Anda di halaman 1dari 29

AL-MASLAHAH AL-MURSALAH 1. Pendahuluan Al-Maslahah oleh sebagian Fuqoha digunakan sebagai dasar (dalil) dalam mene a!

kan hukum "slam# erhada! maslahah-maslahah# $ang mengenai hal i u idak dida!a kan %nash& baik dari Al'ur(an mau!un As-Sunnah# meski!un sebagian Fuqoha menolak un uk menggunakann$a sebagai dalil dalam mene a!kan sua u hukum. Maslahah mursalah dalam s$ari(ah islam menem!a i em!a $ang sanga s ra egis karena s$ari(ah di urunkan Allah ke!ada manusia un uk kebaikan dan kemaslaha an hidu! mereka# bahkan s$ari(a Muhammad SA) di urunkan sema a-ma a sebagai Rahma an lil-alamin. *amun maslahah ersebu a!abila diberikan ke!ada manusia un uk an!a dberi +orma dan !aradigma $ang ,elas (dilakukan sebebas-bebasn$a) dikha-a irkan manusia akan er,erumus !ada kesenangan dan kemauan na+su a as nama maslahah. .emikian !ula dalam !en$ebu an a au !enggunaan nama sebagai dalil hukum !ara Fuqoha berbeda-beda. .i dalam is ilah "mam Malik ser a Fuqoha $ang mengiku i mad/habn$a men$ebu n$a dengan %Al-Maslahah Al-mursalah&# sedangkan sebagian Fuqoha $ang lainn$a men$ebu kan dengan nama %Al-Maslahah& sa,a a au %Al-"s ishlah&. Para Fuqoha $ang menggunakan Al-Maslahah sebagai dalil hukum ada $ang menggunakann$a dengan s$ara -s$ara $ang sanga ke a # e a!i ada !ula dian ara mereka $ang menggunakann$a se0ara longgar# bahkan ada !ula dian ara mereka $ang menggunakann$a sebagai dalil hukum meski!un ada dalil dari nash Al-'ur(anm a au As-Sunnah $ang ber en angan dengann$a. Makalah ini akan menguraikan masalah se!u aar %Al-Maslahah& ersebu # $ang meli!u i !embahasan en ang !enger ian# se,arah singka n$a# dasar !emikiran $ang melandasin$a# ma0ama0amn$a# ser a s$ara -s$ara $ang di!enuhi dalam !enggunaan$a sebagai dalil hukum . 1. Penger ian Se0ara e imologi# ka a %Maslahah& adalah ben uk masdar dari ka a ker,a $ang berar i man+a(a # +aedah# bagus a au berguna. .engan demikian# dari sisi ilmu shoro+ (mor ologis) mem!un$ai -a/an (!ola) $ang sama dengan ka a %man+a(a &# $ang dalam bahasa 1Arab berar i hal $ang mendorong kke!ada kebaikan a au memba-a man+a(a bagi manusia. Selan,un$a dihubungkan dengan ka a %mursalah& maka dalam ka a %Al-Maslahah al-Murasalah& erda2!a hubungan ka a si+a dan $ang disi+a i# ka a %Al-maslahah& sebagai ka a si+a # sedangakan ka a&Al-Mursalah& sebagai ka a $ang disi+a i Sedangkan ka a %Al-Mursalah& menuru ilmu shoro+ (mor ologis) adalah isim ma+(ul dari ka a ker,a $ang semakna dengan ka a $ang berar i %sesua u $ang erle!as a au sesua u $ang dile!askan. .engan demikian ka a %Al-Maslahah Al-Mursalah& se0ara e imologi da!a diar ikan %sua u kebaikan# sua u man+a(a a au sua u +aedah $ang dile!askan&. Ar in$a sua u kebaikan# man+a(a # a au +aedah dari sua u !erbua an $ang idak ada !en,elasan se0ara +isik dari *ash mengenai boleh idakn$a !erbua an i u diker,akan.213

Sedangkan !enger ian se0ara erminolog$ erda!a bebera!a rumussan de+inisi $ang dikemukakan oleh !ara 1ulama Ushul Fiqh# namun mem!un$ai !enger ian $ang saling berdeka an# dian aran$a 4 1. Abdul )ahab 5halla+ memberikan rumussan 4 %Maslahah Mursalah ialah maslahah dimana S$ari( (Allah dan Rosul-*$a) idak mene a!kan hukum se0ara s!esi+ik un uk me-u,udkan kemaslaha an i u# ,uga idak erda!a dalil $ang menun,ukkan a as !engakuann$a# mau!un !emba alann$a.&263 1. Mohammad Abu 7ahroh %$ai u kemaslaha an $ang selaras dengan u,uan hukum $ang di e a!kan oleh s$ari( (Allah dan Rosul-*$a)# akan e a!i idak ada sua u dalil $ang s!esi+ik $ang menerangkan en ang diakuin$a a au di olakn$a kemaslaha an i u#& 283 1. A -9hu+$ %.e+inisi maslahah menuru 1Ur+ (!emahaman se0ara umum) adalah sebab $ang memba-a kebaikan# se!er i bisnis $ang da!a memba-a orang mem!eroleh keun ungan. Sedang menuru !andangan hukum "slam adalah sebab $ang da!a mengan arkan ke!ada er0a!ain$a u,uan hukum "slam# baik dalam ben uk ibadah mau!un mu(amalah.&2:3 .ari bebra!a de+inisi di a as da!a di arik sua u kesim!ulan en ang hakeka %Al-Maslahah AlMurasalah& ersebu sebagai beriku 4 1. "a adalah sesua u $ang menuru !er imbangan akal a au ada kebiasaan da!a menda angkan kebaikan# man+a(a mau!un +aedah $ang n$a a bagi kehidu!an manusia. 6. 5ebaikan# man+a(a mau!un +aedah ersebu se,alan dan selaras dengan u,uan hukum $ang di e a!kan oleh S$ari(. 8. Se0ara umum idak dida!a kan sua u dalil $ang s!esi+ik baik dasi nash Al-'ur(an mau!un As-Sunnah $ang mengakui a au!un $ang memba alkan kemaslaha an ersebu . 1. Al-Maslaha Al-Mursalah .ari 7aman ke 7aman 1. 7aman Shahaba dan 9abi(in Mengum!ulkan Al-'ur(an dan menulis a$a -a$a n$a# memerangi !ara !embangkang /aka # menun,uk Umar bin 5ha ab sebagai khali+ah !enggan in$a. .i /aman Umar# mene a!kan alak iga $ang di,a uhkan sekaligus ,a uh iga agar orang idak mudah men$a akan alak. Memberhen ikan !emberian /aka ke!ada mualla+ membiarkan anah !enaklukan e a! di angan !emilikn$a dengan ke-a,iban memba$ar !a,ak dan mene a!kan er ib adminis rasi dan lain-lain.

.i /aman U sman# mem!ersa ukan uma "slam dengan sa u musha+ ser a membakar $ang lain# $ang selama ini da!a menimbulkan !er en angan mene a!kan ahli -aris bagi is ri $ang di alak lan aran bermaksud menghindari ,a uhn$a har a -aris ke!adan$a. .i /aman Ali bin Abi 9halib memberan as kaum S$i(ah Ra+idhah $ang berlebihan dalam ke!er0a$aan erhada! Ali ra. Sedangkan di/aman 9abi(in!un ban$ak !ermasalahan $ang i u!un memerlukan ,a-aban. Sedangkan !ermaslahan ersebu idak dike emukan di dalam nash. Se!er i +a -an$a ulama Hana+i$ah agar mu+ i $agn er0ela akhlaqn$a a au!un abib- abib $ang bodoh di aruh diba-ah !er-alian. ;egi u!un dimasa iamam S$a+i(i bagaimana imam S$a+i(i mengelurkan sebuah +a -a en ang me-a,ibkan qishas bagi herombolan $ang membunuh seorang manusia. 1. <ra =lobal Perkembangan /aman kema,uan sains dan ekhnologi $ang selama ini da ang dari ;ara harus disika!i oleh kaum muslim. 5i a idak boleh a!riori menolak a au!un menerima begi u sa,a# sebalikn$a harus ki a ka,i dan dilakukan i, ihad un uk da!a menemukan kemungkinan erda!a maslahah ermasuk bagi uama muslimin se!er i misaln$a bunga bank# asuransi ,i-a# !en0angkokan organ ubuh# ba$i abung# 0loning dan lain-lain. 1. .asar Pemikiran >ang Melandasi Al-Mursalah Sebagai Hukum "slam Ada!un dasarn$a men,adikan Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai hukum "slam adalah !eneli ian erhada! nash-nash# baik dari Al-'ur(an mau!un As-Sunnah elah membuk ikan bah-a semua hukum "slam $ang di e a!kan oleh Allah dan Rosul-*$a a as hamban$a# baik dalam ben uk !erin ah mau!un larangan# !a ilah mengandung kebaikan# man+a(a # ser a +aedah $ang n$a a bagi kehidu!an manusia dan idak ada sa u!un hukum s$ara( $ang se!i dari kemaslaha an# man+a(a a au +aedah ersebu . Meski!un bagi sebagian orang $ang idak 0aka! dalam menggunakan akal +ikirann$a# hukum s$ara( ersebu dirasakan idak membuahkan kemaslaha an. Akan e a!i bagi orang 0erdas dalam menggunakan akal +ikirann$a $ang seha en uia da!a menemukan dan merasakan kemaslaha an dan man+a(a ser a +aedah $ang n$a a dari hukum s$ara( ersebu dalam kehidu!ann$a.2?3 Se!er i adan$a !ene a!an hukum qishash a as !elaku indak !idana !embunuhan mau!un !engania$aan bera $ang di e a!kan oleh Allah melalui +irman-*$a (an ara lain +irman Allah dalam '.S. Al-;aqarah (6) a$a 1@A# 1@B# '.S. Al-Maidah (?) a$a :?)# bagi orang $ang idak 0aka! dalam menggunakan akal +ikirann$a $ang seha dan han$a meneru i kemauan ha-a na+sun$a# akan di+ahami elah ber en angan dengan HAM dan oleh karenan$a mereka kebera an di era!kann$a hukum ersebu .. akan e a!i sebalikn$a bagi oarang-orang $ang mengiku i !e un,k Allah maka dia akan menggunakn +ikiran seha n$a# ser a membuang kemauan ha-a na+sun$a# en u mereka akan mnemukan kebiakan dan man+a(a bila hukum ersebu di era!kan se0ara benar dan adil. ;egi u!un !erbua an $ang dilarang oleh Allah dan Rosul-*$a# ,ika hal-hal $ang dilarang ersebu benar-benar dihindari dan di,auhi# maka sudah !as i akan men,auhkan seseorang dari segala ben uk kemadloro an dan kehan0uran dalam kehidu!ann$a.

Ada!un dasar !emikiran $ang demikian i u kiran$a elah meru!akan !e un,uk $ang da!a disim!ulkan dari *ash Al-'ur(an an ar lain +irman Allah 4 %.an sesungguhn$a aku idak mengu us engkau (un uk men$am!aikan segala !erin ah dan larangan) melainkan han$a dengan maksud un uk memberi rahma (kebaikan# man+a(a ser a +aedah $ang n$a a) bagi alam semes a&.2C3 1. Ma0am-Ma0am Maslahah dan S$ara -S$ara Penggunaann$a Sebagai .alil Hukum .ari segi ada a au idakn$a nash (Al-'ur(an ddan As-Sunnah) $ang menegaskan adan$a kemaslaha an di dalam sua u hukum "slam# maka %Maslahahah& dibedakan men,adi 8 ( iga) bagian an ara lain 4 1. Maslahah $ang %mu( abaroh& (maslahah $ang diakui oleh s$ara()# $ai u kemaslaha an $ang ingin di-u,udkan oleh hukum "slam dan *ash elah mengakuin$a dengan men,elaskan adan$a kemaslaha an ersebu # misaln$a *sah men,elaskan bah-a !enera!an hukum "slam $ang dimaksud adlah dalam rangka un uk melindungi HAM (Hak Asasi Manusia) $ang meli!u i 4 DHak un uk beragama DHak un uk mem!er ahankan keeksis ensian diri DHak un uk mengembangkan kreasi DHak un uk mem!er imbangkan ,enis ,enis ke urunan dan harga diri DHak un uk memenuhi kebuuhan ekonomis dan hak a as !emilikan har a benda Maslahah $ang Mu( abaroh menuru sebagian ulama Ushul Fiqh disebu dengan %Maslahah .horuri$ah& (kemaslaha an $ang harus di-u,udkan dalam rangka memelihara kebaikan# ke er iban dan eksis ensi dalam kehidu!an manusia)# $ang meru!akan u,uan hakki hukum "slam# dan sebagian $ang lain men$ebu kan is ilah %Al-Munasib Al-Mu( abaroh& (kemaslaha an $ang diakui oleh s$ara(.) 1. Maslahah $ang %mulghoh&EMaslahah =hairu Mu( abaroh&EAl-Munasib Al-Mulgho& (kemaslaha an $ang idak diakui dan idak dibenarkan oleh s$ara()# $ai u sua u si+a kemaslaha an $ang keliha ann$a se0ara lahiri$ah da!a merealisasikan kemaslaha an# e a!i s$ara( melarangn$a# se!er i er-u,udn$a %keka$aan& $ang di!eroleh melalui !er,udian. Maslahah se!er i ini# Ulama Ushul Fiqh se!aka idak boleh di,adikan illa hukum mau!un dalil hukum. 2. Maslahah Mursalah E Maslahah Mu laqoh E Munasib Mursalah# $ai u si+s $ang (kemaslaha an) $ang idak dike ahui a!akah diakui a au diba alkan oleh s$ara(# baik melalui *ash (Al-'ur(an dan As-Sunnah) a au melalui i,ma(. Se!er i ke!u usan Abu ;akar Ra. menghim!un a$a -a$a Al-'ur(an ke dalam sua u musha+# ke!u usan Umar ibnul 5ha ab Ra. 9idak memo ong angan !en0uri karena musim !a0eklik# idak

