Anda di halaman 1dari 405

ANTARA CINTA dan KELUARGA

oleh PURWATI Hidup akan menjadi indah selama kita masih memiliki dan be ada disampin! o an! "o an! #an! kita sa#an!i$ sepe ti anita #an! dimana dia masih memiliki kedua o an! tua$ adik dan kakak #an! selalu men!in!atkann#a dikala dia melakukan suatu kesalahan$ anita #an! masih be umu %& tahun dan duduk diban!ku sekolah '(K #an! dimana dia masih mele)ati masa* masa pube tas sama sepe ti #an! di asakan oleh emaja #an! lain+ Pada saat itu anita men#impan pe asaan sa#an! pada seo an! ,o)ok #an! be nama -And e.+tanpa dia sada i bah)a da i a)al dia masuk diban!ku sekolah '(K anita sudah dila an! oleh kelua !an#a untuk be pa,a an$tetapi anita tetap saja menentan! pe intah o an! tuan#a itu$anita dan and e menjalani hubun!an be pa,a an sudah hampi dua tahun+ /ia menjalani semua itu tanpa sepen!etahuan da i o an! tua anita$apakah ini kekon#olan da i sebuah ,inta 0 sepe ti ada pepatah kalau - Cinta itu 1uta - #an! bisa membutakan mata dan hati ba!i insan #an! me asakann#a sepe ti -Anita.+++ And e selalu ada disaat Anita membutuhkann#a$disaat anita me asa sedih dan baha!ia+mun!kin itu #an! membuat anita men!an!!ap and e adalah se!alan#a dalam hidup anita$ha i*ha in#a selalu dia jalani den!an and e meskipun me eka be pa,a an den!an ,a a lon! distan,e$ka ena and e beke ja dan sudah jelas jauh da i anita$$tetapi anita tidak men#ada i semua itu+ 'uatu ketika anita memasuki ban!ku pe kuliahan$da i sinilah kedua o an! tua dan kakakn#a men!etahui tentan! hubun!ann#a den!an and e melalui selule anita #an! be isi sms*sms da i and e #an! selama ini dia dan and e sembun#ikan$dan tanpa sepen!etahuan anita tiba* tiba and e be kunjun! ke umah anita$and e tidak pe nah mendapat espon baik da i kelua !a anita ka ena sudah da i a)al kelua !a anita tidak men#ukai dan men#etujui hubun!an me eka+ Pada saat itu kelua !a anita ma ah besa sampai a#ah dan ibu anita jatuh sakit men!etahui pe buatan anita #an! selama ini menentan! pe intah me eka mulai saat itulah anita dibe i pilihan anta a kelua !a$ kuliah atau pa,a + Pada suatu malam anita be ada pada pe asaan bin!un! den!an pilihan #an! dibe ikan oleh o an! tuan#a$$ dia tidak in!in melepaskan pa,a n#a tetapi dia ju!a tidak in!in melepaskan kelua !a dan kuliahn#a+tapi dia ha us menentukan pilihan #an! ha us dia ambil$ akhi n#a anita memilih kelua !a dan kuliahn#a dia be janji pada o an! tuan#a untuk tetap 2okus pada kuliah dan masa depann#a+ /ia tidak akan men!ulan!i kesalahan untuk #an! kedua kalin#a+ Akhi n#a anita seka an! be usaha untuk men!embalikan asa kepe ,a#aan o an! tuan#a pada di in#a dan dia be komitmen untuk selalu memandan! masa depann#a+ 33333333333333333333333333333333 sekian 4444444444444444444444444444444444 Cinta yang sebenarnya itu ialah cinta yang nantinya akan diberikan oleh Tuhan pada kita,dan cinta yang tanpa restu dari kedua orang tua tidak akan pernah abadi untuk selamanya.

Nama : PURWATI Email : watikyupz@yahoo.com

ANTARA CINTA dan SA A!AT


ANTARA CINTA dan 'AHA1AT
5leh 6 Eka 5,ta7 Hidup akan indah bila kita masih memiliki seseo an! #an! kita sa#an!i$ sepe ti 7ia$ 7ia masih memiliki o an! tua #an! sa#an! den!ann#a dan sauda a laki*lakin#a #an! san!at men!!emaskan #an! masih kelas 8 '/+ 'e ta tak luput mempun#ai seo an! sahabat #an! baik #an! selalu be sama ketika dia duka$ la a pun senan!+ 9ia mempun#ai sahabat dia be nama (ia dan Rahma+ Kemana*mana kami selalu be sama sepe ti la#akn#a besi dan ma!net #an! sulit dipisahkan+ (e eka pe tama kenal ketika pe tama (5' dan memulai sekolah di '(A$ Ketika itu Rahma duduk sendi ian dan tak sen!aja 9ia men!hampi in#a dan be kenalan+ 'etelah me eka be bin,an!*bin,an! ,ukup lama datan!lah seo an! anak pe empuan ,antik putih be tahi lalat di ba)ah bibi #an! tipis+ Tahi lalatn#a itu membuat )ajahn#a menjadi manis dan dise!ani oleh kaum Adam+

-Hai:+ Rahma dah lama nun!!un#a #ah000. kata pe empuan itu -Ea: lama ban!et$ kamu da i mana saja0000 kata Rahma -(aa2 #a,h aku be an!katn#a sian!$ soaln#a ban!unn#a kesian!an: hehehe. ja)ab Pe empuan #an! be bi,a a den!an Rahma sambil te sen#um+ -5a$untun!n#a ada 9ia #an! menemani aku di sini$ (i kenalin ini 9ia teman sekelas kita ju!a lho+ 5#a 7i kenalin ini teman satu ban!ku aku naman#a (ia. kata Rahma sambil mempe kenalkan temann#a+ -Kenalin aku 9ia$ aku dudukn#a di sampin! tembok dekat pintu sama 57ie. kata 9ia mempe kenalkan di in#a kepada (ia+ -Aku (ia$ lo) boleh tau lo tin!!aln#a dimana.00 Tan#a (ia kepada 9ia+ -Aku aslin#a 1anja ha jo$ tapi di sini aku n!ekost. ja)ab 9ia+ -Kapan*kapan kita main ke kostn#a 9ia$ Gimana$00 Rahma lo ju!a ikut #a,h.00 (ia melonta kan pe tan#aan kepada Rahma+

-Itu ide #an! ba!us kita selalu kumpul*kumpul ba en! di kosann#a 9ia$ Gimana kalau kita buat !enk saja0. usul Rahma+ -Aku setuju den!an pendapatmu+ Nanti kita buat kaos #an! sama$ tapi dipiki *piki nama !enk n#a apa #a,h.00 (ia men!!a uk*!a uk kepala #an! tidak !atal ka ena be!itu bin!un!n#a+ -Tapi maa2 teman*teman bukann#a !) menolak$ tapi aku bene *bene !ak setuju den!an pendapat kalian$ aku in!in be sahabat den!an kalian+ Tapi aku !ak suka buat !enk*!enk sepe ti itu$ takutn#a kalau kita buat !enk$ ban#ak teman*teman #an! ben,i dan i i+. jelas 9ia+ -;ah 9i$ tapi:::+. 'ebelum (ia melanjutkan pembi,a aann#a bel sekolah pun be bun#i tanda pese ta (5' kumpul di halaman sekolah untuk dibe ikan a ahan dan himbauan da i kepala sekolah+ 'un!!uh ibet dan susah kembali menjadi pese ta (5' ha us men!!unakan kostum planet #an! sun!!uh men#ebalkan itu sepe ti pake kaos kaki #an! be beda$tasn#a men!!unakan kanton! k esek$ ambutn#a di ikat lebih da i %< buah$sun!!uh membosankan dan men#ebalkan ketika dimoment*moment (5' sepe ti ini+ 'etelah kumpul di lapan!an Rahma dan (ia sen#um*sen#um sendi i$ dan aku bin!un! kenapa me eka sen#um*sen#um tanpa sebab+ Adakah sumbe n#a kenapa me eka sen#um* sen#um sendi i+ 'etelah aku pe hatikan te n#ata me eka te sen#um ketika melihat kakak 5sis+ /an kemudian aku be tan#a kepada Rahma$.Rah$ kamu dan (ia sen#um kenapa00. Tan#a 9ia den!an penasa an+ -Asal kamu tau aja #a 9i$ aku dan (ia itu n!e2ans ban!et sama anak kelas =*> itu$ te us !) jatuh ,inta sama ,o)ok itu katan#a sih naman#a /ana.+ ja)ab Rahma+ -;an! mana0. Tan#aku la!i+ -Itu #an! palin! ,akep sendi i$ 5a aku ju!a n!e2ens ban!et ama kakak 5'I' jan!an bilan! sama (ia #a,h kalo aku n!asih tau ke kamu$ aku itu n!e2ans ban!et sama Ka? @aenal sedan!kan (ia n!e2ens sama ka? Adit.+ jelas Rahma+ -oke#$ tenan! saja Rahma !) pasti !) bisa ja!a ahasia ini kok$ dijamin !ak bakal bo,o de,h::+. kataku+ -Aku pe ,a#a kok sama kamu:++ halah ka#a embe saja bo,o : + hehehehe.+ Rahma sambil keta)a Ketika as#ik be bi,a a te n#ata ban#ak pen!a ahan #an! dibe ikan oleh kepala sekolah$ sun!!uh men#esal sekali ku ini tidak menden!a kann#a+ Padahal ban#ak man2aatn#a ba!i kita khususn#a ba!i pelaja + 'etelah bebe apa lama kemudian pese ta (5' di buba kan+ 9ia sedan! be 2iki sepe tin#a enak sekali asan#a ketika menjadi anak '(A+ 'ama sepe ti #an! 9ia asakan saat ini 9ia in!in ,epat*,epat men!!unakan baju putih abu*abu dan a!a ,epat di esmikan menjadi mu id '(A$ asan#a lama sekali menun!!un#a )aktu sepe ti itu+

Apala!i$ umahn#a san!at jauh da i sekolah sun!!uh enakn#a jauh da i o an! tua dan bebas untuk pe !i*pe !i kemanapun #an! kita in!inkan be sama teman*teman ba un#a+ Tapi 9ia ha us bisa men!endalikan di i da i pe !aulan di Aaman edan sepe ti ini$ kalau kita men!ikutin#a maka kita akan masuk ke dalam ju an! ne aka #an! isin#a o an!*o an! be dosa+ Ki,auan bu un! mena i*na i di an!kasa$ 'un!!uh indah bila ketika memandan!n#a+ Embun pa!i men#ejukan hati 'eme bak )an!i ma)a membuat se!a pe asaan kita+ Indah#a alam ,iptaan tuhan #an! maha esa$ Tak ada #an! bisa menandin!in#a$Ka ena tuhan adalah san! kholik pen,ipta alam semesta+ Ri,uhan mu id*mu id '(A ba!aikan bu un!*bu un! #an! sedan! men#an#i*n#an#i+ (u id* mu id mulai be datan!an menuju sekolah untuk menuntut ilmu$ )alaupun ada #an! niat sekolah han#a in!in mendapatkan uan! jajan dan in!in memiliki ban#ak teman+ (u id*mu id be datan!an ada #an! naik moto $ sepeda$ naik bus mini$ an!kot$ dianta o an! tuan#a men!!unakan mobil$ adapun jalan kaki+ 1el sekolah pun be bun#i seba!ai tanda )aktu pelaja an dimulai+ (u id*mu id den!an tenan! belaja di sekolah+ Henin! sepi keadaan di sekolah ba!aikan tak be hunikan makluk$ 'epe ti di hutan sepi sun#i+ 1el isti ahat pun be bun#i$ mu id*mu id ba!aikan pasukan bu un! #an! kelua da i san!ka n#a menuju kantin !aul bu ijah+ Pe ut me eka te jadi pe an! dunia keti!a me eka be ebut makanan dan ,epat*,epat mendahulukan men!ambil makanan+ Aku tak na2su untuk pe !i ke kantin dan aku be anikan di i pe !i ke pe pustakaan+'etelah laman#a aku dipe pustakaan datan!lah seo an! ,o)ok !anten! #an! diidam*idamakan oleh Rahma sahabatku sendi i+ -Hai::+7i kok sendi ian saja disini+. kata ,o)ok itu #an! be nama /ana+ -;ah:+ teman*teman aku la!i ke kantin$ padahal aku diajak kekantin sama me eka$ tapi aku pen!enn#a pe !i ke pe pustakaan::+ hehehe. kataku pada /ana+ -5a:: kamu les di P ima Eta #a,h00. Tan#a /ana+ -Eah:++kok kamu tau si,h:. ja)abku+ -Kan aku ju!a les disitu$te us !) ju!a se in! me hatikan kamu lhoBB. kata /ana+ -(eman! kamu kelas = apa0$ kok !) !ak pe nah lihat kamu0. -Ruan! =*1+ oa$kamu uan! =*A #a0. -#apA:::+. Aku tak in!in dekat*dekat den!an /ana$ Tapi aku ju!a pun#a pe asaan sama /ana aku bin!un! kalau aku be dekatan sama /ana nanti Rahma ,embu u+ Kemudian ku pamit sama /ana+ -/an aku mau ke kelas dulu. kataku pada /ana+

-5)!:++eah 9i silahkan. Kemudian aku menuju ke kelas$ sebelum masuk ke kelas$ di jalan aku ketemu Rahma+ Aku men#apa Rahma den!an sen#uman+ Tapi apa #an! Rahma kasih padaku$ Rahma be sikap sinis+ Aku bin!un! kenapa Rahma be sikap sepe ti ini kepadaku$ Kemudian aku men,a i (ia+ Aku in!in menan#akan kepada (ia+ Tentan! sikap Rahma kepadaku+ 'etelah kutemukan (ia$ ku lan!sun! menan#akan kepada (ia+ -(i$aku boleh nan#a sesuatu kepadamu !ak0. tak sen!aja ai mataku membanji i )ajahku #an! lembut ini+ -Nan#a tentan! apa0. -Tadi aku ketemu Rahma$ aku n#apa dia$ Tapi dia ,uek$ malah dia be sikap sinis kepadaku$ Apa salahku (i.+ -Apa bena tadi kamu janjian sama /ana di pe pustakaan$ kok kamu bisa n!ehianatin sahabat sendi i si,h.+ -(i$ tadi itu$ aku !ak sen!aja ketemu /ana di pe pustakaan$ sumpah aku sebelumn#a !ak janjian$ tolon! bantuin aku$ untuk jelasin ke Rahma (i+.Aku memohon ke (ia a!a dia bisa bantuin aku untuk jelasin ke Rahma+ -#a,h udah:+!imana kalau pulan! sekolah !) temuin kalian be dua. -Te se ah kamu (i$ #an! pentin! Rahma tidak salah paham sama !). Kemudian setelah pulan! !) nun!!uin (ia dan Rahma di kantin !aul$setelah bebe apa lama aku nun!!uin mun,ulah me eka da i balik kelas+setelah aku melihat Rahma+Aku lan!sun! peluk Rahma dan aku teteskan ai mataku+kemudian aku memohon*mohon a!a Rahma mempe ,a#ai penjelasin #an! dibe ikan oleh aku padan#a+ -Rah$ plis den!a penjelasan aku$ aku !ak ada hubun!an apa*apa sama /ana$ mana mun!kin aku n!ehianatin sahabat sendi i+. -te us kenapa tadi kalian be dua ketemuan di pe pustakaan+. Tan#a Rahma+ -Aku !ak sen!aja ketemu di pe pustakaan Rah$ kalau kamu masih !ak pe ,a#a$ !imana kalau kamu nan#a lan!sun! sama /anan#a0. -o)!:::++#a,h de,h aku seka an! pe ,a#a kok sama kamu$ masa aku pe ,a#a sama o an! lain da ipada sahabat sendi i$ maa2in aku ju!a #a,h 9i$$.+ -(eman!n#a tadi siapa #an! bilan! sama kamu.+ -'udah$ !ak usah dibahas$ !ak pentin!.+ Aku bin!un! kenapa Rahma lan!sun! maa2in aku$ padahal aku ba u sebenta jelasin kapada Rahma+ le!an#a pe asaanku ini+

-(akasih Rah.+ Kemudian kami pun salin! be pelukan asan#a senan! ban!et ketika kami baikan kembali+ 'etelah pulan! sekolah$ Aku sepe ti biasa membuka kembali buku pelaja an+ 'etelah ku membuka buku$ tak sen!aja ku temukan se,a ik ke tas #an! be amplop+ Ku buka pe lahan* lahan$ tapi kenapa jantun!ku ikut be detak lebih ken,an!+ Kuba,a pe lahan*lahan+ /ea 9ia:+ IAinkan aku untuk be kata juju padamu$ 'ebelumn#a ku minta maa2 kalau aku sudah lan,an! men!i im su at ini+ Aku sada $ aku bukan apa*apan#a kamu+ Aku ju!a tak pantas memilikimu+ Tapi semakin ku pendam pe asaan itu$ semakin sesak asan#a dadaku ini kalau tak se!e a ditumpahkan+ Aku belum pe nah me asakan pe asaan sepe ti ini sebelumn#a+ Tapi tiap kali aku in!in melepaskan di i da imu$ Tapi tiap kali itu aku in!in semakin kuat untuk memelukmu+ /an aku me asa he an men!apa pe asaan ini han#a te jadi padamu$ men!apa tak tumbuh pada !asdis*!adis #an! lain$ 1a!i anak*anak lain mun!kin menilain#a$ (e eka lebih ,antik da imu0 Tetapi ini pe asaanku$ Aku just u suka padamu tak han#a ka ena ke,antikanmu$ Tapi ju!a ka ena inne beaut# mu sun!!uh mena ik ba!iku+ Aku tak a!u la!i memilih !adis sema,am kamu+ Kamu ini meman! tak ada duan#a di dunia ini+ 'udah bebe apa lama ku pendam pe asaan ini tapi ba u kali ini ku be anikan di i utuk men#atakan kalau aku -CINTA dan 'A;ANG.sama kamu+ (aa2kan aku kalau aku tak !entel sepe ti anak laki*laki lain #an! men!uta akan lan!sun! di depan )ajah dan be temu lan!sun! empat mata+ Tapi kalau kau mau a!a aku lan!sun! men!uta akann#a aku akan men,oba$ besok kita ketemu pulan! sekolah di kelas =*C+ 5 an! #an! men,intaimu Ad#tia P adana Put a Aku bin!un!$Aku tak tau ha us be buat apa+ Aku bin!un! memilih salah satu ini CINTA atau 'AHA1AT+ Kata*kata itu selalu men!!o#an!*!o#an! piki anku+ Aku pun#a pe saan sama /ana dan aku ju!a !ak mau men#akiti pe asaan sahabatku+ Kenapa bisa te jadi pada aku$ kenapa tidak (ia000 1ukan#a aku i i pada (ia$ tapi ka ena pe asaan bin!un! ini jadin#a aku tak sada men#alahkan (ia++++ #a tuhan tolon!lah di iku ini$ aku ha us be buat apa0+ Kemudian aku be 2iki $ aku sudah janji hidup dan matiku akan ku pe ta uhkan demi sahabatku #an! ku sa#an!+ Aku elakan /ana untuk sahabatku Rahma+ Aku tak in!n melihat sahabatku sedih+ Aku sudah pun#a keputusan$ aku !ak akan te ima /ana jadi pa,a ku$ Tapi aku akan be sujud di depan /ana dan be mohon*mohon a!a /ana mau jadi pa,a n#a Rahma+ D D D D D D sekian D D D D D D D D ,inta #an! sebena n#a adalah ketika kamu menitikkan ai mata dan masih peduli te hadapn#a++++,inta #an! sebena n#a adalah ketika dia tidak mempedulikanmu dan kamu masih tetap menun!!un#a den!an setia++++ ,inta #an! sebena n#a adalah ketika dia mulai men,intai o an! lain dan kamu masih bisa te sen#um dan be kata Eaku tu ut be baha!ia untukmu )ahai 'AHA1ATKUE

Nama 6 Eka 5,ta7 F1 6 saput i+ekaokta7ianiG#ahoo+,om Email 6 eka+okta7ianisaput iG#ahoo+,om T)itte 6 GE,,aNdulndul

A"ti #$%uah &ata 'T$man' ( C$"p$n P$"#aha%atan


%<+88 C$"p$n P$"#aha%atan 5ke ada ,e ita ba u la!i nih #aitu A"ti #$%uah &ata 'T$man' ( C$"p$n P$"#aha%atan #an! be kate!o ikan ) C$"p$n P$"#aha%atan 'emua ,e ita mempun#ai makna dan a ti masin! masin!$ biasan#a ,e ita diambil da i pen!alaman hidup ataupun 2iksi belaka$ tetapi #an! naman#a ,e ita pastilah mena ik untuk di simak+ Ce ita Hu!a men!!amba kan suasana hati seseo an! bia pun sedan! !alau ataupun sedan! senan!$ nah ,e ita kali ini be judul A"ti #$%uah &ata 'T$man' ( C$"p$n P$"#aha%atan $ ki a ki a sipenulis sedan! !alau atau sedan! senan! #a0 hehehe pasti pemba,a bisa menilai deh ,e ita ini sedih atau senan!+ 1aiklah ma i kita simak ,e ita #an! mena ik be ikut ini #aitu ARTI SE!UA &ATA 'TE*AN' Ka #a Annisa Anjani -Ami . itulah sebutan untuk di iku+ /a i lahi aku selalu diben,i oleh o an! #an! ada di dekatku+ 1ahkan sampai seka an! tidak ada #an! mau be teman den!anku+ (e eka se in! men#ebutku seba!ai anak ha am #an! tidak pun#a seo an! a#ah+ (eman! aku pun#a a#ah tapi entah kemana a#ah pe !i aku tak tahu dan ibuku telah menin!!al ketika aku be umu ti!a tahun+ (aka da i itu aku selalu diben,i den!an o an! lain+ Kini sudah )aktun#a ba!iku masuk ke sekolah untuk menuntut ilmu dan men,a i teman+ Tetapi apa hasiln#a0 ;an! ada han#alah ejekan dan ejekan da i anak*anak #an! lain+ Tujuanku untuk sekolah adalah menuntut ilmu+ Tapi$ aku te lahi den!an kemampuan #an! pa#ah+ Hadi$ apa #an! aku lakukan untuk menjadi hebat di sekolah selalu men!alami ke!a!alan+ Tapi aku tidak akan men#e ah untuk melan!kah maju+ Aku te us be usaha a!a aku menjadi pinta + Walaupun hasiln#a selalu bu uk$ aku tidak akan pe nah men#e ah+

A ti sebuah Kata ETemanE 'aat pulan! sekolah aku be tujuan untuk jalan*jalan di pasa + 'aat aku be henti di sebuah toko mainan$ aku me asa te ta ik den!an topen! #an! dipajan! di depan toko te sebut+ -Wo) BB topen! #an! ini ke en+. U,apku den!an asa senan!+ Tiba*tiba san! penjual topen! kelua dan me#u uhku pe !i+ -Pe !i sana anak ha am$ jan!an dekat*dekat toko ku+ Pasti kamu akan me usakkan semua ba an! #an! ku jual+. Ha)ab penjual toko te sebut+ -Tapi aku han#a melihat*lihat saja Paman+ Aku tidak ada niat untuk me usak ba an! da!an!an anda+. Ha)abku+ -Kalau kau in!in$ ini ambil sajaBB Cepat pe !ii BB. Ha)ab Penjual topen! den!an melempa kan topen! itu ke a ahku+ -Paman aku bukanlah sampah tempat kau membuan! topen! ini$ aku adalah Ami + Ami bukanlah tempat sampah. Te iak ku pada Penjual topen! te sebut+ 'uatu so e$ saat aku sedan! be jalan di dekat sun!ai$ aku melihat ada seo an! anak #an! duduk di tepi sun!ai te sebut+ /ia te us melihatku+ /en!an menatap matan#a aku me asakan bah)a dia men!e ti akan pe asaan dan keadaan #an! aku alami seka an!+ 'ejuju n#a aku in!in sekali untuk be henti dan be bi,a a den!ann#a+ Tapi aku malu untuk memulai be bi,a a den!ann#a+ Hin!!a pada akhi n#a$ aku memutuskan untuk tetap be jalan dan pe !i da in#a+ Keesokan ha in#a$ aku be temu den!ann#a la!i disekolah+ 'etelah aku pe hatikan dia san!at san!at san!at san!at san!at san!at ke en$ sehin!!a pa a anak pe empuan di sekolah te !ila* !ila den!ann#a+ /alam pelaja an di sekolah pun dia ju!a te masuk anak #an! pinta + 'ehin!!a dia membuatku semakin i i den!ann#a+ 'ejak saat itulah aku men!an!!ap dia adalah seba!ai i7alku+ 'aat pe tama dia di sekolah aku san!at memben,in#a+ Tapi pada suatu ha i saat aku di bull# oleh /iki dan ka)an*ka)ann#a #an! te kenal palin! be kuasa di sekolah$ tiba*tiba dia datan! untuk menolon!ku+ Pe asaan ben,i #an! aku asakan kian ha i semakin men!hilan!+ Hust u asa n#aman be ada di dekatn#a lah #an! tumbuh di dalam hatiku+ (ulai saat itulah aku be kenalan den!ann#a se,a a esmi+ Te n#ata naman#a adalah E )ind+ 'ejak saat itulah kami menjadi teman dan an!!apanku seba!ai i7aln#a telah hilan! ditelan

)aktu+ 'aat be sama den!an E )ind$ aku me asa tidak sendi ian la!i+ /an akhi n#a aku men!e ti ba!aimana asan#a kasih sa#an! seo an! teman+ Pe temanan kami ba!aikan ikatan #an! tak akan putus+ (aka da i itu aku akan menja!a ikatan #an! E )ind be ikan padaku+ Ha i demi ha i aku lalui be sama den!an E )ind+ Ke ja kelompok be sama be main be sama+ /ia sudah aku an!!ap teman sekali!us sauda a #an! men!e ti akan keadaan #an! aku alami saat ini+ 'un!!uh baha!ia hatiku ka ena akhi n#a pe juan!anku untuk men,a i teman tidaklah be akhi den!an ke!a!alan+ Ini adalah kali pe tama aku be teman$ makan#a aku masih kaku saat be teman den!an E )ind+ 'uatu ha i di sekolah kami kedatan!an mu id ba u da i lua kota #an! han#a menetap sementa a disini$ naman#a Ra2a+ Kami san!at te kejud ketika melihat sikapn#a #an! san!at bu uk itu mun,ul+ 'ikapn#a sun!!uh san!atlah aneh dihadapanku+ Ketika aku sedan! susah men,a i teman$ dia malah me emahkan teman+ Tapi mun!kin dia belum te biasa sekolah disini+ 'uatu ketika$ saat Ra2a sedan! minum tiba*tiba E )ind menjatuhkan ai minum dan menumpahkan ai minum ke baju Ra2a+ Emosi Ra2a kian meledak+ Ra2a hendak menjatuhkan !elas te sebut pada E )ind$ untun! ada aku tahu kejadian itu+ 'e!e a aku be la i dan melindun!i E )ind+ Pe,ahan belin! itu melukai tan!an dan kaki ku+ Walaupun sakit$ tapi demi E )ind akan aku lakukan se!alan#a+ Ra2a be tan#a padaku+ -Kenapa kau melindun!i dia$ sedan!kan dia tidak pe nah menolon!mu 00. akupun menja)ab -Ka ena dia adalah temanku+. 'etelah menja)ab pe tan#aan te sebut aku se!e a pe !i ke UK' untuk men!obati lukaku+ Tapi setelah aku melihat ke belakan! te n#ata Ra2a te menun!+ Entah apa #an! dia piki kan+ 'etelah > bulan laman#a Ra2a be sekolah disini$ aku melihat pe kemban!an Ra2a sejak kejadian )aktu aku melindun!i E )ind dulu+ Ra2a #an! seka an! menjadi lebih pen#a#an! dan pe hatian pada temann#a+ /an tak te asa pula kini tiba saatn#a Ra2a untuk pindah ke kota #an! lain untuk pe !i den!an a#ahn#a+ 'ebelum dia pe !i kami sempat be temu dan be bi,a a sebenta sambil men!u,apkan selamat tin!!al+ -Ami te ima kasih atas pelaja an #an! kau be ikan padaku++. U,ap Ra2a den!an mata #an! be ka,a*ka,a+ -Ada apa kamu kok sedih !itu haa00 (eman!n#a aku pe nah be buat apa sama kamu Ra200. Ha)abku den!an he an+ -/ulu ba!iku teman han#alah sebuah kata #an! ke,il dan tidak be makna+ Tapi setelah aku be temu den!anmu$ aku men!e ti betapa be ha !an#a a ti kata te sebut+. 'aut Ra2a+ -Alhamdulillah$ akhi n#a kau men!e ti+ Aku ju!a ikut senan! bisa membantumu+ /ulu aku tidak pun#a teman sama sekali+ 'aat aku melihatmu dulu$ aku tak pe nah ba#an!kan ba!aimana usaha ku untuk mendapat seo an! teman saja+ 'edan!kan kamu han#a bisa me emehkan me eka+ (aka da i itu aku baha!ia ka ena seka an! kau bisa men!ha !ai teman+. Ha)abku+ -Te ima kasih Ami + Kau meman! teman #an! baik. 'ejak saat itu aku mulai me asa hidup ka ena bisa men!ha !ai dan diha !ai oleh teman #an! dulu tak sempat aku dapatkan+ Akhi n#a aku men!e ti$ teman adalah suatu ikatan$ ikatan #an! san!at kita butuhkan dalam hidup+ 1e kat teman kita bisa men!e ti indahn#a hidup+ Te ima kasih teman+++ PR+,I- PENU-IS Nama Umu 6 6 Annisa %8 Anjani tahun

Alamat 6 Tentan! sa#a 6 'a#a pendiam$ Alamat 2a,ebook 6 Annisa Anjani Iannisa+anjani>J

tapi

sa#a

Lamon!an ko,ak+

Gimana0 ke en ken ,e ita #an! be judul A"ti #$%uah &ata 'T$man' ( C$"p$n P$"#aha%atan #ah semo!a anda semua #an! memba,an#a bisa te hibu den!an ,e ita tadi$ oke lanjut ke ,e ita be ikut n#a+

At Th$ Romantic Pa"i#

Oleh Natania Prima Nastiti Selalu teringat dibenakku kejadian dua minggu yang lalu. Teringat akan senyuman tulus gadis itu juga kedua mata indahnya yang kugambarkan mirip dengan bulan terang di malam hari. Saat nyaris saja sebuah mobil menabrak gadis itu, dengan sigapnya aku menolong gadis yang tidak kuketahui namanya itu bak seorang pahlawan. Kejadian itu benar-benar membuatku gelisah sekarang. Ditambah pan aran sinar dari wajah antik gadis itu yang membuatku tambah tak karuan. !ahkan hingga saat ini, aku masih saja terus gelisah memikirkan gadis antik itu. "ingga saat ini, saat sesuatu yang tidak terduga datang lagi kepadaku.. Kupotret bangunan-bangunan di Kota Tua sore itu, semua orang yang lewat, para pedangang yang menanti pembeli datang. "ingga sesuatu yang tidak terduga itu terjadi. Diantara banyak orang-orang lewat sambil tertawa ria, aku melihat sosok wajah yang #amiliar. $a, gadis itu. %adis yang kutolong dua minggu lalu. Dia juga sedang asik mengabadikan kejadian-kejadian menarik di Kota Tua sore itu. Kemudian terukir sebuah senyuman dibibirku, dan aku pun berlari menghampiri gadis itu. &"ey'( sapaku. %adis itu menoleh sambil tersenyum indah dengan tampang agak sedikit bingung dan ragu. &Dua minggu lalu, kita ketemu saat kamu mau ketabrak mobil. )dah inget sama aku*( tanyaku menjawab tanda tanya dipikiran gadis itu. %adis itu kemudian tertawa sambil menganggukkan kepalanya. &So, kamu seneng photograph juga, Sar*( tanyaku setelah kami berkenalan dan aku tau nama gadis itu adalah Sarah. &+ya. Dari S,- aku udah suka photograph. Seneng aja gitu bisa ngabadiin hal-hal menarik yang kadang nggak kita sadarin( jawabnya sambil tersenyum lembut ditambah sebuah lesung pipi di pipi kanannya. -ku mengangguk. &.mm, kapan-kapan boleh kali hunting bareng. "ehe( u apku basa-basi. &Oh, boleh-boleh' Se epatnya deh diren anain tempatnya, soalnya baru-baru ini aku juga ada ren ana mau hunting gitu deh( jawabnya

bersemangat. &Oke deh, pasti diusahain epet ari tempat huntingnya, Sar( sahutku sambil mengedipkan satu mata kearahnya. Sarah tertawa kemudian dia memotret seorang ibu yang sedang menggandeng kedua anak kembarnya. &,au es krim*( tanyaku lagi. Sarah mengangguk. /// Semakin lama, semakin dekat aku dengan Sarah. Takdir memang tidak kemana, pertemuanku dengan Sarah benar-benar takdir yang indah. -palagi setelah kita berdua hunting bersama di sebuah wisata air terjun di 0awa Tengah, kita berdua menjadi semakin akrab lagi. Kita berdua sudah saling berbuka erita satu sama lain. !erbagi inspirasi, erita, pengalaman, trik-trik memotret yang baik dan lainnya. Sampai kuketahui ternyata kedua orangtua Sarah telah lama meninggal dan sekarang dia tinggal bersama tantenya dengan hidup yang sederhana. Kenangkenangan dari kedua orangtuanya hanya sebuah kamera yang sekarang selalu berada disisinya juga keinginan orangtuanya yang selalu ada dipikiran Sarah. ,ereka ingin sekali Sarah menjadi photogra#er handal, terkenal dan bisa melanjutkan studi di Paris. &Mereka mau banget aku bisa ke Paris, menjadi seorang mahasiswi dan seorang photografer yang handal, Zan. Jika suatu saat aku bisa memamerkan hasil foto-fotoku di Paris, mereka pasti akan bangga banget punya anak kayak aku. Makanya itu, sampe sakarang, aku terus berlatih jadi photografer yang handal supaya bisa dapet beasiswa ke Paris dari kampusku. I ever fail, but I always try it again and again(, jelas Sarah saat berbi ara tentang keinginan orangtuanya. Dari situ aku mengerti, bahwa Sarah adalah seorang perempuan yang pantang menyerah demi keinginan orang yang disayanginya. 1ima bulan telah berlalu dengan begitu epat. Kedekatanku dengan Sarah semakin menjadi. Kehandalan Sarah dalam memotret suatu objek juga semakin mantap. -ku optimis, jika dia bisa mendapatkan beasiswa itu. Dengan berjalannya waktu dan kedekatan ini, timbul perasaan sayangku padanya yang lebih mendalam dari sebelum-sebelumnya. -ku semakin ingin menjaga Sarah sepenuh hatiku. -ku ingin sekali melindunginya dari apapun. -ku ingin selalu ada disampingnya selalu. ,enemani harinya. Tapi, aku masih belum berani mengungkapkan perasaan sayang ini padanya. ,ungkin aku memang owok penge ut yang takut ditolak intanya dengan Sarah jika aku mengungkapkan isi hatiku yang sebenarnya. Tapi, aku memang benar-benar takut. Sampai saat ini Sarah tidak pernah memperhatikanku sampai sedetail mungkin. Dia hanya memerhatikanku sebagai temannya, menurutku. Sampai malam itu, saat aku mengajaknya ke Pun ak, malam yang sangat istimewa bagiku.. &De2an, kamu nggak mau ngomong sesuatu sama aku*( tanya Sarah tibatiba. seketika aku bingung menatap Sarah. Tapi Sarah membalas tatapan bingung itu dengan senyuman dan sebuah lesung pipi khasnya. &.mm, berbulan-bulan kita dekat, apa kamu nggak ngerasa sesuatu yang berubah dari hati kamu*( tanya Sarah lagi sambil memandang li ik kearahku. -ku hanya menaikkan satu alisku keatas, bingung. &Oke, bukannya aku kepedean sih, but + think.. you like me(, u apan singkat yang keluar dari mulut Sarah itu telah membuat sekujur tubuhku gemetaran. -ku rasa darahku berhenti mengalir. Kemudian aku menarik na#as dalam-dalam dan membuangnya se ara perlahan hingga tiga kali, baru kemudian kujawab u apan Sarah tadi. &No +3m not. + don3t like you, but + lo4e you, Sarah( jawabku kemudian.

Sarah terlihat kaget sejenak, dan kemudian dia tersenyum indah sekali padaku. &Dari pertama insiden itu terjadi, aku udah tertarik sama kamu. Tadinya aku berpikir mustahil akan bertemu kamu lagi tapi ternyata takdir berkata lain. Kita berdua dipertemukan kembali di sebuah tempat indah dan saat suasana romantis ter ipta. Sampai akhirnya kita semakin dekat dan semakin lama perasaan sayang itu terbentuk di hatiku untuk kamu, Sarah( u apku. Tiba-tiba Sarah memelukku dengan erat, aku merasa bahuku basah. Sarah menangis. &+ lo4e you too, De2an( u apnya disela-sela isak tangisnya. Senyumku berkembang sambil membalas pelukan Sarah. /// ,alam itu dirumah Sarah sangat ramai. !ertahun-tahun Sarah menginginkan dan akhirnya hari itu juga dia telah mendapatkannya. ,alam itu juga genap hubungan kami yang setahun. &Thanks #or 0esus, 5ather #rom all o# hildren, yang telah memberikan kasih sayangnya padaku, thanks #or my #riends, my belo4e3s aunt and thanks #or my belo4ed, yang telah hadir disini. -ku mendapatkan beasiswa ini nggak luput dari peranan dan support dari kalian semua. !ertahun-tahun aku mengejarnya, ternyata pengejaran itu berakhir disini. Ditahun ke-6 kedua orangtuaku meninggal. Setelah nanti aku berada di paris, aku nggak akan pernah menge ewakan kalian semua terutama Tante ,ira dan keluarga yang telah ngerawat aku setelah kepergian kedua orangtuaku. -ku benar-benar berterima kasih atas apa yang telah kalian lakukan padaku( u ap Sarah panjang lebar dihari kebahagiaannya malam itu. Pelukan dan iuman hangat serta tangis haru beradu menjadi satu dimalam bahagia itu. -ku yakin, kedua orangtua Sarah juga pasti merasakan kebahagiaan di Surga sana. Setelah lama berbin ang, kemudian Sarah pamit permisi sambil mengajakku keluar rumah. sarah memelukku kemudian men ium pipiku. Dikeluarkannya tiket pesawat keberangkatan menuju Paris besok dari dalam saku bajunya. &See it, "oney( u apnya sambil tersenyum padaku. &"appy anni4ersary one year, De2an( u apnya lagi sambil meneteskan air mata. &Kenapa*( tanyaku sambil menghapus air matanya. &7alau nanti kita nggak ketemu, kita berbeda tempat, berbeda pijakan bumi dan hamparan langit, kita akan tetap saling men intai kan* Kamu nggak akan ninggalin aku kan* "ati kita akan terus bersatu kan*( tanya Sarah semakin terisak. -ku tersenyum, &aku inta sama kamu selama-lamanya, Sarah. -ku akan terus dan akan tetap men intaimu sampai nanti kita akan kembali pada Tuhan. Only dead is o4er our(. &+ wish, 7e an meet again and stay at the romanti pla e in this world, 5ren h. Paris. -nd at the hea4en i# we die( u ap Sarah sambil terus menangis. &Kita pasti akan bertemu di kota romastis sedunia ini, Paris dan di Surga jika kita mati nanti( sahutku mengikuti u apan Sarah. -ku memeluk Sarah dan men iumi keningnya. 7alau berat melepasnya, tapi aku rela demi kebahagiaannya... mungkin... - ara di rumah Sarah selesai sekitar pukul 89.88. semua teman-temannya sudah pulang dan aku pun pamit pulang pada Sarah dan keluarga Tantenya. Saat setengah perjalanan, tiba-tiba handphoneku bergetar. Kupinggirkan mobil di bahu jalan yang lumayan sepi itu. &+ya, Tante, ada ap..*( u apanku terputus. !ulu kudukku berdiri, aku merasa jantungku akan berhenti saat itu juga. -pa ini* apa yang baru kudengar ini*' handphoneku terjatuh. -ku memandang kosong kearah jalanan yang sepi. Semua badanku kaku dan gemetaran. +ni pasti mimpi' 0ust dream' 0ust shit

dream''. Suara Tante ,ira masih bisa kudengar saking sepinya jalanan itu. & allooo!" #e$an! #e$ann!" %amu dengar kan! &arah ke'elakaan" %amu harus 'epat ke rumah sakit"(. /// &(e 'an meet again and stay at the romanti' pla'e in this world, )ren'h. Paris. *nd at the heaven if we die(. Teringat u apan Sarah yang masih terdengar jelas ditelingaku. Ternyata pelabuhan terakhir memanglah Surga bukan kota romantis sedunia seperti Paris. Kelu lidah ini melihat gadis bergaun putih, bersarung tangan putih dengan tataan rambut yang indah dan wajah yang antik tertidur pulas disebuah peti yang berbalut kain putih dengan banyak bunga di dalamnya. Kota Paris, hanyalah sebuah kota megah yang hanya dapat dia impikan tanpa bisa diraihnya. &&etelah kamu pergi, &arah berlari mengejar mobilmu dan meneriaki namamu, #e$an. ingga tanpa aba-aba, terdengar de'itan rem yang sangat nyaring dari sebuah mobil sedan. #an tanpa bisa dihentikan lagi, badan logam mobil itu telah beradu dengan tulang yang berbalut daging milik &arah hingga dia terpental jauh. +ante nggak kuat, Zan, kenapa +ante harus menyaksikan sendiri peristiwa itu! Menyaksikan sendiri keponakan yang sangat tante banggakan akhirnya harus merelakan semua impiannya sia-sia(, u apan Tante ,ira tadi membuat tangisku semakin menjadi. Semua teman menyemangatiku. & ,ang kami temukan, sebuah tiket menuju Paris dan sebuah foto ini (, u apan +nspektur polisi malam itu, membuat aku mengeluarkan #oto yang terkena ber ak darah dari dalam kantong plastik. 5oto mesra kami berdua. 5oto antik Sarah dengan senyumannya yang selalu tulus dan kedua matanya yang indah. Sama persis ketika aku pertama kali melihatnya dulu. Tapi sekarang senyuman itu akan pudar selamanya dan kedua mata itu akan tertutup tidak akan pernah terbuka lagi. ,aa# jika kali ini aku tidak bisa menolongmu, Sarah. Ku relakan engkau Sarah, walau berat bagiku melepasmu kembali ke Sisi Tuhan...

!am%y dan C$"itanya


Tentan! asa$ piki an$ imajinasi dan pen!alaman hidup

Minggu, 30 Agustus 2009


Cerpen Bamby di Harian Global Medan :erpen ini dimuat di "arian %1O!-1 ,edan, edisi hari Sabtu tanggal ;< -gustus ;88<= K->$-7-N T)Oleh= !amby :ahyadi K->$-7-N tua itu terlihat lebih rapi. Kemeja warna putih membalut tubuhnya. Dasi warna biru muda terikat di lehernya. Dengan pantalon hitam, karyawan tua itu terlihat sedikit lebih muda. +a sangat bersemangat hari ini. Sejak masuk kantor, tadi pagi, wajahnya memantulkan binar-binar keriangan. +a menyalakan komputer di meja kerjanya, sembari menyeruput kopi yang sudah ada di genggamannya sejak tadi. >upanya ia menyempatkan diri mampir ke kedai kopi Starbu ks di ujung utara kantor. ,inuman pembuka hari yang jitu di musim dingin seperti ini. -ku dengar dari beberapa orang yang bekerja di kantor ini, seminggu lagi ia akan pensiun. -ku tidak terlalu mengenal karyawan tua itu, baru seminggu aku bekerja di sini. Sebenarnya, mejaku dan meja karyawan tua itu hanya disekat sebuah ka a tembus pandang. Namun,

karena aku dan ia berbeda departemen, aku merasa tidak perlu berbasa-basi dengannya. -tau mengenalnya lebih jauh. 1agi pula, sebentar lagi ia akan pensiun. Orang-orang di kantor memanggilnya Pak !ijak, karena tutur bahasanya selalu bijak. Keriput di wajahnya pun menyiratkan ia memang sudah berumur. >ambutnya tidak hitam, juga tidak putih. 7arnanya kelabu. Seorang teman yang lebih lama bekerja di kantor ini mengatakan ia telah memiliki enam orang u u. Tiga laki-laki dan tiga perempuan, dari tiga orang anaknya yang semuanya perempuan. Tapi mereka sendiri belum pernah bertemu dengan istri, anak, dan u u- u unya sekali pun. Karyawan tua itu menerima telepon pertama. -ku perhatikan ia selalu mengangkat telepon pada dering pertama, sebelum dering kedua berbunyi. +a tidak suka suara berisik. -palagi dering telepon. Karena itu, ukup sekali dering telepon singgah di kupingnya. -pabila ada karyawan lain yang malas mengangkat telepon, maka ia dengan senang hati akan segera mengangkat telepon dan menjawab salam perdana. !egitu juga dalam urusan kebersihan area kerja di kantor. Karyawan tua itu sangat resik, tidak boleh ada sampah yang terserak di mejanya atau di meja-meja karyawan lain. -pabila ada sampah kertas seke il pasir sekalipun, maka dengan sangat telaten ia akan memungutinya satu persatu. !ahkan, ia selalu siap dengan sebuah kain pembersih untuk membereskan debu-debu yang menempel di permukaan meja, kursi, dan komputer. -ku lihat ia selesai menerima telepon. +a kembali menyeruput kopinya hingga habis, lalu sibuk dengan #ile-#ile yang tertata rapi di samping komputernya. Sesekali diturunkannya ka a mata ba a hingga bertengger di ujung hidungnya. Setelah itu, ia mengetik. !erhenti sejenak, menelepon seseorang entah siapa di seberang sana. 1alu, kembali berkutat dengan keyboard dan monitor komputer, melanjutkan ketikan hingga jam makan siang berdentang. -ku melenguh, meregangkan badan dan mematikan komputer. Sejenak aku meminum air dalam kemasan yang tersedia di atas meja, lalu mengenakan mantel yang tergantung di kursi. -h, betapa tidak produkti#nya aku hari ini. Sampai menjelang siang, aku hanya memerhatikan karyawan tua di balik sekat bening ka a di depanku. !eberapa laporan keuangan yang seharusnya telah selesai sebelum jam duabelas, menjadi hutangku selepas makan siang nanti. -ku sendirian berjalan menuju li#t. Karyawan yang lain lebih dahulu berebutan turun untuk makan siang di kantin atau pinggiran jalan di selatan kantor. ,ungkin juga di restoran berkelas di #ood ourt basement. Sekilas aku lihat, ada juga yang masih tinggal di meja kerjanya, membuka bekal makanan yang telah disiapkan dari rumah. :ukup e#isien dalam situasi krisis ekonomi global saat ini. Di dalam li#t, aku bertemu karyawan tua itu. +a sedang mengenakan jas tebal hangat. Nama lengkapnya Ke4in Nelson, seperti yang tertera di name tag-nya. -ku menganggukkan kepala, seraya tersenyum kepadanya. Sudah selayaknya aku menghormatinya. Selain aku masih karyawan baru, ia juga dengan sopan mulai bertanya padaku. &Karyawan baru*( tanyanya. &$a, hari ini tepat seminggu,( jawabku. Tak lama berselang, pintu li#t terbuka. Kami sudah berada di lantai dasar. Karyawan tua itu

mempersilakan aku keluar duluan. &,aa#, -nda mau makan di mana*( tanyanya lagi, begitu santun. &-h, saya belum punya ren ana. -nda ada ide*( Terus terang, aku belum punya ren ana makan siang di mana dan mau makan apa. Selama seminggu di kantor ini, setiap hari aku makan di restoran 0epang yang terletak di areal #ood ourt . &!agaimana kalau ikut saya*( &-nda mau makan di mana*( tanyaku. &Nanti -nda akan tahu'( katanya bersemangat. &,aa#, nama saya Nelson, Ke4in Nelson. Di kantor ini, orang-orang memanggil saya Pak !ijak. ,ungkin -nda sudah tahu*( karyawan tua itu terkekeh. -ku mengulum senyum. &Nama saya Tamara.( Pak Nelson dengan tersenyum ramah dan sedikit membungkuk, menyalamiku. -ku membalas uluran tangannya. &So, saya berniat mentraktir -nda makan siang hari ini,( ujarnya sambil menyebutkan sebuah nama restoran +ndia yang ukup mahal dan ternama. Kami berjalan menuju restoran itu, beberapa blok dari perkantoran kami. -ku memesan masakan paling khas di restoran itu, mengikuti saran Pak Nelson. Sambil menunggu menu makanan masak dan tersaji, kami ber akap- akap dari persoalan umum di kantor, situasi perekonomian hingga akhirnya ia ber erita tentang masa pensiunnya yang tinggal menghitung hari. ,atanya selalu berbinar. !egitu hidup. Tapi tidak setelah aku menanyakan apa yang hendak dilakukannya pada masa pensiun. &.ntah apa yang bisa saya lakukan saat pensiun nanti*( katanya. Seolah bertanya pada dirinya sendiri, binar di matanya meredup. -ku merasa bersalah. (,aa#.( Karyawan tua itu menggelengkan kepala. (Tidak apa-apa.( ,atanya mengerjap, menahan air mata. &Saya rasa -nda akan punya banyak waktu untuk ber engkerama dengan anak- u u,( jawabku spontan. Sebelum ia menarik napas untuk berkata lebih lanjut, seorang pelayan restoran dengan sigap meletakkan menu makan siang kami di atas meja. &Kita makan dulu, silakan'( ujar Pak Nelson. &"mm, makanan yang le2at'( gumamku. Selesai makan siang, Pak Nelson tidak banyak bi ara, tidak seperti waktu kami sedang

menunggu menu makan siang tadi tersaji. +a lebih banyak diam. -ku tidak mengerti perasaan seperti apa yang sedang melanda karyawan tua itu. -ku hanya bisa mengu apkan terima kasih atas makan siang yang ganjil itu. /// Sehari kemudian, San 5ran is o menularkan hawa dingin. ,enusuk pori-pori kulit. ,enelusup ke sumsum tulang. Di balik sekat ka a bening, aku lihat kepala karyawan tua itu terkulai di atas meja, di samping komputernya. ,atanya terbelalak. Kepalanya rengkah, mengeluarkan darah. Sebuah pistol masih tergenggam di tangannya. )jung pistol itu masih mengepulkan asap. !au sisa mesiu menyeruak di udara. "awa kematian menebar ke segala arah. +a benar-benar diam, benar-benar pensiun. ,alam itu, ketika polisi mengantarkan jena2ah ke rumah karyawan tua itu, polisi tidak menemukan siapa-siapa. >umahnya lengang. Polisi hanya menemukan 98 manekin. .mpat manekin perempuan dewasa, tiga manekin anak ke il perempuan dan tiga manekin anak ke il laki-laki. Semuanya berpakaian rapi dengan warna senada dan sangat bersih. Dinding rumahnya dipenuh pigura berisi #oto-#oto semua pegawai kantorku. Di pigura #oto yang masih baru, ada #otoku sedang menatapnya. Tidak ada sesiapa di rumah itu. Tidak ada keriangan sebuah keluarga. Tidak ada seorang istri seperti pernah di eritakan teman-teman kerjaku. Tidak ada tiga anak perempuan. Tidak ada tiga pasang u u. "anya ada 98 boneka manekin. Dan pigura berisi #oto-#oto. Di luar, halimun tebal memeluk seluruh kota, merengkuh jembatan %olden %ate yang angkuh, sampai pagi tiba kembali./// ? 0akarta ? @8 No4ember ;88A ? ;@.BB 7+! ? Diposkan oleh !amby :ahyadi di 8A.99

!ayan.(!ayan. &$matian
Oleh: Indhra Suci * Ku belajar tuk menjalaninya, ku pikir ku tlah salah jalan, salah menentukan pijakan. Tapi semua itu datang tiba-tiba. Tapi mengapa tak ku lakukan ? ku mencoba mengerti tapi tak kunjung ku pahami. Aku merasa muak pada mereka, yang selalu mengungkungku dengan berbagai aturan.

Aku meletakkan pulpenku den!an mendesah !elisah+ Tak lama setelah ituku tutup dia #ku dan aku melan!kahkan kakiku ke tempat #an! biasa aku datan!i+ Ke!elapan menutup se!alan#a+ Han#a sedikit ,aha#a #an! memantulkan sina pada bola mataku+ Ku eda kan pandan!anku ke se!ala sudut+ /iskotik #an! amai$ di penuhi den!an o an! #an! tidak bena + A oma minuman ke as dan asap okok men!epul memenuhi istanaku+ ;a$ istana$ di sini aku ba!ai seo an! atu$ sedan!kan di umah ba!iku ba!ai ne aka tak be tepi$ memuaskan na2su dunia den!an se!ala keme)ahan #an! tak be !una+ /en!an o an!*o an! #an! han#a mementin!kan kesuksesann#a+ (e eka adalah o an! tuaku$ a#ah dan ibuku$ dan di iku adalah seo an! anak lia + A#ahku adalah seo an! pen!usaha sukses$ #an! setiap ha i selalu sibuk den!an bisnisn#a$ dan ibuku #an! sibuk den!an a isann#a dan pe kumpulann#a den!an ibu*ibu #an! lain+ Han#a untuk sekada kepuasann#a sendi i+ 'edan!kan aku anak me eka satu*satun#a #an! tak pe nah di an!!ap+ 'elama ini me eka han#a memenuhi kebutuhan mate iku tapi ba!aimana den!an kasih sa#an! dan pe hatianku+ ;a $aku Khikan $anak kelas > '(A #an! tak pe nah mendapat kasih sa#an! o an! tua+ Hadi jan!an salahkan aku$ jika aku men,a i duniaku sendi i untuk be ba!i esah dan !elisah+ Han#a di tempat ini aku membasahi ji)aku den!an kesenan!an #an! akan memba)aku ke lembah hitam dan kematian #an! men#akitkan+ Ketika itu ada > o an! lelaki keka men!hampi iku+ (e eka men,oba memaksaku dan sedikit men#e etku+ 'ebelum itu $aku be hasil men!anton!i bebe apa buti pil eKtasi+ 'aat itu ku be usaha melepaskan di i $namun sia*sia $pe!an!an lelaki te sebut te lalu kuat+ -Apa*apaan ini 000BBB. kataku -maa2 nona Khikan$ kami han#a di su uh 1apak Ha 7e#+ 1apak in!in nona pulan! seka an! ju!a BB. uja > o an! lelaki itu+ -papa 0000BBB sejak kapan papa peduli den!anku 000BBB. balasku$sambil te ta)a te bahak* bahak+

-bebe apa jam la!i ada pe temuan besa di umah nona$seha usn#a nona ada di umah $bukab tempat menjijikkan sepe ti ini.+ -hhhhheeeeeeeeii $kalian piki kalian siapa$jan!an::::.+ Aku tak sempat melanjutkan pe kataanku$ka ena tiba*tiba me eka men#umpal hidun!ku dena!n obat bius+ Lamat ku den!a sebuah sua a$kemudian aku sudah tak in!at la!i+mataku masih te asa be at namun ku paksakan mataku untuk te buka+ Ku eda kan pandan!anku $aku telah be ada di sebuah kama me)ah den!an sp ei moti2 hello kitt# be )a na hijau muda$kama ku sendi i$#a $kama ku+ -sial kedua !embel itu telah men!!a!alkan en,anaku$padahal aku sudah janji den!an I 7an$ Em#$ Hadi$ dan 'eno temanku du!em tuk be senan!*senan! mumpun! libu an+ Tak libu pun aku tetap be senan!*senan!+ N!apain sekolah 0 Apa sih !unan#a sekolah 0.+ batinku+ Papa dan mama masuk ke kama ku den!an )ajah menahan ma ah$aku men#ambutn#a den!an ,uek+ -memalukan $kamu tahu kan kalau > jam la!i akan ada pe temuan pentin!+ Wa ta)an pun pasti akan datin! untuk meliput$eeehhh kamu malah kabu ke diskotik+ /iskotik itu tempat o an! #an! n!!ak bene 00BBBB. uja papa+ -masa bodoh BB. kataku+ -#a udah sa#an! $sebaikn#a kamu mandi dan dandan #an! ,antik #aaa -+ (ama be kata lembut padaku+ Tamu*tamu sudah be kumpul di taman belakan!$#an! sudah di sulap menjadi uan! pesta me)ah+ Tapi tidak ba!iku $ini sepe i ne aka+ Aku be la i menuju kama + Pil itu $#a$pil+ Pil itu ku telan bebe apa buti $namun tak ada eaksi+ Ku tumpahkan semua pil itu di telapak tan!anku$lalu ku menelann#a+ 1ebe apa detik kemudian ku me asakan nikmat #an! maha dahs#at+ Aku menutup )ajahku den!an kedua telapak tan!anku+ Apakah aku telah mati 0+ Tiba*tiba ku melihat sosok mati kaku$den!an mulut be busa+ Ku memandan! sosok #an! di selimuti kain ka2an+ Aku !emeta $jantun!ku be detak ke as memandan! tubuh #an! telah usak+ /an itu aku $#a $itu )ajahku+ Aku be te iak histe is $sebuah tan!an men#e etku ke uan! hampa !elap tanpa ,aha#a+ Aku me asakan panas #an! maha dahs#at mene pa tubuhku+ Pen#iksaan mulai men#iksaku+ DDDDD na koba tidak akan men#elesaikan masalah 'A; N5 T5 /RUG' nama penulis 6 indh a su,i judul ka an!an 6 ba#an!*ba#an! kematian tema 6 na koba I salah pe !aulan J alamat email 6 #aniLindh asu,hiG#ahoo+,o+id

Pesan Penting di dalam Muharram


Senin, 86 Desember ;898

(uha am$ nama te sebut sudah tidak asin! la!i ba!i kita$ tiap setahun sekali seba!ai umat muslim kita me a#akann#a$ kita men#ambutn#a dan kita men!ho matin#a+ Akan tetapi dalam bentuk pe a#aan te sebut te jadi dalam be ba!ai ma,am$ selain itu (uha am tidak ju!a selalu dikenal seba!ai bulan #an! membaha!iakan han#a ka ena hij ahn#a Rasul sa)) ke (adinah mendapatkan sambutan #an! han!at dan men#enan!kan+ Pasaln#a di bulan (uha am ju!a dimaknai seba!ai bulan kesedihan dan tan!isan Nabi dan Ahlulbait*n#a as$ #akni atas '#ahidn#a ,u,unda Nabi Al*Imam Husein ibn MAli ibn Abi Thalib as+ den!an membe ikan pembelaan #an! tin!!i atas a!ama datukn#a Rasulullah (uhammad sa))$ #akni Islam+ Tentu saja !e akan pembelaan #an! be si2at su,i itu han#a dipe untukkan untuk masa depan umat Islam #an! akan datan!$ dimana pada masa itu kedhaliman be ubah menjadi keadilan$ kemu tadan menjadi keimanan$ uan! menjadi laksana Tuhan+ 5leh ka ena itu !e akan Imam Husein pada bulan (uha am ini adalah !e akan #an! be an!kat da i lo!ika$ hati nu ani$ pe tan!!un!ja)aban seo an! hamba #an! te!uh keimanann#a atas a!ama Allah$ ke,intaan pada keadilan$ anti te hadap kedhaliman dan moti2*moti2 luhu lainn#a+ 'ehin!!a sampai*sampai 'an! Imam ela s#ahid den!an keadaan tanpa kepala han#a untuk memban!kitkan seman!at juan! dan kesada an umat Rasulullah untuk kelua da i ko ido kejahili#ahan #an! se,a a tidak lan!sun! te ulan! la!i pada masa itu+ /en!an misi mulian#a itu Imam membo#on! kelua !an#a untuk menunjukkan di mata kaum muslimin bah)a - haiht minn aldhillhNmanalah mun!kin kami ahlulbait ela tunduk kepada kedhaliman. /a i se!ala ma,am bentuk pe a#aan (uha am$ han#a ha i As#u a?O%P*lah #an! memiliki tempat #an! palin! tin!!i di hati umat muslim+ Ada #an! be upa#a untuk men!hidupkan ha i As#u a? den!an ,a a men#antuni anak #atim$ pa a janda #an! ku an! mampu dan 2aki miskin+ Hal ini tentu saja te kait den!an pe isti)a s#ahidn#a Imam Husein bese ta sahabat*sabahat setian#a dan kelua !a dekatn#a #an! mana atas pe isti)a ini anak*anak me eka ha us menjadi #atim$ ist i*ist i me eka menjadi janda dan dita)an oleh pa a pasukan ;aAid ibn (ua)i#ah+ Walaupun ini sedikit mendisto si tentan! hakikat As#u a? akan tetapi dapat kita maknai bah)a As#u a? senantiasa membekas di hati umat muslim #an! ,inta akan kedamaian meskipun hal itu sudah te jadi atusan tahun #an! lalu+ Ada ju!a #an! melan!sun!kan p osesi ha i As#u a? den!an ,a a melantunkan kalimat*kalimat pujian atas s#ahidn#a Imam Husein dan pa a pendukun!n#a di medan la!a+ (aka otomatis menan!isi

kes#ahidan me eka di#akini seba!ai upa#a pen!ho matan #an! tin!!i dan kesedihan #an! amat dalam$ seba!aimana #an! dilakukan oleh Rasulullah dalam i)a#atn#a6 /a i Ummu Fadhl ibn Ha its6 ketika 'a##idah Fathimah Al*@ah a as ba u melahi kan anak keduan#a$ aku melihat Rasulullah datan! dan meletakkan ba#i itu ke pan!kuann#a$ ketika aku menoleh kepada beliau$ aku melihat kedua mata beliau men,u,u kan ai mata+ Aku be tan#a$ -Wahai Rasulullah$ ada apa den!anmu0.$ beliau menja)ab$ -Tadi Hib il as datan! dan membe itakan kepadaku bah)a umatku akan membunuh ,u,uku ini$ dan Hib il membe iku tanah da i tanahn#a #an! be )a na me ah ini. (uha am$ seba!ai bulan #an! mulia atas se!ala la an!an*N#a untuk be pe an! just u menjadi sa ana pembantaian oleh tenta a ;aAid ibn (ua)i#ah+ -Umat (uhammad membunuh (uhammad.$ inilah pelaja an besa #an! dapat kita ketahui da i bulan (uha am+ Ama ma? u2 nahi munka menjadi stimulus utama atas !e akan penentan!an kedhaliman #an! dilakukan oleh Imam Husein as$ pe juan!an menjadi senjata utaman#a$ dan ta)akkal kepada Allah menjadi kete!uhann#a+ (uha am mendapati tempat #an! utama di hati umat muslim #an! men,intai keadilan be kat Imam Husein+ 'emo!a di 1ulan (uha am ini kita dapat bena *bena memaknai hakikat (uha am itu sendi i den!an be s#uku kepada Allah atas ahmat*N#a #an! telah menjadikan kita pendukun! setia Imam Husein+ Atas adan#a pe juan!an di bulan (uha am #an! senantiasa akan te us be sina di elun! dada seo an! muslim sejati ini$ maka sela#akn#a dapat kita katakan bah)a -setiap ha i adalah As#u a? dan setiap bumi adalah Ka bala?.+

O%P Ha i As#u a? me upakan ha i s#ahidn#a Imam Husein as #an! te bunuh oleh tenta a ;aAid ibn (ua)i#ah #an! te jadi pada tan!!al %< (uha am &% Hij i##ah

Berburu Malam Qadar


5leh 'etta '' IKotasantri$ C 'eptembe ><<CJ

SEPERTI/A te akhi bulan Ramadhan adalah saat*saat #an! penuh den!an kebaikan dan keutamaan se ta pahala #an! melimpah+ /i dalamn#a te dapat malam #an! lebih baik da i se ibu bulan IQR$RR tahunJ+ -(alam Sada IkemuliaanJ itu lebih baik da i se ibu bulan+ Pada malam itu tu un malaikat* malaikat dan malaikat Hib il den!an iAin Tuhann#a untuk men!atu se!ala u usan+ (alam itu IpenuhJ kesejahte aan sampai te bit 2aja +. IS+'+ Al*Sada OCTP 6 R*UJ Ummu (u?minin$ MAis#ah adhi#allahu Manha$ be kata$ -Rasulullah 'a)+ san!at be sun!!uh* sun!!uh pada sepuluh ha i te akhi da i bulan Ramadhan melebihi kesun!!uhan beliau di )aktu #an! lainn#a+. IH+R+ (uslimJ &apan malam 0ada" itu t$"1adi2 -Ca ilah lailatul Sada pada sepuluh malam te akhi da i bulan Ramadhan+. IH+R+ 1ukha iJ -Ca ilah lailatul Sada di malam !anjil da i sepuluh malam te akhi di bulan Ramadhan+. IH+R+ 1ukha iJ Te jadin#a malam Sada Ilailatul Sada J di tujuh malam te akhi bulan Ramadhan itu lebih memun!kinkan seba!aimana hadits da i Ibnu MUma $ bah)a Rasulullah 'a)+ be sabda$

-Ca ilah lailatul Sada di sepuluh malam te akhi $ namun jika ia ditimpa keletihan$ maka jan!anlah ia dikalahkan pada tujuh malam #an! te sisa+. IH+R+ (uslimJ Apa tanda(tanda malam 0ada" itu2 %+ Uda a dan an!in sekita te asa tenan!+ -Lailatul Sada adalah malam #an! penuh kelembutan$ ,e ah$ tidak be!itu panas$ ju!a tidak be!itu din!in+ Pada pa!i ha i mataha i be sina lemah dan nampak keme ah*me ahan+. IH+R+ Ath*Tha#alisi+ Ha#tsami men!atakan pe i)a#atn#a adalah tsiqahNte pe ,a#aJ+ >+ (alaikat menu unkan ketenan!an sehin!!a manusia me asakan ketenan!an te sebut dan me asakan keleAatan dalam be ibadah #an! tidak didapatkan pada ha i*ha i #an! lain+ R+ (ataha i akan te bit pada pa!i ha in#a dalam keadaan je nih$ tidak ada sina + /a i Abi bin Ka?ab bah)a Rasulullah 'a)+ be sabda$ -'hubuh ha i da i malam Sada mataha i te bit tanpa sina $ seolah*olah mi ip bejana hin!!a mataha i itu naik+. IH+R+ (uslimJ 'emo!a Allah ')t+ men!anu!e ahi kita den!an mendapatkan keutamaan malam Sada pada Ramadhan kali ini+ Amin+ IDJ + + ;o!#aka ta$ T 'eptembe >ooC oT68C a+m+ Re2e ensi6 Tuasikal$ (+ A+$ ><<C$ -Panduan Ramadhan$ 1ekal (e aih Ramadhan Penuh 1e kah.$ Pustaka (uslim$ ;o!#aka ta

C$"p$n Cinta: 3ARA& 4AN &ITA


'ebuah C$"p$n Cita t$ntan. hu%un.an 1a"ak 1auh+ /iki im oleh Lelie Liana dan me upakan ,e pen kedua#a+ Ce pen pe taman#a #an! be judul /amai 1e samamu$ Flo a pe nah ju!a dimuat di Gen>> 1lo!+

3ARA& 4AN &ITA


oleh: Lelie Liana

t an!!!!BB a)))) Henn# sukses men!a,aukan suasana pa!i di umahn#a+ -a)$ ini !elas kok bisa jatuh sih Hen0. 1unda memandan! pe,ahan !elas #an! be se akan di lantai - maa2 1und$ Henn# n!!ak sen!aja. den!an tampan! #an! sedikit did amatisi Henn# meminta maa2

- makan#a$ lain kali jan!an minum sambil n!elamunB. 1an! T#o nimb un! tanpa diminta ih nyebelin banget sih,bukannya bantuin malah ngomporin Henn# n!edumel dalam hati - sudah$ aban! jan!an bikin suasana tambah ka,au ah$ Henn#$ apiin bekas !elasn#a #ah$ habis itu lan!sun! sa apan di uan! makan$ a#ah udah nun!!uin da i tadi tuh - 1unda be kata sambil be lalu - I#a 1und. Henn# men!an!!uk sekali!us memeletkan lidah tanda kemenan!an ke a ah ban! T#o #an! te lihat kesal ka ena kompo ann#a ha i ini n!!ak be hasil - )ee$ eman! enak dika,an!inB Hahaahaha. Henn# membe sihkan pe,ahan !elas #an! be antakan dan be lalu menin!!alkan aban!n#a #an! te lihat masih kesal ka ena usahan#a sia " sia+ 1e!itulah #an! te jadi setiap ha i di kelua !a 'uba!i#o$ pen!usaha #an! keseha iann#a te kenal seba!ai seseo an! #an! lo) p o2ile dan penuh den!an kedipsiplinan dan ke ja ke asn#a+ Henn#$ Put i kedua da i Pak 'uba!i#o dan 1u Ratna+ Nama len!kapn#a Henn#2e Ken$ ,antik$ pinta $ be sikap manja dan amah$ namun sedikit ,e oboh+ 1a u duduk di kelas dua '(U$ dan menjabat seba!ai )akil ketua osis+ And e Hohnt#o adalah put a pe tama+ Lahi saba!ai anak laki " laki den!an tampilan 2isik n#a is sempu na dan selalu mampu membuat mata kaum ha)a tak mampu be palin!+ Ha!o basket$ jua a olimpiade kompute $ ketua osis$ dan selalu jua a kelas+ Alhasil kakak be adik te sebut menjadi popule di kalan!an makhluk sekolah #an! notabenen#a adalah sekolah s)asta 2a7o it den!an lebih da i se ibu sis)a+ /an tak mudah untuk menjadi seseo an! #an! top di sekolah$ itulah #an! di asakan oleh Henn#+ 'etiap ha i ia ha us tahan !odaaan dan te paan !osip #an! dilakukan oleh sekelompok o an! #an! tak pe nah puas jika n!eliat Henn# baha!ia+ 'epe ti #an! te jadi pa!i itu+ - ssttt$ si nona pe 2e,t mau le)at$ min!!i $ be i jalan. te iak Nita$ atu !osip sekolahan+ si2atn#a n!!ak jauh " jauh da i atu !osip pada umumn#a$ suka si ik$ panas kalau n!eliatin o an! #an! lebih - )ah - da in#a$ dan #an! pastin#a bahan seke,il apapun bisa dijadikan !osip+ Tapi meskipun udah dipe malukan be kali " kali$ tetap aja Nita menjadi Ratu !osip$ sepe ti pa!i ini$ udah jadi kebiasaan Nita setiap Henn# datan!$ selalu dikatan si nona pe 2e,t$ jadi Henn# tetap tenan! nan!!epin Nita+ - eh nona pe 2e,t$ tadi lu di,a iin tuh sama 1obb#CiiiB Kontan menden!a nama 1obb#$ Henn# lan!sun! noleh+ - se ius lu0. -tapi 15H5NGB Hahahaaaa. Nita te ta)a puas sudah be hasil membohon!i Henn# sialan! Kalau bukan gara " gara masih pagi, udah gue #itak lu! !uman Henn# kesal lalu masuk kelas + /i kelas $ Henn# meletakkan tas 7ol,omn#a den!an kesal - )ess$ si nona pe 2e,t udah datan!$ napa tuh muka$ pa!i " pa!i jelek ban!et - te!u I!ha$ sahabatn#a #an! sekali!us ketua kelas

- !ue sebel sama Nita$ pa!i " pa!i !ue kena kibul sama dia - ahahaha$ nasib luB Udah tau dia atu !osip$ masih aja lu pe ,a#a sama omon!an dia. I!ha te ta)a !eli - abisn#a dia bilan! 1obb# n#a iin !ue$ #a spontan aja !ue noleh - heh0 1obb# 0 lu masih n!a ep sama dia$ Hen0 1ukann#a dia udah pindah ke lua ne!e i0 La!ian lu sih !a miki $ kalau dia n#a iin lu$ !a mun!kin dia datan!in si Nita$ se,a a otomatis dia bakalan n!asih tau lu dulu kan sebelumn#a - I!ha men,oba untuk men!analisis keadaan+ - i#a sih !ue tau$ tapi siapa tau aja dia mau datan! tanpa pembe itahuan dan mau n!asih su p ise ke !ue - lanjut Henn# membela di i+ - #eee$ n!a ep lu HenB - I!ha te sen#um !eli+ - huh$ !a in! luB - jenn# kesal + bebe apa menit kemudian ia sudah as#ik be sama i*pod n#a+ I!ha memandan! Henn#+ Ia tau betul siapa Henn# dan ba!aimana pe asaann#a seka an!+ sudah ti!a bulan lebih Henn# memendam sakit hatin#a sama 1obb#+ 'atu sekolah ju!a tau$ kalau setahun #an! lalu Henn# dan 1obb# adalah pasan!an palin! se asi+ Henn# adalah nona pe 2e,t$ dan 1obb# adalah tuan pe 2e,t+ 'etahun #an! lalu$ 1obb# bukan satu " satun#a ,o)o pe 2e,t di mata Henn#+ (asih ban#ak ,o)o " ,o)o n#a is pe 2e,t lainn#a #an! n#atain ,inta ke Henn# dan ditolak+ Tapi satu hal #an! n!ebedain Ro# sama ,o)o " ,o)o lainn#a+ /ia ,o)o #an! de)asa+ A)aln#a Henn# men!an!!ap 1obb# han#a sahabat$ tapi kedekatann#a den!an 1obb# tanpa sada membuat Henn# be!itu me asakan bah)a dianta a me eka bukan han#a seba!ai sahabat $ tapi lebih da i itu+ Hubun!an me eka be lanjut$ sepe ti #an! Henn# asakan$ akhi n#a me eka jadian selama enam bulan+ 1ukan )aktu #an! sin!kat untuk menjalin sebuah hubun!an$ tapi 1obb# lebih memilih untuk men!akhi i hubun!an itu ka ena ja ak+ 1obb# pindah ke lua ne!e i$ itu ,ukup membuat Henn# do)n dan n!!ak mau pa,a an la!i$ sampai seka an!+ - duen!B N!elamun te us loe$ 1obb# 1obb# 1obb####$ Henn# kan!en nihh$ hahahahhaa. i!ha keta)a n!akak - sadis loe$ bete !). - abisn# muka loe jelek ban!et kalo la!i ben!on! !itu$ udah ah$ nta !a ada #an! naksi loh - masa sih !ha$pe asaan muka !) !a !itu * !itu ban!et deh. - i#a tau$ tapi jan!an !itu ju!a kalii$ udah ah$ jan!an n!elamun la!i 1e!itulah kehidupan Henn#$ n#a is PERFECT$ mi ip ,e ita di no7el " no7el dan ,e pen$ tapi sa#an! kehidupan ,intan#a tak be!itu sempu na + Tok tok tok -masukk. T alaaaaa$ 'u piseeee +++

-Hen0 A e #ou ok0. +++ -hello. +++ -he#B. -oh$ so #B 1obb#0 ini bene an loe0. -I#alah$ masa a )ah !ue$ !ile lu$ !ue masih idup kalii. 5h m# God$ 1obb# ,akep ban!et$ Henn# sampe pan!lin! -'t ess lu #a$ kapan lu balik ke Indo0 jahat$ kenapa sih lu !a bilan! ke !ue0. -idihh nona ,antik n!ambek$ !ue udah di Indo kema en$ sen!aja aja bkin su p ise buat lu. -ihhh n#ebelin$ !ue kan!en ban!et sama lu. -hmmm$ bene an0. -tapi 15H5NGB hahaha. (alamn#a Henn# te lihat senan!$ bukan mimpi tapi ini n#ata$ seka an! Ro# ada di hadapann#a$ bahkan ha7e dinne ba en!+ -hmmm$ 1obb#++. -#a Hen$ kenapa0 n!omon! aja. -hmm+++ lu masih pun#a asa !a sama !ue0. - asa0 asa apaan0 asa je uk$ apel$ atau man!!a0. -!a in!B !ue se iusB. -ops$ ok nona manis$ so #+ hmmmmm$ !imana #a Hen$ !ue masih sa#an! sama lu$ tapi lu n!e ti kan$ !ue !a mun!kin balik la!i ke Indo$ ban#ak hal #an! !a mun!kin dalam hubun!an kita$ la!ian !ue udah pun#a seseo an! disana. /EGGGGGB Tiba " tiba Henn# me asakan pe iihhhhh #an! san!at pe ih didadan#a+ Te n#ata ,inta tak mampu men!alahkan ja ak dan )aktu+ Pe lahan Henn# menjauh+ $ere is no lo%e anymore, It &ill be lo%e i' you and me together(( T)itte 6 Glelieliana E*mail 6 LeelielianaG#ahoo+,o+id

C$"p$n ( /$i#haku 5Cinta R$ma1a

>>+RR C$"p$n Cinta 5ke ada ,e ita ba u la!i nih #aitu C$"p$n ( /$i#haku 5Cinta R$ma1a #an! be kate!o ikan ) C$"p$n Cinta 'emua ,e ita mempun#ai makna dan a ti masin! masin!$ biasan#a ,e ita diambil da i pen!alaman hidup ataupun 2iksi belaka$ tetapi #an! naman#a ,e ita pastilah mena ik untuk di simak+ Ce ita Hu!a men!!amba kan suasana hati seseo an! bia pun sedan! !alau ataupun sedan! senan!$ nah ,e ita kali ini be judul C$"p$n ( /$i#haku 5Cinta R$ma1a $ ki a ki a sipenulis sedan! !alau atau sedan! senan! #a0 hehehe pasti pemba,a bisa menilai deh ,e ita ini sedih atau senan!+ 1aiklah ma i kita simak ,e ita #an! mena ik be ikut ini #aitu /EIS A&U Ka #a T i#ana Aida#anthi Kantin sekolah selalu amai oleh anak*anak !enk -/#namite.+ 'eba!ai ketua !enk$ ;o!i$ ha us selalu men!ont ol keadaan di kantin a!a tidak ada keona an di sana+ ;o!i #an! memilikki )ajah tampan$ otak en,e $ dan tentu saja kanton!n#a tebal san!at di!ilai oleh pa a ,e)ek*,e)ek di sekolah itu+ Ia tetap endah di i meski men!etahui di in#a dikeja *keja pa a ,e)ek+ 'alah satun#a Wanda$ ketua !enk -d?EKit.+ Wanda #an! te kenal pla#!i l dan mat e ini tak pe nah mendapat tan!!apan apa*apa da i ;o!i+ 'e!ala ,a a dilakukan Wanda untuk mendapatkan ;o!i$ tapi itu semua sia*sia saja ka ena ;o!i sudah kepin,ut den!an Geisha$ ,e)ek tombo# #an! disukain#a sejak kelas %+

Geishaku 'abtu$ >Q Ap il ><<< ;o!i sen!aja datan! pa!i*pa!i ke sekolah untuk menemui pujaan hatin#a+ Lan!kah kakin#a mantap menuju kelas I= IPA %+ /iamatin#a kelas itu den!an seksama+ Han#a ada sepe delapan anak #an! sudah man!kal di sana+ Ia masuk tanpa ke a!uan+ 'ampai di depan ban!ku Geisha$ dikelua kann#a C tan!kai bun!a ma)a #an! telah di an!kai indah oleh tukan! bun!a di depan umahn#a+ -Aku tau kamu tidak suka ini$ tapi aku #akin kamu tak akan in!in melihatn#a den!an )anita lain+. U,apn#a pelan+ Lalu ia se!e a men!ambil lan!kah se ibu menuju kantin sekolah+ /an hal #an! palin! tidak ia sukai ketika sampai di alamn#a$ telat % menit saja$ tempatn#a telah ditempati oleh makhluk*makhluk pembuat ona di sekolah$ d?EKit+ 'an! ketua !enk$ Wanda$ sudah koa *koa den!an mulutn#a #an! be api* api+ (enambah membosankan pa!i itu+ /en!an ist uksi te sembun#i$ anak*anak !enk /#namite ,abut da i tempat itu+ (e eka be !e!as menuju tempat lainn#a+

Anak*anak be !e!as menuju kelasn#a masin!*masin! setelah pe in!atan U menit la!i pelaja an akan dimulai+ ;o!i meli ik keadaan di kelas Geisha$ tak ada ,e)ek #an! biasan#a be di i di depan pintu$ tak ada la!i pe asaan dipe hatikan oleh ,e)ek itu da i kejauhan+ -'udah$ jan!an melamun$ bosB. kata seo an! an!!ota !enkn#a+ -(un!kin dia te lambat$ bos+. Katan#a la!i+ -;a++ ban#ak kemun!kinan++. -Kenapa lo masih n#impen p asaan itu0 Un!kapin aja$ !ak ada #an! mesti ditakutkan+. -Lo bene 1ob$ tapi !ue belum siap+. -Lo ha us siap$ ka ena itu konsekuensi men,intai seseo an!+. -Thanks !u#s+++ !ue mau ke pe pus$ !ue la!i pen!en sendi i++. -Ini bukan ;o!i #an! biasa !ue kenal++. anak*anak /#namite lainn#a memandan! 1obi$ men,oba men!a tikan pe kataan 1obi+ -Eman! susah mene ima ken#ataan te bu uk da i o an! #an! san!at kita ,intai+ Tapi ba!aimanapun$ kita ha us mendukun! ;o!i+ Kita ha us men!embalikan ;o!i #an! duluB. -PastiB PastiB. Entah sudah dimana piki an ;o!i saat ini+ Ia duduk lemas di dekat pe pustakaan$ tempat pe tama ia be temu den!an Geisha$ tempat pe tama #an! menjadi saksi pe ten!ka an hebat me eka ketika ;o!i men!an!!u teman Geisha #an! membuat ,e)ek itu men#emp otkan minuman be soda ke )ajah ;o!i+ Ia masih in!at betul suasana #an! melata i kejadian itu+ 'emenjak kejadian itu$ Geisah menjadi musuh besa !enk /#namite$ te utama di in#a+ Ia selalu men,a i ,a a untuk men!usik ,e)ek itu$ den!an an!!apan a!a Geisha takut te hadap di in#a$ dan tanpa ia sada i$ hal itu just u membuatn#a jatuh hati te hadap Geisha+ -Geiii+++. -Lo kok !ak bosen*bosenn#a n#a i !a a*!a a sama !ue0 1elum ,ukup pe mintaan maa2 kon#ol #an! lo su uh ke !ue$ hadiah lo menan! main ,atu sama !ue$ hah0B. bentakn#a+ -'iapa bilan!0. -T us apa0 Gue tau lo pasti ada maun#a+. -Eman! !ue ada maun#a$. ;o!i men!elua kan setan!kai bun!a ma)a se!a + -Ini mau !ue++. Geisah te ta)a he an+ -'o #$ !ue !ak suka++. -Tapi lo pasti !ak in!in bun!a ini be ada di tan!an ,e)ek lain++. -Helloo++ !ak usah be imajinasiB. (en!in!atn#a$ membuat ;o!i te ta)a+ 'emenjak itu ia me asa ,e)ek itu be ubah+ 'etiap kali tidak sen!aja be temu den!an ;o!i$ ia te lihat sedikit saltin!+ Ketika di!oda oleh anak*anak /#namite #an! lain pun )ajahn#a meme ah+ (asa*masa kelas I= adalah #an! palin! men#enan!kan+ 1e!itu ju!a den!an masa P/KT me eka+ 'aat tidak sen!aja kepe !ok jalan ba en! di taman kota sama 1obi$ dikeja anak*anak /#namite )aktu n!e a#ain ulan! tahun Geisha$ mendadak jadi lan!!anan di toko bun!a depan umah$ dan bela*belain sekolah jam & pa!i$ mela)an ha)a din!in #an! menusuk$ han#a untuk meletakkan bun!a di ban!ku Geisha++ Pa!i itu$ entah da i siapa dan da i mana$ anak*anak membin,an!kan be ita jadiann#a ;o!i dan Geisha+ /an sialn#a$ d?EKit menden!a kaba bu un! itu+ (ake*up #an! tebal itupun be ubah jadi se am+ -Kete laluanB Ini !ak bisa dibia in+ Kita ha us buat pe hitun!an sama ,e)ek ituB. -1etul$ WanB 1 ani*b anin#a dia n!e ebut ;o!i da i loB. d?EKit be !e!as menuju kelas Geisha+ Namun belum me eka masuk$ me eka di,e!at anak*anak /#namite+ Kete!an!anpun men,uat+ Wanda pun lan!sun! n#olot+

-Lo min!!i aja$ jan!an halan!in !ueB. -Kalo lo eman! sa#an! sama ;o!i$ seha usn#a lo n!edukun! dia$ bukan malah n#akitinB. -/ia ha usn#a #an! n#ada B /ia #an! udah n#akitin !ue+ Kalian tau kan !ue suka sama dia$ tapi kalian malah dukun! dia sama ,e)ek kema in so e ituB. -Udah 1ob$ kita ,abut aja+ (ales n!omon! sama o an! kolot ma,em dia+. -Gue p in!atin lo baik*baik+ Kalo lo n#akitin Geisha$ sama den!an lo n#a i masalah sama /#namit+. Kata te akhi 1obi membuat Wanda semakin !e am+ -Udah Wan$ tahan dulu ama ah lo+ 'eka an! kita ,abut ke umah sakit+ (itha udah kelua da i ICU+++. 'eo an! )anita pa uh ba#a nampak ,emas di depan uan! ICU ketika Wanda Cs tiba di sana+ /iki an#a maman#a (itha+ Lalu kelua seo an! suste memba)a pe alatan bekas ope asi den!an )ajah #an! lemas+ Wanita pa uh ba#a itu pun sontak menan#ai suste itu+ Te den!a )anita itu menan#ai keadaan anakn#a$ namun suste itu tidak menja)ab+ Lalu dokte #an! menan!ani ope asi itu mun,ul+ 'etelah a!ak lama dokte itu bi,a a$ )anita itu nampak lemas$ lalu ia duduk diban!ku panjan! #an! ada di sampin!n#a+ -'epe tin#a ibu itu telah kehilan!an++. Wanita #an! diki an#a akan memilih diam ketika didekatin#a$ just u sebalikn#a+ Wanita itu men,e itakan apa #an! telah menimpa put i kesa#an!ann#a itu pada Wanda+ /a i sanalah Wanda men!etahui ken#ataan #an! sebena n#a+ 'alah besa selama ini ia be!itu memben,i Geisha+ (in!!u$ >C Ap il ><<< -'ob+++ lo ha us kuat ne ima semua ini+ Kita semua n!edukun! lo penuh+. 1obi bese ta selu uh teman sekolahn#a men!hadi i upa,a a pemakaman Geisha+ Ia selalu be ada di sampin! ;o!i+ (enopan! seman!at hidup ;o!i a!a tidak patah+ -Lo liat kan0 1obi aja #an! sauda a ti ian sama ;o!i sampe se!itun#a ,a e sama ;o!i+ (asak kita #an! sauda a kemba kalah sama m eka0. ,eletuk /i,k# pada Thomas+ Thomas men!an!!uk*n!an!!uk saja+ -Lo masih pun#a kita$ /#namite$ b o+++. -;aaaB Kita akan tetep setia sama loB. -Hanji++0. -;es$ )e p omiseB. PR+,I- PENU-IS 'eo an! penulis pemula nan amati an #an! jatuh ,inta den!an dunia menulis ka ena suka men!!amba VJ hehehe+++ 'alam kenal #a++ 1oleh don! k itik$ sa an$ W sha e pen!alamann#a VJ Fa,ebook 6 T i#ana Aida#anthi T)itte 6 GLt i#anaa

Gimana0 ke en ken ,e ita #an! be judul C$"p$n ( /$i#haku 5Cinta R$ma1a #ah semo!a anda semua #an! memba,an#a bisa te hibu den!an ,e ita tadi$ oke lanjut ke ,e ita be ikut n#a+ S$nyum T$"mani# yan. kini *$n1adi Tan.i# oleh6 Fatku #ati

CINTA adalah pe asaan #an! sak al$ tak habis kata untuk men!a tikan lima hu u2 #an! be jeje indah+ Cinta selalu menjadi topik han!at di seant eo dunia$ kebe adaann#a selalu menjadi teka*teki dan miste i hati+ Kalau saja kita tak pe nah dilahi kan ke dunia$ mun!kin kita tak kan pe nah men!enal a ti ,inta$ tak kan pe nah me asa di,intai atau men,intai$ ju!a tak kan pe nah menjadi pen,inta #an! tulus+ 'ian! itu adalah ha i sabtu$$ pe temuan pe tamaku den!ann#a setelah menjadi sepasan! kekasih++ Aku te amat baha!ia untuk itu$$ aku be usaha untuk tampil istime)a di depann#a$$ memilih baju$ sandal$ tas$ jeans dan jilbab #an! mat,hin! untuk ku kenakan pada pe temuan itu++ Aku seolah menjadi )anita palin! baha!ia di seant eo dunia$$ ka ena bisa menjadi )anita te pilih da i sekian ban#ak )anita #an! men#ukain#a+ Usia kita te paut R tahun$$ dia R tahun lebih tua da iku++ Ia tampan$ supel$ pinta $ de)asa$ baik$ bijaksana dan omantis++ Itulah #an! membuatku me asa menjadi !adis palin! be untun!++ 'atu paket da i ban#akn#a ka akte positi2 #an! aku suka da in#a adalah ka ena dia men!enakan ka,amata++ Entah kenapa aku lebih senan! den!an p ia be ka,amata$$ bisa jadi ka ena aku adalah 2ans 2anatikn#a A2!an '#ah eAa #an! menamakan di i seba!ai A2!anisme++ jadi se,a a tidak lan!sun!$ sebena n#a aku men!in!inkan A2!an '#ah eAa #an! menjadi pa tne hidupku$$ tapi ka ena itu adalah ba!ian da i hal mustahil$$ so selain A2!an pun tak jadi masalah$ asalkan dia be ka,amata++ 'epe ti pepatah ini -Tak Ada Rotan Aka pun Hadi.$$ heheeee$$$ kon#ol meman!$$ tapi #aaa inilah aku++ 'ii !adis pen#uka p ia be ka,amata+ DDD Tin!*tin!*tin! Itanda pesan masukJ$$ ponselku be de in! pe tanda ada pesan masuk$$ te n#ata itu adalah pesan sin!kat da i sii be#bbii$$$ ku buka pesan sin!kat itu den!an sen#um #an! tak pe nah henti men!hiasi bibi mun!ilku+ -A##$$ kita ketemu jam % aja #aa$$ di depan halte kampusku$$ bia )aktun#a a!ak lama?an$$ nanti kita lan!sun! jalan$$ kamu #an! pilih tempatn#a$$ te se ah kamu dehh mau ke mana++ miss U bee##+++. XX 'etelah selesai memba,an#a$$ tanpa piki panjan! aku lan!sun! menekan tombol epla# di ponselku+ -5kkeii$$ setelah sholat dAuhu aku lan!sun! melun,u ke kampusmu$$$ jan!an telat #aahh+++ miss U too$$. XX Haaaa$$$ saat itu dunia se asa be henti be puta $$ seolah han#a ada aku dan kamu #an! men!huni bumi ini++ Tak ada makhluk lain$$ han#a KITA++ XX aku jadi tak saba menun!!u ja um jam menuju ke a ah pukul satu++ (eman! saat itulah #an! menjadi penantianku$$ ka ena indu #an! dia asakan sama manisn#a den!an indu #an! men!!antun! dalam sukmaku++ Kehadi ann#a meman! mampu buatku lupa akan ,e ita indah masa laluku be sama san! mantan #an! belakan!an ini telah menjadi mantan #an! palin! be ka at di hatiku++ 'edikit demi sedikit aku mulai be hasil menin!!alkan ba#an!n#a dalam masa laluku$$ dan semua itu ka ena /IA$$ sii p ia #an! kini menjadi 'upe He oku++ /ulu aku meman! me asa te amat sulit untuk tak memiki kan mantanku itu$$ tapi s#uku lah hal itu kini tak te jadi la!i++ Aku be usaha elakan dia pupus be sama san! )aktu$$ ka ena ku piki telah ada san! 'upe He o #an! kini be pe an me)a nai ha i*ha iku kembali++

DDD Ketika ja um jam menunjukan pukul %>+R< WI1$$ aku lan!sun! be !e!as menuju lokasi #an! telah dijanjikan++ sebelum be an!kat pastin#a aku telah menunaikan sholat dAuhu te lebih dahulu$ ka ena hal itu meman! selalu di aja kan bunda kepadaku+ An!kutan umum )a na bi u adalah tujuan te akhi ku untuk se!e a sampai ke kampusn#a++ Tepat di pukul %R+<T WI1 aku telah sampai di depan kampusn#a+ -Ki i ban!$$ u,apku penuh seman!at membe hentikan an!kutan umum #an! seda i tadi ku tumpan!i.++ 'etelah aku selesai memba#a dan men!ambil kembalian$$ aku lan!sun! memposisikan di iku untuk duduk di halte++ /u!*du!*du!$$$ jantun!ku te asa lebih ken,an! be detak$$ sepe ti ada sensasi halilinta di /UFAN imajiku+++ Aku men,oba meno malkan kembali detak jantun!ku den!an ,a a mena ik na2as panjan! sambil meme!an! dadaku dan men!ebuskann#a pelan* pelan$$ be ha ap semo!a hal ini dapat membantu jantun!ku untuk be detak den!an no mal kembali++ 'etelah di asa ,ukup baikan$$ akupun be maksud hendak men!i imin#a pesan sin!kat untuk menan#akan kebe adaann#a++ 1e samaan den!an aku men!ambil ponsel di saku ,elanaku$$ tiba*tiba ponselku be de in! tanda pesan masuk++ Hmmm$$$ te n#ata untuk u usan pesan sin!katpun kita sehati++ /en!an )aktu #an! hampi be samaan$$ kita hendak menan#akan hal #an! se upa+ -A##$$ kamu udah n#ampe mana00 Aku udah di kampus nii$$ di sek et++ Hmmmpp$$ aku lan!sun! ke halte ajah kali #ah++. Akupun lan!sun! membalas pesann#a6 -Aku udah di depan kampus kamu be##$$ ba u ajah n#ampe++ #audah kamu ke sini #aa$$ aku n#a sendi ian nii+++. Tak lama )aktu be selan!$$ tanpa kusada i )ajah tampan den!an sen#um khasn#a telah ku dapati$$ )an!i tubuhn#a pun mulai te ,ium++ Kulihat Ia sedan! be jalan mendekat ke a ahku sambil melambaikan tan!an+ -He## a##$$ belum lama nun!!u kan00$$ tan#an#a sambil men!elus kepalaku. -I#a aku belum lama ko$$ han#a ba u bebe apa menit$ ja)abku sambil melempa sen#um manisku ke a ahn#a. 'ejak saat itu$$ kami mulai melun,u ke Alun*alun kota 'e an!$$ tempat #an! as#ik untuk santai be sama san! pujaan hati++ 'etidakn#a kami bisa be senda !u au$ salin! melempa sen#um$ salin! memuji$ salin! meli ik den!an malu$ dan di ten!ah ,andaan itu sesekali ia men,ubit pipiku++ Tanpa ha us ku bilan! baha!iapun sepe tin#a ia tahu bah)a aku san!at baha!ia be samaan#a$$ semua itu mun!kin dapat te lihat da i sen#um #an! tak pe nah henti men!hiasi bibi mun!ilku dan da i bola mataku #an! tak pe nah je a da i bina + -5ohh Tuhan$$ jan!an bia kan )aktu ini be lalu be!itu ,epat$$ saat ini aku han#a sedan! in!in menikmati kebe samaanku den!ann#a$$ u,apku dalam hati. Ketika aku sedan! seten!ah te diam$$ dia memintaku memejamkan mata$$ dimulai setelah ia selesai men!hitun! hin!!a an!ka ti!a++ 'aat itu aku mulai me asa penasa an$ sebena n#a akan

ada hal indah apa #an! dilakukann#a untukku++ 'e,a a diam*diam te n#ata dia men,oba untuk membuatku semakin ,inta den!an kejutann#a++ da i a ah #an! be lainan bisa didapati bah)a ada ti!a p ia #an! memba)a R benda #an! be beda$$ ti!a p ia itu adalah ku i da i toko boneka$ toko ,oklat dan toko bun!a #an! da i bebe apa ha i lalu telah dipesann#a+ -Hmmpp$$$ satu dua ti!a+++ a##oooo buka matamu a##$$ 'u p iseeeeeeeeeeeeee$$ u,apn#a sambil meleba kan tan!ann#a be !a#a ala pan!e an di ne! i don!en!. /an ketika aku mulai membuka mata$$ telah kudapati ti!a benda lamban! ,inta be ada pe sis di depanku++ Lima batan! ,oklat Catt 1u #$$ satu boneka (i,ke# (ouse be uku an jumbo$$ dan dua belas tan!kai 1un!a (a)a #an! disatukan dalam buket #an! indah+++ Aku bisa lan!sun! men!e ti bah)a jumlah an!ka da i setiap bendan#a me)akili makna da i moment tak te lupakan %< ha i #an! lalu+ Lima batan! ,oklat Catt 1u # menandakan tan!!al jadian kami$ sedan!kan satu boneka (i,ke# (ouse menandakan bulan jadian kami$$ dan dua belas tan!kai 1un!a (a)a menandakan tahun jadian kami++ U Hanua i ><%>$$ itulah moment indahku %< ha i #an! lalu be saman#a$$ dan itu tak kan pe nah te lupakan+ -iiiihhhh so s)eet dehh$$ aku suka ini$$ makasih #a bee##$$ dapat ku pastikan bah)a moment ini ju!a tak kan kulupakan$$ u,apku den!an mata be bina baha!ia.+ -'ama*sama sa#an!$$ aku ju!a senan! melakukan ini untukmu$$ ini seba!ai bukti betapa aku men,intaimu$$ kamu adalah satu*satun#a )anita #an! kuha apkan untuk mendampin!iku sampai nanti Tuhan akan meman!!ilku$$ aku sa#an! kamu$$ u,apn#a sambil meme!an! tan!anku den!an ja i*jema in#a #an! lembut.+ -Kamu bisa lihatkan betapa baha!ian#a aku saat ini$$ itu tanda bah)a aku be s#uku memiliki p ia sepe timu$$ aku ju!a sa#an! kamu bee##$$ se uku sambil balik meme!an! tan!an#a den!an e at.++ DDD 'o e itu adalah so e baha!iaku$$ ha i te baha!ia kedua setelah %< ha i #an! lalu$ ha i dimana dia memintaku menjadi kekasihn#a++ 1edan#a$$ sabtu so e ini )aktu seolah be jalan den!an san!at ,epat++ 1ebe apa jam #an! te le)at han#a te asa sepe ti bebe apa menit++ Aku bahkan tak tahu$$ kenapa jika kita sedan! menikmati kebe samaan den!an o an! #an! te kasih$ )aktu se asa tak be pihak++ Ia be jalan den!an san!at ,epat$$ padahal kebe samaan itu masih di asa ku an! ,ukup lama$$ indu #an! te asa saja belum bena *bena te obati++ 'abtu so e ini mun!kin pe temuan kami ,ukuplah han#a hin!!a pukul %&+<< WI1$$ bunda tidak men!iAinkanku pulan! la ut malam$$ jadi aku lebih memilih untuk pulan! sebelum )aktu ma! ib tiba+ Tepat pada pukul %&+<< WI1 ia men!anta kanku pulan!++ Ketika men!enda ai sepeda moto $$ Ia bena *bena mempe hatikan keselamatanku++ Ia men!enda ai sepeda moto n#a den!an ke,epatan #an! no mal$$ padahal be pa,u den!an ke,epatan tin!!i adalah hal #an! biasa dilakukann#a$$ tapi kini hal itu tak dilakukann#a++ Ia men,oba melindun!iku den!an ,a an#a++ Aku te masuk anak #an! polos$$ untuk hal melin!ka kan len!an ke pin!!an!n#a pun aku masih me asa malu+ Tapi sepe tin#a ia me asa isih$$ ia takut akan te jadi apa*apa den!anku$$ meman! tak ada #an! kujadika pe!an!an saat itu++ kemudian den!an san!at tiba*tiba$$ ia mena ik kedua tan!anku$ men,oba men!!apain#a dan memposisikan len!anku melin!ka di pin!!an!n#a++ Posisi tubuhku menjadi san!at dekat den!an pun!!un!n#a++ (un!kin detak jantun!ku #an! kini itmen#a mulai be tambahpun bisa di asakan olehn#a++ saat itu pula ia

menoleh ke a ahku dan men!atakan kalimat pendek #an! be makna dalam$$ -Aku 'a#an! Kamu.++ Tapi aku tak menja)abn#a$$ sua a bisin! kenda aan kujadikan alasan untuk be pu a* pu a tak menden!a u,apann#a++ ka ena aku takut ia dapat memba,a ke!u!upanku++ 'esampain#a di umahku$$ ia lan!sun! pamit untuk pulan!++ Tak men#empatkan sedikit )aktu pun untuk sekeda men!isti ahatkan di i++ 'ekita pukul %T+R< WI1$$ ia men!i imiku sebuah pesan sin!kat #an! men#atakan bah)a di in#a telah sampai di umah tanpa ku an! suatu apapun++ Inilah pesan sin!katn#a #an! ia ki im saat senja tiba++ )yy,, aku udah nyampe rumah nii,, makasih yaa atas sabtu terindahnya (( DDD 'ejak saat itu$$ ha ipun seolah be lalu den!an san!at lambat$$ tak kudapati sedikitpun kaba da in#a++ tapi aku masih bisa untuk be piki positi2 bah)a ia meman! sedan! disibukan den!an tu!as akhi n#a Isk ipsiJ$$ disampin! itu aku tahu bah)a dia meman! se in! menjadi pembi,a a di be ba!ai a,a a semina ++ Aku men,oba untuk tak melemap in#a den!an piki an* piki an ne!ati2$$ ka ena ba!aimanapun ju!a aku telah be janji pada di iku sendi i bah)a apaun akti2itasn#a$ sela!i itu membuatn#a n#aman$$ aku akan selalu mendukun!n#a++ Tapi entahlah$$ bebe apa ha i belakan!an ini aku me asa ia menjadi amat be beda$$ bahkan komunikasi itu n#atan#a telah bena *bena putus$$ nomo ponseln#a tak pe nah akti2++ Aku te amat kesulitan untuk men!etahui kaba n#a$$ bahkan sejak saat itu$$ akun 2a,ebookn#a sama sekali tak te lihah ada akti2itas+ Aku mulai me asa bah)a ia meman! sen!aja men!hinda iku++ Hika meman! ia$$ sebena n#a apa #an! menjadi alasann#a untuk melakukan itu$$ padahal sebelumn#a ia masih be sikap san!at manis kepadaku$$ bahkan ia be ani membuat kejutan #an! ia susun selama satu min!!u laman#a+ Hutaan detik$$ ibuan menit$$ atusan jam dan puluhan ha i telah be lalu++ tak te asa ini adalah ha i kesebelas ia men!hilan! da iku tanpa kaba ++ Tapi aku tak pe nah henti untuk men,oba men!hubun!in#a 7ia sms dan tel2on++ Namun sepe tin#a itu te amat sia*sia$$ la!i*la!i #an! kudapati han#a sua a ope ato #an! men#atakan bah)a nomo n#a sedan! tidak akti2 dan be ada dilua jan!kauan++ Aku mulai tak men!e ti den!an semua #an! te jadi saat ini$$ apakah meman! dia sen!aja men!!anti nomo ponseln#a den!an nomo #an! ba u00 lantas apa a tin#a kejutan #an! ia buat bebe apa ha i #an! lalu$$ jika pada akhi n#a ia melukaiku den!an ,a a sepe ti ini+ Aku mulai dilanda ketakutan #an! tak be ujun!$$ aku takut moment men#akitkan ti!a seten!ah tahun silam$ semasa aku duduk di ban!ku '(A te ulan! kembali dalam 2ase hidupku++ saat dimana aku dipe lakukan den!an ,a a #an! se upa den!an ini$$ aku ditin!!al pe !i oleh p ia #an! ku sa#an!i den!an ,a a #an! menu utku te amat bodoh+ Ca a #an! menunjukan sisi ketidakjantananan#a$$ padahal$$ bukankah ada ban#ak ,a a #an! jauh lebih baik da i ini+ 'aat itu aku mulai tak kuasa untuk menahan ai mata$$ pe lahan mataku menjadi sa#u dan tak la!i be bina ++ Aku ha us menelan semua ini sendi i dan mene ima ken#ataan pahit kembali+ Kenapa ha us kau ,iptakan sen#um te manis$$ jika pada akhi n#a kau buatku menan!is++ Kenapa kau buat mataku be bina baha!ia$$ jika pada akhi n#a kau buat mataku nana ka na ai mata++++ Aku tak pe nah men!in!inkan hal ini te jadi$$ Pe isti)a ti!a seten!ah tahun silam

#an! palin! aku ben,i te n#ata ha us kembali te ulan! den!an o an! #an! be beda+ Tak seo an!pun tahu kalau saat ini aku sedan! te luka$$ aku meman! memilih untuk tidak men,e itakann#a pada siapapun$ te masuk kelua !a dan sahabat*sahabatku++ Aku memilih untuk tetap te lihat te!a di depan me eka$$ ta)a dan sen#um indahku adalah hal #an! biasa aku tunjukan untuk menutupi lukaku++ Aku tak in!in ketika ai mata ini jatuh me eka menjadi te amat men!kha)ati kanku+ 1ia lah kusimpan semuan#a sendi i$$ bia lah aku men,oba men!ibu di iku sendi i$$ bia lah aku men!uatkan di iku sendi i dan bia lah aku memulihkan hatiku kembali den!an ,a aku sendi i++ Aku tak in!in melibatkan siapapun untuk dukaku ini+ Luka$$ BBBB #aaa aku meman! me asa te luka den!an semua ini+ Kenapa ha us ada u,apan sa#an! bila akhi n#a kamu men#ia*n#iakan aku+++ 1ahkan hin!!a detik ini aku masih be tan#a*tan#a$$ apa salahku000 Kenapa den!an tiba*tiba kamu men!hilan! dan pe !i tanpa kaba $$$ sun!!uh aku tak men!e ti den!an ini+ Hika setiap #an! te jadi ha us ku a tikan$$$ maka untuk #an! ini$$ aku belum bisa men!a tikann#a+ (un!kin jika masa itu tak pe nah ada$$ ba an!kali aku tak pe lu epot untuk men,a i ja)aban da i pe tan#aanku+ Hika dulu aku tahu bah)a semuan#a akan menjadi sepe ti ini$$ aku akan lebih memilih di tan!!al U Hanua i kema en tidak pe nah ada momen spesial$$ tidak pe nah ada u,apan sa#an! dan tidak pe nah ada pe mintaan untuk menjadikanku kekasihmu+ Kenapa semua ini te jadi se,a a tiba*tiba$$ sabtu sian! di pe temuan pe tama setelah menjadi kekasih$ kita masih baik*baik saja$$ kamu masih mempe hatikanku$$ masih te sen#um be sama$$ masih be senda !u au be sama$$ masih minum be sama$$ masih duduk be sebelahan$$ masih men,oba membuat ,intaku semakin besa den!an kejutan itu$$ bahkan kamu masih sempat meme!an! tan!!anku dan men!anta kanku pulan!++ setelah itu kamu pun masih sempat men!i imiku pesan sin!kat untuk bilan! bah)a kamu telah sampai di umah+ ;an! aku sedihkan$$ te n#ata itu adalah pesan sin!kat te akhi mu untukku++ kau (ENGHILANG dan tak iAinkan aku untuk tahu alasann#a+++ Tahukah kamu$$$ tak pe nah te le)at seha ipun untuk aku men,oba men!hubun!i nomo ponselmu$$ tapi te n#ata semuan#a sia*sia$$$ tak kudapati sedikit kaba da imu+ APA 'ALAHKU000000 Hika kamu meman! tak sa#an! la!i$$$ aku malah lebih in!in kamu lan!sun! katakan itu ke aku$$ bukan den!an ,a a kon#ol sepe ti ini+++ kamu ,ukup de)asa$$ bijaksana dan lembut$$ itu #an! aku suka da imu++ tapi kenapa untuk #an! ini kamu tidak bisa melakukann#a den!an ,a amu #an! bijaksana+ Huju $$ sampai detik ini aku masih sa#an!$$ aku masih be ha ap bah)a ada masan#a nanti kamu akan men!hubun!iku kembali dan membe i kaba $$$ aku bahkan be ha ap bah)a kamu men!hilan! ini bukan untuk sen!aja melukaiku$$ tapi ka ena kamu sedan! be usaha untuk membuatku te sen#um den!an kejutan #an! kamu buat sepe ti %% ha i #an! lalu+ Hika ba!imu me indukanku adalah hal #an! be at$ ha usn#a kamu belaja da i ,a aku me indukanmu++ Kau adalah menta i #an! han!atkan pa!iku$ dan bulan #an! te an!i

malamku+ Tak bosan aku men#ebutmu dalam do?aku$$ men,oba men!etuk hati san! pen,ipta su #a a!a be baik hati men!i imkanmu la!i untukku+ Tak pe lu kamu tahu be apa ban#ak ai mata #an! membasahi bantal saat kha#alku te ba)a dalam kenan!an tentan!mu$$ dan aku pun tak in!in kamu ikut sedih ketika tahu betapa din!inn#a ha i*ha iku tanpa sen#ummu+ Entahlah$$$$$ sepe tin#a meman! hati dan piki anku ha us beke ja ke as untuk melupakanmu dan membuan! jauh ba#an!mu hin!!a lan!it ke tujuh+ Aku meman! men#ada i bah)a kehidupan ini te kadan! men!ha uskan kita mene ima apa #an! tidak kita ha apkan dan tidak mendapatkan apa #an! kita ha apkan++ (aka aku akan tetap be usaha untuk me#akinkan di iku sendi i bah)a aku ha us tetap ikhlas untuk mene ima apa adan#a+ Te imakasih$$ ka ena kamu sempat be pe an me)a nai ha i*ha iku meskipun den!an )aktu #an! te amat sin!kat+++ Ku ,oba untuk te!askan pada di iku sendi i bah)a ketika kita berencana maka biarkanlah *uhan yang men#adi penghapusnya dan menggantikannya dengan yang lebih baik + DDD Pe sonal /ata Nama 6 Fatku #ati Nama Pan!!ilan6 I2at TTL 6 'e an!$ %U Huli %CC% (otto 6 1aha!ia adalah hak semua o an!$$ ma i jemput baha!ia itu+++ Alamat 6 Hln+ Cipta#asa KpN/s+ Linduk t <T R) <% ke,amatan Pontan!$ 'e an!*1anten+ Peke jaan 6 (ahasis)i Hobi 6 (e an!kai kata*kata puitis$ (enden!a kan musik$ be sepeda$ t a7ellin!+ (inat 6 (enjadi seo an! penulis #an! ka #an#a bisa diba,a ban#ak o an!$ menjadi tena!a pendidik$ se ta menjadi )anita sukses dunia dan akhi at+ E*mail 6 siibun!sui2atG#ahoo+,o+id Fa,ebook 6 I2atLC%G#ahoo+,om atau I2at sii p in,essbun!su T)itte 6 GI2at'iip in,ess

S$nyum T$"akhi" ( C$"p$n Cinta


%<+8U C$"p$n Cinta 5ke ada ,e ita ba u la!i nih #aitu S$nyum T$"akhi" ( C$"p$n Cinta #an! be kate!o ikan ) C$"p$n Cinta 'emua ,e ita mempun#ai makna dan a ti masin! masin!$ biasan#a ,e ita diambil da i pen!alaman hidup ataupun 2iksi belaka$ tetapi #an! naman#a ,e ita pastilah mena ik untuk di simak+ Ce ita Hu!a men!!amba kan suasana hati seseo an! bia pun sedan! !alau ataupun sedan! senan!$ nah ,e ita kali ini be judul S$nyum T$"akhi" ( C$"p$n Cinta $ ki a ki a sipenulis sedan! !alau atau sedan! senan! #a0 hehehe pasti pemba,a bisa menilai deh ,e ita ini sedih atau senan!+ 1aiklah ma i kita simak ,e ita #an! mena ik be ikut ini #aitu SEN6U* TERA& IR Ka #a ;etie Nu 'ab ina Aku menatapn#a be!itu lekat+ 1ola matan#a #an! be )a na hitam pekat meman,a kan kema ahan #an! be!itu hebat+ 'ikapn#a #an! han!at dan lembut seketika be ubah menjadi monste men#e amkan #an! siap mene ka man!san#a+ 1e!itulah sikap a#+ /isaat aku menolak untuk men!ikuti kata*katan#a$ sikapn#a be ubah %Q< de ajat+ Aku tak habis piki $ kenapa Allah men,iptakan o an! sepe ti dia+ 1e!itu posesi2 dan e!ois+ 5to ite $ be sikap semaun#a$ dan selalu memaksakan kehendakn#a+ Hika aku te us ikuti kemauann#a$lalu ba!aimana den!an aku000+ Come on+++bukankah ini adalah hidupku+Aku #an! be hak untuk melakukan apapun sesuai den!an kein!inanku+ Lalu ba!aimana den!an ,inta ku bila aku tak melakukan kemauann#a000+ Tapi +++bukankah ,inta tak sepe ti ini0 Kali ini aku menolak kein!inan a# #an! memintaku untuk kelua da i ju usan sast a+ Alasann#a han#a ka ena ada 7ito$ ,inta pe tamaku #an! kini be ada satu ju usan den!anku+

Satu Cinta 4alam P$"%$daan ( C$"p$n Cinta


<C+<Q C$"p$n Cinta 5ke ada ,e ita ba u la!i nih #aitu Satu Cinta 4alam P$"%$daan ( C$"p$n Cinta #an! be kate!o ikan ) C$"p$n Cinta 'emua ,e ita mempun#ai makna dan a ti masin! masin!$ biasan#a ,e ita diambil da i pen!alaman hidup ataupun 2iksi belaka$ tetapi #an! naman#a ,e ita pastilah mena ik untuk di simak+ Ce ita Hu!a men!!amba kan suasana hati seseo an! bia pun sedan! !alau ataupun sedan! senan!$ nah ,e ita kali ini be judul Satu Cinta 4alam P$"%$daan ( C$"p$n Cinta $ ki a ki a sipenulis sedan! !alau atau sedan! senan! #a0 hehehe pasti pemba,a bisa menilai deh ,e ita ini sedih atau senan!+ 1aiklah ma i kita simak ,e ita #an! mena ik be ikut ini #aitu SATU CINTA 4A-A* Ka #a Raha#u Nu Rahma)ati PER!E4AAN

Namaku 9i7in$ aku te bilan! san!at be untun! ka ena aku mendapat beasis)a untuk sekolah di '(A #an! san!at elit$ ma#o itas anak*anak #an! be sekolah di sini adalah anak o an! ka#a+ 'ebena n#a aku me asa ku an! pantas sekolah di sini$ aku ini han#a anak seo an!

peda!an! nasi !o en!+ Ha i ini adalah ha i pe tamaku masuk di sekolah ini$ ini meman! sekolah #an! san!at ba!us dan me)ah$ batinku+ M?eh$lo siapa0?? tan#a seo an! ,e)ek #an! te lihat judes M?aku 9i7in$ anak ba u di sini. -oh$ jadi lo anak #an! dapat beasis)a itu0?? -i#a. -te n#ata lo itu eman! kampun!an #a$ lo tuh n!!ak pantes be ada di sekolah ini$ ini sekolah untuk anak*anak o an! ka#a sepe ti kita*kita+ 1ene n!!ak !u#s0?? -bene ban!et tuh. kata teman*temann#a

'atu Cinta /alam Pe bedaan Tiba*tiba seo an! anak ,o)ok men!hampi i -Tia a$ ada apa nih0?? tan#a ,o)ok -ini lho sa#$ ada anak kampun! di sekolah -'a#a 9i7in$ anak ba u Moh$ #a uda sini aku kasih tau kelas M?lhoh$ sa# kok lo bantuin dia n#a i kelasn#a M?!ue bukan lo #an! suka n!ejailin

kami+ itu kita. disini?? kamu?? sih?? o an!??

Lalu ,o)ok itu men!anta kanku ke kelas =1$ dia meman! baik dan ju!a !anten! ban!et+ M?ini kelas kamu?? M?makasih #a?? M?i#a$ kenalin nama aku Ra2a?? ,o)ok itu men!ulu kan tan!ann#a M?9i7in?? M?#an! tadi itu naman#a Tia a$ dia sama teman*temann#a eman! jail$ kamu tadi n!!ak diapa* apain kan sama dia0?? -n!!ak kok. -#a sudah aku pe !i dulu #a. -i#a. Lalu aku se!e a masuk ke kelas dan ada seseo an! #an! men!ajakku duduk be sama dia dan kita be bin,an!*bin,an!+ M?hai$ namaku 9ia?? -aku 9i7in. -tadi kok kamu sama kak Ra2a sih0??

-i#a tadi dia n!ante in aku kesini. -kamu be untun! ban!et #a. -be untun! kenapa0?? M?kak Ra2a itu ke en$ !anten!$ baik$ ka#a$ tapi sa#an!n#a+++?? -kenapa0?? -dia dideketin te us sama Tia a$ ,e)ek palin! jahat di sekolah ini. -oh$ Tia a. -kamu uda tau0?? -i#a$ tadi aku ketemu sama dia. DDDD Kian lama di sekolah ini$ aku semakin enjo# dan n#aman di sini+ Te n#ata ban#ak teman #an! tidak memandan! status ku #an! jauh diba)ah me eka+ Ha i ini aku dan 9ia pe !i ke kantin$ dan aku tak sen!aja menab ak Tia a dan minumanku jatuh membasahi bajun#a+ -eh$lo pun#a mata n!!ak sih0?? M?ma?a2 ban!et$ aku n!!ak sen!aja. -enak ban!et #a lo bilan! n!!ak sen!aja$ dasa anak kampun! lo. Tia a membalasku den!an men#i am minuman ke bajuku+ Aku n!!ak mampu be kata apa* apa$ aku pen!en nan!is saat Tia a ma ah dan men!atakan kalau aku anak kampun!+ Tia a pun hampi menampa ku tapi kak Ra2a menahan tan!an Tia a+ M?Tia a$ lo apa*apaan sih$ setiap masalah pasti lo selesain den!an emosi?? M?!imana !ue n!!ak emosi sa#$ lihat don! baju !ue$ koto !a a*!a a ,e)ek kampun! ini?? M?dia pun#a nama$ naman#a 9i7in. Kak Ra2a se!e a mena ik tan!anku dan men!ajak aku se ta 9ia untuk pe !i+ M?kak Ra2a makasih #a$ la!i*la!i kakak uda nolon!in aku. -i#a 9in$ sama*sama kok$ la!ian aku ju!a n!!ak suka sama tin!kahn#a Tia a?? M?kakak n!!ak malu nolon!in aku$ kakak n!!ak malu kalau la!i sama aku0?? -malu kenapa0?? -aku ini Cuma ,e)ek kampun! kak$ aku ini bukan anak da i o an! ka#a sepe ti kakak$ dan anak*anak #an! lain$ aku Cuma anak penjual nasi !o en!. Kak Ra2a te ta)a menden!a omon!anku itu+ -kamu itu n!omon! apa?an sih$ aku ban!!a bisa kenal sama kamu$ dan aku senan! temenan sama kamu?? DDDD 'eka an! aku mempun#ai satu teman la!i$ #aitu kak Ra2a$ dia meman! kakak kelas #an! san!at baik+ Aku be!itu n#aman di dekatn#a$ bahkan seha i tak be temu sama kak Ra2a$ aku n! asa kan!en ban!et sama dia+ /an ada #an! lebih aneh la!i$ aku selalu de!*de!an kalau la!i sama dia+ (alam ini aku membantu bapak dan ibu untuk be jualan$ lalu aku menden!a sua a o an! memesan nasi !o en! dan sepe tin#a aku men!enal sua a itu+ -nasi !o en! spesial satu #a. M?kak Ra2a. -hai$ 9in?? M?benta #a kak$ aku buatin dulu?? 'etelah aku selesai membutakan nasi !o en! untuk kak Ra2a$ aku se!e a men#e ahkan nasi

!o en! te sebut+ M?9i7in$ temenin aku makan nasi !o en! #a. M?i#a kak$ kakak suka nasi !o en!0?? -suka ban!et$ apala!i bikinan kamu ini $ enak ban!et. Aku han#a bisa te sen#um simpul menden!a pujian da i Kak Ra2a+ DDDD 'aat sedan! belaja $ tiba*tiba ibu men!hampi i ku+ -7i7in$ kamu suka #a sama ,o)ok kema in #an! beli nasi !o en! itu0?? -ibu ini apa?an sih$ aku n!!ak suka sama dia bu. -ibu tahu pe asaan kamu 9in$ ibu tahu kalau kamu la!i jatuh ,inta sama dia. -aku++++. -7i7in$ dia itu anak o an! ka#a$ ibu n!!ak mau kamu sakit hati !a a*!a a dia$kita ini o an! miskin$ kita n!!ak pantes be sandin! den!an o an! ka#a sepe ti dia. (enden!a u,apan ibu$ aku se!e a masuk ke dalam kama $ dan aku me asa kalau hatiku ini san!at sakit menden!a u,apan ibu dan ai mata inipun menetes+ ;a Allah$ aku men,intai dan men#a#an!i kak Ra2a$ tak pe nah aku me asakan hal ini sebelumn#a+ Tapi$ kenapa ha us sepe ti ini mun!kinkah ,inta ini akan te halan! oleh status0 Aku belum siap be pisah den!an Kak Ra2a ;a Allah+++BBB DDDD U,apan ibu selalu datan! dalam 2iki anku$ dan aku selalu te ba)a dalam lamunan setiap memiki kan u,apan ibu itu+ -9in$ kamu kenapa sih0 /a i tadi kok n!lamun te us0?? tan#a 9ia -aku n!!ak apa*apa kok 9i. -oh #a 9in$ ka#akn#a Kak Ra2a itu suka deh sama kamu. -suka sama aku0 N!!ak mun!kin lah 9i. -#a jelas lah n!!ak mun!kin kalau Ra2a suka sama ,e)ek kampun! ini. u,ap Tia a #an! tiba*tiba datan! -Tia a. kataku ka!et M?den!e #a lo$ mendin! lo n!!ak usah deketin Ra2a$ ka ena Ra2a Cuma milik !ue dan pantesn#a sama !ue bukan sama lo ,e)ek kampun!. -kata siapa0 Gue sukan#a sama 9i7in bukan sama lo Tia a. bentak Kak Ra2a M?Ra2a lo itu n!omon! apa sih$ lo itu pantesn#a sama !ue. -itu menu ut lo$ tapi !ue sa#an! dan ,inta sama 9i7in$ dan !ue minta lo jan!an pe nah !an!!u 9i7in la!i ka ena lo nantin#a bakalan be hadapan sama !ue. Tia a dan teman*temann#a be anjak pe !i menin!!alkan kami+ -kak Ra2a$ apa maksud kakak n!omon! ka#ak tadi0?? -9in$ aku meman! sa#an! dan ,inta sama kamu 9in$kamu mau kan jadi pa,a ku0. (enden!a u,apan kak Ra2a aku se!e a be la i menin!!alkan dia$ ai mata ini menetes me!i in!i tiap lan!kahku$ te iakan kak Ra2a #an! meman!!il namaku sudah tak ku hi aukan la!i+ DDDD 'etelah kejadian itu$ aku selalu men!hinda da i kak Ra2a+ /an saat aku mau pulan! kak Ra2a te n#ata sudah menun!!uku di depan !e ban!$ aku mau men!hinda tapi sudah tak bisa$ kemudian kak Ra2a men!ajakku ke sebuah taman+ -9i7in$ kamu kenapa sih men!hinda da i aku0?? -n!!ak ada apa*apa kak. -7in$ kamu belum ja)ab pe tan#aanku$kamu mau n!!ak jadi pa,a ku0??

-aku n!!ak bisa kak. -kenapa 9in0?? -pentin! #a$ buat kakak tahu alasanku nolak kakak0?? -pentin! ban!et buat aku$ ka ena ku #akin kamu ju!a suka kan sama aku0?? -kakak n!!ak usah ke?P/ an deh$ meman! semua ,e)ek di sekolah suka sama kakak$ tapi n!!ak den!an aku. -kalau !itu apa alasann#a 9in0?? Aku be usaha untuk pe !i$ tapi kak Ra2a menahan ku+ -9i7in$ aku sa#an! ban!et sama kamu$ kamu itu be beda den!an ,e)ek lain$kamu istime)a 9in$ dan kamu be ha !a ban!et buat aku 9in. -sebaikn#a kakak lupain aku aja #a$ kakak hilan!in semua pe asaan sa#an! kakak sama aku+ Ka ena sampai kapanpun aku n!!ak bakalan pantes untuk kakak. -kamu n!omon! apa?an sih 9in$ maksud kamu apa0?? -kak$ aku ini Cuma anak penjual nasi !o en! #an! n!!ak pun#a apa*apa$ sedan!kan kakak$ kakak ini anak o an! ka#a+ Kita n!!ak akan pe nah bisa be sama kak. -9i7in$ aku n!!ak pe nah memandan! status kamu$ aku tulus sa#an! dan ,inta sama kamu. -tapi$ ibu ku n!!ak akan pe nah me estui kak$ ibu ku sudah pe nah bilan! aku n!!ak boleh pa,a an sama kakak$ ka ena kakak anak o an! ka#a. -9i7in$ itu nanti bisa kita atasi$ aku akan n!omon! sama ibu kamu. -kak Ra2a+++. -!imana kamu maukan jadi pa,a aku 9in0?? -i#a kak. DDDD Aku dan kak Ra2a esmi jadian$ada pe asaan baha!ia tapi ada ju!a pe asaan sedih+ 'elepasn#a da i taman$ kak Ra2a men!anta kanku pulan! dan kami menemui ibu+ -9i7in kenapa kamu pulan! sama dia0?? -ibu$ sa#a Ra2a. -ada apa kamu datan! kesini0?? -ibu$ sa#a mau minta estu da i ibu$ sa#a sa#an! dan ,inta sama 9i7in$ sa#a dan 9i7in salin! men#a#an!i bu. -kita ini o an! miskin$ kita n!!ak pantas be sandin! den!an kamu dan kelua !amu #an! o an! ka#a. -kelua !a sa#a tak pe nah men!enal kasta atau status$ kita ini sama$ dan sa#a akan selalu menja!a 9i7in$ dan men#a#an!i 9i7in. M?bena sepe ti itu0. -i#a bu$ sa#a janji. -#a sudah$ ibu be i estu. DDDD /i taman ini aku dan kak Ra2a men!ikat janji untuk salin! men#a#an!i dan salin! setia untuk menja!a ,inta kita+ /alam pelukan kak Ra2a ku u,apkan kata*kata - ,inta kita tak kan pe nah te halan! oleh status dan de ajat$ aku men,intaimu bukan ka ena ha ta #an! kamu miliki$ ,inta ini tulus datan! da i hati dan aku han#a membutuhkan sebuah balasan ,inta dan kasih sa#an! da imu$ kita meman! be beda$ tapi aku #akin kita memiliki satu ,inta #an! sama.+ PR+,I- PENU-IS Nama 6 Alamat 6 Raha#u K adenan$ Nu blo a$ ja)a Rahma)ati ten!ah

Ttl V 1lo a$R< 'ekolah V '(A Fb 6 Raha#u t)ite V Email 6 Raha#u+nu ahma)atiG#mail+,om

oktobe N N %

%CC& ,epu Rahma)ati GA#uaRahma

Gimana0 ke en ken ,e ita #an! be judul Satu Cinta 4alam P$"%$daan ( C$"p$n Cinta #ah semo!a anda semua #an! memba,an#a bisa te hibu den!an ,e ita tadi$ oke lanjut ke ,e ita be ikut n#a+

'en#um Te akhi Hhhh+++ bukankah ini alasan #an! tak lo!is+ Lalu ba!aimana den!an mimpi ku jika aku ha us pindah ju usan0 Aku ha us menin!!alkan mimpiku untuk jadi penulis hebat han#a ka na ,inta000+ aku !ak bisa$ ini adalah mimpi ku+++. uja ku - Cuma demi mimpi kamu ela kita be ten!ka $ belum tentu mimpi kamu akan te )ujud kan000 -uja n#a den!an nada tin!!i+ Aku te ,en!an! menden!a u,apann#a+Hhh++sepe ti itukah dia00 'un!!uh sulit ku pe ,a#a+ - kamu !ak be hak atu *atu aku$ ini hidupku+ /an kamu bukan siapa*siapa #an! bisa seenakn#a membuan! mimpi*mimpi ku+++BBB. se u ku penuh emosi se a#a pe !i menin!!alkann#a+ Aku sama sekali tak pe duli den!an se uann#a #an! meminta aku untuk kembali kehadapann#a+ Aku be la i dan te us be la i sambil sesekali men#eka ai mata #an! membasahi kedua pipi ku+ Tak pe nah ku san!ka bah)a dia sepe ti itu$ be!itu men!an!!ap enten! mimpi ku+ (impi #an! slalu aku idam*idamkan selama ini+ /an den!an mudahn#a dia be usaha untuk men!han,u kan mimpi ku+ 'un!!uh+++aku tak dapat mene ima semua ini+ DDD

'etiba di dalam kama $ ku hempaskan tubuh mun!ilku ke atas tempat tidu ku+ 'an!at lelah sekali+ Lelah ji)a dan a!a+ Ku buka ponsel ku$ te lihat >U mis,all dan &U sms da i a#+ Aku sama sekali tak mau untuk memba,a pesan ataupun men!an!kat telepon da i n#a+ Kali ini kesaba an ku sudah bena *bena habis+ (en!hadapi sikapn#a #an! posesi2 membuat aku muak+ - Kehilan!an mimpi ku han#a demi ,inta$hhh+++meman! loe 2iki loe siapa0. umpat ku den!an kesal+ Ku pejamkan kedua mata ku$ men,oba untuk melupakan semuan#a+ Namun tak be hasil+ 'ial$ kenapa dia te us ada di piki anku0+ Tak lama te den!a sua a seseo an! men!etuk pintu kama ku+ 'iapa0. tan#a ku seten!ah be te iak+ ini kaka$ada a# tuh dilua +++. uja kak so2ie membe itahu$ - 'u uh pulan! aja kak$ aku la!i !ak mau ketemu dia+. Kata ku+ A#o temuin dulu sebenta +++. bujuk kak so2ie !ak mauuuuuuuuuuuuuuu++++. se u ku+ #a udah kalo !itu+. Uja kak so2ie men#e ah+ Tak te den!a la!i sua a kak so2ie+ (un!kin dia sedan! bi,a a den!an ( + Posesi2 itu+ - aku !ak mau ketemu dia+ Han!ankan ketemu$memba#an!kan mukan#a aja !ak sudi+. Ge utu ku dalam hati+ - da ipada miki in ( + Posesi2 itu lebih baik aku tidu +. Fiki ku se a#a mena ik selimut+ DDD 1ella++BB. se u 7ito saat hai++kamu disini i#a$ biasa+++,a i inspi asi o)h+++. ikut aku kami be papasan di pe pustakaan ju!a0. uja ku basa le)at buku*buku best selle +. aku men!an!!uk #uk++. ajak kemana0. kampus+ basi+ Katan#a pelan+ 7ito tan#aku

9ito mena ik tan!an ku+ 'etelah memba#a se)a buku #an! dipinjamn#a$ ia memba)a ku ke sebuah ka2e #an! letakn#a tak jauh da i kampus ku+ n!apain kamu ba)a aku kesini++0. tan#a ku he an+ 9ito masih as#ik men!aduk*aduk ,appu,ino #an! ada di hadapann#a+ mau n!ob ol aja sama kamu+. U,apn#a santai+ 9ito tak ban#ak be ubah+ (asih tetap sepe ti 7ito #an! ku kenal saat R tahun lalu+ !ak sopan+. Uja ku ketus+ loh++kenapa0. eksp esi )ajah 7ito be ubah+ - ha usn#a kalo mau n!ajak o an! ke suatu tempat itu tan#a dulu donk$la!i sibuk atau en!!ak$mau ada a,a a la!i atau en!!a+jan!an asal ta ik aja+. Kataku - hehe++maa2 deh$ abisn#a tiap mau n!ob ol sama kamu !ak bisa te us+. Katan#a kesal+ kenapa0. tan#aku bin!un!+ - #a i#alah$ !imana bisa n!ob ol kalo tiap ha i kamu dibuntutin te us sama bod#an!ua d kamu+. hihihi+++i#a ju!a sih+.kataku sambil te ta)a ke,il+ !imana keadaan kamu seka an!0. tan#an#a+suasana mulai se ius+ not 2ine+kamu0. tan#a ku balik se a#a men!hembuskan na2as+ - baik ban!et+ Gimana pun keadaann#a akan selalu baik donk+. Katan#a ,e ia+

ba!us donk+. Kata ku+ nih+++. 7ito men#e ahkan sebuah no7el padaku+ - (# 2i st lo7e++. #ups itulah judul no7el #an! dibe ikan 7ito padaku+ 'eketika aku te ,en!an! saat melihat nama - 9ito And ean. te te a seba!ai penulis no7el te sebut+ - Apa ini sun!!uhan++0. tan#aku tak pe ,a#a+ 9ito te sen#um ke,il+ - Aku buat no7el ini khusus untuk kamu$ dan aku sen!aja han#a men,etak no7el ini > buah$ untuk kamu dan aku+ 'upa#a kamu tau bah)a kamu be!itu be a ti buat aku+ /an aku mau no7el ini menjadi hadiah #an! palin! spe,ial dibandin!kan hadiah #an! lain #an! pe nah kamu te ima+ Aku menatapn#a dalam+ Kenapa ha us 7ito0 /an kenapa bukan a# #an! be sikap sepe ti ini:0 maksud u,apan kamu apa0. tan#aku tak men!e ti+ - setelah kamu ba,a no7el ini$ kamu pasti akan men!e ti+. Uja n#a+ Aku masih diam se ibu bahasa+ Tak tahu apa #an! ha us aku u,apkan+ Ka ena kejadian ha i ini sun!!uh membuat aku te kejut+ DDD 'ejak kejadian itu$ aku tak pe nah melihat a# dikampus+ 1ahkan dia pun tak pe nah sms atau telepon aku la!i+ Hhhh:ba!us deh+. piki ku le!a+ Tapi:!imana kalo dia sakit000 atau:te jadi sesuatu #an! tak diin!inkan000 Aku mulai kha)ati + Tapi asa ke,e)a ku padan#a belum bisa te lupakan+ - Hhhhh:+te se ah deh$ mau sakit atau n!!ak aku n!!ak pe duli+ Toh:dia ju!a sama sekali n!!ak pe duli den!an impianku+. !umamku+ Tiba " tiba saja aku te in!at pada no7el #an! dibe ikan 7ito padaku kema in+ Ce itan#a be!itu men!ha ukan+ Aku ba u men!e ti seka an!$ meskipun semasa '(A dulu sikapn#a selalu din!in padaku tapi te n#ata ia men#impan pe asaan ,inta #an! be!itu besa padaku+ /an sampai saat ini$ pe asaann#a pun masih tetap sama+ Lalu :kenapa dia tidak pe nah men#atakan pe asaann#a te hadapku0 Ahh:entahlah+ (un!kin dia memiliki alasan #an! tak ku ketahui+ 'ambil menun!!u jad)al kelas selanjutn#a+ Aku duduk di taman kampus sambil sesekali melempa kan pandan!anku kea ah ko ido kampus+ 1iasan#a:tiap ha i a# mempe hatikan semua akti7itasku sambil be di i ditempat itu+ Tapi:sudah semin!!u ini dia tak tampak+ Apa bena te jadi sesuatu padan#a++000 hatiku mulai esah+ bell:. pan!!il eAa #an! kini duduk disampin!ku+ Aku men!alihkan pe hatian ku padan#a+ kenapa0. tan#aku+ a# mau ketemu sama loe+. Katan#a+ Aku te diam sejenak+ !ue:. - please bell$ buat #an! te akhi +. Uja n#a la!i memoton! u,apanku+ #an! te akhi :maksud loe0. aku mulai kha)ati + - a# bilan! setelah pe temuan ha i ini$ d# !ak akan !an!!u loe la!i+. -oke#+dimana0. -di umah sakit Ha apan Kita++ -apa0Rumah sakit:B.aku te ,en!an!+ -i# bell++udah bebe apa ha i nie a# di a)at di umah sakit+.

