Anda di halaman 1dari 33

Topik

7
1. 2. 3. 4.

Lukisan Terbantu Komputer (CAD) 2D I

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: Mengenal pasti tolbar asas dalam melukis (draw toolbar); Membina bulatan dan lengkung dengan tepat; Mengenal pasti kegunaan Hatch dan gradient; dan Menggunakan perisian AutoCAD untuk menghasilkan lukisan yang mudah.

X PENGENALAN
Dalam Topik 6 yang lepas, anda telah didedahkan kepada pengenalan secara umum AutoCAD dan sistem AutoCAD, anda perlu menguasai sepenuhnya kemahiran dalam Topik 6 sebelum memulakan topik ini. Topik ini akan membincangkan keperluan terpenting dalam AutoCAD di mana jika tidak di kuasai, maka anda secara langsung tidak akan dapat melukis mnggunakan AutoCAD. Anda akan didedahkan dengan kemahiran melukis menggunakan tolbar melukis seperti membina garisan, bulatan dan lengkung. Selepas anda mendapat kemahiran melukis, topik ini akan menjelaskan pula bagaimana menggunakan perintah-perintah ubahsuai seperti memadam, menyalin, Array dan sebagainya. Kecekapan dalam mengunakan aplikasi AutoCAD banyak bergantung kepada sejauhmana anda menguasai kemahiran melukis dan mengubahsuai objek.

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

135

7.1

TOLBAR MELUKIS (DRAW TOOLBAR)

Dalam subtopik ini, anda akan didedahkan dengan perintah melukis dan bagaimana cara untuk menambahkan teks dalam lukisan AutoCAD.

7.1.1

Perintah Melukis (Drawing Commands)

Bahagian ini akan memjelaskan kepentingan perintah melukis dalam lukisan terbantu komputer. Untuk mengaktifkan drawing commands dalam AutoCAD, anda boleh menggunakan ikon dalam tolbar, menu tarik turun atau menaipkan perintah itu dalam baris perintah. (a) Perintah Garisan (Line Command) Perintah ini membenarkan anda melukis garisan yang lurus mengikut jarak yang tertentu. (b) Perintah Bulatan (Circle Command) Perintah bulatan dalam AutoCAD membenarkan anda mempunyai enam pilihan untuk melukiskan satu bulatan. Kesemua pilihan ini dapat dikeluarkan daripada Menu Tarik Turun DrawCircle (pilih 6 pilihan seperti Rajah 7.1)

Rajah 7.1: Enam pilihan menu circle

Mari kita lihat keenam-enam pilihan menu circle ini. (i)

Center, Radius
Kaedah ini menetapkan titik tengah dan jejari bagi suatu bulatan (Rajah 7.2).

136 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

DrawCircleCenter, Radius Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Pilih titik pusat bulatan Specify radius of circle or [Diameter] <30.0900> >: Masukkan nilai jejari

Rajah 7.2: Center, radius

(ii)

Center, Diameter
Melukis bulatan dengan menggunakan titik pusat dan diameter (Rajah 7.3).

DrawCircleCenter, Diameter Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: )]: Pilih titik pusat bulatan Specify radius of circle or [Diameter] <10.8420>: _d Specify diameter of circle <21.6840>: Masukkan nilai diameter

Rajah 7.3: Center, diameter

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

137

(iii) Two-Point Circle Dua titik rujukan diberi sebagai diameter bulatan tersebut (Rajah 7.4).

Draw X Circle X 2 Points Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _2p Specify first end point of circle's diameter: klik titik Specify second end point of circle's diameter: klik titik B
A

Rajah 7.4: Two-point circle

(iv) Three-Point Circle Melukis bulatan dengan pilihan 3 points pada lilitan bulatan (Rajah 7.5).

DrawCircle3 Points Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _3p Specify first point on circle: klik titik A Specify second point on circle: klik titik B Specify third point on circle: klik titik C

138 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

Rajah 7.5: Three-point circle

(v)

Tangent, Tangent, Radius (TTR)


Bulatan yang menyentuh dua titik tangen dan jejari tertentu (Rajah 7.6).

DrawCircleTan,Tan,Radius Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _ttr Specify point on object for first tangent of circle: klik garisan AB Specify point on object for second tangent of circle: klik garisan AC Specify radius of circle <15.0000>: 15
Masukkan nilai jejari

Rajah 7.6: Tangent, Tangent, Radius (TTR)

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

139

(vi) Tangent, Tangent,Tangent (TTT) Bulatan yang menyentuh tiga titik tangen (Rajah 7.7).

