KURSUS PENINGKATAN PENGAJIAN AM STPM Anjuran : Jabatan Pelajaran negeri Selangor Tarikh : 30 Sept hingga 2 Okt 2009 Tempat

: Hotel Coral Bay Pangko, Perak Dasar Dalam Negeri Kumpulan 2 Yang manakah kes berikut diadili oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC)? I Pertindihan tuntutan wilayah II Pencerobohan ketenteraan ke atas wilayah III Menyelesaikan pertikaian sempadan antara negara IV Pembunuhan kejam beramai-ramai terhadap kaum minoriti A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 2. Yang manakah benar mengenai penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa? I Menjadi Pengerusi Majlis Perhimpunan PBB 1996 II Menjadi Penganjur Kejohanan Sukan Komanwel 1998 III Pernah menjadi anggota tetap Majlis Keselamatan PBB 1996 IV Menjadi Pengerusi ICDAIT (Persidangan Anti Dadah Antarabangsa) 1990 A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 3. A B C D Yang manakah benar tujuan diadakan Dialog Selatan-Selatan? Bekerjasama dengan Negara Utara. Memperjuangkan perdagangan dunia yang bebas dan terbuka Menjadi penggerak ke arah mewujudkan kemakmuran bersama Mengurangkan pergantungan Dunia Ketiga kepada negara maju 1.

4. Yang manakah menjadi fokus Kerjasama Pertumbuhan Segi Tiga ASEAN? I Pelabuhan II Infrastruktur III Pelancongan IV Tenaga nuklear A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 5. Yang manakah benar hasil Dialog Utara-Selatan? I Perjanjian Getah Asli Antarabangsa II Perjanjian ke arah perlucutan senjata nuklear III Pelancaran GSTP ( Global System of Trade Preferences ) IV Perjanjian perlindungan negara maju untuk menstabilkan hasil komoditi asas negara membangun A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV

1

6.

Keanggotaan : Gabungan negara ASEAN, negara-negara Timur dan negara-negara di Lautan Pasifik

Pertubuhan X

Memajukan perdagangan bebas dan mengeratkan kerjasama ekonomi yang bersifat serantau Pertubuhan X merujuk kepada : A Kumpulan 15 ( G15 ) B Kumpulan 8 Negara-negara Maju ( G 8 ) C Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik ( APEC ) D EAEC ( Kumpulan Rundingan Ekonomi Asia Timur ) 7. Yang manakah anatara berikut merupakan tuntutan dalam Order Baru Ekonomi Dunia ( NIEO ) I Memajukan perniagaan bebas II Memajukan kepentingan bersama III Perluasan pasaran bagi eksport Dunia Ketiga IV Penentuan semula syarat-syarat perdagangan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 8. Yang manakah anatara berikut merupakan tujuan diadakan dialog ASEAN dengan negara maju? I Menitikberatkan kerjasama ekonomi. II Menjamin keselamatan perairan di Selat Melaka III Memperoleh bantuan pengurusan dan kewangan bagi projek tertentu IV Negara-negara maju diminta tidak membawa senjata nuklear ke rantau ini. A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 9. • • Dasar perlindungan dan sekatan oleh negara-negara tetentu. Harga komoditi utama yang rendah tidak stabil.

Yang manakah benar tentang permasalahan di atas ? A. Negara-negara Membangun B. Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) C. Kumpulan 8 Negara-negara Maju (G-8) D. Kumpulan Ekonomi Asia Timur (EAEC)

2

10. Yang manakah merupakan isu-isu yang dihadapi oleh Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) pada abad ke-21? I Pengedaran dadah antarabangsa II Keadaan ekonomi yang kritikal Di Benua Afrika III Kebangkitan Amerika Syarikat sebagai kuasa unipolar IV Persaingan di kalangan Negara-negara Perindustrian A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 11. Yang manakah peristiwa telah mengubah matlamat perjuangan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)? I Tamatnya Dasar Apartheid di Afrika Selatan II Penubuhan pasaran tunggal Kesatuan Eropah. III Berakhirnya era Perang Dingin antara kuasa-kuasa besar IV Kemasukan China dalam Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 12. Yang manakah situasi telah mencetuskan Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) ? I Ancaman pengaruh komunis di Asia Tenggara. II Kejayaan Vietnam Utara menakluki Vietnam Selatan. III Penahanan pemimpin demokrasi oleh kerajaan Kemboja. IV Campur tangan kuasa-kuasa besar yang menggugat keamanan di Asia Tenggara. A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 13. I II III IV Isu-isu Hubungan Malaysia dengan ASEAN Kemasukan pendatang tanpa izin Pencerobohan kawasan perikanan Pertikaian Pulau Terumbu Peninjau dan Pulau Terumbu Siput Buku memori bekas pemimpin negara ini menghina pemimpin Malaysia

