Anda di halaman 1dari 36

=

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL


DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 KALIWUNGU


Alamat : Jl. Boja Plantaran Kal !"n#" S$latan T$l%. &'()* +,('(, Ko-$ Po. /1+0(

I.

PENDAHULUAN
Pengertian Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengertian Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik di tingkat satuan Pendidikan. A. DASAR 1. Keputusan BSNP No. !!"P"BSNP"#$"! 1% &entang prosedur operasi standar pen'elenggaraan ujian nasional sekolah menengah pertama" madrasah tsana(i'ah) sekolah menengah pertama luar *iasa) sekolah menengah atas"madrasah ali'ah) sekolah menengah atas luar *iasa) sekolah menengah kejuruan"madrasah ali'ah kejuruan) serta pendidikan kesetaraan program paket *"(ustha) program paket c) dan program paket c kejuruan tahun pelajaran! 1%"! 1+ !. Permendiknas No. ,- &ahun ! 1% &entang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Pen'elenggaraan Ujian Sekolah " Madrasah " Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ %. Peraturan Kepala SMP Negeri 1 Kali(ungu nomor .+!%.-"+,1"SMP 1 K/0 tanggal %1 1anuari ! 1+ &entang P2S Ujian Sekolah +. SK Kepala SMP Negeri 1 Kali(ungu No . +!%.- " +, " SMP 1 K/0 &anggal %1 1anuari ! 1+ &entang Susunan Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ 3. Kurikulum SMP 1 Kali(ungu &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ 4. Kalender Pendidikan SMP Negeri 1 Kali(ungu &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ B. &U1UAN DAN 5UN6S$ 1. &U1UAN &ujuan Ujian Sekolah "Ujian Nasional diselenggarakan adalah untuk mengukur kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi peserta didik pada mata pelajaran 'ang ditentukan dalam rangka pencapaian Standar Pendidikan Nasional. !. 5UN6S$ 5ungsi Ujian Sekolah adalah . a. Pertim*angan dalam pemetaan mutu pendidikan secara nasional *. Bahan menentukan kelulusan sis(a c. Bahan dalam pertim*angan seleksi penerimaan sis(a *aru pada jenjang pendidikan 'ang le*ih tinggi. d. Pertim*angan dalam akreditasi sekolah

7. P8N98/8N66ARA Kegiatan Ujian di SMP Negeri1 Kali(ungu &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan se*agai *erikut . 1 ! % + 3 Penanggung 1a(a* Ketua Sekretaris Bendahara Anggota 3.1. Pelaksana 3.!. Penata Ruang 3.%. Penggandaan Soal . . . . . . . . KepalaSekolah 1aka Sumpana) S.Pd .PKn Budi Santoso)S.Pd. Siti Roka'ah) S.Pd 1. Drs. 9ateno 1. Drs. Agus Salik 1. Nasikhin) S.Pd !. Redho 0i'ono 3.+. Arsip) stempel ; <otokopi S&&B " 3.3. 3.4. 3.-. 3.=. SK:UN Konsumsi Penulis $jasah Kor(as /uar Kor(as Dalam 8ntri Data ; >eri?ikasi . . . . 1. /ilis Sukarni)S.Pd.Kn 1. Mokhamad Soleh)S.Kom !. Budi Santoso. S.Pd Untung Mul'ono) S.Pd.$ng 9B Sus(anto)S.Pd 1. Kurikulum !. Muhaimin 0ali Kelas , 1. So*irin !. 1oko D. MA&8R$ U1$AN 1. Ujian Nasional Materi Ujian Nasinal mengacu pada SK/ " Kisi@kisi Ujian Nasional 'ang tertuang pada Peraturan BSNP No. !. Ujian Sekolah Mengacu pada K&SP Sekolah &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+) Naskah soal dlengkapi dengan . a. Kisi@kisi *. Pen'e*aran soal c. Kartu Soal d. Kunci 1a(a*an e. Kriteria Panilaian %. Agama $slam UASBN dari Propinsi 1ateng +. Bentuk ujian a. Ujian Nasinal Ujian Nasional soaln'a *er*entuk pilihan ganda) dengan (aktu 1! menit setiap mapel. Mata Pelajaran 'ang diujikan adalah Bahasa $ndonesia) Bahasa $nggris)Matematika dan $PA. Di*uat pusat *. Ujian Sekolah Bentuk soal 'ang digunakan SMP Negeri 1 Kali(ungu adalah pilihan ganda sejumlah +3 *utir dan Uraian 3 *utir soal dengan (aktu 1! menit Untuk Mapel Bahasa $ndonesia) Bahasa $nggris) Matematika dan $PA dan , menit Untuk Mapel PKn) $PS) Seni Buda'a) Penjaskes orkes)&$K)Bahasa 1a(a dan &ata Boga 1, "BSNP"#$"! 1!) sedangkan naskah soal di<asilitasi oleh pusat. !. Sudar(ati %. 9. &ri'ono)S.Pd.$nd +. %. 5red' Setia*udi . %. Nur :ida'ati Redho 0i'ono !. 0inem) Amd.Pd !. $s(ah'udi) S.Pd +. Asih Sularti 3. Rocmatun 4. Suroto

nilai 3.,. Sidik jari . 3.1 . Ke*ersihan"Keamanan .

%. 5red' Setia*udi

Mata Pelajaran 'ang diujikan sekolah antara lain . No 1. !. %. +. 3. 4. -. =. ,. 1 . 11. 1!. 8. P8NDANAAN Ujian Nasional dan ujian Sekolah di*ia'ai dari B2S) APBD A &erlampir B Bentuk Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama $slam Pndidikan Ke(arganegaraan Bahasa $ndonesia Matematika Bahasa $nggris $lmu Pengetahuan Alam $lmu Pengetahuan Sosial Kesenian " Seni Buda'a Pendidikan 1asmani) 2lah Raga dan Kesehatan Ketrampilan " &$K Bahasa 1a(a &ata Boga &ertulis ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Praktek ? @ ? @ ? ? @ ? ? ? ? @ Keterangan

II.
A.

PERSIAPAN
P8MB8N&UKAN PAN$&$A Pem*entukan Panitia didasarkan pada Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Kali(ungu No.+!%.- " +, " SMP 1 K/0 &anggal 1 Pe*ruari ! 1% tentang Susunan Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekoalh &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+. Susunan Panitia A terlampir B B. R8N7ANA K86$A&AN Rencana kegiatan ujian SMP N1 Kali(ungu dan tugas panitia A terlampir B 7. P8NDA&AAN P8S8R&A U1$AN 1umlah peserta terda<tar . No 1 ! % Nama Sekolah SMP Negeri 1 Kali(ungu SMP &er*uka Kali(ungu SMP Al Madli'ah kali(ungu 1umlah Ban'ak Sis(a / P ! 1umlah

D. 1B !B

P8MBA6$AN RUAN6 U1$AN Ujian di SMP Negeri 1 Kali(ungu tahun pelajaran ! 1%"! 1+ menggunakan 14 ruang 'aitu . SMP Negeri 1 Kali(ungu menempati Ruang 1 s"d 1+ masing@masing *erisi ! Ruang 1% *erisi 4 sis(a Ruang A Denah tempat duduk terlampir B SMP &er*uka Kali(ungu menempati Ruang 13 *erisi 4 sis(a sis(a duduk &erlampir B A Denah tempat sis(a

%B

SMP Al Madi'ah Kali(ungu menempati Ruang 14 *erisi ! sis(a sis(a duduk &erlampir B

A Denah tempat

8. 1B !B %B 5. 1B !B %B 6. 1B !B %B +B 3B 4B -B =B ,B 1 B

P8N6A0ASAN Ujian Nasional dia(asi oleh guru secara silang penuh dan dia(asi oleh ! orang setiap ruang Ujian Sekolah setiap ruang dia(asi oleh ! orang guru sekolah sendiri Ajad(al terlampirB Ujian praktek dia(asi oleh ! orang guru penguji praktek Ajad(al terlampirB K2R8K&2R :asil Ujian Nasional dikoreksi oleh jasa computer BNSP 1ateng :asil Ujian Sekolah dikoreksi oleh ! AduaB orang guru mata pelajaran ASK terlampirB Ujian praktek diuji oleh ! AduaB orang mata pelajaran 'ang rele?an. &A&A &8R&$B &ata terti* meliputi . &ata terti* peserta AterlampirB &ata terti* penga(as AterlampirB Da<tar hadir sis(a AterlampirB Da<tar hadir penga(as AterlampirB Berita Acara AterlampirB Denah tempat duduk AterlampirB &anda *el AterlampirB Surat ijin masuk AterlampirB Surat pen'ataan menjaga kerahasiaan Surat keterangan ijin mengikuti"meninggalkan kelas

III.
A.

PELAKSANAAN UJIAN
U1$AN NAS$2NA/ Ujian Nasional utama dilaksanakan pada tanggal !! s.d !3 April ! 1% Ujian Nasional Susulan dilaksanakan pada tanggal !, April s.d ! Mei ! 1% B. U1$AN S8K2/A: Ujian &ulis Sekolah utama dilaksanakan pada tanggal !% Maret s.d. % Maret ! 1% Ujian &ulis Sekolah Susulan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 4 April ! 1% Ujian Praktek Sekolah dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 1! Maret ! 1%

IV.

HASIL UJIAN
Penilaian a. Nilai Ujian Praktek adalah nilai rata@rata dari penguji $ dan Penguji $$ *. Nilai Ujian &ulis adalah nilai rata@rata dari korektor $ dan korektor $$ c. Mata pelajaran 'ang han'a diujikan tulis) nilai ujian dari ujian tulis ujian praktek dengan rumus . d. 1ika mata pelajaran diujikan tulis dan praktek) nilai akhir adalah ga*ungan dari ujian tulis dan

NU = ( 30 % x NT ) + ( 60 % x NP ) Ket . Nu C Nilai Ujian N& C Nilai &ulis NP C Nilai Praktek

e. Nilai sekolah merupakan pengga*ungan antara nilai ujian sekolah dan rata@rata rapor ujian 1) !) %) +) dan 3. Dengan pem*o*otan 4 D untuk nilai ujian sekolah dan + D untuk nilai rata@rata rapor f. Nilai akhir A NA B merupakan nilai sekolah 'ang telah mengalami pem*ulatan nilai sekolah) din'atakan dalam *ent"1 .at" -$. mal2 a%a3 la -$4 mal 1$-"a 5 / ma1a - 3"lat1an 1$ata..

