Anda di halaman 1dari 9

MODEL KURIKULUM

Hassan Mohd Ghazali


http://senivisual2.blogspot.com
1. Model kurikulum
berdasarkan Objektif
a) Model Kurikulum Tyler (1950)
– Bukunya: Basic Principle of Curriculum
and Instruction
– Berasaskan objektif dan proses
– Mendefinisikan kurikulum sebagai
pelajaran yang dirancang, dikelola dan
dilaksanakan oleh sekolah untuk
mencapai matlamat pendidikan
– 2 aspek objektif pelajara:
1. Model kurikulum
berdasarkan Objektif
a) Model Kurikulum Tyler (1950)
– 2 aspek objektif pelajaran:
• Perkembangan tingkahlaku kendiri pelajar
• Isi kandung mata pelajaran yang beroperasi
dengan tingkalaku pelajar.
– Guru dapat merancang P & P apabila
penyataan objektif kurikulum dibuat
– 4 perkara utama harus ada dalam
kurikulum:
1. Model kurikulum
berdasarkan Objektif
a) Model Kurikulum Tyler (1950)
– 4 perkara utama harus ada dalam kurikulum:
• Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru
• Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hedaklah
disenaraikan
• Tingkah laku bersama objektif perkembangannya
handaklah dinayatakan dalam setiap topik pelajaran
• Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam objektif
eksplisit agar menjadi panduan guru untuk
menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar.
1. Model kurikulum
berdasarkan Objektif
a) Model Kurikulum Bobitt
– F.Bobitt dalam bukunya, How to make a Curriculum
menyarankan kaedah aktiviti menganalisis digunakan
untuk membentuk kurikulum
– Proses analisis tersebut ialah:
• Analisis mengenai aktiviti kehidupan manusia
• Analisis mengenai objektif pendidikan
• Analisis mengenai perkembangan kanak-kanak
• Analisis mengenai penentuan dan penyusunan mata
pelajaran
• Analisis mengenai peruntukan masa untuk setiap masa
pelajaran
1. Model kurikulum
berdasarkan Objektif
a) Model Kurikulum Taba (1945)
– Modelnya berdasarkan Kurikulum Sekolah Dewey dalam tahun
1996 - 1904 dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum di
USA dalam tahuan 1933- 1941
– Dalam Kurikulum Dewey objektif pelajaran ditentukan
berdasarkan falsafah pragmatisme yang mengandungi logik
penyelesaian masalah melalui aktiviti inkuiri-penemuan.
– Jawatan kuasa kurikulum USA menyenaraikan 4 komponen
utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan
kurikulum sekolah:
• Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum
• Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif
• Organisasi kaedah dan strategi
• Penilaian untuk pencapaian objektif
1. Model kurikulum
berdasarkan Objektif
a) Model Kurikulum Taba (1945)
– Berdasarkan kedua-dua model tersebut Taba
mengusulkan satu model kurikulum yang lebaih
lengkap:
• Diagnosis atas permintaan kurikulum
• Ringkasan objektif-objektif kurikulum
• Pemilihan isi kandungan kurikulum
• Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih
• Pemilihan pengalaman pembelajaran yang dipilih
• Pengukuran dan Penilaian.
2. Model kurikulum
berdasarkan Proses
a) Model Kurikulum Stenhouse (1975)
– Model ini berdasarkan proses tidak beermula dengan
objektif pengajaran
– Pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip pemilihan isi
kandungan dari kriteria dan tidak bergantung kepada
objektif. Model kurikulum merangkumi aktiviti-aktiviti
berikut:
• Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refelsinya diri sendiri
• Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi
pembelajaran
• Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesikan masalah mengikut kebolehan
masing-masing
• Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar menggunakan pengalaman dan daya intelek untuk
memerhati situasi dan idea baru, serta aplikasi dalam suatu proses intelek
• Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau
kegagalan
• Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan
peraturan-peraturan, piawai atau displin.
2. Model kurikulum
berdasarkan Proses
a) Model Kurikulum Nicholls
– Berdasarkan buku Developing A Currilulum
(1978) oleh A. Nichalls dan SH Nicholls
– Lima langkah pembinaan kurikulum:
• Tujuan-tujuan pendidikan
• Pembentukan kaedah dan bahasa
• Pelaksanaan
• Penialian
• Maklum Balas