-tapi knp0bukann#a 'elama ini dia baik*baik aja0. tan#aku tak pe ,a#a -leukemia akut+ a# men!idap pen#akit ini sejak ke,il dan dia menolak untuk melakukan ope asi pen,an!kokan sumsum tulan! belakan!+ /ia !ak mau me epotkan o an! lain+ ;an! dia mau saat ini loe$bell+.uja eAa menjelaskan+ ;aa Allah++apakah semua ini n#ata0 (enden!a penjelasan eAa tubuh ku te asa lemas dan tempu un! lutut ku te asa ,opot hin!!a tak mampu la!i untuk melan!kah+ ReAa menuntun ku masuk kesebuah uan! isolasi+ Ku lihat a# te kuju kaku tak be da#a di atas anjan! den!an dibalut selan! in2use dan tabun! oksi!en+ Aku be jalan mendekat ke a ahn#a+ Wajahn#a te lihat pu,at$tubuhn#a be!itu ku us dan lemah+ 'un!!uh sulit ku pe ,a#a+ 1ena kah ini a#0 ,o)o an!kuh dan posesi2 #an! selama ini te lihat kuat kini han#a bisa te ba in! lemah tak be da#a+ 1uti an K istal benin! tak be henti be hambu an da i sudut mata ku+ 1ibi ku be !eta + ku ambil tan!ann#a #an! lemah lalu ku !en!!am e at+ (atan#a te lihat sa#u$ a# te sen#um ke,il pada ku+ -lla++.uja n#a+#a masih sepe ti biasa+ /ia meman!!il ku den!an pan!!ilan kesa#an!ann#a+ -#a++.ku seka ai mataku+ -aku sa#ank sama kamu++.uja n#a li ih+ -jan!an tin!!alin aku la!i++. lanjutn#a+ Aku men!an!!uk pelan++tak mampu ku bendun! ai mata ku+ -maa2in aku a#$ seha usn#a aku !ak be sikap sepe ti kema in+seha usn#a aku te us ada disampin! kamu buat ja!ain kamu$ seha usn#a aku !ak pe !i tin!!alin kamu$ seha usn#a:. aku tak mampu melanjutkan kata*kata ku+ -lla++ aku !m) liat kamu nan!is+aku #an! salah ka na te lalu men!ekan! kamu+maa2in aku #ah++0.uja n#a te bata*bata+ -aku udah maa2in kamu$$tapi kamu ha us janji !ak akan tin!!alin aku++. ;a++ aku janji$ dimana pun aku be ada hati ku tetap selalu ada untuk kamu$ dan ji)a ku !ak akan pe nah pe !i menin!!alkan kamu:.katan#a pelan+ -lla++ aku mau kamu tetap disini$ temani aku tidu dan ,e itakan semua tentan! kita++.pinta n#a+ -#a++aku akan tetap ada disampin! kamu++ aku !ak akan pe nah tin!!alin kamu la!i+. Aku memeluk tubuh a# #an! kini tak be da#a+semuan#a seakan hilan!+ Kema in kamu be!itu kuat disaat memeluk tubuhku00kema in kamu be!itu sel2ish hin!!a membuat aku muak0 Aku !en!!am e at tan!an kanann#a+ /ia te sen#um k,il pada ku+ 'en#um te akhi #an! tak kan la!i bisa ku lihat+ Ka na setalah dia memejamkan matan#a$ kondisin#a kembali k itis: eAa be !e!as meman!!il dokte + /an aku tak kuasa untuk melihat semua ini+ Ra#++ be!inikah akhi kisah ,inta kita:00+ DDD Cua,a be!itu mendun!+ A)an te lihat hitam dan mulai tu un intik hujan membasahi bumi+ 1umi pun seakan ikut menan!isi kepe !ian a#+ 'etelah a,a a pemakaman selesai$ 7ito membe iku sepu,uk su at #an! a# titipkan untukku+ /en!an mata sembab dan tan!an be !eta aku mulai membuka su at itu+ /ea 1ella: lla:taukah kamu$hidupku tak pe nah be a ti bila tak ada kamu disampin!ku+ Ka na han#a kamu #an! selalu membe ikanku pe hatian dan kasih sa#an! #an! tak pe nah aku dapatkan da i o an! lain$ sekalipun da i o an! tuaku+ 9ito:dia #an! telah me ebut semuan#a+ Aku be!itu memben,in#a ka na dia tlah men!han,u kan hidupku+

Papa ku menikahi maman#a saat aku be usia & tahun+ /an mamaku:dia lebih memilih men!akhi i hidupn#a ka na tak kuasa melihat pe lakuan papa+ 'ejak kepe !ian mama aku be!itu sedih ka na tak ada la!i #an! membe ikanku kasih sa#an! #an! seha usn#a masih aku dapatkan da i o an! tuaku+ 'ampai suatu ha i aku be temu kamu$ #an! be!itu amat men#a#an!iku+ Aku tak pe nah mau kehilan!an kebaha!iaanku la!i sampai akhi n#a aku ha us be sikap posesi2 sama kamu+ Aku lakukan smua itu ka na aku takut kehilan!an kamu+ Tapi te n#ata:takdi be kata lain+ Walau ba!aimanapun aku pasti kehilan!an kamu+ Ka ena hidupku be!itu te batas+ Aku san!at ben,i den!an semua ini+ Aku ben,i papa #an! telah men#akiti mama+ Aku ben,i mama #an! telah menin!!alkan ku sendi i+ Aku ben,i 7ito #an! telah me en!!ut kebaha!iaanku+ /an aku ben,i Tuhan ka na dia membe ikanku hidup #an! be!itu sin!kat dan memaksaku untuk kehilan!an kamu+ Han#a % o an! #an! aku sa#an!i di dunia ini$ #aitu kamu+ (eski kini aku ha us melepaskanmu$ tapi aku baha!ia ka na sempat memilikimu+ Aku in!in kamu baha!ia be sama 7ito+ Cinta pe tama #an! tidak pe nah kamu dapatkan selama ini han#a ka na aku+ R kata te akhi #an! aku u,apkan untuk kamu++. aku ,inta kamu -++ Aku #an! slalu men,intaimu: Ra##: Aku menan!is sejadi*jadin#a saat memba,a su at da i a#+ Tak pe nah ku san!ka bah)a hidupn#a be!itu sulit dan men#edihkan+ 9ito men,oba menenan!kanku+ 9ito me en!kuh tubuh mun!ilku den!an lembut$dan aku menan!is dalam pelukann#a+ - maa2kan aku a#$aku pe ,a#a meski smua ini be!itu tidak adil untuk mu$tapi Tuhan pun#a en,ana indah #an! telah dia siapkan untukmu+maa2:ka na aku tidak bisa la!i ada disampin!mu+tapi aku in!in kamu tau++meski kamu tidak mampu la!i memiliki a!aku++tapi tetap memiliki hatiku++. 'u at te akhi ini akan ku simpan slalu++dan namamu akan tetap be ada dihatiku dan sen#um te akhi #an! kamu be ikan untukku akan selalu be ada dalam benakku+ aku sa#an! kamu a#:. uja ku sambil te isak+ Kini aku men!e ti$kenapa 7ito tak pe nah men#atakan pe asaann#a padaku$semua itu ka na dia dan a# adalah sauda a ti i+meskipun a# be!itu memben,i 7ito+tapi 7ito men,oba men!alah dan men#impan pe asaann#a padaku selama be tahun*tahun+ Kini : meski a# telah men!iAinkan kami untuk be sama$tapi hatiku belum mampu untuk mene ima kepe !ian a#+dan sampai saat ini ba#an!an )ajahn#a masih selalu men!ikuti setiap lan!kahku+ The End PR+,I- PENU-IS Nama 6 ;etie Usia 6>% Tempat Tin!!al Alamat Fa,ebook 6maniAAt#et#G#ahoo+,o+id

Nu 6

'ab ina tahun 1o!o

Gimana0 ke en ken ,e ita #an! be judul S$nyum T$"akhi" ( C$"p$n Cinta #ah semo!a anda semua #an! memba,an#a bisa te hibu den!an ,e ita tadi$ oke lanjut ke ,e ita be ikut n#a+

'ALAHKAH 1ILA AKU (ENCINTA(U


5leh6 1inti (elania (alam itu Rio masih belum te lelap ia masih sibuk mempe sipkan su at untuk /inda besok+ -apapun #an! te jadi besok$ aku akan te ima$$ aku in!in un!kapin ini semua$ mun!kin ini satu*satun#a ,a a a!a /inda men!e ti pe asaan aku$. !umam Rio dalam hati+

/entan! jam menunjukkan pukul >8+<<$ mata Rio belum ju!a te pejam$ ia masih memiki kan apa #an! akan te jadi esok ha i+ Rio men,oba untuk tidu tapi kejadian esok men!hantui di in#a hin!!a pukul <8+<< Rio belum te tidu + Pa!i sudah datan!$ a#am ja!o milik tetan!!a Rio be kokok den!an lantan! memban!unkan Rio #an! ba u saja te pejam+ /en!an asa malas$ Rio be anjak da i anjan!n#a dan be siap be an!kat sekolah+ 'esampai di sekolah$ Rio be papasan den!an /inda dan !enkn#a di lo on! sekolah+ -ha:hai /inda00?? sapa Rio !u!up$ /inda han#a menja)ab den!an seutas sen#um manis di bibi n#a dan be lalu be sama teman*temann#a+ -/inda$ apakah aku salah telah men#ukai di imu$$ kau adalah !adis palin! popula di sekolah ini$ sementa a aku:+. 1elum sempat men#elesaikan pe kataann#a dalam hati$ tiba*tiba 'onia datan! menepuk pundak Rio+ -ha#oo$$ liatin sapa tuu sampe n!!ak kedip da i tadi$$ pasti liatin /inda #aa$. !e etak 'onia meledek Rio+ Rio han#a te sipu malu menden!a pe kataan 'onia$ )ajahn#a meme ah dan tan!ann#a be ke in!at din!in+ -sudahlah Rio$ lupakan saja !adis itu$ toh dia ju!a sudah pun#a pa,a kan000. 'onia men,oba men!in!atkan Rio+ -pa,a 00. Rio te kejut$ ka ena setahu Rio$ /inda masih jomlo setelah putus den!an Ed)in+

-kau tak tau$ semin!!u lalu tepatn#a me eka jadian$$ pasti kau tak memba,a majalah ha i ini kan$ ini ,oba saja ba,a$ /inda be pa,a an den!an Niko kakak kelas kita #an! menjadi kapten ,lub basket$. kata 'onia semba i menunjuk majalah #an! di pe!an!n#a+ -makasih$ aku ju!a telah memiki kan ini be ulan!*ulan! kok?? ja)ab io ke,e)a$ se a#a be anjak menin!!alkan 'onia+ Rio pun be jalan menuju kelasn#a$ sesampain#a di kelas$ ia han#a te diam melamun di ban!kun#a+ Tiba*tiba sua a seo an! !adis membu#a kan lamunann#a$ !adis itu adalah /inda+ M.pe misi semua$ M? semua )ajah te tuju pada a ah sua a itu+ - ion#a ada kan00?? lanjut /inda+ 'e a#a io lan!sun! be di i da i ban!kun#a+ Ide!*de!*de!J de!upan jantun! io menjadi lebih ,epat$ ia be!itu !u!up+ -hai io$$ ini ada tu!as da i p+ha di untuk kelas muI/inda membe ikan selemba ke tas be isi tu!as kepada ioJ++ hei$ kenapa )ajahmu pu,at sekali$ apa kau sakit I/inda meme!an! dahi ioJ?? Rio san!at !u!up$ tubuhn#a be ke in!at$ ia tak mampu be kata apa*apa$ ia han#a bisa menatap mata /inda+ -#a sudahlah$ kalo kamu n!!ak mau ja)ab$ aku balik ke kelas dulu #a++00. -di: dinda $00E -#a$ ada apa00?? -apa nanti jam isti ahat kau bisa menemuiku di taman belakan!00. pinta io pada dinda+ -tentu$$ aku bisa kok?? ja)ab dinda enten!+ Ihuuu22tJ io men,oba men!hela na2as$ ia men,oba menenan!kan hatin#a+ 1el isti ahat pun be bun#i$ io be !e!as kelua kelas menuju taman belakan!$ sesampai di sana$ io ha us menun!!u dinda hin!!a %U menit lebih+ -kenapa dinda belum datan!$ apa ia lupa00. !umam io li ih$ tak be apa lama dinda pun datan!+ Ia men!hampi i io #an! seda i tadi duduk di ban!ku taman+ -dinda00. io se entak be di i da i ban!ku itu+ -i#a$ maa2 #a aku te lambat tadi aku masih:+. 1elum men#elesaikan pe kataann#a$ io sudah memoton! kata*kata dinda+ -aku in!in membe ikan ini. poton! io se a#a membe ikan sehelai su at untuk dinda+ -apa isi su at ini io$00. Tan#a dinda$ -ba,a saja. ja)ab io menahan semua ke!elisahann#a+ Namun$ bukann#a diba,a tapi dinda malah membuan! su at itu+

-untuk apa aku ba,a su at ini$ sementa a penulisn#a ada di hadapanku$ lan!sun! saja kau katakan io00. paksa dinda pada io+ Rio tak memiki kan hal ini sebelumn#a$ saat dinda be kata sepe ti itu$ tubuh io se asa te sentak+ /ia #an! a)aln#a tenan!*tenan! saja$ kini menjadi san!at !u!up+ 1ibi n#a sulit tuk be u,ap$ ia han#a te tunduk dan te diam bebe apa saat+ -aku$$ aku in!in bi,a a sesuatu pada mu din. io mulai be kata den!an menahan semua asa !u!upn#a+ -katakan saja$ aku akan menden!a kann#a. ja)ab dinda se a#a te sen#um manis+ -dinda$ sebene n#a sejak pe tama kita ketemu aku udah men#impan pe asaan ke kamu$ tapi aku n!!ak be ani un!kapinn#a$ aku tau aku n!!ak pantas untuk kamu$ aku han#a anak biasa sedan!kan kamu adalah !adis palin! diidolakan di sekolah ini$ aku ju!a udah piki in ini maten!*maten!$ aku n!!ak bisa te us memendam pe asaanku din$ aku sa#an! sama kamu$ aku selalu men,oba jadi #an! lebih baik a!a kau selalu menatapku dan te sen#um padaku$ hin!!a seka an! aku jadi sepe ti ini itu ka ena kamu. un!kap io+ - io$ kau ju!a pasti tau kan$$ aku seka an! telah pun#a pa,a $ te imakasih kau sudah mau men#a#an!i aku$ tapi sun!!uh aku minta maa2 aku n!!ak bisa balas semua itu. ja)ab dinda den!an lembut se a#a men!an!kat da!u io #an! sejak tadi te tunduk+ -aku minta maa2$ aku sudah salah$ aku meman! tak pantas men,intai kamu. kata io se a#a menin!!alkan dinda+ /inda me asa be salah pada io$ dia men,oba meman!!il io tapi$ io tak men!hi aukann#a+ /inda pun be jalan pe lahan ke kelasn#a$ tapi ke umunan sis)i men!hentikan lan!kahn#a+ Pa a sis)i itu membi,a akann#a$ me eka be bisik*bisik satu sama lain$ tapi dinda han#a meli ik sebenta dan melanjutkan lan!kahn#a+ Ketika ia mele)ati kelas =I* IPA dia melihat io #an! sedan! te tunduk di ban!kun#a+ /inda in!in masuk tapi !u u sudah datan!$ ia pun be !e!as masuk kelasn#a #an! be ja ak > kelas da i kelas io+ 1el tanda be akhi n#a pelaja an ha i ini pun be bun#i$ lautan putih abu pun be !e!as kelua kelas namun me eka tak lan!sun! pulan! ka ena ha i itu hujan de as$ me eka pun ha us menun!!u hin!!a hujan eda meski bebe apa anak nekat untuk pulan!+ /inda dan io kelua kelas masin!*masin! se,a a be samaan+ /inda men!hampi i teman*temann#a di depan kelas+ Tiba*tiba niko men!hampi i dinda be samaan den!an io+ (e eka be dua membukakan pa#un! dan in!in men!anta kan dinda pulan!+ Tentu saja dinda lebih memilih dianta oleh niko kekasihn#a+ /a i kejauhan dinda masih melihat io #an! te lihat san!at sedih+ - io$ maa2in aku #a$$ aku n!!ak be maksud n#akitin kamu$ semo!a kamu bisa n!e ti. kata dinda dlam hati ke,iln#a+ Niko membukakan pintu mobil untuk dinda$ dan niko pun be !e!as masuk mobil+ /a i ka,a mobil dinda melihat io #an! nekat hujan*hujan$ io membuan! pa#un!n#a dan be jalan den!an penuh pen#esalan+ /inda han#a bisa melihat io da i mobil$ tanpa te asa$ dinda meneteskan ai matan#a untuk io+ Keesokan ha in#a io sakit dan tak bisa be sekolah+ /inda tak men!etahui hal itu+ Hin!!a U ha i pun be lalu$ io masih te ba in! lemah di tempat tidu n#a+ /inda #an! ba u menden!a hal te sebut me asa ,emas$ pulan! sekolah ia pun lan!sun! be !e!as menuju umah io+

/i sana dinda melihat io den!an )ajah pu,at pasi dan te ba in! san!at lemah+ -semakin ha i$ keadaan io semakin membu uk nak$ io tak mau makan bahkan minum obat saja tak mau$ ibu bin!un! ha us ba!aimana membujuk io+. Kata ibu io+ -tante$ apakah sian! ini io sudah makan00. Tan#a dinda+ -belum nak$ ibu sudah memaksan#a tapi dia tak mau membuka mulutn#a. ja)ab ibu io+ -bia sa#a #an! membujukn#a. se entak dinda men!atakan itu tanpa pike panjan!+ - io$ kenapa kau men#iksa di imu sepe ti ini$00. Tan#a dinda se a#a meme!an! tan!an io lembut+ -untuk apa kau kema i din$ aku tak pantas untuk kau jen!uk$ aku sudah tak ada !unan#a din$ sudahlah ,epatlah pulan!$. pinta io se entak melepaskan tan!an dinda+ Tak be apa lama ibu io datan! memba)akan sepi in! nasi untuk io+ /inda lan!sun! be di i dan men!ambil pi in! itu+ /inda men,oba membujuk io untuk makan namun io malah membantin! pi in! be isi nasi itu+ - iio$ kau kenapa$ kenapa kau sepe ti ini padaku00?? Tan#a dinda den!an mata be ka,a*ka,a+ -aku n!!ak in!in melihat kamu la!i$ pe !ilah da i umah ini$ dan jan!an men!injakkan kakimu di sini la!i+?? Rio membentak dinda+ -jadi kau men!usi ku$ apa sepe ti ini io #an! aku kenal$ kenapa kau be ubah be!itu ,epat$ kalau kau memben,iku$ bukan sepe ti ini ,a an#a+ 1ukan den!an men#akiti di imu sendi i$ kau #an! selalu men#eman!atiku kenapa seka an! kau kehilan!an seman!at$ kau bukanlah io #an! dulu+. Kata dinda se a#a melan!kahkan kaki menin!!alkan io #an! masih te diam+ Rio han#a te diam di atas tempat tidu n#a+ Keesokan ha in#a io memaksakan di i untuk be sekolah$ den!an tubuh te tatih*tatih io be jalan menuju lo on! sekolah+ 'esampai di kelas$ io di sambut han!at oleh teman*temann#a+ -hei io$ kau masih hidup te n#ata hahaha$$$BBB. ledek and# teman seban!ku io+ Rio han#a te sen#um tipis menden!a ledekan teman*temann#a+ -tentu saja io masih hidup$ ia kan masih in!in be temu )anita pujaann#a$ makan#a ha i ini dia be sekolah. sahut i,k#$ -hoho$$ siapa !adis itu$$ setauku io tak pe nah dekat den!an !adis lain selain 'onia. and# te he an+ - io$ apakah kau tak mau menja)abn#a sendi i00. se u i,k# meledek temann#a itu+ -sudahlah$ aku tak mau membahasn#a$ aku in!in sendi i. io se a#a pe !i menin!!alkan teman*temann#a itu+ Rio be anjak pe !i da i kelasn#a$ tanpa sen!aja io menab ak seo an! !adis$ buku !adis itu be hambu an di lantai te as+ -maa2+ (aa2in aku$ aku n!!ak sen!aja. io meminta maa2 kepada !adis itu sambil

membantun#a me apikan buku*bukun#a+ Te n#ata !adis itu adalah dinda$ io lan!sun! menundukkan kepalan#a$ dan be !e!as menin!!alkan dinda+ - io tun!!u. pan!!il dinda+ -ada a++apa++ di++dinda00. Tan#a io te patah*patah+ -untukmu. dinda membe ikan se,a ik ke tas untuk io+ Rio se!e a mene ima ke tas itu dan pe !i be!itu saja+ /i taman io memba,a su at itu+ +ear rio, )ku minta maa', mungkin aku sudah menyakiti hati kamu( *api sungguh aku tak bermaksud mempermainkan perasaan kamu( Ketahuilah, sekarang aku telah berpisah sama niko( +an orang tuaku akan memba&aku pergi ke amerika untuk melan#utkan study ku bersama kakak ku( Kamu nggak pernah bersalah kok rio, semua perasaanmu ke aku itu tidak bersalah( *api akulah yang bersalah karena tak dapat membalas rasa sayangmu padaku( ,ungkin hari ini adalah terakhir kita bertemu( Sebenernya aku tak ingin pergi, tapi tempat ini memberiku banyak kenangan buruk( -io #ika nanti kau menyukai seoarang gadis lagi, #angan pernah bertindak konyol seperti ini( )ku nggak akan lupain kamu, karena kamu adalah sosok co&ok yang bisa membuatku tersenyum( +inda, 'etelah memba,a su at te sebut$ io lan!sun! be anjak dan be la i menuju kelas dinda+ 'esampai di kelas dinda$ io memeluk dinda e at sekali+ -dinda$ jan!an tin!!alin aku$ aku mohon. pinta io den!an tulus+ - io apa*apaan sih kamu$ malu tauk. ja)ab dinda se a#a melepas pelukan io+ Tapi io masih tetap saja memohon pada dinda$ ia be lutut di depan dinda+ Rio meneteskan ai matan#a$ dinda pun ikut menan!is+ - io$ jan!an kau sepe ti ini$ aku tak bisa menu uti kamu+ Aku n!!ak bisa te us di sini$ aku ha us pe !i ha i ini ju!a+ Han!an membe atkan aku io$ please. kata dinda se a#a membantu io be di i+ M?dinda$ aku n!!ak tau tapi aku n!!ak bisa maksa kamu buat sa#an! sama aku$ pe !ilah dinda$ mun!kin aku n!!ak pantas be sandin! den!anmu+ /an sekali la!i$ jan!an salahkan di imu sendi i$ ka ena aku #an! salah ka ena telah men,intamu. io men,oba melapan!kan hatin#a mene ima kepe !ian !adis #an! selama ini di,intain#a+ /inda han#a menatap io den!an seutas sen#um manis sepe ti biasan#a+ Tak lama kemudian a#ah dinda datan! untuk menjemput dinda+ /inda pun se!e a be !e!as untuk be an!kat ke ame ika+ /inda ju!a be pamitan kepada io$ dinda men,ium dahi io seba!ai tanda pe pisahan+ -aku akan kembali. bisik dinda lembut+ Rio han#a diam te paku$ ia tak mampu menahan

semua pe asaann#a+ Akhi n#a dinda pun be anjak dan pe !i menin!!alkan io+ Tiada sepatah kata da i io untuk dinda+ Rio men,oba saba men!hadapin#a+ % tahun kemudian$ io menjadi anak #an! p estasin#a menonjol$ akhi n#a io men!ikuti pe tuka an pelaja di ame ika selama seten!ah tahun+ Tanpa disada i di sebuah toko buku$ io be temu den!an dinda saat ia in!in men!ambil sebuah buku$ tan!an me eka se,a a be samaan me aih buku itu+ -dinda00+++ kau dinda kan00. io te he an+ - io$00 Kok kamu bisa di sini00. dinda lun ju!a te he an+ -i#a aku ikut pe tuka an pelaja selama seten!ah tahun$$ he# ba!aimana kaba mu$ kau sehatkan. Tan#a io+ -#a sepe ti #an! kau lihat ini. -dinda$ soal pe asaanku dulu$ aku sudah mulai bisa menepiskann#a+ Aku sada ,inta eman! n!!ak ha us memiliki$ bena kan din++00. -#aa$ bene ban!et$$ tumben kamu n#ada . ledek dinda+ (e eka pun te ta)a be samaan+ Akhi n#a me eka pun be sahabat$ menjadi sahabat #an! san!at ak ab+ Rio telah men!ubu dalam*dalam pe asaann#a ka ena ia tahu kalo sampai kapanpun dinda n!!ak akan bisa sa#an! padan#a$ sepe ti ia men#a#an!i dinda+ 'atu hal #an! menjadi pelaja an untuk io$ bah)a ,inta itu tak bisa dipaksakan$ dan tak ha us memiliki+ 'ELE'AI

C$"p$n Cinta: 3ARA& 4AN &ITA


'ebuah C$"p$n Cita t$ntan. hu%un.an 1a"ak 1auh+ /iki im oleh Lelie Liana dan me upakan ,e pen kedua#a+ Ce pen pe taman#a #an! be judul /amai 1e samamu$ Flo a pe nah ju!a dimuat di Gen>> 1lo!+

3ARA& 4AN &ITA


oleh: Lelie Liana

t an!!!!BB a))))

Henn# sukses men!a,aukan suasana pa!i di umahn#a+ -a)$ ini !elas kok bisa jatuh sih Hen0. 1unda memandan! pe,ahan !elas #an! be se akan di lantai - maa2 1und$ Henn# n!!ak sen!aja. den!an tampan! #an! sedikit did amatisi Henn# meminta maa2 - makan#a$ lain kali jan!an minum sambil n!elamunB. 1an! T#o nimb un! tanpa diminta ih nyebelin banget sih,bukannya bantuin malah ngomporin Henn# n!edumel dalam hati - sudah$ aban! jan!an bikin suasana tambah ka,au ah$ Henn#$ apiin bekas !elasn#a #ah$ habis itu lan!sun! sa apan di uan! makan$ a#ah udah nun!!uin da i tadi tuh - 1unda be kata sambil be lalu - I#a 1und. Henn# men!an!!uk sekali!us memeletkan lidah tanda kemenan!an ke a ah ban! T#o #an! te lihat kesal ka ena kompo ann#a ha i ini n!!ak be hasil - )ee$ eman! enak dika,an!inB Hahaahaha. Henn# membe sihkan pe,ahan !elas #an! be antakan dan be lalu menin!!alkan aban!n#a #an! te lihat masih kesal ka ena usahan#a sia " sia+ 1e!itulah #an! te jadi setiap ha i di kelua !a 'uba!i#o$ pen!usaha #an! keseha iann#a te kenal seba!ai seseo an! #an! lo) p o2ile dan penuh den!an kedipsiplinan dan ke ja ke asn#a+ Henn#$ Put i kedua da i Pak 'uba!i#o dan 1u Ratna+ Nama len!kapn#a Henn#2e Ken$ ,antik$ pinta $ be sikap manja dan amah$ namun sedikit ,e oboh+ 1a u duduk di kelas dua '(U$ dan menjabat seba!ai )akil ketua osis+ And e Hohnt#o adalah put a pe tama+ Lahi saba!ai anak laki " laki den!an tampilan 2isik n#a is sempu na dan selalu mampu membuat mata kaum ha)a tak mampu be palin!+ Ha!o basket$ jua a olimpiade kompute $ ketua osis$ dan selalu jua a kelas+ Alhasil kakak be adik te sebut menjadi popule di kalan!an makhluk sekolah #an! notabenen#a adalah sekolah s)asta 2a7o it den!an lebih da i se ibu sis)a+ /an tak mudah untuk menjadi seseo an! #an! top di sekolah$ itulah #an! di asakan oleh Henn#+ 'etiap ha i ia ha us tahan !odaaan dan te paan !osip #an! dilakukan oleh sekelompok o an! #an! tak pe nah puas jika n!eliat Henn# baha!ia+ 'epe ti #an! te jadi pa!i itu+ - ssttt$ si nona pe 2e,t mau le)at$ min!!i $ be i jalan. te iak Nita$ atu !osip sekolahan+ si2atn#a n!!ak jauh " jauh da i atu !osip pada umumn#a$ suka si ik$ panas kalau n!eliatin o an! #an! lebih - )ah - da in#a$ dan #an! pastin#a bahan seke,il apapun bisa dijadikan !osip+ Tapi meskipun udah dipe malukan be kali " kali$ tetap aja Nita menjadi Ratu !osip$ sepe ti pa!i ini$ udah jadi kebiasaan Nita setiap Henn# datan!$ selalu dikatan si nona pe 2e,t$ jadi Henn# tetap tenan! nan!!epin Nita+ - eh nona pe 2e,t$ tadi lu di,a iin tuh sama 1obb#CiiiB Kontan menden!a nama 1obb#$ Henn# lan!sun! noleh+ - se ius lu0. -tapi 15H5NGB Hahahaaaa. Nita te ta)a puas sudah be hasil membohon!i Henn#

sialan! Kalau bukan gara " gara masih pagi, udah gue #itak lu! !uman Henn# kesal lalu masuk kelas + /i kelas $ Henn# meletakkan tas 7ol,omn#a den!an kesal - )ess$ si nona pe 2e,t udah datan!$ napa tuh muka$ pa!i " pa!i jelek ban!et - te!u I!ha$ sahabatn#a #an! sekali!us ketua kelas - !ue sebel sama Nita$ pa!i " pa!i !ue kena kibul sama dia - ahahaha$ nasib luB Udah tau dia atu !osip$ masih aja lu pe ,a#a sama omon!an dia. I!ha te ta)a !eli - abisn#a dia bilan! 1obb# n#a iin !ue$ #a spontan aja !ue noleh - heh0 1obb# 0 lu masih n!a ep sama dia$ Hen0 1ukann#a dia udah pindah ke lua ne!e i0 La!ian lu sih !a miki $ kalau dia n#a iin lu$ !a mun!kin dia datan!in si Nita$ se,a a otomatis dia bakalan n!asih tau lu dulu kan sebelumn#a - I!ha men,oba untuk men!analisis keadaan+ - i#a sih !ue tau$ tapi siapa tau aja dia mau datan! tanpa pembe itahuan dan mau n!asih su p ise ke !ue - lanjut Henn# membela di i+ - #eee$ n!a ep lu HenB - I!ha te sen#um !eli+ - huh$ !a in! luB - jenn# kesal + bebe apa menit kemudian ia sudah as#ik be sama i*pod n#a+ I!ha memandan! Henn#+ Ia tau betul siapa Henn# dan ba!aimana pe asaann#a seka an!+ sudah ti!a bulan lebih Henn# memendam sakit hatin#a sama 1obb#+ 'atu sekolah ju!a tau$ kalau setahun #an! lalu Henn# dan 1obb# adalah pasan!an palin! se asi+ Henn# adalah nona pe 2e,t$ dan 1obb# adalah tuan pe 2e,t+ 'etahun #an! lalu$ 1obb# bukan satu " satun#a ,o)o pe 2e,t di mata Henn#+ (asih ban#ak ,o)o " ,o)o n#a is pe 2e,t lainn#a #an! n#atain ,inta ke Henn# dan ditolak+ Tapi satu hal #an! n!ebedain Ro# sama ,o)o " ,o)o lainn#a+ /ia ,o)o #an! de)asa+ A)aln#a Henn# men!an!!ap 1obb# han#a sahabat$ tapi kedekatann#a den!an 1obb# tanpa sada membuat Henn# be!itu me asakan bah)a dianta a me eka bukan han#a seba!ai sahabat $ tapi lebih da i itu+ Hubun!an me eka be lanjut$ sepe ti #an! Henn# asakan$ akhi n#a me eka jadian selama enam bulan+ 1ukan )aktu #an! sin!kat untuk menjalin sebuah hubun!an$ tapi 1obb# lebih memilih untuk men!akhi i hubun!an itu ka ena ja ak+ 1obb# pindah ke lua ne!e i$ itu ,ukup membuat Henn# do)n dan n!!ak mau pa,a an la!i$ sampai seka an!+ - duen!B N!elamun te us loe$ 1obb# 1obb# 1obb####$ Henn# kan!en nihh$ hahahahhaa. i!ha keta)a n!akak - sadis loe$ bete !). - abisn# muka loe jelek ban!et kalo la!i ben!on! !itu$ udah ah$ nta !a ada #an! naksi loh - masa sih !ha$pe asaan muka !) !a !itu * !itu ban!et deh. - i#a tau$ tapi jan!an !itu ju!a kalii$ udah ah$ jan!an n!elamun la!i 1e!itulah kehidupan Henn#$ n#a is PERFECT$ mi ip ,e ita di no7el " no7el dan ,e pen$ tapi sa#an! kehidupan ,intan#a tak be!itu sempu na +

Tok tok tok -masukk. T alaaaaa$ 'u piseeee +++ -Hen0 A e #ou ok0. +++ -hello. +++ -he#B. -oh$ so #B 1obb#0 ini bene an loe0. -I#alah$ masa a )ah !ue$ !ile lu$ !ue masih idup kalii. 5h m# God$ 1obb# ,akep ban!et$ Henn# sampe pan!lin! -'t ess lu #a$ kapan lu balik ke Indo0 jahat$ kenapa sih lu !a bilan! ke !ue0. -idihh nona ,antik n!ambek$ !ue udah di Indo kema en$ sen!aja aja bkin su p ise buat lu. -ihhh n#ebelin$ !ue kan!en ban!et sama lu. -hmmm$ bene an0. -tapi 15H5NGB hahaha. (alamn#a Henn# te lihat senan!$ bukan mimpi tapi ini n#ata$ seka an! Ro# ada di hadapann#a$ bahkan ha7e dinne ba en!+ -hmmm$ 1obb#++. -#a Hen$ kenapa0 n!omon! aja. -hmm+++ lu masih pun#a asa !a sama !ue0. - asa0 asa apaan0 asa je uk$ apel$ atau man!!a0. -!a in!B !ue se iusB. -ops$ ok nona manis$ so #+ hmmmmm$ !imana #a Hen$ !ue masih sa#an! sama lu$ tapi lu n!e ti kan$ !ue !a mun!kin balik la!i ke Indo$ ban#ak hal #an! !a mun!kin dalam hubun!an kita$ la!ian !ue udah pun#a seseo an! disana. /EGGGGGB Tiba " tiba Henn# me asakan pe iihhhhh #an! san!at pe ih didadan#a+ Te n#ata ,inta tak mampu men!alahkan ja ak dan )aktu+ Pe lahan Henn# menjauh+

$ere is no lo%e anymore, It &ill be lo%e i' you and me together(( T)itte 6 Glelieliana E*mail 6 LeelielianaG#ahoo+,o+id

C$"p$n ( /$i#haku 5Cinta R$ma1a


>>+RR C$"p$n Cinta 5ke ada ,e ita ba u la!i nih #aitu C$"p$n ( /$i#haku 5Cinta R$ma1a #an! be kate!o ikan ) C$"p$n Cinta 'emua ,e ita mempun#ai makna dan a ti masin! masin!$ biasan#a ,e ita diambil da i pen!alaman hidup ataupun 2iksi belaka$ tetapi #an! naman#a ,e ita pastilah mena ik untuk di simak+ Ce ita Hu!a men!!amba kan suasana hati seseo an! bia pun sedan! !alau ataupun sedan! senan!$ nah ,e ita kali ini be judul C$"p$n ( /$i#haku 5Cinta R$ma1a $ ki a ki a sipenulis sedan! !alau atau sedan! senan! #a0 hehehe pasti pemba,a bisa menilai deh ,e ita ini sedih atau senan!+ 1aiklah ma i kita simak ,e ita #an! mena ik be ikut ini #aitu /EIS A&U Ka #a T i#ana Aida#anthi Kantin sekolah selalu amai oleh anak*anak !enk -/#namite.+ 'eba!ai ketua !enk$ ;o!i$ ha us selalu men!ont ol keadaan di kantin a!a tidak ada keona an di sana+ ;o!i #an! memilikki )ajah tampan$ otak en,e $ dan tentu saja kanton!n#a tebal san!at di!ilai oleh pa a ,e)ek*,e)ek di sekolah itu+ Ia tetap endah di i meski men!etahui di in#a dikeja *keja pa a ,e)ek+ 'alah satun#a Wanda$ ketua !enk -d?EKit.+ Wanda #an! te kenal pla#!i l dan mat e ini tak pe nah mendapat tan!!apan apa*apa da i ;o!i+ 'e!ala ,a a dilakukan Wanda untuk mendapatkan ;o!i$ tapi itu semua sia*sia saja ka ena ;o!i sudah kepin,ut den!an Geisha$ ,e)ek tombo# #an! disukain#a sejak kelas %+

Geishaku 'abtu$ >Q Ap il ><<< ;o!i sen!aja datan! pa!i*pa!i ke sekolah untuk menemui pujaan hatin#a+ Lan!kah kakin#a mantap menuju kelas I= IPA %+ /iamatin#a kelas itu den!an seksama+ Han#a ada sepe delapan anak #an! sudah man!kal di sana+ Ia masuk tanpa ke a!uan+ 'ampai di depan

ban!ku Geisha$ dikelua kann#a C tan!kai bun!a ma)a #an! telah di an!kai indah oleh tukan! bun!a di depan umahn#a+ -Aku tau kamu tidak suka ini$ tapi aku #akin kamu tak akan in!in melihatn#a den!an )anita lain+. U,apn#a pelan+ Lalu ia se!e a men!ambil lan!kah se ibu menuju kantin sekolah+ /an hal #an! palin! tidak ia sukai ketika sampai di alamn#a$ telat % menit saja$ tempatn#a telah ditempati oleh makhluk*makhluk pembuat ona di sekolah$ d?EKit+ 'an! ketua !enk$ Wanda$ sudah koa *koa den!an mulutn#a #an! be api* api+ (enambah membosankan pa!i itu+ /en!an ist uksi te sembun#i$ anak*anak !enk /#namite ,abut da i tempat itu+ (e eka be !e!as menuju tempat lainn#a+ Anak*anak be !e!as menuju kelasn#a masin!*masin! setelah pe in!atan U menit la!i pelaja an akan dimulai+ ;o!i meli ik keadaan di kelas Geisha$ tak ada ,e)ek #an! biasan#a be di i di depan pintu$ tak ada la!i pe asaan dipe hatikan oleh ,e)ek itu da i kejauhan+ -'udah$ jan!an melamun$ bosB. kata seo an! an!!ota !enkn#a+ -(un!kin dia te lambat$ bos+. Katan#a la!i+ -;a++ ban#ak kemun!kinan++. -Kenapa lo masih n#impen p asaan itu0 Un!kapin aja$ !ak ada #an! mesti ditakutkan+. -Lo bene 1ob$ tapi !ue belum siap+. -Lo ha us siap$ ka ena itu konsekuensi men,intai seseo an!+. -Thanks !u#s+++ !ue mau ke pe pus$ !ue la!i pen!en sendi i++. -Ini bukan ;o!i #an! biasa !ue kenal++. anak*anak /#namite lainn#a memandan! 1obi$ men,oba men!a tikan pe kataan 1obi+ -Eman! susah mene ima ken#ataan te bu uk da i o an! #an! san!at kita ,intai+ Tapi ba!aimanapun$ kita ha us mendukun! ;o!i+ Kita ha us men!embalikan ;o!i #an! duluB. -PastiB PastiB. Entah sudah dimana piki an ;o!i saat ini+ Ia duduk lemas di dekat pe pustakaan$ tempat pe tama ia be temu den!an Geisha$ tempat pe tama #an! menjadi saksi pe ten!ka an hebat me eka ketika ;o!i men!an!!u teman Geisha #an! membuat ,e)ek itu men#emp otkan minuman be soda ke )ajah ;o!i+ Ia masih in!at betul suasana #an! melata i kejadian itu+ 'emenjak kejadian itu$ Geisah menjadi musuh besa !enk /#namite$ te utama di in#a+ Ia selalu men,a i ,a a untuk men!usik ,e)ek itu$ den!an an!!apan a!a Geisha takut te hadap di in#a$ dan tanpa ia sada i$ hal itu just u membuatn#a jatuh hati te hadap Geisha+ -Geiii+++. -Lo kok !ak bosen*bosenn#a n#a i !a a*!a a sama !ue0 1elum ,ukup pe mintaan maa2 kon#ol #an! lo su uh ke !ue$ hadiah lo menan! main ,atu sama !ue$ hah0B. bentakn#a+ -'iapa bilan!0. -T us apa0 Gue tau lo pasti ada maun#a+. -Eman! !ue ada maun#a$. ;o!i men!elua kan setan!kai bun!a ma)a se!a + -Ini mau !ue++. Geisah te ta)a he an+ -'o #$ !ue !ak suka++. -Tapi lo pasti !ak in!in bun!a ini be ada di tan!an ,e)ek lain++. -Helloo++ !ak usah be imajinasiB. (en!in!atn#a$ membuat ;o!i te ta)a+ 'emenjak itu ia me asa ,e)ek itu be ubah+ 'etiap kali tidak sen!aja be temu den!an ;o!i$ ia te lihat sedikit saltin!+ Ketika di!oda oleh anak*anak /#namite #an! lain pun )ajahn#a meme ah+ (asa*masa kelas I= adalah #an! palin! men#enan!kan+ 1e!itu ju!a den!an masa P/KT me eka+ 'aat tidak sen!aja kepe !ok jalan ba en! di taman kota sama 1obi$ dikeja anak*anak /#namite )aktu n!e a#ain ulan! tahun Geisha$ mendadak jadi lan!!anan di toko bun!a depan umah$ dan bela*belain sekolah jam & pa!i$ mela)an ha)a din!in #an! menusuk$ han#a untuk meletakkan bun!a di ban!ku Geisha++

Pa!i itu$ entah da i siapa dan da i mana$ anak*anak membin,an!kan be ita jadiann#a ;o!i dan Geisha+ /an sialn#a$ d?EKit menden!a kaba bu un! itu+ (ake*up #an! tebal itupun be ubah jadi se am+ -Kete laluanB Ini !ak bisa dibia in+ Kita ha us buat pe hitun!an sama ,e)ek ituB. -1etul$ WanB 1 ani*b anin#a dia n!e ebut ;o!i da i loB. d?EKit be !e!as menuju kelas Geisha+ Namun belum me eka masuk$ me eka di,e!at anak*anak /#namite+ Kete!an!anpun men,uat+ Wanda pun lan!sun! n#olot+ -Lo min!!i aja$ jan!an halan!in !ueB. -Kalo lo eman! sa#an! sama ;o!i$ seha usn#a lo n!edukun! dia$ bukan malah n#akitinB. -/ia ha usn#a #an! n#ada B /ia #an! udah n#akitin !ue+ Kalian tau kan !ue suka sama dia$ tapi kalian malah dukun! dia sama ,e)ek kema in so e ituB. -Udah 1ob$ kita ,abut aja+ (ales n!omon! sama o an! kolot ma,em dia+. -Gue p in!atin lo baik*baik+ Kalo lo n#akitin Geisha$ sama den!an lo n#a i masalah sama /#namit+. Kata te akhi 1obi membuat Wanda semakin !e am+ -Udah Wan$ tahan dulu ama ah lo+ 'eka an! kita ,abut ke umah sakit+ (itha udah kelua da i ICU+++. 'eo an! )anita pa uh ba#a nampak ,emas di depan uan! ICU ketika Wanda Cs tiba di sana+ /iki an#a maman#a (itha+ Lalu kelua seo an! suste memba)a pe alatan bekas ope asi den!an )ajah #an! lemas+ Wanita pa uh ba#a itu pun sontak menan#ai suste itu+ Te den!a )anita itu menan#ai keadaan anakn#a$ namun suste itu tidak menja)ab+ Lalu dokte #an! menan!ani ope asi itu mun,ul+ 'etelah a!ak lama dokte itu bi,a a$ )anita itu nampak lemas$ lalu ia duduk diban!ku panjan! #an! ada di sampin!n#a+ -'epe tin#a ibu itu telah kehilan!an++. Wanita #an! diki an#a akan memilih diam ketika didekatin#a$ just u sebalikn#a+ Wanita itu men,e itakan apa #an! telah menimpa put i kesa#an!ann#a itu pada Wanda+ /a i sanalah Wanda men!etahui ken#ataan #an! sebena n#a+ 'alah besa selama ini ia be!itu memben,i Geisha+ (in!!u$ >C Ap il ><<< -'ob+++ lo ha us kuat ne ima semua ini+ Kita semua n!edukun! lo penuh+. 1obi bese ta selu uh teman sekolahn#a men!hadi i upa,a a pemakaman Geisha+ Ia selalu be ada di sampin! ;o!i+ (enopan! seman!at hidup ;o!i a!a tidak patah+ -Lo liat kan0 1obi aja #an! sauda a ti ian sama ;o!i sampe se!itun#a ,a e sama ;o!i+ (asak kita #an! sauda a kemba kalah sama m eka0. ,eletuk /i,k# pada Thomas+ Thomas men!an!!uk*n!an!!uk saja+ -Lo masih pun#a kita$ /#namite$ b o+++. -;aaaB Kita akan tetep setia sama loB. -Hanji++0. -;es$ )e p omiseB. PR+,I- PENU-IS 'eo an! penulis pemula nan amati an #an! jatuh ,inta den!an dunia menulis ka ena suka men!!amba VJ hehehe+++ 'alam kenal #a++ 1oleh don! k itik$ sa an$ W sha e pen!alamann#a VJ Fa,ebook 6 T i#ana Aida#anthi T)itte 6 GLt i#anaa

Gimana0 ke en ken ,e ita #an! be judul C$"p$n ( /$i#haku 5Cinta R$ma1a #ah semo!a anda semua #an! memba,an#a bisa te hibu den!an ,e ita tadi$ oke lanjut ke ,e ita be ikut n#a+

"ome :erpen :inta Codiak ,oto%P ;89@ Properti Kata ,utiara +slam 7isata :ontoh Surat ,adu

+nternet %adgets 1i#estyle Selebritis Kesehatan "umor 5oto Dideo Kata ) apan :erpen 1owongan Otomoti# :ara ,emakai 0ilbab Segi .mpat Kreasi yang :antik 9E 0uli ;89@ %ambar Desain >umah ,inimalis ,odern 9 F ; 1antai 96 0uli ;89@ %oogle G Twitter 5a ebook $ouTube H >ekomendasikan artikel blog ini di %oogle

E-mail Newsletter
'ilahkan masukkan alamat email anda untuk mendapatkan in2o te ba u da i blo! Nette I/ ini+
Email anda

Proudly Powered by 5eedburner n!o "esehatan # "e$anti%an :ara ,enghilangkan 0erawat :ara ,enghilangkan !ekas 0erawat :ara ,enge ilkan Perut !un it ,an#aat Tidur untuk Kesehatan :ara ,enghilangkan Komedo :ara ,enge ilkan Pori Pori 7ajah :ara ,engobati 0erawat Se ara -lami

:ara ,engatasi Keputihan :ara ,enge ilkan Perut dan Paha :ara ,enghilangkan Komedo :ara -lami -tasi Keputihan :ara -lami ,en egah Kanker :ara -lami ,engobati >ambut >ontok Penyebab >ambut >ontok :ara :epat "amil :iri :iri 7anita "amil Tanda Kehamilan yang Sehat Tanda Tanda -wal Kehamilan ,akanan Penyubur -gar :epat "amil :ara ,en egah I ,engatasi >ambut >ontok :ara ,engatasi %igi Kuning dan !au ,ulut Contoh &%ripsi "omputer Skripsi Teknik +n#ormatika Skripsi Sistem Pakar J.Kpert SystemL Skripsi Sistem +n#ormasi %eogra#is J%+SL Skripsi Sistem +n#ormasi ,anajemen JS+,L Skripsi Sistem Pendukung Keputusan JSPKL Skripsi Tentang 0aringan, >oboti , dan %ame 'as%ia Goti% # (i$%y Prasetyo

C$"p$n Cinta : Cintaku !$"t$puk S$%$lah Tan.an


Untuk menambah koleksi c$"p$n cinta di blo! Enette +blo!spot+,om ini$ be ikut kami sha e la!i sebuah ,e ita pendek ,inta #an! be tepuk sebelah tan!an I,inta tak te balasJ ka an!an Adella Feb ianti '+P+ 'elain ,e ita sin!kat be tema asma a ini$ ada pula puisi ,inta$ puisi omantis buat pa,a dan kata kata mutia a ,inta+ Hika anda sedan! kasma an$ san!at disa ankan untuk diba,a+ 6J 5ke b oNsis++ Penasa an sepe ti apa kisah ,intan#a0 ;uk kita ba,a ba en!*ba en! ,e pen ini6

CINTAKU BERTEPUK SEBELAH TANGAN


7aktu berlalu sangat epat , sudah ; minggu aku menjalani hubunganku dengan pa arku , dia bernama 5atir . -ku sangat sayang sama dia , begitu juga sebaliknya . Dia baik , manis , keren , pinter breakdan e pula . Oh iya , aku juga punya @ sahabat yang bisa ngertiin aku , yaitu , Kirana , -yu dan >i2al . Nah , kebetulan , diantara kita yg jomblo itu aku . Kirana sama >i2al , -yu sama !imo . -ku * + donMt know . Sahabatku adalah penyemangatku , saat aku sedih , mereka selalu ada buat aku , kami kompak , kami gak gampang per aya omongan jelek dari orang lain yg hampir merusak persahabatan kita . Kembali ke pa arku , 5atir , beberapa hari ini , kami ada sedikit kon#lik hingga akhirnya kami putus pas @ minggunya kami . Semenjak itu , aku sangat susah buat ngelupain 5atir , gak ada seorangpun yg merubah perasaanku ke dia , padahal , aku udah berusaha sebisaku untuk melupakan dia . %imana lagi * !agaimanapun , aku harus melupakan dia ' Sahabatku selalu bilangNSabar ndin , sabar'0angan emosi klo liat dia sama ewek lain.Naku pun selalu mengikuti kata/ mereka. Suatu hari , sahabatku >i2al punya sahabat namanya Dhana . Dia baik , keren , suka nggombal , pokoknya si#atnya kebanyakan lu u , gokil deh . %ak tau kenapa , uman gara/aku deket sama dhana sebagai temen , si >i2al malah jodoh/in aku sama Dhana . NNdin , tuh Dhana'Nkata >i2al kepadaku NSo*Trus gue harus bilang 7O7 gitu *N0awabku dengan nada ber anda. N"mm,,Kamu tuh o ok bangeet sama Dhana . Sumpah deh 'N N"uuushh .. 0angan aneh/deh'N N-ku serius' )daaah , jadian sana .N N-paan sih *)dah deh no , kok jadi bahas dia sih * Tapi , kok bisa o ok * :o ok dari mana *N NPokoknya o ok daripada sama 5atir . Kurang perhatian .N N"alaah , udah dulu deh . !ye'NKataku sambil mengakhiri per akapanku dengan >i2al. Terus/an si >i2al,Kirana dana -yu jodoh/in aku sama Dhana , padahal kita deket uman sebates temen biasa . ,aklum , sama/jomblo , jadi dika angin deh sama Kirana F >i2al . -ku kira , dia juga ada rasa sama aku . 1ama kelamaan , aku beneran suka deh . Pas aku online di 5! , Dhana juga paslagi online . -ku sama Dhana ber anda/an gitu di hat . N,inta nomernya 5atir dong * Kamu kan mantannya.N N"mm..+yaiyaa , nih /nomer 5atir/ NSipp , masih disimpen aja nomernya *N N,asak mau dihapus *N N,asih sayang ya*NTanya Dhana NSayang siapa *N!alasku dengan nada ber anda N5atir lahN0awabnyaku Nhaha , iya gak yaa *N N$akin **N NTanya Kirana aja sana ' N N%ak ah , Karina itu klo ngomog sm aku ruwet aja.N Nhahahaha ,, eh status kamu nggombal aja tuhN Nwkwkwk ,, kan gak boleh galau 'N N!isa aja kamu ** -pa gunanya %-1-) ''NSemangatnya.-ku dan Dhana terus ber anda , disitulah aku langsung tau si#atnya.-ku mulai suka sama dia waktu itu . Tapi sayangnya , dia udah suka sama kakak kelas kita , namanya Tata . Dhana itu tipe owok yg setia dan gak mungkin aku maksain dia buat suka sama aku . -ku nge--dd 5!nya kakak kelas yg disukai dhana itu . .h , dia malah nanya/tentang Dhana , yah , aku rela lah demi orang yg kita sayang .

NDek ,, kamu temennya dhana kan *NTanya kak Tata N+yaa kak , kenapa*Naku balik bertanya N-ku mau tanya , tapi kamu jangan bilang Dhana ya *N N+yaa kak , apa *N NDhana itu anaknya gimana sih *N1angsung deh , hatiku han ur pas ditanya gitu . Dengan jujur aku menjawabNDhana itu lu u kak , agak lu u tapi seru , baik juga kak . Kakak suka Dhana yaa *NTanyaku nggak ikhlas . Nhahahaha ,, enggak/dek .... -ku lagi deket aja sama dia .N01.! ' NKok nggak jadian aja kak*N Nhahahaha ,, nggak tau dekk. ,enurutmu dia owok setia nggak *N NSetia kok dia kak.N N!eneran * 0angan karna kamu temennya terus kamu baik/in dia lho ya dek.N-aarrgghh =O erewet banget nih orang PsabaaaarP . 1alu aku jawab,N.nggak kok kak , beneran.N-khirnya aku selesai hat sama dia , sampai besok , aku masih ngerasain sakiit hatiku waktu kak Tata nanya gitu . Tp aku uma bisa sabaar F tabah , walau sebenernya gak bisa nerima kenyataan P-"+T ini ' ,ungkin gak lama lagi , Dhana nembak kak Tata dan jadian deh Q Tapii ,, aku yakin , mereka nggak selamanya . Dan buat aku bakal indah P-D7-KT)N$- . Tapi untuk kali ini , aku bener/ngerasain sait hati yg dalam . :intaku bertepuk sebelah tangan . QQQQQQQ T". .ND QQQQQQQQQQ Sekian erpen inta bertepuk sebelah tangan J inta yang tak terbalasL karya -della. Semoga ada hikmah yang bisa kita pelajari dari kisah singkat asmara diatas. !a a juga erpen lu u paling konyol atau kumpulan humor erita lu u terbaru.

Cerita Pendek Cinta lainnya=


:erpen :inta Dalam "ati -ndai Saja 7aktu itu Dapat Ku Putar Kembali :erpen :inta Sedih = Semua Tinggal Kenangan :erpen :inta Sedih = -ku +ngin Tetap ,elihatmu :erpen :inta >omantis = >ahasia di !alik Sang ,antan :erpen :inta Pertama= :inta Pertamaku yang -badi :erpen :inta Segitiga = "ati ,una#ik yang !erbi ara :erpen Persahabatan = Kupilih Sahabat Dibanding Dia :erpen :inta +slami = -ku, 1enteraku dan ,ataharinya :erpen ,oti4asi = ,y Dream :omes True

Selamat memba a dan jangan lupa ya Nlike F shareN ke taman-teman kalian. :) Terimakasih telah memba a &Cer en Cinta : Cintak! Berte !k Se"ela# Tan$an(. Silahkan bagikan artikel I #oto I 4ideo diatas ke teman-teman -nda dengan mengklik tombol 1ike, Send, Tweet atau %G. Dan jangan lupa ya berkunjung lagi kesini... "ome :erpen :inta Codiak ,oto%P ;89@ Properti Kata ,utiara +slam 7isata :ontoh Surat

,adu

+nternet %adgets 1i#estyle Selebritis Kesehatan "umor 5oto Dideo Kata ) apan :erpen 1owongan Otomoti# %ambar Desain >umah ,inimalis ,odern 9 F ; 1antai 96 0uli ;89@ :ara ,emakai 0ilbab Segi .mpat Kreasi yang :antik 9E 0uli ;89@ %oogle G Twitter 5a ebook $ouTube H >ekomendasikan artikel blog ini di %oogle

E-mail Newsletter
'ilahkan masukkan alamat email anda untuk mendapatkan in2o te ba u da i blo! Nette I/ ini+
Email anda

Proudly Powered by 5eedburner n!o "esehatan # "e$anti%an :ara ,enghilangkan 0erawat :ara ,enghilangkan !ekas 0erawat :ara ,enge ilkan Perut !un it ,an#aat Tidur untuk Kesehatan :ara ,enghilangkan Komedo :ara ,enge ilkan Pori Pori 7ajah :ara ,engobati 0erawat Se ara -lami :ara ,engatasi Keputihan :ara ,enge ilkan Perut dan Paha :ara ,enghilangkan Komedo :ara -lami -tasi Keputihan :ara -lami ,en egah Kanker :ara -lami ,engobati >ambut >ontok Penyebab >ambut >ontok :ara :epat "amil :iri :iri 7anita "amil Tanda Kehamilan yang Sehat Tanda Tanda -wal Kehamilan ,akanan Penyubur -gar :epat "amil :ara ,en egah I ,engatasi >ambut >ontok

:ara ,engatasi %igi Kuning dan !au ,ulut Contoh &%ripsi "omputer Skripsi Teknik +n#ormatika Skripsi Sistem Pakar J.Kpert SystemL Skripsi Sistem +n#ormasi %eogra#is J%+SL Skripsi Sistem +n#ormasi ,anajemen JS+,L Skripsi Sistem Pendukung Keputusan JSPKL Skripsi Tentang 0aringan, >oboti , dan %ame 'as%ia Goti% # (i$%y Prasetyo

C$"p$n Cinta: Andai Sa1a Waktu itu dapat &uputa" &$m%ali


Untuk menambah koleksi c$"p$n cinta di blo! Enette +blo!spot+,om ini$ be ikut kami sha e la!i sebuah ,e ita pendek tentan! ,inta #an! be judul EAndai 'aja Waktu itu /apat Kuputa KembaliE ka #a 9e onita Wija#a+ 'elain ,e ita sin!kat be tema asma a ini$ ada pula puisi ,inta$ puisi omantis buat pa,a dan kata kata mutia a ,inta+ Hika anda sedan! kasma an$ san!at disa ankan untuk diba,a+ 6J 5ke b oNsis++ penasa an sepe ti apa kisahn#a0 ;uk kita ba,a ba en!*ba en!++++

AN%AI SA&A 'AKTU ITU %APAT KU PUTAR KE(BALI


,asa liburan telah habis, esok hari pagi-pagi sekali >isyu setsukimi anak perempuan berkewarganegaraan 0epang yang pindah ke +ndonesia sejak @ tahun lalu ini akan mulai menduduki bangku kuliahaan yang jelas beda sekali dengan bangku S,- yang dulu pernah disinggahi oleh gadis mungil yang lu u ini. >isyu adalah anak bungsu dari ; bersaudara, papa >isyu adalah seorang businessman yang lahir di 0epang. Sejak @ tahun lalu ketika mama >isyu meninggal papa >isyu memutuskan agar keluarga ke ilnya ini ber-imigrasi ke 0akarta tempat kelahiran sang istri dan mulai menetap di 0akarta.

Sore hari di kamar terdengar perbin angan >isyu setsukimi dengan temannya >eeya. &>eey, bagaimana ini besok* -ku takut di ospek'( -du >isyu kepada >eeya. &-duh >isyu tenang aja, kak :heline kan mentor kamu nanti sayang. Kak :heline kan kakak aku pasti deh dia gak mungkin kejam-kejam gitu sama kamu, kan kamu teman aku( 0elas >eeya &+ya aku ngerti tapi tetap aja deg-degan gitu( 0awab >isyu. &,akanya kamu tenang dong, jangan deg-degan gitu( Kata >eeya. &-no( JhmmL &,ulai deh 0epangnya kebawa-bawa( Sindir >eeya. &,aa# deh, haha. Namanya kebiasaan menggunakan !ahasa 0epang. +ya deh, iya aku tenang deh( 0awab >isyu. &"ahaha iya aku gak marah kok, eh udah dulu ya aku dipanggil mami aku. !ye ladies( -khir kata dari >eeya. &$ah, yah dimatiin telephonenya( Kata >isyu sambil menutup telephone. 1alu >isyu pergi mengemas-ngemas barang yang diperlukan untuk esok hari. Dan pergi tidur Q Pagi hari &Non >isyu bangun sudah pagi, Non kan harus berangkat ospek( Sapaan pagi dari !ibi +nah. &+ya !i, aku udah bangun kok malah udah mandi( 0awab >isyu. &Tumben si Non udah beres. Sekarang Non ditunggu Tuan dimeja makan ya Non'( Seru !ibi. &+ya !i, makasih ya( !alas >isyu. Ketika telah selesai makan dan sampai di kampus Q &"ai, nama kamu siapa*( Tanya seorang laki-laki misterius yang sama-sama diospek. &Nama aku >isyu( 0awab >isyu singkat &-ku pikir kamu itu orang luar negeri ternyata orang +ndonesia juga ya( :etus owo yang berpakaian rapi dan manis ini. &-ku asli 0epang uma aku sudah lama di +ndonesia makanya la#al berbahasa +ndonesia( Sahut >isyu sambil menggaruk-garuk kepala yang sebenarnya +a sendiripun tidak merasa gatal. &Oh, maa# ya. -ku salah nebak( 0elas owo ini sambil tersipu malu. &Oh iya, nama ku >andy orang +ndonesia asli( Sambung >andy sambil mengajukan tangannya. &+ya salam kenal( !alas >isyu sambil menunduk dan tidak menjawab tangan >andy JDi 0epang masyarakatnya ketika menyapa dan berterima kasih serta ingin mengakhiri pembi araan akan menunduk sebagai tanda menghormatiL. Ospekpun dimulai dan pada awalnya >isyu merasa sangat deg-degan karna ini hari pertamanya menginjak bangku kuliahaan. Tapi diakhir ospeknya ini >isyu merasa sangat tenang dan sangat gembira karena ada seorang owo yang lu u yang selalu menemaninya yaitu >andy. Saat itu juga >isyu dan >andy saling menyukai, dari awal perkenalan yang singkat yang membuat mereka saling jatuh hati. Tapi ternyata tak disangka ada seorang ewe yang iri hati karena dia merasa derajatnya jauh dibawah >isyu dan ewe itupun ternyata juga menyukai >andy tanpa sepengetahuan >isyu. Ketika si ewe iri hati ini, 0elsyn mengetahui kalau >andy dan >isyu ini dekat $eslynpun berniat untuk membuat >isyupun ben i dengan >andy. &>an, temenin aku yuk ke kantin perut aku sakit banget gak kuat kalau jalan sendiri, kayanya maag aku kambuh lagi( ,elas 0eslyn. &.mang gak ada temen lain ya* -ku sudah ada janji soalnya( Tanya >andy. &%ak ada, aku gak ada temen( 0awab 0eslyn sambil memasang wajah memelas.

&-duh, duh sakit nih >an. ,asa kamu tega biarin aku sendirian*( Sambung 0eslyn sambil tersenyum li ik. &$auda deh( 0awab >andy, iba. Sesampainya di kantin tak sengaja >isyu yang sedang men ari >andy melihat >andy dan 0eslyn berduaan. Sontak seketika itu juga >isyupun pergi dari tempat itu. Dan dari kejadian itu pula >isyu tidak mau lagi bertemu bahkan menjawab serta membalas telephone atau pesan singkat dari >andy. Selang beberapa bulan, >andypun sadar kedekatan >andy dengan 0eslyn yang hanya sebatas teman itulah yang membuat ewe mungil ini tak mau berhubungan dengannya lagi. -khirnya >andypun mempunyai ide agar >isyu tidak marah lagi dengannya. &>isyu, maa# ya kalau aku ada salah. -ku punya permintaan terakhir terserah deh kamu mau marah juga gak apa-apa asal kamu bisa kabulkan permintaan aku ini ya, aku uma mau kamu datang ke halte dekat kampus aja nanti malam, tepat pukul E malam. ,akasih ya sebelumnya( Pesan singkat dari >andy. Dalam hati >isyu mengomel, &-pa-apaan ini, tiba-tiba gini ngajak ketemu( &Tapi yasudah aku datang aja deh( Sambung >isyu ,alampun tiba Q >isyupun datang tepat waktu, tepat arah jarum jam menunjukkan pukul 9<=88 7+!. Tapi tidak ada langkah kaki seorangpun yang terdengar. 1alu, waktu menunjukkan pukul ;8=88 7+!, >andy yang ditunggupun tetap tak kunjung datang hanya ada mahasiswa lain yang lewat. Dan >isyupun tetap setia menunggu kedatangan >andy. Sekarang waktu telah menunjukkan pukul ;9=88, air mata >isyupun mulai menetes. Dan +a merasa dipermainkan oleh >andy. &-h, >andy sengaja ngerjain aku. >andy jahat( Omel >isyu &1oh kok aku jahat*( Suara seseorang bernada terengah-engah Namun hanya tangis >isyu yang sekarang ini terdengar. &Kamu nangis* ,aa#in aku ya. +ni aku punya kotak hadiah yang akan memberikan senyuman di wajah kamu, oh iya ini sama bunga untuk kamu juga( 0elas >andy sambil tersenyum manis. &Kemarin-kemarin ini aku bukan sibuk atau ada hubungan yang spe ial dengan 0eslyn tapi aku hanya kasihan dengan dia karena akhir-akhir ini maagR.( Sambung >andy yang terhenti karena hadiah pemberiannya di buang dipinggir jalan oleh >isyu. &-ku gak butuh ini, kamu gak usah bohong atau ngelak lagi. -ku gak suka owo pembohong. 0auhin aku sekarang juga'( Tegas >isyu bernada marah. Namun >andy hanya terdiam dan tersenyum. 1alu >andypun bergegas mengambil hadiah yang di buang oleh %adis mungil nan lu u ini. Ketika >andy sudah menggengam kotak dan bunga itu, >andy tetap berada ditenggah jalan sambil membersihkan kotak dan bunga yang kotor itu karena terjatuh di aspal jalan. Tanpa >andy sadari ada sebuah mobil yang melaju dengan ken ang, sang supir mobil itupun tak dapat mengerem kendaraan yang +a bawa karna laju mobil tersebut sudah terlanjur ken ang dan jarak >andy dengan mobilpun sudah dekat. Tabrakan itupun rak terhelatkan lagi. >isyu yang melihat kejadian itupun sontak menangis dan menghampiri >andy. &>andy, maa#in aku. >andy sadar, aku mohon sadar. )ntuk aku, kali ini saja . -ku mohon >andy, aku mohon. 0ika memang kamu men intai aku bukalah matamu untukku'( )jar >isyu sambil menangis &+..ii iya, aku sadar kok. ,a maa#in aku ya, aku ga..gak ada hubungan aa.a..apa-apa sama 0eslyn( 0elas >andy sambil tetap mempertahankan bunga dan kotak yang ada di genggamannya dan tetap tersenyum. &+.. ini disimpan ya, a..ku sayang kamu >isyu( Sambung >andy sebagai u apan terakhir darinya. 1alu >andy menutup matanya untuk selamanya. &>an, >an, >andy. -ku mohon jangan tinggalkan aku. -ku mohon >andyyyyyyyyy' TolongR Tolong !antu saya bawa teman saya ke >umah Sakit terdekat( ) ap >isyu sambil melihat sekelilingnya.

Si penabrak >andy itupun sudah tak kelihatan lagi sekarang &-yoo dik, saya bantu( ) ap seorang pria baik hati yang menolong >andy. Sesampainya di >umah Sakit Q &Siapa keluarga dari pasien tabrakan ini*( Tanya seorang dokter yang menangani >andy. &Saya, saya kerabatnya. !agaimana keadaannya dok* Pasti baik-baik sajakan*( Tanya >isyu gelisah. &,aa#, sebaiknya -nda harus tetap tenang dan sabar. Dia telah berpulang. Tepatnya dari perjalanan menuju >umah Sakit ini nyawanya sudah tiada lagi.( 0awab dokter tersedih. &%ak mungkin dok, gak mungkin. Kita baru saja berbin ang-bin ang lagi' Tidak mungkin se epat ini dok.( Seru >isyu sambil melepas tangisan yang tak segan-segan +a tunjukan di depan halayat umum. &,aa#, ini adalah jalan Tuhan, saya hanya manusia biasa. Saya tidak bisa banyak membantu( )jar dokter. &-ku( !alas >isyu lalu +a jatuh seketika dari tempat +a berpijak. >isyupun pingsan dan tak sadarkan diri selama setengah jam, setelah >isyu sadar telah banyak teman >isyu dan >andy yang mengelilinginya. Namun ada satu orang teman >andy yang datang menghamipi >isyu dan berkata, &Kamu beruntung bisa mengenal >andy( )jar teman >andy sambil memegang bahu >isyu. Ketika pemakaman tiba Q &"ai, aku 7elsen, sahabat >andy( Sapa 7elsen tersenyum. &Kamu yang waktu di >umah Sakit itu ya*( Tanya >isyu. &+ya, bagaimana keadaanmu sekarang*( &!aik, aku >isyu. Senang bertemu denganmu( Kata >isyu sambil menundukan kepalanya. &Senang bertemu dengan mu juga, kamu tahu* Sebelum >andy pergi, >andy men eritakan banyak hal tentang mu kepada ku. 0ujur, kamu adalah perempuan pertama yang disukai >andy. Sejak ke il >andy tidak pernah menyukai perempuan manapun selain kamu. Oh iya ini kotak dan bunga dari >andy maa# sudah layu bunganya soalnya sudah dari semalam( ) ap 7elsen sambil memberikan kotak dan bunga. &Terima kasih, masih ada ber ak darah >andy disini( Sambil mulai menitihkan air mata dan mulai membuka isi kotak. &:oba kamu tekan boneka itu( Pinta 7elsen. &-K) ,.N:+NT-+ ,) >+S$), ,--5 0+K- -K) S.,P-T D-N !-"K-N ,.,!)-T ,) !.>S.D+" D-N ,.N.T.SK-N -+> ,-T- K->.N- K.!ODO"-N K) +N+. -K) ,O"ON ,--5K-N1-" -K) $-N% !ODO" +N+' D-N -K) S)N%%)"-S)N%%)" ,.N$-$-N%+ ,) D-N T-K +N%+N K-) T.>1)K-. + 1OD. $O) >+S$)S.TS)K+,+( !unyi rekaman yang terselip di dalam boneka Teddy !ear kesukaan >isyu. &Tahukan kamu* >andy begitu menyayangi mu. Dan >andy juga tidak ada hubungan apaapa dengan 0eslyn selain sebatas teman( ) ap 7elsen. &!agaimana kamu tahu*( Tanya >isyu sambil tersedu-sedu. &Dia men eritakannya kepada ku. Tahu jugakah kamu kenapa ketika >andy tertabrak >andy tetap mempertahankan kotak dan bunga itu*( Tanya 7elsen kepada >isyu. >isyupun hanya terdiam &Sebelum kejadian ini, >andypun telah mendapatkan mimpi yang sama dengan kejadian ini. Dari ke il setiap mimpi >andy selalu berubah jadi kenyataan. >andypun juga berpesan agar aku menjelaskan ini semua kepadamu, ketika >andy tertabrak >andy tidak ingin melepaskan genggamannya dari kotak itu karena +a tidak ingin boneka yang berisi rekamannya itu pe ah dan han ur. >andy ingin agar kamu dapat mendengarkan rekaman yang sekarang ini menjadi kenang-kenangan darinya( Seru 7elsen. Sekarang hanya tangis >isyu yang terdengar &Tugas ku sudah selesai( )jar 7elsen sambil men oba pergi dari >isyu >isyupun sangat teramat menyesal sekarang, >isyu sadar bahwa ada seorang pria yang

menyayanginya dengan setulus hati. Namun kini telah per uma karena semuanya telah siasia, >andypun juga telah tiada sekarang. So, selama pasangan mu masih ada jagalah dan sayangilah dia sebaik-baiknya. 0angan sampai kamu menyesal ketika pasangan mu sudah tiada. Dan jangan biarkan pasangan mu tersakiti. !aik laki-laki yang memiliki perempuan yang kamu intai, walaupun dia bad untuk mu tapi kamu harus sadar bahwa hanyalah dia yang membuat kamu bisa bertahan setegar ini --- The .nd --

Sekian $erpen $inta sejati karangan Deronita 7ijaya yang berjudul *ndai &aja (aktu Itu #apat %u Putar %embali. Semoga ada hikmah yang bisa kita pelajari dari kisah singkat per intaan diatas. !a a juga $erpen lu$u terbaru.

"ome :erpen :inta Codiak ,oto%P ;89@ Properti Kata ,utiara +slam 7isata :ontoh Surat ,adu

+nternet %adgets 1i#estyle Selebritis Kesehatan "umor 5oto Dideo Kata ) apan :erpen 1owongan Otomoti# New' Kumpulan :ontoh ) apan )lang Tahun untuk Pa ar 9S -gustus ;89@ 1oading.... !erita Terbaru ;89@ %oogle G Twitter 5a ebook $ouTube H >ekomendasikan artikel blog ini di %oogle

E-mail Newsletter
'ilahkan masukkan alamat email anda untuk mendapatkan in2o te ba u da i blo! Nette I/ ini+
Email anda

Proudly Powered by 5eedburner

n!o "esehatan # "e$anti%an :ara ,enghilangkan 0erawat :ara ,enghilangkan !ekas 0erawat :ara ,enge ilkan Perut !un it ,an#aat Tidur untuk Kesehatan :ara ,enghilangkan Komedo :ara ,enge ilkan Pori Pori 7ajah :ara ,engobati 0erawat Se ara -lami :ara ,engatasi Keputihan :ara ,enge ilkan Perut dan Paha :ara ,enghilangkan Komedo :ara -lami -tasi Keputihan :ara -lami ,en egah Kanker :ara -lami ,engobati >ambut >ontok Penyebab >ambut >ontok :ara :epat "amil :iri :iri 7anita "amil Tanda Kehamilan yang Sehat Tanda Tanda -wal Kehamilan ,akanan Penyubur -gar :epat "amil :ara ,en egah I ,engatasi >ambut >ontok :ara ,engatasi %igi Kuning dan !au ,ulut Contoh &%ripsi "omputer Skripsi Teknik +n#ormatika Skripsi Sistem Pakar J.Kpert SystemL Skripsi Sistem +n#ormasi %eogra#is J%+SL Skripsi Sistem +n#ormasi ,anajemen JS+,L Skripsi Sistem Pendukung Keputusan JSPKL Skripsi Tentang 0aringan, >oboti , dan %ame 'as%ia Goti% # (i$%y Prasetyo

C$"p$n Cinta 4alam t$ntan. Cinta

ati ( &i#ah Sin.kat

Untuk menambah koleksi c$"p$n cinta di blo! Enette +blo!spot+,om ini$ be ikut kami sha e la!i sebuah ,e ita pendek tentan! ,inta dalam hati ka an!an (+ Tau2iYi 'holehudin+ 'elain ,e ita sin!kat be tema asma a ini$ ada pula puisi ,inta$ puisi omantis buat pa,a dan kata kata mutia a ,inta+ Hika anda sedan! kasma an$ san!at disa ankan untuk diba,a+ 6J 5ke b oNsis++ Penasa an sepe ti apa kisah pe ,intaann#a0 ;uk kita ba,a ba en!*ba en! ,e pen ini6

CERPEN CINTA %ALA( HATI


Namaku 4ina karina, Karin sebutan temanku biasa memanggilku. -ku, Dia, Nuri dan Septin kami sudah berteman sejak duduk di bangku S,P,dan hari ini adalah hari yang amat aku dan tamanku nanti,karena hari ini pertama aku masuk S,-,Senang rasanya hari ini memasuki masa orientasi untuk hari pertama, seperti biasa di bagi tiap regu kelompok dan aku masuk kalompok suku banyuke ada kakak pendampingnya dia bernama -ldy dia duduk kelas ; selisih setahun sama aku,kayaknya sih baik si kakak ini tapi agak jutek,tak lupa kamipun satu persatu berkenalan dengan teman kelompok,a ara di mulai berbagai permainan kami jalani dan berbagai hukumanpun kami dapatkan,Tapi ini hari sangat menyenangkan bertambah teman,pengalaman tentunya,hari pertama sukses aku jalani,-ku,Dia,nuri,dan Septin bargegas untuk pulang kerumah,sampai di rumah kami harus menyiapkan bekal untuk ,OS hari esok,keesokan hari kami berempat bergegas berangkat untuk tidak telat karena akan dapat hukuman kalau telat,kamipun sampai juga di sekolah dan langsung apel seperti biasa selanjutnya kegiatan ,OS,,,,,,,dan begitu selanjutnya sampai hari terakhir. "ari pertama aku masuk untuk mengikuti pelajaran,tapi sebelumnya ari kelas dan tempat duduk,kebetulan aku dan 4ia satu kelas jadi tak perlu ari teman buat duduk bareng,bel berbunyi krriiiiiinnnggggg3333333333333T kamipun siap untuk mengikuti pelajaran pertama,tapi sebelumnya guruku meminta untuk perkenalan terlebih dahulu,!agas begitu aku termenung melihat sosok dia yang kalem santun dan lembut bi aranya,ah bodoh aku kan baru lihat dia mungkin uma perasaanku saja,pelajaranpun di lanjut guruku menerangkn dengan serius,tapi aku gak bias konsent mataku jlalatan bawaannya selalu tertuju pada !agas,kenapa sih aku gak biasanya kayak gini aneh,Diapun bertanya,,kenapa kamu >in*** jawabku gak apa-apa kok Di jawabku datar,,,,kamu perhatikan dong gurunya nerangkan nanti kamu gak ngerti lho''''' +ya Di ne udah ku perhatikan,,,,bel udah berbunyi waktunya kami berempat bergegas untuk ke kantin,lagi dan lagi owok itu mun ul,,sambil mendesah'''' Siapa >in Tanya Nuri*****sambil keheranan,,,'''' Siapa lagi kalau bukan si !agas,,,owww !agas to jawab Dia mendesir,,,udah yuk kita makan keburu bel nanti,,bel bunyi lagi waktunya masuk kelas masing-masing pelajaran selanjutnya di mulai,lagi dan lagi mata dan #ikiranku tertuju pada si !agas,,akupun berusaha mengalihkan #ikiranku ke pelajaran tapi tetap gak bisa,,jantungku berdebar epat dak #ikiranku mulai gak tenang dan hilang semua konsent pelajaranku guruku mengakhiri pelajaran dan waktunya untuk pulang,,sampai di halaman sekolah !agas menghampiri aku,,dan ngobrol banyak ntah apa

yang aku obrolin gak terasa udah dekat dari rumah,gak lama !agaspun pamit pada kami untuk belok ke gang rumahnya sambil berkata=mampir yuk''' 0awab kami iya terima kasih lain kali aja,,,kami terus berjalan dan akhirnya sampai rumah juga,,hari yang sangat melelahkan ber ampur bahagia itu yang aku rasakan perasaan yang aneh dan selalu bertanya-tanya tentang !agas,kenapa #ikiranku selalu memikirkan !agas sampai malam larut aku tak nyenyak tidur di #ikiranku selalu teringat dia tadi saat bi ara di depan kelas,mataku tak kuat lagi wktunya tidur dan besok harus bangun pagi, Suara alarm membangunkanku udah pasti udah pagi,waktunya bangun dan mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah,teriakan suara temanku udah terdengar aku harus pamit pada kedua orang tuaku untuk berangkat sekolah,kamipun berangkat seperti biasa berempat,kami berjalan dan tak kuduga !agas terlihat berdiri entah nunggu siapa,tak lama !agas malambaikan tangan pada kami,Dia berkata( aku udah lama nunggu kalian ayo epat udah agak siang ini(,iya sabar singkat jawab kami.Kamipun berangkat bereng bersama dengan !agas tak terasa sampai juga di sekolah,tak lama belpun meandering kamipun bersiap menuju kelas untuk mengikuti pelajaran,ada yang aneh dari si !agas kenapa dia memandangku seperti itu***dalam hatiku bi ara,jam pelajaran udah berakhir,dengan perasaan kaget !agas menghampiri aku untuk mengajakku ke kantin bersamasama,kamipun bergegas ke kantin untuk makan dengan penuh anda kami ngobrol,gak seperti biasanya perasaanku bahagia banget ntah apa yang aku rasakan aku juga bingung,wknya istirahat udah berakhir sa3atnya pelajaran selanjutnya,!agas tak hentihentinya melihat aku di kelas begitu dia seterusnya sampai jam pelajaran habis,pulang sekolah !agas pulang bersama kami,keesokan harinya !agas datang kerumah dan mengajakku jalan-jalan tak bisa aku menolak dalam hatiku dan akhirnya aku ngangguk dan berkata iya,kamipun jalan berdua. Keesokan harinya ada yang tak lengkap di kelasku si bagas tak datang di kelas,,sepulang sekolah kami mampir kerumah !agas yang kebetulan satu perum untk memastikan kenapa dia sebenarnya,sampai di rumah !agas tak terlihat siapapun,kamipun memutuskan untuk pulang. Sampai di rumah perasaanku mulai emas,#ikiranku yang ada hanya !agas,dan aku selalu bertanya=****kenapa dia(**mulai saat ini aku merasakan perasaan yang amat aneh mungkin ini yang di namakan :+NT- tapi aku tak sepenuhnya paham apa itu inta,yang jelas perasaanku ke bagas beda dengan perasaanku sebelumnya itu yang aku rasakan sekarang. Sudah @ hari !agas tak terlihat,perasaan emasku gak bisa hilang selalu memikirkan dia dan dia,gak ada kabar yang pasti,aku ingin ngobrol dan ber anda sama !agas itu yang aku inginkan saaat ini. Keesokan harinya !agas datang kesekolah tentunya dengan wajah yang penuh semangat,tak lupa dia selalu menyapaku,(Pagi Karin(*** &Pagi juga !agas(jawabku singkat,sambil tersenyum. )dah ukup lama aku dan !agas selalu bersama-sama,tak ada yang berubah dari seorang !agas di tetap yang dulu,seorang yang santun,begitupun perasaanku gak berubah sedikitpun dari yang dulu tetap. Tiga hari lagi aku genap berusia 9A tahun,aku pengen meranyakan hari bahagiaku bersama orang yang aku sayang selain orang tuaku dan adik-adikku,tapi siapa ***(''' ntahlah pikiranku terlalu berharap banyak untuk itu sedangkan pa ar aja gak punya,tapi aku selalu ber#ikir !agas bisa menemaniku saat hari bahagiaku nanti tapi itu gak mungkin. Keesokan hari kudengar kabar yang membuat hatiku terpukul,bahwa hari ini !agas masuk

rumah sakit lagi karena penyakitnya kambuh lagi,dia sudah lama menderita penyakit dalam,hatiku gundah perasaan emas selalu datang di setiap aku mengingat dia. ,alam hari dan bertepatan dengan hari ultahku aku merayakan kebahagiaan ini ber ampur perasaan gundah,dan malam itu juga aku datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan !agas,sesampai di rumah sakit aku melihat !agas berbaring dengan mata terpejam,tak lama ada seorang ibu menghapiriku di depan jendela,dan bertanya.(** +bu = sedang apa adek di situ* 0awabku = lihat teman sakit.'' +bu = siapa** 0awabku = !agas .'' +bu = !enarkah* 0awabku = iya,memang kenapa bu** +bu = kamu temannya !agas anak saya** 0awabku = iya,teman sekelasnya dia.'' +bu = kalau gitu silahkan masuk.''' 0awabku = terima kasih ibu.bergegas kedalamUUUUUR. Sang ibu pun ngobrol banyak sama aku dan Tanya-tanya tentang aku,tak lama ia mengeluarkan kertas ke il ntah apa itu,tak ku duga ia mengasihkan kertas ke il itu padaku,beliau bilang ini titipan dari !agas dan ia tak tau persis apa pesannya. Tak lama ibu pamit untuk keluar sebentar,akupun nunggu !agas sendirian dan aku mandekati dia ku genggam tangannya seakan ku tak mau kehilangan dia sambil ku berdoa,tak lama ibu datang,gantian aku pamit keluar sebentar kepada ibu,aku duduk sambil merenung tak lama terdengar jeritan dari kamar !agas di rawat akupun segera masuk kedalam ibu !agas menangis histeris dan ternyata !agas tutup usia, akupun larut dalam kesedihan tak mampu ku bendung air mata ini yang terus menetes,ku hanya bisa terdiam melihat kenyataan ini,akupun memba a surat dari !agas,perlahan ku mulai memba a yang isinya. &hari ini adalah hari bahagiamu yang genap 9A tahun,happy birthday ya h,,,,,,Sehat selalu dan selalu di lindungi tuhan $,., Karin,sudah lama kita bersama-sama tapi aku gak berani ngungkapin perasaan ku ke kamu yang sebenarnya aku sayang sama kamu,meskipun aku gak bisa miliki kamu tapi aku selalu sayang kamu dan selalu ingat kamu di sana( tanpa sadar hatiku menjerit dan aku meneteskan air mata yang ternyata !agas juga sayang sama aku sebaliknya aku ,tapi semua telah berlalu dan hanya kenangan kita. +ni adalah hari terindahku juga kado terindahku sekaligus hari dukaku,kamu telah kembali,selamat datang kesendirian,selamat datang kesedihan dan selamat jalan &:+NTD-1-, "-T+K)(. QQQQQQQQQQQ the end QQQQQQQQQQ Sekian erpen inta dalam hati karya ,uhammad Tau#iVi Sholehudin J-nggota Satrasia )ni4ersitas Kanjuruhan ,alang, sedang di jurusan 5K+P !ahasa dan Sastra +ndonesiaL. Semoga ada hikmah yang bisa kita pelajari dari kisah singkat asmara diatas. !a a juga erpen lu u paling konyol atau kumpulan humor erita lu u terbaru.

1ITTERNE'' 1ECA(E HAPPINE''


.ritten by /ella 0ustice -Ce i$ !imana0 Kamu masih belum be ani ju!a untuk kenalan sama dia0. tan#a K #stie$ Ia adalah temanku #an! palin! setia sekali!us ,e e)et dan tidak henti*hentin#a mendesak aku

untuk be kenalan den!an o an! itu+ -aku n!!ak be ani K #s$ dia n!!ak sepe ti anak laki*laki #an! lainn#a+ /ia itu+++. -miste ius kan maksudn#a0 Aku udah bosen den!a alasan kamu itu+. sela K #stie se,epat kilat+ Ia menden!us kesal dan memasan! )ajah bete+ -sudahlah K #s$ la!ipula aku tidak be ha ap lebih da in#a+ Aku han#a men!a!umi kemiste iusann#a saja$ jadi$ ,ukup ba!iku untuk men#ukain#a tanpa ha us Ia men!etahuin#a+. u,apku lalu menampilkan seulas sen#um manis #an! dibuat*buat+ K #stie #an! saat itu sedan! be ba in! ditempat tidu ku lan!sun! ban!kit dan duduk disampin!ku+ -kau meman! bodoh sekali Ce i+. Katan#a+ Aku tidak ma ah+ Aku sada ba!aimana jika aku diposisi K #stie$ seba!ai seo an! sahabat #an! selalu menden!a kan ,u ahan hatiku$ Ia tentu me asa kesal ka ena mempun#ai sahabat #an! bodoh dan penakut sepe ti di iku+ Waja jika K #stie be kata be!itu$ mun!kin kesaba ann#a dalam men!hadapi sikapku sudah sampai pada pun,akn#a+ Ini pe tama kalin#a aku men#ukai seseo an!+ P ia #an! seda i tadi aku dan K #stie bi,a akan adalah Hoe$ nama panjan!n#a #aitu Honathan And e)s+ Hoe adalah teman sekelasku saat duduk diban!ku '(A kelas %<+ 'ejak pe tama melihatn#a aku lan!sun! men!a!umin#a$ tetapi bukan ka ena 2akto )ajah tampann#a saja$ namun si2atn#a #an! din!in dan miste ius membuat aku semakin men#ukain#a+ 'a#an!n#a$ ketika men!injak kelas %% kami ha us be pisah+ (eskipun kami be ada diju usan #an! sama #aitu IPA$ tapi kelas kami be beda+ Namun takdi kembali mempe temukan aku den!an Hoe+ /ikelas %> kami sekelas dan aku me asa san!at senan!+ Tetapi entahlah$ )alaupun sekelas$ Hoe dan aku ju!a sama sekali tidak pe nah be bi,a a+ 'emua o an! dikelasku sudah pe nah be bi,a a den!ann#a meskipun han#a bebe apa kalimat$ aku ju!a in!in sepe ti me ekaB DDD -Ce i$ ini tu!as Kimia milikku+. Uja seseo an! #an! amat aku ha2al sua an#a+ Aku #an! tadin#a sedan! te tidu $ meletakkan kepalaku den!an malas di atas meja sambil menutupi )ajah den!an ,a di!an lalu seketika te ban!un dan menatapn#a #an! be di i tepat dihadapanku+ Honathan And e)sB Ia akhi n#a be bi,a a den!ankkuB -o*oh$ i*i#a$ te imakasih+. Kataku !ela!apan+ /an tanpa aku sada i kini K #stie ten!ah be di i disampin! Hoe+ Ia men!edipkan satu matan#a kea ahku+ -Hoe$ ada bebe apa hal #an! in!in Ce i sampaikan kepadamu+ 1isakah kau be temu den!ann#a seusai jam sekolah nanti di taman belakan!0. oh m# GodB K #stie upan#a bena *bena sudah !ila+ Ia tidak bisa la!i menahan asa kesaln#a$ d*dan be ani* be anin#a Ia men!atakan hal itu+ Tetapi sudahlah$ nasi sudah menjadi bubu $ la!ipula$ aku #akin Hoe ju!a tidak akan mau+ Ia adalah o an! #an! sibuk+ Keseha iann#a selalu diisi den!an be main 2utsal be sama teman*temann#a+ Hadi$ untuk !adis sepe ti aku asan#a tidak la#ak memohon kepada Hoe a!a meluan!kan sedikit )aktun#a+ -5k+. Ha)abn#a sin!kat kemudian be lalu menuju tempat dudukn#a+ Aku hampi tidak pe ,a#a bah)a Hoe ba u saja men!atakan M5k+? Ia memenuhi pe mintaan kon#ol #an! dibuat oleh K #stie+

-ohlalaZ Ce i m# best2 iend$ kau sun!!uh be untun!B Ini be a ti$ Hoe mun!kin saja mempun#ai pe asaan te hadapmuB. Aku tidak men!e ti maksud pe kataan K #stie+ Hoe mun!kin saja mempun#ai pe asaan te hadapku0 Itu tidak mun!kin te jadi+ -apa maksudmu0 Apa kau sudah !ila K #s0. aku kembali meletakkan kepalaku di atas meja dan be siap untuk tidu + A ah pembi,a aan K #stie aku asa sudah mela#an! ke benua E opa+ Ia semakin n!elantu + K #stie men!!emb ak mejaku in!an lalu be bisik+ -kau tau tidak0 Aku be kata sepe ti itu kepada Hoe ka ena han#a in!in men!etesn#a saja+ Aku mendapat in2o$ ha i ini sehabis pulan! sekolah Ia ha us men!hadi i latihan 2utsal dan tidak boleh sampai telat$ hukumann#a ba!i #an! telat adalah di,adan!kan+ Tetapi$ buktin#a$ Hoe men!i#akan untuk menden!a kan hal #an! in!in kau sampaikan Ce B Hadi$ aku ha ap kau tidak men!a,aukan en,ana #an! sudah kubuat den!an san!at sempu na+ Lakukan #an! te baik+ Katakan apa isi hatimu #an! sebena n#a padan#a$ setelah itu kalau kau malu$ kau boleh men!hilan! da i hadapann#a+. DDD /en!an lan!kah #an! kaku aku te us be jalan melalu ko ido sekolah menuju taman belakan! sekolah+ Aku bena *bena san!at !u!up saat iniB Aku tidak tahu mau memulai pembi,a aan da i mana+ Andai saja K #stie bisa menemani aku lalu men!umpat da i belakan! tembok sambil mempe hatikanku$ mun!kin aku bisa sedikit lebih ileK+ Tetapi$ ken#ataann#a K #stie sudah pulan! te lebih dahulu+ Ia bilan! bah)a maman#a meminta Ia membantu untuk memasak makan malam be sama den!an kelua !a besa n#a+ 'o$ I?m totall# alone he e+ (u id*mu id pun sudah hampi tidak kelihatan$ selu uhn#a sudah kembali ke umah masin!* masin!+ Han#a bebe apa #an! aku lihat masih be ada di dalam kelas ka ena sedan! men!e jakan tu!as kelompok dan sema,amn#a+ Aku semakin !emeta an+ Ke in!at din!in mulai men!ali da i )ajahku$ aku sudah be ada di !e ban! taman belakan! sekolah$ aku han#a pe lu membukan#a untuk melihat Hoe #an! mun!kin be ada di sana+ DK ietD Itu dia HoeB Tetapi ia tidak sendi i+ Aku asa sebenta la!i pipiku akan basah dibanji i oleh ai mata+ Aku sun!!uh tidak in!in melihat hal ini+ Kenapa ha us aku #an! menjadi saksi0 Ini bena *bena men#a#at hatiku+ Rasa ,intaku pada Hoe han,u menjadi kepin!an+ 1odohn#a$ bukann#a lekas pe !i tapi aku te us be di i te pana+ 1ena sepe ti apa #an! dikatakan K #stie kalau aku ini meman! bodoh+ 1ahkan disaat Hoe sedan! be i,uman den!an A issa$ )anita #an! palin! ,antik disekolahku$ aku tidak be kutik dan han#a mematun! den!an mata te belalak di!enan!i ai mata+ -Ce i0B. sahutn#a lantan!+ Ah$ upan#a Hoe sada bah)a aku memata*matain#a+ Ia melepaskan bibi n#a #an! te paut den!an A issa lalu den!an te bu u*bu u men!hampi iku+ ;an! lebih men#edihkan la!i$ aku bukann#a la i dan menjauh da i sana ka ena telah men!!an!!u kebaha!ian me eka$ tetapi malah te diam tak dapat be !e ak ba an! sesenti+ -Ce i$ aku in!in menjelaskan sesuatu$ tolon! den!a kan aku dulu+. Nada sua a Hoe #an! memelas memasuki telin!aku+ Aku bisa menden!a n#a den!an san!at jelas tetapi aku tidak

me esponn#a$ aku han#a membisu di ten!ah kejadian #an! memilukan ini+ -aku men#ukaimu Ce i+. Pe kataan ma,am apa itu0 aku te ta)a sumban! dalam hati+ Kalau kau men#ukaiku$ men!apa kau men,ium )anita lain den!an san!at mes a0 La!i*la!i aku tidak menan!!api apa #an! Hoe u,apkan+ P ia itu meme!an! kedua pundakku dan men!!on,an!*!on,an!kann#a+ -katakan sesuatu Ce iB Aku tau saat ini kau ke,e)a kepadaku$ jika itu #an! ada di dalam hatimu$ katakanlahB. nada sua a Hoe semakin menin!!i+ Wajahn#a meme ah menahan kesal ka ena aku tidak membe ikan eaksi apapun+ Aku menundukkan kepalaku men!hadap e umputan+ Aku mena ik na2as seban#ak mun!kin lalu menatapn#a dan be kata+ -kau bukan siapa*siapaku$ untuk apa aku ha us ke,e)a0 (aa2 aku men!!an!!u kesenan!anmu+ 'ilahkan lanjutkan+. Aku ha ap pe kataanku ,ukup me#akinkan+ Aku membalikan badanku dan melan!kah pe !i da i tempat te jadin#a pe isti)a #an! tidak akan pe nah aku lupakan+ 1a u R lan!kah aku be jalan$ seseo an! #an! sudah pasti adalah Hoe men!hentikanku+ Ia men!!en!!am pe !elan!an tan!anku den!an ken,an!$ kemudian mena ikn#a+ 'epe ti sedan! be dansa$ aku #an! tadin#a memun!!un!i p ia itu seketika be puta R&<[+ Hoe melin!ka kan tan!an#a pada pin!!an!ku$ Ia menahan a!a aku tidak te jatuh kebelakan! dan be akhi den!an membentu kan kepalaku+ Pose sema,am ini$ #an! biasan#a han#a aku lihat di 2ilm$ #an! biasan#a aku ba#an!kan$ #an! selalu aku impikan$ andai aku bisa me asakan hal omantis sepe ti itu$ )alau han#a sekali dalam hidupku aku in!in impianku menjadi ken#ataan+ 'eka an!$ apa #an! aku ha apkan sudah te jadi$ dan o an! #an! san!at istime)a ba!iku #an! mempe lakukan aku sepe ti ade!an di 2ilm*2ilm te sebut+ -A issa tiba*tiba saja datan! kepadaku dan ia be kata bah)a ia akan be henti men!halan!i setiap )anita #an! mendekatiku kalau aku mau men,iumn#a+ 'aat itu aku be 2iki $ aku melakukann#a han#a untukmu Ce i+ /an A issa adalah alasan men!apa selama ini aku tidak be ani mendekatimu$ aku tidak in!in te jadi sesuatu padamu+ Ia bisa saja melukaimu kalau Ia tau kau men#ukaiku$ dan te lebih la!i aku ju!a men#ukaimu+ Ia pasti tidak akan melepaskanmu+. Helas Hoe+ Hadi$ selama ini semua ka ena A issa0 -ba!i A issa apa a ti di imu untukn#a0. -ba!iku Hoe adalah ,aha#a #an! mene an!i !elapn#a hidupku+. 'ahut sua a itu+ Ah$ A issa masih di sana te n#ata+ -Aku sudah men!enaln#a sejak ke,il$ jadi dia adalah milikku+ Tidak ada #an! boleh dekat den!ann#a selain aku+. -aku tidak pe nah men#ukaimu A issaB Wanita #an! ada di didalam hatiku han#a Ce i seo an!B. kata Hoe seten!ah be te iak+ Aku tidak tahan den!an hal ini+ Aku tidak in!in la!i te libat+ Aku in!in kelua da i lin!ka an #an! selama ini aku masuki+ Aku melepas pe tahanan Hoe dan be la i menjauh da i sana+ /a i kejadian itu aku sada + Tidak semua #an! aku in!ini menjadi milikku+ 1an#ak o an! di lua sana #an! be ebut akan satu hal #an! sama$ dan #an! lebih pa ah$ o an! #an!

dipe ebutkan te sebut tidak tau bah)a selama ini Ia telah men#akiti hati o an! #an! mempe ebutkann#a ka ena Ia tidak be ani memilih satu dianta an#a+ Aku men!alah$ aku mundu + Aku akhi n#a sada bah)a aku selama ini tidak #akin den!an pe asaanku kepadaku Hoe+ Hika aku bena *bena men#ukain#a aku pasti mempe tahankann#a$ aku pasti tidak akan pe !i da i tempat itu$ be di i di sampin! Hoe dan memihak kepadan#a+ DDD -kau sudah puas$ hah0. tan#aku menantan!+ P ia di depanku ini te ta)a ian! lalu kemudian men#e uput teh han!at dihadapann#a+ -aku senan! kau akhi n#a mau men,e itakan tentan! masa lalu mu Ce i+ Pantas saja selama ini aku sepe ti me asa dinome duakan$ te n#ata ka ena Honathan And e)s$ si ,inta masa lalu kekasihku ini+. -sudahlah Pie e$ jan!an men!!odaku te usB Itu han#a masa lalu$ kau tau0. aku me apatkan mantelku dan men!!osok*!osokkan kedua telapak tan!anku di dekat pe apian ka ena uda a musim din!in di Pa is semakin pa ah+ Pie e pun ikut*ikutan melakukan hal #an! sama sepe tiku+ P ia be mata hijau puda itu tiba*tiba men!!apai tan!anku dan men!!en!!amn#a$ Ia menatap lu us mataku+ -lihatlah aku seo an!+ Han!an menoleh ke belakan!$ ke ki i$ atau ke kanan+ Aku akan selalu be ada disisimu+ Ce i$ in!atlah kata*kataku$ kau han#a akan memandan! ke depan be samaku+. Lalu Pie e mena ikku masuk kedalam pelukann#a+ Ia mendekapku e at dan membelai lembut ambutku+ Aku te sen#um$ men!ela na2as dalam an!kulan han!at Pie e+ -kau tidak pe lu kha)ati + 'emua #an! aku ,e itakan han#a tin!!al kenan!an+ /a i a)al aku han#a melihat kea ahmu+ Aku tidak pe nah menoleh ke belakan! atau kemana pun ka ena aku tidak hidup di masa lalu$ tetapi aku hidup di masa depan$ dan masa depanku adalah di imu+. -me ,i beau,oup mon amou $ He t?aime+. Pie e mela#an!kan sebuah ke,upan dibibi ku dan malam itu aku sepenuhn#a sada bah)a meman! sepe ti ini jalan hidupku+ Te asa !eti di a)al$ tetapi manis di akhi + T E EN4 W itten b# 1ella Husti,e T)itte 6 Gbellajusti,ee F eshman o2 En!lish Lite atu e )ho lo7es lea nin! lan!ua!es+ Hope #ou all like itB

1UKAN UNTUKKU
5LEH 6 ALEN

'aat itu aku sudah apuh$ san!at apuh atas patah n#a hati ku #an! di duakan olehn#a$ hin!!a tak ada la!i pe asaan ku untuk seo an! p ia$ tidak la!i+ Aku han#a menikmati kehidupan tanpa ,inta$ meman! tak ada la!i pe asaan #an! tumbuh saat aku dekat be sama seo an! p ia+ Namun semua be ubah saat seseo an! hadi di hadapanku$ sosok ba u ku kenal+ /ialah #an! memban!unkan aku da i mimpi$ men#ada kan ku akan sebuah ken#ataan$ dan memaksa aku untuk mulai ban!kit da i kete pu ukan$ seseo an! #an! san!at be a ti untukku+ Indah$ pe jalanan ha i*ha iku be!itu mena ik )alaupun semua itu tidak han#a di penuhi ta)a$ tapi te kadan! kami selalu be ten!ka untuk sesuatu #an! tidak pentin!+ Aku me asakan sesuatu$ me asa n#aman be ada di dekatn#a$ bahkan jika dipe bolehkan$ sedetikpun aku tak in!in te pisah da in#a+ 'aat aku tak melihatn#a dalam seha i$ aku me asa kehilan!an$ aku me asa kesepian dan aku takut akan sesuatu+ aku men,a i tahu kaba n#a$ aku men,a i tahu sesuatu tentan!n#a$ aku san!at in!in tahu+ aku tak bisa men!atakan -TIdak. pada dia$ aku selalu men!atakan -ia.$ aku tak tahu men!apa be!itu+ Aku bin!un!$ men!apa aku bisa be!itu men,intain#a00 'emuan#a seakan tanpa alasan++ aku meman! bodohBB 'emakin ha i semakin ku me asakan ketenan!an be saman#a$ kein!inan ku membaha!iakann#a membuat aku selalu men!abulkan se!ala kemauann#a+ Aku tak tahu la!i mana #an! baik dan mana #an! bu uk$ tapi ku asa dia selalu men!aja kan #an! baik untukku+ Aku tak tahu se!ala pe hatian dan kedekatann#a padaku adalah suatu keiklasan atau han#a bohon! belaka$ aku tak tahu apakah itu ka ena dia meman! men!in!inkan kedekatan ini atau han#a sebatas asa penasa an saja pada ku$ aku tak tahuBB+ 1a u saja aku me asa kesenan!an$ seka an! aku akan me asakan kesedihan la!i+ Kali ini aku me asakan ketakutan #an! lebih dalam da i #an! sebelumn#a+ Aku me asa san!at takut kehilan!an dia+ (un!kin dia masih bisa te ta)a leba atas semua ini$ tapi aku tak la!i bisa melepas semua ta)aku$ aku menan!is dalam ta)a$ aku be sembun#i dalam ke eman!an malam$ aku takut+ Aku be piki $ men!apa semua ini te jadi0 /an te n#ata semua ini adalah salah ku sendi iB Aku tak pe nah memiki kan apa #an! akan te jadi kedepann#a$ aku han#a be piki sesaat$ aku han#a be piki untuk ha i ini+ Aku tak men#esal ka na telah men,intain#a sepe ti ini$ sama sekali tak men#esal$ aku han#a sedih bila ha us melepasn#a+

/etik*detik kepe !iann#a membuat aku lemah men!hadapi ha i*ha i #an! te us be jalan$ tapi aku tetap ha us bisa menjalani semua ini$ palin! tidak ini semua aku lakukan untuk kelua !aku$ aku tak mau me eka sedih melihat aku #an! apuh han#a ka na masalah ,inta+ 'etiap kenan!an ku be saman#a akan tetap ku simpan dalam hati$ tak kan pe nah aku lupakan$ dan mun!kin meman! tak bisa untuk dilupakan+ Tak ban#ak #an! te jadi pada kami$ namun entah men!apa semua seakan san!at be a ti untukku+ Aku tak kan be usaha melupakann#a$ Ka ena aku tak in!in melupakan o an! #an! pe nah aku ,intai$ )alaupun men!in!at dia adalah men#akitkan$ itu lebih baik da i pada aku ha us melupaknn#a+ Kini ha i kepe !iann#a semakin dekat$ aku semakin diamban! ketakutan+ Aku in!in menatapn#a dalam*dalam sebelum ia bena *bena menin!!alkan ku sendi i selaman#a$ aku in!in be sama n#a )alaupun han#a seha i sebelum sesuatu me en!!utn#a pe !i+ Aku iklas untuk melepas kepe !iann#a asalkan dia baha!ia+ Aku iklas te tin!!al sendi i asalkan dia masih bisa te sen#um untukku+ 'alam ku untuk dia #an! tak pe nah bisa kumiliki dan tak te ,ipta untukku+ 'elesai

4a"i S$%uah 4ia"y

ati

1erpen karya )ndri -usly -Tak Kan Pe nah Ada. masih men!alun da i (PR*n#a And e+ (ulutn#a ikut komat*kamit men!ikuti i ama la!un#a Geisha+ Hmm$ kelihatann#a And e be!itu menji)ain#a+ Kenapa nih anak jadi te mehak*mehek be!ini #a0 (eman! ada #an! lain dalam di i And e+ 'etelah setahun pe sahabatann#a den!an Re e be jalan+ 'usah senan! dilaluin#a be sama+ Re e meman! sahabat #an! baik dan manis+ (an! be!itu kok ken#ataann#a+ 1ukann#a And e be lebihan dalam menilain#a+ 'ahabat #an! di saat duka selalu men!hibu dan di saat suka selalu hadi tuk be ba!i ta)a+ Re e pe nah bilan! kalo semua sa an And e selalu ditu utin dan be!itupun sebalikn#a+ Pokokn#a di mana ada And e di situ ada Re e+ 1e!itulah hampi setiap ada kesempatan me eka selalu pe !i be sama*sama+ Gak ada piki an #an! -aneh.+ Gak ada pe asaan apa*apa te masuk ,intaB+

Tapi kenapa Re e sampai saat ini belum ju!a pun#a ,o)ok 0 Padahal kalo dipiki * piki Re e !ak sulit untuk mendapatkan ,o)ok+ (an! sih Re e adalah tipe ,e)ek #an! sulit jatuh ,inta+ Gak semba an!an Re e menilai seo an! ,o)ok+ ;a meman!$ inilah #an! membuat And e takut+ Takut pe asaann#a han#a akan menjadi pe mainan )aktu semata+ Waktu #an! entah sampai kapan akan membuat And e te omban!*ambin! oleh ,inta+ Apakah ini ,inta0 ;a$ ini adalah ,inta+ It must ha%e been lo%e kata -o2ette+ Ah$ And e te us memendam pe asaann#a+ 'ampai*sampai suatu ketika And e dike,am oleh pe asaan ,embu u+ Pe asaan #an! dulu !ak pe nah ada kini mun,ul+ Cembu u saat Re e men,e itakan kalo ada ,o)ok #an! naksi padan#a+ Apakah ,embu u pe tanda ,inta0 Kata o an! ,embu u tidak men,e minkan asa ,inta tapi men,e minkan ke!elisahan+ Aduh$ And e makin keta * keti aja dibuatn#a+ And e bena *bena !elisah+ Lama*lama te siksa ju!a batinn#a+ Ada kein!inan #an! ha us diuta akan+ Tentan! masalah pe asaan And e #an! !ak ka uan tentan! Re e+ Cuma !ak ada kebe anian+ And e takut kalo Re e memben,in#a+ Ini !ak boleh te jadi+ Kemudian akhi n#a And e be usaha untuk melupakann#a tapi !ak bisa$ malah asa sa#an! #an! semakin memba a+ Apakah salah kalo And e in!in menjalin hubun!an #an! lebih han!at bukan han#a seba!ai seo an! sahabat0 Hmm$ And e ha us be ani+ Ha us be ani ambil se!ala esikon#a+ -Re e$ aku men,intaimu. kata And e akhi n#a setelah sekian lama dipendamn#a+ -Aku akan se ius ma kamu dan mau men#a#an!imu seutuhn#a.+ Ia pandan!i )ajah Re e+ Gak ada ama ah di )ajahn#a #an! ada han#a tan!is+ Ups$ Re e menan!is+ And e makin be tan#a*tan#a+ 1a u kali ini And e melihat Re e menan!is+ -Kenapa Re0 Apa kata*kata ku n#akitin pe asaan kamu0. Re e men!!elen!+ 'ambil masih te isak ia ,oba menjelaskan ke And e+ And e siap menden!a kan ja)aban Re e+ Apapun itu meskipun kata -tidak. sekalipun+ /an bena ju!a$ kata tidak #an! te lonta da i mulutn#a+ ;a$ And e ha us mene iman#a+ 'epeti kata E i, 'e!al dalam bukun#a$ -Cinta be a ti kamu takkan sekali saja mela2alkan kata sesal.+ Rasan#a dada te asa mau jebol$ !e imis se asa hujan badai+ 'epin#a malam itu te asa lebih sun#i seolah han#a me eka be dua saja di alam ini+ Tak ada sua a he)an atau se an!!a #an! me amaikan bumi+ -(aa2in aku #a$ Nd e0. tan!an Re e men!!en!!am jema i And e+ And e te diam+ -Kamu pasti ke,e)a ma ja)abanku$ #a0 Tapi itu bukan be a ti aku !ak ada M asa? ma kamu+ Aku han#a takut pe asaan ini han#a ilusi aja.+ -Re$ Hika ,inta ini beban bia kan aku men!hilan!+ Hika ,inta ini kesalahan bia kan aku memohon maa2+ Hika ,inta ini hutan! bia kan aku melunasin#a+ Tapi jika ,inta ini suatu anu!e ah maka bia kanlah aku men,intai dan men#a#an!imu sampai na2as te akhi ku. And e tetap !ak #akin akan pe asaann#a+ And e me asa Re e akan menin!!alkann#a selaman#a+ Kemudian dipelukn#a Re e e at*e at+ /ibelain#a ambutn#a den!an penuh kasih sa#an!+ -Aku !ak mau kehilan!an sahabat #an! be!itu baik. kata Re e masih dalam pelukan And e+ -1ia lah hubun!an kita tetap te jalin bebas tanpa te batas uan! dan )aktu+ La!ipula pe jalanan ,inta kita nantin#a bakal abadi$ atau malah putus di ten!ah jalan0 Pe sahabatan bisa jadi a)al pe ,intaan tapi akhi da i suatu pe ,intaan kadan! malah menjadi pe musuhan+ /an aku !ak mau itu te jadi pada kita$ Nd e.

And e mulai me enun!i kata*kata Re e+ /ilepaskann#a pelukann#a kemudian dipandan!in#a )ajah Re e dalam*dalam+ Te n#ata And e masih bisa menikmati sen#um manis Re e+ (asih bisa me asakan sejukn#a tatapan Re e+ Ia !ak mau kehilan!an semuan#a itu+ -Aku ela menjadi lilin )alau sina n#a edup tapi !ak habis dimakan api bisa membe i ,aha#a dan mene an!i hatimu. kata And e sambil men#eka ai mata di pipi Re e+ -I#a$ Nd e+ 'oaln#a hati han#a dapat men,intai sekejap+ Kaki ,uma bisa melan!kah jauh dan lelah+ 1usana tak selaman#a indah dalam tubuh+ Tapi memiliki sahabat sepe timu adalah keabadian #an! tak mun!kin kulupakan. be!itu pinta Re e disambut sen#um And e+ (e eka salin! be pelukan la!i+ Tanpa beban tanpa te batas uan! dan )aktu+ Hmm: apa bisa And e men#impan apat* apat pe asaann#a be lama*lama 0 Only time &ill tell3 DDDDD

Cinta dan 4on.$n.


Ce pen oleh (a#a Winand a no7a -K in!!!!+++++BBB. -Assalamualaikum.+ Pesan ba u da i Handphone ku$ te tulis salam da i pen!!una nomo ba u+ /an ku ja)a -Waalaikumsalam++++.+ -Ini ma#a #a++++0.$ balasan sms pun datan! menja)ab salamku+ Lan!sun! ku balas -I#a+ + +ini me$ ne spa #a0.$ pesan sin!kat ku lonta kan kembali kepada pemilik nomo ba u dalam Handphoneku+ Pan!!ilan masuk pun be de in! le)at Handphone ku den!an nomo ba u itu+ Ku ja)ab salamn#a dan pembi,a aan pun be lan!sun! den!an ku+ Pemilik nomo ba u itu adalah seo an! p ia #an! be nama Andi+ /ia mendapatkan nomo teleponku da i Aban! an!kat ku #an! ku kenal baik selama ini+ Pe kenalan ba u #an! be mula le)at Handphone memba)a aku dan dia ak ab+ 'alin! be ,e ita tentan! kehidupan masin!*masin!$ be ,anda be sama meski le)at Handphone+ Pe temuan pun kami en,anakan di umahku #an! sede hana+ /i malam #an! ,e ah dia datan! be sama seo an! teman #an! menemanin#a+ -Assalamualaikum+ + + +0. te den!a da i lua pintu umahku seseo an! men!u,ap salam se a#a men!etuk pintu umahku+ -Waalaikumsalam+ + +. ja)abku sambil ku buka pintu umahku+ 'e a#a te sen#um sopan$ seo an! p ia be di i di hadapanku sambil be tan#a kepadaku$ -1ena kah ini umahn#a (e0. tan#an#a sin!kat+ -;a bena $ $ $ Anda siapa dan ada pe lu apa den!an sa#a0. ku ja)ab pe tan#aann#a sambil ku lonta kan pe tan#aan balik kepadan#a+

-'a#a Andi #an! menelpon Kamu tadi. ja)abn#a sin!kat+ -5h+ + + 1an! Andi itu #a+ + +00 hmmm+ + + + a#o silahkan masuk$ ki ain siapa tadi+. Ha)abku sambil men#u uh dia dan temann#a masuk kedalam umah+ -'ilahkan masuk dan silahkan duduk$. ku pe silahkan la!i kepadan#a+ -I#a+ + + te ima kasih$. se a#a be jalan masuk dan duduk di ku si #an! ada di uan! tamu umah ku+ -'ebenta #a+ + +BB. ja)abku sambil ku tin!!alkan me eka sejenak di uan! tamu$ ku be !e!as pe !i ke dapu dan membuatkan > !elas teh manis panas dan ku pe silahkan kepada me eka+ -/iminum tehn#a$ $ $ tapi masih panas san!at$. kataku basa*basi+ -I#a te ima kasih$ $ $ - ja)ab me eka+ -Gimana+ + + susah #a n#a i alamat umah (e0.$ tan#aku membuka suasana #an! henin!+ -I#a+ + + sempet ju!a n#asa tadi$ soaln#a belum pe nah main*main ke dae ah sini$. balasn#a+ -;a+ + + be!ini lah keadaan umah (e$. -Hmmm+ + + sun#i #a disini$ kemana semua kelua !a (e0. tan#a n#a kepadaku+ -hmmm++++ kalau bapak sama mamak (e la!i di kama lihat tele7isi$ adik (e #an! pe tama la!i kelua latihan main 1and$ kalau adik (e #an! kedua la!i lihat t7 di uan! ten!ah$ sedan!kan kedua kakak (e udah be umah tan!!a me eka udah tin!!al di umah me eka masin!*masin!$. ja)abku menjelaskan+ -5o+ + + ki ain pada pe !i$ soaln#a sun#i sih umahn#a+. Katan#a balik+ Aku #an! meman! te kenal mudah be !aul den!an o an! laen den!an mudah bisa memba)a suasana menjadi amai dan tidak te asa ,an!!un! dalam be bi,a a meskipun ba u pe tama kali be temu+ Pembi,a an dan ,anda ta)a di uan! tamu memba)a kami lupa bah)a kami ba u be temu$ seakan udah lama san!at be kenalan+ Nah$ $ $ itu lah si2at p ibadi (e #an! mudah membau den!an o an! laen+ Tak te asa )aktu udah menunjukkan jam %% malam+ /ia dan temann#a pe misi buat pamit pulan!+ -1e hubun! sudah malam$ kami pamit pulan! dulu #a$ laen )aktu bolehkan kami main ke umah (e la!i$0 Tan#an#a kepadaku + -1oleh saja atuh ban!$ $ $. ja)abku den!an !a#a bi,a aku #an! te bilan! unik$ #an! men,ampu kan bahasa dae ah laen+ -;a udah kalo be!itu$ $ $ Assalamualaikum (eme0. kami pamit pulan!$ katan#a kepadaku sambil be !e!as pulan!+ -Waalaikumsalam ban!$ $ $. ja)abku+

Ku be sihkan uan! tamu ku #an! tadi be antakan+ 'aat selesai ku be sihkan lalu ku ebahkan tubuhku di tempat tidu + Tak lama Handphoneku be de in!+ 'ebuah pan!!ilan masuk da i ban! Andi+ Ku pe hatikan sejenak$ lalu ku an!kat se!e a teleponku+ (ei 6.Hallo Assalamualaikum 1an!+++++0. sapaku le)at Handphone+ 1an! Andi 6.Waalaikumsalam (eme+ + +. balasn#a+ (ei 6.Ada apa ban!$ $ $0 Apa ada #an! te tin!!al di umah (e0. tan#aku he an$ ka ena ba u saja me eka be anjak pamit pulan!$ kemudian Handphoneku be de in!+ 1an! Andi 6.hmm+ + + n!!ak ada apa*apa kok$ Cuma pen!en n!ob ol aja neh sambil makan+++. (ei 6.5o+ + +ki ain ada #an! te tin!!al di umah (e$ $ eh upan#a+ + + upan#a+ + +. 1an! Andi 6.Heeee+ + + n!!ak apa kan (ei$ 1an! nelepon neh0. (ei 6.n!!ak apa atuh 1an!+ + +. 1an! Andi 6.Te n#ata bene #a+ + + n!!ak da i Handphone maupun jumpa lan!sun!$ (eme anankn#a enak kalau di ajak n!omon! !itu$ mudah ak ab o an!n#a$. (ei 6.Heeee+ + + be!ini lah (e$ 1an!$ o an!n#a. Pembi,a aan #an! bisa di bilan! #a+ + + sepe ti o an!*o an! pada umumn#a$ memba)a ke amahan te sendi i ba!i siapa #an! men!enal di iku+ Te kesan tombo#$ tapi palin! as#ik jika diajak bi,a a+ 'emenjak pe kenala itu$ kami semakin ak ab dan semakin se in! be temu+ Hin!!a pada akhi n#a memba)aku untuk menemanin#a men!hadi i sebuah a,a a pe nikahan temann#a+ Aku #an! biasa tampil den!an !a#a ku sendi i kini ku hadi den!an balutan !aun putih den!an ambut #an! sen!aja ku tata beda den!an hi!h heel senada den!an !aun #an! ku kenakan+ (un!kin #an! biasa melihat aku be !a#a tombo#$ seka an! bisa menjadi ,e)ek 2eminim #an! bena *bena beda di malam a,a a te sebut+ Tak dipun!ki i ju!a$ dia #an! biasa melihat aku lan!sun! !ak pe ,a#a saja melihat aku #an! seka an! ini+ 1an! Andi 6.Wa)$ $ $ $ I like it?s+ + +. (ei 6.hmmm+ + + apa sihh+ + + Han!an diliatin te us$ (e jadi !ak Pe/e atuh. ja)abku den!an muka malu+ 1an! Andi 6.N!apain malu+ + + bene an lo+ + + I Like this+ + + sumpah beda ban!et lo. ja)abn#a memujiku+ (ei 6.Udah a,h+ + + jan!an komen te us$ $ $bu uan kita pe !i nta kemalaman -$ pintaku+ 1an! Andi 6.;a udah #uk + + + tapi enta dulu$ 1an! pamitan dulu sama o an! tua (e$. (ei 6.'ilahkan ban!$ $ $ tuh mama ada kok di uan! ten!ah. /alam pe jalananku menuju tempat dimana a,a a itu di !ela $ ban#ak pembi,a aan #an! kami lonta kan+ Tak kha#al sebuah komenta pe ubahanku+ /a i pe tan#aan dan pe tan#akan ku menjelaskan ba!aimana di iku ini+ (ei 6.;a$ $ $ sepe ti ban! lihat seka an! ini$ (e #an! biasan#a tampil apa adan#a den!an !a#a tombo#n#a (e$ sebena n#a (e bisa tampil den!an !a#a 2eminim sepe ti saat ini$ Cuma (e kadan!*ladan! aja ka#ak !ini$ bisa di bilan! jika ada i7en*i7en ka#ak !ini neh$ (e kadan! men#esuaikan keadaan sekita (e$ ba!aimana be pakaian saat beke ja$ di umah$

kumpul den!an teman$ atau pun pe !i ke pesta$. kata ku menjelaskan panjan! leba den!an n#a+ 1an! Andi 6.Tapi bene an+ + +1an! jadi Pe/e kalau sepe i ini$ beda ban!et lo (e malam ini$ sun!!uh I Like it ban!et lo+. (ei 6.;a makasih ban!+. Akhi n#a tiba di tempat dimana kami tuju+ 'etiba di sana aku me asa n!!ak enak ban!et di lihati oleh pa a tamu undan!an #an! hadi dalam a,a a te sebut+ Aku sampai be piki kalau ada #an! salah den!an di iku hin!!a ban#ak #an! melihat aku di malam itu+ Tapi dia men#akinkan k kalau !ak ada #an! salah den!an di iku$ itu ka ena aku tampil beda den!an lainn#a+ (enden!a u,apann#a kepadaku$ aku be usaha n#antai memba)a suasana sepe ti itu+ /an sukses ju!a a,a a menemani dia+ Pe kenalan #an! sin!kat itu akhi n#a menumbuhkan asa di anta a kami be dua+ Tak bisa di tutupi la!i$ ,inta pun tumbuh dianta a kami+ Ha i demi ha i kami lalu$ semakin lama semakin dekat+ Walau kadan! kami tidak sese in! be temu$ pe ,akapan le)at Handphone ju!a bisa mendekatkan kami jauh lebih dekat ketimban! te us be temu muka+ 'alin! men!e ti$ salin! men!in!atkan$ salin! pe ,a#a kami patokan dalam hubun!an kami+ Kete bukaan satu sama #an! lain ju!a kami lakukan den!an sikap de)as+ Hin!!a kese iusan di anta a kami ada+ 'aat dia ke ja$ dan men!ha uskan dia tak bisa be temu den!anku$ ku men!ha !ain#a+ Kami salin! men!in!atkan satu sama #an! lain a!a selalu dekat den!an ;an! (aha Esa+ Itu lah satu poin dimana aku bisa men,intain#a$ selain aku bisa deket den!an ,intain#a$ aku ju!a bisa mendekatkan di i den!an ;an! (aha Esa+ Tapi di pe jalanan ,intaku selalu tak semulus den!an ha i*ha iku #an! ku le)ati den!an sen#um ,e ia dan seman!at+ Aku ha us me asakan asa sakit hati kembali den!an #an! naman#a Cinta+ Pe temuan dan hubun!anku tak se,e ah a)an dan iba at umu $ han#a seumu ja!un!+ Tanpa alasan #an! pasti$ ku ha us melepaskan ,intaku #an! telah be samaku untuk o an! laen+ 'un!!uh ,inta #an! katan#a indah$ kini ba!ai don!en! di saat malam tiba$ dimana #an! katan#a indah tidak bisa aku asakan+ Kini di iku tidak bisa be buat ban#ak tentan! hal ini$ ku ha us bisa menjadi aku sebelum atau pun sesudah n#a$ aku adalah aku+ 'emo!!a Allah selalu menuntunku dan membe ikan ku kesaba an dalam menjalani kehidupan aku ini+ 1# 6 (a#a Winand a no7a e*mail 6(a#a)inand ano7aG#ahoo+,o+id

C$"p$n Cinta: 4I !A-I& *ATA INI


Oleh: 4ining Suarsini 0uhry * Riana duduk di sebuah taman di depan umahn#a sambil memainkan biolan#a+ Nada*nada indah men!alun den!an me du+ 'iapa saja #an! menden!a n#a pasti akan te sentuh+ (eskipun buta iana te masuk pe empuan #an! san!at be bakat+ /ia te !olon! dalam o an!*o an! ,a,at #an! memiliki kelebihan+

'epuluh tahun #an! lalu$ saat iana duduk di ban!ku '/$ dia men!alami ke,elakaan #an! hampi me en!!ut n#a)an#a+ 'aat itu di ten!ah be main keja *keja an be sama teman ke,iln#a #an! be nama sat ia+ Pada saat #an! sama sat ia be la i menuju kejalan a#a$ tanpa di san!ka mobil melintas ke a ahn#a$ iana #an! melihat kejadian itu lan!sun! be la i ke a ah sat ia dan men,oba mena ikn#a a!a te hinda da i mobil itu+ Alhasil sat ia te bebas da i mobil itu tetapi malah di in#a #an! te tab ak+ Inilah pen#ebab kebutaann#a+ (elihat hal itu sat ia te us*te us saja di hantui asa be salah #an! amat mendalam sampai seka an! ini+ /ia ela melakukan apa saja demi menebus asa be salahn#a te hadap iana bahkan dia ela mendono kan matan#a tetapi iana menolakn#a+ Hin!!a pada akhi n#a sat ia men!ikuti o an! tuan#a ke lua ne! i+ Ha i*ha i iana di isi den!an ke!elapan+ /ia tidak pe nah me asa putus asa maupun men!eluh+ /ia tetap saja menikmati ha i*ha in#a den!an sen#uman+ /ia tidak pe nah menjadikan kebutaann#a ini seba!ai alasan untuk te pu uk+ Hust u dia me asa be untun! ka ena masih di be i kesempatan untuk hidup dan menjalani ha i*ha i+Kadan!*kadan! iana diliputi asa indu den!an sat ia sahabatn#a+ 'udah ti!a tahun me eka tidak pe nah be temu+ (eskipun kehilan!an sat ia iana memiliki teman ba u #o!a naman#a+ (e eka be temu di tempat les biola+ ;o!a adalah laki*laki #an! baik$ meskipun belum lama be kenalan tetapi dia san!at baik dan pe hatian te hadap iana+ Entah men!apa setiap be ada di dekat !o#a iana selalu me asakan sesuatu #an! aneh+ /ia selalu me asa kalau #o!a sepe ti tidak asin! ba!in#a dan te asa sudah lama men!enal #o!a+ Tapi siapa pun dia$ iana san!at be te imah kasih ka ena sudah baik padan#a dan selalu membuat dia baha!ia+ 'ebulan pun telah be lalu$ #o!a dan iana makin ak ab saja+ 'uatu ha i iana menan!is ka ena indu akan sahabatn#a #an! telah lama menin!!alkann#a+ ;o!a #an! tidak te!a melihat iana menan!is akhi n#a men!hibu n#a dan men!embalikan sen#um ,e ian#a kembali+ /ia selalu membuat ha i*ha i iana penuh den!an ke,e iaan dan selalu ada disaat iana butuh dimana pun dan kapan pun+ Riana san!at be ha ap suatu ha i nanti ketika keajaiban datan! men!hampi in#a dan dia sudah dapat melihat la!i$ o an! #an! akan ia temui pe tama kali adalah #o!a$ dia in!in menatap )ajah #o!a dan membelain#a$ sekali!us in!in be te imah kasih ka ena sudah baik padan#a+ Kebe samaan me eka #an! di ajut untuk bebe apa bulan saja akhi n#a kandas di ten!ah jalan+ Entah men!apa #o!a tiba*tiba men!hilan! dan sulit sekali untuk di hubun!i+ La!i*la!i iana ha us ditin!!alkan oleh o an!*o an! ia sa#an!i+ /ia san!at sedih ka ena ha us mene imah ken#ataan itu dan lebih men#edihkan la!i$ di saat dia akan melihat la!i dia ha us kehilan!an #o!a+ Padahal selama ini dia selalu men!impikan akan melihat #o!a dan be ba!i kebaha!iaan den!ann#a+ 'etelah sekian lama menun!!u dono mata$ akhi n#a ada ju!a pendono mata #an! datan!+ Entah siapa pendono mata ini$ identitasn#a san!at di ahasiakan+ (enu ut dokte belum saatn#a kamu men!etahui siapa pendono mata ini$ nanti setelah kamu melihat ba u bisa men!etahuin#a+ Hatin#a be!itu !alau menden!a pe n#ataan dokte ka ena dia in!in sekali be te imah kasih pada san! pendono mata+ 'emin!!u setelah ope asi mata be jalan+ Akhi n#a iana sudah bisa melihat indahn#a dunia ini+ Apa*apa saja #an! dulu ia tidak bisa liat akhi n#a dia bisa melihat$ men#entuh dan me asakann#a+ 1ahkan )ajahn#a pun akhi n#a sudah bisa ia lihat di depan ,e min+ /ia san!at baha!ia+ Tak ada kata*kata #an! ia dapat u,apkan selain be #uku kepada #an! di atas+ /iam*diam dia meneteskan ai matan#a+ -andaikan #o!a dan sat ia ada di sini.+ U,apn#a li ih+ Tiba*tiba saja

dia di ka!etkan oleh pan!!ilan maman#a$ dia lalu bu u*bu u men!hapus ai matan#a+ /ia ka!et dan sedikit he an ketika maman#a membe ikann#a sebuah su at+ 1u u*bu u ia memba,an#a+ 'etelah memba,a isi su at$ tak kuasa ia menan!is dan be te iak seke as* ke asn#a+ Te n#ata pendono matan#a adalah sat ia alias #o!a+ 'elama ini o an! #an! be nama #o!a adalah sat ia$ di membe ikan matan#a ka ena dia in!in melihat iana baha!ia dan seba!ai )ujud asa be salahn#a di masa lalu+ Riana tak kuat la!i$ dia te us*te us saja mena!is+ /an lebih membuat hatin#a han,u adalah pendono matan#a adalah sahabatn#a sendi i+ Entah apa #an! ha us ia lakukan$ dia belum sempat be te imah kasih ka ena ti!a ha i setelah ope asi sat ia sudah be an!kat ke lua ne! i+ Ini me upakan kejadian #an! amat tidak bisa di lupakan iana$ ka ena di balik matan#a te dapat mata sat ia+ (ata iana adalah mata sat ia$ be!itupun sebalikn#a+ -ja!a mataku baik* baik iana$ aku san!at baha!ia bisa melihatmu bisa melihat la!i+ 'en#um mu adalah baha!iaku.+ 1e!itulah pesan te akhi di isi su at sat ia+ (ata adalah ,iptaan te indah #an! di be ikan oleh allah+ 'alah satu hadiah #an! san!at lua biasa #an! dibe ikan oleh allah adalah pen!lihatan+ Penulis 6 ninin! sua sini juh # 2b 6 ninin!nin!>RG#ahoo+,om t)itte 6 Gninin!sua sini

4I *A-A* ,ESTI7Aoleh (ina Ha #ono

Cerpen.Gen22.net * (ami Nadia be te iak*te iak meman!!il anakn#a+ Nadia kelua kama + Ia ba u saja menikmati tidu sian! #an! membuat kepalan#a be den#ut+ (atan#a masih a!ak te tutup+ -Ada$ apa$ (i0. -Kamu ini ba!aimana$ sih0 Kamu Mkan ha us menjemput Fa ahB. Kantuk Nadia lan!sun! hilan!+ -Ti!a puluh menit la!i ke eta Fa ah sampai di statsiun+. (amin#a !elen!*!elen! kepala melihat Nadia #an! te bu u*bu u la i ke kama untuk !anti baju dan men!ambil dompet+

-Hati*hati di jalan$ 'a#an!+ (ami mau a isan di tetan!!a sebelah+. (ami Nadia be !e!as pe !i+ Nadia membuka pintu !a asi sambil men!!e utu+ -Ini !a a*!a a kak GalihB Tiap ha i pulan! (a!h ib meluluB Hadi aku #an! ha us menjemput Fa ah dan naik mobil tanpa 'I(B. -Hei$ kuanta $ #a+. Nadia be te iak ka!et+ Ia mendapati tetan!!an#a$ Rend#$ di muka !a asi+ Rend# te sen#um meminta maa2+ Nadia menolakn#a den!an sinis+ Ia masuk ke mobil dan lan!sun! men#alakan mesin mobil+ Ia mundu sampai matan#a be tatapan den!an Rend#+ Nadia menatap sinis+ Lalu Nadia memundu kan sedan metalik A#ahn#a den!an lan,a dan memba)an#a melesat di jalan a#a+ 'etelah mema ki mobil den!an aman$ Nadia lan!sun! be la i te !esa*!esa+ Ia menoleh kesana*kema i saat penumpan! ke eta sudah ban#ak #an! tu un$ tetapi ia tidak menemukan Fa ah+ Han!an*jan!an Fa ah naik ke eta #an! salah$ sepe ti saat es*em*pe kelas dua$ dua tahun #an! lalu0 Nadia men!!a uk kepalan#a+ Lalu ia melihat Fa ah+ Hampi te !elin,i Nadia$ saat ia be la i menaiki ke eta+ Ia te sen#um le!a melihat sepupun#a itu sedan! menu unkan tas besa dibantu seo an! petu!as #an! masih muda+ Fa ah te lihat hampi menan!is sekali!us le!a melihat Nadia+ Nadia te sen#um !eli+ Ia men!u,apkan te ima kasih pada petu!as #an! membantu tadi$ lalu me an!kul Fa ah tu un da i ke eta+ 'aat ia menoleh ke ke eta$ ia melihat petu!as tadi bu u* bu u membuan! muka dan be lalu+ Heee$ jan!an*jan!an ,o)ok tadi naksi Fa ah0 Nadia membantu memba)a tas hitam supe besa Fa ah+ Fa ah adalah sepupun#a #an! a!ak ,e oboh+ Tetapi ia mau menolon! dan mempun#ai si2at #an! baik dan lembut+ Ia belum pun#a pa,a ka ena ia meman! belum pe nah jatuh ,inta+ Padahal ,o)ok #an! ant i ban#ak$ me eka semua men#ukai ke,e obohan Fa ah+ -AhB. Fa ah tiba*tiba be te iak dalam mobil+ -Nadia$ aku lupa bilan! te ima kasih pada petu!as #an! membantuku menu unkan tas tadiB Co)ok itu baik sekali$ )alaupun ia se in! membentakku+ Pe tama$ saat aku te sandun! di dekat pintu ke eta+ Lalu saat aku menumpahkan minumanku ke se a!amn#a+ Tapi ia tetap membantuku menu unkan tasku meski sambil ma ah*ma ah+. Tadi Nadia meman! sekilas melihat noda di ba!ian depan se a!am petu!as itu+ Ia te sen#um memba#an!kan ke,e obohan Nadia$ dan ba!aimana petu!as tadi ma ah*ma ah+ 'epe tin#a Fa ah te ta ik pada petu!as #an! masih muda itu+ /i umah$ Nadia lan!sun! men!anta Fa ah ke kama tamu$ kama #an! dulu pe nah ditempati Fa ah saat be kunjun!+ Ka ena kelelahan$ Fa ah lan!sun! te tidu lelap+ Nadia men#elimutin#a lalu menin!!alkan kama + -'elamat datan!$ sepupu+. DDD Pukul seten!ah lima pa!i Fa ah memban!unkan Nadia dan men!ajakn#a la i pa!i+ /en!an mata masih men!antuk Nadia pe !i ke kama mandi untuk ,u,i muka+ (e eka la i men!elilin!i kompleks pe umahan Nadia sampai pukul enam$ lalu Fa ah men!ajakn#a untuk sa apan bubu di taman+

/i taman$ me eka be temu den!an Rend#$ lalu Rend# ment akti me eka bubu + 'ebena n#a Nadia tidak in!in dekat*dekat den!an Rend# dan in!in se!e a pulan!+ Tetapi Fa ah san!at in!in makan bubu $ Hadi te paksa Nadia mene ima ta)a an t akti an Rend#+ Fa ah duduk di anta a me eka be dua+ 'elama makan$ Nadia menunduk te us dan tidak mau menatap Rend#+ Ia makan den!an ,epat$ tidak bi,a a$ )alaupun Fa ah dan Rend# men!ajakn#a men!ob ol+ 'etelah selesai makan$ Nadia lan!sun! bu u*bu u men!ajak Fa ah pulan!+ Rend# be te iak meman!!il Nadia namun Nadia diam saja+ -Nadia$ jan!an la i$ nanti ke am pe utB Kau Mkan ba u saja makanB. Fa ah sepe tin#a in!in be tan#a kenapa Nadia tidak men!a,uhkan Rend#$ tapi ia men!u un!kan niatn#a$ sampai Nadia sendi i mau be ,e ita+ DDD Nadia men!hela napas+ Ia men#anda kan tubuhn#a ke bahu tempat tidu + Ia memandan! lan!it*lan!it kama n#a dan ba#an!an masa lalu kembali memenuhi benakn#a+ 'aat itu Nadia masih kelas dua '(P+ Ia mendapatkan tetan!!a ba u$ Rend#+ Rend# ,o)ok pe ian!$ amah$ dan mu ah sen#um+ Tubuhn#a tin!!i$ te!ap$ dan atletis+ Rambutn#a dipan!kas pendek+ Ka ena Rend# satu '(U dan satu kelas den!an Galih$ Rend# se in! main ke umahn#a+ Kadan! Nadia main ke umah Rend# untuk men!anta kan makanan atau menan#akan PR Isebab Galih pelit meski pinta J+ Nadia jatuh ,inta pada Rend# dan Nadia te an!*te an!an menunjukkan sikapn#a+ Tapi Rend# han#a men!an!!apn#a adik$ Nadia mene ima hal itu+ Hal #an! membuatn#a kesal adalah sebulan #an! lalu Rend# men!enalkan Nadia pada temann#a$ 1a#u+ Kata Rend#$ 1a#u naksi Nadia+ 'ejak itu Nadia memutuskan untuk memben,i Rend#+ Ketukan di pintu membu#a kan lamunann#a+ Fa ah meman!!iln#a untuk makan malam be sama kelua !a Nadia+ 'etelah makan malam$ Galih be bisik pada adikn#a+ -Kau ini kenapa akhi *akhi ini men!hinda da i Rend#0 /ulu kau senan! be saman#a+. (ata Galih men#ipit+ -Rend# menun!!umu di halaman belakan!+ Kau ha us kesanaB. Ia men!hampi i Fa ah+ -Fa ah$ aku akan men!anta mu kelilin! kota+ Nadia ada u usan+ A#oB. Galih me an!kul Fa ah+ 'o ot matan#a men!atakan bah)a Nadia ha us menemui Rend#+ Aku takkan datan!B Nadia menjatuhkan di i ke so2a+ 'etelah seten!ah jam$ Nadia melon!ok ke halaman belakan! umahn#a+ Ia melihat Rend# sedan! membelakan!in#a$ memandan!i kolam enan! pe se!i+ Nadia membuka pintu$ Rend# lansun! be balik+ -Hai$ kuki a kau takkan datan!+. Ka ena Rend# tampak kedin!inan$ Nadia mempe silahkann#a masuk+ -Te ima kasih+. Rend# duduk di tepi ke amik dapu + Nadia tidak men#alakan lampu ka ena ia tidak in!in Rend# melihat )ajahn#a+

-Ada apa0. -Nadia:+. Rend# men!!osok hidun!n#a+ Ia be sin bebe apa kali ka ena kedin!inan+ -Aku han#a in!in tahu kenapa sikapmu belakan!an ini be ubah+ 'epe tin#a kau men!hinda iku+ Kau sudah sepe ti adikku$ lalu tiba*tiba$ 1umB Kau men!hinda iku+. Nadia menunduk+ -Aku han#a tidak suka Kak Rend# men#odo kan aku pada Kak 1a#u+ Padahal sudah ada ,o)ok #an! kusukai+. -5h0 1ena kah0 Aku minta maa2+. Rend# mendekati Nadia+ -(aa2kan aku$ aku takkan men!ulan!in#a la!i+ Aku in!in kau kembali men#apaku+ Kau mau Mkan$ Nadia0. -Aku:baiklah+. uja Nadia lemah+ 'a#an! sekali Nadia tidak melihat mata Rend# #an! be kilat senan! dalam ke!elapan+ Nadia menempelkan dahin#a di ka,a jendela dapu $ memandan!i Rend# #an! be la i melompati pa!a tembok pembatas umahn#a dan umah Rend#+ Lalu Nadia menan!is ka ena ia san!at men#ada i bah)a ia masih men,intai Rend#+ /an ia pun tahu$ ,ukup sulit untuk memben,i Rend#+ DDD Nadia me en!ek pada Galih a!a ia dan Fa ah dibe ikan tiket khusus untuk datan! ke 2esti7al tahunan di '(U Galih Ia,a a lanjutan setelah a,a a kelulusan kelas ti!aJ #an! te tutup untuk umum+ A)aln#a Galih menolak$ namun ka ena ia pusin! menden!a en!ekan adikn#a$ akhi n#a ia men!i#akan+ -1aiklah$ tapi kau dan Fa ah ,a i kostum sendi i+ Aku akan meminta tiketn#a pada ketua nanti+ . -'iap$ LetnanB Te ima kasih$ #aB. Nadia men!e,up kakakn#a+ Galih men!elap pipin#a dan men!ibas*kibaskan tan!an men#u uhn#a kelua da i kama n#a+ Nadia lan!sun! be la i menemui Fa ah+ -1e hasil$ kau tidak sia*sia be libu di sini$ Fa ahB Kita bisa menikmati 2esti7al tahunan den!an ! atis di '(U Kak GalihB A#o kita ,a i kostumB. Kemudian me eka men,a i baju bekas di loten! dan bahan lain #an! bisa ditemukan di loten! den!an penuh seman!at+ Nadia senan! sekali bisa ikut pesta kelulusan kelas ti!a sekali!us 2esti7al tahunan #an! han#a ada di '(U Galih+ /i pesta itu semua men!enakan kostum+ Ada #an! men!enakan kostum hantu$ tokoh*tokoh /isne#$ dan tokoh idola+ Tahun pe tama di '(U$ Galih men!enakan kostum Pinokio$ dan tahun kedua men!enakan kostum @e o+ Nadia belum tahu apa #an! akan dikenakan kakakn#a di 2esti7al nanti+ /i 2esti7al itu semua be dansa sampai ten!ah malam Ia,a a pesta kelulusan dimulai pukul C pa!i sampai pukul R so e$ dilanjutkan a,a a 2esti7al tahunan mulai pukul T malam sampai ten!ah malamJ+ 'etiap ha i Galih pulan! (a!h ib ka ena ia panitia 'eksi /eko asi+ Tapi Nadia tidak dibe itahu settin! 2esti7al kali ini sepe ti apa+ /i pesta itu panitia te !abun! da i kelas %$ >$ dan kelas R #an! akan lulus+ Rend# ju!a 'eksi /eko asi$ tapi ia iAin saat ada a isan RT di umahn#a bebe apa ha i #an! lalu ka ena ha us membantu ibun#a men#iapkan a isan+ 'emin!!u kemudian:+

