Anda di halaman 1dari 20

PENANGGULANGAN LIMBAH LOGAM BERAT

Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur kelompok mata kuliah kimia unsur yang diasuh oleh Darjito, S.Si, M.Si

Disusun Oleh: Kelompok II M. Fathoni Aziz Rendy M. Iqbal !i"i #anaya A%hmad &yai'(din (115090200111029) (1150902001110 1) (1150902001110$1) (11509021 11100 )

JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG !"#

BAB I PENDAHULUAN
"$" L%&%' Bel%(%n) )e*a+a ini, kema-(an ind(+t.i be/it( pe+at. 0enin/katan -(mlah ind(+t.i akan +elal( diik(ti oleh pe.tambahan -(mlah limbah, baik be.(pa limbah padat, %ai. ma(p(n /a+. Ma+alah (tama yan/ ditimb(lkan da.i pe.kemban/an ind(+t.i +aat ini adalah ma+alah pen%ema.an lin/k(n/an oleh limbah ind(+t.i. &alah +at( limbah ind(+t.i yan/ be.bahaya adalah lo/am be.at (1e+ta.i dan 2d*a.d, 200$). 1o/am be.at banyak di/(nakan pada be.ba/ai ind(+t.i +epe.ti ind(+t.i kimia, +emen, peleb(.an lo/am, pe.tamban/an, bate.ai, %at, dan ind(+t.i lainnya. 1o/am be.at men-adi be.bahaya ka.ena tidak dapat dide/.ada+i oleh t(b(h, memiliki +i'at tok+i+ita+ (.a%(n) pada makhl(k hid(p *ala(p(n pada kon+ent.a+i yan/ .endah dan dapat te.ak(m(la+i dalam -an/ka *akt( te.tent( (3(hani, 200$). &ebena.nya lo/am be.at di/olon/kan men-adi d(a -eni+ yait( lo/am be.at e+en+ial dan non e+en+ial. 1o/am be.at e+en+ial adalah lo/am yan/ kebe.adaannya dalam -(mlah te.tent( +an/at dib(t(hkan oleh o./ani+me hid(p, nam(n dalam -(mlah yan/ be.lebihan dapat menimb(lkan e'ek .a%(n. 4ontoh lo/am be.at ini adalah 5, 4(, Fe, 4o, Mn, dan lain +eba/ainya. &edan/kan lo/am be.at non e+en+ial adalah lo/am yan/ kebe.adaannya dalam t(b(h bel(m diketah(i ata( bahkan dapat be.+i'at .a%(n, +epe.ti 6/, 4d, 0b, 4., dan lain7lain. 1o/am be.at ini dapat menimb(lkan e'ek ke+ehatan ba/i man(+ia te./ant(n/ pada ba/ian mana lo/am be.at te.+eb(t te.ikat dalam t(b(h. )aya .a%(n yan/ dimilki akan beke.-a +eba/ai pen/halan/ ke.-a enzim, +ehin//a p.o+e+ metaboli+me t(b(h akan te.p(t(+. 1ebih -a(h la/i, lo/am be.at ini akan be.tindak +eba/ai penyebab ale./i, m(ta/en ata( ke.+ino/en ba/i man(+ia (0(t.a, 2008). 9leh ka.ena it(, pe.l( eko+i+tem kehid(pan. "$ Pe'*%s%l%h%n 1. 3a/aimana %a.a men/(.an/i kand(n/an lo/am be.at a/a. tidak membahayakan lin/k(n/an: 2. Men/apa metode bio.emo"al dan bioab+o.p+i palin/ e'ekti' (nt(k penan//(lan/an lo/am be.at: dilak(kan +(at( (paya dalam pen/endalian dan penan//(lan/an limbah lo/am be.at a/a. dapat men%e/ah te.-adinya ke.(+akan pada

. )i dalam limbah %ai. tidak -a.an/ ditem(kan lo/am7lo/am be.at +epe.ti 6/, 0b, 4., 4(, 4d, A/, +alah +at(nya dalam bent(k kation +ehin//a +an/at pe.l( (nt(k dihilan/kan. 3a/aimanakah +alah +at( %a.a (nt(k men/hilan/kan lo/am be.at te.+eb(t: $. 3a/aimanakah pen/a.(h pen%ema.an lo/am be.at me.k(.i dan %admi(m ke dalam t(b(h: )an ba/aimanakah pen%e/ahan bahaya lo/am te.+eb(t ba/i ke+ehatan: 5. 3a/aimana %a.a pen%e/ahan ak(m(la+i lo/am be.at pada t(b(h man(+ia:

BAB II PEMBAHASAN
$" L+)%* Be'%& 1o/am be.at ialah (n+(. lo/am den/an be.at molek(l tin//i. )alam kada. .endah lo/am be.at pada (m(mnya +(dah be.a%(n ba/i t(mb(han dan he*an, te.ma+(k man(+ia. #e.ma+(k lo/am be.at yan/ +e.in/ men%ema.i habitat ialah 6/, 4., 4d, A+ dan 0b (Am./eol, In+t, 19;8). 1o/am be.at +ebena.nya ma+ih te.ma+(k /olon/an lo/am den/an k.ite.ia yan/ +ama den/an lo/am lain. 0e.bedaannya te.letak dalam pen/a.(h yan/ diha+ilkan apabila lo/am be.at ini be.ikatan dan ata( ma+(k ke dalam t(b(h o./ani+me hid(p. &eba/ai %ontoh, apabila (n+(. lo/am be+i (Fe) ma+(k ke dalam t(b(h, me+kip(n dalam -(mlah a/ak be.lebihan, bia+anya tidak menimb(lkan pen/a.(h yan/ b(.(k te.hadap t(b(h. 6al ini ka.ena (n+(. be+i dib(t(hkan dalam da.ah (nt(k men/ikat ok+i/en, +edan/ (n+(. lo/am be.at lain mi+alnya temba/a (4(), apabila ma+(k ke dalam t(b(h dalam -(mlah yan/ be.lebihan akan menimb(lkan pen/a.(h b(.(k te.hadap '(n/+i 'i+iolo/i t(b(h. <ika yan/ ma+(k ke dalam t(b(h o./ani+me hid(p +e%a.a be.lebihan adalah (n+(. lo/am be.at be.a%(n +epe.ti me.k(.i (6/) ata( timah hitam (0b), maka dapat dipa+tikan bah*a o./ani+me te.+eb(t akan lan/+(n/ mende.ita ke.a%(nan (6a.iono, 199=)

$ Kh%'%(&e'is&i( L+)%* Be'%& Kelompok lo/am be.at memiliki %i.i +eba/ai be.ik(t (6a.iono, 199=)> 1. Memiliki +pe+i'ika+i /.a"iti yan/ +an/at be+a. ( lebih da.i $) 2. Memp(nyai nomo. atom 227 $ dan $0750 +e.ta (n+(. lantanida dan aktinida . Memp(nyai .e+pon biokimia +pe+i'ik pada o./ani+me hid(p.

