Anda di halaman 1dari 9

BAB 1 BRITISH MENGUASAI NEGERI-NEGERI MELAYU 1771 Pemberontakan kerabat diraja dan serangan orang Bugis berlaku serentak

tak di Kedah Kerajaan Burma dan Siam turut mengancam kerajaan Kedah British pula ingin mencari pengkalan baru di Kepulauan Melayu untuk dijadikan pusat pungutan hasil Kepulauan Melayu, pelabuhan persinggahan dan pusat tentera laut (persediaan daripada serangan Peranchis 17!" Sir #rancis $ight telah menduduki Pulau Pinang hasil tipu helah terhadap Sultan %bdullah Sultan %bdullah cuba mengusir British daripada Pulau Pinang beberapa kali, tetapi gagal Mei 17&1 Sultan %bdullah dipaksa menandatangani perjanjian dengan British 1!'' British berjaya memperolehi Seberang Perai hasil perjanjian dengan Sultan (iyauddin %l)Mukarram Syah *ohor menghadapi ancaman Belanda dan campur tangan Bugis pada kurun ke 1! Perebutan takhta berlaku antara +engku %bdul ,ahman dengan +engku -ussein (+engku $ong setelah kemangkatan Sultan Mahmud Syah ... pada tahun 1!1/ Pada masa yang sama British cuba mencari pengkalan baru di timur untuk menghadapi saingan Belanda Stam0ord ,a00les mengambil kesempatan dengan melantik +engku -ussein sebagai Sultan *ohor ,iau yang sah dengan syarat British dibenarkan membuka pengkalan di Singapura Pendudukan Singapura membuatkan Belanda tidak berpuas hati kerana Sultan *ohor yang sepatutnya ialah +engku %bdul ,ahman dan Singapura pula berada di ba1ah pengaruh mereka 17 Mac 1!/2 Perjanjian .nggeris dan Belanda ditandatangani dan hasilnya Kepulauan Melayu dan 3mpayar *ohor ,iau terbahagi dua, dan Singapura pula menjadi tanah jajahan British 1!/" Pulau Pinang, Melaka dan Singapura disatukan menjadi 4egeri)4egeri Selat BAB 2 PERKEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI Masalah yang berlaku di 4egeri)4egeri Selat tidak dipedulikan oleh British yang mentadbir dari 5alcutta, .ndia 4egeri)4egeri Selat menghadapi masalah kegiatan lanun, kongsi gelap 5ina (-ai San dan 6hee -in , dijadikan tempat pembuangan banduan, pembatalan tara0 pelabuhan bebas, pengenalan %kta Mata 7ang 1!88 dan tiada per1akilan semasa pembentukan undang)undang 4egeri)4egeri Selat di .ndia 1!"7 ) Pentadbiran 4egeri)4egeri Selat dipindahkan ke $ondon dan hasilnya perdagangan berkembang maju Pertanian niaga bermula di Pulau Pinang dan Singapura (i Pulau Pinang, lada hitam mula ditanam, kemudian diganti dengan buah pala, bunga cengkih dan akhirnya tebu 1!8' ) $ada hitam dan gambir mula ditanam di ,iau dan Singapura 1!2' an banyak ladang lada hitam dan gambir dibuka di *ohor +emenggung .brahim telah memperkenalkan Sistem Kangcu (Ketua Sungai

Perlombongan bijih timah menjadi kegiatan utama di $arut, $ukut, Kelang, Sungai 9jong, Melaka dan Pahang 4egeri)4egeri Selat mempunyai hubungan perdagangan yang rapat dengan negeri)negeri Melayu yang berjiran

