Anda di halaman 1dari 19

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, KAMPUS ILMU KHAS, 56000, CHERAS, KUALA LUMPUR

KERTAS KERJA

PERTANDINGAN SENAMROBIK TERBUKA IPG KIK

PELESTARIAN AEROBIK MENJANA KECERGASAN

9 MAC 2013 IPG KAMPUS ILMU KHAS

Di !"i#$#% &'!(, PISMP G5)5 * G5)6 PENDIDIKAN JASMANI

KERTAS KERJA PERTANDINGAN SENAMROBIK TERBUKA IPG KAMPUS ILMU KHAS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1.0

TUJUAN/RASIONAL

Kertas kerja dikemukakan bagi mendapatkan persetujuan dan pengesa an daripada Jabatan Sains Sukan Institut !endidikan "uru Kampus I#mu K as bagi menja#ankan !ertandingan Senamr$bik Terbuka !eringkat I!" Kampus I#mu K as bagi sesi %01&.

%.0

!'N"'NALAN / LATAR ('LAKAN"

!ertandingan Senamr$bik Terbuka peringkat I!" KIK merupakan sa#a satu tugasan )ang per#u di#aksanakan bagi memenu i keper#uan sukatan !J*&11% iaitu !engurusan dan !entadbiran !endidikan Jasmani. !endeda an a+a# pengurusan pertandingan sukan membantu guru pe#ati pertandingan dengan baik dan #ebi bersistematik. Senamr$bik merupakan sa#a satu akti-iti .i/ika# )ang tidak asing #agi bagi guru pe#ati I!" KIK ma upun mas)arakat #uar. *a#a 0 senamr$bik menjadi sa#a satu akti-iti .i/ika# ataupun akti-iti senaman )ang digemari. 1a# ini kerana0 senaman )ang diiringi dengan mu/ik me+ujudkan suasana )ang ser$n$k dan santai ketika me#akukan akti-iti .i/ika#. Senamr$bik )ang me#iputi pe#bagai jenis pergerakan dapat men)i atkan tubu badan dan mengga#akkan mas)arakat untuk me#akukan senaman. mengenai kepentingan meran,ang sesuatu

&.0

*ISI idup si at da#am

*e#a irkan generasi muda )ang sentiasa mengama#kan ga)a ke idupan se arian.

2.0

*ATLA*AT 2.1 *embentuk dan me#a irkan baka# guru )ang seimbang dari aspek jasmani0 em$si0 r$ ani0 inte#ek dan s$sia#. 2.% *embantu baka# guru da#am meran,ang dan mengenda#ikan sesuatu pertandingan se,ara sistematik. 2.& *e#a irkan baka# guru )ang dapat menjana idea se,ara kreati. da#am meng asi#kan pergerakan )ang kreati. di da#am pertandingan senamr$bik. 2.2 *e#a irkan baka# guru )ang dapat mengadaptasi penga#aman ke idupan da#am pe#bagai k$nteks me#a#ui pembe#ajaran se,ara men)e#uru . 2.3 *embentuk ubungan s$sia# )ang utu da#am ka#angan guru pe#ati .

3.0

O(J'KTI4 3.1 "uru pe#ati dapat menge#$#a dan mengurus sesuatu pertandingan

senamr$bik dengan baik dan sistematik. 3.% "uru pe#ati dapat mengap#ikasikan te$ri pentadbiran sukan )ang

dipe#ajari me#a#ui !J* &11%. 3.& *eningkatkan kema iran interpers$na# guru pe#ati !ertandingan Senamr$bik Terbuka peringkat I!" KIK. 3.2 *enguji ta ap kreati-iti dan k$$rdinasi da#am ka#angan guru pe#ati I!" KIK semasa membuat persemba an senamr$bik 3.3 3.6 *eningkatkan ke,ergasan psik$m$t$r0 .i/ika# dan menta# da#am ka#angan peserta *eningkatkan kema iran interpers$na# da#am ka#angan guru pe#ati dan antara guru pe#ati dengan pens)ara dengan pi ak5pi ak

tertentu da#am situasi )ang pe#bagai semasa menge#$#a penganjuran

6.0

T'*A

7 !e#estarian Aer$bik *enjana Ke,ergasan 7 8.0 ANJURAN 9AN OR"ANISASI

Kumpu#an !IS*! "3.3 dan "3.6 :Ambi#an Januari %011; :Rujuk Lampiran A;