DrawCircleTan,Tan,Tan Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _3p Specify first point on circle: _tan to
Klik garisan AB

Specify second point on circle: _tan to


Klik garisan AC

Specify third point on circle: _tan to


Klik garisan BC

Rajah 7.7: Tangent, Tangent, Tangent (TTT)

(c)

Perintah Lengkuk (Arc) Kesemua opsyen ini dapat dikeluarkan dari Menu Tarik Turun DrawArc (terdapat 11 pilihan seperti Rajah 7.8 berikut).

Rajah 7.8: 11 pilihan menu Arc

140 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

Mari kita lihat sebahagian pilihan menu Arc ini dengan lebih lanjut. (i)

3-Point Arcs (Rajah 7.9) Draw X Arc X 3 Points Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: klik poin A Specify second point of arc or [Center/End]: klik poin B Specify end point of arc: klik poin C

Rajah 7.9: 3-point arcs

(ii)

Start, Center, End (Rajah 7.10) Draw X Arc X Start, Center, end Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: klik poin A Specify second point of arc or [Center/End]: _c Specify center point of arc: klik poin B Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: klik poin C

Rajah 7.10: Start, Center, End

(iii)

Start, Center, Angle (Rajah 7.11) Draw X Arc X Start, Center, Angle Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: klik pada A Specify second point of arc or [Center/End]: _c Specify center point of arc: klik pada B Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: _a Specify included angle: 120 masukkan sudut

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

141

Rajah 7.11: Start, Center, Angle

(iv) Start, End, Radius (Rajah 7.12)

Draw X Arc X Start, Center, Radius Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: klik pada A Specify second point of arc or [Center/End]: _e Specify end point of arc: klik pada A Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: _r Specify radius of arc: 20 masukkan jejari

Rajah 7.12: Start, End, Radius

(d)

Perintah Hatch Digunakan untuk membuat lorekan simbol pada satu ruangan objek. Ruang objek yang hendak dilorek mestilah tertutup penuh. Terdapat pelbagai pattern yang disediakan, lorekan mestilah menggunakan skala dan sudut yang sesuai. Apabila anda klik pada ikon Hatch 7.13.

, Dialog

Box Hatch and Gradient akan keluar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah

142 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

Rajah 7.13: Dialog box hatch and gradient

Command: _bhatch Pick internal point or [Select objects/remove Boundaries]: Selecting Pilih Pattern (AR-RSHKE) everything... klik pada Add: Pick Points Selecting everything visible... Analyzing the selected data... Analyzing internal islands... Pick internal point or [Select objects/remove Boundaries]: Klik dalam
ruang yang hendak dilorekkan dan klik ok

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

143

Rajah 7.14 menunjukkan Hatch pattern AR-RSHKE dengan angle = 0.

Rajah 7.14: Hatch pattern AR-RSHKE dengan angle = 0

(e)

Perintah Polylines (Pline) Dalam AutoCAD, perintah pline digunakan untuk menghasilkan satu segmen garisan, bulatan dan lengkuk yang berturutan dalam satu entiti. Perintah ini membenarkan anda memasukkan garisan, lengkung dan ketebalan (width) objek pada permulaan titik dan penghujung titik. Untuk menggunakan perintah ini, anda boleh mengikuti langkah-langkah penyelesaian contoh berikut: Contoh: Rajah 7.15 menunjukkan gabungan garisan-garisan dan lengkung dalam satu entiti. Lukis Rajah 7.15 tersebut mengikut saiz penuh.

Rajah 7.15: Gabungan garisan-garisan dan lengkung dalam satu entiti

144 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

Penyelesaian:

Command: _pline Specify start point: klik pada titik mula Current line-width is 0.25 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @50,0
(masukan jarak arah X = 50mm)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:


@30<45 (masukkan jarak 30mm bersudut 450 seperti Rajah 7.16)

Rajah 7.16

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A


(Arc)

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: R (jejari) Specify radius of arc: 15 ( masukkan J15) Specify endpoint of arc or [Angle]: @25<150 (masukkan jarak 25mm dengan
sudut 1500)

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L (tukar kepada opsyen garisan) Specify next point or [Arc/Close/ Halfwidth/Length/Undo/Width]: @0,15 (masukkan jarak -Y sebanyak 15mm seperti dalam Rajah 7.17)