-Ini bena *bena 2esti7al$ NadiaB. -;a$ hmm:+. Nadia te pesona menatap !e ban! sekolah #an! masin!*masin! tian! dihiasi kepala nenek sihi dan de7il+ /i ten!ah !e ban! te bentan! kain hitam den!an ,at me ah be tuliskan MWELC5(E IN FE'TI9AL?+ -Fa ah$ jan!an melompat*lompat$ nanti kau ja:+. Nadia memijat dahin#a melihat Fa ah den!an kostum kuda \ #an! lebih mi ip kostum keledai \ jatuh te sun!ku ke tanah+ 'ebelum Nadia sempat menolon!$ seo an! ,o)ok be kostum Aladdin men!ulu kan tan!an pada Fa ah+ 'epe tin#a aku kenal ,o)ok itu tapi di mana #a0 Nadia be la i men!hampi i Fa ah+ -Kau tak apa*apa0. -;a$ tapi lututku+. Fa ah melihat ,o)ok Aladdin+ -Ah$ ,o)ok pema ahB. -Ce)ek ,e obohB Kenapa ada di sini0. tan#a ,o)ok pema ah alias petu!as statsiun+ -Ini Mkan te tutup untuk umum$ ke,uali kalian pun#a tiket khusus:+. -'epupuku panitia di sini$ kelas R$ naman#a Galih P aset#o+ Kau sendi i0. -Aku ju!a kelas R di '(U ini+ Aku:Fi man+. Nadia mundu pe lahan+ 5ke$ deh$ dunia milik be duaB Nadia mempe hatikan sis)a*sis)i #an! be lalu*lalan!+ (e eka men!enakan kostum #an! ba!us$ ke en$ dan indah+ Ada Cinde ella$ Robin Hood$ Wonde Woman$ ,e)ek koboi$ dan tokoh te kenal lain+ Ada ju!a #an! men!enakan kostum Caspe $ Ha # Potte $ dan F ankeinstein+ Nadia me indin! melihat deko asi #an! dibuat+ 'ettin! 2esti7al tahun ini adalah Istana Hantu+ /i ki i kanan pintu masuk aula pesta dansa #an! san!at luas dipasan! mumi dan manusia se i!ala #an! da i mon,on!n#a menetes da ah+ /i dalam aula sendi i dideko sepe ti Istana Hantu$ han#a Q n#ala obo mene an!i+ /i lan!it*lan!it te !antun! kelela)a ka et$ dan di sudut dibuat sa an! laba*laba bese ta laba*laban#a+ 'uasana menakutkan sekali!us men#enan!kan+ /i aula sama amain#a den!an di lua + 'is)a*sis)i be kostum ten!ah as#ik men!ob ol$ be ,anda$ ataupun be dansa den!an pasan!ann#a+ /i pan!!un! ada #an! n!e* band diselin!i musik da i pi in!an hitam+ Nadia me asa dipe hatikan seseo an!+ 'aat ia menoleh$ matan#a be tatapan den!an seo an! ,o)ok be pakaian koboi$ len!kap den!an topi koboi$ sepatu bot$ dan pistol di pin!!an!+ Nadia men!enali Rend#$ dan jantun!n#a lan!sun! be de!up ken,an!+ (alam ini Rend# san!at tampan+ 1ebe apa pe empuan men!elilin!in#a+ 'no) White$ Tinke 1ell$ Ratu 'alju$ dan (adonna+ /en!an sedih Nadia memalin!kan )ajah+ Ia men,a i*,a i Galih dan menemukan kakakn#a sedan! men#esap minuman be )a na bi u sambil mempe hatikan sekelilin!+ Nadia men!hampi i kakakn#a itu+ -Kau belum !anti kostum$ Kak0. Galih te kekeh+ -Kau tahu$ idola #an! palin! kuka!umi adalah di iku sendi i+. Galih men!aduh ka ena Nadia memukuln#a+ -Hai$ Rend#$ titip adikku$ #a+ Aku mau men,a i 'is,a+ Kalian aku *aku $ #aB. Galih lan!sun! be la i dan men!hilan! di ke umunan o an!*o an! be kostum+ Nadia tidak men!i a bah)a Rend# telah be di i di belakan!n#a sampai tadi Galih men#apan#a+ Ia tidak be ani menoleh+ Namun Rend# mena ik sikun#a dan men!ajakn#a ke lua aula$ setelah sebelumn#a Rend# men!ambilkann#a minuman be soda da i meja

minuman di dekat pintu kelua aula+ (e eka men,a i ban!ku #an! koson!$ dan menemukann#a di ba)ah pohon pinus$ di sampin! aula+ -Kau te lihat ,antik men!enakan kostum !ips# ini$ Nadia+. Rend# te sen#um memandan!n#a+ -Te*te ima kasih+ 5#a$ deko asin#a san!at ba!us:+. Nadia mempe hatikan kelela)a ka et #an! men!!antun! di pepohonan di depann#a+ -'#uku lah+. Rend# tak lepas memandan!n#a$ membuat Nadia ikuh dan !e*e + -Galih beke ja palin! ke as+ /a i kelas satu ia in!in me)ujudkan hal ini+. Akhi n#a Rend# menatap kejauhan+ -Rend# membe ikan kostum #an! telah ia jahit sendi i pada teman kami #an! tidak mampu+ Galih o an! #an! san!at baik+. /en!an pe asaan ban!!a Nadia te sen#um+ -;a$ tentu saja+. Nadia melihat sis)a be kostum ten!ko ak le)at di depann#a+ -(ana pa,a Kak Rend#0. -'udah putus+ Lu,u ju!a$ kami han#a be pa,a an semin!!u:+. Rend# kembali menatapn#a+ Wajahn#a te!an!$ tanpa sen#um$ namun tetap tampan+ -Nadia$ saat kau menjauh bebe apa )aktu lalu$ aku ba u men#ada i pe asaanku+ Ka ena itu aku putus den!an (ell#+ Aku: jatuh ,inta padamu$ Nadia+. Nadia membelalak+ -Kau Mkan han#a men!an!!apku adik:+. -;a$ mulan#a aku men!an!!ap be!itu+ Aku men#esal tentan! 1a#u+ 'aat kau menjauh$ aku me asa koson!$ indu padamu+ 5leh ka ena itu aku men!ajak be damai+ Aku pen!e,ut$ tidak men!atakan alasan sebena n#a untuk be damai+ Aku pu a*pu a menjadi kakak #an! kesepian+ Tak usah panik$ aku han#a in!in membe itahumu+ 'ebab ini ha i kelulusanku+ Aku akan kuliah di Pu )oke to+ La!ipula kau Mkan pun#a ,o)ok #an! kausukai:)aktu di dapu kau bilan! be!itu Mkan:+. -5 an! #an! kusukai itu Kak Rend#B Apakah tidak sada 0 Aku te an!*te an!an menunjukkann#a+ Aku kesal Kak Rend# tidak peka dan malah men#odo kan Kak 1a#u+. -Kau tidak men!ada*ada Mkan0. Rend# meme!an! bahu Nadia+ (atan#a be kilat senan! dan kete!an!an di )ajahn#a men,ai $ be ubah menjadi san!at ,e ah+ -'udah kubilan! aku men#esal soal 1a#u+. Rend# memelukn#a+ -Aku ,inta padamu$ Nadia+. Rend# melepas pelukann#a dan menatapn#a penuh sen#um+ -Kau mau menjadi pa,a ku Mkan0. Rend# menun!!u sampai Nadia men!an!!uk$ lalu be di i dan men!ajak Nadia kembali ke aula untuk be dansa sampai ten!ah malam+ /i malam 2esti7al ini menjadi malam te indah ba!i Nadia+ Cintan#a selama ini akhi n#a te sampaikan+

TA(AT
(ina Ha #ono mina+ha #onoG#ahoo+,om

G55/1;E (; 15;FRIEN/ U<]

1#6 Le iani 1uton Ketika senja menutup mata Aku be ha ap malam men#apaku den!an sen#uman Namun$$$ malampun hadi den!an )ajah #an! !undah: Entah men!apa semuan#a te asa sulit untuk dihadapi (un!kinkah inilah jalan takdi #an! telah te su at untukku Atau mun!kin ini adalah ,obaan da i*N;A0 RAPUH:+ ;a sepe ti itulah aku di )aktu kema in+ Entah men!apa aku be!itu apuh:+0000 Akupun tak tahu ja)abann#a+ Han#a bisa mene ima keadaan sepe ti ini tanpa be kata apapun+ Kalaupun ha us be kata$ aku mesti be kata pada siapa0 Rasan#a aku in!in te iak seke as " ke asn#a+ Tapi$ aku tahu itu semua tak ada !unan#a+ 'emuan#a telah be ubah setelah kepindahanku disini$ di makassa + Pe isti)a #an! pe nah te jadi di bebe apa bulan kema in telah ku kubu dalam*dalam+ Aku be ha ap semo!a semuan#a dapat be akhi den!an kebaha!iaan+ Waktu semakin be lalu+ Aku in!in men,oba memulai hidup #an! lebih baik+ (emo i #an! indah sekali!us te asa pahit bebe apa bulan kema in telah dikikis habis oleh )aktu+ 'etelah bebe apa bulan be ada disini$ semuan#a te asa lebih baik+ A len #an! sempat hadi men!isi uan! hatiku$ kini tak ada la!i tempat #an! la#ak ba!in#a di hatiku+ 1ahkan di sudut hatiku #an! palin! teke,il pun sudah tidak ada+ Aku bena * bena telah melupakann#a+ 'emua akti7itas kuliahku be jalan den!an baik+ (eskipun ada bebe apa #an! membuat pusin!$ tapi Alhamdulillah bisa te atasi+ 1an#ak teman*teman ba u #an! hadi dalam men!isi ha i*ha iku+ Kesibukanku membuatku semakin be seman!at+ Pokokn#a tak ada )aktu koson! disetiap ha i*ha iku untuk men!in!at a len kembali+ Hin!!a sampai disuatu malam+ Ketika itu aku sedan! as#ik men#elesaikan tu!as*tu!as kampus+ Tiba "tiba te den!a nada #an! tak asin! la!i ba!iku+ Hm: nada itu adalah nada '(' da i Hpku+ /en!an santai akupun membuka '(' itu+ -Nomo ba u. itulah kata pe tama #an! kelua da i bibi ku+ Ka ena penasa an akupun membalas '(' itu den!an menan#akan siapa dia sebena n#a+ Kamu tahu apa ja)aban da i '(' ku$ te n#ata dia adalah A len+ Hah: san!at men#ebalkan+ Kenapa dia mesti men!i im '(' padaku la!i:0000 Apa mun!kin dia

sudah lupa den!an apa #an! dilakukann#a padaku di bebe apa bulan kema in:+0000 1ena " bena in!in membuatku te ta)a ma ah$ bena "bena tak bisa te 2iki kan olehku+ 1a!aimana bisa dia be ani men!'(' ku den!an kata " kata basi sepe ti itu+ Apa dia sudah lupa$ untuk seka an! ini aku bukan )anita bodoh sepe ti apa #an! dipiki kann#a dulu:0000 Aku seo an! 7ian$ tidak akan te !u!ah den!an kata*kata sepe ti itu la!i+ Akupun tak membalas '('n#a la!i setelah aku tahu te n#ata dia adalah a len+ 'ebena n#a$ bukan maksudku untuk in!in membalas dendam padan#a$ tapi aku han#a in!in melupakann#a den!an ,a aku sendi i+ 'udah ,ukup$ kesedihan #an! ku alami+ Aku sudah tak pe ,a#a la!i padan#a+ /an aku asa tak ada #an! pe lu di maa2kan$ semuan#a telah be akhi + ;a:+ 1e akhi + (alam itu te asa men#ebalkan+ Kenapa aku mesti mandapatkan ban#ak nomo ponsel #an! tak jelas+ 'ebena n#a si,h aku tak memiki kann#a+ Tapi: aku takut nomo ponsel itu adalah nomo ponsel milik teman*temanku+ Aku takut dibilan! sombon! oleh me eka setelah kepindahanku disini+ Hah:+ Ini semua disebabkan oleh usakn#a Hp pe tamaku+ Andai saja dia tidak usak+ Pasti semua !a? bakalan sepe ti ini+ Akhi n#a mau tidak mau aku ladenin de,h nomo *nomo itu+ Ada satu nomo $ #an! membuatku bena *bena naik da ah+ Aku nan#ain baik* baik siapa dia$ eh malah dia tidak mau be itahu jati di in#a+ (en#ebalkan tidak:+0000 /an sampai seka an! pun dia masih tetep me!hubun!i ku tanpa identitas #an! jelas+ Hah: akupun tak mempe dulikann#a+ La!ian siapapun #an! men!enalku$ entah se,a a lan!sun! ataupaun tidak lan!sun!+ 1a!iku me eka semua adalah sahabatku+ 'o$ semuan#a bisa be jalan den!an baik+ Waktu pun semakin be lalu+ Ada seseo an! #an! membuatku te ta)a lepas ka#ak sepe ti dulu la!i+ (eskipun saat ini aku masih men!!antun! ,intan#a$ namun dia mau menun!!u sampai akhi n#a aku bisa men#a#an!in#a+ (eskipun pada ken#ataan#a$ dia itu R tahun lebih muda da iku+ Tapi$$$ dia mampu men,intaiku apa adan#a dan #an! pastin#a dia selalu membuatku te sen#um+ 'ampai seka an! pun: setiapa kali aku la!i bo in! sama tu!as* tu!asku$ dia masih tetap menemaniku den!an sua an#a #an! lembut melalui komunikasi+ 1ena *bena men#enan!kan+ Te imakasih #a Allah: ka ena telah membe ikan aku kebaha!iaan melalui sosok di in#a+ Hm:+ 'emuan#a masih tetap baik*baik saja+ /ia masih tetap men!atakan ,inta padaku dan masih tetap me#akinkanku bah)a dia akan tetap be tahan sampai akhi + Namun$ )aktulah #an! akan menja)ab semuan#a+ Aku san!at men#a#an!in#a$ meskipun pada ken#ataann#a kami belum be pa,a an+ /ia be!itu be beda den!an mantanku sebelum#a+ (eman! aku masih men!!antun! ,intan#a+ Aku han#a takut me asakan keke,a)an #an! sama sepe ti #an! dilakukan a len padaku+ Aku pe ,a#a dia tak akan men#akitiku+ Entah apa #an! te jadi$ dia be ubah tanpa ku tahu alasann#a+ /ia selalu diam ketika ku ajak bi,a a$ tak pe nah men!an!kat telponku dan bahkan tak pe nah memblas '('*ke+ /an kini seka an! )aktu telah menja)ab semuan#a+ /ia tidak bisa menepati janjin#a+ /ia in!in hubun!an kami be akhi + Aku si,h 2ine ja$ ka ena aku n!e asa aku tidak pa,a an sama dia+ (eman! bena aku men!an!!apn#a seba!ai pa,a U<]*ku+ /an akan men,apai %<<] setelah aku udah men#andan! !ela sa jana+ Aku sada 8 tahun itu adalah )aktu #an! lama+ 'ebena n#a aku han#a in!in meminta pembuktian da i dia$ apakah dia bisa menepati janjin#a atau tidak0 Te n#ata tidak+ 'ebena n#a aku bin!un!$ setelah dia men!atakan putus$ malah dia bilan! kalau itu semuan#a han#alah be ,anda+ Aku tak pe ,a#a$ ka ena aku n!e asa dia men!atakann#a den!an hatin#a

sendi i+ Hah: sudahlah+ Aku tak boleh te lalu la ut den!an semua ini+ Ka ena masih ban#ak hal #an! mesti aku 2iki kan selain masalah ini+ 1ukann#a aku tak peduli$ tapi apakah aku ha us menan!is den!an be akhi n#a hubun!an ini0 Ataukah aku mesti memohon padan#a untuk tidak men!akhi i hubun!an kami0 Itu semua tak akan ku lakukan+ Aku mempun#ai komitmen #an! besa + ;an! tentun#a tidak boleh membuat aku lemah dan manja di depan laki*laki sepe ti dia+ Aku ju!a memahamin#a+ (un!kin dia tak san!!up menun!!uku selama itu+ Tapi aku malah lebih ke,e)a ka ena te n#ata dia men!in!ka i janji #an! telah dia u,apkan padaku+ Kalaupun pada akhi n#a menjadi sepe ti ini$ aku sudah men!ikhlaskan semuan#a+ Aku ju!a men!e ti setiap ada pe temuan pasti bakalan ada pe pisahan+ 1ia lah dia menikmati masa emajan#a den!an baha!ia+ /an aku$ aku ju!a akan menikamati akti7itas #an! aku jalani saat ini+ 'o$ semuan#a akan membaik+ Aku ha us bisa$$$$B Ada kelua !a besa ku di dunia ini #an! membutuhkanku+ 'ebisa mun!kin aku akan be juan!$ a!a kelak aku bisa membantu me eka kelua da i kete pu ukan #an! me eka alami saat ini+ Tak ada #an! membedakan me eka+ /i mataku$ me eka semua adalah kelua !a besa ku+ Good b#e m# bo# 2 iend U< ]+ I hope #ou al)a#s happ#+ a"apan Cintaku Ketika menta i men#ina i dunia+++ Ku be ha ap ada se,e ,ah ha apan ,intaku te sina i ju!a Namun te n#ata sina itu tak kunjun! datan! (asa demi masa telah te u ai:+ Aku masih tetap sepe ti ini (enjalani hidup #an! ada di depan mata Ketika mataku mulai me edup:+ Hatiku tak be ha ap la!i: (enta i itu malah datan! membe ikan sina n#a Aku pun den!an tan!an te buka dan 'en#um #an! baha!ia men#ambut kehadi ann#a Ha apan ,inta itupun mulai ada:+ Namun$$$ disaat aku mulai be ha ap /ia malah pe !i menin!!alkanku:+ Kenapa mesti sepe ti ini0 Aku san!at men#a#an!in#a: Kini aku sada i$$$ /ia han#alah ba#an!an sina menta i ;an! tak sen!aja sin!!ah di hatiku /ia han#a in!in men!han,u kanku den!an se pihan ,aha#an#a /ia han#a in!in membuat hatiku meleleh den!an panasn#a+ Aku tak men#esal be temu den!ann#a ;an! aku sesali adalah dia telah membohon!i di in#a sendi i /en!an men!uba janji 'elamat tin!!al menta iku:: 1a)alah ha apan ,intaku den!an ten!!elam#a sina mu dikala senja+++

Kata Cinta ;an! Kedua


5leh6 Fa hatul Aini A)al aku masuk kuliah selama bebe apa ha i menjalani pen#iksaan #an! be!itu pahit oleh

senio #an! kejam dan jahat+ /en!an be kenda aan bus #an! penuh sesak$ ku masuki bus itu den!an sedikit hati hati$ ku duduk di sebuah tempat dekat jalan$ #an! ku asa a!a tidak te lalu sulit jika aku tu un nanti$ ku duduk den!an manisn#a$ sambil melihat o an! di sekita ku+ Rasan#a ada #an! aneh den!an !e ombolan & o an! #an! duduk palin! belakan! itu+ Rupan#a aku kenal salah satu da i me eka tapi aku tidak tau naman#a$ #a++ teman satu ju usanku namun kita sama sekali tidak be te!u sapa$ mun!kin ka na aku te lalu pendiam$ mun!kin ju!a dia tidak men!enaliku+ Namun ada seseo an! salah satu da i me eka #an! a!akn#a te lalu mempe hatikanku$ dan saat aku melihatn#a ke belakan! untuk melihat keadaan$ upan#a dia sedan! melihatku $ tatapan kami te henti di salah satu sudut+ Ka ena dia #an! te lebih dulu melihatku$ dia pula #an! melempa sen#um te lebih dulu kepadaku$ tanpa ,an!!un! aku pun membalas sen#umn#a+

Ku buka kembali /ia # lamaku saat aku pe tama kali be temu den!an Ke7in+ Rasan#a tak pe nah te 2iki kan olehku akan mele)ati masa sesulit ini ketika telah men!enaln#a+ -ha#ooo n!elamunin Ke7in #a0. tiba*tiba Adel datan! ke kama + -apaan si lo$ sok tau+. -eh apaan tuh liat don!$ lu,u !itu bukun#a$ ada 2oto kamu sama Ke7in la!i+. 'ambil me ebut buku #an! di tan!an Wid#+ -eh jan!an itu /ia # !ue. balik Wid# me ebutn#a$ tapi tak be hasil+ -ah bia in !ue pen!en tau+. Akhi n#a Wid# men#e ah membia kan Adel memba,a buku /ia #n#a itu+ 'etelah lama Adel memba,a halaman pe tama buku itu diapun be kata+ -jadi upan#a lo tuh suka pada pandan!an pe tama nih+. -eh en!!a #a$ dia dulu #an! n!elempa sen#um ke !ue$ te us minta nome !ue ke Raka$ temen satu ju usan !ue itu #an! satu bus sama !ue )aktu itu+ smsin !ue$ n!ajak jalan$ sampe deket ka#a !ini$ dan tiba*tiba dia pa,a an sama Nuna+. (en,e itakann#a den!an emosi$ lalu Wid# men!elua kan ai matan#a+ -saba #a )id$ !ue asa Ke7in tuh !a be maksud n#akitin elo$ dia kan !a tau kalo Noumi itu kakak lo+.

-dia tuh kakak ti i !ue$ dan kalo eman! seo an! kakak dia !ak mun!kin sejahat n!e ebut o an! #an! !ue suka+. -tapi lo !ak pe nah bilan!kan o an! #an! lo suka itu Ke7in$ mana dia tau kalo dia #an! lo suka+. -udahlah /el !a usah bahas dia la!i$ mulai seka an! !ue ben,i sama Ke7in dan NoumiB. Noumi$ dialah #an! sudah men!han,u kan semuan#a$ aku te biasa meman!!iln#a NunaIsebutan kakak pe empuan dalam bahasa Ko eaJ$dia adalah kakak ti i aku #an! kuliah dan tin!!al di Ko ea $ dia tin!!al disana be sama Paman Lian #an! membuka usaha estau ant khas Ko ea$ aku #an! tidak suka den!an musim din!in han#a tin!!al di Haka ta be sama Papah dan (amah ti iku+ Noumi te n#ata teman se)aktu '(A Ke7in$ #an! pe nah disukai Ke7in dulu tapi kenapa ha us Noumi0 dia o an! #an! te dekat den!anku$ dan kenapa aku ha us tau seka an!$ ketika aku sudah bena *bena men#a#an!in#a+ 1ebe apa min!!u lalu Ke7in pe nah men#atakan ,inta padaku$ tepat#a saat aku pulan! kuliah$ tanpa a!u dia men#atakan kata*kata ,inta itu den!an lan,a $ sampai aku sepe ti te hipnotis tak sada melihat tin!kah dan de etan kata*kata itu+ Namun ka na aku bin!un! dan a!u aku menjanjikann#a akan menja)ab pada saat malam min!!u di Ca2e tempat biasa kita makan be sama+ (eman! )aktu belum men!ijinkan kita$ pada saat itu ban#akn#a tu!as #an! datan! men!ahampi i membuat aku lupa akan hal itu+ 1e jam*jam te n#ata dia menun!!u di Ca2e$ dan aku meman! bena *bena lupa+ 'epe ti pen#esalan #an! amat mendalam$ dia men!i a aku tak datan! menemuin#a ka na aku menolak ,intan#a$ bebe apa kali aku jelaskan aku lupa untuk datan! ke Ca2e itu$ tapi Ke7in han#a menja)ab -lupakan saja Wid$ an!!ap saja itu tak pe nah te jadi+. dan aku san!at tau Ke7in$ sesekali ia dike,e)akan$ dia takan pe nah membe ikan kesempatan untuk o an! #an! pe nah men!e,e)akann#a+ /an aku menun!!u dia men#atakan ,inta itu la!i$ ka na aku takan men#ia*n#iakann#a untuk kedua kali$ ka na aku men,intain#a+ Tapi kemana dia$ ,inta itu tak pe nah kelua da i mulutn#a la!i sampai pada akhi n#a dia menemukan Noumi$ sahabatn#a dulu #an! pe nah disukain#a+ 'ampai pada akhi n#a aku memutuskan$ untuk me elakan semuan#a+ 1ah)a Ke7in kini telah menjadi milik Noumi+ (alam ini sen!aja aku duduk ditaman umah$ malam inikan malam ulan! tahunku tapi semuan#a nampak sepi$ Papah (amah #an! sedan! be kunjun! ke Ko ea menjen!uk Paman Lian #an! sedan! sakit$ tidak kunjun! pulan! sampai ha i esok tiba+ Headset #an! te tempel ditelin!a sepe ti melekat$ aku menikmati alunan musik #an! be tema !alau$ pas sekali den!an apa #an! ku asakan+ Tiba*tiba Pemandan!an #an! tidak men#enan!kan$ oh Noumi dan Ke7in$ inikah kado te bu uk #an! pe nah kudapatkan diha i ulan!tahun ku besok$ kemes aan #an! tampakn#a me eka pame kan membuatku i i$ ha usn#a aku #an! sedan! te ta)a mes a be sama Ke7in disana+ Tak biasa me eka pulan! semalam ini tepatn#a jam %< malam$ pasti me eka habis makan di Ca2e$ nonton$ semua hal #an! men!asikan+ 'aat me eka le)at didepanku$ akupun sen!aja menutup mata$ a!a tidak menambah beban piki anku$ dan diam*diam saat mataku te pejam$ asan#a pipiku sudah basah te banji i ai mata+ -kenapa malam*malam kamu masih dilua Wid0. tan#a Ke7in+

Rupan#a alunan musik #an! te den!a ditelin!a Wid#$ membuatn#a tidak menden!a kan ada sua a apapun selain la!u la!u #an! diden!a n#a+ -hei )id#+. 'apa Ke7in sambil men#entuh tan!an Wid#$ a!a Wid# me asakan bah)a disana ada o an! #an! men!ajakn#a be bi,a a+ (ata Wid#pun te buka dan den!an ka!etn#a$ sampai !elas lemon tea didekatkn#a te jatuh+ -eh$ eh Ke7in+. Entah apa #an! ha us aku lakukan pada saat itu$ sua a pe,ahan !elas membuatku makin panik dan aku memun!uti pe,ahan*pe,ahan !elas itu+ 'ebena n#a jika situasi sedan! no mal aku tidak akan melakukan hal itu$ aku akan men!usi Ke7in jauh*jauh dan men#u uhn#a pe !i+ /en!an te !esa*!esa membe eskann#a membuat belin! pe,ahan !elas itu$ melukai tan!anku+ Ke7in han#a te diam melihat tin!kahku+ /an ketika ia te sada iapun lan!sun! membantuku$ men!elua kan sapu tan!an$ dan membalutkann#a ke tan!anku #an! luka+ -kamu tuh kenapa si$ !a biasan#a ban!et0. tan#a Ke7in+ -habisn#a kamu tuh daten! tiba*tiba$ bukann#a tadi kamu be sama Nuna masuk kedalam eh tiba*tiba kamu ada disini+. -#a !apapa don! sekali*kali akukan pen!en sama kamu+. Kata*katan#a membuat aku bena *bena kesal$ kamipun duduk be dua diatas a#unan panjan! itu+ /iam sejenak tanpa ada #an! be kata*kata+ -sebaikn#a kamu pan!!il Nuna sanah$ dan aku mau isti ahat+. /iam itu saat be sama Ke7in itu$ membuat ken#amananku te !an!!u$ aku putuskan untuk kembali ke Kama + -eh Wid$ disini aja+ Noumi sedan! mandi katan#a dan kamu ha us menemani aku+. -kenapa be!itu. -ka na akukan tamu$ masa tamu dibia kan sendi i$ a#olah #ah #ah+++. mintan#a den!an manja+ -en!!aB. Wid# la i menuju umah$ dan Ke7inpun men!eja n#a -kenapa kamu jadi sepe ti ini si Wid0 Kamu tidak sepe ti kamu #an! dulu dan aku tidak suka+. -dan kamu piki aku suka kamu dekat den!an Nuna$ lalu melupakan aku be!itu saja0. -apa )id$ jadi kamu tidak suka aku dekat Noumi0. -eh bukan itu maksud aku+. Wid# be usaha men!elak+

-)id seka an! aku tau pe asaan kamu$ akhi n#a kamu menja)ab semua asa penasa an #an! aku asakan selama ini+. -maksudn#a0. -sebena n#a aku tidak pe nah pa,a an be sama Noumi$ akupun tidak pe nahkan bilan! kalo aku pa,a an sama Naomi bukan$ tapi kamu sendi i #an! men!an!!ap semua itu+.jelas Ke7in+ -ah sudahlah lepaskan$ aku tidak mau la!i menden!a semua itu+. Wid#pun la i ke dalam umah$ dan be henti ketika melihat Noumi sedan! membuat kue ulan! tahun$ ah pasti itu buat Ke7in$ ha i ini kan dia ju!a ulan! tahun+ Pasti me eka bakalan n!e a#ain ba en! diatas pende itaan !ue+ Ke7inpun ikut la i ke dalam umah+ -Wid#$ kenapa kamu masuk ke dalam$ ha usn#a kamukan menemani Ke7in dilua +. -ah u usi saja pa,a mu itu sendi i+. Ketika Wid# men,oba be la i la!i menuju kama $ lan!kahn#a te henti ka na salah satu tan!!an#a be hasil dipe!an! e at oleh Ke7in+ -jan!an pe !i la!i Wid#+. 'ontak Wid#pun ka!et dan men,oba melepaskan pe!an!an itu$ saat be hasil te lepas )id#pun be kata+ -apa si maun#a kalian itu$ aku han#a in!in tenan! silahkan kalian be ,inta sesuka kalian tapi jan!an !an!!u aku la!i+. -Wid# apa maksud kamu0. -Nuna pa,a an sama Ke7inkan$ dan Nuna tau dia itu o an! #an! se in! Wid# ,e itakan kepada Nuna saat kita sedan! ,u hat be sama melalui e*mail+. Noumi han#a te sen#um lalu men!atkan -Happ# 1i thda# Wid#+. Nuna sambil be te iak$ aku bin!un! sepe ti kon#ol sekali$ itukan kue untuk me a#akan ha i ulan! tahun Ke7in+ -Wid# maa2kan aku$ ini semua en,ana aku$ aku in!in tau sekali la!i pe asaan kamu$ dan aku asa ini satu*satun#a ,a a a!a aku tau pe asaan kamu$ kamu ,embu ukan )id aku be sama Noumi$ dan itu a tin#a kamu ju!a suka kan sama aku0. Wid# seolah tak pe ,a#a akan hal itu$ ai matan#a men!ali ke lekuk pipin#a+ -aku ,inta sama kamu )id#$ sekali la!i aku un!kapkan itu$ dan aku mau kamu menja)abn#a seka an!$ apapun ja)aban kamu aku siap$ tak pe lu menun!!u lain )aktu$ maukah jadi pa,a aku0.

Tanpa be kata Wid# lan!sun! memeluk Ke7in+ -jan!an lakukan ini la!i$ aku ju!a ,inta kamu dan kamu ha us tau itu+. Pelukan #an! be linan! ai mata$ men!akhi i sebuah kebaha!iaan+ -Nuna maa2kan aku #an! selama ini sudah memben,i Nuna+. -tidak apa*apa$ meman! ha usn#a be!itu kalo meman! Nuna melakukan itu+. (alam itu malam #an! indah$ aku me a#akan ulan! tahunku be sama Kekasihku dan Nuna$ o an! #an! san!at aku sa#an!+ *selesai* T)itte 6 Gaini!onil Fa,ebook6 2a hatul+ainiG#ahoo+,om

KETIKA HATI HARU' (E(ILIH


oleh6 'ha7i a No7i 'a2it i Rasa be salah dan pen#esalan te hadapmu masih saja men!hantuiku+ 'edetikpun aku tak kuasa men!hilan!kan ba#an!an*ba#an!anmu$ dan itu san!at men!!an!!uku+ (un!kin inilah ka ma #an! aku dapatkan setelah aku melakukan kesalahan te besa kepadamu+ Kesalahan #an! seha usn#a tidak aku lakukan+ Kesalahan #an! me ubah selu uh alu kehidupanku+ ;aaa$ hidupku be ubah sejak saat itu+ 'ejak aku men#ada i aku telah mensia*siakan seseo an! #an! san!at men,intaiku+ Tapi$ inilah hidup dan aku ha us te us menjalanin#a )alau sebe at apapun+ Aku ha us te us be jalan+ DDDDD

Aku Titania Put i+ 'is)i salah satu '(A te kenal di kotaku te ,inta (alan!+ Kota #an! sejuk dan te kenal den!an apeln#a+ Ada #an! bilan! ju!a$ (alan! adalah kotan#a pa a pelaja + Kota #an! damai dan san!at n#aman+ ;aa$ hidupku meman! bisa di bilan! sempu na menu ut 7e siku$ aku memiliki o an! tua #an! san!at men!e ti aku$ teman*teman #an! baik$ dan seo an! kekasih #an! san!at men#a#an!iku$ 9ino+ (eskipun ban#ak teman #an! bilan! ,o)okku ini adalah ,o)ok ,upu$ but I think he is a pe 2e,t bo#+ - (o nin!$ P in,ess 0 Udah siap be an!kat 0 - sapa 9ino pa!i itu$ saat dia

menjemputku untuk pe !i ke sekolah be sama+ - (o nin! too$ (# P i,e+ - balasku den!an sen#uman tak kalah indahn#a+ 'etiap pa!i aku di jemput oleh 9ino untuk be an!kat sekolah be sama$ ka ena meman! kita satu sekolah+ 9ino adalah ,o)ok #an! san!at pen!e tian dan saba $ dia selalu bisa membuatku me asa n#aman bila dekat den!ann#a$ 9ino ju!a san!at men#a#an!iku$ aku tau itu$ ka ena dia selalu be usaha menja!aku+ 'elama ku an! lebih % tahun kami pa,a an$ kita ja an! sekali be ten!ka $ jika meman! aku la!i b^te dia selalu bisa men!hibu ku$ jika ada masalah dia ju!a selalu bisa men#elesaikann#a den!an kepala din!in$ tidak sepe ti aku #an! susah men!endalikan emosi+ /ia ju!a pinta $ di sekolah 9ino adalah salah satu sis)a #an! ,e das+ Kadan! aku minde jika melihat dia bisa den!an mudahn#a men#elesaikan soal #an! aku an!!ap san!at sulit+ Tapi sa#an!n#a$ ban#ak o an! #an! memandan! 9ino san!at ,upu$ mun!kin ka ena dia meman! tidak be !aul den!an o an!*o an! popula di sekolah$ dia ju!a bukan ,o)ok #an! 2ashionable+ Tapi$ dia tetap #an! te baik buat aku+ DDDDD - Tit$ nta malem daten! kan ke pa t#n#a 9e!a 0 - Tan#a Anissa padaku saat aku ba u saja masuk kelas+ - Liat nta #a$ Niss+ Aku !ak tau soaln#a 9ino bisa apa !ak+ - 'ekali*sekali !ak usah sama 9ino !ak papa kali$ Tit+ La!ian 9ino ju!a !ak mun!kin bisa$ kan di piki an dia belaja melulu isin#a+ - I#a kan eman! itu #an! lebih pentin!+ Aku belaja ba en! 9ino ajalah$ Niss+ (aa2 #aa+ - Ahh: Gak asik nih+ Kamu sih$ Tit+ Pake pa,a an sama si kutu buku itu+ ;a udah deh te se ah kamu+ - kata Anissa kesal - (aa2 deh$ Niss+ Lain kali aku janji bakal ikut a,a a kamu deh+ Anissa adalah sahabatku da i '(P+ /a i kita kenal sampai saat ini kita ba u sekali !ak sependapat+ Pendapat kita selalu beda tentan! 9ino$ Anissa selalu men!an!!ap aku salah memutuskan untuk jadian den!an 9ino$ ka ena menu ut dia 9ino itu kutu buku #an! n!ebosenin ban!et dan !a#a dia ju!a san!at biasa aja+ Tapi ba!aimanapun 9ino tetap #an! te istime)a menu utku+ - Tita$ ba!i PR matematikan#a don!+ Kamu pasti udah selese kan 0 - kata Anissa sambil n#en!i kuda+ - ;ee: /asa B 1a u aja se)ot ke aku seka an! malah mau n#ontek PR+ Kalo aku #oo malu toh$ Niss - kataku pada Anissa$ meman! aku den!an Nissa !ak bisa lama*lama se)ot*se)otan !ini+ Hehehe 6/ - Hehehehe+ Udah deh bu uan$ sepuluh menit la!i udah bell$ aku tak bu u*bu u n#ontek PR kamu Ham pe tama ha i ini adalah (atematika$ satu da i seab ek pelaja an #an! membuat kepalaku hampi pe,ah+ Tapi untun! saja aku pun#a ,o)ok pinte $ jadi setidakn#a bebanku di bebe apa mata pelaja an itu sedikit be ku an! sejak aku jalan den!ann#a+ 1a u kali ini aku pa,a an den!an seseo an! dan dia bisa bikin nilai aku te an!kat+ 'ambil men#elam minum ai lah$ #a pa,a an$ #a belaja + 1isa n!i it ju!a$ ka ena !ak pe lu ba#a !u u p i7ate la!i+ Hehehehe 6p DDDDD (alam ini 9ino datan! ke umahku+ Ka ena aku besok ada ulan!an 2isika$ dia sen!aja aku ajak belaja be sama+ (eskipun kita sebene n#a !ak satu kelas sih+ 'elama pa,a an den!an dia meman! a,a a n!e*date kita selalu identik den!an belaja ba en!$ beda ban!et sama #an! lain+ - 'a#an!$ ha2alin dulu don! Hukum*hukum ne)tonn#a+ Kalo kamun#a ha2al$ soal* soal ini pasti !ampan! kok+ - I#a*i#a+ -

- Kalo kamu !ak ha2al soal*soal itu !ak bakalan bisa kamu ke jain$ ka ena dasa n#a ada di situ+ - kata 9ino bak seo an! !u u+ - I#a*#a$ ba)el - ja)abku sedikit se)ot+ - 'a#an!+ - Apa la!i sih 0 Katan#a di su uh n!a2alin$ tapi kamun#a !an!!u te us+ 'aat aku menoleh ke a ahn#a$ ku lihat 9ino menatap mataku tajam+ Huju $ aku sampai be ke in!at di tatap sepe ti itu+ 'elama kita jalan$ ba u kali ini 9ino memandan!ku sepe ti itu$ apa ada #an! salah da i aku 0 Aku asa tidak+ Wajahn#a semakin mendekat ke )ajahku$ apa dia akan: Ahh$ aku tak tau$ #an! jelas saat ini aku !u!up sekali+ 'emakin lama )ajah 9ino semakin mendekat$ dan: - Lo7e ;ou$ Tita+ I )ill al)a#s lo7e #ou+ Haaa:+ Rasan#a aku pen!en te iak seken,en!*ken,en!n#a+ /asa 9ino$ aku udah hampi pin!san di tatap sepe ti itu$ te n#ata dia ,uma n#ium kenin!ku dan n!omon! !itu+ Hu2t 1ut$ I?m soo happ#$ ,a a dia kali ini omantis ban!et menu utku$ ba u kali ini 9ino sepe ti itu padaku+ Ka ena eman! dasa n#a dia bukan ,o)ok omantis$ jadi den!an sepe ti itu saja udah lua biasa ban!et+ Hehehehehe 6/ - Lo7e #ou too$ Hone#+ I belie7e #ou+ - balasku padan#a setelah te ben!on!* ben!on! sebenta + - Udah deh lanjut la!i ha2alan#a+ (alam ini luma#an istime)a buat aku$ 9ino udah luma#an omanti,+ Hehehehehe Eman! no ak sih$ tapi meman! ba u kali ini 9ino sepe ti itu$ jadi )aja kan kalo aku n!e asa itu istime)a+ Tatapan dia tapi indah ban!et$ keliatan ban!et ketulusan dia saat itu+ Huju $ itu membuat aku semakin sa#an! sama dia+ DDDDD - 'a#aaan!$ aku lolos+ - kata 9ino men!a!etkanku se a#a memelukku+ - Lolos apa sih$ sa#an! 0 - aku bena *bena ka!et saat itu$ ka ena 9ino tiba*tiba datan! dan memelukku$ !ak biasan#a dia sepe ti ini+ Lebih*lebih kalo di sekolah+ - Aku masuk nominasi sis)a #an! mau dapet beasis)a kuliah di 5K2o d Uni7esit#+ Itu udah aku ,ita*,itain da i dulu$ sa#an!+ - 'e ius 0 'elamat #a sa#an!$ aku ikut senen!+ - (akasih #a$ sa#an!+ Tapi$ aku ha us lolos satu seleksi la!i buat bisa bene *bene dapetin beasis)a itu+ Ha us makin se ius belaja nih$ sa#an!+ - I#a aku tau$ aku dukun! kamu te us kok$ sa#an!+ Ehh$ pulan! #uk+ Kebu u ujan nih+ Kamipun be jalan menuju pa ki an+ Ha i ini sen#um 9ino tak pe nah hilan!$ aku tau ha i ini san!at istime)a buat dia+ Tin!!al selan!kah la!i dia dapetin beasis)a impian itu$ setelah be !elut den!an ibuan pelaja #an! men!ikuti seleksi da i a)al+ Aku tu ut senan! menden!a kaba itu$ )alau se,a a !ak lan!sun! ini jelas akan san!at men!u an!i )aktuku den!an dia+ Ka ena 9ino pasti akan lebih ban#ak men#isihkan )aktu untuk belaja $ dan aku han#a bisa mendukun! 9ino untuk hal ini+ DDDDD 9ino udah !ak bisa sese in! dulu nemenin aku+ Ka ena dia la!i sibuk belaja untuk test lanjutan itu+ 'ms*an pun sepe tin#a susah$ jika aku sms han#a sekali atau dua kali dia membalas$ setelah itu selesai+ Aku jadi me asa jauh den!an dia$ tidak sepe ti dulu la!i+ Kadan! aku kan!en saat*saat sepe ti dulu$ saat kita bisa belaja ba en!$ tapi seka an! dia sudah te lalu sibuk+ Weekend kali ini ju!a jadi !a in! ban!et$ malem min!!u #an! biasan#a di temenin 9ino$ seka an! jadi a,a a !alau*!alauan di dalem kama sambil n!eden!e in musi,+ 1osen di umah aku ,oba sms*in Anissa$ sapa tau dia bisa nemenin aku+

To 6 Nissa Non$ n!pain 0 bsen nih d uma: Tak bebe apa Nissa membalas pesanku+ F om 6 Nissa Ka!ak n!paD+in non: K+spi+an #aa 0 6p Ehh$ bsok ikut ak #okk$ ke (atos ,a i sesuatu: 6/ Kali ini aku lan!sun! men!*i#a*kan ajakan da i Nissa$ ka ena meman! besok aku !ak ada a,a a+ Aku !ak n!a ep 9ino bakal n!ajak aku jalan$ ka ena dia te lalu sibuk den!an belaja n#a dan seakan lupa den!anku+ Huju $ sebene n#a aku kan!en sama 9ino$ kenapa dia seakan lupa sama aku+ 'emo!a saja dia han#a te lalu sibuk belaja dan setelah test dia akan kembali sepe ti dulu+ DDDDD Udah hampi > jam aku mute *mute (atos den!an Nissa sian! ini+ Kaki aku asan#a udah ke itin!$ tapi Nissa sampai seka an! belum ju!a nemu ba an! #an! di ,a i+ - Niss$ kamu n#a i apaan sih 0 > jam kita ini mute *mute disini$ aku kesel non+ - ;ee$ kamu kan uda lama !ak nemenin aku$ ba u se!ini aja udah n!amuk+ Huuu: - Kaki aku uda pe!el nih+ - ;a)eslah$ non!k on! di ka2e depan aja #a 0 'ambil nun!!u temenku #an! lain+ Le!aaa+ Akhi n#a bisa duduk ju!a setelah lama mute *mute nemenin si Nissa+ Ha i ,ua,a luma#an panas$ keadaan disini ju!a ,ukup amai+ (un!kin o an!*o an! pada miki kalo seka an! ini adalah saat #an! tepat untuk kelua umah$ ka ena meman! akhi *akhi ini (alan! selalu di!u#u hujan+ - Tita$ kenalin nih temen aku$ Rend#+ - kata Nissa membu#a kan lamunanku$ aku ba u sada kalo te n#ata ada o an! #an! datan!+ - 5hh$ i#a+ Aku Tita+. Aku mene ima jabatan tan!an Rend#$ aku ba u tau kalo di Nissa pun#a temen ,akep+ Rend# ,ool ban!et+ Hehehehehehe 6p - Ren$ ini nih Tita+ 'ahabat aku da i '(P #an! se in! aku ,e tain ke kamu+ - 5hh$ i#aa+ - ja)ab Rend# sin!kat+ - Rend# ini kakak kelas aku )aktu '/ dulu$ Tit+ /ia ju!a tetan!!a aku$ tapi pas '(P dia pindah ke 1ali n!ikut o tun#a+ 'eka an! la!i kuliah di U1+ - Nissa n#e o,os aja tuh n!enalin si Rend# ke aku$ kalo !ini !a#an#a udah ka#a sales kosmetik+ Aku Cuma bisa be . Ho*oh - ia+ Hehehehehe 6/ - Ehh$ aku ke toilet dulu #a 0 Ren$ ja!ain Tita$ jan!an sampe kabu + - kata Nissa sambil n#en!i $ dasa tuh bo,ah$eman! aku ku,inn! apa ha us dija!ain bia !ak kabu + - 1t)$ Tita uman#a dimana sih 0 - Rumah aku ada di Hln+ /uku+ Kamu sendi i 0 N!e*kost disini 0 - I#a$ aku n!e*kost dideket kampus$ kapan*kapan aku boleh #a main ke umah kamu 0- 1oleh kok+ - kataku sambil te sen#um+ 5b olan kami te us men!ali $ te n#ata Rend# anakn#a bene *bene asik+ Kita ba u kenal bebe apa jam aja udah bisa n!ob ol selan,a ini dan n#ambun! ban!et+ /ian#a ,akep ju!a la!i+ Hehehehe 6/+ Tapi$ ini han#a sekeda men!a!umi saja$ !imanapun aku tetep sa#an! sama 9ino$ kekasihku #an! kini sedan! ten!!elam dalam kese iusann#a men!eja ,ita*,ita+

- Tit$ Ren$ pulan! #uk 0 Udah so e nih+ - ajak Nissa setelah kembali da i toilet+ Aku han#a men!an!!uk men!*i#a*kan+ Tapi sebelum pulan! aku sudah sempat be tuka nome hp den!an Rend#+ (un!kin untuk akhi *akhi ini Rend# bisa menemaniku saat 9ino sedan! sibuk+ DDDDD (alam ini la!i*la!i aku sendi ian di kama $ han#a di temani den!an alunan la!u /an Tak (un!kin da i A!nes (oni,a+ 'aat la!i asik den!e in musik tiba*tiba handphoneku be bun#i$ aku ki a itu pesan da i 9ino$ tapi te n#ata bukan itu Rend#+ F om 6 Rend# (alem Titaaa 6/ Aku se!e a membalas pesan da i Rend#$ malam ini aku lebih be untun! upan#a$ ka ena Rend# bisa menemaniku )alau han#a le)at sms+ 'ampai sekita jam %< malam kita sms*an+ Rend# n!ajakin aku jalan be *dua+ 'ebene n#a aku in!in menolak ka ena takut melukai 9ino jika dia tau aku jalan sama ,o)ok lain+ Tapi$ aku !ak bisa nolak ajakan da i Rend# ka ena meman! sejuju n#a aku pen!en ban!et jalan*jalan+ Akhi n#a aku men!*i#a* kan ajakan da i Rend#+ DDDDD (alam itu datan! Rend# menjemptku ke umah tepat pukul T malam$ aku tak tau dia akan men!ajakku kemana$ kata dia sih Cuma ke suatu tempat #an! indah+ /i sepanjan! pe jalanan aku han#a bisa menebak*nebak aku akan di ajak kemana oleh Rend#+ Gak be apa lama kita sampai ke tempat #an! di tuju+ 'umpah$ tempat ini indah ban!et+ (eskipun masih di (alan!$ tapi aku belum pe nah men!unjun!i tempat ini+ Kata Rend# sih$ tempat ini naman#a 1ukit 1intan!+ Pastas o an! men#ebutn#a sepe ti itu ka ena kita meman! se asa dekat sekali den!an bintan! kalau be ada disana+ - Tita+ - Apa$ Ren 0 - Kamu ,antik ha i ini$ makasih #a udah mau nemenin aku kesini+ - 'eha usn#a aku #an! bilan! makasih$ ka ena kamu udah bikin aku senen! ha i ini$ Ren+ - balasku sambil te sen#um+ DDDDD 'emakin lama aku semakin dekat den!an Rend#$ seka an! aku lebih se in! ketemu dan sms*an den!an Rend# da ipada den!an 9ino+ Aku ju!a me asa semakin jauh den!an 9ino$ padahal seka an! 9ino sudah tidak la!i sibuk den!an belaja n#a+ Huju $ Rend# meman! ,o)ok #an! asik$ dia san!at be beda den!an 9ino+ Pe asaanku mulai !o#ah te hadap 9ino+ /an sepe tin#a dia me asakan pe ubahanku itu+ (alam ini$ aku jalan la!i sama Rend#+ Ke 1ukit 1intan!$ tempat 2a7o it kita+ - Tita$ boleh aku n!mon! sesuatu 0 - N!omon! aja$ Ren+ - Tit$ kamu mau !ak jadi ,e)ekku 0 Hleb B Aku !ak pe ,a#a Rend# be ani nembak aku$ padahal dia tau kalo aku masih jalan sama 9ino+ - Aku tau Tita kalo kamu masih pun#a 9ino$ tapi juju $ aku !ak bisa nutupin pe asaan ini+ /a i a)al kita ketemu aku udah suka sama kamu+ (un!kin ini kon#ol$ tapi aku ela kok jadi #an! kedua+ Kata*kata Rend# ba usan bene *bene buat aku sho,k$ aku !ak n#an!ka kalo dia bisa n!omon! ka#ak !itu+ - Ren$ kalo aku boleh juju $ sebena n#a aku ju!a sa#an!sama kamu+ Tapi aku bin!un!$ aku masih pun#a 9ino$ dan aku susah buat mutusin dia ka ena dia meman! !ak ada

salah+ Apa kamu bene *bene !ak papa jadi #an! kedua 0 - Apapun aku ela$ Tit+ Asal aku bisa sama kamu+ Handphoneku bo de in!$ saat kulihat te n#ata itu da i 9ino+ /e!up jantun! semakin ken,an! saja$ aku men!an!kat tel2on 9ino+ - 'a#an!$ sepuluh menit la!i aku sampai di umah kamu+ Aku mau n!ajak kamu jalan$ maa2 n!edadak ka ena aku mau n!asih su p ise+ Aku tak dapat be kata apa*apa$ aku bin!un! ka ena aku sa#an! keduan#a+ - 'a#an!$ halo 0 Tita sa#an!$ kamu !ak papa kan 0 Klik B Aku memutus tel2on da i 9ino dan se!e a men!i im sebuah sms+ To 6 ++maii hunbie++ 9ino$ maa2in ak: Km !ak lbih baik pl! nd !ak usah jmput aku: (akasih buat selama ini+ 'aat aku men!i im pesan itu asa hatiku sun!!uh be ke,amuk+ Aku ha us memilih salah satu da i me eka+ Aku meman! ha us membuat luka pada salah satu da i me eka$ tapi inilah keputusanku+ Aku memilih Rend#$ dia #an! selalu menemaniku selama ini+ - Ren$ seka an! aku ,uma milik kamu+ - u,apku sambil te sen#um pada Rend#+ - (akasih$ sa#an!+ Aku janji bakal selalu ja!a kamu+ Tak be apa lama handphoneku kembali be bun#i$ tapi sama sekali tak ku hi aukan+ Aku #akin itu pasti 9ino+ Aku sen!aja men!abaikann#a a!a aku tak la!i !o#ah den!an keputusanku+ Aku takut aku akan kembali bimban! jika memden!a sua a 9ino la!i+ Namun$ handphoneku tak be henti be de in!$ dan akhi n#a aku men,oba melihat sapa #an! men!hubun!iku$ te n#ata Anissa+ - Tita$ kamu dimana 0 9ino ke,elakaan$ bu uan ke umah sakit+ Kondisi dia pa ah ban!et+ Aku se!e a men!ajak Rend# ke Rumah 'akit+ Pe asaanku saat ini san!at ka,au+ Aku me asa san!at be salah pada 9ino$ !ak seha usn#a aku men!atakan hal sepe ti tadi itu saat dia sedan! men!enda ai moto + Kenapa aku tadi !ak miki akibatn#a sampai sejauh ini+ Aku tak san!!up membendun! ai mataku+ 'aat aku sampai di Rumah 'akit$ aku melihat Anissa dan kelua !a 9ino$ teman* teman satu kelasn#a ju!a ada disana+ Aku me asa san!at bodoh ka ena tak memiki kan apa #an! te jadi akibat keputusanku tadi+ Tak be apa lama seo an! /okte kelua da i uan!an tempat 9ino di a)at+ 5 an! tua 9ino se!a a men!hampi in#a+ - /ok$ ba!aimana anak sa#a 0 /ia baik*baik saja kan 0 - 1entu an #an! te jadi di kepalan#a san!at pa ah+ /an kami sudah be usaha semaksimal mun!kin+ (aa2$ anak ibu tak bisa kami selamatkan$ Kata*kata dokte ba usan bena *bena sepe ti samba an peti ba!iku+ Aku tak pe ,a#a den!an ini semua$ aku telah membuat 9ino menjadi sepe ti ini+ Aku me asa ini semua salahku$ aku me asa san!at be salah$ aku bodoh$ dan aku san!at jahat pada 9ino+ 'ebuah sms masuk ke handphoneku$ da i 9ino+ 1alasan da i sms #an! aku ki im tadi$ pesan #an! dia tulis sebelum ke,elakaan itu te jadi #an! sempat pendin! dan ba u ba u te ki im seka an!+ F om 6 ++maii hunbie++ 'a#an!$ ak tau ak mman! bkan ,o) K! smp na nd baik buat km++ Ak tau ak !ak bsa buat km snenk$ ak j!a bkan ,o) K! !aul$ ak !ak p nah bsa bkin kmu snenk$ nd ak j!a sn!at mmbosankan++ Ak sda itu$ Tita++ Ak h !ai k+ptus+an km ini$ ak j!a mn! ti bh)a km tlah mnmukan ,o) K! lbih baik d ak

untk nmnin km++ Tpi Tita$ mskpun km seka an! bukan milikku la!i ak akan slalu men,intai kmu++ Hati ini Cuma km K! memiliki$ ak #akin suatu saat nanti ak akan dapat mmlikimu la!i$ )alau itu di alam K! be beda$ ak akan selalu mnun!!u+ Lo7e U Tita: Pesan ini bena *bena membuatku sesak$ aku san!at bodoh ka ena aku telah men#ia*n#iakan seseo an! #an! telah san!at tulus men,intai aku+ Aku bena *bena menjadi ,e)ek #an! san!at be untun! telah mendapat ,inta tulus da i 9ino$ tapi apa #an! aku lakukan+ Aku membuat dia sakit hati dan akhi n#a men!alami ke,elakaan #an! me en!!ut n#a)an#a$ #an! me en!!ut semua ,ita*,ita dia+ Aku tak kuasa men!hadapi semua ken#ataan ini$ ken#ataan bah)a 9ino san!at tulus men,intaiku dan aku telah men#akiti dia+ /alam sekejap semua te asa !elap dan men!hilan!: DDDDD /i hadapanku seka an!$ se!unduk tanah dan batu nisan be tuliskan nama (al7ino Put a P atama+ Aku masih menatapn#a dalam*dalam$ tak pe ,a#a bah)a dia sudah bena * bena tiada+ 9ino telah pe !i den!an sebuah luka+ Luka #an! aku sa#atkan den!an be!itu dalam+ Luka #an! aku be ikan kepada dia #an! san!at men,intaiku+ Aku san!at men#esal saat ini$ tak seha usn#a aku men!ambil keputusan itu+ 'eha usn#a aku tau bah)a 9ino meman! #an! te baik+ Tapi$ apalah a ti sebuah pen#esalan$ jika semua sudah be!ini adan#a+ Aku tak tau apakah aku bisa memaa2kan kebodohanku ini+ 'eka an! tak ada #an! bisa aku lakukan$ semua sudah te lambat+ Han#a tan!is pen#esalan #an! te us te u ai atas kepe !ian seseo an! #an! sebena n#a san!at aku ,intai dan itu semua ka ena kesalahan te bodoh #an! aku lakukan+ The End Cintaku di P"o8in#i S$%$lah oleh6 Chikita Na)a istika Eabii sa#an! bunda$$E ;aa$ kata*kata itu menjadi kata*kata #an! paten di den!a oleh Chika setiap ha in#a+ Kenapa n!!ak$ soaln#a ada Re7an #an! setiap ha i selalu mendendan!kan kata*kata itu den!an 2asih da i bibi n#a #an! manis itu$ hhehe + Re7an dan Chika eman! ada hubun!an spe,ial sejak e7an n!un!kapin isi hatin#a ke Chika+ Hubun!an me eka penuh den!an !odaan$ tapi me eka tetap kuat dan selalu be usaha untuk tetap melalui semuan#a be sama*sama+ Pe kenalan6 Chika pun#a sahabat dekat$ naman#a Aiik$ dan Aiik lah #an! n!enalin Chika sama Re7an+ Umu Re7an dan Chika n!!ak te paut jauh$ me eka ,uma beda satu tahun+ Pada dasa n#a Re7an dan Chika pun#a lata belakan! #an! sama$ dan hal inilah #an! membuat me eka me asa kalau me eka tuuh _sama_+ 5 an! tua Chika telah be pisah sejak Chika duduk diban!ku kelas & sd+ 1e!itu pula den!an Re7an$ o an! tua Re7an ju!a telah be pisah$ bedan#a itu te jadi ketika Re7an sudah duduk diban!ku kelas %< '(A$ tidak lama setelah Re7an kenal Chika+ 'aat itu Chika meman! menjadi satu*satun#a o an! #an! selalu n!asih seman!at buat Re7an+ A!a Re7an n!!ak te lalu sedih dan n!e asa sendi i !a a*!a a hal itu+ 'oaln#a Chika udah tau !imana asan#a kalau ada diposisi Re7an+ Chika te us #akinin Re7an kalau semuan#a belum

be akhi sampai disitu dan Re7an ha us tetap seman!at$ Re7an ha us bisa tunjukin ke o an! tua Re7an$ kalau hal itu n!!ak n!ebuat hidup Re7an be ubah dan Re7an akan tetep jadi Re7an$ Re7an #an! lu,u$ kon#ol$ n#ebelin$ tapi n#enen!in$ hhehe+ Re7an jadi se in! ,e ita*,e ita ke Chika$ bahkan setiap ha i+ /a i situlah pepatah ja)a dibuktikan *)itin! t isno jala an son!ko kulino* + (e eka jadi deket$ tambah deket$ dan semakin deket+ R bulan setelah itu Re7an nembak Chika$ tapi Chika selalu pu a*pu a ,uek dan tak men!hi aukan pe kataan Re7an+ Chika ,uma pen!en tau aja$ Re7an se ius apa n!!ak+ 'oaln#a #an! Chika tau Re7an tuh pla#bo#$ ban#ak ,e)ekn#a+ Chika n!!ak lan!sun! ne ima sii Re7an buat jadi !ua dian an!eln#a+ Chika masih selalu ,uek dan selalu men!alihkan pembi,a aan ketika !a#a bahasa Re7an sudah men!a ah pada pokok bahasan *,inta*+ 1e untun!$ selalu ada aja alasan #an! te lonta da i mulut ,hika buat n!eles$ hhehe + 'ampai pada suatu ha i +++ EChika$$jan!an pe nah nin!alin Re7an sendi ian #aah$ Re7an n!!ak mau Chika n!ejauh da i Re7anE EChika$ kalau Re7an pun#a salah sama Chika$ maa2in Re7an #aah$ Re7an n!!ak mau kalau Chika jadi ben,i sama Re7anE Re7an minta ke Chika supa#a jan!an nin!!alin Re7an sendi i$ dan Re7an pun te us*te usan minta maa2 pada Chika+ 'eha i bisa be kali*kali kata*kata sepe ti itu di den!a Chika+ 5tomatis Chika bin!un! dan takut don!+ Ada apa den!an Re7an0 /an malam itu Re7an bilan! ke Chika kalau dia ha us ikut bundan#a pindah ke Hepa a$ Ha)a Ten!ah+ 'ontak Chika lan!sun! ka!et$ ai matan#a pun jatuh be ,u,u an$ !a bisa dibendun!+ Kalian tau kenapa Chika nan!is0 ;aa ++++ Ha)abn#a ka ena Chika masih belum men!uta akan isi hatin#a kepada Re7an+ Chika kan masih belum ja)ab pe tan#aan Re7an+ /i lain pihak Re7an ju!a ikut sedih ka ena ha us mene ima ken#ataan itu+ /ia ha us be anjak da i kota (alan! dan membia kan little an!eln#a sendi ian+ 'elain itu dia ju!a belum menemukan ja)aban atas semua #an! telah dia un!kapkan kepada Chika+ ERe7an janji$ Re7an akan selalu in!et sama Chika$ Re7an !a akan n!ebia in Chika sendi i$ Re7an akan selalu ada buat Chika$ )alaupun sebatas nemenin Chika sms*an mun!kin+ Chika jan!an nan!is dooon!!$ Re7an pasti balik kok$ nta e7an pasti n#a iin umah e Chika$ Re7an akan tunjukin$ Re7an bisa nemuin umah e Chika dimana$ Re7an janjiE Kata*kata itu mampu ban!et buat Chika tetep #akin dan pe ,a#a sama Re7an+ Chika bakalan nun!!uin Re7an balik dan nepatin janjin#a ke Chika+ Re7an bilan! kalau dia pasti akan n#a iin umahn#a Chika ka ena da i a)al Chika kenal sama Re7an$ Chika n!!ak pe nah n!ajak e7an ke umahn#a$ tujuann#a siih bia Chika tahu sebe apa besa siih niat Re7an sama Chika+ Kalau Re7an eman! bene *bene mau n#a iin umahn#a Chika dimana be a ti Re7an eman! bene *bene niat+

'ejak saat itu$ Chika jadi be!itu takut kehilan!an Re7an$ Chika ba u sada ketika Re7an udah jauh da i Chika$ Chika sada kalau kebe adaan Re7an dalam hidup Chika be!itu pentin!$ sepe ti tak dapat te !antikan+ Chika pun mulai tak pun#a alasan*alasan la!i buat n!eles kalau Re7an la!i bahas soal isi hatin#a+ Hin!!a akhi n#a Chika n!asih s#a at ke Re7an+ EChika akan n!asih ja)aban ke Re7an$ tapi ada s#a atn#aE Eii#ah$ apa itu$ Chik 0E ja)ab Re7an+ ERe7an ha us bisa nunjukin ke Chika kalau Re7an bene *bene tulus sa#an! sama Chika$ Re7an ha us bisa tunjukin kalau Re7an eman! bene *bene pen!en jadi seseo an! #an! bisa ja!ain hati Chika$ nta tan!!al <8*<T*%< Re7an akan dapet ja)aban da i Chika$ soo ku an! lebih Re7an masih pun#a )aktu satu bulan kan0E E#aaahhh$$ Chikaaaa$ kok lama amat siih$0 la!ian kenapa musti tan!!al itu ,oba0E E,oba deeh kamu jumlah tan!!al ma bulann#aE Esebelas $ ,hik jumlahn#a + te us kenapa 0E Edasa Re7an lemoodt$ sebelas kan bulan lahi kita$ bulan No7embe E Ehhehe$ lemodt*lemodt !ini ban#ak #an! suka kok 6*p okke deehh Re7an tun!!uin tan!!al iu $ Re7an akan buktiin ke Chika kalau Re7an mampu buat jadi Re7an #an! Chika pen!enE E#ee$$ pede amat lu n#iin!$$ okkee Chika tun!!u 6*pE 'ejak saat itu Re7an te us be usaha den!an ke as supa#a Re7an bisa bene *bene nunjukin ke Chika kalau dia se ius+ Pe tama$ dia mau nunjukin ke Chika kalau dia tuuh n!!ak se*pla#bo# #an! Chika ki a$ te us Re7an akan tunjukin kalau Re7an sa#an! sama Chika den!an tulus$ dan n!!ak pen!en maenin Chika+ % bulan telah be lalu N!!ak te asa$ udah tan!!al <R*<T*%< be a ti besokn#a Re7an akan mendapat ja)aban da i little an!eln#a+ /i sela*sela pembi,a aan me eka$ Re7an tiba*tiba n#eletuk+ Ehmmm$$ !a saba niih nun!!u besok$ ja)abn#a jam %R+<< aja #aahE Eeman! besok mau n!apain$ ja)ab apa0 ada apaan eman!0E I Chika bela!a be!o J Eaduuuhh$$ masakk lupa seeh$ besok tuuh udah tan!!al <8*<T*%<E Eii##aaa$ eman!+ te us kenapa sama tan!!al itu0E Eaaa !!hhkk$$ Chika kan janji mau ja)ab pe tan#aan Re7an pada ha i itu$$ #akpa e0E Epe tan#aan Re7an0 pe tan#aan #an! mana eman!0 Re7an kan suka ban#ak nan#a ke ChikaE

E#aellaaaahh Chika$$ masak Re7an musti ulan! pe tan#aann#a la!ii seeh0E Eaduuuhh Re7an$$ bene an deehh$ nan#a apa eman!0E EChika mau n!!ak lebih da i sahabatan ma Re7an0 Re7an sa#an! sama ChikaE E)))ee))00 masak dija)ab seka an! siih00 besok ajj doon!!$ n#iin!+ hhahaaE E)aahhh$ Chika n!e jain Re7an #aaahh00 nakal kamu$ pakek pu a*pu a lupa se!alaE Ehhaha$ bia iin$ )eekk 6*pE E#ee$$ melet*melet$ tak ,ubiit lhoo pipimu nta E E#aa Chika ,ubiit balik don!! $ 6*pE Ei#ah deeh i#ah$ jadii !imana neeh Chika mau n!!ak0 Re7an de!*de! an neehE Ehhahaa$ n#iin!*n#iin! ala## deeehh$ pkokn#a ja)ab e besok aja$ )eeekk 6*p ehh$n#iin! kenapa mustii jam %R+<< siih ja)abn#a0E Ehhehe$$ bia R semua dunk Chik$ %< diku an!i T kan R$ te us T diku an!i 8 kan ju!a R$ jadi ja)abn#a ha us jam %R+<< bia nanti %R diku an!i R kan %<$ n#ambun! n!!ak Chik0E Eoo))))$$ eaa+eaa$$ hhahahaa$$ ada*ada aja luu n#iin!E Pe sahabatan me eka be!itu indah$ sampai*sampai Chika be!itu te la ut+ 1e!itu pula den!an Re7an+ /an salah satu hal #an! buat Chika a!u ne ima Re7an adalah$ Chika takut kalau Chika akan kehilan!an sahabat #an! sebaik Re7an+ Chika n!!ak mau pe sahabatan me eka jadi han,u !itu aja nantin#a kalau dianta a me eka ada satu ikatan #an! lebih da i sekeda sahabat+ Pa!i itu Re7an udah be kali*kali in!etin Chika soal )aktu ja)ab pe tan#aann#a Re7an+ Chika siih enten!*enten! aja$ tapi Re7ann#a #an! te lanju ala#$ uda de!*de! an da i ha i*ha i sebelumn#a+ Uda jam %>+<<$ Re7an bilan! ke Chika$ kalau Re7an udah siap ne ima semua keputusan Chika$ )alaupun itu buat Re7an jadi sedih dan ke,e)a tapi Re7an tetap be ha ap semua #an! te baik #an! akan jadi ja)aban da i Chika buat Re7an+ jam %R+<< ERe7an$ Chika titipin hati Chika ke Re7an #aa$ ja!ain baek*baek$ jan!an lupa kasih makan$ hhehe $$ 6*J E 'ontak Re7an lan!sun! te iak ke!i an!an dan jin!k ak*jin!k ak sampai*sampai tak men!hi aukan Chika #an! nun!!u kata*kata da i Re7an$ lama ban!et la!i jin!k ak* jin!k akn#a+

Re7an ka#ak !itu soaln#a apa #an! udah lama dia impikan akhi n#a jadi ken#ataan+ ;aaa$$ jadi !ua dian an!eln#a sii Chika DDDDD

-ITT-E A/AT A
oleh6 E2ih 'udini A2 il#a Ce pen Cinta -A!atha bukan ,e)ek popule B A!atha !ak ,antikB A!atha ju!a !ak putihB Tapi kenapa Fathan mempe tahankan hubun!an den!an A!atha0. Un!kap A!atha membelakan!iku+ Aku tahu$ A!atha sedan! menan!is dan dia tidak in!in aku melihat buti an*buti an ai mata #an! menetes da i ujun! matan#a+ Ini semua salahku+ Hika aku tidak ikut*ikutan me a#akan kemenan!an Tim 1asket ku+ A!atha tidak akan menun!!u ku hin!!a la ut malam di Taman+ A!atha tidak akan meminta putus da iku dan dia tidak akan menan!is sepe ti ini+ Huju $ dibandin! A!atha$ ,e)ek*,e)ek #an! men!idolakanku jauh lebih ,antik+ (eskipun tubuh A!atha mun!il$ kulitn#a tak putih$ tapi buatku A!atha san!at manis+ (atan#a #an! bulat selalu meman,a kan kebaha!iaan$ kepolosann#a membuatku n#aman dan tidak me a!ukann#a la!i$ tin!kahn#a #an! manja membuatku selalu in!in menja!an#a+ Aku dan A!atha satu kelas saat kami kelas % '(P+ /ia san!at ,e ia dan baik hati$ si2atn#a #an! polos dan sepe ti anak ke,il selalu menjadi bahan lelu,on buat teman*teman satu kelas+ Tapi A!atha tidak pe nah ma ah ataupun te sin!!un!+ -Itu kan Cuma be ,anda+ Kalo A!atha sakit hati nanti A!atha !ak !endut*!endut+. Un!kapn#a in!an saat salah satu teman mendekatin#a+ A)aln#a aku sama sepe ti anak*anak #an! lain$ aku ikut meledek A!atha den!an men!atain#a -/asa anak ke,ilB. setiap kali dia mendekatiku+ A!atha be beda den!an anak* anak ,e)ek lainn#a #an! keban#akan da i me eka te lalu memaksakan di i untuk menjadi de)asa$ dandan be lebihan dan seba!ian da i me eka bahkan !enit padaku+ 1ahkan$ ka ena aku te lalu se in! men!atai A!atha Anak Ke,il$ A!atha me asa se!an dan tidak be ani mendekatiku la!i+ /itambah den!an ban#akn#a ,e)ek*,e)ek ke,e #an! selalu men!!e ubutiku+ 'uatu saat sepulan! sekolah$ aku melihat A!atha ten!ah men#eb an!kan seo an! nenek* nenek$ aku han#a te sen#um melihatn#a ka ena meman! A!atha seo an! #an! baik+ 'aat tiba disebe an! jalan A!atha be te iak meman!!il*man!!il namaku dan dia memintaku untuk men#eb an!kann#a$ ka ena te n#ata dia sendi i tidak bisa men#eb an!+ 'aat itu$ A!atha san!at kon#ol$ dia han#a menunduk dan men#embun#ikan pipi me ahn#a ka ena malu+ -'ebene n#a A!atha !ak bisa n#eb an!$ tadi Cuma kasian aja sama nenek*nenekn#a+. Un!kapn#a saat itu+ -Te us kalo kamu ketab ak !imana0. Tan#aku+ -Kalo mau nolon! itu !ak boleh takut+ 'eka an! kan A!atha udah di tolon! sama Fathan+ (akasih #a Fathan+. Ha)ab A!atha+

-/asa anak ke,ilB. Aku men!atain#a la!i+ A!atha han#a n#en!i dan dibalik bibi n#a #an! tipis tampak ba isan !i!i ke,il #an! api dan be sih melen!kapi kelu,uann#a+ Kami pun be pisah saat itu$ tapi entah kenapa tin!kah A!atha sian! itu selalu te ba#an!*ban#an!$ membuatku sen#um*sen#um sendi i+ (emba#an!kan saat dia meman!!il*man!!il namaku dan memohon padaku untuk men#eb an!kann#a$ padahal sebelum#a dia menjadi pahla)an buat nenek*nenek #an! !ak bisa n#eb an!+ Esokn#a di sekolah$ aku melihat ada kotak makan di atas mejaku+ Isin#a Nasi !o en! be bentuk Hati dan dihiasi sa#u an #an! te sen#um pada siapapun #an! melihatn#a+ Tanpa be tan#a*tan#a siapa #an! membe ikan Nasi !o en! padaku$ aku lan!sun! men#antap habis Nasi !o en! itu+ Anak*anak ,e)ek di kelasku be bisik*bisik$ mun!kin me eka penasa an dan sedikit ,embu u pada 'ipembuat Nasi !o en! itu+ -Nasi !o en! da i siapa Fhat0. Tan#a salah satu ,e)ek #an! men#ukaiku+ -/a i pahla)an kesian!an+. Ha)abku+ Aku tahu Nasi !o en! itu pasti da i A!atha$ ka ena da i tadi A!atha han#a duduk dan membenamkan kepalan#a di anta a kedua len!ann#a+ Gak sepe ti biasan#a$ setiap pa!i pasti dia lon,at kesana*kema i men#apa teman*teman satu kelas+ -;an! datan! subuh kan A!athaB /ia pasti tau siapa #an! na o tempat makan di mejaku+. Kataku membuat A!atha men!an!kat kepalan#a+ -A!atha !ak enak badan ko$ jdi da i tadi bobo aja$ !ak tau apa*apa+. Un!kap A!atha sambil membenamkan kepalan#a kembali+ 'emenjak kejadian itu$ A!atha menja!a ja ak den!anku+ /ia seolah*olah tidak men!enalku$ padahal aku selalu men!in!at*n!in!at kekon#olann#a+ 'aat kelas > '(P$ kami be beda kelas$ aku tidak bisa melihat kekon#olann#a la!i$ bahkan nama A!atha seolah men!hilan! da i kehidupanku+ Itu ka ena dia be ubah menjadi seo an! #an! pemalu dan tidak te lalu akti2$ tidak sepe tiku #an! men!ikuti be ba!ai o !anisasi sekolah dan namaku semakin me oket dikalan!an ,e)ek*,e)ek pen!huni sekolah+ 'ian! itu se,a a tidak sen!aja aku be temu den!an A!atha di depan kelasn#a$ A!atha be lalu be!itu saja menin!!alkan aku+ Tapi kali ini aku tidak bisa be pu a*pu a a,uhkan dia+ -A!athaB. Pan!!ilku+ A!atha menoleh padaku tanpa eksp esi+ Aku men!hampi in#a$ juju aku in!in sekali men,ubit pipin#a #an! kini a!ak ,abi+ -(akasih Nasi !o en! #an! )aktu itu+. Un!kapku+ -Nasi !o en!0. Tan#a A!atha sedikit lupa+ -5$ i#a$ makasi #a Fathan uda nolon!in A!atha )aktu itu+. -'elain !ak bisa n#eb an!$ kamu pilon ju!a #a0. Godaku+ -I#a$ A!atha akhi *akhi ini meman! sedikit pelupa+ (aa2 #a+. -1esok so e ada a,a a !ak0. Tan#aku -En!!ak$ A!atha di umah aja+.

-Nonton pe tandin!anku #aB Pulan! sekolahB PleaseB.Aku membujuk A!atha$ dan akhi n#a A!atha be sedia menonton pe tandin!an basketku+ Pe tandin!an basketpun mulai be lan!sun!$ tapi kedua mataku belum menemukan sosok A!atha+ ;an! kutemukan han#a te iakan ,e)ek*,e)ek 2ansku #an! tidak be henti be te iak meman!!il*man!!il namaku+ Aku mulai kha)ati $ aku takut A!atha tidak datan!+ Akupun ke,e)a$ ka ena A!atha tidak kunjun! datan! hin!!a pe tandin!an usai+ 'aat dipe jalanan pulan!$ A!atha men!hampi iku$ dia datan! den!an memba)a kotak makanan+ -A!atha telat$ tapi A!atha ba)a nasi !o en! seba!ai tanda maa2 ka ena A!atha udah telat dan !ak nonton pe tandin!an Fathan+. Un!kap A!atha memohon maa2 padaku+ A)aln#a aku meman! ke,e)a dan ma ah padan#a$ tapi setelah melihat kepolosann#a$ aku be ubah 2iki an+ Aku tidak in!in A!atha me asa be salah ka ena dia tidak menonton pe tandin!anku$ aku han#a in!in melihat sen#um ,e ian#a sepe ti dulu$ dan tiba*tiba mun,ul pe asaan aneh di dalam hatiku+ Aku in!in menja!a A!atha$ aku in!in menjadi pelindun! A!atha+ 'aat itu ju!a aku men!un!kapkan pe asaanku pada A!atha+ Aku men#ukai kepolosann#a dan tin!kahn#a #an! sepe ti anak ke,il+ (eman! san!at kon#ol$ tapi aku in!in selalu be sama A!atha$ menja!an#a sepe ti adikku sendi i$ melindun!in#a$ men#a#an!i dan men,intain#a+ -Fathan n!i!oB (asa mau jadi pa,a A!athaB. Un!kapn#a saat aku meminta dia menjadi kekasihku+ -Aku se ius$ A!atha mau kan jadi pa,a Aku0. Tan#aku memohon+ -Kita kan masih ke,il+ Apala!i Fathan tau A!atha sepe ti apa$ A!atha !ak pe ,a#a kalo Fathan sa#an! sama A!atha+ Fans Fathan kan ,antik*,antikB (asa Fathan sa#an! sama A!atha0. Helas A!atha+ -Tapi aku bene an sa#an! sama kamu ThaB Aku suka kamuB Kamu pe lu bukti apa a!a pe ,a#a0. -A!atha bin!un!+ Fathan te lalu sempu na buat A!atha+ Apa kata o an!*o an! kalo tau kita pa,a an+. U,ap A!atha sendu+ -Aku !ak peduli u,apan o an! lain ThaB (eman!n#a kamu !ak suka sama Aku0. -A!atha suka sama Fathan$ tapi:. A!atha be henti bi,a a+ -Fathan te lalu tampan buat A!atha+. Lanjutn#a Aku han#a te ta)a menden!a penjelasan A!atha saat itu$ dia men!akui bah)a Aku tampan dan dia men#ukaiku+ Kami be pisah saat itu$ dan sepanjan! malam aku memiki kan ,a a untuk membuat A!atha pe ,a#a bah)a aku men#a#an!in#a+ 1e ha i*ha i aku memiki kan ,a a #an! tepat$ hin!!a akhi n#a saat ha i senin tiba+ 'eusai upa,a a bende a$ Aku dan Tim basket ku dibe i kesempatan untuk menaiki podium dan men#ampaikan sepatah duapatah kata ka ena Tim kami mejadi pemenan! dalam pe tandin!an pe sahabatan anta sekolah+ Aku seba!ai kapten$ dibe i kesempatan pe tama$ dan ku!unakan kesempatan itu untuk men!un!kapkan pe asaanku pada A!atha+ -Kemenan!an ini sepenuhn#a ku pe sembahkan untuk #an! te sa#an! A!atha 'ha2i a+.

/en!an penuh asa pe ,a#a di i aku men#ampaikan kalimat itu di hadapan semua mu id+ Kontan$ anak*anak ,e)ek #an! ten!ah be ba is itu be te iak$ me eka seakan tidak pe ,a#a den!an apa #an! telah ku u,apkan+ Kupandan! A!atha #an! be di i diba isan palin! depan$ dia han#a menunduk+ /an Aku san!at kha)ati A!atha akan ma ah$ atau A!atha akan di lab ak oleh ,e)ek*,e)ek pen!!ema ku+ 'aat jam isti ahat$ Aku menemui A!atha di kelasn#a+ Aku lan!sun! men!hampi in#a$ Aku siap jika A!atha ma ah padaku atau menampa ku+ -A!atha$ Aku minta maa2+ Kamu jan!an ma ah sama Aku #aB. Pintaku+ -A!atha !ak ma ah sama Fathan+ A!atha ,uman malu aja sama temen*temen+. -Hadi0. Tan#aku+ -A!atha::. A!atha te diam dan mulai meneteskan ai mata+ -A!atha ju!a sa#an! sama Fathan+. Lanjutn#a membuatku le!a dan baha!ia+ -A!atha #akin0 A!atha mau jadi pa,a Fathan0. -(au+. Un!kapn#a malu*malu+ Kuhapus ai mata #an! telah membasahi pipin#a+ Ku usap lembut ambutn#a #an! panjan!+ A!atha men!a,un!kan ja i kelin!kin!n#a padaku+ -Fathan janji kan !ak bakal n#akitin A!atha0. Tan#a A!atha+ -Hanji+. Kataku melin!ka kan ja i kelin!kin!ku ke ja i kelin!kin! A!atha+ 'ejak saat itu kami selalu be sama$ kami salin! melen!kapi satu sama lain+ Rasan#a hidupku tak ada beban saat aku be sama A!atha$ dia selalu membuatku te ta)a$ membuatku baha!ia$ aku bena *bena n#aman be saman#a+ A!atha mene ima se!ala keku an!anku$ dia adalah )anita #an! san!at bisa men!e ti aku+ 'aat '(A$ kita be beda sekolah+ Aku tetap menepati janjiku untuk tidak men#akiti A!atha+ Huju $ a)aln#a aku takut jika A!atha men,intai ,o)ok lain$ atau dia be selin!kuh den!an ,o)ok lain$ atau ada ,o)ok lain #an! mendekati A!atha di sekolahn#a+ Aku san!at ketakutan saat itu$ tapi Aku tidak bisa men!ekan! atau men!atu *n!atu A!atha seenakku+ Aku san!at takut kehilan!an A!atha+ Aku tidak peduli den!an olok*olokan teman '(A ku te hadap A!atha+ (e eka be kata A!atha tidak sepadan den!an ku+ (e eka memanas*manasiku untuk putus da i A!atha$ bahkan me eka sen!aja mendekatkan aku den!an seo an! Wanita be nama Eliana+ Eliana meman! ,antik$ be tubuh tin!!i dan lan!sin!$ siapapun #an! melihatn#a akan lan!sun! te ta ik padan#a+ Eliana baik hati$ sama sepe ti A!atha$ han#a saja Eliana lebih de)asa da i A!atha+ A)aln#a aku tidak te ta ik sama sekali pada Eliana+ A!atha tetap menjadi )anita pujaanku+ Namun setelah /ua Tahun satu kelas den!an Eliana$ aku semakin men!enal Eliana$ dan pe asaan itu tumbuh be!itu saja+ Entah setan apa #an! me asuki 2iki anku$ aku me asa lebih n#aman be sama Eliana dan Aku lebih se in! be sama Eliana+

-El$ kamu tahu semua tentan! Aku kan0 Tentan! A!atha0. Tan#aku pada Eliana+ -Tahu$ aku tahu semua tentan! kamuB Cintamu #an! be!itu besa untuk A!atha+ Tapi apa Aku salah$ men,inta kamu0. Helas Eliana+ -Gak ada #an! salah El+ Aku ju!a pun#a pe asaan #an! sama$ aku men,intai kamu ElB Tapi Aku !ak bisa menin!!alkan A!atha+. -Cintamu sama A!atha lebih besa + Aku bisa te ima itu$ tapi Aku !ak bisa te ima kalau kamu men!hianati A!atha+ A!atha !ak pantes buat disakiti+. -Te us$ !imana sama kita El0. Tan#aku -Than$ Han!an pe nah sakitin A!athaB /ia te lalu baik+ /an lupain pe asaan #an! kamu pun#a buat Aku+. Helas Eliana #an! membuatku te sada $ bah)a meman! ken#ataann#a Aku lebih men,intai A!atha+ 1ahkan Eliana #an! ba u sekali be temu den!an A!atha tidak in!in melukai ataupun men#akiti A!atha #an! be!itu baik dan polos+ Aku sada $ sada da i kekhila2anku$ sada telah men!a,uhkan dan tidak mempe hatikan A!atha akhi *akhi ini+ Kini Aku dan Eliana han#a be teman biasa saja$ aku lebih menja!a ja ak den!an Eliana$ ka ena Aku takut pe asaan suka ku te hadapn#a mun,ul la!i+ Aku men#ada i bah)a Aku salah$ meskipun A!atha tidak tahu Aku pe nah men#ukai )anita lain+ 1ahkan Aku me asa malu ketika be ada di hadapann#a$ ketika dia selalu juju dan men,e itakan semua #an! te jadi di sekolahn#a$ tentan! teman*teman ,o)okn#a #an! suka men!!oda dan baik padan#a+ 1ahkan kadan! Aku me asa ,embu u ketika A!atha men,e itakan teman ,o)ok #an! men#ukain#a+ -Kamu suka ju!a sama dia Tha0. Tan#aku saat A!atha men,e itakan Teman Co)ok #an! Nembak dia+ -En!!a$ dia kan temen A!atha+ La!ian A!atha sa#an!n#a ,uman sama Fathan$ jadi Fathan !ak usah kha)ati #aB. Ha)abn#a polos+ Aku pe ,a#a pada A!atha$ dia tidak mun!kin men!hianatiku+ /an akupun belaja juju pada A!atha$ ke,uali tentan! pe asaanku pada Eliana$ Aku tidak men,e itakann#a+ Hubun!anku den!an A!atha tidak pe nah ada masalah$ kami tidak pe nah be ten!ka + Tapi$ saat ini untuk #an! pe tama kalin#a$ Aku telah membuat A!atha ke,e)a padaku+ Aku lebih memilih be pesta den!an teman*temanku$ bahkan Aku tidak membe itahu A!atha bah)a Aku tidak akan datan! menemuin#a di Taman+ A!atha menun!!uku di Taman hin!!a malam$ padahal Aku #an! telah membuat janji den!ann#a$ Aku #an! meminta A!atha untuk datan! ke Taman+ -A!atha tahuB Fathan sebene n#a suka sama Eliana kan0. A!atha tetap membelakan!iku+ Pe tan#aan A!atha membuatku ka!et dan bahkan Aku tidak bisa bi,a a apa*apa+ -Fathan suka kan sama Eliana0 Huju B. A!atha be balik menatapku dan Aku bisa melihat ai mata #an! membanji i )ajahn#a den!an jelas+ -Aku:+aku:+men#ukai Eliana+ Tapi sun!!uh$ Aku !ak pe nah men!hianati Kamu ThaB

Aku lebih men,intai KamuB. Ha)abku Huju + -Tapi tetap aja di hati Fathan !ak ,uman ada A!atha$ ada Eliana ju!a+ Fathan !ak tahu$ kalo selama ini A!atha ,embu u sama Eliana kan0. Aku han#a bisa men!!elen!kan kepalaku dan menun!!u apa #an! akan dibi,a akan A!atha selanjutn#a+ -Fathan !ak akan tahuB Ka ena Fathan seka an! udah be ubahB Fathan lebih deket sama Eliana dan temen*temen Fathan #an! seka an!B. Un!kap A!atha den!an Tan!is #an! lebih ken,an!+ -A!atha sada ko$ dibandin! A!atha$ Eliana jauh lebih ,antik+ Fathan lebih ,o,ok sama Eliana+ Temen*temen Fathan ju!a lebih dukun! Fathan sama Eliana kan0. Aku han#a bisa te diam menden!a kn u,apan A!atha+ -A!atha ,apek pa,a an sama Aku0. Tan#aku+ -A!atha kasian aja sama Fathan+ Fathan pun#a pa,a jelek ka#a A!atha+. Ha)abn#a+ -'iapa #an! bilan! A!atha jelek0 Apa pe nah Aku bilan! A!atha jelekB 1uat Aku$ Kamu lebih da i sekeda ,antik$ hati kamu ,antik ThaB /an Aku san!at men,intai kamuB Aku !ak mau kehilan!an Kamu+ Gak ada #an! bisa misahin kita$ Eliana atau teman*temanku !ak bisa men!ubah pe asaan Aku sama KamuB. -Tapi Fathan suka sama Eliana kan0 Fathan sama Eliana ajaB. -ThaBBB. Aku tidak sada telah membentak A!atha+ Kini Tan!is A!atha lebih ken,an!$ bahkan dia be la i menin!!alkanku+ Aku han#a bisa te diam$ Aku me asa tidak memiliki kekuatan untuk men!eja n#a+ 'esampain#a di umah 2iki anku san!at ka,au$ aku tidak bisa be henti memiki kan A!atha$ ju!a memiki kan ,a a untuk membuat A!atha pe ,a#a la!i padaku+ 'emalaman Aku tidak bisa tidu $ nomo A!atha bahkan tidak bisa dihubun!i+ Hin!!a pa!i datan!$ saat Aku hendak pe !i ke sekolah$ tiba*tiba ponsel ku be de in! dan itu tel2on da i Ibu A!atha+ /en!an 2iki an #an! tidak tenan!$ Aku lan!sun! menuju Rumah 'akit+ Kulihat tubuh mun!il A!atha te kulai lemah di atas anjan! putih+ Ka ena be ten!ka den!an ku kema in$ A!atha te tab ak mobil ketika hendak men#eb an!+ Aku semakin me asa be salah$ ku ke,up kenin! A!atha se a#a men!atakan kata maa2+ (eskipun A!atha te pejam$ tapi kuha ap ia bisa menden!a kan kata maa2ku+ Aku menun!!u A!atha te ban!un$ kududuk di sampin! A!atha #an! te ba in!$ Aku te us be do?a dan men!u,apkan kata maa2 di telin!an#a+ -A!atha san!at men,intai Nak Fathan+ (eskipun ban#ak teman ,o)okn#a #an! main ke umah dan meminta A!atha menjadi pa,a n#a+ Nak Fathan tetap jadi pilihann#a+. Un!kap Ibu A!atha+ Ia men,e itakan kisah hidup A!atha da i ke,il hin!!a saat ini+ 'eka an! Aku tahu kebiasaan dan hal*hal lain tentan! A!atha #an! tidak A!atha ,e itakan padaku+ 'atu min!!u be lalu$ kini A!atha sudah bisa masuk sekolah+ 'ebelum A!atha pulan! da i Rumah sakit$ Aku be janji akan menja!a A!atha$ dan kejadian ini tidak akan te ulan! la!i+ Aku san!at be s#uku $ A!atha bisa memaa2kan Aku dan pe ,a#a pada ,intaku+ -Fathan tetap sa#an! sama A!atha meskipun seka an! A!atha !ak bisa jalan0. U,apn#a saat

Aku men!!anden!n#a be jalan melalui lo on! menuju kelasn#a+ 'elama A!atha belum bisa be jalan no mal$ Aku akan setia men!anta n#a kemanapun ia pe !i+ Te masuk men!anta n#a kesekolah hin!!a ia masuk kelas dan duduk di ku sin#a+ -Aku sa#an! kamu+ /an pe asaan ku !ak akan be ubah han#a ka ena kamu !ak bisa jalan+. Ha)abku -'ekalipun A!atha buta$ tuli dan !ak bisa n!omon!0. Tan#a n#a la!i+ -'ekalipun kamu be ubah jadi !endut atau jadi monste pun Aku bakal selalu sa#an! sama Kamu+ Ka ena Aku sa#an! dan men,intai apa #an! ada dalam di i kamu+. A!atha te sen#um menden!a ja)abanku+ -Apa #an! Fathan suka da i A!atha0. -'emuan#aB Ka ena buat Aku$ Kamu itu sempu na+. Kulihat A!atha te sipu malu dan itu nampak jelas da i pipin#a #an! meme ah$ sun!!uh ia be!itu manis+ 99999 1# 6 E2ih 'udini A2 il#a Fa,ebook 6 FiehsoedG!mail+,om (akasiii:+ -+7E o" -+7E 1#6 Ea l# AlLFauAi#ah 'ebuah pen!alaman #an! sulit untuk ku lupakan$ #aitu be temu seo an! laki*laki #an! baik hati dan pe hatian tapi sa#an! han#a sekejab saja dan entah kapan bisa be temu la!i+ Pada saat itu aku dan kelua !a men!anta kan adik ku #an! sedan! sakit untuk be obat di umah sakit$ te n#ata dokte men#a ankan opname jadi mau tidak mau adikku ha us di a)at inap di umah sakit itu+ Pada ha i pe tama biasa*biasa saja bahkan aku me asa bosan sekali di umah sakit+ Ha i kedua ju!a sama sepe ti ha i sebelumn#a san!at membosankan #an! ku lakukan han#a duduk di sampin! anjan! tempat tidu adikku+ 'ekita so e ha i mun!kin setelah asha ada bebe apa pe a)at #an! datan! meme iksa keadaan adikku$ tanpa aku sada i ada seo an! pe a)at p ia #an! mempe hatikan aku mun!kin aku ke!ee an kali #a atau meman! dipe hatikan entahlah ku an! tahu ju!a0000 Tapi tidak lama setelah itu seo an! pe a)at p ia #an! kumaksud diatas tadi datan! la!i memba)a sebuaah sp ai di tan!ann#a dan minta iAin kepadaku untuk men!!anti sp ai kasu #an! di tempati adikku$ meskipun te paksa aku membantun#a men!!antikan sp ai itu ka ena adikku tidak bisa be di i dan ha us dian!kat jadi kami men!an!katn#a be dua+ 'etelah dia kelua da i kama aku biasa*biasa saja tidak sedikit pun te lintas dalam piki anku untuk mempe hatikan dia+ 1esokn#a ha i te akhi kami di umah sakit$ sebelum ,ek out da i umah sakit adikku akan di

on!sent$ tepat pukul <Q+<< WI1 adikku diba)a ke uan! on!sent+ Aku dan tanteku ikut menemani ka ena adikku nan!is kalau sendi i dan aku tidak sada saat menuju uan! on!sent seo an! pe a)at p ia #an! aku maksud diatas tadi ikut di belakan! kami menuju uan! on!sent ju!a+ Tiba !ili an adikku #an! masuk untuk di on!sent dan aku be sama tanteku di minta ikut menemani didalam te n#ata pe a)at itu ikut masuk ju!a$ ketika akan di on!sent adikku menan!is dan tidak mau di on!sent entah kenapa mun!kin dia takut sama petu!as uan! on!sent #an! pakai se a!am dan men!!unakan maske tutup mulut diki a te o is mun!kin makan#a takut ha ha ha:+ 'edan!kan aku be sama tanteku dan ju!a pe a)at itu be usaha membujukn#a supa#a mau tapi tidak be hasil ju!a$ hin!!a akhi n#a adikku tidak jadi di on!sent dan kami memba)an#a kembali ke kama saat di jalan menuju kama tanteku mendo on! ku si odan#a adikku dan aku men!i in!i disampin! te n#ata pe a)at itu men!ikuti di belakan! kami$ kemudian dia meminta a!a dia #an! mendo on! ku si oda adikku+ 'ambil mendo on! dia be tan#a*tan#a kepada tante ku #an! be jalan di sampin!n#a sedan!kan aku be jalaan di belakan! me eka+ /ia be tan#a tentan! adikku dan aku$ dia menan#akan kepada tanteku apakah aku kuliah atau masih '(A$ dan setelah tanteku bilan! kalau aku sudah kuliah dia be tan#a la!i semeste be apa$ ju usan apa$ dan kuliah dimana0 Aku #an! be jalan sendi i di belakan! me asa tidak enak ka ena di omon!in+ Kami be undin! di dalam kama dan akhi n#a kami memutuskan untuk ,ek out da i umah sakit ka ena tidak ada pe kemban!an sama sekali$ aku lan!sun! menuju uan! petu!as untuk meminta ,ek out$ saat meminta ,ek out den!an menjelaskan bebe apa alasan kepada petu!as tanpa kusada i te n#ata pe a)at itu ada di belakan!ku dan be tan#a -kenapaa ,ek out kan belum sembuh0. u,apn#a$ aku han#a menja)ab den!an sen#um ka ena sebena n#a aku ka!et dia ada di belakan!ku$ dalam hati aku be !umam -ini o an! ka#ak hantu aja da i tadi mun,ul di belakan! te us. he he he: 'etelah semuan#a selesai kami lan!sun! pulan!$ aku mendo on! ku si oda adikku dan a#ah$ibu$ se ta tanteku memba)a ba an!*ba an!+ La!i*la!i pe a)at itu men!a!etkan aku dia men!ikutiku dan meminta dia #an! mendo on! ku si oda adikku$ akhi n#a den!an tidak sen!aja aku be jalan be i in!an den!an pe a)at itu sampai depan umah sakit$ di sepanjan! jalan dia 'K'/ alias sok kenal sok dekat den!anku$ aku ,uek saja da i omon!ann#a aku han#a menan!kap sedikit saja #an! aku den!a dia bilan! kalau dia sedan! p aktek di umah sakit itu dia ju!a bilan! kalau dia semeste lima ju!a dan kuliah di 'TIKE' (uhammadi#ah Cuma itu #an! aku in!at+ 'ampai di depan dia tidak lan!sun! pe !i malah menun!!u sampai mobil kami datan!$ ka ena pa ki an penuh jadi mobil luma#an lama ba u bisa kelua dan anehn#a pe a)at itu tetap menun!!u hin!!a kami pe !i dia ba u be anjak da i depan umah sakit+ 'epanjan! pe jalanan aku ba u te piki den!an pe a)at itu$ aku ba u sada te n#ata dia baik dan pe hatian kepada adikku$ mun,ul asa penasa an di benakku siapa nama pe a)at itu0 Ada sedikit pen#esalan ju!a ka ena tidak menan#akan naman#a+ 1e ha i*ha i setelah da i umah sakit itu aku selalu memiki kan pe a)at itu$ semakin lama malah semakin sulit melupakann#a$ aku bin!un! ba!aimana bisa memiki kan o an! #an! naman#a saja tidak tahu tapi itulah ken#ataann#a+ 'etiap saat aku be tan#a kapan aku bisa be temu dia la!i0000

'ampai seka an! ba#an!ann#a sulit sekali untuk di hinda i padahaal sudah dua bulan be lalu$ aku jadi bin!un! membedakan pe asaanku apakah aku suka tapi asan#a tidak mun!kin ka ena aku belum tahu siapa dia$ atau sekeda penasa an in!in tahu naman#a dan men!enaln#a lebih dalam la!i+ Aaaahhhh:: aku bin!un!+ 'eka an! aku masih san!at sulit melupakann#a aku han#a bisa be do?a kepada Allah supa#a aku bisa be temu la!i$ aku seka an! tidak men!ha apkan apa*apa han#a satu #an! aku in!inkan bisa be temu la!i dan pen!en tahu naman#a itu aAa+ 6a Allah p$"t$mukan aku d$n.annya m$#ki hanya #$%$nta"::: %Q A!ustus$ ><%< Fb 6 Ea l# Chee 2ul T)itte 6 GEa l#al2auAi#ah

-+7E T AT I S +U-4

A7E

Ce pen oleh 1ella /ann# Husti,e 'eke as apa pun aku men,oba$ aku tetap tidak bisa melupakan ba#an!an p ia itu+ Ka ena saat itulah pe tama kalin#a aku me asakan !eta ,inta$ #a++)alau kata o an! #an! lebih tua adalah ,inta*mon#et$ tapi aku piki #an! aku alami ini be beda+ A)al masa '(P ku dulu penuh den!an ke,e ian dan kebaha!iaan+ Aku pun#a o an!tua #an! be!itu pe hatian te hadapku+ 'ampai pe isti)a t a!is itu datan! menimpaku #an! duduk di kelas Q+ 'ulit tentun#a ba!iku untuk melupakan kejadian #an! te jadi te hadap kedua o an!tuaku+ (e eka menin!!al ketika sedan! dalam pe jalanan akan menjemput aku da i umah tante Ka ina+

Hidupku diselimuti oleh a)an !elap+ 'ejak itu aku menjadi anak #an! pendiam dan lebih suka men#endi i+ Ka ena sikapku lah akhi n#a teman*teman menjauhi aku+ /an dalam keadaanku #an! di undun! pilu inilah$ p ia itu$ I7an$ datan! men#elamatkan aku #an! te jebak jauh di dasa lembah kekelaman+ 1e untun!lah dia sekelas den!anku+ /ia o an! #an! san!at unik+ Au an#a be!itu ,e ah dan han!at+ 'etiap o an! #an! ada didekatn#a pasti me asa senan!+ Aku melihat den!an siapa saja ia be bi,a a+ (e eka #an! kala itu be bin,an! den!an I7an selalu menampilkan sen#um leba sambil mata #an! disipitkan+ 'ampai pada suatu saat$ dijam isti ahat sekolah$ han#a aku #an! be ada dikelas den!an I7an sedan!kan #an! lainn#a pe !i ke kantin+ Aku tau ia sedan! tidu $ ia mena uh kepalan#a diatas meja dan melipat kedua tan!ann#a+ Kepalan#a men!hadap ke a ah ki i$ tepat kea ahku+ (omen itu bena *bena membuat asa penasa anku semakin memun,ak+ Pada saat te tidu saja ia dapat mena ik pe hatian o an! #an! melihatn#aB Kemudian aku men!hampi in#a+ Aku mempe hatikan )ajahn#a #an! sedan! be ada dialam mimpi+ /ia be!itu tampan$ popule $ dan tentun#a+++san!at han!at+ -apa kau san!at men#ukai )ajahku0. katan#a sambil masih memejamkan mata+ Aku te ka!et menden!a u,apann#a+ Te n#ata ia tau bah)a aku mempe hatikann#a0 Aku sun!!uh malu sekaliB Ia membuka kelopak matan#a dan menatapku+ Aku pun be kata6 -siapa #an! suka0B Aku han#a sedan! le)at dan in!in pe !i ke kantin+. 'eka an! ia sudah dalam posisi duduk #an! bena $ tapi ia te us men!hujamku den!an pe tan#aan*pe tan#aann#a #an! membuatku !u!up+ -in!in pe !i ke kantin #a0 1ukankah kau selama ini tidak be eaksi te hadap siapa pun dan apa pun #an! dilakukan o an!*o an! disekita mu0 Kau tau$ te jebak dalam suatu masalah dan tak mampu untuk kelua da i

masalah te sebut adalah hal #an! san!at men!e ikan$ lebih men!e ikan da i kau ditolak o an! #an! kau sukai+. (enden!a u,apan #an! san!at de)asa te lonta da i bibi n#a$ mataku lan!sun! te belalak+ 5 an! ini tidak sepe ti #an! lainn#a+ Aku asa kehidupanku tak akan sama la!i+ Pe lahan aku mulai me ajut tali pe temanan dianta a kita+ Ha i demi ha i ku le)ati penuh den!an sen#uman be saman#a+ Aku dapat me asakan di iku #an! dulu mulai mun,ul+ Aku kembali akti2 dan teman*teman #an! lainpun sepe tin#a me indukan di iku #an! sesaat men!hilan!+ Aku bisa sepe ti ini be kat dia+ 'iapa la!i kalau bukan I7an dan )ejan!an* )ejan!ann#a setiap ha i #an! selalu men!ian! ditelin!aku+ Tetapi #an! kutakutkan pun te jadi+ Pe asaan #an! semula han#a seba!ai teman tumbuh melebihi batasn#a+ Aku men#ukain#aB (eskipun be!itu$ aku tidak be ani men!atakann#a+ Ka ena I7an seo an! #an! popule bahkan dikalan!an kakak kelas+ 'emua mu id pe empuan disekolahku be ebut untuk menjadi o an! #an! spesial dihati I7an+ Tidak sedikit da i me eka #an! be )ajah ,antik$ pinta $ dan mempun#ai keahlian dibidan!n#a masin!*masin! sepe ti melukis$ be main musik$ dll+ Namun$ #an! aku tau$ tidak ada satupun da i me eka #an! dite ima oleh I7an+ 'ian! itu aku mene ima tel2on da i kakak kelasku pe empuan+ Aku te hentak menden!a pe tan#aann#a+ -hei$ apa kau ada hubun!an spesial den!an I7an0. -t*tidak$ aku han#a be teman den!ann#a+. -apa kau men#ukain#a0. -+++++++++++. -hei$ aku tan#a apa kau men#ukain#a0B. -aku+++++ tidak men#ukain#a+. -baiklah kalau be!itu+. Entah men!apa setelah mene ima tel2on da i kakak kelas itu pe asaanku jadi tidak tenan!+ Keesokan ha in#a$ saat aku sedan! be jalan menuju kelas melalui ko ido sekolah$ aku menden!a be ita bah)a I7an be pa,a an den!an seo an! kakak kelas+ Piki anku otomatis lan!sun! mene ka*ne ka kalau kakak kelas #an! be pa,a an den!an I7an adalah o an! #an! menel2onku kema in+ T*tapi$ kenapa dia menan#akan pe tan#aan sepe ti itu0 Apa I7an men!atakan sesuatu kepadan#a0 'emenjak itu ju!a lah aku tidak pe nah la!i be bi,a a ataupun be te!u *sapa den!an I7an+ Ia sepe ti men!hinda $ dan aku pun men!hinda in#a+ Aku san!at men#ukain#a$ tapi aku sada o an! #an! ia sukai #aitu kakak kelas te sebut+ Aku tidak pun#a hak untuk be sikap e!ois sepe ti ini+ Aku in!in te ban!un da i mimpi iniBBBB -aku ki a kau akan mati ka ena be mimpi$ kalau be!itu aku akan lan!sun! men!hubun!i ,inta pe tamamu di masa '(P itu+. ,ela 9i7ian kepadaku+ Aku memimpikan masa itu la!i+ 'udah bebe apa kali ini te jadi ketika aku me indukann#a+ Tak te asa & tahun sudah te le)ati be sama den!an kenan!an tentan! p ia #an! kusukai itu+ Kini aku seo an! mahasis)i #an! menekuni 2akultas 'ast a Hepan!+ Aku suka memba,a man!a atau komik+ /an 9i7ian adalah teman te baikku #an! pe nah ku miliki+ Ia satu ju usan den!anku$ tetapi ia sudah in!in ,epat*,epat ma!an! ke Hepan! dan akan be an!kat % bulan la!i+ Aku ju!a mempun#ai kein!inan #an! sama sepe ti 9i7ian$ tapi aku asa belum saatn#a ba!iku untuk menin!!alkan Indonesia+ (asih ada #an! ha us aku selesaikan+ -ahh++kepalaku sedikit sakit+. E an!ku sambil men#entuh kepalaku #an! te asa penin!+ -oh #a$ tadi ku lihat ada pesan tuh dihapemu+. U,ap 9i7ian #an! men!!anden! tasn#a+ -pesan da i siapa0. katan#a la!i+

Tanpa menun!!u lama aku menekan tombol 5pen dan te n#ata pesan da i teman '(P*ku Flo entina #an! men!in!atkan akan be lan!sun!n#a a,a a Reuni '(P kelasku+ Ini mene!an!kan sekali+ Reuni '(P kelasku$ kelas Q*%$ kelasku dulu be sama I7an+ Ha i itu akhi n#a tiba+ 9i7ian men!a)asi hapeku dan upan#a ia ju!a ikut memba,a pesan da i Flo entina+ -)aa)$ jadi !a saba besok nih #a mau ketemu pujaan hati0 Ka#a apa #a dia seka an!0 Tambah !anten! atau tambah jelek0 Hehe++. 9i7ian meman! palin! ajin kalau meledekku+ Padahal sendi in#a ia pun belum pun#a pa,a + -kau itu kalau bi,a a jan!an semba an!anB 'udah ah$ aku mau pulan!+. (en!hinda i 9i7ian sejauh mun!kin adalah ju us #an! jitu+ Kalau tidak$ )ajahku pasti lan!sun! meme ah ka ena ia te us men!!odaku tentan! masa lalu+ DDD Reuni '(P kami diadakan di sebuah ka2e+ Flo entina sudah men!u us semuan#a da i sebulan sebelumn#a+ Ini pe tama kalin#a kami be temu kembali$ )alaupun ada bebe apa #an! tidak dapat hadi tapi aku san!at senan! bisa melihat )ajah*)ajah teman '(P*ku #an! dulu lu!u seka an! be!itu be ubah d astis+ /ia tidak ada+ Aku men,a i*,a i sosokn#a tapi sepe tin#a ia tidak hadi + Aku sedikit ke,e)a$ padahal ini kesempatanku untuk be etemu den!ann#a setelah sekian lama kita tidak be jumpa+ Apa #an! men!halan!in#a0 Apa dia te lalu sibuk den!an dunian#a0 Aku tidak in!in ambil pusin!+ A,a a euni kami pun be jalan den!an lan,a + Kami bena *bena menikmati suasana keak aban #an! te jalin malam itu+ Ta)a dan ,anda men!hiasi uan!an #an! sudah kami pesan+ (eskipun baha!ia$ aku tetap me asa ada #an! ku an!+ Aku in!in be temu den!ann#a+ Tapi kenapa dia men!abaikan a,a a euni #an! mempe temukan kami0 Apa dia tidak in!in be temu den!anku0 -'e7illa$ ada apa den!anmu0 Apa a,a an#a tidak men#enan!kan0. aku tidak sada te n#ata Flo entina mendekatiku dan be bi,a a den!anku+ -ah$ tidak++a,a an#a me iah sekali+ Aku suka+. Ha)abku a!ak sedikit kaku+ -ah$ aku tauB Kau pasti !elisah ka ena I7an tidak datan!+ 1etul$ bukan0 A#o men!aku saja+ Hehe. ,andan#a sambil men#en!!ol sikutku bebe apa kali ka ena aku tidak menja)abn#a+ /en!an te sipu aku men!atakann#a+ -i#a+ Apa kau tau men!apa ia tidak hadi 0. tan#aku se ius+ -dia+++. belum selesai Flo entina men#empu nakan kalimat pe kataann#a seseo an! menja)abn#a+ -aku disini+. Kata o an! itu+ -ah itu diaB I7an kau telat % jamB Apa kau tidak tau 9illa !elisah menun!!umu0B /asa kau tukan! telatB.o,eh Flo entina seketika itu ju!a saat ia melihat I7an sudah datan!+ -FloB U,apanmu be lebihan$ aku tidak se!elisah #an! kau katakan+ Kau$ tau0B. bantahku den!an ,epat+ Aku tidak mau I7an mela#an! ke an!kasa sedan!kan aku malu ka ena pe kataan Flo entina+ -sudahlah$ kalian !unakan momen ini untuk be bin,an!*bin,an!+ & tahun adalah )aktu #an! ,ukup lama untuk kalian be pisah+ Aku akan men!u us anak*anak #an! lainn#a+. Uja Flo entina #an! melempa kan handuk ke,il pada I7an lalu pe !i menin!!alkan kami di atap ka2e be dua+ Aku sun!!uh !u!up dan tidak tau mau mulai pembi,a aan da i mana+ Untun!lah I7an adalah o an! #an! asik$ jadi tanpa te lihat kikuk ia men!ajakku kembali ke masa dulu '(P+ (en!enan! semua #an! pe nah te jadi$ dan kelu,uan*kelu,uan kami ketika masih memakai se a!am putih bi u+ 'ebena n#a ada #an! in!in kutan#akan kepada I7an+ Aku men#impan

asa penasa an ini sejak lama+ Aku in!in men!etahui kebena ann#a+ Lalu aku pun membe anikan di i be tan#a pada laki*laki itu+ -kau in!at$ dulu saat '(P kau pe nah be pa,a an den!an seo an! kakak kelas kita0. -tentu+ Ada apa0. -ada seo an! kakak kelas #an! menel2onku )aktu itu$ dia menan#akan hubun!anku den!anmu+ /ia ju!a be tan#a apa aku suka padamu atau tidak+ Apa dia adalah pa,a mu0 Kakak kelas #an! sama den!an o an! #an! menel2onku0. -i#a++. -tapi kenapa dia be tan#a sepe ti itu kepadaku0 Apa kau men!atakan sesuatu kepadan#a0 Kalau ia suka padamu$ kenapa tidak lan!sun! men!atakann#a0. -bodoh+++apa kau sebodoh itu0. -a*apa maksudmu0. -aku men#ukaimu+ 'ejak dulu+++itu sebabn#a aku meminta dia menan#akann#a padamu$ tapi te n#ata kau han#a men!an!!apku seba!ai teman+ /an itu ju!a #an! membuatku jen!kel+ Aku dulu masih penuh den!an emosi+ 'etelah tau te n#ata kau men!an!!apku han#a seba!ai teman$ aku pun memutuskan untuk be pa,a an den!an kakak kelas itu dan menjauhimu+++. -a*apa0 K*kau men#ukaiku0 'ejak dulu0. -#a+ Aku minta maa2 ka na sudah men#akiti hatimu+ Aku men!hinda imu ka na aku in!in melupakanmu+ Tetapi$ sampai detik ini$ aku bahkan belum bisa men!hapus ba#an!mu da i 2iki anku+ Aku selalu be mimpi be temu den!anmu+ Aku in!in men!atakan pe asaanku padamu$ tapi aku tidak tau in2o apapun tentan!mu sampai Flo entina men!adakan euni ini+ Kau tau selama % bulan aku men#iapkan di i matan!*matan! untuk be ani men#atakan pe asaanku padamu+ Hehe. Aku memelukn#a+ (endekapn#a e at dan menan!is di pundakn#a+ Aku tidak men!i a euni ini akan san!at be kesan+ I7an #an! din!in dan ,uek men!un!kapkan selu uh pe asaann#a kepadaku+ & tahun penantianku selama ini tidak be akhi men#edihkan+ Aku tidak bisa be kata*kata aku san!at baha!ia malam itu+ (en!etahui bah)a ia ju!a men#ukaiku sun!!uh sebuah anu! ah+ Aku tidak akan melepaskanmu la!i I7an+ 'udah ,ukup masa*masa kelam dianta a kita+ 'eka an! #an! akan ada han#alah kebaha!iaan+ -aku ju!a men#ukaimu$ kau tau0B Tapi aku tidak men!atakann#a ka na kau te lalu ,uek jadi aku takut kau akan menolakku dulu+ Andai saja dulu aku tau kau ju!a men#ukaiku aku tidak ha us menun!!u selama ini bukan0. u,apku sambil tetap memeluk I7an+ I7an te ta)a dalam pelukanku+ 1e!itu indah dan membuatku tenan!+ -haha 9illa$ kau tidak be ubah+ Aku san!at men,intaimu+++tapi bia ba!aimanapun$ aku be s#uku ka na penantian kita tidak sia*sia+ Aku bena *bena be s#uku +++te imakasih Tuhan+. THE EN/

-salam kenal$ ini ,e pen kedua #an! aku ki im dan aku ha ap kalian men#ukain#a+ K itikan dan pujian pasti aku te ima den!an senan! hati+ /an untuk ,e pen -Lo7e That I 'hould Ha7e. ini$ aku be niat untuk membuat ,hapte keduan#a$ jadi aku membutuhkan dukun!an kalian+ Hika ban#ak #an! men!in!inkan ,hapte kedua da i ,e pen ini$ pasti aku akan membuatn#a se!e a+ Kalian bisa membe ikan sua a den!an ,a a men!komenta i ,e epenku di situs ini$ atau den!an mention ke t)itte *ku$ atau lan!sun! ki im e*mail tentun#a ke alam e*mailku+ Te imakasih semua+ I eall# need #ou suppo tB.

C eato 6 1ella /ann# Husti,e

T)itte 6 Gbellajusti,ee E*mail 6 aleKa+bella%8G#ahoo+,om Ce pen 1ella6 Kenan!an #an! Te lupakan *ENANTI 4IRI*U
5leh 6 Rahma)ati /e)i

Cinta adalah ketika kamu menitikkan air mata, tetapi kau masih peduli kepadanya. Ketika dia meninggalkanmu kau masih setia menunggunya. 'udah & tahun kujalani ha i*ha iku be sama dia+ 'uka$ duka$ ,anda ta)a dan tan!is aku slalu be saman#a+ Ha is adalah sosok #an! san!at be ha !a ba!iku dan tak bisa te !antikan+ /ia slalu menja!a$ men,intai dan men#an#an!iku sepenuh hati dan slalu menemaniku den!an sen#uman manisn#a itu+ /ia slalu ada untukku$ kapanpun dan dimanapun aku be ada+ Ha is adalah sosok #an! ulet$ ajin dan ,e das+ Tidak he an dia mendapatkan beasis)a di lua ne!e i+ Ha is memilih Ame ika 'e ikat seba!ai tempat untuk melanjutkan studin#a+ (au tidak mau Ha is akan menin!!alkan aku sendi i den!an ,inta kita be dua+ Aku tidak bisa sese in! la!i melihat sen#umann#a #an! biasa men!hiasi setiap )aktuku+ Ha i ini adalah )aktu kebe an!katan Ha is+ /isinilah keutuhan dan kekuatan ,inta kami di uji+ Waktu dan ja ak akan menjadi saksi+ /i dalam taksi aku men!anta kan Ha is ke banda a+ Aku han#a te diam membisu+ Pe asaan sedih dan takut men!hantuiku+ 'elama ini aku tak pe nah jauh sama dia namun aku ha us di pisahkan oleh uan! dan )aktu+ /etik*detik pe pisahan sudah semakin dekat+ Aku tak dapat membendun! ai mataku dan pe asaanku menjadi tidak menentu+ Aku #akin Ha is ju!a me asakan hal #an! sama+ /en!an kehan!atann#a dia menenan!kan$men!uatkanku a!a dapat mene ima semua ken#ataan ini+ /an ju!a dia men#akinkanku bah)a ja ak dan )aktu bukanlah masalah$ melainkan kesetian ,inta dianta a kami be dua #an! ha us tetap kokoh dan kuat+ -1e janjilah untukku bah)a kau akan setia menja!a ,inta kita ini+.U,ap Ha is sambil men!usap ai mataku #an! sejak pe jalanan tadi tidak be henti+ -Aku janji$ dan aku akan setia menun!!umu+.U,apku sin!kat sambil memelukn#a+ /an tan!isku pe,ah+ 'emua te asa be at$ seakan ini tak adil ba!i kami be dua+ /i belain#a ambutku se a#a a!a aku tetap tenan! dan te!a + Ia pun men!!en!!am kedua tan!anku dan menatapku dan be kata 6 -Aku janji akan menja!a semua ini$ dan aku akan kembali sepe ti seka an! ini dan memba)a kembali ,inta kita be dua+.Kata Ha is padaku+ 'ejenak kami be dua diam$ membia kan hati kami be bi,a a+ Pe lahan aku mulai melepaskan !en!!amann#a dan dike,upn#a kenin!ku den!an penuh ,inta olehn#a+ -I Lo7e #ou.$. I lo7e #ou too.+ Kata sin!kat #an! han#a dapat me)akili semua

pe asaan kami be dua+ /ia pun melan!kah dan mulai menin!!alkanku+ 'epanjan! pe jalanan pulan! aku han#a diam membisu dan sesekali ai mataku be linan!+ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD444444333333DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Waktu be !uli den!an ,epatn#a+ Tak te asa sudah % tahun U bulan$ hubun!an kami be jalan den!an baik tanpa ada intan!an+ Han#a saja pe asaan indu #an! slalu men#iksa hati ini+ Tapi tidak sama haln#a den!an Ha is tak tahu men!apa suatu ha i ia men#u uhku untuk melupakann#a dan men,a i pen!!antin#a+ 'ebena n#a tak ada masalah dianta a kami be dua+ Ia men#u uhku men,a i pen!!antin#a ka ena takut kalau aku kesepian dan te n#ata ia telah memba!i ,intan#a den!an teman kuliahn#a di Ne!e i Paman 'am itu+ -Ra$ maa2in aku telah memba!i ,intaku kepada o an! lain dan tolon! lupakan aku ka ena aku telah men!khianatimu+.U,ap Ha is di tel2on+ Aku tak dapat be kata$ hati sakit te i is oleh luka #an! ia be i padaku+ Ha is #an! aku kenal dulu kini telah be ubah+ Ha is dulu san!at sa#an! dan slalu menja!aku tidak pe nah membuat hatiku sakit$ kini ia telah be beda+ 'eka an! aku be di i tanpa pe!an!an dan aku be sanda tanpa sanda an+ Waktu te us be lalu$ tidak ada sama sekali kaba da i Ha is+ 'emenjak pe n#ataan itu ia tidak mau la!i menden!a kan kata*kataku la!i dan tak pe nah la!i ia menja)ab sms$ e*mail bahkan pesan di 2a,ebook+ Aku me asa san!at sedih dan ke,e)a+ Aku sama sekali tidak bisa melupakann#a da i kehidupanku+ /an aku menin!!alkan pesan te akhi di e*mailn#a 6 - Ris$ ,intaku padamu tidak akan pe nah be ubah dan aku akan setia menun!!umu sampai saat ini dan jika nanti meman! kau bukan milikku ba u aku akan ela melepaskanmu untuk baha!iamu+ 'etelah itu kuputuskan untuk tidak men!!an!!un#a dan men!hubun!i dia la!i )alau ada asa ke induaan di hati ini+ Aku sibukkan di iku a!a dapat sejenak melupakan Ha is+ 1an#ak teman ,o)okku #an! mendekatiku namun sosok Ha is sulit di!antikan oleh o an! lain+ Waktu te us be puta tanpa ku sada i sudah R tahun aku telah be pisah den!ann#a+ Aku !elisah in!in sekali ku menden!a sua an#a$ melihat sen#uman dan men!etahui kaba be itan#a+ Kapan dia akan kembali kepadaku dan apa ia masih be hubun!an den!an !adis itu 0 Entahlah aku tak dapat be buat ban#ak$ #an! han#a dapat ku lakukan han#alah setia menun!!un#a+ /an suatu ha i tiba*tiba:+ -/ eettt:++d eettt:+.Hpku bo de in! tanda sms masuk+ Kubuka pe lahan membuka pesan itu dan te n#ata itu sms da i Ha is+ In!in asan#a ku menan!is dan kuba,a ulan! pesan itu baik*baik untuk men#akinkan+ Aku me asa sepe ti be mimpi+ -Ra:++ Apa kaba ++.sms sin!kat Ha is+

Rasan#a ku in!in be te iak pada dunia a!a dunia tahu aku san!at baha!ia+ /an ,epat ku membalas sms itu+ -Ris: aku baik*baik ajha+ Kamu ba!aimana 0 Kapan pulan! 0 Aku kan!en ban!et sama kamu+ Aku akan tetap menun!!umu sampai kamu pulan!+ Ku tun!!u balasan da in#a$ namun ia tak membalas+ Aku kian !elisah dan ai mata selalu men!u ai semua pe asaan #an! ku asakan+ Hin!!a suatu ha i ku membe anikan di i untuk menel2onn#a+ Aku sudah be tekad untuk mendapat semua penjelasan da in#a+ -Ris++. Han#a kata itu #an! te u,ap da i bibi ku+ -Ra$ maa2in aku$ ka ena aku sudah men!khiatimu dan men!han,u kan ,inta kita be dua+ (aa2in aku+.U,ap Ha is padaku+ Kata*kata itu membuatku te ha u dan meneteskan ai mata+ Hin!!a ku tidak bisa be kata* kata+ -/an satu hal la!i sa#an!: aku sudah tidak be sama !adis #an! aku pilih itu+ /ia malah balik men!khianatiku dan pe !i be sama laki*laki lain+ Hadi$ seka an! aku ba u me asakan hal #an! sama )aktu aku memutuskanmu dulu+ (aa2in aku$ mun!kin ini sudah te lambat+. Uja n#a+ -Ris++ aku masih sepe ti dulu #an! masih setia menun!!umu dan tidak ada #an! bisa men!!antikanmu+.Kataku+ 'ejak saat itu kuputuskan untuk menjalin la!i hubun!an ,inta be saman#a #an! dulu pe nah kandas di ten!ah jalan+ /an dia be janji tidak akan menin!!alkanku la!i+ Aku san!at senan! dan me asa baha!ia+ Tin!!al R bulan la!i kedatan!an Ha is dan kami be dua akan melan!sun!kan pe nikahan+ Akhi n#a penantianku be buah manis+ Pe nikahan 0 menikah den!an o an! #an! ku,intai+ Rasan#a sepe ti mimpi+ Ha i ini adalah ha i kepulan!an Ha is da i Ame ika 'e ikat+ Aku dan kedua o an! tua se ta adik Ha is menuju banda a untuk men#ambut kedatan!an Ha is+ 'ebelum be an!kat Ha is sempat smsan sama aku+ -;ank: aku senan! akhi n#a aku bisa pulan! dan bisa melihatmu la!i jika di be i kesempatan$ aku ,inta kamu+.U,ap Ha is menutup hpn#a ka ena pesa)at akan lepas landas+ Pe asaan !embi a menjadi duka dimana saat petu!as banda a membe itahukan pesa)at pene ban!an A'*INA din#atakan hilan!+ Te iak tan!is memenuhi uan! tun!!u+ Aku sontak ka!et ka ena itu adalah pesa)at #an! ditumpan!i Ha is+ Aku tak dapat membendun! ai mataku$ badanku lemas ba!ai di samba peti dan aku tak sada kan di i+ 'aat ku siuman te n#ata aku sudah ada di umah sakit+ Aku han#a dapat me atapi kejadian ini

-;a Tuhan$ men!apa kau buat aku be!ini 0 /an men!apa kau ambil dia da i sisiku 0 Kenapa bukan aku saja 0.U,apku sambil menan!is+ Ibu dan adik Ha is memelukku a!a aku bisa tenan! dan tabah mene ima semua ini+ 'udah % min!!u ban!kai pesa)at #an! ditumpan!i belum ditemukan sampai seka an!+ Hal itu membuatku tidak mampu men!hadapi semua ini se asa aku in!in men!akhi i hidup ini+ Apa aku bias hidup tanpamu 0 Tak pe nah te 2iki olehku kau akan pe !i tin!!alkan ku sendi i+ 'emua tin!!al kenan!an #an! han#a bisa ku kenan!+ Aku be ha ap mudah*mudahan kau tenan! di sana+ -'elamat Halan Kasihku Ha is$ aku #akin kau baha!ia di sana+.

Tamat

Penulis 6 Rahma)ati / 'ekolah 6 '(P N <R(anok)a i E*mail 6 de)#L%CCTG#ahoo+,om F1 6 Rahma)ati /e)i (otto 6 Tidak ada hal #an! tidak mun!kin di dunia ini+ *$nco%a Tin..alkan !ayan.mu
5leh6 Fatku #ati (alam itu adalah malam pe !antian tahun$ atau #an! lebih dikenal den!an istilah tahun ba u$$ eu2o ia ,antikn#a kemban! api mulai te asa di menit*menit pe !antian tahun+ Tidak ban#ak #an! aku bisa lakukan di malam itu+ 'epe ti put i di ne! i don!en! #an! te ku un! dalam kha#alan*kha#alan indah+ Untuk ikut be nostal!ia di malam tahun ba u be sama teman*teman semasa '(A pun aku tak dapat iAin da i san! bunda+ Untuk hal sepe ti ini mamah selalu pun#a dua alasan+ Alasan pe tama$ aku masih selalu di an!!ap anak ke,il+

-nah lhoooo$$$ aku kan udah umu >< tahun mah$ semeste U lhoo aku$ sekita dua tahun la!i ins#aallah aku lulus kuliah$ !umamku dalam hati.+ Alasan kedua$ suasana malam di kota san!at tidak baik$ pe !aulan di sana bahkan tidak pe nah men!enal atu an+ -Hmmp$$ #a ampuunn ini kan masih kota 'e an! mah bukan Haka ta$$ toh aku ju!a bukan kelu#u an sendi i #an! !! jelas$ tapi sama temen*temen #an! seba!ian besa udah mamah kenal den!an san!at baik$ ja)abku pelan.+ -i#ah mamah tahu$ tapi mamah #akin kamu paham betul makna da i alasan*alasan mamah$ ja)ab mamah den!an bijak.+ Aku tidak bisa mendesak mamah untuk membe ikan iAin$ aku takut mamah akan sedih bila ada bantahan di ten!ah pe hatiann#a$ aku tahu semua kekha)ati ann#a semata*mata ka ena in!in melindun!i dan menja!aku+ 'epenin!!aln#a a#ah bebe apa tahun silam$ mamah meman! be ubah jadi o7e p otekti2$ untuk sebuah keselamatan anak*anakn#a beliau lebih ela di hujat ban#ak o an! da ipada akan ada apa*apa nanti+ /i umah meman! tak ada lelaki de)asa #an! bisa bena *bena melindun!iku$ kedua kakak p iaku telah menikah dan tin!!al be sama kelua !a ke,iln#a masin!*masin!$ di umah han#a ada aku$ mamah dan kakak )anitaku den!an pe bedaan usia R tahun+ Hadi )aja saja bila mamah me asa memiliki tan!!un!ja)ab #an! san!at lebih+ jika te jadi apa*apa den!an put in#a$ ia akan me asa san!at be dosa+ 5leh ka enan#a$ sebelum hal itu te jadi$ beliau lebih memilih untuk menja!aku den!an ,a an#a+ /i ten!an pe bin,an!an itu$$ mamah memetikkan ibu ja i dan ja i ten!ahn#a$ pe tanda membe ikan ide+ -hmmmp$$ untuk men!habiskan malam tahun ba u$ !imana kalo kamu ikut a,a a mamah. usul mamah+ -A,a a apa mah0E tan#aku+ -kamu ikut mamah pen!ajian di pendopo kanto 1upati$ 'e an!++ !imana00. tan#a mamah+ /en!an spontan aku men!an!kat sebelah alisku$ -hmmp$ #a udah deh aku mau$ da ipada di umah$ pastin#a nanti aku akan bena *bena jadi !adis di ne! i don!en! #an! me indukan dunia lua $. ja)abku den!an eksp esi seadan#a+

-Nahh !itu dooon!$ ini ba u naman#a anak mamah$. u,ap mamah sambil men,ium kenin!ku+ /alam pe jalanan menuju kanto bupati$ mataku te asa disu!uhkan den!an pemandan!an indah tahun ba u+ 1an#ak sekali penjual dadakan #an! men,oba pe untun!ann#a di malam ini$$ den!an men,oba be jualan pe nak*pe nik dan makanan khas tahun ba u+ Pa a penjual te ompet$ petasan$ kemban! api$ dan balon be jeje mena)a kan ba an! da!an!ann#a+ 1ahkan ka ena ma akn#a penjual$ pa a konsumen te lihat dibuat bin!un! untuk membelin#a+ Asap ja!un! baka pun seolah men!!oda pa a penikmat tahun ba u untuk sekeda men,i,ipin#a+ /an #an! tak kalah mena ik$$ ada pasa malam di Alun*alun kota 'e an!$ te lihat sesak$ o an!*o an! men,oba men!hibu di in#a den!an sekeda be belanja$ menikmati )ahana pe mainan atau makan be sama den!an san! kekasih hati+ -5ohh tidak$ sepe tin#a malam ini meman! tak ada pan!e an menjemputkuku$ huu22tt jadi me asa sedikit ,embu u den!an me eka$ u,apku li ih sambil memon#on!kan bibi .+ -tapi aku tetap be s#uku masih dibe i kesempatan untuk bisa melihat pemandan!an seelok ini$$ semo!a nikmat sehat*(u #an! tak te ki a ban#akn#a ini$ selalu menjadikanku untuk tetap be s#uku $ u,apku dalam hati den!an mimik takjub.+ /an te n#ata di pendopo kanto bupati pun tak kalah sesak$$ pa a jamaah be lomba*lomba untuk menempati posisi te depan$ katan#a akan ada pen#an#i lokal 1anten #an! pe nah melan!lan! buana di stasiun T9 s)asta$ p esente #an! ,ukup te kenal di a,a a dak)ah$ ju!a ustadA #an! ,ukup membumi di 1anten dan hibu an lainn#a #an! tak kalah mena ik+ Anehn#a$$ di ten!ah a,a a ini be lan!sun!$$ tiba*tiba aku te in!at seba!ian kenan!an masa laluku++ Aku sepe ti o an! den!an a!a #an! te tin!!al di pendopo$ sementa a piki an dan n#a)aku be kunjun! menjelajah kembali ke masa lalu+ /ia$$ p ia itu+++ p ia #an! ba u > tahun lalu ku kenal+ Tampan$ baik dan de)asa$$ Ia adalah mantan kekasihku+ %<< ha i be sama$$ te n#ata ,ukup untuk membuatn#a be ka at dalam in!atanku + Aku tak pe nah tahu$ kenapa hin!!a kini ia masih ,ukup be a ti untuk hidupku+ Kami sama*sama men!akui bah)a kami masih salin! me indukan satu sama lain+ Ketemu$ jalan dan makan ba en! adalah hal #an! biasa kami lakukan untuk sekeda men!obati indu itu+ Kadan! ia masih suka men!i imiku pesan sin!kat #an! manis$$ hin!!a aku me asa aku adalah )anita te baha!ia di dunia+ Ini adalah salah satu pesan sin!katn#a+ -tak apa$ kalau kamu masih malu untuk bilan! sa#an! kembali$ tapi #an! pentin! hatimu masih te simpan indah dalam hatiku. Heiii p ia #an! menjadi mantan kekasihku$$ tahukah kamu$$ aku malah sepe ti )anita !ila ketika memba,a pesan sin!katmu itu$ lon,at*lon,at baha!ia la#akn#a anak ke,il #an! mendapatkan hadiah balon$ dan sen#um*sen#um sendi i sepe ti pen!huni R'H #an! mela ikan di i+ /an tahukah kamu$$ Itu adalah pe tanda baha!ian#a aku ketika ku tahu kau masih memiliki asa #an! sama+ Huju $$$ hin!!a kini aku masih men#a#an!imu$ aku tak pe nah mampu untuk men!!antikan namamu den!an nama #an! lain+ 1ahkan aku lebih memilih untuk menolak ,inta U p ia lain$

da ipada men!hapus namamu+ Aku tahu U p ia itu ke,e)a ka enaku$ tapi aku tak dapat membohon!i pe asaanku bah)a kamu masih ,ukup be a ti untuk hidupku+ Hika kamu iAinkan$$ asan#a aku in!in kembali menjadi satu*satun#a )anitamu++ malam ini aku bukan sepe ti jamaah #an! khusu menden!a kan tausi#ah di tempat pen!ajian++ tapi aku sepe ti menjadi tokoh utama di sinet on Lo on! Waktu$ a,a a amadhan semasa aku '(P+ /i lo on! )aktu ini aku seolah diki imkanku ke ,e ita ,inta masa lalu++ ;a bena kamu meman! masa laluku$$ tapi aku in!in kamu menjadi teman masa depanku$$ be sama dalam sisa hidupku sampai Tuhan akan meman!!il kita nanti+ Aku ,ukup baha!ia den!an semua itu$$ tapi entah aku me asa kini kamu be beda++ kamu tak la!i be sikap semanis bebe apa )aktu #an! lalu++ Tak ada la!i kata a#uan$$ tak ada la!i kalimat !ombalan dan tak ada la!i u,apan manis bah)a kamu masih men#a#an!iku seba!ai mantan kekasihmu+ Piki anku te ban! hin!!a ke a)an! men,oba mene ka apa #an! sedan! te jadi den!anmu$$ ban#ak te kaan #an! bisa men!!alaui hatiku malam itu++ /a i mulai$ sepe tin#a kamu sedan! men#ukai )anita lain$$ men,oba menjadikanku han#a ,inta masa lalu$$ kamu tidak la!i men#a#an!iku$$ dan #an! palin! bisa buatku sedikit tenan! adalah semo!a kamu meman! han#a sedan! sibuk men#elesaikan tu!as akhi mu Isk ipsiJ$ bukan ka ena kau te jebak ,inta den!an )anita lain+ Entahlah$$ eu2o ia tahun ba u itu tak lantas mebuat hatiku ian!++ Ada ke!alauan #an! buatku me asa tak n#aman$$ di ten!ah amain#a pendopo 'e an!$$ aku malah be piki untuk men!i imimu puisi un!kapan hati 7ia sms$$ Ini adalah puisi #an! ku ki imkan di ten!ah ke!alauan #an! men!himpit hatiku$$ sebena n#a den!an puisi ini aku men!ha apkan kamu membalasn#a den!an kata #an! sama indahn#a dan tentun#a bisa buat hatiku tak se!alau ini+ Aku tak pe nah tahu Aku tak pe nah tahu$$ Kenapa hin!!a kini kau masih ,ukup be a ti untuk hidupku Ada asa #an! be beda ketika ku men!in!atmu Tak sama den!an ketika ku men!in!at #an! lain Aku bahkan tak pe nah tahu$$ kenapa Tuhan s?lalu hadi kan ba#an!mu di piki anku Aku tak pe nah sekalipun be usaha tuk men!in!atmu$$ Tapi sepe tin#a Tuhan tahu bah)a kau masih dihatiku Rasa ini tak ubahn#a embulan #an! selalu nampak be sina $$ Indah$$ dan mempesona++ Aku tak pe nah mampu tuk menin!!alkanmu jauh da i piki anku$$ 'epe tin#a aku mulai men,intaimu kembali++ Pe ,a#alah$$ Aku men,intaimu den!an hati /en!an hati #an! tak bisa ku sematkan pada lelaki selainmu /an aku men#a#an!imu den!an nada /en!an nada #an! tak bisa ku ha monikan pada #an! lain$$$ Pe nah ku,oba tuk lupakanmu$$ (elempa ba#an!mu hin!!a lan!it ke tujuh$$ Tapi n#atan#a$$ aku tak pe nah mampu untuk tak men!in!atmu++ Entah$$ 'epe tin#a kau masih be ka at untuk hatiku++

Tin!*tin!*tin! Itanda pesan masukJ$$ itu pe tanda bah)a sms #an! ku ki im telah sampai ke ponseln#a dan mun!kin sedan! diba,a+ -Allhamdulillah puisiku telah sampai ke ponseln#a$$ semo!a akan ada balasan #an! nantin#a tak membuat ku ke,e)a$$ u,apku dalam hati.+ 1e menit*menit ku tun!!u$$ dan seka an! menit tak la!i seba!ai menit$$ aku menun!!un#a hin!!a be jam*jam+ -huuuu2222ttthh$$$ sepe tin#a meman! bena aku tak la!i be a ti buatmu$$ mun!kin meman! kamu sedan! te jebak den!an ,inta #an! lain$$ u,apku li ih men,oba mene ima ken#ataan.+ Aku be usaha men!uatkan di iku sendi i atas asa ke,e)a #an! kini tak la!i klise+ .#ahhhh$$$ sepe tin#a aku meman! ha us bena *bena melupakanmu$$ melempa ba#an!n#a jauh*jauh hin!!a lan!it ke tujuh$$ u,apku li ih seolah te tusuk sembilu.+ Aku meman! tak tahu$$ adam da i sisi mana #an! akan Tuhan pilihkan untukku++ 'epe ti apa$$ dan ba!aimana ia$$ tak ada #an! tahu untuk masa depan++ (un!kin bena kau meman! han#a ada di masa laluku++ Hika meman! Tuhan tak takdi kan kita be sama$ setidakn#a aku pe nah mele)ati %<< ha i baha!ia be samamu dan jika Tuhan akan men!hapusmu da i in!atanku$$ itu ka ena Tuhan akan men!!antikanmu den!an adam #an! lebih baik++ Ik a ku$$ akan ku ,oba tuk tin!!alkanmu dalam masa laluku$ tak ban#ak #an! bisa ku lakukan+ Tapi pastilah akan ku ,oba$$ seindah apapun dulu kamu dimataku semo!a kamu ju!a akan nampak indah dimata )anita selainku+ Ku akui$$ salah itu meman! ada padaku$$ kalau saja aku tak pe nah melakukan hal bodoh #an! mun!kin melukai pe asaanmu$ mun!kin hin!!a kini kita masih be dua$$ be dua memban!un istana ,inta di hati kita++ Tapi bia kanlah$$ bia kan itu han#a menjadi kenan!an di masa lalu++ Huju $$ hin!!a kini sa#an! itu meman! masih ada untukmu$$ tapi akan ku ,oba elakan asa itu pupus be sama san! )aktu++ Aku #akin$$ Tuhan t?lah miliki en,ana #an! indah untukku$$ dan ba an!kali untukmu++++ La!i*la!i aku ha us katakan ini pada ,inta #an! tak la!i be sahabat$$ -AKU AKAN (ENC51A UNTUK (ENINGGALKAN(U /ALA( (A'A LALUKU.+++ Aku te amat #akin bah)a Tuhan tidak akan men!ambil sesuatupun da i makhlukn#a$ ke,uali /ia akan men!!antin#a den!an sesuatu #an! lebih baik++ DDDDD Pe sonal /ata N P o2il Penulis

Nama 6 Fatku #ati Pan!!ilan6 I2at TTL 6 'e an!$ %U Huli %CC% (otto 6 1aha!ia adalah hak semua o an!$$ ma i jemput baha!ia itu+++ Alamat 6 Hln+ Cipta#asa KpN/s+ Linduk t <T R) <% ke,amatan Pontan!$ 'e an!*1anten+ Peke jaan 6 (ahasis)i Hobi 6 (e an!kai kata*kata puitis$ (enden!a kan musik$ be sepeda$ t a7ellin!+ (inat 6 (enjadi seo an! penulis #an! ka #an#a bisa diba,a ban#ak o an!$ menjadi tena!a pendidik$ se ta menjadi )anita sukses dunia dan akhi at+ E*mail 6 siibun!sui2atG#ahoo+,o+id Fa,ebook 6 I2atLC%G#ahoo+,om atau I2at sii p in,essbun!su T)itte 6 GI2at'iip in,ess

Miracle of love
5leh6 @o a thalib -Kate$ men!apa kau tidak memakan sand&ichmu0. tan#a AleKa sambil menopan! da!u+ Kate menatap AleKa tak be !ai ah$ lalu te sen#um tipis+ AleKa men!an!kat alis$ lalu be !umam tak jelas$ -Whate7e .+ -Hone#BBB. pan!!il seo an! ,o)ok da i kejauhan+ AleKa men,a i sumbe sua a$ dan mendapati Hames 'had#$ pa,a Kate #an! saat itu sedan! be jalan men!hampi i meja me eka+ AleKa te sen#um$ dan Hames membalas sen#umn#a+ -Hadi$ ada apa den!anmu Kate0. tan#a Hames lembut$ sambil mena ik ku si dan duduk+ Kate men!!elen!$ -Tidak ada.+ -Kau #akin0.$ Kate men!an!!uk+ Hames menatap AleKa$ seolah minta penjelasan$ ada apa den!an Katenya5 Tapi$ AleKa men!an!kat bahu+ -Kau tidak bisa bilan! Mtidak ada apa*apa?$ jika )ajahmu sepe ti itu+. Hames sen!aja menekankan kalimat Mtidak ada apa*apa?+ AleKa #an! melihat Hames dan Kate han#a te sen#um+ -Aku han#a lelah++. akhi n#a$ Kate an!kat bi,a a+ -Kalau be!itu$ kau pe lu isti ahat+ Kau mau makan sand&ichmu dulu$ atau aku lan!sun! kita lan!sun! pulan! ke apa tement0. uja Hames sambil be anjak da i dudukn#a+ -Aku tak in!in makan apapun+. Kate menatap Hames malas+ -5ke$ tapi kau ha us makan sesuatu di apa tementmu$ atau aku akan memaksamu untuk makan+ A#o Kate$ kita pulan!. u,ap Hames sambil men!!anden! tan!an Kate+ -Aku dan Kate duluan$ LeK. pamit Hames+ -;a$ hati*hati. AleKa be kata li ih$ lalu ia me apikan ambutn#a$ dan ju!a be anjak pe !i+ 'aat ini$ AleKa sedan! be ada di /eli,io Ca2e+ /ia sedan! men!aduk jus je ukn#a+ /ia tidak pe nah men#ukai bi $ )iski atau sema,amn#a+ (enu utn#a$ seseo an! tidak ha us minum bi a!a te lihat de)asa+ -Kau AleKa0. u,ap seseo an! den!an tiba*tiba sambil menepuk bahun#a pelan+ Kate menoleh$ dan mendapati seo an! ,o)ok den!an ambut pi an! be antakan sedan! te sen#um leba + /ia men,oba menebak ,o)ok didepann#a+ Tapi$ dia tak mendapati ja)abann#a+ -(eman!n#a$ kau siapa0. akhi n#a$ Kate be sua a+ -;a ampun KateB Kau tidak mun!kin melupakan sahabat ke,ilmu #an! be janji akan menemuimu be!itu kau kembali da i Pa is kan0. -5h (# GodB Kau /#lan0. mata bi u AleKa be bina + Co)ok di depann#a te ta)a$ lalu mena ik ku si dan duduk di hadapan AleKa+ -Kau apa kaba 0. tan#a /#lan+ -1aik$ kau ba!aimana0 Kau mau pesan sesuatu0. -Aku me asa lebih baik setelah be temu den!anmu+ Aku sudah ,ukup ken#an! melihatmu+. -1ena kah0. -Kau tahu$ aku selalu mempun#ai ene !i lebih jika melihatmu+. AleKa te sipu+ -Kau selalu sepe ti itu+++. /#lan te sen#um leba + -AleK$ aku den!a kamu akan pindah0 1ena kah0. /#lan ke,il be tan#a pada AleKa ke,il+ 'aat itu$ umu me eka Q tahun+ AleKa ke,il te diam sebenta $ lalu men!an!!uk pelan+ (atan#a te lihat sedih+ -Hadi$ aku tak akan be temu den!an kamu la!i0. -Padahal$ AleK in!in selalu be sama /#lan+.

