Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT BUNGA GERAK GEMPUR Bab 1 Tingkatan 1

Soalan 1 berdasarkan pernyataan di bawah

Penyelidik UKM menjumpai barangan tinggalan purba di Tapak Arkeologi Lembah Bujang, Kedah - Berita Harian

1 Apakah kepentingan penemuan barangan purba di ata kepada kajian ejarah tempatan! A B $ " "apat mengetahui #ara pentadbiran e ebuah negara "apat gambaran tentang peradaban e ebuah ma yarakat "apat mengetahui kekuatan e ebuah kerajaan "apat menilai kekayaan ha il bumi e ebuah negara

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah U#apan Kaedah mendapat maklumat ejarah % Apakah kelemahan kaedah di ata ! & && &&& &' A B $ " Mudah diper#ayai Terdapat kebenaran Mudah ditokok tambah Mempunyai un ur mito & dan && && dan &&& &&& dan &' & dan &' $erita dalam #erita Temu bual

( Ahli ejarah akan membuat ta) iran, pertimbangan, dan pemilihan terhadap ampel ejarah yang diperolehnya ebelum ia menjadi )akta ejarah* Apakah tujuan UTAMA ahli ejarah berbuat demikian ! A B $ " Untuk membuktikan kebenaran )akta ejarah Bagi memudahkan penuli an ejarah "apat mengkela kan peri ti+a-peri ti+a ejarah "apat merakamkan peri ti+a-peri ti+a ejarah

Soalan 4 berdasarkan petikan di bawah **********Maka etelah bertemulah egala rakyat antara dua pihak itu, lalu berperanglah terlalu ramai eperti yang dalam ,ikayat & kandar itu* Sulalatus Salatin Sejarah Melayu - Pada pandangan anda, mengapakah umber di ata tidak boleh dianggap ebagai )akta ejarah ! A B $ " "i ampaikan melalui kaedah li an "iperoleh melalui kaedah bertuli "iperoleh e#ara kronologi Mengandungi mito dan lagenda

Soalan 5 berdasarkan peristiwa di bawah La+atan Tun Abdul .a/ak bin "ato0 ,u ein, Perdana Menteri Malay ia Kedua ke 1egara $hina pada tahun 123- dianggap ebagai ejarah kerana mempunyai nilai ejarahnya endiri 4 Peri ti+a di ata dianggap bermakna kerana A melibatkan peri ti+a ber i)at antarabang a

B $ "

di impan ebagai rekod untuk rujukan ahli-ahli ejarah memba+a erti yang paling penting kepada indi5idu, ma yarakat, dan negara me+ujudkan hubungan diplomatik dan perdagangan antara kedua-dua negara

Soalan 6 berdasarkan situasi di bawah Kota A 6amo a dibina oleh orang Portugi di bandar raya ber ejarah Melaka*Kota ini membuktikan baha+a orang Portugi pernah datang dan menjajah Melaka 7 Berda arkan itua i di ata , apakah yang dikatakan ebagai #iri ejarah ! A B $ " 6akta ejarah me tilah tepat dan dibuktikan melalui umber 8e uatu peri ti+a yang berlaku me tilah ada ebab dan akibatnya 8ejarah me ti berda arkan peri ti+a ma a lalu 8ejarah me ti mempunyai tarikh dan ta) iran

3 9uraidah dituga kan untuk mengha ilkan Kajian 8ejarah Tempatan mengenai umbangan eorang tokoh di ka+a annya*8umber pertama yang boleh digunakan oleh 9uraidah untuk mengha ilkan kajian ter ebut ialah & && &&& &' A B $ " minit-minit me yuarat urat per endirian buku harian kajian tentang dirinya yang telah diterbitkan &, && dan &&& &, && dan &' &, &&& dan &' &&, &&& dan &'

:a+apan ; 1*B

%*$

(*A

-*"

4*$

7*A

3*A

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT BUNGA GERAK GEMPUR


Bab % Tingkatan 1 1 Penempatan a+al manu ia bermula di gua di ka+a an per i iran pantai dan pedalaman* Kegiatan UTAMA penduduk di ka+a an per i iran pantai ialah A B $ " berinterak i dengan ma yarakat luar menangkap ikan dan memungut ha il hutan ber#u#uk tanam dan men#ipta peralatan yang lebih baik mengutip iput ge+eng dan batu ka+i

Soalan 2 berdasarkan pernyataan di bawah ini o <ua $ha o <ua Madai % Tinggalan ejarah di dalam gua-gua di ata memperlihatkan #iri-#iri 9aman Paleolitik* Apakah #iri-#iri ter ebut ! & Luki an purba && Peralatan tembikar &&& Peralatan batu &' Kubur lama A B $ " &, && dan &&& &, && dan &' &, &&& dan &' &&, &&& dan &'

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah 9aman Paleolitik 9aman Me olitik

= Apakah perbe/aan di antara = dan . ! A B $ "

( Kedua-dua = dan . dalam rajah di ata mempunyai perbe/aan* Manu ia /aman = tidak lagi tinggal di gua batu Manu ia /aman . tidak lagi memburu binatang Manu ia /aman . mula menggunakan api untuk mema ak Manu ia /aman . mula membuat tembikar daripada tanah liat

