Anda di halaman 1dari 20

Pengenalan Muzik boleh menghilangkan perasaan yang tertekan, ketakutan, kekeliruan, kurangnya konsep kendiri dan sebagainya.

Program Pendidikan Muzik yang baik boleh dikaitkan dengan pembelajaran kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran dengan mencapai perkara yang terkandung dalam setiap pembelajaran. Perkara-perkara tersebut adalah kemahiran mengetahui, kemahiran berfikir, kemahiran melaksana dan kemahiran untuk mencipta. Ini akan menjadikan seseorang yang mempunyai semua kemahiran ini lebih kreatif, inovatif, berpengetahuan dan intelektual. !ozaimah Mohamed " #$$% & Muzik terapi merupakan satu bidang profesional yang menggunakan muzik untuk pemulihan, pemeliharaan, dan peningkatan taraf kesihatan mental dan fizikal. Perubahan dari segi kognitif, sosial, dan emosi dapat dicapai dengan teknik-teknik muzik tertentu. Muzik adalah satu getaran tenaga bunyi dimana getaran tenaga bunyi bergetar pada tahap-tahap berbeza.'enaga yang serupa juga (ujud dalam tubuh dan minda kita. )ekiranya getaran tenaga bunyi boleh bergetar seiringan dengan tenaga dalam badan kita, muzik boleh dianggap sebagai ubat yang memulihkan. Menurut Blair, *ones + )impson #$$#&, murid yang lembam memerlukan bantuan untuk mencari bahan yang agak mudah dan menyeronokkan supaya kemahiran membaca bertambah pada kadar yang biasa baginya. Banyak kajian lepas telah dikendalikan untuk menguji keberkesanan muzik terhadap perkembangan mental kanak-kanak. Menurut dapatan kajian yang dijalankan oleh ,lisabeth -../&, keberhasilan

pembelajaran bahasa sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan kanak-kanak. )eseorang kanak-kanak dikatakan suka menyanyi dan bergerak. *usteru, lagu dan aktiviti pergerakan adalah salah satu pendekatan yang efektif dalam

pembelajaran bahasa. melalui aktiviti nyanyian.

0anak-kanak menjadi lebih senang dan mudah memahami

Definisi terapi 1efinisi terapi mengikut kamus perubatan Mosby -..#& ialah ra(atan pemulihan ke atas pesakit yang pernah menghidapi sebarang penyakit atau mengalami kecederaan bertujuan mengembalikan kefungsian badan secara normal. 1efinisi terapi dalam konteks pendidikan ialah kaedah untuk membantu seseorang murid untuk bergerak balas terhadap sesuatu aktiviti atau kemahiran. Definisi muzik dan nyanyian Menurut 1r. )harol 2ai )ujak -..3&, terapi muzik adalah alternatif dalam ra(atan moden dan satu bidang profesional yang menggunakan muzik bertujuan untuk pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan tarak kesihatan mental dan fizikal. Menurut 4ampbell #$$/, Muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. 5leh yang demikian, muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen bunyi. 1efinisi 'erapi muzik oleh 'he 6merican Music 'herapy 6ssociation Peters, -...& ialah 7a planned, goal-directed process of interaction and intervention, based on assessment and evaluation of individual clients specific needs, strengths, and weaknesses, in which music or music-based e periences !e.g" singing, playing musical instruments, moving or listening to music, creating or discussing songs and music# are specifically prescribed to be used by specially trained personnel !music therapists or those they train and supervise# to influence positive changes in an individuals condition, skills, thoughts, feelings or behaviors$ sesuatu

6da kajian menunjukkan baha(a muzik klasik karya Mozart boleh diguna untuk mengurangkan penderitaan pesakit dan meredakan tekanan.8 'erapi muzik boleh

digunakan dalam ra(atan pesakit yang mengalami trauma, gangguan emosi, terencat akal, ketegangan, penyakit kanser, juga 6I1).)umber" Berita 9arian, #$ Mac -..3. Konsep 6pakah itu muzik dan nyanyian : )ebenarnya kedua perkara ini tidak sama. Muzik ialah seni bunyi dan nyanyian ialah seni suara iaitu secara mudah muzik ialah bunyi-bunyian yang menghiburkan dan terhasil dari alatan atau dari satu komponan yang diatur menghasilkan irama yang merdu. Muzik terhasil apabila rangkaian bunyi yang diorganisasikan dengan betul. Ia bukan sahaja meliputi setiap muzik yang telah diciptakan manusia seperti nyanyian rakyat, simfoni, alatan muzik, vokal, elektronik, rock, balada dan sebagainya tetapi ia juga meliputi aktiviti seperti menyanyi, mendengar, menganalisis dan mencipta. Muzik terdiri dari notasi-notasi muzik mengikut nilainya. Muzik bukan hanya mengandungi komponen-komponen muzik seperti melodi dan irama yang ditetapkan, malah ianya juga boleh dikatkan dengan pelbagai kaedah samada bahasa, matematik dan sosial.