BAB 3 PERLUASAN KUASA BRITISH Sara1ak ditadbir oleh Pangeran Brunei dengan penuh penindasan 1!:" ;rang Bidayuh dan pembesar Melayu telah memberontak ,aja Muda -ashim meminta bantuan *ames Brooke dan pemberontakan berjaya dihapuskan /2 4o<= 1!21 *ames Brooke dilantik menjadi 6abenor dan kemudiannya dengan membuat ugutan beliau telah menjadi ,aja Putih Sara1ak 1!72 British mula campur tangan di negeri)negeri Melayu kerana ingin menjaga kepentingan ekonomi dan kedudukan mereka Keadaan huru)hara, pergaduhan antara pembesar Melayu dan kongsi gelap 5ina dan permintaan bantuan oleh pembesar Melayu dijadikan alasan untuk British campur tangan di Perak, Selangor, 4egeri Sembilan dan Pahang dengan memperkenalkan Sistem ,esiden Pergaduhan antara kongsi gelap 6hee -in dan -ai San serta perebutan kuasa antara ,aja %bdullah dengan ,aja .smail mengakibatkan British campur tangan dan memperkenalkan Sistem ,esiden di Perak melalui Perjanjian Pangkor pada /' *an= 1!7' 1" 4o<= 1!7: Sebuah kapal dari Pulau Pinang dirompak di Kuala $angat dan ini dijadikan alasan oleh British untuk campur tangan di Selangor Perebutan kuasa untuk memungut cukai di Sungai $inggi membolehkan British campur tangan di 4egeri Sembilan Pembunuhan rakyat British bernama 6o -ui di Pekan, dijadikan alasan oleh British untuk campur tangan di Pahang (i Sabah, sistem pajakan yang dibuat oleh Sultan Sulu, membolehkan Sabah dikuasai oleh Kompeni Berpiagam Borneo 9tara (1!!1 1&2" BAB 4 PEMANTAPAN KUASA MELALUI PENTADBIRAN BARU 1!2" Sultan Brunei telah dipaksa menyerahkan Sara1ak kepada *ames Brooke *ames Brooke memerintah secara monarki Pembaharuan dilakukan dalam pentadbiran seperti memperkenalkan Majlis +ertinggi dan Majlis 4egeri, serta memecahkan Sara1ak kepada 8 bahagian yang ditadbir oleh ,esiden Pembaharuan juga dibuat dalam bidang ekonomi seperti memajukan perlombongan emas dan antimoni, penanaman sagu, lada hitam dan gambir serta menghapuskan adat yang merugikan Sistem ,esiden di Perak, Selangor, 4egeri Sembilan dan Pahang bermaksud British hanya ber0ungsi sebagai penasihat kepada Sultan dan tidak boleh campur tangan dalam hal eh1al agama .slam dan adat istiadat Melayu Majlis Mesyuarat 4egeri ditubuhkan untuk membolehkan British berunding dengan pembesar Melayu dalam hal pentadbiran

British membahagikan ka1asan pentadbiran negeri Melayu kepada unit yang lebih kecil iaitu kepada daerah, mukim dan kampung (i Sabah, Kompeni Berpiagam Borneo 9tara (KBB9 yang menghadapi masalah modal dan kakitangan telah membahagikan Sabah kepada 2 ,esiden (ditadbir oleh ,esiden dan dipecah pula kepada daerah)daerah (ditadbir oleh Pega1ai (aerah Se1a tanah yang murah dan kemasukan buruh 5ina masih lagi gagal untuk menarik pelabur barat ke Sabah

BAB 5 KEDAH, PERLIS, KELANTAN DAN TERENGGANU MENERIMA PENASIHAT BRITISH Siam sering mengancam Kedah, Perlis, Kelantan dan +erengganu *un 1!/" Perjanjian Burney diadakan antara Siam dan British dengan tujuan untuk menjaga kepentingan ekonomi British melalui dasar mengadakan hubungan yang baik antara kedua belah pihak Setelah gagal melalui peperangan, Sultan %hmad +ajuddin berusaha mendapatkan semula Kedah daripada Siam melalui perundingan 1!2/ Setelah mendapat semula Kedah, Sultan %hmad +ajuddin mulai berusaha memodenkan Kedah seperti membina +erusan 7an Mat Saman Perlis hanya 1ujud selepas Siam menyerahkan semula Kedah kepada Sultan %hmad +ajuddin %kibat perebutan takhta antara +engku Muhammad dengan $ong Muhammad, Kelantan meminta bantuan Siam untuk mengatasi ancaman +erengganu 1&'/ Perjanjian .nggeris Siam diadakan dan Kelantan menerima Penasihat British (dikenali sebagai Pesuruhjaya +inggi Siam Kebijaksanaan Sultan >ainal %bidin ... (1!!1 1&1& , membolehkan +erengganu berjaya menolak campurtangan British 1&1& Sultan Muhammad telah membenarkan 1akil British bertugas di +erengganu 1&'& Melalui Perjanjian Bangkok, Siam telah menyerahkan Kedah, Perlis, Kelantan dan +erengganu kepada British BAB 6 JOHOR MENGHADAPI KEMARAAN BRITISH Melalui perjanjian (1!88 , +emenggung (aeng .brahim berjaya menguasai seluruh *ohor kecuali Muar yang dikuasai oleh Sultan *ohor iaitu +engku %li +emenggung %bu Bakar yang menggantikan +emenggung .brahim pada tahun 1!"/ telah menguasai seluruh *ohor selepas kemangkatan +engku %li (1!77 1!88 +emenggung %bu Bakar (digelar Bapa *ohor Moden menandatangani perjanjian persahabatan dengan British dan baginda telah diiktira0 sebagai Sultan *ohor Melalui 9ndang)9ndang +ubuh *ohor (1!&8 British telah gagal untuk menguasai negeri *ohor 1!"'an Sistem pendidikan moden diperkenalkan di *ohor dan pada tahun 1!!:, *abatan Pelajaran ditubuhkan

Pembesar *ohor yang ber1iba1a seperti (atuk *aa0ar, %bdul ,ahman Bin %ndak dan (atuk Mohd Salleh Bin Perang membolehkan Sultan %bu Bakar menjadikan *ohor moden dan maju Pelbagai usaha British untuk menguasai *ohor telah gagal, dan akhirnya pada tahun 1&12, Sultan .brahim telah menerima pega1ai British sebagai Penasihat %m

BAB 7 PERJUANGAN MENENTANG BRITISH (i 4aning, (atuk Penghulu (ol Said telah menentang .nggeris dari 1!:1 1!:/ kerana menganggap 4aning daerah yang bebas dan enggan membayar cukai kepada British (i Selangor, ,aja Mahdi menentang British yang menyokong +engku Kudin sebagai 7i?urai Selangor $arangan memungut cukai dan peraturan membayar cukai tanah dan lesen untuk memungut hasil hutan mengakibatkan (ato@ Bahaman menentang British di Pahang (ato@ Bahaman yang disokong oleh +ok 6ajah dan Mat Kilau telah menyerang balai polis $ubuk +rua pada 1!&1 $arangan memungut cukai, campur tangan dalam adat istiadat Melayu dan sikap sombong mengakibatkan *77 Birch dibunuh di Pasir Salak pada / 4o<= 1!78 oleh (atok Maharajalela, Pandak .nduk, +ok Sagor dan Seputum +engku %ntah (Aam +uan Besar Sri Menanti menentang British kerana mereka menyokong (ato@ Kelana yang berkuasa di Sungai 9jong 1!7" +engku %ntah menandatangani perjanjian dengan British dan kekuasaannya diiktira0 (i Sara1ak, Syari0 Masahor yang tergugat kuasanya di Sungai ,ejang telah menentang *ames Brooke Ketua .ban iaitu ,entap ($ibau telah menentang kemaraan kuasa British di ka1asan kaum .ban 1!"1 Kubu ,entap di Bukit Sadok dita1an oleh 5harles Brooke dan penentangan ,entap pun berakhir Mat Salleh menentang Kompeni Berpiagam dari 1!&2 1&'' kerana mereka telah membakar kampungnya BAB 8 KEBANGKITAN PADA ABAD KE 2 Pelaksanaan pelbagai cukai baru dan kehilangan kuasa mentadbir ka1asan serta memungut cukai mengakibatkan +ok *anggut menentang British di Pasir Puteh, Kelantan 1&12 +ok *anggut membunuh Sarjan 5he 7an dan mena1an Balai Polis Pasir Puteh selama : hari Penentangan di +erengganu bermula di Kuala +emelong pada tahun 1&/8 apabila penduduk dimestikan mendapat Pas Kerajaan sebelum membuka sesuatu tanah 1&/! Kebangkitan besar berlaku di Kuala Berang di ba1ah pimpinan -aji %bdul ,ahman $imbong 1!&: Banting menentang kerajaan Brooke di Sara1ak apabila sesetengah adat dan upacara orang .ban cuba dihapuskan

1&18 ;rang Murut melakukan pemberontakan di ba1ah pimpinan %ntanum kerana mereka dilarang menebang hutan dan dipaksa membina jalanraya tanpa dibayar gaji

