Anda di halaman 1dari 5

PELAN STRATEGIK KELAB RUKUN NEGARA 2014 1.

OBJEKTIF

Memperkenalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. Memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip Rukun Negara. Menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan. Menjadikan prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri, setia, bersatu padu, berwawasan, bermaruah, bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan negara

2. RASIONAL

Penubuhan Kelab Rukun Negara akan menjadi pemangkin kepada proses untuk mencapai perpaduan yang unggul di negara ini. Justeru, peranan Kelab Rukun Negara dari semasa ke semasa akan diperkemas dan diperkukuhkan lagi supaya pencapaian matlamat tersebut dapat direalisasikan. Pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan (4P) terhadap alsa ah Rukun Negara perlu dipertingkatkan terutamanya di kalangan murid untuk menjadikan mereka sebagai rakyat yang lebih bertanggungja!ab dan prihatin dalam sebuah negara majmuk. "agi mencapai matlamat ini, Jabatan Perpaduan Negara akan me!ujudkan kerjasama erat dan berterusan dengan Kementerian Pelajaran #alaysia

3. CARTA GANTT

TAHUN BI L AKTIVITI TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016

J F A O S O J F A O S O J F A O S O

1 2 3 4 , . / 0 0

Mesyuara A!"#! 2014 Me#!%a&a' ru(u# #e!ara Bu(u s(ra) Ja'ur !e*+'a#! Me-ar#a ru(u# #e!ara Ke#a'+ "("% Ke#a'+ su' a# Me#!!e a%u+ 1a# *e#!%a&a' *a(su1 -ar#a 1a# 2e# u( 3a'a* 2e#1era Per a#1+#!a#

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4. CARTA ORGANISASI

PENGERUSI GURU BESAR

NAIB PENGERUSI GPK KOKURIKULUM PENASIHAT GURU GURU PEMBIMBING

AJK MURID

PENGERUSI

SETIAUSAHA

BENDAHARI

AJK TAHUN 6

AJK TAHUN 5

AJK TAHUN 4

,. PELAN TIN3AKAN KELAB RUKUN NEGARA

BI L 1

OBJEKTIF 4Me#+#!(a (a# a%a) )e*+(+ra# *ur+1 1a'a* *e#!e#a'+ 1a# *e#!%aya + ru(u# #e!ara

STRATEGI 1. 10 *+#+ 1+)er'u(a# se2e'u* 2er*u'a a( +5 + 1e#!a# *ur+1 *e#!%a&a' 1a# *e#6e'as(a# 2. Mur+1 *e#7ar+ 2a%a# *e#!!u#a(a# +# er#e

TIN3AKAN GURU PENASI8AT NAMA PROGRAM9 Ke#a'+ Ru(u#

4Me#7ar+ *a('u*a se7ara 2er1+(ar+ e# a#! #e!ara 4Me*2+#a 2u(u s(ra) ya#! )e#u% 1e#!a# *a('u*a

1.Mur+1 *e#7ar+ 2a%a# se#1+r+ 1a# *e*ua (a# (e 1a'a* 2u(u s(ra) se7ara (rea +&

GURU PENASI8AT NAMA PROGRAM9 Bu(u S(ra) GURU PENASI8AT

3.

4Mur+1 *e#!e a%u+ *a(su1 1a# *a(#a se +a) 2e# u( 1a# -ar#a 1a'a* 2e#1era

1.Mur+1 a(a# *e-ar#a 1a# *e#!%a&a' se +a) 2e# u( ya#! 2era1a 1a'a* 2e#1era

NAMA PROGRAM9 Ja'ur Ge*+'a#!