Anda di halaman 1dari 12

BAHAGIAN A 1.

Ciri-ciri wajib bagi ayat hanya terdapat dalam satu ayat sahaja daripada senarai ayat di bawah ini. Pilih ayat yang menepati de inisi ciri-ciri wajib ayat yang sebenar. A. B. C. #. Adik saya berlari. Pemain itu telah menendang b!la. Buda"-buda" itu berjalan "a"i "e asrama. $nci" Hamidin membeli sebuah rumah baharu.

%. Pilih ayat perintah jenis permintaan yang betul. A. B. C. D. &!l!ng "etepi"an meja. 'amu tunggulah dia di dewan ini. (sah di i"ir"an masalah "enai"an pang"at itu lagi. Silalah datang ke majlis perasmian itu pada hujung minggu nanti.

). *emua ayat di bawah terbentu" dalam ragam ayat yang sama kecuali A. B. C. #. 'etinggalan baslah murid-murid itu. A"an saya sertai pertandingan syarahan itu. Masalah staf saya itu belum dapat saya selesaikan. &ida" a"an bert!la" !leh "amilah "ereta yang r!sa" itu.

+. '!nstituen rasa nama terdiri daripada A. B. sepatah "ata yang berasal daripada "ata nama dua patah "ata yang terbentu" daripada "ata nama dan "ata-"ata lain.

C. "ata nama dalam rasa nama ialah intinya sedang"an "ata-"ata lain hanya sebagai penerang. D. kata nama atau sekumpulan kata yang kata utamanya kata nama dan yang dapat berfungsi sebagai subjek, predikat atau objek dalam ayat.

,. Pilih rasa nama di bawah yang termasu" dalam "e"ecualian peraturan hu"um #--. A. B. C. #. Isu-isu lain Ketua hakim -enteri Pelajaran Pejabat p!s besar

.. Ayat-ayat yang beri"ut mengguna"an hu"um #-- yang betul dalam bahasa -elayu kecuali A. B. C. #. *tudi! mini yang dimili"inya terba"ar. Air tangki di ka asan perumahan itu bocor. Hantu raya sering mengganggu pendudu" di situ. 'ami "e lapangan terbang dengan menai"i "ereta api laju.

/.

*amad berjalan kaki "e se"!lah setiap hati.

'ata kaki dalam ayat di atas bu"an rasa nama. Hal ini demi"ian "erana "ata kaki hanya ber ungsi sebagai A. B. C. D. !bje" subje" predi"at pelengkap

0. *emua ayat di bawah mengguna"an "ata bantu. Pilih ayat yang tepat penggunaan "ata bantunya. i *aya telah meniduri tilam baharu itu. ii #ia sudah pulang "e rumah barang"ali. iii -ere"a a"an selesai"an masalah itu minggu depan. i1 Belum"ah pelajar institut perguruan itu mendudu"i peperi"saan2

A B C #

!, !! dan !" II3 III dan I4 I3 III dan I4 I3 II3 III dan I4

5. #alam bahasa -elayu3 rasa adje"ti b!leh hadir dengan "ata penguat. Pilih ayat yang paling tepat penggunaan "ata penguat. i -asa"an tu"ang masa" itu sedap se"ali. ii Pergera"an "ereta lembu itu perlahan benar iii &utur "ata pemuda itu sungguh "urang s!pan i1 Nyanyian "umpulan nasyid itu sungguh amat merdu A B C # i, ii dan iii i3 ii dan i1 i3 iii dan i1 ii3 iii dan i1

16. Pilih binaan ayat yang terg!l!ng dalam ayat majmu" "erana ayat-ayat itu ada "lausa dengan tugas-tugasnya yang tertentu. i 'ereta baharu itu tinggi harganya. ii 'eempat-empat !rang pelajar itulah yang dicarinya. iii *emua angg!ta parti itu mengetahui siapa nama cal!n presiden parti mere"a. i1 Bahawa s!alan peperi"saan itu aga" su"ar dibu"ti"an !leh jawapan pelajar yang salah. A B C D i dan iii ii dan iii i3 ii3 dan i1 i, iii dan i#

11. (nsur tatabahasa ini tida" dapat diwa"ili !leh rasa sendi. A. B C # subjek predi"at penerang rasa nama "eterangan rasa !bje"ti

1%. Ayat yang mana"ah yang betul penggunaan rasa sendinya2 A B C # -enjelang hari raya mere"a bali" "ampung. -ere"a tertari" dengan "eindahan Pulau &i!man. Dia telah mengambil tindakan seperti yang disarankan. Bangunan yang indah itu diperbuat dengan batu "ristal diimp!rt.

