Anda di halaman 1dari 8

PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA SAINS (UPSR) 2013 1.

0 Pendahuluan Sekolah cemerlang adalah sekolah yang mampu mencapai target yang disasarkan berdasarkan perancangan strategi yang berkesan. Sebagai sebuah sekolah harian biasa, kecemerlangan subjek ini dalam UPSR 2013 agak mencabar. leh itu, perancangan strategi amat penting kerana dari sinilah pelbagai pelan tindakan kerja yang bersesuaian dirancang bagi mencapai matlamat kecemerlangan akademik. Setiap program yang dirancang akan di!okuskan kepada pelajar "ahun # sesi 2013 bagi memastikan pelajar$pelajar tersebut mencapai keputusan yang berkualiti dalam peperiksaan nanti. %erdasarkan misi sekolah bagi memastikan semua pelajar cemerlang mendapat & dan lulus 100' sekurang$kurang ( dalam subjek sains ini, setiap program yang dirangka adalah berdasarkan keputusan peperiksaan akhir tahun 2012 yang telah dicapai oleh pelajar$pelajar berkenaan. " ) *"ake o!! +alue, dijadikan sandaran untuk mencapai kecemerlangan dalam subjek sains ini. 2.0 ANALISIS SWOT

KEKUATAN (S) S1 S2 S3 -uru yang berpengalaman dan memeriksa kertas UPSR .emudahan peralatan Sains -uru Panitia sentiasa berhubung dengan Panitia /aerah untuk menambahbaikkan proses P 0 P Sokongan dari pihak ibubapa23aris Pelajar yang mendapat keputusan yang baik dalam UPSR

KELEMA AN (W) 51 Persepsi pelajar yang menganggap mata pelajaran sains adalah susah untuk lulus dengan cemerlang 6asa mengajar 4 3aktu tidak mencukupi -uru mempunyai kekangan tugasan lain yang agak berat

52 53

S1 S4

PELUANG (O) 1 2 3 1 Sokongan yang kuat dari P7%- dan pentadbir sekolah "erdapat guru pemeriksa kertas sains dari sekolah lain. %ahan multimedia yang dibekalkan. 6odul dan bahan$bahan P 0 P yang mencukupi.

ANCAMAN!CA"ARAN (T) "1 "2 "3 Pelajar kurang menguasai 36 Pelajar ponteng dan malas ke sekolah .omitmen ibubapa pelajar lemah kurang memuaskan

3.0

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AK IR TA UN 2012 #ALAM SU"$EK SAINS 3.1 &nalisis .eputusan Peperiksaan &khir "ahun 2012 "ahun 4 GRE# A " C # E Lulu* Ga+al "IL. PELA$AR 2 & 31 (2 & (2 )1 PERATUS (%) 2.2 &.' 33.3 ().2 &.' ().2 )(.,

(.0

SASARAN PENCAPAIAN SU"$EK SAINS UPSR 2013 (.1 $adual Sa*a-an dan Penun.u/ P-e*0a*1

TO2 (TA UN ))

OUTCOME (TARGET UPSR)

PENUN$UK PRESTASI UPSR (NGP) 2012 2.13 2013 1.90

-red Purata 8 3.41

-red Purata UPSR 8 1.90

).0

MATLAMAT STRATEGI 4.1. 4.2 4.3 6erialisasikan misi sekolah untuk mendapatkan lulus 100' dan skor & seramai 10 orang dalam subjek sains. 6eningkatkan pro!esionalisme, kecekapan dan pengetahuan guru dalam proses pengajaran dalam kelas selari dengan pengetahuan teknologi maklumat. 6eningkatkan penguasaan, minat dan pengetahuan .emahiran Proses Sains dalam pembelajaran murid terhadap subjek sains.

3.0

O"$EKTI4 #.1 #.2 #.3 #.1 #.4 6endapatkan sekurang$kurang 34 orang pelajar mampu skor & dalam subjek sains pada tahun 2013. 6encipta sejarah dalam peperiksaan a3am UPSR 2013 semua pelajar lulus 100' sekurang$kurangnya skor ( dan bilang skor & mancapai target. 6eningkatkan kecekapan guru sains dalam proses pengajaran dalam kelas selari dengan perkembangan teknologi maklumat. 6enyediakan pembelajaran yang kondusi! dan e!ekti! di kelas dan di makmal sains. 6eningkatkan kemahiran dan minat pelajar dalam subjek sains.

