Anda di halaman 1dari 12

$%"&' 011 Bahasa (alaysia Kertas 1 (a 2010 )0 minit

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 8(2)

UJIAN BULANAN MAC 2010

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 KERTAS 1 Lima Pu u! mi"i#

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA $IBERITAHU% 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. 3. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang betul.

MARKAH

Kertas ini mengandungi 12 halaman ber etak

!"ihat sebelah#

'iap*tiap soalan diikuti oleh &m'a# iaitu A(B(C dan $. +ntaranya terdapat )a#u sahaja jawapan yang betul. ,ilih jawapan yang betul itu. Kemudian pada kertas jawapan kamu,hitamkan ruangan yang mempunyai huru- yang sama dengan jawapan yang telah kamu pilih itu. $oalan 1 hingga soalan 20. &si tempat kosong dalam ayat*ayat di bawah dengan jawapan yang 'a i"* )&)uai. 1. .in /ing merebus keladi itu sehingga 0000000000. A B C $ 2% mentah empuk nipis lemau

1n ik /athan ialah 2uru Besar kami yang baru. $ebelum ini 0000000000000 bertugas di sebuah sekolah di ,ulau ,inang. A B C $ ia dia beliau baginda

S+a a" , berdasarkan 2ambar 1

2ambar 1 ,% 3usa itu ....................... hendak melepaskan diri daripada ranting kayu itu. A B C $ 4% A B tergapai*gapai meronta*ronta terkial*kial melonjak*lonjak 00000000000lah ke majlis hari lahir saya pada hari +had nanti. Jemput 'olong

C $ -%

(inta %sah

Janganlah 0000000000 bermain, banyak lagi kerja rumah yang perlu kamu selesaikan. A B C $ asyik tekun sering kurang

S+a a" . berdasarkan 2ambar 2

2ambar 2 .% /i4am sekeluarga beriadah di taman itu 00000000000 menikmati udara segar. A B C $ /% dan lalu sambil supaya

$ayur*sayuran yang ditanam oleh ,ak $amad sungguh 0000000000 kerana selalu disirami air. A B C $ sihat eria subur molek

8%

5ukuman yang dijatuhkan kepada setiap pesalah itu diharapkan supaya tidak mengulangi 0000000000 yang sama. A B C kesalahan kejahatan ke4aliman

$ 0%

kesilapan

5alim tetap dengan pendiriannya untuk berhijrah ke bandar 0000000000 ditentang oleh ibunya. A B C $ sementara walaupun sejak agar

S+a a" 10 berdasarkan 2ambar 3

2ambar 3 10% +rshad makan sepuluh 0000000000 sate dan tiga 0000000000 nasi himpit di warung (ak 6ik 2ayah. A B C $ 11% batang ... potong u uk ... ketul ketul ... ulas bungkus ... butir $eramai lima orang murid miskin di sekolah ini akan menerima 00000000000 pakaian seragam sekolah sumbangan daripada ,&B2. A pendermaan B pemberian C anugerah $ bantuan Budak lelaki itu dipanggil oleh pengawas kerana00000000000 gula*gula getah semasa berada di dalam kelas. A B C $ 1,% menelan menggigit mengerit mengunyah

12%

700000000000 hantarkan surat ini ke $yarikat 'uan 3a4ak,8 kata pengurus itu

kepada pembantu am pejabatnya. A B C $ 5arap $ila 'olong (inta

S+a a" 14 berdasarkan 2ambar 4

Gam1a2 4 14% ,erajurit yang gagah berani itu telah 000000000000000 sewaktu mempertahankan tanah airnya. A B C $ 1-% pengorbanan berkorban terkorban dikorban

'anah sawah itu 00000000000 kerana kekurangan air apabila tiba musim kemarau. A B C $ kering * kontang segar*bugar pu at lesi basah kuyup

1.% A B C $ 1/%

7Kalau 00000000000i4inkan sekarang juga patik akan melaksanakan tugas itu,8 sembah ahli nujum kepada sultan. tuan tuanku baginda beliau

Ketua kelas yang terpilih ini merupakan murid yang mempunyai kriteria 00000000000 dan berwibawa. A B pimpin pemimpin

C $

kepimpinan kepemimpinan

S+a a"18 berdasarkan 2ambar )

2ambar ) 18% ,akaian ayah menjadi 0000000000 kerana terkena tanah semasa dia menggembur tanah tersebut. A B C $ ompang * amping omot* omot alar*balar orak arik

S+a a" 10 3a" S+a a" 20 Pilih kata seerti yang paling sesuai bagi kata yang bergaris. 10% ,engawas sekolah mesti melaksanakan tanggungjawab dengan ekap dan amanah. A B C $ 20% jujur rajin dedikasi tanggungjawab

