Anda di halaman 1dari 18

SURAT KIRIMAN RASMI - TIDAK DAPAT HADIR KE SEKOLAH

Anda tidak dapat hadir ke sekolah kerana sebab-sebab yang tertentu. Tulis sepucuk surat kepada guru kelas anda untuk memberitahu hal tersebut. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^
Hasif Zakwan bin Mohd Hamidi, Kampung Dada Kering, Kechau, 27200 Kuala Lipis, ahang! ___________________________________________________________________________ "ncik Daud bin #gah Derani, $uru Kelas %ahun & 'manah, (ekolah Kebangsaan agar (asak, 27200, Kuala Lipis, ahang! %uan, %+D'K D' '% H'D+, K" ("K-L'H (a.a Hasif Zakwan bin Mohd Hamidi, murid %ahun "nam 'manah /idak dapa/ hadir ke sekolah pada hari +snin, )0 Mei 20)2! 2! Hal ini demikian kerana sa.a /erpaksa mengiku/ ibu bapa membawa nenek sa.a ke Hospi/al 1esar Kuala Lumpur bagi mendapa/kan rawa/an pada hari /ersebu/! 2! (a.a dihan/ar oleh bapa sa.a un/uk ke sekolah! -leh .ang demikian, /iada sesiapa .ang dapa/ menghan/ar sa.a ke sekolah kerana bapa sa.a akan pergi ke Kuala Lumpur pada hari /ersebu/! *! 3n/uk penge/ahuan cikgu, sa.a anak /unggal dalam keluarga sa.a! Manakala, ibu bapa sa.a pula /idak pas/i bila mereka akan sampai semula ke rumah se/elah selesai urusan di hospi/al i/u nan/i! (a.a khua/ir kerana /iada sesiapa .ang menemani sa.a di rumah apabila sa.a pulang dari sekolah nan/i! 0! Ker4asama ser/a per/imbangan cikgu a/as sebab5sebab .ang sa.a berikan ama/ sa.a hargai dan didahului dengan ucapan /erima kasih! (ekian, /erima kasih! 6ang benar,

)* Mei 20)2

Hasifzakwan
7H'(+8 Z'K9'# 1+# M-HD H'M+D+:

Persatuan yang anda anggotai di sekola !er"adang endak #engadakan la$atan sa#!il !ela%ar ke se!ua te#&at' Se!agai setiausa a &ersatuan( anda tela di#inta untuk #enulis se&u"uk surat ke&ada &i ak yang !erkenaan untuk #e#inta ke!enaran !agi la$atan terse!ut' Tulis surat itu selengka&nya)
Persatuan Bahasa Malaysia, SMK Putrajaya Presint !"#, $alan P %, Presint &''(), Putrajaya.

Pengurus Besar, *adbury *on+ectionery Malaysia Sdn Bhd, ,ot " -", Persiaran .aja Muda, Seksyen "&, -)/)) Shah Alam, SELAN*OR'

"0 $anuari ')"0

Tuan, Memohon Kebenaran Mengadakan ,a1atan sambil Belajar ke Kilang *oklat *adbury Merujuk perkara di atas, saya %arah Adila binti A2my selaku setiausaha Persatuan Bahasa Malaysia ingin meminta kebenaran tuan untuk mengadakan la1atan sambil belajar ke Kilang *oklat *adbury kerana kilang ini terkenal di Malaysia dan kami pasti pemilihan kilang ini tidak akan menghampakan para peserta yang mengikuti la1atan sambil belajar ini. Selain itu, perjalanan dari sekolah kami ke kilang ini hanya mengambil masa -( minit sahaja. '. Berikut merupakan keterangan berkenaan la1atan sambil belajar tersebut. Tarikh 3 '" $anuari ')"0 4ari 3 5snin Masa 3 6.)) pagi hingga '.)) petang $umlah peserta 3 0( orang peserta $umlah guru pengiring 3 ( orang Pengangkutan 3 bas akan disediakan oleh pihak sekolah. 0. Moti+ la1atan ini adalah untuk menambahkan pengetahuan mengenai cara-cara pembuatan coklat dan teknologi terbaharu dalam pemprosesan coklat. Selain itu, la1atan ini