Sesuaikan isu-isu dengan negara-negara anggota ASEAN yang berikut : Negara Indonesia Thailand Singapura Filipina A I II IV III B I III II IV C I IV II III D IV III II I

3

14. Yang manakah isu-isu sosioekonomi antarabangsa yang diperjuangkan oleh Malaysia? I Semakan semula beban hutang negara membangun. II Perundingan Ekonomi Asia Timur menjadi blok perdagangan. III Mewujudkan kerjasama ekonomi di kalangan negara Eropah Barat. IV Mengurangkan pergantungan negara membangun kepada negara maju. A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

15. Yang manakah merupakan rancangan tajaan kerjasama ASEAN? I Suruhanjaya Selatan-Selatan II Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) III Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) IV Pusat Pertukaran Data dan Pelaburan, Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 16. • • • Kesatuan Eropah (EU) Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

Yang manakah merupakan persamaan objektif bagi pertubuhan-pertubuhan di atas? I Menggalakkan pelaburan asing II Kerjasama ekonomi yang bersifat serantau III Menyatakan pendirian bersama tentang isu-isu ekonomi IV Menyeragamkan tarif perdagangan dan menggunakan mata wang yang sama A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 17. Yang manakah benar tentang penubuhan Kumpulan Lapan Negara Membangun D-8? I Persidangan pertama diadakan di Kuala Lumpur II Ahli-ahlinya terdiri daripada Negara-negara membangun OIC III Bidang kerjasamanya merangkumi pembasmian kemiskinan dan buta huruf IV Keanggotaannya terdiri daripada negara-negara Asia Pasifik yang menjadi ahli Pertubuhan Negara-negara Islam A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV

4

18. Yang manakah benar tentang mesyuarat Asia Eropah (Asia Europe Meeting ASEM)? I Kerjasama dalam bidang ketenteraan dan pertahanan II Keanggotaannya terdiri daripada negara-negara Asia, Eropah dan Amerika Utara III Memupuk kerjasama dan persefahaman dalam bidang ekonomi, politik dan sosial IV Kerjasama dalam bidang pendidikan dengan menubuhkan cawangan universiti Eropah di Asia A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 19. • • • G-15 (Kumpulan 15) G-77 (Kumpulan 77) Suruhanjaya Selatan-Selatan

Yang manakah antara berikut menjadi fokus utama yang diberi perhatian oleh pertubuhan-pertubuhan di atas ? A Meningkat pembelian barangan import dari negara-negara Barat B Mendapatkan pelupusan hutang negara membangun dari negara-negara maju C Membentuk kerjasama dalam bidang sosial dan politik antara negara-negara anggota D Mewujudkan kerjasama ekonomi serta meningkatkan produktiviti antara negaranegara anggota 20. • • Berfungsi sebagai pusat penyebaran maklumat dan pengetahuan Menggalakkan kerjasama antarabangsa di kalangan negara anggotanya dalam bidang pendidikan, sains, sosial, kebudayaan dan komunikasi

Antara berikut manakah agensi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang melaksanakan fungsi di atas? A Tabung Kanak-kanak PBB (UNICEF) B Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) C Sekretariat Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu D Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan (UNESCO)

5

21. Padankan peranan X, Y dan Z dengan pertubuhan-pertubuhan yang di sertai oleh Malaysia Pertubuhan Peranan I Pertubuhan Bangsa-bangsa X Mewujudkan SEANWFZ Bersatu II Komanwel Y Menamatkan isu dasar Aparteid di Afrika Selatan II ASEAN Z Mentadbir operasi pengaman I A B C D I X Y Z Z II Y Z X Y III Z X Y X

22. Yang manakah antara berikut melibatkan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)? I Membangkitkan isu dadah di PBB II Menjadi pengerusi Majlis Keselamatan PBB III Mengawasi gencatan senjata di Sahara Barat IV Menjadi anggota tetap dalam Majlis Keselamatan PBB A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV 22. Yang manakah antara berikut mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia? I Keadaan politik serantau II Gagasan idea pemimpin III Ideologi dan sistem politik sesebuah negara IV Pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 23. Yang manakah anatara beikut menyebabkan Malaysia mendesak agar satu reformasi dibuat dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)? I Dipengaruhi oleh kuasa-kuasa besar II PBB agak lambat bertindak menyelesaikan sesuatu konflik III PBB sering menemui kegagalan dalam menyelesaikan masalah IV PBB tidak memberi peluang kepada negara anggotanya menyertai beberapa misi antarabangsa A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful