Anda di halaman 1dari 282

SYARAH AL-HIKAM Bahagian Pertama

Kata Pengantar 1: Perbuatan zahir dan suasana hati 3: Benteng takdir 5: Matahati yang buta ": Pengertian janji Allah swt ': Ahwal menentukan amal 11: *iada kesem%urnaan tan%a ikhlas 13: ,ijab yang halang %erjalanan 15-24: Allah dan makhluk 2 : Menunda amal tanda keb!d!han SYARAH AL-HIKAM DUA Pendahuluan 2: Ahli asbab dan ahli tajrid 4: Allah swt mengatur segala urusan : Pengertian d!a #: $alan mem%er!lehi makri&at 1(: )khlas r!h ibadat 12: +zlah %intu ta&akur 14: Allah yang menzahirkan alam 25: .ika% !rang b!d!h 2": Ber%egang ke%ada makam SYARAH AL-HIKAM TIGA SYARAH AL-HIKAM

KATA PENGANTAR

/engan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih0 .elawat dan salam ke%ada junjungan besar 1abi Muhammad s0a0w2 keluarga baginda dan seluruh %en!l!ng-%en!l!ng agama-1ya0 .ebahagian besar generasi terdahulu mendengar kehebatan kitab al-,ikam2 mereka mendalaminya2 meneliti dan menguti% mutiara yang ada di dalamnya0 Perjalanan masa telah merubah manusia2 %emergian generasi yang alim dalam bidang tasawu& amat dirasai2 sehingga kitab al-,ikam tidak lagi menjadi teks %enting dalam %engajian seharian2 samada dalam sistem %endidikan &!rmal mau%un yang tidak &!rmal3 ke4uali sedikit0 .ebahagiannya memberi alasan istilah dan %enggunaan bahasa yang digunakan sukar untuk di&ahami dengan sebaiknya0 Pandangan ini ditambah dengan sika% untuk menjauhi bidang tari5at dan tasawu&2 menyebabkan kitab yang bernilai ini diabaikan !leh generasi kini0 6leh itu2 terda%at bebera%a usaha untuk menta&sirkan kitab al-,ikam yang dilakukan !leh sebahagian ulama2 dan ternyata khazanah al-,ikam ibarat air lautan2 yang tidak akan kering bahkan lagi jauh %ener!kaan dilakukan2 maka lagi banyak khazanah yang da%at dikeluarkan0 +m%ama lautan2 di %ermukaan manusia belayar2 di dalamnya ribuan jenis makhluk hidu%2 ikan2 udang2 ketam dan lainnya2 manakala di dasarnya menyim%an jutaan khazanah yang bernilai0 Buku .yarah al-,ikam ini meru%akan se4ebis usaha berterusan untuk menggali mutiara yang masih tersembunyi di dalam kitab yang berharga ini0 +saha ini dihara%kan da%at menjelaskan ke%ada umum bebera%a %ers!alan hidu% dan kehidu%an yang dilalui !leh manusia2 kerana %utaran kehidu%an manusia yang berkisar ke%ada ke%erluan zahir dan batin2 tidak akan terle%as dari merasai beta%a agungnya %en4i%taan manusia0 Akibat &itnah dunia yang dilalui !leh manusia2 maka segala khazanah yang berharga telah hilang %enilaiannya yang sebenar2 menyebabkan manusia bertungkus lumus men4ari sesuatu yang akan ditinggalkan3 manakala yang akan dibawa diabaikan0 Kitab ini juga dihara%kan da%at memberi rangsangan ke%ada kita semua untuk mendekati kembali jalan-jalan kebenaran yang sebenar melalui usaha mendekatkan diri terhada% Allah s0w0t0 +saha ini tentulah lebih mudah kerana %enulis menjelaskan %enunjuk-%enunjuk bagi melaluinya0 /engan gaya bahasa yang mudah dan ulasan yang baik2 maka dihara%kan buku .yarah al-,ikam ini menjadi %anduan bagi umat )slam umumnya dan %en4inta kebenaran hakiki

memahami jalan-jalan yang sebenar bagi mendekatkan diri ke%ada Allah s0w0t0 .em!ga dengan %etunjuk )lahi yang memandu kita ke%ada jalan kebenaran saya menghara%kan buku .yarah al-,ikam ini da%at membantu %emba4a memahami khazanah yang amat bernilai yang ada di dalam al-,ikam0 /i sam%ing ianya menambah k!leksi ta&siran dan syarah terhada% kitab ini yang dilakukan !leh %ara ulama-ulama yang lain0 .aya mengakui %enelitian saya yang singkat mungkin terda%at berbagai kelemahan2 dan saya menghara%kan agar kita menjadi %eneliti yang baik bagi mem%erindahkan lagi khazanah ilmu ini0 7antaran itu2 sebarang %andangan baik dan nasihat yang berguna dihara%kan da%at kita kuti% samada dari teks asalnya atau%un syarah yang dilakukan !leh %enulis0 .em!ga kitab ini da%at diman&aatkan !leh %ara %emba4a sekalian dan sekaligus memanta%kan a5idah dan ibadah kita selaras dengan tugas kita sebagai hamba Allah yang berta5wa0 .ekian2 wassalamualaikum wrh wbt0 Akhukum &il )slam /at!8 ,j0 *uan )brahim bin *uan Man Pensyarah Kanan )*M 9awangan Pahang2 Bandar Pusat $engka2 Pahang0

MUKADIMAH

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Segala pujipujian bagi Allah, Pemelihara sekalian alam. Selawat disertai salam atas yang paling mulia di antara Rasul-rasul, Muhammad Rasul yang Amin, dan atas sekalian keluarga dan sahabat-sahabat baginda saw.

Daku reda Allah adalah Tuhan, slam adalah Agama, !abi Muhammad saw adalah !abi dan Rasul, al-"uran adalah mam, #aabah adalah #iblat dan Mukmin adalah saudara.

$ahai tuhanku% &ngkau jualah maksud dan tujuanku dan keredaan &ngkau jua yang daku 'ari. Daku mengharapkan kasih sayang-Mu dan kehampiran-Mu. Kitab al-,ikam karangan )mam *ajuddin Abu :adhli Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Askandary b!leh diangga% sebagai buku teks yang %erlu di%elajari !leh !rang-!rang yang mahu mendalami ilmu tauhid ; tasau& serta berjalan %ada jalan ker!hanian0 /alamnya mengandungi kata-kata hikmat yang b!leh dijadikan %etunjuk jalan menuju Allah s0w0t dan men4a%ai keredaan-1ya0 Pada mulanya daku mengenali Kitab al-,ikam %ada namanya sahaja0 A%a yang di%erkatakan adalah kitab ini meru%akan sebuah kitab yang sukar di&ahami0 ,anya sedikit sahaja bilangan guru-guru yang mam%u mengajarkan kitab ini0 Angga%an yang telah tertanam dalam &ikiranku adalah hanya !rang-!rang yang khusus sahaja layak mem%elajari kitab tersebut0 6leh yang demikian daku tidak %ernah men4uba untuk mem%elajarinya0 Kehendak Allah s0w0t mengatasi segala %erkara0 A%abila daku dimasukkan ke dalam bidang ker!hanian timbullah minat dan ke4enderungan untuk mengetahui isi Kitab al-,ikam0 /aku mula mem%elajari syarah-syarah kitab tersebut yang b!leh dida%ati di kedai-kedai buku0 .edikit sekali ke&ahaman yang terbuka ke%adaku0 Kemudian daku mem%elajari kitab-kitab tasau& yang b!leh daku da%ati dari berbagai-bagai sumber0 Berbekalkan sedikit %engetahuan dalam ilmu tasau&2 daku mem%elajari semula Kitab al-,ikam0 A%a yang daku &ahamkan itu daku tuliskan sebagai satu 4ara %embelajaran0 Bebera%a !rang sahabat telah memba4a teks yang asal dan memberi teguran yang membina0 ,asil dari teguran

itu daku tulis semula .yarah al-,ikam ini0 A%a yang daku &ahamkan dan %er!lehi dari khazanah al-,ikam ingin daku k!ngsikan dengan saudara-saudara Muslimku0 Mudah-mudahan Allah s0w0t memberikan tau&ik dan hidayat ke%ada kita semua0 Penyusun .yarah al-,ikam ini bukanlah se!rang yang alim dalam ilmu tasau&2 a%a lagi ilmu &ikah0 6leh itu adalah baik jika saudara-saudara yang memba4a kitab ini merujukkan ke%ada !rang yang alim0 $ika terda%at %erbezaan %enda%at di antara isi kitab ini dengan %erkataan !rang alim2 angga%lah ke&ahaman %enyusun telah tersila% dan ber%eganglah ke%ada %erkataan !rang alim0 Penyusun mem!h!n kemaa&an di atas kesila%an tersebut0 .ekiranya a%a yang di%erkatakan dalam kitab ini adalah benar2 maka sesungguhnya kebenaran itu dari Allah s0w0t0 ,anya /ia yang %atut menerima %ujian0 ,anya ke%ada-1ya kita bersyukur0 <ahai saudara-saudaraku yang daku kasihi0 )lmu adalah nur0 ,ati juga nur0 /an2 1ur adalah salah satu nama dari%ada 1amanama Allah s0w0t0 1ur )lahi2 hati dan ilmu berhubung ra%at0 ,ati yang su4i bersih menjadi bekas yang sesuai untuk menerima %an4aran 1ur )lahi0 ,ati yang di%enuhi !leh 1ur )lahi mam%u menerima 1ur )lmu dari alam ghaib0 1ur )lmu yang dari alam ghaib itu membuka hakikat alam dan hakikat Ketuhanan0 ,ati yang menerima %engalaman hakikat meman4arkan nurnya ke%ada akal0 Akal yang menerima %an4aran 1ur ,ati akan da%at memahami %erkara ghaib yang dina&ikan !leh akal biasa0 Bila hati dan akal sudah beriman hilanglah keresahan %ada jiwa dan kekeliruan %ada akal0 7ahirlah ketenangan yang sejati0 ,idu%lah na&su muthmainnah menggerakkan sekalian angg!ta zahir dan batin su%aya berbakti ke%ada Allah s0w0t0 $adilah insan itu se!rang hamba yang sesuai zahirnya dengan .yariat dan batinnya dengan kehendak dan lakuan Allah s0w0t0 Bila Allah s0w0t memilihnya2 maka jadilah dia se!rang insan ,amba =abbani2 Khali&ah Allah yang diberi tugas khusus dalam melaksanakan kehendak Allah s0w0t di bumi0 Khali&ah Allah mun4ul dalam berbagai-bagai bidang0 Mana-mana bidang yang di%im%in !leh Muslim yang bertara& Khali&ah Allah akan menjadi 4emerlang dan kaum Muslimin akan mengatasi kaum-kaum lain dalam bidang berkenaan0 Khali&ah ek!n!mi akan membawa ek!n!mi umat )slam mengatasi ek!n!mi semua kaum lain0 Khali&ah tentera akan membebaskan umat )slam dari kaum %enjajah dan %enindas yang zalim0 Khali&ah dakwah akan membukakan )slam yang sebenarnya dan membersihkannya dari bidaah2 kekarutan dan kesesatan0 Bila semua bidang kehidu%an di%im%in !leh Khali&ah Muslim maka umat )slam akan menjadi umat yang teratas dalam segala bidang0 Mulalah bekerja membentuk hati agar ia menjadi ber4ahaya dengan 1ur )lahi0

1ur )lahi adalah tentera bagi hati yang akan mengalahkan segala jenis senjata dan segala jenis sistem2 walau bagaimana 4anggih sekali %un0 Bila 1ur )lahi sudah memenuhi ruang hati umat )slam maka umat )slam akan menjadi satu %uak yang tidak akan da%at dikalahkan !leh sesia%a %un2 dalam bidang a%a sekali%un0 )nsya-Allah>

Tidaklah Allah memberati suatu diri melainkan sekadar terpikul (lehnya. Dia akan mendapat pahala dari apa yang dia usahakan dan akan mendapat siksa atas apa yang dia usahakan pula. $ahai Tuhan kami% )anganlah &ngkau tuntut kami di atas kealpaan kami dan kekeliruan kami. $ahai Tuhan kami% )anganlah &ngkau pikulkan ke atas kami siksa, sebagaimana yang pernah &ngkau pikulkan atas (rang-(rang yang sebelum kami. $ahai Tuhan kami% )anganlah &ngkau timpakan ke atas kami perintah yang tidak bertenaga kami dengan dia, dan maa*kanlah +d(sa-d(sa, kami dan ampunilah kami dan kasihanilah kami- &ngkau jualah Pen(l(ng kami. Maka t(l(nglah kami atas mengalahkan kaum yang tidak mahu per'aya. (Ayat 286 : Surah al-Baqarah )

Dan tulislah untuk kami satu kebaikan di dunia dan juga akhirat. Sesungguhnya kami telah bertaubat kepada &ngkau. ( Ayat 156 : Surah al-Araaf )

$ahai Tuhan kami% .erilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat pun kebaikan. Dan peliharalah kami daripada seksaan neraka. ( Ayat 201 : Surah al-Baqarah ) Amin> ?a =abbal @Aalamin0 <assalam0 M6,AMA/ 1A.)= B)1 MA$)/ A*6K :AB)= A1-1A.)=)1C .eberang *akir *erengganu /arul )man

MUKADIMAH

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Segala pujipujian bagi Allah, Pemelihara sekalian alam. Selawat disertai salam atas yang paling mulia di antara Rasul-rasul, Muhammad Rasul yang Amin, dan atas sekalian keluarga dan sahabat-sahabat baginda saw.

Daku reda Allah adalah Tuhan, slam adalah Agama, !abi Muhammad saw adalah !abi dan Rasul, al-"uran adalah mam, #aabah adalah #iblat dan Mukmin adalah saudara.

$ahai tuhanku% &ngkau jualah maksud dan tujuanku dan keredaan &ngkau jua yang daku 'ari. Daku mengharapkan kasih sayang-Mu dan kehampiran-Mu. Kitab al-,ikam karangan )mam *ajuddin Abu :adhli Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Askandary b!leh diangga% sebagai buku teks yang %erlu di%elajari !leh !rang-!rang yang mahu mendalami ilmu tauhid ; tasau& serta berjalan %ada jalan ker!hanian0 /alamnya mengandungi kata-kata hikmat yang b!leh dijadikan %etunjuk jalan menuju Allah s0w0t dan men4a%ai keredaan-1ya0 Pada mulanya daku mengenali Kitab al-,ikam %ada namanya sahaja0 A%a yang di%erkatakan adalah kitab ini meru%akan sebuah kitab yang sukar di&ahami0 ,anya sedikit sahaja bilangan guru-guru yang mam%u mengajarkan kitab ini0 Angga%an yang telah tertanam dalam &ikiranku adalah hanya !rang-!rang yang khusus sahaja layak mem%elajari kitab tersebut0 6leh yang demikian daku tidak %ernah men4uba untuk mem%elajarinya0 Kehendak Allah s0w0t mengatasi segala %erkara0 A%abila daku dimasukkan ke dalam bidang ker!hanian timbullah minat dan ke4enderungan untuk mengetahui isi Kitab al-,ikam0 /aku mula mem%elajari syarah-syarah kitab tersebut yang b!leh dida%ati di kedai-kedai buku0 .edikit sekali ke&ahaman yang terbuka ke%adaku0 Kemudian daku mem%elajari kitab-kitab tasau& yang b!leh daku da%ati

dari berbagai-bagai sumber0 Berbekalkan sedikit %engetahuan dalam ilmu tasau&2 daku mem%elajari semula Kitab al-,ikam0 A%a yang daku &ahamkan itu daku tuliskan sebagai satu 4ara %embelajaran0 Bebera%a !rang sahabat telah memba4a teks yang asal dan memberi teguran yang membina0 ,asil dari teguran itu daku tulis semula .yarah al-,ikam ini0 A%a yang daku &ahamkan dan %er!lehi dari khazanah al-,ikam ingin daku k!ngsikan dengan saudara-saudara Muslimku0 Mudah-mudahan Allah s0w0t memberikan tau&ik dan hidayat ke%ada kita semua0 Penyusun .yarah al-,ikam ini bukanlah se!rang yang alim dalam ilmu tasau&2 a%a lagi ilmu &ikah0 6leh itu adalah baik jika saudara-saudara yang memba4a kitab ini merujukkan ke%ada !rang yang alim0 $ika terda%at %erbezaan %enda%at di antara isi kitab ini dengan %erkataan !rang alim2 angga%lah ke&ahaman %enyusun telah tersila% dan ber%eganglah ke%ada %erkataan !rang alim0 Penyusun mem!h!n kemaa&an di atas kesila%an tersebut0 .ekiranya a%a yang di%erkatakan dalam kitab ini adalah benar2 maka sesungguhnya kebenaran itu dari Allah s0w0t0 ,anya /ia yang %atut menerima %ujian0 ,anya ke%ada-1ya kita bersyukur0 <ahai saudara-saudaraku yang daku kasihi0 )lmu adalah nur0 ,ati juga nur0 /an2 1ur adalah salah satu nama dari%ada 1amanama Allah s0w0t0 1ur )lahi2 hati dan ilmu berhubung ra%at0 ,ati yang su4i bersih menjadi bekas yang sesuai untuk menerima %an4aran 1ur )lahi0 ,ati yang di%enuhi !leh 1ur )lahi mam%u menerima 1ur )lmu dari alam ghaib0 1ur )lmu yang dari alam ghaib itu membuka hakikat alam dan hakikat Ketuhanan0 ,ati yang menerima %engalaman hakikat meman4arkan nurnya ke%ada akal0 Akal yang menerima %an4aran 1ur ,ati akan da%at memahami %erkara ghaib yang dina&ikan !leh akal biasa0 Bila hati dan akal sudah beriman hilanglah keresahan %ada jiwa dan kekeliruan %ada akal0 7ahirlah ketenangan yang sejati0 ,idu%lah na&su muthmainnah menggerakkan sekalian angg!ta zahir dan batin su%aya berbakti ke%ada Allah s0w0t0 $adilah insan itu se!rang hamba yang sesuai zahirnya dengan .yariat dan batinnya dengan kehendak dan lakuan Allah s0w0t0 Bila Allah s0w0t memilihnya2 maka jadilah dia se!rang insan ,amba =abbani2 Khali&ah Allah yang diberi tugas khusus dalam melaksanakan kehendak Allah s0w0t di bumi0 Khali&ah Allah mun4ul dalam berbagai-bagai bidang0 Mana-mana bidang yang di%im%in !leh Muslim yang bertara& Khali&ah Allah akan menjadi 4emerlang dan kaum Muslimin akan mengatasi kaum-kaum lain dalam bidang berkenaan0 Khali&ah ek!n!mi akan membawa ek!n!mi umat )slam mengatasi ek!n!mi semua kaum lain0 Khali&ah tentera akan membebaskan umat )slam dari kaum %enjajah dan %enindas yang zalim0 Khali&ah dakwah akan membukakan )slam yang sebenarnya dan membersihkannya dari bidaah2 kekarutan dan kesesatan0

Bila semua bidang kehidu%an di%im%in !leh Khali&ah Muslim maka umat )slam akan menjadi umat yang teratas dalam segala bidang0 Mulalah bekerja membentuk hati agar ia menjadi ber4ahaya dengan 1ur )lahi0 1ur )lahi adalah tentera bagi hati yang akan mengalahkan segala jenis senjata dan segala jenis sistem2 walau bagaimana 4anggih sekali %un0 Bila 1ur )lahi sudah memenuhi ruang hati umat )slam maka umat )slam akan menjadi satu %uak yang tidak akan da%at dikalahkan !leh sesia%a %un2 dalam bidang a%a sekali%un0 )nsya-Allah>

Tidaklah Allah memberati suatu diri melainkan sekadar terpikul (lehnya. Dia akan mendapat pahala dari apa yang dia usahakan dan akan mendapat siksa atas apa yang dia usahakan pula. $ahai Tuhan kami% )anganlah &ngkau tuntut kami di atas kealpaan kami dan kekeliruan kami. $ahai Tuhan kami% )anganlah &ngkau pikulkan ke atas kami siksa, sebagaimana yang pernah &ngkau pikulkan atas (rang-(rang yang sebelum kami. $ahai Tuhan kami% )anganlah &ngkau timpakan ke atas kami perintah yang tidak bertenaga kami dengan dia, dan maa*kanlah +d(sa-d(sa, kami dan ampunilah kami dan kasihanilah kami- &ngkau jualah Pen(l(ng kami. Maka t(l(nglah kami atas mengalahkan kaum yang tidak mahu per'aya. (Ayat 286 : Surah al-Baqarah )

Dan tulislah untuk kami satu kebaikan di dunia dan juga akhirat. Sesungguhnya kami telah bertaubat kepada &ngkau. ( Ayat 156 : Surah al-Araaf )

$ahai Tuhan kami% .erilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat pun kebaikan. Dan peliharalah kami daripada seksaan neraka. ( Ayat 201 : Surah al-Baqarah ) Amin> ?a =abbal @Aalamin0 <assalam0

M6,AMA/ 1A.)= B)1 MA$)/ A*6K :AB)= A1-1A.)=)1C .eberang *akir *erengganu /arul )man

1: PERBUATAN ZAHIR DAN SUASANA HATI

SEBAHAGIAN DARIPADA TANDA BERSANDAR KEPADA AMAL PERBUATAN ZAHIR! ADALAH BERKURANGAN HARAPANNYA SUASANA HATI! TATKALA BERLAKU PADANYA KESALAHAN"

)mam )bnu Athaillah memulakan Kalam ,ikmat beliau dengan mengajak kita merenung ke%ada hakikat amal0 Amal b!leh dibahagikan ke%ada dua jenis iaitu %erbuatan zahir dan %erbuatan hati atau suasana hati berhubung dengan %erbuatan zahir itu0 Bebera%a !rang b!leh melakukan %erbuatan zahir yang seru%a teta%i suasana hati berhubung dengan %erbuatan zahir itu tidak seru%a0 Kesan amalan zahir ke%ada hati berbeza antara se!rang dengan se!rang yang lain0 $ika amalan zahir itu mem%engaruhi suasana hati2 maka hati itu dikatakan bersandar ke%ada amalan zahir0 $ika hati di%engaruhi juga !leh amalan hati2 maka hati itu dikatakan bersandar juga ke%ada amal2 sekali%un ianya amalan batin0 ,ati yang bebas dari%ada bersandar ke%ada amal sama ada amal zahir atau amal batin adalah hati yang menghada% ke%ada Allah s0w0t dan meletakkan %ergantungan ke%ada-1ya tan%a membawa sebarang amal2 zahir atau batin2 serta menyerah se%enuhnya ke%ada Allah s0w0t tan%a sebarang takwil atau tuntutan0 ,ati yang demikian tidak menjadikan amalnya2 zahir dan batin2 walau bera%a banyak sekali%un2 sebagai alat untuk tawar menawar dengan *uhan bagi menda%atkan sesuatu0 Amalan tidak menjadi %erantaraan di antaranya dengan *uhannya0 6rang yang se%erti ini tidak membataskan kekuasaan dan kemurahan *uhan untuk tunduk ke%ada %erbuatan manusia0 Allah s0w0t ?ang Maha Berdiri /engan .endiri berbuat sesuatu menurut kehendak-1ya tan%a di%engaruhi !leh sesia%a dan sesuatu0 A%a sahaja yang mengenai Allah s0w0t adalah mutlak2 tiada had2 sem%adan dan %erbatasan0 6leh kerana itu !rang ari& tidak menjadikan amalan sebagai sem%adan yang meng!ngk!ng ketuhanan Allah s0w0t atau @memaksa8 Allah s0w0t berbuat sesuatu menurut %erbuatan makhluk0 Perbuatan Allah s0w0t berada di hada%an dan %erbuatan makhluk di belakang0 *idak %ernah terjadi Allah s0w0t mengikuti %erkataan dan %erbuatan sese!rang atau sesuatu0.ebelum menjadi se!rang yang ari&2 hati manusia memang berhubung ra%at dengan amalan dirinya2 baik yang zahir mahu %un yang batin0 Manusia yang kuat bersandar ke%ada amalan zahir adalah mereka yang men4ari &aedah

keduniaan dan mereka yang kuat bersandar ke%ada amalan batin adalah yang men4ari &aedah akhirat0 Kedua-dua jenis manusia tersebut berke%er4ayaan bahawa amalannya menentukan a%a yang mereka akan %er!lehi baik di dunia dan juga di akhirat0 Ke%er4ayaan yang demikian kadang-kadang membuat manusia hilang atau kurang %ergantungan dengan *uhan0 Pergantungan mereka hanyalah ke%ada amalan semata-mata atau%un jika mereka bergantung ke%ada Allah s0w0t2 %ergantungan itu ber4am%ur dengan keraguan0 .ese!rang manusia b!leh memeriksa diri sendiri a%akah kuat atau lemah %ergantungannya ke%ada Allah s0w0t0 Kalam ,ikmat 1 yang dikeluarkan !leh )bnu Athaillah memberi %etunjuk mengenainya0 7ihatlah ke%ada hati a%abila kita ter%er!s!k ke dalam %erbuatan maksiat atau d!sa0 $ika kesalahan yang demikian membuat kita ber%utus asa dari%ada rahmat dan %ert!l!ngan Allah s0w0t itu tandanya %ergantungan kita ke%ada-1ya sangat lemah0 :irman-1ya:

/$ahai anak-anakku% Pergilah dan intiplah khabar berita mengenai Yusu* dan saudaranya +.unyamin,, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pert(l(ngan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pert(l(ngan Allah melainkan kaum yang ka*ir 0. ( Ayat 87 : Surah Yusuf ) Ayat di atas men4eritakan bahawa !rang yang beriman ke%ada Allah s0w0t meletakkan %ergantungan ke%ada-1ya walau dalam keadaan bagaimana sekali %un0 Pergantungan ke%ada Allah s0w0t membuat hati tidak ber%utus asa dalam menghada%i dugaan hidu%0 Kadang-kadang a%a yang diingini2 diran4angkan dan diusahakan tidak mendatangkan hasil yang dihara%kan0 Kegagalan menda%atkan sesuatu yang diingini bukan bermakna tidak menerima %emberian Allah s0w0t0 .elagi sese!rang itu beriman dan bergantung ke%ada-1ya selagi itulah /ia melim%ahkan rahmat-1ya0 Kegagalan mem%er!lehi a%a yang dihajatkan bukan bermakna tidak menda%at rahmat Allah s0w0t0 A%a juga yang Allah s0w0t lakukan ke%ada !rang yang beriman %asti terda%at rahmat-1ya2 walau%un dalam s!al tidak menyam%aikan hajatnya0 Keyakinan terhada% yang demikian menjadikan !rang yang beriman tabah menghada%i ujian hidu%2 tidak sekali-kali ber%utus asa0 Mereka yakin bahawa a%abila mereka sandarkan segala %erkara ke%ada Allah s0w0t2 maka a%a juga amal kebaikan yang mereka lakukan tidak akan menjadi sia-sia0 6rang yang tidak beriman ke%ada Allah s0w0t berada dalam situasi yang berbeza0 Pergantungan mereka hanya tertuju ke%ada amalan mereka2 yang terkandung di dalamnya ilmu dan usaha0 A%abila mereka mengadakan sesuatu usaha berdasarkan keb!lehan dan %engetahuan yang mereka ada2 mereka menghara%kan akan menda%at hasil yang setim%al0 $ika ilmu dan usaha Atermasuklah %ert!l!ngan !rang lainC gagal mendatangkan hasil2 mereka tidak

mem%unyai tem%at bersandar lagi0 $adilah mereka !rang yang ber%utus asa0 Mereka tidak da%at melihat hikmat kebijaksanaan Allah s0w0t mengatur %erjalanan takdir dan mereka tidak menda%at rahmat dari-1ya0 $ika !rang ka&ir tidak bersandar ke%ada Allah s0w0t dan mudah ber%utus asa2 di kalangan sebahagian !rang )slam juga ada yang demikian2 bergantung setakat mana si&atnya menyeru%ai si&at !rang ka&ir0 6rang yang se%erti ini melakukan amalan kerana ke%entingan diri sendiri2 bukan kerana Allah s0w0t0 6rang ini mungkin menghara%kan dengan amalannya itu dia da%at menge4a%i kemakmuran hidu% di dunia0/ia menghara%kan sem!ga amal kebajikan yang dilakukannya da%at mengeluarkan hasil dalam bentuk bertambah rezekinya2 kedudukannya atau %angkatnya2 !rang lain semakin mengh!rmatinya dan dia juga dihindarkan dari%ada bala %enyakit2 kemiskinan dan sebagainya0 Bertambah banyak amal kebaikan yang dilakukannya bertambah besarlah hara%an dan keyakinannya tentang kesejahteraan hidu%nya0 .ebahagian kaum muslimin yang lain mengaitkan amal kebaikan dengan kemuliaan hidu% di akhirat0 Mereka memandang amal salih sebagai tiket untuk memasuki syurga2 juga bagi menjauhkan azab a%i neraka0 Ker!hanian !rang yang bersandar ke%ada amal sangat lemah2 terutamanya mereka yang men4ari keuntungan keduniaan dengan amal mereka0 Mereka tidak tahan menem%uh ujian0 Mereka menghara%kan %erjalanan hidu% mereka sentiasa selesa dan segala-segalanya berjalan menurut a%a yang diran4angkan0 A%abila sesuatu itu berlaku di luar jangkaan2 mereka 4e%at naik %anik dan gelisah0 Bala ben4ana membuat mereka merasakan yang merekalah manusia yang %aling malang di atas muka bumi ini0 Bila berjaya mem%er!leh sesuatu kebaikan2 mereka merasakan kejayaan itu disebabkan ke%andaian dan keb!lehan mereka sendiri0 Mereka mudah menjadi eg! serta suka meny!mb!ng0 A%abila r!hani sese!rang bertambah teguh dia melihat amal itu sebagai jalan untuknya mendekatkan diri dengan *uhan0 ,atinya tidak lagi 4enderung ke%ada &aedah duniawi dan ukhrawi teta%i dia berhara% untuk menda%atkan kurniaan Allah s0w0t se%erti terbuka hijab-hijab yang menutu%i hatinya0 6rang ini merasakan amalnya yang membawanya ke%ada *uhan0 /ia sering mengaitkan %en4a%aiannya dalam bidang ker!hanian dengan amal yang banyak dilakukannya se%erti berzikir2 bersembahyang sunat2 ber%uasa dan lain-lain0 Bila dia tertinggal melakukan sesuatu amal yang biasa dilakukannya atau bila dia tergelin4ir melakukan kesalahan maka dia berasa dijauhkan !leh *uhan0 )nilah !rang yang %ada %eringkat %ermulaan mendekatkan dirinya dengan *uhan melalui amalan tarekat tasau&0 $adi2 ada g!l!ngan yang bersandar ke%ada amal semata-mata dan ada %ula g!l!ngan yang bersandar ke%ada *uhan melalui amal0 Kedua-dua g!l!ngan tersebut ber%egang ke%ada keberkesanan amal dalam menda%atkan sesuatu0 D!l!ngan %ertama kuat ber%egang ke%ada amal zahir2 iaitu %erbuatan zahir yang

dinamakan usaha atau ikhtiar0 $ika mereka tersalah memilih ikhtiar2 hilanglah hara%an mereka untuk menda%atkan a%a yang mereka hajatkan0 Ahli tarekat yang masih di%eringkat %ermulaan %ula kuat bersandar ke%ada amalan batin se%erti sembahyang dan berzikir0 $ika mereka tertinggal melakukan sesuatu amalan yang biasa mereka lakukan2 akan berkurangan hara%an mereka untuk menda%atkan anugerah dari Allah s0w0t0 .ekiranya mereka tergelin4ir melakukan d!sa2 akan %utuslah hara%an mereka untuk menda%atkan anugerah Allah s0w0t0 /alam %erkara bersandar ke%ada amal ini2 termasuklah juga bersandar ke%ada ilmu2 sama ada ilmu zahir atau ilmu batin0 )lmu zahir adalah ilmu %entadbiran dan %engurusan sesuatu %erkara menurut kekuatan akal0 )lmu batin %ula adalah ilmu yang menggunakan kekuatan dalaman bagi menyam%aikan hajat0 )a termasuklah %enggunaan ayat-ayat al-Buran dan jam%i0 Kebanyakan !rang meletakkan keberkesanan ke%ada ayat2 jam%i dan usaha2 hinggakan mereka lu%a ke%ada Allah s0w0t yang meletakkan keberkesanan ke%ada tia% sesuatu itu0 .eterusnya2 sekiranya *uhan izinkan2 ker!hanian sese!rang meningkat ke%ada makam yang lebih tinggi0 1yata di dalam hatinya maksud kalimat:

Tiada daya dan upaya ke'uali beserta Allah.

/Padahal Allah yang men'ipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu%0 ( Ayat 96 : Surah as- Saaffaat ) 6rang yang di dalam makam ini tidak lagi melihat ke%ada amalnya2 walau%un banyak amal yang dilakukannya namun2 hatinya teta% melihat bahawa semua amalan tersebut adalah kurniaan Allah s0w0t ke%adanya0 $ika tidak kerana tau&ik dan hidayat dari Allah s0w0t tentu tidak ada amal kebaikan yang da%at dilakukannya0 Allah s0w0t ber&irman:

/ ni ialah dari limpah kurnia Tuhanku, untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberian-!ya. Dan +sebenarnya, sesiapa yang bersyukur maka *aedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur +maka tidaklah menjadi masalah kepada Allah,, kerana sesungguhnya Tuhanku Maha #aya, lagi Maha Pemurah0. ( Ayat 40 : Surah an-Na l )

Dan tiadalah kamu berkemahuan +melakukan sesuatu perkara, melainkan dengan 'ara yang dikehendaki Allah- sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha .ijaksana +mengaturkan sebarang perkara yang dikehendaki-!ya,. a memasukkan sesiapa yang kehendaki-!ya +menurut aturan yang ditetapkan, ke dalam rahmat-!ya +dengan ditempatkan-!ya di dalam syurga,- dan (rang-(rang yang 1alim, a menyediakan untuk mereka a1ab seksa yang tidak terperi sakitnya. ( Ayat !0 " !1 : Surah al-#nsaan ) .egala-galanya adalah kurniaan Allah s0w0t dan menjadi milik-1ya0 6rang ini melihat ke%ada takdir yang Allah s0w0t tentukan2 tidak terlihat !lehnya keberkesanan %erbuatan makhluk termasuklah %erbuatan dirinya sendiri0 Makam ini dinamakan makam ari&&in iaitu !rang yang mengenal Allah s0w0t0 D!l!ngan ini tidak lagi bersandar ke%ada amal namun2 merekalah yang %aling kuat mengerjakan amal ibadat0 6rang yang masuk ke dalam lautan takdir2 reda dengan segala yang ditentukan Allah s0w0t2 akan sentiasa tenang2 tidak berduka4ita bila kehilangan atau ketiadaan sesuatu0 Mereka tidak melihat makhluk sebagai %enyebab atau %engeluar kesan0 /i awal %erjalanan menuju Allah s0w0t2 sese!rang itu kuat beramal menurut tuntutan syariat0 /ia melihat amalan itu sebagai kenderaan yang b!leh membawanya ham%ir dengan Allah s0w0t0 .emakin kuat dia beramal semakin besarlah hara%annya untuk berjaya dalam %erjalanannya0 A%abila dia men4a%ai satu taha%2 %andangan mata hatinya terhada% amal mula berubah0 /ia tidak lagi melihat amalan sebagai alat atau %enyebab0 Pandangannya beralih ke%ada kurniaan Allah s0w0t0 /ia melihat semua amalannya adalah kurniaan Allah s0w0t ke%adanya dan keham%irannya dengan Allah s0w0t juga kurniaan-1ya0 .eterusnya terbuka hijab yang menutu%i dirinya dan dia mengenali dirinya dan mengenali *uhannya0 /ia melihat dirinya sangat lemah2 hina2 jahil2 serba kekurangan dan &a5ir0 *uhan adalah Maha Kaya2 Berkuasa2 Mulia2 Bijaksana dan .em%urna dalam segala segi0 Bila dia sudah mengenali dirinya dan *uhannya2 %andangan mata hatinya tertuju ke%ada Kudrat dan )radat Allah s0w0t yang menerajui segala sesuatu dalam alam maya ini0 $adilah dia se!rang ari& yang sentiasa memandang ke%ada Allah s0w0t2 berserah diri ke%ada-1ya2 bergantung dan berhajat ke%ada-1ya0 /ia hanyalah hamba Allah s0w0t yang &a5ir0

AHLI ASBAB DAN AHLI TA#RID

KEINGINAN KAMU UNTUK BERTA#RID PADAHAL ALLAH MASIH MELETAKKAN KAMU DALAM SUASANA ASBAB ADALAH SYAH$AT YANG SAMAR% SEBALIKNYA KEINGINAN KAMU UNTUK BERASBAB PADAHAL ALLAH TELAH MELETAKKAN KAMU DALAM SUASANA TA#RID BERERTI TURUN DARI SEMANGAT DAN TINGKAT YANG TINGGI"

,ikmat 1 menerangkan tanda !rang yang bersandar ke%ada amal0 Bergantung ke%ada amal adalah si&at manusia biasa yang hidu% dalam dunia ini0 /unia ini dinamakan alam asbab0 A%abila %erjalanan hidu% keduniaan di%andang melalui mata ilmu atau mata akal akan da%at disaksikan kera%ian susunan sistem sebab musabab yang mem%engaruhi segala kejadian0 *ia% sesuatu berlaku menurut sebab yang menyebabkan ia berlaku0 ,ubungan sebab dengan akibat sangat erat0 Mata akal melihat dengan jelas keberkesanan sebab dalam menentukan akibat0 Kera%ian sistem sebab musabab ini memb!lehkan manusia mengambil man&aat dari%ada anasir dan kejadian alam0 Manusia da%at menentukan anasir yang b!leh memudaratkan kesihatan lalu menjauhkannya dan manusia juga b!leh menentukan anasir yang b!leh menjadi ubat lalu menggunakannya0 Manusia b!leh membuat ramalan 4ua4a2 %asang surut air laut2 angin2 !mbak2 letu%an gunung bera%i dan lain-lain kerana sistem yang mengawal %erjalanan anasir alam berada dalam suasana yang sangat ra%i dan sem%urna2 membentuk hubungan sebab dan akibat yang %adu0 Allah s0w0t mengadakan sistem sebab musabab yang ra%i adalah untuk kemudahan manusia menyusun kehidu%an mereka di dunia ini0 Kekuatan akal dan %an4aindera manusia mam%u mentadbir kehidu%an yang dikaitkan dengan %erjalanan sebab musabab0 ,asil dari%ada %emerhatian dan kajian akal itulah lahir berbagai-bagai jenis ilmu tentang alam dan kehidu%an2 se%erti ilmu sains2 astr!n!mi2 ked!kt!ran2 tekn!l!gi maklumat dan sebagainya0 .emua jenis ilmu itu dibentuk berdasarkan %erjalanan hukum sebab-akibat0 Kera%ian sistem sebab musabab menyebabkan manusia terikat kuat dengan hukum sebab-akibat0 Manusia bergantung ke%ada amal AsebabC dalam menda%atkan hasil AakibatC0 Manusia yang melihat ke%ada keberkesanan sebab dalam menentukan akibat serta bersandar dengannya dinamakan ahli asbab0 .istem sebab musabab atau %erjalanan hukum sebab-akibat sering membuat manusia lu%a ke%ada kekuasaan Allah s0w0t0 Mereka melakukan sesuatu dengan %enuh keyakinan bahawa akibat akan lahir dari%ada sebab2 se!lah-!lah Allah s0w0t tidak ikut 4am%ur dalam urusan mereka0 Allah s0w0t tidak suka hamba-1ya @mem%ertuhankan8 sesuatu kekuatan sehingga mereka lu%a ke%ada kekuasaan1ya0 Allah s0w0t tidak suka jika hamba-1ya sam%ai ke%ada taha%

mem%ersekutukan diri-1ya dan kekuasaan-1ya dengan anasir alam dan hukum sebab-akibat 4i%taan-1ya0 /ia yang meletakkan keberkesanan ke%ada anasir alam berkuasa membuat anasir alam itu lemah semula0 /ia yang meletakkan kera%ian %ada hukum sebab-akibat berkuasa mer!mbak hukum tersebut0 /ia mengutuskan rasul-rasul dan nabi-nabi membawa mukjizat yang mer!mbak hukum sebab-akibat bagi mengembalikan %andangan manusia ke%ada-1ya2 agar waham sebab musabab tidak menghijab ketuhanan-1ya0 Kelahiran 1abi )sa a0s2 terbelahnya laut di%ukul !leh t!ngkat 1abi Musa a0s2 kehilangan kuasa membakar yang ada %ada a%i tatkala 1abi )brahim a0s masuk ke dalamnya2 keluarnya air yang jernih dari jari-jari 1abi Muhammad s0a0w dan banyak lagi yang didatangkan !leh Allah s0w0t2 mer!mbak keberkesanan hukum sebab-akibat bagi menyedarkan manusia tentang hakikat bahawa kekuasaan Allah s0w0t yang menerajui %erjalanan alam maya dan hukum sebab-akibat0 Alam dan hukum yang ada %adanya seharusnya membuat manusia mengenal *uhan2 bukan menutu% %andangan ke%ada *uhan0 .ebahagian dari%ada manusia diselamatkan Allah s0w0t dari%ada waham sebab musabab0 .ebagai manusia yang hidu% dalam dunia mereka masih bergerak dalam arus sebab musabab teta%i mereka tidak meletakkan keberkesanan hukum ke%ada sebab0 Mereka sentiasa melihat kekuasaan Allah s0w0t yang meneta%kan atau men4abut keberkesanan %ada sesuatu hukum sebab-akibat0 $ika sesuatu sebab berjaya mengeluarkan akibat menurut yang biasa terjadi2 mereka melihatnya sebagai kekuasaan Allah s0w0t yang meneta%kan kekuatan ke%ada sebab tersebut dan Allah s0w0t juga yang mengeluarkan akibatnya0 Allah s0w0t ber&irman:

Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengu'ap tasbih kepada Allah- dan Dialah Yang Maha #uasa, lagi Maha .ijaksana. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi- a menghidupkan dan mematikan- dan a Maha #uasa atas tiap-tiap sesuatu. ( Ayat 1 " 2 : Surah al-$a%&&% )

Maka #ami +Allah, ber*irman2 /Pukullah si mati dengan sebahagian angg(ta lembu yang kamu sembelih itu0. +Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup,. Demikianlah Allah menghidupkan (rang-(rang yang telah mati, dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan-!ya, supaya kamu memahaminya. ( Ayat 7! : Surah al-Baqarah )

6rang yang melihat ke%ada kekuasaan Allah s0w0t menerajui hukum sebab-akibat tidak meletakkan keberkesanan ke%ada hukum tersebut0 Pergantungannya ke%ada Allah s0w0t2 tidak ke%ada amal yang menjadi sebab0 6rang yang se%erti ini di%anggil ahli tajrid0 Ahli tajrid2 se%erti juga ahli asbab2 melakukan sesuatu menurut %eraturan sebabakibat0 Ahli tajrid juga makan dan minum Ahli tajrid memanaskan badan dan memasak dengan menggunakan a%i juga0 Ahli tajrid juga melakukan sesuatu %ekerjaan yang berhubung dengan rezekinya0 *idak ada %erbezaan di antara amal ahli tajrid dengan amal ahli asbab0 Perbezaannya terletak di dalam diri iaitu hati0 Ahli asbab melihat ke%ada kekuatan hukum alam0 Ahli tajrid melihat ke%ada kekuasaan Allah s0w0t %ada hukum alam itu0 <alau%un ahli asbab mengakui kekuasaan Allah s0w0t teta%i %enghayatan dan kekuatannya %ada hati tidak sekuat ahli tajrid0 /alam melakukan kebaikan ahli asbab %erlu melakukan mujahadah0 Mereka %erlu memaksa diri mereka berbuat baik dan %erlu menjaga kebaikan itu agar tidak menjadi r!sak0 Ahli asbab %erlu mem%eringatkan dirinya su%aya berbuat ikhlas dan %erlu melindungi keikhlasannya agar tidak dir!sakkan !leh riak Aberbuat baik untuk di%erlihatkan ke%ada !rang lain agar dia dikatakan !rang baikC2 takbur As!mb!ng dan membesar diri2 merasakan diri sendiri lebih baik2 lebih tinggi2 lebih kuat dan lebih 4erdik dari%ada !rang lainC dan sama8ah Amembawa %erhatian !rang lain ke%ada kebaikan yang telah dibuatnya dengan 4ara ber4erita mengenainya2 agar !rang mem%erakui bahawa dia adalah !rang baikC0 $adi2 ahli asbab %erlu memelihara kebaikan sebelum melakukannya dan juga sele%as melakukannya0 .uasana hati ahli tajrid berbeza dari%ada a%a yang dialami !leh ahli asbab0 $ika ahli asbab mem%eringatkan dirinya su%aya ikhlas2 ahli tajrid tidak melihat ke%ada ikhlas kerana mereka tidak bersandar ke%ada amal kebaikan yang mereka lakukan0 A%a juga kebaikan yang keluar dari%ada mereka diserahkan ke%ada Allah s0w0t yang mengurniakan kebaikan tersebut0 Ahli tajrid tidak %erlu menentukan %erbuatannya ikhlas atau tidak ikhlas0 Melihat keihklasan %ada %erbuatan sama dengan melihat diri sendiri yang ikhlas0 A%abila sese!rang merasakan dirinya sudah ikhlas2 %adanya masih tersembunyi keeg!an diri yang membawa ke%ada riak2 ujub Amerasakan diri sendiri sudah baikC dan sama8ah0 A%abila tangan kanan berbuat ikhlas dalam keadaan tangan kiri tidak menyedari %erbuatan itu baharulah tangan kanan itu benar-benar ikhlas0 6rang yang ikhlas berbuat kebaikan dengan melu%akan kebaikan itu0 )khlas sama se%erti harta benda0 $ika se!rang miskin diberi harta !leh jutawan2 !rang miskin itu malu mendabik dada ke%ada jutawan itu dengan mengatakan yang dia sudah kaya0 6rang tajrid yang diberi ikhlas !leh Allah s0w0t mengembalikan kebaikan mereka ke%ada Allah s0w0t0 $ika harta !rang miskin itu hak si jutawan tadi2 ikhlas !rang tajrid adalah hak Allah s0w0t0 $adi2 !rang asbab bergembira kerana melakukan %erbuatan dengan ikhlas2 !rang tajrid %ula melihat Allah s0w0t yang mentadbir sekalian urusan0 Ahli asbab dibawa ke%ada syukur2 ahli tajrid berada

dalam %enyerahan0 Kebaikan yang dilakukan !leh ahli asbab meru%akan teguran agar mereka ingat ke%ada Allah s0w0t yang memim%in mereka ke%ada kebaikan0 Kebaikan yang dilakukan !leh ahli tajrid meru%akan kurniaan Allah s0w0t ke%ada kum%ulan manusia yang tidak memandang ke%ada diri mereka dan ke%entingannya0 Ahli asbab melihat ke%ada keberkesanan hukum sebab-akibat0 Ahli tajrid %ula melihat ke%ada keberkesanan kekuasaan dan ketentuan Allah s0w0t0 /ari kalangan ahli tajrid2 Allah s0w0t memilih sebahagiannya dan meletakkan kekuatan hukum %ada mereka0 Kum%ulan ini bukan sekadar tidak melihat ke%ada keberkesanan hukum sebab-akibat2 malah mereka berkekuatan menguasai hukum sebab-akibat itu0 Mereka adalah nabi-nabi dan wali-wali %ilihan0 1abi-nabi dianugerahkan mukjizat dan wali-wali dianugerahkan kekeramatan0 Mukjizat dan kekeramatan mer!mbak keberkesanan hukum sebab-akibat0 /i dalam kum%ulan wali-wali %ilihan yang dikurniakan kekuatan mengawal hukum sebab-akibat itu terda%atlah !rang-!rang se%erti .yeikh Abdul Kadir al-$ailani2 Abu ,asan as-.azili2 =abiatul Adawiah2 )brahim Adham dan lain-lain0 9erita tentang kekeramatan mereka sering di%erdengarkan0 6rang yang 4enderung ke%ada tarekat tasau& gemar menjadikan kehidu%an aulia Allah s0w0t tersebut sebagai 4!nt!h2 dan yang mudah memikat %erhatian adalah bahagian kekeramatan0 Kekeramatan biasanya dikaitkan dengan %erilaku kehidu%an yang zuhud dan bertawakal se%enuhnya ke%ada Allah s0w0t0 *imbul angga%an bahawa jika mahu mem%er!lehi kekeramatan se%erti mereka mestilah hidu% sebagaimana mereka0 6rang yang berada %ada %eringkat %ermulaan bertarekat 4enderung untuk memilih jalan bertajrid iaitu membuang segala ikhtiar dan bertawakal se%enuhnya ke%ada Allah s0w0t0 .ika% melulu bertajrid membuat sese!rang meninggalkan %ekerjaan2 isteri2 anak-anak2 masyarakat dan dunia seluruhnya0 .emua harta disedekahkan kerana dia melihat .aidina Abu Bakar as-.iddik telah berbuat demikian0 )brahim bin Adham telah meninggalkan takhta kerajaan2 isteri2 anak2 rakyat dan negerinya lalu tinggal di dalam gua0 Biasanya !rang yang bertindak demikian tidak da%at bertahan lama0 Kesudahannya dia mungkin meninggalkan kum%ulan tarekatnya dan kembali ke%ada kehidu%an duniawi0 Ada juga yang kembali ke%ada kehidu%an yang lebih buruk dari%ada keadaannya sebelum bertarekat dahulu kerana dia mahu menebus kembali a%a yang telah ditinggalkannya dahulu untuk bertarekat0 Keadaan yang demikian berlaku akibat bertajrid se4ara melulu0 6rang yang baharu masuk ke dalam bidang latihan ker!hanian sudah mahu beramal se%erti aulia Allah s0w0t yang sudah ber%uluh-%uluh tahun melatihkan diri0 *indakan men4am%ak semua yang dimilikinya se4ara tergesa-gesa membuatnya berhada%an dengan 4abaran dan dugaan yang b!leh mengg!n4angkan imannya dan mungkin juga membuatnya ber%utus-asa0 A%a yang harus dilakukan bukanlah meniru kehidu%an aulia Allah s0w0t yang telah men4a%ai makam yang tinggi se4ara melulu0 .ese!rang haruslah melihat ke%ada dirinya dan mengenal%asti kedudukannya2 kemam%uanya dan daya-tahannya0 Ketika masih di dalam makam asbab sese!rang haruslah

bertindak sesuai dengan hukum sebab-akibat0 /ia harus bekerja untuk menda%atkan rezekinya dan harus %ula berusaha menjauhkan dirinya dari%ada bahaya atau kemusnahan0 Ahli asbab %erlu berbuat demikian kerana dia masih lagi terikat dengan si&at-si&at kemanusiaan0 /ia masih lagi melihat bahawa tindakan makhluk memberi kesan ke%ada dirinya0 6leh yang demikian adalah wajar sekiranya dia mengadakan juga tindakan yang menurut %andangannya akan mendatangkan kesejahteraan ke%ada dirinya dan !rang lain0 *anda Allah s0w0t meletakkan sese!rang %ada kedudukan sebagai ahli asbab ialah a%abila urusannya dan tindakannya yang menurut kesesuaian hukum sebab-akibat tidak menyebabkannya mengabaikan kewaji%an terhada% tuntutan agama0 /ia teta% berasa rengan untuk berbakti ke%ada Allah s0w0t2 tidak gel!j!h dengan nikmat duniawi dan tidak berasa iri hati terhada% !rang lain0 A%abila ahli asbab berjalan menurut hukum asbab maka jiwanya akan maju dan berkembang dengan baik tan%a menghada%i keg!n4angan yang besar yang b!leh menyebabkan dia ber%utus asa dari rahmat Allah s0w0t0 =!haninya akan menjadi kuat sedikit demi sedikit dan men!laknya ke dalam makam tajrid se4ara selamat0 Akhirnya dia mam%u untuk bertajrid se%enuhnya0 Ada %ula !rang yang di%aksa !leh takdir su%aya bertajrid0 6rang ini asalnya adalah ahli asbab yang berjalan menurut hukum sebab-akibat sebagaimana !rang ramai0 Kemungkinannya kehidu%an se%erti itu tidak menambahkan kematangan r!haninya0 Perubahan jalan %erlu baginya su%aya dia b!leh maju dalam bidang ker!hanian0 6leh itu takdir bertindak memaksanya untuk terjun ke dalam lautan tajrid0 /ia akan mengalami keadaan di mana hukum sebab-akibat tidak lagi membantunya untuk menyelesaikan masalahnya0 .ekiranya dia se!rang raja2 takdir men4abut kerajaannya0 .ekiranya dia se!rang hartawan2 takdir mengha%uskan hartanya0 .ekiranya dia se!rang yang 4antik2 takdir menghilangkan ke4antikannya itu0 *akdir memisahkannya dari%ada a%a yang dimiliki dan dikasihinya0 Pada %eringkat %ermulaan menerima kedatangan takdir yang demikian2 sebagai ahli asbab2 dia berikhtiar menurut hukum sebabakibat untuk mem%ertahankan a%a yang dimiliki dan dikasihinya0 $ika dia tidak terdaya untuk men!l!ng dirinya dia akan meminta %ert!l!ngan !rang lain0 .etelah %uas dia berikhtiar termasuklah bantuan !rang lain namun2 tangan takdir teta% juga mer!mbak sistem sebab-akibat yang terjadi ke atas dirinya0 A%abila dia sendiri dengan dibantu !leh !rang lain tidak mam%u mengatasi arus takdir maka dia tidak ada %ilihan ke4uali berserah ke%ada takdir0 /alam keadaan begitu dia akan lari ke%ada Allah s0w0t dan merayu agar Allah s0w0t men!l!ngnya0 Pada %eringkat ini sese!rang itu akan kuat beribadat dan menum%ukan se%enuh hatinya ke%ada *uhan0 /ia benar-benar berhara% *uhan akan men!l!ngnya mengembalikan a%a yang %ernah dimilikinya dan dikasihinya0 *eta%i2 %ert!l!ngan tidak juga sam%ai ke%adanya sehinggalah dia benar-benar ter%isah dari a%a yang dimiliki dan dikasihinya itu0 7u%utlah hara%annya untuk mem%er!lehinya kembali0 =edalah dia dengan %er%isahan itu0 /ia tidak lagi merayu ke%ada *uhan

sebaliknya dia menyerahkan segala urusannya ke%ada *uhan0 /ia menyerah bulat-bulat ke%ada Allah s0w0t2 tidak ada lagi ikhtiar2 %ilihan dan kehendak diri sendiri0 $adilah dia se!rang hamba Allah s0w0t yang bertajrid0 A%abila sese!rang hamba benar-benar bertajrid maka Allah s0w0t sendiri akan menguruskan kehidu%annya0 Allah s0w0t menggambarkan suasana tajrid dengan &irman-1ya:

Dan +ingatlah, berapa banyak binatang yang tidak membawa re1ekinya bersama, Allah jualah yang memberi re1eki kepadanya dan kepada kamu- dan Dialah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. ( Ayat 60 : Surah al-'An(a)ut ) Makhluk Allah s0w0t se%erti burung2 ikan2 kuman dan sebagainya tidak memiliki tem%at sim%anan makanan0 Mereka adalah ahli tajrid yang dijamin rezeki mereka !leh Allah s0w0t0 $aminan Allah s0w0t itu meli%uti juga bangsa manusia0 *anda Allah s0w0t meletakkan sese!rang hamba-1ya di dalam makam tajrid ialah Allah s0w0t memudahkan baginya rezeki yang datang dari arah yang tidak diduganya0 $iwanya teta% tenteram sekali%un terjadi kekurangan %ada rezeki atau ketika menerima bala ujian0 .ekiranya ahli tajrid sengaja memindahkan dirinya ke%ada makam asbab maka ini bermakna dia mele%askan jaminan Allah s0w0t lalu bersandar ke%ada makhluk0 )ni menunjukkan akan kejahilannya tentang rahmat dan kekuasaan Allah s0w0t0 *indakan yang jahil itu b!leh menyebabkan berkurangan atau hilang terus keberkatan yang Allah s0w0t kurniakan ke%adanya0 Misalnya2 se!rang ahli tajrid yang tidak mem%unyai sebarang %ekerjaan ke4uali membimbing !rang ramai ke%ada jalan Allah s0w0t2 walau%un tidak mem%unyai sebarang %ekerjaan namun2 rezeki datang ke%adanya dari berbagai-bagai arah dan tidak %ernah %utus tan%a dia meminta-minta atau menghara%-hara%0 Pengajaran yang disam%aikan ke%ada murid-muridnya sangat berkesan sekali0 Keberkatannya amat ketara se%erti makbul d!a dan u4a%annya biasanya menjadi kenyataan0 Andainya dia meninggalkan suasana bertajrid lalu berasbab kerana tidak %uas hati dengan rezeki yang diterimanya maka keberkatannya akan terjejas0 Pengajarannya2 d!anya dan u4a%annya tidak seberkesan dahulu lagi0 )lham yang datang ke%adanya tersekat-sekat dan ke&asihan lidahnya tidak selan4ar biasa0 .ese!rang hamba haruslah menerima dan reda dengan kedudukan yang Allah s0w0t kurniakan ke%adanya0 Berserahlah ke%ada Allah s0w0t dengan yakin bahawa Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana0 Allah s0w0t tahu a%a yang %atut bagi setia% makhluk-1ya0 Allah s0w0t sangat bijak mengatur urusan hamba-hamba-

1ya0

Keinginan ke%ada %ertukaran makam meru%akan ti%u daya yang sangat halus0 /i dalamnya tersembunyi rangsangan na&su yang sukar disedari0 1a&su di sini merangkumi kehendak2 4ita-4ita dan angan-angan0 6rang yang baharu terbuka %intu hatinya setelah lama hidu% di dalam kelalaian2 akan mudah tergerak untuk meninggalkan suasana asbab dan masuk ke dalam suasana tajrid0 6rang yang telah lama berada dalam suasana tajrid2 a%abila kesedaran dirinya kembali se%enuhnya2 ikut kembali ke%adanya adalah keinginan2 4ita-4ita dan anganangan0 1a&su men4uba untuk bangkit semula menguasai dirinya0 6rang asbab %erlulah menyedari bahawa keinginannya untuk ber%indah ke%ada makam tajrid itu mungkin se4ara halus digerakkan !leh eg! diri yang tertanam jauh dalam jiwanya0 6rang tajrid %ula %erlu sedar keinginannya untuk kembali ke%ada asbab itu mungkin did!r!ng !leh na&su rendah yang masih belum ber%isah dari hatinya0 +lama tasau& mengatakan sese!rang mungkin da%at men4a%ai semua makam na&su2 teta%i na&su %eringkat %ertama tidak kunjung %adam0 6leh yang demikian %erjuangan atau mujahadah mengawasi na&su sentiasa berjalan0 &: KETEGUHAN BENTENG TAKDIR

KEKUATAN SEMANGAT AZAM% 'ITA-'ITA% IKHTIAR! TIDAK BERUPAYA MEME'AHKAN BENTENG TAKDIR"

Kalam ,ikmat yang %ertama menyentuh tentang hakikat amal yang membawa ke%ada %engertian tentang amal zahir dan amal batin0 )a mengajak kita memerhatikan amal batin Asuasana hatiC berhubung dengan amal zahir yang kita lakukan0 .ebagai manusia biasa hati kita 4enderung untuk menaruh hara%an dan meletakkan %ergantungan ke%ada keberkesanan amal zahir0 ,ikmat kedua mem%erjelaskan mengenainya dengan membuka %andangan kita ke%ada suasana asbab dan tajrid0 Bersandar ke%ada amal terjadi kerana sese!rang itu melihat ke%ada keberkesanan sebab dalam melahirkan akibat0 A%abila terle%as dari%ada waham sebab musabab baharulah sese!rang itu masuk ke%ada suasana tajrid0 /ua ,ikmat yang lalu telah memberi %endidikan yang halus ke%ada jiwa0 .ese!rang itu menda%at ke&ahaman bahawa bersandar ke%ada amal bukanlah jalannya0 Pengertian yang demikian melahirkan ke4enderungan untuk menyerah bulat-bulat ke%ada Allah s0w0t0 .ika% menyerah tan%a %ersediaan ker!hanian b!leh mengg!n4angkan iman0 Agar !rang yang sedang meninggi semangatnya tidak terkeliru memilih jalan2 dia diberi %engertian mengenai kedudukan asbab dan tajrid0 Pemahaman tentang makam asbab dan tajrid membuat sese!rang mendidik jiwanya agar menyerah ke%ada Allah s0w0t dengan 4ara yang betul dan

selamat bukan menyerah dengan 4ara yang melulu0 ,ikmat ke tiga ini %ula mengajak kita merenung ke%ada kekuatan benteng takdir yang memagar segala sesuatu0 Ketika membin4angkan tentang ahli tajrid2 kita da%ati ahli tajrid melihat ke%ada kekuasaan *uhan yang meletakkan keberkesanan ke%ada sesuatu sebab dan meneta%kannya dalam melahirkan akibat )ni bermakna semua kejadian dan segala hukum mengenai sesuatu %erkara berada di dalam %entadbiran Allah s0w0t0 /ia yang menguasai2 mengatur dan mengurus setia% makhluk-1ya0 +rusan ketuhanan yang menguasai2 mengatur dan mengurus atau suasana %entadbiran Allah s0w0t itu dinamakan takdir0 *idak ada sesuatu yang tidak dikuasai2 diatur dan diurus !leh Allah s0w0t0 6leh itu tidak ada sesuatu yang tidak termasuk di dalam takdir0 Manusia terhijab dari%ada memandang ke%ada takdir kerana waham sebab musabab0 Kedirian sese!rang menjadi alat sebab musabab yang %aling berkesan menghijab %andangan hati dari%ada melihat ke%ada takdir0 Keinginan2 4ita-4ita2 angan-angan2 semangat2 akal &ikiran dan usaha menutu%i hati dari%ada melihat ke%ada kekuasaan2 aturan dan urusan *uhan0 ,ijab kedirian itu jika disim%ulkan ia b!leh dilihat sebagai hijab na&su dan hijab akal0 1a&su yang melahirkan keinginan2 4ita-4ita2 angan-angan dan semangat0 Akal menjadi tentera na&su2 menimbang2 meran4ang dan mengadakan usaha dalam menjayakan a%a yang di4etuskan !leh na&su0 $ika na&su inginkan sesuatu yang baik2 akal bergerak ke%ada kebaikan itu0 $ika na&su inginkan sesuatu yang buruk2 akal itu juga yang bergerak ke%ada keburukan0 /alam banyak %erkara akal tunduk ke%ada arahan na&su2 bukan menjadi %enasihat na&su0 6leh sebab itulah di dalam menundukkan na&su tidak b!leh meminta %ert!l!ngan akal0 /alam %r!ses mem%er!lehi %enyerahan se4ara menyeluruh ke%ada Allah s0w0t terlebih dahulu akal dan na&su %erlu ditundukkan ke%ada kekuatan takdir0 Akal mesti mengakui kelemahannya di dalam membuka sim%ulan takdir0 1a&su mesti menerima hakikat kelemahan akal dalam %erkara tersebut dan ikut tunduk bersama-samanya0 Bila na&su dan akal sudah tunduk baharulah hati b!leh beriman dengan sebenarnya ke%ada takdir0 Beriman ke%ada takdir seharusnya melahirkan %enyerahan se4ara ber%engetahuan bukan menyerah ke%ada kejahilan0 6rang yang jahil tentang hukum dan %erjalanan takdir tidak da%at berserah diri dengan sebenarnya ke%ada Allah s0w0t kerana disebalik kejahilannya itulah na&su akan menggunakan akal untuk menimbulkan keraguan terhada% Allah s0w0t0 =!hani !rang yang jahil dengan hakikat takdir itu masih terikat dengan si&at-si&at kemanusiaan biasa0 /ia masih melihat bahawa makhluk b!leh mendatangkan kesan ke%ada kehidu%annya0 *indakan !rang lain dan kejadian-kejadian sering menga4au jiwanya0 Keadaan yang demikian menyebabkan dia tidak da%at bertahan untuk terus berserah diri ke%ada *uhan0 .ekiranya dia memahami tentang hukum dan %eraturan *uhan dalam %erkara takdir tentu dia da%at bertahan dengan iman0

,adis men4eritakan tentang takdir:

Se(rang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w, /$ahai Rasulullah, apakah iman30 )awab Rasulullah s.a.w, /&ngkau beriman kepada Allah, malaikatmalaikat-!ya, #itab-kitab-!ya, Rasul-rasul-!ya dan 4ari #emudian. )uga engkau beriman dengan "adar baiknya, buruknya, manisnya dan pahitnya adalah dari Allah s.w.t0. * +a(su% $a%&s , Pandangan kita sering keliru dalam memandang ke%ada takdir yang berlaku0 Kita dikelirukan !leh istilah-istilah yang biasa kita dengar Kita 4enderung untuk merasakan se!lah-!lah Allah s0w0t hanya menentukan yang asas sahaja sementara yang halus-halus ditentukan-1ya kemudian iaitu se!lah-!lah /ia Melihat dan Mengkaji %erkara yang berbangkit baharulah /ia membuat ke%utusan0 Kita merasakan a%abila kita berjuang dengan semangat yang gigih untuk mengubah %erkara dasar yang telah Allah s0w0t teta%kan dan /ia Melihat kegigihan kita itu dan bersim%ati dengan kita lalu /ia %un membuat ketentuan baharu su%aya terlaksana takdir baharu yang sesuai dengan %erjuangan kita0 Kita merasakan kehendak dan tadbir kita berada di hada%an sementara Kehendak dan *adbir Allah s0w0t mengikut di belakang0 Angga%an dan %erasaan yang demikian b!leh membawa ke%ada kesesatan dan kederhakaan yang besar kerana kita meletakkan diri kita %ada tara& *uhan dan *uhan %ula kita letakkan %ada tara& hamba yang menurut telunjuk kita0 Bagi menjauhkan diri dari%ada kesesatan dan kederhakaan yang besar itu kita %erlu sangat memahami s!al sunnatullah atau ketentuan Allah s0w0t0 .egala kejadian berlaku menurut ketentuan dan %entadbiran Allah s0w0t0 *idak ada yang berlaku se4ara kebetulan0 )lmu Allah s0w0t meli%uti yang awal dan yang akhir2 yang azali dan yang abadi0 A%a yang dizahirkan dan a%a yang terjadi telah ada %ada )lmu-1ya0

Tidak ada sesuatu kesusahan +atau bala ben'ana, yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam #itab +pengetahuan #ami, sebelum #ami menjadikannya- sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Ayat 22 : Surah al-$a%&&%)

Maha .erkat +serta Maha Tinggilah kelebihan, Tuhan yang menguasai pemerintahan +dunia dan akhirat,- dan memanglah a Maha #uasa atas tiap-tiap sesuatu- - ( Ayat 1 : Surah al-+ul( )

Dan Yang telah mengatur +keadaan makhluk-makhluk-!ya, serta memberikan hidayah petunjuk +ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya,- ( Ayat ! : Surah al-Alaa)

Dan #ami jadikan bumi meman'arkan mataair-mataair +di sana sini,, lalu bertemulah air +langit dan bumi, itu untuk +melakukan, satu perkara yang telah ditetapkan. ( Ayat 12 : Surah al--a ar ) .egala %erkara2 tidak kira a%a istilah yang digunakan2 adalah termasuk dalam ketentuan Allah s0w0t0 A%a yang kita istilahkan sebagai %erjuangan2 ikhtiar2 d!a2 kekeramatan2 mukjizat dan lain-lain semuanya adalah ketentuan Allah s0w0t0 Pagar takdir mengelilingi segala-galanya dan tidak ada sebesar zarah %un yang mam%u menembusi benteng takdir yang maha teguh0 *idak terjadi %erjuangan dan ikhtiar melainkan %erjuangan dan ikhtiar tersebut telah ada dalam %agar takdir0 *idak berd!a !rang yang berd!a melainkan halnya berd!a itu adalah takdir untuknya yang sesuai dengan ketentuan Allah s0w0t untuknya0 Perkara yang did!akan juga tidak lari dari%ada sem%adan ketentuan Allah s0w0t0 *idak berlaku kekeramatan dan mukjizat melainkan kekeramatan dan mukjizat itu adalah takdir yang tidak menyim%ang dari%ada %entadbiran Allah s0w0t0 *idak menghiru% satu na&as atau berdenyut satu nadi melainkan ianya adalah takdir yang menzahirkan urusan Allah s0w0t %ada azali0

#ami datang dari Allah dan kepada Allah kami kembali. .egala %erkara datangnya dari Allah s0w0t atau /ia yang mengadakan ketentuan tan%a 4am%urtangan sesia%a %un0 .egala %erkara kembali ke%ada-1ya kerana /ialah yang mem%astikan hukum ketentuan-1ya terlaksana tan%a sesia%a %un mam%u menyekat urusan-1ya0 A%abila sudah di&ahami bahawa usaha2 ikhtiar2 menyerah diri dan segalagalanya adalah takdir yang menurut ketentuan Allah s0w0t2 maka sese!rang itu tidak lagi berasa bingung sama ada mahu berikhtiar atau menyerah diri0 )khtiar dan berserah diri sama-sama berada di dalam %agar takdir0 $ika sese!rang menyedari makamnya sama ada asbab atau tajrid maka dia hanya %erlu

bertindak sesuai dengan makamnya0 Ahli asbab %erlu berusaha dengan gigih menurut keadaan hukum sebab-akibat0 A%a juga hasil yang mun4ul dari usahanya diterimanya dengan senang hati kerana dia tahu hasil itu juga adalah takdir yang ditadbir !leh Allah s0w0t0 $ika hasilnya baik dia akan bersyukur kerana dia tahu bahawa kebaikan itu datangnya dari Allah s0w0t0 $ika tidak ada ketentuan baik untuknya nes4aya tidak mungkin dia menda%at kebaikan0 $ika hasil yang buruk %ula sam%ai ke%adanya dia akan bersabar kerana dia tahu a%a yang datang ke%adanya itu adalah menurut ketentuan Allah bukan tunduk ke%ada usaha dan ikhtiarnya0 <alau%un hasil yang tidak sesuai dengan seleranya datang ke%adanya teta%i usaha baik yang dilakukannya teta% diberi %ahala dan keberkatan !leh Allah s0w0t sekiranya dia bersabar dan rela dengan a%a juga takdir yang sam%ai ke%adanya itu0 Ahli tajrid %ula hendaklah reda dengan suasana kehidu%annya dan teta% yakin dengan jaminan Allah s0w0t0 /ia tidak harus merungut jika terjadi kekurangan %ada rezekinya atau kesusahan menim%anya0 .uasana kehidu%annya adalah takdir yang sesuai dengan a%a yang Allah s0w0t tentukan0 =ezeki yang sam%ai ke%adanya adalah juga ketentuan Allah s0w0t0 $ika terjadi kekurangan atau kesusahan maka ia juga masih lagi di dalam %agar takdir yang ditentukan !leh Allah s0w0t0 Begitu juga jika terjadi keberkatan dan kekeramatan %ada dirinya dia harus melihat itu sebagai takdir yang menjadi bahagiannya0 Pers!alan takdir berkait ra%at dengan %ers!alan hakikat0 ,akikat membawa %andangan dari%ada yang banyak ke%ada yang satu0 Perhatikan ke%ada sebiji benih ka4ang0 .etelah ditanam benih yang ke4il itu akan tumbuh dengan sem%urna2 mengeluarkan bebera%a banyak buah ka4ang0 Buah ka4ang tersebut dijadikan %ula benih untuk menumbuhkan %!k!k-%!k!k ka4ang yang lain0 Begitulah seterusnya sehingga ka4ang yang bermula dari satu biji benih menjadi jutaan juta ka4ang0 Ka4ang yang sejuta tidak ada bezanya dengan ka4ang yang %ertama0 Benih ka4ang yang %ertama itu bukan sahaja berkemam%uan untuk menjadi sebatang %!k!k ka4ang2 malah ia mam%u mengeluarkan semua generasi ka4ang sehingga hari kiamat0 )a hanya b!leh mengeluarkan ka4ang2 tidak benda lain0 Kajian akal b!leh mem%erakui bahawa semua ka4ang mem%unyai zat yang sama2 iaitu zat ka4ang0 Eat ka4ang %ada benih %ertama seru%a dengan zat ka4ang %ada yang ke satu juta malah ia adalah zat yang sama atau yang satu0 Eat ka4ang yang satu itulah @bergerak8 %ada semua ka4ang2 mem%astikan yang ka4ang akan menjadi ka4ang2 tidak menjadi benda lain0 <alau%un di%erakui kewujudan zat ka4ang yang mengawal %ertumbuhan ka4ang namun2 zat ka4ang itu tidak mungkin ditemui %ada mana-mana ka4ang0 )a tidak beru%a dan tidak mendiami mana-mana ka4ang2 teta%i ia tidak ber%isah dengan mana-mana ka4ang0 *an%anya tidak mungkin ada kewujudan ka4ang0 Eat ka4ang ini dinamakan F,akikat Ka4angG0 )a adalah suasana ketuhanan yang mentadbir dan mengawal seluruh %ertumbuhan ka4ang dari %ermulaan hingga kesudahan2

sam%ai ke hari kiamat0 ,akikat Ka4ang inilah suasana %entadbiran Allah s0w0t yang /ia telah tentukan untuk semua kejadian ka4ang0 A%a sahaja yang dikuasai !leh ,akikat Ka4ang tidak ada %ilihan ke4uali menjadi ka4ang0 .uasana %entadbiran Allah s0w0t yang mentadbir dan mengawal kewujudan keturunan manusia %ula dinamakan F,akikat ManusiaG atau F,akikat )nsanG0 Allah s0w0t telah men4i%takan manusia yang %ertama2 iaitu Adam a0s menurut ,akikat )nsan yang ada %ada sisi-1ya0 Pada kejadian Adam a0s itu telah disim%ankan bakat dan keu%ayaan untuk melahirkan semua keturunan manusia sehingga hari kiamat0 Manusia akan teta% melahirkan manusia kerana hakikat yang menguasainya adalah ,akikat Manusia0 Pada ,akikat Manusia itu ada hakikat yang menguasai satu indiHidu manusia dan hubungkaitnya dengan segala kejadian alam yang lain0 .e!rang manusia yang berhakikatkan F,akikat 1abiG %asti menjadi nabi0 .e!rang manusia yang berhakikatkan F,akikat <aliG %asti akan menjadi wali0 .uasana %entadbiran Allah s0w0t atau hakikat itu menguasai r!h yang berkaitan dengannya0 =!h bekerja mem%amerkan segala maklumat yang ada dengan hakikat yang menguasainya0 Kerja r!h adalah menjalankan urusan Allah s0w0t iaitu menyatakan hakikat yang ada %ada sisi Allah s0w0t0

Dan katakan2 /R(h itu dari perkara urusan Tuhanku0. ( Ayat 85 : Surah Al-#sraa) Pentadbiran Allah s0w0t menguasai r!h dan mengheret r!h ke%ada mem%amerkan ketentuan-1ya yang berada %ada azali0 Allah s0w0t telah menentukan hakikat sesuatu sejak azali lagi0 *idak ada %erubahan %ada ketentuan Allah s0w0t0 .egala sesuatu dikawal !leh hakikat yang %ada sisi Allah s0w0t0 +nta tidak b!leh meminta menjadi kambing0 Beruk tidak b!leh meminta menjadi manusia0 Manusia tidak b!leh meminta menjadi malaikat0 .egala ketentuan telah di%utuskan !leh Allah s0w0t0 ALLAH S"$"T MENGATUR SEGALA URUSAN

TENANGKAN HATIMU DARI URUSAN TADBIR KERANA APA YANG DIATUR (LEH SELAINMU TENTANG URUSAN DIRIMU% TIDAK PERLU ENGKAU 'AMPUR TANGAN"

Kita bertauhid melalui dua 4ara2 %ertama bertauhid dengan akal dan keduanya bertauhid dengan hati0 Bidang akal ialah ilmu dan li%utan ilmu sangat luas2 bermula dari %!k!k ke%ada dahan-dahan dan seterusnya ke%ada ranting-ranting0 .etia% ranting ada hujungnya2 iaitu %enyelesaiannya0 )lmu berse%akat %ada %erkara %!k!k2 bert!lak ansur %ada 4abangnya dan berselisih %ada rantingnya

atau %enyelesaiannya0 $awa%an ke%ada sesuatu masalah selalunya berubahubah menurut %enda%at baharu yang ditemui0 A%a yang diangga% benar %ada mulanya di%ersalahkan %ada akhirnya0 6leh sebab si&at ilmu yang demikian !rang awam yang berlarutan membahas tentang sesuatu %erkara b!leh mengalami kekeliruan dan keka4auan &ikiran0 .alah satu %erkara yang mudah mengganggu &ikiran ialah s!al takdir atau Badak dan Badar0 $ika %ers!alan ini di%erbahaskan hingga ke%ada yang halus-halus sese!rang akan menemui kebuntuan kerana ilmu tidak mam%u mengadakan jawa%an yang k!nkrit0 Badak dan Badar diimani dengan hati0 *ugas ilmu ialah membuktikan kebenaran a%a yang diimani0 $ika ilmu bertindak mengg!yangkan keimanan maka ilmu itu harus disekat dan hati dibawa ke%ada tunduk dengan iman0 Kalam ,ikmat keem%at di atas membimbing ke arah itu agar iman tidak di4am%ur dengan keraguan0 .elama na&su dan akal menjadi hijab2 beriman ke%ada %erkara ghaib dan menyerah diri se4ara menyeluruh tidak akan di4a%ai0 Badak dan Badar termasuk dalam %erkara ghaib0 Perkara ghaib disaksikan dengan mata hati atau basirah0 Mata hati tidak da%at memandang jika hati dibungkus !leh hijab na&su0 1a&su adalah kegela%an2 bukan kegela%an yang zahir teta%i kegela%an dalam keghaiban0 Kegela%an na&su itu menghijab sedangkan mata hati memerlukan 4ahaya ghaib untuk melihat %erkara ghaib0 9ahaya ghaib yang menerangi alam ghaib adalah 4ahaya r!h kerana r!h adalah urusan Allah s0w0t0 9ahaya atau nur hanya bersinar a%abila sesuatu itu ada %erkaitan dengan Allah s0w0t0

Allah adalah 'ahaya bagi semua langit dan bumi. ( Ayat !5 : Surah an-Nur )

Dialah Yang Maha Tinggi darjat kebesaran-!ya, yang mempunyai Arasy +yang melambangkan keagungan dan kekuasaan-!ya,- a memberikan wahyu darihal perintah-!ya kepada sesiapa yang dikehendaki-!ya di antara hamba-hamba!ya +yang telah dipilih menjadi Rasul-!ya,, supaya a memberi amaran +kepada manusia, tentang hari pertemuan, - ( Ayat 15 : Surah al-+u &n )

Dan demikianlah #ami wahyukan kepadamu +wahai Muhammad, 5 Al-"uran sebagai r(h +yang menghidupkan hati, dengan perintah #ami- engkau tidak pernah mengetahui +sebelum diwahyukan kepadamu,- apakah #itab +Al-"uran, itu dan tidak juga mengetahui apakah iman itu- akan tetapi #ami jadikan Al"uran2 'ahaya yang menerangi, #ami beri petunjuk dengannya sesiapa yang #ami kehendaki di antara hamba-hamba #ami. Dan sesungguhnya engkau +wahai Muhammad, adalah memberi petunjuk dengan Al-"uran itu ke jalan yang lurus, - aitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai yang ada di langit dan yang ada di bumi. #epada Allah jualah kembali segala urusan. ( Ayat 52 " 5! : Surah asy-Syura ) A%abila 4ahaya r!h berjaya menghalau kegela%an na&su2 mata hati akan menyaksikan yang ghaib0 Penyaksian mata hati membawa hati beriman ke%ada %erkara ghaib dengan sebenar-benarnya0 Allah s0w0t telah mengham%arkan jalan yang lurus ke%ada hamba-hamba-1ya yang beriman0 /ia ber&irman:

Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku 'ukupkan nikmat-#u kepada kamu, dan Aku telah redakan slam itu menjadi agama untuk kamu. ( Ayat ! : Surah al-+aa&%ah ) +mat )slam adalah umat yang %aling bertuah kerana Allah s0w0t telah menyem%urnakan nikmat-1ya ke atas mereka dengan mengurniakan )slam0 Allah s0w0t menjamin juga bahawa /ia reda menerima )slam sebagai agama mereka0 $aminan Allah s0w0t itu sudah 4uku% bagi mereka yang menuntut keredaan Allah s0w0t untuk tidak men!leh ke kiri atau ke kanan2 sebaliknya terus berjalan mengikut landasan yang telah dibina !leh )slam0 )slam adalah %erlembagaan yang lengka% men4aku%i semua as%ek kehidu%an baik yang zahir mahu%un yang batin0 )slam telah menjelaskan a%a yang mesti dibuat2 a%a yang mesti tidak dibuat2 bagaimana mahu bertindak menghada%i sesuatu dan bagaimana jika

tidak mahu melakukan a%a-a%a0 .egala %eraturan dan k!d etika sudah dijelaskan dari %erkara yang %aling ke4il hingga ke%ada yang %aling besar0 .udah dijelaskan 4ara beribadat2 4ara berhubungan sesama manusia2 4ara membahagikan harta %usaka2 4ara men4ari dan membelanjakan harta2 4ara makan2 4ara minum2 4ara berjalan2 4ara mandi2 4ara memasuki jamban2 4ara hukum 5isas 4ara melakukan hubungan kelamin2 4ara menyem%urnakan mayat dan semua as%ek kehidu%an diterangkan dengan jelas0 +mat )slam tidak %erlu bertengkar tentang %enyelesaian terhada% sesuatu masalah0 .egala %enyelesaian telah dibentangkan2 hanya tegakkan iman dan rujuk ke%ada )slam itu sendiri nes4aya segala %ertanyaan akan terjawab0 Begitulah besarnya nikmat yang dikurniakan ke%ada umat )slam0 Kita %erlulah menjiwai )slam untuk merasai nikmat yang dikurniakan itu0 Kewaji%an kita ialah melakukan a%a yang telah Allah s0w0t aturkan sementara hak mengatur atau mentadbir adalah hak Allah s0w0t yang mutlak0 $ika terda%at %eraturan Allah s0w0t yang tidak di%ersetujui !leh na&su kita2 jangan %ula melentur %eraturan tersebut atau membuat %eraturan baharu2 sebaliknya na&su hendaklah ditekan su%aya tunduk ke%ada %eraturan Allah s0w0t0 $ika %enda%at akal sesuai dengan )slam maka yakinilah akan kebenaran %enda%at tersebut2 dan jika %enemuan akal ber4anggah dengan )slam maka akuilah bahawa akal telah tersila% di dalam %erkiraannya0 $angan memaksa )slam su%aya tunduk ke%ada akal semasa yang akan berubah %ada masa yang lain2 teta%i tundukkan akal ke%ada a%a yang *uhan kata yang kebenarannya tidak akan berubah sam%ai bila-bila0 6rang yang mengamalkan tuntutan )slam disertai dengan beriman ke%ada Badak dan Badar2 jiwanya akan sentiasa tenang dan damai0 Putaran r!da kehidu%an tidak memb!lak-balikkan hatinya kerana dia melihat a%a yang berlaku adalah menurut a%a yang mesti berlaku0 /ia %ula mengamalkan k!d yang terbaik dan dijamin !leh Allah s0w0t0 ,atinya tunduk ke%ada hakikat bahawa Allah s0w0t yang mentadbir sementara sekalian hamba berkewaji%an taat ke%ada-1ya2 tidak %erlu masuk 4am%ur dalam urusan-1ya0 Mungkin timbul %ertanyaan a%akah !rang )slam tidak b!leh menggunakan akal &ikiran2 tidak b!leh mentadbir kehidu%annya dan tidak b!leh berusaha membaiki kehidu%annyaI A%akah !rang )slam mesti menyerah bulat-bulat ke%ada takdir tan%a tadbirI Allah s0w0t men4eritakan tentang tadbir !rang yang beriman:

Maka Yusu* pun mulailah memeriksa tempat-tempat barang mereka, sebelum memeriksa tempat barang saudara kandungnya +.unyamin,, kemudian ia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungnya. Demikianlah #ami jayakan ran'angan untuk +menyampaikan hajat, Yusu*. Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undangundang raja, ke'uali jika dikehendaki (leh Allah. +Dengan ilmu pengetahuan,, #ami tinggikan pangkat kedudukan sesiapa yang #ami kehendaki- dan tiap-tiap yang berilmu pengetahuan, ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. (Ayat 76 : Surah Yusuf )

Dan kepunyaan-!ya jualah kapal-kapal yang berlayar di lautan laksana gunungganang. (Ayat 24 : Surah ar-.ah aan ) 1abi ?usu& a0s2 dengan ke%andaiannya2 mengadakan muslihat untuk membawa saudaranya2 Bunyamin2 tinggal dengannya0 Ke%andaian dan muslihat yang %ada zahirnya diatur !leh 1abi ?usu& a0s teta%i dengan tegas Allah s0w0t mengatakan /ia yang mengatur muslihat tersebut dengan kehendak dan kebijaksanaan-1ya0 Ka%al yang %ada zahirnya dibina !leh manusia teta%i dengan tegas Allah s0w0t mengatakan ka%al itu adalah ke%unyaan-1ya0 Ayat-ayat di atas memberi %engajaran mengenai tadbir yang dilakukan !leh manusia0 =asulullah s0a0w sendiri menganjurkan agar %engikut-%engikut baginda s0a0w mentadbir kehidu%an mereka0 *adbir yang disarankan !leh =asulullah s0a0w ialah tadbir yang tidak memutuskan hubungan dengan Allah s0w0t2 tidak berganjak dari tawakal dan %enyerahan ke%ada *uhan yang mengatur %entadbiran dan %erlaksanaan0 $anganlah sese!rang menyangka a%abila dia menggunakan !taknya untuk ber&ikir maka !tak itu ber&ungsi dengan sendiri tan%a tadbir )lahi0 /ari mana datangnya ilham yang di%er!lehi !leh !tak itu jika tidak dari *uhanI Allah s0w0t yang membuat !tak2 membuatnya ber&ungsi dan /ia juga yang mendatangkan buah &ikiran ke%ada !tak itu0 *adbir yang dianjurkan !leh =asulullah s0a0w ialah tadbir yang sesuai dengan al-Buran dan as-.unah0 )slam hendaklah dijadikan %ena%is untuk mengasingkan %enda%at dan tindakan yang benar dari yang salah0 )slam menegaskan bahawa sekiranya tidak kerana daya dan u%aya dari Allah s0w0t2 %asti tidak ada a%a yang da%at dilakukan !leh sesia%a %un0 6leh yang demikian sese!rang mestilah menggunakan daya dan u%aya yang dikurniakan Allah s0w0t ke%adanya menurut keredaan Allah s0w0t0 .ese!rang hamba Allah s0w0t tidak se%atutnya mele%askan diri dari %enyerahan ke%ada Allah ?ang Maha Mengatur0 A%abila a%a yang diaturkannya berjaya menjadi kenyataan maka dia akui bahawa kejayaan itu adalah kerana %ersesuaian aturannya dengan aturan Allah s0w0t0 $ika a%a yang diaturkannya tidak menjadi2 diakuinya bahawa aturannya wajib tunduk ke%ada aturan Allah s0w0t dan tidak menjadi itu juga termasuk di dalam tadbir Allah s0w0t0 ,anya Allah s0w0t yang berhak untuk menentukan0 Allah s0w0t Berdiri /engan .endiri2 tidak ada sesia%a yang mam%u 4am%ur tangan dalam urusan-1ya0

): MATA HATI YANG BUTA

KERA#INAN KAMU UNTUK MEMPER(LEHI APA YANG TELAH TER#AMIN UNTUK KAMU DI SAMPING KE'UAIAN KAMU TERHADAP KE$A#IPAN YANG DIAMANATKAN MENUN#UKKAN BUTA MATA HATI"

,ikmat 5 ini meru%akan lanjutan ke%ada ,ikmat yang lalu0 )mam )bnu Athaillah men4eritakan kesan dari%ada hijab na&su dan hijab akal yang menutu% hati dari%ada melihat ke%ada takdir yang menjadi ketentuan Allah s0w0t0 Ada tiga %erkara yang dikemukakan untuk direnungi: 1: $aminan Allah s0w0t0 2: Kewaji%an hamba 3: Mata hati yang mengenal jaminan Allah s0w0t dan kewaji%an hamba0 Penyingka%an rahsia mata hati adalah %enting bagi memahami Kalam ,ikmat di atas0 Mata hati ialah mata bagi hati atau b!leh juga dikatakan keb!lehan mengenal yang dimiliki !leh hati0 Kadang-kadang mata hati ini di%anggil sebagai mata dalam0 )stilah @mata dalam8 digunakan bagi membezakan istilah ini dengan mata yang zahir2 iaitu yang dimiliki !leh diri zahir0 /iri zahir terbentuk dari%ada daging2 darah2 tulang2 sumsum2 rambut2 kulit dan lain-lain0 /iri zahir ini berkeb!lehan untuk melihat2 mendengar2 men4ium2 merasa dan menyentuh0 /iri zahir mem%er!lehi kehidu%an dari %erjalanan darah ke seluruh tubuhnya dan aliran nyawa dalam bentuk wa% atau gas yang keluar masuk melalui hidung dan mulut0 $ika darahnya dikeringkan atau dibekukan atau%un jika aliran wa% yang keluar masuk itu disekat maka diri zahir akan mengalami satu keadaan di mana sekalian bahagiannya terhenti ber&ungsi dan ia dinamakan mati> /iri zahir ini jika disusun da%atlah dikatakan bahawa ia terdiri dari%ada tubuh dan nyawa serta deria-deria yang da%at mengenal sesuatu yang zahiriah0 Pusat kawalannya ialah !tak yang mengawal keberkesanan deria-deria dan juga men4etuskan daya

timbang atau akal &ikiran0 /iri batin juga mem%unyai susunan yang sama se%erti diri zahir teta%i dalam keadaan ghaib0 )a juga mem%unyai tubuh yang di%anggil kalbu atau hati0 ,ati yang dimaksudkan bukanlah seketul daging yang berada di dalam tubuh0 )a meru%akan hati r!hani atau hati seni0 )a bukan kejadian alam kasar2 sebab itu ia tidak da%at dikesan !leh %an4aindera zahir0 )a termasuk di dalam %erkara%erkara ghaib yang diistilahkan sebagai 7ati&ah =abbaniah atau hal yang menjadi rahsia ketuhanan0 A%abila di dalam keadaan su4i bersih ia da%at mendekati *uhan0 )a juga yang menjadi tilikan *uhan0 ,ati seni ini juga memiliki nyawa yang dibahasakan sebagai r!h0 =!h juga termasuk di dalam g!l!ngan 7ati&ah =abbaniah0 )a adalah urusan *uhan dan manusia hanya mem%unyai sedikit %engetahuan mengenainya0

#atakan2 /R(h itu dari perkara urusan Tuhanku- dan kamu tidak diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja0. ( Ayat 85 : Surah Ban& #sra&l ) *ubuh seni atau hati seni juga mem%unyai si&at yang berkemam%uan men4etuskan %emahaman dan %engetahuan0 )a di%anggil akal yang juga termasuk di dalam g!l!ngan 7ati&ah =abbaniah yang tidak mam%u dihuraikan0 Akal jenis ini berguna bagi %engajian tentang ketuhanan0 *ubuh zahir mem%unyai deria-deria untuk mengenal %erkara zahiriah0 /eria-deria tersebut di%anggil %englihatan2 %endengaran2 %en4iuman2 %erasaan dan %enyentuhan dan alat-alat yang bersangkutan ialah mata2 telinga2 hidung2 lidah2 tangan dan lain-lain0 *ubuh seni atau diri batin juga mem%unyai deria yang mengenal %erkara ghaib dan deria ini dinamakan basirah atau mata hati0 )a berbeza dari%ada si&at melihat yang dimiliki !leh mata zahir0 Mata zahir melihat %erkara zahir dan mata hati syuhud atau menyaksikan ke%ada yang ghaib0 A%a yang ada di sekeliling kita b!leh dilihat melalui dua as%ek iaitu yang nyata dilihat dengan mata zahir dan yang ghaib dilihat dengan mata hati0 $ika kita ambil satu buku gula2 mata kasar melihat sejenis hablur berwarna ke%utihan0 Bila diletakkan %ada lidah terasalah manisnya0 Ketika menikmati kemanisan itu kita se!lah-!lah memandang jauh ke%ada sesuatu yang tidak ada di hada%an mata0 Kelakuan merenung jauh itu sebenarnya adalah terjemahan ke%ada %erbuatan mata hati memandang ke%ada hakikat gula iaitu manis0 Bagaimana ru%a manis tidak da%at di4eritakan teta%i mata hati yang melihat ke%adanya mengenal bahawa gula adalah manis0 $ika mata zahir melihat sebilah %edang2 maka mata hati akan melihat %ada tajamnya0 $ika mata zahir melihat ke%ada lada2 mata hati melihat ke%ada %edasnya0 $adi2 mata zahir mengenal dan membezakan ru%a yang zahir sementara mata hati mengenal dan membezakan hakikat ke%ada yang zahir0 Mata hati yang hanya ber&ungsi setakat mengenal manis2 tajam2 %edas dan yang seum%amanya masih diangga% sebagai mata hati yang buta0

Mata hati hanya diangga% 4elik jika ia mam%u melihat urusan ketuhanan di sebalik yang nyata dan yang tidak nyata0 Kekuatan suluhan mata hati bergantung ke%ada kekuatan hati itu sendiri0 .emakin bersih dan su4i hati bertambah teranglah mata hati0 $ika ia 4uku% terang ia bukan sahaja mam%u melihat ke%ada yang tersembunyi di sebalik ru%a yang zahir di sekeliling kita malah ia mam%u melihat atau syuhud a%a yang di luar dari%ada dunia0 /unia adalah segala sesuatu yang berada di dalam bulatan langit yang %ertama atau langit dunia atau langit rendah0 7angit rendah ini meru%akan sem%adan dunia0 .ele%as langit dunia dinamakan Alam Barzakh0 Meninggal dunia membawa maksud r!h yang rumahnya iaitu jasad telah tidak sesuai lagi didiaminya atau di%anggil sebagai mengalami kematian2 dibawa keluar dari langit dunia dan ditem%atkan di dalam Alam Barzakh0 :ungsi mata hati ialah melihat yang hakiki0 Mata hati yang mam%u melihat dunia se4ara keseluruhan sebagai satu wujud akan mengenali a%a yang hakiki tentang dunia itu0 6leh sebab %enyaksian mata hati bersi&at tidak da%at dinyatakan se4ara terang maka ia memerlukan ibarat untuk mendatangkan ke&ahaman0 )barat yang biasa digunakan bagi men4eritakan tentang hakikat dunia ialah: F/unia adalah se!rang %erem%uan yang sangat tua dan sangat h!d!h0 *ubuhnya k!t!r dan ber%enyakit2 menanah di sana sini dan ada bahagiannya yang sudah dimakan ulatG0 Begitulah lebih kurang %erasaan !rang yang melihat ke%ada hakikat dunia dengan mata hatinya0 Bagaimana ru%a hakikat yang menyebabkan timbul %erasaan dan ibarat yang demikian tidak da%at dihuraikan0 Mata hati yang lebih kuat mam%u %ula menyaksikan Alam Barzakh dan mengenali satu lagi hakikat yang dinamakan keabadian2 iaitu si&at hari akhirat0 Kematian membinasakan jasad dan kiamat membinasakan alam seluruhnya teta%i tidak membinasakan =!h yang %adanya tergantung kitab amalan masingmasing0 Ahli maksiat tidak da%at diselamatkan !leh kematian dan kiamat0 Ahli taat yang tidak menda%at ganjaran yang setim%al di dunia tidak binasa ketaatannya !leh kematian dan kiamat0 *anggungjawab sese!rang hamba akan terus di%ikulnya mele%asi kematian2 Alam Barzakh2 kiamat2 Padang Mahsyar dan seterusnya menghada%i Pemerintah hari %embalasan0 *anggungjawab itu hanya gugur setelah ,akim ?ang Maha Bijaksana dan Maha Adil lagi Maha Mengetahui serta Maha Perkasa menjatuhkan hukuman0 )nilah hakikat yang ditemui !leh mata hati yang menyelami Alam Barzakh2 bukan melihat r!h !rang mati di dalam kubur0 Mata hati ber&ungsi mengenal %erkara yang ghaib0 Makri&at atau %engenalan ke%ada keabadian atau hari akhirat akan melahirkan kesungguhan %ada menjalankan amanat Allah s0w0t iaitu mengerjakan %erintah-%erintah-1ya dan menjauhi larangan-larangan-1ya0 Amanat itu akan terus dibawa !leh %ara hamba untuk diserahkan kembali ke%ada Allah s0w0t yang meletakkan amanat tersebut ke%ada mereka0 Makri&at mata hati yang demikian melahirkan si&at takwa dan

beramal salih0 A%abila takwa dan amal salih menjadi si&at se!rang hamba maka masuklah hamba itu ke dalam jaminan Allah s0w0t0

Dialah Tuhan yang memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda keesaan-!ya dan kekuasaan-!ya +untuk menghidupkan r(hani kamu,, dan yang menurunkan +untuk jasmani kamu, sebab-sebab re1eki dari langit. Dan tiadalah yang ingat serta mengambil pelajaran +dari yang demikian, melainkan (rang yang sentiasa bertumpu +kepada Allah,. ( Ayat 1! : Surah al-+u &n ) Allah s0w0t ber&irman dalam ,adis Budsi:

4amba-#u, taatilah semua perintah-#u, jangan membeber keperluan kamu. Allah s0w0t sebagai *uhan2 *uan atau Majikan tidak sekali-kali mengabaikan tanggungjawab-1ya untuk memberi rezeki ke%ada hamba-hamba-1ya sementara hamba-hamba %ula berkewaji%an mentaati *uan mereka0 =ezeki telah dijamin !leh Allah s0w0t dan untuk menda%atkan rezeki tersebut sese!rang hamba hanya %erlu bertindak sesuai dengan makamnya0 $ika dia se!rang ahli asbab maka bekerjalah ke arah rezekinya dan jangan iri hati terhada% rezeki yang dikurniakan ke%ada !rang lain0 $ika dia ahli tajrid maka bertawakallah ke%ada Allah s0w0t dan jangan gusar jika terjadi kelewatan atau kekurangan dalam urusan rezeki0 <alau dalam makam mana%un sese!rang hamba itu berada dia mesti melakukan kewaji%an iaitu bersungguh-sungguh mentaati Allah s0w0t dengan mengerjakan %erintah-1ya dan meninggalkan larangan-1ya0 ,amba yang terbuka mata hatinya akan %er4aya dengan yakin terhada% jaminan Allah s0w0t dan tidak men4uaikan kewaji%annya0 ,amba ini akan meli%at-gandakan kegiatan dan kerajinannya untuk bertakwa dan beramal salih tan%a men4urigai jaminan Allah s0w0t tentang rezekinya0 ,amba yang buta mata hatinya akan berbuat yang berlawanan iaitu dia tekun dan rajin di dalam men4ari rezeki yang dijamin !leh Allah s0w0t teta%i dia men4uaikan tanggungjawab yang diamanatkan !leh Allah s0w0t0 6rang ini akan menggunakan daya usaha yang banyak untuk mem%er!lehi rezeki yang b!leh dida%ati dengan daya usaha yang sederhana teta%i menggunakan daya usaha yang sedikit dengan hara%an untuk menda%atkan sesuatu yang tidak mungkin dida%ati ke4uali dengan daya usaha yang gigih dan %erjuangan yang hebat iaitu %ahala-%ahala bagi amal salih0

Mata hati melihat ke%ada yang hak dalam keghaiban0 1a&su yang hanya berminat dengan kebendaan yang nyata menutu%i yang hak itu dan akal mengadakan hujah untuk menguatkan keraguan yang tumbuh %ada na&su0 Perkara ghaib disaksikan dengan keyakinan0 $ika na&su dan akal berse%akat mengadakan keraguan2 kebenaran yang ghaib akan terhijab0 6rang yang men4ari kebenaran teta%i gagal menundukkan na&su dan akalnya akan ber%using-%using di tem%at yang sama0 Keyakinan dan keraguan sentiasa ber%erang dalam jiwanya *: PENGERTIAN D(A

#ANGANLAH KERANA KELAMBATAN MASA PEMBERIAN TUHAN KEPADA KAMU% PADAHAL KAMU TELAH BERSUNGGUH-SUNGGUH BERD(A% MEMBUAT KAMU BERPUTUS ASA% SEBAB ALLAH MEN#AMIN UNTUK MENERIMA SEMUA D(A% MENURUT APA YANG DIPILIH-NYA UNTUK KAMU% TIDAK MENURUT KEHENDAK KAMU% DAN PADA $AKTU YANG DITENTUKAN-NYA% TIDAK PADA $AKTU YANG KAMU TENTUKAN"

A%abila kita berkehendak menda%atkan sesuatu sama ada duniawi mahu%un ukhrawi maka kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menda%atkannya0 $ika usaha kita tidak mam%u mem%er!lehinya kita akan meminta %ert!l!ngan dari%ada !rang yang mem%unyai kuasa0 $ika mereka juga tidak mam%u membantu kita untuk men4a%ai hajat kita maka kita akan mem!h!n %ert!l!ngan dari%ada Allah s0w0t2 menadah tangan ke langit sambil air mata ber4u4uran dan suara yang merayu-rayu menyatakan hajat ke%ada-1ya0 .elagi hajat kita belum ter4a%ai selagi itulah kita berm!h!n dengan se%enuh hati0 *idak ada kesukaran bagi Allah s0w0t untuk memenuhi hajat kita0 .ekiranya /ia mengurniakan ke%ada kita semua khazanah yang ada di dalam bumi dan langit maka %emberian-1ya itu tidak sedikit %un mengurangi kekayaan-1ya0 Andainya Allah s0w0t menahan dari memberi maka tindakan demikian tidak sedikit %un menambahkan kekayaan dan kemuliaan-1ya0 $adi2 dalam s!al memberi atau menahan tidak sedikit %un memberi kesan ke%ada ketuhanan Allah s0w0t0 Ketuhanan-1ya adalah mutlak tidak sedikit %un terikat dengan kehendak2 d!a dan amalan hamba-hamba-1ya0

Dan Allah berkuasa melakukan apa yang di kehendaki-!ya. ( Ayat 27 : Surah #)rah& )

Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaan-!ya. ( Ayat 116 : Surah al-Baqarah ) a tidak b(leh ditanya tentang apa yang a lakukan, sedang merekalah yang akan ditanya kelak. ( Ayat 2! : Surah al-An)&yaa ) .ebahagian besar dari%ada kita tidak sedar bahawa kita mensyirikkan Allah s0w0t dengan d!a dan amalan kita0 Kita jadikan d!a dan amalan sebagai kuasa %enentu atau setidak-tidaknya kita mengangga%nya sebagai mem%unyai kuasa tawar menawar dengan *uhan2 se!lah-!lah kita berkata2 F<ahai *uhan> Aku sudah membuat tuntutan maka Jngkau wajib memenuhinya0 Aku sudah beramal maka Jngkau wajib membayar u%ahnya>G .ia%akah yang berkedudukan sebagai *uhan2 kita atau Allah s0w0tI .ekiranya kita tahu bahawa diri kita ini adalah hamba maka berlagaklah sebagai hamba dan jagalah s!%an santun terhada% *uan ke%ada sekalian hamba-hamba0 ,ak hamba ialah rela dengan a%a juga ke%utusan dan %emberian *uannya0 /!a adalah %enyerahan bukan tuntutan0 Kita telah berusaha teta%i gagal0 Kita telah meminta %ert!l!ngan makhluk teta%i itu juga gagal0 A%a lagi %ilihan yang masih ada ke4uali menyerahkan segala urusan ke%ada *uhan yang di *angan1ya terletak segala %erkara0 .erahkan ke%ada Allah s0w0t dan tanyalah ke%ada diri sendiri menga%a *uhan menahan kita dari mem%er!lehi a%a yang kita hajatkanI A%akah tidak mungkin a%a yang kita inginkan itu b!leh mendatangkan mudarat ke%ada diri kita sendiri2 hingga lantaran itu Allah s0w0t ?ang Maha Penyayang menahannya dari%ada sam%ai ke%ada kitaI Bukankah /ia *uhan ?ang Maha Pemurah2 Maha Penyayang lagi Maha Mengetahui0

Tidakkah Allah yang men'iptakan sekalian makhluk itu mengetahui +segalagalanya,3 Sedang a Maha 4alus urusan Tadbiran-!ya, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-!ya. ( Ayat 14 : Surah al-+ul( )

Dialah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, +dan Dialah jua, yang Maha #uasa, lagi Maha .ijaksana. ( Ayat 18 : Surah at-/a0haa)un )

Apa sahaja ayat keterangan yang #ami mansuhkan +batalkan,, atau yang #ami tinggalkan +atau tangguhkan,, #ami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha #uasa atas tiap-tiap sesuatu3 ( Ayat 106 : Surah alBaqarah )

Allah s0w0t Maha ,alus AMaha *er%erin4i;/etailC2 Maha Mengerti dan Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata0 Allah s0w0t yang bersi&at demikian menentukan buat diri-1ya yang a%a sahaja yang /ia mansuhkan digantikannya dengan yang lebih baik atau yang sama baik0 /ia b!leh berbuat demikian kerana /ia tidak bersekutu dengan sesia%a %un dan /ia Maha Berkuasa0 .ese!rang hamba sentiasa berhajat ke%ada %ert!l!ngan *uhan0 A%a yang dihajatinya disam%aikannya ke%ada *uhan0 .emakin banyak hajatnya semakin banyak %ula d!a yang disam%aikannya ke%ada *uhan0 Kadang-kadang berlaku satu %ermintaan berlawanan dengan %ermintaan yang lain atau satu %ermintaan itu menghalang %ermintaan yang lain0 Manusia hanya melihat ke%ada satu d!a teta%i Allah s0w0t menerima kedatangan semua d!a dari satu !rang manusia itu0 Manusia yang dikuasai !leh kalbu jiwanya berbalik-balik dan keinginan serta hajatnya tidak meneta%0 *uhan yang menguasai segala %erkara tidak berubahubah0 Manusia yang telah meminta satu kebaikan b!leh meminta %ula sesuatu yang tidak baik atau kurang baik0 *uhan yang menentukan yang terbaik untuk hamba-1ya tidak berubah kehendak-1ya0 /ia telah meneta%kan buat /iri-1ya:

.ertanyalah +wahai Muhammad,2 /4ak milik siapakah segala yang ada di langit dan di bumi30 #atakanlah2 /+Semuanya itu, adalah milik Allah% a telah menetapkan atas diri-!ya memberi rahmat.0 (Ayat 12 : Surah al-Anaa ) 6rang yang beriman selalu mend!akan:

