Anda di halaman 1dari 52

Manual Pro Logic

Seribu Rahsia Di Sebalik Rahsia 4D


Edisi Terhad Terbitan : January 2009 4D Programmer : Nujum

PENGENALAN DAN FAHAMAN. Manual Pro-Logic ada lah suatu bahan rujukan bagi perisian data maklumat permainan nombor 4D. Ia nya ada lah gabungan dan perkongsian pengiraan Logic & inary dengan penggunaan sistem !"r #ate$ dan !%nd #ate$ bagi menghasilkan !Logic #ate$ dimana kemampuan serta perisian inary banyak di gunakan bagi penghasilan &o't(are dan )omputer asas. Manual Pro-Logic ini terlalu bernilai dari segi penghasilan nya dan hanya dirumuskan untuk memberi sokongan atau bantuan se(aktu mengenali sesuatu tiket pertaruhan samada status Positi' *tiket yang mempunyai potensi+ atau ,egeti' *tiket yang tidak mempunyai potensi+. Manual Pro-Logic direka khas bagi mengesan- membantu serta menghurai seribu rahsia didalam permainan 4D yang berasaskan kiraan angka bermula .... sehingga //// sahaja. Penggunaan secara manual dan perlu mempunyai kemahiran asas dalam teknik pengiraan yang mudah. Pemilik Manual Pro-Logic akan di beri beberapa petunjuk- analisis- maklumat tersembunyi serta pelbagai rumusan yang berkaitan dengan permainan 4D. erikut nya- sebelum penggunaan Manual Pro-Logic- beberapa istilah perlu di'ahami serta kemampuan kordinasi yang berkaitan seperti berikut 0 %. Pengenalan rahsia tiket dan teknik pertaruhan samada Magnum atau 1oto. . 2ahaman terhadap 2lash ,umber dan hubungkait dengan nombor 4D. 3. Pro-Logic oard dan perisian data secara manual. D. )ordinasi inary ,umber yang menyembunyikan pelbagai 'akta. 4. Pengetahuan membaca ar 3ode 5467. 2. Penggunaan strategi yang perlu di lakukan. Pemilik Manual Pro-Logic perlu memahami setiap 'ungsi dalaman serta 'aktor asas permainan 4D dan bijak menggunakan pelbagai bantuan yang akan di jelaskan pada halaman seterus nya. Perlu melakukan latihan ulangan bagi mendalami atau bertindak cekap serta pemerhatian yang teliti. 1erdapat beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan penggunaan &o't(are Pro-Logic kerana ianya lebih kepada perisian secara auto. ALAT BANTUAN SEWAKTU MEMPROSES DATA 4D.

7. 3etakan salinan Pro-Logic oard yang mencukupi. 6. 3ulculator atau sebarang bantuan teknik pengiraan. 8. 1iket pertaruhan yang menggunakan nombor dari )"D 6... A. PENGENALAN RAHSIA TIKET DAN TEKNIK PERTARUHAN. eberapa langkah perlu dilakukan dan akan diajar didalam Manual Pro-Logic sebagai mengatasi muslihat dan teknik pertaruhan seperti 0 i. ii. iii. i9. Menggunakan bantuan pengiraan !,ormal %ttitude$ Menggunakan bantuan pengiraan !&ub %ttitude$ Menggunakan bantuan %rahan Pencarian !Locating 3ommand$ Menggunakan bantuan :elati9e

A. Pengenalan Tiket Dan Pengetah an Bina!" N #$e!.

Bina!" N #$e! 5 . . . . . . . . 7 7 7 7 7 7 7 7 4 . . . . 7 7 7 7 . . . . 7 7 7 7 6 . . 7 7 . . 7 7 . . 7 7 . . 7 7 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7

. 7 6 8 4 ; < = 5 / % 3 D 4 2

4 Digit

inary ,umber

>e?a ar 3ode

7. Digit 4D @ 3ontoh .6.8 ada lah 4 digit nombor pertaruhan. agi penerangan seterusnya berkaitan digit 4D didalam Manual Pro-Logic- kata ringkas nya ialah Digit sahaja. 6. inary ,umber @ #abungan >uru' dan %ngka * system ar 3ode+ yang terletak dibahagian tengah tiket. )ata ringkas serta istilah dalam Manual Pro-Logic ialah inary ,umber. 8. 2lash ,umber @ arisan ; digit dalam kumpulan = terletak diatas >e?a ar 3ode. )ata ringkas serta istilah dalam Manual Pro-Logic ialah 2lash ,umber.

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D


MUSLIHAT TIKET PERTARUHAN. 7. 6. 8. 4. ;. <. ,ormal %ttitude * ; digit kepala yang berlainan+ )iller ,umber *; digit kepala sama dengan salah satu nombor pertaruhan+ Double Impact * 6 digit kembar @ contoh 4- 6- 8- 4- 5+ Aueen 3ontrol * 6 ? 6 digit kembar @ contoh 4- 8- 4- 8- ;+ )ing 3ontrol * 8 digit kembar @ contoh 4- 4- 4- 8- ;+ 2ull >ouse * )ing & Aueen 3ontrol @ contoh 4. 4- 4- 8- 8+

B. FAHAMAN TERHADAP FLASH NUMBER DAN HUBUNGKAIT 4D 2lash ,umber ada lah nombor yang tercipta /5B bersamaan dengan digit nombor yang terdapat didalam tiket pertaruhan. Ianya ber'ungsi sebagai pengesahan kepada ar 3ode yang terdapat pada ba(ah tiket. 2lash ,umber juga ada lah nombor terjemahan dari ar 3ode dan kod bukti *49idence 3ode+ yang bakal menghasilkan kemenangan sekiranya tiket berada dalam status Positi'. Ianya dapat dibuktikan baha(a /5B tiket kemenangan mempunyai persamaan nombor yang terdapat pada 2lash ,umber. Ia ber'ungsi sebagai imbasan !&canning$ terhadap nombor yang bakal menang. 1indakan a(alan yang perlu diambil sebelum menggunakan kaedah Pro Logic oard ada lah seperti berikut 0 7. Teknik Pengecaman dari Flash Number. &etiap kali sebelum memulakan pencarian status tiket- rujuk nombor yang ada pada tiket berkenaan terdapat pada barisan 2lash ,umber. 6. Teknik Perbandingan Ketepatan. Perhatikan jika ujud susunan nombor pada tiket bertepatan dengan yang terdapat pada barisan 2lash ,umber. %. PRO LOGI% BOARD DAN PERISIAN DATA SE%ARA MANUAL.

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah A )epala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

FLASH NUMBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6; = LAST BOARD

FIRST BOARD . . . . . . . . . . . . . .

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah B CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Petunjuk Langkah ' Langkah Pengg naan P!( L(gi)* B(a!+

7. Masukkan 2lash ,umber- dapatkan Eumlah % *contoh 6; F 6 G ; H =+ 6. )epala F :ujukan digit yang perlu bertepatan dengan setiap a(alan nombor pertaruhan. 3ontoh 0 )epala = H nombor =68<. &ekiranya tidak menjumpai kepala yang sama tetapi tiket mempunyai status Positi'- tindakan ,ormal %ttitude & &ub %ttitude mesti di teruskan. 8. Masukan data 2lash ,umber yang sama ke 2irst oard. 4. Eumlah akan di dharab * ? D + menggunakan bantuan !,ormal %ttitude- &ub %ttitude *Lo(er 3ase+ dan &ub %ttitude *>igher 3ase+. i. ,ormal %ttitude merujuk kepada *? D H ? 6+. Perlu menggunakan bantuan ini pada tiket yang tidak mempunyai !Double Impact$. ii. &ub %ttitude *Lo(er 3ase+ merujuk kepada *? D H ? 8- ? ; + dimana bersesuaian. )iraan ,ormal %ttitude mesti di utamkan dahulu. iii. &ub %ttitude *>igher 3ase+ merujuk kepada *? D H ? =- ? /+ dimana bersesuaian. )iraan ,ormal %ttitude mesti di utamakan dahulu. ;. :ujukan kepada :elati9es ,umber untuk dimasukkan ke dalam Last oard. :ujukan terhadap :elati9es ,umber ada lah lebih menjamin kemenangan sekiranya 8 atau 6 nombor terakhir yang dicari bertepatan dengan nombor yang terdapat pada tiket pertaruhan. <. Perbandingkan kesemua nombor pertaruhan dengan :elati9es. Pilih yang mempunyai :elati9es terbanyak dan ambil keputusan persamaan dalam setiap ruangan *3olumn+. Bant an Bina!" %(+e , %nda harus mempelajari teknik penggunaan atau kiraan inary 3ode melalui &ystem ,umber yang boleh anda do(nload seperti berikut. Penggunaan &ystem dan

pemahaman ada lah teramat penting bagi membantu anda menghuraikan beberapa muslihat yang bakal terdapat pada tiket pertaruhan anda. 2ahami teknik membaca "ctal yang begitu penting bagi mengenalpasti pusingan nombor.

Link untuk do(nload &ystem ,umber ialah I http0JJ(((.geniusmaker.netJ Do(nload link untuk 2lash oard http0JJ(((.geocities.comJmemangKkenaJ2lash oard.?ls

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D


BIL .7 .6 .8 .4 .; .< .= .5 ./ 7. 77 76 78 74 7; 7< TAJUK :ahsia ,ombor 4<<. Memenangi 3onsolation :ahsia ,ombor 78;. Memenangi &tarter :M6... :ahsia ,ombor 5/5/ Memenangi >adiah )etiga :ahsia ,ombor 7=.5 Memenangi >adiah &tarter :ahsia ,ombor 87.; Memenangi >adiah 3onsolation :ahsia ,ombor 8<</ Memenangi >adiah Pertama :M7... :ahsia ,ombor 8<</ Memenangi >adiah Pertama :M6 G :M7 :ahsia ,ombor /47= Memenangi >adiah Pertama :M8 G :M6 :ahsia ,ombor =447 Menang >adiah Pertama Dalam &tatus &ama )epala. :ahsia ,ombor =447 Menang >adiah Pertama &etelah Membuat >it. :ahsia ,ombor .8=5 Permutation Menang >adiah )edua Mengesan ,ombor 1ersembunyi 7 1iket ; ,ombor Mengesan ,ombor 1ersembunyi Melalui &hado( ,umber 1eknik Mengesan ,ombor 1ersembunyi Dengan )aedah lock ,umber 1eknik Mengenal ,omber 1ersembunyi &tatus Double Impact :ahsia Mencipta &hado( ,umber *&,+ %nalisis akan sentiasa di tambah dari masa ke semasa. Dapatkan analisis tambahan didalam (ebsite yang akan dihuraikan mengikut keputusan terkini sebagai rujukan anda )ata Laluan Lntuk )e :uangan Meja ulat MPL Ialah MPL-./MUKA SURAT <@= 5@/ 7. @ 77 76 @ 78 74 @ 7; 7< @ 7= 75 @ 7/ 6. @ 67 66 @ 68 64 @ 6; 6< @ 6= 65 @ 86 88 @ 8< 8= @ 4= 45 @ 4/ ;.

Rah0ia N(#$(! 4--1 #e#enangi Ha+iah %(n0(lati(n

.7 .6 .8 .4

FLASH NUMBER . . = < = 4 7 6 4 7 4 6

/ 5 7 .

7 5 ; =

.7 .6 .8 .4

FIRST BOARD . . = < = 4 7 6 4 7 4 6

/ 5 7 .

7 5 ; =

.; .< .= & #lah A )epala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

7 7 5 . / 6 7 6 < 7. 6; 88 7 = < LAST BOARD 7 . ; 7 < . 6 ; < < 4 . 5 = .

< 6 ; 87 4 < . . . 4

8 / 7 84 =

4 MF

<

<

1 .

.; .< .= & #lah B C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 CD CD Petunjuk

7 7 5 < . / 6 6 7 6 < ; 7. 6; 88 87 6. ;. << <6 4. 7.. 786 764 5. 6.. 6<4 645 7<. 4.. ;65 4/< 86. 5.. 7.;< //6 <4. 7<.. 6776 7/54 765. 86.. 4664 8/<5 6;<. <4.. 5445 =/8< ;76.