V. KELULUSAN
i. Sis(a 'ang din'atakan lulus *elajar ditetapkan oleh sekolah pen'elenggara) dalam suatu rapat de(an guru 'ang meli*atkan . a. *. c. d. e. *. Kepala Sekolah 0akil Kepala Sekolah 0ali Kelas $# 6uru Kelas $# 6uru BK Kriteria Kelulusan

Sis(a din'atakan lulus dari satuan pendidikan ASMP Negeri 1 Kali(unguB apa*ila telah memenuhi kriteria se*agai *erikut . 1. Men'elesaikan seluruh program pem*elajarn Memperoleh nilai minimal *aik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran ke(arganegaraan dan kepri*adian) kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani) olahraga dan kesehatan.

(. Peserta didik din'atakan lulus ujian sekolah) apa*ila telah memenuhi kriteria se*agai *erikut .
a..Rata@rata nilai sekolah .$1"ran#61"ran#n7a 4. *..Nilai sekolah setiap mata pelajaran sekurang@kurangn'a 4. %. /ulus Ujian Nasional) dengan ketentuan se*agai *erikut . a. /ulus Ujian Sekolah AUSB dan memenuhi kriteria kelulusan 'ang ditetapkan oleh sekolah *erdasarkan perolehan Nilai Sekolah ANSB *. Nilai Sekolah ANSB diperoleh dari ga*ungan antara nilai US dan nilai rata@rata rapor ujian 1)!)%)+ dan 3 dengan pem*o*otan 4 D untuk US dan + D untuk rata@rata rapor c. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan *erdasarkan NA d. NA diperoleh dari ga*ungan Nilai S dari mata pelajaran 'ang di uji nasionalkan dengan nilai UN) dengan pem*o*otan + nasionalkan dan 4 D untuk nilai UN e. Peserta didik din'atakan lulus UN apa*ila nilai rata@rata dari semua NA mencapai paling rendah AminimalB 3)3 Alima koma limaB dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah +) Aempat koma nolB <. Kelulusan peserta didik dari satuan Pendidikan ditetapkan oleh sekolah melalui rapat de(an guru *erdasarkan kriteria kelulusan dalam P2S Ujian Nasional +. Sis(a 'ang din'atakan lulus *erhak memperoleh . a. $jasah 3. SK:UN A Surat Keterangan :asil Ujian Nasional B D untuk NS dari mata pelajaran 'ang di ujian

4. Buku Rapot

VI. LAPORAN HASIL UJIAN


Panitia tingkat sekolah melaporkan hasil ujian ke Dinas Dikpora Ka*upaten Kendal denga lampiran . A. 5ormat A A Rekapitulasi nilai hasil UN B B. 5ormat B A /aporan peserta UN B 7. 5ormat 7 A /aporan Nilai UN B

VII.PENUTUP
Kegiatan Ujian di SMP Negeri 1 Kali(ungu &ahun Ajaran ! 1%" ! 1+ akan *erjalan lancar apa*ila didukung oleh semua pihak *aik sis(a) guru maupun kar'a(an.

Kali(ungu) 31 Janua ! "01# Kepala Sekolah

Drs. &rikora $rianto) M.Si. N$P. 1,4%11!- 1,== % 1 3

PR8SEDUR 8PERASI STANDAR &P8S* UJIAN SEK8LAH TAHUN PELAJARAN ('1+9('1)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL

LAP8RAN PELAKSANAAN UJIAN TAHUN PELAJARAN ('1+9('1)

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN 8LAH RAGA KABUPATEN KENDAL

KATA PENGANTAR

B$r-a.ar1an

7an# t$rma1t"3 -alam P$rat"ran M$nt$r P$n- - 1an -an K$3"-a7aan

R$%"3l 1 In-on$. a Nomor /: Ta;"n ('11 t$ntan# Uj an .$1ola; 9 Ma-ra.a; Pa.al 112 SMP N$#$r 1 Kal !"n#" m$n$ta%1an Pro.$-"r 8%$ra. Stan-ar &P8S* Uj an S$1ola; Ta;"n P$lajaran ('119('1( . Pr$o.$-"r 8%$ra. Stan-ar &P8S* SMP N$#$r 1 Kal !"n#" m$m"at %$-oman %$la1.anaan -an %$t"nj"1 t$1n . %$n7$l$n##araan Uj an S$1ola;2 m$n7an#1"t %$r.7aratan %$.$rta2%$r. a%an 3a;an Uj an2%$la1.anaan "j an 2%$m$r 1.aan ;a. l2P$n#ola;an ;a. l "j an .$1ola; %$n$nt"an 1$l"l".an2 D$n#an P8S Uj an n - ;ara%1an .$t a% %$r.on l 7an# t$r1a t -$n#an %$n7$l$n##araan Uj an S$1ola; -a%at m$la1.ana1an t"#a. -an tan##"n# ja!a3n7a -$n#an .$3a 163a 1n7a2 .$; n##a Uj an - SMP N$#$r 1 Kal !"n#" t$rla1.ana -$n#an ."1.$. o37$1t <2 3$r1$a- lan -an a1"nta3$l. D$n#an .$nant a.a 3$r.$ra; - r 1$%a-a Alla; SWT2 T";an =an# Ma;a E.a Uj an - SMP N$#$r 1 Kal !"n#" Ta;"n ('119('1( -a%at - la1.ana1an -$n#an 3a 1. Kal !"n#"2 ( P$3r"ar ('1) K$%ala SMP N 1 Kal !"n#"

MARTI R8>HANI2S.P-. NIP.1:/+'++' 1:0,'+ ( ''1

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL


DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 KALIWUNGU


Alamat : Jl. Boja Plantaran Kal !"n#" S$latan Ko-$ Po. /1+0( T$l%. &'()* +,('(,

JADWAL KEGIATAN UJIAN KELAS 9 TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014 No Tan##al 1 1 D$. ('1+ .- +1 Jan ('1) ( 1'6(' D$. ('1+ + ) Jan"ar ('1) ) 1 P$3r"ar ('1) / ? P$3r"ar ('1) ? 1 .9- 11 @$3 ('1) 0 1 Jan .9- 1/ Mar ('1) , + -an 1/ @$3r"ar ('1) : (, @$3r"ar ('1) 1' 10 @$3r"ar ('1) 11 + ..- 1/ Mar$t ('1) 1( 1' Mar$t ('1) 1+ 11 ..- 1/ Mar$t ('1) 1) 10 ..- 1, Mar$t ('1) 1/ 1+ ..- 1? Mar$t ('1) 1? 10 ..- (( Mar$t ('1) 10 (( Mar$t ('1) 1, (( Mar$t ('1) 1: (( Mar$t ('1) (' () ..- (: Mar$t ('1) (1 1 ..- 0 A%r l ('1) (( 0 A%r l ('1) (+ , . - 1( A%r l ('1) () (1 ..- (, A%r l ('1) (/ + M$ ('1) (? / ..- , M$ ('1) (0 1( ..- 1? M$ ('1) (, () M$ ('1) (: 1+ J"n ('1) +' 1) J"n ('1) +1 1) J"n ('1) +( (1 J"n ..- (, J"n ('1) ++ +' J"n ('1) +) ( J"l ('1) K$# atan P$n-ataan 4alon P$.$rta Uj an Na. onal P$m3"atan Data P$.$rta Uj an Na. onal P$n#$.a;an Da<tar Nom na. S$m$ntara P$m3$nt"1an Pan t a Uj an ('1) Ra%at Pan t a Uj an P$n7"."nan Pro#ram K$rja Pan t a Uj an R$1a% t"la. N la Ra%or .mt 1 ..- / Ra%at So. al .a. Uj an Na. onal P$n# r man Da<tar Nom na. T$ta% &DNT* P$n#"m%"lan Na.1a; Uj an Pra1t$1 Uj an Pra1t$1 P$n#"m%"lan Na.1a; Uj an T"l . T$laa; Uj an T"l . Anal .a n la Uj an Pra1t$1 P$n#$t 1an Na.1a; Uj an T"l . P$n##an-aan 9 P$n#$%a1an Na.1a; Soal Ra%at Pan t a &>$1 K$l$n#1a%an A-m n .tra. * P$m3a# an Nomor P$.$rta Uj an P$nataan R"an# P$la1.anaan Uj an S$1ola; Utama T"l . P$la1.anaan Uj an S$1ola; S"."lan T"l . Kor$1. Uj an S$1ola; Anal .a n la Uj an S$1ola; T"l . P$n# r man N la Uj an S$1ola; &US* P$n#at"ran R"an# Uj an Na. onal P$la1.anaan Uj an Na. onal Utama P$la1.anaan Uj an Na. onal S"."lan P$n# r man N la 1$ S$1ola; Anal .a n la 1$l"l".an Ra%at K$l"l".an P$n#"m"man 1$l"l".an P$n"l .an IjaBa; S - 1 T #a Jar P$m3a# an IjaBa; ta;"n T; P$l.('1+9('1) K$rt$ran#an K"r 1"l"m K"r 1"l"m K"r 1"l"m K$% S$1 Pan t a Pan t a Pan t a9K"r 1"l"m Wal M"r - -an G"r" K"r 1"l"m G"r" Ma%$l Pan t a9%$la1.ana G"r" Ma%$l Pan t a Pan t a Pan t a Pan t a Pan t a Wal 1$la. : Pan t a Pan t a9%$la1.ana Pan t a9%$la1.ana Pan t a Pan t a Pan t a Pan t a Pan t a Pan t a Pan t a A Wal 1$la. P$.$rta Ra%at S$1ola; Wal 1$la. 9 . .!a Wal 1$la. 9 . .!a

D t$ta%1an : - Kal !"n#" Pa-a tan##al : +1 Jan"ar ('1) K$%ala S$1ola;

MARTI R8>HANI2S.P-. NIP.1:/+'++' 1:0,'+ ( ''1

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 KALIWUNGU


Alamat : Jl. Boja Plantaran Kal !"n#" S$latan T$l%. &'()* +,('(, Ko-$ Po. /1+0(

SURA& K8PU&USAN K8PA/A SMP N868R$ 1 KA/$0UN6U KABUPA&8N K8NDA/


Nomor . +!%.-"+, " SMP 1 K/0 &entang SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN "013$"01# M8N$MBAN6
.

