Anda di halaman 1dari 14

KERTAS CADANGAN ( PROPOSAL ) KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Nama dan Alamat Sekolah

Nama Pengka !

Ta "k Ka !an Meningkatkan kemahiran psikomotor menggunting bagi murid tahun1 melalui Program Practice Makes Perfect dan Cut it Right

#$Pendah"l"an Pendidikan adalah satu proses pembentukan diri manusia. Setiap manusia akan mengalami proses ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pendidikan secara formal berlangsung disekolah, manakala pendidikan secara tidak formal berlangsung berterusan sepanjang hayat. Menguasai kemahiran merupakan salah satu proses dalam pendidikan. termasuklah kemahiran psikomotor sama ada motor halus atau pun motor kasar. !alam kajian ini, penkaji ingin mengetahui sejauhmana latih tubi yang diberikan mampu meningkatkan kemahiran psikomotor. emahiran ini

#$#$Re%lek&! Penga a'an dan Pem(ela a'an lal".

Pendidikan Seni "isual merupakan satu subjek penyuburan yang dapat memupuk minat murid serta dapat melahirkan kreati#iti murid dalam menghasilkan karya mereka. $amun begitu untuk menghasilkan karya%karya yang menarik, pelajar hendaklah menguasai kemahiran%kemahiran yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Pengalaman saya sebagai seorang guru Pendidikan Seni "isual, saya dapati terlalu banyak masalah yang saya dan rakan%rakan guru yang lain hadapi seperti masalah me&arna secara sekata, penggunaan ton &arna, perspektif dan sebagainya. Pada tahun ini saya telah ditugaskan untuk mengajar kelas SSR 'ahun 1. Sepanjang ( bulan

pengalaman saya mengajar kelas 'ahun 1, saya dapati masih ramai%murid saya belum mahir me&arna secara sekata. )da juga murid%murid yang tidak pandai memilih &arna yang bersesuaian dengan objek yang dilukis. $amun yang paling ketara sekali ialah masalah menggunting. *ni jelas terbukti apabila saya menyuruh mereka menggunting topeng muka, hampir +, peratus masih tidak boleh menggunting dengan betul dan kemas. Saya tertanya%tanya kenapa sehingga bulan Mac masih ramai yang belum menguasai kemahiran menggunting ini sedangkan keseluruhan murid ini adalah murid yang pernah memasuki tadika dan Pra Sekolah. )dakah mereka kurang latihan atau guru%guru mereka takut membenarkan mereka memegang gunting sehinggakan mereka tidak mempunyai kemahiran itu - Semasa proses menggunting berjalan, ramai murid%murid yang datang kepada saya dan berkata cikgu . saya tak pandai nak gunting ./ )da juga yang bergata cikgu . saya takut nak pegang gunting, takut luka . at rumah mak tak kasi main gunting/. 0ika ada pun murid yang yakin

menggunakan gunting tapi hasilnya tidaklah begitu memuaskan kerana hasilnya guntingannya tidak lurus dan bergerigi.

1leh kerana tidak berpuas hati, saya mengemukakan soalan kepada mereka, Mengapa kamu tak pandai menggunting - &aktu kamu tadika dan Pra Sekolah kan dah pernah buat semua ni -/ tetapi apa ja&apan yang saya terima adalah Masa dulu cikgu yang tolong guntingkan /. 2erdasarkan maklum balas yang saya terima ini, saya dapat buat kesimpulan yang murid%murid ini kurang kemahiran menggunting . Mungkin kerana bilangan mereka yang tidak ramai iaitu lebih kurang 11 orang sahaja dalam kelas jadi guru mudah membantu mereka meggunting kertas. 2ila saya tanyakan kepada guru Pra Sekolah mereka dahulu ja&abnya saya malas nak suruh mereka gunting sebab nanti lambat dan hasilnya tidak memuaskan hati saya, biar saya tolong guntingkan lagi pun mereka tak ramai. 0adi apa yang saya sangkakan memang benar. 2ahkan tinjaun saya terhadap mata pelajaran lain pun saya dapati maklumat yang sama iaitu 3 lambat kalau nak suruh mereka gunting, biar saya gunting siap%siap jadi mereka senang tampal sahaja. Saya rasa sebagai seorang guru Pendidikan Seni "isual saya perlu melakukan sesuatu. 4agipun belum terlalu le&at untuk saya perbetulkan keadaan ini. Saya berharap saya dapat melakukan sesuatu untuk meningkat kemahiran menggunting mereka supaya kemahiran ini nanti dapat mereka gunakan bukan sahaja untuk mata pelajaran Pendidikan Seni "isual tetapi juga untuk mata pelajaran lain yang memerlukan kemahiran ini.

