Anda di halaman 1dari 62

Latihan Tatabahasa

1.Murid-murid kelas itu________ menyiapkan kerja masing-masing. a.meminta b.diminta c.permintaan d.mintalah

2.Mangsa-mangsa kemalangan itu________ rawatan pesakit luar. a.melalui b.memasuki c.menjalani d.mengharungi

3.Seek r ikan paus_______ di pantai Merdeka. a.terbaring b.tertiarap c.terper s k d.terdampar.

!."yah sudah_______ bayaran bil elektrik. a.menegaskan b.menjelaskan c.melenyapkan d.mengeluarkan.

#.$bu menyuapkan________ pulut ke mulut adik. a.seketul b.sepinggan c.sekepal d.sebuku.

%.&anya segelintir penduduk kampung yang mempunyai kereta lebih daripada_________ . a.sebiji b.sebutir c.sebuah d.sep t ng

'.(ia berasa_______ untuk menerima bantuan daripada rang yang tidak dikenalnya itu. a.buta hati b.tawar hati c.besar hati d.berat hati.

). Salwa meluahkan________ nya kepada kami sambil menangis. a.patah hati b.isi hati c.khabar anggin d.titik peluh

*.Tan Meng tidak________ untuk meninggalkan adiknya se rang diri di situ. a.mengambil berat b.mengambil hati c.sampai hati d.sampai hajat

1+.,aju itu dibuat_________ sutera. a.dari b.daripada c.dengan d.di

11.-rang kenamaan itu sedang beramah mesra_______ kanak-kanak cacat di majlis itu. a.terhadap b.pada c.dengan d.bagi.

12..uan /eeta ke dapur_______ menjerang air. a.sambil b.lalu c.dan d.maka.

13.0ncik Lim________ ke pejabat dengan basikal. a.mundar-mandir b.lambat-laun c.lalu-lalang d.ulang-alik.

1!.0ncik Malik sedia berkhidmat________ tenaganya diperlukan. a.walaupun b.sehingga c.selagi d.kerana.

1#.112ah3_________ betul cuaca hari ini411 kata 5asli. a.bersih b.nyaman c.cerah d.cantik.

1%."ir tasik yang_______ itu berk cak apabila dilempari batu. a.hening b.nyaman c.syahdu d.tenang

1'.Majlis perasmian itu berjalan dengan_________ . a.laju b.pantas c.lancar d.licin.

1).(a6id sentiasa ber7ikir_________ sebelum melakukan sesuatu. a.banyak b.panjang c.jauh d.lama.

1*.8enek menatap wajah kami_________ . a.sedikit-sedikit b.lama-lama c.jelas-jelas d.kuat-kuat

2+..erbuatan________ di pusat beli-belah tidak ber7aedah. a.membeli-belah b.melihat-lihat c.merayau-rayau d.meninjau-ninjau.

Latihan Tatabahasa Set a


Latihan 3
1 &ari ini ialah hari jadi adik yang____________. A ketiga , bertiga-tiga 9 bertiga ( ketiga-tiga

2 .ada hari "had ramai____________ berniaga di situ. " berniaga , perniagaan C peniaga ( meniagakan 3 ______________ deman denggi sangat merbahaya. " :esakitan , (isakiti 9 .esakit C Penyakit ! ___________ rang budak itu telah pun dijumpai. " ,erempat B Keempat-empat 9 0mpat ( :eempat # -ng 9hai telah dilantik sebagai___________ sek lah. A pengawas , mengawasi 9 pengawasan ( diawasi

%"yah sedang _________ rumput. " dicabut B mencabut 9 mencabutkan ( tercabut

' ;aridah dan 9indy sedang____________ . " bual , dibualkan 9 membualkan D berbual ) /uru itu ___________ murid-murid yang degil. A mendenda , didenda 9 dendaan ( denda

* ,udak-budak itu____________ di tengah padang. " gaduh , digaduhkan C bergaduh ( pergaduhan

1+ .uan Lim sedang__________ di tengah padang. " ditunggu , tunggu 9 penunggu D menunggu

11 ,udak itu berlari__________ membawa b la. A sambil , kerana 9 jika ( sebab 12 "dik menangis____________ terkejut. " jikalau , atau C kerana ( dan

13 .eng 9hai mengambil begnya___________ pergi dari situ. " semenjak b 1! lalu 9 selepas ( tetapi

"yah akan pergi ke Melaka pada hari ini____________pun es k. 9 semenjak D atau

" dan b kerana

1# 9hee :e ng hendak mengangkat beg itu____________ tidak terdaya. " kerana , jika 9 sebab D tetapi 1% " ,uku itu sanggat__________. tinggi B tebal 9 kuat ( gemuk

1' (ia menjerit dengan____________ apabila terkejut. A kuat , pantas 9 laju ( kenjang

1) 5umah________ itu telah runtuh. " cantik , baru C buruk ( busuk 1* <immy menjawab s alan gurunya dengan___________-.

" lama , besar 2+

cantik D cepat

,uah durian sangat__________ rasanya. C lazat ( cantik

" busuk , indah

<"2"."8 L"T$&"8 T"T","&"S" !


S0T " 1.Saya akan______menyiapkan tugasan itu. a.mencuba b.mencubai c.mencubakan d.percubaan

2.5ahim________beberapa helai kertas nipis untuk membuat lelayang itu. a.gunakan b.menggunai c.menggunakan d.penggunaan

3.2anita itu______anak puan 0sah yang berusia setahun itu. a.mengendong b.menjinjing c.mengandar d.membimbit

!.$bu_____daging yang baru dibelinya halus-halus. a.menetak b.mengincir c.mencantas d.mencencang

#."yub menulis se______surat dan se_______kartu p s untuk rakannya. a.lembar3buat b.keping3naskhah c.pucuk keping d.helai3helai

%.Selepas makan se______ikan3kucing itu mencuri se______daging. a.kerat3 hiris b.ekor potong c.cebis3 buku d.cubit3 ruas.

'.(i atas meja itu terdapat se______r k k dan se_________pemetik api. a.batang3k tak b.buah3 bungkus c.k tak3 butir d.bungkus buah

)._______jadinya perdebatan itu lantaran masing-masing tidak dapat mengawal perasaan. a.Debak-debuk b.Liang-liku c.&ina-dina d.&aru-biru

*.<antungku______kerana terkejut. a.berp ntang-panting b.berkusut-masai c.berdegap-degup d.berkumat-kamit.

1+._______pengetahuan saya3 Mariam sudah berniaga sendiri. a.(ari b.Sejenak c.!epanjang d.(i

11..enduduk desa ini h rmat________beliau3__________yang kaya________yang miskin. a.dengan biarpun ataupun

b.akan3 baik3 mahupun c.kepada3 tetapi3 kecuali d.terhadap3 jangankan3 inikan 12.______baru berusia dua tahun_______ dia petah bercakap. a.,iarpun3 kecuali melainpun. b.Sungguhpun3 atau. c."alaupun namun d.Meskipun3

13."yam betina memang selalu berketuk_______hendak bertelur. a.bila b.sejak c.semenjak d.apabila

1!.2ahid mengumpan b la itu________ rakannya_______ dia mengalami kekejangan t t. a.kepada sebelum b.pada3 jikalau c.terhadap3 seketika d.menuju3 selepas

1#.(ia berasa______ apabila tidak diundang ke masjlis persandingan sahabat lamanya itu. a.kecil hati b.besar hati c.patah hati d.putih hati

1%..erundingan itu telah menemukan______. a.jalan mati b.bawah angin c.atas angin d.jalan buntu.

!oalan #$ dan #% & cari perkataan seerti bagi perkataan yng bergaris. 1'.,udak yang selalu lewat ke sek lah itu dimarahi leh cikgu :asim. a.lambat didenda b.awal3 dipuji c.cepat3 dihina d.lekas3 dir tan.

1).,udi bahasanya yang halus membuatkan kami suka kepadanya. a.kasar3 benci b.keras3 hina c.besar3 enggan d.baik3 gemar.

S alan 1* dan 2+ = .ilih "yat yang betul 1*.$ 8ah3 ini pen ambillah4 $$ <angan membacalah buku ini. $$$ .ak 9ik :arim berjumpa dengan ( kt r 5ajah tadi. $> 5umah Mak 9ik .iah terletak di kaki bukit itu. a.$3 $$ b.''' '( c.$3 $$3 $> d.$3 $$3 $$$3 $>

2+.$."bang ? ke Ling memang gemar menuntun wayang gambar. $$. "yah saya membeli seratus c c k sateh di /erai Sateh pak Mail. $$$. "hmad membayar bil eletrik di pejabat p s pagi semalam.

$>.:ereta .r t n 2ira itu terbabit dalam kemalangan di lebuh raya. a.$> sahaja b.$3 $$ c.''' '( d.$3 $$3 $$$3 $>.

L"T$&"8 T"T","&"S" #
S0T " 1."bang saya akan melanjutkan pelajarannya________ "ustralia_______ akhir bulan ini. a.di3 di b.ke3 di c.dari3 pada d.di pada

2./ambar yang tergantung_______ dinding itu dibelinya_________ pelukis itu. a.pada daripada b.di3 dari c.dengan3 daripada d.kepada3 dari

3.:ami memang gemar_________ h bi mengumpul setem. a.dengan b.akan c.dari d.daripada

!.,endera yang________ itu bendera negara "7rika selatan. a.berk cak b.berbuai c.berkumandang d.berkibar.

#.$tik yang sedang________ makanan itu besar-besar belaka. a.mematuk b.menyudu c.memagut d.menghisap.

%.(alam________ seminggu3 saya harus menyiapkan tugasan ini. a.temp b.tempuh c.tempoh d.tempah.

'..ara pengundi_______ ke pusat pengundian di sek lah itu. a.berebut-rebut b.berdedai-dedai c.berduyun-duyun d.berlelai-lelai

).$sikan________ ini ke dalam sarung bantai yang baru dijahitkan leh ibu. a.kekacang b.kekabu c.kekisi d. beb la.

*.:apal yang_______ dari pelabuhan itu ke tempat ini kepunyaan Syarikat "@eem. a.b lak-b lak b.turun-naik c.lalu-lalang d.mundar-mandir.

1+.Masukkan beberapa_________ bawang ke dalam sambal kicap itu. a.iris b.ketul c.biji d.buah.

11.&arga tiga________ petai itu ialah 5M3.++. a.papan b.buah c.gelung d.gelang.

12.________ p h n kemb ja itu dicantas leh ayah.

a.,ebatang

b.,ebuli

c.)eranting

d.:ekayu.

13.(ia membaling anjing itu dengan se_________ kayu api. a.batang b.papan c.berkas d.laras.

1!.Sarang_______ yang memenuhi ruang rumah itu telah saya bersihkan. a.lelabi b.lelabah c.kekabu d.tetupai.

1#.Tudung saji digunakan untuk menutup________ itu. a.sampah-sarap b.semak-samun c.sayur-mayur d.lauk-pauk.

1%.:eadaan malam itu sangat________ dan tidak berbintang di langit. a.cerah b.gelap c.bahaya d.suram.

1'.:ita tidak b leh memandang_______ kepada rang lain walaupun mereka miskin. aser ng b.jijik c.s mb ng d.hina.

1)..elajar lelaki uni6ersiti dipanggil________. a.mahasiswi b.mahasiswa c.mahaguru d.mahaputera.

1*.(alam 7ilem3 pelak n wanita dipanggil__________. a.seniman b.biduan c.biduanita d.seniwati.

2+.,apa T ng ; ng memelihara beberapa_________ anjing untuk mengawal rumahnya. a.buah b.biji c.ekor d.bilah.