;yanyian pula ialah dari seni suara manusia yang keluar dari mulut dengan mempunyai pengertian dan kata-kata seperti sajak, syair atau lagu yang memba(a mesej tertentu disamping dipersembahkan dengan menga(al irama suara dan nada tinggi rendah supaya menghasilkan tidak hanya lagu itu dinyanyikan untuk menyampaikan maksudnya sebaliknya juga turut mengutamakan kesedapan dan kemerduan penyampaian sesuatu lagu itu.

;yanyian dapat membantu kanak-kanak memperkembangkan perbendaharaan kata dan pemahaman bahasa. Ini adalah kerana secara semulajadinya, nyanyian adalah multimodal dimana ia merangsang mata, telinga dan otot yang seiring dengan minda. 0anak-kanak yang mempunyai ketidakupayaan dalam satu sensori, masih dapat terlibat dalam muzik menggunakan deria-deria lain.

0esimpulannya pengajaran dan pembelajaran serta pengalaman muzik dan nyanyian perlu dipelbagaikan. 0epelbagaian ini termasuklah memberi peluang kepada muridmurid mengambil bahagian dan kemahiran mendengar. Melalui muzik dan nyanyian murid-murid pendidikan khas dapat keseronokkan, luahan perasaan, keseimbangan emosi, konsep diri yang positif, menghargai seni muzik dan kemahiran muzik. Sejarah Terapi Muzik 2agu dan irama tidak dapat dipisahkan. Begitulah juga dengan manusia dan muzik. ;yanyian dan muzik boleh mengubah sikap ke arah pencapaian peradaban yang bererti di samping mempunyai kekuasaan tersendiri hingga boleh menukar emosi menjadi terharu, sedih, pilu dan menangis. Ini menunjukkan baha(a nyanyian dan muzik sangat rapat hubungannya dengan ji(a manusia. 5leh itu, kesenian ini perlu dika(al dan diberi perhatian supaya tidak merosakkan ji(a dan moral manusia. Islam dari segi falsafahnya menyatakan nyanyian dan muzik haruslah bertujuan ke arah pembentukan peribadi dan sebagai tali penghubung ke arah ta<(a kepada 6llah. Islam tidak mengizinkan nyanyian dan muzik yang melalaikan manusia dari ke(ajiban terhadap 6llah. )eni yang merosakkan adalah seni sesat yang hukumnya haram dan patut dijauhi. ;egara 6rab selatan merupakan antara negara yang tertua yang mana di dalamnya masih lagi bergema sebahagian daripada kebudayaan-kebudayaan lama. Muzik dan puisi berkembang (alaupun tiada penulis-penulis yang menulis tentang perkembangan ini secara khusus dan terperinci. 6l-Isfahani mengatakan baha(a raja 'ubba= yang terakhir iaitu 76ls ibn >aid merupakan orang pertama yang menyanyi di ?aman. 2agulagu sebelum Islam di ?aman muncul pada abad ke #$ iaitu ketika zaman 6l-Mas=udi yang banyak terpengaruh dengan petikan-petikan puisi ibn 0hurdadhbih. !akyat ?aman pada ketika itu diperkenalkan dengan dua jenis muzik iaitu 9imyari dan 9anafi. Muzik 9imyari merupakan muzik yang berbentuk klasik. 6ntara alat muzik yang digunakan adalah kebanyakannya berasal dari selatan 6rab. 6ntaranya ialah seperti mi=zaf dan kus dram ka(ah&. )ehingga kini, orang-orang 6rab di 9ijaz mengakui baha(a muzik 6rab yang terbaik dan sebenar ialah berasal dari ?aman kerana 9adrami Mintrels seorang artis terkenal yang juga berasal dari ?aman. 1i 7@kaz iaitu
4

