Anda di halaman 1dari 49

FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,

CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.netkLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
KAIDAH EMAS KAIDAH EMAS KAIDAH EMAS KAIDAH EMAS
DI DALAM MENGETAHUI DI DALAM MENGETAHUI DI DALAM MENGETAHUI DI DALAM MENGETAHUI
RIWAYAT HADITS SHAHIH DAN DHAIF RIWAYAT HADITS SHAHIH DAN DHAIF RIWAYAT HADITS SHAHIH DAN DHAIF RIWAYAT HADITS SHAHIH DAN DHAIF


Penulis :
Abu Umar Usamah bin Athaya
bin Utsman al-Utaibi


Alih Bahasa :
Abu Salma al-Atsari
Publication : 1428, Robi ats-Tsani 17 / 2007, Mei 5

KAIDAH EMAS
Di Dalam Mengetahui Riwayat Hadits Shahih dan Dhaif
Oleh : Abu Abu Umar Usamah bin Athaya al-Utaibi
Alih Bahasa : Abu Salma al-Atsari
Sumber : www.otiby.net (homepage resmi penulis)
Copyright milik Allah bagi ummat Islam.
Silakan menyebarkan risalah ini dalam bentuk apa saja selama tidak merubah isi
dan makna serta tidak untuk tujuan komersial.
Didownload dari website ISLAM TERBUKTI BENAR (www.islamterbuktibenar.net]
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228

Kaidah di dalam Menghukumi Suatu Hadits
Segala puji hanyalah milik Alloh Pemelihara Alam Semesta,
Sholawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan atas Nabi
kita Muhammad, kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau.
Adapun setelah itu :

Berikut ini merupakan kaidah-kaidah yang mesti dilalui oleh
seorang peneliti hadits atau pengkritik (nuqad) ketika
menghukumi suatu hadits akan keshahihan atau kedhaifannya.
Ketahuilah semoga Alloh merohmatiku dan anda- bahwa
menghukumi suatu hadits, baik itu keshahihan atau
kedhaifannya, melalui dua cara :

Cara Pertama : menghukumi sanad zhahirnya saja tanpa
menilai matannya.

Cara kedua : menghukumi sanadnya secara bathin
1
, dimana di
sini matannya juga dihukumi (atau dengan kata lain,
menghukumi hadits secara keseluruhan).1
Diantara yang dilontarkan oleh adz-Dzahabi dari hadits-hadits Mustadrak karya al-Hakim :
Sesungguhnya di dalam kebanyakan hadits-hadits di dalam zhahirnya baik atas syarat salah satu
atau kedua-duanya [Bukhari Muslim,
pent.
], dan di dalam bathin-nya memiliki suatu illat (penyakit)
yang khofiyah (samar/tersembunyi) yang muatstsaroh (dapat mempengaruhi) Siyaru Alamin
Nubalaa (XVII/174)
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
:
Cara Pertama : Menghukumi Sanad Secara Zhahir

Ada 5 hal di dalam menghukumi sanad secara zhahir :
Pertama : Membedakan seorang perawi dengan perawi
lainnya.
2

Untuk mengetahui seorang perawi ada beberapa jalan,
diantaranya :
a. Murid perawi tersebut yang menjelaskannya yang tidaklah
terancukan (karena keserupaan) dengan perawi lainnya,

2
Buku-buku Tarojim (biografi perawi) sangatlah banyak dan bermacam-macam :
a. Diantaranya adalah biografi yang khusus membahas perawi tsiqoot (kredibel/terpercaya)
seperti kitab ats-Tsiqoot karya Ibnu Hibban, dan ada pula yang khusus membahas perawi
dhuafaa` (plural dari dhaif/lemah) seperti kitab adh-Dhuafaa` ash-Shoghir karya Imam
Bukhari. Diantaranya pula ada yang mencakup dan menghimpun perawi tsiqot dan selainnya
seperti at-Taarikh al-Kabir karya Imam al-Bukhari.
b. Diantaranya adalah biografi yang umum tidak khusus hanya untuk rijal (perawi) suatu kitab
atau kitab-kitab yang tertentu, seperti at-Taarikh al-Kabir karya Bukhari, Al-Jarh wat Tadil
karya Ibnu Abi Hatim, dan adapula yang khusus membahas perawi suatu kitab tertentu seperti
Tahdzibul Kamal karya al-Mizzi.
c. Diantaranya adalah biografi yang khusus disusun menurut negeri tertentu seperti kitab Taarikh
Jurjaan karya al-Jurjaani, dan adapula yang tidak dikhususkan seperti ini sebagaimana kitab-
kitab lainnya yang banyak.
d. Diantaranya adalah biografi yang disusun menurut tingkatan thobaqoot seperti Thobaqootul
Kubroo karya Ibnu Sad, ada pula yang disusun berdasarkan nama-nama perawi
sebagaimana mayoritas buku biografi, sebagian lagi ada yang disusun berdasarkan al-
Wafiyaat seperti kitab al-Wafiyaat karya ash-Shofadi.
e. Diantaranya adalah biografi yang disusun khusus untuk syuyukh (guru-guru) sebagian imam
(disebut Maaajim asy-Syuyukh), ada yang disusun berdasarkan keterangan perawi yang tidak
meriwayatkan darinya kecuali hanya seorang perawi saja, seperti kitab al-Munfaridaat dan al-
Wihdaan, ada pula yang disusun berdasarkan riwayat al-Akabir (perawi senior) dari al-
Ashoghir (perawi junior), As-Sabiq wal Lahiq, ada juga buku-buku al-Ansaab (nasab-nasab
perawi), buku-buku riwayat seorang anak dari bapaknya (al-Abnaa` minal Aaba`) atau
sebaliknya, dan perawi yang meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, serta buku-buku as-
Su`alaat dan al-Ilal.
Penyebutan contoh-contohnya akan sangat panjang
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
seperti Abu Nuaim al-Fadhl bin Dukain yang berkata :
Menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah,....
b. Dari jalan riwayat murid-murid seorang perawi dan guru-
gurunya di dalam sanad yang dapat diketahui secara
galibnya.
3

c. Seorang perawi yang diketahui dengan mulazamah
(menekuni) gurunya, maka apabila perawi itu
memubhamkan (menyamarkan sebagian identitas) gurunya,
dapat diketahui bahwa ia adalah guru perawi yang
terbedakan (dengan lainnya), dan apabila tidak maka ia
adalah orang lain.
Misalnya, Abu Nuaim apabila meriwayatkan dari Sufyan ats-
Tsauri tidaklah menasabkannya (kepada ats-Tsauri,
pent
)
namun apabila meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, beliau
menyebutkannya.
4

Contoh berikutnya, Sulaiman bin Harb, apabila meriwayatkan
dari Hammad bin Zaid tidak menasabkannya, namun apabila
meriwayatkan dari Hammad bin Salamah beliau
menasabkannya.
5

d. Dari jalan thobaqot
6
seorang perawi dan thobaqot guru-guru
dan murid-muridnya.
7


3
Yang demikian ini dengan merujuk kepada buku-buku khusus yang membahas tentangnya,
seperti Tahdzibul Kamal karya al-Mizzi, Tahdzibut Tahdzib karya al-Hafizh Ibnu Hajar, Taarikh ad-
Dimasyqi karya Ibnu Asaakir, Taarikh Baghdad karya al-Khathib, at-Taqyid karya Ibnu Nuqthoh
dan Dzailut Taqyid karya at-Taqi al-Faasi...
4
Lihat pembahasan anggun yang ditulis oleh adz-Dzahabi di dalam mengangkat keserupaan
antara dua Sufyan dan dua Hammad, di Siyari Alaamin Nubalaa` (VII/44-466)
5
Lihat Fathul Baari (XIII/285) kitab al-Itisham, bab Ma Yakrohu min Katsrotis Su`aal no. 7293
6
Diantara buku bermanfaat tentang pengenalan Thobaqot adalah : Thobaqot Khalifah bin
Khayath, Thobaqot Ibnu Sad, ats-Tsiqqot karya Ibnu Hibban, al-Muayyan fi Thobaqoot al-
Muhadditsin karya adz-Dzahabi, Tadzkirotul Huffazh karya adz-Dzahabi, Taqriibut Tahdziib karya
al-Hafizh Ibnu Hajar,...
7
Misalnya : Tholq bin Muawiyah dari Sufyan ats-Tsauri... terdapat nama seperti ini pada dua
orang, yaitu : Tholq bin Muawiyah an-Nakhoi seorang tabiin senior Mukhodhrom*, dan Tholq bin
Muawiyah bin Yazid dari thobaqoh ke-7. Maka perawi dari Sufyan tidaklah mungkin seorang tabiin
mukhodrom, maka perawi dari Sufyan bisa dipastikan adalah Ibnu Yazid. Lihat Taqribut Tahdzib
(hal. 22 - ar-Risalah)
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
e. Adanya seorang imam mutabar (terkenal) yang menegaskan
bahwa perawi ini adalah Fulan, dari segi tidak ada orang lain
yang serupa dengannya. Contohnya : apabila didapatkan di
dalam isnad Abu Dawud misalnya- ada perawi yang mirip
dengan selainnya, imam ini
8
akan menunjukkan bahwa
perawi yang mirip dengannya tidaklah dikeluarkan oleh Abu
Dawud.
f. Merujuk kepada kitab-kitab al-Muttafaq wal Muftariq
9
, kitab-
kitab al-Mutalaf wal Mukhtalaf
10
dan kitab-kitab al-
Musytabih
11
.
g. Apabila perawi itu adalah seorang sahabat atau diduga
sebagai seorang sahabat, maka merujuk kepada kitab-kitab
Shahabah
12
dan kitab-kitab al-Maroosil
13

h. Apabila perawi tersebut berkunyah maka merujuk kepada
kitab-kitab al-Kuna
14
dan apabila berlaqob maka merujuk
kepada kitab-kitab al-Alqoob.
15


Keterangan : * Mukhodhrom memiliki 3 makna :
a. Man Lam Yakhtatan (orang yang tidak berkhitan). Namun bukan ini yang dimaksud.
b. Man Lam Yurof Abawaahu (orang yang tidak diketahui kedua orang tuanya), pengertian ini
juga kurang tepat.
c. Man Adrokal Jaahiliyah wal Islam (orang yang menemui zaman jahiliyah dan Islam), dan
makna ini yang dituju. Wallohu alam.
Pent

8
Diantara buku bermanfaat mengenai hal ini adalah Tahdzibul Kamal dan Furu-nya serta Tajiilul
Manfaah karya al-Hafizh Ibnu Hajar
9
Seperti : al-Muttafaq wal Muftariq karya al-Khathib al-Baghdadi, dan Muwadhdhoh Awhaam al-
Jami wat Tafriiq karya al-Khathib juga,...
10
Seperti : al-Mutalaf wal Mukhtalaf karya Abdul Ghoni bin Said al-Azdi, al-Mutalaf wal Mukhtalaf
karya ad-Daaruquthni, al-Mutalaf wal Mukhtalaf karya Ibnu Thohir al-Qoisarooni, dan yang paling
lengkap dan luas adalah kitab al-Ikmaal karya al-Amiir Ibnu Makuulaa.
11
Seperti : Talkhishul Mutasyaabih karya al-Khathib, Taaliy Talkhish al-Mutasyaabih karya beliau
juga, Musytabihun Nisbah karya al-Hafizh Abdul Ghoni al-Azdi, Kitab al-Musytabih karya al-Hafizh
adz-Dzahabi, kitab Tabshiirul Mutanabbi bi Tahriiril Musytabih karya al-Hafizh Ibnu Hajar dan kitab
Taudhihul Musytabih karya Ibnu Nashiruddin
12
Buku yang terkenal diantaranya adalah Marifatu ash-Shohabah karya Ibu Nuaim, Mujam ash-
Shohabah karya Ibnu Qoni, al-Istiiaab karya Ibnu Abdil Barr, Usudul Ghoobah karya Ibnu Katsir
dan al-Ishobah karya Ibnu Hajar.
13
Seperti kitab al-Maroosiil karya Abu Dawud, al-Maroosiil karya Ibnu Abi Hatim dan Tuhfatut
Tahshil karya al-Allaa`i.
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
i. Apabila tidak memungkinkan untuk membedakan seorang
perawi dengan selainnya, maka apabila para perawi ini atau
dua perawi yang serupa- adalah perawi tsiqoot maka
sanadnya shahih dengan mempertimbangkan syarat-syarat
lainnya di dalam penshahihan hadits dan apabila perawi ini
dhoif maka sanadnya juga dhaif. Namun apabila sebagian
perawi ini dhaif (dan sebagiannya tsiqot,
pent
) maka
bertawaqquf (mendiamkan)
16
di dalam penshahihan sanad
sampai diteliti apakah riwayat ini memiliki mutabi (penyerta)
atau Syaahid? Akan datang perinciannya di dalam Cara
Kedua insya Allohu Taala-.