8 / 7 84 <5 78< 6=6 ;44 7.55 67=< 48;6 5=.4

H !aian ,ombor yang terdapat pada tiket ialah 7.<=- 85;<- 4<<.- ;686- 57/. &etelah 2lash ,umber di masukkan - jumlah yang dihasilkan ialah 7- =- <- 4- =. Pencarian dilakukan secara ! ,ormal %ttitude ! *? 6+ kerana terdapat 6 digit sebagai kepala iaitu digit 7 dan 4. Pencarian :elati9es tidak dapat membantu untuk menghasilkan 8 digit terakhir bagi kedua kepala tersebut. "leh kerana jumlah 2lash ,umber tidak memberi bantuan kerana ujud nya !Double Impact$ digit =- maka salah satu daripada ; ,ombor yang dipertaruhkan ada lah Positi'. "leh kerana jumlah mencari kepala memberi kekuatan kepada nombor 7.<= dan 4<<.maka pilihan bagi nombor yang Positi' ada lah salah satu daripada 6 nombor tersebut. antuan daripada :elati9e menghasilkan keputusan akhir MF<<. dimana perlu dimasukkan digit . @ /. >asil nya 0 .<<. 7<<. 6<<. 8<<. 4<<. ;<<. =<<. 5<<. /<<. "leh kerana kepala yang ditemui ialah kepala 4- dan tiket mempunyai !Double Impact$-

Maka pilihan terakhir ialah menjadikan ja(apan M F<<. sebagai 4<<. kerana Mengambil kira kepala 4 yang telah di berikan. 1iket yang Positi' memberi ja(apan baha(a nombor 4<<. ada lah Positi' ,umber. 1ips 0 ,ombor :elati9es yang berhak dimasukkan kedalam Last oard mesti la mempunyai 6 persamaan digit dengan nombor yang ingin di kaji.

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

Rah0ia N(#$(! .231 Me#enangi Sta!te! RM/.11

.7 .6 .8 .4

FLASH NUMBER . . . . < = 6 7 4 . = 5

; 6 5 =

4 . 8 6

.7 .6 .8 .4

FIRST BOARD . . . . < = 6 7 4 . = 5

; 6 5 =

4 . 8 6

.; .< .= & #lah A )epala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

. . < < ; = 7 . 4 / 7/ 8< / 7. / LAST BOARD 6 8 . ; < 8 6 ; < 6 8 . ; 7 6

/ 4 / 44 5 4 6 . 4 .

7 ; ; 6. 6

8 8

. .

.; .< .= & #lah B C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 CD CD Petunjuk

. < 7 / 75 8< =6 744 655 ;=< 77;6 68.4 4<.5 /67<

. ; . 7/ 85 =< 7;6 8.4 <.5 767< 6486 45<4 /=65

< / = 4 4 / 8< 44 =6 55 744 7=< 655 8;6 ;=< =.4 77;6 74.5 68.4 657< 4<.5 ;<86 /67<

7 ; ; 6. 4. 5. 7<. 86. <4. 765. 6;<. ;76.

H !aian ,ombor yang terdapat pada tiket ialah 6.7;- 78;.- ;.57- /<74- 7<4. &etelah 2lash ,umber dimasukkan- jumlah yang dihasilkan ialah /- 7.- /- 5- 6. Pencarian dilakukan secara !,ormal %ttitude$ *? 6+ kerana terdapat 7 digit sebagai kepala iaitu Digit /. "leh kerana tiket mempunyai status !Double Impact$ iaitu digit /- maka pencarian secara menerima bantuan :elati9es tidak perlu buat sementara. &alah satu daripada ; nombor pertaruhan ada lah Positi'. agi mengenalpasti nombor mana yang benar6 Positi' ialah dengan menguji setiap nombor pertaruhan tersebut. Perhatikan kelima lima nombor pertaruhan iaitu 6.7;- 78;.- ;.57- /<74- 7<4.. %singkan kekuatan nombor tersebut 0 % H *6.7;- 78;.- ;.57+ NN H */<74- 7<4.+ Ini menunjukkan 8 nombor pertaruhan )umpulan % salah satu ada lah Positi' jika dibandingkan dengan 6 nombor pertaruhan )umpulan . ererti- tindakan seterusnya mesti bertumpu pada 8 nombor pertaruhan ini sahaja. Dapatkan bantuan :elati9es untuk 8 nombor pertaruhan ini. >asil nya kekuatan lebih mendorong kepada nombor pertaruhan 78;.. "leh kerana tiket mempunyai status !Double Impact$- maka andaian bagi nombor yang tepat ialah 78;.. 1ips 0 ,ombor pertaruhan bernilai lebih dari :M7 perlu digandakan pengiraan nya. Digit !Double Impact$ iaitu digit / jika digandakan dengan 6 akan menjadi seperti berikut 0 Eika membeli :M6 akan menjadi * 6 ? / H 75 F 7 G 5 H /+ %1%LN Eika membeli :M8 akan menjadi * 8 ? / H 6= F 6 G = H /+ Eika membeli :M4 akan menjadi * 4 ? / H 8< F 8 G < H /+

Eika membeli :M; akan menjadi * ; ? / H 4; F 4 G ; H /+ Eika membeli :M< akan menjadi * < ? / H ;4 F ; G 4 H /+ Eika membeli :M= akan menjadi * = ? / H <8 F < G 8 H /+ Eika membeli :M5 akan menjadi * 5 ? / H =6 F = G 6 H /+ Eika membeli :M/ akan menjadi * / ? / H 57 F 5 G 7 H /+ Eika membeli :M7. akan menjadi *7. ? / H /. F / G . H /+ Dan seterus nyaNN.. Ini menunjukkan digit 78;. ada lah positi' kerana 7 G 8 G ; G . H /

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

Rah0ia N(#$(! 4545 Me#enangi Ha+iah Ketiga

.7 .6 .8

FLASH NUMBER . . . 6 7 5 . < <

. 5 6

. 5 =

.7 .6 .8

FIRST BOARD . . . 6 7 5 5 < <

. 5 6

. 5 =

10

.4 .; .< .= & #lah A )epala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

. 6 ; . ; 6 7 < = ; = 8 5 6= 87 5 / 4 LAST BOARD 7 / 5 7 = / 6 . 4 8 / < 8 ; 5 4 . / = 7 < 5 7 / 4 5 3 5 / O

7 . / 5 65 7. 4 6 5 5 4 < 5 6 5 O

; 4 8 ; 86 ;

.4 .; .< .= & #lah B CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Petunjuk

. 6 ; 7 . ; 6 . 7 < = / ; = 8 5 7< 6= 87 65 86 ;4 <6 ;< <4 7.5 764 776 765 67< 645 664 6;< 486 4/< 445 ;76 5<4 //6 5/< 7.64 7=65 7/54 7=/6 6.45 84;< 8/<5 8;54 4./< </76 =/8< =7<5 57/6

; 4 8 ; 86 <4 765 6;< ;76 7.64 6.45 4./< 57/6

H !aian ,ombor yang terdapat pada tiket ialah 5=76- 5==;- 55;.- 5/7=- 5/;/ &etelah 2lash ,umber dimasukkan- jumlah yang dihasilkan ialah 5- /- 4- 7.- ; Pencarian dilakukan secara !,ormal %ttitude$ *? 6+ kerana terdapat 7 digit sebagai kepala iaitu Digit 5. Pan+ an 6.. &emua nombor yang dibeli bermula dengan angka 5. Diperingkat ini pencarian menjadi mudah Dan tidak perlu merujuk kepada nombor :elati9es. :ujuk sahaja kepada semua ja(apan 2lash ,umber untuk di jadikan :elati9es. Ea(apan 2lash ,umber ialah 5- /- 4- 7.- ; andingkan nombor pertaruhan dengan digit ja(apan dari 2lash ,umber. ,ombor pertaruhan yang mempunyai kekuatan dan paling hampir dengan ja(apan 2lash ,umber ialah 5/;/ kerana mempunyai kekuatan digit iaitu 8 digit yang sama dengan nombor pertaruhan. Panduan D6 #unakan bantuan ,ombor :elati9es untuk nombor pertaruhan pilihan iaitu 5/;/- )emudian masukkan ,ombor :elati9es kedalam Last oard. Ea(apan yang diperolehi ialah hanya 5/ sahaja. :ujuk semula kepada keseluruhan nombor pertaruhan. Pang layak di beri perhatian ialah nombor 5/7= dan 5/;/. Di sini mula berlaku !)iller ,umber$ !)iller ,umber$ ialah susunan nombor pertaruhan sama atau hampir sama dengan susunan ja(apan 2lash ,umber. Ea(apan 2lash ,umber H 5- /- 4- 7.- ;

11

)iller ,umber

H 5- /- O O

:elati9es dari 2lash ,umber ialah digit 4- 7.- ;- Diantara :elati9es digit bersamaan dengan nombor pertaruhan * 6 digit terakhir ialah ;+ Ea(apan seterusnya H 5- /- ; O 1indakan ialah mengambil prasangka untuk menambah . @ / pada digit terakhir iaitu 5/;.- 5/;7- 5/;6- 5/;8- 5/;4- 5/;;- 5/;<- 5/;=- 5/;5- 5/;/

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

Rah0ia N(#$(! .714 Me#enangi Ha+iah Sta!te!

.7 .6 .8 .4

. 7 6 5

FLASH NUMBER . 6 8 8 4 = = /

4 7 ; =

4 6 < 8

.7 .6 .8 .4

FIRST BOARD . . 6 7 8 8 6 4 = 5 = /

4 7 ; =

4 6 < 8

12

.; .< .= & #lah A )epala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

. 7 ; 7= 5 7 7 6 7 5

6 = 5 8 5 = 86 85 ; 77 H 6 LAST BOARD . 5 . 6 . 4 < . = .

< 5 < 8= 7. H 7 5 4 5 . 4

< 8 7 6; =

7 7

= =

. .

5 5

.; .< .= & #lah B CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Petunjuk

. 7 ; 7= 84 <5 78< 6=6 ;44 7.55 67=< 48;6 5=.4

6 5 5 86 <4 765 6;< ;76 7.64 6.45 4./< 57/6

= 8 = 85 =< 7;6 8.4 <.5 767< 6486 45<4 /=65

< 5 < 8= =4 745 6/< ;/6 7754 68<5 4=8< /4=6

< 8 7 6; ;. 7.. 6.. 4.. 5.. 7<.. 86.. <4..

H !aian ,ombor yang terdapat pada tiket ialah 7<;/- 7<<5- 7<=<- 7=.5- 7=65 &etelah 2lash ,umber dimasukkan- jumlah yang dihasilkan ialah 5- ;- 77- 7.- = Diperingkat ini 2lash ,umber ada lah sebagai Q)iller$ kerana tiada nombor yang terdapat pada tiket yang sepadan dengan 2lash ,umber. Ini ada lah peringkat yang sukar kerana tindakan selalu nya ialah mengabaikan tiket ini. &ecara keseluruhan nya tiket ini ber'ungsi sebagai ,egeti'. %pa yang perlu dilakukan diperingkat ini ialah mengecilkan 2lash ,umber seperti berikut 0 5- ;- 77 H *7G7H6+- 7. H *7G.H7+- =. )ini 2lash ,umber telah menjadi 5- ;- 6- 7- =. Pemerhatian secara kasar boleh memberi bantuan jika anda merujuk kepada :elati9es dimana :elati9es 7.55 mempunyai 8 digit yang hampir sama dengan nombor 7=.5. &oalan 0 Mengapa 2lash ,umber perlu dikecilkanO Ea(apan 0 2lash ,umber dikecilkan kerana ja(apan 7. bersamaan dengan :elati9es 7.55. &eterusnya masukkan relati9es kedalam Last oard. &etelah kesemua :elati9e yang mempunyai kekuatan dimasukkan kedalam Last oardanda mendapati ja(apan nya ada lah tepat dengan nombor yang terdapat pada tiket. Peringatan 0 &ecara kasar tiket ini ada lah ,egeti'. Eika anda mempunyai banyak nombor yang perlu diproses- mungkin anda akan mengabaikan tiket ini kerana ingin menjimatkan masa. 1erbukti tindakan untuk mengabaikan tiket tersebut tidak merugikan anda kerana jarang tumpuan akan diberikan kepada tiket yang status begini. Ianya hanya berkesan jika anda mempunyai (aktu dan membuat pengecilan kepada 2lash ,umber.

13

Pemahaman seterusnya ialah sebarang ja(apan yang terdapat pada 2lash ,umber yang masih mempunyai 6 digit masih boleh dikecilkan seperti contoh yang diberikan. 77 H 7 G 7 H 6 dan 7. H 7 H . H 7 PJ& 0 1iket begini ada lah 7..B 1ID%) mempunyai sebarang kategori hadiah utama.

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

%(nt(h N(#$(! 2.13 Me#enangi Ha+iah %(n0(lati(n

.7 .6 .8

FLASH NUMBER . = 7 6 ; / . . =

= 5 /

6 4 4

.7 .6 .8

FIRST BOARD . = 7 6 ; / . . =

= 5 /

6 4 4

14

.4 .; .< .= & #lah A )epala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

/ 6 4 . 6 < 5 . < 8 7 6 66 7= 8; 4 5 5 LAST BOARD 7 7 6 7 4 . 7 . 5 ; 8 = 8 ; 5 ; < 8 4 8 ; 8 8 7 7 . .

/ . < 8 46 < . 5 5 < 4 6 6 ; MF

< 7 6 / 65 7.