<.0

TARIK1 9AN *ASA

!ertandingan ini akan di#aksanakan seperti butiran berikut = Nama !ertandingan = !ertandingan Senamr$bik Terbuka I!" Kampus I#mu K as Tarik *asa >.0 = > *a, %01& = <.00 pagi ? 1%.&0 tenga T'*!AT !RO"RA* = 9e+an 9at$@ Ra/a#i0 I!" Kampus I#mu K as ari

Tempat !ertandingan :Rujuk Lampiran (;

10.0

T'NTATI4 !RO"RA*

:Rujuk Lampiran A;

11.0

AN""ARAN ('LANJABAN

Jum#a !endapatan Kutipan pe#ajar "3.3 C "3.6 ? R*2 D 2& = R*18% Euran pen)ertaan peserta 5 Sumbangan Indi-idu 5 Jum#a = R*&18 R*13 D & = R*23 R*100

Anggaran !erbe#anjaan (i# 1. %. !erkara (anner 1adia i. ii. iii. &. 2. 1amper :J$ an; 1amper :Naib J$ an; 1amper : Ketiga; R*20 R*&3 R*%3 R*1%> 1 1 1 :R*& D 2&; R*20 R*&3 R*%3 R*1%> R*2 R*& R*1 R*&2 1 1 R*&2 K$s :R*; R*30 (i#angan 1 Jum#a :R*; R*30

Jamuan C makanan !ersiapan Tempat 5 5 (e#$n (enang

3.

(ajet #uar jangka

Jum#a

R*&18

1%.0 O#e

!'NUTU! itu0 A #i Ja+atankuasa Tertinggi !ertandingan Senamr$bik Terbuka Institut

!endidikan "uru Kampus I#mu K as mem$ $n Jabatan Sains Sukan I!" Kampus I#mu K as untuk mempertimbangkan dan me#u#uskan !ertandingan Senamr$bik Terbuka Institut !endidikan "uru Kampus I#mu K as. 9i arapkan agar apa )ang diran,ang ini dapat di#aksanakan dengan #an,ar dan berkesan. O#e itu0 kerjasama daripada pi ak tuan amat kami argai dan dida u#ui dengan u,apan terima kasi .

9isediakan $#e 0

,SITI NAJ-A BINTI .ULKI/LI0 Setiausa a0 !ertandingan Senamr$bik Terbuka0 Institut !endidikan "uru Kampus I#mu K as 9isa kan $#e 0

,DATIN NORAINI BT MOHAMED0 !ens)ara !enasi at0 !ertandingan Senamr$bik Terbuka0 Institut !endidikan "uru Kampus I#mu K as 9i#u#uskan $#e 0

,ENCIK MOKHTAR BIN AHMAD0 Ketua Jabatan0 Jabatan Sains Sukan0 Institut !endidikan "uru Kampus I#mu K as. LAMPIRAN A JABATANKUASA !'LAKSANA !engerusi N. !engerusi Setiausa a N. Setiausa a (enda ari N. (enda ari = Najmi 1ani. (in A mad S ubri = *$ ammad 4irdaus (in S $#ik in = Siti Naj+a (inti Fu#ki.#i = Siti Ais a (inti *$ d. S ami# = *$ d. Na/ri (in Ka#am = *u ammad 1a/mi (in Fainu#din

A1LI5A1LI JABATANKUASA !.A. Sistem = A mad A/ an (in *$ amedG Adam Aiman As)ra. (in Armain Nuru# Naj+a (inti S $kri

!ertandingan

= A $ng *ei Eee N$r As)iHin (inti *$ d. 4asa# *$ d. 1ani. (in 1amdan

*akanan

= N$$r 1a/#i)ani (t. 1a#im N$r IAmira (inti T a#at a Ban N$$r L)ana (inti Ban Fakaria G Ban 9aud

Kese#amatan

= *u ammad S a i/am (in *$ d N$$r *$ d. *ui//uddin (. 1assan A mad 1a.i.i (in Rusdi

Kebersi an

= *u ammad S)a.iH (in *d. !i#us 1a.i/uddin (in 1amdan Rus *$ d. N$$r as)im (in *$ d. Eus$.

