu a at. +ebutan ( sebutan bun i-bun i dalam perkataan$ frasa dan a at $ sebutan tiada pengaruh dialek $ bahasa ibunda atau bahasa %nggeris.

Kelancaran ( pembacaan ang tidak menunjukkan kesalahan seperti membaca sambil mengeja$ mengulang sebutan sesuatu perkataan$mengubah perkataan$ meninggalkan perkataan$ menambah perkataan atau fonem kepada sesuatu perkataan dll. Kepantasan ( kadar kelajuan bacaan dan gangguan boleh berlaku kerana gagap$sukar men ebut sesuatu perkataan$ tidak menguasai kemahiran asas bacaan. Penilaian Kemahiran Membaca dan Memaham : Peringkat ini dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu:1. Peringkat kefahaman literal ( peringkat mendapat maklumat dan mengingat kembali isi teks ang dibaca. Pada peringkat ini pelajar tidak perlu menganalisis atau menilai maklumat ang diperolehn a$ tetapi han a sekadar mereka perlu mengenal pasti makna-makna perkataan mengikut konteks$ memahami pern ataan dan men atakan semula dengan tepat untuk membuktikan kefahamann a. 2. Peringkat terjemahan - peringkat ini memerlukan pembaca menjelas$ menghurai$ mengintrepetasi $ mengubah maklumat kepada bentuk lain dsbn a ( memerlukan da a pemikiran dan da a pemahaman ang lebih tinggi.,agi menilai kemahiran peringkat ini $ soalan- soalan berkaitan tugas memberi penjelasan$ intrepetasi$ huraian lanjut dsbn a perlu dikemukakan. 3. Peringkat aplikasi ( pembaca perlu faham lebih mendalam maklumat ang dibaca dan dapat menggunakan maklumat itu dalam konteks lain atau mencipta sesuatu ang baru berdasarkan maklumat ang dibaca tadi. ). Peringkat analisis ( pembaca dapat menganalisis maklumat ang dibaca untuk melihat perhubungan antara satu unsur dengan unsur ang lain $ melihat ciriciri persamaan dan perbe'aan dan mengkategorikan mengikut kelompok tertentu. *. Peringkat kefahaman inferensi (pembaca dapat membuat rumusan atau kesimpulan$ membuat taakulan ang logik serta tepat terhadap maklumat ang dibaca seperti dapat mengesan sikap$ mengesan idea pokok$ membuat ringkasan dsbn a. -. Peringkat kefahaman penilaian ( dapat memberi penilaian terhadap maklumat dan mengemukakan kreteria serta bukti sebagai ukuran. +esuatu kar a itu baik$ lemah mesti dijelaskan dengan kreteria serta bukti ang men okongn a. "eknik Penilaian kemahiran membaca dan memaham 1. .jian objektif ( sama ada bentuk betul-salah$padanan atau aneka pilihan. +oalan ang dikemukakan han a berkaitan kandungan petikan sahaja. 2. Melengkapkan a at atau pern ataan berkaitan isi teks ang dibaca 3. Menjelaskan atau menerangkan semula- murid diminta menjelaskan apa ang dibaca dengan menggunakan a at serta bahasan a sendiri. ). Membuat ringkasan karangan *. Menja/ab soalan-soalan kefahaman -. Mengubah petikan kepada bentuk lain ( petikan kepada carta$ graf$ grafik $ jadual dsbn a.

0. Men usun semula ( murid perlu men ususn semula cerita agar mengikut urutan peristi/a ang logik. 1. .jian klo' ( mengisi tempat-tempat kosong ang disediakan.

Penilaian Kemahiran Menulis.


Kemahiran ini agak kompleks daripada kemahiran lain kerana bukan sahaja setakat murid perlu mengenal nama$ bentuk-bentuk dan bun i huruf tetapi memerlukan otot-otot jari tangan membentuk dan menulis huruf $ mengkordinasikan pengamatan mata dan tangan se/aktu menulis serta mengerakkan mata dan tangan untuk mengikuti gerakan penulisan dari kiri ke kanan. +elain itu ia juga memerlukan penguasaan kemahiran lisan dan membaca untuk membolehkan ia membaca dan meneliti semula apa ang ditulisn a. +elain itu murid juga perlu menguasai kosa kata dan tahu menggunakan dalam a at $ mesti kuasai aspek ejaan dan tanda baca$ tatabahasa $ makna dan semantik. 2ika semua aspek tersebut dikuasai baharulah seseorang itu dapat menulis dengan sebaik-baikn a. Peringkat sekolah rendah penilaian kemahiran ini perlu dibahagikan kepada 3 peringkat berikut:1. Peringkat pratulisan 2. Peringkat tulisan mekanis 3. peringkat tulisan dan mengarang Penilaian peringkat pratulisan ( antara akti#iti ang boleh dijalankan untuk menilai kemahiran ini ialah gerak-gerak tangan di udara / atas pasir / atas kertas$ membuat bentuk-bentuk tertentu seperti bulatan$ garisan$ empat segi$ a/an larat$ betuk huruf $ kordinasi tangan dan mata dsbn a. +epanjang /aktu murid melakukan akti#iti ini guru perlu memerhati dengan teliti untuk mengesan masalah fi'ikal ang mungkin dihadapi murid seperti kesukaran memegang pensel$ menekan dan menggerakkan pensel di atas kertas$ menulis atas ruang / garis ang ditetapkan$ tidak tepat melukis bentuk-bentuk ang ditetapkan dsbn a. Penilaian peringkat tulisan mekanis ( pada peringkat ini penilain dilakukan untuk menilai kebolehan murid dalam mengenal huruf-huruf ang terdapat dalam sistem ejaan ,M$ membentuk huruf-huruf serta menggabungkan menjadi suku kata dan seterusn a perkataan dengan tulisan ang jelas dan tepat. 3i antara teknik penilaian ang boleh digunakan ialah :1. 2. 3. ). *. Menekap atau men ambung garis-garis$ Memadankan huruf atau suku kata dalam petak ang diberi. Men alin huruf$ suku kata $ perkataan $ frasa atau a at Mengisi ruang atau petak kosong dalam perkataan Melabel gambar 4 labelkan gambar binatang atau objek lain 5

