Anda di halaman 1dari 22

Jawab semua soalan. 1. Apakah pengertian sejarah? A. Sejarah merupakan peristiwa yang hebat. B.

Sejarah merupakan penyelidikan terhadap perkara yang telah berlaku. C. Sejarah merujuk sesuatu yang dirancang oleh seseorang individu. D. Sejarah merupakan peristiwa silam yang telah berlaku.

!erkataan Arab berikut menerangkan pengertian sejarah.

Apakah "? A. #isalah. B. #iwayat. C. $ejadian. D. $ehidupan.

%.

#ajah berikut merujuk kepada tokoh sejarawan yang unggul. *bn $haldun

)erodotus

&uhd +uso' *brahim

Apakah sumbangan mereka? A. &emberi hukum sejarah.

2 2 2

B. &emberi ta'siran sejarah. C. &emberi huraian sejarah. D. &emberi pengertian sejarah.

(.

&aklumat berikut menerangkan pengertian sejarah oleh seorang tokoh sejarah.

Peradaban manusia Perubahan masyarakat

Siapakah tokoh yang dikaitkan dengan pengertian tersebut? A. $oh kay B. )erodotus C. *bn $haldun D. &uhd. +uso' *brahim

,.

!ernyataan di bawah merujuk kepada kajian rekod-rekod lalu oleh sejarawan.

Para sejarawan mengkaji rekod-rekod lalu.

Apakah bentuk hasil kajian yang dikeluarkan? i. .oto ii. !enulisan iii. /akonan iv. 0ayang kulit A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv

1.

Senarai berikut menunjukkan antara bahan sejarah. Buku Filem

Bagaimanakah maklumat untuk bahan sejarah tersebut dihasilkan? A. &engkaji rekod masa lalu. B. &elakonkan semula kejadian. C. &elakukan imaginasi terhadap peristiwa. D. &embuat pengembaraan di lokasi kejadian.

2.

&aklumat di bawah menggariskan ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah Fakta yang tepat dan benar Penting dan bermakna Sebab dan akibat

Apakah kepentingan ciri-ciri sejarah. A. &embantu kita memahami erti sejarah. B. &embantu kita memahami istilah sejarah. C. &embantu kita memahami pengertian sejarah. D. &embantu kita merekonstruksi peristiwa yang telah berlaku.

3.

!ernyataan di bawah merupakan salah satu ciri sejarah. .akta sejarah

i. 4arikh yang dapat dibuktikan kebenarannya ii. 4okoh yang dapat dibuktikan kebenarannya iii. 4anggapan yang dapat dibuktikan kebenarannya iv. !eristiwa yang jarang dapat dibuktikan kebenarannya A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv

5.

Antara berikut6 yang manakah merupakan peristiwa bersejarah dalam kehidupan anda? A. )ari dilahirkan B. &enduduki ujian C. Belajar di sekolah D. &elacong di luar negara

17.

Apakah ciri sejarah yang dapat dikaitkan dengan peristiwa berikut?

A. .akta yang tepat B. Sebab dan akibat. C. 4arikh yang tepat D. !eristiwa yang bermakna

11.

&aklumat berikut menerangkan ciri-ciri sumber sejarah. Sumber # Bersi"at asli Belum diolah

Apakah sumber sejarah yang dapat dikaitkan dengan sumber "? i. Diari ii. 8urnal iii. /aporan tahunan iv. .ail rasmi jabatan A. i dan iv B. i dan ii C. ii dan iii D. iii dan iv

1 .

#ajah berikut merujuk kepada sumber sejarah.

&khbar

Sumber Kedua

$isalah

Apakah +? A. 8urnal B. Arti'ak C. Batu nisan D. &anuskrip !

1%.

Senarai di bawah dapat mempengaruhi kaedah mendapatkan sumber sejarah. +lmu sains (eknologi

&engapakah perkembangan pesat ilmu sains dan teknologi penting kepada sejarah? A. &empengaruhi 'alsa'ah sejarah B. &empengaruhi pengertian sejarah C. &empengaruhi pemikiran tentang sejarah D. &empengaruhi kaedah mendapat sumber sejarah

1(.

#ajah berikut merujuk kepada kaedah lisan.

#
*ideo (ele)isye n

$adio

Apakah " ? A. Sains angkasa B. !andang dengar C. $omunikasi moden D. 4eknologi maklumat

'

1,.

#ajah berikut dapat membantu sejarawan memperolehi maklumat mengenai sesuatu perkara.

-ulit kayu .ading /aun kayu

9 dalam rajah di atas merujuk kepada A. Sumber sekunder B. Sumber manuskrip C. Sumber tradisional D. Sumber yang dilakar

11.

#ajah berikut merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah.

01apan

Pengisahan

Perbualan

Apakah 9 ? A. $aedah lisan B. $aedah bertulis C. $aedah arkeologi D. $aedah pandang dengar ,

12.

!ernyataan di bawah merupakan cara mendapatkan maklumat berdasarkan kajian sainti'ik.

&rkeologi

Apakah cabang dalam bidang arkeologi? i. &aritim ii. :ali cari iii. :eometri iv. &atematik A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv

13.