-/en!a LeK$ apapun #an! te jadi$ saat kau kembali la!i kesini$ aku akan menemuimu+ Aku janji+ Ka ena$ aku men#ukaimu+ /an aku janji aku han#a akan menikah den!anmu+ (aukah kau be janji han#a akan menikah den!anku0. /#lan be kata malu*malu+ -AleK ju!a suka /#lan+ AleK janji han#a akan menikah den!an /#lan+. U,ap AleKa sambil men!aitkan ja i kelin!kin!n#a den!an kelin!kin! /#lan+ AleKa dan /#lan sama*sama te sen#um+ -Kau seka an! tin!!al dimana0. tan#a AleKa$ masih di /eli,io Ca2e+ -'etelah kau pe !i$ aku pindah ke Ne) ;o k. -1isa aku minta alamatmu0. -Untuk apa0. -Kalau*kalau suatu saat aku membutuhkan tumpan!an ketika di Ne) ;o k+ Aku tidak pe lu epot* epot men#e)a apa temen kan0. /#lan te ta)a$ lalu membe ikan se,a ik ke tas #an! be tuliskan alamatn#a+ -Te imakasih+. -;a$ sama*sama+ Ehm$ LeK$ apakah kau pe nah be ken,an den!an seo an! p ia0. -Tidak$ aku tidak mun!kin be ken,an den!an seo an! p ia$ ketika aku masih mempun#ai janji han#a akan menikah den!an seseo an!+. AleKa te ta)a+ -1a!us$ ka ena akupun tidak pe nah ken,an den!an !adis manapun+ Aku masih menun!!u seseo an! #an! akan kembali da i Pa is+. Kali ini$ /#lan te sen#um+ -Halo KateB. u,ap AleKa ditelepon -HiB Ada apa0. -Apa kau sudah baikan0. -Aku tidak apa*apa+. -Tapi$ kau lelah+. -Tidak la!i+ ba!aimana mun!kin$ Hames memaksaku untuk be isti ahat$ dan dia tak membia kanku pe !i kemanapun+. -/ia sa#an! padamu+. -;a$ aku tahu+. -Apa dia sedan! be samamu0. -;a$ dan dia sedan! men!a)asiku+ Kau mau be bi,a a den!ann#a0. -Tidak pe lu+. -Hadi$ kenapa kau meneleponku0. -Aku be temu den!an /#lan+. -Kapan0. -'aat aku sedan! di /eli,io Ca2e+ /an aku ba u saja pulan! da i sana+. -/#lan itu siapa0. -'ahabat ke,ilku #an! pe nah be janji akan menemuiku saat aku kembali da i Pa is+. -5h #a0. -'aat ke,il dulu$ dia ju!a be janji han#a akan menikah den!anku+. -/ia manis+. -;a$ be!itulah+. -AleK$ sampai kapan kau akan menelepon Kate0. u,ap Hames di telepon+ AleKa te ta)a+ -5ke$ oke Hames+ Aku tak akan men!!an!!umu+ Ni!ht+. AleKa memutuskan sambun!an telepon+ -Hmm+++ jadi$ /#lan #an! membuatmu tak be ken,an0 Ka ena kau sudah janji den!ann#a0. tan#a Kate+ 'aat itu AleKa sedan! be kunjun! ke apa tement Kate+ -;a$ be!itulah+.

-Kuki a kau tidak no mal+. 'ambun! Hames+ -Hames$ ini u usan )anita+ Kau tidak pe lu men!atakan pendapatmu+. AleKa be kata tajam+ Hames te ta)a+ -5ke$ oke sebaikn#a aku men!hinda imu+ Kalau tidak$ mun!kin kau akan memakanku+. Hames be kata men!ejek+ AleKa men!ambil bantal$ lalu melempa kann#a pada Hames+ Hames te ta)a+ -'udahlah LeK$ Hames meman! suka sepe ti itu+ /ia akan senan! kalau melihatmu ma ah*ma ah+. U,ap Kate+ -5ke$ oke+. -(un!kin$ kapan*kapan aku bisa be kenalan den!an /#lan0. -;eah$ tentu+. 4ua %ulan k$mudian.... -AleK$ kau sedan! dimana0. tan#a Kate ditelepon+ -/i taman$ depan apa tement+. -/en!an siapa0. -Kau tahu ja)abann#a+. -/#lan0. -;eah$ bena + Ham T malam$ dia mendatan!i apa tementku dan men!ajakku duduk* duduk di ban!ku taman+. -Aku akan men#usulmu+ Kau ha us men!enalkan /#lan padaku+. -Tentu$ Kau be sama Hames0. -;a$ dan kita akan ken,an !anda+. -Kate$ aku belum esmi be ken,an den!ann#a+. -Tapi$ dia be janji akan menikahimu$ dan itu lebih da i sekeda ken,an+. Lalu$ Kate memutuskan telepon+ AleKa menatap ponseln#a kesal+ -'iapa LeK0.tan#a /#lan+ -Kate$ temanku+. /eberapa menit kemudian(((( -AleK$ apa kau saat ini be sama /#lan0. -;eah$ ada apa0 Kau dimana0. -Tidak ada apa*apa+ Kau #akin sedan! be sama /#lan0. -;akin$ Kaaatee$ kau belum menja)ab pe tan#aanku$ kau dimana0. -Aku sudah di taman$ dan aku sudah melihatmu+ 'ebenta la!i$ aku akan men#usulmu+ Apakah /#lan duduk disebelahmu0. -;a ampun Kate$ ha uskah aku men!upload 2oton#a #an! sedan! duduk disebelahku0. -Tidak$ tidak pe lu+. Lalu$ Kate memutuskan sambunn!an+ -'iapa0. tan#a /#lan la!i+ -Kate+. -Apakah dia akan menemuimu0. -Tentu$ bukan han#a menemuiku$ ju!a menemuimu+ /ia bilan!$ dia in!in be kenalan den!anmu+. -TidakB /en!a kan aku AleKa$ kau in!at janjiku dulu0. -Hanji apa0. -Hanjiku menikahimu. -;a$ aku in!at+. -Aku akan tetap menikahimu$ apapun #an! te jadi+ Walau ha us dalam ji)a #an! be beda+. (ata /#lan te lihat sedih -(aksudmu0. -1e janjilah$ kau akan menun!!uku0.+ AleKa men!an!!uk+

-'ampai jumpa AleKa$ aku men,intaimu+. /#lan be kata sambil men,ium kenin! AleKa$ lalu be la i pe !i+ -Aku ju!a men,intaimu+. U,ap AleKa li ih+ /ia te menun!$ ,iuman /#lan di kenin!n#a te asa din!in+ -AleKBB.+ AleKa menoleh$ dan mendapati Kate dan Hames sedan! be !e!as kea ahn#a+ -(ana /#lan0. tan#a Hames$ be!itu dia sampai di depan AleKa+ -/ia pe !i$ dan sebelumn#a dia men!atak sesuatu #an! aneh+. -Apa0. tan#a Kate dan Hames be samaan+ -Katan#a$ dia akan tetap menikahiku$ )alau dalam ji)a #an! be beda$ apa maksudn#a0. -(mm+++ sebena n#a$ saat aku meneleponmu tadi+ Aku han#a melihatmu sendi i$ tanpa /#lan+ (akan#a$ aku be tan#a padamu$ apakah /#lan sedan! duduk be samamu0. -1ena kah0 Apa kalian tidak bohon!0. -TidakBB. u,ap Kate dan Hames la!i* la!i be samaan+ -Hadi$ kalian han#a melihatku duduk sendi ian disini0. -;eah$ kau tahu ja)abann#a+. U,ap Kate+ -Hadi$ maksudmu$ /#lan han#a bisa dilihat olehku0. -(un!kin+. 'ahut Hames+ -'o$ /#lan itu apa0. -Kami tak tahu+. AleKa te duduk lemas$ -1isakah aku kembali ke apa tementku seka an!0 Aku butuh )aktu untuk be 2iki +. Kate dan Hmes sama*sama men!an!!uk+ AleKa be jalan lesu menuju apa tementn#a+ -AleKB Kalau ada apa*apa kau bisa meneleponku+. AleKa sama sekali tak menoleh$ dia han#a men!an!!uk sama + 'esampain#a di apa tement$ AleKa melempa sepatu dan tasn#a be!itu saja$ lalu menjatuhkan di in#a ke so2a+ /ia bena *bena bin!un! den!an kejadian ba usan+ Ada apa den!an /#lan0 AleKa tiba*tiba be di i$ dia in!at$ dia men#impan alamat /#lan$ mun!kin ada nome teleponn#a+ AleKa be !e!as menuju kama n#a dan men!ob ak*ab ik la,i meja iasn#a+ /an dia menemukan ke tas alamat /#lan+ St.Wallace 159, e! "ork ##9$%&'555%2 AleKa memba)a ke tas itu ke so2a$ lalu men!ambil ponseln#a+ Tidak te lalu la ut$ untuk menelepon seseo an!+ /ia menekan nome /#lan dan te den!a sambun!an di ujun! sana+ -(aa2$ apakah sa#a bisa bi,a a den!an /#lan0. -Anda siapa0. -'a#a AleKa$ teman ke,iln#a+. -5oh+++ AleKa0 'udah lama tak be jumpa den!anmu AleKa+. -I#a$ ( s+Wein+ Apa kaba 0. -1aik+ 'a#a baha!ia bisa be bi,a a den!an salah satu sahabat ke,il /#lan+. -(aa2$ /#lann#a ada0. -+++++++++++.? -(aa2+. -/#lan sudah lama menin!!al+ /ia menin!!al saat kau pindah+ /ia be la i ken,an! da i sekolah saat tahu kau akan pindah ha i itu$ bukan esokn#a+ 'ebelum sampai ke umahmu+ 'aat men#eb an!$ dia te tab ak s,hool bus+. ( s+ Wein be kata den!an pelan+ /a i nadan#a$ kelihatann#a dia sedan! menahan tan!is+ AleKa te duduk lemas$ ponseln#a melun,u da i tan!ann#a ke lantai+ Pelupuk matan#a basah+ /ia menan!is+ Hadi$ selama ini siapa #an! be saman#a0

-AleKB Apa kau tidak apa*apa0. tan#a Kate #an! tiba*tiba be hambu an ke dalam apa tement AleKa+ Kate be sama Hames+ AleKa tak be !emin!+ /ia tetap menan!is+ Hames men!ambil ponsel di lantai$ dan mena uhn#a di so2a+ -AleK$ ada apa0. tan#a Kate sambil me an!kul AleKa+ AleKa tetap diam+ -AleKa$ kau tak bisa te us diam be!ini$ kau ha us men,e itakann#a pada kami+. bujuk Hames+ -/#lan++++. -I#a$ ada apa den!an /#lan0. u,ap Kate tak saba + -/ia+++ dia sudah menin!!al$ saat ha i aku pindah+. Helas AleKa sesen!!ukan+ Kate memeluk AleKa tambah e at+ -/ia jahatB /ia bilan! akan menikah den!ankuB /ia sudah janjiB. te iak AleKa te isak+ Kate men!usap bahu AleKa$ -'aba LeK$ bukankah dia be janji akan menikahimu$ )alau dalam ji)a #an! be beda0. u,ap Kate men#ada kan AleKa+ -/an ku asa$ dia akan menepati janjin#a$ entah kapan+. Tambah Hames+ Te den!a da i nadan#a$ Hames sendi i ku an! #akin den!an pe kataann#a+ -Aku akan menun!!un#a++++. tekad AleKa den!an mata mene a)an!+ Ti.a tahun k$mudian..... -Hames 'had#$ akankah kau mene ima Kate dalam suka dan duka0. tan#a pendeta+ Ha i ini$ Hames dan Kate menikah+ -;a+. AleKa menahan tan!is+ 'aat ini$ umu n#a >R tahun+ /an dia belum menikah+ /ia masih tetap menun!!u /#lan datan!+ 1ebe apa lelaki men!ajakn#a menikah$ tapi dia tak te ta ik+ /ia masih te ikat janji han#a akan menikah den!an /#lan+ -Kate Allin,ton$ akankah kau mene ima Hames dalam suka dan duka0. tan#a pendeta la!i+ -;a+. -Akankah kalian be dua be janji be sama selaman#a0 'ampai ha#at memisahkan kalian0. -;a+. ja)ab Hames dan Kate be sama+ AleKa te sen#um+ /ia ,ukup baha!ia menjadi pendampin! )anita Kate+ (un!kin$ suatu saat Kate akan menjadi pendampin! )anitan#a+ Saat pelemparan bunga(((((( 'eo an! lelaki be tuksedo hitam mendekatin#a$ AleKa men!amatin#a+ Co)ok itu te sen#um amah+ AleKa memalin!kan )ajahn#a+ 'epe tin#a dia kenal sen#uman itu$ dan mata bi u lelaki itu #an! be bina han!at+ 'aat dia be balik untuk menatap lelaki itu$ lelaki itu sudah mendapatkan buket bun!a #an! dilempa Hames dan Kate+ -AleKa++++. lelaki itu men!hadap kea ahn#a dan menatapn#a tepat dimata+ -Kau tahu namaku0. AleKa be tan#a$ matan#a meman,a kan kebin!un!an+ -Namaku Nathan Wa#n$ dan aku kesini untuk menepati janjiku+. Lelaki itu be kata lembut+ 'eketika ai mata AleKa men!ali + -AleKa Geo !ia$ )ill #ou ma # me0. Nathan te sen#um$ dan membe ikan buket bun!an#a pada AleKa+ AleKa mene ima buket bun!a itu den!an ai mata men!ali di pipin#a+ -;es$ i )ill+. Ha)ab AleKa pelan+ Nathan te sen#um$ lalu memeluk AleKa e at+ -(en!apa kau menan!is saat kau bisa be temu la!i den!anku0. Nathan be kata lembut$ lalu memeluk AleKa lebih e at+ AleKa tak menja)ab+ /ia sudah ,ukup baha!ia be temu den!an /#lan -7e si. ba un#a+ (un!kinkah ini keajaiban ,inta0

P$";$ct -o8$ In P$";$ct Tim$


oleh6 Lelie Liana -Hon$ lu kema en pakein ni duit kan sama kak 1udi 0. -Pakein0 !a tuh+ !ue ,uman kasih tuh duit ke kak 1udi -'ama aja kali Hon$ itu maksud !ue -ala# lu$ !ue ka!a n!e ti bahasa lu da i mana sampe kebalik " balik !itu -sema,am lu baik aja Hon - Lu)it be lalu mele)ati Hono #an! ben!on!+ Gue #an! da i tadi men#imak pembi,a aan me eka ,uman bisa sen#am sen#um+

Hono dan Lu)it teman satu kelas+ 'esuai naman#a$ Lu)it meman! -spesial-+ 1ahasan#a unik dan sulit dimen!e ti manusia no mal+ Kadan! " kadan! nama o an! dibalik " balik+ Pe nah dia ketemu temen !ue #an! naman#a Andin$ den!an santai dia n#apa - Hai An!!un$ apa kaba 0. Helas aja tuh temen !ue ,uek le)at$ meskipun Lu)it udah pasan! )ajah amah se amah amahn#a+ Won! jelas " jelas dia udah sekelas sama Andin$ tapi tetep aja dia salah man!!il nama temen sekelasn#a+ Pe nah pas so e " so e !ue sama Lu)it$ Hono$ dan /idi makan di )a un! tenda+ - ih Lu)$ minta sambel don! ku an! pedes nih - benta #a - Lu)it menoleh$ disebelahn#a ada temen sekelas !ue - 9i,to ia+++sssttt eh 7i,to ia +++ - 7i,to ia +++ - kok dia !a noleh #a 0 - Lu)it bin!un! soaln#a tuh ,e)e masih sibuk den!an a,a a makann#a + Gue pe hatiin muka tuh ,e)e $ te n#ata tuh ,e)e naman#a Umi B dan bukan 9i,to ia +

'ebelumn#a !ue kenalin $ nama !ue Limot $ !ue mahasis)a a t semeste 9 $ sekelas sama R temen !ue #an! lainn#a + Lu)it $ Hono $ dan /idi temen sekampus sekali!us temen kos !ue + Kita n!e " kos 8 o an! $ selain hemat uan! $ ju!a hemat alat mandi $ handuk $ dll+ /idi si !endut $ meskipun !itu dia #an! palin! ko,ak dianta a kita be empat + 5 an!n#a ,uek dan supe amah $ sampe " sampe tukan! pa ki kampus aja ditemenin + 5 an!n#a asik lah pokokn#a + Temen !ue #an! kedua Hono $ ,akep $ baik $ tapi tin!kat keleletan otak le7el medium + Iba atn#a kita be ti!a udah n#ampe depan pa!a kos $ dia masih asik tidu di kama meskipun udah telat + Kita be ti!a bilan! %> $ dia bilan! %< + Gitulah !amba ann#a ki a " ki a + ;an! keti!a $ Lu)it + Temen palin! unik 7e si !ue + /ia bahkan bisa lupa #an! mana deodo an #an! mana pasta !i!i + Kon#ol ban!et kan $ bahkan kadan! " kadan! dia lupa #an! mana nomo hape emakn#a $ #an! mana nomo hape pa,a n#a + 'epe ti biasa $ in the ,loud# 'unda# ka#ak !ini $ kita be empat suka non!k on! males " malesan dikama + - (ot $ kok 11( !ue !a dibales sih #a sama 'i,a 0 - Lu)it nan#a ke !ue - salah ,onta,t kali - masa sih $ bene kan + Coba deh lu liat + Ini bene an 'i,a !ebetan !ue - Lu)it nunjukin ,onta,t 11( ke !ue - sumpah deh lu B bene " bene #a Lu)$ masa !ebetan sendi i lu !a in!et mukan#a #an! mana + Lu bisa bedain 'i,a anak kelas sebelah sama 'i,a !ebetan lu !a sih - Tapi $ masa sih 0 se ius deh - Nih lu liat sendi i mukan#a B - sakin! kesaln#a hpn#a Lu)it !ue lempa $ huup B untun! aja dia be hasil nan!kap - hmm+++ pantesan 11( !ue !a pe nah dibales + La!ian ni ,e)e $ udah tau 11( !ue n#asa malah didiemin $ n!e asa dapet 2ans #a kali dia - Lu)it men!!umam santai ;a i#alah $ dia tau lu tuh bolot ban!et + Pake a,a a he an la!i + Gue ju!a men!!umam dalam hati - Eh Lu) $ bt) lu balikan la!i #a sama mantan lu 0 siapa tuh 0 si /ini #a naman#a 0 - /idi buka sua a - en!! $ udah !a tuh $ dia udah bikin !ue do)n ban!et + /an sampe seka an! !ue masih belum bisa lupain dia - 'e ius lu 0 pantes kema en pas lu mandi !ue masuk kama $ !a sen!aja !ue liat sms lu sm dia - hah B lu ka#a ,e)e aja deh buka " buka hp !ue - en!! $ !a + 1ukan + maksud !ue $ pas )aktu itu !ue mau pinjem hp lu minta ,onta,tn#a si Hono $ eh kebetulan deh salah buka $ #an! te buka malah sms lu + Hehe $ so # #a -

- la!ian kalo lu balikan sama /ini ju!a !pp sih $ kita oke aja - Hono #an! ba u ban!un lan!sun! nimb un! + Lu)it pe nah !alau se!alau !alaun#a + Nama mantann#a /ini + Lu)it udah R tahun pa,a an sama tuh ,e)e $ sampe akhi n#a me eka putus + /an tuh ,e)e blak " blakan bilan! !ini - Gue udah !a tahan sama lemotn#a lu + /ulu !ue miki lu bakalan sembuh + N#atan#a !ue salah + Kita putus #a Helas aja !ue $ /idi $ sama Hono mi is ban!et n!eliat Lu)it + (akan !a mau $ tidu ju!a !a mau + 1ahkan $ (ie a#am #an! biasan#a dia do#an ban!et $ kali ini ditolak + Galaun#a Lu)it be bulan " bulan + 1ukan ,uman !a a " !a a diputusin $ tapi ju!a !a a " !a a pedekate sama ,e)e udah seten!ah $ eh malah si ,e)e nin!!alin !itu aja + ;aahh den!an alasan klasik #an! sama $ Lu)it supe bolot + 1alik la!i ke topik $ dan akhi n#a bla bla bla $ ob olan ,o)o malah jadi ka#ak !osip ,e)e + /a i /ini be lanjut ke pa,a n#a Hono #an! suka !onta !anti mobil me)ah $ sampe ke /idi #an! seka an! udah pa,a an men!injak tahun ke " > - Hon $ ,e)e lu ka#a #a 0 - !a $ kok lu bisa n!i a !itu 0 -abis mobiln#a eK,lusi7e abis - #aa kebetulan aja bokapn#a pun#a usaha ,a ent $ makan#a suka !onta !anti mobil -haha $ se ius lu 0 )iih ke en - /idi nimb un! 5b olan itu te us be lanjut sampe sian! + 'ampe akhi n#a handphone Lu)it be !eta - HahB (ak !ue nih $ tumben - An!kat Lu) $ siapa tau pentin! +++ - Hallo - Lu)it $ ho) a e #ou 0 - A e #ou oka# 0 - Lu)it memulai kebolotann#a - Am I talkin! )ith Lu)it 0 - Gila #a emak !ue seka an! hebat bahasa In!! is - Lu)it kesenan!an - (ak $ emak belaja bahasa bule dimana 0 +++ Tuutt tuutt tuuttt+ Lu)it melon!o + - Kenapa Lu) 0 -

- Aneh #a $ kenapa emak !ue bisa se!aul itu #a 0. /d d $$$ La!i " la!i handphone Lu)it be !eta

- Lu)it $ I am Re e $ /o #ou emembe me 0 - hah 0 sumbe da imana 0 mak #an! bene don! Lu)it bin!un! nih - /o #ou emembe me 0 I am Re e $ #ou nei!hboo )hen )e )e e ,hild + ;ou li7e in (alan! and I mo7ed to London - n!apain mak ke London + Eman! mak pun#a bia#a 0 t ansit da i (alan! 0 -5h m# God -5h m# God too - Wit $ Lu)it - nah ini #an! bene emak !ue $ makkk $ emak - )it lu masih in!et Re e !a 0 ini eman! nih - I#a Lu)it ju!a tau ntu emak + Re e #an! biasan#a ikut emakn#a jualan jamu kelilin! komplek 0 - Laiiin + Re e temen lu pas di (alan! - (ak B itu Re e si bule temen Lu)it dulu 0 - #a i#eee $ lu sih ka!a muden! 1la bla bla $ akhi n#a pembi,a aan Lu)it be akhi den!an pembe ian ,onta,t 11( dan nomo handphone Re e + Ha i demi ha i $ Re e dan Lu)it pedekate + 1ahkan Re e udah sukses bikin Lu)it lupa den!an 'i,a + 5ne da#++ - /i $ /idi B -hmm. - /idi !ue se ius - apa sih Lu) 0 - /idi o!ah " o!ahan ban!un sementa a Lu)it )ajahn#a sum in!ah be semu me ah `,i#ee - A tiin buat !ue don! -

/idi kesel $ !ue #an! tidu di anjan! atas ju!a keban!un $ be untun! ,e,un!uk satun#a la!i !a ban!un + kalo !a malah bikin suasana makin males I ba,a 6 !a in! J - I )ill be in Indonesia neKt )eek + I eall# )ant to meet #ou + Can Mt )ait see #ou -apa a tin#a /i 0 - 'elama ini lu ,onta,t " ,onta,t sama dia $ lu n!e ti !a 0. - N!e ti don! /idi a!u $ dibukan#a ,hat Lu)it dan e e #an! sebelum " sebelumn#a + /idi !elen! " !elen! kepala + sumpah kok betah #a nih ,e)e sama Lu)it + Alhasil min!!u depann#a Lu)it janji ketemuan sama Re e + (e eka ketemuan disebuah esto an + /emi alasan ken#amanan $ /idi $ !ue $ sama Hono diajak se ta + Tapi duduk den!an meja te pisah + Kita be ti!a duduk di sampin! meja Lu)it den!an s#a at bakalan diba#a in makan sepuasn#a + Kalo ada apa " apa te jadi sama Lu)it kita be ti!a #an! be tan!!un! ja)ab + /an kalo #an! naman#a Re e itu daten! $ kita be ti!a pu a " pu a seba!ai bod#!ua ds Lu)it $ kesann#a supa#a !a#a dan ke en + - EK,use me $ Lu)it $ Is this #ou 0 Waaahhhhhhhhhh B 'o beauti2ul !i l men#alami Lu)it den!an )ajah meme ah - ;es$ #es+ EK,use me too - / en!!!!! B so bolot menja)ab polos - Hmmm$ a e #ou Lu)it 0 - ;es$ me Lu)it - Thanks God meskipun a!a aneh$ tapi ja)aban itulah #an! palin! n#ambun! dianta a ja)aban #an! pe nah ada+ 1eauti2ul !i l be nama Re e den!an ambut blonde$ hidun! man,un!$ tin!!i$ putih$ dan lan!sin! itu duduk di depan Lu)it+ Entah apa #an! diob olin$ me eka nampak n#ambun!+ 1ahkan Lu)it samasekali lupa kalo masih ada !ue$ /idi$ sama Hono seba!ai bod#!ua ds palsun#a+ 1ebe apa jam be lalu$ te n#ata si Re e sudah selesai stud# dan mau melama ke ja di Indonesia+ /an anehn#a$ entah si ,e)e itu #an! bolot$ tapi !ue asa setiap manusia mempun#ai pasan!an masin! " masin! #an! melen!kapi keku an!an me eka + (eskipun Lu)it bolotn#a seten!ah mampus$ tapi dia pun#a ,e ita ,inta mi ip di d ama+ Ga sen!aja ketemu temen lama$ jalan$ t us pa,a an deh+ Gue ju!a !a n!e ti me eka pake bahasa apa kalo la!i n!ob ol+ Gue #an! o an! no mal aja butuh )aktu lamaa ban!et buat n!e ti setiap omon!an Lu)it$ tapi tuh ,e)e santai aja n!ob ol sama Lu)it+ Eman! #a$ dibalik setiap unpe 2e,t seseo an!$ pasti bakalan ada seseo an! #an! bakalan ba)a pe 2e,t lo7e in the pe 2e,t time+ (eskipun di imu !a sempu na$ jan!an be ke,il hati ka ena suatu saat nanti pasti akan ada seseo an! #an! melen!kapi ketidaksempu naanmu den!an ,a a #an! indah

KHIR 'E1UAH PENANTIAN


Ka #a 6 Wa dhina A#u Wakhidatun )ku hidup bukan untuk menunggu cintamu( Sulit ku terima semua keputusan itu( 6ang kini hilang tersapu angin sen#a( ,asih sulit pula untuk ku lupakan( Suram dan seram #ika ku ingat kembali( ,ungkin harus ku biarkan semua kenangan itu, agar abadi oleh sang &aktu( Pa!i ini ,e ah$ han!at menta i #an! be sina dan sejuk embun di pa!i itu membuat seman!at untuk menuntut ilmu makin be tambah+ Ku pe ,epat lan!kahku+ 'eusai sekolah$ ada ekst akulikule seni ta i dan aku pun men!ikutin#a+ (asih belum be anjak da i tempat duduk ku+ /a i a ah belakan! te den!a sua a #an! meman!!ilku+ -Idaaa$ tun!!u B. Aku pun melihat ke belakan! -Kamu Ra22$ ada apa kok sampai te !esa*!esa 0. tan#aku penasa an+ -Emmm$ ada #an! mau kenalan sama kamu B. -Tapi Ra22$ udah mau masuk kelas seni ta in#a. -;a telat dikit kan !akpapa.+ Aku tidak menja)abn#a+ Aku be !e!as pe !i menuju kelas seni ta i+ Aku simpan kata*kata Ra22i tapi aku tidak memiki kann#a disaat aku sedan! men!ikuti seni ta i+ DDD Ha i ini aku sen!aja be an!kat pa!i$ aku in!in menikmati uda a pa!i$ )alaupun ja ak anta a umah dan sekolah dekat+ 'e)aktu isti ahat aku kembali in!at den!an kata*kata Ra22i kema in sian!+ 'iapa dia0 Anak mana0 Naman#a siapa0 1e ba!ai pe tan#aan mulai be mun,ulan di benakku+ Hin!!a aku tak sada jika aku sedan! melamunkann#a+ -He#he#$ miki in siapa sih kamu0. Tan#a E!a #an! membu#a kan lamunanku+ -Ha0 Aku !ak miki in apa*apa tuhB. -Kok n!elamun sih0 Haaa$ masih kein!et #a sama kata*kata Ra22i kema en0. -Ehh$ apaan sih$ mentan!*mentan! pa,a Ra22i t us kalian n!ejek !itu$ ahh !ak as#iik. -;a#a$ Cuma be ,anda kok. Tiba*tiba Ra22i datan! menemuiku+ Entah apa la!i #an! akan ia sampaikan kembali+ Aku sendi i tidak be ha ap jika kata*kata itu la!i #an! akan ia sampaikan+ -/aa$ ikut #uk$ dia mau ketemu kamu$ tuh udah ditun!!u di kantin. ajak Ra22i+

-Ahh$ en!!a ahh$ bia in aja dia sampe in. -Kok !itu0 ;a udah deh$ ini kesempatan loh$ kok malah kamu sia*siain. U,apan Ra22i diden!a oleh La#la$ #an! ju!a sauda a Ra22i+ -Ehh$ ada apaan nih$ keliatann#a se uB Ada apa sih Ra22$ kok !ak bilan!*bilan!0. -Gak ada apa*apa$ udah nanti aku ,e itain. 1el masuk kelas pun be bun#i$ aku se!e a masuk kelas+ /an aku men!ikuti pelaja an #an! be lan!sun! hin!!a usai+ Pulan! sekolah biasan#a aku jalan sendi i$ ja ak umah deket+ -Cii#e Idaa. !oda La#la -Ada apa sih0. tan#aku penasa an+ -Tuh$ o an! #an! di depan !e ban! pake tas item ada ,o ak bi u$ itu o an! #an! mau ketemu kamu+. -Ha0 'iapa dia0 Naman#a siapa0. -/ia T#o$ anakn#a pendiem ban!et$ dia sahabat ka ib Ra22i sama Adi. Tanpa kata*kata apapun aku be !e!as pulan!$ dalam pe jalananku aku mem2iki kan semua hal #an! La#la be itahu tadi+ ;ah$ T#o$ aku masih tidak men#an!ka kenapa dia mau be temu$ kenapa ha us le)at temenn#a0 Ah mun!kin dia malu+ ;a udahlah+ DDD Ha i ini mulai mun,ul kaba bu uk$ ban#ak #an! men#an!ka bah)a aku ini adalah pa,a T#o$ padahal bukan sama sekali+ Aku kenal sama dia aja ba u kema in+ /i sela*sela pelaja an aku !unakan untuk menuliskan sebuah kata*kata+ 'epe tin#a aku meman! bena *bena jatuh hati pada T#o$ -ahhh$ kenal lan!sun! aja belum ka#akn#a mustahil deh. kata itu selalu mun,ul di benakku+ 'aat jam isti ahat$ aku selalu mele)ati kelasn#a+ Aku selalu melihat tin!kah lakun#a$ #an! te kadan! membuatku te sen#um*sen#um sendi i+ 5h mun!kin inikah ,inta0 Aku pe nah me asakann#a tetapi aku tak in!in me asakann#a la!i untuk saat ini+ 'etelah kita kenal be!itu lama$ aku men!enal dia den!an amah$ den!an baik$ )alaupun dianta a kita tak pe nah ada satu pe kataan+ Tiba*tiba semua pe asaanku menjelma$ be ubah entahlah sepe ti apa isi otakku+ Aku men#ukain#a$ aku men#a#an!in#a+ Aku #akin dia pun be!itu$ tapi aku tidak pe nah pe,a#a itu$ aku tidak pe nah pe ,a#a bila ia men#ukaiku ju!a$ aku han#a be ha ap be!itu ban#ak padan#a+ Ha i ini ekst a p amuka sebena n#a$ aku sama T#o mau bi,a a tapi dia tetap tidak mau+ /ia tetap tak membuka kesempatan untuk pe asaan kita+ Tapi aku masih #akin bila dia bena * bena men,intaiku+ 'o e itu aku han#a pulan! den!an semua mimpi ku #an! telah pupus+ Aku tak memba)a se,uil ha apan la!i untuk asaku ini+ DDD

(alam ini aku tulis su at untuk n#a+ Aku ha ap ada sedikit espon da in#a+ /an espon itu tidak membuatku patah hati dan patah seman!at+ Aku tahu Tuhan pasti men!e ti disetiap mimpi dan ha apanku+ 'etelah selesai aku pun tidu + Ha i ini aku sen!aja ban!un pa!i$ selain aku piket aku ju!a in!in melihatn#a lebih a)al$ hehe+ Aku datan! pe tama di sekolah$ datan! pe tama ju!a di kelas$ aku lan!sun! piket$ be sihkan semuan#a+ 'etelah selesai$ aku kasih su at itu lan!sun! ke dia+ Aku tak pe nah men!i a hal bu uk apapun akan menimpa kita setelah su at itu kau ba,a+ Tiba*tiba Imma datan! men!etuk pintu kelasku+ /ia meminta ijin dahulu$ lalu meman!!ilku untuk menemuin#a+ Aku #an! bin!un!$ lan!sun! saja aku menu ut+ -Ni,h su at da i T#oB. kata Imma sambil membe ikan su at da i T#o+ -Apa ini0 Ha)aban su atku tadi pa!i #a0. -I#aa$ ba,a aja$ dia bilan! dia minta maa2 kalo udah n#akitin pe asaan kamu$ dia !ak be maksud ka#ak !itu$ #a udah ba,a aja+. -I#aa$ makasiih udah n!ate in su atn#a$ aku titip salam buat dia. 'eketika aku menan!is$ ai mata ini sudah tak bisa ku tahan la!i+ Tetes demi tetes mulai membasahi )ajahku+ Lalu ku hapus la!i be!itu pun sete usn#a+ Aku masuk kelas dan aku lanjutkan pelaja an #an! sempat te tunda$ aku an!!ap saja ini semua tidak pe nah te jadi+ -Ada apa sih$ ;uk0. Tan#a E!a+ -/i++ dia++ dia udah ja)ab semuan#a. kataku te bata*bata -Ha)ab apa0 1ukann#a dianta a kalian itu tak pe nah ada apa*apa0. -/ia !ak suka aku Ga$ aku sih 2ine tapi kenapa sih #an! n!ante ha us Imma$ dulu pas kamu sama Ra22i putus$ Imma ju!a kan #an! n!ante 0. -I#a #a$ kok aku lupa #a0 ;a udah deh$ kamu #an! saba aja$ ,o)ok itu !ak Cuma satu kok$ !ak Cuma dia doan!. -I#aa Ga$ makasiih. ja)abku sambil men!usap ai mataku -I#a sama*sama. DDD 'ulit menjalani ha i tanpan#a la!i$ )alaupun kita han#a sebatas !ebetan$ tapi te n#ata hal itu membuat kita menjadi be sahabat+ 1e bulan*bulan aku nanti ja)abanmu la!i+ Tapi te n#ata ja)aban itulah #an! sudah kamu tetapkan+ Aku han#a pas ah$ aku menan!is$ ba!aimana tidak jika seseo an! #an! aku sukai te n#ata telah membuatku menan!is+ Aku be ha ap suatu saat nanti Tuhan mempe temukan kita$ dan Tuhan iAinkan kita be sama+ Hika Tuhan tidak mentakdi kan kita be sama bia lah pe asaan itu menjadi sebuah kenan!an masa '(P kita+

DTHE EN/D 1iodataku Nama 6 Wa dhina A#u Wakhidatun Fa,ebook 6 Adhina Wakhidatun T)itte 6 G)a dhinaLa#uKHIR 'E1UAH Ka #a 6 Wa dhina A#u Wakhidatun )ku hidup bukan untuk menunggu cintamu( Sulit ku terima semua keputusan itu( 6ang kini hilang tersapu angin sen#a( ,asih sulit pula untuk ku lupakan( Suram dan seram #ika ku ingat kembali( ,ungkin harus ku biarkan semua kenangan itu, agar abadi oleh sang &aktu( Pa!i ini ,e ah$ han!at menta i #an! be sina dan sejuk embun di pa!i itu membuat seman!at untuk menuntut ilmu makin be tambah+ Ku pe ,epat lan!kahku+ 'eusai sekolah$ ada ekst akulikule seni ta i dan aku pun men!ikutin#a+ (asih belum be anjak da i tempat duduk ku+ /a i a ah belakan! te den!a sua a #an! meman!!ilku+ -Idaaa$ tun!!u B. Aku pun melihat ke belakan! -Kamu Ra22$ ada apa kok sampai te !esa*!esa 0. tan#aku penasa an+ -Emmm$ ada #an! mau kenalan sama kamu B. -Tapi Ra22$ udah mau masuk kelas seni ta in#a. -;a telat dikit kan !akpapa.+ Aku tidak menja)abn#a+ Aku be !e!as pe !i menuju kelas seni ta i+ Aku simpan kata*kata Ra22i tapi aku tidak memiki kann#a disaat aku sedan! men!ikuti seni ta i+ DDD Ha i ini aku sen!aja be an!kat pa!i$ aku in!in menikmati uda a pa!i$ )alaupun ja ak anta a umah dan sekolah dekat+ 'e)aktu isti ahat aku kembali in!at den!an kata*kata Ra22i kema in sian!+ 'iapa dia0 Anak mana0 Naman#a siapa0 1e ba!ai pe tan#aan mulai be mun,ulan di benakku+ Hin!!a aku tak sada jika aku sedan! melamunkann#a+ -He#he#$ miki in siapa sih kamu0. Tan#a E!a #an! membu#a kan lamunanku+ -Ha0 Aku !ak miki in apa*apa tuhB. -Kok n!elamun sih0 Haaa$ masih kein!et #a sama kata*kata Ra22i kema en0. -Ehh$ apaan sih$ mentan!*mentan! pa,a Ra22i t us kalian n!ejek !itu$ ahh !ak as#iik.

PENANTIAN

-;a#a$ Cuma be ,anda kok. Tiba*tiba Ra22i datan! menemuiku+ Entah apa la!i #an! akan ia sampaikan kembali+ Aku sendi i tidak be ha ap jika kata*kata itu la!i #an! akan ia sampaikan+ -/aa$ ikut #uk$ dia mau ketemu kamu$ tuh udah ditun!!u di kantin. ajak Ra22i+ -Ahh$ en!!a ahh$ bia in aja dia sampe in. -Kok !itu0 ;a udah deh$ ini kesempatan loh$ kok malah kamu sia*siain. U,apan Ra22i diden!a oleh La#la$ #an! ju!a sauda a Ra22i+ -Ehh$ ada apaan nih$ keliatann#a se uB Ada apa sih Ra22$ kok !ak bilan!*bilan!0. -Gak ada apa*apa$ udah nanti aku ,e itain. 1el masuk kelas pun be bun#i$ aku se!e a masuk kelas+ /an aku men!ikuti pelaja an #an! be lan!sun! hin!!a usai+ Pulan! sekolah biasan#a aku jalan sendi i$ ja ak umah deket+ -Cii#e Idaa. !oda La#la -Ada apa sih0. tan#aku penasa an+ -Tuh$ o an! #an! di depan !e ban! pake tas item ada ,o ak bi u$ itu o an! #an! mau ketemu kamu+. -Ha0 'iapa dia0 Naman#a siapa0. -/ia T#o$ anakn#a pendiem ban!et$ dia sahabat ka ib Ra22i sama Adi. Tanpa kata*kata apapun aku be !e!as pulan!$ dalam pe jalananku aku mem2iki kan semua hal #an! La#la be itahu tadi+ ;ah$ T#o$ aku masih tidak men#an!ka kenapa dia mau be temu$ kenapa ha us le)at temenn#a0 Ah mun!kin dia malu+ ;a udahlah+ DDD Ha i ini mulai mun,ul kaba bu uk$ ban#ak #an! men#an!ka bah)a aku ini adalah pa,a T#o$ padahal bukan sama sekali+ Aku kenal sama dia aja ba u kema in+ /i sela*sela pelaja an aku !unakan untuk menuliskan sebuah kata*kata+ 'epe tin#a aku meman! bena *bena jatuh hati pada T#o$ -ahhh$ kenal lan!sun! aja belum ka#akn#a mustahil deh. kata itu selalu mun,ul di benakku+ 'aat jam isti ahat$ aku selalu mele)ati kelasn#a+ Aku selalu melihat tin!kah lakun#a$ #an! te kadan! membuatku te sen#um*sen#um sendi i+ 5h mun!kin inikah ,inta0 Aku pe nah me asakann#a tetapi aku tak in!in me asakann#a la!i untuk saat ini+ 'etelah kita kenal be!itu lama$ aku men!enal dia den!an amah$ den!an baik$ )alaupun dianta a kita tak pe nah ada satu pe kataan+ Tiba*tiba semua pe asaanku menjelma$ be ubah entahlah sepe ti apa isi otakku+ Aku men#ukain#a$ aku men#a#an!in#a+ Aku #akin dia pun be!itu$ tapi aku tidak pe nah pe,a#a itu$ aku tidak pe nah pe ,a#a bila ia men#ukaiku ju!a$ aku han#a be ha ap be!itu ban#ak padan#a+

Ha i ini ekst a p amuka sebena n#a$ aku sama T#o mau bi,a a tapi dia tetap tidak mau+ /ia tetap tak membuka kesempatan untuk pe asaan kita+ Tapi aku masih #akin bila dia bena * bena men,intaiku+ 'o e itu aku han#a pulan! den!an semua mimpi ku #an! telah pupus+ Aku tak memba)a se,uil ha apan la!i untuk asaku ini+ DDD (alam ini aku tulis su at untuk n#a+ Aku ha ap ada sedikit espon da in#a+ /an espon itu tidak membuatku patah hati dan patah seman!at+ Aku tahu Tuhan pasti men!e ti disetiap mimpi dan ha apanku+ 'etelah selesai aku pun tidu + Ha i ini aku sen!aja ban!un pa!i$ selain aku piket aku ju!a in!in melihatn#a lebih a)al$ hehe+ Aku datan! pe tama di sekolah$ datan! pe tama ju!a di kelas$ aku lan!sun! piket$ be sihkan semuan#a+ 'etelah selesai$ aku kasih su at itu lan!sun! ke dia+ Aku tak pe nah men!i a hal bu uk apapun akan menimpa kita setelah su at itu kau ba,a+ Tiba*tiba Imma datan! men!etuk pintu kelasku+ /ia meminta ijin dahulu$ lalu meman!!ilku untuk menemuin#a+ Aku #an! bin!un!$ lan!sun! saja aku menu ut+ -Ni,h su at da i T#oB. kata Imma sambil membe ikan su at da i T#o+ -Apa ini0 Ha)aban su atku tadi pa!i #a0. -I#aa$ ba,a aja$ dia bilan! dia minta maa2 kalo udah n#akitin pe asaan kamu$ dia !ak be maksud ka#ak !itu$ #a udah ba,a aja+. -I#aa$ makasiih udah n!ate in su atn#a$ aku titip salam buat dia. 'eketika aku menan!is$ ai mata ini sudah tak bisa ku tahan la!i+ Tetes demi tetes mulai membasahi )ajahku+ Lalu ku hapus la!i be!itu pun sete usn#a+ Aku masuk kelas dan aku lanjutkan pelaja an #an! sempat te tunda$ aku an!!ap saja ini semua tidak pe nah te jadi+ -Ada apa sih$ ;uk0. Tan#a E!a+ -/i++ dia++ dia udah ja)ab semuan#a. kataku te bata*bata -Ha)ab apa0 1ukann#a dianta a kalian itu tak pe nah ada apa*apa0. -/ia !ak suka aku Ga$ aku sih 2ine tapi kenapa sih #an! n!ante ha us Imma$ dulu pas kamu sama Ra22i putus$ Imma ju!a kan #an! n!ante 0. -I#a #a$ kok aku lupa #a0 ;a udah deh$ kamu #an! saba aja$ ,o)ok itu !ak Cuma satu kok$ !ak Cuma dia doan!. -I#aa Ga$ makasiih. ja)abku sambil men!usap ai mataku -I#a sama*sama. DDD 'ulit menjalani ha i tanpan#a la!i$ )alaupun kita han#a sebatas !ebetan$ tapi te n#ata hal itu membuat kita menjadi be sahabat+ 1e bulan*bulan aku nanti ja)abanmu la!i+ Tapi te n#ata

ja)aban itulah #an! sudah kamu tetapkan+ Aku han#a pas ah$ aku menan!is$ ba!aimana tidak jika seseo an! #an! aku sukai te n#ata telah membuatku menan!is+ Aku be ha ap suatu saat nanti Tuhan mempe temukan kita$ dan Tuhan iAinkan kita be sama+ Hika Tuhan tidak mentakdi kan kita be sama bia lah pe asaan itu menjadi sebuah kenan!an masa '(P kita+ DTHE EN/D 1iodataku Nama 6 Wa dhina A#u Wakhidatun Fa,ebook 6 Adhina Wakhidatun T)itte 6 G)a dhinaLa#u

CINTAKU UNTUKN;A
Ce pen oleh6 Rina Natalia -Wanda !)a pen!en ketemu ma elo jam %8+<< sian! ini di taman deket sekolah$deket ai man,u #aB+ 1# sesil. Sebuah tulisan dalam kertas yang di tempel di sebuah mading sekolah menengah atas(

-Wan $elo pun#a masalah apa ma sesil 0. Tan#a seo an! p ia be se a!am #an! ba u masuk ke uan! kelas+ -ka!ak $eman! kenapa 0.Tan#a )anda bin!un!+ -'esil n!ajakin elo ketemuan sian! ini ju!a dan #an! palin! pa ah la!i ajakan itu di tulis di madin!.+ -(asa sih 0.+Wanda te lihat ,uek+ -;a udah elo liat aja.+ Wanda pun be anjak da i ban!kun#a dan pe !i menuju madin! sekolah be sama tian teman#a itu$ tak ama kemudian me ekapun sampai di depan madin! sekolah #an! telah dike umi oleh mu id mu id+Wanda me asa he an dan dia pun men!elua kan sebuah phonsel da i dalam kanton! ,elanan#a+ -Non kamu la!i ma sesil !ak. 0 I isi pesan sin!kat #an! ditujukan kepada noni teman satu sekolahn#a $noni ju!a adalah teman baik sesilJ+ /i sisi lain sesil $noni $ lulu$ mia sedan! be kumpul+ Tiba tiba ponsel noni be bun#i dan di ambilah ponseln#a da i dalam tas dan te lihat di la#a ponsel te tulis pesan da i )anda$

noni tak men!hi aukan pesan da i )anda dan mena uh kembali hpn#a kedalam tas+ -sms da i siapa non 0 kok !ak di bales 0+.Tan#a sesil pada noni+ -Adik !)a minta di beliin ,oklat pulan! nantiB.+Ha)ab sesil te lihat sedikit ! o!i ka ena telah b ebohon!+ -'il elo se ius mau nembak )anda 0.+ Tan#a lulu+ -;a i#a lah $soaln#a !)a bene bene suka ma dia.+ -Eman!n#a elo !ak malu apa 0.+(ia ikut ikutan be bi,a a sedan!kan noni te lihat lesu+ -Kenapa ha us malu 0.+ ja)ab sesil enten! sambil te sen#um baha!ia+ -Gimana kalo elo di tolak 0 se,a a $dia tu kan bisa di bilan! ,o)ok te ke en di sekolah kita iniB.+ Tan#a lulu kembali+ -Gak tau B.+Ha)ab sesil pelan dan te lihat sedikit melemah+ -1ene tu !imana kalo elo di tolak mentah mentah B elo tu selalu nekat #a B.+Ceplos mia+Noni masih te lihat diam+ -Ah$ kenapa kalian pada n!omon! !itu B.+'esil te lihat lesu+ -eh so #$ !)a !ak maksud n!omon! !itu.+ 'ahut mia sambil menempelkan tan!an n#a di mulut+ -Non ko diem aja 0 Apa pendapat elo den!an tindakan kon#ol sesil0.+Tan#a mia pada noni #an! masih diam+ -Aku !ak pun#a pendapat apa apa$ buat aku selama tindakan sesil bisa buat dia baha!ia aku akan setuju aja.+ Ha)ab noni sambil sedikit te sen#um+ -I lo7e #ou noniB.+te iak sesil pada noni den!an aut )ajah !embi a+ Noni te sen#um +Noni men!elua kan ponsel da i dalam tas n#a dan tiba tiba membalas pesan sin!kat da i )anda+ -Tolon! ja!a pe asaan sesil.+I Pesan #an! di ki im pada )andaJ+ 5 an! o an! #an! men!e umuni madin! te llihat sudah pe !i dan han#a ada )anda dan tian saja+ Pesan da i noni telah di te ima )anda+ Wanda lan!sun! men!ambil ponseln#a dan lan!sun! membukan#a+ Wajah )anda te lihat bin!un! setelah mene ima pesan da i noni lalu di balasn#a kembali pesan te sebut+ -Apa maksudn#a non 0.isi pesan )anda pada noni+ Tak lama kemudian bel sekolah be bun#i n#a in!$ -Cabut #uk ianB.+ajak )anda pada tian semba i menun!!u balasan pesan da i noniJ+ Wanda dan tian mulai pe !i menuju uan! kelasn#a+ Wanda masih menun!!u balasan pesan da i noni #an! sampai ke!iatan belaja masih ju!a belum ada balasan+ 'etelah ,ukup lama be ada di uan! kelas bel isti ahat be bun#i pa a mu id pe !i untuk isti ahat be!itu pula )anda$ tian $sesil$ noni$ mia dan lulu+ -Gu#s kita isti ahat di sampin! lapan! olah a!a aja #aB.+ajak sesil kepada teman#a+ -Ka#ak biasa ke kantin dulukan -+U,ap lulu sambil melihat )ajah sesil+ -;a ia lah ka#a biasa aja.+Ha)ab sesil sambil pe !i menin!!alkan uan! kelasn#a+ -'il !)a mau ke toilet dulu $kalian duluan aja #a B.+U,ap noni sambil pe !i menin!!alkanme eka+ -Han!an lama lama #aB.+te iak sesil pada noni+ Noni menoleh sambil men!a,un!kan jempol tan!an n#a+ (e ekapun be pisah $noni pe !i ke toilet sedan!kan #an! lainn#a pe !i ke kantin untuk membeli bebe apa makanan+ 'epulan! da i toilet noni be temu )anda tapi noni pu a pu a tak melihatn#a$ )anda te iak meman!!il nama noni tapi noni tak men!hi aukan#a+ Wanda be la i men!eja noni dan nonipun te keja n#a+ -hei kenapa !ak nun!!u aku padahal da i tai aku te iak te iak man!!il nama kamu.+ u,ap )anda sambil te sen#um+ -so # !)a !ak den!e B.+ ja)ab sesil judes sambil pe !i+ Wanda men!halau noni untuk pe !i+ - Kenapa sih $kamu kok be ubah ban!et semenjak aku pindah sekolah ke ini.+

Noni masih be usaha pe !i menin!!alkan )anda dan tak men!hi aukan pe tan#aann#a+ Wanda meme!an! tan!an noni dan mena ikn#a pe !i+ -Loe mau ba)a !)a kemana )an0.+ Tan#a noni sambil be usaha melapaskan tan!an#a da i ,en!k aman )anda+ -G)a pen!en n!omon! sesuatu sama elo tapi !ak di sini.+ -Kenapa be ubah0$ kenapa dia man!!il !)a den!an kata lo padahal biasan#a kamu B.+U,ap noni dalam hati+ -;a tapi !ak usah ta ik ta ik se!ala don!B. Wanda tak men!hi aukan u,apan noni sampai akhi n#a me eka sampai di suatu tempat #an! tak ban#ak di kunjun!i mu id mu id+ Wanda masih meme!an! tan!an noni+ -Lo mau n!omon! apa0.+ Te iak noni pada )anda+ Wanda menatap )ajah noni dan masih meme!an! tann!an#a+.lo kenapa 0 -+Tan#a )anda sambil melepaskan ,en!k aman tan!an#a+ -kenapa apan#a maksud lo 0.+ Tan#a noni pu a pu a tak men!e ti sambil men!elus elus tan!an#a+ -Kenapa semenjak !)a pindah sekolah ke sini lo be ubah $lo susah ban!et di hubun!i $!)a ju!a susah ketemu ama lo$ kenapa lo n!inda te us da i !)a dan #an! palin! bikin !)a sakit hati kenapa lo tiba tiba mutusin hubun!an kita tanpa sebab kalau !)a pun#a salah tolon! n!omon! non 0.+Tan#a )anda see)ot+ Noni te diam dan menundukan kepalan#a+.kenapa tiba tiba !)a pen!en nan!is ka#a !ini.+u,ap noni dalam hati+ -Non tolon! ja)ab pe tan#aan !)a -+ -G)a kan udah bilan! !)a udah !ak suka la!i ma loB.+ja)ab noni sambil menahan tan!isan+ -Tapi kenapa tiba tiba !itu$ kalau !)a pun#a salah #an! udah bene bene n#akitin hati lo !)a minta maa2.+ -kalau kamu in!in tahu sebene n#a aku masih sa#an! makamu tapi seka an! aku !ak bisa kaena sesil ju!a suka ma kamudan aku bin!un! )an$ aku sa#an! ma kamu tapi aku ju!a !ak mau n!eliat sesil sedih.+ kata noni dalam hati+ -Kenapa lo diem aja 0 lo masih sa#an!kan ma !)a $non B. Noni mena ik napas panjan!+.G)a suka ma ,o)ok lain.+ /e! ++B$Wanda te lihat ka!et dan te diam sejenak menden!a ja)aban noni+.o++++B jadi ka ena itu.+ (ata )anda te lihat meme ah menahan tan!isan+ -;a $eka an! lo puas B.+Kata noni #an! lan!sun! pe !i menin!!alkan )anda sambil men!elua kan ai mata #an! da i tadi in!in di keua kan#a+ Wanda masih te lihat ka!et dan masih diam+ Noni be la i menuju lapan! olah a!a sambil men!elap ai matan#a+ -Itu noniB.+ U,ap lulu sambil menunjuk ke a ah noni+ -Non ko lama ban!et ke ai n#a$ jan!an jan!an lo tidu #a 0.+ U,ap mia jail+ Noni han#a te sen#um+$sesil mempe hatikan )ajah noni$ -Kamu habis nan!is #a non0.+ Ceplos sesil dan #ann! lain pun lan!sun! menatap )ajah noni+ -Ka!ak$ eman! keliatan abis nan!is !itu 0.+Kata noni sepe ti #an! tak te jadi apa apa -#a$soaln#a mata loe keliatan me ah sihB.+ U,ap sesil + -Tadi !)a kelilipan jadin#a mata !)a me ah ka#ak !ini.+ Kata noni sambil te sen#um+ -o+++++++++B.+Kata sesil sin!kat$ dan me ekapun lan!su! melanjutkan pe bin,an!ann#a tanpa men!hi aukan kembali mata noni+ 1ebe apa menit kemudian noni be tan#a pada sesil+ -'il lo bene bene suka #a sama )anda 0.+Tan#a noni pelan+ -;ups$ !)a suka pada pandan!an pe tama$.+ Ha)ab sesil sambil te ta)a ke,il$ -5+++++++++B -Kenapa 0. -Gak kenapa napa koB.+U,ap noni sambil te sen#um+

-Loh kok 0.+'esil te lihat bin!un!+ Cukup lama me eka bi isti ahat bel masuk telah be bun#i+ -1el udah bun#i tuh$ masuk #uk B.+ u,ap noni + (e eka pun pe !i menuju kelasn#a$ 'esil te lihat baha!ia sedan!kan noni te lihat mu un! dan seman!at belaja n#a men!hilan!+ %R+8U tandan#a ke!iatan belaja telah selesai dan mu id mu idpun be hambu an kelua sekolah untuk pulan! ke umahn#a masin! masin!+ -G)a de! de!an.+ U,ap sesil sambil memasukan buku pelaja an ke dalam tasn#a+ -'eman!at sesil.+ U,ap mia + -Kita bakalan nemeni lo ko #a kan nonB.+ Kata lulu sambil melihat noni #an! han#a te sen#um melihatn#a+ -Apa #an! ha us aku lakukan 0.+ u,ap noni dalam hati+ -;a udah kita lan!sun! ketaman aja B.+ Ajak lulu pada sesil dan #an! lain#a$ dan me ekapun lan!sun! pe !i $ka ena ja akn#a tak te lalu jauh me ekapun telah sampai di taman+ -Gu#s !)a api !ak 0 G)a ! o!i ni B.+ U,ap sesil #an! tak bisa diam+ -'ip$ tenan! aja kita bakalan ada nemeni lo$.+u,ap mia menenan!kan sesil+ -Eh )anda udah daten! tuh.+U,ap lulu dan pandan!an me ekapun menuju )anda be!itupula pandan!an noni+ -;a tuhan kuatkan hati hambaB.kata noni dalam hati+ -'il bu u an pe !iB.+ kata lulu sambil mendo on! sesil+ 'esilpun pe !i menemui )anda$ dan akhi n#a me eka be dua be temu+ -Hai )an 0.+U,ap noni mendahului pembi,a aan+ Wanda te sen#um jutek$.Lo mau n!omon! apa ma !)a0.+ U,ap )anda sambil melihat keadaan sekita $se,a a tidak di sen!aja )anda melihat noni dan #an! lain sedan! mempe hatikan me eka di dekat semak semak #an! ja akn#a tak jauh da i ai man,u + Noni dan #an! lain#a te lihat ka!et dan me ekapun be sembun#i ke,uali noni #an! masih ka!et tapi lulu lan!sun! mena ik noni untuk be sembun#i+ -Kenapa )an 0.+Tan#a sesil+ -Ah !ak apa apa.+ Ha)ab )anda sambil te sen#um dan tiba tiba sikap )anda menjadi be ubah #an! tadin#a jutek seka an! jadi amah+.Tadi lo mau n!omon! apa #a 0.+Tan#a )anda sambil t sen#um pada sesil+ -)anda !anten! ban!et pa la!i kalo sen#umB. u,ap sesil dalam hati+ -Hei$ ko n!elamun !itu0. u,ap )anda sambil melambaikan tan!ann#a di depan )ajah sesil+ -5 +++B$ so # so #$ ini !)a$ emmmm BBBBB. -G)a suka ama lo B.+U,ap )anda tanpa basa basi+ 'esil te ka!et$.'e ius lo suka ama !)a B -;aB.U,ap )anda sin!kat #an! lan!sun! memeluk sesil+.Noni maa2in !)a tapi !)a ju!a !ak mau sakit ati Cuma !a a !a a loB.+u,ap )anda dalam hati+ /i seb an! sana te lihat mia$ lulu baha!ia sedan!kan noni te lihat sedih+ -'esil di peluk B.+Kata lulu !embi a pada mia+ -kenapa !)a jadi lemes !ini B kenapa tulan! di kaki !)a te asa hilan!$kenapa mata !)a jadi te asa panas !ini$ kenapa 000.+u,ap noni dalam hati den!an keadaan mata #an! be ka,a ka,a+ Tiba tiba noni be la i menin!!alkan me eka$ -Lu noni mau kemana tu 0.+Tan#a mia pada lulu+ -;a mana !)a tauB.+ -Keja #uk -+Ajak mia #an! lan!sun! la i men!eja noni laludi ikuti lulu+ -Noni kemana mi0.+Tan#a lulu sambil melihat keadaan sekita men,a i ,a i noni+ -Gak tau$ !)a sms aja #a B.+'aat mia men!ambil ponsel da i dalam tasn#a tiba tiba ponseln#a be bun#i dan di lihat noni men!i imkan pesan+ -mi$ so # !)a pulan! duluan ,oA !)a sakit pe ut+. -ok !ak apa apa ko+.nanti !)a kesana #+

-Noni pulan! duluan katan#a dia sakkit pe ut.+U,ap mia+ -ko lo tau 0.+ -1a usan dia sms !)a+. -5+++++B tin!!al kita be dua don! B$makan #uk !)a lape ni+. -5k BBB.+ /i tempat #an! be beda noni sedan! menan!is sambil duduk lemas+ -kenapa hati ini sakit$ padahal seha usn#a !)a senenn! den!an semuan#a$ kenapa$ kenapa 0.+Noni menaik napas panjan! sambil men!elap ai mata #an! tak henti man!ali di matan#a+ -Noni $ sebenta la!i lo ujian dan setelah lulus lo bisa pe !i kelua kota dan tak melihat me eka la!i$ tenan! dan te us seman!at.+ U,ap noni sambil men#eman!ati di in#a sendi i+ DDDDD

Cinta Pada S$%uah *impi


ol$h: And"i Ru#ly

Cerpen.Gen22.net * /ialah Tia a atau biasa dipan!!il A a+ Cantik$ manis$ dan pinta + And e te kadan! me asa minde apabila be ada di dekat Tia a+ And e bisa dibilan! be untun! sekali bisa dekat dan ak ab den!an Tia a+ (eskipun And e a!ak telmi tapi Tia a tidak pe nah bosan untuk membe ikan ad7i,e atau nasehat*nasehat #an! membuat And e seman!at dan ban!kit kembali+ /uh$ Tia a di mata And e adalah seba!ai !u u sekali!us ,e)ek Msupe ?+ 1elum ada #an! bisa menandin!i Tia a+ 1a u kali ini ka#akn#a And e bisa menilai sosok ,e)ek #an! betul*betul baik dan sempu na+ -Kau be!itu sempu na di mataku kau be!itu indah:++. be!itu And e men#an#ikan la!un#a And a and The 1a,kbone setiap And e men!ha#alkan sosok Tia a di kama n#a+'ampai tidak te asa sudah setahun pe sahabatan me eka be dua$ tanpa disada i ada pe ubahan dalam di i And e+ Tia a bukan saja seba!ai teman+ Tapi lebih da i itu+ Entah da imana a)aln#a pe asaan itu+ Atau se in!n#a kebe samaan dapat menimbulkan ,inta0 -1isa ju!a be!itu Nd e. kata Ho suatu ketika me eka be temu$ .ka ena se in! be temu bisa menimbulkan ,inta+ Tapi apa kamu n!!ak takut kalau pe sahabatan kamu usak !a a*!a a ,inta0. Ho men,oba membe i pandan!an+ -I#a ju!a tapi mau ba!aimana la!i Ho0 Cinta kan n!!ak bisa ditahan kapan mau datan!n#a0. -1ena $ Nd e$ kamu tahu n!!ak0 Cinta adalah api #an! din!in+ 'iapa #an! mendekatin#a tidak akan te baka tetapi te tan!kap. -Huu$ omon!anmu sepe ti p o2eso + La!i en,e $ #a piki an kamu0+. -I#a don!$ meman!n#a kamu$ Nd eB Tahun#a ,uma pa,a an doan!+ N!!ak tahu makna sebena n#a apa itu ,inta . -Halah Ho:+ini ju!a kamu la!i kadan!*kadan! pinte n#a+ Cuma !a a*!a a tadi makan bakso (alan! aja$ kan man!kan#a piki an kamu en,e 0. -Hahaha:+B. Keduan#a te ta)a be sama melepas kejenuhan+ Ha i itu And e me asa !elisah+ Entah kenapa Tia a be!itu kuat melekat dalam piki ann#a+

And e men,oba untuk be sikap biasa sepe ti ha i*ha i sebelumn#a+ Huh$ tetap tidak bisa ju!a+ 'ampai suatu ketika ada #an! tidak be es te jadi pada Tia a+ Tadi dia menelpon And e dan ,e ita panjan! leba tentan! pe lakuan Toto+ And e panas menden!a n#a$ And e ,embu u+ 1e ani*be anin#a Toto n!!odain Tia a+ (en#akiti Tia a+ /alam kamus And e adalah jan!an sampai Tia a disakiti oleh siapapun+ -Kamu tenan! #a$ Ra. bujuk And e kepada Tia a+ -Kamu !ak usah te lalu sedih be!itu+ Kan masih ada aku. -I#a$ makasih Nd e. Te den!a isak tan!isn#a te sendat*sendat da i sebe an! sana+ And e semakin t en#uh menden!a n#a+ /imatikann#a handphone+ /ipiki kann#a baik*baik ,a a membalas sakit hati Tia a+ Hmm:+And e sudah !elap mata+ Tan!ann#a men!epal ke as+ /an bena keesokan ha in#a Tia a menden!a kaba Toto sudah be ada di umah sakit+ (ukan#a babak belu $ matan#a ben!kak$ hidun!n#a be da ah dan masih ban#ak la!i+ Tapi men!apa tiba*tiba Tia a datan! ke umah And e malah melab akn#a habis*habisan+ Tia a ma ah besa kepada And e+ -Pokokn#a aku n!!ak mau men!an!!ap kamu sahabat aku la!i+ Aku n!!ak mau meliat kamu la!i$ Nd e+ Kamu jahatB. be!itu an,aman Tia a sambil menin!!alkan And e+ And e bin!un!+ 1elum sempat And e be tan#a kenapa$ Tia a sudah pe !i menin!!alkan And e+ Aduh$ ada apa den!an Tia a0 Kok tiba*tiba ma ah sepe ti itu+ Tidak biasan#a Tia a sema ah itu+ Han,u sudah+ 'emua kenan!an manis )aktu be sama Tia a musnah+ Tidak ada la!i ,e)ek Msupe ? dalam di i And e+ Tidak ada la!i ,e)ek ,antik sekali!us !u u dalam di i And e+ 'ampai*sampai And e menden!a kaba Tia a pa,a an den!an Toto+ -Pantas saja Tia a ma ah besa + Rupan#a Tia a n!!ak ela kalau Toto aku lab ak0. bisik hati And e+ 1e tambah pilu hati And e+ Hilan! ha apann#a untuk mendapatkan Tia a+ -Kenapa dulu tidak aku un!kapkan saja pe asaan ,intaku pada Tia a0. 'eka an! And e sudah bena *bena me asa kehilan!an+ pe!an!an+ 'ejak itu And e menjadi ban#ak melamun+ Apala!i ketika be papasan den!an Tia a di jalanpun Tia a ,uek saja+ 'eakan*akan tidak pe nah men!enal And e+ And e ,uma bisa menatap Tia a da i kejauhan+ Tanpa bisa men!!anden! la!i tan!ann#a$ tanpa bisa la!i be ,anda den!an Tia a+ Gone )ith the )ind+ Te ban! be sama an!in+ 'ian! itu mataha i be!itu te ik+ 1iasan#a sian! ha i be!ini te asa be!itu sejuk ka ena )aktu itu be jalan be !anden!an tan!an be sama Tia a+ 'ambil be ,anda be sama sepanjan! jalan+ Te asa sekali And e kini sendi i+ Entah sampai kapan sendi i itu te us be lanjut+ Tiba*tiba Lamunan And e bu#a ketika di hadapann#a telah hadi lima o an! anak muda+ Wajahn#a san!a + Tubuhn#a tin!!i te!ap+ -Heh$ kamu And e$ #a0. tan#a salah seo an! da i me eka+ And e men!an!!uk+ 1elum sempat And e be tan#a apala!i be piki )ajahn#a sudah dihaja + 1ak B 1ukB 1 akB AduhB Au)B+ Huh$ 2i7e in oneB+ Tidak tan!!un!*tan!!un! lima la)an satu+ Helas sekali And e seka an! #an! babak belu + (asuk umah sakit+ 'epi+ 'un#i+ /imana*mana se ba putih

te masuk pe ban di )ajahn#a+ Hmm$ kasihan And e+ Kini han#a bisa te !olek lemah tak be da#a+ Cuma ada seseo an! )anita #an! ajin menemani And e #aitu Retna+ Teman sekelas And e+ 'etiap )aktu Retna #an! selalu menemani And e sambil memba)a se!ala ma,am makanan dan buah*buahan+ Ce ita sana*sini untuk men!hibu And e+ Tiba*tiba timbul dalam hati And e ,e)ek supe selain Tia a+ 1etulkah Retna ,e)ek supe pen!!anti Tia a0 Retna #an! selalu menemani And e di saat And e mende ita$ Retna #an! selalu be ,e ita tentan! mimpi*mimpi indah$ tentan! apa itu ,inta+ ;a$ Retna #an! telah menemukan And e dalam kete asin!an+ /alam ketakbe da#aan+ /alam kesendi ian+ -(akasih #a$ Na$ kamu sudah men#empatkan )aktu buat menemaniku. sua a And e lemah+ 'ambil menahan sakit di bibi n#a #an! pe,ah te kena bo!em mentah lima pemuda tempo ha i+ -Ah$ n!!ak usah sentimentil be!itu+ Aku ikhlas kok+ 1ukan saja ka ena aku sa#an! kamu$ tapi ka ena aku han#a in!in menjadi o an! #an! kamu butuhkan di saat apapun. sua a Retna se ak ka ena te tahan oleh ai mata #an! membasahi pipin#a+ -(aa2kan aku Na$ aku sudah tidak mempedulikan kamu selama ini0. kata And e sambil men#eka ai mata Retna den!an telapak tan!ann#a+ -Tidak apa apa$ Nd e+ Aku men#ada i itu+ Kamu tidak men,intaiku. (ata And e basah+ /ipandan!in#a Retna+ -/alam benin! bola matamu$ kau pandan! aku$ dalam putihn#a hati kita$ entah aku #an! membutuhkanmu atau kamu #an! men,intaiku0. hati And e te us be !umam+ (enilai*nilai apakah Retna telah hadi untuk men!usi kesepiann#a$ untuk men!isi elun! hatin#a #an! palin! dalam:0 1e untun! And e ,epat sembuh+ 'epe ti biasa And e be an!kat ke sekolah namun tiba*tiba matan#a menan!kap da i kejauhan Toto dan komplotann#a petentan!*petenten!+ 'emakin an!kuh sambil men!!anden! 'usi+ -Ce)ek mana la!i tuh #an! di!anden! Toto0. 1isik hati And e+ Piki ann#a lan!sun! te tuju kepada Tia a+ jan!an*jan!an telah te jadi sesuatu te hadap Tia a+ Te us be ke,amuk+ Gelisah+ Hin!!a jam isti ahat And e memintak ijin untuk pulan! sekolah lebih ,epat+ /an lan!sun! ke umah Tia a+ 'ampai disana bena ju!a telah te jadi sesuatu+ Kelihatan Tia a habis menan!is+ (atan#a me ah$ basah oleh ai mata+ -Toto sudah mutusin aku$ Nd e. sua a Tia a sambil menan!is+ And e sedih menden!a n#a+ -Aku te lalu be mimpi. kata Tia a kembali+ -Padahal aku n!!ak tahu ,a a*,a a me aih mimpi+ /ulu aku te lalu mena uh ha apan*ha apan manis kepada Toto$ hin!!a aku te!a meelupakan kamu$ Nd e+ 'eka an! aku menan!!un! akibatn#a+ Kamu dulu pe nah membe ikan pelaja an ba!aimana ,a an#a me aih mimpi tapi aku #an! bodoh tidak mau menu uti kata*kata kamu+ 'eka an! pasti kamu n!!ak mau mene ima aku la!i+ I#a kan$ Nd e0. And e kebin!un!an+ 1a u kali ini And e melihat Tia a menan!is+ -Ra$ aku n!!ak pe nah melihat matamu menan!is saat kamu menatap an!kuhn#a dunia$ bibi mu tak pe nah be u,ap sesal saat kamu hadapi be juta ke!eti an+ Namun sepen!!al ,inta telah mampu men!o#akkan indahn#a matamu hin!!a ke in! ai mata$ sepen!!al ,inta telah mampu men!!eta kan

bibi mu untuk be u,ap ,inta. Tan!an And e memeluk e at tubuh Tia a+ Ada asa indu be !ela#ut dalam dadan#a+ Ada asa kan!en be sema#am dalam hatin#a+ Piki ann#a dipenuhi se ibu tan#a sejuta bimban!+ Tiba* tiba te ba#an! )ajah Retna+ Ce)ek Msupe ? #an! selalu menemani And e saat And e men!alami kesusahan$ #an! selalu membe i seman!at saat And e patah seman!at+ 'eka an! And e dihadapkan kembali pada sosok di i Tia a$ ,e)ek Msupe ? #an! sudah pe tama kali san!!up membuat And e u in!*u in!an+ Apa bena ,inta sejati datan! pada saat ,inta pe tama$ dan ,inta selanjutn#a adalah ,inta #an! dibuat den!an pe hitun!an0 'eka an! And e dituntut oleh dua ken#ataan+ Tia a dan Retna+ (e eka sama*sama ,e)ek Msupe ?+ 'ama*sama membe ikan kesan manis+ 'eka an! And e #an! me asa bodoh+ And e tidak mampu me aih mimpi*mimpi manisn#a+ And e tidak pun#a la!i !u u #an! supe #an! bisa men!aja kan ba!aimana ,a an#a me aih mimpi$ ba!aimana ,a an#a me aih ha apan*ha apan manis+ And e tidak mampu: TA*AT *each me ho& to dream $elp me make a &ish I' I &ish 'or you .ill you make my &ish come true I am stranger here Stranger it may seem *ake me by the heart *each ho& to dream 7*each ,e $o& *o +ream song by: -obbin mc )uley8

*+7E +N :
5leh6 Lelie Liana

K iiin!!! -Halloo+++++ -Hallo$ bisa bi,a a den!an Henn#0. +++ -Hallo$ ini 1obb#$ bisa bi,a a den!an Henn#0.

+++ KlekkkB Tuttt tutt tuttt Pa!i itu mendadak muka Henn# masam semasam*masamn#a #an! dia bisa+ /ina aja sampe bin!un! ada apa !e an!an+ -Kenapa loe Hen0-Ga kenapa " kenapa-;akin loe0 Loe mandi kan pa!i ini 0. -Apa " apaan sih loe /in0 ;a i#alah !ue mandiB-Ups so #$ abisn#a muka loe kusut ban!et+ Kenapa sih0E/a ipada loe n!u usin u usan !ue mendin! loe u usin deh PR da i Pak 1u han+-Hah00 Eman! ada PR #a0-Ada$ halaman ><8 ba!ian C dan /$ essa# semua tuh$ %U menit la!i masuk+Henn# be jalan melen!!an! mele)ati /ina$ sementa a /ina lan!sun! n!a,i menuju kelas+ Teetttt tettt tettttttt$ bel masuk+ Henn# #an! pa!i " pa!i udah !alau aja di kantin lan!sun! menuju kelas+ /i kelas dilihatn#a muka /ina menekuk kesel+ -Hen loe usil ban!et sih+ Te!a " te!an#a loe n!e jain !ue+ /en!an susah pa#ah !ue n!e jain tuh soal$ untun! si 1udi bilan! n!!ak ada PR$ jahat loeB-La!ian loe suka ban!et n!abisin )aktu loe buat u usin u usan o an! lain+-;aaa so #$ abisn#a !ue kesel aja liat muka loe+ Pa!i " pa!i udah kusut ban!et pe sis o an! semin!!u !a mandi+-Gue la!i !alau+-What00 (asih labil #a loe+- /ina ,en!en!esan+ -Hellooo /in$ )aja don! !ue labil+ Umu !ue aja belom >< tahun+ 'epupu !ue noh$ udah >% masih aja suka !alau and labil+ Loe jan!an mojokin !ue don!+ Ka#ak loe !a pe nah !alau aja+-I#a i#a$ so #+ 'ensiti7 ban!et sih loe+ Galau kenapa loe0 1obb# la!i0. -I#a+ Tadi pa!i dia nelpon !ue+ 'ulit /in buat lupain dia$ meskipun dia udah !a satu tempat la!i sama !ue$ tetep aja !ue masih sakit hati n!in!et dia+ /en!e sua an#a aja bikin n#e i uloe hati !ue /in+-Hmmm$ ka#akn#a loe pe loe ke psikolo! deh Hen$ masa loe masih beloem bisa loepain o an! #an! udah n#akitin loe$ udah nin!!alin loe$ udah !a miki in loe la!i$ dan #an! pastin#a

udah jauh ban!et da i loe+ A#olah Hen$ itu udah setahun #an! lalu$ masa sih loe !a bisa lupain dia+-/in$ loe !a n!e ti ka na loe !a di posisi !ue+ Coba kalo loe di posisi !ue+ 'usah /in+-Hmmm$ bukann#a !ue sok n!aja in sih Hen$ tapi loe ,antik$ dan ban#ak #an! suka sama loe$ masa sih loe mau dan masih men#ia " n#iakan )aktu #an! loe pun#a ,uman buat o an! #an! han#a sepintas di hisup loe+ Hen$ den!e in !ue #a$ semua o an! pasti pe nah sakit hati$ semua o an! pasti pe nah !alau$ tapi !a semua o an! bisa men!atasin#a Hen+ (asa depan +++. -Udah ah /in$ !ue n!omon! sama loe ju!a ka#an#a pe ,uma+-5k Hen$ ma#be loe ,uman butuh )aktu+- /ina balik la!i 2okus ke bukun#a$ dan men!hentikan bisik " bisik den!an Henn#+ 'ementa a Henn# pu a " pu a den!e in Pak 1u han #an! sejak jam pe tama tadi sebene n#a Henn# !a n!e ti membahas tentan! apa+ 1e untun! ha i ini /ina dan Henn# duduk di ku si palin! belakan!$ jadi ke,il kemun!kinan ketahuan Pak 1u han kalo me eka la!i n!ob ol bisik " bisik+ Kalo dipiki " piki /ina bene ban!et #a+ (asa !ue mau !alau te us+ Tapi sulit ban!et buat n!elupain 1obb#+ Hmmm$ nta isti ahat !ue tan#a I!ha deh$ ka#akn#a dia lebih tau+ -HenBBBB-/inaB Loe bisa n!!ak sih klo !a usah te iak " te iak !itu0-hehe$ loe !ue pan!!il da itadi !a n#ahut-loh0 Pak 1u han mana /in0-1el isti ahat udah da itadi nonaaaa$ #ok kantin #ok$ !ue lape nih-ehhhmm$ loe duluan aja deh$ !ue mau ke kelasn#a I!ha dulu-#akin loe0 sekalian ,u,i tuh muka$ kusut ban!et+++-I#a i#aB n!eselin ban!et loe/ina melen!!an!$ sementa a Henn# lan!sun! menuju ke kelasn#a I!ha+ -/ina bene ban!et Hen$ loe ha usn#a mulai n!ebuka hati loe+ Gue bin!un!$ ke jaan loe setahun ini !alau mulu$ kapan loe mo7e on n#a0 In!at Hen benta la!i kita ujian$ lulus$ kuliah$ t us misah deh+ (asa loe mau te us " te usan jomblo en !alau$ sementa a ban#ak ,o)ok ,akep #an! n!ant i mau jadi pa,a loe+ Contoh tuh kak And e udah ,akep$ pinte $ lulusan te baik la!i+ Udah !itu pa,a an sama ,e)ek te pinta di an!katann#a+ A#o don! Hen mo7e on+ La!ian elo !a bisa ju!a kan balikin 1obb# buat jadi milik loe la!i+ Gue sa anin deh$ buka kembali otak loe tuh$ buan! jauh " jauh 1obb#+ Lama " lama !ue ju!a kesel den!e tentan! tuh ,o)ok- I!ha be nasihat panjan! leba + Henn# te diam+ 'ampai pelaja an be akhi $ entah ada an!in apa$ kali ini dia udah n!e asa te buka otakn#a+ /ina bene $ dia !a mun!kin te us " te usan men#esali dan men!in!inkan

)aktu kembali la!i+ 1e!itu ban#ak$ bahkan ibuan menit dan detik ia habiskan utnuk memiki kan 1obb# #an! bahkan Henn# pun !a pe nah tau kaba n#a la!i+ Henn# ju!a udah bosan den!an semua ke!alauann#a+ Henn# udah bosan be tahan den!an semua sakit hatin#a+ Lama " lama bisa tua da i umu !ue kalo sedih te us+ I!ha dan /ina bene + Hidup !ue masih panjan!+ (un!kin 1obb# salah satu o an! #an! dititipkan sebenta untuk membe i )a na di hidup !ue+ Gue ha us be henti+ (alamn#a Henn# membuan! semua #an! be hubun!an den!an 1obb#+ 'emua kontak dan ba an! " ba an! #an! in!etin dia sama 1obb#+ 'emua 2oto " 2oto dia sama 1obb#$ dia hapus pe manent da i semua !ad!etn#a+ Tak te ke,uali semua 2oto p int out #an! te tempel di dindin! kama n#a+ 'E(UA+ 'emua kenan!an libu an di 1ali$ 2oto " 2oto pas ulan! tahun Henn# 1obb# kasih su p ise$ dan #an! palin! n#akitin$ 2oto " 2oto 1obb# be sama Henn#$ Kak And e$ pa,a n#a kak And e$ (amah$ dan Papah+ 'emakin Henn# n!eliatin 2oto " 2oto itu semakin n#e i di hati Henn#+ /ia san!at men#ada i$ bahkan sesada " sada n#a+ 1obb# tetap te simpan dihatin#a$ entah sampai kapan+ Tapi semakin #akin ju!a Henn# bah)a semuan#a !a akan kembali$ sepe ti kata /ina$ Henn# ha us bisa men!atasi sakit hatin#a+ 'etelah semua ba an! " ba an! itu te kun,i apat di peti$ Henn# memasukkan peti tiu ke !udan!+ Henn# membuka laptopn#a la!i$ membuka semua ,atatann#a selama setahun+ Henn# membuka do,ument ba u$ disana ia men!etik+ -Hika aku men#a#an!imu$ itu bukan sepenuhn#a salahmu+ Tapi itu salahku #an! tak pe nah men!e ti bah)a )aktu bisa me ubah se!alan#a+ Hika aku tetap men#a#an!imu$ itu ju!a bukan sepenuhn#a salahmu$ itu han#a salahku #an! tak bisa men!e ti keadaan+ Han#a saja$ te n#ata )aktu kemudia mampu membuatku men!e ti keadaan+ 1e ibu )aktu$ menit$ jam$ bahkan tak te hitun! ha i kuhahabiskan piki an dan sedihku untuk men,intaimu+ Aku tak pe nah be henti$ han#a saja aku be isti ahat $ men,oba lebih memahami )aktu+9%en you are not be the part o' me anymore, I am the lucky one that had ha%e you in my li'e( I ha%e to mo%e on e%en my heart stil doesn:t understand &hat my mind:s sugestion( 6ou are the colors o' my li'e that ga%e me a pain part and beauti'ul part( *hats &hy I ha%e to mo%e on( Henn# tu n o22 laptopn#a$ men,oba memejamkan mata+ 1e ha ap besok akan ada )aktu untukn#a menebus kembali )aktu #an! te buan!+ DDDDD Email 6 LeelielianaG#ahoo+,o+id T)itte 6 Glelieliana Fb 6 Lelie Liana

(UNGKIN CINTA (ATI


oleh6 (a lia And iani

Ce)e aneh itu men!intip da i balik bukun#a di ban!ku taman sekolah #an! men!hadap ke lapan! basket+ seseo an! #an! be main di lapan! basket itu be main san!at ,antik+ pa a )anita memujan#a den!an mene iakkan naman#a+ tiba*tiba Eha##ooo)E tak ada ja)aban+ lalu e nes melihat ke a ah lapan! basket itu+ Ehmm$ #an la!i+ !ak ada bosenn#a #a elu n!eliatin dia+ tiap ha i ketemu ju!aE E#ee$ bia in don!+ dia kan pa,a !ue+ lo kenapa 0 si ik 0E Ehaahaha n!apain !ue si ik 0 #ah$ eman! sih elo be dua kalo pa,a an mes a+ tapi$ kalo !a ada o an! tau kalian pa,a an #a buat apa si ik 0E E#ah$ elo si ha usn#a si ik+ kan elu !a pun#a pa,a + la!ian elo ju!a !a pe nah jatuh ,inta !ue asaE Ekata siapa 0 !ue pe nah jatuh ,inta+ malah !ue seka an! la!i jatuh ,inta+ lo !a kenal !ue+ jan!an sok tau+E lalu e nes la i menin!!alkan pu i+ di atap sebuah !edun!$ e nes ma ah besa + Epuu ii BBB kapan lo n!e ti pe asaan !ue 0 lo kejam sama !ue ii$lo kejam B susah pa#ah !ue deketin loo n#a i au se!ala hal tentan! elo+ tapi$ lo !a pe nah paham pe asaan !ue ii+ !ue ,inta sama lo pu iE+ te iak e nes+ hatin#a han,u $ ka ena ia men#ada i bah)a pu i tak men!e ti pe asaann#a #an! selama ini men,intain#a+ so e ha i pu i datan! ke umah e nes+ ia in!in be temuden!an e nes+ in!in n!ob ol den!an sahabatn#a itu+ tapi$ ketika sampai disana ia melihat umah e nes sepi+ #an! ada han#a puma ku,in! kesa#an!ann#a e nes+ pu i ke,e)a$ tapi ia be kata Emun!kin e nes la!i n!unjun!in oom e ik dan tante nessa+ kalo aku !an!!unanti dia ma ah+ sudah ahh aku pulan! ajaE ba u saja pu i melajukan mobiln#a$ e nes tu un da i taksi$ ia be jalan den!an lan!kah !ontai+ bahkan tak memedulikan puma+ lalu ia masuk umah men!un,u pintu$ kemudian masuk kama dan te tidu + ia tak mau memiki kan apapun seka an!+

keesokan ha in#a di sekolah$ pu i menemui e nes+ Enes$ ha i ini loo maen don! ke umah !ue+ mau ada #an+ tapi !ue takut sama bunda+ loo maen #aa 0E E!a bisa+ !ue ada janji sama atnaE lalu e nes pe !i tanpa pamit+ pu i melon!o$ melihat e nes dan atna naik bus be dua+satu sisi ia baha!ia ka ena e nes akhi n#a jatuh ,inta+ tapi$ di sisi lain ia ka!et akan sikap e nes #an! din!in+ tak lama kemudian setelah kejadian itu+ me embak kaba bah)a atna dan e nes jadian+ ka ena itu hubun!an anta a e nes$ pu i dan #an me en!!an!+ e nes sudah tak pe nah la!i main ke umah pu i+ akibatn#a pu i jadi se in! be antem den!an #an+ Elo kenapa sih 0 lo be ubah$ udah !a ko,ak ka#a dulu+ please ii$ jan!an bikin !ue kha)ati + !ue ini pa,a elo$ !ue be hak tau apa #an! te jadi sama eloE E!ue ju!a !a tau apa #an! te jadi+ mun!kin ka ena e nes pun#a pa,a ba uE+ Ehah 0 sepentin! itu #a dia dimata lo 0 sampe kekha)ati an !ue elo !a pe hatiin+ ii$ dia itu ba u jadian$ )aja don! lupa da atan+ ka#a kita duluE kata #an menjelaskan pada pa,a n#a itu+ Ei#a !ue tau itu #an$ tapi +++E Eudahlah+ !a usah dipiki in+ selama ini semua masih )aja kita bia in aja+ kita kan pun#a u usan masin!*masin! sa#an!+ jadi jan!an di!an!!uE kata #an #an! saat itu san!at men!hibu pu i+ sehin!!a pu i tak la!i memiki kan masalah ini+ suatu sian! di sekolah+ pu i men!hampi i e nes+ Enes liat+ 2 ame ka,amata ba u+ dibeliin #an lho+ haha kema en !ue jalan*jalan sama dia+ eh te n#ata dia n!ajak !ue keoptik dan beli 2 ame ka,amata ba u+ oooohh +++ so s)eet ban!et deh pokokn#a pa,a !ue ituE Eudah ,e itan#a 0 kalo udah $ !ue mau pe !i+ makan sama atnaE kata e nes san!at din!in+ sakit sekali hati pu i menden!a n#a+ dia sudah tak tahan la!i den!an sikap e nes+ Enes$ lo kenapa sih 0 !ue pun#a salah apa sama lo 0 sampe lo ka#a !ini sama !ue+ n!omon! don! nes B !ue !a tahan kalo ha us di!iniin sama sahabat !ue sendi i BE ai mata pu i udh !a bisa dibendun! la!i+ ia menan!is+ te sedu*sedu+ namun$ e nes han#a menatapn#a sedih+ ia in!in sekali memeluk pu i$ ,e)e #an! san!at di,intain#a itu+ tapi ketika ia akan memelukn#a+ datan!lah #an+ memeluk pu i dan memba)an#a pe !i+ sambil be kata pada e nes+ EL55 (A'IH PUN;A URU'AN 'A(A GUEE BBBBBE sejak kejadian itu e nes tak pe nah masuk sekolah+ seha ii++ dua ha i +++ sampai semin!!u kemudian ++++ Eini !a mun!kin #an+ dia !a mun!kin nin!!alin !ue+E

Esaba sa#an!+ seka an! a#okita ke umahn#aE ajak #an+ membopon! tubuh mun!il pu i #an! lemah ka ena ka!et+ di umah e nes han#a ada tokoh )a !a$ )a !a sekita $ !u u*!u u se ta teman*teman+ o an! tue e nes adalah anak tun!!al sehin!!a tak memiliki sauda a+ dan me eka telah menin!!al sejak e nes balita+ dan e nes diki im ke panti asuhan+ setelah de)asa$ e nes diambil oleh bekas pembantu tante nessa dan oom e ik$ o an!tua e nes+ dan sejak pembantun#a menin!!al$ akhi n#a e nes bena *bena sebatan! ka a+ pu i lan!sun!men!hampi i jasad e nes+ Ekenapa ha us ka#a !ini nes 0 kenapa ha us di saat kita pe,ah 0E Esa#an! udah+ ikhlasin dia+ bia in dia tenan!+ kamu ha us be doa a!a dia dite ima disisi tuhan #an! maha kuasa+ e nes selesai dimakamkan+ pu i be!itu lemas+ hatin#a han,u + hin!!a tak ada la!i ai mata #an! bisa ia kelua kan+ tapi$ ia te kejut+ ketika tiba* tiba ada atna men!hampi in#a+ E ii$ !ue minta maap sama lo+ !ue n!ebohon!in loE+ Ebohon! apa na 0E Esebene n#a ++++E kemudian lama me eka bi,a a+ seka an! te un!kaplah semuan#a seka an!+ atna bukan pa,a e nes+ tapi$ dia teman ke,il e nes )aktu di panti asuhan+ atna disini ka ena dia ha us me a)at e nes #an! sakit+ e nes te jan!kit kan,e tulan!+ e nes menin!!al ka ena pen#akititu+ Esatu hal la!i #an! ha us lo tau i$ selama !ue disini+ dia selalu menan!is kalo ada hal #an! be hubun!an sama lo+ dia ju!a selalu bilan!+ dia akan selalu hidup selaman#a demi pu i+ asa ,inta #an! dimiliki dia buat lo itu besa bnan!et+E E,inta 000 apa maksudn#a na 0E E,inta ii$ lo in!et )aktu dia te akhi sekolah 0 kalian be antem kan 0 nah pas pulan! ke umah+ dia !a mau makan+ !a mau minum+ ka ena dia liat lo nan!is+ dia me asa be salah ii+E Eta tuhan e nes$ kenapa lo !a pe nah ,e ita sama !ue E Edan ii$ #an! palin! men#akitkan adalah$ sebelum dia menin!!al dia nun!!u elo+ dia bilan! lo sama dia pun#a ikatan batin+ dia pasti datan!+ dan ketika dia bena *bena menin!!al+ dia tetap nun!!uin loE kemudian pu i duduk be simpuh dilantai Emaa2in !ue nes$ andai !ue tau ini semua+ pasti ini !a akan ka#a !iniE lalu #an memeluk pu i den!an e at+ 'ELE'AI NA(A 6 (ARLIA AN/RIANI 'EK5LAH 6 '(P NEGERI > PURWAKARTA ALA(AT 6 /'+ CI1UNGUR KEC+ 1UNGUR'ARI PURWAKARTA$ HAWA 1ARAT+

*y P"inc$ in 4"$amland

ka #a Fi dausi F+L -Uuh:B. keluh Ka in se a#a membantin! tasn#a #an! len!ket ka ena ditempeli pe men ka et tadi pa!i+ -Ga a " !a a Kak Radith la!i$ Kak0. Tan#a Na#la$ adik Ka in$ #an! ju!a masih men!enakan se a!am putih bi un#a+ -'aba ajah$ deh$ KakB 'atu seten!ah tahun la!i lulus:. -'atu seten!ah tahun itu masih lama$ tauB. se u Ka in #an! masih ,embe ut$ se a#a me aih laptopn#a+ -Pasti mau ,hattin! sama M'an! Pan!e an? itu la!iB. tebak Na#la+ Ka in han#a te sen#um+ -'iapa$ sih$ Kak$ P in,e E i, itu sebena n#a0 Kakak masih belum ketemu sama o an!n#a0. Tan#a Na#la la!i+ Ka in te sen#um meli ik Na#la+ -I#a$ sampe seka an! kakak eman! belum ketemu o an!n#a+ Tapi #an! jelas$ dia as#ikB. 'eka an! ia meman! pun#a a!enda ba u setiap pulan! sekolah+ ;aitu ,hattin! den!an teman ba un#a$ P in,e E i,+ (enu ut Ka in$ o an! #an! menamai akun Fa,ebookn#a den!an nama P in,e E i, itu meman! o an! #an! as#ik diajak men!ob ol+ Tak ja an! Ka in ju!a ,u hat kepadan#a+ 'ejak men!enal P in,e E i,$ bebann#a sepulan! sekolah se asa be ku an!+ Ia jadi luma#an bisa melupakan kekesalann#a kepada Radith$ teman sekolahn#a #an! supe jahil itu+ Ka in men!enal P in,e E i, da i sebuah ! up di Fa,ebook #an! be nama It?s / eamland+ G up o an! " o an! #an! men#ukai ,e ita 2iksi+ /i sana hampi semua membe menamai akun Fa,ebookn#a den!an nama tokoh 2a7o itn#a+ Te masuk ia #an! menamai akunn#a P in,ess 'u!a plum$ put i di ,e ita Nut, a,ke + Tanpa disan!ka$ ia ju!a be kenalan den!an seseo an! #an! menamai akunn#a P in,e E i,$ pan!e an di ,e ita Nut, a,ke + -;ippieB. se u Ka in tiba " tiba$ #an! membuat Na#la menjatuhkan no7el #an! diba,an#a+ -Ada apa$ sih$ Kak0B 1ikin o an! jantun!an ajahB. sun!ut Na#la+ -Ada kaba ba!us$ Na#B /ia n!ajakin ketemuanB. -'iapa0 5h: M'an! Pan!e an?$ #a0. Ka in han#a te sen#um+ -Katan#a$ dia n!ajakin ketemuan di taman kota$ besok jam U so e+ /ia akan ba)a kado spe,ial:. -Ciie:jan!an " jan!an dia bakal lan!sun! nembak kakak besokB /i taman$ )aktu pesta kemban! api malam " malam:'o ')eetB. -Iih:apaan$ sih0B.

'ampai malam$ Ka in te us memiki kan hal itu+ ia bena " bena penasa an$ siapakah P in,e E i, #an! selama ini dikenaln#a itu0 1ahkan$ sampai esokn#a di sekolah ia masih memiki kan hal te sebut+ Ka in jadi tak te lalu konsen ke pelaja an+ Tapi anehn#a$ Radith$ #an! biasan#a tak pe nah absen untuk men!isen!in#a$ kini sama sekali tak be tin!kah+ Waktu #an! dinantikan pun akhi n#a tiba+ Tepat pukul <8+R< so e$ Ka in lan!sun! be an!kat da i umahn#a+ -Ciie:#an! mau ketemu sama si doiB. !oda Na#la+ Ka in han#a meli ik adikn#a$ se a#a te sen#um$ tanda men!i#akan+ /ua puluh menit kemudian$ Ka in telah sampai di taman+ 'etelah selesai mema ki kan moto $ tiba " tiba seseo an! menab akn#a+ Ka in te kejut+ Ia tambah te kejut la!i ketika tahu siapa o an! #an! telah menab akn#a itu+ -Ka in0B. -Radith0B. -N!apain lu ada di sini0. -Ha usn#a !ue #an! nan#aB Kenapa$ sih$ lu ha us selalu ada di mana " mana dalam hidup !ue0B N!!ak puas apa lu$ tiap ha i n!e jain !ua di sekolah0B. se u Ka in se)ot dan lan!sun! be la i menin!!alkan Radith+ Radith te te!un menden!a bentakan Ka in+ Tapi$ ia tak be kata apa " apa+ Ka in se!e a menuju sebuah ban!ku #an! be ada di dekat ai man,u di ten!ah taman+ Tapi$ tak ada seo an!pun di sana$ selain anak " anak #an! sedan! be main !elembun! sabun+ -Katan#a$ dia akan datan! den!an pakaian se ba bi u$ pukul U tepat: Tapi$ seka an!$ kan$ masih jam U ku an! U menit+ Aku tun!!u saja la!i:. uja Ka in dalam hati+ Lima menit kemudian$ seseo an! den!an pakaian se ba bi u datan! dan men!hampi in#a+ Tapi Ka in malah jadi ,embe ut+ Ia #akin betul itu bukan #! ditun!!un#a+ ;upsB 'ebab o an! itu adalah:+RadithB -N!apain$ lu n!ikutin !ua ke sini$ ju!a0B. se u Ka in se)ot+ -'iapa #an! n!ikutin lu$ !ua janjian sama seseo an! di siniB Elu kali$ #an! mata " matain !uaB. -/iih:!ua ju!a la!i janjian sama seseo an! di siniB Gua mau ketemu sama pan!e an !ua$ P in,e E i,$ naman#aB. -Haa0B Hadi:elu #an! pake akun F1 P in,ess 'u!a plum itu0. -Ha0B Lu tau da i mana0 Apa jan!an " jan!an lu:. -Hadi$ selama ini0B. se u keduan#a kompak+ -HuhB Hadi P in,ess !ua itu elu0B. -Idih:siapa ju!a #! mau jadi P in,ess luB Han!an ha apB. se u Ka in se a#a lan!sun! menin!!alkan Radith+ 'ejak itu pun Ka in tak pe nah la!i ,hattin! den!an Radith #an! selama ini dikenaln#a den!an P in,e E i, itu+ Radith pun tak pe nah men!isen!in#a la!i di sekolah+ Namun lama " kelamaan$ ada asa tidak n#aman ju!a #an! timbul di hati Ka in+ Ia me asa kehilan!an sekali!us dua sosok #an! selama ini membuat hidupn#a lebih be )a na+ 'osok #an! selalu menjadi tempat ,u hatann#a$ dan pen!hibu saat dia sedih$ se ta sosok #an! selalu ha in#a di sekolah menjadi lebih se u$ meski se in! kali membuatn#a jen!kel pula+ -P in,e E i, han#alah pan!e an dalam don!en!+ Kisah baha!ia P in,e E i, dan P in,ess 'u!a plum han#alah dalam don!en! pula+ /an don!en! itu tidak n#ataB /on!en! han#alah 2iksiB. Itulah #an! selalu diu,apkan Ka in saat ia me indukan keadaan #an! dulu la!i: 'udah lebih da i dua min!!u Radith tidak men!isen!i Ka in la!i di sekolah+ (e eka pun tak pe nah salin! men#apa+ 'ampai suatu ha i$ saat jam isti ahat$ Ka in menemukan sebuah kotak hadiah ke,il di kolon! mejan#a+

-Apa ini kado isen! da i Radith la!i0. pike Ka in dalam hati+ /en!an hati " hati$ Ka in pun membuka kado te sebut+ /an te n#ata:: Ka in te belalak melihat isin#a+ Te n#ata bukan katak atau mainan ula sepe ti biasan#a+ Ka in menemukan sebuah ka tu be !amba hati #an! dihiasi !litte di dalamn#a+ Indah sekaliB Ia ju!a menemukan selemba ke tas be !amba kolam ikan di sebuah taman+ /i pojok ba)ah ke tas te sebut$ te dapat tanda tan!an pen!i imn#a:RadithB Ka in lan!sun! men!e ti maksud hadiah itu+ Ia pun se!e a menuju halaman belakan! sekolah+ /i sana ada sebuah kolam ikan #an! ,antik$ dan Ka in pun menuju ke sana+ 'epe ti du!aann#a$ Radith telah menantin#a di sana+ -Ka in:$. u,ap Radith$ -Elu suka hadiah da i !ua0. Tan#a Radith a!ak !u!up+ Ka in han#a te sen#um$ dan )ajahn#a meme ah+ -Ka in:'o # kalo selama ini !ua se in! n!isen!in lu+ Tapi$ seka an! !ua ba u sada $ kalo te n#ata:!ua:!ua suka sama lu+ Lu mau n!!ak$ jadi pa,a !ua0. Tan#a Radith penuh ha ap+ -Radith$ sebene n#a:!ua ju!a ba u sada $ kalo te n#ata:!ua :suka sama lu ju!a:$. u,ap Ka in malu " malu+ -Hadi$ lu mau jadi pa,a !ua$ kan0. keja Radith$ tak saba + Ka in men!an!!uk+ /an entah kapan datan!n#a$ tiba " tiba selu uh teman " teman me eka be tepuk tan!an dan be so ak me iah+ Akhi n#a$ san! Put i dan Pan!e an pun be satu+ /an te bukti$ kisah Pan!e an dan Put i #an! Happ# Endin! bukan han#a ada di don!en!B DDD NA(A6 Fi dausi F+L ALA(AT6 1ekasi$ Ha)a 1a at Akun F16 Fi da FauAia Akun TWITTER6 GUs#LFi da Ra#a 6an. Tak &an *un.kin Puda" oleh6 No7ia Wah#uana T ia)ati 'eo an! pe empuan be umu %T tahun telah men#ukai seo an! laki*laki #an! san!at kebetulan adalah temann#a dikala ia masih ke,il+ Pe empuan ini be nama 9ia$ pa asn#a san!at ,antik sekali den!an ambut te u ai tebal lembut sekali+ 'edan!kan laki*laki be nama Adi$ penampilann#a api meskipun tampan!n#a biasa*biasa aja+ /ahulu me eka se in! be ten!ka $ entah ambutn#a 7ia #an! te kulai bebas te sebut dijambak oleh adi+ ;aa++me eka be dua tidak bisa disatukan la!i bahkan !u u pendampin!n#a pun men#e ah men!hadapi tin!kah adi dan 7ia #an! semakin membabi buta+ Eman! sih masa*masa itu adalah masa anak*anak #an! in!in be main dan be ten!ka +

'e in! den!an pe !antian )aktu$ ha i$ bahkan bulan me eka be dua tumbuh emaja+ Namun ketika duduk diban!ku '(A me eka te pisahkan+ Adi pe !i jauh sekolah ke lua ne!e i$ dia men!ikuti a#ahn#a #an! beke ja disana+ Pe pisahan me eka tidak dilakukan$ hal ini dika enakan kepe !ian adi te lalu ,epat sehin!!a tidak bisa be pamitan den!an 7ia+ R tahun sudah be lalu$ 7ia selalu menun!!u kedatan!an sahabat te baikn#a -adi. sepanjan! masa+ 'un!!uh kete laluan adi tidak membe ikan sedikit kaba tentan! di in#a kepada 7ia+ 1ahkan seolah*olah adi sudah melupakan kedekatann#a den!an 7ia se)aktu ke,il+ 'uatu ketika 7ia duduk di tepi sun!ai den!an me enun! be ha ap setelah dia menoleh ke belakan! ada Adi sedan! be di i di belakan!n#a+ -7ia+++7ia++. pan!!ilan itu san!at ke as sekali pe asaan 7ia tidak ka uan senan!n#a tetapi setelah menoleh kebelakan! te n#at so2i teman seban!kun#a+ -kamu n!apain disini 7i0. tan#a so2i+ 9ia han#a diam te paku be!itu saja+ (eskipun 7ia tidak menja)abn#a so2i pun tahu kalu dia sedan! menun!!u ,inta mon#etn#a+ Hehehe++ so2i men#ebut kisah da i 7ia ini den!an ,inta mon#et+ /en!an penuh asa sa#an! sao2i mendekati teman seban!kun#a itu$ -sudahlah 7i$ adi itu temanmu di )aktu ke,il jadi )aja lah kalau dia disana pasti sudah pun#a teman*teman ba u la!i.+ /en!an aut )ajah #an! sedih$ 7ia membena kan pe kataan so2i+ Walaupun san!at sulit untuk melupakan adi dia akan be usaha demi hidupn#a #an! ha us be jalan te us mene us+ 'emuan#a telah dilakukan san!at baik oleh 7ia$ dia bena *bena sudah melupakan sahabatn#a+ /isaat dia sudah melupakann#a adi sahabat ka ibn#a pulan! ke Indonesia$ meman! bena semua #an! di katakan so2i dia lupa akan di in#a+ 9ia men!i a kepulan!an sahabatn#a itu be sama den!an pe empuan asin! da i lua ne!e i$ te n#ata du!aanku semua itu tidak bena + Adi pe !i be sama so2i teman seban!ku 7ia+ Te!a sun!!uh san!at te!a$ meskipun sudah dipe lakukan demikian 7ia masih saja be piki an positi2 dia masih be sikap baik sama adi dan so2i+ ;an! membuat 7ia sa!at sedih dan men#esal adalah pe nah men!an adi dan so2i #an! san!at be!itu baik kepadan#a$ tidak itu saja adi selama ini tidak men#ada i kebe adaanku dan pe ubahan sikapku ke dia+ 'udahlah$ mun!kin ini semua meman! takdi dan sudah jalan da i #an! Kuasa+ 9ia akan selalu men!enan! kebe samaan se)aktu ke,il meskipun me eka be dua se in! saja be ten!ka tapi pe ten!ka an itu malah #an! membuat 7ia mulai jatuh ,inta pada pandan!an pe tama+ DDDDD

P o2il Penulis6 Nama6 No7ia Wah#uana T ia)ati Umu 6 >% tahun Hobi6 menulis dan menden!a kan musik Uni7e sitas 1 a)ija#a

Aku Pasti Kembali


Ka #a 6 put i a#u pasundan

Namaku jelita$ aku sekolah di sma 7ande )aald+ Aku duduk di kelas % sma+ Aku te masuk sis)a #an! pandai$ dan ju!a mudah be !aul+ Aku mempun#ai seo an! sahabat dia be nama put a+ Put a adalah sosok sahabat #an! baik$ pe hatian$ dan selalu men!e ti keadaanku$ dilain )aktu saat aku be sedih$ dia #an! selalu men!hibu ku+ 'uatu ketika dia memendam pe asaan #an! sama dan aku ju!a me asakann#a+ -jelita++. pan!!il seseo an! itu da i a ah belakan!+ /an itu sahabatku put a+ -i#a put++0 ada apa0?? tan#aku+ -pulan! sekolah $ ikut aku #a++ aku mau n!ajak kamu ke suatu tempat+. -oke baik+. 'etelah bel pulan! sekolah be bun#i$ put a lan!sun! men!hampi iku dia sudah be di i tepat di amban! pintu kelasku+ /ia meman!!ilku sambil te sen#um+ -jelita++ a#ok kita be an!kat+. Put a tiba*tiba men!anden! tan!anku $ menu uni anak tan!!a$ /an se!e a menuju ke a ea pa ki + Kelas kami be ada di lantai R + Aku dan dia be beda kelas + 'ejak smp kita selalu ba en!+ /an sampai '(A ini+ 'etelah kami tiba di a ea pa ki $ put a men!elua kan moto n#a #an! te pa ki dekat pos satpam+

-a#ok naik+. Put a mempe silahkan aku untuk naik ke moto n#a$ dan kini kami be an!kat menin!!alkan a ea pa ki + Hu!a sekolah+ -kita mau kemana0?? tan#aku kepadan#a+ -ke suatu tempat+ /an kamu pasti suka+. 'etelah bebe apa menit di pe jalanan $ kami pun sampai di tempat tujuan+ Te n#ata put a men!ajakku ke sebuah taman be main+ /i taman te sebut + te pampan! ai man,u #an! be!itu indah$ ban#ak sekali bun!a*bun!a #an! be )a na )a ni+ Kami be dua duduk di ku si dekat taman+ -jelita: - pan!!il put a kepadaku$ so otan mata tajam n#a #an! takkan pe nah ku lupakan sejak dulu + de!:+ Hantun!ku be deba *deba + Aku tak men!e ti tentan! pe asaan ku padan#a$ sudah U tahun kami be sama++ salin! melen!kapi satu sama lain+ Tapi$ tak pe nah aku men!e ti hubun!anku den!ann#a++ #an! aku tau$ aku dan dia be sahabat+ -put a$ kok nan!is0?? tan#aku padan#a+ Put a meneteskan ai matan#a pe lahan demi pe lahan + ku apus ai matan#a #an! membasahi kedua pipin#a++ -aku !ak nan!is$ aku Cuma baha!ia aja pun#a sahabat ka#a kamu+. /i usap ambutku den!an kelembutan tan!ann#a+ Put a meman! sahabatku $ dan ju!a kakak ba!iku+ ka ena itu aku tak mau kehilan!ann#a+ -jelita$ suatu saat nanti$ aku !ak bisa te us be ada di sisi kamu$ kamu ha us bisa nantin#a tanpa aku+ Aku !ak mau te us*te usan jadi benalu #an! selalu ada di hidupmu+ Kamu ha us bisa jalani hidup $ dan mun!kin tanpa aku+ in!at janji kita dulu+ Kalo kita akan selalu be sama+. -put a kok n!omon!n#a !itu$ tanpa kamu hidup jelita !a mun!kin se,e ia ini+ Ka na kamu$ hidup jelita baha!ia dan lebih be )a na+ Kalaupun nantin#a put a nin!!alin jelita$ jelita akan ,a i put a sampai kapanpun dan bakal nun!!uin put a sampai put a kembali+ Entah bebe apa laman#a. -tapi$ in!et+ Kalo put a !ak ada di sampin! kamu la!i+ Kamu janji ha us selalu te sen#um+. -i#a$ jelita janji: jelita akan selalu te sen#um untuk kamu+. Ha i sudah semakin be la ut+ (enin!!alkan semua kisah #an! ada+ Taman te sebut menjadi ikatan janji me eka+ DDD Keesokan ha in#a di sekolah$ tepat pukul <&6%U menit+ -jelita$ ini ada su at untuk kamu+.dihampi in#a jelita $ /i kasihn#a sepu,uk su at itu untukn#a #an! te pampan! besa siapa nama pen!i im su at itu+ #aitu -put a. + /e!:: hati jelita tiba*tiba !elisah tak menentu+ Tak men!e ti apa #an! sedan! i#a asakan saat ini+ /i bukan#a isi su at itu pe lahan+ -jelitaa: ini aku put a$ maa2in aku #a kema in aku !ak sempet be 2iki an untuk n!omon! ke kamu+ Ka na semua itu te lalu be at untukku+ Aku !ak san!!up nin!!alin kamu disini+ (un!kin$ saat kamu ba,a su at ini aku sudah tiba di Kalimantan+ Papaku dinas disana$ dan

te paksa aku ikut den!ann#a+ (aa2in aku #a jelita+ In!et janji kita+ Kamu ha us tetap te sen#um+ 'uatu saat nanti kita pasti akan be temu la!i+/i akhi in#a akhi su at itu+ Helita #an! han#a bisa diam membisu dan pu,at pasi di tempat dudukn#a+ Pe lahan i#a menteskan ai mata dan tidak pe ,a#a akan semuan#a+ Tak pe nah i#a men!e ti akan semua pe asaann#a+ 'edih$ ke,e)a$ semuan#a #an! i#a alami saat ini+ Tak sempat i#a men!atakan tentan! pe asaann#a #an! sebene n#a kepada put a+ Cinta: mun!kin ini #an! aku asakan+ Pe asaan itu tak pe nah ku sada i sebelumn#a$ setelah kepe !ianmu ba u aku men#ada i++ ,inta itu ada+ DDD 'etelah pulan! sekolah$ aku be !e!as untuk pe !i ke umah put a+ Tetapi hasiln#a nihil$ tak ada satupun o an! #an! menja)ab sapaanku+ Rumah itu koson!+ Helita tak tau ha us men,a i put a kemana la!i+ Akhi n#a $ aku memutuskan untuk pe !i ke Taman kema in$ te akhi kali aku be temu den!ann#a$ be saman#a:+ Taman itu sepi++ tak sepe ti biasan#a$ tak ban#ak o an! #an! le)at a ea taman be main itu+ dihampi in#a ku si taman tempat aku duduk be sama put a )aktu itu+ Aku men!in!at kembali pe pisahan te akhi ku den!ann#a+ Aku meneteskan ai mata+ DDD 'etelah > tahun aku menun!!u$ put a tak ju!a ada kaba + 'elama itu aku tak pe nah se,e ia dulu+ Han#a kesedihan #an! tampak di )ajahku+ 'ese in! kali aku men!in!at kenan!an itu$ itu membuatku sakit+ 'ekalipun aku men,oba melupakann#a$ itu akan semakin sakit+ 1ebe apa se in! aku memuta la!u pasto?aku pasti kembali? li ikn#a #an! bena *bena men#entuh hatiku+ Re22 6 aku han#a pe !i tuk sementa a++ bukan tuk menin!!alkanmu selaman#a++ aku pasti kan kembali$ pada di imu ++ tapi kau jan!an nakal++ aku pasti kembali:++ selama > tahun$ kenan!an itu men!hantui ha ii*ha i ku + tan! san!!up aku melupakann#a+ Kini aku bena *bena men,intain#a+ Cinta bukan la!i sekeda sahabat $ tetapi pe asaan #an! lebih da i pada itu+ ha i ini adalah ha i ulan! tahunku #an! ke %T $ seka an! aku sudah duduk di ban!ku kelas R sma$ sekalipun aku in!in pindah ke lain hati dan be palin! da i put a$ aku masih takut+ Ka ena luka #an! ada di hatiku masih ada+ 'etelah malam kian tiba$ put a tak ju!a men!u,apkan selamat ulan! tahun kepadaku+ Padahal han#a sapaann#a$ dan u,apann#a #an! be!itu be a ti untukku++ ha i ini s)eet se7enteen ku+ /an mun!kin itu semua tak ada a tin#a kalau put a tak ada di sampin!ku+ (alam ini aku in!in sekali pe !i ke taman itu+ untuk menenan!kan di i disana$ mun!kin han#a bebe apa saat+ Aku akhi n#a memutuskann untuk pe !i kesana dan meninn!!alkan a,a a dan tamu undan!an #an! telah hadi di pesta ulan! tahunku #an! ke %T itu+ aku pe !i ke sana den!an di temani supi papaku dan setelah bebe apa menit di pe jalanan$ aku tiba di taman itu+ aku tak men#an!ka++ be!itu indah suasana taman te sebut den!an lampu lampion*lampion #an! khas te pampan! disana+ /eko asi lampu*lampu ke,il di setiap pohon #an! men!elilin!i menambah indah suasana taman itu+ aku duduk di ku si putih taman itu+ tiba*tiba bebe apa saat aku memejamkan kedua mataku dan membukan#a kembali aku melihat sesosok put a di depan mataku+ /ia tampak be beda da i dahulu$ aku tak pe ,a#a kini dia ada di depan mataku$ atau mun!kin ini han#a ilusiku+

-happ# bi thda# jelita++ aku nepatin janjiku kan $ kita pasti be temu kembali+ /an aku pasti kembali+. -ini bena kamu0?? tan#aku tak pe ,a#a+ -i#a$ ini aku+ aku put a+. -kemana aja kamu$ kamu !atau aku disini sedih miki in kamu$ kamu !ak ada kaba dan hilan! !itu aja+. -maa2in aku$ aku Cuma !ak mau !an!!u konsent asi belaja kamu+. Put a men!hampi iku dan membe iku sekotak bin!kisan tanda u,apan ulan! tahunku+ /an te n#ata itu adalah sebuah kalun! #an! be uki an tulisan nama kita be dua+ Gaun ,antik #an! aku kenakan malam itu saat ulan! tahunku be )a na putih$ dan ju!a put a$ memba)a bun!a ma)a me ah kesukaaanku dan ia men!enakan jas kemeja putih+ -aku janji !ak akan nin!!alin kamu la!i+ Aku !ak bisa tanpamu+ Aku men,intaimu$ aku sa#an! kamu jelita+. Kini dia men!!uta akan isi hatin#a$ han#a itu kata #an! aku tun!!u selama ini da i mulutn#a+ -akupun be!itu+ Ini adalah ha i te indahku+ Kamu kembali$ untuk menjadi sahabatku$ ju!a kekasih ba!iku:++. LThe endL

1iodata penulis 6 Put i a#u pasundan Haka ta$ >R janua # %CCT F1 6 Pute i pasundan Cinta S$lalu Ada<.
5leh Le iani 1uton

C$"p$n Cinta dan P$"#aha%atan Cinta bukanlah sesuatu hal #an! tabu la!i untuk dikenal 1an#ak o an! me asa baha!ia ka ena ,inta Cinta akan menjadi sebuah kasih sa#an!+++ Hika o an! #an! di,intai membalas ,inta #an! dibe ikan Namun$ ,inta akan menjadi ama ah:+ Hika o an! #an! di,intai malah mendustain#a:+ Cinta takkan pe nah mati (elainkan akan tetap tumbuh disetiap Po i*po i dan ali an da ah umat manusia Hin!!a akhi )aktu: (akassa bena *bena indah di kala pa!i ha i+ Uda an#a sejuk$ suasanan#a damai dan te asa men#enan!kan+ Tanpa ku sada i setahun sudah aku be ada di kota impianku+ Hmmm$$$$ semakin di pandan! semakin te asa damai+ Pa!i #an! ,e ah ini aku dihadapakan den!an alam #an! hijau dan lan!it #an! ,e ah untuk men#ambut datan!n#a sina menta i pa!i+ 'esekali di a ah timu $ te lihat kemunin! emas #an! membahana$ sua a kenda aan #an! be lalu lalan! dan sua a si ja!o me ah #an! selalu memban!unkan selu uh umat di pa!i ha i+ (eskipun semuan#a te asa bisin! dan tak enak diden!a + Namun ba!iku itu semua adalah kete paduan sua a musik #an! indah+ Hembusan an!in pun seolah tak mau kalah untuk membe ikan nadan#a sendi i+ Hati$ ji)a$ dan pe asaanku pun ikut te ba)a den!an semua itu+ (aha besa Allah #an! telah men,iptakan semua keindahan ini+ 'ubhanallah:+ /i a)al tahun ><%> ini$ semua ha us be ubah+ Tentun#a menjadi lebih baik+ Hah$$$ ,e ita di tahun ><%> akan se!e a di mulai+ /an #an! pastin#a be siaplah untuk semua #an! akan datan! padamu+ Tetap seman!attttt::BBBBBBB Ha i kedua di tahun ba u ini$ aku menemukan teman ba u #an! be!itu baik+ /ia selalu men!ajakku ,he in! di setiap )aktun#a+ /ia adalah a 7ian+ A 7ian adalah teman satu kampus dan satu 2akultas den!anku+ 'elama ini aku tak men#ada in#a$ ka ena dulu aku te !olon!

o an! #an! ku an! be !aul dan ju!a pendiam+ Kalaupun ada temanku$ dia han#alah Na nia dan jesi,a+ A 7ian adalah mahasis)a #an! pinta namun te kadan! tak pe nah be untun!+ Ada satu hal #an! mesti diubah olehn#a$ sikap malasn#a #an! selalu men!!e o!oti di in#a+ Te kadan! dia se in! datan! te lambat disaat jam kuliah sudah dimulai+ 1ahkan ada #an! lebih pa ah da i itu$ ban#ak tu!as #an! dia lalaikan+ Aku tahu semua ini$ ka ena te n#ata A 7ian ,ukup te kenal di kampus den!an julukan si malas+ /ia han#a butuh moti7asi+ Entahlah apa #an! membuat dia sepe ti itu+ Akupun tak tahu+ Aku tak be ani menan#akann#a$ ka ena aku takut men#akiti pe saann#a+ Te lalu sulit ba!iku men,a i teman #an! bisa di pe ,a#a$ itulah #an! men#ebabkanku be usaha untuk menja!a pe sahabatan ini+ Ha i*ha i ba u men!!elut dalam hidupku$ A 7ian teman baikku selalu hadi di setiap lemba ha i*ha iku+ 'emakin lama$ aku me asa dia semakin be ubah+ 1e ubah menjadi anak #an! manis+ 'eka an! dia sudah mulai belaja membuan! asa malasn#a den!an selalu tepat )aktu men!ikuti jad)al kuliah dan selalu men!e jakan tu!as*tu!as kampus+ Hah$$$ aku baha!ia den!an pe ubahann#a itu+ Hal itu membuatku semakin #akin akan sebuah pe ubahan+ Akhi n#a hal #an! baik te jadi ju!a padan#a+ (eman! bena apa #an! se in! di katakan oleh Gu u '(A ku dulu$ -selalu ada jalan untuk menuju ke a ah #an! lebih baik+. Namun$ tak ja an! jalan #an! kita tempuhi itu selalu mulus+ Tetapi ada ,a a untuk memuluskann#a #aitu jan!an pe nah melupakan Tuhan di setiap hal apapun #an! kita lakukan+ /an ke#akinan untuk be ubah ha us lebih besa da i pada sebuah kee!oisan+ ;akinlahBBBB Tuhan selalu ada di setiap hal apapun #an! kita lakukan+ /an #an! pastin#a /ia selalu men!a)asi kita+ Ha i #an! ,e ah untuk ji)aku #an! ,e ah saat ini+ Entahlah apa #an! ten!ah te jadi den!anku+ Aku me asa semuan#a te asa men#enan!kan bila be sama den!an A 7ian+ ;a Tuhan: aku takut$ pe saan ini adalah ,inta0 Aku takut men!han,u kan pe sahabatan #an! baik ini han#a ka ena kee!oisanku untuk memilikin#a+ 'etiap kali be temu den!an A 7ian$ pasti hatiku te asa de!*de!kan+ Namun$ aku be usaha men#embun#ikann#a dan be usaha a!a dia tidak tahu apapun #an! aku asakan te hadapn#a+ Kami selalu be temu di pe pustakaan untuk belaja be sama+ 'emua itu membuatku baha!ia+ Lambat laun pe asaan ini men!!e o!oti hatiku+ Hah$$$ aku pasti bisa menan!anin#a+ ;a$ bisaB Hin!!a di suatu ha i$ A 7ian meman!!ilku+ /ia in!in men!atakan sesuatu ke padaku+ -9i$ boleh nda? aku nan#a sesuatu ama kamu0. tan#a A 7ian se ius+ - hm: tentu saja. Ha)abku+ -Kelihatann#a kamu tidak suka menjalin suatu hubun!an pa,a an0.+ Hahahahaha::+ Aku te ta)a lu,uB -Te n#ata ,uman ini #an! in!in kamu tan#akan padaku0 kamu bena *bena membuatku in!in te ta)a+. Aku teta)a n!akak+ Namun$ semuan#a te henti ketika A 7ian menatapku den!an se ius+ 'umpah$$+ 1ola matan#a itu bena *bena indah+ (atan#a men,e minkan suatu ketulusan #an! membuatku lan!sun! te paku menatapn#a+ -Aku se ius 9i+ Kita kan sahabatan$ jadi kamu bisa donk ja)ab pe tan#aanku0. )ajah be ha ap+

-Hm$$$$ !imana #a,h ha us men!atakann#a0 aku ju!a bin!un! n!ejelasinn#a+ Intin#a aku ha us men#elesaikan semua studiku dulu ba u de,h aku bisa pa,a an+. nada me#akinkan+ -Cuman itu doank0. Tan#a A 7ian padaku+ 'ebena n#a si,h ada masa laluku #an! su am and so # aku !a? bisa ,e tain ke kamu+ (aa2 #a,hB ini bukan pelit$ tapi ini ahasia+ Hehehe:++. Wajah me#akinkan da iku+ -5k$ aku bisa en!e ti kok.+ Akupun me asa penasa an dan balik be tan#a kepada dia+ -1d)$ kenapa kamu tan#akan hal itu padaku0. tan#aku penasa an+ -tidak $ ,uman pen!en tahu aja. ja)ab A 7ian+ 'elepas itu$ aku dan A 7ian pun melupakan semuan#a+ /an kami pun be pisah ka ena aku mesti melanjutkan jam kuliahku+ /i kost$$$$ 'ambi men!!o eskan tinta di atas ke tas putih dia #ku+ -Apa sebena n#a #an! dipiki kan A 7ian0. Tan#a hatiku+ Hah$ aku be ha ap dia han#a sekeda in!in tahu$ bukan ka ena dia memiliki pe asaan #an! sama sepe tiku+ Entah apa #an! te jadi$ aku menden!a kaba A 7ian dan jesi,a kini sudah jadian+ ;a Allah$$$ men!apa hal sepe ti ini te ulan! la!i padaku0 Ketika aku mulai men,intai seseo an!$ te n#ata dia men,intai o an! lain+ 'ulit ba!iku melihat me eka be dua selalu be sama+ Aku seba!ai sahabat$ han#a bisa ikut me asakan kebaha!iaan #an! di asakan oleh kedua sahabatku+ Namun$ seba!ai seo an! )anita jauh didasa hatiku #an! te dalam ada luka #an! sulit untuk diobati+ A 7ian kini ja an! be samaku+ /ia lebih ban#ak men!habiskan )aktun#a be sama jesi,a+ Kalaupun disaat aku membutuhkann#a$ dia selalu membuat ban#ak alasan untuk tidak bisa be temu den!anku+ Hah$$$ aku bena *bena kehilan!an dia+ -(aa2kan atas semua kebodohan$ kee!oisan$ dan semua kesalahan #an! ku pe buat+ Aku han#a in!in kamu bi,a a padaku la!i+ Han!an mendiami di iku sepe ti ini+ Ini semua membuatku te siksa.+ Lambat laun setelah semua #an! kulalui$ kini aku menikmati kesendi ian ini den!an menata kehidupanku #an! ba u+ Tak ada #an! ha us aku sesali+ Aku han#a butuh sebuah ke#akinan untuk bisa ban!kit menjadi di iku 9ianda Am #ta enald# ka#ak dulu la!i+ (enjadi p ibadi #an! te!a tanpa ha us menan!isi ken#ataan #an! menimpaku+ /unia ini be!itu luas$ sehin!!a aku tak ha us me asa sempit untuk hidup di dunia ini+ Tak ada #an! bisa membuatku jatuh la!i+ Hin!!a suatu ha i$ A 7ian datan! padaku+ /ia in!in memulai semuan#a sepe ti sebelum* sebelum#a+ /an aku mene ima dia la!i seba!ai sahabatku+ Rasa #an! dulu pe nah ada kini telah te kikis habis oleh san! )aktu+ Kalaupun masih te sisa itu mun!kin <$<%]+ /an asa CC$CC] #an! te sisa han#alah pe saan seba!ai sahabat+ Ketika A 7ian meminta maa2 ka ena telah menelanta kan pe sahabatan kami selama ini+ /an be ha ap kami bisa menjadi sahabat ka#ak dulu la!i$ aku mene iman#a den!an tan!an te buka+ Ada satu hal #an! selalu te tanam di piki anku+ (enu utku$ semakin ban#ak sahabat$

semakin ban#ak eAeki #an! bakalan datan!+ Hehehe:+ Aku tak mun!kin tidak mene ima A 7ian menjadi sahabataku la!i+ Ka ena Aku hidup di dunia ini bukan han#a sendi i dan te lebih la!i aku tak in!in asa ben,i men!alahkan kekuatan ,inta pe sahabat kami selama ini+ 'elain itu aku tak in!in men#akiti dia den!an tidak mene iman#a seba!ai sahabataku la!i+ Aku hidup di dunia ini bukan untuk men#akiti o an! lain+ Tapi$ Aku hidup di dunia ini untuk menabu kebaha!iaan di setiap lemba *lemba kehidupanku be sama o an!*o an! #an! men,intaiku$ dan o an! #an! aku ,intai+ 'emuan#a akan be jalan den!an baik+ Itulah kata #an! selalu ku tanamkan di dalam hatiku a!a bisa mele!akan apapun #an! aku lakukan+ Tetap optimis dan membuat ke#akinan bah)a semuan#a akan be akhi den!an baha!ia+ 1aha!ia bukan be a ti ha us membuatn#a selalu menjadi sempu na+ Tapi ba!aiman kita bisa membuat o an! lain te sen#um tanpa ha us membuat sesuatu te lihat istime)a+ Hm:+ A)an hitam menutupi ,e ahn#a lan!it so e di makassa + (un!kin sebenta la!i bakalan tu un hujan+ /i be anda kost$ aku duduk sendi i sambil meme!an! buku dia #ku+ Akupun te diam dan memiki kan semua #an! telah te jadi+ 'ambil men!in!at kembali semua kenan!an*kenan!an pahit maupun manis be sama semua sahabat*sahabatku+ 'etelah itu aku pun te in!at A 7ian$ sahabatku+ 'ambil men!in!at kenan!an be saman#a$ aku me!!o eskan tinta hitam diatas ke tas putih dia #ku+ -Aku men,intain#a bukan ka ena kee!oisanku$ tapi aku men,intain#a ka ena dia adalah milik ;an! (aha Kuasa+ Aku tak ha us menuntutn#a untuk men!ikuti semua apapun #an! aku mau+ ;an! aku in!inkan han#alah kebe samaan di setiap lan!kah+ 1ila te n#ata dia mempun#ai asa #an! sama sepe ti #an! aku miliki$ aku #akin Allah akan memudahkan jalann#a untuk bisa menemukan asa itu+ Tetaplah baha!ia be sama jesi,a$ )alau itu membuatku sakit+ Aku sudah men!ikhlaskan semuan#a+ (un!kin ini adalah jalan te baik untukku$ dia dan jesi,a+ Aku tak in!in men#akiti hati jesi,a den!an ,a a me ampas semua pe hatiann#a+ 1ila aku tak mendapatkan hatin#a seba!ai pa,a + Aku be ha ap$ aku mendapatkan hatin#a seba!ai sahabat+. Gen!!aman Cinta*(u Cinta adalah anu! ah da i #an! maha kuasa 'emua o an! memilkin#a /an be hak mendapatkann#a Cinta bukanlah suatu musuh #an! ha us di ben,i Tapi dia adalah sahabat #an! akan selalu menemani:+ (enemani di kala suka maupun duka Te imakasih ;a Tuhan:+ Ka ena telah membe ikan ,inta*(u padaku (elalui sosok o an!*o an! #an! men#a#an!iku Aku be ha ap$ En!kau takkan pe nah menin!!alkanku /an takkan pe nah melepaskan !en!!aman ,inta*(u untukku:++ Hidup meman! susah untuk di tebak+ 'emuan#a be jalan seakan sebuah ,e ita+ Ce ita hidup #an! ha us kita jalani dan lalaui satu pe satu+ Aku be 2iki $ bila aku sudah melan!kah kedepan$ maka aku akan te us melan!kah )alau tekadan! ha us membuatku te jatuh+ Namun$ aku takkan pe nah be henti untuk te us melan!kah+ Aku akan men!an!!ap di ,e ita hidup ini akulah #an! jadi tokoh utaman#a+ /an aku tak in!in di!antikan menjadi pe an pembantu di ,e ita hidupku sendi i+ Tetap te sen#um den!an semua ,obaan #an! kuhadapi+ Akan ku

katakan pada setiap masalah #an! kuhadapi$ kalau aku tidak sendi i dan aku masih pun#a Tuhan #an! selalu men#a#an!iku+ Aku tahu disetiap se at lemba kehidupanku selalu ada ,inta #an! te selip untukku+ Cinta itu datan! da i Tuhanku$ kedua o an! tuaku$ kelua !aku$ sahabat*sahabatku$ dan o an!*o an! #an! men#a#an!iku+ 'eman!atBBBB XLX