$. )alam kondi+i +(h( kama., lo/am be.at tidak +elal( be.bent(k padat tetapi ada yan/ be.bent(k %ai.. 1o/am %ai., %ontohnya adalah me.k(.i (6/), +e.i(m (4e), dan /alli(m (?a). 5. Memiliki kemamp(an +eba/ai pen/hanta. pana+ yan/ baik memiliki ke.apatan yan/ tin//i 8. )apat membent(k alloy den/an lo/am lain ;. @nt(k lo/am yan/ padat dapat ditempa dan dibent(k. =. &etiap (n+(. lo/am baik yan/ padat ma(p(n %ai. akan membe.ika ion po+iti' (A) apabila +enya*anya dila.(tkan dalam ai.. 9k+ida da.i +enya*a te.+eb(t akan membent(k hid.ok+ida bila di.eak+ikan den/an ai.. 9. Kela.(tan (n+(.7(n+(. lo/am dan lo/am be.at dalam ai. dikont.ol oleh p6 ai., -eni+ komponen mine.al te.ok+ida+i, dan +i+tem yan/ be.lin/k(n/an .edok+ (.eak+i ok+ida+i dan .ed(k+i). 10. 0ada lapi+an atmo+'e., bia+anya lo/am ditem(kan dalam bent(k pa.tik(lat, yan/ (n+(.7(n+(. lo/amnya ik(t bete.ban/an den/an deb(7deb( yan/ ada di atmo+'e. 3e.da+a.kan +i'at kimia dan 'i+ikanya, tin/kat ata( daya .a%(n lo/am be.at te.hadap he*an ai. dapat di(.(tkan (da.i tin//i ke .endah) +eba/ai be.ik(t me.k(.i (6/), kadmi(m (4d), +en/ (5n), timah hitam (0b), k.om (4.), nikel (Bi), dan kobalt (4o). )a'ta. (.(tan tok+i+ita+ lo/am palin/ tin//i ke palin/ .endah te.hadap man(+ia yan/ men/kom+(m+i ikan adalah +eba/ai be.ik(t 6/2A C 4d2A CA/2A C Bi2A C 0b2A C A+2A C 4.2A C &n2A C 5n2A. #ok+i+ita+ lo/am be.at dapat dikelompokan ke dalam 1995)> a. 3e.+i'at tok+ik tin//i yan/ te.di.i da.i ata+ (n+(.7(n+(. 6/, 4d, 0b, 4(, dan 5n b. 3e.+i'at tok+ik +edan/ te.di.i da.i (n+(.7(n+(. 4., Bi, dan 4o %. 3e.+i'at to+ik .endah te.di.i ata+ (n+(. Mn dan Fe kelompok, yait( ()a.mono,

$# Jenis,-enis L+)%* Be'%& 1o/am be.at di/olon/kan men-adi d(a -eni+ yait( (Kha+anah, 2009)>

1. 1o/am be.at e++en+ial Me.(pakan lo/am yan/ kebe.adaannya dalam -(mlah te.tent( +an/at dib(t(hkan oleh o./ani+me hid(p, nam(n dalam -(mlah yan/ be.lebihan dapat menimb(lkan e'ek .a%(n. 4ontoh lo/am be.at ini adalah 5n, 4(, Fe, 4o, Mn, dan lain +eba/ainya. 2. 1o/am be.at non e++en+ial Me.(pakan lo/am yan/ kebe.adaannya dalam t(b(h bel(m diketah(i man'aatnya ata( bahkan dapat be.+i'at .a%(n, +epe.ti 6, 4d, 0b, 4., dan lain7lain. 1o/am be.at ini dapat menimb(lkan e'ek ke+ehatan ba/i man(+ia te./ant(n/ pada ba/ian mana lo/am be.at te.+eb(t te.ikat dalam t(b(h. )aya .a%(n yan/ dimiliki akan be.ke.-a +eba/ai pen/halan/ ke.-a enzim, +ehin//a p.o+e+ metaboli+me t(b(h te.p(t(+. 1ebih -a(h la/i, lo/am be.at ini akan be.tindak +eba/ai penyebab ale./i, m(ta/en ata( ka.+ino/en ba/i man(+ia. $. Unsu',unsu' /%n) &e'*%su( l+)%* 0e'%& 1o/am be.at di+(at( lahan +e%a.a (m(m bi+a be.a+al da.i p.o+e+ alam ata( akibat ke/iatan man(+ia. 0.o+e+ alam +epe.ti pe.(bahan +ikl(+ alamiah men/akibatkan bat(an7 bat(an dan /(n(n/ be.api membe.ikan kont.ib(+i yan/ +an/at be+a. kelin/k(n/an. Bam(n apabila p.o+e+ alam te.+eb(t tidak men/alami pe.(bahan +ikl(+, -a.an/ yan/ +ampai pada tin/kat tok+ik. &edan/kan ke/iatan7ke/iatan man(+ia yan/ dapat menyebabkan ma+(knya lo/am be.at ke lin/k(n/an anta.a lain adalah pe.tamban/an (minyak, ema+, bat( ba.a, dll), pemban/kit tena/a li+t.ik, peleb(.an lo/am, pab.ik7pab.ik p(p(k, ke/iatan7ke/iatan ind(+t.i lainnya, dan pen//(anaan p.od(k +intetik (mi+alnya pe+ti+ida, %at, batte.y, limbah ind(+t.i, dll). Kontamina+i ini akan te.(+ menin/kat +e-alan den/an menin/katnya (+aha ek+plota+i be.ba/ai +(mbe. alam dimana lo/am be.at te.kand(n/ dialamnya. @n+(. pen%ema. (tama da.i lo/am be.at dan +(mbe.nya dialam dapat di-ela+kan +eba/ai be.ik(t (Anonim, 200=) > a. An&i*+n/ 1S02 Antimony dapat di-(mpai +e%a.a alamiah di lin/k(n/an dalam -(mlah yan/ ke%il, tetapi den/an adanya ke/iatan ind(+t.i elemen ini dapat di-(mpai dalam -(mlah %(k(p be+a.. K(antita+nya di lin/k(n/an adalah +eba/ai be.ik(tD +eba/ai endapan .ata7.ata +ebe+a. 0.0 70. 1 ppb, endapan l(mp(. +ebe+a. 1. 712.; ppm,

