Anda di halaman 1dari 9

MODEL KURIKULUM

Hassan Mohd Ghazali

http://senivisual2.blogspot.com

1. Model kurikulum berdasarkan Objektif

a) Model Kurikulum Tyler (1950)

– Bukunya: Basic Principle of Curriculum and Instruction

– Berasaskan objektif dan proses

– Mendefinisikan kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan

– 2 aspek objektif pelajara:

1. Model kurikulum berdasarkan Objektif

a) Model Kurikulum Tyler (1950)

– 2 aspek objektif pelajaran:

• Perkembangan tingkahlaku kendiri pelajar

• Isi kandung mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkalaku pelajar.

– Guru dapat merancang P & P apabila penyataan objektif kurikulum dibuat

– 4 perkara utama harus ada dalam kurikulum:

1. Model kurikulum berdasarkan Objektif

a) Model Kurikulum Tyler (1950)

– 4 perkara utama harus ada dalam kurikulum:

• Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru

• Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hedaklah disenaraikan

• Tingkah laku bersama objektif perkembangannya handaklah dinayatakan dalam setiap topik pelajaran

• Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar.

1. Model kurikulum berdasarkan Objektif

a) Model Kurikulum Bobitt

– F.Bobitt dalam bukunya, How to make a Curriculum menyarankan kaedah aktiviti menganalisis digunakan untuk membentuk kurikulum

– Proses analisis tersebut ialah:

• Analisis mengenai aktiviti kehidupan manusia

• Analisis mengenai objektif pendidikan

• Analisis mengenai perkembangan kanak-kanak

• Analisis mengenai penentuan dan penyusunan mata pelajaran

• Analisis mengenai peruntukan masa untuk setiap masa pelajaran

1. Model kurikulum berdasarkan Objektif

a) Model Kurikulum Taba (1945)

– Modelnya berdasarkan Kurikulum Sekolah Dewey dalam tahun 1996 - 1904 dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum di USA dalam tahuan 1933- 1941

– Dalam Kurikulum Dewey objektif pelajaran ditentukan berdasarkan falsafah pragmatisme yang mengandungi logik penyelesaian masalah melalui aktiviti inkuiri-penemuan.

– Jawatan kuasa kurikulum USA menyenaraikan 4 komponen utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan kurikulum sekolah:

• Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum

• Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif

• Organisasi kaedah dan strategi

• Penilaian untuk pencapaian objektif

1. Model kurikulum berdasarkan Objektif

a) Model Kurikulum Taba (1945)

– Berdasarkan kedua-dua model tersebut Taba mengusulkan satu model kurikulum yang lebaih lengkap:

• Diagnosis atas permintaan kurikulum

• Ringkasan objektif-objektif kurikulum

• Pemilihan isi kandungan kurikulum

• Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih

• Pemilihan pengalaman pembelajaran yang dipilih

• Pengukuran dan Penilaian.

2. Model kurikulum berdasarkan Proses

a) Model Kurikulum Stenhouse (1975)

– Model ini berdasarkan proses tidak beermula dengan objektif pengajaran

– Pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip pemilihan isi kandungan dari kriteria dan tidak bergantung kepada objektif. Model kurikulum merangkumi aktiviti-aktiviti berikut:

• Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refelsinya diri sendiri

• Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi pembelajaran

• Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesikan masalah mengikut kebolehan masing-masing

• Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar menggunakan pengalaman dan daya intelek untuk memerhati situasi dan idea baru, serta aplikasi dalam suatu proses intelek

• Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau kegagalan

• Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan peraturan-peraturan, piawai atau displin.

2. Model kurikulum berdasarkan Proses

a) Model Kurikulum Nicholls

– Berdasarkan buku Developing A Currilulum (1978) oleh A. Nichalls dan SH Nicholls

– Lima langkah pembinaan kurikulum:

• Tujuan-tujuan pendidikan

• Pembentukan kaedah dan bahasa

• Pelaksanaan

• Penialian

• Maklum Balas