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

145

Rajah 7.17

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w


(arahan ketebalan garisan)

Specify starting width <0.0000>: 0.5 (tebal garis bermula dengan 0.5 mm) Specify ending width <0.5000>: 2 (tebal hujung akhir 2 mm) Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: cl
(tutup balik ke hujung mula seperti dalam Rajah 7.18)

Rajah 7.18

(f)

Perintah Elips (Ellipse) AutoCAD boleh melukis elips penuh dan lengkuk elips. Elips/lengkuk elips yang dilukis mempunyai pusat dan titik sukuan. Apabila anda mengaktifkan perintah ini, anda akan dapat melihat Menu Tarik Turun DrawEllipse seperti ditujukkan dalam Rajah 7.19:

146 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

Rajah 7.19: Tiga pilihan menu Ellipse

Mari kita lihat setiap pilihan menu dengan lebih lanjut. (i)

Axis, End (Rajah 7.20)


Anda boleh menentukan titik penghujung bagi paksi major (titik A dan B) dan minor elips (titik C)

Command: ellipse Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]; pilih titik A dan B Specify distance to other axis [Rotation]: pilih titik C

Rajah 7.20: Axis, End

(ii)

Center (Rajah 7.21)


Jika anda menggunakan pilihan ini, anda akan menentukan pusat elips dan menentukan jarak separuh paksi major dan minor.

Command: ellipse Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: C Specify center of ellipse: pilih titik A Specify endpoint of axis: pilih titik B Specify distance to other axis [Rotation]: pilih titik C

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

147

Rajah 7.21

(iii) Arc (Rajah 7.22) Langkah kerja untuk menggunakan opsyen arc adalah hampir sama kaedahnya. Dalam opsyen ini, anda boleh menentukan sudut kandungan lengkuk elips yang dilukis.

Command: ellipse Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: arc Specify axis endpoint of elliptical arc or [center]: pilih titik A Specify other endpoint of axis: pilih titik B Specify distance to other axis [Rotation]: pilih titik C Specify start angle or parameter: pilih titik C Specify end angle or[Parameter/Included angle]: I Specify included angle for arc: 90

Rajah 7.22

148 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

(g)

Perintah Poligon (Polygon) Perintah poligon dalam AutoCAD boleh dilukis antara 3 sehingga 1024 sisi. Saiz poligon boleh ditentukan dengan jejari bulatan. Ada tiga pilihan dalam lukisan poligon. Rajah 7.23 menunjukkan kaedah melukis poligon dengan ketiga-tiga pilihan tersebut. (i)

Inscribed
Anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut untuk melukis sebuah pentagon dengan pilihan inscribed. Rajah 7.23(a) menunjukkan cara objek ini dilukis.

Command: polygon Enter number of sides<4>: 5 Specify center of polygon or [Edge]: 50, 50 Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle]<I>: Specify radius of circle: 50
(ii)

Circumscribed
Anda boleh mengikut langkah-langkah berikut untuk melukis sebuah pentagon dengan pilihan circumscribed. Rajah 7.23(b) menunjukkan cara objek ini dilukis.

Command: polygon Enter number of sides<4>: 5 Specify center of polygon or [Edge]: 50, 50 Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle]<I>: c Specify radius of circle: 50
(iii) Edge Anda boleh mengikut langkah-langkah berikut untuk melukis sebuah pentagon dengan pilihan edge. Rajah 7.23(c) menunjukkan cara objek ini dilukis.

Command: polygon Enter number of sides<4>: 5 Specify center of polygon or [Edge]: e Specify first endpoint: 50, 50 Specify second endpoint: 100, 50

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

149

Rajah 7.23: Melukis poligon

(h)

Table (Jadual)
Anda boleh membina table dengan memilih settings yang sesuai seperti dalam Rajah 7.24.

Rajah 7.24: Dialog box insert table

150 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

Setelah anda melengkapkan settings pada Column, Column Width, Data Row, Row Heigth, dan bahagian Set Cell Styles, anda boleh klik OK. Selepas itu, jadual akan keluar bersama dengan set ikon bar alat Table (Rajah 7.25).

Rajah 7.25: Mengedit Table

SEMAK KENDIRI 7.1


Bina dua bulatan berjejari 15mm yang mana jarak di antara pusat bulatan ialah 70mm. (a) Bina satu garisan yang menyentuh secara tangen dua bulatan tersebut. Bina satu bulatan terterap lilit yang menyentuh dua bulatan tersebut.