-. Menamakan gambar-gambar ang disediakan 0. Membentuk perkataan daripada suku kata

Penilaian Kemahiran Menulis dan Mengarang - Penilaian pada tahap ini lebih menekankan aspek kebolehan murid membina a at-a at ang gramatis$ menggunakan kosa kata dalam konteks a at dan men ampaikan buah fikiran dalam bentuk /acana ang utuh $ jelas dan mudah difahami. Pada peringkat sekolah rendah penilaian terhadap kemahiran mengarang ini dibahagikan kepada 2 peringkat iaitu :1. +ebelum murid boleh mengarang secara bebas ( penilaian boleh dibuat terhadap kebolehan murid mengarang secara berpandu dengan menggunakan teknik berikut : Men ambung beberapa a at untuk membentuk a at ang lebih kompleks $ Meluaskan a at dengan menambahkan keterangan kepada komponen-komponenn a $ Melengkapkan a at $ Membuat a at daripada perkataan-perkataan ang baru dipelajari$ men usun semula perkataan untuk membentuk a at ang gramatis$ Menulis cerita berdasarkan gambar tunggal$ bersiri $ Men ususn semula a at-a at sebuah cerita supa a betul urutan logikn a$ Menulis karangan pendek bedasarkan soalan-soalan ang disediakan berkaitan sesuatu tajuk$ Mengisi borang $ Menulis surat kiriman$ Menja/ab soalan secara bertulis $ Membina soalan kefahaman daipada teks$ Meringkas karangan$ Menulis karangan berdasarkan isi ang disediakan. 2. Peringkas menulis karangan secara bebas ( penilaian karangan pada peringkat ini dengan menilai penulisan pelbagai jenis karangan murid seperti ( menulis karangan secara bebas berdasarkan tajuk $ Menulis surat kiriman rasmi / tidak rasmi $ Menulis laporan$ Menulis kad-kad ucapan$ Menulis teks ucapan $ Menulis cerita$ Mencipta puisi dll. Pemarkahan .jian Menulis dan Mengarang ( "erdapat 2 cara pemarkahan karangan iaitu pemarkahan secara analitikal 4 terperinci 5 dan secara holistik 4 keseluruhan 5 . Pemarkahan secara analitikal dibuat dengan menentukan aspek-aspek ang hendak dinilai akan ditentukan dan diperuntukkan markahn a$ penolakan markah dan jenis-jenis kesalahan ang akan ditolak markah ( %si 2*6 $ ,ahasa 1*6 $ 7a a / pen ampaian 186. Pemarkahan secara holistik / keseluruhan bermakna sesebuah karangan itu dinilai berdasarkan kesan keseluruhan kepada pemeriksa seperti jika karangan itu tidak ban ak kesalahan bahasa$ menarik pen ampaiann a$ perbendaharaan katan a luas$ maka karangan seperti ini memberikan 9impression: ang baik dan dapat diberikan gred cemerlang. .nsur-unsur bahasa atau penulisan tidak diperincikan secara khusus kerana apa ang dinilai ialah mutu keseluruhan karangan itu (

namun demikian dalam mempertimbangkan markah semua aspek isi $ bahasa dan pen ampaian $ tatabahasa mesti diambil kira dan ciri-ciri karangan pada tahap cemerlang$ sederhana$ lemah mesti ditentukan terlebih dahulu sebagai panduan / model karangan contoh.

;angkah-;angkah Pengujian dan Penilaian 3alam ,ilik 3arjah


; 1 ( Menetukan objektif ujian ( melibatkan bidang kemahiran ang hendak diuji seperti peringkat kognatif$ efektif dan psikomotor 5 $ aspek sistem bahasa ang hendak diuji$ kemahiran / sub kemahiran ang hendak diuji 4 ;isan $ Membaca $ Menulis 5 ( mesti selaras dengan objektif pengajaran dan sukatan pelajaran. ; 2 ( Menentukan cara pengujian dan penilaian (sama ada secara formal atau tidak formal $ bertulis atau tidak bertulis $ pemerhatian $ soal ja/ab dll $ bentuk sumatif atau formatif. ; 3 ( Menentukan jenis ujian sama ada subjektif atau objektif $ jumlah soalan $ masa ujian berapa lama dsbn a. ; ) ( Men ediakan 2+. ( menetapkan kemahiran $ aras $ kandungan aspek bahasa $ pemberatan$ selaras dengan objektif dan matlamat sukatan. ; * ( Menggubal / membina soalan berdasarkan 2+. ( 3raf $ semak $ susun $ perbetulkan dan semakan akhir. ; - ( Pentadbiran .jian ( Masa ujian $ tempat$ peralatan dan penga/asan. ; 0 ( Memeriksa $ memberi markah / gred $ men ediakan laporan. ; 1 ( "indakan susulan ( membaiki strategi P ! P $ memberi fokus indi#idu$ mengelompokkan murid ( fokus kepada usaha memperbaiki kelemahan murid ; < ( &nalisis %tem (menentukan aras kesukaran item$ menentukan indeks diskriminasi dan kenal pasti soalan ang lemah serta perbaikin a. +ekian terima kasih dan selamat menempuh peperiksaan dengan penuh akin semoga berja a.