THE EN/
*ak ada cinta yang lebih indah selain cinta yang diberikan *uhan kepada kita( 0agalah cinta yang ada pada dirimu saat ini! 0angan nodai cintamu hanya karena sebuah keegoisan( 0ika kamu salah memberi cinta, maka cinta itu hanya akan menyakiti dirimu sendiri( *erimakasih 1inta3( ;<= A&U *ENCINTAI*U SAAT &AU PER/I 5leh6 (enta i 'enja Kenapa hidup ini sun!!uh tak bisa aku men!e ti$ sedikitpun tak kupahami+ ;an! sepe ti keban#akan o an! akan keindahan pe nikahan tapi tak be laku buatku$ jan!!al sekali untukku men#ambut ha i dimana aku akan menjadi milik o an! lain+ 1ukan sebuah kebaha!aian melainkan kehampaan+ Te in!at la!i akan janji dimasa lalu tentan! sebuah pe nikahan indah$ men!ikat ik a dalam bahte a umah tan!!a$ namun semua itu pupus sudah+ 'ebenta la!i aku akan menjadi milik o an! lain bukan milikn#a+ -selamat #a ibu indah$ akhi n#a ibu pun#a mantu ju!a+. -te ima kasih jen! ahmi$ alhamdulillah #ah++akhi n#a si menta i menikah ju!a+. Te den!a u,apan selamat da i balik pintu kama ku$ #an! semakin membuatku te sa#at pedih+ Ibuku me asa baha!ia sekali ka ena akhi n#a aku akan menikah den!an laki* laki pilihann#a$ #an! ibu bilan! dia san!at ,o,ok untukku dan pasti aku akan baha!ia+ Apakah itu bena ibu000tapi men!apa saat ini pe asaanku bena *bena sedih$ jan!ankan untuk be sandin! den!ann#a$ untuk men,oba men!enaln#a saja aku sudah en!!an+ Entah apa #an! ada dibenakku$ namun aku belum bisa melupakan seseo an! itu$ seseo an! #an! be janji akan menikahiku sepulan! da i antaun#a+ (aa2kan aku ,intaku$ bukan maksud hati untuk men!khianatimu tapi pe jodohan ini tak mun!kin aku tolak+ Kedua o an! tuaku dan o an!tuan#a te n#ata sudah membuat kesepakatan akan pe nikahan ini sebelum kami be dua men!e ti tentan! pe nikahan+ 'ekali la!i aku belum bisa memahami ini semua$ ba!aimana mun!kin aku bisa hidup be sama den!an o an! #an! tak ku ,intai$ bahkan be temu saja tidak pe nah+ Pe nikahan ini sun!!uh mendadak men!in!at kondisi bunda Risma o an! tua Fa iA #an! sudah semakin k itis$ dan beliau men!in!inkan a!a Fa iA se!e a menikah den!anku+ Ka ena kee atan hubun!an kelua !aku dan kelua !an#a membuat a#ah dan ibuku men#etujui pe nikahan ini tanpa peduli den!an pe setujuanku+ -menta i sa#an!$ ,epat kelua a,a a akan se!e a dimulai.sua a itu men#ada kanku da i lamunan panjan!$ se!e a ku hapus ai mata #an! semoat menetes+ Aku tak in!in ibu melihat aku te lihat sedih di ha i pe nikahanku+ 1a!iku seka an! adalah kebaha!iaan me eka$ )alau hati ini te lalu pe ih menan!!un! luka akan te pisahn#a ,intaku dan ,inta sat ia$ maa2kan aku sat ia+ DDD -(uhammad ;akup Al Fa iA$ sa#a nikahkan en!kau den!an (enta i shi2a aA Aah a binti (uhammad Aaenudin den!an maha sepe an!kat alat sholat dan uan! sebesa se atus ti!a puluh ibu$ diba#a tunai+. u,ap kiai Fati

-sa#a te ima nikahn#a (enta i shi2a aA Aah a den!an maha te sebut diba#a tunai+. Fa iA den!an mantap men!u,apkan ijab+ -ba!aimana sah00. tan#a kiai Fati kepada saksi dan semua o an! -sah. se empak menja)ab+ -1a okallahu++++++. kiai Fati memanjatkan doa$ !aun!an sua a amin pun men#e uak diselu uh uan!an+ Kebaha!aian dan kele!aan te pan,a da i aut* aut setiap o an! #an! men#aksikan a,a a sak al itu+ /an ba!aimana den!an aku$ detik ini aku telah esmi menjadi seo an! ist i da i laki* laki #an! tak pe nah aku kenal sebelumn#a+ DDD -ini mas Fa iA kopin#a$. ku letakan kopi seba!ai pelen!kap sa apan pa!i #an! telah kusiapkan di meja makan+ -te ima kasih dek+. u,ap mas 2a iA lembut+ Tak ada #an! be ubah da i pe asaanku$ )alaupun aku telah menikah den!an mas Fa iA tapi asa ,inta ini masih be sa an! han#a untuk sat ia #an! aku pun sendi i tak tau ba!aimana keadaann#a seka an!+ 'eba!ai seo an! ist i aku be usaha untuk menjadi ist i #an! baik$ )alau belum sepenuhn#a aku bisa+ Namun aku belum bisa melaksanakan ke)ajibanku untuk memenuhi kebutuhan biolo!is mas 2a iA$ tapi den!an penuh kesaba an mas Fa iA memahami itu+ 'etiap malam kami tidu te pisah$ seba!ai seo an! laki*laki mas Fa iA tentu tidak in!in melihat seo an! )anita tidu dilua kama $ maka den!an pen!e tiann#a itu mas Fa iA #an! men!alah untuk tidu di so2a$ ke,uali pada saat*saat te tentu saja saat ibuku be kunjun! dan men!inap di umah$ tapi itupun mas 2a iA tetap tidu diba)ah bukan satu anjan! den!anku+ Aku tau itu san!at salah$seba!ai seo an! ist i aku tidak be hak be sikap sepe ti itu$ pe nah satu kali aku ,oba tepiskan pe asaanku dan be 2iki ealitis bah)a seka an! aku telah menjadi milik mas Fa iA+ 'aat itu aku siap untuk mela#anin#a$ sen!aja aku su uh maA 2a iA untuk tidu be samaku dan men!ijinkann#a untuk melaksanakan ke)ajiban seba!ai suami ist i+ /en!an pe asaan #an! tak menentu ku ,oba tenan!$ saat mas Fa iA mendekat$ ku ,oba untuk te sen#um )alaupun itu selintas+ 'un!!uh aku tak kuasa menahan matan#a #an! tajam$ saat itu in!in asan#a aku menan!is$ ai mata ini sun!!uh sudah meleleh men!in!at sat ia$ namun se!e a ku tahan+ /en!an tatapann#a #an! lembut mas 2a iA menatapku$ di!en!!amn#a tan!anku+ Entah apa #an! dia 2iki kan saat itu$ namun dia te lihat te sen#um manis+ Tan!ann#a #an! tadi men!!en!am tan!anku kini be !anti me aih )ajahku$ di aihn#a )ajahku dan tiba*tiba dia men,ium kenin!ku se a#a men!u,apkan selamat malam$ setelah itu dia be anjak pe !i ketempat biasa dia tidu + Aku tak tau ha us be buat apa$ sesaat setelah mas Fa iA kelua ai mata ini lan!sun! tumpah+ Entah apa #an! aku asa$ baha!iakah aku atau sedih+ Namun aku me asa sedikit le!a+ DDD Pe nikahanku den!an maA Fa iA be jalan baik*baik saja$ tidak ada pe ten!ka an maupun pe selisihan )alaupun keadaann#a kami belum bisa melaksanakan ke)ajiban seba!ai suami ist i #an! sebena n#a+ Entah te buat da i apa hati mas 2a iA itu$ hin!!a hatin#a san!atlah lembut+ Pe hatian*pe hatian #an! dia ,u ahkan padaku tak pe nah ada habisn#a+ Kelembutan sikap se ta santun tutu katan#a men!is#a atkan kesaba an #an! sun!!uh lua biasa$ apala!i men!hadapi sikapku+ /ia tak pe nah men!eluh padaku$ dia tak pe nah ma ah sekalipun kadan! aku melakukan kesalahan+ /ia selalu membe iku nasihat den!an sikap lembutn#a

#an! tidak membuatku te sin!!un!+ Tapi kenapa hatiku belum bisa mene ima kehadi an mas Fa iA di kehidupanku$ kenapa aku belum bisa men,intain#a+ maa2kan aku mas Fa iA+ DDD Ku !ela sajadah panjan!$ sepe ti!a malam ba!i o an!*o an! #an! me indukan kedekatan den!an 'an! (aha aja+ /i sepe ti!a malam itu pun ku panjatkan doa$ ku hatu kan dAiki se ta ku ,u ahkan se!ala pe asaanku+ Tak te asa ada embesan ai #an! kelua da i kelopak mataku men!in!at akan kekhila2anku+ Kalam " kalam illahi men!anta kanku hin!!a menjelan! shubuh+ /an kulanjutkan den!an sholat shubuh+ (enta i di u2uk timu telah mema,a kan ona keme ahann#a$ ki,au bu un! men!anta kan an!in kesejukan untuk insan manusia di dunia ini+ 'e,e ,ah ha apan dan doa #an! han#a Tuhan dan aku #an! tau$ be ha ap semua kan te )ujud+ DDD (ataku te tuju pada sesuatu #an! jan!!al$ me asa aneh den!an keadaan kama ku+ Ada benda*benda #an! tak mun!kin bisa sendi in#a ada di sini+ Kulihat sekelilin! kama $ be!itu semua ada pe ubahan+ Wa na*)a ni bun!a be tabu an di anjan!ku$ ada ma)a putih #an! membentuk hati di sekita tabu an ma)a me ah+ 'un!!uh indah$ bahkan san!at indah dan menakjubkan+ /i sisi lain te pajan! sketsa )ajahku #an! dibubuhi nama ke,ilku -RiRi.+ 'iapa #an! melakukan ini$ siapa #an! membuat keajaiban ini+ 'un!!uh lua biasa$ tak pe nah sekalipun kuba#an!kan tentan! moment sepe ti ini+ (un!kinkah mas Fa iA+++000000 Tapi dia bilan! dia sedan! ada apat dan mun!kin akan pulan! te lambat hin!!a malam nanti$ lalu siapa #an! telah mempe siapkan ini+ /i ten!ah "ten!ah hati buatan da i ma)a putih itu te!eletak se,a ik ke tas be )a na pink$ entah ke tas apa itu+ Ka ena penasa an aku se!e a men!ambiln#a dan kuba,a+ Han#a satu kalimat #an! aku belum tau apa maksudn#a+ Han#a te tulis sebuah kalimat pe !i ke kebun belakan!$ aku menun!!umu. se,a ik ke tas itu lalu kutin!!alkan+ 'ubhanallah$ kejutan apala!i ini+ Caha#a lilin men!hiasi entetan jalan #an! menuju pada satu titik+ (as Fa iA den!an seikat bun!a ma)a me ah menun!!uku di meja #an! dihiasi lilin indah+++sun!!uh kejutan #an! membuatku tak bisa be kata*kata$ han#a ulasan sen#um #an! selalu be kemban! di bibi ku ini+ Pe lahan kutelusu i jalan setapak #an! indah ini+ -happ# b ithda# dek$ selamat ulan! tahun menta i+. seikat bun!a itu pun dipe sembahkan mas Fa iA padaku se a#a men#ilahkan aku duduk+ Kini aku han#a be dua den!an mas Fa iA$ ditemani tema am ,aha#a lilin dan sina bulan+ Pe asaanku menjadi tak menentu$ sebuah kebaha!iaan #an! ba u kutemukan setelah sekian lama aku me indukann#a+ Ada se,e ,ah ,aha#a han!at #an! mene obos masuk dalam elun! hatiku saat kutatap )ajah mas Fa iA+ Rasa apakah ini$ setelah be tahun*tahun tak pe nah ku asakan la!i+ -!imana dek$ kamu senan! den!an ini+ (as sen!aja buat ini untuk hadiah ulan! tahunmu+ (aa2 mas belum bisa membe ikan #an! lebih da i ini+.mas 2a iA men!!en!!am tan!anku dan men!e,up pun!!un! tan!anku+ 'etetes embun #an! kelua da i mataku pun jatuh pe lahan$ den!an sen#um #an! masih be kemban! ku u,apkan te imakasih+. Te ima kasih mas$ ini hadiah te indah #an! pe nah adek dapat+ /an ini sudah lebih da i apa pun+ Te ima kasih mas+. (alam ini adalah malam te indah #an! pe nah aku asa$ kebaha!iaan #an! dulu sempat hilan! kini hadi kembali$ dan pe asaan itu ada #an! be ubah+ (un!kinkah ini ja)aban atas doa*doaku+ Amien++semo!a saja+++BBB Kini ha i*ha iku te asa lain$ sejak kejutan malam itu aku me asakan sesuatu #an! lain pada di iku$ apala!i saat aku be hadapan den!an mas Fa iA+ /ulu biasa saja saat aku

melihat matan#a$ tapi kini sun!!uh lain+ Hatiku be deba *deba saat mas men!!en!!am tan!anku$ aku ju!a me asa ! o!i saat be hadapan lan!sun! den!an mas Fa iA+ Kenapa ini 000 Ada apa den!anku$ mun!kinkah aku jatuh ,inta++++++0000 Tak tau pasti apa #an! aku asakan te hadap mas Fa iA$ namun #an! pasti asaku sudah tak sepe ti dulu la!i+ Tak a,uh la!i saat dia sibuk den!an ke!iatann#a$ san!at men!kha)ati kann#a saat dia pulan! te lambat+ /an selalu men#iapkan apa #an! mas Fa iA butuhkan+ 'emua itu ku lakukan den!an senan! hati$ tak ada asa beban la!i+ /an sejak malam itu$ aku dan mas Fa iA sudah melunasi ke)ajiban seba!ai suami ist i+ (un!kinkah ini kebaha!iaan menikah sepe ti #an! keban#akan o an! katakan+ Entahlah$ tapi saat ini aku me asa be!itu san!at baha!ia dan n#aman+ DDD Ha i ini ulan! tahun mas Fa iA$ dan aku akan membe ikan kejutan #an! lua biasa+ Hadiah ini pasti akan membuat mas 2a iA baha!ia+ Ka ena hadiah ini adalah anu!e ah #an! Allah be ikan+ Ti!a bulan sudah usia kehamilanku$ sen!aja tak ku be itahu maA Fa iA ka ena aku in!in membe ikan kejutan pada ha i ulan! tahunn#a+ 1uah ,inta #an! kami dambakan$ setelah ku bisa men,intai mas Fa iA den!an se!enap hati+ Ketulusan dan kesaba an mas Fa iA telah me ubah se!alan#a+ Cintan#a kini men!isi elun! hatiku$ penuh den!an untaian doa kebaha!iaan+ 'emua pe nak*pe nik dan tetek ben!ek untuk mempe siapkan kejutan ulan! tahun mas Fa iA sudah ku siapkan$ sempu na semuan#a pe 2e,t+ Pasti mas 2a iA akan te kejut dan baha!ia sekali saat melihat bukti test kehamilanku di kantun! baju tidu n#a+ 'etelah sebelumn#a ku pe siapkan kejutan lainn#a$ makan malam den!an masakan spesial kesukaan mas Fa iA #an! kini telah te hidan! api di meja makan+ Tak saba aku menun!!u kedatan!an mas Fa iA$ sudah ku tan#a dia kapan akan pulan! da i kanto dan dia bilan! sebenta la!i+ Hantun!ku be detak lebih ken,an!$ menun!!u kedatan!an san! pujaan hati tiba+ Namun selan! sejam da i kaba #an! dia be itahukan mas Fa iA tak kunjun! datan!+ Timbul pe asaan )as*)as takut te jadi apa*apa+ Tanpa be 2iki panjan! lan!sun! ku aih ponsel #an! ada di sakuku dan ku hubun!i mas Fa iA+ -assalamualaikum mas Fa iA+. sua aku men#apa mas Fa iA -Waalaikum salam dek$ - te de an! sua a mas Fa iA di sebe an! sana+ -mas kenapa sampai malam !ini mas belum ju!a pulan!. tan#aku me asa kha)ati + -maa2 dek$ tapi mas ada tu!as tambahan da i bos dan belum sempat men!aba i adek+ (aa2 #a dek+ Hmm mun!kin sebenta la!i peke jaan ini selesai dan mas bisa pulan!+ (aa2 #a dek sudah men!kha)ati kan adek+. lembut sua a mas 2a iA menent amkanku$ membuatku tenan! akan keadaan mas Fa iA+ Rupan#a peke jaan #an! membuatn#a te hambat pulan! da i kanto $ semo!a dia baik*baik saja+ -oh #a sudah mas$ adek ki a mas kenapa*kenapa+ Adek sempat kh)ati ban!et sama mas+ Tapi seka an! adek sudah bisa le!a tau mas baik*baik saja+ ;a sudah kalau !itu$ selamat beke ja$ hati*hati dan ,epat pulan! ada sesuatu #an! in!in adek be ikan+ Assalamualaikum mas.kataku men!akhi i pembi,a aan -)aalaikum salam$ ja!a di i adek baik*baik. sua a mas 2a iA menutup telepon+ Te den!a sedikit aneh$ tak biasa*biasan#a mas 2a iA be bi,a a sedata itu+ 'epe ti tak ada !ai ah+ 'empat be 2iki aneh$ tapi se!e a kusin!ki kan 2iki an itu ka ena aku tak in!in me usak suasana dan aku seba!ai seo an! ist i ha us bisa be p asan!ka baik te hadap suamin#a+ DDD -hallo bisa bi,a a den!an ibu menta i+. sua a di sebe an! telpon itu membuatku

penasa an+ -i#a bena $ sa#a menta i+ Ada apa #a pa+++0000 dan kenapa. tan#aku pada penelpon #an! tidak ku kenal itu+ -,epat se!e a ibu ke umah sakit (edi,a$ pa Fa iA men!alami ke,elakaan+. /e!+ kenapa ini+ 1ena kah apa #an! sudah aku den!a tadi+ (as Fa iA$ ada apakah en!kau$ kenapa en!kau hin!!a seseo an! men!aba kanku mas sudah di umah sakit+ 1a u satu jam tadi kau be bi,a a padaku$ be janji akan se!e a pulan! setelah peke jaan itu selesai+ Tapi kenapa seka an! aku #an! ha us menjemputmu$ dan itu di umah sakit+++ ada apa den!anmu mas+ DDD Kama ICU itu te lihat len!ah$ sen#ap tak ada sua a )alau aku liat ada ban#ak o an! di situ+ /an kenapa semua o an! menatapku pilu$ ada apa den!anku+ 'alah satu ekan ke ja mas Fa iA #an! kebetulan pe empuan lan!sun! memelukku e at$ menan!is di pelukkanku+ Aku sun!!uh tak tau ada apa ini+ /en!an sua a #an! masih te isak pe empuan ini be bi,a a li ih+ - #an! saba #a mba menta i$ mba ha us bisa mene ima ini semua+. Keadaan ini membuatku semakin tidak men!e ti$ sebena n#a ada apa+ -ada apa ini+. tan#aku data pada semua o an! #an! ada di situ+ Ku tau pe asaanku kini sudah tak menentu la!i+ Namun semua han#a te diam tak ada #an! be ani menatapku$ semua han#a la ut dalam kediamann#a itu+ -ada apa ini$ ,epat katakan.tan#aku sekali la!i den!an nada a!ak ke as+ -ada apa den!an mas Fa iA$ kenapa mas Fa iA+ Kenapa semua diam+ Cepat katakan+. ku !o#an!*!o#an!kan ke ah baju lelaki #an! ku tau adalah ekan ke ja mas 2a iA$ namun sekali la!i lelaki itu han#a diam saja+ - hei+++ada apa+++kalian itu tuli #a+++kenapa semua diam.aku semakin tak ka uan$ be te iak*te iak be tan#a pada semua o an! #an! membisu te patun!+ /an la!i*la!i pe empuan itu memelukku+ .saba mba$ ,oba tenan!. diu,apn#a li ih+ 'eketika itu aku lihat seo an! pe a)at kelua da i uan!an ICU den!an mendo on! anjan! #an! di atasn#a te dapat sosok manusia te !eletak den!an te tutup selimut putih+ Tepat di hadapanku$ selimut itu te sin!kap seolah in!in membe itahukan siapa #an! sedan! diselimutin#a+ Te lihat )ajah teduh$ den!an aut ketenan!an te tutup matan#a+ (asih te uki jelas sen#um di bibi n#a+ Akupun mendekati sosok manusia itu+ -siapa ini pa+++kenapa mi ip sekali den!an suamiku+ Kenapa den!ann#a+ .tan#aku den!an polos$ )alaupun setetes ai mata tlah mulai tumpah+ Pe a)at itu han#a bisa diam$ namun pe empuan tadi membisikiku li ih$ - itu mas Fa iA mba+ /ia telah tiada+ (ba ha us tabah #a+++. aku han#a te diam$ dan kupandan!i la!i lekat sosok lelaki itu+ 'emakin lekat hin!!a tumpahlah sudah ai mata #an! seda i tadi aku tahan+ 'osok itu$ te lihat teduh den!an sen#uman #an! men!hiasi )ajahn#a adalah suamiku$ mas 2a iA #an! kata pe empuan tadi telah tiada+ ;a Allah$ kenapa ini+++apa maksud ini semua+ 'eolah tak pe ,a#a aku peluk mas Fa iA$ ku,iumi kenin!n#a be ha ap dia ban!un kembali+ Tapi semakin ku peluk sosok itu han#a te diam membisu+ ;a Allah+++suamiku te ,inta++ada apa ini mas+++mas 2a iA+++kenapa en!kau pe !i be!itu ,epat$ kenapa en!kau menin!!alkanku dan buah ,intamu tanpa kau tau sebelumn#a+ Kenapa mas+ 1uli *buli ai mata ini te us tumpah men#e uak membahasi )ajahku$ aku tak be da#a+ Tubuhku te asa be!itu lemas$ in!in asan#a aku be te iak$ tapi aku be!itu lemah+ Untuk be kata saja aku sudah tak san!!up la!i+ Ha i ini kusaksikan kejutan la!i #an! kau buat untukku$ tapi bukan kejutan #an! buatku baha!ia sepe ti dulu la!i melainkan kesedihan #an! mendalam kau tin!!alkan+ DDD

Ke,elakaan t a!is #an! membuat n#a)amu tak bisa te tolon!$ membuatmu te pisah jauh den!anku+ 1a!aimana bisa semua ini te jadi be!itu ,epat$ padahal sebelumn#a aku sempat be bi,a a den!anmu+ Kejutan ini$ #an! seha usn#a kau tau tak sempat kube ikan+ 1uah ,inta #ann! kini ada dikandun!anku semakin membesa $ sama sepe ti pe asaan induku te hapadmu #an! semakin besa + (as Fa iA$ kamu hadi saat ku tak pun#a ,inta$ tapi men!apa kau pe !i saat ku men,intaimu+ 'elamat jalan (as Fa iA+++hati ini akan selalu untukmu+++dan akan kuja!a buah ,inta ini hin!!a kelak dia tau bah)a dia pun#a sosok seo an! a#ah #an! san!at ibu ,intai+ The End

E7ER-ASTIN/
5leh 1ella /ann# Husti,e

'aat pe tama kali !adis itu men!injakan kakin#a di umahku$ aku sudah men#ukain#a+ Tak peduli bah)a ia adik an!katku$ aku san!at men#ukain#a+ Wajah lu!un#a se ta sen#um polos #an! selalu ia tunjukkan membuat pe asaan ini semakin tidak ka uan+ 1e tahun*tahun aku menahan pe asaanku ka ena aku tau mama dan papaku tidak akan pe nah men!iAinkann#a sampai kapanpun+ A7ia$ !adis ke,il #an! diba)a o an!tuaku da i sebuah panti asuhan itu kini tumbuh menjadi seo an! )anita #an! ,antik dan lembut+ /a i a)al$ aku tidak pe nah be sikap baik kepadan#a$ aku tidak pe nah menja)ab ketika ia be tan#a$ aku tidak pe nah menun!!un#a untuk be an!kat ke sekolah be sama$ dan aku tidak pe nah men!hi aukan kebe adaann#a+++aku lakukan semua itu supa#a aku tidak me asa be salah ka na telah men#ukai adik an!katku sendi i+ 1ahkan Raina$ teman dekatku sejak '/ men#alahkan pe asaanku+ Ia bilan! bah)a aku upa#an#a sudah !ila+ Ia bilan! kenapa tidak o an! lain dan kenapa ha us adik an!katku+ Aku ha !ai setiap pe kataann#a ka ena dia adalah teman baik ku$ tapi aku bisa be kata apa0 Inilah akuB Hatiku tidak akan be ubah )alau selu uh o an! di dunia be kata ,intaku ini mustahilB

Im sick of this life, i just wanna scream how could this happen to me... Simple Plan Untitled
-kakakB Ka NikoB /itun!!u mama sama papa untuk makan malam diba)ah+ Cepetan #a kakB. 'e u 9ia #an! membu#a kan lamunanku saat itu+ Aku tidak menja)abn#a$ aku malah pe !i ke umah Raina dan makan malam disana+ 5 an!tua Raina tidak kebe atan ha us semeja makan den!anku ka ena me eka ju!a kenal dekat den!an kelua !aku dan aku se in! sekali be kunjun!+ 'etiap hatiku sedan! !undah !ulana aku selalu men,e itakann#a pada Rai+ -!ue !a tau ko mau kasih nasehat ke elo ka#a !imana la!i+++. u,ap Raina me ebahkan tubuhn#a dan menutup )ajahn#a den!an bantal+ Aku mendekatin#a dan mena ik bantal itu da i )ajahn#a+ -a#olah RaiB Gue mohonB Gue bene *bene suka sama 9ia+ Gue ju!a !a tau kenapa Tuhan ha us menakdi kan dia jadi ade an!kat !ue+ Gue bin!un! ban!et RaiB. -ini nasehat te akhi ko+ Ada > pilihan+ Lo mau n#atain pe asaan lo atau mundu dan me elakan semuan#a+. ;an! dikatakan Raina meman! bena + Aku tidak pun#a pilihan lain+

(enun!!u te lalu lama membuatku jenuh dan lelah+ Aku han#a pun#a > pilihan itu dan ha us se!e a ku putuskan #an! mana #an! akan aku ambil+ -!ue n!inep di umah lo dulu #a Rai malam ini+ Gue mau miki in keputusann#a+. Uja ku lalu mena ik selimut dan be siap tidu + Tiba*tiba Raina mendo on! pun!!un!ku den!an kakin#a hin!!a aku te jatuh da i tempat tidu n#a+ -lo !ila ko0B Tidu diba)ahB ;an! bene aja masa tidu ba en! sama !ueB. omel !adis itu+ Te kadan! aku be 2iki dia san!at lu,u kalau sedan! ma ah*ma ah sepe ti itu+ Aku te ta)a dalam hati dan menu uti pe kataann#a+ -i#aB Kejam ban!et sih lo ka#a 1elandaB. ledekku+ -bia in ajaB /a ipada elo bodoh ban!et !a pe nah n#ada B. setelah membalas ledekanku Raina lan!sun! menutupi di in#a den!an selimut+ Apa maksud dia0 N!!a pe nah n#ada 0 Apa dia n!eledek aku #an! !a pe nah n#ada kalau men#ukai 9ia adalah suatu kemustahilan0 Keesokann#a aku be an!kat sekolah be sama den!an Rai+ Kami pe !i den!an kenda aan umum+ (enun!!u lampu me ah untuk men#eb an! jalan a#a #an! dipenuhi mobil dan moto #an! be lalu lalan!+ Aku men!!anden! tan!an Rai ketika lampu lalu lintas menunjukkan )a na me ah dan men#eb an! melalui Aeb a*, oss+ Namun Raina men!hempaskan tan!anku ke uda a+ Ia melepaskan !en!!amanku dan be la i+ 'aat aku akan men!eja n#a lampu itu be ubah )a na$ kulihat datan! sebuah t uk be )a na putih den!an ke,epatan tin!!i tapi Rai tidak men#ada in#a sampai t uk itu men!klaksonin#a+ Aku be te iak seken,an!*ken,an!n#a+ -RAIINAAAAAABBB.

Shes lost in the darkness, fading awa ..Im still around here screaming her name... !"ithin #emptation $ost!
'#uku lah+++s#uku lah aku be hasil mena ikn#a dan memelukn#a sehin!!a tak te jadi sesuatu #an! bu uk kepadan#a+ Hika itu te jadi$ aku tak tau ha us be buat apa+ /alam sekejap kaki dan tan!anku membeku$ aku masih te us mendekapn#a e at+ /an aku bisa lihat ketakutan #an! mendalam dimatan#a+ Ia men!!i!it kukun#a den!an !emeta an$ sedan!kan o an!*o an! be ke umun men!elilin!i kami+ -udah Rai$ udah n!!a apa*apa+ Gue be hasil men#elematkan lo+ Lo !a pe lu takut la!i Rai+. U,apku sambil membelai ambutn#a+ -t*te imakasih Ko+++te imakasih+. ja)abn#a te bata*bata+ Raina meme!an! tan!anku den!an ken,an!$ dan ia mena ik*na ik se a!amku+ Untuk itu aku be inisiati2 men!anta n#a ke umah dan men#u uhn#a be isti ahat+ 'etelah kejadian itu aku me asa aneh pada di iku sendi i+ Tapi aku tidak men!hi aukann#a+ ;an! seka an! aku p io itaskan adalah men!un!kapkan pe asaanku pada A7ia+ (alam ha in#a aku te in!at akan nasihat Rai$ bah)a aku mempun#ai > pilihan+ /an disaat aku in!in men!uta akan pe asaanku$ kenapa seka an! aku me asa a!u akan hatiku$ kenapa aku a!u den!an pe asaan #an! sudah lama aku pendam ini0 Aku te us memiki kann#a+ Akhi n#a ku putuskan untuk tetap men!atakann#a pada 9ia+ Kemudian aku pun mendatan!i kama n#a+ -ka Niko$ ada apa0 Tumben kakak ke kama aku0. uja n#a #an! sedan! meme!an! buku pelaja an 1iolo!i+ Aku men!hampi in#a dan duduk disampin!n#a+ -9ia$ tolon! den!e in kakak+++ka na kakak !ak akan men!ulan!n#a+. Kataku tak be ani menatap adik an!katku itu+ -i#a$ 9ia pasti den!e in kakak+ Kenapa ka0 Ada apa0. ja)abn#a penuh asa penasa an+ Aku mena ik na2as dalam*dalam dan menelan ludah+ -aku sa#an! sama kamu 9ia+.

-aku ju!a sa#an! kakak+ Aku ki a selama ini kakak ben,i sama aku+ Tapi aku le!a te n#ata kakak sa#an! sama aku+. A7ia menja)abn#a den!an mudah sambil meno ehkan sen#um polos di)ajah ,antikn#a kemudian memelukku+ Aku kembali mena ik na2as dan be usaha menjelaskan bah)a pe asaanku ini lebih da i asa sa#an! seo an! adik*kakak+ -kakak sa#an! kamu seba!ai seo an! )anita 9iaB Aku ,inta kamuB. Tampak )ajah A7ia be!itu ka!et menden!a pe n#ataanku+ Ia tak menja)ab sepatah kata pun+ Ia melepaskan pelukann#a+ Ia tidak menoleh ke a ahku sama sekali+ (eskipun aku telah ditolak$ tapi aku me asa beban #an! ku pikul selama ini telah si na+ Walaupun aku tidak lan!sun! bisa melupakan pe asaan #an! sudah san!at lama ku pendam tapi aku #akin pe lahan )aktu akan men!embalikan keadaan sepe ti semula+

%o&od said it was eas ..no one e'er said it would &e this hard, (h take me &ack to the start... !)oldpla Scientist!
Keseha ianku be jalan sepe ti biasan#a$ untun!lah ada Raina #an! selalu be sama den!anku+ 'ejak kejadian itu 9ia tidak be ubah$ ia tetap mene!u ku den!an sen#um ,e ian#a+ Aku sun!!uh be s#uku dia tidak ma ah te hadapku dan kami pun pe lahan menjalin hubun!an sela#akn#a adik*kakak+ /an tahap demi tahap$ pe asaanku te hadapn#a memuda + (un!kin kalau aku men,e itakan kisah kon#olku ini kepada semua o an! me eka pasti akan be kata -#an! kau alami itu Cinta 1uta+. Hika kembali ke masa lalu aku jadi !eli sendi i men!in!at ba!aimana bisa aku men#ukai adik an!katku+ Namun aku tak sependapat bah)a Cinta itu 1uta+ Cinta tetaplah ,inta+ Cinta itu su,i+ Te kadan! manusia sepe ti akulah #an! tidak pandai melihat ataupun men#ada i #an! sedan! ku alami bena ,inta atau han#a pe asaan in!in memiliki semata+ Ka na jika be bi,a a tentan! ,inta$ be a ti kita ju!a membi,a akan > o an! #an! memiliki pe asaan #an! sama+ Aku ,inta kamu$ dan kamu ,inta aku+ /an ,inta #an! pe nah aku miliki dulu adalah -Aku ,inta kamu$ tetapi kamu tidak ,inta aku+. -ha#oooBB N!elamun aja sih koB. te n#ata Raina #an! men!a!etkanku da i belakan!+ Tanpa asa be salah ia malah men,ubit pipiku dan ,en!en!esan+ -a)hh++ sakit tau RaiB. keluhku sambil men!usap pipiku #an! me ah ka ena di,ubit !adis satu itu+ -masih ada asa #an! te tin!!al sama adik an!kat0. u,apan Raina membuatku tak dapat be !emin!+ Kehenin!an men!hiasi kami saat itu+ Tapi tindakan Raina lebih*lebih membuatku te kejut+ Ia mendekatiku dan memelukku+ Aku+++mataku sepe ti hampi mau ,opot ka na sakin! ka!etn#a+ Aku tak bisa be!e ak$ tubuhku mati kukuh$ namun aku me asakan sesuatu+++suatu kehan!atan #an! mampu menenan!kan hatiku+++ -jan!an mende ita ka na dia$ ka na ban#ak o an! lain #an! be lomba untuk men#a#an!i elo Ko$ te masuk !ue+++. setelah men!uta akan kalimat itu lalu ia pe !i$ sedan!kan aku+++aku tak dapat men!atakan apa pun+++aku tak tau men!apa jika be ada didekatn#a aku han#a bisa te diam+ ;a$ aku meman! masih men#ukai A7ia+ Tapi$ aku ki a seseo an! ba u saja men!hapus pe asaan itu+ 'eseo an! #an! tidak kudu!a+++ bah)a ia mampu melakukan hal besa te hadap di iku+ Aku tidak peka selama ini+ (aa2kan aku Rai+++ )ku ingin kau selalu ada untukku((( 6ah, &alaupun tanpa ku katakan kau pasti selalu menemaniku((( 4amun kali ini berbeda, aku sadar siapa yang sebenarnya aku sayangi(((

)ku tidak benar-benar menyukai )%ia, dulu itu hanya perasaanku sesaat karna kau pergi meninggalkan aku tanpa kabar sedikitpun(((

*ow did we lose our wa , how did we fall apart... !+ll , (ne Smile $ike -onalisa!
-RaiB Rai mau kemanaB Rai kan tau Niko !a pun#a temen selain RaiB. -maa2in aku Ko$ tapi aku ha us tin!!alin kamu la!i+ 'emua ini aku lakukan supa#a kamu men#ada i siapa #an! bena *bena kamu ,intai+ /a*dah Niko+++. Suara itu(((&a#ah -aina(((tapi mau pergi kemana lagi dia5! -jan!an pe !i la!i Raiiiii BBB. je itku #an! te ban!un ten!ah malam da i mimpi #an! be!itu men#esakkan dadaku+ /agaimana bisa aku bermimpi seperti itu5 Piki ku tak pe ,a#a+ Ku ten!ok handphone #an! saat itu be !eta + Te n#ata sms da i Raina+ ,"om : Raina 4$nni$l$ $i5 ko. *aa; m$m%an.unkanmu t$n.ah malam5 tapi aku hanya in.in m$nyampaikan #atu hal. Tolon. datan.lah k$"umahku nanti pa.i5 aku in.in m$n.ucapkan #atu p$"mintaan. Ketika aku membalas sms*n#a$ tidak ada lapo an te ki im sama sekali+ 1e ulan!* ulan! aku men!i imn#a hasiln#a tetap sama+ Ka ena penasa an$ akhi n#a aku menel2onn#a+++tapi nome n#a tidak akti2+ Aku bena *bena bin!un!+ >ermainan apa lagi ini -ai5! Gumamku+ Sial, semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak karna perempuan merepotkan itu( Aku te us men!!e utu sepanjan! pe jalan ke umah Raina+ 'aat men!enda ai mobil tiba*tiba melintas seeko ku,in! #an! membuatku te hentak ka!et dan aku lan!sun! men!injak em+ Aku kelua da i mobil dan s#uku lah aku tidak menab ak binatan! itu$ ketika be balik menuju mobil aku kembali dibuat te kejut+++ -aina5! -Rai$ kok lo bisa disini0 1ikin !ue ka!et ajaB. u,apku a!ak sedikit te kejut+ -ah$ kebetulan aja ko+ Gue abis ke umah seseo an!+. *umben sekali dia tidak cer&et( $ari ini -ai kelihatan agak aneh( -a#o !ue ante lo pulan! Rai+. Kataku men!!anden! tan!an Raina+ -jan!an seka an! ko$ !ue mau pe !i ke suatu tempat sama lo$ boleh kan0. pintan#a+ -ka na seka an! ha i min!!u ka#an#a boleh ju!a sekali*kali kita jalan$ la!ipula udah lama kita !a jalan ba en!+ 5kedeh$ lo mau kemana0 Gue ante +. Tutu ku #an! memasuki mobil be sama Rai+ -!ue+++mau ke taman hibu an ko+. -)ah se u tuhB Gue ju!a udah lama !a kesana$ te akhi kali sama lo pas kita umu %< tahun hehe+. Lalu aku lan!sun! menan,ap !as menuju salah satu taman hibu an di dae ah Haka ta Uta a+ Kami menaiki semua )ahan$ mulai da i #an! kekanak*kanakan sepe ti !ajah te ban!$ bom*bom ,a $ istana boneka$ sampai #an! men#e amkan sepe ti halilinta $ to nado$ dan ko a*ko a+ 'udah lama sekali aku tidak ketempat ini$ dan aku me asa san!at n#aman+++n#aman be ada di dekat Rai+

+ll m agon fades awa when ou hold me in our em&race... !"ithin #emptation +ll I %eed!

Wahana te akhi #an! kami naiki adalah 1ian!lala+ Huju $ sebena n#a aku palin! takut naik )ahan ini da i dulu+ Tetapi aku bukan anak ke,il la!i$ jadi aku membe anikan di i a!a Raina tidak men!an!!apku pen!e,ut+ -lo !a takut la!i ko0. -en!!aklahB Gue kan udah !edeB Eman!n#a !ue masih anak*anakB. Raina te ta)a ke,il$ lalu ia be kata+ -ba!uslah kalau be!itu+ Ha i ini !ue senen! ban!et ko$ te imakasih #a++. Ia men!hampi iku dan memelukku+ Namun seka an! aku tidak han#a te diam$ aku membalas pelukann#a+ /en!an e at aku mendekap !adis itu+ Entah men!apa asan#a aku in!in menan!is ketika ia melepas pelukann#a+ -lo masih in!et kata*kata !ue kan ko0 Han!an menan!is untuk o an! #an! !ak bena * bena lo ,intai+ Han!an mende ita ka ena seseo an! #an! lo ,intai menin!!alkan lo+ Ka ena !ue akan selalu ada untuk lo$ sampai kapanpun+++. 'un!!uh$ aku tidak dapat menahan tetesan ai mata #an! han!at pe lahan men!ali dipipiku+ Aku me asa sedih saat Raina men!atakan hal itu+ Kemudian ia kembali memelukku$ lebih lama dan lebih dalam da i sebelumn#a+ Ini adalah momen #an! tidak akan kulupakan+ 'etelah puas seha ian jalan be sama Raina aku pun men!anta kann#a pulan!$ tapi aku tidak sampai ke umahn#a$ han#a di depan !apu a pe umahan ka na aku sudah kebu u ,ape dan in!in ,epat*,epat be ba in! ditempat tidu + 'esampain#a di umah aku mendapati o an!tuaku dan A7ia den!an )ajah !elisah sedan! duduk di uan! kelua !a+ 1e!itu melihat aku sudah pulan!$ mama lan!sun! men!hampi iku+ -#a ampun NikoB Kamu kemana aja sih da i pa!i0B (ama tel2onin tapi nome kamu !ak akti2B Kamu tuh habis da i mana0B. #an! naman#a mama kalo udah n!omon! !a ada titik koman#a+ Aku jadi bin!un! mau ja)ab #an! mana dulu+ -aku abis+++. belum selesai menja)ab A7ia men#ela pembi,a aanku den!an mama+ -kakak Rai menin!!al kak+ /ia ke,elakaan te tab ak T uk tadi pa!i+. 'ela adikku+ Gelap$ dunia ini seakan be ubah kelam ba!iku+ /agaimana mungkin5! *adi pagi, hah5! 'edan!kan Raina ba u saja men!habiskan )aktu be sama den!ankuB (e eka pasti salahB (e eka pasti membohon!ikuB Aku jatuh te sun!ku $ membenamkan )ajahku kedalam kedua telapak tan!anku+ -ai, mana mungkin(((mana mungkin ini ter#adi kepadamu, iya kan -ai5! 0a&ab aku -aina5!!! *olong #angan tinggalkan aku -ai(((

Place and time alwa s on m mind.. I ha'e so much to sa &ut oure so far awa ... !+'enged Se'enfold So .ar +wa !
Keesokan pa!in#a aku dan kelua !a mendatan!i umah Raina #an! te pampan! bende a kunin!+ 1an#ak o an!*o an! #an! be datan!an untuk membe ikan doan#a+ /isampin! peti ka#u #an! din!in itu aku melihat 5m Hohan dan Tante Lu,# sedan! menan!isi anak me eka+ Te utama Tante Lu,#$ ia tampak kehilan!an dan 5m Hohan be usaha te lihat te!a sambil men#eman!ati ist in#a+ Kaki ku tidak mampu be !e ak selan!kah pun+ Rasan#a aku tidak san!!up ha us melihatn#a+ Aku tidak be ani men!hadapi semua ini sendi i+ Tapi A7ia men!!en!am tan!anku$ ia te sen#um padaku seolah membe ikan kekuatan kepadaku+ ,elihatmu terbu#ur kaku berhiaskan gaun putih dan bunga yang kau pegang((( kau sungguh

cantik -ai(( benar-benar seperti malaikat( Setidaknya aku sangat senang karna sebelum kau pergi kau menemuiku lebih dahulu dan menghabiskan &aktu bersama denganku(( *idak ada lagi yang dapat kukatakan -ai( +isatu sisi aku memang kehilanganmu tapi disisi lain aku ingat perkataanmu bah&a aku tidak boleh menderita #ika orang yang ku cintai pergi meninggalkan aku, karena kau sebagai orang yang ku cintai akan selalu ada dihatiku( *idurlah dengan damai, ba&alah seluruh kenangan kita bersama kepergianmu( 0angan pernah lupakan aku dari hidupmu( *etaplah berada dihatiku selamanya, karena aku tidak akan pernah menghapusmu dari ingatanku( )ku yakin -ai, seseorang yang mencintaiku telah menungguku diluar sana(( meskipun aku sekarang belum menemukannya, tapi satu yang pasti bah&a tidak akan pernah ada yang bisa menggantikanmu((( DDD Gadis itu membe ikan ke,upan lembut #an! te akhi di pipi Niko tanpa sepen!etahuann#a+ Ia menan!is untuk #an! te akhi kalin#a dan te ban! jauh menembus a)an+ Ko, aku minta maa' karna aku tidak bisa berada disismu selamanya sampai kapanpun seperti perkataanku, tapi aku akan selalu menga&asimu dari atas sini ko(((aku akan menyaksikan sendiri kau bersama orang yang benar-benar kau cintai hidup berdampingan(((rasanya aku tidak sabar menunggu akan hal itu((selamat tinggal 4iko(((

I hope it/s worth it, what/s left &ehind me... I know ou/ll find our own wa when I/m not with ou... !+'enged Se'enfold .iction!

01 1%0
Ini ,e pen te akhi da i sa#a ka na selama % bulan kedepan akan sibuk untuk pe siapan kuliah+ Tapi setelah semuan#a selesai pasti sa#a akan ki im #an! lainn#a la!i+ Hope #ou like it+ 'in,e el#$ 1ELLA+ Fb 6 1ella Husti,e T)itte 6 Gbellajusti,ee

I L59E ;5U$ G55/1;E+++


+l$h !$lla 4anny 3u#tic$ )ku memandangi 'oto tersebut beberapa saat( $anna, i:ll keep you on my mind((( &e &ill meet again someday( ?oodbye((( @capku dengan memegang erat selembar 'oto di tangan kanan lalu menempalkannya di dada( -HannaBB. mimpi itu la!iB sudah bebe apa kali aku be mimpi sepe ti itu+ {{{ -aku tidak tau men!enai Hanna semenjak kepindahann#a+ La!ipula$ kenapa kau ba u men,a in#a seka an!0 Te akhi kali aku be temu Hanna > tahun #an! lalu$ ia be ,e ita kepadaku bah)a kelua !amu tidak men#etujui hubun!an kalian+ Ka ena itu kah kau

menin!!alkan Hanna ke Pa is 0. Celotehan I ina membuatku bena *bena me asa be salah+ 'aat ini aku membutuhkan dukun!an$ bukan nasehat*nasehat #an! memojokkan posisiku+ Pe !i ke Pa is ju!a bukanlah kein!inanku+ Tetapi$ jika aku tidak melakukann#a aku akan lebih melukai Hanna+ -I ina$ aku datan! kepadamu untuk menan#akan kebe adaan Hanna$ bukan untuk menden!a kan o,ehanmuB Kau tidak tau apa pun men!enai aku$ jadi jan!an pe nah be kata seolah*olah aku #an! palin! be salah dalam hal iniB. bentakku padan#a+ I ina men!hampi iku$ kemudian aku me asa ,ai an benin! men!ali da i atas membasahi kepalaku+ Wanita itu men#i amku den!an se!elas ai putihB -apa*apaan kau I ina0B. Ia te sen#um sinis+ (atan#a menatapku tajam penuh asa keben,ian+ -kenapa kau han#a men,intain#a E7an0B Aku men#ukaimu lebih da i HannaBB Kalau )anita #an! kau puja*puja itu meman! men,intaimu$ men!apa dia pe !i0B (en!apa dia tidak tetap diam menun!!mu sepe ti #an! aku lakukan selama ini0B Aku bisa membe ikanmu kasih sa#an! #an! tidak pe nah Hanna be ikan kepadamu E7anB. u,apan I ina membuatku be !idik+ Wanita itu sun!!uh menakutkan+ Ia te lalu te obsesi te hadapku #an! tidak pe nah men#ukain#a sedikitpun+ Tanpa piki panjan! aku lan!sun! men!ambil lan!kah se ibu menin!!alkan umahn#a+ Tampakn#a datan! pada I ina adalah keputusan #an! salah+ Tapi han#a dia satu*satun#a #an! te sisa+ 'emua o an! #an! dekat atau pe nah dekat den!an Hanna sudah aku kunjun!i umahn#a satu pe satu$ namun me eka ju!a tidak men!etahui kebe adaan )anita #an! san!at ku ,intai itu+ Aku mulai putus asa+ Aku tidak tau la!i ha us be buat apa dan pe !i kemana untuk men,a in#a+ Akhi n#a aku memutuskan untuk menenan!kan di i ke tempat aku dan Hanna biasa be kunjun!+ /uduk di tepi pantai dan menatap lautan luas adalah ke!ema an kami+ Namun asan#a kini tidak sama sepe ti dulu+ 'eka an! Hanna tidak ada di sampin!ku$ ia pe !i entah kemana tanpa menin!!alkan jejak+ Lan!it bi u #an! ,e ah mulai be ubah )a na menjadi o an#e kekunin!an+ Tidak te asa aku sudah be jam*jam duduk di tepi pantai ini+ Aku sepe ti o an! bodoh+ (enun!!u dan be ha ap Hanna akan datan! dan te sen#um kepadaku+ $anna, aku harus men#elaskan padamu alasan aku meninggalkanmu dan memintamu untuk menunggu tanpa &aktu yang #elas, tapi di mana dirimu saat ini5 Ck ekB Tiba*tiba saja aku melihat kilatan lampu 2lash+ Tampakn#a seseo an! telah men!ambil 2otoku da i belakan! tanpa sepen!etahuanku+ Aku membelokkan badanku dan te n#ata du!aanku bena B -apa #an! kau lakukan0B Aku tidak suka seseo an! memot etku tanpa iAinB. )anita itu tidak memedulikanku dan masih menatapi kame a /'LR*n#a+ -ah$ oh$ maa2$ aku tidak sen!aja memot etmu+ Han#a saja kau te lihat be!itu men#atu den!an objek sekita + Kalau kau kebe atan kau boleh men!hapusn#a+. Ia pe lahan men!hampi iku+ Ia men#odo kan kame an#a ke a ahku+ -ini$ hapuslah sendi i 2otomu+. Uja n#a+ Entah pe asaan apa #an! men!hin!!apiku+ Aku tidak suka seseo an! men!ambil 2otoku tanpa iAin te lebih den!an o an! #an! tidak ku kenal+ Tetapi kali ini be beda+ Aku in!in

men!ambil kame a itu dan men!hapusn#a tapi aku tidak bisa+ Hatiku be kata untuk tidak men!hapusn#a+ -tidak pe lu+ Kau bisa men#impann#a+. Kataku be usaha be sikap a,uh+ -sun!!uh0B Te imakasihB 5#a$ siapa namamu0. )anita itu te sen#um ian!+ Tanpa sada aku be sama den!ann#a sepanjan! so e+ Kami be bin,an!*be bin,an! tentan! ban#ak hal hin!!a la ut+ /an selama itu aku tidak memiki kan Hanna+ Kehadi an )anita be nama Kell# #an! mempun#ai hobb# 2oto! a2i itu telah membuatku me asa semakin be salah te hadap Hanna+ 1isa*bisan#a aku be sama )anita lain dan melupakann#a+ Aku tidak tau$ sun!!uh+++ semua men!ali be!itu saja+ Hanna$ aku ha ap kau tidak ma ah padaku jika kau men!etahui ini+ Aku han#a men,intaimu seo an!+ {{{ -jadi kau pe !i menin!!alkann#a ka ena te paksa0 Kalau kau tetap be sama den!ann#a apa #an! akan te jadi0. ba u > ha i aku men!enal )anita ini$ tapi aku me asa san!at dekat den!an di in#a+ Kell# adalah tipe #an! pe ian!+ 'etiap aku menatap matan#a #an! be kilat*kilat$ aku me asa ia membe ikan aku seman!at untuk tetap menjalani hidup )alau pe ih+ -jika aku tetap be saman#a+++ ibu ku akan melukain#a den!an ,a a mempe kenalkan Hanna den!an Ch istie+. Aku tak mampu mene uskan ,e itaku+ Aku te tunduk be usaha te!a + Namun bebe apa saat te diam aku kembali men!an!kat kepalaku #an! te asa be at dan menatap Kell# untuk melanjutkan ,e itaku+ -Ch istie adalah )anita asal Pa is #an! di jodohkan den!anku+ 'emua itu adalah ulah ibu ku$ maksudku ibu ti iku+ Ia in!in men#in!ki kan aku da i umah dan men!uasai ha ta alma hum Papaku+ R tahun aku menetap disana sampai pada saat a,a a pe tunan!anku dan Ch istie diselen!!a akan$ tiba*tiba ibu ti iku men!alami se an!an jantun! dan ia menin!!al di tempat+ Aku be 2iki bah)a ini adalah kesempatan ba!iku untuk kembali ke Indonesia dan menemui Hanna+ Tapi aku masih belum dapat be temu den!ann#a+ Aku takut sesuatu te jadi kepadan#a+. Wanita itu meme!an! bahuku den!an kedua tan!ann#a+ Ia mena ikku ke dalam pelukann#a+ -kau laki*laki #an! san!at baik E7an+ (enden!a ,e itamu aku jadi me asa i i te hadap Hanna+ Ia be untun! sekali mendapati di imu+ Aku akan membantu men,a in#a+. -te imakasih Kell#+. U,apku pelan ka ena sedikit te kejut+ -sebaikn#a kita pulan! seka an!$ lan!it sudah !elap+ 1#e E7an+. La!i "la!i !adis itu memame kan sen#um leba n#a #an! indah+ Aku sepe ti te hipnotis olehn#a+ Aku tidak boleh be!ini+ Aku ha us sada dan memiki kan Hanna+ Lan!kah kakikn#a semakin menjauh$ sosokn#a pun sama *sama tak te lihat la!i oleh kedua mataku #an! mempun#ai minus >+ Kini han#a aku #an! be ada di tepi pantai ini+ Ketika aku be siap pe !i da i sana tiba*tiba te den!a sua a sepe ti bisikan an!in6 9%an, selamat tinggal((( aku harap kau bahagia bersama dengannya( *erimakasih untuk semua cinta yang pernah kau berikan( 'ua a itu lembut dan san!at pelan+ Tetapi aku masih bisa menden!a n#a den!an jelas+ Aku asa ini han#a halusinasiku saja ka ena belakan!an ini aku selalu be kunjun! ke tempat aku dan Hanna biasa be sama+ Aku be!itu indu te hadapn#a sehin!!a aku sampai menden!a sua a*sua a aneh di telin!aku+

Ham menunjukkan an!ka Q dan aku lan!sun! melesat ke pa ki an mobil dan men!injak !as untuk pe !i da i tempat itu+ /i ten!ah pe jalanan aku te in!at kembali akan sema,am sua a atau bisikan di telin!aku tadi saat di pantai+ $anna, dimana dirimu5 )ku rasa aku sedang 'rustasi sampai-sampai mengira suara itu adalah suaramu( Ciiiittttttt+++ Hampi saja aku menab ak )anita te sebutB Untun!lah aku se!e a men!injak pedal em+ Ketidakkonsent asianku ini ,ukup untuk men#e etku ke penja a+ Aku melepas seat belt dan be niat men!hampi in#a+ Tetapi ketika aku kelua mobil aku tidak melihat siapapun+ Kemana &anita itu pergi5 Tan#aku dalam hati penasa an+ -HeiB E7anB Apa #an! kau lakukan di jalanan sepi sepe ti ini0. se uan itu++ aku asa aku men!enal sua a itu+ -K* Kell#0. kataku sedikit !u!up tak pe ,a#a+ 'uatu kebetulan #an! lua biasa menu utku+ 'elan!kah$ dua lan!ah$ ti!a lan!akah ia be jalan mendekatiku+ 'eka an! ia tepat di depan )ajahku+ Kell# te diam te tunduk menatap aspal jalanan bebe apa saat$ lalu kemudian den!an se,epat kilat ia me an!kulku$ ia me an!kulku den!an e at sepe ti o an! #an! sudah san!at lama tidak be temu dan meluapkan ke induann#a #an! membun,ah+ /an pelukann#a kali ini be beda jauh den!an #an! sebelumn#a+ -h*hei$ Kell#$ ada apa den!anmu0. tan#aku a!ak te bata*bata ka ena kelakuan )anita satu ini+ Entah men!apa aku me asa !u!up$ aku tidak n#aman ia memelukku+ Aku me asakan hal #an! aneh dan di lain sisi aku ju!a tidak enak den!an Hanna+ -jan!an me asa tidak enak+ Aku han#a in!in memelukmu sebenta saja E7an+. Nadan#a be!itu lembut dan membuat aku luluh+ Aku membalas pelukan Kell# dan membia kan ia ju!a memelukku+ {{{ -E7an$ kemana la!i kita ha us men,a i Hanna0 Kita sudah men!unjun!i umah tempat ia tin!!al dulu dan menan#akan kepada tetan!!a sekita namun tidak ada #an! tahu dimana kebe adaan ia atau kelua !an#a saat ini+. aku menden!a sua a Kell# #an! sedan! men#eti mobil+ Aku tau ia be tan#a padaku+ Tetapi aku tidak menja)abn#a+ Aku diam membisu ka ena aku masih te in!at akan kejadian semalam+ Entahlah$ tetapi da i nada bi,a a Kell# ia sepe ti tidak pe nah melakukan hal itu+ -Aku tau E7an$ kau in!in pe !i ke pantai itu la!i dan men!habiskan )aktu disana saja$ bukan0 1aiklah$ aku akan menemanimu+. Uja n#a+ 'esampain#a kami disana$ sepe ti ha i*ha i #an! lalu aku dan Kell# duduk di atas pasi putih tepi pantai te sebut dan memandan!i lautan bi u luas #an! indah se ta !umpalan a)an ,e ah #an! be bentuk sepe ti !ulali+ -Hanna$ ah maksudku Kell#+++ boleh aku tau dimana kau kema in jam Q malam0. senatu al mun!kin aku be tan#a pada Kell# a!a ia tidak ,u i!a+ Entah men!apa aku in!in menan#akan hal ini+

-ah$ jam Q kalau tidak salah aku menel2onmu tetapi handphone*mu sepe tin#a tidak akti2+ (eman!n#a ada apa E7an0. )anita itu menja)ab pe tan#aanku sambil memot et objek* objek di sekita n#a+ )pa5! Lalu siapa yang memelukku kemarin malam5! -t*tidak$ tidak ada apa*apa+. u,apku be ha ap Kell# tidak men#ada i kete kejutanku+ Ia be di i dan men!hempaskan pasi da i ,elana panjan!+ -E7an$ tolon! pe!an! dulu kame aku$ aku mau ke kama ke,il+. -baiklah+. Kataku sekenann#a+ (elihat kame a itu hatiku sepe ti te ta ik untuk melihat 2oto*2oto #an! ada di dalamn#a+ Aku mulai menelusu i satu pe satu 2oto demi 2oto #an! diambil oleh Kell#+ /ia meman! )anita #an! be bakat+ 'emua hasil pot etann#a ba!iku be!itu memukau+ -hei$ kau sedan! apa0 melihat*lihat 2oto #a0. sahut seseo an! #an! sudah pasti Kell#+ Rupan#a ia kembali dalam )aktu #an! san!at sin!kat$ padahal aku belum menemukan 2otoku ka ena te lalu ban#ak te timpa oleh 2oto lainn#a+ Aku men!ulu kan kame a itu padan#a+ -#a$ han#a sekeda melihat*lihat+ Kau meman! 2oto! a2e #an! handal menu utku+. -haha E7an kau pandai sekali memuji+ Tapi aku masih amati dan ha us ban#ak belaja la!i+. Ia te ta)a lepas dan te sen#um lalu kembali men!ambil !amba di sekita n#a+ -E7an$ ba!aimana kalau kita 2oto be sama0 Kau mau tidak0. tan#a !adis itu den!an mimik #an! be ha ap aku akan men!i#akann#a+ -baiklah$ te se ah kau saja+. Ck ekB -)aaah E7an$ lihatB. Kell# menunjukan hasil 2oto di la#a LC/ kame a itu kepadaku+ Ia men!a ahkan ja i telunjukn#a ke )ajahku+ -kau tampan sekali$ kalau teman*temanku melihatn#a me eka pasti akan be ebutan untuk be kenalan den!anmu haha+. -sepe tin#a 7i usku te tula + 'eka an! kau jadi pandai memuji Kell#+. 'indi ku dii in!i sedikit !elak ta)a+ -mun!kin saja haha+. Wanita itu te ta)a en#ah sampai matan#a bena *bena men#ipit+ 1e sama den!ann#a aku me asa hal #an! be beda+ Apa ini adalah en,ana Tuhan untukku0 Apa aku ha us melupakan Hanna dan memulai kehidupan #an! ba u den!an o an! #an! ba u ju!a0 Entahlah$ sempat te lintas di2iki anku sepe ti itu tetapi aku belum be ani men!ambil tindakan n#ata+ Aku takut keputusan #an! ku pilih malah akan mempe bu uk keadaan+ 1a!aimana jika ketika aku sudah memilih Kell#$ tiba*tiba Hanna mun,ul dan kembali0 Aku tidak tau ha us menjelaskan padan#a mulai da i mana+ Aku tidak in!in melukai hatin#a la!i+

9%an, aku akan bahagia #ika kau bersama Kelly( +ia &anita yang baik( Kau tidak perlu ragu( Suara bisikan itu lagi! -Kell#$ kau den!a sua a itu0. tan#aku padan#a sepe ti o an! pa anoid+ -sua a apa E7an0 Aku tidak menden!a apa pun$ dan tidak ada sua a lain selain desi an ombak di sini+. -sudahlah$ lupakan saja+. Ini membuatku !ila+ 'ua a itu kembali mun,ul dan membuat bulu kudukku be di i+ Apa maksud semua ini00 {{{ Nada de in! handphoneku be bun#i ,ukup ke as dan be hasil memban!unkanku #an! masih te lelap+ Aku menekan tombol Mja)ab? tanpa melihat siapa #an! menel2on ka ena mataku menempel dan aku kesulitan membukan#a+ -hallo++. sapaku den!an sua a be at dan sedikit se ak khas o an! ban!un tidu + -asta!a E7an$ kau ba u ban!un tidu 0 Ini sudah jam Q$ kau tau0B. omelan den!an intonasi #an! ,ukup tin!!i se ta sua a #an! a!ak ,emp en! ini tidak salah la!i adalah milik Kell#+ -ah Kell#$ be henti men!omel+ Telin!aku sakit$ kau tau0 Ada apa menel2on pa!i*pa!i0 Tidak biasan#a kau be!ini+. Akhi n#a setelah usaha #an! ,ukup ke as mataku bisa te buka dan aku lan!sun! melan!kah ke kama mandi untuk men,u,i muka sambil masih menempelkan benda ke,il itu di telin!aku+ -aku sedan! di tempat ,etak 2oto+ Aku in!in men,u,i 2otomu #an! pe tama kali aku ambil dan 2oto kita kema in+. U,apn#a te kekeh+ -setelah selesai aku akan ke umahmu untuk membe ikann#a+ Hadi aku ha ap kau se!e a mandi ka ena aku tidak mau kebauan ketika be ada didekatmu nanti haha+. -ok ok$ baiklah+ Aku tun!!u+. {{{

-E7an$ Kell# is he e+. Aunt# Cla i,e memasuki kama ku$ ia adalah )anita asal Aust alia$ ia ju!a ist i da i kakakku satu*satun#a #aitu Hames+ Tetapi be hubun! kakakku sedan! men!u us ,aban! pe usahaan kelua !a di He man$ ia menin!!alkan ist in#a di umah be sama den!anku dan sekali!us untuk menemaniku+ Ia be jalan ke a ahku #an! sedan! duduk di atas kasu sambil memba,a buku+ i:m happy you already mo%ed on 'rom $anna( i:%e ne%er tried to do that )unty( $anna &ill al&ays be in my mind( Uja ku menutup buku itu lalu tu un ke lantai ba)ah untuk menemui Kell#+ +on:t deny 9%an( +on:t ignore your heart cause your mind &on:t be able to 'eel it( 'e u Aunt# Cla i,e+ Pe kataan Aunt#*ku meman! bena + Tetapi saat ini aku belum tau apa #an! aku asakan dan

apa #an! ha us kulakukan se ta kuputuskan+ -hei Kell#$ sudah lama menun!!u0. sahutku da i lantas atas lalu menu uni anak tan!!a satu pe satu+ -oh h*hai E7an$ tidak ju!a+. 'ua a Kell# te den!a !u!up dan aneh+ 'epe ti ada seseuatu #an! ia sembun#ikan da iku+ Aku ba u in!at bah)a ia kema i ka ena in!in membe ikan hasil 2oton#a+ Aku pun mena!ih janji itu+ -o#a$ boleh aku lihat 2oto #an! sudah kau ,etak0 Pasti hasiln#a san!at ba!us+. U,apku den!an meno ehkan sen#um kepadan#a+ -ah i*itu++ i#a hampi saja aku lupa+. Kell# lan!sun! me o!oh* o!oh ke dalam tas )a na ,oklatn#a men,a i benda te sebut$ tetapi tampakn#a 2oto itu tidak ada+ -mmm++ maa2 E7an$ aku asa aku menin!!alkann#a di tempat ,u,i 2oto tadi+ Aku akan men!ambiln#a dan se!e a kembali+. Aku bisa melihat da i bahasa tubuh Kell# #an! ,an!!un! dan be sikap tidak sepe ti biasan#a+ Aku tau ada sesuatu #an! te jadi dan ia tidak in!in aku men!etahuin#a+ -tidak pe lu Kell#B. pekikku ,ukup ke as ka ena )anita itu sudah be ada di amban! pintu dan be siap pe !i+ -sini$ duduklah dulu+. Kataku sambil menepuk*nepuk so2a+ Ia be jalan kaku men!hampi iku dan duduk di sampin!ku+ Aku mempe hatikan ai mukan#a #an! !usa dan a!ak pu,at+ -Kell#$ tatap akuB. pe intahku+ /en!an te paksa ia memuta kepalan#a C<a dan be usaha memandan!ku+ -Ada apa sebena n#a0 Apa #an! kau sembun#ikan da iku0. tan#aku mendalam+ Gadis itu men!alihkan tatapann#a dan te tunduk+ Aku bisa menden!a den!an jelas bah)a ia seka an! ten!ah menan!is sesen!!ukan+ -aku be bohon! E7an+ Ambilah di dalam tasku dan lihatlah sendi i+. Aku men!ikuti pe kataann#a+ Tapi untuk apa Kell# be bohon!0 Ini han#alah 2oto+ 1atinku te us be tan#a sepe ti itu sampai akhi n#a aku mendapatkan benda #an! ku,a i+ Te dapat > lemba 2oto dan 2oto #an! pe tama kulihat adalah 2oto aku dan Kell# saat di pantai kema in+ Kell# te lihat ,antik dan be!itu ,e ia di 2oto te sebut+ Hal apa #an! ha us ia kha)ati kan sampai*sampai ia be bohon! padaku0 Aneh sekali piki ku+ Foto selanjutn#a+++ mun!kin ini adalah alasan Kell# be sikap be!itu+ Aku tidak pe ,a#a melihatn#a+ Aku bena *bena sho,k+ Hantun!ku be henti be detak dan selu uh s#a a2ku mati selama bebe apa saat+ Aku tidak tau apakah ini editan semata atau 2oto asli sun!!uhan+ -Kell#$ tolon! jelaskan padaku+ Kau #an! men!edit 2otoku$ i#a kan Kell#0B. aku menaikkan nada bi,a aku te hadapn#a ka ena 2oto ini meman! sulit dipe ,a#a+ -tidak E7an+ Aku tidak men!editn#a+ Aku ju!a tidak tau kenapa hasiln#a bisa sepe ti itu+. sua a pa au dan tan!isn#a #an! tak henti membuatku me asa be salah+ Aku telah menuduhn#a melakukan itu+ Aku telah be sikap kele)atan kepada )anita ini+ Aku memelukn#a dalam sekejap+ Aku tak men!e ti men!apa aku be tindak sepe ti ini+ (un!kin pe kataan Aunt# Cla i,e bena + Aku tidak boleh men#an!kaln#a+ Aku tidak boleh

men!abaikan hatiku ka ena piki anku tak akan mampu me asakan kebena an #an! di asakan oleh hatiku+ -maa2kan aku Kell#+ Aku tidak be maksud menuduhmu+ Aku+++ aku han#a+++ ini sulit sekali dipe ,a#a+ Tapi aku ha us men!atakan ini padamu+. Aku melepaskan pelukanku pe lahan lalu men!!en!am tan!ann#a dan memandan! matan#a lekat*lekat+ -aku men#ukaimu Kell#+ 'un!!uh+ Ini n#ata pe asaanku #an! sebena n#a+ Kau pasti me a!ukann#a$ tapi aku mohon kali ini pe ,a#alah+ 'ejak pe tama be kenalan den!anmu aku mulai me asa ba#an!an Hanna memuda dan pe lahan kau men!!antikan posisin#a dihatiku+ 'en#umanmu membe ikanku seman!at+ Ta)amu telah me ubah aku #an! dulu selalu men#alahkan di i sendi i ka ena menin!!alkan Hanna+ Aku juju den!an u,apanku Kell#+. Ia be henti menan!is dan menatapku+ Tatapan matan#a tampak sedan! men,a i*,a i kejuju an didalam mataku+ Tiba*tiba saja )anita itu me an!kulku e at sekali+ -akhi n#a kau bisa men,intai o an! lain+ Aku san!at baha!ia E7an+ (aa2 aku men!!unakan tubuh Kell# untuk be bi,a a den!anmu+ Kau be!itu se asi den!ann#a+ 'atu saja pe mintaanku E7an$ aku in!in kau dan Kell# datan! ke tempatku+. 'ua a ituB Aku in!at seka an!+ Ini adalah sua a HannaB -tidak$ Hanna$ jan!an pe !iB. aku semakin mempe e at pelukanku+ -E7an$ aku tidak pun#a ban#ak )aktu+ Aku ha us pe !i setelah aku dapat be bi,a a den!anmu+ Te imakasih untuk semua ,inta #an! pe nah kau be ikan+ Kau adalah p ia #an! istime)a ba!iku+. Aku meneteskan ai mata menden!a pe kataan Hanna+ 1a!aimana bisa ia menin!!al0 Apa #an! telah te jadi0 -tun!!uB Hanna$ apa #an! telah te jadi padamu0. den!an ,epat aku melepaskan dekapanku da i tubuh Kell# #an! be isikan oh Hanna+ -a*aku+++ meminta kelua !aku untuk pindah kuliah ke 1ali+ Aku be ha ap bisa melupakanmu di sana+ Tetapi aku salah$ aku just u semakin me indukanmu #an! tak kunjun! datan!+ Nilaiku ju!a menu un d astis$ dan aku tidak ada o an! #an! mau dekat den!anku ka ena me eka be 2iki aku )anita #an! aneh dan selalu men#endi i+ (e eka menjauhi aku dan memandan!ku sinis+ Ka ena aku tidak tahan akan ,obaan ini$ akhi n#a aku menjatuhkan di i da i lantai U !edun! as amaku+ E7an$ aku malu sebena n#a men,e itakann#a padamu+ Aku )anita #an! lemah$ tapi kau ha us tau+ Aku tidak in!in membuatmu te us be tan#a*tan#a dan men,a i aku #an! bahkan sudah tiada+. Kell#$ melalui di imu aku dapat melihat tatapan sedih Hanna+ Aku bisa me asakann#a+ -Hanna$ kemana aku ha us pe !i0. tan#aku polos+ -aku akan men#ampaikann#a pada Kell#+ Aku ha us pe !i E7an+ I lo7e #ou$ !oob#e+++. setelah men!u,apkan kalimat te akhi n#a tubuh Kell# kemudian te kulai lemas$ pin!san di atas so2a+ {{{ Humat$ %% No7embe ><%% * /enpasa $ 1ali Aku dan Kell# saat ini be ada di tempat$ di mana Hanna dimakamkan+ Te n#ata setelah

menin!!aln#a Hanna$ o an!tuan#a kembali ke kampun! halamann#a di (anado+ Aku tak dapat be sua+ Aku masih belum men#an!ka nisan di hadapanku ini bena *bena milikn#a+ (eskipun te tulis jelas dan len!kap nama -Hanna Isabel (a ia. namun di dalam hatiku$ aku be ha ap ini adalah Hanna Isabel (a ia #an! lain$ bukan Hanna #an! ku ,intai+ -E7an$ ,epat letakkan bun!a melati putih itu+ Hanna pasti sudah menun!!u momen ini+ Aku #akin dia baha!ia di atas sana+.uja Kell# #an! be di i di sampin!ku #an! sudah lebih dahulu mena uh bun!a di atas makam Hanna+ Tan!anku !emeta ketika akan mena uh bun!a te sebut+ Aku seakan tak mampu men!hadapi ken#ataan ini+ Tetapi Kell# men!!en!am tan!anku+ Ia membantuku den!an sen#um ikhlasn#a+ Tak te lihat sama sekali ke,embu uan di )ajahn#a )alau ia tau masih ada seba!ian da i Hanna #an! te tin!!al di dalam di iku+ Aku men!elua kan selemba 2oto da i dompetku dan mena uhn#a di dekat bun!a melati putih itu+ ;a$ 2oto #an! ku ta uh adalah hasil jep etan Kell# #an! membuatku te sentak ka!et+ Foto itu adalah 2otoku saat pe tama kali aku dan Kell# be temu+ Ia memot etku da i belakan!$ dan te n#ata te dapat sosok ba#an!an Hanna #an! ,ukup jelas di dalam 2oto te sebut setelah di,etak+ Ia te lihat sedan! duduk di sampin!ku$ dan #an! membuatku lebih te kejut #aitu ia tampak sepe ti men,ium pipiku+ 'aat pe tama kali melihatn#a aku meneteskan ai mata ka ena be!itu tak pe ,a#a+ Namun$ bia ba!aimanapun itu adalah ken#ataann#a+ -Kell#$ tetaplah be samaku dan jan!an pe nah menin!!alkan aku+ Ka ena apa pun #an! te jadi aku tidak akan pe !i da imu+. aku memelukn#a den!an e at+ Aku tidak akan la!i men#ia*n#iakan )anita #an! be ha !a dalam hidupku+ Cukup sekali aku be buat kesalahan dan tak akan aku men!ulan!in#a+ -E7an$ thank #ou 2o lo7in! me+. 1isikn#a di telin!aku+ $anna, you ne%er really le't( I:ll al&ays remember you( I can:t 'orget you or erase you 'rom my heart( I:m able to get my happiness &ith Kelly, and i hope you:re smiling seeing us 'rom up there( I )ill )at,h #ou th ou!h these ni!hts++ Rest #ou head and !o to sleep++ This is not ou 2a e)ell++ IWithin Temptation " 5u Fa e)ellJ

/E EN/
T)itte 6 Gbellajusti,ee Fb 6 1ella Husti,e

HANHI TERAKHIR
oleh E2ih 'udini A2 il#a

Pa!i ini dia datan! menemuiku$ duduk di sampin!ku dan te sen#um menatapku+ Aku bena * bena tak be da#a melihat tatapan itu$ tatapan #an! be!itu han!at$ penuh ha ap dan selalu membuatku bisa memaa2kann#a+ Aku sada $ aku san!at men,intain#a$ aku tidak in!in kehilan!an dia+$ meski dia se in! men#akiti hatiku dan membuatku menan!is+ Tidak han#a itu$ akupun kehilan!an sahabatku$ aku tidak peduli den!an pe kataan o an! lain tentan! aku+ Aku akan tetap memaa2kan El!a$ meskipun dia se in! men!hianati ,intaku+ -Aku !ak tau ha us bilan! apa la!i$ buat kesekian kalin#a kamu selin!kuhB Kamu udah n!an,u in kepe ,a#aan akuB. Aku tidak san!!up menatap matan#a la!i$ ai mataku jatuh be!itu de as men!hujani )ajahku+ Aku tak be da#a$ be!itu lemas dan /ia memelukku e at+ -(aa2in aku Nilam$ maa2in akuB Aku janji !ak akan n#akitin kamu la!i+ Aku janji Nilam+ Aku sa#an! kamuB Please$ kamu jan!an nan!is la!iB. Aku tidak bisa be kata apa*apa la!i selain memaa2kann#a$ aku tidak in!in kehilan!an El!a$ aku san!at men,intain#a+ (alam ini El!a menjemputku$ kami akan ken,an dan makan malam+ Aku sen!aja men!enakan !aun bi u pembe ian El!a dan be dandan se,antik mun!kin+ Kutemui El!a di uan! tamu$ /ia te sen#um$ memandan!iku da i atas hin!!a ba)ah+ -Nilam$ kamu ,antik ban!et malam ini+. -(akasih+ Kita jadi dinne kan0. -;a tentu$ tapi Nilam$ malam ini aku !ak ba)a mobil dan mobil kamu masih di ben!kel$ kamu !ak kebe atan kita naik Taksi0. -En!!a ko$ #a udah kita pan!!il Taksi aja$ a#o+. /en!an penuh seman!at aku men!!anden! len!an El!a+ Ini bena *bena men#enan!kan$ disepanjan! pe jalanan El!a men!!en!!am e at tan!anku$ aku be sanda dibahu El!a menikmati pe jalanan kami dan melupakan semua kesalahan #an! telah El!a pe buat padaku+ Kami be henti disebuah Tenda di pin!!i jalan+ Aku sedikit a!u$ apa El!a bena *bena men!ajakku makan ditempat sepe ti ini+ Aku tahu betul si2at El!a$ dia tidak mun!kin mau

makan di )a un! ke,il di pin!!i jalan+ -Kenapa El0 (ien#a !ak enak0. -En!!ak ko$ mien#a enak$ Cuma panas aja+ Kamu !ak apa*apa kan makan ditempat ka#a !ini Nilam0. -En!!ak+ Aku se in! ko makan ditempat ka#a !ini+ (ie a#amn#a enak lo,h+ Kamu kun#ah pelan*pelan dan nikmati asan#a dalam*dalam+. Aku #akin$ El!a !ak pe nah makan ditempat ka#a !ini+ Tapi sepe tin#a El!a mulai menikmati makanann#a$ dia be ,e ita panjan! leba tentan! teman*temann#a$ kelua !an#a dan ban#ak hal+ /ua tahun be sama El!a bukan )aktu #an! sin!kat$ dan tidak mudah untuk mempe tahankan hubun!an kami selama ini+ El!a se in! men!hianati aku$ bukan satu atau dua kali El!a be selin!kuh$ tapi dia tetap kembali padaku+ /an aku selalu memaa2kann#a$ itu #an! membuatku kehilan!an sahabat*sahabatku+ (e eka bena $ aku )anita bodoh #an! mau dipe mainkan oleh El!a+ (eskipun kini me eka menjauhiku$ aku tetap men!an!!ap me eka sahabatku+ 'elesai makan El!a Nampak kebin!un!an$ dia men,a i*,a i sesuatu da i saku ,elanan#a+ -Apa dompetku ketin!!alan di Taksi0. -;akin di saku !ak ada0. -Gak ada+ Gimana don!0. -#a udah$ pake uan! aku aja+ 'etiap jalan selalu kamu #an! t akti aku$ seka an! !ili an aku #an! t akti kamu+ 5kB. -ok+ (akasih #a sa#an!$ maa2in aku+. 'aat di kampus$ aku be temu den!an Alin dan Flo a+ Aku san!at me indukan kedua sahabatku itu$ hampi empat bulan kami tidak be sama$ hin!!a saat ini me eka tetap sahabat te baikku+ 'aat be papasan$ Alin mena ik tan!anku+ -Nilam$ kamu sakit0 Ko pu,et si,h0. Alin bi,a a padaku$ ini sepe ti mimpi$ Alin masih peduli padaku+ -En!!a$ Cuma ,apek aja ko Lin+ Kalian apa kaba 0. -Helas ,apek lah$ pun#a pa,a diselin!kuhin te usB La!ian mau aja si,h dimainin sama ,o)ok pla#bo# ka#a El!aB Han!an*jan!an El!a !ak sa#an! sama kamu0 Ups$ ke,eplosan+. -'top FloB Kasian NilamB Kamu kenapa si,h Flo bahas itu mulu0 Nilam kan !ak salah+. -Udah de,h Alin$ kamu diem ajaB Ha usn#a kamu n!a,a NilamB Kenapa kamu diselin!kuhin te usB.

Flo a bene $ jan!an*jan!an El!a !ak sa#an! sama aku$ El!a !ak ,inta sama aku$ itu #an! buat El!a selalu men!hianati aku+ 'elama ini aku !ak pe nah be 2iki ke a ah sana$ mun!kin ka ena aku te lalu men,intai El!a dan takut kehilan!an El!a+ 'emalaman aku memiki kan hal itu$ aku a!u te hadap pe asaan El!a padaku+ Hika bena El!a tidak men,intaiku$ aku bena * bena tidak bisa memaa2kann#a la!i+ (eskipun tidak ada jad)al kuliah$ aku tetap pe !i ke kampus untuk men!e jakan tu!as kelompok+ 'etelah la ut malam dan kampus sudah hampi sepi aku pun pulan!+ 'aat sampai ke tempat pa ki $ aku melihat El!a be sama seo an! )anita+ Aku tidak bisa melihat )ajah )anita itu ka ena dia membelakan!iku+ (un!kin El!a men!hianatiku la!i+ Kali ini aku tidak bisa memaa2kann#a+ (e eka masuk ke dalam mobil$ aku bisa melihat )anitaitu$ san!at jelas$ dia sahabatku$ Flo a:+ 'un!!uh$ aku bena *bena tidak bisa memaa2kan El!a+ Akan ku pastikan$ apa El!a akan juju padaku atau dia akan membohon!iku$ ku ambil ponselku dan men!hubun!i El!a+ -Hallo$ kamu bisa jemput aku seka an! El0. -(aa2 Nilam$ aku !ak bisa kalo seka an!+ Aku la!i n!ante kakak$ kamu !ak ba)a mobil #a0. -Eman! kakak kamu mau kemana El0. -(au ke:$ itu mau belanja+ 'eka an! kamu dimana0. -ElB 'ejak kapan kamu mau n!ante kakak kamu belanja0 'ejak Flo a jadi kakak kamu0 Hah0BB. -Nilam$ kamu n!omon! apa sa#an!0 Kamu bilan! seka an! la!i dimana0. -Aku liat sendi i kamu pe !i sama Flo a ElB Kamu !ak usah bohon!in akuB Kali ini aku !ak bisa maa2in kamu ElB Kenapa kamu ha us selin!kuh sama Flo a El0 Aku ben,i kamuB (ulai seka an! aku !ak mau liat kamu la!iB Kita Putus ElB. -Nilam$ ini !ak::+. Kubuan! ponselku$ kulaju mobilku den!an ke,epatan te tin!!i$ ai mataku te us be jatuhan$ hatiku san!at sakit$ aku ha us mene ima ken#ataan bah)a El!a tidak men,intaiku$ dia be selin!kuh den!an sahabatku+ 1ebe apa ha i setelah kejadian itu aku tidak masuk kuliah$ aku han#a bisa men!u un! di i di kama dan menan!is+ 1e untun! Ibu dan A#ah men!e ti pe asaanku$ me eka membe ikan seman!at padaku dan mendukun! aku untuk melupakan El!a$ meskipun aku tau itu tak mudah+ 'etiap ha i El!a datan! ke umah dan meminta maa2$ bahkan El!a sempat semalaman be ada di depan !e ban! umahku$ tapi aku tidak menemuin#a+ Aku be janji tidak akan mema2kan El!a$ dan janjiku takan kuin!ka i$ tidak sepe ti janji*janji El!a #an! tidak akan men!hianatiku #an! selalu dia in!ka i+ Ha i ini kuputuskan untuk pe !i kuliah$ aku be ha ap tidak be temu den!an El!a+ Tapi seusai kuliah$ tiba*tiba El!a ada dihadapanku+

-(aa2in aku NilamB Aku sama Flo a !ak ada hubun!an apa*apa+ Aku Cuma nan#ain tentan! kamu ke dia NilamB -Kita udah putus ElB Han!an !an!!u aku la!iB 'eka an! kamu bebasB Kamu mau pun#a pa,a Tujuh ju!a bukan u usan akuB. -Tapi Nilam:++. Aku be la i menin!!alkan El!a$ meskipun aku san!at men,intain#a$ aku ha us bisa melupakann#a+ El!a te us men!eja ku dan men!u,apkan kata maa2+ Tapi aku tak pedulikan dia$ aku semakin ,epat be la i dan men#eb an!i jalan a#a+ Ketika sampai di sebe an! jalan$ te den!a sua a tab akan$ dan:::: -El!aaaa:++. El!a te tab ak mobil saat men!eja ku$ dia te pental san!at jauh+ (a)a me ah #an! ia ba)a be se akan be ,ampu den!an me ahn#a da ah #an! kelua da i kepala El!a+ -El!a$ maa2in akuB. -Nilam+ (a*a2 ma*a2 a*ku jan*ji jan*ji !a sa*ki*tin ka*mu la*!i a*ku ,in*ta ka*mu a*ku ma*u ni*kah sa*ma kam::. -El!aaaaaa::. El!a menin!!al saat itu ju!a$ ini semua salahku$ jika aku mau memaa2kan El!a semua ini takan te jadi+ 'eka an! aku ha us mene ima ken#ataan ini$ ken#ataan #an! san!at pahit #an! tidak aku in!inkan$ #an! tidak mun!kin bisa aku lupakan+ El!a men!hembuskan na2as te akhi n#a dipelukanku$ disaat te akhi dia be janji takan men#akitiku la!i$ disaat dia men!atakan men,intaiku dan in!in menikah den!anku+ /ia men!atakan semuan#a disaat me e!an! n#a)a ketika menahan sakit da i bentu an ke as$ ketika da ahn#a men!ali be!itu de as membasahi aspal jalanan+ Rasan#a in!in sekali menemani El!a didalam tanah sana$ menemanin#a dalam ke!elapan$ kesun#ian$ kedin!inan$ aku tidak bisa be henti menan!is$ men#esali pe buatanku$ aku tidak bisa memaa2kan di iku sendi i+ 'atu min!!u setelah El!a menin!!al$ aku masih menan!is$ memba#an!kan semua kenan!an indah be sama El!a #an! tidak akan pe nah te ulan! la!i+ 'en#uman El!a$ tatapan El!a$ takan pe nah bisa kulupakan+ -Nilam sa#an!$ ini ada titipan da i Ibun#a El!a+ Kamu jan!an melamun te us don!B Kamu ha us ban!kitB 1ia El!a tenan! di alam sana+ Ibu #akin kamu bisaB. -Ini salah aku 1u+ Aku butuh )aktu+. Kubuka bin!kisan da i Ibu El!a$ didalamn#a ada kotak ke,il be )a na me ah$ ma)a me ah #an! telah la#u dan amplop be )a na me ah+ /idalam kotak me ah itu te dapat sepasan! ,in,in+ Aku pun menan!is kembali dan membuka amplop itu+

/ea Nilam$ Nilam sa#an!$ maa2in aku$ aku janji !ak akan n#akitin kamu$ aku san!at men,intai kamu$ semua #an! udah aku lakuin itu buat n!e#akinin kalo Cuma kamu #an! te baik buat aku$ Cuma kamu #an! aku ,inta+ Aku ha ap$ kamu mau nemenin aku sampai aku menutup mata$ sampai aku men!hembuskan na2as te akhi ku+ /an ,in,in ini akan menjadi ,in,in pe nikahan kita+ Aku san!at men,intaimu$ aku tidak in!in be pisah den!anmu Nilam+ Lo7e ;ou El!a Ai mataku men!ali semakin de as da i setiap sudutn#a$ kupakai ,in,in pembe ian El!a$ aku be la i men!hampi i Ibu dan memelukn#a+ -1u$ aku udah nikah sama El!aB. -Nilam$ kenapa sa#an!0. -IniB. Kutunjukan ,in,in pembe ian El!a dija i manisku+ -Nilam$ kamu butuh )aktu nak+ Kamu ha us kuatB. -'eka an! aku mau ,e ai sama El!a 1uB. kulepas ,in,in pembe ian El!a dan membe ikann#a pada Ibu+ -Aku titip ,in,in pe nikahanku den!an El!a 1uB Ibu ha us menja!an#a den!an baikB. Ibu memeluku e at dan kami menan!is be sama*sama+

DDDDD
1# 6 E2ih 'udini A2 il#a 2a,ebook 6 2iehsoedG!mail+,om

PER/I-A

&AU

5leh6 dellia iesta7aldi Hallo namaku E7el#n Pahle7i$ aku ba u duduk di ban!ku kelas %% '(A+ Aku in!in be tan#a sama kalian$ ,inta itu apa0 sa#an! itu apa0 Apakah ,uek sama ,inta itu sama0 'etahuku tidak+ Kalau kalian lihat o an! kalian ,intai atau sa#an!i itu do)n$ apa #an! kalian lakukan$ !a musti diem aja kan Cuma n!liat doan!$$ kalau aku$ aku bakal sampe in dia$ n!hibu dia$ nemenin dia+ jam menunjukan an!ka T+%U$ udah seha usn#a aku be an!kat sekolah+ /an sesampain#a di sekolah aku lan!sun! duduk ditempat dudukku$ dan menoleh ke belakan! kea ah meja b ian+ 1 ian '#ah eAa adalah sahabatku$ tapi itu dulu+ 'emenjak ulan! tahunku #an! ke %&$ dia be ubah padaku$ pe hatiann#a melebihi seo an! sahabat+ Kita udah deket semenjak kenaikan kelas =I$ itu ju!a ka na dia n#ambun! sama aku enak di ajak be ,anda+ Akhi *akhi ini kita deket kesana kesini ba en!+ A)al bulan mei aku di be i ,obaan oleh tuhan$ seo an! ,e)e #an! !asuka te hadap kedekatan

ku dan b ian$ dia Fe a+ Fe a dulu ju!a dekat den!an 1 ian$ tapi me eka !a sampe jadian+ Teman*teman Fe a melab akku$ den!an tuduhan aku me ebut 1 ian da i Fe a$ entah apa #an! ha us ku lakukan$ toh 2aktan#a eman! 1 ian kan !ape nah jadian sama Fe a+ /EKET0 ;a tapi itu dulu pada saat me eka kelas %<+ /isini aku di aku belaja menjadi sosok p ibadi #an! kuat$ saba dan tidak men!hi aukan me eka #an! i i padaku+ aku tak memiki kan masalah itu$ ka na hati aku #an! te pentin! bukan me eka+ Aku ,ape ha us bolak*balik ), untuk membuan! ai mata kepedihan ini$ aku !a kuat nahan ai mata di depan 1 ian+ 'etiap kali aku menatap matan#a aku be tan#a dalam hati -apakah kamu bena men,intaiku$ taukah aku han#a bonekamu0.$ sikap ,uekn#a itu membuatku pe ih dan sesak di dada+ Aku ha us be tahan$ mun!kin aku belum te biasa den!an sikapn#a$ ha us selalu optimis be 2iki tentan! dia+ P insipku -jika kita in!in di men!e ti oleh me eka$ kita ju!a ha us men!e ti me eka. #up aku ha us n!e tiin dia+ 1e min!!u*min!!u aku dekat padan#a$ tapi dia sama sekali belum men#atakan pe asaann#a$ aku asa aku ha us menun!!u dan dia ju!a butuh )aktu$ dan aku #akin dia pun#a ,a a te sendi i buat n!un!kapinn#a ha i ini upa,a a bende a libu dulu soaln#a ujan nih pa!i*pa!i$ aku da i dulu !asuka HUHAN #a H*U*H*A*N$ aku !asuka peti + Aku duduk diam di ban!kuku dan lalu aku menoleh ke a ah 1 ian #an! sedan! menikmati musi, #an! ada di speake po ttablen#a$ aku te us menatapn#a dan bi,a a padan#a+ -;an$ !anti don! la!un#a$ aku !asuka la!un#a+. dia melihat ke a ahku$ dan dia malah buan! muka padaku+ Aku lan!sun! te diam dan membalikkan badanku ke a ah papan tulis+ /ia !asuka #a sama aku$ sampe dia !tuin aku0 Hmm+ aku masih saba soal itu$ aku menoleh teman seban!ku ku$ aku meminjam LK' n#a$ tapi te den!a da i sua a di belakan!ku -aku dulu l#n #an! minjem. aku lan!sun! melempa LK' itu kea ah mukan#a+ /an aku lan!sun! la i ke WC$ aku lan!sun! kun,i pintu dan men#alakan ai ke an$ supa#a !a ada #an! tau kalau aku nan!is+ Aku ba u sada sahabatku Nessa dan /i,k# tau kalau aku pe !i sendi ian pasti ada sesuatu hal #an! te jadi kepadaku$ aku lan!sun! men!usap ai mataku$ dan men,u,i muka ku$ aku kelua da i WC itu$ lalu aku be jalan menuju kantin+ Aku !a peduli aku ha us kehujanan$ )alaupun hujann#a !a te lalu lebat+ Aku memesan teh han!at$ dan lan!sun! duduk di meja kantin$ ku pandan!i 1la,kbe #ku+ tapi$ !a ada satupun pesan atau bbm da i 1 ian+ 1 ian tidak men!kha)ati kanku$ dia tak men,a iku$ tiba*tiba hujan san!at lebat datan! men!hampi i$ aku sudah tak kuat menahan asa sakit dan ai mata ini+ Aku lan!sun! be jalan menuju kelasku den!an ai mata ini$ se en!!an#a kali ini hujan telah membantu ku untuk men!hapus ai mata ini+ 'udah %jam aku be ada di lua kelas$ sebenta la!i bel pulan!$ aku lan!sun! se!e a ke kelas den!an basah ku#up+ Pas aku ba u masuk kelas$ mataku lan!sun! te tuju pada 1 ian$ te n#ata dia asik*asik aja be ,anda sama #an! lain#a$ ;A dia sama sekali tidak men,a iku dan men!kha)ati kanku+ Aku lan!sun! men!ambil tasku dan pulan! ke umah den!an moto kesa#an!anku$ tak pandan! sebe apa de as hujan saat itu+ sesampain#a di umah aku lan!sun! la i ke kama mandi$ sepe ti biasa aku lan!sun! men#alakan ai ke an di bak mandi+ Aku be di i di depan ,e min$ mataku$ hidun!ku$ bibi ku me ah ka ena hujan di mataku ini$ te in!at 1 ian aku lan!sun! menahan sesak di dada dan ai mata ini+ Aku men!hempaskan tubuhku di lantai kama mandiku$ aku meluapkan asa sakit

itu den!an ai mata+ 1 ian !asuka sama aku$ 1 ian !a peduli sama aku+ /a i hal te ke,il tadi aja dia tidak men!ha)ati kan aku+ 'ampai seka an! aku !a pe nah tau pe asaan 1 ian !imana sama aku$ aku !a boleh te lalu be ha ap+ Kalau dia ada asa sama aku pasti dia n#a i aku$ tapi n#atan#a en!!a+ Aku !a boleh nan!is la!i aku ha us ban!un da i ketepu ukanku$ dia !a bakal tau aku sesakit ini dan menu utku kalau ,inta itu senen! susah ba en!$ tapi malah senen!n#a aja #a aku tau dia !a ada asa sama aku$ )ake up l#n masih#an! ba en! ban#ak #an! lain besokn#a disekolah$ aku masuk kekelasku dan pa!i itu aku be temu sesosok 1 ian$ aku lan!sun! be henti di tempat sejenak$ ku ta ik na2asku ku dalam*dalam dan ku hembuskan pe lahan dan aku lan!sun! melanjutkan jalan ku kea ah tempat duduk+ 1 ian men!hampi iku$ dia be bi,a a panjan! leba tapi sa#an!n#a aku udah !a peduli$ aku abaikan saja dia+ 1el isti ahat sudah be bun#i aku se!e a membe eskan buku*bukuku di atas meja$ aku be di i da i tempat duduk ku$ 1 ian mena ik tan!anku$ dia be bi,a a den!an nada pelan kepadaku+ -l#n$ kamu kenapa0. Tan#a 1 ian+ -menu utmu aku kenapa0 Ha)abku+ -kamu beda l#n$ aku salah apa sama kamu0. nada #an! semakin pelan+ -kamu bilan! aku beda0 Aku ka#a !ini ka na ka na kamu0 'udahlah kamu itu en!!a pe nah peduli sama aku ;an$ dan seka an! kamu !ausah sok sokan peduli !itu sama aku huh+. Nadaku a!ak tin!!i+ aku pe lahan pe !i menin!!alkan 1 ian$ tapi 1 ian mena ik tan!anku+ -tapi tun!!u l#n$ aku sa#an! kamu+. -oh !itu #a$ kema in*kema in kamu kemana$ saat aku butuhin #an! ada malahan kamu asik*asik sendi i kan sama temen*temen kamu$ aku pe !i dan kehujanan kema in$ apa kamu kha)ati in aku0 En!!a ;an kamu en!!a peduli sama aku$ seka an! kamu se enakn#a bilan! sa#an!$ eman! aku apaan ;an 0. kesalku -L#n den!e in penjelasan aku dulu+. Rintihn#a+ -aku !a butuh penjelasan apapun da i kamu #an$ semuan#a udah jelas kokB. sua a lantan! kelua da i mulutku$ lalu aku lan!sun! melepaskan !en!!amann#a dan kemudian aku pe !i menin!!alkann#a+ aku be jalan entah kemana$ aku !apun#a tujuan$ #an! tadin#a mau ke kantin$ Nessa dan /i,k# nin!!alin aku+ Tetes demi tetes ai mata ini mulai be jatuhan$ kenapa ha us ka#a !ini sih+ Aku te us be jalan ka na sudahsambil men!usap ai mataku+ Ka na ini semua bukan akhi lama aku lelah menun!!un#a$ menun!!u kepastian hubun!an dianta a kita itu apa+ Te n#ata aku ba u sada o an! #an! men,intai kita adalah o an! sepe ti sahabat* sahabatku Nessa dan /i,k#+#an! mempe dulikan kita DDDDD

Komenta lan!sun! bisa le)at Fb6 adell Yodell Gondelladell

*ENANTI 4ESE*!ER
5leh6 5leh 6 ReAk# ;ulia Ekaput i Puisi itu kembali te lantun da i bibi mun!il 9e a+ 'udah hampi R tahun 9e a melantunkann#a sambil duduk di dekat jendela kama n#a dan menatap embulan #an! tiada henti men#ina i malamn#a+ Itu seolah telah menjadi ke!iatan utinn#a sebelum tidu +

-9e a: kamu belum tidu nak:0. te!u (ama 9e a #an! tiba*tiba saja telah be di i di belakan!n#a+ -1elum (a:. ja)ab 9e a sin!kat+ -T us$ n!apain kamu duduk di situ:0 Nanti kamu masuk an!in+. -Aku ,uma liat bulan kok (a+ Liat de,h$ bulann#a ,antik ban!et:B Ka#ak (ama+ Rasan#a$ aku in!in te us melihat bulan itu+ 'elaman#a:. Uja 9e a sambil te sen#um dan memeluk (aman#a+ (ama 9e a pun membalasn#a den!an pelukan #an! han!at+ /an tanpa dia sada i$ dia meneteskan ai mata+ -(a$ (ama kok nan!is:0. Tan#a 9e a saat ai mata (aman#a menetes tepat di jema i tan!ann#a+ -N!!ak apa*apa sa#an!+ 'eka an! kamu tidu #ah:B. uja (aman#a sambil men#eka ai matan#a dan menuntun 9e a ke pemba in!ann#a+ -'elamat malam (a+. Uja 9e a sambil te sen#um+ -'elamat malam sa#an!:. balas (ama 9e a sambil men,ium kenin! put i semata )a#an!n#a+ Keesokan ha in#a$ 9e a kembali be akti7itas sepe ti biasan#a+ 1an!un pa!i*pa!i$ shalat$ mandi$ be pakaian api$ sa apan$ kemudian ke sekolah+ -(a$ aku be an!kat dulu #a,h:. pamit 9e a+ -I#a nak+ Hati*hati di jalan+. -5k (a: Assalamu alai?kum:. -Wa?alaikum salam+. 'esampain#a di sekolah$ 9e a disambut den!an happy oleh sahabat*sahabatn#a+ -Pa!i guys:. sapa 9e a+ -Pa!i nona 9e a:. balas sahabat*sahabatn#a se empak+ -$appy ban!et non: sampe sen#um*sen#um sendi i: ba u dapat lot e #ah:0. ,anda Cit a+

-Hehehe: n!!ak kok+ Pa!i ha i itu ha us disambut den!an sen#uman+ A!a ha i #an! kita lalui te us dipenuhi oleh sen#um dan kebaha!ian+ Hu!a dapat men!hapus se!ala luka dan duka #an! te selip di dalam hati+ 'ehin!!a ke,e ian kembali meliputi pe asaan kita+ /an$ n!!ak ada !unan#a ju!a te us be nestapa me atapi kesedihan #an! be lalu: maka$ tetaplah kau te sen#um a!a semua dukamu be an!su hilan! dan be !anti menjadi ke,e ian+. uja 9e a sambil te sen#um manis #an! membuatn#a kelihatan lebih ,antik+ -I#ah 1u !u u:. balas Cit a+ -;a#a#aa:be!inilah susahn#a be bi,a a den!an san! pujan!!a+ 'etia u,apan kita pasti dibalas dan!an kata*kata #an! puitis+. Timpal Ka in+ -Hehehee: kalian ada*ada aja+. Tak be apa lama me eka men!ob ol$ bel pun be bun#i+ (e eka se!e a duduk di ban!ku masin!*masin! sambil menun!!u !u u mata pelaja an pe tama ha i itu+ -'elamat pa!i anak*anak+. sapa Pak '#a i2 !u u bahasa Indonesia sekali!us )ali kelas me eka #an! ba u saja tiba di kelas+ -Pa!i Pak::. ja)ab anak*anak den!an se empak+ -1aiklah$ sebelum kita memulai pelaja an ha i ini$ sa#a akan membe itahukan sebuah in2o masi men!enai ulan!an semeste !enap+. Uja Pak '#a i2+ -Kemun!kinan$ ulan!an akan dilaksanakan pada pe ten!ahan bulan /esembe nanti ki a*ki a tan!!al %>*%T+ Hadi$ sa#a ha ap kalian bisa belaja den!an sun!!uh*sun!!uh dan sa#a tidak mau ada sis)a atau sis)i da i kelas ini #an! tin!!al kelas+ Kalian men!e ti:0B. te!as Pak '#a i2+ -(en!e ti Pak:. -/esembe :. desis 9e a li ih+ -Kenapa 9e :0 Kok kamu kelihatan te!an! !itu:0 1iasan#a kamu #an! palin! seman!at kalau mau ulan!an:0. Tan#a Ka in+ -N!!ak kok+ 5ia#a$ kita ha us n!ebentuk kelompok belaja be sama a!a ke!iatan belaja kita bisa e2ekti2 dan n!!ak ,uma di sekolah+. Ha)ab 9e a sambil be usaha te sen#um+ -Aku setuju:. uja Cit a diikuti an!!ukan setuju pula da i Ka in+ -Tapi$ n!!ak se u kalau ,uma kita be ti!a+ Gimana kalau kita ajak Nia dan /hea:0. usul Ka in+ -Te se ah kalian aja de,h:. uja 9e a+ (e eka kemudian men!ikuti pelaja an ha i itu den!an se ius+ /an sepulan! sekolah$ 9e a$ Cit a$ dan Ka in men!uta akan niat me eka untuk men!ajak Nia dan /hea be !abun! dalam kelompok belaja me eka+ /an ajakan te sebut disambut den!an ian! oleh me eka+ -9e :kita belaja n#a di umah kamu aja #ah+ Rumah kamu kan luas$ jadi pasti bisa nampun! kita+. Usul Nia+ -I#a+ La!ipula$ di umah ju!a n!!ak ada siapa*siapa kok+ Cuma ada aku dan (ama+ 'iapa tahu$ den!an kehadi an kalian$ umahku bisa jadi ame+ ;ah$ iba at kata hadi n#a di imu kan be ikan suasana ba u dalam ha iku. Ha)ab 9e a sambil te sen#um+ -5k+ 'eka an! kita tin!!al n!atu jad)aln#a aja+. Kata /hea+ -Aku n!!ak bisa ha i senin dan abu+ 'oaln#a ada ku sus bahasa in!! is+. Uja Cit a+ -Aku ju!a n!!ak bisa kalau ha i abu+ Aku kan la!i ku sus (atematika+. Timpal Ka in+ -Kalau aku si,h belakan!an ini$ la!i n!!ak ada ke!iatan+ 'o$ ha i apa aja bisa+. Nia ikut an!kat bi,a a+ -Kalau kamu /he:0. Tan#a 9e a sambil melihat ke a ah /hea+ -Aku sama kok ka#ak Nia+ Kapan aja bisa+. -(mmh:be hubun! ha i jum?at aku ku sus bahasa in!! is dan setiap senin aku n!aja anak*anak n!aji$ jadi jad)al bisa ha i selasa$ kamis$ dan sabtu+ Gimana:0. 9e a membe i usul+ -5k de,h:. ja)ab #an! lainn#a se empak+

'etelah selesai men!atu jad)al #an! ditetapkan$ me eka kemudian pulan! ke umah masin!*masin!+ Kebetulan ha i itu$ 9e a n!!ak ba)a moto $ jadi dia neben! sama Ka in+ -9e a: kamu kenapa nak:0 Kamu kelihatan pu,at+. Te!u (aman#a ketika 9e a ba u pulan! dan be jalan menuju kama sambil meme!an! kepalan#a+ -N!!ak apa*apa kok (a+ Aku Cuma sedikit pusin!+ (un!kin ka ena ,ua,a #an! san!at panas+. Ha)ab 9e a sambil be usaha te sen#um ka ena$ dia tak in!in membuat (aman#a me asa ,emas+ -Kamu sudah makan obat:0. -Udah tadi di sekolah+ (ama n!!ak usah kha)ati #ah+ Aku baik*baik aja kok+ Aku ,uma ku an! isti ahat+ /i sekolah ju!a la!i ban#ak tu!as+. -;a sudah+ 'eka an! kamu makan #ah nak+B 'etelah itu kamu tidu + 1ia pe asaan kamu bisa lebih enakan+. -I#ah (a+. 9e a kemudian men!!anti se a!am sekolahn#a kemudian makan sian! ba en! (aman#a+ 'elepas makan$ 9e a lalu membe itahu (aman#a tentan! kelompok belaja #an! ba u dia bentuk+ /an (aman#a pun setuju den!an kein!inan 9e a #an! men!ajak temann#a belaja di umah me eka+ DDD Ujian semeste ku an! lebih % min!!u la!i+ 9e a dan ka)an*ka)ann#a sudah siap den!an matan! untuk men!hadapi ujian nanti+ Namun$ teman*teman 9e a me asa he an ka ena sudah satu min!!u lebih 9e a tidak masuk sekolah+ (enu ut su at #an! disampaikan kepada !u u$ 9e a sedan! sakit+ Tapi$ me eka tak tahu 9e a sakit apa+ Ka ena selama ini 9e a kelihatan baik*baik saja+ Kalau pun sakit$ palin! ,uma dua atau ti!a ha i saja+ Itu pun han#a sakit in!an+ -9e a sakit apa #ah:0 N!!ak biasan#a dia sakit sampai be ha i*ha i ka#ak seka an!+. Uja Cit a+ -I#a ni,h+ Padahal semeste bakal dilaksanakan min!!u depan+. Tambah /hea+ -Gimana kalau kita n!ejen!uk 9e a aja+ Udah lama ju!a kita n!!ak kumpul*kumpul ba en!+. Usul Nia+ -I#a nih+ Aku ju!a kan!en ama kata*kata puitis anak itu+. Uja Ka in sambil n#en!i + -So, kita go*n#a kapan:. Tan#a /hea+ -Nta aja+ Pas pulan! sekolah+ Ha i ini kan ha i sabtu$ jadi kita pulan!n#a ,epet+. Nia kembali membe i usul+ -;a deh+. 'emuan#a setuju+ 'epulan! sekolah$ me eka semua kemudian ke umah 9e a+ 1e ha ap bisa be ,anda ia kembali den!an sahabat me eka+ -Assalamu alaikum:. se u me eka se empak ketika sampai di depan umah 9e a+ Namun$ tak ada ja)aban+ (e eka kemudian kembali membe i salam+ /an tak be apa kemudian$ (ama 9e a datan! sambil men#eka ai mata #an! be linan! di pipin#a+ -Wa?alaikum salam:. ja)abn#a den!an te bata+ -Ada apa tante:0 Tante kok nan!is:0 9e a di mana:0. Tan#a Cit a den!an pe asaan kha)aati + Namun (ama 9e a tak menja)ab dia han#a te us diam dalam tan!isann#a #an! membuat Cit a$ Ka in$ dan Nia he an ,ampu kha)ati + -Tante tenan! dulu #ah+ Kita ke sini ,uma mau n!ejen!uk 9e a kok+. Nia men,oba menenan!kann#a+ -Kalau kalian mau n!ejen!uk 9e a$ dia ada di kama n#a+. Uja (ama 9e a den!an te bata dan menuntun keempat !adis belia te sebut ke kama 9e a+ Namun$ apa #an! Cit a$ Ka in$ Nia$ dan /hea liat sun!!uh membuat me eka ka!et+ 9e a ten!ah te ba in! tak be da#a di atas kasu n#a den!an selan! in2us #an! ada di pe !elan!an tan!ann#a+

-9e a kenapa tante:0 Apa #an! te jadi sama dia:0. Tan#a Cit a #an! tak san!!up menahan ai matan#a saat be di i tepat di hadapan sahabatn#a+ -'udah U ha i 9e a te ba in! koma+ Tapi$ dia tak mau di a)at di umah sakit+ /ia be sih ke as mau di a)at di umah+ 'ebena n#a$ selama ini 9e a men!idap pen#akit kanke otak+ Tapi$ dia selalu mela an! tante untuk membe itahukann#a ke kalian+ /an dokte mem7onisn#a han#a bisa be tahan sampai /esembe tahun ini+. Helas (ama 9e a den!an ai mata #an! be ,u,u an+ -Asta!2i ullah hal adAim:. desis me eka be empat hampi be samaan+ -9e a: kenapa kamu n!!ak pe nah bilan! ke kita kalau kamu itu sakit+ Kenapa 9e :0 Kita kan sahabat:0 Tapi$ kenapa kamu n#embun#iin hal ini da i kami:. uja Ka in sambil menan!is dan men!!en!!am tan!an 9e a+ -9e a:ban!un:BBB Kamu ha us kuat+ Kita selalu ada buat kamu+ Kita semua sa#an! sama kamu 9e + Kita n!!ak mau kehilan!an kamu:. lanjut Nia+ 'etelah menden!a kata* kata Nia$ tiba*tiba saja ja i tan!an 9e a be !e ak dan 9e a pe lahan membuka matan#a+ -9e a:kamu sada nak+. Uja (aman#a sambil mendekat ke a ah 9e a+ -(a++(ama:. uja 9e a den!an te bata dan sua a #an! te den!a pa au+ -I#a sa#an!: (ama di sini+ /i sini ju!a ada sahabat*sahabat kamu+ (e eka mau ketemu sama kamu+ Katan#a kamu ha us kuat+. (ama 9e a kembali tak dapat menahan ai matan#a+ -?uys3maa2in aku #ah:. uja 9e a la!i+ -'sssstt:kamu n!!ak pe lu n!omom! apa*apa 9e + Kita udah tahu+ 'eka an! kamu #an! seman!at #ah+. U,ap /hea dalam isak+ 9e a #an! tak mampu be sua a la!i$ han#a bisa memaksa di in#a untuk te sen#um+ Tiba*tiba saja 9e a be usaha men!an!kat kepalan#a dan men!ambil sesuatu di ba)ah bantaln#a+ /an te n#ata itu adalah sebuah su at+ 9e a kemudian men#e ahkan su at te sebut kepada Cit a den!an tan!an #an! be !eta + -Aku pen!en kalian ba,a su at itu+. Uja 9e a den!an te bata*bata+ -I#a 9e + Kita akan ba,a su at ini+. Ha)ab Cit a sambil me aih su at #an! disodo kan 9e a+ -(a:temen*temen:aku mau tidu dulu #ah+ Aku ,apek+ Aku mau isti ahat dulu+ Kalian ja!a di i baik*baik+. U,ap 9e a la!i sambil menutup kedua matan#a+ (ama dan temam*temann#a han#a bisa men!an!!uk dan menan!is menden!a pe kataan 9e a+ Pe kataan te akhi #an! kelua da i mulut 9e a+ Ka ena bebe apa saat setelah itu$ 9e a telah men!hembuskan na2as te akhi n#a dan menin!!alkan semua o an! #an! men!asihin#a+ (ama dan sahabat*sahabatn#a han#a bisa menan!isi jasad 9e a #an! telah te buju kaku+ Tak lama setelah itu$ Cit a pun membuka amplop su at #an! dibe ikan oleh 9e a dan memba,an#a be sama semua+ +ear ,y Ariend3 ?uyB3 ,aa'in aku yah( )ku nggak bermaksud menyembunyikan tentang penyakitku ke kalian( )ku cuma nggak mau kalian kha&atir dengan keadaanku( )ku #uga nggak mau kalian mengasihani aku( )ku mau kalian menganggap aku sebagai Cera yang sehat, kuat, dan ceria( /ukan Cera yang sakit-sakitan( ?uyB3 )ku sayang banget ama kalian( Kalian ibarat bumi bagi aku( )ku nggak akan bisa hidup tanpa kalian( *a&a dan canda kalian selalu bisa membuat aku tersenyum dan semangat( ,ungkin tanpa kalian aku udah lama menyerah( *api aku selalu ingin hidup( $idup untuk tetap bersama kalian hingga +esember tahun ini( ?uyB3 ,ungkin aku nggak bisa bertahan sampai semester nanti( *api aku mau kalian tetap semangat( .alau tanpa aku, kalian harus bisa dapat nilai yang maksimal( +an kalian tahu,

aku tuch seneng3 banget3! Karena pada penantianku tahun ini, kalian menemaniku menanti +esember( $ari-hari yang kita lalui bersama beberapa &aktu ini membuat aku merasa hidup ini begitu indah dan berarti( -asanya, aku masih ingin menikmati hari-hari bersama kalian( *api, &aktu aku nggak banyak( +an aku harus pergi( >ergi meninggalkan dunia 'ana ini( ,emba&a se#uta kenangan indah yang kita miliki dan takkan pernah kulupa hingga kelak aku menutup mata( ?uyB3 *iga tahun aku menanti +esember( +an +esember tahun ini aku benar-benar harus pergi( ,aa' #ika selama ini aku terlalu banyak mempunyai kesalahan terhadap kalian( *erima kasih untuk semua kenangan indah yang telah kalian berikan padaku( ,akasih dan selamat tinggal( ,uch Lo%e Cera 'etelah memba,a su at te sebut$ me eka semua la!*la!i tak dapat membendun! ai matan#a+ (e eka te us menan!isi kepe !ian 9e a+ Kini 9e a telah tiada+ 'an! pujan!!a telah pe !i+ Pe !i den!an tenan! men!hadap san! khalik+ Penantian 9e a telah be akhi + /esembe telah menjemputn#a tepat pada tan!!al R /esembe + 'aat usian#a men!injak %T tahun+ 9e a kini telah tenan! di sisi*N#a+ Kini dia telah te sen#um dalam tidu panjan!n#a+ Tak ada #an! dapat men,e!ah kepe !ian 9e a+ 1ahkan$ )aktu pun tak dapat men!hentikann#a+ -embulan3 *emani aku malam ini )ku sedang menanti +esember -embulan3 +alam keremangan malam )ku ingin kau menyinari hatiku yang redup -embulan3 0angan pernah tinggalkanku +an tetaplah menemaniku ,enanti +esember3 (ama 9e a menemukan puisi itu di sela buku dia # 9e a+ Puisi #an! setiap malam dilantunkan 9e a semasa hidupn#a+ Kini 9e a telah te sen#um di sampin! embulan+ Rembulan #an! senantiasa memenanin#a menanti /esembe +

Sebening Cinta Embun


5leh6 No7ie An*Nu il Khi#a

Embun+ Aku meman!!iln#a embun+ Titik " titik ai #! jatuh da i lan!it di malam ha i dan be ada di atas dedaunan hijau #an! membuatku damai be ada di taman ini$ sepe ti damai n#a

hatiku saat be ada disampin! )anita #an! san!at aku ka!umi$ embun+ -n!apain diam di situ$ a#o sini ei:. te iakan embun #an! meme,ahkan lamunanku+ Aku lalu men!hampi in#a$ dan te sen#um manis dihadapan n#a+ -!imana kaba mu embun0. -sepe ti #an! kamu lihat$ tak ada kemajuan+ 5bat han#alah media #an! be tujuan mempe pa ah keadaanku+ /an lihat saja saat ini$ aku masih te ba in! lemah di umah sakit kan0.$ Keluhn#a+ -obat bukan mempe pa ah keadaanmu$ tapi men,e!ah asa sakitn#a+ Embun$$ kamu ha us optimis #a.+ -hei ei$ aku selalu optimis+ Kamu n#a aja #an! ,en!en!+ Kalo jen!uk aku pasti kamu mau nan!is$$ i#a kan0 Udahlah ei$$$ aku udah te ima semua #an! di takdi kan Tuhan$$ dan saatn#a aku untuk menjalanin#a$ kamu j!n kha)ati $ aku baik*baik aja kok.+ 1ena kata embun$ aku selalu in!in menan!is ketika melihat keadaann#a+ Lelaki sete!a apapun$ pasti akan sedih melihat keadaann#a$ te masuk aku+ DDD 'udah > min!!u tak kutemui sen#um embun di sekolah+ 'an!at sepi #an! aku asakan+ 5 an! #an! aku ,intai sedan! be ta uh n#a)a mela)an kanke otak #an! telah me usak seba!ian hidupn#a+ Apa0 Cinta0 Apakah bena aku men,intain#a000 Entahlah$$ aku han#a me asakan sakit di saat melihat dia sepe ti ini+ #a Tuhan$ iAinkan aku men!!antikan posisin#a+ Aku tak in!in melihat )anita #an! aku sa#an!i te ba in! lemah di sana+ Tolon! iAinkan aku+ 'epe ti biasa$ aku men#empatkan di i setelah pulan! sekolah untuk pe !i menjen!uk embun di umah sakit+ -hai embun$$ ba!aimana kaba mu0. -sudah me asa lebih baik di bandin!kan ha i kema in+ Gimana keadaan sekolah kita0. -baik ju!a+ Cuma: ada sedikit ke!anjalan+. -ke!anjalan apa ei0. -ka ena di sana tak kutemukan sen#ummu embun:+. -ada ada aja kamu ei$$$ hahaha+ 5 i#a$ kata dokte $ besok aku udah di iAinin pulan! lho+ Aku senan! ban!et+ Kamu bisa kan jemput aku di sini.+ -apa0 'e ius0. tan#aku ka!et dan senan! ju!a+ -sejak kapan aku bisa bohon! sama kamu+ Aku se ius ei7an al!ib an+ Hehehhe.+ -!ak pe lu sebut nama len!kapku embun aAAula$$ aku pe ,a#a kok.+ 'enan! sekali bisa melihat sen#um dan ta)amu embun$$$ bathinku+ DDD

Waktu te asa ,epat be lalu$ ka ena seka an! aku sudah be ada tepat di depan pintu kama embun+ Aku men!etukn#a dan:. pa!i embun$$. -pa!i ju!a ei7an$$ !imana$ kamu dah siapkan anta aku kemanapun aku mau:0. -siap tuan put i$$ aku selalu siap men!anta mu kemanapun en!kau mau+ Heheheh. -ok$$ seka an! aku pen!en ke taman+ Tempat kita pe tama kali be temu ei$$ kamu bisa anta aku ke sana kan0.+ -siip$ be an!kat.+ Taman ini menjadi tempat 2a7o it kami+ 'edih$ suka$ ma ah akan kami lonta kan di tempat ini+ Tempat #an! penuh den!an bun!a*bun!a #an! kami tanam da i nol+ ;a$ taman ini ka #a kami+ Taman #! te letak tepat di belakan! !edun! sekolah+ % petak tanah #! tak pe nah te sentuh oleh tan!an manusia$ ntah apa alasan me eka+ Tanah #! tandus$ bun!a #! la#u telah kami sulap menjadi taman ,inta #an! be!itu indah$ #an! di tumbuhi bun!a> kesukaan kami+ 'ejak embun di a)at di umah sakit$ aku tak pe nah men!unjun!i taman ini$ )alaupun dekat den!an sekolahku+ - ei$ kenapa semua bun!a di sini la#u$$ apakah tak pe nah kamu a)at0.+ Tan#an#a+ Apa #an! ha us aku ja)ab$$ aku tau$ dia pasti ma ah+ -me eka la#u ka ena tak ada embun di sini.+ ja)abku seadan#a+ -embun0 1ukann#a tiap pa!i selalu ada embun #! membasahin#a0. -tak ada #! lebih be a ti selain embun aAAula ba!i tanaman ini$ te masuk aku.+ Helasku #! membuat dia te diam sesaat+ -maksud kamu0.$ dia menatapku dalam+ -tak ada$$ me eka ,uma butuh embun aAAula #! me a)atn#a$ bukan embun biasa dan aku+ (e eka kesepian$ ka ena sudah > min!!u tak melihat sen#um dan ta)amu embun.+ -#a$ aku men#ada in#a itu+ 'ahabat$$$ maa2in embun #a$$$ maa2 selama ini embun !ak bisa me a)at sahabat se utin kema in+ Itu ka ena kesehatan embun #! semakin be ku an!+ /ulu embun bisa be di i sendi i$ seka an! embun ha us men!!unakan ton!kat$ ku si oda dan bahkan teman+ Teman sepe ti ei$ #! bisa memapah embun+ Thanks # ei++. -eh$$ ii i#a$ i#a embun$ sama sama+. 'udah seha ian kami di sini$$ tanpa di sada i embun te lelap di pan!kuanku+ (enetes ai mataku ketika melihat semua pe ubahan 2isik #! te jadi padan#a+ Wajahn#a #! pu,at$ tubuhn#a #! semakin ku us$ dan ambutn#a #! semakin menipis$ membuat aku kasihan+ Kenapa ha us embun #! men!alamin#a0 Tapi aku ju!a salut$ tak pe nah ada ai mata di )ajahn#a+ /ia san!at men!ha !ai ,obaan #! dibe ikan Tuhan kepadan#a$ dia selalu te sen#um$ )alaupun sebena n#a aku tau$ ada kesedihan dibalik sen#um itu+ - ei:. desahn#a

-ia embun+ Kamu dah ban!un #a0 Kita pulan! seka an! #uk$$$ - ajakku ketika dia sada da i mimpin#a+ -aku mau di sini te us ei$$ kamu mau kan nemenin aku+ Aku mau menun!!u embun datan! membasahi tubuhku+ 'udah lama sekali aku tak me asakann#a.+ -tapi an!in malam !ak baik buat kesehatan kamu.+ -aku tau$ tapi untuk te akhi kali n#a ei$$$ pliss:.+ -maksud kamu apa0 Aku !ak mau den!a kalimat itu la!i.+ -!ak ada maksud apa*apa$$$ kita !ak tau takdi kan+ /ah ah$$ kalo kamu !ak mau nemenin aku$ !ak apa*apa+ Aku bisa sendi i.+ -!ak mun!kin aku !ak nemenin kamu embun$$ pe ,a#alah: aku akan selalu ada untukmu.+ - !itu don!$$ itu ba u sahabat aku+. U,apn#a sambil melihat bun!a*bun!a di sekelilin!n#a+ -embun:. -#a$$$. -kamu suka den!an embun0. -san!at+ Aku san!at men#ukain#a+ Embun itu benin!$ san!at benin!+ /an benin! itu men#impan sejuta kesu,ian+ Aku in!in sepe ti embun$ benin! dan su,i+ (enu utmu ba!aimana0. -aku ju!a men,intai embun+ (en,intai embun sejak men!enal embun.+ - ei$ kamu tau: aku in!in sepe ti embun+ Embun #an! bisa hadi dan membe i suasana beda di pa!i ha i+ Embun #! selalu di sambut kedatan!ann#a oleh tumbuhan.+ -kamu sudah menjadi embun #! kamu in!inkan+. -maksudmu0. -tak ada.+ Aku sen!aja me ahasiakan pe asaanku te hadapn#a+ Ka ena aku tau$ tak ada kata -#a. saat aku men#atakan pe asaanku nanti+ dia tak mau pa,a an$ dan dia ben,i seo an! kekasih$ ntah apa alasann#a+ Ham sudah menunjukkan pukul U pa!i+ Embun pun te lelap kelelahan di sampin!ku+ -embun$$$$ embun$$$$$$ ban!un embun$$ seka an! sudah pa!i+ Katan#a mau melihat embun$ a#o ban!un. pujukku$$ tapi tak kuden!a kan sahutan da in#a+

-a#olah embun$ ban!un+ Han!an te lelap te lalu lama:. aku mulai esah$ apa #! te jadi+ Ku asakan din!in tubuhn#a$ tapi aku menepis 2iki an ne!ati2 ku+ (un!kin saja din!in ini be asal da i embun pa!i+ -embun sa#an!$$ a#o ban!un+ Han!an buat aku kha)ati .+ La!i la!i tak kuden!a kan sahutann#a+ Tubuhn#a pu,at$ din!in$ kaku$$+ Aku men,oba memba)an#a ke umah sakit den!an usahaku sendi i+ /an$$$ - kami sudah melakukan semaksimal mun!kin$ tapi Tuhan be kehendak lain+ Embun sudah men!hadap san! pen,ipta. itulah kata*kata dokte #! meme iksa embun #! membuat aku ba!ai te samba peti + Aku lemah$ jatuh$ dan me asa be salah+ Kalau tak ka ena aku #an! men!ajakn#a ke taman$ mun!kin tak kan sepe ti ini+ ;a Tuhan$ kenapa ini te jadi: aku tak san!!up+ DDD 1ebe apa bulan kemudian:+ Aku temui su at be )a na bi u dan ada !amba embun di su at itu+ Te untuk ei7an al!hib an Embun: Titik titik ai benin! #! jatuh da i lan!it /an membasahi kelopak bun!a #! aku sukai+ Aku in!in sepe ti embun$ #! bisa hadi di hati o an! ;! men#a#an!in#a+ Tapi aku tak menemui siapa o an! itu000 Rei : makasih #a$ dalam )aktu te akhi ku$ kamu bisa menjadi embun di hatiku+ /an tak kan pe nah aku lupakan itu+ Rei$$ maa2 kalau sebena n#a aku suka sama kamu+ Aku sen!aja tak men!un!kapkann#a$ ka ena aku tau++ sahabat lebih be ha !a di bandin! kekasih+ 5 ia ei$$$ tolon! a)at taman kita #a$$ aku !ak mau dia la#u ka ena tak ada #! mempe hatikann#a la!i+ Ka ena taman itu adalah tempat pe temuan kita pe tama dan te akhi kalin#a+ sekali la!i$$ makasih dah jadi embun selama aku hidup dan tolon!$$ jadiin aku embun di hatimu :+ salam manis: embun aAAula+ -Embun$$$kamu tau$ pe tama aku kenal kamu$ kamu telah menjadi embun dihidupku$ #an! men#ejukkan hatiku+ /an kamu adalah buti an benin! #an! selalu buat aku te sen#um$ sepe ti embun #an! selalu buatmu te sen#um+ Taman ini$ bukan aku #! akan me a)atn#a$ tapi kita+ /an taman ini tak akan pe nah mati$ ka ena kamu selalu ada di sini$ di sini umah mu+. Kalimat te akhi ku ketika meletakkan setan!kai bun!a ma)a #! aku ambil da i taman di atas pusa an#a+ Pusa a #! te letak di ten!ah*ten!ah taman embun+ /an kunamai taman itu den!an nama E(1UN+ embun++ #an! tak kan pe nah mati: the end Fb 6 No7ie An*Nu il Khi#a t)itt 6 Gno7iepu ple%C

S$mua T$ntan. kita


Ka #a Put i A#u Paundan

Namaku natas#a$ aku pe nah men,intai seseo an! den!an tulus+ Tapi$ semua ketulusan ,intaku padan#a be akhi sia*sia+ -Natas#a$ jan!an sedih te us don!+ 'en#uum+. kata sahabatku de)i sambil men,a i tisu di meja ias kama ku -!ue !ak bisa de)$ !ue !a te ima dia nin!!alin !ue$ pe !i !itu aja tanpa pamit+. A #a adalah seo an! ,o)ok #an! san!at aku sa#an!i$ dia pe !i menin!!alkanku tanpa alasan+ Akupun ba u tau kepe !iann#a setelah seha i dia pe !i+ /ia ju!a tak pe nah men!aba iku kenapa ia pe !i+ ;an! ku tau$ A #a ha us menin!!alkan sekolah laman#a be samaku ka na dia di tuntut kedua o an! tuan#a untuk tin!!al di pesant en $ tepatn#a di dae ah lampun!+ Akupun te pukul menden!a n#a+ -s#a$ lo !ak bisa te us*te usan miki in a #a ka#a !ini+ /ia itu !amau bilan! kepe !iann#a ka na dia !amau liat lo sedih+ Coba kalo dia tau lo sedih ka#a !ini+ Gimana s#a+. -tapi !ue ke,e)a ban!et )i$ lo !a n!e ti pe asaan !ue+. 'eha i sebelum a #a pe !i$ teman*teman sekelasku sebena n#a sudah tau akan kaba bah)a a #a akan pindah da i sekolah+ Tapi a #a mela an! me eka semua untuk membe itahuku dan me ahasiakan semuan#a+ Ini ju!a ka ena a #a !ak in!in buat aku be sedih+ Tapi just u malah sebalikn#a + DDD 'emin!!upun be lalu$ aku masih belum bisa mene ima semua ini+ /isekolah asan#a sepi tak ada a #a di sisiku #an! biasan#a setiap ha i men#apaku$ te ta)a be sama+ A #a ju!a tak pe nah men!aba iku dia men!hilan! be!itu saja+ 'ampai seka an! aku belum bisa memaa2kann#a sebelum aku tau alasann#a men!apa dia tak membe itahuku tentan! kepe !ian dan kepindahann#a ke lampun!+ Aku men,oba melupakann#a tapi aku tak bisa$ pe asaan ini men#iksaku+ 'emakin aku men,oba melupakann#a$ semakin aku tak bisa men!hapus kenan!an A #a da i hatiku+ -s#a$ maa2in !ue #a !ue !ak bilan! sama lo + sebene n#a !ue udah tau A #a mau pindah da i sekolah$ tapi A #a n!ela an! !ue buat bilan! sama lo$ katan#a dia !ak mau buat lo sedih+ Lo pasti bisa dapetin #an! lebih da i dia+ Itu pesan a #a buat lo+. Kata eAa sahabatn#a a #a+ 'aat eAa bilan! semua itu kepadaku entah men!apa$ hatiku !ak bisa mene iman#a+ Aku men#a#an!i a #a$ han#a a #a #an! selalu ada di hatiku$ dan dia #an! te baik untukku+ Itu menu utku+ -lo jahat Aa$ kenapa lo !ak bilan! sama !ue dan ha usn#a lo tuh n!e ti+. -i#a$ maa2in !ue s#a+ Gue salah$ tapi mau !imana la!i a #a udah pe !i dan asal lo tau s#a+ /ia sa#an! ban!et sama lo+ /ia sebene n#a !amau pindah$ tapi ka na desakan o an! tuan#a dia

pindah ke pesant en+. - !ue ke,e)a Aa sama dia+ Kenapa dia !ak bilan! da i a)al0.kataku lemas Aku menin!!alkan eAa #an! masih diam membisu diamban! pintu kelasku+ Aku !ak mau menden!a semuan#a la!i+ Aku udah ,ukup ke,e)a den!an semua ini+ andaikan )aktu bisa be henti be puta untuk saat ini$ aku in!in kembali dan melihat a #a untuk te akhi kali+ DDD Pa!i ha i di kelas$ 'ei in! be jalann#a )aktu meskipun a #a tak pe nah men!aba iku$ dan mun!kin dia sudah lupa den!anku+ ;aa$ be!itupun aku masih te us men,oba melupakann#a+ Ha i*demi ha i kujalani semuan#a sepe ti no mal dulu sebelum a #a pindah da i sekolah ini+ Aku han#a bisa men,oba untuk ikhlas den!an #an! ku jalani seka an!+ Andaikan ini semua mimpi$ aku tak mau ini semua akan te jadi+ Tetapi apa da#a semuan#a bukan mimpi$ ini n#ata+ -s#a+++. pan!!il seseo an! da i tempat duduk belakan! dan te n#ata itu eAa $ dia be jalan men!hampi iku -apaan Aa0?? kataku -s#a$ kema en a #a ,hat !ue nan#ain lo+. -te us0. -kok te us0. -i#aa$ te us kenapa0 Apa u usann#a sama !ue0. -adalah . -apaan0. tan#aku sinis -dia masi nun!!uin lo+. -oh+. Ha)abku sin!kat -dih n!eselin nih anak$ eman! lo !amau tau kaba n#a dia0. -ah !atau !ue$ !ue bin!un! sama dia $ dia bilan! sa#an! sama !ue tapi apaan nin!!alin !ue !itu aja dan udah semin!!u lebih !ue !atau kaba n#a+. -#aa lo tan#a lah kaba n#a !imana0. -n!apain ah Aa$ !ue ,e)ek !en!si kali nan#a ke ,o)o duluan+. Kataku a!ak jen!kel -!ue bin!un! ama lo be dua$ lo sama a #a sama*sama sa#an!$ tapi !ak ada #an! mau mulai duluan+ Gimana kalian mau jadian kalo sama*sama !en!si+ Cinta$ tapi muna2ik+ . -ha usn#a dialah$ minta maa2 en!!ak $ kaba in !ue ju!a en!!ak+ Kalo !ue disu uh milih untuk kenal sama dia atau !ak$ !ue akan lebih milih en!!ak da i pada !ue ha us sakit hati ka#a !ini akhi n#a+++!ue malah ke,e)a ban!et+. -#aaa$ kema en dia nan#ain kaba lo$ #a !ue ja)ab lo sedih ban!et dia pindah+. -lo juju amat si Aa$ aaaah tau deh+. DDD Ha i te us be !anti$ menin!!alkan semua kisah #an! ada be!itupun kisah ku den!an a #a $ aku be tekat untuk melupakann#a+ Aku udah ,ukup ke,e)a den!an semua ini+ 'etiap kali aku be doa$ mendoakann#a untuk kembali be sama ku la!i sepe ti dulu tapi itu semua tak mun!kin+ Aku meman! men,intai a #a$ tetapi tak pe nah a #a juju akan asa sa#an! dan ,intan#a kepadaku$ selalu eAa #an! bilan! kepadaku setiap kali a #a ,u hat kepadan#a+ Aku bin!un! den!an semua ini$ men,intai seseo an! tanpa sebuah kepastian #an! pasti+ Tuhan+++++ jika meman! dia #an! te baik untukku$ ja!alah dia disana tuhan+++ Ha!alah hatin#a untukku$ dan ja!alah hatiku untukn#a+++ Aku disini han#a bisa mendoakann#a$ melihat n#a da i kejauhan+++ Ini be at untuk ku jalani Tuhan+++ jauh da i seseo an! #an! aku sa#an!i+++++ Aku men#a#an!i dan men,intain#a+++ tabahkan hatiku Tuhan+++ Tuhan ++ han#a satu pintaku$ ja!alah i#a saat aku jauh da i sisin#a++++ 6?J

'etiap malam setiap ada kesempatan aku be doa dan menan!is$ akankah ,intaku padan#a akan kembali sepe ti dahulu menjalani ha i*ha i den!an penuh ,anda maupun ta)a+ Cinta ini membunuhku+++kau adalah mimpi takkan pe nah ku !apai+ DDD 'ebenta la!i libu an semeste tiba$ & bulan sudah be lalu+ 'ebena n#a momen*momen itulah #an! selama ini ku tun!!u+ Ka na libu an sekolah A #a pasti pulan! ke Haka ta dan ada kemun!kinan kita akan be temu la!i+ Tetapi $ menden!a kaba kalo A #a pasti akan pulan! ke Haka ta hatiku biasa saja+ Tidak ada !eta an*!eta an sepe ti dulu saat aku be saman#a$ mun!kin ka ena selama & bulan ini aku sudah te biasa tanpan#a$ #aa meskipun a)alann#a aku san!at te pukul dan ke,e)a ju!a sedih+ Tapi seka an! aku sudah mempun#ai seseo an! #an! bisa men!!antikan hati A #a di hatiku #aitu Aka sudah & bulan ju!a aku men!enaln#a+ Aka datan! di kehidupanku ketika hatiku sedan! hampa dan koson! tanpa a ah+ /ia men#embuhkan luka di hatiku$ a)aln#a aku meman! tak bisa melupakan A #a ka na ba!aimanapun ju!a A #a akan selalu tin!!al di hatiku+ 'aat kepe !ian A #a$ Aka lah #an! selalu menemani ha i sepiku selama & bulan aku men!enal Aka$ ba!iku dia adalah seo an! ,o)ok #an! baik $ pen!e tian$ dan saba + 'udah R kali Aka men#atakan pe asaann#a padaku $ tetapi tak pe nah ku ja)ab aku han#a bilan! kepada aka kalo aku masih men!eja sesuatu+ Aka pun men!e ti$ )alaupun dia tak pe nah tau aku masih menun!!u seseo an! $ #aitu A #a+ /an Aka masih setia menun!!u hatiku+ /an akupun janji akan menja)abn#a$ aku mene ima ,intan#a atau tidak saat ulan! tahun Aka nanti+ DDD Pa!i di sekolah$ -besok kita ba!i apot s#a+. Kata de)i sahabatku -i#a $ !ue takut nih jadin#a masuk ju usan apa )i+. -udah #akin lo pasti IPA+ -#aa mudah*mudahan aja kalo kita bisa satu kelas la!i$ lo IPA dan !ue ju!a+. -amiin+. -haaai semua+. 'apa eAa sambil duduk di sebelahku -apaan si Aa$ H1 H1 aje+. Kata ku -hahaha++++ la!i n!omon!in apaan si0 'e ius amat0. eAa te ta)a pelan -ju usan Aa+++. kata de)i -oh !itu #aa+++ lo pasti mah IPA$ kalo !ue sih maun#a IP'+. -#aa amin*amin mudah*mudahan kita masuk #aa+. Kataku -i#aa amin +. kata me eka be dua -eh s#a$ bt) !imana pe asaan lo seka an! sama A #a0.tan#a eAa kepadaku -#aaah$ lo n!omon!in A #a la!i+. Ha)abku lemes -dia selau nan#ain keadaan lo sama !ue s#a$ #a !ue ja)ab lo baik+ A #a ju!a bilan! kenapa dia !ak nembak lo+ Katan#a dia $ dia !amau n#akitin lo la!i eman!n#a lo mau pa,a an ja ak jauh sama A #a0 A #a takut lo nolak dia$ kalopun lo ne ima dia$ kasian elo n#a a #a !ak pe nah ada di sampin! lo + lo tau kan pesant en !imana0 /ia pulan! ju!a pas libu an+. -#aaa++ !ue tau+ 'tatus menu ut !ue !ak pentin!+ ;an! !ue mau komitmen Aa+ Kepastian+ /ia sa#an! sama !ue tapi dia !ak pe nah bilan! ataupun juju sama pe saann#a sama !ue+ Gimana !ue mau pe ,a#a sama dia$ bisa aja kan dia pa,a an disana atau udah pun#a ,e)ek pen!!anti !ue0 Gue #akin Aa+ la!ian & bulan udah be lalu+ Gue mun!kin bisa lupain dia$ tapi !ue !ak akan bisa n!elupain semua kenan!an tentan! kita. -oh i#a$ libu an dia kesini s#a+ /ia pen!en ketemu sama lo+. -!ue !amau lah Aa$ udah ,ukup #an! dulu> !ue !amau nantin#a kein!et dia la!i+ 'eka an! !ue udah pun#a #an! lain$ meskipun !ue belum jadian sama dia+ Tapi kita udah deket

semenjak A #a nin!!alin !ue+. -siapa0. tan#a eAa -aka naman#a Aa$ dia !anten! putih ja!o main basket dan ju!a ja!o 2utsal+. Kata de)i #an! menambah pembi,a aan suasana menjadi semakin han!at -se ius lo s#a0. tan#a eAa tak pe ,a#a -i#a$ !ue se ius dan suatu saat kita pasti akan jadian+. Kataku padan#a -juju nih !ue s#a sama lo A #a disana ban#ak #an! nembak dan ban#ak #an! sukain+ Lo mau tau semua ,e)ek #an! nembak dia ban#ak$ te us dia tolak+ Adapun anak '/ nembak dia$ dan katan#a mi ip sama lo+. -te us di te ima0. kata de)i sahabat ku$ #an! duduk di sampin!ku semba i memba,a no7el -!ue belom tau kaba n#a+ setau !ue sih dia belum ja)ab mau ne ima tu ,e)ek apa en!!ak+. ` 1el pun be bun#i DDD Pa!i ha i$ Ha i ini adalah ha i #an! ku tun!!u*tun!!u mama ku sudah be siap*siap untuk men!ambil apotku+ ketika sampai di sekolah $ aku be papasan den!an eAa+ eAa tak melihatku mun!kin dia !ak sada seseo an! #an! be papasan den!ann#a itu aku+ 'etelah pemba!ian hasil apot selesai te n#ata alhamdullilah akhi n#a aku masuk ju usan IPA$ ju usan #an! selama ini aku ,a i dan sudah aku en,anakan+ -s#a$ ta abis ba!i apot main #uk+. Kata sa i teman dekatku -okee#$ siapa aja0. tan#aku -ban#ak lah+ Pokokn#a+. -okedeh+. -lo udah ba!i apot0. tan#an#a -udah nih$. -)esss+++ ipa nih #e+ 'lamet #aa+. -lo eman! belom0. tan#aku -belom$ ta abis ini+. -oh oke#$ emn! kita mau main apa0. -main UN5 aja$ hehe lo ba)a uno0. -ka!ak sii$ #audah !ue balik dulu #aa++ta sampe !ue aja+. DDD 'ian! ha i$ -natas#a$ a#ok be an!kat main++ anak*anak udah pada n!umpul+ Han!an lupa uno n#a+. Aku naik moto di jemput oleh teman dekat ku sa i+ 'etelah bebe apa menit sampai di umah sabi$ akhi n#a kita semua main UN5 -sabi$ si eAa !ak daten!0. -!atau s#a$ katan#a mau pe !i+. 'abi adalah teman deketku ju!a $ ka na umahn#a adalah base,ame kami$ tempat kami be kumpul dan be ,anda ba en! Tak lama sambil kita memainkan UN5 $ ada sua a moto be henti di umah sabi+ I,i temen ku kelua dan membuka pintu+ Ku lihat da i a ah jendela te n#ata eAa$ tetapi disana ada seseo an! la!i+ (emakai helm dan sepe tin#a aku men!enaln#a$ Cuma da i jendela tidak te lalu kelihatan+ 'eseo an! itu melepas helm n#a dan te n#ata+++ 5(G B batinku++++++ te n#ata seseo an! itu adalah+++ -s#a$ ada A #a tuh+. -hah 0 se ius lo sab0. -i#a se ius !ue$ tuh anakn#a kesini kan+.

