Anda di halaman 1dari 5

RPH KSSR Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia Tahun 2 Mata pelajaran Tahun Masa Bilangan murid Unit Tajuk

: Bahasa Malaysia : 2 Anggerik : 8.15 hingga 9.15 pagi : 28 orang : 10. Yang Baik Jadikan Teladan : Pak Senik Insaf

Standard Kandungan : 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Standard Pembelajaran : 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: Membaca dengan lancar petikan yang diberi dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyatakan antonim kepada kata adjektif yangdisediakan berdasarkan teks cerita Pak Senik Insaf. Sistem Bahasa Kosa kata : luas, kering, miskin, bakhil, gelagat. Tatabahasa : Kata adjektif Kemahiran bahasa : Kemahiran membaca dan menulis. Pengisian kurikulum Ilmu : Budaya dan Amalan Hidup Nilai : Murah hati, tolong menolong. Kemahiran bernilai tambah (KBT) Belajar cara belajar Kecerdasan pelbagai a. Interpersonal b. kemahiran berfikir

c. verbal linguistik

Elemen Merentasi Kurikulum Kreatif dan Inovatif Bahanbantu mengajar (BBM) Teks cerita, kad ayat dan lembaran kerja. Pengetahuan sedia ada Murid pernah mendengar cerita-cerita teladan yang lain dan kata adjektif. Langkahpengajaran dan Pembelajaran Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tajuk cerita haiwan dan cerita rakyat. Sang Kancil Dengan Harimau. Pak Pandir Lebai Malang

Catatan

Set induksi (5 minit) Murid diminta menyatakan tajuk-tajuk cerita haiwan dan cerita rakyat yang diketahui. Guru menyatakan bahawa setiap cerita mempunyai pengajaran tertentu.

BBB : Buku Cerita Nilai : Keyakinan KBT : Kemahiran Berfikir

Teks cerita Pak Senik Insaf

Langkah 1 (20 minit) Murid diedar teks cerita Pak Senik Insaf

BBB : Teks cerita Nilai : Berani, tekun. KBT : KBCB

Penilaian Kemahiran Membaca Mekanis

Murid ditunjukkan cara membaca cerita dengan kelancaran, sebutan dan intonasi yang betul.

Murid membaca teks cerita secara bergilir-gilir.

Guru mengambil markah untuk tujuan penilaian membaca secara mekanis.

Tatabahasa Kata adjektif. Perkataan berlawanan (Antonim).

Langkah 2 (10 minit) Murid diterangkan tentang maksud kata adjektif.

BBB : teks cerita, lembaran kerja. Nilai : kerjasama, berani. KBT : KBCB, KB,

Dalam kumpulan, murid diminta mencari perkataan

adjektif yang terdapat dalam TKP teks.

Keusahawanan: Etika Kerja Berkumpulan

Murid mencari perkataan antonim dengan kata adjektif yang telah dicari dalam teks dan diisi dalam lembaran kerja.

Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas.

Menyusun urutan cerita. Nilai yang terdapat dalam cerita.

Langkah 3 (10 minit) tersusun tentang cerita Pak Senik Insaf.

BBB : lembaran

Murid diedar ayat yang tidak kerja, kad ayat. Nilai : berani, tekun. KBT : KBCB, TKP

Murid menyusun ayat tersebut secara berpasangan dan membuat kesimpulan tentang cerita tersebut.

Beberapa orang murid tampil ke hadapan kelas untuk menyusun ayat-ayat yang betul mengikut urutan cerita di papan tulis.

Murid membuat kesimpulan cerita dengan membacakan nilai yang terdapat dalam

cerita tersebut dengan bantuan guru. Pemulihan dan Pengayaan


Langkah 4 (10 minit) Pemulihan: Mengeja dan membaca kata adjektif dan antonimnya.

BBB : Kertas Manila

Pengayaan: Mencipta serangkap pantun berkaitan teks dan membacakannya di hadapan kelas

Penutup Kognitif: Soal jawab Apakah perkara penting yang perlu dikuasai dalam pembacaan mekanis? Apakah kata adjektif yang terdapat dalam cerita? Apakah nilai yang kamu peroleh dalam cerita?

Penutup (5 minit) Murid menjawab setiap soalan yang disampaikan oleh guru.

BBB : Kertas sebak Nilai : tekun. KBT : TKP, KBCB.

Guru merumuskan pengajaran dan pembelajaran.

Penilaian: Kemahiran Membaca Teks Prosa Moden Secara Mekanis Aspek yang dinilai 1. Kelancaran 2. Sebutan 3. Intonasi JUMLAH Skor Markah /20 /15 /15 /50