*A+',A- +A+ABA,A!A #
#. )amli ingin menceburkan diri dalam bidang.............. A peniaga B perniagaan C memperniagakan D berniaga

/. !aya berpeluang untuk ............ acara perbarisan bersempena dengan sambutan ,ari Kebangsaan. A menyertai B beserta C penyertaan D menyertakan

0. Kumar dan Kim Boon tinggal ............ sejak lima tahun yang lalu. A menghampiri

B berhampiran

C hampir

D perhampiran

1. Pak Khamis memiliki sepuluh .......... tanah sawah. A buah B kelompok C batang D bidang

2. Pihak polis merampas beberapa ........... pistol daripada perompak-perompak itu.

A pucuk

B patah

C ketul

D biji

3. 4mak membeli lima ........... pisang untuk 5akcik *imah. A kotak B cucuk C sikat D biji

$. !e......... burung merpati hinggap di bumbung rumah. A puntung B kawan C rangkap Djambak

%. Para pelajar memperoleh pengetahuan yang berguna ........... lawatan itu. A daripada B dengan C dari D untuk

6. Banyak orang yang tidak bersetuju ............ pendapat 7ainal itu. A akan B dengan C untuk D seperti

#8. ......... saya ......... dia tidak akan menyertai perkhemahan pengakap pada minggu depan. A 4ntah...entah 5akin...makin B Baik...mahupun C 9angankan...pun D

##. ......... bapanya meninggal dunia !erilah yang menyara keluarganya. A ,ingga B Kerana C !ejak D sewaktu

#/. )ashid !idek tersenyum .......... melambai-lambaikan tangannya kepada orang ramai. A maka B tetapi C atau D sambil

#0. Padi yang ....... itu akan dituai tidak lama lagi. A kebiru-biruan kuningan B kemerah-merahan C kehijiau-hijiauan D kekuning-

#1. 5ereka ......... di tepi laut. A porak- peranda B mandi- manda C riuh-rendah D ramah-tamah

#2. -enek dapat mengangkat kotak yang berat itu. A besar B banyak C ringan D kuat

#3. Pendaki-pendaki itu sedang berehat di puncak :unung Kinabalu. A bawah B dalam C kaki D atas

#$. Puan 7ura berasa sangsi akan kejujuran pemuda itu. A benci B yakin C suka D lega

#%. "anita itu sanggup .......... untuk menyelamatkan anaknya. A berat hati B berbelah bagi C bergadai nyawa D berhati batu

#6. ;9anganlah mencuba ................ saya dengan kata-kata manis itu ; kata )ozita kepada Ali. A mengabui mata D mencuci mata B mendarah daging C memeras ugut

/8. Adik ............ apabila melihat alat-alat permainan itu. A putih mata B ringat tulang C rabun ayam D rambang mata

*A+',A- / !4+ B
#. !u<ian bukan saja pandai bermain hoki ........... pandai bermain bola sepak. A apatah lagi B mahupun C tetapi juga D tambahan pula

/. !aya akan ke sana hanya.......... kerja-kerja di sini sudah selesai. A sehingga B jika C selagi D sejak

0. Perempuan itu berasa yakin ........... anaknya akan pulang pada suatu hari nanti. A jika B apabila C kerana D bahawa

1. Kami membeli se.......... buah anggur sebagai buah tangan untuk )ohani. A gugus B tandan C ulas D ikat

2. ,arga .......... kasut buatan 'tali itu lebih mahal daripada cincin emas ini. A sehelai B selembar C sebuah D sepasang

3. Pak "an turun ke laut sambil membawa se...........jala. A keping B rawan Cpapan D bidang

$. :alah yang paling panjang itu digunakan ............. mengait buah kelapa. A dengan B daripada C kepada D untuk

%. Pasangan pengantin itu sama cantik dan sama padan ............ pinang dibelah dua. A tentang B oleh C seperti D sejak

6. ............ itu sedang menggayakan baju kurung tradisional. A Peragawati B =lahragawati C !eniwati D !ukarelawati

!oalan #8 hingga soalan #1

P'linhan jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong yang bernombor dalam petikan di bawah ini.
Bunga raya memang terkenal di seluruh dunia. Bunga ini >#8? sebagai pohon yang sejenis dengan pohon kapas dan bendi. Bunga ini dapat >##? dalam pelbagai warna. -amun demikian yang berwarna merah tualah yang paling >#/? orang. Bunga raya dapat juga dijadikan bahan ubat untuk >#0? kelopak bunga raya digunakan orang sebagai pewarna. #8. A golongan ##. A menemukan #/. A diminati #0. A mencantikkan #1. A menghitamkan B tergolong B menemui B meminati B kecantikan B kehitaman C menggolongkan C penemuan C berminat C mempercantik C hitam . @ntuk >#1? alis mata cecair dari

D penggolongan D ditemukan D peminat D cantik

D menghitam

!oalan #2 dan soalan #3 Pilihlah perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.
#2. Beberapa orang ahli menyokong usul yang diutarakan oleh pemuda itu. A membangkang B menyoal C menerang D menjawab

#3. 5usim kemarau menyebabkan penduduk desa itu mengalami kesusahan. A panas B dingin C tengkujuh D sejuk

!oalan #$ dan soalan #% Pilihlah kata ganda yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah ini.
#$. Para pelajar itu sedang ............. mengulang kaji pelajaran sebelum peperiksaan menjelang. A bergopoh-gapah B tunggang-langgang C bertungkus-lumus D riuh-rendah

#%. !ikapnya yang ............. itu menyusahkan kami. A kecil-kecilan B keanak-anakan C berkejar-kejaran D kehairan-hairanan

!oalan #6 dan soalan /8 pilihlah simpulan bahasa yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah ini.
#6. !etelah lama tinggal di !emenanjung 5alaysia keluarga !wee 5ei akan ........... ke !arawak pula. A beralih B beralih akal C berbelah bagi D bertikam lidah

/8. 5ohanlah yang menjadi ............ dalam persatuan belia ini.

A titik peluh

B terang hati

Ctulang belakang

D tajam akal

*A+',A- 0
#. ;5engapakah ............. tidak datang ke rumah saya semalamA; tanya Peng !un kepada kawankawannya. A mereka B anda C engkau D kalian

/. ............ hasil kra<tangan dipamerkan di Pusat Pameran Karyaneka. A Beberapa B Pelbagai C !etengah D Ketiga-tiga

0. 5ak +on tidak berselera untuk makan. Dia makan ............. nasi saja. A sejambak B sekelompok C sekepal D seketul

1. Pembahas itu memulakan perbahasannya dengan ............. pantun. A serangkap B sejambak C seutas D setangkai

2. ........... pelajar kita harus patuh kepada undang-undang. A !eperti B !ebagai C !ejak D +erhadap

3. =leh sebab keletihan ............. tertidurlah si miskin itu di bawah pohon beringin. A agar B hingga C serta D maka

$. ............. betul ............. tidak berita ini. A Kian...kian B 4ntah...entah C 5akin...makin D Baik...baik

%. 5akcik 5idah merebus ubi kayu itu hingga ............. A lembik B lembut C lemau D empuk

6. :adis yang jelita itu memakai baju kurung dengan potongan ............ di sebelah kiri. A condong B serong C bengkok D bongkok

#8. :urdip !ingh menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh............. A meyakini B meyakinkan C berkeyakinan D keyakinan

##. ;Kemalangan itu sungguh dahsyat dan ............ ; kata Aris kepada 7ul. A menakuti B menakutkan C ketakutan D takut

!oalan #/ dan soalan #0 Kata yang bergaris ialah kata ganda. Pilihlah kata ganda yang menunjukkan bilangan banyak.
#/. A Kanak-kanak itu menangis apabilah ditinggalkan oleh ibunya. B Abang membelikan adik gula-gula.

C Kotak-kotak itu tersusuh di dalam stor. D !etiap manusia harus patuh kepada undang-undang. #0. A *auk-pauk yang tidak habis dimakan itu disimpan oleh Aini. B Abang saya bertugas sebagai mata-mata. C Banyak orang yang lalu-lalang di jalan ini. D !ehari-harian saya menunggu kamu.

!oalan #1 dan soalan#3 Pilihlah simpulan bahasa yang sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah ini.
#1. Pemuda itu meninggalkan kampung untuk ............ di Kuala *umpur. A mencuit hati B mengambil berat C mengadu untung D mengikut jejak

#2. Penduduk Kampung Belanja sudah ............. nutuk membina sebuah surau. A bulat kata B besar hati C berat hati D burut siku

#3. ;9anganlah menjadi ............. apabila di sekolah nanti ; kata Puan 7aiton kepada anaknya. A putih mata B kaki bangku C paku belanda D kera sumbang

!oalan #$ dan soalan #% Pilihlah perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.
#$. Kerja-kerja pembinaan sekolah itu sudah selesai. A runtuh B terbengkalai C siap D mula

#%. Dia berduka kerana gagal dalam peperiksaannya. A bersedih B bersenang C bergembira D bermuram

!oalan #6 hingga soalan /8 Pilihlah ayat yang sama maksudnya dengan ayat yang bergaris.
#6. *ima orang pemuda yang disyaki terlibat dalam suatu rompakan telah ditangkap oleh polis. A *ima orang pemuda telah ditangkap oleh polis yang disyaki terlibat dalam suatu rompakan. B *ima orang polis yang disyaki terlibat dalam satu rompakan telah ditangkap oleh pemuda. C *ima orang pemuda dan polis yang disyakit terlibat dalam suatu rompakan telah ditangkap. D Polis telah menangkap lima orang pemuda yang disyaki terlipat dalam suatu rompakan. /8. ;!impanlah barang-barang kamu di tempat yang selamat ; kata pengawal keselamatan itu kepada 5ahmut.

A Pengawal keselamatan itu menyimpan barang-barang 5ahmud di tempat yang selamat. B Pengawal keselamatan itu menasihati 5ahmud supaya menyimpan barang-barangnya di tempat yang selamat. C Pengawal keselamatan itu menegur 5ahmud kerana menyimpan barang-barangnya di tenpat yang selamat. D Pengawal keselamatan itu mempelawa 5ahmud menyimpan barang-barangnya ditempat yang selamat

*atihan 1
#. Dia menggunakan selimut yang tebal untuk .............. badannya. A panas B berpanas C memanasi D memanaskan

/. Beberapa orang pagawai yang melakukan ............. akan dikenakan tindakan undang-undang. A menyeleweng B menyelewengkan C penyelewengan D penyeleweng

0. Bapa saudara +an "ing suka ................ A pengembara B berkembara C mengembara D pengembaraan

1. Kenny *im pernah ............. sebuah kumpulan muzik lima tahun lalu. A pertubuhan B ditubuhkan C penubuhan D menubuhkan

2. Para siswazah akan mengusahakan projek ternakan ikan di se............. tanah di tepi jalan raya itu. A bentuk B keping C bidang D batang

3. ;Bubuhlah se............. garam ke dalam kuih kari itu ; kata emak. A genggam B cubit C senduk D cebis

$. !atu ............. sayur kangkung ini dijual dengan harga empat puluh sen. A batang B sikat C tangkai D ikat

%. :adis itu bukan saja cantik .............. berbudi bahasa. A tetapi juga B namun C tambahan pula D dan

6. Dia menyimpan semua wangnya di dalam bank .............. selamat. A serta B supaya C sementara D kalau

#8. Baiklah berjagung-jagung dahulu .............. menunggu padi masak. A sebelum B sampai C sewaktu D sementara

##. =rang itu ........... di biliknya sambil memikirkan sesuatu. A lalu-lalang B lintang-pukang C mundar-mandir D simpang-siur

#/. Abang ,assan menebang pohon itu untuk dijadikan beberapa ............ tiang dan beberapa ............. papan. A buah...keping B buah...helai C batang...keping D batang...kerat

#0. Api pelita itu ............ ditiup angin. A berliang-liuk B berlenggok-lenggok C menari-nari D melambai-lambai

#1. Ketua kampung telah ............ pendapatnya dalam mesyuarat itu. A menghamparkan B menghuraikan C mencadangkan D mengulas

#2. @lar itu ............ di atas dahan pohon besar itu. A menular B menjalar C meraba D melata

#3. Abang ............ adik mengulang kaji pelajaran kerana peperiksaan semakin hampir. A memerintah B memanggil C menyuruh D mengarah

#$. Penduduk kampung itu .............. untuk mengadakan kerja secara gotong-royong. A bulat hati B kata dua C bulat kata D kata putus

#%. ;!aya ingin ............ abang saya yang belajar di luar negeri ; kata Amir. A mengikut jejak B mengikut telunjuk C membuka langkah D membuka jalan

#6. =rang yang ........... akan berjaya dalam hidupnya. A ringan tulang B ringan mulut C ringan kepala D ringan tangan

/8. Doktor menasihati 4ncik *im supaya ............ agar penyakitnya lekas sembuh. A bawah angin B kepala angin C beralih angin D beralih akal

Latihan tatabahasa set b


Latihan #
1 __________ b t l itu dengan air. " Terisi , ,erisi 9 Mengisi D 'sikan

2 Saya tidak _____________ beg yang berat itu. A terangkat , keberangkatan 9 angkatan ( mengangkat

3 Asah___________ perkara itu kepadanya. " tertanya , menanyakan 9 tanyakan D tanya

! :aki : k 9hye sakit kerana_____________ batu.

" penyepak B

tersepak 9 sepakan ( disepak

#_________ kertas ini ke dalam t ng sampah. " Membuang , buangan C buangkan ( (ibuang

% .eluh yang keluar____________ bajunya. A membasahi , dibasahkan 9 dibasahi ( terbasah

' :im &er____________ kepalanya apabila ditanya. " digeleng , tergeleng 9 gelengan D menggelengkan

) 5 @i demam kerana____________bapanya. " kerinduan * , dirindui C merindui ( merindu

(ialah yang_________ pinggan itu. " terpecah B memecahkan 9 pecahan ( dipecah

1+ .erlahan-lahan mereka___________ lereng yang curam itu. " diturunkan B menuruni 9 keturunan ( penurunan

11 "ir sungai ini___________ dengan deras. A mengalir , menurun 9 melimpah ( menerjun

12 .aul__________dengan pantas apabila hari hendak hujan. " bergerak , mel mpat C berjalan ( merayap

13 .uan Lim___________sayur dengan pisau. A 5emotong , 1! membelah 9 mencincang ( membedah

0ddy___________ terbahak-bahak melihat pertunjukan itu.

" menangis , termenung 9 tersenyum D ketawa 1# Mereka___________ bukit itu dengan mudah. " menaiki , 1% memanjat C mendaki ( merangka

9h ng 2ah sedang memancing__________ di sungai. 9 ayam ( buaya

A ikan , harimau 1'

$bu negara Malaysia ialah ____________.

" $p h , Shah "lam C Kuala *umpur ( Seremban

1) 0mak membeli ikan di___________. " sek lah B pasar 9 bank ( h spital

1*______________ se rang guru yang baik hati. " (atuk , Murid 9 <iran D :ikgu *im

2+ Saya bercita-cita hendak menjadi se rang_________. " bank , pencuri C polis ( bunga

Latihan Tatabahasa
1.(ia mempergunakan saya sebagai _______________ untuk menjawat jawatan itu. ".batu l ncatan ,.batu alas 9.hati batu (.batu giling 2.:ita mesti____________ semasa guru mengajar. ".rabun ayam ,.kaki ayam 9.buta huru7 D.pasang telinga 3.(iana mencurahkan____________ nya kepada abang saya. ".ambil hati ,.isi hati 9.buah hati (.mata hati

!."pabila terdengar berita sedih itu mukanya menjadi_____________ macam mayat.