$onata $mart*9odd merupakan orang yang mula*mula menyambut 5ari Bapa. A B C melangsungkan mengumumkan mengadakan

meraikan

S+a a" 21 3a" S+a a" 22 Pilih kata berlawan yang paling sesuai bagi kata yang bergaris. 21% 5aris disayangi oleh guru*guru kerana sikapnya yang jujur dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. A B C $ 22% amanah urang mungkir sopan

Ketua kelas mesti memastikan murid*murid mematuhi disiplin. A B C $ mengikut melanggar memungkiri melaksanakan

S+a a" 2, 3a" S+a a" 24 Pilih '&2i1a!a)a yang paling sesuai untuk penyataan dan tempat kosong di bawah ini. 2,% $emenjak kematian isterinya, 1n ik +mri telah memelihara anak*anaknya dengan penuh kasih sayang. A B C $ 24% bagai isi dengan kuku bagai duri dalam daging bagai melepaskan batuk di tangga bagai menatang minyak yang penuh

'ajul dan kawan*kawannya telah 00000000000 untuk pergi meman ing di kolam itu pada hujung minggu nanti. A B C $ berat hati bulat hati ikut jejak kata putus

S+a a" 2- Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 2-% &. &&. &&&. &:. A B 1njin kereta itu masih hidup walaupun dimasuki sedikit air hujan. 5idup petani di kampung itu sangat susah sejak dilanda kemarau. /enek senang hidup api dapurnya untuk memasak nasi. ,okok bunga kertas itu masih hidup walaupun tidak disirami air. & dan &: && dan &&&

C $

&, && dan &&& &, &&& dan &:

S+a a" 2. 3a" S+a a" 2/ Pilih a4a# #a"4a yang paling sesuai bagi a4a# 4a"* 3i1&2i5a"% 2.% Kerja membaiki jambatan yang rosak itu dilakukan oleh semua penduduk kampung. A B C $ 2/% $iapakah yang melakukan kerja membaiki jambatan yang rosak itu; (engapakah penduduk kampung membaiki jambatan yang rosak itu; Benarkah penduduk kampung bersetuju untuk membaiki jambatan yang rosak itu; Bagaimanakah penduduk kampung itu membaiki jambatan yang rosak itu;

9i kampung, (ak "ijah sering berendam air mata. A B C $ Bagaimanakah keadaan (ak "ijah di kampung; Benarkah (ak "ijag sering berendam air mata; (engapakah (ak "ijah berendam air mata; Bilakah (ak "ijah berendam air mata;

S+a a" 28 3a" S+a a" 20 Pilih ayat yang )ama ma5)u3"4a dengan ayat yang diberikan. 28% ,uan (ary meminta (arimutu datang awal ke rumahnya pada pagi esoknya. A B C C 20% 7(arimutu, lain kali datang awal pagi ke rumah saya,8 nasihat ,uan (ary. 7(arimutu, datanglah awal ke rumah saya setiap pagi,8 pesan ,uan (ary. 7(arimutu, esok kamu datang awal ke rumah saya,8 kata ,uan (ary. 7(arimutu, mengapakah kamu datang awal ke rumah saya;8 tanya ,uan (ary.

Kata $iti kepada <ei "ing, 7Baju ini dijahit oleh ibu saya.8 A B C $ $iti memberitahu <ei "ing bahawa baju itu dijahit oleh ibunya. $iti memberitahu <ei "ing bahawa ibu saya telah menjahit baju itu. $iti memberitahu <ei "ing bahawa baju itu dijahit oleh ibu <ei "ing. $iti memberitahu saya bahawa baju itu dijahit oleh <ei "ing.

S+a a" ,0

Pilih ayat yang 1&#u . ,0% & && &&& &: A B C $ 7+pakah yang kamu -ikirkan, 5a-i4;8 tanya "im. 7&bu juga memiliki insurans keluarga,8 kata ,uan +ni. 7+yah, inilah borang permohonan untuk membeli insurans;8 tanya /adia. 75anya saya yang memiliki insurans pelajar di sekolah ini,8 kata /adia. & dan &&& sahaja && dan &: sahaja & , && dan &: sahaja & ( && , &&& dan &:

S+a a" ,1 !i"**a S+a a" ,Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. 'erima kasih kepada ,engerusi (ajlis. .ang Berusaha 1n ik 5ai=al &4ham selaku 2uru Besar $ekolah Kebangsaan 'ropi ana, guru*guru, para ibu bapa, dan rakan*rakan pelajar sekalian. ,ada pagi ini saya akan menyampaikan syarahan bertajuk 7Kebaikan Bersukan8. 5adirin sekalian, Banyak -aedah yang diperoleh daripada akti>iti bersukan. Kebaikan yang paling nyata ialah akti>iti ini boleh menyihatkan badan. $emasa bersukan, kita akan mengeluarkan peluh. Berpeluh merupakan satu ara untuk menyingkirkan bahan buangan daripada badan. $elain itu, bersukan juga boleh menguatkan jantung dan otot seseorang. Bersukan juga boleh mengisi masa lapang seseorang. (elalui akti>iti bersukan, seseorang itu akan dapat menghabiskan masanya dengan lebih ber-aedah. +kti>iti ini boleh dilakukan apabila kita mempunyai masa lapang atau pada hujung minggu. Bersukan juga boleh merapatkan hubungan sesama kita. Kita boleh melakukan akti>iti ini bersama keluarga, kawan*kawan, atau jiran tetangga. +kti>iti yang dilakukan bersama*sama ini juga akan membangkitkan perasaan saling menghormati. 5adirin sekalian,