memberikan /aka ke!ada muala+# dan lain-lain. Maslahah $ang nomor iga ini di!erselisihkan oleh !ara Ulama a!akah di!erbolehkan illa hukum dan dalil hukum a au idak. =olongan maliki$$ah men$ebu kan maslahah ini dengan %Al-Maslahah AlMursalah&# Al-=ha/al$ men$ebu kann$a %Al-munasib Al-Mursal Al-Mulaim& 2@3."mam Mlik dalam mene a!kan hukum bagi sua u !ersoalan $ang idak erda!a dalam *ash (baik Al-'ur(an mau!un As-unnah) mengenai !ersoalan i u berdasarkan %Al-maslahah AlF-Mursalah&# karena se ia! hukum "slam $ang di e a!kan oleh s$ara( berdasarkan *ash# !as i un uk me-u,udkan kemaslaha an $ang n$a a bagi manusia# maka idak diragukan ,ika mengenai sua u !ersoalan $ang idak erda!a *ash mengenai hal i u# maka maslahah $ang n$a a dan selaras ser a se,alan dengan u,uan hukum s$ara( adalah meru!akan a uran Allah ,uga 2A3. Ada!un s$ara -s$ara $ang harus di!enuhi dalam !enggunaan Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai dasr hukum# !ara ulama sanga berha i-ha i dalam hal i u# sehingga idk erbuka !in u un uk mene a!kan hukum "slam berdasarkan ha-a na+su dan keinginan !erorangan. Un uk i u merka mene a!kan 8 ( iga) s$ara dalam menggnakan maslahah murasalah sebagai dasar hukum 2B3 9iga s$ara rsebu adalah sebagai beriku 4 1. Maslahah ersebu adalah meru!akan maslahah $ang n$a a (hakiki)# bukan maslahah di e a!kan berdasarkan dengan dugaan (/donn$) $ai u sua u ke en uan hukum ( idak ada *ash-*$a) $ang bilamana di era!kan benar-benar da!a menda angkan kebaikan $ang n$a a dan da!a menghilangkan madloro . Ada!un ke ika ke en uan hukum ($ang idak ada *ash-*$a) $ang bilaman di era!kan# diduga akan menimbulkan kebaikan dan menghilangkan a au menolak kemudloro an# maka ke en uan i u disebu Maslahah $ang d/onn$. 6. Maslahah ersebu berlaku se0ara umum# bukan maslahah $ang bersi+a indiGidual# $ai u ke en uan $ang bila dilaksanakan akan menda angkan kebaikan bagi keban$akan uma manusia !ada umumn$a. ;ukan han$a menda angkan kebaikan bagi orang seorang a au bebera!a orang sa,a. Hika demikian# maka idak da!a di e a!kan sua u hukum# karena ini akan merealisir kebaikan se0ara khusus# misaln$a bagi seorang !emim!in a au bagi kalangan eli sa,a# an!a mem!erha ikan ma$ori as uma manusia.
3. Pemben ukan hukum berdasarkan maslahah ini idak ber en angan dengan hukum a au

!rinsi! hukum $ang elah di e a!kan berdasarkan *ash a au i,ma(. Maka idak sah mengakui maslahah $ang menun u adan$a !ersamaan hak an ara kaum laki-laki dan kaum !erem!uan dalam !embagian har a !usaka# karena i u ,elas ber en angan dengan ke en uan hkum $ang $ang erkandung di dalam +irman Allah $ang ar in$a % Allah ber!esan en ang anak-anakmu# bah-a bagi (anak) laki-laki adalah dua kali li!a bagian (anak) !erem!uan.&21I3 1. 5esim!ulan .ari !ema!aran di a as !emakalah da!a mengambil kesim!ulan sebagai beriku 1. 1. Para +uqoha berbeda !enda!a dalam !enggunaan %Al-Maslahah& sebagai dalil !ene a!an hukum "slam# dian ara mereka ada $ang menggunakann$a sebagai dalil dalam

mene a!kan hukum bagi sua u maslah $ang idak ada *ash se0ara ,elas mengenai hal i u dan sebagian ada!ula $ang idak menggunakann$a. 6. 6. Al-Maslahah di e a!kan sebagai dalil karena be olak !ada sua u !emikiran $ang di e a!kan oleh s$ara( !as i membuahkan kebaikan dan man+a(a bagi umma manusia. 8. :. ?. 8. .alm !ara Fuqoha berbeda-beda dalam !en$ebu an is ilah %Maslahah&

:. ;ah-a dalam Maslahah dibedakan men,adi iga badian $ai u Al-Maslahah AlMu( abaroh# Maslahaha $ang Mulgoh dan maslahah Mursalah. ?. Maslahah $ang ber en angan dengan *ash baik Al-'ur(an mau!un As-Sunnah $ang %dalalah& dan %-urud&n$a bersi+a %qo h(i$& idak da!a digunakan sebagai dasar dalam !ene a!an hukum# e a!i ,ika ber en angan dengan *ash $ang bersi+a %d/onn$ %# maka maslahah lebih diu amaka

AL-MASLAHAH AL-MURSALAH
Hun : Pos ed b$ LuJman ;log .ialek ika AL-MASLAHAH AL-MURSALAH 1. Pendahuluan Al-Maslahah oleh sebagian Fuqoha digunakan sebagai dasar (dalil) dalam mene a!kan hukum "slam# erhada! maslahah-maslahah# $ang mengenai hal i u idak dida!a kan %nash& baik dari Al'ur(an mau!un As-Sunnah# meski!un sebagian Fuqoha menolak un uk menggunakann$a sebagai dalil dalam mene a!kan sua u hukum. Maslahah mursalah dalam s$ari(ah islam menem!a i em!a $ang sanga s ra egis karena s$ari(ah di urunkan Allah ke!ada manusia un uk kebaikan dan kemaslaha an hidu! mereka# bahkan s$ari(a Muhammad SA) di urunkan sema a-ma a sebagai Rahma an lil-alamin. *amun maslahah ersebu a!abila diberikan ke!ada manusia un uk an!a dberi +orma dan !aradigma $ang ,elas (dilakukan sebebas-bebasn$a) dikha-a irkan manusia akan er,erumus !ada kesenangan dan kemauan na+su a as nama maslahah. .emikian !ula dalam !en$ebu an a au !enggunaan nama sebagai dalil hukum !ara Fuqoha berbeda-beda. .i dalam is ilah "mam Malik ser a Fuqoha $ang mengiku i mad/habn$a men$ebu n$a dengan %Al-Maslahah Al-mursalah&# sedangkan sebagian Fuqoha $ang lainn$a men$ebu kan dengan nama %Al-Maslahah& sa,a a au %Al-"s ishlah&. Para Fuqoha $ang menggunakan Al-Maslahah sebagai dalil hukum ada $ang menggunakann$a dengan s$ara -s$ara $ang sanga ke a # e a!i ada !ula dian ara mereka $ang menggunakann$a

se0ara longgar# bahkan ada !ula dian ara mereka $ang menggunakann$a sebagai dalil hukum meski!un ada dalil dari nash Al-'ur(anm a au As-Sunnah $ang ber en angan dengann$a. Makalah ini akan menguraikan masalah se!u aar %Al-Maslahah& ersebu # $ang meli!u i !embahasan en ang !enger ian# se,arah singka n$a# dasar !emikiran $ang melandasin$a# ma0ama0amn$a# ser a s$ara -s$ara $ang di!enuhi dalam !enggunaan$a sebagai dalil hukum . 1. Penger ian Se0ara e imologi# ka a %Maslahah& adalah ben uk masdar dari ka a ker,a $ang berar i man+a(a # +aedah# bagus a au berguna. .engan demikian# dari sisi ilmu shoro+ (mor ologis) mem!un$ai -a/an (!ola) $ang sama dengan ka a %man+a(a &# $ang dalam bahasa 1Arab berar i hal $ang mendorong kke!ada kebaikan a au memba-a man+a(a bagi manusia. Selan,un$a dihubungkan dengan ka a %mursalah& maka dalam ka a %Al-Maslahah al-Murasalah& erda2!a hubungan ka a si+a dan $ang disi+a i# ka a %Al-maslahah& sebagai ka a si+a # sedangakan ka a&Al-Mursalah& sebagai ka a $ang disi+a i Sedangkan ka a %Al-Mursalah& menuru ilmu shoro+ (mor ologis) adalah isim ma+(ul dari ka a ker,a $ang semakna dengan ka a $ang berar i %sesua u $ang erle!as a au sesua u $ang dile!askan. .engan demikian ka a %Al-Maslahah Al-Mursalah& se0ara e imologi da!a diar ikan %sua u kebaikan# sua u man+a(a a au sua u +aedah $ang dile!askan&. Ar in$a sua u kebaikan# man+a(a # a au +aedah dari sua u !erbua an $ang idak ada !en,elasan se0ara +isik dari *ash mengenai boleh idakn$a !erbua an i u diker,akan.213 Sedangkan !enger ian se0ara erminolog$ erda!a bebera!a rumussan de+inisi $ang dikemukakan oleh !ara 1ulama Ushul Fiqh# namun mem!un$ai !enger ian $ang saling berdeka an# dian aran$a 4 1. Abdul )ahab 5halla+ memberikan rumussan 4 %Maslahah Mursalah ialah maslahah dimana S$ari( (Allah dan Rosul-*$a) idak mene a!kan hukum se0ara s!esi+ik un uk me-u,udkan kemaslaha an i u# ,uga idak erda!a dalil $ang menun,ukkan a as !engakuann$a# mau!un !emba alann$a.&263 1. Mohammad Abu 7ahroh %$ai u kemaslaha an $ang selaras dengan u,uan hukum $ang di e a!kan oleh s$ari( (Allah dan Rosul-*$a)# akan e a!i idak ada sua u dalil $ang s!esi+ik $ang menerangkan en ang diakuin$a a au di olakn$a kemaslaha an i u#& 283 1. A -9hu+$ %.e+inisi maslahah menuru 1Ur+ (!emahaman se0ara umum) adalah sebab $ang memba-a kebaikan# se!er i bisnis $ang da!a memba-a orang mem!eroleh keun ungan. Sedang menuru

!andangan hukum "slam adalah sebab $ang da!a mengan arkan ke!ada er0a!ain$a u,uan hukum "slam# baik dalam ben uk ibadah mau!un mu(amalah.&2:3 .ari bebra!a de+inisi di a as da!a di arik sua u kesim!ulan en ang hakeka %Al-Maslahah AlMurasalah& ersebu sebagai beriku 4 1. "a adalah sesua u $ang menuru !er imbangan akal a au ada kebiasaan da!a menda angkan kebaikan# man+a(a mau!un +aedah $ang n$a a bagi kehidu!an manusia. 6. 5ebaikan# man+a(a mau!un +aedah ersebu se,alan dan selaras dengan u,uan hukum $ang di e a!kan oleh S$ari(. 8. Se0ara umum idak dida!a kan sua u dalil $ang s!esi+ik baik dasi nash Al-'ur(an mau!un As-Sunnah $ang mengakui a au!un $ang memba alkan kemaslaha an ersebu . 1. Al-Maslaha Al-Mursalah .ari 7aman ke 7aman 1. 7aman Shahaba dan 9abi(in Mengum!ulkan Al-'ur(an dan menulis a$a -a$a n$a# memerangi !ara !embangkang /aka # menun,uk Umar bin 5ha ab sebagai khali+ah !enggan in$a. .i /aman Umar# mene a!kan alak iga $ang di,a uhkan sekaligus ,a uh iga agar orang idak mudah men$a akan alak. Memberhen ikan !emberian /aka ke!ada mualla+ membiarkan anah !enaklukan e a! di angan !emilikn$a dengan ke-a,iban memba$ar !a,ak dan mene a!kan er ib adminis rasi dan lain-lain. .i /aman U sman# mem!ersa ukan uma "slam dengan sa u musha+ ser a membakar $ang lain# $ang selama ini da!a menimbulkan !er en angan mene a!kan ahli -aris bagi is ri $ang di alak lan aran bermaksud menghindari ,a uhn$a har a -aris ke!adan$a. .i /aman Ali bin Abi 9halib memberan as kaum S$i(ah Ra+idhah $ang berlebihan dalam ke!er0a$aan erhada! Ali ra. Sedangkan di/aman 9abi(in!un ban$ak !ermasalahan $ang i u!un memerlukan ,a-aban. Sedangkan !ermaslahan ersebu idak dike emukan di dalam nash. Se!er i +a -an$a ulama Hana+i$ah agar mu+ i $agn er0ela akhlaqn$a a au!un abib- abib $ang bodoh di aruh diba-ah !er-alian. ;egi u!un dimasa iamam S$a+i(i bagaimana imam S$a+i(i mengelurkan sebuah +a -a en ang me-a,ibkan qishas bagi herombolan $ang membunuh seorang manusia. 1. <ra =lobal Perkembangan /aman kema,uan sains dan ekhnologi $ang selama ini da ang dari ;ara harus disika!i oleh kaum muslim. 5i a idak boleh a!riori menolak a au!un menerima begi u sa,a# sebalikn$a harus ki a ka,i dan dilakukan i, ihad un uk da!a menemukan kemungkinan erda!a maslahah ermasuk bagi uama muslimin se!er i misaln$a bunga bank# asuransi ,i-a# !en0angkokan organ ubuh# ba$i abung# 0loning dan lain-lain. 1. .asar Pemikiran >ang Melandasi Al-Mursalah Sebagai Hukum "slam