M8N6$N6A&

M8MP8R:A&$KAN

Bah(a pelaksanaan Ujian Nasional ! 1%"! 1+ telah ditetapkan oleh BSNP Nomor . ! "P"BSNP"$"! 1% tentang Prosedur 2perasi Standar AP2SB Pen'elenggaraan Ujian Nasional.SMP"M&s) SMP/B) SMA"MA) SMA/B SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A"U/A) Program Paket B"0US&:A) dan Program Paket 7 dan Progtam Paket 7 kejuruan &ahun Pelajaran ! 1%" ! 1+ ) dan dalam pelaksanaan di SMP 1 Kali(ungu Ka*upaten Kendal di pandang perlu menetapkan Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah tahun Pelajaran ! 1%"! 1+ 1. UU No . ! &ahun ! % tentang sistem Pendidikan Nasional !. Peraturan Pemerintah No . 1, &ahun ! 3 tentang Standar Nasional Pendidikan %. Keputusan BSNP No. ! "P"BSNP"$"! 1% &entang Prosedur 2perasi Standar AP2SB Pen'elenggaraan Ujian Nasional.SMP"M&s) SMP/B) SMA"MA) SMA/B SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A"U/A) Program Paket B"0US&:A) dan Program Paket 7 dan Progtam Paket 7 kejuruan &ahun Pelajaran ! 1%" ! 1+ +. Permendiknas No. % &ahun ! 1% &entang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Pen'elenggaraan Ujian Sekolah " Madrasah " Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ 3. Kurikulum SMP 1 Kali(ungu &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ 4. Kalender Pendidikan SMP Negeri 1 Kali(ungu &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Ka*upaten Kendal Nomor. +=1 " !3% " ! 1! tentang Kalender Pendidikan

M8MU&USKA N
Menetapkan P8R&AMA
K8DUA K8&$6A K88MPA& K8/$MA K88NAM
. . .

Susunan Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah tahun Pelajaran ! 1%"! 1+ Panitia melaporkan pelaksanaan tugasn'a secara tertulis kepada Kepala Sekolah

Keputusan ini di*erikan kepada 'ang *ersangsutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung ja(a*
Segala *ia'a 'ang tim*ul aki*at pelaksanaan keputusan ini di*e*ankan pada anggaran Sekolah 'ang sesuai Apa*ila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di*etulkan se*agaimana mestin'a Keputusan ini *erlaku sejak tanggal ditetapkan

. . .

Ditetapkan di Pada tanggal

. Kali(ungu . %1 1anuari ! 1+

Kepala Sekolah

&em*usan kepada 9th. 1. Kepala Dinas Pendidikan Ka*. Kendal !. Penga(as SMP DisPendik Ka* Kendal %. Komite Sekolah +. 6uru dan &U 3. Arsip

D %. T !&' a I !an(') *.S!.. N$P. 1,4%11!- 1,== % 1 3

/ampiran 1. Keputusan Kepala SMP N 1 Kali(ungu

Nomor. +!%.-" +, " SMP K/0 &anggal. %1 1anuari ! 1+

SUSUNAN PAN$&$A P8/AKSANAAN U1$AN NAS$2NA/ DAN U1$AN S8K2/A: &A:UN P8/A1ARAN ! 1%"! 1+
1 ! % + 3 Penanggung 1a(a* Ketua Sekretaris Bendahara Anggota 3.11. Pelaksana 3.1!. Penata Ruang 3.1%. Penggandaan Soal . . . . . . . . KepalaSekolah 1aka Sumpana) S.Pd .PKn Budi Santoso)S.Pd. Siti Roka'ah) S.Pd 1. Drs. 9ateno 1. Drs. Agus Salik 1. Nasikhin) S.Pd !. Redho 0i'ono 3.1+. Arsip) stempel ; <otokopi S&&B " SK:UN 3.13. Konsumsi 3.14. Penulis $jasah 3.1-. Kor(as /uar Kor(as Dalam 3.1=. 8ntri Data ; >eri?ikasi . . . . 1. /ilis Sukarni)S.Pd.Kn 1. Mokhamad Soleh)S.Kom !. Budi Santoso. S.Pd Untung Mul'ono) S.Pd.$ng 9B Sus(anto)S.Pd 1. Kurikulum !. Muhaimin 0ali Kelas , %. 5red' Setia*udi 1. So*irin !. 1oko +. 1umarin 3. Su(arno !. Sudar(ati %. 9. &ri'ono)S.Pd.$nd +. Redho 0i'ono %. 5red' Setia*udi . %. Nur :ida'ati Redho 0i'ono !. 0inem) Amd.Pd !. $s(ah'udi) S.Pd +. Asih Sularti 3. Rocmatun 4. Suroto

nilai 3.1,. Sidik jari . 3.! . Ke*ersihan"Keamanan .

Kali(ungu) %1 1anuari ! 1+ Kepala Sekolah

Drs. &rikora $rianto) M.Si.. N$P. 1,4%11!- 1,== % 1

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL


DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 KALIWUNGU

Alamat : Jl. Boja Plantaran Kal !"n#" S$latan Ko-$ Po. /1+0(

T$l%. &'()* +,('(,

P8MBA6$AN &U6AS PAN$&$A U1$AN &A:UN P8/A1ARAN ! 1%"! 1+

1* P$nan##"n# ja!a3 : a. B$rtan##"n# ja!a3 3a 1 1$l"ar ma"%"n 1$ -alam .$l"r"; %$n7$l$n##araan Uj an 3. M$m3 na ata. jalan7a 1$# atan 7an# a1an - jalan1an %an t a Uj an 4. M$n#ara;1an -an m$m3$r mot Ca. a#ar %$la1.anaan "j an -a%at 3$rjalan -$n#an 3a 1 -an lan4$r d. M$m3$r 1an saran) dan masukan kepada Panitia ujian agar Ujian dapat terlaksana dengan
*aik.

(* K$t"a B$rtan##"n# ja!a3 -alam m$n#1oor- n r t"#a. -alam %$n7$l$n##araan Uj an antara la n : a. M$m3"at %$r$n4anaan -an %ro#ram 1$rja .$."a -$n#an t"j"an "j an 3. B$rtan##"n# ja!a3 %$la1.anaan "j an - .$1ola; 4. M$n#1oor- na. .$m"a %an t a a#ar -a%at 3$1$rja .ama .at" -$n#an 7an# la n -. B$r.ama .$1r$tar . m$r$n4ana1an -an m$n7"."n %ro#ram .$rta m$la1.ana1an UN $. M$m m% n Ra%at Pan t a <. M$m3$r %$n#ara;an o%$ra. onal t a% t"#a. #. M$m$4a;1an %$rma.ala;an 7an# t m3"l -ar ma. n#6ma. n# %$t"#a. ;. M$manta" %$la1.anaan t"#a. ma. n#6ma. n# .$1. -an %$la1.anaan %$n#a!a.an .$lama 3$rlan#."n#n7a UN. . M$n4ar 1an %$n##ant %$n#a!a. a%a3 la a-a 7an# t -a1 3 .a ;a- r j. I1"t m$n$l t ;a. l %$1$rjaan . .!a 7an# ma."1 1$ .$1r$tar at. 1. M$nan-atan#an .$m"a 3a;an Uj an SMP N$#$r 1 Kal !"n#" K$n-al Ta;"n P$lajaran ('1+9('1) l. M$n$ta%1an P$.$rta Uj an m. M$n$ta%1an P$n#a!a. Uj an n. B$rtan##"n# ja!a3 t$r;a-a% %$la1.anaan -an %$la%oran Uj an +* S$1r$tar . M$n7 a%1an n.tr"m$n 1$%$rl"aan Uj an antara la n : a. M$m3"at Pro#ram P$la1.anaan Uj an 3. M$m3"at Da<tar P$n#a!a. 4. M$m3"at Da<tar Da<tar Ha- r Pan t a -. M$m3"at Da<tar Ha- r P$.$rta $. M$m3"at @ormat B$r ta A4ara P$la1.anaan Uj an <. M$m3"at Kart" P$.$rta Uj an #. M$m3"at Tata T$rt 3 P$.$rta -an Tata T$rt 3 P$n#a!a. ;. M$m3"at Ja-!al Uj an . M$m3"at Ja-!al Uj an S"."lan j. M$m3"at @ormat Da<tar N la Uj an 1. M$n7$- a1an 3a;an Ra%at6ra%at l. M$n4atat not"l$n Ra%at m. M$m3"at Ja-!al P$n#a!a.an n. M$m3"at Ja-!al P$m$r 1.aan o. M$m3"at D$na; T$m%at D"-"1 P$.$rta %. M$m3"at Da<tar P$.$rta .$t a% R"an# D. M$m3"at Tan-a B$l Uj an -an m$n7$ra;1an %$t"#a. 7an# - t"nj"1 r. M$n#$4$1 %$n#$t 1an2 %$n##an-aan2 %$n#$%a1an na.1a; .oal -an l$m3ar ja!a3. .. M$n$r ma .$l"r"; na.1a; .oal -ar %$n7 a%an na.1a; 1$m"- an m$n7$ra;1an 1$%a-a %$la1.ana Uj an.

t. ". C. !. E.