dapat membantu kami untuk menyiapkan kajian mengenai koko di Malaysia. Kami yakin baha1a maklumat yang tepat hanya dapat diperoleh melalui la1atan ini. -. 7i samping itu, la1atan ini dapat memenuhi akti8iti tahunan persatuan kami pada tahun ')"0. 7i sekolah kami, setiap persatuan dikehendaki untuk mengadakan pembentangan pada akhir tahun nanti kerana penilaian akan dilakukan berdasarkan jumlah akti8iti yang dijalankan olah setiap persatuan. (. Kami amat berbesar hati jika tuan dapat mencadangkan beberapa tempat yang harus kami la1ati dan saya juga ingin meminta i2in daripada tuan untuk membenarkan kami menangkap beberapa kepingan gambar untuk dimasukkan dalam laporan dan pembentangan kami. &. $ika pihak tuan tidak keberatan, kami memohon jasa baik tuan untuk menyediakan seorang kakitangan kilang untuk memberi tunjuk arah di ka1asan kilang dan dapat memberi penerangan yang diperlukan serta sebarang bahan-bahan maklumat tambahan mengenai kilang itu sebagai rujukan. /. Kami berjanji akan memastikan setiap peserta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan tuan. Kami juga berjanji akan bertanggungja1ab sekiranya timbul sebarang masalah yang disebabkan oleh la1atan tersebut. 6. Kami amat berharap permohonan ini mendapat maklum balas yang positi+ daripada pihak tuan. Segala usaha tuan kami dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih 9ang benar, Farah Adila !%A.A4 A75,A B5:T5 A;M9# Setiausaha Persatuan Bahasa Malaysia,

Ciri-Ciri Surat Kiriman Rasmi


Karangan surat kiriman rasmi mempunyai format yang khusus seperti berikut: a) Alamat pengirim - ditulis di bahagian atas, di penjuru sebelah kiri surat b) Garis pemisah antara nama dan alamat pengirim, dengan bahagian lain surat c) Nama dan alamat penerima ditulis di bawah garisan pemisah di sebelah kiri surat d) !arikh - ditulis dengan huruf besar di sebelah kanan surat e) "anggilan hormat penerima seperti tuan,puan dan sebagainya, ditulis di sebelah kiri surat f) !ajuk #urat g)$si surat h)"enutup i) "engakuan dan tandatangan - ditulis selang sebaris di bahagian bawah penjuru sebelah kiri surat

Contoh Surat Rasmi :o. "-, $alan $aya "<"), Taman pagoh $aya, -6&)) Pagoh, Muar, $ohor. ==================================================================== >uru Penasihat, Kelab Kebudayaan 7an Kesenian, Sekolah kebangsaan Pekan Pagoh, -6&)), Pagoh, Muar, $ohor Puan, Tidak 4adir Ke Kegiatan Kokurikulum 7engan hormatnya perkara di atas dirujuk, '. Saya ingin memaklumkan kepada pihak puan baha1a saya tidak dapat menghadiri kegiatan kokurikulum yang akan diadakan pada '(hb ?gos ini kerana ingin ke Pejabat Penda+taran :egara bagi memohon MyKad. 0. Segala maklumat mengenai akti8iti yang dijalankan oleh persatuan pada hari tersebut akan saya dapatkan daripada ahli-ahli persatuan yang hadir. -. Saya berharap agar puan dapat mempertimbangkan dengan se1ajarnya akan perkara ini Sekian, terima kasih. 9ang benar,

') ?>?S ')"'

Faris Mirza
!Muhammad %aris Mir2a b. Adnan# Ahli Kelab Kebudayaan 7an Kesenian

Surat
Persatuan S$K!T#,adang Batu

Kiri#an
Bahasa @merald, 6,-'-()

Ras#i
Melayu, Klang.

=========================================================================== = Pengurus $alan ('))) Kuala Kilang Tun ,umpur Kit Kat .a2ak, ""hb *oklat, September ')"'

Tuan, Me#o on Ke!enaran untuk Mela$at ke Kilang Kit Kat +oklat Merujuk perkara di atas,sukacitanya dimaklumkan baha1a Persatuan Bahasa Melayu S$K!T#,adang @merald ingin mengadakan la1atan sambil belajar ke kilang tuan.Antuk pengetahuan tuan,la1atan ini merupakan salah satu akti8iti tahunan yang bakal dijalankan oleh Persatuan Bahasa Melayu.Berikut adalah butiran lanjut mengenai la1atan ke kilang tuan 3 Tarikh Masa Bilangan 3 peserta 3 3 6.)) 6)orang pagi termasuk ' .) .')"' "".)) 6 orang guru pagi pengiring