pada ai. +(n/ai le"elnya be.ki+a. 0.0970.=8 ppb, tanah +ebe+a. $. 7;.9 ppm, .amb(t man(+ia be.ki+a. 0.0 71.8 ppm, ambient pa.tikel (didae.ah ind(+t.i <epan/) be.ki+a. 5=711;0 ppm. &i'at .a%(n antimony +eta.a den/an a.+enik dan bi+m(t. &epe.ti halnya a.+enik, antimony be."alen+i ti/a lebih be.a%(n dibandin/kan den/an antimony be."alen+i lima. b. A'seni( 1As2 A.+enik diak(i +eba/ai komponen e++en+ial ba/i +eba/ian he*an dan t(mb(h7 t(mb(han, nam(n demikian a.+enik lebih pop(le. dikenal +eba/ai .a-a .a%(n dibandin/kan kapa+ita+nya +eba/ai komponen e++en+ial. 0ada pe.m(kaan b(mi, a.+enik be.ada pada (.(tan ke720 +eba/ai element yan/ be.bahaya, ke71$ di la(tan, dan (n+(. ke712 be.bahaya ba/i man(+ia. &enya*a ini labil dalam bent(k ok+ida dan tin/kat .a%(nnya +ama +epe.ti yan/ dimiliki oleh bebe.apa elemen lainnya, +an/at te./ant(n/ pada bent(k +t.(kt(. kimianya. )i+ampin/ it( ma+(knya a.+enik ke lin/k(n/an be.a+al da.i +(mbe.7+(mbe. lainnya yan/ melip(tiD pe.tamban/an minyak, ema+ dan bat(ba.a, pemban/kit tena/a li+t.ik, pe+ti+ida,ke.amik, peleb(.an lo/am dan pab.ik7pab.ik p(p(k. Kontamina+i ini te.(+ akan be.kemban/ +e-alan den/an menin/katnya (+aha pen/ek+plo.a+ian be.ba/ai +(mbe. alam di mana a.+enik te.dapat di dalamnya. 9leh ka.enanya bebe.apa ne/a.a, +epe.ti <epan/ dan <e.man pada tah(n 199 telah men/(bah bata+ mak+im(m yan/ diizinkan (nt(k kand(n/an a.+eni% di pe.ai.an da.i 0,05 men-adi 0.01 ppm, +edan/kan ba/i Indone+ia dan ne/a.a A+ia lainnya an/ka te.+eb(t ma+ih 0.05 ppm. %. K%3*iu* 1432 Kadmi(m me.(pakan +alah +at( -eni+ lo/am be.at yan/ be.bahaya ka.ena elemen ini be.e+iko tin//i te.hadap pemb(l(h da.ah. Kadmi(m be.pen/a.(h te.hadap man(+ia dalam -an/ka *akt( pan-an/ dan dapat te.ak(m(la+i pada t(b(h kh(+(+nya hati dan /in-al. &e%a.a p.in+ipil pada kon+ent.a+i .endah be.e'ek te.hadap /an//(an pada pa.(7pa.(, emphy+ema dan .enal t(.b(la. di+ea+e yan/ k.oni+. <(mlah no.mal kadmi(m di tanah be.ada di ba*ah 1 ppm, tetapi an/ka te.tin//i (1;00 ppm) di-(mpai pada pe.m(kaan +ample tanah yan/ diambil di dekat pe.tamban/an bi-i +en/ (5n). Kadmi(m lebih m(dah diak(m(la+i oleh tanaman dibandin/kan den/an ion lo/am be.at lainnya +epe.ti timbal. 1o/am be.at ini be./ab(n/ be.+ama timbal dan me.k(.i +eba/ai the big three heavy metal yan/ memiliki tin/kat bahaya te.tin//i pada ke+ehatan man(+ia. Men(.(t badan

d(nia FA9EF69, kon+(m+i pe. min//( yan/ ditole.an+ikan ba/i man(+ia adalah $007500 G/ pe. o.an/ ata( ; G/ pe. k/ be.at badan. d. K'+*iu* 14'2 K.omi(m me.(pakan elemen be.bahaya di pe.m(kaan b(mi dan di-(mpai dalam kondi+i ok+ida anta.a 4.(II) +ampai 4.(!I), tetapi hanya k.omi(m be."alen+i ti/a dan enam memiliki ke+amaan +i'at biolo/inya. K.omi(m be."alen+i ti/a (m(mnya me.(pakan bent(k yan/ (m(m di-(mpai di alam dan dalam mate.ial biolo/i+ k.omi(m +elal( be.bent(k ti/a "alen+i, ka.ena k.omi(m enam "alen+i me.(pakan +alah +at( mate.ial o./anik pen/ok+ida tin//i. K.omi(m ti/a "alen+i memiliki +i'at .a%(n yan/ .endah dibandin/ den/an enam "alen+i. 0ada bahan makanan dan t(mb(han mobilita+ k.omi(m .elati' .endah dan dipe.ki.akan kon+(m+i ha.ian komponen ini pada man(+ia di ba*ah 100 G/, kebanyakan be.a+al da.i makanan, +edan/kan kon+(m+inya da.i ai. dan (da.a dalam le"el yan/ .endah. e. K+0%l 14+2 1o/am be.at ini memiki tin/kat .a%(n yan/ tin//i te.hadap t(mb(han. Kebanyakan t(mb(han meme.l(kan %ai.an elemen ini dalam kon+ent.a+i tidak lebih da.i 1 ppm. 3ia+anya kobal yan/ te.kand(n/ di tanah dipe.ki.akan +ebe+a. 10 ppm, +eba/ai komponen e+en+ial. )o+i+ kematian (1) 50) ba/i tik(+ +ebe+a. 1. H107 molEk/. '. Te*0%)% 14u2 #emba/a be.+i'at .a%(n te.hadap +em(a t(mb(han pada kon+ent.a+i la.(tan di ata+ 0.1 ppm. Kon+ent.a+i yan/ aman ba/i ai. min(m man(+ia tidak lebih da.i 1 ppm. 3e.+i'at .a%(n ba/i domba pada kon+ent.a+i di ata+ 20 ppm. Kon+ent.a+i no.mal komponen ini di tanah be.ki+a. 20 ppm den/an tin/kat mobilita+ +an/at lambat ka.ena ikatan yan/ +an/at k(at den/an mate.ial o./anik dan mine.al tanah liat. Kehadi.an temba/a pada limbah ind(+t.i bia+anya dalam bent(k ion bi"alen 4((II) +eba/ai hyd.olyti% p.od(%t. 3ebe.apa ind(+t.i +epe.ti pe*a.naan, ke.ta+, minyak, ind(+t.i pelapi+an melepa+kan +e-(mlah temba/a yan/ tidak diha.apkan. #emba/a dalam kon+ent.a+i tin//i (227;50 m/Ek/ tanah ke.in/) di-(mpai pada +edimen di la(t 6on/kon/ dan -(mlah yan/ +ama -(/a ditem(i pada +e-(mlah pelab(han7pelab(han di In//.i+. /. Ti*0%l 1P02

