Anda di halaman 1dari 7

LAPORAN KEM KEPIMPINAN PENGAWAS DAN KETUA KELAS 1.

0 PENDAHULUAN Pada 4 dan 5 mac 2011, unit bimbingan kaunseling dengan kerjasama badan pengawas telah mengadakan Kem kepimpinan Untuk Pengawas, ketua Kelas Serta Penolong Ketua Kelas bertempat di dewan SK epong !alleh" Program ini diadakan selama 2 hari 1 malam dan peserta dikehendaki bermalam di asrama" Seramai #5 orang telah dipilih untuk men$ertai program ini" Kem ini merupakan satu usaha untuk memantapkan pengurusan bidang kerja kepengawasan dan seterusn$a meningkatkan mutu disiplin sekolah" Para pengawas juga dirangsangkan dengan moti%asi diri untuk membina ke$akinan diri terhadap tugas dan tanggungjawab serta memupuk sikap $akin diri ketika berhadapan dengan murid lain" 2.0 MATLAMAT &engan terlaksanan$a program ini diharapkan '( &isiplin pengawas dapat ditingkatkan" Keperibadian pengawas lebih mantap )ugasan pengawas lancar dan teratur *enjadi idola kepada murid biasa &isiplin murid sekolah dapat ditingkatkan 3.0 OBJEKTIF Kem Kepimpinan pengawas ini diharapkan dapat melahirkan pengawas $ang '( #"1"1 Kuat Moti a!i "i#i. !oleh menjalankan tugasan $ang diberi dengan penuh ken$akinan diri dan bertanggungjawab"berja$a mengawal keadaan dan lebih berwibawa ketika berhadapan dengan masalah" B$#"i!i%&i'. Sentiasa peka terhadap tugasan dan sentiasa bersedia menjalankan tugas pada bila(bila masa diperlukan" !erpakaian kemas dan sahsiah $ang baik" P$'(u#u!a' )a!a. !ijak mengurus masa dalam menjalankan tugasan sebagai pengawas dan sebagai pelajar" I"o&a. *enjadi contoh kepada pelajar lain dan menjadikan badan pengawas ini merupakan satu badan $ang ingin dijawat oleh murid" Bi*a+. !erani mencuba dan sentiasa !erja$a dalam apa jua bidang $ang diceburi terutaman$a dalam pembelajaran"

#"1"2

#"1"# #"1"4 #"1"5

,.0

JAWATANKUASA KERJA- PERSONALIA- FASILITATOR Penaung ' PP& Kapit P$'a!i.at / +n" ,onedi -galanbong ./uru !esar0 P$'($#u!i / +n" 1nthon$ ,alin *anggie .PK 10 Nai0 P$'($#u!i / +n" &a%id &umbang !udin .PK 2+*0 S$tiau!a.a / +n" Shamsul 13endi 1wang ./uru !K0 P$'1$&a#a! Ku#!u! / +n" -ell$ 4sau A.&i 2 A.&i / Semua Sta33 SK epong !alleh, Kapit"

K$) Ko)a'"a' +n" Sukhardi 2aili P$'. K$) Ko)a'"a' +n" Shamsul 13endi 1wang P$'3$#a)a. +n" 1nthon$ ,alin *anggie +n" !untoi *unan Ju#ua3a#a Pn" -urasila 15i5 Pn" 65arina 6thman P$'"a4ta#a' - U#u!$tia 7ik Sa5ila *ohamad Pn" *argaret /anja 7ik -ur S$ariaah 8aduan 7ik *ecklina S$l%ester Sultan Fa!i&itato# Pn" Salbi$ah Shahdan Pn" *arlina *at 9in Pn" 65arina 6thman Pn" *argaret /anja 7ik Sa5ila *ohamad