Ada!un dasarn$a men,adikan Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai hukum "slam adalah !eneli ian erhada! nash-nash# baik dari Al-'ur(an mau!un As-Sunnah elah membuk ikan bah-a semua hukum "slam $ang di e a!kan oleh Allah dan Rosul-*$a a as hamban$a# baik dalam ben uk !erin ah mau!un larangan# !a ilah mengandung kebaikan# man+a(a # ser a +aedah $ang n$a a bagi kehidu!an manusia dan idak ada sa u!un hukum s$ara( $ang se!i dari kemaslaha an# man+a(a a au +aedah ersebu . Meski!un bagi sebagian orang $ang idak 0aka! dalam menggunakan akal +ikirann$a# hukum s$ara( ersebu dirasakan idak membuahkan kemaslaha an. Akan e a!i bagi orang 0erdas dalam menggunakan akal +ikirann$a $ang seha en uia da!a menemukan dan merasakan kemaslaha an dan man+a(a ser a +aedah $ang n$a a dari hukum s$ara( ersebu dalam kehidu!ann$a.2?3 Se!er i adan$a !ene a!an hukum qishash a as !elaku indak !idana !embunuhan mau!un !engania$aan bera $ang di e a!kan oleh Allah melalui +irman-*$a (an ara lain +irman Allah dalam '.S. Al-;aqarah (6) a$a 1@A# 1@B# '.S. Al-Maidah (?) a$a :?)# bagi orang $ang idak 0aka! dalam menggunakan akal +ikirann$a $ang seha dan han$a meneru i kemauan ha-a na+sun$a# akan di+ahami elah ber en angan dengan HAM dan oleh karenan$a mereka kebera an di era!kann$a hukum ersebu .. akan e a!i sebalikn$a bagi oarang-orang $ang mengiku i !e un,k Allah maka dia akan menggunakn +ikiran seha n$a# ser a membuang kemauan ha-a na+sun$a# en u mereka akan mnemukan kebiakan dan man+a(a bila hukum ersebu di era!kan se0ara benar dan adil. ;egi u!un !erbua an $ang dilarang oleh Allah dan Rosul-*$a# ,ika hal-hal $ang dilarang ersebu benar-benar dihindari dan di,auhi# maka sudah !as i akan men,auhkan seseorang dari segala ben uk kemadloro an dan kehan0uran dalam kehidu!ann$a. Ada!un dasar !emikiran $ang demikian i u kiran$a elah meru!akan !e un,uk $ang da!a disim!ulkan dari *ash Al-'ur(an an ar lain +irman Allah 4 %.an sesungguhn$a aku idak mengu us engkau (un uk men$am!aikan segala !erin ah dan larangan) melainkan han$a dengan maksud un uk memberi rahma (kebaikan# man+a(a ser a +aedah $ang n$a a) bagi alam semes a&.2C3 1. Ma0am-Ma0am Maslahah dan S$ara -S$ara Penggunaann$a Sebagai .alil Hukum .ari segi ada a au idakn$a nash (Al-'ur(an ddan As-Sunnah) $ang menegaskan adan$a kemaslaha an di dalam sua u hukum "slam# maka %Maslahahah& dibedakan men,adi 8 ( iga) bagian an ara lain 4 1. Maslahah $ang %mu( abaroh& (maslahah $ang diakui oleh s$ara()# $ai u kemaslaha an $ang ingin di-u,udkan oleh hukum "slam dan *ash elah mengakuin$a dengan men,elaskan adan$a kemaslaha an ersebu # misaln$a *sah men,elaskan bah-a !enera!an hukum "slam $ang dimaksud adlah dalam rangka un uk melindungi HAM (Hak Asasi Manusia) $ang meli!u i 4 DHak un uk beragama

DHak un uk mem!er ahankan keeksis ensian diri DHak un uk mengembangkan kreasi DHak un uk mem!er imbangkan ,enis ,enis ke urunan dan harga diri DHak un uk memenuhi kebuuhan ekonomis dan hak a as !emilikan har a benda Maslahah $ang Mu( abaroh menuru sebagian ulama Ushul Fiqh disebu dengan %Maslahah .horuri$ah& (kemaslaha an $ang harus di-u,udkan dalam rangka memelihara kebaikan# ke er iban dan eksis ensi dalam kehidu!an manusia)# $ang meru!akan u,uan hakki hukum "slam# dan sebagian $ang lain men$ebu kan is ilah %Al-Munasib Al-Mu( abaroh& (kemaslaha an $ang diakui oleh s$ara(.) 1. Maslahah $ang %mulghoh&EMaslahah =hairu Mu( abaroh&EAl-Munasib Al-Mulgho& (kemaslaha an $ang idak diakui dan idak dibenarkan oleh s$ara()# $ai u sua u si+a kemaslaha an $ang keliha ann$a se0ara lahiri$ah da!a merealisasikan kemaslaha an# e a!i s$ara( melarangn$a# se!er i er-u,udn$a %keka$aan& $ang di!eroleh melalui !er,udian. Maslahah se!er i ini# Ulama Ushul Fiqh se!aka idak boleh di,adikan illa hukum mau!un dalil hukum. 2. Maslahah Mursalah E Maslahah Mu laqoh E Munasib Mursalah# $ai u si+s $ang (kemaslaha an) $ang idak dike ahui a!akah diakui a au diba alkan oleh s$ara(# baik melalui *ash (Al-'ur(an dan As-Sunnah) a au melalui i,ma(. Se!er i ke!u usan Abu ;akar Ra. menghim!un a$a -a$a Al-'ur(an ke dalam sua u musha+# ke!u usan Umar ibnul 5ha ab Ra. 9idak memo ong angan !en0uri karena musim !a0eklik# idak memberikan /aka ke!ada muala+# dan lain-lain. Maslahah $ang nomor iga ini di!erselisihkan oleh !ara Ulama a!akah di!erbolehkan illa hukum dan dalil hukum a au idak. =olongan maliki$$ah men$ebu kan maslahah ini dengan %Al-Maslahah AlMursalah&# Al-=ha/al$ men$ebu kann$a %Al-munasib Al-Mursal Al-Mulaim& 2@3."mam Mlik dalam mene a!kan hukum bagi sua u !ersoalan $ang idak erda!a dalam *ash (baik Al-'ur(an mau!un As-unnah) mengenai !ersoalan i u berdasarkan %Al-maslahah AlF-Mursalah&# karena se ia! hukum "slam $ang di e a!kan oleh s$ara( berdasarkan *ash# !as i un uk me-u,udkan kemaslaha an $ang n$a a bagi manusia# maka idak diragukan ,ika mengenai sua u !ersoalan $ang idak erda!a *ash mengenai hal i u# maka maslahah $ang n$a a dan selaras ser a se,alan dengan u,uan hukum s$ara( adalah meru!akan a uran Allah ,uga 2A3. Ada!un s$ara -s$ara $ang harus di!enuhi dalam !enggunaan Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai dasr hukum# !ara ulama sanga berha i-ha i dalam hal i u# sehingga idk erbuka !in u un uk mene a!kan hukum "slam berdasarkan ha-a na+su dan keinginan !erorangan. Un uk i u merka mene a!kan 8 ( iga) s$ara dalam menggnakan maslahah murasalah sebagai dasar hukum 2B3 9iga s$ara rsebu adalah sebagai beriku 4 1. Maslahah ersebu adalah meru!akan maslahah $ang n$a a (hakiki)# bukan maslahah di e a!kan berdasarkan dengan dugaan (/donn$) $ai u sua u ke en uan hukum ( idak ada *ash-*$a) $ang bilamana di era!kan benar-benar da!a menda angkan kebaikan $ang

n$a a dan da!a menghilangkan madloro . Ada!un ke ika ke en uan hukum ($ang idak ada *ash-*$a) $ang bilaman di era!kan# diduga akan menimbulkan kebaikan dan menghilangkan a au menolak kemudloro an# maka ke en uan i u disebu Maslahah $ang d/onn$. 6. Maslahah ersebu berlaku se0ara umum# bukan maslahah $ang bersi+a indiGidual# $ai u ke en uan $ang bila dilaksanakan akan menda angkan kebaikan bagi keban$akan uma manusia !ada umumn$a. ;ukan han$a menda angkan kebaikan bagi orang seorang a au bebera!a orang sa,a. Hika demikian# maka idak da!a di e a!kan sua u hukum# karena ini akan merealisir kebaikan se0ara khusus# misaln$a bagi seorang !emim!in a au bagi kalangan eli sa,a# an!a mem!erha ikan ma$ori as uma manusia.
3. Pemben ukan hukum berdasarkan maslahah ini idak ber en angan dengan hukum a au

!rinsi! hukum $ang elah di e a!kan berdasarkan *ash a au i,ma(. Maka idak sah mengakui maslahah $ang menun u adan$a !ersamaan hak an ara kaum laki-laki dan kaum !erem!uan dalam !embagian har a !usaka# karena i u ,elas ber en angan dengan ke en uan hkum $ang $ang erkandung di dalam +irman Allah $ang ar in$a % Allah ber!esan en ang anak-anakmu# bah-a bagi (anak) laki-laki adalah dua kali li!a bagian (anak) !erem!uan.&21I3 1. 5esim!ulan .ari !ema!aran di a as !emakalah da!a mengambil kesim!ulan sebagai beriku 1. 1. Para +uqoha berbeda !enda!a dalam !enggunaan %Al-Maslahah& sebagai dalil !ene a!an hukum "slam# dian ara mereka ada $ang menggunakann$a sebagai dalil dalam mene a!kan hukum bagi sua u maslah $ang idak ada *ash se0ara ,elas mengenai hal i u dan sebagian ada!ula $ang idak menggunakann$a. 6. 6. Al-Maslahah di e a!kan sebagai dalil karena be olak !ada sua u !emikiran $ang di e a!kan oleh s$ara( !as i membuahkan kebaikan dan man+a(a bagi umma manusia. 8. :. ?. 8. .alm !ara Fuqoha berbeda-beda dalam !en$ebu an is ilah %Maslahah&

:. ;ah-a dalam Maslahah dibedakan men,adi iga badian $ai u Al-Maslahah AlMu( abaroh# Maslahaha $ang Mulgoh dan maslahah Mursalah. ?. Maslahah $ang ber en angan dengan *ash baik Al-'ur(an mau!un As-Sunnah $ang %dalalah& dan %-urud&n$a bersi+a %qo h(i$& idak da!a digunakan sebagai dasar dalam !ene a!an hukum# e a!i ,ika ber en angan dengan *ash $ang bersi+a %d/onn$ %# maka maslahah lebih diu amaka

DAFTAR PUSTAKA

1. 5halla+ )ahhab Abdul# 5aidah-5aidah Hukum "slam# Hakar a# Ra,a-ali Press# 1BB8 6. 7ahroh Abu Mohammad# Ushul Fiqh# ;eiru # .aar Al-Fkr Al-Arab$. 8. 7ahroh Abu Mohammad# 9arikh Al-Ma/dhab Al-Fiqhi$$ah# ;eiru # .aar Al-Fiqr AlArab$. :. A -9u+$ sulaiman ma,muddin# A -9a($in +i S$arhi Al-Arabin# ;eiru # Muassasah .a$$an# 1BBA. ?. Poernomo Hadi S$ae0hul# .inamisasi Hukum "slam Men,a-ab 9an angan 7aman# .emak Perss# 6II6 Amir S$ari+uddin# 1BBB# hal 866 213 [2] Abd. )ahab 5halla+# 1BB8# hal 16C Mohammad Abu 7ahroh# hal 6@B 283 A -9hu+$#1:1@ H 4 68B 2:3 Moh.Abu 7ahroh# hal. 6@@ 2?3 '.S. Al-Anbi$a( (61) 4 1I@ 2C3 Sae0hul Hadi !oernomo# 6II6# hal. 1? 2@3 Mohammad Abu 7ahroh# 9arikh Al-Ma/hahib# hal. 68@ 2A3 Abd. )ahab 5halla+# 1BB8 hal. 18I 2B3 '.S An-nisa a$a 4 11 21I3

Share this:

9-i er Fa0ebook1

Maslahah al Mursalah

Written on 31/01/09 | 09.38

Maslahah al mursalah atau istihlah

A. Pegertian
Istihlah menurut bahasa adalah mencari kemaslahatan sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijmanya, dengan berdasar pada kemaslahatan semata ( yang oleh syaratidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau bila juga sebagi menberikan hukum syara kepada suatu kasus yang tidak ada dalam nas atau ijma atas dasar meelihara kemaslahatan. iga macam kemaslahatan !. "emaslahatan yang ditegaskan dalam al #uran atu as $unah , kemaslahatan ini disepakati para ulama . contohnya %ifdu nafsi, hifdu mal , dn lain sebagainya . 2. "emaslahatan yang bertentangan dengan nash syara qathi. &umhur ulam meno,lak kemaslahantan ini kecuali 'ajmuddin(thufi dari )a*hab )aliki, sedngkan dlam bertentangkan dengan nash yang dhani para ulam berbeda pendapat dalam hal ini 3. "emaslahatan yang tidak dinyatakan dalam syara, tetapi tidak ada dalili yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dalam mursalah, para ulam berbeda pendapat dalam hal , para ulam yng menolak mengjunakan istihsa juga menolak pengunaan maslahah mursalah.