(b)

7.1.2

Teks (Text)

Anda boleh menambahkan teks dalam lukisan AutoCAD anda dengan mengaktifkan perintah text. Teks yang terdapat dalam lukisan mempunyai pelbagai jenis fon, saiz dan corak. Anda boleh menggunakan dua pilihan untuk memasukkan teks seperti berikut: (a)

Single Text
Membenarkan menghasil teks untuk satu baris sahaja (single line text).

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

151

(b)

Mtext
Membenarkan anda menghasilkan dengan baris yang banyak (multiline text).

Anda dinasihatkan supaya memformatkan text style anda sebelum mula melukis dalam AutoCAD. Anda boleh mengikut langkah-langkah berikut: Dari menu tarik turun o Format o Text Style Anda akan memperoleh paparan seperti dalam Rajah 7.26. Pada kotak dialog, anda boleh memilih jenis huruf, tinggi huruf dan sudut. Penukaran ini penting kerana AutoCAD pada asalnya menyediakan jenis huruf txt.shx.

Rajah 7.26: Kotak dialog memformat Text Style

SEMAK KENDIRI 7.2


1. 2. Jelaskan tiga pilihan melukis poligon dengan AutoCAD. Apakah perbezaan antara ketiga-tiga pilihan ini?

152 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

7.2

TOLBAR UBAH SUAI (MODIFY TOOLBAR)

Dalam subtopik ini pula, kita akan belajar mengenai perintah pengeditan.

7.2.1

Perintah Pengeditan (Editing Tools)

Perintah ini digunakan untuk membantu anda mengedit atau mengubah objek yang telah dilukis dalam CAD atau Lukisan Terbantu Komputer. Dengan perintah ini, lukisan anda akan menjadi lebih kemas dan jitu. (a)

Erase
Perintah ERASE boleh membantu anda memadamkan objek yang tidak perlu dalam lukisan anda. Untuk menggunakan perintah ini, anda boleh mengikut langkah berikut: (i) (ii)

Command: erase. Select objects: Pilih objek yang tidak perlu.

Untuk memilih objek, anda boleh menggunakan opsyen-opsyen berikut: (i)

Window
Pilihan ini membenarkan anda memilih objek-objek dalam ruang tetingkap yang ditentu oleh anda.

(ii)

Crossing
Opsyen ini hampir sama dengan kaedah di atas, tetapi hanya memilih objek-objek tertentu yang tidak termasuk keseluruhan dalam ruang tetingkap yang ditentukan oleh anda.

(iii) Pick Keadah ini membenarkan anda memadamkan objek dengan memilih satu demi satu. (b)

Copy
Perintah ini membenarkan anda menyalin semula objek-objek yang telah dilukis ke lokasi yang lain. Anda boleh menggunakan opsyen Multiple untuk menyalin berganda kali bagi objek yang sama. Berikut ialah langkahlangkah untuk menggunakan perintah ini: (i) Command: copy.

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

153

(ii)

Select objects: Pilih objek yang ingin disalin semula.

(iii) Specify base point or displacement/[Multiple]: (M for multiple). (iv) Specify base Point: Pilih satu titik/lokasi. (v) (c)

Second point of displacement: Pilih titik kedua.

Move
Perintah ini membenarkan anda memindahkan satu objek atau beberapa objek dari satu lokasi asal ke satu lokasi yang baharu.

(d)

Break
Perintah membenarkan anda memadamkan sebahagian daripada satu objek contohnya garisan, bulatan, lengkuk dan sebagainya. Ini bermakna anda boleh memecahkan satu objek kepada beberapa bahagian. Berikut ialah langkah untuk menggunakan perintah ini: (i) (ii)

Command: break. Select object: Pilih objek yang ingin dipecah.

(iii) Specify second break point or [First point]: Pilih titik kedua dalam objek. (e)

Rotate
Perintah ini membenarkan anda mengubah orientasi/kedudukan satu atau beberapa objek dengan memutarkannya pada satu titik yang telah ditentukan. (i) (ii)

Command: rotate. Select objects: Pilih objek yang ingin diputarkan.

(iii) Specify base point: Pilih lokasi yang ingin diputar. (iv) Specify rotation angle or [Reference]: Masuk darjah sudut yang ingin diputarkan.

