Anda di halaman 1dari 29

LAPORAN TUTORIAL BLOK 1.

6 SKENARIO 4 KELOMPOK 26 D
1. Ade Priyatno 2. Nova Suryati 3. Hifza Luthfiani 4. Fadhel Abdussabil 5. Aulia ah!i ". #ndah Setyanin$sih %. Syai&a A!elia 'ahra (. )ahry *udanda +. ayhan Abi ,ayzan

1-. Fitria A&bar Syani

P#N././0AN .102# 2-12 FA03L2AS 0#.102# AN 3NAN.

Skenario 4 : DOA DAN HARAPANKU


.eriani4 5ere!5uan beru!ur 12 tahun4 !urid &elas 1 S,P di &ota Padan$4 sudah 2 tahun tin$$al bersa!a 5a!an dari 5iha& ibu dan sebelu!nya tin$$al di &a!5un$ bersa!a ibu dan ayahnya. Se6a& ayahnya 5er$i tan5a &abar berita 3 tahun lalu4 ibunya !en6adi de5resi sehin$$a ter5a&sa di ra7at S 6i7a. .i ru!ah 5a!annya4 sebelu! beran$&at se&olah ia harus !en$er6a&an seluruh 5e&er6aan ru!ah4 be$itu 6u$a sebelu! tidur sehin$$a tida& 5unya 7a&tu untu& bela6ar dan beristirahat. 8i&a ia terla!bat !en$er6a&an !a&a bibinya a&an !arah sa!5ai di5u&ul den$an sa5u dan tida& diberi !a&an. .eritanya a&an berta!bah bila se5u5unya yan$ beru!ur ( tahun yan$ !enderita A.H. !en$an$$unya dan !ele!5ar baran$ baran$ bah&an !e!u&ulnya. .eriani !a&in $alau &arena se6a& &e!aren 5a$i ia !enda5at&an ber9a& &e!erahan di 9elananya. 2e!annya bilan$ itu adalah tanda 5ubertas. .eriani heran &ena5a ada te!annya yan$ sudah beru!ur 15 tahun dan belu! !en$ala!i se5erti yan$ ia ala!i dan a5a&ah ini 6u$a ter6adi 5ada ana& la&i:la&i; A&ibat &ondisi yan$ diala!inya .eriani serin$ ber!enun$ dan 5restasinya &uran$ bai&. Sehin$$a $uru 7ali &elasnya &ha7atir &e6adian ini a&an !en$a&ibat&an .etiani 5utus asa dan !ela&u&an hal:hal yan$ a&an da5at !elan$$ar hu&u!. <a$ai!ana anda da5at !en6elas&an a5a yan$ diala!i .eriani dan ana& seusianya;

STEP 1 TERMINOLOGI
1. .e5resi adalah $an$$uan suasana 5erasaan yan$ !e!5unyai $e6ala uta!a efe& de5resi se5erti &ehilan$an se5erti &ehilan$an !inat &e$e!biraan dan &e&uran$an ener$i yan$ !enyebab&an tubuh !udah lelah dan !enurunnya a&tivitas. 2. A.H. adalah $an$$uan !ental 5ada !asa ana& ana& yan$ ditandai den$an tida& da5at !e!usat&an 5erhatian4 hi5era&tivitas dan i!5ulsivitas. 3. Pubertas adalah 5eriode den$an 9iri se&under !ulai ber&e!ban$ dan re5rodu&si se&under !ulai dida5at. 4. u!ah Sa&it adalah ru!ah sa&it yan$ !en$&husu&an diri dala! 5era7atan $an$$uan !ental serius.

STEP 2 RUMUSAN MASALAH


1. A5a&ah ada da!5a& terhada5 5er&e!ban$an .eriani &arena ditin$$al ayahnya dan ibunya yan$ !en$ala!i de5resi; 2. A5a 5enyebab dan 9iri de5resi dan ba$ai!ana 9ara !en$atasinya; 3. <a$ai!ana 5en$aruh tinda&an diru!ah 5a!annya sehin$$a sebelu! tidur dan sebelu! 5er$i se&olah .eriani tida& 5unya 7a&tu istirahat terhada5 5er&e!ban$annya; 4. A5a 5enyebab4 9iri dan 5enan$anan terhada5 A.H.; 5. 0ena5a ada te!annya yan$ terla!bat !enstruasi; ". 0ena5a $urunya &ha7atir .eriani 5utus asa dan !ela&u&an hal yan$ !elan$$ar hu&u!;

STEP KLARI!IKASI MASALAH


1. .a!5a& 5ada 5er&e!ban$an e!osi = dilihat dari raut 7a6ah dan rea&si4 e!osi tida& stabil4 5e!urun$ dan 5e!alas. Sedan$&an dilihat dari da!5a& sosial ia a&an sulit !enyesuai&an diri den$an lin$&un$an dan rendah diri. .an dilihat dari &e5ribadian biasanya ia a&an bersifat na&al dan sulit untu& diatur. 2. Penyebab dari de5resi adalah diala!i oleh individu yan$ 5esi!is4 berfi&iran ne$atif dan tida& !e!5unyai se!an$at hidu54 9e!as tin$&at tin$$i4 5e!alu4 !inder4 fo&us den$an diri sendiri dan

5erfe&sionis. Lin$&un$an dan &eluar$a yan$ tida& !endu&un$ 6u$a a&an !enyebab&an de5resi &arena tida& ada yan$ !e!beri&an 5erhatian &e5ada ana& !ere&a4 dan 6enis 5en$asuhan oran$tua &e5ada yan$ terlalu !enuntut &e5ada ana&nya. 3. Pen$aruh tinda&an yan$ diala!i .eriani di ru!ah 5a!annya a&an !enyebab&an 5restasi !enurun4 terseran$ 5enya&it4 $an$$uan !ental4 a5ala$i diusia .eriani yan$ beru!ur 12 tahun di!ana 5ada saat itu adalah saat !en$e&s5lorasi a&tivitasnya a&ibatnya te&anan yan$ diala!i di ru!ah 5a!annya a&an !en$ha!bat 6u$a 5ada &er6a ota&nya. 4. Penyebab A.H. adalah fa&tor $eneti& yaitu !utasi $en 5en$&ode neurotrans!itter dan rese5tor do5a!in >.2 dan .4? 5ada &ro!oso! 11P. @an$$uan ota& dan !etabolis!e ota& yan$ disebab&an trau!a lahir dan hi5o&sia 6u$a !enyebab&an A.H.. Airi A.H. biasanya ana& tida& !enyelesai&an tu$asnya4 sulit untu& !enyelesai&an tu$asnya4 tida& bisa !e!usat&an 5erhatiannya4 sulit !enun$$u $iliran atau antri4 serin$ berbi9ara &eras4 sulit !en$i&uti instru&si4dll. A.H. !e!5unyai &riteria= 1. /natensi yaitu tida& da5at !enyelesai&an tu$as4 tida& fo&us4 tida& da5at !e!usat&an 5erhatian4 5erhatian !udah teralih&an. 2. Hi5era&tif dan i!5ulsif yaitu su&a !e!an6at berlebihan4 $elisah4 !en$$eliat4 sulit teta5 dudu&4 berlari atau !e!an6at berlebihan4 bi9ara berlebihan. 3. 0o!binasi yaitu $abun$an inatensi4 hi5era&tif dan i!5ulsif. Aara 5enan$anan ana& yan$ !enderita A.H. :.ia6ar&an untu& disi5lin. :2ida& boleh untu& !en$hu&u!nya :<eri&a &asih sayan$ yan$ lebih :ti!bul&an rasa salin$ 5en$ertian :tin$&at&an 5en$a7asan 5. ,un$&in terla!bat !enstruasi yan$ disebut 5ubertas terla!bat4 atau &arena adanya &elainan 5ada hy!ennya yan$ disebut hy!en i!5erforata4 bisa 6u$a disebab&an adanya 5enya&it 5ada ovariu!4 uterus dan servi&snya. " . @uru .eriani &ha7atir &arena de5resi yan$ diala!i berlebihan nantinya a&an !enyebab&an re!a6a su&a !e!bolos se&olah4 !e!inu! al&ohol atau5un !en$$una&an obat:obat terlaran$ untu& !elu5a&an !asalahnya. ,ere&a 6u$a a&an !erasa san$at terte&an yan$ tida& tertahan&an sehin$$a dita&ut&an a&an !ela&u&an hal yan$ lebih fatal untu& !en$han9ur&an dirinya sendiri den$an bunuh diri atau !ela&u&an tinda&an &ri!inal &e5ada oran$ yan$ !enya&itinya se5erti 5e!bunuhan.