#$) Re%lek&! So'otan L!te'at"'e.

Pembelajaran adalah bertujuan untuk memperolehi kemahiran, pengetahuan dan membentuk sikap. Melalui pembelajaran juga murid%murid dapat memperolehi maklumat, menggunakan maklumat, belajar sesuatu dan membuat sesuatu. Menggunting adalah suatu akti#iti yang mudah namun untuk menggunting dengan baik dan kemas, murid%murid perlu ada kemahiran. emahiran ini juga melibatkan pembelajaran. Murid%murid perlu belajar bagaimana cara untuk memegang gunting dan memberikan tumpuan kepada apa yang ingin digunting. emahiran

menggunting adalah kemahiran yang berkait rapat dengan kemahiran psikomotor kanak%kanak tersebut. Pembelajaran kemahiran psikomotor melibatkan proses dalam saraf deria dan proses motor di mana pembelajaran ini bertujuan untuk memperolehi maklumat, menggunakan maklumat, belajar sesuatu dan membuat sesuatu. Pembelajaran kemahiran psikomotor ini juga dikenali sebagai kemahiran deklaratif mengikut pandangan 5Merrieuboer, 16678 di mana pandangan ini berasaskan kepada kemahiran melihat apa yang perlu dilakukan dan akan dilaksanakan. 9ntuk menguasai kemahiran ini, kanak%kanak seharusnya mempunyai kesediaan psikomotor terlebih dahulu. esediaan psikomotor merujuk kepada kesediaan seseorang indi#idu melakukan akti#iti

di mana dalam akti#iti pendidikan seni #isual memerlukan koordinasi pergerakan otot.

emahiran motor merupakan pergerakan yang melibatkan otot%otot pada badan. Menurut Singer 516+78, beliau telah menghuraikan domain psikomotor mengikut kemampuan motor (motor abilities8, ciri%ciri afektif dan kemampuan kognitif. !omain psikomotor terbahagi kepada tiga komponen seperti emahiran Motor (Motor Abilities8, 'ugasan :i;ikal 5Physical Tasks) dan

'ingkahlaku Persepsi Motor (Perceptual-Motor Behavior).

emahiran motor pula dibahagikan kepada dua bahagian iaitu motor kasar dan motor halus 5Magill, 7<<18. emahiran motor kasar merupakan kemahiran yang melibatkan kumpulan emahiran motor halus merupakan

otot%otot kasar atau besar yang melibatkan banyak anggota.

kemahiran yang melibatkan kumpulan otot%otot kecil atau halus dan sukar dilihat. =alaubagaimanapun, terdapat kesukaran dalam mengaplikasikan sesetengah kemahiran bagi menentukan penggunan kumpulan otot kasar atau otot halus. 9ntuk menggunting dengan baik, murid%murid hendaklah mempunyai kemahiran motor halus yang melibatkan koordinasi mata dan tangan. Menurut >uttenlocher, 5166<, 166?8 kanak%
kanak merupakan indi#idu yang mempunyai perkembangan kemahiran motor yang cepat sama ada kemahiran motor kasar atau motor halus. Perkembangan kemahiran motor kasar dan kemahiran motor halus seorang kanak%kanak banyak bergantung kepada perkembangan otak, keseimbangan badan dan peningkatan koordinasi mata dan tangan kanak%kanak. kebolehan menga&al otot kecil

badan biasanya di kaitkan dengan kebolehan koordinasi bagi tindakan mata dan tangan bersama dalam menghasilkan gerakan manipulatif yang tepat. !alam Pendidikan Seni "isual kemahiran menggunting amat diperlukan terutamanya dalam membuat guntingan dan lipatan, membuat topeng, membuat anyaman dan sebagainya. Setiap murid seharusnya menguasai kemahiran ini untuk menghasilkan karya yang terbaik.. Setiap guru pula haruslah memastikan setiap muridnya menguasai kemahiran ini dengan baik kerana

kemahiran ini bukan sahaja diperlukan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni "isual tetapi juga untuk mata pelajaran lain yang memerlukan kemahiran menggunting ini. Menurut 4ansing 516+18 murid%murid di peringkat sekolah rendah lagi perlu diberi latihan untuk meningkatkan kemahiran psikomotor dalam penggunaan bahan dan peralatan.

