Anda di halaman 1dari 10

ILUSTRASI KASUS

No. Registrasi RSCM Waktu Pemeriksaa Identitas Korban Nama %e is &e'ami (sia *em!at/*a gga' 'a)ir Peker/aa &e"a gsaa $'amat &etera ga

: 10593/3883242/VR/9/13 : 21 Se!tem"er 2013

: N#. $NS : Perem!ua : 50 ta)u : Me+a , 28 -e"ruari 19.3 : Wiras0asta : 1 +o esia : %'. Peetam"ura 11 rt/r0 011/003 *a a) $"a g, %akarta Pusat : &or"a +ata g ke RS 2r. Ci!to Ma gu kusumo +e ga !em"uata 3isum +ari &e!o'isia mem"a0a surat !ermi taa 23.00 W14.

Sektor *a a) $"a g !a+a ta gga' 21 Se!tem"er 2013 !uku' Riwayat Medis Anamnesis &or"a me gataka "a)0a !a+a ta gga' +ua !u'u) satu Se!tem"er +ua ri"u tiga "e'as Waktu 1 +o esia 4arat, +ua sete ga) /am se"e'um +i'akuka !emeriksaa kor"a +i/am"ak ram"ut #a, ke!a'a +ito /ok +ua ka'i +a "a)u ka a +ito /ok satu ka'i o'e) !e'aku #a g +ike a'. Saat i i kor"a merasa se+ikit !usi g. Pemeriksaan Fisik &ea+aa umum *a +a Vita' : *eka a +ara) : 130/80 mm5g -rekue si a+i : 65 7/ me it -rekue si a8as : 20 7 / me it : Sa+ar, tam!ak sakit se+a g

PEMBAHASAN UMUM I. Prosed r Mediko!e"a! 2a'am ke)i+u!a me #a gkut tu"u) +a "ermas#arakat, seri g ter/a+i !eristi0a !e'a ggara +a )okum #a g a+a'a) #a0a ma usia. 1 Peristi0a #a g +a!at ter/a+i a tara 'ai

ke9e'akaa , !em"u u)a , !erkosaa , kekerasa , !e ga ia#aa +i!er'uka

'ai :'ai . ( tuk #a !eristi0a serta

!e #i+ika +a !e gusuta masa'a):masa'a) terse"ut !a+a ti gkat )ukum #a g 'e"i) 'a /ut, "er"agai a)'i +i "i+a g terkait #a g mem"uat /e'as /a'a keterkaita a tara ti +aka #a g satu +e ga #a g 'ai +a'am ra gkaia !eristi0a terse"ut. 2isi i'a) !era seseora g #a g a)'i +a'am )a' tu"u) ma usia #aitu +okter u tuk memeriksa kor"a "aik #a g mati mau!u #a g )i+u!. 2okter #a g mem"a tu !roses !era+i'a i i )e +ak #a memi'iki !e geta)ua me ge ai ka;a a) i'mu ke+oktera 8ore sik.1 Pa+a ti +ak !i+a a #a g me im"u'ka me /e'aska !e #e"a" kematia kor"a me i gga', +okter +i)ara!ka saat kematia +a!at +a #a, serta mem"a tu +a'am !erkiraa