#imbal me.(pakan lo/am be.at yan/ +an/at be.a%(n, dapat didetek+i +e%a.a p.akti+ pada +el(.(h benda mati di lin/k(n/an dan +el(.(h +i+tem biolo/i+. &(mbe. (tama timbal adalah be.+al da.i komponen /(/(+ alkyl timbal yan/ di/(nakan +eba/ai bahan additi"e ben+in. &(mbe. (tama timbal adalah makanan dan min(man. Komponen ini be.a%(n te.hadap +el(.(h a+pek kehid(pan. #imbal men(n-(kkan be.a%(n pada +i+tem +a.a', hemetolo/i%, hemetotoIi% dan mempen/a.(hi ke.-a /in-al. Kon+(m+i min//(an elemen ini yan/ di.ekomenda+ikan oleh F69 tole.an+inya ba/i o.an/ de*a+a adalah 50 G/Ek/ be.at badan dan (nt(k bayi ata( anak7anak 25 G/Ek/ be.at badan. Mobilita+ timbal di tanah dan t(mb(han %end.(n/ lambat den/an kada. no.malnya pada t(mb(han be.ki+a. 0.57 ppm. h. Me'(u'i 1H)2 Ke.a%(nan me.k(.i pe.tama +ekali dilapo.kan te.-adi di Minamata, <apan pada tah(n 195 . Kontamina+i +e.i(+ -(/a pe.nah di(k(. di +(n/ai &(.abaya, Indone+ia tah(n 1998. &eba/ai ha+il da.i k(atnya inte.ak+i anta.a me.k(.i dan komponen tanah lainnya, pen//antian bent(k me.k(.i da.i +at( bent(k ke bent(k lainnya +elain /a+ bia+anya +an/at lambat. 0.o+e+ methyli+a+i me.k(.i bia+anya te.-adi di alam di ba*ah kondi+i te.bata+, membent(k +at( da.i +ekian banyak elemen be.bahaya, ka.ena dalam bent(k ini me.k(.i +an/at m(dah te.ak(m(la+i pada .antai makanan. Ka.ena be.bahaya, pen//(naan '(n/i+ida alkylme.k(.i dalam pembenihan tidak diizinkan di banyak ne/a.a. i. Ni(el 1Ni2 2lemen ini %ende.(n/ lebih be.a%(n pada t(mb(han. &elama ma+ih m(dah di ambil oleh tanaman da.i tanah, pemb(an/an limbah yan/ men/and(n/ nikel ma+ih +an/at pe.l( pe.hatian kita. #otal nikel yan/ te.kand(n/ dalam tanah be.ki+a. 57500 ppm. Kon+ent.a+i pada ai. tanah bia+anya be.ki+a. 0.00570.05 ppm, dan kand(n/an pada t(mb(han yan/ bia+anya tidak lebih da.i 1 ppm (ke.in/). -. Sen) 15n2 0en//(naan elemen ini pada p.o+e+ /al"ina+i be+i +an/at l(a+. &en/ bia+anya di-(mpai pada tanah den/an le"el 107 00 ppm den/an pe.ki.aan ka+a. .ata7.ata 0750 ppm. 1(mp(. pemb(an/an bia+anya men/and(n/ +en/ den/an kada. tin//i. 2lemen ini lebih be.+i'at akti' di tanah. k. S&'+nsiu* 1S'2

&t.on+i(m be.+i'at i+omo.pho(+ly men//antikan pe.anan %al+i(m pada t(lan/ dan bahkan lebih akti' dibandin/kan den/an kal+i(m, +e.ta dapat menyebabkan penyakit @.o" (9+teoa.th.iti+ )e'o.man+ 2ndemi%a). l. Seleniu* 1Se2 &eleni(m me.(pakan elemen e++en+ial ba/i he*an dan -(/a me.(pakan p.io.ita+ (tama elemen pen%ema. yan/ dapat dide/.ada+i pada +i+tem ak(atik. &eleni(m ma+(k ke lin/k(n/an +e%a.a alami +e-alan den/an p.o+e+ ke/iatan man(+ia.

BAB III PERMASALAHAN DAN SOLUSI


"$ B%)%i*%n% J%8%0 : 1o/am be.at ini dapat menimb(lkan e'ek ke+ehatan ba/i man(+ia te./ant(n/ pada ba/ian mana lo/am be.at te.+eb(t te.ikat dalam t(b(h. )aya .a%(n yan/ dimiliki akan beke.-a +eba/ai pen/halan/ ke.-a enzim, +ehin//a p.o+e+ metaboli+me t(b(h te.p(t(+. 1ebih -a(h la/i, lo/am be.at ini akan be.tindak +eba/ai penyebab ale./i, m(ta/en, te.ato/en ata( ka.+ino/en ba/i man(+ia. <al(. ma+(knya adalah melal(i k(lit, pe.napa+an dan pen%e.naan. Menyada.i an%aman yan/ be/it( be+a. da.i pen%ema.an lo/am be.at, maka be.ba/ai metode alte.nati' telah banyak di/(nakan +epe.ti den/an %a.a men/(.an/i kon+ent.a+i lo/am be.at, bebe.apa metode te.+eb(t anta.a lain (Kha+anah, 2009) > 6%'% *en)u'%n)i (%n3un)%n l+)%* 0e'%& %)%' &i3%(

*e*0%h%/%(%n lin)(un)%n7

%2 Re9e'se +s*+sis 0.o+e+ pemi+ahan lo/am be.at oleh memb.an +emipe.meabel den/an men//(nakan pe.bedaan tekanan l(a. den/an tekanan o+motik da.i limbah, ke.(/ian +i+tem ini adalah biaya yan/ mahal +ehin//a +(lit te.-an/ka( oleh ind(+t.i di Indone+ia. 02 Te(ni( ele(&'+3i%lisis #ehnik ini di/(nakan memb.an ion +elekti' pe.meabel be.da+a.kan pe.bedaan poten+ial anta.a 2 elekt.oda yan/ menyebabkan pe.pindahan kation dan anion. Ke.(/ian da.i tehnik ini yait( te.bent(knya +enya*a lo/am7hid.ok+i yan/ men(t(pi memb.an. 62 Ul&'%:il&'%si 0enya.in/an den/an tekanan tin//i melal(i memb.an be.po.i, -(/a me.(/ikan ka.ena menimb(lkan banyak sludge (l(mp(.). 32 Resin ;enu(%' i+n Memiliki p.in+ip pada /aya elekt.o+tatik di mana ion yan/ te.dapat pada .e+in dit(ka. oleh ion lo/am da.i limbah, ke.(/ian metode ini adalah biaya yan/ be+a. dan menimb(lkan ion yan/ te.7remove +eba/ian. e2 Bi+'e*+9%l 3%n Bi+%0s+';si &alah +at( tehnik ba.( yan/ +edan/ dikemban/kan (nt(k men(t(pi kek(.an/an be.ba/ai tehnik diata+ yait( bio.emo"al. 3io.emo"al dapat dia.tikan +eba/ai te.kon+ent.a+i dan te.ak(m(la+inya bahan penyebab pol(+i ata( pol(tan dalam +(at( pe.ai.an oleh mate.ial biolo/i, yan/ mana mate.ial biolo/i te.+eb(t dapat me7recovery pol(tan +ehin//a dapat dib(an/ dan .amah te.hadap lin/k(n/an. 0.in+ip da.i metode bio.emo"al ini yait( pen//(naan mik.oo./ani+me (nt(k men/ab+o.p+i lo/am be.at. I+tilah bioab+o.p+i tidak dapat dilepa+kan da.i i+tilah bio.emo"al ka.ena bioab+o.p+i me.(pakan ba/ian da.i bio.emo"al. 3ioab+o.p+i me.(pakan kemamp(an mate.ial biolo/i (nt(k men/ak(m(la+ikan lo/am be.at melal(i media metaboli+me ata( -al(. p+iko7kimia. 0.o+e+ bioab+o.p+i ini dapat te.-adi ka.ena adanya mate.ial biolo/i yan/ di+eb(t bio+o.ben dan adanya la.(tan yan/ men/and(n/ lo/am be.at (den/an a'inita+ yan/ tin//i) +ehin//a m(dah te.ikat pada bio+o.ben.

