Anda di halaman 1dari 6

SPM6393 PENDEKATAN UTAMA DALAM PENDIDIKAN MUZIK PENSYARAH: PROF MADYA AHMAD FUAD BIN DAHALAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH


ARIPUTHIRAN A/L NARAYANAN NO.MATRIK: M20091000402 SARJANA PENDIDIKAN MUZIK
FAKULTI SENI DAN MUZIK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Tarikh

: 2 Ogos 2013

Tahun Waktu Bilangan Murid Mata pelajaran Bidang Tajuk

:2 : 8:30AM-9:00AM : 20 : endidikan Mu!ik : "#an#ian dan gerakan : Men#an#i ge$%ira

engetahuan sedia ada: Murid-$urid pernah $en#an#i %e%erapa lagu #ang lain& 'e$ahiran O%jekti) : 1&10 Men#an#i dengan terka(al dan teratur : *i akhir pelajaran ini $urid-$urid dapat: i& ii& iii& 'onsep $u!ik enerapan nilai engga%ungjalinan ABM Langkah Dan Men#an#i dengan pi+, te$po dan se%uatn #ang %etul& Men#an#i se+ara seraga$ dala$ ku$pulan& Menepuk peha dan $e$etik jari $engikut ira$a dan detik lagu&

: -ra$a dan detik : Berkerjasa$a dan disiplin : Bahasa Mela#u, endidikan Moral : 'i%od, +arta lagu dengan notasi lidi, kad i$%asan& Isi pelajaran Aktiviti Pengajaran (Guru) Aktiviti Pembelajaran (Murid) ABM

Anggaran Masa .et -nduksi / 0 $init1 Me$perkenalkan pi+ rendah dan tinggi $elalui latihan sol)a dala$ %entuk la,la,la& i& 2uru $e$perkenalkan pi+ rendah dan tinggi $elalui latihan sol)a dala$ %entuk la,la,la& ii& 2uru $e$ainkan $e$ainkan tangga nada 3 Major dala$ ki%od sa$%il $en#e%ut la,la,la& iii& Mengarah $urid-$urid $en#e%ut $engikut guru& i4& Mengarah $urid-$urid supa#a %angun perlahan-lahan apa%ila guru $e$ainkan tangganada $enaik 3 Major dan duduk perlahan-lahan apa%ila guru $e$ainkan tangganada $enurun 3 Major& .etelah $urid dapat, guru $e$perkenalkan pi+ rendah sa$%il $enekan not 3 %a(ah dan pi+ tinggi dengan $enekan not 3 atas di ki%od& 4& .etelah akti4iti diatas selesai guru $e$perkenalkan tajuk lagu #ang akan dipelajari& -aitu 5Men#an#i ge$%ira6 dan $ulakan pelajaran& i& Murid-$urid $endengar dan $e$erhati +ara guru %uat ii& Murid $e$%uat akti4iti #ang diarahkan oleh guru& -aitu %angun perlahan apa%ila guru $e$ainkan tangganada 3 Major $enaik dan duduk perlahan apa%ila guru $e$ainkan tangganada 3 Major $enurun& 'i%od

7angkah 1 Me$%a+a senikata lagu /0 $init1 5Men#an#i ge$%ira6

i&

2uru $elekatkan +arta lagu dengan notasi lirik 5Men#an#i ge$%ira6 ii& 2uru $e$%a+akan seni kata 7agu %aris de$i %aris& iii& Mengarah $urid $engikut guru $e$%a+a& i4& Mengarah $urid $e$%a+a sendiri senikata lagu& i& 2uru $en#an#ikan lagu %aris de$i %aris& ii& Mengarah $urid supa#a $en#an#i $engikut guru& iii& Mengarah $urid $en#an#i sendiri& i4& Me$%etulkan kesalahan $urid& i& 2uru $en#an#ikan lagu dengan iringan $u!ik& ii& Mengarah $urid supa#a $en#an#i %ersa$a& iii& 2uru $e$%etulkan kesalahan $urid dala$ n#an#ian& i4& 2uru $engarah $urid $en#an#i

i&

Murid $endengar dan $e$erhati guru $e$%a+a seni kata lagu ii& Murid $e$%a+a senikata lagu $engikut guru& iii& Murid $e$%a+a senikata lagu dengan sendiri&

3arta lagu

7angkah 2 "#an#ian lagu /10 $init1 5Men#an#i ge$%ira6 se+ara kelas tanpa iringan

i&

Murid $endengar +ara guru $en#an#ikan lagu tanpa iringan $u!ik& ii& Murid $en#an#i $engikut guru& iii& Murid $en#an#i dengan sendiri& i4& Murid $e$%etulkan kesalahan $ereka dala$ n#an#ian&

3arta lagu

7angkah 3 "#an#i lagu 5Men#an#i 0 $init ge$%ira6 dengan iringan $u!ik se+ara kelas dan ku$pulan

i&

Murid $endengar dan $e$erhati +ara guru $en#an#i lagu dengan iringan $u!ik& ii& Murid $en#an#i %ersa$a guru& iii& Murid $e$%etulkan kesalahan $ereka& i4& Murid $en#an#i dala$ ku$pulan&

3arta lagu 'i%od

dala$ ku$pulan&

7angkah 8 'onsep $u!ik ira$a 8 $init dan detik lagu& Menepuk peha dan $e$etik jari se+ara kelas dan ku$pulan&

i&

2uru $e$%ahagikan $urid dala$ dua ku$pulan& ii& 2uru $enunjukkan +ara $enepuk eha $engikut ira$a lagu dan $e$etik jari $engikut detik lagu& iii& Mengarah $urid $e$%uat akti4iti -ni $engikut ku$pulan& -aitu: 'u$pulan 19 $enepuk peha $engikut ira$a lagu&

i&

Murid %erada dala$ ku$pulan $asing-$asing& ii& Murid $endengar penerangan guru& iii& Murid $e$%uat akti4iti #ang diarahkan oleh guru&

3arta lagu 'ad i$%asan ki%od

'u$pulan 29 $e$etik jari $engikut detik lagu

enutup 2 $init

Men#an#i sa$%il $enepuk $engikut detik se+ara kelas&

i&

2uru $enunjukkan +ara $enepuk $engikut detik& ii& Mengarah $urid supa#a $en#an#i sa$%il %ertepuk tangan $engikut detik lagu dan %ersurai&

i&

Murid $endengar penerangan guru& ii& Murid $en#an#i sa$%il %ertepuk tangan $engikut detik lagu&

'i%od 3arta lagu