salah sebuah negeri di 9ijaz, ramai penyajak dan seniman yang mengembara ke seluruh pelusuk semenanjung 6rab untuk mencari ilmu pengetahuan dalam bidang kesenian. 1alam masa yang sama terdapat bacaan dan nyanyian daripada mu=alla<at yang terkenal. Pada zaman Bani 76mali<, seni(ati-seni(ati legenda telah dipanggil semula bagi memeriahkan lagi bidang kesenian pada ketika itu. 6hli muzik dari 6l-9ijaz didapati berkebolehan dalam pelbagai bidang. 6ntara alat muzik yang digunakan adalah seperti mizhar, mi=zafa alat muzik bertali&, <ussaba seruling&, mizmar dan duff rebana&. Kepentingan Terapi Muzik dan Nyanyian Bagi sesetengah individu terapi muzik merupakan sesuatu yang kurang menyenangkan tetapi ia sebenarnya berguna untuk meredakan tekanan akibat kekangan (aktu kerja, tersepit dalam pergolakan hidup berumahtangga, tekanan hidup atau stres menghadapi peperiksaan. Ia adalah alternatif ra(atan moden dan satu bidang profesional yang menggunakan muzik bertujuan untuk pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan taraf kesihatan mental serta fizikal. Perubahan dari segi kognitif, sosial dan emosi mampu dicapai melalui teknik muzik tertentu. Pakar terapi muzik terlatih yang ada di seluruh dunia seramai A,... hingga #.,... telah bersedia memberi perkhidmatan kepada masyarakat terutamanya yang menghadapi trauma, gangguan emosi, terencat akal, ketegangan, penyakit kanser, juga 6I1). Muzik bukan sekadar hiburan tetapi turut mempunyai peranan penting dalam kehidupan mengikut sejarah kebudayaan Islam. 6l-Barabi telah menghasilkan sebuah buku dan teori mengenai muzik dan ia dijadikan rujukan Barat sehingga sekarang. Begitu juga barisan ulama termasuk 1r ?usuf al-Carada(i dikatakan pernah mengaitkan muzik dengan naluri dan perasaan seseorang sehingga membentuk bakat, perasaan dan keperibadian. 6ntara matlamat utama terapi muzik ini adalah untuk memulihkan kekuatan fizikal, menyediakan pesakit dalam keadaan bersedia menanggung kesakitan akibat ra(atan, memberi sokongan emosi kepada pesakit dan keluarga, serta memberi peluang kepada mereka meredakan ketegangan perasaan dan fikiran.

0anak-kanak berkeperluan khas merupakan kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kekuatan dan kelemahan yang ada bersama mereka. )ebagai seorang guru, kita seharusnya memikirkan baha(a mereka perlu melengkapkan diri dengan pelbagai strategi dan seterusnya kreatif dalam pengajaran bagi membantu kanak-kanak ini melalui pembelajaran mereka serta menjalani kehidupan secara optimum. Pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak ini perlu menggunakan kepelbagaian teknik yang bersesuaian berserta penggunaan sumber dengan mengambil kira kemahiran yang ada dan perlu mereka capai ?asmin, -...D0hatijah + ?asmin -..A&. Ini bertujuan mendidik dan membantu kanak-kanak ini melalui perkembangan mental, kestabilan emosi, integrasi sosial dan kemahiran motor mereka. 0anak-kanak berkeperluan khas mempunyai masalah tingkah laku, masalah

pengamatan, masalah motor, sosialisasi dan masalah emosi. Bagi membantu kanakkanak ini mencapai potensi yang maksimum sesuai dengan keupayaan mereka, antara yang boleh dijalankan oleh guru-guru ialah terapi muzik. 1i antara kepentingan terapi Muzik dan ;yanyian bagi murid-murid pendidikan khas ialah dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Melalui muzik ini mereka akan meransang pertuturan mereka dengan berlatih bercakap mengikut lirik-lirik lagu yang disediakan. )ecara tidak langsung mereka akan dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. )elain daripada itu, melalui terapi muzik ini mereka akan dapat meningkatkan kemahiran berkaitan dengan akademik, kognitif dan vokasional. Melalui terapi muzik ini juga mereka dapat meningkatkan kemahiran melibatkan psikomotor, kemahiran bersosial dan emosi. Muzik adalah sesuatu yang menghiburkan. Mereka akan dapat meningkatkan keyakinan diri, luahan emosi dan interaksi sosial melalui terapi muzik ini. 1engan bimbingan guru mereka akan lebih berkeyakinan dan berinteraksi sosial sesama mereka dan masyarakat sekitar. )ecara keseluruhannya, guru-guru perlu didedahkan kepada pelbagai di sekolah atau aktiviti di terapi luar bagi memantapkan sekolah secara penyampaian kumpulan pengajaran individu dan pembelajaran murid-murid berkeperluan khas. 6ktiviti-aktiviti terapi boleh dijalankan premis atau bagi meningkatkan keupayaan kognitif, efektif, psikomotor dan sosial kanak-kanak berkeperluan khas.
6