'. .ombogan ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara memproses coklat dengan lebih terperinci.Bukan itu sahaja,la1atan ini juga mampu mengeratkan hubungan silaturahim sesama ahli persatuan dan barisan guru penasihat.Selain itu,peserta rombongan juga berupaya membeli coklat dengan potongan harga istime1a. 0. Kami berharap agar pihak tuan dapat member kebenaran untuk mela1at kilang coklat pada tarikh yang ditetapkan.kami juga besar hati sekiranya tuan dapat membalas surat ini sebelum "&.) .')"'.4al ini akan memudahkan kami untuk membuat pelbagai persiapan yang rapi bagi menjayakan la1atan tersebut. -. Kami juga berjanji akan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak tuan.Kami menyusun jari sepuluh dan mengucapkan jutuaan terima kasih atas keprihatinan dan kerjasama pihak tuan.Semoga la1atan ini akan mendatangkan banyak man+aat kepada peserta rombongan ini. Sekian 9ang Bishnu ............................................... !Bishnu Prasath terima benar, Prasath A<, S *handran# kasih.

Setiausaha Persatuan S$K!T#,adang @merald.

Bahasa

Melayu,

Kelab Kajian Tempatan sekolah kamu akan mengadakan lawatan ke Stesen Penyiaran RTM di Angkasapuri Kuala Lumpur. Tuliskan sepucuk surat kepada pengarah stesen tersebut untuk memohon kebenaran. Kelab Ka4ian %empa/an, (ekolah Kebangsaan ulau (eka/i, 22000, Dungun, %erengganu! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; engarah, (/esen en.iaran ,%M, 'ngkasapuri, 00)&* Kuala Lumpur %& '($ )&%& !uan, Memohon Kebenaran Melawa/ (/esen en.iaran ,%M *engan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Kelab #ains #ekolah Kebangsaan "ulau #ekati akan mengadakan lawatan ke #tesen "enyiaran +!' di Angkasapuri ) ,awatan ini bertujuan untuk memberi pendedahan serta pengetahuan kepada murid-murid tentang cara-cara penerbitan dan penyiaran rancangan-rancangan di +!' !ambahan pula tele-isyen merupakan satu alat komunikasi yang banyak memberi pengetahuan kepada murid-murid . /ntuk makluman tuan, berikut adalah butir-butir lawatan kami : !arikh : )0 '($ )&%& 'asa : 1 && pagi Ahli : .0 orang termasuk . guru pengiring 2 Kami amat berbesar hati sekiranya tuan dapat meluluskan permohonan kami Kerjasama daripada pihak tuan kami dahului dengan ribuan terima kasih #ekian

3ang menjalankan tugas, 7#3, '+# #'(3H' 1% #'(,'#: (e/iausaha Ka4ian %empa/an, (ekolah Kebangsaan ulau (eka/i

nis Syuhada binti ,am2ah Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Alam Megah !0# :o.',$alan Telok Panglima >arang '6<", Seksyen '6, -)-)) Shah Alam Selangor @ncik Abdul A2i2 bin Md Ali >uru Besar Sekolah Kebangsaan Alam Megah !0# :o.',$alan Telok Panglima >arang '6<", Seksyen '6, -)-)) Shah Alam. S@,A:>?. ')"0

0 %@B.AA.5

Tuan, MEMOHON KE,ENARAN MEN*ADAKAN LA-ATAN SAM,IL ,ELA.AR Merujuk perkara di atas,saya Anis Syuhada binti ,am2ah dari Persatuan Bahasa Melayu ingin memohon kebenaran mengadakan la1atan ke Kuala ,umpur. '.Antuk pengetahuan tuan,tujuan la1atan ini adalah seperti berikut 3i. Antuk menambah ilmu pengetahuan ahli-ahli dengan lebih terperinci. ii.Ahli-ahli dapat mengenal Kuala ,umpur dengan lebih dekat iii.Ahli-ahli Persatuan Bahasa Melayu dapat mempelajari tentang sejarah-sejarah Kuala ,umpur. 0.Selain itu,butir-butir la1atan adalah seperti berikut 3i.,a1atan ni akan diadakan pada "( hingga "/ Mac. ii.$umlah ahli yang mengikuti la1atan ini ialah 0( orang. iii.$umlah guru pengiring ialah sebanyak ( orang yang terdiri daripada Puan .ita Sar8ina binti binti Md .o2i,@ncik ;a++an bin 4ayat,Puan %atimah binti ?mar,@ncik Tengku 4assan bin Tengku ?mar dan @ncik Khairuddin bin 5shak. -.:amun begitu,antara akti8iti yang akan diadakan ialah 3i.Mela1at Pusat Sains :egara. ii.Mela1at Mu2ium :egara. iii.Mela1at ;oo :egara. 4arapan saya agar pihak tuan meluluskan permohonan ini dalam kadar segera. Sekian,terima kasih.