5h Tuhaan++++ apa salahku$ aku tak in!in be temu den!ann#a+ Tetapi seka an! kita malah di pe temukan+ Apa ini takdi ku Tuhan++ untuk be temu dia la!i+ /e!+++++ tiba*tiba saja te asa jantun!ku be henti$ !eta an ini sudah lama tak ku asakan+ 'an!at be beda sekali bila aku dekat den!an aka$ tidak ada !eta an sepe ti ini+ ada apa ini0. batinku -so # s#a$ da i a)al kita semua sudah n!e en,anain ini$ untuk nemuin lo sama A #a+. Aku dan a #a han#a te sen#um tipis+ Tapi aneh sikapn#a A #a$ dia bene *bene be ubah+ /ia tak men#apaku+ 1ahkan mene!u ku itupun tidak+ Apa #an! te jadi Tuhan batinku+ Apa dia sudah menemukan #an! lain0 Entahlah++++ selama kita semua n!ob ol$ tetapi aku dan a #a tidak ju!a salin! te!u sapa$ kenal++ tapi ka#a !a kenal++ A #a sepe ti o an! asin! dalam hidupku+ -s#a$ a #a kalian be dua diem aja++. ledek me eka -a#odon! kan!en*kan!enan apa kek !itu0. kata i,i teman dekatku #an! ju!a ikut meledek -tau lo #a$ udah ada o an!n#a malah di ,uekin+ Gili an !a ada malah n#a iin+.ledek eAa -apaansih lo Aa$ !ajelas+. Ha)abku sinis -#ee lo be dua tuh ,inta$ tapi muna2ik+ 'ama*sama ,inta tapi malu*malu !ak ada #an! mau mulai duluan+ Gininih jadin#a ,uek*,uekan kalo ketemu+. Kenapa ha us !ue #an! mulai duluan apa musti !ue #an! ne!u duluan0 'iapa #an! buat salah 0 !ue kah0 Atau dia0 ;an! nin!!alin !ue siapa0 ;an! buat !ue sedih siapa0 ;an! buat !ue ke,e)a dan sakit hati siapa0 Ha usn#a lo sada A #a B batinku me in!is+ -#audah lah Aa$ kalo me eka eman! mau diem*dieman+. Kata sabi Aku han#a te sen#um ke a ah me eka #an! menatapku ju!a A #a+ 'etiap kali aku meme !oki a #a meli ikku$ dan aku ju!a meli ikn#a batinku nan!is apa i#a a #a !ak kan!en sama aku$ atau minta maa20 Tapi apa n#atan#a+++ itu tidak sama sekali BB #an! ku lihat da i so otan matan#a masih ada ,inta dan indu dihatin#a+ Akupun me asakan itu+ Tatapann#a$ masih sepe ti dulu$ din!in tetapi penuh a ti da i so otan matan#a penuh keteduhan+ Andai saja tatapan ini bisa membunuh$ mun!kin aku sudah te kapa olehn#a+ Akhi n#a kita semua main UN5 $ mainan #an! biasa kita mainin kalo !ak ada mainan #an! bisa dimainin + kita anak '(A tetapi masih main ka tu UN5$ #aa )alaupun UN5 buat semua umu + EAa pun memba!ikan ka tu UN5 n#a+ /an kita semua main+ Te n#ata sei in! be jalann#a )aktu$ pe tama sa i kelua menan!$ disusul sabi$ disusul eAa$ dan #an! te akhi i,i$ #an! salalu main UN5 ke in!etan+ (ain UN5 aja kok ke in!etan0 /an #an! te sisa han#a aku dan a a#+ Pe mainan semakin mene!an!+ 1elom ada kepastian siapa #an! menan! aku ataupun a a#+ -a#odon! menan!in s#a+. Teman*temanku men#eman!atiku+ 1e!itupun a a# #an! sibuk den!an ka tu*ka tun#a + -udeh lo pasti menan! deh a#+. Kata eAa #an! malah membela a a# di bandin! aku -eh belom tentuu+. Kataku $ daaaannnn+++++ -UN5 B - a a# men!u,apkan kata itu benta la!i dia menan! ka na ka tun#a tin!!al satu 8b te n#ata+. aku pun kalah saat pe mainan itu+ Tapi taapalah ini han#a sebuah pe mainan$ akhi n#a kita semua te ta)a be sama+ baha!ia itu sede hana +++ )alaupun aku dan a a# tak salin! te!u sapa bahkan saat be main a a# tak ju!a menatapku+ Tetapi den!an melihat a a# te sen#um atas kemenan!ann#a padaku+ Aku sudah senan!+. `1aha!iaitusede hana aku mun!kin saja melupakanmu ketika kau pe !i$ dan jauh disana++tetapi ,inta$ pe asaan kembali ada ketika kau datan! )aktu sudah menunjukan pukul 8 so e+ Ka na ha i sudah so e akhin#a kita semua memutuskan untuk pulan!+ Pe temuan #an! san!at sin!kat anta a aku dan ju!a A a#+ 'ampai pulan! kita be dua ju!a !ak n!ob ol dan salin! ,uek*,uekan+ ;aa+++ itulah a a# din!in dan san!at ,uek DDD

(alam $ Aku masih te in!at pe temuan sin!kat tadi sian!+ Ini semua sepe ti mimpi ataukah aku be mimpi00 'ambil memeluk boneka dan tepa di atas kasu aku memuta kembali saat & bulan #an! lalu $ saat a a# menin!!alkanku$ dan pe !i be!itu saja tanpa kaba + /an seka an! dia ada disini menemuiku+ Aku tak men!e ti apa maksudn#a d et++ d et+++ ponselku be !eta $ tanda sms masuk dan te n#ata itu da i Aka+ -natas#a++ malem++ apa kaba 0. -hei$ baik kok Aka+. -oh !itu s#uku deh+. -besok bisakan daten! ke umah Aka s#a0. ;a Tuhan++ aku lupa besok tan!!al >& adalah ha i ulan! tahunn#a Aka+ Untun! saja aku sudah men#iapkan kado untukn#a jauh*jauh ha i+ -oke#$ besok natas#a daten! kok+. -mau aka jemput0. -okeh. diakhi i pe ,akapan pendek itu di sms dan akupun te tidu DDD Esok ha i$ Ham %<6<< aka sudah sampai di depan pa!e umahku+ Aku pun pe !i ke umahn#a di bon,en!in naik moto sat ia n#a+ /i pe jalanan dan di piki anku koson!$ entah apa #an! aku 2iki kan dan akhi n#a setelah bebe apa menit di pe jalanan kita pun sampai di pe umahan blok A umahn#a Aka$ disana sudah ban#ak temen*temenn#a #an! be kumpul+ Hu!a sahabat ku put i+ -ka+ Ini kado buat kamu+. -#aampun natas#a$ pake epot* epot+. -#aa++ !pp kkok+. Kado #an! aku be ikan untuk Aka adalah an!sa*an!saan bi u hasil ka #a ku sendi i$ ju!a st iminan #an! be tulisan naman#a dan ha i ulan! tahunn#a -Heemm ikut aku benta #uk$. tan!anku di !anden! aka ke a ah taman komplek dekat umahn#a+ Aku tak men!e ti apa maksudn#a+ Te lintas tiba*tiba di 2iki anku+ Aku lupa kalo aku be janji akan menja)abn#a i#a atau tidak untuk menjadi pa,a n#a+ -heem++ mau n!apain #a ka0. tan#aku te bata*bata aku masih tidak tau ha us menja)ab i#a atau tidak untuk mene iman#a+ -adadeh+. Ha)ab aka 'esampain#a di taman #an! indah dan penuh bun!a be )a na*)a ni disana te pampan! bun!a mataha i #an! menjulan! tin!!i ju!a pohon an!!u di sekelilin! taman+ /i temani teman*teman aka ju!a put i sahabatku+ Ka na dialah aku bisa kenal den!an aka$ setelah kepe !ian A #a & bulan #an! lalu+ /i ten!ah lapan!an Aka melepaskan !anden!ann#a+ -natas#a$ ba!aimana den!an ja)aban kamu 0. -ja)aban0 Ha)aban apa0. aku pu a*pu a tak in!at -ja)aban$ apa kamu ne ima aku0 Atau tidak+. Hleeeeeeebbbbb++++++++++++++++ Te n#ata Aka bena mena!ih janji itu+ Aku tak tau kenapa bisa jadi be!ini+ A)aln#a aku meman! sudah hampi bisa (59E*5N da i a #a$ tapi apa0 A #a datan! kembali di kehidupanku+ (enemuiku )alaupun itu tidak sen!aja be temu+ Tapi apa da#a$ Aka ,o)ok #an! selama ini & bulan aku !antun!i pe asaann#a masa i#a aku tolak+ Cinta dianta a dua hati itu tidak mun!kinB Aku men,intai a #a ju!a aka++ -natas#a$ kok diem0. tan#a aka -hah0 I#a+++apa0. kataku te bata*bata

Temen*temen aka #an! menonton dan men#aksikan itu me eka semua men#o aki kita be dua+++ te ima++++++ te ima+++++++ aku bin!un! saat itu+ -kamu ne ima aku atau tidak natas#a+++ aku sa#an! kamu+. /i aih n#a tan!anku 'etelah bebe apa menit aku be 2iki $ akhi n#a -i#a Aka$ Aku te ima+.entah apa #an! ku 2iki kan tak sen!aja aku men!u,apkan kata*kata itu$ te lambat sudah++++++ ;eeee#### jadiaaaaan so ak me eka tambah amai+ 5 an!*o an! #an! ada di a ea taman bin!un! ka ena saat itu teman*temann#a aka be isik dan ame+ (eskipun saat itu aku malu+ Aku memutuskan untuk mene ima aka ka na aku ju!a suka sama dia $ )alaupun aku masih men!ha apkan a #a untuk menjadi kekasihku+ Tapi itu semua tidak mun!kin $ a #a han#alah mimpi ba!iku takkan pe nah ku memilikin#a+ -makasih natas#aaaa+++++ ini boneka tadd# bea buat kamu. -i#a+++ makasih #aa aka+. Aku tak men#an!ka akhi n#a aku jadian ju!a sama aka$ be tepatan den!an ulan! tahunn#a+ /ia membe iku boneka tadd# bea be )a na )a na pink$ Teman*teman aka ju!a membe i membe i selamat ke kita be dua+ Taman itu menjadi saksi ,inta kita be dua+ DDD Kejadian kema in telah be lalu+ Kini aku sudah menjadi milik o an! lain + aku mun!kin bisa belaja untuk men#a#an!i aka$ namun mun!kin tak sepenuhn#a ka na aku masih men!ha apkan ,intan#a a #a entah sampai kapan+ 1a u seha i kami be dua jadian$ be ita itu sudah men#eba sampai ke kupin! teman*temanku te utama a #a+ A #a sudah men!etahui kalo aku sudah jadian $ a #a pun s#ok menden!a kaba te sebut #an! datan!n#a da i eAa+ EAa adalah sahabatku sekali!us sahabat dan teman ,u hatn#a a #a + jadi apapun #an! te jadi den!anku pasti eAa tau$ dan bakal lapo ke a #a+ Ponselku tiba*tiba be de in! $ te n#ata ada tlp da i i,i sahabatku+ -halo0. sapan#a -i#a ,i$ tumben tlp ada apa0. tan#aku -!pp$ Cuma mau mastiin aja+. -apa0. -lo bene an jadian sama aka0 Co)ok #an! se in! lo ,e itain itu ke !ue0+. -i#a ,i+. -selamet #a sa#an!+. -eh i#a makasih+. -oh i#a$ a #a udah tau lo jadian0. -udah$ sepe tin#a da i eAa+. -i#a$ !ue ju!a tau da i si eAa + Ki ain itu boon!an te n#ata bene an+. -i#a$ itu semua bene + Gue jadian kema en tan!!al >& pas ulan! tahunn#a ,i+. -hmmm+++ lo udah tau kalo a #a n#usul jadian setelah lo jadian sama aka0. -apa++0. Aku te sentak ka!et + tak sen!aja ponselku ku bantin! ke a ah tempat tidu $ dan untun!n#a tidak ke lantai$ ku ambil la!i dan kuden!a kan apa #an! sebena n#a te jadi+ -halo s#a0. -#a maa2$ tadi hp !ue jatoh+ Gue ka!et abisn#a+. Hantun!ku tiba*tiba saja te asa sesak dan sakit entah kenapa $ aku tak men!e ti -jadi !ini$ ha i ini a #a jadian s#a. /eee!++++++se an!an itu kembali ada -!ak$ !ue !ak tau0 Eman! dia ha i ini jadian0 'ama siapa0 -sama anak sana #an! katan#a mi ip sama lo$ naman#a e7ina+. -e7ina0 'emo!a dia baha!ia+. Ku akhi i pe ,akapan itu $ )alau sin!kat tapi men#akitkan ba!iku+

sun!!uh aku tak pe ,a#a$ dan ha i ini tan!!al >T$ te n#ata ha i ini ju!alah a #a jadian sama pa,a n#a e7ina+ Aku tak men!e ti apa maksudn#a a a# den!an semua ini+ Ataukah e7ina #an! katan#a mi ip den!anku itu Cuma seba!ai pelampiasann#a saja0ataukah a #a bene * bena men#a#an!in#a0 Entahlah+ Kini semuan#a tlah be akhi $ meskipun aku tak men!e ti jalan 2iki ann#a a #a+ Tetapi aku #akin$ dihati ke,iln#a a #a meskipun sedikit saja$ dia masih men#isihkan tempat untukku dihatin#a dan men#impan namaku dihati ke,iln#a++ be!itupun aku$ meskipun aku sudah mempun#ai seo an! kekasih $ dan dialah #an! membuatku men#ada i+ (enun!!u itu tidak enak$ apala!i o an! #an! kita tun!!u !ak pe nah men,oba untuk me aih kita+sun!!uh men#akitkan+ (un!kin a #a sama sepe tiku$ menjalani semuan#a tetapi tidak apa #an! dia in!inkan+ DDD Tiba*tiba saja ponselku be !eta te n#ata tlp masuk + -halo0natas#a0'#a$ ha i ini a #a mau pulan!+. -pulan!0. te n#ata sms itu be asal da i sa i #an! ju!a teman baikku -i#a pulan!$ padahal dia ba u sebenta di jaka ta+ (alah belom sempet kan!en*kan!enan kan sama lo0 Eh tapi !ak deh lo be dua kan udah sama*sama pun#a pa,a + Tapi !ue sih #akin pasti lo be dua masi salin! n!a epin i#a kan0. -!ak usah n#indi !itu deh sa +. -haha++ i#a maa2. sa i te ta)a pelan -oh i#a $ lo tlp !ue Cuma mau n!asi tau kalo dia pulan!0?? -#aa++ !ue sedih ban!et dia ha s pulan! dan katan#a !ak akan balik la!i+. /eee!!!!+++++++++++ tiba*tiba saja ai mataku mulai jatuh pe lahan setelah menden!a kaba itu dadaku te asa sesak dan saat ini sulit untuk be na2as -s#aa0. pan!!iln#a -natas#a0 Lo !ak apa*apa kan0 /iem aja0. M?eh i#a so # apa tadi #an! lo bilan!$ !ue !ak den!e +. -a #a mau pindah dan tin!!al di lampun! selama R tahun+ /ia !ak akan balik la!i dan pastin#a umahn#a #an! disini mau di kont akin+. -apa0. -i#a bene $ eh udah dulu #aa b#ee++ 'a i men!akhi i pe ,akapann#a $ aku tak men!e ti den!an semua ini++ la!i*la!i a #a pe !i dan nin!!alin aku untuk kedua kalin#a$ tapi ini be beda dia !ak akan kembali+ Ini semua tak mun!kin+ Ku puta la!u pasto aku pasti kembali$ dan la!u itu #an! menjadi la!u kita be dua dulu+ Te in!at aku dan a #a se in! men#an#ikan la!u itu be dua++ di peka an!an sekolah sambil memainkan !ita Re22 6 aku han#a pe !i tuk sementa a++ bukan tuk menin!!alkanmu selaman#a++ aku pasti kan kembali$ pada di imu++ tapi kau jan!an nakal$ aku pasti kembali++ aku pasti kembali+++++++++ DDD Pukul <&+<< pa!i$ Aku te ban!un da i tidu ku$ aku tak bisa be henti menan!is tadi malam$ mun!kin sebabn#a mataku sembab dan la#u sepe ti ini+ aku tak men!e ti men!apa aku menan!isin#a+ Aku tak men!e ti apa #an! ku tan!isi+ Cintan#a0 Ataukah ka na a #a #an! in!in pe !i0 Entahlah++aku tak men!e ti++'eha usn#a aku senen! a #a pe !i dan !ak akan kembali la!i$ tapi apa n#atan#a0 Aku malah sepe ti ini$ seha usn#a aku sada aku sudah mempun#ai seseo an! kekasih be!itupun a #a++++ Aku ju!a tak men!e ti pe asaanku !elisah tadi malam$ tadi malam

aku ju!a melihat a #a tapi aku $ aku tak in!at dia ada di mimpiku0 Atau dia datan! tadi malam+ ;an! ku in!at dia datan! memakai baju putih dan dia te sen#um padaku$ dia meme!an! tan!anku dan be bisik+ Han!an sedih$ ka na a #a akan selalu ada dihati kamu+ /an kamu selalu ada di hati a #a++ mun!kin a #a !ak akan pe nah kembali+ / et++d et++ hp ku be de in!$ te n#ata ada tlp da i eAa aku pun ,epat*,epat men!an!katn#a++ -s#a$ udah ban!un00?? -ada apa0!ue ba u aja ban!un+. -lo udah tau kan a #a pe !i0. -i#a $ !ue udah tau da i sa i dia #an! n!asih tau !ue kema en malem+. -sua a lo kenapa0. (un!kin sua aku be!ini adalah e2ek tan!isanku tadi malam $ aku tak bisa tidu ++ han#a a #a #an! aku 2iki kan tadi malam+ -hah0 'ua a !ue0 Gpp$ !ue la!i sakit ten!!o okan biasalah adan!+ -bohon!$ lo pasti abis nan!is #a0. -en!!ak+. Aku meman! be bohon! sama eAa$ ka na aku tak in!in ka)ati + -ada apa tlp !ue pa!i*ba!i be!ini0 Tumben0? -i#a$ !a)at s#a pentin! !a)at+ A #a ba usan aja masuk umah sakit+. -apaaa0. aku te sentak ka!et dan mataku kini sudah tak men!antuk la!i -i#a udeh lo ,epetan mandi+ Cepet nanti lo !ue ante ke umah sakit !ue jemput+. Aku se!e a men!akhi i tlp$ aku be !e!as untuk mandi+ /an setelah aku selesai mandi$ dan siap untuk be an!kat $ tiba*tiba saja te den!a bun#i moto depan pa!a umahku$ ku lihat da i jendela te n#ata itu eAa$ aku ,epat kelua dan pamit tidak sempet sa apan pa!i -Aa$ ,e itain ke !ue plis+. -udah ,epet naik $ nanti !ue ,e itaiin di jalan+. Aku se!e a naik dan menin!!alkan umah+ Aku pe !i den!an hati #an! ,emas$ selama di pe jalanan aku han#a diam dan diam+ M?s#a$ jan!an diem aja +. -jelas aja !ue diem+. MMini adalah bukti kalo lo masih sa#an! ban!et sama a #a$ i#a kan0. -!ak+ Gue Cuma kha)ati . kataku n!eles -Kha)ati 0 Kalo lo Cuma ka)ati $ !ak akan lo mau pa!i*pa!i ka#a !ini disu u ke umah sakit buat liat keadaan a #a$ padahal lo sendi i udah pun#a ,o)ok+ Tapi lo sendi i malah n!a)ati in a #a di bandin! ,o)ok lo. -jelasin ke !ue kenapa a #a0. Henin!++++++++ aku tak men!e ti kenapa suasana menjadi henin!++ keadaan pa!i #an! din!in ini menusuk tubuhku -eAa0?? pan!!ilku -eAa$ a #a kenapa0?? pan!!ilku sekali la!i ,emas -dia+++ dia++ -dia0 /ia kenapa Aaa+. EAa tak ju!a menja)abn#a$ setelah seten!ah jam di pe jalanan$ tak te asa kita sudah sampai di umah sakit+ 'etelah eAa mema ki kan moto n#a$ aku dan eAa lan!sun! pe !i menuju uan! kama tempat a #a di a)at+ Aku dan eAa melihat teman*temanku sudah ame dan be kumpul di uan! kama a #a$ aku tak mn!e ti me eka semua menan!is sampai isek*isekan+ Apa #an! te jadi0 Aku tak men!e ti + tiba*tiba saja diten!ah ke umunan me eka #an! sedan! menan!is$ aku melihat seseo an! memakai baju putih kelua da i a ah pintu kama umah sakit tempat a #a di a)at+ Aku diam dan tak men!hampi i seseo an! itu+ Ku lihat eAa sudah tidak ada disampin!ku+ Aku sepe ti men!enaln#a$ )ajahn#a pu,at$ lesu$ dan dia te sen#um kepadaku+ /ia itu a #a0 Apa dia itu a #a0 /ia te sen#um padaku0 Tapi aku he an men!apa me eka semua masih menan!is0 'edan!kan a #a0 /ia ba u saja klua da i a ah pintu dan te sen#um

padaku++++ tiba*tiba saja saat aku in!in men!hampi i seseo an! itu$ seseo an! itu hilan!0 Hilaaaan!00000 I#a$ tiba*tiba saja hilan!+ Aku tak men!e ti kemana ba#an!an itu pe !i+ -natas#aaaa+++++ - tiba*tiba i,i men!hampi iku dan memelukku -ada apa0 kok lo nan!is0. tan#aku he an$ i,i masih saja menan!is di pelukanku -a #a s#aaa+++ a #a+++++!ue !k pe ,a#a den!an semua ini$ padahal )aktu kema en kita abis n!mpul ba en!++ !ue !sk pe ,a#aB. -a #a kenapa0 /ia baik*baik ajakan0 1a usan !ue liat dia kelua kama dan dia sen#um sama !ue$ tapi anehn#a dia lan!sun! pe !i dan hilan! !itu aja pas !ue mau n#ampe in dia++ #aa++ ba usan +. kataku polos tak men!e ti -apa0 - i,i menatapku -i#a seius !ue !ak boon! tuh ba usan dia kesana. aku menunjukkan ke a ah ba#an!an itu pe !i -a #a itu udah !ak ada natas#a$ dia pe !i nin!!alin kita semua++ bukan untuk pe !i dan tin!!al di lampun!$ tetapi dia pe !i untuk selaman#a+. -!ue !ak n!e ti$ jelas*jelas !ue ba usan liat dia+. -ikut !ue$. di ta ikn#a tan!anku masuk uan! kama a #a -lihat$dia udah !ak ada$ !ue !ak san!!up den!an semua ini+. -a #aaaaa+++ aku men!hampi i a #a #an! te ba in! lemas dan kaku$ ju!a pu,at dan tan!ann#a be!itu din!in+. -a #a$ bilan! ke !ue kalo ini !ak bene + A #aaa buka mata lo$ bilan! kalo ini !ak bene + Kenapa lo !ak mau buka mata lo $ a #aaa plis+. Aku tak bisa menahan tan!is -a #a$ plissss a #a !ue mohon$ jan!an nin!!alin natas#a den!an ,a a sepe ti ini natas#a !amau ditin!!al a #a$ natas#a sa#an! ban!et sama a #a+ A #a bilan!$ kalo ini bohon!$ tan!an a #a din!in ban!et$ a #a sakit0 A #a kedin!inan0 Tadi a #a ba u aja sen#um ke natas#a a #aaa ban!un+. 'aat itu aku tak bisa menahan tan!is$ tan!an a #a saat itu din!in ban!et semua itu bisa ku asakan+ Tetapi dokte lan!sun! memba)an#a$ ku lihat te akhi kali a #a te sen#um padaku$ ini mimpi0 Katakan ini mimpi padaku+ -natas#a0?? seseo an! mena ik tan!anku$ entah itu siapa dia lan!sun! memelukku -ikhlasin dia natas#a$ dia udah !ak ada jan!an menan!is te us$ ikhlasin dia+. Aku tak bisa menahan tan!is$ aku seka an! apuh$ aku tak bisa apa*apa den!an ken#ataan pahit ini+ batinku -ikhlasin dia natas#a$ ini semua demi kebaikann#a+. Aku masih te han#ut dalam susana dan ju!a didalam pelukan seseo an! itu$ ketika aku membuka mata te n#ata seseo an! itu adalah aka$ pa,a ku #an! ju!a ada disana++ men#aksikan itu semua -a#ok kita kelua $ aka jelasin semuan#a+. Teman*temanku masih saja menan!is$ dan ju!a ku lihat eAa sepe tin#a dia ju!a san!at te pukul+ Aku men!e ti pe asaan eAa$ dan ju!a teman*temanku semuan#a+ Te n#ata$ aka memba)aku ke ku si taman belakan! umah sakit+ -aka udah den!e semuan#a sa#an!+. -maa2in natas#a$ maa2in natas#a+. Kataku pelan -!k usah minta maa2$ just u aka #an! minta maa2 sama kamu+ (un!kin kalo kamu den!e ini semua kamu nantin#a bakalan ben,i dan ma ah sama aka$ pa,a kamu+. -kenapa kamu n!omon! !itu0. tan#aku tak men!e ti -kamu tau0 Kamu in!at & bulan #an! lalu pas a #a pe !i nin!!alin kamu tanpa pamit0. -i#a aku in!at0. -dia itu pe !i nin!!alin kamu ka na dia sakit$ bukan ka na dia sekolah di pesant en ju!a+ /ia Cuma n#a i alesan #an! masuk akal+'elama itu dia pe !i untuk be obat kesana*sini+ Tapi itu semua !a!al+ Pen!obatan itu sempat be hasil$ tetapi tidak be lan!sun! lama+. Henin!+++++ aka melanjutkan ,e itan#a

-selama dia pe !i untuk tin!!al di lampun!$ dia bilan! kalo dia pindah ke pesant en++ padahal tidak sa#an!++ dia pe !i be sama o an! tuan#a untuk be obat+ /ia pun#a pen#akit jantun!+ Kema en pas kamu main sama dia sama teman*teman kamu $mun!kin saat itu keadaan a #a sudah pulih tetapi $ a #a d op dan ha us pulan! dan pindah ke lampun! selama R tahun untuk menjalani pen!obatan+ 5 an! tuan#a a #a te paksa pindah kesana$ ka na tidak mun!kin bolak*balik den!an kondisi a #a sepe ti itu lampun!*jaka ta itu luma#an jauh+. -selama#a & bulan$ a #a menitipkan kamu ke aku+ Ka na aku sahabat baik a #a sejak ke,il+ Han#a aku #an! tau tentan! pen#akitn#a$selain kelua !an#a sel+ (aa2kan aku$ natas#a+++ seha usn#a da i a)al aku juju sama kamu+ Pas kita jadian tan!!al >& kema in$ a #a men!etahui kaba itu+ A)aln#a aku !ak enak sama dia$ tapi aku bene *bene sa#an! dan tulus sama kamu itu semua aku lakuin untuk n!eja!ain kamu+ Pas a #a tau kita jadian$ dia pesen sama aku $ supa#a kamu suatu saat nanti dia udah !ak ada$ kamu ha us bisa n!ikhlasin dia+ Ini semua demi kebaikann#a natas#a+ini semua udah ada #an! n!atu . -Tadi aku ju!a menemanin#a sbelum ajal menjemputn#a+ /ia be pesan padaku sa#an!$ katan#a dia minta maa2 sama kamu dan teman*teman kamu ju!a+ Ka na dia !ak mau buat kamu sedih ju!a semuan#a+ Tadi aku ju!a udah ,e ita ke semua teman*teman kamu dan tadi aku su uh eAa jemput kamu+ (aa2in aku te lambat n!asih tau kamu+. Tan!isku semakin tak te kendali$ aku tk bisa menahan semuan#aa++++ ini semua telah be akhi $ dan akupun kini ha us membuka hatiku untuk o an! lain - aku !ak ma ah sama kamu$ aku ju!a n!e ti kalo misaln#a aku ada di posisi kamu saat itu+ Aku ikhlasin $ )alaupun aku masih sakit dan san!at te pukul+. -#a$ seha usn#a kamu be sikap sepe ti itu sa#an!$ itu semua udah tuhan #an! atu + Kita seba!ai umatn#a han#a bisa saba $ ikhlas$ dan mene ima+. Tuhan+++ jika ini semua sudah menjadi jalan takdi ku$aku ikhlas Tuhan+++ Tabahkan aku $ be ilah tempat #an! n#aman disana buat A #a Tuhan+++ 'a#an!i dia$ dan meskipun A #a sudah tidak ada di dunia ini+ tapi aku masih tetap men#a#an!in#a+++ sampai nanti ku menutup mata+++ 'ELE'AI 1iodata penulis 6 Put i a#u pasundan F1 6 Pute i Pasundan

'etelah Kepe !ianmu


Ce pen ka #a Rani /)i An!! aeni Ku selalu men!in!atmu$ meski ku tahu itu men#akitkan++ Ku buka handphone ku$ tak ada la!i kamu #an! selalu memenuhi inboK*ku$ tak ada la!i u,apan selamat pa!i dan selamat tidu untukku+ Tak ada la!i ,anda ta)amu #an! selalu men!i iku dalam kebaha!iaan$ tak ada la!i lelu,onmu #an! membuatku ta ta)a+ Tak ada la!i tatapan #an! membuat jantun!ku be deba dan men#ejukkan hati+ Tak ada la!i !en!!aman tan!anmu #an! selalu membuatku kuat akan setiap masalah #an! men!hampi iku+ Tak ada la!i pelukanmu #an! membuatku tent am dan me asa aman dekat den!anmu+ Kini$ seka an! ada sesuatu #an! hilan!$ tak sama sepe ti dulu+ Aku be ha ap ha i*ha iku bisa be jalan den!an mulus sepe ti biasan#a+$ )alau tak ada kamu disampin!ku+ Kini$ aku men,oba menjalani semua akti7itasku sepe ti biasa+ /an aku bisa menjalani itu semua )alau hatiku te asa koson!$ hampa tanpa ada di imu #an! menemaniku

setiap ha in#a+ Tapi$ aku ha us tetap te!a den!an semua ini+ 'etelah kepe !ianmu$ aku men#ada i betapa aku men,intaimu+ 'etelah kepe !ianmu$ kamu me ampas semua ,inta dan kebaha!iaan #an! kupun#a$ mela ikan ke tempat asin! #an! just u tak tahu dimana kebe adaann#a+ 'iksaanmu be!itu besa untukku$ dan aku te lalu lemah untuk mendapatkan ,obaan ini$ aku be!itu lemah untuk mendapatkan !o esan luka di benakku #an! semakin ha i semakin be tambah+ Kini ku te sada $ bukan dia #an! be!itu tulus men#a#an!iku$ tetapi kamulah #an! men#a#an!iku dan men,intaiku den!an tulus tanpa adan#a kebohon!an+ Huju $ aku men#esal setelah kamu bena *bena pe !i menin!!alkanku disini be sama ba#an!anmu+ Aku men#esal telah membuatmu ke,e)a$ padahal aku tak be maksud men!e,e)akanmu+ Aku men#esal lebih memilih dia di bandin! kamu #an! jelas*jelas kekasihku+ 'udah jelas dia itu pla#bo# dan sudah men#akitiku be ulan!*ulan! kali den!an kebohon!ann#a dan semua janji palsun#a$ tapi kamu be beda$ kamu be!itu menja!aku$ men#a#an!iku$ dan aku sia*siakan be!itu saja+ (en!apa aku sebodoh ini0 Aku tak pe nah membalas semua kebaikanmu padaku$ dan aku tak pe nah men#a#an!imu sepe ti kamu #an! selalu men#a#an!iku+ 1ahkan aku selalu melampiaskan semua ama ahku padamu$ dan anehn#a kamu #an! meminta maa2 padaku+ 'e in!kali aku membohon!imu se in!kali aku be ken,an be sama dia tanpa sepen!etahuan kamu$ dan itu be a ti aku sedan! be main di belakan!mu+ 'etiap kamu in!in be temu den!anku$ aku se in! menolak+ Tapi men!apa aku tak bisa menolak dia setiap dia in!in be temu den!anku0 1ahkan jika kamu men!ajaku pulan! be sama$ aku tak mau dan menolakmu+ Aku lebih memilih pulan! be sama teman*temanku+ Aku sada itu semua salah$ tapi men!apa aku te us men!ulan!n#a kembali0 Kamu pe nah be kata kalau aku itu e!ois$ aku tak mene ima kamu be bi,a a sepe ti itu kepadaku$ dan aku ma ah+ Aku ba u te sada aku meman! e!ois$ bena katamu+ /ia selalu melaksanakan apa kemauanku$ tapi aku tak pe nah melakukan apa #an! kamu mau+ Hin!!a bebe apa min!!u kemudian kamu menjauhiku$ kamu men!hilan! da i kehidupanku$ kamu tak men!i imku kaba sama sekali+ Hal itu membuatku ma ah dan aku be 2iki kamu memutuskan ku se,a a sepihak$ tanpa tahu pe masalahann#a apa+ Kemudian$ kamu men!hubun!iku di ha i jadianku be sama kamu+ Entah men!apa aku menjadi ben,i padamu$ mun!kin ka ena kamu men!hilan! bebe apa min!!u ini+ Kamu men!ajaku ken,an di malam min!!u ini$ tapi aku menolak ka ena kamu bukan pa,a ku la!i+ Aku be kata kepada kamu$ lebih baik kamu pe !i da i kehidupanku jan!an pe nah men!hubun!iku la!i$ ,a i )anita lain di lua sana #an! lebih baik da iku+ Tapi n#atan#a kamu malah meminta maa2 padaku atas kesalahan kema in telah menjauhiku+ Kamu bilan! kamu han#a in!in men!etesku+ Tapi ini bukan ,a a #an! bena + Aku tak bisa memaa2kanmu$ aku tak akan membe ikanmu kesempatan la!i+ /an itu a tin#a seka an! kamu dan aku han#a sebatas teman biasa+ Padahal sebena n#a aku ben,i den!an pe pisahan ini+ Entah men!apa jika aku men!in!at itu semua$ be ibu* ibu pen#esalan selalu men!hampi iku+ Apakah kamu te luka ka ena ku0 Kita itu sepe ti salin! men#akiti$ sepe ti salin! mendendam tanpa tahu apa pe masalahan #an! sebena n#a+ Aku menan!is sejadi*jadin#a di dalam henin!n#a malam$ atas dasa bah)a aku meman! bena men,intaimu+ Aku me asa kehilan!an sosok pahla)anku+ 'ementa a aku selalu melihatmu dekat den!an )anita lain$ dan men!apa )anita itu ha us temanku sendi i0 Kamu

tak pe nah tahu bah)a aku di sini menan!is melihatmu be saman#a$ aku ,embu u++ Aku ma ah pada di iku sendi i$ men!apa aku sulit untuk melupakanmu0 'edan!kan kamu disana den!an mudahn#a melupakanku+Tuhan++sun!!uh ini tak adil ba!iku+ In!in asan#a aku hilan! in!atan$ a!a aku tak men!enalimu dan kenan!an dulu bisa te hapus di dalam memo i otakku+ Itulah jalan satu*satun#a untuk saat ini+ Ha i be !anti ha i$ aku te us menjalani hidupku tanpa di imu+ /an aku me asa semakin ha i aku selalu men#esali kesalahanku padamu+ Apakah kamu disana sudah mendapatkan pen!!anti di iku0 Aku ha ap kamu masih men!ha apkanku$ ka ena ku disini selalu men!ha apkan kehadi anmu dihidupku la!i+ Apakah kamu disana selalu memiki kanku0sepe ti aku #an! selalu memiki kanmu+ Aku han#a in!in tahu isi hatimu saat ini+ Apa kamu tak pe nah be piki tentan! isi hatiku saat ini0 #an! semakin ha i semakin mendun! ka ena tak ada la!i #an! men#ina i hatiku+ /i dalam mimpiku kamu selalu ada untukku$ dan kamu milikku+ Tapi te n#ata$ di dalam kehidupan n#ata$ kau han#alah mimpi untukku dan aku sulit men!!apaimu kembali+ Tak ada hal #an! mampu ku pe juan!kan selain membia kanmu pe !i dan me elakanmu untuk o an! lain #an! pantas menapatkanmu+ Aku be usaha menikmati kesedihanku$ kesakitanku hin!!a ku te biasa akan semua hal itu+ Aku selalu meneteskan ai mata untukmu$ padahal setiap buti an ai mata #an! jatuh itu semakin aku me indukanmu dan sulit untuk melupakanmu+ Kini aku me asa jatuh ,inta padamu #an! bukan milikku la!i+ Tapi aku pun#a Tuhan$ pun#a kelua !a dan sahabat$ #an! selalu ada untukku+ Aku pe ,a#a Tuhan++Tuhan pasti sedan! men!uji kesaba anku saat ini$ dan pasti ada jalan kelua di balik ini semua+ (un!kin di mataku kamu #an! te baik untukku$ tapi belum tentu kata Tuhan kamu #an! te baik untukku+ Aku pe ,a#a dan #akin bah)a skena io Tuhan adalah #an! palin! indah+

S$l$#ai
Nama 6 Rani /)i An!! aeni (# 2a,ebook 6 anian!! aeni%G!mail+,om T)itte 6 G anid)ian!! a

Cinta Tak 1e ujun!


oleh6 A i Indiastuti Aku A i Indi #an! bisa dipan!!il A i atau Indi+ 'o e itu aku sedan! be jalan*jalan be sama adik sepupuku ha i ini+ Kupiki ha i ini ha i #an! ,ukup ,e ah+ Umu n#a mun!kin ba u 8 tahun lebih sedikit+ Tapi tin!kahn#a te kadan! sepe ti o an! de)asa saja+

;ah: ha i min!!u pa!i sepe ti ini meman! men#enan!kan+ Tak ada beban piki an untuk be an!kat pa!i ke kuliah+ Apala!i pa!i*pa!i sepe ti ini jalanan tidak te lalu amai+ Kenda aan #an! be lalu lalan! sedikit+ -Kak indiB.$te den!a sua a ke,il adikku meman!!ilku+ -;a0 Ada apa sa#an!ku0.$ tan#aku sambil be jon!kok mensejaja kan di i den!an adikku #an! lu,u ini+ -Itu tempat apa kak0.$ tan#an#a den!an nada lu,u sambil menunjuk ke sebuah ban!unan+ (atakupun men!ikuti a ah #an! ditunjukn#a+ Te n#ata Upi?$ nama adik sepupuku ini$ menunjuk ke sebuah sekolah kanak*kanak #an! meman! ,ukup jauh da i tempat tin!!alku+ 'ehin!!a aku ja an! main ke tempat ini+ -Itu sekolah TK$ pi?+ Tahun depan Upi? sekolah disini mau0.$ tan#aku pada !adis ke,il be ambut ke itin! ini+ Tapi tun!!u dulu+ Ha i min!!u sepe ti ini kenapa anak*anak TK masuk #a0 -Kak$ masuk kesana #uuukkkB.$ adikku mulai me en!ek + Hika sedan! me en!ek sepe ti ini tak ada #an! bisa menolakn#a+ Tapi luma#an+ Kebetulan aku in!in tahu sedan! ada a,a a apa disana+ Hadi adikku ini bisa dijadikan alasan jika ditan#a salah satu o an! #an! ada disana+ Aku men!ambil tempat duduk di be anda umah #an! ada di sekita Taman Kanak*kanak itu+ 1ukan han#a aku #an! duduk disini+ Ada ju!a seo an! lelaki #an! ,ukup tampan men!ajak seo an! anak laki*laki seumu an Upi?+ Te n#ata sedan! ada sema,am pentas #an! menampilkan kemampuan anak TK disini+ Lu,u sekali+ Aku jadi te in!at saat itu$dan memo #ku kembali %% tahun lalu+ (asa ke,ilku$ lebih tepatn#a masa Taman Kanak*kanakku #an! kuhabiskan be saman#a+ /ulu aku tidak tin!!al disini+ /ulu aku tin!!al di 'ema an!+ /an ketika aku 'ekolah /asa kelas > a#ahku dipindah tu!askan ke (a!elan!+ Tapi kenan!an masa*masa ketika aku di 'ema an! tetaplah melekat dalam hatiku+ Apala!i masa*masa TK saat itu+ 1e sama ,inta masa ke,ilku+ Entah bisa dibilan! ,inta masa ke,il atau apalah+ ;an! pentin! bukan ,inta mon#et+ Ka ena aku dan dia bukan mon#et+ hhehhee+++

H Eh0 Kulihat ada > o an! anak sedan! men#an#i di depan+ ;an! satu laki*laki$satun#a pe empuan+ Lu,u sekali melihat me eka be dua+ (en!in!atkanku ketika aku masih seumu an me eka dulu+ 1e saman#a+ 1ena *bena masa ke,il #an! indah untuk diin!at dan tak akan pe nah kulupakan+ Naman#a Adi ;udha+ Aku men!enaln#a ka ena kami satu sekolah saat masih Taman Kanak* kanak dulu+ 'ejak pe kenalan itu entah men!apa kami me asa ,o,ok+ Aku dan ;udha anak da i kelua !a tenta a+ /an kami tin!!al di sebuah kompleks as ama ' ondol+ Entah kebetulan atau apa umah kami be dekatan$ba hadapan bahkan+ 1an#ak hal kami lalui be sama+ /a i memanjat pohon$ bahkan ketika jatuh da i pohon ;udha #an! menolon!ku+ (ain P' ba en!+ (akan ba en!$te utama makan ke an! +1an#ak hal kami lakukan be sama+ Pe nah Hu!a sepeda kesa#an!anku dibo,o in ban#ak sama temenku+ /an ;udha ju!a #an! membantuku+ Aku menumpuk ban#ak alasan a!a dia mau men!anta ku be an!kat maupun pulan! sekolah+ -kaakkkkkkkB.$ aku menden!a seo an! anak ke,il be te iak padaku+ (en!a!etkanku saja+ -Ada apa sih0.$ tan#aku menekan kema ahanku+Upi? memban!unkanku da i kenan!an indahku+ Tambah la!i laki*laki seumu an den!anku #an! sejak tadi duduk disebelahku malah mene ta)aiku+ 'ementa a #an! ditan#a han#a diam saja dan duduk disampin!ku+ -Ada #an! lu,u mas0.$ tan#aku ketus+ Tak peduli kalau Upi? ada disebelahku+ -Hmhmhmhm:+ TidakB.$ ja)ab ,o)ok itu sambil menahan ta)an#a+ -HhhhB.$aku men!alihkan pandan!anku ke pan!!un! tanpa men!hilan!kan aut )ajah sebalku+ -Aku ulinB Kau0.$ kuden!a ,o)ok itu mulai be bi,a a+ 'epe tin#a ta)an#a sudah eda+Kemudian kuan!kat kepalaku menatapn#a+ /ia sedan! be di i+ (en#un!!in!kan sedikit sen#um+ (un!kin itu sen#um andalann#a+ /an men!ulu kan tan!ann#a padaku+ Apa aku ha us menolak ulu an tan!ann#a atau tidak+ Hika ku tolak pasti dia sakit hati+ -Aku A i Indi.$ kupilih untuk men!ulu kan tan!anku men#ambut jabatan tan!ann#a+ Kubuan! semua e!oku+ /alam piki ku aku tak boleh men#akiti hati o an! lain meskipun itu be a ti aku #an! ha us te sakiti+ Aku te ,en!an!+ ;an! kulihat malah Upi? sedan! sen#um*sen#um !ak jelas sambl memandan!i )ajah Ulin+ 5h TuhanB Anak ke,il jaman seka an! te lalu mudah de)asa+ Aku me asakan handphone di saku ,elana jeansku be !eta + 'etelah kulihat te n#ata ada satu pesan dite ima+ % pesan dite ima /a i 6 Wenn# Nda S O<QU&8R88UU&&P Heiiii nda00km dmn ,ih0

Repla#++++ Ke6 Wenn# Nda S O<QU&8R88UU&&P /i TK ka tika I9 s ondol skt mh$ l! jln> ama adek$ ksni aj: XX Kelihatann#a sudah tidak ada balasan la!i+ Akupun memasukkan kembali Handphoneku dan menen!ok Ulin ju!a adikku+ -'iapa0 Co)okmu #a0.$ tan#a Ulin padaku+ ;an! sontak membuatku !ela!apan+ 1a!aimana tidak+ Aku dan Wenn# meman! dekat+ Kita kemana mana be dua+Tapi tidak ada hubun!an apapun dianta a kami selain teman+ Huju saja aku meman! men#ukain#a+ 'an!at+ Entah sejak kapan aku memiliki pe asaan pada ,o)ok itu+ -He#B.$ ulin me!ibas*n!ibaskan tan!ann#a didepan )ajahku+ -Napa malah n!lamun non0.$ tan#an#a la!i+ -Eh0 1ukanB Cuma temen kokB.$ kataku + Tak mau menumbuhkan lebih ban#ak pe tan#aan di otakn#a+ Akupun be pamitan pada Ulin dan be jalan menuju pin!!i jalan+ -TinBTinBTinBBBBBB. 'ebuah sua a klakson moto men!a!etkanku+ Te n#ata itu Wenn# #an! menjemputku+ Tapi moodku sudah be ubah bu uk saat ini+ 'etelah sampai di umahpun aku tetap diam+ 'ementa a aku han#a be diam di kama + Untuk bebe apa saat aku han#a membuka album masa TKku+ -Indii$ nak Wenn# mau pamitB.$ kata ibuku+ Aku se!e a be anjak da kama ku+ Ketika ku ten!ok kebelakan!$ a#ah ibuku sudah masuk dalam umah+ -Kamu kenapa Nda$kok ka#akn#a la!i ada masalah0.$ tan#a Wenn# tiba*tiba+ -La!i !ak enak badan aja kok nda$!ak apa*apa.$+muka pu,at #an! sebene n#aa bohon!+ -Hika ada apa*apa ,e italah padaku+ Aku siap menden!a n#a+ok Nda.$ katan#a sambil me an!kulku+ Wenn# meman! be sikap seolah men!e ti apa #an! kualami+ Aku tahu dia han#a men,oba men!e ti+ 'ebelum dia pe !i tak lupa dia selalu menjabat tan!anku$dan ,ium kenin!$ sepe ti pa,a an saja+ hehhehehee H -(akasihh.$ li ihku+ ;a: aku men!u,apkan itu be!itu li ih+ Aku tak mau men#akitin#a+ /ia$ o an! #an! kusa#an!i+ Untuk saat ini+/ia #an! men!isi hatiku$ dia o an! #an! sempu na buatku+ Kulihat dia men!an!!uk+ 'etelah dia pe !i da i pandan!anku$ aku kembali memasuki kama ku+ Aku memiki kan semuan#a+ Aku tak mau men#akiti siapapun+ Aku men!ambil album TKku+ Kubuka lemba demi lemba + (en!enan! masa TK+ (asa be sama ;udha+ Aku masih in!at ketika kami hujan*hujanan+ 1e la i mene jan! hujan han#a den!an jas hujan ke,il milik kami+ 1e!itu men#enan!kan+ Aku ju!a in!at )aktu itu aku jadi ajin ju!a ka enan#a+ ;a: Ka ena seo an! ;udha+

Pe temanan kami te bilan! ,ukup a)et+ (eski te kadan! ada sedikit pe ten!ka an ke,il dianta a kami+ Tapi$ akhi n#a baikan ju!a+ Hin!!a saat itu tiba+ A#ahku dipindah tu!askan ke (a!elan!+ Aku te kejut+ Aku tak bisa be pisah den!an ;udha+ Te lalu sulit untukku be pisah den!an ;udha+ Tetapi ;udha ke,il be!itu te!a + /ia tetap menenan!kanku+ 1ahkan sebelum kepindahanku$ dia membe ikan hadiah % ka dus untukku #an! be isi benda*banda lu,u+ /ia ju!a men!anta ku+ (en#edihkan meman! be pisah den!ann#a+ Tapi aku senan! masih bisa men!enan!n#a+ Aku be niat men,a i jejak semua teman*teman TKku+ 'etiap pulan! sekolah$ sebelum kembali ke utinitas belaja ku aku sempatkan men!utak*atik hapeku+ Tak lupa pula den!an laptopku+ Aku in!in men,a i teman*teman TKku+ Palin! tidak nomo handphonen#a+ % min!!u:+ > min!!u: % bulan: > bulan sudah aku men,a i nomo handphone teman* teman masa kanak*kanakku+ Tapi tidak satupun dianta me eka #an! tau nomo handphone ;udha+ Kata salah satu temanku$ tak lama setelah kepindahanku$ a#ah #udha ju!a dipindahtu!askan+ Katan#a ;udha pindah ke Gunun! Pati+Pen,a ian % tahun be hasil+ Tanpa membuan! )aktu akupun menelpon nomo #udha+ -Halo$ Assalamu?alaikum.$ sua a khas seo an! ,o)ok men#ambut teleponku+ (eskipun aku tau itu bukan sua a khas mlik ;udha ke,il+ Ka ena semakin de)asa sua an#a ju!a be ubah bukan+ -;a$ H*halo.$ u,apku a!ak !u!up+ Entah kenapa jantun! be detak ,epat saat ini+ -Apa bena ini ;udha0.$ tan#aku men,oba men!hilan!kan asa !u!upku+ -I#a$ bena + /en!an siapa #a0.$ menden!a itu hatiku seakan mela#an!+ ;a tuhan$ pen,a ianku tak sia*sia kini aku menemukann#a+ 'etelah aku men#ebutkan namaku+ /a i sua an#a aku bisa menden!a kalau dia ju!a senan!+ Kamipun be ,e ita ban#ak di telepon+ Tak kupedulikan pulsaku$kami telepon Rjam+ Aku ba u tahu$ te n#ata dia men,a iku+ ;a: #udha ju!a men,a iku+ /ia ju!a takut kalau*kalau kami be temu te n#ata aku sudah melupakann#a+ (ana mun!kin aku melupakann#a+ Cinta masa laluku+ 1ahkan )aktu ulan! tahunku #an! ke %T tahun ini+ Ha apanku adalah be temu den!ann#a+ Ha i demi ha ipun be lalu+ 'etelah pen,a ianku itu$ kini aku telah lebih dekat den!an ;udha+ Aku tahu disampin!ku ada Wenn# seka an!+ Tapi aku tak pe nah tau apa maksud kedekatan kami selama ini+ Aku seka an! lebih se in! men!ob ol den!an ;udha$ meski han#a melalui telepon saja+ Ha i ini tan!!al >U /esembe ><%<+ /i salah satu bumi pe kemahan dae ah Gunun! Pati dekat '(P >8+ Hantun! te us be detak lebih ,epat setiap men!in!at kedekatanku den!an ;udha+Aku kesana untuk ambil komik untuk Wenn# #an! ,uma ada di 'ema an!+ Kami be jalan$ naik dan naik+ (en,a i pemandan!an indah untuk meluan!kan )aktu kami$ dan men!ob ol+ (en!enan! masa lalu kami+kami be ada di bukit #an! kata dia kalau di malam itu indah ban!et++ Hatiku semakin be pa,u den!an )aktu ketika kami salin! men!un!kapkan pe asaan kami+ ;a:

-;ud$ aku lama ,a i kamu ka ena aku sa#an! ban!et sama kamu$$.dia te ,en!an! den!an kata "kataku dan aku bu u*bu uminta maa2+ -A i$ kamu itu !ak pe lu minta maa2 ka ena aku ju!a sa#an! sama kamu.$5h$te na#ata kita itu sama "sama men#ukai+ Aku tak tau pastin#a sejak kapan+ Kita selanjutn#a han#a te ta)a$ dan tak memiki kan kalimat #an! aku u,apakan+ Lalu kupetik bun!a me ah #an! akan seba!ai saksiku+ Lalu kami naik kesebuah !asebo dan kita men!alihkan pandan!anku ke pemandan!an di depan kami+ Aku pulan! den!an pe asaan baha!ia+ Tak kusan!ka ;udha ke,il kini sudah be ubah semakin de)asa+ /ia menjadi ,o)ok #an! alim$ baik$ dan tetap menjadi ;udha #an! ku kenal dulu+ /en!an humo *humo ke,iln#a #an! selalu membuatku te ta)a+ Kata*katan#a #an! membuatku tenan!$disaat aku butuh sesuatu pun ;udha #an! menjadi tempat ,e ita dan membe ikan solusi #an! buat aku tenan!+ Ha iku te asa sena! be sama ;udha dan Wenn#+ Gimana kisah selanjutn#a indi0 den!an siapakah ,intan#a akan be labuh0 Tun!!u saja #a$$$ 'ekilas ,e ita sebelumn#a$aku la!i baha!ia den!an hadi n#a Wenn# dan ;udha+ Namun$ kebaha!ian itu !ak selaman#a+ Keesokann#a aku dibuat s#ok den!an status F1 Wenn# #an! jadi -menikah den!an Annis.$lalu aku se!e a sms$$ Kepada 6Wenn# Nda S O<QU&8R88UU&&P Tu maksudn#a status menikah apa0 kok sama dia0 Gak be apa lama dia balas$$ -th etttt$$th ettt$$th etttt$$$$$. /a i 6 Wenn# Nda S O<QU&8R88UU&&P Lh< nda kan em! udh tau Y ma dia0++ Aku lan!sun! te sentak akan kata*kata dia$ )alaupun aku meman! tidak jelas hubun!ann#a+ Tapi dia udah pe hatian$ anta jemput atau menemani aku kemana saja+ Aku tak bisa te ima ken#ataan+ Aku ,e ita den!an Ibu semua+ /ia tahu pe asaan aku dan mela an! aku dekat+ 1elum aku sembuh sakit aku ,e ita sama ;udha dan be tan#a kalimat suka #an! pe nah kita un!kapain be sama*sama+ Tapi aku tambah sakit saat ku ba,a sms da i ;udha+ % pesan /a i 6;udha O<QU&8R<CU&%RP Assalammualaikum a i$ aku tahu pe asaanmu saat ini tapi aku ju!a mau n!omon! kalau aku sudah pun#a ,e)ek+ (aa2 aku tak bisa bohon!i pe asaan ini$ aku sa#an! kamu tapi !imana aku sudah pun#a ,,e)ek+ 'eketika aku menan!is semakin menjadi*jadi+kenapa semua te jadi padaku+Aku den!an be at hati membalas sms da in#a Kepada 6;udha O<QU&8R<CU&%RP Walaikumsalam ;ud$ i#a ;ud !ak apa*apa+ Aku ju!a tahu kalau kita han#a teman ke,il #a+ tapi kita tetap temen #a++++

Ada balasan da i ;udha$tapi aku udah !ak san!!up buat ja)ab sms+Aku ju!a den!an Wenn# tidak smsan untuk R bulan+Ha i*ha iku han#a diam+(asih me atapi kisahku$tapi aku ha us ban!kit++ 'etelah R bulan$$$$$ % pesan /a i6 /a i 6(A Wen O<QU&8R88UU&&P Indi$ dlu nah beliin komik$ boleh Y ambil+XX Kepada 6 (A )en O<QU&8R88UU&&P I#a ambil$ di mh+ %< menit kemudian$$$$$ (A Wenn# udah didepan umahku$aku buka dan aku su uh duduk+Han#a sen#um ke,ut #an! aku be ikan+ -/uduk mA$. den!an nada be beda da i R bulan lalu #an! aku amah sekali+ Ka ena )alupun sudah lama aku tetap me asa sakit itu masih membekas di hati ini dan tak akan hilan!+ -I#a$ makasih+ 'endi ian di umah0. dia mun!kin me asa tidak enak tapi !imana komik itu udah !ak ada di toko manapun dan aku pun#a itu komik+ (au tidak mau dia tetap temui aku+ /ia ju!a be beda tak sepe ti dahulu+ Aku pun tak ja)ab pe tan#aan dia$ dan kebelakan! untuk buatkan minum+ -Ini mA minumn#a$$ )aduh$ maemann# ,uma ini$$ maa2 #a$$+ Enta #a$ tak ambilke$$$ minum dulu deh++. #a$ aku mulai a!ak !ak ketus sih$ !imanapun dia udah baik R bulan temani aku$ la#akn#a pa,a tapi ken#ataan pahit aku te ima di belakan!+ -5k++ maksh$ malah epot* epot$$ dikelua ke semua makann#a$$ hhee.$ katan#a sambil te ta)a$ seakan tak pe nah te jadi apapun$$ Lalu kube ikan komik itu$ dan itu bena $ dia tan#a -Ganti be apa0. Aku sih dikit bohon! .Gak sah$ ! atis aja$ itu ju!a dikasih sama temen kok$. Walupun hati ini sakit$ aku belain ke sema an!$ ambil komik $ ba#a ju!a di #udha$ dia te ima be es dan han#a u,apan makasih+ Tapi tak apalah$ itun!*itun! dia ba)akan makanan$ temani aku kemna*mana aku ba#a den!an komik itu+ -1ene nih$ makasih #a++. /ia sambil te sen#um$ sen#um manis #an! dulu buatku seka an! dia milik o an!+ Kita men!ob ol sih$ sepe ti biasa aja han#a !ak pan!!il -nda.$ itu buatku sedih tapi ha us te ima semuan#a+ 'aat aku n!ob ol sama Wenn# handphoneku be !eta $$ /a i 6P atama O<QTTR%<QQT<&P Ao$$ a!# apa0 jo lupa maem nt maa!++ hehe

Repla#+++ Kepada 6P atama O<QTTR%<QQT<&P Ao juja$$ ea$$ mksh eA in!etin Y sllu #a$$ 6/ 'edikit ku li ik Wenn# sepe tin#a lihat aku #an! lama membalas sms itu dan te lihat se ius+ (eman! aku lama ban!et$ itu aku sen!aja+ -Cie$ udah dapat ,o)ok0 kenalin don! sama aku$ siapa ,o)ok #an! be untun! dapatin kamu00.$ kata Wen# #an! sambil te ta)a dan sambil men!!oda aku+ 'ambil te sen#um aja aku$ -Gak kok$ temen aja.+ 'ambil be piki kata*kata Wen# M,o)ok #an! be untun! dapatin kamu?$ apa #a maksud dia0 Aku be piki kata*kata dia sampai aku te kejut+ -Hellllooo$$ kesambet lho sa# ama s#aiton$$ hehhe.$$ !a#a khas lu,un#a sambil keta)a+ Itu #an! aku suka da in#a$ sen#um amah #an! !ak pe nah habis buatku$ jadi in!et kalau ada tu!as be at aku n!eluh$ pasti dia dukun! aku den!an telepon dan n!ajak te ta)a+ -Ahh++ !ak n!lamun kok$$ uh$$ dasa mA Wen$ masak sa# jadi sa#ton$$ hhuh.$ men!! utu sebel tapi tetap sen#um+ 'ejahat dia n#akitin aku$ aku tetap tak bisa ben,i sama dia+ Walaupun disaat aku kema in sakit ada ;udha$ ada Lu,k#+ Lu,k# lah #an! selalu seman!atin aku$ tiap detik sms aku buat in!etin isti ahat$ makan+ Tapi aku kema in*kema in belum sada akan kebaikan dia #an! te amat baik buat aku+ -Ndi$ aku pulan! #a$$ maksih udah n! epotin kamu$ ! atis ju!a ini komik$ hhee.$ sambil be di i dan men!ulu kan tan!ann#a+ Lalu aku ju!a men!ulu kan tan!an+ Tiba*tiba$ tan!anku di,ium dan dia be pamitan+ Aku ju!a men,ium tan!ann#a+ -I#a mA$ sama*sama deh++.$ sambil melepaskan tan!ank ini+ -/a$$ da$$$ indi$$.$ dia sambil naik moto dan melambaikan tan!ann#a+ -5k mA$ ati*ati.$ u,apku sepe ti biasa+ Ku tun!!u hin!!a ia hilan! da i pandan!an mata ku ini+ Cepat sekali ka ena dia memba)a moto selalu den!an ke,epatan tin!!i+ Tak be apa lama$handphone #an! aku ta uh dimeja be !eta + -th eeeettt$$th eeeett$$th etttttt++++. > pesan dite ima /a i 6 (A )en O<QU&8R88UU&&P Ao$$Y dah sampe umah$maksh XX Repla#6 Kepada 6 (A )en O<QU&8R88UU&&P WuA$$,epet$naek jet XX hhehhe

/a i 6;udha O<QU&8R<CU&%RP Rik$aku udah didae ahmu+Rumahmu #an! mana00 Aku tidak pe ,a#a kalau ;udha udah didae ah umahku+ Gak piki lama aku telepon dia+ Akhi n#a dia ke umahku untuk tepati janjin#a padaku+ Aku me asa senan! sekali )alaupun aku tahu dia milik o an! lain+ Aku pe isalakan masuk ke umah$ dia ,e ita ban#ak sama aku+ /ia in!at kalau dia pe nah anta pindahan+ 'enen! ban!et+ Ka ena udah so e dia pulan!$ la!ipula pe jalanan Gunun! pati*(a!elan! ,ukup jauh+ -(akasih #a ik$ udah jadikan aku tamu istime)a$ kamu jadi epot.$ nada halus #an! diu,apkan tapi buat aku keta)a+ -i#a ;ud$ kan kamu ju!a la!i sekali ke umaku setelah %% tahun tidak ke umahku$. nada halus ju!a$ bia kelihatan sopan !itu+ -Assalammualikum #a ik$kapan*kapan kamu main la!i ketempatku #a+.$ sambil mulai men#alakan moto n#a+ -Walaikumsalam ;ud$ i#a kapan*kapan+ Kamu ju!a se in! main*main ke (a!elan! #a$$ ati " ati #a ;ud$$.$ kulambaikan tan!anku dan sen#um ku teba untukn#a+ Kulihat sampai dia hilan! da i pandan!anku+ 'esaaat aku melamun be piki $kenapa aku jadi dekat la!i sama Wenn# sama ;udha+ Ah$ tak apalah #an! pentin! me eka baha!ia$aku in!in menjauh tapi hati ini tak mu!kin dibohon!i untuk tetap den!ann#a+ Aku be piki kenapa ,inta masa ke,ilku ju!a len#ap$ ,inta #an! ada dihadapanku pun ju!a han#a men#akiti hati ini+ Tapi aku tak pe lu ,inta me eka$ aku baha!ia jika mee eka baha!ia diatas kesedihan aku ini+ -Tinnnnnnnnnn$$$$$.$bun#i klakson t uk #an! le)at memban!unkanku da i lamunan ini+/an aku masuk ke umah kembali+ 1ebe apa bulan kedepan+++++ Aku tak pe nah putus sms sama ;udha seba!ai tali pe sauda aan+ 'e in! kasih kaba $ tan#a kaba kelua !a+ Aku ju!a jadi smsan Wen#$ tapi tak sedekat dahulu$ ka ena aku tahu batasan#a+ Aku ba u tahu makna M,inta tak ha us memiliki?+ Aku alami sendi i kisah ,inta ini$ ,intaku meman! tak ditakdi kan untuk memiliki me eka$ tapi hati ini telah baha!ia saat aku dulu be saman#a+ Ha us te ima semua den!an hati dan piki an tenan!+ Akhi n#a aku tak be sama ;udha atau Wenn#+++ Tapi aku pun#a p insip -Aku tak apa jika seka an! aku bukan siapa*siapa untukmu$$ Tapi aku be ha ap suatu saat nanti menjadi te akhi dihatimu. XXTHE EN/XX cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccc Kenalin aku A i Indiastuti+ Aku dilahi kan di kota 'ema an! pada Hanua i %C tahun lalu+ Aku biasan#a dipan!!il A i atau Indi oleh o an! tua dan teman*temanku+ Hika kalian semua pen!en lebih kenal aku bisa ,a i aja di 2e,abook di alamat a iindi>U<%G#ahoo+,omIA i Indiastuti We,k We,kJ$bisa ju!a t)itte di mania+, aA#Gli7e+,omIGindiL)e,kJ$atau bisa

ki im email di a iindiastutiG o,ketmail+,om #an! pasti aku ba,a$mun!kin ju!a bisa tuka * tuka sesuatu di blo! ku di a iindiastuti+blo!spot+,om+ aku sudah hobb# nulis$bebe apa ,e itaku dan puisi ju!a bebe apa dimuat di majalah 'ema an!$ (a!elan!+ TA& SECANTI& CIN4ERE--A 5leh6 Ninin! 'ua sini Huh # Ku tatap )ajahku di depan ,e min sambil mempe hatikann#a lekat*lekat+ 'un!!uh i onis aku meman! ,e)ek antik sepe ti haln#a #an! di katakan teman*teman kampusku+ Ka,amata besa plus minus tebal di tambah la!i behel se ta dandanan ku ju!a #an! amat san!at biasa$ han#a jeans dan kaos oblon! #an! a!ak kebesa an dan tak lupa tas ansel+ 'un!!uh tidak ada #an! bisa mena ik hati kaum adam+ 'oal penampilan aku meman! san!at ,uek$ aku tidak te lalu memiki kan hal itu+ Tapi soal pelaja an aku ja!on#a di tambah la!i soal adio+ ;app di sin!!un! soal adio$ aku adalah pen#ia adio$ menu ut ekan ke jaku sesama pen#ia $ aku te masuk pen#ia #an! memiliki ban#ak 2ans+ 1ukan ka ena )ajah dan penampilanku$ melainkan sua aku #an! me du$ kata me eka sua aku san!at me du dan setiap ,o)ok*,o)ok #an! den!a bisa klepek*klepek dan memba#an!kan kalau aku ini )anita ,antik bak ,inde ella+ 'emin!!u #an! lalu ada seo an! ,o)ok #an! men!ajakku dine $ ,o)ok itu adalah salah satu penel2on setia di adio ku+ /ia san!at penasa an den!an di iku+ 'ampai*sampai dia bela* belain minta nomo handpone ku di semua k u adio+ 1e kat sa an da i sahabatku ke#ko akhi n#a nomo handpone ku akhi n#a ku be ikan ju!a+ (enu ut ke#ko -apa salahn#a menjalin pe temanan den!an 2ans$ kan n!!ak ada salahn#a+ 'iapa tau o an!n#a ,akep kan kamu bisa dapat ke untun!an da i situ$ la!ian kamu ju!a kan jomblo.+ Ke#ko meman! bena $ aku sudah san!at lama menjomblo+ Tapi kadan!*kadan! aku a!u den!an di iku sendi i apakah ada laki*laki #an! mau mene imahku apa adan#a 00 teman*teman kampus bahkan k u adio saja tidak ada #an! te ta ik denn!anku+ Handphone ku tiba*tiba be de in! dan men#ada kanku da i lamunanku+ Ku pe hatikan la#a hp ku$ te n#ata - an!!a. #an! menel2on+ Ha i ini kami janjian be temu di sebuah ,a2e+ /ia men!ajakku dine + Ha i ini aku sudah tidak bisa la!i menolak ka ena ini ajakan #an! ke ti!a kalin#a setelah aku menolak ajakann#a ka ena alasan te tentu+ Aku malu be temu den!ann#a den!an kondisiku #an! sepe ti ini+ Aku takut ke,e)a dan men!e,e)akann#a+ (enu utku dia san!at baik meskipun ba u semin!!u be kenalan le)at 7ia hp+ (au tidak mau aku ha us pe !i+ Tepat jam <Q+<< aku be an!kat kesana+ Aku men!enan!kan baju bi u sesuai janji a!a dapat salin! men!enali+ Ketika sampai disana$ aku melihat seo an! ,o)ok #an! da i tadi menun!!u+ Aku #akin dia an!!a ka ena baju #an! dia kenakan sama sepe ti )a na bajuku+ 'un!!uh tidak di san!kah$ sosok #an! duduk di sana san!at sempu nah$ dia ,akep$ putih$ dan memakai ka,amata+ Kakiku te asa be at melan!kah untuk menemuin#a$ aku tidak pantas untukn#a$ dia te lalu sempu na untukku + Akhi n#a aku memutuskan untuk pulan!$ tapi te lambat dia sudah te lanju melihatku+ Lan!kahku pun semakin ku pe ,epat dan bu u* bu u men!ambil taksi+ Ku den!a dia be te iak meman!!il namaku tetapi tetap saja tidak ku hi aukan+ (aa2kan aku an!!a u,apku dalam hati+ 'emin!!u setelah insiden itu$ aku tidak la!i be komunikasi den!ann#a$ tak ada la!i de in!an sms atau tel2onn#a di hp ku bahkan dia sama sekali tidak pe nah men#apa di adio+ (un!kin dia ke,e)a atau tidak in!in la!i men!enalku+ Ada sedikit pe asaan sedih #an! ku asakan$ seakan*akan ada #an! hilan! da i di iku+ Entah itu apa+ Apakah mun!kin aku

mun#ukain#a 00 and ea+++and ea kamu jan!an !ila don!$ kamu jan!an ,inta sama o an! #an! tidak mun!kin men,intaimu+ 1atin ku be bi,a a+ 'ehabis sia an ku putuskan untuk pulan! ,epat+ Ha i ini aku san!at bad mood sekali!us ,apek+ Padahal ha i ini ke#ko men!ajak ku makan di lua tapi ku tolak+ Ke#ko men!e ti den!an apa #an! ku alami seka an!+ /ia Cuma membe ikanku moti7asi dan sa an+ (alam itu aku kedatan!an tamu$ a)aln#a aku san!at penasa an ka ena ba u kali ini aku kedatan!an tamu ,o)ok jam se!ini+ Aku han#a te te!un sekali!us penasa an di buatn#a+ Aku lan!sun! bu u*bu u menemuin#a+ 1a!aikan peti di sian! bolon!+ Te n#ata ,o)ok #an! datan! adalah an!!a$ 5(G mimpi apa aku semalam+ Ha i ini dia tampak ,ool$ ekp esin#a biasa*biasa saja melihatku tidak sedikitpun ada asa isih+ /ia men#apaku den!an sen#uman dan tatapan #an! tulus+ /ia sama sekali tidak he an melihatku+ Ku balik men#apan#a dan membalas sen#umann#a+ 'emuan#a te asa kaku$ aku san!at ! o!i di buatn#a+ -n!!a maa2in aku #a.+ U,apku memuali pembi,a aan sambil menunduk+ /ia han#a te sen#um sambil men!an!!uk+ -aku udah n!e,e)aiin kamu$ tidak seha usn#a aku pe !i malam itu+ Tapi asal kamu tau aku be tindak sepe ti itu ka ena ada alasan+ Aku n!!ak mau kamu ke,e)a melihat penampilanku #an! sepe ti ini+ 'ua aku tidak se,antik )ajah dan penampilanku+ 1ahkan aku ju!a tidak se,antik ,inde ella sepe ti #an! lain katakan.+ U,apku panjan! leba + /ia han#a menatapku sambil te sen#um+ - ea$ aku tidak sepe ti #an! kamu ba#an!kan+ Aku tidak pe nah menilai o an! da i penampilan dan 2isikn#a.+ U,apn#a den!an se ius+ Hust u aku salut den!an kamu+ Kamu adalah pe empuan hebat.+ Aku jadi semakin he an dan tidak men!e ti den!an apa #an! di bi,a akan an!!a+ Ada sedikit ketenan!an #an! ku asakan+ Pembi,a aan semakin panjan! dan tak te asa dia akhi n#a be pamitan untuk pulan!+ Tapi sebelum pulan! dia sempat be kata+ -ke,antikan seseo an! itu tidak bisa di nilai+ Ke,antikan hatilah #an! palin! utama+ Han!an selalu men!an!!ap di imu bu uk$ bia kanlah o an!*o an! be kata apa$ me eka han#a i i ka ena tidak bisa memiliki sepe ti apa #an! kau miliki #aitu p estasi$ ka ie dan ketulusan hatimu.+ Kata*katan#a itu membuatku sada + Ini menjadi pelaja an besa buatku+ (eskipun tak se,antik ,inde ella palin! tidak ke,antikan hatin#a sama sepe ti #an! aku miliki seka an!+ DDDD nama 6 ninin! sua sini juh # 2b 6 ninin!nin!>RG#ahoo+,om

*a#ih !i#akah
oleh6 /iah No7ianti

a"i Itu T$"ulan. 2

-Fio$ tun!!u:B.$ lan!kahku lan!sun! te henti kala /enis meman!!ilku+ -Ada apa 0. . Ini$ buku latihanmu ketin!!alan+.kata /enis+ -(akasi. ja)abku sambil te sen#um+ /enis membalas sen#umku$ sen#um manis #an! membe ikan a ti bah)a ia adalah sosok anak muda #an! amah dan baik hati+

;a$ dialah /enis+ 'is)a '(A 8& Haka ta #an! ,ukup ban#ak pun#a pen!!ema + Aku pun sudah lama memendam asa kepadan#a+ Aku dan dia meman! sudah kenal sejak lama ka ena da i sekolah dasa aku sudah sekelas den!ann#a+ A)aln#a$ tak ada kedekatan apapun di anta a kami$ hin!!a suatu ha i /enis men!ajakku pulan! be sama+ -(au pulan! sama aku n!!ak 0. tan#an#a sambil te sen#um+ 'en#um #an! dapat membuat siapa saja mela#an! ka nan#a+ -1ole aja.$ tanpa basa basi aku lan!sun! men!i#akan ajakan itu+ /a i sana$ aku mulai dekat den!ann#a+ /an akhi n#a$ saat itu pun tiba+ /enis memintaku untuk menjadi pa,a n#a+ Tak pe lu ban#ak )aktu untuk menja)ab semua itu ka na meman! itulah mimpiku sejak '(P+ Kini$ ha i*ha iku pun sudah ditemani oleh /enis+ 'emua te asa san!at men#enan!kan+ /an te n#ata$ itu han#a a)aln#a saja+ Ketika hubun!anku den!ann#a memasuki usia ke*R bulan$ saat itulah mimpi bu ukku datan!+ -Fio$ sini$ aku mau n!omon! sesuatu+.kata /enis+ Aku lan!sun! menelan ludah$ tahu bah)a sesuatu #an! bu uk akan te jadi padaku+ -Aku mau kita temenan aja+.lanjut /enis+ Taaa B 'eakan ada ibuan ,ambuk #an! men!enai hatiku+ Aku lan!sun! menitikkan ai mata$ tetapi se!e a kuhapus tanpa sepen!etahuan /enis+ Aku tak in!in lemah di hadapann#a+ Aku han#a diam+ -Fio$ maa2in aku:. Aku lan!sun! be la i sejauh mun!kin$ tak peduli )alau lan!it sedan! menan!is seakan tahu apa #an! kini ten!ah aku asakan+ Aku be la i di ten!ah de asn#a hujan$ tak ada tanda*tanda kalau /enis akan men!eja ku+ 1ia lah$ kataku dalam hati+ Keesokan ha in#a$ tak sen!aja aku be temu /enis di sebuah pusat pe belanjaan+ Ia be sama seo an! pe empuan ,antik$ be kulit putih$ manis$ tin!!i pula+ Ideal sekali untuk uku an seo an! )anita sempu na+ 5h Tuhan$ i onis+ 'atu kata #an! dapat me)akilkan keadaanku saat ini setelah aku be usaha untuk mempe tahankan semuan#a+ Kini$ han,u sudah semuan#a ka ena o an! #an! kusa#an!i+ Aku in!in sematkan bintan! di dahin#a$ a!a ia tahu betapa besa asa sa#an!ku padan#a+ Tuhan$ masih bisakah ha i itu te ulan! 0 Ha i dimana aku dan /enis masih be sama +

DDDDD Fa,ebook 6 /iah No7ianti T)itte 6 Gno7idiahno7i TA& SECANTI& CIN4ERE--A 5leh6 Ninin! 'ua sini Huh # Ku tatap )ajahku di depan ,e min sambil mempe hatikann#a lekat*lekat+ 'un!!uh i onis aku meman! ,e)ek antik sepe ti haln#a #an! di katakan teman*teman kampusku+ Ka,amata besa plus minus tebal di tambah la!i behel se ta dandanan ku ju!a #an! amat san!at biasa$ han#a jeans dan kaos oblon! #an! a!ak kebesa an dan tak lupa tas ansel+ 'un!!uh tidak ada #an! bisa mena ik hati kaum adam+ 'oal penampilan aku meman! san!at ,uek$ aku tidak te lalu memiki kan hal itu+ Tapi soal pelaja an aku ja!on#a di tambah la!i soal adio+ ;app di sin!!un! soal adio$ aku adalah pen#ia adio$ menu ut ekan ke jaku sesama pen#ia $ aku te masuk pen#ia #an! memiliki ban#ak 2ans+ 1ukan ka ena )ajah dan penampilanku$ melainkan sua aku #an! me du$ kata me eka sua aku san!at me du dan setiap ,o)ok*,o)ok #an! den!a bisa klepek*klepek dan memba#an!kan kalau aku ini )anita ,antik bak ,inde ella+ 'emin!!u #an! lalu ada seo an! ,o)ok #an! men!ajakku dine $ ,o)ok itu adalah salah satu penel2on setia di adio ku+ /ia san!at penasa an den!an di iku+ 'ampai*sampai dia bela* belain minta nomo handpone ku di semua k u adio+ 1e kat sa an da i sahabatku ke#ko akhi n#a nomo handpone ku akhi n#a ku be ikan ju!a+ (enu ut ke#ko -apa salahn#a menjalin pe temanan den!an 2ans$ kan n!!ak ada salahn#a+ 'iapa tau o an!n#a ,akep kan kamu bisa dapat ke untun!an da i situ$ la!ian kamu ju!a kan jomblo.+ Ke#ko meman! bena $ aku sudah san!at lama menjomblo+ Tapi kadan!*kadan! aku a!u den!an di iku sendi i apakah ada laki*laki #an! mau mene imahku apa adan#a 00 teman*teman kampus bahkan k u adio saja tidak ada #an! te ta ik denn!anku+ Handphone ku tiba*tiba be de in! dan men#ada kanku da i lamunanku+ Ku pe hatikan la#a hp ku$ te n#ata - an!!a. #an! menel2on+ Ha i ini kami janjian be temu di sebuah ,a2e+ /ia men!ajakku dine + Ha i ini aku sudah tidak bisa la!i menolak ka ena ini ajakan #an! ke ti!a kalin#a setelah aku menolak ajakann#a ka ena alasan te tentu+ Aku malu be temu den!ann#a den!an kondisiku #an! sepe ti ini+ Aku takut ke,e)a dan men!e,e)akann#a+ (enu utku dia san!at baik meskipun ba u semin!!u be kenalan le)at 7ia hp+ (au tidak mau aku ha us pe !i+ Tepat jam <Q+<< aku be an!kat kesana+ Aku men!enan!kan baju bi u sesuai janji a!a dapat salin! men!enali+ Ketika sampai disana$ aku melihat seo an! ,o)ok #an! da i tadi menun!!u+ Aku #akin dia an!!a ka ena baju #an! dia kenakan sama sepe ti )a na bajuku+ 'un!!uh tidak di san!kah$ sosok #an! duduk di sana san!at sempu nah$ dia ,akep$ putih$ dan memakai ka,amata+ Kakiku te asa be at melan!kah untuk menemuin#a$ aku tidak pantas untukn#a$ dia te lalu sempu na untukku + Akhi n#a aku memutuskan untuk pulan!$ tapi te lambat dia sudah te lanju melihatku+ Lan!kahku pun semakin ku pe ,epat dan bu u* bu u men!ambil taksi+ Ku den!a dia be te iak meman!!il namaku tetapi tetap saja tidak ku hi aukan+ (aa2kan aku an!!a u,apku dalam hati+ 'emin!!u setelah insiden itu$ aku tidak la!i be komunikasi den!ann#a$ tak ada la!i de in!an sms atau tel2onn#a di hp ku bahkan dia sama sekali tidak pe nah men#apa di adio+ (un!kin dia ke,e)a atau tidak in!in la!i men!enalku+ Ada sedikit pe asaan sedih #an! ku

asakan$ seakan*akan ada #an! hilan! da i di iku+ Entah itu apa+ Apakah mun!kin aku mun#ukain#a 00 and ea+++and ea kamu jan!an !ila don!$ kamu jan!an ,inta sama o an! #an! tidak mun!kin men,intaimu+ 1atin ku be bi,a a+ 'ehabis sia an ku putuskan untuk pulan! ,epat+ Ha i ini aku san!at bad mood sekali!us ,apek+ Padahal ha i ini ke#ko men!ajak ku makan di lua tapi ku tolak+ Ke#ko men!e ti den!an apa #an! ku alami seka an!+ /ia Cuma membe ikanku moti7asi dan sa an+ (alam itu aku kedatan!an tamu$ a)aln#a aku san!at penasa an ka ena ba u kali ini aku kedatan!an tamu ,o)ok jam se!ini+ Aku han#a te te!un sekali!us penasa an di buatn#a+ Aku lan!sun! bu u*bu u menemuin#a+ 1a!aikan peti di sian! bolon!+ Te n#ata ,o)ok #an! datan! adalah an!!a$ 5(G mimpi apa aku semalam+ Ha i ini dia tampak ,ool$ ekp esin#a biasa*biasa saja melihatku tidak sedikitpun ada asa isih+ /ia men#apaku den!an sen#uman dan tatapan #an! tulus+ /ia sama sekali tidak he an melihatku+ Ku balik men#apan#a dan membalas sen#umann#a+ 'emuan#a te asa kaku$ aku san!at ! o!i di buatn#a+ -n!!a maa2in aku #a.+ U,apku memuali pembi,a aan sambil menunduk+ /ia han#a te sen#um sambil men!an!!uk+ -aku udah n!e,e)aiin kamu$ tidak seha usn#a aku pe !i malam itu+ Tapi asal kamu tau aku be tindak sepe ti itu ka ena ada alasan+ Aku n!!ak mau kamu ke,e)a melihat penampilanku #an! sepe ti ini+ 'ua aku tidak se,antik )ajah dan penampilanku+ 1ahkan aku ju!a tidak se,antik ,inde ella sepe ti #an! lain katakan.+ U,apku panjan! leba + /ia han#a menatapku sambil te sen#um+ - ea$ aku tidak sepe ti #an! kamu ba#an!kan+ Aku tidak pe nah menilai o an! da i penampilan dan 2isikn#a.+ U,apn#a den!an se ius+ Hust u aku salut den!an kamu+ Kamu adalah pe empuan hebat.+ Aku jadi semakin he an dan tidak men!e ti den!an apa #an! di bi,a akan an!!a+ Ada sedikit ketenan!an #an! ku asakan+ Pembi,a aan semakin panjan! dan tak te asa dia akhi n#a be pamitan untuk pulan!+ Tapi sebelum pulan! dia sempat be kata+ -ke,antikan seseo an! itu tidak bisa di nilai+ Ke,antikan hatilah #an! palin! utama+ Han!an selalu men!an!!ap di imu bu uk$ bia kanlah o an!*o an! be kata apa$ me eka han#a i i ka ena tidak bisa memiliki sepe ti apa #an! kau miliki #aitu p estasi$ ka ie dan ketulusan hatimu.+ Kata*katan#a itu membuatku sada + Ini menjadi pelaja an besa buatku+ (eskipun tak se,antik ,inde ella palin! tidak ke,antikan hatin#a sama sepe ti #an! aku miliki seka an!+ DDDD nama 6 ninin! sua sini juh # 2b 6 ninin!nin!>RG#ahoo+,om

C$"p$n Cinta: T ERE=S S+*ET IN/ IN 6+UR E6ES


THERE?' '5(ETHING IN ;5UR E;E'
5leh6 1ella /ann# Husti,e ;an! bena saja0 Aku tidak mun!kin jatuh ,inta pada o an! sepe ti diaB Kalau saja aku dapat menentukan jalan hidupku$ aku lebih baik be sama den!ann#a+ Walau ha apanku ini

mustahil$ tapi aku in!in untuk tidak men,intai o an! itu+ /ia bukanlah p ia #an! baik+ Aku men#esal ka ena aku te lalu bodoh dan te buai sikap lembutn#a+ Pada a)aln#a aku ki a dia han#a be sikap sepe ti itu kepada di iku$ tetapi aku salah+ /ia mempe lakukan semua pe empuan sama sepe ti aku+ Aku sun!!uh tidak te ima+ Aku in!in pe !i sejauh mun!kin supa#a aku tidak dapat melihat )ajahn#a #an! memuakkan itu+ Tetapi ken#ataan be kehendak lain$ kini aku just u satu kelas den!an p ia itu+ -Keiko$ a#o aku anta kan kau pulan!+. U,apn#a #an! be di i dihadapanku+ 'e!e a ku masukan semua buku #an! ada diatas meja dan be !e!as untuk pulan!+ -maa2$ aku ada u usan+ Kau pulan! sendi i saja+. Kataku ketus+ Lalu aku menin!!alkan 'outa dikelas sendi i+ Namun ia men!eja ku dan mena ik pe !elan!an tan!anku+ -Keiko$ ada apa den!anmu0B Kenapa kau be!itu be ubah te hadapku0B Katakan padaku apa #an! men!!anjal dihatimuB. pe kataan 'outa bena *bena membuatku in!in meledak+ 1e ani sekali dia be tan#a sepe ti itu padaku setelah ia be pa,a an den!an sahabatku lalu ia menin!!alkann#a han#a dalam )aktu % bulan+ Ka ena dia$ sahabatku (i uka sampai pindah sekolah dan seka an! aku tidak pun#a siapa*siapa+ Aku menatap lu us matan#a penuh den!an kekesalan+ -jan!an pe nah kau tunjukan )ajahmu dihadapanku 'ou+. DDD Aku tau aku telah be sikap kete laluan kepadan#a+ Tapi inilah #an! bisa kulakuan untuk men!ubu pe asaanku te hadapn#a+ Aku tidak in!in be akhi sepe ti (i uka+ Aku masih in!at betul saat itu+ (alam ha i saat aku sedan! belaja untuk ulan!an Fisika tiba*tiba bel umahku be bun#i+ Te n#ata (i uka #an! datan! ke umahku+ Aku men!ajakn#a masuk tetapi ia tidak mau+ Ia tidak menden!a kan u,apanku+ 1adann#a basah ku#up dan )ajahn#a pu,at$ bibi n#a pun membi u ka na kedin!inan+ Ia mene jan! hujan lebat sampai sepe ti ini+ 'ekali la!i aku men!ajakn#a untuk masuk kedalam$ tetapi ia menolakn#a mentah*mentah+ (i uka just u menepis tan!anku #an! be usaha membantun#a untuk be di i+ -kenapa+++kenapa Keiko$ kenapa ini te jadi kepadaku00BBB. se un#a penuh den!an tatapan #an! be linan! ai mata+ Aku tidak men!e ti maksud sahabatku itu+ Tiba*tiba ia datan! dan men#alahkanku$ seolah aku telah melukai pe asaann#a+ -apa maksudmu (i uka0 Aku tidak men!e ti+ (asuklah dulu$ bia kau jelaskan semuan#a+ Kalau tidak$ kau akan jatuh sakit+. Aku men!ajakn#a untuk masuk tapi ia tetap tidak mau+ Ia sun!!uh membuatku penasa an akan apa #an! te jadi+ -maa2 Keiko$ aku asa+++aku tidak bisa la!i menjadi sahabatmu+. 'etelah men!u,apkan itu lalu ia pe !i+ Ia be la i menjauh+ 'ampai aku tak dapat la!i melihatn#a+ 'ampai detik ini aku belum men!etahui maksud pe kataan (i uka+ Keesokan ha in#a ia sudah pindah sekolah dan aku melihat 'outa be sama den!an pe empuan lain+ Walaupun aku men#ukain#a$ tapi aku tidak te ima kalau ia men#akiti hati (i uka+ Aku #an! tadin#a be teman ak ab den!an 'outa pe lahan mulai menjauhin#a dan be untun!lah ka ena kami tidak sekelas+ Akan tetapi kebe untun!anku tidak be tahan lama+ Ketika kenaikan kelas diumumkan$ aku te kejut ka ena kami be ada dikelas #an! sama+ Kelas R*%+ Aku memilih tempat duduk sejauh mun!kin da in#a untuk men!hinda i kontak den!ann#a+ > bulan be lalu sudah semenjak aku menempati ban!ku di kelas R ini+ Aku bisa me asakan 'outa #an! dulu telah be ubah+ Ia tidak la!i suka be main*main den!an pe empuan+ Ia te lihat lebih ajin+ Tapi aku tetap belum bisa melupakan kejadian (i uka dan hatiku pun belum be ubah$ aku masih men#ukain#a+ DDD (alam ini hujan tu un den!an lebat dan dise tai an!in ken,an!+ Aku memandan! kelua jendela kama ku dan men!ikuti a ah titik*titik ai #an! be jatuhan ke bumi+ (alam ini sepe ti )aktu (i uka datan! ke umahku$ aku me asa hampa+ Entah sampai kapan aku

menjadi pe,undan! han#a ka ena sahabatku+ Aku tidak bisa men!akui pe asaanku sendi i kepada o an! #an! aku sukai ka ena sahabatku adalah mantan pa,a n#a+ 1el umahku be bun#i te us mene us tak henti*hentin#a+ Aku men!hampi i dan membuka pintu umahku dan be ha ap itu bukan (i uka+ -Ka$ KaAuo0 Apa #an! kau lakukan malam*malam sepe ti ini0. te n#ata #an! be tamu adalah tetan!!aku KaAuo+ Ia seo an! mahasis)a pe !u uan tin!!i ne! i+ Ia be beda han#a % tahun den!anku+ Kon#ol sekali aku sempat be 2iki semo!a #an! datan! bukanlah (i uka+ Rasan#a in!in aku mene ta)akan di iku+ -mm++Ke*ke++keiko+++. u,apn#a te bata*bata+ -ada apa KaAuo0 Katakan saja+ Aku kan temanmu+. Kataku sambil men#un!!in!kan sen#um den!an mataku #an! disipitkan+ -a*aku+++aku han#a in!in minta !ula+ Aku in!in membuat teh tapi ibuku sepe tin#a kehabisan !ula+ Hehe+. Ga#a KaAuo kaku sekali+ Tapi aku tidak men!hi aukann#a+ Aku lan!sun! men!ajakn#a masuk dan men!ambilkan toples ka,a be isi !ula sepe ti #an! ia pinta+ -t*te imakasih Keiko$ nanti aku se!e a kembalikan+. -#a$ tidak apa*apa. uja ku te kekeh+ KaAuo meman! o an! #an! unik+ 1ahasa tubuhn#a membuatku te ta)a+ Ia bukan tipe #an! suka melu,u$ tetapi pe ilakun#a sun!!uh membuatku te hibu + Aku selalu te ta)a !eli jika melihatn#a+ Ia p ia #an! san!at baik dan be hati mulia+ Aku men!enaln#a sejak pindah ke umah ini U tahun lalu+ 'eba!ai tetan!!a #an! kedatan!an pen!huni umah ba u$ ia membantuku men!an!kat ba an!*ba an!+ 'ejak saat itu kami mulai ak ab dan be teman+ Aku se in! sekali be kunjun! ke umahn#a untuk be main be sama+ 5 an!tua kami bahkan sempat be 2iki untuk menjodohkan kami$ tetapi aku dan KaAuo menolakn#a sehin!!a batal lah en,ana pe jodohan te sebut dan aku san!at le!a+ Keesokan ha in#a aku melan!kahkan kakiku den!an seman!at untuk pe !i ke sekolah+ Tanpa sen!aja aku be temu KaAuo di ten!ah jalan+ Aku mendekatin#a dan men!a!etkann#a+ Aku menepuk bahun#a a!ak ken,an! dan be kata n#a in!+ -HAAAIIII KaAuooooB 'elamat pa!iB Hehe+. Eksp esin#a lu,u sekali+ Aku hampi mati te ta)a saat melihat )ajahn#a #an! te kejut bukan main+ KaAuo men!elus*elus dadan#a lalu mena ik na2as untuk be bi,a a+ -Keiko$ aku bena *bena ka!et+ Kau itu kete laluanB Hantun!ku asan#a mau ,opot$ kau tau0. Aku masih te ta)a !eli sambil be usaha menahan ta)aku untuk be henti+ -maa2 maa2 hehe habisn#a kau lu,u sih$ aku jadi !a tahan in!in men!!odamu te us+. KaAuo memalin!kan )ajahn#a$ ia mempe ,epat lan!kahn#a dan melambaikan tan!ann#a tanpa menen!ok kea ahku+ -maa2 Keiko$ aku duluan #a+. DDD La!i*la!i 'outa men!hampi i ku+ Tapi aku tidak men!hi aukann#a+ Aku tidak men!!ub is setiap pe kataan #an! kelua da i bibi n#a+ -Keiko$ aku in!in bi,a a den!anmu sebenta + Aku mohon++. u,apn#a den!an muka memelas+ 1aiklah$ mun!kin sekali ini aku akan menden!a kann#a+ 'etelah itu aku tidak mau la!i be u usan den!ann#a+ 'outa men!ajakku ke sebuah taman+ Taman #an! indah dan san!at te kenal ketika musim semi men#ambut+ Taman (a u#ama te letak di dae ah K#oto+ Taman ini dipenuhi oleh bun!a ,e i #an! be meka an dan be )a na pink+ 'un!!uh men#ejukan mata dan hatiku+ 1aun#a be!itu ha um$ sepe ti men!hipnotisku+

'outa pun membuka pembi,a aan+ -Keiko$ apa kau tau #an! sedan! ku piki kan seka an!0. tan#an#a den!an nada se ius+ Laki*laki aneh piki ku+ (ana mun!kin aku tauB -tidak+ Kalau pun kau in!in men!atakann#a aku tidak in!in tau+. 1alasku ,uek+ 'outa te ta)a masam+ -kau meman! beda da i #an! lain+ /i imu #an! sepe ti ini lah #an! membuatku te ta ik+. Kini ia menatapku$ ia memandan!i bola mataku #an! be )a na ,oklat+ Aku se!e a memalin!kan )ajahku da i tatapan lembutn#a #an! membuatku luluh+ -sudahlah$ aku pulan! dulu+. Aku be anjak da i tempat itu tapi 'outa men!hentikanku+ Ia mena ik tan!anku den!an te!as sehin!!a aku kembali dalam posisi duduk+ P ia itu men!un,i tan!anku+ Ia men!!en!!amn#a san!at e at dan membuatku tak dapat be !e ak+ -aku tidak be bohon!B Aku men#ukaimu Keiko+++dan aku tau kau ju!a mempun#ai pe asaan #an! sama den!anku+. 'outa men!atakann#a den!an lan,a + Apa selama ini dia tau kalau aku men#ukain#a0 Aku tidak tau ha us senan! atau sedih+ (enden!a pen!akuan ,intan#a$ tak bisa kupun!ki i hatiku melon,at ke!i an!an+ Aku han#a diam tak membalas u,apann#a+ -aku telah be ubah sejak pe tama kali men!enalmu Keiko+ Kau tidak pe lu takut aku akan mempe lakukanmu sepe ti #an! kulakukan kepada temanmu (i uka+. Hati #an! penuh luapan kebaha!iaan be ubah menjadi kema ahan+ Kata*katan#a men#akiti hati sahabatku seolah (i uka tak ada a tin#a sama sekali ba!i dia+ -jan!an sebut nama (i uka seakan*akan ia tak be a ti apa*apa untuk di imu+ 1ia ba!aimanapun dia pe nah menjadi ba!ian dalam hidupmu+ Kenapa dulu kau men!hianatin#a0. ama ahku te hadap 'outa semakin memun,ak sehin!!a aku tidak dapat be te iak dan melampiaskann#a+ Han#a sua aku #an! te den!a endah dan din!in+ -semua aku lakukan han#a untukmu+. Katan#a+ Tubuhku !emeta + Aku san!at bin!un!+ Apa aku be ani mene iman#a0 -tolon! tin!!alkan aku sendi i 'ou+ Aku butuh )aktu untuk be 2iki +. DDD R tahun kemudian++++ 'etelah pen!akuan 'outa$ aku me asa aku tidak akan san!!up hidup di Hepan! jika selalu be temu den!an#a+ Akhi n#a aku memutuskan untuk pindah ke In!! is dan tin!!al disana be sama 1ibiku$ Rose+ Tadin#a kedua o an!tuaku tidak men!iAinkann#a$ tapi aku te us me en!ek dan te paksa me eka pun men!iAinkan aku untuk pe !i+ R tahun aku lalui tanpa hadi n#a 'outa+ Aku ,ukup baha!ia tin!!al disini+ 'eka an! aku sudah menjadi seo an! mahasis)i Fakultas Kedokte an di sebuah uni7e sitas te kenal #aitu 5K2o d Uni7e sit#+ -Keiko$ ada seseo an! #an! men,a imu+. 'ahut 1ibi Rose da i lantai ba)ah+ -alright, &ait a second(. 1alasku den!an n#a in!+ Aku sun!!uh te kejut saat mendapati o an! #an! men,a iku+ KaAuo 5! /agaimana bisa ia tau tempat tinggal /ibi -ose5 +an untuk apa dia kesini5 1an#ak sekali pe tan#aan #an! mun,ul di otakku+ 1ena *bena sebuah surprise #an! tak te du!a+ Aku mempe hatikan KaAuo da i kepala hin!!a ujun! kaki+ Ia te lihat be beda den!an ia #an! dulu+ KaAuo be tambah tampanB Namun$ so ot matan#a+++sepe ti be beda+ Aku be !idik menatap so ot mata itu+ -hai$ Keiko+ Lama sekali kita tidak be jumpa+. Nada sua an#a kini te den!a ian! dan tidak kaku sepe ti dulu+ KaAuo bena *bena be ubah semakin de)asa+ Aku mempe silahkann#a masuk dan kami duduk di uan! tamu+ -aku senan! sekali be temu den!anmu+ Apa #an! memba)amu kema i0 Aku penasa an+. Uja ku #an! diakhi i den!an seulas sen#um manis+ -apa kau tidak men!enalin#a Keiko0. nada bi,a a KaAuo mendadak se ius+

Aku men!e n#itkan dahi+ -apa maksudmu0 (en!enalin#a0. -mata ini+++apa kau sudah melupakann#a0. katan#a #! men#u uhku untuk menebak+ Aku tidak men!e ti den!an u,apan KaAuo+ Apa #an! te jadi0 Ia tidak han#a be ubah menjadi semakin tampan dan de)asa$ tapi ju!a miste ius+ -katakan padaku #an! sebena n#a KaAuoB. pintaku den!an sedikit memaksa+ Aku san!at penasa an+ Pasti sesuatu telah te jadi+ 'esuatu #an! besa +++#a sesuatu #an! tidak in!in kuden!a + DDD Aku tidak pe ,a#a den!an ,e itan#aB Tidak mun!kin itu te jadiB 'outa mendono kan ko nean#a untuk KaAuo #an! te timpa ke,elakaan dan kehilan!an pen!lihatann#a+ Apa maksud 'outa sepe ti itu0 kenapa ia ha us pe !i den!an ,a a sepe ti ini0 Kenapa ia tidak pe nah men!atakan padaku bah)a ia ju!a memiliki pen#akit kanke #an! k onis0B Kau sungguh egois Sou! Kau ingin bertemu denganku dengan cara hidup pada mata KaBuo( Aku tidak bisa menahan tan!isku+ 'aat aku be Aia ah ke pemakaman 'outa$ aku melihat seseo an! ada disana lebih dahulu+ -o an! itu+++. !umamku #an! menahan isak tan!is+ -sudah lama sekali #a$ Keiko+++. sapan#a lembut+ Tampakn#a ia ju!a sedan! menan!isi nisan 'outa+ Aku te kejut bisa be temu la!i den!ann#a$ te lebih ditempat sepe ti ini+ -kita men,intai o an! #an! sama dan menan!isin#a ju!a be sama*sama+ I onis sekali bukan hidup ini0. -tidak+ /a i a)al 'outa han#a men#ukaiku$ bukan di imu (i uka+ /an kepe !iann#a tidak ada hubun!ann#a den!an hidupku atau hidupmu+ Kita menjalani hidup #an! be beda+ /a i dulu aku in!in men!atakan ini padamu$ tapi ba u seka an! aku bisa men!u,apkann#a+ Aku san!at le!a ka na aku tidak la!i menjadi pe,undan!+. -aku senan! kau be tambah de)asa+ 'udahlah$ tak ada !unan#a kita be ten!ka + La!ipula$ besok aku akan melan!sun!kan pe tunan!anku den!an p ia #an! ku,intai+ Aku ha ap kau dan KaAuo bisa men!hadi in#a+. -aku pasti datan!+. 'eka an! aku sada bah)a sebena n#a #an! ku in!inkan adalah KaAuo+ Cintaku meman! untuk 'outa$ tapi sejak dulu #an! ada untukku selalu adalah KaAuo+ /a i a)al$ han#a KaAuo lah #an! be ada disisiku+ Tapi aku tidak mun!kin bisa melupakan o an! #an! ku ,intai+ 'ebuah pelaja an #an! san!at be a ti ba!iku+ Lagipula, Souta(((kau bisa selalu melihatku melalui KaBuo, bukan5 U,apku dalam hati+ Aku te sen#um ,e ah menatap lan!it dan be ha ap kau menden!a #an! kukatakan 'ou+ DDD -'outa HakaAamiBB Cepat habiskan makananmuB Atau ibu akan ma ah besa +. -i#a$ i#a+++Ibu ,e e)et sekali sih+. -KaAuo$ sebaikn#a kau aja kan 'outa untuk be sikap disiplinB. -jan!an ma ah*ma ah te us nanti kau ke iput Keiko+ 1ukankah 'outa men!ambil si2at sepe ti itu da i Ibun#a0 Hehe++. -KaAuo kau mati hah0B. Kehidupanku be ubah d astis+ Kelua !aku den!an KaAuo adalah na2as kehidupan ba!iku+ Aku san!at baha!ia menjalanin#a+ Kami memiliki seo an! anak #an! ku namai sama sepe ti dia$ -'outa.$ seba!ai sebuah kenan!an dan a!a aku dapat selalu men!in!atmu++++ aku #akin kau pasti te ta)a !eli diatas sana melihat kelakuan 'outa ke,il*ku++ Aku san!at be t imakasih padamu 'ou+++ Tanpa pen!o bananmu$ tidak mun!kin aku bisa me asakan kebaha!ian #an! lua biasa sepe ti ini+++

The s)eetest thou!ht++ I had it all$ Cause I did let #ou !o++ All ou moments$ Keep me )a m++ When #ou_ e !one++++ IWithin Temptation " 1itte s)eetJ

EN/
Nama 6 1ella /ann# Husti,e T)itte 6 Gbellajusti,ee Fb 6 1ella Husti,e

WAITING F5R ;5U


5leh6 dellia iesta7aldi

Udah ke > ha i u,il en!!a sms aku$ udah > ha i ju!a aku men!kha)ati kan kebe adaann#a$ #a tuhan dia kemana$ dia dimana seka an!$ dimalam ha i itu aku te us menun!!u sms da in#a$ sudah be puluh*puluh kali aku men!i im teKt messa!es tapi !a ada satupun pesan masuk di hape aku da i dia+ 'ial besok libu UN anak kelas R '(A$ sedan!kan aku duduk di kelas > dan u,il kelas %+ Gimana don! kalau besok libu $ bakal 8 ha i !a ketemu + 'etiap malem u,il kenapa0 Ada #an! aneh da i dia #a tuhan u,il u,il selalu sa# !ood ni!ht ha7e a ni,e d eam sa#an!$ tapi udah > ha i ini !a ada kata*kata ka#a !itu la!i$ aku takut kata*kata itu !a akan aku den!a la!i+ Ha us sampai kapan tiap malem aku nan!is nun!!uin dia+ tokkkk:+tokkkk:++tokkk 'ua a ketukan pintu #an! te den!a da i a ah pintu kama ku+ -masuk aja !a di kun,i. kataku sambil be te iak+ -dell$ la!i apa lo0 Nan!is sendi i di kame +. 'ambil men!hampi iku di anjan! tempat tidu ku+ -!apapa kok na#$ aku Cuma nun!!u sms da i u,il+. Kataku

-eman! lo jadian dell sama u,il0. Tan#a na#la+ -en!!a sih$ tapi aku n!e asa beda aja sama dia+. 1alasku -#audahlah dell toh dia bukan siapa*siapa elo kan0?? -kata*kata kamu tuh !a bikin aku tenan! na#$ mendin! kamu tidu aja deh na#$ bia in aja aku bakal nun!!u dia sms aku+. Cetusku -i#a dehh so # dell$ Gni!ht beib+. aku te us memandan! kea ah lua jendela$ sambil meme!an! hapeku+ Entah samapai kapan aku ha us menun!!un#a membalas pesanku+ Dte tidu DDD libu an selesai$ tin!!al be an!kat sekolah$ aku ha us ,a i u,il sampai ketemu$ dia !a boleh mainin aku !itu aja *+* sesampain#a aku di sekolah$ lan!kahku te henti di pa ki an moto sekolahku+ moto u,il mana0 1iasan#a jam se!ini dia udah datan!+ Aku ha us ke kelasn#a$ lan!kahku te asa be at untuk men!hampi in#a ke kelas+ Pe asaan aku tiba*tiba !aenak+ aku be di i di depan kelasn#a$ tiba*tiba aku te henti di depan pintu+ Kenapa aku0 'eha usn#a aku masuk ke kelasn#a dan be temu den!ann#a+ (endin! aku ke kelas aku aja deh u,il ju!a belum datan!+ Aku te us jalan menuju kelasku+ pelaja an pa!i ha i ini akuntansi$ seman!at don! seman!at ini kan pelaja an kesukaanku+ 'udah % jam pelaja an di mulai tiba*tiba ada anak osis masuk ke kelasku dan membe pen!umuman+ /alam hati ku pasti minta sumban!an huh$ aku te us melanjutkan tu!as akuntansiku+ -assalamualaikum ) +)b+ maa2 teman*temen men!!an!!u sebenta $ innalilahi )ainnailahi ojiun$ telah be pulan! ke ahmatullah adik kelas kita (uhammad Radit#a U,ill da i kelas =>+ A#o kita be sama*sama memba,a su ah al*2atihah untuk mendoakann#a+. Aku lan!sun! te henti men!e jakan tu!as akuntansi itu$ aku lansun! be di i da i tempat dudukku$ aku lan!sun! meneteskan ai mata dan la i menin!!alkan kelas dan pe !i ke WC sekolah+ -,il$ kamu jahat$ kamu jahat ,il$ kamu nin!!alin aku sendi i$ kamu belum den!e kalau aku mau jadi pa,a kamu$ ,il kamu jahat+. Te iakku di WC sekolah$ pe lahan*lahan aku duduk men#ende tembok$ be jam*jam aku !a kelua da i WC$ aku belum bisa ne ima ken#ataan ini #a tuhan$ sakit sekali asan#a+'etelah aku kelua da i WC aku lan!sun! men!ambil tasku$ aku lan!sun! kabu da i sekolah dan ikut teman sekelas u,il untuk mela#at+ 'esampain#a di umah u,il$ aku be jalan pelan untuk menemui jenaAah u,il$ tidak be ehenti ai mataku men!ali + Aku duduk di sebelah jenaAahn#a+ -u,il$ kenapa kamu pe !i se,epat ini$ kenapa kamu nin!!alin aku ,il$ kamu in!et !a )aktu

kita nonton$ kamu pe!an! tan!an aku$ kamu ,ium kenin! aku ,il$ aku kan!en kamu ,il$ ,il kalau kamu sa#an! sama aku KA(U 1ANGUN 'EKARANG HUGA CIL$ 1ANGUN BB. -saba sa#an! ibu ju!a belum bisa ne ima kepe !ian u,il+. 'ua a itu te den!a da i belakan!ku$ #a dia ibun#a u,il+ -ibu$ u,il kenapa bisa ka#a !ini+. Tan#aku -dia jatuh da i moto $ seha i sebelum UN$ selama R ha i u,il koma di umah sakit+. -kenapa temen*temenn#a !a pada tau bu$ dia selama ini baik*baik aja kok$ dan pas kejadian dia !a pe nah hubun!in adell bu$ adell kha)ati ban!et bu sama dia tapi ini udah jadi ken#ataan #an! san!at men#akitkan+. -ka adell. sua a ,e)ek #an! meman!!ilku da i belakan!$ aku menen!ok ke belakan! dan men!hapus ai mataku+ -de nessa$ ada apa de0. tan#aku -ka$ aku tau k onolo!i kejadian u,il ka+. -u,il kenapa de0. -u,il$ n!liat kaka pe !i sama ,o)o$ dia lan!sun! pe !i ka ke umah papan#a di bandun!$ kan dia anak b oken home !itu ka$ o an! tuan#a pisah$ u,il ba)a moto n#a den!an ke,epatan Q<kmNjam$ pas di pe empatan u,il n! em mendadak ka akhi n#a dia jatoh dan kepalan#a tebentu stan! di moto n#a+. Penjelasan nessa+ Aku te diam$ tapi ai mataku te us men!ali $ u,il salah paham lalu emosin#a tidak te kont ol$ jadi selama ini aku nun!!uin a,il !a ada hasiln#a$ dia te lanju nin!!alin aku+ Aku lan!sun! ke tempat jenaAahn#a$ ka ena sebenta la!i jenaAahn#a akan se!e a di kubu kan+ DDD P osesi pemakaman telah selesai$ aku lan!sun! pulan! ke umah dan memba in!kan tubuhku di atas anjan!ku$ aku men!ambil hapeku$ Cuma o an! bodoh #an! aku tun!!uin sms o an! udah !a ada+ Tapi asa sa#an!ku ke dia masih tetep ada+ U,il semo!a kamu tenan! #a disana #a aku sa#an! ban!et sama kamu+ 'emo!a aku bisa nemuin o an! sepe ti kamu$ Gni!ht u,il THE EN/ F16 adell Yodell Gondelladel

CINTA ;ANG TER/U'TAI


5leh6 Huliani H+' Aja an tahun ba u pun dimulai$ di suatu sekolah #an! be nama '(P DpippD be kumpul anak* anak kelas T ba u #an! in!in be sekolah di '(P itu+ /i sekolah itu te dapat ketua osis #an! be nama Hesi,a Anastasia atau #an! se in! di pan!!il Chika+ Ia anak #an! ,antik$ amah$ humo is$ baik dan disenan!i teman*temann#a+ Namun han#a satu keku an!ann#a$ dia ku an!

bisa memilih lelaki #an! bena untuk mendapatkan ,intan#a + (enjelan! tahun aja an ba u$ ia pun sibuk mempe siapkan a,a a (5' untuk anak*anak kelas T den!an di bantu oleh ekan* ekann#a #an! men!ikuti osis+ A,a a (5' be lan!sun! den!an lan,a dan tanpa ada halan!an satupun+

Ha i*ha in#a pun di lalui den!an biasa+ Pada saat isti ahat disebuah taman$ 7i7ian be ,e ita pada ,hika -Eh ,hik$ elo udah tau belum kalau ada anak kelas T #an! suka sama !ue+ Haha lu,u #a ada anak ke,il #an! suka sama !ue+. -Hah0 ;an! bene lo0 Haha ba!us deh akhi n#a elo ada ju!a #an! suka+. Chika te ta)a senan!+ -'enen! lo heh n!eta)ain !ue0. -Hehe be,anda 7i$ abisn#a lu,u ban!et. /en!an muka mesemn#a 7i7i pun lanjut be ,e ita I)alaupun dalam hati sebena n#a dia udah pen!en nelen si ,hika J $ -I#a*i#a deh+ 5h #a ,hik$ elo udah tau belum kalau ada kakak kelas kema in #an! nan#ain elo0. Chika te menun! lalu be kata$ -Hah siapa0 Kok !ue !ak tau0. - (akann#a elo !aul don!$ kalau pulan! sekolah jan!an lan!sun! pulan! ke umah tun!!uin anak*anak '(A dulu lah bia beken+ 6p. -(ales ah !ue$ la!ian !ak pentin! tau nun!!uin anak '(A$ mendin!an lan!sun! balik+ Eh i#a eman! siapa #an! nan#ain !ue0. -Elo tau 'te7en anak kelas %% ipa kan0 /ia kema in #an! nan#ain elo.

-emm !ue !ak tau hehe+ Nan#ain apa eman!n#a0. -Nan#ain tentan! elo pokokn#a+ T us dia kema in pesen ke !ue$ elo di su uh tun!!u dia di taman belakan! pas isti ahat nanti+ Elo pokokn#a ha us daten!$ kalau !ak !ue bisa di su uh nelen bola basket+. /alam hati ,hika sebena n#a penasa an siapa sih 'te7en 'te7en itu+ Akhi n#a ia memutuskan untuk menun!!un#a di taman belakan! pas )aktu jam isti ahat+ -Ten!++ ten!++ ten!++. Ham isti ahat pun tiba+ Chika tidak ikut be sama teman*temann#a melainkan lebih memilih ke taman belakan!+ -Chik$ elo mau ke kantin !ak0. Tan#a iko+ -emm !ak deh ik$ !ue !ak lape . ja)ab ,hika -ok deh$ !ue ke kantin #a dadah ,hik,hi,ken haha. kata iko sambil men,ubit hidun! ,hika -eh sialan loBBB A)as kalau ketemu lo. -)eeee haha 6p. /en!an hati kesal dia be anjak ke taman belakan!+ /i sana te dapat satu ban!ku #an! biasa di duduki oleh anak*anak #an! sedan! malas ke kantin+ Namun tidak biasan#a taman belakan! sekolah #an! se in! amai itu seka an! sepi sekali$ disana han#a te dapat seo an! ,o)ok #an! sedan! duduk sambil memandan! ke a ah pepohonan+ /alam hati Chika penasa an den!an ,o)ok itu$ apakah dia #an! be nama 'te7en0 /en!an a!u* a!u diapun men!hampi i ,o)ok itu+ Lalu men#apan#a ++ -Hai++ Co)ok itu pun ka!et ka ena tiba*tiba di sapa oleh sua a pe empuan Idia ki a kuntilanakJ -eh hai B Chika #a0. -Kok kamu tau namaku0. -tau don!$ siapa sih #an! !ak kenal sama ,e)e #an! palin beken di sekolahan ini+. Kata ,o)ok itu sambil te sen#um+ Te lihat lesun! pipi me!hiasi )ajah ,o)o tampan itu+ /en!an pipi be semu me ah$ ,hika pun menja)ab+ -ah kamu bisa aja$ aku !ak te kenal kok di sekolah ini+ H oh #a kamu itu ste7en0. -Kamu belum tau aku0 Pa ah ban!et kamu belum tau aku$ aku itu ,o)o palin! !anten! di sekolah ini masa kamu !ak tau aku 0. kata ste7en sambil men#ombon!kan di i+ Chika te ta)a$ -)ooo$ pede !ilaa kamu haha mana buktin#a kamu ,o)o palin! !anten! di sekolah0 Kok aku tak tau0 6P.

-haha dasa ndeso #a kamu$ masa tak tau aku ini 0 6p. Pe kenalan pun be lanjut hin!!a me eka menjadi dekat+ Pada suatu malam dalam pe kenalan #an! sin!kat$ 'te7en men#atakan ,intan#a pada Chika+ Chika #an! a)aln#a sudah men#ukai ste7en akhi n#a mene ima ,inta ,o)ok be pa as ,u,ok itu+ Ha i*ha i dilalui oleh ,hika dan ste7en san!at baha!ia+ Namun dibalik kebaha!iaan itu te simpan suatu kebohon!an #an! san!at besa + Te n#ata ste7en #! di pan!!il epen itu masih men,intai mantann#a #an! be nama '#l7ia+ '#l7ia #an! men!etahui bah)a ,hika sudah be pa,a an den!an epen pun tak te!a melihat ,hika di pe mainkan sepe ti itu+ /an suatu ha i s#l7ia pun be ,e ita pada ,hika+ - (aa2 #a dek$ bukann#a kaka mau n!e usak hubun!an adek den!an Epen$ tapi kamu meman! ha us tau #an! sebena n#a+. - (eman! ada apa kak den!an Epen0 'epe tin#a ia biasa*biasa saja+. - Coba kamu lihat sms ini '(' pe tama 6 -s#l$ aku masih sa#an! kamu s#l+ Aku mohon kamu balik la!i ke akuL. '(' kedua 6 -Aku ,uma sa#an! sama kamu$ setiap aku n!eliat ,hika aku pasti lan!sun! in!et kamu+ Aku !a sa#an! sama ,hika s#l+ L. /en!an mata #an! be ka,a*ka,a ,hika melanjutkan memba,a pesan #an! be asal da i epen untuk ,hika itu+ 'an!at kejam epen memainkan hatin#a+ -Udah kak aku !ak kuat la!i n!eliatn#a+. -maap #a adek$ bukann#a kakak mau n!e usak hubun!an kamu dek+ (aa2in kakak #a adek sekali la!i+. -ini bukan salah kakak kok+ Udah kakak !ausah minta maa2 sama adek+ (akasih #a kak udah tentan! ini sama adek+ . Chika tetap te sen#um )alaupun sebena n#a dalam hati ia menan!is+ Lalu ia selalu be sikap ,uek kepada Epen jika be temu ataupun di smsN telp+ 'ampai pada suatu ha i Epen men,e!at ,hika+ -kamu kenapa sih n!ejauh da i aku0. -!ak kenapa*kenapa. masih den!an sikap ,uekn#a ,hika menja)ab+ - juju sama aku kamu kenapa ,hika0BB. -jan!an bodo*bodoin aku la!i penB Kamu ki a aku !ak tau kamu di belakan! aku ka#ak !imana0 Kamu pa,a an sama aku ,uma ka ena untuk pela ian aja kan0 Udah kamu n!aku aja$ aku udah tau semua+ Hahat ban!et kamu sama aku pen+ Te!a kamu bikin aku ka#ak !ini+. -jadi kamu udah tau semua0 (aa2 bukan maksud aku jadiin kamu pela ian aku sa#an! kamu

,hik. - udah kamu !ausah bohon! la!i sama aku+ 'akit hati aku$ seka an! kita putus aja+. 'ambil menan!is ,hika pun be anjak pe !i+ Epen tidak men!eja n#a ka ena tahu kalau ,hika butuh )aktu untuk sendi ian+ & bulan kemudian++ Ha i demi ha i me eka lalui$ tak te asa ,hika telah memasuki masa*masa '(A+ Namun ada satu pe masalahan$ epen masih men!hantuin#a+ 'ebena n#a dalam hatin#a ia masih men#impan asa #an! besa pada lelaki itu$ ia san!at men,intai lelaki itu+ Namun apa boleh buat lelaki itu telah men#akiti hatin#a+ Pada suatu ha i ,hika sakit ke as$ ia di 2onis dokte men!alami kanke tulan!+ Epen #an! men!etahuin#a lan!sun! men,a i ,hika untuk meminta maa2 atas kesalahan #an! pe nah ia lakukan dulu+ Namun semua tlah te lambat ,hika sudah te ba in! lemas tak be da#a di kama n#a$ ,hika han#a menitipkan sepu,uk su at untuk epen+ Hati epen han,u $ dia me asa tak be !una ka ena selama ini tlah men#ia*n#iakan o an! #an! dia sa#an!+ Lalu dibuka su at itu$ isin#a 6 - He## ++ 'te7en ha tanto H apa kaba 00 kamu baik. saja kan hehe jan!an be sedih #a kalau !ak ada aku$ aku akan selalu ada di sampin! kamu kok+ Lanjutkan hidupmu jan!an be henti sampai disini + Aku men#a#an!imu$ )alau kamu dulu pe nah men#akiti aku+ Aku sebena n#a !ak pe nah ma ah sama kamu$ aku udah maa2in kamu da i dulu ,uma aku !a n!omon! itu sama kamu + Tetap jadi epen #an! aku kenal dulu #a$ jan!an pe nah be ubah kalau be ubah aku ma ah sama kamu lho+ Hehe jan!an nan!is ok+ 'udah dulu #a aku mau isti ahat dulu$ ,apek nih haha semo!a kita bisa be temu kembali #a+ 5h #a aku lupa$ tolon! ja!a paopao kita jan!an sampai usak+ I lo7e #ou ste7en ha tanto$ al)a#s+ ;ou? m# e7e #thin!+6D Lo7e$ Hesi,a anastas#a+ 'te7en menan!is dalam hati$ dia men#esal kenapa dulu ia men#ia*n#iakan pe empuan #an! bena *bena men,intain#a+ 1e at ba!i ia untuk melupakan pe empuan #an! pe nah men!isi ha i*ha in#a den!an penuh kebaha!iaan$ ,hika tak pe nah men#akiti dia+ Tapi malah dia #an! men#akiti ,hika den!an menjadikan pe empuan itu pela ian ,intan#a+ Walaupun ,hika sudah tiada tapi ste7en tetap melanjutkan hidupn#a sepe ti #an! ,hika pesan di su at itu dan te us be sama paopao$ boneka tedd# #an! dulu ia pe nah be ikan untuk ,hika+ Pada saat ia be ada di taman belakan! sekolah tempat dulu ia be temu den!an ,hika$ ia tak sen!aja be kata$ - I miss #ou hunbie+ I al)a#s lo7e #ou+ Thanks 2o #ou lo7e and #ou ,a e+ I?m so # i2 i make #ou si,k+ ;ou? e m# e7e #thin! + - kata 'te7en sambil menitikkan ai mata+ DDDDD Nama 6 Huliani H+' Alamat 6 Ka a)an! 'ekolah 6 '(P ;os suda so 2b 6 julianiLs)eet#!i lG#ahoo+,o+id ;( 6 julianiLs

6ou A"$ *y 4$#tiny


Lan!it tampak mendun!$ sepe tin#a akan tu un hujan+ Pandan!anku be alih pada seo an! ,o)ok #an! be di i dekat pintu+ Co)ok be kulit putih dan be badan ,ukup tin!!i namun sedikit ku us+ Ta a$itulah naman#a+ Aku men!enaln#a sejak lama$ namun dia tak men!enalku+ Han#a sejak kita masuk '(A #an! sama dia jadi kenal padaku+ Namaku Ni a Re7ita$ biasa di pan!!il Rita+ Ehe#$ n!elamunin apa sih0Esua a itu men!a!etkanku+ 'ua a sahabatku$ @ah2a+ Eeeh$ !ak kokEja)abku d! a!ak !u!up+ Ekamu !k pulan! Rit0 udah mau hujan lohE Eaku nun!!u jemputan Aah$ kamu duluan aja !ak apa>E Ekenapa !ak ba en! si Ta a aja sih$a umah kalian kan sea ahE E!ak Aah$atakut n!e epotin diaE Eoo #a udah duluan #a0E Aku han#a men!an!!ukkan kepala+ DDD Ke in!at membasahi tubuhku$ ku apikan se!e a pe len!kapan untuk ke!iatan pe sami di '(A ba uku+ Han!an sampai aku telat dan kena hukuman da i kakak*kakak osis+Tapi ha apanku sia*sia$ ba u saja ku melan!kahkan kaki masuk ke sekolah kakak*kakak osis sudah menun!!u di pintu den!an )ajah #an! kelihatan ma ah+ E,epat masukB Niat ikut ke!iatan ini !ak sih0 Gak disiplin ban!et datan! telatBE kata salah seo an! da i me eka+ Ei#a kak$ maa2 sa#a telatE ja)abku+ 'etelah te bebas da i kema ahan me eka aku se!e a masuk menemui Aah2a #an! kebetulan satu e!u den!anku+ A,a a pe sami be jalan den!an lan,a $ tiba )aktun#a kita untuk pulan! ke umah masin!*masin!+ Aku menun!!u a#ah menjemputku$ Ku lihat Ta a #an! be jalan den!an lemas dan )ajah #an! pu,at+ mun!kin dia kelelahan ka ena semalam dia kena hukuman !a a* !a a an!!ota kelompokn#a ban#ak #an! melan!!a pe atu an+ /ia duduk tak jauh da i tempatku be ada$ tiba*tiba ada #an! membasahi pipiku+ Apa$ ai mata0 Aku menan!is$ tapi men!apa aku menan!is0 Aku menan!isi keadaan Ta a #an! spt itu+ Apa a tin#a ini0 DDD 'etelah kejadian ha i itu aku me asa ada #an! be beda pada di iku ketika melihat Ta a$ ada !eta an$ ada pe asaan lain di hatiku+ mun!kinkah aku jatuh ,inta padan#a0 Hantun!ku be de!up ken,an! ketika di dekatn#a$ dan aku me asa indu jika dia tak ada+ Tapi apakah ini pe asaan #an! bena 0 ba u pe tama kali ku asakan pe asaan sepe ti ini+ 'emin!!u be lalu dan pe asaanku semakin tak menentu+kali ini ku bena *bena #akin bah)a aku jatuh ,inta pada Ta a+dialah ,inta pe tamaku+ Namun betapa ke,e)an#a di iku ketika tau bah)a ta a te n#ata telah memiliki seo an! kekasih+ Aku bena *bena patah hati saat itu+ 'ahabat baikku$ 2ita men#u uhku untuk saba namun meski be!itu aku tak pe nah bisa melupakan ta a+aku be!itu men#a#an!in#a+ Hin!!a R bulan be lalu aku menden!a be ita bah)a ta a sudah putus den!an pa,a n#a$ betapa baha!ian#a aku men!etahui hal itu+entah ka na apa tiba*tiba saja aku dan ta a menjadi san!at ak ab+ Aku dan ta a jadi lebih se in! n!ob ol dan be ,anda le)at sms+ Namun aku tetap tak pe nah be ani men!un!kapkan apa #!

sesun!!uhn#a aku asakan pada Ta a+ Aku han#a mampu memendam pe asaan ,inta ini dalam hatiku+ Hin!!a suatu ketika ke,e obohankulah #! men!un!kap ahasia itu+ 'alah seo an! temanku tidak sen!aja memba,a ,o etan di /ia #ku bah)a aku men#ukai ta a+ Entah apa #an! dia lakukan sehin!!a Ta a kemudian tau hal itu dan dia menjauhiku+ Aku san!at men#esal men!apa aku be!itu ,e oboh meletakkan buku itu di atas meja dan menin!!alkann#a be!itu saja sehin!!a ada o an! lain memba,an#a+ Kini hubun!anku den!an Ta a tidak la!i sepe ti kema in*kema in$ dia te lihat men!hinda i dan menjauhiku+ Aku semakin te siksa den!an pe asaanku sendi i+ Apa #! kini ha us ku lakukan00 DDD Waktu kelulusan sekolah telah tiba+tak te asa Rth sudah ku menempuh pendidikan di '(A ini$ dan selama itu pula asa ,intaku untuk ta a masih belum bisa mati+ 'etelah lulus '(A aku mene uskan pendidikanku ke salah satu Uni7e sitas Ne!e i di kota (alan! be sama Fita+sedan!kan Ta a$ aku tak pe nah tau la!i kaba dan kebe adaann#a seka an!+ Aku be 2iki mun!kin kami meman! tak be jodoh$mun!kin Ta a dan aku meman! tak di takdi kan untuk be sama+ DDD ETiiiitEsua a klakson be bun#i+ Aku be te iak histe is sambil menutup mata ketika sebuah mobil be ke,epatan tin!!i melaju ke a ahku+ Ekau tidak apa*apa0Etan#a seseo an! padaku+ Eaku tidak a+++Ebi,a aku te henti ketika ku lihat o an! #an! sedan! be tan#a padaku te n#ata adalah Ta a+ ETa++ta++Ta a00Eu,apku te bata*bata+ Eheh0Rita kan0Eja)abn#a+ Aku san!at baha!ia akhi n#a bisa be temu Ta a la!i+ Ta a kemudian men!anta ku pulan! setelah kami salin! be tuka nomo handphone+ DDD E/ tA++d tAEhandphone di saku ,elanaku be !eta +te lihat nama Ta a di la#a n#a$se!e a ku tekan tombol buka+ EKu tun!!u di taman seka an!E Aku lon,at*lon,at ke!i an!an memba,a sms da i Ta a+ 'e!e a saja aku !anti baju dan pe !i menemui Ta a++ I/i TamanJ ETa a mana #a0E!umamku dalam hati+ Tiba*tiba ada #an! menutup mataku da i belakan!+ ERita$aku pun#a kejutan buat kamuE'ua a #an! san!at ku kenal+i#a$itu sua a Ta a+ /ia menuntunku hin!!a ke suatu tempat dan melepas tan!ann#a da i mataku+ 'eakan tidak pe ,a#a den!an apa #! ba u saja ku lihat$aku men!u,ek*n!u,ek mataku+ /an te n#ata aku tidak men!ha#al$ di sekelilin!ku te dapat ban#ak lilin dan Ta a$ ia te sen#um manis padaku+ ERita$ aku in!in men!akui sesuatu+ Aku minta maa2 selama ini aku n!!ak bisa juju sama pe asaanku sendi i+ sebena n#a da i dulu aku sa#an! sama kamu tapi aku !ak bisa un!kapin semua itu ka na aku takut bakal n#akitin kamu+dan seka an! kita ketemu la!i$ aku #akin kalau aku bene *bene sa#an! sama kamu dan takdi lah #an! mempe temukan kita+ -Rita$(aukah kamu menjadi ba!ian da i hidupku dan temani aku hin!!a masa tuaku0E ETa a+++ Aku ju!a sa#an! sma kamu+E Ejadi$kamu mau0E

Ei#a$aku mauE Aku san!at baha!ia menden!a u,apan ta a+ Ta a men#atakan ,inta padaku$ Aku selalu be 2iki kalau Ta a bukan takdi ku$ dia bukan jodohku+ tapi te n#ata ku salahB dia adalah ,inta pe tama dan ju!a ,inta te akhi ku+ /ialah o an! #an! menjadi pelen!kap dalam hidupku$ tulan! usukku$ ,inta sejati dalam hidupku+ ZTHE EN/Z P"o;il P$nuli# Nama 6 Ni?matul Khoi i##ah Nama Pena 6 Ranti Anastas#a Tan!!al lahi 6 %8 A!ustus %CC& Peke jaan 6 Pelaja Fa,ebook 6 A# a Ni mala Ra#a P ati)i (ohon K itik dan sa ann#a #aa

;an! Te le)atkan
oleh6 Nita Wah#u

-Iii$ itu ,o)ok !anten! ban!et siiihh. bisik seo an! teman Na#la+ -'iapa sih$ ,o)ok #an! mana 0. ja)abku penasa an+ -loh$ kamu !a tau 0 Ada mu id pindahan$ ,akep Na#. teman Na#la menjelaskan+ /en!an si2at jutek dan ,uek$ Na#la tidak memiki kan si mu id ba u itu bahkan Na#la en!!an melihatn#a+ Na# diam di ban!kun#a sambil men,o et buku #an! ada di hadapann#a+ 1el pulan! pun be bun#i$ Na# be !e!as kelua da i kelas #an! panas tanpa AC+ /ia duduk di ku si depan te as kelasn#a$ sambil menun!!u teman #an! lainn#a kelua + Na# melihat seo an! anak laki*laki mele)at di hadapann#a den!an din!in$ Na# pun me asa he an ka ena dia ba u melihatn#a ha i ini+

-!imana Na#$ !anten! !a 0. !oda temann#a #an! ba u kelua kelas #an! mempe hatikan Na# sedan! mempe hatikan seo an! ,o)ok+ -luma#an sih$ eman! dia siapa 0 pe asaan !ue ba u liat deh. Tan#a Na# in!in tau+ -looh$ dia kan mu id ba u itu. ja)ab temann#a #an! ju!a te masuk n!2ans sama mu id ba u itu+ DDD 'ampai di umah$ Na# pe !i ke kama dan men!!anti bajun#a den!an pakaian ala tombo#n#a dia+ Tiba*tiba$ saat dia sedan! menatapi la#a monito di kompute n#a ba#an!an seo an! ,o)ok te lintas di2iki ann#a+ -loh$ ko !ue jadi kepiki an sama ,o)ok tadi #ah+ Han!a n#ampe deh !ue suka sama tuh ,o)ok$ iii#hBB.!e utu Na# sambil pe!an! pensil #an! di!i!itn#a+ Ga lama kemudian$ seo an! teman Na# #an! be nama Lus# masuk ke kama n#a memba)a sejibun tu!as #an! ha us di ke jakan se,a a kelompok+ -ehh$ apaan loe masuk kama tanpa pe misi 0.Canda Na# pada teman#a+ -ah$ n!aapain pe misi o an! umah ini umah !ue ju!aB.ja)ab temann#a sambil duduk di dampin! Na#+ -Eh Na#$ !ue kesini sebene n#a mau ,e ita sama loe+ Tapi pleas #a$ kali ini den!e in dan loe jan!an te lalu ,uek den!an apa #an! !ue bilan!+.bujuk temann#a #an! menatap mata Na# den!an se ius+ -Eh$ biasa aja kaliBB Gue takut liat mata loe tuh+ Ia$ !ue den!e in ko+ Apaan 0.ja)ab Na# ,uek+ -loe tau #an! naman#a Ami kan 0 #an! anak sepuluh satu 0 kema in dia n!ajakin ketemuan sama !ue$ dia bilan! katan#a dia suka sama loe.,e ita Lus#+ -o)h$ te us !ue ha us n!apain 0.!ela!at Na# #an! ka#a o an! be!o+ -#ah$ seen!!an#a 2iki in dulu deh+ /ia baik$ )ajahn#a ju!a luma#an$ apala!i otakn#a+ Pas deh buat jadi !u u loe hahahaBB.ejek lus# pada Na#+ Na# tidak te lalu memiki kan pe asaan Ami #an! suka pada di in#a+ Ka ena Na# tidak be!itu men!enal Ami$ Na# pun tak men!hi aukann#a+ DDD Pa!i ha in#a$ saat Na# tiba di sekolah+ Na# be temu den!an si mu id ba u #an! ju!a a!ak ,uek$ Na# melihatn#a sambil men!!e utu di dalam hatin#a -hmm$ !ue jadi penasa an ju!a sama tuh ,o)ok.+ Tanpa sen!aja$ Na# be temu den!an teman #an! kenal den!an si mu id ba u te sebut+ /en!an e2leK$ na# tiba*tiba menan#akan nomo hape si mu id ba u itu dan menan#akan siapa naman#a+ -o)h$ nama#a sand# #ah++.kata Na# sambil sen#um*sen#um meme!an! hapen#a #an! ba u

dapat nomo hape si 'and#+ Na# pun men,oba n!i im sms sama si 'and#$ tanpa di san!ka ten#ata Na# me asa n#aman sama si 'and#+ -eh$ loe tau !a 0 !ue suka smsan loh sama si 'and#++ itu #an! mu id ba u itu lhoo.,u hat Na# pada Lus# sambil manas manasin+ -haha$ te n#ata loe ju!a suka sama 'and#++ haha ketauan loe+ Tapi bt)$ !imana sama si Ami dia bene an suka loh sama loeBB.uja Lus# #a! n!ebela Ami+ -ah$ !ue sih nun!!u #an! se ius aja++ buktin#a Ami ju!a !a pedekate sama !ue. ja)ab na# enten!+ 'ejak saat itu$ si2at Ami be ubah+ /ia lebih se in! men!ahabiskan )aktun#a untuk n!edeketin si Na#+ Kese iusan Ami pun mulai te lihat+ Nampakn#a$ benih*benih ,inta di hati na# mulai tumbuh+ Tapi pada saat itu pula Na# sedan! asik*asikn#a smsan sama 'and#+ Rasa suka pada sandipun masih ada$ )alaupun han#a sebatas smsan+ Tetapi$ )alaupun be!itu Na# tidak te lalu se ius pada 'and#$ ka ena Na# masih me asa asin! den!an mu id ba u itu+ Lama te asa$ pe asaan na# pun mulai te kikis pe lahan+ Ka ena Na# me asa te lalu lama menanti Ami nembak Na#+ Padahal$ ami udah be hasil buat Na# suka padan#a+ Na# pun be 2iki ba)a Am# han#a sebatas men#ukain#a dan tidak men!in!inkan hubun!an lebih+ Padahal Na# san!at men!ha apkan Ami+ DDD Tepatn#a malam (in!!u$ saat Na# mulai men!i imkan pesann#a pada 'and#+ /en!an asa in!in tau$ Na# be tan#a pada 'and# tentan! setatus hubun!ann#a+ Tetapi$ sand# selalu men!elak+ 'eolah*olah tidak ada #an! men!in!inkan status hubun!ann#a di ketahui+ -san$ sebene n#a kamu udah pun#a pa,a n!!a siih0.Tan#a Na# penasa an+ -eman! kenapa Na#$ kalo n!!a kenapa kalo udah kenapa0.'andi menja)ab be belit*belit+ -aku ,uma mau tau ajj$ kalo udah aku !a mau !an!!u ,o)ok o an!BB.dden!an pe kataan saba + .lhoh$ ko kamu n!omon! !itu 0 aku ten#a deh$ kamu suka sama aku #ah0.kata 'and# #an! kePe/ean+ -ia sih$ eman! kenapa 0.lus# a!ak bin!un den!an ton!kahn#a+ -#a$ sebene n#a aku ju!a suka sama kamu+ Tapi hubun!an kamu sama Ami !imana0.uja sandi den!an tenan!+ -aku sama Ami !a ada hubun!an apa*apa0.ja)ab Na# #an! a!ak ka!et 'and# men!etahui hubun!ann#a den!an Ami+ -#a udah$ kalo kamu sama aku !a ada #an! pun#a kita jadian ajaBB.ja)ab 'and# spontan+

