Anda di halaman 1dari 2

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MATEMATIK TINGKATAN 2 (2013) SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG UTAMA (1)

NAMA : _______________________ TINGKATAN : 2_____________

N( 1 2 ' . 54

9:i$ence ;ate <1;'91 <2;591 <2;592 <';591 <';592

N(te 2//. 2//.

N( 7 / 3 1,

9:i$ence ;ate <';59' <.;.91 <.;.92 <5;'91

N(te

./5

B1D3E1 1. Tentukan sebutan algebra linear (/) a) 7 x 2 ( ) 5 y b) ( ) c)

B3D5E3 7. !elesaikan "ersa#aan linear $i ba%a&. a) x + ' = 7 b) x 1 = '

) c) ' x = 12 $)

B2D5E1 2. Tentukan &ubungan bagi $ua kuantiti $i ba%a& $engan #enggunakan si#b(l )*+ $an ) + a) 2 km 2,, m b) 25 5 c)

x =2 2

1 hour 2, minutes 2
B4D4E1 /. !elesaikan : a) 7 x + . = 1, b)

B2D5E2 '. Tentukan persamaan linear $an persamaan linear dalam satu pembolehubah (/) -ersa#aan -ersa#aan linear linear $ala# satu "e#b(le&uba& a .x = 2 b 'x 2 + 5 = 2 c $
. xy + 5 = 2 5 y + .x = 2

x 5 = 1'

B3D5E1 .. 0#ur Ali iala& x ta&un. Abangn1a ' ta&un lebi& tua $ari"a$a Ali. 2u#la& u#ur #ereka iala& 27 ta&un. Tuliskan persamaan linear bagi "ern1ataan $i atas.

B4D4E2 3. !elesaikan "ersa#aan linear berikut4 carikan nilai x. a) 3 x + / = 12 + x a)

5x + x =/ '

B3D5E2 B5D3E1 5. Tentukan sa#a a$a nombor $ala# kurungan a$ala& "en1elesaian 1,.6a7a& $i ba%a& #enun7ukkan sebua& segi e#"at sa#a. bagi "ersa#aan linear berikut. (5a / Ti$ak ) 2ika "eri#etern1a iala& ./ cm4 cari nilai x. a) 2 x + . = 1, 4 ( ' ) b) ' 2 x = 74 ( 2 ) (x = 2) cm

. !elesaikan "ersa#aan linear berikut #enggunakan kaedah cuba jaya. a) x = 5 b) 2 x = 2

B5D3E1 11. 8ari nilai x.