Anda di halaman 1dari 19

SULIT*

PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
900/1 STPM 2009
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PENGAJIAN AM
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
KERTAS 1
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
(ANEKA PILIHAN)
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
(Dua jam)
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER
PKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPERLISPKPSMPER

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2009

ANJURAN
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PERLIS)

Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN


BERBUAT DEMIKIAN.

Ada enam puluh soalan dalam ujian ini. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan
jawapan: anda dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat dan menandakannya pada
Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan.

Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti.

Jawab semua soalan. Markah tidak akan ditolak bagi jawapan yang salah: jumlah
markah anda dalam ujian ini ialah bilangan soalan yang dijawab dengan betul.

__________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 19 halaman bercetak
© PKPSM 2009
STPM 900/1
Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
http://smkpbu.blogspot.com
SULIT* 2

1  Membangun dan memperkasa insan sepanjang hayat


 Memastikan keperluan asas individu,keluarga dan masyarakat dipenuhi

Pernyataan di atas merujuk kepada

A Dasar Sains Negara


B Dasar Sosial Negara
C Pelan Integriti Nasional
D Dasar Pelajaran Kebangsaan

2
 Meningkatkan penyertaan dan kelahiran usahawan Bumiputera
 Menggalakkan pertumbuhan ekonomi melalui galakan penubuhan syarikat

Pernyataan di atas merujuk kepada strategi

A Dasar Sogoshosha
B Dasar Penswastaan
C Dasar Persyarikatan
D Dasar Pembangunan Nasional

3 Yang manakah antara berikut merupakan tujuan Dasar Pengurangan Perbelanjaan Awam?

I Mengukuhkan nilai mata wang negara


II Mengurangkan beban hutang kerajaan
III Mengatasi defesit dalam belanjawan negara
IV Menggalakkan persaingan ekonomi antara sektor awam dan swasta

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

4
• Kemelesetan ekonomi tahun 80 an
• Peluang pekerjaan dan tenaga mahir
• Persaingan antarabangsa

Pernyataan di atas merupakan antara sebab-sebab kerajaan memperkenalkan dasar

A Dasar Ekonomi Baru


B Dasar Pertanian Negara
C Dasar Perindustrian Negara
D Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 3

Dasar Matlamat
5
Mewujudkan masyarakat yang bersatu
I Dasar Wawasan Negara X dan adil

Menghapuskan kemiskinan dan


II Dasar Pembangunan Nasional Y penyusunan semula masyarakat

Meningkatkan kualiti pembangunan dan


III Dasar Ekonomi Baru Z menghasilkan pembangunan yang mapan

Yang manakah padanan yang betul berkaitan dasar di atas?

I II III
A X Y Z
B Y Z X
C Z X Y
D Z Y X

6 Teras 5 Misi Nasional : Mengukuhkan Keupayaan Institusi dan


Pelaksanaan Negara

Yang manakah berkaitan kepada pernyataan di atas?

I Memperkukuhkan peranan Parlimen, media dan masyarakat sivil


II Menangani rasuah nyata dan tidak nyata dalam sektor awam dan swasta
III Memajukan wilayah kurang membangun menerusi pusat pembangunan wilayah
IV Meningkatkan pembangunan dan penggalakkan kebudayaan, kesenian dan warisan
Malaysia

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

7 • Bermatlamat membentuk sebuah kerajaan yang telus


dan menjadi garis panduan pemerolehan
• Pegawai kerajaan perlu mengisytiharkan harta

Pernyataan di atas merujuk kepada

A Bersih Cekap dan Amanah


B Kepimpinan Melalui Teladan
C Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam
D Dasar Peningkatan Produktiviti dan Kualiti Perkhidmatan Awam

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 4

8 Yang manakah berkaitan dengan Dasar Sains dan Teknologi Negara ?

I Meningkatkan daya saing sektor perindustrian


II Mengintegrasikan Dasar Sains dan Teknologi dengan dasar-dasar lain
III Menubuhkan satu sistem pengurusan penyelidikan dan pembangunan yang
berkesan
IV Menggalakkan pakar asing berkhidmat dalam sektor berkaitan sains dan teknologi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

9 Yang manakah langkah-langkah kerajaan dalam usaha memupuk perpaduan nasional?

I Menubuhkan sekolah wawasan


II Menjadikan Rukun Negara sebagai ideologi negara
III Meningkatkan pembaikan sistem dan organisasi kerja awam
IV Melahirkan sebuah masyarakat yang adil, demokratik dan progesif

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

10 Antara dasar berikut, yang manakah bermatlamat untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan
sektor awam?