.4 .; .< .= & #lah B C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 Petunjuk

/ 6 4 / . 6 < . 5 . < < 8 7 6 8 66 7= 8; 46 44 84 =. 54 55 <5 74. 7<5 7=< 78< 65. 88< 8;6 6=6 ;<. <=6 =.4 ;44 776. 7844 74.5 7.55 664. 6<55 657< 67=< 445. ;8=< ;<86 48;6 5/<. 5=.4

< 7 6 / 65 ;< 776 664 445 4/< 7=/6 8;54 =7<5

H !aian ,ombor yang terdapat pada tiket ialah 8.75- 8.86- 87.;- 877/- 874/ &etelah 2lash ,umber dimasukkan- jumlah yang dihasilkan ialah 4- 5- 5- <- 7.. Ea(apan dari 2lash ,umber menghasilkan digit 5 sebagai !Double Impact$. &ecara kasar anda tidak menemui kepala yang tepat dengan nombor yang terdapat pada tiket pertaruhan. ,amun oleh kerana ianya ada lah tiket positi' kerana mempunyai Double Impact- anda perlu membuat analisis selanjutnya. Langkah seterusnya pencarian perlu dilakukan secara !,ormal %ttitude$ *? 6+ untuk mendapatkan :elati9es. %nda perlu mencuba setiap nombor yang ada dalam tiket untuk membuat perbandingan nombor mana kah yang mempunyai kekuatan. 3ontoh diatas anda telah memilih nombor pertaruhan 87.; untuk di analisis kerana mempunyai lebih banyak :elati9es jika dibandingkan dengan lain lain nombor pertaruhan. Masukkan :elati9es kedalam Last oard dan dapaatkan perbandingan kelayakkan. Ea(apan yang anda temui ialah 87. MF. ererti 8 digit pertama telah tepat kepada nombor 87.;. Langkah seterusnya nya ialah mengenali Q unker$. 1indakan anda ialag memasukkan digit . sehingga / kedalam ! unker$. ,ombor yang kini terhasil ialah 87..- 87.7- 87.6- 87.8- 87.4- 87.;- 87.<- 87.=- 87.587./,ombor yang bertepatan dengan nombor pertaruhan ialah 87.;. Lntuk membuat >itR %nda perlu memisahkan setiap nombor dengan membuat

15

pembelian yang lain dimana 7 nombor untuk 7 tiket bagi mengenali kedudukan hadiah. S(alan 0 agaimana mengetahui kedudkan hadiahO &a8a9an 0 Daripada = barisan 2lash ,umber- barisan ke = memberi gambaran :elati9es kepada 87.; dimana 2lash ,umber barisan ke = ialah 8-7- 6- 8- /. Digit 8 dan 7 ada lah kekal kerana bertindak sebagai :elati9es kepada nombor pertaruhan 87.;. )ini Digit 2lash ,umber yang tinggal ialah 6- 8 dan / F 6 G 8 G / H 74 74 ialah F 7 G 4 H ; &ila rujuk pengenalan diba(ah.

7 H Pertama- 6 H )edua- 8 H )etiga- 4 H &tarter dan ; H 3onsolationR

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

Rah0ia N(#$(! 2--5 Me#enangi Ha+iah Pe!ta#a RM..11

FLASH NUMBER

FIRST BOARD

16

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah A )epala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

. . . . 6 = . . 6 8 6 6 6 6 7 6 7 7 7 < . 5 78 78 5 4 4 LAST BOARD 7 ; 8 7 < < 4 . / < < ;

. ; 6 6 6 5 ; 64 < < 4 < <

. 6 = 4 ; 5 8 6/ 77

8 MF

< <

< <

/ MF H !aian

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah B C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 Petunjuk

. . . . . 6 = ; . . 6 6 8 6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 5 7 < . ; 5 78 78 64 7< 6< 6< 45 86 ;6 ;6 /< <4 7.4 7.4 7/6 765 6.5 6.5 854 6;< 47< 47< =<5 ;76 586 586 7;8< 7.64 7<<4 7<<4 8.=6 6.45 8865 8865 <744 4./< <<;< <<;< 57/6

. 6 = 4 ; 5 8 6/ ;5 77< 686 4<4 /65 75;< 8=76 =464

,ombor yang terdapat pada tiket ialah 847=- 8;..- 8;64- 8;6;- 8<</ &etelah 2lash ,umber dimasukkan- jumlah yang dihasilkan ialah 5- 4- 4- <- 77. Ea(apan dari 2lash ,umber menghasilkan digit 4 sebagai !Double Impact$. &ecara kasar anda tidak menemui kepala yang tepat dengan nombor yang terdapat pada tiket pertaruhan. ,amun oleh kerana ianya ada lah tiket positi' kerana mempunyai Double Impact- anda perlu membuat analisis selanjutnya. Langkah seterusnya pencarian perlu dilakukan secara !,ormal %ttitude$ *? 6+ untuk mendapatkan :elati9es. %nda perlu mencuba setiap nombor yang ada dalam tiket untuk membuat perbandingan nombor mana kah yang mempunyai kekuatan. Perhatikan ja(apan yang dihasilkan oleh Double Impact iaitu :elati9es 7<<4. )edudukan digit << dari nombor :elati9es 7<<4 ada lah tepat dengan nombor pertaruhan 8<</. ererti nombor pertaruhan 8<</ perlu diberi perhatian untuk analisis seterusnya kerana 6 digit dari nombor 8<</ mempunyai kedudukan yang tepat berdasarkan dari :elati9es. Masukkan kesemua :elati9es kedalam Last oard dan ja(apan yang anda temui masih tepat kekal iaitu digit << berada dikedudukan yang sama dengan nombor pertaruhan 8<</. "leh kerana ini ada lah tiket yang mempunyai Double Impact dan pasti terdapat nombor pertaruhan yang positi'- maka anda harus membeli nombor 8<</ dalam 7 tiket sahaja untuk membuat kepastian. Diperingkat ini sekiranya anda masih inginkan kepastian- anda boleh membeli tiket lain dengan susunan nombor seperti berikut I M . @ / F << M . @ /F 1ips 0 Lntuk memudahkan pencarian anda hanya perlu menjadikan status nombor

17

pertaruhan menjadi seperti berikut H M F <</. S(alan 0 Mengapa perlu ditambah digit / di kedudukan akhir <<O &a8a9an 0 Lihat keseluruhan digit 2lash ,umber- digit / tidak ada tersenarai. Ini bererti nombor tersembunyi / ada lah tepat dengan kedudukan terakhir di nombor 8<</. Langkah seterusnya meletakkan digit 8 di hadapan <</ menjadi 8<</. S(alan 0 Mengapa digit 8 boleh berada di a(al nombor 8<</O &a8a9an 0 Double Impact ialah digit 4- jadikan sebagai bantuan petunjuk dan rujuk di barisan ke 4 2lash ,umber. Digit pertama di barisan ke4 ialah digit 8. ,ombor kini tersusun sebagai 8<</ dengan status hadiah pertama. S(alan 0 agaimana tahu 8<</ ada lah hadiah PertamaO &a8a9an 0 3ampurkan semua digit 2lash ,umber di barisan 4 F 8G6G6G6G4 H 78 F 7G8 H 4 >asil nya ialah nisbah 4 *Double impact+ 0 4 *2lash ,umber+ H 7 *Pertama+

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D


Rah0ia N(#$e! 2--5 Me#enangi Ha+iah Pe!ta#a RM/ : RM.

18

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah A )epala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

FLASH NUMBER . . 7 = 6 7 . . . 8 = 4 . 7 8 8 = < 8 8 5 7< 6. 68 = 6 ; LAST BOARD 8 4 ; 4 . / < / 7

7 / 7 7 5 5 ; 88 < < < 6

6 6 < / 8 . ; 6= /

8 8

< MF

< MF

/ MF

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah B C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 Petunjuk

FIRST BOARD . . 7 = 6 7 . . . 8 = 4 . 7 8 8 = < 8 8 5 7< 6. 68 86 4. 4< <4 5. /6 765 7<. 754 6;< 86. 8<5 ;76 <4. =8< 7.64 765. 74=6 6.45 6;<. 6/44 4./< ;76. ;555 57/6

7 / 7 7 5 5 ; 88 << 786 6<4 ;65 7.;< 6776 4664 5445

6 6 < / 8 . ; 6= ;4 7.5 67< 486 5<4 7=65 84;< </76

H !aian ,ombor yang terdapat pada tiket ialah 8<</ dengan nilai :M8... SSSPERHATIAN R erikut ada lah muslihat baru yang perlu dipelajari jika nilai tiket lebih dari :M7.... 3ontoh ialah :M8... atau dengan gandaan 8. &etelah 2lash ,umber dimasukkan- jumlah yang terhasil ialah H =- 6- ;- <- / dimana digit < dan / ada lah sama dengan nombor yang terdapat pada tiket pertaruhan. &impan digit < dan / dahulu. Penerangan akan dijelaskan kemudian. Ea(apan yang diperolehi dari Last oard setelah relati9es dimasukkan ialah digit 8 sebagai kepala. erikut ada lah bukti lain bagaimana digit 8 di istiharkan sebagai kepala. Digit ja(apan 2lash ,umber perlu di gandakan dengan 8 0 = ? 8 H 67 H 6 G 7 H 8 6?8H< ; ? 8 H 7; H 7 G ; H < < ? 8 H 75 H 7 G 5 H / / ? 8 H 6= H 6 G = H / Ea(apan 2lash ,umber dengan gandaan 8 ialah 8<<// Disini terdapat 6 ? Double Impact iaitu digit < dan digit /. 7. %nda telah perolehi kepala iaitu digit 8 6. %nda telah menyimpan digit < dan / kerana persamaan dengan nombor pada tiket

19

pertaruhan 8. Digit yang positi' kini ialah 8-<-/ dan anda perlu mencari 7 digit terakhir *bunker+ 1indakan 0 :ujuk semula 2lash ,umber asal H =- 6- ;- <- / H =G6G;G<G/ H 6/ H 77 H 6 ? 8 H < %nda telah menemui digit yang ke 4 iaitu digit < *bunker+ ukti 0 )ini kembali semula kepada digit < dan / yang anda simpan tadi sebagai rujukan 0 < G / H 7; H 7G ; H < * ukti digit ke4 ialah digit <+ &usunan terkini ialah 8 *kepala+- < *bunker+- *<-/ dari 2,+ Ha0il n"a 2--5 +engan teknik gan+aan 2 ;.

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

Rah0ia N( 54.7 Me#enangi Ha+iah RM2 : RM/

Draw No: 350/09 play the game 1st r!"#

14/02/2009 (SAT)

941$

20

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah A )epala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

FLASH NUMBER . . . . . < 8 6 6 4 / 5 . 6 = 5 . 7 < 8 < 67 7< 8. 8 = 8 LAST BOARD 7 8 4 7 . 6 7 / 6 7 / 5 4 . / = / 8 5 7 / / 4 7

. 6 7 6 < 6 6 7; < 4 4 . 4 < < 6 =

. . = = ; = ; 87 4

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah B C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 Petunjuk

FIRST BOARD . . . . . . < 6 8 6 6 7 4 / 5 6 . 6 = < 5 . 7 6 < 8 < 6 67 7< 8. 7; 46 86 <. 8. 54 <4 76. <. 7<5 765 64. 76. 88< 6;< 45. 64. <=6 ;76 /<. 45. 7844 7.64 7/6. /<. 6<55 6.45 854. 7/6. ;8=< 4./< =<5. 854. 57/6 =<5.