Kedua : Mengetahui keadilan (adalah) seorang perawi : yang
demikian ini bisa dengan kemasyhuran perawi atas sifat adalah-
nya atau bisa juga dengan penegasan seorang imam mutabar
atas sifat adalah-nya, dan yang demikian ini dengan syarat
seorang perawi tidak memiliki sesuatupun yang dapat
menghilangkan sifat adalah-nya.
Apabila seorang perawi tidak masyhur akan keadilannya dan
tidak satupun dari ulama mutabar mentsiqohkannya, maka ada
beberapa keadaan :
a. Sejumlah perawi tsiqot meriwayatkan darinya dan tidak ada
riwayat yang datang darinya diingkari maka ia tsiqoh, dan
hal ini semakin diperkuat apabila ia termasuk thobaqot tabiin
senior atau pertengahan.
b. Riwayat al-Bukhari dan Muslim pada seorang perawi
(otomatis) adalah tadil atasnya.

14
Misalnya : kitab al-Kunaa karya Imam al-Bukhari, al-Kunaa karya Imam Muslim, al-Kunaa wal
Asmaa` karya ad-Daulaabi, kitab al-Kunaa karya Abu Ahmad al-Haakim dan al-Muntaqo fi Sardil
Kunaa karya adz-Dzahabi.
15
Seperti : kitab Fathul Baab fil Kunaa wal Alqoob karya Ibnu Mandah, kitab Nuzhatul Albaab fil
Alqoob karya al-Hafizh Ibnu Hajar, al-Mizzi telah mengkhususkannya di dalam kitabnya Tahdzibul
Kamal sebuah pasal di akhir bukunya tentang alqoob, demikian pula dengan al-Hafizh Ibnu Hajar di
dalam Tahdzib dan Taqrib-nya
16
at-Tawaqquf itu bermakna : tidak menerima sanad, yaitu menghukumi kedhaifannya.
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
c. Terangkatnya status majhul ain-nya dengan riwayat seorang
tsiqoh atau dua orang perawi darinya.
17

d. Apabila seorang majhul meriwayatkan hadits yang maudhu
(palsu) atau munkar dan tidaklah ditemukan di dalam
sanadnya adanya penyerta yang mengkonfrontasikannya,
maka perawi ini dituduh al-Majhul biuhdatihi (tidak diketahui
status kelemahannya). [Lihat Miizanul Itidaal (II/103),
(III/91) dan (IV/21).
e. Apabila seorang imam diketahui bahwa imam ini tidaklah
meriwayatkan melainkah hanya dari tsiqoh- meriwayatkan
dari seorang perawi, maka ini merupakan tautsiq
(pentsiqohan)-nya terhadap perawi itu dan penghukuman
akan ke-adalah-annya menurut imam tersebut.
f. Penshahihan seorang imam mutabar terhadap suatu sanad
hadits dihitung sebagai pentsiqohan terhadap seluruh
perawinya.

Ketiga : Mengetahui ke-dhabit-an seorang perawi.
Untuk mengetahui sifat dhabit seorang perawi ada dua cara,
yaitu :
Cara Pertama : Adanya tautsiq para imam terhadap seorang
perawi.
Cara kedua : Menelusuri riwayatnya dan menelitinya, lalu
membandingkannya dengan riwayat para tsiqot huffazh. Apabila
yang dominan adalah istiqomah (kesesuaian) dan muwafaqoh
(keselarasan) maka perawi tersebut adalah tsiqoh dan apabila
yang dominan adalah mukholafah (penyelisihan) dan munkaraat
maka perawi tersebut adalah dhaif dan matruk (ditinggalkan).
Namun apabila didapatkan bahwa riwayatnya ada yang
mukholafah namun yang dominan adalah keselarasannya, maka

17
Demikian pula terangkat majhul ain-nya dengan pentsiqohan seorang ulama mutabar atau tadil
dari imam mutabar.
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
ia adalah perawi yang shoduq dan husnul hadits (haditsnya
hasan).
18

Di sini ada 9 hal di dalam menghukumi seorang perawi, yaitu :
1. Mengumpulkan pendapat-pendapat ulama yang
membicarakan perawi tersebut.
2. Menguatkan (Taakkud) keshahihan penisbatannya kepada
mereka.
19

3. Mengetahui imam hadits yang dipandang pendapatnya
(mutamad) dan yang tidak dipandang.
20

4. Mengetahui imam yang berbicara tentang seorang perawi,
apakah ia seorang murid perawi, ataukah sesama penduduk
negeri yang sama, atau seorang yang hidup semasanya
(sahabat) ataukah orang yang belakangan darinya.
5. Mengetahui derajat imam (yang membicarakan perawi),
apakah termasuk mutadil (pertengahan di dalam menilai
perawi), mutasaahil (terlalu lunak di dalam menilai perawi)
atau mutasyaddid (terlalu ketat di dalam menilai perawi).
6. Mengetahui sebab-sebab Jarh dan Tadil apabila ada.
7. Perincian jarh atau naqdh-nya (bantahan yang
menggugurkan penilaian) seorang muaddil (ulama yang
mentadil).
8. Mengetahui maksud-maksud para imam dari lafazh-lafazh,
ungkapan-ungkapan dan harokaat mereka yang berkaitan
dengan jarh wa tadil.
21


18
Lihat : at-Tankil karya al-Allamah al-Muallimi (I/66-67), Siyaru Alaamin Nubalaa` (IX/429,95),
Mizanul Itidal (I/521,405), (II/415-41) dan (IV/188,103).
19
Menguatkan keshahihan nisbat Jarh dan Tadil oleh seorang imam yang berbicara tentangya
baik secara sanad maupun matannya. Adapun secara matan, jatuhnya kesalahan di dalam menukil
dari para imam, atau menukil secara makna yang diperhitungkan sebagai kekacauan makna, inilah
yang dimaksudkan oleh imam yang membicarakannya.
20
Lihat kitab : Dzikru man Yutamadu qouluhu fil Jarhi wat Tadil karya al-Hafizh adz-Dzahabi dan
risalah al-Hafizh as-Sakohwi yang berjudul al-Mutakallamuna fir Rijaal.
21
Lihatlah di dalam masalah ini pasal-pasal yang berkaitan dengannya pada buku-buku
mushtholah seperti Fathul Mughits karya as-Sakhowi, Syarh Alfaazhu Jarh an-Naadiroh dan Syarh
Alfaazhut Tadiil an-Naadiroh karya DR. Sadi al-Hasyimi serta Dhowabith al-Jarh wat Tadil karya
Syaikh Abdul Aziz al-Abdul Lathif
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
9. Menjama (mengkompromikan) dan mentarjih (menguatkan
salah satunya) apabila pendapat para imam saling
kontradiksi di dalam menilai seorang perawi (Kesimpulan
pendapat terhadap perawi).

Keempat : Mengetahui hubungan seorang perawi dengan
syaikhnya, hal ini memiliki beberapa gambaran :
a. Apabila syaikhnya termasuk perawi yang mukhtalith
(tercampur-baur hafalannya) atau taghoyar (berubah)
dengan perubahan yang mempengaruhi riwayatnya, maka
dilihat apakah perawi tersebut mendengar darinya sebelum
ikhtilath atau taghoyar-nya ataukah setelahnya?
Apabila perawi ini mendengar darinya sebelum ikhtilath atau
taghoyar-nya, dan syaikh ini asalnya maqbul (diterima)
riwayatnya maka diterima riwayatnya.
Apabila perawi ini mendengar darinya setelah ikhtilath atau
taghoyar-nya maka ditolak riwayatkan dan dihukumi
sanadnya dhaif.
Apabila tidak diketahui apakah mendengarnya perawi dari
syaikhnya ini sebelum ikhtilath ataukah setelahnya, atau
mendengar darinya sebelum ikhtilath dan setelahnya dan
tidaklah dapat dibedakan sima (mendengar)-nya dari
syaikhnya, maka ditolak riwayatnya dan dihukumi sanadnya
dhaif.
22

Contohnya : Atho` bin as-Saa`ib perawi yang tsiqoh namun
mukhtalith, meriwayatkan darinya Syubah, Sufyan ats-
Tsauri dan Hammad bin Zaid sebelum ikhtilath-nya, dan
meriwayatkan darinya Jarir, Khalid bin Abdillah dan Ibnu
Aliyah setelah ikhtilath-nya, serta meriwayatkan darinya
Hammad bin Salamah sebelum dan setelah ikhtilath-nya.
b. Mengetahui perihal perawi beserta syaikhnya, apakah dia
dhaif di dalam (periwayatan) gurunya ataukah tidak? Apabila

22
Lihat macam semisal ini : al-Ightibath bi Marifati man Ruwiya bil Ikhtilath karya Sabth Ibnu al-
Ajami, al-Kawaakibu an-Niiroot fi Marifati man Ikhtalatho minar Ruwaat karya Ibnu al-Kiyaal dan
Syarh al-Ilal kara Ibnu Rojab (II/555-598 : DR. Itr).
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
ia dhaif maka sanadnya otomatis dhaif, seperti riwayat
Sufyan bin Husain al-Wasithi dari az-Zuhri.
23

c. Mengetahui perihal perawi terhadap suatu penduduk negeri,
apakah dia dhaif di dalam (periwayatan) mereka ataukah
tidak?
Apabila ia dhaif di dalam periwayatan mereka sedangkan dia
meriwayatkan dari mereka maka sanadnya dhaif,
sebagaimana riwayat Ismail bin Iyasy dari penduduk Hijaz,
maka riwayatnya dhaif.
24

d. Mengetahui periwayatan perawi terhadap suatu penduduk
negeri apabila mereka mengambil periwayatan darinya,
apakah mereka (penduduk negeri) adalah dhuafa` di dalam
(periwayatan) darinya ataukah tidak?
25

Apabila mereka (penduduk suatu negeri) lemah di dalam
(periwayatan) darinya sedangkan mereka meriwayatkan
darinya maka sanadnya dhaif, sebagaimana riwayat
penduduk Syam dari Zuhair bin Muhammad al-Khurosani,
maka riwayatnya dhaif.

Kelima : Mengetahui ittishol (bersambungnya) sanad dari
inqitho (keterputusan)-nya, dalam hal ini ada 7 keadaan :
1. Apabila rijaal (para perawi) sanad adalah tsiqoot dan
mereka menegaskan secara tegas akan sima (mendengar)-
nya, atau dengan yang dihukumi dengannya maka sanadnya
muttashil (bersambung).
26

2. Apabila sanadnya dengan ananah atau semisalnya, maka
diperiksa apakah perawi itu sezaman dengan syaikhnya
ataukah tidak, apabila tidak sezaman dengan syaikhnya
maka sanadnya munqothi (terputus).