1). 7rasa sendi nama b!leh terbentu" daripada binaan yang beri"ut "ecuali A B C # 'ata *endi 8 7rasa Nama 'ata *endi 8 7rasa Nama 8 Penerang Kata Sendi $ Kata Bantu $ %rasa &ama 'ata *endi 8 'ata Nama Arah 8 'ata Adje"ti

1+. Pilih ayat yang bu"an ayat inti antara ayat yang beri"ut A B C # 'umah itu ialah rumah (ncik Badrul. 9ambut artis lela"i itu sangat panjang. $nci" 9aj!! di 'uala :umpur semalam. -ere"a bermain b!la sepa" di padang se"!lah.

1,. &erdapat empat p!la ayat dasar dalam b.-elayu. Berdasar"an pernyataan di atas3 "el!mp!" mana"ah yang tepat mewa"ili p!la 7N 8 7A dan 7N 8 7'2

A B C #

Gadis itu "emalu-maluan Cita-citanya setinggi gunung )ingkah lakunya kebudak*budakan. +emuda itu melangkahi longkang itu. #ia menjeling "e arah ra"annya. Buda" itu menangisi "ematian "ucingnya. ;ajah gadis itu sungguh canti". ;arna "ereta H!nda abang saya itu seputih "apas.

1..

Amit telah memberitahu"an berita itu "epada "eluarganya. Amit telah memberitahu"an berita itu "epada "eluarganya. Pilih ayat yang terbit daripada ayat dasar yang tercatat dalam peta" di atas. i &elah diberitahu"an Amit berita itu "epada "eluarganya. ii &elah memberitahu"an berita it "epada "eluarganyalah Amit. iii Amit telah memberitahu "eluarganya berita itu2 i1 'eluarganya telah diberitahu"an !leh Amit tentang berita itu.

A B C #

i, ii dan iii i3 iii dan i1 ii3 iii dan i1 ii3 iii dan i1

1/. Pernyataan mana"ah yang benar tentang int!nasi ayat pasi biasa2 A B C D %-+-%-) 1-%-)-+ %-1-)-+ ,*-*.*/

10.

Gadis itu canti".

&ing"at nada dalam int!nasi ditandai dengan ang"a 13 %3 ) dan +. Pilih penanda ucapan bagi ayat di atas. A B C # %-+-%-) .*/*-*/ %-+-%-+ %-)-1-+

15. Ayat majmu" mesti mempunyai subje" atau predi"at atau !bje" yang lebih daripada satu.

9ajah 1 merupa"an rajah p!h!n ayat majmu" yang mengalami pr!ses penerbitan ayat yang menga"ibat"an pengguguran. Pr!ses trans !rmasi yang terlibat ialah pengguguran A B Subjek frasa nama A. predi"at rasa nama A% C # Predi"at rasa sendi nama A% *ubje" dan predi"at rasa nama A%

%6. Pilih pembentu"an ayat yang berbe<a daripada tiga ayat yang lain.

A 'erana berjaya dengan cemerlangnya dalam peperi"saan *P-3 dia dianugerahi biasiswa. B C # Dengan ilmu yang ada padanya, dia menubuhkan syarikat penerbitan sendiri. -ere"a masih bermesyuarat mes"ipun hari sudah lewat malam. #ia menerang"an bagaimana peristiwa itu terjadi.

BAHAGIAN B 1. 7rasa dan ayat tida" dapat dipisah"an. 'ehadiran rasa amat penting untu" pembentu"an ayat yang sempurna.

a= :eng"ap"an ayat di bawah dengan "ata atau "ata-"ata yang sesuai agar membentu" rasa yang leng"ap. i. ii iii i1 1 *enarai barang yang perlu dibawa adalah seperti yang beri"ut3 iaitu cadar3 sarung bantal3 dan barang "eperluan sendiri. Antara a"ta yang beri"ut3 yang mana"ah yang benar tentang punca "ejayaan pelajar2 >ang ditahan yang membawa senjata yang berbahaya sahaja. #engan berpandu pada "!mpas3 mere"a masu" "e hutan. #ua !rang pelajar itu sahajalah yang mencapai "eputusan yang cemerlang. ?,m=

b=

Beri"an , c!nt!h ayat dasar atau ayat inti yang predi"atnya terdiri daripada rasa sendi yang disertai !leh "eterangan. 'eterangan b!leh terdiri dripada ". nama dan rasa sendi. C!nt!h@ Ibu di dapur pada pagi tadi. Ibu "e 'uala :umpur semalam. ?,m=

% a= Bina ) ayat pasi s!ngsang dan setiap ayat mesti mempunyai predi"at yang di dalamnya disertai !leh mana-mana "ata penguat di atas.