Peralatan Terapi Muzik Peralatan muzik di dalam artikel ini dibahagikan kepada E iatu alat muzik tradisional,alat muzik moden dan alat muzik alternatif. )kop maklumat alat muzik tradisional ini amatlah terbatas, ianya masih terdapat masa kini dan terus diterima pakai oleh bangsa di Malaysia. )ecara amnya selain daripada digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis muzik, alat alat muzik ini merupakan bahan estetika yang penting dalam masyarakat. Ia digunakan sebagai alat penyebar maklumat, lambang budaya bangsa, alat ritual yang dapat menghubungkan manusia dengan alam luar biasa magis& selain dari fungsi utama sebagai alat hiburan. 'erdapat lima kategori 6lat Muzik 'radisional

6lat muzik kordofon 6lat-alat muzik kordofon ialah alat-alat yang mengeluarkan bunyi kerana adanya getaran pada tali yang ditegangkan. 6lat-alat muzik rebab, sape dan lain-lain tergolong dalam kategori ini.

6lat muzik membranofon 1alam kategori ini digolongkan alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui kulit atau membrane yang ditegang dan dipalu.Berbagai jenis alat gendang dan rebana Melayu tergolong dalam kategori membranofon. 0ebiasaannya digunakan di dalam menghasilkan lagu-lagu rakyat.

6lat muzik erofon ,rofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara. 1alam masyarakat pribumi Malaysia,terdapat beberapa jenis alat muzik erofon seperti serunai, seruling, nafiri, seruling hidung dan lain lain yang sejenis .

6lat muzik Idiofon Idiofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui tindakbalas pada rangka badan yang bergema. 4ontoh alat muzik idiofon pribumi Malaysia ialah kumpulan gong dan jenis-jenisnya. 1alam kategori idiofon terdapat alat-alat muzik %metallophone%, yang diperbuat daripada logam gangsa seperti saron dan gendir dalam ensemble gamelan

6lat muzik ,rofon ,rofon bebas adalah suatu alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara dengan car meniupnya, penjenisan alat adalah berbeza dari erofon. Ianya diperbuat dari pelbagai bentuk yang berbeza dan diperbuat dari bahan yang bersifat sementara seperti daun-daun kayu, daun kelapa dan sebagainya. Penghasilan bunyi tidak mengikut kod muzik yang ditetapkan dan bukan untuk tujuan dipermainkan bersama alat muzik yang lain.

Alat- Alat Muzik Moden 6lat- alat muzik moden adalah alat yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan muzik. 6lat-alat muzik terdiri daripada empat jenis iaituD #& 6lat muzik tiup- bunyinya dihasilkan oleh peniupan,

)aksofon

'rombon
9

0larinet

2) 6lat muzik bertali- menghasilkan bunyi melalui pemetikan,

Fitar

Biola

E& 6lat muzik tekan- menghasilkan bunyi melalui penekanan, .

Papan kekunci Midi

Piano

G& 6lat muzik perkusi- menghasilkan bunyi melalui pemukulan

1rum Alat muzik alternatif

Bass drum

6lat-alat muzik alternatif merupakan alat yang direkacipta dari bahan- bahan terbuang yang diibaratkan sebagai sampah dan tidak berguna mampu mengeluarkan alunan muzik yang indah . Baldi lama, tong sampah yang pecah, botol kaca, kuali buruk, bekas hiasan plastik yang kemik dan botol air mineral biasanya dilonggokkan di luar kediaman atau kedai untuk dikutip oleh pengumpul bahan terbuang atau kitar semula. 'etapi
10

percayakah anda baha(a bahan terbuang yang diibaratkan sebagai sampah dan tidak berguna ini mampu mengeluarkan alunan muzik yang indah didengari hal(a telinga.

6lat muzik alternatif juga boleh direka dari tumbuhan sepertialat muzik diatas telah dicipta oleh ,n !ahim yang dinamakan H0,2@;I.Inilah alat muzik ketuk yang saya namakan 0,2@; yang berasal dari gabungan perkataan ketuk beralun .