154 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

(f)

Scale
Perintah ini membenarkan anda membesar atau mengecilkan suatu objek pada kadar yang ditentukan oleh anda. Untuk menggunakan perintah ini, anda boleh mengikut langkah berikut: (i) (ii)

Command: scale. Select objects: Pilih objek yang perlu dibesar/dikecilkan.

(iii) Specify base point: Pilih titik untuk meletakan objek. (iv) Specify scale factor or [Reference]: Masuk kadar baharu. (g) Mirror Perintah ini membenarkan anda melakukan arca cermin untuk suatu atau beberapa objek. Objek yang asal boleh dipadam atau dikekalkan. Untuk menggunakan perintah ini, anda boleh mengikut langkah berikut: (i) (ii)

Command: mirror. Select objects: Pilih objek yang ingin diarca-cerminkan.

(iii) First point of mirror line: Pilih titik untuk mirror line. (iv) Second point of mirror line: Masuk titik kedua untuk mirror line. (v) (h)

Delete old objects? <N>: Tekan ENTER.

Stretch
Perintah ini membenarkan anda memilih sebahagian daripada suatu objek untuk digerakkan supaya ia menjadi lebih panjang/pendek. (i) (ii)

Command: stretch. Select objects to stretch by window or polygon: (Gunakan crossing


untuk memilih objek untuk diregang).

(iii) Base point or displacement: (Pilih titik untuk diregang). (iv) Second point of displacement: (Regangkan ke kawasan yang ditentukan).

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

155

(i)

Array
Perintah ini membenarkan anda membuat penyalinan secara banyak untuk satu objek yang dipilih. Ia mempunyai dua opsyen iaitu rectangular atau

polar.
(i)

Rectangular Array
Opsyen ini akan menyalin objek pada baris dan lajur. Apabila anda mengaktifkan perintah ini, anda akan mendapat kotak dialog seperti dalam Rajah 7.27. Dalam kotak dialog ini, anda boleh menentukan baris dan lajur yang dikehendaki dan juga pemilihan objek.

Rajah 7.27: Kotak dialog rectangular array

Berikut ialah cara untuk menyusun kedudukan meja dalam satu kelas: Langkah 1: Klik .

Langkah 2: Apabila kotak dialog Array keluar seperti dalam Rajah 7.28, masukkan item-item yang dikehendaki seperti jumlah lajur, baris, jarak antara lajur, jarak antara baris. Pastikan anda memilih opsyen Rectangular Array.

156 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

Rajah 7.28: Kotak dialog array

Langkah 3: Kemudian, klik pada Select objects, paparan dialog box akan hilang dan anda perlu pilih objek yang hendak di Array. Rajah 7.29(a) menunjukkan pemilihan keseluruhan objek secara window. Langkah 4: Klik OK. Susunan meja seperti Rajah 7.29(b) akan terhasil.

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

157

Rajah 7.29: Cara untuk menyusun kedudukan meja di dalam satu kelas

(ii)

Polar Array
Opsyen ini akan menyalin objek pada lilitan bulatan. Apabila anda mengaktifkan perintah ini, anda akan mendapati kotak dialog seperti dalam Rajah 7.30. Dalam kotak dialog ini, anda boleh menentukan pusat array, pemilihan objek dan bilangan item yang dikehendaki.

158 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

Rajah 7.30: Kotak dialog Polar Array

Berikut ialah cara untuk menentukan pusat array, pemilihan objek dan bilangan item yang dikehendaki: Langkah 1: Klik .

Langkah 2: Pilih opsyen Polar Array seperti dalam Rajah 7.31.

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

159

Rajah 7.31: Opsyen Polar Array

Langkah 3: Contoh item pilihan adalah seperti dalam Rajah 7.32(a). Masukkan jumlah item (15 item). Langkah 4: Masukkan sudut/had putaran (3600). Langkah 5: Klik pada center point. Paparan dialog box akan hilang, anda perlu klik pada titik O objek dan . Langkah 6: Kemudian klik pada select objects. Paparan dialog box akan hilang dan anda akan pilih mengikut kaedah window select untuk keseluruhan objek. Langkah 7: Kemudian klik OK. Gambar seperti dalam Rajah 7.32(b) akan terhasil.

160 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

Rajah 7.32: Hasil Polar Array

(j)

Extend
Perintah ini membenarkan anda memanjangkan suatu objek supaya penghujung objek itu akan bertemu/bersilang dengan satu objek lain. (i) (ii)

Command: extend. Select objects: (Pilih objek yang menjadi sempadan untuk objek yang akan dipanjangkan).