BAB ! PERLUASAN SISTEM PENTADBIRAN BRITISH Kegagalan pelaksanaan Sistem ,esiden di Perak, Selangor, 4egeri Sembilan dan Pahang mengakibatkan 4egeri)4egeri Melayu Bersekutu (4MB ditubuhkan pada 1 *ulai 1!&", iaitu hasil daripada Perjanjian Persekutuan pada 1 *ulai 1!&8 4MB ditubuhkan supaya negeri)negeri kaya (Perak dan Selangor dapat membantu negeri)negeri miskin (Pahang dan 4egeri Sembilan , sistem pentadbiran yang sama dapat di1ujudkan, pertahanan dan perhubungan dapat diperbaiki dan kuasa ,esiden dapat dika1al oleh ,esiden *eneral 1!&7 (urbar dibentuk untuk memudahkan Pesuruhjaya +inggi, ,esiden *eneral, ,esiden dan ,aja),aja Melayu membincangkan hal)hal kepentingan bersama 1&'& Majlis Mesyuarat Persekutuan ditubuhkan untuk mengurangkan kuasa ,esiden *eneral dan membincangkan sesuatu undang)undang sebelum diluluskan 1&/8 British melaksanakan dasar (esentralisasi untuk merapatkan hubungan antara 4egeri)4egeri Melayu Bersekutu dengan 4egeri)4egeri Melayu +idak Bersekutu %1al kurun ke /', orang Melayu mula melibatkan diri dalam pentadbiran dengan menjadi Pega1ai (aerah dan Penolong, +imbalan Penolong Pega1ai (aerah, Majistret, Pengerusi dan Penolong Pengerusi $embaga Kesihatan 1&21 Byner Brooke membentuk satu Perlembagaan di Sara1ak dimana kuasa pemerintahan diserahkan kepada Majlis +ertinggi dan Majlis 4egeri, dan Sara1ak juga dijanjikan kemerdekaan (ari 1!!1 1&18, Kompeni Berpiagam Borneo 9tara (KBB9 tidak mempunyai pentadbiran yang teratur di Sabah Selepas 1&18, barulah pembaharuan dibuat dengan mengambil penduduk tempatan berkhidmat dalam pentadbiran KBB9 BAB 1 PERUBAHAN "ORAK EKONOMI Pada akhir abad ke 1& , British menggalakkan orang 3ropah terlibat dalam pertanian niaga, manakala orang Melayu pula hanya digalakkan menjalankan pekerjaan tradisional %1al abad ke /', penanaman getah berkembang pesat di 4MB kerana harga kopi yang rendah sedangkan harga getah adalah tinggi, perkembangan perusahaan kereta, kedapatan buruh .ndia yang murah, iklim dan tanah yang sesuai serta galakan daripada -=4= ,idley 1&// ,ancangan Pembatasan 6etah Ste<enson diperkenalkan untuk mengatasi kemelesetan harga getah yang berlaku dari 1&/' 1&2', tetapi gagal 1&:2 ,ancangan Peraturan 6etah %ntarabangsa diperkenalkan untuk menga1al pengeluaran getah dan seterusnya menstabilkan harga getah Bijih timah banyak dilombong di $embah Kinta, Sungai 9jong, $ukut, Kelang dan Kuala $umpur Perlombongan bijih timah dikuasai oleh pembesar Melayu sebelum dikuasai pula oleh pelombong 5ina yang berhijrah ke sini

1&1/ Kapal korek yang pertama digunakan di Batu 6ajah 1!&'an 3mas mula dilombong di Pahang 6alian seperti arang batu, antimoni, besi, mangan, bauksit dan ilmanit turut dilombong di negara kita 1&'8 *abatan Pertanian ditubuhkan untuk memajukan pertanian seperti nanas, kelapa sa1it, tembakau, teh dan padi Perusahaan kecil juga telah bermula di +anah Melayu seperti kilang mancis, memproses minyak kelapa sa1it, barangan getah dan barangan berasaskan kelapa Sumber ekonomi utama Sara1ak ialah sagu, lada hitam, getah dan petroleum 1&12 Pengeluaran petroleum dimulakan di Sara1ak Sumber ekonomi utama Sabah ialah sarang burung, kelapa, padi, getah dan kayu balak