23
Lihat macam semisal ini : ats-Tsiqoot alladziina Dhoafuu fii Badhi Syaikhihim karya guru kami,
DR. Shalih ar-Rifai dan Syarh Ilalit Turmudzi karya Ibnu Rojab (II/621-672).
24
Ismail bin Iyasy dhaif di dalam periwayatan selain dari penduduk negerinya, seperti riwayat
penduduk Hijaz, Mesir maupun Iraq.
25
Lihat macam semisal ini : Syarh al-Ilal karya Ibnu Rojab (II/614-612).
26
Inilah yang asal selama tidak jelas ada khilafnya, dan yang demikian ini dengan meneliti jalan-
jalan hadits sebagaimana akan datang penjelasannya insya Alloh- dalam cara kedua.
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
3. Apabila seorang perawi sezaman dengan syaikhnya maka
diperiksa, apakah ia bertemu dengannya ataukah tidak
diketahui pernah bertemu? Apabila ia tidak bertemu
syaikhnya maka sanadnya munqothi.
Dan apabila tidak diketahui bertemunya, maka hukum asal
dua perawi yang sezaman adalah bertemu dan mendengar
selama tidak didapatkan adanya indikasi yang menunjukkan
ketiadaan sima seperti ditegaskan oleh imam mutabar,
atau tidak adanya kemungkinan bertemu dikarenakan usia
belia seorang perawi yang tidak memungkinkannya
menerima periwayatan, atau perbedaan negeri yang jauh
dan tidak adanya rihlah (bepergian untuk mencari hadits).
4. Apabila seorang perawi bertemu dengan syaikhnya, maka
diperiksa apakah ia mendengar darinya ataukah tidak
mendengar ataukah tidak diketahui akan sima
(mendengarnya)? Apabila perawi itu belum pernah
mendengar dari gurunya maka sanadnya munqothi.
Apabila tidak diketahui maka hukum asalnya adalah
bertemu dan mendengar selama tidak didapatkan adanya
indikasi yang menunjukkan ketiadaan mendengar.
5. Apabila seorang perawi mendengar dari gurunya, maka
diperiksa apakah perawi itu termasuk mudallis ataukah
tidak? Apabila bukan seorang mudallis maka sanadnya
muttashil.
6. Apabila perawi itu adalah mudallis dan meriwayatkan
dengan ananah atau semisalnya dari syaikh yang ia
mendengar darinya atau yang dihukumi perawi itu
mendengar darinya, (diperiksa) :
Apabila perawi itu jarang melakukan tadlis seperti Abu
Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi atau tidak banyak
(sedikit) melakukan tadlis seperti Qotadah, Amasy dan Abu
Ishaq al-Subaii maka dihukumi sanadnya muttashil selama
tidak jelas adanya khilaf (pendapat yang menyelisihi)-nya.
Apabila perawi itu termasuk yang sering melakukan tadlis
seperti Ibnu Juraij terhadap periwayatan selain Atho`, atau
seperti Baqiyah bin Walid, maka bertawaqquf (mendiamkan)
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
atas status ittishal-nya sanad dan dihukumi dengan dhaif
sampai menjadi jelas keadaan sanad dengan adanya jalan-
jalan riwayat lainnya.
7. Apabila perawi sezaman dengan syaikhnya dan
memungkinkan bertemu dan mendengar darinya namun
tidak diketahui ia mendengar darinya, namun ia mayshur
(terkenal) dengan melakukan irsal maka sanadnya dihukumi
dengan munqothi. Namun apabila ia tidak masyhur
melakukan irsal maka sanadnya muttashil lagi shahih
selama tidak datang indikasi yang menjelaskan ketiadaan
mendengarnya.

Hasil (Kesimpulan) Cara Pertama :
Apabila suatu sanad selamat dari keseluruhan ilal
(cacat/penyakit) yang zhahir (tampak), telah tsabat (tetap)
akan sifat adalah dan dhabit para perawinya, dan telah shahih
akan sima (mendengar)-nya perawi antara satu dengan lainnya,
maka sanadnya shahih secara zhahir.
Apabila didapatkan sebuah illah (cacat) dari cacat-cacat zhahir
(di atas) maka sanadnya ditolak tidak diterima.
Apabila kedhaifan di dalam sanad lebih dekat dan memiliki
kemungkinan (shahih) maka akan menjadi sholih (baik) dengan
mutabaat (penyerta) dan syawahid.


ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
: :
Cara Kedua : Menghukumi Sanad secara Cara Kedua : Menghukumi Sanad secara Cara Kedua : Menghukumi Sanad secara Cara Kedua : Menghukumi Sanad secara bathin bathin bathin bathin

Pertama : Cara pertama diaplikasikan terhadap sanad hadits
yang dikehendaki penghukuman atasnya secara cermat.

Kedua : Dihimpun jalan-jalan hadits yang satu dari Mazhoonni
(sumber perkiraan)-nya.
1. Dari sahabat itu sendiri, akan diketahui al-Mutabaah dan al-
Mukholafah, diketahui yang syadz dan illat.
2. Dari sahabat yang meriwayatkan hadits itu sendiri apabila
ada pada mereka atau salah seorangnya- maka termasuk
syawahid, dan dapat dihubungkan dengannya hadits-hadits
mursal, mudhol, mauquf dan maqthu yang dihukumi marfu
atasnya.
Untuk hadits yang dapat menjadi shalih karena syawahid
memiliki syarat, yang penting diantaranya adalah :
hendaknya hadits itu tidak terlalu dhaif (syadid), tidak
syadz dan tidak munkar.
Dan diterapkan cara pertama untuk setiap sanad mutabaaat
dan syawaahid serta mukholafaat.
Peringatan : Takhrij itu memiliki jalan-jalan yang diketahui
perinciannya dari sumber perkiraannya.
27


Ketiga : Menghimpun pendapat-pendapat para imam ahli hadits
dan illat hadits
28
seperti Imam Ahmad, Ibnul Madini, Ibnu Main,
Abu Hatim, Abu Zurah, Abu Dawud, al-Bukhari, at-Turmudzi,

27
Diantara sumbernya adalah : Kitabut Takhriij karya DR. Bakr Abdush Shomad Aabid, at-Takhirj
wa Diroosatul Asaaniid karya Mahmud ath-Thohhan dan Kitabu at-Ta`shil karya DR. Bakr Abu
Zaid.
28
Diantara buku tersebut adalah : Kitab al-Ilal karya Ibnul Madini, al-Ilal wa Marifatur Rijaal karya
Imam Ahmad, al-Ilal karya Ibnu Abi Hatim dan al-Ilal karya ad-Daaruquthni. Sebagai tambahan
juga buku-buku ar-Rijaal (perawi hadits) saja yang mencakup naqd (kritik) para imam terhadap
riwayat-riwayat yang jumlahnya banyak sekali.
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
an-Nasa`i, ad-Daaruquthni, al-Khothib al-Baghdadi, Syaikhul
Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim, Ibnu Rojab, al-Hafizh al-
Iroqi, Ibnu Hajar, Ibnu Mulaqqin, Ahmad Syakir, al-Albani, dan
selain mereka terhadap thuruq (metode-metode) yang dihimpun
hingga menjadi mudah bagi anda untuk memahami metode para
imam ahli hadits di dalam naqd (mengkritik hadits) dan kaifiyat
(cara) di dalam menghukumi sanad-sanad hadits, dan hingga
anda dapat memetik faidah dari pendapat-pendapat mereka
mengenai masalah yang sulit atas anda, dan juga supaya anda
dapat mengetahui kapasitas kelemahan diri anda di hadapan
para imam yang ahli lagi mendalam ilmunya.
Keempat : Ini merupakan cara kedua yang global dan
memerlukan tafshil (perincian) dan tahrir (penegasan istilah),
mudah-mudahan masalah ini dapat dibahas dalam waktu dekat
insya Alloh Taala-.

Kelima : Ketahuilah, bahwa menghukumi suatu hadits adalah
perkara yang paling sulit dan rumit, tidak ada yang mampu
melakukannya kecuali hanya ulama ahli hadits senior. Maka
berhati-hatilah di dalam penghukuman hadits dan janganlah
tergesa-gesa. Jadikanlah apa yang saya tulis ini adalah suatu
pelatihan dan pembelajaran saja bagi anda sampai anda
menjadi mantap di dalam ilmu hadits.
Perbanyaklah membaca buku-buku mushtholahul hadits, ilalul
hadits, biografi para perawi dan biografi para imam, semoga
Alloh memberikan taufiq-Nya atasku dan atas anda kepada apa
yang Ia cintai dan Ridhai.


Hanya Allohlah yang lebih tahu. Semoga Sholawat dan Salam
senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada
keluarga dan sahabat beliau semuanya.


Ditulis oleh :
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
Abu Zaid dan Abu Umar Usamah bin Athaya al-Utaibi.
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228


ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn

. ' '

: .
:
, 29 ,

| .[


,
29
, |
[ , 17 / 175 . ,
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
: .

1
, 30 ,

:
,
..
,
, 31 ,
.

,
30
,


.

.
.

.
, ,


..
` .
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
, ` `
.


, 32 ,
.


, 33 ,
.
,
, 34 ,

, 35 ,
.

,
31
,

...
,
32
, .
, 7 / 464 466 .,
,
33
, , 13 / 285 , . / 7293
.
,
34
,

..
,
35
, ..
.
.
, / 226 . ,
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
, .

, 36 ,

.
,
, 37 ,

, 38 ,

, 39 ,
.
,
, 40 ,


, 41 ,
.
,
, 42 ,


, 43 ,
.

,
36
, .
,
37
, ' ' ' '
..
,
38
, ' ' ' '
' ' ' '
.
,
39
, ' ' ' ' ' '
' ' ' '
' ' .
,
40
, ' ' ' ' ' '
' ' ' ' .
,
41
, ' ' ' ' ' ' .
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
,


, 44 ,

.

2 - : , ,
.

,
.
, .
,
, 45 ,
.

,
42
, ' ' ' ' ' '
' ' ' ' .
,
43
, ' ' ' '
' '
.
,
44
, .
,
45
, , . ,
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
, -
-
, 46 ,
.
,
.
, .


,
46
, , 2 / 103 , , 3 / 91 , , 4 / 216 . ,
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
3 - :
:
: .
:, 47 ,
.
:
: .
:
, 48 ,
.
: ` `
, 49 ,
.
: ` ` '
` .
: ` .

,
47
, , 1 / 66 67 , , 9 / 95429 ,
, 1 / 405521 , , 2 / 415 416 , , 4 / 188 103 ,
,
48
,
.
,
49
, | [
| .[
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
: ` ` ` .
: ` ` ` .
: ` ` ` ` `
` `
, 50 ,
.
: ` ` | .
.[
4 - :
] [ - ` ` ' ` `
` '
` ` ` ' ` `
` ` .
` ` ` ` ` ` ' ` ` ` ` `
` ` .


, 51 ,
.

,
50
, '
' ' '
' ' .
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn


.
] [ -

, 52 ,
.
] [ -
, 53 ,, 54 ,
.
] [ -

, 55 ,

.
.

,
51
, ' '
' '
, 2 / 555 598 . . ,
,
52
, | [
, 2 / 621 672 . ,
,
53
, , 2 / 609 614 . ,
,
54
, .
,
55
, , 2 / 614 620 . ,
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
5 - :
:

, 56 ,
.
:
.
:

.

`
.
:

.
.
:
.

,
56
,
.
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
:


.

.
:

.

:

.
.
.
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
:
1 ` ` .
2 ` ` .
: ` ` `
.
:
`
.
'
.
` ` ` .
:
) 57 (
.
3
, 58 ,,
57
, `
.
,
58
,
.
` .
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
.
4
.
5
' ` ` `
.