. . = = ; = ; 87 <6 764 645 4/< //6 7/54 8/<5 =/8<

H !aian ,ombor yang terdapat pada tiket ialah /47= :M;... atau gandaan ; &etelah 2lash ,umber dimasukkan- jumlah yang dihasilkan ialah 8- =- 8- <- 4. Ea(apan dari 2lash ,umber menghasilkan digit 8 sebagai !Double Impact$. &ecara kasar anda tidak menemui kepala yang tepat dengan nombor yang terdapat pada tiket pertaruhan. ,amun oleh kerana ianya ada lah tiket positi' kerana mempunyai Double Impact- anda perlu membuat analisis selanjutnya. Langkah seterusnya pencarian perlu dilakukan secara !,ormal %ttitude$ *? 6+ untuk mendapatkan :elati9es. %nda perlu mencari :elati9es yang mempunyai kekuatan dengan nombor yang terdapat pada tiket pertaruhan. agi tiket yang dibeli lebih dari nilai :M7...- tindakan anda ialah memadankan nombor ja(apan 2lash ,umber dengan nombor yang terdapat di tiket pertaruhan. Digit = dan 4 ada lah sama dengan digit yang terdapat di nombor pertaruhan. &impan digit = dan 4 untuk tindakan seterusnya. Ea(apan yang diterima terdapat :elati9es yang bersamaan dengan nombor pertaruhan. Masukkan :elati9es kedalam Last oard. 1indakan 0 7. 1iket dibeli dengan nilai :M;... dan bukan :M7... 6. :M;... bererti gandaan ;. Disini anda perlu gandakan ; nilai digit Double Impact yang terdapat pada 2lash ,umber. 2lash ,umber 0 8- =- 8- <- 4 *Digit = dan 4 masih dalam simpanan+ 8 ? ; H 7; H 7 G ; H < N.. *i+ 8 ? ; H 7; H 7 G ; H < N...*ii+ )ini terdapat )ing 3ontrol 8 digit yang sama iaitu <- <- <+ 1indakan jika bertemu )ing 3ontrol ialah H < G < G < H 75 H 7 G 5 H /

21

)ini Digit / ialah ja(apan )ing 3ontrol bererti kepala ialah /. %nda telah mempunyai 8 digit iaitu /- =- 4. Lntuk mencari digit terakhir&eterusnya kembali kepada digit = dan 4 yang anda simpan 0 = ? ; H 8; H 8G; H 5 4 ? ; H 6. H 6 G . H 6 *5G6H7.H7G.H7+ %nda telah menemui digit ke 4 iaitu 7 >asil nya ialah digit yang masih belum dipastikan susunan nya H =47 dimana digit / ialah kepala. / M=FM4FM7F. :ujuk 2lash ,umber ruangan 8 H 8667=. )ini susunan nya ialah digit 7-= berada di kedudukan ke8 dan ke4. Ea(apan tersusun ialah H / *kepala+- 4 *bunker+ dan *7-= Dari 2,+ H 54.7 +engan teknik gan+aan 3;. R < kan , antuan inary ialah H 3/68- 4=/%- 5..6- ./;5. 4=/% sama juga H 4=/ *7.+ :ujuk ar 3ode 5467 dimana % H 7.. Ea(apan ialah H 4=/ *7G.H7+ FF 4-=-/-7. Mengesahkan dengan sempurna iaitu 4 digit pada tiket pertaruhan adalah 14P%1R Lntuk mengesahkan kepala ialah /- rujuk 4=/% ke ,umber &ystem ialah "ctal H 48<86 H 4G8G<G8G6 H 75 H 7 G 5 H / ada lah kepala. B kti gan+aan 3 ata RM3.11 nilai tiket. 7. :elati9es di Last oard digit 7 terdapat ; dan digit / terdpat ; * digit / dan ; H Positi'+ 6. Digit = dan 4 @ padanan digit 2, dengan nombor pertaruhan

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D


Rah0ia N(#$(! 744. Menang Ha+iah Pe!ta#a Dala# Stat 0 Sa#a Ke9ala.

22

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah A )epala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

FLASH NUMBER . . 6 4 7 ; 6 7 5 ; 7 < . 6 = 5 . 4 . 5 ; 7/ 78 8= 7. 4 7. LAST BOARD 7 7 5 7 . 6 7 = / 7 < < 4 = 8 / 4 = = 7 < = = 4 4 4 MF

4 8 . 5 < 8 5 86 ; 4 4 6 4 < 7 5 7 7

< < 6 ; ; 7 8 65 7.

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah B C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 Petunjuk

FIRST BOARD . . 6 4 7 ; 6 7 5 ; 7 < . 6 = 5 . 4 . 5 ; 7/ 78 8= 85 6< =4 =< ;6 745 7;6 7.4 6/< 8.4 6.5 ;/6 <.5 47< 7754 767< 586 68<5 6486 7<<4 4=8< 45<4 8865 /4=6 /=65 <<;<

4 8 . 5 < 8 5 86 <4 765 6;< ;76 7.64 6.45 4./< 57/6

< < 6 ; ; 7 8 65 ;< 776 664 445 5/< 7=/6 8;54 =7<5

H !aian ,ombor yang terdapat pada tiket ialah =44.- =447- =446- =448- =444. &etelah memperolehi ja(apan dari 2lash ,umber anda tidak menemui sebarang petunjuk kepala tetapi anda telah menemui )ing 3ontrol iaitu 8 persamaan digit daripada ja(apan 2lash ,umber H 7.- 4- 7.- 5- 7.. &ebagaimana yang anda telahpelajari jika menemui tiket yang mempunyai status )ing 3ontrol maka ja(apan yang terdapat pada 2lash ,umber boleh terus merujuk kepada digit yang terdapat pada nombor pertaruhan. ererti digit 4 perlu anda simpan kerana mempunyai persamaan dengan nombor pertaruhan. 1indakan seterusnya ialah mencari :elati9es dan dimasukkan ke Last oard. Ea(apan yang ditemui didalam Last oard ialah = 4 MF 7. 1indakan 0 7. %nda telah mempunyai kepala = yang disahkan benar dari keputusan )ing 3ontrol. 6. %nda mempunyai digit 4 yang disimpan kerana setiap tiket yang mempunyai )ing 3ontrol hanya merujuk kepada digit ja(apan yang diperolehi dari 2lash ,umber. 8. %nda mempunyai ja(apan = 4 MF 7 yang diperolehi dari Last oard. )ini susunan yang perlu anda lakukan ialah masukkan digit 4 kedalam bunker dan hasil nya ialah 0 =447 yang memberi keputusan positi'. )edudukan digit =4 ada lah 7..B

23

tepat- hanya digit 47 atau 74 menjadi persoalan. %nda boleh membeli dua nombor tersebut dalam tiket yang lain untuk pengesahan terakhir. &amada =447 atau =474. Di(aktu ini anda perlu memastikan kedudukan kemenangan bagi nombor =447. 3ara nya 0 1ukarkan nilai 2lash ,umber ke inary 0 7. H %- 4 H 4- 7. H %- ; H ;- 7. H % Ea(apan nya ialah %4%;%. :ujuk kepada ,umber &ystem dan dibahagian "ctal anda akan memperolehi ja(apan H 644;786 F 6G4G4G;G7G8G6 H 67 H 6G7 H 8 Ea(apan 7 bererti pencalunan ke 7 kategori hadiah utama. *>adiah 7st sahaja+ Ea(apan 6 bererti pencalunan ke 6 kategori hadiah utama *>adiah7st atau 6nd sahaja+ Ea(apan 8 bererti pencalunan ke 8 kategori hadiah utama *>adiah 7st atau 6nd atau 8rd+ Diperingkat ini nombor =447 telah dicalunkan untuk berada di kedudukan hadiah utama. )edudukan bagi kategori Pertama- )edua atau )etiga hanya akan ditentukan se(aktu undian QLi9e Dra(T dan tidak dapat dipastikan oleh mana mana pihak. 1indakan seterusnya anda boleh membuat >it sebagaimana contoh yang akan diterangkan berikut.

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

Rah0ia N(#$(! 744. Menang Ha+iah Pe!ta#a Setelah Me#$ at Hit.

24

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah A )epala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

FLASH NUMBER 6 . 7 < ; / . 7 . = / = 6 . 5 ; . . 4 = 8 6< 66 65 5 4 7. LAST BOARD 7 < < 7 4 . 7 = / 7 . 6 = 7 <

8 6 . 4 7 6 4 7< = 4 5 6 4 5

6 7 < 7 4 8 7 75 /

= =

4 4

7-4 MF

4-7 4

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah B C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 Petunjuk

FIRST BOARD 6 . 7 8 < ; / 6 . 7 . . = / = 4 6 . 5 7 ; . . 6 4 = 8 4 6< 66 65 7< ;6 44 ;< 86 7.4 55 776 <4 6.5 7=< 664 765 47< 8;6 445 6;< 586 =.4 5/< ;76 7<<4 74.5 7=/6 7.64 8865 657< 8;54 6.45 <<;< ;<86 =7<5 4./<

6 7 < 7 4 8 7 75 8< =6 744 655 ;=< 77;6 68.4 4<.5 /67<

H !aian ,ombor yang terdapat pada tiket ialah =474- =447 &etelah dimasukkan 2lash ,umber- ja(apan yang diterima ialah 5- 4- 7.- =- / dimana terdapat digit = sebagai kepala dan digit = ada lah bertepatan dengan nombor pertaruhan yang terdapat pada tiket. Dengan menggunakan kaedah pengiraan ,ormal %ttidue iaitu ? 6- anda memperolehi :elati9es untuk dimasukkan ke dalam Last oard. Ea(apan yang anda terima diperingkat ini ialah 0 =4 MF 4. "leh kerana tiket dibeli lebih dari :M7... iaitu :M7.... bagi satu nombor pertaruhan maka nilai 2lash ,umber perlu menerima gandaan 7.. 5 H 5 ? 7. H 5. H 5G. H 5 4 H 4 ? 7. H 4. H 4G. H 4 7. H 7. ? 7. H 7.. H 7G.G. H 7 = H = ? 7. H =. H =G. H = / H / ? 7. H /. H /G. H / Ea(apan terbaru 2lash ,umber ialah 547=/ dimana masih menunjukkan digit = sebagai kepala dan tepat dengan digit kepala yang terdapat pada tiket. 1indakan seterusnya ialah menyusun semula digit iaitu = 4 MF 4 menjadi =474. Diperingkat ini anda mendapati nombor pertaruhan =474 ada lah tepat dan bakal menduduki hadiah utama. ,amun keputusan cabutan menyaksikan baha(a nombor

25

yang memperolehi hadiah utama ialah =447 dan bukan =474. Ualau apa pun anda boleh bertenang kerana salah satu diantara 6 nombor pertaruhan yang dibeli ada lah hadiah utama. >anya sebagai pengetahuan dalam pembelajaran- anda mungkin keliru bagaimana nombor =447 menerima hadiah utama dan bukan nombor =474. Ea(apan nya begitu mudah. Lntuk mengesahkan apa kah kedudukan nombor yang sebenar nya- anda boleh merujuk kembali kepada barisan 2lash ,umber = dan 4. )edua barisan ini memberi maklumat baha(a 6 digit terakhir ialah 47. %nda memperolehi 6 digit pertama iaitu =4 dan 6 digit kedua iaitu 47. Ini lah penerangan sebenar nombor =447 memperolehi hadiah utama. :enungan 0 1iket pertama yang anda beli memberi kekuatan kepada nombor =447 dan tiket kedua pula setelah membuat >I1 memberi kekuatan kepada nombor pertaruhan =474. Diperingkat ini keupayaan Pro Logic menjadi terbatas kerana perubahan nilai dari :M7... kepada :M;..... >anya untuk kepastian anda dan menjadikan contoh ini sebagai rujukan- anda boleh menyemak kembali tiket yang pertama dimana mempunyai bukti yang kukuh baha(a nombor =447 ada lah yang terbaik dibandingkan dengan lain6 lain nombor melalui bantuan ,umber &ystem.

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D


Rah0ia N(#$(! 1274 Pe!# tati(n Menang Ha+iah Ke+ a

26

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah A )epala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

FLASH NUMBER . . 6 4 7 ; 6 7 4 = 5 < . 6 = / < 8 . ; ; 66 68 86 4 ; ; LAST BOARD 7 . 5 7 4 . 6 . 4 5 = .