STEP 4 SKEMA

A32/S,#

A.H. .#P #S/

@AN@@3AN P3<# 2AS

P# 0#,<AN@A NN

,ASA #,A8A ANA0:ANA0

.AN

P# 23,<3HA N

#,1S/1NAL PS/01L1@/ /N2# A0S/

A/ /

FA021 *AN@ ,#,P#N @A 3H/

P#N*/,PAN@AN

STEP " LEARNING OB#EKTI!


1.,4 2u!buh &e!ban$ !asa ana&:ana&4 re!a6a4 9iri:9iri4 fa&tor yan$ !e!5en$aruhi 2.,4 5er&e!ban$an !ental dan e!osi ana& sa!5ai re!a6a 3.,4 Pubertas >5roses ter6adinya? 4.,4 @an$$uan e!osional dan 5rila&u 5ada !asa ana& dan re!a6a 5.,4 @an$$uan 5ubertas ".,4 @an$$uan 5ertu!buhan dan 5er&e!ban$an ana& sa!5ai re!a6a %.,4 Penyalah$unaan obat 5ada re!a6a (.,4 Prila&u se&sual 5ada bayi re!a6a serta !en$identifi&asi $an$$uan yan$ da5at ter6adi

STEP 6 MENGUMPULKAN IN!ORMASI DARI BERBAGAI SUMBER STEP $ SINTESA DAN U#I IN!ORMASI
1. M4 T%&'%( Ke&'an) Anak U*ia Seko+a( ,an Re&a-a a. TUMBUH KEMBANG ANAK USIA SEKOLAH KARAKTERISTIK !ISIK Per%'a(an .or.or*i Pertu!buhan tin$$i badan B5 9! 5ertahun4 tin$$i badan rata:rata 11" 9!:159!.Pena!baha berat badan B 2:4 &$ 5ertahun den$a berat ata:rata 21:4- &$.<erat badan berta!bah &arena !e!an6an$nya tulan$ dan terbentu&nya 6ari$an otot. ,a!5u berdiri te$a& den$an $era&an lebih se!5urna. Pro5orsi tubuh terlihat lebih lan$sin$ dan 5an6an$ &arena 5ertu!buhan &a&i da

len$an lebih 9e5at dan lebih 5a6an$ dari5ada 5erta!bahan 5an6an$ badan. Pa6an$ badan a&a lebi !e!anan$ 5ada usia + tahun. Lin$&ar 5in$$an$ a&an ta!5a& !en$e9l arena 5erta!bahan tin$$i. !%n)*i /%'%( +e'i( 'aik ,an +e'i( *.e*i0ik. 8arin$an otot yan$ sudah terbetu& !en$uat ta5i !asih bias rusa& 6i&a overuse. Lin$&ar &e5ala !en$e9il seba$ai indi9ator &e!atan$an. Perubahan fa9ial =

@i$i susu !ulai tan$$al4!e!il&i 1-:11 $i$i 5er!anen 5ada usia ( tahun dan &ira:&ira 2" $i$i 5er!ane saat usia 12 tahun. Pertu!buhan ota& ten$&ora& lebih !ela!bat. 3$ly .u9&in$ Sta$e= $i$i ta!5a& terlalu besar ba$i 7a6ah. 8aran$ !en$ala!i $an$$uan. .a5at !e!e5ertahan&an &adar $ula den$a bai&. 0a5asitas la!bun$ !enin$&at. .an ter6ad retensi !a&anan lebih la!a. #li!inasi = 0a5sitas vesi9a urinaria berta!bah.. 8u!lah 5rodu&si urine ter$antunt$ 5ada suhu4 &ele!ababan4 dan inta&e 9airan. 2u!buh 5alin$ la!bat dari5ada or$an yan$ lain sehin$$a a5abila 6i&a olah ra$a terlallu berat a&an !en$$an$$u 5ertu!buhan. /!unitas= Lebih bai& dala! !elo&alisir infe&si dan !e!5rodu&si anti$en dan antibody. ,us&los&eletal= Proses osifi&asi terus ter6adi ta5i tida& dii&uti den$an !ineralisasi sehin$$a tulan !en6adi ra5uh >5e&a terhada5 te&anan !au5un tari&an ? untu& itu 5ostur tubuh harus teta5 di6a$a = 9ontoh tida& !e!ba7a beban terlalu berat4 tda& !e!a&ai se5atu yan$ terlalu &e9il4 dan 5osisi dudu& harus te$a&. Pada usia %:1- tahun a&tifitas !otori& &asar berada diab7ah &endali &etra!5ilan &o$nitif dan &esadaran se9ara bertaha5 ter6adi 5enin$&atan ira!a4 &ehalusan dan &ean$$unan $era&an otot4 !en$ala!i !inat dala! 5enye!5urnaan fisi&.0e&uatan daya in$at !enin$&at. Pada usia 1-:12 tahun ter6adi 5enin$&atan ener$y4 5enin$a&tan arah4 dan &endali dala! &e!a!5uan fisi&. 2er6adi 5enin$&atan &etra!5ilan !otor& halus &arena !enin$&atnya !elinisasi syste! saraf. ,enun6u&&an 5erbai&an &esei!ban$an dan &oordisani !ata dan tan$an. .a5at !enulis dari5ada !en$u9a5a& &ata:&ata saat usia ( tahun.

Kematangan system : Gastrointestinal;


Kardiovaskuler:

PERKEMBANGNA MOTORIK KASAR :

PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS


,enun6u&an 5eni$&atan &e!a!5uan !otori& halus se5eti usia de7asa saat usia 12 tahun. ,enu6u&&an 5enin$&atan &e!a!5uan untu& !en$un$&a5&an se9ara individu dan &etra!5ilan &husus se5erti !en6ahit !e!buat !odel dan ber!ain alat !usi&. 2a!5a& tanda:tanda 5erubahan se&s se&under Perbedaa ana& la&i:la&i dan ana& 5ere!5ua !ulai ta!5a&. ,ulai ter6adi 5erubahan 5enya&it yan$ diderita se5erti 5enya&it de7asa bu&an ana&:ana&. S&ortu! dan testis lebih besar. S&ortu! be7arna !erah. Payudara sedi&it !e!besar teta5i a&a !en$e9il &e!bali setelah bebera5a bulan. ,un9ul ra!but halus dan 6aran$ di daerah se&itar 5ubis. 8i&a !en$ala!i &eterla!batan a&an !en$$an$$u &onse5 diri.

PREPUBERTAS

Perubahan seks sekunder laki-laki :


Perubahan sekunder perempuan; ,a!!ae lebih le!but dan !ulai !e!ben$&a&. Pan$$ul dan 5in$$ul !ulai !e!besar. a!but !ulai tu!buh di se&itar 5ubis >(:12 tahun?. Se&resi va$ina lebih &ental dan ter6adi 5erubahan dari sifat basa !en6adi asa!. TEMPERAMEN : 2e!5era!e ana& !ulai berubah &arena 5en$aruh lin$&un$an4 5en$ala!an dan !otivasi dari oran$ se&itarnya. 3ntu& itu san$at di5erlu&an 5eran oran$ tua dan $uru untu& !e!bentu& t!e5era!en ana& yan$ 5ositif. 0e!a!5uan ana& dala! berada5tasi da5at !e!5en$aruhi te!5era!en ana&.0lasifi&asi ada5tasi aa& =

#asy 9hid = stress ini!al. Sloe to 7ar! u5 9hildren = ana& !e!butuh&an 7a&tu untu& berada5atasi den$an lin$&un$annya4 su&a !en9arai:9ari alasan untu& !enyelesai&an tu$asnya. 2i5e ana& ini 6an$an terlalu dite&an 0arena ada5at !eni!bul&an !asalah !enari& diri. .iffi9ult 9hild = 2i5e ana& ini tida& su&a den$an 5erubahan lin$&un$an yan$ tiba:tiba.

PERKEMBANGAN KOGNITI! : Ana& !e!ili&i &e!a!5uan untu& !en$hubun$:hubun$&an &e6adian dan tinda&a re5ersentatif !ental se9ara verbal dan sy!bol:si!bol yan$ dibantu ole &e5er9ayaan. Pada taha5 ini Pia$et !en$$a!bar&an= Aon9rete 15eration !ulai ter6adi 5ada ana& usia %:11 tahun=

Ana& !e!ili&i &e!a!5uannya ber5i&ir terada &e6adian dan tinda&an. Ana& daa5t !en$uasai &etra!5ilan &o$nitif den$a 9e5at dan da5at !enera5&annya 5ada saaat ber5i&ir !en$enai obye& situasi dan &e6adian 0o!5onen dasar 9on9etrate o5erasional = Aonservation= sesuatu tida& a&an !un9ul dan hilan$ be$itu sa6a den$an !a$i9. Sesuatu di lin$&un$an &ita tida& a&an berubah &arena 5erubaha leta&.&o!5onen ini !eli5uti 3 &onse5 antara lain = /dentity = sesuatu tida& dita!bah atau di&uran$i hanya bentu&nya sa6a yan$ berubah. Aontohnya ada 2 &ue bolu4 satu berbentu& &ota& dan satu berbentu& bulat. .isiini ana& sudah !e!aha!i &edua &ue itu sa!a:sa!a bolu. eversibility= sesuatu da5at berubah &e!bali &e bentu& asalnya4 &e!a!5uan !e!aha!i 2 di!ensi 5ada saat yan$ sa!a dan !e!aha!i 5erubhaan satu di!ensi. Aontohnya usia 5:" tahun = &onservasi an$&a. 3sia ":% tahun &onservsai !assa dan 5an6an$. 3sia +:1- tahun = &onservasi berat. 3sia +:12 tahun &onservasi volu!e. e9i5ro9ity. 0e!a!5uan !en$elo!5o&&an sesuatu sesuai den$an sifat. .a5at !en$atur obye& sesuatu sesuai s&ala di!ensi u&uran berat dan 7arna. ,ulai da5at !e!ba$i. 0eta!5ilan &o!binasi = ,e!ili&i &ea!5uan !e!ani5ulasi an$&a. ,e!5ela6ari 5en6u!lahan 5en$uran$an dan 5e!ba$ian. <ela6ar tentan$ 7a&tu4 hubun$an 7a&tu ta!5at dan oran$. <ela6ar huruf dan !e!ili&i &ea!5uan !e!ba9a. ,ental o5eration = 2oddler dan 5res9hool hanya da5at !en$arti&an dan !ela&sana&an 5erintah teta5i tida& bias !en9erita&an &e!bali 5roses e9ara verbal. Sedan$&an ana& usia se&lah sudah da5at !en$arti&ulasi 5roses tersebut dan !en$ulan$ &e!bali. Setelah !ele7ati !asa 5res9hool ana& !e!il&i &e!a!5uan &onse5tual yan$ lebih luas. Pe!i&iran e$osentri sudah !en$hilan$ dan !ulai bisa !lihat dan !eneri!a suatu hal dari sudut 5andan$ oran$ lain. ,ere&a !au !enunda sessuatu sa!5ai sa!5ai !en$evaluasi res5on lin$&un$an.

Ketrampilan klasifikasi :

PERKEMBANAGAN BAHASA :

Ana& usia se&olah !ulai !en$uasi berba$ai &etra!5ilan lin$uisti9. Ana& usia S. !ulai bela6ar tentan$ tata bahasa yan$ benar dan lebih &o!5le&s sehin$$a !ere&a bisa !e!benar&an 6i&a ada:ada hal:hal yan$ salah. 0e!!a!5uan &ata:&ata 6u$a di!ili&i 5ada ana& usia se&olah ter!asu& &ata sifat4 &ata &eteran$an4 &ata 5en$hhubun$4 &ata de5an dan &ata abstra&. ,e!5unyai &e!a!5uan !e!a&ai &ali!at !a6e!u& dan $abun$an. ,etlin$uisti& a7areness =!e!ili&i &e!!a5uan untu& ber5i&ir tentan$ bahasa.dan ber5enda5at. ,ulai !en$erti tentan$ 5erubahan !a&na dan bahasaC5eribahasa.

PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL 1INDUSTRI 2* INISIATI! 3 ,iddle 9hildhood !eru5a&an 5eriode laten di!ana !eru5a&an !asa tenan$ antara fase oedi5al den$an fae erotis! 5ada er!a6a. Sense of insutry da5at ber&e!an$ bila didu&aun$ !otivasi dari dala! dan luar. /nstrinsi& =

<erhubun$an dne$na 5enin$&atan &e!a!5uan ana& dala! !en$uassai &etra!5ilan:&etra!5ilan baru dan da5at !eneri!a tan$$un$ 6a7ab baru. Ana& a&an !erasa 5uas bila !en$e&s5lorasi dan !e!ani5ulasi lin$&un$an dan te!an:te!nnya. #&strinsi& = reinfor9e!ent 5ositif4 nilai ba$us4 hadiahD:hadiah dan sti!ulus:sti!ulus. Peran oran$ tua seharusnya = 2ida& terlalu e!nuntut terlalu banya& &e5ada ana& . ,e!aha!i &e$a$alan ana&. 8n$an !e!bandin$:bandin$&an ana& satu den$na na& yan$ lain. Ana& !ulai da5at be&er6a san!a den$an oran$ lain. Ana& !ulai !enyu&ai 5en95aian yan$ nyata. 8i&a ana& da5at !en$etahui tu$as:tu$anya dan !a!5u !enyelesai&an den$na bai& sesuai &e!a!5uan berarti ana& tersebut sudah !e!ili&i sense of industry dan a99o!5lish!ent.

'. T%&'%( Ke&'an) Re&a-a


,asa re!a6a dibeda&an dala! = 1. ,asa re!a6a a7al4 1- E 13 tahun. 2. ,asa re!a6a ten$ah4 14 E 1" tahun. 3. ,asa re!a6a a&hir4 1% E 1+ tahun. Pertumbuhan fisik pada remaja perempuan : 1. ,ulai !enstruasi. 2. Payudara dan 5antat !e!besar. 3. /ndun$ telur !e!besar. 4. 0ulit dan ra!but ber!inya& dan tu!buh 6era7at. 5. )a$ina !en$eluar&an 9airan.

". ,ulai tu!buh bulu di &etia& dan se&itar va$ina. %. 2ubuh berta!bah tin$$i. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki : 1. 2er6adi 5erubahan suara !e6adi besar dan !anta5. 2. 2u!buh bulu dise&itar &etia& dan alat &ela!in. 3. 2u!buh &u!is. 4. ,en$ala!i !i!5i basah. 5. 2u!buh 6a&un. ". Punda& dan dada berta!bah besar dan bidan$. %. Penis dan buah za&ar !e!besar. Perubahan 5si&is 6u$a ter6adi bai& 5ada re!a6a 5ere!5uan !au5un re!a6a la&i:la&i4 !en$ala!i 5erubahan e!osi4 5i&iran4 5erasaan4 lin$&un$an 5er$aulan dan tan$$un$ 6a7ab4 yaitu = F e!a6a lebih senan$ ber&u!5ul diluar ru!ah den$an &elo!5o&nya. F e!a6a lebih serin$ !e!bantah atau !elan$$ar aturan oran$ tua. F e!a6a in$in !enon6ol&an diri atau bah&an !enutu5 diri. F e!a6a &uran$ !e!5erti!ban$&an !au5un !en6adi san$at ter$antun$ 5ada &elo!5o&nya.

2.M4 .erke&'an)an &en/a+ ,an e&o*i anak *a&.ai re&a-a Pen)er/ian ,an 4iri5 4iri .erke&'an)an Per&e!ban$an G 5erubahan yan$ 5ro$resif dan &ontinue dala! diri individu dari !ulai lahir sa!5ai !ati >2he 5ro$ressive and 9ontinous 9han$e in the or$anis! fro! birth to death?. /!5ulsif G doron$an untu& bertinda& sebelu! ber5i&ir. Setia5 fase 5er&e!ban$an !e!ili&i 9iri &has4 5rinsi5 ini bisa di6elas&an den$an 9ontoh beri&ut = >a? sa!5ai usia 2 tahun4 ana& !e!usat&an untu& !en$enal lin$&un$annya4 !en$uasai $era&:$eri& fisi& H bela6ar berbi9ara4 >b? 5ada usia 3:" tahun4 5er&e!ban$an di5usat&an untu& !en6adi !anusia sosial >bela6ar ber$aul den$an oran$ lain? !ak/or50ak/or 6an) &e&.en)ar%(i .erke&'an)an HereditasC &eturunan !eru5a&an as5e& individu yan$ bersifat ba7aan H !e!ili&i 5otensi untu& ber&e!ban$ sebera5a 6auh 5er&e!ban$an individu itu ter6adi H ba$ai!ana &ualitas 5er&e!ban$annya4 ber$antun$ 5ada &ualitas hereditas H lin$&un$an yan$ !e!5en$aruhinya. Lin$&un$an adalah fa&tor 5entin$ disa!5in$ hereditas yan$ !enentu&an 5er&e!ban$an individu. Lin$&un$an !eli5uti fisi&4 5si&is4 sosial H reli$ius.

1. 2. 3. 4. 5. ". %.

!%n)*i ke+%ar)a *e4ara .*iko*o*io+o)i* : Pe!beri rasa a!an ba$i ana& H an$$ota &eluar$a lainnya Su!ber 5e!enuhan &ebutuhan4 fisi& H 5si&is Su!ber &asih sayan$ H 5eneri!aan ,odel 5ola 5erila&u yan$ te5at ba$i ana& untu& bela6ar !en6adi an$$ota !asyara&atnya yan$ bai& Pe!beri bi!bin$an ba$i 5en$e!ban$an &e5ribadian Sti!ulator ba$i 5en$e!ban$an &e!a!5uan ana& untu& !en9a5ai 5restasi bai& dise&olah !au5un !asyara&at Pe!bi!bin$ dala! !en$e!ban$&an as5irasi

0eluar$a yan$ fun$sional ditandai den$an &ara&teristi& = 1. Salin$ !e!5erhati&an H !en9intai 2. <ersi&a5 terbu&a H 6u6ur 3. 1ran$ tua !au !enden$ar ana&4 !eneri!a 5erasaannya dan !en$har$ai 5enda5atnya 4. Ada sharin$ !asalahC 5enda5at diantara an$$ota &eluar$a 5. ,a!5u ber6uan$ !en$atasi !asalah hidu5nya ". Salin$ !enyesuai&an diri H !en$a&o!odasi %. 1ran$ tua !elindun$i >!en$ayo!i? ana& (. 0o!uni&asi antar an$$ota &eluar$a berlan$sun$ den$an bai& +. 0eluar$a !e!enuhi &ebutuhan 5si&ososial ana& 1-. ,a!5u !enyi&a5i 5erubahan yan$ ter6adi

Paren/in) */6+e* 1. Authoritarian 1. Si&a5 Ia99e5tan9eJ rendah4 na!un 1. ,udah tersin$$un$ &ontrolnya tin$$i 2. Pena&ut 2. Su&a !en$hu&u! se9ara fisi& 3. Pe!urun$4 tida& baha$ia 3. <ersi&a5 !en$o!ando >!en$harus&an4. C ,udah ter5en$aruh !e!erintah ana& untu& !ela&u&an sesuatu 5. ,udah stress tan5a &o!5ro!i? ". 2ida& !e!ili&i arah !asa de5an yan$ 6elas 4. <ersi&a5 &a&u >&eras? %. 2ida& bersahabat 5. Aenderun$ e!osional H bersi&a5 !enola& 2. Per!issive 1. Si&a5 Ia99e5tan9eJ:nya tin$$i4 na!un 1. <ersi&a5 i!5ulsif H a$resif &ontrolnya rendah 2. Su&a !e!beronta& 2. ,e!beri &ebebasan &e5ada ana& untu& 3. 0uran$ !e!ili&i rasa 5er9aya diri !enyata&an doron$anC &ein$inannya 4. Su&a !endo!inasi 5. 2ida& 6elas arah hidu5nya ". Prestasinya rendah 3. Authoritative 1. Si&a5 Ia99e5tan9eJ H &ontrolnya tin$$i 1. <ersi&a5 bersahabat

Pen)ar%( 7Paren)/in) S/6+e8 /er(a,a. .eri+ak% anak Sika.9.eri+ak% or/% Pro0i+ .eri+ak% anak

2. <ersi&a5 res5onsif terhada5 &ebutuhan ana& 2. ,e!ili&i rasa 5er9aya diri 3. ,endoron$ ana& untu& !enyata&an 3. ,a!5u !en$endali&an diri 5enda5atC5ertanyaan 4. <ersi&a5 so5an 4. ,e!beri&an 5en6elasan tentan$ da!5a& 5. ,au be&er6a sa!a 5erbuatan yan$ bai& H buru& ". ,e!ili&i rasa in$in tahunya yan$ tin$$i %. ,e!5unyai tu6uanCarah hidu5 yan$ 6elas (. <erorientasi terhada5 5restasi

.M4 P%'er/a* 1.ro*e* /er-a,in6a3


P%'er/a* adalah !asa &eti&a seoran$ ana& !en$ala!i 5erubahan fisi&4 5si&is4 dan 5e!atan$an fun$si se&sual. ,asa 5ubertas dala! &ehidu5an &ita biasanya di!ulai saat beru!ur dela5an hin$$a se5uluh tahun dan bera&hir lebih &uran$ di usia 15 hin$$a 1" tahun. Pada !asa ini !e!an$ 5ertu!buhan dan 5er&e!ban$an berlan$sun$ den$an 9e5at. Pada 7anita 5ubertas ditandai den$an !enstruasi 5erta!a >menarche?4 sedan$&an 5ada la&i:la&i ditandai den$an !i!5i basah.K1L. 0ini4 di&enal adanya 5ubertas dini 5ada re!a6a. Penyebab 5ubertas dini ialah bah7a bahan &i!ia ..2 sendiri4 ..#4 !e!5unyai efe& yan$ !iri5 den$an hor!on estro$en. Hor!on ini di&etahui san$at ber5eran dala! !en$atur 5er&e!ban$an se&s 7anita Airi:Airi Pubertas Seoran$ ana& a&an !enun6u&&an tanda:tanda a7al dari 5ubertas4 se5erti suara yan$ !ulai berubah4 tu!buhnya ra!but:ra!but 5ada daerah tertentu dan 5ayudara !e!besar untu& seoran$ $adis. 3ntu& seoran$ ana& 5ere!5uan4 tanda:tanda itu biasanya !un9ul 5ada usia 1- tahun &e atas dan 5ada ana& la&i:la&i4 biasanya lebih la!bat4 yaitu 5ada usia 11 tahun &e atas K3L. Perubahan fisi& yan$ ter6adi 5ada !asa 5ubertas bertan$$un$:6a7ab atas !un9ulnya doron$an se&s. Pe!uasan doron$an se&s !asih di5ersulit den$an banya&nya tabu sosial4 se&ali$us 6u$a &e&uran$an 5en$etahuan yan$ benar tentan$ se&sualitas. Na!un se6a& tahun 1+"-:an4 a&tivitas se&sual telah !enin$&at di antara re!a6aM studi a&hir !enun6u&&an bah7a ha!5ir 5- 5ersen re!a6a di ba7ah usia 15 dan %5 5ersen di ba7ah usia 1+ !ela5or&an telah !ela&u&an hubun$an se&s Penyebab !un9ulnya 5ubertas Penyebab !un9ulnya 5ubertas ini adalah hor!on yan$ di5en$aruhi oleh hi5ofisis >5usat dari seluruh siste! &elen6ar 5en$hasil hor!on tubuh?. <er&at &er6a hor!on ini4 re!a6a !e!asu&i !asa 5ubertas sehin$$a !ulai !un9ul 9iri:9iri &ela!in se&under yan$ da5at !e!beda&an antara 5ere!5uan dan la&i:la&i. .en$an &ata lain4 5ubertas ter6adi &arena tubuh !ulai !e!5rodu&si hor!on:hor!on se&s sehin$$a alat re5rodu&si telah berfun$si dan tubuh !en$ala!i 5erubahan. Hor!on se&s yan$ !e!en$aruhi 5ere!5uan adalah estro$en dan 5ro$esteron yan$ di5rodu&si di indun$ telur4 sedan$&an 5ada la&i:la&i di5rodu&si oleh testis dan dina!a&an testosteron. Hor!on: hor!on tersebut ada di dala! darah dan !e!en$aruhi alat:alat dala! tubuh sehin$$a ter6adilah bebera5a 5ertu!buhan

Penyebab Perubahan Pubertas

1. Peran Kelenjar Pituitary Kelenjar pituitary mengeluarkan dua hormon yaitu hormon pertumbuhan yang berpengaruh dalam menentukan besarnya individu, dan hormon gonadotrofik yang merangsang gonad untuk meningkatkan kegiatan. Sebelum masa puber secara bertahap jumlah hormon gonadotrofik semakin bertambah dan kepekaan gonad terhadap hormon gonadotrofik dan peningkatan kepekaan juga semakin bertambah, dalam keadaan demikian perubahan-perubahan pada masa puber mulai terjadi. . Peran !onad- "engan pertumbuhan dan perkembangan gonad, organ-organ seks yaitu ciri-ciri seks primer # bertambah besar dan fungsinya menjadi matang, dan ciri-ciri seks sekunder, seperti rambut kemaluan mulai berkembang. $. %nteraksi Kelenjar Pituitary dan !onad &ormon yang dikeluarkan oleh gonad, yang telah dirangsang oleh hormon gonadotrofik yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitary, selanjutnya bereaksi terhadap kelenjar ini dan menyebabkan secara berangsur-angsur penurunan jumlah hormon pertumbuhan yang dikeluarkan sehingga menghentikan proses pertumbuhan, interaksi antara hormon gonadotrofik dan gonad berlangsung terus sepanjang kehidupan reproduksi individu, dan lambat laun berkurang menjelang 'anita mendekati menopause dan pria mendekati climacteric.

4.M4 Gan))%an e&o*iona+ ,an .ri+ak% .a,a &a*a anak ,an re&a-a @an$$uan e!osi dan 5erila&u >dit6enPL<.9o!4 2--"? 6u$a diarti&an seba$ai ana& yan$ !en$ala!i &esulitan dala! 5enyesuaian diri dan bertin$&ah la&u tida& sesuai den$an nor!a:nor!a yan$ berla&u dala! lin$&un$an &elo!5o& usia !au5un !asyara&at 5ada u!u!nya4 sehin$$a !eru$i&an dirinya !au5un oran$ lain4 dan &arenanya !e!erlu&an 5elayanan 5endidi&an &husus de!i &ese6ahteraan dirinya !au5un lin$&un$annya Hallahan dan 0auff!an >2--"? da5at di!ulai dari ti$a 9iri &has &ondisi e!osi dan 5erila&u4 antara lain yaitu = 1. 2in$&ah la&u yan$ san$at e&stri! dan bu&an hanya berbeda den$an tin$&ah la&u ana& lainnya.