/$ahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari a1ab neraka0. ( Ayat 201 : Surah al-Baqarah ) ,amba yang menda%at rahmat dari Allah s0w0t diterima d!a di atas dan d!a tersebut menjadi induk ke%ada segala d!a-d!anya0 /!a yang telah diterima !leh Allah s0w0t mena%is d!a-d!a yang lain0 $ika kemudiannya si hamba meminta sesuatu yang mendatangkan kebaikan hanya ke%ada %enghidu%an dunia sahaja2 tidak untuk akhirat dan tidak menyelamatkannya dari a%i neraka2 maka d!a induk itu menahan d!a yang datang kemudian0 ,amba itu di%elihara dari%ada didatangi !leh sesuatu yang menggerakkannya ke arah yang ditunjukkan !leh d!a induk itu0 $ika %ermintaannya sesuai dengan d!a induk itu dia di%ermudahkan menda%at a%a yang dimintanya itu0 6leh sebab itu d!a adalah %enyerahan ke%ada ?ang Maha Penyayang dan Maha Mengetahui0 Menghada%lah ke%ada-1ya dan berserah diri ke%ada-1ya serta u4a%kan2 F<ahai *uhanku ?ang Maha 7emah-lembut2 Maha Mengasihani2 Maha Mengetahui2 Maha Bijaksana> /aku adalah hamba yang bersi&at terg!%!h ga%ah2 lemah dan jahil0 /aku mem%unyai hajat teta%i daku tidak mengetahui kesannya

bagiku2 sedangkan Jngkau Maha Mengetahui0 .ekiranya hajatku ini baik kesannya bagi dunia dan akhiratku dan melindungiku dari a%i neraka maka kurniakan ia ke%adaku %ada saat yang baik bagiku menerimanya0 $ika kesudahannya buruk bagi dunia dan akhiratku dan mend!r!ngku ke neraka2 maka jauhkan ia dari%adaku dan 4abutkanlah keinginanku terhada%nya0 .esungguhnya Jngkaulah *uhanku ?ang Maha Mengerti dan Maha Berdiri /engan .endiriG0

Dan Tuhanmu men'iptakan apa yang diran'angkan berlakunya, dan Dialah juga yang memilih +satu-satu dari makhluk-!ya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan,- tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapapun memilih +selain dari pilihan Allah,. Maha Su'i Allah dan Maha Tinggilah keadaan-!ya dari apa yang mereka sekutukan dengan-!ya. * Ayat 68 : Surah al--asas , +: PENGERTIAN #AN#I ALLAH S$T

#ANGAN SAMPAI MERAGUKAN KAMU TERHADAP #AN#I ALLAH KERANA TIDAK TERLAKSANA APA YANG TELAH DI#AN#IKAN% MESKIPUN TELAH TERTENTU TIBA! MASANYA% SUPAYA KERAGUAN ITU TIDAK MER(SAKKAN MATA HATI KAMU DAN TIDAK MEMADAMKAN 'AHAYA SIR RAHSIA ATAU BATIN! KAMU"

/!a dan janji Allah s0w0t berkait ra%at0 Allah s0w0t menjanjikan untuk menerima semua d!a0 ,amba sudah sangat kuat dan kera% berd!a0 ,amba mend!akan agar diselamatkan dari%ada sesuatu musibah0 Masa musibah itu sam%ai sudah tiba teta%i keselamatan dari%adanya tidak tiba0 *imbul keraguan dalam hati hamba itu tentang janji-janji Allah s0w0t0 .ebahagian !rang beriman diuji dengan %enerimaan atau %en!lakan d!a dan sebahagian yang lain diuji dengan tertunai atau tertahan janji Allah s0w0t0 $anji Allah s0w0t ada dalam bentuk umum dan ada dalam bentuk khusus0 $anji umum banyak terda%at di dalam al-Buran se%erti janji syurga terhada% !rang yang berbuat kebajikan2 janji neraka terhada% !rang yang derhaka2 janji ketinggian darjat bagi !rang yang berjihad %ada jalan Allah s0w0t2 janji kekuasaan di atas muka bumi terhada% !rang yang beriman dan beramal salih dan lain-lain lagi0 /i dalam surah an-1isaa8 ayat '5 Allah s0w0t menjanjikan ganjaran yang besar ke%ada !rang yang berjihad %ada jalan-1ya0 /alam surah an-1ur ayat 55 Allah

s0w0t menjanjikan ke%ada !rang yang beriman dan beramal salih bahawa mereka akan dijadikan khali&ah di bumi2 /ia akan teguhkan agama mereka dan /ia akan hilangkan ketakutan mereka0 Banyak lagi janji Allah s0w0t yang b!leh ditemui di dalam al-Buran0 $anji-janji Allah s0w0t se4ara umumnya berkaitan dengan amal2 sesuai dengan sunnatullah yang menguasai %erjalanan kehidu%an0 Ada juga janji se4ara khusus ke%ada !rang-!rang tertentu2 misalnya melalui mim%i atau suara ghaib0 6rang yang beriman dengan Allah s0w0t %er4aya ke%ada janji-janji-1ya0 $anji Allah s0w0t menjadi %end!r!ng ke%ada mereka untuk bekerja kuat2 beramal salih dan berjihad %ada jalan-1ya0 Allah s0w0t tidak sekali-kali akan memungkiri janji-janji1ya0 /i dalam g!l!ngan yang %er4aya ke%ada janji-janji Allah s0w0t itu ada sebilangan yang ber%enyakit se%erti yang dihida%i !leh sebilangan !rang yang berd!a ke%ada Allah s0w0t0 6rang yang berd!a membuat tuntutan dengan d!anya dan !rang yang %er4aya ke%ada janji Allah s0w0t membuat tuntutan dengan amalnya2 kerana Allah s0w0t berjanji memberinya sesuatu menurut amalannya0 ,ikmat ketujuh mengaitkan janji Allah s0w0t dengan mata hati dan 1ur .ir A=ahsia atau batinC0 Pers!alan mata hati telah disentuh %ada ,ikmat ke lima0 Penyingka%an rahsia mata hati menemukan kita dengan %ers!alan diri zahir2 diri batin dan seterusnya ke%ada %ers!alan r!h0 .uluhan mata hati membawa ke%ada %engenalan terhada% Alam Barzakh dan keabadian0 Mata hati yang kuat tidak berhenti setakat Alam Barzakh2 malah ia menghala ke%ada %eringkat alam yang lebih tinggi yang dinamakan Alam Malakut Atas0 Pandangan mata hati seterusnya sam%ai ke%ada kulit alam yang dinamakan Arasy ?ang Meli%uti0 .emua makhluk Allah s0w0t menghuni ruang yang di dalam atau dibatasi !leh kulit atau kerangka alam2 iaitu Arasy0 *idak ada mahluk yang wujud di luar dari kulit alam0 <alau%un kulit alam meru%akan kejadian *uhan yang %aling luar namun2 mata hati tidak berhenti setakat itu0 Mata hati terus mener!ka @di luar8 dari kulit alam2 yang di%anggil <ujud ketuhanan0 /i sini timbul %ers!alan berat dan rumit untuk dihuraikan0 .emua kejadian berada di dalam kulit alam0 Kulit alam adalah yang terakhir0 A%abila sam%ai ke%ada kulit alam tidak b!leh lagi dikatakan wujud alam ketuhanan di luar2 sele%as2 di sebalik dan istilah-istilah lain2 kerana tidak ada a%a-a%a lagi0 Kewujudan ketuhanan bukanlah satu jenis alam lain0 *idak b!leh dikatakan wujud alam ketuhanan sele%as alam kita ini0 Allah s0w0t Berdiri /engan .endiri2 tidak menem%ati ruang0 $ika demikian %ers!alannya bagaimanakah yang dikatakan ketuhanan sedangkan kita sudah menjelajah ke seluruh alam maya namun2 Allah s0w0t tidak juga ditemuiI Antara alam yang sementara dengan alam abadi terda%at Alam Barzakh0 Barzakh adalah sem%adan0 Barzakh itulah yang menghubungkan dua keadaan yang berbeza0 Misalnya2 barzakh bagi laut dan sungai ialah kuala0 Air laut adalah masin dan air sungai adalah tawar0 Air %ada barzakh keduanya iaitu kuala adalah sebatian masin dengan tawar yang dinamakan %ayau0 Payau bukan masin dan bukan lain dari%ada masin0 Payau juga bukan tawar dan bukan lain dari%ada

tawar0 Kuala bukan laut dan bukan sungai dan bukan juga lain dari%ada laut dan sungai0 $ika mahu lihat laut dan sungai dengan sekali %andang atau sebagai satu kewujudan maka lihatlah ke%ada kuala0 $ika mahu merasai masin dan tawar sekaligus maka rasailah air %ayau0 $ika terda%at barzakh di antara makhluk dengan makhluk2 terda%at juga barzakh di antara *uhan dengan makhluk0 Barzakh inilah yang menjadi %enghubung di antara *uhan dengan hamba0 *an%a barzakh ini tidak mungkin berlaku kewujudan makhluk yang di4i%takan *uhan kerana tidak ada talian atau jambatan yang menghubung0 Barzakh di antara Allah s0w0t dengan hamba itu dinamakan .ir atau =ahsia2 iaitu =ahsia Allah s0w0t2 yang hanya Allah s0w0t yang mengetahui hakikatnya yang sebenar0 =ahsia inilah yang memungkinkan ada hubungan di antara Pen4i%ta dengan yang di 4i%ta0 .ir atau =ahsia itu meman4arkan nurnya ke%ada mata hati0 Mata hati yang bersuluhkan 1ur .ir Arahsia ketuhananC akan menda%at %engenalan tentang .ir dan mengalami suasana tauhid %eringkat yang tertinggi0 A%abila hakikat .ir ditemui nyatalah &irman Allah s0w0t:

Dan #ami adalah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, - ( Ayat 16 : Surah -aaf )

Dan a tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. ( Ayat 4 : Surah al-$a%&&% )

/Padahal Allah yang men'ipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu%0( Ayat 96 : Surah as-Saaffaat )

Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu +mengenai sesuatu pun,, ke'uali dengan 'ara yang diatur (leh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. ( Ayat 29 : Surah at-/a(1&&r)

Tiada daya dan upaya ke'uali beserta Allah. A%a yang ada %ada kita semuanya adalah kurniaan dari Allah s0w0t0 Kemahuan kita untuk melakukan amal salih datangnya dari )radat Allah s0w0t2 tan%a )radat Allah s0w0t kita akan menjadi dungu2 tidak berkemahuan0 A%abila kita melakukan amal kebaikan2 kita tidak terle%as dari%ada menggunakan daya dan u%aya yang

datangnya dari Allah s0w0t0 *an%a Kudrat Allah s0w0t kita tidak mam%u bergerak0 Keb!lehan kita untuk berd!a dan beramal adalah kurniaan dari%ada Allah s0w0t0

Mereka mengira dirinya berbudi kepadamu +wahai Muhammad, dengan sebab mereka telah slam +tidak melawan dan tidak menentang,. #atakanlah +kepada mereka,2 /)angan kamu mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepadaku, bahkan +kalaulah sah dakwaan kamu itu sekalipun maka, Allah jualah yang berhak membangkit-bangkitkan budi-!ya kepada kamu, kerana Dialah yang memimpin kamu kepada iman +yang dakwakan itu,, kalau betul kamu (rang(rang yang benar +pengakuan imannya,. ( Ayat 17 : Surah al-$u2uraat ) Kehendak dan %erbuatan kita adalah anugerah dari%ada Allah s0w0t0 $adi2 a%akah hak kita untuk menuntut Allah s0w0t dengan d!a dan amal kita0 Memang benar Allah s0w0t berjanji untuk mengabulkan semua d!a dan mengurniakan sesuatu menurut amalan0 *eta%i2 tidak ada makhluk-1ya yang layak menagih janji tersebut0 $anji Allah s0w0t kembali ke%ada diri-1ya .endiri0 $angan 4uba4uba menuntut janji Allah s0w0t kerana andainya /ia menuntut kamu dengan amanah yang di%ertaruhkan ke%ada kamu nes4aya semua amalan kamu akan han4ur berterbangan se%erti debu2 tidak ada walau sebesar zarah %un yang layak di%ersembahkan ke%ada-1ya a%abila kamu dihada%kan ke%ada keadilan-1ya0 7antaran itu berteduhlah di bawah %ayung rahmat dan keam%unan-1ya2 jangan diungkit-ungkit tentang amal kamu dan janji-1ya0 9!nt!hilah akhlak =asulullah s0a0w yang telah menerima janji Allah s0w0t iaitu baginda s0a0w telah bermim%i memasuki k!ta Makkah0 Kaum muslimin %er4aya bahawa mim%i =asulullah s0a0w adalah mim%i yang benar dan mereka yakin bahawa itu adalah janji Allah s0w0t ke%ada =asul-1ya2 yang /ia mengizinkan mereka bersama-sama memasuki k!ta Makkah sekali%un musyrikin Buraisy masih menguasai k!ta tersebut0 Kaum muslimin berangkat dari Madinah ke Makkah0 =!mb!ngan mereka dihadang sebelum sam%ai di Makkah0 Kaum musyrikin enggan membenarkan kaum muslimin memasuki Makkah0 Jk!ran dari %eristiwa itu termetrailah Perjanjian ,udaibiah0 =asulullah s0a0w bersetuju agar kaum muslimin tidak memasuki Makkah %ada tahun itu0 .aidina +mar al-Khattab r0a yakin akan mim%i =asulullah s0a0w0 Beliau r0a juga %er4aya bahawa mim%i =asulullah s0a0w itu adalah janji Allah s0w0t mengizinkan mereka memasuki k!ta Makkah0 Beliau r0a juga yakin bahawa lantaran janji Allah s0w0t adalah benar maka bertegas memasuki Makkah walau%un dengan 4ara ber%erang adalah tindakan yang benar0 Beliau r0a menganjurkan agar ber%erang su%aya kebenaran mim%i =asulullah s0a0w dan kebenaran janji Allah s0w0t menjadi kenyataan0 )man +mar r0a yang sangat mendalam membuatnya mahu maju terus menurut %etunjuk yang sam%ai ke%ada beliau r0a0 tan%a men!leh ke kanan atau ke kiri0 .aidina Abu Bakar as-.iddik

yang 1ur .irnya lebih sem%urna dari%ada 1ur .ir +mar r0a bersika% menyetujui tindakan =asulullah s0a0w memetrai Perjanjian ,udaibiah0 Melalui suluhan 1ur .irnya Abu Bakar r0a da%at menyaksikan a%a yang terlindung dari %andangan mata hati +mar r0a0 Kemudian ternyata %erjanjian tersebut banyak memberi man&aat ke%ada kaum muslimin0 *ernyata kebijaksanaan =asulullah s0a0w memetrai Perjanjian ,udaibiah dan kebenaran %andangan mata hati Abu Bakar r0a melalui %an4aran 1ur .irnya0 .esuai dengan Perjanjian ,udaibiah2 %ada tahun berikutnya kaum muslimin da%at memasuki k!ta su4i Makkah se4ara aman0 Benarlah a%a yang dimim%ikan !leh =asulullah s0a0w dan benarlah janji Allah s0w0t0 =asulullah s0a0w menerima janji Allah s0w0t sebagai satu kurniaan yang wajib diyakini dengan 4ara bertawakal ke%ada Allah s0w0t dalam %elaksanaannya0 Bila terjadi sesuatu yang %ada zahirnya menghalang %elaksanaan janji Allah s0w0t itu =asulullah s0a0w tidak menagih Allah s0w0t dengan janji tersebut2 sebaliknya baginda s0a0w mengembalikannya ke%ada Allah s0w0t0 .ebagai balasan terhada% kerelaan menerima takdir Allah s0w0t maka Allah s0w0t kurniakan %ula Perjanjian ,udaibiah yang banyak membantu %erkembangan dakwah )slam0 Allah s0w0t juga tidak sekali-kali melu%akan janji-1ya mengizinkan kaum muslimin menziarahi tanah su4i Makkah2 dengan rahmat-1ya kaum muslimin memasuki k!ta Makkah %ada tahun berikutnya dalam suasana aman0 $adi2 a%abila janji Allah s0w0t dikembalikan ke%ada Allah s0w0t maka Allah s0w0t melaksanakannya0 Peristiwa di atas memberi %engajaran ke%ada kita tentang .ir0 .aidina Abu Bakar as-.iddik r0a melebihi sahabat-sahabat yang lain lantaran .irnya2 iaitu =ahsia %ada hati nuraninya yang menghubungkannya dengan Allah s0w0t0 .ir yang menguasainya itulah yang menjadikannya as-.iddik0 Beliau r0a da%at membenarkan kebenaran 1abi Muhammad s0a0w tan%a usul0 Beliau r0a membenarkan %eristiwa )srak dan Mikraj ketika kebanyakan kaum Buraisy mena&ikannya0 Abu Bakar r0a bukanlah se!rang dungu yang bertaklid se4ara membuta tuli0 *eta%i2 a%a yang sam%ai ke%adanya diakui !leh .irnya yang mem%er!lehi %engesahan dari%ada Allah s0w0t0 9ahaya kebenaran yang keluar dari%ada =asulullah s0a0w dan 4ahaya kebenaran yang keluar dari .ir Abu Bakar r0a adalah sama2 sebab itulah Abu Bakar r0a membenarkannya tan%a usul dan tan%a meminta bukti0 Bukti a%a lagi yang di%erlukan a%abila .ir telah menda%at jawa%an dari%ada Allah s0w0t0 .ir atau =ahsia Allah s0w0t itulah yang tidak ber4erai tanggal dari%ada Allah s0w0t2 sentiasa menghada% ke%ada Allah s0w0t dan mendengar Kalam Allah s0w0t0 .ir itulah yang mengenal Allah s0w0t Kemurnian .ir Abu Bakar as-.iddik r0a ternyata lagi ketika kewa&atan =asulullah s0a0w0 +mar r0a yang dikuasai !leh iman yang sangat kuat yang melahirkan 4inta yang mendalam terhada% =asulullah s0a0w2 Kekasih Allah s0w0t2 dikuasai ke4intaan itu2 beliau r0a mahu meman4ung ke%ala sesia%a sahaja yang mengatakan =asulullah s0a0w sudah wa&at0 *eta%i2 Abu Bakar r0a2 yang ke4intaannya terhada% =asulullah s0a0w mengatasi ke4intaan +mar r0a mam%u

mengatakan2 F.esia%a yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad sudah wa&at0 .esia%a yang menyembah Allah s0w0t maka Allah s0w0t tidak akan wa&at selama-lamanya>G Begitulah murninya 4ahaya atau nur yang diterima !leh Abu Bakar r0a di dalam hatinya yang di%an4arkan !leh .ir0 *idak salah jika dikatakan sekiranya mahu memahami hakikat .ir maka &ahamilah diri .aidina Abu Bakar as- .iddik r0a0 Mengenali beliau r0a membuat sese!rang mengenali tanda-tanda .ir0 Kalam ,ikmat ketujuh ini memberi %anduan untuk memahami hakikat .ir0 *anda sese!rang tidak menda%at sinaran 1ur .ir ialah dia meragui janji-janji Allah s0w0t lantaran dia mentakri& maksud janji Allah s0w0t menurut seleranya sendiri0 Bagaimana kedudukan kita terhada% janji Allah s0w0t begitulah keadaan hati kita berhubung dengan =ahsia Allah s0w0t atau .ir0 ,: #ALAN MEMPER(LEHI MAKRI-AT

APABILA TUHAN MEMBUKAKAN BAGIMU #ALAN UNTUK MAKRI-AT% MAKA #ANGAN HIRAUKAN TENTANG AMALMU YANG MASIH SEDIKIT KERANA ALLAH S"$"T TIDAK MEMBUKA #ALAN TADI MELAINKAN DIA BERKEHENDAK MEMPERKENALKAN DIRI-NYA KEPADA KAMU"

Kalam-kalam ,ikmat yang dihuraikan terlebih dahulu mengajak kita merenung se4ara mendalam tentang %engertian amal2 Badak dan Badar2 tadbir dan ikhtiar2 d!a dan janji Allah s0w0t 2 yang semuanya itu mendidik r!hani agar melihat ke4ilnya a%a yang datangnya dari%ada hamba dan beta%a besar %ula a%a yang dikurniakan !leh Allah s0w0t0 =!hani yang terdidik begini akan membentuk sika% beramal tan%a melihat ke%ada amalan itu sebaliknya melihat amalan itu sebagai kurniaan Allah s0w0t yang wajib disyukuri0 6rang yang terdidik se%erti ini tidak lagi membuat tuntutan ke%ada Allah s0w0t teta%i membuka hati nuraninya untuk menerima tau&ik dan hidayat dari%ada Allah s0w0t0 6rang yang hatinya su4i bersih akan menerima %an4aran 1ur .ir dan mata hatinya akan melihat ke%ada hakikat bahawa Allah s0w0t2 *uhan ?ang Maha Mulia2 Maha .u4i dan Maha *inggi tidak mungkin ditemui dan dikenali ke4uali jika /ia mahu ditemui dan dikenali0 *idak ada ilmu dan amal yang mam%u menyam%aikan sese!rang ke%ada Allah s0w0t0 *idak ada jalan untuk mengenal Allah s0w0t0 Allah s0w0t hanya dikenali a%abila /ia mem%erkenalkan @diri-1ya80

Penemuan ke%ada hakikat bahawa tidak ada jalan yang terhulur ke%ada gerbang makri&at meru%akan %un4ak yang da%at di4a%ai !leh ilmu0 )lmu tidak mam%u %ergi lebih jauh dari itu0 A%abila mengetahui dan mengakui bahawa tidak ada jalan atau tangga yang da%at men4a%ai Allah s0w0t maka sese!rang itu tidak lagi bersandar ke%ada ilmu dan amalnya2 a%a lagi ke%ada ilmu dan amal !rang lain0 Bila sam%ai di sini sese!rang itu tidak ada %ilihan lagi melainkan menyerah se%enuhnya ke%ada Allah s0w0t0 Bukan senang mahu membulatkan hati untuk menyerah bulat-bulat ke%ada Allah s0w0t0 Ada !rang yang mengetuk %intu gerbang makri&at dengan d!anya0 $ika %intu itu tidak terbuka maka semangatnya akan menurun hingga b!leh membawa ke%ada ber%utus asa0 Ada %ula !rang yang ber%egang dengan janji Allah s0w0t bahawa /ia akan membuka jalan-1ya ke%ada hamba-1ya yang berjuang %ada jalan-1ya0 Kuatlah dia beramal agar dia lebih layak untuk menerima kurniaan Allah s0w0t sebagaimana janji-1ya0 /ia menggunakan kekuatan amalannya untuk mengetuk %intu gerbang makri&at0 Bila %intu tersebut tidak terbuka juga maka dia akan berasa ragu-ragu0 /alam %erjalanan men4ari makri&at sese!rang tidak terle%as dari%ada kemungkinan menjadi ragu-ragu2 lemah semangat dan ber%utus asa jika dia masih bersandar ke%ada sesuatu selain Allah s0w0t0 ,amba tidak ada %ilihan ke4uali berserah ke%ada Allah s0w0t2 hanya /ia yang memiliki kuasa Mutlak dalam menentukan sia%akah antara hamba-hamba-1ya yang layak mengenali /iri-1ya0 )lmu dan amal hanya digunakan untuk membentuk hati yang berserah diri ke%ada Allah s0w0t0 Aslim atau menyerah diri ke%ada Allah s0w0t adalah %erhentian di hada%an %intu gerbang makri&at0 ,anya %ara hamba yang sam%ai di %erhentian aslim ini yang berkemungkinan menerima kurniaan makri&at0 Allah s0w0t menyam%aikan hamba-1ya di sini adalah tanda bahawa si hamba tersebut di%ersia%kan untuk menemui-1ya0 Aslim adalah makam berham%iran dengan Allah s0w0t0 .esia%a yang sam%ai ke%ada makam ini haruslah terus membenamkan dirinya ke dalam lautan %enyerahan tan%a menghiraukan banyak atau sedikit ilmu dan amal yang dimilikinya0 .ekiranya Allah s0w0t kehendaki dari makam inilah hamba diangkat ke ,adrat-1ya0 $alan menuju %erhentian aslim iaitu ke %intu gerbang makri&at se4ara umumnya terbahagi ke%ada dua0 $alan %ertama dinamakan jalan !rang yang men4ari dan jalan kedua dinamakan jalan !rang yang di4ari0 6rang yang men4ari akan melalui jalan di mana dia kuat melakukan mujahadah2 berjuang melawan g!daan hawa na&su2 kuat melakukan amal ibadat dan gemar menuntut ilmu0 Eahirnya sibuk melaksanakan tuntutan syariat dan batinnya mem%erteguhkan iman0 /i%elajarinya tarekat tasau&2 mengenal si&at-si&at yang ter4ela dan berusaha mengikiskannya dari%ada dirinya0 Kemudian diisikan dengan si&at-si&at yang ter%uji0 /i%elajarinya %erjalanan na&su dan melatihkan dirinya agar na&sunya menjadi bertambah su4i hingga meningkat ke taha% yang diredai Allah s0w0t0

)nilah !rang yang di4eritakan Allah s0w0t dengan &irman-1ya:

Dan (rang-(rang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama #ami, sesungguhnya #ami akan memimpin mereka ke jalanjalan #ami +yang menjadikan mereka bergembira serta ber(leh keredaan,- dan sesungguhnya +pert(l(ngan dan bantuan, Allah adalah beserta (rang-(rang yang berusaha membaiki amalannya. ( Ayat 69 : Surah al-'An(a)ut )

$ahai manusia% Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat - +menjalankan keadaan hidupmu, dengan sedaya upayamu hinggalah +semasa engkau, kembali kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang telah engkau usahakan itu +ter'atit semuanya,. (Ayat 6 : Surah al-#nsy&qaaq ) 6rang yang bermujahadah %ada jalan Allah s0w0t dengan 4ara menuntut ilmu2 mengamalkan ilmu yang dituntut2 mem%erbanyakkan ibadat2 berzikir2 menyu4ikan hati2 maka Allah s0w0t menunjukkan jalan dengan memberikan tau&ik dan hidayat sehingga terbuka ke%adanya suasana berserah diri ke%ada Allah s0w0t tan%a ragu-ragu dan reda dengan lakuan Allah s0w0t0 /ia dibawa ham%ir dengan %intu gerbang makri&at dan hanya Allah s0w0t sahaja yang menentukan a%akah !rang tadi akan dibawa ke ,adrat-1ya atau%un tidak2 dikurniakan makri&at atau%un tidak0 D!l!ngan !rang yang di4ari menem%uh jalan yang berbeza dari%ada g!l!ngan yang men4ari0 6rang yang di4ari tidak 4enderung untuk menuntut ilmu atau beramal dengan tekun0 /ia hidu% selaku !rang awam tan%a kesungguhan bermujahadah0 *eta%i2 Allah s0w0t telah menentukan satu kedudukan ker!hanian ke%adanya2 maka takdir akan mengheretnya sam%ai ke kedudukan yang telah ditentukan itu0 6rang dalam g!l!ngan ini biasanya berhada%an dengan sesuatu %eristiwa yang dengan serta-merta membawa %erubahan ke%ada hidu%nya0 Perubahan sika% dan kelakuan berlaku se4ara mendadak0 Kejadian yang menim%anya selalunya berbentuk ujian yang memutuskan hubungannya dengan sesuatu yang menjadi %enghalang di antaranya dengan Allah s0w0t0 $ika dia se!rang raja yang beban kerajaannya menyebabkan dia tidak mam%u mendekati Allah s0w0t2 maka Allah s0w0t men4abut kerajaan itu dari%adanya0 *erle%aslah dia dari%ada beban tersebut dan %ada masa yang sama timbul satu keinsa&an di dalam hatinya yang membuatnya menyerahkan dirinya ke%ada Allah s0w0t dengan se%enuh hatinya0 .ekiranya dia se!rang hartawan takdir akan memu%uskan hartanya sehingga dia tidak ada tem%at bergantung ke4uali *uhan sendiri0 .ekiranya dia berkedudukan tinggi2 takdir men4abut kedudukan tersebut dan ikut ter4abut ialah kemuliaan yang dimilikinya2 digantikan %ula dengan kehinaan sehingga dia tidak ada tem%at untuk dituju lagi ke4uali ke%ada Allah s0w0t0 6rang dalam g!l!ngan ini dihalang !leh takdir dari%ada menerima bantuan

dari%ada makhluk sehingga mereka ber%utus asa terhada% makhluk0 7alu mereka kembali dengan %enuh kerendahan hati ke%ada Allah s0w0t dan timbullah dalam hati mereka suasana %enyerahan atau aslim yang benar-benar terhada% Allah s0w0t0 Penyerahan yang tidak menghara%kan a%a-a%a dari%ada makhluk menjadikan mereka reda dengan a%a sahaja takdir dan lakuan Allah s0w0t0 .uasana begini membuat mereka sam%ai dengan 4e%at ke %erhentian %intu gerbang makri&at walau%un ilmu dan amal mereka masih sedikit0 6rang yang berjalan dengan kenderaan bala ben4ana mam%u sam%ai ke %erhentian tersebut dalam masa dua bulan sedangkan !rang yang men4ari mungkin sam%ai dalam masa dua tahun0 Abu ,urairah r0a men4eritakan yang beliau r0a mendengar =asulullah s0a0w bersabda yang maksudnya: Allah ber&irman: FA%abila Aku menguji hamba-Ku yang beriman kemudian dia tidak mengeluh ke%ada %engunjung-%engunjungnya maka Aku le%askan dia dari belenggu-Ku dan Aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari yang dahulu dan dia b!leh mem%erbaharui amalnya sebab yang lalu telah diam%uni semuaG0 Amal kebaikan dan ilmunya tidak mam%u membawanya ke%ada kedudukan ker!hanian yang telah ditentukan Allah s0w0t2 lalu Allah s0w0t dengan rahmat-1ya mengenakan ujian bala ben4ana yang menariknya dengan 4e%at ke%ada kedudukan berham%iran dengan Allah s0w0t0 6leh yang demikian tidak %erlu di%ers!alkan tentang amalan dan ilmu sekiranya keadaan yang demikian terjadi ke%ada sese!rang hamba-1ya0 .: AH$AL MENENTUKAN AMAL

BERBAGAI-BAGAI #ENIS AMAL ADALAH KERANA BERBAGAI-BAGAI AH$AL HAL-HAL!

,ikmat ' di atas ringkas teta%i %adat0 ,ikmat ini meru%akan lanjutan ke%ada ,ikmat # yang dihuraikan sebelum ini0 ,ikmat yang ke la%an menjelaskan setakat %erhentian di hada%an %intu gerbang dan belum menyentuh makri&at0 ,ikmat ke sembilan ini memberi gambaran tentang makri&at teta%i tidak dikatakan makri&at dan tidak dihuraikan se4ara terus terang sebaliknya di%erkatakan sebagai ahwal0 Ahwal adalah jamak bagi %erkataan hal0 ,ikmat ini membawa erti hal membentuk keadaan amal0 Amal adalah %erbuatan atau kelakuan lahiriah dan hal adalah suasana atau kelakuan hati0 Amal berkaitan dengan lahiriah manakala hal berkaitan dengan batiniah0 6leh kerana hati menguasai sekalian angg!ta maka kelakuan hati iaitu hal menentukan bentuk amal iaitu %erbuatan lahiriah0 /alam %andangan tasau&2 hal diertikan sebagai %engalaman r!hani dalam %r!ses men4a%ai hakikat dan makri&at0 ,al meru%akan zauk atau rasa yang

berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan makri&atullah A%engenalan tentang Allah s0w0tC0 6leh itu2 tan%a hal tidak ada hakikat dan tidak di%er!lehi makri&at0 Ahli ilmu membina makri&at melalui dalil ilmiah teta%i ahli tasau& bermakri&at melalui %engalaman tentang hakikat0 .ebelum mem%er!lehi %engalaman hakikat2 ahli ker!hanian terlebih dahulu mem%er!lehi kasya& iaitu terbuka keghaiban ke%adanya0 Ada !rang men4ari kasya& yang da%at melihat makhluk ghaib se%erti jin0 /alam %r!ses men4a%ai hakikat ketuhanan kasya& yang demikian tidak %enting0 Kasya& yang %enting adalah yang da%at mengenali ti%u daya syaitan yang bersembunyi dalam berbagai-bagai bentuk dan suasana dunia ini0 Kasya& yang menerima hakikat sesuatu2 walau a%a jua ru%a yang dihada%i2 %enting bagi %engembara ker!hanian0 =asulullah s0a0w sendiri sebagai ahli kasya& yang %aling unggul hanya melihat $ibrail a0s dalam ru%anya yang asli dua kali sahaja2 walau%un %ada setia% kali $ibrail a0s menemui =asulullah s0a0w dengan ru%a yang berbeza-beza2 =asulullah s0a0w teta% mengenalinya sebagai $ibrail a0s0 Kasya& yang se%erti inilah yang di%erlukan agar sese!rang itu tidak terti%u dengan ti%u daya syaitan yang menjelma dalam berbagai-bagai ru%a yang hebat dan menawan sekali%un2 se%erti ru%a se!rang yang kelihatan alim dan warak0 Bila sese!rang ahli ker!hanian mem%er!lehi kasya& maka dia telah bersedia untuk menerima kedatangan hal atau zauk iaitu %engalaman ker!hanian tentang hakikat ketuhanan0 ,al tidak mungkin di%er!lehi dengan beramal dan menuntut ilmu0 .ebelum ini %ernah dinyatakan bahawa tidak ada jalan untuk masuk ke dalam gerbang makri&at0 .ese!rang hanya mam%u beramal dan menuntut ilmu untuk sam%ai ham%ir dengan %intu gerbangnya0 A%abila sam%ai di situ sese!rang hanya menanti kurniaan Allah s0w0t2 semata-mata kurniaan Allah s0w0t yang membawa makri&at ke%ada hamba-hamba-1ya0 Kurniaan Allah s0w0t yang mengandungi makri&at itu dinamakan hal0 Allah s0w0t meman4arkan 1ur-1ya ke dalam hati hamba-1ya dan akibat dari %an4aran itu hati akan menda%at sesuatu %engalaman atau terbentuk satu suasana di dalam hati0 Misalnya2 %an4aran 1ur )lahi membuat hati mengalami hal bahawa Allah Maha Perkasa0 A%a yang terbentuk di dalam hati itu tidak da%at digambarkan teta%i kesannya da%at dilihat %ada tubuhnya yang menggigil hingga dia jatuh %engsan0 Pan4aran 1ur )lahi membuat hati mengalami hal atau zauk atau merasai ke%erkasaan Allah s0w0t dan %engalaman ini dinamakan hakikat2 iaitu hati mengalami hakikat ke%erkasaan Allah s0w0t0 Pengalaman hati tersebut membuatnya ber%engetahuan tentang maksud Allah Maha Perkasa0 $adi2 %engalaman yang di%er!lehi dari%ada zauk hakikat melahirkan %engetahuan tentang *uhan0 Pengetahuan itu dinamakan makri&at0 6rang yang berkenaan dikatakan bermakri&at terhada% ke%erkasaan Allah s0w0t0 6leh itu untuk men4a%ai makri&at sese!rang itu haruslah mengalami hakikat0 )nilah jenis makri&at yang tertinggi0 Makri&at tan%a %engalaman hati adalah makri&at se4ara ilmu0 Makri&at se4ara ilmu b!leh dida%ati dengan belajar2 sementara se4ara zauk dida%ati tan%a belajar0 Ahli tasau& tidak berhenti setakat makri&at se4ara ilmu malah mereka mem%ersia%kan hati mereka

agar sesuai menerima kedatangan makri&at se4ara zauk0 Ada !rang yang mem%er!lehi hal sekali sahaja dan dikuasai !leh hal dalam tem%uh yang tertentu sahaja dan ada juga yang berkekalan di dalam hal0 ,al yang berterusan atau berkekalan dinamakan wisal iaitu %enyera%an hal se4ara berterusan2 kekal atau ba5a0 6rang yang men4a%ai wisal akan terus hidu% dengan 4ara hal yang berkenaan0 ,al-hal AahwalC dan wisal b!leh dibahagikan ke%ada lima jenis: 1: A)&%: Abid adalah !rang yang dikuasai !leh hal atau zauk yang membuat dia merasakan se4ara bersangatan bahawa dirinya hanyalah se!rang hamba yang tidak memiliki a%a-a%a dan tidak mem%unyai sebarang daya dan u%aya untuk melakukan sesuatu0 Kekuatan2 keu%ayaan2 bakat-bakat dan a%a sahaja yang ada dengannya adalah daya dan u%aya yang dari%ada Allah s0w0t0 .emuanya itu adalah kurniaan-1ya semata-mata0 Allah s0w0t sebagai Pemilik yang sebenar2 a%abila /ia memberi2 maka /ia berhak mengambil kembali %ada bila-bila masa yang /ia kehendaki0 .e!rang abid benar-benar bersandar ke%ada Allah s0w0t hinggakan sekiranya dia mele%askan sandaran itu dia akan jatuh2 tidak bermaya2 tidak b!leh bergerak2 kerana dia benar-benar melihat dirinya kehilangan a%a yang datangnya dari Allah s0w0t0 ,al atau suasana yang menguasai hati abid itu akan melahirkan amal atau kelakuan sangat kuat beribadat2 tidak mem%erdulikan dunia dan isinya2 tidak mengambil bahagian dalam urusan !rang lain2 sangat takut berjauhan dari Allah s0w0t dan gemar bersendirian0 /ia merasakan a%a sahaja yang selain Allah s0w0t akan menjauhkan dirinya dari%ada Allah s0w0t0 2: Asy&(&n: Asyikin ialah !rang yang menda%at asyik dengan si&at Keindahan Allah s0w0t0 =u%a2 bentuk2 warna dan ukuran tidak menjadi s!al ke%adanya kerana a%a sahaja yang dilihatnya menjadi 4ermin yang dia melihat Keindahan serta Keel!kan Allah s0w0t di dalamnya0 Amal atau kelakuan asyikin ialah gemar merenung alam maya dan memuji Keindahan Allah s0w0t %ada a%a yang disaksikannya0 /ia b!leh duduk menikmati keindahan alam bebera%a jam tan%a berasa jemu0 Kilauan !mbak dan titikan hujan memukau %andangan hatinya0 .emua yang kelihatan adalah warna Keindahan dan Keel!kan Allah s0w0t0 6rang yang menjadi asyikin tidak mem%erdulikan lagi adab dan %eraturan masyarakat0 Kesedarannya bukan lagi %ada alam ini0 /ia mem%unyai alamnya sendiri yang di dalamnya hanyalah Keindahan Allah s0w0t0 3 : +utta(hal&q: Muttakhali5 adalah !rang yang men4a%ai yang ,a5 dan bertukar si&atnya0 ,atinya dikuasai !leh suasana Burbi :araidh atau Burbi 1awa&il0 /alam Burbi :araidh2 muttakhali5 merasakan dirinya adalah alat dan Allah s0w0t menjadi Pengguna alat0 /ia melihat %erbuatan atau kelakuan dirinya terjadi tan%a dia meran4ang dan 4am%ur tangan2 bahkan dia tidak mam%u mengubah a%a yang

mahu terjadi %ada kelakuan dan %erbuatannya0 /ia menjadi !rang yang ber%isah dari%ada dirinya sendiri0 /ia melihat dirinya melakukan sesuatu %erbuatan se%erti dia melihat !rang lain yang melakukannya2 yang dia tidak berdaya mengawal atau mem%engaruhinya0 ,al Burbi :araidh adalah dia melihat bahawa Allah s0w0t melakukan a%a yang /ia kehendaki0 Perbuatan dia sendiri adalah gerakan Allah s0w0t2 dan diamnya juga adalah gerakan Allah s0w0t0 6rang ini tidak mem%unyai kehendak sendiri2 tidak ada ikhtiar dan tadbir0 A%a yang mengenai dirinya2 se%erti %erkataan dan %erbuatan2 berlaku se4ara s%!ntan0 Kelakuan atau amal Burbi :araidh ialah ber4am%ur-4am%ur di antara l!gik dengan tidak l!gik2 mengikut adat dengan mer!mbak adat2 kelakuan alim dengan jahil0 /alam banyak %erkara %enjelasan yang b!leh diberikannya ialah2 F*idak tahu> Allah s0w0t berbuat a%a yang /ia kehendakiG0 /alam suasana Burbi 1awa&il %ula muttakhali5 melihat dengan mata hatinya si&at-si&at Allah s0w0t yang menguasai bakat dan keu%ayaan %ada sekalian angg!tanya dan dia menjadi %elaku atau %engguna si&at-si&at tersebut2 iaitu dia menjadi khali&ah dirinya sendiri0 ,al Burbi 1awa&il ialah berbuat dengan izin Allah s0w0t kerana Allah s0w0t mengurniakan ke%adanya keb!lehan untuk berbuat sesuatu0 9!nt!h Burbi 1awa&il adalah kelakuan 1abi )sa a0s yang membentuk ru%a burung dari tanah liat lalu menyuruh burung itu terbang dengan izin Allah s0w0t2 juga kelakuan beliau a0s menyeru !rang mati su%aya bangkit dari kuburnya0 1abi )sa a0s melihat si&at-si&at Allah s0w0t yang diizinkan menjadi bakat dan keu%ayaan beliau a0s2 sebab itu beliau a0s tidak ragu-ragu untuk menggunakan bakat tersebut menjadikan burung dan menghidu%kan !rang mati dengan izin Allah s0w0t0 4 : +u1ahh&%: Muwahhid &ana dalam zat2 zatnya lenya% dan Eat Mutlak yang menguasainya0 ,al bagi muwahhid ialah dirinya tidak ada2 yang ada hanya Allah s0w0t0 6rang ini telah %utus hubungannya dengan kesedaran basyariah dan sekalian maujud0 Kelakuan atau amalnya tidak lagi se%erti manusia biasa kerana dia telah terle%as dari si&at-si&at kemanusiaan dan kemakhlukan0 Misalkan dia bernama Abdullah2 dan jika ditanya ke%adanya di manakah Abdullah2 maka dia akan menjawab Abdullah tidak ada2 yang ada hanyalah Allah> /ia benar-benar telah lenya% dari ke@Abdullah-an8 dan benar-benar dikuasai !leh ke@Allah-an80 Ketika dia dikuasai !leh hal dia terle%as dari%ada beban hukum syarak0 /ia mungkin melaungkan2 FAkulah Allah> Maha .u4i Aku> .embahlah Aku>G /ia telah &ana dari @aku8 dirinya dan dikuasai !leh kewujudan @Aku ,akiki80 <alau bagaimana %un sika% dan kelakuannya dia teta% dalam keredaan Allah s0w0t0 A%abila dia tidak dikuasai !leh hal2 kesedarannya kembali dan dia menjadi ahli syariat yang taat0 Perlu diketahui bahawa hal tidak b!leh dibuat-buat dan !rang yang dikuasai !leh hal tidak beru%aya menahannya0 Ahli hal karam dalam lakuan Allah s0w0t0 Bila dia melaungkan 2 FAkulah Allah>G bukan bermakna dia mengaku telah menjadi *uhan2 teta%i dirinya telah &ana2 a%a yang teru4a% melalui lidahnya sebenarnya adalah dari Allah s0w0t0 Allah s0w0t yang mengatakan /ia adalah *uhan dengan

menggunakan lidah muwahhid yang sedang &ana itu0 Berbeza %ula g!l!ngan mulhid0 .i mulhid tidak dikuasai !leh hal2 tidak ada zauk2 teta%i berkelakuan dan ber4aka% se%erti !rang yang di dalam zauk0 6rang ini dikuasai !leh ilmu tentang hakikat bukan mengalami hakikat se4ara zauk0 .i mulhid membuang syariat serta beriman berdasarkan ilmu semata-mata0 /ia ber%uas hati ber4aka% tentang iman dan tauhid tan%a beramal menurut tuntutan syariat0 6rang ini ber4aka% sebagai *uhan sedangkan dia di dalam kesedaran kemanusiaan2 masih gel!j!h dengan keinginan hawa na&su0 6rang-!rang su&i berse%akat mengatakan bahawa sesia%a yang mengatakan2 FAna al-,a5>G sedangkan dia masih sedar tentang dirinya maka !rang berkenaan adalah sesat dan ku&ur> 5 : +utahaqq&q: Mutaha55i5 ialah !rang yang setelah &ana dalam zat turun kembali ke%ada kesedaran si&at2 se%erti yang terjadi ke%ada nabi-nabi dan wali-wali demi melaksanakan amanat sebagai khali&ah Allah di atas muka bumi dan kehidu%an dunia yang wajib diuruskan0 /alam kesedaran zat sese!rang tidak keluar dari khalwatnya dengan Allah s0w0t dan tidak %eduli tentang keruntuhan rumah tangga dan kehan4uran dunia seluruhnya0 .ebab itu !rang yang demikian tidak b!leh dijadikan %emim%in0 /ia mesti turun ke%ada kesedaran si&at baharulah dia b!leh memim%in !rang lain0 6rang yang telah mengalami ke&anaan dalam zat kemudian disedarkan dalam si&at adalah benar-benar %emim%in yang dilantik !leh Allah s0w0t menjadi Khali&ah-1ya untuk memakmurkan makhluk Allah s0w0t dan memim%in umat manusia menuju jalan yang diredai Allah s0w0t0 6rang inilah yang menjadi ahli makri&at yang sejati2 ahli hakikat yang sejati2 ahli tarekat yang sejati dan ahli syariat yang sejati2 berkum%ul %adanya dalam satu kesatuan yang menjadikannya )nsan =abbani0 )nsan =abbani %eringkat tertinggi ialah %ara nabinabi dan Allah s0w0t kurniakan ke%ada mereka maksum2 sementara yang tidak menjadi nabi dilantik sebagai wali-1ya yang diberi %erlindungan dan %emeliharaan0 Ahwal Ahal-halC yang menguasai hati nurani berbeza-beza2 dengan itu akan men4etuskan kelakuan amal yang berbeza-beza0 Ahwal mesti di&ahami dengan sebenar-benarnya !leh !rang yang memasuki latihan tarekat ker!hanian2 su%aya dia mengetahui2 dalam amal yang bagaimanakah dia menda%at kedamaian dan men4a%ai maksud dan tujuan2 a%akah dengan sembahyang2 zikir atau %uasa0 /ia mesti ber%egang sungguh-sungguh ke%ada amal yang di4etuskan !leh hal tadi2 agar dia 4e%at dan selamat sam%ai ke %un4ak0

1/: IKHLAS ADALAH R(H IBADAT

AMALAN ZAHIR ADALAH KERANGKA SEDANGKAN R(HNYA ADALAH IKHLAS YANG TERDAPAT DENGAN TERSEMBUNYI DALAM AMALAN ITU"

Amal lahiriah digambarkan sebagai batang tubuh dan ikhlas %ula digambarkan sebagai nyawa yang menghidu%kan batang tubuh itu0 .ekiranya kita kurang menda%at kesan yang baik dari%ada latihan ker!hanian hendaklah kita merenung dengan mendalam tubuh amal a%akah ia bernyawa atau tidak0 ,ikmat 1( ini menghubungkan amal dengan ikhlas0 ,ikmat ' yang lalu telah menghubungkan amal dengan hal0 Kedua-dua Kalam ,ikmat ini membina jambatan yang menghubungkan hal dengan ikhlas2 kedua-duanya ada kaitan dengan hati2 atau lebih te%at jika dikatakan ikhlas sebagai suasana hati dan hal sebagai 1ur )lahi yang menyinari hati yang ikhlas0 )khlas menjadi %ersediaan yang %enting bagi hati menyambut kedatangan sinaran 1ur )lahi0 A%abila Allah s0w0t berkehendak mem%erkenalkan /iri-1ya ke%ada hamba-1ya maka di%an4arkan 1ur-1ya ke%ada hati hamba tersebut0 1ur yang di%an4ar ke%ada hati ini dinamakan 1ur .ir atau 1ur =ahsia Allah s0w0t0 ,ati yang diterangi !leh nur akan merasai hal ketuhanan atau menda%at tanda-tanda tentang *uhan0 .etelah menda%at %ertandaan dari *uhan maka hati %un mengenal *uhan0 ,ati yang memiliki 4iri atau si&at begini dikatakan hati yang mem%unyai ikhlas tingkat tertinggi0 *uhan ber&irman bagi menggambarkan ikhlas dan hubungannya dengan makri&at:

Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan Yusu* pula +mungkin timbul, keinginannya kepada perempuan itu kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya +tentang kejinya perbuatan 1ina itu,. Demikianlah +takdir #ami,, untuk menjauhkan dari Yusu* perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba #ami yang dibersihkan dari segala d(sa. ( Ayat 24 : Surah Yusuf ) 1abi ?usu& a0s adalah hamba Allah s0w0t yang ikhlas0 ,amba yang ikhlas berada dalam %emeliharaan Allah s0w0t0 A%abila dia dirangsang untuk melakukan kejahatan dan kek!t!ran2 1ur =ahsia Allah s0w0t akan meman4ar di dalam hatinya sehingga dia menyaksikan dengan jelas akan tanda-tanda Allah s0w0t dan sekaligus meleburkan rangsangan jahat tadi0 )nilah tingkat ikhlas yang tertinggi yang dimiliki !leh !rang ari& dan ham%ir dengan Allah s0w0t0 Mata hatinya sentiasa memandang ke%ada Allah s0w0t2 tidak %ada dirinya dan %erbuatannya0 6rang yang berada di dalam makam ikhlas yang tertinggi ini sentiasa dalam keredaan Allah s0w0t baik semasa beramal atau%un semasa diam0 Allah s0w0t sendiri yang memeliharanya0 Allah s0w0t mengajarkan agar hamba-1ya berhubung dengan1ya dalam keadaan ikhlas0

Dia Yang Tetap 4idup- tidak ada Tuhan +yang berhak disembah, melainkan Diamaka sembahlah kamu akan Dia dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepada-!ya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. + Ayat 65 : Surah al-+u &n ) Allah s0w0t jua ?ang ,idu%0 /ia yang memiliki segala kehidu%an0 /ia jualah *uhan sekalian alam0 A%a sahaja yang ada dalam alam ini adalah 4i%taan-1ya0 A%a sahaja yang hidu% adalah di%erhidu%kan !leh-1ya0 $alan dari Allah s0w0t adalah nikmat dan kurniaan sementara jalan dari hamba ke%ada-1ya %ula adalah ikhlas0 ,amba dituntut su%aya mengikhlaskan segala as%ek kehidu%an untuk1ya0 /alam melaksanakan tuntutan mengikhlaskan kehidu%an untuk Allah s0w0t ini hamba tidak b!leh berasa takut dan gentar ke%ada sesama makhluk0

6leh itu maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-!ya +dan menjauhi bawaan syirik,, sekalipun (rang-(rang ka*ir tidak menyukai +amalan yang demikian,. ( Ayat 14 : Surah al-+u &n ) Allah s0w0t telah meneta%kan k!d etika kehidu%an yang %erlu dijunjung2 dihayati2 diamalkan2 disebarkan dan di%erjuangkan !leh kaum muslimin dengan se%enuh jiwa raga dalam keadaan ikhlas kerana Allah s0w0t2 meski%un ada !rang-!rang yang tidak suka2 !rang-!rang yang menghina2 !rang-!rang yang membangkang dan mengadakan %erlawanan0 Keikhlasan yang di%erjuangkan dalam kehidu%an dunia ini akan dibawa bersama a%abila menemui *uhan kelak0

#atakanlah2 /Tuhanku menyuruh berlaku adil +pada segala perkara,, dan +menyuruh supaya kamu, hadapkan muka +dan hati, kamu +kepada Allah, dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang, dan beribadatlah dengan mengikhlaskan amal agama kepada-!ya semata-mata- +kerana, sebagaimana a telah menjadikan kamu pada mulanya, +demikian pula, kamu akan kembali +kepada-!ya,0. ( Ayat 29 : Surah al-Araaf ) .ekali %un sukar men4a%ai %eringkat ikhlas yang tertinggi namun2 haruslah diusahakan agar di%er!lehi keadaan hati yang ikhlas dalam segala %erbuatan sama ada yang lahir mahu %un yang batin0 6rang yang telah tumbuh di dalam hatinya rasa kasihkan Allah s0w0t akan berusaha membentuk hati yang ikhlas0 Mata hatinya melihat bahawa Allah jualah *uhan ?ang Maha Agung dan dirinya hanyalah hamba yang hina0 ,amba berkewaji%an tunduk2 %atuh dan taat ke%ada

*uhannya0 6rang yang di dalam makam ini beramal kerana Allah s0w0t: kerana Allah s0w0t yang memerintahkan su%aya beramal2 kerana Allah s0w0t berhak ditaati2 kerana %erintah Allah s0w0t wajib dilaksana2 semuanya kerana Allah s0w0t tidak kerana sesuatu yang lain0 D!l!ngan ini sudah da%at menawan hawa na&su yang rendah dan %es!na dunia teta%i dia masih melihat dirinya di sam%ing Allah s0w0t0 /ia masih melihat dirinya yang melakukan amal0 /ia gembira kerana menjadi hamba Allah s0w0t yang beramal kerana Allah s0w0t0 .i&at kemanusiaan biasa masih mem%engaruhi hatinya0 .etelah ker!haniannya meningkat hatinya dikuasai se%enuhnya !leh lakuan Allah s0w0t2 menjadi !rang ari& yang tidak lagi melihat ke%ada dirinya dan amalnya teta%i melihat Allah s0w0t2 .i&at-si&at-1ya dan %erbuatan-1ya0 A%a sahaja yang ada dengannya adalah anugerah Allah s0w0t0 .abar2 reda2 tawakal dan ikhlas yang ada dengannya semuanya meru%akan anugerah Allah s0w0t2 bukan amal yang lahir dari kekuatan dirinya0 *ingkat ikhlas yang %aling rendah ialah a%abila amal %erbuatan bersih dari%ada riak yang jelas dan samar teta%i masih terikat dengan keinginan ke%ada %ahala yang dijanjikan Allah s0w0t0 )khlas se%erti ini dimiliki !leh !rang yang masih kuat bersandar ke%ada amal2 iaitu hamba yang mentaati *uannya kerana menghara%kan u%ah dari%ada *uannya itu0 /i bawah dari%ada tingkatan ini tidak dinamakan ikhlas lagi0 *an%a ikhlas sese!rang beramal kerana sesuatu muslihat keduniaan2 mahu di%uji2 mahu menutu% kejahatannya agar !rang %er4aya ke%adanya dan berma4am-ma4am lagi muslihat yang rendah0 6rang dari g!l!ngan ini walau%un banyak melakukan amalan namun2 amalan mereka adalah um%ama tubuh yang tidak bernyawa2 tidak da%at men!l!ng tuannya dan di hada%an *uhan nanti akan menjadi debu yang tidak mensya&aatkan !rang yang melakukannya0 .etia% !rang yang beriman ke%ada Allah s0w0t mestilah mengusahakan ikhlas %ada amalannya kerana tan%a ikhlas syiriklah yang menyertai amalan tersebut2 sebanyak ketiadaan ikhlas itu0

+Amalkanlah perkara-perkara itu, dengan tulus ikhlas kepada Allah, serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-!ya. (Ayat !1 : Surah al-$a22 )

/Serta +diwajibkan kepadaku,2 74adapkanlah seluruh dirimu menuju +ke arah mengerjakan perintah-perintah, agama dengan betul dan ikhlas, dan janganlah engkau menjadi dari (rang-(rang musyrik80. Dan janganlah engkau +wahai Muhammad, menyembah atau memuja yang lain dari Allah, yang tidak dapat

mendatangkan man*aat kepadamu dan tidak juga dapat mendatangkan mudarat kepadamu. 6leh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari (rang-(rang yang berlaku 1alim +terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu,. ( Ayat 105 " 106 : Surah Yunus )

Daging dan darah binatang k(rban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-!ya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. (Ayat !7 : Surah al-$a22 ) Allah s0w0t menyeru sekaligus su%aya berbuat ikhlas dan tidak berbuat syirik0 )khlas adalah lawan ke%ada syirik0 $ika sesuatu amal itu dilakukan dengan angga%an bahawa ada makhluk yang berkuasa mendatangkan man&aat atau mudarat2 maka tidak ada ikhlas %ada amal tersebut0 Bila tidak ada ikhlas akan adalah syirik iaitu sesuatu atau sese!rang yang ke%adanya amal itu ditujukan0 6rang yang beramal tan%a ikhlas itu di%anggil !rang yang zalim2 walau%un %ada zahirnya dia tidak menzalimi sesia%a0 )ntisari ke%ada ikhlas adalah melakukan sesuatu kerana Allah s0w0t sematamata2 tidak ada ke%entingan lain0 Ke%entingan diri sendiri meru%akan musuh ikhlas yang %aling utama0 Ke%entingan diri lahir dari%ada na&su0 1a&su inginkan kemewahan2 keser!n!kan2 kedudukan2 kemuliaan2 %uji-%ujian dan sebagainya0 A%a yang lahir dari%ada na&su itulah yang sering menghalang atau mer!sakkan ikhlas0 11: TIADA KESEMPURNAAN TANPA IKHLAS

TANAMKAN $U#UD KAMU DALAM BUMI YANG TERSEMBUNYI KERANA YANG TUMBUH DARI SESUATU YANG TIDAK DITANAM ITU TIDAK SEMPURNA HASILNYA"

,ikmat yang lalu mengarahkan %andangan kita ke%ada ikhlas0 )khlas menjadi kekuatan yang menghalau syirik $alan syirik adalah ke%entingan diri sendiri0 6leh itu diri sendiri mesti di%erhatikan bagi mengelakkan berlakunya syirik0 Bila ke%entingan diri sendiri b!leh ditundukkan baharulah mun4ul keikhlasan0

Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan +dalil-dalil dan bukti itu,3 ( Ayat 21 : Surah a%3-43aar&yaat ) ,ikmat 11 mengajak kita menyelami %ers!alan yang lebih halus iaitu hakikat diri

kita sendiri atau kewujudan kita0 Kita dijadikan dari%ada tanah2 maka kembalikan ia AjasadC ke%ada tanah2 iaitu ia AjasadC harus dilayani sebagai tanah su%aya ia tidak mengenakan ti%u dayanya0 A%abila kita sudah da%at menyekat %engaruh jasad maka kita hada%i %ula r!h kita0 =!h datangnya dari%ada Allah s0w0t2 kerana r!h adalah urusan Allah s0w0t2 maka kembalikan ia ke%ada Allah s0w0t0 A%abila sese!rang hamba itu sudah tidak terikat lagi dengan jasad dan r!h maka jadilah dia bekas yang sesuai untuk diisi dengan Allah s0w0t0 Pada awal %erjalanan2 sese!rang %engembara ker!hanian membawa bersamasamanya si&at-si&at basyariah serta kesedaran terhada% dirinya dan alam nyata0 /ia dikawal !leh kehendak2 %emikiran2 4ita-4ita2 angan-angan dan lain-lain0 Anasir-anasir alam se%erti galian2 tumbuh-tumbuhan dan haiwan turut mem%engaruhinya0 7atihan ker!hanian menghan4urkan si&at-si&at yang keji dan memutuskan rantaian %engaruh anasir-anasir alam0 $ika di%erhatikan Kalam-kalam ,ikmat yang lalu da%at dilihat bahawa hijab na&su dan akal yang membungkus hati sehingga kebenaran tidak kelihatan0 Akal yang ditutu%i !leh kegela%an na&su2 iaitu akal yang tidak menerima %an4aran nur2 tunduk ke%ada %erintah na&su0 1a&su tidak %ernah kenyang dan akal sentiasa ada jawa%an dan alasan0 ,ujah akal menjadi benteng yang kukuh buat na&su bersembunyi0 $angan memandang enteng ke%ada kekuatan na&su dalam menguasai akal dan %an4aindera0 Al-Buran telah memberi %eringatan mengenainya:

@!ampakkah +wahai Muhammad, keburukan keadaan (rang yang menjadikan hawa na*sunya2 tuhan yang dipuja lagi ditaati3 Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat3 Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami +apa yang engkau sampaikan kepada mereka,3 Mereka hanyalah seperti binatang ternak, bahkan +bawaan, mereka lebih sesat lagi. ( Ayat 4! " 44 : Surah al-5urqaan )

Dan kalau #ami kehendaki nes'aya #ami tinggikan pangkatnya dengan +sebab mengamalkan, ayat-ayat itu. Tetapi ia bermati-mati 'enderung kepada dunia dan menurut hawa na*sunya- maka bandingannya adalah seperti anjing, jika engkau menghalaunya2 ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah, dan jika engkau

membiarkannya2 ia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah bandingan (rang-(rang yang mendustakan ayat-ayat #ami. Maka 'eritakanlan kisah-kisah itu supaya mereka mahu ber*ikir. ( Ayat 176 : Surah alAraaf ) Manusia yang menerima ayat-ayat Allah s0w0t yang seharusnya menjadi mulia telah bertukar menjadi hina kerana mereka mem%erturutkan hawa na&su0 Ayatayat Allah s0w0t yang diketahuinya meman4arkan 4ahaya %ada hati dan akalnya teta%i kegela%an na&su membungkus 4ahaya itu0 /i dalam kegela%an na&su2 akal mengadakan hujah bagi mendustakan ayat-ayat Allah s0w0t yang dia sendiri mengetahuinya0 Allah s0w0t mengadakan %erbandingan yang hina bagi !rang yang se%erti ini0 Mereka adalah um%ama anjing yang tidak b!leh ber&ikir dan tidak bermaruah0 Buruk sekali %andangan Allah s0w0t terhada% !rang yang mem%ertuhankan na&sunya0 1a&su yang tidak mahu kenyang adalah um%ama anjing yang sentiasa menjulurkan lidahnya2 tidak mem%erdulikan walau%un dihalau berkali-kali0 Allah s0w0t mewahyukan ayat-ayat yang men4eritakan tentang kehinaan manusia yang menerima ayat-ayat-1ya teta%i masih juga mem%erturutkan hawa na&su2 su%aya 4erita yang demikian b!leh memberi kesedaran ke%ada mereka0 $ika mereka kembali sedar2 mereka akan keluar dari%ada kegela%an na&su0 Ber%andukan ayat-ayat Allah s0w0t yang sudah mereka ketahui mereka akan temui jalan yang benar0 Ayat-ayat yang diturunkan Allah s0w0t memberi %engertian ke%ada =asulullah s0a0w bahawa 4endikiawan Arab yang menentang baginda s0a0w berbuat demikian bukan kerana tidak da%at melihat kebenaran yang baginda s0a0w bawa2 teta%i mereka dikuasai !leh hawa na&su0 9ahaya kebenaran yang menyala dilubuk hati ditutu%i !leh kegela%an na&su0 6rang yang telah menerima 4ahaya kebenaran teta%i mendustakannya itulah yang diberi %erum%amaan yang hina !leh Allah s0w0t0 Menurut 4erita dari%ada )bnu Abbas2 %ada zaman 1abi Musa a0s ada se!rang alim bernama Bal8am bin Ba8ura0 Allah s0w0t telah mengurniakan ke%ada Bal8am rahsia khasiat-khasiat nama-nama Allah ?ang Maha Besar0 1abi Musa a0s dan kaum Bani )srail2 setelah selamat dari%ada :iraun2 sam%ai ham%ir dengan negeri tem%at tinggal Bal8am0 =aja negeri tersebut ketakutan2 takut kalau-kalau negerinya diserang !leh kaum yang telah berjaya menewaskan :iraun0 .etelah bermesyuarat dengan %enasihat-%enasihatnya =aja tersebut memutuskan untuk meminta %ert!l!ngan Bal8am agar Bal8am menggunakan ilmunya untuk mengalahkan 1abi Musa a0s0 Bal8am yang %ada mulanya enggan berbuat demikian teta%i akhirnya bersetuju juga setelah isteri ke4intaannya menerima s!g!kan dari%ada =aja0 Bal8am dengan kekuatan ilmunya dan kemujaraban d!anya telah mengenakan sekatan ke%ada 1abi Musa a0s0 Menurut 4erita2 d!a dan %erbuatan Bal8am dimakbulkan Allah s0w0t dan ia menjadi sebab kaum 1abi Musa ter%erangka% di Padang *eh bebera%a tahun lamanya0 A%abila 1abi Musa

a0s mend!akan agar kaumnya dile%askan dari%ada sekatan tersebut2 Allah s0w0t memakbulkan d!a tersebut dan %ada masa yang sama laknat turun ke%ada Bal8am0 .ebahagian !rang mengangga% 4erita di atas sebagai 4erita )srailiat0 =asulullah s0a0w menentukan dasar bahawa 4erita ahlul kitab tidak dibenarkan dan tidak didustakan0 9erita tersebut dibawa sekadar menunjukkan sejauh mana kekuatan na&su menutu% %andangan hati sehingga Bal8am sanggu% menentang 1abi Musa a0s walau%un dia mengetahui kebenarannya2 sebagaimana 4endikiawan Arab menentang =asulullah s0a0w sekali%un hati ke4il mereka menerima kebenaran baginda s0a0w0 Menundukkan na&su bukanlah %ekerjaan yang mudah0 .ese!rang itu %erlu kembali ke%ada hatinya2 bukan akalnya0 ,ati tidak akan berb!h!ng dengan diri sendiri sekali%un akal menutu%i kebenaran atas %erintah na&su0 Kekuatan hati adalah ikhlas0 Maksud ikhlas yang sebenarnya adalah:

#atakanlah2 /Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam0. ( Ayat 162 : Surah al-Anaa ) /alam ikhlas tidak ada ke%entingan diri0 .emuanya kerana Allah s0w0t0 .elagi ke%entingan diri tidak ditanam dalam bumi selagi itu ikhlas tidak tumbuh dengan baik0 )a menjadi sem%urna a%abila wujud diri itu sendiri ditanamkan0 Bumi tem%at menanamnya adalah bumi yang tersembunyi2 jauh dari%ada %erhatian manusia lain0 )a adalah um%ama kubur yang tidak bertanda0

10: UZLAH ADALAH PINTU TA-AKUR

TIADA SESUATU YANG SANGAT BERGUNA BAGI HATI SEBAGAIMANA UZLAH UNTUK MASUK KE MEDAN TA-AKUR"

Kalam-kalam ,ikmat %ertama hingga ke sebelas telah memberi gambaran tentang ke%eribadian tauhid yang halus-halus0 .ese!rang yang men4intai Allah s0w0t dan mahu berada di sisi-1ya sangat ingin untuk men4a%ai ke%eribadian yang demikian0 /alam membentuk ke%eribadian itu dia gemar mengikuti landasan syariat2 kuat beribadat dan menjauhkan diri dari %erbuatan maksiat dan d!sa0 /ia sering bangun %ada malam hari untuk melakukan sembahyang tahajud dan selalu %ula melakukan %uasa sunat0 /ia menjaga tingkah-laku dan akhlak dengan men4!nt!hi a%a yang ditunjukkan !leh 1abi s0a0w0 ,asil dari%ada kesungguhannya itu terbentuklah %adanya ke%eribadian se!rang muslim yang

baik0 <alau%un demikian dia masih tidak men4a%ai ke%uasan dan kedamaian0 /ia masih tidak mengerti tentang Allah s0w0t0 Banyak %ers!alan yang timbul di dalam ke%alanya yang tidak mam%u dihuraikannya0 /ia telah bertanya ke%ada mereka yang alim2 teta%i dia tidak menda%at jawa%an yang memuaskan hatinya0 $ika ada %un jawa%an yang baik disam%aikan ke%adanya dia tidak da%at menghayati a%a yang telah diterangkan itu0 /ia mengkaji kitab-kitab tasau& yang besar-besar0 +lama tasau& telah memberikan %enjelasan yang mam%u diterima !leh akalnya namun2 dia masih merasakan kek!s!ngan di satu sudut di dalam dirinya0 B!lehlah dikatakan yang dia sam%ai ke%ada %erbatasan akalnya0 ,ikmat 12 ini memberi %etunjuk ke%ada !rang yang gagal men4ari jawa%an dengan kekuatan akalnya0 $alan yang disarankan ialah uzlah atau mengasingkan diri dari !rang ramai0 $ika dalam suasana biasa akal tidak mam%u meme4ahkan kubu kebuntuan2 dalam suasana uzlah hati mam%u membantu akal se4ara ta&akur2 merenungi %erkara-%erkara yang tidak b!leh di&ikirkan !leh akal biasa0 +zlah yang disarankan !leh ,ikmat 12 ini bukanlah uzlah sebagai satu 4ara hidu% yang berterusan teta%i ia adalah satu bentuk latihan ker!hanian bagi memanta%kan r!hani agar akalnya da%at menerima %an4aran 1ur Kalbu kerana tan%a sinaran 1ur Kalbu tidak mungkin akal da%at memahami hal-hal ketuhanan yang halus-halus2 dan tidak akan di%er!lehi iman dan tauhid yang hakiki0 ,ati adalah bangsa r!hani atau nurani iaitu hati berkemam%uan mengeluarkan nur jika ia berada di dalam keadaan su4i bersih0 nur yang dikeluarkan !leh hati yang su4i bersih itu akan menerangi !tak yang bertem%at di ke%ala yang menjadi kenderaan akal0 Akal yang diterangi !leh nur akan da%at mengimani %erkara%erkara ghaib yang tidak da%at diterima !leh hukum l!gik0 Beriman ke%ada %erkara ghaib menjadi jalan untuk men4a%ai tauhid yang hakiki0 1abi Muhammad s0a0w sebelum diutus sebagai =asul %ernah juga mengalami kebuntuan akal tentang hal ketuhanan0 Pada masa itu ramai %endeta 1asrani dan ?ahudi yang ari& tentang hal tersebut2 teta%i 1abi Muhammad s0a0w tidak %ergi ke%ada mereka untuk menda%atkan jawa%an yang mengganggu &ikiran baginda s0a0w2 sebaliknya baginda s0a0w telah memilih jalan uzlah0 Ketika umur baginda s0a0w 3 tahun baginda s0a0w melakukan uzlah di Dua ,iraa0 Baginda s0a0w tinggal sendirian di dalam gua yang sem%it lagi gela%2 ter%isah dari isteri2 anak-anak2 keluarga2 masyarakat hinggakan 4ahaya matahari %un tidak mengham%iri baginda s0a0w0 Amalan uzlah yang demikian baginda s0a0w lakukan se4ara berulang-ulang sehingga umur baginda s0a0w men4a%ai 4( tahun0 Masa yang %aling baginda s0a0w gemar beruzlah di Dua ,iraa8 ialah %ada bulan =amadan0 7atihan uzlah yang baginda lakukan dari umur 3 hingga 4( tahun itu telah memanta%kan r!hani baginda s0a0w sehingga beru%aya menerima tanggungjawab sebagai =asul0 7atihan semasa uzlah telah menyu4ikan hati baginda s0a0w dan meneguhkannya sehingga hati itu mam%u menerangi akal untuk menta&sir wahyu se4ara halus dan lengka%0 <ahyu yang diba4akan !leh $ibrail a0s hanyalah singkat teta%i =asulullah s0a0w da%at menghayatinya2

memahaminya dengan te%at2 mengamalkannya dengan te%at dan menyam%aikannya ke%ada umatnya dengan te%at meski%un baginda s0a0w tidak tahu memba4a dan menulis0 Begitulah kekuatan dan kebijaksanaan yang lahir dari latihan semasa uzlah0 *an%a latihan dan %ersia%an yang 4uku% sese!rang tidak da%at masuk ke dalam medan ta&akur tentang ketuhanan0 6rang yang masuk ke dalam medan ini tan%a %ersediaan dan kekuatan akan menemui kebuntuan0 $ika dia masih juga merem%uh temb!k kebuntuan itu dia akan jatuh ke dalam jurang gila0 6rang awam hidu% dalam suasana: F*ugas utama adalah menguruskan kehidu%an harian dan tugas sambilan %ula menghubungkan diri dengan Allah s0w0tG0 6rang yang di dalam suasana ini sentiasa ada masa untuk a%a juga aktiHiti teta%i sukar men4ari kesem%atan untuk bersama-sama Allah s0w0t0 6rang yang se%erti ini jika di%eringatkan su%aya mengurangkan aktiHiti kehidu%annya dan mem%erbanyakkan aktiHiti %erhubungan dengan Allah s0w0t mereka memberi alasan bahawa =asulullah s0a0w dan sahabat-sahabat baginda s0a0w tidak meninggalkan dunia lantaran sibuk dengan Allah s0w0t0 Mereka ini lu%a atau tidak mengerti bahawa =asulullah s0a0w dan %ara sahabat telah menda%at wisal atau %enyera%an hal yang berkekalan0 ,ati mereka tidak ber%isah lagi dengan Allah s0w0t0 Kesibukan menguruskan urusan harian tidak membuat mereka lu%a ke%ada Allah s0w0t walau satu detik %un0 6rang yang mata hatinya masih tertutu% dan 4ermin hatinya tidak menerima %an4aran 1ur .ir2 tidak mungkin hatinya berhada% ke%ada Allah s0w0t ketika sedang sibuk melayani makhluk Allah s0w0t0 6rang yang insa& akan kelemahan dirinya akan mengikuti jalan yang di%el!%!ri !leh =asulullah s0a0w dan diikuti !leh %ara sahabat iaitu memisahkan diri dengan semua jenis kesibukan terutamanya %ada satu %ertiga malam yang akhir0 *idak ada hubungan dengan !rang ramai0 *idak dikunjung dan tidak mengunjungi0 *idak ada surat khabar2 radi! dan teleHisyen0 *idak ada %erhubungan dengan segala sesuatu ke4uali %erhubungan dengan Allah s0w0t0 /alam %erjalanan tarekat tasau& amalan uzlah dilakukan dengan bersistematik dan latihan yang demikian dinamakan suluk0 6rang yang menjalani suluk dinamakan murid atau salik0 .i salik menghabiskan kebanyakan dari%ada masanya di dalam bilik khalwat dengan diawasi dan dibimbing !leh gurunya0 7atihan bersuluk memisahkan salik dengan hijab yang %aling besar bagi !rang yang baharu menjalani jalan ker!hanian iaitu %ergaulan dengan !rang ramai0 )mannya belum 4uku% teguh dan mudah menerima rangsangan dari%ada luar yang b!leh menggelin4irkannya untuk melakukan maksiat dan melalaikan hatinya dari%ada mengingati Allah s0w0t0 A%abila dia di%isahkan dari dunia luar jiwanya lebih aman dan tenteram mengadakan %erhubungan dengan Allah s0w0t0 .emasa beruzlah2 bersuluk atau berkhalwat2 si murid bersungguh-sungguh di dalam bermujahadah memerangi hawa na&su dan tarikan duniawi0 /ia mem%erbanyakkan sembahyang2 %uasa dan berzikir0 /ia mengurangkan tidur

kerana memanjangkan masa beribadat0 Kegiatan beribadat dan %ele%asan ikatan na&su dan duniawi menjernihkan 4ermin hatinya0 ,ati yang su4i bersih menghala ke alam ghaib iaitu Alam Malakut0 ,ati mam%u menerima isyarat-isyarat dari alam ghaib0 )syarat yang diterimanya hanyalah sebentar teta%i 4uku% untuk menarik minatnya bagi mengkaji a%a yang ditangka% !leh hatinya itu0 *erjadilah %erbahasan di antara &ikirannya dengan dirinya sendiri0 Pada masa yang sama dia menjadi %enanya dan %enjawab2 murid dan %engajar0 Perbahasan dengan diri sendiri itu dinamakan ta&akur0 Pertanyaan timbul dalam &ikirannya namun2 &ikirannya tidak da%at memberi jawa%an0 Ketika &ikirannya meraba-raba men4ari jawa%an2 dia menda%at bantuan dari%ada hatinya yang sudah su4i bersih0 ,ati yang berkeadan begini mengeluarkan nur yang menerangi akal2 lalu jalan &ikirannya terus menjadi terang0 .esuatu %ers!alan yang %ada mulanya di&ikirkan rumit dan mengelirukan2 tiba-tiba menjadi mudah dan terang0 /ia menda%at jawa%an yang memuaskan hatinya ke%ada %ers!alan yang dahulunya menga4au &ikiran dan jiwanya0 /ia menjadi bertambah berminat untuk berta&akur menghuraikan segala kekusutan yang tidak da%at dihuraikannya selama ini0 /ia gemar merenung segala %erkara dan berbahas dengan dirinya2 menghubungkannya dengan *uhan sehingga dia menda%at jawa%an yang memuaskan hatinya0 .emakin dia berta&akur semakin terbuka kegela%an yang menutu%i &ikirannya0 /ia mula memahami tentang hakikat2 hubung-kait antara makhluk dengan *uhan2 rahsia *enaga )lahi dalam %erjalanan alam dan sebagainya0 )syarat-isyarat tauhid yang diterima !leh hatinya membuat mata hatinya melihat bekas-bekas *angan Allah s0w0t dalam alam maya ini0 /ia da%at melihat bahawa semuanya adalah 4i%taan Allah s0w0t2 gubahan-1ya2 lukisan-1ya dan %eraturan1ya0 ,asil dari kegiatan berta&akur tentang *uhan membawa dia bermakri&at ke%ada Allah s0w0t melalui akalnya0 Makri&at se4ara akal menjadi kemudi baginya untuk men4a%ai makri&at se4ara zauk0 /alam %engajian ketuhanan akal hendaklah tunduk mengakui kelemahannya0 Akal hendaklah sedar bahawa ia tidak mam%u memahami %erkara ghaib0 6leh itu akal %erlu meminta bantuan hati0 ,ati %erlu digila% su%aya ber4ahaya0 /alam %r!ses menggila% hati itu akal tidak %erlu banyak mengadakan hujah0 ,ujah akal melambatkan %r!ses %enggila%an hati0 .ebab itulah ,ikmat 12 menganjurkan su%aya mengasingkan diri0 /i dalam suasana %engasingan na&su menjadi lemah dan akal tidak lagi mengikut telunjuk na&su0 Baharulah hati da%at mengeluarkan 4ahayanya0 9ahaya hati menyuluh ke%ada alam ghaib0 A%abila alam ghaib sudah terang benderang baharulah akal mam%u memahami hal ketuhanan yang tidak mam%u dihuraikannya sebelum itu0

1&:HI#AB YANG HALANG PER#ALANAN

BAGAIMANA HATI AKAN DAPAT DISINARI SEDANGKAN GAMBAR-GAMBAR ALAM MAYA MELEKAT PADA 'ERMINNYA% ATAU BAGAIMANA MUNGKIN BER#ALAN KEPADA ALLAH S"$"T SEDANGKAN DIA MASIH DIBELENGGU (LEH SYAH$ATNYA% ATAU BAGAIMANA AKAN MASUK KE HADRAT ALLAH S"$"T SEDANGKAN DIA MASIH BELUM SU'I DARI #UNUB KELALAIANNYA% ATAU BAGAIMANA MENGHARAP UNTUK MENGERTI RAHSIARAHSIA YANG HALUS SEDANGKAN DIA BELUM TAUBAT DARI D(SANYA KELALAIAN% KEKELIRUAN DAN KESALAHAN!"

,ikmat 12 memberi %enekanan tentang uzlah iaitu mengasingkan diri0 ,ikmat 13 ini %ula mem%eringatkan bahawa uzlah tubuh badan sahaja tidak memberi kesan yang baik jika hati tidak ikut beruzlah0 <alau%un tubuh badan dikurung hati masih b!leh disambar !leh em%at %erkara: 1: Dambaran2 ingatan2 tarikan dan keinginan terhada% benda-benda alam se%erti harta2 %erem%uan2 %angkat dan lain-lain0 2: Kehendak atau syahwat yang mengarahkan %erhatian ke%ada a%a yang dikehendaki0 3: Kelalaian yang menutu% ingatan terhada% Allah s0w0t0 4: /!sa yang tidak dibasuh dengan taubat masih meng!t!rkan hati0 /iri manusia tersusun dari%ada anasir tanah2 air2 a%i dan angin0 )a juga diresa%i !leh unsur-unsur alam se%erti galian2 tumbuh-tumbuhan2 haiwan2 syaitan dan malaikat0 *ia%-tia% anasir dan unsur itu menarik hati ke%ada diri masing-masing0 *arik menarik itu akan menimbulkan keka4auan di dalam hati0 Keka4auan itu %ula menyebabkan hati menjadi keruh0 ,ati yang keruh tidak da%at menerima sinaran nur yang melahirkan iman dan tauhid0 Mengubati keka4auan hati adalah %enting untuk membukakannya bagi menerima maklumat dari Alam Malakut0 ,ati yang ka4au itu b!leh distabilkan dengan 4ara menundukkan semua anasir dan unsur tadi ke%ada syariat0 .yariat menjadi tali yang da%at mengikat musuh-musuh yang 4uba menawan hati0 Penting bagi se!rang murid yang menjalani jalan ker!hanian menjadikan syariat sebagai %ayung yang mengharm!nikan %erjalanan anasiranasir dan daya-daya yang menyera% ke dalam diri agar 4ermin hatinya bebas dari%ada gambar-gambar alam maya0 Bila 4ermin hati sudah bebas dari%ada gambar-gambar dan tarikan tersebut2 hati da%at menghada% ke ,adrat )lahi0 .elain tarikan benda-benda alam2 hati b!leh juga tunduk ke%ada syahwat0 .yahwat bukan sahaja rangsangan hawa na&su yang rendah0 .emua bentuk kehendak diri sendiri yang berlawanan dengan kehendak Allah s0w0t adalah

syahwat0 Kerja syahwat adalah mengajak manusia su%aya lari dari hukum dan %eraturan Allah s0w0t serta membangkang takdir )lahi0 .yahwat membuat manusia tidak reda dengan ke%utusan Allah s0w0t0 .ese!rang yang mahu menuju Allah s0w0t %erlulah mele%askan dirinya dari belenggu syahwat dan kehendak diri sendiri2 lalu masuk ke dalam benteng aslim iaitu berserah diri ke%ada Allah s0w0t dan reda dengan takdir-1ya0 Perkara ke tiga yang dibangkitkan !leh ,ikmat ke tiga belas ini ialah kelalaian yang diistilahkan sebagai junub batin0 6rang yang berjunub adalah tidak su4i dan dilarang melakukan ibadat atau memasuki masjid0 6rang yang berjunub batin %ula tertegah dari memasuki ,adrat )lahi0 6rang yang di dalam junub batin iaitu lalai hati2 kedudukannya se%erti !rang yang berjunub zahir2 di mana amal ibadatnya tidak diterima0 Allah s0w0t mengan4am untuk men4am%akkan !rang yang bersembahyang dengan lalai Adalam keadaan berjunub batinC ke dalam neraka wil0 Begitu hebat sekali an4aman Allah s0w0t ke%ada !rang yang menghada%-1ya dengan hati yang lalai0 Menga%a begitu hebat sekali an4aman Allah s0w0t ke%ada !rang yang lalaiI Bayangkan hati itu beru%a dan berbentuk se%erti ru%a dan bentuk kita yang zahir0 ,ati yang khusyuk adalah um%ama !rang yang menghada% Allah s0w0t dengan mukanya2 duduk dengan tertib2 ber4aka% dengan s!%an santun dan tidak berani mengangkat ke%ala di hada%an Maharaja ?ang Maha Agung0 ,ati yang lalai %ula adalah um%ama !rang yang menghada% dengan belakangnya2 duduk se4ara biadab2 bertutur kata tidak tentu hujung %angkal dan kelakuannya sangat tidak bers!%an0 Perbuatan demikian adalah satu %enghinaan terhada% martabat ketuhanan ?ang Maha Mulia dan Maha *inggi0 $ika raja didunia murka dengan %erbuatan demikian maka =aja ke%ada sekalian raja-raja lebih berhak melem%arkan kemurkaan-1ya ke%ada hamba yang biadab itu dan layaklah jika si hamba yang demikian di4am%akkan ke dalam neraka wil0 ,anya hamba yang khusyuk2 yang tahu bers!%an santun di hada%an *uhannya dan mengagungkan *uhannya yang layak masuk ke ,adrat-1ya2 sementara hamba yang lalai2 tidak tahu bers!%an santun tidak layak mendekati-1ya0 Perkara yang ke em%at adalah d!sa-d!sa yang belum ditebus dengan taubat0 )a menghalang sese!rang dari%ada memahami rahsia-rahsia yang halus-halus0 Pintu ke%ada Perbendaharaan Allah s0w0t yang tersembunyi adalah taubat> 6rang yang telah menyu4i-bersihkan hatinya hanya mam%u berdiri di luar %intu =ahsia Allah s0w0t selagi dia belum bertaubat2 samalah se%erti !rang yang mati syahid yang belum menjelaskan hutangnya ter%aksa menunggu di luar syurga0 $ika dia mahu masuk ke dalam Perbendaharaan Allah s0w0t yang tersembunyi yang mengandungi rahsia yang halus-halus wajiblah bertaubat0 *aubat itu sendiri meru%akan rahsia yang halus0 6rang yang tidak memahami rahsia taubat tidak akan mengerti menga%a =asulullah s0a0w yang tidak %ernah melakukan d!sa masih juga mem!h!n keam%unan sedangkan sekali%un baginda s0a0w berd!sa semuanya diam%unkan Allah s0w0t0 Adakah =asulullah s0a0w tidak yakin bahawa

Allah s0w0t mengam%unkan semua d!sa-d!sa dan kesalahan-kesalahan baginda s0a0w Ajika adaCI Maksud taubat ialah kembali2 iaitu kembali ke%ada Allah s0w0t0 6rang yang melakukan d!sa ter4am%ak jauh dari%ada Allah s0w0t0 <alau%un !rang ini sudah berhenti melakukan d!sa malah dia sudah melakukan amal ibadat dengan banyaknya namun2 tan%a taubat dia teta% tinggal berjauhan dari Allah s0w0t0 /ia telah masuk ke dalam g!l!ngan hamba yang melakukan amal salih teta%i yang berjauhan bukan berdekatan dengan Allah s0w0t0 *aubat yang lebih halus ialah %engayatan kalimat:

Tiada daya dan upaya melainkan anugerah Allah s.w.t.

#ami datang dari Allah s.w.t dan kepada Allah s.w.t kami kembali. .egala sesuatu datangnya dari Allah s0w0t2 baik kehendak mahu%un %erbuatan kita0 .umber yang mendatangkan segala sesuatu adalah +luhiyah A*uhanC dan yang menerimanya adalah ubudiyah AhambaC0 A%a sahaja yang dari +luhiyah adalah sem%urna dan a%a sahaja yang terbit dari ubudiyah adalah tidak sem%urna0 +luhiyah membekalkan kesem%urnaan teta%i ubudiyah tidak da%at melaksanakan kesem%urnaan itu0 $adi2 ubudiyah berkewaji%an mengembalikan kesem%urnaan itu ke%ada +luhiyah dengan mem!h!n keam%unan dan bertaubat sebagai menam%ung ke4a4atan0 .egala urusan dikembalikan ke%ada Allah s0w0t0 .emakin tinggi makri&at sese!rang hamba semakin kuat ubudiyahnya dan semakin kera% dia mem!h!n keam%unan dari Allah s0w0t2 mengembalikan setia% urusan ke%ada Allah s0w0t2 sumber datangnya segala urusan0 A%abila hamba mengembalikan urusannya ke%ada Allah s0w0t maka Allah s0w0t sendiri yang akan mengajarkan )lmu-1ya yang halus-halus agar kehendak hamba itu bersesuaian dengan )radat Allah s0w0t2 kuasa hamba sesuai dengan Kudrat Allah s0w0t2 hidu% hamba sesuai dengan ,ayat Allah s0w0t dan %engetahuan hamba sesuai dengan )lmu Allah s0w0t2 dengan itu jadilah hamba mendengar kerana .ama8 Allah s0w0t2 melihat kerana Basar Allah s0w0t dan berkata-kata kerana Kalam Allah s0w0t0 A%abila semuanya berkum%ul %ada se!rang hamba maka jadilah hamba itu )nsan .irullah A=ahsia Allah s0w0tC0

11: ALLAH S"$"T YANG MENZAHIRKAN ALAM

ALAM SEKALIANNYA ADALAH KEGELAPAN DAN YANG MENERANGKANNYA ADALAH KERANA PADANYA KELIHATAN YANG HA2 TANDA-TANDA ALLAH S"$"T!" BARANGSIAPA MELIHAT ALAM TETAPI DIA TIDAK MELIHAT ALLAH S"$"T SAMA ADA DALAMNYA% DI SAMPINGNYA% SEBELUMNYA % ATAU SESUDAHNYA% MAKA DIA BENARBENAR MEMERLUKAN $U#UDNYA 'AHAYA-'AHAYA ITU DAN TERTUTUP BAGINYA 'AHAYA MAKRI-AT (LEH TEBALNYA A$AN BENDA-BENDA ALAM"

Alam ini %ada hakikatnya adalah gela% atau @adam2 tidak wujud0 <ujud Allah s0w0t yang menerbitkan kewujudan alam0 *idak ada satu kewujudan yang ber%isah dari%ada <ujud Allah s0w0t0 ,ubungan <ujud Allah s0w0t dengan kewujudan makhluk sekiranya dibuat ibarat Asebenarnya tidak ada sebarang ibarat yang mam%u menjelaskan hakikat yang sebenarnyaC2 %erhatikan ke%ada a%i yang di%using dengan laju0 Kelihatanlah %ada %andangan kita bulatan a%i0 Perhatikan %ula ke%ada !rang yang ber4aka%2 akan kedengaranlah suara yang dari mulutnya0 Kemudian %erhatikan %ula ke%ada kasturi2 akan terhidulah baunya yang wangi0 <ujud bulatan a%i adalah wujud yang berkaitan dengan wujud a%i0 <ujud suara adalah wujud yang berkaitan dengan wujud !rang yang ber4aka%0 <ujud bau wangi adalah wujud yang berkaitan dengan wujud kasturi0 <ujud bulatan a%i2 suara dan bau wangi %ada hakikatnya tidak wujud0 Begitulah ibaratnya wujud makhluk yang menjadi terbitan dari%ada <ujud Allah s0w0t0 <ujud bulatan a%i adalah hasil dari%ada %ergerakan a%i0 <ujud suara adalah hasil dari%ada %erbuatan !rang yang ber4aka%0 <ujud bau wangi adalah hasil dari%ada si&at kasturi0 Bulatan a%i bukanlah a%i teta%i bukan lain dari%ada a%i dan tidak ter%isah dari%ada a%i0 .uara bukanlah !rang yang ber4aka% teta%i bukan %ula lain dari%ada !rang yang ber4aka%0 <alau%un !rang itu sudah tidak ber4aka% teta%i masih banyak lagi suara yang tersim%an %adanya0 Bau wangi bukanlah kasturi teta%i bukan %ula lain dari%ada kasturi0 <alau%un bulatan a%i b!leh kelihatan banyak2 suara kedengaran banyak2 bau dinikmati !leh ramai !rang namun2 a%i hanya satu2 !rang yang ber4aka% hanya se!rang dan kasturi yang mengeluarkan bau hanya sebiji0 Agak sukar untuk memahami k!nse% ada teta%i tidak ada2 tiada bersama teta%i tidak ber%isah0 )nilah k!nse% ketuhanan yang tidak mam%u di%e4ahkan !leh akal tan%a %enerangan nur yang dari lubuk hati0 Mata hati yang diterangi !leh 1ur )lahi da%at melihat %erkaitan antara ada dengan tidak ada2 tidak bersama teta%i tidak ber%isah0 Atas kekuatan hatinya menerima sinaran 1ur )lahi menentukan kekuatan mata hatinya melihat ke%ada keghaiban yang tidak ber%isah dengan kejadian alam ini0 Ada 4 tingkatan %andangan mata hati terhada% %erkaitan alam dengan Allah s0w0t yang men4i%takan alam0

1: Mereka yang melihat Allah s0w0t dan tidak melihat alam ini0 Mereka adalah um%ama !rang yang hanya melihat ke%ada a%i2 bulatan a%i yang khayali tidak menyilaukan %andangannya0 <alau%un mereka berada di tengah-tengah kesibukan makhluk namun2 mata hati mereka teta% tertum%u ke%ada Allah s0w0t2 tidak terganggu !leh keke4uhan makhluk0 7intasan makhluk hanyalah um%ama 4ermin yang ditembusi 4ahaya0 Pandangan mereka tidak melekat %ada 4ermin itu0 2: Mereka yang melihat makhluk %ada zahir teta%i Allah s0w0t %ada batin0 Mata hati mereka melihat alam sebagai %enzahiran si&at-si&at Allah s0w0t0 .egala yang maujud meru%akan kitab yang men4eritakan tentang Allah s0w0t0 *ia% satu kewujudan alam ini membawa sesuatu makna yang men4eritakan tentang Allah s0w0t0 3: Mereka yang melihat Allah s0w0t %ada zahirnya sementara makhluk tersembunyi0 Mata hati mereka terlebih dahulu melihat Allah s0w0t sebagai .umber ke%ada segala sesuatu2 kemudian baharulah mereka melihat makhluk yang menerima kurniaan dari%ada-1ya0 Alam tidak lain melainkan %erbuatan1ya2 gubahan-1ya2 lukisan-1ya atau hasil kerja *angan-1ya0 4: Mereka yang melihat makhluk terlebih dahulu kemudian baharulah melihat Allah s0w0t0 Mereka memasuki jalan berhati-hati dan berwas%ada2 memerlukan masa untuk menghilangkan keraguan2 berdalil dengan akal sehingga kesudahannya ternyatalah akan Allah s0w0t yang <ujud-1ya menguasai wujud makhluk0 .elain yang dinyatakan di atas tidak lagi di%anggil !rang yang melihat Allah s0w0t0 Dambar-gambar alam2 syahwat2 kelalaian dan d!sa menggela%kan 4ermin hati mereka hingga tidak mam%u menangka% 4ahaya yang membawa ke%ada makri&at0 Mereka gagal untuk melihat Allah s0w0t sama ada di dalam sesuatu2 di sam%ing sesuatu2 sebelum sesuatu atau sesudah sesuatu0 Mereka hanya melihat makhluk se!lah-!lah makhluk berdiri dengan sendiri tan%a 4am%ur tangan *uhan0 Anasir alam dan sekalian %eristiwa yang berlaku meru%akan %erutusan yang membawa %erkhabaran tentang Allah s0w0t0 Perkhabaran itu bukan didengar dengan telinga atau dilihat dengan mata atau di&ikir dengan akal0 )a adalah %erkhabaran ghaib yang menyentuh jiwa0 .entuhan tangan ghaib %ada jiwa itulah yang membuat hati mendengar tan%a telinga2 melihat tan%a mata dan merenung tan%a akal &ikiran0 ,ati hanya mengerti setia% %erutusan yang disam%aikan !leh tangan ghaib ke%adanya dan hati menerimanya dengan yakin0 Keyakinan itu menjadi kun4i ke%ada telinga2 mata dan akal0 A%abila kun4inya telah dibuka2 segala suara alam yang didengar2 sekalian anasir alam yang dilihat dan seluruh alam maya yang direnungi akan membawa 4erita tentang *uhan0 Abid mendengar2 melihat dan merenungi Ke%erkasaan *uhan0 Asyikin mendengar2 melihat dan merenungi keindahan *uhan0 Muttakhali5 mendengar2 melihat dan merenungi kebijaksanaan dan kesem%urnaan *uhan0 Muwahhid mendengar2 melihat dan merenungi keesaan *uhan0

aitu hari mereka keluar +dari kubur masing-masing, dengan jelas nyata- tidak akan tersembunyi kepada Allah sesuatupun darihal keadaan mereka. +Pada saat itu Allah ber*irman,2 /Siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini30 +Allah sendiri menjawab,2 /Dikuasai (leh Allah Yang Maha &sa, lagi Yang Maha Mengatasi kekuasaan-!ya segala-galanya%0 ( Ayat 16 : Surah +u &n )

Mereka telah mendustakan mukji1at-mukji1at #ami semuanya, lalu #ami timpakan a1ab seksa kepada mereka sebagai balasan dari Yang Maha Perkasa, lagi Maha #uasa. ( Ayat 42 : Surah al--a ar ) Ayat-ayat se%erti yang di atas menggetarkan jiwa abid0 ,ati abid sudah @berada8 di akhirat0 Alam dan kehidu%an ini menjadi ayat-ayat atau tanda-tanda untuknya melihat keadaan dirinya di akhirat kelak2 menghada% *uhan ?ang Jsa2 Maha Perkasa2 tiada sesuatu yang tersembunyi dari%ada-1ya0

Dialah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapisengkau tidak dapat melihat pada 'iptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah- +jika engkau ragu-ragu, maka ulangi pandangan +mu, - dapatkah engkau melihat sebarang ke'a'atan3 #emudian ulangilah pandangan +mu, berkali-kali, nes'aya pandangan +mu, itu akan berbalik kepadamu dengan hampa +daripada melihat sebarang ke'a'atan,, sedang ia pula berkeadaan lemah lesu +kerana habis tenaga dengan sia-sia,. ( Ayat ! " 4 : Surah al-+ul( ) Asyikin memandang ke%ada alam 4i%taan dan dia mengulang-ulangi %emandangannya0 .emakin dia memandang ke%ada alam semakin dia melihat ke%ada keel!kan dan kesem%urnaan Pen4i%ta alam0 /ia asyik dengan a%a yang di%andangnya0

Dialah Allah, Yang Men'iptakan sekalian makhluk- Yang Mengadakan +dari tiada kepada ada,- Yang Membentuk rupa +makhluk-makhluk-!ya menurut yang dikehendaki-!ya,- bagi-!ya jualah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya- bertasbih kepada-!ya segala yang ada di langit dan di bumidan Dialah Yang tidak ada tuluk banding-!ya, lagi Maha .ijaksana. ( Ayat 24 : Surah al-$asy-r ) Muttakhali5 menyaksikan si&at-si&at *uhan yang dikenal dengan nama-nama yang baik0 Alam adalah %erutusan untuknya mengetahui nama-nama Allah s0w0t dan si&at-si&at Kesem%urnaan-1ya0 .etia% yang di%andang men4eritakan sesuatu tentang Allah s0w0t0

Sesungguhnya Akulah Allah- tiada Tuhan melainkan Aku- (leh itu sembahlah akan Daku, dan dirikan sembahyang untuk mengingati Daku. ( Ayat 14 : Surah /aha ) Muwahhid &ana dalam Eat0 Kesedaran dirinya hilang0 Melalui lidahnya mun4ul u4a%an-u4a%an se%erti ayat di atas0 /ia mengu4a%kan ayat-ayat Allah s0w0t2 bukan dia bertukar menjadi *uhan0

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan +hari Akhirat,. &ngkaulah sahaja +Ya Allah, yang kami sembah, dan kepada &ngkaulah sahaja kami mem(h(n pert(l(ngan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. aitu jalan (rang-(rang yang &ngkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan +jalan, (rang-(rang yang &ngkau telah

murkai, dan bukan pula +jalan, (rang-(rang yang sesat. ( Ayat 1 6 7 : Surah al5aat&hah ) Mutaha55i5 kembali ke%ada kesedaran keinsanan untuk memikul tugas membimbing umat manusia ke%ada jalan Allah s0w0t0 ,atinya sentiasa memandang ke%ada Allah s0w0t dan bergantung ke%ada-1ya0 Kehidu%an ini adalah medan dakwah baginya0 .egala anasir alam adalah alat untuk dia memakmurkan bumi0 A%abila 1ur )lahi menerangi hati a%a sahaja yang di%andang akan kelihatanlah Allah s0w0t di sam%ingnya atau sebelumnya atau sesudahnya 1) - 01: ALLAH S"$"T DAN MAKHLUK

DI ANTARA BUKTI YANG MENUN#UKKAN ADANYA KEPERKASAAN ALLAH S"$"T YANG LUAR BIASA ADALAH YANG DAPAT MENGHI#AB ENGKAU DARIPADA MELIHAT KEPADA-NYA DENGAN HI#AB YANG TIDAK ADA $U#UDNYA DI SISI ALLAH S"$"T"

BAGAIMANA DISANGKA ALLAH S"$"T DAPAT DIHI#AB (LEH SESUATU PADAHAL DIA YANG MENZAHIRKAN SEGALA SESUATU"

BAGAIMANA MUNGKIN AKAN DIHI#AB (LEH SESUATU PADAHAL DIA YANG TAMPAK ZAHIR PADA SEGALA SESUATU"

BAGAIMANA AKAN MUNGKIN DIHI#AB (LEH SESUATU PADAHAL DIA YANG TERLIHAT DALAM TIAP SESUATU0

SESUATU BAGAIMANA AKAN DAPAT DITUTUP (LEH SESUATU PADAHAL DIA YANG TAMPAK PADA TIAP SEGALA SESUATU" BAGAIMANA MUNGKIN DIHI#AB (LEH PADAHAL DIA YANG ADA ZAHIR SEBELUM ADA SESUATU"

BAGAIMANA MUNGKIN DIHI#AB (LEH SESUATU PADAHAL DIA YANG LEBIH NYATA DARI SEGALA SESUATU"

BAGAIMANA MUNGKIN AKAN DIHI#AB (LEH SESUATU PADAHAL DIA YANG ESA% TIDAK ADA DI SAMPING-NYA SESUATU APA PUN"

BAGAIMANA AKAN DAPAT DIHI#AB (LEH SESUATU PADAHAL DIA YANG LEBIH DEKAT KEPADA KAMU DARI SEGALA SESUATU"

BAGAIMANA MUNGKIN AKAN DIHI#AB (LEH SESUATU% ANDAINYA TIDAK ADA ALLAH S"$"T NES'AYA TIDAK ADA SEGALA SESUATU"

ALANGKAH A#AIBNYA BAGAIMANA NAMPAK $U#UD DI DALAM 3ADAM YANG TIDAK $U#UD!% ATAU BAGAIMANA DAPAT BERTAHAN SESUATU YANG R(SAK BINASA ITU DI SAMPING ZAT YANG BERSI-AT KEKAL"

Alam ini kesemuanya adalah gela% gelita sedang yang meneranginya adalah kerana nam%ak <ujud Allah s0w0t %adanya0 Pada hakikatnya alam ini tidak wujud2 Allah s0w0t jua yang wujud0 *eta%i a%a yang terlihat ke%ada kita adalah alam semata-mata sedangkan Allah s0w0t yang lebih nyata menjadi terlindung dari%ada %andangan kita0 Allah s0w0t yang menzahirkan segala sesuatu2 bagaimana sesuatu itu %ula menghijabkan-1ya0 Allah s0w0t yang tam%ak nyata %ada segala sesuatu2 bagaimana %ula /ia terlindung0 Allah s0w0t adalah Maha Jsa2 tiada sesuatu beserta-1ya2 bagaimana %ula /ia dihijab !leh sesuatu yang tidak wujud di sam%ing-1ya0 ,ati akan hanya diisi dengan iman A%er4ayaC atau ragu-ragu0 $ika 1ur )lahi menyinari hati maka mata hati akan melihat dengan iman0 .eandainya %andangan mata hati tidak bersuluhkan 1ur )lahi maka a%a yang di%andangnya akan membawa keraguan dalam bentuk %ertanyaan @bagaimana80 Pertanyaan @bagaimana8 itu meru%akan ujian tentang Allah s0w0t0 )a b!leh memberi rangsangan untuk menambahkan %engetahuan tentang *uhan0 $ika tidak dikawal ia akan mend!r!ng ke%ada %erbahasan yang tidak ada %enyelesaian kerana bidang ilmu sangat luas2 tidak mungkin habis untuk diter!kai0 $ika kita ikuti %erbahasan ilmu2 kita akan mati dahulu sebelum sem%at menda%at jawa%an %enghabisan0 6leh itu letakkan garisan %enamat ke%ada ilmu dan masuklah ke dalam iman0 )man menghilangkan keraguan dan tidak %erlu bersandar ke%ada bukti dan dalil-dalil0 Pengalaman hakikat akan mengha%uskan %ertanyaan @bagaimana80 A%abila keraguan datang2 ia akan disambut dengan jawa%an2 F/engan /ia aku mengenal si&at-1ya2 bukan dengan si&at-1ya aku mengenal /ia0 /engan /ia aku mengenal

ilmu %engetahuan2 bukan dengan ilmu %engetahuan aku mengenal /ia0 /engan /ia aku mengenal makri&at bukan dengan makri&at aku mengenal /iaG0 A%abila hati sudah diisi dengan iman %ertanyaan @bagaimana8 akan menguatkan keinginan untuk men4ungkil =ahsia )lahi yang menyelubungi alam maya ini0 $ika dia tidak mam%u memahami sesuatu tentang =ahsia )lahi itu maka dia akan tunduk dan mengakui dengan kerendahan hatinya bahawa benteng keteguhan Allah s0w0t tidak mam%u di%e4ahkan !leh makhluk-1ya0 0): SIKAP (RANG B(D(H

TIDAK MENINGGALKAN SEDIKIT PUN DARI KEB(D(HAN BAGI SESIAPA YANG BERKEHENDAK MENGADAKAN PADA SESUATU MASA SESUATU YANG LAIN DARIPADA APA YANG DI#ADIKAN ALLAH S"$"T PADA MASA ITU"

/alam %erjalanan menuju Allah s0w0t ada sebahagian !rang yang tertinggal di belakang walau%un mereka sudah melakukan amal yang sama se%erti yang dilakukan !leh !rang lain yang lebih maju0 .atu halangan yang menyekat g!l!ngan yang tertinggal itu adalah keb!d!hannya yang tidak mahu tunduk ke%ada ketentuan Allah s0w0t0 /ia masih di%ermainkan !leh na&su dan akal yang menghijab hatinya dari%ada melihat Allah s0w0t %ada a%a yang dilihat0 Pandangannya hanya tertuju ke%ada alam benda dan %erkara zahir sahaja0 /ia melihat ke%ada keberkesanan hukum sebabmusabab dan meletakkan %ergantungan ke%ada amalnya0 /ia yakin yang dia b!leh menda%atkan a%a yang dia ingini melalui usahanya0 Keadaan !rang yang disebutkan di atas telah disentuh %ada ,ikmat 10 Ketika r!hani !rang lain telah maju di dalam menuju Allah s0w0t dia masih juga ber%using-%using di dalam kesamaran dan keraguan0 1a&sunya teta% melahirkan keinginan-keinginan0 Keinginan diri sendiri menjadi rantai yang mengikat kaki dari%ada berjalan menuju Allah s0w0t0 Bagaimana b!leh sese!rang mendekati Allah s0w0t jika dia enggan menjadikan Allah s0w0t sebagai Pengurus semua as%ek kehidu%annya0 <alau %ara hamba rela atau membantah2 Allah s0w0t teta% melaksanakan ketentuan-1ya0 Allah s0w0t melaksanakan kehendak-1ya %ada setia% masa dan tidak ada sesia%a yang da%at menghalang-1ya0

Tiap-tiap masa a +Allah, di dalam urusan +men'ipta dan mentadbirkan akhlukmakhluk-!ya,.