M$n-o1"m$nta. 1an9m$n#ar. %1an a-m n .tra. Uj an M$r$1a% N la Uj an M$la%or1an .$m"a 1$# atan 1$%a-a K$t"a M$nja#a 1$ra;a. aan -o1"m$n n$#ara B$r.ama6.ama -$n#an K$t"a 3$rtan##"n# ja!a3 t$r;a-a% jalann7a %$la1.anaan Uj an

)* B$n-a;ara B$1$rja.a .ama -$n#an 1$t"a -an .$1r$tar . -alam ;al 1$"an#an2 antara la n : a. M$m3"at %$r$n4anaan -an m$n#$lola an##aran %$la1.anaan Uj an. 3. M$n- .tr 3". 1an 1$"an#an Uj an .$."a mata an##aran 4. B$rtan##"n# ja!a3 t$r;a-a% %$n#$l"aran an##aran -. M$m3"at la%oran t$ntan# 1$"an#an %$la1.anaan Uj an /* An##ota 9 S$1. /.1. S$1. P$la1.anaan M$m3ant" K$t"a -an .$1r$tar . -alam %$n7$l$n##araan Uj an2 antara la n : 1. S$lal" -atan# +' m$n t .$3$l"m Uj an - m"la . (. M$n7 a%1an n.tr"m$n a-m n .tra. 7an# - %$rl"1an .$lama UN2 .$%$rt -a<tar ;a- r %$n#a!a.2 3$r1a. %$n#am3 lan 9 %$n7$ra;an na.1a; .oal -an l$m3ar ja!a3 .$rta 1$rta. 3"ram. +. M$m%$r. a%1an am%lo% .oal -an l$m3ar ja!a3an r"an# %$n#a!a. ). M$n$rt 31an r"an# %an t a -an r"an# %$n#a!a. /. M$m3"at nomor r"an# .$rta atr 3"t la nn7a ?. M$n#$-ar1an -a<tar ;a- r %$n#a!a.9.$t a% jam %$lajaran 0. M$r$1a% 1$;a- ran %$.$rta .$t a% jam %$lajaran ,. M$n4atat .$m"a 1$ja- an 7an# a-a .aat %$la1.anaan Uj an :. M$n$r ma -an m$n$l t l$m3ar ja!a3 -ar %$n#a!a. .$rta m$n#$4$1 1$3$narann7a j"mla; l$m3ar ja!a3 1'. M$n#ar. %1an .oal2 3$r ta a4ara -an -a<tar ;a- r %$.$rta 11. M$n7am%a 1an la%oran .$t a% a1; r jam %$lajaran Uj an 1(. M$n7$ra;1an .$4$%atn7a 1$%a-a #"r" %$n#am%" mata %$lajaran 7an# t$la; .$l$.a - "j 1an 3$.$rta -a<tar n la .$."a -$n#an 1$la.n7a 1+. B$rtan##"n# ja!a3 ata. 1$ra;a. aan -o1"m$n n$#ara 1). B$rtan##"n# ja!a3 ata. 1$amanan -an 1$t$rt 3an %$la1.anaan Uj an /.(. S$1. P$n7 a%an -an P$n##an-aan Na.1a; M$n#"r". %$n#a-aan na.1a; .oal Uj an2 antara la n : 1. M$n#$t 1 na.1a; .oal -an l$m3ar ja!a3 Uj an (. M$n##an-a1an na.1a; .oal2 l$m3ar ja!a32 -a<tar ;a- r %$.$rta -an 3$r ta a4ara Uj an +. M$n#$%a1 na.1a; .oal 3$.$rta 1$lan#1a%an a-m n .tra. -an m$n$m%$l la3$l .$."a -$n#an mata %$lajarann7a. ). M$nja#a 1$ra;a. aan -o1"m$n n$#ara. /.+. S$1. P$nata R"an# M$m3ant" 1$t"a -alam %$n#a-aan r"an# "nt"1 Uj an m$l %"t : 1. M$n7$- a1an r"an# .$4r$tar at -an r"an# %$.$rta Uj an (. M$m3"at -$na; t$m%at -"-"1 %$.$rta Uj an +. M$n7$- a1an m$ja -an 1"r. .$."a -$n#an j"mla; %$.$rta Uj an.

). /. ?. 0. ,. :. 1'.

M$n7$3ar1an %$.$rta - t a%6t a% r"an# M$m3"at nomor %$.$rta M$n$m%$l1an nomor %$.$rta %a-a t$m%at -"-"1 M$n$m%$l1an nomor %$.$rta %a-a % nt". M$n#$n-al 1an 1$3$r. ;an r"an# Uj an M$m3"at t"#a. % 1$t 1$3$r. ;an r"an# .$lama Uj an. M$n##ant nomor t$m%at -"-"1 %$.$rta 7an# r".a1.

/.). S$1. P$n#"m%"l Na.1a; M$m3ant" %$t"#a. %$n7 a% na.1a; .oal Uj an "nt"1 m$m%$rlan4ar %ro.$. %$n##an-aan na.1a; .oal antara la n : 1. M$m3"at <ormat 1 . 61 . .oal2 1art" .oal -an - .tr 3". .oal Uj an. (. M$n#; m%"n na.1a; .oal -ar %ara %$n"l .. +. M$n# n#at1an 1$%a-a %ara %$t"#a. %$n"l . .oal a%a3 la ."-a; .$l$.a 3ata. !a1t"n7a. ). Mam3ant" M$n7 a%1an n.tr"m$n a-m n .tra. 7an# - %$rl"1an .$lama UN2 .$%$rt -a<tar ;a- r %$n#a!a.2 3$r1a. %$n#am3 lan 9 %$n7$ra;an na.1a; .oal -an l$m3ar ja!a3 .$rta 1$rta. 3"ram. /. M$m3ant" m$m%$r. a%1an am%lo% .oal -an l$m3ar ja!a3an - r"an# %$n#a!a.. 5.5. Pengawa M$la1.ana1an t"#a. %$n#a!a.an UN 7an# m$l %"t : 1. M$m m% n -oa %$.$rta .$3$l"m UN - m"la . (. M$m3a4a1an tata t$rt 3 P$.$rta UN +. M$n#$-ar1an -a<tar ;a- r %$.$rta -an m$n# . 3$r ta a4ara UN ). M$m3a# 1an l$m3ar ja!a3 -an na.1a; .oal .$rta 1$rta. 3"ram &3 la a-a* 1$%a-a %$.$rta UN /. M$n#"m%"l1an 1$m3al ;a. l %$1$rjaan %$.$rta UN .$4ara "r"t -ar nomor t$r1$4 l .am%a t$r3$.ar -an m$ma.UNan 1$ -alam am%lo% 7an# a-a. ?. M$n7$ra;1an ;a. l %$1$rjaan 1$%a-a %$t"#a. %$la1.ana .$."a -$n#an j"mla; 7an# t$rt"l . -alam -a<tar ;a- r -an 3$r ta a4ara. 0. B$rtan##"n# ja!a3 a%a3 la a-a l$m3ar ja!a3 t -a1 .$."a -$n#an j"mla; %$.$rta UN %a-a r"an# - a!a. . 5.!. K"n #$ % M$m3ant" 1$t"a -alam ;al 1on."m. antara la n : 1. m n"man "nt"1 %ara %$t"#a. UN (. -$n#an . t"a. -an 1on- . .$rta .$l$ra "m"m

M$n7 a%1an M$n7$."a 1an

ma1anan m$n"

-an

ma1anan

5.&. K"'e()"' M$n#1or$1. ;a. l "j an .$."a -$n#an mata %$lajaran -an 1$la. 7an# - am%" -an m$n7$ra;1an ;a. l 1or$1. n7a 1$%a-a T m F$r < 1a. .$3$l"m 3ata. !a1t"n7a. 5.*. T%$ Peng"+a,an -a)a/.e'%/%(a %

+. ).

/. ?. 0. ,.

M$n#; m%"n n la ;a. l UN -ar 1or$1tor 9 #"r" mata %$lajaran -an m$n7$ra;1an 1$%a-a !al 1$la.. B$r.ama K$%ala S$1ola; m$n$l t Cal -a. na.1a; .oal -an l$m3ar ja!a3 UN 7an# a1an - 1$rja1an ol$; %ara %$.$rta - - 1. M$n$l t %$m%ro.$.an n la &1$3$naran n la a1; r* .$rta m$ma.UNann7a 1$ -alam 3"1" ra%ort. M$r$1a% n la ra%or .mt. 1 ..- / -an n la "j an M$n#on#la; n la m$nja- n la .$1ola; M$n# r m n la .$1ola;

5.9. Pen#+% (% %0(% % -an "a+ 1. M$m3"at 1 . 61 . .oal .$."a mata %$lajaran2 1$la. -an 3"t r .oal UN. (. M$n"an#1an 3"t r63"t r .oal 1$ -alam 1art" .oal UN +. M$n7$ra;1an 1 . 61 . -an na.1a; .oal UN 1$%a-a %$t"#a. %$n#"m%"l na.1a; .oal .$3$l"m 3ata. !a1t" 7an# - t$nt"1an. 5.10. .I.Pene+aa, 1. M$m<$r < 1a. na.1a; .oal 5.11. Pen1e+e a%an I2a a, 1. M$m3a# 3lan#1o ja.a; 1$%a-a %$n"l . (. M$n#"m%"l1an ja.a; -ar %$n"l . ja.a; +. M$n#"r". . - 1 jar -an .t$m%l$ ja.a; -an SKHU .$rta tan-a tan#an 1$%ala .$1ola; %a-a ja.a; ). M$n<oto 4o%7 ja.a; -an SKHU -an l$#al . r

Kali(ungu) %1 1anuari ! 1+ Kepala Sekolah

Drs. &rikora $rianto) M.Si.. N$P. 1,4%11!- 1,== % 1

DATAR HADIR PEN+A,AS UJIAN SEKOLAH $ NASIONAL

S*P NE+ERI 1 KALI,UN+U


TAHUN PELAJARAN "013$"01#

:ari " &anggal N' 1 ! % + 3 4 = , 1 11 1! 1% 1+ Ruan$ $$ $$$ $> > >$ >$$ >$$$ $# # #$ #$$ #$$$ Kor(as /uar Kor(as Dlm

. Na.a P/n-a0a% 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 !

Mata Pelajaran . Tan1a Tan-an 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 !


1 !

Kali(ungu Plt.Kepala Sekolah

Drs. &R$K2RA $R$AN&2. M.Si N$P. 1,4%11!- 1,== % 1 3

DA5&AR P8N6AMB$/AN DAN P8N98RA:AN /8MBAR 1A0AB U1$AN NAS$2NA/ " S8K2/A:

SMP N868R$ 1 KA/$0UN6U


&A:UN P8/A1ARAN ! 1%"! 1+ :ari " &anggal . Mata Pelajaran .

Ruang Nama $ $$ $$$ $> > >$ >$$ >$$$ $# # #$ #$$ #$$$

Pengam*ilan &anda &angan Nama

Pen'erahan &anda &angan

Kali(ungu Plt.Kepala Sekolah

Drs. &R$K2RA $R$AN&2. M.Si N$P. 1,4%11!- 1,== % 1 3

DATAR HADIR PEN+A,AS UJIAN SEKOLAH $ NASIONAL

S*P TER2UKA KALI,UN+U


TAHUN PELAJARAN "013$"01#

:ari " &anggal N' Ruan-

. Na.a P/n-a0a% 1 !.

Mata Pelajaran . Bahasa $ndoneia Tan1a Tan-an 1 !