Cara Pelaksanaan )ebelum memulakan aktiviti muzik dan nyanyian guru pendidikan khas perlu menyediakan perancangan a(al yang rapi yang menarik minat,memenuhi ruang dan masa yang mencapai objektif pengajaran juga menekankan penggunaan alatan atau sebaliknya. 1i antara cara pelaksanaan aktiviti yang boleh digunakan ialah " Memperkenalkan peralatan muzik Murid diperkenalkan peralatan muzik yang terdiri dari peralatan tradisonal melayu dan muzik barat. Peralatan muzik tradisional melayu boleh dikategorikan dalam alat muzik

11

yang digesek,dipalu,ditiup dan digoncang. manakala muzik barat pula alat muzik perkusi tidak berpic,tiup dan bras juga bertali. Furu mendemonstrasi alat muzik Furu sebagai fasilitator dan pemudahcara berperanan mendemonstrasi cara mengunakan peralatan samada diketuk,ditup atau dipalu kepada murid. Furu perlu menunjukkan satu persatu peralatan tersebut. Murid diberi peluang mencuba menggunkan peralatan selepas guru menunjukcara. 6ktiviti (arming up yang sesuai Murid digalakkan membuat (arming up ringkas dan selamat sebelum melakukan aktiviti antaranya mengangangkat tangan ke atas, rengangan jari-jari tangan sekiranya guru merancang mengadakan latihan kompang . 'eknik bermain dengan betul Murid perlu ditunjukkan teknik bermain alat yang muzik dengan betul untuk mengelakkan kerosakan pada alatan. teknik memegang alat muzik dan menggunakan alatan samada di palu,dipetik atau ditiup. Postur badan yang betul Murid juga perlu diterangkan kedudukan postur badan yang betul semasa memegang peralatan untuk menggelakan ketidakselesaan kepada murid. Membunyikan polaJcorak ritma Furu mendemostransi corakJpola ritma yang sesuai dan menarik. Memainkan polaJcorak ritma )elepas guru menunjukkan corakJpola ritma, murid belajar memainkan alat muzik dengan bimbingan guru.

12

Bermain mengikut giliran Murid diingatkan supaya bermain alat muzik secara bergilir-gilir. Mereka perlu bersabar menunggu giliran dan jangan berebut-rebut. Membuat gerakan yang sesuai Murid digalakkan membuat gerakan yang sesuai mengikut alunan muzik yang dimainkan supaya mereka berasa gembira seronok dan belajar menghayati muzik di samping dapat meluahkan perasaan sambil tersenyum,keta(a dan sebagainya. Masalah dalam perlaksanaan 1alam kehidupan seharian, semua orang terdedah dengan bunyi-bunyian irama dan lagu, samada ianya untuk menghilangkan rasa bosan, menjadi hobi atau sudah menjadi tabiat manusia sejak kecil lagi. 0alau di negara kita ini , program realiti mana yang tidak mendapat sambutan, berduyun-duyun yang akan mengisi borang untuk menyertai program realiti yang berasaskan hiburan iaitu muzik dan nyanyian. )udah pasti ada banyak sebab yang mendorong keinginan mereka untuk menyertainya Muzik boleh didefinisikan sebagai kumpulan nada yang dihasilkan oleh gabungan bunyi-bunyian daripada alat-alat yang disusun serta mengandungi irama dan harmoni. Muzik merentasi sempadan negara, bangsa dan budaya. Muzik sebagai satu (ahana komunikasi mampu mengumpulkan pendengar daripada pelbagai bangsa, budaya, agama dan negara. ;yanyian dan muzik mampu menukar tingkah-laku seseorang iaitu ia mampu menukar emosi seseorang menjadi tenang, pilu, hiba, menangis, bermotivasi atau ke tahap yang tidak boleh dika(al akhlaknya. Ianya mempunyai kaitan yang rapat dengan ji(a seseorang Mendengar muzik boleh mera(at seketika ji(a dan seterusnya mampu memberi tenaga kepada si pendengar. ;amun demikian, tidak lah ia boleh dibuat secara berlebihlebihan kerana di sebalik kebaikan tersebut muzik dan nyanyian juga menimbulkan masalah dan kemungkinan akan menimbulkan situasi yang tidak baik .
13

6pabila dikaji secara teliti niat dan tujuan sesuatu muzik atau nyanyian dibuat akan menimbulkan masalah dan kesan sesuatu muzik atau nyanyian itu kepada pendengarnya.Ianya dari segi isi 0andungan lagu atau nyanyian tersebut, cara perlakuan dan pelaksanaan muzik atau nyanyian itu .Begitu juga keadaan (aktu muzik atau nyanyian itu dilaksanakan. Pokok utama yang menjadi masalah apabila terapi muzik dan nyanyian ini dilaksanakan ialah perkara yang diterangkan di atas menjadi sebab dan punca halal atau haramnya kepada terapi muzik dan nyanyian tersebut. Berdasarkan kajian para ulamak dan hasil telitian menurut hujah dan dalil yang diperbahaskan sekian lama oleh fu<aha Islam beberapa perkara di ba(ahs menjadi sebab dan punca halal atau haramnya muzik dan nyanyian.