B. La angan istihlah !an "ehu##ahan$a


Istihlah tidak berlaku dalam bidang ibadah, karean dalam hukum+hukum ibadah adalah taabudi, adapun selain dalam bidang ibadah dan selain ketentuan+ketentuan yang qati yang ditetapkan dalam bidang muamalah, dalam bidang ta*ir , pembuktian perkara+perkara yang lain, para ualam berbeda pendapat dalam hal ini. Imam )alik dan (hmad berpendapat bah,a istihlah adalah salah satu jalan menetapkan hukum yang tak ad nash da tak ada pula ijma terhadapnya. )enurut mereka )aslahah )ursalah yang tidak ditunjuki oleh $yara dan tjidak pula dibatalkan dapat dijadikan dasar istimbat. &umhur ulama mengangap )aslahah )ursalah sebagai hujjah syariah , sekalipun dengan nama yang berbeda+beda. (dapun alasan pengunaan Istihlah sebagai dasar syari diantaranya!. "emaslahatan yang diharapokan manuia itu tumbuh dan bertambah. $ekiranya hukum tidak menampung untuk menetapkan kemaslahatna manusia yang dapat diterima,

berarti kurang sempurna syariat itu , atau bekuilah syariat itu . padahal nyatalah tidak demikian 2. "alau diamati benar+benar, para shahabat dan tabiin serta para imam mujtahid, mereka telah menetapkan hukum+hukum berdasarkan kemaslahaan, seperti abu .akar memerintahkn untuk menyususn )ushaf yang sebelumya terumpul.

%. S$arat-s$arat enggunaan Maslahah Mursalah


!. (l )aslahah )ursalah tidak boleh bertentangan dengan )aqosid (l $yariah., dalil+dalil kulli semangat ajaran islam dan dalil+dalil ju*i yang qathi ,urud dan dalalahnya. 2. kemaslahatan tersebut harus menyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penilitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin menberkan manfaat atau menolak kemudharatan. 3. kemaslahatan itu bersifat umum. /. pelaksanaan tidak menimbulkan kesulitan yan tidak ,ajar. 0engan adanya cara berrijtihad dengan istihsan dan istihlah menyebabkan hukum islam akan dapat menampung hal+hal yang baru dengan tetap tidak akan kehilangan indentitasnya sebagai hukum islam. )( 12I 3$%34 5I"I%

0aftar 6ustaka 0ja*uli, 6rof. %. (, Ilmu 5iqh, 6engalian, perkembangan, penerapan hukum Islam, 6renada )edia, &akarta, 2778 (bdul 9ahab "halaf, Ilmu 3shul 5iqh, al dar (l "a,aetiyah, )esir, !:;< 0rs. =arkasi (bdul $alam, 0rs. >man 5aturrohman $9, 6engantar 3shul 5uqh !. 41$5I, ?ogyakarta 2ead more- )aslahah al )ursalah + Islam9iki @ entang Islam http-AAislam,iki.blogspot.comA277:A7!Amaslahah+al+mursalah.htmlBiC**2my:5D ?9 3nder EreatiFe Eommons 4icense- (ttribution

Maslahah Mursalah se&agai 'sti(&ath Hu"u( 'sla( !ala( Ke!)"teran


;$ rindaas$ u i Perkembangan dunia medis kedok eran a au!un !eneli ian en ang kedok eran semakin kom!leks. 9ak da!a di!ungkiri kebu uhan uma muslim a as hukum dalam kegia an $ang berkai an dengan keseha an baik oba # ala # mau!un rans!lan asi ser a eknologi kedok eran

mu ahir dirasakan mendesak. Seiring dengan !erkembangan kebuda$aan# !ola hidu! manusia# dirasakan semakin ban$ak !en$aki a au!un kebu uhan manusia dengan eknologi kedok eran. ;ebera!a eknologi kedok eran mau!un gene ika adalah ba$i abung# s emsell# es dna# rans!lan asi organ# mau!un kloning. Problema ke!as ian hukum menghingga!i kaum muslim dalam men$ika!i masalah dia as# dan salah sa u me ode is imba h hukum $ang !as bagi !enulis un uk men,a-ab !ersoalan-!ersoalan $ang ada adalah dengan menggunakan me ode maslahah mursalah dalam mene a!kan hukum -ila$ahE !ersoalan $ang idak di,elaskan se0ara gamblang dari 'ur(an dan hadi s. ReleGansi !enggunaan maslahah mursalah adalah ke ika idak ada ke e a!an hukum $ang !as i a as sua u hal. Pen ingn$a dengan !eneli ian erhada! sumber hukum $ang akan di,adikan daliln$a. Ar in$a# bah-a dalam menera!kan nash (al-'uran dan Hadis) dalam sua u kasus $ang baru# kandungan nash harus di eli i dengan 0erma # ermasuk meneli i u,uan dis$aria kann$a hukum ersebu . Se elah i u !erlu dilakukan %s udi kela$akan& (tanqih al-manath)# a!akah a$a a au hadis er en u la$ak un uk di era!kan !ada kasus ersebu . ;oleh ,adi ada kasus hukum baru $ang miri! dengan kasus hukum $ang erda!a dalam al-'ur an dan hadis. Padahal se elah dilakukan !eneli ian# ern$a a kasus i u idak sama. 5onsek-ensin$a# kasus hukum ersebu idak da!a disamakan dengan kasus $ang ada !ada kedua sumber hukum u ama. .isinilah le ak !en ingn$a !enge ahuan en ang u,uan dis$aria kann$a hukum dalam "slam (maqasid alSyariah). Menuru ahmad al-Raisuni maqasid al-Syariah adalah 4 %Tujuan-tujuan diterapkan syariat dalam penerapannya adalah untuk kemaslahatan hamba1 Penda!a lain $ang se,alan dengan $ang dikemukan di a as# se!er i $ang dikemukan oleh "bn KAbd al-Salam# bah-a se ia! hukum i u mem!un$ai u,uan er en u $ai u un uk kemaslaha an manusia.6 .engan demikian in i !ermasalah dalam maqasid al-syariah a au u,uan dis$aria kan hukum dalam "slam adalah % almaslahah. Al-Mashlahah 5a a al-maslahah adalah ben uk mu+rad ( unggal) dari ,amak al-masalih imbangan ka an$a alma+alah $ang menun,ukkan !enger ian en ang sesua u $ang ban$ak kebaikan dan man+aa n$a. Sedangkan la-an ka a dari al-maslahah adalah ka a al-ma+sadah# $ai u sesua u $ang ban$ak keburukkann$a.8 "mam al-=ha/ali mengemukakan bah-a# !ada dasarn$a se0ara bahasa !enger ian ka a dari al-maslahah menun,ukkan !enger ian meraih man+aa dengan menghindarkan kemudara an.: Semen ara Husain Hamid meliha !enger ian al-maslahah un uk menun,ukkan dua !enger ian#$ai u se0ara hakika # $ang menun,ukkan !enger ian man+aa dan guna i u sendiri# dan se0ara ma,a/ menun,ukkan !ada sesua u $ang melahirkan dua man+aa a au gunan$a# sedang $ang kedua menun,ukkan !ada median$a.? .a!a disim!ulkan bah-a !enger ian al-maslahah se0ara e imologi adalah menun,ukkan !ada dua !enger ian $ai u !er ama# menun,ukkan man+aa dan guna i u sendiri# kedua# menun,ukkan !enger ian sesua u sebab dan man+aa . Penger ian al-maslahah se0ara erminologis dikemukan oleh !ara ulama ushul dengan redaksi berbeda $ang bermuara !ada !enger ian $ang sama# di an aran$a 4 "mam al-S$a ibi mengemukakan de+enisi al-maslahah 4 %Sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafhadatan yag untuk mengetahuinya tidak didasarkan ada akal semata, jika allah SWT tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknyasebagai

kemaslahatan&C .ari de+inisi $ang dikemukan oleh al-S$a ibi ini da!a di!ahami bah-a $ang dimaksud dengan al-maslahah dalam !enger ian syari (Allah S)9) mengambil man+aa dan menolak kema+sada an $ang idak han$a berdasarkan ke!ada akal seha sema a# a!i dalam rangka memelihara hak hamba. .i dalam ki ab al-Mus ash+a# "mam al-=ha/ali mengemukakan !en,elasan en ang al-maslahah $ai u4 %Pada dasarnya al-maslahah adalah suatu gambaran untuk mengabil manfaat atau menghindarkan kemudaratan, tapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan terseut bukanlah tujuan kemasalahatan manusia dalam mencapai maksudnya !ang kami maksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan syara Ungka!an al-=ha/ali ini memberikan is$ara bah-a ada dua ben uk kemaslaha an# $ai u kemasalaha an menuru manusia dan kemaslaha an menuru s$ari a . 5emasalaha an menuru manusia ukurann$a adalah akal dan !erasaan# sedangkan kemaslaha an menuru s$aria ukurann$a adalah -ah$u. Memelihara u,uan s$ari a $ai u memelihara agama# ,i-a# akal# ke urunan dan memelihara har a. .engan ka a lain# u!a$a menambil man+aa a au menolak kemudara an $ang sema a-ma a demi ke!en ingan dunia-i manusia an!a mem!er imbangkan kesesuaian dengan u,uan s$ara# a!alagi ber en angan dengann$a# idak da!a disebu segbagai al-maslahah# e a!i sebalikn$a i u meru!akan ma+sadah. .alam hal ini al-gha/ali mengemukakan4 %Semua yang mengadung tujuan syara yang lima ini merupakan al-maslahah dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadah, sedangkan yang menolak mafsadah itu justru merupakan maslahah " Said Ramadhan al-;u hi dalam ki ab #a$abit al%aslahah# mende+inisikan al-maslahah adalah 4 &&l-maslahah sebagaimana diiastilahkan oleh parqa ulama hukum islam dapat didefinisikan menjadai ' manfaat yang dimaksudkan oleh allah SWT yang maha bijaksana untuk kepentingan hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap qagama, ji$a, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut( .ari de+inisi $ang dikemukan di a as erliha kre eria dari al-mashlahah adalah4# !er ama# en ang $ang dimaksud dengan al-maslahah dengan !enger ian s$aria idak boleh didasarkan a as akal sema a# e a!i harus berada dalam ruang lingku! u,uan s$aria . 5edua# kese!aka an ulama bah-a al-maslahah mengandung unsure# mengambil man+aa dan menolak kemudara an. Ting"atan Mashlahah !an Pe(&agiann$a ;erangka dari de+inisi-de+inisi $ang dikemukan oleh !ara ulama di a as# bah-a un uk me-u,udkan kemasalaha an $ang sesuai dengan u,uan s$aria # ada lima !oko!k $ang harus di!elihara# kelima !okok ersebu di is ilahkan oleh al-=ha/ali dengan al-ushul al-khamsah (lima dasar) $ai u memelihara agama# ,i-a#akal# ke urunan# dan har a. Semen ara "bn Subki# menambah sa u u,uan s$aria lain$a# $ai u memelihara kehorma an (hi+/ al-ird)#sehingga disebu al kuli$$ah al-si .11 Sehubungan dengan memelihara kehorma an diri# $akni harga diri dan gensi# s$aria islam mengharamkan berbua ghibah (mengun,ing dan dilarang menuduh ornag berbua /ina dan sebagain$a). .alam hal ini s$aria islam mene a!kan had bagi orang $eng menuduh orang $ang berbua /ina ersebu se0ara khusus. Se0ara ringkas da!a din$a akan bah-a merin0i u,uan dis$aria kann$a hukum "slam (maqasid al-S$ariah)# sebagian ulama ada $ang merin0in$a men,adai lima unsure !okok# sebagian men$a akan enam