#$>

Kali(ungu Plt.Kepala Sekolah

Drs. &R$K2RA $R$AN&2. M.Si N$P. 1,4%11!- 1,== % 1 3

DA5&AR P8N6AMB$/AN DAN P8N98RA:AN /8MBAR 1A0AB U1$AN NAS$2NA/ " S8K2/A:

SMP &8RBUKA KA/$0UN6U


&A:UN P8/A1ARAN ! 11 " ! 1!

:ari " &anggal . Pengam*ilan Nama Fi?


&anda &angan

Mata Pelajaran . Pen'erahan Nama


&anda &angan

Ruang

Kali(ungu Plt.Kepala Sekolah

Drs. &R$K2RA $R$AN&2. M.Si N$P. 1,4%11!- 1,== % 1 3

/ampiran !

. Keputusan Kepala SMP N 1 Kali(ungu Nomor. +!%.-" +, " SMP K/0 E &anggal. %1 1anuari ! 1+

DA5&AR P8N9USUN S2A/ DAN K2R8K&2R U1$AN &U/$S S8K2/A: SMP N868R$ 1 KA/$0UN6U &A:UN P8/A1ARAN ! 1%"! 1+

N2 1.

MA&A P8/A1ARAN a.Agama Gslam *.Agama Kristen"Katolik

P8N9USUN S2A/ @ 0ahono " 9*.Sus(anto)S.Pd. /ilis Sukarni)S.Pd.Kn 9.&ri'ono)S.Pd.$nd Nining $najah) S.Pd Nurma (ida'ati) S.Pd D(i 0arih Sukesi)S.Pd.5is 8ndang Kis(ati) S.Pd Drs.Rus*andono Drs.9ateno Mokhamad Soleh )S.Kom Sri 0ah'uni S$P. Mistutik Anisah) S.Pd

K2R8K&2R 1 DAN ! 1.NHr AIiIah.S.Ag !.Drs.Agus Salik 1.0ahono !.9.B.Sus(anto)S.Pd 1./ilis Sukarni)S.Pd.Kn !.Dhuripah)S.Pd. 1.Siti Khasanah)S.Pd. !.9.&ri'ono)S.Pd.$nd 1. Nining $najah) S.Pd !.Untung Mul'ono) S.Pd.$ng 1.Budi Santoso)S.Pd. !. Nurma (ida'ati) S.Pd 1.D(i 0arih Sukesi)S.Pd.5is !.Sudarmi) S.Pd 1.8ndang Kis(ati) S.Pd !.Sri Rejeki) S.Pd 1.Drs.Rus*andono !.0id'a /estari)S.Pd 1.A*dul Kosim !.Drs.9ateno 1.9.B.Sus(anto S.Pd. !.Mokhamad. Soleh)S.Kom 1.Sri 0ah'uni) S$P. !.Siti Roka'ah) S.Pd 1. Mistutik Anisah) S.Pd !.8ndang &ritiningsih) S.Pd

1UM/A: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

!. %. + 3. 4. -. =. ,. 1 11 1!.

PKn Bahasa $ndonesia Bahasa $nggris Matematika $PA $PS Seni Buda'a Penjaskes &$K Bahasa 1a(a &ata Boga

Kali(ungu) %1 1anuari ! 1+ Kepala Sekolah

Drs. &rikora $rianto) M.Si.. N$P. 1,4%11!- 1,== % 1

/ampiran +

. Keputusan Kepala SMP N 1 Kali(ungu Nomor. +!%.-" +, " SMP K/0 E &anggal. %1 1anuari ! 1+

DA5&AR P8N9USUN S2A/ DAN K2R8K&2R U1$AN &U/$S S8K2/A: SMP &8RBUKA 1 KA/$0UN6U &A:UN P8/A1ARAN ! 1%"! 1+

N2 1. !. %. + 3. 4. -. =. ,. 1 11

MA&A P8/A1ARAN Agama $slam PKn Bahasa $ndonesia Bahasa $nggris Matematika $PA $PS Seni Buda'a Penjaskes Bahasa 1a(a Menjahit

P8N9USUN S2A/ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ $s(ah'udi)S.Pd

Penguji 1 DAN ! 1.NHr AIiIah.S.Ag !.Drs.Agus Salik 1./ilis Sukarni)S.Pd.Kn !. Dra. Sukini. 1.Siti Khasanah)S.Pd. !.9.&ri'ono)S.Pd.$nd 1. Nining $najah) S.Pd !.Untung Mul'ono) S.Pd.$ng 1.Budi Santoso)S.Pd. !. Nurma (ida'ati) S.Pd 1.D(i 0arih Sukesi)S.Pd.5is !.Sudarmi) S.Pd 1.8ndang Kis(ati) S.Pd !.Sri Rejeki) S.Pd 1.Drs.Rus*andono !.0id'a /estari)S.Pd 1.A*dul Kosim !.Drs.9ateno 1.Sri 0ah'uni) S$P. !.Dra Sukini 1.$s(ah'udi) S.Pd !. 0inem

1UM/A: 1111111111111111111111-

Kali(ungu %1 1anuari ! 1+ Kepala Sekolah

Drs. &rikora $rianto) M.Si.. N$P. 1,4%11!- 1,== % 1

/ampiran +

. Keputusan Kepala SMP N 1 Kali(ungu Nomor. +!%.-" +, " SMP K/0 &anggal. %1 1anuari ! 1+

DA5&AR P8N9USUN S2A/ DAN K2R8K&2R U1$AN &U/$S S8K2/A: SMP A/ MARD/$9A: KA/$0UN6U S8/A&AN &A:UN P8/A1ARAN ! 1%"! 1+

N2 1. !. %. + 3. 4. -. =. ,. 1 11 1!

MA&A P8/A1ARAN Agama Gslam PKn Bahasa $ndonesia Bahasa $nggris Matematika $PA $PS Seni Buda'a Penjaskes &$K Bahasa 1a(a Mulok

P8N9USUN S2A/ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Penguji 1 DAN ! 1.NHr AIiIah.S.Ag !.Drs.Agus Salik 1./ilis Sukarni)S.Pd.Kn !.Dhuripah)S.Pd. 1.Siti Khasanah)S.Pd. !.9.&ri'ono)S.Pd.$nd 1. Nining $najah) S.Pd !.Untung Mul'ono) S.Pd.$ng 1.Budi Santoso)S.Pd. !. Nurma (ida'ati) S.Pd 1.D(i 0arih Sukesi)S.Pd.5is !.Sudarmi) S.Pd 1.8ndang Kis(ati) S.Pd !.Sri Rejeki) S.Pd 1.Drs.Rus*andono !.0id'a /estari)S.Pd 1.A*dul Kosim !.Drs.9ateno 1.9.B.Sus(anto S.Pd. !.Mokhamad. Soleh)S.Kom 1.Sri 0ah'uni) S$P. !.Siti Roka'ah) S.Pd 1. Mistutik Anisah) S.Pd !.8ndang &raitiningsih) S.Pd

1UM/A: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Kali(ungu %1 1anuari ! 1+ Kepala Sekolah

Drs. &rikora $rianto) M.Si N$P. 1,4%11!- 1,== % 1

/ampiran %

. Keputusan Kepala SMP N 1 Kali(ungu Nomor. +!%.-" +, " SMP K/0 &anggal. %1 1anuari ! 1+

DA5&AR P8N9USUN S2A/ DAN P8N6U1$ PRAK&8K SMP N868R$ 1 KA/$0UN6U &A:UN P8/A1ARAN ! 1%" ! 1+ N2 1. MA&A P8/A1ARAN a.Agama $slam *.Agama Kristen"Katolik !. %. + 3. 4. -. =. ,. Bahasa $ndonesia Bahasa $nggris $PA Seni Buda'a Penjaskes &$K Bahasa 1a(a &ata Boga P8N9USUN S2A/ Nur AIiIah) S.Ag. 0ahono " 9*.Sus(anto)S.Pd. Siti Khasanah)S.Pd untung) S.Pd D(i 0arih Sukesi "sudarmi Drs.Rus*andono Drs 'ateno Mokhamad Soleh) S.Kom Sri 0ah'uni) SiP. Mistutik Anisah ) S.Pd Penguji 1 DAN ! 1.Nur AIiIah) S.Ag !.Drs.Agus Salik 1.0ahono !.9.B.Sus(anto)S.Pd 1.Siti Khasanah)S.Pd. !.9.&ri'ono)S.Pd.$nd 1. Nining $najah) S.Pd !.Untung Mul'ono)S.Pd.$ng 1. D(i 0arih Sukesi)S.Pd.5is !. Sudarmi.S)Pd. 1. Drs.Rus*andono !.0id'a /estari)S.Pd 1. A*dul Kosim !. Drs.9ateno 1. 9.B.Sus(anto S.Pd. !.Mokh. Soleh 1.Sri 0ah'uni) S$P. !.Siti Roka'ah) S.Pd 1. Mistutik Anisah) S.Pd !.8ndang &riatiningsih) S.Pd 1UM/A: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

Kali(ungu) %1 1anuari ! 1+ Kepala Sekolah

Drs. &rikora $rianto) M.Si.. N$P. 1,4%11!- 1,== % 1 3

/ampiran 3

. Keputusan Kepala SMP N 1 Kali(ungu Nomor. +!%.-" +, " SMP K/0 E &anggal. %1 1anuari ! 1+

DA5&AR P8N9USUN S2A/ DAN P8N6U1$ PRAK&8K SMP &8RBUKA KA/$0UN6U &A:UN P8/A1ARAN ! 1%"! 1+ N2 . 1. !. %. + 3. 4. -. ,. Agama $slam Bahasa $ndonesia Bahasa $nggris $PA Seni Buda'a Penjaskes Bahasa 1a(a Menjahit . $s(ah'udi) S.Pd 1.Nur AIiIah) S.Ag !.Drs.Agus Salik 1.Siti Khasanah)S.Pd. !.9.&ri'ono.S.Pd.$nd 1.Moh.Masruri) S.Pd.$ng !.Untung Mul'ono.S.Pd.$ng 1.D(i 0arih)S.Pd.5is !.Sudarmi) S.Pd 1.Drs.Rus*andono !. Dra. Sukini 1.A*dul Kosim !.Drs.9ateno 1.Sri 0ah'uni) S$P. !.Dra. Sukini 1.$s(ah'udi) S.Pd !.0inem 1111111111111111MA&A P8/A1ARAN P8N9USUN S2A/ K2R8K&2R 1 DAN ! 1UM/A:

