Anda di halaman 1dari 3

SD PERGURUAN EKA PRAS UJIAN SEMESTER GENAP TA 2012/2013 MATA PELAJARAN PENJAS

1. Tujuan latihan push-up adalah untuk meningkatkan: a. Daya tahan 2. b. kelincahan c. kecepatan d. kekuatan

Latihan sit-up dilakukan untuk melatih otot: a. Kaki b. tangan c. perut d. pinggul

3.

Latihan push-up dilakkukan untuk melatih otot: a. Kaki b. tangan c. perut d. pinggul

4.

Lari sprint bertujuan untuk meningkatkan: a. Daya tahan b. kelincahan c. kecepatan d. kekuatan

5.

alah !atu bentuk latihan kecepatan adalah: a. print 5" m b. backli#t c. !it$up d. pull$up

%.

&erakan berdiri dengan kepala di!ebut juga: a. 'and!tand b. head!tand c. neckkip d. head !pring

(.

&erakan akhir meroda adalah: a. )erdiri tegak b. berjongkok c. terlentang d. telungkup

*.

+ang bukan untuk mengiringi !enam ritmik adalah: a. ,u!ic atau lagu b. gerakan tepukan c. gerakan hentakan kaki d. tanpa mu!ik

-.

Langkah bia!a dalam senam ritmik dinamakan: a. &aloppa! b. by trek pa!! c. .all pa!! d. .i!!el pa!!

1".

By trek pass di!ebut juga: a. Langkah bia!a b. langkah rapat c. langkah tiga d. langkah ganti

11.

Langkah tiga dalam !enam ritmik dinamakan: a. &aloppa! b. by trek pa!! c. .all! pa!! d. .i!!el pa!!

12.

/ermainan rounders hampir !ama dengan permainan: a. Ka!ti b. kipper! c.bola pukul d. !o#tball

13.

/ermainan rounder! bera!al dari 0egara: a. 1nggri! b. )elanda c. 2merika d. 1ndone!ia

14.

3umlah base yang haru! dilalui oleh pemain rounder! !ebanyak: a. 4 ba!e b. 5 ba!e c. %. )a!e d. ( ba!e

15.

&iliran untuk memukul dan menjaga !etiap regu dlm rounder! !ebanyak:

a. 1 kali 1%.

b. 2 kali

c. 3 kali

d. 5 Kali

/ermainan bola voli bera!al dari 0egara: a. 1nggri! b. /eranci! c. 2merika d. 1ndone!ia

1(.

/ermainan bola 4oli diciptakan oleh: a. 5illiam & ,organ b. 3ame! 2 0ai!mith c. &uerin d. /er 'endrik Ling

1*.

/ermainan bola 4oli berjumlah: a. 5 pemain b. % pemain c. ( /emain d. 11 pemain

1-.

PBVSI didirikan di 3akarta tanggal: a. 226"161-45 b. 236"161-45 c. 226"161-54 d. 236"161-54

2".

Latihan jongkok-berdiri untuk melatih kekuatan otot: a. Tungkai b. bahu c. lengan d. perut

21.

Kemampuan !e!eorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat di!ebut: a. Daya tahan b. kelincahan c. kecepatan d. kekuatan

22.

alah !atu latihan untuk meningkatkan kelincahan adalah: a. huttle run b. pu!h$up c. !it$up d. lari 4"$%" meter

23.

)erikut ini yang tidak terma!uk bentuk latihan meningkatkan kelincahan: a. /u!h$up b. !7uat thru!t c. !huttle$run d. 8ig8ag run

24.

Latihan lari zigzag untuk melatih: a. Kelincahan b. kecepatan c. kekuatan d. daya tahan

25.

Latihan loncat-katak untuk melatih: a. Kelincahan b. kecepatan c. kekuatan d. daya tahan

2%.

Latihan lari maju-mundur, kesamping kanan-kiri untuk melatih: a. Kelincahan b. kecepatan c. kekuatan d. daya tahan

2(.

Senam di!ebut !ebagai olah raga: a. )ela diri b. renang c. da!ar d. permainan

2*.

enam lantai tergolong pada !enam: a. 9mum b. arti!tic c. ketangka!an d. aerobic

2-.

Senam lantai bia!anya dilakukan di ata!: a. ,atra! b. lantai c. rumput d. karpet

3".

ikap tegak bertumpu pada kepala dan ditopang oleh kedua tangan di!ebut: a. 'ead !tand b. hand !tand c. #or.ard roll d. back roll

31.

ikap permulaan melakukan guling lenting adalah:

a. )erjonkok 32.

b. berdiri tegak

c. tidur telentang

d. berbaring

ikap akhir melakukan gerakan guling lenting adalah: a. &uling kedepan b. loncat harimau c. guling ke belakang d. guling ke ata!

33.

ikap akhir melakukan gerakan guling lenting adalah: a. )erjonkok b. berdiri tegak c. tidur telentang d. berbaring

34.

enam ritmik di!ebut juga: a. enam arti!tic b. !enam tumbling c. !enam modeling d. !enam pembentukan

35.

:actor utama yang haru! diperhatikan dalam !enam ritmik: a. Kelentukan tubuh b. kecepatan gerakan c. keindahan d. keharmoni!an

3%.

)erikut ini yang tidak terma!uk gerakan senam ritmik yaitu: a. ,elangkah b. meloncat c. merangkak d. berjalan

3(.

enam yang diiringi mu!ic dinamakan !enam: a. ;itmik b. lantai c. hamil d. perna#a!an

3*.

olam renang yang pertama kali didirikan di 1ndone!ia terletak di: a. <ihampela! b. cikampek c. cimahi d. bandung

3-.

1nduk organi!a!i renang dunia adalah: a. :1)2 b. 1TT: c. :102 d. :1:2

4".

!enang gaya punggung mulai dikenal !ejak !ekitar tahun: a. 1-12 b. 1-15 c. 1-2" d. 1-3"