dan sebagaian lagi idak merin0in$a sama sekali. Lima unsur !okok ersebu se0ara beruru an adalah memelihara agama# ,i-a# ke urunan# har a dan akal. .alam mene a!kan hukum kelima unsure !okok di a as dibedakan men,adi iga !eringka # dharuri$$a # ha,i$$a # dan ahsini$$a . Pengelom!okan ini didasarkan !ada ingka kebu uhan dan skala !riori asn$a. Uru an !eringka ini akan erliha dalam ke!en ingann$a# manakala kemaslaha an $ang ada !ada masing-masing !eringka i u sa u sama lain ber en angan. Maka !eringka dharuri$$a menem!a i uru an !er ama# disusul oleh !eringka ha,i$$a # kemudian disusul !eringka ahsini$$a . *amun dari sisi lain da!a diliha bah-a !eringka ke iga melengka!i !eringka kedua dan !eringka kedua melengka!i !eringka !er ama.>ang dimaksud dengan memelihara kelom!ok dharuri$$a adalah memelihara kebu uhan-kebu uhan $ang bersi+a essensial bagi kehidu!an manusia. 5ebu uhan $ang esensial i u adalah memelihara agama# ,i-a# akal# ke urunan# dan har a dalam ba as idak sam!ai eran0am eksis ensin$a kelima !okok i u. 9idak er!enuhin$a a au idak er!eliharan$a kebu uhan-kebu uhan i u akan berakiba eran0amn$a eksis ensi kelima !okok di a as.18 ;erbeda dengan kelom!ok dharuru$$a kebu uhan dalam kelom!ok ha,i$$a idak ermasuk kebu uhan $ang essensial# melainkan ermasuk kebu uhan $ang da!a menghindarkan manusia dari kesuli an dalam hidu!n$a#1: idak er!eliharan$a idak akan mengan0am eksis ensi keliama !okok dia as e a!i han$a akan menimbulkan kesuli an bagi mukala+. 5elom!ok ini era hubungan$a dengan rukhsah a au keringanan dalam +iqh. Sedangkan kebu uhan dalam kelom!ok ahsini$$ah adalah kebu uhan $ang menun,ang mar aba seseorang dalam mas$araka dan dihada!an 9uhann$a sesuai dengan kebu uhan. Pada hakika n$a baik kelom!ok dharuriyyat, hajiyyat mau!un tahsiniyat dimaksudkan un uk memelihara a au me-u,udkan kelima !okok se!er i $ang ersebu dia as. Han$a sa,a !eringka ke!en ingan$a berbeda sa u sama lain. 5ebu uhan dalam kelom!ok !er ama da!a dika akan kebu uhan !rimer# $ang kalau kelima kelom!ok i u diabaikan maka akan berakiba eran0amn$a eksis ensi kelima !okok i u.. kebu uhan dalam kelom!ok kedua da!a dika akan sebagai kebu uhan sekunder. Ar in$a kalau kelima hal dalam kelom!ok ini diabaikan# maka idak akan mengan0am eksis ensin$a# melainkan akan mem!ersuli dan mem!ersem!i kehidu!an manusia. Sedangkan kebu uhan dalam kelom!ok ke iga era kai ann$a dengan u!a$a men,aga e ike sesuai dengan ke!a u an# dan idak akan mem!ersuli # a!alagi mengan0am eksis ensi kelima !okok i u. .engan demikian da!a dika akan bah-a kebu uhan dalam kelom!ok ke iga lebih bersi+a kom!lemem er# !elengka!. =ambaran $ang u uh en ang kelima !okok kemaslahatan dengan !eringka n$a masing-masing# akan diuraikan sebagai beriku ke!en ingan$a berbeda sa u sama lain. 5ebu uhan dalam kelom!ok !er ama da!a dika akan kebu uhan !rimer# $ang kalau kelima kelom!ok i u diabaikan maka akan berakiba eran0amn$a eksis ensi kelima !okok i u.. kebu uhan dalam kelom!ok kedua da!a dika akan sebagai kebu uhan sekunder. Ar in$a kalau kelima hal dalam kelom!ok ini diabaikan# maka idak akan mengan0am eksis ensin$a# melainkan akan mem!ersuli dan mem!ersem!i kehidu!an manusia. Sedangkan kebu uhan dalam kelom!ok ke iga era kai ann$a dengan u!a$a men,aga e ike sesuai dengan ke!a u an# dan idak akan mem!ersuli # a!alagi mengan0am eksis ensi kelima !okok i u. .engan demikian da!a dika akan bah-a kebu uhan dalam kelom!ok ke iga lebih bersi+a kom!lemem er# !elengka!. =ambaran $ang u uh en ang kelima !okok kemaslahatan dengan !eringka n$a masing-masing# akan diuraikan sebagai beriku 4 1. Memelihara agama (hif) al-din)

Men,aga a au memelihara agama# berdasarkan ke!en ingann$a da!a dibedakan men,adi iga !eringka # pertama memelihara agama dalam !eringka a dharuriyyat# $ai u memelihara dan melaksanakan ke-a,iban keagamaan $ang ermasuk !eringka !rimer# se!er i un uk menegakkan agama# allah S)9 memerin ahkan manusia beriman# shola # !uasa# /aka dan ha,i. Un uk men,aga agama Allah S)9 memerin ahkan memerangi orang-orang ka+ir $ang melakukan +i nah $ang da!a merusak kemaslaha an agama. Sesuai denga +rirman Allah S)9 dalam sura al;aqarah a$a 1B84 Ar in$a4 %#an perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama itu hanya untuk allah SWT *ika mereka berhenti +memesuhimu, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang )alim 5alau semua $ang di!erin ahkan Allah S)9 i u diabaikan maka akan eran0amlah eksis ensi agama. -edua memelihara agama dalam !eringka hajiyyat# $ai u melaksanakan ,e en uan agama dengan maksud menghindari kesuli an. .alam !ersoalan $ang suli dilakukan oleh manusia# Allah S)9 memberikan keringana ke!ada hamban$a (rukhsah)# se!er i shola jama dan qasar bagi orang $ang sedang be!ergian dan kebolehan idak ber!uasa !ada siang hari !ada bulan ramadhan bagi orang saki . 5alau ke en uan ini idak dilaksanakan maka idak akan mengan0am eksis ensi agama# melainak han$a akan mem!ersuli orang $ang akan melakukann$a. -etiga memelihara agama dalam !eringka tahsaniyyah $ai u mengiku i !e un,uk agama guna menun,ung inggi mar aba manusia# sekaligus melengka!i !elaksanaan ke-a,ibann$a ke!ada uhan# misaln$a membersihkan badan# !akaian ke ioka akan melaksankan shola . 5egia an ini erra kai ann$a dengan akhlak er!u,i. 5alau hal ini $idak dilakukan kerena idak memungkinkan# maka idak akan mengan0am eksis ensi agama dan idak !ula mem!ersuli orang $angmelakukann$a. 6. Memelihara ,i-a (hif) al-nafs) Memelihara ,i-a berdasarkan ingka ke!en ingann$a da!a dibedakan men,adi iga !eringka adalah# pertama# memelihar ,i-a dalam !eringka dharuriyyah. Un uk memelihara keberadaan ,i-a $ang elah diberikan Allah S)9 bagi kehidu!an# maka ia harus memenuhi kebu uhan !okokn$a# se!er i makan# minum# menu u! badan dan men0egah !en$aki $ang berguna un uk mem!er ahankan hidu!. 5alau kebu uhan !okok i u diabaikan maka akan berakiba akan eran0amn$a eksis ensi ,i-a manusia# dan ini dilarang Allah S)9 sesuai dengan +irmann$a dalam sura al-;aqarah a$a 1B?. &rtinya' #an belanjakanlah +harta bendamu, di jalan &llah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya &llah menyukai orang-orang yang berbuat baik -edua# memelihara ,i-a dalam !eringka hajiyyat se!er i dibolehkan berburu dan menikama i makanan# minuman# !akaian em!a inggal dan kenadaraan $ang baik dida!a dengan 0ara $ang halal. 5alau kegia an ini diabaikan maka idak akan mengan0am eksis ensi manusia melainkan dalam !eringka ini han$a me!ersuli hidu!n$a. -etiga# memelihara ,i-a dalam !eringka tahsaniyyat se!er i di e a!kan a a0ara makan dan minum. 5egia an ini han$a berhubungan denga keso!anan dan e ika# sama sekali idak akan mengan0am eksisi ensi ,i-a manusia a au!un meme!ersuli hidu!n$a. 8. Memelihara akal (hif) al-.aql)

Memlihara akal bila diliha dari segi ke!en ingann$a da!a dibedakan bmen,adi iga !eringka 4 pertama memelihra akal dalam !eringka dharuriyyat. Akal meru!akan sesua u $ang menen ukan bagi seseorang dalam men,alankan kehidu!ann$a. Lleh sebab i u# Allah S)9 men,adikan !emeliharaan akal i u sua u hal $ang !okok. Un uk i u Allah S)9 mengharamkan meminum minuman $ang memabukkan dan segala ben uk makanan# minuman $ang da!a menggangu akal se!er i diharamkan meminum khamar. Hika ke en uan ini idak diindahkan maka akan berakiba akan eran0amnn$a eksis ensi akal dan mere!akan !erbua an dosa. -edua# memelihara akal dalam !eringka hajiyyat se!er i dian,urkan un uk menun u ilmu !enge ahuan. Sekiran$a kegia an ini idak dilakukan maka idak akan merusak akal# e a!i akan meme!rsuli kekhidu!an seseorang dalam kai ann$a mengembangkan ilmu !enge ahuan. -etiga memelihara akal dalam !eringka tahsaniyyat se!er i menghindarkan diri dari mengha$al a au mendengarkan sesua u $ang idak ber+aedah. Hal ini era kai ann$a dengan e ike dan idak akan mengan0am eksisi ensi akan se0ara langsung. :. Memelihara ke urunan (hif) al-nasl) Memelihara ke urunan di in,au dari kebu uhann$a da!a dibedakan men,adi iga !eringka 4 pertama memelihara ke urunan dalam !eringka dharuriyyat a au !rimer. Memlihara ke urunan berar i memelihara kehidu!an. Un uk kelangsungan kehidu!an manusia !erlu adan$a ke urunan $ang ,elas dan sah. .alam hal ini Allah S)9 mens$aria kan akad nikah dan a uran $ang berhubungan dengann$a. .an Allah ,uga melarang melakukan /ina# karena /ina dinilai !erbua an ke,i dan merusak a anan sosial# mengaburkan nasab ke urunan ser a akan menda angkan mben0ana. Sesuai denga +irman Allah S)9 dalam sura al-"sra a$a 86 4 &rtinya' /*anganlah kamu mendekati perbuatan )ina, karena ai adalah perbuatan keji -edua memelihara ke urunan dalam !eringka hajiyyat se!er i di e a!kan ke en uan men$ebu kan mahar bagi suami !ada -ak u akad nikah dan diberikan hak alak bagin$a. Hika mahar i u idak disebu kan !ada -ak u akad mak suami akan mengalami kesuli an# karena ia harus memba$ar mahar misl. Sedangkan dalam kasus alak suami akan mengalami kesuli an# ,ika idak menggunakan hak alakn$a# !adahal si uasi rumah angga idak harmonis lagi. -etiga memelihara ke urunan dalam !eringka tahsiniyyat# se!er i dis$aria kan khi bah dan a au -alimah dalam !erka-inan. Hika hal ini diabaikan idak akan mengan0am eksis ensi ke urunan# dan idak !ula mem!ersuli orang $ang melakukan !erka-inan. ?. Memelihara har a (hif) al-mal) .iliha dari segi ke!en ingann$a !emeliharaan har a da!a dibedakan men,adi iga !eringka 4 !er ama memelihara har a dalam !eringka dharuriyyat# un uk mem!er ahankan kehidu!ann$a manusia memerlukan har a un uk memenuhi kebu uhan hidu!n$a# sehingga mereka beru!a$a menda!a kan har a dengan 0ara $ang halal dan baik. .alam hal memelihara $ang meru!akan ingka !rimer Alllah S)9 mene a!kan a uran un uk menda!a kan har a# sesuai dengan +irman Allah S)9 dalam sura al-Huma ah a$a 1I dan melarang manusia un uk menda!a kan har a melalui ,alan $ang idak sah a au dengan melakukan !enindasan. Hal ini di,elaskan oleh Allah S)9 dalam sura al-;aqarah a$a 1AA 4 &rtinya' /*anganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang bathil #an janganlah kamu memba$a urusan ini kepada

