Anda di halaman 1dari 13

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan

n dan Rubrik Pemarkahan)

Tarikh Mula: 25/1/2014 Kursus:


SCE 3112 PENGURUSAN MAKMAL SAINS &SUMBER PPG SAINS

Tempoh:6 Minggu Tarikh Serahan: 8/3/2014 Tahun/Semester: 2014 / 6

Program: Kumpulan:

PPG SAINS AMBILAN JUN 2011

Disediakan oleh: DR. TAN MING TANG Disahkan oleh: Nama & Tandatangan Tarikh: Penyelaras Kursus Ketua Jabatan

DR. TAN MING TANG 17/1/2014

EN. FAUZI BIN MOHAMAD 17/1/2014

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK
JABATAN : MATA PELAJARAN : KUMPULAN : SEMESTER : Tarikh Mula SAINS PENGURUSAN MAKMAL SAINS &SUMBER PPG SAINS AMBILAN JUN 2011 ENAM 25/1/2014 Tarikh Hantar 8/3/2014

Hasil Pembelajaran Kursus: 1. Menerangkan keperluan dan kepentingan makmal sains dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Membincangkan cara untuk memudahkan keberkesanan organisasi dan pengurusan makmal sains. Mengenal pasti langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melaksanakan aktiviti sains. Menunjukkan teknik asas makmal berkenaan kerja kaca dan pengawetan spesimen biologi. Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran dalam penyelenggaraan bahan dan peralatan sains. Meneroka bagaimana pengubahsuaian, penyediaan dan pemilihan sumber yang sesuai dapat meningkatkan pembelajaran sains sekolah rendah.

2.

3.

4.

5.

6.

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 2, 3, 5, dan 6. Objektif Projek: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Mendokumentasi maklumat tentang cara untuk memudahkan keberkesanan organisasi dan pengurusan makmal sains, langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melaksanakan aktiviti sains, cara pengendalian dan penyimpanan peralatan sains dan bahan kimia dengan betul, serta penyediaan dan pengubahsuaian sumber terpilih bagi meningkatkan pembelajaran sains sekolah rendah. Menyediakan satu peta konsep untuk mengaitkan konsep-konsep di atas.

2.

3.

Mengenal pasti langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melaksanakan aktiviti sains. Menjelaskan cara penyelenggaraan bahan dan peralatan sains yang betul dan selamat dalam makmal sains. Menerangkan bagaimana pengubahsuaian, penyediaan dan pemilihan sumber yang sesuai dapat meningkatkan pembelajaran sains sekolah rendah.

4.

5.

SPESIFIKASI TUGASAN TAJUK Pengurusan Makmal Sains dan Sumber

TUGASAN

WAJARAN

CATATAN

1. Pemerolehan Ilmu: Kutip maklumat - kepentingan pengurusan makmal sains dan sumber, - cara pengendalian dan penyimpanan peralatan sains dan bahan kimia dengan betul, - penyediaan dan pengubahsuaian sumber terpilih. dari sekurang-kurangnya tiga sumber berlainan. - Sediakan satu peta konsep untuk mengaitkan konsep-konsep di atas. 2. Jalankan survei dan tuliskan laporan - berkaitan cara pengurusan makmal sains dan sumber, - cara pengendalian dan penyimpanan peralatan sains dan bahan kimia dengan betul, - penyediaan dan pengubahsuaian sumber terpilih.pada bilik sains sekolah anda. 3. Cadangkan penambahbaikan yang releven pada bilik sains sekolah anda. Tulis satu laporan. 4. Penulisan refleksi - Kekuatan dan kelemahan pelaksanaan projek - Cara mengatasi masalah yang dihadapi dalam lebih kurang 200 perkataan.

Kriteria penilaian keseluruhan: 20% - Kandungan bahan tepat, relevan dan mencukupi. - Peta konsep dapat mengaitkan konsepkonsep berkenaan.

20%

Survei dijalankan dengan bantuan borang senarai semak, temuduga dll.

40%

Penambahbaikan pada bilik sains yang releven dan tepat dicadangkan. Refleksi - menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat dengan kaedah penulisan yang bermutu

20%

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM: PPG SAINS

NAMA PELAJAR:

KOD DAN NAMA KURSUS: SCE 3112 PENGURUSAN MAKMAL SAINS &SUMBER

SEMESTER: 6

TARIKH MULA

25/1/2014

TARIKH HANTAR

8/3/2014

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS: 1. Menerangkan keperluan dan kepentingan makmal sains dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Membincangkan cara untuk memudahkan keberkesanan organisasi dan pengurusan makmal sains. Mengenal pasti langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melaksanakan aktiviti sains. Menunjukkan teknik asas makmal berkenaan kerja kaca dan pengawetan spesimen biologi. Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran dalam penyelenggaraan bahan dan peralatan sains. Meneroka bagaimana pengubahsuaian, penyediaan dan pemilihan sumber yang sesuai dapat meningkatkan pembelajaran sains sekolah rendah.