!erkiraa 9ara kematia . Pe /e'asa terse"ut "iasa #a +i"uat me /a+i suatu ketera ga tertu'is #a g +ise"ut 3isum et re!ertum. Visum et re!ertum a+a'a) ketera ga #a g +i"uat +okter atas !ermi taaa !e #i+ik #a g "er0e a g me ge ai )asi' !emeriksaa me+i9 ter)a+a! ma usi, "aik )i+u! atau mati, atau!u +i+uga "agia +ari tu"u) ma usia, "er+asarka kei'mua +a +i"a0a) sum!a) u tuk ke!e ti ga !era+i'a . 1 &e0a/i"a seora g +okter +a'am mem"a tu !era+i'a +iatur +a'am !asa' 133 &(5$P a#at <1= #a g "er"u #i : > Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya?.2 2ari !asa' terse"ut +a!at +itera gka "a)0a semua +okter #a g te'a) me +a!at i;i !raktik +a!at me'akuka !emeriksaa !a+a kor"a , amu a!a"i'a !a+a +aera) terse"ut ter+a!at a)'i ke+oktera ke)akima atau #a g +ike a' sekara g +e ga se"uta +okter s!esia'is 8ore si9, maka 'e"i) "aik +isera)ka ke!a+a +okter terse"ut. &etera ga #a g +i"erika a)'i ke+oktera ke)akima +ise"ut ketera ga a)'i, se+a gka ketera ga #a g +i"erika o'e) +okter "uka a)'i ke+oktera ke)akima +ise"ut ketera ga . &etera ga a)'i i i +a!at +i/a+ika a'at "ukti #a g sa) +i +e!a !e ga+i'a sesuai +e ga Pasa' 184 &(5$P. 2 @a g "er0e a g memi ta ketera ga a)'i a+a'a) !e #i+ik +a #a

!e #i+ik !em"a tu se"agaima a tertu'is +a'am !asa' 6 a#at <1= "utir ) +a !asa' 11 &(5$P. 2 2a'am )a' i i ke!a gkata !em"uat surat !ermi taa 3isum sere +a):re +a) #a a+a'a) #a a+a'a) #a terse"ut. Pe #i+ik !em"a tu 'et a +ua, se+a gka !a+a 0i'a#a) ke!o'isia terte tu #a g koma +a seora g "i tara <sersa =, maka ia a+a'a) !e #i+ik kare a /a"ata )arus +i'akuka tertu'is <Pasa' 133 a#at <2= &(5$P=.
2

!em"a tu a+a'a) "i tara sere +a):re +a) #a sersa +ua. Permi taa surat ketera ga a)'i Se'ai itu, !e #i+ik /uga )arus +i"eri 9a! #a g kemu+ia mem"eri 'a"e' !a+a ma#at #a g "erisi i+e titas ma#at +a

+i'ekatka !a+a i"u /ari kaki atau "agia 'ai "a+a ma#at <Pasa' 133 a#at <3= &(5$P=. 2 $!a"i'a a+a !ermi taa +ari !e #i+ik ke!a+a +okter u tuk mem"uat surat ketera ga a)'i, maka )a' itu 0a/i" +i'akuka o'e) seora g +okter. %ika +okter ti+ak me'akuka ke'uarga atau !i)ak 'ai #a g "erusa)a me 9ega) +i'akuka terke a sa ksi sesuai &(5$P !asa' 222. 2 4i'a !emeriksaa auto!si #a g +ii gi ka , !e #i+ik 0a/i" mem"erita)u ke!a+a ke'uarga kor"a . 5a' i i +iatur +a'am &(5$P !asa' 134 a#at <1=. 2 $!a"i'a ke'uarga kor"a me o'ak +i'akuka "e+a) ma#at, maka !e #i+ik 0a/i" me era gka se/e'as:/e'as #a me ge ai maksu+ +a tu/ua !em"e+a)a , se!erti +iatur +a'am &(5$P !asa' 134 a#at <2=. 2 $ut!osi +i'akuka sete'a) ke'uarga kor"a ti+ak ke"erata , atau "i'a +a'am +ua )ari ti+ak a+a ta gga!a a!a !u +ari ke'uarga kor"a , )a' i i +iatur +a'am &(5$P !asa' 134 a#at <3=. 2 Pemeriksaa /e a;a) #a g +i'akuka me'i!uti !emeriksaa 'uar +a +a'am. Pemeriksaa terse"ut )arus +i'akuka +e ga te'iti +a se9ara me #e'uru).1 II. Tra mato!o"i Forensik *raumato'ogi a+a'a) i'mu #a g mem!e'a/ari te ta g 'uka +a 9e+era serta )u"u ga #a +e ga "er"agai kekerasa <ru+a!aksa=, se+a gka #a g +imaksu+ +e ga 'uka a+a'a) suatu kea+aa keti+ak si am"u ga /ari ga tu"u) aki"at kekerasa atau trauma. 4er+asarka !e #e"a" #a, kekerasa +a!at +i"agi me /a+i kekerasa #a g "ersi8at : meka ik <kekerasa "e +a tum!u', ta/am, se /ata a!i=, 8isika <su)u, 'istrik +a !etir, !eru"a)a teka a u+ara, akusti, ra+iasi= +a kimia <asam atau "asa kuat=. $. Auka $ki"at &ekerasa *um!u' #a, maka ia aka terke a sa ksi sesuai +a'am &(5$P !asa' 21. a#at <1=. 2 Se'ai itu, a!a"i'a ter+a!at #a "e+a) ma#at, maka ia aka