'ejak malam (in!!u itu$ 'and# dan Na# jadian+ (e eka tidak mempublikasikann#a$ ka ena Na# #an! o an!n#a ,uek ju!a 'and# #an! !a mau te ekspos+ DDD /ua ha i setelah me eka jadian$ tiba*tiba Na# mene ima tel2on da i Ami+ Pada saat itu pula$ Ami nembak Na#+Na# bi!un!$ di satu sisi Na# meman! menantikan Am#$ akan tetapi disisi lain na# sudah be sama 'and#+ /en!an pe asaan bin!un!$ Na# pun be usaha juju dan be ,e ita bah)a Na# sudah be sama 'and#+ -maa2 mi$ aku meman! suka sama kamu+ Tapi ,a a kamu n!ehadepin aku te lalu lama+ 'ampai aku be 2iki kamu !a bakalan nembak aku$ ss*sampai akhi n#a aku jadian sama 'andi. jelas Na# pada Ami+ -:: Hadi !itu$ aku Cuma nun!!u )aktu #an! tepat buat nembak kamu+ Tapi$ #a ++ kalo eman! itu keputusan kamu+ Aku Cuma doa?in buat kalian semo!a baha!iaa++ :++Na# menutup tel2on dan diam seketika+ -semuan#a telah te jadi$ aku tak dapat men#esali.++ Na#pun akhi n#a menjalani ha in#a den!an 'and#$ sampai akhi n#a hubun!an me eeka be akhi + Na# tidakk mun!kin dapat kembali mendapatkan Ami+ Akhi n#a na# memutuskan untuk sendi i dulu$ dan membia kan pe asaann#a puda se,a a pe lahan+ THE EN/

6+U ARE *6 E7ER6T IN/


5leh 1ella /ann# Husti,e -kenapa kamu te!a men!hianati aku (iko 0 apa salahku selama % tahun kita be sama 0 apa 0B katakan padaku (iko BB. aku tak dapat la!i menahan asa sakit hati #an! meluap*luap di dada+ Aku tidak peduli jika ia men!an!!ap aku )anita #an! ,en!en!+ Aku menan!is di hadapann#a ka ena aku tidak bisa la!i mentole i pe buatann#a kali ini+ (iko$ kekasihku #an! sudah men!hiasi ha i*ha iku selama % tahun kini be hianat den!an )anita lain+ Aku tidak tau siapa )anita itu$ aku tidak men!enaln#a$ tetapi (iko sendi i #an! men!aku kepadaku kalau ia sudah men!e,e)akan aku dan meminta padaku untuk men!akhi i hubun!an kami ka ena ia me asa sudah tidak mun!kin untuk melanjutkan semuan#a ini+ -aku sun!!uh minta maa2 'ha on$ tapi aku tidak bisa la!i be samamu+ (aa2kan aku+++. (iko tidak membe iku kesempatan untuk be bi,a a$ ia lan!sun! pe !i menin!!alkan uan! tamu umahku #an! han#a be isikan kami be dua+ Tan!isku pe,ah saat menden!a pintu umahku te tutup+ (iko sudah bena *bena pe !i$ ia tidak akan kembali la!i$ ia te n#ata se ius den!an pe kataann#a+ Aku bodoh sekali telah mempe ,a#ain#a+ Ini semua kesalahanku dan aku la#ak mene iman#a+ ddd Aku han#a tin!!al di umah be sama den!an 1i Last i dan supi ku (as 'eno+ 5 an!tuaku selalu sibuk men!u us bisnis di lua kota atau lua ne! i+ (eskipun be!itu aku tidak pe nah me asa kesepian ka ena me eka be dua selalu men!hibu dan menemaniku+ Tentu saja$ ka ena 1i Last i dan (as 'eno sudah men!asuhku sejak ba#i sampai seka an! aku menjadi mahasis)i$ aku tetap masih membutuhkan me eka+

Ketika (iko memutuskan hubun!an kami aku pun men,e itakan semuan#a kepada me eka+ Aku menan!is di pelukkan 1i Last i )anita pa uh ba#a itu+ Ia membelai ambutku dan menenan!kan aku sepe ti anakn#a sendi i+ Walau (iko tidak men,intaiku tetapi aku be untun! ka ena masih mempun#ai me eka #an! men#a#an!iku+ Untuk itu aku be janji tidak akan te pu uk ka ena dia+ -loh non 'ha on kok belom !anti baju sih 0 Tuan sama n#on#a udah nun!!u di ba)ah untuk makan malam da i tadi$ ,epetan #a non abis itu non lan!sun! tu un+. Uja 1i Last i #an! sudah bolak*balik ke kama untuk men!in!atkan aku be ulan! kali+ -i#a i#a$ bilan! sama mama dan papa su uh tun!!u #a bi+ Aku benta la!i tu un$ mau siap* siap dulu+. Kataku lalu menutup pintu kama dan men!un,in#a setelah bi Last i kelua + Aku asa aku tidak bisa menepati janjiku$ aku asa aku lebih baik mati da ipada tidak be sama (iko+ Aku tidak bisa hidup tanpan#a+ /i iku hampa tanpa kehadi an#a$ tanpa sen#um manisn#a$ se ta ,anda ta)an#a+ 'udah % bulan aku men!ambil ,uti kuliah ka ena aku me asa belum san!!up untuk men!ikuti pelaja an mata kuliahku semenjak (iko menin!!alkanku+ /an kini mama dan papaku ba u saja kembali da i (anado tadi pa!i+ Entah men!apa kepulan!an me eka ke umah pun tidak bisa men!hibu hatiku #an! sedan! te !un,an!+ ,aa'kan aku ma, pa((( aku bukan anak yang baik, aku rasa aku tidak bisa makan malam bersama lagi dengan kalian, untuk selamanya((( selamat tinggal((( Aku menelan ban#ak obat tidu #an! ada di la,i lema i kama ku malam itu+ Aku be niat untuk men!akhi i asa sakit ini+ Aku #akin setelah aku meminum semua obat tidu ini aku akan me asa tenan! dan asa sakit itu tidak akan mun,ul la!i+ 1ebe apa menit kemudian aku me asa tubuhku mati asa$ aku jatuh te !eletak ke lantai dan men!alami kejan!*kejan!+ /a i lua pintu kama aku masih bisa menden!a mama dan papaku #an! te us men!etuk* n!etuk pintu dan be te iak den!an ,emas+ Aku den!a me eka meminta bantuan pada (as 'eno untuk mendob ak pintu kama ku+ *idak(((ma, pa(( kalian #angan masuk((( aku tidak ingin kalian menangisi anak kalian yang bodoh ini((( (ataku mulai me edup$ pe lahan te tutup dan aku tidak tau la!i apa #an! te jadi setelah itu+ Aku asa aku sudah mati 0 6a, baguslah! -encanaku berhasil! @capku dalam hati( ddd Ha apanku te n#ata tidak te kabul+ 5 an!tuaku memba)aku ke umah sakit tepat )aktu sehin!!a aku be hasil diselamatkan+ Aku sempat tidak sada kan di i selama > bulan$ dan seka an! aku sudah kelua da i umah sakit itu+ (ama dan papaku tampak te pukul den!an kejadian ini+ (e eka menan!is be!itu mendapati aku te sada da i koma+ Aku sun!!uh sepe ti anak du haka+ Aku be dosa kepada me eka be dua dan te utama kepada Tuhan+ 1a!aimana bisa aku melakukan pe ,obaan bunuh di i han#a ka ena seo an! p ia 0 maa2kan aku Tuhan++ 'etelah kejadian itu o an!tuaku memutuskan untuk memba)aku ke London+ (e eka in!in

aku melupakan hal*hal #an! te jadi di Haka ta dan memulai lemba kehidupan #an! ba u+ Aku men#etujuin#a$ )alaupun aku tau nanti di sana me eka ju!a tidak selalu hadi untuk menemaniku$ tapi setidakn#a aku be ada di tempat #an! ba u dan aku ha ap aku bisa melupakan kenan!an pahitku+ Keesokan ha in#a aku$ mama dan papa se!e a te ban! ke London+ Aku pasti akan san!at me indukan 1i Last i dan (as 'eno$ tapi ini adalah jalan #an! te baik ba!iku+ (iko pun tidak pe nah membe i kaba sama sekali sejak te akhi kali kami be temu$ padahal aku tetap in!in be teman den!ann#a$ nome n#a ju!a sudah tidak akti2 la!i+ Aku asa ini meman! saatn#a aku untuk melupakann#a+ 'esampain#a di ibu kota In!! is itu aku lan!sun! me ebahkan tubuhku ke kasu ka ena Het la! #an! mende a+ ;a$ ini lah umah ba uku$ tempat tin!!al ba u$ dan o an!*o an! ba u #an! akan men!isi kehidupanku+ (ama memasuki kama ku dan men!hampi i aku #an! sedan! te ba in! di tempat tidu + -'ha on$ kamu isti ahat #an! ban#ak #a$ mama dan papa ha us pe !i ke (an,heste untuk menemui elasi bisnis+ Kalau kamu butuh sesuatu minta saja sama Nann# G a,e+ 5h #a$ dia ju!a bisa be bahasa Indonesia+. -#a$ kalian be dua hati*hati+. u,apku sambil mena ik bed,o7e be moti2 bun!a ma)a itu+ Sendiri lagi((( selalu seperti ini, and i:m getting used to it( Aku menetap di London han#a sampai aku me asa lebih baik saja$ aku tidak sun!!uh* sun!!uh pindah ke ne!a a ini+ Aku men!ambil ,uti % tahun di kampus ku den!an alasan te api pen#embuhan+ Istilah tidak ada tempat yang paling nyaman dari kampung halaman itu meman! bena + Walaupun tin!!al di London$ aku tetap indu Indonesia dan aku akan se!e a kembali sampai aku selesai menata hatiku+ -'ha on$ apa kau butuh sesuatu 0. sahut seseo an! da i lua kama ku den!an bahasa Indonesia #an! tidak te lalu 2asih+ ;a$ itu adalah Nann# G a,e+ -tidak$ saat ini aku in!in tidu saja+ Te imakasih ta)a ann#a Nann#+. 1alasku n#a in!+ -baiklah+ Isti ahat #an! ,ukup+. uja n#a+ Aku tidak me asa lelah la!i$ just u seka an! me asa bosan+ Aku membuka laptopku dan men#olokkan modem ke po t usb+ 'udah R bulan aku tidak membuka akun jeja in! sosialku$ mun!kin ada hal te ba u #an! tidak ku ketahui+ (maa)kan aku meninggalkanmu, sekarang kau pasti membenciku. Tidak apa, itu *ustru yang aku inginkan karena aku memang tidak pantas mendapatkan !anita yang sangat baik sepertimu.. aku hanya seorang pengecut, i+m so sorry Ser.., - months ago. Ketika membuka akun 2a,ebook*ku$ itulah hal pe tama #an! aku liat di be anda+ Itu adalah status #an! ditulis (iko R bulan #an! lalu+ Ka na penasa an aku pun membuka p o2ilen#a se,a a keselu uhan+ Entah men!apa jantun!ku be detak lebih ,epat > kali lipat da i sebelumn#a+ 1e!itu tampilan 2a,ebook (iko te pampan! len!kap di depan kedua bola mataku aku tidak dapat be kata sedikitpun+ Aku han#a men!!i!it bibi ba!ian ba)ahku$

menahan a!a aku tidak menan!is ketika memba,a semua statusn#a+ (sepertinya harapanku sudah sirna, kalau memang dia sudah melupakan aku dan bahagia bersama dengan orang lain, aku pun akan berusaha untuk bahagia., 15 minutes ago. (ini membuatku tersiksa, aku tidak sanggup lagi.., 1 day ago. (aku harap dia tidak membuka akun )acebooknya, kalau ya, aku benar$benar akan sangat malu., 2 days ago. (it+s so cold !ithout you by my side, i+m sorry to hurt such an angle like you. "ou are my e.erything., ' days ago. (you must be hate me so much., 2 !eeks ago. (i) only i could tell you the truth, !ould you still lo.e me /, 1 month ago. ;an! bena saja 0B apa kau bena *bena menulis semua status ini (iko 0 tapi kenapa 0 apa alasanmu melakukan ini semua te hadapku 0 te n#ata kau tidak pe nah sun!!uh*sun!!uh in!in pe !i menin!!alkanku 0B lalu men!apa kau be buat sepe ti itu 00 aku tidak mampu menahan ,ai an han!at itu kelua da i mataku$ aku me asa san!at senan! usai memba,a semua statusn#a$ namun aku ju!a me asa sedih ka ena dulu ia tidak mau juju kepadaku+ 1ebe apa saat aku menan!isi hal itu lalu aku te sada kalau kepe !ianku ke London adalah untuk men!hapus kenan!an pahitku+ ;aB aku ha us melupakan (ikoB La!ipula sudah te lambat ba!iku jika seka an! aku in!in be ha ap dia masih men,intaiku+ /a i status #an! ditulisn#a %U menit #an! lalu dapat disimpulkan bah)a ia akan melupakanku ,epat atau lambat$ dan aku ha us me elakan itu+ ddd Han#a % bulan aku be ada di London dan aku memutuskan untuk kembali ke Indonesia+ Aku asa aku sudah menata den!an bena hatiku+ Aku #akin sudah tidak ada la!i pe asaanku #an! te sisa untuk (iko$ mantan kekasihku #an! dulu menin!!alkanku+ (eskipun aku tau kebena ann#a$ tapi itu sudah te lambat+ 'emuan#a sudah be akhi +++ Sharon, are you really lea%ing 5 please #ust stay &ith me(( p ia be tubuh jan!kun! itu memelukku den!an e at+ ;a$ dia adalah Kie an$ aku men!enaln#a saat be kunjun! ke pe pustakaan umum di London ketika aku me asa do)n setelah men!etahui #an! sebena n#a tentan! (iko+ /ia beke ja di sana$ dia men!ajakku be kenalan dan makan malam+ 'ebena n#a aku mulai sedikit men#ukai laki*laki tampan be ambut ,oklat itu$ tapi aku ha us pe !i+ Aku ha us melanjutkan studiku di Indonesia #an! sudah te ben!kalai ka ena kejadian* kejadian #an! te jadi belakan!an ini+ Aku men!endu kan pelukann#a pe lahan+ i &ant it, but i can:t, i ha%e to go no&( +on:t be

sad Ki, i:ll %isit you right a&ay( ?oodbye(( U,apku sambil men#un!!ikan sen#um manis kepada Kie an+ Aku be siap men!!aet sebuah tas t a7el be uku an sedan! dan kope besa + Tetapi saat aku akan membelokkan tubuhku untuk pe !i da i sana tiba*tiba saja Kie an me aih pe !elan!an tan!anku dan mena ikn#a sehin!!a tubuhku be puta %Q< de ajat+ Wajahku tepat di depan )ajahn#a dan san!at dekat$ aku memandan! mata bi un#a penuh tanda tan#a+ Kie an semakin mendekatkan )ajahn#a kea ahku$ ia menundukan kepalan#a sedikit lalu dalam sekejap ia menda atkan sebuah ke,upan lembut di bibi ku #an! membuatku tak bisa be kata apa*apa+ Kie an melepaskan !en!!amann#a lalu be kata+ sorry i' you don:t like it, but that:s our 'are&ell kiss( I:ll be missing you Sharon(( thank you Kieran( U,apku lalu melan!kah pe !i da i sana+ Kie an$ dia satu*satun#a p ia #an! mampu membuatku a!u untuk pe !i da i London$ tetapi aku tetap ha us kembali ke Indonesia+ Aku tidak akan melupakanmu Ki+ Te imakasih kau sudah hadi dalam hidupku+++ ddd 'aat aku sudah menempati tempat duduk ku di pesa)at$ entah men!apa aku in!in membuka handphone dan melihat 2a,ebook*ku kalau*kalau ada seseo an! #an! menulis sesuatu di )all* ku+ 1ena saja du!aanku$ te n#ata ada seseo an! me*)all*ku+ /ia teman '(A*ku dulu Fla7ia 6 (oh my God0 1 really miss you Sharon00 1t+s been so long, let+s meet up dear., % hours ago. please turn o'' your cell phone because the plane &ill be taking o'' in a 'e& minutes( Uja p amu!a i te sebut #an! mempe in!atkan aku ka ena te lihat masih asik meme!an!i benda mun!il itu+ -oh$ ok+. Ha)abku sin!kat+ Cepat sekali pesa)at ini akan lepas landas+ Aku pun be !e!as lo! o22 da i 2a,ebook*ku$ tapi aku sen!aja kembali ke be anda+ /an hal itu membuatku te kejutB Aku melihat (iko ba u saja men!update statusn#a 6 (going back to 1ndonesia )rom 2ondon, i can+t stand my dad anymore. 1 need to meet you0 1 ha.e to tell you the truth.. hope you could understand., 3ust no!. )pa 5! ternyata dia selama ini ada di London 5! dan sekarang ia sedang kembali ke Indonesia 5! Ini bena *bena men!a!etkan untukku+ Aku be di i dan men,a i*,a i sosok (iko+ Aku duduk di ba!ian ten!ah$ jadi aku ha us men!e,ek ke ba!ian depan dan ke belakan! supa#a menemukann#a+ Namun bebe apa saat men,a in#a aku tidak mendapatkan (iko di ban!ku de etan depan maupun belakan!+ /en!an men!hela na2as panjan! aku pun kembali ke tempat dudukku+

Aku sedikit te kejut ka ena ketika aku kembali ke ban!ku ku aku mendapati tas besa milik seseo an! ada di sampin!ku+ Padahal sebelumn#a aku tidak melihat tas itu$ tiba*tiba saja benda itu mun,ul+ Aku duduk diam$ memejamkan mata dan memasan! headphone men#etel musik o,k ken,an!*ken,an!+ Entah kenapa aku me asa sedikit ke,e)a ka ena tidak dapat menemukan (iko dan seha usn#a aku ju!a tidak pe lu men,a i p ia itu$ ka ena aku ha us melupakann#a+ Akhi n#a pesa)at pun lepas landas$ han#a tin!!al hitun!an detik saja tapi o an! #an! duduk di sampin!ku tak kunjun! datan!+ Apa dia belum pe nah naik pesa)at sebelumn#a0 Gumamku dalam hati+ e2cuse me miss(( u,ap seseo an! den!an na2as #an! be !emu uh sepe ti di keja hantu+ ;a$ pasti o an! ituB it:s ok, no((( saat aku melepaskan headphone dan membuka kedua mataku$ aku tak be kutik dan bibi ku tak be !e ak sedikit pun memandan! o an! te sebut+ -'ha on 0. u,apn#a den!an nada seten!ah tak pe ,a#a+ ddd 'un!!uh sebuah hadiah #an! tak te du!a ba!iku+ Aku satu pesa)at den!an (iko dan tempat duduk kami pun be samaan+ (eskipun be!itu aku tidak membuka mulut+ Aku men!un,i bibi ku apat* apat dan be usaha be sikap a,uh te hadapn#a+ -maa2kan aku 'ha on+++ seka an! aku akan menjelaskan semuan#a kepadamu+ Aku ha ap kau bisa men!e ti+. Kata (iko #an! membuka pembi,a aan di ten!ah kehenin!an kami selain sua a pesa)at #an! sedikit bisin! te den!a + Aku tidak memandan!n#a$ aku han#a membalas u,apann#a+ -aku sudah tau semuan#a$ aku sudah ba,a semua statusmu+ Tidak ada la!i #an! pe lu di jelaskan+. -masih ada #an! belum kau ketahui 'ha on dan aku ha us men!atakann#a+ Tolon! iAinkanlah aku menjelaskann#a padamu+. Nada #an! memelas itu membuat hatiku luluh+ Rupan#a aku belum bisa menata hatiku$ upan#a aku masih men#ukain#a+ -katakanlah apa #an! in!in kau katakan+. U,apku be ha ap te den!a ,uek+ -aku menin!!alkanmu ka ena papaku memaksaku untuk belaja men!u us pe usahaann#a$ itu ia lakukan ka ena menu utn#a aku lah satu*satun#a pe)a is pe usahan #an! ideal+ /ia tidak mau kakakku Tomm# #an! menjadi pe)a is pe usahaan ka ena ba!in#a Tomm# han#a akan mempe bu uk keadaan keuan!an pe usahaan #an! sedan! !o#ah saat ini+ Ka ena itu aku be alasan kepadamu bah)a aku telah men!hianatimu$ tapi ken#ataann#a aku sama sekali tidak pe nah melakukan itu 'ha on+ Aku san!at men,intaimu$ tetapi di lain sisi aku ju!a tidak bisa menolak pe mintaan papaku+ Tolon! ,obalah men!e ti keadaanku 'ha on$ aku tidak pe nah be niat untuk melukai pe asaanmu sedi+++. (iko te us saja be bi,a a dan itu membuat telin!aku panas+ Aku tidak bisa untuk tidak memaa2kann#a apala!i ka ena alasann#a san!at kuat sepe ti itu+ Aku pun memoton! pe kataann#a+ -lalu kenapa kau kembali 0 aku melihat status mu$ kau

bilan! kau tidak tahan den!an papamu+. Kini aku mulai menatapn#a$ aku membe anikan di i memandan! )ajahn#a+ /ia tidak be ubah$ masih sama sepe ti dulu+++ san!at tampan++ (iko te tunduk sejenak$ ia men!!en!am tan!anku dan kembali be kata+ -sebena n#a u usanku di London belum selesai 'ha on$ tetapi aku sudah tidak tahan la!i ka ena asa be salah #an! te us men!hantui di iku+ Aku in!in kau tau semuan#a$ dan aku tidak in!in kau memben,iku ka ena aku san!at men#a#an!imu+. -jan!an bi,a a la!i+ Aku men,intaimu (iko+ /an aku tidak pe nah bisa memben,imu+. Aku lan!sun! memeluk (iko saat itu ju!a+ Rasan#a aku indu sekali den!an p ia ini+ Kalaupun aku in!in$ aku tidak bisa memben,i (iko+ Aku bin!un! men!apa bisa sepe ti itu+ Tapi satu #an! pasti aku san!at senan! bisa be sama la!i den!ann#a+ 6ou are my e%erything, no one &ill be able to replace you 'rom my heart((( 6ou mean the &orld to me((( 6ou:re the apple o' my eye(((

/E EN/
Fa,ebook 6 1ella Husti,e T)itte 6 Gbellajusti,ee E*mail 6 aleKa+bella%8G#ahoo+,om This is m# last sto # be,ause i?m 2eelin! bad no)$ I hope i ,ould sta t a ne) sto # as soon as possible+ Hope #ou all like it+ 6*J Izinkan Aku *$milih 5leh 6 Fa hatul Aini Ini pe asasan hati tak pe nah bisa ku bohon!i$ men#a#an!i kalian adalah kebaha!iaan dan disa#an!i kalian adalah keban!!aan$ akankan semuan#a te us be jalan$ sei in! den!an kebohon!an #an! te us dilakukan$ salahkah ini semuan#a #an! ku lakukan untuk membaha!iakan di i semata+ DDD Aku tidak men!e ti apa #an! sebena n#a sedan! aku lakukan saat ini$ menjadikan kedua laki*laki tak be dosa itu masuk ke dalam kehidupanku$ dalam sekejap aku tidak men#ada in#a$ namun setelah me eka men#atakan pe asaann#a ba u ku sepe ti te ban!un da i mimpi$ Ke7in dan ;o!a kedua laki*laki ini men#atakan ,inta padaku diha i #an! sama+ /an bodohn#a aku tak bisa memilih me eka be dua$ bodohn#a aku menjadikan me eka seba!ai kekasihku+ Ke7in adalah seo an! laki*laki de)asa #an! be!itu men!e ti akan semua keadaanku$ saat aku sedan! bosan$ malas atau butuh kasih sa#an! diapun selalu ada+ dan ;o!a adalah kakak kelas ku #an! be!itu pe hatian padaku$ itu #an! membuatku jatuh hati padan#a+ -Apa Wid lo pa,a an sama dua*duan#a0. sontak Adel saat aku ,e itakan #an! te jadi+ -Gue !a n!e ti /el$ !ue sa#an! sama me eka be dua+. -Tapi ha usn#a lo tuh bisa be piki $ !a jadi sepe ti ini$ apa #an! lo lakuin kalau dianta a me eka tau0. Pe tan#aan Adel te us memba#an!i piki anku$ apa #an! ha us aku lakukan 0 apakah aku ha us juju kalau aku selin!kuh0 Apakah aku ha us bilan! aku men,intai me eka be dua0 Apakah aku ha us bilan! jika ini kesalahanku #an! tak bisa memilih0 Entahlah aku ha us

be buat apa$ bia kan )aktu #an! mendesakku menja)ab semuan#a+ Aku memutuskan untuk melanjutkan kisah ini$ kisah #an! te la an! namun be!itu ku nikmati+ DDD Ha i ini adalah janji be ken,an ku den!an Ke7in$ be jalan be dua di ten!ah ke ama#an sedikit membuatku !emeta an$ jantun!ku selalu be deba ken,an! apala!i saat Ke7in men!!en!!am e at tan!an ku se asa me asakan !eta an #an! be beda dalam pe asaan ini+ tibalah kami disuatu taman #an! indah$ te dapat sebuah jembatan #an! men!hubun!kan taman taman indah itu$ enatah tempat apa ini$ namun ba u ku temui be sama o an! #an! ku sa#an!+ Cua,a lan!it #an! sedikit men!hitam tampakn#a mulai men#ejukan suasana namun lan!it masih mau be baik hati untuk tidak men!elua kan benih*binih ai n#a+ Tiba*tiba Ke7in mena ik kedua tan!anku membalutn#a den!an tan!ann#a #an! menjadikan sebuah kehan!atan$ disitu dia pun be kata+ -Wid$ aku be!itu men#a#an!i kamu den!an tulus$ apakah kamupun be!itu0. -Tentu 9in$ akupun sa#an! kamu+. lonta an kata*kata dan tatapan #an! tulus membuatku semakin te je at dalam situasi ini$ aku semakin me asa be salah dan takut ba!aimana jika Ke7in tau bah)a bukan han#a dia #an! menjadi kekasihku saat ini$ namun asa sa#an! dan e!ois ku #an! memaksaku melakukann#a+. sampai a,a a ken,an itu be akhi $ suasana kebaha!iaan masih te asa be!itu melakat di hati+ DDD Ha i ini adalah ha i istime)aku$ be tambahn#a usia dan be ha ap akan menambah pola piki kede)asaanku$ )alaupun saat ini aku sedan! te belit dalam situasi #an! dian!!ap tidak akan pe nah dilakukan oleh o an! #an! bisa be 2iki de)asa+ Ha i ini ju!a kepulan!an ;o!a da i 1andun!$ setelah be libu sekita > min!!u akhi n#a ;o!a pulan! ke Ci ebon$ ia tak saba in!in be temu den!an Wid# kekasihn#a itu$ ka ena semenjak me eka be temu malam itu saat #o!a men#atakan ,inta$ me eka belum pe nah dipe temukan kembali ka ena ;o!a ha us pe !i be libu be sama kelua !an#a di 1andun!+ Kini tibalah me eka be temu$ asa !u!up te pan,a da i muka Wid#+ -Aku kan!en kamu Wid# sa#an!+. tiba*tiba ;o!a be kata+ - Aku ju!a kan!en kamu ;o!a+. 'en#uman tipis te pan,a da i )ajah Wid#+ Wid# bena *bena me asa !u!up$ ke,an!!un!an te pan,a da i sikap dan bahasa tubuhn#a$ ;o!a pun melihatn#a tak biasa+ -Kamu kenapa sih Wid$ sepe ti !a suka aku datan!+. -En!!a ko !a$ aku senan!+. kenapa saat be sama ;o!a$ aku selalu te 2iki kan Ke7in$ aku te lalu takut menjalani ini$ padahal ini sebuah keputusan #an! aku ambil+ DDD Pe ,intaan ini bena *bena tidak membuat aku tenan! dan baha!ia$ semuan#a han#a menjadi piki an dan bebanku saja+ -/el !ue besok mau jalan ba en! ;o!a+. -Asik don! Wid$ pasti lo di ajak ke tempat #an! omantisn#a !a kalah sama pa,a lo #an! satu itu+. -Ko !ue !a bisa lupain Ke7in #a /el$ saat !ue jalan ba en! ;o!a$ beda ban!et saat !ue jalan ba en! Ke7in+. -Itu a tin#a lo lebih sa#an! Ke7in$ lo ha usn#a bisa memilih dianta a me eka pasti ada #an!

te baik+. -Gue butuh )aktu $ ka na !ue sa#an! me eka+. 1e ken,an den!an ;o!a tak bisa melupakan ba#an!an Ke7in$ namun tak in!in ku tampakan+ Ku #akin ha i ini akan bisa senan! be sama ;o!a$ ;o!a memba)aku ke sebuah Ca2e tempat kami akan men!adakan dine + 'uasana lilin #an! men#ala den!an indah$ suasana din!in te asa membuat suasana omantisme te ,ipta+ 'aat di )aktu sedan! menun!!u pesanan makanan #an! belum datan! kamipun be bin,an! seputa libu an ;o!a di 1andun!$ namun ketika diapun menan#akan seputa libu anku disini aku lan!sun! te in!at pada Ke7in ka na ban#ak )aktu libu anku #an! kuluan!kan be sama Ke7in dan tak mun!kin aku be ,e ita$ dan sekali la!i akupun ha us be pu a*pu a+ 'ampai )aktun#a akhi ken,an se asa menambah kesempu naan saat ;o!a mena ik ulu tan!anku dan memakaikan ,in ,in di ja i manisku$ namun ku a tikan itu han#alah sebuah kado biasa #an! biasan#a o an! be ikan pada saat ha i ulan! tahun+ Hatiku ju!a be kata ini semua bukan kebaha!iaan #an! aku in!inkan+ ;o!a melun,u den!an mobil hitamn#a$ melaju menuju a ah umahku untuk men!anta ku pulan!$ sampai di depan !e ban! dibukakan pintu mobil me)ah itu se asa aku menjadi pe maisu i saja$ saat ku in!in masuk ;o!apun tak lupa men,ium kenin!ku$ anehn#a pe asaanku tidak me asa n#aman den!an ini semua+ 'etelah ;o!a men!ijinkanku masuk ke dalam umah$ upan#a sosok tak asin! ba!iku telah men#aksikan d ama ,inta #an! telah te jadi$ #a Ke7in be di i disana sepe ti tak be da#a den!an bun!a ,antik dan sebuah bin!kisan #an! indah te jatuh da i !en!!amann#a+ aku sontak ka!et den!an ini semua$ be!itupun ;o!a #an! tampak bin!un! den!an adan#a Ke7in+Tak bisa ku kelua kan kata*kata be de et pe tan#aan dikelua kan ;o!a pada Ke7in+ -'iapa kamu$ teman Wid#0 untuk apa datan! kesini 0 membe ikan kado #a buat Wid#0 Kenalkan aku ;o!a kekasih Wid#. U,apan ;o!a membuatku !emeta an$ semua kata tak bisa dikelua kan da i mulutku padahal hati ini sudah menje it tak tahan$ matakupun tak bisa menahan benih*benih ai n#a+ Ke7in tak en!!an untuk menja)ab pe tan#aan dan sapaan ;o!a$ -Aku Ke7in$ dan aku adalah kekasih Wid#$ aku kesini untuk membe ikan ini pada Wid#+. -Wid selamat ulan! tahun$ dan selamat be senan!*senan! den!an kekasih ba u kamu$ te ima kasih untuk semuan#a+. Rasan#a Ke7in tak sedikitpun menampakan kesedihan$ namun te lihat jelas keke,e)aan dan kema ahan te pan,a da i mukan#a+ Ha)aban dan so ot mata #an! tajam be!itu men!!o es luka dihatiku$ tak ada kesempatan #an! bisa ku jelaskan$ Ke7inpun pe !i dan menin!!alkanku tanpa sepatah kata #an! membuatku senan! di ha i ulan! tahunku+ /an ;o!a ma ah*ma ah meluapkan semua emosin#a$ aku tak tahan den!an sikapn#a+ -5keh$ seka an! kamu udah tau kalo aku selin!kuh$ buat apa kamu ma ah*ma ah kita akhi i saja semuan#a+. -Wid kamu tau kan aku sa#an! kamu$ kenapa kamu lakuin ini semua0. -Pe asaanku #an! memba)aku dalam situasi ini$ kalian be!itu be ha !a buatku dan )aktu tak pe nah men!ijinkan untuk memilih kamu atau dia+. -1aiklah kita akhi i saja semuan#a$ kamu te lalu be untun! Wid di,intai seseo an! den!an tulus$ tapi )aktu be jalan Wid kamu tak bisa meman2aatkan )aktu untuk memilih #an! te baik+. DDD 'emuan#a pe !i luka #an! palin! menusuk datan! da i Ke7in tanpa sepatah kata dia men!akhi i semuan#a$ jika saja dia tau bah)a seka an! aku te sada den!an ,inta #an! tulus dibe ikann#a aku in!in dia kembali$ be ha i*ha i ku te 2iki kan akan Ke7in$ ken,an #an!

indah di taman #an! indah pula$ kini kaba n#a entah tak pe nah ku den!a la!i+ Namun ha i ini ku bena *bena me indukann#a ku datan!i taman indah itu$ suasana te pan,a sama sepe ti ku datan! dulu be sama Ke7in namun kini lan!it bena *bena in!in menan!is sepe ti hatiku+ Kini aku mengerti betapa cinta tak ingin dikhianati, rasa sakitnya begitu tak bisa dirasakan pada seseorang yang mengkhianatinya, namun sangat menyakiti siapapun yang dikhianatinya( )ku #uga mengerti tentang penyesalan yang selalu datang saat semuanya telah berakhir( )ku #uga mengerti tentang &aktu yang tak bisa berlama-lama untuk memilih suatu keadaan( cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cc 2a,ebook 6 Fa hatul+ainiG#ahoo+,om t)itte 6 Gaini!onil blo! 6 aini*!onilll+blo!spot+,om email 6 ainiba nessaG#ahoo+,om cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cc Ratin!6 Q+U

&$kuatan 4oa
-ibuan kilo #alan yang kau tempuh Le&ati rintangan untuk aku anakmu Ibuku sayang masih terus ber#alan .alau tapak kaki, penuh darah((( penuh nanah Seperti udara((( kasih yang engkau berikan *ak mampu ku membalas((( Ibu((( Ibu Ingin kudekat dan menangis di pangkuanmu Sampai aku tertidur, bagai masa kecil dulu Lalu doa-doa baluri seluruh tubuhku +engan apa membalas((( Ibu((( Ibu

La!u be judul -Ibu. ka #a san! le!enda is musik Indonesia I)an Fals meman! san!at men#entuh ba!i siapa saja #an! menden!a n#a+ Tak luput pula ba!i (uhammad Gadi Widjo#o seo an! sa jana hukum #an! san!at men#a#an!i seo an! Ibun#a+ ;an! ada dalam piki ann#a adalah sebuah pe tan#aan$ apakah kamu pernah dan merasakan kasih sayang Ibumu5 Ingin kudekat dan menangis di pangkuanmu( Sampai aku tertidur, bagai masa kecil dulu li ik ini ba!in#a san!at men!in!atkan sebuah klise kehidupan sesosok Ibu dan men#i atkan sebuah kein!inan seo an! anak kepada malaikat ke,il itu+ Tak te asa menden!a dan me asakan li ik demi li ik la!u itu$ be buti *buti ai men!ali dan membasahi pipi Gadi+ Lamunan demi lamunan ia lalui den!an tan!isan$ men!in!atkan kasih sa#an! seo an! Ibu #an! menuntunn#a menjadi seo an! sa jana sepe ti seka an!$ tetapi bukan tan!isan #an! dibutuhkan oleh seo an! Ibun#a melainkan doa da i seo an! anak saleh #an! dapat menuntunn#a untuk menempuh jalan te indah #aitu di su !a+ Hampi tidak mun!kin Gadi han#a seo an! anak da i kalan!an be ekonomi endah bisa menjadi 'a jana Hukum apa la!i Ibun#a han#a seo an! bu uh ,u,i #an! !ajin#a hampi tidak men,ukupi kehidupann#a+ Itu semua be kat doa seo an! Ibu untuk anakn#a$ selain itu ju!a

ka ena ke!i!ihan dan usaha #an! di lakukan oleh Gadi+ Ka ena asa sa#an! be!itu besa #an! dimiliki oleh Gandi maka apa #an! selama ini dia lakukan han#a semata*mata untuk membaha!iakan Ibun#a+ Gadi san!at be s#uku memiliki Ibu be hati baja$ be ji)a mulia+ (en!aja kann#a ban#ak hal untuk kekuatan hidupn#a demi me aih masa depan+ 'uka duka itu semua ba!ian da i hidup+ Kekuatan Ibun#a men!hadapi hidup atas nama ,inta untuk anakn#a+ 'an! an!inpun han#a datan! untuk men!hembusn#a$ diapun pe !i setelah san! daun ha us !u!u ke bumi apuh te injak+ /ia tidak la!i i i kepada teman*temann#a #an! memiliki kelua !a sempu na$ pun#a o an! tua kandun! #an! len!kap dan hidup se ba ke,ukupan+ Te n#ata$ memiliki kelua !a len!kap tidak menjamin me eka bisa be hasil hidupn#a+ 1an#ak ,ontoh di sekelilin!n#a$ teman*teman sekolahn#a #an! naik tu un mobil p ibadi saat sekolah$ te n#ata tidak mendapat ,ukup kasih sa#an! o an! tuan#a #an! jelas*jelas len!kap dan senantiasa bisa be sama me eka setiap saat+ 1an#ak kebaha!iaan semu teman*temann#a #an! tidak tau apa a ti kasih Ibu+ 'ejak duduk di pendidikan 'ekolah /asa hin!!a 'ekolah (enen!ah$ Gadi selalu menjadai sisi)a te baik di sekolahn#a di bandin!kan den!an temen*temann#a+ 1e kali*kali ia selalu mendapat sanjun!an da i !u u*!u u di sekolah maupun da i teman*temann#a+ Tidak sedikit pula beasis)a #an! di dapatkann#a$ den!an adan#a beasis)a inilah ia dapat melanjutkan jenjan! pendidikan #an! lebih tin!!i selain itu ju!a dapat men!u an!i beban hidup Ibun#a #an! tidak la!i memiki kan beban bia#a+ 'ejak duduk di ban!ku kuliah$ dia tidak la!i tin!!al be sama Ibun#a melainkan ia ikut tin!!al den!an temann#a di kos dekat kampusn#a+ (en!in!at ja ak da i umah menuju kampus luma#an jauh+ 'emenjak ia menjadi mahasis)a di kampusn#a ia ja an! la!i pulan! ka ena ban#ak tu!as #an! ha us ,epat di selesaikan+ /i kampus Gadi selalu ikut menjadi akti2is muda di kampusn#a+ 'ian! itu$ Ibu Gadi san!at me indukan anakn#a #an! telah menjadi seo an! #an! mendi i+ Pada so e ha in#a$ san! Ibu mendatan!i kos tanpa sepen!etahuan Gadi+ Tempat kos #an! ,ukup sede hana namun n#aman untuk di tin!!ali+ Tak lupa ia menitipkan bebe apa bin!kisan makanan kesukaan Gadi dan alat solat be upa sa un! dan pe,i$ selain itu ia ju!a men#elipkan Al*Su ?an ke,il a!a men!in!atkann#a untuk tetap in!at dan be ibadah kepada Allah 'WT+ 'aat teman kos Gadi kelua da i kama $ san! Ibu menitipkan bebe apa bin!kisan itu melalui teman #an! di lihat umu n#a tidak jauh da i Gadi+ -Assalamualaikum+++. -Waalaikumsalam+++. -(aa2 nak$ bisa tolon! titipkan ini untuk Gadi0. -5h bisa bu$ kalo boleh tau Ibu ini siapa #ah0. -Ibu han#a o an! #an! dititipkan ini untuk Gadi. Ibun#a te paksa be bohon!$ ia tidak in!in melihat o an! lain melihatn#a seba!ai Ibu Gadi+ Gadi adalah akti2is muda #an! be bakat memiliki se!udan! p estasi #an! ia piki tidak pantas memiliki seo an! Ibu #an! han#a hidup seba!ai seo an! bu uh ,u,i #an! be pen!hasilan tidak menentu+ Tanpa be piki panjan! dan tanpa melihat ba!aimana pe kemban!an anakn#a$ san! Ibu be !e!as pe !i menin!!alkan kos itu$ dan di dalam hatin#a )alaupun ia tidak dapat be temu den!an anakn#a saat itu$ san! Ibu selalu be doa #an! te baik untuk anakn#a+ 'o e itu a)an mulai !elap men#elimuti bumi$ sua a !emu uh peti mulai te den!a di sana sini+ 'atu demi satu$ dikit demi sedikit a)an mulai men!elua kan buti an ai hasil p oses kondensasi di a)an+ /en!an te bu u*bu u san! Ibu memantapkan lan!kahn#a untuk be !e!as

pulan!$ da i belakan! te den!a sua a #an! meman!!il di in#a tetapi dia tidak mempedulikann#a+ -1uuuuu$ Ibuuuuuu ++++++++++. 'aat sua a itu semakin dekat$ dan tiba*tiba meme!an! e at dan men,ium tan!an kanan san! Ibu$ te n#ata itu adalah Gadi+ -Ibu kenapa !ak in!in ketemu Gadi$ tadi Gadi ada di dalam. /en!an menatap den!an sen#uman san! ibu membelai anakn#a #an! te lihat semakin besa dan de)asa+ -Ibu tidak in!in teman*temanmu melihat aku ini Ibumu nak. -Kenapa Ibu be 2iki sepe ti itu0 Gadi tidak pe nah malu memiliki Ibu seo an! bu u ,u,i$ ba!i Gadi Ibu adalah o an! #an! palin! Gadi ho mati. -Ibu be pesan kepada mu$ jan!an pe nah tin!!alkan ibadah kepada Gusti Allah$ sesuai den!an nama mu Gadi #an! a tin#a Allah adalah penuntunku. -I#a$ Gadi janji 1u++. Gadi tak men#an!ka be!itu besa ,inta Ibun#a kepada di in#a+ Ai mata pun men!ali be sama den!an ai *ai hujan #an! membasahi pipin#a saat itu+ eeeee Ha i ini ha i #an! palin! membaha!iakan ba!i Gadi dan teman*temann#a ka ena ha i ini adalah ha i dimana ia akan di)isuda+ /en!an Indeks P estasi men,apai diatas R$> maka ia semakin #akin den!an ini Gadi akan membaha!iakan Ibun#a+ A)aln#a ia in!in menuju kampus be sama Ibun#a$ ka ena san! Ibu tidak datan! ju!a maka Gadi datan! ke a,a a )isuda han#a den!an teman satu kosn#a+ 'etelah a,a a )isuda selesai ia lan!sun! be !e!as menuju umah #an! san!at sede hana$ tempat dimana Gadi pelepas masa*masa ke,iln#a dan me asakan indahn#a kasih sa#an! so an! Ibu+ 'aat ia memasuki uan!an sempit$ te den!a sua a li ih$ lalu Gadi mendekat dan san! Ibu be bisik+ -Ha i ini kamu )isuda$ anakku telah jadi sa jana$ doa ibumu te kabul nak maturnu&un ?usti(((, )llahu )kbar(((, Lailahaillah ,uhammadarasulullah(((. -Ibuuuuuuu$ Innalillahi &ainnalillahi ro#i:un. 'akit #an! menahun tak pe nah di asakann#a$ dia te us be juan! demi masa depan anakn#a+ Kini sakit itu telah hilan! be sama a!a$ dan telah menin!!alkan bebe apa kisah men!enai nilai hidup dan pe juan!an kepada anakn#a+ Tanpa asa men!eluh ia lakukan han#alah untuk anakn#a dan ju!a dia tidak pe nah me atapi kemiskinan #an! dialamin#a+ Kemiskinan bukan untuk di atapi tetapi untuk di hadapi+ Ibu tidak pe nah menan!is di depan kita$ kalau pun in!in menan!is dia selalu menahan ai matan#a di depan kita$ dia selalu men!uatkan kita den!an kata*kata indah$ tidak ada seo an! Ibu #an! tidak sa#an! kepada anakn#a$ ba!in#a anak adalah buah ,intan#a kepada Allah 'WT #an! ha us ia ja!a dan lindun!i di mana pun dan kapan pun+ /alam hidupn#a semua #an! ia lakukan han#alah untuk membaha!iakan anakn#a+ 'eo an! Ibu tidak men!ha apkan imbalan apa pun da i apa #an! di be ikann#a selama ini$ tu!asn#a di dunia ini han#alah membe i membe i dan membe i+ /a i ahimn#a lah ia melahi kan sosok*sosok manusia #an! hebat+ 1a!in#a anak adalah se!alan#a$ anak adalah sepa uh hidupn#a$ di saat sosokn#a telah tiada doan#a #an! selalu te lantun untuk anak* anakn#a+ Tiadan#a di imu menjadi seman!at untuk ku untuk menjadi lebih baik$ ,inta dan kasih sa#an! mu akan selalu menuntun hidup ku$ selamat jalan Ibu$ Kaulah malaikat ke,il ku+ Te ima kasih ibu$ doa ku kan menuntunmu di su !a+

DDDDD

Penulis e*(ail T)ette 'ekolah

6 (aulana Eka Put a 6 mekaput aR%G#ahoo+,om N maulanaekaput a8%G#ahoo+,om 6 https6NNt)itte +,omN`BNmaulanaeput a 6 '(A Ne!e i && Haka ta N ><%8

+ 5 !UN4A:
oleh: )lie' ,urobby Rintik* intik hujan akhi n#a mulai tu un$ membasahi kota Ho!ja+ (endun! #an! seda i tadi men!!ela#ut$ kini mulai memuntahkan isin#a+ 1ebe apa pen!enda a moto mulai menepikan kuda besi me eka untuk sekeda be teduh ataupun memakai jas hujan+ /in!inn#a ai hujan upan#a tak mampu mendin!inkan panasn#a hati A7a+ Tanpa memedulikan tan!ann#a #an! mulai kebas akibat sen!atan ha)a din!in dan bajun#a #an! basah ku#up$ A7a te us men!!ebe Ast ea G and*n#a menuju kea ah ba at da#a$ tepatn#a menuju kea ah alun*alun uta a ke aton+ /itebasn#a jalanan den!an san!at lin,ah$ tak peduli den!an o an!*o an! #an! men!umpat saat te kena ,ip atan ai da i moto n#a+ Piki ann#a san!at kalut+ Lalu tanpa diin!inkann#a$ A7a kembali men!in!at pe isti)a #an! membuat hatin#a san!at ma ah itu+ DDD - 1un$ uan! buat ba#a kuliah semeste ini mana0. tan#a A7a pada ibun#a #an! sedan! men!hitun! uan! hasil penjualan nasi pe,el #an! dijualn#a tiap 2aja di stasiun Lempu#an!an+ Raut muka ibun#a lan!sun! be ubah+ Gelisah+ - 1unda ,uma dapet se!ini$ Le$. u,ap 1unda se a#a men#e ahkan selu uh uan! #an! tadi dihitun!n#a+ A7a a!ak ka!et be!itu men!hitun!n#a kembali+ Cuma dua atus ibu lebih sedikit+ - 1unda ini !imana sih0 Kan aku udah minta sejak semin!!u #an! lalu$ masak ,uma se!ini0 Kalau ,uma se!ini$ jelas n!!ak akan ,ukup+. Nada sua a A7a mulai menin!!i+ Wa na )ajahn#a pun mulai meme ah$ pe tanda emosin#a mulai te sulut+ 1unda tahu pe sis hal itu+ Instin! seo an! ibu$ mun!kin+ - Tapi 1unda han#a pun#a uan! se!ini$ Le+ Nanti kalau da!an!an 1unda la is$ uan!n#a buat kamu semua+ 1u Nu! oho$ tetan!!a kita #an! ka#a itu$ ju!a be sedia meminjami ibumu ini uan!+ Ndak usah kuati $. u,ap 1unda den!an lo!at khas Ho!ja$ semba i men!elus kepala anak laki*lakin#a itu$ be usaha me edam emosin#a+ /en!an kasa $ A7a men#entakkan tan!an ibun#a$ lalu be te iak ma ah+ - 1unda #an! ,uma tamat '(P tau apa0B Kalo besok aku n!!ak ba#a bia#a kuliah semeste ini$ aku bisa di*/5 tauB. bentak A7a ke as+ 'akin! ke asn#a$ Nina adikn#a$ sampai kelua da i kama n#a+ - Kakak apa*apaan sih0. tan#a Nina+ A7a menja)abn#a den!an ketus$. /iem kamu$ anak ke,ilB. - Kakak tuh #an! diemB. Emosi Nina ikut te sulut+ - 1i,a a sama o an!tua tuh #an! sopan+ (alah dibentak*bentak+ /asa du hakaB. PlakB 'ebuah tampa an mela#an! ke pipi Nina+

- Ha!a mulutmuB. te iak A7a+ - Kakak tuh #an! ja!a mulutB. Nina lan!sun! membalas sambil meme!an!i pipi ki in#a #an! meme ah akibat tampa an A7a+ Ai mata mulai men!!enan! di pelupuk matan#a+ 'an! 1unda lan!sun! memeluk anak pe empuann#a+ /ia ju!a mulai menan!is+ - Udah$ udah+ Han!an be antem$. kata 1unda li ih+ A7a lan!sun! be anjak pe !i menin!!alkan kedua pe empuan itu+ 'an! 1unda han#a be u,ap pelan$ be ulan!*ulan!+ - Asta!h2i ullah+. Tak te asa$ A7a telah sampai di alun*alun uta a+ 'uasana so e itu tak te lalu amai$ han#a ada bebe apa lapak peda!an! #an! buka+ A7a memilih duduk di salah satu ban!ku #an! koson!$ tepat diba)ah pohon mahoni untuk men!e in!kan pakaiann#a #an! basah dan men!hilan!kan sisa*sisa kejen!kelan #an! masih men!ndap di dasa hatin#a+ 1ebe apa pen!amen jalanan memainkan alat musik me eka+ Ada !ita $ ha monika$ kendan!$ dan biola+ 'ede hana namun tetap nikmat untuk diden!a + Tiba*tiba seo an! 7iolin jalanan duduk disampin!n#a+ Kulitn#a hitam$ tapi aut )ajahn#a jenaka+ - (au eYuest la!u$ (as0 Cuma se ibu pe la!u$. ta)a si 7iolin+ A7a me o!oh sakun#a dan menemukan uan! dua ibu upiah+ /isodo kann#a uan! itu pada si 7iolin+ - (aen la!u apa aja$ #an! pentin! enak di telin!a+ Kembaliann#a ambil aja+. 'i 7iolin lan!sun! be siap men!ambil nada a)al+ 'aat biola mulai di!esek$ A7a ka!et+ /ia tahu pe sis la!u itu+ Tak disan!ka$ 7iolin itu memainkan la!u bunda ka #a (ell# Goesla)+ Tanpa sada $ A7a ikut be n#an#i men!i in!i alunan la!u+ Kata me eka di iku slalu dimanja Kata me eka di iku slalu ditiman! Ai mata A7a kelua tanpa mampu ditahann#a+ Ia te us menan!is hin!!a si 7iolin selesai memba)akan la!un#a+ - Kenapa$ (as0 Te ha u$ #a0 Lha )on! ketu unan (oAa t$ jeB Hehehe$. ,anda si 7iolin+ - (as sih enak masih pun#a moto $. lanjutn#a+ - Pun#a umah$ pun#a kelua !a+ Pasti enak+ N!!ak ka#ak sa#a+ Hidup pindah*pindah+ Rumah n!!ak pun#a+ 5 an!tua n!!ak tau dimana+. 9iolin itu te diam sejenak+ - Tapi )alaupun !itu$ sa#a tetap be s#uku kok+ '#uku masih bisa makan+ '#uku masih bisa maen biola+ '#uku masih bisa hidup+. Pe kataan pen!amen itu membuat A7a te sada + Apa #an! telah kulakukakan0 batin A7a+ Padahal 1unda telah be susah pa#ah men!hidupiku$ tapi aku malah membentakn#a+ Aku bahkan te!a menampa adikku sendi iB /asa bodohB A7a me utuki kebodohann#a+ /ia men#esal$ san!at men#esal telah men!asa i ibun#a dan menampa adik satu*satun#a+ 9iolin itu be kata la!i$. 'a#a pe nah dida)uhi seo an! K#ai+ 1eliau be kata$? Untuk u usan dunia$ jan!an lihat ke atas$ tapi lihatlah ke ba)ah+ Lihatlah o an! #an! hidupn#a lebih susah da i kita$ supa#a kita be s#uku sudah dibe i nikmat lebih da ipada o an! lain+? Gitu$ (as+

Lho$ lho$ (as+ (au kemana0 Pulan!0. tan#an#a be!itu melihat A7a be !e!as men#alakan moto n#a+ A7a in!in se!e a pulan! ke umah+ Ke pelukan bunda+ 'i 7iolin men!!a uk kepalan#a #an! tidak !atal$ kebin!un!an+ - Apa aku salah bi,a a$ #a0. 'aat A7a telah sampai di umahn#a #an! be ada di ka)asan /anu ejan$ dilihatn#a san! 1unda sedan! duduk di be anda+ Nina duduk disampin! ibun#a den!an muka ketus+ 1e!itu melihat ank laki*lakin#a pulan!$ )anita itu se!e a be anjak mendekatin#a+ 'en#um te pat i di )ajah keibuann#a+ - Alhamdulillah Le$ kamu sudah pulan!+ Udah 1unda bilan!$ soal bia#a kuliah$ kamu n!!ak usah kuati +. 'ambil bi,a a$ 1unda me o!oh kanton! bajun#a lalu mena ik sebuah kalun! emas+ 1unda te sen#um la!i+ - Nanti kalun! ini akan 1unda !adaikan+ Uan!n#a buat kamu semua+. (enden!a n#a$ A7a semakin me asa di in#a adalah anak #an! san!at du haka+ Kalun! itu adalah mas ka)in #an! dibe ikan a#ahn#a saat menikahi ibun#a dulu+ Kalun! #an! san!at disa#an!i ibun#a+ Ia se in! melihat ibun#a menan!is sambil memeluk kalun! itu$ mun!kin ka ena te in!at pada a#ah #an! telah lama menin!!al+ - 1unda$ pokokn#a jan!an pe nah menjual kalun! ini+ 'oal bia#a kuliah$ bia nanti A7a ,a i sendi i+. A7a be kata sambil menahan ai matan#a+ 1unda menatapn#a den!an bin!un!+ - Lho kok:. Tanpa membe i kesempatan pada 1unda untuk be tan#a$ A7a memelukn#a den!an san!at e at+ - (aa2in A7a$ 1unda$. u,ap A7a li ih$ lalu ia menan!is dalam pelukan ibun#a+ 1unda han#a te sen#um ke,il$ lalu be uja sambil men!elus kepala A7a+ - Ndak papa$ ndak papa+ Kamu ndak pe nah pun#a salah sama 1unda+ ;an! pentin!$ minta maa2 dulu sama adekmu+ Tadi dia nan!is te us+. A7a melepaskan di i da i san! bunda$ lalu be jalan menuju Nina #an! te us menatapn#a+ A7a be lutut di depan adikn#a+ - (aa2in kakak$ #a0. Nina memandan! kedua bola mata A7a den!an lekat$ lalu te sen#um+ - Apolo!ies a,,epted$. ja)ab Nina$ memaa2kan kakakn#a+ A7a lalu me aih Nina ke dalam pelukann#a+ 'an! 1unda lalu memeluk kedua anakn#a den!an sa#an!+ 'aat itu A7a be sumpah$ dia takkan pe nah la!i membia kan ibu dan adikn#a menan!is+ /ia akan membaha!iakan me eka$ apapun #an! te jadi+ Tak ada #an! dapat men!hentikann#a+ Tak adaB DDDDD 4ITIN//A- S+S+& I!U 5leh6 'iska 'udjatnika$ '+E Pa!i itu sa#a te ban!un melihat jam sudah menunjukkan pukul <&+<<$ - aduh aku kesian!an untuk be an!kat ke ja.: Isambil men!!a uk !a uk kepalaJ+ Nene pun da i subuh sudah memban!unkanku$ aku lan!sun! pe !i ke kama mandi untuk be siap siap ke kanto + Alahmdulillah$ pa!i itu nenek sudah men#iapkan aku sa apan+setiap pa!i kita selalu

be bin,an! bin,an!+ 74ene yang mengurus aku dari umurku DE bulan, sampai aku lulus sar#ana SD( Orang tua ku sudah berpisah, mama sudah menikah dan papa pun sudah menikah dengan mempunyai putra D dan putri D(8

'etelah be bin,an! bin,an!$ akupun be an!kat ke kanto den!an men!!unakan moto + Aku sibuk den!an peke jaanku sampai akhi n#a aku pulan! ke ja+ /atan! ke umah -mih$ bukain pintun#a. (amih pun membuka pintu+ Aku senan! masih bisa melihat sen#um n#a$ aku pun ke kama dan !anti baju+ 'etiap ha i utinitas be!itu$ sampai pada akhi n#a pada bulan puasa hampe mau leba an ><%%+ Nene ku jatuh sakit - mih$ !mn seka an! keadaann#a0. aku men!hampi i nene sedan! te ba in! di tempat tidu + - mih di a)at #ah di umah sakit $ bia ,epet sembuh.$ mamih pun menja)abn#a den!an sua a li ih. tidak mau$ mamih pen!en tetep di umah.+ Aku sedih melihat nene te ba in! ditempat tidu $ in!in menan!is hati iniBaku tetep kuat men!hadapi semuan#a$ nene satu.n#a #an! aku an!!ap seba!ai mama+ 'uatu ketika malam ha i nene akhi n#a diba)a ke umah sakit dia be kata - sis$ tolon! ja!a semuan#a #ah0 (amih mau pe !i sebenta la!i mamih mau menin!!al$ ja!a umah baik* baik.+ Aku sedih menden!a hal itu$ nene pun diba)a ke umah sakit+ 'etelah > min!!u kemudian$ nene tiba di umah+ - Alhamdulillah$ akh in#a mamih sembuh. Ibe bi,a a dalam hatiJ+ 'etelah sembuh nene se!e a men#iapkan semua pe siapan s#uku an untuk be an!kat haji$ka ena tan!!al %< oktobe ><%% mamih be an!kat+ Tan!!al >U septembe ><%% pa!i itu mamih sudah te iak te iak untuk dibe esin - sis$ be esin be esin itu.+ Akupun menja)ab. aduh mamih pa!i* pa!i udah i)euh$ santai atuh++ masih lama ju!a. Aku tidak men#an!ka kalau ha i itu adalah ha i te akhi ku be temu nene$ aku men#iapkan semuan#a te masuk makanan$ ka pet dll n#a+

A,a a pun dimulai$ aku melihat mamih te lihat pu,at+. (ih$ udah makan belum0.aku men#apa nene+ - nanti aja.den!an nada endah neneku menja)abn#a+ '#uku anpun be lan!sun!$ selesailah pukul %R+<<$ kami pun semua kelua a!a be isti ahat+ /an anehn#a nene ku in!in tidu di kama ku$ tiba* tiba pukul %8+<< nene man!!il aku+ Aku te tidu di lantai uan! tamu+ Aku te ban!un .ada apa mih0. Aku ka!et melihat mamih -mih kenapa kok badan mamih !emeta an be!ini. aku be kata sambil menan!is+ (amih men#ampaikan sesuatu .mamih mau seka an! menin!!al$ tolon! ja!a semuan#a. Aku be te iak . Rian$ Anda$ Ramdan:+ Tolon!!!!!! 'iska.+ (e eka pun datin! den!an mata me ah ka ena te ban!un da i tidu .ada apa teh0. kata Rian+ Aku han#a bias menan!is melihat nene ku k itis+ (elihatn#a anta a hidup dan mau men!hembuskan na2as #an! te akhi n#a$ semua kelua !apun be kumpul te masuk pamanku+ 'emuan#a menan!is+ Kita be sama " sama membantu nene untuk men!u,apkan laailahaillah: laailahaillah:. sete usn#a++ Akhi n#a nene pun menin!!al pukul %U+%U tepat Asha tiba+ Itulah akhi da i semuan#a$ aku bena " bena kehilan!an+ 'osok ibu pun telah hilan!+ 'etelah bebe apa min!!u kemudian$ aku pun pindah umah+ Untuk menjadi seo an! #an! mandi i+ 'ampai ha i ini$ aku bisa menjadi seo an! pe empuan mandi i tanpa adan#a sosok ibu+ DDD GfV* 1;6 'iska 'udjatnika$ '+E Tasikmala#a$ >> Feb ua i ><%>

&$nan.an Pahit di Putih A%u ( A%u


4della 5uspa 4prilia Ujian nasional telah be lalu semin!!u #an! lalu+ 'ementa a itu Ali2ia te us mene us memandan! bin!kai 2oto #an! di pe!an!n#a seda i tadi+ /i 2oto itu$ tampak ia sedan! te sen#um manis dan di sebelahn#a ada ++ ReAa+ Pa,a n#a saat ini$ ReAa satu sekolah den!an Ali2ia+ (e eka sudah lama be pa,a an+ 'ejak me eka kelas %< dulu tepatn#a+ Rasa takut te us men!hampi i Ali2ia+ Ia takut ketika lulus nanti ReAa memutuskan hubun!an den!ann#a$ atau kemun!kinan lain #an! mun!kin bisa saja te jadi+ Ia be!itu men#a#an!i sosok ReAa+ 1ahkan ka nan#a$ ReAa #an! tadin#a be notaben anak nakal seka an! be ubah menjadi anak #an! lebih sopan dan lebih baik da i sebelumn#a+ (e eka be dua telah be janji bila lulus nanti akan satu pe !u uan tin!!i+ Rin!tone la!u Rihanna be judul )e 2ound lo7e be bun#i ke as saat Ali2ia sedan! as#ik* as#ikn#a memandan!i 2oton#a dan ReAa+ /i la#a handphone te tulis RE@A L59E ,allin!+ 'eketika itu )ajah Ali2ia be ubah menjadi )ajah kebaha!iaan+

EHalo0E$ sapa sua a di sebe an! sana+ EI#a beb$ ada apa0E ELa!i apa kamu beb0E ELa!i n#antai aja$ kamun#a0E EI#a sama nih$ nta malem nonton #ukE EA#ukkE ENta aku jemput #a beb jam T$ dandan #an! ,antik+ 5K0 Lo7e#ou babeE KLIKB tel2on dimatikan+ Ali2ia te sen#um senan! lalu be di i$ men!ambil handuk dan be jalan ke kama mandi+ R< menit kemudian +++ TAA/AAAHBB Ali2ia tampak ,antik men!enakan kaos pink di padukan den!an ,elana jeans RN8 dan dibubuhi den!an sedikit lip!loss di bibi n#a se ta tatanan ambut diku,i buntut kuda+ Pe 2e,toB E(amaaa !imana ,o,ok !ak0E$ Tan#a Ali2ia ECo,ok kok sa#an!$ !a#a n#a anak muda dan sede hana ban!et+ mama sukaE$ (ama melihat anakn#a ka!um+ TINBB TINBB 'ua a klakson moto ReAa+ E(ama$ aku be an!kat dulu #aaE$ kata Ali2ia sambil men,ium pipi (aman#a+ Lalu se!e a be anjak dan pe !i be sama ReAa+ /i pe jalanan +++ E@a$ kita mau nonton 2ilm apa sih0E$ tan#a Ali2ia penasa an EKita !a nonton 2ilm ko sa#an!$ kita nonton pemandan!anE$ ja)ab ReAa data + EHah0E EUdah deh nta kamu ju!a tau tempatn#aE 'etelah sampai ++

ELiat deh 9i$ ba!us kan pemandan!an da i sini0E kata ReAa sambil men!!en!!am lembut tan!an Ali2ia+ EI#a ReAa$ te us kamu n!apain ba)a aku ke sini0E tan#a Ali2ia penasa an+ EAku mau n!omon! sesuatu ++E EApa0E ELulus '(A ini aku akan pindah ke Ausi 9i$ ka na Papa akan pindah ke ja disana++E Henin!+ E9i++E EHem++E EKok diem0E EKamu mau nin!!alin aku disini sendi i @a0 kamu te!a0 hahB aku salah apa sih sama kamuB te!a #aa kamuBE Ali2ia melepaskan !en!!aman ReAa+ Ai matan#a pe,ah men!hujani pipin#a+ Pe asaann#a tak menentu kali ini+ E1ukan !itu 9i$ aku sa#an! sama kamu+ 'ELALU 'A;ANG KA(UB pe ,a#a sama aku please+ Aku akan balik ke Indonesia setelah U tahun disana+ Tun!!u aku #a E ReAa memeluk Ali2ia+ EReAa++E EI#a sa#an!E EI lo7e #ouE Ali2ia me an!kul lehe ReAa lalu men,ium bibi n#a lembut+ EAku akan nun!!u kamu @a+ Entah itu U tahun %<< tahun bahkan %<<< tahun kamu akan aku tun!!uE ReAa te sen#um manis sekali$ namun tidak semanis hati Ali2ia saat ini+ EPulan! #uk$ udah malemE E;ukE /i ten!ah pe jalanan++ Ali2ia te us memeluk ReAa+ Ia tidak mau melepaskann#a+ (embuat konsent asi ReAa te !an!!u+ TIIIINNNNNNNNBBBB 1RAAAKKKKKBB

'ebuah bus da i a ah sampin! menab ak Ali2ia dan ReAa+ (e eka koma+ 'elama bebe apa min!!u laman#a+ 'a#an!$ n#a)a ReAa tidak te tolon!+ Ia mendahului Ali2ia #an! sedan! te ba in! koma+ 'emin!!u Kemudian +++ E(mmhhE e an!an ke,il te den!a di telin!a (ama Ali2ia+ EAli2ia0 Kamu udah sada sa#an!0 /okte BBBE Pan!!il (ama+ /okte se!e a meme iksa keadaan Ali2ia+ E1u$ pasien sudah sada saat ini$ sejauh ini kami menemukan kemajuan pada pasien+E kata dokte + E'a#a boleh masuk dok0E Tan#a (ama+ E'ilahkanE (ama masuk uan! a)at Ali2ia+ E'a#an!$ kamu udah sada 0E EReAa mana ma0 aku kan!en dia+ Aku mimpi ReAa nin!!alin aku+ Itu !a bene kan0E (ama han#a menunduk sedih+ E(aB ja)ab ReAa manaaBB maaaBB jan!an bilan! kalo++E EReAa udah !a ada 9i$ dia menin!!alE EGakkkBB !ak mun!kinBB ReAa bilan! dia !a bakal nin!!alin akuBB ReAa pasti bohon!BB !a mun!kinnnnnBBBBBBE Te iak Ali2ia+ Cai an han!at be ai men!ali lembut di pipin#a+ DDDDD Takkan pe nah habis ai mataku 1ila ku in!at tentan! di imu (un!kin han#a kau #an! tahu (en!apa sampai saat ini ku masih sendi i Adakah disana kau indu padaku (eski kita kini ada di dunia be beda 1ila masih mun!kin )aktu be puta Kan kutun!!u di imu 1ia lah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana Tenan!lah di iku dalam kedamaian In!atlah ,intaku kau tak te lihat la!i Namun ,intamu abadi

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc PENULI' CERPEN 6 A/ELLA PU'PA APRILIA FACE155K 6 Adella Puspa Ap ilia TWITTER 6 Gdellpuss E*mail 6 dellLpussG#ahoo+,om

Ketika Cinta Ha us Pe !i
oleh: )yu Sulastri Pe kenalan ku padan#a meman! tidak disen!aja+ 'un!!uh semua ini dilua du!aan$$ betapa tidak+++BB Te n#ata /ia adalah adik da i teman Aban! ku sendi i$$$ ehm++++ ,ukup men!ejutkan$ /ia men!enal Aban! ku$ dan Aku pun men!enal Aban!n#a$$+ Tapi anehn#a kami tidak salin! men!enal+ 'ebuah Pe kenalan melalui HaPe+++ Aku se in! '('*an dan be ba!i ,e ita den!an /ia+

Pendek Ce ita+++ kami pun be janji untuk ketemuan+ 'esuatu #an! di tun!!!u*tun!!u pun tiba+ 'osok be tubuh sedikit ke,il dan be pakaian sede hana men!hampi iku$ Ipe sis sepe ti penampilan aban!n#a+++J A)al #an! baik$ kami melanjutkan pe temanan kami den!an se in! jalan ba en!+ Waktu pun te asa ,epat be lalu+ /ia pindah kelua kota$ ka ena mendapat peke jaan ba u+ Aku pun sudah ja an! be temu den!ann#a+ Kalau pun ada$$ itu han#a sesekali+++ bila dia libu dan pulan! ke umahn#a+ DDD Ada suatu malam$$$ Aku me asa !alau$ ka na be akhi n#a ,inta ku pada pa,a ku+ Ku putuskan untuk menelponn#a$ ka ena aku butuh seseo an! untuk ,u hat+ /alam pe bin,an!an itu aku men,e itakan apa #an! te jadi sebena n#a$ tapi #an! malah men!ejutkan ku++ ,e ita ku tidaklah se*I onis ,e itan#a+ Aku pa,a an selama %&bln saja kesedihan ini bisa be la ut*la ut$$ tapi dia malah lebih lama$ be pa,a an selama U thn$ tapi tetap te!a men!hadapin#a+ Aku te sentak sada $$ betapa dia adalah lelaki #an! saba $ dia han#a be kata -mun!kin dia bukan jodoh mas++. Hhmm++++ asa damai saat aku menden!a u,apann#a$ ku asa kesedihan ini pun ha us ku akhi i$ memulai ,e ita #an! ba u dan seman!at #an! ba u+ Ku ,oba tan#a men!apa me eka sampai putus$ men!akhi i kebe samaan U thn den!an be!itu saja+ Tapi dia han#a menja)ab -be beda pendapat ajah$$ dan kami sudah memutuskan pilih jalan masin!*masin!.

'un!!uh ja)abann#a itu membuatku me asa tidak puas$$ in!in asan#a ku tan#a lebih dalam$ tapi itu tidak mun!kin$ aku tidak boleh be tan#a te lalu detail$$ nanti ju!a aku akan tau semuan#a bila aku mau be saba + 'ejak men!enaln#a$ aku selalu in!in tau tentan!nn#a$ ku ,a i in2o masi dimana saja$ den!an siapa saja$ demi mendapatkan sesuatu in2o masi tentan! di in#a$ salah satu kaba #an! aku tau adalah dia be a!ama Katholik+ 'un!!uh suatu #an! men!ejutkan ba!i ku+++ dan mun!kin inilah pen#ebabn#a men!apa me eka putus$ pasti tidak salah la!i semua itu ka ena a!ama+ Aku masih in!at betul Q Ap il ><%% aku be temu den!ann#a disebuah kost Adik sepupuku$ dan kini )aktu kian be lalu$$ pe kenalan ku den!ann#a semakin ak ab$ salin! be ba!i pe hatian$ salin! membe i seman!at$ seba!ai tanda kami salin! membutuhkan+ Aku mulai indu$ jika lama tak be temu$ aku mulai !elisah bila sms n#a tak kunjun! men!hampi i inboK ku+ Ada apa sebena n#a #an! te jadi padaku$ aku mulai men!!antun!kan ke,e iaan ku padan#a+ /itambah la!i dia membe i ku sebuah kado #an! disaat Ultah ku$ dan aku me asa semua itu san!at spesial+ 'emakin lama asa ini semakin membukit$$ asa ini sun!!uh sulit untuk diun!kapkan$$ aku han#a tidak in!in jika ja)aban da i pe n#ataan hati ku ini adalah CINTA+ Aku takut++++ aku takut bila Hatuh Cinta padan#a+ DDD (alam tu malam (in!!u$$ tiba*tiba Hape ku be de in! dan te tulis - Akis Callin!++++. Eemm++++hati ku lan!sun! be detak ken,an!$$ in!in se,epatn#a ku pen,et tombol hijau$$ tapi aku pe lu )aktu sedikit untuk menenan!kan hati a!a tidak !emeta saat men!an!kat telponn#a+ Penjan! leba kami be ,e ita$$ )alau kadan!*kadan! te diam$ ka na mun!kin dia tidak te lalu pandai bi,a a$$ dia kemudian be tan#a -nanti ha i min!!u adek kuliah #a++0.$$ -i#a mas+++ eman!n#a kenapa+0. Ha)ab ku+ -En!!ak$$ mas mau n!ajakin keundan!an nta tan!!al >< no7embe $ (antan mas nikah+++. betapa aku te kejut menden!a n#a$ masa sih bisa se,epat itu piki ku$ ba u Feb ua i kema in me eka putus$$ kenapa No7embe ini sudah mau nikah mantann#a$ ibuan tanda tan#a mun,ul di benak ku+ - mun!kin adek n!!ak bisa #a++0. u,apn#a la!i++ tapi aku lan!sun! menja)ab adek pen!en ikut mas$ adek pen!en kesana$ bisa kok+++ nanti ju!a n!!ak ban#ak tu!as la!i$ jadi adek bisa ijin dulu min!!u itu++. Aku tidak mun!kin mele)ati kesempatan itu$ apa pun akan ku lakukan a!a bisa ikut dia+ Kein!inan itu pun te )ujud$ dikampus n!!ak ada dosen$ aku pun tanpa piki panjan! lan!sun! pulan!$ tidak lama kemudian dia pun datan! ke umah ku untuk menjemputku$ )alau ,ua,a kelihatan mendun!$ tapi tidak membuat seman!at ku lemah untuk ikut den!ann#a+ Tak pe lu be lama*lama la!i$ aku be an!kat$ mun!kin sedikit nekad$ a)an putih be ubah menjadi !elap$ )alau kami be ha ap hujan tak hadi $ tapi kuasa Tuhan tidak lah dapat ditahan$ di pe jalanan kami kehujanan$ kami be henti disebuah )a un! untuk men!hinda i hujan lebat$ hampi % jam kami disitu$ han#a te diam$ sambil te u,ap doa semo!a hujann#a be henti+ ;a,,hh$$$$ sepe tin#a hujan pun men!e ti$ meski !e imis men!usik$ kami tetap melanjutkan pe jalanan$ eemm+++ naman#a ju!a musim hujan$$ di pe jalanan selanjutn#a kami kehujanan la!i$ kemudian kami be teduh la!i+

Aku in!in ,epat sampai$ baju ku ju!a sudah basah$ untuk apa be teduh$ aku memaksan#a untuk melanjutkan pe jalanan kami$ akhi n#a dia men!ikuti in!in ku$ Huuuu2tt++++ pe jalanan #an! melelahkan$$ kesaba an ku sepe ti memba a$ aku in!in tau dimana umahn#a$. men!apa jauh sekali++00. u,ap ku dalam hati+ Halan usak dan be liku$ tu un naik tanjakan$ hin!!a kebun ka et pun kami le)ati+ Hati ku ban#ak be kata - ;a Allah+++ ba!aimana mun!kin pen!o banann#a #an! be!itu ikhlas ha us dibalas den!an sebuah keke,e)aan$ U thn untuk malam min!!u be sama pasti san!at melelahkan ba!in#a$ men!apa dia be!itu kuat++00. Hahh++++ keadaan ini membuat ku semakin te ka!um padan#a+ Tiba*tiba dia be kata pada ku - pasti nanti adek dibilan! pa,a mas$$$he++. Aku lan!sun! menja)ab - #a n!!ak apa apa lah mas$ bia in aja$+. Aku be usaha ,uek den!an pe kataan itu$ )alaupun sebena n#a san!at men!a!etkan ku+ Akhi n#a tiba ju!a di tempat esepsi$ ka na hujan tamu pun tidak te lalu amai$ tapi aku tau+++ o an!*o an! di sekililin! itu mempe hatikan ku+ ;upA+++ pe kataann#a itu bena $ aku dian!!ap pa,a n#a$ hhmm+++ te paksa aku ha us men!ikuti pe sandi)a aan ini$ 5 an! tua manta n#a$ kelua !an#a$ temann#a$ semua be an!!apan be!itu+ 1ahkan sebuah pe kataan #an! sempat membuat ku te kejut adalah disaat ibu (antann#a be kata - 5o$$$ ada akis+++ hhmm$$ sama ,e)ek #aa$$ tapi kok #an! ini pake jilbab+00 ;aa+++ n!!ak apa apa lah$ mun!kin #an! ini be jodoh. aku han#a te sen#um$ )alau dalam hati ku kehe anan mulai men!hampi i$ aku tau ja)abann#a$ Ini lah ja)aban atas pe tan#aan #an! selama ini ku simpan$+ Tepat sekali$$ me eka ha us men!akhi i kebe samaan me eka ka ena Ke#akinan+ Tak lama kami pulan!$$ be pamitan den!an Pen!antin$ lalu diminta 2oto ba en!$ (un!kin akan menjadi kenan!an #an! Abadi++++ 'aat pe jalanan pulan!$$ betapa aku san!at men!e ti posisin#a$ aku tau pe asaann#a$ tidak mudah mene ima semua ini den!an be sembun#i dibalik sen#um kesede hanaan#a+ In!in asan#a aku memeluk e at tubuhn#a$ a!a hatin#a #an! be de!ub ken,an! dapat me edam$ aku tidak tau ha us be buat apa$ sebisa mun!kin aku ha us bisa membuatn#a kuat untuk mele)ati semua ini+ 1e kali*kali u,apan te ima kasih dia u,apkan untuk ku$ ka na sudah be sedia menemanin#a dalam kisah masa lalun#a ini$ tapi aku han#a bisa te sen#um$ aku takut salah be bi,a a #an! han#a akan menambah lukan#a$ tapi tak henti hati ini selalu be kata diam*diam -makasih mas untuk ha i ini$ aku san!at baha!ia bisa ikut be sama mu$ menjadi pa,a sandi)a a mu$ menjadi sosok ,e)ek te!a di!e!alauan mu$$meski hati mu seka an! sedan! be sedih$ maa2kan aku$$$ jika aku tak bisa be buat lebih untuk mu. Hhm+++ aku han#a mampu men!u,apkann#a di hati$ be bisik pelan untuk di i sendi i$ be ha ap dia tidak menden!a + Usai men!anta ku$ dia lan!sun! pamit pulan!+++ aku tau betapa lelahn#a dia$ aku saja san!at me asakann#a$ apala!i dia #an! ha us melanjutkan pe jalanan kelua kota untuk kembali ketempat ke jan#a den!an keke,e)aan+ Kekha)ati an ku pada keadaann#a amatlah dalam$

aku takut te jadi apa*apa den!ann#a$ tak lupa ku u,ap pesan untukn#a - hati*hati dijalan mas$$ kalau uda n#ampe umah sms adek #a++0. lalu sen#um ku men!hanta n#a+ 'etelah % jam lebih be lalu$ dia men!i im sms pada ku$ dia be henti untuk isti ahat$ aku ,oba membalas smsn#a den!an kata*kata #an! membuat dia tetap seman!at$ lalu dia membalas sms ku -(akasih atas seman!atn#a+ (as ha us se!e a ban!kit la!i ka#akn#a$ meman! sulit kalau sudah be beda$ konseku)ensin#a mas ha us mene ima akibatn#a$ tapi n!!ak apa* apalah+++ mas dapat pelaja an da i semua ini$ meman! sulit belaja ilmu ikhlas sama saba .+ Han#a men!hela na2as #an! mampu ku lakukan setelah memba,a smsn#a+ DDD 'etelah pe jalanan itu$$ aku mulai dihantui be ba!ai ke a!uan$ hati selalu !elisah$ tidak tenan!+ 1ahkan aku me asa bah)a dia adalah sosok #an! memiliki pe an pentin! dalam hidup ku+ 1ahkan setiap malam aku selalu memeluk boneka #an! dihadiahkann#a untuk ku sebelum tidu $ sesekali ai mata ku men!ali tanpa aku sada i$ betapa be at pe asaan ini$ aku tak san!!up menahann#a+ Aku san!at men#a#an!in#a$ tapi aku tidak bisa memilikin#a$ aku takut asa ini han#a akan men!ulan! kesalahan #an! pe nah dibuatn#a$ aku takut membuatn#a ke,e)a la!i+ 'epe ti biasan#a$ aku selalu be *sms den!ann#a$ tak pe nah bosan )alau #an! te tulis han#a itu*itu saja+ Entah men!apa topik sms kami men!a ah ke a ah se ius+ -(as ,apek$ biasan#a kalau mas ke,apek?an ka#ak !ini$ mas in!at sama o an! #an! mas sa#an!$ mas senen! kalau dipe hatikan++. itu isi sms #an! dia ki im pada ku$ aku pu a*pu a in!in tau siapa o an! #an! dia maksud+ -eemm++++ uda ada #an! ba u #a++00 kok n!!ak bilan! sih++0. -n!!ak ada #an! ba u mas$$$ mas ka#akn#a masih t auma lah pen!en pa,a an la!i+++ apala!i #an! beda a!ama$. Ad enalin ku be pa,u ken,an!$ sun!!uh isi sms itu telah me untuhkan !unun! ha apan ku+ 'elama ini aku #akin dia ju!a men#a#an!i ku$ dan aku #akin bah)a kami pasti bisa be sama nantin#a$ tapi semuan#a ha us te kubu $ aku sada $ A!ama bukan lah hal sepele dianta a hubun!an kami ini+ Ai mata ku men!ali $ kian de as$$ membasahi selu uh )ajahku$ batin ku pun ikut me atap++.;a Allah$$ ,obaan apa la!i ini+0 (en!apa En!kau ha us mempe temukan ku den!an dia$ bila han#a luka ji)a #an! akan te uki $ ;a Allah+++ apakah den!an ,a a ini En!kau men!aja i ku untuk be saba $ men!apa aku selalu sulit mendapatkan ,inta #an! ku in!in$ aku san!at men#a#an!in#a$ san!at men,intain#a$ tapi men!apa ju an! anta a kami san!at lah be baha#a$ ;a Allah+++ tunjukkan aku jalan te baik*(u++. Aku han#a bisa membalas - i#a lah mas$$$ Tuhan pasti sudah me en,anakan semuan#a$ makasih atas semuan#a mas$ makasih ju!a uda n!asih boneka #an! selalu ada buat adek$ he++. -i#a$$$itu semua ka na mas sa#an! sama adek$ untuk seka an! adek #an! n!e ti mas++. Aahh++++ kata 'a#an! #an! diki imn#a$ mun!kin tak be a ti ba!in#a$ tapi ba!i ku$$ kata*kata itu sepe ti ombak besa #an! me untuhkan bendun!an ai mata ku$ seken,an!n#a aku

menan!is$ entah apa maksud da i semua ini+ 'etelah itu lah$$$$ aku sada apa #an! ha us aku lakukan$ meman! men!hinda bukan jalan #an! baik$ tapi aku ha us pandai memposisikan di i$ a!a pe asaan ini tidak te lalu mendalam+ Waktu te us be lalu$ kedekatan ku padan#a semakin ak ab$ hampi mi ip den!an o an! #an! sedan! be pa,a an+ Libu an Natal$ dia men!ajak ku jalan*jalan$ tapi ,ua,a selalu hujan$ jadi susah untuk kami be temu$ ada pun Cuma sebenta $ saat itu aku datan! ke umahn#a )aktu ha i pe tama Natal$ itupun den!an baju lusuh dan basah ka na kehujanan$ aku han#a sebenta be temu den!ann#a$ tidak sedikit pun bisa men!hilan!kan indu ku+ Entah men!apa )aktu seakan men!ijinkan kami untuk jalan be sama$ ha i itu tidak hujan la!i$ ,ua,a san!at ba!us+ Tanpa pe en,anaan$ dia menjemput ku+ Kami jalan be sama men!elilin!i kota$ ada suatu tempat #an! ku sukai saat dia pe tama kali memba)a ku jalan* jalan$ tempat itu adalah -1ukit 1intan!.$ tapi sa#an!$ dulu kami ketempat itu )aktu sian! ha i$ aku han#a bisa melihat kota #an! dipadati umah penduduk dan !edun!*!edun! saja+ Aku me asa tidak puas$ lalu aku be en,ana akan kembali be saman#a ketempat itu pada malam ha i+ /an kein!inan ku itu di)ujudkann#a$ selesai makan dan kelilin! kota$ aku diba)an#a ke 1ukit 1intan!+ Aku te kejut melihat keindahan kota pada malam ha i$ diatas bukit itu aku bisa melihat kota #an! dipenuhi den!an lampu*lampu$ dan lan!it #an! dihiasi bulan be sama bintan!*bintan!+ 'un!!uh pemandan!an #an! indah dan omantis$ aku menikmatin#a den!an damai$ li ih dalam hati ku pun be bisik pada 'an! Pen,ipta - ;a Allah++++ En!kau lah #an! tau akan takdi ku$ aku han#a bisa menun!!u ja)aban ini den!a asa saba mele)ati )aktu$ malam ini aku be saman#a$ aku me asakan kedamaian #an! tak in!in ku lepas$ ;a Allah++++ jan!an buat o an! sebaik dia me asakan sakit hati atau ke,e)a ka na pe asaan ku.+ 1ebe apa saat kemudian dia pun men!ajak ku pulan!$ tentu saja kami tidak boleh be lama*lama$ ka na dia ha us men!anta ku pulan!+ DDD Kembali la!i$$ ke a!uan men!usik ku$ aku butuh suatu kejelasan da in#a$ sebena n#a sebe apa pentin! di i ku ba!in#a+ Tapi aku ha us menun!!u )aktu #an! tepat$ a!a dia tidak me asa te sin!!un! atas pe tan#aan*pe tan#aan ku+ /an aku memutuskan$ bah)a )aktu #an! tepat adalah (alam Tahun 1a u+ Ka na aku akan men!habiskan malam itu be saman#a+ ;eaa,hh++++ semo!a semuan#a bisa dibi,a akan den!an baik$ aku dan dia pasti akan men!e ti den!an keadaan ini+ Aku ju!a tidak mun!kin te us be ha ap padan#a$ sedan!kan akhi n#a aku ju!a tidak tau+ Ha uskah ku ko bankan )aktu #an! panjan! demi sebuah ja)aban #an! tidak be!itu jelas0 Rasan#a semua ini tak san!!up untuk ku pendam sendi i$ ban#ak #an! men#ukai ku tapi semuan#a ku tolak$ han#a ka na demi men!ha !ai pe asaann#a+ Tapi+++ apakah adil ba!i ku$ bila aku ha us menutup di i da i o an!*o an! #an! men!ajak ku untuk se ius+ 'edan!kan #an! ku jalani seka an! ju!a tidak jelas a ahn#a+ Aku in!in membuat semua ini menjadi n#aman$ aku ju!a tidak akan be pas ah di i pada Takdi Tuhan$ )alau ba!aimana pun asa sa#an! ku padan#a$ A!ama ku tidak akan aku ko bankan demi ,inta ini+ DDD

Ku piki malam Tahun 1a u ini adalah moment #an! tepat untuk kami salin! men!un!kapkan pe asaan+ Tapi te n#ata tidak lah sepe ti #an! ku ha apkan+ /imalam itu kami han#a membahas tentan! pe asaan #an! tidak bisa salin! memiliki+ Aku san!at me asa ke,e)a atas pe n#ataann#a$ bah)a hubun!an kami meman! tidak memiliki a ah$ bahkan dia pun tidak be ani membe ikan suatu keputusan tentan! kedekatan kami ini+ -(as+++ tidakkah kau men!e ti pe asaan ku seka an!++0 aku san!at membutuhkan kejelasan da i hubun!an ini$ betapa pe ihn#a aku$ ha us be jalan diatas ke ikil #an! tajam+ Aku in!in lan!kah ku te a ah$ memiliki tujuan$ sehin!!a aku dapat be pe!an! kuat pada tekad ku$ saat badai men!!un,an! ke#akinan ku+++. DDD 'etelah e7ent itu$ aku me asa bah)a aku ha us membuka mata ku den!an leba $ a!a bisa melihat pandan!an den!an te an!+ Aku takut bila saat tekad membulat$ !elap datan! men#apa$ hin!!a memba)a ku pada a ah #an! sesat+ Aku memutuskan untuk memendam asa ,inta #an! be!itu dalam ini di danau hati #an! letakn#a te sembun#i da i a ah mata manapun+ Ku bia kan ai mata ini men!ali membuat dalam !enan!ann#a$ kan ku ja!a sampai pada )aktu #an! tak te batas$ ka na tidak ada #an! bisa men!!antikan keistime)aann#a dihati ku+ Aku tau ba!aimana pe asaann#a$ be!itu sulit dia ha us menjalani semua ini han#a den!an > mata dan % hati+ Ku #akin dia butuh sanda an #an! lain untuk menenan!kan ji)an#a #an! dilanda p obelam kehidupan+ Walau sulit ba!i ku ju!a be ada disampin! mu$ tapi ku putuskan akan selalu menjadi penden!a baik mu disaat kau butuh seseo an! untuk menden!a keluhan mu+ - mas++ maa2kan aku$ aku tidak bisa menjadi sepe ti #an! kau in!inkan+ (un!kin kita bukan lah sepasan! jodoh$ Tuhan sudah pun#a en,ana lain da i pe temuan kita ini$ ku ha ap kau pun men!e ti mas$ dalam hubun!an ini kita sama> diposisi sulit+ 'emo!a mas masih bisa menemukan seo an! )anita #an! sesuai den!an kein!inan mas+ Cinta ku be henti disini mas$ Cukup sampai disini$ ku telah memahami )aktu dan takdi $ bah)a )aktu dan takdi tak men!ijikan kita menjalin sebuah pe asaan #an! semakin jauh+ U a e spe,ial someone 2o me+++ e7e #da#++. DDDDD 1#6 A#u 'ulast i Email6 A##u+ast iG#ahoo+,om I;($Fa,e1ookJ

P$n.o"%anan Ayah
oleh6 Natania P ima Nastiti

Aku te us melihat a#ah den!an sebal saat dia melambaikan tan!ann#a pa!i itu untuk be an!kat be da!an! sa#u an di pasa + Aku bena *bena men#esal telah dilahi kan da i ahim seo an! )anita be kelua !a miskin+ 'ekita lima bulan! lalu$ ibu pe !i untuk selama* laman#a+ 'aat kepe !ian ibu$ sama sekali tidak ada ai mata #an! menetes da i mataku+ Aku bena *bena ben,i kelua !a miskin iniB u,apku dalam hati+ 'etelah a#ah sudah be belok$ aku lan!sun! be an!kat sekolah+ 1a!aimanapun ju!a$ aku tidak in!in te lihat ba en! den!an peda!an! sa#u itu+ /i sekolah sepe ti biasan#a+ 'aat isti ahat aku han#a duduk diam di kelas+ Aku sama sekali tidak dikasih uan! jajan+ Pen!hasilan a#ah #an! pas*pasan setiap ha in#a$ han#a bisa untuk beli makan untuk di umah saja+ 1ekal pun tidak ada+ Aku asa Tuhan tidak adilB Aku bena * bena muak den!an hidupku seka an!B In!in sekali asan#a aku kabu da i umah dan men,a i kelua !a ba u #an! ka#a a#a+ Tapi aku asa itu tidak mun!kin+ 5n!kos untuk kabu pun aku tidak pun#a+ 'aat pulan! sekolah$ a#ah sudah pulan! duluan+ Kulihat a#ah memandan!i 2oto ibu #an! telah usan!+ -/ia itu udah matiB Pe ,uma kalo 2oto diliatin !itu ju!a n!!ak bakal n!ebuat dia hidup la!iB. te iakku kemudian lan!sun! masuk ke kama dan membantin! pintu kesal+ Te den!a sua a tan!isan a#ah+ Tapi aku sudah tidak peduli la!i+ Aku kemudian tidu sambil menutup kepalaku den!an bantal !epen! #an! usan!+

DDD
-/asa anak tukan! sa#u B Udah miskin sok n!atu *n!atu la!i loB Pe !i lo da i kelompok !ueB. te iak (etha$ salah satu temanku$ dia meman! anak o an! ka#a+ Kemudian aku pe !i da i mejan#a+ Pe ,uma ju!a jika aku meladeni bentakann#a itu$ #an! ada teman*teman pasti akan mene ta)aiku ka ena u,apan (etha #an! menjelek*jelekkanku+ Aku pun tidak akan menan!is den!an u,apan (etha tadi+ U,apan*u,apan sepe ti tadi sudah menjadi makanan seha i*ha iku+ ;ah$ be!inilah kehidupanku+ Penuh den!an ejekan+ 'emua ini ka ena

kelua !aku #an! miskinB Aku bena *bena st ess ka ena kemiskinanB -HehB Ganti peke jaan kek$ 1apakB Aku malu den!e semua o,ehan temen*temenB (e eka selalu bilan! kalo aku anak tukan! sa#u B Aku malu$ PakB (aluB. te iakku pada a#ah sepulan! sekolah+ -(a#$ udah sepuluh tahun 1apak ke ja sepe ti ini+ ini meman! sudah peke jaan 1apak$ (a#+ (ana mun!kin bapak men!!eluti peke jaan lain+ 1apak ju!a tidak pun#a keahlian$ (a#+ (aa2kan 1apak. sahut a#ah sambil menan!is+ Aku ben,i u,apan a#ah ituB 1ukan itu #an! aku mauB -1odo amatB Pokokn#a 1apak n!!ak boleh jadi tukan! sa#u la!iB. bentakku kemudian masuk ke kama dan membantin! pintu+ /i kama aku menan!is+ (e atapi nasibku ini+ Kenapa bu uk nasibku ini0 aku ben,iB Aku ben,i semuan#aB Pa!in#a kulihat a#ah duduk di depan+ /ia tidak pe !i ke pasa ha i ini+ -Pak0 N!!ak jualan0. tan#aku+ A#ah kemudian te sen#um padaku+ -1apak udah n!!ak jualan sa#u $ (a#+ Kama en kan kamu #an! bilan! supa#a 1apak n!!ak jualan sa#u + 'eka an! 1apak jualan ko an+ /an sebenta la!i ju!a 1apak be an!kat. u,ap a#ah kemudian+ -Ish$ dasa B (aksud !ue n!!ak usah jualan sa#u $ #a jan!an jualan ko anB Hadi insin#u kekB 1ia kita ka#aB Ka#a a#a$ PakB. bentakku kemudian+ A#ah menundukkan kepalan#a+ 'ebal melihat a#ah$ aku lan!sun! pe !i untuk be an!kat sekolah+ Kemudian a#ah meme!an! pundakku dan men#odo kan tan!ann#a+ Aku sudah kesal den!an a#ah be!o ituB Aku tetap pe !i tanpa salim padan#a+ Aku ben,i diaB

DDD
Ti!a bulan kemudian$ a#ah be !anti peke jaan seba!ai tukan! ko an+ 'ama sajaB Hidupku tidak be ubah sama sekali+ 'ama sepe ti dulu+ Tidak dapat uan! jajan$ ja an! makan dan tidak ada uan! untuk kabu da i umahB aku bena *bena st ess ada di umahB mau pe !i ju!a pe !i kemana0 Aku sama sekali tidak ada uan!+ 1osan sekali aku di umah iniB A#ah pulan! kemudian duduk di ku si sambil men!elap mukan#a #an! be ,u,u an peluh+ -(a#$ tolon! ambilin 1apak minum+ 1apak ,apek sekali$ (a#. u,ap a#ah kemudian+ -HehB Enak aja n#u uh*n#u uh loB Kalo haus$ #a ambil minum sendi iB Pun#a kaki kan0 Kalo 1apak n!!ak pun#a kaki$ ba u aku ambilinB. te iakku kemudian pe !i menin!!alkan a#ah sendi i+ Kemudian aku pe !i kelua umah+ Aku duduk duduk di ku si depan+ 'ebal asan#a aku den!an a#ah+ 'udah miskin$ sok jadi aja la!iB (inum saja minta ambilinB Pun#a kaki kenapa ha us minta ambilin0B /asa a#ah tidak be !unaB U,apku dalam hati den!an kesaln#a+ 1esokn#a tiba*tiba a#ah pulan! den!an babak belu + A#ah me in!is kesakitan sambil meme!an! lukan#a+ Kemudian aku men!hampi in#a dan be tan#a$ -kenapa$ Pak0.+ -1apak tadi be antem$ (a#+ Ada o an! #an! men!ambil ba an! be ha !a pun#a 1apak. ja)ab a#ah sambil me in!is kesakitan+ -IshB N!apain ,oba pake be antem se!ala0B Ka#ak anak ke,il ajaB ebutan ba an! la!iB Anak ke,il ban!et tau n!!akB. bentakku bena *bena sebal+ /asa o an! tuaB 'udah tua bukann#a ban#ak n#a i uan!$ malah be antem ka#ak anak ke,ilB 1entakku dalam hati+ IhB Aku bena *bena kesal den!an a#ahB 'udah tua$ miskin$ ke jan#a han#a me epotkan sajaB Rasan#a aku in!in ,epat kabu da i umah iniB Rumah !ubu! iniB (alam ha in#a$ te belesit piki an nakalku+ Aku tau ba!aimana ,a a kabu da i umah kali ini+ aku be jinjit masuk pelan ke kama a#ah+ Kulihat a#ah sedan! duduk di ku si depan+ 'aat di kama a#ah$ aku lan!sun! men!ob ak*ab ik lema i baju a#ah+ Ku,a i*,a i sesuatu itu+ /an

akhi n#a+++ #aB Aku be hasil mendapatkann#aB Uan! itu$ uan! untuk kabu itu+ Aku be hasil mendapatkann#a+ 'elamat tin!!al miskinB U,apku dalam hati sambil te ta)a tidak be sua a+ Kemudian kumasukan uan! itu ke dalam saku baju+ Aku be !e!as kelua da i kama a#ah+ 'aat hendak kelua $ tiba*tiba a#ah sudah ada di depanku+ Aku te kejut melihatn#a+ -Kamu kenapa ke kama 1apak0. tan#a a#ah padaku+ Aku memiki *miki alasan apa #an! masuk akal+ -Eman!n#a n!!ak boleh apa ke kama 1apak0B (iskin aja pake ahasia* ahasian se!alaB /asa miskinB. bentakku kemudian+ Aku se!e a masuk ke dalam kama + Ku hitun!*hitun!$ uan!n#a be jumlah empat puluh lima ibu+ Untuk apa a#ah men#impan uan! seban#ak ini0 dasa B+ Aku be en,ana$ nanti pa!i*pa!i sekali pe !i da i umah ini+ niatku sudah mantabB Aku akan pe !i da i kemiskinan iniB pe !i da i a#ah #an! tidak be !una ituB U,apku dalam hati den!an mantabn#a+ Pa!i*pa!i sekali aku sudah be siap+ 'aat hendak kelua kama $ tiba*tiba ada pe asaan tidak enak+ Aku tidak tau kenapa be!itu+ Hatiku ini$ sepe ti bilan! jan!an pe !i+ Aku takut jika nanti te jadi apa*apa den!an di iku+ 'etelah lama dilema$ akhi n#a aku putuskan untuk tidak jadi pe !i da i umah+ uan! ini$ lebih baik aku simpan sendi i saja+ Cukup untukku membeli baju+ Apala!i++ sebenata la!i ha i ulan!tahunku+ Aku ju!a in!in be senan!*senan! di ha i ulan!tahunku+ Akhi n#a aku men#impan kembali uan! itu+ /an tidak jadi pe !i da i umah+ san!at kusesali ju!a+ Tapi++ #asudahlah$ mun!kin meman! ini belum )aktun#a untuk kabu da i umah+ DDD 'emin!!u kemudian$ tepat di ha i ulan!tahunku$ aku be dandan se apih mun!kin+ Ha i ini aku akan pe !i ke pasa untuk membeli baju den!an memakai uan! #an! ku simpan itu+ 'aat di pe jalanan$ tiba*tiba salah seo an! tetan!!aku men!hampi iku dan be kata$ -(a#$ (a# tun!!uB Han!an pe !i duluB Emm++ heh++ emm++ anu+++ 1apakmu++ heh++ 1apakmu++ ke,++ ke,elakaanB.+ Aku te kejut den!an u,apan itu+ Entah kenapa aku sedih den!an u,apan tetan!!aku itu+ 'eha usn#a aku senan! ka ena a#ah ke,elakaanB Hadi tidak ada #an! me epotkanku la!i+ Tidak ada )ajah #an! menjen!kelkan aku la!i+ Tapi kali ini++ aku malah sedih+ 'aat diajak menen!ok a#ah pun aku men!ikuti+ Kenapa ini0 tan#aku pada di i sendi i+ Ai mataku menetes saat melihat a#ah te ba in! di kasu umah sakit+ Lukan#a ada dimana* mana+ /iselimutn#a$ masih te bekas da ah se!a bekas da ah a#ah+ Aku lan!sun! men!hampi i a#ah+ Ai mataku te us men!ali sedih+ Entah men!apa$ aku kasian melihat a#ah te ba in! sepe ti ini+ (emelukn#a++ aku malu sekali melakukan itu+ Padahal aku san!at in!in melakukan itu+ 'ejam kemudian$ a#ah sada + Kemudian dipan!!il*pan!!iln#a namaku+ Aku pun se!e a men!hampi i a#ah+ -(a#$ ,oba tolon! liatin kaki 1apak+ 1apak me asa tidak n#aman$ (a#+ 1apak bene *bene minta tolon! kali ini. pinta a#ah kepadaku+ Kemudian$ kubuka selimut a#ah dan betapa te kejutn#a aku+ Kaki a#ah++ kaki a#ah++ kaki a#ah han#a tin!!al seden!kul+ Kaki a#ah te n#ata diamputasi+ A#ah tidak pun#a kaki la!i seka an!+ Ai mataku kembali men!ali saat melihat keadaan kaki a#ah seka an!+ Tanpa malu$ aku lan!sun! memeluk a#ah+ 'akit hati ini memelukn#a+ (en!in!at pe lakuanku kepadan#a dulu+ -(a#$ 1apak haus+ Tolon! ambilkan minum untuk 1apakmu ini$ Nak+ Kamu sendi i #an!

bilan! kan$ jika 1apak tidak pun#a kaki$ kamu #an! akan men!ambilkan minum untuk 1apak+ 'eka an!++ 1apak tidak pun#a kaki la!i$ (a#+ Tolon! ambilkan minum untuk 1apak$ Nak. u,ap a#ah menan!is+ (elihat a#ah menan!is$ aku pun jadi ikut menan!is+ Kemudian kuambilkan minum ke meja+ Hatiku kembali sakit menden!a pe kataan a#ah ba usan+ A#ah bena + /ulu aku meman! pe nah be kata sepe ti itu+ 'eka an!$ aku bena *bena sedih men!in!at kata*kataku dulu itu pada a#ah+ A#ah kemudian meme!an! tan!anku e at+ Kemudian disu uhn#a aku men!ambil sesuatu di ba)ah tempat tidu a#ah+ 'aat kulihat$ ada baju disana+ -Untuk siapa ini$ Pak0. tan#aku kemudian bin!un!+ -Itu++ untuk++mu$ (a#+ 'e++ selamat ulan!ta+++ hun #a$ (a#+ (aa2 se+++ kali ka ena 1apak han#a bi++ bisa membe i itu untuk+++ mu. ja)ab a#ah te bata*bata+ Aku kembali menan!is menden!a u,apan a#ah+ Kemudian aku peluk a#ah den!an e at+ Kuu,apkan te ima kasih pada #ah+ -'e++ sebena n#a$ uan! #a++ n! kamu ambil )ak+++ tu it++ tu$ mau 1apak ku++ pulkan un++ untuk membeli kado un++ untukmu$ Nak+ 1apak ta++u ka ena saat 1apak li+++ at lema i$ u+++ uan! itu sudah ti++ tidak ada. u,ap a#ah la!i+ Kemudian aku me asa be salah den!an a#ah+ -(aapin aku$ Pak+ Aku n!!ak tau kalo uan! itu untuk beli kado buat ulan!tahunku+ (aap$ Pak. u,apku malu+ A#ah han#a te sen#um padaku+ Kemudian dipelukn#a aku+ Aku san!at me asa be salah pada a#ah+ Kenapa aku++ bisa den!an !ampan!n#a be laku tidak sopan pada a#ah dulu0 Kelakuanku++ sama saja den!an setanB Aku pun men!umpat di iku sendi i+ 'etelah bebe apa jam di umah sakit$ kemudian a#ah meman!!ilku la!i+ Aku se!e a be di i da i ku si tun!!u dan mendekati a#ah+ Kemudian a#ah be kata+ -Ha!a di imu baik*baik$ (a#+ (aa2 ka ena 1apak tidak bisa menemanimu selaman#a+ Untuk kedepann#a$ 1apak akan menemani ibumu disana$ (a#+ /i tempat #an! jauh itu+ 1apak sudah memaa2kan semua kesalahanmu+ 'emua kata*kata kasa da imu$ (a#+ Ka ena 1apak tau$ kamu be sikap be!itu ka ena 1apak ju!a #an! hidup miskin be!ini+ 'eka an!$ kamu bisa tenan! tanpa 1apak$ (a#+ 1apak san!at men#a#an!imu+ 'emo!a nantin#a kamu bisa tumbuh seba!ai )anita #an! soleha$ (a#.+ 'etelah be u,ap kemudian a#ah te sen#um padaku+ 'ebelum akhi n#a+++ dia memejamkan matan#a den!an kedamaian+ -1apakkBBBB 1apakBBB Han!an tin!!alin (a#$ PakBBB 1an!un$ PakBBBB (a# takut sendi ian$ PakBBB (a# minta maap den!an semua kata*kata (a#$ PakBBBBB 1apak ban!unBBBBB 1apakkkkBBBBBB. te iakku sambil men!!o#an!*!o#an!kan tubuh a#ah+ Tapi a#ah sudah tidak menden!a te iakanku la!i+ /ia tetap te tidu + /ia diam tidak be !emin!+ Aku menan!is+ Kemudian te in!at kembali saat aku men!atakan kata*kata kasa kepada a#ah+ A#ah #an! selama ini te n#ata selalu men#a#an!iku+ Ini ulan!tahun te akhi ku ba!i a#ah+ /an diha i ulan!tahun ini$ te akhi kalin#a aku melihat a#ah+ Kado te akhi ini+++ akan aku kenan! sampai aku mati+ 1apak$ maa2kan aku$ u,apku dalam hati+ Tak kuasa aku menahan tan!is ini+ A#ah sudah tidu untuk selama*laman#a+

Pe tama menden!a sua a tan!isanmu$ sujud suku ku pada*N#a++ Pe tama kali men!!endon!mu$ hati ini be!itu te asa senan!++ Pe tama kali melihatmu tumbuh$ aku be doa pada*N#a++ 1e doa semo!a kau jadi anak #an! be !una$ Nak++ 'emua akan ku ko bankan demi di imu++ Walau n#a)aku sekalipun$ akan kuko bankan untukmu++ Untuk membuatmu senan!++ (elihat sen#ummu$ san!at membuat hidupku be a ti++ (elihat ai matamu$ membuat duniaku ikut be sedih++ Nak$ isilah ha i*ha imu den!an sen#um dan ta)a++ Aku men#a#an!imu$ anakku+++ 'elaman#a akan tetap men#a#an!i di imu++
P)*+)&A,A*

-ngin malam berhembus ken ang menerjang lapisan kulit setiap insan yang merasakan meski rembulan tampil dengan bulat sempurna meski bintang-bintang terang benderang menghiasi malam, namun pemandangan tersebut tak turut menghibur hati 0ono yang sedang padam bagai tersiram air yang deras. 0ono adalah seorang pria yang sedang berkepala lima akan tetapi satu persatu anaknya pergi meninggalkan 0ono dan istrinya, mereka tidak tahan dengan kondisi ekonomi keluarganya. 0ono termenung tak berdaya, pandangannya kosong yang di pikirnya hanya satu bagaimana ia mendapatkan uang dan tidur pulas di rumah bersama Tini istrinya dan >iko anaknya yang masih tersisa, ia tak berani pulang ke rumah dengan tangan hampa sebab jika pulang ia hanya mendapatkan a ian dari sang istri bahkan ia di suruh tidur di luar rumah, sebenarnya 0ono tak tahan lagi atas perlakuan Tini, namun apa daya nasi telah menjadi bubur padahal sejak masih menjadi kekasihnya ,+bu 0ono melarang 0ono berhubungan dengan Tini,+bu 0ono tidak suka dengan sikap Tini yang sombong dan tak sopan itu akan tetapi 0ono memperdulikannya, ia hanya ingin menikah dan membangun keluarga baru bersama istrinya yang antik yaitu Tini dan kini hanya ada penyesalan yang mendalam yang di rasakan seorang pria yang selalu memakai ka a mata minues, selain hidupnya sengsara,ia pun sudah di oret dalam buku harta warisan orang tuanya,bahkan ia menikah tanpa restu dan kehadiran sang +bu yang dulu di sayangnya. Dua jam berlalu, 0ono masih dalam posisinya, duduk dan memandangi bintang di langit berharap bintang itu jatuh kemudian ia dapat berdoa agar seseorang dapat membantu kesusahannya.Dua jam yang tak sia-sia tiba-tiba benda asing jatuh dari langit,melihat peristiwa tersebut sontak membuat 0ono terkejut, ia beranggapan bahwa benda asing itu

adalah sebuah bintang yang jatuh dari angkasa,tanpa pikir panjang 0ono segera memanjatkan doanya. &wahai bintang yang jatuh bantu lah aku dari kesusahan ini, berilah jalan keluar untuk ku(,harapannya yang keluar dari mulut manisnya, meski ia masih per aya dengan Tuhan. Selang beberapa menit, suara handphone yang di ikat kuat menggunakan gelang karet di permukaannya berbunyi dengan nada yang beraturan, senyum lebar terpasang di bibirnya namun memori otaknya masih mengingat istri dan anaknya. &semoga saja ini berita baik untuk ku(,u apnya dalam hati. Tangan kanannya yang semula memegang permukaan kursi kini beranjak naik merangkul benda kotak ke il itu di saku bajunya, sebuah pesan singkat dari seseorang yang tak asing dipikirannya. 0ONO TO1ON% P)1-N% K. >),-", +!) ,) S-K+T P->-" ,elihat pesan tersebut ekpresi wajahnya mendadak berubah,aliran darahnhya seakan-akan tak mau mengalir,jantung terasa teriris belati tajam,tak terasa butir-butir air mata menetes,menetes,dan terus menetes hingga kini ia di banjiri tangisan,doanya yang sudah ia u apkan berbalik menjadi bumerang untuk hidupnya. &wahai bintang ',mengapa kau kabulkan doa yang bukan aku harapkan,mengapa kau tega kepada ku*,menambah beban di hidup ku(,protesnya seraya membentangkan kedua tangannya,wajahnya menatap ke atas langit memberi ekpresi kesal, seolah tak terima dengan berita buruk yang telah ia dapatkan. Derai air mata yang pada saat itu terus mengalir membasahi pipinya,mengingatkannya saat ia membuat segores luka di hati ibu nya, mendorong sang ibu hingga terjatuh dan akhirnya -yah mengusirnya bersama istrinya,mungkinkah ini balasan untuk ku *, ataukah buah dari perbuatan ku selama ini kepada +bu,pikirnya dalam hati. -khirnya ia bergegas menuju rumah orang tuanya yang sangat membutuhkan kehadirannya,ia tak peduli nanti jika ibu nya tak menerima kedatangannya,asalkan ia bisa bertemu dengan ibu,dan ibu nya lah saja. Sepeda besi berkarat yang setia menemani kemana 0ono pergi itu di kayuhnya,berkilo-kilo meter jarak yang ia tempuh,keringat terus mengguyur seluruh tubuhnya,lelah pun di rasakan oleh seorang anak yang merindukan sosok ibu, namun semua itu terbayar ketika ban kendaraan tak bermesin itu berhenti tepat di sebuah rumah yang sangat megah, rumah itu milik keluarga besar K)>N+-7-N, rumah yang menemaninya hampir dua puluh tahun,pintu gerbang yang biasa ia lewati menuju rumah, ayunan yang sejak ke il ia pakai untuk bermain, kursi ber at putih yang tidak berubah tampilannya yang dulu ia pakai untuk sekedar duduk-duduk saja, kini membawanya ke dunia masa lalu, masa lalu yang indah dimana ia selalu di peluk oleh ibu,dimana ibu dan ayahnya selalu memberi senyuman indah untuknya.Dari balik pintu terlihat sosok manusia yang berbadan gemuk,berka a mata,dan berambut pelontos melemparkan satu senyuman manis tepat mengenai 0ono. &Ono kesini lah nak, ayah dan ibu merindukanmu(,rayu sang ayah seraya membentangkan tangannya berharap sang anak memeluk dirinya. &ayah,maa#kan jono, jono menyesal telah berbuat seperti ini(,balasnya dengan nada yang tak jelas akibat isak tangis yang memburu kemudian memeluk tubuh ayahnya. &sudahlah jono jangan kau sesalkan perbuatan mu dulu karena itu sudah ayah lupakan,ayah dan ibu sudah memaa#kan mu, ayah dan ibu juga meminta maa# karena sudah mengusir mu(,jawab ayah seraya mengelus punggungnya. Perbin angan ayah dan anak tersebut terdengar oleh seorang wanita tua yang tertutupi oleh uban di rambutnya. &ayah di luar ada siapa *(,tanya ibu dengan suara serak sesekali ia batuk. Pandangan 0ono tertuju ke arah -yah, setelah pandangannya dan pendengarannya mengarah ke pintu rumah.

&itu ibu nak,ayo lah masuk ke dalam, bertemu lah dengan ibu mu, ibu sangat merindukan mu(,ajak sang ayah kepadanya &nanti saja yah, 0ono belum siap untuk bertemu ibu, mungkin besok 0ono datang bersama keluarga(,ujar 0ono seraya memegang tangan ayah. &baiklah,ayah mengerti ya sudah pulanglah nak,istri dan anak-anak mu mungkin mengkhawatirkan mu(,u ap ayah memberi satu lagi senyuman manis. -khirnya 0ono pulang dan kembali ke rumahnya dengan rasa senang,tenang dan nyaman meski 0ono masih belum bertemu dengan ibunya setidaknya ayah masih menyambutnya dengan ramah. Ditengah perjalanan ia dikejutkan dengan temuan benda asing, benda asing yang berbentuk botol itu memaksa ban sepeda jono berhenti untuk kedua kalinya, rasa ingin tau nya mun ul dipegangnya botol itu oleh jono kemudian penutup botol itu terbuka ketika jono memaksakan tangannya untuk membuka, tiba-tiba dari botol itu keluar asap tebal yang menutupi seluruh pandangannya, namun ketika asap itu sedikit demi sedikit menghilang pandangan jono tertuju pada sosok orang yang berpostur tinggi jenggotnya dipenuhi uban penampilannya pun sangat membingungkan jono. &siapa kau'.(ujar jono mengangkat telunjuknya kearah orang asing itu. &hahaha...,aku adalah jin dari timur tengah, karena tuan telah menyelamatkan hamba, hamba beri satu permintaan, apa saja yang tuan minta hamba akan kabulkan, hahaha... .(jawab jin itu puas. ,endengar penjelasan jin, jono seolah tak per aya namun apa salahnya jika men oba, pikirnya. &baiklah jika kau bisa kabulkan permintaan ku aku akan per aya padamu jika tidak kau berarti hanya seorang pembual.( &memang apa permintaan mu wahai tuan ku*.( &aku ingin kembali ke dua puluh tahun lalu itu saja permintaan ku wahai mahluk halus.( &7ahai tuan ku ', maa# kan aku jika aku lan ang, aku hanya ingin tahu dibalik permintaan mu itu, sungguh aku tak mengetahui maksud permintaan mu.( &wahai jin ',jika kau kabulkan permintaan ku nanti, di masa lalu itu aku ingin berubah dan lebih menghargai kedua orang tua ku termasuk ibuku.( ,endengar jawaban jono, jin itu menangis dan akhirnya permintaan jono itu dikabulkan olehnya dengan memberi satu pesan kepada jono. S.S)N%%)"N$- P.N$.S-1-N +T) -K-N D-T-N% S.T.1-" K+T- !.>!)-T S-T) K.S-1-"-N, ,-K- 0-N%-N 1-" ,.1-K)K-N K.,!-1+ K.S-1-"-N +T) K->.N- 0+K- ,.1-K)K-N K.,!-1+ !.>S+-P1-" )NT)K ,.N%"-D-P+ P.N$.S-1-N.

T". .ND
Nama= >eka kurniawan -lamat= >angkasbitung-1ebak-!anten TT1=>angkasbitung, ;8 juni 9<<B Sekolah= S,-N @ >-N%K-S!+T)N% -lamat #a ebook= ekha pinkboys2

ARI TER-ARAN/

Ce pen ka #a /ita Puspitasa i K in!!! k in!!! k in!!! bel sekolah be bun#i$ tenda masuk sekolah+ Raisa #an! eman! lAn!!anan kesian!an masih santai*santai be jalan mendekati !e ban! sekolah dianta oleh kakakn#a+ -Udah masuk #a 'a0. tan#a Isa $ kakak Raisa -I#aaaa$ pokokkn#a ade !ak mau tauB Kakak ha us n!asih alasan ke !u u #an! ada di kelas ade+ 1ia ade bisa belaja . -;aaaaaaaaa+ Kasian ban!et #a$ ba u ju!a min!!u kema in (5'$ udah dapet point !a a*!a a kesian!an. 'esampain#a di kelas Raisa$ Isa membe ikan penjelasan se,a a detail kepada !u u #an! sedan! men!aja di kelas Raisa+ '#uku n#a Raisa tidak mendapatkan point tambahan da i !u u te sebut+ Itulah ke!iatan Raisa selama pa!i ha i+ 1an!un pukul <U+<< dan pe !i ke sekolah pukul <&+R< dianta oleh kakakn#a+ Eman! sih Raisa kesian!an !a a*!a a dianta oleh kakan#a+ Tapi mau !imana la!i0 umah Raisa san!at jauh da i sekolahn#a+ Hadi !ak ada ojej ! atis la!i selain kakakn#a+ (eskipun ha us selalu telat kalau datan! ke sekolah+ Tapi meskipin Isa adalah pen#ebab utaman#a Raisa kesian!an$ Isa adalah sosok kakak #an! san!at pe hatian sama Raisa+ Isa selalu membantu PR Raisa$ n!ebuatin makan kalau di umah !ak ada siapa*siapa+ 1aik deh pokokkn#a+ Raisa sendi i adalah emaja pe empuan #an! ,inta ban!et sama musik+ Raisa bisa memainkan be ba!ai ma,am alat musik+ ;an! lua biasan#a la!i Raisa belaja sendi i alat musik itu+ Waja aja sih ka ena ibu dan bapakn#a ju!a ,inta sama musik+ /ibalik semua itu ada ju!a #an! Raisa ben,i+ Pe pisahan+ 'atu kata #an! san!at diben,i oleh Raisa+ Ia tidak men!in!inkan hal itu+ 'aat pulan! sekolah$ Raisa ka!et melihat kakan#a men!emas ba an! di kama n#a+ Hal #an! meman! tidak biasa Isa ke jakan$ ka ena menu ut Raisa kakak#a itu palin! tidak bisa jika disu uh be es*be es+ Te n#ata Isa ha us pe !i kuliah ke Aust alia besok pa!i$ dan menetap di Aust ali selama R tahun+ /a i Raisa pulan! sekolah sampai pukul >R+<<$ Raisa dan Isa men!habiskan )aktu be sama+ Apapun #an! me eka lakukan pada ha i itu akan menjadi kenan!an #an! akan Raisa in!at+

Ibunda me eka tidak ma ah ketika men!etahui anak*anakn#a te ja!a ku an! lebih %> jam+ Ka ena kapan la!i kedua anakn#a itu dapat sepe ti itu+ Ti!a tahun #a! akan datan! Raisa sudah lulus '(A$ dan akan melanjutkan kuliah ke lua ne!e i+ /an mun!kin Isa sudah sibuk den!an pelama an ke ja atau mun!kin Isa sudah ke ja+ DDD Pa!i*pa!i sekali Raisa be siap untuk men!anta kakakn#a ke banda a$ sebena n#a Raisa tidak mau melihat kakakn#a pada pa!i ha i itu$ tapi ka ena ini adalah pe temuan te akhi Raisa den!an kakakn#a #an! akan pe !i kuliah selama R tahun$ te paksa Raisa ikut+ /i banda a Isa membe ikan jam tan!ann#a kepada adikn#a+ -'a$ simpen ini #aaa+ Han!an kan!en deh+ Te us jan!an ,en!en! #aa adikku sa#an!+ Ham tan!an ini be puta !ak akan ke asa kok+ Tau*tau kakak lo ini udah ada di Indonesia la!i dan bisa main sama adikn#a la!i. u,ap Isa di banda a+ Raisa han#a bisa mene ima jam tan!an te sebut tanpa be kata apapun+ 'etelah pesa)at te ban!$ Raisa pe !i ke sekolah den!an mata #an! masih ben!kak+ -1a u aja pe pisahan di '(P$ masa kakak !ue udah nin!!alin !ue ke Aust ali0. u,ap Raisa kepada teman seban!kun#a+ -'a$ setiap pe temuan itu pasti ada pe pisahan+ Tenan! aja$ a!a lo sama kakak lo eman! pisah$ tapi ji)a lo dan kakak lo !ak akan pisah 'aaa+ Pe ,a#a deh sama !ue. kata Ri i+ /a i situ Raisa ba u men#ada i ban)a sebena n#a pe pisahan itu bukan ajan! untuk menan!isi keadaan$ melainkan ajan! untuk melatih kedekatan batin+ (enu ut Raisa pe pisahan itu san!at te la an! tapi tetap saja menin!!alkan kesan #an! san!at dalam+ DDD TA(AT DDD 1iodata Penulis Nama 6 /ita Puspitasa i Alamat umah 6 Pe um 'a ijadi 1lok %R No %R RW <Q RT <> Ke,amatan 'ukasa i$ 8<%U% 1andun! TTL 6 1andun!$ R< Hanua i %CCT No tele2on 6 <QU&UCR&&R%% 'ekolah 6 '(PN %> 1andun! Kelas 6 C, Email 6 dita+puspitasa iL%>G#ahoo+,om I2b dan #BmJ ditae#an!<<G#ahoo+,o+id

C$"p$n P$"#aha%atan: *$ and *y !$#t ,"i$nd


Oleh: -ai Inamas Leoni * Kembali aku menoleh ke belakan!+ Tidak ada siapa*siapa+ (un!kin pe asaanku saja$ uja ku dalam hati+ Ku li ik jam tan!an ku #an! menunjukan jam 8 so e$ pantas keadaan pa ki an sudah sepi+ Han#a ada bebe apa moto #an! masih setia menun!!u majikann#a untuk pulan!+ Aku sendi i ba u selesai da i ekskul ku #aitu ju nalistik+ 'ebena n#a belum selesai$ han#a saja aku iAin pulan! lebih a)al+ (ood ku da i tadi pa!i sedan! tidak ba!us$ ditambah ,ua,a ha i ini #an! selalu mendun!+

Aku te sen#um ketika melihat moto kesa#an!an ku da i kejauhan+ Waktun#a pulan!$ batinku li ih+ Kulan!kahkan kaki menuju moto mati, ku+ Tak sampai U lan!kah$ aku men!hentikan lan!kah ku+ (e eka bena *bena lupa: Rasan#a aku in!in menan!is saja+ Kenapa me eka semua bisa lupa ha i ulan! tahun ku0 1ahkan A!ha pun ju!a tidak in!at+ Aku sen!aja tidak men!atakan apa*apa kepada me eka tadi pa!i+ Aku masih menun!!u hin!!a me eka sada $ bah)a temann#a #an! satu ini sedan! me a#akan ha i kelahi ann#a+ Tapi$ se!itu bu uk kah in!atan me eka0 In!in sekali aku be te iak di pa ki an ini+ /en!an kesal$ aku be jalan se,epat mun!kin menuju moto ku+ Lebih baik pulan!$ tidu an di kama sambil memba,a no7el+ Lupakan ha i ulan! tahun kuBB Namun lan!kah itu mulai te den!a kembali+ 'iapa0 Apakah pen!untit0 Tanpa sada aku mulai sedikit be la i$ dan lan!kah itu pun ju!a te den!a sedan! be la i men!eja ku+ Tun!!u+ Kenapa aku menden!a lan!kah kaki ban#ak o an!0 Han!an*jan!an aku akan dike o#ok+ 5h tuhan$ lindun!ilah aku+ Ka ena penasa an$ ku be anikan di iku untuk menoleh ke belakan! se,epat mun!kin$ melihat apa #an! te jadi sebena n#a+ /an sedetik kemudian aku me asa buti an*buti an putih men!enai selu uh tubuhku+ Lalu disusul den!an ,ai an kunin! men!enai ambutku+ $appy /irthday 4ara, uja me eka se empak lalu te ta)a te bahak*bahak+ Kulihat Nad#a$ Lunna$ dan /inda sedan! memba)a sisa*sisa tepun!$ #an! tentu saja ju!a men!enai baju me eka )alau tidak seban#ak aku+ -5h shiiitt++ Kalian !ila apa0. te iakku kesal )alau hati ke,il ku me asa senan!+ 'enan! ka ena me eka in!at aku+ -;a ampun$ !itu aja n!ambek+ 'ini !ue kasi la!i$. Tio lalu melempa kan telu ke kepala ku dan semua kembali te ta)a+ Aku han#a bisa menunduk$ membia kan ,ai an kunin! itu jatuh ke tanah+ /an tidak lama kemudian aku melihat RiAk# memba)a seembe ai + 1u u*bu u aku la i$ namun ditahan oleh Nad#a dan /inda+ /an jadilah kami be ti!a te kena ai +

-;a RiAk#$ kenapa !ue jadi kena sih0 Ini kan ai bekas pel Pak Koma + 'ialan loB. en!ek Nad#a lalu melempa tepun! #an! te sisa kea ah RiAk#+ RiAk# pun men,oba untuk men!hinda + Aku te ta)a melihat me eka+ (e eka bene *bene pasan!an #an! se asi+ /an entah da i mana$ Lunna tiba*tiba memba)a bla,k2o est #an! be isi an!ka %& kehadapan ku+ -(ake a )ish dulu donk$ Ra+. Aku mulai memejamkan mata untuk be doa+ Ku buka mata se,a a pe lahan sambil menatap satu pe satu teman sekelas ku di =I IPA >+ Nad#a$ RiAk#$ /inda$ Lunna$ Tio$ dan++ -A!ha mana0. tan#a ku polos+ Kulihat aut )ajah me eka be ubah+ Lalu /inda men#ela$ -A!ha la!i n!ante Put i ke toko buku+ Lo tau lah Put i$ ee++ dia anak ba u$. Kulihat /inda sejenak a!u* a!u+ -1u 'iska tadi n#u uh A!ha buat nemenin Put i beli buku pelaja an+. -5h$. Han#a itu kata #an! kelua da i mulut ku+ Kupaksakan untuk te sen#um+ (elihat pe ubahan eksp esiku$ Tio #an! meman! te kenal jahil mulai melumu i )ajahku den!an k im #an! ada di kue$ lalu disusul oleh /inda+ Tak mau kalah$ aku lan!sun! membalasn#a+ 'elan! bebe apa menit$ kami be enam sudah menjadi badut amati an #an! )ajahn#a dipenuhi k im+ DDD A!ha /anis)a a+ Nama #an! sudah tak asin! la!i di telin!a ku+ 'elain letak umah #an! be sebelahan$ kami ju!a selalu satu sekolah bahkan sekelas+ /imana ada A!ha$ selalu ada aku+ Aku sepe ti menemukan sosok kakak di dalam di i A!ha$ ka ena aku sendi i anak tun!!al+ (enjadi anak tun!!al meman! men!as#ikan+ 'emua pe hatian (ama dan Papa te ,u ah untuk ku tanpa ha us te ba!i+ Namun hidup sendi i tanpa sauda a ju!a san!at men#edihkan malah membosankan+ Kadan! aku i i kepada me eka #an! memiliki kakak atau adik+ Tapi$ selama ada A!ha #an! selalu disampin! ku$ hidup menjadi anak tun!!al tidak masalah+ 'ejenak aku memejamkan mata$ men,oba men!in!at kejadian tadi so e+ ;an! te lintas dibenak ku han#a lah Put i+ (u id pindahan #an! semin!!u te akhi men,u i pe hatian teman*teman sekelas+ ;a$ dia ,antik dan modis+ /an tak butuh )aktu lama$ aku #akin Put i akan menjadi salah satu de etan sis)i popule di '(A Tun!!ade)i+ Aku kembali membuka mata+ Kuli ik 2oto #an! te pajan! manis di meja belaja ku+ Foto dua anak '/ #an! sama*sama memba)a balon+ Aku masih in!at$ saat itu ha i ulan! tahun A!ha #an! ke*%<+ (ama A!ha atau biasa ku pan!!il Tante (ita n!otot untuk men!!ambil 2oto kita be dua+ Untuk kenan!*kenan!an katan#a+ Alunan la!u 5nl# Hope milik (and# (oo e te den!a da i meja belaja ku+ /en!an malas aku ban!kit da i tempat tidu + 'iapa sih #an! nelpon malam*malam0 /en!an kesal ku tekan salah satu tombol di HP$ tanpa melihat nama #an! te te a di la#a + -Halo$. sapaku en!!an+ -Akhi n#a dian!kat ju!a+ Ra$ bu uan ke balkon seka an!+. uja seseo an! #an! aku kenal+ -Han!an lupa pakek jaket$ din!in ban!et disini+ Gue tun!!u$ Ra+. 1elum sempat aku menja)ab$ telepon sudah di tutup+ 'ialan A!ha+ Aku #an! masih bin!!un! atas u,apan#a bu u*bu u membuka lema i men,a i jaket tebalku+ Tak butuh )aktu lama$ aku sudah be di i di balkon kama ku #an! be sebelahan den!an balkon kama A!ha+ Kama ku dan kama A!ha sama*sama ada di lantai atas+

-Lo belum tidu kan0. tan#a A!ha da i balkonn#a+ Ku lihat A!ha men!!unakan kemeja putih dan ,elana jeans hitam #an! membalut tubuh atletisn#a+ 'epe tin#a ia ba u pulan!+ -1elum lah$ masih jam C ju!a+ Lo sendi i ba u pulan!0. -I#a+ Tadi !ue n!ante Put i beli buku+ Capek ban!et$ Ra+ N!!ak n#an!ka kalo si Put i suka ba,a no7el sama ka#ak lo+- Ku lihat A!ha te sen#um !embi a+ 1elum pe nah aku melihat ia sebaha!ia ini+ Lalu ia men,e itakan kejadian*kejadian #an! lu,u di toko buku+ Aku han#a menan!!api den!an kata*kata sin!kat seolah aku men#imak ,e ita A!ha+ Walau sebena n#a aku tidak menden!a kan apa*apa+ Ada sesuatu #an! men!!anjal+ Aku mene a)an! ke ba)ah melihat jalanan$ #an! tentu saja sepi+ Halan di kompleks pe umahan kan tidak se amai jalan a#a+ -Ra0 Halo: Na a0 Na aaaa: Lo den!e n!!ak sih0. Pan!!ilan A!ha membu#a kan lamunan ku+ -Apa0 Eh maksud !ue$ !ue den!e kok$. u,apku te bata*bata+ A!ha menden!us+ -Gue tau lo n!!ak den!e omon!an !ue+ Lo la!i miki in apa sih0 -Kita balik ke setahun #an! lalu #a0. uja ku tiba*tiba+ A!ha te lihat bin!un!+ -Kita pa,a an sampai sini aja+ La!ian lo sama !ue lebih ,o,ok buat sahabatan+ Entah kenapa !ue indu A!ha #an! dulu+ A!ha #an! selalu n!ejek !ue jelek$ A!ha #an! selalu bandin!in !ue sama ,e)ek*,e)ek popule )aktu '(P$ sampai A!ha #an! selalu ban!unin !ue kalo !ue telat ban!un+ 'emenjak kita pa,a an$ asan#a ada #an! be ubah dalam di i kita+. 'ejenak aku memejamkan mata untuk men!atu emosi+ -Lo mau kan kalo kita sahabatan la!i0. tan#a ku a!u+ Ku lihat A!ha te kejut menden!a u,apanku+ 1ia lah+ Huju $ setelah aku dan A!ha pa,a an$ aku melihat pe ubahan sikap dianta a kami+ 'eolah*olah ada tembok besa disekita kami+ Kami tidak dapat te ta)a lepas sepe ti dulu saat '(P+ 'elalu ada sesuatu #an! men!ikat$ men!in!atkan bah)a kita tidak han#a be teman+ 'uatu komitmen #an! be nama pa,a an+ Tapi aku sada semenjak Put i masuk ke kelasku$ aku me asa A!ha te ta ik pada !adis itu+ /an itu membuat aku muak+ Aku kan!en sama A!ha$ teman ke,il ku+ -Kalo itu mau lo$ !ue te ima+ Asalkan kita bisa sahabatan la!i ka#ak dulu+ Han!an !a a*!a a masalah ini$ kita jadi diem*dieman+. uja A!ha li ih+ -;a udah$ !ue duluan balik ke kama #a+ /in!in ban!et disini+. 1elum sempat aku melan!kah$ A!ha sudah menahanku dan men#u uhku menan!kap sesuatu #an! dilempa n#a+ Untun! kali ini aku bisa menan!kapn#a den!an tepat+ -Happ# bi thda# Na a+ (aun#a n!u,apin satu tahunan kita jadian+ Tapi kita kan ba u aja putus+ Gue doain semo!a pe sahabatan kita lan!!en! sampai tua nanti+.

Aku han#a te sen#um lalu bu u*bu u masuk ke kama + Ku hempaskan di iku ke tempat tidu + Pe lahan kubuka hadiah A!ha #aitu sebuah kotak ke,il be moti2 st a)be #$ buah kesukaan ku+ /alam kotak te dapat kalun! be bandul sepa uh hati dan sebuah ke tas ke,il+ -Happ# bi thda# pe i ke,ilku dan happ# %st anni7e sa # buat hubun!an kita+ P' 6 (o!a lo senen! ama tu kalun! Ku asakan buti an k istal jatuh da i pelupuk mataku$ bu u*bu u aku hapus den!an tan!an+ Namun semakin aku be usaha$ buti an itu semakin ban#ak+ ;a Tuhan: Aku #akin akan keputusan ku+ Tapi kenapa hati ku te asa pe ih0 (alam semakin la ut+ Namun seseo an! masih te paku$ te diam di balkon kama n#a sambil menatap balkon #an! ba u saja di tin!!al pe !i oleh pemilikn#a+ Pemilik #an! be nama Na a An!elina+ Teman ke,iln#a+ DDD -Na aaa::B. -'a#a PakB 'a#a PakB. te iakku tak ka uan+ (ata ku men,oba melihat sekililin!+ (en#elidiki apa #an! sebena n#a te jadi+ Tapi$ ini kan kama ku0 Lalu: -5u,h shitttB Gue ki a apa+ Gila lo$ Ga+ N!apaen lo disini0. uja ku kesal+ Ku ta ik selimut untuk menutupi tubuhku+ 1e niat melanjutkan mimpi ku #an! te tunda !a a*!a a te iakan mahluk aneh ini+ A!ha te ta)a+ -;a ampun$ dasa put i tidu + 1u uan lo ban!un$ ini udah jam %< pa!i+ (asa ,e)ek males !ini0. A!ha mena ik selimut ku lalu dita uhn#a di so2a+ -A!haBB 'elimut !ue balikin+ La!ian n!apain ju!a ban!un pa!i0 Ini tuh masih LI1URAN+ Tahun ini kita kelas ti!a$ pasti belaja mulu ke jaann#a+ Kasi donk !ue nikmatin libu an !ue+. Helas ku panjan! leba + Ku den!a ta)a A!ha makin ke as$ seolah*olah men!!an!!u tidu ku adalah hal te lu,u di dunia ini+ Aku han#a bisa pas ah+ 1ebe apa bulan telah be lalu sejak ha i itu+ Ha i dimana aku putus den!an A!ha+ 'epe ti #an! kudu!a$ setelah kejadian itu hubun!an kami kembali sepe ti '(P dulu+ /imana kami se in! men!ejek satu sama lain+ A!ha kembali pada hobb#* n#a #an! senan! melihat aku mende ita+ /an aku kembali pada hobb# lama ku$ se in! me e,oki dia den!an kalimat panjan! leba + -Ce e)et ban!et sih$. utuk A!ha+ -1u uan lo mandi$ kita ke toko buku seka an!+ Ha i ini te akhi diskon lho+ Katan#a mau ,a i no7el0. Aku meli ik sebal kepadan#a+ A!ha men!hampi i aku$ lalu den!an !emas A!ha men!a,ak*a,ak ambut ku+ -1ilan! aja lo mau beli komik+ Pakek alasan !ue beli no7el la!i+ (una loB /a i mana lo tau kalo diskonn#a masih0. Kata ku sambil me apikan ambut ku #an! be antakan+ -/inda #an! n!asi tau+ Te se ah mau pe ,a#a atau n!!ak+ ;an! pentin! lo bu uan mandi+. Lalu A!ha pe !i ke a ah meja belaja untuk melihat koleksi no7elku+ Aku te kadan! he an den!an A!ha+ Untuk uku an ,o)ok tin!!i #an! ja!o main basket$ masa sih dia masih do#an ba,a komik+ Apala!i komik 2a7o itn#a /etekti2 Conan+ 1ena *bena deh si A!ha+ -A!ha ,akep$ den!e in !ue #a+ Gue sih udah da i tadi mau mandi+ TAPI GI(ANA

CARAN;A GUE (AN/I KAL5 L5 (A'IH 1ERKELIARAN /I KA(AR GUE000. /an tak butuh )aktu lama$ bantal*bantal di tempat tidu ku sudah mela#an! ke )ajah A!ha+ Kulihat A!ha men,oba men!hinda da i se an!an bantal*bantal sambil te ta)a$ lalu kelua da i kama ku+ /ilihat da i mana pun$ kami meman! han#a ,o,ok untuk sahabatan+ 'etidakn#a untuk saat ini+ Aku te sen#um dan be anjak pe !i da i tempat tidu ku+ 1e siap*siap untuk pe !i ke tempat 2a7o it kami+ /imana la!i kalo bukan toko buku+ 6/ DDD 1# 6 Rai Inamas Leoni TTL 6 /enpasa $ <Q A!ustus %CCU 'ekolah 6 '(A Ne!e i T /enpasa 1lo! 6 aiinamas+blo!spot+,om

RIN/UKU KENANGANKU
oleh: -ica Okta 6unar&eti Caha#a keemasan mataha i dan hembusan an!in so e membuat daun*daun ke,il be !u!u an di pin!!i danau dan men#ilaukan pandan!anku pada se,a ik ke tas di depanku+ Ha i*ha iku te asa men#enan!kan den!an sebuah kuas #an! te uki namaku -/iana.+ ;ah$ boleh dikatakan aku !ema melukis di tempat*tempat #an! menu utku indah dan tenan!+ Apala!i den!an seo an! sahabat$ membuat hidupku lebih be a ti+ /a i kejauhan te den!a alunan biola nan me du semakin mendekati !endan! telin!aku+ Alunan me du itu membuatku semakin penasa an+ -;a sudahlah$ mun!kin han#a pe asaanku saja. /en!an asa penasa an$ aku sambil men!emas pe alatan lukisku dan men!enda au sepeda men#usu i jalan komplek umahku #an! be bukit dan indan!n#a pepohonan sepanjan! jalan di ba)ah ,aha#a menta i #an! mulai edup+ DDD

Pulan! petan! menjadi hal #an! biasa ba!i Lintan!+ 'eo an! !adis tombo# be ambut hitam panjan! #an! selalu di kun,i ke atas+ /ia selalu be main basket di ba)ah umah pohonn#a$ letakn#a di sampin! danau #an! ai n#a tenan!$ setelah pulan! da i les+ /en!an men!usap ke in!at di pipin#a dia be !e!as men#usu i komplek umahn#a den!an pe asaantakut ka ena selalu pulan! telat+ Pada )aktu #an! be samaan$ /iana meletakkan sepedan#a ke !a asi dan melihat Lintan!+ -Lintan!$$ Lintan!$$ da i mana saja kamu0 -Aku men,a imuB Kata /iana -Aku main basket di tempat biasa$ di ba)ah umah pohon+ (a?a2$ udah buatmu kha)ati +. -Entahlah:+ 'udah dulu #a$ bau ban!et nih+ -Huuhh$$ dasa ,e)ek !adun!an$ aku di,uekin la!i:B Kesal /iana /en!an asa kesal$ !adis itu pun masuk ke kama kha#alann#a+ (eletakkan pe alatan lukisn#a di sudut uan!an dekat lema i ka,a #an! penuh den!an boneka ku,in! dan patun! ke,il #an! te buat da i tanah liat+ Ia selalu menatap lukisan sunset #an! di belakan! pintu kama n#a+ Ketika melihat itu$ ia me asakan tenan!n#a dunia di laut lepas+ DDD Lintan! se!e a membe sihkan di in#a ka ena takut ibun#a ma ah+ Ibun#a pun he an melihat tin!kah anak semata )a#an!n#a itu+ 'i2at ke as kepala Lintan! #an! biasan#a tampak$ namun kala itu hati tombo#n#a bisa luluh den!an asa be salahn#a+ Ketika ia duduk di atas ku si #an! tin!!i sambil men!amati indahn#a malam+ Tiba*tiba ia me asakan sakit pada badann#a$ pe utn#a n#e i dan na2asn#a te asa sesak+ Lintan! bin!un! den!an apa #an! dia asakan dan tiba*tiba ia te jatuh da i ku si tin!!in#a$ men,oba men!endalikan di i untuk ban!kit ke tempat tidu dan be isti ahat+ DDD Te ikn#a menta i dan an!in sepoi*sepoi #an! di asakan di ba)ah pohon nan indan!$ membuat sis)i '(A ini han#ut dalam omajinasi+ Kha#alan #an! sun!!uh n#ata memba)a ia la ut dalam impian+ -Hai /iana$ as#ik bene nih melukisn#a$ lihat don!+ Pasti la!i !amba aku kan0 Kejut Lintan! -Hmm$$ n!apain ju!a aku !amba kamu+ 'epe ti !ak ada objek lain aja #an! lebih ba!us++ hahahha++ (e eka be!itu as#ik be ,anda tanpa men!hi aukan teman #an! lain di sekita n#a #an! me asa kebisin!an ka ena tin!kah me eka #an! sun!!uh beda den!an sis)i lainn#a+ /an anak*anak #an! lain sebalikn#a sudah me asa biasa den!an sikap me eka itu+ -Aku mau ,e ita++tapi:::+Ise ius Lintan!L -Ce ita aja:ada apa0 I menatap Lintan! kebin!un!anJ Tiba*tiba$ Lintan! te jatuh+ Kata*kata #an! in!in ia bi,a akan tidak mampu te u,ap+ Kepanikan !adis seni ini sun!!uh lua biasa+ Ketika di uan! UK'$ Lintan! te ba in! tak be da#a+ /iana be la i men#usu i kelas dan men,a i telepon di sekolahn#a+ Untuk membe i kaba pada o an! tua Lintan! dan memba)an#a ke umah sakit++ -Aku ada di mana0 Ada apa den!anku0 I sada Lintan!J -Kamu ada di umah sakit+ Kamu tadi pin!san di taman belakan! sekolah+ Kamu n!!ak apa*apa kan0 Ikha)ati /ianaJ -Aku sakit apa0 (ana a#ah0. -/okte masih belum membe itahukan pasti pen#akitmu+ A#ahmu masih dalam pe jalanan+ 1e saba lah sebenta + Cepat sembuh #a$$ bia so e ini kita bisa belaja ba en!$ kan kamu udah janji kema en+. -(un!kinkah pen#akitku itu se ius0..ahh$ jan!an be pii !itu$ kamu pasti sembuh+ 'eman!atlah$ aku akan ada di sampin!mu++.