2. 3.

1. 2. 3. 4. 5.

a.

b.

9.

Suatu 5roble! e!osi dan tin$&ah 5erila&u yan$ &ronis4 yan$ tida& !un9ul se9ara lan$sun$4 2in$&ah la&u yan$ tida& dihara5&an oleh lin$&un$an &arena bertentan$an den$an hara5an sosial dan 9ultural. He7ard H 1rlans&y >1+((? dala! Sunardi >1++"? !en$ata&an seseoran$ di&ata&an !en$ala!i $an$$uan 5erila&u a5abila !e!ili&i satu atau lebih dari li!a &ara&teristi& beri&ut dala! &urun 7a&tu yan$ la!a4 yaitu= &etida&!a!5uan untu& bela6ar yan$ bu&an disebab&an oleh fa&tor intele&tualitas4 alat indra !au5un &esehatan. &etida&!a!5uan untu& !e!ban$un atau !e!elihara &e5uasan dala! !en6alin hubun$an den$an te!an sebaya dan 5endidi&. ti5e 5erila&u yan$ tida& sesuai atau 5erasaan yan$ di ba7ah &eadaan nor!al. !udah terba7a suasana hati >e!osi labil?4 &etida&baha$iaan4 atau de5resi. &e9enderun$an untu& !en$e!ban$&an si!to!:si!to! fisi& atau &eta&utan: &eta&utan yan$ diasosiasi&an den$an 5er!asalahan5er!asalahan 5ribadi atau se&olah. Si!5to! $an$$uan e!osi dan 5erila&u biasanya diba$i !en6adi dua !a9a!4 yaitu externalizing behavior dan internalizing behavior !xternalizingbehavior !e!ili&i da!5a& lan$sun$ atau tida& lan$sun$ terhada5 oran$ lain4 9ontohnya 5erila&u a$resif4 !e!ban$&an$4 tida& 5atuh4 berbohon$4 !en9uri4 dan &uran$nya &endali diri. "nternalizing behavior !e!5en$aruhi sis7a den$an berba$ai !a9a! $an$$uan se5erti &e9e!asan4 de5resi4 !enari& diri dari intera&si sosial4 $an$$uan !a&an4 dan &e9enderun$an untu& bunuh diri. 0edua ti5e tersebut !e!ili&i 5en$aruh yan$ sa!a buru&nya terhada5 &e$a$alan dala! bela6ar di se&olah >Hallahan H 0auff!an4 1+((M #$$en H 0au9ha&4 1++%?. Lebih lan6ut4 Hallahan H 0auff!an >1+((? !en6elas&an tentan$ &ara&teristi& ana& den$an $an$$uan 5erila&u dan e!osi4 seba$ai beri&ut= /nteli$ensi dan Prestasi <ela6ar <ebera5a ahli4 se5erti di&uti5 oleh Hallahan dan 0auff!an4 1+((. !ene!u&an bah7a ana&:ana& den$an $an$$uan ini !e!ili&i inteli$ensi di ba7ah nor!al >se&itar +-? dan bebera5a di atas bright normal. 0ara&teristi& Sosial dan #!osi. A$resif4 acting-out behavior #externalizing$ %onduct disorder >$an$$uan 5erila&u? !eru5a&an 5er!asalahan yan$ 5alin$ serin$ ditun6u&&an oleh ana& den$an $an$$uan e!osi atau 5erila&u. Perila&u:5erila&u tersebut se5erti= !e!u&ul4 ber&elahi4 !en$e6e&4 berteria&4 !enola& untu& !enuruti 5er!intaan oran$ lain4 !enan$is4 !erusa&4 vandalis!e4 !e!eras4 yan$ a5abila ter6adi den$an fre&uensi tin$$i !a&a ana& da5at di&ata&an !en$ala!i $an$$uan. Ana& nor!al lain !un$&in 6u$a !ela&u&an 5erila&u5erila&u tersebut teta5i tida& se9ara i!5ulsif dan seserin$ ana& den$an conduct disorder "mmature& 'ithdra'l behavior #internalizing$ Ana& den$an $an$$uan ini4 !enun6u&&an 5erila&u immature >tida& !atan$ atau &e&ana&:&ana&an? dan !enari& diri. ,ere&a !en$ala!i &eterasin$an sosial4 hanya !e!5unyai bebera5a oran$ te!an4 6aran$ ber!ain den$an ana& seusianya4 dan &uran$ !e!ili&i &etra!5ilan sosial yan$ dibutuh&an untu& bersenan$:senan$. <ebera5a di antara !ere&a !en$asin$&an diri untu& ber&hayal atau !ela!un4

!erasa&an &eta&utan yan$ !ela!5aui &eadaan sebenarnya4 !en$eluh&an rasa sa&it yan$ sedi&it dan !e!biar&an N5enya&itO !ere&a terlibat dala! a&tivitas nor!al. Ada diantara !ere&a !en$ala!i re$resi yaitu &e!bali 5ada taha5:taha5 a7al 5er&e!ban$an dan selalu !e!inta bantuan dan 5erhatian4 dan bebera5a diantara !ere&a !en6adi terte&an >de5resi? tan5a alasan yan$ 6elas >Hallahan dan 0auff!an4 1+((?.

ADHD A.H. >Attention .efi9it Hy5era9tive .isorders. @an$$uan ini ditandai den$an adanya &etida&!a!5uan ana& untu& !e!usat&an 5erhatiannya 5ada sesuatu yan$ dihada5i4 sehin$$a rentan$ 5erhatiannya san$at sin$&at 7a&tunya dibandin$&an ana& lain yan$ seusia4 <iasanya disertai den$an $e6ala hi5era&tif dan tin$&ah la&u yan$ i!5ulsif. 0elainan ini da5at !en$$an$$u 5er&e!ban$an ana& dala! hal &o$nitif4 5erila&u4 sosialisasi !au5un &o!uni&asi. Penyebab 5asti dan 5atolo$i A.H. !asih belu! terun$&a5 se9ara 6elas. Se5erti halnya $an$$uan autis!4 A.H. !eru5a&an statu &elainan yan$ bersifat !ulti fa&torial. <anya& fa&tor yan$ dian$$a5 seba$ai 5eneyebab $an$$uan ini4 diantaranya adalah fa&tor $eneti&4 5er&e!ban$an ota& saat &eha!ilan4 5er&e!ban$an ota& saat 5erinatal4 tin$&at &e9erdasan >/P?4 ter6adinya disfun$si !etabolis!e4 &etida& teraturan hor!onal4 lin$&un$an fisi&4 sosial dan 5ola 5en$asuhan ana& oleh oran$ tua4 $uru dan oran$:oran$ yan$ ber5en$aruh di se&itarnya.

