Anda di halaman 1dari 6

PERANCANGAN STRATEGIK (2014 2016) PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Isu
Tahap penguasaan teori dan kemahiran asas komputer kurang memuaskan

Masalah

Matla at

St!at"#$

I%&$'at(! P"%)a*a$a%
% pelajar yang lulus semua mata pelajaran Bilangan % pelajar mencapai semua A Gred Purata Sekolah (GPS

1. Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan dalaman dari segi kualiti dan kuantiti

1. Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas komputer

!ekerapan mengemaskini sistem "ail 1. Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini 1. Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia !ekerapan mengakses maklumat dalam komputer

Pengurusan panitia yang tidak teratur

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia

#. Merancang program yang sesuai $. Mem%eri pendedahan kepada guru %ukan opsyen &. Menilai kemahiran guru dalam P'P

Bilangan Program Panitia dalam setahun

Bilangan !ursus dalaman

Bilangan kali pencerapan seorang guru setahun

PELAN TAKTIKAL (2014)


PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Matla at O+,"'t$St!at"#$ ( ( ( Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas komputer Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Program terancang meli%atkan panitia) guru mata pelajaran dan pelajar

.$l

P"la% Ta't$'al (P!(#!a )


*atihan praktikal penggunaan komputer 0uangan1 sudut khas yang %erkaitan dengan TM! di makmal dan %ilik akses

Ta%##u%#,a/a+
Panitia mata pelajaran

T" *(h
+anuari , +un

K(s

Out*ut0has$l
Meningkatkan penguasaan kemahiran asas komputer Mem%eri pengetahuan dan galakan dalam penggunaan komputer dan internet untuk mengakses maklumat

KPI
-.% pelajar lulus ujian kemahiran Pelajar dapat mengakses maklumat menggunakan komputer dan internet dengan pantas

P"la% K(%t$#"%s$
!elas teori dan tayangan /ideo

Catata%

Panitia mata pelajaran da pelajar

Sepanjang tahun

0M 1.....

Mengakses %ahan dari sum%er internet

Matla at O+,"'t$St!at"#$

( ( (

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini Program terancang meli%atkan panitia dan guru mata pelajaran

.$l

P"la% Ta't$'al (P!(#!a )


Mengemaskini dan menyusun "ail

Ta%##u%#,a/a+

T" *(h
+anuari , 2isem%er

K(s

Out*ut0has$l
Maklumat terkini dan mudah diakses

KPI
2ata terkini setiap masa

P"la% K(%t$#"%s$
Maklumat disimpan dalam komputer

Catata%

1.

!etua panitia

0M 3....

Matla at O+,"'t$St!at"#$

( ( (

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia 1. Merancang program sesuai %agi guru mata pelajaran #. Mem%eri pendedahan kepada guru %ukan opsyen Program terancang meli%atkan panitia dan guru mata pelajaran

.$l

P"la% Ta't$'al (P!(#!a )


!ursus dalaman %agi guru %ukan opsyen

Ta%##u%#,a/a+
!etua panitia) guru TM!) penyelaras %estari dan penyelaras 45T

T" *(h

K(s

Out*ut0has$l
Guru yakin dan %erkemahiran dalam P'P

KPI
Guru mahir mengendalikan praktikal kemahiran

P"la% K(%t$#"%s$
!elas teori dan tayangan /ideo

Catata%

1.

+anuari , +un

0M 1.....

PELAN OPERASI
Na a P!(#!a Matla at1 O+,"'t$T" *(h Sasa!a% K(s La%#'ah 1 # $ ( ( ( ( ( ( P!(#!a Ku!sus P"%##u%aa% K( *ut"! &a% I%t"!%"t Meningkatkat tahap penguasaan teori dan kemahiran asas komputer Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan dalaman dari segi kualiti dan kuantiti +anuari hingga +un Pelajar Tahun 1 hingga 6 0M 1..... P!(s"s K"!,a Perlantikan +a7atankuasa semasa mesyuarat panitia Taklimat kepada pelajar Menghadiri program Penilaian1Post Mortem Ta%##u%#,a/a+ !etua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran !etua Panitia Guru Mata Pelajaran Pelajar !etua Panitia Guru Mata Pelajaran T" *(h Sekali Sekali 1 jam # kali dalam seminggu Selepas setiap akti/iti dilaksanakan Status0P"la% K(%t$#"%s$

&

Na a P!(#!a Matla at1 O+,"'t$T" *(h Sasa!a% K(s La%#'ah 1 # $ &

( ( ( ( ( (

M"%#" as'$%$ &a% M"%2usu% 3a$l Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini +anuari hingga 2isem%er !etua Panitia dan Guru Matapelajaran 0M 3.... P!(s"s K"!,a Ta%##u%#,a/a+ !etua Panitia Guru Mata Pelajaran !etua Panitia Guru Mata Pelajaran !etua Panitia Guru Mata Pelajaran !etua Panitia Guru Mata Pelajaran T" *(h Sekali Sekali Sekali Selepas setiap akti/iti dilaksanakan Status0P"la% K(%t$#"%s$

Perlantikan +a7atankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada Guru Matapelajaran Mempromosikan program , surat perlantikan kepada guru yang %erkenaan Penilaian1Post Mortem

Na a P!(#!a Matla at1 O+,"'t$T" *(h Sasa!a% K(s La%#'ah 1 # $ & 3

( ( ( ( ( (

Ku!sus Dala a% +a#$ Gu!u .u'a% O*s2"% Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Mem%eri pendedahan kepada guru %ukan opsyen +anuari hingga +un Guru Matapelajaran %ukan opsyen 0M #..... P!(s"s K"!,a Ta%##u%#,a/a+ !etua Panitia Guru Mata Pelajaran !etua Panitia !etua Panitia !etua Panitia Guru Mata Pelajaran !etua Panitia Guru Mata Pelajaran T" *(h Sekali Sekali Seminggu & jam Selepas setiap akti/iti dilaksanakan Status0P"la% K(%t$#"%s$

Perlantikan +a7atankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada guru Mempromosikan program , surat pem%eritahuan kepada guru %erkenaan Menghadiri program Penilaian1Post Mortem