Kali(ungu) %1 1anuari ! 1+ Kepala Sekolah

Drs. &rikora $rianto) M.Si.. N$P. 1,4%11!- 1,== % 1 3

/ampiran 3

. Keputusan Kepala SMP N 1 Kali(ungu Nomor. +!%.-" +, " SMP K/0 E &anggal. %1 1anuari ! 1+

DA5&AR P8N9USUN S2A/ DAN P8N6U1$ PRAK&8K SMP A/ MARD/$9A: KA/$0UN6U S8/A&AN &A:UN P8/A1ARAN ! 1%" ! 1+ N2 1. MA&A P8/A1ARAN a.Agama $slam Bahasa $ndonesia !. %. + 3. 4. -. =. Bahasa $nggris $PA Seni Buda'a Penjaskes &$K Bahasa 1a(a Mulok P8N9USUN S2A/ Nur AIiIah) S.Ag. Siti Khasanah)S.Pd Nining $najah) S.Pd D(i 0arih Sukesi. Drs.Rus*andono A*dul Kosim Mokhamad Soleh) S.Kom Sri 0ah'uni S$P. Mistutik Anisah) S.Pd Penguji 1 DAN ! 1. Nur AIiIah) S.Ag !. Drs.Agus Salik 1. Siti Khasanah)S.Pd. !. 9.&ri'ono)S.Pd.$nd 1. Nining $najah) S.Pd !. Untung Mul'ono)S.Pd.$ng 1. D(i 0arih Sukesi)S.Pd.5is !. Sudarmi.S)Pd. 1. Drs.Rus*andono !.0id'a /estari)S.Pd 1. A*dul Kosim !. Drs.9ateno 1. 9.B.Sus(anto S.Pd. !. Mokh. Soleh 1. Sri 0ah'uni) S$P. !. Siti Roka'ah) S.Pd 1. Mistutik Anisah) S.Pd !. 8ndang &riatiningsih) S.Pd 1UM/A: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Kali(ungu) %1 1anuari ! 1+ Kepala Sekolah

Drs. &rikora $rianto) M.Si N$P. 1,4%11!- 1,== % 1

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL


DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 KALIWUNGU


Alamat : Jl. Boja Plantaran Kal !"n#" S$latan Ko-$ Po. /1+0( T$l%. &'()* +,('(, 1AD0A/ U1$AN NAS$2NA/ DAN U1$AN S8K2/A: &A:UN P8/A1ARAN ! 1%"! 1+

1.

1ad(al Ujian Sekolah No. 1 :ari " &anggal Senin) !+ Maret ! 1+ U(a.a Selasa) 1 April ! 1+ Susulan Selasa) !3 Maret ! 1+ U(a.a Ra*u) ! April ! 1+ Susulan Ra*u) !4 Maret ! 1+ U(a.a Kamis) % April ! 1+ Susulan Kamis) !- Maret ! 1+ U(a.a + 1umKat) + April ! 1+ Susulan 1umKat) != Maret ! 1+ U(a.a 3 Sa*tu) 3 April ! 1+ Susulan Sa*tu) !, Maret ! 1+ 4 U(a.a Senin) - April ! 1+ Susulan ,.% J 11. -.% .J ,.% 1 . J 11.% PKn $PA Bhs 1a(a 1 . J 11.% &$K $PS 0aktu -.% J ,. ,.% J 11. -.% J ,.% 1 . J 1!. Mata Pelajaran Penjaskesorkes &ata Boga Bahasa $ndonesia Pendidikan Agama Bahasa $nggris Seni Buda'a Matematika

-.% J ,.% 1 . J 11.%

-.% J ,.%

-.% J ,.

".

Ja10a3 U4!an Na%!'na3

No.

Har -an Tan##al S$n n 2 / M$ ('1) U)a$a S$n n 2 1( M$ ('1) Susulan S$la.a 2? M$ ('1) U)a$a S$la.a2 1+ M$ ('1) Susulan Ra3"2 0 M$ ('1) U)a$a Ra3"2 1) M$ ('1) Susulan Kam .2 , M$ ('1) U)a$a J"mat2 1? M$ ('1) Susulan

Jam

Mata P$lajaran

1.

'0.+' 6 ':.+'

Ba;a.a In-on$. a

(.

'0.+' 6 ':.+'

Mat$mat 1a

+.

'0.+' 6 ':.+'

Ba;a.a In##r .

).

'0.+' 6 ':.+'

Ilm" P$n#$ta;"an Alam

3.

U4!an P a&(/& S/&'3a5 :ari"tgl


-. -. -.

0aktu
@ ,.3 @ ,.3 @ ,.3 B.$ngg $PA Penjas

,A

,B
Penjas

,7

,D

Kelas ,8

,5

,6
B.$nd Penjas

,:

, SMP&
B.$ngg $PA PA$

B.$nd PA$

&$K B.1a(a B.$ngg $PA

Sen@Bud

Penjas Sen@Bud

$PA

B.1a(a B.$ngg &$K $PA PA$ B.$nd Penjas

1 .1 @1%. -. @ ,.3

B.$nd B.1a(a

PA$ B.$nd B.$ngg $PA &$K B.1a(a Penjas

&$K B.1a(a $PA PA$ B.$nd

B.$nd B.$ngg B.1a(a &$K Sen@Bud PA$

Sen@Bud

1 .1 @1%. -. @ ,.3

Sen@Bud &$K B.1a(a PA$ B.$nd B.1a(a Sen@Bud B.$ngg $PA &$K

PA$ B.$nd Penjas


Sen@Bud

Sen. Bud

1 .1 @1%. -. @ ,.3

$PA &$K PA$

B.1a(a B.$ngg Sen@Bud

Menjahit

1 .1 @1%. -. @ ,.3

B.$ngg

Penjas

1 .1 @1%. -. @ ,.3 Penjas

Kali(ungu) %1 1anuari ! 1+

P8SK8 UJIAN NASI8NAL &UN* ('1) SUB RA=8N WILA=AH '? KALIWUNGU DA@TAR USULAN PENGAWAS SMP 1 KALIWUNGU N8
1. (. +. ). /. ?. 0. , :. 1'. 11. 1(. 1+. 1). 1/. 1?. 10. 1,. 1:. ('. (1. ((. (+. (). (/. (?. (0. (,. (:. +'. +1.

NAMA
Dr.. AGUS SALIK GUNARK8 SET=8 NUGR8H8 ENDANG KISWATI2S.P-.E1 KARMINA=U2 S.PDr..RUSBAND8N8 Dra. NURKHA=ATI SITI KHASANAH2S.PENDANG TRI=ATININGSIH2S.PMISTUTIK ANISAH2S.PSITI MAHMUDAH2 S.PDHURIPAH2 S.PSRI LARASATI2 S.PABDUL KH8SIM DWI WARIH SUKESI2S.P-.@ . R8MDH8N HAMBALI HERU SETI=ADI2S.P-2 M.S M8KHAMAD S8LEH2S.Kom ISWAH=UDI2 S.P=.TRI=8N82 S.P-.In-. SRI WAH=UNI2 SIP SUDARMI2 S.PWAKHIDIN2S.P-.In#. MUH.MASRURI2 S.P-.In# IS=ANT82 S.PNUR AGIGAH S.A# NURMA WIDA=ATI S.PUNTUNG MUL=8N82S.P-.In# SUMIRAN NINING INAJAH2 S.PSUNAR=82 S.PATIK MUSTAGH@IR8H2 S.P-

NIP
6 1:??')(,1:,:'+1''? 1://':(01:,111(''1 1:/?'+(?1:0:'1(''1 1:?'1(111:,,'+1''0 1:?0'+'01::)'+('') 1:?,'((/(''''+(''( 1:/?','01::)1((''1 1:0)1'(,('','1(''0 1:?+'/1+1:,/'1(''( 1:?:','(('','1('1) 1:?1':'01:,+'((''1 1:?('(1+1:,/'11''( 1:?,':',1::''+('', 1:,:'+111:,+'+1'1( 1:/,')1(1:0:'+1'', 1:?,'11:1::''+1''/ 6 1:?)'/(:1::''+1''1 1:?+'(1?1:,+'1(''( 1:?/1(1((''/'1(''/ 1:/,',1?1:,)'+1''0 1:?)',1)1::1'+1'1( 1:0)'11?1:::'+1''/ 1:0(':(,1:::'+(''/ 1:?)'11'1:,,'+('1' 1:/0':(01:,+'+1''0 1://'('11:,('+1''/ 1:?(',1'1:,/'1(''( 1:/:',1/1:,?'+1'1) 1:,1'+1((''?')('':

MENGAWAS DI
MT. NU '/ SUNAN KAT8NG

KET
K8RWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS PENGAWAS

SMP 1 BRANGS8NG SMP 1 BRANGS8NG SMP 1 BRANGS8NG SMP ( BRANGS8NG SMP ( BRANGS8NG SMP ( BRANGS8NG SMP ( BRANGS8NG SMP ( KALIWUNGU SMP ( KALIWUNGU SMP ( KALIWUNGU SMP ( KALIWUNGU SMP + KALIWUNGU SMP + KALIWUNGU SMP MUH + KALIWUNGU SMP MUH + KALIWUNGU SMP MUH + KALIWUNGU MT. N BRANGS8NG SMP NU '0 BRANGS8NG
SMP PGRI 1' KALIWUNGU

SMP PGRI 1) BRANGS8NG


SMP PGRI 1? BRANGS8NG

SMP ANIDL8MI=AH
SMP NU '? KEDUNGSUREN

MT. N BRANGS8NG MT..N BRANGS8NG MT..N BRANGS8NG MT..N BRANGS8NG


MT. NU '/ SUNAN KAT8NG

MT. NU 1: PR8T8MUL=8 MT. NU 1: PR8T8MUL=8

Kali(ungu) = Maret ! 1+ Plt.Kepala Sekolah)

Drs &R$K2RA $R$AN&2)M.Si N$P.1,4%11!-1,== %1 3

PERATURAN

KEPALA S*P NE+ERI 1 KALI,UN+U KA2UPATEN KENDAL NO*OR 6 #"3.7 $#81$S*P 1 KL, T/n(anPROSEDUR OPERASI STANDAR UJIAN SEKOLAH (POS US) S*P NE+ERI 1 KALI,UN+U KA2UPATEN KENDAL TAHUN PELAJARAN "013$"01# DEN+AN RAH*AT ALLAH 9AN+ *AHA ESA KEPALA S*P NE+ERI 1 KALI,UN+U) KA2UPATEN KENDAL
Menim*ang . Bah(a dalam rangka pelaksanaan Permendiknas No. % &ahun ! 1% &entang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Pen'elenggaraan Ujian Sekolah " Madrasah " Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ Mengingat . 1.UU No . ! &ahun ! Pendidikan
%.Keputusan BSNP No.