9ang benar, Anis Syuhada !A:5S S9A4A7A B5:T5 ,AM;A4# Setiausaha, Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Kebangsaan Alam Megah !0#
"ersatuan !unas Kadet +emaja, #ekolah Kebangsaan !aman "antai #epang "utra, 2.10& #ungai "elik, #epang, #elangor *arul (hsan 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 !uan Guru 5esar, #ekolah Kebangsaan !aman "antai #epang "utra, 2.10& #ungai "elik, #epang, #elangor *arul (hsan &0 'A6 )&%& !uan, 'emohon 'engadakan "erkhemahan !ahunan #ukacita dimaklumkan perkara di atas adalah dirujuki ) Ahli 7awatankuasa "ersatuan Kadet +emaja sekolah akan mengadakan akti-iti perkhemahan tahunan "erhemahan ini akan diadakan pada cuti pertengahan penggal yang akan datang selama tiga hari, dua malam iaitu pada )8 'ei hingga .& 'ei )&%& . Kami bercadang untuk mengadakan perkhemahan ini di 9utan +eakriasi /lu 5endul, Negeri #embilan !empat ini dipilih kerana mempunyai persekitaran yang mencabar kepada para ahli 2 !ujuan perkhemahan ini diadakan adalah sebagai akti-iti tahunan pertubuhan ini #elain itu, perkhemahan ini diadakan untuk memberikan pengalaman di samping dapat memupuk nilai-nilai murni di kalangan murid seperti berdisiplin, bekerjasama dan sebagainya 0 #ebanyak .& orang ahli akan menyertai perkhemahan ini 'ereka terdiri daripada murid tahun empat hingga tahun enam #elain itu, empat orang guru penasihat akan turut serta dalam perkhemahan ini

5esarlah harapan kami agar permohonan ini dapat dipertimbangkan Kerjasama daripada pihak tuan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih #ekian 3ang menjalankan tugas, *arsan Aliman ::::::::::::: ;*A+#AN 5$N A,$'AN) #etiausaha "ersatuan !unas Kadet +emaja #ekolah Kebangsaan !aman "antai #epang "utra, 2.10& #ungai "elik, #epang, #elangor *arul (hsan

Mohd Tarmi2i bin Cahid :o. /-, Kampung Merapoh, '6))) Kuala ,ipis, Pahang. =========================================================================== = Pengurus Penerbitan, Pustaka Mayaraya, -(, $alan Petaling (, -/()) Petaling $aya. Tuan,

"' 75S@MB@. ')""

Penghargaan dan Pesanan Buku Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada syarikat tuan kerana begitu akti+ menerbitkan buku-buku akademik yang bermutu. Banyak murid termasuk saya yang memperoleh man+aat daripada penerbitan ini kerana pencapaian saya semakin memberangsangkan. '. Antuk maklumat tuan, saya telah mendapat (A dalam APS. tahun yang lalu. Kejayaan ini saya peroleh hasil daripada bimbingan guru yang berdedikasi, perbincangan dengan rakan, dan latihan serta ulang kaji yang berterusan. Semasa saya mengulang kaji pelajaran, bukubuku terbitan syarikat tuan menjadi pilihan. Tampaknya pilihan saya ini tepat. 4al ini demikian kerana keputusan peperiksaan saya yang kurang memuaskan sebelum ini telah dapat diperbaiki. 0. Tahun hadapan saya akan belajar di sekolah menengah pula. Saya berhasrat untuk terus menggunakan buku-buku terbitan syarikat tuan. $ika tidak berhalangan, sudilah kiranya pihak tuan mengirimi saya senarai buku PM. terbitan syarikat tuan berserta borang pesanannya. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Tahniah kepada tuan dan kakitangan syarikat tuan. Sekian, terima kasih. 9ang benar, ............................ !M?47 TA.M5;5 B5: CA457# Anda #ungkin %uga #e#inati/