BAB 11 PERUBAHAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN PROSES URBANISASI Sungai adalah sistem pengangkutan tradisional utama di +anah Melayu= Banyak pelabuhan seperti Kuala Selangor, Kuala Pahang dan Kuala +erengganu di1ujudkan di kuala sungai Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah menyebabkan jalanraya dan keretapi dibina 1!!'an *alanraya telah dibina dari Sungai 9jong ke Melaka dan Seremban $andasan keretapi yang a1al dibina khusus untuk mengangkut bijih timah ke pelabuhan 1!!: $andasan keretapi pertama dibina dari +aiping ke Port 7eld (Kuala Sepetang Pembukaan +erusan Sue? (1!"& dan penggunaan kapal api mengakibatkan pengangkutan laut menjadi semakin penting 1&'' Pelabuhan S1ettenham (Kelang dibina Bandar lama banyak tertumpu di muara sungai seperti Kuala Selangor, Kuala Bidor dan Kuala +erengganu Banyak bandar baru muncul di ka1asan lombong bijih timah seperti .poh, Kuala $umpur, $ukut, +aiping, Seremban, ,a1ang dan Kampar Banyak bandar muncul di Sabah (Kudat, Sandakan dan *esselton dan Sara1ak (Kuching, Sibu dan Miri kerana adanya sistem pengangkutan, peluang pekerjaan dan dijadikan sebagai pusat pentadbiran BAB 12 SISTEM PENDIDIKAN DI #AMAN BRITISH Pendidikan a1al di +anah Melayu beteraskan ajaran .slam semenjak ?aman Kesultanan Melayu Melaka lagi British membiarkan +anah Melayu mempunyai 2 jenis aliran sekolah iaitu Sekolah Melayu, .nggeris, 5ina dan +amil untuk mengukuhkan penguasaan mereka di sini 1!1" Sekolah Melayu yang pertama iaitu Sekolah Melayu 6elugor ditubuhkan di Pulau Pinang 1&// Maktab Perguruan Sultan .dris (MPS. ditubuhkan

1&1" *a1atan Penolong Pengarah Pelajaran %liran Melayu ditubuhkan dengan ,ichard 7instedt memegang ja1atan tersebut Pada dasarnya, British tidak mahu orang Melayu mendapat pelajaran tinggi kerana bimbang penguasaan mereka di +anah Melayu terjejas 1!1" Penang #ree School ditubuhkan (percuma kepada semua bangsa dan agama 1!&' Sekolah ,aja ditubuhkan sebelum diambil alih oleh Bictoria .nstitution (1!&: 1&'8 Maktab Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan ;rang Melayu tidak suka menghantar anak mereka ke sekolah .nggeris kerana ia dianggap tidak selaras dengan .slam dan budaya Melayu 1&11 1&1& , Sekolah 5ina yang menggunakan buku dan guru dari negara 5hina banyak ditubuhkan (isebabkan oleh anasir komunis, British mula menga1al sekolah 5ina Sekolah +amil juga menggunakan guru dan buku dari negara .ndia Kerajaan British telah memberikan perhatian terhadap pelajaran <okasional dan teknik sejak abad ke /' lagi %ntara sekolah yang terkenal ialah Sekolah +eknik, Kuala $umpur (1&/" dan Sekolah Pertanian Serdang (1&:1 Pelajaran tinggi di +anah Melayu bermula apabila Sekolah Perubatan King 3d1ard B.. (1&'8 dan Kolej ,a00les (1&/& ditubuhkan di Singapura (i Sabah dan Sara1ak, kedatangan British mengakibatkan mubaligh Kristian menubuhkan sekolah)sekolah mereka di sana

BAB 13 PENGARUH NASIONALISME DARI NEGARA LUAR Kejayaan *epun mene1askan 5hina (1!&2)1!&8 dan ,ussia (1&'8 memberi kesedaran dan semangat kepada negara lain di %sia 6erakan Pan .slam di +urki (untuk menyatukan umat .slam diba1ah naungan 3mpayar +urki C 9thmaniah telah mempengaruhi umat .slam di +anah Melayu 1&/: +urki diisytiharkan sebagai ,epublik oleh gerakan 6olongan +urki Muda pimpinan Mustapha Kamal %ttartuk 1&:! 6olongan Kaum Muda di +anah Melayu menubuhkan Kesatuan Melayu Muda (KMM 1!8'an 6erakan Pemulihan .slam pimpinan Sayid *amaluddin %l)%0ghani muncul di Mesir Bekas pelajar Melayu di Mesir telah menubuhkan gerakan .slah .slam 1&'& Sarekat (agang .slam ditubuhkan oleh ,aden Mas +irtoadisoeryo di .ndonesia 1&/'an Pengaruh Sarekat .slam tersebar di +anah Melayu 1&/' Parti Komunis .ndonesia (PK. ditubuhkan oleh Semaun dan +an Malaka dan cuba mempengaruhi penduduk di +anah Melayu, tetapi gagal 6olongan terpelajar, terutama di MPS. telah terpengaruh dengan perjuangan Partai 4asional .ndonesia (P4. yang ditubuhkan oleh Sukarno dan Sartono pada 1&/7