4 8 7 < < / ; 84 = 5 5 5 4

< < / 7 ; / ; 47 ;

. MF

8 MF

= MF

5 5

.7 .6 .8 .4 .; .< .= & #lah B C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 Petunjuk

FIRST BOARD . . 6 4 7 ; 6 7 4 = 5 < . 6 = / < 8 . ; ; 66 68 86 44 4< <4 55 /6 765 7=< 754 6;< 8;6 8<5 ;76 =.4 =8< 7.64 74.5 74=6 6.45 657< 6/44 4./< ;<86 ;555 57/6

4 8 7 < < / ; 84 <5 78< 6=6 ;44 7.55 67=< 48;6 5=.4

< < / 7 ; / ; 47 56 7<4 865 <;< 7876 6<64 ;645

H !aian ,ombor yang terdapat pada tiket ialah .=85- .=58- .8=5- .85=- .5=8 Ea(apan yang diperolehi dari 2lash ,umber ialah 4- ;- ;- =- ; dimana kini anda telah menemui 8 ? digit ; yang memberi potensi sebagai )ing 3ontrol. &ebagaimana biasa jika menjumpai tiket yang mempunyai )ing 3ontrol- digit yang terdapat pada 2lash ,umber hendak lah dipadankan dengan nombor pertaruhan yang terdapat pada tiket. Disini anda telah menjumpai digit = bersamaan dengan digit = yang terdapat pada nombor pertaruhan dalam tiket dan digit 4 boleh diabaikan. "leh yang demikian digit = perlu anda simpan dahulu. 1indakan seterusnya ialah menggunakan kaedah ,ormal %ttitude untuk mencari :elati9es. Ea(apan dari :elati9es hendak lah dimasukkan ke dalam Last oard. Ea(apan yang diperolehi dari Last oard ialah MF MF MF5. Diperingkat ini masukkan semula digit = yang anda simpan tadi ke kedudukan ke8 QbunkerT dan kini terhasil 6 digit terakhir iaitu MF MF=5. Eika anda buat perbandingan dengan nombor pertaruhan- nombor yang paling tepat ialah .8=5 kerana mempunyai persamaan di6 digit terakhir. ,amun begitu anda harus membuat pengesahan seterusnya seperti berikut. Pe!hatian0 1iket mempunyai status )ing 3ontrol bermakna satu diantara ; nombor pertaruhan ada

27

lah tepat dan positi'. %nda hanya perlu mencari pengesahan nombor manakah yang benar6 positi' diantara ; nombor pertaruhan yang ada. Dalam pemerhatian dua digit tera(al ialah .=- .8 dan .5. &emestinya pilihan anda ialah .8. Ualau apa pun pengesahan perlu dilakukan seperti berikut 0 #unakan bantuan ,umber &ystem. Masukkan Eumlah 2lash ,umber dan anda akan memperolehi ja(apan "ctal H 7.;6;<; F 7G.G;G6G;G<G; H 64 H 6G4 H < Perhatikan barisan < dimana 2lash ,umber ialah /<8//. %nda mendapati terdapat digit 8 dan berpandukan kaedah )ing 3ontrol- mana mana digit yang mempunyai persamaan dengan nombor pertaruhan hendak lah disimpan. )ini anda telah mempunyai 8 digit iaitu MF8=5. 1erakhir sekali ialah memasukkan digit . kerana anda tiada mempunyai lain pilihan selain dari digit .. ,ombor yang telah tersusun kini ialah .8=5.

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

MENGESAN NOMBOR TERSEMBUN=I

28

D!a8 N(, 23->15

/4././115 SAT

play the game .0t 9!i?e /n+ 9!i?e 2!+ 9!i?e 09e)ial 1140 4+,4 4235 ,4$+ ++13 #%& t
1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa

51+5 +202 193+ )(n0(lati(n 0$29 5130 3920 020+ 3933 $1 3 9 9,0$ 5353 +$9, $314

4,,1 2932 ++$$ 2$ , 3 0521

%li)k the 8inning n #$e!0 t( @in+ ( t 8hat the" #eanA

0 0 0 0 0 0 1 4 1 5 0 4 2 1 8 4 1 5 1 6 0 13 12 18 4 3 9 LAST B&ARD 3 4 5 1 7 9 3 0 7 6 9 1 9 2 1 7 1 6 3 3 + !"

%IRST B&ARD TIK'T N& : U(!a) T!*#t 3+$9 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 7 2 1 4 1 4 0 5 0 4 2 0 2 1 8 0 2 4 1 5 7 1 1 6 0 27 14 Jumlah 13 12 18 9 5 x2 26 24 36 x2 52 48 72 6 x2 104 96 144 2 x2 208 192 288 2 x2 416 384 576 2 x2 832 768 1152 6 x2 1664 1536 2304 8 x2 3328 3072 4608 6656 6144 9216 $ 9 7 !" #etu $uk

0 7 7 4 2 0 7 27 54 108 216 432 864 1728 3456 6912

0 9 2 0 0 2 1 14 28 56 112 224 448 896 1792 3584 7168

HURAIAN ,ombor yang terdapat dalam tiket pertaruhan ialah 8<=/- <<==- 8855- 5777- /444. Proses pertama ialah menguji setiap nombor tiket dengan kaedah 2lash oard. Ea(apan Double Impact / dan digit 8 sebagai 3ontroller SIMPAN DIGIT 2 SEBAGAI %ONTROLLER TIKET U<ian Tiket 2-75 ahagian pencarian relati9es terdapat beberapa 6 digit sama dgn nombor pertaruhan 8<=/ dan dimasukkan ke Last oard. Ea(apan yang diterima ialah 8 MF = MF. >asil dari ja(apan ini ialah 8- M. @ /F- =- M. @ /F- %nda perlu membuat

29

carta seperti diba(ah ini. 8.=4 8.=; 8.=< 8.== 8.=5 8.=/ 87=4 87=; 87=< 87== 87=5 87=/ 86=4 86=; 86=< 86== 86=5 86=/ 88=4 88=; 88=< 88== 88=5 88=/ 84=4 84=; 84=< 84== 84=5 84=/ 8;=4 8;=; 8;=< 8;== 8;=5 8;=/ 8<=4 8<=; 8<=< 8<== 8<=5 8<=/ 8==4 8==; 8==< 8=== 8==5 8==/ 85=4 85=; 85=< 85== 85=5 85=/ 8/=4 8/=; 8/=< 8/== 8/=5 8/=/ PETUN&UK B 2 CD7CD )ini sebanyak 7.. nombor telah dihasilkan. %nda perlu mengecilkan jumlah nombor tersebut dengan kaedan bantuan inary ,umber seperti berikut. inary ,umber ialah 0 8762- 546=- 76.6- /5=2. Dari bantuan inary ini- anda dapat melihat , 546= menghasilkan nombor seperti berikut 0 85=4- 85=6- 84=6, 8762 F 876*"ctal H7=+ F 8765 menghasilkan nombor seperti berikut 0 87=6- 87=5- 86=5 , 76.6 menghasilkan nombor seperti berikut 0 87=6- 87=.- 8.=6- 86=6 , /5=2 F /5=*"ctal H7=+ F /5=5 menghasilkan nombor seperti berikut 0 8/=5- 85=5 Dalam proses ini anda rujuk kembali digit 8 sebagai 3ontroller dan pilih ,8762 sebagai rujukan terakhir. Ea(apan nya ialah 87=6- 87=5- 86=5. %nda perlu membuat "C bagi 8 nombor tersebut. )eputusan 6=58 sebagai hadiah &tarter. U<ian Tiket --77
1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5 0 4 2 1 8 4 1 5 1 6 0 13 12 18 4 3 9 LAST B&ARD 1 6 6 6 6 5 7 1 6 0 7 7 4 2 0 7 27 9 4 6 8 %IRST B&ARD TIK'T N& : U(!a) T!*#t ++$$ 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 2 1 4 1 7 0 5 0 4 4 0 2 1 8 2 2 4 1 5 0 1 1 6 0 7 14 Jumlah 13 12 18 27 5 x2 26 24 36 54 x2 52 48 72 108 x2 104 96 144 216 x2 208 192 288 432 x2 416 384 576 864 x2 832 768 1152 1728 x2 1664 1536 2304 3456 x2 3328 3072 4608 6912 6656 6144 9216 #etu $uk 0 9 2 0 0 2 1 14 28 56 112 224 448 896 1792 3584 7168

8.=. 87=. 86=. 88=. 84=. 8;=. 8<=. 8==. 85=. 8/=.

8.=7 87=7 86=7 88=7 84=7 8;=7 8<=7 8==7 85=7 8/=7

8.=6 87=6 86=6 88=6 84=6 8;=6 8<=6 8==6 85=6 8/=6

8.=8 87=8 86=8 88=8 84=8 8;=8 8<=8 8==8 85=8 8/=8

+ 6

+ 6

$ !"

$ !"

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D


HURAIAN Ea(apan yang terdapat pada 2lash ,umber ialah << MF MF. &tatus tiket ialah Double Impact. unker memerlukan nombor tambahan seperti berikut << M.@/F M.@/F. %nda perlu membuat carta seperti diba(ah ini 0 <<.. <<7. <<6. <<8. <<.7 <<77 <<67 <<87 <<.6 <<76 <<66 <<86 <<.8 <<78 <<68 <<88 <<.4 <<74 <<64 <<84 <<.; <<7; <<6; <<8; <<.< <<7< <<6< <<8< <<.= <<7= <<6= <<8= <<.5 <<75 <<65 <<85 <<.5 <<75 <<65 <<85

30

<<4. <<;. <<<. <<=. <<5. <</.

<<47 <<;7 <<<7 <<=7 <<57 <</7

<<46 <<;6 <<<6 <<=6 <<56 <</6

<<48 <<;8 <<<8 <<=8 <<58 <</8

<<44 <<;4 <<<4 <<=4 <<54 <</4

<<4; <<4< <<4= <<;; <<;< <<;= <<<; <<<< <<<= <<=; <<=< <<== <<5; <<5< <<5= <</; <</< <</= PETUN&UK B --CDCD

<<45 <<;5 <<<5 <<=5 <<55 <</5

<<45 <<;5 <<<5 <<=5 <<55 <</5

,ombor didalam carta telah menunjukkan terdapat susunan nombor yang tepat iaitu <<==. ,ombor <<== memenangi hadiah &tarter 1eruskan pencarian dengan merujuk kepada inary ,umber seperti contoh pertama. )ini sebanyak 7.. nombor telah dihasilkan. %nda perlu mengecilkan jumlah nombor tersebut dengan kaedan bantuan inary ,umber seperti berikut. inary ,umber ialah 0 8762- 546=- 76.6- /5=2. Dari bantuan inary ini- anda dapat melihat , 546= menghasilkan nombor seperti berikut 0 <<54- <<56. <<5=- <<46- <<4=- <<6= , 8762 F 876*"ctal H7=+ F 8765 menghasilkan nombor seperti berikut 0 <<87- <<86- <<85- <<76- <<75 , 76.6 menghasilkan nombor seperti berikut 0 <<76- <<7.- <<6.- <<66 , /5=2 F /5=*"ctal H7=+ F /5=5 menghasilkan nombor seperti berikut 0 <</5- <</=- <<5=Dalam proses ini anda rujuk kembali digit 8 sebagai 3ontroller dan pilih ,8762 sebagai rujukan terakhir. Ea(apan nya ialah <<87- <<86- <<85- <<76- <<75. )ecilkan bilangan 4 digit dengan memasukkan 8 digit 3ontroller. Ea(apan nya ialah <<87- <<86- <<85. %nda perlu membuat "C bagi 8 nombor tersebut. )eputusan mendapati <<78 ada lah hadiah &tarter U<ian Tiket 2244
1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa %IRST B&ARD TIK'T N& : U(!a) T!*#t 33,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 1 4 1 7 2 1 4 5 0 4 4 0 5 0 2 1 8 2 0 2 1 4 1 5 0 2 4 1 1 6 0 7 1 1 6 13 12 18 27 14 Jumlah 13 12 4 3 9 9 5 x2 26 24 LAST B&ARD x2 52 48 3 3 2 8 x2 104 96 3 5 8 4 x2 208 192 x2 416 384 x2 832 768 x2 1664 1536 x2 3328 3072 6656 6144 3 3 , , 3 !" 8 8 #etu $uk 0 0 1 4 8 5 0 18 36 72 144 288 576 1152 2304 4608 9216 0 7 7 4 2 0 7 27 54 108 216 432 864 1728 3456 6912 0 9 2 0 0 2 1 14 28 56 112 224 448 896 1792 3584 7168

HURAIAN Ea(apan yang terdapat pada 2lash ,umber ialah 8 MF 55. &tatus tiket ialah Double Impact. unker memerlukan nombor tambahan seperti berikut 8 M.@/F 55. %nda perlu membuat carta seperti diba(ah ini 0 8.55- 8755- 8655- 8855- 8455- 8;55- 8<55- 8=55- 8555- 8/55. ,ombor yang bertepatan dalam tiket ialah 8855. Ualau bagaimana pun nombor 8855 tidak memenangi sebarang hadiah kerana kemungkinan ujud "9er Auote yang berlebihan. U<ian Tiket 4...