% tentang sistem Pendidikan Nasional 3 tentang Standar Nasional

+. Peraturan Pemerintah No . 1, &ahun !

! "P"BSNP"$"! 1% &entang Prosedur 2perasi Standar

AP2SB Pen'elenggaraan Ujian Nasional.SMP"M&s) SMP/B) SMA"MA) SMA/B SMK serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A"U/A) Program Paket B"0US&:A) dan Program Paket 7 dan Progtam Paket 7 kejuruan &ahun Pelajaran ! 1%" ! 1+ +.Permendiknas No . % &a5un ! 1% &entang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Pen'elenggaraan Ujian Sekolah " Madrasah " Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ 3.Kurikulum SMP 1 Kali(ungu &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ 4.Kalender Pendidikan SMP Negeri 1 Kali(ungu &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ M8MU&USKAN Menatapkan . Peraturan Kepala SMP Negeri 1 Kali(ungu) Ka*upaten Kendal tentang Prosedur 2perasi Standar AP2SB Ujian Sekolah &ahun Pelajaran ! 1%"! 1+ Pasal 1 Prosedur 2perasi Standar AP2SB Ujian Sekolah) selanjutn'a dise*ut P2S Ujian Sekolah SMP Negeri 1 Kali(ungu) Ka*upaten Kendal &ahun pelajaran ! 1%"! 1+ Pasal ! P2S Ujian Sekolah SMP Negeri 1 Kali(ungu) Ka*upaten Kendal merupakan acuan pen'elenggaraan Ujian Sekolah tahun pelajaran ! 1%"! 1+ Pasal % :al@hal 'ang *elum diatuir dalam peraturan Kepala SMP Negeri 1 Kali(ungu) Ka*upaten Kendal akan diputuskan oleh Kepala sekolah Pasal + Peraturan Kepala SMP Negeri 1 Kali(ungu ini mulai *erlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kali(ungu Pada &anggal)%1 1anuari ! 1+ Kepala SMP Negeri 1 Kali(ungu

LA*PIRAN

PERATURAN KEPALA S*P NE+ERI 1 KALI,UN+U) KA2UPATEN KENDAL N' 6 #"3.7 $ #81 $S*P 1 KL, T/n(anPROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) UJIASN SEKOLAH S*P NE+ERI 1 KALI,UN+U) KA2UPATEN KENDAL) TAHUN PELAJARAN "013$"01# I. PEN9ELEN++ARA UJIAN SEKOLAH

a. Pen'elenggara Ujian Sekolah adalah SMP Negeri 1 Kali(ungu)Ka*upaten Kendal)'ang telah ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan Ka*upaten Kendal. *. Pen'elenggaraUjian Sekolah pada SMP Negeri 1 Kali(ungu) Ka*upaten Kendal terdiri dari unsur Kepala Sekolah) 0akil Kepala Sekolah) Urusan Kurikulum) guru pengampu mata pelajaran kelas ,)guru Bim*ingan Konseling) 0ali kelas dan Penga(as Sekolah. c. Pen'elenggara Ujian Sekolah mempun'ai tugas dan tanggung ja(a* se*agai *erikut . 1. Merencanakan pen'elenggaraan ujian sekolah !. Memiliki dan memahami Permendik*ud No . 3, tahun ! 11 dan P2S Ujian Sekolah %. Mendata calon peserta Ujian Sekolah tahun pelajaran ! 1%"! 1+ +. Mem*erikan penjelasan tentang tata terti* penga(as ruang ujian sekolah 3. Merekap nilai hasil ujian sekolah 4. Mengirimkan hasil ujian sekolah ke dinas Pendidikan Ka*upaten Kendal -. Mempersiapkan *ahan dan naskah ujian sekolah =. Memeriksa hasil ujian sekolah ,. Menjaga kerahasiaan dan keamanan naskah ujian soal sekolah 1 . Melaksanakan ujian sekolah 11. Menjaga Keamanan dan Keterti*an pen'elenggaraan ujian sekolah 1!. Menetapkan kriteria kelulusan ujian sekolah 1%. Menetapkan peserta didik 'ang lulus ujian sekolah 1+. Mener*itkan) menandatangani dan mem*agikan ijaIah kepada peserta didik 'ang din'atakan lulus dari sekolah 13. Mem*uat laporan pen'elenggaraan ujian sekolah 14. Men'ampaikan laporan pen'elenggaraan ujian sekolah ke dinas Pendidikan ka*upaten II. PESERTA UJIAN SEKOLAH

a. Pers'aratan ujian sekolah 1. Peserta didik 'ang *elajar pada tahun terakhir *erhak mengikuti ujian sekolah !. Peserta didik 'ang memiliki rapor lengkap sampai dengan ujian $ tahun terakhir %. Peserta didik 'ang memiliki ijaIah atau surat keterangan lain dari SD"M$ *. Penda<taran peserta ujian sekolah 1. Sekolah pen'elenggara melaksanakan pendataan calon peserta ujian sekolah !. Sekolah pen'elenggaramem*uat dan mengirim da<tar nominasi peserta ujian sekolah tahun pelajaran ! 1%"! 1+ %. Sekolah melakukan ?eri<ikasi DNS ke dinas pendidikan ka*upaten $$$ BA:AN U1$AN S8K2/A: a. Pen'usunan kisi@kisi ujian sekolah 1. Setiap guru pengampu mata pelajaran ujian sekolah) (aji* untuk men'usun kisi@kisi soal tahun ! 1% *erdasarkan SK/) pada kurikulum satuan pendidikan !. Se*elum men'usun kisi@kisi soal ujian sekolah) setiap guru menetapkan pen'e*aran SK " KD *erdasarkan SK/) pada kurikulum satuan pendidikan *. Pen'iapan *ahan ujian sekolah 1. Pen'elenggara Ujian Sekolah mem*uat naskah soal dengan langkah@langkah se*agai *erikut . a. 6uru mata pelajaran men'usun naskah soal *erdasarkan kisi@kisi pen'usunan soal ujian sekolah pada kartu soal) dilengkapi dengan kunci ja(a*an dan pedoman pengskoran. *. Kepala sekolah melakukan telaah soal ujian sekolah dengan menggunakan kartu telaah c. Soal 'ang telah ditelaah) di serahkan kepada Panitia untuk digandakan !. &eknik Penilaian Ujian sekolah dilakukan dengan teknik . aB. Ujian &ulis *B. Ujian Praktek %. Bentuk soal

Bentuk soal ujian tulis sekolah adalah pilihan ganda dan uraian +. 7akupan materi Materi ujian sekolah mencakup materi kelas >$$ sampai dengan kelas $# dengan ketentuan se*agai *erikut . aB Kelas >$$ C ! D *B Kelas >$$$ C % D cB Kelas $# C 3 D 3. Mata pelajaran 'ang diujikan tertulis dan praktek L No 1 ! % + 3 4 = , 1 11 1! Mata Pelajaran Pendidikan Agama Pendidikan Ke(arganegaraan Bahasa $ndonesia Bahasa $nggris Matematika $lmu Pengetahuan Alam $lmu Pengetahuan Sosial Seni Buda'a Pendidikan 1asmani 2lah Raga dan Kesehatan & $ K " Ketrampilan Bahasa 1a(a Muatan /okal A 8lektro B &ertulis > > > > > > > > > > > > Praktek > @ > > @ > @ > > > > @

4. 1umlah *utir soal dan alokasi (aktu 1ml Butir Soal P6 3 +3 3 3 + + +3 +3 +3 +3 +3 +3 Uraian @ 3 @ @ @ @ 3 3 3 3 3 3 Alokasi 0aktu 1! menit , menit 1! menit 1! menit 1! menit 1! menit , menit , menit , menit , menit , menit , menit

No 1 ! % + 3 4 = , 1 11 1!

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Pendidikan Ke(arganegaraan Bahasa $ndonesia Bahasa $nggris Matematika $lmu Pengetahuan Alam $lmu Pengetahuan Sosial Seni Buda'a Pendidikan 1asmani 2lah Raga dan Kesehatan & $ K " Ketrampilan Bahasa 1a(a Muatan /okal A 8lektro B

c.Penggandaan Bahan Ujian Sekolah 1B. Naskah soal 'ang telah ditelaah kepala Sekolah) kemudian digandakan oleh panitia ujian sekolah sesuai dengan jumlah peserta ujian sekolah ditam*ah cadangan secukupn'a. !B. Naskah soal 'ang telah digandakan kemudian dilakukan pengepakan dengan ketentuan se*agai *erikut . aB. Semua amplop *erisi !1 naskah soal) *erita acara) dan da<tar hadir masing@masing ! eksemplar) *B. Naskah soal 'ang telah masuk amplop sesuai dengan la*el soal dan kode soal kemusian di lem " di lak cB. Naskah soal 'ang sudah siap dalam amplop) kemudian diserahkan kepada kepala sekolah) dan disimpan di almari 'ang telah disediakan. dB. Almari pen'impanan naskah ujian sekolah dikunci dan di segel. Kunci Almari di*a(a oleh kepala sekolah dan ketua panitia Ujian sekolah eB. Setiap pen'erahan dokumen ujian sekolah harus disertai dengan *erita acara pen'erahan

$>.Pelaksanaan Ujian Sekolah 3. 1ad(al Ujian Sekolah No. 1 :ari " &anggal Sa*tu) !% Maret ! 1% U(a.a 1umKat) 3 April ! 1% Susulan Senin) !3 Maret ! 1% U(a.a Senin) 1 April ! 1% Susulan Selasa) !4 Maret ! 1% U(a.a Selasa ,! April ! 1% Susulan Ra*u) !- Maret ! 1% U(a.a + Ra*u) % April ! 1% Susulan Kamis) != Maret ! 1% U(a.a 3 Kamis) + April ! 1% Susulan Sa*tu) % Maret ! 1% 4 U(a.a Sa*tu)4 April ! 1% Susulan ,.% J 11. -.% .J ,.% 1 . J 11.% PKn $PA Bhs 1a(a 1 . J 11.% &$K $PS 0aktu -.% J ,. ,.% J 11. -.% J ,.% 1 . J 1!. Mata Pelajaran Penjaskesorkes &ata Boga Bahasa $ndonesia Pendidikan Agama Bahasa $nggris Seni Buda'a Matematika

-.% J ,.% 1 . J 11.%

-.% J ,.%

-.% J ,.