2.

3.

4.

5.

6.

Projek ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2, 3, 5, dan 6.

OBJEKTIF KERJA KURSUS: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Mendokumentasi maklumat tentang cara untuk memudahkan keberkesanan organisasi dan pengurusan makmal sains, langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melaksanakan aktiviti sains, cara pengendalian dan penyimpanan peralatan sains dan bahan kimia dengan betul, serta penyediaan dan pengubahsuaian sumber terpilih bagi meningkatkan pembelajaran sains sekolah rendah. Menyediakan satu peta konsep untuk mengaitkan konsep-konsep di atas. Mengenal pasti langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melaksanakan aktiviti sains. Menjelaskan cara penyelenggaraan bahan dan peralatan sains yang betul dan selamat dalam makmal sains. Menerangkan bagaimana pengubahsuaian, penyediaan dan pemilihan sumber yang sesuai dapat meningkatkan pembelajaran sains sekolah rendah.

2. 3.

4.

5.

TUGASAN PROJEK (100%) Projek ini menekankan kepentingan pengurusan makmal sains dan sumber-sumber, cara pengendalian dan penyimpanan peralatan sains dan bahan kimia dengan betul, serta penyediaan dan pengubahsuaian sumber terpilih.

Jalankan aktiviti-aktiviti berikut: 1. KERJA KUMPULAN (2 ATAU 3 ORANG): Dokumentasi maklumat yang dikutip dari sekurang-kurangnya tiga sumber bagi kepentingan pengurusan makmal sains dan sumber, cara pengendalian dan penyimpanan peralatan sains dan bahan kimia dengan betul, serta penyediaan dan pengubahsuaian sumber terpilih. Sediakan satu peta konsep untuk mengaitkan konsep-konsep di atas (20%). 2. KERJA INDIVIDU: Jalankan survei pada bilik sains sekolah anda. Survei harus merangkumi cara pengurusan makmal sains dan sumber, cara pengendalian dan penyimpanan peralatan sains dan bahan kimia dengan betul, serta penyediaan dan pengubahsuaian sumber terpilih (20%). 3. KERJA INDIVIDU: Cadangkan penambahbaikan yang releven pada bilik sains sekolah anda. Tulis satu laporan (40%).

4. KERJA INDIVIDU: Tulis dalam lebih kurang 200 perkataan refleksi tentang pengalaman anda dalam menjalankan aktiviti ini. Ia harus merangkumi: (i) kekuatan dan kelemahan perancangan dan pelaksanaan projek ini (ii) masalah-masalah yang dihadapi (iii) cadangan mengatasi masalah (20%)

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 1. Projek ini perlu dikendalikan secara INDIVIDU kecuali untuk bahagian Pemerolehan Ilmu (dalam kumpulan 2 atau 3 orang). 2. 3. Senarai rujukan dengan format APA perlu dilampirkan. Semua laporan perlu ditaip dengan komputer dengan menggunakan font jenis Arial, bersaiz 12, langkau satu setengah (1.5) baris & margin T, B, L, R = 1 inci. 4. 5. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Anda dikehendaki menghantar kertas projek yang asal (salinan fotostat tidak akan diterima) mengikut tarikh yang telah ditetapkan. 6. Muka surat depan perlu berbutiran berikut: a) b) c) d) e) f) g) Nama pelajar Nombor Matriks Nombor Kad Pengenalan Kumpulan/Unit Kod dan Nama Subjek Nama Pensyarah Tarikh Penghantaran

7.

Tarikh muktamad mesti dipatuhi. Kalau tidak, penaliti pengurangan markah akan dikenakan.

Tugasan yang baik harus menunjukkan: 1. Sekurang-kurangnya 3 sumber rujukan yang berlainan. 2. Kandungan bahan tepat, relevan dan mencukupi. 3. Peta konsep dapat mengaitkan konsep-konsep berkenaan. 4. Survei dijalankan dengan bantuan borang senarai semak, temuduga dll. 5. Penambahbaikan pada bilik sains yang releven dan tepat dicadangkan. 6. Penulisan refleksi yang relevan dan matang.

Kriteria Pemarkahan Tugasan ini akan diperiksa mengikut kriteria pemarkahan yang telah ditetapkan.