i ii iii

*ungguh canti" gadis itu. Besar se"ali rumahnya. &inggi sungguh gunung itu. ?) cth A %m B .m=

b=

7rasa adje"ti b!leh juga diluas"an dengan rasa sendi sebagai "eterangan untu" membentu" predi"at ayat. Beri"an % cth ayat inti yg predi"atnya tdiri drpd rasa adje"ti dgn rasa sendi sbgai "eterangan. i ii #ia jujur terhadap saingannya. 9umahnya jauh dari sini. ? % cth A %m B +m=

) a=

Ayat dalam bahasa -elayu terdiri drpd ayat dasar3 ayat tunggal dan ayat majmu" ? Ayat majmu" gabungan dan ayat majmu" pancangan= Nyata"an ma"sud "!nsep ayat majmu" gabungan. i= "!nsep ayat majmu" gabungan Ayat majmu" gabunganialah ayat yang terbentu" daripada % ayat tunggal se"urang-"urangnya dan digabung"an dengan "ata hubung seperti atau3 dan3 lalu dan sebagainya.

ii= "!nsep ayat dasar Ayat dasar ialah ayat yang paling "ecil dan menjadi asas "epada ayat-ayat yang lain. Ayat dasar mempunyai + p!la iaitu 7N 8 7N3 7N 8 7'3 7N 8 7A dan 7N 8 7*N dan semua ayat dasar mestilah bermula dengan 7N. ? % cth A % m B +m=

b=

Beri"an % cth ayat tunggal yang mengguna"an "ata tanya dan satu cth ayat tunggal yang mengguna"an rasa "erja pasi pela"u diri "edua. Ayat tunggal dengan "ata tanya

i ii iii i1

Nama ibu awa" siapa2 -engapa peristiwa itu berla"u2 Awa" dilahir"an di mana2 Bila"ah peristiwa itu berla"u2

? CCsemua jenis ayat tunggal diterima asal"an mengguna"an "ata tanya=

Ayat tunggal dengan rasa "erja pasi pela"u diri "edua. i ii iii i1 'ereta itu awa" pandu. 9umah itu "amu beli. Gelas it awa" pecah"an. Bili" itu "amu masu"i2

? CCsemua jenis ayat tunggal diterima asal"an mengguna"an rasa "erja pasi pela"u diri "edua=

Penyusunan semula ayat merupa"an satu ciri yang terdapat dalam b. -elayu. Antara ayat yang melibat"an penyusunan itu termasu"lah ayat s!ngsang. a= *usun ayat di bawah ini menjadi dua jenis ayat tanya bersusunan s!ngsang. 'elima-lima !rang pelajar itu sedang mengulang "aji pelajaran. i= *edang mengulang "aji pelajaran"ah "elima-lima !rang pelajar itu2 ii= *edang"ah "elima-lima !rang pelajar itu mengulang "aji pelajaran2

b=

&u"ar"anlah ayat-ayat di bawah ini menjadi ayat pasi s!ngsang. i= Institut itu belum pernah saya "unjungi2 Belum pernah saya kunjungi institut itu. ii= 'amu telah dapat mengatasi masalah tersebut2 )elah dapat kamu atasi masalah tersebut. iii= -ere"a pernah mendiami taman itu2 +ernah didiami oleh mereka taman itu.

BAHAGIAN C

1.

Ayat pasi ialah sejenis ragam ayat dlm bahasa -elayu. #alam p!la ayat biasa ?ayat pasi biasa=3 banya" se"ali jenis ayat pasi yang ditemu"an. Ayat pasi tersebut terdiri daripada ayat pasi berpela"u3 ayat pasi dengan "ata imbuhan tertentu3 ayat pasi berimbuhan dan peleng"ap serta ayat pasi bantuan dengan "ata "ena. Bincang"an pembentu"an ayat pasi biasa tersebut dengan memberi"an satu c!nt!h ayat bagi setiap pembentu"annya. ?%6 m=

Pendahuluan Ayat pasi ialah ayat yang subje"nya berperanan sebagai pencerita Isi #alam p!la ayat pasi biasa3 terdapat 0 jenis ayat pasi yang ditemu"an iaitu 1. %. ). +. ,. .. /. 0. huraian ttg ayat pasi pela"u diri pertama huraian ttg ayat pasi pela"u diri "edua huraian ttg ayat pasi pela"u diri "etiga huraian ttg ayat pasi ber huraian ttg ayat pasi ter huraian ttg ayat pasi "e....an huraian ttg ayat pasi "e...an dan disertai !leh peleng"ap huraian ttg ayat pasi bantuan yg disertai "ata "ena 1 huraian3 1 cth B %m 0 huraian3 0 cth B 1. m pendahuluan B +m

%.