4aura Chapman 516+@8 dan Afland 516++8 pula menyatakan pelajaran pendidikan seni harus boleh menerapkan latihan yang menggunakan kemahiran psikomotor untuk membuat pernyataan mengenai seni dan bertindak balas dengan meningkatkan keupayaan indi#idu sebagai seorang penggiat atau sebagai peminat seni. =alau bagaimana pun kemahiran menggunting ini bukannya sesuatu yang mudah bagi peringkat umur + tahun dan keba&ah kerana ianya melibatkan tumpuan antara koordinasi mata dan tangan. *ni adalah kerana perkambangan kanak%kanak ini adalah berbe;a mengikut tahap umur masing% masing. Menurut >ur&it; dan !ay 5 7<<1 8 perkembangan kanak%kanak ini dibahagikan kepada ( peringkat iaitu Peringkat manipulatif atau a&al kanak%kanak 57%, tahun8 , Peringkat membuat simbol 5 B%6 tahun 8 dan Peringkat Pra Remaja 5 1<%1( tahun 8 Pada peringkat a&al kanak%kanak iaitu antara peringkat umur 7 hingga , tahun, kanak%kanak ini tidak mempunyai ka&alan kepada pergerakan tangan mereka. Mereka akan memegang peralatan melukis mengikut gaya yang mereka sukai. Pada peringkat ini mereka tidak mahir untuk memegang gunting dan guntingan mereka adalah sesuka hati sahaja. =alau bagaimana pun pada peringkat membuat simbol iaitu pada peringkat umur B%6 tahun , ka&alan tangan mereka mula seimbang namun mereka perlu diajar untuk menguasai sesuatu kemahiran itu terlebih dahulu. *ni termasuklah dalam kemahiran menggunting. Murid%murid ini perlu diajar bagaimana cara untuk memegang gunting dengan betul serta dilatih untuk membuat guntingan dengan tepat dan kemas. 0ika kemahiran ini tidak dikuasai, mereka akan sukar untuk menggunting dengan baik dan kemas. )$* +ok"& Ka !an

Secara keseluruhannya saya mendapati murid%murid 'ahun1 ini menghadapai pelbagai masalah seperti masalah me&arna tidak sekata, penggunaan &arna yang tidak bersesuaian dengan objek yang dilukis serta tiada tona &arna pada lukisan mereka. $amun kelemahan yang amat ketara ialah manggunting dengan betul. 1leh itu saya ingin fokuskan kajian saya ini terhadap masalah penguasaan kemahiran menggunting. *ni adalah kerana kebanyakan mereka tidak dapat menggunting dengan betul dan kemas. Masalah yang timbul adalah C Murid%murid tidak pandai memegang gunting dengan betul Murid%murid tidak berani menggunting Murid menggunting tidak mengikut garisan yang telah disediakan. !engan membantu murid menguasai perkara%perkara di atas, saya yakin mereka boleh menggunting dengan baik dan kemas. !engan ini murid%murid dapat menghasilkan karya mereka dengan baik. Seterusnya kemahiran mereka ini dapat mereka gunakan dalam mata pelajaran lain selain dari Pendidikan Seni "isual.

,$* O( ekt!% Ka !an Setelah kajian permasalahan ini selesai dijalankan, murid%murid diharapkan dapat mencapai 1bjektif%objektif berikut C

i8

1bjektif 9mum Meningkatkan kemahiran psikomotor murid dalam kemahiran menggunting.


7

ii8

1bjektif khusus Murid%murid dapat memegang gunting dengan cara yang betul. Murid%murid dapat menggunting mengikut garisan yang disediakan. Murid%murid dapat menggunting dengan baik dan kemas.

(.1 Soalan ajian Secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk menja&ab soalan%soalan berikut Sejauhmanakah latih tubi yang diberi dapat meningkatkan kemahiran psikomotor menggunting bagi murid%murid 'ahun 1. -$* K"m."lan Sa&a'an ajian ini melibatkan 17 orang murid tahun 1 dari Sekolah ebangsaan Sungai 2uloh yang 5 ka&asan

keseluruhannya berbangsa Melayu serta sekolah yang terletak di luar bandar kampung 8

/$* Pe'lak&anaan Ka !an

2erdasarkan kepada permasalahan yang telah dinyatakan, saya telah memfokuskan kajian tindakan ini kepada perkara berikut C Mengenalpasti daerah kelemahan murid secara keseluruhan. Menentukan langkah%langkah serta akti#iti yang perlu saya jalankan. Menentukan cara atau kaedah yang sesuai untuk menjalankan akti#iti. :okus ini saya susun supaya murid%murid dapat mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan.