Tugasan disediakan oleh:

Disemak oleh:

____________________ (DR TAN MING TANG) Penyelaras Kursus SCE3112 Jabatan Sains IPGK Batu Lintang

_____________________ ( ) Pakar Bidang (SME) SCE 3112 Jabatan Sains IPGK Batu Lintang

Disahkan oleh:

____________________ (FAUZI BIN MOHAMAD) Ketua Jabatan Sains Jabatan Sains IPGK Batu Lintang

RUBRIK PEMARKAHAN HOLISTIK TUGASAN PROJEK BAGI SCE 3112 PENGURUSAN MAKMAL SAINS DAN SUMBER Tugasan ini akan diperiksa mengikut kriteria pemarkahan yang telah ditetapkan ini. WAJARAN SKALA KRITERIA (100%) Pemerolehan Ilmu Amat 90-100 Bukti bacaan yang jelas dengan sekurang-kurangnya 3 jenis Cemerlang sumber rujukan. Kandungan tepat, relevan dan menyeluruh. Peta konsep sesuai dan menunjukkan perkaitan antara konsepkonsep dengan terperinci. Penguasaan Ilmu dan kemahiran Maklumat borang survei amat releven dan terperinci. Laporan dapatan survei amat jelas dan tepat. Pemindahan pengetahuan Laporan cadangan penambahbaikan pada bilik sains sekolah amat jelas dan tepat. Jurnal Reflektif & Nilai Keguruan Kekuatan dan kelemahan pelaksanaan projek diterangkan secara terperinci. Refleksi dapat menunjukkan dengan amat jelas cara mengatasi masalah yang dihadapi. Menunjukkan nilai keguruan yang cemerlang. Cemerlang 80-89 Pemerolehan Ilmu Bukti bacaan yang jelas dengan sekurang-kurangnya 3 jenis sumber rujukan. Kandungan tepat, agak relevan dan menyeluruh. Peta konsep sesuai dan menunjukkan perkaitan antara konsep-konsep dengan jelas. Penguasaan Ilmu dan kemahiran Maklumat borang survei releven dan agak terperinci. Laporan dapatan survei jelas dan agak tepat. Pemindahan pengetahuan Laporan cadangan penambahbaikan pada bilik sains sekolah jelas dan agak tepat. Jurnal Reflektif & Nilai Keguruan Kekuatan dan kelemahan pelaksanaan projek diterangkan dengan baik. Refleksi dapat menunjukkan dengan jelas cara mengatasi masalah yang dihadapi. Menunjukkan nilai keguruan yang baik.

SKALA Kepujian

WAJARAN (100%) 65-79

KRITERIA Pemerolehan Ilmu Ada bukti bacaan dengan 2 jenis sumber rujukan. Kandungan tepat, agak relevan tetapi tidak menyeluruh. Peta konsep sesuai dan menunjukkan perkaitan antara konsep-konsep dengan memuaskan. Penguasaan Ilmu dan kemahiran Maklumat borang survei agak releven dan memuaskan. Laporan dapatan survei agak jelas dan memuaskan. Pemindahan pengetahuan Laporan cadangan penambahbaikan pada bilik sains sekolah agak jelas dan memuaskan. Jurnal Reflektif & Nilai Keguruan Ada usaha untuk menerangkan kekuatan dan kelemahan semasa pelaksanaan projek. Refleksi menunjukkan terdapat usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Menunjukkan nilai keguruan yang memuaskan.

Lulus

50-64

Pemerolehan Ilmu Ada sedikit bukti bacaan dengan 2 jenis sumber rujukan. Kandungan agak tepat, agak relevan tetapi tidak menyeluruh. Peta konsep kurang sesuai dan kurang menunjukkan perkaitan antara konsep-konsep. Penguasaan Ilmu dan kemahiran Maklumat borang survei kurang tepat dan kurang releven. Laporan dapatan survei kurang jelas dan kurang releven. Pemindahan pengetahuan Laporan cadangan penambahbaikan pada bilik sains sekolah kurang jelas dan kurang tepat. Jurnal Reflektif & Nilai Keguruan Kekuatan dan kelemahan projek kurang dinyatakan. Dari refleksi, cadangan untuk mengatasi masalah yang dihadapi kurang berkesan. Menunjukkan nilai keguruan yang kurang memuaskan.

10

SKALA Gagal

WAJARAN (100%) 0-49

KRITERIA Pemerolehan Ilmu Ada sedikit bukti bacaan dengan hanya 1 jenis sumber rujukan. Kandungan kurang relevan dan tidak menyeluruh. Peta konsep kurang sesuai dan tidak menunjukkan perkaitan antara konsepkonsep. Penguasaan Ilmu dan kemahiran Maklumat borang survei tidak tepat dan tidak releven. Laporan dapatan survei tidak tepat dan tidak releven. Pemindahan pengetahuan Laporan cadangan penambahbaikan pada bilik sains sekolah tidak jelas dan tidak tepat. Jurnal Reflektif & Nilai Keguruan Kekuatan dan kelemahan projek kurang dinyatakan. Dari refleksi, cadangan untuk mengatasi masalah yang dihadapi tidak sesuai. Menunjukkan nilai keguruan yang lemah.

11

12

13