!ersiapan 9e+an

= *$ ammad 'mir 1a.i. (in Ja#i# *u amad K airu# A/ ari (in R$s#i *$ ammad S ami# (in *$ d. 1assan

!enajaan

= *$ ammad Adib (in A/mi Nur 4ara i)a (inti *usta.a Kami# Adi#a (inti *u amed Kami#

1adia C Aendera ati

= A/nia (inti Ismai# 1a/+ani (inti Eus$. *$ d. Sa#im (in *$ amad

Jemputan/ !r$t$k$#

= *u ammad 1a.i/ (in Idrus *u amad 1a/+an Akma# (in Ismai# Tau.iH (in Ibra im

!ub#isiti

= Ais)a (inti Jama# *$ d. A.i/ (in Kamarudin

Nur Ardi##a Naj+a *au#at *ursin 9$kumentasi = *$ d. 4au/an (in Eus$.. !annupeiri)aa A/! Rajag$ba# *$ d. Ad/mi Ad/im (in !$niran

(uku !r$gram

= Nur 1a/iHa (inti *usta.a Kami# U+ais (in 9/u# (a ak

!enga,ara *aj#is

= *$ d. I//uddin (in *u ammad N$$r 4ar ana (inti Ram#ee

S'NARAI TU"AS A1LI JABATANKUASA !'RTAN9IN"AN S'NA*RO(IK T'R(UKA I!" IK (i#. 1 Ja+atan !engerusi 5 5 5 Tugas *empengerusikan semua mes)uarat dan bertanggungja+ab atas kesempurnaan semua mes)uarat. *ene#iti ,atatan minit mes)uarat dan memastikan sega#a keputusan )ang diputuskan diambi# tindakan )ang se+ajarn)a. *enja#ankan tugas5tugas #ain )ang diara kan $#e !enasi at dari masa ke semasa *embantu pengerusi da#am menja#ankan tugas dan tanggung ja+ab )ang diberi. *empengurusikan mes)uarat semasa ketiadaan pengerusi. *enja#ankan tugas5tugas #ain )ang diara kan $#e !enasi at dari masa ke semasa. *embantu pengerusi meran,ang dan men)e#aras akti-iti. *en)ediakan kertas kerja *en)ediakan s)arat dan peraturan pertandingan *en)ediakan b$rang pemarka an *en)ediakan b$rang pen)ertaan *enguruskan surat men)urat *en,atat minit mes)uarat *emanggi# mes)uarat sekiran)a per#u

Naib !engerusi

5 5 5

&

Setiausa a

5 5 5 5 5

Naib Setiausa a

5 5 5

(enda ari

5 5 5 5 5

(ertanggungja+ab berkenaan semua a# ke+angan pertandingan *e#ap$rkan kedudukan ke+angan sekiran)a diminta di da#am mes)uarat a #i ja+atankuasa. *engutip )uran pen)ertaan peserta *enja#ankan tugas5tugas #ain )ang diara kan $#e penasi at dari masa ke semasa. *embantu benda ari mengutip +ang dari setiap pe#ajar "3.3 dan "3.6 *embantu benda ari mengutip )uran pen)ertaan peserta *emastikan semua cd #agu peserta b$#e ber.ungsi *emastikan sistem audi$ dan suara b$#e digunakan dengan baik *en)ediakan jadua# pertandingan *en)ediakan b$rang penda.taran peserta *engutip dan mengumpu# b$rang pen)ertaan peserta *en)ediakan jamuan untuk tetamu JI! *en)ediakan makanan untuk pi ak penganjur dan penge#$#a *emastikan kese#amatan pi ak penganjur dan peserta da#am keadaan se#amat *emastikan tempat pertandingan se#amat dari sebarang ke,e#akaan *emastikan keadaan tempat pertandingan bersi sebe#um0 semasa dan se#epas pertandingan diadakan. *eng ias tempat pertandingan untuk menarik kedatangan pen$nt$n *emastikan tempat pertandingan sesuai dan se#amat untuk mengadakan pertandingan *en,ari dan mem$ $n tajaan dan sumbangan +ang atau amper untuk pertandingan senamr$bik *en)ediakan adia kepada para pemenang *en)ediakan ,endera ati kepada tetamu JI! )ang merasmikan pertandingan *en)ediakan kad jemputan untuk para pens)ara

