Anda di halaman 1dari 6

Binaan Ayat nan Gramatis dengan Kata Kerja Transitif 1. Abang membaca buku cerita untuk adik. 2.

Abang membacakan adik buku cerita. 3. Cikgu Hasnah mengajar anaknya menulis karangan. 4. Cikgu Hasnah mengajari anaknya menulis karangan. 5. Cikgu Hasnah mengajarkan teknik penulisan karangan kepada anaknya. 6. Kakak membawa semangkuk bubur lambuk untuk nenek. 7. Kakak membawakan nenek semangkuk bubur lambuk. . !bu menjahit ba"u kebaya untuk adik. #. !bu menjahitkan adik ba"u kebaya. 1$. Ayah menulis sepucuk %arkah untuk abang. 11. Ayah menuliskan abang sepucuk %arkah. 12. &huhada mengirimi 'a"idah kad hari raya. 13. &huhada mengirimkan kad hari raya untuk 'a"idah. 14. &hahir mencari ulam pegaga untuk Hidayati. 15. &hahir mencarikan Hidayati ulam pegaga. 16. (atin )*silah membekali suaminya buah kurma. 17. (atin )*silah membekalkan buah kurma untuk suaminya. 1 . +uan Hasiah membuat air sirap untuk +uan 'asdura. 1#. +uan Hasiah membuatkan +uan 'asdura air sirap. 2$. +uan )*hana menyuapi anaknya kuetiau g*reng. 21. +uan )*hana menyuapkan kuetiau g*reng ke dalam mulut anaknya. 22. Ari,, meminjam n*-el .egar di perpustakaan sek*lah. 23. Ari,, meminjami /irdaus n*-el .egar. 24. Ari,, meminjamkan n*-el .egar kepada /irdaus. 25. +ak 'usa menikami peragut itu dengan kerisnya. 26. +ak 'usa menikamkan kerisnya ke paha peragut itu. 27. 0ncik /ar*1i memberi anaknya sebuah kamera digital. 2 . 0ncik /ar*1i memberikan sebuah kamera digital kepada anaknya. 2#. +uan 2imala membeli sebuah rumah bangl* untuk ibunya. 3$. +uan 2imala membelikan ibunya sebuah rumah bangl*. 31. +en"ual itu menawari gadis itu sebentuk cincin emas. 32. +en"ual itu menawarkan sebentuk cincin emas kepada gadis itu. 33. &ultan menganugerahi A1rai 3intang &eri Kelana. 34. &ultan menganugerahkan 3intang &eri Kelana kepada A1rai. 35. +uan )am1iah menghadiahi suaminya kereta +r*t*n 04*ra. 36. +uan )am1iah menghadiahkan kereta +r*t*n 04*ra

Uji Peribahasa 1
+adankan makna peribahasa yang berikut5 1. 'akan di luar berak di dalam. 6 7 2. 'urah di mulut8 mahal di timbangan. 6 7 3. 'uka licin8 ek*r berkedal. 6 7 4. &akit kepala pan"ang rambut8 patah selera banyak makan. 6 7 5. &ama seperahu. 6 7 6. &ampah "angan ditendang disepak. 6 7 7. &amun sakal berdarah tangan. 6 7 . &atu di"entik8 sepuluh rebah. 6 7 #. &ebab berkelahi dengan perigi8 akhirnya mati dahaga. 6 7 1$. &ayang garam sececah8 busuk kerbau seek*r. 6 7 'akna peribahasa5 A. +ada lahirnya baik8 tetapi hatinya "ahat. 3. 9rang yang miskin "angan dihinakan. C. 9rang yang pada lahirnya tidak suka8 tetapi hatinya suka sekali. (. &esuatu perkara yang akan diperiksa hendaklah ada buktinya. 0. Kerana takut rugi sedikit8 akhirnya "adi rugi banyak. /. 'engkhianati tempat mendapat perlindungan.
G. Orang yang sama-sama terlibat dalam suatu hal yang membimbangkan, jika berlaku sesuatu kesusahan maka kesemuanya menanggung akibat. H. Kerana melawan perintah (menentang) orang yang berkuasa akhirnya mendapat kesusahan. I. anyak janji, sedikit saja yang ditepati! mudah menyebut, tetapi sukar mengerjakannya. ". #eorang yang dikata-katai, sekalian yang mendengar ikut merasa.