3ebe.apa -eni+ mik.oo./ani+me yan/ dapat diman'aatkan +eba/ai bahan bioab+o.p+i te.(tama adalah da.i /olon/an al/a yakni al/a da.i di"i+i Phaeophyta, Rhodophyta dan Chlorophyta. 1o/am7lo/am yan/ dapat diab+o.b+iEdi7remove adalah lo/am be.at be.a%(n, lo/am e+en+ial dan .adion(klida (0(t.a, <. A., 2008). Ke(nt(n/an pen//(naan mik.oo./ani+me +eba/ai bio.emo"al men(.(t K.ato%h"il dan !ole+ki (199=) adalah biaya yan/ .endah, e'i+ien+i yan/ tin//i, bio+o.bennya dapat di.e/ene.a+i, tidak pe.l( n(t.i+i tambahan, kemamp(annya dalam me7recovery lo/am dan sludge yan/ diha+ilkan +an/at minim. )ilihat da.i ke(nt(n/annya it(, maka bio.emo"al lebih e'ekti' dibandin/ den/an pe.t(ka.an ion dan reverse osmosis dalam kaitannya den/an +en+iti'ita+ kehadi.an padatan te.la.(t (suspended solid), zat o./anik dan lo/am be.at lainnya +e.ta lebih baik da.i p.o+e+ pen/endapan (precipitation) bila dikaitkan den/an kemamp(an men+tim(la+ikan pe.(bahan p6 dan kon+ent.a+i lo/am be.atnya (0(t.a, <. A., 2008). $ Men)%;% J%8%0 : 3io.emo"al dan bioab+o.p+i me.(pakan metode yan/ baik (nt(k pena//(lan/an lo/am be.at dimana bioab+o.p+i me.(pakan ba/ian da.i bio.emo"al. 3io.emo"al dapat dia.tikan +eba/ai te.kon+ent.a+i dan te.ak(m(la+inya bahan penyebab pol(+i ata( pol(tan dalam +(at( pe.ai.an oleh mate.ial biolo/i, yan/ mana mate.ial biolo/i te.+eb(t dapat me7.e%o"e.y pol(tan +ehin//a dapat dib(an/ dan .amah te.hadap lin/k(n/an. &edan/kan be.da+a.kan kemamp(annya (nt(k membent(k ikatan anta.a lo/am be.at den/an mik.oo./ani+me maka bioab+o.p+i me.(pakan kemamp(an mate.ial biolo/i (nt(k men/ak(m(la+ikan lo/am be.at melal(i media metaboli+me ata( -al(. p+iko7kimia. 0.o+e+ bioab+o.p+i ini dapat te.-adi ka.ena adanya mate.ial biolo/i yan/ di+eb(t bio+o.ben dan adanya la.(tan yan/ men/and(n/ lo/am be.at (den/an a'inita+ yan/ tin//i) +ehin//a m(dah te.ikat pada bio+o.ben (0(t.a, <. A., 2008). 3ebe.apa -eni+ mik.oo./ani+me yan/ dapat diman'aatkan +eba/ai bahan bioab+o.p+i te.(tama adalah da.i /olon/an al/a yakni al/a da.i di"i+i 0haeophyta, Rhodophyta dan 4hlo.ophyta. 1o/am7lo/am yan/ dapat diab+o.b+iEdi7.emo"e adalah lo/am be.at be.a%(n, lo/am e+en+ial dan .adion(klida (0(t.a, <. A., 2008). *e&+3e 0i+'e*+9%l 3%n 0i+%0s+';si ;%lin) e:e(&i: un&u(

;en%n))ul%n)%n l+)%* 0e'%&7

#abel. 0e.bandin/an +elekti'ita+ mik.oo./ani+me te.hadap lo/am be.at 1o/am be.at yan/ di remove be.da+a.kan Mik.oo/ani+me Mucur mucedo Rhizopus stoloni er !spergillus orizae Penecillium chrysogenum "cklonia radiate Saccharomyces cerevisie Chlorella vulgaris Phellinus badius Pinus radiata Sargassum sp. Durvillea potatorum Myriophylium spicatum Chiarella vulgaris #anoderma lucidum !spergillus niger Pseudomonas syringae Solanum elaeagni olium Phanerochaete chrysosporium !bsidia sp. Me(%nis*e P'+ses Bi+%0s+';si &eba/ian be+a. mekani+me pembe.+ihan lo/am be.at oleh mik.oo/ani+me adalah p.o+e+ pe.t(ka.an ion yan/ mi.ip pe.t(ka.an ion pada .e+in. Mekani+me pe.t(ka.an ion ini dapat di.(m(+kan +eba/ai (0(t.a, <. A., 2008) > bebe.apa penelitian 4( 4(,4d,5n,@,0b 4( 4( 4(,0b,4d,4. 4(,0b,4d,Bi 0b,A+ 0b,4d 0b, 4d 4(, 4., Fe 5n 0b, 5n, 4( 4( 4., 4( 4., 4( 6/, 5n, 4d 4(,4.,0b,Bi,5n Bi, 4(, 0b 0b,@,4(

A2A A (37bioma++a) JC 32A A (A7bioma++a) Mekani+me ini dapat diba/i ata+ %a.a yakni be.da+a.kan metaboli+me +el