7atatan .Ujian Praktek dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua *ulan Maret ! 1% 4. Ruang Ujian Sekolah a. 1umlah Ruang 'ang digunakan se*an'ak 1+ ruang *. Setiap ruang ditempati ! peserta dan satu meja untuk dua penga(as c. Ruang 1% di tempati 4 peserta dan satu meja untuk dua penga(as d. Ruang 1+ di tempati 4 peserta SMP &er*uka dan satu meja untuk dua penga(as e. Setiap meja di*eri nomor peserta ujian sekolah <. Setiap ruang ujian sekolah disediakan denah tempat duduk g. 6am*ar atau alat peraga 'ang *erkaitan dengan materi ujian sekolah di keluarkan dari ruang atau di *alik h. &empat duduk diatur se*agai *erikut . 1B. Satu meja untuk satu peserta ujian sekolah !B. 1arak antara meja 'ang satu dengan meja 'ang lain disusun dengan jarak 1 meter %B. Penempatan peserta ujian sekolah sesuai dengan nomor peserta ujian sekolah +B. Nomor meja peserta ujian diatur secara spiral) dengan ketentuan nomor kecil *erada di kanan penga(as % .Penga(as Ruang a. Penga(as ruang ujian sekolah adalah guru@guru 'ang ditunjuk dan di tetapkan oleh kepala sekolah *. Penga(as ujian sekolah) harus menandatangani surat pern'ataan *ersedia menjadi penga(as ujian sekolah c. Penga(as ruang ujian sekolah tidak diperkenankan mem*a(a alat komunikasi elektronik di dalam ruang ujian sekolah d. Penempatan penga(as ujian sekolah dilakukan oleh pen'elenggara ujian sekolah e. Setiap ruang dia(asi oleh dua orang penga(as ruang ujian sekolah +. &ata terti* penga(as ruang ujian sekolah A dilampirkanB 3. &ata terti* peserta ujian sekolah AdilampirkanB

>.Pemeriksaan :asil Ujian sekolah 1. Pemeriksaan hasil ujian sekolah dilakukan oleh tim pemeriksa) 'ang ditetapkan oleh kepala sekolah) terdiri dari guru@guru mata pelajaran 'ang diujikan. !. Setiap mata Pelajaran diperiksa oleh dua orang pemeriksa 'ang telah ditetapkan oleh kepala sekolah %. Pemeriksa hasil ujian sekolah) dalam melakukan pemeriksaan *erpedoman pada kunci ja(a* )pedoman pengskoran dan ta*le pengskoran. +. Apa*ila terjadi per*edaan hasil pemeriksaan ) pemeriksa pertama dan pemeriksa kedua) le*ih dari dua maka diadakan pemeriksa ketiga >$ Pengolahan :asil ujian Sekolah 1. :asil pemeriksa pertama dan kedua setiap mata pelajaran dirata@rata untuk menentukan nilai ujian sekolah !. Nilai ujian seklah untuk mata pelajaran 'ang dilakukan ujian tertulis dan praktek) diperoleh dari pengga*ungan antara keduan'a dengan pem*o*otan 4 D nilai praktek dan + D nilai tulis atau se*alikn'a sesuai dengan karakteristik mata pelajaran 'ang diujikan sekolah %. Nilai sekolah merupakan pengga*ungan antara nilai ujian sekolah dan rata@rata rapor ujian 1) !) %) +) dan 3 dengan pem*o*otan 4 D untuk nilai ujian sekolah dan + D untuk nilai rata@rata rapor +. Nilai Akhir ANAB merupakan nilai sekolah 'ang telah mengalami pem*ulatan nilai sekolah) din'atakan dalam *entuk satu decimal) apa*ila decimal kedua M 3 maka di*ulatkan keatas >$$.Kelulusan ujian sekolah Peserta didik din'atakan lulus ujian sekolah) apa*ila telah memenuhi criteria se*agai *erikut *erikut 1. Memiliki nilai seluruh mata pelajaran ujian sekolah) tulis dan praktek !. Rata@rata nilai sekolah sekurang@kurangn'a 4. %. Nilai sekolah setiap mata pelajaran sekurang@kurangn'a 4. >$$$.Pem*ia'aan ujian sekolah Pem*ia'aan ujian sekolah *ersum*er dari dana Bantuan 2perasional Sekolah AB2SB sesuai dengan RKAS

Ditetapkan di . Kali(ungu Pada &anggal . %1 1anuari ! 1+ Kepala Sekolah

Drs. &rikora $rianto) M.Si. N$P.1,3% %% 1,-= % !

PR8GRAM KERJA UJIAN SEK8LAH -an UJIAN NASI8NAL TAHUN PELAJARAN ('1+9('1)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN

S3P NEGERI 1 KALIWUNGU


Alamat : D$.a Plantaran2 K$4. Kal !"n#" S$latan2 Ka3. K$n-al T$l%. &'(:)* +,('(,

TATA TERTI4 PESERTA UN


TAHUN PELAJARAN 2013/2014 1. (. +. ). /. ?. 0. ,. :. 1'. 11. 1(. 1+. 1). 1/. 1?. 10. P$.$rta UN m$ma."1 r"an#an .$t$la; tan-a ma."1 - 3"n7 1an2 7a1n 1/ &l ma 3$la.* m$n t .$3$l"m UN - m"la . P$.$rta UN 7an# t$rlam3at ;a- r ;an7a - %$r1$nan1an m$n# 1"t UN .$t$la; m$n-a%at B n -ar 1$t"a P$la1.ana UN T n#1at S$1ola;9Ma-ra.a;9 P$n- - 1an K$.$taraan2 tan%a - 3$r %$r%anjan#an !a1t". P$.$rta UN - laran# m$m3a!a alat 1om"n 1a. $l$1tron 1 -an 1al1"lator 1$ S$1ola;9Ma-ra.a;9P$n- - 1an K$.$taraan. Ta.2 3"1"2 -an 4atatan -alam 3$nt"1 a%a%"n - 1"m%"l1an - -alam r"an# 1$la. - 3a# an -$%an. P$.$rta UN m$m3a!a alat t"l . m$n"l . 3$r"%a %$n. l (B2 %$n#;a%".2%$n##ar .2 -an 1art" tan-a %$.$rta "j an. P$.$rta UN m$n# . -a<tar ;a- r -$n#an m$n##"na1an %"l%$n 7an# - .$- a1an ol$; %$n#a!a. r"an#an. P$.$rta UN m$n# . -$nt ta. %a-a LJUN .$4ara l$n#1a% -an 3$nar .$rta m$nan-atan#an %$rn7ataan Hm$n#$rja1an UN -$n#an j"j"rI. P$.$rta UN 7an# m$m$rl"1an %$nj$la.an 4ara %$n# . an -$nt ta. %a-a LJUN -a%at 3$rtan7a 1$%a-a %$n#a!a. r"an# UN -$n#an 4ara m$n#a4"n#1an tan#an t$rl$3 ; -a;"l". P$.$rta UN - 3$r 1$.$m%atan "nt"1 m$n#$4$1 1$t$%atan antara 4oC$r na.1a; -an . na.1a; .$rta m$n#$4$1 1$l$n#1a%an .oal2 m"la -ar 1$l$n#1a%an ;alaman .oal .am%a 1$l$n#1a%an nomor .oal P$.$rta UN 7an# m$m%$rol$; na.1a; .oal9LJUN 4a4at ata" r".a12 ma1a na.1a; .oal t$r.$3"t - #ant -$n#an na.1a; .oal 4a-an#an 7an# t$r-a%at - r"an# t$r.$3"t ata" - r"an# la n. P$.$rta UN 7an# t -a1 m$m%$rol$; na.1a; .oal9LJUN 1ar$na 1$1"ran#an na.1a;9LJUN2 ma1a %$.$rta 7an# 3$r.an#1"tan - 3$r 1an na.1a; .oal9LJUN 4a-an#an 7an# t$r-a%at - r"an# la n ata" .$1ola;9ma-ra.a; 7an# t$r-$1at. P$.$rta UN m"la m$n#$rja1an .oal .$t$la; a-a tan-a !a1t" m"la "j an. S$lama UN 3$rlan#."n#2 %$.$rta UN ;an7a -a%at m$n n##al1an r"an#an -$n#an B n -an %$n#a!a.an -ar %$n#a!a. r"an# UN. P$.$rta UN 7an# m$n n##al1an r"an#an .$t$la; m$m3a4a .oal -an t -a1 1$m3al la# .am%a tan-a .$l$.a - 3"n7 1an2 - n7ata1an t$la; .$l$.a m$n$m%";9m$n# 1"t UN %a-a mata %$lajaran 7an# t$r1a t. P$.$rta UN 7an# t$la; .$l$.a m$n#$rja1an .oal .$3$l"m !a1t" UN 3$ra1; r t -a1 - %$r3ol$;1an m$n n##al1an r"an#an .$3$l"m 3$ra1; rn7a !a1t" "j an. P$.$rta UN 3$r;$nt m$n#$rja1an .oal .$t$la; a-a tan-a 3$ra1; rn7a !a1t" "j an. S$lama UN 3$rlan#."n#2 %$.$rta UN - laran# : a. m$nan7a1an ja!a3an .oal 1$%a-a . a%a %"nJ 3. 3$1$rja.ama -$n#an %$.$rta la nJ 4. m$m3$r ata" m$n$r ma 3ant"an -alam m$nja!a3 .oalJ -. m$m%$rl ;at1an %$1$rjaan .$n- r 1$%a-a %$.$rta la n ata" m$l ;at %$1$rjaan %$.$rta la nJ $. m$m3a!a na.1a; .oal UN -an LJUN 1$l"ar -ar r"an# "j anJ <. m$n##ant 1an ata" - #ant 1an ol$; oran# la n.