BAB 14 KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN MELALUI PENULISAN %khbar dan majalah dapat memberi kesedaran dan menyebarkan semangat kebangsaan penduduk +anah Melayu 1&'" %khbar %l).mam diterbitkan di Singapura oleh golongan Kaum Muda pimpinan Syed Syeikh %l)-adi yang bertentangan pendapat dengan Kaum +ua Penerbitan %l).mam bertujuan untuk menyedarkan orang Melayu tentang kemunduran dan mencapai kemajuan sosial dan ekonomi serta kembali kepada %l)Duran dan -adis *ulai 1&/! %khbar Saudara diterbitkan oleh Syed Syeikh %l)-adi untuk meneruskan perjuangan Kaum Muda Kaum +ua telah menerbitkan akhbar %l).kh1an, .daran >aman dan Semangat .slam untuk menentang Kaum Muda 1&:& %khbar 9tusan Melayu diterbitkan dengan ,ahim Kajai menjadi Pengarang pertamanya %khbar 9tusan Melayu menjadi lambang perpaduan, perjuangan dan kegigihan orang Melayu %khbar)akhbar lain yang diterbitkan ialah 7arta Malaya (1&:' , Majlis (1&:8 akhbar kebangsaan yang pertama , #ajar Sara1ak, *a1i Pranakan (1!7" 1!!8 dan Surat Kabar Pranakan (1!&1 1!!1 %khbar 5ina yang pertama iaitu $at Pau diterbitkan 1!77 %khbar +amil yang pertama iaitu 9laga 4esan diterbitkan Penulisan puisi dan cerpen di dalam akhbar sering membangkitkan semangat kebangsaan 4o<el seperti Putera 6unung +ahan dan %nak Mat $ela 6ila (1&12 penulisan Pak Sako juga membangkitkan semangat nasionalisme Melayu BAB 15 PERJUANGAN BADAN DAN KESATUAN Persatuan)Persatuan Melayu banyak berbentuk kenegerian kerana semangat kenegerian orang Melayu yang tebal 1&/" Kesatuan Melayu Singapura ditubuhkan oleh Mohammad 3unos %bdullah dan menggesa orang Melayu bersatupadu dan bekerjasama Persatuan)persatuan Melayu yang lain ialah Kelab Putera (1&/& di Kelantan , Persatuan Melayu Perak (1&:7 , Persatuan Melayu Pahang (1&:! , Persatuan Melayu Selangor (1&:! , Persatuan Melayu 4egeri Sembilan (1&:! dan Persatuan Melayu Kelantan (1&:& Persatuan)persatuan ini bertujuan untuk memajukan sosial, ekonomi dan mutu pelajaran orang Melayu 1&:' %khbar Pengasoh mencadangkan penubuhan Persatuan Melayu Semenanjung yang bersi0at kebangsaan, tetapi gagal 1&:! Kesatuan Melayu Muda (KMM iaitu persatuan Melayu pertama yang terlibat dalam politik ditubuhkan oleh .brahim Aaacob di Kuala $umpur Penubuhan KMM yang bersi0at radikal bertujuan untuk melindungi hak Melayu, menggulingkan British dan menyatukan +anah Melayu dengan .ndonesia (Melayu ,aya

Kebanyakan pemimpin dan ahli KMM ialah beksa pelajar MPS. dan mereka banyak dipengaruhi oleh perjuangan Partai 4asional .ndonesia ;gos 1&:& Kongres Melayu yang pertama diadakan di Kuala $umpur (perhimpunan semua persatuan Melayu Kegiatan politik orang 5ina dan .ndia banyak tertumpu ke negara asal mereka Parti Kuomintang (KM+ dari 5hina menjalankan kegiatan politik mereka di +anah Melayu melalui sekolah)sekolah 5ina 1&:' %hli)ahli komunis dalam KM+ telah menubuhkan Parti Komunis Malaya (PKM 1&:7 Persatuan .ndia Pusat +anah Melayu (5.%M ditubuhkan sebagai 1adah kaum .ndia menyatakan kehendak politik mereka kepada kerajaan British Persatuan)persatuan di Sara1ak tidak dibenarkan terlibat dalam politik oleh Kerajaan Brooke Sebelum perang dunia ke /, pertubuhan politik tidak 1ujud di Sabah