SA.AT K5.5MA: T57AK .ASM5


%?KAS B5MB5:>A: ". Karangan jenis surat kiriman tidak rsami merupakan karangan ber+ormat. '. Surat kiriman tidak rasmi bersi+at peribadi. Surat ini dituliskan kepada ibu bapa,kaum keluarga,saudara - mara,rakan-rakan dan sahabat pena. 0. Terdapat beberapa jenis surat kiriman tidak rasmi seperti3 a.surat bertanya khabar. b. surat tahniah. c. surat tak2iah. d. surat undangan. -. Penggunaan kata ganti diri penerima sangat penting dalam penulisan surat kiriman tidak rasmi.9ang berikut ialah senarai kata ganti diri3 Ayah<bapa saudara- ayahanda 5bu<ibu saudara - ibunda<bonda Anak - anakanda Abang<kakak - kakanda Adik - adinda 7atuk<nenek - nenda<nenenda *ucu - cucunda (. %ormat surat kiriman tidak rasmi adalah seperti berikut3 a. Alamat pengirim di tulis di sudut atas sebelah kanan surat. b. Tarikh ditulis di ba1ah alamat pengirim dengan meletakkan tanda noktah!.# di hujungnya. c. Pembuka kata ditulis ke dalam sedikit dengan menyatakandi mana penerima berada,iaitu tempat,bandar atau negeri. Pembuka kata surat seperti DMenemui sabhabtku... dengan selamatnya atau semoga dalam keadaan sihat...D &. Kata panggilan seperti ayahanda,bonda,kakanda,adinda,saudara dan saudari ditulis pada sudut sebelah kiri,iaitu pada bahagian tepi surat. /. Pendahuluan surat biasanya bertanya khbar dan menyatakan keadaan diri pengirim. 6. Perenggan isi dimulakan di sebelah dalam sedikit. . 5si-isi penting ditulis dalam perenggan kedua dan seterusnya. "). Selepas penutup surat,tulislah D9ang ikhlasD atau D9ang benarD di sebelah kanan surat dan diikuti tanda koma !,# selepas itu. "". Tandatangan pengirim ditulis di sebelah kanan bahagian ba1ah surat. "'. >unakan bahasa yang mudah,baku dan tepat dalam karangan surat kiriman ini. Selain itu,murid juga boleh menggunakan ungkapan,kiasan atau peribahasa agar isi surat menjadi lebih menarik.

%?.MAT SA.AT K5.5MA: T57AK .ASM5 ---------------------------------------------------------------'-----------

:ama dan alamat pengirim "-----------Tarikh

----------------------0----Pendahuluan surat-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5si -isi surat--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(----Penutup surat-----------------------------------------------------------------&--Tandatangan pengirim----

*?:T?4 SA.AT K5.5MA: T57AK .ASM5 "# Kamu telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan pertengahan tahun. tulis sepucuk surat kepada rakan kamu untuk menceritakan tentang kejayaan kamu itu.

:o. ,$alan Seroja, Taman Seri $elita, &6")) >ombak, Selangor ') Mei '))"" Menemui sahabatku Abdul Salam yang berada di 4utan Melintang, Perak, semoga sihat hendaknya. Saya dan keluarga di sini sihat sejahtera. Saya harap saudara pun dalam keadaan sihat dan sentiasa ceria bersama-sama keluarga.

Saudara, Tujuan saya mengirimkan 1arkah ini adalah untuk memberitahu saudara baha1a saya telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan pertengahan tahun baru-baru ini. saya juga telah mendapat tempat pertama dengan purata markah 66 peratus dan juga (A bagi matapelajaran APS.. Sesungguhnya, saya berasa begitu bersyukur dengan kejayaan ini. Masih terlalu a1al kejayaan yang saya kecapi ini dijadikan pengukur untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan APS. nanti. :amun, ia menjadi moti8asi untuk lebih cemerlang dalam pada pepriksaan akan datang. Kesempatan yang ada ini ingin sekali saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada saudara kerana telah banyak memberikan perangsang dan dorongan kepada saya. Sebenarnya, sikap gigih dan kecemerlangan yang dicapai oleh saudara telah menjadi penyuntik kepada kejayaan saya. 4arapan saya semoga kita berdua akan sama-sama berusaha dengan gigih untuk mencapai kejayaan keputusan yang cemerlang dalam pepriksaan APS. pada bulan September nanti. Sekian sahaja coretan saya untuk 1arkah kali ini. Semoga bertemu lagi di lain lembaran, sambutlah salam mesra daripada saya. 9ang Benar, Muhammad Rizal