7rasa "erja transiti terbentu" drpd "ata "erja transiti dan rasa nama sbg !bje"nya. Hurai"an semua jenis imbuhan yg membentu" "ata "erja transiti dan se"ali gus mnjd rasa "erja transiti apabila disertai !leh rasa nama untu" ber ungsi sbgai predi"at ayat. &ulis satu c!nt!h ayat bg setiap cnt!h rasa "erja transiti itu. ?%6 m=

'ata "erja transiti dapat dibentu" daripada . imbuhan iaitu 1. imbuhan awalan meN....yg memerlu"an !bje" selepasnya untu" ber ungsi sbgai predi"at ayat cth0 Ali menendang bola. %. Imbuhan apitan meN...i cth0 Ali memasuki rumah. ). Imbuhan apitan meN..."an cth0 Ali memecahkan pinggan itu. +. Imbuhan rang"ap mempe9... cth0 +ekerja*pekerja itu sedang memperbesar bilik ,. Imbuhan apitan mempe9...i cth0 Ayah saya memperkebuni tanah terbiar itu. .. Imbuhan apitan mempe9.."an cth0 +ekerja*pekerja itu sedang mempertingkatkan bangunan.

1huraian ttg 1 imbuhan dan 1 cth B )m . imbuhan3 . cth B 10 m cara berbahasa B %m

).

"lausa !bje"3 "lausa peleng"ap3 "lausa penerang3 dan "lausa "eterangan dapat di"emu"a"an dlam ayat mjmu" pancangan. Bincang"an pembentu"an "eempat-empat "lausa tersebut dalam ayat mjmu" pancangan dgn memberi"an cthbg setiap "lausa yg ber"enaan. pndahuluanD 'lausa ialah se"el!mp!" "ata yg ada subje" dan predi"at spt ayat juga. 'lausa merupa"an ayat tambahan atau ayat dalam ayat.

Antara "lausa yg terdpt dalam ayat mjmu" pancangan termasu"lah "lausa !bje"3 "lausa peleng"ap3 "lausa penerang dan "lausa "eterangan. 'lausa !bje" wujud selepas "ata "erja transiti dlm ayat mjmu" pancangan. 'lausa yang asalnya daripada ayat biasa b!leh dipancang"an dgn ayat lain ?"lausa utama= dgn mngguna"an "ata hubung bahawa3 se"iranya "lausa itu berasal drpd ayat tnya yg mgguna"an "ata tanya3 "lausa itu b!leh dipancang"an terus selepas "ata "erja transiti tnpa mengguna"an "ata hubung bahawa dan tanda tanyanya ditinggal"an.

Cth@ #ia menyata"an bahawa ibunya sihat. #ia menerang"an bagaimana peristiwa itu berla"u. 'lausa peleng"ap wjud selepas "" ta" transiti atau "ata adj"ti dalam ayat mjmu" pancangan. 'lausa yg asalnya drpd ayat biasa b!leh dipancang"an dgn ayat lain ? "lausa utama= dngan mgguna"an "ata hubung bahawa3 se"iranya "lausa itu berasal drpd ayat tanya yg mengguna"an "ata tanya3 "lausa itu b!leh dipancang"an terus selepas "" transiti tanpa mengguna"an "ata hubung bahawa dan tanda tanyanya ditinggal"an. cth@ #ia ber"ata bahawa ibunya sihat. #ia ya"in bahawa ibunya selamat. #ia bertanya siapa nama !rang itu. 'lausa penerang wujud selepas rasa nama yg mnjdi !bje" ayat. 'lausa yg asalnya drpd ayat biasa b!leh dipancang"an selepas rasa nama sebagai !bje" dgn mngguna"an "ata hubung bahawa3 se"iranya "lausa itu berasal dripada ayat tanya yg mengguna"an "ata tnya3 "lausa itu b!leh dipancang"an terus selepas rasa nama sebagai !bje" tnpa mengguna"an "ata hubung bahawa dan tanda tanyanya ditinggal"an. cth@ 'amal mendengar "habar bahawa ibunya sihat. #ia mendengar penjelasan bagaimana per"ara itu terjadi. 'lausa "eterangan 'lausa "eterangan ialah "lausa bawahan ?ta" bebas3 teri"at3 "ecil= yg bertugas sbgai "eterangan dlam ayat pancangan. 'lausa ini digabung"an dngan "lausa utama dgn mengguna"an "ata hubung jika, kerana, walaupun, sekiranya, supaya, dengan dan lain-lain. cth@ #ia menangis kerana ?dia= gagal dalam temu duga. Padi itu saya jemur supaya ?padi itu="ering. Erang itu menebang p!h!n belimbing dengan ?dia= mengguna"an gergaji. $ng"au a"an berjaya dalam perniagaan jika ?eng"au = rajin berusaha. ?bahagian yg berceta" itali" ialah "lausa "eterangan= huraian 1 jenis "lausa dan % cth ayat B,m

huraian + jenis "lausa dan 0 cnt!h ayat B %6 m