".biru ,putih 9.pucat (.hitam

#.2alaupun masih kecil namun dia____________ macam pendeta. ".degil ,.lurus 9.bijak (.baik %.5aja negeri "ntah ,erantah itu__________ macam 7iraun. ".@alim ,.degil 9.liar (.buas '.___________ r da kereta kuda itu dibuat daripada kayu.
".jejari ,.tetupai 9.kekuda (.lelabu

)____________ lah ketika memegang ______________ kaca itu. ".bercermat-cermat3 bebalai ,.beragak-agak3dedahan 9.berhati-hati3berbuli (.perlahan-lahan3deduri *.:ita mestilah mengh rmati jiran____________. ".tetamu ,.tetangga 9.sesama (. kekisi 1+.__________ yang rendang itu ditanam leh tukang kebun sek lah saya. ".dedaun ,.kekabu 9.lelangit (.pep h n

11."yah memberikan beberapa____________ tebu kepada budak kecil itu. ".buku ,.ketul 9.ruas (.ulas 12.,eliau mendeklamasikan se__________ sajak hasil nukilan S.?.(in
".jalur ,.buah 9.gugus (.untai

13.$bu kehilangan se___________cincin dan se__________ rantai emas. ".buah3jalur ,.ketul3gugus 9.biji3untai (.bentuk3utas 1!.:elincahan gadis iyu menjadi ____________penduduk kampung kami.besar hati . ",uah mulut ,.rambang mata 9.mata keranjang (.kutu rambu 1#.11<anganlah berasa ____________ apabila mnlihat dia membeli basikal baru311 kata l ke kepada sim Min
9hin.

".besar hati ,.kepala angin 9.iri hati (.patah hati 1%.:ami telah____________ hendak mendaki gunung 06erest. ".bulat hati ,.isi hati 9.busuk hati (.makan hati 1'.(ia memang ___________. Setiap hari asyik tidur saja . ".anak angkat ,.anak emas 9.rabun ayam (.berat tulang
1)..enjenayah yang_________itu telah dibawa ke l kap. ".diberkas ,.dicelup 9.dijaga (.ditanya

1*.:akak____________ tin biskut itu di atas kepalanya.


".menjinjing ,menatang 9.menjunjung (.memikul

2+.(ia berjalan____________ kerana tapak kakinya luka.


".terkedek-kedek ,.tergerak-gerak 9.terangguk-angguk (.terhincut-hincut

L"T$&"8 T"T","&"S" 2 1.Setelah berada ____________ di luar negeri3 kamiberasa___________ akan kampung halaman.
".jauh3sedih ,.cepat3pilu 9.lama3rindu (.sering3pedih

2.Masak yang dihidangkan leh kakak itu__________.


".pedas ,.perit 9.lembab (.haBnyir

3.Letatkan p ster ini_________ dinding ___________ menggunakan pelekat itu.


".di3dan ,.pada3dengan 9.dari3pada (.daripada3kepada

!2alaupun dia lebih rendah_________ pemain_permain b la keranjang lain3__________ pengerakannya


lincah. ".dari3tetapi ,.pada3juga 9.daripada3namun (.kepada3daripada

#(ia masih marah_________ kami_________ peristiwa itu telah kami lupakan.


".kepada3kerana ,.pada3walaupun 9.dari namun (.ke3meskipun

%__________ negara telah dibentangkan leh menteri kewangan pada bulan -kt ber yang lalu. ".belanjawan ,.sasterawan 9.usahawan (.niagawan '..ara__________ itu telah diberikan Sijil .enghargaan kerana membantu mangsa-mangsa banjir itu.
"peragawan ,.seniman 9.angkasawan (.sukarelawan

)._________ yang memperagakan 7esyen-7esyen itu terdiri daripada rakyat malaysia.


"biduanita ,.peragawati 9.bahasawan (.jutawan

*.:ami berlatih bermain b la sepak _____________ stadium ________ tiap-tiap hari.


".di3di ,.pada3pada 9.di3pada (.pada3di

1+..elanc ng_________ taiwan itu menginap __________ & tel $stana.


".dari3di ,.daripada3di 9.pada3pada (.ke3pada

11.$ni kuih _______itu pedas.


".ep k-ep k ,.kura-kura 9.api-api (. rang- rang

12.Tauke kedai itu mengira wang dengan __________ .


".beri-beri ,.jemput-jemput 9.dekak-dekak (. tempat-tempat

13._________ saja yang ingin masukmestilah mengambil pas kebenaran terlebih dahulu.
".mana-mana ,.apa-apa 9.bila-bila (.siapa-siapa

1!.0ntah pada pukul__________ abang saya akan pulang dari pejabatnya.


".bila-bila ,.apa-apa 9.mana-mana (.berapa-bberapa

1#.________ kanak-kanak yang berusia enam tahun ke bawah tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan
kilang ini. ".setengah ,.para 9.semua (.berbagai

1%.Saya _________ pernah pergi ________ taman permainan itu.


".akan3di ,.selalu3di 9.bukan3ke (.tidak3ke

1'.:amu _________ membantunya sekarang _________.


"mesti3juga ,.amat3hanya 9.barangkali 3begini (.lagi3saja

1).,udak nakal yang _________ p nteng sek lah itu _________ dir tan leh ayahnya.
".sering3saja ,.mesti3hanya 9.selalu3telah (.lagi3sungguh

1*.________ manusia mestilah mengamalkan sikap bert lak-ansur untuk mengekalkan keamanan dunia.
".para-para ,.tiap 9.setengah (.setiap

2+.________ pakaian yang dibelinya berwarna kehijau-hijaun.


".kebanyakan ,.masing 9.berbagai (.sekalian

L"T$&"8 3 1.,erapa ____________ meriam lama ditemui di gua itu.


".butir ,.batang 9.laras (.ketul

2.(ia menemukan ___________ kunci yang dilap rkan hilang itu. ".sel ngg k ,.sekumtum 9.serawan (.seberkas 3.<ulian membayar sebanyak 5M*+ untuk mendapat ________ kasut.
".sehelai ,.sekaki 9.sepasang (.serawan

!.:ek & ck menggunakan __________ peluru untuk menembak m nyet itu.


".sebentuk ,.sebutir 9.selaras (.sebilah

#.,eberapa __________ pukat yang k yak telahdijahit leh datuk saya.


".rawan ,.keping 9.helai (.pucuk

%.9ikgu berkata3 11Murid-murid3 _________ mesti menghadiri kelas pada hari sabtu ini.11
".kami ,.awak 9.kamu (.saya

'.11Sudah lama _________ tidak mendengar khabar tentang diri __________ 311 kata Lim kepada budak-budak
itu. ".saya3kalian ,.kami3kau 9.anda3engkau (.kamu3kita

)._______ merupakan putera 5aja .erlis.


".baginda ,.dia 9.beliau (.engkau

*.11 _________ amat kesal akansikap negeti7 yang ditunjukkan leh sesetengah rakyat terhadap pembangunan
negara ini311 titah Sultan .erak. ".baginda ,.patik 9.beta (.tuanku

1+..ekerja itu mel ngg k beberapa _________ kelapa sawit di tepi se _______ jalan raya sebelum diangkut ke
kilang. ".biji3buah ,.tandan3batang 9.sisir3jalur (.sikat3kerat

11."dik telah makan tiga ___________ tebu itu.


".ruas ,.utas 9.ulas (.buku

12.,uah anggur yang dijual leh .ak cik hanya tinggal___________ .


".sekel mp k ,.ger mb lan 9.ketumbukan (.buah

13,eberapa _____________ tentera Malaysia telah dihantar ke S malia.


".kawan ,.ketumbukan 9.sebuah (.segugus

1!Se ____________ banduan telah melarikan diri ke dalam hutan.


".gulung ,.g l ng 9.bidang (. rang

1#."ngg ta tentera itu melepaskan tiga _________ tembakan ke udara.


".ruas ,.buku 9.cap (.das

1%.(ia mempergunakan saya sebagai __________ untuk menjawat jawatan itu.


".batu l ncatan ,.batu alas 9.hati batu (.batu giling

1'.:ita mesti __________ semasa guru mengalar .


".rabun ayam ,.kaki ayam 9.buta huru7 (.pasang telinga

1).(iana mencurahlan _________ nya kepada abang saya.


".ambil hati ,.isi hati 9.buah hati (.mata hati

1*."pabila terdengar berita sedih itu mukanya menjadi ____________ macam mayat.
".biru ,.putih 9.pucat (.hitam

2+.2alaupun masih kecil namun dia ___________ macam pendeta.


".degil ,.lurus 9.bijak (.baik

LATIHAN TATABAHASA SET C4


1.Sesiapa yang tidak ________peraturan sek lah akan didenda. ".patuhi ,.mematuhi 9.dipatuhi (.kepatuhan

2.Makanan dan penginapan_________ leh pihak penganjur. ".bersedia ,.menyediakan 9.tersedia (.disediakan

3.____________<epun banyak meninggalkan kesan kepada rakyat. ".Menjajah ,.(ijajah 9..enjajahan (.<ajahan

!."bang_________batang ubi kayu itu pendek-pendek. ".memangkas ,.mengerat 9.mencencang (.menghiris

#.5antai leher Mimi ___________ rang petang tadi. ".dirampas ,.disambar 9.diambil (.direnggut

%.&arga dua__________c klat itu ialah 5M3.++. ".buku ,.gugus 9.bungkus (.cucuk

'.9heng 2ah mencari____________kuncinya yang hilang. ".sesikat ,.sekel mp k 93sepasang (.sejambak

).. lis mengadakan sekatan di beberapa_________ jalan raya. ".batang ,.bidang 9.pasang (.p t ng

*.C:ami amat_________tentang kebajikan para pekerja3C kata encik Law. ".mengambil hati ,.mengambil berat 9.mengambil angin (.mengambil telinga

1+.Lisa tidak akan __________kawan baiknya. ".membuka langkah ,.membuka tembelang 9.membuka mulut membuka mata

11.lelaki itu_________bapanya sebagai guru. ". mengalih langkah ,.mengikut telunjuk 9.mengasah bakat (.untuk

12.<ulia diumumkan___________pemenang dalam pertandingan itu. ".seperti ,.sebagai 9.tentang (.untuk

13._________makan3cucilah tangan kamu dahulu ".Selagi ,.Sejak 9.Selama (.sebelum

1!.___________tinggal berjauhan3 kami sering beratus surat. ".Seandainya ,.Sementara 9.Semenjak (.Sehingga

1#.:ita mesti menghindarkan perkara-perkara yang ________. ".malang ,.jahat 9.buruk (.hina

1%.-rang yang________harus kita bantu.

".susah

,.b r s

9.kusus

(.gila

1'.:ereta itu __________selepas berlanggar dengan sebuah bas. ".retak ,.remuk 9.hancur (.pecah

1).Salwa membasuh pakaian itu hingga_______. ".baru ,.bersih 9.el k (.lusuh

1*.CSaya tidak __________3C kata "h &uat. ".berbaik-beik ,.bergurau-gurau 9.berkata-kata (.berel k-el k

2+./aris itu _______apabila diusik. ".tersipu-sipu ,.terkelip-kelip 9.tergelak-gelak (.terangguk-angguk

L"T$&"8 T"T","&"S" S0T 9#

15 mb ngan itu singgah di :uala Lumpur_______ sahaja .


".telah ,.lama 9.kemudian (.sekejap

2.:uih_muih yang dijual leh penjaja itu sangat ________ . ".la@at ,.merdu 9.gembira (.mewah 3.:eluarga "min ________ bert lak ke Singapura sekarang . ".telah ,.belum 9.masih (.sedang !.5umah Siti terletak ________ dari sini . ".jauh ,.panjang 9.lama (.jarang #..elajar yang _________ itu sangat disayangi leh kedua_dua ibu bapanya . ".b d h ,.malas 9.pandai (.degil %..ekerja yang rajin itu _________ datang awal ke sek lah . ".lewat ,.selalu 9.malas (.jarang '.Mereka ________ sahaja sampai di perhentian bas yang terletak tidak __________ dari rumah mereka . ".lama3 baru ,.masih3 dekat 9.sedang 3 berapa (.baru.3 jauh

).,aju itu sangat cantik tetapi tiada se rang pun membelinya kerana harganya sangat ________ . ".murah ,.sederhana 9.mahal (.cantik *.,udak kecil itu tidak dapat mengangkat beg yang ________ itu ".berat ,.ringan 9.kecil (.lembut 1+.Lauk itu sangat _________ kerana mengandungi banyak garam . ".manis ,.masam 9.pahit (.masin 11."ir sungai itu mengalir dengan _________ selepas hujan lebat . ".laju ,.deras 9.cepat (.lambat 12.,udak nakal yang suka bermain di tepi jalan itu ___________ dilanggar leh sebuah kereta pagi tadi . ".lebih ,.sampai 9.nyaris (.belum 13.Sejak kebelakangan ini 3 < han _______ menulis surat kepada saya . ".cepat ,.jarang 9.dekat (.perlahan 1!..emuda itu suka membawa kereta dengan __________ . ".kuat ,.7asih 9.cergas (.laju

1#."ngin bertiup dengan _________ di kawasan itu malam tadi . ".laju ,.kuat 9.kencang (.deras 1%.,ayi itu dengan __________ nya di dalam buaiyan . ".sedap ,.merdu 9.nyenyak (.ser n k 1'.,udak nakal itu __________ berbual_-bual semasa perhimpunan sek lah diadakan . ".suka ,.kurang 9.juga (.asyik 1)..r jek perumahan itu sangat _________ untuk dilaksanakan . ".rumit ,.sukar 9.jelas (.kabur

1*.0ncik &assan menasihat anaknya makan dengan ________ 3 jangan terlalu gel j h . ".baik-baik ,.perlahan-perlahan 9.sedikit-sedikit (.lambat-lambat

2+.;atimah menari dengan _______ di majlis hari jadi adiknya .