' .
.
:, , , , , ,
, , .
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228

`., < -9 >9
STRATEGI CEPAT MENYEBAR ILMU

kLWAII8AN MLNAMAIkAN ILMU, 8LkDAkWAn & 8LkIInAD
1Lk1ULIS 269 kALI DIDALAM AL-UkAN
SL8ACAl 1 CCn1CP SA!A 8lSA ulLlPA1 uALAM CS 2 AL-8ACA8AP A?A1 3
%! `` -9!, `)` =.9 ! % )`
3. (YAITU) MEREKA YANG BERIMAN KEPADA YANG GHAIB, YANG
MENDIRIKAN SHALAT, DAN MENAFKAHKAN SEBAHAGIAN REZKI YANG
KAMI ANUGERAHKAN KEPADA MEREKA. (QS. 2 AL-BAQARAH:3)
!| `9 %! ` <!, &! . 9 ,!. >
9!, `. , < 79` ` %.9
SLSunCCuPn?A C8AnC-C8AnC 8L8lMAn l1u nANALAn C8AnC-
C8AnC ?AnC LkCAA kLAuA ALLAn & kASUL-NA, kLMuulAn
ML8LkA 1IDAk kAGU-kAGU & ML8LkA 8LkIUANG DLNGAN nAk1A &
IIWA MLkLkA ADA IALAN ALLAn MLkLkA I1ULAn CkANG-CkANG
ANG 8LNAk (CS 49 AL-Pu!u8AA113)


ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
CONTOH LAIN YAITU QS. 61 ASH-SHAFF AYAT 8-12
` L`9 < !, < ` 9 2 `39
%! `&! ;!, ,>: L`9 ?s 9 &#. 9 . .:9
!! %! ` /39 ?s > /3>. ,s 9 `.
<!, &! > , < `39!, 3. /39 > /39 | .
>-. - /39 /3, `3=>` > > !.> `{ 3.
,L > s 79 `9 `L-9
8 ML8LkA lnCln MLMAuAMkAn CAPA?A ALLAP uLnCAn MuLu1 ML8LkA, 1L1AI
ALLAn MLNLMUkNAkAN CAnAA-NA, WALAu C8AnC-C8AnC kAll8
MLM8LnCln?A"
9 ulA-LAP ?AnC MLnCu1uS 8ASuL-n?A uLnCAn MLM8AWA L1un!uk uAn ACAMA
?AnC 8LnA8 ACA8 ulA MLMLNANGkANNA DI A1AS SLGALA AGAMA-AGAMA
MLSklun C8AnC MuS?8lk MLM8LnCl
10 PAl C8AnC-C8AnC ?AnC 8L8lMAn, SukAkAP kAMu Aku 1un!ukkAn SUA1U
LkNIAGAAN ANG DAA1 MLNLLAMA1kANMU DAkI A2A8 ANG LDIn?
11 kAMu 8LkIMAN kLAuA ALLAP uAn 8ASuLn?A DAN 8LkIInAD DI IALAN ALLAn
DLNGAN nAk1A DAN IIWAMU l1uLAP ?AnC LL8In 8AIk 8AGIMU, IIkA kAMU
MLNGL1AnUI
12 nlSCA?A ALLAP AkAn MLnCAMunl uCSA-uCSAMu uAn MLMASukkAnMu kL
uALAM !AnnAP ?AnC MLnCALl8 ul 8AWAPn?A SunCAl-SunCAl, uAn kL 1LMA1
1lnCCAL ?AnC 8Alk ul uALAM !AnnAP 'Aun I1ULAn kL8LkUN1UNGAN ANG 8LSAk
(CS 61 ASP-SPAll 8-12)
L8PA1lkAn uALAM A?A1 9 8APWA lSLAM AS1l MLnAnC ulA1AS SLCALA ACAMA-
ACAMA ul uunlA lnl, 1Al L81An?AAnn?A, 8lSAkAP lSLAM MLnAnC SLuAnC kl1A
PAn?A 8L8ulAM ul8l SA!A???
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
8lSAkAP lSLAM MLnCuASAl uunlA SLuAnC kl1A PAn?A 8L8kA1A lSLAM AS1l
MLnAnC! 1Al kl1A 1luAk 8L88uA1 AA-AA A1Au MALAP lku1 MLn?lA8kAn
kLkAll8An MLLLMAPkAn lSLAM & MLn!AuPkAn lSLAM uA8l CLnL8ASl LnL8uS
kl1A???
ul uALAM Su8A1 13 A8-8Au A?A1 11 uln?A1AkAn 8APWA ALLAn 1IDAk AkAN
MLkU8An NASI8 SUA1U kAUM nINGGA kAUM I1U MAU 8LkUSAnA MLkU8AnNA
nAP SLkA8AnC 8ACAlMAnA kl1A ML8u8AP nASl8 lnuCnLSlA ?AnC LnuP uLnCAn
kLMunCkA8An & MLnu!u kL8A8A1-8A8A1An uA8l SLCALA SLCl? MuLAl uA8l SlS1LM
LML8ln1APAn kC8uSl uLMCk8ASl 8Cuuk 8A8A1 uLnCAn A8A LMlMln ?AnC 8CuCP
uA8l kALAnCAn ?AnC ku8AnC An1AS SLL81l A81lS, MLnlnCCALkAn S?A8lAP lSLAM ?AnC
SLMu8nA SL!Ak nA8l AuAM AS, MLnlnCCALkAn 8uuluA?A ZAkA1, 8uuA?A 8A8A1, CLA
lkl8, S?lA8 MunCkA8 & kAll8 LL8lP MA8Ak ul MLulA CL1Ak MAuun 1LLLvlSl 8AulC,
nA8kC1lkA, SLkS, MLnCL!A8 PA81A, 1AP1A, kC8uSl ClLA-ClLAAn PlnCCA uLA81LMLn
ACAMA SCAL nAlk PA!l & SL8ACAln?A ul SLCALA 8luAnC SLMuA 8L8AWAL uA8l
An!AnCn?A AnCAn-AnCAn 1L8PAuA uunlA & ku8AnCn?A lSLAM ML8LSA
uALAM !lWA & kLSLPA8lAn kl1A
AA ?AnC PA8uS kl1A LAkukAn un1uk MLLAWAn l1u SLMuA AuALAP 1L8uAA1
AuA kLLAn!u1An Su8A1 1Aul, CS 61 ASP-SPAll A?A1 10-11 ?Al1u
1 8LkIMAN ADA ALLAn & kASUL-NA
2 1IDAk kAGU-kAGU 8LkIInAD DLNGAN nAk1A & IIWA
8L8!uAnC MLnLCAkkAn lSLAM uLnCAn PA81A & !lWA MLnCAA PA81A uluCAkAn
1L8LL8lP uAPuLu??? kA8LnA !lPAu MLM8u1uPkAn LnCC88AnAn PA81A & !uCA
PA81A AuALAP CC8AAn 1L88LSA8 8ACl uMA1 AkPl8 !AMAn, !lkA CC8AAn 1L88LSA8
SA!A 8lSA ulkALAPkAn, MAkA lnS?A ALLAP ?AnC LAlnn?A uAA1 ulA1ASl
SuA1u kL1lkA kAuM MuSLlMln AkAn 8L8L8AnC & 8ASuLuLLAP
MuPAMMAu SAW MLnCuMuLkAn A8A SAPA8A1 un1uk MLnCPlMun uAnA 8ACl
LL8AnCAn, MAkA uA1AnCLAP A8uu88APMAn 8ln Aul ?AnC AuA MASA l1u
SL8ACAl SALAP SA1u MuSLlM 1L8kA?A 8L8kA1A ?A 8ASuLuLLAP! SA?A ln!AMkAn
AuA ALLAP SLA8uP uA8l PA81A SA?A ul !ALAn ALLAP & ku SlMAn SLA8uP LACl
un1ukku & kLLuA8CAku MAkA 8ASuLuLLAAP MuPAMMAu SAW MLn!AWA8
SLMCCA ALLAP ML8APMA1lMu uALAM PA81A ?AnC kAu ln!AMkAn & PA81A ?AnC
kAu SlMAn
AA CunA PA81A !lkA SAuuA8A MA1l ul uALAM ku8u8 ?AnC CLLA, LnCA &
SLMl1??? PA81A 8lSA 8L8CunA uALAM ku8u8 !lkA SAuuA8A MLnCCunAkAnn?A
ul!ALAn ALLAP, 1Al PA81A !uCA 8lSA MLn!Aul MASALAP ?AnC SunCCuP AMA1
SAnCA1 8LSA8 uALAM ku8u8 !lkA SAuuA8A SALAP MLnCCunAkAnn?A
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
L81AMA-1AMA ?AnC PA8uS kl1A LAkukAn 8ukAn MLn?AMAlkAn kL8LnA8An
lSLAM, 1Al MLM8Uk1IkAN 8APWA lSLAM SA1u-SA1un?A ACAMA ?AnC 8LnA8, 8A8u
kLMuulAn MLnCA8APkAn SLMuA l8AuAP SPALA1, ZAkA1, uASA 8UkAN SL8AGAI
I8ADAn IISIk SAIA 1Al ML8LSAkAn SPALA1, ZAkA1, uASA & 8ACA AL-Cu8An 8AGI
IIWA SLnINGGA nA1I & 1INGkAn LAkU kI1A LNUn kASIn SAANG AuA ALLAP ?AnC
MAPA LnCASlP & MAPA Ln?A?AnC, 8ASuL, nLCA8A & SLSAMA kl1A
L8Lu SAuuA8A lnCA1 8APWA l8AuAP 8ukAn PAn?A SLkLuA8 llSlk SA!A, 1Al
l8AuAP MLM8Ln1uk PA1l & !lWA lnlLAP ?AnC AkAn ulMln1Al
L81AnCCunC!AWA8An kLLAk ul AkPl8A1!!! kLnuA8AAn 1luAk AkAn ulMln1A
1AnCCunC !AWA8 SAA1 1A88AkAn, 1Al SCl8n?ALAP ?AnC ulMln1Al 1AnCCunC
!AWA8 1u8uP 1luAk ulMln1A 1AnCCunC !AWA8, 1Al !lWA kl1A ?AnC AkAn
ulMln1A 1AnCCunC !AWA8
uALAM SPALA1, MlnlMAL kl1A 1APu AA A81l 8ACAAn SPALA1 & MLnCPA?A1ln?A
uALAM ZAkA1 kl1A MLLA1lP 8ACAlMAnA ML8ASAkAn LnuL8l1AAn C8AnC LAln &
MLMuuk kASlP SA?AnC AuA lAkl8, MlSkln, ?A1lM uAn SLkl1A8 kl1A uALAM
uASA un uLMlklAn, ML8ASAkAn LnuL8l1AAn kAuM uPuAlA, MLLA1lP nAlSu,
MA1A, 1LLlnCA, MuLu1 & MLn!ACA PA1l uA8l SLCALA kLMunCkA8An MLMAPAMl &
ML8ASAkAn MAnlAA1 AL-Cu8An MLnCAA MLnCPA8AMkAn & MLWA!l8kAn
SLSuA1u
uLnCAn MLMAPAMl 1u!uAn SLCALA l8AuAP, MAkA lnS?A ALLAP SLMuA AkAn LL8lP
8Alk ul uunlA MAuun AkPl8A1, 8ACl 8l8Aul MAuun nLCA8A & 8AnCSA
SLC8AnC ?AnC l8AuAPn?A ML8LSA, ulA 1luAk AkAn kC8uSl A1Au un ?AnC
LAlnn?A kA8LnA INGA1 SLkAkA1 MAU1, SIkSA kU8Uk, ADANG MAknSAk &
AknIkA1, 1Al MALAP SL8ALlkn?A MLnCA8ulkAn ul8l SLkuA1 & SLLnuP PA1l 8ACl
kLMA!uAn lSLAM & nLCA8A
!lkA SAuuA8A 8L8nlACA uLnCAn SLSAMA C8AnC ul uunlA, MAkA kLMunCklnAn
AkAn 8uCl kA8LnA
A LkLU MCDAL 8ANAk
8 UN1UNG SLDIkI1
C kLkAN 8ISNIS 8ISA 1IDAk 1LA1 IANII ] 1LkLAM8A1 IANII
D LkLU 8ANAk WAk1U
L LkLU 8ANAk 1LNAGA
I kLkAN 8ISNIS 8ISA MLNIU ] MLLAkIkAN DIkI SLnINGGA MCDAL nILANG
SAMA SLkALI
ALLAP 8ukAn MLn!An!lkAn kLun1unCAn 1 MlL?A8, 100 MlL?A8 A1Au 100 18lL?un,
1Al AMunAn ALLAP!
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
AA A81ln?A 1000 18lL?un !lkA kl1A PA8uS MLnL8uS uCSA ul nL8AkA?
L8PA1lkAn CS 9 A1-1Au8AP A?A1 3 8APWA !An!l ALLAP AuALAP 8LnA8
!! '_!9 | s < ,> `3-. >9 !9 3- <!, '-9
3 nAI MANUSIA, SLSUNGGUnNA IANII ALLAn ADALAn 8LNAk, MAkA SLkALl-kALl
!AnCAnLAP kLPluuAn uunlA MLML8uA?AkAn kAMu uAn SLkALl-kALl
!AnCAnLAP S?Al1An ?AnC AnuAl MLnlu, MLML8uA?AkAn kAMu 1Ln1AnC
ALLAP (CS lAA1Pl83)
.`. -)9 9 s <` .9 >RQ , <
`9!, . . < >RQ `9!, . ?s -)9 >
. s < _`.>: . < >9 ?s -)9 > !Ls
93 1luAkLAP SAMA An1A8A MukMln ?AnC uuuuk (?AnC 1luAk lku1 8L8L8AnC)
?AnC 1luAk MLMun?Al 'uZu8 uLnCAn C8AnC-C8AnC ?AnC 8LkIInAD DI IALAN
ALLAn DLNGAN nAk1A MLkLkA DAN IIWANA ALLAP MLLL8lPkAn C8AnC-C8AnC
?AnC 8L8!lPAu uLnCAn PA81A uAn !lWAn?A A1AS C8AnC-C8AnC ?AnC
uuuuk340 SA1u uL8A!A1 kLAuA MASlnC-MASlnC ML8LkA ALLAP MLn!An!lkAn
APALA ?AnC 8Alk (Su8CA) uAn ALLAP MLLL8lPkAn C8AnC-C8AnC ?AnC 8L8!lPAu
A1AS C8AnC ?AnC uuuuk341 uLnCAn APALA ?AnC 8LSA8,
340 MAkSuun?A C8AnC ?AnC 1luAk SAkl1 1Al 1luAk uLA MLMun?Al
!An!l/kLlnClnAn/nlA1 ulPA1l un1uk 8L8L8AnC & PAn?A 8L8l8AuAP un1uk
ul8ln?A SLnul8l, 1luAk MLMlkl8kAn SAuuA8A LAln MLn!Aul kAll8/8L88uA1
MAkSlA1
341 MAkSuun?A ?AnC 1luAk SAkl1 1Al 1luAk uLA 8L8!uAnC 1AnA ALASAn,
1luAk MLMlLlkl nlA1/kLlnClnAn SAMA SLkALl un1uk 8L8!uAnC uLnCAn PA81A &
!lWA, PAn?A 8L8l8AuAP un1uk ul8l SLnul8l 1AnA MLMlkl8kAn SAuuA8A LAlnn?A
SL8AClAn APLl 1AlSl8 MLnCA81lkAn CAA'lulln ul Slnl SAMA uLnCAn A81l CAA'lulln
MAkSuun?A ?AnC 1luAk 8L8L8AnC kA8LnA uZu8
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
| < .: 9 `. ; !, `9 >9 =.)` , <
=.) =.)` s =s !)> 1.9 >} )9 -,
< :,.`! `3-,, %! -!, , 9 `9 `L-9
111 SLSunCCuPn?A ALLAP 1LLAP MLM8LLl uA8l C8AnC-C8AnC MukMln ul8l uAn
PA81A ML8LkA uLnCAn MLM8L8lkAn Su8CA un1uk ML8LkA ML8LkA 8L8L8AnC
AuA !ALAn ALLAP, LALu ML8LkA MLM8unuP A1Au 1L88unuP !An!l ?AnC 8LnA8
uA8l ALLAP ul uALAM 1Au8A1, ln!lL uAn AL Cu8An uAn SlAAkAP ?AnC LL8lP
MLnLA1l !An!ln?A (SLLAln) uA8lAuA ALLAP? MAkA 8L8CLM8l8ALAP uLnCAn !uAL
8LLl ?AnC 1LLAP kAMu LAkukAn l1u, DAN I1ULAn kLMLNANGAN ANG 8LSAk (CS
A1-1Au8AP)
uAn MASlP 8An?Ak LACl A?A1-A?A1 LAln 1Ln1AnC uAkWAP & !lPAu
1AnUkAn SAUDAkA 8AnWA SnALA1 1Lk1ULIS 60 kALI DAN 2AkA1 60 kALI DALAM
AL-UkAN?
1AnUkAn SAUDAkA IIkA IInAD & DAkWAn 1Lk1ULIS SL8ANAk 269 kALI DALAM AL-
UkAN?
L8Lu ulL8PA1lkAn 8APWA lLMu AuALAP un1uk ulSL8A8kAn, AuALAP
ku8AnC 1LA1 !lkA uALAM MLn?L8A8kAn lLMu ulunCu1 8lA?A 8Alk SLCA8A
LAnCSunC MAuun 1luAk LAnCSunC AL-Cu8An ul1u8unkAn AuALAP un1uk
ulSL8A8kAn, 8ukAn un1uk ul8lSnlSkAn, 8ukAn un1uk ALA1 MLnCA8l
kLun1unCAn, uLMlklAn uLA PALn?A uLnCAn PAulS1
A8A SAPA8A1 8L8kC88An !lWA 8ACA MLnCLM8A8A kL SLLu8uP uunlA
MLn?L8A8kAn lSLAM, MLnlnCCALkAn SAnAk SAuuA8A 1L8Cln1A, MLnlnCCALkAn
8uMAP, 1AnAP, PA81A 8LnuA uLMl MLn?L8A8kAn lSLAMuAn SLulkl1un A8A
SAPA8A1 1luAk MLMln1A lM8ALAn A1AS LnCC88AnAnn?A! kl1A un ulLA8AnC
MLMln1A uAP uALAM MLn?AMAlkAn lLMu l1u
!lkA PAn?A SLkLuA8 MLnCCAn1l CnCkCS CL1Ak SL8uAP 8uku 1AnA
MLnCAM8lL un1unC MAkA l1u LL8lP 8Alk, uA8l l1u, LnCCunAAn PAk Cl1A uALAM
lLMu lSLAM AuALAP ku8AnC 1LA1!
1luAk PAk Cl1A uALAM AL-Cu8An uAn PAulS1! 1IDAk ADA nAk CI1A
DALAM ILMU! SlAA ?AnC MLM8L8l lLMu? uA8lMAnA SuM8L8 SLMuA kL8LnA8An?
ALLAP 1luAk MLn?u8uP kl1A 8L88lSnlS uLnCAn lLMu, A1Au MLM8A1ASl lLMu
uLnCAn MLLA8AnC MLML88An?Ak lLMu ?AnC AuA MALAP SL8ALlkn?A, ALLAP
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
MLLA8AnC kl1A MLMln1A uAP uALAM MLn?L8A8kAn lLMu uAn MLn?AMAlkAn
8lSALAP
79` %! < `1, .% % 3=` =s > | | . =-=9
90 ML8LkA l1uLAP C8AnC-C8AnC ?AnC 1LLAP ul8L8l L1un!uk CLLP ALLAP, MAkA
lku1lLAP L1un!uk ML8LkA kA1AkAnLAP "AkU 1IDAk MLMIN1A UAn kLADAMU
DALAM MLNAMAIkAN" AL-Cu8An l1u 1luAk LAln PAn?ALAP L8lnCA1An un1uk
SLLu8uP uMMA1 (CS 6 AL-AnAM90)
% ! 6=` =s > | !: . <| , ,
37 kA1AkAnLAP "AkU 1IDAk MLMIN1A UAn SLDIkI1UN kLADA kAMU DALAM
MLNAMAIkAN kISALAn I1U, MLLAlnkAn C8AnC-C8AnC ?AnC MAu MLnCAM8lL
!ALAn kLAuA 1uPAn n?A (CS 23 AL-lu8CCn37)
=`. l>> _ , > > %9
72 A1AU kAMU MLMIN1A UAn kLADA MLkLkA?", MAkA uAP uA8l 1uPAnMu
AuALAP LL8lP 8Alk, uAn ulA AuALAP LM8L8l 8LZkl ?AnC ALlnC 8Alk (CS 23 AL-
MuMlnuun72)
! 3=` =s > | > | ?s , =-9
109 uAn AkU SLkALI-kALI 1IDAk MIN1A UAn kLADAMU A1AS AIAkAN-AIAkAN
I1U, uAPku 1luAk LAln PAn?ALAP uA8l 1uPAn SLMLS1A ALAM (CS 26 AS?
S?u'A8AA'109)
! 3=` =s > | > | ?s , =-9
127. DAN SEKALI-KALI AKU TIDAK MINTA UPAH KEPADAMU ATAS
AJAKAN ITU; UPAHKU TIDAK LAIN HANYALAH DARI TUHAN SEMESTA
ALAM. (QS. 26 ASY SYU'ARAA':127)
! 3=` =s > | > | ?s , =-9
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
145. DAN AKU SEKALI-KALI TIDAK MINTA UPAH KEPADAMU ATAS
AJAKAN ITU, UPAHKU TIDAK LAIN HANYALAH DARI TUHAN SEMESTA
ALAM. (QS. 26 ASY SYU'ARAA':145)
! 3=` =s > | > | ?s , =-9
164. DAN AKU SEKALI-KALI TIDAK MINTA UPAH KEPADAMU ATAS
AJAKAN ITU; UPAHKU TIDAK LAIN HANYALAH DARI TUHAN SEMETA
ALAM. (QS. 26 ASY SYU'ARAA':164)
! 3=` =s > | > | ?s , >-9
180. DAN AKU SEKALI-KALI TIDAK MINTA UPAH KEPADAMU ATAS
AJAKAN ITU; UPAHKU TIDAK LAIN HANYALAH DARI TUHAN SEMESTA
ALAM. (QS. 26 ASY SYU'ARAA':180)
) 6=` =s ! | > | ?s < ! ! !L,
%! ` | )= , _39 /31 !% =>
29. DAN (DIA BERKATA): "HAI KAUMKU, AKU TIADA MEMINTA HARTA
BENDA KEPADA KAMU BAGI SERUANKU. UPAHKU HANYALAH DARI
ALLAH DAN AKU SEKALI-KALI TIDAK AKAN MENGUSIR ORANG-ORANG
YANG TELAH BERIMAN. SESUNGGUHNYA MEREKA AKAN BERTEMU
DENGAN TUHANNYA, AKAN TETAPI AKU MEMANDANGMU SUATU KAUM
YANG TIDAK MENGETAHUI". (QS. 11 HUUD:29)
) /3=` =s > | > | ?s %! L
=)-.
51. HAI KAUMKU, AKU TIDAK MEMINTA UPAH KEPADAMU BAGI
SERUANKU INI. UPAHKU TIDAK LAIN HANYALAH DARI ALLAH YANG
TELAH MENCIPTAKANKU. MAKA TIDAKKAH KAMU MEMIKIRKAN?" (QS. 11
HUUD:51)
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
% ! 3.9! > 39 | > | ?s < ?s . `:
47. KATAKANLAH: "UPAH APAPUN YANG AKU MINTA KEPADAMU, MAKA
ITU UNTUK KAMU[1245]. UPAHKU HANYALAH DARI ALLAH, DAN DIA
MAHA MENGETAHUI SEGALA SESUATU". (QS.34 SABA:47)
[1245] YANG DIMAKSUD DENGAN PERKATAAN INI IALAH BAHWA
RASULULLAH S.A.W. SEKALI-KALI TIDAK MEMINTA UPAH KEPADA
MEREKA. TETAPI YANG DIMINTA RASULULLAH S.A.W. SEBAGAI UPAH
IALAH AGAR MEREKA BERIMAN KEPADA ALLAH. DAN IMAN ITU ADALAH
BUAT KEBAIKAN MEREKA SENDIRI.
% ! /3=` =s > ! ! =3.RQ
86. KATAKANLAH: "AKU TIDAK MEMINTA UPAH SEDIKITPUN PADAMU
ATAS DA'WAHKU DAN BUKANLAH AKU TERMASUK ORANG-ORANG YANG
MENGADA-ADAKAN. (QS. 38 SHAAD:86)
| .9. ! /3.9! > | > | ?s < , .
>`.9
72. JIKA KAMU BERPALING, AKU TIDAK MEMINTA UPAH SEDIKITPUN
DARI PADAMU. UPAHKU TIDAK LAIN HANYALAH DARI ALLAH BELAKA,
DAN AKU DISURUH SUPAYA AKU TERMASUK GOLONGAN ORANG-ORANG
YANG BERSERAH DIRI". (QS. YUNUS:72)
! `=`. =s > | | "2 >-=9
104. DAN KAMU SEKALI-KALI TIDAK MEMINTA UPAH KEPADA MEREKA,
ITU TIDAK LAIN HANYALAH PENGAJARAN BAGI SEMESTA ALAM. (QS. 12
YUSUF:104).
SANGAT BAIK SEKALI JIKA ADA ILMU DALAM BENTUK APAPUN, BAIK
GAMBAR, FILE, BUKU, WEB ADDRESS, VIDEO TERCANTUM: TIDAK
DILARANG UNTUK MEMPERBANYAK DEMI KEMASLAHATAN UMAT!
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
HAK CIPTA MANUSIA HANYALAH UNTUK LAGU-LAGU DAN APAPAUN
YANG MELALAIKAN DARI DZIKIR KEPADA ALLAH! ALLAH & RASULULLAH
MUHAMMAD SAW TIDAK MENDAFTARKAN HAK CIPTA ATAS AL-QURAN &
HADIST & TIDAK PULAN MEMERINTAHKAN UNTUK MENDAFTARKAN HAK
CIPTA AL-QURAN & HADIST PADA KETURUNAN RASULULLAH
MUHAMMAD SAW ATAUPUN PADA KERAJAAN ARAB, TAPI ALLAH &
RASULULLAH MUHAMMAD SAW MALAH MEMINTA UNTUK
MENYEBARKAN. DAKWAH & JIHAD TERTULIS SEBANYAK 269 KALI DALAM
AL-QURAN.
! >9 !$! | '-9 9 '$#9 > > %#9 ). =)-.
32 uAn 1lAuALAP kLPluuAn uunlA lnl, SLLAln uA8l MAln-MAln uAn SLnuA
Cu8Au 8LLAkA468 uAn SunCCuP kAMunC AkPl8A1 l1u LL8lP 8Alk 8ACl C8AnC-
C8AnC ?AnC 8L81ACWA MAkA 1luAkkAP kAMu MLMAPAMln?A? (CS 6 AL-
AnAM32)
468 MAkSuun?A kLSLnAnCAn-kLSLnAnCAn uunlAWl l1u PAn?A
SL8Ln1A8 uAn 1luAk kLkAL !AnCAnLAP C8AnC 1L8L8uA?A uLnCAn kLSLnAnCAn-
kLSLnAnCAn uunlA, SL81A LALAl uA8l MLML8PA1lkAn u8uSAn AkPl8A1
! >9 !$! | 9 '-9 | $! > 9 `>: 9 !2 =-
64 uAn 1lAuALAP kLPluuAn uunlA lnl MLLAlnkAn SLnuA Cu8Au uAn MAln-MAln
uAn SLSunCCuPn?A AkPl8A1 l1uLAP ?AnC SL8LnA8n?A kLPluuAn, kALAu
ML8LkA MLnCL1APul (CS 29 AL-AnkA8u164)
!| >9 !9 '-9 9 | `. ).. /3.` .`> 3=`. 39
36 SLSunCCuPn?A kLPluuAn uunlA PAn?ALAP L8MAlnAn uAn SLnuA Cu8Au
uAn !lkA kAMu 8L8lMAn uAn 8L81AkWA, ALLAP AkAn MLM8L8lkAn APALA
kLAuAMu uAn ulA 1luAk AkAn MLMln1 PA81A-PA81AMu (CS 47
MuPAMMAu36)