Ria"a. +n" 6thman 1di +n" *ohd 9ahiddi 1bd atip +n" 2elmie +n" ,ohn 1ntom Ma+a'a' "a' Mi'u)a' +n" &a%id &umbang !udin +n" 1ugustine &ian +n" 8ichard !akar Pn" 8aini *otimbun Pn" ,umah )iboh Pn" +mpa$ung Kana Pn" 8abai !u$ok Au"io - 5i"$o - Do+u)$'ta!i +n" ,oseph +lo +n" !an Ka$an +n" -ell$ 4sau Sia#a1a - I6T +n" ,oseph +lo +n" !an Ka$an Ha"ia.7 Si*i& "a' 6$'"$#a)ata Pn" :lorence Kasol Pn" Salbi$ah Shahdan Pn" *ar$ iana Stephen !ilong 7ik -oor 1ini Usa 7ik 1lana ,oe 7ilk 1deline Ma*&i! P$'utu%a' Ra!)i Pn" Shirle$ Senah Pn" !ett$ 1i 7ik &ambak Ubam Pn" *arlina *at 9in P$'1$"iaa' D$8a' - P$'ta! +n" 1ugustine &ian +n" -urul 1swad 1bd 8ahman

+n" *ohd" 9ahiddi 1bd atip K$!$&a)ata' "a' K$0a*i+a' +n" ,ohn 1ntom +n" 2elmi +" :au5an !adari Pn" :lora *aja Pn" *ar$ iana Stephen !ilong Bu+u P#o(#a) +n" -urul 1swad 1bd 8ahman 9.0 PENDEKATAN (Permainan kaunseling (Pembelajaran ;e<periential= ( atihan dalam kumpulan (7eramah (Perbincangan (Pembentangan

:.0

ISI KANDUNGAN Program dimulakan dengan penda3taran peserta $ang diuruskan oleh 74k Sa5ila &an 7ik -ur S$ariaah" Selepas itu, peserta diberikan taklimat oleh +n"Sukhordi selaku Kem Komandan $ang berkisar tentang peraturan(peraturan $ang perlu dipatuhi semasa kem" ,am # petang, slot 4ce !reaking &imulakan dengan akti%iti >Kita Serupa? $ang meminta peserta mencari pasangan $ang bermula dengan Pangkal huru3 $ang sama,ketinggian $ang sama,hobi $ang sama serta warna baju $ang sama" Semua akti%iti ini dilakukan untuk menimbulkan keseronokan dalam diri peserta serta mengasah minda peserta agar tidak malu dan segan untuk bertan$a dalam sesuatu situasi" &alam akti%iti 4ce !reaking ,uga Pembahagian Kumpulan telah dilakukan " Peserta dibahagikan kepada 5 kumpulan iaitu 2ang )uah, 2ang ,ebat, 2ang ekiu, hang ekir, dan 2ang Kasturi" Seterusn$a Peserta &iminta Untuk *embacakan 4krar &an latihan men$an$ikan agu tema Pengawas"!acaan ikrar dan lagu tema ini akan di pesembahkan semasa masjis penutup nanti" Sebelah petang pula,peserta telah mengikuti 8iadah Petang $ang diuruskan oleh +ncik 6sman dan +n" 9ahidi" 1ntara akti%iti dalam riadah petang ini ialah > lelong kasut?,Permainan men$ampaikan *aklumat dan perlumbaan