Niat dan Tujuan sesuatu muzik dan nyanyian itu di!uat )esuatu matlamat atau tujuan itu menjadi pokok dan urusan penting serta penentuan penerimaan atau penolakannya. Muzik atau nyanyian tidak terkecuali dari perlu diteliti menurut tujuan dan matlamat dilakukannya. 1i sebut dalam hadith baginda salallahualaihi(asalam yang diri(ayatkan dari @mar ibn 0hatab ra " 56$ "4 1234% /0, "#$%. )"*+,"- &"#'(% "#$% H )esungguhnya setiap amal itu dengan niat, dan bagi amalnya balasan pada amalnya& dengan apa yang diniatkanK 9adith )ahih, Muttafa<un 6laih L1isepakati oleh Bukhari no. G# + Muslim no.#/3&. )esuatu perbuatan itu tidaklah sia-sia dilakukan melainkan pasti (ujud tujuan dan matlamat. 1alam soal muzik dan nyanyian maka ia terbahagi kepada dua keadaan " a& 'anpa mempunyai tujuan dan niat b& Mempunyai tujuan dan niat
14

Muzik atau nyanyian yang dilakukan tanpa tujuan dan niat, seperti perbuatan secara fitrah dan semulajadi atau kebiasaan manusia seperti nyanyian kegembiraan dan semangat atau nyanyian kesedihan maka hal ini tidaklah menjadi pertikaian kecuali dalam beberapa keadaan yang menjadikan ia haram seperti memainkan muzik dan nyanyian kesedihan ketika kematian.Maka oleh itu ianya tidak dibolehkan menjadi terapi kepada individu (alupun murid berkeperluan khas. 1emikianlah dengan nyanyian dan muzik, maka hukum nyanyian dan muzik itu ditentukan dengan melihat kepada kesannya kepada umat Islam apakah ia memba(a kebaikan dan kerosakan. 0adar keburukan muzik dan nyanyian dinilaikan berdasar kepada akibat kesan buruk yang diba(a olehnya 1alam hal ini maka para fu<aha, melihat kesan nyanyian dan muzik yang buruk kepada hati dan ji(a manusia disebabkan hati merupakan perkara asas dalam kehidupan dan ji(a manusia selain dari nya(a dan akal. 9ati ibarat ji(a dan nya(a manakala akal ialah keilmuan dari hasil pengalaman yang menentukan baik dan buruk namun sekalipun hebat akal manusia ia tetap tidak sepenting peranan hati. !asulullah )hallallahu M6laihi Na )allam bersabda " &'etahuilah bahwa dalam tubuh ini terdapat segumpal daging. (ika ia baik maka baiklah seluruh tubuh ini. )an sebaliknya apabila ia rosak maka rosaklah pula seluruh tubuh ini.$ 9!. Bukhari #J#-A dan GJ-$.-6l Bath, Muslim #/$$ dari ;u=man bin Basyir radliyallahu Manhuma&. Melihat kepada hadith di atas, baha(a hati itu penting dan menjadi asas kebaikan dan kejahatan manusia, dalam soal penentuan hukum muzik dan nyanyian maka sejauh manakah muzik dan nyanyian itu mempengaruhi hati manusia dan apakah kepada kebaikan dan keburukan maka di situlah letaknya baha(a muzik dan nyanyian juga menimbulkan masalah dan keburukan kepada pendengarnya.