!ernyataan di bawah menerangkan tentang kajian sainti'ik.

Pentarikhan radiokarbon

Apakah kepentingan kaedah di atas? A. $aedah gali cari kini tidak lagi digunakan B. Sistem tulisan yang tertinggal dapat direkonstruksikan kembali C. Bahan bahan tinggalan sejarah yang tertanam di bumi dapat disahkan D. $etepatan usia bahan bahan tinggalan sejarah dapat dikesan

15.

8adual berikut berkaitan dengan pandangan dua orang tokoh sejarawan terhadap pembunuhan 8.0.0 Birch. Sejarawan " Sejarawan + 8.0.0 Birch dibunuh kerana telah menghapuskan amalan perhambaan di !erak. 8.0.0 Birch dibunuh kerana telah mengambil alih kuasa pembesar dan raja di !erak.

&engapakah berlakunya perbe;aan pendapat tersebut? A. $ajian yang berbe;a B. Sumber yang berbe;a C. 4a'siran yang berbe;a D. &atlamat yang berbe;a

7.

Apakah yang perlu dilakukan oleh sejarawan agar dapat menghasilkan maklumat sejarah yang tepat dan benar? A. &engadakan penilaian B. &engendalikan penulisan C. &elaksanakan penyelidikan D. &enjalankan pengembaraan

1.

&engapakah kita patut menghayati sejarah tanah air? A. Berbangga menjadi warganegara B. Bersedia menghadapi perubahan C. Berani menuntut hak individu D. Berusaha memajukan negara

13

!ada pendapat anda6 mengapakah mata pelajaran Sejarah perlu diberi penekanan dalam pendidikan sekolah menengah? A. &erakam kejayaan negara B.&erekod peristiwa-peristiwa negara C. &emupuk perasaan cinta akan negara D. &engkaji proses pembentukan bangsa

%.

Apakah kepentingan kita mempelajari sejarah? i. &embentuk si'at berani ii. &enghayati cerita masa lampau iii. &elahirkan rasa bangga terhadap negara iv. &elahirkan perasaan jati A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv

(.

!ernyataan manakah dapat menerangkan tujuan mempelajari sejarah? i. &enyaing negara-negara jiran ii. &emupuk semangat perkauman iii. &elahirkan perasaan cinta akan negara iv. &enjadi iktibar dan pengajaran dalam kehidupan A. i dan ii B. ii dan iii C. i dan iv D. iii dan iv

11

,.

Berikut ialah penulis sejarah awal yang telah menulis tentang sejarah negara. A. &at kilau B. Datuk bahaman C.4un sri /anang D. Datuk &aharajalela

1.

+ang manakah urutan 9aman !rasejarah di &alaysia mengikut kronologi. A. <eolitik6 /ogam6 dan !aleolitik. B. /ogam6 <eolitik6 dan !aleolitik. C. !aleolitik6 /ogam6 dan <eolitik. D. !aleolitik6 <eolitik6 dan /ogam.

2.

&aklumat berikut berkaitan dengan 9aman prasejarah.

Zaman X Bercirikan alat batu )oabinh di =ietnam

Apakah "? A. !aloelitik B. &esolitik C. <eolitik D. /ogam

12

3.

&aklumat di bawah menerangkan tentang sebuah kawasan di 4anah &elayu.

Perak Bukit 8awa /enggong

Apakah kepentingan kajian di sini? A. &embuktikan &alaysia tidak mengalami 9aman !aleolitik. B. &embuktikan =ietnam tidak mengalami 9aman !aleolitik. C. &embuktikan &alaysia tidak mengalami ;aman &esolitik. D. &embuktikan =ietnam tidak mengalami 9aman &esolitik.

5.

8adual berikut menerangkan tentang peristiwa penemuan alat batu 9aman !rasejarah di &alaysia.

Tahun 1532

Peristiwa !enemuan alat batu 9aman !aleolitik di $ota 4ampan

Apakah cara penemuan ini disahkan? A. &enggunakan "-ray B. &enggunakan sinar gama C. &enggunakan sinar >ltrared D. &enggunakan pentarikhan sainti'ik

13

%7.

8ika anda hidup pada ;aman berikut6 apakah kegiatan yang anda lakukan?

4aman Paleolitik di 5alaysia bermula kira-kira 233333 hingga 333333 tahun dahulu.

i. &emungut hasil hutan ii. &enggunakan alat batu iii. &encipta peralatan tembikar iv. &enjalankan kegiatan tukar barang A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv

%1.

8ika anda ingin membuat penyelidikan tentang masyarakat 9aman !aleolitik di manakah penyelidikan paling sesuai dijalankan? A. 4ingkayu6 Sabah B. :ua Cha6 $elantan C. :ua )arimau6 !erak D. Bukit 4engkorak6 Sabah

% .

Apakah yang dikebumikan bersama dengan mayat dalam upacara perkuburan masyarakat 9aman !aleolitik? A. Alatan batu C. Ahli keluarga B. Barang perhiasan D. Binatang ternakan

14

%%.