menaiki batang pen$apu secara kedepan dan mengundur" Para peserta begitu seronok kerana mereka dapat belajar sambil bermain" Pukul @ malam satu slot &K $ang &ikendalikan oleh 3asilitator $ang terdiri dari Pn" Salbi$ah selaku Ketua 3asilitator dibantu oleh Pn *arlina,Pn 65arina, Pn *arlina &an Pn *argerat" 1kti%iti &K ini dinamakan *enara 4mpian $ang meminta peserta membina sebuah menara daripada manila kad dan surat khabar" 1kti%iti ini adalah untuk memupuk semangat bekerjasama dan membuat perancangan agar menara $ang di bina itu kukuh dan kuat" ,am A"#0 malam,slot ceramah $ang disampaikan oleh +n 1nthon$ ,alin "7eramah tersebut men$entuh tentang asas(asas kepimpinan pengawas dan kategori pemimpin" &idapati peserta begitu tekun dan teruja mendengar ceramah tersebut" Peserta kemudian didedahkan lagi akti%iti &K $ang seterusn$a Bang dinamakan >)opi 1jaib?" 5 orang peserta telah dipilih secara rawak, kemudian diasingkan dan diberi tajuk untuk mereka bentangkan dihadapan peserta lain"sebelum mereka menaiki pentas, 3asilitator akan meletakkan sesuatu perkataan tanpa pengetahuan peserta seperti >Ketawakan, Tepuk Tangan , Jabat Tangan, Pandang Belakang, Bising" Pada masa sama perserta lain bertindak atau bertingkah laku seperti $ang tertulis pada topi tersebut" Sebenarn$a, akti%iti ini bertujuan untuk melatih pemimpin menghadapi permasalahan atau kritikan daripada murid lain, mengawal emosi dan membina ken$akinan peserta" +sokn$a, 5 hb *ac jam A"#0 pagi, &K # $ang bertajuk >Cermin Kedua? telah dijalankan" &idalam akti%iti ini, peserta dalam setiap kumpulan diberikan kertas 14 dan melekatkan kertas tersebut dibelakang peserta"Kertas 14 tersebut dibahagikan kepada 2 bahagian .positi3Cnegati%e0" Setiap ahli kumpulan akan menulis sikap(sikap tersebut pada kertas di belakang rakan mereka" :alsa3ah dari akti%iti ini adalah men$edarkan peserta bahawa berat sama dipikul,ringan sama dijinjing dan perlun$a sikap berganding bahu utuk mempertahankan maruah dan akhlak kita" Selepas itu, +n !untoi telah men$ampaikan ceramahn$a $ang men$entuh tugas(tugas seorang pengawas dan ketua kelas" &isebabkan keadaan dewan $ang terang, 7& tidak dapat dipancarkan, namun ceramah tetap diteruskan dan didapati peserta mendengar dengan tekun dan mencatat

isi(isi penting $ang disampaikan" /uru besar juga turut sama mengikuti intipati ceramah tersebut" ,am 11"#0 slot re3leksi telah di sempurnakan oleh +n Shamsul " Slot ini adalah untuk mengimbas kembali apa ilmu $ang telah peserta dapati sepanjang kem ini berlangsung" *ajlis perasmianDpenutupan diadakan jam 12"#0 tengahari"&alam majlis ini juga guru besar, +n" ,onedi -galanbong telah men$ampaikan ucapan, seterusn$a merasmikan majlis penutupan Kem Kepimpinan ini" *ajlis juga diserikan lagi dengan pen$ampaian hadiah kepada setiap kumpulan dan sijil pen$ertaan kepada peserta" ;.0 PERBELANJAAN SEBENAR Sijil ' 8* E0

<.0 6ADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN ( !ackdropDKain rentang sebagai tanda sesuatu Program berlangsung ( :ail Poket untuk setiap peserta $ang mengandungi kertas, pensel dan jadual serta maklumat berkaitan kem" ( !aju ) seragam untuk semua peserta " ( &ewan perlu ditutup dengan kain tirai $ang sesuai bagi membolehkan 7& dipancarkan pada waktu siang" =.0 KESIMPULAN DAN PENUTUP &iharapkan Program seumpama ini jadikan sebagai program tahunan dan berharap pengawas serta ketua kelas dapat menjalankan tugas mereka dengan sempurna selepas tamatn$a kem ini" Unit !imbingan dan Kaunseling bercadang untuk memperluaskan lagi pen$ertaan peserta pada tahun hadapan, bukan han$a kepada pengawas dan ketua kelas tetapi merangkumi pengawas asrama,pengawas PSS dan pengerusi kelab dan persatuan serta unit beruni3orm"

&isediakan 6leh' FFFFFFF" .Shamsul 13endi !in 1wang0 /uru !imbingan dan kauseling SK epong balleh
09-03- 11

&isahkan 6leh ' ""FFFFFFF" . +n" ,onedi -galanbong0 /uru !esar SK epong !alleh

LAMPIRAN 1.0 SENARAI PESERTA 2.0 3.0 ,.0 9.0 JADUAL SEBENAR BAHAN BERKAITAN GAMBAR SAMPEL BORANG PENILAIAN MURID