I Integrasi Nasional
II Dasar Penswastaan
III Dasar Pandang ke Timur
IV Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

11 Yang manakah antara berikut objektif ZOPFAN?

I Mewujudkan pakatan ketenteraan


II Menjadikan Asia Tenggara Zon Bebas Senjata Nuklear
III Menyelesaikan pertikaian di Asia Tenggara secara rundingan
IV Mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar di Asia Tenggara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 5

12 Yang manakah antara berikut benar tentang Piagam ASEAN?

A Hak memimpin negara bebas daripada campurtangan luar


B Hak melindungi kepentingan pasaran bagi produk negara anggota
C Menggunakan pakatan pertahanan kolektif untuk kepentingan bersama
D Memupuk persaingan yang sihat dari segi pasaran ekonomi negara anggota

13
• Platform permuafakatan antara ASEAN dengan rakan dialog ASEAN
• Rakan dialog baru seperti India dan Timur Leste

Pernyataan di atas merujuk kepada

A Mesyuarat ASEAN + 3
B Sidang Kemuncak ASEAN
C Forum Serantau Asean (ARF)
D Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)

14 Yang manakah antara berikut menjadi strategi kerjasama ekonomi ASEAN?

A Peruntukan projek pertanian dalam kalangan negara anggota


B Penyediaan Peraturan Perdagangan Istimewa sesama negara anggota
C Pengagihan projek perindustrian seimbang dalam kalangan negara anggota
D Mewujudkan pengkalan maklumat dan data dalam kalangan negara anggota

15 •Mengekalkan aliran perdagangan dunia yang bebas, licin dan saksama


•Menggantikan fungsi dan peranan Perjanjian Am Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT)

Pernyataan di atas merupakan matlamat

A Suruhanjaya Selatan-Selatan
B Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO)
C Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
D Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Perdagangan dan
Pembangunan (UNCTAD)

16 Yang manakah antara berikut menunjukkan pencapaian Malaysia dalam Pertubuhan


Persidangan Islam (OIC) ?

I Menganjurkan Forum Halal Sedunia


II Menganjurkan Forum Ekonomi Islam Sedunia (WIEF)
III Penubuhan rangkaian berita negara-negara Islam Al Jazeera
IV Pemilihan sebagai ahli Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa
(ICAO Council)

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 6
17 Yang manakah inisiatif Malaysia semasa menjadi Pengerusi Pergerakan Negara-Negara Berkecuali
(NAM)?

I Tabung Dana Ekuiti NAM


II Rangkaian Berita NAM (NNN)
III Memajukan taraf hidup negara anggota NAM
IV Institut NAM Bagi Memperkasakan Wanita (NIEW)

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

18 • Memberikan maklumat tentang benih pokok getah dan cara menanam


kepada Sri Lanka
• Menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap dasar Apartheid

Pernyataan di atas merujuk kepada peranan Malaysia dalam

A Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)


B Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
C Kerjasama Selatan-Selatan
D Komanwel

19 • Perjanjian Koko Antarabangsa


• Perjanjian Bijih Timah Antarabangsa

Pernyataan di atas merujuk kepada hasil

A Dialog Utara Selatan


B Dialog Selatan Selatan
C Forum Sidang Kemuncak Asia Timur
D Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik

20 • Datuk Dr. Jamilah Mahmood, Presiden MERCY Malaysia


dilantik sebagai Kumpulan Penasihat Dana Tabung Central
Emergency Response Fund (CERF)
• Dr. Ali R. Ebadi dipilih ke jawatan Pengarah Radio Regulations
Board (RRB)

Pernyataan di atas merujuk kepada kejayaan wakil Malaysia di peringkat

A Komanwel
B Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
C Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
D Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 7
21 Yang manakah merupakan padanan yang betul tentang bidang kuasa Persekutuan dan
Negeri ?