AuALAP LL8lP 8Alk !lkA kl1A MLML8MuuAP uAkWAP & uLnCAn 8L8uAkWAP
1AnA MLnCPA8A lM8ALAn uLnCAn 1LknCLCCl & !AMAn ?AnC SLMAkln
CAnCClP, MAkA SLMAnCA1 uAkWAP 8ASuLuLLAAP MuPAMMAu SAW &
SAPA8A1n?A kl1A 1l8u & kl1A 1L8AkAn ul kLPluuAn MCuL8n lnl MA8l
L88An?Ak 8uku lnl & SL8A8kAn kL SLLu8uP kC1A, LLCSCk uLSA, uCuk CununC,
kL uLAu LAln PlnCCA kL SLLu8uP uunlA 8Alk MLLALul SAuuA8A kl1A ?AnC ulLuA8
nLCL8l MAuun MLLALul ln1L8nL1

SIAAkAn ANG MAU MLM8LkI INIAMAN ANG 8AIk kLADA ALLAn???
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
%! `_)` < !.% !.> -.` `&! !!-. .2
< '_,) 1., 9| `->.
243 SlAAkAP ?AnC MAu MLM8LkI INIAMAN kLADA ALLAn, INIAMAN ANG
8AIk (MLnAlkAPkAn PA81An?A ul !ALAn ALLAP), MAkA ALLAP AkAn MLL8LlA1
CAnuAkAn LM8A?A8An kLAuAn?A uLnCAn LlA1 CAnuA ?AnC 8An?Ak uAn
ALLAP MLn?LMl1kAn uAn MLLAAnCkAn (8LZkl) uAn kLAuA-n?A-LAP kAMu
ulkLM8ALlkAn (CS 2 AL-8ACA8AP243)
%! `_)` < !.% !.> -.` 9 `&! "> '.
11 SlAAkAP ?AnC MAu MLMINIAMkAN kLADA ALLAn INIAMAN ANG 8AIk,
MAkA ALLAP AkAn MLLlA1-CAnuAkAn (8ALASAn) ln!AMAn l1u un1ukn?A, uAn
ulA AkAn MLML8CLLP APALA ?AnC 8An?Ak (CS 37 AL-PAullu11 + 18)
| %.9 %.9 .% < !.% !.> #-.` `9 `9 "> '.
18 SLSunCCuPn?A C8AnC-C8AnC ?AnC MLM8LnA8kAn (ALLAP uAn 8ASuL- n?A)
8Alk LAkl-LAkl MAuun L8LMuAn uAn MLMINIAMkAN kLADA ALLAn INIAMAN
ANG 8AIk, nlSCA?A AkAn ulLlA1CAnuAkAn (LM8A?A8Ann?A) kLAuA ML8LkA,
uAn 8ACl ML8LkA APALA ?AnC 8An?Ak
| .). < !.% !.> -.` 39 - 39 < 3: '=>
17 !lkA kAMu MLMINIAMkAN kLADA ALLAn INIAMAN ANG 8AIk, nlSCA?A ALLAP
MLLlA1 CAnuAkAn 8ALASAnn?A kLAuAMu uAn MLnCAMunl kAMu uAn ALLAP
MAPA LM8ALAS !ASA LACl MAPA Ln?An1un (CS 64 A1-1ACPAA8un17)
uAn A?A1 LAlnn?A lALAP CS 3 AL-MAluAP12, CS 73 MuZZAMMlL20, uLL

LAWAn k8lS1LnlSASl, kl1A 1LLAP ulSL8AnC LLWA1 1v, 8uuA?A, nA8kC1lkA,
CLl1lk, CLnL8ASl LnL8uS & CLA lkl88APkAn uA8l SLCALA Ln!u8u! Cuku
AnuA 8L8nlA1 SA!A MAkA SuuAP MLnuAA1 1 APALA, !lkA nlA1 SAuuA8A
1L8LAkSAnA, MAkA 10 APALA

SAA1 kl1A MA1l nAn1l, ulku8u8, Sun?l, SLl, SLnul8l, ulMAkAn CAClnC,
ulCL8CCC1l 8LLA1unC, ulkL8uMunl kLLA8AnC, ulPlSA Lln1AP, MAkA 1luAk 8lSA
kl1A 8L8kA1A SLA1AP uZlkl8 1L8LnuLk Su8PAnALLAAP SLkALlun SLMuA AMAL
1L8u1uS! 1luAk AuA LACl APALA! SLMuA 1L8u1uS!
1AI 1UNGGU DULUADA AMAL ANG MASIn 8ISA kI1A DAA1kAN SAA1 MA1I
DIkU8Uk!
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
1 AnAk SPALLP
2 SPCuACCP !A8l?AP
3 lLMu ?AnC 8L8MAnlAA1

MAkA uALAM MLnCLLuA8kAn PA81A ul!ALAn ALLAP uLnCAn MLML88An?Ak
vCu/uvu lnl kl1A SLkALlCuS MLnuAA1 2 uA8l 3 PAL ?AnC 1L1A 8L8APALA ul
uALAM ku8u8 ?Al1u SLDLkAn & ILMU ANG 8LkMANIAA1Su8PAnALLAP
vCu ?AnC kl1A SL8A8kAn AuALAP lLMu MAkA SL1lA C8AnC ?AnC MLn!Aul
kuA1 lMAn & lSLAMn?A, SL1lA C8AnC Mu81Au ?AnC kLM8ALl AuA lSLAM, SL1lA
C8AnC kAll8 ?AnC kLM8ALl kL ll18AP ACAMA ?AnC Lu8uS, MAkA lnS?A ALLAP kl1A
AkAn MLnuAA1kAn APALA 100, 8APkAn MunCkln 8L8LlA1-LlA1 APALA SLuLkAP
l1u AuA 4 MACAM 8L8APALA SLuLuP kALl LlA1, 1u!uP uLuP kALl LlA1, 1u!uP 8A1uS kALl LlA1
uAn 1u!uP 8l8u kALl LlA1
1. SEDEKAH YANG BERPAHALA 10 KALI LIPAT ADALAH YANG
DIBERIKAN KEPADA ORANG-ORANG FAKIR.
2. SEDEKAH YANG BERPAHALA 70 KALI LIPAT ADALAH YANG
DIBERIKAN KEPADA SANAK FAMILI.
3. SEDEKAH YANG BERPAHALA 700 KALI LIPAT ADALAH YANG
DIBERIKAN KEPADA KAWAN-KAWAN.
4. SEDEKAH BERPAHALA 7000 KALI LIPAT ADALAH DIBERIKAN
KEPADA ORANG YANG MENCARI ILMU.
Su8PAnALLAPSLuLkAP PA81A 8ACl MLnun1u1 lLMu lnS?A ALLAP MLnuAA1
APALA 7000 kALl LlA1
8ASuLuLLAP MuPAMMAu SAW 8L8SA8uA 8A8AnC SlAA MLM8L8l 1LLAuAn ?AnC 8Alk ul
uALAM lSLAM, LALu ullku1l CLLP C8AnC LAln SLSuuAPn?A, MAkA ulCA1A1 un1ukn?A APALA SL8An?Ak
?AnC ulL8CLLP C8AnC-C8AnC ?AnC MLnClku1ln?A 1AnA MLnCu8AnCl SLulkl1un APALA ?AnC
ML8LkA L8CLLP uAn 8A8AnCSlAA MLM8L8lkAn 1LLAuAn !LLLk ul uALAM lSLAM LALu ullku1l CLLP
C8AnC LAln SLSuuAPn?A MAkA ulCA1A1 un1ukn?A uCSA SL8An?Ak ?AnC ulL8CLLP C8AnC-C8AnC
?AnC MLnClku1ln?A 1AnA MLnClku1l uCSA ?AnC ML8LkA L8CLLP SLulkl1 un (SPAPlP MuSLlM
nC1839)
uA8l PAulS1 SPAPlP ulA1AS, MAkA !lkA AuA C8AnC LAln MLLAkukAn PAL
SL8uA uLnCAn kl1A, MAkA lnS?A ALLAP kl1A MLnuAA1 APALA LnuP A1ASn?A,
8ukAn ul8ACl 2 !Aul 30-30 1Al kLuuA C8AnC 1L8SL8u1 MLnuAA1 100 uAn
lnCA1!!! 8APWA lnS?A ALLAP APALA lnl AkAn 1L8uS MLnCALl8 MLSkl kl1A MA1l
ulku8u8
CCn1CP L8PA1lkAnLAP, !lkA kl1A MLM8L8l vCu/uvu AuA 10 C8AnC
ulSLkl1A8 kl1A, MAkA lnS?A ALLAP kl1A MLnuAA1
1 C8AnC L81AMA 1L8SL8u1 MLnun1u1 lLMu uA8l vCu/uvu
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
= APALA 100 x 10 C8AnC
2 SLuLkAP un1uk lLMu = APALA 7000 kALl LlA1 x 10 C8AnC
3 10 C8AnC 1Aul MLn?L8A8kAn AuA SL1lA 10 C8AnC LAln
= APALA 100 +7000 kALl LlA1 x 100
4 100 C8AnC 1Aul MLnun1u1 lLMu uA8l vCu/uvu = APALA 100 x 100 C8AnC
3 SLuLkAP un1uk lLMu = APALA 7000 kALl LlA1 x 100 C8AnC
6 uAn SL1L8uSn?A SL1L8uSn?A SL1L8uSn?A lnS?A ALLAP AkAn 1L8uS 8L8LlA1-
LlA1
7 APALA uA8l C8AnC ?AnC 1luAk !Aul Mu81Au kA8LnA vCu/uvu 1L8SL8u1!
8 APALA uA8l C8AnC ?AnC SLMAkln kuA1 lMAn & lSLAMn?A kA8LnA vCu/uvu
1L8SL8u1!
9 APALA uA8l C8AnC Mu81Au ?AnC kLM8ALl kL lSLAM kA8LnA vCu/uvu
1L8SL8u1!
10 APALA uA8l C8AnC kAll8 ?AnC kLM8ALl kL ACAMA ll18AP kA8LnA vCu/uvu
1L8SL8u1!
11 APALA 8L8!lPAu uLnCAn PA81A & !lWA kA8LnA vCu/uvu 1L8SL8u1!
12 APALA uA8l lLMu ?AnC 8L8MAnlAA1 kA8LnA vCu/uvu 1L8SL8u1!
13 uAn LAlnn?A, uAn SL8ACAln?A, uAn SL1L8uSn?A kA8LnA vCu/uvu
1L8SL8u1!!!