Auka #a g ter/a+i !a+a kekerasa i i "iasa #a ter/a+i aki"at "e +a tum!u'. Auka +a!at "eru!a : Memar Memar a+a'a) suatu !er+ara)a +a'am /ari ga "a0a) ku'it aki"at !e9a) #a ka!i'er +a 3e a, #a g +ise"a"ka o'e) kekerasa "e +a tum!u'. Auka memar ka+a gka'a mem"eri !etu /uk te ta g "e tuk "e +a !e #e"a" #a. Memar +a!at ter/a+i +i tem!at +ima a tu"u) me +a!at kekerasa +a +a!at "er!i +a) ke tem!at 'ai o'e) kare a me ga'ir #a +ara) me 9ari tem!at #a g 'e"i) re +a), +a i i +a!at ter/a+i "i'a kekerasa meka ik itu me ge ai tu"u) #a g mem!u #ai /ari ga #a g 'o ggar atau "i'a kor"a su+a) tua usia #a. Aetak, "e tuk +a 'uas 'uka memar +i!e garu)i o'e) "er"agai 8a9tor se!erti "esar #a kekerasa , /e is "e +a !e #e"a", ko +isi +a /e is /ari ga , usia, /e is ke'ami , 9orak +a 0ar a ku'it, kera!u)a !em"u'u) +ara) +a !e #akit. (mur 'uka memar se9ara kasar +a!at +i!erkiraka atau )itam, sete'a) 4:5 )ari aka me'a'ui !eru"a)a me /a+i 0ar a #a. Pa+a saat tim"u' memar "er0ar a mera), kemu+ia "eru"a) me /a+i u gu "eru"a) me /a+i )i/au #a g kemu+ia ku i g +a'am 6 sam!ai 10 )ari, +a ak)ir #a me g)i'a g +a'am 14:15 )ari. Waktu i i +a!at "er3ariasi terga tu g +era/at +a "er"agai 8a9tor #a g mem!e garu)i. Auka 'e9et Auka 'e9et ter/a+i aki"at 9e+era !a+a e!i+ermis #a g "erse tu)a +e ga "e +a #a g memi'iki !ermukaa #a g kasar atau ru 9i g. Pemeriksaa 'uka 'e9et #a g te'iti +isertai !emeriksaa +i *&P +a!at me gu gka!ka !eristi0a #a g se"e ar #a ter/a+i. &'asi8ikasi 'uka 'e9et a+a'a) se"agai "erikut : Auka 'e9et gores, +iaki"atka o'e) "e +a ru 9i g +a me #e"a"ka 'a!isa terse"ut tera gkat se)i gga +a!at me u /ukka ara) kekerasa ter/a+i. Auka 'e9et serut, a+a'a) 'uka 'e9et #a g !erse tu)a ku'it 'e"ar. Auka 'e9et teka , +ise"a"ka o'e) !e /e/aka "e +a tum!u' !a+a ku'it. Auka 'e9et geser, +ise"a"ka o'e) teka a 'i ier !a+a ku'it +isertai geraka "ergeser, misa' #a !a+a kasus ga tu g +iri atau /erat, serta !a+a kor"a !e9ut. Auka ro"ek #a +e ga !ermukaa

