Anda di halaman 1dari 4

KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL (MAPP 2231) ARAHAN KEPADA PELATIH: Sediakan satu (1) penulisan

refleksi daripada mana-mana bidang seperti di bawah: 1. Akta/Peraturan/Etika Pembantu Perubatan dan aspek berkenaan dengan profesion Penolong Pegawai Perubatan . !edi"o-legal dan Akta Perubatan #. !edi"o-legal dalam bidang psikiatrik dan Akta $esihatan !ental %. Etika Perubatan dan isu-isu etika dalam bidang perubatan &. 'uda(a $orporat $ementerian $esihatan !ala(sia ). Pengurusan *ad + Pen,agaan $eselamatan Pesakit -. Pengurusan kualiti dan nilai-nilai murni semasa ker,a Obj !t"# A$: !embolehkan pelatih mendalami pemahaman mengenai mana-mana ta,uk (ang dipilih serta mengha(ati kepentingan isu-isu tersebut dengan tugas dan tanggung,awab seseorang Penolong Pegawai Perubatan. Ga%"s Pa&'ua& P &u("sa&: a. b. ". d. e. .enis tugasan 'ilangan perkataan : : /ugasan indi0idu 1111 (2 113) # (!inima) )*+12+2)13 ,"&--a 1)+12+2)13 M"&--u . %ta$a s s" a!a' $"! 2)1* perundangan

'ilangan sumber ru,ukan : /arikh /ugasan /arikh Penghantaran : :

e.

$andungan /ugasan

/a,uk Pengenalan Pen"arian literatur Perbin"angan/4u,ah 5umusan Senarai 5u,ukan 6ampiran (.ika ada) !ana-mana ta,uk ke"il (ang rele0an

f.

7ormat Penulisan: - $ertas - Sai9 kertas - Font - Sai9 font - Spacing - !argin - Pen,ilidan - Putih 81gm - A% - Times New Roman/Arial -1 - 1.& - $iri 1: ; - $anan< atas dan bawah - 1= - Simple staple binding

g.

Penilaian adalah berasaskan kualiti hasil tugasan serta pematuhan kepada semua garis panduan (ang ditetapkan. Pelatih dibenarkan pulang ke rumah masing bermula dari )*+12+2)13 untuk men(iapkan penulisan tersebut dan hantar tugasan kepada pen(elaras ambilan seperti tarikh (ang ditetapkan di atas.

h.

KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN FORMAT PEMARKAHAN Na$a P (at",: //////////////// N0+ Mat%"!: ////+///+

Ta,u&: /++++++++++++++++++++++/ S $ st %: /+++++++++++++++++++// B"(+ 1 P %!a%a Pengenalan (ang ,elas Pen"arian literatur (ang lengkap dan rele0an Perbin"angan + hu,ah (ang ,elas< lengkap serta menun,ukkan keaslian 5umusan (ang padat dan konklusif Sumber ru,ukan (ang sesuai dan men"ukupi 7ormat: - $ulit pake, (ang ,elas - 'ilangan perkataan seperti ditetapkan - >etakan (ang ,elas dan bersih - Pen,ilidan (ang kemas - 7ormat mengikut (ang ditetapkan D $ %"t: - $esilapan e,aan ? 1 perkataan 34 5UMLAH @ota: $elewatan penghantaran asignmen akan diperiksa berdasarkan wa,aran 813. 1aja%a& 11 #1 #1 11 11 S!0% 2atata&

# % &

/andatangan Pemeriksa @ama /arikh

: AAAAAAAAAAAA.AAAAA : AAAAAAAAAAA.AAAAAA : AAAAAAAAAAAA.AAAAA

TUGASAN GANTIAN MASA TAHUN 1 SEMESTER II


KESIHATAN KOMUNITI (MACH1213)