Anda di halaman 1dari 3

CERITA PEREMPUAN: NABI IBRAHIM A.S DENGAN RAJA NAMRUD.

Terima kasih pengerusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, rakan-rakan
dan seterusnya sidang hadirin yang dirahmati Allah.
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakahtuh.
Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Nabi Ibrahim a.s dengan Raja
Namrud.
Nasyid
ari bersama kita kenangkan,
!isah teladan di dalam Al-"uran,
Nabi Ibrahim Nabi Pilihan,
enentang Namrud yang tidak beriman.
#idang hadirin,
Nabi Ibrahim adalah putera Aaazar (Tarih) bin Tahur yang dilahirkan dalam kerajaan Babylon.
Pada ketika itu, kerajaan Babylon diperintah oleh Raja Namrud . ia !eorang yang gagah,
namun tidak beriman kepada Allah dan mengikhtira" dirinya !ebagai Tuhan. i!aat penduduk
Babylon tenggelam dalam ke!yirikan, Allah mengutu! Nabi Ibrahim bagi menyeru mereka
kembali mentauhidkan Allah.
Pada !uatu hari berlakulah perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud.
$Tuhan ku adalah satu-satu yang memberi dan mengambil semula nyawa$, tegas Nabi Ibrahim.
Namrud menjawab dengan s%mb%ng & Aku b%leh membunuh manusia dan membebaskannya
juga$.
'Bolehkah kamu menjadikan matahari terbit dari timur#$ bala! Nabi Ibrahim. %endengar akan
itu, raja terdiam kerana dia tahu tiada manu!ia yang berkua!a !eperti itu.
alam !urah al&Ba'arah ayat ()* ada dinyatakan+
aq_ _ o o _ _ _ o
_ o _
%ak!udnya+ Apakah kamu tidak memperhatikan tentang orang yang berhujah membantah Nabi
Ibrahim (dengan !ombongnya) mengenai Tuhannya..
Begitulah Raja Namrud yang !e!at dan menye!atkan orang lain. Pada masa kini juga, masih
terdapat ajaran sesat yang cuba memesongkan akidah orang ramai. Contohnya: Ajaran Ayah
Pin.
Ingatlah rakan&rakan,.
%enyekutukan Allah merupakan do!a be!ar.
,idang hadirin,
Pada suatu malam, penduduk !%ta (abyl%n keluar beramai-ramai untuk meraikan )ari Raya
bagi Tuhan mereka.
' Ahh..inilah peluangku untuk mengajar kaumku bahawa berhala bukannya Tuhan&, nekad Nabi
Ibrahim.
-alu Nabi Ibrahim menghan.urkan !emua berhala dengan kapak. Tetapi pada patung yang
be!ar, baginda hanya menggantungkan kapak itu pada leher patung ter!ebut.
/al ini di.eritakan di dalam !urah Al&Anbiya ayat )0 +
a__ _ _ o
%ak!udnya+ %ereka berkata+ ,iapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan&tuhan
kami...()0)
%ereka berkata lagi+ $1ami dengar ada !eorang pemuda yang men.ela berhala&hala ini yang
bernama Ibrahim$.
,ikap Nabi Ibrahim yang berani perlu diaplika!ikan di dalam kehidupan kita. Apatah lagi
cabaran di era globalisasi ini, menuntut agar kita sentiasa bersiap sedia menghadapi anasir-
anasir yang ingin menghancurkan Islam. Contohnya: Pergerakan Zionis yang dipelopori
oleh Israel.
Rakan&rakan,
,ebagai umat I!lam, kita di!arankan untuk menggunakan "ikiran yang 2ara! untuk membezakan
kebaikan dan keburukan.
,idang hadirin,
Pantun
#ampai masa, saat dan ketika,
Nabi Ibrahim dipanggil Raja,
enegakkan keadilan itulah matlamatnya,
#upaya kaum menyembah *ang +sa.