hakim supaya kamu memakan harta yang lain dengan jalan berbuat dosa dan padahal kamu mengetahuinya 5edua# memelihara har a dalam !eringka hajiyyat se!er i dis$aria kan ,ual beli salam# ker,asama dalam !er anian (mu)araah) dan !erkebunan (musaqah) ser a !erdagangan (mudharabah). A!abila 0ara ini idak dilaksanakan maka idak akan mengan0am eksisi ensi har a# melainkan akan mem!ersuli orang $ang memerlukan modal. 5e iga memelihara har a dalam !eringka tahsiniyyat se!er i adan$a ke en uan agar menghindarkan diri dari !enge0ohan dan !eni!uan# dibolehklan ,ual beli syufah#1@ dan ,uga berlaku !ada ada kebiasaan# se!er i dian,urkan hema belan,a. Hal ini era kai ann$a dengan e ika bermuamalah a au e ika berbisnis# ser a kan mem!engaruhi kesahan ,ual beli# sebab !eringka $ang ke iga ini ,uga meru!akan s$ara adan$a !eringka $ang kedua dan !er ama. Menge ahui !eringka al-maslahah di a as men,adi !en ing ar in$a# a!abila dihubungkan dengan skala !riori as !enera!ann$a. 5e ika kemaslahatan $ang sa u berben uran dengan kemasalaha an $ang lainn$a. .alam hal ini en u !eringka !er ama# dhariri$$a harus didahulukan !ada !eringka kedua hajiyyat dan !eringka ke iga ahsini$$a .1A 5e en uan ini menun,ukkan bah-a dibenarkan mengabaikan hal-hal $ang ermasuk !eringka kedua dan ke iga manakala kemaslaha an !eringka !er ama eran0am eksis ensin$a. Misaln$a seseorang di-a,ibkan un uk memenuhi kebu uhan !okok !angan un uk memelihara eksis ensi ,i-an$a. Makanan dimaksud harus beru!a makanan $ang halal. Semen ara saa i u ia idak menda!a kan makanan $ang halal# dan kalau ia idak makan maka ia akan ma i# maka dalam kondisi ersebu ia dibolehkan memakan makanan $ang diharamkan# demi men,aga eksis ensi ,i-an$a. Makanan dalam hal ini ermasuk men,aga ,i-a dalam !eringka dharuriyyat# sedangkan memakan makanan $ang halal ermasuk memelihara ,i-a dalam !eringka hajiyyat. Hadi harus didahulukan memelihara ,i-a dalam !eringka a dharuriyyat dari !ada !eringka hajiyyat. ;egi u !ula haln$a dalam !eringka ahsini$$a berben uran dalam !eringka hajiyyat harus didahulukan dari !ada ahsini$$a . Misaln$a# melaksanakan shola ber,ama ah ermasuk !eringka hajiyyat sedangkan adan$a imam $ang shalih idak fasiq ermasuk !eringka tahsiniyyat. Hika dalam sa u kelom!ok uma islam idak ada imam $ang memenui !ers$ara an ersebu maka dibenarkan berimam ke!ada imam $ang fasiq# demi men,aga shola ber,amaah $ang bersi+a hajiyyat i u. 5eadaan di a as han$a !ada $ang berbeda !eringka . Ada!un kasus $ang !eringka n$a sama# se!er i !eringka dharuriyyat dengan !eringka a dhariru$$a namun berbeda dalam uru an ke!en ingann$a didahulukan uru an $ang lebih inggi. ;ila ke!en ingan memelihara agama berben iran dengan ke!en ingan memelihara ,i-a didahhulukan memelihara agama. .alam hal ini ,ihad !ada ,alan Allah S)9 didahulukan bila agama sudah eran0am meski!un un uk i u akan mengorbankan ,i-an$a. .alam men$elesaikan adan$a ben uran-ben uran !ada ingka dharuriyyat ini !ara !akar ushul +iqh mene a!kan kaidah $ang berbun$i 4 %-emudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil1( .a!a diliha selan,u n$a bila kelima ben uk dharuriyyat i u berben uran# !riori as !er ama $ang harus di!elihara# $ai u agama kemudian ,i-a# se elah i u ke urunan#ser a akal dan erakhir har a. Un uk membenrkan indakan mengambil resiko buruk un uk mem!er ahankan ke!en ingan $ang lebih u ama i u ulama menggunakan kaidah 4 %dharurat itu membolehkan larangan %6I Un uk men0a!ai !emeliharaan erhada! lima unsur $ang !okok se0ara sem!urna maka ke iga ingka an ini idak da!a di!isahkan. Se,alan dengan komen ar al-S$a ibi 4 %,ika ke en uan ersebu elah di!ahami# maka orang $ang berakal idak ragu bah-a !erkara $ang bersi+a hajiyyat adalah bagian $ang berkisar !ada !erkara-!erkara dharuri$$a $ang meru!akan u,uan !okok. ;egi u

,uga !erkara-!erkara $ang bersi+a tahsiniyyat adalah bagiann$a# sebab ia !elengka! bagi hajiyyat# semen ara hajiyyat i u !elengka! dharuriyyat. "ni berar i tahsiniyyat meru!akan !elengka! dharuriyyat. 5arena i u se0ara o oma is u,uan $ang bersi+a !elengka! ( tahsiniyyat) ini adalah bagian $ang !rimer (dharuriyyat) dan sebagai !elengka!.61 5e erangan ini menun,ukkan keuniGersalan kemaslaha an $ang !emeliharaan dan !enegakkann$a men,adi u,uan s$aria . 5emasalaha an i u idak han$a bersi+a dunia-i# ma erial# indiGidual e a!i $ang dimaksud adalah kemaslaha an $ang men,adi !ondasi egakn$a s$aria baik dalam ben uk kulliy a au !un ju)0, ia ,uga meru!akan kemaslaha an $ang mem!erha ikan ke!en ingan dunia dan akhira dan keseimbangan indiGidu dan mas$araka . Menelusuri kemaslaha an dari segi ada a au idakn$a nash $ang menga ur# al-S$a ibi membagin$a ke!ada iga dengan memakai is ilah munasib. Per ama# sesua u $ang di in,au langsung oleh syara un uk meneriman$a. %unasib ini idak suli membenarkann$a dan ada !erbedaan dalam mengamalkann$a. 5edua# sesua u $ang di un,ukkan langsung oleh syara un uk menolakkn$a. %unasb idak bisa di erima. 5e iga sesua u $ang idak di un,uk oleh s$ara er en u# munasib ini da!a dibagi dua 4 1. 5emaslaha an $ang di un,ukkan oleh nash lain $ang memba asi !enger ian# se!er i Killat !embunuhan $ang menghalangi ke-arisan 6. Adan$a kemasalaha an menuru akal $ang idak didukung dan idak di un,uk langsung oleh syara a au nash dan idak !ula ada nash $ang menolak kemaslaha ann$a# maka inlah $ang disebu dengan maslahah al-mursalah.66 A!abila dihubungkan !enger ian-!enger ian $ang di!a!arkan oleh al-s$a ibi ini dengan !embagian maslaha an $ang dikemukan oleh Muhammad Abd =hani al-;a$aqani$ maka $ang pertama# disebu maslahat al-mutabarah# $ang kedua# dengan maslahah al-mulghah# dan ketiga# dengan maslahah mursalah.68 Menuru Mus a+a al-S$alabi# al-maslahah ersebu da!a dibagi dua diliha dari segi berubah a au idakn$a. Per ama maslahah al-sabith $ai u kemaslaha an $ang bersi+a !ermenen# a au e a!# se!er i ke-a,iban ibadah shola # !uasa# /aka # ha,i# dan sesuai dengan kaidah ushul 4 % Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah berdasarkan ketetapan +menunggu dalil, dan mengikutnya12 5edua maslahah al-mu aghai$$arah adalah kemasalaha an $ang berubah-uabah sesuai dengan !erubahan em!a # -ak u dan sub,ek hukum. 5emasalaha an se!er i ini berkai an dengan !ermasalahan muamalah dan ada kebiasaan# se!er i dalam masalah makanan $ang berbeda-beda an ara sa u daerah dengan $ang lainn$a# ini se,alan dengan kaidah ushul 4 %3ukum dasar dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya14 Menuru S$a ibi# !embi0araan mengenai !embagian di a as releGan dan !en ing ke ika ulama hendak mene a!kan hukum masalah ersebu han$a da!a berubah ,ika ia ermasuk dalam ka egori kemaslaha an $ang da!a mengalami !erubahan. Selaras dengan a!a $ang dikemukan oleh Mush ha+a al-S$ahbi# en ang al-maslahah mengalami !erubahan se,alan dengan !erubahan -ak u dan lingkungan a au orang-orang $ang men,alankann$a. Pada gilirann$a kemaslaha an sua u mas$araka # baik se0ara indiGidu mau!un se0ara kelom!ok di en ukan oleh !erubahan dan !erkembangan $ang er,adi !ada mas$araka

ersebu . Mas$araka selalu berubah# karena idak ada sua u mas$araka !un $ang berhen i !erubahann$a di dalam !erkembangan /aman. Perubahan mas$araka ersebu er,adi dalam segala as!ek kehidu!ann$a $ang mem!un$ai nilai !osi i+ dan nega iGe. Perubahan $ang !osi i+ akan memba-a kemasalaha an uma manusia. Perubahan $ang men,adi kebiasaan baik dalam mas$araka da!a di!er imbangkan sebagai dalil dalam mene a!kan hukum erhada! kasus-kasus $ang er,adi dalam rangka me-u,udkan maslahah uma manusia.

Maslahah Mursalah se&agai 'sti(&ath Hu"u( 'sla( !ala( Ke!)"teran


;$ rindaas$ u i Perkembangan dunia medis kedok eran a au!un !eneli ian en ang kedok eran semakin kom!leks. 9ak da!a di!ungkiri kebu uhan uma muslim a as hukum dalam kegia an $ang berkai an dengan keseha an baik oba # ala # mau!un rans!lan asi ser a eknologi kedok eran mu ahir dirasakan mendesak. Seiring dengan !erkembangan kebuda$aan# !ola hidu! manusia# dirasakan semakin ban$ak !en$aki a au!un kebu uhan manusia dengan eknologi kedok eran. ;ebera!a eknologi kedok eran mau!un gene ika adalah ba$i abung# s emsell# es dna# rans!lan asi organ# mau!un kloning. Problema ke!as ian hukum menghingga!i kaum muslim dalam men$ika!i masalah dia as# dan salah sa u me ode is imba h hukum $ang !as bagi !enulis un uk men,a-ab !ersoalan-!ersoalan $ang ada adalah dengan menggunakan me ode maslahah mursalah dalam mene a!kan hukum -ila$ahE !ersoalan $ang idak di,elaskan se0ara gamblang dari 'ur(an dan hadi s. ReleGansi !enggunaan maslahah mursalah adalah ke ika idak ada ke e a!an hukum $ang !as i a as sua u hal. Pen ingn$a dengan !eneli ian erhada! sumber hukum $ang akan di,adikan daliln$a. Ar in$a# bah-a dalam menera!kan nash (al-'uran dan Hadis) dalam sua u kasus $ang baru# kandungan nash harus di eli i dengan 0erma # ermasuk meneli i u,uan dis$aria kann$a hukum ersebu . Se elah i u !erlu dilakukan %s udi kela$akan& (tanqih al-manath)# a!akah a$a a au hadis er en u la$ak un uk di era!kan !ada kasus ersebu . ;oleh ,adi ada kasus hukum baru $ang miri! dengan kasus hukum $ang erda!a dalam al-'ur an dan hadis. Padahal se elah dilakukan !eneli ian# ern$a a kasus i u idak sama. 5onsek-ensin$a# kasus hukum ersebu idak da!a disamakan dengan kasus $ang ada !ada kedua sumber hukum u ama. .isinilah le ak !en ingn$a !enge ahuan en ang u,uan dis$aria kann$a hukum dalam "slam (maqasid alSyariah). Menuru ahmad al-Raisuni maqasid al-Syariah adalah 4 %Tujuan-tujuan diterapkan syariat dalam penerapannya adalah untuk kemaslahatan hamba1 Penda!a lain $ang se,alan dengan $ang dikemukan di a as# se!er i $ang dikemukan oleh "bn KAbd al-Salam# bah-a se ia! hukum i u mem!un$ai u,uan er en u $ai u un uk kemaslaha an manusia.6 .engan demikian in i !ermasalah dalam maqasid al-syariah a au u,uan dis$aria kan hukum dalam "slam adalah % almaslahah. Al-Mashlahah

5a a al-maslahah adalah ben uk mu+rad ( unggal) dari ,amak al-masalih imbangan ka an$a alma+alah $ang menun,ukkan !enger ian en ang sesua u $ang ban$ak kebaikan dan man+aa n$a. Sedangkan la-an ka a dari al-maslahah adalah ka a al-ma+sadah# $ai u sesua u $ang ban$ak keburukkann$a.8 "mam al-=ha/ali mengemukakan bah-a# !ada dasarn$a se0ara bahasa !enger ian ka a dari al-maslahah menun,ukkan !enger ian meraih man+aa dengan menghindarkan kemudara an.: Semen ara Husain Hamid meliha !enger ian al-maslahah un uk menun,ukkan dua !enger ian#$ai u se0ara hakika # $ang menun,ukkan !enger ian man+aa dan guna i u sendiri# dan se0ara ma,a/ menun,ukkan !ada sesua u $ang melahirkan dua man+aa a au gunan$a# sedang $ang kedua menun,ukkan !ada median$a.? .a!a disim!ulkan bah-a !enger ian al-maslahah se0ara e imologi adalah menun,ukkan !ada dua !enger ian $ai u !er ama# menun,ukkan man+aa dan guna i u sendiri# kedua# menun,ukkan !enger ian sesua u sebab dan man+aa . Penger ian al-maslahah se0ara erminologis dikemukan oleh !ara ulama ushul dengan redaksi berbeda $ang bermuara !ada !enger ian $ang sama# di an aran$a 4 "mam al-S$a ibi mengemukakan de+enisi al-maslahah 4 %Sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafhadatan yag untuk mengetahuinya tidak didasarkan ada akal semata, jika allah SWT tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknyasebagai kemaslahatan&C .ari de+inisi $ang dikemukan oleh al-S$a ibi ini da!a di!ahami bah-a $ang dimaksud dengan al-maslahah dalam !enger ian syari (Allah S)9) mengambil man+aa dan menolak kema+sada an $ang idak han$a berdasarkan ke!ada akal seha sema a# a!i dalam rangka memelihara hak hamba. .i dalam ki ab al-Mus ash+a# "mam al-=ha/ali mengemukakan !en,elasan en ang al-maslahah $ai u4 %Pada dasarnya al-maslahah adalah suatu gambaran untuk mengabil manfaat atau menghindarkan kemudaratan, tapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan terseut bukanlah tujuan kemasalahatan manusia dalam mencapai maksudnya !ang kami maksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan syara Ungka!an al-=ha/ali ini memberikan is$ara bah-a ada dua ben uk kemaslaha an# $ai u kemasalaha an menuru manusia dan kemaslaha an menuru s$ari a . 5emasalaha an menuru manusia ukurann$a adalah akal dan !erasaan# sedangkan kemaslaha an menuru s$aria ukurann$a adalah -ah$u. Memelihara u,uan s$ari a $ai u memelihara agama# ,i-a# akal# ke urunan dan memelihara har a. .engan ka a lain# u!a$a menambil man+aa a au menolak kemudara an $ang sema a-ma a demi ke!en ingan dunia-i manusia an!a mem!er imbangkan kesesuaian dengan u,uan s$ara# a!alagi ber en angan dengann$a# idak da!a disebu segbagai al-maslahah# e a!i sebalikn$a i u meru!akan ma+sadah. .alam hal ini al-gha/ali mengemukakan4 %Semua yang mengadung tujuan syara yang lima ini merupakan al-maslahah dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadah, sedangkan yang menolak mafsadah itu justru merupakan maslahah " Said Ramadhan al-;u hi dalam ki ab #a$abit al%aslahah# mende+inisikan al-maslahah adalah 4 &&l-maslahah sebagaimana diiastilahkan oleh parqa ulama hukum islam dapat didefinisikan menjadai ' manfaat yang dimaksudkan oleh allah SWT yang maha bijaksana untuk kepentingan hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap qagama, ji$a, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut( .ari de+inisi $ang dikemukan di a as erliha kre eria dari al-mashlahah adalah4# !er ama# en ang $ang dimaksud dengan al-maslahah dengan

!enger ian s$aria idak boleh didasarkan a as akal sema a# e a!i harus berada dalam ruang lingku! u,uan s$aria . 5edua# kese!aka an ulama bah-a al-maslahah mengandung unsure# mengambil man+aa dan menolak kemudara an. Ting"atan Mashlahah !an Pe(&agiann$a ;erangka dari de+inisi-de+inisi $ang dikemukan oleh !ara ulama di a as# bah-a un uk me-u,udkan kemasalaha an $ang sesuai dengan u,uan s$aria # ada lima !oko!k $ang harus di!elihara# kelima !okok ersebu di is ilahkan oleh al-=ha/ali dengan al-ushul al-khamsah (lima dasar) $ai u memelihara agama# ,i-a#akal# ke urunan# dan har a. Semen ara "bn Subki# menambah sa u u,uan s$aria lain$a# $ai u memelihara kehorma an (hi+/ al-ird)#sehingga disebu al kuli$$ah al-si .11 Sehubungan dengan memelihara kehorma an diri# $akni harga diri dan gensi# s$aria islam mengharamkan berbua ghibah (mengun,ing dan dilarang menuduh ornag berbua /ina dan sebagain$a). .alam hal ini s$aria islam mene a!kan had bagi orang $eng menuduh orang $ang berbua /ina ersebu se0ara khusus. Se0ara ringkas da!a din$a akan bah-a merin0i u,uan dis$aria kann$a hukum "slam (maqasid al-S$ariah)# sebagian ulama ada $ang merin0in$a men,adai lima unsure !okok# sebagian men$a akan enam dan sebagaian lagi idak merin0in$a sama sekali. Lima unsur !okok ersebu se0ara beruru an adalah memelihara agama# ,i-a# ke urunan# har a dan akal. .alam mene a!kan hukum kelima unsure !okok di a as dibedakan men,adi iga !eringka # dharuri$$a # ha,i$$a # dan ahsini$$a . Pengelom!okan ini didasarkan !ada ingka kebu uhan dan skala !riori asn$a. Uru an !eringka ini akan erliha dalam ke!en ingann$a# manakala kemaslaha an $ang ada !ada masing-masing !eringka i u sa u sama lain ber en angan. Maka !eringka dharuri$$a menem!a i uru an !er ama# disusul oleh !eringka ha,i$$a # kemudian disusul !eringka ahsini$$a . *amun dari sisi lain da!a diliha bah-a !eringka ke iga melengka!i !eringka kedua dan !eringka kedua melengka!i !eringka !er ama.>ang dimaksud dengan memelihara kelom!ok dharuri$$a adalah memelihara kebu uhan-kebu uhan $ang bersi+a essensial bagi kehidu!an manusia. 5ebu uhan $ang esensial i u adalah memelihara agama# ,i-a# akal# ke urunan# dan har a dalam ba as idak sam!ai eran0am eksis ensin$a kelima !okok i u. 9idak er!enuhin$a a au idak er!eliharan$a kebu uhan-kebu uhan i u akan berakiba eran0amn$a eksis ensi kelima !okok di a as.18 ;erbeda dengan kelom!ok dharuru$$a kebu uhan dalam kelom!ok ha,i$$a idak ermasuk kebu uhan $ang essensial# melainkan ermasuk kebu uhan $ang da!a menghindarkan manusia dari kesuli an dalam hidu!n$a#1: idak er!eliharan$a idak akan mengan0am eksis ensi keliama !okok dia as e a!i han$a akan menimbulkan kesuli an bagi mukala+. 5elom!ok ini era hubungan$a dengan rukhsah a au keringanan dalam +iqh. Sedangkan kebu uhan dalam kelom!ok ahsini$$ah adalah kebu uhan $ang menun,ang mar aba seseorang dalam mas$araka dan dihada!an 9uhann$a sesuai dengan kebu uhan. Pada hakika n$a baik kelom!ok dharuriyyat, hajiyyat mau!un tahsiniyat dimaksudkan un uk memelihara a au me-u,udkan kelima !okok se!er i $ang ersebu dia as. Han$a sa,a !eringka ke!en ingan$a berbeda sa u sama lain. 5ebu uhan dalam kelom!ok !er ama da!a dika akan kebu uhan !rimer# $ang kalau kelima kelom!ok i u diabaikan maka akan berakiba eran0amn$a eksis ensi kelima !okok i u.. kebu uhan dalam kelom!ok kedua da!a dika akan sebagai kebu uhan sekunder. Ar in$a kalau kelima hal dalam kelom!ok ini diabaikan# maka idak akan mengan0am eksis ensin$a# melainkan akan mem!ersuli dan mem!ersem!i kehidu!an manusia.

Sedangkan kebu uhan dalam kelom!ok ke iga era kai ann$a dengan u!a$a men,aga e ike sesuai dengan ke!a u an# dan idak akan mem!ersuli # a!alagi mengan0am eksis ensi kelima !okok i u. .engan demikian da!a dika akan bah-a kebu uhan dalam kelom!ok ke iga lebih bersi+a kom!lemem er# !elengka!. =ambaran $ang u uh en ang kelima !okok kemaslahatan dengan !eringka n$a masing-masing# akan diuraikan sebagai beriku ke!en ingan$a berbeda sa u sama lain. 5ebu uhan dalam kelom!ok !er ama da!a dika akan kebu uhan !rimer# $ang kalau kelima kelom!ok i u diabaikan maka akan berakiba eran0amn$a eksis ensi kelima !okok i u.. kebu uhan dalam kelom!ok kedua da!a dika akan sebagai kebu uhan sekunder. Ar in$a kalau kelima hal dalam kelom!ok ini diabaikan# maka idak akan mengan0am eksis ensin$a# melainkan akan mem!ersuli dan mem!ersem!i kehidu!an manusia. Sedangkan kebu uhan dalam kelom!ok ke iga era kai ann$a dengan u!a$a men,aga e ike sesuai dengan ke!a u an# dan idak akan mem!ersuli # a!alagi mengan0am eksis ensi kelima !okok i u. .engan demikian da!a dika akan bah-a kebu uhan dalam kelom!ok ke iga lebih bersi+a kom!lemem er# !elengka!. =ambaran $ang u uh en ang kelima !okok kemaslahatan dengan !eringka n$a masing-masing# akan diuraikan sebagai beriku 4 1. Memelihara agama (hif) al-din) Men,aga a au memelihara agama# berdasarkan ke!en ingann$a da!a dibedakan men,adi iga !eringka # pertama memelihara agama dalam !eringka a dharuriyyat# $ai u memelihara dan melaksanakan ke-a,iban keagamaan $ang ermasuk !eringka !rimer# se!er i un uk menegakkan agama# allah S)9 memerin ahkan manusia beriman# shola # !uasa# /aka dan ha,i. Un uk men,aga agama Allah S)9 memerin ahkan memerangi orang-orang ka+ir $ang melakukan +i nah $ang da!a merusak kemaslaha an agama. Sesuai denga +rirman Allah S)9 dalam sura al;aqarah a$a 1B84 Ar in$a4 %#an perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama itu hanya untuk allah SWT *ika mereka berhenti +memesuhimu, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang )alim 5alau semua $ang di!erin ahkan Allah S)9 i u diabaikan maka akan eran0amlah eksis ensi agama. -edua memelihara agama dalam !eringka hajiyyat# $ai u melaksanakan ,e en uan agama dengan maksud menghindari kesuli an. .alam !ersoalan $ang suli dilakukan oleh manusia# Allah S)9 memberikan keringana ke!ada hamban$a (rukhsah)# se!er i shola jama dan qasar bagi orang $ang sedang be!ergian dan kebolehan idak ber!uasa !ada siang hari !ada bulan ramadhan bagi orang saki . 5alau ke en uan ini idak dilaksanakan maka idak akan mengan0am eksis ensi agama# melainak han$a akan mem!ersuli orang $ang akan melakukann$a. -etiga memelihara agama dalam !eringka tahsaniyyah $ai u mengiku i !e un,uk agama guna menun,ung inggi mar aba manusia# sekaligus melengka!i !elaksanaan ke-a,ibann$a ke!ada uhan# misaln$a membersihkan badan# !akaian ke ioka akan melaksankan shola . 5egia an ini erra kai ann$a dengan akhlak er!u,i. 5alau hal ini $idak dilakukan kerena idak memungkinkan# maka idak akan mengan0am eksis ensi agama dan idak !ula mem!ersuli orang $angmelakukann$a. 6. Memelihara ,i-a (hif) al-nafs) Memelihara ,i-a berdasarkan ingka ke!en ingann$a da!a dibedakan men,adi iga !eringka adalah# pertama# memelihar ,i-a dalam !eringka dharuriyyah. Un uk memelihara keberadaan

,i-a $ang elah diberikan Allah S)9 bagi kehidu!an# maka ia harus memenuhi kebu uhan !okokn$a# se!er i makan# minum# menu u! badan dan men0egah !en$aki $ang berguna un uk mem!er ahankan hidu!. 5alau kebu uhan !okok i u diabaikan maka akan berakiba akan eran0amn$a eksis ensi ,i-a manusia# dan ini dilarang Allah S)9 sesuai dengan +irmann$a dalam sura al-;aqarah a$a 1B?. &rtinya' #an belanjakanlah +harta bendamu, di jalan &llah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya &llah menyukai orang-orang yang berbuat baik -edua# memelihara ,i-a dalam !eringka hajiyyat se!er i dibolehkan berburu dan menikama i makanan# minuman# !akaian em!a inggal dan kenadaraan $ang baik dida!a dengan 0ara $ang halal. 5alau kegia an ini diabaikan maka idak akan mengan0am eksis ensi manusia melainkan dalam !eringka ini han$a me!ersuli hidu!n$a. -etiga# memelihara ,i-a dalam !eringka tahsaniyyat se!er i di e a!kan a a0ara makan dan minum. 5egia an ini han$a berhubungan denga keso!anan dan e ika# sama sekali idak akan mengan0am eksisi ensi ,i-a manusia a au!un meme!ersuli hidu!n$a. 8. Memelihara akal (hif) al-.aql) Memlihara akal bila diliha dari segi ke!en ingann$a da!a dibedakan bmen,adi iga !eringka 4 pertama memelihra akal dalam !eringka dharuriyyat. Akal meru!akan sesua u $ang menen ukan bagi seseorang dalam men,alankan kehidu!ann$a. Lleh sebab i u# Allah S)9 men,adikan !emeliharaan akal i u sua u hal $ang !okok. Un uk i u Allah S)9 mengharamkan meminum minuman $ang memabukkan dan segala ben uk makanan# minuman $ang da!a menggangu akal se!er i diharamkan meminum khamar. Hika ke en uan ini idak diindahkan maka akan berakiba akan eran0amnn$a eksis ensi akal dan mere!akan !erbua an dosa. -edua# memelihara akal dalam !eringka hajiyyat se!er i dian,urkan un uk menun u ilmu !enge ahuan. Sekiran$a kegia an ini idak dilakukan maka idak akan merusak akal# e a!i akan meme!rsuli kekhidu!an seseorang dalam kai ann$a mengembangkan ilmu !enge ahuan. -etiga memelihara akal dalam !eringka tahsaniyyat se!er i menghindarkan diri dari mengha$al a au mendengarkan sesua u $ang idak ber+aedah. Hal ini era kai ann$a dengan e ike dan idak akan mengan0am eksisi ensi akan se0ara langsung. :. Memelihara ke urunan (hif) al-nasl) Memelihara ke urunan di in,au dari kebu uhann$a da!a dibedakan men,adi iga !eringka 4 pertama memelihara ke urunan dalam !eringka dharuriyyat a au !rimer. Memlihara ke urunan berar i memelihara kehidu!an. Un uk kelangsungan kehidu!an manusia !erlu adan$a ke urunan $ang ,elas dan sah. .alam hal ini Allah S)9 mens$aria kan akad nikah dan a uran $ang berhubungan dengann$a. .an Allah ,uga melarang melakukan /ina# karena /ina dinilai !erbua an ke,i dan merusak a anan sosial# mengaburkan nasab ke urunan ser a akan menda angkan mben0ana. Sesuai denga +irman Allah S)9 dalam sura al-"sra a$a 86 4 &rtinya' /*anganlah kamu mendekati perbuatan )ina, karena ai adalah perbuatan keji -edua memelihara ke urunan dalam !eringka hajiyyat se!er i di e a!kan ke en uan men$ebu kan mahar bagi suami !ada -ak u akad nikah dan diberikan hak alak bagin$a. Hika mahar i u idak disebu kan !ada -ak u akad mak suami akan mengalami kesuli an# karena ia

harus memba$ar mahar misl. Sedangkan dalam kasus alak suami akan mengalami kesuli an# ,ika idak menggunakan hak alakn$a# !adahal si uasi rumah angga idak harmonis lagi. -etiga memelihara ke urunan dalam !eringka tahsiniyyat# se!er i dis$aria kan khi bah dan a au -alimah dalam !erka-inan. Hika hal ini diabaikan idak akan mengan0am eksis ensi ke urunan# dan idak !ula mem!ersuli orang $ang melakukan !erka-inan. ?. Memelihara har a (hif) al-mal) .iliha dari segi ke!en ingann$a !emeliharaan har a da!a dibedakan men,adi iga !eringka 4 !er ama memelihara har a dalam !eringka dharuriyyat# un uk mem!er ahankan kehidu!ann$a manusia memerlukan har a un uk memenuhi kebu uhan hidu!n$a# sehingga mereka beru!a$a menda!a kan har a dengan 0ara $ang halal dan baik. .alam hal memelihara $ang meru!akan ingka !rimer Alllah S)9 mene a!kan a uran un uk menda!a kan har a# sesuai dengan +irman Allah S)9 dalam sura al-Huma ah a$a 1I dan melarang manusia un uk menda!a kan har a melalui ,alan $ang idak sah a au dengan melakukan !enindasan. Hal ini di,elaskan oleh Allah S)9 dalam sura al-;aqarah a$a 1AA 4 &rtinya' /*anganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang bathil #an janganlah kamu memba$a urusan ini kepada hakim supaya kamu memakan harta yang lain dengan jalan berbuat dosa dan padahal kamu mengetahuinya 5edua# memelihara har a dalam !eringka hajiyyat se!er i dis$aria kan ,ual beli salam# ker,asama dalam !er anian (mu)araah) dan !erkebunan (musaqah) ser a !erdagangan (mudharabah). A!abila 0ara ini idak dilaksanakan maka idak akan mengan0am eksisi ensi har a# melainkan akan mem!ersuli orang $ang memerlukan modal. 5e iga memelihara har a dalam !eringka tahsiniyyat se!er i adan$a ke en uan agar menghindarkan diri dari !enge0ohan dan !eni!uan# dibolehklan ,ual beli syufah#1@ dan ,uga berlaku !ada ada kebiasaan# se!er i dian,urkan hema belan,a. Hal ini era kai ann$a dengan e ika bermuamalah a au e ika berbisnis# ser a kan mem!engaruhi kesahan ,ual beli# sebab !eringka $ang ke iga ini ,uga meru!akan s$ara adan$a !eringka $ang kedua dan !er ama. Menge ahui !eringka al-maslahah di a as men,adi !en ing ar in$a# a!abila dihubungkan dengan skala !riori as !enera!ann$a. 5e ika kemaslahatan $ang sa u berben uran dengan kemasalaha an $ang lainn$a. .alam hal ini en u !eringka !er ama# dhariri$$a harus didahulukan !ada !eringka kedua hajiyyat dan !eringka ke iga ahsini$$a .1A 5e en uan ini menun,ukkan bah-a dibenarkan mengabaikan hal-hal $ang ermasuk !eringka kedua dan ke iga manakala kemaslaha an !eringka !er ama eran0am eksis ensin$a. Misaln$a seseorang di-a,ibkan un uk memenuhi kebu uhan !okok !angan un uk memelihara eksis ensi ,i-an$a. Makanan dimaksud harus beru!a makanan $ang halal. Semen ara saa i u ia idak menda!a kan makanan $ang halal# dan kalau ia idak makan maka ia akan ma i# maka dalam kondisi ersebu ia dibolehkan memakan makanan $ang diharamkan# demi men,aga eksis ensi ,i-an$a. Makanan dalam hal ini ermasuk men,aga ,i-a dalam !eringka dharuriyyat# sedangkan memakan makanan $ang halal ermasuk memelihara ,i-a dalam !eringka hajiyyat. Hadi harus didahulukan memelihara ,i-a dalam !eringka a dharuriyyat dari !ada !eringka hajiyyat. ;egi u !ula haln$a dalam !eringka ahsini$$a berben uran dalam !eringka hajiyyat harus didahulukan dari !ada ahsini$$a . Misaln$a# melaksanakan shola ber,ama ah ermasuk !eringka hajiyyat sedangkan adan$a imam $ang shalih idak fasiq ermasuk !eringka tahsiniyyat. Hika dalam sa u kelom!ok uma islam idak ada imam $ang memenui !ers$ara an ersebu maka dibenarkan

berimam ke!ada imam $ang fasiq# demi men,aga shola ber,amaah $ang bersi+a hajiyyat i u. 5eadaan di a as han$a !ada $ang berbeda !eringka . Ada!un kasus $ang !eringka n$a sama# se!er i !eringka dharuriyyat dengan !eringka a dhariru$$a namun berbeda dalam uru an ke!en ingann$a didahulukan uru an $ang lebih inggi. ;ila ke!en ingan memelihara agama berben iran dengan ke!en ingan memelihara ,i-a didahhulukan memelihara agama. .alam hal ini ,ihad !ada ,alan Allah S)9 didahulukan bila agama sudah eran0am meski!un un uk i u akan mengorbankan ,i-an$a. .alam men$elesaikan adan$a ben uran-ben uran !ada ingka dharuriyyat ini !ara !akar ushul +iqh mene a!kan kaidah $ang berbun$i 4 %-emudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil1( .a!a diliha selan,u n$a bila kelima ben uk dharuriyyat i u berben uran# !riori as !er ama $ang harus di!elihara# $ai u agama kemudian ,i-a# se elah i u ke urunan#ser a akal dan erakhir har a. Un uk membenrkan indakan mengambil resiko buruk un uk mem!er ahankan ke!en ingan $ang lebih u ama i u ulama menggunakan kaidah 4 %dharurat itu membolehkan larangan %6I Un uk men0a!ai !emeliharaan erhada! lima unsur $ang !okok se0ara sem!urna maka ke iga ingka an ini idak da!a di!isahkan. Se,alan dengan komen ar al-S$a ibi 4 %,ika ke en uan ersebu elah di!ahami# maka orang $ang berakal idak ragu bah-a !erkara $ang bersi+a hajiyyat adalah bagian $ang berkisar !ada !erkara-!erkara dharuri$$a $ang meru!akan u,uan !okok. ;egi u ,uga !erkara-!erkara $ang bersi+a tahsiniyyat adalah bagiann$a# sebab ia !elengka! bagi hajiyyat# semen ara hajiyyat i u !elengka! dharuriyyat. "ni berar i tahsiniyyat meru!akan !elengka! dharuriyyat. 5arena i u se0ara o oma is u,uan $ang bersi+a !elengka! ( tahsiniyyat) ini adalah bagian $ang !rimer (dharuriyyat) dan sebagai !elengka!.61 5e erangan ini menun,ukkan keuniGersalan kemaslaha an $ang !emeliharaan dan !enegakkann$a men,adi u,uan s$aria . 5emasalaha an i u idak han$a bersi+a dunia-i# ma erial# indiGidual e a!i $ang dimaksud adalah kemaslaha an $ang men,adi !ondasi egakn$a s$aria baik dalam ben uk kulliy a au !un ju)0, ia ,uga meru!akan kemaslaha an $ang mem!erha ikan ke!en ingan dunia dan akhira dan keseimbangan indiGidu dan mas$araka . Menelusuri kemaslaha an dari segi ada a au idakn$a nash $ang menga ur# al-S$a ibi membagin$a ke!ada iga dengan memakai is ilah munasib. Per ama# sesua u $ang di in,au langsung oleh syara un uk meneriman$a. %unasib ini idak suli membenarkann$a dan ada !erbedaan dalam mengamalkann$a. 5edua# sesua u $ang di un,ukkan langsung oleh syara un uk menolakkn$a. %unasb idak bisa di erima. 5e iga sesua u $ang idak di un,uk oleh s$ara er en u# munasib ini da!a dibagi dua 4 1. 5emaslaha an $ang di un,ukkan oleh nash lain $ang memba asi !enger ian# se!er i Killat !embunuhan $ang menghalangi ke-arisan 6. Adan$a kemasalaha an menuru akal $ang idak didukung dan idak di un,uk langsung oleh syara a au nash dan idak !ula ada nash $ang menolak kemaslaha ann$a# maka inlah $ang disebu dengan maslahah al-mursalah.66 A!abila dihubungkan !enger ian-!enger ian $ang di!a!arkan oleh al-s$a ibi ini dengan !embagian maslaha an $ang dikemukan oleh Muhammad Abd =hani al-;a$aqani$ maka $ang pertama# disebu maslahat al-mutabarah# $ang kedua# dengan maslahah al-mulghah# dan

ketiga# dengan maslahah mursalah.68 Menuru Mus a+a al-S$alabi# al-maslahah ersebu da!a dibagi dua diliha dari segi berubah a au idakn$a. Per ama maslahah al-sabith $ai u kemaslaha an $ang bersi+a !ermenen# a au e a!# se!er i ke-a,iban ibadah shola # !uasa# /aka # ha,i# dan sesuai dengan kaidah ushul 4 % Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah berdasarkan ketetapan +menunggu dalil, dan mengikutnya12 5edua maslahah al-mu aghai$$arah adalah kemasalaha an $ang berubah-uabah sesuai dengan !erubahan em!a # -ak u dan sub,ek hukum. 5emasalaha an se!er i ini berkai an dengan !ermasalahan muamalah dan ada kebiasaan# se!er i dalam masalah makanan $ang berbeda-beda an ara sa u daerah dengan $ang lainn$a# ini se,alan dengan kaidah ushul 4 %3ukum dasar dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya14 Menuru S$a ibi# !embi0araan mengenai !embagian di a as releGan dan !en ing ke ika ulama hendak mene a!kan hukum masalah ersebu han$a da!a berubah ,ika ia ermasuk dalam ka egori kemaslaha an $ang da!a mengalami !erubahan. Selaras dengan a!a $ang dikemukan oleh Mush ha+a al-S$ahbi# en ang al-maslahah mengalami !erubahan se,alan dengan !erubahan -ak u dan lingkungan a au orang-orang $ang men,alankann$a. Pada gilirann$a kemaslaha an sua u mas$araka # baik se0ara indiGidu mau!un se0ara kelom!ok di en ukan oleh !erubahan dan !erkembangan $ang er,adi !ada mas$araka ersebu . Mas$araka selalu berubah# karena idak ada sua u mas$araka !un $ang berhen i !erubahann$a di dalam !erkembangan /aman. Perubahan mas$araka ersebu er,adi dalam segala as!ek kehidu!ann$a $ang mem!un$ai nilai !osi i+ dan nega iGe. Perubahan $ang !osi i+ akan memba-a kemasalaha an uma manusia. Perubahan $ang men,adi kebiasaan baik dalam mas$araka da!a di!er imbangkan sebagai dalil dalam mene a!kan hukum erhada! kasus-kasus $ang er,adi dalam rangka me-u,udkan maslahah uma manusia.