Bahan peninggalan sejarah ditemui di :ua :unung #untuh6 !erak pada tahun 1557. Apakah bahan tersebut? A. 4embikar B. Alat logam C. Bahan tulisan D. #angka manusia

%(.

#ajah berikut menerangkan tentang ciri-ciri 9aman !aleolitik.

7idup berpindah randah Zaman Paleolitik

6
-eper1ayaan animisme

Apakah "? A. &encipta peralatan tembikar B. &engamalkan cara hidup sara diri C. Berdagang secara tukar barang D. &enghasilkan alat logam

%,.

&asyarakat !aleolitik mengamalkan kepercayaan animisme. &ereka mempercayai? A. banyak tuhan. B. kewujudan satu tuhan C. kehidupan selepas mati D. Setiap benda mempunyai semangat

%1.

#ajah berikut menerangkan tentang lokasi 9aman !rasejarah di &alaysia.

Bukit Bunuh 8okasi 4aman Paleolitik di 5alayia % .ua 9iah

/okasi + ialah A. :ua Cha B. 4ingkayu C. :ua )arimau D. Bukit 4engkorak

%2.

:ambar berikut menunjukkan alat penetak yang digunakan oleh masyarakat 9aman !aleolitik.

Apakah kegunaan peralatan tersebut? A. &eraut B. &enggali tanah C. &enghetam kayu D. &emotong daging

1!

%3.

#ajah berikut menerangkan ciri ciri kehidupan manusia 9aman !rasejarah. Ber1u1uk tanam

5emungut hasil hutan Berdagang se1ara tukar barang

Apakah "? A. /ogam B. <eolitik C. &esolitik D. !aleolitik

%5.

Apakah ciri-ciri masyarakat 9aman !rasejarah di lokasi berikut? Negeri Sabah $elantan Tapak ekskavasi Bukit 4engkorak :ua Cha

i. &empunyai ketua ii. &encipta peralatan logam iii. &empunyai pegangan agama iv. &embuat pembahagian kerja A. i dan ii B. ii dan iii C. i dan iv D. iii dan iv

(7.

Senarai berikut merujuk kepada peralatan masyarakat 9aman <eolitik. 1'

Periuk Belanga Bekas air

Apakah teknologi yang digunakan oleh masyarakat tersebut? A. Besi B. Batu C. :angsa D. 4anah liat

(1.

Apakah yang menyebabkan perkembangan kegiatan ekonomi berikut? 5engamalkan tukar barang 5enjalankan kegiatan perdagangan

i. &emiliki tanah ii. Bercucuk tanam iii. 4inggal menetap iv. Amalan bergotong royong A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv

( .

Bilakah 9aman <eolitik di &alaysia bermula? A. (777 tahun dahulu B. 2777 tahun dahulu C. 17777 tahun dahulu D. 77777 tahun dahulu

(%. Apakah kegunaan alatan beliung berikut dalam masyarakat 9aman <eolitik? 1,

i. &enggali tanah ii. &enghetam kayu iii. &emotong daging iv. &enghalukan kulit kayu A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv

((.

8adual berikut menerangkan tentang golongan wanita pada 9aman !rasejarah. 4ahun 2 777 tahun dahulu 8antina 0anita

Bagaimana golongan wanita pada ;aman itu menghias diri? i. &encipta gelang ii. &encipta kalung iii. &encipta minyak wangi iv. &encipta tali pinggang A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv

(,.

&aklumat di bawah menerangkan tentang bahan logam yang digunakan pada 9aman /ogam. 12

Zaman Logam :angsa Besi

&engapakah manusia pada ;aman tersebut mampu mencipta peralatan daripada ganga dan besi? A. &ereka menguasai teknologi bahan B. &ereka menguasai teknologi logam C. &ereka menguasai teknologi melebur logam D. &ereka menguasai teknologi campuran bahan logam

(1.

#ajah berikut menerangkan kawasan penempatan 9aman prasejarah.

4aman 8ogam

Sungai (embeling

Apakah peralatan yang dijumpai di kawasan tersebut? i. Sabit ii. $apak iii. &ata lembing iv. 4ulang mawas A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv

(2.

:ambar berikut menunjukkan peralatan yang ditemui di #aub6 !ahang yang digunakan untuk perlombongan. 23

Apakah peralatan tersebut? A. Sabit B. !isau (3. C. $apak D. 4ulang mawas

Apakah penemuan arti'ak yang terdapat di /embah Bernam6 Selangor? A. Sabit B. !isau C. $apak D. 4ulang mawas

(5.

:ambar berikut menunjukkan peralatan yang digunakan oleh masyarakat awal.

A. Besi B. Batu C. $ayu D. 4anah liat ,7. Senarai berikut merupakan 9aman !rasejarah yang pernah ditempuhi oleh manusia awal di negara kita. 21

4aman Paleolitik 4aman 9eolitik 4aman 8ogam

Apakah ciri persamaan manusia yang hidup pada ketiga tiga ;aman tersebut? A. &empunyai ketua B. &emburu binatang liar C. &empunyai adat resam D. &enjalankan perdagangan

22