$esungguhnya banyak lagi man-aat yang boleh diperoleh daripada akti>iti bersukan. Kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk memudahkan akti>iti ini dilakukan. (arilah kita meman-aatkan kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan. $ekian, terima kasih. ,1. $iapakah 5ai=al &4ham; A B C $ ,2. 2uru besar ,engerusi (ajlis 'etamu jemputan ,elajar $ekolah Kebangsaan 'ropi ana

Bagaimanakah bersukan boleh menyihatkan badan; A B C $ (engubati penyakit (enguatkan jantung (embekalkan khasiat (endapatkan kulit yang lebih antik

,,%

Bersukan biasanya boleh dilakukan A B C $ pada hujung minggu pada musim perayaan semasa mengunjungi rakan semasa diadakan pesta keraian

,4%

Berikut merupakan kebaikan bersukan, ke uali.. A B C $ menyihatkan badan mengisi masa lapang mengeratkan perhubungan boleh menjadi sumber pendapatan

,-.

3angkai kata paling nyata dalam petikan bermaksud A B C $ amat ramai amat tinggi amat antik amat terserlah

Soalan 36 hingga Soalan 40 Ba a petikan di bawah, kemudian jawab soalan*soalan yang diberi. Kursus Kepimpinan Ketua Kelas 'ahap 9ua telah diadakan di dewan $ekolah Kebangsaan $eri &ndah, $elangor pada 12 (a 2010. ,eserta terdiri daripada ketua*ketua kelas dari lima buah sekolah. $eramai 40 orang ketua kelas telah menyertai kursus kepimpinan tersebut.

10

,ada pukul 10.00 pagi, kami diminta menda-tarkan diri. $elepas menda-tar, sesi suai kenal diadakan. ,ada pukul 11.00 pagi, kami didedahkan dengan eramah yang bertajuk 7,eranan Ketua Kelas dalam 1ra $iber8. Kami begitu tekun mendengarnya. $ejam selepas itu, kami menyertai bengkel yang dibimbing oleh guru*guru yang berpengalaman. ,ada pukul 1.00 tengah hari, kami makan tengah hari di dewan makan sekolah tersebut. 6eramah yang kedua pula diadakan pada pukul 2.00 petang. 6eramah yang bertajuk 7,emimpin Berwawasan8 amat berman-aat untuk melatih kami menjadi ketua kelas yang bertanggungjawab dan amanah dalam melaksanakan tugas. + ara penyampaian sijil diadakan pada pukul 4.30 petang. 'epat pukul ).00 petang, majlis bersurai. $ebelum pulang, kami dijemput untuk menikmati minum petang.

,.%

$iapakah peserta yang menyertai kursus kepimpinan yang diadakan di $ekolah Kebangsaan $eri &ndah; A% B% C% $% Ketua*ketua kelas $ekolah Kebangsaan $eri &ndah. Ketua*ketua kelas dari lima buah sekolah. Ketua*ketua kelas tahap dua dari lima buah sekolah. Ketua*ketua kelas tahap dua dari $ekolah Kebangsaan $eri &ndah.

,/%

Bilakah bengkel 7,eranan Ketua Kelas dalam 1ra $iber8 diadakan; A% B% C% $% 10.00 pagi 11.00 pagi 12.00 tengah hari 01.00 tengah hari

,8%

+pakah man-aat yang diperolehi oleh peserta melalui eremah 7,emimpin Berwawasan8; A% B% C% $% (elatih peserta menjadi ketua kelas yang berwawasan. (elatih peserta menjadi ketua kelas yang bertanggungjawab dan amanah. (elatih peserta menjadi ketua kelas yang berani dan ekal. (elatih peserta menjadi ketua kelas yang emerlang dalam pelajaran.

,0%

Berikut merupakan -akta yang betul, ke uali.. A% B% C% $% $etiap peserta dikehendaki menda-tar diri pad apukul 10.00 pagi. Bengkel dibimbing oleh guru*guru yang berpengalaman. $esi eramah hanya diadakan pada pukul 2.00 petang. (ajlis tamat pada pukul ).00 petang.

40%

3angkai kata suai kenal dalam petikan bermaksud A% B% C% $% bengkel eramah kudapan orientasi

11

9isediakan oleh ?

9isemak oleh ?

0000000000000000000000000000 @,uan $iti Aarina bt (d &sraryB

0000000000000000000000000000000 @,uan +sma binti &brahimB Ketua ,anitia Bahasa (alaysia

12