Naib (enda ari

5 5

AJK !.A. Sistem

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

<

AJK !ertandingan

>

AJK *akanan

10

AJK Kese#amatan

11

AJK Kebersi an

1%

AJK !ersiapan Tempat

5 5

1& 12

AJK !enajaan AJK 1adia C Aendera ati AJK Jemputan C

5 5 5 5 5

13

!r$t$k$# 5 16 AJK !ub#isiti 5 5 5 5 18 AJK 9$kumentasi 5 5 1< 1> AJK (uku !r$gram !enga,ara *aj#is 5 5

dan tetamu JI! *enguruskan a# berkaitan gimik perasmian *e#akar dan menempa banner pertandingan *enggantung banner pertandingan untuk t$nt$nan umum *enguar5uarkan tentang pertandingan tersebut *enampa# p$ster pertandingan di ka+asan institut *engambi# gambar dan -ide$ untuk dijadikan #ap$ran d$kumentasi *en)ediakan #ap$ran *embuat buku pr$gram/risa#a pertandingan senamr$bik *enga,arakan maj#is sebe#um0 semasa dan se#epas pertandingan senamr$bik ber#angsung.

LAMPIRAN B SUSUN ATUR T'*!AT !'RTAN9IN"AN

!'NTAS 9'BAN 9ATO@ RAFALI

LA*!IRAN A T'NTATI4 !RO"RA* 8.&0 T'TA*U !agi = JI! !enda.taran !eserta <.&0 !agi <.23 !agi >.00 !agi 10.&0 !agi 10.23 !agi 11.00 !agi = Ketibaan Ketua Jabatan Sains Sukan (ARISAN 1AKI*

= U,apan !erasmian $#e Ketua Jabatan Sains Sukan = !ertandingan bermu#a = !en)ampaian 1adia = Jamuan JI! = (ersurai !'S'RTA

!'S'RTA

!'NONTON

LAMPIRAN C T'NTATI4 !RO"RA* 8.&0 !agi <.&0 !agi <.23 !agi >.00 !agi 10.&0 !agi 10.23 !agi 11.00 !agi = !enda.taran !eserta = Ketibaan Ketua Jabatan Sains Sukan = U,apan !erasmian $#e Ketua Jabatan Sains Sukan = !ertandingan bermu#a = !en)ampaian 1adia = Jamuan JI! = (ersurai

LAMPIRAN D SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN SENAMROBIK TERBUKA IPGM KAMPUS ILMU KHAS 2013 Tujuan 1. Untuk men,ungki# bakat dan kema iran da#am senamr$bik da#am ka#angan pe#ajar %. Untuk membentuk beberapa pasukan senamr$bik da#am ka#angan pe#ajar &. Untuk mempr$m$sikan ga)a idup si at me#a#ui akti-iti senamr$bik S)arat dan !eraturan 1. Tertak#uk kepada pi ak penganjur. 2. Terdiri daripada 3 ingga 6 $rang peserta )ang mana terdiri daripada a #i #e#aki sa aja0 perempuan sa aja atau ,ampuran. 3. Terbuka an)a kepada +arga I!"*IK. 4. !en)ertaan setiap a #i kumpu#an b$#e berbe/a sama ada dari segi umur dan pengk ususan. 5. Jangkamasa / temp$ persemba an ditetapkan se#ama & minit dengan t$#eransi 3 saat #ebi dan kurang. 6. !akaian sukan )ang bersesuaian dan mengikuti ni#ai5ni#ai n$rma etika berpakaian se$rang guru. '#emen5e#emen pergerakan )ang -AJIB da#am persemba an. a. J$g b. *ar, ,. Skip d. Knee #i.t 2 ka#i e. Lunge 2 ka#i .. 1ig #eg ki,k 2 ka#i g. Imbangan ska#a depan % saat . !us up 2 ka#i i. Sit up 2 ka#i j. Star jump 2 ka#i 7. (a)aran bagi setiap kumpu#an ia#a R* 13 8. !enda.taran pertandingan per#u di#akukan di meja urusetia pada ari pertandingan &0 minit sebe#um jam <.00 pagi. 9. Kumpu#an )ang gaga# menda.tarkan pen)ertaan sebe#um jam <.00 pagi TI9AK akan di#a)an. 10. ($rang pen)ertaan per#u di antar se#e+at5#e+atn)a pada 6 *a, %01&. 11. Sera kan ,d mu/ik atau thumbdrive % ari sebe#um ari pertandingan. 12. Satu atau gabungan #agu b$#e digunakan. *u/ik asa# : $rigina# s$ng / musi,; dibenarkan. 13. !en)ertaan akan dibata#kan serta merta sekiran)a kumpu#an tersebut men)era kan ,d mu/ik atau thumbdrive )ang gaga# ber.ungsi pada ari pertandingan.