Auka ro"ek meru!aka 'uka ter"uka aki"at trauma "e +a tum!u' #a g me #e"a"ka ku'it terega g ke satu ara) +a "i'a "atas e'astisitas ku'it ter'am!aui, maka ter/a+i ro"eka !a+a ku'it. Auka i i memi'iki 9iri:9iri "e tuk #a ti+ak "eratura , te!i atau +i +i g ti+ak rata, tam!ak /em"ata /ari ga a tara ke+ua te!i 'uka, "e tuk +asar 'uka ti+ak "eratura , seri g tam!ak 'uka 'e9et atau memar +i sisi 'uka. 4. Auka $ki"at &ekerasa *a/am Bam"ara umum 'uka #a g +iaki"atka o'e) "e +a ta/am a+a'a) te!i +a +i +i g 'uka #a g rata, "er"e tuk garis, ti+ak ter+a!at /em"ata /ari ga +a +asar 'uka "er"e tuk garis atau titik. Auka aki"at kekerasa ta/am +a!at "eru!a 'uka iris atau 'uka sa#at, 'uka tusuk +a 'uka "a9ok. Auka iris +a 'uka "a9ok mem!u #ai ke+ua su+ut 'uka 'a 9i! +a +a'am 'uka ti+ak me'e"i)i !a /a g 'uka. Pa+a 'uka tusuk, su+ut 'uka +a!at me u /ukka !erkiraa "e +a !e #e"a" #a, a!aka) "eru!a !isau "ermata satu atau "ermata +ua. 4i'a su+ut 'uka 'a 9i! +a #a g 'ai #a tum!u', "erarti "e +a !e #e"a" #a a+a'a) "e +a ta/am "ermata satu. 4i'a ke+ua su+ut 'uka 'a 9i!, 'uka terse"ut +a!at +iaki"atka o'e) "e +a ta/am "ermata +ua. 4e +a ta/am "ermata satu +a!at me im"u'ka 'uka tusuk +e ga ke+ua su+it 'uka 'a 9i! a!a"i'a )a #a "agia u/u g "e +a sa/a #a g me #e tu) ku'it, se)i gga su+ut 'uka +i"e tuk o'e) u/u g +a sisi ta/am #a. &u'it +i sekitar 'uka aki"at kekerasa "e +a ta/am "iasa #a ti+ak me u /ukka a+a #a 'uka 'e9et atau 'uka memar ke9ua'i "i'a gaga g turut mem"e tur ku'it. Pa+a 'uka tsusuk, !a /a g 'uka "iasa #a ti+ak me 9ermi ka 'e"ar "e +a ta/am !e #e"a" #a, +emikia !u'a !a /a g sa'ura 'uka "iasa #a ti+ak me u /ukka !a /a g "e +a ta/am terse"ut. 5a' i i +ise"a"ka o'e) 8a9tor e'astisitas /ari ga +a geraka kor"a . 1 III. Pen"aniayaan Pa+a ti +ak !i+a a kekerasa atau !e ga ia#aa , kor"a +a!at me'akuka !e ga+ua . 5a' i i tertu'is +a'am &(5$P !asa' 64, a#at <1= +a <2= #a g "erisi : 1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu Sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