31

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa

%IRST B&ARD TIK'T N& : U(!a) T!*#t ,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 1 4 1 7 2 1 4 5 0 4 4 0 5 0 2 1 8 2 0 2 1 4 1 5 0 2 4 1 1 6 0 7 1 1 6 13 12 18 27 14 Jumlah 13 12 4 3 9 9 5 x2 26 24 LAST B&ARD x2 52 48 1 1 5 2 x2 104 96 1 7 2 8 x2 208 192 7 1 6 3 x2 416 384 x2 832 768 x2 1664 1536 x2 3328 3072 6656 6144 , 1 1 1 !" 1 !" !" #etu $uk

0 0 1 4 8 5 0 18 36 72 144 288 576 1152 2304 4608 9216

0 7 7 4 2 0 7 27 54 108 216 432 864 1728 3456 6912

0 9 2 0 0 2 1 14 28 56 112 224 448 896 1792 3584 7168

:elati9es tidak memberi sebarangbantuanpetunjuk. ,ombor 5777 ada lah status negeti'. Ljian 1iket /444
1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa %IRST B&ARD TIK'T N& : U(!a) T!*#t 9444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 1 4 1 7 2 1 4 5 0 4 4 0 5 0 2 1 8 2 0 2 1 4 1 5 0 2 4 1 1 6 0 7 1 1 6 13 12 18 27 14 Jumlah 13 12 4 3 9 9 5 x2 26 24 LAST B&ARD x2 52 48 x2 104 96 x2 208 192 x2 416 384 x2 832 768 x2 1664 1536 x2 3328 3072 6656 6144 9 4 4 4 #etu $uk 0 0 1 4 8 5 0 18 36 72 144 288 576 1152 2304 4608 9216 0 7 7 4 2 0 7 27 54 108 216 432 864 1728 3456 6912 0 9 2 0 0 2 1 14 28 56 112 224 448 896 1792 3584 7168

1idak ada sebarang:elati9es. ,ombor /444 ada lah negeti' juga. H !aian Te!akhi! &etelah kesemua tiket diproses nombor tersembunyi yang diperolehi ada lah 6=58 <<87 <<== Membuat "C dan memenangi &tarter Membuat "C dan memenangi &tarter ,ombor lurus dan memenangi &tarter

32

Langkah terakhir ialah membuat Placing. :ujuk kembali kepada inary ,umber iaitu 0 546=- <762- 76.6- /5=2. )ita mengetahui baha(a tiket mempunyai status Double Impact dan membuktikan baha(a nombor <<== ada lah tepat dan lurus. )ekuatan Double Impact membuktikan baha(a digit < ada lah tepat sebagai kepala dan hasil nya nombor <<== memenangi hadiah &tarter Eika rujuk kepada susunan inary ,umber- ja(apan tersembunyi yang dihasilkan ialah seperti berikut 546= akan menjadi <46= <762 F <76 *7; H <+ F <76< 76.6 akan menjadi <6.6 /5=2 F /5= *7; H <+ F <5=< ,ombor baru yang terjadi dari bantuan inaray ,umber ialah <46=- <76<- <6.6- <5=< Dalam keadaan begini anda tidak ada peluang lain selain membeli 4 nombor tersebut. )eputusan ja(apan pertaruhan memberi kemenangan >adiah )edua kepada nombor <6.6

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

MENGESAN NOMBOR TERSEMBUN=I MELALUI SHADOW NUMBER

33

D!a8 N(, 2-1>15

14>12>/115 ESUNF

play the game .0t 9!i?e /n+ 9!i?e 2!+ 9!i?e 09e)ial 42$$ 03+, 5313 1,53 523, 2453 1++2 0392 $511 5,13
1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

2335 00,$ 3,9, )(n0(lati(n 5++5 094+ 4,02 ,$39 4153 0410 ,+25 0$03 34,3 1+90
7 5 9 3 1 3 7 35 8 1 5 %IRST B&ARD 4 2 0 8 9 1 7 5 4 2 9 7 2 6 35 Jumlah 31 8 '3 93 '3 279 '3 837 '3 251 1 '3 753 3 1 3 5 8 0 5 0 22 66 198 594 178 2 534 6 4 6 0 8 8 2 3 31 7 5 9 3 1 3 7 35 105 315 945 283 5 850 5 4 0 9 7 4 9 2 35

2 1 4 8 3 6 1 5 0 5 8 8 2 0 8 7 5 2 6 0 3 31 22 31 4 4 4 LAST B&ARD 2 5 1 2 8 3

2 2

2 !"

2 !"

9 !"

#etu $uk

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D


-URAIAN ()m*)% T&ket + 0122. 1222. 2229. $220 T&ket mempu ya& status K& g ,) t%)l -a .)u*le Impa/t0 1a*u ga status & & -& pa gg&l 2ull 3)use (um*e%0 4leh ke%a a status t&ket & & p)s&t&56 maka t& -aka sete%us ya &alah me /a%& ke-u-uka )m*)% te%sem*u y&0 7ahs&a -&se*al&k t&ket & & &alah &a ya mempu ya& -&g&t te%sem*u y& ya g *akal mem*e%& ha-&ah pe%tama0 ,a%a me &la& t&ket ya g mempu ya& &la& pe%tama -a%& t&ket status 2ull 3)use &alah /ampu%ka kesemua &la& -&g&t 2lash (um*e% sepe%t& *e%&kut + 8Kes u tuk t&ket 2ull 3)use (um*e% saha$a9

34

464646868 : 28 : 10 : 1 I & mem*ukt&ka *ahawa te%-apat maklumat te ta g ha-&ah pe%tama0 Kae-ah ()%mal ;tt&tu-e t&-ak *)leh -&lakuka 0 1u aka <ppe% ,ase ;tt&tu-e &a&tu x30 7elat&=es ya g pe%lu -&masukka ke-alam >ast ?)a%- he -ak lah 7elat&=es ya g mempu ya& )m*)% kepala ya g sama -e ga )m*)% ya g te%-apat pa-a t&ket0 #&l&ha )m*)% &alah 22296 ke%a a -&g&t 2 pe%tama sama -e ga %elat&=es0 .&g&t pe%tama telah -&kesa &a&tu -&g&t 20 Te%-apat 3 *u ke% ya g pe%lu -&pe uh&0 ,a%a ya &alah + 2 !568"!163"!165" K& & ()m*)% ya g pe%lu -&susu aka me $a-& sepe%t& *e%&kut + ()m*)% ya g -&pe%)leh& -&se*ut se*aga& @ha-)w (um*e%0 @(2511 -a @(2835 -&ma a 3 -&g&t te%akh&% *ag& ke-ua )m*)% & & mas&h -alam musl&hat ya g pe%lu -&a al&sa melalu& *a tua (um*e% @ystem0 T& -aka sete%us ya &alah me gu$& )m*)% @( ya g telah -&$umpa& &a&tu 2511 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala 2 1 4 8 3 6 1 5 0 5 8 8 2 0 8 7 5 2 6 0 3 31 22 31 4 4 4 LAST B&ARD 1 1 5 7 1 1 7 5 9 3 1 3 7 35 8 4 0 9 7 4 9 2 35 8 2 8 1 5 2 7 6 31 217 151 9 1 3 5 8 0 5 0 22 154 107 8 754 6 4 6 0 8 8 2 3 31 7 5 9 3 1 3 7 35 245 171 6 4 0 9 7 4 9 2 35

Jumlah '7 '7 '7 '7 '7

Masuk Masuk Masuk Masuk @( Masuk

9 6

2 !"

5 5

1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 !" 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

#etu $uk 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

?l)/k (um*e% ?ag& Jawapa & & &alah + 0 5 1 0 1 2 3 4 1 5 1 0 1 2 3 4 2 5 1 0 1 2 3 4 3 5 1 0 1 2 3 4 4 5 1 0 1 2 3 4 5 5 1 0 1 2 3 4 6 5 1 0 1 2 3 4 7 5 1 0 1 2 3 4 8 5 1 0 1 2 3 4 9 5 1 0 1 2 3 4

5313 @ta%te% 8pe%m9 4153 ,) s)lat&) 8pe%m9

7511 @ta%te% st%a&ght 58136 1853 @ta%te% 8pe%m9

M)-al *ag& kesemua )m*)% has&l -a%& u$&a @(2511 &alah 7M100000

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

?& a%y (um*e% + 6070 " 60160 : 136

469E " 43236 : 186

4003 " 40003 : 76

E;45 " 165105 : 18

3as&l ya &alah 136 186 76 18

35

Masukka 13 ke-alam ?ase 16 : 236 Masukka 18 ke *ase 16 : 306 Masukka 7 ke *ase 16 : 7 I & ?e%e%t& !"51!" ha ya *)leh -&masukka -&g&t 7 saha$a ke%a a -&g&t 7 sama -e ga kepala pa-a )m*)% ya g te%-apat pa-a t&ket0 Jawapa yg te%susu k& & &alah 751 !"0 .&pe%& gkat & & a -a ha ya pe%lu mem*el& )m*)% 751 -e ga -&g&t te%akh&% *e%mula -a%& 0 A 90 Keputusa /a*uta $511 &alah @ta%te% T& -aka sete%us ya &alah me gu$& )m*)% @( ya g telah -&$umpa& &a&tu 2835 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala 2 1 4 8 3 6 1 5 0 5 8 8 2 0 8 7 5 2 6 0 3 31 22 31 4 4 4 LAST B&ARD 7 5 9 3 1 3 7 35 8 4 0 9 7 4 9 2 35 8 2 8 1 5 2 7 6 31 217 151 9 1 3 5 8 0 5 0 22 154 107 8 754 6 4 6 0 8 8 2 3 31 7 5 9 3 1 3 7 35 245 171 6 4 0 9 7 4 9 2 35

Jumlah '7 '7 '7 '7 '7

Masuk Masuk Masuk Masuk @( Masuk

2 !"

8 !"

3 !"

5 !"

#etu $uk

.alam u$&a & & k&ta t&-ak me emu& 7elat&=es u tuk 28350 7u$uk kem*al& kepa-a ?& a%y (um*e%0 Masukka 13 ke-alam ?ase 16 : 236 Masukka 18 ke *ase 16 : 306 Masukka 7 ke *ase 16 : 7 ?l)/k (um*e% *ag& $awapa & & &alah + 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 23286 2335 : 2335 1st #%&Be @t%a&ght 23396 2346 23406 2357 23516 2368 23626 2379 23736 2380 23846 2391 23956 2302 23066 2313 23176 2324

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

30

30286 3035

36

30 30 30 30 30 30 30 30 30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

30396 3046 30406 3057 30516 3068 : 0368 @ta%te% 30626 3079 30736 3080 30846 3091 30956 3002 30066 3013 30176 3024 72836 7285 73946 7396 74056 7407 75166 7518 76276 7629 77386 7780 78496 7891 79506 7952 70616 7013 71726 7174

M)-al *ag& kesemua )m*)% has&l -a%& u$&a @(2835 &alah 7M60000 @(2511 @(2835 JUMLA- M&DAL 7M100000 7M60000 K'UNTUN/AN 7M200000 7M26500000

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

T'KNIK M'N/'SAN N&MB&R T'RS'MBUN0I D'N/AN KA'DA- BL&1K DAN NUMB'R

37

11/03/2009 (Rabu) Pertama Kedua

361/09 Ketiga

2451 2742 4351 6424 0745 7857 9524 1753 2708

3630
Istimewa

0380 5759 5528 0753 7168 2074 6120 8538 9566

5201 4449
Sagu ati

9637 9814

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa

0 1 3 1 7 7 1 7 4 4 5 3 4 0 3 4 0 8 6 0 3 20 20 31 2 2 4 LAST B&ARD 2 6 2 2 5 6 5 2 4

4 3 4 7 0 0 2 20 2

%IRST B&ARD TIK'T N& : 4+42 2 0 1 8 1 7 8 1 7 5 4 5 8 4 0 5 4 0 5 6 0 41 Jumlah 20 20 5 x2 40 x2 80 4 x2 160 0 x2 320 8 x2 640 x2 1280 x2 2560 x2 5120

3 7 4 3 3 8 3 31 62 124 248 496 992 1984 3968 7936

4 3 4 7 0 0 2 20

2 8 8 5 8 5 5 41 82 164 328 656 1312 2624 5248

4 !"

+ 6

4 4

2 !"

#etu $uk

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

38

-URAIAN T&ket mempu ya& status K& g ,) t%)l &a&tu -&g&t 26 26 2 Jawapa *ag& ()m*)% 4642 &alah !"64!"
1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa 0 1 3 1 7 7 1 7 4 4 5 3 4 0 3 4 0 8 6 0 3 20 20 31 2 2 4 LAST B&ARD 2 5 6 5 1 2 7 9 3

@&mpa -ahulu0 Te%uska p%)ses )m*)% t&ket ya g la& 0


%IRST B&ARD TIK'T N& : 90$5 4 2 0 3 8 1 4 8 1 7 5 4 0 8 4 0 5 4 2 5 6 20 41 Jumlah 20 2 5 x2 40 x2 80 0 x2 160 0 x2 320 6 x2 640 x2 1280 x2 2560 x2 5120 5 !" 1 7 7 5 0 0 0 20 3 7 4 3 3 8 3 31 62 124 248 496 992 1984 3968 7936 4 3 4 7 0 0 2 20 2 8 8 5 8 5 5 41 82 164 328 656 1312 2624 5248

9 !"

0 !"

$ !"

#etu $uk

Jawapa pa-a >ast ?)a%-6 t&a-a 7elat&=es0 I & ?e%mak a t&ket pe%ta%uha )m*)% 9075 me gam*&l p%)ses ya g te%lalu pa $a g u tuk -& pe/ahka )m*)% %ahs&a0 J&ka t&-ak mempu ya& waktu6 te%uska me gu$& )m*)% sete%us ya0
1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa 0 1 3 1 7 7 1 7 4 4 5 3 4 0 3 4 0 8 6 0 3 20 20 31 2 2 4 LAST B&ARD 7 9 3 %IRST B&ARD TIK'T N& : 95$5 4 2 0 1 3 8 1 7 4 8 1 7 7 5 4 5 0 8 4 0 0 5 4 0 2 5 6 0 20 41 Jumlah 20 20 2 5 x2 40 x2 80 6 x2 160 x2 320 x2 640 x2 1280 x2 2560 x2 5120 5 !" 3 7 4 3 3 8 3 31 62 124 248 496 992 1984 3968 7936 4 3 4 7 0 0 2 20 2 8 8 5 8 5 5 41 82 164 328 656 1312 2624 5248

9 !"