Perkara Bidang kuasa


I Penemuan harta karun Persekutuan
II Kebajikan orang-orang asli Persekutuan
III Pelesenan panggung wayang Negeri
IV Pemulihan tanah lombong dan kuari Negeri

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

22 Yang manakah benar tentang kedudukan Perdana Menteri ?

A Beliau merupakan ketua Negara


B Beliau dilantik oleh Majlis Raja-Raja atas pekenan Yang di-Pertuan Agong
C Beliau merupakan ketua kabinet dan merupakan setiausaha dalam mesyuarat
kabinet
D Beliau merupakan ketua eksekutif dan bertanggungjawab untuk memberitahu
Yang di-Pertuan Agong tentang pentadbiran umum negara

23 Yang manakah merupakan badan tidak berkanun Persekutuan ?

A Permodalan Nasional Berhad


B Majlis Amanah Rakyat (MARA)
B Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
C Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

24 Yang manakah antara berikut merupakan agensi-agensi yang terletak di bawah Jabatan Perdana
Menteri ?

I Lembaga Tabung Haji


II Maktab Kerjasama Malaysia
III Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA)
IV Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP)

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25
 Jabatan Landskap Malaysia
 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Jabatan di atas terletak di bawah kawalan

A Kementerian Pertahanan
B Kementerian Dalam Negeri
C Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
D Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 8
26 Yang manakah antara berikut merupakan tugas rasmi Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja ?

A Mengumumkan keputusan Majlis Raja-Raja


B Mempengerusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja
C Memberi nasihat tentang pelantikan Ahli-ahli Suruhanjaya
D Memilih atau memecat Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan
Agong

27 Yang manakah pernyataan yang benar tentang jawatan Menteri Besar dan Ketua Menteri ?

I Mengetuai jentera pentadbiran negeri


II Mesti menang dalam pilihan raya bagi kerusi Parlimen
III Memilih ahli-ahli untuk dilantik sebagai exco oleh ketua negeri
IV Mengiringi Yang di-Pertuan Agong ke mesyuarat Majlis Raja-Raja

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

28 Yang manakah benar tentang bidang tugas Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri ?

I Mengawal dan memajukan tanah rezab Melayu


II Bertanggungjawab ke atas perkhidmatan awam
III Menjadi penasihat kepada Menteri Besar dalam soal pentadbiran
IV Menyelaras pelaksanaan dasar-dasar Kerajaan Negeri oleh pelbagai agensi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

29 Yang manakah benar tentang Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ?

I Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri boleh menjalankan profesion asal


mereka
II Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri di Sabah
dan Majlis Tertinggi di Sarawak
III Setiap ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri memegang fortfolio pentadbiran
kecuali Menteri Besar dan Ketua Menteri
IV Setiausaha Kerajaan Negeri, Pejabat Kewangan Negeri dan Penasihat Undang-
undang Negeri ialah pegawai ex-officio

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

30 Siapakah antara berikut yang boleh diambil tindakan oleh Kerajaaan Tempatan ?

A Encik P menebang balak di kawasan hutan simpan


B Encik Q memandu kereta tanpa cukai jalan di kawasan bandar
C Encik R menjual ubat-ubat yang tidak mendapat kelulusan kerajaan
D Encik S membuka restoran yang tahap kebersihannya tidak dipentingkan

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 9

31 Yang manakah benar tentang kawalan Kerajaan Persekutuan ke atas Kerajaan Tempatan ?

A Memberi khidmat nasihat termasuk nasihat teknikal


B Melulus atau menolak belanjawan tahunan Kerajaan Tempatan
C Menentukan taraf, status dan sempadan bagi sesebuah Kerajaan Tempatan
D Mengesahkan atau tidak undang-undang kecil yang dibuat oleh Kerajaan
Tempatan sebelum dilaksanakan

32 Yang manakah benar tentang keanggotaan Ahli Majlis Kerajaan Tempatan ?

A Yang Dipertua merupakan ketua eksekutif


B Yang Dipertua dilantik oleh Kerajaan Negeri
C Ahli Majlis yang dipilih mesti menang dalam pilihan raya
D Tempoh perkhidmatan ahli Majlis ialah selama lima tahun