( Ayat 29 : Surah ar-.ah an ) Allah s0w0t sahaja yang men4i%ta2 meletakkan hukum dan %eraturan2 membahagikan rezeki dan lain-lain0 /ia menentukan urusan dengan bijaksana dan adil2 termasuklah urusan mengenai diri kita dan a%a yang terjadi %ada kita0 Kita memandang diri kita dan kejadian yang menim%a kita dalam sek!% yang ke4il0 Allah s0w0t melihat ke%ada seluruh alam dan semua kejadian2 tan%a keliru %andangan-1ya ke%ada diri kita dan kejadian yang menim%a kita2 juga tidak beralih %andangan-1ya dari makhluk-1ya yang lain0 +rusan %entadbiran-1ya adalah menyeluruh dan sem%urna0 6rang yang tidak berbekas %ada hatinya akan kesem%urnaan Allah s0w0t itu adalah !rang dungu0 /ia masih juga merungut tentang %erjalanan hukum takdir )lahi2 se!lah-!lah *uhan harus tunduk ke%ada hukum makhluk-1ya0 Bagi murid yang 4enderung mengikuti latihan ker!hanian %erlulah berusaha untuk melenya%kan kehendak diri sendiri dan hidu% dalam lakuan Allah s0w0t0 $angan sekali-kali bertelagah dengan takdir kerana Penentu *akdir tidak %ernah berbin4ang dengan sesia%a %un dalam menentukan arus ketentuan-1ya0 $ika kita mahu mengenali Allah s0w0t kita tidak b!leh melihat-1ya %ada satu as%ek sahaja0 $ika kita melihat Allah al-Dha&ur AMaha Pengam%unC2 kita juga harus melihat Allah al-@Aziz AMaha KerasC0 $ika kita melihat Allah al-,ayyu A?ang Menghidu%kanC kita juga harus melihat Allah al-Mumit A?ang mematikanC0 $ika kita da%at melihat semua .i&at-si&at Allah s0w0t dalam satu kesatuan baharulah kita da%at mengenali-1ya dengan sebenar-benar kenal0 Bila Allah s0w0t dikenali dalam semua as%ek2 hikmat kebijaksanaan-1ya dalam menentukan sesuatu %erkara %ada sesuatu masa tidak terlindung lagi dari %andangan mata hati0 ,ati yang tidak mahu tunduk ke%ada Maha Pengatur tidak akan menemui kedamaian0 <aktu2 ruang dan kejadian akan membuatnya gelisah kerana na&sunya tidak da%at menguasai semua itu0 /ia inginkan sesuatu %erkara %ada satu masa sedangkan Maha Pengatur inginkan %erkara lain0 Kehendak makhluk tidak da%at mengatasi kehendak *uhan0 $ika mahu hati menjadi tenteram usahakan agar hati sentiasa ingat ke%ada Allah s0w0t0

/+ aitu, (rang-(rang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan 1ikrullah0. #etahuilah% Dengan /1ikrullah0 itu, tenang tenteramlah hati manusia. (Ayat 28 : Surah ar-.a%! Berimanlah ke%ada Allah s0w0t dan beriman juga ke%ada takdir0 7e%askan waham sebab musabab yang menjadi %agar na&su menutu% hati0

Tidak ada kesusahan +atau bala ben'ana, yang menimpa +sese(rang, melainkan dengan i1in Allah- dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya +untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar,- dan +ingatlah,, Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. ( Ayat 11 : Surah at/a0haa)un )

0*: MENUNDA AMAL TANDA KEB(D(HAN

MENUNDA AMAL KEBAIKAN KERANA MENANTIKAN KESEMPATAN YANG LEBIH BAIK ADALAH TANDA KEB(D(HAN"

,ikmat yang lalu mema%arkan keb!d!han yang timbul kerana kejahilan tentang kekuasaan *uhan0 ,ikmat 2 ini %ula mema%arkan keb!d!han yang timbul lantaran kelalaian0 6rang yang mabuk dibuai !leh !mbak kelalaian tidak da%at melihat bahawa %ada setia% detik %intu rahmat Allah s0w0t sentiasa terbuka dan Allah s0w0t sentiasa berhada% ke%ada hamba-hamba-1ya0 .etia% saat adalah kesem%atan dan tidak ada kesem%atan yang lebih baik dari%ada kesem%atan yang mem%erlihatkan dirinya ke%ada kita0 Kesem%atan yang %aling baik ialah kesem%atan yang kita sedang berada di dalamnya0 Kelalaian adalah buah ke%ada %anjang angan-angan0 Panjang angan-angan %ula datangnya dari %!k!k kurang ingatan ke%ada mati0 $adi2 ubat yang %aling mujarab untuk mengubati %enyakit kelalaian ialah mem%erbanyakkan ingatan ke%ada mati0 A%abila ingatan ke%ada mati sudah kuat maka sese!rang itu tidak akan mengabaikan kesem%atan yang ada baginya untuk melakukan amal salih0 ,ikmat ke 2 jika dita&sir se4ara umum menganjurkan agar segala amal kebaikan hendaklah dilakukan dengan segera tan%a bertangguh-tangguh0 $ika di%erhatikan Kalam-kalam ,ikmat yang lalu da%at di&ahamkan bahawa ,ikmat yang di%a%arkan ber%eranan membimbing sese!rang %ada jalan ker!hanian0 Amal yang ditekankan adalah amal yang berhubung dengan %embentukan r!hani0 ,ikmat 2" nanti akan mem%erkatakan tentang makam iaitu suasana ker!hanian0 $adi2 jika dita&sir se4ara khusus ,ikmat 2 ini menganjurkan bersegera melakukan amal-amal yang %erlu bagi menyediakan hati untuk menerima kedatangan hal-hal dan seterusnya men4a%ai makam-makam0 Amal yang berkenaan ialah latihan ker!hanian menurut tarekat tasau&0 7atihan yang demikian harus disegerakan sebaik sahaja menda%at kesem%atan2 tan%a menanti kedatangan kesem%atan yang lain yang dihara%kan lebih baik dan lebih

sesuai0 Ketika menjalani latihan ker!hanian se4ara tarekat tasau& kehidu%an hanya di%enuhi dengan amal ibadat se%erti sembahyang2 %uasa2 berzikir dan lain-lain .emua amalan tersebut dilakukan bukan bertujuan untuk mengejar syurga teta%i semata-mata untuk menda%atkan keredaan Allah s0w0t dan mendekatkan diri ke%ada-1ya0 Amalan se%erti inilah yang membuka %intu hati untuk ber%eluang mengalami hal-hal yang membawa ke%ada hasil yang dihara%kan iaitu makri&atullah0 .esia%a yang benar-benar ingin men4ari keredaan Allah s0w0t dan berhasrat untuk mengham%iri-1ya serta mengenali-1ya hendaklah jangan bertangguh-tangguh lagi0 +sah di4ari kesem%atan yang lebih baik0 $angan menjadikan masalah keduniaan sebagai alasan untuk menunda tindakan bergiat men4ari keredaan Allah s0w0t0 Bulatkan tekad2 kuatkan azam2 masuklah ke dalam g!l!ngan ahli Allah s0w0t yang beramal dan bekerja semata-mata kerana Allah s0w0t0 Benamkan diri se%enuhnya ke dalam suasana @Allah8 semata-mata dan tinggalkan a%a sahaja yang selain Allah s0w0t buat seketika0 Angga%kan latihan yang demikian se%erti keadaan ketika menunaikan &ardu haji di *anah .u4i0 .elama di *anah .u4i2 segala-galanya ditinggalkan di tanah air sendiri0 /i hada%an Baitullah se!rang hamba menghada% dengan se%enuh jiwa raga ke%ada *uhannya0 /ia tidak khuatirkan keluarga2 harta dan %ekerjaan yang ditinggalkan kerana semuanya sudah diserahkannya ke%ada %enjagaan Allah s0w0t0 Allah s0w0t adalah Pemegang amanah yang %aling baik0 /ia menjaga dengan sebaik-baiknya a%a yang diserahkan ke%ada-1ya0 .yarat %enyerahan itu adalah keyakinan0 Perlu juga dinyatakan bahawa latihan ker!hanian se4ara tarekat tasau& bukanlah satu-satunya jalan ke%ada Allah s0w0t0 *ujuan utama latihan se4ara tasau& adalah untuk menda%atkan ikhlas dan %enyerahan yang menyeluruh ke%ada Allah s0w0t0 )khlas dan %enyerahan b!leh juga di%er!lehi walau%un tidak menjalani tarekat tasau& teta%i tan%a latihan khusus %embentukan hati ke%ada suasana yang demikian adalah sukar dilakukan0 $alan yang tidak ada latihan khusus adalah jalan kehidu%an harian0 Pada jalan ini !rang yang beriman %erlu bekerja kuat untuk menjalankan %eraturan )slam dan mem%ertahankan iman0 Pan4ar!ba dalam kehidu%an harian sangat banyak dan !rang yang beriman %erlu berjalan di4elah-4elahnya2 menjaga diri agar tidak tertawan dengan %engg!da0 Kewas%adaan dalam kehidu%an harian itu adalah si&at takwa0 6rang yang bertakwa adalah !rang yang mulia %ada sisi Allah s0w0t0 <alau jalan mana yang dilalui matlamatnya adalah mem%er!lehi ikhlas2 berserah diri dan bertakwa0 0+: BERPEGANG KEPADA MAKAM

#ANGAN MEMINTA KEPADA ALLAH S"$"T SUPAYA DIPINDAHKAN DARI SATU HAL KEPADA HAL YANG LAIN% SEBAB #IKA ALLAH S"$"T MENGKEHENDAKI DIPINDAHKAN KAMU TANPA MERUBAH KEADAAN KAMU YANG LAMA"

,al adalah %engalaman hati tentang hakikat0 ,al tidak b!leh dida%ati melalui amal dan juga ilmu0 *idak b!leh dikatakan bahawa amalan menurut tarekat tasau& menjamin sese!rang murid mem%er!lehi hal0 7atihan se4ara tarekat tasau& hanya menyu4ikan hati agar hati itu menjadi bekas yang sesuai bagi menerima kedatangan hal-hal AahwalC0 ,al hanya di%er!lehi kerana anugerah Allah s0w0t0 Mungkin timbul %ertanyaan menga%a ditekankan s!al amal se%erti yang dinyatakan dalam ,ikmat yang lalu sedangkan amal itu sendiri tidak menyam%aikan ke%ada *uhanI Perlu di&ahami bahawa sese!rang hamba tidak mungkin berjum%a dengan *uhan jika *uhan tidak mahu bertemu dengannya0 *eta%i2 jika *uhan mahu menemui sese!rang hamba maka dia akan di%ersia%kan agar layak berhada%an dengan *uhan %ada %ertemuan yang sangat su4i dan mulia0 $ika se!rang hamba didatangi ke4enderungan untuk menyu4ikan dirinya2 itu adalah tanda bahawa dia diberi kesem%atan untuk di%ersia%kan agar layak dibawa berjum%a dengan *uhan0 ,amba yang bijaksana adalah yang tidak mele%askan kesem%atan tersebut2 tidak menunda-nunda ke%ada waktu yang lain0 /ia tahu bahawa dia menerima undangan dari *uhan ?ang Maha Mulia2 lalu dia menyerahkan dirinya untuk di%ersia%kan sehingga ke%ada taha% dia layak menghada% *uhan sekalian alam0 Makam di mana hamba di%ersia%kan ini dinamakan aslim atau menyerah diri se%enuhnya ke%ada *uhan0 *uhan yang tahu bagaimana mahu mem%ersia%kan hamba yang /ia mahu temui0 *ujuan amalan tarekat tasau& ialah mem%ersia%kan %ara hamba agar berkeadaan bersia% sedia dan layak untuk dibawa berjum%a dengan *uhan Amem%er!lehi makri&at Allah s0w0tC0 <alau%un hal meru%akan anugerah Allah s0w0t semata-mata2 teta%i hal hanya mendatangi hati %ara hamba yang bersedia menerimanya0 Murid atau salik yang mem%er!lehi hal akan meningkatkan ibadatnya sehingga suasana yang di4etuskan !leh hal itu sebati dengannya dan membentuk ke%eribadian yang sesuai dengan 4etusan hal tersebut0 ,al yang meneta% itu dinamakan makam0 ,al yang di%er!lehi dengan anugerah bila diusahakan akan menjadi makam0 Misalnya2 Allah s0w0t mengizinkan se!rang salik menda%at hal di mana dia merasai bahawa dia sentiasa berhada%an dengan Allah s0w0t2 Allah s0w0t melihatnya zahir dan batin2 mendengar u4a%an lidahnya dan bisikan hatinya0 .alik mem%erteguhkan daya rasa tersebut dengan 4ara mem%erkuatkan amal ibadat yang sedang dilakukannya sewaktu hal tersebut datang ke%adanya2 sama ada ianya sembahyang2 %uasa atau zikir2 sehingga daya rasa tadi menjadi

sebati dengannya0 /engan demikian dia men4a%ai makam ihsan0 .atu si&at semula-jadi manusia adalah tergesa-gesa2 bukan sahaja dalam %erkara duniawi malah dalam %erkara ukhrawi juga0 .alik yang r!haninya belum manta% masih dibaluti !leh si&at-si&at kemanusiaan0 A%abila dia mengalami satu hal dia akan merasai nikmatnya0 =indulah dia untuk menikmati hal yang lain %ula0 7alu dia mem!h!n ke%ada Allah s0w0t su%aya ditukarkan halnya0 .ekiranya hal yang datang tidak di%erteguhkan ia tidak menjadi makam0 Bila hal berlalu ia menjadi kenangan2 tidak menjadi ke%eribadian0 Meminta %erubahan ke%ada hal yang lain adalah tanda kekeliruan dan b!leh membantut %erkembangan ker!hanian0 Kekuatan yang %aling utama adalah berserah ke%ada Allah s0w0t2 reda dengan segala lakuan-1ya0 Biarkan Allah ?ang Maha Mengerti menguruskan kehidu%an kita0 .ebaik-baik %erbuatan adalah menjaga makam yang kita sedang berada di dalamnya0 $angan meminta makam yang lebih tinggi atau lebih rendah0 .emakin ham%ir dengan Allah s0w0t semakin ham%ir dengan bahaya yang besar2 iaitu di4am%ak keluar dari majlis-1ya sesia%a yang tidak tahu menjaga kes!%anan bermajlis dengan *uhan ?ang Maha Mulia dan Maha *inggi0 6leh yang demikian2 tunduklah ke%ada kemuliaan-1ya dan berserahlah ke%ada kebijaksanaan-1ya2 nes4aya /ia akan menguruskan keselamatan dan kesejahteraan %ara hamba1ya0

BERSAMA MEMURNIKAN AKIDAH DAN AKHLAK MUSLIM SYARAH AL-HIKAM Bahagian D4a 0,-,*! 0,: Pem5im5ing #a6an Ha7i7i &/: 2a8ar 9ang 6e5ih ha64: &0: Si<at 7ehi84=an 84nia;i &1 > &): Perm46aan 8an 7e:48ahan &+: Pan8angan hati 8an a7a6 &.: N4r-n4r 74rniaan A66ah :";"t 11: Diri 9ang terhi?a5% A66ah :";"t ti8a7 1& > 11: Re8a ata4 ti8a7 7e=a8a na<:4 =4n@a ma7:iat ata4 taat 1*: A66ah maha e:a% :e8ia 8an 7e7a6 1,: Ha?at 8ari A66ah% han9a Dia 8a=at me6a7:ana7ann9a )/: Ke:an 8ari=a8a 54ta mata hati )0: S4@i7an ma7:48 8an t4?4an )): Zahi8 8an raghi5 )+: Peranan Ai7ir ). > */: DB:a 8an 5ai7 :ang7a *0 - *1: $iri8 8an ;ari8 *, > *.: Ketaatan a8a6ah 74rniaan A66ah :";"t +&: Ni7mat 8an 5a6a a8a6ah ?a6an men8e7ati A66ah :";"t +): K4rniaan 9ang men?a8i i:ti8ra? ++: #angan meremeh7an ;iri8 9ang 6am5at men8atang7an ;ari8 +.: $ari8 ter?a8i :e@ara ti5a-ti5a ,1: A7hirat tem=at =em5a6a:an 5agi ham5aham5a 9ang m47min ,&: Ke84847an ham5a 8i :i:i A66ah :";"t ,): Se5ai7-5ai7 =ermintaan 0.: Permintaan 8an 7e84847an &1: Pe64ang men8e7ati A66ah :";"t &&: San8ar7an niat 7e=a8a A66ah :";"t &*: Batiniah mem=engar4hi 6ahiriah &,: Se5ar7an 7e5ai7an mengi74t 7emam=4an 1/: Hi?a5 men4t4=i 8iri 8an a6am ghai5 10: Si<at 9ang men9a6ahi 4548i9ah 1): Ma7ri<at hati terha8a= A66ah :";"t 1+: A6-Karim% t4m=4an :ega6a ha?at 8an hara=an 1.: Bai7 :ang7a terha8a= A66ah :";"t )1: Ke64ar 8ari=a8a a6am 7e=a8a Pen@i=ta a6am )& > )1: $a:=a8a memi6ih :aha5at )*: Ama6% ah;a6 8an ma7am ),: Tan8a matin9a hati *1: Ama6 9ang 5erni6ai =a8a :i:i A66ah :";"t *) C *+: N4r% mata hati 8an hati +/ - +0: Tama7 me6ahir7an 7ehinaan +1: S9474r mengi7at ni7mat +*: M4ri8 9ang ter=e8a9a +,: K4rniaan A66ah :";"t 9ang meneta= =a8a ham5a-N9a ,/: Tan8a 7e?ahi6an ah6i ha7i7at ,0: Tan8a 8iterima ama6 ,1: Ni7mat 6ahir 8an 5atin ,*: Ti=4 8a9a terha8a= Brang 9ang ti8a7 taat

0,: PEMBIMBING #ALAN HAKIKI

TIDAK BER'ITA-'ITA SE(RANG SALIK UNTUK BERHENTI KETIKA TER#ADI KASYATERBUKA PERKARA GHAIB! MELAINKAN SUARA HAKIKI BERSERU KEPADANYA: D APA

YANG KAMU 'ARI MASIH #AUH DI HADAPAN (LEH ITU #ANGAN KAMU BERHENTI!EF DAN TIDAK TERBUKA BAGINYA ALAM MAYA MELAINKAN DIPERINGATKAN (LEH HAKIKAT ALAM ITU: DSESUNGGUHNYA KAMI ADALAH U#IAN% KERANA ITU #ANGANLAH KAMU KU-UREG

7atihan %enyu4ian hati membawa r!hani si salik meningkat dari satu %eringkat ke%ada %eringkat yang lebih tinggi0 Kekuatan r!haninya bertambah dan %ada masa yang sama juga %engaruh serta kesedaran inderawinya berkurangan0 /alam keadaan se%erti ini r!haninya mam%u menjadi %enasihat ke%ada dirinya sendiri0 Bila terlintas dalam hatinya untuk melakukan kesalahan akan ter4etuslah %erasaan membantah %erbuatan tersebut2 se!lah-!lah ada !rang yang menasihatinya0 A%abila sam%ai ke%ada satu %eringkat kesu4ian hati akan terbuanglah dari hatinya lintasan-lintasan yang bersi&at duniawi2 syaitani dan na&si0 7intasan duniawi mengheret ke%ada kelalaian2 keser!n!kan dan kesenangan harta benda0 7intasan syaitani mengheret ke%ada melakukan syirik dan bidaah yang bertentangan dengan .unah =asulullah s0a0w0 7intasan na&si %ula mend!r!ng ke%ada maksiat dan kemunkaran0 Bila hati sudah terdinding dari%ada lintasan-lintasan jahat maka hati akan didatangi !leh lintasan malaki AmalaikatC dan =ahmani A*uhanC0 7intasan malaki mengajak ke%ada berbuat taat ke%ada Allah s0w0t dan meninggalkan tegahan-1ya0 7intasan =ahmani %ula adalah tarikan langsung dari%ada *uhan0 /alam lintasan-lintasan duniawi2 syaitani2 na&si dan malaki2 manusia mem%unyai %ilihan untuk menerima atau%un men!lak 4etusan atau rangsangan yang diterimanya itu0 Akal dan imannya b!leh memikir dan menimbang akan sebab dan akibat jika dia mengikuti sesuatu rangsangan itu0 *eta%i2 dalam lintasan =ahmani hamba tidak ada %ilihan2 tidak ada hukum sebab musabab yang b!leh men4egahnya dan tidak ada hukum l!gik yang b!leh menghuraikannya0 Misalnya2 se!rang yang tidak %ernah turun ke laut2 tiba-tiba %ada satu hari tan%a b!leh ditahan-tahan dia %ergi ke laut dan mandi2 lalu mati lemas0 .!alnya2 tidak da%at diterangkan menga%a dengan tiba-tiba dia mahu mandi di laut dan dia tidak da%at melawan keinginan yang timbul dalam hatinya itu0 Kuasa yang menariknya ke laut dan mandi lalu mati di situ dinamakan lintasan =ahmani atau tarikan ketuhanan0 /alam %erjalanan ker!hanian mungkin se!rang salik itu menerima lintasan =ahmani yang mengheretnya melakukan sesuatu yang kelihatan aneh2 tidak masuk akal dan dia sendiri tidak da%at memberi %enjelasan tentang tindak tanduknya walau%un dia masih da%at melihat %erbuatan yang dilakukan !leh dirinya sendiri itu0 .emasa %engembaraannya ke dalam alam ker!hanian si salik mungkin mem%er!lehi kasya& iaitu terbuka keghaiban ke%adanya0 /ia da%at melihat a%a yang tersembunyi0 /ia mungkin da%at melihat ke%ada %eristiwa yang akan berlaku2 dan yang telah berlaku0 Mungkin juga dia dikurniakan kekeramatan se%erti @mulut masin82 berjalan di atas air2 menyembuhkan %enyakit dan lain-lain0 /ia juga mungkin da%at melihat dengan mata hatinya keadaan Alam Barzakh2

syurga dan neraka0 Penemuan %erkara-%erkara yang ganjil2 ajaib dan indahindah b!leh mem%es!nakan si salik dan b!leh menyebabkan dia menjadi keliru dengan merasakan dia sudah sam%ai ke %un4ak2 lalu dia berhenti di situ0 7ebih membahayakan lagi jika si salik tidak menda%at bimbingan guru atau guru yang membimbingnya tidak memahami tentang sel!k-bel!k alam ker!hanian0 .i guru tidak da%at menjelaskan %engalaman aneh yang dialami !leh murid lalu si murid tidak ada %ilihan ke4uali membuat ta&sirannya sendiri0 6leh sebab %engalaman tersebut adalah berkenaan %erkara ghaib maka murid tadi mudah menyangkakan segala yang ghaib itu adalah as%ek ketuhanan0 /i sini timbullah berbagai-bagai angga%an tentang *uhan2 kerana dia menyangkakan yang dia telah melihat zat *uhan0 *imbullah sangkaan yang *uhan adalah nur dengan warna yang tertentu0 Ada %ula yang berangga%an *uhan itu ru%anya tegak se%erti huru& ali&0 Ada %ula yang mengatakan *uhan adalah 4ahaya yang sangat halus0 Berma4am-ma4am lagi angga%an tentang *uhan mun4ul akibat kejahilan mengenai alam ghaib0 Prasangka yang meletakkan Eat Allah s0w0t di dalam ruang dan berbentuk adalah keku&uran0 Bahaya %enyelewengan akidah ke%ada !rang yang belajar ilmu hakikat ke%ada yang bukan mursyid adalah besar0 6rang yang belajar ilmu hakikat 4ara demikian membahaskan zat )lahiat dengan menggunakan akalnya sedangkan akal tidak ada %engetahuan tentang zat0 Murid atau salik yang menda%at bimbingan dari%ada guru yang mursyid dan ber!leh rahmat2 tau&ik dan hidayat dari%ada Allah s0w0t akan da%at melalui &itnah yang tersebut di atas dengan selamat0 .alik yang masuk ke dalam *arikan ketuhanan akan berjalan terus walau a%a %un yang ditemuinya di tengah jalan2 sekali%un dia ditawarkan dengan syurga0 *arikan ketuhanan yang memim%in salik itu dinamakan Petunjuk )lmu2 Perintah Batin2 Petunjuk 7aduni atau .uara ,akiki atau Pembimbing ,akiki0 )a adalah tarikan langsung dari%ada Allah s0w0t agar hamba yang Allah s0w0t mahu temui itu selamat sam%ai ke%ada-1ya0 .alik mena&ikan semua yang ditemuinya0 .elagi b!leh disaksikan ia adalah si&at bukan zat0 .e%anjang %erjalanannya salik melihat bekas gubahan *uhan2 %engungka%an hikmat kebijaksanaan-1ya dan tanda-tanda yang memberi %emahaman tentang /ia0 Eat )lahiat teta% tinggal tertutu% ra%at !leh nur di balik nur dan tidak da%at ditembusi !leh sesia%a %un dan %englihatan yang bagaimana %un0 $ika nur yang disaksikan2 maka nur adalah salah satu dari%ada tanda-tanda1ya dan juga salah satu dari%ada 1ama-nama-1ya0 .etelah habis yang dina&ikan salik sam%ai ke%ada %un4ak kedunguannya iaitu %engakuan tentang kelemahannya mengenai zat )lahiat0 )nilah %un4ak %en4a%aian dan !rang yang sam%ai ke%ada hakikat ini dinamakan !rang yang bermakri&at atau !rang yang mengenal Allah s0w0t0 /ia men4a%ai hakikat maksud:

Ti8a7 a8a :e:4at4 a=a =4n men9er4=ai-N9a"

*idak ada yang menyeru%ai-1ya dan menyamai-1ya2 mana mungkin ada gambaran tentang-1ya yang b!leh ditangka% !leh %englihatanI Keb!d!han dan kedunguan adalah hijab yang asli dan tidak mungkin tersingka% ditentang zat )lahiat ke4uali %ada hari akhirat a%abila sese!rang hamba diizinkan memandang dengan %andangan mata0 .ebelum itu tidak mungkin melihat Allah s0w0t dengan terang-terang0 A%a yang diistilahkan sebagai melihat Allah s0w0t ialah menyaksikan Allah s0w0t %ada sesuatu yang didalamnya terda%at bekas %en4i%taan-1ya2 tanda-tanda-1ya2 hikmat-1ya dan tadbir-1ya0 )a meru%akan %englihatan akal serta mata hati atau melihat 1ur-1ya iaitu melihat =ahsia Allah s0w0t yang tersembunyi %ada sekalian kejadian-1ya0 Eat )lahiat teta% tinggal tertutu% !leh keghaiban yang mutlak ADhaibul DhuyubC0 6rang su&i selalu mengatakan mereka melihat Allah s0w0t0 A%a yang mereka maksudkan ialah %englihatan ilmu dan %englihatan hati nurani2 %englihatan yang mengandungi rasa ke4intaan yang sangat mendalam terhada% Allah s0w0t2 dan kerinduan yang membara di dalam hati mereka0 )tulah %englihatan mereka yang gilakan Allah s0w0t0 $angan dita&sirkan u4a%an mereka se4ara la&az teta%i selami hati mereka untuk memahami keasyikan dan kemabukan yang mereka alami0

0.: PERMINTAAN DAN KEDUDUKAN

PERMINTAAN DARIPADA-NYA MENUN#UKKAN KURANG PER'AYAMU KEPADA-NYA" PERMINTAAN KEPADA-NYA MENUN#UKKAN KAMU TIDAK MELIHAT-NYA" PERMINTAAN KEPADA LAINNYA MENUN#UKKAN SEDIKIT MALU TERHADAP-NYA" PERMINTAAN DARI LAINNYA MENUN#UKKAN #AUHNYA KAMU DARIPADA-NYA"

,ikmat 2' ini adalah um%ama alat untuk menilai diri sendiri0 Perhatikan ke4enderungan kita dalam mengajukan %ermintaan0 $ika kita 4enderung meminta dari lain-1ya2 kita ajukan %ermintaan ke%ada sesama makhluk2 itu tanda hati kita ber%aling jauh dari%ada Allah s0w0t0 ,ati kita merasakan se!lah-!lah makhluk memiliki kuasa %enentu sehingga hati kita tidak da%at melihat ke%ada kekuasaan *uhan0 9ermin hati kita dibaluti !leh awan gela% yang mengandungi gambargambar benda alam2 tuntutan syahwat2 %ermainan hawa na&su yang melalaikan dan tum%ukan d!sa yang tidak dibersihkan dengan taubat0 ,ati yang mengalami keadaan begini dinamakan na&su ammarah0

Ammarah bukan sahaja menyerang !rang jahil2 !rang alim dan ahli ibadat juga b!leh menerima serangannya dan mungkin tewas ke%adanya0 Agar !rang alim tidak ter%edaya !leh ilmunya dan ahli ibadat tidak ter%edaya !leh amalnya2 %erhatikan tem%at jatuh %ermintaan0 $ika warna-warni keduniaan se%erti harta2 %angkat dan kemuliaan yang menjadi tuntutannya dan kesungguhan usaha dan ikhtiarnya ditujukan semata-mata ke%ada manusia dan alat dalam menda%atkan ke%erluannya2 itu menjadi tanda bahawa hatinya ber%aling jauh dari Allah s0w0t0 Perbetulkan wajah hati agar ia menghada% ke%ada Allah s0w0t0 Bila wajah hati menghada% ke%ada <ajah Allah s0w0t da%atlah mata hati melihat bahawa Allah s0w0t sahaja yang berkuasa sementara makhluk hanyalah bekas tem%at zahir kesan kekuasaan-1ya0 D!l!ngan kedua %ula meminta ke%ada lain-1ya2 iaitu walau%un dia mem!h!n ke%ada Allah s0w0t teta%i yang di%inta adalah sesuatu selain Allah s0w0t0 /ia mungkin meminta agar Allah s0w0t mengurniakan ke%adanya harta2 %angkat dan kemuliaan di sisi makhluk0 Permintaannya sama se%erti g!l!ngan yang %ertama 4uma dia meminta ke%ada Allah s0w0t tidak ke%ada makhluk0 6rang yang dari g!l!ngan ini yang lebih baik sedikit ialah yang mem!h!n ke%ada Allah s0w0t agar dikurniakan &aedah-&aedah akhirat se%erti %ahala2 syurga dan juga keberkatan0 Permintaan yang beru%a &aedah duniawi dan ukhrawi menunjukkan sika% kurang malunya sese!rang hamba itu terhada% Allah s0w0t0 6rang yang se%erti ini hanya melihat ke%ada nikmat teta%i tidak mahu mengenali Pemberi nikmat0 Perhatikan ke%ada diri kita2 a%akah kita asyik merenget meminta itu dan ini dari%ada Allah s0w0t0 $ika si&at demikian ada %ada kita2 itu tandanya hati kita masih keras dan %erlu dilembutkan dengan zikrullah dan amal ibadat agar lahirlah si&at malu terhada% Allah s0w0t ?ang Maha 7emah-lembut dan Maha Bers!%an .antun0 Ada %ula !rang yang membuat %ermintaan ke%ada-1ya2 iaitu meminta agar dia didekatkan ke%ada-1ya0 /ia merasakan dirinya jauh dari Allah s0w0t0 )nilah !rang yang mata hatinya tertutu%2 tidak da%at melihat bahawa Allah s0w0t lebih ham%ir ke%adanya dari%ada urat lehernya sendiri2 Allah s0w0t sentiasa bersama-samanya walau di mana dia berada0 Bagaimana melihat Allah s0w0t lebih ham%ir dari urat leher dan Allah s0w0t sentiasa bersama walau di mana kita berada2 tidak da%at dihuraikan0 )a bukanlah %englihatan mata teta%i %englihatan rasa atau %englihatan mata hati0 Perhatikanlah2 andainya kita 4enderung meminta agar didekatkan ke%ada Allah s0w0t itu tandanya mata hati kita masih kelabu2 maka su4ikanlah hati dengan sembahyang2 berzikir dan ibadat-ibadat lain0 D!l!ngan keem%at adalah yang mengajukan %ermintaan dari%ada-1ya0 6rang ini mengakui bahawa Allah s0w0t sahaja yang memiliki segala-galanya0 ,anya Allah s0w0t yang berhak memberi a%a yang dimiliki-1ya0 Permintaan se%erti ini menunjukkan kurang %er4ayanya ke%ada Allah ar-=ahman2 ?ang Maha Pemurah dan al-Karim2 ?ang Memberi tan%a diminta0 Bukankah ketika kita di dalam kandungan ibu kita belum %andai meminta teta%i Allah s0w0t telah memberi yang sebaik-baiknya ke%ada kita0 Allah s0w0t yang telah memberi ketika kita belum

%andai meminta itu jugalah *uhan kita sekarang ini dan si&at murah-1ya yang sekarang ini se%erti yang dahulu itu juga0 Ketika kita belum %andai meminta kita mem%er4ayai-1ya se%enuh hati menga%a %ula bila kita sudah %andai meminta kita menjadi ragu-ragu terhada% kemurahan-1ya0 Perhatikanlah2 jika kita masih meminta-minta itu tandanya belum bulat %enyerahan kita ke%ada-1ya0 Penting bagi !rang yang melatihkan dirinya untuk di%ersia%kan menemui *uhan membulatkan %enyerahan ke%ada-1ya tan%a keraguan sedikit %un0 Ketika membin4angkan ,ikmat 2# telah dihuraikan keadaan !rang yang telah mem%er!lehi %erkaitan dengan hakikat0 Kesem%atan mengalami hakikat bukanlah akhir %en4a%aian0 .ese!rang haruslah men4a%ai makam keteguhan hati sebelum men4a%ai makam kewalian0 Pada makam kewalian si hamba dikurniakan %enjagaan dan %erlindungan-1ya0 6rang yang belum sam%ai ke%ada keteguhan hati tidak le%as dari mengajukan %ermintaan ke%ada Allah s0w0t0 Permintaannya bukan lagi berbentuk duniawi atau ukhrawi teta%i yang dimintanya ialah keteguhan hati2 %enjagaan dan %elindungan-1ya0 Permintaan !rang yang berada %ada %eringkat ini menunjukkan dia belum bebas se%enuhnya dari si&atsi&at kemanusiaan iaitu dia belum men4a%ai &ana hakiki0 6rang yang berada %ada %eringkat ini haruslah berhati-hati dengan %en4a%aiannya0 $anganlah ter%edaya dengan %er!lehan makri&at kerana makri&at itu juga meru%akan ujian0 Ketahuilah jika sese!rang mendatangi Allah s0w0t berbekalkan amal maka Allah s0w0t menyambutnya dengan %erhitungan0 $ika amalnya dihisab dengan teliti nes4aya tidak ada satu %un yang layak di%ersembahkan ke%ada Allah s0w0t0 $ika dia mendatangi-1ya dengan ilmu %engetahuan maka Allah s0w0t menyambutnya dengan tuntutan0 )lmunya tidak mam%u menyatakan kebenaran yang hakiki0 $ika dia mendatangi-1ya dengan makri&at maka Allah s0w0t menyambutnya dengan hujah0 /ia tidak akan da%at mem%erkenalkan Allah s0w0t0 6leh itu singkirkan tuntutan dan %ilihan agar Allah s0w0t tidak membuat tuntutan ke%ada kita0 7e%askan ilmu kita2 amal kita2 makri&at kita2 si&at kita2 nama kita dan segala-galanya agar kita menemui Allah s0w0t se!rang diri tan%a sebarang bekal0 $ika mahu men4a%ai keadaan ini ikhlaskan hati untuk semua amal %erbuatan kita0 Baikkan niat dan bersabar tan%a mengeluh atau membuat tuntutan0 Kemudian naik ke%ada reda dengan hukum-1ya0 )nsya8 Allah kita akan menemui-1ya2 iaitu %ertemuan ubudiyah dengan =ububiah0 .uasana yang disebutkan di atas telah digambarkan !leh =asulullah s0a0w dengan sabda baginda s0a0w yang bermaksud: F*idak ada amalan anak Adam yang mele%askan dirinya dari azab Allah s0w0t melebihi amalan berzikir ke%ada Allah @Azza wa $allaG0 Baginda s0a0w juga bersabda yang bermaksud: FBer&irman Allah @Azza wa $alla: @Barangsia%a menghabiskan waktunya berzikir ke%ada-Ku2 tan%a meminta ke%ada-Ku2 nes4aya Aku berikan ke%adanya yang lebih utama dari%ada a%a yang Aku berikan ke%ada mereka yang meminta8G0

Eikir yang sebenar adalah %enyerahan se4ara menyeluruh ke%ada Allah s0w0t dalam segala %erkara agama baik yang mengenai dunia mahu%un yang mengenai akhirat0 .embahyangnya2 ibadatnya2 hidu%nya dan matinya hanya kerana Allah s0w0t semata-mata0 /ia bersembahyang2 beribadat dan melakukan sesuatu %ekerjaan atau %erbuatan kerana mengabdikan diri ke%ada Allah s0w0t0 .ekiranya Allah s0w0t tidak menjadikan syurga dan neraka2 juga tidak mengadakan d!sa dan %ahala2 maka sembahyangnya2 ibadatnya2 %ekerjaannya dan %erbuatannya teta% juga seru%a0 Mutu kerja yang dia menerima u%ah dan kerja yang dia tidak menerima u%ah adalah seru%a0 ,atinya tidak 4enderung untuk memerhatikan u%ah kerana a%a sahaja yang dia lakukan adalah kerana Allah s0w0t0 ,atinya bukan sahaja tidak memerhatikan u%ah dari%ada manusia2 bahkan ia juga tidak menghara%kan a%a-a%a balasan dari Allah s0w0t0 Kekuatan untuk mengingati Allah s0w0t dan berserah diri ke%ada-1ya meru%akan @u%ah8 yang sangat besar2 tidak %erlu lagi menuntut u%ah yang lain0 ,amba yang zikirnya sudah larut ke dalam %enyerahan2 segala urusan hidu%nya diuruskan !leh *uhannya0 /ia adalah um%ama bayi yang baharu lahir2 sentiasa di%elihara2 dijaga dan dilindungi !leh ibunya0 Pemeliharaan2 %enjagaan dan %erlindungan Allah s0w0t melebihi a%a juga yang mam%u dikeluarkan !leh makhluk0 ,amba yang Allah s0w0t masukkan ke dalam daerah %emeliharaan2 %enjagaan dan %erlindungan-1ya itu di%anggil wali Allah2 iaitu hamba yang di%elihara2 dijaga dan dilindungi !leh Allah s0w0t dari%ada lu%a ke%ada-1ya2 derhaka ke%ada-1ya2 hilang %ergantungan ke%ada-1ya dan juga dari%ada gangguan makhluk-1ya0

&/: 2ADAR YANG LEBIH HALUS

TIADA SATU NA-AS TERLEPAS DARIPADA KAMU MELAINKAN DI SITU PULA ADA 2ADAR YANG BERLAKU DI ATAS KAMU"

Pers!alan Badar telah disentuh %ada ,ikmat 3 dan kembali disentuh !leh ,ikmat 3( ini0 Pers!alan Badar dibangkit semula setelah disinggung tentang %ermintaan atau d!a yang bermaksud tuntutan terhada% Allah s0w0t0 *untutan-tuntutan timbul

lantaran kurang menghayati tentang Badar0 Kini kita diajak merenung %erkara Badar ke%ada yang sangat halus iaitu satu na&as yang terjadi ke%ada kita0 Kita kurang memerhatikan tentang na&as kerana ia terjadi se4ara s%!ntan2 tan%a bersusah %ayah dan kita angga% remeh untuk di%erhatikan0 .ekarang %erkara yang kita angga% remeh inilah yang hendak kita %erhatikan dengan saksama0 A%akah berbeza %erkara yang diangga% remeh dengan %erkara yang diangga% besar dalam %erkaitannya dengan %erjalanan Badar0 Kita %erlu bertanya ke%ada diri kita sendiri adakah setia% na&as yang kita hembuskan itu berlaku se4ara %er4uma2 tan%a %erkiraan2 tidak mengikut sukatan yang Allah s0w0t tentukanI Adakah a%abila kita hembuskan satu na&as hanya na&as sahaja yang berlaku atau %ada masa yang sama berbagai-bagai lagi Badar yang terjadiI Perkara yang diangga% ke4il ini haruslah direnung dengan mendalam agar kita menda%at %engertian tentang Badar se4ara ter%erin4i0 1a&as ialah udara yang keluar masuk %ada badan kita melalui mulut dan hidung0 .atu hembusan udara yang keluar dari badan kita di%anggil satu na&as0 1a&as ini %enting bagi jasmani kita0 1a&as menjadi nyawa ke%ada diri kita yang zahir0 Penghidu%an diri yang zahir diukur dengan %erjalanan na&as0 Kita biasanya menyukat umur kita dengan kiraan tahun0 Kita tidak menyukat umur kita dengan kiraan bulan2 a%a lagi kiraan hari dan jam0 .ebenarnya sukatan yang te%at tentang umur ialah na&as0 Bera%a jutaan hembusan na&as itulah umur kita0 Kita melihat Badar sebagai ketentuan )lahi yang berlaku ke%ada kita dalam sek!% yang luas0 .ika% memandang Badar se4ara meluas menyebabkan kita terlindung untuk melihatnya %ada setia% detik dan setia% kejadian0 .ebab itu kita sering terkeluar dari%ada ber%egang ke%ada Badar0 Andainya kita memandang hidu% se4ara te%at iaitu dengan hitungan na&as nes4aya kita akan melihat Badar se4ara halus sebagaimana halusnya kiraan na&as0 /a%atlah kita menghayati benar-benar bahawa %ada setia% hembusan na&as itu berlaku Badar menurut ketentuan )lahi0 $umlah udara yang keluar masuk %ada badan kita bagi setia% %erjalanan na&as adalah menurut sukatan yang Allah s0w0t tentukan0 $umlah na&as yang akan kita hembuskan juga telah ditentukan !leh Allah s0w0t dan a%abila jumlah na&as yang telah disediakan untuk kita itu habis maka kita akan mati0 $ika kita da%at melihat %erjalanan Badar hingga ke%ada %eringkat yang halus ini2 nes4aya %andangan mata hati kita tidak akan terle%as dari%ada melihat Badar %ada setia% detik dan %ada setia% kejadian0 Kita akan melihat bahawa jumlah air hujan yang bertitik di atas bumbung rumah kita adalah mengikut sukatan yang telah ditentukan Allah s0w0t0 Bilangan debu yang berterbangan juga ditentukan Allah s0w0t0 ,elaian rambut yang gugur dari ke%ala kita juga ditentukan Allah s0w0t0 Panjang2 lebar dan dalam luka yang kita alami ketika berlaku kemalangan juga ditentukan Allah s0w0t0 *idak ada satu %un yang menyim%ang dari Badar menurut ketentuan )lahi0 .esungguhnya Allah s0w0t2 al-7ati&2 Maha ,alus2 tidak ada sesuatu yang terkeluar dari%ada %erkiraan dan %entadbiran-1ya0 *idak ada sesuatu yang terle%as dari%ada sukatan dan timbangan-1ya0 .emua makhluk berjalan di atas landasan Badar yang diaturkan-1ya0 .esungguhnya

Allah s0w0t tidak sekali-kali lalai2 tidur atau keliru0 A%a yang /ia tentukan itulah yang berlaku0 .esungguhnya Allah Maha Bijaksana2 tidak ada yang sumbang %ada %en4i%taan dan %erjalanan %en4i%taan-1ya0

Tiada sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus. ( Ayat 56 : Surah $u% )

MTidak ada sesuatu kesusahan +atau bala ben'ana, yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam #itab +pengetahuan #ami, sebelum #ami menjadikannya- sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. ( Ayat 22 : Surah al$a%&&% )

Allah s0w0t mengadakan ketentuan sejak azali0 *idak ada sesia%a yang tahu tentang ketentuan Allah s0w0t0 Malaikat hanya menjalankan %erintah-1ya0 A%a yang %ada sisi malaikat b!leh diubah !leh-1ya2 teta%i a%a yang %ada sisi-1ya tidak %ernah berubah0 Malaikat menjalankan tugas dan manusia melakukan kewaji%an0 *uhan yang memiliki ketentuan yang mutlak0 /!a dan amal manusia mungkin menjadi asbab ke%ada berlakunya %erubahan %ada a%a yang berada dengan malaikat yang menjalankan tugas2 jika *uhan izinkan2 teta%i ia tidak mengubah a%a yang %ada sisi *uhan0 )lmu *uhan meli%uti yang awal dan yang akhir0 .egala sesuatu telah ada %ada )lmu-1ya sebelum ia berlaku lagi0 +rusan yang demikian sangat mudah bagi Allah s0w0t0 Malaikat dan manusia tidak memiliki ilmu yang demikian0 Malaikat semata-mata %atuh ke%ada a%a yang Allah s0w0t %erintahkan0 Manusia %ula %erlu bergerak %ada makamnya dan berusaha meningkatkan %erkembangan ker!haniannya sehingga dia menjadi sesuai dengan kehendak Allah s0w0t0

&1: PELUANG MENDEKATI ALLAH S"$"T

#ANGAN MENANTIKAN SELESAI SEGALA HALANGAN% KERANA YANG DEMIKIAN AKAN MENGHALANG KAMU DARI MENDEKATI ALLAH S"$"T MELALUI SESUATU YANG ENGKAU DIDUDUKKAN DI DALAMNYA"

.etelah merenung ,ikmat yang lalu kita telah da%at melihat dan menghayati %ers!alan Badar se4ara ter%erin4i hingga ke%ada batas hembusan satu na&as0 Pada setia% ketika kita didudukkan di dalam medan Badar0 Badar membawa ke%ada kita kejadian2 suasana2 ru%a bentuk2 nama-nama dan lain-lain0 Masingmasing menarik hati kita ke%adanya0 A%a sahaja yang bertindak menarik hati menjadi %enghalang untuk kita mendekati Allah s0w0t0 6leh sebab %erjalanan Badar tidak akan berhenti maka kewujudan halangan-halangan juga tidak akan habis0 $ika kita lemas di dalam lautan Badar2 %andangan kita disilaukan !leh warna-warnanya dan kita dimabukkan !leh gel!mbangnya2 maka selamalamanya kita akan terhijab dari Allah s0w0t0 *ujuan kita beriman ke%ada Badak dan Badar bukanlah untuk kita lemas di dalam lautannya0 Kita hendaklah tahu mengikuti rentak !mbaknya dan tiu%an anginnya sambil %erhatian kita tertuju ke%ada daratan2 bukan membiarkan diri kita terkubur di dasar laut0 Ketika menghada%i !mbak Badar kita hendaklah menjaga %erahu yang kita naiki0 Perahu tersebut ialah sama ada %erahu asbab atau %erahu tajrid0 $ika kita menaiki %erahu asbab kita %erlu berdayung dan menjaga kemudinya sesuai mengikut %erjalanan sebab musabab0 $ika kita berada dalam %erahu tajrid kita akan dit!lak !leh kuasa enjin tajrid teta%i kita masih %erlu mengawal kemudinya agar tidak lari dari daratan yang dituju0 .etia% Badar yang sam%ai ke%ada kita membawa kita memasuki ruang dan waktu0 Pada setia% ruang dan waktu yang kita ditem%atkan itu ada kewaji%an yang %erlu kita laksanakan0 )a meru%akan amanah yang di%ertaruhkan !leh Allah s0w0t ke%ada kita0 Badar adalah utusan yang mengajak kita memerhatikan %erbuatan Allah s0w0t2 si&at-si&at-1ya2 nama-nama-1ya dan Eat-1ya ?ang Maha .u4i2 Maha Mulia dan Maha *inggi0 *idak ada satu Badar2 tidak ada satu ruang dan waktu yang %adanya tidak terda%at ayat-ayat atau tanda-tanda yang men4eritakan tentang Allah s0w0t0 Kegagalan untuk melihat ke%ada ayat-ayat Allah s0w0t itu adalah kerana %erhatian hanya tertum%u ke%ada makhluk dan kejadian yang menjadi sebab musabab yang dibawa !leh Badar yang menem%ati sesuatu ruang dan waktu itu0 A%abila %erhatian tertum%u ke%ada makhluk dan kejadian maka makhluk dan kejadian itu menjadi hijab antara hamba dengan Allah s0w0t0 ,amba akan melihat makhluk dan kejadian mem%unyai kesan terhada% sesuatu dan dia lu%a ke%ada kekuasaan Allah s0w0t yang mengawal segala sesuatu itu0 Kewaji%an si hamba ialah mengha%uskan hijab tersebut agar a%a juga Badar2 ruang dan waktu yang dia berada di dalamnya2 dia teta% melihat ke%ada ayat-ayat Allah s0w0t0 ,atinya tidak %utus bergantung ke%ada Allah s0w0t0 )ngatannya tidak lu%ut dari mengingati Allah s0w0t0 Mata hatinya tidak le%as dari memerhatikan sesuatu tentang Allah s0w0t0 )ngatan dan %erasaannya sentiasa bersama Allah s0w0t0 .etia% Badar2 ruang dan waktu adalah kesem%atan baginya mendekati Allah s0w0t0 ,ati kita b!leh mengarah ke%ada dunia atau ke%ada akhirat ketika menerima kedatangan sesuatu Badar0 Biasanya tarikan ke%ada dunia kita angga%kan sebagai halangan sementara tarikan ke%ada akhirat kita angga% sebagai jalan

yang menyam%aikan0 .ebenarnya kedua-duanya adalah halangan kerana keduaduanya adalah alam atau makhluk yang *uhan 4i%takan0 .yurga2 bidadari2 Kursi dan Arasy adalah makhluk yang *uhan 4i%takan0 Alam ini kesemuanya adalah gela% gelita2 yang meneranginya adalah kerana nam%aknya Allah s0w0t %adanya A,ikmat 14C0 Alam adalah 4ermin yang mem%erlihatkan 4ahaya Allah s0w0t yang %adanya ada kenyataan Allah s0w0t0 6leh yang demikian walau di dalam Badar a%a sekali %un kita berada2 kesem%atan untuk melihat Allah s0w0t dan mendekat ke%ada-1ya teta% ada0 Kesem%atan ini adalah hak Allah s0w0t terhada% hamba1ya0 ,ak ini wajib ditunaikan %ada waktu itu juga2 tidak b!leh ditunda ke%ada waktu yang lain2 kerana %ada waktu yang lain ada %ula hak Allah s0w0t yang lain0 .etengah ulama mem&atwakan bahawa sembahyang yang terle%as dari waktunya b!leh dilakukan semula se4ara 5ada0 .ekali %un sembahyang b!leh dibuat se4ara 5ada teta%i hak Allah s0w0t yang telah terle%as tidak b!leh di5ada0 ,amba yang benar-benar menyem%urnakan kewaji%annya terhada% hak Allah s0w0t ialah yang tidak berkeli% mata hatinya memandang ke%ada Allah s0w0t2 tidak kira didudukkan dalam suasana atau Badar a%a sekali%un0 .etia% waktu dan ruang yang dimasukinya adalah jambatan yang menghubungkannya dengan *uhannya0

&0: SI-AT KEHIDUPAN DUNIA$I

#ANGAN MENGHAIRANKAN KAMU LANTARAN TER#ADI KEKERUHAN KETIKA KAMU BERADA DI DALAM DUNIA KERANA SESUNGGUHNYA KEKERUHAN ITU TIDAK TER#ADI MELAINKAN KERANA BEGITULAH YANG PATUT TER#ADI DAN ITULAH SI-ATNYA DUNIA! YANG ASLI"

,ikmat yang lalu menyingka% halangan se4ara umum dan ,ikmat 32 ini %ula mengkhususkan ke%ada dunia sebagai hijab yang menutu%i %andangan hati terhada% Allah s0w0t0 ,alangan inilah yang banyak dihada%i !leh manusia0 Manusia menghada%i %eristiwa yang berlaku di dalam dunia dengan salah satu dari dua sika% iaitu sama ada mereka melihat a%a yang terjadi adalah akibat %erbuatan makhluk atau%un mereka memandangnya sebagai %erbuatan *uhan0 ,ikmat 32 ini menjuruskan ke%ada g!l!ngan yang melihat %eristiwa yang berlaku dalam dunia sebagai %erbuatan *uhan teta%i mereka tidak da%at melihat hikmat kebijaksanaan *uhan dalam %erbuatan-1ya0 Manusia yang telah mem%er!lehi keinsa&an dan hatinya sudah beransur bersih2 dia akan 4enderung untuk men4ari kesem%urnaan0 /ia sangat ingin untuk melihat syariat Allah s0w0t menjadi yang termulia di atas muka bumi ini0 /ia sangat ingin

melihat umat 1abi Muhammad s0a0w menjadi %emim%in ke%ada sekalian umat manusia0 /ia ingin melihat semua umat manusia hidu% rukun damai /ia inginkan segala yang baik-baik dan sanggu% berk!rban untuk mendatangkan kebaikan ke%ada dunia0 Begitulah sebahagian dari%ada keinginan yang lahir di dalam hati !rang yang hatinya sudah beransur bersih0 *eta%i2 a%a yang terjadi adalah kebalikan dari%ada a%a yang menjadi hasrat murni si hamba Allah s0w0t yang insa& itu0 ,uru hara berlaku dimana-mana0 Pembunuhan berlaku di sana sini0 +mat )slam ditindas di merata tem%at0 Kezaliman dan ketidak-adilan berlaku dengan berleluasa0 .eruan ke%ada kebaikan tidak diendahkan0 Ajakan ke%ada %erdamaian tidak di%edulikan0 Perbuatan maksiat terus juga dilakukan tan%a segan-silu0 .i hamba tadi melihat kekeruhan yang terjadi di dalam dunia dan merasakan se%erti mata t!mbak menikam ke dalam hatinya0 ,atinya merintih2 FAgama-Mu di%ermainkan2 di manakah %embelaan dari-Mu wahai *uhan> +mat )slam ditindas2 di manakah %ert!l!ngan-Mu <ahai *uhan> .eruan ke%ada jalanMu tidak disambut2 a%akah Jngkau hanya berdiam diri wahai *uhan> Manusia melakukan kezaliman2 kemaksiatan dan kemunkaran2 a%akah Jngkau hanya membiarkan wahai *uhanIG Beginilah keadaan hati !rang yang berasa hairan melihat kekeruhan kehidu%an dunia ini dan dia tidak berkuasa menjernihkannya0 Allah s0w0t menjawab keluhan hamba-1ya dengan &irman1ya:

Dan +ingatlah, ketika Tuhanmu ber*irman kepada Malaikat2 /Sesungguhnya Aku hendak menjadikan se(rang khali*ah di bumi0. Mereka bertanya +tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata,2 /Adakah &ngkau +Ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu (rang yang akan membuat ben'ana dan menumpahkan darah +berbunuh-bunuhan,, padahal kami sentiasa bertasbih memuji-Mu dan mensu'ikan-Mu30 Tuhan ber*irman2 /Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya0. ( Ayat !0 : Surah al-Baqarah ) Para malaikat sudah da%at membayangkan tentang kehidu%an dunia yang akan dijalani !leh makhluk berbangsa manusia sebelum lagi manusia %ertama di4i%takan0 .i&at dunia yang dinyatakan !leh malaikat ialah huru-hara dan %ertum%ahan darah0 /unia adalah ibu sementara huru-hara dan %ertum%ahan darah adalah anaknya0 )bu tidak melahirkan ke4uali anak dari jenisnya juga0 Kelahiran huru-hara2 %e%erangan2 %embunuhan dan sebagainya di dalam dunia adalah sesuatu yang seharusnya terjadi di dalam dunia2 maka tidak %erlu dihairankan0 $ika terda%at kedamaian dan keharm!nian di sana sini di dalam dunia2 itu adalah sagu-hati atau kelahiran yang tidak mengikut si&at ibunya0

.eterusnya Allah s0w0t men4eritakan tentang dunia:

Allah ber*irman, /Turunlah kamu semuanya, dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain, dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi, dan juga diberi kesenangan hingga ke suatu ketika +mati,0.
( Ayat 24 : Surah al-Araaf )

Allah ber*irman lagi 2 /Di bumi itu kamu hidup dan di situ juga kamu mati, dan daripadanya pula kamu akan dikeluarkan +dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat,0. ( Ayat 25 : Surah al-Araaf)

Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. #etika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan +ingatlah bahawa, kehidupan di dunia ini +meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi (rang-(rang yang terpedaya. ( Ayat 185 : Surah a-l& '# raan ) Allah s0w0t menerangkan dengan jelas tentang si&at-si&at dunia yang dihuni !leh manusia0 Manusia bermusuhan sesama sendiri2 saling r!sak mer!sakkan dan kesenangannya adalah ti%u daya0 .egala %erkiraan dan %embalasan yang berlaku di dalam dunia ini tidak sem%urna0 Manusia dibahagikan ke%ada dua g!l!ngan iaitu yang beriman dan yang tidak beriman0 D!l!ngan yang tidak beriman menerima u%ah terhada% kebaikan yang mereka lakukan semasa di dunia ini lagi dan di akhirat kelak mereka tidak b!leh menuntut a%a-a%a lagi dari *uhan0 $anganlah menghairankan dan menduka4itakan sekiranya *uhan membalas kebaikan mereka ketika mereka masih hidu% di dalam dunia dengan memberikan ke%ada mereka berbagai-bagai kelebihan dan kemewahan0 Mereka tidak berhak lagi menuntut nikmat akhirat dan tem%at kembali mereka di sana kelak ialah neraka jahanam0 Begitu juga janganlah menghairankan dan menduka4itakan sekiranya !rang-!rang yang beriman dan beramal salih ter%aksa menghada%i %enderitaan dan %enghinaan semasa hidu% di dunia0 /unia ini tidak layak menjadi tem%at buat Allah s0w0t membalas kebaikan mereka0 Balasan kebaikan dari Allah s0w0t sangat tinggi nilainya2 sangat mulia dan sangat agung2 tidak layak dimuatkan di dalam dunia

yang hina dan rendah ini0 /unia hanyalah tem%at hidu%2 beramal dan mati0 Bila berlaku kiamat kita akan dibangkitkan dan menunggu kita adalah negeri yang abadi0

&&: SANDARKAN NIAT KEPADA ALLAH S"$"T

TIDAK SIA-SIA SESUATU MAKSUD APABILA DISANDARKAN KEPADA ALLAH S"$"T DAN TIDAK MUDAH TER'APAI TU#UAN #IKA DISANDARKAN KEPADA DIRI SENDIRI"

,ikmat yang lalu menggambarkan keadaan hamba Allah s0w0t yang mem%unyai maksud yang baik iaitu mahu mengubah dunia su%aya menjadi tem%at kehidu%an yang sent!sa2 teta%i ternyata gagal melaksanakan maksudnya a%abila dia bersandar ke%ada kekuatan dirinya sendiri0 Allah s0w0t menyi&atkan dunia sebagai tem%at huru-hara dan kekeruhan0 .esia%a yang memasukinya %asti berjum%a dengan keadaan tersebut0 Kekuatan huru-hara dan kekeruhan yang ada %ada dunia sangatlah kuat kerana Allah s0w0t yang meletakkan hukum kekuatan itu %adanya0 Per4ubaan untuk mengubah a%a yang Allah s0w0t tentukan akan menjadi sia-sia0 Allah s0w0t yang meneta%kan sesuatu %erkara2 hanya /ia sahaja yang da%at mengubahnya0 .egala kekuatan2 baik dan buruk2 semuanya datang dari%ada-1ya0 6leh yang demikian jika mahu menghada%i sesuatu kekuatan yang datang dari-1ya mestilah juga dengan kekuatan-1ya0 Kekuatan yang %aling kuat bagi menghada%i kekuatan yang di%unyai !leh dunia ialah kekuatan berserah diri ke%ada Allah s0w0t0 Kembalikan semua urusan ke%ada-1ya0 =asulullah s0a0w telah memberi %engajaran dalam menghada%i ben4ana dengan u4a%an dan %enghayatan:

#ami datang dari Allah. Dan kepada Allah kami kembali. .emua %erkara datangnya dari Allah s0w0t dan akan kembali ke%ada Allah s0w0t juga0 Misalnya2 a%i yang dinyalakan2 dari mana datangnya jika tidak dari Allah s0w0t dan ke mana %erginya bila di%adamkan jika tidak ke%ada Allah s0w0t0 A%abila sesuatu maksud disandarkan ke%ada Allah s0w0t maka menjadi hak Allah s0w0t untuk melaksanakannya0 1abi Adam a0s mem%unyai maksud yang baik iaitu mahu menyebarkan agama Allah s0w0t di atas muka bumi ini dan menyandarkan maksud yang baik itu ke%ada Allah s0w0t dan Allah s0w0t menerima maksud

tersebut0 .etelah 1abi Adam a0s wa&at2 maksud dan tujuan beliau a0s diteruskan0 Allah s0w0t memerintahkan maksud tersebut di%ikul !leh nabi-nabi yang lain sehingga ke%ada nabi terakhir iaitu 1abi Muhammad s0a0w0 .etelah 1abi Muhammad s0a0w wa&at ia di%ikul %ula !leh %ara ulama yang menjadi %ewaris nabi-nabi0 )a tidak akan berhenti selama ada !rang yang menyeru ke%ada jalan Allah s0w0t0 $ika di%andang dari segi %erjalanan %ahala maka b!leh dikatakan %ahala yang diterima !leh 1abi Adam a0s kerana maksud baiknya berjalan terus selama agama Allah s0w0t berkembang dan selagi ada !rang yang mewarisi dan meneruskan %erjuangannya ini0 Maksud menyerah diri ke%ada Allah s0w0t2 bersandar ke%ada-1ya dan menyerahkan segala urusan ke%ada-1ya mesti di&ahami dengan mendalam0 Kita hendaklah memasang niat yang baik2 dan beramal bersesuaian dengan makam kita0 Allah s0w0t yang menggerakkan niat itu dan melaksanakan amal yang berkenaan0 9ara %elaksanaannya adalah hak mutlak Allah s0w0t0 Kemungkinan kita tidak sem%at melihat asas yang kita bina sia% menjadi bangunan namun2 kita yakin bangunan itu akan sia% kerana Allah s0w0t mengambil hak %elaksanaannya0 Maksud dan tujuan kita teta% akan menjadi kenyataan walau%un kita sudah memasuki liang lahad0 Pada masa kita masih hidu% kita hanya sem%at meletakkan batu asas2 namun %ada ketika itu mata hati kita sudah da%at melihat bangunan yang akan sia%0 =asulullah s0a0w sudah da%at melihat %erkara yang akan berlaku sesudah baginda s0a0w wa&at2 diantaranya ialah kejatuhan kerajaan =um dan Parsi ke tangan !rang )slam semasa %emerintahan khali&ah ar-rasyidin0 .ekalian nabi-nabi mursalin yang dibangkitan sebelum 1abi Muhammad s0a0w sudah da%at melihat kedatangan baginda s0a0w sebagai %enutu% dan %elengka% kenabian0 Begitulah tajamnya %andangan mata hati mereka yang bersandar ke%ada Allah s0w0t dan menyerahkan ke%ada-1ya tugas mengurus0 *idak ada jalan bagi sese!rang hamba ke4uali berserah diri ke%ada *uannya0 .emua ,ikmat dari yang %ertama hinggalah ke%ada yang ke 33 ini2 sekiranya disambungkan akan membentuk satu landasan yang menuju satu arah iaitu berserah diri ke%ada Allah s0w0t0 ,ikmat-hikmat yang telah di%a%arkan membi4arakan s!al %!k!k yang sama2 disuluh dari berbagai-bagai sudut dan as%ek su%aya lebih jelas dan nyata bahawa hubungan sebenar se!rang hamba dengan *uhan ialah berserah diri2 reda dengan lakuan-1ya0 =asulullah s0a0w telah mewasiatkan ke%ada )bnu Abbas r0a:

Apabila kamu berm(h(n, maka berm(h(nlah kepada Allah s.w.t. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah s.w.t. Dan, ketahuilah bahawa sekiranya sekalian makhluk saling bantu membantu kamu untuk memper(lehi sesuatu yang tidak ditulis Allah s.w.t untuk kamu, pasti mereka tidak akan sanggup mengadakannya. Dan, sekiranya sekalian makhluk mahu memudaratkan kamu dengan sesuatu yang tidak ditulis Allah s.w.t buat kamu, nes'aya mereka tidak sanggup berbuat demikian. Segala buku telah terlipat dan segala pena telah kering. &1 > &): PERMULAAN DAN KESUDAHAN

TANDA AKAN BER#AYA PADA AKHIR PER#UANGAN ADALAH KUAT MENYERAH DIRI KEPADA ALLAH S"$"T PADA A$AL PER#UANGAN"

BARANGSIAPA 'EMERLANG PERMULAANNYA% AKAN 'EMERLANGLAH KESUDAHANNYA"

,ikmat 34 merumuskan intisari kesemua Kalam ,ikmat yang dihuraikan terlebih dahulu0 Berserah diri ke%ada Allah s0w0t2 bertawakal ke%ada-1ya dan mengembalikan segala urusan ke%ada-1ya adalah jalan untuk mendekati Allah s0w0t0 Kesemua ini b!leh diibaratkan sebagai kenderaan2 sementara ilmu dan amal diibaratkan sebagai r!da0 .esia%a yang hanya membina r!da teta%i tidak membina kenderaan maka dia akan memikul r!da bukan menaiki kenderaan0 /ia akan keletihan dan berhenti di tengah jalan sambil asyik bermain-main dengan r!da se%erti kanak-kanak0 Pers!alan menyerah diri sering menimbulkan kekeliruan ke%ada !rang yang berlarutan membin4angkan mengenainya0 .uasana hati dan darjat akal mengeluarkan berbagai-bagai huraian tentang berserah diri ke%ada Allah s0w0t0 Ada !rang berangga%an berserah diri adalah ber%eluk tubuh2 tidak melakukan a%a-a%a0 Ada %ula ber%enda%at !rang yang berserah diri itu hidu% dalam ibadat semata-mata2 tidak mem%erdulikan kehidu%an harian0 Banyak lagi angga%an dan %enda%at yang dikemukakan dalam menjelaskan mengenai berserah diri0 .i&at !rang yang berserah diri adalah merujuk sesuatu %erkara yang di%erselisihkan ke%ada Allah s0w0t0 Mereka tidak taasub memegang sesuatu &ahaman yang di%er!lehi melalui &ikirannya atau %enda%at !rang lain0 Mereka bersedia mele%askan &ahaman dan %enda%at %eribadi sekiranya ia ber4anggah dengan %eraturan dan hukum *uhan0 .ewaktu hidu% di dalam dunia ini lagi mereka mengembalikan segala urusan ke%ada Allah s0w0t kerana mereka yakin bahawa diri mereka dan urusan mereka akan kembali juga ke%ada Allah s0w0t di akhirat kelak0 Perjum%aan dengan Allah s0w0t di akhirat menguasai tindakan mereka

sewaktu hidu% di dunia ini0

Dan +katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu,2 /Apa jua perkara agama yang kamu berselisihan padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah- 4akim yang demikian kekuasaan-!ya ialah Allah Tuhanku- kepada-!ya jualah aku berserah diri dan kepada-!ya jualah aku rujuk kembali +dalam segala keadaan,0. ( Ayat 10 : Surah asy-Syura ) 6rang yang berserah diri ke%ada Allah s0w0t2 mengembalikan urusan mereka ke%ada-1ya2 meyakini bahawa g!l!ngan manusia yang benar-benar mengerti kehendak Allah s0w0t adalah g!l!ngan nabi-nabi0 6leh itu %egangan dan tindakan %ara anbia mesti dijadikan sandaran dalam membentuk %egangan %eribadi dan juga dalam melakukan tindakan0

Dan ia +Yaakub, berkata lagi2 /$ahai anak-anakku% )anganlah kamu masuk +ke bandar Mesir, dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlain-lain. Dan aku +dengan nasihatku ini,, tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan (leh Allah. #uasa menetapkan sesuatu +sebab dan musabab, itu hanya tertentu bagi Allah. #epada-!ya jualah aku berserah diri, dan kepada-!ya jualah hendaknya berserah diri (rang-(rang yang mahu berserah diri0. ( Ayat 67 : Surah Yusuf ) Ayat di atas men4eritakan si&at berserah diri yang ada %ada 1abi ?aakub a0s0 Beliau a0s menasihatkan anak-anaknya yang sebelas !rang itu memasuki k!ta Mesir melalui %intu-%intu yang berlainan0 )a menunjukkan 1abi ?aakub a0s mengakui tuntutan berikhtiar sebagaimana kedudukan mereka sebagai manusia0 <alau%un begitu 1abi ?aakub a0s mengingatkan %ula anak-anaknya bahawa mengikuti nasihat beliau a0s bukanlah jaminan yang anak-anaknya akan selamat dan menda%atkan a%a yang mereka 4ari0 )khtiar %ada zahir mesti disertai dengan iman %ada batin0 6rang yang beriman meyakini bahawa Allah s0w0t sahaja yang mem%unyai kuasa %enentuan0 6leh yang demikian !rang yang beriman dituntut agar berserah diri ke%ada Allah s0w0t sahaja2 tidak berserah diri ke%ada yang lain2 sekali%un yang lain itu adalah malaikat2 wali-wali atau%un ayat-ayat Allah s0w0t0 Allah s0w0t yang menguasai malaikat2 wali-wali dan ayat-ayat-1ya0 Penyerahan bulat ke%ada Allah s0w0t bukan ke%ada sesuatu yang dinisbahkan ke%ada-1ya0 Perkara ini dinyatakan !leh 1abi ,ud a0s sebagaimana yang di4eritakan !leh

ayat berikut:

/#erana sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu% Tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus07 ( Ayat 56 : Surah $u% ) *uhan berada di atas jalan yang lurus0 *uhan tidak mengantuk2 tidak lalai2 tidak keliru dan tidak melakukan kesila%an0 A%a sahaja yang *uhan lakukan adalah benar dan te%at0 *uhan berbuat sesuatu atas dasar ketuhanan dan dengan si&at ketuhanan2 tidak ada %ilih kasih0 /ia adalah *uhan ?ang Maha Adil0 Pekerjaan1ya adalah adil0 /ia adalah *uhan ?ang Maha Mengerti dan Maha Bijaksana0 Pekerjaan-1ya adalah sem%urna2 teratur dan ra%i0 /ia adalah *uhan Pemurah dan Penyayang0 Pekerjaan-1ya tidak ada yang zalim0 *uhan yang memiliki si&atsi&at ketuhanan yang baik-baik itu mengadakan %eraturan untuk diikuti0 Mengikuti %eraturan-1ya itulah %enyerahan ke%ada-1ya0 1abi-nabi dan !rang-!rang yang beriman di%erintahkan su%aya menyam%aikan ke%ada umat manusia a%a yang datang dari%ada Allah s0w0t0 Pekerjaan manusia adalah menyam%aikan0 $ika a%a yang disam%aikan itu tidak diterima2 maka serahkannya ke%ada Allah s0w0t0 /ia memiliki Arasy yang besar2 yang memagari sekalian makhluk0 *idak ada makhluk yang da%at menembusi Arasy-1ya0 Arasy-1ya adalah %agar Badar0 A%a yang dia 4i%takan dan tentukan untuk makhluk-1ya di%agari !leh Arasy0

#emudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah +wahai Muhammad,2 /'ukuplah bagiku Allah +yang men(l(ng dan memeliharaku,, tiada Tuhan +yang berhak disembah, melainkan Dia- kepada-!ya aku berserah diri, dan Dia jualah yang mempunyai Arasy yang besar0. ( Ayat 129 : Surah at-/au)ah ) *auhid adalah kesudahan %en4a%aian0 Pada %eringkat ini2 syirik tidak ada lagi walau%un sebesar zarah0 /alam %r!ses men4a%ai tauhid %erlu ada %engasingan dan %erbezaan antara *uhan dengan yang selain *uhan0 *idak b!leh diadakan sekutu bagi *uhan0 *idak b!leh meletakkan anasir alam2 amal2 d!a dan sebagainya %ada kedudukan yang b!leh menyebabkan timbul angga%an yang selain *uhan itu mam%u men4abar kekuasaan *uhan0 *idak b!leh terjadi ketaatan dan %enyayangan terhada% sesuatu melebihi ketaatan dan %enyayangan terhada% Allah s0w0t0

#atakanlah +wahai Muhammad,2 /)ika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri +atau suami-suami, kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan mer(s(t, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, - +jika semuanya itu, menjadi perkara-perkara yang kamu 'intai lebih daripada Allah dan Rasul-!ya dan +daripada, berjihad untuk agama-!ya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan-!ya +a1ab seksa-!ya,- kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada (rang-(rang yang *asi9 +derhaka,0. ( Ayat 24
: Surah at-/au)ah )

Perlu di&ahamkan bahawa sekali%un hamba telah berserah diri ke%ada Allah s0w0t2 tan%a Allah s0w0t menerimanya tidak mungkin ter4a%ai tujuannya0 Penerimaan Allah s0w0t yang benar-benar membawa hamba ke%ada-1ya0 *anda Allah s0w0t menerima hamba-1ya ialah terda%at ke4emerlangannya dimasa %ermulaan0 Berlaku %erubahan-%erubahan ke%ada diri si hamba itu0 .i&at buruknya terbuang dan si&at ter%uji menghiasinya0 /ia menjadi gemar beribadat dan berbuat taat0 .emakin jauh %erjalanannya semakin 4emerlang hatinya0 /ia diterangi !leh 1ur )lahi dan dikurniakan ilmu laduni2 iaitu ilmu mengenal Allah s0w0t0 1ur Makri&at menyinarinya2 maka kenallah dia %ada *uhannya0

&*: BATINIAH MEMPENGARUHI LAHIRIAH

APA YANG TERSIMPAN DALAM KEGHAIBAN RAHSIA HATI BERBEKAS NYATA PADA ZAHIRNYA"

Allah s0w0t mengurniakan ke%ada hati hamba-hamba-1ya yang bahagia dengan 1ur Eikir2 1ur Kalbu2 1ur Akal2 1ur )man dan 1ur Makri&at0 Kurniaan Allah s0w0t

yang demikian itu meru%akan rahsia-rahsia yang tidak diketahui !leh makhluk0 .etia% hamba yang dibawa ke ,adrat-1ya mem%unyai rahsia sendiri dan tidak diketahui !leh hamba-hamba yang lain2 walau%un mereka berada %ada tingkatan yang sama0 .e!rang guru %un tidak tahu rahsia muridnya dengan *uhannya0 A%a yang Allah s0w0t kurniakan ke%ada se!rang hamba %ilihan-1ya tidak seru%a dengan yang dikurniakan ke%ada hamba %ilihan yang lain0 Kurniaan Allah s0w0t ke%ada se!rang nabi berbeza dari%ada kurniaan terhada% nabi-nabi yang lain0 Kurniaan Allah s0w0t yang tersim%an dalam keghaiban rahsia hati itu menjadi %enggerak ke%ada %embentukan diri sese!rang2 hingga dia da%at dikenal dan dibezakan dari%ada !rang lain0 Kurniaan =ahsia Allah s0w0t ke%ada )sa a0s menyebabkan beliau a0s dikenali sebagai =!h Allah0 Kurniaan =ahsia Allah s0w0t ke%ada Musa a0s menyebabkan beliau a0s dikenali sebagai Kalim Allah0 Kurniaan =ahsia Allah s0w0t ke%ada )brahim a0s menyebabkan beliau a0s dikenali sebagai Khalil Allah0 Kurniaan =ahsia Allah ke%ada Muhammad s0a0w menyebabkan baginda s0a0w dikenali sebagai ,abiballah0 Aulia Allah s0w0t juga menerima kurniaan =ahsia Allah s0w0t dan masing-masing memiliki ke%eribadian yang tersendiri 1ur )lahi yang menyinari hati sese!rang akan mengubah suasana hati itu dan sekaligus %erwatakan dan %erawakan !rang itu0 Perubahan %ada %erwatakan da%at dilihat %ada tingkah-laku dan %erbuatan0 .inaran 1ur Eikir akan melahirkan se!rang yang gemar berzikir2 mengingati Allah s0w0t semasa duduk2 berdiri2 ketika sendirian dan juga ketika berada dalam %erkum%ulan0 7idahnya sentiasa basah dengan sebutan nama-nama Allah s0w0t0 .inaran 1ur Kalbu akan membuat sese!rang berla%ang dada2 tidak 4emas menghada%i ujian dan gemar mendekati Allah s0w0t0 .inaran 1ur Akal akan melahirkan sika% suka berta&akur sehingga terbukalah ke%adanya =ahsia-rahsia ketuhanan yang menjadi %enggerak ke%ada %erjalanan alam maya ini0 Mun4ullah dari lidahnya Kalam ,ikmat yang mem%es!nakan sesia%a sahaja yang mendengarnya0 .inaran 1ur )man mengwujudkan keyakinan yang tidak berbelah bahagi ke%ada %erkara ghaib yang dialaminya sekali%un &ikiran tidak da%at menerimanya0 Ke%er4ayaan dan keyakinannya tidak berg!n4ang lantaran menda%at bantahan dan sindiran0 .inaran 1ur Makri&at menerangi mata hati untuk mengenal Allah s0w0t2 melihat1ya %ada semua kejadian0 *idak kabur %andangan mata hatinya lantaran kekeruhan-kekeruhan yang berlaku di dalam dunia ini0 *idak terbalik %andangan mata hatinya lantaran menda%at kemuliaan dan kekeramatan0 1ur )lahi bukan sahaja mengubah %erwatakan teta%i juga mengubah %erawakan0 Bukan ru%a-bentuk muka yang berubah teta%i 4ahaya %ada wajahnya yang berubah2 menyebabkan sia%a sahaja yang melihatnya akan berasa senang0 Misalnya2 4ahaya 1ur )lahi yang gilang gemilang menyinari wajah ?usu& a0s telah mem%es!nakan wanita-wanita Mesir sehingga mereka tidak sedar menghiris jari sendiri dan tidak merasai sakitnya akibat ter%ukau memandang keindahan wajah ?usu& a0s0 Begitulah kuatnya kesan sinaran 1ur )lahi yang tersembunyi se4ara ghaib di dalam hati r!hani hamba-hamba Allah s0w0t yang di%ilih untuk

mem%er!lehinya0 Anugerah Allah s0w0t2 iaitu nur-nur2 ke%ada hati hamba-hamba-1ya yang beriman menjadi daya dan u%aya bagi hati untuk ber%egang kuat ke%ada tauhid2 men4intai segala yang bersesuaian dengan )slam dan memben4ii segala bentuk keku&uran0 /aya dan u%aya nur yang %ada hati ternyata melalui %erbuatan dan juga wajah !rang berkenaan0

!abi Muhammad +s.a.w, ialah Rasul Allah- dan (rang-(rang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap (rang-(rang ka*ir yang +memusuhi slam,, dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri +umat slam,. &ngkau melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud, dengan mengharapkan limpah kurnia +pahala, dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaan-!ya. Tanda yang menunjukkan mereka +sebagai (rang-(rang yang salih, terdapat pada muka mereka 5 dari kesan sujud +dan ibadat mereka yang ikhlas,. ( Ayat 29 : Surah al-5at-h ) *anda nyata %ada si&at %engikut-%engikut 1abi Muhammad s0a0w adalah mereka tidak bert!lak-ansur %ada %erkara yang mer!sakkan akidah0 )man tidak b!leh ditukar-ganti dengan harta2 %angkat atau kemuliaan0 )man adalah 4ahaya dan keku&uran %ula adalah kegela%an0 9ahaya dan gela% tidak b!leh berse%akat0 Mereka yang sangat keras menentang keku&uran itu sangat berlemah-lembut a%abila bersama-sama dengan !rang yang beriman0 ,ubungan hati-hati yang beriman adalah kasih sayang dan kerinduan0 6rang yang beriman inginkan kebaikan ke%ada saudaranya yang beriman0 Mereka tidak mer!sakkan atau menjatuhkan sesama mereka0 Kebaikan yang Allah s0w0t kurniakan digunakan untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang beriman0 Mereka mengutamakan !rang yang beriman dari%ada !rang yang tidak nyata imannya atau yang nyata keku&uran dan kemuna&ikannya0 Keselamatan iman adalah a%abila ia di%ertahankan dari%ada di4er!b!hi !leh keku&uran dan kemuna&ikan0 Akal mengenali keku&uran melalui tanda-tanda yang di4eritakan !leh ayat-ayat alBuran0 ,ati mengenali keku&uran melalui 1ur )lahi yang membuka keku&uran dan kemuna&ikan itu ke%adanya0 1ur kurniaan Allah s0w0t yang menjadi daya dan u%aya hati seterusnya mem%unyai kekuatan untuk mengawal %an4aindera !rang yang beriman itu0 .etia% angg!ta digunakan untuk berbakti ke%ada Allah s0w0t2 enggan ia berbuat maksiat0 6rang yang beriman tekun berbuat ibadat2 men4ari kurniaan dan

keredaan-1ya0 1ur yang dalam =ahsia hati itu juga meman4arkan sinarnya sehingga kelihatan %ada wajah !rang yang berkenaan0 $ika %erasaan yang bersembunyi dalam hati2 se%erti marah dan riak2 b!leh ketara %ada wajah2 sinaran 4ahaya nur lebih kuat lagi berbekas %ada wajah0

.arangsiapa yang jernih dalam batinnya, akan diperbaiki Allah apa yang nyata pada wajahnya. ( 89a:an 8 ar al-;hatta) ) Kesu4ian hati sese!rang meman4arkan 4ahaya yang da%at ditangka% !leh 4ermin hati !rang lain yang bersih0 A%abila 4ahaya iman berjum%a dengan 4ermin hati !rang yang beriman akan lahirlah rasa %ersaudaraan muslim yang sejati0 Persaudaraan yang begini tidak ada ke%entingan diri dan tidak ada %erlumbaan untuk menduduki tem%at yang lebih tinggi0 Mereka saling bantu membantu dalam melakukan %engabdian ke%ada Allah s0w0t0 Allah s0w0t menentukan bahawa yang tersembunyi dalam hati mengeluarkan tanda %ada zahir0 /alam banyak %erkara Allah s0w0t menjelaskan tanda-tanda tersebut melalui wahyu-1ya0 *uhan ?ang Maha Pemurah berbuat demikian agar !rang yang beriman tidak terti%u !leh kemanisan bahasa kemuna&ikan dan keku&uran0 Mem%ertahankan iman dari%ada kemuna&ikan dan keku&uran adalah satu jihad yang besar0 Manusia tidak berdaya berbuat demikian tan%a %ert!l!ngan Allah s0w0t0 A%abila Allah s0w0t memberi %ert!l!ngan dengan menunjukkan tanda-tanda sesuatu2 ambillah man&aat dari%adanya0

&+: PANDANGAN HATI DAN AKAL

BERBEZA ANTARA (RANG YANG MENGAMBIL DALIL DENGAN ALLAH S"$"T DENGAN (RANG YANG MENGAMBIL DALIL ATAS-NYA" (RANG YANG MENGAMBIL DALIL DENGAN ALLAH S"$"T ITULAH YANG MENGENAL HA2 DAN MELETAKKANNYA PADA TEMPATNYA DAN MENETAPKAN TER#ADINYA SESUATU DARI ASAL MULANYA" MENGAMBIL DALIL ATAS ALLAH S"$"T ADALAH KERANA TIDAK SAMPAI KEPADA-NYA" MAKA BILAKAH ALLAH S"$"T ITU GHAIB SEHINGGA MEMERLUKAN DALIL UNTUK MENYATAKAN-NYA DAN BILAKAN ALLAH S"$"T ITU #AUH SEHINGGA MEMERLUKAN ALAM UNTUK SAMPAI KEPADA-NYA"

1ur )lahi yang menyinari hati mem%erlihatkan Allah s0w0t terlebih dahulu sebelum yang selain-1ya kelihatan0 Akal %ula melihat anasir alam dan kejadian-kejadian yang berlaku terlebih dahulu sebelum sam%ai ke%ada *uhan yang mengatur segala urusan0 6rang-!rang hati melihat <ujud Allah s0w0t mengwujudkan alam dan a%a yang berlaku di dalamnya dan !rang-!rang akal %ula melihat wujud alam menjadi dalil ke%ada <ujud Allah s0w0t0 6rang yang sam%ai ke%ada Allah s0w0t melihat bahawa <ujud Allah s0w0t adalah <ujud ,akiki dan <ujud Allah s0w0t menerangi wujud makhluk sehingga makhluk menjadi nyata0 6rang yang %ada %eringkat men4ari %ula melihat Allah s0w0t itu ghaib dan jauh2 dan jalan untuk mengenal Allah s0w0t adalah dengan 4ara mengenal 4i%taan-1ya0 <ujud makhluk menjadi bukti ke%adanya tentang <ujud Allah s0w0t2 kerana makhluk tidak terjadi dengan sendirinya0 Perbin4angan ,ikmat # menyentuh g!l!ngan men4ari dan g!l!ngan yang di4ari0 6rang yang men4ari menem%uh jalan yang sukar-sukar sebelum bertemu dengan yang di4arinya0 9!nt!h terbaik !rang yang men4ari ialah .alman al-:arisi yang menda%at j!l!kan Pen4ari Kebenaran0 Beliau r0a berasal dari )s&ahan0 Ba%anya se!rang kenamaan yang kaya-raya dan kuat ber%egang kuat %ada agama Majusi0 .alman bertugas menjaga a%i dan bertanggungjawab mem%astikan a%i itu tidak %adam0 .atu hari beliau lalu berham%iran gereja 1asrani0 Beliau tertarik melihat 4ara !rang 1asrani bersembahyang0 .etelah bertukar-tukar &ikiran dengan mereka dan mem%elajari tentang agama 1asrani beliau ber%enda%at agama 1asrani lebih benar dari%ada agama Majusi2 lalu beliau memeluk agama 1asrani Beliau kemudiannya %ergi ke .yria untuk mendalami %engajiannya tentang agama 1asrani0 Beliau tinggal dengan se!rang %endeta dan beliau menjadi %elayan ke%ada %endeta tersebut sambil beliau

belajar .etelah %endeta itu meninggal dunia .alman %ergi ke M!sul2 untuk memenuhi kehendak wasiat %endeta tersebut0 /i sana beliau tinggal dan berkhidmat ke%ada se!rang %endeta juga0 A%abila ham%ir ajalnya %endeta kedua ini mewasiatkan ke%ada .alman su%aya %ergi ke 1asibin dan berkhidmat ke%ada se!rang salih yang tinggal di sana0 .alman kemudiannya ber%indah ke 1asibin0 Pendeta di 1asibin kemudiannya mewasiatkan ke%ada .alman agar beliau %ergi ke Amuria dan berkhidmat ke%ada se!rang salih di sana0 .alman ber%indah %ula ke Amuria0 Ketika %endeta di Amuria itu ham%ir menemui ajalnya beliau memberi amanat ke%ada .alman bahawa sudah ham%ir masanya kebangkitan se!rang nabi yang mengikuti agama 1abi )brahim a0s se4ara murni0 1abi yang baharu mun4ul itu nanti akan berhijrah ke satu tem%at yang banyak ditumbuhi %!k!k kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu-batu hitam0 *anda-tanda yang jelas tentang kenabiannya ialah dia tidak mahu makan sedekah teta%i menerima hadiah0 /i bahunya ada 4a% kenabian yang bila dilihatnya segera dikenali akan kenabiannya0 .etelah %endeta yang memberi amanat itu meninggal dunia berangkatlah .alman mengikuti r!mb!ngan Arab dengan menyerahkan ke%ada mereka lembu-lembu dan kambing-kambingnya0 .am%ai di <adi Bura2 .alman dianiayai dan dijual ke%ada !rang ?ahudi0 Kemudian2 .alman dijual ke%ada !rang ?ahudi yang lain0 *uannya yang baharu itu membawanya ke ?asrib0 .ebaik sahaja .alman melihat negeri itu yakinlah dia bahawa itulah negeri yang di4eritakan !leh %endeta yang menjaganya dahulu0 A%abila =asulullah s0a0w berhijrah ke ?asrib2 .alman datang menemui baginda s0a0w di Buba dan memberikan makanan sebagai sedekah ke%ada baginda s0a0w dan sahabat baginda s0a0w0 =asulullah s0a0w menyuruh mereka makan teta%i baginda s0a0w tidak menjamah makanan tersebut0 Kees!kan harinya .alman datang lagi membawa makanan sebagai hadiah0 =asulullah s0a0w makan bersama-sama sahabat baginda s0a0w0 .emasa =asulullah s0a0w berada di Ba5i82 .alman %ergi lagi menemui baginda s0a0w0 =asulullah s0a0w ketika itu memakai dua helai kain lebar2 satu sebagai sarung dan satu lagi sebagai baju0 .alman menjenguk dan mengintai untuk melihat belakang baginda s0a0w0 =asulullah s0a0w mengerti akan maksud .alman lalu baginda s0a0w menyingka% kain burdah dari leher baginda s0a0w hingga kelihatanlah 4a% kenabian yang di4ari !leh .alman0 Melihatnya .alman terus menangis dan men4iumnya0 Akhirnya beliau temui kebenaran yang beliau telah 4ari di merata-rata tem%at0 Kisah .alman memberi gambaran beta%a sukarnya jalan yang ditem%uhi !leh !rang yang men4ari Allah s0w0t0 /i sam%ing mengharungi kehidu%an yang sukar mereka juga menuntut ilmu2 berguru ke sana ke mari2 men4ari dalil-dalil dan %embuktian bagi menambahkan %engetahuan tentang *uhan0 Mereka melihat alam dan kejadian di dalam alam sebagai bukti yang menunjukkan <ujud Allah s0w0t2 dan mereka mengkaji alam untuk memahami tentang keesaan Allah s0w0t0 .etelah mereka sam%ai ke%ada Allah s0w0t mereka mele%askan dalil-dalil lalu ber%egang ke%ada makri&at yang di%er!lehi0 D!l!ngan yang di4ari menem%uh jalan yang berbeza0 9!nt!h !rang yang di4ari

ialah .aidina +mar al-Khattab r0a0 Pada awal %erkembangan )slam di Makkah umat )slam menghada%i tentangan yang hebat dari %uak Buraisy0 =asulullah s0a0w telah berd!a agar )slam di%erkuatkan dengan salah satu +mar2 iaitu +mar bin ,isyam AAbu $ahalC atau +mar al-Khattab0 +mar al-Khattab ketika itu sangat keras menentang dan menyeksa g!l!ngan )slam2 terutamanya yang lemah0 =asa ben4inya terhada% agama baharu yang mer!mbak adat dan ke%er4ayaan datuk neneknya itu melua%-lua% di hatinya0 A%abila rasa keben4ian itu memun4ak beliau mengambil ke%utusan mahu membunuh =asulullah s0a0w0 +mar men4abut %edangnya sambil menuju ke tem%at di mana =asulullah s0a0w berada0 /i tengah jalan +mar diberitahu bahawa adiknya sendiri telah %un memeluk )slam0 /ia memikirkan bahawa lebih baik jika dia menguruskan masalah dalamannya dahulu sebelum membunuh =asulullah s0a0w0 Mendengar berita itu dia %un membel!k ke rumah adiknya0 Keadaannya se%erti singa bengis0 /itendangnya %intu rumah adiknya0 Pada ketika itu adiknya sedang memegang lembaran yang ditulis dengan ayat al-Buran0 +mar memukul adiknya dan meram%as lembaran tersebut0 +mar adalah se!rang 4endekiawan yang tahu memba4a2 dan ari& tentang sastera %uisi0 .ebaik sahaja +mar memba4a wahyu Allah s0w0t2 tubuhnya menggeletar dan keluarlah u4a%an dari mulutnya2G )ni bukan syair yang ditulis !leh %enyair yang handal0 )ni bukan karya manusia0 *idak ada yang da%at men4i%takannya ke4uali *uhan sendiriG0 7alu +mar al-Khattab %ergi menghada% =asulullah s0a0w dan menyatakan keislamannya0 +mar al-Khattab memba4a ayat al-Buran2 Kalam Allah s0w0t dan serta-merta dia melihat kebenarannya0 +mar tidak memerlukan ke%ada alam dan makhluk sekaliannya sebagai dalil dan bukti0 Kebenaran itu sendiri menjadi dalil baginya0 Kalam Allah s0w0t sendiri yang menyam%aikan +mar ke%ada-1ya0 Allah s0w0t yang menerangi hati +mar dengan makri&at-1ya0 Makri&atullah yang menerangi makri&at alam sehingga alam itu dikenali melalui sumber iaitu Allah s0w0t sendiri0 6rang yang men4ari menyusur dari ranting ke dahan2 turun ke batang lalu %ergi ke%ada umbi sebelum menemui benih yang melahirkan %!k!knya0 6rang yang telah dibawa ke%ada *uhan melihat dari asal mulanya2 melihat benih yang darinya mun4ul %!k!k yang 4uku% lengka%0 Perbezaan arah memandang menyebabkan terjadi %erbezaan daya nilai dan daya rasa0 6rang akal lebih 4enderung ke%ada &ahaman &alsa&ah yang berdiri di atas kemanusiaan sejagat iaitu &itrah manusia0 Keberkesanan hukum sebabakibat membentuk &!rmula-&!rmula yang seterusnya melahirkan hukum l!gik yang di%egang !leh akal0 .ukar bagi akal untuk melihat bahawa Allah s0w0t yang meletakkan dan meneta%kan keberkesanan hukum sebab-akibat itu0 6rang akal memerlukan masa untuk ber&ikir dan menimbang sehingga mereka melihat dan mengakui kera%ian serta kesem%urnaan hukum yang mereka %egang itu0 .etelah sam%ai ke%ada %engakuan yang demikian baharulah mereka beralih memerhatikan a%a yang datang dari *uhan0 6rang hati %ula terus menyaksikan ketuhanan %ada a%a yang disaksikan0

Mereka melihat %erjalanan sebab dan akibat sebagai tadbir Allah s0w0t0 Mereka juga mengambil sebab dalam melakukan sesuatu teta%i ketika mengambil sebab itu hati memandang ke%ada Allah s0w0t2 meletakkan %ergantungan ke%ada-1ya yang mentadbir sebab musabab itu2 bukan bersandar ke%ada sebab sematamata0 $ika sebab gagal menghasilkan akibat menurut hukum l!gik2 !rang hati melihat kekuasaan Allah s0w0t mengatasi segala sebab0 6rang akal yang berhada%an dengan keadaan yang demikian sering diganggu !leh kekeliruan dan mereka men4ari &!rmula baharu untuk mengembangkan l!gik0 <alau%un terda%at %erbezaan 4ara memandang teta%i tidak seharusnya berlaku berselisihan di antara dua g!l!ngan tersebut0 .atu g!l!ngan harus mengh!rmati daya nilai dan daya rasa g!l!ngan yang satu lagi0 <alau bagaimana %un !rang akal harus sedar bahawa mereka sedang bergerak ke arah daerah !rang hati kerana iman2 ikhlas2 berserah diri2 takwa dan lain-lain nilai baik dalam agama adalah nilai hati yang mengeluarkan niat0

&,: SEBARKAN KEBAIKAN MENGIKUT KEMAMPUAN

HENDAKLAH BERBELAN#A AKAN KEKAYAANNYA BAGI MEREKA YANG TELAH SAMPAI KEPADA ALLAH S"$"T DAN MENURUT KADAR KEMAMPUANNYA BAGI YANG SEDANG BER#ALAN KEPADA ALLAH S"$"T"

,ikmat 3# di atas mengemukakan ujian ke%ada hati sejauh mana kekuatannya beriman2 berserah diri dan yakin dengan janji Allah s0w0t0 )a juga menjadi %engukur %ada taha% mana sese!rang yang berjalan %ada jalan ker!hanian itu berada0 ,ikmat di atas menjurus khusus ke%ada harta kekayaan0 ,arta meru%akan sesuatu yang sangat di%erlukan !leh manusia0 Manusia memerlukan harta untuk menanggung ke%erluan hidu%nya2 bahkan ibadat-ibadat se%erti haji dan zakat %erlu dilakukan dengan menggunakan harta0 .edekah juga memerlukan harta0 Membuat kebajikan se%erti mendirikan masjid2 h!s%ital2 sek!lah dan lain-lain juga memerlukan harta0 6leh kerana besarnya %eranan harta ke%ada kehidu%an manusia2 maka kebanyakan dari%ada aktiHiti manusia berkisar %ada s!al harta atau ek!n!mi0 Pendidikan dan kemahiran disalurkan ke arah ek!n!mi0 Kejayaan atau kegagalan dinilai melalui &akt!r ek!n!mi0 Perhatian manusia sentiasa tertuju ke%ada s!al ek!n!mi atau harta dalam membuat sesuatu ke%utusan0 A%abila harta sudah berta%ak dalam jiwa sese!rang manusia akan menjual maruah dirinya kerana harta0 6rang miskin sanggu% di%erkudakan !leh !rang

kaya kerana harta0 6rang kaya sanggu% melakukan rasuah dan %enganiayaan kerana harta0 ,arta menjadi raja menguasai jiwa raga manusia0 .egala sesuatu dinilai dengan harta0 Persahabatan harus dibeli dengan harta0 Kesetiaan juga %erlu dibayar dengan harta0 ,ikmat di atas menarik %erhatian !rang yang sedang berjalan %ada jalan ker!hanian agar memerhatikan hatinya2 bagaimanakah hubungan hatinya dengan harta0 )a menyatakan bahawa !rang yang telah sam%ai ke%ada Allah s0w0t dan mem%er!lehi makri&at-1ya tidak seharusnya menyim%an harta2 hendaklah dia membelanjakan ke jalan Allah s0w0t dan yakin dengan janji Allah s0w0t tentang rezekinya0 6rang yang masih dalam %erjalanan %ula hendaklah membelanjakan ke jalan Allah s0w0t menurut kesanggu%annya0 .ejarah banyak men4eritakan tentang sika% hamba-hamba %ilihan Allah s0w0t terhada% harta0 .aidina Abu Bakar as-.iddik r0a menyumbangkan kesemua hartanya untuk jihad &i-sabilillah2 tidak ada satu dirham %un disim%annya0 Bila =asulullah s0a0w bertanyakan ke%adanya menga%akah tidak ditinggalkan sedikit buat menguruskan ke%erluannya2 beliau r0a menjawab2 F9uku%lah Allah dan =asulullah bagikuG0 Abdul =ahman bin Au& yang terkenal dengan kekayaannya2 men4ari harta bukan untuk ke%entingan dirinya teta%i untuk kegunaan menyebarkan agama Allah s0w0t0 .alman al-:arisi ketika memegang jawatan amir2 tidak mengambil gajinya2 dan sebaliknya beliau menganyam daun kurma untuk dijadikan bakul dan tikar0 ,asil anyamannya dijualnya dan a%a yang di%er!lehinya dibahagikan ke%ada tiga bahagian0 .atu bahagian sebagai m!dal %usingan2 satu bahagian buat belanja ahli rumahnya dan satu bahagian lagi disedekahkan ke%ada g!l!ngan miskin0 )mam as-.ya&i8e r0a sekembalinya ke Makkah dari ?aman telah dihadiahkan %uluhan ribu wang emas0 .ebelum memasuki k!ta Makkah beliau telah mendirikan sebuah khemah di luar k!ta0 /ikum%ulkan g!l!ngan &akir dan miskin dan disedekahkan kesemua wang yang diterimanya sebagai hadiah itu0 .etelah kesemua wang itu habis disedekahkan baharulah beliau masuk ke k!ta Makkah0 =abiatul Adawiah hanya menyim%an sehelai tikar yang usang sebagai sejadah dan sebiji kendi buat mengisi air untuk wuduknya0 Beliau tidak menyim%an makanan untuk %etangnya0 Banyak lagi kisah aulia Allah s0w0t yang menggambarkan bahawa tidak sebesar zarah %un hati mereka terikat dengan harta0 Mereka melihat %engidu%an dunia ini hanyalah %ersinggahan sebentar2 tidak %erlu mengambil bekalan0 Bagi !rang yang masih dalam %erjuangan dan belum lagi sam%ai ke%ada Allah s0w0t2 mereka tidak sanggu% berbuat sebagaimana yang dilakukan !leh aulia Allah s0w0t0 .ungguh%un begitu jika dibiarkan harta melekat %ada hati akan membahayakan hati itu sendiri0 6leh itu biasakanlah ber%isah dari%ada harta

yang disayangi agar r!hani akan menjadi lebih kuat dalam %erjalanan menuju Allah s0w0t0 Allah s0w0t ber&irman:

4endaklah (rang yang mampu memberi na*kah menurut kemampuannya- dan sesiapa yang disempitkan re1ekinya, maka hendaklah ia memberi na*kah dari apa yang diberikan Allah kepadanya +sekadar yang mampu,- Allah tidak memberati sese(rang melainkan +sekadar kemampuan, yang diberikan Allah kepadanya. +6rang-(rang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa, Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. ( Ayat 7 :
Surah at-/alaaq )

6leh kerana bidang ek!n!mi meru%akan salah satu &ardu ki&ayah yang %erlu diuruskan demi kesejahteraan dan kekuatan kaum muslimin2 maka Allah s0w0t memilih dari kalangan kaum muslimin !rang-!rang tertentu yang di%ermudahkan bagi mereka mengembangkan ek!n!mi mereka0 Allah s0w0t bukakan bagi mereka %intu-%intu rezeki0 Allah s0w0t kurniakan ke%ada mereka rezeki yang melim%ahruah0 Mereka se!lah-!lah berada dalam keadaan menadah bekas dan rezeki di4urahkan ke dalam bekas mereka0 6rang yang menyedari harta kekayaannya adalah kurniaan Allah s0w0t2 maka harta kekayaan itu menjadi ujian baginya0 6rang yang tidak menyedarinya %ula2 maka harta kekayaan itu menjadi alat istidraj yang akan menghem%a%nya kelak0 Baik ujian mahu %un istidraj2 !rang yang memikul harta sebenarnya memikul beban yang sangat berat0 D!l!ngan yang menghada%i hisab yang %aling halus di akhirat kelak adalah mereka yang di dunia memikul harta0 <alau%un memikul harta meru%akan beban yang berat teta%i sebahagian kaum muslimin %erlu mengambil tugas tersebut sebagaimana sebahagian kaum muslimin yang mengambil bidang jihad &i-sabilillah dan mati syahid di medan %erang0 /ari kalangan nabi-nabi juga ada yang memikul tugas yang berhubung dengan harta2 misalnya 1abi ?usu& a0s2 1abi .ulaiman a0s dan 1abi /aud a0s0 AlBuran men4eritakan tentang 1abi ?usu& a0s:

Dia +Yusu*, berkata2 /)adikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi +Mesir,- kerana sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui 'ara mentadbirkannya0. ( Ayat 55 : Surah Yusuf ) 1abi ?usu& a0s mengetahui si&at dirinya dan keb!lehan yang ada dengannya0 Beliau a0s telah menjalani kehidu%an yang membuatkan harta tidak sedikit %un

menguasai hatinya0 Beliau a0s juga mengetahui keb!lehan menguruskan harta yang Allah s0w0t kurniakan ke%adanya0 /emi kebaikan !rang ramai 1abi ?usu& a0s menawarkan dirinya ke%ada raja untuk memegang jawatan %engurus harta kekayaan kerajaan Mesir0 =aja bersetuju dengan %ermintaan 1abi ?usu& a0s itu dan beliau a0s membuktikan kewibawaan dan kebijaksanaan beliau a0s dalam bidang tersebut0 1abi .ulaiman a0s juga menguruskan kekayaan dan kekuasaan0 Beliau a0s mem%unyai si&at-si&at yang ter%uji0 Allah s0w0t memanggil hamba-1ya2 .ulaiman a0s2 sebagai sebaik-baik hamba0 1abi ?usu& a0s dan 1abi .ulaiman a0s menguruskan kekayaan dan kekuasaan atas dasar kehambaan ke%ada Allah s0w0t0

Dan #ami telah kurniakan kepada !abi Daud +se(rang anak bernama, Sulaimania adalah sebaik-baik hamba +yang kuat beribadat,, lagi sentiasa rujuk kembali +bertaubat,. ( Ayat !0 : Surah Saa% ) 1abi .ulaiman a0s berm!h!n ke%ada Allah s0w0t agar dikurniakan ke%ada beliau a0s kerajaan yang besar0 Kedua-dua mereka2 1abi ?usu& a0s dan 1abi .ulaiman a0s2 meminta untuk menguruskan bidang berkenaan0 *ernyata bahawa !rang yang b!leh menguruskan dengan adil bidang berkenaan adalah !rang yang benar-benar mengenali dirinya2 mem%unyai keyakinan yang teguh2 hati yang bulat dan si&at kehambaan yang sebenar-benarnya ke%ada Allah s0w0t0

Dia +Sulaiman, berkata2 /$ahai Tuhanku% Ampunkanlah kesilapanku, dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan +yang tidak ada taranya dan, yang tidak akan ada pada sesiapapun kemudian daripadaku- sesungguhnya &ngkaulah yang sentiasa Melimpah #urnia-!ya0. ( Ayat !5 : Surah Saa% ) .esia%a yang ditakdirkan menguruskan bidang kekayaan dan kekuasaan %erlulah menjalankan amanah Allah s0w0t itu atas dasar kehambaan ke%ada-1ya dengan sebaik mungkin0 &.: NUR-NUR KURNIAAN ALLAH S"$"T

DIKURNIAKAN PETUN#UK KEPADA (RANG-(RANG YANG BER#ALAN KEPADA ALLAH S"$"T DENGAN NUR-NUR TA$A##UH MENGHADAP ALLAH S"$"T! DAN BAGI (RANG YANG TELAH SAMPAI BAGI MEREKA IALAH NUR-NUR AL-MU$AA#AHAH MUSYAHADAH ATAU SALING BERHADAPAN ANTARA HAMBA DENGAN ALLAH S"$"T!" MEREKA YANG PERTAMA ITU ADALAH UNTUK NUR-NUR% SEDANGKAN MEREKA YANG TELAH SAMPAI ADALAH NUR-NUR ITU BUAT MEREKA LANTARAN MEREKA INI ADALAH KERANA ALLAH S"$"T BUKAN KERANA SESUATU SELAIN-NYA" KATAKANLAH: DALLAHEF KEMUDIAN BIARKAN MEREKA (RANG RAMAI! BERMAIN-MAIN DALAM KESESATAN"

,ikmat 3' ini men4eritakan keadaan dua g!l!ngan yang di%anggil sebagai ahli tawajjuh dan ahli musyahadah0 Ahli tawajjuh adalah !rang salih yang ber%egang teguh ke%ada syariat Allah s0w0t dan biasanya digelar ahli syariat0 6rang salih atau ahli syariat melihat dirinya sebagai satu indiHidu yang berkedudukan sebagai hamba Allah s0w0t0 /ia berkewaji%an melaksanakan segala %erintah Allah s0w0t dan menjauhkan segala larangan-1ya0 /ia melaksanakan amal kebaikan dengan ikhlas2 tidak did!r!ng !leh riak dan ujub2 tidak berbuat sama8ah dan tidak meny!mb!ng dengan amal tersebut0 Allah s0w0t memberkati amal ibadat yang demikian dan mengurniakan ke%ada mereka 1ur *awajjuh0 1ur yang demikian membuat mereka merasa damai dan tenang serta bertambah rasa keham%iran dengan Allah s0w0t0 Mereka tidak berasa berat untuk melakukan ibadat walau bera%a banyak sekali%un kerana semakin banyak ibadat yang mereka lakukan semakin mereka mem%er!lehi ta5arrub Amendekat dan berhada% ke%ada Allah s0w0tC dan semakin mereka merasa kelazatan beribadat0 Mereka bukan sahaja meninggalkan %erkara yang haram teta%i juga yang mubah0 Banyak dari%ada %erkara yang halal ditinggalkan bagi menjaga agar mereka tidak terd!r!ng mendekati yang haram2 a%a lagi melakukannya0 )nilah si&at ahli syariat2 memakai %akaian warak dan berjalan dengan 1ur *awajjuh0 D!l!ngan kedua ialah ahli musyahadah2 biasanya di%anggil ahli hakikat0 Ahli hakikat ialah !rang yang men4a%ai hakikat syariat dan tauhid sehingga tidak melihat lagi sesuatu ke4uali Allah s0w0t0 Mereka menyaksikan bahawa Allah s0w0t adalah *uhan ?ang Maha Berdiri /engan .endiri2 Maha Mentadbir dan Maha Menentukan0 Mereka menyaksikan si&at Allah ?ang Maha .em%urna dan Kekal0 Pandangan mereka hanya tertum%u ke%ada Allah Azza wa $alla0 .egala yang maujud tidak memberi bekas %ada hati mereka2 hanya <ujud Allah s0w0t yang menguasainya2 terjadilah musyahadah iaitu saling berhada%an0 nur-nur almuwaajahah meleburkan hijab yang menutu%i alam maujud lalu mata hati melihat ke%ada ?ang *ersembunyi disebalik yang nyata0 ,amba melihat =ahsia *uhan

yang selama ini terhijab !leh Alam al-Mulk Aalam kejadianC dan Allah s0w0t menyaksikan %engabdian hamba-1ya0 *erbukalah ke%ada si hamba rahsia Alam Malakut dan nyatalah kedudukan hamba sebagai ayat atau tanda wujud0 ,amba melihat ketuhanan Allah s0w0t yang meli%uti segala sesuatu dan Allah s0w0t menyaksikan %engabdian hamba-1ya meli%uti ilmunya2 ahwalnya dan hatinya0 Allah s0w0t bukakan tabir hijab agar mata hati hamba-1ya da%at menyaksikan kerajaan-1ya yang meli%uti yang nyata dan juga yang ghaib0