8ukAnkAP lnl SuA1u L8nlACAAn ?AnC MLnCun1unCkAn SL8ACAlMAnA !An!l
ALLAP uALAM CS 61 ASP-SPAll10-12?? IANGAN 1LkLALU 8LkIkIk ] MLNGnAkA
AnALA, 1Al LAkSAnAkAnLAP uLMl MLnlnCClkAn kALlMA1 ALLAP, uLMl MLM8LLA
lSLAM & MLM8An1u kL8AnCkl1An lSLAM
SLC8AnC AnAk kLClL 8LLuM ulkA1AkAn 8L88Ak1l !lkA ulA MLM8An1u C8AnC
1uA 1Al MLnCPA8A lM8ALAn 8L8uA uAnC !A!An 1Al SLC8AnC AnAk uLWASA
8A8u ulkA1AkAn 8L88Ak1l !lkA ulA MLM8An1u C8AnC 1uA 1AnA lM8ALAn
8LCl1u !uCA uLnCAn kl1A, 1luAk SLMu8nA AMAL kl1A !lkA kl1A
MLnCPA8AkAn lM8ALAn Su8CA, 1Al LAkukAnLAP uLnCAn 1uLuS 8luPC uLnCAn
nlA1 ?AnC 8Alk un1uk LuuLl 1L8PAuA SAuuA8A-SAuuA8A kl1A ?AnC MASlP lSLAM
k1, MuuAP 8L8CAn1l AkluAP kA8LnA PA81A, 1AP1A & Cln1A, MLnun!ukkAn &
MLn?AMAlkAn AuA C8AnC k8lS1Ln ?AnC 1L8SLSA1 kA8LnA ML8LkA un LAPl8
uA8l kLLuA8CA k8lS1Ln, ulululk uLnCAn SLuLMlklAn 8uA SLPlnCCA MLMAnuAnC
lSLAM uLnCAn Cl18A 8u8uk & 1luAk 1APu 8ACAlMAnA lSLAM SLSunCCuPn?A
lSLAM L8nAP MLnCuASAl uunlA SLLAMA 7 A8Au, MLnuCMlnASl lLMu-lLMu
MCuL8n & MLMLLCC8l LnLMuAn-LnLMuAn CAnCClP!
8ASuLuLLAP MuPAMMAu SAW 8L8SA8uA !lkA kAu 8L8MlMl 8Alk, MAkA
CL8l1AkAnLAP AuA C8AnC uLkA1Mu, 1Al !lkA kAu 8L8MlMl 8u8uk, MAkA
SlMAnLAP un1uk ul8lMu SLnul8l
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
SA?A L8nAP 8L8MlMl 8L8L8AnC 8L8SAMA 8ASuLuLLAP MuPAMMAu
SAW, SAA1 l1u 8ASuLuLLAP MLnCALAPkAn 4 C8AnC uAn SA?A MLnCALAPkAn 1-2
C8AnC PAn?A SA!A SLn!A1A SA?A SAA1 l1u AuALAP LnA ?AnC ul1uSukkAn
LAnCSunC AuA 1LnCCC8CkAn C8AnC-C8AnC k8lS1Ln/kA1PCLlk! SL1LLAP
1L81uSuk uAn SLkA8A1, C8AnC k8lS1Ln l1u MLnCuCAkAn 2 kALlMA1 S?APAuA1 &
LAnCSunC kuLLuk ulA SAM8lL 8L8kA1A kl1A 1LLAP MLn!Aul SAuuA8A!
uAn AkPl8n?A ulA MLnlnCCAL uALAM kLAuAAn lSLAM
MunCkln !ALAn lnlLAP ?AnC PA8uS ku1LMuP un1uk SLMLn1A8A lnl
1uCAS kl1A MLM8uk1lkAn 8APWA PAn?A lSLAM ?AnC 8LnA8 & ACAMA LAln
SALAP, uALAM PAL lnl AuALAP k8lS1Ln & kA1PCLlk SL8ACAl !uMLAP uCMlnAn ul
uunlA SAA1 lnl 1uCAS MLM8uk1lkAn ACAMA lSLAM 8LnA8 8lSA kl1A LlPA1 uALAM
CS2 AL-8ACA8AP111
9!% 9 > >9 | l. . =. ! % .! 6, |
`.2 %.
111 uAn ML8LkA 8L8kA1A "SLkALl-kALl 1luAk AkAn MASuk Su8CA kLCuALl C8AnC-
C8AnC ?APuul A1Au nAS8Anl" uLMlklAn l1u AnCAn-AnCAn ML8LkA ?AnC
kCSCnC 8LLAkA kA1AkAnLAP "1UNIUkkANLAn 8Uk1I kL8LNAkANMU IIkA kAMU
ADALAn CkANG ANG 8LNAk" (CS2 AL-8ACA8AP111)
1Ln1u SA!A !lkA kl1A lnCln MLM8uk1lkAn ACAMA ML8LkA SALAP, MAkA
kl1A un PA8uS MLnCL1APul lLMu/ LnCL1APuAn 1Ln1AnC l1u
A1APkAn SLMuA ll1nAP ML8LkA MuLAl uA8l
1 kL1uPAnAn ?LSuS, kA8LnA kL1uPAnAn ?LSuS lnlLAP ?AnC MLn!Aul CkCk
u1AMA L88LuAAn lSLAM-k8lS1Ln (kA1PCLlk-8C1LS1An-AuvLn1)
2 ?LSuS AnAk ALLAP,
kA8LnA uALAM 8l8LL ?AnC ulSL8u1 AnAk ALLAP 8ukAn PAn?A ?LSuS SA!A 1Al
8l8uAn 8APkAn !u1AAn C8AnC LAln un ulSL8u1 AnAk ALLAP
3 uCSA WA8lS,
uLnCAn A1APn?A Ml1CS uCSA WA8lS, MAkA lunCSl ?LSuS MA1l ul 1lAnC
SALl8 un1uk MLnL8uS uCSA uMA1 MAnuSlA uLnCAn SLnul8ln?A AkAn
CuCu8, kL1lCA Cln1 lnlLAP ?AnC ALlnC Ln1lnC!
4 330an A?A1-A?A1 C8nC uAA1 ulCunAkAn SL8ACAl LnA8lk AWAL ulSkuSl,
1Al lnCA1 8APWA 1u!uAn u1AMA AuALAP kL1uPAnAn ?LSuS ?AnC PA8uS
ul8un1uPkAn 1L8LL8lP uAPuLu
3 8A1uSAn L81Ln1AnCAn An1A8A A?A1 uLnCAn lLMu LnCL1APuAn
6 8A1uSAn L81Ln1AnCAn A?A1 & L8u8APAn A?A1
7 ll1nAP W1C 11 SL1LM8L8 2001, lSLAM ACAMA SAulS kA8LnA LnCu8l
ulC1CnC 1AnCAn ulCA8unC uLnCAn A?A1-A?A1 1L8C8lSML uALAM 8l8LL
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
8 ll1nAP CLlCAMl ulCA8unC uLnCAn SLMuA nA8l 8L8CLlCAMl (l88APlM,
?Aku8, uLL) 1L8MASuk ?LSuS CLlCAMl
9 uLL 8lSA SAuuA8A kLM8AnCkAn SLnul8l
8lSMlLLAAPl WALPAMuuLlLLAAP SuuAP 8An?Ak kLLuA8CA k8lS1lAnl ?AnC
kLM8ALl kL ACAMA ll18AP !ALAn ?AnC Lu8uS, kLWA!l8An kl1A 8L8uAkWAP

SUDAn MLNIADI kLWAII8AN kI1A MLNAMAIkAN ADA SLMUA CkANG!
_ <| , 7, 3>:!, Ls9 .>: 9> .9!, .> |
7, `=s , . s &#, `=s .9!,
125. SERULAH KEPADA JALAN TUHAN-MU DENGAN HIKMAH[845] DAN
PELAJARAN YANG BAIK DAN BANTAHLAH MEREKA DENGAN CARA YANG
BAIK. SESUNGGUHNYA TUHANMU DIALAH YANG LEBIH MENGETAHUI
TENTANG SIAPA YANG TERSESAT DARI JALAN-NYA DAN DIALAH YANG
LEBIH MENGETAHUI ORANG-ORANG YANG MENDAPAT PETUNJUK. (QS. 16
AN-NAHL:125)
[845] HIKMAH: IALAH PERKATAAN YANG TEGAS DAN BENAR YANG DAPAT
MEMBEDAKAN ANTARA YANG HAK DENGAN YANG BATHIL.