33  Mengelola dan mentadbir Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)


 Mengadakan perancangan tenaga manusia dan kakitangan awam

Pernyataan di atas adalah fungsi

A Perbendaharaan
B Jabatan Perkhidmatan Awam
C Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan
D Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Manusia

34 Yang manakah padanan yang benar tentang pengelasan undang-undang ?

I Undang-undang yang diperkenankan oleh Sultan Johor


II Undang-undang yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong
III Undang-undang yang diperkenankan oleh Yang Dipertua Negeri Sabah
IV Undang-undang yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja

Ordinan Enakmen Statut Akta


A I II III IV
B I IV II III
C II IV III I
D III I IV II

35 Yang manakah akan menyebabkan seseorang Ahli Parlimen hilang kelayakannya ?

A Terlibat dalam perniagaan


B Tidak hadir persidangan selama tiga bulan
C Disabitkan kesalahan dan dikenakan hukuman penjara selama dua tahun
D Tidak menghantar penyata perbelanjaan bulanan dalam tempoh yang ditetapkan

36 Yang manakah antara berikut mencerminkan kuasa budi bicara Speaker Dewan Rakyat ?

A Mempengerusikan persidangan Dewan Undangan Negeri


B Menerima atau menolak soalan yang dikemukakan oleh ahli Dewan
C Memastikan disiplin ahli Dewan terkawal selepas persidangan tamat
D Mengenakan tindakan disiplin ke atas ahli Dewan yang melanggar peraturan
Dewan

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 10
37 Siapakah yang akan menyediakan draf undang-undang yang akan dibentangkan di kabinet dan
seterusnya memperoleh kelulusan kabinet?

A Menteri Besar
B Jemaah Menteri
C Setiausaha Dewan
D Jabatan Peguam Negara

38 Yang manakah antara berikut benar tentang kuasa perundangan Dewan Undangan Negeri ?

I Berkuasa menggubal undang-undang dalam Senarai Negeri


II Berkuasa menggubal undang-undang dalam Senarai Persekutuan
III Berkuasa menggubal undang-undang yang bercanggah dengan undang-undang
Persekutuan
IV Berkuasa menggubal undang-undang yang tidak tersenarai asalkan Parlimen
tidak mempunyai kuasa ke atasnya

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

39 Yang manakah benar berkaitan dengan pilihan raya kecil kawasan Parlimen ?

A Pilihan raya kecil diadakan lima tahun sekali


B Diadakan kerana peletakan jawatan Menteri Besar
C Perlu diadakan jika tempoh baki hayat Parlimen tinggal tiga tahun
D Pilihan raya kecil kawasan Dewan Undangan Negeri dalam kawasan Parlimen
berkenaan juga perlu diadakan semula

40 Petisyen Pilihan Raya

Tuduhan : Penyalahgunaan wang oleh calon yang


menang
Keputusan Pilihan Raya : Kemenangan calon dibatalkan

Yang manakah berkaitan dengan petisyen pilihan raya di atas ?

A Keputusan mahkamah boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan


B Petisyen berkenaan mesti dikemukakan di Mahkamah Tinggi
C Petisyen dikemukakan dalam masa 24 jam selepas pengumuman keputusan
pilihan raya
D Suruhanjaya Pilihan Raya tidak perlu mengadakan pilihan raya kecil jika parti
pemerintah hilang majoriti

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 11
41
Istilah Huraian
I Afidavit P Bukti-bukti yang kukuh bagi
memulakan kes
II Injuksi Q Pengakuan seseorang melalui
dokumen bersumpah
III Prima Facie R Arahan kepada individu untuk hadir
ke mahkamah sebagai saksi
IV Sapina S Perintah mahkamah supaya seseorang
berhenti melakukan sesuatu tindakan
bagi sesuatu tempoh yang ditetapkan

Yang manakah padanan yang tepat antara istilah kehakiman dan huraiannya ?