Dan demikianlah #ami perlihatkan kepada !abi brahim kebesaran dan kekuasaan +#ami, di langit dan di bumi, dan supaya menjadilah ia dari (rang(rang yang per'aya dengan sepenuh-penuh ya9in. ( Ayat 75 : Surah al-Anaa )

Dan janganlah engkau menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan :at Allah. ( Ayat
88 : Surah al--asas )

Ada %erbezaan %andangan di antara ahli syariat dan ahli hakikat0 Ahli syariat berjihad membunuh musuh-musuh Allah s0w0t kerana menghara%kan keredaan1ya2 m!ga-m!ga Allah s0w0t mengurniakan ke%ada mereka nur-nur yang membawa mereka ham%ir ke%ada-1ya0 Ahli hakikat %ula ketika berjihad dan membunuh mereka melihat ke%ada &irman Allah s0w0t:

Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukanlah engkau +wahai Muhammad, yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar +untuk membinasakan (rang-(rang ka*ir,. ( Ayat 17 : Surah al-Anfaal ) 6rang-!rang yang sam%ai ke%ada Allah s0w0t berke4im%ung dalam nur-nur kerana:

Allah yang menerangi langit dan bumi. ( Ayat !5 : Surah an-Nur )

1urullah menjadi jelas nyata %ada %englihatan mata hati ahli musyahadah0 Kewujudan langit dan bumi tidak menghijab mata hati mereka0 *idak mungkin terlihat langit dan bumi jika 1urullah tidak menerangi keduanya0

1/: HI#AB MENUTUP DIRI DAN ALAM GHAIB

USAHA KAMU UNTUK MENYINGKAP KEAIBAN YANG TERSEMBUNYI DALAM DIRI KAMU ADALAH LEBIH BAIK DARIPADA USAHA KAMU UNTUK TERBUKA BAGI KAMU TIRAI GHAIB"

.ekiranya kita mengamati Kalam-kalam ,ikmat yang telah dihuraikan terlebih dahulu2 kita akan menda%ati bahawa suasana yang terbaik dan kurang baik sering digandingkan0 Kita akan lebih ter4enderung untuk melihat ke%ada suasana yang terbaik2 dengan itu mengarahkan usaha kita menuju ke arahnya0 *eta%i2 kita tidak terle%as dari%ada si&at jahil dan terg!%!h ga%ah0 Kita mudah terkeliru dalam memilih jalan serta tidak sabar menanti hasil yang baik0 .ebelum kita melen4ung lebih jauh2 ,ikmat 4( ini memberi teguran dan %etunjuk jalan yang betul0 Kita tidak seharusnya hanya asyik memandang ke%ada mereka yang di%ilih untuk sam%ai ke%ada Allah s0w0t dan dibukakan ke%ada mereka ini tabir yang menutu% segala keghaiban0 <alau%un kita ter%es!na dengan %en4a%aian yang telah mereka %er!lehi2 kita tidak se%atutnya mengarahkan semangat dan usaha gigih untuk men4a%ai keadaan yang seru%a0 .udah menjadi kebiasaan untuk sebahagian ahli tarekat mengarahkan amal ibadat dan zikir bagi tujuan menyingka% tabir ghaib0 Bebera%a jenis zikir diamalkan untuk meme4ahkan hijabhijab tertentu0 Eikir-zikir se4ara demikian tidak menyam%aikan sese!rang hamba ke%ada *uhannya0 .etelah mereka banyak berzikir namun2 hati mereka masih berasa jauh dari%ada *uhan2 maka mereka mula berasa ber%utus-asa dan timbullah keraguan di dalam hatinya0 Keadaan yang demikian terjadi ke%ada !rang yang menjadikan zikir sebagai alat untuk mem%er!lehi kedudukan0 Ada %ula !rang yang menjadikan zikir sebagai alat untuk mem%er!lehi kekeramatan0 /i tengah jalan mereka menda%at jazbah khadam lalu dibawa ke alam khadam0 *er%es!nalah mereka dengan berbagai-bagai makhluk halus yang mem%amerkan berbagai-bagai keanehan sehingga lu%alah mereka ke%ada Allah s0w0t yang menjadi maksud dan tujuan0 Mereka tidak lagi meminta ke%ada Allah s0w0t teta%i meminta ke%ada khadam0 Bertambah teballah dinding antara mereka dengan tauhid yang hakiki0 Kalam ,ikmat di atas menarik !rang yang baharu dalam %erjalanan su%aya meneta%kan kaki atas landasan yang betul iaitu dengan

memerhatikan ke%ada diri sendiri2 memeriksa segala keaiban diri dan mem%erbetulkannya2 sesuai dengan &irman Allah s0w0t:

Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan +dalil-dalil dan bukti itu,3 ( Ayat 21 : Surah a%3-43aar&yaat ) +ngka%an yang %!%ular di kalangan ahli tasau& adalah:

Siapa yang kenal dirinya kenallah Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya binasalah jasadnya. +saha menyingka% keghaiban yang menyelimuti diri sendiri adalah sebaik-baik %ekerjaan untuk men4a%ai tujuan0 Kenalilah keaslian diri sendiri yang su4i murni0 )a tidak da%at mengeluarkan 4ahayanya kerana ditutu% !leh keaiban dan kek!t!ran yang melekat di hati0 Arahkan usaha dan %erhatian untuk men4ari keaiban dan kek!t!ran tersebut2 agar da%at diha%uskan dan dibersihkan0 A%abila kulit yang membalut keaslian itu sudah terbuang baharulah diri kita da%at meman4arkan sinarnya0 Allah s0w0t adalah nur bagi langit dan bumi0 A%abila 1urullah meman4ar dari ,adrat )lahi dan bertemu dengan 1urullah yang meman4ar dari lubuk hati nurani hamba2 maka terjadilah %ertemuan 1urullah dari atas dengan 1urullah dari bawah:

;ahaya berlapis 'ahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendaki-!ya +menurut undang-undang dan peraturan-!ya, kepada nur hidayah-!ya itu- dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk umat manusiadan Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. ( Ayat !5 : Surah an-Nur ) ,amba menyaksikan ketuhanan Allah s0w0t dan Allah s0w0t menyaksikan %engabdian hamba0 )nilah makam musyahadah0 .ekiranya kita mahu men4a%ai makam ini berusahalah menyu4ikan diri sendiri kemudian berserah terus ke%ada Allah s0w0t0 Kun4inya ialah &irman Allah:

#atakanlah +kepada mereka,2 /Allah jualah +yang menurunkannya,0, kemudian, biarkanlah mereka leka bermain-main dalam kesesatannya. ( Ayat 91 : Surah alAnaa )

,anya !rang yang benar-benar berserah diri ke%ada Allah s0w0t b!leh berkata: FAllah yang berkuasa> Allah yang mengetahui> Allah itu dan Allah ini0 Allah segala-galanyaG0 Kemudian mereka ber%egang teguh dengan %engakuan itu dan tidak mem%erdulikan lagi a%a yang terjadi0 Allah s0w0t menyambut %ara hamba yang demikian dengan &irman-1ya:

Sesungguhnya (rang-(rang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, /Tuhan kami ialah Allah%0, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa +dengan memberi ilham,2 /)anganlah kamu bimbang +dari berlakunya perkara yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka'ita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan ber(leh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu0.
( Ayat !0 : Surah 5uss&lat )

$alan untuk men4a%ai keteguhan hati adalah dengan berserah diri ke%ada Allah s0w0t0 Keteguhan hati membawa sese!rang ke%ada syurga semasa hidu%nya0 .yurga ini dinamakan makri&at dan ia lebih indah dari%ada syurga akhirat kerana syurga akhirat adalah makhluk sedangkan syurga makri&at adalah Jm%unya syurga akhirat itu0 $ika syurga akhirat itu sangat indah dan sangat sejahtera maka Jm%unya syurga itu Maha )ndah dan Maha .ejahtera0 A%alah nilai keindahan di sisi Pemilik yang melahirkan keindahan2 semua keindahan adalah %an4aran Keindahan-1ya0 )nilah nikmat yang Allah s0w0t sediakan ke%ada hamba-hamba1ya yang sanggu% terjun ke dalam dirinya sendiri dan melu%akan yang lainlainnya2 tidak mengejar kemuliaan duniawi dan ukhrawi2 tidak men4ari kasya& dan kekeramatan2 tidak menuntut sesuatu a%a %un ke4uali menyerahkan segalagalanya ke%ada Allah s0w0t dan reda dengan semua ke%utusan-1ya0

11: DIRI YANG TERHI#AB% ALLAH S"$"T TIDAK DIHI#AB

AL-HA2 ALLAH S"$"T! TIDAK TERHI#AB (LEH SESUATU APA PUN% SEBALIKNYA KAMULAH YANG TERHI#AB DARI MELIHAT KEPADA-NYA" #IKA ALLAH S"$"T DIHI#AB (LEH SESUATU TENTU SESUATU ITU DAPAT MENUTUP ALLAH S"$"T" #IKA ADA SESUATU YANG MENUTUP ALLAH S"$"T BERMAKNA $U#UDNYA DAPAT DIKURUNG

(LEH SESUATU" SESUATU YANG MENGURUNG ADALAH LEBIH BERKUASA DARI YANG DIKURUNG% SEDANGKAN ALLAH S"$"T BERKUASA ATAS SEMUA HAMBA-NYA"

/unia dan akhirat dan semua yang ada di antara kedua-duanya adalah makhluk yang memenuhi alam0 A%a sahaja yang selain Allah s0w0t adalah makhluk dan mengambil tem%at masing-masing di dalam alam0 Makhluk 4i%taan Allah s0w0t bukan setakat manusia2 jin2 malaikat2 Kursi dan Arasy sahaja bahkan kehendak2 4ita-4ita2 angan-angan2 khayalan2 bahasa2 ibarat dan ilmu %engetahuan juga termasuk dalam istilah makhluk yang Allah s0w0t 4i%takan0 6leh sebab Allah s0w0t tidak seru%a dengan sesuatu maka /ia tidak b!leh dibahasakan2 diibaratkan2 disi&atkan2 dikhayalkan dan lain-lain0 A%a sahaja yang selain Allah s0w0t adalah hijab yang menutu% %andangan mata hati dari melihat Allah s0w0t2 walau%un Allah s0w0t tidak memakai tutu%an0 1ama-nama2 si&at-si&at dan %erbuatan adalah juga hijab0 .ekiranya ada !rang yang mam%u berkenderaan menjelajah ke seluruh alam maya untuk men4ari Allah s0w0t nes4aya Allah s0w0t tidak akan ditemuinya kerana /ia bukan anasir alam0 .ekiranya mereka men4ari dengan menggunakan bahasa maka Allah s0w0t juga tidak akan ditemui kerana /ia tidak ditakluki !leh hukum bahasa dan ibarat0 )lmu %engetahuan juga tidak sanggu% men4a%ai ?ang Jsa kerana ilmu masih terikat ke%ada menyaksikan dan disaksikan iaitu suasana serba dua0 )lmu tidak mam%u sam%ai ke%ada ?ang Jsa2 yang sama menyaksikan dan disaksikan0 1ama-nama juga hijab kerana tidak mam%u menzahirkan ?ang Jm%unya nama0 .i&at-si&at juga tidak mam%u menzahirkan zat0 .i&at hanyalah sekadar mem%erihalkan bagi menggerakkan %emahaman sahaja2 sedangkan /ia Maha .u4i lagi Maha *inggi dari a%a yang disi&atkan0 .etelah gagal men4ari dalam semua itu sese!rang akan sam%ai ke %un4ak %en4ariannya iaitu kejahilan tentang zat )lahiat dan inilah yang dinamakan makri&at0 6rang yang sam%ai di sinilah yang di%anggil !rang yang mengenal Allah s0w0t0 .ekiranya ilmu mam%u mele%askan kita dari medan ilmu2 kita akan sam%ai ke%ada medan makri&at0 $ika kita bersatu dengan ilmu2 kita akan terhijab0 )lmu mesti dijadikan kenderaan menuju ke%ada makri&at0 /iri kita tidak b!leh disatukan dengan ilmu0 A%abila kita tiba ke%ada makri&at kita akan ter4engang-4engang menghada%i hijab kejahilan0 Kita ter%aksa mengakui bahawa zat )lahiat tidak da%at di%erkatakan dan tidak da%at disi&atkan0 6rang yang sam%ai ke%ada %erhentian ini tidak ada jalan lagi baginya untuk sam%ai ke%ada Allah s0w0t melainkan menyerahkan dirinya ke%ada Allah s0w0t dengan menanggalkan a%a sahaja yang diangga%nya b!leh menyam%aikannya ke%ada Allah s0w0t0 Maka keluarlah dia dari a%a sahaja yang selain Allah s0w0t0 /ibuangnya segala hijabhijab yang menutu%i mata hatinya0 /ia keluar dari ilmunya2 amalnya2 makri&atnya2 si&atnya2 namanya2 bahasa dan ibarat0 Pele%asan yang menyeluruh ini adalah %intu masuk ke ,adrat-1ya dan dia masuk dengan kekuatan 1urullah2 iaitu tarikan yang langsung dari Allah s0w0t0

!ur berlapis nur, Allah memimpin sesiapa yang di kehendaki-!ya +menurut undang-undang dan peraturan-!ya, kepada nur hidayah-!ya itu. ( Ayat !5 : Surah
an-Nur )

Makhluk tidak akan zahir jika tidak ada 1ur-1ya0 Makri&at tidak mungkin di4a%ai tan%a suluhan 1ur-1ya0 )lmu tidak mungkin di%er!lehi tan%a %enerangan 1ur1ya0 Mata hati tidak mungkin b!leh melihat tan%a %an4aran 4ahaya 1ur-1ya0 Allah s0w0t memim%in ke%ada 1ur-1ya sia%a yang /ia kehendaki0 6rang yang di%im%in ke%ada 1ur-1ya adalah !rang yang mam%u keluar dari hijab na&su dan akal0 1a&su ditundukkan ke%ada yang hak sehingga tidak ada keinginan dan 4ita4ita melainkan mahu bertemu dengan Allah s0w0t0 Akal ditundukkan ke%ada yang hak sehingga tidak ada yang di&ikir dan direnungi melainkan <ajah Allah s0w0t jua yang menyata %ada semua arah0 <alau ke arah mana %un dihalakan %andangan akal dan %andangan hati2 <ajah Allah s0w0t jua yang kelihatan0

Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana sahaja kamu arahkan diri +ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diredai Allah- sesungguhnya Allah Maha <uas +rahmat dan limpah kurnia-!ya,, lagi sentiasa Mengetahui. ( Ayat 115 : Surah al-Baqarah )

10: SI-AT YANG MENYALAHI UBUDIYAH

KELUARLAH DARI SI-AT-SI-AT KEMANUSIAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UBUDIYAH SUPAYA MUDAH BAGI KAMU UNTUK MENYAHUT PANGGILAN ALLAH DAN MENDEKAT KE HADRAT-NYA"

,ikmat 41 menyingka% tentang hijab-hijab0 Melalui huraian ternyata beta%a sukarnya untuk mele%asi hijab-hijab sebelum sam%ai ke%ada Allah s0w0t0 ,ikmat 42 ini memberi %anduan untuk mele%asi halangan dan mendekat ke%ada-1ya0 Kita diajak su%aya mele%asi si&at-si&at kemanusiaan yang menyalahi ubudiyah0 .i&at ubudiyah yang sejati ialah si&at malaikat kerana malaikat adalah hamba Allah s0w0t yang %aling te%at melaksanakan %erintah-1ya0 .i&at yang %aling menyalahi ubudiyah ialah si&at iblis kerana iblislah yang %aling derhaka ke%ada Allah s0w0t0 $adi2 ,ikmat ini b!leh membawa maksud2 keluarlah dari si&at-si&at iblis dan masuklah ke%ada si&at-si&at malaikat su%aya kita b!leh melaksanakan

tuntutan Allah s0w0t dengan te%at dan kita da%at mendekat ke ,adrat-1ya0 /alam diri manusia ada si&at-si&at malaikat dan ada %ula lawannya iaitu si&at-si&at iblis0 Mesti dibuat %engasingan di antara kedua-dua jenis si&at tersebut0 Mesti diistiharkan jihad terhada% iblis yang menyalurkan si&at-si&atnya ke dalam diri kita0 .i&at-si&at iblis2 sekiranya disenaraikan2 sangatlah banyak0 .udah memadai jika dirumuskan bahawa a%a juga yang menyekat atau melengahkan kita dari%ada menyem%urnakan tuntutan Allah s0w0t adalah ber%un4a dari%ada si&at iblis0 $alan untuk mengha%uskan si&at-si&at yang demikian ada dua2 iaitu jalan %anjang dan satu lagi2 jalan singkat0 $alan %anjang adalah mengenal satu %ersatu semua si&at buruk itu2 mem%elajari 4ara ia bertindak2 kesannya ke%ada diri kita2 tanda kita memilikinya2 4ara men4egahnya sekiranya belum dijangkiti dan 4ara mengubatinya jika sudah dijangkiti0 $alan yang %aling singkat adalah meninggalkan a%a sahaja yang selain Allah s0w0t2 ber%egang ke%ada &irman-1ya ayat '12 surah al-AnKaam yang bermaksud: Katakanlah2 FAllah>G dan biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan mereka0 Penting bagi !rang yang belum men4a%ai makam keteguhan untuk tidak mem%edulikan a%a yang berlaku di sekelilingnya kerana dia belum da%at memisahkan dirinya dari si&at-si&at kemanusiaan0 /ia masih melihat %erbuatan makhluk0 9am%urtangannya dalam urusan makhluk menutu% %andangan mata hatinya dari *uhan0 Kekeruhan dalam kehidu%an dunia akan memala%kan 4ahaya r!haninya0 7ebih baik jika dia membenamkan dirinya ke dalam ibadat2 zahirnya bersungguh-sungguh di dalam syariat dan batinnya teguh dengan iman0 )ngatlah2 dunia adalah %uteri iblis0 .esia%a yang berkahwin dengan si %uteri ini %asti si ba%a akan kera% mengunjunginya0 .i&at iblis adalah ingkar ke%ada kebenaran0 )blis adalah tenaga gela%0 Kebenaran %ula adalah 4ahaya0 /alam melakukan %ekerjaan menghalang 4ahaya kegela%an iblis mengenderai kegela%an na&su0 A%abila kegela%an na&su yang ditambahkan lagi dengan kegela%an iblis membalut hati maka hati tidak akan da%at menerima 4ahaya kebenaran0 Balutan ini menutu% mata hati dari menyaksikan al-,a50 .i&at iblis dan si&at na&su menjadi tenaga yang bertindak men!lak sebarang kebenaran yang ingin masuk ke dalam hati0 <alau%un akal b!leh mengakui kebenaran namun2 tenaga si&at iblis akan menghalang hujah akal dari diterima !leh hati0 .ebab itu !rang yang mengakui kebenaran masih juga b!leh berbuat %erkara yang berlawanan dengan %engakuannya itu0 *enaga iblis dan tenaga na&su itulah yang membentuk tenaga ingkar Aku&ur atau men!lak kebenaranC0 *enaga keku&uran ini akan menawan hati semua !rang2 termasuklah hati !rang-!rang )slam0 Kehadiran tenaga ini dalam diri mengheret sese!rang ke%ada %erbuatan &asi52 kemuna&ikan2 keka&iran2 kemusyrikan2 maksiat dan segala %erkara yang dimurkai Allah s0w0t0 *enaga ingkar ini mesti diha%uskan dengan 4ara menekannya sekuat mungkin

dengan tenaga kebenaran0 Antara kebenaran yang mahu ditekankan dan dimasukkan ke dalam hati adalah %engakuan-%engakuan : FAllah Maha .u4i> Allah Maha Besar> .egala %uji untuk Allah> Allah Maha Jsa dan tiada sesuatu yang bersekutu dengan-1ya> *iada *uhan melainkan Allah dan 1abi Muhammad s0a0w adalah Pesuruh Allah>G Bila kita menyebut Maha .u4i Allah2 bukan bermakna kita menyu4ikan Allah s0w0t0 Allah s0w0t bukanlah tidak bersih hingga %erlu disu4ikan0 Maha .u4i Allah itu sem%urna kesu4ian-1ya sejak azali hingga ke%ada tan%a kesudahan0 /ia tidak memerlukan makhluk untuk menyu4ikan-1ya dan tidak ada makhluk yang layak berbuat demikian0 Begitu juga dengan sebutan Allah Maha Besar2 bukan bermakna Allah s0w0t itu ke4il hingga %erlu di%erbesarkan0 Allah s0w0t sudah 4uku% besar2 sem%urna kebesaran-1ya2 tidak %erlu lagi di%erbesarkan dan tidak ada makhluk yang layak mem%erbesarkan-1ya0 A%a juga %erbuatan makhluk tidak ada yang mengenai Allah s0w0t0 .ebutan hanyalah %engakuan atau %enyaksian semata-mata0 Kita mengaku yang benar sebagaimana benarnya0 *enaga %engakuan2 %enerimaan dan ketundukan terhada% kebenaran inilah yang di%erlukan !leh hati untuk menjadikannya kuat2 bukan untuk &aedah *uhan0 Memasukkan tenaga kebenaran ke dalam hati inilah yang dinamakan zikir0 *enaga kebenaran hendaklah di%alu keras-keras ke%ada tenaga ingkar yang membaluti hati0 A%abila dihentam terus menerus tenaga ingkar itu tidak da%at bertahan lalu ia han4ur0 Bebaslah hati untuk menerima 4ahaya kebenaran0 Perlu di%eringatkan bahawa &ungsi zikir bukanlah untuk meme4ahkan hijab yang menutu%i %intu langit0 Kita tidak mahu terbang ke langit0 Kita men4ari kebenaran yang hakiki dan Kebenaran ,akiki bukan berada di atas langit0 )a berada di dalam diri kita sendiri0 ,ijab yang menutu%i kita dari%ada Kebenaran ,akiki ini yang hendak diha%uskan0 =angsangan atau gerakan yang datang dari%ada tenaga iblis2 disam%aikan ke%ada hati yang dibaluti !leh kegela%an na&su2 dalam keadaan hati merasakan bahawa ia datang dari%ada hati itu sendiri2 bukan ia ditekankan !leh tenaga luar0 ,ijab na&su menyebabkan hati tidak sedar dan tidak mengetahui yang ia sudah dikuasai !leh tenaga iblis0 A%abila hijab na&su itu berjaya disingka% hati mam%u mengasingkan yang asli dengan yang mendatang0 .etia% bisikan ke%ada kejahatan yang sam%ai ke%ada hati didengar !leh hati se!lah-!lah mendengar !rang lain menyam%aikan bisikan itu0 6leh itu hati mudah mengawasi bisikan yang datang itu0 Beginilah suasana hati yang sudah disinari !leh 4ahaya kebenaran0 ,ati yang berada dalam 4ahaya mudah menyelamatkan dirinya dari%ada terjerumus ke dalam si&at-si&at dan %erbuatan yang dimurkai Allah s0w0t0 10: SI-AT YANG MENYALAHI UBUDIYAH

KELUARLAH DARI SI-AT-SI-AT KEMANUSIAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UBUDIYAH SUPAYA MUDAH BAGI KAMU UNTUK MENYAHUT PANGGILAN ALLAH DAN MENDEKAT KE HADRAT-NYA"

,ikmat 41 menyingka% tentang hijab-hijab0 Melalui huraian ternyata beta%a sukarnya untuk mele%asi hijab-hijab sebelum sam%ai ke%ada Allah s0w0t0 ,ikmat 42 ini memberi %anduan untuk mele%asi halangan dan mendekat ke%ada-1ya0 Kita diajak su%aya mele%asi si&at-si&at kemanusiaan yang menyalahi ubudiyah0 .i&at ubudiyah yang sejati ialah si&at malaikat kerana malaikat adalah hamba Allah s0w0t yang %aling te%at melaksanakan %erintah-1ya0 .i&at yang %aling menyalahi ubudiyah ialah si&at iblis kerana iblislah yang %aling derhaka ke%ada Allah s0w0t0 $adi2 ,ikmat ini b!leh membawa maksud2 keluarlah dari si&at-si&at iblis dan masuklah ke%ada si&at-si&at malaikat su%aya kita b!leh melaksanakan tuntutan Allah s0w0t dengan te%at dan kita da%at mendekat ke ,adrat-1ya0 /alam diri manusia ada si&at-si&at malaikat dan ada %ula lawannya iaitu si&at-si&at iblis0 Mesti dibuat %engasingan di antara kedua-dua jenis si&at tersebut0 Mesti diistiharkan jihad terhada% iblis yang menyalurkan si&at-si&atnya ke dalam diri kita0 .i&at-si&at iblis2 sekiranya disenaraikan2 sangatlah banyak0 .udah memadai jika dirumuskan bahawa a%a juga yang menyekat atau melengahkan kita dari%ada menyem%urnakan tuntutan Allah s0w0t adalah ber%un4a dari%ada si&at iblis0 $alan untuk mengha%uskan si&at-si&at yang demikian ada dua2 iaitu jalan %anjang dan satu lagi2 jalan singkat0 $alan %anjang adalah mengenal satu %ersatu semua si&at buruk itu2 mem%elajari 4ara ia bertindak2 kesannya ke%ada diri kita2 tanda kita memilikinya2 4ara men4egahnya sekiranya belum dijangkiti dan 4ara mengubatinya jika sudah dijangkiti0 $alan yang %aling singkat adalah meninggalkan a%a sahaja yang selain Allah s0w0t2 ber%egang ke%ada &irman-1ya ayat '12 surah al-AnKaam yang bermaksud: Katakanlah2 FAllah>G dan biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan mereka0 Penting bagi !rang yang belum men4a%ai makam keteguhan untuk tidak mem%edulikan a%a yang berlaku di sekelilingnya kerana dia belum da%at memisahkan dirinya dari si&at-si&at kemanusiaan0 /ia masih melihat %erbuatan makhluk0 9am%urtangannya dalam urusan makhluk menutu% %andangan mata hatinya dari *uhan0 Kekeruhan dalam kehidu%an dunia akan memala%kan 4ahaya r!haninya0 7ebih baik jika dia membenamkan dirinya ke dalam ibadat2 zahirnya bersungguh-sungguh di dalam syariat dan batinnya teguh dengan iman0 )ngatlah2 dunia adalah %uteri iblis0 .esia%a yang berkahwin dengan si %uteri ini %asti si ba%a akan kera% mengunjunginya0 .i&at iblis adalah ingkar ke%ada kebenaran0 )blis adalah tenaga gela%0

Kebenaran %ula adalah 4ahaya0 /alam melakukan %ekerjaan menghalang 4ahaya kegela%an iblis mengenderai kegela%an na&su0 A%abila kegela%an na&su yang ditambahkan lagi dengan kegela%an iblis membalut hati maka hati tidak akan da%at menerima 4ahaya kebenaran0 Balutan ini menutu% mata hati dari menyaksikan al-,a50 .i&at iblis dan si&at na&su menjadi tenaga yang bertindak men!lak sebarang kebenaran yang ingin masuk ke dalam hati0 <alau%un akal b!leh mengakui kebenaran namun2 tenaga si&at iblis akan menghalang hujah akal dari diterima !leh hati0 .ebab itu !rang yang mengakui kebenaran masih juga b!leh berbuat %erkara yang berlawanan dengan %engakuannya itu0 *enaga iblis dan tenaga na&su itulah yang membentuk tenaga ingkar Aku&ur atau men!lak kebenaranC0 *enaga keku&uran ini akan menawan hati semua !rang2 termasuklah hati !rang-!rang )slam0 Kehadiran tenaga ini dalam diri mengheret sese!rang ke%ada %erbuatan &asi52 kemuna&ikan2 keka&iran2 kemusyrikan2 maksiat dan segala %erkara yang dimurkai Allah s0w0t0 *enaga ingkar ini mesti diha%uskan dengan 4ara menekannya sekuat mungkin dengan tenaga kebenaran0 Antara kebenaran yang mahu ditekankan dan dimasukkan ke dalam hati adalah %engakuan-%engakuan : FAllah Maha .u4i> Allah Maha Besar> .egala %uji untuk Allah> Allah Maha Jsa dan tiada sesuatu yang bersekutu dengan-1ya> *iada *uhan melainkan Allah dan 1abi Muhammad s0a0w adalah Pesuruh Allah>G Bila kita menyebut Maha .u4i Allah2 bukan bermakna kita menyu4ikan Allah s0w0t0 Allah s0w0t bukanlah tidak bersih hingga %erlu disu4ikan0 Maha .u4i Allah itu sem%urna kesu4ian-1ya sejak azali hingga ke%ada tan%a kesudahan0 /ia tidak memerlukan makhluk untuk menyu4ikan-1ya dan tidak ada makhluk yang layak berbuat demikian0 Begitu juga dengan sebutan Allah Maha Besar2 bukan bermakna Allah s0w0t itu ke4il hingga %erlu di%erbesarkan0 Allah s0w0t sudah 4uku% besar2 sem%urna kebesaran-1ya2 tidak %erlu lagi di%erbesarkan dan tidak ada makhluk yang layak mem%erbesarkan-1ya0 A%a juga %erbuatan makhluk tidak ada yang mengenai Allah s0w0t0 .ebutan hanyalah %engakuan atau %enyaksian semata-mata0 Kita mengaku yang benar sebagaimana benarnya0 *enaga %engakuan2 %enerimaan dan ketundukan terhada% kebenaran inilah yang di%erlukan !leh hati untuk menjadikannya kuat2 bukan untuk &aedah *uhan0 Memasukkan tenaga kebenaran ke dalam hati inilah yang dinamakan zikir0 *enaga kebenaran hendaklah di%alu keras-keras ke%ada tenaga ingkar yang membaluti hati0 A%abila dihentam terus menerus tenaga ingkar itu tidak da%at bertahan lalu ia han4ur0 Bebaslah hati untuk menerima 4ahaya kebenaran0 Perlu di%eringatkan bahawa &ungsi zikir bukanlah untuk meme4ahkan hijab yang menutu%i %intu langit0 Kita tidak mahu terbang ke langit0 Kita men4ari kebenaran yang hakiki dan Kebenaran ,akiki bukan berada di atas langit0 )a berada di dalam diri kita sendiri0 ,ijab yang menutu%i kita dari%ada Kebenaran ,akiki ini

yang hendak diha%uskan0 =angsangan atau gerakan yang datang dari%ada tenaga iblis2 disam%aikan ke%ada hati yang dibaluti !leh kegela%an na&su2 dalam keadaan hati merasakan bahawa ia datang dari%ada hati itu sendiri2 bukan ia ditekankan !leh tenaga luar0 ,ijab na&su menyebabkan hati tidak sedar dan tidak mengetahui yang ia sudah dikuasai !leh tenaga iblis0 A%abila hijab na&su itu berjaya disingka% hati mam%u mengasingkan yang asli dengan yang mendatang0 .etia% bisikan ke%ada kejahatan yang sam%ai ke%ada hati didengar !leh hati se!lah-!lah mendengar !rang lain menyam%aikan bisikan itu0 6leh itu hati mudah mengawasi bisikan yang datang itu0 Beginilah suasana hati yang sudah disinari !leh 4ahaya kebenaran0 ,ati yang berada dalam 4ahaya mudah menyelamatkan dirinya dari%ada terjerumus ke dalam si&at-si&at dan %erbuatan yang dimurkai Allah s0w0t0

1& > 11: REDA ATAU TIDAK KEPADA NA-SU PUN'A MAKSIAT ATAU TAAT

INDUK SEGALA MAKSIAT% SYAH$AT DAN KELALAIAN ADALAH REDA TERHADAP NA-SU DAN SUMBER SEGALA TAAT% TERPELIHARA DIRI DARI SYAH$AT! DAN BANGUN PADA TAAT! ADALAH TIDAK REDA KEPADA NA-SU"

BERSAHABAT DENGAN (RANG #AHIL YANG TIDAK MENURUT HA$A NA-SU LEBIH BAIK DARIPADA BERSAHABAT DENGAN (RANG ALIM YANG TUNDUK KEPADA NA-SU" ILMU APAKAH YANG DAPAT DIPANGGIL BAGI (RANG ALIM YANG DITA$AN (LEH NA-SUNYA% SEBALIKNYA KE#AHILAN APAKAH YANG DAPAT DISEBUTKAN BAGI SESE(RANG YANG SUDAH DAPAT MENGEKANG NA-SUNYA"

,ikmat 42 mema%arkan si&at iblis yang menyalahi ubudiyah0 ,ikmat 43 dan 44 ini %ula akan menghuraikan na&su2 yang biasa di%anggil hawa na&su0 *erda%at %erbezaan antara si&at iblis dengan hawa na&su0 .i&at iblis adalah %endatang haram sementara hawa na&su adalah tuan rumah yang mengizinkan %endatang haram tinggal di rumahnya0 *idak mungkin ada si&at yang menyalahi ubudiyah jika tidak ada hawa na&su0 Malaikat tidak mem%unyai hawa na&su2 sebab itu mereka sentiasa taat dan menjalankan tugas mereka dengan sem%urna2 malah mereka tidak tahu berbuat derhaka ke%ada Allah s0w0t0 Matahari tidak ada hawa na&su2 sebab itu ia tidak menyim%ang dari !rbitnya0 Manusia mem%unyai hawa na&su sebab itu manusia b!leh berbuat tidak taat dan b!leh lari dari jalan lurus

yang dibentangkan ke%ada mereka0 )blis dan kun4u-kun4unya iaitu syaitan bertindak memberi saranan dan 4adangan teta%i tidak berkuasa menggerakkan mana-mana angg!ta manusia su%aya melakukan sesuatu yang dia ingini0 *eta%i2 jika hawa na&su menerima saranan dan 4adangan iblis itu maka hawa na&su berkuasa memaksa angg!ta tubuh badannya su%aya berbuat sebagaimana yang disarankan !leh iblis itu0 )blis menyalurkan si&at-si&at2 dan hawa na&sulah yang menerima serta memakai si&atsi&at tersebut0 .atu %erkara yang ketara adalah saranan atau idea yang disam%aikan !leh iblis dan syaitan ke%ada hawa na&su itu dirasai !leh hawa na&su bahawa saranan itu datang dari dirinya sendiri2 bukan disalurkan ke%adanya dari sumber lain0 ,awa na&su akan mem%ertahankan %enda%at iblis dan syaitan yang diterimanya itu se%erti dia mem%ertahankan %enda%atnya sendiri bahkan dia mendabik dada mengakui bahawa %enda%at tersebut adalah %enda%atnya sendiri0 Karl MarL yang menyebarkan &ahaman tidak bertuhan tidak mengatakan &ahaman itu sebagai ren4ana iblis teta%i dia mengakui bahawa dialah yang menemui &ahaman tersebut0 Peter yang menyebarkan &ahaman *uhan tiga dalam satu tidak mengatakan iblis yang mengajarnya teta%i mengatakan dia menerima wahyu dari *uhan0 Begitulah keb!d!han dan kes!mb!ngan hawa na&su yang tidak sedar dirinya ditunggangi !leh iblis dan syaitan0 A%abila dia menerima 4adangan dari iblis dan syaitan dia derhaka ke%ada *uhan dan melakukan syirik terhada%-1ya0 ,awa na&su bukan setakat mam%u menerima rangsangan dari iblis dan syaitan malah dia sendiri beru%aya merangsang dirinya sendiri tan%a dirangsang !leh iblis dan syaitan0 =angsangan yang mun4ul dari hawa na&su sendiri mengarah ke%ada melakukan maksiat2 memenuhi tuntutan syahwat dan asyik dengan %erkara yang melalaikan0 A%abila iblis dan syaitan memberi rangsangan yang sesuai dengan si&at na&su itu sendiri mudahlah dia melakukan maksiat dan kemunkaran0 /ia tidak berasa sedih bila berbuat kejahatan dan tidak berasa rugi bila hanyut di dalam lautan kelalaian0 A%a yang %enting baginya ialah memenuhi a%a yang dia ingini tan%a menghiraukan akibatnya0 .ese!rang yang diistilahkan sebagai jahil teta%i tidak menurut hawa na&su2 tidak ada %adanya si&at megah2 s!mb!ng2 takbur dan b!d!h0 /ia b!leh tunduk ke%ada kebenaran jika kebenaran dibentangkan ke%adanya0 /ia b!leh juga menyam%aikan kebenaran yang diketahuinya ke%ada !rang lain0 $adi2 keb!d!han a%akah yang b!leh dikatakan ke%ada !rang se%erti ini yang bersedia menerima dan menyam%aikan kebenaran0 6rang yang diistilahkan sebagai alim %ula2 bagaimana b!leh dikatakan alim jika dia menurut hawa na&sunya2 memakai si&at b!d!h dan s!mb!ng2 men!lak kebenaran jika datang dari !rang lain atau tidak se4u4uk dengan kehendak na&sunya0 6rang alim yang menurut hawa na&su tidak mengajak manusia menyembah Allah s0w0t sebaliknya mengajak mereka menyembah ilmunya0 Manusia lain menjadi alat baginya untuk menaikkan eg! dirinya sendiri0 6leh yang demikian adalah lebih baik jika bersahabat dengan

!rang jahil yang tidak tunduk ke%ada hawa na&sunya0 Kejahilan tidak menghalangnya untuk mengenali kebenaran dan dia juga mam%u memberi s!k!ngan ke arah kebenaran0 .i&at iblis adalah hijab diluar hati dan hawa na&su adalah hijab di dalam hati0 $ika hijab diluar disingka%kan dengan tenaga kebenaran2 maka hijab di dalam ini juga %erlu disingka%kan dengan tenaga kebenaran0 1a&su mesti ditundukkan ke%ada kebenaran0 Pekerjaan ini bukanlah mudah kerana na&su kita adalah diri kita sendiri0 *idak ada beza %ada hakikatnya diantara na&su2 hati dengan diri0 Memerangi hawa na&su bererti memerangi diri sendiri0 /i dalam diri sendiri itu berkum%ul kemahuan2 4ita-4ita2 ilmu %engetahuan dan lain-lain0 A%abila mahu ber%erang dengan diri sendiri tidak b!leh meminta %ert!l!ngan ke%ada diri sendiri0 )lmu tidak berdaya menentang hawa na&su kerana ilmu adalah alatnya dan alat akan %atuh ke%ada tuannya0 Perbahasan ilmu yang berlarutan akan menambahkan kekeliruan dan akan meneguhkan na&su0 Makri&at juga tidak b!leh digunakan untuk melawan hawa na&su kerana jika makri&at digunakan ia akan menarik ke dalam ilmu2 maka terjadilah yang seru%a0 6leh itu jangan meminta t!l!ng ke%ada ilmu dan jangan meminta bantuan makri&at untuk melawan na&su teta%i larilah ke%ada Allah s0w0t0 Menjeritlah sekuat-kuat hati2 %intalah %ert!l!ngan-1ya0 )sti5amah atau teta% di dalam ubudiyah2 menunaikan kewaji%an sambil terus berserah diri ke%ada-1ya2 itulah kekuatan yang da%at menum%askan hawa na&su0 $angan sekali-kali menuntut kekeramatan kerana ia juga menjadi alat hawa na&su0 *eta%lah di dalam ubudiyah2 tidak berubah keyakinan terhada% Allah s0w0t2 kekuasan-1ya2 kebijaksanaan-1ya dan ketuhanan-1ya baik ketika sihat atau sakit2 senang atau susah2 kaya atau miskin2 suka atau duka0 A%abila wujud si&at reda ke%ada ketentuan Allah s0w0t2 itu tandanya hawa na&su sudah tunduk ke%ada kebenaran0

1): MAKRI-AT HATI TERHADAP ALLAH S"$"T

TERBUKA MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA KAMU AKAN HAMPIRNYA ALLAH S"$"T" PENYAKSIAN MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA KAMU AKAN KETIADAAN KAMU DI SAMPING $U#UD ALLAH S"$"T" PENYAKSIAN HAKIKI MATA HATI MEMPERLIHATKAN KEPADA KAMU HANYA ALLAH YANG $U#UD% TIDAK TERLIHAT LAGI KETIADAAN KAMU DAN $U#UD KAMU"

A%abila hati sudah menjadi bersih maka hati akan menyinarkan 4ahayanya0 9ahaya hati ini dinamakan 1ur Kalbu0 )a akan menerangi akal lalu akal da%at memikirkan dan merenungi tentang hal-hal ketuhanan yang menguasai alam dan juga dirinya sendiri0 =enungan akal terhada% dirinya sendiri membuatnya menyedari akan %erjalanan hal-hal ketuhanan yang menguasai dirinya0

Kesedaran ini membuatnya merasakan dengan mendalam beta%a ham%irnya Allah s0w0t dengannya0 7ahirlah di dalam hati nuraninya %erasaan bahawa Allah s0w0t sentiasa mengawasinya0 Allah s0w0t melihat segala gerak-gerinya2 mendengar %ertuturannya dan mengetahui bisikan hatinya0 $adilah dia se!rang Mukmin yang 4ermat dan berwas%ada0 /i antara si&at yang dimiliki !leh !rang yang sam%ai ke%ada martabat Mukmin ialah: 1: 9ermat dalam %elaksanaan hukum Allah s0w0t0 2: ,ati tidak 4enderung ke%ada harta2 berasa 4uku% dengan a%a yang ada dan tidak sayang membantu !rang lain dengan harta yang dimilikinya0 3: Bertaubat dengan sebenarnya Ataubat nasuhaC dan tidak kembali lagi ke%ada kejahatan0 4: =!haninya 4uku% kuat untuk menanggung kesusahan dengan sabar dan bertawakal ke%ada Allah s0w0t0 5: Kehalusan ker!haniannya membuatnya berasa malu ke%ada Allah s0w0t dan merendah diri ke%ada-1ya0 6rang Mukmin yang taat ke%ada Allah s0w0t2 kuat melakukan ibadat2 akan meningkatlah kekuatan r!haninya0 /ia akan kuat melakukan tajrid iaitu menyerahkan urusan kehidu%annya ke%ada Allah s0w0t0 /ia tidak lagi khuatir terhada% sesuatu yang menim%anya2 walau%un bala yang besar0 /ia tidak lagi meletakkan %ergantungan ke%ada sesama makhluk0 ,atinya telah teguh dengan %erasaan reda terhada% a%a jua yang ditentukan Allah s0w0t untuknya0 Bala tidak lagi menggugat imannya dan nikmat tidak lagi menggelin4irkannya0 Baginya bala dan nikmat adalah sama iaitu takdir yang Allah s0w0t tentukan untuknya0 A%a yang Allah s0w0t takdirkan itulah yang %aling baik0 6rang yang se%erti ini sentiasa di dalam %enjagaan Allah s0w0t kerana dia telah menyerahkan dirinya ke%ada Allah s0w0t0 Allah s0w0t kurniakan ke%adanya keu%ayaan untuk melihat dengan mata hati dan bertindak melalui Petunjuk 7aduni2 tidak lagi melalui &ikiran2 kehendak diri sendiri atau angan-angan0 Pandangan mata hati ke%ada hal ketuhanan memberi kesan ke%ada hatinya AkalbuC0 /ia mengalami suasana yang menyebabkan dia mena&ikan kewujudan dirinya dan diisbatkannya ke%ada <ujud Allah s0w0t0 .uasana ini timbul akibat hakikat ketuhanan yang dialami !leh hati00 /ia berasa benar-benar akan keesaan Allah s0w0t bukan sekadar mem%er4ayainya0 Pengalaman tentang hakikat dikatakan memandang dengan mata hati0 Mata hati melihat atau menyaksikan keesaan Allah s0w0t dan hati merasakan akan keadaan keesaan itu0 Mata hati hanya melihat ke%ada <ujud Allah s0w0t2 tidak lagi melihat ke%ada wujud dirinya0 6rang yang di dalam suasana se%erti ini telah ber%isah dari si&at-si&at kemanusiaan0 /alam berkeadaan demikian dia tidak lagi mengendahkan %eraturan masyarakat0 /ia hanya mementingkan s!al %erhubungannya dengan Allah s0w0t0 .!al duniawi se%erti makan2 minum2 %akaian dan %ergaulan tidak lagi menda%at %erhatiannya0 Kelakuannya b!leh menyebabkan !rang ramai menyangka dia sudah gila0 6rang yang men4a%ai %eringkat ini dikatakan men4a%ai makam tauhid si&at0 ,atinya jelas merasakan

bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan Allah s0w0t dan segala sesuatu datangnya dari Allah s0w0t0 =!hani manusia melalui bebera%a %eningkatan dalam %r!ses mengenal *uhan0 Pada taha% %ertama terbuka mata hati dan 1ur Kalbu meman4ar menerangi akalnya0 .e!rang Mukmin yang akalnya diterangi 1ur Kalbu akan melihat beta%a ham%irnya Allah s0w0t0 /ia melihat dengan ilmunya dan menda%at keyakinan yang dinamakan ilmul ya5in0 )lmu berhenti di situ0 Pada taha% keduanya mata hati yang terbuka sudah b!leh melihat0 /ia tidak lagi melihat dengan mata ilmu teta%i melihat dengan mata hati0 Keu%ayaan mata hati memandang itu dinamakan kasya&0 Kasya& melahirkan %engenalan atau makri&at0 .ese!rang yang berada di dalam makam makri&at dan menda%at keyakinan melalui kasya& dikatakan mem%er!lehi keyakinan yang dinamakan ainul ya5in0 Pada taha% ainul ya5in makri&atnya ghaib dan dia juga ghaib dari dirinya sendiri0 Maksud ghaib di sini adalah hilang %erhatian dan kesedaran terhada% sesuatu %erkara00 Beginilah hukum makri&at yang berlaku0 Makri&at lebih tinggi nilainya dari ilmu %engetahuan0 )lmu %engetahuan adalah %en4a%aian terhada% %ers!alan yang ter%e4ah-%e4ah bidangnya0 Makri&at %ula adalah hasil %en4a%aian terhada% hakikat-hakikat yang menyeluruh iaitu hakikat ke%ada hakikat-hakikat0 *eta%i2 %enyaksian mata hati jauh lebih tinggi dari ilmu dan makri&at kerana %enyaksian itu adalah hasil dari kemahuan keras dan %erjuangan yang gigih disertai dengan u%aya hati dan %engalaman0 Penyaksian adalah setinggi-tinggi keyakinan0 Penyaksian yang %aling tinggi ialah %enyaksian hakiki !leh mata hati0 )a meru%akan keyakinan yang %aling tinggi dan dinamakan ha55ul ya5in0 Pada taha% %enyaksian hakiki mata hati2 mata hati tidak lagi melihat ke%ada ketiadaan dirinya atau kewujudan dirinya2 teta%i Allah s0w0t dilihat dalam segala sesuatu2 segala kejadian2 dalam diam dan dalam tutur-kata0 Penyaksian hakiki mata hati melihat-1ya tan%a dinding %enutu% antara kita dengan-1ya0 *iada lagi antara atau ruang antara kita dengan /ia0 /ia ber&irman:

Dan a +Allah, tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada7 ( Ayat 4 :
Surah al-$a%&&%)

/ia tidak ter%isah dari kamu0 Penyaksian yang hakiki ialah melihat Allah s0w0t dalam segala sesuatu dan %ada setia% waktu0 Pandangannya terhada% makhluk tidak menutu% %andangannya terhada% Allah s0w0t0 )nilah makam keteguhan yang di%enuhi !leh ketenangan serta kedamaian yang sejati dan tidak berubah-ubah2 bernaung di bawah %ayung ?ang Maha Agung dan Keteta%an ?ang *eguh0 Pada %enyaksian yang hakiki tiada lagi u4a%an2 tiada bahasa2 tiada ibarat2 tiada ilmu2 tiada makri&at2 tiada %endengaran2 tiada kesedaran2 tiada hijab dan semuanya sudah tiada0 *abir hijab telah tersingka%2 maka /ia di%andang tan%a ibarat2 tan%a huru&2 tan%a abjad0 Allah s0w0t di%andang dengan mata keyakinan bukan dengan mata zahir atau mata ilmu atau kasya&0 ?akin2 semata-mata yakin bahawa /ia yang di%andang sekali%un tidak ada sesuatu %engetahuan untuk di4eritakan dan

tidak ada sesuatu %engenalan untuk di%amerkan0 6rang yang mem%er!lehi ha55ul ya5in berada dalam suasana hatinya kekal bersama-sama Allah s0w0t %ada setia% ketika2 setia% ruang dan setia% keadaan0 /ia kembali ke%ada kehidu%an se%erti manusia biasa dengan suasana hati yang demikian2 di mana mata hatinya sentiasa menyaksikan ?ang ,akiki0 Allah s0w0t dilihat dalam dua %erkara yang berlawanan dengan sekali %andang0 /ia melihat Allah s0w0t %ada !rang yang membunuh dan !rang yang kena bunuh0 /ia melihat Allah s0w0t yang menghidu%kan dan mematikan2 menaikkan dan menjatuhkan2 menggerakkan dan mendiamkan0 *iada lagi %erkaitannya dengan kewujudan atau ketidakwujudan dirinya0 <ujud Allah Jsa2 Allah s0w0t meli%uti segala sesuatu0

1*: ALLAH MAHA ESA% SEDIA DAN KEKAL

TELAH ADA ALLAH DAN TIADA SESUATU BESERTA-NYA" DAN% DIA KINI ADALAH TETAP SEBAGAIMANA ADANYA"

Pada martabat zat2 segala si&at2 nama dan semua kewujudan lenya% di dalamnya2 tidak b!leh disaksi dan ditakbir lagi0 .elagi b!leh disaksi dan ditakbir ia masih lagi si&at bukan zat0 A%abila sam%ai ke%ada %erbatasan: F7emah mengadakan %enda%at tentang zat )lahiatG2 sese!rang tidak ada %ilihan melainkan mengakui wujudnya zat <ajibul <ujud A<ajib <ujudC kerana jika tidak wujud zat nes4aya tidak ada si&at dan tidak ada kejadian atau %erbuatan0 .e!rang bukan ahli kasya& bermakri&at dengan akalnya dan beriman ke%ada zat <ajibul <ujud setelah terjadi kebuntuan akalnya mengenai hal ketuhanan %ada suasana yang diistilahkan sebagai <ahadiyyah atau suasana %entadbiran )lahi yang juga di%anggil =ububiah0 Akal menyaksikan =ububiah atau hal ketuhanan yang menggerakkan sekalian makhluk0 Peringkat kesudahan %en4a%aian akal dan ilmu makhluk dinamakan ,ijab al-@)zzati atau benteng keteguhan0 )lmu sekalian !rang alim dan ari& terhenti di sini0 Eat Allah s0w0t tidak diketahui !leh makhluk kerana /ia tidak termasuk di dalam sem%adan maklumat2 %enda%at dan kenyataan0 Allah ber&irman :

Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diri-!ya +menyeksa kamu,. ( Ayat !0 : Surah a-l& '# ran ) =asulullah s0a0w bersabda:

Semua kamu +yang ber*ikir, tentang :at Allah adalah (rang dungu0 Per4ubaan akal untuk menembusi ,ijab Keteguhan adalah sia-sia0 $ika di%aksa juga tidak ada yang ditemui melainkan kemungkinan menjadi gila0 Begitulah makri&at Allah s0w0t melalui akal0 Makri&at dengan akal menjadi asas ke%ada makri&at melalui zauk atau %andangaan mata hati0 Ahli Allah s0w0t meningkatkan imannya dengan membenamkan dirinya ke dalam ibadat dengan bersungguh-sungguh0 Mereka ber%uasa %ada siang hari dan bersembahyang %ada malam hari0 Ada antara mereka yang bersembahyang lebih 5(( rakaat sehari2 khatam memba4a al-Buran tia%-tia% hari dan ber%uasa se%anjang tahun0 .ekiranya Allah s0w0t izinkan2 mereka akan mengalami hakikat wujud Eat Allah s0w0t yang sukar untuk dihuraikan0 Pengalaman makri&at menurut akal berhenti %ada kenyataan: F.emata-mata zat2 yang maujud hanya <ajibul <ujudG0 Pengalaman makri&at se4ara zauk %ula berakhir %ada: FEat yang k!s!ng dari makhluk2 yang maujud hanya Allah s0w0t0 *elah ada Allah s0w0t dan tiada sesuatu beserta-1ya0 /ia kini adalah teta% sebagaimana dahulunyaG0 +ngka%an ini bukan untuk dibahaskan atau dihuraikan dengan ter%erin4i kerana ia telah mele%asi sem%adan ilmu0 )a adalah %engalaman r!hani2 dinamakan %enyaksian hakiki mata hati2 tatkala hilang rasa wujud diri dan sekalian yang maujud2 hanya <ujud Allah s0w0t yang nyata2 semata-mata Allah s0w0t dan segala-galanya Allah s0w0t0 Keadaan ini di4a%ai setelah mele%asi makam-makam ilmu2 amal2 berserah diri2 reda2 ikhlas2 lalu masuk ke dalam makam tauhid yang hakiki dan %engalaman tauhid yang hakiki itulah yang dinyatakan !leh ,ikmat 4 di atas0
Te6ah a8a A66ah :";"t 8an tia8a :e:4at4 5e:erta-N9a" A66ah :";"t 7ini a8a6ah A66ah :";"t 9ang 8ah464 ?4ga"

Pengalaman r!hani adalah aneh menurut ka4amata akal0 )a adalah satu keadaan terle%asnya ikatan kesedaran terhada% diri sendiri dan dikuasai !leh kesedaran yang lain0 $ika mahu memahami akan kesedaran-kesedaran yang mem%engaruhi kesedaran manusiawi itu terlebih dahulu %erlulah di&ahami tentang kejadian manusia itu0 Manusia yang bertubuh badan b!leh diistilahkan sebagai alam jasad0 Alam jasad mendiami alam dunia0 ,ubungan yang ra%at antara alam jasad dengan alam dunia menyebabkan %engaruh alam dunia ke%ada alam jasad sangat kuat0 Alam jasad menerima %engaruh alam dunia dan mengangga%nya sebagai kesedaran dirinya sendiri0 )a tidak da%at lagi membezakan antara kesedaran jasad yang asli dengan kesedaran duniawi yang menguasainya0 Alam dunia %ula berada di dalam Alam Malakut Aalam malaikatC0 Alam Malakut menguasai alam dunia dan alam jasad0 *enaga malaikat-malaikat menjadi

tenaga ke%ada dunia dan jasad yang menyebabkan dunia dan jasad b!leh bergerak0 .istem yang berjalan ra%i di dunia dan jasad adalah disebabkan !leh tenaga malaikat yang bekerja dengan te%at mengawalnya0 .edutan udara2 kerli%an mata2 %eredaran darah2 %ertumbuhan rambut dan kuku2 %ergerakan !t!t dan semuanya adalah hasil dari%ada tindakan malaikat walau%un manusia tidak menyedarinya0 Perjalanan matahari2 %enurunan hujan2 tiu%an angin dan semua aktiHiti benda-benda dunia terhasil dari%ada tindakan malaikat-malaikat0 Perkaitan antara jasad2 dunia dan malakut adalah um%ama sebatang %!k!k kela%a di atas sebuah %ulau di dalam laut0 P!k!k kela%a tidak ter%isah dari %ulau dan tidak ter%isah dari laut0 Air laut meresa% ke dalam tanah %ulau dan air yang sama juga meresa% ke dalam akar2 batang2 daun dan seluruh %!k!k kela%a0 P!k!k kela%a mem%er!lehi tenaga %ertumbuhan dari air laut yang meresa% ke dalamnya0 Begitulah ibaratnya tenaga malaikat yang menjadi sistem aktiHiti manusia0 Alam Malakut dengan segala isinya termasuklah dunia dan jasad berada di dalam Alam $abarut0 $abarut bukanlah alam se%erti yang di&ahamkan0 $abarut bermakna si&at Allah s0w0t0 )ni bermakna malakut2 dunia dan jasad adalah kesan dari%ada keu%ayaan si&at atau dikatakan juga %erbuatan yang dihasilkan !leh si&at0 $abarut %ula dikuasai !leh 7ahut iaitu Eat )lahiat0 Malakut2 dunia dan jasad diistilahkan sebagai sekalian alam2 meru%akan %erbuatan yang dikuasai !leh si&at dan si&at %ula dikuasai !leh zat0 )ni bermakna tidak %utus %erkaitan di antara 7ahut ke%ada $abarut ke%ada malakut ke%ada dunia dan ke%ada jasad0 $ika dilihat ke%ada la%isan yang %aling luar akan kelihatanlah %ergerakan bendabenda0 $ika direnungkan ke%ada la%isan yang lebih mendalam sedikit kelihatanlah %ula %ergerakan benda-benda dihasilkan !leh tenaga malaikat0 $ika dilihat ke%ada la%isan yang lebih mendalam akan kelihatan %ula %ergerakan benda-benda dan tenaga malaikat meru%akan %erbuatan *uhan0 $ika dilihat ke%ada la%isan yang lebih dalam akan kelihatan %ula sekalian %erbuatan *uhan itu adalah kesan dari%ada keu%ayaan si&at Allah s0w0t0 $ika dilihat ke%ada la%isan yang %aling dalam akan kelihatanlah bahawa sekalian alam yang mun4ul kerana %erbuatan *uhan2 %erbuatan %ula lahir dari%ada keu%ayaan si&at *uhan dan si&at %ula bersumberkan zat )lahiat0 $ika dilihat semuanya tan%a terdinding antara satu dengan yang lain maka kelihatanlah bahawa zat )lahiat menguasai segala sesuatu0 A%abila semuanya sudah sem%urna kedudukannya maka Allah s0w0t mengwujudkan sesuatu yang sangat istimewa0 )a adalah r!h manusia0 =!h manusia adalah sesuatu yang dari Allah s0w0t2 tiu%an =!h Allah s0w0t2 berkait dengan Eat Allah s0w0t2 tidak b!leh dinisbahkan ke%ada a%a sahaja melainkan ke%ada Allah s0w0t2 teta%i ia bukanlah Allah s0w0t kerana F*iada sesuatu yang menyamai-1yaG0 =!h manusia yang dinisbahkan ke%ada Allah s0w0t inilah yang %aling mulia:

#emudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya +Adam,, serta Aku tiupkan padanya r(h dari +'iptaan,-#u maka hendaklah kamu sujud kepadanya7 ( Ayat 72 :
Surah Saa% )

Kemuliaan r!h manusia yang Allah tiu%kan dari =!h-1ya menyebabkan malaikatmalaikat kena sujud ke%ada Adam0 =!h %ada martabat ini adalah urusan Allah s0w0t:

#atakanlah2 /R(h itu dari perkara urusan Tuhanku0. ( Ayat 85 : al-#sraa ) Bagaimana atau a%akah %erkaitan r!h dengan Allah s0w0tI Perkaitannya adalah =ahsia Allah s0w0t yang manusia tidak diberi %engetahuan mengenainya ke4uali sedikit sahaja0 =!h %ada martabat =ahsia Allah s0w0t inilah yang sudah mengenal Allah s0w0t dan menyaksikan bahawa: .esungguhnya Allah Maha Jsa0 *iada sesuatu beserta-1ya0 =!h yang berkait dengan Allah s0w0t menghada% ke%ada Allah s0w0t dan dikuasai !leh kesedaran yang hakiki atau %englihatan r!hani yang hakiki atau kesedaran tauhid yang hakiki0 =!h urusan Allah s0w0t itu kemudiannya berkait %ula dengan %erbuatan Allah s0w0t iaitu alam0 +nsur alam yang menerima %erkaitan dengan r!h urusan Allah s0w0t itu dinamakan r!h juga0 =!h jenis kedua ini menghuni alam se%erti makhluk *uhan yang lain juga0 *em%at r!h tersebut ialah Alam Arwah Malam r!hN0 =!h yang mendiami Alam Arwah ini kemudiannya berkait %ula dengan jasad0 $asad yang berkait dengan r!h menjadi hidu% dan di%anggil manusia0 Perjalanan dari atas ke bawah ini dinamakan:

#ami datang dari Allah s.w.t. 6leh sebab manusia datang dari Allah s0w0t mereka berkewaji%an %ula kembali ke%ada Allah s0w0t0

#epada Allah s.w.t kami kembali. Perjalanan kembali ke%ada Allah s0w0t hendaklah dilakukan ketika jasad masih lagi diterangi !leh r!h iaitu ketika kita masih hidu% di dalam dunia0 A%abila r!h sudah %utus hubungannya dengan jasad2 tidak ada lagi %eluang untuk kembali

ke%ada Allah s0w0t0 .esia%a yang buta AhatiC di dunia akan buta juga di akhirat2 malah lebih buruk lagi0 ,amba Allah s0w0t yang menyedari kewaji%annya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk kembali ke%ada Allah s0w0t ketika kesem%atan masih ada0 .yariat diturunkan su%aya manusia tahu jalan kembalinya0 6rang yang berjuang untuk kembali ke%ada asalnya mele%askan kesedaran alam bawah yang menguasainya0 /ia masuk ke%ada kesedaran malaikat0 Kemudian dia keluar dari kesedaran malaikat dan masuk ke%ada kesedaran r!h yang murni dan seterusnya masuk ke%ada kesedaran r!h yang menjadi =ahsia Allah s0w0t dan kembali menyaksikan ?ang ,akiki sebagaimana telah disaksikannya sebelum berkait dengan jasad dahulu0 Keluarlah u4a%annya:

Telah ada Allah s.w.t +sebagaimana ia menyaksikan sebelum berkait dengan jasad, dan tiada sesuatu yang menyertai-!ya +sebagaimana disaksikannya dahulu,. Dan Dia kini +sedang disaksikannya semula, sama seperti ada-!ya +seperti yang disaksikannya dahulu,. Keadaannya adalah se%erti !rang yang melihat ke%ada sesuatu2 kemudian dia memejamkan matanya seketika0 Bila dia membuka matanya semula dia melihat sesuatu yang sama berada dihada%annya0 *ahulah dia bahawa %engalaman semasa memejam mata itu sebenarnya gela%2 majazi atau khayalan0 /ia kembali melihat yang benar setelah matanya terbuka0 $adi2 sese!rang hanya b!leh melihat ?ang ,akiki setelah kembali ke%ada keasliannya iaitu dia kembali melihat dengan %enyaksian hakiki mata hati0 ,ikmat 4 di atas walau%un %endek teta%i menggambarkan %erjalanan datang dan %ergi yang sangat jauh2 bermula dari Allah s0w0t2 sam%ai ke%ada dunia dan jasad2 kemudian kembali semula ke%ada Allah s0w0t0 Perjalanan yang telah di4eritakan di atas adalah %engalaman r!hani bukan %er%indahan jasad dari satu tem%at ke%ada tem%at yang lain0 6rang yang sedang mengalami hal yang demikian masih berada di bumi2 masih bersi&at sebagai manusia2 bukan ghaib dari%ada %andangan !rang lain0 ,anya %erhatian dan kesedarannya terhada% yang selain Allah s0w0t ghaib dari alam %erasaan hatinya0 Pengalaman r!hani tersebut memberinya ke&ahaman dan %engenalan tentang *uhan0 Makri&atullah melalui %engalaman r!hani jauh lebih kuat kesannya ke%ada hati dari%ada makri&atullah melalui %andangan akal0 Akal yang mengenali Allah s0w0t bersi&at Maha Melihat dan Mendengar melahirkan kewas%adaan %ada tindakan dan tingkah-laku0 Makri&at tentang Allah Maha Melihat dan Mendengar yang dialami se4ara ker!hanian menyebabkan gementar dan ke4ut hati sehingga ketara %ada tubuh badan se%erti %u4at mukanya dan menggigil tubuhnya0 Pengalaman ker!hanian tentang Allah Maha Jsa menanamkan %engertian %ada hati mengenai keesaan Allah s0w0t0 Pengertian yang lahir se4ara demikian

menjadi keyakinan yang teguh2 tidak b!leh dibahas atau ditakwilkan lagi0

1+: AL-KARIM% TUMPUAN SEGALA HA#AT

#ANGAN DILAMPAUI NIAT TU#UAN KAMU KEPADA SELAIN-NYA KERANA AL-KARIM TIDAK DAPAT DILAMPAUI (LEH SEBARANG HARAPAN"

6rang yang masih dalam %erjalanan sangat teringin untuk 4e%at sam%ai ke%ada Allah s0w0t0 /ia ter%es!na melihat keadaan !rang-!rang yang telah sam%ai0 Kadang-kadang timbul rasa tidak sabar untuk ikut sama sam%ai ke%ada tujuannya0 Perasaan tidak sabar akan menimbulkan hara%an atau 4ita-4ita agar ada sese!rang yang da%at men!l!ng mengangkatnya0 6rang yang dihara%kan itu mungkin terdiri dari%ada mereka yang telah sam%ai atau mungkin juga dia menaruh hara%an ke%ada wali-wali ghaib dan malaikat-malaikat0 Maksud dan tujuannya tidak berubah2 iaitu sam%ai ke%ada Allah s0w0t teta%i dalam men4a%ai maksud itu sudah diselit dengan hara%an ke%ada selain-1ya0 )ni bermakna si&at bertawakal dan berserah dirinya sudah berg!yang0 .ebelum dia terjatuh2 ,ikmat 4" ini menariknya su%aya ber%egang ke%ada al-Karim0 <alau ke%ada sia%a %un diletakkan hara%an namun2 hara%an dan !rang berkenaan teta% men4ari alKarim0 *idak ada hara%an dan 4ita-4ita yang da%at mele%asi al-Karim0 Al-Karim adalah salah satu dari%ada Asma-ul-,usna0 1ama ini memberi %engertian istimewa tentang Allah s0w0t0 Al-Karim bermaksud: 1: Allah s0w0t Maha Pemurah0 2: Allah s0w0t memberi tan%a diminta0 3: Allah s0w0t memberi sebelum diminta0 4: Allah s0w0t memberi a%abila diminta0 5: Allah s0w0t memberi bukan kerana %ermintaan2 teta%i 4uku% sekadar hara%an2 4ita-4ita dan angan-angan hamba-hamba-1ya0 /ia tidak menge4ewakan hara%an mereka0 : Allah s0w0t memberi lebih baik dari%ada a%a yang diminta dan dihara%kan !leh %ara hamba-1ya0 ": Allah ?ang Maha Pemurah tidak kedekut dalam %emberian-1ya0 *idak dikira bera%a banyak diberi-1ya dan ke%ada sia%a /ia memberi0 #: Paling %enting2 demi kebaikan hamba-1ya sendiri2 Allah s0w0t memberi dengan bijaksana2 dengan 4ara yang %aling baik2 masa yang %aling sesuai dan %aling bermana&aat ke%ada si hamba yang menerimanya0 .ekiranya %ara hamba mengenali al-Karim nes4aya %ermintaan2 hara%an dan angan-angan tidak tertuju ke%ada yang lain melainkan ke%ada-1ya0 Allah al-

Karim men4i%takan makhluk dengan kehendak-1ya tan%a ada kaitan dengan sebarang %ermintaan2 4ita-4ita atau hara%an sesia%a %un0 /ia menentukan dan meneta%kan hukum %ada setia% kejadian-1ya dengan kehendak-1ya juga0 /ia menyediakan segala ke%erluan makhluk-1ya dan mem%ermudahkan makhluk1ya mem%er!lehi rezeki masing-masing dengan kehendak-1ya juga0 *idak ada sesuatu yang 4am%ur tangan dalam urusan-1ya membahagikan kebaikan ke%ada makhluk-1ya0 Manusia terhijab memandang ke%ada kemurahan al-Karim !leh sika% mereka sendiri0 Mereka menerima sesuatu kebaikan al-Karim sebagai %erkara semulajadi sehingga mereka lu%a %erkara yang mereka angga% sebagai semulajadi itu sebenarnya dijadikan2 tidak ada sebarang kebetulan %ada urusan *uhan0 *uhan mengatur sesuatu dengan ra%i2 kemas dan sem%urna2 tiada sebarang ke4a4atan dan tidak ada kebetulan0 Pergantian siang dengan malam2 %erubahan 4ua4a2 keberkesanan sistem sebab-akibat adalah kurniaan al-Karim untuk man&aat makhluk-1ya2 tan%a sesia%a meminta /ia berbuat demikian0 .istem %erjalanan darah2 %erna&asan2 %erk!mahan2 %enghadhaman dan semua yang ada dengan manusia adalah kurniaan al-Karim yang memberi tan%a diminta0 Manusia tidur malamnya dan dikejutkan !leh al-Karim %ada siangnya tan%a diminta0 Al-Karim menaburkan ikan-ikan di laut sebagai makanan manusia tan%a diminta0 Al-Karim menurunkan hujan dan menyuburkan %!k!k-%!k!k tan%a diminta0 *idak da%at dinilaikan beta%a besar dan banyaknya nikmat yang disediakan !leh al-Karim untuk makhluk-1ya tan%a mereka meminta0 Makhluk berbangsa manusia adalah yang %aling banyak menikmati kemurahan al-Karim0 Makhluk yang tidak dibekalkan na&su dan akal tidak tahu meminta0 Mereka menerima a%a sahaja yang al-Karim sediakan buat mereka0 Manusia yang dibekalkan na&su dan akal selain menerima segala nikmat yang disediakan !leh al-Karim tan%a mereka mengajukan %ermintaan2 mereka juga mem%unyai keinginan2 hara%an2 4ita-4ita dan angan-angan0 /alam banyak %erkara yang mereka inginkan mereka ajukan %ermintaan ke%ada Allah s0w0t0 Allah al-Karim bukan sekadar memberi a%a yang diminta malah /ia memberi juga a%a yang di4ita-4itakan2 dihara%kan dan angankan0 Al-Buran mengingatkan manusia su%aya mengenang nikmat kebaikan dan kemurahan Allah al-Karim0

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan +wahai umat manusia dan jin,3 ( Ayat 1! : Surah ar-.ah aan ) Ayat di atas diulang sebanyak 31 kali dalam satu surah sahaja iaitu surah ar=ahman0 <ahai bangsa jin dan bangsa manusia yang di%ikulkan tanggungjawab %engabdian ke%ada Allah s0w0t> Perhatikan nikmat2 rahmat2 kasihan belas dan

kasih sayang-1ya2 yang mana satu yang mahu kalian dustakanI Allah s0w0t menanyakan yang sama sebanyak 31 kali0 *iang Arasy bergegar sekiranya Allah s0w0t ajukan %ertanyaan ini ke%ada %ara malaikat yang menanggung Arasy0 A%akah tidak han4ur hati kamu mendengar %ertanyaan *uhan iniI Makhluk bangsa jin yang beriman menyambut %ertanyaan *uhan ini dengan jawa%an:

Ya Tuhanku% Tidak ada sesuatu pun dari kurnia &ngkau, ya Rabbana, yang dapat kami dustakan. Allah> Ar-=ahman> Al-Karim> Ke%ada sia%a lagi hendak kamu ajukan %ermintaanI Ke%ada sia%a lagi hendak kamu sandarkan hara%anI Bukankah /ia telah ber&irman:

a telah menetapkan atas diri-!ya memberi rahmat7 ( Ayat 12 : Surah al-Anaa ) 9!nt!hilah sika% 1abi )brahim a0s yang sentiasa bergantung ke%ada al-Karim dan tidak ke%ada yang lain0 Beliau a0s men!lak %ert!l!ngan yang ditawarkan !leh malaikat $ibrail a0s0 Beliau a0s yakin bahawa Allah al-Karim tidak akan membiarkannya0 Penyerahan 1abi )brahim a0s ke%ada al-Karim tidak sia-sia0

#ami ber*irman2 /4ai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera atas brahim%07 ( Ayat 69 : Surah An)&yaa ) Allah s0w0t2 al-Karim2 menerima %enyerahan %enuh 1abi )brahim a0s dan /ia melindungi hamba-1ya yang bertawakal itu0

.erkata pula se(rang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah2 /Aku akan membawanya kepadamu dalam sekelip mata%0 Setelah !abi Sulaiman melihat singgahsana itu terletak di sisinya, berkatalah ia2 / ni ialah dari limpah kurnia Tuhanku, untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberian-!ya. Dan +sebenarnya, sesiapa yang bersyukur maka *aedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri,

dan sesiapa yang tidak bersyukur +maka tidak menjadi masalah kepada Allah,, kerana sesungguhnya Tuhanku Maha #aya, lagi Maha Pemurah0. ( Ayat 40 : Surah
an-Na l )

Al-Karim yang menyejukkan a%i dari membakar 1abi )brahim a0s2 /ia jugalah yang membawa Balkis dan istananya ke%ada 1abi .ulaiman a0s0 Kurniaan AlKarim tidak da%at diukur dan disukat0 /ia memberi terlalu banyak kerana /ia sangat Pemurah0 <ahai *uhan kami0 <alau bagaimana banyak sekali%un kami menyebut kebaikan Jngkau namun ia teta% tidak men4uku%i0 Am%unilah kami lantaran kelemahan kami menyatakan syukur yang selayaknya ke%ada Jngkau0

1,: HA#AT DARIPADA ALLAH S"$"T% HANYA DIA DAPAT MELAKSANAKANNYA

#ANGAN DIA#UKAN HA#ATMU KEPADA SELAIN ALLAH S"$"T" ALLAH S"$"T YANG MENDATANGKAN HA#AT ITU KEPADA KAMU" SIAPAKAH YANG SELAIN ALLAH S"$"T DAPAT MENGANGKAT SESUATU YANG DILETAKKAN (LEH ALLAH S"$"TH BARANGSIAPA YANG TIDAK MAMPU MELAKSANAKAN HA#AT DIRINYA SENDIRI% BAGAIMANA PULA DIA SANGGUP MELAKSANAKAN HA#AT (RANG LAIN"

/alam membentuk ke%eribadian tauhid2 kita %erlu melihat sesuatu dari asal mulanya hinggalah ke%ada %enghabisan sam%ainya0 6rang yang masih dalam %r!ses membentuk ke%eribadian tauhid2 diibaratkan jambatan tem%at lalu-lintas yang datang dan yang %ergi0 A%a yang datang men4eritakan asalnya dan yang %ergi men4eritakan tujuannya0 $ambatan itu ialah hati dan yang datang itu berma4am-ma4am2 antaranya adalah niat2 hara%an2 angan-angan2 4ita-4ita2 hajat dan keinginan0 .emuanya datang dari arah yang sama2 semuanya bukan jenis benda yang beru%a2 teta%i adalah jenis tenaga atau kuasa ghaib0 <alau%un ghaib2 masing-masing itu mem%unyai keu%ayaan dan kekuatan untuk memberi kesan ke%ada hati0 Kesan yang berbeza-beza menyebabkan satu keu%ayaan dan kekuatan da%at dibezakan dengan keu%ayaan dan kekuatan yang lain0 B!leh dikenal keu%ayaan dan kekuatan marah2 ben4i2 suka2 niat2 hara%an2 hajat dan lain-lain0 .umber datangnya segala-galanya ialah makam 7ahut Azat )lahiatC2 turun ke%ada makam $abarut Asi&atC0 Pada makam $abarut mun4ullah )radat dan Kudrat0 )radat dan Kudrat Allah s0w0t menjadi sumber ke%ada semua keu%ayaan dan kekuatan0 Pan4aran )radat dan Kudrat diterima !leh Alam Malakut sebagai %erintah Allah s0w0t0 )radat dan Kudrat yang diterima !leh %ara malaikat

dinamakan ,aula dan Kuwwata Allah s0w0t2 lalu malaikat-malaikat yang menyambutnya mengu4a%kan:

Tidak ada keupayaan dan kekuatan melainkan + radat dan #udrat, Allah s.w.t. Perintah-%erintah yang berhubung dengan manusia dibawa turun dari 7ahut ke%ada $abarut ke%ada malakut dan kemudiannya ke%ada langit dunia atau langit %ertama0 7angit %ertama adalah tem%at %engasingan0 Ketika =asulullah s0a0w Mikraj2 baginda s0a0w melihat dilangit %ertama ada satu %intu ke syurga dan satu %intu ke neraka0 A%a yang naik ke atas diasingkan di langit %ertama dan a%a yang turun ke bawah diasingkan juga di langit yang %ertama0 Perintah yang beru%a kebaikan turun dari langit %ertama dengan diiringi !leh malaikat hingga sam%ai ke%ada manusia0 Perintah yang mengandungi keburukan diiringi !leh syaitan hingga sam%ai ke%ada manusia juga0 Baik dan jahat hanya diasingkan a%abila memasuki dunia0 Pada Alam Malakut tidak ada jahat dan tidak ada baik kerana semuanya diterima !leh malaikat sebagai %erintah Allah s0w0t0 Malaikat yang memukul ahli neraka tidak membuat kezaliman teta%i melaksanakan %erintah Allah s0w0t2 teta%i manusia yang memukul manusia lain di dunia adalah melakukan kezaliman0 Manusia dan jin yang mendiami alam dunia inilah yang dihada%kan dengan kebaikan dan kejahatan0 Makhluk lain dalam dunia tidak memikul kebaikan dan kejahatan0 ,arimau yang memakan rusa tidak dikira melakukan kejahatan0 Angin yang menerbangkan rumah !rang tidak dikira sebagai melakukan kezaliman0 ,anya manusia dan jin yang di%ertanggungjawabkan memikul kebaikan dan kejahatan0 $in jenis jahat dinamakan syaitan0 .yaitan sangat gemarkan a%a sahaja yang jahat0 .yaitan menanti dibawah bumbung langit dunia dan mengiringi keburukan yang turun dengan %enuh sukaria hingga sam%ailah ke%ada hati manusia0 Perkara yang baik diiringi !leh malaikat hingga selamat sam%ai ke%ada hati manusia0 <alau%un begitu syaitan masih juga men4uba mengganggu %erkara baik itu agar bertukar menjadi buruk2 teta%i dihalang !leh malaikat0 .etia% %erkara yang diterima !leh hati2 dibawa !leh malaikat dan syaitan2 diberi berbagai-bagai nama mengikut kesannya ke%ada hati0 Ada yang di%anggil niat2 ada yang di%anggil keinginan dan ada yang di%anggil hajat serta banyak lagi nama yang digunakan untuk membezakan yang satu dengan yang lain0 .etia% yang dibawa !leh malaikat adalah baik2 maka lahirlah niat baik2 kehendak yang baik dan hajat yang baik0 .etia% yang dibawa !leh syaitan adalah buruk2 maka lahirlah niat buruk2 keinginan jahat dan hajat yang jahat0 Biar a%a %un istilah yang digunakan2 yang %asti ia mem%unyai keu%ayaan untuk menarik hati agar 4enderung ke arah atau ke%ada sesuatu dan ada kekuatan yang memaksa hati untuk mengadakan tindakan mengarah ke%ada yang di4enderungi itu0 Keu%ayaan dan kekuatannya bukan sahaja terhenti setakat hati dan angg!ta-

angg!ta di bawah kawalannya sahaja2 malah ia mam%u bergerak melalui ruang dan zaman0 Keu%ayaan dan kekuatannya mam%u mem%engaruhi !rang lain su%aya bergerak ke arah yang sama0 Misalnya2 se!rang %emim%in yang berwawasan mam%u mem%engaruhi !rang ramai su%aya bergerak ke arah wawasannya0 Ketua %enjahat juga mam%u menekankan ren4ana jahatnya ke%ada anak buahnya0 <awasan dan ren4ana itu b!leh diteruskan !leh !rang lain dan b!leh juga melintasi zaman lain walau%un !rang yang memulakannya sudah meninggal dunia0 .ebab itulah sesuatu amal yang di%el!%!ri !leh sese!rang kemudian menjadi ikutan !rang lain maka si %el!%!r itu teta% bertanggungjawab ke atas %erbuatan !rang yang mengikutnya2 kerana %ada hakikatnya keu%ayaan dan kekuatan yang diterimanya itulah yang disebarkannya ke%ada !rang lain0 Makhluk yang %ertama menerima keu%ayaan dan kekuatan jahat ialah iblis laknatullah dan dari%adanya keu%ayaan dan kekuatan jahat itu tersebar0 .esia%a yang melakukan kejahatan dia berbuat demikian dengan tenaga iblis laknatullah0 Makhluk yang %ertama menerima keu%ayaan dan kekuatan baik ialah 1abi Muhammad s0a0w0 <alau%un 1abi Adam a0s di4i%takan terlebih dahulu dari%ada 1abi Muhammad s0a0w teta%i r!h 1abi Muhammad s0a0w di4i%takan terlebih dahulu dan r!h 1abi Muhammad s0a0w itulah bekas yang %ertama menerima tenaga baik0 .esia%a sahaja yang melakukan kebaikan maka dia berbuat demikian dengan menggunakan tenaga yang dibekalkan !leh =!h Muhammad s0a0w0 Kejahatan tidak ber%isah dengan iblis laknatullah0 Kebaikan tidak ber%isah dengan Muhammad s0a0w0

Dan tiadalah #ami mengutuskan engkau +wahai Muhammad,, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam +semua makhluk pada semua 1aman, ( Ayat
107 : Surah al-An)&yaa )

*idak ada satu %un makhluk yang mem%er!lehi atau melakukan kebaikan melainkan ia bernaung di bawah rahmat yang Allah s0w0t telah tentukan ke%ada 1abi Muhammad s0a0w2 walau%un kebaikan itu berlaku sebelum baginda s0a0w lahir atau%un sesudah baginda s0a0w wa&at0 Begitulah %andangan kita jika memandang ke%ada sem%adan alam0 .ekiranya %andangan kita tidak berubah dari asal mula sesuatu tentu )radat dan Kudrat Allah s0w0t tidak terlindung dari%ada kita0 Kita akan melihat bahawa )radat dan Kudrat Allah s0w0t sahaja yang menimbulkan keu%ayaan dan kekuatan yang singgah ke%ada hati lalu dinamakan niat2 kemahuan atau hajat0 )radat dan Kudrat Allah s0w0t yang sama juga mem%erjalankan niat2 kemahuan dan hajat melalui ruang dan waktu0 .emuanya adalah )radat dan Kudrat Allah s0w0t0

Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu +mengenai sesuatupun,, ke'uali dengan 'ara yang diatur (leh Allah. ( Ayat 29 : Surah at /a(1&&r ) /Padahal Allah yang men'ipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu%0
( Ayat 96 : Surah as-Saaffaat )

=asulullah s0a0w bersabda:

Sesiapa dibimbing (leh Allah s.w.t kepada jalan yang benar engkau tidak dapat menyesatkannya dan sesiapa yang dibimbing (leh Allah s.w.t kepada kesesatan engkau tidak dapat meluruskannya. Kita sering u4a%kan:

Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah s.w.t. Pandangan tauhid mem%erlihatkan ke%ada kita bahawa %ada a%a jua keadaan )radat dan Kudrat Allah s0w0t tidak lu%ut dari%ada kita walau%un dalam niat2 hara%an atau hajat0 A%abila mata hati memandang dari asal mula hingga ke akhir tujuan teta% %ada Allah s0w0t maka hati %un akan bersandar ke%ada Allah s0w0t sahaja2 tidak lagi bergantung ke%ada sesama makhluk dan tidak juga ke%ada dirinya sendiri0 /irinya dan !rang lain sama-sama di%ikulkan beban0 6rang yang memikul beban tidak mam%u mengangkat bebannya sendiri2 jauh sekali untuk mengangkat beban !rang lain0 .ia%akah dari kalangan makhluk Allah s0w0t yang da%at mengubah a%a yang Allah s0w0t telah teta%kan dengan )radat-1ya dan laksanakan dengan Kudrat-1yaI *idak ada yang b!leh berbuat demikian melainkan Allah s0w0t0 Perintah berbentuk kebaikan yang dibawa !leh malaikat mudah kita mengerti dan terima sebagai )radat dan Kudrat Allah s0w0t0 Bagaimana %ula @%erintah8 keburukan yang dibawa !leh syaitanI Adakah kita %erlu melakukan keburukan tersebutI Adakah Allah s0w0t memerintahkan kita berbuat jahatI Pers!alan ini membuat kita keliru0 Kita harus meneliti %erkara ini dengan mendalam su%aya tidak terjadi salah iktikad0 )baratkan syaitan sebagai anjing dan *uhan adalah *uan yang memerintahnya0 Anjing tidak akan menyalak dan menggigit jika tidak diizinkan atau di%erintah !leh *uannya0 Andainya *uan mengizinkan anjing menyalak dan menggigit kita kemungkinannya adalah kerana: 1: *uan murka ke%ada kita0 2: Kita men4abar hak *uan0

3: Pada diri kita ada sesuatu yang digemari !leh anjing0 A%abila kita berhada%an dengan situasi se%erti di atas kita mem%unyai dua %ilihan iaitu: 1: Kita membiarkan diri kita digigit !leh anjing0 $ika yang menggigit itu adalah anjing gila maka kita juga akan terkena %enyakit anjing gila0 2: Kita lari ke%ada *uannya dan merayu agar menghalau anjing itu dari%ada kita0 Ketika menerima kedatangan @%erintah8 su%aya berbuat jahat kita mesti menerimanya dengan bijaksana agar kita tidak salah menta&sirkannya0 Allah s0w0t selalu mengingatkan kita bahawa syaitan adalah musuh ke%ada manusia2 dan layanlah syaitan itu sebagai musuh0 Kita diajarkan su%aya berlindung ke%ada Allah s0w0t dari syaitan yang kena rejam0 $ika Allah ?ang Maha Mulia menyuruh utusan yang sangat keji yang menjadi musuh kita2 membawa benda busuk ke%ada kita a%akah yang da%at kita katakan tentang nilai diri kita %ada %andangan Allah s0w0tI 1ilai diri kita adalah sama dengan benda busuk yang dibawa !leh musuh kita itu2 iaitu kita ini adalah um%ama t!ng sam%ah yang layak untuk diisikan dengan sam%ah sara%0 .ekiranya kita menginsa&i %erkara tersebut2 sebaik sahaja utusan yang keji itu dan benda yang busuk itu sam%ai ke%ada kita2 tentu sekali kita akan jatuh %engsan kerana takut dan khuatir terhada% kehinaan diri kita dan kemurkaan Allah s0w0t ke%ada kita0 A%abila sedar kita seharusnya menginsa&i akan kejahatan dan kehinaan diri kita yang menyebabkan utusan yang jahat dan dilaknat membawa benda k!t!r dan busuk ke%ada kita0 Kita seharusnya menyu4ikan diri kita agar kek!t!ran hilang0 Kita se%atutnya mem%erbanyakkan taubat2 mem!h!n keam%unan dan belas kasihan dari%ada Allah s0w0t0 Kita se%atutnya mem%erbaiki diri kita2 bukan membaham benda busuk yang dibawa !leh utusan yang keji itu0 6leh sebab yang datang itu dengan keizinan Allah s0w0t ia membawa kekuatan yang tidak terdaya kita menentangnya dengan kekuatan diri kita sendiri0 .ebab itulah kita diajarkan su%aya mengadu ke%ada Allah s0w0t dan meminta %erlindungan-1ya0 .ekiranya kita menentangnya dengan kekuatan diri kita sendiri2 kita akan tewas2 teta%i jika kita berlindung di bawah %ayung kekuatan Allah s0w0t kita akan menang0 $adi2 dalam menghada%i %erintah baik dan @%erintah8 jahat kita mesti lari ke%ada Allah s0w0t kerana segala sesuatu datangnya dari Allah s0w0t dan hanya /ia yang mam%u menangani segala sesuatu itu0 Penting bagi !rang yang melatih ker!haniannya memerhatikan gerak hatinya kerana ia adalah utusan yang membawa %erkhabaran dan %emberi %etunjuk0 $ika kita selalu dikunjungi !leh utusan yang membawa kejahatan itu tandanya kita berada jauh dari Allah s0w0t2 *uan ?ang Maha Mulia0 Perutusan yang sam%ai itu meru%akan teguran agar kita membetulkan jalan0 $alan yang sesuai untuk kita %ilih dan lari ke dalamnya ialah bertaubat2 beristigh&ar2 mengingati balasan terhada% d!sa2 mengingati mati dan takut dengan sebenar-benar takut ke%ada Allah s0w0t yang berbuat sekehendak-1ya tan%a b!leh dihalang !leh sesia%a %un0 $ika %erutusan yang datang membawa kebaikan maka jalan yang %atut ditem%uh

ialah mem%erbanyakkan syukur2 %uji-%ujian terhada%-1ya2 mensu4ikan-1ya2 serta mem%erteguhkan tawakal dan reda dengan takdir-1ya0 Derak hati atau lintasan hati adalah Kalam Allah s0w0t yang membawa %erintah2 teguran2 nasihat dan tanda-tanda0 .emuanya menjadi ujian ke%ada hati itu sendiri0

1.: BAIK SANGKA TERHADAP ALLAH S"$"T

#IKA KAMU BELUM MEN'APAI BAIK SANGKA TERHADAP ALLAH LANTARAN KESEMPURNAAN SI-AT-NYA% MAKA HENDAKLAH KAMU MEMPERBAIKI SANGKA TERHADAP $U#UD-NYA KERANA $U#UD-NYA BESERTA KAMU" BUKANKAH DIA TIDAK MELETAKKAN KAMU MELAINKAN PADA YANG BAIK-BAIK DAN TIDAK MENYAMPAIKAN KEPADA KAMU MELAINKAN NIKMAT-NIKMAT-NYA"

Kita menggantungkan hara%an dan hajat ke%ada sesama makhluk kerana kurangnya %engenalan Amakri&atC terhada% Allah s0w0t0 A%abila kurang kenal maka kita mengadakan sangkaan-sangkaan terhada%-1ya0 .angkaan dibahagikan ke%ada dua iaitu sangkaan baik dan sangkaan buruk0 .angkaan baik datangnya dari iman dan sangkaan buruk datangnya dari keraguan0 9!rak sangkaan terhada% Allah s0w0t itulah menentukan haluan hajat dan hara%an0 $ika kita menyangkakan ada makhluk yang mam%u menyam%aikan hara%an dan hajat kita maka kita bersandar ke%ada makhluk0 $ika kita menyangkakan makhluk tidak berdaya maka kita tidak bersandar ke%ada makhluk0 Perkara sangkaan ini masih lagi di bawah %ers!alan )radat dan Kudrat Allah s0w0t0 .angkaan baik dibawa !leh malaikat dan sangkaan buruk dibawa !leh syaitan0 Kedatangan sangkaan buruk adalah tanda r!hani kita masih terikat dengan alam dunia yang diselubungi !leh 4ahaya syaitan0 .yaitan berada di bawah bumbung langit dunia dan r!hani kita juga berada di bawah bumbung yang sama2 maka syaitan b!leh menjadi kawan dan juru nasihat ke%ada hati kita0 .elagi r!hani kita tidak mele%asi k!ngk!ngan langit dunia selagi itulah gerak hati atau lintasan yang dibawa !leh syaitan mengganggu hati kita0 *ujuan latihan ker!hanian ialah memberi kekuatan ke%ada r!hani agar ia da%at naik mele%asi langit dunia2 lalu le%aslah ia dari%ada taklukan syaitan0 7intasan syaitan tidak lagi mengganggu hatinya2 sebaliknya hati akan menerima lintasan malaikat0 A%abila kita memahami tentang hakikat sangkaan buruk maka kita akan

berusaha membuangnya agar ia tidak melekat di hati kita0 Kemudian sangkaan itu digantikan dengan sangkaan baik0 Bagi kita !rang awam2 baik sangka terhada% Allah s0w0t dibina di atas kesedaran terhada% nikmat-nikmat yang Allah s0w0t kurniakan ke%ada kita0 1ikmat yang kita terima dari%ada Allah s0w0t tidak %ernah %utus sejak kita mula dijadikan hinggalah ke detik ini0 /alam surah alMuKminuun ayat-ayat 12 hingga 14 Allah s0w0t memberi gambaran yang jelas tentang kejadian manusia2 su%aya manusia menginsa&i nikmat yang diterimanya tan%a diminta dan Allah s0w0t memberi nikmat dengan sebaik-baiknya0 Maksud &irman-1ya itu ialah: /an sesungguhnya Kami jadikan manusia dari air yang tersaring dari tanah0 Kemudian Kami jadikan dia setitik mani di tem%at keteta%an yang ter%elihara0 Kemudian mani itu Kami jadikan segum%al darah2 lantas darah itu Kami jadikan seketul daging0 Kemudian daging itu Kami jadikan tulang-tulang0 Kemudian tulang-tulang itu Kami baluti dengan daging0 7antas Kami jadikan dia kejadian yang lain0 Maha .u4i Allah2 sebaik-baik Pen4i%ta0 Perhatikan maksud ayat-ayat di atas0 .ia%akah kita %ada %eringkat-%eringkat tersebutI A%akah kita sudah ada ikhtiar dan usahaI Adakah kita sudah %andai berhara% dan berhajatI *idak2 ketika itu kita tidak memiliki a%a-a%a dan tidak mengetahui a%a-a%a0 /alam keadaan yang %aling lemah dan %aling tidak mengerti a%a-a%a itu adakah Allah s0w0t membiarkan kitaI Adakah lantaran kita tidak berusaha dan berikhtiar maka /ia membiarkan kita kela%aran dan kehausanI Adakah lantaran kita tidak mengajukan hara%an dan hajat maka /ia tidak mem%erdulikan kitaI *idak2 sama sekali tidak> Allah s0w0t tidak sekali-kali membiarkan hamba-hamba-1ya0 /ia memberi %erlindungan dan %enjagaan tan%a diminta2 tan%a diusahakan2 tan%a dihara%kan dan tan%a dihajatkan0 A%akah ketika di dalam %erut ibu sahaja Allah s0w0t memberikan kebaikan ke%ada kita dan menyekatnya a%abila kita melun4ur keluar ke%ada alam dunia iniI *idak2 bahkan nikmat kebaikan Allah s0w0t berjalan terus2 4uma bezanya ketika di dalam %erut ibu kita menerima tan%a kesedaran dan tan%a %engetahuan2 a%abila kita berada di dunia kita menerima nikmat serta kebaikan itu dengan kesedaran dan ber%engetahuan0 Kesedaran dan %engetahuan itu membina sangka baik kita ke%ada Allah s0w0t0 $ika Allah s0w0t telah membuktikan /ia sanggu% memberi tan%a diminta menga%a ia enggan memberi a%abila hara%an dan hajat ditujukan ke%ada-1yaI ,amba yang insa& akan yakin ke%ada Allah s0w0t dan dia akan bergantung ke%ada Allah s0w0t dengan baik sangka0 Kesedaran dan %engetahuan terhada% kebaikan yang Allah s0w0t lakukan membuat sese!rang hamba mengerti bahawa Allah s0w0t berbuat baik kerana /ia bersi&at dengan si&at yang baik-baik0 Kesan dari%ada si&at yang baik mun4ullah %erbuatan yang baik0 A%abila kebaikan Allah s0w0t dilihat %ada si&at-1ya2 aneka ragam %erbuatan yang sebahagiannya mengelirukan %andangan2 tidak lagi memudarkan sangkaan baik sese!rang hamba terhada% Allah s0w0t0 <alau%un ada %erbuatan Allah s0w0t yang kelihatan menekan hamba-1ya2 teta%i Allah s0w0t yang sem%urna si&at Osi&at-1ya2 dan semua si&at-1ya adalah baik belaka2 tiada

sebesar zarah %un yang tidak baik2 mana mungkin b!leh lahir %erbuatan yang tidak baik dari%ada-1ya0 $adi2 baik sangka yang bersandar ke%ada si&at adalah lebih kuat dari%ada baik sangka yang terhenti %ada %erbuatan0 Baik sangka yang bersandar ke%ada %erbuatan masih menyembunyikan keraguan yang samarsamar iaitu rasa kurang senang dengan a%a yang berlaku2 se%erti &irman-1ya:

Dan b(leh jadi kamu ben'i pada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. ( Ayat 216 :
Surah al-Baqarah )

Baik sangka yang bersandarkan ke%ada si&at akan melahirkan tawakal dan reda yang sebenarnya2 sesuai dengan maksud:

Dengan !ama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan +hari Akhirat,. &ngkaulah sahaja +Ya Allah, yang kami sembah, dan kepada &ngkaulah sahaja kami mem(h(n pert(l(ngan7 ( Ayat 1
6 4 : Surah al-5aat&hah )

Allah s0w0t sahaja memiliki si&at ketuhanan yang menguasai dan mentadbir seluruh alam0 .i&at ketuhanan-1ya tidak ber%isah dari si&at Pemurah dan Penyayang0 A%a juga yang /ia lakukan ke%ada alam dan isi alam adalah dengan kasih sayang dan kasihan belas0 *idak ada kezaliman dan kejahatan %ada %erbuatan-1ya0 /ia mam%u menaburkan ke seluruh alam akan kasih sayang dan kasihan belas-1ya kerana /ia memiliki hari Agama2 iaitu semua kehidu%an2 dunia2 Alam Barzakh2 akhirat2 yang diketahui !leh makhluk2 yang tidak diketahui !leh makhluk2 semua khazanah dan segala-galanya adalah milik-1ya yang mutlak2 tidak berk!ngsi dengan sesia%a %un0 7antaran itu hanya /ia yang disembah dan hanya ke%ada-1ya diajukan %ermintaan dan hara%an0 )/: KESAN DARIPADA BUTA MATA HATI

KEA#AIBAN YANG SANGAT A#AIB ADALAH (RANG YANG LARI DARI SESUATU YANG TIDAK MUNGKIN DIA MELEPASKAN DIRI DARIPADA-NYA DAN DI'ARINYA SESUATU YANG TIDAK MUNGKIN SENTIASA MENEMANINYA" SESUNGGUHNYA BUKAN BUTA MATA YANG DI KEPALA TETAPI% BUTA MATA YANG DALAM HATI"

,ikmat 45 men4eritakan tentang tingkatan makri&at yang di4a%ai melalui %enyaksian mata hati0 Makri&at melalui mata hati di%er!lehi dengan 4ara bertauhid0 ,ikmat 4 menggambarkan tentang tauhid yang tertinggi0 *ingkatan yang tertinggi itu tidak mudah di4a%ai0 $alan untuk men4a%ainya adalah dengan mengha%uskan semua jenis syirik2 yang kasar dan yang halus0 ,ikmat 4" hingga 4' men4eritakan tentang syirik yang halus-halus2 iaitu hati bukan setakat bergantung ke%ada Allah s0w0t sahaja teta%i %ada masa yang sama ia juga berhara% ke%ada makhluk2 lantaran kurang keyakinannya ke%ada Allah s0w0t2 atau kerana menyangkakan makhluk b!leh melakukan sesuatu yang memberi bekas ke%ada %erjalanan takdir )lahi0 .yirik yang demikian dirumuskan !leh ,ikmat 5( ini dengan mengatakan bahawa ia terjadi akibat buta mata hati0 .ekiranya mata hati da%at melihat tentu dilihatnya bahawa dalam a%a juga keadaan dia tidak terle%as dari )radat dan Kudrat Allah s0w0t0 /ia tidak akan da%at mele%askan dirinya dari Allah s0w0t0 Allah s0w0t mem%unyai segala si&at-si&at i&ti5ar yang menyebabkan sekalian makhluk-1ya tidak ada jalan melainkan bergantung ke%ada-1ya0 A%abila Allah s0w0t men4i%takan makhluk maka dihukumkan makhluk itu berkehendak ke%ada-1ya2 hanya /ia yang kaya2 tidak berkehendak ke%ada sesuatu a%a %un0 Para hamba yang insa& tunduk ke%ada hukum Allah s0w0t2 lalu mereka meletakkan %ergantungan ke%ada-1ya semata-mata0 Mereka tahu bahawa mereka tidak mungkin da%at mele%askan diri dari%ada Allah s0w0t dan ketentuan-1ya0 Mereka juga tahu bahawa mereka tidak mungkin da%at mele%askan diri dari sesuatu yang Allah s0w0t letakkan ke atas mereka0 A%abila Allah s0w0t meletakkan beban ke atas hamba-1ya maka hanya /ia sahaja yang mam%u mengangkat beban itu dari%adanya0 ,amba dari g!l!ngan inilah yang 4elik mata hati2 sedangkan mereka yang buta mata hati masih melihat makhluk sebagai sumber yang mendatangkan kesan0 Mereka meminta %ert!l!ngan sesama makhluk0 Mereka berhara% makhluk akan mele%askan mereka dari%ada beban yang sedang mereka %ikul0 Mereka lu%a bahawa makhluk yang kelihatan se!lah-!lah berkuasa memberi kesan itu hanyalah lalu-lalang di hada%an mereka2 tidak ada yang menemaninya0 Makhluk hanya ejen yang singgah untuk menyam%aikan a%a yang Allah s0w0t tentukan0 .etelah tugas mereka selesai maka berlalulah mereka dari situ0 Berteman dengan sesuatu yang datang seketika kemudian menghilang meru%akan ke%utusan yang tidak benar0 7ebih baik bertemankan sahabat sejati yang tidak %ernah ber%isah walau satu detik %un2 tidak disentuh !leh mengantuk dan kelalaian dan tidak sekali-kali

mengham%akan sesia%a yang bersahabat dengan-1ya0

#alau kamu tidak men(l(ngnya +!abi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telahpun men(l(ngnya, iaitu ketika kaum ka*ir +di Makkah, mengeluarkannya +dari negerinya Makkah, sedang ia salah se(rang dari dua +sahabat, semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya2 /)anganlah engkau berduka'ita, sesungguhnya Allah bersama kita0. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada +!abi Muhammad, dan menguatkannya dengan bantuan tentera +malaikat, yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan +syirik, (rang-(rang ka*ir terkebawah +kalah dengan sehina-hinanya,, dan #alimah Allah + slam, ialah yang tertinggi +selamalamanya,, kerana Allah Maha #uasa, lagi Maha .ijaksana.( Ayat 40 : Surah at/au)ah )

)1: KELUAR DARIPADA ALAM KEPADA PEN'IPTA ALAM

#ANGAN KAMU BERPINDAH DARI SATU HAL ALAM KEPADA HAL ALAM YANG LAIN" #IKA DEMIKIAN KAMU ADALAH UMPAMA KELDAI YANG BERPUSING MENGELILINGI PENGGILINGAN% DI MANA IA MENU#U KE SATU TU#UAN% TIBA-TIBA IA KEMBALI KEPADA TEMPAT MULANYA" HENDAKLAH ENGKAU MELINTASI SEMPADAN ALAM DAN MENU#U KEPADA PEN'IPTA ALAM" SESUNGGUHNYA KEPADA TUHANMU PUN'AK SEGALA TU#UAN"

Keadaan !rang yang tidak da%at mele%askan dirinya dari syirik adalah um%ama seek!r keldai yang terikat dan ber%using menggerakkan batu %enggiling0

<alau%un jauh jarak yang dijalaninya namun2 dia sentiasa kembali ke tem%at yang sama0 $ika ia mahu bebas %erlulah ia mele%askan ikatannya dan keluar dari bulatan yang sem%it0 6rang yang mahu membebaskan dirinya dari syirik se4ara keseluruhannya hendaklah membebaskan %erhatian hatinya dari semua %erkara ke4uali Allah s0w0t0 Keluar dari bulatan alam dan masuk ke%ada <ujud Mutlak0 Ada bebera%a %eringkat yang %erlu dilalui sebelum men4a%ai <ujud Mutlak0 Peringkat %ertama ialah membebaskan diri dari k!ngk!ngan %enjara alam jasad0 Penjara alam jasad ialah hawa na&su0 /i dalam %enjara hawa na&su ini tersedia berbagai-bagai hidangan yang lazat-lazat se%erti kekuasaan2 kemegahan2 kemuliaan2 kasihkan %uji-%ujian2 ujub2 riak2 tamak2 dengki dan lain-lain0 $ika mahu mele%askan diri dari %enjara ini hendaklah ber%uasa dari semua makanan yang dihidangkan0 $angan diajak ber4aka% tentang makanan tersebut kerana jika dibawa ke%ada %erbin4angan akan mendatangkan selera0 .embunyikan selera dan la%ar walau%un %erut bergel!ra0 .ambutlah setia% hidangannya dengan menggelengkan ke%ala dan %alingkan muka ke arah lain0 A%abila makanannya tidak dijamah2 hawa na&su tidak ada kuasa lagi memenjarakan sese!rang itu0 Bebaslah dia keluar dari %enjara tersebut0 .etelah keluar dari %enjara na&su sese!rang itu berhada%an %ula dengan %enjara dunia0 Penjara dunia mem%amerkan berbagai-bagai jenis keindahan dan keser!n!kan dan menjanjikan keabadian0 /unia menghidangkan a%a sahaja yang menyenangkan dan meme4ahkan liur0 /i dalam %enjaranya sese!rang dibenarkan melakukan a%a sahaja2 menikmati a%a jua hidangannya tan%a %antang dan larang0 /i dalam %enjara dunia ini sese!rang dikurung di dalam bilik yang bernama syahwat0 Kaki dan tangannya dirantai dengan rantai yang bernama kelalaian0 Matanya ditutu% dengan %enutu% yang bernama %anjang angan-angan0 /i dalam %enjara ini makanan hawa na&su masih lagi dihidangkan kerana dunia dan hawa na&su sentiasa bekerjasama0 6leh itu setelah ber%uasa dari%ada hidangan hawa na&su sese!rang itu %erlu %ula menda%atkan alat memutuskan rantai yang mengikatnya dan mer!b!hkan dinding %enjara tersebut0 Alatnya ialah ingat ke%ada mati dan huru hara sele%as kematian0 )nilah alat yang b!leh membebaskan sese!rang dari %enjara dunia0 .etelah keluar dari %enjara dunia sese!rang itu akan masuk ke dalam %enjara akhirat0 ,idangan di dalam %enjara ini ialah %ahala2 syurga dan bidadari0 =antai yang mengikat sese!rang di dalam %enjara ini ialah kehendak atau keinginan atau lebih te%at jika di%anggil kesedaran terhada% diri sendiri0 Perhatian ke%ada diri sendiri yang melakukan amal kebaikan menjadikan sese!rang lebih terk!ngk!ng di dalam %enjara akhirat0 Kenderaan yang b!leh membawanya keluar ialah ilmu2 iaitu ilmu yang b!leh mele%askan sese!rang dari bersandar ke%ada amalnya dan melihat bahawa amal kebaikan yang keluar dari dirinya adalah kurniaan Allah s0w0t semata-mata0 *an%a kurniaan rahmat dan %etunjuk dari Allah s0w0t nes4aya tidak akan ada kebaikan %ada dirinya0 A%abila sese!rang telah kuat ber%egang ke%ada kurniaan Allah s0w0t dia akan bebas dari %enjara

akhirat0 .etelah selamat dari %enjara akhirat sese!rang itu akan masuk %ula ke dalam %enjara alam malaikat2 iaitu %enjara alam maujud yang terakhir0 ,idangan di dalam %enjara ini ialah keham%iran dan kemuliaan di sisi Allah s0w0t0 =antai %engikat ialah sisa-sisa kehendak diri sendiri dan kesedaran terhada% diri sendiri yang menerima kurniaan Allah s0w0t0 Pada %eringkat ini %erlulah diha%uskan semua sekali kehendak2 4ita-4ita2 angan-angan2 hara%an2 hajat2 &ikiran dan segala yang maujud0 A%abila ke&anaan dari semua yang maujud di4a%ai2 da%atlah dia keluar dari %enjara malaikat0 .etelah berjaya keluar dari semua jenis %enjara alam2 sese!rang itu masuk ke dalam %enjara )lmu Allah s0w0t0 )lmu Allah s0w0t bukanlah alam2 teta%i adalah hal ketuhanan sendiri0 ,idangan di dalam %enjara ini ialah rahsia yang ghaib-ghaib tentang hukum Allah s0w0t di dalam alam0 /alam suasana )lmu Allah s0w0t inilah da%at dilihat %entadbiran )lahi yang menggerakkan alam maya dan semua kejadian yang berlaku di dalamnya0 6leh sebab )lmu Allah s0w0t sangat luas dan tiada batas sem%adan maka %enjaranya juga tidak ada sem%adan0 .esia%a yang asyik dengan berbagai-bagai ilmu yang terda%at di dalamnya akan ter%enjara selama-lamanya di sini2 kerana jika mahu dikaji )lmu Allah s0w0t nes4aya sese!rang itu akan mati dahulu sebelum sem%at mengkaji sebesar zarah dari )lmu-1ya0 .ese!rang yang mahu le%as dari %enjara ini hendaklah menjadikan ilmu sebagai kenderaan bukan tujuan0 )lmu bukanlah mahk!ta untuk dijunjung teta%i ia adalah alat untuk berjalan0 A%abila ilmu dilayan dengan adil iaitu meletakkannya %ada tem%at yang %atut baginya2 da%atlah sese!rang itu bebas dari tawanannya0 Bila keluar dari %enjara ilmu2 diri akan masuk ke dalam %enjara makri&at0 )a adalah %enjara yang %aling kukuh0 )lmu Allah dan makri&atullah bukan lagi alam maujud0 A%a yang dida%ati %ada kedua-duanya adalah hakikat-hakikat atau halhal ketuhanan0 Paling tinggi %en4a%aian ilmu tentang Allah s0w0t ialah: *idak tahu dan tidak b!leh dikatakan a%a-a%a2 kerana tiada sesuatu menyamai-1ya2 menyeru%ai-1ya atau b!leh diibaratkan bagi-1ya0 Pada martabat makri&at %ula setinggi-tinggi %en4a%aian ialah: Eat diri-1ya tidak b!leh dikenal !leh sesia%a %un0 /ia kini adalah sebagaimana /ia dahulu2 bahkan tidak ada kini dan dahulu %ada-1ya0 Per4ubaan untuk mengenal diri Allah s0w0t lebih dari itu adalah sia-sia0 $ika di4uba juga maka hasilnya adalah tidak ada a%a yang dida%ati0 .esia%a yang sam%ai ke%ada makam makri&at janganlah tinggal ter%enjara di dalamnya0 Keluarlah dari makri&at baharulah b!leh sam%ai ke ,adrat Allah s0w0t0 *ajrid atau %enanggalan se4ara keseluruhannya dari segala-galanya adalah syarat untuk bertemu dengan Allah s0w0t0 .ese!rang hendaklah mele%askan ilmu %engetahuannya2 amal %erbuatannya2 makri&atnya2 si&atnya2 namanya dan semua

maklumat2 dengan demikian dia bertemu dengan Allah s0w0t se!rang diri tan%a sebarang bekal0 /ia hendaklah melihat tibanya hidayat dan kemurahan Allah s0w0t2 bukan hasil dari amal dan ilmunya0 *inggalkan segala-galanya dan masuklah ke%ada ,adrat Allah s0w0t0 Bagaimana mungkin berbuat demikianI