'.0

STRATEGI PELAKSANAAN '.1 MATLAMAT STRATEGI 1 1. 6erialisasikan misi sekolah untuk mendapatkan 100' :ulus dan 34 oarng pelajar skor & dalam subjek sains. Perancangan ; i, ii, iii, i+, +, +i, +ii, +iii, 3. i, bjekti! 6encipta sejarah dalam peperiksaan a3am UPSR 2013 semua pelajar lulus sekurang$kurang skor ( dan 34 orang pelajar skor &. 6enyediakan pembelajaran yang kondusi! dan e!ekti! di kelas dan di bilik sains 6eningkatkan kemahiran dan minat pelajar terhadap subjek sains 6enghabiskan silibus a3al .elas "ambahan -uru 6uda Pencerapan murid belajar Peperiksaan semula *retest, %engkel teknik menja3ab soalan peperiksaan %engkel moti+asi %engkel Pra$UPSR

2.

ii, iii,

1. "1l 1

<adual Perancangan Strategi, Pelan "indakan dan 7ndikator .ejayaan S0-a0e+1 Pela/*anaan Pelan T1nda/an 1. 6esyuarat Panitia menentukan jadual dan guru untuk kelas bestari. 6enggunakan masa kelas tambahan petang dari jam 2.30$1.00 petang setiap hari selasa sebagai masa menghabiskan silibus sains. 6enyusun jadual kelas pada setiap hari selasa jam 2.30$ 1.00 petang 6enghabiskan silibus sukatan pelajaran. 6embantu pelajar dan guru berinteraksi secara lebih dekat. Ind1/a05- Ke.a6aan Sukatan Pelajaran bagi "ahun 1 dan 4 dihabiskan sebelum 23 6ei 2013

6enghabiskan silibus a3al sebelum 23 6ei 2013

2.

.elas "ambahan Petang

1.

2. 3.

Sebanyak 1 kali dalam sebulan kelas tambahan petang untuk subjek sains diadakan. .elas ini juga merangkumi P=.& dan amali sains "empoh perlaksanaan bermula >ebuari hingga September.

-uru 6uda

1.

6engenalpasti pelajar yang mempunyai so!tskill; i, ii, iii, i+, .emahiran .omunikasi .emahiran kepimpinan .erjasama kumpulan .emahiran menyelesaikan masalah

6enambah kemahiran insaniah dikalangan pelajar Pelajar berupaya bekerjasama untuk menyelesaikan masalah 6asa pelaksanaan sepanjang tahun

2. 3.

Pelajar ini dipilih menjadi mentor -uru menggunakan kaedah Problem %ased :earning bagi Pelajar mentor berbincang dan menyelesaikan masalah berkaitan content sains dan kehidupan seharian mereka 6emberi latihan dan mereka menja3ab dan berbincang sesama mereka. Pencerapan dilaksanakan secara berkala2berjadual oleh pentadbir.

1.

Pencerapan murid belajar

1.

(adangan; 6urid menilai diri mereka sendiri terhadap subjek sains. setiap kali selepas tamat

peperiksaan. *1 kali setahun, 4 %engkel teknik menja3ab soalan peperiksaan 1. .emahiran menja3ab bahagian & dan %ahagian % Pelajar mendapat kemahiran dan teknik menja3ab %ahagian & dan %ahagian % Pelajar dapat memantapkan kualiti ja3apan dalam peperiksaan. Pelaksanaan pada bulan 6ei 2013 # %engkel moti+asi 1. 6enambah keyakinan pelajar terhadap subjek sains dan kepentingannya apabila berhadapan dengan dunia pekerjaan 6emberi pendedahan kepada pelajar tentang kepentingan mempelajari sains. Pelaksanaan pada bulan <ulai 2013 6eningkatkan kualiti dan kuantiti pencapaian pelajar 6eningkatkan pemantapan kemahiran menja3ab soalan UPSR sebenar Pelaksanaan pada bulan gos 2013 selepas Peperiksaan Percubaan UPSR tamat. 9 Peperiksaan semula pelajar 6erah 1. 2. Pelajar yang mendapat merah dalam sistem headcount. 6emberi peluang kedua kepada pelajar untuk membetulkan kesilapan yang mereka lakukan pada setiap peperiksaan pertama dijalankan Pelajar menduduki peperiksaan dalaman semula dan meningkatkan pengusaan mereka dalam subjek sains Pelaksanaan selepas setiap kali selepas peperiksaan peringkat PP/. >ebuari hingga September.

%engkel Pra$ UPSR

1.

6emberi pendedahan kepada pelajar jenis soalan yang dikemukakan dalam UPSR sebenar. Sebagai latihan kepada pelajar selepas tamat peperiksaan akhir tahun.

2.

'.2

MATLAMAT STRATEGI 2 1. 6eningkatkan pro!esionalisme, kecekapan dan pengetahuan guru dalam proses pengajaran dalam kelas selari dengan pengetahuan teknologi maklumat. Perancangan i, ii, 3. i, bjekti! 6eningkatkan kecekapan guru sains dalam proses pengajaran dalam kelas selari dengan perkembangan teknologi maklumat. .ursus dan teknik skema pemarkahan UPSR :atihan dalaman metadologi terkini dalam pengajaran sains

2.