SUDAn kLWAII8AN kI1A MLNGAIAk CkANG SLLAIN ISLAM UN1Uk MASUk
ISLAM!
| 8>l> ) =` > < -,. % %#9 . .39 { `.=` |
=` ) . | 9. !| =s _=,9 < ., !,-9!,
20. KEMUDIAN JIKA MEREKA MENDEBAT KAMU (TENTANG KEBENARAN
ISLAM), MAKA KATAKANLAH: "AKU MENYERAHKAN DIRIKU KEPADA
ALLAH DAN (JUGA) ORANG-ORANG YANG MENGIKUTIKU". DAN
KATAKANLAH KEPADA ORANG-ORANG YANG TELAH DIBERI AL KITAB
DAN KEPADA ORANG-ORANG YANG UMMI: "APAKAH KAMU MASUK
ISLAM?". JIKA MEREKA MASUK ISLAM, SESUNGGUHNYA MEREKA TELAH
MENDAPAT PETUNJUK, DAN JIKA MEREKA BERPALING, MAKA
KEWAJIBAN KAMU HANYALAH MENYAMPAIKAN (AYAT-AYAT ALLAH).
DAN ALLAH MAHA MELIHAT AKAN HAMBA-HAMBA-NYA. (QS. 3 ALI
IMRAN:20)
`-L < `-L 9 '> | .9. =.! ! ?s !9 _=,9 ,9
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
QS.5 AL-MAAIDAH:92. DAN TAATLAH KAMU KEPADA ALLAH DAN
TAATLAH KAMU KEPADA RASUL-(NYA) DAN BERHATI-HATILAH. JIKA KAMU
BERPALING, MAKA KETAHUILAH BAHWA SESUNGGUHNYA KEWAJIBAN
RASUL KAMI, HANYALAH MENYAMPAIKAN DENGAN TERANG.
| 9. !| =s _=,9 ,9
JIKA MEREKA TETAP BERPALING, MAKA SESUNGGUHNYA KEWAJIBAN YANG DIBEBANKAN
ATASMU HANYALAH MENYAMPAIKAN DENGAN TERANG. (QS. 16 AN-NAHL: 82)
`-L < `-L 9 | `.9. !| ?s !9 _=,9 ,9
QS.64 TAGHAABUN:12. DAN TAATLAH KEPADA ALLAH & TAATLAH KEPADA RASUL-
NYA,JIKA KAMU BERPALING SESUNGGUHNYA KEWAJIBAN RASUL KAMI HANYA
MENYAMPAIKAN DENGAN TERANG.
!. ?s 9 | _=,9 ,9
..... DAN TIDAK LAIN KEWAJIBAN RASUL ITU MELAINKAN MENYAMPAIKAN DENGAN
TERANG". (QS. 24 AN-NUUR: 54)
HARAMNYA BABI DALAM AL-QURAN MEMANG DIFIRMANKAN KEPADA RASULULLAH
MUHAMMAD SAW, TAPI BUKAN BERARTI HARAMNYA BABI HANYA UNTUK RASULULLAH
SAW SAJA TAPI JUGA UNTUK SEMUA UMATNYA. DEMIKIAN JUGA KEWAJIBAN
MENYAMPAIKAN ISLAM BUKAN HANYA UNTUK RASUL SAW SAJA, TAPI JUGA MENJADI
KEWAJIBAN KITA. YANG NAMANYA MENYAMPAIKAN ISLAM JELAS BUKAN HANYA KEPADA
YANG TELAH ISLAM SAJA, TAPI TERUTAMA PADA YANG BELUM ISLAM.
! .69 =-. 6 9). ?s < | ,>9 !| _.9
.s ` ^` < .=2 !9)9 <| ` _' `! <!,
&#' 9). .=. . > 69 !| < 9| > >,
3 `&! $! `&! ! ,.9 ! _{ . <!, 2
171. WAHAI AHLI KITAB, JANGANLAH KAMU MELAMPAUI BATAS DALAM
AGAMAMU[383], DAN JANGANLAH KAMU MENGATAKAN TERHADAP
ALLAH KECUALI YANG BENAR. SESUNGGUHNYA AL MASIH, ISA PUTERA
MARYAM ITU, ADALAH UTUSAN ALLAH DAN (YANG DICIPTAKAN
DENGAN) KALIMAT-NYA[384] YANG DISAMPAIKAN-NYA KEPADA
FREE DOWNLOAD GRATIS ELEKTRONIK BUKU, SOFTWARE HANDPHONE & KOMPUTER,
CERAMAH MP3, VIDEO DAKWAH DAN LAINNYA www.islamterbuktibenar.net

kLWAII8ANMU nANALAn MLNAMAIkAN S320
kLWAII8AN ANG DI8L8ANkAN A1ASMU nANALAn MLNAMAIkAN S 1682
kLWAII8ANMU 1IDAk LAIN nANALAn MLNAMAIkAN S 4228
MARYAM, DAN (DENGAN TIUPAN) ROH DARI-NYA[385]. MAKA
BERIMANLAH KAMU KEPADA ALLAH DAN RASUL-RASUL-NYA DAN
JANGANLAH KAMU MENGATAKAN: "(TUHAN ITU) TIGA", BERHENTILAH!
LEBIH BAIK BAGIMU. SESUNGGUHNYA ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA,
MAHA SUCI ALLAH DARI MEMPUNYAI ANAK, SEGALA YANG DI LANGIT
DAN DI BUMI ADALAH KEPUNYAAN-NYA. CUKUPLAH ALLAH MENJADI
PEMELIHARA. (QS. 4 AN-NISAA:171)
[383] MAKSUDNYA: JANGANLAH KAMU MENGATAKAN NABI ISA A.S. ITU
TUHAN, SEBAGAI YANG DIKATAKAN OLEH ORANG-ORANG KAFIR KRISTEN
& JANGAN PULA MENGATAKAN NABI ISA A.S ITU NABI PALSU SEPERTI
KATA ORANG KAFIR YAHUDI.
[384] MAKSUDNYA: MEMBENARKAN KEDATANGAN SEORANG NABI YANG DICIPTAKAN
DENGAN KALIMAT KUN (JADILAH) TANPA BAPAK YAITU NABI ISA A.S.
[385] DISEBUT TIUPAN DARI ALLAH KARENA TIUPAN ITU BERASAL DARI PERINTAH ALLAH.
DIATAS JELAS SEKALI BAHWA KITA DIPERINTAHKAN UNTUK BERKATA
PADA MEREKA AGAR MEREKA BERHENTI DARI MENYEMBAH 3 TUHAN &
PERINTAH PULA BAGI KITA UNTUK MENJELASKAN BAHWA ALLAH ITU
MAHA ESA, MAHA SUCI DARI APA YANG MEREKA PERSEKUTUKAN DST.
MASIH BANYAK PULA AYAT TENTANG AMANAT JIHAD & DAKWAH PADA
SELURUH UMAT MANUSIA.
LuCMAn 8APWA uunlA & AkPl8A1 PA8uS lM8AnC AuALAP ku8AnC 8LnA8,
8L8uASA8 A?A1
% | .. 5. !> .! < , >-9
162 kA1AkAnLAP SLSunCCuPn?A SLM8AP?AnCku, l8AuA1ku, Pluuku uAn
MA1lku PAn?ALAP un1uk ALLAP, 1uPAn SLMLS1A ALAM (CS 6 AL-AnAM162)
ulSl1u 1luAk 1L81uLlS SL1LnCAP Pluuku un1uk uunlA & SL1LnCAP
Pluuku un1uk ALLAP, 1Al SLLu8uP Pluu & MA1lku PAn?A un1uk ALLAP!!!

8ukAnkAP SL1lA SPALA1 kl1A SLLALu MLM8ACAn?A???
8L8AA uLuP 1APun kl1A 1LnCCLLAM uALAM uunlA???
8L8AA uLuP 1APun SlSA Pluu kl1A ?AnC AkAn kl1A 8L8l un1uk ALLAP???

CCn1CP AnuAl !A1AP uMu8 60 1APun, uAn 30 1APun kl1A 1L8LLnA CLLP uunlA
AAkAP SlSA uMu8 30 1APun AkAn ul8ACl 30 uunlA uAn 30 AkPl8A1???
AuAPAL uMu8 kl1A 8LLuM 1Ln1u 30 1APun kLuLAn!!!
SLLu8uP Pluu & MA1lku PAn?A un1uk ALLAP!
ADANA 100 kLLkCAAAN SLAkIN-AkINNA 1Ak 8LkAk1I ADA 100 1UnAN 1UnAN 1L1A 1
& 1UkUNkAN AGAMA UN CUMA SA1U WWWISLAM1Lk8Uk1I8LNAkNL1

ISLAM 1Ak kAN 8ANGkI1 SLLAMA UMA1NA MASIn 8ANAk ANG kAGU ISLAM & 1Ak DAA1
8Uk1IkAN nANA ISLAM SAIA SA1U-SA1UNA AGAMA ANG 1Lk8Uk1I 8LNAk, DLNGAN
kCNSLkWLNSI nAkUS DAA1 ULA MLM8Uk1IkAN DLNGAN ILLAS IIkA AGAMA LAIN SALAn
1luAk AuA kA1A 1L8LAM8A1 SLLAMA n?AWA MASlP ulkAnuunC 8AuAn

8ASuLuLLAAP MuPAMMAu SAW 8L8SA8uA (ku8AnC LL8lP uLMlklAn)
uunlA 1luAk AkAn klAMA1 SL8LLuM lSLAM MLn?lnA8l SLMuA 8uMAP ul SLLu8uP
Ln!u8u uunlA SLkA8AnC lnl, 1 uA8l 3 Lnuuuuk uunlA AuALAP MuSLlM, 1Al
lnCA1, 8APWA SL!Ak 1APun 1930 SAMAl 2004 CL8AkAn LMu81AuAn uA8l lSLAM
MLn!Aul k8lS1Ln 1LLAP MLMAkAn kC88An MlnlMAL 13 !u1A, 8LLuM 1L8MASuk
1APun 2004 SAMAl SLkA8AnC & 8LLuM 1L8MASuk MuSLlM ?AnC !AuP uA8l lSLAM
l1u SLnul8l k1 lSLAM 1Al kLLAkuAn 1Ak !AuP 8LuA uLnCAn kAll8, 8L8kA1A
SLMuA ACAMA SAMA, 1luAk 8L8!lL8A8 uLL

AuAkAP uA8l 13 !u1A LL8lP l1u SAuuA8A & lAMlLl kl1A??? 8ACAlMAnA L8ASAAn
SAuuA8A MLLlPA1 SAuuA8A-SAuuA8A kl1A Mu81Au? !AuP uA8l lSLAM? uAkWAP
SAMAl MA1l, MA1l SAA1 uAkWAP! Pluu MuLlA/MA1l S?APlu!

MA8l, SlAA ?AnC MAu 8L8!uAnC un1uk ALLAP & uLMl ALLAP??? CC?, L88An?Ak,
SL8A8kAn A1Au MlnlMAL ln!AMkAnLAP 8uku lnl AuA SLkl1A8 AnuA!!!

LuCMAn un1ukMu ACAMAMu & un1ukku ACAMAku 1luAk 8LnA8 kA8LnA !lkA
8ASuLuLLAP MuPAMMAu SAW & A8A SAPA8A1 1L8uAPuLu 1luAk AuA ?AnC
8L8uAkWAP kL SLMuA C8AnC 1L8MASuk C8AnC kAll8, MAkA lSLAM 1luAk AkAn
SAMAl kL lnuCnLSlA MunCkln SAMAl SAA1 lnl kl1A MASlP kAll8, Plnuu, 8uuPA
A1Au MunCkln ulMAkAn Ln!A!AP MLn!Aul k8lS1Ln/kA1PCLlk, nAuuZu8lLLAP !lkA
ML8LkA 8L8ALlnC SL1LLAP kl1A SAMAlkAn, 8A8uLAP kl1A 8L8kA1A un1ukMu
ACAMAMu, un1ukku ACAMAku!

1AnuA-1AnuA Ln!A!APAn l1u !LLAS 1AMAk ul lnuCnLSlA SAA1 lnl, 8ukAn
Ln!A!APAn llSlk, 1Al Ln!A!APAn LkCnCMl,CLl1lk, 8uuA?A uS8 MAukAP
1lnCkAP LAku & CLA lkl8 AnAk CuCu kl1A MLn!Aul k8lS1Ln SLCA8A L8LAPAn?

8ACl ?AnC MLnClnClnkAn CC? 8uku & vCu lnl, SlLAPkAn unuuP C8A1lS / l8LL
uCWnLCAu uA8l wwwlslamLerbukLlbenarneL
UPDATE STATUS FACEBOOK, MILLATFACEBOOK, TWITTER SILAHKAH
LIHAT DI WEBSITE www.islamterbuktibenar.net