- Apabila manu ia mula mengenali logam, pelbagai peralatan telah di#ipta* Kegiatan UTAMA manu ia /aman ini ialah A B $ " mula menternak dan ber#u#uk tanam mula mengeluarkan mata +ang daripada logam mula tinggal di tepi ungai dan mengutip ha il hutan mula menjalankan kegiatan perdagangan

Soalan 5 berdasarkan pernyataan di bawah Beberapa pelabuhan a+al telah mun#ul di 8emenanjung Tanah Melayu etelah adanya akti5iti ejak 9aman 1eolitik 4 Pelabuhan-pelabuhan a+al yang dimak udkan itu ialah & && &&& &' A B $ " :enderam ,ilir 8ungai ema Kuala 8elin ing Batu Buruk &, && dan &&& &, && dan &' &, &&& dan &' &&, &&& dan &'

Soalan 6 berdasarkan senarai di bawah Barang- barang pertukaran o Kulit iput laut o ,a il-ha il hutan o Barang-barang tembikar 7 8iapakah yang terlibat dalam akti5iti pertukaran barangan di ata ! A B $ " >rang Paleolitik dan orang Me olitik >rang Me olitik dan orang 1eolitik >rang Me olitik di pedalaman dengan orang Me olitik yang tinggal berhampiran dengan laut >rang 1eolitik yang tinggal berhampiran laut dengan orang Me olitik yang tinggal di pedalaman 3 Manu ia pada 9aman 1eolitik diper#ayai merupakan golongan yang memulakan interak i e ama endiri* 6aktor UTAMA yang menggalakkan mereka berinterak i e ama endiri ialah A B $ " perkembangan dalam pengangkutan tara) hidup yang emakin meningkat kemajuan dalam i tem tuli an keinginan untuk berhubung

:a+apan ; 1*B

%*$

(*"

-*"

4*A

7*$

3*A

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT BUNGA GERAK GEMPUR


Bab ( Tingkatan 1 1 Kehadiran pedagang-pedagang a ing memba+a kepada perdagangan ber#orak antarabang a eperti yang berlaku di Pelabuhan Merbok, Kuala Muda Kedah* Apakah bukti yang menunjukkan pelabuhan ini ber#orak antarabang a ! & && &&& &' A B $ " Pelabuhan ini menjadi ka+a an perdagangan utama yang menghubungkan ka+a an Timur dan Barat "i pelabuhan ini terdapat barang dari &ndia, $hina, Arab, dan Par i Ke+ujudan #andi di Batu Pahat berhampiran Merbok Kuala Kedah $atatan Pelayaran &bnu Batutta &, && dan &&& &, && dan &' &, &&& dan &' &&, &&& dan &'

Soalan 2 berdasarkan senarai di bawah o 8ri5ijaya o Majapahit % Antara yang berikut, manakah #iri-#iri per amaan yang terdapat di antara kedua-dua kerajaan di ata ! A B $ " "ipengaruhi oleh agama yang ama 8ering berlakunya perang audara Memperoleh pendapatan daripada perdagangan Mempunyai pertalian yang rapat

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah

Kerajaan a+al di Tanah Melayu

Kedah Tua

Majapahit

( Apakah yang menyebabkan kedua-dua kerajaan a+al di ata terkenal dengan kemajuannya ! A B $ " Kekuatan ketenteraannya Terpengaruh dengan ,indu-Buddha Keberke anan i tem pentadbiran Ke uburan tanahnya

Soalan 4 berdasarkan senarai di bawah o Kuala 8elin ing Perak o 8antubong 8ara+ak o Bukit ?ma Kedah - Antara yang berikut, manakah berkaitan dengan tempat-tempat di ata ! A B $ " Ka+a an perlombongan ema Ka+a an penanaman rempah Pu at penyebaran agama ,indu Pelabuhan perdagangan

4 Antara yang berikut, manakah )aktor-)aktor yang memba+a kepada perkembangan Kerajaan 8ri5ijaya ! & && &&& &' A Mengamalkan i tem pentadbiran berpu at Keadaan tanah yang ubur dengan iklim yang e uai "a ar perlua an kua a melalui kekuatan tentera Menjalinkan hubungan baik dengan kerajaan $hina & dan &&

B $ "

&& dan &&& &&& dan &' & dan &'

Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah Kerajaan agraria Kerajaan maritim

8aling bergantungan 7 Bagaimanakah kedua-dua kerajaan ini aling bergantungan ! A B $ " Kerajaan agraria menyediakan angkatan tentera untuk mempertahankan kerajaan maritim Kerajaan maritim telah mendapatkan khidmat na ihat berkaitan pentadbiran daripada kerajaan agraria Kerajaan agraria membekalkan keperluan makanan dan ha il hutan kepada kerajaan maritim Kedua-dua kerajaan aling bekerja ama mempertahankan negara daripada an#aman mu uh 3 Beberapa pelabuhan a+al telah mun#ul di A ia Tenggara ejak 9aman 8ebelum Ma ihi* Mengapakah berlaku edemikian ! A B $ " Kemudahan yang di edakan Kedudukan di tengah-tengah jalan perdagangan Kegiatan perlanunan dapat dibendung Pelabuhannya dalam dan #anggih

:a+apan ;1*A

%*$

(*$

-*"

4*$

7*$

3*B