2) ika yang terkena kejahatan menjadi berhak mengadu pada saat tenggang tersebut dalam ayat !1) belum habis, maka setelah itu pengaduan hanya masih boleh diajukan selama sisa yang masih kurang pada tenggat tersebut. $+a #a ke!e ti ga u tuk +e'ik !e ga+ua mem"uat +okter #a g mem"uat 9atata #a, terutama kor"a #a g +i+uga me+i9 !a+a setia! !asie )arus 'e gka! )asi' !emeriksaa

ti +ak !i+a a. Pemeriksaa 'uka !a+a kor"a )arus 'e gka! +a sesuai +e ga &(5$P. 5arus +i"e+aka a!aka) kor"a me ga'ami 'uka ri ga , 'uka se+a g atau 'uka "erat. Auka ri ga +i/e'aska +a'am &(5$P !asa' 352 #a g "erisi : 3 1) "ecuali yang tersebut dalam pasal #$# dan #$%, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. &or"a +e ga 'uka "erat +iatur +a'am &(5$P !asa' 90, #a g "er"u #i : 3 %atu) sakit atau me +a!at 'uka #a g ti+ak mem"eri )ara!a aka sem"u) sama seka'i, atau #a g me im"u'ka "a)a#a mautC *i+ak mam!u terus me erus u tuk me /a'a ka tugas /a"ata atau !eker/aa !e 9a)aria C &e)i'a ga sa'a) satu !a 9a i +raC Me +a!at 9a9at "eratC Me +erita sakit 'um!u)C *erga ggu #a +a#a !ikir se'ama em!at mi ggu 'e"i)C Bugur atau mati #a ka +u ga seora g 0a ita. 5asi' +ari ti +ak !e ga ia#aa #a g "eraki"at 'uka "erat +iatur +a'am !asa' 351 a#at <2= #a g "er"u #i : >jika perbuatan mengakibatkan luka&luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama $ tahun? atau !asa' 353 a#at <2= #aitu > ika perbuatan mengakibatkan luka&luka berat, yang bersalah dikarenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun?. Pasa' 353 a#at <2= "er"e+a +e ga !asa' 351 a#at <2= +a'am )a' !e ga ia#aa #a g ter/a+i te'a) +ire 9a aka 'e"i) +a)u'u.

&ea+aa #a g "era+a +i a tara 'uka ri ga +a "erat +imasukka ke +a'am 'uka se+a g. Pa+a kor"a +e ga 'uka se+a g meru!aka )asi' +ari ti +ak !e ga ia#aa , se!erti #a g +ise"utka !a+a !asa' 351 &(5P a#at <1= #a g "er"u #i >penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak '$(( rupiah?. Pe ga ia#aa #a g +i'akuka o'e) "e"era!a ora g +iatur +a'am !asa' #a g "er"e+a. Pasa' #a g me gatur ti +ak !i+a a terse"ut a+a'a) &(5P !asa' 160 : 1= )arangsiapa terang&terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 2) *ang bersalah diancam + Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka&luka. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut #) Pasal ,- tidak berlaku bagi pasal ini. 2era/at 'uka +a keterkaita mem"a tu !e #e'esaia a 9ama )ukuma #a g +i"erika ke!a+a !e'aku memi'iki u tuk #a g sa gat erat. D'e) kare a itu i'mu ke+oktera 8ore si9 +i!er'uka !roses !e #i+ika

!erkara !i+a a, k)usus #a +i +a'am kasus

!er'ukaa se"agaima a +imaksu+ka +e ga !e ga ia#aa #a g me gaki"atka 'uka:'uka +a'am &(5$P. 5a':)a' #a g +a!at +i'akuka o'e) seora g a)'i 8ore si9 a+a'a) me e tuka /e is 'uka, me e tuka /e is kekerasa #a g me im"u'ka 'uka +a me e tuka kua'i8ikasi 'uka.