I II III IV
A R Q S P
B Q S P R
C S P R Q
D P R Q S

42 Yang manakah merupakan kuasa yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia kepada badan
kehakiman ?

I Kuasa mentafsir Perlembagaan


II Kuasa mentafsir undang-undang
III Kuasa menggubal undang-undang
IV Kuasa menyekat bidang kuasa Parlimen

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

43 Yang manakah benar tentang pelantikan hakim ?

I Ketua Hakim Negara dilantik oleh Perdana Menteri setelah berunding dengan
Majlis Raja-Raja
II Hakim Mahkamah Sesyen dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut
nasihat Hakim Besar
III Hakim Mahkamah Tinggi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat
Perdana Menteri setelah berunding dengan Ketua Hakim Negara
IV Hakim Mahkamah Persekutuan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas
nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Ketua Hakim Negara dan
Majlis Raja-Raja

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 12
44
Bidang Kuasa Mahkamah Syariah
Sivil Jenayah
I Nafkah Menukar agama
II Melacur Penceraian
III Harta Sepencarian Menjual, membeli dan
meminum minuman keras
IV Tidak Membayar zakat Menganiaya isteri

Yang manakah padanan kes yang betul mengikut bidang kuasa sivil dan jenayah Mahkamah
Syariah ?

A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

Soalan 45 berdasarkan carta 1 di bawah

Carta 1: Urutan Penyelesaian Perselisihan antara Majikan dan Pekerja

Mahkamah Tinggi

Perselisihan antara majikan dengan pekerja

45 Berdasarkan carta di atas, Q merujuk kepada

A Mahkamah Buruh
B Mahkamah Perusahaan
C Menteri Sumber Manusia
D Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 13

46
• Perbezaan waktu antara Malaysia dengan Jordan ialah 6 jam
• Waktu Jordan adalah 6 jam terkemudian daripada Malaysia
• Perjalanan menaiki kapal terbang daripada KLIA ke Lapangan Terbang
King Abdullah mengambil masa selama 8 jam

Jika Yusof bertolak pada 3.30 pagi, 15 Mei 2008 dari KLIA, pada pukul berapakah Yusof akan
akan tiba di Lapangan Terbang King Abdullah mengikut waktu Jordan?

A 5.30 pagi 14 Mei 2008


B 5.30 pagi 15 Mei 2008
C 5.30 petang 14 Mei 2008
D 5.30 petang 15 Mei 2008

47
Tafsiran cukai Pendapatan 2008
Cukai yang kena bayar:

RM2500 yang pertama = 3%


RM2500 yang kedua = 5%
RM2500 yang ketiga = 8%
RM2500 berikutnya = 6%
Baki seterusnya = 10%
Pelepasan individu = RM4000

Pendapatan En Anuar adalah sebanyak RM18 000 pada tahun 2008. Berapakah jumlah cukai yang
perlu dibayar untuk tahun taksiran tersebut?

A RM650
B RM950
C RM1350
D RM1530

48 Setiap pagi Haimi memandu kereta ke tempat kerja sejauh 32 kilometer. Dia melalui pasar tani
dan stesen minyak. Diberi jarak antara pasar tani dengan rumah Haimi ialah 14 kilometer dan jarak
antara stesen minyak dengan tempat kerja ialah 10 kilometer

Berdasarkan maklumat di atas, berapakah jarak di antara rumah Haimi dengan stesen minyak?

A 7 kilometer
B 8 kilometer
C 9 kilometer
D 10 kilometer

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 14

49
En Aziz Mustafa mendapat pinjaman kerajaan untuk membeli sebuah rumah kedai. Jika beliau
membeli sebuah rumah kedai berharga RM189 000 dan membuat pinjaman sebanyak sebanyak
60% daripada harga rumah tersebut. Bagi bayaran insuran pula, Encik Aziz Mustafa perlu
membayar sebanyak 6.75%.

Berapakah bayaran insuran yang perlu dibayar oleh Encik Aziz Mustafa berdasarkan jumlah
pinjaman yang diberikan oleh Perbendaharaan?

A RM7 654.50
B RM6 754.50
C RM7 560.00
D RM 12 757.50

Soalan 50 dan 51 berdasarkan Jadual 1 di bawah.