3ntu& da5at disebut !e!ili&i $an$$uan A.H.4 harus ada ti$a $e6ala uta!a yan$ na!5a& dala! 5erila&u seoran$ ana&4 yaitu inatensi4 hi5era&tif4 dan i!5ulsif. /natensi atau 5e!usatan 5erhatian yan$ &uran$ da5at dilihat dari &e$a$alan seoran$ ana& dala! !e!beri&an 5erhatian se9ara utuh terhada5 sesuatu. Ana& tida& !a!5u !e!5ertahan&an &onsentrasinya terhada5 sesuatu4 sehin$$a !udah se&ali beralih 5erhatian dari satu hal &e hal yan$ lain. @e6ala hi5era&tif da5at dilihat dari 5erila&u ana& yan$ tida& bisa dia!. .udu& den$an tenan$ !eru5a&an sesuatu yan$ sulit dila&u&an. /a a&an ban$&it dan berlari: lari4 ber6alan &e sana &e!ari4 bah&an !e!an6at:!an6at. .i sa!5in$ itu4 ia 9enderun$ banya& bi9ara dan !eni!bul&an suara berisi&. @e6ala i!5ulsif ditandai den$an &esulitan ana& untu& !enunda res5on. Ada se!a9a! doron$an untu& !en$ata&anC!ela&u&an sesuatu yan$ tida& ter&endali. .oron$an tersebut !endesa& untu& die&s5resi&an den$an se$era dan tan5a 5erti!ban$an. Aontoh nyata dari $e6ala i!5ulsif adalah 5erila&u tida& sabar. Ana&

tida& a&an sabar untu& !enun$$u oran$ !enyelesai&an 5e!bi9araan. Ana& a&an !enyela 5e!bi9araan atau buru:buru !en6a7ab sebelu! 5ertanyaan selesai dia6u&an. Ana& 6u$a tida& bisa untu& !enun$$u $iliran4 se5erti antri !isalnya. Sisi lain dari i!5ulsivitas adalah ana& ber5otensi tin$$i untu& !ela&u&an a&tivitas yan$ !e!bahaya&an4 bai& ba$i dirinya sendiri !au5un oran$ lain.

".M4 Gan))%an .%'er/a*


@AN@@3AN P3<# 2AS
P%'er/a*Ter+a&'a/ Pada5ere!5uandidefinisi&antida&!e!besarnya5ayudarasa!5aiu!ur 13 tahunatautida&!en$ala!i!enar&esa!5aiu!ur 15 tahun.Padala&i:la&ididefinisi&anbila5an6an$ testis tida&!en9a5ai 245 9! atau volu!e testis tida&!en9a5ai 4 !l sa!5aiu!ur 14 tahun. Lebihbanya&ter6adi5adala&i: la&idibandin$&an5ere!5uan.0ebanya&an&eterla!batan5ubertas5adare!a6a yan$ disebutden$an Aonstitutional .elay in @ro7th and Puberty >A.@P?4 halini5erludibeda&anden$an5enderita yan$ !en$ala!i&elainan hor!onal.0elainan hor!onal inididasar&an5adase&resi $onadotro5in yan$ dihubun$&anden$andiferensiasise&sual.<erdasar&an&adar $onadotro5in da5atdiba$i!en6adihi5er$onadotro5i&hi5o$onadis!danhi5o$onadotro5i&hi5o$onadis!. #tiolo$i

1. &ipergonadotropikhipogonadism #ditemukankadarhormon gonadotropin ()S& * +&, meningkatnamunkadarhormonseks steroid sepertitestosterondan estrogen tetaprendah. &al inimenandakankerusakantidakterletakpadaaksishipotalamushipofisis. a. Sindromadisgenesisgonad #banyakpadaanakperempuan, denganketerlambatan onset maturasiseksualtanpaperubahan yang khaspadasomatiknya. Kelainaniniseringditemukanpadasindrom turner dimanaterdapatdisgenetik gonad jugadisertaipera'akanpendek. b. Sindromaklinefelter #padalaki-laki, yang gambaranklinisnyasepertianakprapubertas yang testisnyakecil, kaki dantanganpanjang. Penurunan %- verbal 1.- . poin. Pubertasnyatidakterlambattetapipelanatauberhenti, terjadipenurunantestosterondanpeningkatanrasio estrogen/testosteronsehinggaterjadiginekomastiapadaremaja. 0estis kecildenganhialinisasifibrosapadatubulusseminiferus, terjadipenurunancadanganselleydig.

c. Kerusakan gonad bilateral #terjadipeningkatankadar )S& dan +& yang biasanyadiketahuisaatberumur 1 -11 tahunpadapenyakit gonad primer. Kerusakan gonad bilateral diantaranya# kerusakanovarium primer, kerusakan testis primer, sindromselsertoli, dan lain-lain. d. 0oksin-toksinpadagonad #pengaruhdaribahansitoksinterutamacyclopospamidpadapenyakit gonad primer. 0erjadigangguanfungsi testis atauovariumsaatmulaipengobatandandipengaruhilamanyapengobatan. e. "efeken2im #defisiensien2im 134hidroksilasebiasanyamemengaruhifenotipperempuan. 5n2iminimencegahsintesis androgen, estrogen, dankortisolsehinggaterjadikegagalanvirilisasi di uterus danhipokalemia, hipertensi, menghambatpubertas, terjadifeminisasitestikular, danmenghambatperkembanganpayudara. 6amundalamkeadaaniniterjadipeningkatankadar )S& dan +&. f. %nsensitifitas androgen komplitdantidakkomplit #remajalaki-lakidengan androgen insensitifitaskomplit (sindromfeminisasitestikular, akanmenunujukkanfenotipremajaperempuandenganamenore primer, payudaratidakberkembang, dantidakadarambut pubis. Padainsensitifitas androgen tidakkomplitmenghasilkanfenotiplakilakidengangangguanmulainyapubertas, terjadinyakriptorkidismus, danresistensi androgen. Peningkatankadar +& sebagairespondariresistensi androgen padatingkathipotalamus-hipofisis.

. &ipogonadotropikhipogonadism a. "efisiensi gonadotropin kongenital #berhubungandengankelainanserebral, hipotalamus, atauterganggunyafungsihipofisis. b. "efisiensihormontropik yang multipel #biasanyaterjadiketerlambatanpertumbuhandanseksualinfantile. &al inidikarenakandefisiensihormonpertumbuhan (!&, atauhormontiroid (0S&, ataukeduanya. c. "efisiensihormonpertumbuhan yang isolated #selainpubertasterlambat, jugaterjadigangguansekresi 780& dan gonadotropin. "efisiensi !& isolated yang idiopatikkebanyakankarenahipopituitarism.

