Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA PROGRAM TEAM BUILDING

TARIKH: 16 MAC 2013 HARI: AHAD MASA: 8.00 PAGI SEHINGGA 12 TENGAHARI KELOMPOK SASARAN: PELAJAR ASRAMA PUTERI

1.0

PENGENALAN

Hubungan merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Setiap individu tidak boleh hidup secara bersendirian. Bermulanya dengan berkomunikasi maka rantaian sosial dan membentuk hubungan sesama manusia dalam kehidupan ini. Secara mudahnya, perhubungan ini digambarkan sebagai silaturrahim dan juga ukhuwah dalam kehidupan manusia sejagat. Silaturrahim dan ukhuwah ini perlu sentiasa disuburkan dengan pelbagai aktiviti dan program yang dilaksanakan secara bersama. Masa berkualiti yang diluangkan secara bersama akan merimbunkan kasih sayang dan hubungan yang terjalin. 2.0 RASIONAL Program ini dirangka sebagai ini sebagai salah satu alternatif untuk mengeratkan silaturahim dalam kalangan pelajar asrama puteri. 3.0 OBJEKTIF Program ini dirangka khas semua pelajar asrama puteri. ntara matlamat program ini dirangka ialah! Memupuk kerjasama dan toleransi dalam kalangan pelajar Mengukuhkan hubungan yang terbina antara pelajar asrama puteri Memupuk semangat kebersamaan dan juga kesatuan dalam diri pelajar 4.0 TEMPAT , TARIKH, MASA "arikh "empat Hari Masa ! ! ! ! #$ Mac %&#' Padang Bola (aring had ).&& pagi sehingga #% tengahari

5.0 FASILITATOR DAN PENGENDALI *uru Bimbingan dan +aunseling, ,arden srama Puteri dibantu oleh (awatankuasa srama Puteri 6.0 MODUL Modul yang akan dilaksanakan adalah modul team building 7.0 TENTATIF

).&& Pagi ).'& pagi -.&& pagi -.1& pagi #&.3& pagi ##.'& pagi ##.1& pagi #%. && tengahari

! ! ! ! ! ! ! !

Pelajar akan berkumpul Senamrobik Modul ./engarilah ku0 Modul . Setia Hujung 2yawa0 Modul .*emuruh0 4ehat Modul .Percayalah0 4efleksi dan soal selidik

/isediakan oleh! 555555555555. 5555555555555555. 6ik 2oraini Binti hmad *uru Bimbingan dan +aunseling 7slami

/isemak dan disahkan oleh!

"n. Hj Md 7sa Bin bdul 4ahman Pengetua SM Maahad l Mashoor l

LAMPIRAN MODUL

MODUL 1
Modul Dengarilah Aku Falsafah : Melatih diri memaksimumkan penggunaan pendengaran Melatih diri mengikut arahan Memupuk kesabaran untuk mencapai matlamat Perlaksanaan : 1) Ca an !ang berisi air akan disusun secara ra ak di sekitar padang ") #eorang peserta akan ditutup mata $) #eorang peserta !ang lain akan memberikan arahan kepada rakan !ang menutup mata %) Peserta !ang tidak menutup mata perlu memberi arahan kepada rakann!a agar melepasi ca an& ca an !ang berisi air ') #emakin ban!ak ca an !ang dilanggar( markah akan dipotong )) Permainan ini melibatkan empat orang peserta( rakan lain dalam kumpulan akan memberi sokongan kepada peserta !ang mengambil bahagian *) Pasukan !ang tiba di garisan penamat terlebih dahulu dan melanggar ca an dengan +umlah !ang sedikit dikira sebagai pemenang

MODUL 2

Modul #etia ,u+ung -!a a Falsafah : Membina da!a ketahanan Melatih diri mengikut arahan Memupuk semangat setiaka an Perlaksanaan : 1) Peserta !ang akan terlibat seramai lima orang ") Peserta pertama akak diberikan roti $) Mata peserta pertama akan ditutup %) Peserta pertama perlu memberikan roti kepada peserta kedua ') Peserta kedua tangan akan diikat )) Peserta kedua akan memberikan roti kepada peserta ketiga *) Peserta ketiga kakin!a diikat .) Peserta ketiga akan memberikan roti kepada peserta keempat /) Peserta keempat akan makan sambil membaca nota 10) ,abis makan peserta keempat perlu lari dan memberitahu peserta kelima( apakah !ang telah dibaca1

MODUL 3
Modul 2emuruh

Falsafah : Mengu+i kemahiran berfikir dan membuat strategi Melatih diri men+adi lebih berani Membentuk komuniti !ang saling bantu membantu Perlaksanaan : 1) #etiap kumpulan akan diberikan lima buah belon berisi air ") #etiap kumpulan perlu men!ediakan empat helai kain batik $) Peserta pelu melambung belon dari depan ke belakang %) Peserta belakang akan men!ambut belon dengan kain batik ') Peserta !ang ber+a!a men!elesaikan akti3iti dengan +umlah belon !ang terselamat ban!ak( akan dikira sebagai pemenang

MODUL 4
Modul Perca!alah Falsafah : Mengu+i kemahiran komunikasi Menghargai setiap anugerah kurniaan tuhan Mempela+ari cara pen!ampaian !ang betul 4ela+ar mengikut arahan Perlaksanaan : 1) #etiap kumpulan diminta untuk beratur secara meman+ang ") 5emudian( setiap peserta perlu menutup mata $) #etiap ahli dalam kumpulan perlu memegang tali raffia %) #etelah itu( guru akan melantik pengacau dalam setiap ahli kumpulan ') Pengacau akan cuba memisahkan kumpulan daripada ketua )) 5etua perlu untuk mengumpulkan anak buah dalam satu ka asan *) 5umpulan !ang ber+a!a mengumpulkan semua ahli kumpulan akan dikira pemenang