Jadual 1: Bilangan Pekerja Asing di Bandaraya Kuala Lumpur


pada Tahun 2006 dan 2007

2006 (38 000 orang) 2007 (45 000 orang)


Indonesia 40.7% 50.0%
Bangladesh 25.5% 20.0%
China 20.7% 14.2%
Lain-lain 13.1% 15.8%

50 Berapakah nilai peningkatan jumlah pekerja Indonesia bagi tahun 2007?

A 9430 orang
B 9034 orang
C 8452 orang
D 7034 orang

51 Kombinasi negara manakah yang mempunyai pekerja seramai 28890 orang pada tahun 2007?

A Pekerja Bangladesh dengan pekerja negara Lain


B Pekerja Indonesia dengan pekerja Bangladesh
C Pekerja China dengan pekerja Bangladesh
D Pekerja Indonesia dengan pekerja China

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 15
Soalan 52 berdasarkan jadual di bawah.

Jadual 2: Perdagangan Malaysia dengan Negara-negara ASEAN (RM juta)


Pada Tahun 2007.

Negara Eksport (Eksport RM juta) Import (RM juta)


Brunei 1 207 121
Indonesia 8 091 11 118
Filipina 5 459 11 835
Laos 11 1
Kemboja 248 31
Mynmmar 533 304
Thailand 17 538 14 549
Singapura 62 786 37 283
Vietnam 3 134 1 389

52 Yang manakah benar tentang jadual di atas?

I Nilai eksport Malaysia ke Singapura adalah 24 kali ganda berbanding eskport ke


negara Vietnam
II Thailand, Singapura dan Filipina menguasai sebanyak 64.3% nilai import Malaysia
III Malaysia mempunyai lebihan dagangan sebanyak RM 22 376 juta
IV Singapura menyumbang 63.4% kepada pendapatan eksport negara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

53 Sebuah kelas mengandungi 60 orang pelajar. 35 orang terdiri daripada pelajar lelaki. 40% daripada
pelajar lelaki mengambil mata pelajaran Ekonomi manakala bakinya mengambil mata pelajaran
Sejarah. 20% pelajar perempuan mengambil mata pelajaran Ekonomi. Berapakah bilangan pelajar
yang mengambil mata pelajaran Sejarah.

A 14 orang
B 21 orang
C 25 orang
D 41 orang

54 Sebuah stesen minyak menawarkan baucer yang bernilai RM15.00 bagi setiap pembelian minyak
petrol bernilai RM200.00 secara tunai. Baucer tersebut hanya boleh ditukar dengan membeli barangan
lain. Sekiranya Winnie berbelanja sebanyak RM 1750.00 membeli minyak petrol yang mana 20%
daripada jumlah tersebut menggunakan kad kredit. Berapakah wang yang perlu ditambah oleh Winnie
jika ingin membeli minyak pelincir berharga RM195.00?

A RM95.00
B RM90.00
C RM85.00
D RM105.00

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 16

Soalan 55 berdasarkan Jadual 3 di bawah

Jadual 3: Graduan IPTA Mengikut Bidang dan Tahap Pengajian Bagi Tahun 2007

Sastera Sains dan Teknologi Teknikal


Diploma 10 479 (23.5%) 3 757 (15.5%) 2 083 (30.4%)
Ijazah 29 372 (65.9%) 16 699 (69.0%) 4 178 (60.9%)
Sarjana 4 442 (9.97%) 3 552 (14.7%) 452 (6.59%)
Doktor Falsafah 279 (0.63%) 193 (0.79%) 144 (2.10%)

55 Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang jadual di atas?

I Nisbah antara bilangan graduan teknikal dengan bidang sastera ialah 1:7
II Bilangan graduan sastera adalah 1.84 kali ganda bilangan graduan sains dan
teknologi
III Bilangan graduan sains dan teknologi melebihi bilangan graduan teknikal dan
vokasional sebanyak 28.3%
IV Bilangan graduan ijazah pertama dalam bidang sastera adalah 2 kali ganda bilangan
graduan ijazah pertama bidang sains dan teknologi

A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

Soalan 56 berdasarkan Jadual 4

Jadual 4: Pertukaran Nilai Mata Wang Asing Berbanding Ringgit Malaysia

Mata Wang Jualan Belian


Euro 5.7440 5.6920
Dolar Singapura 2.6470 2.5890

56 Sekiranya Zaiton mempunyai wang RM2500 dan menjualnya pada hari tersebut, berapa banyakkah
nilai yang diperolehi dalam Euro?

A Euro 436.21
B Euro 439.21
C Euro 435.23
D Euro 433.76

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 17

Soalan 57 berdasarkan Jadual 5 di bawah.