1.

<adual Perancangan Strategi, Pelan "indakan dan 7ndikator .ejayaan

"1l 1

S0-a0e+1 Pela/*anaan .ursus dan teknik skema pemarkahan UPSR

Pelan T1nda/an 1. 6emberi pendedahan kepada guru berkaitan teknik dan skema pemarkahan sains dalam UPSR 2. -uru dapat mengembangkan teknik pemeriksaan kertas soalan dan dapat mengenalpasti kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar semasa menja3ab soalan.

Ind1/a05- Ke.a6aan -uru berkemampuan memeriksa latihan dan soalan peperiksaan dengan lebih berkesan

:atihan dalaman metadologi terkini dalam pengajaran sains 1. 5eblog 2. Pembelajaran %erasaskan 6asalah 3. Pembelajaran %erasaskan Projek

1.

6enambah kemahiran metodologi terkini P0P dalam subjek sains selaras dengan perkembangan terkini seperti menggunakan 3eblog. 6enambahkan %ahan %antu mengajar yang terkini

-uru dapat menambah ilmu pengetahuan selari dengan teknologi terkini. &kan cuba bekerjasama dengan Pensyarah dari Ui"627P- atau guru cemerlang bagi mendedahkan metodologi terkini pada guru$guru sains

2.

'.3

MATLAMAT STRATEGI 3 1. 2. 6eningkatkan penguasaan, minat dan pengetahuan .emahiran Proses Sains dalam pembelajaran murid terhadap subjek sains. Perancangan i, ii, iii, 3. i, ii, 1. "1l 1 bjekti! 6enyediakan pembelajaran yang kondusi! dan e!ekti! di kelas dan di makmal sains. 6eningkatkan kemahiran dan minat pelajar dalam subjek sains. 6eningkatkan kemampuan pelajar menjalankan amali *@ands on, Science week dan ganjaran moti+asi. -alakan pertandingan rekacipta dan ino+asi

<adual Perancangan Strategi, Pelan "indakan dan 7ndikator .ejayaan S0-a0e+1 Pela/*anaan 6eningkatkan kemampuan pelajar menjalankan amali *hands on, Pelan T1nda/an 1. 6enjalankan eksperimen sekurang$kurangnya 2 kali pada setiap bab. 6engemaskini !ail P=.& indi+idu pelajar dan menyediakan laporan praktikal secara !ormal yang mempunya e+idens. 6elengkapkan .emahiran Proses Sains pelajar, di mana mereka mengetahui kemahiran yang telah mereka lalui. 6engadakan minggu sains yang diisi dengan permainan, pameran, kuiA dan pertandingan berasaskan sains. 6enyediakan ganjaran yang bersesuaian untuk meningkatkan moti+asi pelajar terhadap subjek sains. Ind1/a05- Ke.a6aan Pelajar mampu menguasai .emahiran Proses sains dengan lebih baik dan membantu mereka untuk menja3ab %ahagian % sains. Pelajar mempuyai !ail yang dilengkapi dengan e+idens. Pelaksanaan sepanjang tahun >ebuari hingga September 2013 6engenalpasti pelajar yang berupaya menonjol semasa minggu sains dan mengembangkan lagi pengetahuan mereka dari masa ke masa untuk me3akili sekolah dalam pameran dan pertandingan yang dianjurkan diperingkat

2.

3.

Science week dan ganjaran moti+asi.

1.

2.

PP/, <PB dan .ementerian Pelajaran mahupun s3asta. 3 -alakan pertandingan rekacipta dan ino+asi 1. 6emberi peluang kepada pelajar mengembangkan idea dalam rekacipta dan ino+asi. 6emenuhi objekti! sekolah dalam mengeluarkan pelajar yang mempunyai kebolehan dan idea. 6engadakan pertandingan di peringkat sekolah untuk mencungkil bakat pelajar. %ekerjasama dengan .elab Rekacipta dan ino+asi bagi merialisasikan hasrat ini. Pelajar diberi peluang untuk mengeluarkan idea dan ino+asi bagi bersaing sesama mereka di peringkat sekolah mahupun kebangsaan.

2.

3.

Sepanjang tahun

1.

,.0

Ke*178ulan. /engan adanya perancangan strategik 2013 ini, diharapkan segala objekti! dan sasaran dari pihak sekolah untuk mencapai keputusan yang cemerlang dapat di capai. leh itu panitia sains akan sedaya upaya melaksanakan segala perancangan ini dengan sebaiknya. /engan iAin &llah, jika segala perancangan ini dapat dilaksana dengan jayanya , tidak mustahil Sekolah .ebangsaan %elukar akan muncul sebagai sekolah yang terbaik di daerah 6achang.