/$# Pe'an0angan T!ndakan /$#$# P'og'am 1 P'a0t!0e& make Pe'%e0t 2 2agi meningkatkan pencapaian murid melalui kelemahan yang telah saya kenalpasti, saya telah merangka lembaran kerja yang mengandungi pelbagai bentuk seperti segi empat, segi tiga, bulat dan sebagainya. *anya dijalankan selama 1< minit setiap minggu. Ca'a Pe'lak&anaan 18 Sebelum memulakan &aktu PDP setiap minggu guru akan mengedarkan lembaran kerja yang mengandungi bentuk%bentuk kepada murid .5 1 bentuk seminggu 8 78 Murid%murid diminta menggunting bentuk%bentuk tersebut. *ni dijalankan selama 1< minit sebelum &aktu PDP bermula. (8 2entuk%bentuk yang digunting akan disimpan oleh guru untuk digunakan membuat buku My Shapes Collection pada setiap minggu ke empat. ?8 Euru akan membuat penilaian dari hasil%hasil guntingan murid%murid ini.

Ra&!onaln3a
9

Melalui latihan menggunting selama 1< minit sebelum &aktu PDP ini murid%murid dapat meningkatkan kemahiran psikonotornya dalam membuat guntingan. !engan latihan demi latihan yang diberi, murid%murid akan dapat memahirkan diri mereka dalam kemahiran menggunting.

/$#$) P'og'am 1 C"t It R!ght 1 Melalui program ini murid dikehendaki menggunting gambar yang terdapat dalam lembaran kerja yang diedarkan. *anya dijalankan selama B< minit pada minggu pertama setiap bulan dalam tempoh kajian dijalankan. Ca'a Pe'lak&anaan 18 Murid me&arnakan gambar yang di beri terlebih dahulu sebelum mengguntingnya. 78 Murid menampalkan gambar yang telah digunting tadi ke atas kertas manila dan apabila selesai menampal semua gambar, murid akan mengguntingkannya sekali lagi. (8 Setiap hasil kerja murid ini akan dinilai oleh guru.

Ra&!onaln3a Melalui akti#iti%akti#iti ini murid dapat menggunting pelbagai bentuk mengikut garisan dengan baik dan kemas. 'ujuan murid%murid menggunting gambar atas manila kad supaya murid dapat meningkatkan lagi kemahiran menggunting dengan menggunting kertas yang lebih tebal.

/$) Pe'an0angan 0a'a meng"m."l data


10

/$)$# U !an P'a dan Po&t 9jian Pra diberi pada permulaan kajian untuk mendapatkan maklumat tentang bilangan murid yang menguasai kemahiran. !alam kajian saya ini saya akan memberikan murid tugasan untuk menggunting satu topeng muka dengan betul dan kemas.

/$)$) U !an Po&t 9jian Post ini akan diberi pada akhir kajian untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian murid setelah menjalani akti#iti%akti#iti yang dijalankan.

/$)$, Peme'hat!an dalam (!l!k da' ah &ema&a m"'!d4m"'!d men alankan akt!5!t! Pemerhatian dilakukan semasa kanak%kanak melalui proses menggunting dalam kelas. Pemerhatian dalam konteks kajian ini membolehkan pengkaji mengesan cara%cara murid memegang gunting dan menggunting . 1leh itu, setiap tingkahlaku kanak%kanak dan perbualan mereka semasa melakukan akti#iti menggunting bermain perlu dicatatkan selepas dibuat pemerhatian.

/$)$- Tem"("al dengan .ela a' dan g"'" 'emubual ini diberi kepada pelajar sebelum kajian dan selepas kajian. 'emubual untuk guru diberi selepas kajian dijalankan.

/$, Pe'an0angan 0a'a meng"m."l data


11

Maklumat dan data hasil temubual guru dan pemerhatian pengajaran guru di bilik darjah di buat secara diskriptif. 1leh itu, dapatan%dapatan kajian dipersembahkan secara kualitatif. Melalui pemerhatian, guru akan merekodkannya dalam borang rekod pemerhatian, seterusnya skor dari borang ini akan dikumpulkan dalam bentuk data dan ditunjukkan dalam bentuk graf. 2egitu juga dengan hasil temubual saya dengan pelajar dan guru%guru.

/$- Jad"al Pe'lak&anaan


12

6!l 1. 7. ,$ -$

Akt!5!t! Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data a&al Menulis Proposal kajian Merancang tindakan

Ta'!kh Pelak&anaan 7? :eb 7<17 1 Mac 7<17 , Mac 7<17

13

14

Anda mungkin juga menyukai