Dan mereka bertanya kepadamu tentang r(h. #atakan2 /R(h itu dari perkara urusan Tuhanku- dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja0. ( Ayat 85 : Surah al-#sraa ) A%a yang kita tidak mengerti dan tidak mem%unyai ilmu tentangnya ke4uali terlalu sedikit ialah r!h0

Serta Aku tiupkan padanya r(h dari +'iptaan,-#u. ( Ayat 72 : Surah Saa%) =!h yang berkait atau dinisbahkan ke%ada Allah s0w0t itulah yang menghada% ke%ada Allah s0w0t dan yang da%at masuk ke ,adrat Allah s0w0t0 =!h adalah urusan Allah s0w0t0 Bagaimana r!h masuk ke ,adrat Allah s0w0t itu juga urusan Allah s0w0t2 kamu tidak diberi ilmu tentangnya ke4uali teramat sedikit0 Pengetahuan yang sedikit itu ialah: F+=+.A1 A77A, .0<0*>G $angan dis!al dan diusul lagi0 Allah s0w0t adalah %un4ak segala tujuan2 %enghabisan segala %erjalanan dan tum%uan semua %ermintaan0

)0: SU'IKAN MAKSUD DAN TU#UAN

PERHATIKAN SABDA RASULULLAH SA$ : DBARANGSIAPA YANG HI#RAHNYA KEPADA ALLAH DAN RASUL MAKA HI#RAHNYA ADALAH KEPADA ALLAH DAN RASUL" BARANGSIAPA YANG HI#RAHNYA KEPADA DUNIA UNTUK MENDAPATKANNYA ATAU $ANITA UNTUK MENGAH$ININYA% MAKA HI#RAHNYA TERHENTI PADA TU#UAN HI#RAHNYA ITUF" -AHAMILAH SABDA RASULULLAH SA$ TERSEBUT DAN PERHATIKAN PERS(ALANNYA #IKA KAMU B(LEH MEMAHAMINYA" DAN% SELAMATLAH ATAS KAMU"

,ikmat ini adalah lanjutan ke%ada Kalam ,ikmat yang lalu0 Keluar dari satu hal ke%ada hal yang lain adalah hijrah juga namanya0 A%a yang dida%ati dari hijrah ialah a%a yang dituju atau dimaksudkan dengan hijrah itu0 6rang yang keluar dari %enjara hawa na&su dan dunia kerana inginkan syurga2 maka %en4ariannya akan terhenti %ada syurga0 6rang yang keluar dari %enjara akhirat kerana menginginkan kekeramatan akan berhenti bila berjaya mem%er!lehi kekeramatan0 6rang yang keluar dari semua %enjara alam kerana bermaksud men4a%ai )lmu Allah akan berhenti %ada ilmu0 6rang yang keluar dari kurungan ilmu kerana mahu menda%atkan makri&at akan berhenti %ada makri&at0 .emua maksud dan tujuan yang telah dinyatakan tadi menghalang sese!rang dari masuk ke ,adrat Allah s0w0t0 ,anya satu sahaja tujuan yang benar-benar su4i lagi murni2 iaitu berhijrah ke%ada Allah s0w0t dan =asul-1ya0 =asulullah s0a0w menyebutkan berhijrah ke%ada Allah s0w0t dan =asul-1ya2 bukan berhijrah ke%ada Allah s0w0t semata-mata0 ,ijrah zahir adalah ber%indah dari Makkah %ergi ke Madinah0 ,ijrah hati adalah meninggalkan si&at-si&at yang keji dan %ergi ke%ada si&at-si&at yang ter%uji0 ,ijrah r!hani adalah meninggalkan segala yang maujud dan %ergi ke%ada =asul Allah kerana hanya =asul Allah yang b!leh membimbing ke%ada Allah s0w0t2 sesuai dengan %enyaksian:

Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasul Allah. Ketuhanan Allah s0w0t dan kerasulan Muhammad s0a0w tidak di%isahkan0 =asul Allah adalah um%ama jambatan yang menghubungkan segala sesuatu dengan Allah s0w0t0 Bagaimana mahu sam%ai ke%ada Allah s0w0t jika tidak melalui

jambatan-1ya0 A%a juga usaha dan jalan yang diambil untuk %ergi ke%ada Allah s0w0t2 tidak akan berhasil jika tidak diikuti jalan =asul Allah0 Bahkan b!lehlah dikatakan Allah s0w0t tidak mungkin ditemui jika =asul-1ya tidak ditemui0 Muhammad s0a0w adalah =asul Allah0 .emua nabi-nabi sejak 1abi Adam a0s menyaksikan bahawa Muhammad s0a0w adalah =asul Allah0 *idak ada kenabian tan%a nur Kenabian Muhammad s0a0w0 *iada syuhud A%enyaksianC tan%a syuhud terhada% nur Kebenaran Muhammad s0a0w0 *idak akan sam%ai ke%ada ,akikat Allah s0w0t tan%a &ana di dalam ,akikat Muhammad s0a0w0 *iada makri&atullah tan%a makri&at Muhammad s0a0w0 Begitulah hukum hakikat dan makri&at0 Penyaksian ketuhanan Allah s0w0t dan %enyaksian kerasulan Muhammad s0a0w tidak b!leh ber4erai tanggal0 Allah ber&irman dalam ,adis Budsi yang bermaksud: <ahai Muhammad> Kamu melihat mereka melihat kamu2 dan meski%un mereka melihat kamu namun2 mereka tidak mengenal ke%ada kamu0 6rang yang %aling ham%ir dengan =asulullah s0a0w adalah .aidina Abu Bakar as-.iddik r0a0 Beliau berkata: P<ahai =asulullah0 Jngkau tidak ter%isah dari%adaku meski%un aku berada di dalam bilik kakus Atem%at membuang airC P Kelebihan Abu Bakar r0a dari sekalian manusia adalah lantaran .ir yang ada %ada dirinya0 .ir A=ahsiaC adalah %erkaitan atau jambatan antara r!h dengan Allah s0w0t0 .ir yang tersembunyi dalam rahsia hati berkekuatan melebihi kekuatan langit dan bumi0 .ir da%at memandang tan%a biji mata dan mendengar tan%a telinga0 .ir tidak meneta% di satu tem%at dan tidak %ula mengembara0 .ir tidak makan dan tidak minum0 Akal tidak ada %engetahuan tentang .ir0 .ir tidak ada hubungan dengan hukum sebab musabab0 .ir hidu% dalam abad demi abad2 sedangkan jasad hidu% dalam waktu tertentu0 Bila sese!rang yakin tentang sirnya maka dia bukan lagi dirinya0 /ia adalah dari%ada Allah s0w0t2 sedangkan sekalian yang maujud datang kemudian dari%adanya0 *idak ada satu %un yang datang kemudian dari%adanya da%at mengalahkannya2 asalkan dia mengenal kedudukannya dan membiasakan duduk di dalam makamnya2 maka dengan demikian dia lebih kuat dari bumi dan langit2 lebih kuat dari syurga dan neraka2 lebih kuat dari huru& dan asma82 lebih kuat dari a%a yang nyata di dalam dunia dan akhirat0 Bagaimana hubungan hati sese!rang dengan =asulullah s0a0w menentukan kedudukan sirnya0 ,ati yang menerima %an4aran 4ahaya nur =asulullah s0a0w dikatakan hati yang ada %erkaitan dengan .ir0 ,ijrah r!hani melalui berbagai-bagai %eringkat sebelum sam%ai ke%ada Allah s0w0t0 .ese!rang salik atau murid yang melakukan hijrah r!hani ke%ada Allah s0w0t tidak akan berhasil men4a%ai maksudnya jika dia tidak @bersama8 Muhammad s0a0w kerana semua %intu langit2 semua %intu syurga2 semua %intu hijab dan %intu masuk ke ,adrat Allah s0w0t hanya dibuka ke%ada Muhammad s0a0w dan yang menyertai Muhammad s0a0w0 Berhijrah ke%ada Allah s0w0t teta%i

lari dari Muhammad s0a0w adalah kejahilan0 .alik yang benar %ada hijrahnya2 mula-mula dikurniakan 4ahaya yang menerangi hatinya2 membuatnya merasakan ham%ir dengan Allah s0w0t2 dan hatinya merasakan Allah s0w0t berbi4ara dengannya0 A%a sahaja yang sam%ai ke%ada hatinya adalah juru bi4ara Allah s0w0t0 Kemudian dia dibawa ke%ada makam makri&at iaitu saling kenal mengenal0 $adilah dia se!rang yang mengenal Allah s0w0t0 Makam ini adalah %ermulaan makam kesudahan0 Ahli tasau& sering mengu4a%kan:

Permulaan agama ialah mengenal Allah s.w.t. ,ijrah bersama-sama =asulullah s0a0w meletakkan makri&at sebagai %ermulaan2 sedangkan hijrah tan%a =asulullah s0a0w menjadikan makri&at sebagai kesudahan jalan0 .ebab itu !rang yang berhijrah tan%a =asulullah s0a0w2 setelah mem%er!lehi makri&at mereka beragama dengan 4ara lain dari 4ara =asulullah s0a0w beragama0 Mereka tidak lagi ber%egang ke%ada .unah =asulullah s0a0w0 .ebenarnya mereka baharu berada di ambang %intu agama2 belum lagi masuk ke dalam gerbang agama yang benar2 yang di bawa !leh =asulullah s0a0w0 .etelah men4a%ai makri&at2 !rang ari& menanggalkan segala-galanya0 /ia tidak lagi bersandar ke%ada amal2 ilmu2 makri&at2 aulia yang agung2 malaikat dan semua yang selain Allah s0w0t0 /ia mengikhlaskan hati %ada semua %erbuatannya dan niatnya hanya tertuju ke%ada Allah s0w0t0 /ia membenamkan dirinya ke dalam sabar menghada%i a%a juga ujian dan &itnah0 Kuatlah dia berserah diri dan tawakal ke%ada Allah s0w0t0 Kemudian dia naik ke%ada reda dengan segala hukum dan takdir Allah s0w0t0 .eterusnya dia masuk ke dalam makam syuhud2 iaitu menyaksikan-1ya dengan mata hati0 Masuklah dia ke dalam makam keteguhan0 Pada %eringkat ini dia sudah mele%asi makam kalbu2 kerana kalbu adalah keadaan yang berbalik-balik2 berubah-ubah2 tidak teta% dan tidak teguh0 Bila dia sudah berada dalam keteguhan maka dihulurkan ke%adanya %erjanjian kewalian0 Kewalian bukanlah kekeramatan0 .ika% menghubungkan kewalian dengan kekeramatan adalah kesila%an yang besar0 .ika% beginilah yang membuat !rang terti%u dengan keramat khadam dan jin0 Ada %ula yang terti%u dengan sihir yang dilakukan !leh syaitan0 Kewalian sebenarnya menggambarkan tentang nama Allah s0w0t2 al-<aliyyu2 yang bermaksud ?ang Menjaga2 ?ang Melindungi dan ?ang Memelihara0 6rang yang dijadikan-1ya wali adalah !rang yang dibawa masuk ke dalam wilayah-1ya atau %enjagaan2 %erlindungan dan %emeliharaan-1ya2 dari berbalik mata hatinya ke%ada selain Allah s0w0t0 .e!rang wali ialah !rang yang teta% %englihatan mata hatinya ke%ada Allah s0w0t walau dia di dalam kesibukan sekali%un0 .emua sahabat =asulullah s0a0w adalah wali-wali teta%i jarang kedengaran mereka

mem%amerkan kekeramatan0 =asulullah s0a0w sendiri bersama-sama sahabat termulia2 Abu Bakar as-.iddik r0a2 berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan berjalan kaki dan menaiki unta2 bukan terbang di udara dan sam%ai di Madinah dalam sekeli% mata0 Aulia Allah yang agung mengatakan kekeramatan adalah %ermainan kanak-kanak yang di%erlukan sese!rang untuk meneguhkan iman2 sedangkan !rang yang sudah teguh imannya tidak memerlukan ke%ada keramat0 .e!rang wali Allah s0w0t mengatakan !rang yang keramat bukanlah !rang yang da%at mengeluarkan wang dari %!ketnya yang k!s!ng atau menukar daun kayu menjadi wang kertas0 .e!rang yang keramat ialah !rang yang %!ketnya %enuh dengan wang2 teta%i bila dia 4uba mengambil wang di dalam %!ketnya itu dida%atinya semua wang itu tidak ada2 walau%un begitu hatinya tidak berk!4ak sedikit %un !leh hal tersebut2 dia tidak berasa a%a-a%a0 $adi2 kewalian adalah isti5amah iaitu keteguhan bersama-sama Allah s0w0t2 bukan kekeramatan0 Andainya Allah s0w0t melahirkan kekeramatan melalui wali-1ya itu adalah kerana hikmah yang /ia sendiri mengaturnya kerana tujuan yang hanya /ia mengetahuinya0 6rang yang berada di dalam wilayah-1ya akan dibawa %ula ke%ada makam %ilihan0 .etelah di%ilih-1ya diserahkan amanat dan disingka%kan ke%adanya khazanah =ahsia-rahsia-1ya0 6rang yang berada %ada %eringkat ini sudah da%at menyim%an =ahsia-rahsia Allah s0w0t2 tidak membeberkannya sebagai barang murahan yang b!leh menyebabkan berlaku &itnah ke%ada !rang ramai0 .etelah itu semua dilalui2 jadilah dia se!rang khalil atau sahabat setia0 .e!rang khalil da%at men4a%ai makam al-mahabbah Amakam 4intaC0 Makam 4inta ini dinamakan makam as-.ir iaitu makam ,akikat Muhammad s0a0w0 Ke&anaan di dalam makam Mahabbah ini membakar segala tutu%an dan hijab lalu tersingka%lah kemutlakan0 7alu si hamba masuk ke ,adrat Allah s0w0t dengan did!r!ng !leh tarikan yang kuat !leh 4ahaya nur yang %ada sisi-1ya0 .elamatlah si hamba itu sam%ai ke ,adrat *uhannya0 Allah s0w0t yang memulakan 4i%taan-1ya dan mengulanginya0 Permulaan segala sesuatu ialah Allah s0w0t dan akhirnya juga adalah Allah s0w0t0 /ia ?ang Awal dan ?ang Akhir0 Kami datang dari Allah s0w0t dan ke%ada Allah s0w0t kami kembali0

)& > )1: $ASPADA MEMILIH SAHABAT

#ANGAN MEN#ADIKAN SAHABAT TEMAN HI#RAH! AKAN (RANG YANG TIDAK MEMBANGKITKAN SEMANGAT KEPADA ALLAH S"$"T DAN PERKATAANNYA TIDAK MEMIMPIN KE #ALAN ALLAH S"$"T"

KEMUNGKINAN ENGKAU KELIRU TETAPI MENGANGGAPKAN ENGKAU BENAR LANTARAN PERSAHABATAN ENGKAU DENGAN (RANG YANG LEBIH RENDAH HALNYA KEADAAN R(HANINYA! DARI KAMU"

6rang yang melakukan %erjalanan 4enderung membawa sahabat bersamasamanya0 Ada sahabat ber&ungsi sebagai khadam0 Ada sahabat yang berguna untuk berbi4ara dan ada sahabat yang b!leh menjadi %enunjuk jalan0 Muhajirin A!rang yang berhijrahC ke%ada Allah s0w0t dan =asul-1ya tidak memerlukan khadam0 /ia mungkin memerlukan sahabat berbi4ara2 teta%i yang sangat di%erlukannya ialah sahabat yang b!leh menjadi %enunjuk jalan0 .ese!rang haruslah berhati-hati dalam memilih sahabat %enunjuk jalan0 6rang yang hendak dijadikan %embimbing itu hendaklah se!rang yang b!leh membangkitkan semangat untuk bersungguh-sungguh mendekatkan diri ke%ada Allah s0w0t dan %erkataannya mengandungi hikmah yang menggerakkan hati agar menghada% Allah s0w0t0 6rang yang layak membimbing !rang lain %ada jalan ker!hanian adalah !rang yang telah menem%uh sendiri jalan tersebut dan telah mengalami hal-hal Ahakikat-hakikatC serta mem%er!lehi makri&at0 Mungkin sukar untuk kita mengetahui hal sebenar !rang yang demikian namun2 sekiranya di%erhatikan2 %engalaman dan %en4a%aiannya terbayang %ada kelakuan dan %ertuturannya0 Kelakuannya membangkitkan semangat !rang di sekelilingnya agar beramal bersungguh-sungguh bagi mendekatkan diri ke%ada Allah s0w0t0 Perkataannya %ula mengandungi nasihat dan tunjuk ajar yang menggerakkan hati su%aya menghada% ke%ada Allah s0w0t0 A%abila !rang yang sedang menjalani jalan ker!hanian bersahabat dengan !rang ari& yang demikian2 dia akan da%at menghilangkan kekeliruan yang mungkin dialaminya semasa %engembaraannya0 .ekiranya si salik memilih sahabat dari kalangan !rang yang tidak %ernah mengalami zauk hakikat dan makri&at dan kedudukan ker!hanian !rang tadi jauh lebih rendah dari%adanya2 si salik itu tidak akan menda%at bimbingan yang dihara%kannya0 Kehadiran sahabat yang demikian mungkin tidak membangkitkan semangat untuk berbuat taat ke%ada Allah s0w0t dan u4a%annya tidak melahirkan keghairahan menghada% Allah s0w0t0 7ebih bahaya lagi jika dia memberi %etunjuk yang salah ke%ada si salik0 Kemungkinan terjadi si salik melakukan kesalahan teta%i dia tidak menyedari akan kesalahan tersebut2 dan sahabatnya juga tidak menyedarinya0 .i salik itu terus ber%egang %ada %enda%at yang salah dan sahabatnya memberi s!k!ngan0 /ia mengangga% benar a%a yang sebenarnya salah0 .ekiranya %erkara yang salah itu melibatkan s!al akidah2 kemungkinan salah iktikad itu membawa ke%ada keku&uran0

Bertambah jauh %erjalanan bertambah banyak %erkara %elik yang dialami dan kekeliruan yang dihada%i menjadi bertambah sulit0 ,anya sahabat yang terdiri dari%ada !rang ari& da%at menerangkan setia% %engalaman ker!hanian yang dilalui dan menyingka% segala kekeliruan yang dihada%i0 .yaitan akan sentiasa men4ari jalan untuk menghalang dan menyesatkan !rang yang 4uba berjalan di atas jalan yang lurus0

#atakanlah2 /Patutkah kita menyeru serta menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak memberi man*aat kepada kita dan tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kita- dan +patutkah, kita dikembalikan undur ke belakang +menjadi ka*ir musyrik, setelah kita diberi hidayah petunjuk (leh Allah +dengan agama slam,, seperti (rang yang telah disesatkan (leh syaitan-syaitan di bumi +di tempat yang lengang, dalam keadaan bingung, sedang ia pula mempunyai sahabat-sahabat yang mengajaknya ke jalan yang lurus +dengan berkata kepadanya,2 7Marilah bersama-sama kami8. #atakanlah2 /Sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk, dan kita diperintahkan supaya berserah diri kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian makhluk0. ( Ayat 71 : Surah al-Anaa ) 6rang yang dikelirukan !leh syaitan tidak da%at mengenali sahabat yang benarbenar mengajak ke%ada %etunjuk0 .yaitan membuatnya menjadi bingung2 lalu dia menyangka bahawa dia sudah berada di atas jalan yang lurus sedangkan dia telah tersalah jalan0 .ahabat memainkan %eranan yang %enting dalam membantu sese!rang men4ari yang hak0

)): ZAHID DAN RAGHIB

BUKAN SEDIKIT NILAINYA! AMAL YANG KELUAR DARI HATI SI ZAHID% DAN TIDAK BANYAK NILAINYA! AMAL YANG KELUAR DARI HATI SI RAGHIB"

Kita telah diajak keluar dari alam ke%ada Pen4i%ta alam2 berhijrah ke%ada Allah s0w0t dan =asul-1ya0 Kita diajar su%aya memilih sahabat yang da%at membangkitkan semangat untuk berjuang %ada jalan Allah s0w0t dan berbuat taat ke%ada-1ya0 ,ikmat 55 ini memberi gambaran a%akah hijrah r!hani itu akan berjaya atau gagal0 Alat untuk menilainya ialah dunia0 Bagaimana kedudukan dunia di dalam hati akan mem%engaruhi %erjalanan ker!hanian0 Manusia terdiri dari dua unsur iaitu tubuh kasar dan hati seni0 Dabungan dua unsur tersebut membuat manusia b!leh ber&ungsi sebagai 4ermin yang b!leh membalikkan wajah yang memandang ke%adanya0 *ubuh kasar adalah um%ama muka 4ermin yang gela% dan hati seni %ula um%ama muka 4ermin yang terang0 Dabungan badan yang gela% dan hati yang terang menyebabkan manusia berkeb!lehan untuk menerima %an4aran 1ur )lahi atau disebut juga menerima tajalli2 iaitu melihat sesuatu tentang Allah s0w0t dengan mata hati0 Malaikat hanya mem%unyai tubuh yang terang dan binatang %ula hanya mem%unyai badan yang gela%0 Makhluk yang mem%unyai hanya satu jenis badan tidak sesuai untuk menjadi 4ermin yang menerima sinaran 1ur )lahi0 Manusia dalam keadaan keasliannya berkeb!lehan menerima sinaran 1ur )lahi2 iaitu menerima tajalli Allah s0w0t0 *eta%i2 keadaan yang asli itu tertutu%2 ter%endam atau tertimbus kerana manusia hidu% dalam dunia0 /unia menjadi anasir yang mer!sakkan keharm!nian gabungan badan yang gela% dengan hati yang terang0 /i dunia wujud satu makhluk bangsa jin yang dijadikan dari%ada 4ahaya a%i dan dinamakan syaitan0 9ahaya a%i ini berkeb!lehan untuk menyelina% masuk ke dalam badan manusia yang gela% dan mengubah suasananya sehingga hilang &ungsinya sebagai 4ermin yang menahan 4ahaya0 6leh sebab gangguan 4ahaya a%i itulah hati manusia tidak da%at menerima sinaran 1ur )lahi0 1ur )lahi yang meman4arkan tanda-tanda2 %eringatan dan sebagainya tidak melekat %ada 4ermin hati2 sebaliknya 4ahaya tersebut menyeberang keluar0 <alau%un nabinabi memba4akan ayat-ayat Allah s0w0t dan mem%erlihatkan mukjizat2 teta%i hati yang demikian tidak da%at menerimanya0 A%a yang datang itu berlalu begitu sahaja tidak terlekat %ada hati0 Manusia yang demikian2 yang keb!lehannya yang asli terganggu itu dinamakan si raghib0 ,ati si raghib yang sudah menjadi 4ermin yang tembus 4ahaya2 akan menerima kedatangan kebenaran se4ara samar-samar kerana yang sejati tidak melekat %ada 4erminnya0 Kesamaran itu akan menimbulkan keraguan dan sangkaan0 /alam keadaan demikian si raghib tidak lagi melihat kebenaran yang asli0 .angkaan telah menggubah @kebenaran8 yang dilihat !leh si raghib itu0 Bila 4ahaya yang asli tidak melekat %ada hati2 syaitan memainkan %eranannya dengan meman4arkan 4ahayanya ke%ada hati untuk menambahkan kesamaran dan kekeliruan 0 ,asilnya mun4ullah jelmaan yang mengambil alih tem%at kebenaran0 $elmaan itulah yang diangga% sebagai kebenaran !leh si raghib0 /alam suasana demikian2 sekiranya dia beramal2 maka amalannya ber%andukan

ke%ada jelmaan yang di%an4ar !leh syaitan bukan bersumberkan kebenaran yang asli0 <alau%un banyak amal yang dilakukannya namun2 tidak ada yang mene%ati dengan yang benar2 dan tidak ada nilainya0 6rang yang menda%at %etunjuk dari Allah s0w0t menyedari kesila%an yang berlaku ke%ada si raghib2 dan dia akan berusaha untuk mengembalikan keaslian dirinya dengan memisahkan hatinya dari dunia dan 4ahaya a%i yang menerangi dunia0 /ia berusaha untuk keluar dari dunia0 Keluar dari dunia bukan bermakna mati0 Maksudnya ialah mengwujudkan suasana hati yang tidak ada dunia di dalamnya0 Ketika membin4angkan Kalam ,ikmat 51 telah disentuh tentang 4ara4ara mele%askan diri dari %enjara dunia0 A%abila dunia tidak mam%u lagi mengenakan ti%u daya2 sese!rang manusia itu akan kembali ke%ada keasliannya yang berkeb!lehan menangka% kebenaran0 *idak ada lagi kesamaran dan jelmaaan yang mengganggu hatinya0 A%a yang datang ke%ada hatinya adalah kebenaran yang sejati2 tidak dibayangi !leh ke%alsuan0 6rang yang telah bebas dari %enjara dunia itu dinamakan zahid yang bersi&at zuhud .i zahid melihat sesuatu sebagaimana semestinya dilihat0 A%abila dia beramal maka amalnya berte%atan dengan sebagaimana yang mesti diamalkan0 A%a juga amal yang keluar dari%adanya adalah amal yang benar dan tidak sia-sia0 .ebab itu tidak b!leh diangga% sedikit amal yang keluar dari si zahid0 ,ati hendaklah bebas dari%ada kasihkan dunia2 kemegahan dan kemuliaannya0 Ke%entingan duniawi akan menghilangkan si&at ikhlas dari%ada hati0 6rang yang ikhlas2 walau%un hidu% dalam dunia2 melakukan kebaikan ke%ada makhluk Allah s0w0t tan%a memandang ke%ada a%a juga tawaran yang dibuat !leh dunia0 ,ubungan amalan yang ikhlas dengan *uhan adalah ketaatan bukan ke%entingan0 ,amba melakukan kebaikan dan kebajikan atas dasar melakukan %engabdian ke%ada Allah s0w0t0

Dan +ingatlah, Aku tidak men'iptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-#u. ( Ayat 56 : Surah a%3-43aar&yaat )

Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-!ya, lagi tetap teguh di atas tauhid- dan supaya mendirikan sembahyang serta memberi 1akat. Dan yang demikian itulah Agama yang benar. ( Ayat 5 : Surah al-Bayy&nah )

,amba yang mengabdikan diri ke%ada Allah s0w0t melakukan segala %ekerjaan dengan ikhlas kerana Allah s0w0t0 Mereka tidak mem%ersekutukan amal mereka dengan sesuatu2 baik anasir alam mahu%un ke%entingan diri sendiri0 Merekalah hamba Allah s0w0t yang hani&2 yang sentiasa ber%egang ke%ada kebenaran0 Kehani&an itu menjadi kemudi %ada hati mereka0 ,ati akan segera member!ntak jika kebenaran di%erk!sakan0 Bila hati sudah dikemudikan !leh si&at hani&2 haluan akan lari dari%ada kesesatan0 /iri yang demikian akan di%enuhi !leh ketaatan ke%ada Allah s0w0t0 $adi2 ikhlas2 tidak berbuat kemusyrikan dan kesesatan2 hani& dan mentaati Allah s0w0t adalah agama yang sebenarnya0 Ahli-ahli su&i berse%akat bahawa jika diisikan dunia ke dalam hati %asti tidak akan ditemui Allah s0w0t2 dan sekiranya Allah s0w0t bertem%at di hati %asti tidak ada dunia di dalamnya0 6rang yang memiliki hati yang diisikan dengan Allah s0w0t semata-mata adalah !rang yang benar-benar berjiwa besar0 6rang yang meletakkan dunia di atas takhta kerajaan hatinya adalah !rang yang 4uba meni%u Allah s0w0t dan kaum muslimin seluruhnya0 )): ZAHID DAN RAGHIB

BUKAN SEDIKIT NILAINYA! AMAL YANG KELUAR DARI HATI SI ZAHID% DAN TIDAK BANYAK NILAINYA! AMAL YANG KELUAR DARI HATI SI RAGHIB"

Kita telah diajak keluar dari alam ke%ada Pen4i%ta alam2 berhijrah ke%ada Allah s0w0t dan =asul-1ya0 Kita diajar su%aya memilih sahabat yang da%at membangkitkan semangat untuk berjuang %ada jalan Allah s0w0t dan berbuat taat ke%ada-1ya0 ,ikmat 55 ini memberi gambaran a%akah hijrah r!hani itu akan berjaya atau gagal0 Alat untuk menilainya ialah dunia0 Bagaimana kedudukan dunia di dalam hati akan mem%engaruhi %erjalanan ker!hanian0 Manusia terdiri dari dua unsur iaitu tubuh kasar dan hati seni0 Dabungan dua unsur tersebut membuat manusia b!leh ber&ungsi sebagai 4ermin yang b!leh membalikkan wajah yang memandang ke%adanya0 *ubuh kasar adalah um%ama muka 4ermin yang gela% dan hati seni %ula um%ama muka 4ermin yang terang0 Dabungan badan yang gela% dan hati yang terang menyebabkan manusia berkeb!lehan untuk menerima %an4aran 1ur )lahi atau disebut juga menerima tajalli2 iaitu melihat sesuatu tentang Allah s0w0t dengan mata hati0 Malaikat hanya mem%unyai tubuh yang terang dan binatang %ula hanya mem%unyai badan yang gela%0 Makhluk yang mem%unyai hanya satu jenis badan tidak sesuai untuk menjadi 4ermin yang menerima sinaran 1ur )lahi0 Manusia dalam keadaan keasliannya berkeb!lehan menerima sinaran 1ur )lahi2 iaitu menerima tajalli Allah s0w0t0 *eta%i2 keadaan yang asli itu tertutu%2 ter%endam atau tertimbus kerana manusia hidu% dalam dunia0 /unia menjadi anasir yang

mer!sakkan keharm!nian gabungan badan yang gela% dengan hati yang terang0 /i dunia wujud satu makhluk bangsa jin yang dijadikan dari%ada 4ahaya a%i dan dinamakan syaitan0 9ahaya a%i ini berkeb!lehan untuk menyelina% masuk ke dalam badan manusia yang gela% dan mengubah suasananya sehingga hilang &ungsinya sebagai 4ermin yang menahan 4ahaya0 6leh sebab gangguan 4ahaya a%i itulah hati manusia tidak da%at menerima sinaran 1ur )lahi0 1ur )lahi yang meman4arkan tanda-tanda2 %eringatan dan sebagainya tidak melekat %ada 4ermin hati2 sebaliknya 4ahaya tersebut menyeberang keluar0 <alau%un nabinabi memba4akan ayat-ayat Allah s0w0t dan mem%erlihatkan mukjizat2 teta%i hati yang demikian tidak da%at menerimanya0 A%a yang datang itu berlalu begitu sahaja tidak terlekat %ada hati0 Manusia yang demikian2 yang keb!lehannya yang asli terganggu itu dinamakan si raghib0 ,ati si raghib yang sudah menjadi 4ermin yang tembus 4ahaya2 akan menerima kedatangan kebenaran se4ara samar-samar kerana yang sejati tidak melekat %ada 4erminnya0 Kesamaran itu akan menimbulkan keraguan dan sangkaan0 /alam keadaan demikian si raghib tidak lagi melihat kebenaran yang asli0 .angkaan telah menggubah @kebenaran8 yang dilihat !leh si raghib itu0 Bila 4ahaya yang asli tidak melekat %ada hati2 syaitan memainkan %eranannya dengan meman4arkan 4ahayanya ke%ada hati untuk menambahkan kesamaran dan kekeliruan0 ,asilnya mun4ullah jelmaan yang mengambil alih tem%at kebenaran0 $elmaan itulah yang diangga% sebagai kebenaran !leh si raghib0 /alam suasana demikian2 sekiranya dia beramal2 maka amalannya ber%andukan ke%ada jelmaan yang di%an4ar !leh syaitan bukan bersumberkan kebenaran yang asli0 <alau%un banyak amal yang dilakukannya namun2 tidak ada yang mene%ati dengan yang benar2 dan tidak ada nilainya0 6rang yang menda%at %etunjuk dari Allah s0w0t menyedari kesila%an yang berlaku ke%ada si raghib2 dan dia akan berusaha untuk mengembalikan keaslian dirinya dengan memisahkan hatinya dari dunia dan 4ahaya a%i yang menerangi dunia0 /ia berusaha untuk keluar dari dunia0 Keluar dari dunia bukan bermakna mati0 Maksudnya ialah mengwujudkan suasana hati yang tidak ada dunia di dalamnya0 Ketika membin4angkan Kalam ,ikmat 51 telah disentuh tentang 4ara4ara mele%askan diri dari %enjara dunia0 A%abila dunia tidak mam%u lagi mengenakan ti%u daya2 sese!rang manusia itu akan kembali ke%ada keasliannya yang berkeb!lehan menangka% kebenaran0 *idak ada lagi kesamaran dan jelmaaan yang mengganggu hatinya0 A%a yang datang ke%ada hatinya adalah kebenaran yang sejati2 tidak dibayangi !leh ke%alsuan0 6rang yang telah bebas dari %enjara dunia itu dinamakan zahid yang bersi&at zuhud .i zahid melihat sesuatu sebagaimana semestinya dilihat0 A%abila dia beramal maka amalnya berte%atan dengan sebagaimana yang mesti diamalkan0 A%a juga amal yang keluar dari%adanya adalah amal yang benar dan tidak sia-sia0 .ebab itu tidak b!leh diangga% sedikit amal yang keluar dari si zahid0

,ati hendaklah bebas dari%ada kasihkan dunia2 kemegahan dan kemuliaannya0 Ke%entingan duniawi akan menghilangkan si&at ikhlas dari%ada hati0 6rang yang ikhlas2 walau%un hidu% dalam dunia2 melakukan kebaikan ke%ada makhluk Allah s0w0t tan%a memandang ke%ada a%a juga tawaran yang dibuat !leh dunia0 ,ubungan amalan yang ikhlas dengan *uhan adalah ketaatan bukan ke%entingan0 ,amba melakukan kebaikan dan kebajikan atas dasar melakukan %engabdian ke%ada Allah s0w0t0

Dan +ingatlah, Aku tidak men'iptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-#u. ( Ayat 56 : Surah a%3-43aar&yaat )

Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-!ya, lagi tetap teguh di atas tauhid- dan supaya mendirikan sembahyang serta memberi 1akat. Dan yang demikian itulah Agama yang benar. ( Ayat 5 : Surah al-Bayy&nah ) ,amba yang mengabdikan diri ke%ada Allah s0w0t melakukan segala %ekerjaan dengan ikhlas kerana Allah s0w0t0 Mereka tidak mem%ersekutukan amal mereka dengan sesuatu2 baik anasir alam mahu%un ke%entingan diri sendiri0 Merekalah hamba Allah s0w0t yang hani&2 yang sentiasa ber%egang ke%ada kebenaran0 Kehani&an itu menjadi kemudi %ada hati mereka0 ,ati akan segera member!ntak jika kebenaran di%erk!sakan0 Bila hati sudah dikemudikan !leh si&at hani&2 haluan akan lari dari%ada kesesatan0 /iri yang demikian akan di%enuhi !leh ketaatan ke%ada Allah s0w0t0 $adi2 ikhlas2 tidak berbuat kemusyrikan dan kesesatan2 hani& dan mentaati Allah s0w0t adalah agama yang sebenarnya0 Ahli-ahli su&i berse%akat bahawa jika diisikan dunia ke dalam hati %asti tidak akan ditemui Allah s0w0t2 dan sekiranya Allah s0w0t bertem%at di hati %asti tidak ada dunia di dalamnya0 6rang yang memiliki hati yang diisikan dengan Allah s0w0t semata-mata adalah !rang yang benar-benar berjiwa besar0 6rang yang meletakkan dunia di atas takhta kerajaan hatinya adalah !rang yang 4uba meni%u Allah s0w0t dan kaum muslimin seluruhnya0

)*: AMAL% AH$AL DAN MAKAM

BAIKNYA AMAL ADALAH HASIL DARI BAIKNYA AH$AL HAL-HAL! DAN BAIKNYA AH$AL ADALAH KERANA PENETAPAN MAKAM YANG DIKURNIAKAN ALLAH S"$"T"

,ikmat yang lalu mengaitkan nilai amal dengan zuhud hati terhada% dunia0 ,ati yang zuhud tidak terlindung dari 1ur )lahi0 ,ati yang menerima 4ahaya 1ur )lahi akan menda%at %engalaman ker!hanian yang dinamakan ahwal Ahal-halC0 Ahwal yang meneta% %ada hati dinamakan makam0 6rang raghib yang hatinya tertutu% dari menerima sinaran 1ur )lahi tidak da%at mengalami ahwal0 ,ati yang se%erti ini tidak da%at bertahan bila menerima ujian0 $iwanya akan menjadi gelisah a%abila bermasalah0 .yaitan akan menguasai hatinya se%enuhnya0 .yaitan akan mengwujudkan gambar-gambar yang menunjukkan 4ara-4ara menyelesaikan masalah yang dihada%i0 9ara yang %aling disarankan !leh syaitan ialah membunuh diri0 .yaitan akan memberi gambaran bahawa membunuh diri adalah %enyelesaian yang %aling baik dan %aling su4i0 Ada %enganut bebera%a ke%er4ayaan mengangga% membunuh diri satu jenis jihad yang menyam%aikan sese!rang ke syurga0 Pahlawan $e%un dahulu kala membunuh diri jika gagal melaksanakan %erintah raja mereka0 <anita ,indu zaman dahulu terjun ke dalam a%i yang sedang membakar mayat suaminya0 Ada %ula !rang membunuh diri dengan 4ara berla%ar kerana k!n!nnya berjuang menentang kezaliman0 Ada !rang yang membunuh diri kerana ditinggalkan kekasih dan mereka berasa megah kerana nama mereka akan diukir dalam sejarah sebagai kekasih yang setia0 .emua %erbuatan tersebut diangga% su4i !leh %elaku-%elakunya kerana mereka sudah memiliki nilai kebenaran yang tersendiri2 iaitu kebenaran yang lahir dari kilauan 4ahaya a%i syaitan2 bukan kebenaran yang sejati0 Ahli zuhud mengalami hal yang berbeza0 Mereka juga menerima bala ben4ana se%erti !rang lain2 teta%i sebelum hamba-1ya yang dikasihi-1ya itu jatuh ke dalam jurang kebinasaan2 Allah s0w0t menyinarkan hati si hamba itu dengan 1ur1ya0 ,ati zahid yang diterangi !leh 1ur )lahi akan mengalami satu suasana yang di%anggil sabar0 Aliran kesabaran berjalan di dalam hatinya dan diteguhkan kedudukan kesabaran di dalam hatinya itu sehingga menjadi ke%eribadiannya0 /ia dikatakan mem%unyai si&at sabar0 <alau%un tem%uh bala ben4ana sudah tamat2 teta%i si&at sabarnya tidak hilang dan berguna dalam menghada%i ben4ana yang lain %ula0 Kesabaran yang sudah menjadi si&at hati itu bertindak sebagai tenaga yang menarik si&at-si&at kebaikan yang lain su%aya datang ke%adanya0 Kesabaran yang datang bersama-sama bala ben4ana yang dihada%inya %ertama dahulu dinamakan hal dan kesabaran yang meneta% sebagai si&atnya dinamakan makam0 A%abila Allah s0w0t mengurniakan hal ke%ada hamba-1ya2 kemudian hal itu meneta% menjadi makam2 akan terhasillah amal kebaikan yang berterusan2

bukan setakat didatangi hal itu sahaja0 ,al yang telah meneta% dan menjadi makam itu mem%erteguhkan hati sehingga ia mam%u menerima hal-hal yang lain %ula0 ,al-hal AahwalC yang datang kemudian itu meneta% %ula menjadi makam atau si&atnya yang berkekalan0 Begitulah hatinya di%enuhi !leh si&at-si&at kebaikan sehingga tidak ada lagi si&at buruk %ada hatinya0 Kehidu%an dunia ini meru%akan medan buat manusia membentuk amalannya2 iaitu amalan zahir dan amalan batin0 Amalan zahir banyak menyentuh as%ek kehidu%an di dalam dunia0 Amalan batin %ula banyak menyentuh s!al kehidu%an sesudah meninggalkan dunia0 Amalan batin lebih diutamakan kerana ia mengandungi niat2 iman2 ikhlas2 sabar2 reda2 tawakal2 hani& dan lain-lain yang menentukan nilai sesuatu amal itu0

Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup +kamu, - untuk menguji dan men1ahirkan keadaan kamu2 siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya- dan a adalah Maha #uasa +membalas amal kamu,, lagi Maha Pengampun, +bagi (rang-(rang yang bertaubat,- - ( Ayat 2 : Surah al-+ul( ) Allah s0w0t mendahulukan %eringatan tentang maut dari%ada %eringatan tentang hidu%0 Maut hanya wujud %ada kehidu%an dunia ini0 Pada kehidu%an akhirat maut tidak ada0 ,idu% yang dibayangi !leh maut ini meru%akan ujian0 ,idu% adalah kesem%atan dan %eluang untuk membuat %ersia%an bagi melangkahi jambatan maut2 %ergi ke tem%at yang tidak ada amal dan tidak ada mati0 7ihatlah ke%ada buku 4atatan amalan masing-masing0 7ihatlah ke%ada usia yang sudah berlalu0 Mam%ukah amalan yang ada menyelamatkan diri sesudah menyeberangi jambatan maut nantiI Allah s0w0t bukakan dua jalan ke%ada mereka yang masih ada hayat di dunia0 $alan %ertama membawa mereka menemui Allah al-Aziz2 Maha Perkasa2 Maha Keras AMaha .tri4tC2 tidak ada kasihan belas ke%ada %esalah dan hukuman-1ya sangat berat0 $alan kedua membawa mereka menemui Allah al-Dha&ur2 Maha Pengam%un2 Maha Bert!lak-ansur2 Maha *idak Berkira2 dimaa&kan-1ya segala d!sa walau bera%a banyak sekali%un0 Buatlah %ilihan ketika masih ada hayat dikandung badan0 Bagi mereka yang mahu menemui Allah al-Dha&ur2 /ia memberitahukan 4aranya0

Seketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang su'i murni. ( Ayat 84 :
Surah as-Saaffaat )

Mereka yang layak berada di bawah naungan rahmat keam%unan Allah s0w0t adalah mereka yang dengan kesu4ian hatinya menyerahkan diri dan jiwa raganya ke%ada *uhan0 Mereka men!lak segala bentuk %ertuhanan yang selain Allah s0w0t0 Mereka bersedia menjalankan a%a jua %erintah Allah s0w0t tan%a takwil0 Mereka adalah %ara hamba yang ikhlas atau bertajrid iaitu mele%askan diri dari segala yang mengikat0 *idak ada %ergantungan2 sandaran2 tem%at meminta2 tem%at berhara% dan tem%at mengadu ke4uali Allah s0w0t0 Mereka adalah %ara hamba yang masuk ke dalam urusan Allah s0w0t2 dijaga dan di%elihara !leh *uhan0 6rang yang di%elihara kesu4ian hatinya sehingga ke akhir hayatnya itu akan kembali ke%ada *uhannya dengan sejahtera0

/4ari yang padanya hartabenda dan anak-pinak tidak dapat memberikan pert(l(ngan sesuatu apa pun, ke'uali +hartabenda dan anak-pinak, (rang-(rang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera +dari syirik dan penyakit muna*ik,- ( Ayat 88 " 89 : Surah asy-Syuaraa ) )*: AMAL% AH$AL DAN MAKAM

BAIKNYA AMAL ADALAH HASIL DARI BAIKNYA AH$AL HAL-HAL! DAN BAIKNYA AH$AL ADALAH KERANA PENETAPAN MAKAM YANG DIKURNIAKAN ALLAH S"$"T"

,ikmat yang lalu mengaitkan nilai amal dengan zuhud hati terhada% dunia0 ,ati yang zuhud tidak terlindung dari 1ur )lahi0 ,ati yang menerima 4ahaya 1ur )lahi akan menda%at %engalaman ker!hanian yang dinamakan ahwal Ahal-halC0 Ahwal yang meneta% %ada hati dinamakan makam0 6rang raghib yang hatinya tertutu% dari menerima sinaran 1ur )lahi tidak da%at mengalami ahwal0 ,ati yang se%erti ini tidak da%at bertahan bila menerima ujian0 $iwanya akan menjadi gelisah a%abila bermasalah0 .yaitan akan menguasai hatinya se%enuhnya0 .yaitan akan mengwujudkan gambar-gambar yang menunjukkan 4ara-4ara menyelesaikan masalah yang dihada%i0 9ara yang %aling disarankan !leh syaitan ialah membunuh diri0 .yaitan akan memberi gambaran bahawa membunuh diri adalah %enyelesaian yang %aling baik dan %aling su4i0 Ada %enganut bebera%a ke%er4ayaan mengangga% membunuh diri satu jenis jihad yang menyam%aikan sese!rang ke syurga0 Pahlawan $e%un dahulu kala membunuh diri jika gagal melaksanakan %erintah raja mereka0 <anita ,indu zaman dahulu terjun ke dalam a%i yang sedang membakar mayat suaminya0 Ada

%ula !rang membunuh diri dengan 4ara berla%ar kerana k!n!nnya berjuang menentang kezaliman0 Ada !rang yang membunuh diri kerana ditinggalkan kekasih dan mereka berasa megah kerana nama mereka akan diukir dalam sejarah sebagai kekasih yang setia0 .emua %erbuatan tersebut diangga% su4i !leh %elaku-%elakunya kerana mereka sudah memiliki nilai kebenaran yang tersendiri2 iaitu kebenaran yang lahir dari kilauan 4ahaya a%i syaitan2 bukan kebenaran yang sejati0 Ahli zuhud mengalami hal yang berbeza0 Mereka juga menerima bala ben4ana se%erti !rang lain2 teta%i sebelum hamba-1ya yang dikasihi-1ya itu jatuh ke dalam jurang kebinasaan2 Allah s0w0t menyinarkan hati si hamba itu dengan 1ur1ya0 ,ati zahid yang diterangi !leh 1ur )lahi akan mengalami satu suasana yang di%anggil sabar0 Aliran kesabaran berjalan di dalam hatinya dan diteguhkan kedudukan kesabaran di dalam hatinya itu sehingga menjadi ke%eribadiannya0 /ia dikatakan mem%unyai si&at sabar0 <alau%un tem%uh bala ben4ana sudah tamat2 teta%i si&at sabarnya tidak hilang dan berguna dalam menghada%i ben4ana yang lain %ula0 Kesabaran yang sudah menjadi si&at hati itu bertindak sebagai tenaga yang menarik si&at-si&at kebaikan yang lain su%aya datang ke%adanya0 Kesabaran yang datang bersama-sama bala ben4ana yang dihada%inya %ertama dahulu dinamakan hal dan kesabaran yang meneta% sebagai si&atnya dinamakan makam0 A%abila Allah s0w0t mengurniakan hal ke%ada hamba-1ya2 kemudian hal itu meneta% menjadi makam2 akan terhasillah amal kebaikan yang berterusan2 bukan setakat didatangi hal itu sahaja0 ,al yang telah meneta% dan menjadi makam itu mem%erteguhkan hati sehingga ia mam%u menerima hal-hal yang lain %ula0 ,al-hal AahwalC yang datang kemudian itu meneta% %ula menjadi makam atau si&atnya yang berkekalan0 Begitulah hatinya di%enuhi !leh si&at-si&at kebaikan sehingga tidak ada lagi si&at buruk %ada hatinya0 Kehidu%an dunia ini meru%akan medan buat manusia membentuk amalannya2 iaitu amalan zahir dan amalan batin0 Amalan zahir banyak menyentuh as%ek kehidu%an di dalam dunia0 Amalan batin %ula banyak menyentuh s!al kehidu%an sesudah meninggalkan dunia0 Amalan batin lebih diutamakan kerana ia mengandungi niat2 iman2 ikhlas2 sabar2 reda2 tawakal2 hani& dan lain-lain yang menentukan nilai sesuatu amal itu0

Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup +kamu, - untuk menguji dan men1ahirkan keadaan kamu2 siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya- dan a adalah Maha #uasa +membalas amal kamu,, lagi Maha Pengampun, +bagi (rang-(rang yang bertaubat,- - ( Ayat 2 : Surah al-+ul( ) Allah s0w0t mendahulukan %eringatan tentang maut dari%ada %eringatan tentang

hidu%0 Maut hanya wujud %ada kehidu%an dunia ini0 Pada kehidu%an akhirat maut tidak ada0 ,idu% yang dibayangi !leh maut ini meru%akan ujian0 ,idu% adalah kesem%atan dan %eluang untuk membuat %ersia%an bagi melangkahi jambatan maut2 %ergi ke tem%at yang tidak ada amal dan tidak ada mati0 7ihatlah ke%ada buku 4atatan amalan masing-masing0 7ihatlah ke%ada usia yang sudah berlalu0 Mam%ukah amalan yang ada menyelamatkan diri sesudah menyeberangi jambatan maut nantiI Allah s0w0t bukakan dua jalan ke%ada mereka yang masih ada hayat di dunia0 $alan %ertama membawa mereka menemui Allah al-Aziz2 Maha Perkasa2 Maha Keras AMaha .tri4tC2 tidak ada kasihan belas ke%ada %esalah dan hukuman-1ya sangat berat0 $alan kedua membawa mereka menemui Allah al-Dha&ur2 Maha Pengam%un2 Maha Bert!lak-ansur2 Maha *idak Berkira2 dimaa&kan-1ya segala d!sa walau bera%a banyak sekali%un0 Buatlah %ilihan ketika masih ada hayat dikandung badan0 Bagi mereka yang mahu menemui Allah al-Dha&ur2 /ia memberitahukan 4aranya0

Seketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang su'i murni. ( Ayat 84 :
Surah as-Saaffaat )

Mereka yang layak berada di bawah naungan rahmat keam%unan Allah s0w0t adalah mereka yang dengan kesu4ian hatinya menyerahkan diri dan jiwa raganya ke%ada *uhan0 Mereka men!lak segala bentuk %ertuhanan yang selain Allah s0w0t0 Mereka bersedia menjalankan a%a jua %erintah Allah s0w0t tan%a takwil0 Mereka adalah %ara hamba yang ikhlas atau bertajrid iaitu mele%askan diri dari segala yang mengikat0 *idak ada %ergantungan2 sandaran2 tem%at meminta2 tem%at berhara% dan tem%at mengadu ke4uali Allah s0w0t0 Mereka adalah %ara hamba yang masuk ke dalam urusan Allah s0w0t2 dijaga dan di%elihara !leh *uhan0 6rang yang di%elihara kesu4ian hatinya sehingga ke akhir hayatnya itu akan kembali ke%ada *uhannya dengan sejahtera0

/4ari yang padanya hartabenda dan anak-pinak tidak dapat memberikan pert(l(ngan sesuatu apa pun, ke'uali +hartabenda dan anak-pinak, (rang-(rang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera +dari syirik dan penyakit muna*ik,- ( Ayat 88 " 89 : Surah asy-Syuaraa )

)+: PERANAN ZIKIR

#ANGAN MENINGGALKAN ZIKIR LANTARAN ENGKAU BELUM SELALU INGAT KEPADA ALLAH S"$"T KETIKA BERZIKIR% SEBAB KELALAIAN KAMU TERHADAP ALLAH S"$"T KETIKA TIDAK BERZIKIR LEBIH BAHAYA DARIPADA KELALAIAN KAMU TERHADAP ALLAH S"$"T KETIKA KAMU BERZIKIR" SEM(GA ALLAH S"$"T MENAIKKAN DAR#AT KAMU DARIPADA ZIKIR DENGAN KELALAIAN KEPADA ZIKIR YANG DISERTAI INGAT KEPADA ALLAH S"$"T% DAN MUDAH-MUDAHAN ALLAH S"$"T AKAN MENGANGKAT KAMU DARIPADA ZIKIR YANG BESERTA KEHADIRAN ALLAH S"$"T DI DALAM HATI KAMU KEPADA ZIKIR DI MANA LENYAPNYA SEGALA SESUATU SELAIN ALLAH S"$"T" HAL YANG DEMIKIAN ITU TIDAKLAH SUKAR BAGI ALLAH S"$"T"

Jm%at keadaan yang berkaitan dengan zikir: 1: *idak berzikir langsung0 2: Berzikir dalam keadaan hati tidak ingat ke%ada Allah s0w0t0 3: Berzikir dengan disertai rasa kehadiran Allah s0w0t di dalam hati0 4: Berzikir dalam keadaan &ana dari makhluk2 lenya% segala sesuatu dari hati2 hanya Allah s0w0t sahaja yang ada0 Bukanlah sukar bagi Allah s0w0t untuk mengubah suasana hati hamba-1ya yang berzikir dari suasana yang kurang baik ke%ada yang lebih baik hingga men4a%ai yang terbaik0 Ker!hanian manusia berada dalam bebera%a darjat2 maka suasana zikir juga berbeza-beza2 mengikut darjat r!haninya0 /arjat yang %aling rendah adalah si raghib yang telah tenat dikuasai !leh syaitan dan dunia0 9ahaya a%i syaitan dan &atam!rgana dunia menutu% hatinya sehingga dia tidak sedikit %un mengingati Allah s0w0t0 .eruan2 %eringatan dan ayat-ayat Allah s0w0t tidak melekat %ada hatinya0 )nilah g!l!ngan )slam yang dijajah !leh si&at muna&ik0 D!l!ngan ini tidak berzikir langsung0 D!l!ngan kedua berzikir dengan lidah teta%i hati tidak ikut berzikir0 7idah menyebut nama Allah s0w0t2 teta%i ingatan tertuju ke%ada harta2 %ekerjaan2 %erem%uan2 hiburan dan lain-lain0 )nilah g!l!ngan !rang )slam yang awam0 Mereka dinasihatkan su%aya jangan meninggalkan zikir kerana dengan meninggalkan zikir mereka akan lebih dihanyutkan !leh kelalaian00 *an%a zikir2 syaitan akan lebih mudah meman4arkan gambar-gambar ti%uan ke%ada 4ermin hatinya dan dunia akan lebih kuat menutu%inya0 Eikir %ada %eringkat ini

ber%eranan sebagai @juru ingat80 .ebutan lidah menjadi teman yang mengingatkan hati yang lalai0 7idah dan hati ber%eranan se%erti dua !rang yang mem%unyai minat yang berbeza0 .e!rang enggan mendengar sebutan nama Allah s0w0t2 sementara yang se!rang lagi memaksanya mendengar dia menyebut nama Allah s0w0t0 .ahabat yang berzikir AlidahC mestilah memaksa bersungguhsungguh agar temannya AhatiC mendengar u4a%annya0 /i sini terjadilah %e%erangan di antara tenaga zikir dengan tenaga syaitan yang dis!k!ng !leh tenaga dunia yang 4uba menghalang tenaga zikir dari memasuki hati0 D!l!ngan yang ke tiga %ula adalah mereka yang tenaga zikirnya sudah berjaya meme4ahkan dinding yang dibina !leh syaitan dan dunia0 +4a%an zikir sudah b!leh masuk ke dalam hati0 *enaga zikir bertindak menyu4ikan hati dari%ada karat-karat yang melekat %adanya0 Pada mulanya u4a%an zikir masuk ke dalam hati sebagai sebutan nama-nama Allah s0w0t0 .etelah karat hati sudah hilang maka sebutan nama-nama Allah s0w0t akan disertai !leh rasa mesra yang mengandungi kelazatan0 Pada %eringkat ini zikir tidak lagi dibuat se4ara %aksa0 ,ati akan berzikir tan%a menggunakan lidah0 .ebutan nama-nama Allah s0w0t menghalakan hati ke%ada Jm%unya nama-nama2 merasai si&at-si&at-1ya sebagaimana dinamakan0 D!l!ngan ke em%at ialah mereka yang telah se%enuhnya dikuasai !leh ,a5 atau hal ketuhanan0 Mereka sudah keluar dari sem%adan alam maujud dan masuk ke dalam hal yang tidak ada alam2 yang ada hanya Allah s0w0t0 *ubuh kasar mereka masih berada di atas muka bumi2 bersama-sama makhluk yang lain0 *eta%i2 kesedarannya terhada% dirinya dan makhluk sekaliannya sudah tidak ada2 maka kewujudan sekalian yang maujud tidak sedikit %un mem%engaruhi hatinya0 Mereka karam dalam zikir dan yang dizikirkan0 Mereka yang berada %ada taha% ini telah terle%as dari ikatan manusiawi dan seterusnya men4a%ai %englihatan hakiki mata hati2 sebagaimana yang telah dinyatakan ketika membin4ang ,ikmat 450 Mereka yang mem%unyai %englihatan hakiki mata hati ada dua jenis0 $enis %ertama adalah yang mem%unyai nama dan tabir %enutu%0 ,ijab nama Aasma8C tidak terangkat lalu dia melihat di dalam hijab0 /ia melihat Allah s0w0t %ada a%a yang menghijabkannya0 Eikirnya ialah nama yang %adanya dia melihat Allah s0w0t0 $enis kedua %ula ialah yang ber%isah dengan nama dan hijab2 lalu dia melihat Allah s0w0t dan merasakan ketenangan dengan %englihatan itu0 Pada ketika itu tidak se%atah %un u4a%an yang teru4a% !lehnya dan tidak se%atah %un kalam yang terdengar %adanya0 /ia melihat nama itu tidak mem%unyai kekuatan hukum a%a %un selain-1ya0 Bila nama dina&ikan tibalah %ada wusul Asam%aiC0 Bila tidak terlintas lagi nama tibalah %ada ittisal A%erhubunganC0 1ama yang tidak lagi terlintas disebabkan kuatnya tarikan dari yang dinamai0 Makam ini dinamakan makam al-Buhut Akehairan-hairananC2 kerana dia melihat Allah s0w0t dalam kehairan-hairanan2 tiada u4a%an ke4uali %andangan0 )nilah makam terakhir di mana semua hati terhenti di situ0 )a adalah tingkatan tertinggi tentang ke4intaan

terhada% zat )lahiat0 Pada taha% ini 1ur-1ya meman4ar2 menyinar2 menjulang naik ke lubuk hati0 Peringkat ini sudah tiada zikir dan tiada %ula yang berzikir2 hanyalah memandang bukan berzikir dan tiada berbalik kembali %andangannya0 )nilah hal yang dikatakan &aham dengan tiada huraian %emahamannya dan men4a%ai dengan tiada sesuatu %en4a%aiannya0 )nsan di dalam hal ini sudah tidak lagi mem!h!n &atwa2 tidak mem!h!n %erkenan2 tidak meminta %ert!l!ngan dan u4a%an juga tiada0 Baginya setia% sesuatu adalah ilmu dan setia% ilmu adalah zikir0 )nilah hamba yang telah benar-benar berjaya menghim%un semua makam dan martabat0 /ia sudah melihat takdir-takdir dan melihat bagaimana Allah s0w0t menghalau takdir demi takdir dan melihat bagaimana Allah s0w0t mengulangi takdir-takdir itu dengan berbagai-bagai 4ara yang dikehendaki-1ya kerana sesungguhnya Allah s0w0t sahaja yang memulakan %en4i%taan dan /ia juga yang mengulanginya0 Penglihatannya tidak berb!lak-balik lagi0 /ia melihat Allah s0w0t di hada%an dan di belakang a%a yang dilihatnya dan melihat Allah s0w0t dalam segala yang dilihatnya0 A%abila kerinduan terhada% Allah s0w0t telah menguasai hati sese!rang hingga ke%ada taha% tiada u4a%an yang b!leh diu4a%kan maka keadaan itu dikatakan melihat Allah s0w0t yang tiada sesuatu yang menyamai-1ya2 sebagaimana &irman1ya:

Tiada sesuatupun yang sebanding dengan +:at-!ya, si*at-si*at-!ya, dan pentadbiran,-!ya, dan Dia jualah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
( Ayat 11 : Surah asy-Syura )

)+: PERANAN ZIKIR

#ANGAN MENINGGALKAN ZIKIR LANTARAN ENGKAU BELUM SELALU INGAT KEPADA ALLAH S"$"T KETIKA BERZIKIR% SEBAB KELALAIAN KAMU TERHADAP ALLAH S"$"T KETIKA TIDAK BERZIKIR LEBIH BAHAYA DARIPADA KELALAIAN KAMU TERHADAP ALLAH S"$"T KETIKA KAMU BERZIKIR" SEM(GA ALLAH S"$"T MENAIKKAN DAR#AT KAMU DARIPADA ZIKIR DENGAN KELALAIAN KEPADA ZIKIR YANG DISERTAI INGAT

KEPADA ALLAH S"$"T% DAN MUDAH-MUDAHAN ALLAH S"$"T AKAN MENGANGKAT KAMU DARIPADA ZIKIR YANG BESERTA KEHADIRAN ALLAH S"$"T DI DALAM HATI KAMU KEPADA ZIKIR DI MANA LENYAPNYA SEGALA SESUATU SELAIN ALLAH S"$"T" HAL YANG DEMIKIAN ITU TIDAKLAH SUKAR BAGI ALLAH S"$"T"

Jm%at keadaan yang berkaitan dengan zikir: 1: *idak berzikir langsung0 2: Berzikir dalam keadaan hati tidak ingat ke%ada Allah s0w0t0 3: Berzikir dengan disertai rasa kehadiran Allah s0w0t di dalam hati0 4: Berzikir dalam keadaan &ana dari makhluk2 lenya% segala sesuatu dari hati2 hanya Allah s0w0t sahaja yang ada0 Bukanlah sukar bagi Allah s0w0t untuk mengubah suasana hati hamba-1ya yang berzikir dari suasana yang kurang baik ke%ada yang lebih baik hingga men4a%ai yang terbaik0 Ker!hanian manusia berada dalam bebera%a darjat2 maka suasana zikir juga berbeza-beza2 mengikut darjat r!haninya0 /arjat yang %aling rendah adalah si raghib yang telah tenat dikuasai !leh syaitan dan dunia0 9ahaya a%i syaitan dan &atam!rgana dunia menutu% hatinya sehingga dia tidak sedikit %un mengingati Allah s0w0t0 .eruan2 %eringatan dan ayat-ayat Allah s0w0t tidak melekat %ada hatinya0 )nilah g!l!ngan )slam yang dijajah !leh si&at muna&ik0 D!l!ngan ini tidak berzikir langsung0 D!l!ngan kedua berzikir dengan lidah teta%i hati tidak ikut berzikir0 7idah menyebut nama Allah s0w0t2 teta%i ingatan tertuju ke%ada harta2 %ekerjaan2 %erem%uan2 hiburan dan lain-lain0 )nilah g!l!ngan !rang )slam yang awam0 Mereka dinasihatkan su%aya jangan meninggalkan zikir kerana dengan meninggalkan zikir mereka akan lebih dihanyutkan !leh kelalaian00 *an%a zikir2 syaitan akan lebih mudah meman4arkan gambar-gambar ti%uan ke%ada 4ermin hatinya dan dunia akan lebih kuat menutu%inya0 Eikir %ada %eringkat ini ber%eranan sebagai @juru ingat80 .ebutan lidah menjadi teman yang mengingatkan hati yang lalai0 7idah dan hati ber%eranan se%erti dua !rang yang mem%unyai minat yang berbeza0 .e!rang enggan mendengar sebutan nama Allah s0w0t2 sementara yang se!rang lagi memaksanya mendengar dia menyebut nama Allah s0w0t0 .ahabat yang berzikir AlidahC mestilah memaksa bersungguhsungguh agar temannya AhatiC mendengar u4a%annya0 /i sini terjadilah %e%erangan di antara tenaga zikir dengan tenaga syaitan yang dis!k!ng !leh tenaga dunia yang 4uba menghalang tenaga zikir dari memasuki hati0 D!l!ngan yang ke tiga %ula adalah mereka yang tenaga zikirnya sudah berjaya meme4ahkan dinding yang dibina !leh syaitan dan dunia0 +4a%an zikir sudah b!leh masuk ke dalam hati0 *enaga zikir bertindak menyu4ikan hati dari%ada karat-karat yang melekat %adanya0 Pada mulanya u4a%an zikir masuk ke dalam hati sebagai sebutan nama-nama Allah s0w0t0 .etelah karat hati sudah hilang maka sebutan nama-nama Allah s0w0t akan disertai !leh rasa mesra yang mengandungi kelazatan0 Pada %eringkat ini zikir tidak lagi dibuat se4ara %aksa0

,ati akan berzikir tan%a menggunakan lidah0 .ebutan nama-nama Allah s0w0t menghalakan hati ke%ada Jm%unya nama-nama2 merasai si&at-si&at-1ya sebagaimana dinamakan0 D!l!ngan ke em%at ialah mereka yang telah se%enuhnya dikuasai !leh ,a5 atau hal ketuhanan0 Mereka sudah keluar dari sem%adan alam maujud dan masuk ke dalam hal yang tidak ada alam2 yang ada hanya Allah s0w0t0 *ubuh kasar mereka masih berada di atas muka bumi2 bersama-sama makhluk yang lain0 *eta%i2 kesedarannya terhada% dirinya dan makhluk sekaliannya sudah tidak ada2 maka kewujudan sekalian yang maujud tidak sedikit %un mem%engaruhi hatinya0 Mereka karam dalam zikir dan yang dizikirkan0 Mereka yang berada %ada taha% ini telah terle%as dari ikatan manusiawi dan seterusnya men4a%ai %englihatan hakiki mata hati2 sebagaimana yang telah dinyatakan ketika membin4ang ,ikmat 450 Mereka yang mem%unyai %englihatan hakiki mata hati ada dua jenis0 $enis %ertama adalah yang mem%unyai nama dan tabir %enutu%0 ,ijab nama Aasma8C tidak terangkat lalu dia melihat di dalam hijab0 /ia melihat Allah s0w0t %ada a%a yang menghijabkannya0 Eikirnya ialah nama yang %adanya dia melihat Allah s0w0t0 $enis kedua %ula ialah yang ber%isah dengan nama dan hijab2 lalu dia melihat Allah s0w0t dan merasakan ketenangan dengan %englihatan itu0 Pada ketika itu tidak se%atah %un u4a%an yang teru4a% !lehnya dan tidak se%atah %un kalam yang terdengar %adanya0 /ia melihat nama itu tidak mem%unyai kekuatan hukum a%a %un selain-1ya0 Bila nama dina&ikan tibalah %ada wusul Asam%aiC0 Bila tidak terlintas lagi nama tibalah %ada ittisal A%erhubunganC0 1ama yang tidak lagi terlintas disebabkan kuatnya tarikan dari yang dinamai0 Makam ini dinamakan makam al-Buhut Akehairan-hairananC2 kerana dia melihat Allah s0w0t dalam kehairan-hairanan2 tiada u4a%an ke4uali %andangan0 )nilah makam terakhir di mana semua hati terhenti di situ0 )a adalah tingkatan tertinggi tentang ke4intaan terhada% zat )lahiat0 Pada taha% ini 1ur-1ya meman4ar2 menyinar2 menjulang naik ke lubuk hati0 Peringkat ini sudah tiada zikir dan tiada %ula yang berzikir2 hanyalah memandang bukan berzikir dan tiada berbalik kembali %andangannya0 )nilah hal yang dikatakan &aham dengan tiada huraian %emahamannya dan men4a%ai dengan tiada sesuatu %en4a%aiannya0 )nsan di dalam hal ini sudah tidak lagi mem!h!n &atwa2 tidak mem!h!n %erkenan2 tidak meminta %ert!l!ngan dan u4a%an juga tiada0 Baginya setia% sesuatu adalah ilmu dan setia% ilmu adalah zikir0 )nilah hamba yang telah benar-benar berjaya menghim%un semua makam dan martabat0 /ia sudah melihat takdir-takdir dan melihat bagaimana Allah s0w0t menghalau takdir demi takdir dan melihat bagaimana Allah s0w0t mengulangi takdir-takdir itu dengan berbagai-bagai 4ara yang dikehendaki-1ya kerana sesungguhnya Allah s0w0t sahaja yang memulakan %en4i%taan dan /ia juga yang mengulanginya0 Penglihatannya tidak berb!lak-balik lagi0 /ia melihat Allah s0w0t di hada%an dan di belakang a%a yang dilihatnya dan melihat Allah s0w0t dalam

segala yang dilihatnya0 A%abila kerinduan terhada% Allah s0w0t telah menguasai hati sese!rang hingga ke%ada taha% tiada u4a%an yang b!leh diu4a%kan maka keadaan itu dikatakan melihat Allah s0w0t yang tiada sesuatu yang menyamai-1ya2 sebagaimana &irman1ya:

Tiada sesuatupun yang sebanding dengan +:at-!ya, si*at-si*at-!ya, dan pentadbiran,-!ya, dan Dia jualah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
( Ayat 11 : Surah asy-Syura )

),: TANDA MATINYA HATI

SEBAHAGIAN DARIPADA TANDA MATINYA HATI IALAH APABILA TIDAK BERASA SEDIH #IKA TERLEPAS SESUATU AMAL KEBAIKAN DARIPADANYA DAN TIDAK MENYESAL #IKA TER#ADI PERBUATAN YANG TIDAK BAIK (LEHNYA"

Kita telah dinasihatkan su%aya jangan meninggalkan zikir walau%un tidak hadhir hati ketika berzikir0 Begitu juga dengan ibadat dan amal kebaikan0 $anganlah meninggalkan ibadat lantaran hati tidak khusyuk ketika beribadat dan jangan meninggalkan amal kebaikan lantaran hati belum ikhlas dalam melakukannya0 Khusyuk dan ikhlas adalah si&at hati yang sem%urna0 Eikir2 ibadat dan amal kebaikan adalah 4ara-4ara untuk membentuk hati agar menjadi sem%urna0 ,ati yang belum men4a%ai taha% kesem%urnaan dikatakan hati itu ber%enyakit0 $ika %enyakit itu dibiarkan2 tidak diambil langkah mengubatinya2 %ada satu masa2 hati itu mungkin b!leh mati0 Mati hati berbeza dari%ada mati tubuh badan0 6rang yang mati tubuh badan ditanam di dalam tanah0 6rang yang mati hatinya2 tubuh badannya masih sihat dan dia masih berjalan ke sama ke mari di atas muka bumi ini0 $ika kita renungi kembali ke%ada diri zahir manusia2 kita akan da%at menyusunnya sebagai tubuh2 nyawa2 naluri-naluri dan akal &ikiran0 Bila dibandingkan dengan haiwan2 kita akan menda%ati susunan haiwan se%erti susunan manusia juga00 ,aiwan mem%unyai tubuh badan2 nyawa dan nalurinaluri0 Bezanya adalah haiwan tidak mem%unyai akal &ikiran0 6leh sebab manusia memiliki akal &ikiran maka manusia b!leh diistilahkan sebagai haiwan yang 4erdik0 ,aiwan yang 4erdik AmanusiaC2 di%anggil na&su nati5ah menurut istilah tasau&0

Pemilikan akal tidak mengubah manusia dari status kehaiwanan0 $ika ada haiwan berbangsa m!nyet2 harimau2 kuda dan lain-lain2 maka ada haiwan berbangsa manusia0 ,aiwan berbangsa manusia menjadi raja memerintah semua haiwan yang lain0 Akal &ikiran yang ada %ada mereka membuat mereka b!leh membentuk kehidu%an yang lebih sem%urna dari haiwan lain yang tidak berakal0 Akal &ikiran juga mam%u membuat haiwan bangsa manusia menawan daratan2 lautan dan udara0 <alau%un mereka berjaya menawan daratan dengan kenderaan mereka namun2 itu tidak membezakan mereka dari%ada kuda dan haiwan lain yang mam%u juga menawan daratan0 <alau%un mereka berjaya menawan lautan namun2 itu tidak membezakan mereka dari%ada haiwan ikan yang juga menggunakan lautan0 <alau%un mereka berjaya menawan udara namun2 itu tidak membezakan mereka dari%ada haiwan burung yang juga menggunakan udara0 Kemam%uan yang ditunjukkan !leh akal &ikiran tidak mengubah status haiwan yang ada %ada manusia0 A%akah yang menjadikan manusia sebagai insan2 bukan haiwanI Manusia menjadi istimewa kerana memiliki hati r!hani0 ,ati mem%unyai nilai yang mulia yang tidak dimiliki !leh akal &ikiran0 .emua angg!ta dan akal &ikiran menghala ke%ada alam benda sementara hati r!hani menghala ke%ada Pen4i%ta alam benda0 ,ati mem%unyai %ersediaan untuk beriman ke%ada *uhan0 ,ati yang menghubungkan manusia dengan Pen4i%ta0 ,ubungan dengan Pen4i%ta memisahkan manusia dari%ada daerah haiwan dan mengangkat darjat mereka menjadi makhluk yang mulia0 ,ati yang 4ergas2 sihat dan dalam keasliannya yang murni2 berhubung erat dengan *uhannya0 ,ati itu menyuluh akal &ikiran agar akal &ikiran da%at ber&ikir tentang *uhan dan kejadian *uhan0 ,ati itu menyuluh juga ke%ada angg!ta tubuh badan agar mereka tunduk ke%ada %erintah *uhan dan menjauhi larangan-1ya0 ,ati yang berjaya menaklukkan akal &ikiran dan angg!ta tubuh badannya serta mengarahkan mereka berbuat taat ke%ada Allah s0w0t adalah hati yang sihat0 ,ati yang sihat melahirkan takwa2 iaitu %engabdian ke%ada Allah s0w0t0 *akwalah yang membezakan kedudukan sese!rang hamba %ada sisi *uhan0 .emakin tinggi darjat ketakwaan semakin ham%ir se!rang hamba dengan *uhannya0 .emakin rendah darjat takwa semakin ham%ir sese!rang dengan daerah kehaiwanan0 $ika takwa tidak ada jadilah manusia itu haiwan yang %andai ber&ikir dan berkata-kata0 ,aiwan yang %andai ber&ikir inilah yang dikatakan manusia yang mati hatinya0 /ia tidak da%at menggerakkan &ikiran dan angg!tanya menuju ke%ada Allah s0w0t0 Bahagian yang menghala ke%ada Pen4i%ta tidak ber&ungsi2 hanya bahagian yang menghala ke%ada alam benda meru%akan bahagian yang akti&0 Manusia yang mati hatinya atau manusia yang berbangsa haiwan ini tidak berasa sedih jika terle%as %eluang baginya untuk melakukan amalan yang mendekatkan diri dengan *uhan dan dia tidak berasa kesal jika dia berbuat d!sa dan maksiat yang

menjauhkan dirinya dari%ada Allah s0w0t0 Kematian hati tidak da%at dikenal jika sese!rang itu mengambil daya nilai keduniaan sebagai %iawaian0 =amai !rang yang menurut %engertian tasau& sudah mati hatinya teta%i mereka men4a%ai berbagai-bagai ke4emerlangan dalam kehidu%an dunia0 Mereka menjadi %emim%in ke%ada !rang ramai0 Mereka men4i%takan berbagai-bagai benda ke%erluan manusia0 Mereka berjaya mendaki Dunung JHerest0 Mereka memegang berma4am-ma4am rek!d kej!hanan0 Mereka menguasai kekayaan dan berbagai-bagai lagi kejayaan dan ke4emerlangan0 A%a juga kejayaan dan ke4emerlangan yang di%er!lehi hendaklah diletakkan di atas nera4a akhirat0 $ika kejayaan dan ke4emerlangan itu mam%u menambahkan berat da4ing kebaikan2 maka kejayaan dan ke4emerlangan itu adalah benar0 $ika tidak ia hanyalah &atam!rgana0

). > */: D(SA DAN BAIK SANGKA

TIDAKLAH BESAR SESUATU D(SA MELEBIHI SESUATU YANG MENGHALANG KAMU BERBAIK SANGKA KEPADA ALLAH S"$"T" BARANGSIAPA MENGENAL TUHANNYA NES'AYA MELIHAT KE'ILNYA D(SA"

TIDAK ADA D(SA KE'IL #IKA ALLAH S"$"T MENGHADAPI KAMU DENGAN KEADILANNYA DAN TIDAK ADA D(SA BESAR #IKA ALLAH S"$"T MENGHADAPI KAMU DENGAN KURNIAAN-NYA"

Allah s0w0t menurunkan syariat ke%ada umat manusia melalui nabi-nabi-1ya0 .yariat menentukan hukum-hukum yang wajib di%atuhi0 ,ukum itu terdiri dari%ada dua jenis2 satu yang wajib dibuat dan satu lagi yang wajib tidak dibuat0 Perlakuan yang menyalahi hukum dinamakan d!sa0 *idak melakukan yang wajib dilakukan adalah berd!sa0 Melakukan yang wajib tidak dilakukan juga berd!sa0 .yarat %enerimaan d!sa adalah kesedaran dan kerelaan hati dalam %erbuatan

tersebut0 Perbuatan yang menyalahi hukum jika dibuat tan%a kesedaran2 dan dengan ter%aksa tidak dikatakan berd!sa0 $ika meninggalkan sembahyang kerana tertidur sebelum masuk waktu wajib sembahyang dan terjaga dari tidur setelah lu%ut waktu sembahyang2 maka meninggalkan sembahyang selama tem%!h tertidur itu tidaklah berd!sa0 .e!rang yang sedang kebuluran dan tidak ada makanan yang halal ditemuinya2 yang ada hanyalah seketul daging khinzir yang syariat mengharamkan memakannya2 jika dia memakan daging tersebut tidaklah dikira dia berd!sa0 $ika keadaan tidak sedar sengaja diadakan2 se%erti sengaja meminum arak kemudian ketika mabuk itu dia melakukan maksiat2 maka dia menda%at dua d!sa2 iaitu d!sa meminum arak dan d!sa melakukan maksiat setelah sengaja tidak menyedarkan dirinya0 .engaja mengwujudkan suasana darurat untuk menyalahi hukum tidak mele%askan dari beban d!sa0 Misalnya2 se!rang %esakit yang membuat alasan %enyakitnya hanya b!leh sembuh dengan meminum arak menurut nasihat d!kt!r ka&ir2 maka %erbuatan meminum arak se4ara ini hukumnya berd!sa0 /!sa disabitkan ke%ada %elanggaran syariat dan syariat %ula di4i%ta !leh Allah s0w0t0 $adi2 %ada hakikatnya d!sa adalah ditentukan !leh Allah s0w0t0 Allah s0w0t yang meletakkan hukum0 *idak taat ke%ada Allah s0w0t itulah sebenarnya d!sa0 .yariat b!leh berubah teta%i Allah s0w0t yang wajib ditaati tidak berubah0 Banyak %erkara yang diharamkan dalam syariat 1abi Musa a0s dihalalkan dalam syariat 1abi Muhammad s0a0w0 .yariat nabi-nabi yang terdahulu tidak menghadkan bilangan isteri-isteri teta%i syariat 1abi Muhammad s0a0w menghadkannya setakat em%at !rang sahaja dalam satu masa0 $adi2 intisari %ahala dan d!sa bukanlah sesuatu %erbuatan itu2 teta%i ketaatan atau kederhakaan ke%ada Allah s0w0t yang menjadi %ahala atau d!sa0 Melakukan gerakan sembahyang jika tidak disertai dengan ketaatan ke%ada Allah s0w0t2 tidak dinamakan bersembahyang0 .etia% %erbuatan bergantung ke%ada niat0 Perbuatan dilakukan !leh angg!ta zahir dan niat dilakukan !leh angg!ta batin iaitu hati r!hani0 Kelakuan hati itulah yang menentukan %ahala atau d!sa0 .emua jenis ibadat hanya di%erakui sebagai ibadat jika hati mem%erakukan ibadat itu kerana Allah s0w0t0 ,ati yang menentukan nilai %erbuatan2 bukan %erbuatan yang menjadi %enentu nilai0 6leh sebab itu %erbuatan yang bersalahan dengan hukum tidak menjadi besar jika dibandingkan dengan kelakuan hati yang mena&ikan kesem%urnaan Allah s0w0t dan mengadakan sangkaan buruk terhada%-1ya0 Perbuatan d!sa yang dilakukan !leh angg!ta zahir hanya meng!t!rkan manusia itu sendiri sahaja2 teta%i sangkaan buruk terhada% Allah s0w0t men4abar kesem%urnaan ketuhanan Allah s0w0t2 dan ini jauh lebih besar d!sanya0 .ebab itu d!sa yang %aling besar dan tidak diam%uni-1ya adalah syirik2 iaitu meruntuhkan keesaan ketuhanan Allah s0w0t0 Manusia yang terkurung di dalam %enjara dunia2 hatinya dibayangi !leh 4ahaya a%i syaitan0 .yaitan membawa ke%adanya khayalan-khayalan yang membentuk sangkaan0 A%abila sese!rang itu didatangi !leh keinsa&an dan mahu bertaubat

dari d!sa-d!sanya2 syaitan akan mengulang-tayang akan %erbuatan d!sanya dengan gambaran yang sangat hina dan menjijikkan sehingga !rang itu merasakan d!sanya terlalu besar2 tidak mungkin menda%at keam%unan Allah s0w0t0 /ia tenggelam dalam lautan sangkaan bahawa Allah s0w0t tidak akan mengam%unkan d!sanya0 .eterusnya timbul sangkaan bahawa tidak ber&aedah lagi dia melakukan kebaikan kerana d!sa-d!sa yang lalu menghalang kebaikan yang hendak dilakukannya diterima !leh Allah s0w0t0 $adilah dia se!rang yang hidu% dengan d!sa-d!sa yang lalu dan tidak ada kebaikan baharu dikerjakan0 *ugu sangkaan buruk terhada% Allah s0w0t yang dibina !leh syaitan mestilah dir!b!hkan0 ,ikmat 5" telah menganjurkan agar tidak meninggalkan zikir walau%un hati lalai dari a%a yang dizikirkan0 Eikir yang dilakukan se4ara %aksa itu akan meleburkan sangkaan buruk terhada% Allah s0w0t sedikit demi sedikit2 lalu mun4ullah sangkaan baik0 =!haninya seterusnya meningkat ke darjat yang lebih tinggi2 di mana tidak ada lagi sangkaan terhada% Allah s0w0t2 teta%i hati mengenal Allah s0w0t dengan sebenar-benar kenal0 /a%atlah dia melihat bahawa niat datangnya dari )radat Allah s0w0t0 *idak ada suatu kehendak ke4uali a%a yang bergantung ke%ada )radat Allah s0w0t0 *idak ada satu %erbuatan ke4uali a%a yang bergantung ke%ada Kudrat Allah s0w0t0 Pada sisi Allah s0w0t tidak ada yang jahat2 semuanya baik belaka0 $ahat hanya wujud a%abila na&su manusia mengadakan kehendak dan %erbuatan dirinya sendiri2 lu%a dia bersandar ke%ada Allah s0w0t0 $unaid al-Baghdadi berkata: FBarangsia%a tidak men4a%ai &ana dirinya dan ba5a dengan Allah s0w0t2 maka semua kebaikan yang dibuatnya adalah mengandungi d!saG0 Ahli makri&at melihat ke4ilnya %erbuatan d!sa jika dibandingkan dengan %engakuan dirinya ada kuasa men4i%takan sesuatu %erbuatan0 Bagi mereka2 selagi mereka melihat diri mereka melakukan amalan2 selagi itulah amalan mereka mengandungi d!sa0 Perhatian ke%ada diri menghijab %erhatian ke%ada *uhan0 6rang ari& mengembalikan segala %erkara ke%ada *uhan0 Mereka melihat diri mereka tidak melakukan kejahatan kerana Allah s0w0t menjaga dan melindungi mereka dari%ada kejahatan0 Mereka melihat diri mereka berbuat kebaikan kerana Allah s0w0t mengurniakan kebaikan itu ke%ada mereka0 *idak terlihat lagi %ada mata hati mereka sesuatu a%a %un ke4uali yang dari Allah2 ke%ada Allah dan beserta Allah s0w0t0 *an%a makri&at sese!rang akan melihat amal yang dilakukannya dan dia 4enderung untuk mengukur dirinya dengan amalan tersebut0 .eterusnya dia menjadikan amalan tersebut sebagai %ersediaan untuk menghada% Allah s0w0t0 B!leh dikatakan dia menjadikan amalannya sebagai tuntutan terhada% Allah s0w0t0 A%abila sese!rang hamba membawa ke%ada Allah s0w0t amal %erbuatannya2 maka Allah s0w0t menerimanya dengan hisab dan %erhitungan yang ter%erin4i0 ,isab Allah s0w0t sangat halus dan ra%i0 *idak ada walau sebesar zarah %un yang terkeluar dari kiraan-1ya0 .ebab itu jika kamu dihada%kan ke%ada keadilan Allah s0w0t2 tidak ada d!sa yang ke4il atau remeh-temeh yang

b!leh le%as dari kiraan Allah s0w0t0 .emuanya besar dan semuanya dikira0 Berbeza keadaannya bagi !rang yang dihada%i Allah s0w0t dengan kurnia-1ya0 Allah s0w0t ber&irman:

Sesungguhnya Allah telah membeli dari (rang-(rang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan +balasan, bahawa mereka akan ber(leh syurga, +disebabkan, mereka berjuang pada jalan Allah- maka +di antara, mereka ada yang membunuh dan terbunuh. ( Ayat 111 : Surah at-/au)ah ) 6rang yang dibeli !leh Allah s0w0t2 menjadi hamba abdi ke%ada-1ya0 Allah s0w0t2 sebagai *uan2 menguruskan2 memelihara dan menjaga abdi-1ya0 A%a juga %erbuatan yang dilakukan !leh hamba abdi adalah yang di%erintahkan !leh *uannya0 *uan yang mengeluarkan %erintah2 *uan juga yang mem%ertanggungjawabkannya0 ,amba abdi tidak ada %ilihan0 7antaran itu a%abila Allah s0w0t menghada%i hamba abdi-1ya2 maka dihada%i-1ya dengan kurnia-1ya bukan dengan tuntutan0 A%abila Allah s0w0t tidak membuat tuntutan2 tidak ada d!sa dan kesalahan yang besar0 $adi2 buatlah ke%utusan a%akah mahu menjadi !rang yang mengum%ul amal dan membuat tuntutan ke%ada Allah s0w0t dengan amal itu2 atau menjualkan diri ke%ada Allah s0w0t2 menjadi abdi-1ya dan berserah se%enuhnya ke%ada-1ya0

*1: AMAL YANG BERNILAI PADA SISI ALLAH S"$"T

TIDAK ADA AMAL YANG DIHARAPKAN DITERIMA ALLAH S"$"T SELAIN AMAL YANG KAMU TIDAK MELIHAT KEPADANYA DAN MEMANDANGNYA KE'IL ATAU REMEH"

,ikmat ini mengajak kita merenung ke%ada amal yang kita angga% ke4il2 remeh dan tidak %enting0 Amal yang demikian kita lakukan seketika kemudian terus melu%akannya0 Misalnya2 ketika kita sedang memandu2 seek!r anak ayam melintasi jalan di hada%an2 kita mem%erlahankan kereta sehingga anak ayam itu selamat menyeberang0 Misal yang lain2 seek!r lalat terjatuh ke dalam minuman kita2 lalu kita keluarkannya dan membiarkan ia terbang %ergi0 Peristiwa se%erti itu dialami dalam bebera%a saat sahaja2 bersahaja2 tidak menyentuh jiwa dan kemudian dilu%akan buat selama-lamanya0 Amal yang se%erti itulah yang %erlu

direnungkan kerana begitulah bentuk amal yang diterima !leh Allah s0w0t0 Amal yang demikian keluar dari kemanusiaan yang asli dan murni0 Keaslian dan kemurnian itulah yang hendak dihidu%kan dalam setia% amalan2 walau bagaimana besar sekali%un amalan itu0 A%alah bezanya menyelamatkan se!rang manusia dengan seek!r lalat yang sama-sama lemas di dalam air0 Allah s0w0t yang mengizinkan dan menggerakkan kamu untuk menyelamatkan lalat yang lemas itu0 Allah s0w0t juga yang mengizinkan dan menggerakkan kamu menyelamatkan manusia yang lemas0 .ia%akah kamu2 di manakah kamu2 a%akah kekuasaan kamu2 a%akah tindakan kamu dalam %eristiwa-%eristiwa tersebutI Adakah berbeza kamu yang menyelamatkan lalat itu dengan kamu yang menyelamatkan manusia ituI .ekiranya sese!rang itu tidak ada keeg!an atau ketaksuban terhada% dirinya sendiri dan hatinya tawadhuk ke%ada Allah s0w0t2 maka dia akan melihat Allah s0w0t yang menyelamatkan lalat dan /ia juga yang menyelamatkan manusia itu0 Ambillah iktibar dari amal yang ke4il-ke4il dan di%andang remeh dalam membentuk amal yang besar-besar dan di%andang %enting2 su%aya kamu tidak melihat ke%ada amal ketika beramal0 1ilai sesuatu amal terletak %ada ikhlas yang mengiringi amal tersebut dan ikhlas mele%askannya0 Biasa terjadi sese!rang itu ikhlas ketika berbuat kebaikan teta%i keikhlasan itu terusik kemudiannya0 Kebanyakan manusia enggan mele%askan %erbuatan baik yang telah mereka lakukan0 Mereka suka mengingati dan menyebut kebaikan tersebut0 Perbuatan demikian b!leh membawa sese!rang jatuh ke dalam samaah2 iaitu men4eritakan kebaikan su%aya dirinya di%erakui dan disanjung sebagai se!rang yang baik0 .amaah menjadi minyak yang memudahkan riak menyala0 A%abila riak sudah menyala segala kebaikan yang telah dibuatnya akan terbakar0 A%a yang tinggal dalam sim%anan akhiratnya hanyalah debu-debu yang tidak berharga0 6rang tersebut akan menjadi !rang yang memikul %eti besi yang besar berisi debu untuk dibukakan di hada%an *uhan0 Mereka gembira di dunia teta%i keham%aan di akhirat0 6rang yang berada dalam suasana asbab %erlu menghidu%kan ikhlas dan memeliharanya agar tidak dir!sakkan !leh ujub2 riak dan samaKah0 )khlas dihidu%kan dengan meniadakan ke%entingan diri a%abila berhubungan dengan !rang lain0 )khlas di%elihara dengan 4ara tidak mengikat kebaikan yang dibuat itu sama ada di mulut atau%un di ingatan0 .erahkan segala kebaikan yang dibuat ke%ada Allah s0w0t2 tidak %erlu kita menyim%an di mulut kita0 Ketahuilah2 memelihara ikhlas lebih sukar dari%ada menghidu%kan ikhlas0 .ese!rang hanya %erlu ber%erang sekeja% sahaja dengan na&sunya sebelum berjaya melakukan sesuatu %erbuatan dengan ikhlas2 teta%i dia %erlu ber%erang dengan na&sunya se%anjang hayatnya untuk memelihara ikhlas yang sudah dilakukannya dahulu0 <alau melalui arah mana %un di%erhatikan2 %ers!alannya teta% kembali ke%ada hati0 ,ati menjadi medan %erebutan kuasa di antara na&su dengan ikhlas0 M!dal na&su adalah ke%entingan diri0 1a&su mengingatkan sesuatu yang dia ada ke%entingan atau hak %adanya telah dile%askan ke%ada !rang lain0 6leh kerana

na&su tidak mati maka ingatannya ke%ada yang kehilangan itu juga tidak mati0 $ihad terhada% na&su ini ber%anjangan0 )khlas adalah um%ama bayi su4i yang %erlu di%elihara dan dilindungi dari%ada dibaham !leh harimau na&su0 9ara menundukkan harimau na&su adalah jangan memberinya makan0 Makanannya adalah 4erita mengenai haknya yang telah terle%as ke tangan !rang lain0 =a4un bagi harimau na&su adalah 4erita mengenai kebaikan *uhan yang membahagikan nikmat yang tidak terhingga ke%ada makhluk-1ya0 Peneta%an hak Allah atau Allah jualah Pemilik sebenar2 akan melindungi bayi su4i dari%ada musuh-musuh yang mahu men4ederakannya0

*0 C *1: $IRID DAN $ARID

SESUNGGUHNYA $IRID MENDATANGKAN KEPADA KAMU $ARID SUPAYA KAMU MENDEKAT DAN MASUK KE HADRAT ALLAH S"$"T"

$IRID MENDATANGKAN KEPADA KAMU $ARID SUPAYA KAMU TERSELAMAT DARI KEKUASAAN DEBU-DEBU DUNIA DAN SUPAYA KAMU MERDEKA DARI PERBUDAKAN MATA BENDA DAN SYAH$AT KEDUNIAAN"

$IRID MENDATANGKAN KEPADA KAMU $ARID SUPAYA KAMU BEBAS DARI PEN#ARA $U#UD KAMU DAN MASUK KEPADA SYUHUD PENYAKSIAN!"