5 !"

$ !"

#etu $uk

Jawapa pa-a >ast ?)a%-6 t&a-a 7elat&=es0 I & ?e%mak a t&ket pe%ta%uha )m*)% 9575 me gam*&l p%)ses ya g te%lalu pa $a g u tuk -& pe/ahka )m*)% %ahs&a0 J&ka t&-ak mempu ya& waktu6 te%uska me gu$& )m*)% sete%us ya0

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D


39

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa

0 1 3 1 7 7 1 7 4 4 5 3 4 0 3 4 0 8 6 0 3 20 20 31 2 2 4 LAST B&ARD 2 6 2 2 5 6 3 9 6 7 9 3

%IRST B&ARD TIK'T N& : 9+22 4 2 0 3 8 1 4 8 1 7 5 4 0 8 4 0 5 4 2 5 6 20 41 Jumlah 20 2 5 x2 40 x2 80 4 x2 160 0 x2 320 8 x2 640 6 x2 1280 x2 2560 x2 5120 2 !"

1 7 7 5 0 0 0 20

3 7 4 3 3 8 3 31 62 124 248 496 992 1984 3968 7936

4 3 4 7 0 0 2 20

2 8 8 5 8 5 5 41 82 164 328 656 1312 2624 5248

9 !"

+ 6

2 2

#etu $uk

Jawapa *ag& ()m*)% 9622 &alah !"62!"


1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa 0 1 3 1 7 7 1 7 4 4 5 3 4 0 3 4 0 8 6 0 3 20 20 31 2 2 4 LAST B&ARD 1 9 8 2 6 2 2 5 6 3 9 6 5 2 4 7 9 3 9 !" + 6 2 2

@&mpa -ahulu0 Te%uska p%)ses )m*)% t&ket ya g la&


3 7 4 3 3 8 3 31 62 124 248 496 992 1984 3968 7936 4 3 4 7 0 0 2 20 2 8 8 5 8 5 5 41 82 164 328 656 1312 2624 5248

%IRST B&ARD TIK'T N& : 9+24 4 2 0 1 3 8 1 7 4 8 1 7 7 5 4 5 0 8 4 0 0 5 4 0 2 5 6 0 20 41 Jumlah 20 20 2 5 x2 40 x2 80 4 x2 160 4 x2 320 0 x2 640 8 x2 1280 8 x2 2560 6 x2 5120 4 4

#etu $uk

Jawapa *ag& ()m*)% 9624 &alah !"624 K& & -& -apat& ha ya )m*)% 46426 96226 9624 a-a lah p)s&t&50 Jawapa %elat&=es *ag& )m*)%2 te%se*ut &alah !"64!"6 !"62!"6 !"624

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

40

?& a%y (um*e% &alah ?( 420; ;.E2 6.03 0918 4,T;> 41012 : 8 126757 : 28 66403 : 19 4430 : 11
11/03/2009 (Rabu) Pertama Kedua 361/09 Ketiga

2451 2742 4351 6424 0745 7857 9524 1753 2708

3630
Istimewa

0380 5759 5528 0753 7168 2074 6120 8538 9566

5201 4449
Sagu ati

9637 9814

Jawapa -a%& 2lash (um*e% &alah 26 26 26 46 5 .&ma a -&g&t 4 a-a lah kepala0 7u$uk kepa-a )m*)% ya gte%-apat pa-a t&ket ya g mempu ya& kepala -&g&t 4 &alah )m*)% 46420 I & *e%mak a )m*)% pe%ta%uha 4642 pe%lu -&*e%& pe%hat&a ke%a a mempu ya& kepala -&g&t 4 ya g tepat -e ga $awapa -& 2(0 1u aka ?l)/k (um*e% *ag& -&g&t $awapa !"64!"6 !"62!"6 !"624 8Tumpua -&g&t 26 46 6 sh$9 <$&a C1 !"64!" KE#;>; 7u$uk ?( KE#<T<@;( @<@<(;( 4 64 0 4 64 1 4 64 2 4642 6.03 .&g&t 6 tuka% l)kas& %u$uk ke-u-uka ?( : 6442 4 64 3 4 64 4 4644 .&g&t 6 tuka% l)kas& %u$uk ke-u-uka ?( : 4644 4 64 5 4 64 6 4646 .&g&t 6 tuka% l)kas& %u$uk ke-u-uka ?( : 4646 4 64 7 4 64 8 4 64 9 <$&a C2 !"62!" KE#;>; 4 62 4 62 4 62 4 62 4 62 4 62 4 62 4 62 4 62 4 62 7u$uk ?( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KE#<T<@;( @<@<(;(

4622 4624 4626 6.03

.&g&t 6 tuka% l)kas& %u$uk ke-u-uka ?( : 6422 .&g&t 6 tuka% l)kas& %u$uk ke-u-uka ?( : 6424 .&g&t 6 tuka% l)kas& %u$uk ke-u-uka ?( : 6426

41

<$&a C3 !"624 KE#;>; 4 62 4 4 62 4 4 62 4 4 62 4 4 62 4 4 62 4 4 62 4 4 62 4 4 62 4 4 62 4

7u$uk ?( 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 6.03

KE#<T<@;( @<@<(;(

.&g&t 6 tuka% l)kas& %u$uk ke-u-uka ?( : 6424

7u$uk kepa-a <$&a C16 C2 -a C3 6 $awapa ya g -&-apat& sama setelah -&*uat pus& ga -&g&t &alah 6424 Melalu& kesemua u$&a & &6 )m*)% p)s&t&5 ya g telah -&kesa -a -&susu &alah 6424 8,) s)lat&) 9 M)-al : 7M10006 Me a g 6424 @ta%te% 87M20000090 < tu g : 7M199000 4leh ke%a a t&ket mempu ya& status K& g6 te%uska p%)ses a -a -e ga <ppe% ,ase ;tt&tu-e 8x36 x76 x99

11/03/2009 (Rabu) Pertama Kedua

361/09 Ketiga

2451 2742 4351 6424 0745 7857 9524 1753 2708

3630
Istimewa

0380 5759 5528 0753 7168 2074 6120 8538 9566

5201 4449
Sagu ati

9637 9814

42

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa

0 1 3 1 7 7 1 7 4 4 5 3 4 0 3 4 0 8 6 0 3 20 20 31 2 2 4 LAST B&ARD 1 6 2 4 8 6

%IRST B&ARD TIK'T N& : 4+42 4 2 0 3 8 1 4 8 1 7 5 4 0 8 4 0 5 4 2 5 6 20 41 Jumlah 20 2 5 x3 60 x3 180 0 x3 540 0 x3 1620 x3 4860 x3 x3 x3 2 !"

1 7 7 5 0 0 0 20

3 7 4 3 3 8 3 31 93 279 837 2511 7533

4 3 4 7 0 0 2 20

2 8 8 5 8 5 5 41 123 369 1107 3321 9969

4 !"

+ 6

4 !"

#etu $uk

Jawapa -a%& >ast ?)a%- &alah !"6!"!"0 @&mpa -ahulu -a te%uska ke <ppe% ,ase ;tt&tu-e x7
1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa 0 1 3 1 7 7 1 7 4 4 5 3 4 0 3 4 0 8 6 0 3 20 20 31 2 2 4 LAST B&ARD %IRST B&ARD TIK'T N& : 4+42 4 2 0 1 3 8 1 7 4 8 1 7 7 5 4 5 0 8 4 0 0 5 4 0 2 5 6 0 20 41 Jumlah 20 20 2 5 x7 140 x7 980 x7 6860 x7 x7 x7 x7 x7 2 !" 3 7 4 3 3 8 3 31 217 1519 4 3 4 7 0 0 2 20 2 8 8 5 8 5 5 41 287 2009

4 !"

+ !"

4 !"

#etu $uk

43

T&-ak a-a se*a%a $awapa -& >ast ?)a%-0 ;*a&ka p%)ses & &0

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa

0 1 3 1 7 7 1 7 4 4 5 3 4 0 3 4 0 8 6 0 3 20 20 31 2 2 4 LAST B&ARD 1 6 2

%IRST B&ARD TIK'T N& : 4+42 4 2 0 1 3 8 1 7 4 8 1 7 7 5 4 5 0 8 4 0 0 5 4 0 2 5 6 0 20 41 Jumlah 20 20 2 5 x9 180 x9 1620 0 x9 x9 x9 x9 x9 x9 2 !"

3 7 4 3 3 8 3 31 279 2511

4 3 4 7 0 0 2 20

2 8 8 5 8 5 5 41 369 3321

4 !"

+ 6

4 !"

#etu $uk

@etelah mem*uat u$&a me ggu aka <ppe% ,ase ;tt&tu-e6 -&-apat& ke-u-uka ya g p)s&t&5 &alah !"6!"!"0 I & a-a lah *ahag&a ya g pal& g me a%&k6 selalu -&te%uska )leh paka% M#> $&ka me emu& t&ket K& g -a t&-ak mahu mem*ua g masa me ggu aka kae-ah ()%mal atau @u* ;tt&tu-e0 @e*aga&ma a ya g k&ta ketahu& $&ka t&ket status K& g keatas6 -&g&t ya g sete%us ya &alah *e%t& -ak se*aga& -&g&t petu $uk0 Jawapa 2( &alah 26 26 46 26 5 -&ma a -&g&t 4 -a 5 &alah -&g&t petu $uk0 Ke*a yakka p%)ses me ggu aka -&g&t petu $uk pa-a %ua ga ke5 tetap& $&ka mempu ya& masa *)leh me ggu aka %ua ga 4 -a 5 *ag& me gesa )m*)% pa aB 8#)-&um9 ya g te%sem*u y&0 7ua ga 4 2( ?l)/k (um*e% C1 ?l)/k (um*e% C2 7ua ga 5 2( ?l)/k (um*e% C1 ?l)/k (um*e% C2 @emaka 4 !" 5 6 7 8 4 4 4 4 5 5 5 0 0 0 ?l)/k (um*e% C2 5 3 7 !" 6 !" 6 6 7 7 6 7 8 6 7 9 6 7 3 3 3 3 3 3 5 !" 5 5 5 5 7 7 7 0 0 0 5 5 8 8

C1 ?l)/k (um*e% C1 5 3 7 6 !" !" 6 3 7 6 3 7 6 3 7 6 3 7

T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke

a a a a

T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke

a a a a

44

9 0 1 2 3 4

6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3

7 7 7 7 7 7

9637 : ,) s)lat&) T&-ak ke a T&-ak ke a T&-ak ke a T&-ak ke a T&-ak ke a

0 1 2 3 4 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7

5 5 5 5 5 5

T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke

a a a a a a

M)-al : 7M200006 Me a g 9637 ,) s)lat&) 87M6000090 < tu g : 7M40000

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D


11/03/2009 (Rabu) Pertama Kedua 361/09 Ketiga

2451 2742 4351 6424 0745 7857 9524 1753 2708

3630
Istimewa

0380 5759 5528 0753 7168 2074 6120 8538 9566

5201 4449
Sagu ati

9637 9814

@emaka 4 !" 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

C2 ?l)/k (um*e% C1 0 3 0 6 !" !" 6 3 0 T&-ak ke a 6 3 0 T&-ak ke a 6 3 0 T&-ak ke a 6 3 0 T&-ak ke a 6 3 0 T&-ak ke a 6 3 0 T&-ak ke a 6 3 0 T&-ak ke a 6 3 0 T&-ak ke a 6 3 0 3630 : 2 - #%&Be 6 3 0 T&-ak ke a

?l)/k (um*e% C2 0 3 0 !" 6 !" 6 6 0 7 6 0 8 6 0 9 6 0 0 6 0 1 6 0 2 6 0 3 6 0 4 6 0 5 6 0

8 !" 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke

a a a a a a a a a a

M)-al : 7M200006 Me a g 3630 2 - #%&Be 87M50000090 < tu g : 7M480000 #e $elasa + .a%& t&ket pe%ta%uha )m*)% 46426 90756 95756 96226 96246 ha ya )m*)% 4642 mem*e%& ha-&ah keme a ga 1 2 - #%&Be6 1 @ta%te%6 1 ,) s)lat&) : 7M7600000 Te%uska lag& pe /a%&a -e ga t&ket *e% )m*)% 9075 -e ga kae-ah <ppe% /ase ;tt&tu-e0

45

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa

0 1 3 1 7 7 1 7 4 4 5 3 4 0 3 4 0 8 6 0 3 20 20 31 2 2 4 LAST B&ARD 7 5 3

%IRST B&ARD TIK'T N& : 90$5 4 2 0 3 8 1 4 8 1 7 5 4 0 8 4 0 5 4 2 5 6 20 41 Jumlah 20 2 5 x3 60 x3 180 3 x3 540 x3 1620 x3 4860 x3 x3 x3 5 !"