(diba/i ata+D p.o+e+ yan/ be./ant(n/ pada metaboli+me dan p.o+e+ yan/ tidak be./ant(n/ pada metaboli+me +el). &edan/kan -ika be.da+a.kan po+i+i lo/am be.at di7 .emo"e, dapat diba/i ata+D ak(m(la+i ek+t.a+el(le. (p.e+ipita+i), ak(m(la+i int.a+el(le. dan penye.apan oleh pe.m(kaan +el. )an (nt(k mekani+me yan/ te.akhi. adalah be.da+a.kan %a.a pen/ambilan (ab+o.b+i) lo/am be.at (0(t.a, <. A., 2008). 4a.a pen/ambilan (ab+o.b+i) lo/am be.at dapat diba/i d(a yakni (0(t.a, <. A., 2008) > "$ P%ssi9e u;&%(e 0.o+e+ ini te.-adi ketika ion lo/am be.at te.ikat pada dindin/ +el bio+o.ben. Mekani+me pa++i"e (ptake dapat dilak(kan den/an d(a %a.a, pe.tama den/an %a.a pe.t(ka.an ion di mana ion pada dindin/ +el di/antikan oleh ion7ion lo/am be.atD dan ked(a adalah pembent(kan +enya*a komplek+ anta.a ion7ion lo/am be.at den/an /(/(+ '(n/+ional +epe.ti ka.bonil, amino, thiol, hid.ok+i, 'o+'at, dan hid.ok+i7 ka.bok+il +e%a.a bolak balik dan %epat. &eba/ai %ontoh adalah pada Sargassum sp. dan "klonia sp. di mana 4.(8) men/alami .eak+i .ed(k+i pada p6 .endah men-adi 4.( ) dan 4.( ) di7.emo"e melal(i p.o+e+ pe.t(ka.an kation.

G%*0%'$ 0.o+e+ pa++i"e (ptake 4. pada pe.m(kaan memb.an +el $ A(&i: u;&%(e Mekani+me ma+(knya lo/am be.at mele*ati memb.an +el +ama den/an p.o+e+ ma+(knya lo/am e+en+ial melal(i +i+tem t.an+po. memb.an, hal ini di+ebabkan adanya kemi.ipan +i'at anta.a lo/am be.at den/an lo/am e+en+ial dalam hal +i'at 'i+ika7kimia +e%a.a ke+el(.(han. 0.o+e+ akti' (ptake pada mik.oo./ani+me dapat

te.-adi +e-alan den/an kon+(m+i ion lo/am (nt(k pe.t(mb(han dan ak(m(la+i int.a+el(la. ion lo/am. Men)hi&un) Ju*l%h L+)%* 0e'%& /%n) Te'%3s+';si @nt(k men/etah(i -(mlah lo/am be.at yan/ men/alami p.o+e+ bioab+o.p+i oleh mik.oo./ani+me dapat dihit(n/ den/an pendekatan kon+tanta 1an/m(i. yait( (0(t.a, <. A., 2008) >

Pe'hi&un)%n 3i %&%s 0e'l%(u ;%3% ;H (+ns&%n 3%n un&u( 0i+%0s+';si " -enis l+)%* s%-%$

0en//(naan mik.oo./ani+me +eba/ai metode alte.nati' +an/at baik dite.apkan di Indone+ia ka.ena metode ini tidak meme.l(kan biaya yan/ tin//i dan alat yan/ %an//ih tetapi hanya meman'aatkan mik.oo./ani+me +elekti' yan/ mamp( me7 recovery lo/am be.at men-adi lo/am yan/ aman ba/i lin/k(n/an. Fala(p(n ada be.at(+ -eni+ +pe+ie+ mik.oo./ani+me yan/ telah diidenti'ika+i, nam(n +an/at +edikit dianta.anya telah te.identi'ika+i +eba/ai mik.oo./ani+me yan/ memp(nyai daya tahan yan/ tin//i te.hadap pen/a.(h tok+i+ita+ +(at( ion lo/am be.at. 0ada bebe.apa ka+(+ -(/a, +an/at te.bata+ .i+et yan/ melak(kan +t(di bandin/ te.hadap bebe.apa -eni+ mik.oo./ani+me, di mana ha+ilnya +elal( memiliki banyak pe.bedaan dalam e'i+ien+i ikatan anta.a lo/am be.at den/an +pe+ie+ mik.oo./ani+me. 3ahkan pe.bedaan ini dapat te.-adi pada +t.ain da.i +pe+ie+ t(n//al den/an kondi+i p+iko7kimia yan/ +ama (0(t.a, <. A., 2008). #$ Di 3%l%* li*0%h 6%i' &i3%( -%'%n) 3i&e*u(%n l+)%*,l+)%* 0e'%& se;e'&i *e'(u'i 1H)2< &i*0%l 1P02< ('+* 14'2< &e*0%)% 14u2< (%3*iu* 1432< %&%u ;e'%( 1A)2 s%l%h s%&un/% 3%l%* 0en&u( (%&i+n sehin))% s%n)%& ;e'lu un&u( 3ihil%n)(%n$ B%)%i*%n%(%h s%l%h s%&u 6%'% un&u( *en)hil%n)(%n l+)%* 0e'%& &e'se0u&7 J%8%0 :