*idak mungkin bayi su4i yang lahir dalam hati da%at di%elihara dan dilindungi dengan kekuatan dan ke%andaian sese!rang manusia itu0 Manusia berhajat ke%ada Allah s0w0t untuk memelihara dan melindunginya0 ,anya kurniaan Allah s0w0t yang mendatangi hati sese!rang hamba itu yang mam%u menjadi tentera menjaga khazanah kebaikan yang ada dalam hati0 Kurniaan Allah s0w0t itu hanya meneta% jika suasana hati sesuai untuknya0 Allah s0w0t berkuasa men4abut semula a%a juga kurniaan-1ya ke%ada hamba-1ya0 Kesalihan telah di4abut dari%ada Azazil sehingga dia menjadi iblis0 Kesalihan juga telah di4abut dari%ada Bal8am bin Ba8ura sehingga dia hidu% di hutan se%erti haiwan0 .esia%a yang menyangka kebaikan dan kelebihan yang ada %adanya sebagai hak mutlaknya2 lu%a dia ke%ada kurniaan Allah s0w0t dan kekuasaan-1ya2 sesungguhnya !rang

itu menanti masa untuk menerima kemurkaan Allah s0w0t0 .ekiranya Allah s0w0t mengasihani sese!rang hamba itu /ia akan meletakkan sesuatu kelemahan %ada hamba tersebut0 Kelemahan itu sentiasa membayanginya untuk mem%eringatkannya tentang tara&nya sebagai hamba *uhan yang sentiasa berhajat ke%ada-1ya0 1abi Muhammad s0a0w dihada%kan dengan kelemahan dalam membuat ba%a saudara baginda s0a0w2 Abu *alib2 mengu4a%kan dua kalimah syahadah0 1abi 1uh a0s dihada%kan dengan kelemahan dalam memujuk isteri dan anak su%aya ikut menaiki ka%alnya0 6rang kaya dihada%kan dengan %enyakit yang hartanya tidak mam%u mengubatinya0 6rang yang diberi keb!lehan dihada%kan dengan kelemahan menda%atkan sesuatu yang sangat diingininya0 .etia% !rang berdiri dengan kelemahan yang tidak mungkin dia mengatasinya2 ke4uali dengan izin Allah s0w0t0 ,al yang demikian menjadi rahmat yang memelihara kehambaan %ada sese!rang hamba itu0 ,ikmat-hikmat di atas men4eritakan tentang %ersia%an hati untuk menerima kedatangan kurniaan Allah s0w0t0 Persia%an hati itu dinamakan wirid dan kurniaan Allah s0w0t dinamakan warid0 Aurad atau wirid adalah amal ibadat yang dilakukan se4ara berterusan menurut satu %!la yang tertentu0 6rang yang mengamalkan wirid akan melakukan jenis ibadat yang seru%a %ada tia%-tia% hari0 $ika satu-satu amalannya tidak da%at dilakukannya %ada masa yang biasa dia melakukannya kerana sesuatu halangan yang tidak da%at dielakkannya2 maka dia akan melakukan amalan yang tertinggal itu %ada masa lain0 A%abila sese!rang sudah beramal se4ara demikian dengan teguh2 maka dia dikatakan beramal se4ara aurad atau wirid0 Amal ibadat yang dilakukan dengan banyak hanya %ada hari-hari tertentu dan tidak dilakukan dengan banyak %ada hari-hari lain tidak dinamakan wirid0 <irid yang terbaik adalah yang menggabungkan sembahyang2 %uasa dan zikir2 se%erti yang diamalkan !leh =asulullah s0a0w semasa hidu% baginda s0a0w0 <irid yang diamalkan !leh =asulullah s0a0w diikuti !leh %ara sahabat0 /ari %ara sahabat amalan ini berkembang ke%ada generasi-generasi kemudian hinggalah ke hari ini0 Duru-guru yang ari& kemudiannya menyusun wirid-wirid yang b!leh diamalkan !leh murid-murid mereka mengikut darjat r!hani mereka0 Murid yang tekun mengamalkan wirid yang ditalkinkan !leh gurunya berkemungkinan didatangi !leh warid0 <arid adalah %engalaman r!hani yang dikurniakan Allah s0w0t ke%ada hati murid yang mengekali wirid0 .elain dinamakan warid2 ia juga di%anggil dengan namanama lain se%erti hal2 %engalaman hakikat2 waridah2 1ur )lahi2 .ir dan lain-lain2 menurut istilah tasau& 0 Banyaknya istilah yang digunakan adalah kerana sukarnya mahu men4eritakan tentang a%a yang sebenar berlaku %ada hati sese!rang yang menerima kurniaan Allah s0w0t0 1ur atau warid yang datang ke%ada hati se!rang murid tidak sama dengan yang lain0 Masa kedatangannya juga tidak seru%a2 walau%un murid-murid tersebut mengamalkan wirid yang

seru%a0 Ada murid yang 4e%at menda%at warid dan ada yang lambat bahkan ada juga yang tidak %ernah mem%er!lehinya0 *em%!h warid meneta% di dalam hati juga tidak seru%a0 Ada yang mem%er!lehi warid hanya sekadar bebera%a minit sahaja2 kemudian ia menghilang0 Ada yang bertahan selama satu minggu2 sebulan2 setahun dan sebagainya0 Keadaan tidak menentu itu terjadi kerana murid belum men4a%ai keteguhan atau isti5amah0 <arid yang meneta% hingga menjadi si&at murid itu dinamakan wisal dan dia akan hidu% berterusan dengan wisal yang menyera% %ada dirinya2 hingga ke akhir hayatnya0 .e!rang murid atau salik %erlulah bersungguh-sungguh mengamalkan wirid atau aurad bagi menyu4ikan hati agar hati itu berada dalam keadaan yang sesuai dan layak menerima kedatangan warid atau 1ur )lahi0 <irid adalah amalan untuk mem%ersia%kan diri2 bukan wirid itu yang mengangkat sese!rang ke ,adrat Allah s0w0t2 bukan wirid yang mendatangkan warid0 <arid adalah semata-mata kurniaan Allah s0w0t2 teta%i hanya hati yang sesuai sahaja yang b!leh menanggung kedatangannya2 se%erti juga wahyu yang meru%akan kurniaan Allah s0w0t namun2 hanya hati nabi-nabi yang b!leh menerima kedatangannya0 A%abila sese!rang itu menerima kedatangan warid itu tandanya Allah s0w0t berkenan membawanya ham%ir dengan-1ya0 <arid yang diterima !leh hati itu menarik hati ke%ada Allah s0w0t dengan mengeluarkannya dari %enjara dunia dan syaitan0 Kekuatan dunia2 hawa na&su2 syaitan dan mata benda tidak da%at menyekat hati yang berjalan dengan warid kerana warid itu adalah tarikan langsung dari Allah s0w0t2 bahkan !rang yang menerima warid itu sendiri tidak da%at menghalang berlakunya kesan warid ke atas dirinya0 *arikan langsung dari Allah s0w0t mengelurkan hati nurani dari %enjara wujud dan masuk ke dalam tauhid yang hakiki2 menyaksikan AsyuhudC dengan mata hatinya akan keesaan Allah s0w0t0 6rang yang hatinya didatangi warid akan mengalami %erubahan yang luar biasa0 $iwanya akan berasa tenang dan &ikirannya tidak lagi kusut-masai0 /ia da%at merasakan kelazatan beribadat dan berzikir0 <arid yang masuk ke dalam hati menghan4urkan si&at-si&at yang keji dan melahirkan si&at-si&at yang ter%uji0 <arid yang diterima !leh hati melahirkan bebera%a jenis %erasaan0 ,ati mungkin berasa gembira dan mungkin juga berasa sayu bila menerima kedatangan warid0 <arid dalam suasana gembira adalah tajalli Allah s0w0t ke%ada hamba-1ya dengan si&at $amal AkeindahanC0 <arid yang melahirkan rasa sedih dan ke4ut hati adalah tajalli Allah s0w0t dengan si&at $alal AkebesaranC0 6rang yang mengalami suasana si&at keindahan Allah s0w0t akan merasai kedamaian2 ketenangan2 keser!n!kan2 kelazatan dan sangat membahagiakan0 Pengalaman r!hani tersebut membuatnya mengenali Allah s0w0t sebagai *uhan ?ang Maha Pemurah2 Maha Penyayang2 Maha 7emah-lembut2 Maha Pengam%un dan si&atsi&at lain yang menyenangkan0 A%abila hati r!hani mengalami si&at-si&at keagungan dan ke%erkasaan Allah s0w0t maka akan terasa ke4ut hatinya2 menggeletar tubuhnya dan mungkin dia jatuh %engsan0 Pengalaman begini membuatnya mengenali Allah s0w0t sebagai *uhan ?ang Maha Perkasa2 Maha

Keras2 Maha *egas2 Maha ,ebat seksaan-1ya dan tidak ada sesuatu yang terle%as dari genggaman-1ya0 Pengalaman warid adalah um%ama Mikraj AtanggaC untuk men4a%ai Allah s0w0t0 <arid %eringkat %ertama menggerakkan hati su%aya rajin beribadat dan mendekatkan diri ke%ada Allah s0w0t0 <arid %eringkat kedua memutuskan si hamba dari %ergantungan ke%ada makhluk dan membulatkan semangatnya untuk ber%egang ke%ada Allah s0w0t semata-mata0 <arid %eringkat ke tiga mele%askan si hamba dari si&at-si&at kemanusiaan dan seterusnya bebas dari kewujudan yang terbatas lalu masuk ke%ada <ujud Mutlak yang tiada batas0 Kesedarannya tidak ada lagi %ada dirinya dan alam maujud seluruhnya2 yang ada hanya Allah s0w0t ?ang Maha Jsa lagi Maha Berdiri /engan .endiri0 *) C *+: NUR% MATA HATI DAN HATI

NUR-NUR ILAHI ADALAH KENDERAAN HATI DAN RAHSIA HATI"

NUR ITU IALAH TENTERA HATI% SEBAGAIMANA KEGELAPAN ADALAH TENTERA NA-SU" #IKA ALLAH S"$"T MAHU MEN(L(NG HAMBA-NYA MAKA DIBANTU DENGAN TENTERA AN$AR NUR-NUR! DAN DIHENTIKAN BEKALAN KEGELAPAN"

NUR ITU BAGINYA MENERANGI MEMBUKA TUTUPAN!% MATA HATI ITU BAGINYA MENGHAKIMKAN DAN HATI ITU BAGINYA MENGHADAP ATAU MEMBELAKANG"

Allah s0w0t hanya b!leh dikenal jika /ia sendiri mahu /ia dikenali0 $ika /ia mahu mem%erkenalkan /iri-1ya ke%ada hamba-1ya maka hati hamba itu akan di%ersia%kan dengan mengurniakannya warid0 ,ati hamba diterangi dengan 1ur1ya0 *idak mungkin men4a%ai Allah s0w0t tan%a d!r!ngan yang kuat dari 1ur1ya0 1ur-1ya adalah kenderaan bagi hati untuk sam%ai ke ,adrat-1ya0 ,ati adalah um%ama badan dan r!h adalah nyawanya0 =!h %ula berkait dengan Allah s0w0t dan %erkaitan itu dinamakan as-.ir A=ahsiaC0 =!h menjadi nyawa ke%ada

hati dan .ir menjadi nyawa ke%ada r!h0 B!leh juga dikatakan bahawa hakikat ke%ada hati adalah r!h dan hakikat ke%ada r!h adalah .ir0 .ir atau =ahsia yang sam%ai ke%ada Allah s0w0t dan .ir yang masuk ke ,adrat-1ya0 .ir yang mengenal Allah s0w0t0 .ir adalah hakikat ke%ada sekalian yang maujud0 1ur )lahi menerangi hati2 r!h dan .ir0 1ur )lahi membuka bidang hakikat-hakikat0 Amal dan ilmu tidak mam%u menyingka% rahsia hakikat-hakikat0 1ur )lahi yang ber%eranan menyingka% tabir hakikat0 6rang yang mengambil hakikat dari bukubuku atau dari u4a%an !rang lain2 bukanlah hakikat sebenar yang ditemuinya2 teta%i hanyalah sangkaan dan khayalan semata-mata0 $ika mahu men4a%ai hakikat %erlulah mengamalkan wirid sebagai %embersih hati0 Kemudian bersabar menanti sambil terus juga berwirid0 .ekiranya Allah s0w0t kehendaki warid akan didatangkan-1ya ke%ada hati yang asyik dengan wirid itu0 )tulah kejayaan yang besar b!leh di4a%ai !leh sese!rang hamba semasa hidu%nya di dunia ini0 Alam ini %ada hakikatnya adalah gela%0 Alam menjadi terang kerana ada kenyataan Allah s0w0t %adanya0 Misalkan kita berdiri di atas %un4ak sebuah bukit %ada waktu malam yang gela% gelita0 A%a yang da%at dilihat hanyalah kegela%an0 A%abila hari siang2 matahari menyinarkan sinarnya2 kelihatanlah tumbuhtumbuhan dan haiwan yang menghuni bukit itu0 Kewujudan di atas bukit itu menjadi nyata kerana diterangi !leh 4ahaya matahari0 9ahaya menzahirkan kewujudan dan gela% %ula membungkusnya0 $ika kegela%an hanya sedikit maka kewujudan kelihatan samar0 .ekiranya kegela%an itu tebal maka kewujudan tidak kelihatan lagi0 ,anya 4ahaya yang da%at menzahirkan kewujudan2 kerana 4ahaya da%at menghalau kegela%an0 $ika 4ahaya matahari da%at menghalau kegela%an yang menutu%i benda-benda alam yang nyata2 maka 4ahaya 1ur )lahi %ula da%at menghalau kegela%an yang menutu% hakikat-hakikat yang ghaib0 Mata di ke%ala melihat benda-benda alam dan mata hati melihat ke%ada hakikat-hakikat0 Banyaknya benda alam yang dilihat !leh mata kerana banyaknya 4ermin yang membalikkan 4ahaya matahari2 sedangkan 4ahaya hanya satu jenis sahaja dan datangnya dari matahari yang satu jua0 Begitu juga halnya %andangan mata hati0 Mata hati melihat banyaknya hakikat kerana banyaknya 4ermin hakikat yang membalikkan 4ahaya 1ur )lahi2 sedangkan 1ur )lahi datangnya dari nur yang satu yang bersumberkan Eat ?ang Maha Jsa0 Kegela%an yang menutu%i mata hati menyebabkan hati ter%isah dari%ada kebenaran0 ,atilah yang tertutu% sedangkan kebenaran tidak tertutu%0 /alil atau bukti yang di4ari bukanlah untuk menyatakan kebenaran teta%i adalah untuk mengeluarkan hati dari lembah kegela%an ke%ada 4ahaya yang terang benderang bagi melihat kebenaran yang sememangnya tersedia ada2 bukan men4ari kebenaran baharu0 9ahayalah yang menerangi atau membuka tutu%an hati0 1ur )lahi adalah 4ahaya yang menerangi hati dan mengeluarkannya dari kegela%an serta membawanya menyaksikan sesuatu dalam keadaannya yang asli0 A%abila 1ur )lahi sudah membuka tutu%an dan 4ahaya terang telah bersinar maka mata hati da%at memandang kebenaran dan keaslian yang selama ini

disembunyikan !leh alam nyata0 Bertambah terang 4ahaya 1ur )lahi yang diterima !leh hati bertambah jelas kebenaran yang da%at dilihatnya0 Pengetahuan yang di%er!lehi melalui %andangan mata hati yang bersuluhkan 1ur )lahi dinamakan ilmu laduni atau ilmu yang diterima dari Allah s0w0t se4ara langsung0 Kekuatan ilmu yang di%er!lehi bergantung ke%ada kekuatan hati menerima 4ahaya 1ur )lahi0 Murid yang masih %ada %eringkat %ermulaan hatinya belum 4uku% bersih2 maka 4ahaya 1ur )lahi yang di%er!lehinya tidak begitu terang0 6leh itu ilmu laduni yang di%er!lehinya masih belum men4a%ai %eringkat yang halus-halus0 Pada taha% ini hati b!leh mengalami kekeliruan0 Kadang-kadang hati menghada% ke%ada yang kurang benar dengan membelakangkan yang lebih benar0 6rang yang %ada %eringkat ini %erlu menda%atkan %enjelasan dari%ada ahli makri&at yang lebih ari&0 A%abila hatinya semakin bersih 4ahaya 1ur )lahi semakin bersinar meneranginya dan dia menda%at ilmu yang lebih jelas0 7alu hatinya menghada% ke%ada yang lebih benar2 sehinggalah dia menemui kebenaran hakiki0 *, > *.: KETAATAN ADALAH KURNIAAN ALLAH S"$"T

#ANGANLAH KETAATAN KAMU KEPADA ALLAH S"$"T MENGGEMBIRAKAN KAMU KERANA KAMU MELIHAT TELAH MELAKSANAKANNYA% TETAPI GEMBIRALAH KERANA MELIHAT KETAATAN ITU DATANG DARI ALLAH S"$"T KEPADA KAMU" U'APKANLAH: DDENGAN SEBAB KURNIA ALLAH S"$"T KEPADA HAMBA-NYA% MAKA DENGAN DEMIKIAN ITULAH MEREKA PATUT BERGEMBIRA% ITU LEBIH BAIK DARI APA YANG MEREKA KUMPULKANF"

DILARANG KEPADA (RANG YANG MASIH BER#ALAN MENU#U ALLAH S"$"T DAN (RANG YANG TELAH SAMPAI KEPADA-NYA DARI MELIHAT KEPADA AMAL PERBUATAN MEREKA DAN AH$AL YANG MEREKA BERADA DI DALAMNYA" (RANG YANG MASIH DALAM PER#ALANAN BELUM MEN'APAI KETEGUHAN BENAR BERSAMA-SAMA ALLAH S"$"T DALAM AMAL DAN AH$AL" ADA PUN (RANG YANG TELAH SAMPAI% TELAH DILENYAPKAN ALLAH S"$"T KESEDARANNYA KE DALAM PENYAKSIAN MELIHAT-NYA!%

TIDAK LAGI MELIHAT KEPADA AMAL DAN AH$AL"

,ikmat " menghuraikan2 hatilah yang menghada% atau membelakang2 berdasarkan kedudukan ker!hanian sese!rang0 ,ati yang baharu keluar dari selimut kegela%an dan masuk ke%adanya 4ahaya 1ur )lahi akan melahirkan sika% gemar melakukan ketaatan ke%ada Allah s0w0t0 Kalau dahulu dia memaksa dirinya untuk beribadat2 kini dia berasa mudah untuk beribadat dan tidak berasa berat walau%un banyak ibadat yang dilakukannya0 Perubahan yang berlaku ini disedarinya dan dia sangat bergembira dengan %erubahan tersebut0 Kadangkadang dia membandingkan amal kebaikannya dengan amal kebaikan !rang lain yang masih hanyut dalam kelalaian0 Bertambah ketara ke%adanya akan kekuatan dia melakukan ibadat0 Bertambah %ula kegembiraannya0 7ahirnya %erasaan demikian adalah kerana kuat azamnya untuk berjuang membuang si&at-si&at ter4ela dan menghidu%kan si&at-si&at ter%uji0 A%abila dia melihat si&at-si&at ter%uji sudah menghiasi dirinya timbullah kegembiraannya kerana usahanya telah mengeluarkan hasil yang baik0 Beginilah kesan yang mun4ul %ada !rang yang bersandar ke%ada usaha dan amalnya0 )nilah yang selalu berlaku ke%ada !rang yang masih di%eringkat %ermulaan2 sebelum hatinya men4a%ai kematangan0 6rang yang bersandar ke%ada usaha dan amalnya tidak da%at maju dalam bidang ker!hanian0 $ika dia mahu maju dalam %erjalanannya dia hendaklah mengubah haluan %andangannya0 /ia tidak b!leh lagi memandang dari amal ke%ada Allah s0w0t2 sebaliknya dia hendaklah memandang dari Allah s0w0t ke%ada amal0 /ia tidak seharusnya melihat amal sebagai kenderaan yang membawanya menuju Allah s0w0t2 sebaliknya dia seharusnya melihat amal itu adalah tarikan dari Allah s0w0t agar dia da%at menuju ke%ada-1ya0 /ia tidak seharusnya berasa gembira melihat amalnya membawanya ham%ir dengan Allah s0w0t2 kerana %englihatan begini mengandungi ti%u daya0 /ia hendaklah melihat Allah s0w0t sahaja yang bertindak membawanya ham%ir dengan-1ya0 Amal yang lahir dari%adanya adalah kurniaan Allah s0w0t sebagai tanda bahawa dia di%ersia%kan untuk bertemu dengan *uhannya0 )nilah seharusnya membuat dia bergembira0 Allah s0w0t memberi %eringatan tentang %erkara ini dengan &irman-1ya:

#atakanlah +wahai Muhammad,2 /Dengan kurnia Allah dan dengan rahmat-!ya, maka dengan demikian sey(gialah mereka bersuka'ita. tulah yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan0. ( Ayat 58 : Surah Yunus )

Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihan-!ya kepada kamu, tentulah kamu +terbabas, menurut syaitan ke'uali sedikit sahaja +iaitu (rang-(rang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu,. ( Ayat 8! :
Surah an-N&saa )

Ayat di atas mengajak kita melihat bahawa diri kita tidak mem%unyai sebarang

daya dan u%aya0 *idak bergerak sebesar zarah %un melainkan dengan izin Allah s0w0t0 .egala-galanya datang dari Allah s0w0t0 Allah s0w0t sahaja yang men4i%takan segala sesuatu termasuklah amal kebaikan yang kita lakukan0 Kita sendiri tidak mam%u melakukan %erbuatan baik itu0 A%a juga kebaikan yang mun4ul dari kita adalah kurniaan Allah s0w0t ke%ada kita0 Amal kebaikan itu adalah rahmat dari Allah s0w0t2 bukan hasil usaha kita0 $adi2 kita se%atutnya bergembira menerima rahmat-1ya tidak bergembira melihat diri kita berbuat kebaikan0 .atu lagi ti%u daya yang halus yang sering mengganggu %erjalanan se!rang murid adalah keinginan untuk mengetahui makam yang telah di4a%ainya0 /ia suka mengintai-intai dirinya0 /ia bertanya %ada dirinya a%akah hatinya sudah su4i bersih2 a%akah dia sudah men4a%ai martabat wali Allah2 a%akah dia sudah menjadi )nsan Kamil2 a%akah dia sudah men4a%ai makam bersatu dengan Allah s0w0t2 a%akah sudah ada kekeramatan %ada dirinya dan lain-lain darjat ker!hanian0 Perkara yang se%erti ini b!leh mengganggu %erjalanan ker!hanian kerana ia menjuruskan %erhatian ke%ada diri sendiri dan menambahkan kekebalan hijab diri dan semakin menutu% mata hati dari melihat ke%ada Allah s0w0t0 .elagi dia @menghidu%kan8 dirinya dalam kesedarannya selagi itulah dia tidak da%at masuk ke ,adrat Allah s0w0t0 6rang yang mahu men4a%ai Allah s0w0t hendaklah terlebih dahulu men4a%ai makam benar bersama-sama Allah s0w0t dalam amal dan ahwalnya0 ,atinya sentiasa teguh bersama-sama Allah s0w0t2 bukan bersama-sama dirinya2 amalnya dan kedudukan ker!haniannya0 Maksud dan tujuan hanyalah Allah s0w0t0 Amal dan ahwal bukanlah tujuan teta%i hanya alat untuk menuju ke%ada tujuan0 6rang yang telah sam%ai ke%ada matlamat mem%er!lehi kedudukan benar bersama Allah s0w0t0 Akal2 na&su dan hati berada dalam suasana harm!ni0 A%abila akal dan na&su tidak lagi menghijab2 maka mata hatinya menjadi 4elik dan dia masuk ke%ada %enyaksian0 ,atinya menyaksikan amal kebaikan yang keluar dari%adanya adalah kurniaan Allah s0w0t2 maka dia lenya% dalam %erbuatan2 takdir atau lakuan Allah s0w0t0 /ia tidak lagi melihat ke%ada amal tersebut0 Ahwal adalah tajalli Allah s0w0t ke%ada hamba-1ya0 A%abila Allah s0w0t bertajalli2 segala sesuatu binasa ke4uali <ajah-1ya0 Kesedaran si hamba hilang dalam %enyaksian hakiki mata hati0 Pandangan yang hakiki tidak mem%erlihatkan amal dan ahwalnya0 /ia hanya menyaksikan Allah s0w0t ?ang Maha Jsa0 +/ C +0: TAMAK MELAHIRKAN KEHINAAN

TIDAKLAH PAN#ANG DAHAN KEHINAAN MELAINKAN YANG TUMBUH DARI BENIH TAMAK"

TIADA SESUATU YANG DAPAT MENGHERET KAMU SEBAGAIMANA $AHAM SYAK $ASANGKA ATAU ANGAN-ANGAN!"

KAMU MERDEKA DARI SESUATU YANG KAMU TIDAK MEMPUNYAI HA#AT KEPADANYA DAN KAMU ADALAH HAMBA BAGI SESUATU YANG KAMU TAMAK KEPADANYA"

Bidang latihan ker!hanian menekankan s!al menyerah diri ke%ada Allah s0w0t0 6rang yang maju dalam bidang tersebut adalah !rang yang memisahkan dirinya dari %engaruh duniawi dan makhluk sekaliannya2 hatinya hanya terikat dengan Allah s0w0t0 7atihan ker!hanian mendidik hati agar ber%isah dari%ada diri sendiri iaitu ber%isah dengan kehendak diri sendiri2 4ita-4ita2 angan-angan dan &ikiran lalu masuk ke dalam %enguasaan )radat Allah s0w0t0 6rang yang dikuasai !leh )radat Allah s0w0t tidak mem%unyai kehendak melainkan keinginan mahu mengham%irkan diri ke%ada Allah s0w0t2 maksud dan tujuan hanyalah Allah s0w0t2 &ikiran dan renungan hanya ke%ada Allah s0w0t2 tidak ada lagi kekuatan yang tertuju ke%ada selain Allah s0w0t0 $ika sese!rang murid menghada%i kesukaran untuk berserah diri dan bergantung ke%ada Allah s0w0t2 susah %ula mele%askan keinginannya serta menghilangkan gambar-gambar benda alam dari hatinya2 maka %eriksalah hati itu %asti akan ditemui bahawa hati itu menghida%i %enyakit tamak atau l!ba0 *amak diibaratkan sebagai benih yang menumbuhkan %!k!k kehinaan0 /ahan-dahan kehinaan akan menjalar dan terhulur ke sana ke mari0 Penyakit tamak akan mengikis %erasaan malu dan mengha%uskan maruah diri dan memakaikan %akaian kehinaan ke%ada !rang yang berkenaan0 /ia menjadi hina %ada %andangan makhluk dan lebih buruk lagi kedudukannya di sisi Allah s0w0t0 /ia um%ama anjing yang lidahnya sentiasa terjulur melihat a%a yang ada di dalam tangan !rang lain0 .i anjing tidak mem%erdulikan a%akah dia dimaki2 dihalau atau di%ukul asalkan dia b!leh da%at a%a yang dia mahu0 .i tamak melihat se!lah-!lah rezeki yang di%eruntukkan ke%adanya tidak ada sem%adan2 sementara rezeki yang di%eruntukkan ke%ada !rang lain masuk ke dalam sem%adan rezekinya2 sebab itu menjadi haknya untuk mengambil a%a yang masuk ke dalam sem%adannya0 .i tamak tidak mem%erdulikan bagaimana dia menda%atkan a%a yang dia hajati2 a%akah dengan menadah tangan2 memujuk rayu2 meni%u atau memaksa0 *amak timbul dari waham iaitu syak wasangka atau ragu-ragu dengan rezeki yang dijamin !leh Allah s0w0t0 Allah s0w0t menjaminkan rezeki ke%ada sekalian makhluk-1ya dan sebagai timbal balasnya hamba %ula diberi tanggungjawab A,ikmat 5C0 6rang yang ragu-ragu terhada% jaminan Allah s0w0t men4uaikan kewaji%an yang diamanatkan ke%adanya dan rajin men4ari a%a yang dijamin

untuknya sehingga men4er!b!h sem%adan yang menjadi jaminan untuk !rang lain0 )nilah yang terjadi %ada !rang tamak0 Bagaimana b!leh dia mengham%iri Allah s0w0t jika amanat yang diserahkan ke%adanya diabaikannya dan tanggungjawab yang di%ikulkan ke%adanya di4am%akkannya0 /ia berasa raguragu untuk menggunakan masa bersama-sama Allah s0w0t2 bimbang rezeki yang dijamin tidak akan sam%ai ke%adanya0 7antaran itu dia meninggalkan %eluang bersama-sama Allah s0w0t kerana mengejar a%a yang dia tamakkan0 6rang ini memilih harta Allah s0w0t dari%ada Allah s0w0t yang menguasai harta itu0 *amak dan sangkaan tidak ber%isah0 6rang tamak dihela ke sana ke mari !leh sangkaannya untuk mengejar kebendaan0 /ia tidak sedar yang dia sudah menjadi hamba ke%ada benda2 dan !rang yang b!leh mendatangkan benda itu ke%adanya da%at menguasi dirinya itu0 *eta%i2 dia menyangka dialah yang menguasai benda dan !rang tadi2 %adahal dia tunduk ke%ada benda dan !rang yang menguasai %emilikan benda itu0 .ekiranya se!rang raja dikuasai !leh %erasaan tamak2 akan wujudlah kerajaan di belakang tabir yang menguasai takhta dan %emerintahan se4ara tidak langsung0 $ika menteri kabinet dikuasai !leh %erasaan tamak2 akan wujudlah kabinet bayangan yang mem%engaruhi ke%utusan menteri tadi0 Kekuasaan2 %angkat dan harta tidak memerdekakan sese!rang yang tamak /ia hanya b!leh merdeka jika dia membuang si&at ini0 A%abila tidak ada lagi keinginannya untuk memiliki a%a yang berada di dalam tangan !rang lain2 baharulah dia bebas berjalan menuju Allah s0w0t0 /ia sudah terle%as dari%ada sauh yang menariknya ke bawah0 Allah s0w0t memberi an4aman yang keras ke%ada mereka yang tamak0

Sesungguhnya manusia tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya- Dan sesungguhnya ia +dengan bawaannya, menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian- Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta +se'ara tamak hal(ba,. +Patutkah ia bersikap demikian3, Tidakkah ia mahu mengetahui +bagaimana keadaan, ketika dib(ngkarkan segala yang ada dalam kubur3 Dan dikumpulkan serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada3 Sesungguhnya Tuhan mereka, Maha Mengetahui dengan mendalam tentang +balasan yang diberikan-!ya kepada, mereka - pada hari itu. ( Ayat 6 6 11 : Surah
al- 'Aa%&yaat )

Dan sebaliknya apabila ia diuji (leh Tuhannya, dengan di sempitkan re1ekinya, +ia tidak bersabar bahkan ia resah gelisah, serta merepek dengan katanya2 /Tuhanku telah menghinakan daku%0 )anganlah demikian, +sebenarnya kata-kata kamu itu salah,. .ahkan +perbuatan kamu wahai (rang-(rang yang hidup mewah, lebih salah lagi kerana, kamu tidak memuliakan anak yatim, +malah kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya,- dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan +yang berhak diterima (leh, (rang miskin- - Dan kamu sentiasa makan harta pusaka se'ara rakus +dengan tidak membe1akan halal haramnya,, Serta kamu pula sayangkan harta se'ara tamak hal(ba% )angan sekali-kali bersikap demikian% +Sebenarnya, apabila bumi +dihan'urkan segala yang ada di atasnya dan, diratakan serata-ratanya, Dan +perintah, Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris +siap sedia menjalankan perintah,, Serta diperlihatkan neraka )ahannam pada hari itu, +maka, pada saat itu manusia akan ingat +hendak berlaku baik,, dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya3 ( Ayat 16 6 2! : Surah al-5a2r ) +&: NIKMAT DAN BALA ADALAH #ALAN MENDEKATI ALLAH S"$"T"

SESIAPA YANG ENGGAN MENGHADAP ALLAH S"$"T DENGAN KEHALUSAN KURNIANYA AKAN DIHERET UNTUK MENGHADAP-NYA! DENGAN RANTAI U#IAN BALA"

.ekiranya Allah s0w0t telah menentukan sese!rang hamba-1ya itu sam%ai ke%ada-1ya2 sudah %asti si hamba itu akan sam%ai ke%ada-1ya0 ,amba tadi akan dibawa menghada% Allah s0w0t melalui dua 4ara0

Pertama adalah se4ara lemah-lembut0 /iberi-1ya nikmat2 dibukakan jalan untuk taat dan di%ermudahkan %erjalanannya hingga dia sam%ai ke%ada Allah s0w0t0 6rang begini sesuai untuk menerima %ujukan0 Ada %ula !rang yang tidak endah bila di%ujuk0 9ara kedua sesuai untuknya0 9ara kedua adalah 4ara %aksaan0 Allah s0w0t memutuskan a%a sahaja yang mengikat hamba-1ya tadi0 .i hamba itu telah menjadi enggan berjalan menuju ke%ada Allah s0w0t kerana dia diikat !leh berbagai-bagai %erkara se%erti harta2 kekuasaan2 %erniagaan dan sebagainya0 .elagi %erkara-%erkara itu mengikatnya selagi itulah dia tidak da%at berjalan ke%ada Allah s0w0t0 Allah s0w0t yang mengasihani hamba tadi2 memutuskan semua ikatan tersebut dengan 4ara mendatangkan ujian bala ke%adanya0 +jian bala memisahkan si hamba dari a%a jua yang menjadi %enghalang antaranya dengan Allah s0w0t0 Kemudian ujian bala membentuk hati agar dia ber%utus asa dari a%a yang telah ter%isah dari%adanya0 Bila dia tidak berhajat lagi ke%ada makhluk2 baharulah dia dibawa menghada% Allah s0w0t0 /ia sudah b!leh berjalan menuju Allah s0w0t kerana beban berat di atas bahunya sudah terbuang0 Kakinya berasa ringan untuk melangkah2 &ikirannya tenang dan jiwanya tenteram0 ,atinya da%at bermunajat ke%ada Allah s0w0t dengan khusyuk kerana tidak ada lagi gangguan duniawi dan mata benda0 Begitulah dua jalan yang disediakan !leh Allah s0w0t untuk membawa hamba-hamba-1ya ke%ada-1ya0 Allah s0w0t ber&irman:

Dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk menurut, samada dengan sukarela atau dengan terpaksa- dan +demikian juga, bayang-bayang mereka- pada waktu pagi dan petang. ( Ayat 15 : Surah ar-.a% ) <alau jalan mana %un yang ditem%uh !leh sese!rang hamba itu2 Allah s0w0t menantinya dengan keam%unan2 rahmat dan kasih sayang-1ya0 .i hamba dibawa ham%ir dengan-1ya dan dikurniakan berbagai-bagai nikmat yang menggembirakan sehingga mereka tidak berasa rugi lantaran ber%isah dari%ada kesenangan duniawi0 +jian menjadi batu %engasah untuk menggila% iman sese!rang0 Ada !rang diuji dengan rezeki2 ditaburkan rezeki ke%adanya atau disem%itkan0 Keluasan rezeki membentuk kesyukuran dan kesem%itan membentuk kesabaran0 $iwa yang di4anai !leh kesyukuran dan kesabaran akan menimbulkan rasa %enyerahan dan %ergantungan yang kuat ke%ada Allah s0w0t0 Keluasan rezeki membuatnya mengenali Allah s0w0t ?ang Maha Baik2 Maha Pemurah0 Kesem%itan rezeki membuatnya mengenali Allah s0w0t ?ang Maha Keras2 Maha Perkasa0 Pada kedua-duanya dia mengenali Allah s0w0t yang menghalau takdir demi takdir

dengan %enuh hikmat kebijaksanaan0

+Mengapa mereka bersikap demikian3, dan mengapa mereka tidak melihat +dengan hati mereka, bahawa Allah memewahkan re1eki bagi sesiapa yang dikehendaki-!ya +sebagai 'ubaan adakah (rang itu bersyukur atau sebaliknya,, dan a juga yang menyempitkannya +sebagai ujian samada diterima dengan sabar atau tidak,3 Sesungguhnya hal yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan +yang membuktikan kekuasaan Allah, bagi (rang-(rang yang beriman. + Ayat => 2 Surah ar-Ruum , 6rang yang beriman dengan Allah s0w0t dan takdir-1ya akan menda%at %im%inan1ya0 Allah s0w0t berkuasa membalikkan hati-hati0 /i%im%in-1ya hati !rang yang beriman agar menghada% ke%ada-1ya0 6rang yang di%im%in-1ya akan berasa mudah untuk mengabdikan diri ke%ada-1ya0 Kehalusan %im%inan-1ya itu membuat hamba mengenali kekuasaan-1ya %ada membalikkan hati yang keras menjadi lembut dan yang malas beribadat menjadi rajin0

Tidak ada kesusahan +atau bala ben'ana, yang menimpa +sese(rang, melainkan dengan i1in Allah- dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya +untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar,dan +ingatlah,, Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. ( Ayat 11 : Surah at/a0haa)un )

6rang-!rang yang beriman akan sentiasa diuji kerana ujian itu membawa berbagai-bagai ganjaran2 nikmat dan kurniaan dari Allah s0w0t0 Kekuatan amal ibadat tidak berdaya mengangkat darjat sese!rang hamba2 lalu Allah s0w0t hantarkan ujian dan melalui ujian itulah hamba-1ya di%ersu4ikan dan diangkat darjatnya0 /alam melakukan yang demikian2 Allah s0w0t kenakan ujian ke%ada hamba-1ya melalui %erkara-%erkara yang ham%ir dengan hamba itu2 se%erti harta dan keluarga0

Sesungguhnya hartabenda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi

ujian- dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. ( Ayat 15 : Surah at-/a0haa)un ) +jian menjadi %engasing2 mengasingkan hati yang beriman dengan hati yang ku&ur0 /alam medan ujian itu ramai manusia disesatkan !leh iblis kerana hati mereka diselimuti !leh keraguan0 6rang yang beriman da%at bertahan menghada%i gel!mbang ujian itu2 malah ujian menambahkan kekuatan iman0 Keu%ayaan mengekalkan iman di dalam mengharungi lautan ujian membuat hamba menginsa&i bahawa sebenarnya Allah jua yang memelihara imannya itu2 bukan kekuatan dirinya0

Dan sesungguhnya iblis telah dapati sangkaannya tepat terhadap mereka, iaitu mereka menurutnya, ke'uali sebahagian dari (rang-(rang yang beriman +yang tidak terpedaya dengan hasutannya,. Dan sememangnya tiadalah bagi iblis sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan #ami tentang siapakah yang benar-benar beriman kepada hari akhirat dan siapa pula yang ragu-ragu terhadapnya. Dan +ingatlah, Tuhanmu sentiasa mengawal serta mengawasi tiap-tiap suatu. ( Ayat 20 " 21 :
Surah Sa)a )

,amba yang di%elihara !leh Allah s0w0t itulah yang akan menemui kejayaan di dunia dan di akhirat0 +1: SYUKUR MENGIKAT NIKMAT

BARANGSIAPA TIDAK MENSYUKURI NIKMAT BERMAKNA MEMBUKA #ALAN UNTUK KEHILANGAN NIKMAT ITU" DAN BARANGSIAPA BERSYUKUR MAKA SESUNGGUHNYA DIA MENGADAKAN PENGIKAT BAGI NIKMAT YANG DIPER(LEHINYA"

Biasanya kita takri&kan nikmat sebagai harta benda atau sesuatu yang menyenangkan0 Kejadian dan keadaan yang selesa juga diangga% sebagai nikmat0 ,arta yang banyak adalah nikmat0 *ubuh badan yang sihat adalah nikmat0 =u%a yang 4antik adalah nikmat0 .uara yang merdu adalah nikmat0 Betulkah semua itu nikmatI $ika harta menjadi nikmat tentu sahaja !rang yang

mem%unyai harta yang banyak akan lebih tenteram jiwanya0 $ika kesihatan adalah nikmat tentu !rang yang sihat tubuh badannya akan berasa bahagia0 $ika wajah yang 4antik dan suara yang merdu adalah nikmat tentu mereka yang memilikinya menda%at ke%uasan0 *eta%i2 a%a yang berlaku adalah sebaliknya0 6rang yang berharta masih juga berasa miskin hingga mereka berasa %erlu melakukan rasuah0 6rang yang memiliki tubuh badan yang sihat masih tidak senang dengan tubuh badannya0 6rang yang memiliki wajah yang 4antik dan suara yang merdu masih tidak berasa senang dengan ke4antikan wajah dan kemerduan suara yang dimiliki !leh !rang lain0 Anehnya %ula !rang yang tidak berharta2 tubuh sering dihingga%i %enyakit2 wajah tidak 4antik dan suara tidak merdu2 b!leh hidu% dengan aman2 bahagia dan tenteram0 D!l!ngan yang memiliki segala-galanya tidak merasakan kenikmatan sedangkan g!l!ngan yang tidak memiliki a%a-a%a %ula yang merasakan kenikmatan hidu% ini0 A%akah sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah nikmatI $ika kita mahu memahami maksud nikmat2 kita %erlu memahami %erjalanan hukum sebab musabab yang sam%ai ke%ada kita0 Kita melihat bebera%a !rang menerima benda yang seru%a dan menghada%i keadaan yang seru%a teta%i keadaan jiwa mereka tidak seru%a0 Ada !rang yang terus menerus merungut walau sebanyak mana harta yang diterimanya0 Ada !rang yang terus menerus berkeluh-kesah walau%un keadaan yang menguntungkan mendatanginya0 Ada %ula !rang yang sentiasa tenteram walau%un tidak didatangi harta0 1amun2 dia teta% tenteram walau%un didatangi keadaan 4emas atau kesusahan0 $ika kita renungkan dengan mendalam kita da%at merasakan bahawa a%a yang mendatangi kita adalah alat2 sementara sesuatu yang datang bersama-sama alat itulah yang menimbulkan nikmat atau%un sebaliknya0 Alat yang datang mungkin seru%a teta%i sesuatu yang ikut serta itu tidak seru%a0 Mata benda dan kejadian hanyalah kenderaan yang membawa utusan2 dan utusan inilah yang men4etuskan kebahagiaan atau keresahan0 +tusan inilah yang %erlu disingka% untuk mengenali nikmat atau 4elaka0 .e4ara umumnya sebab musabab turun mengenai manusia melalui tiga saluran0 .aluran %ertama dinamakan saluran d!sa0 A%a sahaja yang turun melalui saluran ini menjadi hukuman terhada% d!sa-d!sa yang telah dilakukan2 semuanya memberi tekanan ke%ada jiwa0 Pemilikan harta yang banyak tidak memberi ke%uasan ke%adanya0 Pemilikan isteri yang 4antik tidak menyejukkan %andangannya0 *idak ada nikmat yang turun melalui saluran ini0 .emuanya membawa tekanan ke%ada jiwa sebagai balasan ke%ada d!sa-d!sa yang telah dilakukan0 $ika %erkara-%erkara yang seharusnya menyenangkan se%erti memiliki harta yang banyak dan isteri yang 4antik masih memberi tekanan ke%ada jiwa2 a%a lagi %ada %erkara-%erkara yang di%anggil bala ben4ana2 tentu sahaja lebih menekan jiwa !rang berkenaan0 $uru iring atau utusan yang bertindak %ada saluran ini adalah syaitan0 .yaitan adalah sahabat ke%ada !rang yang berd!sa0 .yaitan adalah utusan yang buruk2 busuk dan keji0 <alau a%a %un yang turun melalui saluran ini bau busuk syaitan itulah yang diterima !leh hati0 6leh sebab

itu hati tidak da%at merasakan kenikmatan2 ketenteraman dan ke%uasan0 .aluran kedua dinamakan saluran %embersihan0 A%a sahaja yang turun melalui saluran ini ber%eranan untuk menyu4ikan hati0 +tusan-utusan yang turun melalui saluran ini berganti-ganti antara yang baik dengan yang buruk0 +tusan yang buruk ber&ungsi sebagai menghukum hati akibat sisa-sisa d!sa yang masih melekat %ada dindingnya0 +tusan yang baik %ula ber%eranan menyu4ikan dinding hati yang telah ditinggalkan !leh kek!t!ran d!sa0 .ebab musabab yang turun melalui saluran ini %ada %eringkat %ermulaannya ber4am%ur-4am%ur di antara yang menggembirakan dengan yang menekankan0 *ekanan dan kela%angan yang berganti-ganti itu melahirkan kesabaran %ada hati !rang berkenaan0 Bila hati sudah bersih se%enuhnya dari%ada d!sa2 maka hanya %r!ses %embersihan yang berlaku2 tidak ada lagi hukuman0 Pada %eringkat ini hanya utusan yang baik-baik membawa sebab musabab ke%adanya0 +tusan yang baik-baik itu adalah %ara malaikat yang membawa %erintah Allah s0w0t0 Bila tidak ada lagi gangguan dari utusan yang k!t!r hati da%at mem%erteguhkan kesabarannya0 .aluran ke tiga dinamakan saluran %eningkatan darjat0 ,ati yang sudah menerima hukuman d!sa dan telah %ula menjalani %r!ses %enyu4ian2 layak untuk dibawa naik ke%ada Allah s0w0t0 .ebab musabab yang turun melalui saluran ini ber%eranan membawa hamba ham%ir dengan *uhannya0 .emua %erkara yang datang dibawa !leh utusan yang baik-baik2 di%elihara agar tidak diganggu !leh g!l!ngan k!t!r dan dita%is terlebih dahulu su%aya yang dibawa itu tidak memudaratkan %enerimanya0 6leh itu tidak ada sebarang tekanan dan kekeliruan %ada hati yang berada di dalam saluran ini0 ,ati sudah mele%asi %eringkat sabar dan masuk ke dalam reda0 <alau bala ben4ana yang besar turun melalui saluran ini namun2 hati tidak sedikit %un terusik2 keredaan sejati terhada% ketentuan Allah s0w0t menguasainya0 Bala ben4ana itu dirasakan !leh hati sebagai nikmat0 Begitulah tiga saluran turunnya hukum sebab musabab yang menentukan nikmat atau 4elaka ke%ada hati yang menerimanya0 Ada satu lagi saluran yang khusus bagi !rang yang di%ilih khusus !leh Allah s0w0t0 6rang yang %ada %eringkat ini sudah selamat dari waham sebab musabab dan tidak lagi melihat ke%ada sebab musabab0 Penglihatan mata hatinya ber%indah dari melihat ke%ada %erjalanan sebab musabab ke%ada memerhatikan %erbuatan Allah s0w0t0 Allah s0w0t tidak tunduk ke%ada hukum sebab musabab di dalam menentukan ke%utusan-1ya dan /ia tidak memerlukan sebab untuk berbuat sesuatu yang dikehendaki-1ya0 Penglihatan !rang %ada %eringkat ini hanya tertum%u ke%ada Allah s0w0t2 baik dalam kenikmatan mahu %un dalam menghada%i mala%etaka0 Bila Allah s0w0t menjadi terang benderang2 nes4aya %utuslah segala hukum sebab musabab2 dan a%abila Allah s0w0t da%at dilihat dengan %enyaksian hakiki mata hati nes4aya %utuslah segala nisbah0

Dan +ingatlah, aku tidak melakukannya menurut *ikiranku sendiri. ( Ayat 82 : Surah
al-;ahf& )

Begitulah u4a%an 1abi Khaidir a0s men4eritakan ke%ada 1abi Musa a0s tentang %erbuatannya menebuk %erahu2 membunuh kanak-kanak dan mendirikan %agar tan%a alasan yang terang0 )nilah makam yang dinyatakan !leh ayat:

Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukanlah engkau +wahai Muhammad, yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar +untuk membinasakan (rang-(rang ka*ir,. ( Ayat 17 : Surah al-Anfaal ) .e!rang murid yang masih dalam %eringkat %embersihan masih lagi melihat ke%ada sebab musabab dan %erjalanan hukum sebab musabab yang sam%ai ke%adanya adalah melalui saluran yang kedua0 /ia masih dalam %erjuangan2 sabar menghada%i ben4ana dan sabar dalam kesenangan0 /alam menghada%i ben4ana dia bersabar agar tidak berg!n4ang imannya dan dalam menghada%i kesenangan dia bersabar agar tidak terjatuh ke dalam kelalaian0 .abar begini menunjukkan dia bersyukur lantaran Allah s0w0t meletakkannya di dalam saluran yang mem%unyai utusan yang baik-baik yang membawa nikmat0 /ia melihat bahawa sabar itu sendiri adalah nikmat yang mesti disyukuri0 $ika dia tidak bersyukur dengan kesabaran yang dikurniakan ke%adanya itu dia akan jatuh ke dalam saluran yang %ertama di mana a%a jua yang sam%ai ke%adanya menjadi bala yang men4engkam jiwa0 +): KURNIAAN YANG MEN#ADI ISTIDRA#

TAKUTLAH KAMU TERHADAP KURNIAAN ALLAH S"$"T YANG SELALU KAMU PER(LEHI SEDANGKAN KAMU MELANGGAR PERINTAH-NYA% #ANGAN SAMPAI KURNIAAN ITU SEMATA-MATA ISTIDRA#" -IRMAN ALLAH S"$"T DALAM SURAH AL-AIRA-% AYAT 1,0!: KAMI AKAN BINASAKAN MEREKA PERLAHAN-LAHAN DENGAN #ALAN YANG MEREKA TIDAK SEDAR"

6rang ka&ir2 musyrik2 ahli maksiat2 !rang zalim dan lain-lain seum%ama mereka2 dalam kehidu%an dunia ini selalu menda%at berbagai-bagai kemewahan0 Merekalah yang memiliki sebahagian besar kekayaan dunia0 Mereka juga

memiliki ilmu %engetahuan yang menjadikan mereka kuasa besar di dunia0 Mereka juga menguasai bidang-bidang sukan2 muzik2 kesenian dan lain-lain0 Kum%ulan manusia yang beriman %ula terdiri dari%ada mereka yang lemah2 tidak ber%endidikan tinggi dan berkedudukan rendah dalam masyarakat0 Kemewahan dan kesenangan yang dimiliki !leh mereka yang tidak beriman dan ahli maksiat mem%es!nakan sebahagian !rang-!rang )slam yang lemah imam0 Mereka tidak da%at membezakan kurniaan yang mengandungi nikmat dan kurniaan yang telah di4abut nikmat dari%adanya0 ,ikmat "5 ini menghuraikan %erkara berkaitan kurniaan yang tidak mengandungi nikmat2 yang dinamakan istidraj0 )stidraj bermakna kurniaan yang dihulur terus menerus ke%ada ahli maksiat0 Kurniaan yang se%erti ini membuat ahli maksiat bertambah lalai dan bertambah derhaka ke%ada Allah s0w0t0 A%abila kelalaian dan kederhakaan mereka telah melam%aui batas maka Allah s0w0t mendatangkan bala yang besar ke%ada mereka0 Mereka adalah um%ama !rang yang diangkat ke tem%at yang tinggi sambil mereka mengangga% %engangkatan itu sebagai satu kemuliaan namun2 setelah mereka berada di tem%at yang tinggi itu mereka di4am%akkan ke bawah0 Kejatuhan yang demikian memberi kesakitan yang lebih kuat0 Allah s0w0t ber&irman:

#emudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, #ami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, #ami timpakan mereka se'ara mengejut +dengan bala ben'ana yang membinasakan,, maka mereka pun berputus asa +dari mendapat sebarang pert(l(ngan,. ( Ayat 44 : Surah al-Anaa ) Ayat di atas memberi %eringatan ke%ada kita agar jangan ter%edaya dengan kurniaan yang terus menerus kita %er!lehi sedangkan kita terus juga tidak berbuat taat ke%ada Allah s0w0t2 sebaliknya kita asyik dengan kemaksiatan0 .ekiranya kurniaan itu turun melalui saluran istidraj2 kesudahannya kita akan mengalami kejatuhan dan %enderitaan yang amat sangat0 <as%adalah> Allah s0w0t sentiasa mengirimkan %eringatan untuk mengajak manusia kembali ke jalan-1ya0 Biasanya %eringatan yang datang itu membawa bersama-samanya kesusahan yang menekan jiwa manusia agar manusia insa& dan mahu kembali ke%ada Allah s0w0t dengan merendahkan diri0 /i dalam tem%!h kemelaratan itu biasanya manusia menjadi insa& dan suka berbakti %ada jalan Allah s0w0t0 Kemudian Allah s0w0t gantikan kemelaratan dengan kesenangan sebagai ujian untuk mengasingkan yang benar-benar insa& dari%ada yang %ura-%ura0 Bila kesenangan sudah dirasai kembali !rang yang tidak teguh imannya akan kembali ke%ada kemaksiatan dan kemunkaran0 Mereka memberi alasan bahawa

kesenangan dan kesusahan adalah lumrah kehidu%an sebagaimana yang %ernah dirasai !leh nenek m!yang mereka yang dahulu2 bukan berkait dengan s!al beriman atau tidak sese!rang itu ke%ada Allah s0w0t0 Mereka kembali lalai dalam arus kesenangan dunia0 Ketika mereka sedang asyik leka itulah *uhan datangkan kebinasaan ke%ada mereka0

Dan #ami tidak mengutus dalam sesebuah negeri se(rang nabi +yang didustakan (leh penduduknya,, melainkan #ami timpakan mereka dengan kesusahan +kesempitan hidup, dan penderitaan +penyakit,, supaya mereka tunduk merendah diri +insa*,. Setelah +mereka tidak juga insa*, #ami gantikan kesusahan itu dengan kesenangan hingga mereka kembang biak +serta senang-lenang, dan berkata +dengan angkuhnya,2 /Sesungguhnya nenek m(yang kita juga pernah merasai kesusahan dan kesenangan +sebagaimana yang kita rasakan,0. <alu #ami timpakan mereka +dengan a1ab seksa, se'ara mengejut, dan mereka tidak menyedarinya. ( Ayat 94 " 95 : Surah al-Araaf ) A%abila seksaan dan kebinasaan dari Allah s0w0t datang2 tidak ada sia%a da%at menghalangnya dan tidak ada sia%a mam%u menanggungnya0 6rang yang menerimanya menjadi bingung2 tidak tahu berbuat a%a-a%a0

+Mereka tidak diberitahu akan masa itu, bahkan +yang dijanjikan, itu akan datang kepada mereka se'ara mengejut, serta terus membingungkan mereka- maka mereka tidak akan terdaya men(laknya, dan tidak akan diberi temp(h bertaubat.
( Ayat 40 : Surah al-An)&yaa )

.udah banyak kaum-kaum yang dibinasakan Allah s0w0t melalui saluran istidraj0 :iraun dan 1amrud diberi tem%uh yang %anjang hidu% di dalam kesenangan2 kemewahan dan keser!n!kan0 Kemudian *uhan datangkan azab dengan tibatiba0 :iraun dibinasakan di dalam laut dan 1amrud dibinasakan !leh nyamuk0 Barun juga binasa ketika asyik dengan kekayaan0 Begitu juga dengan kaumkaum 1abi-nabi 1uh dan 7uth0 6rang-!rang yang beriman sentiasa mengawasi diri mereka agar kesenangan dan kemewahan tidak melalaikan mereka yang b!leh menyebabkan mereka jatuh

ke dalam suasana istidraj0 +*: MURID YANG TERPEDAYA

SEBAHAGIAN DARI KE#AHILAN MURID IALAH : BURUK ADABNYA TETAPI BALASAN KE ATASNYA DIPERLAMBATKAN LALU DIA MENYANGKA SEKIRANYA ADABNYA ADALAH #ELIK TENTU ALLAH S"$"T SUDAH MEMUTUSKAN BANTUAN DAN PASTI DIA AKAN DI#AUHKAN" KETAHUILAHE ADAKALANYA KURNIAAN TELAH DIPUTUSKAN TETAPI SI MURID TIDAK MENYEDARINYA" SEKIRANYA TIDAK ADA KURNIAAN BAHARU ITU PUN MERUPAKAN PUTUS BANTUAN" ADA KALANYA DIA SUDAH DI#AUHKAN TETAPI DIA TIDAK MENYEDARINYA% MESKIPUN HANYA DI#AUHKAN DENGAN 'ARA MEMBIARKANNYA MENURUT SANGKAANNYA"

,ikmat "5 men4eritakan tentang istidraj yang dialami !leh !rang yang lalai dari%ada %eringatan Allah s0w0t2 ,ikmat " ini %ula mengingatkan murid yang berjalan %ada jalan ker!hanian su%aya gejala istidraj itu tidak menim%anya ketika dalam %erjalanan0 Bagi !rang awam tidak bersyukur dengan kurniaan Allah s0w0t b!leh menyebabkan tersingkirnya rasa nikmat yang mengiringi kurniaan itu0 Bagi !rang Mukmin di sam%ing bersyukur adalah %enting baginya memelihara adab s!%an bersama-sama Allah s0w0t0 Mungkin saranan su%aya beradab s!%an bersama-sama Allah s0w0t bunyinya janggal bagi !rang awam2 teta%i bagi mereka yang mendekati Allah s0w0t2 mereka da%at merasakan kehadiran Allah s0w0t %ada setia% masa dan di mana sahaja0 A%abila sese!rang itu meyakini bahawa Allah s0w0t sentiasa bersama-samanya walau di mana dia berada2 Allah s0w0t mendengar %ertuturannya dan bisikan hatinya maka dia berkewaji%an memelihara adab s!%an sebagai hamba yang berdiri di hada%an *uannya0 Bertambah ham%ir sese!rang dengan Allah s0w0t bertambah %ula tuntutan adab s!%an ke atasnya0 Perjalanan menuju Allah s0w0t bukanlah %erjalanan men4ari kemuliaan sama ada kemuliaan duniawi atau ukhrawi0 Perjalanan ini adalah tindakan menghinakan diri di hada%an Allah s0w0t2 kerana hina2 lemah dan jahil adalah si&at makhluk2 hanya Allah jua ?ang Mulia2 ?ang Berkuasa dan ?ang Mengetahui0 .ekalian makhluk berkehendak ke%ada-1ya dan /ia Maha Kaya2

tidak berkehendak ke%ada sesuatu a%a %un0 Adab s!%an yang %aling utama dijaga adalah yang menyentuh keyakinan bahawa Allah s0w0t adalah *uhan sekalian alam2 Maha Bijaksana dan Maha Mengerti dalam urusan mentadbir dan menguruskan %enghidu%an sekalian makhluk yang di4i%ta-1ya0 .e!rang hamba hendaklah yakin ke%ada kebijaksanaan *uannya0 *erserah ke%ada *uannya memilih layanan yang hendak diberikan ke%ada si hamba itu0 )brahim bin Adham telah men4eritakan kisah beliau membeli se!rang hamba0 Berikut adalah %er4aka%annya dengan hamba yang dibelinya itu: )brahim: F.ia%akah nama kamuIG ,amba: FPanggil sahaja dengan nama a%a yang tuan sukaG0 )brahim: FA%a yang kamu ingin makanIG ,amba: FA%a sahaja makanan yang tuan beriG0 )brahim: FA%akah %akaian yang kamu %erlukanIG ,amba: FA%a sahaja %akaian yang tuan mahu berikanG0 )brahim: F A%a %ekerjaan yang kamu hendak buatIG ,amba: FA%a sahaja %ekerjaan yang tuan %erintahkanG0 )brahim: FA%akah kehendak kamuIG ,amba: FA%a kehendak tuan itulah kehendak hamba .e!rang hamba tidak berkehendak ke4uali a%a yang dikehendaki !leh tuannyaG0 )brahim bin Adham ber&ikir2 sekiranya dia hamba Allah s0w0t tentu dia menyerah se%enuhnya ke%ada Allah s0w0t0 Beginilah adab s!%an se!rang hamba Allah s0w0t dengan Allah s0w0t0 .e!rang yang mengaku sebagai hamba Allah s0w0t tidak seharusnya membeberkan hajat ke%erluannya0 Bukankah Allah Maha Mengerti dalam mengatur ke%erluan hamba-1ya0 .e!rang hamba berdiri di hada%an *uannya tan%a mengemukakan tuntutan2 tan%a sebarang kehendak2 4ita-4ita dan alasan0 =eda dengan lakuan *uannya itulah si&at hamba yang sejati0 .e!rang murid yang sedang dalam %erjalanan masih belum teguh si&at redanya terhada% takdir Allah s0w0t2 lantaran itu dia 4enderung untuk membeberkan hajatnya ke%ada Allah s0w0t2 se!lah-!lah Allah s0w0t tidak melihat keadaannya0 Banyaklah %ermintaannya ke%ada Allah s0w0t0 /ia mungkin meminta Allah s0w0t mele%askannya dari sesuatu yang tidak disenanginya tan%a ber&ikir bahawa yang tidak disenanginya itu mungkin mendatangkan kebaikan baginya0 /ia mungkin meminta didekatkan ke%ada Allah s0w0t kerana dia merasakan dia sudah layak didekatkan0 /ia mungkin meminta kekeramatan agar !rang ramai mengakui kebenarannya0 *untutan-tuntutan yang demikian menunjukkan tiada s!%an santun se!rang hamba ke%ada *uannya2 iaitu Allah s0w0t yang sem%urna %engertian-1ya dan sem%urna %embahagian-1ya0 <alau%un si hamba itu telah tidak bers!%an di hada%an Allah s0w0t2 mungkin dia tidak dihukumkan dengan serta-merta0 )ni membuat si hamba tadi menyangka

bahawa tiada salah %ada adabnya0 )ni menandakan kejahilannya00 /ia tidak sedar bahawa kurang beradab s!%an itu sudah meru%akan balasan terhada%nya0 7ebih buruk lagi dia tidak dikurniakan %engalaman ker!hanian yang lebih mendalam0 A%abila dia memutuskan %enyerahan terhada% Allah s0w0t2 %utus juga %erjalanannya mendekati Allah s0w0t0 *eta%i dia masih menyangkakan yang dia terus mendekati Allah s0w0t0 A%abila dia dibiarkan menurut sangkaannya itu bermakna dia dijauhkan tan%a dia menyedarinya0 Begitulah hebatnya akibat tidak menjaga adab s!%an dengan Allah s0w0t0 $ika se!rang murid tidak mahu %utus kes!%anannya dengan Allah s0w0t maka hendaklah dia mendekati Allah s0w0t dengan kesabaran0 Pintu kesabaran adalah %intu yang %aling ham%ir untuk masuk ke ,adrat Allah s0w0t0 .enjata yang %aling kuat mem%ertajamkan kesabaran ialah u4a%an: F<ahai *uhanku0 Jngkau berbuat sesuatu sebagaimana Jngkau kehendakiG0 /alam %erkara adab s!%an bersama-sama Allah s0w0t ini termasuk juga adab s!%an terhada% =asul-rasul-1ya2 Malaikat-malaikat-1ya dan Kitab-kitab-1ya0 )mam as-.ya&i8e dalam menghuraikan ,adis yang bermaksud F.ekiranya :atimah binti Muhammad men4uri nes4aya di%!t!ng tangannyaG2 diba4a !leh )mam as.ya&i8e2 F.ekiranya %erem%uan yang mulia anak ke%ada lelaki yang mulia itu men4uri nes4aya di%!t!ng tangannyaG0 Begitulah halusnya s!%an santun )mam as-.ya&i8e2 sehingga beliau enggan menyebut ibarat yang b!leh menunjukkan ke4a4atan terhada% =asulullah s0a0w dan %uteri baginda yang mulia itu0 6rang!rang )slam yang beradab s!%an tidak mem%erkaitkan =asulullah s0a0w dengan Abu 7ahab2 tidak membesarkan %erkara yang tidak el!k yang berlaku di Makkah2 tidak menyentuh al-Buran tan%a wudhuk2 tidak memba4anya di tem%at membuang air2 tidak membuang najis dengan menghada% ke kiblat dan banyak lagi %erkara yang termasuk dalam adab s!%an beragama yang menjadi kewaji%an bagi !rang yang mengaku beragama )slam menjaganya0 $angan memandangnya sebagai %erkara yang remeh-temeh kerana setia% raja mem%unyai %eraturan atau taman larangan2 dan %eraturan atau taman larangan *uhan ialah adab s!%an dalam majlis-1ya0 6leh sebab sese!rang itu tidak lu%ut dari %englihatan Allah s0w0t walau sejenak %un maka se%anjang masa sese!rang itu berada dalam majlis-1ya dan berkewaji%an memelihara adab s!%an atau %eraturan-1ya0

++: #ANGAN MEREMEHKAN $IRID YANG LAMBAT KEDATANGAN $ARID

$IKA ENGKAU MELIHAT SE(RANG HAMBA YANG DITETAPKAN ALLAH S"$"T DALAM
MEN#AGA $IRIDNYA DI SAMPING BERTERUSAN BANTUAN ALLAH S"$"T% MAKA #ANGAN ENGKAU MEREMEHKAN PEMBERIAN ALLAH S"$"T KEPADANYA SEKALIPUN BELUM TERLIHAT PADANYA TANDA (RANG ARI- AHLI MAKRI-AT! DAN SERI 'AHAYA (RANG YANG 'INTA KEPADA ALLAH S"$"T MUHIBBIN!% KERANA SEKIRANYA TIDAK ADA $ARID TIDAK MUNGKIN ADANYA $IRID"

<irid dan warid yang telah disentuh %ada ,ikmat 4 disinggung lagi dalam ,ikmat "" ini0 6rang yang ber%egang teguh dengan wiridnya menem%uh salah satu dari dua jalan0 $alan %ertama adalah jalan ahli akhirat dan jalan kedua adalah jalan ahli Allah s0w0t0 Ahli akhirat ber%egang teguh %ada wiridnya sesuai dengan tuntutan syariat kerana dia menghara%kan balasan syurga dan dijauhkan dari azab neraka0 Mereka ber%eluang mem%er!lehi kurniaan Allah s0w0t untuk men4a%ai makam Mukmin0 6rang Mukmin adalah !rang yang terjamin syurga baginya0 Mereka bukan sahaja terjamin menda%at syurga di akhirat2 bahkan semasa hidu% di dunia lagi mereka menda%at berbagai-bagai kurniaan Allah s0w0t se%erti keberkatan %ada usaha dan ketenangan %ada jiwa0 6rang Mukmin berada dalam makam asbab0 Keberkatan yang dikurniakan ke%ada mereka menyebabkan mereka da%at menjalankan kehidu%an mereka mengikut kedudukan asbab tan%a ber4anggah dengan syariat0 Kejayaan mengharm!nikan berbagai-bagai anasir dalam dirinya di bawah %ayung syariat menyebabkan jiwanya menjadi tenang0 $alan kedua adalah jalan ahli Allah s0w0t0 6rang yang menjalani jalan ini dinamakan salikin2 salik2 muridin atau murid0 6rang salik mengamalkan wirid bukan kerana berkehendakkan balasan syurga dan bukan kerana mahu mengelakkan seksaan neraka0 *ujuannya adalah untuk membersihkan hati dan berhara% agar Allah s0w0t mengurniakan ke%adanya makri&at0 Makri&atullah yang di4ari bukan syurga yang dituntut0 A%abila mem%er!lehi makri&at dia di%anggil !rang ari&2 iaitu !rang yang mengenal Allah s0w0t0 .eterusnya2 kehalusan adab s!%annya dan kehalusan kurniaan Allah s0w0t ke%adanya menjadikannya !rang yang men4intai Allah s0w0t AmuhibbinC0 <alau jalan mana yang ditem%uh2 di sana terda%at mereka yang telah ber%egang teguh dengan berwirid teta%i tanda-tanda !rang yang berjaya sam%ai ke %un4ak tidak kelihatan %ada mereka0 Mereka tidak menda%at kurniaan Allah s0w0t dalam bentuk %engalaman ker!hanian yang halus-halus0 *idak ada tanda ahli makri&at dan tidak ada 4ahaya ahli muhibbin %ada mereka0 Kemungkinannya

mereka di%andang rendah !leh !rang lain0 6rang ramai menilai %en4a%aian berdasarkan ke%ada a%a yang nyata2 se%erti %embuktian dengan kekeramatan2 mulut masin atau ke&asihan menyam%aikan ilmu makri&at0 Pandangan yang demikian meru%akan satu kekeliruan0 .ebenarnya kesanggu%an untuk mengekalkan wirid sudah meru%akan kurniaan yang besar dari%ada Allah s0w0t0 .ekiranya Allah s0w0t tidak mengurniakan ke%adanya keteguhan hati tentu mereka tidak sanggu% mengekalkan wirid0 Keteguhan hati dalam menjaga wirid adalah warid yang datang dari Allah s0w0t dan tidak semua !rang mem%er!lehinya0 6leh yang demikian janganlah meremehkan !rang yang teguh menjaga wirid sekali%un tidak kelihatan tanda-tanda ke4emerlangan %ada mereka0 +,: KURNIAAN ALLAH S"$"T YANG MENETAP PADA HAMBA-NYA

SEBAHAGIAN PARA HAMBA DITENTUKAN (LEH ALLAH S"$"T UNTUK BERKHIDMAT KEPADA-NYA DAN ADA PULA SEBAHAGIAN YANG DIISTIME$AKAN ALLAH S"$"T DENGAN MEN'INTAI-NYA" KEPADA MASING-MASING ITU DIBERIKAN BANTUAN DARI KURNIAAN TUHAN DAN KURNIAAN TUHAN ITU TIDAK TERBATAS"

Para hamba Allah s0w0t yang sam%ai ke%ada %enghujung %erjalanan mereka dikurniakan Allah s0w0t meneta% dengan salah satu dari dua hal2 iaitu sama ada berkhidmat ke%ada Allah s0w0t atau &ana dalam men4intai-1ya0 Para hamba yang ditentukan untuk berkhidmat ke%ada Allah s0w0t terdiri dari dua g!l!ngan0 D!l!ngan %ertama adalah ahli akhirat yang men4a%ai makam Mukmin dan g!l!ngan kedua adalah ahli Allah s0w0t yang disera%kan !leh hal abid dan zahid0 Para Mukmin adalah tentera Allah s0w0t yang berjuang menegakkan syariat Allah s0w0t dengan bersenjatakan sabar0 Mereka tidak berhenti-henti berjihad %ada jalan Allah s0w0t2 menegakkan syariat-1ya dan memerangi hawa na&su0 Ahli jihad tersebut tidak takut mati kerana mereka melihat kematian dalam jihad adalah mati syahid dan darahnya digantikan dengan syurga yang maha indah0 Para Mukmin2 ahli jihad yang teguh dalam kesabaran adalah %ara hamba yang didekatkan0 Para abid dan zahid %ula adalah hamba-hamba yang telah mele%asi makam sabar dan masuk ke%ada makam reda lalu menjadi hamba-hamba %ilihan dan dimuliakan0 Makam abid dan zahid sangat mulia di sisi Allah s0w0t kerana mereka tidak membuat sebarang %ekerjaan ke4uali beribadat ke%ada Allah s0w0t2 mentaati sekalian %erintah-1ya dengan keikhlasan sejati tan%a menghara%kan sebarang balasan0 Mereka tidak melihat ke%ada amal %erbuatan mereka teta%i melihat ibadat itu sebagai kurniaan dari Allah s0w0t yang sangat berharga0 .emakin banyak amal ibadat yang terdaya mereka lakukan semakin kuatlah

kesyukuran mereka0 ,ati mereka tidak lagi diganggu !leh tarikan dunia dan rangsangan syahwat0 $ika %ara Mukmin biasa diibaratkan sebagai !rang yang menanam %!k!k kerana mengetahui %!k!k tersebut akan mengeluarkan buah yang lazat rasanya2 Mukmin yang abid dan zahid %ula diibaratkan sebagai !rang yang membaja dan menyiram %!k!k tersebut su%aya ia bertambah subur0 Ada %ula2 dari kalangan Mukmin2 Allah s0w0t tentukan untuk men4intai-1ya0 9inta Allah adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dihuraikan0 *erlalu sedikit %ara hamba yang di%ilih untuk memilikinya0 D!l!ngan yang sedikit itu adalah anbia dan aulia Allah s0w0t yang agung0 $ika mahu memahami maksud 9inta Allah2 selamilah u4a%an mereka yang sedang asyik dalam ke4intaan tersebut0 Pen4inta Allah s0w0t yang %aling agung2 1abi Muhammad s0a0w mengu4a%kan: F.ekiranya diletakkan matahari %ada tangan kananku dan bulan %ada tangan kiriku dengan menyuruh aku menghentikan dakwah yang aku lakukan2 nes4aya tidak akan aku berhenti2 melainkan Allah s0w0t membinasakan daku atau memenangkan daku>G F*idak aku hiraukan walau%un sekalian makhluk-Mu memusuhi daku asalkan Jngkau tidak murka ke%adakuG0 )mbasan 9inta Allah s0w0t hanya da%at dilihat dari%ada sabda =asulullah s0a0w dan dari kalangan umat baginda yang di%ilih mewarisi 9inta tersebut0 Abu Bakar as-.yubli membawa %untung kayu a%i kerana dia mahu membakar syurga dan kaabah agar Allah s0w0t di4intai dengan sebenar-benarnya2 bukan kerana syurga2 dan agar manusia benar-benar menghada% Allah s0w0t bukan terhenti %ada kaabah0 Abu ?azid al-Bustami menasihatkan2 F$ika kebajikan yang dikurniakan ke%ada Adam2 kesu4ian malaikat $ibrail2 kemuliaan )brahim2 rindu dendam Musa dan 9inta Muhammad s0a0w2 dikurniakan ke%ada kamu2 janganlah kamu menyukainya kerana itu semua adalah hijab0 9arilah /ia dari /ia sahaja2 maka yang lain itu semuanya kamu %unyaG0 9inta Allah s0w0t adalah %engalaman ker!hanian yang sangat seni dan aneh0 Para hamba yang dikurniakan %engalaman tersebut telah terlebih dahulu melatihkan diri ber%uluh-%uluh tahun lamanya0 Mereka berjuang tan%a henti-henti menentang hawa na&su dan 4ita-4ita yang berkaitan dengan dunia dan akhirat0 Mereka men4arinya dalam ketaatan dan s!%an santun terhada% Allah s0w0t0 6rang yang men4intai Allah s0w0t ghaib dalam melihat Allah s0w0t hinggakan tidak sedar lagi terhada% a%a sahaja yang selain Allah s0w0t0 :ana dia dari dirinya dan sekalian alam maujud0 /ia tidak da%at membezakan antara sakit dengan senang2 emas dengan tanah kering0 6rang yang dikuasai !leh 9inta Allah s0w0t tidak berasa a%a-a%a walau%un ke%alanya di%an4ung0 Abu Mansur al-,allaj tersenyum dan ketawa bila dia disalib0 Kemudian kaki dan tangannya di%!t!ng2 matanya di4ungkil2 lidahnya dikerat dan akhirnya ke%alanya di%an4ung0 9inta Allah s0w0t yang menguasainya menghilangkan ketakutan dan kesakitan0 Bila kakinya di%!t!ng dia menyaksikan kaki r!hnya bebas berjalan menuju *uhannya0 Bila

tangannya di%!t!ng dia menyaksikan tangan r!hnya bebas men4a%ai *uhannya0 Bila matanya di4ungkil dia menyaksikan mata r!hnya lebih terang memandang ke%ada *uhannya0 Bila lidahnya dikerat dia menyaksikan lidah r!hnya semakin %etah berkata-kata dengan *uhannya0 Bila ke%alanya di%an4ung dia merdeka se%enuhnya untuk @bersanding8 dengan *uhannya0 $ika diselami benar-benar akan dida%ati bahawa 9inta Allah s0w0t sebenarnya tidak dimiliki !leh sesia%a %un teta%i 9inta Allah s0w0t itulah yang menawan hati sese!rang0 9inta Allah s0w0t itu menguasai bukan dikuasai0 9inta Allah s0w0t menarik sese!rang ke dalam ke&anaan dari dirinya dan segala-galanya lalu masuk ke dalam tauhid hakiki0 .yarat bagi sese!rang untuk layak menanggung 9inta Allah s0w0t adalah seandainya semua harta yang ada di dalam %erut bumi dikeluarkan dan diberikan ke%adanya2 dia men!lak demi <ajah Allah s0w0t0 ,ati yang sanggu% berbuat demikian layak menerima 9inta Allah s0w0t0 6rang yang benar-benar mabuk dalam %er4intaan tidak ingat akan harta dan dunia0 D!l!ngan %en4inta Allah s0w0t adalah tetamu Allah s0w0t yang dimuliakan0 Mereka dihidangkan dengan berbagai-bagai hidangan yang tidak %ernah dinikmati !leh g!l!ngan lain0 Merekalah yang merasai buah dari %!k!k yang ditanam !leh g!l!ngan Mukmin dan dijaga !leh g!l!ngan abid dan zahid0 /aya rasa mereka tidak lagi seru%a dengan daya rasa manusia biasa0 Asma binti Abu Bakar as-.iddik tatkala tuanya2 mengalami satu %eristiwa yang luar biasa0 Anaknya2 Abdullah2 telah dituduh sebagai %ember!ntak !leh %emerintah %ada ketika itu0 Abdullah dijatuhkan hukuman bunuh0 Mayatnya diheret dari l!r!ng ke l!r!ng selama bebera%a hari2 dan mayat itu menjadi busuk0 A%abila mayat itu diheret di hada%an rumah Asma2 yang %ada ketika itu sudah tidak b!leh melihat2 ter4ium bau yang sangat harum0 Asma bertanyakan mayat sia%akah yang berbau harum itu0 /ia diberitahu yang mayat itu adalah mayat %uteranya0 Asma mengu4a%kan syukur ke%ada Allah s0w0t kerana menjadikannya ibu ke%ada se!rang %emuda yang salih0 Para %en4inta Allah s0w0t adalah aneh0 Mereka bukan lagi dalam kesedaran manusia dan bukan juga dalam kesedaran malaikat0 Mereka bukan lagi %enghuni dunia dan bukan juga %enghuni langit0 Mereka adalah tetamu =umah Allah s0w0t yang tidak ada a%a di dalamnya ke4uali Allah s0w0t0 +.: $ARID TER#ADI SE'ARA TIBA-TIBA

TIDAK TER#ADI $ARID KURNIAAN! YANG LANGSUNG DARI ALLAH S"$"T KE'UALI SE'ARA MENDADAK SUPAYA TIDAK DIDAK$A (LEH PARA HAMBA BAHA$A DIA MENERIMANYA KERANA ADA PERSIAPANNYA"

Allah s0w0t adalah Maha Jsa2 tidak ada sesuatu bersekutu dengan-1ya0 /ia tidak bersekutu dengan amal hamba-1ya2 ilmu hamba-1ya2 d!a hamba-1ya2 hajat hamba-1ya2 ren4ana hamba-1ya2 %ersia%an hamba-1ya dan a%a sahaja yang zahir serta yang batin0 Allah s0w0t Berdiri /engan .endiri2 /ia tidak terikat ke%ada sebab dan akibat0 Kurniaan yang besar untuk sese!rang hamba-1ya adalah si hamba itu di%ertemukan dengan hakikat bahawa Allah s0w0t Maha Berdiri /engan .endiri0 Pertemuan dengan si&at ini membuat si hamba mengenali akan keesaan Allah s0w0t0 .alah satu 4ara Allah s0w0t mem%erkenalkan si&at Berdiri-1ya /engan .endiri ke%ada hamba-1ya adalah dengan memberikan kurniaan-1ya ke%ada hamba-1ya se4ara tiba-tiba hingga kurniaan itu tidak b!leh disebabkan ke%ada sesuatu melainkan dinisbahkan ke%ada Allah s0w0t sahaja0 Allah s0w0t ber&irman:

Dialah Yang Awal dan Yang Akhir- dan Yang :ahir serta Yang .atin- dan Dialah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. ( Ayat ! : Surah al-$a%&&% ) /ia ?ang Awal tan%a %ermulaan2 ?ang Akhir tan%a kesudahan2 ?ang Eahir ada kenyataan-1ya %ada makhluk dan ?ang Batin tersembunyi dari makhluk-1ya0 /ia mengetahui amal hamba-1ya sebelum si hamba itu beramal0 /ia mengetahui d!a hamba-1ya sebelum si hamba itu berd!a0 /ia mengetahui ilmu hamba-1ya sebelum si hamba itu ber%engetahuan0 Bahkan /ia mengetahui gerak dan diam hamba-1ya sebelum si hamba itu di4i%takan0 ?ang awal2 yang akhir2 yang zahir dan yang batin tidak terle%as dari %engetahuan-1ya kerana )lmu-1ya adalah )lmu ?ang Awal2 )lmu ?ang Akhir2 )lmu ?ang Eahir dan )lmu ?ang Batin0 .egala sesuatu itu telah ada dalam )lmu-1ya dan teta% ada dalam )lmu-1ya tan%a tertakluk ke%ada %en4i%taan makhluk-1ya0

Tidak ada sesuatu kesusahan +atau bala ben'ana, yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam #itab +pengetahuan #ami, sebelum #ami menjadikannya- sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah s.w.t. ( Ayat 22 : Surah al-$a%&&% ) *arikan yang langsung dari Allah s0w0t menghela %andangan mata hati dari%ada benda-benda alam dan kejadian alam ke%ada Pen4i%ta alam2 Pengatur segala urusan0 Beginilah Allah s0w0t mem%erkenalkan /iri-1ya ke%ada hamba-1ya0 Pr!ses ini dinamakan %engalaman hakikat yang menghasilkan makri&at0 )lmu tentang hakikat atau biasanya di%anggil ilmu hakikat2 dinamakan juga ilmu

=abbani Ailmu yang dinisbahkan ke%ada ketuhananC atau ilmu laduni Ailmu yang diterima se4ara langsung dari Allah s0w0tC2 tidak dida%ati dengan belajar atau dengan beramal0 *idak ada jalan atau %ersia%an yang memastikan sese!rang akan mem%er!lehinya0 )a adalah semata-mata kurniaan dari Allah s0w0t0 ,anya Allah s0w0t yang layak mem%erkenalkan /iri-1ya ke%ada hamba-1ya0 ,anya Allah s0w0t yang mengetahui sia%akah dari kalangan hamba-hamba-1ya yang layak mengenali-1ya0 ,anya Allah s0w0t yang berhak meneta%kan bila dan bagaimana /ia harus dikenali0 Bila Allah s0w0t berkehendak mem%erkenalkan /iri-1ya ke%ada hamba-1ya disam%aikan ke%ada hamba-1ya itu ilmu hakikat2 ilmu =abbani atau ilmu laduni0 *iba-tiba sahaja 1ur )lahi menerangi hati si hamba itu dan terbukalah mata hatinya untuk syuhud ke%ada *uhannya0 ,amba itu %un ber%engetahuan bahawa )lmu Allah s0w0t yang sem%urna meli%uti sejak azali hingga ke%ada tiada kesudahan0 /ia %un ber%engetahuan bahawa Allah s0w0t Berdiri /engan .endiri2 tidak ada sesuatu a%a %un yang ikut 4am%ur dalam urusan-1ya0 /ia %un ber%engetahuan tentang keesaan Allah s0w0t0 .emakin mendalam makri&atnya semakin luas %ula ilmu %engetahuannya2 bertambah teguhlah %egangan tauhidnya0 ,/: TANDA KE#AHILAN AHLI HAKIKAT

#IKA KAMU MELIHAT SESE(RANG AHLI HAKIKAT! MEN#A$AB SETIAP PERTANYAAN DAN MENERANGKAN SETIAP PENGLIHATAN MATA HATI! DAN MEN'ERITAKAN SETIAP YANG DIKETAHUINYA% MAKA KETAHUILAH BAHA$A YANG DEMIKIAN ITU ADALAH TANDA KE#AHILANNYA"

Manusia digesa su%aya menggunakan akal &ikirannya untuk mengkaji tentang kejadian-kejadian alam maya 4i%taan *uhan Maha Pen4i%ta0 .emakin mendalam %engetahuan tentang 4i%taan Allah s0w0t2 semakin kelihatan kebesaran dan keagungan-1ya0 Bertambah %ula keinsa&an tentang kelemahan yang ada %ada diri manusia terutamanya dalam menghuraikan hal ketuhanan0 )lmu %engetahuan yang mahir dalam %erbahasan tentang makhluk menjadi tidak bermaya a%abila men4uba menyingka% =ahsia-rahsia ketuhanan0 Bila mengakui akan kejahilan dirinya sese!rang itu menyerahkan dirinya dengan beriman ke%ada Allah s0w0t0 Penyerahan ini dinamakan aslim dan !rang yang berbuat demikian dinamakan !rang )slam0 6rang yang beriman tidak membahaskan tentang Allah s0w0t kerana mereka mengakui kelemahan akal dalam bidang tersebut0 Bidang yang tidak da%at diter!kai !leh akal masih mam%u dijangkau !leh hati0

,ati yang su4i bersih mengeluarkan 4ahayanya yang dinamakan 1ur Kalbu0 1ur Kalbu menerangi akal dan bersuluhkan 4ahaya 1ur Kalbu ini2 akal da%at menyambung kembali %erjalanannya dari @stesen8 ia telah berhenti0 Perjalanan akal yang diterangi !leh 4ahaya 1ur Kalbu mam%u menyingka% %erkara-%erkara yang ghaib dan beriman dengannya walau%un akal manusia umum mena&ikannya0 *erda%at %erbezaan yang besar antara akal biasa dengan akal yang diterangi !leh nur0 Akal biasa beriman ke%ada Allah s0w0t berdasarkan dalil-dalil yang nyata dan l!gik0 Akal yang beserta nur mam%u menyelami di bawah atau di sebalik yang nyata iaitu %erkara ghaib2 dan beriman ke%ada Allah s0w0t berdasarkan %engalaman tentang %erkara-%erkara ghaib0 <alau%un %erkara ghaib itu tidak da%at diterima !leh akal biasa2 teta%i akal yang bersuluhkan nur tidak sedikit %un ragu-ragu terhada%nya0 Pengetahuan yang terhasil dari 4etusan atau tindakan nur ini dinamakan ilmu hakikat2 ilmu ghaib2 ilmu =abbani atau ilmu laduni0 <alau a%a %un istilah yang digunakan2 ia adalah %engetahuan tentang ketuhanan yang dida%ati dengan 4ara mengalami sendiri tentang hal-hal ketuhanan2 bukan menurut %erkataan !rang lain2 dan juga bukan menurut sangkaannya sendiri0 ,atilah yang mengalami hal-hal tersebut dan %engalaman ini dinamakan %engalaman rasa2 zauk atau hakikat0 A%a yang dialami !leh hati tidak da%at dilukiskan atau dibahasakan0 7ukisan dan bahasa hanya sekadar menggerakkan %emahaman sedangkan hal yang sebenar jauh berbeza0 $ika hal %engalaman hati di%egang %ada lukisan dan bahasa ibarat2 maka sese!rang itu akan menjadi keliru0 $ika lukisan dan simb!l diiktikadkan sebagai hal ketuhanan maka yang demikian adalah ku&ur> Pemegang ilmu ghaib terdiri dari%ada dua g!l!ngan0 D!l!ngan %ertama adalah !rang yang terlebih dahulu memasuki bidang %embelajaran tentang tauhid dan latihan %enyu4ian hati menurut tarekat tasau&0 Pembelajaran dan latihan yang mereka lakukan tidak membuka bidang hakikat0 )ni membuat mereka mengerti akan nilai dan kedudukan ilmu ghaib yang sukar di%er!lehi itu0 Mereka hanya da%at belajar2 melatih diri2 kemudian menanti dan terus menanti0 $ika Allah s0w0t berkenan maka dikurniakan sinaran nur yang menerangi hati si murid itu0 .i murid itu %un mengalami dan ber%engetahuan tentang hakikat0 Pengetahuan yang di%er!lehi itu sangat berharga baginya dan dijaganya benar-benar2 tidak dibukakannya ke%ada !rang lain kerana dia tahu yang !rang ramai sukar memahami %erkara yang telah dialaminya itu0 Pemegang ilmu ghaib g!l!ngan kedua tidak %ula melalui %r!ses %embelajaran dan latihan se%erti g!l!ngan %ertama0 D!l!ngan ini tiba-tiba sahaja dibukakan hakikat ke%ada mereka Ahanya Allah s0w0t mengetahui menga%a /ia berbuat demikianC0 6leh sebab mereka mem%er!lehinya dengan mudah dan tan%a asas %engetahuan yang kuat2 mereka tidak mengetahui nilai sebenar %engetahuan yang mereka %er!lehi itu0 Mereka menyangkanya sebagai ilmu biasa0 7antaran mereka memahaminya mereka menyangka !rang lain juga memahaminya0

.ebab itu mereka mudah mem%erkatakan ilmu tersebut di hada%an !rang ramai0 6leh sebab ilmu ini tidak da%at di4eritakan ke4uali dengan ibarat2 satu dari%ada dua kemungkinan akan berlaku0 Pertama2 lantaran !rang ramai melihat latar belakang !rang hakikat tadi tidak mem%unyai asas agama yang kuat2 bukan !rang alim2 maka mereka mengangga%nya %emb!h!ng dan %embawa 4erita khayal0 Kedua2 kemungkinan ada !rang yang mem%er4ayainya teta%i ke%er4ayaan itu tertuju ke%ada ibarat bukan ke%ada yang diibaratkan0 Kedua-dua kemungkinan tersebut adalah tidak sihat0 .ebab itu dilarang keras mem%erkatakan tentang ilmu hakikat ke%ada bukan ahlinya0 6rang yang membeberkannya dengan mudah disebut !rang jahil yang tidak tahu nilai berlian yang ada %adanya0 ,1: AKHIRAT TEMPAT PEMBALASAN BAGI HAMBA-HAMBA YANG MUKMIN

SESUNGGUHNYA DI#ADIKAN NEGERI AKHIRAT SEBAGAI TEMPAT PEMBALASAN BAGI HAMBA-HAMBA-NYA YANG BERIMAN KERANA NEGERI INI DUNIA! TIDAK 'UKUP LUAS BAGI MENAMPUNG! APA YANG ALLAH S"$"T HENDAK BERIKAN KEPADA MEREKA" BAHA$ASANYA DIGANDAKAN SEGALA KADAR PEMBALASAN! MEREKA% #AUH DARI PEMBALASAN TERHADAP MEREKA YANG DI DALAM NEGERI YANG TIDAK KEKAL INI"

/unia dan manusia ditentukan dengan ajal0 Ajal bagi manusia adalah maut2 dan ajal bagi dunia adalah kiamat0 +mat manusia yang terdahulu hidu% sehingga melebihi seribu tahun0 +mat 1abi Muhammad s0a0w hidu% sekitar enam %uluh tahun sahaja0 A%abila maut datang berakhirlah kehidu%annya di dunia0 A%a sahaja yang dimilikinya ber%isah dari%adanya0 $asadnya dihantar ke dalam tanah2 dan hartanya ke%ada waris-warisnya0 Kemuliaan2 kekuasaan2 kesayangan2 keben4ian2 kehinaan dan segala-galanya ditinggalkannya0 Keluarlah r!h dari dunia dan ditunggunya %ula ketibaan ajal dunia0 Bera%a juta tahun dunia b!leh hidu% tiada sesia%a mengetahuinya melainkan Allah s0w0t2 yang %asti dunia juga %asti @mati8 satu ketika nanti0 Masa kematiannya mungkin sudah ham%ir0 1abi akhir zaman sudah diutuskan lebih seribu em%at ratus tahun yang lalu0 1ikmat Allah s0w0t telah disem%urnakan0 Agama Allah telah di%erlengka%kan0 A%a sahaja yang harus diberikan ke%ada dunia telah diberikan0 *idak ada lagi yang tinggal0 $ika dunia diistilahkan sebagai berna&as2 maka semua na&asnya telah %un digunakannya2 hanya tinggal na&as yang di dalam sim%anan yang digunakan

sekarang0

Demi masa +waktu asar,% ( Ayat 1 : Surah al-'Asr ) <aktu telah asar0 Matahari telah 4!nd!ng ke barat2 hanya bebera%a ketika sahaja lagi ia akan terbenam0 .ebentar lagi 4ahaya alam akan di4abut dan tinggallah dunia dalam kegela%an0 Muazzin menyambut ketibaan waktu asar dengan memberikan %eringatan ke%ada manusia:

Demi masa% Sesungguhnya manusia dalam kerugian - ke'uali (rang-(rang yang beriman dan beramal salih, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. ( Ayat 1 6 ! : Surah al-'Asr ) /unia mengasingkan manusia ke%ada dua g!l!ngan0 Pertama adalah yang beriman dan beramal salih serta mengajak ke%ada kebenaran dan kesabaran0 Kedua adalah yang ku&ur dan men!lak kebenaran0 /unia menjadi %enjara ke%ada yang beriman dan menjadi syurga ke%ada yang ku&ur0 =asulullah s0a0w bersabda:

Dunia ini penjara bagi (rang Mukmin dan syurga bagi (rang ka*ir. .yurga adalah kelazatan dan kesenangan yang menjadi balasan ke%ada %erbuatan baik0 6rang ka&ir yang berbuat kebaikan menerima balasan kebaikan ketika mereka masih di dunia0 Allah s0w0t memberi balasan lebih banyak dari kebaikan yang hamba-1ya lakukan agar mereka tidak b!leh merungut tentang balasan yang mereka terima0 /unia ini tidak ada nilainya di sisi Allah s0w0t0 =asulullah s0a0w mengatakan bahawa dunia ini %ada sisi Allah s0w0t nilainya tidak melebihi sebelah saya% nyamuk0 Andainya dunia ini ada harga bagi Allah s0w0t nes4aya tidak diizinkan !rang ka&ir merasa walau seteguk air0 6leh sebab dunia ini tidak berharga maka ia dihamburkan ke%ada !rang-!rang ka&ir seluas-luasnya su%aya mereka berasa %uas menerima imbuhan bagi %enat lelah dan usaha mereka2 dan tidak ada lagi tanggungan balasan yang tinggal buat mereka a%abila mereka meninggalkan dunia ini0 /i akhirat kelak mereka tidak b!leh lagi membuat tuntutan terhada% kebaikan yang mereka lakukan semasa di dunia0 .egala

hutang telah dibayar !leh Allah s0w0t ketika mereka masih hidu%0 6rang yang tidak beriman berbuat kebaikan dengan menggunakan keu%ayaan jasmaninya2 sementara !rang yang beriman menggunakan keu%ayaan r!haninya0 Kebaikan yang lahir dari keu%ayaan jasmani hanya mam%u disebarkan ke%ada ruang yang sem%it2 !leh sebab itu ruang yang sem%it juga di%erlukan untuk diisi balasan untuknya0 =uang yang ada di alam dunia ini sudah 4uku% luas untuk diisikan dengan %embalasan terhada% kebaikan-kebaikan jasmani0 =!hani %ula mam%u merentasi daerah yang lebih luas0 .emakin kuat r!hani sese!rang semakin luas daerah yang b!leh diter!kainya0 Manusia yang memiliki r!hani yang %aling kuat adalah 1abi Muhammad s0a0w dan keu%ayaan r!hani baginda s0a0w di4eritakan !leh Allah s0w0t dengan &irman-1ya:

Dan tiadalah #ami mengutuskan engkau +wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam7 ( Ayat 107 : Surah al-An)&yaa ) Keu%ayaan r!hani =asulullah s0a0w mam%u meli%uti seluruh alam2 menabur rahmat ke%ada semua zaman2 semua ruang serta sekalian isi alam0 *idak ada satu juzuk %un dari alam yang tidak berteduh di bawah %ayung rahmat r!hani =asulullah s0a0w0 Berbeza dari%ada keu%ayaan jasmani baginda s0a0w yang hanya berdakwah selama lebih kurang dua %uluh dua tahun sahaja0 Begitulah besarnya %erbezaan antara keu%ayaan r!hani dengan keu%ayaan jasmani0 6leh itu nilai kebaikan yang dilakukan masing-masing juga berbeza0 6leh sebab besarnya kebaikan yang bersangkutan dengan r!hani maka ruang yang di%erlukan untuk mengisi balasan baginya juga besar0 =uang yang ada di alam dunia ini tidak 4uku% luas untuk diisikan dengan balasan tersebut2 lebih-lebih lagi balasan untuk kebaikan digandakan !leh Allah ?ang Maha Pemurah0 /unia ini selain ruangnya sem%it ia juga hina di sisi Allah s0w0t2 sedangkan balasan kebaikan untuk !rang yang beriman sangat mulia dan tinggi nilainya0 $ika balasan yang mulia itu diisi ke dalam bekas yang k!t!r2 maka kek!t!ran bekas itu akan ber4am%ur dengan kemuliaan balasan itu yang menyebabkan ke4a4atan %ada balasan tersebut0 +ntuk mengelakkan sesuatu yang baik lagi mulia dari%ada terjejas2 disediakan Allah s0w0t ke%ada !rang yang beriman tem%at yang mulia2 dan !rang Mukmin itu akan dijem%ut dengan %enuh kemuliaan untuk menda%atkan bahagiannya yang mulia di tem%at yang mulia0 A%a yang akan di%er!lehinya nanti akan kekal bersama-samanya2 tidak se%erti balasan dunia yang bersi&at sementara0 ,0: TANDA DITERIMA AMAL

BARANGSIAPA YANG DAPAT MERASA BUAH DARI AMALNYA SEKARANG DI DUNIA! IA MEN#ADI BUKTI DITERIMA AMALNYA KELAK DI AKHIRAT!

Buah dari amal adalah kesan yang lahir dari amal kebaikan yang dilakukan0 Kesan itu menjadi tanda menunjukkan sama ada amal sese!rang itu diterima !leh Allah s0w0t atau tidak0 Banyak ayat al-Buran dan ,adis =asulullah s0a0w yang men4eritakan tentang tanda-tanda yang b!leh dibuat ukuran tentang amal yang dilakukan0 Misalnya =asulullah s0a0w bersabda:

.arangsiapa tidak di'egah (leh sembahyangnya dari melakukan perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak bertambah dekat dengan Allah s.w.t, bahkan bertambah jauh. .embahyang yang diterima !leh Allah s0w0t adalah sembahyang yang mendekatkan !rang yang melakukannya ke%ada Allah s0w0t dan tandanya adalah !rang itu dilindungi dari terjerumus melakukan %erbuatan keji dan munkar0 Andaikata mata hati da%at melihat nes4aya akan kelihatan sembahyang dan amal kebaikan yang lain2 mengeluarkan nur-nur yang menjadi tentera melindungi !rang yang berbuat sembahyang dan kebaikan itu dari%ada %er4ubaan tentera musuh menjatuhkannya ke dalam lembah kekejian dan kemunkaran0 6rang tersebut kadang-kadang terlintas juga dihatinya untuk melakukan maksiat2 teta%i nur-nur yang menjadi tentera amal kebaikan bertindak menghindarkannya dari%ada melakukan maksiat yang ingin dilakukannya itu2 hinggakan dia sendiri hairan bagaimana dia b!leh terselamat %adahal dia sudah berada di hada%an %intu maksiat0 *entera nur tersebut bukan setakat mengawal kejahatan dari%ada mengham%iri tuannya bahkan ia juga sering menarik tuannya ke%ada kebaikan hinggakan !rang itu selalu ber%eluang berbuat kebaikan tan%a diran4ang dan dia selalu berasa hairan bagaimana bila ada sahaja kerja kebaikan maka tiba-tiba dia ikut serta melakukannya sedangkan tiada sesia%a menjem%utnya untuk melakukan %ekerjaan itu0 )nilah yang dinamakan buah dari%ada amal kebaikan0 $ika dia ikhlas menjaga amal kebaikannya2 maka tentera nur yang lahir dari amal itu akan ikhlas %ula melindunginya2 bukan sahaja ketika di atas muka bumi ini2 malah tentera nur itu akan menemaninya di dalam kubur2 memberi 4ahaya dan menghilangkan kesunyiannya0 6rang yang tidak menda%at buah dari amalnya sering ditarik ke arah yang berlawanan0 /ia mudah terjerumus ke dalam lembah maksiat walau%un dia sudah berusaha berungguh-sungguh untuk menjauhkannya0 /ia berasa berat untuk beribadat walau%un dia sudah men4uba untuk khusyuk0 <alau%un banyak amal kebaikan yang dilakukannya teta%i jika amal itu tidak ikhlas2 iaitu tidak ada

nyawanya maka dia tidak da%at menghidu%kan tentera nur dari amal tersebut2 yang b!leh menjaganya dari%ada kebinasaan0 6leh sebab amal kebaikan !rang Mukmin tidak dibalas se%enuhnya semasa dia hidu% di dunia ini maka Allah s0w0t menggantikannya dengan sejenis rasa kelazatan dan ke%uasan mengiringi amalnya sehingga dia tidak berasa b!san dan tidak berasa rugi kerana beramal0 Amal yang salih ditem%atkan di )liyyin yang berham%iran dengan syurga0 <alau%un !rang Mukmin masih hidu% di dunia2 amalnya telah %un diangkat ke )liyyin dan amal itu sudah da%at men4ium bau syurga0 Keharuman bau syurga itu disalurkan ke%ada tuannya yang berada di dunia0 6leh sebab itu !rang Mukmin sudah da%at menge4a% bau syurga sebelum memasukinya dan ketika mereka masih hidu% di dunia0 Keharuman dan kelazatan imbasan syurga dirasai ketika mereka beramal2 terutamanya ketika bersembahyang0 .uasana sembahyang mereka se!lah-!lah mereka berada di dalam syurga2 sebab itulah mereka tidak mendengar desiran angin dan tidak sakit ditikam dengan t!mbak2 kerana kelalaian dan kesakitan tidak ada di dalam syurga0 Allah s0w0t ber&irman:

#etahuilah% Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan +dari sesuatu yang tidak baik, terhadap mereka, dan mereka pula tidak berduka'ita. +$ali-wali Allah itu ialah, (rang-(rang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. ?ntuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat- tidak ada +sebarang, perubahan pada janji-janji Allah- yang demikian itulah kejayaan yang besar. ( Ayat 62 6 64 : Surah Yunus) ,&: KEDUDUKAN HAMBA DI SISI ALLAH S"$"T

#IKA KAMU MAHU MENGETAHUI KEDUDUKAN KAMU DI SISI ALLAH S"$"T% LIHATLAH DI MANA KAMU DIDUDUKKAN"

Perkara biasa sekiranya sese!rang itu diganggu !leh keinginan mahu mengetahui kedudukannya0 Keinginan yang baik tidak lahir dari %erasaan mahu menunjuk-nunjuk atau mahu bermegah-megah dengan %en4a%aiannya0 .ebenarnya dia memerlukan %end!r!ng bagi menda%at keyakinan yang teguh0

Keinginan yang bertujuan meneguhkan keyakinan tidak diangga% ter4ela0 1abi )brahim a0s %ernah mem!h!n ke%ada Allah s0w0t agar di%erlihatkan ke%adanya bagaimanakah mereka yang telah han4ur menjadi tanah dibangkitkan semula2 bagi menambah dan mem%erteguhkan keyakinan beliau a0s0 <ali-wali Allah dikurniakan kekeramatan sebagai meny!k!ng dan mem%erkuatkan keyakinan mereka0 6rang yang masih di dalam %erjalanan juga memerlukan %eny!k!ng bagi mem%erbaharui semangat juang dan mem%erkukuhkan keyakinannya0 .alah satu 4aranya adalah melihat ke%ada kedudukannya di sisi Allah s0w0t0 Allah s0w0t telah meneta%kan bebera%a darjat dan mem%erlihatkan tanda-tanda bagi darjat masing-masing0 =asulullah s0a0w bersabda yang bermaksud: <=&(a Allah s717t (as&h (>:a%a s>s>?ran0 ha )a a(a %&u2&-Nya %>n0an )ala@ 2&(a %&a sa)ar %&:&l&h-Nya %an 2&(a %&a r>%a %&&st& >1a(an-NyaA7
( +a(su% $a%&s )

7ihatlah ke%ada diri kita0 $ika kita dikenakan bala itu tandanya kita berada di dalam g!l!ngan hamba-hamba yang dikasihi-1ya0 ,amba yang dikasihi adalah hamba yang sabar dan reda0 $ika tidak ada sabar dan reda itu tandanya kita terkeluar dari%ada kedudukan hamba yang dikasihi2 bala yang dikenakan ke%ada kita meru%akan hukuman terhada% d!sa yang kita lakukan0 ,amba yang sabar ketika menerima bala adalah hamba yang di%ilih !leh Allah s0w0t2 kerana hanya yang di%ilih !leh-1ya sahaja yang di%erteguhkan dengan kesabaran2 manakala hamba yang dijauhkan dibiarkan hanyut di dalam ke%eritan bala0 $ika hamba itu naik %ula dari sabar ke%ada reda2 itu menunjukkan dia diistimewakan kerana hanya hamba yang istimewa sahaja yang dikurniakan reda2 sebab reda men4airkan kesakitan dan ke%eritan bala lalu menukarkannya menjadi nikmat0 Allah s0w0t ber&irman:

Sesungguhnya (rang-(rang yang beriman itu +yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah +dan si*at-si*at-!ya, gementarlah hati mereka- ( Ayat 2 : Surah al-Anfaal )

Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan #ami hanyalah (rang-(rang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud +menandakan taat patuh,, dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap s(mb(ng takbur. Mereka merenggangkan diri

dari tempat tidur, +sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal salih,- mereka sentiasa berd(a kepada Tuhan dengan perasaan takut +akan kemurkaan-!ya, serta dengan perasaan ingin memper(lehi lagi +keredaan-!ya,- dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang #ami beri kepada mereka. ( Ayat 15 6 16 : Surah as-Sa2%ah ) Allah s0w0t menerangkan dengan jelas tentang keadaan hamba-hamba-1ya yang berada dalam makam Mukmin0 7ihatlah ke%ada diri kita dan jawablah sendiri adakah tanda-tanda Mukmin itu ada %ada kita atau tidak ada0 $ika tidak ada2 %erbanyakkan sembahyang malam dan bersedekah0 =asulullah s0a0w bersabda:

.arangsiapa ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah s.w.t hendaklah ia melihat +dalam hatinya, bagaimana keadaan Allah s.w.t pada sisinya, kerana Allah s.w.t mendudukkan hamba-!ya menurut ukuran si hamba itu mendudukkan Allah s.w.t pada dirinya. ( +a(su% $a%&s) Allah s0w0t ber&irman dalam ,adis Budsi:

Aku adalah sebagaimana sangkaan hamba-#u, maka hendaklah dia menyangka dengan apa yang dia kehendaki. Perkara %!k!k dalam memahami kedudukan kita di sisi Allah s0w0t adalah dengan melihat bagaimana keadaan hati kita terhada% Allah s0w0t0 $ika hati kita lalai dari mengingati Allah s0w0t maka kedudukan kita adalah hamba yang lalai0 $ika hati kita kuat bergantung ke%ada amal maka kedudukan kita adalah raguragu dengan jaminan Allah s0w0t0 $ika hati kita kuat bertajrid itu tandanya kita didudukkan ham%ir dengan-1ya0 $ika kita sabar menghada%i ujian bala itu tandanya kita didudukkan dalam g!l!ngan %ilihan0 $ika kita reda dengan a%a juga takdir Allah s0w0t itu tandanya kita didudukkan dalam kum%ulan yang diistimewakan0 $ika kita merasakan diri kita k!s!ng dari segala sesuatu2 yang ada hanya Allah s0w0t2 itu tandanya kita berada di dalam makam makri&at0 $ika kita berasa senang dengan syariat yang dibawa !leh 1abi Muhammad s0a0w itu tandanya kita !rang )slam0 $ika gementar hati kita bila mendengar %eringatan ke%ada Allah s0w0t dan mendengar ayat-ayat-1ya diba4akan itu tandanya kita se!rang Mukmin0 $ika si&at benar sebati dengan kita dalam segala keadaan itu tandanya kita se!rang muhsinin0 $ika kita menjalankan %erintah Allah s0w0t dengan te%at2 bersungguh-sungguh meninggalkan larangan-1ya itu tandanya kita

se!rang mutta5in0 $ika kita berasa akan kehadiran Allah s0w0t %ada setia% ketika itu tandanya kita se!rang mu5arrabin0 $ika kita merasakan wujud diri kita lebur di dalam <ujud Mutlak itu tandanya kita se!rang ari&&in0 $ika kita gemar menangis dalam mengingati Allah s0w0t di sam%ing melihat bala dan nikmat2 senang dan susah2 sihat dan sakit2 %en!lakan dan %enerimaan dan segala %erkara yang bertentangan tidak lagi berbeza %ada %englihatan mata hati kita itu tandanya kita dikuasai !leh 9inta Allah s0w0t0 $ika a%a sahaja yang kita hada%i mem%erlihatkan <ujud Allah s0w0t itu tandanya kita ba5a atau kekal bersama-sama Allah s0w0t0 7ihatlah di mana kita didudukkan2 di situlah kedudukan kita di sisi Allah s0w0t0 ,1: NIKMAT LAHIR DAN BATIN

APABILA DIKURNIAKAN KEPADA KAMU REZEKI BERUPA RASA PUAS DENGAN TAAT KEPADA ALLAH S"$"T! DAN RASA 'UKUP DENGAN-NYA!% MAKA KETAHUILAH TELAH DISEMPURNAKAN ATAS KAMU NIKMAT-NIKMAT YANG LAHIR DAN YANG BATIN"

/ua jenis rezeki yang dinyatakan !leh ,ikmat #4 di atas adalah )slam dan )man0 ,amba Allah s0w0t yang mem%er!lehi kedua-dua rezeki tersebut menjadi insan yang beriman dan beramal salih0 *idak ada amal salih tan%a iman dan tidak ada kenyataan iman tan%a amal salih0 Ayat-ayat al-Buran sering menggandingkan iman dan amal salih sebagai satu2 tidak di4eraikan0 6rang yang mengaku beriman teta%i tidak beramal menurut a%a yang diimaninya adalah diangga% sebagai !rang yang berb!h!ng2 sementara !rang yang melakukan amal sedangkan hatinya tidak beriman adalah muna&ik0 Kesem%urnaan se!rang insan terletak %ada gandingan kedua-duanya2 iaitu iman dan amal salih0 )slam bererti tunduk %atuh ke%ada Allah s0w0t dengan mentaati segala %erintah1ya dan menjauhi segala larangan-1ya0 6rang )slam adalah !rang yang bertaklid melulu ke%ada Allah s0w0t0 .egala &ikiran dan kehendak menjurus se%enuhnya ke%ada a%a yang ditunjukkan !leh Allah s0w0t2 yang dibawa !leh =asul-1ya0 Akal2 %erasaan dan %erbuatan tunduk ke%ada ketentuan Allah s0w0t0 Ketaatan ke%ada Allah s0w0t men4aku%i lahir dan batin0 Perbuatan lahir sesuai dengan tuntutan syariat dan %erbuatan batin %ula mengikhlaskan hati semata-mata kerana Allah s0w0t0 Memelihara sem%adan yang ditentukan !leh Allah s0w0t se4ara lahir dan batin menghasilkan takwa0 .emulia-mulia hamba di sisi Allah s0w0t adalah !rang yang %aling bertakwa0 *akwa tidak di%er!lehi tan%a amalan )slam0 )slam sudah 4uku% lengka%0 .egala %erintah yang meli%uti suruhan dan tegahan sudah %un dibentangkan di hada%an mata0 *idak usah menunggu %erintah yang lain lagi0 $ika )slam melahirkan amal salih2 iman %ula melahirkan %enyaksian mata hati AmusyahadahC terhada% ketuhanan Allah s0w0t %ada setia% %andangan ke%ada

segala %erkara0 Allah s0w0t ber&irman:

$ahai (rang-(rang yang beriman% Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-!ya@ (Ayat 1!6 : Surah an-N&saa) Ayat di atas ditujukan ke%ada !rang yang sudah beriman0 Mereka sudah %un beriman teta%i masih digesa su%aya beriman0 )man %ada taha% %ermulaan berdasarkan dalil-dalil dan %embuktian0 Kemudian mereka diajak %ula ke%ada iman dengan %enyaksian mata hati2 menyaksikan =ububiyah yang tidak %ernah ber%isah dari%ada ubudiyah0 *an%a %enyaksian terhada% =ububiyah segala amal tidak berguna kerana !rang yang beramal menisbahkan amal itu ke%ada dirinya sendiri2 sedangkan tiada yang melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah s0w0t2 dengan Kudrat dan )radat-1ya2 dengan ,aula dan Kuwwata-1ya0 ,im%unan amal sebesar gunung tidak da%at menandingi iman yang sebesar zarah0 6rang yang beriman dan menyaksikan =ububiyah %ada segala %erkara dan semua amal itulah !rang yang mem%er!lehi nikmat yang sem%urna lahir dan batin2 kerana hubungannya dengan Allah s0w0t tidak %ernah %utus0 6rang inilah yang berasa %uas dengan berbuat taat ke%ada Allah s0w0t dan berasa 4uku% dengan-1ya2 kerana tiada *uhan melainkan Allah s0w0t dan tidak berlaku sesuatu %erkara melainkan menurut ketentuan-1ya0 A%a lagi yang %atut dibuat !leh se!rang hamba melainkan taat ke%ada-1ya dan menerima ke%utusan-1ya0 ,): SEBAIK-BAIK PERMINTAAN

SEBAIK-BAIK PERMINTAAN ADALAH APA YANG ALLAH S"$"T TUNTUT DARIPADA KAMU"

Pada setia% ketika dan setia% keadaan %asti ada tuntutan Allah s0w0t terhada% kita yang kita berkewaji%an menyem%urnakannya0 Pada ketika dan keadaan berkenaan yang %aling baik kita %!h!nkan dari%ada Allah s0w0t adalah agar kita da%at menyem%urnakan kewaji%an tersebut0 .etia% waktu2 ruang2 benda-benda serta kejadian yang mengisi waktu dan ruang itu meru%akan ujian Allah s0w0t0 A%a yang dimaksudkan dengan ujian adalah 4abaran terhada% iman AtauhidC0 <aktu dan ruang serta isinya ber%eranan mengalihkan %andangan kita dari%ada tauhid ke%ada yang mengisi waktu dan ruang tersebut0 <aktu dan ruang adalah dua ke%ing besi tajam yang membentuk gunting2 kerjanya mem!t!ng tali yang menghubungkan hamba dengan Allah s0w0t0 A%abila tali itu %utus2 terle%aslah %erhatian dari menyaksikan =ububiyah2 maka terjadilah syirik0 A%a sahaja yang berada di dalam waktu dan ruang yang menutu% %andangan mata hati dari

menyaksikan ketuhanan Allah s0w0t2 adalah menjadi bahan yang disyirikkan dengan Allah s0w0t0 Anasir alam yang %aling banyak mengisi waktu dan ruang adalah sebab musabab2 memakai berbagai-bagai t!%eng2 menggunakan berbagai-bagai nama dan menunggang berbagai-bagai jenis kenderaan2 iaitu benda2 kejadian dan suasana0 .ebab musabab menguji iman kita2 dan kita dituntut memelihara iman itu0 A%abila kita menerima sebab musabab kita hendaklah tidak meletakkan keberkesanan terjadinya sesuatu hukum ke%ada sebab musabab0 A%a juga yang berlaku adalah menurut tadbir )lahi dan benda-benda alam yang membentuk sistem sebab musabab adalah alat yang mem%amerkan hikmat kebijaksanaan %eraturan dan %erbuatan Allah s0w0t0 $angan dibiarkan sebab musabab mem%erlihatkan kekuatannya se!lah-!lah Allah s0w0t tidak ikut 4am%ur dalam urusannya0 Kita bertanggungjawab menjaga iman kita agar tidak dihanyutkan !leh arus sebab musabab yang setia% detik singgah ke%ada kita0 *er%elihara iman adalah yang sebaik-baik diminta0 Paling utama diminta adalah ter%elihara iman ketika dikeluarkan r!h dari jasad0 /alam %erjalanan mem%ertahankan imannya sese!rang itu akan silih berganti berhada%an dengan salah satu dari%ada em%at keadaan: nikmat3 bala3 taat dan maksiat0 Keem%at-em%at itu adalah alat untuk menguji iman0 /alam menghada%i ujian nikmat %!h!nlah ke%ada Allah s0w0t agar kita da%at mengikat nikmat tersebut dengan syukur0 A%abila berhada%an dengan ujian bala2 merayulah ke%ada Allah s0w0t agar bala itu dihindarkan atau jika bala itu tidak mahu %ergi juga mintalah agar /ia menguatkan kita dengan kesabaran dan seterusnya mintalah agar Allah s0w0t mententeramkan hati kita dengan reda0 A%abila kita diberi kesem%atan berbuat taat2 ketahuilah ketaatan itu adalah kurniaan Allah s0w0t2 kerana kasihan belas dan rahmat-1ya ke%ada kita2 bukan ketaatan terjadi kerana keb!lehan dan keu%ayaan kita0 $angan melihat amal sebagai hasil usaha kita teta%i hendaklah ia dilihat sebagai %emberian Allah s0w0t yang wajib disyukuri dan seharusnya kita merendah diri ke%ada-1ya0 A%abila terjerumus melakukan maksiat %ula2 ketahuilah bahawa jika kita tidak %eduli ke lembah kehan4uran mana yang kita jatuh2 maka Allah s0w0t juga tidak %eduli di jurang mana kita binasa dan di neraka mana kita menanggung azab seksa0 $ika tidak mahu dibinasakan !leh Allah s0w0t dan diseksa dengan azab yang %edih2 larilah ke%ada Allah s0w0t dengan meninggalkan lembah maksiat2 bertaubatlah dengan se%enuh hati2 sebenar-benar taubat0 /alam mengajukan %ermintaan ke%ada Allah s0w0t yang %erlu dilihat adalah diri sendiri2 bukan a%a yang diingini0 Penting bagi sese!rang mengenali dirinya dan menghisab dirinya0 9ari di mana 4a4at dan kekurangan yang ada %ada kita0 A%a yang kurang minta Allah s0w0t %er4uku%kan dan a%a yang 4a4at minta /ia %erel!kkan0 A%a sahaja yang datang adalah %erutusan dari Allah s0w0t yang %erlu kita renungi0 P!h!nlah bantuan Allah s0w0t agar disingka%kan rahsia yang menyelubungi %erutusan yang datang itu agar kita tidak terti%u !leh muslihatnya0

)ngatlah semasa masih ada hayat2 na&as masih b!leh disedut2 tidak lain yang %atut dituntut melainkan tauhid> Berd!alah bersungguh-sungguh agar hidu% kita diterangi !leh tauhid dan mati kita jua dalam keteguhan tauhid> ,*: TIPU DAYA TERHADAP (RANG YANG TIDAK TAAT

KESEDIHAN LANTARAN TIDAK BERBUAT TAAT TETAPI TIDAK BERGERAK UNTUK BERBUAT DEMIKIAN ADALAH TANDA DIPERDAYA (LEH SYAITAN!"