15

Nyanyian dan Muzik se!agai masalah alat yang melalaikan Para ulama banyak yang mengharamkan lagu dan nyanyian apabila mereka menemui ia melalaikan dan melekakan manusia.9ujah ini ialah benar dan tidak dapat di tolak. Iaitu sekiranya di dapati nyanyian itu atau sesuatu muzik itu melalaikan dan mempengaruhi minda dan ji(a seseorang misalnya menjadi lebih ekstrim dan buruk atau mempengaruhi peribadinya kepada kejahatan maka nyanyian dan muzik itu tidak syak lagi ialah haram. )eperti dalam terapi snoezelen, penggunaan muzik yang bersifat heavy metal se(aktu terapi ini dilakukan kepada kanak-kanak untuk memberi stimulasi atau rangsangan pada kesemua pancaindera mereka sasaran tersebut tidak akan berjaya jika muzik yang digunakan bersifat keras dan mempunyai nada muzik yang mengganggu ji(a.Ini akan menimbulkan kesan negatif kepada murid pendidikan khas. )ecara kesimpulan apabila bebicara berkaitan dengan agama maka jika sesuatu muzik dan lagu itu melalaikan maka hukumnya ialah haram dan berdosa kerana sesuatu yang melalaikan itu bererti melupakan manusia dari tanggungja(abnya sebagai hamba dan ke(ajipan syariat ;amun hakikat realitinya hari ini semua muzik memba(a keburukan dan kelalaian dan kefasikan dan kerosakan. )ehingga seorang penyanyi boleh merosakkan pelbagai generasi dengan hanya bermodal satu atau dua buah lagu sahaja. 7si Kandungan nyanyian atau muzik terse!ut 1i antara penyebab dan punca pengharaman dan penghalalan sesuatu perkara seperti muzik dan nyanyian ini ialah isi kandungannya yang perlu diteliti apakah ia mengisi kebaikan atau kejahatan.

16

Cara perlakuan dan pelaksanaan muzik atau nyanyian itu Perlakuan dan pelaksanaan muzik atau nyanyian itu juga menentukan apakah ia halal atau haram ataupun tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam sesi terapi. Ini kerana jika sesuatu nyanyian itu dinyanyikan dengan merentak-rentak badan sambil berjoget dan mengerakkan badan maka hukumnya ialah haram. 1emikian juga jika dinyanyikan sambil berjoget dan menimbulkan ransangan seksual syah(at maka juga haram.Begitu jugalah jika ianya dinyanyikan dan dilaksanakan kepada murid pendidikan khas tanpa ka(alan ianya juga menimbulkan masalah kerana jika tanpa ka(alan akan berlaku perebutan antara sesama murid untuk mendengar atau memegang alat muzik tersebut.Ini akan menimbulkan suasana yang tanpa ka(alan dan menjadikan murid tidak berdisiplin. Keadaan 8aktu muzik atau nyanyian itu dilakukan 0eadaan dan masa perlakuan muzik dan nyanyian itu juga menjadi ukuran kerana dibolehkan nyanyian itu secara syariat pada (aktu khas seperti (aktu perkah(inan dengan tidak melampaui batas dan melanggar hukum syarak tetapi jika disebaliknya iaitu dilaksanakan dengan berlebihan dan melanggar syariat dan batas L batas masyarakat maka ianya tidak berjaya menjadi sesi terapi kepada murid pendidikan khas. )elain daripada itu penggunaan alat muzik seperti dram , genderang ataupun piano, biola, dan mandolin maka jika pada sesi terapi dijalankan alat-alat tersebut mestilah mencukupi dengan bilangan murid kerana jika bilangan tidak cukup maka masalah akan timbul kepada murid ,di mana berlaku perebutan pemilikan alatan tersebut. Cadangan 0anak-kanak berkeperluan khas merupakan kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kekuatan dan kelemahan yang ada bersama mereka. )ebagai pendidik, guru-guru seharusnya memikirkan baha(a mereka perlu melengkapkan diri dengan pelbagai strategi dan seterusnya kreatif dalam pengajaran bagi membantu kanak-kanak ini melalui pembelajaran mereka serta menjalani kehidupan secara optimum .
17

Pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak ini perlu menggunakan kepelbagaian teknik yang bersesuaian. Ini bertujuan mendidik dan membantu kanak-kanak ini melalui perkembangan mental, kestabilan emosi, integrasi sosial dan kemahiran motor mereka. 5leh itu dalam menangani masalah muzik dan nyanyian dalam terapi murid berkeperluan khas 'erdapat beberapa langkah yang perlu diberi perhatian semasa mengajar murid bermasalah pembelajaran bemain alat muzik. 6ntaranya alatan dan bilangan alat muzik mestilah mencukupi dengan bilangan murid.)esi terapi yang dijalankan oleh guru mestilah mempunyai tenaga guru yang lebih untuk menga(asi murid berkeperluan se(aktu sesi dijalankan . )esi terapi yang dijalankan mestilah terancang di mana guru mesti memperkenalkan peralatan muzik dengan guru membuat demonstrasi terlebih dahulu.6ktiviti (arming up yang sesuai serta teknik bermain yang betul perlu ada kepada setiap guru.Bermain alat muzik tersebut perlu mengikut giliran serta membuat pergerakan yang sesuai secara keseluruhan.Ini bermakna guru mestilah mahir dan pakar dalam menggunakan alat muzik dan dalam bidang nyanyian. 1ari segi pemilihan lagu sebaiknya gunalah muzik yang sedap dii alunan