1o/am be.at, +epe.ti me.k(.i (6/), timbal (0b), k.om (4.), temba/a (4(), kadmi(m (4d), ata( pe.ak (A/) me.(pakan -eni+ pol(tan yan/ banyak ditem(kan pada be.ba/ai bidan/ limbah ind(+t.i, +epe.ti ind(+t.i pe.tamban/an, penyep(han lo/am, pemb(atan bate.ei, p(p(k, kimia, 'a.ma+i, elekt.onik, tek+til dan lain7lain. Kebe.adaan lo/am be.at te.+eb(t di pe.ai.an limbah ind(+t.i +an/at be.bahaya ba/i kehid(pan man(+ia dan mahl(k hid(p lainnya, ka.ena +an/at be.a%(n dan tidak dapat te.biode/.ada+i, +ehin//a +an/at pe.l( (nt(k dihilan/kan da.i limbah ind(+t.i (nt(k mempe.oleh pe.ai.an yan/ memen(hi +tanda. k(alita+ lin/k(n/an (Rili+, 2010). 3anyak metode yan/ telah dikemban/kan (nt(k menan/ani ma+alah limbah di pe.ai.an, +alah +at(nya adalah metode ad+o.p+i. Metode ini adalah +alah +at( metode yan/ poten+ial, ka.ena p.o+e+nya yan/ +ede.hana, dapat beke.-a pada kon+ent.a+i .endah, dapat di da(. (lan/, dan biaya yan/ dib(t(hkan .elati' m(.ah (Rili+, 2010). &alah +at( kelompok +enya*a +inte+i+ yan/ memiliki poten+i be+a. (nt(k dikemban/kan +eba/ai ad+o.ben adalah kalik+a.ena (%aliIa.ene). Kait( +(at( +enya*a oli/ome. +ikli+ yan/ te.+(+(n da.i +at(an7+at(an a.omati+ yan/ dih(b(n/kan oleh +(at( -embatan. Kalik+a.ena ini memiliki kem(n/kinan (nt(k dimodi'ika+i +e%a.a l(a+ (Rili+, 2010). &elain it(, kalik+a.ena memiliki /eomet.i (nik, be.bent(k +epe.ti ke.an-an/ dan be.on//a, +ehin//a dapat di/(nakan dalam +i+tim /(e+t7ho+t (inan/7tam(), den/an kalik+a.ena be.pe.an +eba/ai ho+t, dan ion ata( molek(l lain be.pe.an +eba/ai /(e+t7nya. 3e.ba/ai kei+time*aan melekat pada kalik+a.ena telah banyak diman'aatkan (nt(k be.ba/ai kepe.l(an, +epe.ti (nt(k ek+t.ak+i, +en+o., mamb.an, 'a+a diam k.omato/.a'i, +(.'aktan dan katali+ (Rili+, 2010). )a.i ha+il penelitiannya, diketah(i +eba/ian be+a. kalik+a.ena memiliki +i'at tidak la.(t dalam ai., hanya bebe.apa kalik+a.ena yan/ te.ma+(k kelompok aminometil kalik+a.ena la.(t dalam ai., kh(+(+nya la.(tan den/an tin/kat kea+aman tin//i. )en/an demikian, +eba/ian be+a. kalik+a.ena7kalik+a.ena te.+eb(t dapat dipe./(nakan +eba/ai ad+o.ben (nt(k men/ad+o.p+i kation lo/am be.at yan/ be.ada dalam ai. (Rili+, 2010). )ianta.a kalik+a.ena7kalik+a.ena te.+eb(t te.dapat empat kalik+a.ena yan/ di+inte+i+ hanya melal(i +at( tahap .eak+i +a-a, den/an pe.+enta+e ha+il yan/ tin//i (=579=L). Keempatnya te.ma+(k kelompok kalik+.e+o.+ina.ena, yait( 47$7metok+i 'enil kalik+ M$N .e+o.+ina.ena (4MFKR), 47$7hid.ok+i 'enil kalik+ M$N .e+o.+ina.ena (46FKR),47$7 hid.ok+i 7 7 metok+i 'enil kalik+ M$N .e+o.+ina.ena (46MFKR), dan 47

metil kalik+ M$N .e+o.+ina.ena (4MKR). Keempat kalik+a.ena te.+eb(t kaya den/an /(/(+ hid.ok+il, 'enil dan ete., di+ampin/ it(, keempatnya me.(pakan ad+o.ben kation lo/am be.at ba.( (Rili+, 2010). .$ B%)%i*%n%(%h ;en)%'uh ;en6e*%'%n l+)%* 0e'%& *e'(u'i 3%n 6%3*iu* (e 3%l%* &u0uh7 D%n 0%)%i*%n%(%h ;en6e)%h%n 0%h%/% l+)%* &e'se0u& 0%)i (eseh%&%n7 J%8%0 : Me'(u'i Ai. .ak+a yan/ te.hi.(p tiap ha.i da.i (da.a te.%ema., bi+a me.(+ak /(+i, me.ontokkan /i/i dan me.(+ak /in-al. 0enyakit7penyakit +epele. Akan tetapi di +ampin/ it(, bi+a -(/a o.an/ -adi m(dah te.+in//(n/ dan /ampan/ ka/et, -ika yan/ te.kena it( +el7+el otak. M(n/kin tidak be/it( bahaya kala( dibandin/kan den/an kanke., #34 ata( -ant(n/an, tetapi me+ki +epele, penyakit yan/ ditimb(lkan akan +an/at be.pen/a.(h pada kehid(pan kita (#.iatmo-o, R., 1992). K%3*iu* &edan/kan kadmi(m yan/ te.hi.(p da.i (da.a te.%ema. menimb(lkan ke/eli+ahan, ke.in/ ten//o.okan, .adan/ pa.(7pa.( dan m(ntah. Kala( te.min(m be.+ama ai. te.%ema., +elain menyebabkan m(ntah, -(/a dia.e dan ke/a/alan '(n/+i /in-al. Kala( dite.(+kan, o.an/ yan/ be.+an/k(tan akan mende.ita anemia (#.iatmo-o, R., 1992). 0.o+e+ Ke.a%(nan oleh lo/am be.at it( timb(l ka.ena lo/am be.at te.+eb(t diikat oleh .adikal (/(/(+) bele.an/ tiol, da.i p.otein dan enzim. Akibatnya, t(/a+ p.otein dan enzim dalam t(b(h o.an/ yan/ be.+an/k(tan te.hambat. 1al( timb(l ma%am7ma%am /e-ala ke.a%(nan di ata+, be./ant(n/ pada ba/ian mana yan/ te.kena (#.iatmo-o, R., 1992). Ak(m(la+i lo/am be.at dalam t(b(h dapat diata+ai oleh ba*an/ p(tih yan/ ditambahkan dalam makanan, be.da+a.kan penelitian, ba*an/ p(tih menyebabkan t(.(nnya ak(m(la+i ai. .ak+a dan kadmi(m dalam t(b(h tik(+ pe.%obaan it(. Ke.(+akan pada -a.in/an t(b(h -(/a lebih ke%il, dibandin/kan den/an tik(+7tik(+ OblankoO yan/ hanya dibe.i lo/am be.at it( +a-a tanpa ba*an/ p(tih (#.iatmo-o, R., 1992).