/unia adalah satu b!la besar yang di dalamnya %enuh dengan warna-warna syaitan yang menutu% %andangan mata hati manusia0 ,ati yang tertarik ke%ada warna syaitan akan menghada% ke%adanya sambil membelakangi kebenaran0 <alau%un syaitan men4uba sedaya u%aya menutu% hati manusia teta%i kadangkadang ada juga 4ahaya kebenaran yang berjaya menyelina% masuk ke dalam hati0 Pada masa itu !rang yang berkenaan da%at melihat keburukan dan ke4a4atan yang ada %ada dirinya0 /ia akan berasa gundah-gulana melihat keadaan dirinya yang tidak berbuat taat ke%ada Allah s0w0t0 /ia melihat ke%ada umurnya yang berlalu dengan sia-sia0 *imbullah keinginanya untuk mengubah 4ara hidu%0 Bila dia melihat !rang lain rajin berulang-alik ke masjid dia %un ingin berbuat demikian0 Bila dia melihat !rang lain rajin beribadat2 berzikir2 memuji dan memuja Allah s0w0t2 dia juga mahu berbuat demikian0 Bila dia melihat !rang lain alim dalam bidang agama dia %un ingin menjadi alim juga0 A%a juga bidang ketaatan ke%ada Allah s0w0t yang !rang lain buat dia juga ingin membuatnya2 bahkan dia ingin melakukan lebih dari !rang lain0 Begitulah keinsa&an yang timbul %ada dirinya0 6rang yang r!haninya masih terkurung di dalam b!la dunia tidak terle%as dari gangguan warna syaitan0 .yaitan sentiasa sahaja meman4arkan 4ahayanya bagi mengelirukan %andangan hati0 .yaitan mem%unyai berbagai-bagai 4ara dalam memesungkan manusia dari jalan Allah s0w0t0 Kejayaan syaitan yang %aling besar adalah jika da%at mengheret manusia melakukan kederhakaan ke%ada Allah s0w0t dengan berbuat syirik0 $ika ia gagal berbuat demikian ia tidak akan membiarkan hamba-hamba Allah s0w0t berjalan dengan senang lenang di atas jalan yang lurus0 .yaitan akan mengenakan berbagai-bagai ti%u muslihat terhada% manusia yang sudah timbul keinsa&an untuk berbuat taat ke%ada Allah s0w0t0 .yaitan tidak melawannya dengan kekerasan0 6rang ini akan dihada%i dengan lemah-lembut dan %ujuk rayu0 Perhatian !rang tadi dialihkan dari%ada a%a yang dia ingin lakukan ke%ada a%a yang dia sudah lakukan0 .yaitan mem%erlihatkan ke%adanya

beta%a besarnya kebaikan yang %ernah dilakukannya /itiu%kan ke dalam hati !rang itu bahawa dia sebenarnya sudah berada di atas jalan yang lurus0 .yaitan membuktikannya dengan mem%eringatkannya tentang segala kebaikan yang telah dilakukannya0 *elah ramai !rang yang dit!l!ngnya2 semuanya dia masih ingat0 *elah banyak sedekah yang dikeluarkannya2 semuanya dia masih ingat0 /ia juga biasa bersembahyang2 walau%un dia juga biasa meninggalkannya0 /ia tertinggal sembahyang bukan kerana 4uai2 teta%i kerana kesibukan dan tidak disengajakan0 Banyak lagi %erkara-%erkara baik yang diulang tayang !leh syaitan0 .yaitan terus membuaikan hatinya sehingga dia merasakan yang dirinya tidaklah seburuk yang disangkakannya ketika mula-mula datang keinsa&an tadi0 ,ilanglah kesedihan yang menga4au jiwanya lantaran menyangka yang dia memang sudah berada dalam g!l!ngan yang taat0 Keinginan yang membara tadi sudah mula mala% dan akhirnya %adam terus0 /ia kembali ke%ada kehidu%annya sebagaimana sediakala0 Begitulah 4ara syaitan mem%erdayakan manusia0 Mula-mula ditiu%kan waswas ke dalam hati2 kemudian dibentuknya sangkaan-sangkaan yang menutu% kebenaran0 Manusia %un menurut sangkaan dengan meyakini bahawa a%a yang dituruti itu adalah kebenaran0 Begitulah yang terjadi ke%ada !rang yang melihat ke%ada amal se4ara lahiriah sahaja0 Penglihatannya tidak sam%ai ke%ada r!h amal itu0

BERSAMA MEMURNIKAN AKIDAH DAN AKHLAK MUSLIM

SYARAH AL-HIKAM Bahagian Tiga

,+: (rang Yang Mengena6 A66ah :";"t ,.: T4?4an (rang Ari<5i66ah .& > .1: Hi7mat Pa8a Pem5erian Dan PenB6a7an .*: Kem46iaan Yang 7e7a6 A5a8i .,: PenB6a7an A66ah :";"t Le5ih Bai7 Dari=a8a Pem5erian Ma7h647 1/0: A66ah :";"t Ditaati Kerana Si<at-:i<at Ket4hanan-N9a 1/) > 1/*: #a6an Ke=a8a A66ah :";"t 1/. > 11/: Ham5a Berha?at Ke=a8a T4han

,,: Hara=an Dan Angan-angan ./-.0: 2a5a8h Dan Ba:ath .): A6am Pa8a Zahirn9a Dan Batinn9a .+: Per?a6anan Yang Ha7i7i ..-1/1: Ama6% Taat Dan Ba6a:an A66ah :";"t 1/& > 1/1: Pem5erian 8an PenB6a7an mem=er7ena67an A66ah :";"t 1/+ > 1/,: Ni7mat Pen@i=taan Dan Ni7mat S4:46an 111: Un: #ina7 Hati Dengan A66ah :";"t!

110: KeiAinan Meminta Tan8a A7an Men8a=at 11&: (rang Ari< Berha?at Ke=a8a A66ah :";"t K4rnia 111: N4r Si<at A66ah :";"t Menerangi Rah:ia hati 11+: Ha;a Na<:4 Dan Ke:amaran ?a6an 11) > 11*: Ta78ir A8a6ah U?ian A66ah :";"t 11,: Si<at Ke;a6ian Dit4t4= Dari=a8a Pan8angan Um4m

11.: Perhati7an Ke;a?i=an B47an Permintaan 10/: Zahir Ber:9ariat Dan Batin Beriman 101: Ke7eramatan B47an #aminan Ke:em=4rnaan 10&: $ari8 Dan N4r I6ahi 10): A5i8 Dan Zahi8 Yang Be64m Men@a=ai Keteg4han Hati 100: Pe6ihara $iri8 Se6ama A8a ha9at 101: Si7a= (rang La6ai Dan (rang Bera7a6 10* > 10+: Kerin84an Unt47 Me6ihat A66ah :";"t

,+: (rang Yang Mengena6 A66ah :";"t

BUKANLAH (RANG ARI- (RANG YANG MEMPER(LEHI ISYARAT LALU MERASAKAN ALLAH S"$"T LEBIH DEKAT DARI ISYARATNYA" (RANG ARI- ADALAH (RANG YANG TIDAK MENYEDARI ISYARAT KERANA -ANA DALAM $U#UD ALLAH S"$"T DAN DILIPUTI (LEH SYUHUD PENYAKSIAN! KEPADA ALLAH S"$"T"

,ikmat yang lalu menggambarkan keadaan !rang awam yang dihijab !leh 4ahaya dunia dan syaitan sehingga mereka tidak jadi untuk berbuat taat ke%ada Allah s0w0t0 ,ikmat #" ini %ula menggambarkan keadaan !rang yang berjalan %ada jalan Allah s0w0t dan sudah %un mengalami hakikat-hakikat teta%i 4ahaya hakikat masih menjadi hijab antaranya dengan Allah s0w0t0 Pengalaman tentang hakikat menurut istilah tasau& di%anggil isyarat tauhid0 )syarat-isyarat tersebut a%abila diterima !leh hati maka hati akan menda%at %engertian tentang Allah s0w0t0 )syarat-isyarat demikian membuatnya berasa ham%ir dengan Allah s0w0t0 6rang yang berasa ham%ir dengan Allah s0w0t teta%i masih melihat ke%ada isyarat-isyarat tersebut masih belum men4a%ai makam ari&billah0 6rang ari&billah sudah mele%asi isyarat-isyarat dan sam%ai ke%ada Allah s0w0t yang tidak b!leh diisyaratkan lagi0 Makam ini dinamakan &ana-&illah atau lebur kewujudan diri dalam <ujud Mutlak dan %englihatan mata hati tertum%u ke%ada Allah s0w0t semata-mata2 iaitu dalam keadaan:

Tiada sesuatu sebanding dengan-!ya. *idak ada nama yang mam%u men4eritakan tentang Eat-1ya0 *idak ada si&at yang mam%u menggambarkan tentang Eat-1ya0 *idak ada isyarat yang mam%u mem%erkenalkan Eat-1ya0 )tulah Allah s0w0t yang tidak ada sesuatu a%a %un menyeru%ai-1ya0 Maha .u4i Allah s0w0t dari a%a yang disi&atkan0 Murid yang berjaya dalam %erjalanannya mengalami berbagai-bagai hal0 Pengalaman tersebut datang sebagai isyarat-isyarat yang tiba-tiba sahaja ter4etus di dalam hati2 dan hati tiba-tiba sahaja da%at menangka% sesuatu yang ghaib dan berkaitan dengan ketuhanan0 Pengalaman hati tersebut men4etuskan daya ta&akur0 ,asil dari ta&akur da%atlah dia memahami tentang *uhan0 Pengetahuan tentang ketuhanan itu membuatnya merasakan ham%ir dengan *uhan0 Murid %ada %eringkat ini da%at melihat kelebihan tauhid yang Allah s0w0t kurniakan ke%adanya0 )ni menunjukkan dia masih berdalilkan %engalaman ker!haniannya se4ara tidak sedar bagi menda%at %enjelasan tentang tauhid0 Berbeza keadaannya dari%ada !rang ari&billah yang tidak lagi melihat ke%ada

tauhid kerana dia sendiri telah &ana di dalam tauhid0 6rang ari&billah men4a%ai ke&anaan yang mutlak setelah melalui em%at %eringkat kematian2 di%anggil mati tabii2 mati maknawi2 mati surri dan mati hisi0 Mati 4ara ini bukanlah kematian tubuh badan teta%i ia adalah %elenya%an segala sesuatu selain Allah s0w0t se4ara ber%eringkat-%eringkat dari alam kebatinan sese!rang0 )a diistilahkan sebagai mati kerana %engalaman demikian hanya berlaku setelah r!hani sese!rang da%at mele%asi kurungan duniawi dan masuk ke alam kebatinan yang mendalam atau dikatakan dia terjun ke dalam dirinya sendiri0 =!hani manusia bukanlah satu ruang se%erti ruang-ruang yang ada di dunia0 =!hani adalah 7ati&ah =abbaniah2 %erkara ghaib yang sangat seni dan dinisbahkan ke%ada Allah s0w0t2 hanya Allah s0w0t mengetahui hakikatnya0 =!hani b!leh dihalusi ke%ada bebera%a %eringkat0 Peringkat %ertama dinamakan 7ati&ah Kalbu AhatiC yang menjadi asas ke%ada semua 7ati&ah-7ati&ah0 )a juga dinamakan tubuh batin0 Peringkat yang lebih mendalam dinamakan 7ati&ah =!h yang dibahasakan sebagai r!h haiwani iaitu nyawa yang menghidu%kan tubuh badan0 7ati&ah =!h menjadi batin ke%ada 7ati&ah Kalbu0 Batin ke%ada 7ati&ah =!h %ula dinamakan 7ati&ah .ir yang dibahasakan sebagai r!h insani2 yang membekalkan bakat kehidu%an ke%ada r!h haiwani dan seterusnya menghidu%kan jasad0 Batin ke%ada 7ati&ah .ir dinamakan 7ati&ah Kha&i dan batin yang %aling dalam dinamakan 7ati&ah Akh&a0 Bila terbuka medan 7ati&ah kalbu2 hati merasakan mati tabii0 Kematian 4ara ini membuat &ikiran tidak akti&0 ,ati menda%at keasyikan tentang alam ghaib dan dalam keasyikan itu %endengaran zahir tidak memberi kesan ke%ada hati dan &ikiran0 /ia tidak mendengar a%a-a%a lagi ke4uali suara hatinya yang menyebut Allah2 Allah2 Allah> Kemudian2 tan%a di%aksa-%aksa lidahnya menyebut Allah2 Allah2 Allah> .etia% kali dia menyebut Allah hatinya merasakan se!lah-!lah Allah menjawab seruannya itu0 Pada %eringkat ini kesedaran diri lenya% di dalam lakuan Allah s0w0t0 Pemikiran2 %erasaan dan keinginan tidak ber&ungsi lagi0 .emua %erkara terha%us2 yang ada nur iman dan tauhid0 ,atinya menghayati: *iada yang berbuat sesuatu melainkan Allah s0w0t0 /alam keadaan demikian dia menghayati &irman Allah s0w0t:

/Padahal Allah menjadikan kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu%0 ( Ayat
96 : Surah as-Saaffaat )

Dan tidaklah akan berkehendak, ke'uali jika dikehendaki (leh Allah, ( Ayat 29 :
Surah at-/a(1&&r)

6rang yang memasuki alam kebatinan %eringkat ini melihat %ergerakan yang terjadi %ada dirinya berlaku tan%a dia meran4ang dan juga dia tidak mam%u menyekatnya dari berlaku0 Keadaannya sama se%erti !rang yang melihat dirinya di dalam mim%i0 /ia tidak berkuasa menyuruh atau melarang a%a yang dirinya

lakukan di dalam mim%i itu0 /ia seakan-akan melihat !rang lain2 bukan dirinya sendiri0 Pengalaman yang se%erti di dalam mim%i itu dialami se4ara jaga !leh !rang yang men4a%ai &ana %eringkat %ertama atau memasuki suasana mati tabii0 6leh sebab dia melihat dengan jelas dan yakin akan %erbuatan dirinya terjadi di luar bidang kekuasaannya2 maka %erbuatan itu dina&ikan keluar dari dirinya dan diisbatkan ke%ada %erbuatan Allah s0w0t0 /ia menghayati bahawa Allah s0w0t jualah yang melakukan segala %erkara0 .etelah mele%asi medan 7ati&ah kalbu sese!rang itu masuk ke%ada medan 7ati&ah =!h dan jika diizinkan Allah s0w0t dia ber%eluang mengalami suasana mati maknawi0 /alam suasana mati maknawi2 %englihatan mata zahir dikuasai !leh %englihatan mata hati0 Mata zahir tidak lagi tertarik ke%ada alam benda0 /ia se!lah-!lah melihat 4ermin yang ditembusi 4ahaya2 maka si&at-si&at alam benda tidak berbekas %ada %andangannya ketika mata hatinya memandang ke%ada si&at Allah s0w0t ?ang Maha .em%urna dan Kekal0 Kesedarannya terhada% si&at dirinya hilang dan dia dikuasai !leh suasana si&at Allah s0w0t0 Penghayatan hatinya %ada ketika ini adalah: Tiada yang hidup melainkan Allah s.w.t. Ke&anaan %ada %eringkat ini membuat sese!rang melihat ke%ada keabadian0 /ia tidak lagi melihat ke%ada jasad yang akan binasa dan tidak juga ke%ada dunia yang bersi&at sementara0 /ia dikuasai !leh suasana r!hani yang tidak akan binasa kerana r!hani hidu% menum%ang ,ayat Allah s0w0t0 .etelah mele%asi medan 7ati&ah =!h dia masuk ke%ada medan 7ati&ah .ir dan jika Allah s0w0t izinkan dia da%at merasakan suasana mati surri0 /alam suasana mati surri2 segala kewujudan yang sementara dan si&at kemanusiaan terha%us dari alam kebatinannya0 /ia masuk ke alam ghaib yang %enuh dengan 1ur )lahi0 1ama Allah s0w0t berbekas %ada hatinya dan dia menghayati kenyataan: *iada yang ter%uji melainkan Allah s0w0t0 6rang yang mengalami ke&anaan ini sudah ter%utus dari si&at-si&at kemanusiaan maka lahirlah %erwatakan yang ganjil dan aneh2 tidak se4u4uk dengan tatasusila dan adab masyarakat0 9ara dia ber%akaian2 makan dan minum tidak se%erti !rang ramai lagi0 Per4aka%annya sukar dimengerti dan kadang-kadang menyinggung %erasaan !rang lain0 Mungkin juga terkeluar dari mulutnya u4a%an yang %ada zahirnya bersalahan dengan syariat0 .etelah mele%asi 7ati&ah .ir sese!rang itu masuk ke dalam medan 7ati&ah Kha&i dan jika diizinkan Allah s0w0t dia ber%eluang memasuki susana mati hisi0 /alam suasana ini a%a juga yang mengisi alam ini lenya% dari alam %erasaannya *idak ada lagi %emikiran2 %erasaan2 bahasa2 ruang2 masa2 ukuran dan ru%a bentuk0 /ia mengalami suasana yang k!s!ng2 tiada isi2 tiada ru%a2 tiada bahasa dan tidak

b!leh di%erkatakan a%a-a%a0 /ia menghayati suasana: Tiada yang maujud se'ara mutlak melainkan Allah s.w.t. .emua yang lain dari Allah s0w0t binasa2 <ujud Allah s0w0t yang tidak binasa0 Keadaan ker!hanian %ada %eringkat ini adalah: :at yang k(s(ng dari makhluk, yang maujud hanya Allah s.w.t. .etelah mele%asi suasana kematian dalam em%at 7ati&ah itu sese!rang itu masuk ke%ada batin yang %aling dalam iaitu 7ati&ah Akh&a0 /ia sudah mele%asi suasana &ana dan masuk ke%ada suasana ba5abillah atau kekal bersama-sama Allah s0w0t0 /ia sentiasa bersama-sama Allah s0w0t baik ketika jaga mahu %un ketika tidur0 .egala gerak gerinya meru%akan ibadat0 Mata hatinya sentiasa memandang ke%ada Allah s0w0t0 Kesibukannya dengan a%a jua urusan tidak melindungi %englihatan hakiki mata hatinya0 *am%ak nyata baginya: Tiada yang berkuasa melainkan Allah s.w.t- tiada yang berkehendak melainkan apa yang dikehendaki Allah s.w.t- tidak ada daya dan upaya melainkan daya dan upaya yang dari Allah s.w.t. Segala sesuatu datangnya dari Allah s.w.t dan kembali kepada-!ya. Mata hatinya melihat bahawa segala kewujudan selain Eat Allah s0w0t2 si&at Allah s0w0t2 %erbuatan Allah s0w0t dan asma8 Allah s0w0t hanyalah kewujudan yang tidak berhakikat0 )nilah makam ari&billah2 iaitu !rang yang benar-benar mengenal Allah s0w0t0 ,,: Hara=an Dan Angan-angan

HARAPAN ADALAH YANG DISERTAI AMAL" #IKA TIDAK IA ADALAH ANGAN-ANGAN"

,ara%an dan angan-angan adalah dua %erkara yang seru%a teta%i datang melalui saluran yang berlainan2 lalu meninggalkan kesan yang berbeza0 .egala %erkara yang datangnya dari Kudrat dan )radat Allah s0w0t akan diasingkan a%abila sam%ai ke %erbatasan langit dunia0 .ebahagiannya diserahkan ke%ada dunia dan sebahagian lagi di%elihara dari%ada gangguan dunia0 A%a sahaja yang diserahkan melalui dunia akan melahirkan kekeliruan dan keraguan serta menutu% kebenaran0 A%a yang tidak diusik !leh dunia akan teta% berada dalam kesu4ian yang murni dan tidak %utus dari tali kebenaran0 .esia%a yang menerima hidangan dari dunia akan menerima kesannya iaitu gambar-gambar sangkaan dan khayalan0 .alah satu kesan yang didatangkan !leh dunia adalah anganangan0 Angan-angan adalah sejenis alam khayalan yang berada di bawah bumbung langit dunia0 /i dalam alam ini sese!rang itu b!leh menda%atkan a%a sahaja dengan 4ara berkhayal2 dan yang di%er!lehi dari khayalan itu menimbulkan sejenis kelazatan atau ke%uasan ke%ada na&su !rang yang

berkenaan0 Misalnya2 se!rang %emuda yang tergilakan se!rang gadis2 b!leh menda%atkan gadis itu di dalam alam khayal dan berbuat a%a sahaja yang mendatangkan kelazatan dan ke%uasan0 Alam khayalan ini juga yang menyambut %enagih-%enagih dadah dan %eminum arak0 Banyaklah yang b!leh dida%ati di dalam alam khayalan2 teta%i a%abila kesedaran datang semula sese!rang itu akan ber%isah dari%ada semua yang dimilikinya di dalam alam khayalan tadi0 Kelazatan di sana b!leh dinikmati di sana sahaja2 tidak b!leh dibawa ke%ada alam nyata ini0 Pada saluran yang tidak diganggu !leh dunia2 %erkara yang berbeza terjadi0 A%abila sese!rang mem%er!lehi kurniaan dari Allah s0w0t yang tidak dik!t!ri !leh dunia2 akan lahirlah satu tenaga di dalam dirinya yang dinamakan hara%an0 $ika angan-angan mengheret sese!rang ke%ada alam khayalan2 hara%an %ula mengemaskan kedudukannya ber%ijak di atas bumi kenyataan0 *enaga hara%an adalah tenaga yang datangnya dari Allah s0w0t0 Pengurniaan tenaga hara%an adalah tanda bahawa si hamba itu diasingkan dari%ada keku&uran kerana tidak ber%utus asa melainkan !rang ka&ir0 *enaga hara%an menjadi benteng memisahkan iman dari%ada ku&ur0 6rang yang mem%er!lehinya sebenarnya menda%at tau&ik dan hidayat dari Allah s0w0t0 A%abila Allah s0w0t mengurniakan ke%ada hamba-1ya hara%an itu tandanya yang /ia berkenan membawa si hamba itu ke%ada a%a yang dihara%kan0 *enaga hara%an akan menggerakkannya menuju ke%ada a%a yang disediakan untuknya0 Pergerakan atau amal tidak ter%isah dari%ada tenaga hara%an0 $auh sekali %erbezaan antara !rang yang berhara% dengan !rang yang berangan-angan0 =asulullah s0a0w bersabda:

6rang b(d(h adalah yang memperturutkan hawa na*sunya dan berangan-angan mendapatkan syurga dari Allah s.w.t. ( +a(su% $a%&s ) Allah s0w0t ber&irman:

Dan sangkaan kamu yang demikian, yang kamu sangka terhadap Tuhan kamu, itulah yang telah membinasakan kamu- +dengan sangkaan kamu yang salah itu, maka menjadilah kamu dari (rang-(rang yang rugi%0 ( Ayat 2! : Surah 5uss&lat ) 6rang yang diheret !leh angan-angan akan jatuh ke dalam jurang kebinasaan2 rugi di dunia dan lebih rugi lagi di akhirat0 6rang yang diheret !leh hara%an dengan berbagai-bagai amal itulah yang berjaya2 baik di dunia dan lebih baik lagi di akhirat0

,.: T4?4an (rang Ari<5i66ah

MAKSUD DAN TU#UAN (RANG ARI-BILLAH ADALAH BENAR DALAM UBUDIYAH KEHAMBAAN! DAN MELAKSANAKAN HAK-HAK RUBUBIAH KETUHANAN!"

)nsan adalah 4i%taan Allah s0w0t yang %aling istimewa kerana %adanya digabungkan as%ek zahir dengan as%ek batin0 As%ek zahirnya menyeru%ai alam semesta dan as%ek batinnya berkaitan dengan hal-hal ketuhanan0 ,al-hal ketuhanan yang menyinari batin manusia itulah yang menyebabkan sekalian malaikat di%erintahkan sujud ke%ada Adam a0s2 ba%a ke%ada sekalian insan0

+ ngatkanlah peristiwa, tatkala Tuhanmu ber*irman kepada malaikat2 /Sesungguhnya Aku hendak men'iptakan manusia 5 Adam - dari tanah#emudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku tiupkan padanya r(h dari +'iptaan,-#u, maka hendaklah kamu sujud kepadanya0. ( Ayat 71 " 72 : Surah
Saa% )

,ati nurani atau r!hani manusia ada %erkaitan dengan r!h urusan Allah s0w0t0 )ni yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang %aling mulia2 sehingga malaikat di%erintahkan sujud ke%ada manusia0 =!h urusan Allah s0w0t menjadi nur yang memberi %etunjuk ke%ada manusia0 ,ati nurani yang diterangi !leh nur ini akan ter%im%in ke%ada jalan Allah s0w0t0 =!h urusan Allah s0w0t itulah yang memungkinkan segala urusan sam%ai ke%ada Allah s0w0t2 termasuklah ibadat2 amalan2 d!a2 rayuan dan a%a sahaja yang manusia lakukan0 6rang ari&billah menyedari dan menghayati hakikat ini0 Kesedaran terhada% r!h urusan Allah s0w0t itu membuat mereka menjadikan benar dalam ubudiyah AkehambaanC sebagai tujuan hidu% mereka dan %ada masa yang sama juga mereka menunaikan hak ketuhanan0 Kehambaan dinyatakan melalui syariat:

Dan +ingatlah, Aku tidak men'iptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat-#u. ( Ayat 56 : Surah a%3-43aar&yaat )

,ak ketuhanan Allah s0w0t %ula dinyatakan melalui %andangan hakikat:

/#erana sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu% Tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus0. ( Ayat 56 : Surah $u% )

Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukanlah engkau +wahai Muhammad, yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar +untuk membinasakan (rang-(rang ka*ir,. ( Ayat 17 : Surah al-Anfaal ) $alan syariat mem%erbaiki amal dan jalan hakikat %ula menyaksikan =ububiyah2 tidak lu%ut dari ,adrat Allah s0w0t dalam segala %erkara dan %ada setia% masa0 Bila dua jalan tersebut ber%adu sebagai satu jalan2 lahirlah amal zahir dan amal batin yang tidak ber4erai tanggal0 6rang ari&billah bersungguh-sungguh mengerjakan tuntutan syariat dan %ada masa yang sama beriman serta bertawakal sambil menyaksikan hakikat ketuhanan A=ububiyahC menguasai segala sesuatu0 *idak ada yang hidu%2 yang berkuasa2 yang berkehendak2 yang mengetahui2 yang mendengar2 yang melihat dan yang berkata-kata melainkan semuanya di bawah urusan =ububiyah0 A%a sahaja yang berada di dalam genggaman atau diheret !leh =ububiyah itu dinamakan ubudiyah0 =ububiyah adalah kewujudan yang memerintah dan ubudiyah %ula kewujudan yang di%erintah0 ,ati yang su4i bersih2 a%abila disinari !leh 1ur )lahi2 ber%eluang mengembara se4ara ker!hanian dari ubudiyah ke%ada =ububiyah untuk mem%er!lehi makri&at1ya0 Pengembaraan ker!hanian bermula dari alam kebendaan AnasutC2 naik ke alam lakuan AmalakutC dan seterusnya ke alam si&at A$abarutC0 Kemudian dia melalui asma8 Anama-nama Allah s0w0tC dan hakikat segala sesuatu0 .eterusnya dia men4a%ai &ana&illah Ahilang lenya% kesedaran diri di bawah %enguasaan Allah s0w0tC0 .etelah mele%asi daerah &ana dia masuk ke%ada daerah ba5abillah Akesedaran kekal bersama-sama Allah s0w0tC0 Kemudian dia turun ke%ada kesedaran si&at A$abarutC0 /i dalam daerah ini dia mengenali hakikat dirinya dan ,akikat )nsan AmanusiaC2 iaitu suasana =ububiyah yang menguasai sekalian manusia dan juga dirinya0 Bila dia turun lagi2 dia kembali ke%ada alam insan semula2 memikul amanah sebagai khali&ah Allah yang bertanggungjawab menjalankan %erintah Allah s0w0t di atas muka bumi ini0 .alik yang telah menyem%urnakan %engembaraannya dan menda%at amanah kekhali&ahan itulah

yang dinamakan ari&billah0 Martabat ini di4a%ai dengan mengha%uskan segala ke%entingan diri sendiri ke dalam ke&anaan Allah s0w0t2 sehingga men4a%ai makam ba5a0 6rang ari&billah mengalami dan mengenali suasana ubudiyah dan =ububiyah0 /ia telah berjaya menyatukan syariat dan hakikat0 *aat ke%ada Allah s0w0t dan =asul-1ya dengan mematuhi %erintah-1ya2 menjauhi larangan-1ya dan berjalan sesuai dengan .unah =asulullah s0a0w2 adalah tujuan dan maksud !rang ari&billah0 Mereka kuat melakukan amal ibadat teta%i tidak melihat ke%ada amal itu0 .egala sesuatu dikembalikan ke%ada Allah s0w0t0 Allah s0w0t yang memberi %etunjuk dan /ia juga yang memberi kekuatan untuk melakukan ketaatan ke%ada-1ya0 *idak ada yang berlaku melainkan di bawah takluk Kudrat dan )radat Allah s0w0t jua0 Keari&an tidak ber%isah dengan ubudiyah0 =asulullah s0a0w meru%akan manusia yang %aling ari& dan baginda s0a0w jugalah yang menjadi manusia yang %aling kuat berbuat ubudiyah di antara sekalian makhluk0 ./-.0: 2a5a8h Dan Ba:ath

DILAPANGKAN KAMU DIBERI KEGEMBIRAAN! SUPAYA KAMU TIDAK DITINGGALKAN DALAM KETAKUTAN" DIBERIKAN RASA TAKUT DAN GERUN SUPAYA KAMU TIDAK DITINGGALKAN DALAM KESUKAAN" DIBEBASKAN KAMU DARI KEDUA-DUANYA SUPAYA KAMU TIDAK DITARIK (LEH SESUATU SELAIN DIA ALLAH S"$"T!"

(RANG ARI-% APABILA DIBERIKAN NIKMAT KELAPANGAN ATAU KEGEMBIRAAN AKAN LEBIH BERASA TAKUT DARIPADA APABILA DIBERI NIKMAT YANG MERUPAKAN KESEMPITAN DAN KETAKUTAN% KERANA TIDAK DAPAT TEGAK DI ATAS BATAS-BATAS KES(PANAN DALAM KEADAAN KESENANGAN KE'UALI SEDIKIT"

KELAPANGAN DAN RIA HATI MEMPUNYAI RUANG UNTUK NA-SU MENGAMBIL KESEMPATAN DARIPADA KEGEMBIRAAN ITU DAN PADA TAKUT DAN GERUN TIDAK ADA KESEMPATAN UNTUK NA-SU MEN'ELAH"

Babadh adalah %erasaan yang timbul dalam hati a%abila hati berhada%an dengan

si&at keagungan Allah s0w0t0 ,ati da%at merasai ke%erkasaan-1ya0 Bila hati melihat ke%erkasaan Allah s0w0t dan mengakui kelemahan dirinya2 maka lahirlah %erasan takut2 gerun2 ke4ut dan berbagai-bagai %erasaan yang seum%amanya sehingga se!lah-!lah berke4ai sekalian tulang belulangnya2 luruh segala dagingnya dan dia merasai kelemahan yang amat sangat di sam%ing ?ang Maha Perkasa2 Maha Agung dan Maha Keras0 Basath %ula adalah %erasaan yang timbul a%abila hati berhada%an dengan si&at keindahan Allah s0w0t0 ,ati melihat Allah s0w0t ?ang Maha )ndah2 Maha 7emah-lembut2 Maha Pemurah2 Maha Pengam%un dan seum%amanya2 lalu terasalah %ada hati akan kelazatan2 kenikmatan2 kesenangan2 keselesaan2 kesejahteraan dan seum%amanya yang tidak ter%eri0 6rang yang menerima nikmat dalam bentuk 5abadh akan menjadi tidak bermaya2 seakan-akan lum%uh0 A%a yang dialami !leh hati berbekas %ada angg!ta zahir0 *ubuh badan turut merasakan 5abadh0 $ika sese!rang dikuasai !leh 5abadh dalam tem%uh yang lama2 mungkin tubuhnya tidak da%at bertahan dan dia mungkin akan mati lantaran takutkan Allah s0w0t0 Allah s0w0t mendatangkan 5abadh sebagai mem%erkenalkan ke%erkasaan-1ya bukan untuk membinasakan hamba-1ya0 6leh sebab itu /ia tidak membiarkan hamba-1ya binasa dalam 5abadh2 maka didatangkan-1ya %ula basath2 iaitu kegembiraan yang amat sangat0 ,ati yang di%enuhi !leh basath akan merasai keriangan yang tidak teru4a%kan dan dia menjadi seum%ama !rang yang mabuk dalam kelazatan Pengalaman 5abadh membuat sese!rang mengetahui beta%a hebatnya tuntutan Allah s0w0t jika ditegakkan keadilan dan ke%erkasaan-1ya0 *idak ada d!sa yang terle%as dari%ada %erkiraan dan hukuman-1ya0 Pengalaman basath %ula mem%erlihatkan kemurahan Allah s0w0t0 <alau%un hamba-1ya menghada%-1ya dengan membawa d!sa sebanyak buih di lautan namun2 /ia bersedia mengam%unkannya0 Pengalaman yang berganti-ganti antara 5abadh dan basath menambahkan makri&at sese!rang0 Babadh dan basath adalah dua hal yang bertentangan0 A%abila sese!rang hamba dimasukkan ke dalam darjat %ilihan2 mata hatinya tidak lagi melihat ke%ada %ertentangan tersebut2 sebaliknya terus tertuju ke%ada Allah s0w0t yang menjadikan %ertentangan sebagai bukti kebijaksanaan-1ya0 Pertentangan hanya wujud jika dilihat se4ara berasingan2 se%erti melihat tangan kanan dengan tangan kiri0 $ika kedua-duanya dilihat sebagai kesatuan2 iaitu tangan kanan dan tangan kiri itu dibawa bertemu2 maka kedua-duanya itu bertemu dengan sem%urna2 tiada lagi %erlawanan0 Makam melihat Allah s0w0t dalam dua %erkara yang bertentangan dengan sekali %andang adalah makam ari&billah0 Pandangannya tidak terle%as dari%ada menyaksikan Allah s0w0t0 Allah s0w0t dilihat %ada !rang yang kena bunuh dan !rang yang membunuh dengan sekali %andang0 *idak terhijab %andangannya !leh hukum sebab musabab0 )nilah makam hamba %ilihan yang disemayamkan di ,adrat-1ya0 *idak ada sesuatu selain-1ya yang da%at

menarik keluar hamba ini dari ,adrat-1ya0 6rang ari&billah yang mengekalkan ubudiyahnya terhada% Allah s0w0t melihat 5abadh dan basath sebagai ujian dari Allah s0w0t0 /i antara dua hal tersebut2 mereka lebih khuatir jika dikenakan ujian basath0 ,ati yang leka dengan kesenangan dan keselesaan mudah tergelin4ir dari memelihara adab s!%an ubudiyah0 /i dalam hal yang sema4am ini2 na&su mudah mengambil kesem%atan di atas kemurahan Allah s0w0t0 .uasana 5abadh %ula da%at mengukuhkan ubudiyah dan na&su tidak ber%eluang men4uri masuk0 Babadh menambahkan hara%an dan %ergantungan ke%ada Allah s0w0t0 .& > .1: Hi7mat Pa8a Pem5erian Dan PenB6a7an

ADAKALANYA KAMU MENERIMA PEMBERIAN YANG PADA HAKIKATNYA ADALAH PEN(LAKAN DAN ADA KALANYA KAMU DIT(LAK TETAPI PADA HAKIKATNYA KAMU DIBERI"

#IKA DIBUKA KEPADA KAMU PINTU KE-AHAMAN TENTANG PEN(LAKAN NES'AYA BERUBAH PEN(LAKAN MEN#ADI PEMBERIAN"

.esuatu yang kuat menghalang %erjalanan ker!hanian sese!rang murid adalah kehendak diri sendiri0 /ia berkehendakkan sesuatu yang menurut hematnya akan membawa kebaikan ke%ada dirinya0 Kehendak atau hajat ke%erluannya itu mungkin menyentuh tentang dunia2 akhirat atau hubungan dengan Allah s0w0t0 $ika hajatnya ter4a%ai dia merasakan yang dia menerima kurniaan Allah s0w0t0 $ika hajatnya tidak di%erkenankan dia akan merasakan dia menerima %en!lakan Allah s0w0t dan dijauhkan0 6rang yang berada %ada %eringkat ini selalu mengaitkan makbul %ermintaan atau d!a dengan kemuliaan di sisi Allah s0w0t0 $ika Allah s0w0t mengabulkan %ermintaannya dia merasakan itu adalah tanda dia ham%ir dengan-1ya0 $ika %ermintaannya dit!lak dia merasakan itu tandanya dia dijauhkan0 Angga%an begini sebenarnya tidak te%at0 *idak semua %enerimaan d!a menunjukkan %endekatan dan tidak semua %en!lakan menunjukkan dijauhkan0 Bagi !rang yang masih dalam %erjalanan dia tidak seharusnya membesarkan hajat ke%erluannya0 /ia %erlu menghan4urkan na&su dan keinginan dirinya su%aya dia da%at masuk ke dalam suasana berserah diri ke%ada Allah s0w0t0 Kehendak dan hajat menghalangnya dari berserah diri ke%ada Allah s0w0t0 Pemberian yang sesuai dengan hajat dan %ermintaannya menambahkan kekuatan halangan tersebut0 Keadaan ini menambahkan lagi hijab antaranya dengan Allah s0w0t0 /alam segi ini2 %emberian yang diterimanya walau%un mem%unyai man&aat teta%i sebenarnya meru%akan kerugian kerana tertutu% jalan menuju Allah s0w0t0 $adi2 %emberian itu meru%akan %en!lakan yang tidak disedarinya0

6rang yang hajatnya dit!lak akan mengalami keadaan yang berbeza dari%ada !rang yang hajatnya dimakbulkan0 6rang yang mem%unyai keinginan terhada% sesuatu mem%unyai hubungan hati dengan a%a yang diingini itu0 ,atinya 4enderung atau kasih ke%adanya0 $ika keinginannya sangat kuat dan tidak da%at dikawalnya2 dia akan sanggu% berk!rban a%a sahaja untuk menda%atkan a%a yang diingininya itu0 $ika dia berm!h!n ke%ada *uhan maka dia akan meminta dengan bersungguh-sungguh0 ,ara%annya bulat tertuju ke%ada Allah s0w0t0 .ekiranya dia mam%u tentu di%aksanya Allah s0w0t agar memberi a%a yang dia hajati itu0 A%a akan terjadi sekiranya Allah s0w0t men!lak %ermintaannya dan membiarkan hara%annya itu musnahI /ia akan menghada%i %er%isahan dengan a%a yang dia ingini itu0 Pada mulanya dia akan merasakan beban yang sangat berat menghim%it jiwanya2 teta%i kemudiannya dia menda%at tenaga untuk bertahan0 /ia da%at bersabar menghada%i %en!lakan tersebut0 Akhirnya dia ber%utus asa terhada% a%a yang %ernah diingininya0 /ia menjadi reda dengan %en!lakan yang diterimanya0 Bila dia reda dengan lakuan Allah s0w0t2 dia akan dibawa ke%ada keredaan Allah s0w0t0 .emua !rang mahukan keredaan Allah s0w0t2 teta%i sedikit sekali yang reda dengan Allah s0w0t0 Bagaimana kita b!leh mem%er!lehi keredaan-1ya jika kita tidak reda dengan lakuan-1yaI ,amba yang menerima %en!lakan Allah s0w0t2 kemudian dibawa ke%ada reda dengan lakuan1ya2 dibayar dengan keredaan-1ya0 Bukankah ini jauh lebih baik dari a%a yang dia inginkan dahuluI $adi2 %en!lakan yang %ada mulanya dirasakan %ahit sebenarnya meru%akan kurniaan yang sangat besar0 .ese!rang yang telah men4a%ai darjat yang tinggi dalam bidang ker!hanian akan selalu dit!lak %ermintaannya2 sehingga dia benar-benar mem%er!lehi keteguhan0 Pen!lakan itu adalah sebagai mendidik r!haninya agar terus tegak dalam ubudiyah yang kuat2 tidak menjadi terlalu yakin dengan diri sendiri yang b!leh menyebabkan kurang %ergantungan ke%ada Allah s0w0t0 Pen!lakan membuatnya mengerti beta%a lemahnya dirinya dan beta%a dia berhajat ke%ada Allah s0w0t0 Allah s0w0t mem%erkenalkan bahawa /ia yang terkaya dari sekalian makhluk dan sekalian makhluk tidak le%as dari bergantung ke%ada-1ya0 ,amba yang dibuka %intu %emahaman tentang %en!lakan tidak berasa 4emas atau 4uriga menghada%i %en!lakan tersebut0 .ebaliknya dia akan terus berserah diri ke%ada Allah s0w0t dan membuang tuntutan memilih0 /ia tahu bahawa keinginan yang datang ke dalam hatinya adalah ujian Allah s0w0t0 $ika Allah s0w0t tidak memenuhi hajatnya2 dia tahu Allah s0w0t menambahkan beban ujian tersebut0 Allah s0w0t yang mendatangkan ujian maka /ia jua yang mendatangkan kesabaran ke%ada hamba-1ya untuk menanggung beban ujian tersebut0 Allah s0w0t yang men!lak %ermintaan hamba-1ya /ia juga yang menjadikan si hamba itu reda dengan %en!lakan tersebut0 Pen!lakan mendatangkan dua nikmat ke%ada sese!rang hamba iaitu nikmat sabar dan reda0 Kedua-dua nikmat ini jauh lebih berharga dan berguna dari a%a yang diingini !leh hatinya0 .abar dan reda menjadi %intu ke%ada berbagai-bagai nikmat yang lain yang besar-besar2 sehingga si hamba tidak terkilan langsung lantaran menerima %en!lakan %ada

mulanya0 .): A6am Pa8a Zahirn9a Dan Batinn9a

ALAM INI PADA ZAHIRNYA ADALAH TIPUAN DAN BATINNYA ADALAH PERINGATAN" NA-SU MEMANDANG KEPADA ZAHIRNYA YANG MENIPU DAYA% SEMENTARA HATI PULA MEMANDANG KEPADA BATINNYA YANG MEMBERI PERINGATAN"

Alam maya ini b!leh dilihat melalui dua as%ek2 iaitu as%ek zahir dan as%ek batin0 As%ek zahir mem%erlihatkan satu keadaan sementara as%ek batin %ula mem%erlihatkan keadaan yang lain0 Bagi memudahkan %emahaman alam b!leh dibahagikan ke%ada dua bahagian2 iaitu alam rendah yang dikenali sebagai dunia dan alam tinggi yang dikenali sebagai alam malaikat Aalam malakutC0 Alam dunia adalah tem%at kediaman manusia dan juga musuh manusia iaitu syaitan0 Manusia menjadi %ermata bagi dunia0 /unia ini di4i%takan khas untuk ditem%atkan manusia buat melaksanakan hukum ketentuan Allah s0w0t %ada azali0 Manusia dijadikan khali&ah atau %enguasa yang bertanggungjawab menjalankan %erundangan *uhan yang telah sia% digubal dan dibentangkan0 /alam melaksanakan tugasnya manusia tidak dibiarkan dalam kebingungan0 *uhan sentiasa menghantarkan ayat-ayat-1ya2 tanda-tanda dan %etunjuk sebagai %enyuluh jalan bagi manusia selaku %elaksana hukum *uhan0 Ayat-ayat2 tanda-tanda dan %etunjuk yang disam%aikan ke%ada manusia adalah bersesuaian dengan si&at manusia dan alam dunia yang mereka diami0 +tusan Allah s0w0t yang menyam%aikan ayat-ayat2 tanda-tanda dan %etunjuk ke%ada manusia di%ilih dari kalangan manusia sendiri dan bertutur dalam bahasa manusia0 Manusia mendengar %ara =asul memba4akan ayat-ayat Allah s0w0t dalam bahasa yang mereka &ahami0 =asul-rasul %ada zahirnya bersi&at sebagai manusia teta%i %ada batinnya adalah juru-bi4ara Allah s0w0t2 menyam%aikan a%a yang Allah s0w0t mahu sam%aikan0 Bahasa yang digunakan %ada zahirnya adalah bahasa manusia teta%i %ada batinnya adalah Kalam Allah s0w0t0 /alam melaksanakan tugas membawa risalat2 =asul-rasul di%erkuatkan dengan mukjizat0 Mukjizat tersebut %ada zahirnya meru%akan %erubahan yang luar biasa terjadi %ada anasir alam2 teta%i %ada batinnya adalah %ertunjukan kekuasaan *uhan0 /alam kehidu%an harian manusia melihat berbagai-bagai kejadian se%erti 4urahan air hujan2 tiu%an angin2 alunan !mbak dan lain-lain0 Mereka melihat kejadian alam %ada zahirnya teta%i %ada batinnya adalah %erjalanan %eraturan Allah s0w0t0 Manusia juga %ada zahirnya mengalami berbagai-bagai %eristiwa teta%i %ada batinnya adalah takdir )lahi0 $adi2 seluruh as%ek kehidu%an dalam

alam dunia ini merangkumi as%ek zahir dan as%ek batin0 As%ek zahir mem%erlihatkan benda-benda alam dan as%ek batin menyatakan hubung-kait segala sesuatu dengan *uhan0 $ika %andangan hanya tertuju ke%ada as%ek zahir maka hanya benda-benda alam dan %eristiwa yang kelihatan2 tidak ada kenyataan tentang *uhan0 Pandangan yang hanya mem%erlihatkan alam akan mengwujudkan sika% bebas merdeka2 tidak berasa bergantung ke%ada *uhan2 tidak berasa malu melakukan maksiat jika tidak dilihat !leh sesama manusia walau%un *uhan melihatnya0 6rang yang memiliki %andangan begini adalah !rang yang mem%erturutkan hawa na&sunya yang sentiasa gel!j!h dan berselera dengan benda-benda alam0 Pandangan yang se%erti ini menjem%ut syaitan su%aya ikut sama mem%erindahkan benda-benda yang digemari !leh hawa na&su itu0 Pandangan na&su yang membelakangi *uhan akan dibungkus !leh %andangan syaitan0 Allah s0w0t ber&irman:

Dengan yang demikian, bagaimana *ikiranmu +wahai Muhammad, terhadap (rang yang menjadikan hawa na*sunya2 tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan (leh Allah kerana diketahui-!ya +bahawa ia tetap ku*ur ingkar,, dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya3 Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah +menjadikan dia berkeadaan demikian,3 6leh itu, mengapa kamu +wahai (rang-(rang yang ingkar, tidak mahu beringat dan insa*3 ( Ayat 2! : Surah =aath&yah ) 6rang yang %andangan na&sunya dibungkus !leh %andangan syaitan akan mengalami keadaan yang lebih berat0

+Dengan sebab keingkaran mereka,, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada pentutupnya- dan bagi mereka pula disediakan a1ab seksa yang amat besar. ( Ayat 7 : Surah al-Baqarah ) Kesudahannya mereka sam%ai ke%ada keadaan:

+6rang-(rang yang melakukan perkara-perkara tersebut, merekalah yang dilaknat (leh Allah serta ditulikan pendengaran mereka, dan dibutakan penglihatannya. +Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-"uran3 Atau telah ada di atas hati mereka kun'i penutup +yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-"uran,3 ( Ayat 2! " 24 : Surah +uha a% ) Pendengarannya tidak da%at lagi mendengar kebenaran dan %englihatannya tidak da%at lagi melihat kebenaran0 )nilah keadaan !rang yang dilaknat !leh Allah s0w0t0 Allah s0w0t telah melaknatkan se!rang hamba-1ya2 maka berubah si&at hamba itu dari !rang salih menjadi iblis dan gugurlah segala amalan yang %ernah dikerjakannya0 $ika Allah s0w0t melaknatkan sese!rang bani Adam maka dia akan menjadi syaitan berbangsa manusia0 Manusia syaitan akan mend!r!ng manusia lain su%aya mengikutnya %ergi ke neraka0 .u%aya terselamat dari keadaan tersebut =asulullah s0a0w menasihatkan dengan %eringatan:

Sesungguhnya di dalam jasad anak Adam itu ada seketul daging. )ika baik ia nes'aya baiklah semua angg(tanya. .ila jahat ia nes'aya jahatlah seluruh angg(tanya. #etahuilah, itulah kalbu +hati,. ( +a(su% $a%&s ) Allah s0w0t ber&irman:

Sesungguhnya berjayalah (rang yang menjadikan dirinya 5 yang sedia bersih 5 bertambah-tambah bersih +dengan iman dan amal kebajikan,, Dan sesungguhnya hampalah (rang yang menjadikan dirinya 5 yang sedia bersih 5 itu susut dan terbenam kebersihannya +dengan sebab kek(t(ran maksiat)7 ( Ayat 9
6 10 : Surah asy-Sya s )

Penyu4ian hati adalah %enyelamat manusia dari terti%u !leh benda-benda alam dan kejadian yang zahir0 ,ati yang su4i bersih da%at melihat terus ke dalam batin bagi setia% yang zahir0 Bila dia mendengar ba4aan ayat-ayat Buran hatinya mendengar u4a%an Kalam Allah s0w0t0 Bila dia melihat sesuatu %eristiwa terjadi2 hatinya melihat %erjalanan takdir Allah s0w0t0 Bila dia melihat sesuatu kegem%aran hatinya melihat kekuasaan Allah s0w0t0 A%a juga yang zahir yang dilihatnya akan membuat hatinya melihat mani&estasi ketuhanan %adanya0 *iada sesuatu yang

terle%as dari%ada ikatan ketuhanan A)lahiC0 Pandangan terhada% ketuhanan bukan setakat alam dunia2 malah r!haninya men4a%ai alam malakut dengan mata hatinya teta% tidak berganjak dari melihat ke%ada ketuhanan0 ,atinya melihat bahawa malaikat tidak mem%unyai kuasa walau sebesar zarah %un untuk berbuat sekehendaknya0 .emuanya tunduk dan %atuh ke%ada Allah s0w0t0 <alau%un sekalian malaikat berkum%ul untuk men!l!ngnya dia teta% melihat bahawa Pen!l!ng sebenar adalah Allah s0w0t2 *uhan sekalian alam0 Begitulah %andangan mata hati yang tidak dilindungi !leh yang zahir untuk dia melihat ke%ada yang batin0

.*: Kem46iaan Yang 7e7a6 A5a8i

#IKA ENGKAU BERKEHENDAKKAN KEMULIAAN YANG ABADI #ANGANLAH ENGKAU MEN'ARI KEMULIAAN YANG SEMENTARA"

Manusia men4ari kemuliaan melalui berbagai-bagai 4ara0 Mereka men4arinya melalui harta2 %angkat dan kekuasaan0 Ada yang men4arinya melalui ilmu dan amal0 Ada yang men4arinya melalui wajah yang 4antik dan suara yang merdu0 Ada %ula men4arinya melalui tindakan yang men4abar se%erti terjun dari tem%at yang tinggi0 .emua kemuliaan yang di%er!lehi dengan 4ara demikian bersi&at sementara0 Bila !rang yang berkenaan ber%isah dari%ada alat yang menjadikannya mulia maka hilang juga kemuliaan yang dimilikinya0 .emua kemuliaan tersebut adalah &atam!rgana0 6rang yang ber%angkat2 berkuasa dan berharta akan tidak berasa mulia lagi bila berhada%an dengan !rang yang tinggi %angkatnya2 lebih besar kuasanya dan lebih banyak hartanya0 6rang yang dimuliakan kerana ke4antikannya tidak dimuliakan lagi a%abila wajahnya sudah berkedut0 6rang yang dimuliakan kerana kemerduan suaranya tidak dimuliakan lagi bila ada !rang lain yang lebih merdu suaranya0 6rang yang dimuliakan kerana berani terjun dari tem%at yang tinggi tidak dimuliakan lagi bila ada !rang lain yang lebih berani terjun dari tem%at yang lebih tinggi0 6rang yang memiliki kemuliaan yang bersi&at sementara itu tidak da%at merasakan kedamaian kerana bimbangkan kemuliaannya akan di4abar !leh !rang lain0 6rang yang dimuliakan kerana ilmu juga bimbang takut-takut ada !rang lain yang lebih berilmu akan mengambil alih kedudukannya0 6rang yang dimuliakan kerana kekuatan amal kebaikannya masih juga bimbang takut-takut !rang ramai menda%at tahu akan keburukannya yang lalu atau yang tersembunyi0 .emua kemuliaan tersebut akan berakhir a%abila manusia mengalami kematian0 $asadnya disemadikan di dalam tanah dan kemuliaannya

ditinggalkan di atas kuburnya0 $ika di%erhatikan benar-benar dida%ati bahawa a%a yang dikatakan kemuliaan bukanlah a%a yang dimiliki dan bukan a%a yang diletakkan !leh !rang lain ke%ada sese!rang itu0 Kemuliaan dan kemegahan adalah %erasaan yang timbul di dalam hati0 Ada !rang yang kuasanya tidak sebera%a teta%i sudah merasakan sangat mulia0 Ada !rang yang hanya menjadi %emandu raja teta%i sudah berasa mulia se%erti raja0 Ada !rang yang namanya disebutkan !leh %embesar negeri di hada%an khalayak ramai2 %un sudah merasakan dirinya mulia0 Kalam ,ikmat yang lalu telah memberi gambaran tentang as%ek zahir serta as%ek batin0 Alam dalam as%ek zahirnya adalah ti%u daya0 Kemuliaan dan kemegahan yang dibina di atas ta%ak zahir alam juga bersi&at ti%u daya2 bukan asli dan sama sekali tidak kekal0 Kemuliaan dan kemegahan yang demikian hanyalah sangkaan0

Tidaklah patut mereka +(rang-(rang muna*ik, men'ari kekuatan dan kemuliaan di sisi (rang-(rang ka*ir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu ialah milik Allah, +diberikan-!ya kepada sesiapa yang dikehendaki-!ya,. ( Ayat
1!9 : Surah an-N&saa )

,anya Allah s0w0t yang memiliki kemuliaan0 *idak ada satu %un makhluk yang da%at mengwujudkan kemuliaan0 A%a yang di4i%ta !leh makhluk hanyalah gambaran yang menurut sangkaan0 Kemuliaan sejati hanya b!leh dida%ati dari Allah s0w0t0 $alannya adalah dengan mengambil %erhatian ke%ada as%ek batin yang bersangkutan dengan ketuhanan0 ,amba Allah s0w0t yang tidak terti%u !leh zahirnya alam akan terus ber%egang %ada as%ek batinnya yang memberi %eringatan dan %etunjuk0 Mereka bersabar dalam menem%uh gel!mbang takdir )lahi sehingga mereka terdam%ar di %antai keredaan )lahi0 /i sana di%akaikan ke%ada mereka %akaian kemuliaan iaitu tauhid yang benar0 *auhidlah kemuliaan yang sejati dan abadi0 *auhid mengajarkan hanya Allah s0w0t ?ang Maha Jsa2 Maha Mulia2 tidak yang lain0 A%abila hati sese!rang sudah di%enuhi !leh tauhid maka ia di%enuhi !leh kemuliaan0 Kemuliaan yang di%an4arkan !leh tauhid tidak akan r!sak binasa0 Per%isahan dari%ada bendabenda alam2 %enda%at !rang lain dan a%a sahaja tidak sedikit %un menjejaskan hati yang bertauhid0 ,ati yang sudah %enuh dengan kemuliaan Allah s0w0t tidak lagi menghiraukan %enghinaan makhluk0 )a tidak berakhir dengan kematian kerana Allah s0w0t tidak binasa dan kemuliaan-1ya juga tidak binasa0 )a teta% mulia di dalam kuburnya2 mulia ketika dibangkitkan dari kuburnya dan lebih mulia lagi di akhirat yang kekal abadi0

.+: Per?a6anan Yang Ha7i7i

KEPANTASAN YANG HAKIKI ADALAH ENGKAU LIPATKAN #ARAK DUNIA DARI KAMU SEHINGGA ENGKAU MELIHAT AKHIRAT LEBIH DEKAT KEPADA KAMU DARI DIRI KAMU SENDIRI"

Ke%antasan %erjalanan yang dimaksudkan !leh ,ikmat '" ini bukanlah ke%antasan %erjalanan tubuh badan0 Memang ada !rang yang b!leh bergerak dari satu tem%at ke tem%at yang lain di atas muka bumi ini dalam sekeli% mata sahaja0 Perjalanan yang demikian di%anggil @terli%atnya bumi08 Kebanyakan !rang 4enderung untuk memiliki ilmu meli%at bumi ini kerana menyangka keb!lehan yang demikian menjadi tanda kewalian sese!rang0 Perlu diingatkan bahawa keb!lehan yang demikian dimiliki juga !leh iblis sedangkan iblis adalah musuh *uhan2 bukan wali-1ya0 $ika ber%egang ke%ada .unah =asulullah s0a0w keramat zahir tidak di%entingkan0 =asulullah s0a0w sendiri sewaktu berhijrah dari Makkah ke Madinah menggunakan kelajuan manusia biasa2 tidak ke%antasan li%at bumi2 %adahal =asulullah s0a0w adalah manusia yang %aling keramat2 ketua sekalian wali0 =asulullah s0a0w menggunakan jalan 4ermat2 %erlahan dan sukar2 sesuai dengan si&at semula jadi manusia0 Perbuatan =asulullah s0a0w menunjukkan bahawa kesabaran menghada%i %erjalanan yang sukar itulah yang sebenarnya kekeramatan2 bukan %erjalanan se%antas kilat0 Ke%antasan hakiki yang mam%u meli%at jarak dunia bukanlah ke%antasan tubuh badan bergerak dalam dunia0 )a adalah %erjalanan ker!hanian ketika bertemu sesuatu dan menghada%i sebarang kejadian0 Ke manakah ker!haniannya %ergi ketika ituI 6rang yang mem%erturutkan %andangan na&sunya2 tem%at jatuhnya adalah zahirnya alam dan sebab musabab0 *eta%i2 !rang yang melihat dengan %andangan hatinya akan melihat ke%ada batinnya alam0 /ia melihat ketuhanan dalam segala sesuatu0 .ebaik sahaja dia berhada%an dengan sesuatu %erkara serta-merta %andangan hatinya tertuju ke%ada Allah s0w0t yang menerbitkan segala %erkara2 hinggakan tidak sem%at memerhatikan benda-benda alam dan hukum sebab musabab0 Pandangan hati yang segera memerhatikan Allah s0w0t dalam segala %erkara itu dinamakan ke%antasan hakiki0 *i%u daya dunia tidak sem%at menyambar %erhatian hatinya0 Jg! dirinya juga tidak sem%at bertunas0 Perhatiannya tertuju ke%ada keabadian2 tidak ke%ada dunia dan dirinya yang bersi&at sementara0 Kurniaan Allah s0w0t yang menyelamatkan hamba-1ya dari tarikan dunia dan eg! dirinya adalah kekeramatan yang sebenar0 =!haninya mem%unyai ke%antasan hakiki untuk mele%asi ruang dunia dalam sekeli% mata lalu menyaksikan keabadian2 hingga terasalah !lehnya akhirat yang kekal abadi itu lebih ham%ir

dengan dirinya sendiri0 Beginilah keadaan !rang ari&billah0


Ta?47 ., KANDUNGAN

.,: PenB6a7an A66ah :";"t Le5ih Bai7 Dari=a8a Pem5erian Ma7h647

PEMBERIAN DARI MAKHLUK ADALAH KERUGIAN DAN PEN(LAKAN DARI ALLAH ADALAH KEBAIKAN"

,ikmat di atas meru%akan u4a%an ahli tauhid yang sebenarnya0 6rang yang benar-benar bertauhid menghukumkan bahawa sekiranya beliau menerima sebarang %emberian makhluk sedangkan hatinya tidak melihat bahawa %emberian itu sebenarnya dari Allah s0w0t2 maka dia menerima %emberian itu tan%a hak :irman Allah s0w0t:

Allah jualah yang men'ipta kamu- kemudian a memberi re1eki kepada kamusesudah itu a mematikan kamu- kemudian a menghidupkan kamu semula. Adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu sesiapa yang dapat berbuat sesuatu pun dari segala yang tersebut3 Maha Su'i Allah dan Tertinggi keadaan-!ya dari apa yang mereka sekutukan +dengan-!ya,.
( Ayat 40 : Surah ar-.uu )

:irman-1ya lagi:

.ertanyalah kepada mereka +yang musyrik itu, 2 /Siapakah yang memberi re1eki kepada kamu dari langit dan bumi3 Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan3 Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati, dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup3 Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam30 +Dengan pertanyaaan-pertanyaan itu, maka mereka +yang musyrik, tetap akan menjawab +mengakui, dengan berkata2 /Allah jualah yang menguasai segala-galanya%0 6leh itu, katakanlah2 /+)ika kamu mengakui yang demikian,, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa30 ( Ayat !1 : Surah Yunus ) Pegangan tauhid adalah jelas bahawa hanya Allah s0w0t yang berkuasa memberi sementara makhluk hanyalah ejen dalam menyam%aikan %emberian itu0 Menyambut %emberian dari tangan ejen dengan melu%akan Pemberi yang sebenar adalah satu kesalahan yang layak jika dia dikatakan mengambil %emberian itu tidak se4ara hak0 Al-Buran dengan jelas mengajarkan agar tidak berlaku syirik ketika menerima sesuatu2 agar %emberian yang diterima itu menambahkan ketakwaan0 tauhid juga mengajarkan:

Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. ( Ayat 1 6 2 : Surah
al-5aat&hah )

Allah s0w0t sahaja *uhan sekalian alam0 /ia menguruskan sekalian makhluk-1ya dengan kemurahan dan kasih sayang0 $ika se!rang ibu sangat kasih dan mengambil berat tentang anaknya2 maka lebih lagi kasih sayang dan %erhatian Allah s0w0t ke%ada makhluk-1ya0 *anda Allah s0w0t mengasihi dan memberi %erhatian ke%ada makhluk-1ya adalah /ia telah mengadakan ketentuan dan %embahagian sejak azali2 lama sebelum makhluk di4i%takan0 Allah s0w0t telah %un mengadakan %ersediaan yang lebih dari 4uku% untuk menyambut makhluk yang akan di4i%takan-1ya0 .etia% makhluk yang /ia 4i%takan2 sekali %un sebesar zarah2 telah %un ditentukan haknya sebelum ia di4i%takan0 A%abila makhluk sekaliannya di4i%takan2 masing-masing sudah dinanti !leh hak masing-masing2 sudah ada habuan untuk mereka2 hanya menunggu masa untuk menerimanya0 *idak ada makhluk yang di4i%takan tan%a %erkiraan dan habuan untuknya0 A%a juga yang diterima !leh makhluk meru%akan a%a yang Allah s0w0t telah sediakan untuknya0 6leh itu2 sangatlah tidak mengenang budi2 sesia%a yang menerima sesuatu %emberian teta%i tidak melihat Allah s0w0t sebagai Pemberi yang sebenar0 Allah s0w0t telah memberi jaminan:

a telah menetapkan atas diri-!ya memberi rahmat. ( Ayat 12 : Surah al-Anaa )

$ika ada di antara hamba-1ya yang tidak mem%er!lehi a%a yang dia inginkan2 sebenarnya %en!lakan itu adalah rahmat juga dari Allah s0w0t0

Dan b(leh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan +ingatlah,, Allah jualah Yang mengetahui +semuanya itu,, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. ( Ayat 216 : Surah al-Baqarah ) Allah s0w0t men!lak %ermintaan kamu kerana Allah s0w0t mahu menyelamatkan kamu dari kemudaratannya0 Kamu tidak mengetahui teta%i Allah s0w0t mengetahui bahaya tersebut0 *anda kasihnya ke%ada kamu dielakkan bahaya itu dari%ada kamu walau%un kamu menyangkal0 6rang yang mengenali si&at Pemurah dan Penyayang Allah s0w0t akan berasa tenang dan bersyukur tatkala menerima %en!lakan dari Allah s0w0t kerana dia yakin bahawa Allah s0w0t telah menyelamatkannya dari sesuatu bahaya dengan %en!lakan itu0 $adi2 %en!lakan itu adalah ihsan Allah s0w0t ke%ada hamba-1ya yang lemah2 jahil2 tidak mengetahui a%a yang tersembunyi dan tidak kuat menyelamatkan diri sendiri0 ,anya Allah s0w0t yang telah mewajibkan /iri-1ya memberi rahmat yang bertindak menyelamatkan hamba-1ya walau%un si hamba itu sendiri tidak menyenanginya0 .ekiranya Allah s0w0t menurut sahaja a%a yang diingini !leh hamba-1ya tentu sahaja alam ini %enuh dengan kebinasaan0 ..-1/1: Ama6% Taat Dan Ba6a:an A66ah :";"t

MAHA TINGGI TUHAN KAMI DARI AMAL HAMBA YANG DISEGERAKAN TETAPI BALASANNYA DITUNDA"

'UKUPLAH BALASAN ALLAH S"$"T KEPADA KAMU DENGAN KETAATAN KAMU KEPADA-NYA% #IKA DIA REDA KAMU MEN#ADI AHLI TAAT"

'UKUPLAH BAGI (RANG-(RANG YANG BERAMAL DIBALAS DENGAN TERBUKANYA HATI MEREKA UNTUK MENTAATI ALLAH S"$"T" DAN% 'UKUPLAH BAGI MEREKA

DENGAN BALASAN DI MANA HATI MEREKA MEN#ADI #INAK DENGAN ALLAH S"$"T"

Allah s0w0t Maha *inggi hingga tidak da%at disentuh !leh sesia%a %un2 dan tidak da%at dilihat !leh %andangan yang bagaimana %un0 Allah s0w0t Maha Kaya hingga /ia 4uku% dengan diri-1ya sendiri2 tidak memerlukan a%a-a%a %un dari makhluk1ya0 Allah s0w0t Berdiri /engan .endiri hingga tidak ada satu %un yang da%at mengikat-1ya2 mengawal-1ya atau mem%engaruhi-1ya0 /ia berbuat a%a yang /ia kehendaki hingga tidak ada sesia%a yang b!leh bertanyakan a%a-a%a tentang %erbuatan-1ya0 Allah s0w0t menangguhkan balasan ke%ada amal hamba-1ya yang dilakukan dengan segera AtunaiC dan tidak ada hamba yang berhak membangkang tindakan-1ya itu0 <alau%un balasan ditangguhkan namun2 tidak ada hamba yang melakukan amal ketaatan ke%ada-1ya akan mengalami kerugian0 .emakin banyak waktu dihabiskan untuk beramal2 !rang yang berkenaan semakin berasa beruntung2 tidak kerugian0 )nilah hikmat kebijaksanaan Allah s0w0t dalam menangguhkan balasan ke%ada hamba-1ya0 Beramal kerana Allah s0w0t tidak seru%a dengan beramal kerana urusan duniawi0 Amalan yang ditujukan ke%ada muslihat dunia memerlukan ke%ada u%ah yang bersegera0 $ika b!leh u%ah diberikan terlebih dahulu sebelum amalan dibuat0 $ika tidak ada u%ah tidak ada amal0 $ika amal sudah dibuat teta%i u%ah belum dida%ati maka si beramal itu akan member!ntak0 Begitulah si&at yang timbul dari amalan yang ditujukan ke%ada muslihat dunia0 $ika tujuan beramal berubah dari dunia ke%ada akhirat2 maka si&at yang ada menyertai si beramal juga berubah0 Amal yang ditujukan kerana muslihat akhirat %ada mulanya dilakukan dengan ada rasa keberatan2 teta%i kemudian bertukar ke%ada rasa ringan dan mudah0 )ni disebabkan kerana amalan yang dilakukan bersungguh-sungguh walau%un se4ara %aksaan2 akhirnya akan melahirkan si&at taat0 .esuatu amalan dilakukan dalam waktu yang singkat sahaja2 teta%i si&at taat yang telah lahir itu hidu% ber%anjangan0 6rang yang si&at taat telah hidu% dalam hatinya akan sentiasa bersedia untuk berbuat taat ke%ada Allah s0w0t0 A%abila dia selesai melakukan sesuatu %erintah Allah s0w0t dia akan melakukan %erintah yang lain %ula0 /ia berjangkit dari satu %erintah Allah s0w0t ke%ada %erintah Allah s0w0t yang lain2 terus menerus2 tan%a berasa berat dan letih0 $adi2 amal melahirkan taat dan taat itu %ula menambahkan amal0 6rang yang dikurniakan Allah s0w0t dengan taat berasa 4uku% %uas dengan kurniaan tersebut0 Ketenangan hati dalam melakukan ketaatan ke%ada Allah s0w0t menjadi balasan yang sangat besar baginya0 ,atilah yang merasai nikmat atau 4elaka0 .uasana beramal meru%akan suasana yang %aling baik bagi hati yang men4ari Allah s0w0t0 Amal yang melahirkan ketaatan membawa hati menuju ke%ada keredaan-1ya0 A%abila Allah s0w0t membuka jalan menuju ke%ada-1ya maka terasalah dalam hati si hamba itu rasa jinak dengan Allah s0w0t0 /ia akan menda%ati jalan yang dilaluinya menjadi terang dan mudah0 Keinginannya untuk menemui Allah s0w0t semakin bertambah0 )ni menjadi nikmat yang besar dari

Allah s0w0t0 ,amba yang dijinakkan hatinya tidak suka lagi membuang masa %ada %erkara yang sia-sia0 Kebanyakan dari masanya dihabiskan untuk berbuat amal ibadat ke%ada Allah s0w0t0 /ia tidak berasa berat walau%un melakukan amal ibadat yang banyak0 ,atinya tidak lagi ghairah ke%ada dunia2 maka syaitan sukar mengenakan ti%u daya ke%adanya0 A%abila dia da%at mele%asi benteng dunia da%atlah dia masuk ke alam ghaib yang membawa makri&at dengan Allah s0w0t0 6rang yang men4ari makri&atullah akan beramal tan%a menuntut balasan0 /ia tidak berasa terkilan dengan balasan yang ditangguhkan bagi amalannya0 /ia berasa senang a%abila Allah s0w0t menegakkan kakinya di atas jalan taat kerana itu tandanya dia akan berjaya dalam %erjalanannya0 Bila hatinya jinak dengan Allah s0w0t dia berasa semakin ham%ir ke%ada-1ya dan bertambah %ula amal ibadatnya0 /ia akan melakukan amal ibadat itu dengan kelazatan tan%a memandang ke%ada balasan baik untuk dunia mahu %un akhirat0

1/& > 1/1: Pem5erian 8an PenB6a7an mem=er7ena67an A66ah :";"t

APABILA DIKURNIAKAN KEPADA KAMU BERMAKNA DIPERLIHATKAN KEPADA KAMU KEMURAHAN-NYA" APABILA DITAHAN PEMBERIAN BERMAKNA DIPERLIHATKAN KEPADA KAMU KEKUASAAN-NYA" MAKA DIA PADA SEGALA PERKARA MEMPERKENALKAN DIRI-NYA KEPADA KAMU DAN MENGHADAPKAN KEPADA $U#UD KELEMBUTAN!-NYA"

SESUNGGUHNYA TERASA PEDIH PEN(LAKAN ALLAH S"$"T ADALAH KERANA KAMU TIDAK MENGERTI TENTANG ALLAH S"$"T DALAM PEN(LAKAN TERSEBUT"

.etia% kejadian Allah s0w0t ada %asangan atau lawannya0 Kanan ber%asangan dengan kiri0 Putih ber%asangan dengan hitam0 Dagah ber%asangan dengan lemah0 .enang ber%asangan dengan susah0 Pemberian ber%asangan dengan %en!lakan0 .emuanya ada %enj!d!han0 *eta%i2 Allah s0w0t tidak ada %enj!d!han0 /ia hanya .atu2 Maha Jsa2 tidak beranak dan tidak di%eranakkan0 *idak ada sesuatu yang setara dengan-1ya0 Allah s0w0t men4i%takan makhluk-1ya ber%asang-%asangan0 Pada makhluk-1ya yang ber%asangan dan berlawanan itu ada kenyataan tentang kekuasaan dan kebijaksanaan-1ya yang tidak ada tandingan0 /ia esa dalam segala segi0 Jsa %ada si&at-1ya dan esa %ada Eat-1ya0 Jsa %ada nama-1ya dan %erbuatan-1ya0

/ia mem%erkenalkan keesaan Eat-1ya melalui si&at-1ya dan mem%erkenalkan si&at-1ya melalui %erbuatan-1ya0 Alam semesta dengan segala isinya dan kejadian yang berlaku di dalamnya adalah mani&estasi %erbuatan-1ya0 *uhan adalah Maha Baik2 sebab itu %erbuatan-1ya juga adalah baik0 *idak ada %erbuatan-1ya yang tidak baik0 *idak ada kejahatan %ada sisi Allah s0w0t0 *idak ada kejahatan yang dinisbahkan ke%ada Allah s0w0t0 Adanya yang tidak baik dan kejahatan hanyalah a%abila ada %erkaitan sesuatu %erkara dengan manusia0 Baik dan buruk adalah dua nilai yang diletakkan %ada manusia0 .egala %erkara datang ke%ada manusia melalui salah satu dari%ada dua %intu iaitu %intu %!siti& dan %intu negati&0 Perkara yang dinilaikan sebagai baik datangnya dari %intu %!siti& dan yang dinilaikan sebagai tidak baik datangnya dari %intu negati&0 $ika sese!rang mengambil sika% menerima sahaja a%a yang datang maka dia akan melihat unsur-unsur %!siti& dan negati& yang berlawanan0 Andainya dia menjenguk ke dalam kedua-dua %intu tersebut nes4aya dia akan melihat bahawa %intu-%intu itu terbuka ke%ada satu ruang yang sama0 .ebelum keluar melalui %intu-%intu yang berasingan semuanya berkum%ul dalam ruang yang sama se4ara harm!ni2 tiada %erlawanan0 $ika kita renungi dengan mendalam kita akan da%ati bahawa %erlawanan dan %ertentangan diwujudkan !leh hati kita0 ,ati yang membuat ta&siran dan %enilaian0 ,ati yang mengalami kemanisan dan ke%ahitan0 ,atilah tem%at jatuh tilikan *uhan dan tem%at dituangkan ilham0 ,atilah yang mam%u mengenal *uhan0 ,atilah yang berhubungan dengan *uhan0 Pintu-%intu %!siti& dan negati& adalah jambatan yang menghubungkan hati dengan *uhan0 Melalui kedua-dua %intu tersebut hati mengenali-1ya0 .esuatu kualiti dikenali kerana ada kualiti lain yang bertentangan dengannya0 Manis dikenali kerana ada tawar2 begitu juga sebaliknya0 9antik dikenali kerana ada h!d!h2 begitu juga sebaliknya0 Pemberian dikenali kerana ada %en!lakan2 begitu juga sebaliknya0 /ua %erkara yang bertentangan masing-masing mem%erkenalkan yang berlawanan dengannya0 Kedua-duanya %ula mem%erkenalkan &akt!r yang mengwujudkan dua %erkara tersebut0 Pemberian dan %en!lakan mem%erkenalkan yang menguasai kedua-duanya0 ,amba yang mengenali %emberian Allah s0w0t akan mengenali %en!lakan-1ya0 ,amba yang mengenali %en!lakan-1ya akan mengenali %emberian-1ya0 Ke%edihan %ada %en!lakan membuat si hamba tahu bersyukur %ada %emberian-1ya2 mengenal kebaikan dan kemurahan-1ya0 Kesenangan %ada %emberian-1ya membuat si hamba mengenali kekuasaan-1ya %ada %en!lakan-1ya0 Pengenalan ke%ada kedua-duanya membuat si hamba mengenal *uhan yang menguasai keduaduanya itu0 .i hamba tidak menjadi keliru tatkala menerima %emberian atau %en!lakan dari *uhan yang satu0 <alau dari %intu mana %un sesuatu itu datang ke%adanya2 dia teta% menerimanya dari *uhannya2 dan yang datang itu men4eritakan sesuatu tentang *uhan0 Pertukaran di antara %emberian dan %en!lakan melahirkan rasa kemesraan hubungannya dengan *uhan kerana dia

melihat si&at-1ya yang 7emah-lembut dalam menguruskan hamba-1ya0 Bila hamba-1ya lalai dengan %emberian-1ya disedarkan-1ya dengan %en!lakan-1ya0 Bila hamba-1ya ham%ir binasa kerana %en!lakan-1ya diselamatkan-1ya dengan %emberian-1ya0 /ia sangat tahu menguruskan hal-ehwal hamba-1ya0

Tidakkah Allah yang men'iptakan sekalian makhluk itu mengetahui +segalagalanya,3 Sedangkan a Maha 4alus urusan Tadbiran-!ya, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-!ya% (Ayat 14 : Surah al-+ul( ) /ia Maha ,alus Ater%erin4iC2 tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari%ada-1ya0 /ia Maha Mengerti2 Maha *ahu a%a yang %atut bagi hamba-1ya0 $ika /ia memberi2 itu adalah untuk mem%erkenalkan /iri-1ya yang bersi&at dengan semua si&at kebaikan dan kemurahan0 $ika /ia tidak memberi2 itu adalah untuk mem%erkenalkan diri-1ya yang bersi&at dengan semua si&at keagungan dan ke%erkasaan00 Pemberian membuat hamba mengenali kemurahan dan kebaikan-1ya0 Pen!lakan membuat hamba mengenali kekerasan dan ke%erkasaan-1ya0 Bila /ia dikenali se4ara %!siti& dan negati& baharulah wujud %engenalan yang sejati0 Perkara yang %!siti& tidak lagi menutu% yang negati& dan begitu juga sebaliknya0 $adi2 bila hikmat %en!lakan-1ya di&ahami maka %en!lakan itu tidak akan membuat hati berasa gundah gulana sebaliknya akan wujudlah %erasaan bahawa Allah s0w0t melihatnya2 menguruskan kehidu%annya2 memberi nasihat dan tunjuk ajar agar dia selamat dalam %erjalanannya0

1/) > 1/*: #a6an Ke=a8a A66ah :";"t

KADANGKALA DIBUKAKAN KEPADA KAMU PINTU TAAT TETAPI TIDAK DIBUKAKAN PINTU MAKBUL PERMINTAAN" KADANGKALA KAMU TERD(R(NG KE DALAM D(SA TETAPI D(SA ITU MEN#ADI SEBAB MENYAMPAIKAN KAMU KEPADA ALLAH S"$"T!"

MAKSIAT YANG MELAHIRKAN RASA HINA DIRI KEPADA ALLAH S"$"T! DAN RASA BERHA#AT KEPADA-NYA LEBIH BAIK DARIPADA TAAT YANG MELAHIRKAN RASA

MEGAH DAN TAKBUR"

Allah s0w0t menyediakan bebera%a jalan bagi hamba-1ya mendekatkan diri ke%ada-1ya0 Ada jalan %!siti& dan ada jalan negati&0 $alan %!siti& adalah jalan taat dan jalan negati& adalah jalan maksiat0 Kedua-dua jalan tersebut berbeza %ada %ermulaannya teta%i mem%unyai %ersamaan %ada akhirannya0 <alau jalan mana yang dilalui ia tidak sunyi dari ujian0 6rang yang melalui jalan taat berkemungkinan diuji dengan %ermintaannya tidak dimakbulkan0 +jian yang se%erti ini baik bagi mendidik r!haninya0 Biasanya !rang yang mengambil jalan taat 4enderung untuk melihat ke%ada amal ketaatannya0 Amal ibadat yang dilakukan dengan banyak sangat menyenangkan hatinya0 /ia mudah merasakan ketaatannya itulah yang menyam%aikannya ke%ada *uhan0 /ia melihat %erubahan yang berlaku %ada dirinya dari malas beribadat ke%ada rajin beribadat2 si&at-si&at yang tidak baik tertanggal darinya2 lalu dia mengaitkan kebaikan yang berlaku %ada dirinya dengan amal ibadat yang dikerjakannya0 /ia meletakkan %en4a%aiannya %ada amalannya0 /ia juga mudah merasakan bahawa dirinya sudah su4i bersih2 sudah ham%ir dengan Allah s0w0t dan tentu sahaja Allah s0w0t mem%erkenankan segala %ermintaannya0 *an%a dia menyedari %erasaan yang demikian menghalang kemajuan r!haninya0 Perasaan tersebut mem%erkuatkan kesedaran diri sendiri kerana dia dikuasai !leh ke%entingan diri sendiri0 .i&at ini tidak sesuai bagi mendekati Allah s0w0t kerana !rang yang ham%ir dengan Allah s0w0t lebih senang dengan %ilihan Allah s0w0t dari kehendak diri sendiri0 Bertambah ham%ir dengan Allah s0w0t bertambahlah dia karam dalam kerelaan terhada% takdir )lahi2 sehingga dia tidak mem%unyai ke%entingan diri sendiri lagi2 semuanya diserahkan ke%ada Allah s0w0t0 6rang yang masih mem%unyai hajat dan %ermintaan adalah !rang yang belum bulat %enyerahannya ke%ada Allah s0w0t0 /ia masih dihijab !leh ke%entingan duniawi atau ukhrawi0 $ika Allah s0w0t berkehendak menyam%aikan hamba ini ke%ada-1ya2 maka /ia akan menghan4urkan ke%entingan dirinya sehingga dia tidak berhajat ke%ada a%a-a%a lagi ke4uali sam%ai ke%ada Allah s0w0t0 /alam %r!ses menghan4urkan ke%entingan diri itu %ermintaannya tidak dimakbulkan0 A%abila %ermintaannya tidak dimakbulkan sedangkan amal ketaatannya sangat banyak2 dia akan mengalihkan %andangannya dari ketaatannya ke%ada Allah s0w0t yang memegang hak memberi dan men!lak0 /ia tidak lagi melihat amal ketaatannya menjadi sebab untuknya sam%ai ke%ada Allah s0w0t0 /ia akan mele%askan %ergantungan ke%ada amal ketaatan lalu dia menyerahkan dirinya ke%ada Allah s0w0t0 Penyerahan membawanya reda dengan a%a yang Allah s0w0t takdirkan untuknya0 A%abila dia reda dengan Allah s0w0t dan Allah s0w0t reda dengannya maka dia dibawa ham%ir ke%ada-1ya0 Masuklah dia ke ,adrat Allah s0w0t tan%a sebarang ke%entingan diri sendiri0 $alan satu lagi adalah jalan !rang yang melakukan kesalahan2 d!sa dan maksiat0 Kebanyakan !rang yang sam%ai ke%ada Allah s0w0t2 melalui jalan ini0

.yaratnya mereka tidak ber%utus asa dari rahmat Allah s0w0t0 Manusia %ertama di4i%takan Allah s0w0t2 iaitu Adam a0s telah melakukan kesalahan kerana tidak ber%egang ke%ada amanat yang Allah s0w0t %ertaruhkan ke%adanya0 :irman Allah s0w0t:

#emudian mereka berdua +Adam dan 4awa, memakan +buah, dari +p(h(n, itu, lalu terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing, dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari syurga- dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan +dari men'apai hajatnya,. #emudian Tuhannya memilihnya +dengan diberi tau*ik untuk bertaubat,, lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk. ( Ayat 121 6 122 : Surah /aha ) Adam a0s telah melakukan kesalahan teta%i beliau a0s mengakui kesalahan tersebut dan bertaubat ke%ada Allah s0w0t0 Allah s0w0t menerima taubat beliau a0s dan menjadikan beliau a0s sebagai hamba %ilihan dan membimbingnya0 A%a yang berlaku ke%ada Adam a0s seharusnya menjadi teladan ke%ada umat manusia sekaliannya0 Adam a0s tidak berd!lak-dalik2 tidak mengada-adakan alasan0 Beliau a0s mengakui dengan jujur akan kesila%annya dan mem!h!n keam%unan dari Allah s0w0t serta berserah diri ke%ada-1ya0 Kesila%an Adam a0s diabadikan di dalam kitab-kitab su4i2 diba4a !leh semua umat manusia %ada semua zaman0 Adam a0s tidak terkilan kerana Allah s0w0t mendedahkan kesalahannya ke%ada sekalian makhluk0 Beliau a0s tidak meminta Allah s0w0t menyembunyikan kesalahan yang telah dibuatnya itu0 Beliau a0s reda dengan a%a juga ke%utusan Allah s0w0t0 A%abila sese!rang reda dengan ke%utusan Allah s0w0t2 tidak ada sia%a lagi yang ditakutinya ke4uali Allah s0w0t0 .ika% yang ditunjukkan !leh manusia umum berbeza dari%ada sika% yang telah ditunjukkan !leh ba%a mereka2 Adam a0s0 Biasanya ejekan2 sindiran dan katakata !rang ramai mem%engaruhi jiwa sese!rang yang %ernah berbuat salah0 /ia akan berikhtiar bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan kesalahannya0 $ika kesalahannya diketahui !leh !rang lain dia akan berasa terhina0 Manusia umum malu ke%ada sesama manusia teta%i tidak malu ke%ada Allah s0w0t yang sentiasa melihat %erbuatannya0 Berbeza dengan Adam a0s2 malunya ke%ada Allah s0w0t membuatnya lu%a ke%ada yang lain dan rela dengan a%a juga yang Allah s0w0t kenakan ke%adanya sebagai hukuman0 Beliau a0s diberikan hukuman yang sangat berat2 iaitu dikeluarkan dari syurga2 tem%at yang senang lenang2 ke%ada dunia yang %enuh dengan ke%ayahan0 Beliau a0s menerima kehidu%an yang sukar ini dan menghabiskan hayatnya di atas muka bumi dengan berbuat taat

ke%ada Allah s0w0t0 Allah s0w0t memuji sika% tersebut:

Dan (rang-(rang yang apabila melakukan perbuatan keji, atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu mem(h(n ampun akan d(sa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan d(sa-d(sa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui +akan salahnya dan akibatnya,. 6rang-(rang yang demikian si*atnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya- dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan +bagi, (rang-(rang yang beramal. ( Ayat 1!5 6 1!6 : Surah a-l& '# ran ) Kesalahan2 maksiat dan d!sa sering melahirkan manusia yang insa&2 bertaubat dan kembali ke%ada Allah s0w0t0 Mereka menghambakan diri se%enuhnya ke%ada-1ya0 Allah s0w0t senang dengan mereka lalu /ia membawa mereka ham%ir dengan-1ya0 Keadaan mereka jauh lebih baik dari%ada !rang yang %ada zahirnya kuat berbuat taat teta%i batinnya diselimuti !leh ujub dan takbur2 melihat diri sudah sem%urna dan berbangga dengan banyaknya amal yang dikerjakan dan ilmu yang dimiliki0 6rang yang ujub dan takbur dijauhkan dari Allah s0w0t2 sedangkan mereka menyangka bahawa mereka didekatkan0

1/+ > 1/,: Ni7mat Pen@i=taan Dan Ni7mat S4:46an

DUA NIKMAT YANG TIDAK TERPISAH MAKHLUK DARI KEDUA-DUANYA DAN TIDAK DAPAT TIDAK BAGI SETIAP MAKHLUK MAU#UD DARI KEDUA-DUANYA% ITULAH NIKMAT DI'IPTAKAN DAN NIKMAT YANG MENYUSUL SETELAH DI'IPTAKAN!"

ALLAH S"$"T MEMBERI NIKMAT KEPADA KAMU KALI PERTAMANYA DENGAN MEN'IPTAKAN KAMU DAN KALI KE DUANYA DENGAN MELENGKAPI KEPERLUAN KAMU"

.emua makhluk asalnya tidak ada0 @Adam Ayang tidak adaC adalah zat makhluk0 A%abila Allah s0w0t berkehendak men4i%takan makhluk maka disinari-1ya @adam dengan 4ahaya nur <ujud-1ya lalu @adam menjadi maujud0 Makhluk dalam as%ek zatnya yang asli adalah @adam Atidak wujudC dan dalam as%ek kewujudan adalah 4i%taan Allah s0w0t yang bergantung ke%ada <ujud Allah s0w0t0 1ikmat %ertama yang dikurniakan Allah s0w0t ke%ada @adam Azat makhlukC adalah nikmat %en4i%taan iaitu @adam diterangi dengan 4ahaya nur <ujud Allah s0w0t2 lalu ter4i%talah makhluk0 Bagi @adam a%abila Allah s0w0t kurniakan ke%adanya kewujudan itu meru%akan nikmat yang sangat besar2 tidak ada yang selain Allah s0w0t da%at berbuat demikian0

.ertasbihlah mensu'ikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi +dari si*at-si*at kekurangan,, - Yang telah men'iptakan +sekalian makhluk-!ya, serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya- Dan Yang telah mengatur +keadaan makhluk-makhluk-!ya, serta memberikan hidayah petunjuk +ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya,( Ayat 1 6 ! : Surah al-Alaa )

Dan Allah men'iptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air- maka sebahagian di antara mereka menjalar atas perutnya, dan sebahagian di antaranya berjalan dengan dua kaki, dan sebahagian lagi berjalan dengan empat kaki. Allah men'iptakan apa sahaja yang a kehendaki +selain dari yang tersebut,, kerana sesungguhnya Allah Maha #uasa atas tiap-tiap sesuatu. ( Ayat
45 : Surah an-Nur )

Yang men'iptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan dimulakan-!ya kejadian manusia berasal dari tanah- #emudian a menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, iaitu dari air +benih, yang sedikit dipandang (rang#emudian a menyempurnakan kejadiannya, serta meniupkan padanya- r(h 'iptaan-!ya. Dan a mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati +akal *ikiran,, +supaya kamu bersyukur, tetapi, amatlah sedikit kamu yang bersyukur. ( Ayat 7 6 9 : Surah as-Sa2%ah ) .etelah memberinya nikmat kewujudan Allah s0w0t mengurniakan %ula nikmat ke dua2 iaitu keberlangsungan kewujudan itu0 Pada nikmat %ertama @adam mem%er!lehi tara& al-khala5 Amakhluk atau 4i%taanC dan %ada nikmat ke dua makhluk menda%at tara& abd Ahamba yang mem%unyai *uan yang menguruskan kehidu%annyaC0 Makhluk mem%er!lehi kewujudan dan abdi meneruskan kewujudan serta ada Badar untuknya0 .etia% abdi Allah s0w0t disediakan ketentuan untuknya dan tidak ada abdi yang lain da%at menghalangnya dari menikmati a%a yang telah Allah s0w0t %eruntukkan ke%adanya0 *elah di%eruntukkan sejumlah na&as yang akan dihiru%nya2 rezeki yang akan dinikmatinya2 umur yang akan dijalaninya dan berbagai-bagai lagi yang tidak mungkin disenaraikan0 *idak ada kewujudan abdi yang b!leh berkata *uhan men4i%takannya kemudian membiarkannya begitu sahaja0 Abdi yang %ada mulanya tidak ada2 sebaik sahaja dia menjadi ada2 dida%atinya segala ke%erluan kewujudan dan kesinambungan kewujudannya telah %un disediakan !leh Allah s0w0t0 Begitulah besarnya nikmat susulan yang mengiringi nikmat %en4i%taan yang dikurniakan Allah s0w0t ke%ada hamba-hamba-1ya0 .etia% hamba-1ya menerima layanan yang adil dari-1ya tan%a mengira a%akah mereka ahli taat atau ahli maksiat0 1ikmat-1ya merata ke%ada semua %en4i%taan-1ya0

Dia +Allah, yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian a menuju dengan kehendak-!ya ke arah +bahan-bahan, langit, lalu dijadikan-!ya tujuh langit dengan sempurna- dan a Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
( Ayat 29 : Surah al-Baqarah )

.ahkan siapakah yang telah men'ipta langit dan bumi- dan menurunkan hujan dari langit untuk kamu3 <alu #ami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman dan kebun-kebun +yang menghijau subur, dengan indahnya, yang kamu tidak dapat dan tidak berkuasa menumbuhkan p(h(n-p(h(nnya. Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah3 +Tidak%, .ahkan mereka +yang musyrik, adalah kaum yang menyeleweng dari kebenaran +tauhid,. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat penetapan- dan telah menjadikan sungai-sungai di antara bahagian-bahagiannya- dan telah menjadikan untuknya gunung-ganang yang menetapnya- dan juga telah menjadikan di antara dua laut +yang masin dan yang tawar, sekatan +semula jadi, yang memisahnya3 Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah3 +Tidak%, .ahkan kebanyakan mereka +yang musyrik, tidak mengetahui. Atau siapakah yang memperkenankan d(a (rang yang menderita apabila ia berd(a kepada-!ya, dan yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti +umat-umat yang telah lalu, mendiami dan menguasai bumi3 Adakah sebarang tuhan yang lain bersamasama Allah3 Amat sedikit di antara kamu yang mengingati +nikmat Allah itu,. Atau siapakah yang menunjukkan jalan kepada kamu dalam gelap-gelita darat dan laut, dan yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmat-!ya3 Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah3 Maha Tinggilah keadaan Allah dari apa yang

mereka sekutukan dengan-!ya. Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian a mengembalikannya +hidup semula sesudah matinya,, dan siapakah yang memberi re1eki kepada kamu dari langit dan bumi3 Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah3 #atakanlah +wahai Muhammad,2 /.awalah ke mari keterangan-keterangan kamu, jika betul kamu (rang-(rang yang benar0. ( Ayat 60 - 64 : Surah an-Na l ) 1/. > 11/: Ham5a Berha?at Ke=a8a T4han

BERHA#AT KEPADA ALLAH S"$"T ADALAH SI-AT SEBENAR ZAT DIRI KAMU% SEMENTARA SEBAB MUSABAB YANG MENGENAI KAMU! ADALAH PERINGATAN KEPADA SESUATU YANG TERSEMBUNYI DARIPADA DIRI KAMU TENTANGNYA SI-AT KEASLIAN KAMU! DAN KEADAAN KAMU YANG BERHA#AT KEPADA ALLAH S"$"T! ITU TIDAK DAPAT DIANGKAT (LEH SESUATU YANG SI-ATNYA MENDATANG"

SEBAIK-BAIK $AKTU KAMU ADALAH DI MANA KAMU MELIHAT DALAMNYA ADA HA#AT KEPADA ALLAH S"$"T! DAN KAMU KEMBALI KEPADA KEHINAAN KAMU MEMPERAKUI PERGANTUNGAN KAMU KEPADA ALLAH S"$"T!"

Allah s0w0t menyem%urnakan nikmat-nikmat %en4i%taan dan keberlangsungan kewujudan hamba-hamba-1ya0 <ujud makhluk bergantung ke%ada <ujud Allah s0w0t dan kesinambungan kewujudan makhluk bergantung ke%ada kurniaan Allah s0w0t0 A%a sahaja yang di4i%takan !leh Allah s0w0t tidak b!leh mele%askan diri dari %ergantungan ke%ada Allah s0w0t0 Keadaan berhajat ke%ada Allah s0w0t ini menjadi si&at asli bagi makhluk0 *idak ada satu %un makhluk yang mam%u meneruskan kewujudan dan kehidu%annya tan%a s!k!ngan dari Allah s0w0t0 /alam menjalani kehidu%annya sese!rang hamba Allah s0w0t didatangi !leh berbagai-bagai sebab musabab0 .e4ara zahirnya kehidu%an hamba Allah s0w0t di%engaruhi !leh hukum sebab musabab0 Ada anak sebab ada hubungan ibu dengan ba%a0 Berlaku kematian disebabkan !leh %enyakit0 Adanya %r!ses %embesaran sebab ada makanan yang berkhasiat0 .esuatu %erkara berlaku sesuai dengan sebab yang menghasilkan akibat0 .istem sebab dan akibat ini sangat ra%i sehingga manusia da%at menyusun %eraturan sebab musabab yang b!leh menghasilkan akibat0 Kera%ian susunan sistem sebab musabab menambahkan lagi %engaruhnya ke%ada hati manusia0 A%abila %erhatian hanya tertum%u ke%ada sistem sebab musabab mereka %un melu%ai asal kejadian dan si&at asli mereka0 Mereka lu%a ke%ada zat mereka iaitu @adam yang menerima nikmat kewujudan dan nikmat kesinambungan kewujudan0 Mereka tidak da%at

melihat bahawa sebab musabab adalah sebahagian dari%ada nikmat kurniaan Allah s0w0t yang menyambung kehidu%an mereka0 6rang yang telah lu%a ke%ada keaslian diri mereka %erlu diberi %eringatan0 Peringatan yang datang ke%ada mereka juga dalam bentuk sebab musabab0 Mereka dibiarkan mengadakan sebab teta%i akibat yang sesuai dengan sebab tersebut ditahan2 sebaliknya akibat yang tidak diduga dile%askan0 Mereka dihada%kan dengan keadaan di mana sebab tidak mam%u mem%engaruhi akibat0 )khtiar mereka tidak menghasilkan %ulangan yang se%atutnya di%er!lehi0 )ni membuat mereka berasa ke4ewa dengan sebab-sebab0 Keke4ewaan tersebut mengalihkan %andangan mereka ke%ada si&at keaslian mereka iaitu berhajat ke%ada Allah s0w0t yang menguasai semua sebab dan akibat0 Mereka da%at melihat dengan jelas bahawa ber%egang ke%ada hukum sebab musabab tidak mele%askan %ergantungan mereka ke%ada Allah s0w0t0 .ebab musabab adalah %erkara yang datang kemudian sedangkan susunan tadbir Allah s0w0t datang lebih dahulu2 menemaninya sejak mula hinggalah sam%ai bila-bila0 *idak ada kekuatan sebab musabab yang da%at mengubah a%a yang telah diatur !leh Allah s0w0t0 Peraturan Allah s0w0t sahaja yang menyambung %enghidu%an mereka2 bukan sebab musabab yang datang kemudian0 6rang yang melihat ke%ada hakikat ini hanya mengambil sebab musabab sebagaimana layaknya sebagai manusia teta%i mereka tidak meletakkan keberkesanannya ke%ada sebab musabab0 Kekuasaan Allah s0w0t sahaja yang menentukan keberkesanan sesuatu sebab0 6leh sebab itu si&at asli hamba yang berhajat ke%ada Allah s0w0t tidak da%at diangkat !leh sebab musabab yang datang kemudian dari%adanya0 .ese!rang yang kembali ke%ada keasliannya mengakui akan keadaan dirinya yang lemah dan berhajat ke%ada Allah s0w0t0 Mereka akan mengisi setia% ruang dan waktu kehidu%annya dengan mem%erteguhkan %ergantungannya ke%ada Allah s0w0t0 Eahirnya mengadakan sebab musabab teta%i batinnya berserah ke%ada Allah s0w0t yang menguasai semua sebab dan menentukan akibat0 /ia menghayati nikmat kesinambungan kewujudan sebagai hamba Allah s0w0t0 /ia menjalani kehidu%an yang %enuh dengan sebab musabab tan%a mengalih %andangan dari%ada as-.amad2 *uhan yang dihajati !leh semua makhluk0 111: Un: #ina7 Hati Dengan A66ah :";"t!

APABILA KAMU BERASA HILANG MINAT KAMU KEPADA MAKHLUK% MAKA KETAHUILAH

BAHA$A AKAN DIBUKAKAN KEPADA KAMU PINTU BER#INAK-#INAK DENGAN ALLAH S"$"T"

Kehidu%an ini %ada zahirnya dikawal !leh hukum sebab musabab0 ,ukum sebab musabab berjalan melalui makhluk2 maka kelihatanlah tindakan makhluk men4!rakkan berbagai-bagai keadaan dan %eristiwa0 Kehidu%an ini adalah um%ama sebuah kereta%i0 Pengalaman yang diharungi !leh sese!rang menjadi batang-batang besi sambung menyambung membentuk landasan dan memaksa kereta%i bergerak mengikut arah yang terbentuk0 Kereta%i tersebut bergerak mengheret gerabak-gerabak yang muatannya adalah berbagai-bagai anasir yang berkum%ul dalam sistem sebab musabab2 terdiri dari%ada berbagai-bagai jenis makhluk2 memakai berbagai-bagai ru%a dan nama0 .emakin banyak sistem sebab musabab yang dikum%ulkan semakin banyak juga makhluk yang mengenderai kereta%i0 $ika bahan yang dibawa terlalu banyak enjin kereta%i tidak terdaya menarik gerabak-gerabak yang %enuh dengan muatan itu0 Keadaan ini memaksa kereta%i berhenti kerana kehabisan tenaga0 *atkala itu semua bahanbahan yang dimuatkan ke dalam gerabak kereta%i %erlu dinilai semula0 ,asil dari%ada %enilaian semula akan dida%ati banyak dari%ada muatannya adalah bahan yang tidak berguna0 .ebahagiannya adalah sam%ah sara% dan sebahagian lagi benda-benda sisa buangan yang k!t!r dan menjijikkan0 Banyak juga sisa t!ksid yang memudaratkan0 .esia%a yang membuat %enilaian semula terhada% bahan-bahan yang dimuatkan ke dalam gerabak kereta%inya %asti akan menggelengkan ke%alanya2 melihat keb!d!han dirinya sendiri mengangkut2 mengheret dan menjaga benda-benda yang tidak berguna2 k!t!r2 menjijikkan dan memudaratkan0 7alu dia membuat ke%utusan untuk mele%askan gerabak-gerabak yang diisi dengan bahan-bahan yang demikian0 Derabak-gerabak tersebut di4antumkan !leh %enyambung%enyambung0 Penyambung %erlu dibuang untuk mele%askan gerabak berkenaan0 Penyambung yang %erlu dibuang adalah yang di%anggil kasihkan dunia2 %anjang angan-angan2 menurutkan syahwat2 gemar ke%ada kemasyhuran2 hasad dengki2 dendam dan lain-lain yang seum%amanya0 /ia sudah sedar bahawa %enyambung-%enyambung tersebutlah yang memaksanya membawa beban yang berat menyebabkan kuasa enjinnya digunakan dengan sia-sia0 Bila semua %enyambung berkenaan sudah dile%askan maka ter%isahlah semua gerabak yang diisi dengan bahan-bahan yang tidak berguna tadi0 Kereta%inya %un da%at meneruskan %erjalanan dengan selesa0 Ketika di dalam suasana asbab2 ahli asbab yang menghada%i makhluk yang bertindak dalam sistem sebab musabab akan mengadakan sebab musabab juga untuk mele%askan dirinya dari sebab musabab yang menguasainya0 Kadangkadang sebab musabab yang mendatang mengatasi kekuatan sebab musabab yang di4i%tanya0 /alam %erkara ini2 yang mendatang da%at mengalahkannya0 )ni menyebabkan jiwanya berasa tertekan0 Bila tekanan itu menjadi sangat kuat dan dia tidak berdaya menahannya2 dia akan member!ntak dengan melawan sistem sebab musabab itu sendiri2 termasuklah makhluk yang terlibat dalam arus sebab musabab0 Perlawanan yang dilakukannya bukanlah mengadakan sebab musabab yang lebih kuat2 teta%i dia menentang dengan 4ara membebaskan

dirinya dari sebab musabab2 iaitu dia mele%askan rantai kekuasan makhluk terhada% dirinya0 /ia menanggalkan asbab dan digantikannya dengan tajrid0 /alam suasana asbab hati menghada% ke%ada makhluk dan sibuk melayani kerenah makhluk yang mendatanginya0 Bila hati melangkah ke%ada suasana tajrid ia akan menghada% ke%ada *uhan dan tidak mengambil berat tentang kerenah makhluk0 ,ati hanya mem%unyai satu muka0 $ika ia menghada% ke%ada makhluk ia membelakangi *uhan dan jika ia menghada% ke%ada *uhan ia membelakangi makhluk0 A%abila Allah s0w0t berkehendak memberi tau&ik dan hidayat ke%ada hamba-1ya2 hati hamba itu di%alingkan ke%ada-1ya0 ,ati yang menghada% ke%ada Allah s0w0t akan merasakan jalinan kemesraan dengan-1ya0 ,ati menyukai a%a yang Allah s0w0t sukai0 )a gemar melakukan amal ibadat kerana Allah s0w0t sukakannya0 )a sanggu% melakukan amal ibadat dengan banyak semata-mata kerana mahu menggembirakan Allah s0w0t0 *idak ada niat untuk dunia atau akhirat0 .egala-galanya kerana Allah s0w0t0 .uasana hati yang begini dinamakan uns2 iaitu hati berasa jinak dengan Allah s0w0t0 +ns adalah sebahagian dari%ada %engalaman hakikat0 )a memberi tenaga ke%ada r!hani agar kuat menem%uh dugaan yang hebat dan gemar melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh0 +ns menjadi tenaga yang membawa 4intakasih yang mendalam terhada% Allah s0w0t0 9inta-kasih menjadi tangga untuk men4a%ai mura5abah0 Mura5abah Abebas hati dari %engaruh makhlukC menjadi tangga untuk men4a%ai %eringkat yang lebih tinggi2 di mana hati nurani disinari !leh 1ur )lahi ?ang Maha .u4i membuka 9inta ,akiki yang tidak terbatas ke%ada zat ?ang Maha Jsa0 *anda sese!rang itu dibukakan ke%adanya %intu uns yang b!leh membawa ke%ada %intu-%intu lain adalah !rang yang berkenaan tidak berminat untuk melayani kerenah makhluk0 /ia lebih suka bersendirian dengan khalwatnya0 Kegiatannya adalah mengingati Allah s0w0t se%anjang masa2 ketika duduk2 berdiri dan berbaring0 /alam suasana yang demikian terbukalah ke%adanya %intu hikmah untuk menyaksikan kebesaran Allah s0w0t %ada sekalian kejadian-1ya0 Al-Buran men4eritakan hubungan hati yang menghada% ke%ada Allah s0w0t dan banyak mengingati-1ya sehingga terbuka %intu ta&akur untuk mengenali Allah s0w0t:

+ aitu, (rang-(rang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri

dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi +sambil berkata,2 /$ahai Tuhan kami% Tidaklah &ngkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Su'i &ngkau, maka peliharakanlah kami dari a1ab neraka0. ( Ayat 191 : Surah a-l& '# ran ) ,ati yang sudah ber%aling ke%ada Allah s0w0t di%alingkan dari%ada ti%u daya syaitan0

Sesungguhnya (rang-(rang yang bertakwa, apabila mereka disentuh (leh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan, mereka ingat +kepada ajaran Allah,, maka dengan itu mereka nampak +jalan yang benar,. ( Ayat 201 : Surah al-Araaf ) Begitulah2 a%abila Allah s0w0t mahu men!l!ng hamba-1ya2 dijinakkan hati hamba itu agar menghada% ke%ada-1ya dan di%elihara-1ya hati itu dari%ada musuhmusuhnya0 110: KeiAinan Meminta Tan8a A7an Men8a=at K4rnia

APABILA DIIZINKAN LIDAH KAMU MEMBUAT PERMINTAAN MAKA KETAHUILAH BAHA$A ENGKAU AKAN MEMPER(LEHI KURNIA-NYA"

6rang yang mengembara %ada jalan ker!hanian menuju Allah s0w0t melalui em%at suasana: 1: .uasana na&su ammarah atau si&at-si&at kebinatangan yang tidak menghiraukan batasan hukum dan suka mem%erturutkan hawa na&sunya0 )nilah suasana ahli dunia0 2: .uasana mengurung hawa na&su dalam kandang hukum0 Perkara haram dijauhkan dan banyak dari%ada %erkara halal ditinggalkan kerana takut terjerumus ke dalam yang haram2 juga su%aya na&su kebinatangan tidak kembali segar0 )nilah suasana ahli akhirat yang kuat ber%egang ke%ada syariat0 3: .uasana na&su kebinatangan sudah dikalahkan dan hati mengalami alam kebatinan atau hakikat0 Pan4aran nur iman dan tauhid menerangi hati2 membawa hati mem%er!lehi isyarat-isyarat ketuhanan atau ilmu =abbani0 )nilah suasana kewalian0 4: .uasana kehendak2 maksud diri dan kesedaran diri terha%us dan dia masuk ke dalam keredaan dan kurniaan Allah s0w0t0 /ia tidak lagi menggunakan a%a yang mendatangkan man&aat ke%adanya dan tidak menghindarkan a%a yang

mendatangkan mudarat ke%adanya0 /ia hanya bergantung dan menyerah ke%ada Allah s0w0t tan%a berkehendakkan a%a-a%a0 /ia tidak lagi meminta %ertukaran makam2 tidak berhajat ke%ada a%a-a%a dan tidak memilih sesuatu untuk dirinya0 /ia menerima takdir Allah s0w0t dengan reda0 )nilah suasana badliat atau aulia %ilihan Allah s0w0t0 /alam %erjalanan menuju makam takdir dan lakuan Allah s0w0t sese!rang itu membuang keser!n!kan2 kehendak dan ke%entingan diri sendiri0 *idak ada maksud dan tujuannya ke4uali Allah s0w0t0 /irinya sendiri sudah tidak kelihatan %ada mata hatinya0 A%abila dia sudah sam%ai ke makam takdir dan lakuan Allah s0w0t2 maka Allah s0w0t mengembalikan dirinya dan keinginannya0 /ia kembali ke%ada kesedaran kemanusiaan yang mem%unyai hajat ke%erluan ke%ada Allah s0w0t0 Allah s0w0t memerintahkan ke%adanya su%aya meminta a%a-a%a yang telah di%eruntukkan ke%adanya0 Permintaannya itu %asti dimakbulkan Allah s0w0t sebagai ganjaran bagi kesusahan yang telah ditem%uhinya2 juga sebagai menyatakan kedudukannya di sisi Allah s0w0t dan keredaan Allah s0w0t ke%adanya0 6rang yang sem%urna %erjalanan ker!haniannya kemudian kembali semula ke%ada makam insan adalah hamba yang layak bergelar khali&ah Allah0 Para khali&ah Allah bekerja memakmurkan bumi ini dan membimbing manusia ke jalan Allah s0w0t0 .esuai dengan makam insan di mana dia didudukkan2 maka dia bekerja mengikut 4ara manusia umum0 A%abila dia berhajat sesuatu dia akan meminta ke%ada Allah s0w0t0 Allah s0w0t akan memakbulkan %ermintaannya sesuai dengan kedudukannya sebagai khali&ah0 9ara hidu% begini ketara ditunjukkan !leh =asulullah s0a0w2 di mana baginda s0a0w sangat gemar berd!a ke%ada Allah s0w0t dan tidak ada d!a baginda s0a0w yang di%ersiakan Allah s0w0t0 ,ati yang telah 4enderung untuk berd!a2 setelah mele%asi makam tiada d!a2 menunjukkan bahawa Allah s0w0t telah menyediakan kurniaan untuknya0 Permintaan tersebut meru%akan keizinan untuk dia mengambil a%a yang menjadi bahagiannya0

Dan Tuhan kamu ber*irman2 /.erd(alah kepada-#u, nes'aya Aku perkenankan d(a perm(h(nan kamu. Sesungguhnya (rang-(rang yang s(mb(ng takbur daripada beribadat dan berd(a kepada-#u, akan masuk neraka )ahannam dalam keadaan hina0. ( Ayat 60 : Surah +u &n ) 6rang yang beriman yakin dengan janji Allah s0w0t untuk memakbulkan segala d!a0 Mereka tidak jemu berd!a sekali%un ia mengambil masa yang lama untuk mem%er!lehi a%a yang did!akan itu0 1abi Eakaria a0s adalah salah se!rang yang tidak jemu berd!a ke%ada Allah s0w0t0 Kelambatan masa tidak mengurangkan

keyakinan beliau a0s0

a merayu dengan berkata2 /$ahai Tuhanku% Sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulangku, dan telah putih melepaklah uban kepalaku- dan aku - wahai Tuhanku 5 tidak pernah merasa hampa dengan d(a perm(h(nanku kepadaMu0. (
Ayat 4 : Surah +arya )

Allah s0w0t menjadikan d!a sebagai satu hubungan seni di antara /ia dengan hamba-1ya0 /ia suka mendengar hamba-1ya berd!a ke%ada-1ya2 hinggakan di dalam syurga %un /ia masih memberi keizinan untuk hamba-1ya berd!a0

D(a u'apan mereka di dalam syurga itu ialah2 / +Maha Su'i &ngkau dari segala kekurangan wahai Tuhan,% ADan u'apan perm(h(nan mereka pada!ya ialah2 / +Selamat sejahtera,% ADan akhir d(a mereka ialah2

/ +segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam,%A ( Ayat 10 : Surah Yunus ) 6rang-!rang yang ham%ir dengan Allah s0w0t2 %ara ahli syurga gemar berd!a ke%ada-1ya kerana d!a itu adalah %erhubungan kasih sayang di antara *uhan dengan hamba-1ya0 Allah s0w0t @memanjakan8 hamba-1ya dengan membuka %intu d!a0 11&: (rang Ari< Berha?at Ke=a8a A66ah :";"t

(RANG ARI- TIDAK LUPUT DARI RASA BERHA#AT KEPADA ALLAH S"$"T DAN TIDAK BERASA SENANG UNTUK BERSANDAR KEPADA SESUATU SELAIN ALLAH S"$"T"

6rang ari& mem%unyai hati yang sangat halus dan adab s!%an yang sangat tinggi terhada% Allah s0w0t0 /ia mengenali kurniaan dan kekuasaan Allah s0w0t %ada nikmat %en4i%taan dan nikmat kesinambungan kewujudan yang di4i%takan Allah

s0w0t0 /ia mengenali bahawa tiada satu detik %un makhluk terle%as dari %ergantungan ke%ada Allah s0w0t0 *idak ada satu makhluk yang tidak diheret !leh ketentuan Allah s0w0t2 sebagaimana &irman-1ya:

Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk mem(h(n sebarang hajat
( Ayat 2 : Surah al-#(hlas )

&ngkaulah sahaja +Ya Allah, yang kami sembah, dan kepada &ngkaulah kami mem(h(n pert(l(ngan. ( Ayat 4 : Surah al-5aat&hah ) Allah s0w0t sahaja yang memiliki si&at-si&at ketuhanan yang menyebabkan sekalian makhluk berhajat ke%ada-1ya tan%a ada %ilihan lain2 dan ke%ada-1ya juga ditujukan semua ibadat0 A%abila /ia men4i%takan makhluk ditegakkan hukum ubudiyah ke%ada mereka0 /ia ber&irman:

#emudian a menujukan kehendak-!ya ke arah +bahan-bahan, langit sedang langit itu masih berupa asap- lalu a ber*irman kepadanya dan kepada bumi2 /Turutlah kamu berdua akan perintah-#u, samada dengan sukarela atau dengan paksa%0 #eduanya menjawab2 /#ami berdua sedia menurut 5 patuh dengan sukarela0. ( Ayat 11 : Surah 5uss&lat ) 7angit dan bumi di4i%takan !leh Allah s0w0t0 Mereka da%at mendengar wahyu Allah s0w0t2 da%at menjawab dan berbuat taat ke%ada-1ya0 Begitu juga hati %ara ari&billah0 Mereka sentiasa mendengar u4a%an Allah s0w0t2 membalas u4a%an-1ya dan taat ke%ada-1ya0 Allah s0w0t beru4a% tan%a bahasa dan hati mendengar tan%a telinga dan menjawab tan%a lisan0 Begitulah hubungan hati %ara ari&billah0 Mereka tidak lekang dari si&at keaslian mereka iaitu berhajat ke%ada Allah s0w0t2 mem!h!n %etunjuk dari-1ya dan mentaati-1ya se%enuhnya0 *idak ada lagi hajat ke%erluan mereka ke%ada makhluk0 Al-Buran men4eritakan si&at %ara hamba yang mengenal Allah s0w0t0 Mereka sentiasa menyatakan hajat dan %ergantungan ke%ada-1ya0 Mereka mem!h!n %ert!l!ngan dan %erlindungan-1ya dari%ada musuh-musuh mereka0

Yusu* menjawab2 /Aku berlindung kepada Allah +dari perbuatan yang keji itu,sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknyasesungguhnya (rang-(rang yang 1alim tidak akan berjaya0. ( Ayat 2! : Surah
Yusuf )

Dan +setelah mendengar an'aman itu, !abi Musa berkata2 /Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu - dari +angkara, tiap-tiap (rang yang s(mb(ng takbur, yang tidak beriman kepada hari hitungan amal%0
( Ayat 27 : Surah +u &n )

Allah s0w0t mengajarkan agar manusia m!h!n berlindung ke%ada-1ya dari%ada musuh-musuh mereka terutamanya syaitan yang sentiasa mengintai %eluang untuk mengheret manusia ke%ada kesesatan0

Dan katakan2 /$ahai Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari hasutan syaitansyaitan. Dan aku berlindung kepada-Mu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku0.
( Ayat 97 " 98 : Surah al-+u &nuun )

111: N4r Si<at A66ah :";"t Menerangi Rah:ia hati

DITERANGI-NYA YANG ZAHIR DENGAN 'AHAYA ATHAR DAN DITERANGI-NYA RAHSIA HATI DENGAN NUR SI-AT-NYA" (LEH SEBAB ITU TERBENAM 'AHAYA TERANG YANG ZAHIR TETAPI TIDAK TERBENAM 'AHAYA KALBU DAN SIR HATI DAN RAHSIA HATI!"