Uji Peribahasa 2
+adankan makna peribahasa yang berikut5 1. :aharu dibakar kemenyan berbau. 6 7 2. ;adi air mandi. 6 7 3. ;angan bersandar di batang rengas. 6 7 4. ;angan dia"ar anak harimau makan daging. 6 7 5. 'acam kikir besi. 6 7 6. 'akin murah makin mena%ar. 6 7 7. 'alang +ak Kaduk8 ayamnya menang kampung tergadai. 6 7 . 'alas bergarit8 perut perit. 6 7 #. .ak ada padi yang bernas setangkai. 6 7 1$. .ak akan kerana seek*r ayam tidak berk*k*k8 hari tak siang. 6 7 'akna peribahasa5 A. &udah men"adi kebiasaan. 3. .elah mendapat kesenangan8 mahukan kesenangan yang lebih lagi. C. 9rang yang kedekut. (. 'alas beker"a tiada pendapatan. 0. 9rang yang memperlihatkan kelebihannya supaya dipercayai *rang. /. 3ukan se*rang saha"a yang handal di sesuatu tempat kerana %alaupun dia tidak ada8 ker"a tersebut tidak akan tergendala. :. Anak *rang yang berkuasa "angan digalakkan berbuat 1alim. H. .idak perlu meminta perlindungan daripada *rang "ahat %alaupun dia *rang besar atau berpangkat. !. 9rang yang bernasib malang kerana semua yang dimiliki habis binasa. ;. .iada sesuatu apa pun yang sempurna.

K sa Kata !ndah 1 1"Tersisip #aksud$ a" sudah disisip atau terselit b" terkandung %termasuk& dalam 2" Terlekat #aksud$ melekat atau lekat pada' telah dilekatkan (" Tersemat #aksud$ a" telah disemat atau disematkan' telah tercantum b" terletak' terpateri %dalam hati' ingatan&' terasa )" Tersarung #aksud$ a" terletak dalam sarung %keris' pedang&' dalam keadaan bersarung b" terlekat atau terpakai %pakaian& K sa Kata !ndah 2
1"#eleding 'aksud5 a. membengk*k atau melengkung <papan8 pisau= b. melentik badan <kerana dipukul= c. melendut d. membengk*k ke ba%ah atau tidak tegang 2. #elenduh 'aksud5 "atuh atau terkulai ke ba%ah8 ter"uih <bibir= 3. #elurut 'aksud5 a. memegang dengan "ari dan mengurut b. melucutkan dengan "ari <cincin= c. memicit dengan "ari untuk melicinkan <kertas= d. menceraikan bi"i>bi"ian daripada tangkainya e. memetik hingga habis <buah>buahan= ,. meng*pek <mengelupaskan= daging daripada tulang g. mengalir <air sungai= h. berguling <pada bidang yang landai= 4. #eleweh 'aksud5 a. cuai atau lalai b. b*ngkak atau s*mb*ng

K sa Kata !ndah (

1"*as #aksud$ kaum' keturunan 2" +tnik #aksud$ bangsa manusia (" Bangsa#aksud$ jenis manusia daripada satu asal keturunan' kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan' macam atau jenis' jantina atau jenis kelamin' darjat tinggi atau keturunan mulia K sa Kata !ndah )
1",erayawara 'aksud5 persembahan8 pameran8 ceramah yang diadakan *leh sese*rang atau sekumpulan *rang <penyanyi8 ahli p*litik= yang berkun"ung dari satu tempat ke satu tempat lain dengan tu"uan untuk memberikan hiburan8 men"elaskan sesuatu isu kepada *rang ramai8 mempr*m*sikan sesuatu. 2"Bicarawara 'aksud5 rancangan tele-isyen atau radi* yang mengandungi temu bual antara h*s dengan tetamu undangan berkaitan dengan ta"uk tertentu8 rancangan temu bual. 3. -andawara 'aksud5 rancangan <tele-isyen8 radi*= berbentuk permainan yang dipertandingkan yang memerlukan peserta men"a%ab8 membuat sesuatu untuk menang. 4. .ara/wara 'aksud5 pemberitahuan8 pengumuman8 pengisytiharan