1 7 7 5 0 0 0 20

3 7 4 3 3 8 3 31 93 279 837 2511 7533

4 3 4 7 0 0 2 20

2 8 8 5 8 5 5 41 123 369 1107 3321 9969

9 !"

0 !"

$ !"

#etu $uk

;*a&ka Te%uska lag& -e ga


1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa

)m*)% 9075

)m*)% 9575
0 1 3 1 7 7 1 7 4 4 5 3 4 0 3 4 0 8 6 0 3 20 20 31 2 2 4 LAST B&ARD 7 5 3 %IRST B&ARD TIK'T N& : 95$5 4 2 0 3 8 1 4 8 1 7 5 4 0 8 4 0 5 4 2 5 6 20 41 Jumlah 20 2 5 x3 60 x3 180 3 x3 540 x3 1620 x3 4860 x3 x3 x3 5 !" 1 7 7 5 0 0 0 20 3 7 4 3 3 8 3 31 93 279 837 2511 7533 4 3 4 7 0 0 2 20 2 8 8 5 8 5 5 41 123 369 1107 3321 9969

9 !"

5 !"

$ !"

#etu $uk

46

;*a&ka Te%uska lag& -e ga )m*)% 9622

)m*)% 9575

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa

0 1 3 1 7 7 1 7 4 4 5 3 4 0 3 4 0 8 6 0 3 20 20 31 2 2 4 LAST B&ARD 1 6 2 9 9 6

%IRST B&ARD TIK'T N& : 9+22 4 2 0 1 3 8 1 7 4 8 1 7 7 5 4 5 0 8 4 0 0 5 4 0 2 5 6 0 20 41 Jumlah 20 20 2 5 x3 60 x3 180 0 x3 540 9 x3 1620 x3 4860 x3 x3 x3 2 !"

3 7 4 3 3 8 3 31 93 279 837 2511 7533

4 3 4 7 0 0 2 20

2 8 8 5 8 5 5 41 123 369 1107 3321 9969

9 9

+ 6

2 !"

#etu $uk

7ua ga 4 2( ?l)/k (um*e% C1 ?l)/k (um*e% C2 7ua ga 5 2( ?l)/k (um*e% C1 ?l)/k (um*e% C2 @emaka 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

4 4 4 4

5 5 5 0 0 0 ?l)/k (um*e% C2 5 3 7 9 6 !" 9 6 7 9 6 7 9 6 7 9 6 7 9 6 7 9 6 7 9 6 7 9 6 7 9 6 7 9 6 7

3 3 3 3 3 3

7 7 7 0 0 0

5 5 8 8

C1 ?l)/k (um*e% C1 5 3 7 6 !" !" 6 3 7 6 3 7 6 3 7 6 3 7 6 3 7 9637 : ,) s)lat&) 6 3 7 6 3 7 6 3 7 6 3 7 6 3 7

5 !" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke T&-ak ke

a a a a a a a a a a

47

?ukt& kuat *ahawa )m*)% 9637 a-a lah p)s&t&5 emaka C2 ?l)/k (um*e% C1 ?l)/k (um*e% C2 4 0 3 0 0 3 0 9 6 !" !" 9 6 !" 9 6 3 0 T&-ak ke a 9 6 0

8 !" 8

T&-ak ke a

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D


1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk TIKET Jawapa 0 1 3 1 7 7 1 7 4 4 5 3 4 0 3 4 0 8 6 0 3 20 20 31 2 2 4 LAST B&ARD 1 6 2 9 9 6 %IRST B&ARD TIK'T N& : 9+24 4 2 0 3 8 1 4 8 1 7 5 4 0 8 4 0 5 4 2 5 6 20 41 Jumlah 20 2 5 x3 60 x3 180 0 x3 540 9 x3 1620 x3 4860 x3 x3 x3 4 !" 1 7 7 5 0 0 0 20 3 7 4 3 3 8 3 31 93 279 837 2511 7533 4 3 4 7 0 0 2 20 2 8 8 5 8 5 5 41 123 369 1107 3321 9969

9 9

+ 6

2 2
361/09

#etu $uk

11/03/2009 (Rabu) Pertama Kedua

Ketiga

2451 2742 4351 6424 0745 7857 9524 1753 2708

3630
Istimewa

0380 5759 5528 0753 7168 2074 6120 8538 9566 5 5 5 0 0 0 ?l)/k (um*e% C2 5 3 7 3 3 3 3 3 3 5 7 7 7 0 0 0 5 5 8 8

5201 4449
Sagu ati

9637 9814 4 4 4 4

7ua ga 4 2( ?l)/k (um*e% C1 ?l)/k (um*e% C2 7ua ga 5 2( ?l)/k (um*e% C1 ?l)/k (um*e% C2

@emaka C1 ?l)/k (um*e% C1 4 5 3 7

48

9 9

6 6

2 2

!" 7

T&-ak ke a

9 9

6 6

2 2

!" 5

T&-ak ke a

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D

TEKNIK MENGESAN NOMBOR TERSEMBUN=I STATUS DOUBLE IMPA%T

!ag"um
15/03/2009 (# ad) Pertama Kedua 363/09 Ketiga

5216

4323
Istimewa

7827 1268 6385 1676 7033

7869 5075 4724 5881 9602 5100 7875 1312 9335 9432 2800 7844

5202 7832 8382 1270

Sagu ati

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kepala Masuk Masuk Masuk Masuk

%IRST B&ARD N& : 2593. $,44. ,129. ,959. 9224 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 8 8 8 0 6 0 1 5 6 6 0 1 5 2 7 4 5 6 2 7 4 1 0 4 0 7 1 0 4 3 6 0 0 8 3 6 0 0 2 4 7 4 0 2 4 14 16 23 26 39 Jumlah 14 16 23 5 7 5 8 12 '2 28 32 46 LAST B&ARD '2 56 64 92 1 2 4 8 '2 112 128 184 1 4 7 2 '2 224 256 368 2 0 4 8 '2 448 512 736 2 9 4 4 '2 896 102 1472 4

0 8 6 5 0 0 7 26 52 104 208 416 832 166 4

0 8 6 6 7 8 4 39 78 156 312 624 1248 2496

49

Masuk Masuk Masuk TIKET Masuk

3 7 9 $ 7

5 1 9 , !"

8 6 8 4 4

4 8 4 4 4

'2 '2 '2

179 2 358 4 716 8

204 8 409 6 819 2

2944 5888

332 8 665 6

4992 9984

#etu $uk

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D


HURAIAN 1iket mempunyai status Double Impact ;- =- ;- 5- 76 dan mempunyai persamaan kepala dengan nombor pertaruhaniaitu =544. &ebagaimana yang diketahui tiket ini mempunyai nilai positi'. Lntuk membuat ujian- pilih nombor =544 kerana mempunyai kepala digit = yang bertepatan dengan ja(apan di 2lash ,umber.

U<ian 6.. )aedah lok ,umber =MF44 = = = = = = = = = = = MF . 7 6 8 4 ; < = 5 / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 >adiah 3onsolation Eumlah Menang Lntung Modal :M7... :M7... :M7... :M7... :M7... :M7... :M7... :M7... :M7... :M7... :M7.... :M<.... :M;....

inary ,umber 4D4 ;.2 26.7 </ 3 4<;78 H 7/ F ;.8=8 H 75 F 7=7..7H 7. F <4<=4 H 6= F ase 7< F "ctal H 87 ase 7< F "ctal H 8. ase 7< F "ctal H 6. ase 7< F "ctal H 4=

U<ian 6/ )aedah lok ,umber =MF44 = = = MF M87F M8.F 4 4 4 4 4 4 &, =844- =744 =844- =.44 :ujuk inary 4D4 4D4 &usunan 4=84- 4=74 4=84- 4=.4 Ea(apan Modal :M6... :M6...

50

= =

M6.F M4=F

4 4

4 4

=644- =.44 =444- ==44

4D4 4D4

4=64- 4.=4 4=44- 4==4

4=64 &tarter Eumlah Menang Lntung

:M6... :M6... :M5... :M6..... :M7/6...

Rahsia Dalam Seribu Rahsia 4D


RAHSIA MEN%IPTA SHADOW NUMBER ESNF &ebelum membeli sebarang nombor pertaruhan- anda harus mempunyai &hado( ,umber *&,+ untuk di lakukan ujian mengenal- mengecam dan mencari 4 digit mutakhir yang positi'. 4 Digit tersebut ada lah nombor ramalan 5.B tepat berdasarkan tiada halangan dari Q"9er VuoteT. "9er Vuote ialah satu muslihat dari data pusat undi 4D dimana keberangkalian nombor yang telah dipastikan keluar menjadi tersasar atau berubah kedudukan. Perubahan ada lah samada dari segi nombor atau pusingan nombor. &ebelum membuat &,- anda perlu membeli beberapa nombor yang dipanggil ait ,umber iaitu nombor yang akan mengumpan beberapa digit untuk mencipta &,. ait number mempunyai 8 kategori seperti berikut 0 ait ,umber perm64 ait ,umber perm76 ait ,umber perm< .768- 7684- 684;- 84;<- 4;<=- ;<=5- <=5/- =5/. ..77- 7766- 6688- 8844- 44;;- ;;<<- <<==- ==55- 55//- //.. ..76- 7768- 6684- 884;- 44;<- ;;<=- <<=5- ==5/- 55/.- //.7

Lntuk lebih memberi keputusan yang tepat- anda mesti membeli ait ,umber dalam keadaan ; nombor dalam satu tiket. 3ontoh ialah 0 Bait N #$e! 9e!#/4. 1iket D7 0 %nd perlu beli .768- 7684- 684;- 84;<- 4;<= F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D6 0 %nda perlu beli 7684- 684;- 84;<- 4;<=- ;<=5 F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D8 0 %nda perlu beli 684;- 84;<- 4;<=- ;<=5- <=5/ F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D4 0 %nda perlu beli 84;<- 4;<=- ;<=5- <=5/- =5/. F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ Bait N #$e! 9e!#./ 1iket D7 0 %nda perlu beli ..77- 7766- 6688- 8844- 44;; F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D6 0 %nda perlu beli 7766- 6688- 8844- 44;;- ;;<< F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D8 0 %nda perlu beli 6688- 8844- 44;;- ;;<<- <<== F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D4 0 %nda perlu beli 8844- 44;;- ;;<<- <<==- ==55 F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D; 0 %nda perlu beli 44;;- ;;<<- <<==- ==55- 55// F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D< 0 %nda perlu beli ;;<<- <<==- ==55- 55//- //.. F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ Bait N #$e! 9e!1iket D7 0 %nda perlu beli ..76- 7768- 6684- 884;- 44;< F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D6 0 %nda perlu beli 7768- 6684- 884;- 44;<- ;;<= F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D8 0 %nda perlu beli 6684- 884;- 44;<- ;;<=- <<=5 F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+

51

1iket D4 0 %nda perlu beli 884;- 44;<- ;;<=- <<=5- ==5/ F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D; 0 %nda perlu beli 44;<- ;;<=- <<=5- ==5/- 55/. F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ &ekira nya anda telah mahir- anda perlu membeli kesemua ait ,umber seperti yang terdapat dalam contoh diatas untuk mencipta &hado( ,umber. &hado( ,umber yang telah tercipta mampu memberi anda maklumat tentang nombor tersembunyi samada bagi kategori >adiah Ltama- &tarter atau 3onsolation. &hado( ,umber juga mampu memberi anda sekurang kurang nya 5 @ 7; nombor 4D tersembunyi yang mempunyai pelbagai kategori hadiah kemenangan. &ekiranya anda masih belum mahir dan tidak pasti- anda hanya perlu membeli ait ,umber seperti berikut 0 1iket D7 0 %nd perlu beli .768- 7684- 684;- 84;<- 4;<= F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D6 0 %nda perlu beli 8844- 44;;- ;;<<- <<==- ==55 F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D8 0 %nda perlu beli ;;<<- <<==- ==55- 55//- //.. F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D4 0 %nda perlu beli 7768- 6684- 884;- 44;<- ;;<= F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ 1iket D; 0 %nda perlu beli 44;<- ;;<=- <<=5- ==5/- 55/. F >arga :M;... *7 ,ombor :M7...+ ait ,umber perlu anda proses sebagaimana kaedah ,ormal %ttitude. &ila rujuk contoh yang diberikan.

52

Anda mungkin juga menyukai