PEMBAHASAN KASUS I. Prosed r Mediko!e"a! Pa+a kasus i i, surat !ermi taa 3isum +isam!aika +a'am "e tuk tertu'is #a g sesuai +e ga &(5$P !asa' 133 a#at <2=. Surat i i ter+iri atas : 1. 1 stitusi !e girim : &e!o'isia Negara Re!u"'ik 1 +o esia Resort Metro!o'ita %akarta Pusat Sektor Metro *a a) $"a g 2. *u/ua surat 3. 1+e titas : 4ertu'iska >@t). &a. RSCM?. : *er9a tum ama, tem!at/ta gga' 'a)ir, %e is ke'ami , !eker/aa , a'amat. agama ke0arga egaraa . 4. 2ugaa 'uka 5. Permi taa !e #i+ik .. %a"ata !e girim : Pe ga ia#aa . : Permo)o a !emeriksaa +a !em"uata Visum et re!ertum. : $ . &e!a'a &e!o'isia Sektor *a a) $"a g &e!a'a Se tra Pe'a#a a &e!o'isia ( it 1, Sati o. Pa+a kor"a +i'akuka !emeriksaa +a !em"uata 3isum et re!ertum sesuai +e ga !ermo)o a !e #i+ik. II. Pemeriksaan Korban Pa+a a am esis, kor"a me gaku !a+a ta gga' +ua !u'u) satu Se!tem"er +ua ri"u tiga "e'as Waktu 1 +o esia 4arat, +ua sete ga) /am se"e'um +i'akuka #a g +ike a'. Saat i i kor"a merasa se+ikit !usi g. Pa+a )asi' !emeriksaa 8isik kor"a sa+ar +a tam!ak sakit se+a g. *eka a +ara) seratus tiga !u'u) !er +e'a!a !u'u) mi'imeter air raksaC a+i tu/u) !u'u) 'ima ka'i !er me itC a8as +ua !u'u) ka'i !er me it. Pa+a !emeriksaa +i+a!atka 'uka ter"uka !a+a ke+ua te'i ga, memar +i 'e ga atas ka a aki"at kekerasa tum!u'. !emeriksaa kor"a +i/am"ak ram"ut #a, ke!a'a +ito /ok +ua ka'i +a "a)u ka a +ito /ok satu ka'i o'e) !e'aku

III. L ka#! ka Pa+a kor"a +itemuka a+a #a 'uka ter"uka te!i ti+ak rata !a+a te'i ga kiri +a ka a , ter+a!at memar "er0ar a mera) ke"irua !a+a 'e ga atas ka a . 5a' terse"ut ter/a+i aki"at kekerasa tum!u'. Auka:'uka i i +ik'asi8ikasika me /a+i 'uka se+a g kare a me im"u'ka !e #akit atau )a'a ga +a'am me /a'a ka !eker/aa , /a"ata atau !e 9a)aria u tuk seme tara 0aktu kare a kor"a me gaku !usi g sete'a) ke/a+ia terse"ut. I$. Kesim% !an Pa+a !emeriksaa kor"a !erem!ua usia 'ima !u'u) ta)u , +itemuka 'uka ter"uka !a+a ke+ua te'i ga, memar +i 'e ga atas ka a aki"at kekerasa tum!u'. Auka:'uka terse"ut te'a) me im"u'ka !e #akit atau )a'a ga +a'am me /a'a ka !eker/aa /a"ata atau !e 9a)aria u tuk seme tara 0aktu.

&a'tar P staka 1. 4u+i#a to $, Wi+iatmaka W, Su+io o S, et a'. 1'mu &e+oktera -ore sik. %akarta : 4agia &e+oktera -ore sik -&(1C 1996.!.1:43. 2. 4agia &e+oktera -ore sik -&(1. Peratura Peru +a g:u +a ga 4i+a g &e+oktera . %akarta : 4agia &e+oktera -ore sik -&(1C1994. 3. 1+ries $M. Sistematika Pemeriksaa 1'mu &e+oktera -ore sik &)usus !a+a &or"a Per'ukaa . 1 : 1+ries $M, */i!tomar oto $A. Pe era!a 1'mu &e+oktera -ore sik +a'am Proses Pe #i+ika . 1st e+. %akarta : Sagu g SetoC2011.!.133:40.