K sa Kata !ndah 0
1. #uncul 'aksud5 keluar tiba>tiba8 datang menampakkan diri8 terbit8 timbul 2. Terbit 'aksud5 a. keluar dari permukaan <air=8 keluar dari tempat terlindung <bulan8 matahari=8 muncul8 timbul b. berbangkit <perasaan hati8 ,ikiran=8 lahir8 timbul c. siap dicetak dan diedarkan <buku8 ma"alah=8 tersiar <berita8 makalah= d. keluar memancar <air8 cahaya=8 keluar <peluh8 air mata= e. keluar <dari rumah8 persembunyian= ,. tumbuh atau keluar daripada g. berpunca atau bermula daripada 3. Timbul 'aksud5 a. naik dari dalam air <lumpur= hingga tampak pada permukaannya b. terapung>apung pada permukaan air8 tidak tenggelam c. terkeluar <tersembul= sedikit dari permukaan yang rata d. muncul8 keluar8 kelihatan e. terlintas di hati8 berbangkit8 datang ,. berlaku8 ter"adi g. terbit <bulan8 matahari=

Uji Peribahasa 1

Padankan makna peribahasa yang berikut$ 1" Kalau kucing tidak bermisai' tak akan ditakuti tikus lagi" 1 2 2" Kalau panjang beri beruas' kalau pendek beri berbuku" 1 2 (" Kalau tak berduit' ke mana pergi tercuit/cuit" 1 2 )" Kalau takut dilimbur pasang' jangan berumah di tepi pantai" 1 2 0" #acam kikir besi" 1 2 3" Karam berdua' basah se rang" 1 2 4" Kasihkan pinang sebatang daripada aur serumpun" 1 2 5" #alas bergarit' perut perit" 1 2 6" Kayu bengk k masakan lurus bayangnya" 1 2 17" Kayuh sambil bertimba" 1 2 #akna peribahasa$ A" 8esuatu pekerjaan dibuat mengikut peraturan" B" 9ua rang yang melakukan kesalahan' tetapi hanya se rang yang dihukum" -" :rang yang kedekut atau bakhil" 9" #alas bekerja tiada pendapatan" +" :rang besar yang sudah dipecat tidak akan disegani lagi" ;" 9apat menyelesaikan dua tiga pekerjaan serentak" G" Kalau takut menanggung kesusahan janganlah melakukan kerja yang susah" <" :rang yang tidak berduit susah hidupnya" !" =ebih sayangkan rang lain daripada kaum keluarga sendiri" ," :rang yang bercakap b h ng tidak dapat dipercayai" Uji Peribahasa 2
+adankan makna peribahasa yang berikut5 1. ?aksana barang yang disadur. 6 7 2. ?aksana batik lasam. 6 7 3. ?aksana burung diam dalam sangkar. 6 7 4. ?aksana kain putih. 6 7 5. ?aksana katak diharung ular. 6 7 6. ?aksana k*d*k ditimpa kemarau. 6 7 7. ?ambat laga asalkan menang. 6 7 . ?angit runtuh bumi cair. 6 7 #. ?aut budi tepian akal. 6 7 1$. ?ayang>layang putus talinya. 6 7 'akna peribahasa5 A. &esuatu yang semakin lama dipakai semakin baik keadaannya. 3. :elisah tidak keruan. C. ?ari lintang>pukang kerana takut. (. Kehilangan tempat bergantung hidup. 0. 9rang yang tidak tahan diu"i. /. 3erserah kepada nasib saha"a8 tiada daya usaha lagi8 tiada harapan. :. Kanak>kanak yang masih kecil. H. 9rang yang tidak bebas hidupnya. !. 3iarlah lambat8 asalkan ha"at tercapai. ;. 9rang yang cerdik pandai.

#engenal ;rasa Bahasa #elayu yang =ewah !!


$. %emelajaran komsas men&akupi tujuh unsur-unsur yang berikut' ... (. %rojek penternakan bebiri memerlukan penggabungan kesemua elemen-elemen ... ). Ramai pengguna-pengguna jalan raya ... *. %enambahan jumlah pekerja-pekerja yang berkemahiran ... +. ,alam majlis itu, sejumlah besar ahli-ahli Kelab -akan .uda ... /. Kem kerohanian itu menempatkan sebilangan besar peserta-peserta ... 0. Sekawan burung-burung kelihatan ... 1. "urukamera sambilan sedang mengambil gambar sebaris rumah-rumah kedai ... 2. %engetua menasihati sekumpulan murid-murid agar ... $3. eberapa orang pustakawan begitu ralik menyusun setimbun buku-buku baharu ...