14. ($rang beserta ba)aran pen)ertaan per#u disera kan kepada = i. Najmi S ubri = 01&5213336% "3.6 ii. 4irdaus S $#i in = 01858><<2>1 "3.3 iii. Naj+a Fu#ki.#i = 01&53>2%&1> "3.6 iv. Na/ri Ka#am = 01&58>63>21 "3.6 v. A $ng *ei Eee = 01>5222>0&0 "3.3 15. Keputusan juri ada#a muktamad.

LAMPIRAN E BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN AEROBIK TERBUKA IPGM KAMPUS ILMU KHAS 2013 N#1# K2132'#% 4 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ N#1# K!52# 4 +++++++++++++++++++++++++++++++++

Bi'

N#1# P! !65#

N&) K#" P!%7!%#'#%

K!'#

N&) T!'!8&%

P!6'2 "i !6#($#% SEBELUM 690392013 $!3#"# 4

N#:1i S(2;6i 4 013<=155562

G5)6

/i6"#2 S(&'i(i% 4 01><>9??=91 N#:@# .2'$i8'i 4 013<59=2319 N#A6i K#'#1 4 013<>9659=1 C(&%7 M!i Y!! 4 019<===9030

G5)5 G5)6 G5)6 G5)5

LAMPIRAN F BORANG MARKAH HAKIM PERGERAKAN -AJIB PERTANDINGAN SENAMROBIK TERBUKA IPG KAMPUS ILMU KHAS 2013

Nama Kumpu#an = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

*arka Jenis !ergerakan J$g Skip *ar, Knee Li.t Lunges 1ig Leg Ki,k Imbangan Ska#a 9epan !us Up

&

Aatatan

Sit Up Star Jump Jum#a *arka

30

Nama 1akim =

Tandatangan =

Tarik = LAMPIRAN F

BORANG MARKAH HAKIM ARTISTIK PERTANDINGAN SENAMROBIK TERBUKA IPG KAMPUS ILMU KHAS 2013

Nama Kumpu#an = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

*arka Jenis Artistik *u/ik Kerjasama !asukan Jariasi :Kepe#bagaian "a)a; Tarikan "a)a !ersemba an Ka+asan !embukaan C !enutup Jum#a *arka

&

Aatatan

&0

Nama 1akim =

Tandatangan =

Tarik =

LAMPIRAN F
BORANG MARKAH HAKIM PELAKSANA PERTANDINGAN SENAMROBIK TERBUKA IPG KAMPUS ILMU KHAS 2013

Nama Kumpu#an = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

*arka !emba agian

&

Aatatan

K$$rdinasi Intensiti :Kepantasan0 !ena anan0 !e#bagai pergerakan $t$t;

Kema iran Teknika# :K$re$gra.i0 Ketepatan !ergerakan0 Ka+a#an0 Keseimbangan;

Keseragaman Jum#a *arka

%0

Nama 1akim =

Tandatangan =

Tarik =

LAMPIRAN G

JADUAL PERTANDINGAN SENAMROBIK TERBUKA IPG KAMPUS ILMU KHAS

NAMA KUMPULAN 4ergie#i,i$us Ka)u Sumpa Aku !erna Kurus 9iam Je S arpie

GILIRAN PERSEMBAHAN 1 % & 2 3