".cepat ,.hebat 9.perlahan-perlahan (.rancik DD

Latihan 1
l Masakan yang_________ ini dimasak leh tukang masak yang terkenal. " el k , baik 9 cantik ( enak

2 ,udaya asing sering menjadi_________setengah-setengah remaja hari ini. " pengikut , ikutan 9 diikuti ( mengikut

3 .embinaan jambatan yang menghubungkan kedua-dua buah bandar itu_________ belanja sebanyak 5M 2 juta. " tertelan , menelan 9 ditelan ( menelankan

! Makanan yang manis seperti gula-gula dan aiskrim sangat________ leh kanak-kanak. " digemari , disenangi 9 dikehendaki ( dicintai

# .enduduk-penduduk dipinggir hutan itu sering __________ leh binatang liar seperti gajah dan harimau. " digertai , disenangi 9 ditemui ( diancam

% 2ee Ling mengarang sajak itu untuk ditunjukkan khas__________ ibunya yang tersayang. " bagi , ke 9 kepada ( pada

' CSaya akan pulang semula ke sini________ saya rasa tidak sesuai tinggal di sana3Ckata Melissa. " jika , kerana 9 walaupun ( atau

) Seramai !+ rang murid dari sek lah bandar Mahk ta akan mengadakan lawatan_______belajar ke ibu negara. " kerana , sambil 9 sementara ( lalu

* C .ersahabatan saya dengan Mee ?ee sangat rapat 3__________saya sudah menganggapnya seperti adik beradik3Ckata :ent. " lalu , atau 9 malah ( jika

1+ Semua tanamam di kebun "h & ck telah musnah kerana dir sak leh __________ m nyet yang datang dari hutang. " seek r , sekawan 9 sek l mpak ( seangkatan

11 0ncik / h menghadiahkan___________- rantai emas yang diberinya dari sabah kepada isterinya. " sejalur , sebuah 9 seutas ( selembar

12 -rang kaya itu telah telah menderma beberapa____________ beras kepada keluarga Tan yang malang itu. " kampit , bungkus 9 ikat ( k tak

13 Swee Lian dan kawan-kawannya tidak percaya kepada / pal kerana dia memang pandai__________. " besar hati , hidung tinggi 9 mandi peluh ( membuat helah

1! Mangsa kemalangan jalan raya itu mendapat kecederaan__________di bahagian kakinya. a teruk , berat 9 kuat ( tenat

1# ______________bungkusan itu telah dibuat leh ?ap :ee dan : k Lian3 dua minggu yang lalu. " :iriman , .engiriman 9 .engirim ( :irimkan

1% 9heah S selalu ingat akan pesan ayahnya supaya tidak_________- dalam urusan rang lain. " panjang tangan , lepas taBngan 9 kena tangan ( campur tangan

1' Mary semakin angkuh apabila dia merasakan dirinya sebagai___________ dalam pasukan h bi sek lahnya. " anak angkat , anak emas 9 anak kandung ( anak buah 1) C.ada suatu ketika dahulu kawasan ini penuh dengan___________3Ckata .ak 2ee kepada cucu-cucunya. " semak samun , rumput-rampai c lalu-lalang ( simpang-siur

1* "nne selalu terkenang akan kisah__________ semasa kecil dahulu. " riang-ria , suka-duka 9 keluh-kesah ( gurau-senda

2+ $kan yang dibawa pulang leh kumpulan nelayan itu_________ belaka.

" c mel-c mel

baru-baru

segar-segar

( cantik-cantik

Latihan Tatabahasa Latihan 2


1 Murid-murid __________ untuk bergiat dalam kegiatan k kurikulum. " mengalak , tergalak 9 digalakkan ( galakkan 2 &utangnya kepada 0ncik 5ahim____________ empat ratus ringgit. " berjumlah , menjumlah 9 terjumlah ( dijumlah 3 ___________ papan hitam kami telah hilang. " .emadaman , .emadam 9 ,erpadam ( :epadaman ! ,eribu-ribu rang__________ (ataran Merdeka untuk menyaksikan pertunjukan bunga api. " terbanjir , kebanjiran 9 dibanjiri ( membanjiri # C"mpunkan _________tuanku 3Crayu rang itu kepada Sultan :amaruddin " ,eta , dia 9 saya ( patik % 0mak sedang menjahit baju.__________ tidak mahu diganggu. " Saya , dia 9 :ami ( $a ' Muka Salmiah menjadi__________ semasa dia marah. " putih , merah 9 pucat ( ungu ) ,ayi c mel itu sedang tidur dengan_________. " masak , sedap 9 diam ( nyenyak * Saya tidak tahu___________ yang memasak nasi itu. " apa , bila 9 berapa ( siapa 1+ Semua murid hadir ke kelas tambahan semalam__________ "@i@i. " hanya , kecuali 9 seraya ( serta 11 ________ kita rajin belajar tentu kita dapat lulus peperiksaan itu. " :erana , Supaya 9 <ika ( Lalu 12 (ia selalu berd a_______ keluarganya sentiasa sihat.

" agar , sambil 9 sejak ( tetapi 13 0mak menghidangkan se_________ k pi dan tiga________ r ti " mangkuk----keping , biji----ulas 9 cawan----keping ( cawan---buah 1! .ak ,usu mempunyai se________ bendang di kampungnya. " biji , bidang 9 keping ( buah 1# Salasiah memasukkan dua__________ 7ilem ke dalam begnya. " helai , biji 9 gelung ( gulung 1% ,uatlah kerja ini dengan___________ supaya kita b leh rehat. " perlahan-lahan , cepat-cepat 9 baik-baik ( lama-lama 1' 0mak sedang________ dengan Makcik Lina di kebun bunga. " berkata-kata , ,ersiul-siul 9 berbual-bual ( ,ercakap-cakap 1) Samy suka campur tangan dalam__________ rang lain . " hal-hal , sel k-sel k 9 kerja-kerja ( hal-ehwal 1* Makcik itu berasa___________ atas perbuatan anaknya yang jahat. " hancur hati , iri hati 9 hati batu ( geli hati 2+ .asangan itu telah berumah tangga selama 1+ tahun tetapi sampai sekarang3mereka masih belum mempunyai________ lagi " anak bapa , rabun ayam 9 cahaya mata ( jinak lalat

Latihan Tatabahasa
Latihan 3
1 Tiap-tiap rang yang________ g t ng-r y ng itu diberi jamuan makanan malam. " memasuki , menyertai 9 menuruni ( mengambil 2 Amurnya baru dua tahun tetapi_________ bercakap. " petah , b d h 9 kaku ( malu 3 :ita harus memakan makanan yang_________. " berlebih , berkhasiat 9 bertimbun ( berselera

! 0ncik Sani menghadiahkan se________ cincin berlian kepada isterinya pada hari ulang tahunnya. " kaki , utas 9 biji ( bentuk # kemalangan itu telah meng rbankan nyawa tiga __________ wanita. " kawan , rang 9 pasukan ( ek r

% Saya membawa se__________ anggur untuk kawan saya di h spital. " sikat , laras 9 gugur ( utas

' Salmiah menyalin karangannya dalam se________ kertas yang bersih. " cebis , lembar 9 helai ( kajang ) _________ kami sampai ke kilang itu pada waktu tengah hari. " .er mb ng , 5 mb ngan 9 ,er mb ng ( (ir mb ng * ,udak yang jahat itu ________ tebuan. " tersengatan , disengat 9 bersengat ( menyengat 1+ .eperiksaan sedang________ di dewan sek lah. " berlangsung , terlangsung 9 langsung ( dilangsungkan 11 _____________ makan kuih-muih yang dihidangkan. " Silakan , Silaan 9 Silalah ( Silahnya 12 Mereka mula berlari apabila tembakan__________. " dilepaskan , menlepaskan 9 berlepas ( terlepas 13 Semut itu melata____________ atas sebuah busut. " pada , dari 9 kepada ( di 1! $a mengejar pencuri itu________ menangkapnya. " seraya , tetapi 9 lalu ( supaya 1# (ia akan didenda_______ dia dapat membuktikan bahawa dia tidak bersalah. " dan , melainkan 9 kerana ( jika 1%C_________C mahu semua rakyat bersatu padu dan bekerjasamaCtitah Sultan :assim. " Saya , .atik 9 &amba ( ,eta 1' .engawai kesihatan datang ke sek lah ._______ hendak memberi ucapan.

" Mereka , Saya 9 &amba ( beliau 1) "ini tidak dapat makanan kerana___________ nya luka. " langit-langit , siku-siku 9 mata-mata ( jantung-jantung 1* Mereka_________ ketika berjumpa pada &ari 5aya .uasa. " berkejar-kejar , bermakan-makan 9 bermaa7-maa7an ( berkasih-kasih

2+ ___________ yang dimasak leh makciknya sungguh enak. " Lauk-pauk , Minum-minuman 9 8asi-nasa ( ,uah-buahan

Latihan Tatabahasa
Latihan #
1 .ihak p lis telah menangkap se________ pelajar kerana p nteng sek lah. " rawan , kumpulan 9 bilah ( suap

2 .asu bunga ibu pecah apabila se_________ buah kelapa gugur dan mengenainya. " buah , titik 9 tandan ( keping 3 Tiga_______ papan lantai rumah itu telah reput kerana dimakan anai-anai. " keping , rawan 9 bilah ( suap ! 0mak terkejut apabila mendapati dua____________ rantainya telah hilang. " pasang , rawan 9 bilah ( utas # Siew & n meminjam beberapa_____________ buku dari perpustakaan.

" buah , pasang 9 keping ( kumpulan % .uan Tan mem t ng betik itu dengan se__________ pisau. " rawan , bilah 9 tandan ( titik ' (alam __________ pulang dari sek lah3saya bertemu dengan :amal. " jalanan , perjalanan 9 penjalanan ( dijalanankan ) :am L i tidak dapat menahan_________ nya apabila menerima berita buruk itu. " kesedihan , menyedihkan 9 penyedihan ( bersedih * Mata___________ .akcik Le ng ialah menanam sayur dan menternak ikan.

" mencari , dicari 9 pencarian ( mencarikan 1+ 8 ra telah kehilangan kad _____________ nya semasa dia ke bandar tadi. " kenalan , pengenalan 9 pengenal ( dikenali 11 "@mi sampai lambat ke sek lah kerana dia___________ bas tadi. " peninggalan , tinggalkan 9 meninggalkan ( ketinggalan 12 ,as sek lah itu tidak dapat bergerak lagi kerana sudah__________minyak. " kehabisan , menghabis 9 penghabisan ( dihabiskan 13 9ikgu Eali meminta bantuan ( lah dan 5ahhman untuk___________ k tak-k tak itu. " memindahi , pindahan 9 memindah ( memindahkan 1! Sehelai kain batik_________ tubuh anak kecil itu. " diselimuti , menyelimutkan 9 menyelimuti ( diselimutkan

1# 9ikgu 2ang___________ murid-murid kelas ini supaya beratur. " mengarahkan , arahan 9 mengarahi ( arahkan

1% 2ee 9h i__________ anak tangga itu dengan berhati-hati. " naiki , menaiki 9 dinaiki ( kenaikan 1' <amuan itu diadakan untuk__________ guru mereka yang akan bersara. " merai , meraikan 9 keraian ( diraikan

1) Mereka sedang__________ hidangan tengah hari ketika saya sampai. " menikmatkan , dinikmat 9 dinikmatkan ( menikmati 1* :aki :im ;att patah apabila dia tergelincir dari ___________ yang kelima itu tadi. " anak tiri , anak piatu 9 anak yatim ( anak tangga 2+ Antuk menarik perhatian ibunya yang sedang memasak39hin ;ern___________ " senyum kambing , batuk-batuk kambing 9 senyum tawar ( mandi kambing Latihan Tatabahasa Set 0 <awapan Latihan 1 1.Sultan .ahang akan merasmikan bangunan baru itu. ............... akan berangkat pada pukul lapan pagi. ".,eta 9.&amba

,.,aginda

(.,eliau

2.9ikgu Lim berkata kepada murid-muridnya311............. ialah rakyat Malaysia. 11 ".:ami ,.&amba 9.:ita (.."nda

3.:am 2ah berkata kepada pemuda itu311...........hendak berjumpa dengan siapa 11 "..uan ,.0ncik 9.0ngkau (.,elia

!.Mereka .............. pergi ke (esaru untuk bercuti. ".berlima ,.kelima 9.kelima-lima (.lima-lima

#..............adalah kegemaran saya pada masa lapang. ".,acaan ,.Membaca %.T l ng pinjamkan saya ............ itu. ".berbaris 9.membaris 9.pembaris (.barisan 9..embaca (.Membacakan

'..asukan b la sepak Malaysia ........... leh S h 9hin "un. ".mengetuai ,.ketuai 9. diketuai (.pengetua

).Murid sek lah itu ............ dengan adik saya. ".umur ,.seumur 9.berumur (.umurnya

*.(ia tidak bercakap walau ............ perkataan pun. ".seurat ,.serawan 9.sebidang (.sepatah

1+."@lini menghadiahkan saya .......... bunga mawar. ".serawan 9.sekuntum

,.sebidang

(.sepatah

11.0mak membeli .......... pisang dari pasar. ".sebatang ,.sebuah 9.seketul (.sehelai

12.(ia membeli lembu itu dengan ......... batu. ".sebiji ,.sebuah 9.seketul (.sehelai

13.Mereka berdiri .......... di dalam dewan. ".lambat ,.tegak 9.tepat (.terus

1!.(ia bercakap dengan............ supaya tidak didengar rang. ".kuat ,.lambat 9.perlahan (.deras

1#.Tanah ...........itu akan digunakan untuk pembinaan surau. ".tiggi ,.bengk k 9.lapang (.gugur

1%.2alaupun s alan itu sungguh ...........tetapi dia tidak dapat menjawabnya. ".murah ,.mudah 9.muram (muda

1'.Makanan yang terhidang itu sungguh........ . ".indah ,.mewah 9. m lek (.la@at

1).:elapa............. sedap dan berkhasiat. ".mula ,.mudah 9.muda (.murah

1*.Mereka sedang ............ di tepi pantai. ".berjalan-jalan 9.menimang-nimang

,.bertanya-tanya

(.berhati-hati

2+.:ertas itu ........... sehingga bertaburan di atas lantai. ".disusun-susunnya 9.diketuk-ketuknya 9.dibungkus-bungkusnya (.dik yak-k yaknya

21.Saya masuk ke bilik tidur............berbaring diatas katil. ".sambil ,.tetapi 9.lalu (.atau

22.Semua murid senyap ...........cikgu &asnah datang. ".sambil ,.lalu L"T$&"8 T"T","&"S" 3 S0T 0 1. :erja _____ kain s ngket daripada benang emas memerlukan ketelitian dan kemahiran. ". tenunan ,. penenun 9. ditenun (. menenun 9.tetapi (.apabila

2. :erja-kerja menyiapkan jambatan yang ________ itu akan disambung kembali. ". berhenti ,. dihenti 9. terhenti (. perhentian

3. .emuda itu tidak suka _____ dengan sesiapa pun. ". bergaul ,. digaulkan 9. pergaulan (. menggauli

!. Sudah lebih lima tahun 5ahimah _______ di luar negeri. ". menetapkan ,. ditetapkan 9. ketetapan (. menetap

#. (aripada lawatan itu kamu akan memper leh _______ yang banyak . ". pengetahuan ,. berpengetahuan 9. ketahuan (. mengetahui

%.:eadaan lalu lintas di bandar itu ________. ". mengawal ,. terkawal 9. kawalan (. dikawal

'. .asukan p lis hutan berjaya ________ rusuhan itu. ". dicegah ,. mencegah 9. pencegahan (. tercegah

). C 9ikgu Eahid __________ kamu ke biliknya3C kata Lam kepada "li.

". suruhan

,. menyuruh

9. disuruh

(. bersuruh

*. Mak 9ik ?am membeli seikat pucuk paku dan dua _______ petai di pasar tani itu. ". pucuk ,. keping 9. papan (. untai

1+. .ak Malim membawa ________ pukat dan ______ j ran sewaktu ke laut. ". serawan ....... sebentuk ,. sehelai.......... sebatang 9. sebidang....... sebuah (. serawan ........ sebatang 11. &alimah menyiang ikan _________ adiknya mem t ng sayur di dapur. ". lalu ,. maka 9. manakala (. serta

12. Setiap pagi3 Sarjan "@i@ menggilap kasutnya _______ berkilat. ". untuk ,. hingga 9. selagi (. apabila

13. _______ yang hadir dalam majlis itu F ". "dakah ,. ,ilakah 9. Mengapakah (. Siapakah

1!. C____________ tuanku mengi@inkan patik menyiasat punca kejadian itu FC tanya Laksamana $ndera. ". ,ilakah ,. "dakah 9. ,agaimanakah (. Siapakah

1#. C. k k-p k k bunga ini harus kamu siram selalu supaya ______3C kata "ini kepada Lin. ". sihat ,. besar 9. segar (. sembuh

1%. :isah sedih itu sudah _________ daripada ingatan saya. ". bebas ,. hanyut 9. lenyap (. lupa

1'. :ami berjaya memasuki pertandingan _____ pidat peringkat daerah. ". awal ,. besar 9. akhir (. adil

1). :ejayaan budak miskin itu ke uni6ersiti telah _______ penduduk kampung. ". membuka mulut 9. membuka pintu ,. membuka mata (. membuka telinga

1*. (ia seperti _________ dalam majlis itu kerana tiada sesiapa yang mahu berkawan dengannya.

". kutu embun

,. kucing kurap

9. kuda kayu

(. kera sumbang

2+. 5a6i berlari ______ apabila dikejar anjing. ". lintang-pukang Latihan Tatabahasa ! Set 0 1.L ceng sek lah sudah bunyi..........saya sampai ke sek lah. ".semenjak ,.ketika 9.sambil (.supaya ,. susup-sasap 9. mundar-mandir (. b lak-balik

2.(ia memakan ubat itu.......... cepat sembuh. ".jika b.jikalau 9.semenjak (.supaya

3...........membaca buku itu3dia pun keluar dari rumahnya. .".semenjak ,.setelah 9.sehigga (.sampai

!..0mak menyuruh saya memadamkan tele6isyen................ saya tidur. ".sehingga ,.setelah 9.sebelum (.walaupun

#.(ia tidak nakal lagi........... dipukul keh ibunya. ".sejak ,.sehingga 9.sambil (.supaya

%.Sultan itu bertitah 11.......... mahu rakyat sekalian bantu -membantu antara satu dengan yang lain. 11 ".Saya ,."ku 9.,eta (. ,aginda

'.11........... hendak minum apaF11tanya pekedai itu kepada saya. "."wak , "ku 9.:ami (. :ita

).11........... mesti bertutur dalam bahasa Malaysia311 kata Lin . i kepada kawan -kawannya.

"."wak ,."ku

9.:ita (.:ami

*.2alaupun buku itu..........3tetapi harganya melebihi tiga puluh ringgit. ".tebal ,.nipis 9.k t r (.bersih

1+..enyanyi yang bersuara............. itu mempunyai ramai peminat. ".kasar ,.tajam 9.kuat (.merdu

11.Murid yang ............ itu telah mendapat hadiah pertama. ".b d h ,.k t r 9.bijak (.sedih

12.:aki saya ...........serpihan kaca ketika sedang bermain di padang. ".terketuk ,.terlihat 9. terpijak (.terlanggar

13./adis itu ........... di atas bangku panjang. ".berbaris b.berbaring 9.berbelah (.bersusun

1!.Tangannya ................kerana terkena air panas. ".terbakar ,.terhangus 9.meletup (.melecur

1#.2anita itu membeli ............. kicap dari kedai 0ncik Samad. ".sebuah ,.sekeping 9.seb t l (. sebatang

1%.Lima..............b la sepak telah mengambil bahagian telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu. ".buah ,. rang 9.bidang ( pasukan

1'.(i belakang rumah saya ada se............. sungai .

".buah ,.batang

9 .sikat (.rawan

1).-rang yang kerjanya merawat rang sakit di h spital ialah ......... . ".b m h ,.amah 9.jururawat (.tukang sapu

1*.Tempat rang $slam bersembahyang ialah di ............. . ".sek lah ,.kuil 9.gereja (.masjid

2+..encuri itu lari ...........apabila dikejar leh p lis. ".bengkang-bengk k ,.lintang -pukang 9.pucat lesi (.saudara -mara.

Jawapan Latihan Tatabahasa F1


1. "dik sedang men nt n......................di ruang rumah ". buku ,. radi 9. tele6isyen (. tele7 n

2. Mengumpul setem adalah...................... saya. ". kekuatan ,. kegemaran 9. kepandaian (.kerajinan

3. ..................telah menyampaikan pingat T k h :anak-kanak kepada Eaini. ". 0ncik :arim ,. .uan Tan 9. .erdana Menteri (. Si 9 mel

!..ada musim buah-buahan3 kami suka pergi ke.................... datuk. ". kampung ,. rumah 9. kedai (. dusun

#. .................. ialah bunga kebangsaan Malaysia. ". ,unga 5aya ,. ,unga 5 s 9. ,unga -rkid (.,unga :embung

%.C8egara............... pernah dijajah leh rang $nggeris3C kata 0ncik Lam kepada anaknya. ". kami ,. kita 9. saya (. awak

'. 9ikgu Tan berkata kepada murid-muridnya3C sebagai rakyat Malaysia3................... patut berasa bangga.C

".kamu

,.saya

9. kita

(. kami

). ..................... adik kamu pulang dari sek lahF ". "pakah ,. ,ilakah 9. Siapakah (. (i manakah

*. Saya amat mengh rmati "braham Linc ln kerana ...................... se rang yang bersemangat tinggi. ". beliau ,. baginda 9. dia (. tuan

1+.9ikgu "@man = .................... buku catatan kamuF ". (i manakah ,. (i sini 9. :e manakah (. (i manakah

11. /uru- guru sedang berbicara.............................. masalah disiplin di sekalah. ". dengan ,. tentang 9. untuk (. demi

12. Saya pergi ke perpustakaan ........................ Su Mei. ". untuk ,. daripada 9.dengan (. leh

13. ,udak itu selalu menangis ....................waktu malam. ".pada ,.sejak 9. di (. dalam

1!. "bang saya baik ...................... semua permainan. ". dengan ,. demi 9. akan (. dalam

1#. 0mak membuat kuih-muih....................... menyambut hari raya. ".untuk ,.tentang 9. pada (. demi

1%. ...................... ada masa3 saya akan habiskan kerja itu. ". Supaya ,. .ada 9. :alau (.Semenjak

1'. :amu b leh pilih kemeja merah ini ................kemeja biru itu. ". atau ,. sambil 9. tetapi (. lalu

1). ............. dia kaya3 ..................... selalu sakit. ".:erana3 lalu ,.2alaupun3 dan 9. 2alaupun3tetapi (. <ikalau3 tetapi

1*. ,apa pergi bekerja juga .................... badannya kurang sihat. ". tetapi ,. jika 9. supaya (. walaupun

2+.0mak menunggu kakak di perhentian bas................... sudah larut malam. ". supaya ,. tetapi 9. sambil (. walaupun

<awapan Latihan Tatabahasa;2


1. "bang terjun ke dalam sungai untuk.................... budak yang hampir mati lemas itu. ".menyelamatkan ,. terselamat 9. selamat (. diselamatkan

2. :ami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua....................yang sudi menghulurkan derma ini. ".dermawan ,. prasangka 9. rupawan (. jelitawan

3.:erajaan sedang mamajukan kawasan ................ . ". pedalaman ,. dalaman 9. pendalaman (. kedalaman

!.Makanan yang .....................badan ialah jenis-jenis makanan yang ................... @at pr tin. ". membinakan3 mengandungi membina3mengkandungkan (. terbina3 kandungan #.5akyat jelata haruslah berganding bahu demi menjamin ...................negara. ". selamatan ,. penyelamatan 9. peselamatan (. keselamatan ,. membina3 mengandungi 9.

%. (i hujung kampung itu ada empat.................... rumah. ". k tak ,. pintu 9.papan (.biji

'. :ebun sayurnya dir sakkan leh se.................. lembu. ". kumpulan ,. pasukan 9. kawan (. rawan

). (i dalam perahu itu ada dua ....................jala. ". rawan ,. keping 9. buah (.bidang

*. .enjual sate itu membawa beberapa...................lidi ke gerai. ". tangkai ,. bilah 9. berkas (. batang

1+. ,apa membeli se.....................k mputer untuk abang. ". buah ,. biji 9. bentuk (. k tak

11. .enguasa Majlis (aerah sentiasa mengambil berat tentang kebersihan di.......................di k mpleks ini.

". kaki bangku

,. kaki ayam

9. kaki lima

(.kaki b t l

12. .enghulu itu sangat mengambil berat tentang.........................nya. ". anak buah ,. anak kapal 9.anak yatim (.anak tangga

13. -rang tang dihantar ke dalam bilik rawatan cemas itu tinggal.........................sahaja. ". nyawa-nyawa ikan ,. pening lalat 9. makan tidur (. cari mati

1!. (alam pertandingan b la jaring itu3 >asanti menjadi .......................pasukan kita. ".cahaya mata ,. mata pencarian 9.campur tanggan (. ayam tambatan

1#.,udak yang .........................itu memang susah diajar. ". berat telinga ,. buta hati 9. geli hati (. pasang teling

1%..emuda berambut panjang itu telah meragut beg tangan wanita itu. ". mengambil ,. menyerah 9. merampas (. menghulur

1'.Eaini tidak menduga sama sekali bahawa dia berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan ;ilem : dak itu. ". menerima ,. merasa 9. mengharap (.menyangka

1). :asim berazam akan belajar dengan bersungguh-sungguh demi melanjutkan pelajaran ke peringkat uni6ersiti. ".bertekad ,. ber7ikir 9. berharap (. bermimpi

1*..enyanyi terkenal itu sedang menyanyi di atas pentas itu. ". mahir ,. masyhur 9. cekap (. jaguh

2+..erhubungan Sura dan Siti menjadi renggang apabila keluarga mereka saling bermusuhan. ".rapat ,. erat 9. jarang (. teruk

Jawapan LATIHAN TATABAHASA F3


1.$bu bapanya tidak percaya kepadanya kerana ia suka berbohong. ". berdusta ,. jujur 9. berkata (. curang

2.Semenjak kemalangan iitu3 0ncik "li tidak berani memandu lagi. ". gagah ,. perkasa 9. takut (. mundur

3. Sungguhpun "h leng hodoh dan gemuk tetapi pandai memasak.

". cantik...nipis

,. cantik...kurus

9.jelita...tebal

(. jelita... rendah

!. ,ilik itu gelap kerana tiada tingkap dan tidak dipasang lampu. ". gelita ,. malap 9. redup (. terang

#. 2alaupun dia sakit 3dia tetap pergi ke sek lah kerana ada peperiksaan. ". u@ur ,. sihat 9.. lemah (. berani

%. :awan-kawan S cemelangnya. ".tak@iah

k kuen mengucapkan.....................kepadanya atas kerajaan 9.minta diri (.minta maa7

,.tahniah

'.Selepas bangunan pagi3 kami mengucapkan.....................kepada ibu bapa. ".selamat datang ,.selamat malam 9. selamat petang (.selamat pagi

). Murid-murid kelas !" mengucapkan.......................kepada 9ikgu Tan yang masuk ke kelas. ".selamat sejahtera ,.sila duduk 9. terima kasih (. selamat kasih

*."dik mengucap...................kepada ayah kerana membelikannya sebuah kereta mainan. ".minta ampun ,. minta diri 9. tahniah (. terima kasih

1+."pabila tetamu melawat 0ncik Lim selaku pengarah syarikat itu3 0ncik lim berkataC...............C ".Minta i@in ,. silalah keluar 9. silalah masuk (.Terima kasih

11."hmad tidak dapat memakai baju itu kerana dia................. . ". gemuk seperti badak seperti tikus ,. pandai seperti kancil 9.b d h seperti kerbau (. takut

12. "dik tidak suka makan ubat yang............... . ".manis seperti madu garam ,. liat seperti getah 9. pahit seperti hempedu (.masin seperti

13. .ercakapannya yang ................itu telah menyakiti hati saya. ". garang seperti harimau nabi ,. bisa seperti ular 9. lancar seperti air (. sabar seperti

1!.Saya tidak dapat mengejar pencuri itu kerana dia berlari................... . ".bulat seperti b la seperti kilat. ,.lembut seperti agar-agar 9. lambat seperti siput (. pantas

1#.5 snah tidak berani membantah abangnya yang................ .

".cerdik seperti kancil hantu

,. jinak seperti arnab

9. diam seperti tunggul

(. jahat seperti

1%.Segala________harus diselesaikan secara bert lak ansur. ". penyampaian ,. perselisihan 9.pengakuan (.pembedahan

1'.:erajaan sentiasa berusaha untuk _________tara7 hidup rakyat negara ini. ".menerangkan ,. meningkatkan 9. menurunkan (. mengharapkan

1). ,anyak ________diterima leh guru besar sek lahitu tentang kelakuan anak-anak muridnya. ".pengaduan ,. mengadukan 9.mengadu (. aduan

1*.Syarahan yang meleret-leret itu_________para hadirin. ".melucukan ,.menggiatkan 9. menjemukan (. menggalakkan

2+.0mak membubuh_________ garam supaya gulai itu menjadi masin sedikit. ".secubit ,.sebuah 9.seikat (.seutas

9awapan *atihan +atabahasa B1


1.. lis itu menggunakan ________pist l untuk menembak per mpak bank itu ".sepasukan ,.sepuntung 9.sep t ng (.sepucuk

2.-rang tua itu amat kaya tetapi ________.Sesen pun sangat payah dia hendak menderma. ".telinga lipis ,.tangan terbuka 9.tangkai jering (.tidur ayam

3.-mar tidak dipilih untuk mewakili pasukan b la sepak sek lahnya kerana dia se rang______. ".kaki ayam ,.kaki bangku 9.kaki b t l (.kaki judi

!.C<angan lupa membawa ______santa semasa kau melawatnya di h spital nanti3Cpesan emak ;arid. ".buah tangan ,.buah hati 9.buah mulut (.buah 7ikiran

#.Saya akan bermain b la pada tiap-tiap hari ________hari "had. ".supaya ,.tetapi 9.kecuali (.kerana

%."pi itu menyambar atap__________membakar rumahnya. ".selagi ,.lalu 9.walaupun (.sejak

'..ak "bu membajak sawahnya_______jentera pembajak itu.

".kepada

,.pada

9.daripada

(.dengan

).:empen itu diadakan untuk menyedar rang ramai_______:epentingan kebersihan kawasan ini. ". leh ,.demi 9.tentang (.kepada

*.-rang yang bersemangat______tidak mudah berputus asa. ".kaku ,.lemah 9.gigih (.licin

1+.Sejak anaknya menjadi d kt r3kehidupan .ak "wang sekeluarga bertambah____. ".jernih ,.cerah 9.keras (.lancar

11..emandangan alam yang indah_____itu sungguh mempes nakan para pelanc ng dari luar negeri. ".permai ,.c mel 9.m lek (.segak

12."yah memuji masakan ibu yang_______itu. ".masam ,.manis 9.lemak (.la@at

13.-rang buta itu_____dilanggar leh kereta semasa melintas jalan raya itu. ".hati-hati ,.mata-mata 9.nyaris-nyaris (. rang- rang

1!..adi yang sedang masak itu berwarna_________. ".kebiru-biruan ,.kehijau-hijauan 9.kekuning-kuningan (.kemerah-merahan

1#.Sikap_______perlu disemai dan diamalkan leh masyarakat demi mewujudkan perpaduan. ".sayang-menyayangi ,.umpat-mengumpat 9.h rmat-mengh rmati (.cela-mencela

1%.(ia pergi kekedai buku____ leh kakak. ".berteman ,.menemani 9.ditemani (.menemankan

1'.(ia memberikan buah-buahannya yang___________kepada jirannya. ".berlebih ,.berlebihan 9.melebih (.melebihkan

1)./uru itu______kerana dia sangat bertanggungjawab. ".dih rmati ,.berh rmat 9.mengh rmati (.terh rmat

1*.. lis_______dua pucuk pist l dalam serbuan itu. ".merampas ,.memanggil 9.menyahu (.mencari

2+._________ke gunung kinabalu itu terpaksa dibatalkan kerana cuaca buruk.

".(aki ,.Mendaki

9.(idaki

(..erndakian

<awapan Latihan Tatabahasa


1 Semasa keluar dari hutan3 2ak :arman membawa beberapa ___________ r tan. " gulung , l ngg k C berkas ( kumpulan

2 (i sudut bilik itu ada _______ rambut. " sebidang , segulung C seutas ( segumpal

3 $bu menggunakan beberapa ____________ tali untuk mengikat bungkusan itu. " utas B urat 9 patah ( gulung

! Antuk membuat langit-langit bilik itu3 Mak S m memerlukan beberapa _______________ kain. " untai , bidang C lembar ( gelung

# .elari itu ________ selepas menamatkan acara lumba lari 1++ meter. " terkinja-kinja , tersedu-sedan 9 terkial-kial D tercungap-cungap

% Setelah tiga bulan terlantar di h spital3 muka pesakit itu kelihatan ____________. " segar-bugar B pucat-lesi 9 hitam-legam ( letih-lesu

' 2ajah pengantin perempuan itu kelihatan ________ setelah didandan. A berseri-seri , berkilau-kilauan 9 bersinar-sinar ( berkelip-kelip

) -rang ramai ________ di pintu masuk stadium untuk menyaksikan perlawanan b la sepak. " berlumba-lumba , berpusu-pusu C berduyun-duyun ( berulang-alik

* (i dalam hutan itu3 ada banyak binatang buas. " ganas , ganjil C garang ( jinak

1+ bunga-bunga itu kelihatan layu kerana tidak disirami dengan air. " kelam , mati 9 segar D pudar

11 " :awan karib saya "mran akan ke sini dengan bapa3 abang3 dan ibunya. B Kawan karib saya Amran akan ke sini dengan bapa abang dan ibunya. 9 :awan karib saya "mran3 akan ke sini dengan bapa3 abang3 dan ibunya. ( :awan karib3 saya3 "mran3 akan ke sini dengan bapa3 abang3 dan ibunya.

12 " C Saya mendapati pelajaran kamu semakin mer s t sejak kebelakangan ini. Mengapa3 Eaharah FC 9ikgu 5 sli bertanya. B ; !aya mendapati pelajaran kamu semakin merosot sejak kebelakangan ini mengapa 7aharahA; Cikgu )osli bertanya. 9 CSaya mendapati3 pelajaran kamu semakin mer s t sejak kebelakangan ini. Mengapa EaharahFC 9ikgu 5 sli bertanya. ( C Saya3 mendapati pelajaran kamu semakin mer s t sejak kebelakangan ini. Mengapa3 EaharahFC 9ikgu 5 sli bertanya. 13 " C9epat siapkan kerja kamu jangan tangguh-tangguh3C cikgu berkata kepada muridmuridnya. B ;Cepat siapkan kerja kamu jangan tangguh-tangguhC; cikgu berkata kepada murid-muridnya. 9 C9epat siapkan kerja kamu. <angan tangguh-tangguh4C kata cikgu kepada muridmuridnya. ( C9epat siapkan kerja kamu. <angan tangguh-tangguh3C kata cikgu kepada muridmuridnya. 1! .emuda yang berbaju belang itu abang ipar saya. A !iapakah pemuda yang berbaju belang ituA , Mengapakah pemuda itu berbaju belangF 9 Mengapakah kamu memanggil pemuda itu abangF ( "dakah kamu kenal pemuda berbaju belang ituF 1# :ej hanan itu dibatalkan kerana pihak penganjur menghadapi masalah kewangan. " "pakah masalah yang dihadapi leh pihak penganjurF , ,ilakah kej hanan itu dibatalkanF C 5engapakah kejohanan itu dibatalkanA ( Siapakah yang menganjurkan kej hanan ituF 1% Mengapakah rang ramai tidak dibenarkan memasuki kawasan ituF " -rang ramai haruslah berhati-hati ketika memasuki kawasan itu. B Kawasan itu berbahaya dan menjadi tempat pasukan tentera berlatih. 9 -rang ramai yang ingin memasuki kawasan itu haruslah meminta kebenaran daripada pihak berkuasa. ( -rang ramai yang memasuki kawasan itu akan didakwa leh pihak berkuasa.

1' "dakah kamu yakin bahawa kamu akan lulus dalam peperiksaan ituF " ?a3 saya pernah mengambil peperiksaan itu. B Da saya yakin bahawa saya akan lulus dalam peperiksaan itu. 9 ?a3 saya telah berusaha sungguh-sungguh agar lulus dalam peperiksaan itu. ( ?a3 saya akan menduduki peperiksaan itu. 1) l ,arang-barang yang dijual di kedai itu laris kerana harganya berpatutan. ll ,uatlah apa-apa yang berpatutan asalkan tidak mengyinggung perasaan rang lain. lll :ita berpatutan bertimbang rasa terhadap rang- rang cacat. l6 (ia tidak berpatutan berkata demikian pada ibu bapany " l dan ll , l dan lll C l ll dan lll ( l3 ll3 lll3 dan l6 1* l .akaian pengemis itu c mpang-c mping. ll 5ambutnya c mpang-c mping kerana ditiup angin. lll 2arna cat kereta itu c mpang-c mping kerana tidak berbasuh. l6 5umahnya c mpang-c mping kerana tidak pernah dikemas. A l saja , l dan ll 9 l3 ll3 dan lll ( l3 ll3 lll3 dan l6 2+ l (ia mencelah ketika bapanya sedang bercakap dengan ibunya. ll ,uah langsat itu telah kuning mencelah. lll :amarul mencelah di tengah-tengah rang ramai untuk melihat kemalangan itu l6 <anganlah mencelah rang yang kurang bernasib baik kerana mereka juga berperasaan seperti manusia biasa. " l dan ll , l3 ll3 dan lll

C l lll dan l( ( l3 ll3 lll3 dan l6 <awapan Latihan Tatabahasa 2 1 &amidah memegang tangan adiknya _______ sewaktu melintasi jalan raya yang sibuk. " cepat-cepat B rapat-rapat 9 kuat-kuat ( erat-erat

2 -leh sebab _________ ke pejabat3 "li terlupa membawa d mpetnya. A tergesa-gesa , terkinja-kinja 9 terkial-kial ( tergagap-gagap

3 "yah memasang _________ di bilik kakak dengan kain berwarna putih. " kekisi B kekabu 9 lelangit ( pepenjuru

! ________ berehat selama setengah jam3 kami meneruskan perjalanan. " sambil , setelah C sewaktu ( serta

# $smail tidak datang ke sek lah ________ dia tidak sakit. " dan B tetapi 9 kerana ( walaupun

% C_______ Sultan memerintah rakyat jelata agar datang ke istana3C titah ,endahara Melaka. " Tuanku , .atik 9 ,eta D Baginda