Jadual 5: Bilangan Pesakit Kanser di Dunia Mengikut Negara pada Tahun 2007.

Negara Bilangan (ribu orang)


Malaysia 20
Thailand 34
Britain 30
Jepun 29
China 30
Perancis 19
Lain-lain 90

57 Antara berikut manakah pernyataan yang benar?

I Bilangan pesakit di negara Perancis merangkumi 7.54% daripada jumlah


keseluruhan pesakit kanser dunia
II Negara China mempunyai bilangan pesakit yang lebih banyak berbanding negara
Malaysia
III Bilangan pesakit di Britain 50% lebih banyak berbanding negara Malaysia
IV Pesakit dari China, Britain dan Jepun adalah sebanyak 36.32%

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 18

Soalan 58 berdasarkan Jadual 6 di bawah.

Jadual 6: Jumlah Guna Tenaga Mengikut Sektor Tahun 2007

Sektor %
Pelancongan 0.7
Perkhidmatan Kerajaan 3.2
Binaan 10.0
Pembuatan 10.0
Industri Asas Tani 16.0
Perlombongan dan Kuari 17.0
Perindustrian 43.0
Lain-lain 0.1
Jumlah 947 ribu orang

58 Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang guna tenaga yang ditunjukkan dalam
jadual 5 di atas?

I Sektor perindustrian mempunyai guna tenaga sebanyak 404 210 orang manakala
pembuatan mempunyai guna tenaga sebanyak 94 700 orang.
II Sektor industri asas tani mempunyai guna tenaga yang lebih banyak berbanding
sektor perkhidmatan kerajaan dan sektor binaan
IV Bilangan guna tenaga dalam sektor perindustrian melebihi guna tenaga dalam sektor
industri asas tani sebanyak 5%
IV Bilangan guna tenaga dalam sektor industri asas tani melebihi sektor binaan
sebanyak 56 820 orang

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 19
Soalan 59 berdasarkan Jadual 7

Jadual 7: Bilangan Pengamal Perubatan Yang Berdaftar Antara Tahun 2002 hingga 2005

Kumpulan Etnik 2002 2003 2004 2005


Bumiputra 2673 3093 3496 3680
Cina 1944 2828 3707 3169
India 883 907 941 1800
Lain-lain 178 213 227 232
Jumlah 5678 7041 8371 8881

59 Antara berikut, manakah yang benar tentang jadual di atas?

I Kumpulan etnik India mencatat jumlah tertinggi sebagai pengamal perubatan


berdaftar sepanjang tempoh yang dinyatakan.
II Peratus pertambahan jumlah pengamal perubatan berdaftar yang paling tinggi adalah
pada tahun 2004.
III Peratusan peningkatan pengamal perubatan Cina lebih tinggi berbanding pengamal
perubatan Bumiputra pada tahun 2004.
IV Peratusan peningkatan pengamal perubatan India adalah lebih tinggi pada tahun
2005 berbanding Bumiputra

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Soalan 60 berdasarkan Jadual 8 di bawah.

Jadual 8: Pencarum PERKESO Mengikut Kumpulan Umur (juta orang)

Umur (Tahun) 2003 (juta orang) 2004 (juta orang) 2005 (juta orang) 2006 (juta orang)
16 – 25 2.49 2.47 2.42 2.36
26 – 35 3.14 3.18 3.13 3.21
36 - 45 2.41 2.48 2.52 2.62
46 - 55 1.39 1.49 1.57 1.66
Lebih 55 0.46 0.48 0.52 0.55
Tidak diketahui 0.07 0.07 0.06 0.06
Jumlah 9.96 10.17 10.22 10.46

60 Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang jadual di atas?

I Peratus jumlah pencarum PERKESO yang tidak diketahui umur pada tahun 2003
adalah sama dengan 2004.
II Kumpulan umur 26 – 35 tahun mewakili 1/3 daripada jumlah pencarum PERKESO
setiap tahun
III Pencarum PERKESO telah meningkat sebanyak 5% pada tahun 2006 berbanding
tahun 2003
III Peningkatan peratusan pencarum PERKESO yang paling tinggi dicapai pada tahun
2004
IV
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*