-'udah$ sekolah sana+ 1ia pinta $ dan bisa membalap an!kin!ku+ Hhaha:. -Iihh$$ kamu+ Calon ilmuan !ini diejekin+ Pasti don! aku bisa+ Hhehe. -;a deh$$ buktikan ke aku #a nanti+. -I#a$ pasti+ 'uatu saat kita akn me a#akan kebe hasilan kita+ Aku ke sekolah dulu #a+B 'ebenta la!i$ o an!tuamu ju!a akan ke sini+ 1#e BB. -1#e++ Hati*hati #a /iana+ Thank?sBE DDD Halan lo on! sekolah tampak sepi$ han#a ada seo an! !adis be ambut hitam pendek duduk di depan kelas musik sambil memba)a biola den!an )ajah #an! tampak mu un!$ /iana se!e a men!hampi in#a+ -Hai$ kenapa kamu sendi i0 N!!ak masuk kelas0. Tan#a /iana he an -Hmm$ aku++ aku++ mau sendi i di sini aja+. -Han!an sepe ti anak ke,il$ a#olah masuk+ Tapi$ apa #an! membuatmu sedih0. penuh he an -Tadi$ ketika ada pemilihan bakat pemain biola$ aku ada kesalahan memainkan nada$ sampai*sampai alunann#a n!!ak enak diden!a + (e eka mene ta)akanku$ padahal aku ba u saja pindah ke sekolah ini jadi aku masih belum pandai memainkan alat musik sepe ti biola ini++. -Kamu sudah hebat kok$ kamu bisa memainkan alat musik kesukaanku$ dan aku: aku han#a bisa men!!amba n#a+ ;an! pentin!$ tetap be juan!BB /aah++aku ke kelas dulu #a++. -Then!s++ siapa namamu0. -/ianaBE Te iakn#a++ Isambil be la iJ Na2as #an! te en!ah*en!ah membasahi )ajah !adis lembut nan pe ian! itu+ /iana se!e a masuk ke kelas lukisn#a #an! sudah mulai belaja + 'ambil men#apu ke in!atn#a$ te in!at sahabatn#a #an! te ba in! lemah+ I(un!kinkah kami akan te us be sama0J dalam hatin#a be kata+ Ibu Ta i masuk ke kelas tiba*tiba+ (eihat /iana #an! sedan! melamun se!e a men!hampi in#a+ -/iana$ kenapa kamu0. -5hh++ Ibu+ n!!ak apa*apa bu+. -Kamu bohon!$ da masalah #a0 Tidak biasan#a kamu sepe ti iniB. -Ii++ia bu+. -(eman!n#a ada apa$ sampai*sampai men!!an!!u piki anmu sepe ti ini0? -'ahabatku$ Lintan!+ /ia masuk umah sakit dan sepe tin#a pen#akitn#a pa ah+. -5hh$$ Lintan! #a+ Gimana kalau sepulan! sekolah kita menjen!ukn#a. ajak bu Ta i -Ibu mau menjen!ukn#a0 -I#a$$ n!!ak apa*apa kan0. -I++#a+ n!!ak masalah+. 'eman!at /iana Ibu Ta i adalah !u u #an! palin! disukai ban#ak sis)a+ Tak kadan! ban#ak sis)a #an! ,u hat+ 1eliau memiliki ji)a keibuan$ )alaupun beliau belum menikah+ 1eliau san!at pe hatian dan men!e ti pe asaan o an! lain+ Ibu Ta i membe i seman!at /iana$ membuat ia seman!at pula be temu Lintan!+ Ia men#elesaikan lukisan pemandan!an den!an kuas kesa#an!ann#a+ Kali ini$ ia mendapat pujian da i teman*teman dan bu Ta i+ 'ampai*sampai lukisann#a akan diikutkan dalam pame an lukisan+ Lukisann#a men!!amba kan eo an! !adis be ke udun! duduk di atas tebin! tin!!i #an! dihantam ombak di tepi pantai+ Lukisan itu pun dihiasi pantulan sina mataha i di pen!hujun! ha i+ Gamba n#a be!itu n#ata$ dan memba)a dalam kha#alan+ /iana dan bu Ta i pun be an!kat menjen!uk Lintan!+ Han#a me eka be dua #an! masih be ada di sekolah+ Tak he an$ sua a me eka men!!ema ketika le)at lo on! sekolah+ /iana melepas pandan!ann#a ke a ah taman di sampin!

lapan!an basket+ Ia sempat ka!et ada seo an! !adis duduk di atas poton!an pohon+ Ketika ia hampi i$ te n#ata !adis biola itu+ -Hai$ belum pulan!0E 'apa /iana -Hmmn+ 1elum /iana? -N!apain kamu sendi i di sini$ @#0. 'ahut bu Ta i -Lho$ ibu kenal dia0. sahut /iana -Uta$ ibu kan ju!a men!aja kelas musik+ HadI ibu kenal LiA#. -5hh$ namamu LiA# #a0. -I#a$$ ibu mau ke mana$ kok sama /iana0. -Ibu sama /iana mau ke umah sakit$ jen!uk sahabatn#a /iana+ Kamu mau ikut0. -;a$$ boleh+ A#oB Panasn#a te ik mataha i sudah mulai membaka kulit nih++. ajak LiA# -Hhhhaha:+. 'ambun! /iana DDD /iana meletakkan seke anjan! buah #an! di ba)an#a+ Kebetulan$ kapten tim basket me eka ju!a jen!uk Lintan!+ Rasa tak pe ,a#a meliputi kedua sahabat ini+ /alam keadaan #an! tak mudah untuk me eka be senda !u au+ Padahal$ ame kan$ semuan#a pada kumpul+ -1a!aimana keadaanmu0. kejut LiA# -;a$ luma#an lah$ a!ak mendin!an+. /en!an sua a data sambil menunduk+ Lintan! men!an!kat kepalan#a$ dan:+ -Haahh$$ LiA#B. te iakn#a -1a!aimana bisa kamu di sini @#0. -'#uku lah+ Tadi aku diajak bu Ta i dan /iana+ /an te n#ata$ #an! te ba in! saat ini adalah sahabatku+. -'ebena n#a$ kamu sakit apa sih0. sambun! /iana -a++ku$ sakit Leukimia++. 'emuan#a te ,en!an!$ tak ada seo an! pun #an! be ani memulai pembi,a aan+ Te masuk kapten basket /e7a #an! lan!sun! te diam ketika ia memainkan dasin#a++ -Kalian tak usah kha)ati $ di sisa umu ku ini aku tak akan membuat kalian ke,e)a. -Han!an bilan! be!itu$ #akinlah kamu masih bisa be main basket la!i++. sahut /e7a -;aa$ te uslah be seman!at+ 'iapa #an! tahu kan takdi Tuhan+ 'emo!a kamu ,epat sembuh+. 'ambun! bu Ta i I Lintan! te ha u men!in!at dan men#impan momen ini+ Ia memejamkan matan#a hin!!a buti an ai menetes di pipin#aJ+ 'emuan#a me asa iba padan#a$ khususn#a /e7a teman basketn#a #an! just u tidak mau kehilan!an main la)ann#a )alaupun /iana dan LiA# me asakan hal#an! sama den!ann#a+ 1u Ta i memulai pembi,a aan setelah semuan#a membeku+ -Ha i mulai so e nih$ kalian semua masih belum ada #an! mau pulan!0. -1elum bu$ sebenta la!i+. Ha)ab me eka se empak+ -;a sudah$ ibu pulan! duluan+ Cepat sembuh$ #a Lintan!+ Han!an patah seman!at$ kasihan sahabat dan tim basketmu$ pasti men!kha)ati kanmu+ Asalamualaikum:. kata bu Ta i -)alaikumsallam++ I#a bu$ makasih+ Hati*hati #a bu++. 'uasana be ubah menjadi henin! kembali++ -Aku tak in!in kehilan!anmu$ Lintan!+ 'elalu in!at kata*kataku:E Ibisik /ianaJ -Kamu*'ahabatLTe baikku. me eka se empak+ Ha i ini te asa ,ukup sin!kat+ (emba)a me eka dalam ,anda ta)a dan ke induan+ /iana dan LiA# se!e a pulan! memba)akaba pe ih dan memandan! den!an asa tak pe ,a#a+ /iana te in!at akan lukisann#a+ /i dalam hatin#a dia in!in menjual lukisan itu untuk bia#a Lintan!+ Ia me asa iba melihat o an! tua Lintan! pe !i bolak balik men,a i uan!+ -/iana$ ada apa den!anmu0? kejut Lintan!

-Tidak$ kami ha us pulan!+ Ha i sudah mulai !elap nih. -ohh$ #a+ 1esok mun!kin aku sudah dipe bolehkan pulan! jika kondisiku stabil. -Cepat sembuh$ #a.:: DDD /i depan lukisann#a$ /iana duduk te menun! sambil menulis di buku dia #n#a+ ,alam ku sepi(( *ak sanggup ku mengungkapkan )ir mata membendung di kelopak mataku(( .alaupun aku terta&a, tapi aku tetap merasakan bila hati ini menangis melihat nya tersenyum( 0ika 9ngkau mengiBinkan( *akkan ku biarkan ia terbelenggu3 Kamu<sahabat<*erbaikku Ia simpan buku dia #n#a di tumpukkan buku pelaja ann#a+ /iana memiki kan solusi untuk membantu Lintan!+ Iameluan!kan )aktu untuk melukis seban#ak*ban#akn#a untuk di jual tanpa sepen!etahuan Lintan!+ LiA# #an! ba u dikenaln#a ju!a tu ut membantu+ Tak he an$ ibun#a /iana tiap ha i selalu men#iapkan kepe luanlukisn#a+ (alam semakin la ut$ LiA# #an! ju!a tampak te lihat lelah memutuskan untuk men!inap+ (e eka te ba in! di tempat tidu $ namun tak ada salah satu da i me eka #an! te tidu +me eka sama*sama in!in me en,anakan sesuatu:+ R ha i kemudian: Pohon*pohon #an! menjulan! tin!!i disina i mataha i #an! masuk di,elah*,elah dedaunan #an! indan!+ /iana dan LiA# sen!aja memba)a Lintan! ke danau+ /iana men!!ela tika $ men#usun makanan$ pe alatan lukis$ dan tempat me eka duduk+ 'edan!kan LiA# be siap*siap di atas umah pohon sambil meme!an! biola kesa#an!nn#a+ Namun den!an Lintan!$ ia just u me asa kebin!un!an den!an kedua temann#a itu$ sambil men!ikik he an melihatn#a+ /iana memulai den!an memukul kedua kuasn#a menandakan LiA# #an! memainkan alunan biola #an! me du den!an la!u be judul -semua tentan! kita. sambil be n#an#i+ .aktu terasa semakin berlalu *inggalkan cerita tentang kita )kan tiada lagi kini ta&amu *uk hapuskan semua sepi di hati *eringat di saat kita terta&a bersama 1eritakan semua tentang kita )da cerita tentang aku dan dia +an kita bersama saat duu kala )da cerita tentang masa yang indah Saat kitaberduka saat kita terta&a Ketika la!un#a selesai$ tiba*tiba me eka semua te diam sejenak+ 'uasana sepe ti di pemakaman$ sepi$ sun#i$ henin!$ han#a hembusan an!in #an! te den!a + /iana membuka pembi,a aan+ -/an aku ba u in!at+ /ulu ketika aku melukis sendi i di sini aku ka!um dan penasa an siapa #an! memainkan biola te n#ata: itu kamu$ LiA#B. -I#a$$ ten!s+ Aku sen!aja memainkann#a ka ena semenjak aku tin!!al di sini aku

san!at kesepian+ /an ketika aku menemukan tempat indah ini$ setiap so e di )aktu luan!ku$ aku be main biola+ Kebetulan$ aku melihat seo an! !adis sedan! melukis+. -)aah++ kalian sun!!uh hebatB Aku ju!a ka!um pada kalian$ kalian sendi i #an! membuat a,a a ini dan kalian ju!a #an! mendapatkan kejutan+ Ketika pe tama kali be temu /iana$ aku ju!a ka!um atas sikapmu #an! selalu mempe dulikan teman*temanmu+ Hika aku pe !i nanti jan!an lupakan pe sahabatan kita ini #a++. -Ah$ kalian ini selalu membuatku GR+ Tapi makasih #a atas pujiann#a+ku #akin$ kalian ju!a mempun#ai keistime)aan masin!*masin!+ /an kamu Lintan!$ si ,e)ek !adun!an+ (asa ji)a tombo#mu #an! te!a dipatahkan den!an adan#a pen#akit ini+ Hust u den!an ini kamu bisa be tambah te!a #an! tahan bantin!an++ hahaha+ -Eman! aku bola$ tahan bantin!an+ HahahaB Ketus Lintan! /iana tak in!in membuat hati teman*temann#a te luka$ ia selalu men,oba untuk te sen#um )alau di hatin#a san!at men!!anjal+ Tak lupa$ /iana melukis simbol pe sahabatan me eka -Li/i@#.+ /a i kejauhan /e7a sedan! be sepeda men!ita i danau$ melihat tin!kah me eka #an! te lihat eksp esi2 dan penuh ,anda ta)a+ Tapa be piki panjan!$ ia men!hampi i keti!a ,e)ek itu sambil memba)a !ita n#a dan lan!sun! duduk di tika + -Eh$ kamu+ Udah minta iAin den!an #an! pun#a belum0 'emba an!an aja duduk+. Hudes /iana -Kok !itu$ sih /iana+ N!!ak apa*apa kok+. 1ela Lintan! -Coba deh kalian lihat$ dia mau n!ehan,u in a,a a kita+. 'ebel /iana -Eh kamu$ ba!ai atu aja+ Lintan! aja n!!ak ke!an!!u+ 'ekali*sekali don! aku ikut !abun!+ Kan ja an!*ja an! bisa dekat sama ,o)ok popula di sekolah+ hitun!*hitun! kesempatan buat kalian+. -;a sudah$ ,ukup+ Kita n#an#i ba en! la!i #uk:+. Le ai LiA# -Eh$ !anti don! simboln#a jadi:Ibe piki sejenakJ -Li/i@#9a. kan lebih ke enB. sahut /e7a -Ah$ kamu ini ada*ada saja+ 'emo!a masih ada uan! untuk menulis namamu #a++ hahaha -hhuuhh:. 'eha ian me eka jalani untuk men!hibu Lintan!+ Walaupun dianta a me eka ba u salin! men!enal$ tapi me eka sepe ti mempun#ai kekuatan ma!net+ Ha i*ha i me eka selalu be sama+ DDD Waktu #an! tepat ditemukan /iana dan LiA# untuk menjalani en,ana kedua me eka+ (e eka sudah men!atu st ate!i a!a lukisan /iana laku te jual+ Hampi > min!!u penuh me eka meluan!kan )aktu untuk menjualn#a+ Uan! #an! te kumpul luma#an ban#ak$ dan se!e a me eka be ikan pada o an! tua Lintan! tanpa sepen!etahuan Lintan!+ /e7a #an! biasan#a sibuk den!an tim basketn#a$ akhi n#a ikut membantu ju!a+ /i )aktu #an! be samaan me eka datan! ke umah Lintan! se,a a te sembun#i$ me eka melihat Lintan! kesakitan sambil meme!an! pe utn#a+ Kekha)ati an me eka tak dapat dibendun!+ (e eka se!e a memba)a Lintan! ke umah sakit dan membe itahukan o an! tuan#a+ (en!in!at Lintan! adalah anak semata )a#an! o an! tuan#a+ Te n#ata$ pen#akitn#a be tambah pa ah+ 'ebena n#a$ Lintan! pulan! da i umah sakit ka ena kete batasan bia#a+ Uan! #an! me eka dapatkan tidak ,ukup untuk membia#ai semua pen!obatan Lintan!+ /i tambah la!i a#ah Lintan! #an! han#a memiliki tabun!an seadan#a$ itu pun telah habis di!unakan+ Te paksa$ Lintan! han#a bisa di opname tanpa ha us membeli semua obat #an! dipe lukan+ DDD 'etiap lo on! sekolah kelas = amai dipenuhi sis)i #an! menden!a kaba men!enai Lintan!+ Anak #an! tombo# dan disenan!i ban#ak o an!+

-Hai$ /iana$ LiA#+ Gimana keadaan Lintan!0 Apa dia membaik0 Kapan kalian mau menjen!ukn#a la!i0. Ipe tan#aan untun da i /e7aJ -Hello /e7a$ kalau nan#a satu*satu don!+ Kamu bukan mau )a)an,a a kan0. ja)ab /iana -Eman!$ kami o an! tuan#a0 Kami ju!a belum tahu keadaann#a+ A#o kita jen!uk aja sama*sama pulan! sekolah. te!as LiA# 1un#i bel panjan! be tanda telah be akhi jam pelaja an+ Hujan #an! tampak lebat$ membuat pa a sis)a ha us menun!!u sampai hujan eda+ Tiba*tiba handphone /e7a be bun#i$ padahal pe atu an sekolah dila an! memba)a handphone$ sua a di sebe an! memba)a be ita bu uk+ Hujan #an! lebat tak me eka pe dulikan+ (e eka la i basah*basahan menuju umah sakit sambil menan!is te isak*isak+ (e eka san!at kha)ati dan tak pe ,a#a bah)a kaba itu meman! bena n#ata+ 'ahabat me eka Lintan! menin!!al dunia+ N#a)an#a tak dapat te tolon! la!i ka ena pen#akitn#a semakin ha i semakin pa ah+ 5 an! tua Lintan! me asa kehilan!an dan te pukul$ namun semua adalah kehendak*N#a+ 5 an! tua Lintan! ju!a san!at be te ima kasih pada LiA#$ /iana$ dan /e7a+ (en!an!!ap me eka seba!ai anakn#a+ DDD *ak sempat ku berikan *ak sempat ku sampaikan <Li+iFyCa< Kalimat itu selalu melintas dipiki an /iana+ 1e!itu pula LiA# dan /e7a+ Ke asa tak pe ,a#a$ kehilan!an$ ke induan$ te si at dibenak me eka+ (e eka te menun! di tepi danau sambil men#an#ikan la!u -'emua Tentan! Kita. #an! biasa me eka n#an#ikan+ .aktu terasa semakin berlalu *inggalkan cerita tentang kita )kan tiada lagi kini ta&amu *uk hapuskan semua sepi di hati 1elum sempat la!u itu din#an#ikan$ buti an ai mata membasahi di pipi keti!an#a+ 5 an! tua Lintan! tiba*tiba datin! dan ikut duduk di anta a me eka+ (embe ikan seman!at pada LiA#$ /iana dan /e7a bah)a masa depan me eka ju!a menjadi keban!!aan o an! tua an!kat me eka+ Ibu Lintan! tiba*tiba men#e ahkan se,a ik ke tas be )a na bi u #an! be !amba bun!a+ Tan!an /e7a be !eta ketika meme!an! ke tas itu+ Rasa penasa an membuat ia se!e a membuka dan memba,an#a sepe ti sedan! lomba ba,a puisi+ Sahabatku impianku 1ita-citaku ima#inasiku /ukan hal yang salah memiliki mimpi /ukan hal yang salah mempunyai tu#uan *u#uan seperti sinar Kesana lah kita berlari +an untuk itulsh kita hidup *api, terkadang sinarnya terlalu menyilaukan ,embuat kita sulit melihat Sehingga tiba suatu saat kita harus se#enak berhenti @ntuk menghindari sinar yang ada pada kita sendiri -Waahh$ sun!!uh be seman!atn#a dia+ Aku pike ka ena 2isikn#a lemah$ ji)an#a akan !o#ah+ Tapi aku salah+ HebatBB Puji /iana+ 'ambil melanjutkan lukisann#a+

-I#a++.sambun! LiA# sambil meneteskan ai mata+ 'uasana menjadi henin! kembali+ Kemudian /iana be te iak !i an! sambil meneteskan buti an ai mata #an! melintas di pipin#a+ -Lukisan den!an simbol -Li/i@#9a. akhi n#a selesai. -Waahh++ke en+B. (e eka menatap te pesona lukisan #an! melamban!kan pe sahabatan ini #an! te lihat indah ka ena di sekita tulisan itu ada !amba )ajah me eka masin!*masin!+ /i danau inilah seja ah pe sahabatanku+ /an tempat inilah aku dan sahabatku be ba!i )alau han#a sekeda untuk men!enan! Lintan!+ 'ELE'AI Karya : Rica Okta unar!eti Alamat "b : Richa Oktaa e-mail : icaotana#yahoo.co.id

'ebuah Hanji
Oleh: -ai Inamas Leoni $%ahabat selalu ada disaat kita membutuhkannya, menemani kita disaat kita kesepian, ikut tersenyum disaat kita bahagia, bahkan rela mengalah padahal hati kecilnya menangis&' DDD

1el isti ahat akan be akhi be apa menit la!i+ Wina ha us se!e a memba)a buku tu!as teman*temann#a ke uan! !u u sebelum bel be bun#i+ Habatan )akil ketua kelas membuatn#a sibuk sepe ti ini+ Gub ak:+ 1uku*buku #an! diba)a Wina jatuh semua+ 5 an! #an! menab ak entah la i kemana+ Han!ankan menolon!n#a$ meminta maa2 pun tidak+ -'ialB La i n!!ak pakek mata apa #a+++. utuk Wina+ /en!an )ajah masam ia mulai jon!kok untuk me apikan buku*buku #an! te jatuh+ 1elum selesai Wina me apikan te den!a lan!kah kaki #an! datan! men!hampi in#a+ -Kasian ban!et+ 1ukun#a jatuh semua #a0. ,emoh seo an! ,o)ok den!an sen#um sinis+ 'ejenak Wina be henti me apikan buku*buku$ ia men,oba melihat o an! #an! be ani men,emohn#a+ Te n#ata dia la!i+ Co)ok be postu tin!!i den!an ambut #an! selalu be antakan+ 'umpahB Wina ben,i ban!et sama ,o)ok ini+ 'eumu hidup Wina n!!ak bakal be sikap baik sama ,o)ok #an! ada di depann#a ini+ Lalu Wina mulai melanjutkan me apikan buku tanpa menja)ab pe tan#aan ,o)ok te sebut+ Co)ok tin!!i itu sepintas men!e n#itkan alisn#a+ /an kembali ia te ,enun! ka ena ,e)ek di depann#a tidak menan!!api+ 1iasan#a kalau Wina te pan,in! den!an omon!ann#a$ pe an! mulut pun akan te jadi dan takkan selesai sebelum seseo an! datan! mele ai+ Teeeett: 1el tanda be akhi n#a jam isti ahat te den!a n#a in!+ -(aksud hati pen!en bantu temen !ue #an! jelek ini+ Tapi apa da#a udah kebu u bel+ Hadi so i n!!ak bisa bantu+. u,ap ,o)ok te sebut sambil menekan kata jelek di pe ten!ahan kalimat+ Co)ok te sebut masih menun!!u eaksi ,e)ek #an! ada di depann#a+ Tapi #an! ditun!!u

tidak membalas den!an ,emohan atau pun ejekan+ -Lo be ubah+. !umam ,o)ok te sebut lalu be balik be siap masuk ke kelasn#a+ 1e!itu ,o)ok itu membalikkan badann#a$ Wina #an! sudah selesai membe eskankan buku mulai memasan! an,an!*an,an!+ /en!an seman!at 8U Wina mulai men!a#unkan kaki kanann#a kea ah kaki ki i ,o)ok te sebut den!an ke as+ -Adoooo)). pekik ,o)ok te sebut sambil men!!e an! kesakitan+ -(akan tuh sakitBB. ejek Wina sambil be la i memba)a buku*buku #an! tadi sempat be se akan+ 1isa diba#an!kan !imana sakitn#a tuh kaki+ 'e,a a Wina pakek kekuatan #an! supe dupe ke as+ 'en#um kemenan!an men!hiasi di )ajah ,e)ek tin!!i ku us te sebut+ DDD -Wina:+. Wina menoleh untuk melihat siapa #an! meman!!iln#a+ Te n#ata da i kejauhan Amel teman baikn#a sejak '(P sedan! be la i kea ahn#a+ /en!an santai Wina membalikkan badann#a be jalan men,a i moto mati, kesa#an!ann#a+ Ia sendi i lupa dimana mena uh moto n#a+ Wina eman! palin! pa#ah sama #an! naman#a men!in!at sesuatu+ (asih ,elin!ak*,elin!uk men,a i moto $ Amel malah menjitak kepalan#a da i belakan!+ -Woe non$ bude! #a0 N!!ak den!e te iakan !ue+ Temen ma,em apaan #an! n!!ak n#aut sapaan temenn#a sendi i+. u,ap Amel den!an bibi mon#on!+ Ci i khas ,e)ek putih te sebut kalo la!i n!ambek+ -'o i deh (el+ Gue la!i bad mood$ pen!en ,epet pulan!+. -1ad mood0 Helas*jelas lo tadi bikin !empa satu kelas+ Udah nendan! kaki ,o)ok ampe tuh ,o)ok pe misi pulan!$ n!!ak minta maa2 la!i+. jelas Amel panjan! leba + -Hah0 'ampe se!itun#a0 Kan !ue ,uma nendan! kakin#a$ masak se!itu pa ahn#a0. Wina bena *bena n!!ak n#an!ka+ (asa sih ke as ban!et0 Tuh ,o)ok te n#ata bene *bene lembek$ piki n#a dalam hati+ -Nendan! sih nendan! tapi lo pakek tendan!an supe dupe + Kasian AleK lho+. -Enak aja+ 5 an! dia #an! mulai duluan+. bantah Wina membela di i+ 'ejenak Amel te diam$ lalu be lahan bibi n#a te sen#um tipis+ -Kenapa sih kalian be dua selalu be antem0 (asalahn#a masih #an! itu0 Itu kan '(P+ /ulu ban!et+ . uja Amel polos$ tanpa be maksud men!in!atkan kejadian #an! lalu+ -La!i pula !ue udah bisa ne ima kalo AleK n!!ak suka sama !ue+. -Tau ah !elapB. DDD 1el pulan! be bun#i n#a in! be tanda jam pelaja an telah usai+ Cua,a #an! sedemikian panas tak men#u utkan niat pa a sis)a '(A Ha apan untuk be !e!as pulan! ke umah+ Wina sendi i sudah membe eskan buku*bukun#a+ 'edan!kan Amel masih be kutat pada buku ,atatan#a lalu sesekali menoleh ke papan tulis+

-(akan#a kalo nulis jan!an ka#ak ku a*ku a+. /en!an !emas Wina menjitak kepala Amel+ -/uluan #a$ (el+ /isu uh n#okap pulan! ,epet nihB. Amel han#a menden!us lalu kembali sibuk den!an ,atatan#a+ 'aat Wina membuka pintu kelas$ seseo an! te n#ata ju!a membuka pintu kelasn#a da i lua + -Eh$ so i++. u,ap Wina kikuk+ Tapi be!itu sada siapa o an! #an! ada di depann#a$ Wina lan!sun! n!asi tampan! jutek kepada o an! itu+ -N!apaen lo kesini0 (asih sakit kakin#a0 Apa ,uma dilebih*lebihin bia kema en pulan! ,epet0 Hah0 Hadi ,o)ok kok ban,i ba!etBBB. Huju AleK udah bosen ka#ak !ini te us sama Wina+ /ia pen!en hubun!ann#a den!an Wina bisa kembali sepe ti dulu+ -N!!ak usah ,a i !a a*!a a deh+ Gue ,uma mau ,a i Amel+. u,ap AleK din!in sambil ,elin!ak ,elin!uk men,a i Amel+ -He# (elB. u,ap AleK ian! be!itu o an! #an! di,a in#a non!ol+ -He# ju!a+ Hadi nih seka an!0. Amel sejenak meli ik Wina+ Lalu dilihatn#a AleK men!an!!uk be tanda men!i#akan+ -Win$ kita duluan #a$. uja Amel sin!kat+ Wina han#a ben!!on! lalu den!an ,epat men!an!!uk+ /ipandan!i Amel dan AleK #an! kian jauh+ Entah kenapa$ pe asaan#a jadi aneh setiap melihat me eka be sama+ 'epe ti ada #an! sakit di suatu o !an tubuhn#a+ 1iasan#a AleK selalu men,a i masalah den!ann#a+ Namun kini be beda+ AleK tidak men!!odan#a den!an ,emohan atau ejekan khasn#a+ AleK ju!a tidak menatapn#a saat ia bi,a a+ 'epe ti ada #an! hilan!+ 'epe ti ada #an! pe !i da i di in#a+ DDD 1#uuu ++ Fanta asa sto)be # men!!ali de as da i ambut Wina hin!!a menetes ke kemeja putihn#a+ Wina n!!ak bisa mela)an+ Ia kini ada di WC pe empuan+ Apala!i ini jam te akhi + N!!ak ada #an! akan bisa menolon!n#a sampai bel pulan! be bun#i+ -(aksud lo apa0. bentak Wina menantan!+ Ia n!!ak dite ima di !u#u ka#ak !ini+ -1elum kapok di !u#u ka#ak !ini0. balas ,e)ek te sebut sambil menjambak ambut Wina+ -Tha$ mana 2anta je uk #an! tadi0. u,ap ,e)ek itu la!i$ tan!an kanann#a masih menjambak ambut Wina+ Thata lan!sun! membe i satu botol 2anta je uk #an! sudah te buka+ -Lo mau !ue si am la!i0. tan#a ,e)ek itu la!i+ Halo00BB N!!ak usah ditan#a pun$ o an! be!o ju!a tau+ (ana ada o an! #an! se,a a suka ela mau be basah ia den!an 2anta st obe # atau pun je uk0 Te iak Wina dalam hati+ Ia tau kalau ,e)ek di depann#a ini be nama Linda+ Linda te kenal sesaent o sekolah ka ena ke!anasann#a dalam hal melab ak o an!+ ;eah$ da i pada n!ela)an te us seka at masuk umah sakit$ mendin! Wina diem aja+ Ia ju!a tau kalo Linda satu kelas den!an AleK+ Wait$ )ait++ AleK000 Han!an*jan!an dia bian! keladin#a+ A)as lo LeK$ sampe !ue tau lo bian! ke okn#a+ Gue bakal n!amuk enta di kelas loB -Gue asa$ !ue n!!ak ada masalah ama lo+. te iak Wina sambil mendo on! Linda den!an sadisn#a+ Wina bena *bena n!!ak tahan sama pe lakuan me eka+ 1odo amat !ue masuk umah sakit+ ;an! jelas ni nenek lampi pe lu dikasi pelaja an+ Kedua teman Linda$ Thata dan (a#an! den!an si!ap men,oba menahan Wina+ Tapi Wina malah membe ontak+ -1u uan Lin$ nta kita ketahuan+. kata (a#an! si ,e)ek sa)o maten!+

'elan! bebe apa detik$ Linda kembali men!!u#u Wina den!an 2anta je uk+ -Hauhin AleK+ Gue tau lo be dua temenan da i '(PB /ulu lo pe nah nolak AleK+ Tapi kenapa lo seka an! n!!ak mau n!elepas AleK0BB. -(aksud lo0. ledek Wina sinis+ -Gue n!!ak kenal kalian semua+ Asal lo tau !ue n!!ak ada apa*apa ama AleK+ Lo n!!ak liat ke jaan !ue ama tuh ,o)ok sintin! ,uma be antem0. Plaakk++ Tampa an mulus menda at di pipi Wina+ -Tapi lo senen! kan0. te iak Linda tepat disebelah kupin! Wina+ Kesaba an Wina akhi n#a sampai di le7el te ba)ah+ 1uuu!!B Tonjokan Wina men!enai tepat di hidun! Linda+ Linda #an! ma ah makin meledak+ Pe an! dunia pun tak te elakan+ Ti!a bandin! satu+ Helas Wina kalah+ Tak pe lu lama$ Wina sudah jatuh te duduk lemas+ Rambutn#a sudah basah dan sakit ka ena dijambak$ pjpin#a sakit kena tampa an+ Kepalan#a te asa penin!+ -1e anin#a ,uma ke o#okanB. bentak seo an! ,o)ok den!an te!as+ 'e empak t io !en! lab ak menoleh untuk melihat o an! itu$ Wina ju!a in!in$ tapi te tutup oleh Linda+ /a i sua an#a Wina sudah tau+ Tapi Ia n!!ak tau bene apa salah+ -Pe !i lo semua+ 'ebelum !ue lapo in+. uja ,o)ok itu sin!kat+ 'ama *sama Wina melihat !en! lab ak pe !i den!an bu u*bu u+ Lalu ,o)ok tadi men!hampi i Wina dan membantun#a untuk be di i+ -Lo n!!ak apa*apa kan$ Win0. -N!!ak apa*apa da i hon!kon!B0. DDD Hujan intik* intik membasahi bumi+ Wina dan AleK be ada di uan! UK'+ Wina memba in!kan di i tempat tidu #an! te sedia di UK'+ AleK meme!an!i sapu tan!an din!in #an! diletakkan di sekita pipi Wina+ Wina lemas lua biasa+ Kalau dia masih pun#a tena!a$ dia n!!ak bakalan mau tan!an AleK n#entuh pipin#a sendi i+ Tapi ka ena te paksa+ (au !imana la!i+ -Nta lo pulan! !imana0. tan#a AleK polos+ -N!!ak !imana*mana+ Pulan! #a pulan!+. ja)ab Wina jutek+ Rasan#a Wina makin ben,i sama #an! naman#a AleK+ Ga a*!a a AleK di in#a dilab ak hidup*hidup+ Tapi kalau AleK n!!ak datan!+ (un!kin dia bakal pin!san duluan sebelum ditemukan+ -Tadi itu ,e)ek lo #a0. u,ap Wina den!an )ajah jen!kel+ -N!!ak+. -T us kok dia malah n!elab ak !ue0 Isi n#u uh jauhin lo se!ala+ Eman! dia siapa0 - utuk Wina kesal se ibu kesal+ UpsB Kok !ue n!omon! ka#ak !ue n!!ak mau jauh*jauh ama AleK+ Aduuuhh: AleK sejenak te sen#um+ -/ia tuh ,e)ek #an! !ue tolak+ Hadi dia tau semuan#a tentan! !ue dan te masuk tentan! lo. u,ap AleK sambil menunjuk Wina+

Wina diam+ /ia n!!ak tau ha us n!apain setelah AleK menunjukn#a+ Padahal ,uma nunjuk+ -Nta bisa pulan! sendi i kan0. tan#a AleK+ -1isalah+ Eman! lo mau n!ante !ue pulan!0. -Eman! lo ki a !ue udah lupa sama umah lo0 Han!an ki a lo nolak !ue te us !ue dep esi te us lupaen se!ala sesuatu tentan! di i lo+ Gue masih paham bene tentan! di i lo+ (alah pe asaan !ue masi sama ka#ak dulu+. jelas AleK sejelas*selasn#a+ AleK piki seka an! udah saatn#a n!un!kapin unek*unekn#a+ -Lo n!omon! ka#ak !itu la!i$ !ue tonjok jidat loB. an,am Wina+ Nih o an! eman! sintin!+ Gue ba u kena musibah #an! bikin kepala pu#en!$ malah dikasi ob olan #an! makin pu#en!+ -Pe asaan !ue masih ka#ak dulu$ belum be ubah sedikit pun+ Asal lo tau$ !ue selalu ,a i !a a* !a a ama lo itu ada maksudn#a+ Gue n!!ak pen!en kita musuhan$ diem*dieman$ atau apalah+ Pas lo nolak !ue$ !ue n!!ak te ima+ Tapi sei in! be jalann#a )aktu$ kita dapet sekolah #an! sama+ Gue ,oba buat ne ima+ Tapi n!!ak tau kenapa lo malah diemin !ue+ Akhi n#a !ue kesel$ dan tanpa sada !ue malah n!ajakin lo be antem+. 'ejenak AleK menan ik na2as+ -Lo mau n!!ak jadi pa,a !ue0 Apapun ja)abann#a !ue te ima+. Henin! sejenak dianta a me eka be dua+ -Ka#akn#a !ue pulan! duluan deh+. U,ap Wina sambil bu u*bu u men!ambil tasn#a+ Inilah kebiasaan Wina$ selalu men!elak selalu men!hinda pada ealita+ Ia bene *bene n!!ak tau ha us n!apaen+ /ulu ia nolak AleK ka ena Amel ju!a suka AleK+ Tapi seka an!0 -1esok !ue udah n!!ak sekolah disini+ Gue pindah sekolah+. AleK be bi,a a tepat saat Wina sudah be ada di amban! pintu UK'+ Wina diam tak san!!up be kata*kata+ /ilan!kahkan kakin#a pe !i menin!!alkan UK'+ (enin!!alkan AleK #an! te menun! sendi i+ DDD Kelas masih sepi+ Han#a ada bebe apa mu id #an! ba u datan!+ /ili ikn#a ban!ku sebelah+ Amel belum datan!+ Wina sendi i tumben datan! pa!i+ 1iasan#a ia datan! U menit sebelum bel$ disaat kelas sudah padat akan penduduk+ 'emalam Wina n!!ak bisa tidu + Entah kenapa ba#an!an AleK selalu te besit di benakn#a+ Apa bena AleK pindah sekolah0 Kenapa ha us pindah0 Peduli amat AleK mau pindah apa n!!ak$ batin Wina+ -A !!!!: Kenapa sih !ue miki dia te us0. -(iki in AleK maksud lo0. u,ap Amel tiba*tiba udah ada disampin! Wina+ -Nih hadiah da i pan!e an lo+. /ilihatn#a Amel men!elua kan kotak bi u be uku an sedan!+ Ka ena penasa an den!an ,epat Wina membuka kotak te sebut+ Isin#a bin!kai 2oto be moti2 ainbo) den!an 2oto Wina dan AleK saat men!ikuti (5' '(P didalamn#a+ Te dapat sebuah ke tas+ /en!an se!e a diba,an#a su at te sebut+ /ea )ina$ In!et !a pe tama kali kita kenalan0 Pas itu lo nan!is !a a*!a a di hukum ama osis+ /alam hati !ue keta)a$ kok ada sih ,e)ek ,en!en! ka#ak !ini0 Hehe++ kiddin!+ Lo dulu pe nah bilan! pen!en liat pelan!i tapi !a pe nah kesampaian+ 'emo!a lo senen! sama pelan!i #an! ada di bin!kai 2oto+ (un!kin !ue !a bisa nunjukin pelan!i saat ini ,oA !ue ha us ikut o tu #an! pindah tu!as+ Tapi suatu ha i nanti !ue bakal nunjukin ke lo !imana indahn#a pelan!i+ Tun!!u !ue dua tahun la!i+ 'aat )aktu itu tiba$ !a ada alasan buat lo !a mau jadi pa,a !ue+

-Kenapa lo n!!ak mau ne ima dia0 Gue tau lo suka AleK tapi lo n!!ak mau n#akitin !ue+. sejenak Amel te sen#um+ -Pe ,a#a deh$ seka an! !ue udah n!!ak ada asa sama AleK+ /ia ,uma temen ke,il !ue dan n!!ak akan lebih+. -Thanks (el+ Lo eman! sahabat te baik !ue+. u,ap Wina tulus+ -Tapi !ue tetap pada p insip !ue+. Amel te lihat mene a)an!+ -Huju $ )aktu !ue tau AleK suka sama lo dan ,uma n!an!!ep !ue seba!ai temen ke,iln#a+ Gue pen!en te iak sama semua o an!$ kenapa dunia n!!ak adil sama !ue+ Tapi sei in! be jalann#a )aktu !ue sada kalo n!!ak semua #an! kita in!inkan adalah #an! te baik untuk kita+. sen#um kembali men!hiasi )ajah mun!iln#a+ -/an lo ha us janji sama !ue kalo lo bakal juju tentan! pe saan lo sama AleK+ Hanji0. lanjut Amel sambil men!an!kat ja i kelin!kin!n#a+ In!in asan#a Wina menolak+ Amel te lalu baik ba!in#a+ /ia sendi i tau sampai saat ini Amel belum sepenuhn#a melupakan AleK+ Tapi Wina ju!a tak in!in men!e,e)akan Amel+ 1e lahan dian!katn#a ja i kelin!kin!n#a+ -Hanji++. !umam Wina li ih+ DDD 1# 6 Rai Inamas Leoni TTL 6 /enpasa $ <Q A!ustus %CCU 'ekolah 6 '(A Ne!e i T /enpasa 1lo! 6 aiinamas+blo!spot+,om

PER'AHA1ATAN TERLARANG
Ka #a 'iti Khoi iah

'ejak pe temuan itu$ aku dan /e7an mulai be sahabat+ Kami be temu tanpa sen!aja men,oba ak ab satu sama lain$ salin! men!e ti dan menjalani ha i*ha i penuh makna+ Pesahabatan den!an ja ak #an! be!itu dekat itu membuat kami semakin men!enal pentin!n#a hubun!an ini+ Tak lama kemudian$ aku ha us pe !i menin!!alkann#a+ 'esun!!uhn#a hatiku san!at be at untuk ini$ tapi apa boleh buat+ Pe temuan te akhi ku be lan!sun! san!at ha u$ tatapan penuh ,anda itu mulai si na dibalut den!an duka mendalam+

-9an maa2kan aku atas semua kesalahan #an! pe nah ku lakukan$ #a+. Kataku saat ia be di i pas di depanku+ -kamu !ak pe nah salah Cit a$ semua #an! udah kamu lakukan buat aku itu lebih da i ,ukup+. -plea,e$ tolon! jan!an lupain aku$ 9an. -ok$ kamu n!!ak usah kha)ati +. 'esaat kemudian mobilku melaju pe lahan menin!!alkan sesosok makhluk manis itu+ Ku lihat da i dalam tempatku duduk te asa pedih san!at kehilan!an+ Hika nanti kami dipe temukan kembali in!in ku ,u ahkan semua asa induku padan#a+ Itu janji #an! akan selalu ku in!at+ 'ua a manis te akhi #an! membe i aku ha apan+ A)aln#a pe sahabatan kami be jalan den!an lan,a $ )alau kami telah be jauh tempat tin!!al+ Pada suatu ketika$ ibu be tan#a tentan! sahabat ba uku itu+ -siapa !e an!an makhluk #an! membuatmu be!itu baha!ia$ Cit a0. tan#a ibu saat aku sedan! as#ik ,hatin!an den!an /e7an+ -ini$ ma+ Naman#a /e7an+ Kami be kenalan saat libu an panjan! kema in+. -se!anten! apa si,h sampai buat anak mama jadi ka#ak !ini0. -!ak tahu ju!a sih ma$ pastin#a ke en ban!et deh$ tapi n!!ak papah kan$ (a aku be teman sama dia+0. -Apa maksud kamu n!omon! ka#ak !itu0. -kami be beda a!ama$ (a. -hah00$. sesaat mama te kejut menden!a ,e ita ku+ Tapi beliau men,oba menutupi asa esahn#a+ Aku tahu betul apa #an! ada di 2iki an mama$ pasti dia san!at tidak men#etujui jalinan ini+ Tapi aku men,oba membe i alasan #an! jelas te hadapn#a+ 'eha i setelah pe ,akapan itu$ tak ku temui la!i kaba da i /e7an$ aku sempat be 2iki apa dia tahu masalah ini$$0 Ku ,oba a)ali pe bin,an!an le)at '('++ -sudah lama #a n!!ak be temu0 Gimana kaba n#a ne,h$$0 Pesan itu te tuju kepadan#a$ aku masih in!at ban!et saat lapo an pene imaan itu+ 1e jam*jam ku tun!!u balasan da in#a+ Tapi tak ku lihat Hp ku be de in! hin!!a aku te tidu di buatn#a+ Tak kusan!ka dia tak membalas '(' ku la!i+ Tak kusan!ka te n#ata mama selalu melihat penampilan ku #an! semakin ha i semakin la#u+ -,it a$ maa2kan mama #a$ tapi ini pe lu kamu ketahui+ Hauhi anak itu$ tak usah kamu ladeni la!i+. 'ua a mama sun!!uh men!a!etkan ku saat itu+ Ku ,oba tan!kap maknan#a+ Tapi

sun!!uh pahit ku asa+ -apa maksud mama0. -kamu boleh kok be teman den!an dia$ tapi kamu ha us in!at pesan mama+ Ha!a ja ak #a$ jan!an te lalu dekat+ (ama takut kamu akan ke,e)a+. -mama n!omon! paan sih$0 Aku semakin !ak men!e ti+. -suatu saat kamu pasti bisa men!e ti u,apan mama. mamapun pe !i menin!!alkan ku sendi i++ Aku ,oba be 2iki tenten! u,apan itu+ 'aat ku tahu ji)a ini lan!sun! ka!et di buatn#a++ tak te asa tan!ispun semakin menjadi*jadi dan men!ali de as di kedua pipiku+ (ama bena kami be beda a!ama dan n!!ak sela#akn#a be satu ka#ak !ini+ tapi aku semakin in!at kenan!an saat kita masih be sama+ 'atu tahun telaj be lalu$ ba#an!an tentan!n#a masih teikat jelas di haitku+ Aku belum bisa melupakann#a+ (un!kin suatu saat nanti dia kan sada betapa be ha !an#a aku nutukn#a+ 'atu ha apan da i hatiku #an! palin! dalam adalah be temu den!ann#a dan memohon alasann#a men!apa ia pe !i da i hidupku se,epat itu tanpa membe i tahu kesalahanku hin!!a membuat aku te luka+ Pe nah aku men#esali pe temuan itu+ Tapi aku men#ada i betapa be a tin#a ia di hidupku+ Canda ta)a #an! tin!!al seja ah itu masih te lihat jelas di benakku dan akan selalu ku kenan! menjadi bumbu dalam kisah hidupku+ /e7an$ kau adalah sahabat #an! palin! ku ban!!akan+ Aku menun!!u ,e ita*,e itamu la!i+ 'ampai kapanpun aku akan setia menun!!u+ Hin!!a kau kembali la!i menjalani kisah*kisah kita be dua+ TA(AT

PESAN TERA& IR

oleh: ,ega Sil'ia Atap #an! be!itu putih$ membuat ku te in!at den!an dia$ ba!aimana aku bisa be temu den!an dia #an! sudah tiada+ Rasan#a aku tidak bisa be na2as$ setiap ku men!in!at kebe samaan den!ann#a+ -nanda$ nanda kamu sudah sada +. u,ap ibu ti i ku den!an )ajah panik dan be !e!as men,a i dokte di umah sakit nanda di a)at+ -nanda$ kalo kamu den!a u,apan sa#a ,oba an!!ukan kepala kamu+. sambil melepaskan alat pena2asan+ Akupun men!an!!ukan kepala$ melihat kaki #an! dibalut oleh pe ban$ tak sen!aja aku men,u i pembi,a aan anta a dokte dan ibu ti iku$ #an! ku den!a kaki kananku patah akan sembuh total selama enam bulan la!i dan men#u uh ku di ba)a ke psikolo!+ -nah$ nanda kamu jan!an ban#ak be !e ak dan tidu saja+. Tanpa menden!a pe intah dokte pun aku akan tidu dan melupakan semuan#a$ ketika aku dan dia be temu+ 'aat itu so e #an! sedikit ,e ah memun!kinkan ku untuk kabu da i umah$ den!an men!!unakan tas ansel besa dan jaket tebal lalu kupluk untuk menutupi kepaku+ A#ah ku menikah la!i den!an )anita #an! sama*sama di tin!!al oleh pasan!ann#a+ Ibuku menin!!al saat melahi kanku$ melihat sosok ibu aku tidak tau$ aku kabu da i umah ka na aku tidak butuh ibu$ mun!kin aku ,embu u+ Apala!i )anita itu mempun#ai anak laki*laki be umu T tahun+ (embuat a#ahku semakin senan!+ 'epu,uk su at ku letakan di kama #an! be isi -aku pe !i dan jan!an men!ha)ati kan ku la!i$ semo!a kalian baha!ia$ NAN/A+. 'aat itu aku in!in semua itu be hasil dan sesuai en,ana ku $ me eka akan kha)ati dan men,a iku$ entah men!apa piki an ku saat itu kekanak*kanakan+ Aku han#a in!in me eka melihatku+ 'emua be ubah saat aku be henti di sebuah el ke eta api+ /i situ aku be 2iki $ aku akan kabu kemana0 /an bila te sesat ba!aimana0+ Huju aku tidak mempun#ai teman di sekolah$ ini ka na si2at pendiamku+ Aku tidak pinta be ite aksi den!an o an! lain+ ;an! ku bisa saat itu han#a duduk dan duduk di ku si tun!!u ke eta api+ Entah men!apa aku mulai me asa ,u i!a saat ada seo an! anak laki*laki duduk di sebelahku den!an memakai topi dan tas ansel dia duduk dan melihati ku+ 'edikit meli ik$ aku melihat dia$ anak laki*laki #an! ku asa seumu den!an ku+ Ku asa dia bukan o an! jahat$ itu te lihat da i st#le dan jam tan!an #an! dia kenakan $ be me ek mahal+ /i ku si itu dia mulai men!elua kan sua an#a+ -kamu kabu da i umah ju!a 00. Tan#a dia sambil te sen#um -bukan u usan kamu+. Ku ja)ab den!an nada data dan din!in+ -oh B. Tiba*tiba saja dia be di i dan mena ik tan!anku$ aku #an! saat itu duduk te kejut dan be di i$ )ajahn#a tepat di depan )ajahku+ (ata #an! ,oklat$ )ajah #an! putih$ bibi #an! me ah dan da i tubuhn#a te ,ium bau #an! han!at+ (embuatku tidak dapat be !e ak$ namun aku men!elak+ /en!an ansel #an! ku pe!an! aku pe !i menin!!alkan dia+ /i stasiun dia te us men!ikuti ku$ )alau sudah ku pe in!atkan di tetap te sen#um dan men!ikuti ku $ akhi n#a aku men#e ah dan be henti+

-kenapa sih kamu n!ikutin mulu0 mau kamu apa sih0. Tan#a ku -kabu ba en!+. ja)abn#a sambil te sen#um in!an+ /en!an sua a ke eta #an! san!at bisin!$ sua an#a sedikit te sama namun masih te den!a oleh telin!aku$ aku han#a te diam dan be 2iki $ aku dan dia sama*sama kabu $ dan apakah aku mempun#ai tujuan untuk kabu $ mun!kin diapun sama$ tidak pun#a tujuan+ Aku men#e ah dan kita kabu be sama+ /an aku be tan#a siapa naman#a+ -nama kamu siapa+. -aku and e+. -aku nanda+. DDD 'elama pe jalanan dia tidak be henti men!o,eh$ namun tak kuden!a $ han#a sedikit ku den!a $ sepe ti dia takut den!an mon#et$ dia men!aku dia pe nah di ,ulik oleh mon#et ka na dia me ebut pisan! da i mon#et te sebut$ aku tidak pe ,a#a saat itu$ ka na #an! kupiki kan dia pasti in!!in melihat ku te ta)a$ namun aku tidak bisa ka na ku tak te biasa+ -kita bakalan n!inep dimana0. -aku tau tempat ba!us untuk n!inep+. ja)ab dia sambil meme!an! tan!anku+ 'empat ku be 2iki dia akan memba)aku kesebuah tempat pen!inapan$ namun dia memba)aku kesebuah taman dan be kata -disana ada ku si kamu tidu di situ aja$ aku di atas umput di selimuti oleh bintan!+. -::+. Aku han#a bisa te diam$ dan men!ikuti kein!inann#a+ Pa!i ha in#a dia ban!un den!an bu!a + 1etapa be atn#a bila kita kabu namun tak ada tujuan+ Akupun te ban!un da i ku si dan tak sen!aja men!injak kakin#a #an! sedan! santai sambil men!hembuskan na2as+ -a)$ kenapa sih0. -kalo kabu n#a ka#ak !ini$ mendin! aku kabu sendi i+. -%U kilo mete la!i kita sampai di tempat tujuan kok+. /i pe jalanan dia men,e itakan tempat tujuann#a untuk kabu $ #aitu sebuah umah #an! sudah lama tidak di tempati$ itu adalah umahn#a namun sudah koson!+ /an akhi n#a sampai di tempat tujuan+ Rumah #an! luma#an besa + Ada sebuah jendela besa di balik umah te sebut dan kitapun masuk+ Entah men!apa saat masuk aku melihat umah itu sepe ti bukan umah #an! di tin!!alkan oleh pen!hunin#a$ san!at be sih+ /ia mulai duduk dan melempa kan tasn#a lalu membuka topin#a+ Ka na sina mataha i da i ka,a$ )ajahn#a te lihat san!at jelas saat itu+ /i umah itu dia melakukan akti2itas sesuai kein!inann#a$ minum$ membuat makanan$ anehn#a da i kulkas ada ban#ak pe len!kapan makanan #an! belum basi+ /i sebuah meja makan aku be tan#a kepadan#a+

- umah ini ka#a bukan umah tanpa pen!huni+. -#ah eman!$ ada penja!a$ #aitu setan be ambut bule+. Entah men!apa aku te sen#um saat itu$ tapi aku se ius in!in tau$ akhi n#a dia menja)abn#a$ meman! ada penja!a khusus untuk me a)at umah ini$ dan dia men#u uh untuk be henti sementa a membe sihkan tempat te sebut+ DDD Ha i*ha i ku le)ati den!ann#a$ aku lupa bah)a aku pun#a kelua !a dan aku me asa n#aman saat den!ann#a$ sedikit demi sedikit aku bisa te se#um ka na ban#olann#a+ Hin!!a di suatu malam aku membe anikan untuk menan#akan identitasn#a+ Te n#ata dia masih sekolah+ /an satu #an! membuatku penasa an+ Kenapa dia kabu + -t us kenapa kamu kabu $kalo aku sih ka na ibu ti i ku+. tan#aku sambil melihat bintan!+ -ka na in!in melihat bintan!$ mataha i$ dan semua #an! kadan!*kadan! ku lihat+. 'aat aku menden!a n#a entah men!apa dia sepe ti bu un! dalam san!ka + /a i matan#a aku melihat sebuah penantian+ -ja)aban#a !ak etis+.sambil te sen#um dan menatap )ajahn#a -kenapa$ apa kelua !amu ka,au$ apa kau tak suka den!an ibu ti imu$ apa ka ma kamu di pe lakukan ka#a upik abu0. -!ak $ han#a aku me asa tak bisa dekat den!an o an! #an! ba u ku kenal+. -lalu$ kenapa den!an ku kamu lan!sun! dekat$ ,obalah te sen#um untuk seseo an! #an! sebena n#a kamu sa#in!+. /an malam itu mulai membuatku in!in menutupkan mata namun saat mulai sedikit menutupkan mata dia men!u,apkan sesuatu -aku akan pe !i jauh+. Namun aku sudah te tidu dan tidak ku hi aukan+ Hin!!a suatu ha i saat itu hujan san!at de as$ ku melihat dia memandan!i jendela$ sambil meminum se,an!ki teh han!at den!an s)eete #an! tebal te ,ium bau #an! han!at di ,ampu bau hujan+ /ia pun melihatku #an! tu un da i tan!!a dan membe ikan sebuah sen#uman kepadaku dan aku bisa membalas sen#umann#a+ Namun saat lan!kahku hampi be ada dekat den!ann#a tiba*tiba saja dia meme!an! dadan#a$ dan menjatuhkan ,an!ki teh$ aku piki dia melakukan sebuah lelu,on la!i$ namun tidak+ /ia men!elua kan mata dan men!aun! kesakitan+ Aku #an! panik tidak tau ha us be buat apa$ saat itu aku men,a i telepon !en!!amn#a dan di da2ta telepon te tulis jelas H5(E+ Akupun mulai menelepon dan di an!kat oleh ibun#a+ 'ua an#a semakin ke as$ dia men!eluh kesakitan+ Ka na panik aku menelepon a#ahku+ 'aat itu aku san!at ketakutan$ ambulan mulai datan! dan memba)a and e ke umah sakit$ di dalam ambulan aku melihat ibun#a menan!is sambil meme!an! tan!an#a+ A#ahn#a te us mene us menenan!kan san! ibu$ telepon da i a#ah be de in!$ dan aku men!i imkan sebuah pesan sin!kat bah)a aku akan pe !i ke umah sakit+ Aku han#a bisa melihatn#a dan tidak in!in menan!is seolah*olah dia akan pe !i selaman#a+ 'esampain#a di umah sakit$ dokte dan suste mulai sibuk memba)a

and e ke uan! UG/$ den!an jaket tipis dan basah aku han#a diam di lua umah sakit hin!!a da i kejauhan aku melihat ibu ti iku men!ahampi i dan memelukku+ /en!an badan #an! lemas aku be 2iki kenapa bukan a#ah #an! datan!+ DDD Pe asaan takut kehilan!an di in#a mulai datan! dalam hati ku$ ketika aku datan! untuk menjen!un!n#a dan aku mulai membe anikan di i untuk be tan#a kepada ibun#a $ ada apa sebena n#a den!an and e+ /ia pe !i da i umah dan meminta iAin untuk men!ahabiskan )aktun#a$ beda da i pe kataan#a$ dia bilan! dia ju!a kabu da i umah+ /an hal #an! san!at membuatku s#ok$ dia sakit pa ah #aitu kanke hati dan hidupn#a meman! tidak lama la!i+ Itu bohon!kan+ Aku tidak men!in!inkan ken#ataan ini$ namun itu meman! n#ata+ /an dia dalam keadaan koma saat ini+ 'ehabis pulan! sekolah aku be niat untuk kembali melihat kondisin#a$ di lo on! umah sakit$ da i kejauhan te lihat ibu and e menan!is ke as sekali+ A#ahn#a han#a memeluk dan menahan tan!isann#a si balik ka,a matan#a+ /an me eka masuk ke tempat and e di a)at+ Pe asaanku tidak enak$ aku be la i menuju me eka$ dan mene ima ken#ataan+ And e sudah tiada+ Apa a tin#a ini+ Kenapa saatku me asakan kehadi an seo an! #an! be a ti dia pe !i den!an ,epat+ Piki anku mela#an!+ ;an! ku piki kan$ ba!amana ,a a ku menemuin#a la!i+ /an aku melan!kah sedikit demi sedikit sampai te henti di depan tan!!a menuju atap umah sakit+ Lan!kah ku menuju tan!!a tak te henti hin!!a sampai menuju atap+ Lan!it saat itu ,e ah+ An!in #an! ken,an men!ibaskan pipiku+ 'eolah*olah men!usap ai mataku+ -dimana and e$ apa and e ada di lan!it$ di su !a$ aku in!in menemuin#a+.u,apku saat piki anku mela#an!+ Aku pun be di i di ujun! atap+ 1etapa tin!!in#a kebe adaanku seka an!+ Rasan#a aku in!in lon,at dan be ada di tempat #an! lebih tin!!i+ Tempat and e be ada+ /an akupun lompat+ 'aat te sada aku me asa mati asa+ Kaki dan tan!anku di pe ban+ DDD Pa!i itu a#ah dan ibu ti iku te us saja men!atakan bah)a aku akan sembuh+ Lalu meminta maa2+ Aku han#a bisa diam+ Ka na sebena n#a aku pun me asa be salah+ Aku me asa sudah melukai pe asaan me eka+ Piki anku be kata maa2+ Namun mulutku sulit men!u,apkann#a+ 'edikit kebe anian dan sua a #an! belum ku kelua kan+ Aku be kata -maa2. dan espon me eka san!at lua biasa+ Ha i*ha i ku sudah mulai membaik+ Aku men,oba te sen#um untuk men!obati pe asaan kehilan!an ku+ Pintu te buka dan ada seo an! )anita masuk da i balik pintu itu$ dia ibu and e+ Lan!kahn#a mulai men!hampi iku #an! te ba in! lemah+ /ia menann#akan keadaanku+ /an ba!aimana pe temuanku den!an and e$ anakn#a0 'emua ku ja)ab+ /an dia men,e itakan semua tentan! and e+ And e #an! te!a + And e #an! kuat+ /an and e #an! san!at men#a#an!i kelua !an#a+ And e adalah kebalikan den!anku+ /an ibu and e membe ikan ku sebuah su at+ 'u at da i and e sebelum dia pe !i untuk selaman#a+ Ibu and e pe !i saat men#e ahkan su at ini+ -dea nanda$ mun!kin bila kamu memba,a su at ini aku sudah tiada+ Tuhan sudah membe ikan ku ban#ak kebaha!iaan dan kebaha!iaan t akhi untuk hidupku adalah be temu den!an mu$ ini adalah salam t akhi ku+ Hadilah nanda #an! te!a $ nanda #an! selalu te sen#um kepada semua o an!+ Ka ma nanda lebih ,antik te sen#um da i pada menan!is+ 'aat kau memba,a su at ini pasti kau menan!is+ (aa2 sudah membuatmu menan!is+ Tapi be janjilah$ ini adalah tan!isan t akhi nanda+ Pesan te akhi and e p a)ija#a mu2tian+. Aku menan!is saat memba,a su at itu+ Aku akan menjadi nanda #an! te!a + Nanda #an! selalu te sen#um+ /an nanda #an! tak akan men!an!is la!i saat memba,a su at ini+ Ini

janjiku+

THE EN/
Nama 6 (e!a sil2ia F1 6 (e!a 'il2ia ' Ime!aLbakikukG#ahoo+,o+idJ T)itte 6 Gme!ah)aitin! 1lo! 6 http6NNme!am#name+blo!spot+,om

-$%ih Indah ( C$"p$n Cinta


%<+88 C$"p$n Cinta 5ke ada ,e ita ba u la!i nih #aitu -$%ih Indah ( C$"p$n Cinta #an! be kate!o ikan ) C$"p$n Cinta 'emua ,e ita mempun#ai makna dan a ti masin! masin!$ biasan#a ,e ita diambil da i pen!alaman hidup ataupun 2iksi belaka$ tetapi #an! naman#a ,e ita pastilah mena ik untuk di simak+ Ce ita Hu!a men!!amba kan suasana hati seseo an! bia pun sedan! !alau ataupun sedan! senan!$ nah ,e ita kali ini be judul -$%ih Indah ( C$"p$n Cinta $ ki a ki a sipenulis sedan! !alau atau sedan! senan! #a0 hehehe pasti pemba,a bisa menilai deh ,e ita ini sedih atau senan!+ 1aiklah ma i kita simak ,e ita #an! mena ik be ikut ini #aitu -E!I IN4A Ka #a A#unin! H+ Hamidah -Aku ben,i me indukan kamu$ tapi aku lebih ben,i la!i ketika sada aku bukan la!i siapa* siapa kamu$ satu hal #an! men#akitkan da i sebuah pe pisahan #an! tidak baik*baik$ adalah ketika indu tak la!i bisa disampaikan$ semuan#a te halan! je uji*je uji ben,i$ be kali*kali aku men,oba la i$ la i da i ken#ataan #an! men!hampi i$ semuan#a sia*sia$ kamu pe !i++. Aku menatapi lan!it*lan!it kama #an! penuh den!an kehampaan den!an ditemani sound,loud da i 5ka #an! setiap katan#a be !umam ditelin!aku$ memba#an!i apa #an! telah te jadi )alaupun itu se in!kali membuat ai mataku kelua tiba*tiba+ Itu sudah menjadi kebiasaanku sebelum tidu selama ku an! lebih R bulan ini+ -;a tuhan$ jan!an sampai aku memimpikann#a malam ini+ Aku tidak mau ia hadi dalam mimpiku la!i.+ 1e!itulah doaku setiap aku in!in tidu + ;an! dulu be ha ap be mimpi indah ka ena kehadi ann#a dalam mimpiku$ kini dia menjadi mimpi bu uk ba!iku+ Ka ena setiap aku memimpikann#a$ setelah aku te ban!un da i tidu ku+ Aku san!at me indukan sosokn#a$ sosok #an! selalu men!u,apkan selamat pa!i padaku setiap ha i+

Lebih Indah 'etiap pa!i$ benda #an! pe tama kali aku ,a i adalah handphone+ 1e ha ap ada keajaiban men!hampi iku$ #aitu diu,apkan Mselamat pa!i? oleh seseo an! #an! ku ha apkan+ Tapi$ sudah tau itu tidak bakal te jadi$ aku tetap saja melakukan hal itu setiap aku ban!un da i tidu ku+ Namaku Neila$ !adis be jilbab #an! suka lemot dan aslin#a pemalu tetapi pe ,a#a di in#a bisa dikatakan ,ukup baik kata teman*temanku$ aku ju!a bisa menjadi penden!a #an! baik buat o an! lain+ 1ahkan ban#ak #an! bilan! kalau aku de)asa++ 'udah menjadi kep ibadianku #an! selalu memasan! muka ,embe ut la#akn#a tidak pun#a seman!at hidup+ Aku tidak men!e ti apa #an! telah te jadi pada di iku+ 'emuan#a be a)al da i tan!!al %C No7embe ><%>+ Aku menjadi p ibadi #an! lemah$ #an! bisan#a diam dan te menun!+ Ten!!elam dalam kesendi ian dan kesedihan+ Ahh++ aku tidak be ha ap menjadi sepe ti itu$ tapi apa da#a0 1etapa bodohn#a di iku+ Tidak he an teman*temanku se in! meman!!ilku Mmiss !alau? ka ena ke jaanku han#a !alau dan !alau++ (enu utku$ mo7e on itu susah+ Aku telah menjalin hubun!an den!an seo an! p ia #an! dulu se)aktu duduk diban!ku kelas =$ aku sekelas den!ann#a+ Ku an! lebih sekita %8bulan laman#a$ tentu saja bukan )aktu #an! lama menu utku$ te lalu ban#ak kenan!an ba!iku selama be saman#a+ /an disaat aku san!at men#a#an!in#a$ dia pe !i+ (un!kin itu alasanku #an! membuatku susah mo7e on+ -Ada #an! pun#a p o! am mo7ie make 0 Aku minta so2t ,op#n#a don!. Tan#aku kepada teman*teman #an! ada di UK'+ -Ga pun#a$ ,oba kamu do)nload saja di !oo!le+ Pasti ada. ja)ab salah satu temaku+ UK' adalah salah satu tempat #an! bisa men!hapuskan !alauku sejenak+ Ka ena kehadi an teman*teman #an! bisa men!hibu ku+ 'elain UK'$ tempat 2a7o iteku untuk bisa melepas ta)a adalah sek e 5'I'+ /isaat inilah aku men!enal a ti teman #an! sebena n#a$ ada disaat sedih+ Aku me asa lebih baik jika be ada disekolah ka ena aku bisa melupakan ke!alauanku )alaupun itu han#a sementa a+ -(o7ie (ake Windo)s aja do)nloadn#a$ p o! am itu lebih simple dan !a umit. kata temanku #an! kebetulan ia adalah anak IT disekolahku+ -5ke$ te imakasih #a. Ha)abku+ Aku te piki akan membuat sebuah 7ideo #an! men,e itakan masa laluku saat be saman#a+ Itu te inspi asi da i temanku #an! men!hadiahkan 7ideo untuk pa,a n#a+ 'ampai di umah$ aku lan!sun! membuka laptop dan mendo)nload p o! am dan men!umpulkan 2oto*2otoku

#an! dulu sampai seka an! saat masih be saman#a+ Entah be!itu seman!atn#a$ aku men!ub ak*ab ik laptop sampai la ut malam+ Kali ini$ sebelum tidu + Aku han#a be ha ap 7ideo itu ,epat selesai dan bisa aku be i kepadan#a+ 'etelah R ha i aku membuat 7ideo ke,il be du asi sekita >U menit+ Aku le!a )alaupun hasiln#a ku an! memuaskan+ 'etidakn#a didalam 7ideo itu sudah me)akili pe asaanku te hadapn#a dan saat dia melihat apa #an! ada didalam 7ideo itu$ dia bisa men!e ti keadaanku+ Keeseokan ha in#a$ aku be temu den!ann#a+ /ia$ mantan #an! palin! aku ha apkan untuk bisa kembali kedalam kehidupanku+ 5 an! #an! selalu hadi dalam doaku dan ha apanku+ Naman#a$ /a el+ 'ebelumn#a aku sudah men!hubun!in#a dan bilan! aku in!in membe ikan sesuatu kepadan#a+ /en!an eksp esi muka #an! bisa dibilan! Mmalas? melihat sosokku+ Aku membe anikan di i untuk mendekatin#a dan dia ju!a mendekatiku+ -Ini untuk kamu. u,apku -Apa ini0 Pe!an! aja dulu di kamu. ja)abn#a -Kenapa0. tan#aku -Aku !aba)a tas+ 1esok saja aku ambil. ja)abn#a+ -#asudah. ja)abku sambil membuan! C/ itu ke lantai+ ;an! aku ha apkan$ dia men!ha !aiku+ Tapi te n#ata tidak sama sekali+ Aku menun!!u dia men!hampi iku untuk menan#akan C/ itu+ Tetapi dia sama sekali tidak ada$ mun!kin dia sudah be piki Mmasa bodo?+ /an akhi n#a$ aku memutuskan untuk datan! ke umahn#a+ Aku melaju ke umahn#a #an! bisa dibilan! ,ukup jauh da i sekolah$ dan ju!a jalan ke umahn#a #an! menanjak+ A)aln#a aku tidak be ani men!enda ai moto pada jalan sepe ti itu+ Tapi setelah aku sudah tidak be saman#a$ aku membe anikan di i+ Tiba*tiba dipe ten!ahan jalan$ tu un hujan #an! lebat+ A)aln#a aku sudah be piki untuk men#e ah ka ena aku ju!a takut den!an jalann#a #an! nanjak dan li,in+ Tapi piki an itu aku ku un! dan tetap in!in membe ikan C/ itu padan#a+ 'ampai di umahn#a$ aku tidak tau ha us ba!aimana ,a a untuk membe ikan C/ itu+ /an aku te piki untuk membe ikann#a diam*diam$ aku menuliskan bebe apa kalimat dike tas ke,il6 -(aa2$ bukan maksudn#a untuk !an!!u kehidupanmu la!i+ Aku han#a in!in kamu men!e ti pe asaanku.+ Ku an! lebih sepe ti itu$ aku men#elipkan ke tas itu ditempat C/ dan meletakkann#a didepan umahn#a se,a a diam*diam+ /an aku be !e!as ke moto dan be jalan pulan!++ 1elum jauh da i umahn#a$ te piki dibenakku -Apa ,a aku itu bena 0 1a!aimana jika ibun#a melihat C/ itu0 Apakah itu ,a a #an! sopan untuk membe ikan sesuatu0.+ Akhi n#a aku memutuskan untuk kembali ke umahn#a$ dan melihat kea ah umahn#a+ /an aku te kejut$ C/n#a sudah hilan!B Aku bin!un! dan be piki panjan! didepan umahn#a+ 'etelah %U menit kebin!un!an$ akhi n#a aku membe anikan di i untuk men!etuk pintu+ -tok++ tok++ Assalamualaikum. salamku+ 'udah lama aku men!etuk pintu dan tidak ada ja)aban sama sekali da i dalam+ Aku be piki tidak ada o an! didalamn#a+ Tapi saat aku melihat jendela #an! men!a ah ke kama n#a$ aku melihatn#a sedan! menonton 7ideokuB Lalu aku kembali men!etuk jendelan#a+ -He# buka pintun#a$ aku tau kamu ada didalam.+ /a el melihat ke a ah jendela dan be !e!as kelua dan membuka pintu+ -aku ki a kamu ibuku$ makan#a aku tidak membuka pintu. /idalam piki anku$ apa dia tidak bisa men!enali sua aku0 'elama setahun lebih be sama$ mustahil jikadia tidak bisa men!enali sua aku+

-(asuk -mm++ !ausah

dulu$ ka#akn#a+

Aku

hujan lan!sun!

pulan!

loh. aja+ Liat

#a

sahutn#a 7ideon#a.

/an hal #an! tidak ku ha apkan$ hujann#a semakin lebat+ -mm++ ka#akn#a aku numpan! neduh dulu deh hehe. u,apku sambil menahan malu dan ta)a+ -;audah a#o masuk+ (oto kamu dimana0 1ia aku naikin ke atas. ja)abn#a -Ah tidak usah$ bia saja disitu.ja)abku -Heh kamu ini. dia men!ambil handuk dan menutupi kepalan#a dan pe !i kea ah moto ku+ Kamipun be jalan menuju moto ku+ Tiba*tiba ia menutupi kepalaku den!an haduk #an! dipe!an!n#a$ disaat itu aku bena *bena in!in menan!is+ 'udah lama aku tidak me asakan hal itu$ hujan*hujanan be saman#a+ 'ambil be ,andaan dia menutupi kepalaku den!an handuk itu+ Ahh++ momen #an! dilua du!aan++ /idalam umahn#a$ aku menemanin#a menonton pe tandin!an klub bola kesa#an!ann#a+ /an sekali la!i$ sudah lama aku tidak menemanin#a nonton bola+ /ulu$ saat aku masih be saman#a$ saat klub kesukaann#a men,etak !ol+ /ia te iak ke a ahku dan men,ubitku ju!a men!!o,an!kan badanku sakin! senan!n#a+ 'eka an!0 Aku han#a bisa te diam melihatn#a te iak saat ia menonton bola+ -Ah++ mun!kin ini saat #an! tepat untuk men!un!kit masalah hubun!an kami. dalam hatiku be !umam+ -Aku den!a kamu sedan! dekat sama temen sekelasmu. tan#aku+ -Itu Cuma !ossip. -bena kah0 Tapi kamu men!akui kepada teman*temanku kalau kamu pa,a an sama dia0 -Itu Cuma pa,a an bohon!an+ Tapi kalo bene an ju!a aku !a nolak. Ah: ba#an!kan apa #an! aku asakan saat itu+ 'AKITB -Aku den!a ju!a kamu suka sama kakak kelas0 Tan#an#a+ -'iapa bilan!0 Itu Cuma be ,anda. -1ohon!B A#olah juju $ mana tau aku bisa bantu kamu den!ann#a. Ah++ betapa bodohn#a di imu+ 'udah jelas*jelas #an! aku ha apkan selama ini adalah kamu++ -Apa kamu tidak bisa memiki kan kembali apa #an! selama ini aku un!kapin0 Tan#aku /ia han#a te diam sambil menonton pe tandin!an di T9++ -he#++ ja)ab don!. -Ahh sudahlah+ 1ia kan aku tenan! menonton$ jan!an usak keadaan don!.+ 'aba : aku sudah te biasa diabaikan sepe ti ini+ Aku ki a aku bisa be ha ap bisa kembali ke kehidupann#a+ Kondisi #an! sama sepe ti )aktu itu++ ke umahn#a dalam kondisi hujan* hujanan bukan pe tama kalin#a ba!iku+ 'aat itu dia sakit dan tidak masuk sekolah$ dalam status aku dan dia sudah putus+ Aku menjen!ukn#a dan memba)a makanan dan jus$ la!i*la!i dalam keadaan hujan*hujanan sampai aku mendapat ke,elakaan ke,il saat pe jalanan ke umahn#a+ 'ampai di umahn#a$ dalam kondisi tubuhku basah$ dia memelukku dan melihatku te ha u+ /an dia be kata Msa#an!? kepadaku$ padahal saat itu kami tidak mempun#ai status apapun+ /an setelah itu akhi n#a kami balikan$ dan tan!!al %& No7embe ><%> tidak menjadi 2ailed anni7e sa # kami #an! ke*%8 bulan+ Tapi$ keadaan seka an! be beda+ 'epe tin#a sudah tidak ada ha apan la!i untuk kami kembali+ Te hitun! da i putus$ aku masih men!hubun!in#a dan mempe juan!kann#a untuk bisa balikan+ 'ampai akhi n#a dia mendapat pa,a ba u dan disaat itu aku be henti men!hubun!in#a+ /an saat dia telah putus$ aku kembali men!hubun!in#a$ tetapi tidak sepe ti

dulu #an! bena *bena n!epe juan!inn#a+ /an tak lama itu akhi n#a dia kembali mendapatkan pa,a $ disaat itu ju!a aku me asa lelah dan te sada bah)a semuan#a sia*sia+ -Hika kamu tau$ semua #an! aku pe juan!kan ini telah men#ebabkan luka diban#ak hati+ Aku men,a i ba#an!mu dalam )ujud o an! lain$ Aku men,a i ,intamu dalam hati #an! lain+ /an jika kamu akhi n#a menden!a kan ini ketahuilah aku sudah bena *bena pe !i+ (un!kin$ ban#ak #an! lebih baik da i kamu$ tapi n!!a akan$ n!!a akan ada #an! sepe ti kamu+ Ken#ataan itu #an! seka an! men!hampi i aku dan akhi n#a aku bekap asa sakit ini be ha ap semuan#a be lalu$ semo!a ba#an!mu tak la!i menjadi ba#an! semu$ tapi bia kan semuan#a be lalu$ tentan! aku dan kamu+. 'elama aku mempe juan!kann#a$ hadi sosok teman #an! selalu menden!a keluh kesahku+ /ia seo an! p ia #an! selalu aku ha apkan kehadi ann#a$ ka ena aku sudah te biasa ditemani den!an ,andan#a #an! tidak jelas tetapi bisa men!hibu ku saat aku do)n dan sedih+ 'etelah aku men,oba melupakan masa laluku$ aku pe lahan bisa dan mulai membuka hatiku untuk #an! lain+ Tetapi$ entah men!apa teman baikku membe ikan pe hatian #an! lebih+ Pe hatian #an! aku a tikan be beda$ bukan sekeda teman dan aku be piki itu lebih+ /an lama kelamaan aku me asa n#aman den!an pe hatiann#a dan aku me asa senan! saat men!ob ol den!ann#a+ 'ampai aku me asakan pe asaan #an! membuatku bin!un!+ -Apakah aku men#ukain#a0. aku selalu be tan#a*tan#a dalam hatiku setiap kali ia memulai pe ,akapan le)at bbm$ t)itte $ maupun sms+ -Tak apa$ aku sempat putuskan untuk men,a i la!i$ men,a i sosok sepe ti kamu #an! dulu ada dihati hin!!a aku sada asa apa #an! kini ada dalam benak di i$ asa mati$ semuan#a han#a asa mati.+ -Apa #an! aku asakan ini0 Aku tidak han#a in!in dia menjadi temanku$ tapi apa itu mun!kin0 /ia adalah teman baikku$ dia ju!a adalah teman baik mantanku$ dan mantann#a adalah teman baikku+ Ahh++ kenapa aku ha us mempun#ai pe asaan ini0 Tan#aku dalam hati+ 'udah lama kami be sama Adli$ teman baikku #an! dia*diam menjadi o an! #an! istime)a ba!iku$ dalam ,andaan dan pe hatian #an! lebih da i sekeda teman+ 'epe ti mempun#ai hubun!an #an! spe,ial la#akn#a o an! pa,a an+ Kini setiap pa!i$ kebiasaanku itu tidak sia* sia+ 'etiap ha i ju!a aku mendapat u,apan Mselamat pa!i? da in#a+ Aku san!at me asa lebih baik ka ena kehadi ann#a+ 'osokn#a seakan menjadi pelan!i saat hujan badai+ -/an kau hadi $ me ubah se!alan#a menjadi lebih indah+ Kau ba)a ,intaku setin!!i an!kasa+ (embuatku me asa sempu na+ /an membuatku utuh$ tuk menjalani hidup be dua den!anmu selama*laman#a+ Kaulah #an! te baik ba!iku. La!u itu bena *bena men!!amba kan sosokn#a$ dia datan! disaat #an! tepat+ 'emakin lama semakin pe asaanku mendalam padan#a+ /itambah la!i$ dia men#an#ikan la!u*la!u kesukaanku dii in!i !ita + N#an#iann#a seakan men#ihi ku$ dan #an! te piki da iku adalah$ aku in!in memilikin#a se,a a utuh++ 'uatu ha i$ aku membe anikan di i untuk menan#akan hal #an! be kaitan den!an status apa #an! selama ini kami jalani+ /ia ju!a bin!un! den!an pe tan#aanku dan tiba*tiba dia men!un!kapkan pe asaann#a bah)a ia men#a#an!iku tetapi dia in!in pun#a )aktu #an! tepat untuk melanjtui kehubun!an #an! n#ata+ ;a++ pa,a an+ /ia in!in aku menun!!un#a$ dan aku men!*i#akan pe mintaann#a+ /an dia be janji tidak akan membe ikan ha apan #an! tidak pasti dan tidak akan men!ke,e)akanku+ Ha i*ha i telah ku le)ati be saman#a sepe ti pasan!an kekasih tapi masih dalam sikap #an! malu*malu+ Aku makin me asakan ken#amanan pada di in#a$ dia selalu ada disaat aku membutuhkan seseo an! #an! bisa men!e ti keadaanku+ 'emakin lama ju!a$ semakin

pe asaanku tak te hin!!a$ aku in!in se!e a memilikin#a den!an utuh+ ;a$ aku tidak mau kehilan!ann#a )alaupun dia bukan milikku+ Aku be ha ap suatu ha i aku akan me asakan baha!ia ka ena sen#umann#a #an! selalu men!hiasi ha i*ha iku$ dan semuan#a be a)al da i ,anda ta)a++ -(au nonton d ama ba en! sama aku0. ajakn#a+ Akupun men!i#akan$ aku pe !i be saman#a+ 'elama pe jalanan$ kami be senda !u a)$ te ta)a ka ena sikapn#a #an! tidak jelas$ n!eselin tapi mampu membuatku te ta)a+ Ah++ mun!kin itu ha i palin! baha!ia ba!iku$ sampai di umah dia men!i imkanku pesan le)at 11(+ -Kamu mau jadi pa,a ku0. 'eakan aku in!in te iak$ leba# sih tapi itulah #an! ku asakan+ Aku tak san!!up menahan sen#um dan baha!ia+ Lalu aku men!i#akan pe tan#aann#a+ /an ha i itu adalah ha i dimana kebaha!iaan ba u aku a)ali+ Ha i #an! aku tun!!u$ ha i #an! aku impikan+ ;an! bisa memilikin#a utuh$ membuatn#a baha!ia+ Aku be s#uku den!an keadaanku #an! seka an!$ aku menikmati kebaha!iaanku #an! seka an!+ 'un!!uh$ aku san!at men#a#an!i mantan temanku itu$ mantan teman0 ;a ka ena seka an! dia telah menjadi pendampin!ku #an! bisa disebut Mpa,a ?+ /an masa laluku$ telah aku lupakan dan han#a menjadikan itu sebuah kenan!an+ Kini aku pe ,a#a$ bah)a ada en,ana lebih indah dibalik kesedihan #an! mendalam+ Te !antun! kamu men!hadapin#a$ sesaba apapun kamu pasti akan ada hasil #an! tidak akan men!e,e)akanmu+ Tuhan itu adil$ ia membe ikanmu kesedihan a!a kita bisa belaja a tin#a kesaba an+ /an itu akan dibalas den!an kebaha!iaan #an! tak pe nah kamu ba#an!kan sebelumn#a+ Roda te us be puta + Te sen#umlah maka kebaha!iaan akan menantimu+ 1uatlah kebaha!iaan #an! bukan sesaat$ bukan #an! mudah datan! dan pe !i++ Ha!alah kebaha!iaan itu den!an tulus$ sebelum semuan#a pe !i dan tak akan kembali+ Cinta dii in!i kebaha!iaan membuat se!alan#a lebih indah++ PR+,I- PENU-IS (asih amati an dalam dunia tulis*menulis+ 'elamat memba,aBVJ T)itte 6 1lo!6 Fa,ebook6 A#unin! H+ Hamidah G#unin!haha a#unin!hamidahnh+blo!spot+,om

Gimana0 ke en ken ,e ita #an! be judul -$%ih Indah ( C$"p$n Cinta #ah semo!a anda semua #an! memba,an#a bisa te hibu den!an ,e ita tadi$ oke lanjut ke ,e ita be ikut n#a+

-ampu *$"ah Cintaku ( C$"p$n Cinta


%<+8T C$"p$n Cinta 5ke ada ,e ita ba u la!i nih #aitu -ampu *$"ah Cintaku ( C$"p$n Cinta #an! be kate!o ikan ) C$"p$n Cinta 'emua ,e ita mempun#ai makna dan a ti masin! masin!$ biasan#a ,e ita diambil da i pen!alaman hidup ataupun 2iksi belaka$ tetapi #an! naman#a ,e ita pastilah mena ik untuk di simak+ Ce ita Hu!a men!!amba kan suasana hati seseo an! bia pun sedan! !alau ataupun sedan!

senan!$ nah ,e ita kali ini be judul -ampu *$"ah Cintaku ( C$"p$n Cinta $ ki a ki a sipenulis sedan! !alau atau sedan! senan! #a0 hehehe pasti pemba,a bisa menilai deh ,e ita ini sedih atau senan!+ 1aiklah ma i kita simak ,e ita #an! mena ik be ikut ini #aitu -A*PU *ERA CINTA&U Ka #a (a atus 'hopi#ah 'atu pe satu daun mulai !u!u dan be te ban!an diuda a+ 1ebas$ di asakn oleh me eka #an! be hasil lepas da i san! pohon+ La#akn#a di iku #an! $me asakn bebas te lepas da i kekejaman mu+ Cinta tulusku #an! kau balas den!an pe selin!kuhan+ Kau putuskan kisah kasih kita$ dan pe !i menjalin hubun!anmu kembali be sama dia+ /en!an sukses kau men!han,u kan di iku #an! amat san!at men#a#an!imu+ Pohon*pohon mena i dibalik jendela kama kostanku+ Apa kamu ju!a asakan apa #an! aku asakan piki ku dalam hati+ Tak te asa ai mataku mulai menetes kala men!in!at kandasn#a ,inta kita+ 'ebuah ketukan pintu men#ada kanku da i lamunanku$ se!a a kuusap buti ai mata itu+ 'e!e a ku ambil tasku dan membukakan pintu kama ku+ Kusambut dia$ An#a sahabat ka ipku sejak '(A+ Kami beke ja ditempat #an! sama+ Ia selalu membe i aku teben!an pulan! pe !in#a+Ia pun ju!a men!etahui tentan! hubun!anku #an! telah kandas den!ann#a+

Lampu (e ah Cintaku Kami be an!akt mele)ati kampus C UNAIR+ Tempat ke ja kami be ada pasti kalian miki n#a aku ajadi PRTdikompleks pe umahan suto ejo+ eits an!an salah kami beke jja disebuahalias pembantu umah tan!!a+ toko online+ /isana aku beke ja seba!ai ,ostume se 7i,e+ /a i mela#ani ,ostume o de $ mela#ani pe tan#aan*pe tan#aan$ hin!!a mene ima komplain da i pembeli+ 'etelah T am mela#ani pa a ,ostume + Akhi n#a )aktu pulan! pun tiba+ 'o e ini aku ha us pulan! jalan kaki+ Ka na ha i ini ha i sabtu+ Ia akan pe !i dahulu be sama pa,a n#a+ (aklumlah anak muda+ Nasip*nasip L/R*an +dan endin!n#a tetep aja putus+ I don?t like it 7e # mu,h Untun! saja ha i ini ha i sabtu jadi pulan!n#a lebih a)al dan tak ha us bu u*bu u sampai kostan+ Tepat dilampu me ah seo an! laki*laki menaiki moto meti, mio men!amatiku da i ka,a spionn#a+ Tapi aku ,uek saja+ hahahaha kepedean (akhluk semanis aku n!!ak akan ad

#an! nolah + Kulanjutkan men#usu i jalan menu kostan+ sampai di kostan puollll lan!sun! kulepas jilbabaku dan be !e!as untuk mandi+ Tapi baju*baju ku #an! sudah menumpuk memaksaku untuk se!a a men,u,i me aka+ Hu2t ,apek ban!edddd+ Ha i ini ha i min!!u tapi aku tetap nekat ke a lembu untuk menambah pen!hasilanku bulan ini+ ;a da i pada di umah han#a tidu an t us bosen tidak ada teman mana aku betah ,oba0 Tapi be hubun! An#a tidak lembu aku ha us jalan kaki untuk pe !i keke jaan+ 'ampai dilampu me ah kulihat la!i batan! hidun! lelaki #an! #an! men!enda ai mati, mio kema en+ ;ha Allah apa ini$ kenapa ia memandan!iku sedemikian+ Aku bela!ak ,uek kepadan#a dan kulanjudkan men#usu i jalan+ 'elan!kah demi selan!kah akhi n#a aku sampai ju!a dikanto + tak te asa so e pun tiba$ mataha i mulai men#embun#ika da i san! ,ak a)ala+ /an ku kembali men#usu i jalan+ Capek ban!ed+ Tapi asa lelahku tiba*tiba hilan! saat aku melihat lelaki #an! belakan!an ini selalu mempe hatikanku+ Ia tu un da i moto n#a dan men!hampi iku+ 1etapa takutn#a aku$ in!in asan#a aku la i da i tatapan matan#a+ Tapi aku tak mampu+ Lalu den!an be ani ku te uskan pe jalanannku den!an menundukkan kepalaku+ Hai. sapan#a - Aku. tan#aku be kla!ak bodoh semba i menunukkan telunjuk ku ke a ahku sendi i+ - I#a siapa la!i+ Aku Aka$ sudah lama aku mempe hatikanmu+ /an semakin aku mempe hatikanmu semakin in!in aku men!analmu. 'etelah kejadian te sebut aku dan Aka semakin dekat hin!!a akhi n#a Ia men#atakan asa ,intan#a padaku+ -9ia$$ aku suka sama kamu maukah kamu menamani ha i*ha iku0. #ah be!itulah sikapn#a$ tak pe nah basa*basi+ Lan!sun! saja to the point+ Huju saja asa sa#an!ku ke mantanku belum hilan!$ tapi saat ini aku ju!a mulai sa#an! pada lelaki #an! kini be ada didepan mataku+ -tapi kak Aka+ Aku ini o an! miskin+ 1uktin#a aku ha us beke ja tak bisa kuliah sepe timu+. 1antahku a!a ia sada $ Ia tak pantas mendapatkan !adis miskin sepe tiku+ (asih ban#ak )anita #an! lebih pantas untukn#a+ - Aku tak #akin o an! tuamu memen!iAinkan kita be sama+ Ka ena setatus kita++ Aku+++++.tiba*tiba tan!ann#a menutup mulutku den!an be!itu lembut+ -aku men#a#an!imu+ Itu #an! te pentin!+. 'ejak saat itu kami esmi menjadi seo an! kekasih+ Kami menjalani hubun!an kami den!an baha!ia+ Ia men!anta ku dan setelah itu ia kembali ke kampus untuk kuliah+ 'etiap malam min!!u kami pe !i be sama+ Aku pun ju!a ja an! lembu ha i min!!u+den!an alasan in!in membe ikan )aktu kepada pa,a ku+ Hin!!a suatu ha i Aka be niat untuk men!enalkan ku kepada o an! tuan#a+ 'ebena n#a Aku menolak+ Tapi apa da#aku menolak paksaann#a+ o)h jadi kamu #an! naman#a 7ia. tan#an#a ketus -i#a tante. a)abku den!an sopan+ Ia men!elua kan suatu sen#uman la#akn#a sedan! men#indi ku+ - kamu tau$ kami ini o an! be pendidikan$ Aka adalah anak kami satu*satun#a+ /ia n!!ak pantes mendapatkan )anita miskin ka#a kamu$ kamu ,uma mau man2aatin anakku saja kanBBB.

Aku sudah tak tahan den!an pen!hinaan mama kak Aka+ - sselamat malam$ sa#a pe misi dahulu. kataku kelua umah menin!!alkan kak Aka dan (aman#a+ ;ha aku sada aku tak pantas untukn#a$ ka na status so,ial kami #an! be beda+ 'etelah itu kehidupanku kembali sepe ti semula+ 1e an!kat neben! ke An#a+ /an lembu di ha i min!!u+ Alasanku bukan untuk keja seto an+ Tapi be usaha mendelete memo i Aka diotakku+ (un!kin pen!hinaan mama Aka mulai bisa kulupakan+ Tapi asa sa#an!ku padan#a+ Tak akan su ut+ la#akn#a laut #an! tak kan pe nah kehabisan ai + 'epe ti biasa$ setiap ha i sabtu aku jalan kaki$ ka na an#a #an! akan malam min!!uan den!an pa,a n#a+ Kule)ati lampu me ah itu$ te in!at kembali ku kepadan#a+ ;an! membuat aku tak habis 2iki $ sebe!itu dan!kaln#akah ,intan#a padaku+ 'udah R min!!u tak ada kaba + % pesanpun tak kute ima da in#a+ Atau mun!kin Ia meman! dila an! oleh maman#a be temu aku dan men!ajakn#a untuk pindah da i 'u aba#a0 Fiki ku dalam hati+ Tak te asa lan!kah kakiku sudah sampai didepan pa!a kos+ 'aat ku in!in men!ambil kun,i kama ku$ sebuah sua a #an! tak asin! ba!iku$ sua a )anita pa uh ba#a #an! telah men!injak ha !a di iku+ Ia meme!an! tan!anku dan be kata -selamatkan anakku.+ Hantun!ku mulai be detak$ 2ii asat bu uk+ Piki ku+ Ia pun men,e itakan #an! te adi pada kekasihku+ (ama Aka men,e itakan kejadian malam itu+ Aka #an! be!itu kha)ati kepadaku lan!sun! men!ambil sepeda moto n#a+ Tepat setelah aku mendapatkan sebuah bemo+ Aka be maksud untuk men!eja bemo #an! ku naiki+ Naas meman! saat Aka in!in men#alip sebuah mobil$ da i a ah be la)anan melun,u lah sebuah mobil paje o #an! melaju den!an ke,epatan tin!!i+ Ke,elakaan tak bisa te elakkan+ -hampi R min!!u ini Aka koma di umah sakit+ 1a u sian! ini Ia sada $ Ia tak butuh kami o an! tuan#a+ Aka butuh kamu$ tolon! selamatkan dia+. Ai mataku mulai jatuh+ 1etapa tidak kekasihku hampi R min!!u koma$ dan aku0 Apa #an! ku lakukan malah men!an!!ap Ia sudah lupa padaku+ 'etelah di iku mulai tenan! mama Aka men!ajakku pe !i ke umah sakit dimana Aka di a)at+ 1etapa mi is hatiku ketika kulihat tubuhn#a #an! te ba in! lemah disebuah kama nan me!ah+ In!in sekali ku men!!antikan posisisn#a+ Ku masuk ke uan!an te sebut+ Ku dudukkan tubuhku disebuah ban!ku #an! be ada disampin! Aka+ Ku pe!an! tan!ann#a #an! be!itu lemah+ Inilah tan!an #an! selalu membe iku kehan!atan$ membe iku kasih sa#an!+ Tiba*tiba saja mata itu te buka+ -9ia$$$$ kamu n!!ak papa sa#an!. tan#an#a den!an sua a #an! amat li ih$ hampi saja aku tak menden!a kann#a+ - ha usn#a aku #an! tan#a be!itu kepadamu. sahutku+ - aku selalu baik*baik saja jika kamu disampin!ku. a)abann#a #an! san!at men#entuh memaksa ai mataku kembali menetes+ - dan aku akan han,u saat aku melihat ai mata kelua da i mata indahmu.+ -aku n!!ak nan!is kok. sahutku mela)an ai mata ini+ Namun sa#an! pe tahananku han,u dan ai mata itu tak san!!up la!i ku tahan+ Tan!an lembutn#a men!usap ai mata dipipiku+ Aku sa#an! kamu. katan#a den!an penuh pe asaan+ 'ejak saat itu hubun!anku kembali te a jalin den!an Aka+ Lampu me ah kini be ubah menjadi lampu hijau+ PR+,INama (a atus PENU-IS 'hopi#ah

Lahi di N!a)i$ Alamat 2a,ebook ma atus shopi#ah

<C

'eptembe

%CC8

Gimana0 ke en ken ,e ita #an! be judul -ampu *$"ah Cintaku ( C$"p$n Cinta #ah semo!a anda semua #an! memba,an#a bisa te hibu den!an ,e ita tadi$ oke lanjut ke ,e ita be ikut n#a+

*uha""am 6an. A.un.


<&+UR g Ketika mataha i te benam di ujun! tahun /an malam mulai men#in!kap !elap Adakah kau den!a !emu uh sujud be !elomban! 'epe ti ombak di laut tak pe nah henti+ /en!a lah di dalam hati: A#at*a#at itu te us saja be i ama men#eb an!i samude a /an benua*benua memban!unkan ji)a*ji)a letih untuk se!e a be di i+ (e apatkan ba isan men#ambut (uha am #an! a!un! Tidakkah kau den!a ai mata Adam #an! tumpah /an men!ali n#a ai bah di ba)ah bahte a Nuh0 Tidakkah kau den!a untaian mutia a di mata ;usu2 #an! be kilau /a i dalam penja a Ka ena ,inta ju!a te belahn#a Laut (e ah #an! ma ah0 /uhai uh #an! di tan!anN#a en!kau hidup den!a lah sekali la!i$ 1a!aimana ketika pe tama hujan ditu unkan se ta A as# dan Lauhul (ah2udA di,iptakan+ Hib il pun be sujud ka ena ia telah di,iptakan da i ,aha#a+ Hu!a Put a (a #am #an! dimuliakan di atas lan!it+ /en!a kah )ahai en!kau++0 Faja pa!i be ,aha#a putih$ /an embun #an! tu un ba!aikan ai mata pa a s#uhada ;an! jatuh da i su !a me embas ke dalam setiap hati #an! be tasbih 1e sama linan!an ai mata di atas bumi+ Tempat dimana selu uh !e ak akan menjadi mati+

"amis, -. /esember 2009


M0HA11AM +A*G */AH M- *..*M ,*/0 I/#* M12*/+-/ +*%3I. #I &-3*.I 01M-.- /I*/ &1J-%%*/ *.I M12*/0%* #I.I #1%*+I I2* I *.I P1.+*M* ,*/0 310I+- &-4I M- *..*M I/#* #*+*/0 %1M3*2I 21M3*.*/ 3*.- 213I &1MP-./* 213I /,*+* M1.*I *&* M12*/0%* %1 #1P*/ 31.&*M* JI *# /,* M- *..*M I/#*

31.&*M* %- %I/I %- P*+.I M- *MM*# &-.I +*-2*#*/%I#52* I#-P %M1/-J- %1M-2,**/ #-/I* *% I.*+ 31.&*M* M- *I M- *MM*# %-+10*%%*/ %*2IM* 6 2** I2* * I22*22* .....7 521 8 I(*/ 5P*, P-J*/00* M5#1./I&*&I &12*M*+ +* -/ 3*.- 9 M- *..*M 9:;9 IJ.* Diposkan oleh pujangga modernisasi banjarmasin di 9<.;;

!U-AN PENU &ECEWA Oleh 1ha $'g-ilya Ap il:++ /alam hidup ini aku tidak pe nah be piki semua hal #an! be nama kemuna2ikan atau hal #an! membuat sakit hati+ Ha i ini tepat % tahun ha i jadian kami$ aku baha!ia memiliki dia$ o an! #an! selalu setia dan saba den!an sikap ku #an! supe e!ois+ /an satu hal #an! buat aku ha i ini a!ak tampak lesu $ aku be en,ana buat putus tepat di ha i jadian kami+ 'esuai en,ana kami be temu setelah aku pulan! sekolah+ 'aat di !e ban! sekolah aku sudah disambut oleh sen#um manisn#a+

-,apek #a0. sapa Rian -n!!ak kok kak$ n!!ak kuliah ha i ini0.be usaha untuk basa basi -kuliah ,uman tadi jamC udah pulan!. -oke deh$ pulan! #uks $ panes ban!et. aku men!ibaskan tan!an ku sambil menahan panas te ikn#a mataha i+ /ipe jalanan pulan! aku masih tetap diam$ dia Nampak kebin!un!an den!an tin!kah laku #an! aku lakukan+

-Lha$ kamu !ak enak badan #a0 Kok diam aja da i tadi. -ehmbt !ak ju!a$ oh #a aku ada #an! in!in di omon!in. -n!omon! aja. -aku tau kita akhi *akhi ini se in! be antem $ dan aku ju!a tau kakak selalu men!alah den!an semua masalah kita$ tapi aku me asa be dosa kalo !ak n!omon!in ini ke kakak$ kakak kenalkan sama /ion0. -oh dia itu kan selalu kamu ,e ita. -i#a$ dan seka an!a ku sama dia udah deket$ dan ka#akn#a aku !ak bisa n!elanjutin hubun!an kita$ maa2in aku. -Lha ha i ini seha usn#a kita baha!ia$ kenapa ha us n!elua in kata*kata #an! bikin han,u be antakan$ aku tau kamu be,anda. lau men!hentikan moto ninja n#a+ -!ak kak ini bene an$ maa2. -udah n#ampe Lha $ aku pulan! dulu$ oh #a mo!a pilihan kamu itu tepat. 'atu bulan ini aku bena *bena !ak tau den!an kaba Rian$ dia !ak pe nah telpon ataupun sms aku duluan$ kalopun aku sms atau telpon dia !ak pe nah bales n n!an!ket$ dan hubun!an ku sama /ion seka an! esmi jadian$ dia lu,u buat aku !ak kaku kalo be hadapan be sama dia beda sama Rian+dia ju!a senan! be !aul sama sahabat aku$ dan sahabat aku ju!a men#ukain#a+ Kami be sahabat lima o an!$ 'inta$ Intan$Ai a$ dan (elinda+ Kami selalu kompak disekolah$ kami udah be sahabatan mulai da i ke,il dan seka an! ini kami kelas R '(A + dalam > bulan ini hubun!an aku sama /ion baik*baik aja$ bahkan bisa dibilan! men!as#ikkan+ /ia n!ante in aku$ suka n!umpul ba en! sahabat aku$ dan ju!a dia ak ab sama kelua !a aku$ itu #an! aku suka$ dan buat aku bena *bena n!elupain Rian+ 'ebena n#a a)al pe kenalan aku den!an /ion saat itu dia pun#a sepupu #an! sekelas den!an aku$ ka ena aku ju!a te masuk sis)i #an! sma t d '(A itu maka aku suka koleksi buku paket$ jadi dia minjem buku paket$ ka ena ada tu!as da i kampusn#a+ 'ejak itu kami mulai dekat tapi !ak lan!sun! jadian ka ena aku lebih te ta ik sama Rian #an! kata*kata anak dia supe pinta di kampusn#a$ dan akhi n#a aku jadian sama Rian bukan /ion+ 'eptembe :+ Ha i ini$ sahabat aku n!ajak n!mpul$ aku ju!a !ak tau kenapa dadakan sekali$ katan#a ada #an! mau di omon!in$ so e itu me eka n#ampe di umah aku+ -tumben ban!et #a dadakan ban!et$ besok disekolahkan bisa ,e ita. -oh#a Lha$ !imana hubun!an kamu sama kak /ion0.Intan memulai pembi,a aan+ -baik*baik aja$ ba usan ju!a ba u telponan$ kenapa0E

-aku dan temen*temen !ak suka kamu sama dia$ mendin! kamu putusin aja kak /ion. uja Intan seman!at+ -kenapa0 Kok !itu0 Emank ada salah apa0. -Lha$ maa2in aku #ah$ aku ba u seka an! n!omon! sama kamu $ kak /ion dalam semin!!u te akhi ini se in! n!ajak aku ketemuan$ dan katan#a ha i ini akan putusin kamu demi aku$ tapi aku bilan! !ak bisa$ ka ena aku sa#an! kamu Lha+ /ia !ak pe nah suka sama kamu$ dia Cuma mau main*mainin kamu dan aku ha us juju sama kamu$ kak /ion itu jahat Lha. (elinda sambil memelukku+ -apa0. entah apa #an! aku piki kan #an! pasti aku n!e asa dadaku sesak dan bena !ak te asa ai mata itu jatuh tanpa aku sada i $ -udah lah Lha$ kenapa ha us nan!is ha us #an! seka an! kamu lakuin putusin dia$ kamu men,intai o an! #an! selama ini n!!ak pe nah suka sama kamu. 'inta be usaha untuk mene!askan+ Aku men!ambil handphone ku dan menelpon kak /ion$ dan te den!a sua a disana #an! membuat aku sebena n#a en!!an untuk bi,a a+ -hallo$ kenapa Lha0. -makasih #a kak$ sa#an!n#a aku n!!ak niat la!i kita pa,a an $ dan jan!an la!i !an!!u hidup aku$ kita putus. Udah > ha i ini aku !ak pe nah mau ketemu sama /ion$ dia udah telpon be kali*kali aku !a! pe nah an!kat $ aku tau mun!kin dia me asa be salah den!an sikapn#a #an! be!itu+ 'aat aku la!i tidu an di umah $ te den!a sua a ketukan pintu$ dan aku kelua #an! aku lihat sosok /ion #an! Nampak pu,at+ -kenapa0 Apala!i0aku la!i sibuk buat tu!as. -kakak pen!en n!omon! Lha$ setelah kakak jelasin kita boleh be akhi . -masuk. den!an )ajah b^te -Lha$ maa2in kakak untuk itu$ mun!kin asa suka kakak te hadap (elinda salah. -!ak kok kak$ itu udah hak kakak buat sama dia. -juju a)al kita pa,a an kakak n!!ak pe nah suka sama Lala$ tapi saat saat kakak kehilan!an Lala $ kakak me asa men#ia*n#iakan o an! #an! bena *bena sa#an! sama kakak$ kakak butuh Lala$ pe ,a#a ato !ak$ kakak pen!en kita ka#ak dulu. -maa2 kak$ ka#akn#a aku n!!ak bisa$ lebih baik kita akhi i saja$ aku udah ikhlasin semua$ jadi seka an! aku in!in kakak jalanin hidup kakak dan ju!a aku sebalikn#a.

- makasih$ tapi kakak masih be ha ap kita bisa sepe ti dulu$ dan kakak bena > in!in menebus dosa kakak. -!ak ada #an! salah. 'ejak saat itu dalam piki an ku bena *bena in!in melupakan semua hal te indah itu$ ka ena saat setiap kali men!in!at /ion #an! ada asa sakit ka ena dia be usaha men,intai ku han#a untuk buat aku te sen#um+ /alam kesendi ian ku #an! ada ba#an!an Rian se in! mun,ul $ dia #an! bena *bena men,intai ku malah aku sia*siakan+ (un!kin ini ju!a ka ma buatku+ /an aku akan menjadikan ini pelaja an$ bah)a tidak selalu o an! #an! kita ,intai itu baik untuk kita$ maka itu aku tidak akan pe nah men#ian#ikan o an! men,intaiku han#a untuk o an! #an! aku ,intai+ THE EN/ Tentan! Penulis Nama 6 Cha Anisa ELmail 6 ,haLh2! il#aG#ahoo+,om F1 6 h2! il#aL,aG#ahoo+,om I An#sa H2!Ril#a J T)itte 6 G,hasta !eon 1lo! 6Ce)ek 'ma t n Happ#

Kebaha!iaan Cinta
oleh Natania P ima Nastiti 'ekita jam seten!ah satu pa!i$ aku tidak bisa tidu + Aku masih he an den!an u,apan Ran!!a tadi+ Tiba*tiba Ran!!a datan! ke umahku dan men#atakan pe asaann#a+ Ran!!a$ ,o)ok popule satu itu kenapa bisa men#atakan pe asaann#a padaku0 Pada ,e)ek #an! te isolasi da i sekolahann#a ini0 pada ,e)ek #an! tidak pe nah dian!!ap ada di sekolahann#a ini0+ Aku te us memiki kan itu+ 1esokn#a tiba*tiba Ran!!a menhapi iku di kelas+ /ia meman! men!ob ol den!an teman* temann#a tapi$ matan#a itu+++ selalu te tuju padaku+ /an itu membuat aku++ !u!up+ KhanAa$ sahabatku pun$ menenan!kanku+ Kemudian Ran!!a men!hampi iku+ -Ha)abann#a udah$ Res0. tan#a Ran!!a+ Aku diam menatapn#a+ Kemudian aku menundukkan kepalaku$ takut+ -(au #a$ Res0 Fa es0. tan#a Ran!!a la!i+ KhanAa men#en!!ol*n#en!!olku+ Aku bin!un! kemudian aku be di i dan bilan! pada Ran!!a$ -tun!!u nanti di taman sekolah+ Udah sono lo pe !iB.+ Kemudian Ran!!a pe !i sambil men#un!!in!kan sen#uman dibibi n#a+ Pulan! sekolah aku dan KhanAa pe !i ke taman menemui Ran!!a+ Kulihat Ran!!a sudah duduk menun!!uku+ Aku semakin !u!up+ Kemudian aku men!hampi i Ran!!a+ -Kenapa lo nembak !ue0. tan#aku !u!up$ -Ka na !ue suka sama lo.$ aku menatap ka!et Ran!!a+ Ka!et den!an ja)aban Ran!!a itu+ Kulihat Ran!!a han#a te sen#um padaku+ -Gue kan n!!ak popule $ Ga+ (asih ban#ak ,e)ek*,e)ek ,antik #an! suka sama lo. u,apku la!i+ KhanAa men!i#akan+

-Tapi !ue sukan#a sama lo dan !ue mau lo jadi pa,a !ueB. sahut Ran!!a te!as+ Entah men!apa aku be!itu bodoh kala itu+ Tiba*tiba saja aku bilan! i#a pada Ran!!a+ Apa mun!kin ka ena aku ketakutan sampai be tindak bodoh sepe ti ini0 padahal aku tau$ menjadi pa,a Ran!!a$ sama saja menjadi put i ba!i pan!e an+ Pasti ban#ak ,e)ek*,e)ek #an! akan men,abik*,abikku+ 1ena saja du!aanku$ te n#ata be ita aku pa,a an den!an an!!a sudah te seba seante o sekolahan+ Ce)ek*,e)ek memandan! sinis kea ahku+ Aku pun tidak be ani kelua kelas ka ena itu+ Padahal$ di dalam kelas pun aku sudah muak menden!a sindi an teman*temanku+ In!in asan#a aku kelua da i sekolah ini+ Tiba*tiba !en! 1la,k /e7il$ !en! #an! an!!otan#a ,e)ek*,e)ek ,antik nan seksi itu men!hampi iku+ 1un!a$ ketua !en! itu men!!ebuk mejaku+ -/asa ,e)ek n!!ak tau di iB Udah jelek bela!u la!iB Lo kan tau siapa #an! be hak dapetin Ran!!aB Lo pasti mandi kemban! empatbelas upa buat n#ihi Ran!!a kanB Lo pasti main dukunB CuihhB. bentakn#a sambil meludah+ Aku tidak te ima den!an bentakan itu+ Kemudian tanpa kusada i$ aku men!!ebuk meja ju!a+ /a ipada malu ka ena sudah men!!ebuk meja$ akhi n#a aku membentak 1un!a !anti+ -Gue n!!ak pe nah ke dukun #aB Ran!!a #an! n#atain pe asaann#a ke !ue duluanB Gue ju!a n!!ak pe ,a#a den!an apa #an! dilakuin tuh o an!B /an !ue sebene n#a n!!ak te ta ik den!an u,apan Ran!!a ka ena !ue tau ,uma lo #an! bisa dapetin Ran!!aB Tapi !ue piki $ its time 2o ,ha!eB 'o$ !ue te ima dia. bentakku !anti dan pe !i menin!!alkan kelas+ Aku #akin pasti KhanAa ka!et den!an u,apanku+ 'aat akan kelua kelas$ aku melihat Ran!!a menatapku dalam+ Kubalas tatapan Ran!!a den!an tatapan sebal dan ben,i+ /asa ,o)okB Kenapa dia n!!ak n!ebantu !ue n!adepin 1un!a0B U,apku dalam hati+ Kelua toilet$ tiba*tiba Aldo$ salah satu teman Ran!!a mendatan!iku+ -Gue su p ise ban!et sama u,apan lo tadi )aktu n!ebentak bun!a+ 'emo!a nantin#a lo kuat saat tau #an! sebene n#a #a. u,ap Aldo te sen#um kemudian pe !i menin!!alkanku+ Aku diam den!an tanda tan#a besa dikepala+ Apa maksud pe kataan Aldo itu0 'etelah ti!a bulan be pa,a an den!an Ran!!a$ aku semakin te biasa den!an keadaan+ Ce)ek* ,e)ek ju!a te lihat sudah ,uek den!an hubun!anku den!an Ran!!a+ Walaupun masih ada #an! suka men#indi ku$ tapi Ran!!a bilan! ,uek saja den!an hal itu+ 1la,k /e7il ju!a sudah tidak pe nah men#indi ku la!i+ ;ah$ )alaupun me eka te utama 1un!a masih suka deketin Ran!!a$ tapi bia lah+ Ran!!a meman! ,o)ok popule #an! pantas dideketin sama ,e)ek popule ju!a+ (alam itu$ Ran!!a datan! ke umahku+ Aku #an! sedan! belaja $ ka!et saat (ama bilan! ada Ran!!a+ /en!an han#a men!enakan ,elana pendek dan baju be !amba do aemon$ bu u* bu u aku tu un keba)ah$ ke uan! tamu+ Kemudianku sapa Ran!!a #an! sedan! duduk+ Ran!!a menatapku sejenak$ kemudian disapan#a aku balik+ -Pe !i #ukB Gue la!i suntuk nih. u,ap Ran!!a+ Aku men!!elen! den!an alasan in!in belaja + -Udahlah$ belaja kan bisa enta * enta + Gue tun!!u empat puluh lima menit da i seka an!B CepetB. u,ap Ran!!a kemudian dan men#u uhku !anti baju+ Aku pun akhi n#a menu uti+

'esuai janji$ empat puluh lima menit kemudian aku tu un da i kama den!an men!!unakan d ess be )a na k em un!u seatas den!kul tapi tetap den!an sepatu kets un!uku+ 'ebena n#a bajuku ini ku sesuaikan den!an baju dalaman Ran!!a #an! be )a na k em dan blaAe ,oklatn#a Ran!!a+ Kemudian kuhampi i Ran!!a #an! menatap padaku+ Aku tidak men!e ti kenapa dia menatapku sepe ti itu+ Ku !o#an!*!o#an!kan tan!anku kekanan dan keki i tepat didepan )ajah Ran!!a+ Kemudian Ran!!a sada dan bilan!$ -lo ,antik$ Fa es+ Kenapa !ue n!!ak da i dulu sada #a0 Hehe+ A#oB.+ Kemudian aku dan Ran!!a pe !i dinne malam itu+ 'etelah dinne Ran!!a men!ajakku ke tempat sepe ti sebuah taman+ Tapi kulihat ja an! ada o an! di taman itu+ Kemudian Ran!a men#u uhku duduk diban!ku dekat lampu taman+ Reman!* eman! aku melihat )ajah Ran!!a #an! te lihat !u!up+ Kenapa dia0 Tan#aku dalam hati+ Kemudian saat kami be dua sedan! men!ob ol$ tiba*tiba Ran!!a men!!en!!am tan!anku+ Aku sudah pasti !u!up+ Hantun!ku be detak ,epat da i biasan#a+ Kami be dua salin! pandan!+ Kemudian Ran!!a semakin mendekat den!anku+ /ipelukn#a tubuhku ini+ aku ju!a bisa me asakan detak jantun! Ran!!a+ Hantun! itu sama sepe tiku$ be detak den!an ,epat+ 'etelah memelukku$ kemudian Ran!!a men,ium kenin!ku+ 'eumu *umu aku belum pe nah dilakukan sepe ti ini+ an!!a adalah ,o)ok pe tamaku+ Co)ok pe tama #an! men,iumku+ Kemudian didekatkann#a )ajah Ran!!a ke telin!aku+ Lalu dia be kata$ -!ue suka sama lo$ Res+ Lebih da i suka bahkan.$ Ran!!a kemudian te sen#um dan memelukku la!i+ Aku ka!et tak pe ,a#a+ U,apan Ran!!a tadi malem bena *bena buat aku jadi sen#um*sen#um sendi i+ Aku sepe ti o an! !ilaB Apa mun!kin aku mulai jatuh ,inta0 'ama Ran!!a0 Co)ok popule itu0 Apa mun!kin u,apann#a tadi malam sun!!uhan0 Tan#aku dalam hati+ KhanAa tiba*tiba be tan#a$ -lo kenapa sih$ Res0 /a i tadi !ue pe hatiin+++ sen#um*sen#um sendi i0.+ -Gue la!i jatuh ,inta$ @a. ja)abku sambil sen#um*sen#um+ -'ama Ran!!a0 N!!ak mun!kinB /ia Cuma mainin elo doan! tauB 'ada BBBBB. te iak KhanAa kemudian+ Teman*teman #an! lainn#a lantas menatap kesal kea ah aku dan KhanAa+ Kuta ik KhanAa kelua kelas+ Kami pun ke kantin+ /isana aku mulai menjelaskan semuan#a+ -Pe taman#a !ue ju!a miki Ran!!a ,uma main*main$ @a+ Tapi liat$ udah ti!a bulan lebih !ue sama dia seka an!+ Gue ki a pasti ,uma dua ha i !itu+ Kejadian tadi malem$ bene *bene buat !ue #akin kalo Ran!!a bene an sama !ue$ @a+ /ia pasti se ius sama !ue. u,apku panjan!* leba + KhanAa kemudian mena ik na2as+ -Te se ah lo deh$ Res+ (un!kin menu ut lo ini #an! te baik+ ;ah$ semo!a aja pemiki an lo itu bene + Ran!!a se ius den!an loB Eh tapi$ kalo ken#ataann#a sebalikn#a$ lo n!!ak boleh do)n dan ha us te ima semuan#a$ oke0. sahut KhanAa kemudian+ Aku men!an!!uk menja)ab sahutan KhanAa+ Kemudian aku memeluk senan! sahabatku itu+ 'emin!!u kemudian$ aku dan Ran!!a semakin dekat dan semakin se in! kelua + 'ekeda ke toko buku atau jalan*jalan+ Hin!!a pada pa!i itu$ sekita jam %< pa!i$ aku kebelet buan! ai ke,il+ Aku pun be la i se,epat mun!kin a!a ,epat sampai ke toilet+ Te den!a sua a Ran!!a di salah satu kelas+ Aku pun be henti be a i dan melihat Ran!!a dan teman*temann#a+ -Ga$ lo udah be hasil naklukin Fa es selama ti!a bulanB Lo ju!a udah dapet duit imbalan kan0 Enak jadi lo$ GaB Tapi kenapa lo mau te us*te us deket sama dia0 'ama ,e)ek jelek ka#ak diaB Ini Cuma ta uhan$ GaB /an lo udah menan!in ta uhan itu+ (asih ban#ak kan ,e)ek

,antik lainn#a da i pada dia0 1un!a ,ontohn#a$ #an! udah bene *bene n!eja lo !itu+ Kenapa pake a,a a semin!!u lo deket sama dia$ Ga0 'eden! loB. u,ap salah satu temann#a Ran!!a saat itu+ Aku lihat ada Aldo ju!a disana+ Aku bena *bena te kejut den!an u,apan itu+ Ta uhan0B Aku han#a dijadikan ta uhan oleh Ran!!a dan teman*temann#a0B /asa B 'emuan#a biadapB Te iakku dalam hati+ Kemudian aku be la i balik ke dalam kelas dan men!ambil tasku+ Tidak peduli ada !u u saat itu ju!a+ Ai mata sudah men!ali dipipiku+ Hatiku bena *bena sakit+ 5mon!an KhanAa bena $ Ran!!a tidak akan pe nah suka padaku+ Kenapa aku bodoh be!ini0B Cinta bena *bena membuat o an! !ilaB U,apku dalam hati+ /ua ha i ini aku tidak be an!kat kesekolah+ Aku ju!a sudah men,e itakan semuan#a pada (ama$ jadi (ama pun memaklumi+ Kema in KhanAa ju!a sudah datan! ke umah+ (enan#akan kenapa aku nekad men!ambil tas lalu pulan! padahal masih ada !u u+ Aku ju!a sudah men,e itakan semuan#a pada KhanAa+ KhanAa han#a men#eman!atiku+ Aku tidak bisa meme!an! janjiku pada KhanAa+ Aku tidak bisa kalau tidak do)n be!ini+ Hatiku bena *bena sakit menden!a den!an kupin! sendi i kalau aku han#a dijadikan pe mainan o an!*o an! saja+ Aku sedih dan te pu uk+ (alamn#a tiba*tiba saja (ama bilan! ada #an! men,a iku+ Tadin#a aku tidak mau tu un dan menumuin o an! itu$ tapi ka na (ama memaksa$ akhi n#a aku tu un den!an mata ben!kak ka ena menan!is+ Lelaki itu membelakan!iku+ 'aat kusapa$ te n#ata+++ Aldo0 -N!apain kesini0B. tan#aku ketus+ -Gue kesini n!!ak disu uh Ran!!a kok+ Gue kesini #a mau jelasin semuan#a ke elo$ Res+ Gue tau kalo lo udah tau semuan#a. ja)ab Aldo tenan!+ -Tau kalo !ue ,uma jadi bahan ta uhan0. tan#a !ue kemudian+ Aldo han#a men!an!!uk malu+ In!in sekali aku men,ekik ,o)ok di depanku ini+ ka ena ba!aimanapun ju!a$ dia ikut andil dalam ta uhan ini+ ka ena kulihat saat itu$ dia ada disana+ -Kita eman! jadiin lo bahan ta uhan$ Res+ Kita semua minta maap ka ena itu+ Kita jadiin lo bahan ta uhan #a++ ka na lo itu lu!u+ Hadi pasti !ampan! men!a uhin#a$ Res+ Ti!a bulan$ Res+ Cuma ti!a bulan kita n#u uh Ran!!a deketin elo tapi++ lo tau sendi i kan0 Ti!a bulan lebih Ran!!a malah deketin lo te us+ ;a$ )alau belum dapet penjelasan da i Ran!!a++ tapi !ue #akin dia mulai suka sama lo$ Res+ /ia suka se ius sama loB. jelas Aldo menatapku+ Aku te diam+ (emiki kan u,apan Aldo itu+ -N!!akB Gue udah n!!ak #akin la!iB Gue n!!ak pe ,a#a u,apan lo$ /oB Lo sama aja ka#ak ,o)ok lainn#a dan Ran!!aB Gue n!!ak bisa pe ,a#a eloB. te iakku kemudian be la i ke kama dan menin!!alkan Aldo+ 1esokn#a pun aku kembali ke sekolah+ 'ebelum sampai kelas$ tiba*tiba !en! 1la,k /e7il men!hampi iku+ (e eka semua kemudian te ta)a+ -n!!ak mun!kin Ran!!a bene an suka sama lo$ kampun!B. u,ap 1un!a kemudian pe !i diikuti teman*temann#a+ Aku lan!sun! be la i ke kelas+ Aku te us menahan ai mata #an! mulai menetes$ tapi usahaku !a!al+ Ai mata itu menetes ju!a+ Aku bena *bena bodohB Pulan! sekolah$ entah kenapa lan!kah kakiku malah pe !i ke taman dulu Ran!!a men!ajakku+ Aku han#a in!in sendi i+ /an ku asa$ taman ini ,o,ok untuk hatiku+ Tempat #an! tenan! dan damai+ Aku ju!a duduk di ban!ku #an! sama sepe ti dulu saat aku be dua den!an Ran!!a+ Tiba*tiba te in!at ha i itu la!i+ /imana saat Ran!!a men!u,apkan kata itu+

'eka an! semua si na+ Te n#ata u,apan itu han#a pu a*pu a+ Ran!!a$ ,o)ok itu+++ ha usn#a aku sada +++ 'ampai so e aku han#a duduk diban!ku dekat lampu taman+ (emandan! koson! ke depan+ -1ukan maksud !ue be!itu$ Res.$ tiba*tiba u,apan itu membu#a kan lamunanku+ Aku pun menen!ok kesampin!+ Kulihat Ran!!a duduk disampin!ku sambil memandan! kea ah depan ju!a+ Kemudian aku ikut memandan! kea ah depan ju!a+ Ai mataku mulai menetes+ In!at pe kataan temann#a Ran!!a )aktu itu+ 'aat aku han#a dijadikan bahan ta uhan+ -Kenapa lo jahat ban!et sih$ GaB Gue tau$ !ue eman! ,e)ek lu!u #an! n!!ak n!e ti apa*apa malah lo itu pa,a pe tama !ueB Tapi++ seen!!akn#a lo miki pe asaan !ue don!B Kata*kata sa#an! itu++ kata*kata itu++ te n#ata han#alah kiasanB Te n#ata lo n!!ak bene suka apala!i sa#an! sama !ue+ Tapi thanks ka na den!an itu++ !ue belaja buat n!!ak ,epet kemakan den!an u,apan bullshit ,o)okB. u,apku+ Ran!!a kemudian men!!en!!am tan!anku+ /ihadapkann#a aku pada di in#a+ -Gue salah$ Res+ (alah ka na ta uhan itu++ emm++ !ue++ !ue++ bene an suka++ sama++ sama++ lo+ Ini sun!!uhan$ ResB Ini pe asaan !ue sama loB Ka ena ta uhan itu !ue su++ !ue suka sama loB (aap ka ena kebodohan !ue udah bohon!in lo$ Res+ Gue bene *bene minta maap tentan! ta uhan itu$ Res+ 'eka an!++ !ue bene *bene jatuh ,inta sama lo. jelas Ran!!a+ Aku han#a melihat )ajah ,o)ok itu+ Kali ini aku #akin$ Ran!!a bena *bena men!u,apkan da i hati+ Aku melihat ketulusan di )ajah tampan Ran!!a itu+ -Fa es$ !ue sa#an! sama lo. u,ap Ran!! la!i kemudian memelukku+ (emeluk e atku seakan tidak mau melepaskann#a+ Entah kenapa$ aku me asa n#aman den!an pelukan itu+ Tiba*tiba aku membalas pelukan itu+ Aku bena *bena #akin++ Ran!!a men#a#an!iku seba!ai pa,a n#a+ Aku ju!a sa#an! sama kamu$ Ga+ U,apku dalam hati kemudian te sen#um+

No matte ho) 2a the jou ne#$ No matte ho) da k the da#s$ No matte ho) lon! the time$ I kno)$ I al)a#s kno)$ ;ou?ll lo7e me till the end+++

Nama 6 Natania P ima Nastiti Alamat 2a,ebook 6 athananonanoG o,ketmail+,om Nama 2a,ebook 6 Natania P ima Nastiti Alamat t)itte 6 athananonanoG o,ketmail+,om Nama 2a,ebook 6 GNataniaAP Alamat blo! 6 athananonanoG o,ketmail+,om

SA A!AT&U CINTA&U

5leh6 /ellia Riesta7aldi Kamu$ o an! #an! membuatku n#aman$ dan baha!ia+ 'elalu menja!aku tanpa lelah+ Tetapi asa ini sun!!uh men#iksaku$ menun!!u kepastian tanpa balasan+ /ia sahabatku$ tapi dia ju!a na2asku$ dia /i,k# Ap ilio+ 'ejak pe tama aku kenal dia$ tatapann#a itu masih te in!at jelas di memo iku$ dia selalu menja!aku kapanpunsen#umann#a membuatku tenan! dan damai dan dimanapun$ setiap aku do)n dia selalu meme!an! e at tan!anku dan membuatku ban!kit la!i+ (un!kin aku te lalu e!ois te lalu be ha ap untuk memilikin#a$ tapi aku tak bisa selalu be pu a*pu a untuk tidak men,intain#a+ Tapi disisi lain kalau eman! kita jadian aku TAKUT$ aku san!at takut kehilan!an dia$ aku !amau dia hilan! da i mata dan hatiku+ Tapi di sisi lain ju!a aku pen!en ban!et milikkin dia$ supa#a semua o an! tau dia milik aku bukan milik o an! lain+ Aku selalu menahan asa sakit ini ketika teman*temanku menan#akan kedekatan ku den!an di,k# selama ini$ aku sakit ketika aku ha us bilan! - bukan$ dia han#a temanku+. /an me ekapun menja)ab -padahal udah ,o,ok ban!et$ jadian aja+. Aku han#a membalas den!an sen#uman+ Tapi pe lahan masalah itu sudah menjadi hal #an! biasa untukku+ Ka na /i,k# men!aja kanku untuk be tindak dan be sikap #an! de)asa+ Aku !a be ani bilan! /i,k# adalah se!alan#a buat aku$ ka na aku takut se!alan#a aku hilan!+ Aku be usaha menjadi )anita #an! de)asa #an! in!in selalu be 2iki an positi2$ jadi aku kadan! be piki kalau hubun!an aku sama /i,k# seka an! aku takut jika kita pa,a an lalu putus dan !akjauh lebih baha!ia bisa deket la!i$ mendin! betemen ka#a seka an! dan dia !ak akan nin!!alin aku$ ke,uali dia mempun#ai ,intan#a #an! ba u+ /*I*C*K*; seseo an! #an! palin! be ha !a buat aku seka an!$ andaikan aku mampu be kata di depann#a bah)a aku sa#an! dia dan !amau kehilan!an dia mun!kin aku akan jauh lebih tenan!$ tapi bebe apa kali aku men,oba untuk men!atakann#a malah #an! ada han#a

!emeta an #an! ku asa$ mun!kin belum saatn#a aku be kata sepe ti itu+ Ta)a dan ,andan#a adalah )a na di hidupku$ aku tak in!in semuan#a be lalu be!itu ,epat+ /i,k# ju!a adalah salah satu alesan #an! membuatku betah di masa '(A #an! dulu #an! aku an!!ap biasa aja+ Aku seka an! masih duduk manis di sampin!n#a menjadi teman biasa$ entah akankah posisi itu be ubah$ akupun tak tahu 99999 Komenta lan!sun! bisa le)at Fb6 adell Yodell Gondelladell ITA* > PUTI oleh: )lie' ,urobby - Sul Hu)allahu Ahad+ Allahus 'omad+. 'ua a alunan lembut ba,aan Al*Su ?an men!alun me du di ten!ah din!inn#a malam$ saat semua makhluk hidup te tidu $ me in!kuk dalam selimut masin!*masin!+ 1a,aan itu men!han!atkan tiap hati #an! menden!a n#a$ mela)an sabetan din!in da i sabit san! malam+ 'ua a itu men#elusup dianta a daun pepohonan$ kemudian te ban! pe !i te ba)a an!in+

Hentakan musik da i tu ntable san! dis, jo,ke# memenuhi uan!an be uku an TK& mete itu+ Asap da i bon!% dan sisha> membumbun! di ten!ah uan!an #an! tidak be jendela itu+ /elapan o an! emaja$ empat ,o)ok dan empat ,e)ek be pesta di dalamn#a$ tak men!hi aukan malam #an! te us menanjak naik+ - Ga$ sini kek$ ikutan n#abu+ N#edot sisha mulu$. pan!!il Feli pada A !a #an! mojok sambil men!hisap sisha+ Co)ok itu tidak men!indahkann#a+ - Ce e)et+ Tuh$ 'on# sama Ali,e make out mulu ka!ak lo usik$. bantah A !a$ se a#a menunjuk pojokan dimana 'on# dan Ali,e te us be ,iuman+ /ia men!hisap sisha*n#a la!i+ La!ian$ n!!ak ada #an! me ek I,e$ sih+ (ales !ue+. - Alah$ alasan+ Nih$ ada 1uddha 'ti,k$. timpal Leon$ pa,a Feli$ sambil menjulu kan salah satu jenis sabu*sabu+ Tan!an ki in#a meme!an! bon!$ sementa a tan!an kanann#a memeluk pin!!an! Feli+ 'esekali$ ia men!isap sabu*sabun#a den!an penuh pen!ha#atan+ 'on# dan Ali,e te us saja be pa!utan di pojokan #an! tadi ditunjuk A !a$ tak memedulikan keadaan sekita n#a+ /unia se asa menjadi milik me eka be dua+

- 1ia in aja$ Fel+ A !a kan ban,i$. ,eletuk Lu,#$ se a#a menen!!ak se!elas 'il7e 1ullet #an! dipe!an!n#a+ Kepalan#a men!an!!uk*an!!uk men!ikuti i ama musik$ alkohol pe lahan*lahan mulai men!uasai sistem ke ja otakn#a+ - Tambahan+ A !a tuh impoten+ Aku udah pe nah lihat peDDsn#a dan te n#ata n!!ak bisa e eksi+ Ahahaha$. ,eloteh (i a tak kalah n!a)u + Lebih pa ah da i Lu,#$ (i a telah menen!!ak be botol*botol 1a,a d#R+ Wajahn#a sudah meme ah$ tapi sama sekali tak ada tanda ia bakalan be henti+ @a eo #an! menden!a o,ehan n!a)u da i kedua ,e)ek itu te ta)a lepas+ Kedua tan!ann#a semakin e at memeluk pin!!an! Lu,# dan (i a #an! duduk di kanan*ki in#a+ Piki ann#a sudah tak utuh la!i akibat satu ! am (a #jane #an! diisapn#a tadi+ Tak peduli den!an semua komenta teman*temann#a$ A !a tetap kukuh den!an sishan#a+ /an pesta pun te us be lanjut tanpa ada inte upsi da i pihak manapun+ - Tumben 5m kesini+ Ada apa sih0. tan#a (ami$ se a#a be *,ipika ,ipiki den!an tamun#a$ seo an! p ia pa o ba#a #an! pa lente+ - Kalo mau mesen kan bisa aja le)at telpon$. lanjutn#a+ - Aku bosen le)at telpon te us+ Pen!enn#a seka an! huntin! sendi i$. ja)ab p ia itu+ (atan#a jelalatan melihat pa a !adis muda #an! be lalu lalan! disana+ Gai ahn#a mulai me an!kak naik+ - ;audah$ maun#a 5m #an! !imana0 Ada Lena$ #an! ahli ban!et dalam blo) job8+ Ada Elma$ ,e)ek %T tahun tapi ,up*n#a R8 1+ Ada ju!a kok #an! masih Mhijau?+ Te se ah 5m pilih #an! mana+. (ami men#ebutkan bebe apa p oduk un!!ulan da i -da!an!an.n#a+ 'i 5m tidak kelihatan te ta ik sama sekali+ - Aku udah pe nah n#oba semua+ Ada #an! bisa na i st iptease n!!ak0. tan#a si 5m+ (ata (ami be bina + - 5h$ ada kok+ Wait a minutes$ oke#0. (ami se!e a pe !i ke dalam+ 1ebe apa saat kemudian$ ia kembali den!an men!!anden! seo an! ,e)ek ,antik usia %Q tahun*an+ - Nih$ 5m+ Naman#a 'is,a$ ahli ban!et dalam u usan na i st iptease$. u,ap (ami$ se a#a men#odo kan 'is,a #an! te sen#um !enit+ Laki*laki itu mulai te ta ik den!an ,e)ek di depann#a itu+ - 5ke$ deh+ Aku ba)a #an! ini+ Pemba#a ann#a sepe ti biasa$. kata 5m$ sambil be anjak pe !i da i tempat itu+ 'is,a men!!elendot manja di tan!ann#a+ (e eka se!e a masuk ke dalam Honda HaAA hitam metalik milik si 5m+ /e u mobil te den!a men#alak$ dan mobil itu melesat pe !i menin!!alkan ka)asan hitam itu+ Alto melen!uh panjan! saat dia ejakulasi$ me ontokkan stamina dan na2sun#a #an! tadi men!!ebu*!ebu+ /ia lan!sun! amb uk di sampin! Ka in #an! )ajahn#a te lihat nana + Piki ann#a kalut+ /ia me asakan pan!kal pahan#a san!at pe ih+ -'esuatu. telah pe !i da in#a tanpa pe misi+ -'esuatu. #an! ia ja