Men(.(nnya kada. lo/am be.at it( be.beda7beda, be./ant(n/ pada -(mlah ba*an/ p(tih yan/ dibe.ikan. 2'eknya tidak tampak pada kelompok tik(+ yan/ dibe.i ba*an/ p(tih 1,;L dalam makanannya. 3a.( tampak, kala( kada.nya , 5L. Ak(m(la+i ai. .ak+a dan kadmi(m dalam -a.in/an t(b(h men(.(n lebih da.i $0L kala( ba*an/ p(tih dibe.ikan +ebanyak 8,;L (#.iatmo-o, R., 1992). Kha+iat ba*an/ p(tih te.hadap ke.a%(nan lo/am be.at it( di+ebabkan oleh +enya*a akti' be.i+i /(/(+ bele.an/ yan/ mi.ip den/an dime.kap.ol, yait( alli+in (+(at( alile+te. da.i a+am tiop.open+(l'inat) dan alliin (+e-eni+ p.oteida p.openil7 +(l'inilalanina). ?(/(+7/(/(+ bele.an/ inilah yan/ +(ka men/ikat ai. .ak+a dan kadmi(m den/an khela+i (#.iatmo-o, R., 1992). =$ B%)%i*%n% 6%'% ;en6e)%h%n %(u*ul%si l+)%* 0e'%& ;%3% &u0uh *%nusi%7 Ke+ada.an /izi pada tin/kat kel(a./a pe.l( dit(n-an/ den/an pemahaman tentan/ ma+alah +anita+i +ehin//a %a.a pen/olahan +ay(.an di tin/kat .(mah tan//a bi+a lebih aman dan memen(hi +ya.at ke+ehatan. 0ada tin/kat kel(a./a, (+aha yan/ dapat dilak(kan (nt(k men/hinda.i bahaya lo/am be.at dapat dilak(kan anta.a lain den/an men/hinda.i +(mbe. bahan pan/an (te.(tama +ay(.an) yan/ memiliki .e+iko men/and(n/ lo/am be.at, men%(%i +ay(.an den/an baik dan +ek+ama, mi+alnya den/an men//(nakan ai. yan/ men/ali. ata( men//(nakan +anitize.. 4ontoh +anitize. yan/ dapat di/(nakan adalah Bat.i(m 6ipoklo.it (Ba94l), +e-eni+ +enya*a klo.in yan/ dapat dibeli +e%a.a kome.+ial di pa+a.an den/an be.ba/ai me.ek. &ay(.an -(/a +ebaiknya diblan+i., yait( +ay(.an dibe.i pemana+an pendah(l(an dalam +(h( mendidih pada *akt( yan/ +in/kat ( 75 menit) yan/ be.t(-(an (nt(k me.ed(k+i %ema.an lo/am be.at yan/ menempel pada pe.m(kaan +ay(.. +ebel(m +ay(.an dikon+(m+i ata( diolah lebih lan-(t. 6al ini dilak(kan Kebia+aan men/kon+(m+i

+ay(.an mentah +eba/ai lalap +ebena.nya ma+ih be.e+iko (nt(k men/alami /an//(an ke+ehatan. &elain memblan+i., men%(%i pada ai. yan/ men/ali. kem(dian men/(k(+ ata( me.eb(+ +ay(.an adalah %a.a aman lain (nt(k men/kon+(m+i +ay(.an +e%a.a +ehat (M(na.+o et al., 2005). 0en%e/ahan ak(m(la+i lo/am be.at dapat -(/a dilak(kan den/an banyak men/kon+(m+i +e.at. )en/an men/kon+(m+i +ay(.an yan/ memiliki kand(n/an +e.at yan/ tin//i dapat mempe.lan%a. metaboli+me pen%e.naan dan dapat men%e/ah te.-adinya kanke. kolon, ka.ena +e.at +ay(.an dapat menye.ap kole+te.ol dalam a+am emped(. 6al ini dapat di(payakan den/an membia+akan kel(a./a men/kon+(m+i

makanan yan/ men/and(n/ +e.at tin//i. 3(ah7b(ahan, +ay(.an, ba*an/, dan ka%an/7 ka%an/an, adalah bebe.apa dianta.anya. &e.at makanan bahan tadi, +epe.ti pektin, li/nin, dan bebe.apa hemi+el(lo+a da.i poli+aka.ida lain yan/ la.(t dalam ai., "itamin 4, +e.ta bio'la"onid dapat menet.alkan timbal dan men/(.an/i penye.apan lo/am be.at melal(i +i+tem pen%e.naan kita. )i tin/kat petani, (paya (nt(k men%e/ah te.-adinya pen%ema.an pada komoditi +ay(.7+ay(.an +e/a. ha.(+ dilak(kan den/an membe.ikan peny(l(han kepada petani tentan/ %a.a pemakaian p(p(k dan in+ekti+ida yan/ bena., -(/a %a.a pen/an/k(tan yan/ baik. 0en/an/k(tan ha.(+ dilak(kan dalam kema+an te.t(t(p +elama dalam pen/an/k(tan dan pendi+t.ib(+ian da.i keb(n +ampai ke pa+a. ata( kon+(men. 3ent(k pen%e/ahan lain, yan/ lebih be+a. adalah +eha.(+nya peme.intah melak(kan (paya pen//antian bahan baka. ben+in be.timbal den/an ben+in tanpa timbal. 3en+in ini te.ma+(k ke dalam /olon/an bahan baka. kh(+(+ (33K) yan/ men%ak(p ben+in +(pe. tanpa timbal (+(pe.7##), p.emiI 9$, danben+in bi.( 2 lan/kah (3321). Me+ki biaya (nt(k kepe.l(an modi'ika+i ini +an/at mahal, nam(n ke(nt(n/an yan/ dipe.oleh akan -a(h lebih be+a..

DAFTAR PUSTAKA
)a.mono, 1995, $ogam Dalam Sistem %iologi Makhluk &idup, @I 0.e++ > <aka.ta 6a.iono, 3., 199=, %erbagai Masalah Pencemaran $ogam %erat Di $ingkungan 'ita , http>EEi7lib.(/m.a%.idE-(.nalEdo*nload.php:dataIdP ;1$, diakses pada tanggal ( Desember )*+, Kha+anah, 2. B., 2009, !dsorpsi $ogam %erat, http>EE-(.nal.pdii.lipi./o.idEadminE-(.nalE $$0 91;, diak+e+ pada tanggal ( Desember )*+, M(na.+o, <., &(i+mono, M(.tinin/+ih, Mi+/ya.ta, R. B(.d-annah, Fidanin/.(m, M. 6adipe.nata, 1. &(ka.no, )an(a.+a, Fahy(diono. 2005. -denti ikasi 'ontaminan Dan Perbaikan Mutu Sayuran. 0e.tanian. )epa.temen 0e.tanian. 1apo.an Akhi. 3alai 3e+a. 0enelitian dan 0en/emban/an 0a+%apanen 0e.tanian. 3adan 0enelitian dan 0en/emban/an

0(t.a, <. A., 2008, %ioremoval, Metode !lternati .ntuk Menanggulangi Pencemaran $ogam %erat, http>EE***.%hem7i+ t.y.o./Ea.tikelQkimiaEbiokimiaEbio.emo"al metode alte.nati' (nt(kQmenan//(lan/iQpen%ema.anQlo/amQbe.atE, diak+e+ pada tan//al ; Desember )*+, Rili+, 2010, Metode !dsorpsi .ntuk Penanganan $imbah Perairan,

http>EE***.(/m.a%.idEindeI.php:pa/eP.ili+Ra.tikelP89 , diak+e+ pada tan//al ; Desember )*+, #.iatmo-o, R., 1992, %a/ang Putih Mencegah 'eracunan $ogam %erat,

http>EEhe.balobatalami.blo/+pot.%omE2009E08Eba*an/7p(tih7men%e/ah7ke.a%(nan7 lo/am.html, diak+e+ pada tan//al ; Desember )*+,