Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing : I Nama Jabatan Alamat

: : : , selanjutnya dalam perjanjian ini disebut selaku Pihak

Bertindak selaku atas nama dari PE !A"A #pemberi pinjam$% II Nama Jabatan Alamat : : :

&elanjutnya dalam perjanjian ini disebut selaku Pihak 'E()A #peminjam$ Pada hari ini, hb tahun , masing-masing pihak telah sepakat mengadakan perjanjian se*ara sukarela sehubungan dengan pinjaman wang tunai, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Pasal + Pasal , Pasal : Pihak PE !A"A telah meminjamkan wang sebanyak " #perkataan : $ dalam bentuk pinjaman (tanpa faedah/bunga) kepada pihak 'E()A untuk keperluan pembelian sebidang tanah. : Pihak 'E()A mengakui telah menerima seluruh jumlah wang sebagaimana tersebut pada Pasal +% : Pihak 'E()A berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut dan sanggup melunaskan hutang tersebut dengan *ara ansuran selambat-lambatnya dalam jangka waktu - bulan, dengan ansuran seperti berikut : Bulan + #sebelum -+ "a* ,.+/$ : " -0.. Bulan , #sebelum -. April ,.+/$ : " ,0.. Bulan - #sebelum -+ "ei ,.+/$ : " ,0.. Pasal / Pasal 0 Pasal 4 Pasal 5 : Pihak 'E()A berkewajiban dan sanggup memberikan keterangan tertulis mengenai d1misili 2 alamat tempat tinggal dari ! diketahui 3 setempat setiap - # tiga $ bulan sekali kepada pihak PE !A"A% : (alam hal pihak 'E()A mengundurkan diri atau diberhentikan dari perusahaan, maka Pihak 'E()A berkewajiban dan sanggup melunasi sisa pinjaman se*ara tunai selambatlambatnya , # dua $ minggu sejak tanggal mengundurkan diri 2 diberhentikan% : &elama masih ada pinjaman atau *i*ilan masih berlangsung maka pihak 'E()A tidak diperkenankan untuk mengajukan pinjaman baru dalam bentuk apapun% : &ebagai jaminan atas pinjaman seperti tersebut pada pasal ,, maka BP'B milik Pihak 'E()A dijaminkan 2 diserahkan kepada Pihak PE !A"A sampai pinjaman Pihak 'E()A Lunas%

(emikian perjanjian se*ara suka rela ini dibuat dan ditandangani se*ara bersama-sama dalam keadaan sehat jasmani dan r1hani, tanpa ada tekanan dan paksaan dari manapun dan 1leh siapapun, serta dapat dipertanggungjawabkan se*ara hukum% Bilamana dikemudian hari terdapat pengingkaran2perselisihan atas perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan *ara musyawarah, atau menempuh jalan melalui saluran hukum yang berlaku% (ibuat di Pada tarikh : '1ta "arudu, &abah% : .6 7eb ,.+/% Pihak 'E()A &aksi Pihak PE !A"A