' C______ berjanji akan menuruti segala peraturan yang ditetapkan3C kata para pengakap itu. " :ita , Saya 9 :alian D Kami

) 0mak telah membeli beberapa _______ jagung rebus di pasar malam. " Alas , ,iji C +onggol ( :erat

* $bu menyuapi adik dengan ______ nasi. " Seulas , Sebiji C !epinggan ( Sekepal

1+ Tilam itu ______ dan selesa. " empuk , lembik C lembut ( lemah

11 "yah _______ basikal tiap-tiap pagi untuk pergi ke kebun. " menarik , menghayun C mengayuh ( memandu

12 Alar itu ______ kaki kanak-kanak itu. " memagut , menggerit C menggigit ( mengunyah

13 .ara pekerja itu ________ sewaktu membina jambatan pada waktu tengah hari. " bermandi kerbau B bermandi peluh 9 berhati tikus ( bergadai nyawa 1! Sese rang yang _______ akan banyaklah kawannya. " ringan kepala B terang hati 9 ringan mulut ( berat mulut

1# .ak :amil memagar kebunnya dengan beberapa ______ dawai. " tangkai B gelung 9 batang ( p t ng

1% 0mak membeli _______ permaidani yang berwarna biru. " sekeping B sebidang 9 sekerat ( sekaki

1' ,eberapa _______ air batu yang telah hancur dimasukkan kedalam gelas itu. " jemput B ketul 9 kepal ( gugus

1) (i belakang rumahnya ada ditanam beberapa ______ serai. " batang , dahan 9p h n D rumpun

1* .uan ma@nah ______ di halaman rumah menanti kepulangan anaknya. A mundar-mandir , lalu-lalang 9 lintang-pukang ( b lak-balik

2+ Sayur-sayuran di kebunnya _____. " cantik-m lek , serbah-serbih ( tumpah-ruah D segar-bugar

*atihan 0
#.9amilah menjawab soalan yang diajukan kepadanya tanpa ......... . A bergagap -gagap gagap B digagapkan C tergagap-gagap D menggagap-

/.!aya ......... salinan sijil-sijil serta surat-surat penting tentang diri saya dalam surat ini . A kepilkan B dikepilkan C terkepil D mengepilkan

0.Perompak itu terpaksa ......... penjaga itu sebelum dia merompak . A terbunuh B dibunuh C membunuh D bunuhkan

1.Pemuda yang ......... dalam mengedar dadah itu telah dibawa ke muka mahkamah . A melibatkan B terlibat C dilibatkan D terlibatkan

2.Di belakang rumah saya ada se .......... serai . A rumpun B sisir C timbun D tangkai

3.Beberapa ....... cendawan telah tumbuh di atas kayu itu . A kuntum B tangkai C buah D kaki

$.Kakak menerima tawaran kerja kerani itu sebagai ........ untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik . A batu api jarang B batu loncatan C ayam tambatan D serkap

%.Kedatangan 5enteri Kebajikan ke kampung itu disambut oleh penduduk-penduduk kampung itu dengan ........ . A ringan tangan kanan B panjang tangan C tangan terbuka D tangan

6.=rang tua itu ........ bila mendengar anaknya mencuri basikal orang itu . A makan angin B atas angin C naik angin D ambil angin

#8.Air tak dapat mengalir ......... longkang tersumbat . A sebab B tetapi C agar D untuk

##.!eparuh......... murid-murid itu telah melawat ke Angkasapuri . A dari B pada C daripada D oleh

#/........... dia berpindah ke bandar sepucuk surat pun belum dikirimkannya . A !ungguhpun B =leh kerana C 9ikalau D !emenjak

#0.Polis mengejar perompak itu ......... berjaya menangkapnya . A lalu B untuk C dan D jika

#1.Azmi ........ kerana dia gagal dalam peperiksaan @P!)nya . A hampa B ikhtiar C insa< D seram

#2.5ereka ditangkap kerana masuk negeri ini secara ......... . A hempas B gelap C haram D intai

#3.!ebuah kapal telah ........ di *aut Cina !elatan di dalam ribut yang kencang . A babas B gugup C kabus D karam

#$.Ahmad cukup ......... berbahasa 9epun .

A lancar

B licin

C pantas

D kuat

#%.Pelanggan-pelanggan yang ramai pada petang itu lari ........ apabila terdengar satu das tembakan senapang . A berpusing-pusing pukang B sekonyong-konyong C berduyun-duyun D lintang-

#6.Kerja yang dibuat beransur-ansur ......... akan siap juga . A lambat-laun B terburu-buru C bila-bila D seolah-olah

/8.Kakaknya adalah seorang yang ......... daripada segi pertuturannya . A letih-lesu kering B jimat-cermat C lemah-lembut D kurus-

<awapan Latihan Tatabahasa ! 1 ,anjir yang melanda kampung itu menyebabkan rang ramai ______. " tunggang-langgang B kelam-kabut 9 kusut-masai ( keluh-kesah

2 ,uah mangga itu sudah ______. " basi B busuk 9 hangit ( tengik

3 :ejadian tembak-menembak antara p lis dengan per mpak menjadikan penghuni pekan itu ____. " gegar , tenang 9 tegang ( gempar

! .englihatan datuk saya _____. " gelap , kabur 9 malap ( tepat

# :amil menerima tawaran kerja sementara itu sebagai _______ untuk memper leh pekerjaan yang lebih baik. " batu l ncatan , dalam tangan 9 bulat kata ( batu api

% $smail itu ______ G dia enggan mengikut nasihat rang. " kepala batu , kepala angin 9 naik angin ( kepalang ajar

' "dik terpaksa menggunakan kaca mata kerana dia ________. " rabun ayam , rambang mata 9 mata duitan ( putih mata

) (urian yang besar itu hanya ada empat ______ sahaja. " biji , l ngg k 9 pangsa ( ketul

* (i atas meja itu ada _____ kunci.

" sepucuk

, sebilah

9 sejambak

( sebutir

1+ ,eberapa ______ timun diletakkan di dalam pinggan nasi ayam itu. " biji , ketul 9 kerat ( iris

11 ________ rumah kedai telah musnah dalam kebakaran itu3 termasuk kedai perab t dan kedai peralatan elektrik. " sederet , sepintu 9 sebuah ( sel ngg k

12 Setelah tewas dalam set pertama3 < k Supriant _________ untuk memenangi set kedua. " berebut-rebut , berhati-hati 9 becrhempas-pulas ( bergilir-gilir

13 ,adan .ak Malau ________ setelah seharian membanting tulang di sawah. " pucat-lesi , merah-padam 9 letih-lesu ( kusut-masai

1! $kan-ikan yang dijual di pasar itu masih ______. " segar-bugar langgang , serbah-serbih 9 kusut-masai ( tunggang-

1# "lang rumah itu reput kerana dimakan ________. " anai-anai , sumpah-sumpah 9 biri-biri ( api-api

1% 9ahaya di dalam bilik ini sungguh terang walaupun lampu tidak dipasang. " cerah DD 1' ,udak itu tunduk sahaja ketika dimarahi leh bapanya. " menggelang , memalingkan 9 mend ngak ( memalis , samar 9 nyata ( jelas

1) -rang gila itu _______ apabila dipermain-mainkan leh beberapa rang budak nakal. " makan angin , naik angin 9 atas angin ( keluar angin

1* :edatangan pasukan pelawat disambut leh pelajar-pelajar sek lah itu dengan _______. " tangan terbuka , ringan tangan 9 panjang tangan ( tangan kanan

2+ $bu bapanya ______ melihat perangai anaknya yang suka balik jauh malam. " besar hati Latihan Tatabahasa # 1 _______ antara dua rang adik-beradik yang sudah lama berpisah itu sungguh mengharukan. , keras hati 9 hati batu ( makan hati

" penemuan

, pertemuan

9 menemukan

( menemui

2 $bu kanak-kanak yang hilang itu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali ________ kepada Tuhan. " berserah , menyerah 9 terserah ( menyerahi

3 Sebahagian besar _______ pen nt n telah pulang kerana persembahan pemu@ik itu membasankan. " dari , kepada 9 daripada ( pada

! Mereka bangun _______ turun ke serambi rumah. " kerana , lalu 9 sambil ( ketika

# Lelaki yang gemuk itu masih makan ______ telah kenyang. " ataupun , jikalau pun 9.meskipun (. mahupun

%.(ari jauh kelihatan ________ pulau. ".serumpun ,.sel ngg k 9.segugus (.sebidang

'. (atuk membawa sebatang t ngkat dan _________ payung. ". seikat ,.sehelai 9. sekaki (.sekeping

).________ anting -anting menghiasi telinganya. ". sebentuk , sehelai 9 seulas ( .sepasang

*.Murid-murid dikehendaki menulis beberapa __________ pantun. ". rangkap , .patah 9. buah (. baris

1+.Linggam selalu lewat ke sek lah. __________3 dia didenda leh guru displinnya. ". namun begitu ,. selepas itu 9. lantaran itu (3 sungguhpun begitu

11.,adri telah mencuba sungguh-sungguh untuk memenangi perlumbaan itu. _________3:ejayaan masih belum menyebelahinya. ".walau bagaimanapun ,.dengan demikian 9. leh itu (. lagipun

12..ak &usner sayang akan anak-anaknya._________ 3anaknya yang b ngsu itu. ".lebih-lebih lagi ,.Sungguhpun demikian 9. tambahan pula (. dengan demikian

13.8asi yang dimasaknya ________ dan berkerak. ".busuk ,. hangit 9. basi (.tengik

1!./andum ________ dari kampit plastik yang b c r itu.

". berkeliaran

,. berhamburan

9. berserakan

(. bertempiaran

1#.$bu meletakkan cerek di atas api untuk __________- air . ".menjerang ,.menanak 9.mengukus (. merebus

1% .Sungai yang _______ itulah tempat penduduk kampung ini mandi -manda dan membersihkan pakaian. " sebentuk , sebuah 9 sebatang ( sebidang

1'."ngg ta p lis merampas se________ pist l serta lima ______ peluru daripada lelaki itu. " pucuk.....butir , batang......biji 9 butir....buah ( laras.....das

1) 9hiew "i membeli se_____ sabun dan se________ pisang dari kedai .ak Muin. " biji...gugus , buku...sikat 9 butir...buah ( bentuk...rangkap

1* C ______ yang tua _____ yang muda harus menjaga kesihatan 3C kata d kt r itu. " baik...mahupun saja...bahkan juga , jangankan...sedangkan 9 sedangkan...tambahan pula ( bukan

2+ _____ t ng sampah disediakan3 _____ masih ada yang membuang sampah merata-rata. " walaupun...sedangkan biarpun...tambahan pula. , sedangkan...tetapi 9 sungguhpun...namun (

!et '
1. &ati "ni ___________menunggu keputusan peperiksaannya..ertumbuhan padi di kawasan ".mendebarkan ,.debarkan C.berdebaran (.berdebar

2. :erian__________semata-mata kepada hujan. ".menggantung B.bergantung 9.menggantungkan (.tergantung

3. :ami tidak__________sesiapa. A.memusuhi ,.permusuhi 9.bermusuh (.bermusuhan

!. .akaian rang tua __________dan rambut panjang tidak berbela. ".berlindungan ,.berkurung 9.berselek h D.berselekeh

#. .ingga yang sudah dibilas itu__________di tempat pinggan. A.ditangkupkan ,.disangkutkan 9.dicucikan (.diguling

%. "yah membeli empat___________dawai untuk memagari kebun-kebun sayur.

A.gelung

,.keping

9.rawan

(.kerat

'. Setiap hari bapa membeli tiga____________akhbar. ".karangan ,.buku 9.buah D.naskhah

). "hmad membeli dua__________tebu kepada adiknya. ".p t ng B.ruas 9.pucuk (.batang

*. Mesyuarat itu mula menjadi hangat bila___________di antara "li dan 5amu berlaku. ".mulut gatal ,.pembasuh mulut C.perang mulut (.jaga mulut

1+. __________.uan Salmah yang berharga dua ribu ringgit itu telah dicuri semalam. A.Barang emas ,.,uah tangan 9.,unga wang (.2ang p k k

11. Si "li itu suka__________di hadapan tuannya dia baik dengan kita tetapi di belakang tuannya dia masam pula. ".bertentang muka ,.memberi muka 9.bermasam muka D.bermuka-muka

12. Mereka tidak dapat menentukan__________rancangan itu akan mendatangkan keuntungan. ".setelah ,.supaya C.sama ada (.bila

13. Muthu memakai kelambu_________dia tidak digigit nyamuk. A.supaya ,.kerana 9. leh (.sejak

1!. (ia tidak kembali lagi__________dia berpindah dari sini. ".hingga ,.apabila C.sejak (.sementara

1#.Minah berasa__________apabila perm h nannya ke uni6ersiti dit lak. ".hempas B.hampa 9.hempar (.hambur

1%. .anah itu mengenai sasarannya kerana pemanahitu___________. ".gagah B.mahir 9.lancar (.perkasa

1'.2alaupun dia sudah bersedih3 dia masih__________menghadapi peperiksaan itu. A.gentar ,.pakar 9.lemah (.b d h

1). .ada musim kemarau3 daun-daun p k k getah akan__________. A.gugur ,.jatuh 9.timpa (.luruh

1*. 0ncik Lim___________untuk membiayai pelajara anaknya di seberang laut.