SA.AT K5.5MA: .ASM5


%okus Bimbingan ". Surat kiriman rasmi ditulis untuk urusan rasmi seperti berikut3 !a# surat permohanan !b# surat bantahan<aduan !c# surat pesan !d#surat peniagaan '.%ormat surat kiriman rasmi adalah seperti berikut3 !a# alamat pengirim dan ja1atan !jika ada#,di tulis pada bahagian atas sudut kiri surat tersebut. !b# Buat garisan melintang selepas alamat pengirim !c# baris akhir alamat penerima hendaklah digariskan. !d# Tarikh ditulis di sebelah kanan surat. :ama bulan ditulis dengan huru+ besar !e# Panggilan hormat atau gelaran penerima seperti Tuan<Puan ditulis di ba1ah alamat pengirim. !+# Tulis tajuk surat.4uru+ pertama setiap perkataan ditulis dengan huru+ besar. !g# >ariskan tajuk tersebut. !h# Mula menulis dari tepi surat tanpa peranggan dan tidak bernombor. !i# Perenggan berikutnya bernombor ',0,- dan seterusnya. !j# Perenggan penutup dimulakan dari tepi surat tanpa nombor !k# Tandatangan pengirim ditulis di sudut kiri bahagian ba1ah surat.

!l# :ama pengirim ditulis dengan huru+ besar di dalam kurungan kemudian diikuti ja1atan pengirim 0. >aya bahasa yang digunakan mestilah gaya bahasa yang +ormal,ringkas,dan padat.

%?.MAT SA.AT K5.5MA: .ASM5 ======================== ======================== " Alamat pengirim ======================== ======================== ====================================' >arisan pemisah ======= ======================== ========================0 :ama<Alamat penerima ======================== ========================( Kata hormat ============================ & Tajuk surat =============================/Pendahuluan===================== ============================================================= '=========================================================== ============================================================ 0============================6 5si -isi surat ==================== ============================================================ ============================================================ ============== -=========================================================== ===================== Penutup surat=========================== ============================================================

- Tarikh

============") Tandatangan========== !"" :ama pengirim !huru+ besar# # *ontoh surat kiriman rasmi Persatuan Bahasa malaysia sekolah kamu akan mengadakan pertandingan syarahan sempena Bulan Kemerdekaan . Selaku setiausaha persatuan,kamu diminta menulis surat kebenaran untuk menggunakan de1an kepada guru besar. Tulis surat itu selengkapnya.

Persatuan Bahasa Malaysia, Sekolah Kebangsaan Subang $aya, -/&)) Subang $aya, Selangor. ====================================================== >uru Besar, Sekolah Kebangsaan Subang $aya, -/&)) Subang $aya, Selangor. ')"" Tuan, Kebenaran Menggunakan 7e1an Sekolah Dengan segala hormatnya,saya merujuk perkara di atas. 2. Persatuan Bahasa Malaysia sekolah ini akan menganjurkan pertandingan syarahan sempena Bulan Kemerdekaan pada bulan hadapan. Sehubungan itu, saya selaku setiausaha persatuan memohon kebenaran pihak tuan untuk menggunakan dewan sekolah ini bagi tujuan tersebut. 0. Tujuan pertandingan ini diadakan untuk mencungkil bakat bersyarah dalam kalangan murid-murid sekolah ini serta mencari peserta terbaik bagi me1akili sekolah ke pertandingan syarahan di peringkat daerah. -. Antuk makluman tuan,pertandingan tersebut akan diadakan seperti berikut3 4ari dan Tarikh 3 Sabtu !"/ April ')""# Tempat dan Masa 3 7e1an Sekolah Kebangsaan Subang $aya !6.)) pagi# Besarlah harapan kami sekiranya pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan ini. Segala kerjasama yang tuan berikan dalam menjayakan program ini amatlah dihargai. Sekian,terima kasih. 9ang benar, ====faiz najmie__ !%A5; :A$M5@ B 4ASA:# Setiausaha, Persatuan Bahasa Malaysia, Sekolah Kebangsaan Subang $aya.

"/ MA*