(iii) <Select objects to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/ Undo]: (Pilih objek yang akan dipanjangkan) (k)

Fillet

dan Chamfer

Perintah Fillet akan menyambungkan dua penghujung garisan/dua lengkuk menjadi satu lengkuk/jejari. Anda boleh menentukan saiz jejari yang dikehendaki. Perintah Chamfer pula akan merapikan dua garisan yang bersilang dengan suatu jarak dengan disambung oleh segmen garisan yang baharu.

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

161

Berikut adalah cara untuk menggunakan perintah Fillet:

Command: _fillet Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 (rujuk Rajah 7.33 (a)) Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R
Penentuan jejari

Specify fillet radius <0.0000>: 20 (rujuk Rajah 7.33(b))


Masukkan jejari 20 mm

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:


Klik garisan AB

Select second object or shift-select to apply corner:


Klik garisan AC

Rajah 7.33: Hasil perintah Fillet

Berpandukan pada Rajah 7.34, berikut adalah cara untuk menggunakan perintah Chamfer:

162 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

Command: _chamfer (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/ Multiple]: D
Penentuan jarak potongan

Specify first chamfer distance <0.0000>: 20


Jarak pemotongan pertama 20 mm

Specify second chamfer distance <20.0000>: 30


Jarak pemotongan kedua 30 mm

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/ Multiple]: Klik pada garisan CD Select second line or shift-select to apply corner: ]: Klik pada garisan BD

Rajah 7.34: Hasil perintah chamfer

(l)

Offset
Perintah ini akan membina satu entiti yang selari kepada entiti yang lain sama ada melalui satu jarak atau satu titik tertentu. Anda boleh mengofsetkan objek seperti garisan, bulatan atau lengkuk. (i) (ii)

Command: offset Specify offset distance or [Through]<Through>: (Berikan jarak untuk


diofsetkan)

(iii) Select object to offset or <exit>: (Pilih objek yang ingin diofsetkan) (m) Trim Perintah ini membenarkan anda merapikan/memangkaskan hujung objek yang tidak sama.

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

163

Diberi rajah untuk ditrim adalah seperti Rajah 7.35 di bawah.

Rajah 7.35: Rajah untuk ditrim

Command: _trim Current settings: Projection=UCS, Edge=None Select cutting edges ... Select objects or <select all>: Specify opposite corner: 8 found
Pilih keseluruhan objek seperti Rajah 7.36.

Rajah 7.36: Keseluruhan objek yang dipilih

Select objects: Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/ Edge/eRase/Undo]:


Klik lengkung A

Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:

164 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

Klik lengkung B

Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:


Klik lengkung C

Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:


Klik lengkung D Anda telah menghasilkan lukisan seperti Rajah 7.37 berikut.

Rajah 7.37: Hasil lukisan

AKTIVITI 7.1
Lukis semula Rajah 7.38 di bawah dengan menggunakan skala saiz penuh.

Rajah 7.38

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I

165

x x x x x x x

Perintah melukis dalam AutoCAD akan berfungsi sebagai peralatan untuk menghasilkan satu lukisan. Perintah modify akan memperkemaskan lagi lukisan komputer anda. Terdapat enam opsyen pilihan melukis bulatan mengikut aplikasi yang tersendiri. Terdapat 11 opsyen pilihan dalam melukis lengkung (arc).

Polyline akan menghasilkan satu lukisan penuh dalam satu entiti.


Perintah Array menyediakan dua opsyen dalam pemilihan lukisan iaitu dalam bentuk polar dan rectangular.

Trim sangat penting dalam proses melukis kerana ia dapat memangkas atau membuang lebihan sesuatu garisan atau lengkung.

Chamfer
Kotak Dialog Meregang Perintah melukis Perintah mengedit Polar Array

Poligon Polyline Rectangular array


Skala

Trim

166 X

TOPIK 7

LUKISAN TERBANTU KOMPUTER (CAD) 2D I"

"

"

Autodesk Official Training Courseware. AutoCAD intermediate 2009. UTMATC. Finkelstein, E. (2005). AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006. Wiley Publishing, Inc. Iskandar dan Zaitun. (2002). AutoCAD 2002 step by step. Venton Publishing (M). Seon, F. et al. (1994). Inside AutoCAD R13 for Windows and Window NT. Indiana: New Rider Publishing.