BERKATA (RANG BI#AK PANDAI : D MATAHARI SIANG TERBENAM PADA $AKTU MALAM TETAPI MATAHARI HATI TIDAK TERBENAM"F

Makhluk ini asalnya @adam Atidak adaC0 @Adam menerima kewujudan dari kesan %erbuatan Allah s0w0t0 Ada %erbezaan antara %erbuatan dengan kesan %erbuatan0 Misalnya2 melukis adalah %erbuatan dan lukisan adalah kesan %erbuatan0 Kesan ke%ada %erbuatan adalah baharu sementara %erbuatan %ula menunjukkan si&at si %embuat0 Perbuatan tidak ber%isah dari%ada si&at dan si&at tidak ber%isah dari%ada zat atau diri yang berkenaan0 Kesan %erbuatan tidak sedikit %un menyamai si&at yang asli0 Kewujudan yang lahir dari kesan %erbuatan Allah s0w0t tidak sedikit %un menyamai si&at Allah s0w0t0 A%a sahaja yang mengenai Allah s0w0t2 termasuklah %erbuatan-1ya adalah:

Tidak ada sesuatu yang serupa dengan-!ya. Kewujudan baharu yang menjadi kesan ke%ada %erbuatan Allah s0w0t dinamakan athar0 Alam semesta adalah athar0 *idak ada dari kalangan athar yang b!leh dijadikan gambaran2 ibarat atau lukisan untuk men4eritakan tentang Pen4i%ta athar0 Kewujudan athar hanya b!leh dijadikan dalil untuk menunjukkan <ujud Maha Pen4i%ta0 $ika tidak ada tindakan dari Maha Pen4i%ta tentu tidak ada kewujudan yang menjadi kesan dari tindakan tersebut0 Ahli ilmu merumuskan wujud alam menjadi bukti wujudnya *uhan0 Alam b!leh menjadi bahan bukti kerana si&atnya yang b!leh dilihat dan ada kenyataan mengenainya )a menjadi nyata kerana ia diterangi !leh 4ahaya dan 4ahaya yang meneranginya adalah bahagian dari%ada athar juga0 Matahari2 bulan dan bintang adalah athar yang berkeu%ayaan memberikan 4ahaya0 .i&at athar adalah berubah-ubah2 tidak meneta%0 9ahaya yang keluar darinya juga berubah-ubah2 dari terang ke%ada mala% dan seterusnya terbenam0 Allah s0w0t ber&irman:

Dan demikianlah #ami perlihatkan kepada !abi brahim kebesaran dan kekuasaan +#ami, di langit dan di bumi, dan supaya menjadilah ia dari (rang(rang yang per'aya dengan sepenuh-penuh ya9in. Maka ketika ia berada pada waktu malam yang gelap, ia melihat sebuah bintang +bersinar-sinar,, lalu ia berkata2 / nikah Tuhanku30 #emudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula2 /Aku tidak suka kepada yang terbenam hilang0. #emudian apabila dilihatnya bulan terbit +menyinarkan 'ahayanya,, ia berkata2 / nikah Tuhanku30 Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah ia2 /Demi sesungguhnya, jika aku tidak diberikan petunjuk (leh Tuhanku, nes'aya menjadilah aku dari kaum yang sesat0. #emudian apabila ia melihat matahari sedang terbit +menyinarkan 'ahayanya,, berkatalah ia2 / nikah Tuhanku3 ni lebih besar0. Setelah matahari terbenam, ia berkata pula2 /$ahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri +bersih, dari apa yang kamu sekutukan +Allah dengannya,. Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang men'iptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah aku dari (rang-(rang yang menyengutukan Allah +dengan sesuatu yang lain,. ( Ayat 75 6 79 : Surah al-Anaa ) )brahim a0s men4ari *uhan dengan matanya bersuluhkan 4ahaya-4ahaya athar0 Beliau a0s ke4ewa kerana semua 4ahaya itu tidak meneta% dan tidak bertahan0 7alu beliau a0s meninggalkan 4ahaya athar dan menghada%kan hati serta =ahsia hatinya ke%ada Maha Pen4i%ta0 Baharulah beliau a0s menda%at keyakinan yang teguh kerana 4ahaya yang menerangi hati dan =ahsia hatinya tidak berubah2 tidak %udar dan tidak terbenam0 Beliau a0s melihat dengan jelas bahawa athar teta% athar2 tidak ada satu %un yang b!leh disekutukan atau disi&atkan ke%ada *uhan0 Kekeliruan tentang *uhan terjadi kerana manusia melihat kesan %erbuatan

*uhan sebagai %erbuatan2 kemudian meletakkan hukum bahawa %erbuatan tidak ber%isah dari%ada si&at dan si&at tidak ber%isah dari%ada zat0 6leh sebab itu %erbuatan juga zat0 $ika zat menjadi *uhan maka %erbuatan juga *uhan dan a%a yang terbit dari %erbuatan juga *uhan0 Begitulah kesesatan yang terjadi akibat %er4ubaan melihat *uhan dengan suluhan 4ahaya athar dan menggunakan hukum l!gik matematik0 .ese!rang haruslah melihat ke%ada asalnya iaitu @adam Atidak wujudC0 @Adam adalah lawan bagi <ujud0 $ika manusia ber%aling ke%ada @adam maka dia akan terhijab dari <ujud Allah s0w0t0 Pandangannya akan dili%uti !leh athar yang juga datang dari @adam0 *idak mungkin manusia menemui jalan yang sebenar jika mereka melalui jalan yang berdasarkan asal kejadiannya iaitu @adam0 *uhan adalah <ujud2 mustahil @adam0 <ujud-1ya Jsa2 tidak berbilang sedangkan wujud athar yang dari @adam berbilang-bilang0 @Adam teta% tidak ada walau%un banyak makhluk yang di4i%takan dari%adanya0 Pen4i%taan yang demikian tidak menambahkan <ujud0 <alau sebanyak mana %un makhluk yang di4i%takan namun2 Allah s0w0t teta% Jsa0 +saha untuk menemui keesaan <ujud Allah s0w0t dengan menuruti jalan @adam adalah sia-sia0 Kewujudan as%ek kedua mestilah disingka% jika Allah s0w0t mahu ditemui0 Kewujudan yang %erlu disingka%kan itu adalah yang berhubung dengan <ujud Allah s0w0t2 bukan yang datangnya dari @adam0 Kewujudan yang berhubung dengan <ujud Allah s0w0t itu adalah r!hani0 :irman-1ya:

+ ngatlah peristiwa, tatkala Tuhanmu ber*irman kepada malaikat2 /Sesungguhnya Aku hendak men'iptakankan manusia 5 Adam -dari tanah- #emudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya r(h +'iptaan,-#u, maka hendaklah kamu sujud kepadanya0. ( Ayat 71 6 72 : Surah Saa% )

#atakan2 /R(h itu dari perkara urusan Tuhanku.0 ( Ayat 85 : Surah al- #sraa ) =!h adalah amr Aurusan atau %erintahC Allah s0w0t2 tidak termasuk dalam g!l!ngan yang di%erintah0 Malaikat2 jin dan lain-lain termasuk dalam g!l!ngan yang di%erintah0 =!h manusia adalah satu =ahsia Allah s0w0t0 )a dinisbahkan ke%ada Allah s0w0t2 bukan ke%ada @adam0 Pada taha% amr AurusanC *uhan ia di%anggil .ir A=ahsia Allah s0w0tC2 atau =ahsia hati0 Pada taha% berkait dengan jasad ia dinamakan kalbu atau hati0 .emua kualiti yang baik adalah berkait dengan t!h dan semua kualiti yang jahat berkait dengan @adam0 $ika alam maya diterangi !leh 4ahaya athar2 hati dan rahsia hati yang dinisbahkan ke%ada r!h urusan *uhan2 diterangi !leh nur si&at Allah s0w0t0 Kualiti hati dan rahsia hati adalah mengenal0 1ur si&at Allah s0w0t itulah yang menerangi hati untuk

menyaksikan ke%ada *uhannya0 ,ati !rang ari&billah yang diterangi !leh nur si&at Allah s0w0t tidak lagi dikelirukan !leh 4ahaya athar dan benda-benda yang di%amerkan0 Mata hati menyaksikan =ububiyah %ada segala %erkara0 Eahirnya sibuk dengan makhluk2 hatinya menyaksikan =ububiyah dan .irnya Arahsia hatiC tidak ber%isah dari%ada Allah s0w0t walau sedetik %un0 .ir yang menerima sinaran 1ur .i&atullah membawa si&at-si&at yang men4eritakan tentang .i&at Allah s0w0t yang menyinarinya0 Manusia %ilihan yang diheret !leh .ir tersebut akan memakai si&at-si&at yang men4eritakan hubungannya dengan Allah s0w0t0 1abi Muhammad s0a0w dikenali sebagai ,abiballah3 1abi )sa a0s sebagai =!h Allah3 1abi Musa a0s sebagai Kalim Allah3 1abi )brahim a0s sebagai Khalil Allah0 Manusia yang bukan nabi juga menerima %im%inan .ir yang menerima sinaran 1ur .i&atullah dan dengan yang demikian mereka dikenali0 Abu Bakar dikenali sebagai as-.iddik dan ,amzah sebagai .inga Allah0 Manusia lain %ula ada yang dikenali sebagai Abdul Malik2 Abdul <ahab2 Abdul Karim2 Abdul 7ati& dan lain-lain0 ,amba-hamba %ilihan itu menda%at gelaran yang dihubungkan dengan Allah s0w0t kerana .ir mereka disinari !leh 1ur .i&atullah2 sebagai %ersediaan buat mereka menanggung amanah Allah s0w0t0 :irman-1 ya:

Dan +ingatkanlah peristiwa, hamba-hamba #ami2 !abi brahim dan !abi sha9 serta !abi Ya8a9ub, yang mempunyai kekuatan +melaksanakan taat setianya, dan pandangan yang mendalam +memahami agamanya,. Sesungguhnya #ami telah jadikan mereka su'i bersih dengan sebab satu si*at mereka yang murni, iaitu si*at sentiasa memperingati negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka di sisi #ami adalah (rang-(rang pilihan yang sebaik-baiknya. Dan +ingatkanlah peristiwa, !abi smail dan !abi Alyasa8, serta !abi :ulki*li- dan mereka masingmasing adalah dari (rang-(rang yang sebaik-baiknya. ( Ayat 45 6 48 : Surah Saa% ) Allah s0w0t mem%ersu4ikan hamba-hamba %ilihan-1ya dengan menyinari .ir mereka dengan nur si&at-1ya dan dengan itu mereka menjadi sebaik-baik hamba yang menjalankan %erintah Allah s0w0t0 11) > 11*: Ta78ir A8a6ah U?ian A66ah :";"t

SEHARUSNYA TIDAK MENEKAN #I$A KAMU! (LEH BALA YANG MENIMPA KAMU KERANA KAMU MENGETAHUI BAHA$A TUHAN MENGU#I KAMU DAN DIA YANG MENIMPAKAN KAMU DENGAN TAKDIR-NYA ADALAH TUHAN YANG BIASA MEMBERIKAN KEPADA KAMU YANG BAIK-BAIK YANG DIPILIH UNTUK KAMU"

SESIAPA YANG MENYANGKA TIADA KEHALUSAN HIKMAT PADA TAKDIR YANG MENIMPANYA% ITU ADALAH KERANA SINGKAT PANDANGAN MATA HATINYA!"

.ese!rang itu memiliki dua as%ek kewujudan0 Pertama ialah yang di4i%takan dari @adam2 dinamakan kewujudan zahir0 )a menjadi sarang2 sarung atau bekas yang tidak mem%unyai sebarang daya dan u%aya2 tidak b!leh mendengar2 melihat2 berkata-kata2 merasa2 bergerak dan lain-lain0 )a b!leh diangga% sebagai alat yang hanya menurut si %engguna alat itu0 Kewujudan zahir %ada hakikatnya tidak wujud0 Kewujudan as%ek kedua adalah kewujudan r!hani yang dinisbahkan ke%ada Allah s0w0t2 tidak ke%ada @adam0 <ujud r!hani inilah wujud yang sebenar2 iaitu yang dibahasakan sebagai diri2 hati2 na&su dan ungka%an FAK+G0 Dabungan dua jenis kewujudan tersebut dinamakan manusia0 $ika manusia itu tidak mem%unyai jasad2 iaitu jika ia hanya berada dalam as%ek r!hani sahaja2 maka ia adalah malaikat0 $ika ia hanya mem%unyai jasad sahaja2 maka ia adalah mayat0 <ujud yang datang dari @adam kembali ke%ada @adam2 akan r!sak binasa dan hilang terus0 )a bermula dari tiada dan kesudahannya %un tiada juga0 *idak ada a%a-a%a yang da%at di%ertahankan dari kewujudan jenis ini0 )a juga tidak da%at di%ertanggungjawabkan kerana a%abila ia binasa tanggungjawabnya juga binasa0 :ungsi kewujudan yang dari @adam ini adalah menjadi alat ke%ada wujud r!hani0 <ujud r!hani memerintah dan menggunakan wujud @adam AbendaC0 @Adam dalam keadaan aslinya sebagai @adam tidak memiliki sebarang %engaruh atau kesan0 *eta%i2 bila ia menerima nikmat %en4i%taan2 diberi suasana kebendaan2 memakai berbagai-bagai ru%a2 maka ia juga diberi keu%ayaan untuk merangsang2 mem%engaruh dan menarik0 .emua keu%ayaan tersebut tertuju ke%ada r!hani0 Alam benda yang di4i%takan dari @adam bertindak sebagai besi berani menarik r!hani agar menghada% ke%adanya0 *indakan dan kesan dari alam benda ke%ada r!hani itu dinamakan ujian0 .emua yang di4i%takan !leh Allah s0w0t menjadi alat yang menguji r!hani0 Benda-benda alam2 kejadian dan %engalaman meru%akan alat-alat yang menyam%aikan ujian2 teta%i bukanlah ujian itu sendiri0 +jian yang sebenar adalah 4etusan yang lahir dalam hati ketika menerima kedatangan benda-benda alam2 kejadian dan %eristiwa0 Misalnya2 kematian

!rang yang dikasihi dialami !leh semua !rang teta%i reaksi hati masing-masing tidak sama0 Ada !rang yang menangis2 meraung2 menghem%askan badannya ketika menghada%i kematian !rang yang dikasihi itu0 Ada %ula !rang yang menerimanya dengan tenang0 Kejadian yang dihada%i adalah sama teta%i kesannya %ada hati tidak sama0 6rang yang menangis dan meraung merasakan dia menghada%i ujian yang sangat hebat0 6rang yang bertenang tidak merasakan sebarang ujian2 malah dia mengangga% a%a yang berlaku sebagai takdir Allah s0w0t0 A%a yang mesti berlaku a%abila berlaku tidak diangga%nya sebagai ujian0 .emuanya adalah takdir0 Misal yang lain %ula2 ada !rang yang tidak da%at tidur lena kerana ada !rang yang telah menyindirnya0 /irasakannya %eristiwa itu sebagai bala yang sangat besar0 6rang lain %ula mengangga% sindiran sebagai gurauan yang remeh-temeh2 tidak %erlu disim%an di dalam hati0 .ebenarnya a%a yang berlaku dan a%a yang !rang lain kata tidak memberi sebarang kesan0 Perkara yang memberi kesan adalah a%a yang diri sendiri tekankan ke%ada dirinya0 Benda-benda alam2 kejadian dan %eristiwa tidak mam%u menekan jiwa sese!rang0 6rang itulah yang menekan jiwanya sendiri0 .egala yang dihada%i !leh sese!rang itu dinamakan takdir0 *akdir tidak menekan jiwa sese!rang0 *akdir adalah %embahagian yang Allah s0w0t telah teta%kan bagi setia% hamba-1ya0 *uhan yang membahagikan takdir itu adalah *uhan ?ang Maha Pengasih dan Maha Penyayang0 *akdir yang di%ilih untuk hamba-1ya berada dalam sem%adan kasihan belas dan kehalusan budi-1ya0 /ia tidak berlaku kejam dan zalim kerana kejam dan zalim bukanlah si&at-1ya0 $ika kita salah menta&sirkan kehalusan %embahagian takdir-1ya yang %enuh dengan hikmat kebijaksanaan2 itu adalah kerana kejahilan diri kita sendiri2 ditambah lagi dengan lemahnya iman di hati0 )lmu dan iman adalah %ertahanan hati0 $ika %ertahanan ini lemah mudahlah bagi musuh-musuhnya mengenakan ti%u daya yang menyebabkan a%a sahaja yang mengenainya akan menjadi bala0 Kekayaan akan membuatnya tamak0 Kekuasan akan membuatnya hilang %ed!man0 )lmu membuatnya eg!0 A%a juga yang dimilikinya tidak membuatnya berasa tenteram0 $iwanya sentiasa keresahan0 )nilah !rang yang tidak le%as dari ujian dan bala0 ,ikmat yang menyentuh tentang ujian ini dikemukakan sele%as disentuh tentang .ir dan 1ur si&at Allah s0w0t yang membawa kita mengingati hamba-hamba %ilihan iaitu %ara anbia0 Mereka meru%akan g!l!ngan yang %aling banyak menerima ujian0 +jian meru%akan %erjalanan hidu% nabi-nabi0 Mereka telah memberi %etunjuk bagaimana 4ara menghada%i ujian0 Alat menghada%i ujian adalah berserah diri ke%ada Allah s0w0t0 /i dalamnya ada sabar dan syukur0 +jian bala dihada%i dengan sabar dan ujian nikmat dihada%i dengan syukur0 ,ati yang disinari !leh .ir yang menerima sinaran 1ur si&at Allah s0w0t ber%andangan jauh2 mam%u menyaksikan hikmah %ada setia% %erbuatan Allah s0w0t2 baik dalam bala mahu%un dalam nikmat0 Bala dan nikmat tidak menghijab hati untuk melihat keadilan-1ya2 kemurahan-1ya2 kasih sayang-1ya2 kasihan

belas-1ya dan kebijaksanaan-1ya0 11) > 11*: Ta78ir A8a6ah U?ian A66ah :";"t

SEHARUSNYA TIDAK MENEKAN #I$A KAMU! (LEH BALA YANG MENIMPA KAMU KERANA KAMU MENGETAHUI BAHA$A TUHAN MENGU#I KAMU DAN DIA YANG MENIMPAKAN KAMU DENGAN TAKDIR-NYA ADALAH TUHAN YANG BIASA MEMBERIKAN KEPADA KAMU YANG BAIK-BAIK YANG DIPILIH UNTUK KAMU"

SESIAPA YANG MENYANGKA TIADA KEHALUSAN HIKMAT PADA TAKDIR YANG MENIMPANYA% ITU ADALAH KERANA SINGKAT PANDANGAN MATA HATINYA!"

.ese!rang itu memiliki dua as%ek kewujudan0 Pertama ialah yang di4i%takan dari @adam2 dinamakan kewujudan zahir0 )a menjadi sarang2 sarung atau bekas yang tidak mem%unyai sebarang daya dan u%aya2 tidak b!leh mendengar2 melihat2 berkata-kata2 merasa2 bergerak dan lain-lain0 )a b!leh diangga% sebagai alat yang hanya menurut si %engguna alat itu0 Kewujudan zahir %ada hakikatnya tidak wujud0 Kewujudan as%ek kedua adalah kewujudan r!hani yang dinisbahkan ke%ada Allah s0w0t2 tidak ke%ada @adam0 <ujud r!hani inilah wujud yang sebenar2 iaitu yang dibahasakan sebagai diri2 hati2 na&su dan ungka%an FAK+G0 Dabungan dua jenis kewujudan tersebut dinamakan manusia0 $ika manusia itu tidak mem%unyai jasad2 iaitu jika ia hanya berada dalam as%ek r!hani sahaja2 maka ia adalah malaikat0 $ika ia hanya mem%unyai jasad sahaja2 maka ia adalah mayat0 <ujud yang datang dari @adam kembali ke%ada @adam2 akan r!sak binasa dan hilang terus0 )a bermula dari tiada dan kesudahannya %un tiada juga0 *idak ada a%a-a%a yang da%at di%ertahankan dari kewujudan jenis ini0 )a juga tidak da%at di%ertanggungjawabkan kerana a%abila ia binasa tanggungjawabnya juga binasa0 :ungsi kewujudan yang dari @adam ini adalah menjadi alat ke%ada wujud r!hani0 <ujud r!hani memerintah dan menggunakan wujud @adam AbendaC0 @Adam dalam keadaan aslinya sebagai @adam tidak memiliki sebarang %engaruh atau kesan0 *eta%i2 bila ia menerima nikmat %en4i%taan2 diberi suasana kebendaan2 memakai berbagai-bagai ru%a2 maka ia juga diberi keu%ayaan untuk merangsang2 mem%engaruh dan menarik0 .emua keu%ayaan tersebut tertuju ke%ada r!hani0 Alam benda yang di4i%takan dari @adam bertindak sebagai besi berani menarik

r!hani agar menghada% ke%adanya0 *indakan dan kesan dari alam benda ke%ada r!hani itu dinamakan ujian0 .emua yang di4i%takan !leh Allah s0w0t menjadi alat yang menguji r!hani0 Benda-benda alam2 kejadian dan %engalaman meru%akan alat-alat yang menyam%aikan ujian2 teta%i bukanlah ujian itu sendiri0 +jian yang sebenar adalah 4etusan yang lahir dalam hati ketika menerima kedatangan benda-benda alam2 kejadian dan %eristiwa0 Misalnya2 kematian !rang yang dikasihi dialami !leh semua !rang teta%i reaksi hati masing-masing tidak sama0 Ada !rang yang menangis2 meraung2 menghem%askan badannya ketika menghada%i kematian !rang yang dikasihi itu0 Ada %ula !rang yang menerimanya dengan tenang0 Kejadian yang dihada%i adalah sama teta%i kesannya %ada hati tidak sama0 6rang yang menangis dan meraung merasakan dia menghada%i ujian yang sangat hebat0 6rang yang bertenang tidak merasakan sebarang ujian2 malah dia mengangga% a%a yang berlaku sebagai takdir Allah s0w0t0 A%a yang mesti berlaku a%abila berlaku tidak diangga%nya sebagai ujian0 .emuanya adalah takdir0 Misal yang lain %ula2 ada !rang yang tidak da%at tidur lena kerana ada !rang yang telah menyindirnya0 /irasakannya %eristiwa itu sebagai bala yang sangat besar0 6rang lain %ula mengangga% sindiran sebagai gurauan yang remeh-temeh2 tidak %erlu disim%an di dalam hati0 .ebenarnya a%a yang berlaku dan a%a yang !rang lain kata tidak memberi sebarang kesan0 Perkara yang memberi kesan adalah a%a yang diri sendiri tekankan ke%ada dirinya0 Benda-benda alam2 kejadian dan %eristiwa tidak mam%u menekan jiwa sese!rang0 6rang itulah yang menekan jiwanya sendiri0 .egala yang dihada%i !leh sese!rang itu dinamakan takdir0 *akdir tidak menekan jiwa sese!rang0 *akdir adalah %embahagian yang Allah s0w0t telah teta%kan bagi setia% hamba-1ya0 *uhan yang membahagikan takdir itu adalah *uhan ?ang Maha Pengasih dan Maha Penyayang0 *akdir yang di%ilih untuk hamba-1ya berada dalam sem%adan kasihan belas dan kehalusan budi-1ya0 /ia tidak berlaku kejam dan zalim kerana kejam dan zalim bukanlah si&at-1ya0 $ika kita salah menta&sirkan kehalusan %embahagian takdir-1ya yang %enuh dengan hikmat kebijaksanaan2 itu adalah kerana kejahilan diri kita sendiri2 ditambah lagi dengan lemahnya iman di hati0 )lmu dan iman adalah %ertahanan hati0 $ika %ertahanan ini lemah mudahlah bagi musuh-musuhnya mengenakan ti%u daya yang menyebabkan a%a sahaja yang mengenainya akan menjadi bala0 Kekayaan akan membuatnya tamak0 Kekuasan akan membuatnya hilang %ed!man0 )lmu membuatnya eg!0 A%a juga yang dimilikinya tidak membuatnya berasa tenteram0 $iwanya sentiasa keresahan0 )nilah !rang yang tidak le%as dari ujian dan bala0 ,ikmat yang menyentuh tentang ujian ini dikemukakan sele%as disentuh tentang .ir dan 1ur si&at Allah s0w0t yang membawa kita mengingati hamba-hamba %ilihan iaitu %ara anbia0 Mereka meru%akan g!l!ngan yang %aling banyak menerima ujian0 +jian meru%akan %erjalanan hidu% nabi-nabi0 Mereka telah memberi %etunjuk bagaimana 4ara menghada%i ujian0 Alat menghada%i ujian adalah

berserah diri ke%ada Allah s0w0t0 /i dalamnya ada sabar dan syukur0 +jian bala dihada%i dengan sabar dan ujian nikmat dihada%i dengan syukur0 ,ati yang disinari !leh .ir yang menerima sinaran 1ur si&at Allah s0w0t ber%andangan jauh2 mam%u menyaksikan hikmah %ada setia% %erbuatan Allah s0w0t2 baik dalam bala mahu%un dalam nikmat0 Bala dan nikmat tidak menghijab hati untuk melihat keadilan-1ya2 kemurahan-1ya2 kasih sayang-1ya2 kasihan belas-1ya dan kebijaksanaan-1ya0 11+: Ha;a Na<:4 Dan Ke:amaran ?a6an

TIDAK DIKHUATIRKAN ATAS KAMU SAMARNYA #ALAN YANG KAMU TEMPUHI% TETAPI YANG DIKHUATIRKAN ADALAH KEMENANGAN HA$A NA-SU ATAS KAMU"

6rang yang menda%at keinsa&an untuk kembali ke%ada Allah s0w0t selalunya menghada%i kebingungan dalam memilih jalan menuju Allah s0w0t0 Kebingungan dan kekeliruan akan bertambah jika sese!rang itu 4enderung untuk memasuki aliran tarekat Per4anggahan %enda%at ulama dalam masyarakat membuatnya tidak da%at memutuskan sia%akah yang benar0 .atu %ihak mendabik dada mengatakan bahawa mereka yang benar2 dan %ihak lain adalah salah0 Mereka adalah ahli sunah sementara %ihak lain adalah ahli bidaah0 Menurut mereka2 ilmu mereka yang )slamik2 sementara ilmu %ihak lain adalah sesat0 *arekat merekalah yang sam%ai ke%ada =asulullah s0a0w sementara tarekat !rang lain %utus di tengah jalan0 $adi2 sia%akah yang berada di atas jalan yang benar lagi lurusI $alan manakah yang mahu diikutiI Keadaan yang demikian membuat !rang yang baharu untuk memilih jalan mengalami kebingungan dan kekeliruan0 Bagi mengelakkan kebingungan dan kekeliruan tersebut dan men4ari %enyelesaiannya2 Kalam ,ikmat 11" di atas menarik %erhatian ke%ada %ers!alan %!k!k0 $angan terlalu khuatir tentang jalan mana yang mahu di%ilih dan guru mana mahu diikuti0 A%a yang %enting adalah berwas%ada agar diri kita tidak ditawan !leh na&su0 .ekiranya hawa na&su menawan kita nes4aya kita akan sesat walau jalan mana yang kita lalui dan guru mana kita ikuti0 ,awa na&su menyekat 4ahaya %etunjuk dari masuk ke dalam hati0 Bila hati dilengkungi !leh tembuk hawa na&su tidak ada guru yang b!leh memasukkan ilmu ke dalam dada kita dan tidak ada jalan yang da%at meneta%kan langkah kita0 /engan ini2 seel!k-el!knya %erhatian mesti diberi ke%ada latihan mengawal hawa na&su0 Bila hawa na&su sudah terkawal2 insya-Allah jalan kebenaran akan terbuka ke%ada kita0 .ekiranya kita sedang mengikuti jalan yang salah2 diheret !leh guru yang sesat2 teta%i hawa na&su tidak menawan kita2 kita akan mudah menerima kebenaran bila ia datang0 /an2 kita tidak keberatan untuk meninggalkan jalan yang salah dan guru yang

sesat itu untuk mengikuti jalan yang lurus dan guru yang benar0 A%a yang %enting adalah maksud dan tujuan hendaklah betul0 *eta%kan yang Allah s0w0t sahaja yang menjadi maksud dan tujuan0 $ika belajar ilmu agama janganlah kerana bertujuan mahu menjadi guru yang dikagumi0 $ika beramal ibadat jangan %ula kekeramatan yang dituntut0 *eta%kan haluan menuju Allah s0w0t0 $ika kita ber%egang dengan %rinsi% demikian mudahlah kita men4ari guru yang benar dan jalan yang lurus0 Duru mana %un b!leh diikuti asalkan dia mengajar ilmu yang dari al-Buran dan as-.unah2 ber%andu ke%ada %erjalanan khali&ah ar-rasyidin dan guru itu sendiri beramal mengikut ilmu tersebut0 *arekat yang mana %un b!leh diikuti asalkan ia berada dalam sem%adan al-Buran dan as-.unah2 jangan mengadakan bidaah0 Pada se%anjang masa bukakan hati untuk menerima tau&ik dan hidayat dari Allah s0w0t0 .eharusnya tidak terjadi kekeliruan dalam memilih jalan kerana )slam sudah 4uku% lengka%2 nyata dan tidak ada samar-samar0 *arekat )slam adalah zahir sibuk dengan syariat dan batin mem%erteguhkan iman0 ,ati bersandar ke%ada Allah s0w0t dan mata hati memerhatikan =ububiyah dalam segala %erkara dan %ada setia% ketika0 $angan bersandar ke%ada amal dan ilmu0 Perhatikan &irman&irman-1ya:

Dan (rang-(rang Yahudi berkata2 /?1air ialah anak Allah0. Dan (rang-(rang !asrani berkata2 / Al-Masih ialah anak Allah0. ( Ayat !0 : Surah at-/au)ah )

Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah. ( Ayat !1 : Surah at-/au)ah )

.ahkan mereka adalah menyembah jin syaitan. ( Ayat 41 : Surah Sa)a )

!ampakkah +wahai Muhammad, keburukan keadaan (rang yang menjadikan hawa na*sunya2 tuhan yang dipuja lagi ditaati3 ( Ayat 4! : Surah al-5urqaan )

#atakanlah +wahai Muhammad,2 /)ika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri +atau suami-suami, kamu, dan kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan mer(s(t, dan tempat tinggal yang kamu sukai, - +jika semuanya itu, menjadi perkara-perkara yang kamu 'intai lebih daripada Allah dan Rasul!ya dan +daripada, berjihad untuk agama-!ya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan-!ya +a1ab seksa-!ya,- kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada (rang-(rang yang *asi9 +derhaka,0. ( Ayat 24 : Surah at/au)ah )

Allah s0w0t telah menunjukkan jalan yang jelas0 .yirik juga telah di%erjelaskan0 .eharusnya tidak terjadi kebingungan dalam mengatur langkah menuju Allah s0w0t0 $alan yang terang benderang itu akan menjadi samar sekiranya hawa na&su menguasai hati0 6leh itu %eliharalah hati kita agar kita tidak menjadi hamba ke%ada hawa na&su yang akan membinasakan kita0 11+: Ha;a Na<:4 Dan Ke:amaran ?a6an

TIDAK DIKHUATIRKAN ATAS KAMU SAMARNYA #ALAN YANG KAMU TEMPUHI% TETAPI YANG DIKHUATIRKAN ADALAH KEMENANGAN HA$A NA-SU ATAS KAMU"

6rang yang menda%at keinsa&an untuk kembali ke%ada Allah s0w0t selalunya menghada%i kebingungan dalam memilih jalan menuju Allah s0w0t0 Kebingungan dan kekeliruan akan bertambah jika sese!rang itu 4enderung untuk memasuki aliran tarekat Per4anggahan %enda%at ulama dalam masyarakat membuatnya tidak da%at memutuskan sia%akah yang benar0 .atu %ihak mendabik dada mengatakan bahawa mereka yang benar2 dan %ihak lain adalah salah0 Mereka adalah ahli sunah sementara %ihak lain adalah ahli bidaah0 Menurut mereka2 ilmu

mereka yang )slamik2 sementara ilmu %ihak lain adalah sesat0 *arekat merekalah yang sam%ai ke%ada =asulullah s0a0w sementara tarekat !rang lain %utus di tengah jalan0 $adi2 sia%akah yang berada di atas jalan yang benar lagi lurusI $alan manakah yang mahu diikutiI Keadaan yang demikian membuat !rang yang baharu untuk memilih jalan mengalami kebingungan dan kekeliruan0 Bagi mengelakkan kebingungan dan kekeliruan tersebut dan men4ari %enyelesaiannya2 Kalam ,ikmat 11" di atas menarik %erhatian ke%ada %ers!alan %!k!k0 $angan terlalu khuatir tentang jalan mana yang mahu di%ilih dan guru mana mahu diikuti0 A%a yang %enting adalah berwas%ada agar diri kita tidak ditawan !leh na&su0 .ekiranya hawa na&su menawan kita nes4aya kita akan sesat walau jalan mana yang kita lalui dan guru mana kita ikuti0 ,awa na&su menyekat 4ahaya %etunjuk dari masuk ke dalam hati0 Bila hati dilengkungi !leh tembuk hawa na&su tidak ada guru yang b!leh memasukkan ilmu ke dalam dada kita dan tidak ada jalan yang da%at meneta%kan langkah kita0 /engan ini2 seel!k-el!knya %erhatian mesti diberi ke%ada latihan mengawal hawa na&su0 Bila hawa na&su sudah terkawal2 insya-Allah jalan kebenaran akan terbuka ke%ada kita0 .ekiranya kita sedang mengikuti jalan yang salah2 diheret !leh guru yang sesat2 teta%i hawa na&su tidak menawan kita2 kita akan mudah menerima kebenaran bila ia datang0 /an2 kita tidak keberatan untuk meninggalkan jalan yang salah dan guru yang sesat itu untuk mengikuti jalan yang lurus dan guru yang benar0 A%a yang %enting adalah maksud dan tujuan hendaklah betul0 *eta%kan yang Allah s0w0t sahaja yang menjadi maksud dan tujuan0 $ika belajar ilmu agama janganlah kerana bertujuan mahu menjadi guru yang dikagumi0 $ika beramal ibadat jangan %ula kekeramatan yang dituntut0 *eta%kan haluan menuju Allah s0w0t0 $ika kita ber%egang dengan %rinsi% demikian mudahlah kita men4ari guru yang benar dan jalan yang lurus0 Duru mana %un b!leh diikuti asalkan dia mengajar ilmu yang dari al-Buran dan as-.unah2 ber%andu ke%ada %erjalanan khali&ah ar-rasyidin dan guru itu sendiri beramal mengikut ilmu tersebut0 *arekat yang mana %un b!leh diikuti asalkan ia berada dalam sem%adan al-Buran dan as-.unah2 jangan mengadakan bidaah0 Pada se%anjang masa bukakan hati untuk menerima tau&ik dan hidayat dari Allah s0w0t0 .eharusnya tidak terjadi kekeliruan dalam memilih jalan kerana )slam sudah 4uku% lengka%2 nyata dan tidak ada samar-samar0 *arekat )slam adalah zahir sibuk dengan syariat dan batin mem%erteguhkan iman0 ,ati bersandar ke%ada Allah s0w0t dan mata hati memerhatikan =ububiyah dalam segala %erkara dan %ada setia% ketika0 $angan bersandar ke%ada amal dan ilmu0 Perhatikan &irman&irman-1ya:

Dan (rang-(rang Yahudi berkata2 /?1air ialah anak Allah0. Dan (rang-(rang !asrani berkata2 / Al-Masih ialah anak Allah0. ( Ayat !0 : Surah at-/au)ah )

Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah. ( Ayat !1 : Surah at-/au)ah )

.ahkan mereka adalah menyembah jin syaitan. ( Ayat 41 : Surah Sa)a )

!ampakkah +wahai Muhammad, keburukan keadaan (rang yang menjadikan hawa na*sunya2 tuhan yang dipuja lagi ditaati3 ( Ayat 4! : Surah al-5urqaan )

#atakanlah +wahai Muhammad,2 /)ika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri +atau suami-suami, kamu, dan kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan mer(s(t, dan tempat tinggal yang kamu sukai, - +jika semuanya itu, menjadi perkara-perkara yang kamu 'intai lebih daripada Allah dan Rasul!ya dan +daripada, berjihad untuk agama-!ya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan-!ya +a1ab seksa-!ya,- kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada (rang-(rang yang *asi9 +derhaka,0. ( Ayat 24 : Surah at/au)ah )

Allah s0w0t telah menunjukkan jalan yang jelas0 .yirik juga telah di%erjelaskan0 .eharusnya tidak terjadi kebingungan dalam mengatur langkah menuju Allah s0w0t0 $alan yang terang benderang itu akan menjadi samar sekiranya hawa na&su menguasai hati0 6leh itu %eliharalah hati kita agar kita tidak menjadi hamba ke%ada hawa na&su yang akan membinasakan kita0 11,: Si<at Ke;a6ian Dit4t4= Dari=a8a Pan8angan Um4m

MAHA SU'I ALLAH YANG MENUTUPI RAHSIA KEISTIME$AAN PARA $ALI! DENGAN DIPERLIHATKAN SI-AT KEMANUSIAAN BIASA KEPADA (RANG RAMAI DAN TERNYATA KEBESARAN KETUHANAN ALLAH S"$"T DALAM MEMPERLIHATKAN SI-AT KEHAMBAAN PADA PARA $ALI-NYA!"

6rang yang jahil dan lemah imannya mudah terlintas sangkaan a%abila berhada%an kejadian yang luar biasa yang terzahir dari%ada sese!rang manusia0 1abi )a a0s dilahirkan se4ara luar biasa2 dan %adanya terzahir mukjizat yang luar biasa2 menyebabkan seg!l!ngan manusia mengangga% beliau a0s sebagai anak *uhan0 +zair yang ditidurkan !leh Allah s0w0t selama seratus tahun dan dijagakan di kalangan generasi yang sudah melu%ai Kitab *aurat2 lalu +zair memba4akan isi Kitab *aurat dengan lan4ar0 6rang ramai %un mengangga% +zair sebagai luar biasa2 lalu mengangkatnya sebagai anak *uhan0 6rang ramai sering mengagungkan manusia yang memiliki keb!lehan yang luar biasa0 Kadang-kadang 4ara %engagungan itu sangat keterlaluan sehingga !rang yang diagungkan itu didudukkan %ada tara& yang melebihi tara& manusia0 .elain diangga% sebagai anak *uhan2 ada juga yang diangga% sebagai %enjelmaan *uhan0 *imbul juga %enabalan sebagai )mam Mahadi yang dijanjikan *uhan0 Kesan %emujaan sesama manusia banyak terda%at %ada lembaran sejarah0 Pemujaan yang demikian disi&atkan Allah s0w0t sebagai mem%ertuhankan makhluk0 Perkara ini berlaku kerana salah menta&sirkan kejadian luar biasa yang terzahir %ada !rang berkenaan2 walau%un mereka tidak meminta diagungkan0 Perkara luar biasa yang terjadi %ada nabi-nabi dinamakan mukjizat dan yang terjadi %ada wali-wali dinamakan keramat0 Mukjizat menjadi sebahagian dari%ada bukti atau hujah ke%ada !rang ramai tentang kebenaran kenabian0 :ungsi utama mukjizat adalah mem%erkuatkan keyakinan !rang ramai ke%ada sese!rang nabi itu0 .esuai dengan &ungsinya mukjizat berlaku se4ara terbuka dan diketahui umum0 Keramat %ula meru%akan kurniaan khusus ke%ada %ara wali0 *ujuan utamanya adalah untuk menambahkan keyakinan wali itu sendiri0 )a bukan bertujuan untuk membuktikan kedudukan wali itu ke%ada !rang ramai0 Kekeramatan banyak berlaku %ada zaman akhir ini2 jarang berlaku %ada zaman =asulullah s0a0w dan %ara sahabat2 sedangkan %ara sahabat baginda s0a0w adalah aulia Allah yang agung0 .ebahagian dari%ada mereka telah %un diistiharkan sebagai ahli syurga ketika mereka masih hidu% lagi0 Mereka sudah memiliki iman yang sangat teguh2 tidak %erlu ke%ada kekeramatan untuk menguatkannya0 $aminan syurga yang diberikan !leh =asulullah s0a0w tidak

membuat mereka mengurangkan khidmat bakti mereka ke%ada Allah s0w0t0 +mat yang akhir ini tidak memiliki hati sebagaimana umat %ada zaman =asulullah s0a0w0 +mat zaman akhir ini memerlukan kekeramatan sebagai %enawar yang menguatkan hati mereka0 6leh sebab kekeramatan itu lebih berguna untuk diri sendiri2 maka ia lebih banyak berlaku se4ara tersembunyi2 hanya sebilangan ke4il yang menyaksikannya atau kadang-kadang tidak ada yang melihatnya0 .i&at kewalian dizahirkan ke%ada wali Allah itu sendiri sedangkan ke%ada !rang ramai dizahirkan si&at manusia biasa2 hinggakan !rang ramai tidak mengetahui kedudukannya yang sebenar0 /engan demikian sese!rang wali Allah itu diberi layanan sebagai manusia biasa0 /ia %erlu hidu% dan menguruskan kehidu%an se%erti !rang ramai0 Perilakunya yang memakai si&at kemanusiaan biasa menjadi 4!nt!h ke%ada !rang ramai2 bagaimana mahu menjalani kehidu%an di dunia dengan mentaati Allah s0w0t0 =asulullah s0a0w menjalani kehidu%an sebagai manusia biasa di mana baginda s0a0w ter%aksa mengikat %erut dengan kain bagi menahan la%ar2 %adahal dengan hanya berd!a ke%ada Allah s0w0t baginda s0a0w b!leh menjadi kenyang tan%a makan0 Para nabi dan %ara wali adalah manusia yang menjadi m!del untuk diikuti !leh !rang ramai0 $ika mereka hidu% se4ara istimewa se%erti bergerak se4e%at kilat dan kenyang tan%a makan2 sudah tentu tidak ada manusia yang da%at mengikut mereka0 6leh itu a%abila Allah s0w0t memakaikan si&at kehambaan se%erti !rang ramai ke%ada %ara nabi dan %ara wali-1ya itu adalah bagi kebaikan manusia umum0 6rang ramai b!leh mengikut 4!nt!h yang mudah dan tidak timbul %emujaan sesama manusia yang b!leh membawa ke%ada syirik0 11,: Si<at Ke;a6ian Dit4t4= Dari=a8a Pan8angan Um4m

MAHA SU'I ALLAH YANG MENUTUPI RAHSIA KEISTIME$AAN PARA $ALI! DENGAN DIPERLIHATKAN SI-AT KEMANUSIAAN BIASA KEPADA (RANG RAMAI DAN TERNYATA KEBESARAN KETUHANAN ALLAH S"$"T DALAM MEMPERLIHATKAN SI-AT KEHAMBAAN PADA PARA $ALI-NYA!"

6rang yang jahil dan lemah imannya mudah terlintas sangkaan a%abila berhada%an kejadian yang luar biasa yang terzahir dari%ada sese!rang manusia0 1abi )a a0s dilahirkan se4ara luar biasa2 dan %adanya terzahir mukjizat yang luar biasa2 menyebabkan seg!l!ngan manusia mengangga% beliau a0s sebagai anak *uhan0 +zair yang ditidurkan !leh Allah s0w0t selama seratus tahun dan dijagakan di kalangan generasi yang sudah melu%ai Kitab *aurat2 lalu +zair memba4akan isi Kitab *aurat dengan lan4ar0 6rang ramai %un mengangga% +zair sebagai luar biasa2 lalu mengangkatnya sebagai anak *uhan0

6rang ramai sering mengagungkan manusia yang memiliki keb!lehan yang luar biasa0 Kadang-kadang 4ara %engagungan itu sangat keterlaluan sehingga !rang yang diagungkan itu didudukkan %ada tara& yang melebihi tara& manusia0 .elain diangga% sebagai anak *uhan2 ada juga yang diangga% sebagai %enjelmaan *uhan0 *imbul juga %enabalan sebagai )mam Mahadi yang dijanjikan *uhan0 Kesan %emujaan sesama manusia banyak terda%at %ada lembaran sejarah0 Pemujaan yang demikian disi&atkan Allah s0w0t sebagai mem%ertuhankan makhluk0 Perkara ini berlaku kerana salah menta&sirkan kejadian luar biasa yang terzahir %ada !rang berkenaan2 walau%un mereka tidak meminta diagungkan0 Perkara luar biasa yang terjadi %ada nabi-nabi dinamakan mukjizat dan yang terjadi %ada wali-wali dinamakan keramat0 Mukjizat menjadi sebahagian dari%ada bukti atau hujah ke%ada !rang ramai tentang kebenaran kenabian0 :ungsi utama mukjizat adalah mem%erkuatkan keyakinan !rang ramai ke%ada sese!rang nabi itu0 .esuai dengan &ungsinya mukjizat berlaku se4ara terbuka dan diketahui umum0 Keramat %ula meru%akan kurniaan khusus ke%ada %ara wali0 *ujuan utamanya adalah untuk menambahkan keyakinan wali itu sendiri0 )a bukan bertujuan untuk membuktikan kedudukan wali itu ke%ada !rang ramai0 Kekeramatan banyak berlaku %ada zaman akhir ini2 jarang berlaku %ada zaman =asulullah s0a0w dan %ara sahabat2 sedangkan %ara sahabat baginda s0a0w adalah aulia Allah yang agung0 .ebahagian dari%ada mereka telah %un diistiharkan sebagai ahli syurga ketika mereka masih hidu% lagi0 Mereka sudah memiliki iman yang sangat teguh2 tidak %erlu ke%ada kekeramatan untuk menguatkannya0 $aminan syurga yang diberikan !leh =asulullah s0a0w tidak membuat mereka mengurangkan khidmat bakti mereka ke%ada Allah s0w0t0 +mat yang akhir ini tidak memiliki hati sebagaimana umat %ada zaman =asulullah s0a0w0 +mat zaman akhir ini memerlukan kekeramatan sebagai %enawar yang menguatkan hati mereka0 6leh sebab kekeramatan itu lebih berguna untuk diri sendiri2 maka ia lebih banyak berlaku se4ara tersembunyi2 hanya sebilangan ke4il yang menyaksikannya atau kadang-kadang tidak ada yang melihatnya0 .i&at kewalian dizahirkan ke%ada wali Allah itu sendiri sedangkan ke%ada !rang ramai dizahirkan si&at manusia biasa2 hinggakan !rang ramai tidak mengetahui kedudukannya yang sebenar0 /engan demikian sese!rang wali Allah itu diberi layanan sebagai manusia biasa0 /ia %erlu hidu% dan menguruskan kehidu%an se%erti !rang ramai0 Perilakunya yang memakai si&at kemanusiaan biasa menjadi 4!nt!h ke%ada !rang ramai2 bagaimana mahu menjalani kehidu%an di dunia dengan mentaati Allah s0w0t0 =asulullah s0a0w menjalani kehidu%an sebagai manusia biasa di mana baginda s0a0w ter%aksa mengikat %erut dengan kain bagi menahan la%ar2 %adahal dengan hanya berd!a ke%ada Allah s0w0t baginda s0a0w b!leh menjadi kenyang tan%a makan0 Para nabi dan %ara wali adalah manusia yang menjadi m!del untuk diikuti !leh !rang ramai0 $ika mereka hidu% se4ara istimewa se%erti bergerak se4e%at kilat dan kenyang tan%a makan2 sudah tentu tidak ada manusia yang da%at mengikut mereka0 6leh itu a%abila Allah s0w0t

memakaikan si&at kehambaan se%erti !rang ramai ke%ada %ara nabi dan %ara wali-1ya itu adalah bagi kebaikan manusia umum0 6rang ramai b!leh mengikut 4!nt!h yang mudah dan tidak timbul %emujaan sesama manusia yang b!leh membawa ke%ada syirik0 11.: Perhati7an Ke;a?i=an B47an Permintaan

#ANGAN MENGADAKAN TUNTUTAN TERHADAP TUHAN KAMU LANTARAN KELE$ATAN TER'APAINYA HA#AT KAMU% TETAPI TUNTUTLAH DIRI KAMU AGAR TIDAK MELE$ATKAN KE$A#IPAN TERHADAP ALLAH S"$"T!"

.ika% bertauhid hendaklah sentiasa di%u%uk su%aya syirik da%at dikikis hingga ke%ada yang %aling halus0 .alah satu %intu yang mudah dimasuki !leh anasir syirik adalah hajat dan keinginan diri sendiri baik dari segi duniawi2 ukhrawi atau%un kedudukan ker!hanian0 Ahli dunia berhajatkan kesenangan duniawi0 Ahli akhirat berhajatkan kesenangan dan keselamatan syurgawi0 Ahli ker!hanian berhajatkan %eningkatan makam0 Masing-masing itu masih lagi mem%unyai sesuatu hajat yang selain Allah s0w0t0 A%a sahaja yang selain Allah s0w0t mestilah dileburkan agar tidak ada yang bertem%at di dalam hati selain Allah s0w0t0 ,ati hanyalah untuk Allah s0w0t0

#albu +hati, (rang Mukmin adalah istana Allah s.w.t. ( +a(su% $a%&s ) Amat tidak wajar membenarkan sesuatu selain Allah s0w0t mendiami )stana Allah s0w0t0 $ika sesuatu dimasukkan ke dalam istana Allah s0w0t bermakna sesuatu itu didudukkan %ada tara& yang menyaingi Allah s0w0t0 )ni adalah %erbuatan yang sangat tidak beradab ke%ada Allah s0w0t2 menyalahi si&at ubudiyah AkehambaanC yang diwajibkan ke%ada sekalian makhluk0 .etia% hamba Allah s0w0t diwajibkan mem%erhatikan ketuhanan Allah s0w0t dan menjaga adab hamba ke%ada *uhan2 iaitu taat ke%ada %erintah-1ya2 hukum-1ya dan ketentuan-1ya0 Allah s0w0t adalah *uhan ?ang Maha Pemurah2 Maha Penyayang dan Maha Mengerti0 /ia sangat mengerti menguruskan hamba-1ya lebih dari%ada hamba itu menguruskan dirinya sendiri0 /ia yang men4i%takan makhluk dan ke%erluan makhluk dan /ia juga yang mengadakan %embahagian0 ,anya /ia yang benar-benar memahami a%a yang %erlu bagi setia% makhluk tan%a %erlu /ia di%eringatkan2 a%a lagi dikenakan tuntutan0 *idak ada satu makhluk %un yang berhak mem%ers!alkan a%a yang *uhan buat teta%i setia% makhluk diwajibkan menjawab s!alan *uhan0 ,amba yang mengerti tara&nya sebagai hamba akan memelihara kewaji%an

kehambaan tan%a membuat sebarang tuntutan2 sebaliknya mengawasi dirinya agar sentiasa menjaga adab dan %eraturan kehambaan yang dikenakan ke%adanya0 Keresahan yang timbul dalam jiwa lantaran tidak menda%at a%a yang dihajati adalah kerana hati telah menggunakan daya nilai yang tidak benar0 Allah s0w0t telah meneta%kan satu %iawaian0 .egala %enilaian mestilah ditundukkan ke%ada %iawaian Allah s0w0t0 $ika hati memilih %iawaian akal dan %iawaian na&su hati itu tidak da%at lari dari%ada keraguan yang mendatangkan keresahan0 1a&su dan akal mesti ditundukkan agar menyesuaikan diri dengan %iawaian Allah s0w0t0 .egala hajat dan keinginan mestilah menurut kehendak Allah s0w0t0 .egala hujah dan %embuktian mestilah meny!k!ng %eraturan Allah s0w0t0 A%abila na&su dan akal sudah tunduk ke%ada kehendak dan %eraturan Allah s0w0t baharulah mata hati beru%aya menyaksikan dengan %andangan hikmah0

Dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan +atau bala ben'ana,, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan +dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berd(sa,- dan +dalam pada itu, Allah memaa*kan sebahagian besar dari d(sa-d(sa kamu. (Ayat !0 : Surah asy-Syura ) Pandangan hikmah mem%erlihatkan bahawa a%a juga kerugian yang menim%a manusia adalah kerana kesalahan yang dilakukannya sendiri0 $ika d!anya tidak dimakbulkan atau lambat dimakbulkan2 ia adalah kerana kesalahan yang telah dilakukannya menghalang d!a itu naik ke ,adrat Allah s0w0t0 $ika bala menim%anya ia adalah kerana d!sa yang telah dilakukannya0 $ika hajat atau keinginan yang sukar di%er!lehi mendatanginya2 ia adalah kerana hatinya dibungkus !leh kegela%an na&su0 $ika akalnya gagal merenungi keagungan dan kebesaran Allah s0w0t ia adalah kerana %erhatiannya hanya menjurus ke%ada s!al kebendaan dan %erkara-%erkara zahir0 Perlulah di%erhatikan keadaan diri sendiri0 Mem%erbaiki diri adalah lebih baik dari%ada merungut kerana tidak menda%at a%a yang diingini0 Bila diri2 hati2 na&su dan akal sudah bersesuaian dengan %eraturan dan kehendak Allah s0w0t segala %erkara akan menjadi mudah0 10/: Zahir Ber:9ariat Dan Batin Beriman

APABILA KAMU PADA ZAHIRNYA DIHIASKAN DENGAN TAAT KEPADA PERINTAH-NYA DAN DIKURNIAKAN PADA BATIN KAMU MENYERAH BULAT KEPADA ALLAH S"$"T% YANG DEMIKIAN ADALAH SEBESAR-BESAR NIKMAT BUAT KAMU"

,amba Allah yang sejati adalah yang menggunakan segala daya dan u%ayanya untuk mentaati Allah s0w0t2 menurut segala %erintah-1ya tan%a hujah2 tan%a tangguh2 tan%a ragu-ragu dan %ada masa yang sama hatinya yakin sungguhsungguh ke%ada ketuhanan Allah s0w0t yang memelihara2 menjaga2 melindungi2 menguruskan segala sesuatu dengan 4ara yang %aling baik0 Mentaati %erintah Allah s0w0t dengan memelihara sem%adan syariat dinamakan takwa2 dan keyakinan hati terhada% ketuhanan Allah s0w0t yang memelihara serta mengatur2 dinamakan iman0 Dandingan iman dan takwa melahirkan si&at ubudiyah yang sejati0 Beriman tan%a bertakwa atau beramal adalah kejahilan0 Beramal tan%a beriman adalah muna&ik0 )man dan takwa meru%akan dua belah saya% yang saling bantu membantu agar insan da%at terbang menuju *uhan0 $ika hanya satu saya% sahaja yang ada sese!rang itu hanya ber%using-%using di bumi0 <alau%un jauh jarak yang telah di%usingnya namun2 dia teta% berada di bumi2 tidak terbang ke alam tinggi0 .ese!rang yang menggabungkan iman dan takwa adalah !rang yang bersesuaian zahirnya dengan batinnya atau harm!ni kedudukan syariat dan hakikatnya0 Amalan zahirnya sesuai dengan tuntutan syarak dan batinnya menghada% ke%ada Allah s0w0t0 6rang yang bersesuaian iman dan takwanya2 zahir dan batinnya2 syariat dan hakikatnya2 jasmani dan r!haninya2 sebenarnya menda%at sebesar-besar nikmat dari%ada Allah s0w0t0 /ia terle%as dari%ada si&at muna&ik0 /ia berada %ada tarekat AjalanC yang benar0 A%abila sese!rang menganut agama )slam dia dinamakan muslim0 Muslim menerima syariat )slam sebagai 4ara hidu%nya0 /ia memahami dan mengakui akan kebaikan dan kebenaran %eraturan yang diteta%kan !leh syariat )slam0 Kemudian dia beriman dengan sesungguhnya ke%ada Allah s0w0t0 Kedudukannya naik dari%ada muslim ke%ada Mukmin0 Mukmin mem%unyai keyakinan yang teguh terhada% Allah s0w0t dan dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan seluruh kehidu%annya ke%ada *uhan0 /ia yakin Allah s0w0t sahaja yang mengatur kehidu%annya0 6rang Mukmin mematuhi syariat bukan kerana kebaikan dan kebenaran syariat itu semata-mata2 teta%i adalah kerana Allah s0w0t0 /ia melihat syariat sebagai %eraturan Allah s0w0t dan sebagai hamba dia wajib akur ke%ada %eraturan tersebut0 Ketaatan ke%ada syariat yang did!r!ng !leh iman yang teguh membentuk si&at takwa0 6rang yang bertakwa naik dari taha% Mukmin ke%ada taha% mutta5in0 Makam mutta5in adalah makam keteguhan beramal dengan syariat )slam dan keteta%an hati bersandar ke%ada Allah s0w0t0 Keteguhan dan keteta%an hati dalam makam mutta5in menjadi tangga untuk men4a%ai makam mu5arrabin iaitu !rang yang ham%ir dengan Allah s0w0t0 6rang yang %aling

ham%ir dengan *uhan adalah !rang yang %aling bertakwa iaitu !rang yang %aling teguh kedudukannya %ada makam mutta5in0 Makam mutta5in bukan sahaja menjadi tangga untuk men4a%ai makam mu5arrabin bahkan ia juga menjadi ta%ak untuk naik ke%ada makam ari&&in0 .e%anjang %erjalanan dari makam Muslim ke%ada makam ari&&in2 iman dan amal menjadi kenderaan0 Per%indahan dari satu makam ke%ada makam yang lain mem%erlihatkan keteguhan dan keteta%an amal dan iman0 .ekiranya Allah s0w0t berkehendak mengurniakan ke%ada hamba-1ya kedudukan yang baik %ada sisi-1ya maka hamba tersebut dikurniakan keteguhan dalam melakukan ketaatan ke%ada-1ya dan di%erkuatkan imannya0 ,amba yang mem%er!lehi kurniaan begini menjadi hamba yang gemar beribadat2 beramal salih dan kuat %ula bertawakal ke%ada Allah s0w0t0 )nilah hamba Allah s0w0t yang berjaya0 101: Ke7eramatan B47an #aminan Ke:em=4rnaan

TIDAK SEMUA YANG TERZAHIR KEKERAMATANNYA ITU SEMPURNA PANGKAT KE$ALIANNYA"

6rang yang ker!haniannya belum 4uku% manta% suka meninjau keadaan dirinya sendiri untuk melihat kalau-kalau terda%at tanda-tanda kekeramatan %adanya0 Kekeramatan yang dimaksudkan adalah keb!lehan luar biasa yang tidak da%at dilakukan !leh !rang ramai2 misalnya berjalan di atas air2 tidak basah ditim%a hujan2 dalam sekeli% mata b!leh berada di Makkah2 d!a 4e%at makbul dan lainlain0 $ika dia melihat tanda-tanda yang seum%ama itu ada %ada dirinya dia merasakan telah berjaya dalam %erjuangannya0 6rang yang berangga%an begini kurang mengerti tujuan %erkara luar biasa yang berlaku ke atas dirinya0 Perkara se%erti itu bukanlah %eristiharan bahawa dia sudah 4uku% bersih dan sudah menjadi wali yang agung0 Perkara se%erti ini adalah alat untuknya mengenal kekuasaan Allah s0w0t yang tidak terikat %ada hukum sebab akibat2 tidak dik!ngk!ng !leh ikhtiar makhluk0 Kekeramatan adalah %engenalan ke%ada si&at Berdiri /engan .endiri2 Berkehendak dan Berkuasa melakukan a%a sahaja tan%a ditekan !leh sesia%a dan tan%a disebabkan !leh sesuatu sebab0 Allah s0w0t tidak ditakluki !leh sem%adan sebab musabab0 .ebab musabab meng!ngk!ng kekuasaan dan kekuatan makhluk teta%i tidak memberi bekas ke%ada kekuasaan dan kekuatan Allah s0w0t0 .ebab musabab menjadi dinding yang tebal menghalang manusia dari melihat ke%ada kekuasaan dan keagungan Allah s0w0t0 $ika sese!rang ingin mengham%iri Allah s0w0t dinding tersebut %erlu dir!b!hkan0 /ia tidak b!leh bersandar ke%ada sebab musabab untuk mengeluarkan akibat0 .ebab dan akibat tidak terjadi dengan sendirinya0

Kudrat dan )radat Allah s0w0t yang melahirkan sebab dan akibat juga0 .ebab-sebab adalah utusan yang membawa %erintah Allah s0w0t0 .ungguh tidak wajar kiranya dalam menerima %erintah %erhatian hanya ditujukan ke%ada utusan tidak ke%ada Jm%unya %erintah0 Bagi menyedarkan hamba-hamba tentang ke%erkasaan ?ang Jm%unya %erintah2 kadang-kadang di4abut kesan dari%ada sebab0 Kesan membakar di4abut dari a%i a%abila 1abi )brahim a0s memasukinya0 Pr!ses %embiakan dikejutkan a%abila 1abi )sa a0s dilahirkan tan%a %er4am%uran ibu dan ba%a0 ,ukum alam semula jadi dir!mbak a%abila 1abi Musa a0s membelah laut dengan t!ngkat beliau a0s dan 1abi Muhammad s0a0w mengeluarkan air dari jari-jari baginda s0a0w0 Kejadian-kejadian yang se%erti disebutkan itu menjadi ledakan yang kuat meruntuhkan benteng sebab-akibat agar %ara hamba da%at melihat dengan jelas akan Kudrat dan )radat Allah s0w0t yang menguasai dan mengatur segala-galanya0 /emikian juga %eranan kekeramatan yang berlaku ke%ada !rang-!rang tertentu0 Kekeramatan meru%akan %endidikan ker!hanian dalam mengenal Allah s0w0t agar hati meyakini sungguh-sungguh ke%ada Allah s0w0t sebagai =ab A*uhanC sekalian alam0 6rang yang %adanya terzahir kekeramatan akan melihat dengan jelas akan ketuhanan Allah s0w0t yang menguasai sekalian alam dan dia da%at menghayati maksud:

Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah s.w.t. *idak ada daya dan u%aya melainkan a%a yang didayakan dan diu%ayakan !leh Allah s0w0t0 Kekeramatan menjadi %asak yang meneguhkan bangunan iman0 /ia tidak lagi ragu-ragu terhada% jaminan Allah s0w0t0 Kekeramatan yang mengangkat darjat sese!rang b!leh menjadi ujian yang menghalang %erkembangan ker!hanian !rang lain0 6rang yang ter%es!na melihat kekeramatan yang terzahir dari dirinya merasakan dirinya sudah berada %ada kedudukan yang tinggi lagi mulia0 Kekeramatan menambahkan rasa taasub ke%ada diri sendiri dan mem%erbesarkan keeg!an dirinya0 )ni menyebabkan %r!ses %enyu4ian hatinya terbantut0 Kegagalannya melihat rahsia Kudrat dan )radat Allah s0w0t menebalkan hijab dirinya dengan Allah s0w0t dan tidak bertambah kekuatan tauhidnya0 6rang yang dirinya benar-benar su4i bersih da%at menyelamatkan dirinya dari &itnah kekeramatan0 Kekeramatan b!leh terjadi %ada dirinya teta%i tidak mengalihkan %andangan mata hatinya dari%ada Allah s0w0t0 Kekeramatan membuka %intu ghaib ke%adanya untuk melihat rahsia kekuasaan *uhan %ada %en4i%taan dan aturan-1ya0 A%a sahaja yang di4i%takan Allah s0w0t dan ditadbir1ya adalah luar biasa dan meru%akan kekeramatan0 Arasy adalah luar biasa dan semut juga luar biasa0 Bintang dilangit adalah luar

biasa dan keli%-keli% juga luar biasa0 @Adam Ayang tidak adaC tiba-tiba menjadi ada2 sungguh luar biasa sekali kekuasaan Allah s0w0t0 .eluruh alam maya ini adalah luahan kekeramatan yang luar biasa yang hanya Allah s0w0t sahaja yang mam%u berbuat demikian0 /ia adalah Allah s0w0t2 yang tidak ada *uhan ke4uali /ia> 101: Ke7eramatan B47an #aminan Ke:em=4rnaan

TIDAK SEMUA YANG TERZAHIR KEKERAMATANNYA ITU SEMPURNA PANGKAT KE$ALIANNYA"

6rang yang ker!haniannya belum 4uku% manta% suka meninjau keadaan dirinya sendiri untuk melihat kalau-kalau terda%at tanda-tanda kekeramatan %adanya0 Kekeramatan yang dimaksudkan adalah keb!lehan luar biasa yang tidak da%at dilakukan !leh !rang ramai2 misalnya berjalan di atas air2 tidak basah ditim%a hujan2 dalam sekeli% mata b!leh berada di Makkah2 d!a 4e%at makbul dan lainlain0 $ika dia melihat tanda-tanda yang seum%ama itu ada %ada dirinya dia merasakan telah berjaya dalam %erjuangannya0 6rang yang berangga%an begini kurang mengerti tujuan %erkara luar biasa yang berlaku ke atas dirinya0 Perkara se%erti itu bukanlah %eristiharan bahawa dia sudah 4uku% bersih dan sudah menjadi wali yang agung0 Perkara se%erti ini adalah alat untuknya mengenal kekuasaan Allah s0w0t yang tidak terikat %ada hukum sebab akibat2 tidak dik!ngk!ng !leh ikhtiar makhluk0 Kekeramatan adalah %engenalan ke%ada si&at Berdiri /engan .endiri2 Berkehendak dan Berkuasa melakukan a%a sahaja tan%a ditekan !leh sesia%a dan tan%a disebabkan !leh sesuatu sebab0 Allah s0w0t tidak ditakluki !leh sem%adan sebab musabab0 .ebab musabab meng!ngk!ng kekuasaan dan kekuatan makhluk teta%i tidak memberi bekas ke%ada kekuasaan dan kekuatan Allah s0w0t0 .ebab musabab menjadi dinding yang tebal menghalang manusia dari melihat ke%ada kekuasaan dan keagungan Allah s0w0t0 $ika sese!rang ingin mengham%iri Allah s0w0t dinding tersebut %erlu dir!b!hkan0 /ia tidak b!leh bersandar ke%ada sebab musabab untuk mengeluarkan akibat0 .ebab dan akibat tidak terjadi dengan sendirinya0 Kudrat dan )radat Allah s0w0t yang melahirkan sebab dan akibat juga0 .ebab-sebab adalah utusan yang membawa %erintah Allah s0w0t0 .ungguh tidak wajar kiranya dalam menerima %erintah %erhatian hanya ditujukan ke%ada utusan tidak ke%ada Jm%unya %erintah0 Bagi menyedarkan hamba-hamba tentang ke%erkasaan ?ang Jm%unya %erintah2 kadang-kadang di4abut kesan dari%ada sebab0 Kesan membakar di4abut dari a%i a%abila 1abi )brahim a0s memasukinya0 Pr!ses %embiakan dikejutkan a%abila 1abi )sa a0s dilahirkan tan%a %er4am%uran ibu dan ba%a0 ,ukum alam semula jadi dir!mbak a%abila 1abi Musa a0s

membelah laut dengan t!ngkat beliau a0s dan 1abi Muhammad s0a0w mengeluarkan air dari jari-jari baginda s0a0w0 Kejadian-kejadian yang se%erti disebutkan itu menjadi ledakan yang kuat meruntuhkan benteng sebab-akibat agar %ara hamba da%at melihat dengan jelas akan Kudrat dan )radat Allah s0w0t yang menguasai dan mengatur segala-galanya0 /emikian juga %eranan kekeramatan yang berlaku ke%ada !rang-!rang tertentu0 Kekeramatan meru%akan %endidikan ker!hanian dalam mengenal Allah s0w0t agar hati meyakini sungguh-sungguh ke%ada Allah s0w0t sebagai =ab A*uhanC sekalian alam0 6rang yang %adanya terzahir kekeramatan akan melihat dengan jelas akan ketuhanan Allah s0w0t yang menguasai sekalian alam dan dia da%at menghayati maksud:

Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah s.w.t. *idak ada daya dan u%aya melainkan a%a yang didayakan dan diu%ayakan !leh Allah s0w0t0 Kekeramatan menjadi %asak yang meneguhkan bangunan iman0 /ia tidak lagi ragu-ragu terhada% jaminan Allah s0w0t0 Kekeramatan yang mengangkat darjat sese!rang b!leh menjadi ujian yang menghalang %erkembangan ker!hanian !rang lain0 6rang yang ter%es!na melihat kekeramatan yang terzahir dari dirinya merasakan dirinya sudah berada %ada kedudukan yang tinggi lagi mulia0 Kekeramatan menambahkan rasa taasub ke%ada diri sendiri dan mem%erbesarkan keeg!an dirinya0 )ni menyebabkan %r!ses %enyu4ian hatinya terbantut0 Kegagalannya melihat rahsia Kudrat dan )radat Allah s0w0t menebalkan hijab dirinya dengan Allah s0w0t dan tidak bertambah kekuatan tauhidnya0 6rang yang dirinya benar-benar su4i bersih da%at menyelamatkan dirinya dari &itnah kekeramatan0 Kekeramatan b!leh terjadi %ada dirinya teta%i tidak mengalihkan %andangan mata hatinya dari%ada Allah s0w0t0 Kekeramatan membuka %intu ghaib ke%adanya untuk melihat rahsia kekuasaan *uhan %ada %en4i%taan dan aturan-1ya0 A%a sahaja yang di4i%takan Allah s0w0t dan ditadbir1ya adalah luar biasa dan meru%akan kekeramatan0 Arasy adalah luar biasa dan semut juga luar biasa0 Bintang dilangit adalah luar biasa dan keli%-keli% juga luar biasa0 @Adam Ayang tidak adaC tiba-tiba menjadi ada2 sungguh luar biasa sekali kekuasaan Allah s0w0t0 .eluruh alam maya ini adalah luahan kekeramatan yang luar biasa yang hanya Allah s0w0t sahaja yang mam%u berbuat demikian0 /ia adalah Allah s0w0t2 yang tidak ada *uhan ke4uali /ia> 100: Pe6ihara $iri8 Se6ama A8a ha9at

TIDAK MENGABAIKAN $IRID KE'UALI (RANG B(D(H" $ARID KURNIAAN ALLAH S"$"T! BERTERUSAN HINGGA KE AKHIRAT DAN $IRID BERAKHIR DENGAN BERAKHIRNYA DUNIA" DAN YANG PALING BAIK DIPERHATIKAN IALAH YANG TIDAK LENYAP" $IRID ITU SEBAGAI TUNTUTAN ALLAH S"$"T KEPADA KAMU SEMENTARA $ARID ITU ADALAH HA#AT KAMU KEPADA ALLAH S"$"T" MAKA DI MANAKAH BANDINGAN ANTARA TUNTUTAN ALLAH KEPADA KAMU DENGAN PENGHARAPAN KAMU KEPADA TUHAN KAMU"

<irid atau aurad adalah amal ibadat yang dilakukan se4ara teta% terus menerus dari hari ke hari0 )badat yang wajib menjadi wirid yang di%ertanggungjawabkan ke%ada semua !rang )slam0 .embahyang lima waktu sehari semalam adalah wirid yang %aling ringkas dan wajib diamalkan0 Bila iman sese!rang bertambah maka bertambah juga wiridnya0 .embahyang sunat2 %uasa sunat2 memba4a alBuran dan berzikir ditambahkan ke%ada wirid yang wajib0 A%abila sese!rang men4a%ai %eringkat iman yang sem%urna keseluruhan kehidu%annya selama dua %uluh em%at jam sehari semalam meru%akan wirid0 <irid dalam as%ek ini adalah .unah =asulullah s0a0w0 =asulullah s0a0w telah menunjukkan 4ara menjalani tem%uh dua %uluh em%at jam itu2 bermula dari membuka mata bila jaga dari tidur2 baginda s0a0w telah membentuk satu &!rmat kehidu%an yang merangkumi segala jenis aktiHiti0 :!rmat itulah yang diamalkan !leh =asulullah s0a0w dari hari ke hari sehinggalah =asulullah s0a0w wa&at0 /iketahui dengan jelas !leh umat baginda s0a0w a%akah d!a yang baginda s0a0w ba4a %ada sesuatu aktiHiti2 a%akah sembahyang sunat yang baginda s0a0w kerjakan setia% hari2 a%akah zikir yang baginda s0a0w sering u4a%kan dan amalan-amalan lain yang di%el!%!ri !leh baginda s0a0w0 Amalan tersebut adalah wirid yang %aling sem%urna0 $arang sekali !rang da%at mendekati wirid yang %aling sem%urna0 .ebahagian besarnya mengambil wirid yang khusus untuk diamalkan bagi satu jangka masa yang tertentu0 Bila mereka merasakan telah men4a%ai taha% yang b!leh dibawa !leh wirid berkenaan2 mereka %un tidak berwirid lagi0 Biasanya %erkara ini terjadi ke%ada !rang yang mengadakan sukatan atau had bagi sesuatu amal itu0 /itentukan %uasa sunat selama em%at %uluh hari berturut-turut dan memba4a sesuatu jenis zikir sekian ribu kali0 Bila had telah di4a%ai mereka merasakan kedudukan yang menjadi tujuan juga ter4a%ai0 6leh itu mereka tidak %erlu menyambung wirid yang telah diamalkan0 Beginilah 4ara !rang jahil beramal0 Mereka tidak memahami bahawa wirid bukanlah jaminan untuk menda%atkan kedudukan0 *ujuan wirid adalah untuk mem%erteguhkan ubudiyah AkehambaanC0 @Adam yang telah menerima nikmat %en4i%taan dan di%erakukan sebagai satu kewujudan indiHidu sebagai hamba *uhan2 berkewaji%an mem%erhambakan diri ke%ada Pen4i%ta2 *uhan sekalian alam0 <irid adalah kenyataan ke%ada kehambaan tersebut0 .elama sese!rang itu masih berada di dunia ini dia

diwajibkan melakukan kewaji%an sebagai hamba0 .emakin ham%ir sese!rang dengan Allah s0w0t semakin berat tanggungjawab2 amanat dan s!%an santun yang harus ditunaikan0 Peningkatan makam mestilah sejalan dengan %eningkatan ubudiyah2 bukan sebaliknya0 A%abila sese!rang hamba itu meningkat darjatnya2 bertambah teguhlah dia ber%egang ke%ada wirid0 6rang yang mele%askan wirid adalah !rang yang semakin jauh dari%ada Allah s0w0t namun2 disangkanya semakin dekat0 Allah s0w0t tidak %utus-%utus memberikan kurnia-1ya ke%ada hamba-hamba1ya0 Ada kurniaan lahiriah dan ada yang batiniah0 Ada sejenis kurniaan batiniah yang dikurniakan ke%ada seg!l!ngan dari%ada hamba-hamba-1ya0 )a adalah kurniaan yang menghubungkan hamba dengan *uhan2 kurniaan %engalaman hakikat yang menyam%aikan ke%ada makri&atullah0 Kurniaan se%erti ini dinamakan warid0 1ur )lahi menerangi hati %ara hamba-1ya dan membakar %enjara @adam yang memerangka% keaslian r!hani0 )katan dan k!ngk!ngan alam benda terha%us maka bebaslah diri yang asli kembali ke%ada asalnya dan masuk ke ,adrat-1ya2 kemudian mem%er!lehi ba5a bersama-1ya0 /alam keba5aan wiridnya ialah .unah =asulullah s0a0w0 Pergantungan hati ke%ada Allah s0w0t menjadi tarekatnya0 Menyaksikan ketuhanan yang menguasai sekalian yang maujud menjadi suasana hatinya dan suasana begini dinamakan hati berhakikat0 ,asil yang di%er!lehinya dinamakan makri&at0 A%abila dia mengalami kematian %utuslah syariat darinya2 tiada lagi wirid yang %erlu diamalkannya0 *eta%i2 kurniaan Allah s0w0t AwaridC tidak %utus0 1ur )lahi menerangi alam kuburnya0 1ur )lahi memim%innya menuju %anji =asulullah s0a0w di Padang Mahsyar0 1ur )lahi menyelamatkannya ketika hisab0 1ur )lahi meneta%kan kakinya ketika melintasi .iratalmusta5im0 1ur )lahi menunjukkan jalan ke syurga0 1ur )lahi memasukkannya ke dalam syurga0 1ur )lahi menemaninya di dalam syurga0 Badan ahli syurga yang diselimuti !leh 1ur )lahi sangat ber4ahaya2 sehingga jin tidak da%at melihat mereka di akhirat sebagaimana manusia tidak da%at melihat jin di dunia0 Kekuatan 4ahaya 1ur )lahi yang beserta ahli syurga b!leh memadamkan a%i neraka0 Kekuatan 1ur )lahi yang tidak terbatas itulah yang memberi kemam%uan ke%ada mereka untuk melihat <ajah Allah s0w0t tan%a hijab0 )nilah kemun4ak segala warid> 10&: $ari8 Dan N4r I6ahi

KURNIAAN ALLAH S"$"T BERSESUAIAN DENGAN PERSIAPAN UNTUK MENERIMANYA TETAPI PAN'ARAN NUR ILAHI BERSESUAIAN DENGAN SI-AT RAHSIA HATI SIR!"

<irid ber&ungsi mem%ersia%kan sese!rang agar berada dalam keadaan sesuai

dan mam%u menerima dan menanggung kedatangan kurniaan Allah s0w0t0 Kadang-kadang kurniaan Allah s0w0t datang ke%ada sese!rang hamba teta%i kurniaan itu tidak meneta%2 kerana !rang itu tidak mam%u menanggungnya0 /iri sese!rang adalah um%ama bekas yang b!leh diisi dengan a%a yang b!leh diterimanya0 6leh yang demikian sese!rang itu haruslah melengka%kan dan mem%erkuatkan dirinya su%aya sesuatu kurniaan Allah s0w0t yang datang ke%adanya tidak mengalir keluar atau dia tidak berdaya menanggungnya0 Kurniaan Allah s0w0t yang beru%a kebaikan tidak semestinya b!leh ditanggung !leh semua !rang0 Perkara yang sama juga b!leh berlaku ke%ada kurniaan duniawi0 Ada !rang yang menemui kebinasaan kerana mereka menerima kekayaan dan kekuasaan ketika mereka tidak bersedia menerimanya0 /alam bidang ker!hanian %ula ada !rang yang hilang kewarasannya a%abila dibukakan tabir ghaib0 Mereka tidak mam%u bertahan menerima gangguan makhluk halus0 $alan yang selamat bagi sese!rang adalah mem%ersia%kan dirinya agar dia selamat dari%ada tarikan ti%u daya dalam alam r!hani yang dia tidak mengerti0 Amal ibadat atau wirid hendaklah dilakukan semata-mata kerana Allah s0w0t0 $angan di4ari kekeramatan dan khadam0 6rang yang menyelitkan hajat ke%ada sesuatu selain Allah s0w0t2 mudah terjerumus ke dalam kebinasaan0 A%a sahaja yang dihajati mem%unyai tarikan ke%ada hati0 .emakin besar hajat semakin kuat tarikannya0 ,ajat itu menjadi hijab menutu% hati0 )ni membuatnya tidak mengenali makhluk r!hani yang datang ke%adanya dengan ru%a yang el!k-el!k0 $ika kedatangan makhluk r!hani tersebut berbetulan ketika dia menda%at sesuatu kelebihan2 maka akan timbullah %ergantungannya ke%ada makhluk r!hani tersebut0 Bertambahlah kesukarannya untuk menda%atkan tauhid yang sejati0 .ese!rang yang mahu sam%ai ke%ada Allah s0w0t disyaratkan melalui jalan yang menghan4ur leburkan hawa na&su2 kehendak dan tujuan ke%ada segala-galanya selain Allah s0w0t0 ,anya Allah s0w0t maksud dan tujuan0 ,anya keredaan-1ya yang di4ari0 $alan ini %enuh dengan %erjuangan atau mujahadah2 memutuskan rantai-rantai duniawi dan na&su2 menyingka% tabir asbab2 mengenderai tajrid2 berserah bulat ke%ada Allah s0w0t dengan membuang ikhtiar memilih dan reda dengan a%a sahaja lakuan Allah s0w0t ke%ada dirinya0 /iri atau an-na&s mesti disu4i-bersihkan agar ia terle%as dari%ada %engaruh @adam dan masuk ke dalam suasana .ir Arahsia hatiC Bertambah murni an-na&s bertambah menyerlah sirnya0 .ir menerima %an4aran 1ur )lahi0 .ir yang menerima %an4aran 1ur )lahi akan menerangi an-na&s Ana&su nati5ahC dan seterusnya menerangi kalbu AhatiC0 *erang atau mala% sinaran 1ur )lahi yang diterima !leh hati bergantung ke%ada si&at .ir atau =ahsia hatinya0 .ir yang kuat akan meman4arkan 4ahaya yang kuat dan hati menjadi sangat terang0 A%abila hati menjadi terang benderang !leh sinaran 1ur )lahi2 ia tidak da%at lagi di%erdayakan0 9ahaya 1ur )lahi melahirkan a%a yang asli0 =u%a2 bentuk dan warna tidak da%at menyembunyikan keaslian sesuatu0 ,ati akan mengenali

syaitan walau%un ia datang dalam ru%a yang 4antik0 ,ati akan mengenali malaikat walau%un ia datang tan%a ru%a0 Pengenalan sebenar hanya di%er!lehi dengan bantuan 1ur )lahi0 *an%a 1ur )lahi tidak mungkin men4a%ai makri&at0 1ur )lahi tidak menyam%aikan 4ahayanya jika .ir dibungkus !leh kek!t!ran na&su0 1a&su hendaklah dimurnikan agar ia kembali ke%ada keasliannya yang di%anggil na&su muthmainnah2 baharulah di%er!lehi ketenteraman yang sejati bila nur makri&at menyelimutinya0 )nsan yang sam%ai ke%ada %eringkat ini berjalan dengan %etunjuk dan tarikan 1ur )lahi0 /ia tidak lagi bersandar ke%ada amalnya2 ilmunya2 malaikat dan makhluk r!hani0 .inaran kesu4ian .ir yang membimbingnya2 dan menjadikannya insan ber%angkat hamba *uhan0 101: Si7a= (rang La6ai Dan (rang Bera7a6

(RANG LALAI DARI PEGANGAN TAUHID!% TATKALA DATANG $AKTU PAGI DIA MEMIKIRKAN APA YANG HARUS DIKER#AKANNYA" (RANG YANG BERAKAL BERTAUHID! MENERIMA PEKER#AAN YANG DITAKDIRKAN ALLAH S"$"T UNTUKNYA"

Manusia berada dalam salah satu dari dua keadaan0 $ika kuat satu keadaan lemahlah keadaan yang satu lagi0 /ua keadaan itu adalah %ertama %erhatian ke%ada dirinya sendiri dan kedua adalah %erhatian ke%ada *uhannya0 $ika dia asyik ke%ada dirinya lalailah dia ke%ada *uhannya0 $ika dia asyik ke%ada *uhannya lalailah dia ke%ada dirinya0 6rang yang lemah tauhidnya akan asyik ke%ada dirinya dan menjadi lalai dari%ada mengingati *uhannya0 6rang ini mungkin kuat mengerjakan amal ibadat dan berbuat kebaikan ke%ada sesama makhluk0 *eta%i2 keasyikan ke%ada diri sendiri membuatnya melihat amal dan %erbuatan sebagai hasil yang keluar dari dirinya kerana dirinya dan kembali ke%ada dirinya0 $ika dia melihat *uhan maka dilihatnya *uhan memberinya kebebasan untuk melakukan a%a yang dia kehendaki0 /irasakan se!lah-!lah *uhan tidak mengganggu %ekerjaannya0 /ia ber%egang ke%ada kenyataan bahawa *uhan tidak mengubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya0 6leh itu2 nasib dirinya terletak dalam tangannya sendiri0 /an2 *uhan memberinya nasib menurut usaha yang disumbangkannya0 Bagi menjamin dia menda%at nasib yang baik maka dia membuat %eran4angan yang ra%i dan mengambil tindakan yang berkesan0 /ia memulakan harinya dengan menyusun jadual yang wajib ditaatinya untuk hari itu0 +ntung malang nasibnya bergantung ke%ada kemam%uannya untuk merialisasikan a%a yang diran4angkannya0 Manusia yang ber%egang ke%ada %rinsi% demikian adalah benar menurut as%ek dirinya teta%i adalah !rang yang lalai menurut as%ek ketuhanan yang menguasai

dirinya0 Pengagungan kekuatan diri sendiri akan mem%erke4ilkan kekuatan Maharaja yang memerintah sekalian alam maya ini0 Prinsi% yang demikian menambahkan eg! dirinya dan menjauhkannya dari merendahkan diri ke%ada *uhannya2 walau%un banyak ibadat dan %erbuatan baik yang dikerjakannya0 Amal yang banyak menyebabkannya menjadi ujub2 riak dan sama8ah0 Amal yang demikian tatkala dibawa ke nera4a hisab di akhirat kelak ia akan berterbangan se%erti debu0 )a tidak da%at men!l!ng tuannya kerana !rang itu menjadikan dirinya sebagai ta%ak untuk meletakkan amalnya0 /i Padang Mahsyar dirinya sendiri tidak berdaya berdiri di hada%an ,akim ?ang Maha Perkasa0 Bila dia rebah2 rebah jugalah amalnya0 .ekiranya kita mahu amal da%at berdiri tegak binalah ia di atas ta%ak tauhid0 Pandangan tauhid melihat a%a yang dari Allah s0w0t2 berdiri dengan Allah s0w0t dan kembali ke%ada Allah s0w0t0 Allah s0w0t yang memiliki dan menguasai sekalian alam serta isi dan kejadian yang berlaku di dalamnya0 *idak bergerak walau sebesar zarah melainkan dengan izin-1ya0 *idak terjadi sesuatu %erkara melainkan dengan Kudrat dan )radat-1ya0 Allah s0w0t telah menentukan Badak sebelum /ia menzahirkan Badar0 .etia% yang berlaku adalah menurut ketentuan1ya0 6rang yang ber%egang %ada %rinsi% ini menyambut kedatangan %agi dengan %ersia%an untuk menerima ketibaan takdir )lahi0 /ia tahu bahawa a%a yang Allah s0w0t takdirkan untuknya hari itu %asti sam%ai ke%adanya0 *idak ada sesia%a yang b!leh mengubahnya0 Bergeraklah dia dengan se%enuh tenaga mendukung takdir yang diamanatkan ke%adanya0 $angan mengangga% !rang yang be%egang ke%ada %rinsi% tauhid sebagai !rang yang %asi&2 hanya ber%eluk tubuh0 /ia teta% akti& dengan berbagai-bagai aktiHiti2 melebihi !rang yang ber%egang ke%ada %rinsi% yang %ertama0 Perbezaan antara keduanya adalah daya rasa dan daya nilai0 Pekerjaan dan %erbuatan adalah seru%a0 6rang yang %ertama merasakan dialah yang melahirkan amal0 /ia melihat dirinya yang melakukan amal0 6rang kedua melihat dirinya adalah alat2 dan Allah s0w0t adalah Pelaku yang menggunakan alat0 /ia melihat dirinya di%ilih !leh Allah s0w0t bagi menzahirkan sesuatu %erbuatan0 6leh sebab %erbuatan yang ditakdirkan untuknya itu menjadi amanat Allah s0w0t ke%adanya maka dia melakukannya sebaik mungkin menurut kadar kemam%uan yang Allah s0w0t kurniakan ke%adanya dan dia menghara%kan %erbuatan yang lahir dari dirinya itu diredai Allah s0w0t0 6rang se%erti ini tidak %anik menerima kedatangan %eristiwa besar se4ara mendadak kerana dia melihat bahawa %eristiwa tersebut adalah takdir Allah s0w0t yang sedang berjalan dan dia berada di tengah jalan laluan takdir itu2 lalu dia menerimanya dengan senang hati0 /ia yakin bahawa Allah s0w0t yang mendatangkan takdir dalam bentuk %eristiwa maka /ia juga yang melahirkan kesan dari %eristiwa berkenaan0 A%abila sese!rang itu ber&ungsi mengikut urutan takdir dia da%at menerima akibat dari%ada takdir itu walau%un akibat itu tidak menguntungkannya0 $ika akibat yang baik sam%ai ke%adanya dia yakin bahawa Allah s0w0t akan memeliharanya agar tidak terjadi sia-sia kebaikan yang diterimanya dan dia

bersyukur0 $ika akibat buruk yang sam%ai ke%adanya dia yakin bahawa Allah s0w0t akan menguatkannya dengan kesabaran dan keredaan0 ,ati yang benarbenar bertauhid tidak da%at diganggu gugat !leh a%a-a%a %un0 10): A5i8 Dan Zahi8 Yang Be64m Men@a=ai Keteg4han Hati

SESUNGGUHNYA YANG MEMB(LAK-BALIKKAN HATI AHLI IBADAT DAN AHLI ZUHUD KETIKA MENGHADAPI SESUATU ITU ADALAH KERANA MEREKA MASIH TIDAK TETAP MELIHAT ALLAH S"$"T PADA APA YANG MEREKA LIHAT% MAKA HATI MEREKA DIB(LAK-BALIKKAN (LEH SESUATU ITU"

)stilah yang biasa digunakan bagi menggambarkan si&at hati ialah istilah kalbu2 yang bermaksud sesuatu yang berbalik-balik2 berubah-ubah2 tidak meneta%0 .ese!rang yang menjalani jalan ker!hanian akan memasuki daerah 7ati&ah Kalbu0 /alam daerah ini dia menjadi terlalu sensiti& dengan a%a yang berlaku di sekelilingnya0 /ia melihat keadaan !rang ramai yang leka menurut kehendak hawa na&su mereka0 /ia melihat keadaan dunia yang ku4ar ka4ir0 /ia melihat ker!sakan yang berlaku akibat harta2 %erem%uan2 kekuasaan dan lain-lain0 /ia melihat kesemua ini sebagai ra4un yang b!leh melemahkan r!haninya0 6leh yang demikian dia memilih jalan yang memisahkannya dari%ada segala keka4auan tersebut0 /ia mungkin memilih jalan ahli ibadat yang mendekatkan diri dengan Allah s0w0t dengan 4ara membenamkan dirinya ke dalam alam amal ibadat0 /ia hanya berurusan dengan !rang lain kerana sesuatu ke%erluan yang meny!k!ng %ekerjaan ibadatnya0 /ia hanya mengambil bahagian dalam halehwal dunia sekadar menguatkan tulang belakangnya untuk berdiri berbuat ibadat0 Kebanyakan dari%ada masanya dihabiskan dengan memen4ilkan diri dan beribadat ke%ada Allah s0w0t0 $alan kedua yang mungkin diikuti !leh !rang yang memasuki 7ati&ah Kalbu itu adalah jalan ahli zuhud0 /ia menjadi zahid yang membuang dunia dan segala isinya dari hatinya0 /ia gemar tinggal sendirian di tem%at yang tidak didiami !leh manusia lain0 /ia mengambil langkah tidak beristeri2 tidak berkeluarga dan tidak bermasyarakat0 /ia hanya bertemankan Allah s0w0t di dalam khalwatnya0 Ke4enderungan mengikut 4ara ahli ibadat dan ahli zuhud dialami !leh !rang yang telah tumbuh rasa jemu ke%ada dunia dan kekeruhan yang berlaku di dalamnya0 9ara demikian adalah baik baginya untuk memerangi hawa na&su0 Pergaulan dengan !rang ramai menjadi sebab yang memb!lak-balikkan hatinya0 Pengasingan diri dari kesibukan dunia dan membenamkan diri ke dalam

kesibukan ibadat mem%er4e%atkan %r!ses %enyu4ian hati0 .uasana %engasingan itu %enting baginya kerana dia masih dikuasai !leh kesedaran basyariah0 /ia masih melihat makhluk sebagai memiliki %engaruh yang mendatangkan kesan atau akibat0 Pandangan hatinya masih melekat ke%ada sebab-sebab2 kerana itulah alat-alat yang menyam%aikan sebab-sebab b!leh mengganggu hatinya0 .etelah makri&atnya bertambah2 %andangan hatinya akan berubah0 /ia tidak lagi melihat makhluk sebagai berkuasa mendatangkan kesan dan akibat0 /ia melihat kekuasaan dan %entadbiran )lahi yang berjalan sebagai sebab musabab0 .esuatu yang datang ke%adanya tidak lagi menutu% hakikat dari %andangan hatinya0 Bila hatinya sudah men4a%ai %eringkat ini hatinya tidak lagi dib!lak-balikkan !leh sesuatu %erkara atau kejadian0 Pergaulan dengan !rang ramai tidak lagi menjadi ra4un ke%ada hatinya0 10* > 10+: Kerin84an Unt47 Me6ihat A66ah :";"t

KAMU DIAN#URKAN KETIKA HIDUP KINI SUPAYA MEMPERHATIKAN 'IPTAAN-NYA DAN AKAN DIPERLIHATKAN KEPADA KAMU DI AKHIRAT KELAK AKAN KESEMPURNAAN ZATNYA"

ALLAH S"$"T MENGETAHUI AKAN KEADAAN KAMU YANG TIDAK SABAR MERINDUI UNTUK MELIHAT-NYA% MAKA DIPERLIHATKAN KEPADA KAMU KEASLIAN 'IPTAAN-NYA"

,amba Allah s0w0t yang sam%ai ke%ada makam makri&at akan berhada%an dengan suasana kehairan-hairanan2 di mana segala %ertunjukan hilang2 segala isyarat lenya% dan segala bahasa menjadi kelu0 Allah s0w0t tidak da%at dilihat2 tidak da%at diisyaratkan dan tidak da%at dibahasakan0 )tulah zat )lahiat ?ang Maha *inggi2 tidak da%at disentuh !leh %andangan2 ilmu atau makri&at0 Para hamba yang men4intai-1ya akan menderita merindui-1ya0 <alau bagaimana %un kerinduan namun2 tidak ada 4ara untuk melihat Eat-1ya ?ang Maha .em%urna0 *inggallah hamba dengan hatinya terbakar merindui Kekasih ?ang Maha *inggi2 Maha .em%urna2 tidak berkuasa dia men4a%ai-1ya0 ,amba yang dalam keadaan begini ter%isah jauh dari alam dan isinya0 ,atinya k!s!ng dari sekalian makhluk0 Pandangannya tidak terlekat %ada a%a yang di%andang0 /ia berada dalam satu suasana @di luar8 dari segala sesuatu0 /ia berada %ada zaman sebelum alam di4i%takan2 zaman yang tidak ada waktu dan masa2 bahkan zaman itu sendiri tidak ada0 ,atinya dikuasai !leh keabadian kerana si&at kemakhlukannya sudah hilang0 /ia memandang ke%ada Badak dan tidak terlihat lagi Badar0 /ia lu%a

ke%ada dirinya dan tidak tahu a%akah zat dirinya0 /ia merasakan telah memasuki satu alam ghaib dan terus menerus ghaib2 maha ghaib sehingga dirinya hilang dalam keghaiban itu2 bahkan ghaib itu juga hilang0 /irinya tidak b!leh ditemui lagi dan dia tidak mengetahui sia%akah dirinya yang berdiri di atas muka bumi0 Banyak lagi %erasaan yang menyelimuti hati sese!rang tatkala berada dalam suasana kehairan-hairanan0 $ika sese!rang %ernah merindui se!rang gadis yang sangat di4intainya2 ketahuilah bahawa kerinduan terhada% Allah s0w0t yang di4intai lebih hebat lagi membakar hati0 6rang b!leh berdiri tegak selama satu minggu tan%a berkeli% matanya lantaran tidak tahan merindui Allah s0w0t2 Kekasih sejati0 6rang yang sedang merindui Allah s0w0t b!leh masuk ke dalam a%i tan%a terbakar bulu r!manya2 b!leh masuk ke dalam laut tan%a tenggelam0 Peringkat ini dinamakan %eringkat bahaya2 kerana !rang ramai yang memahami dan bersim%ati dengan %emuda yang menderita kerana merindui gadis yang di4intainya2 tidak mengerti rindu-dendam hati yang merindui Allah s0w0t0 *idak ada makhluk yang b!leh mengubati hatinya0 *idak ada air yang b!leh menghilangkan dahaganya0 Ke4intaan dan kerinduan yang melanda hatinya membebaskannya dari sekalian yang maujud2 mengganggu hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan0 Banyak terjadi &itnah terhada% dirinya0 $ika dia berlarutan dalam keadaan begitu dia akan ter%isah dari menjadi %enduduk bumi dan tidak juga menjadi %enduduk langit0 /ia tidak memikul beban %enduduk bumi dan tidak %ula memikul beban %enduduk langit0 Penduduk bumi tenggelam dalam kerakusan terhada% %erhiasan dunia dan mem%erhambakan diri ke%ada hawa na&su0 Penduduk langit asyik dengan memuji dan memuja Allah s0w0t2 berzikir dan membesarkan 1ama1ya0 Para %en4inta Allah s0w0t bebas dari kedua-duanya dan dia masuk ke dalam makam .ir A=ahsiaC2 rahsia antara *uhan dengan hamba-1ya0 .i hamba menjadi hamba *uhan se4ara mutlak iaitu se4ara awal2 akhir2 zahir dan batin0 /ia menanti warna 4elu%an yang Allah s0w0t akan %akaikan ke%adanya0 A%abila Allah s0w0t telah mewarnai dirinya mengikut kehendak-1ya sendiri2 si hamba itu dikembalikan ke%ada keinsanannya2 menjadi hamba =abbani yang %ekerjaannya hanyalah menjalankan %erintah Allah s0w0t yang mengenai dirinya dan juga !rang lain0 ,amba =abbani melaksanakan %erintah Allah s0w0t tan%a bertangguh dan tan%a timbang-tara0 .etia% hukum dijalankan dengan te%at0 ,amba yang kembali ke%ada keinsanan memiliki semula kesedaran indiHidunya0 /ia menyedari dirinya dan makhluk lainnya0 /ia kembali memerhatikan alam dan isinya0 Kali ini dia melihat 4i%taan *uhan dalam keadaannya yang asli0 Pandangannya tidak lagi terti%u !leh kesan @adam terhada% alam0 A%abila kesan @adam telah terha%us dari %andangan da%atlah dia melihat bahawa Allah s0w0t meli%uti sekalian kejadian-1ya0 Ke mana %un dihalakan %andangan di situlah <ajah Allah s0w0t0 /ia melihat ketuhanan Allah s0w0t dalam segala %erkara0 )ni membuat hatinya terubat dan dia merasai kedamaian sekali%un tidak melihat Eat Allah s0w0t ?ang Maha .em%urna0 Alam maya ini menjadi kitab yang nyata Akitabul mubinC untuknya berhubung dengan Allah s0w0t2 menjadi 4ermin yang

memanjangkan bayangan *uhan ke%ada hatinya0 /ia tidak lagi tertanya-tanya di manakah Allah s0w0t kerana /ia tidak %ernah ber%isah darinya dan juga tidak ber%isah dengan kejadian-1ya yang lain0 *erle%aslah dia dari keka4auan kalbu yang dihada%i !leh ahli ibadat dan ahli zuhud yang di4eritakan !leh ,ikmat 125 yang le%as0 Makam keteguhan ini adalah makam .ir A=ahsia hatiC dan makam .ir inilah yang mem%er!lehi sembahyang berkekalan Asalat daimC kerana .ir tidak %ernah berhenti dan tidak %ernah ber%aling dari menghada% Allah s0w0t0 Makam ini hanya disediakan ke%ada hamba %ilihan yang telah membuang segala ke%entingan diri sendiri2 reda dengan Allah s0w0t dan menjual dirinya ke%ada Allah s0w0t dengan harga sabar2 reda2 tawakal dan ikhlas0 Allah s0w0t memakaikan ke%adanya %akaian hamba ke%ada Maharaja sekalian kerajaan>