teliga.Perdedengarkan bunyi-bunyi alam seperti unggas, air terjun dan pantai sebagai contohnya.Ini berupaya mencetuskan respons fisiologikal dalam badan pendengar, seterusnya menyeimbangkan fungsi tubuh badan kembali kepada normal Penutup 0anak-kanak berkeperluan khas yang datang kesekolah kadang-kadang mempunyai masalah tingkah laku, masalah pengamatan, masalah motor, sosialisasi dan masalah emosi.Bagi membantu kanak-kanak ini mencapai potensi yang maksimum sesuai

18

dengan keupayaan mereka, antara yang boleh dijalankan oleh guru-guru ialah terapi muzik dan nyanyian. 1alam konteks Pendidikan 0has, terapi merupakan kaedah bagi membantu individu yang mempunyai pelbagai keperluan khas yang melibatkan kognitif, emosi, sosial dan psikomotor mencapai perkembangan secara maksimum dan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

'erapi Muzik dan nyanyian mempunyai keupayaan tersendiri dalam mempengaruhi bahagian-bahagian otak tertentu. 1alam terapi ini, muzik bertindak dengan mempengaruhi bahagian otak yang menga(al emosi, seterusnya mengurangkan ketegangan dan meningkatkan ketenangan . Muzik dan pergerakan adalah elemen penting yang perlu ada dalam aktiviti dan program murid bekerluan khas.Pembelajaran dan pengajaran serta pengalaman muzik dan nyanyian perlu dipelbagaikan. 0epelbagaian ini termasuklah memberi peluang kepada kanak-kanak mengambil bahagian dan kemahiran mendengar. Melalui muzik, kanak-kanak dapat keseronokkan, luahan perasaan, keseimbangan emosi, konsep diri yang positif, menghargai seni muzik dan kemahiran muzik. )elain daripada muzik , nyanyian juga adalah satu cara bukan lisan dalam mengetahui dan membolehkan murid-murid menyatakan idea tanpa mengira keupayaan lisan mereka. Pada masa yang sama, nyanyian dapat membantu kanak-kanak memperkembangkan perbendaharaan kata dan pemahaman bahasa. Ini adalah kerana secara semulajadinya, nyanyian adalah multimodal, dimana ia merangsang mata, telinga dan otot yang seiring dengan minda. 0anak-kanak yang mempunyai ketidakupayaan dalam satu sensori, masih boleh terlibat dalam muzik dengan menggunakan deria lain 1alam konteks pengajaran dan pembelajaran nyanyian di kelas bermasalah pembelajaran, nyanyian pada kebiasaannya adalah dihasilkan dan dipelajari dalam
19

kumpulan dan juga secara individu. Ini adalah lebih tepat untuk program terapi muzik . ;yanyian sebagai satu seni yang kronologikal, dimana ia adalah dipelajari mengikut urutan serta mencabar minda untuk mengenalpasti bentuk dan merentasi masa, yang mana merupakan satu kemahiran yang kerap diperlukan untuk perkembangan kanakkanak yang menghadapi masalah ingatan dan masalah lain. Melalui pendekatan terapi nyanyian juga didapati baha(a murid mempunyai ingatan yang lebih baik terhadap bunyi sebutan suku kata, di mana murid dapat menyebut dengan tepat sesetengah suku kata. 1alam mempelajari mana-mana bahasa pertuturan, faktor kebolehan mendengar menghalang seseorang itu mengajuk atau meniru bunyi-bunyi sesuatu bahasa yang dipelajari. !amai daripada kalangan kita tidak dapat bertutur dalam bahasa yang tidak pernah kita dengar kerana tidak pernah mendengar bunyi bahasa berkenaan. 5leh itu kaedah 5ral-6uditory adalah terapi sangat berkesan untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran mempelajari bahasa dengan lebih berjaya melalui interaksi yang berterusan dan konsisten dengan bantuan dan sokongan persekitaran ahli keluarga selain daripada murid bermasalah pembelajaran.

20