Atas arahan Raja Namrud, Nabi Ibrahim telah ditangkap atas perbuatannya. Tetapi, Nabi Ibrahim
mengatakan bahawa patung berhala yang besar telah melakukannya.
'!amu tahu bahawa patung itu tidak b%leh berjalan atau berbuat apa-apa&kata Raja Namrud.
',adi kalau begitu, kenapa kamu menyembahnya-&balas Nabi Ibrahim.
Raja Namrud menjadi sangat marah.
.alu menjatuhkan hukuman kepada Nabi Ibrahim, dibakar hidup-hidup di kawasan lapang.
3irman Allah dalam !urah al&Anbiya4 ayat 50.
a_ o _ _ _ o o _
o
aksudnya/ 0ahai api, ,adilah +ngkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim1 $.
.alu Allah telah menyelamatkan Nabi Ibrahim tanpa dimakan %leh api, bahkan dia b%leh
berjalan ke sana sini dalam api tersebut.
Masihkah rakan-rakan ingat? Ktika ts!na"i "#an$a %%ra&a tah!n 'ang #a#!( tr$a&at
%%ra&a k)a$ian 'ang "n!n)!kkan tntang kk!asaan A##ah.C*nt*hn'a: Tr$a&at
Mas)i$ $i A+hh ti$ak tr))as ,a#a!&!n $i#an$a Ts!na"i. Mas'a A##ah-
Ingatlah rakan-rakan,
!ita hendaklah percaya bahawa setiap Nabi dikurniakan mukji2at dan %rang yang beriman
seperti Nabi akan dibantu %leh Allah.
#idang hadirin,
Raja Namrud mencabar Nabi Ibrahim dengan angkuh.
$#ekiranya Tuhanmu mempunyai alaikat, maka kirimkanlah mereka supaya berperang
denganku$. !atanya kepada Nabi Ibrahim.
,usteru Nabi Ibrahim mem%h%n bantuan Allah.
Tentera Raja Namrud ketakutan apabila ruang angkasa berubah menjadi gelap kerana dipenuhi
dengan jutaan nyamuk. Akhirnya, mereka mati akibat digigit %leh nyamuk-nyamuk tersebut.
Allah memberinya masa 3 kepada Raja Namrud hari untuk bertaubat dengan menangguhkan
kematiannya. Tapi, peluang itu sia-sia sahaja, dia tetap enggan bertaubat. .antas, serangga kecil
itu masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud. (eberapa ketika kemudian Raja Namrud
menemui ajalnya.
3irman Allah di dalam !urah Al&%udda!!ir ayat 67+
aq _ _ o _
%ak!udnya+ an tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dia !endiri.
%a!ya Allah, memang benarlah Allah itu %aha berkua!a, dengan hanya !eekor nyamuk ke.il
dapat mene2a!kan Raja Namrud yang gagah perka!a. Begitu juga yang berlaku pada masa
kini, negara besar dilemahkan oleh kuasa kecil. Contohnya: abak denggi yang diba!a oleh
nyamuk aedes dapat membunuh ramai nya!a di dalam sesebuah negara.
Rakan-rakan, setiap ciptaan Allah mempunyai kelebihan tersendiri, %leh itu,kita tidak b%leh
s%mb%ng dengan kelebihan yang dianugerahkan kepada kita.
(erakhirlah sudah kisah Nabi Ibrahim a.s dengan Raja Namrud. !etabahan Nabi Ibrahim dapat
mengalahkan keangkuhan Raja Namrud yang mengaku berkuasa. #esungguhnya %rang yang
angkuh itu termasuk di dalam %rang yang rugi. #em%ga kisah ini memberi manfaat kepada kita
semua.
4antik sekali si burung nuri,
)inggap sebentar di atas atap,
#eikhlas hati menyusun jari,
em%h%n maaf salah dan silap.
0abillahi taufik wal-hidayah wassalammualaikum warahmatuhi wabarakatuh.