".bantu-membantu

,.berlumba-lumba

9.lintang-pukang

D.berhempas pulas

2+. .ak "bu pandai membuat kerja___________barang-barang tembaga. ".susun-menyusun ,.kira-mengira C.ukir-mengukir (.tembak-menembak

!et '
1. ,ukan semua rang yang suka menceburkan diri dalam bidang__________. ".pengusaha ,.mengusahakan C.perusahaan (.usahawan

2. (uli ?ang Maha Mulia ?ang (i .ertuan "gung telah__________.ingat &ang Tuah kepada budak yang paling berani itu. A.menganugerahkan ,.dianugerahkan 9.menganugerahi (.penganugerahan

3. /uru besar itu berkata3C,erikan alasan-alasan yang munasabah untuk_______kebenaran awak.C ".buktikan ,.terbukti 9.berbukti D.membuktikan

!. Setiap pagi kami__________surat khabar daripada .ak "bu. ".menyuruh ,.melanjut 9.menawan D.melanggan

#. Siti ___________ leh ibunya kerana gagal dalam peperiksaan akhir tahun. ".dimarahkan ,.digerami C.dimarahi (.dikasihi

%. (i tepi jalan itu terdapat dua__________pasir. ".kumpulan ,.puak C.timbun (.butir

'. 0mak membeli se_________anggur di pasar malam. A.gugus ,.biji 9.l ngg k (.timbun

). Se________rumah kedai baru telah didirikan di tanah yang luas itu. ".buah ,.bentuk 9.kumpulan D.deret

*. "khirnya 9ikgu &amid telah_________bagaimana hendak menyelesaikan masalah matematik itu. ".membuka tembelang B.memberi jalan 9.memberi muka (.membuat helah

1+. 5ahim tidak digemari leh kawan-kawannya kerana dia sangat suka________dengan mereka. ".mengangkat muka ,.berbahasa pasar C.berbahasa kesat (.berbahasa ibunda

11. ________Samad apabila mendapati burung yang di dalam sangkarnya telah terlepas keluar. ".Tanda mata ,."ir mata 9.,uka mata D.Putih mata

12. 5ahim tidak sihat_________dia gemuk. ".selagi B.meskipun 9.lagipun (.kecuali

13. "bang masuk ke bilik__________berbaring di atas katil. A.lalu ,.dan 9.sambil (.supaya

1!. .etani membuat empangan_________menahan air dari masuk ke sawahnya. ".kerana ,.agar C.untuk (.lalu

1#. :ami sungguh ________setelah mendengar cerita rang tua itu. ".a@ab B.nestapa 9.radang (.sanjung

1%. $si buah mangga itu sungguh_________. ".lapuk ,.reput 9.rangup D.lunak

1'. (ewan itu________dengan gelak ketawa para pen nt n. A.gamat ,.sunyi 9.penuh sesak (.padat

1). -rang- rang di pasar malam itu_________apabila pergaduhan itu berlaku. ".kacau ,.mirip C.gempar (.riuh

1*. .enghijrahan anak muda ke bandar menyebabkan kawasan pertanian di kampung menjadi ________. ".bukit bukau ,.rumput-rumpai 9.hutan rimba D.semak samun

2+. .eny k ng b la sepak :edah_________kegembiraan apabila pasukan mereka berjaya ke pertandingan akhir .iala Malaysia. ".menjerit-jerit DD DD B.melonjak-lonjak 9.menampar-nampar (.bert lak-t lakan

!et '
#. Bayi itu sedang belajar........... A.dirangkak B.perangkak C.merangkak D.terangkak

/. Kereta api itu sudah...........lima belas minit yang lalu. A.ditolak B.bertolak C.menolak D.tertolak

0. 'bu........adik kerana nakal. A.memarahkan B.memarahi C.marah D.dimarahi

1. Adik leka memerhati kucing itu...........susu. A.mengcungkil B.menjilat C.menuang D.merasa

2. Pertandingan nyanyian itu telah........oleh !wee *an. A.dimenangi B.dirampas C.diambil D.dikhuatiri

3. Di dalam bekas itu terdapat.........rantai tangan. A.serelung B.selembar C.seutas D.sehelai

$. -elayan menangkap ikan di pinggir pantai dengan menggunakan..........jala. A.serawan B.sehelai C.sesisir D.seutas

%. Di dalam bilik tidur terdapat dua buah katil dan tiga.........tilam. A.ketul B.kaki C.bidang D.keping

6. Pencuri itu membuka........apabila dikejar oleh anjing yang garang itu. A.serkap jarang B.musuh dalam selimut C.langkah seribu D.kala bangkang

#8. Cakap perlahan-lahan sedikit nanti didengar oleh cikgu kita cikgu kita itu........... A.telinga nipis B.telinga lintah C.telinga kuali D.telinga gajah

##. Ah Chong selalu menang dalam apa-apa perbahasan kerana dia.............. A.pekak badak B.lidah pendeta C.banyak lemah D.otak cair

#/. Keris itu tersisip.........pinggangnya. A.dari B.pada C.dengan D.untuk

#0. !etelah bersiap Kim !eng..........Ahmad pun keluar dari rumah. A.bagi B.oleh C.serta D.akan

#1. tabung dermasiswa itu ditubuhkan..........membantu pelajar-pelajar miskin. A.akan B.dengan C.oleh D.untuk

#2. )umah Pak 9amal telah........ orang kampung bergotong-royong membaikinya.

A.lusuh

B.busuk

C.lapuk

D.usang

#3. +ayangan <ilem itu terpaksa dihentikan kerana.........elektrik terputus. A.bebahan B.bekalan C.aliran D.alur

#$. Kamu jangan terlalu gelojoh nanti mendatangkan............ A.mudigah B.muhalil C.mudarat D.mubaligh

#%. 4mak.........telinga anak yang nakal itu dengan jarinya A.jentik B.pukul C.libas D.hentam

#6. @ntuk melekatkan papan gantung itu ke dinding kita perlukan sepasang............. A.kekuda B.sesiku C.lelangit D.tetupai

/8. =leh kerana terlalu dimanjakan +om berani..........dengan ayahnya. A.bergurau senda B.maki hamun C.kumat-kamit D.sorak-sorai

!et '
#. Perbicaraan itu terpaksa ditangguhkan.......salah seorang daripada saksinya tidak hadir. A.walaupun B.atau C.kerana D.serta

/. 4lleena terkejut......namanya diumumkan sebagai pemenang peraduan itu. A.kerana B.sebab C.apabila D.jika

0. Bidang kewartawanan di negara ini telah......oleh Abdul )ahim Kajai. A.mempelopori B.mempeloporkan C.pelopor D.dipelopori

1. 5angsa bot karam itu dijumpai.......di tepi pantai 5ersing. A.mendampar B.terdampar C.didamparkan D.mendamparkan

2. :hani......jalanya ke permukaan kolam itu untuk menangkap ikan sepat. A.membentangkan B.membukakan C.menebarkan D.menyibarkan

3. Pemandu bas itu.......oleh polis kerana membawa penumpang yang berlebihan. A.ditangkap B.disaman C.ditahan D.dituduh

$. !ementara menunggu pancingnya dimakan ikan Azwan duduk di bawah......buluh sambil membaca buku cerita.

A.sebatang

B.seruas

C.sepokok

D.serumpun

%. Pak 5ail menjual......tanah untuk menampung perbelanjaan anaknya di uniEersiti. A.sekeping B.sebidang C.sehelai D.sebaris

6. Pemburu itu melepaskan dua......tembakan ke arah rusa itu. A.butir B.das C.pucuk D.laras

#8. ;Kami memerlukan.......kamu dalam hal ini ; kata penghulu kepada 5amat. A.buah mulut B.buah tangan C.buah <ikiran D.buah hati

##. Pakaian yang dijual di kedai itu cantik-cantik menyebabkan Batimah menjadi........ A.sakit mata B.rambang mata C.mata angin D.mata air

#/. Ayahnya masih......sampai ke rumah walaupun hari telah larut malam. A.akan B.belum C.sudah D.telah

#0. !ebelum menetap di kampung itu Pak @da......tinggal di 9awa selama #8 tahun. A.mesti B.akan C.belum D.pernah

#1. !uasana di kampung itu menjadi......apabila ramai pemuda-pemudi berhijrah ke bandar. A.hiruk-pukuk B.huru-hara C.riuh-rendah D.sunyi-sepi

#2. !ampah sarap dan......di sekeliling masjid itu telah dibersihkan oleh penduduk kampung. A.semak-samun B.tanah-tanih C.bukit-bukau D.hutan rimba

#3. Budak-budak nakal itu lari......apabila dikejar oleh anjing Pak Cik -g. A.huyung-hayang B.rebah-rempah C.kelam-kabut D.lintang-pukang

Pilih ayat yang menggunakan tanda baca yang betul. #$. A.;janganlah awak asyik termenung sahajaC;Kata 7etty kepada AkmarA B.janganlah awak asyik termenung sahaja kata 7etty kepada Akmar. C.;9anganlah awak asyik termenung sahaja ;kata 7etty kepada Akmar. D.;9anganlah awak asyik termenung sahaja ;Kata zetty kepada akmar. #%. A.Pengarah dan pengurus syarikat itu ada urusan penting di *uar -egeriA

B.Pengarah dan pengurus syarikat itu ada urusan penting di luar negeri. C.Pengarah dan pengurus syarikat itu ada urusan penting di luar negeriC D.Pengarah dan Pengurus syarikat itu ada urusan penting di luar negeri. #6. A.;Apa khabar mak cikA;tanya -ina kepada 5ak Cik !arah. B.Apa khabar mak cik. +anya -ina kepada 5ak Cik !arah. C.;Apa khabar 5ak CikA;+anya -ina kepada 5ak Cik !arahA. D.;Apa khabar mak cik.;tanya -ina kepada 5ak Cik !arahC Pilih soalan yang paling sesuai untuk ayat yang bergaris. /8. 5ereka pergi ke bandar untuk membeli buku latihan. A.Bilakah mereka pergi ke bandarA B.!iapakah yang pergi ke bandarA C.Ke bandar manakah mereka pergiA D.Apakah tujuan mereka pergi ke bandarA

Set I
DD 1. .emidat yang_____itu sedang membalas hujah pihak lawan. ".lincah ,.laju C.petah (.rancak

2. : k :e ng mem t ng kek berbentuk______itu sempena hari jadinya. ".lurus B.bulat 9.keras (.sempit

3. ______; Seng di majlis perkahwinan 9hew Man telah mengeratkan persahabatan mereka semula. ".:emasukan ,.:etibaan 9.:epergian D.Kehadiran

!. / h Seng_____kaki sejauh empat kil meter untuk sampai ke rumah pak ciknya yang terletak di kawasan pedalaman. A.berjalan ,.perjalanan 9.menjalankan (.terjalan

#. Semua pelajar yang akan mengikuti r mb ngan ke :uala Lumpur dikehendaki______di pekarangan sek lah. ".himpunan ,.berhimpun C.menghimpun (.terhimpun

%. Linda ditugaskan leh ibunya______jambangan bunga yang ditempah leh pelanggan mereka. ".penghantaran ,.dihantar 9.hantaran Dmenghantar

'. "ngg ta p lis yang mengadakan sekatan jalan raya itu______semua kenderaan yang ditahan. ".memeriksa B.menyelidik 9.mengkaji (.menyemak

). C8ampaknya cuaca hari ini sungguh panas3C kata Tai Ling______mengelap peluh di dahinya. ".kerana ,.sementara C.sambil (.tetapi

*. .uan < sey menanam pelbagai jenis p k k bunga di halaman rumahnya______kelihatan menarik. ".jikalau B.supaya 9.setelah (.lalu

1+. _____berada di kampung nelayan itu37ikiran Mei Ling menjadi tenteram. ".2alaupun B.!ementara 9.:erana (.Semenjak

11. 5amlah menerima hadiah itu______perasaan terharu. A.dengan ,.demi 9.untuk (.hingga

12. 0ncik Lim dan isterinya sungguh gembira kerana mendapat______anak kembar. ".se rang ,.sekawan C.sepasang (.sekumpulan

13. (i tengah-tengah bandar itu terdapat_______bukit yang mempunyai banyak kesan sejarah. A.sebuah ,.sebidang 9.sebiji (.sekeping

1!. :etika bertemu dengan rang tua itu3(e6i tidak bercakap walaupun______perkataan. ".serangkap ,.seuntai C.sepatah (.sebutir

1#. Sikap "@mir yang suka______selepas melakukan sesuatu pekerjaan selalu ditegur leh emaknya. ".kena tangan B.lepas tangan 9.panjang tangan (.cepat tangan

1%. Semua cendera mata yang ada di kedai itu dijual dengan______. ".harga diri ,.harga p k k 9.naik harga D.harga mati

1'. .ada cuti semester yang akan datang3ayah akan membawa saya pergi_____ke .ulau Langkawi. ".makan gaji B.makan angin 9.makan angkat (.makan nasihat

1). "dalah lebih mudah belajar memandu di jalan raya yang lurus daripada yang_____. ".lintang-pukang ,.kucar-kacir 9.simpang-siur D.bengkang-bengkok

1*. Setelah bekerja keras mengusahakan tanaman kelapa sawit itu3kini keluarga .ak Talib hidup______. ".b lak-balik ,.pindah-randah C.senang-lenang (.serba-serbi

2+. Semua bayi yang menyertai peraduan bayi sihat itu______dan kesihatan riang serta cergas. A.comel-comel ,.m lek-m lek 9.ayu-ayu (.kacak-kacak