9eberapapenderitadenganketerlambatanpertumbuhandanperkembangankare naadanyagangguansekresi !&. d. "efisiensi gonadotropin yang isolated #defisiensi gonadotropin tanpagangguan hormone lain padahipofisis anterior merupakankelainangenetik, sepertidefekpadabulbusolfaktorius (sindromKallman,. "efisiensiiniterdapatrendahnyakadar )S& dan +& dantidakadanyatanda-tandamaturasiseksual.
@e6ala&linis e!a6aden$andefisiensi @H !e!beri&an&ara&teristi&&eterla!batan5ertu!buhantin$$ibadandibandin$beratbadan.<ebera5 a!anifestasi andro$en se5erti5ertu!buhanra!but 5ubis yan$ lebihbanya&di5en$aruhi hor!one se&s steroid adrenal dari5adase&resi $onad.Padasindro!0all!an!enun6u&&an$e6ala anos!ia atauhi5os!ia.Atau$ine&o!astiadan$ala&tore5adasindro!&linefelter. 2ata la&sana <ila $onad tida&berfun$si4 diberi hor!one se&s steroid.<ilatida&ada $onadotro5in endo$en ataufa&tor releasin$ hy5othala!us diberiobat yan$ bisa!ensti!ulasinya.Pe!berian@n Hda5at!eran$san$&adar testosterone dan estro$en sa!5aide7asa. Andro$en dan estro$en dariluaruntu&5enderita yan$ !e!erlu&antera5i hor!onal.8enis5re5arat estro$en oral yan$ serin$di$una&anadalah5re!arin.8i&a5enderita!en$ala!i&eterla!batan5ertu!buhanda5atdibe ri @H. P%'er/a*Prekok *aitubilatanda:tanda5ubertasdite!u&ansebelu!u!ur ( tahun5ada5ere!5uandansebelu!u!ur + tahun5adala&i: la&i.Pubertas5re&o&da5atdi&lasifi&asi&anberdasar&ana&tivitasa&sisneuroendo&rin$onad. .ia$nosis dan@e6ala&linis Padaana&5ere!5uandi5eri&sa5e!besaran5ayudaradan5ertu!buhanra!but 5ubis.Pubertas5re&o&5ada5ere!5uanbiladite!u&an5e!besaran5ayudarasebelu!u!ur ( tahun4 ti!bulnyara!but 5ubis sebelu!u!ur + tahun4 atauter6adinya!enar&esebelu!u!ur +45 tahun. Padaana&la&i:la&idiu&ur volu!e testis den$anor9hido!eter4 5an6an$dan dia!eter 5enis..i&ata&an5ubertas5re&o&bilasebelu!u!ur + tahun5an6an$ 5enis sudah 245 9! atau volu!e testis sudah 4 !l. ront$en5er$elan$andantela5a&tan$an&iriuntu&!enilaiu!urtulan$seba$aitandater6adinya5enin $&atan hor!one se&s steroid se9arasiste!i&. <erdasar&an5e!eri&saan hor!onal dantanda&linis yan$ dite!u&an!a&a5ubertas5re&o&di&ate$ori&an!en6adi5ubertas5re&o& yan$ di5en$aruhioleha&sishi5otala!us:hi5ofisis:$onad >@.PP? dan5ubertas5re&o& yan$ tida&di5en$aruhioleha&sishi5otala!us:hi5ofisis:$onad >@/PP?.

a. !"PP #pubertasprekoktergantung gonadotropin disebutpubertasprekoktipesentral. "alamhaliniaksissecarafisiologi normal namunonsetnya yang terlalua'al. !"PP disebabkanaksishipotalamushipofisis yang terangsanglebiha'alsecara normal. +alubisadisebabkan trauma kepala, tumor otak, atauhidrosefalus. Pada !"PP jugaseringditemukan tumor jinakhamartomahipotalamuspadasalurandariventrikel $. Secaraumumtidakditemukangangguanpertumbuhannamunkadangkadangbisaterjadikejangdanketerlambatanbicarasertagangguanperkembanga nmotorik. b. !%PP #pubertasprekoktidaktergantung gonadotropin disebutjugapubertasprekokperifer, disebabkantidaknormalnyaproduksi hormone sekssteroid dantidakadaaktivasidariaksishipotalamus-hipofisis. :eningkatnyakadarseks steroid berasaldarieksogendan endogen berasaldarikelenjar adrenal. Pada !%PP kadar )S& dan +& rendahsertaresponnyabaikdenganstimulasi!n;&. 9entukiniseringberupa premature adrenarchekarenaadanyapeningkatanproduksi androgen adrenal sekunderlebiha'aldanmenyebabkanpertumbuhanrambut pubis, rambutaksila, adanyajera'atdanbaubadanlebiha'al. Penyebabpeningkataniniditemukanterjadinyapeningkatankadardehydroepiand osteronsulfat ("&57S,.

Pen$obatan .en$an@n Ha$onis!en$ha!bat@n Hterhada55rodu&si $onadotro5in 5adarese5torhi5ofisisterhada5res5on@n H. 0arenaobatini!enyeru5ai7a&tu5aruh@n H endo$en4 sertada5at!enutu5a&tivitas@n H5adahi5ofisis. 8adi5e!berian@n Ha$onisa&an!enurun&an&adar FSH dan LH sehin$$a!enurun&an&adarse&s steroid.

6.M4 Gan))%an .er/%&'%(an ,an .erke&'an)an anak *a&.ai re&a-a


1. @ a n $ $ u a n b i 9 a r a d a n b a h a s a .
0e!a!5uan berbahasa !eru5a&an indi&ator seluruh 5er&e!ban$an ana&. 0arena &e!a!5uan berbahasa sensitif terhada5 &eterla!batan atau &erusa&an 5ada siste!lainnya4 sebab !elibat&an &e!a!5uan &o$nitif4 !otor4 5si&olo$is4 e!osi dan lin$&un$anse&itar ana&. 0uran$nya sti!ulasi a&an da5at !enyebab&an $an$$uan bi9ara dan berbahasa bah&an $an$$uan ini da5at !eneta5.

. A e r e b r a l 5 a l s y.
,eru5a&an suatu &elainan $era&an dan 5ostur tubuh yan$ tida& 5ro$resif4 yan$disebab&an oleh

&arena suatu &erusa&anC$an$$uan 5ada sel:sel !otori& 5ada susunansaraf 5usat yan$ sedan$ tu!buhCbelu! selesai 5ertu!buhannya.

$. S i n d r o ! . o 7 n .
Ana& den$an Sindro! .o7n adalah individu yan$ da5at di&enal dari fenoti5nya dan!e!5unyai &e9erdasan yan$ terbatas4 yan$ ter6adi a&ibat adanya 6u!lah &ro!oso! 21yan$ berlebih. Per&e!ban$annya lebih la!bat dari ana& yan$ nor!al. <ebera5a fa&tor se5erti &elainan 6antun$ &on$enital4 hi5otonia yan$ berat4 !asalah biolo$is ataulin$&un$an lainnya da5at !enyebab&an &eterla!batan 5er&e!ban$an !otori& dan&etera!5ilan untu& !enolon$ diri sendiri.

<. @ a n $ $ u a n A u t i s ! e .
,eru5a&an $an$$uan 5er&e!ban$an 5ervasif 5ada ana& yan$ $e6alanya !un9ul sebelu!ana& beru!ur 3 tahun. Pervasif berarti !eli5uti seluruh as5e& 5er&e!ban$an sehin$$a$an$$uan tersebut san$at luas dan berat4 yan$ !e!5en$aruhi ana& se9ara !endala!.@an$$uan 5er&e!ban$an yan$ dite!u&an 5ada autis!e !en9a&u5 bidan$ intera&sisosial4 &o!uni&asi dan 5erila&u.

1.

etardasi ,ental.

,eru5a&an suatu &ondisi yan$ ditandai oleh intele$ensia yan$ rendah >/P Q %-? yan$!enyebab&an &etida&!a!5uan individu untu& bela6ar dan berada5tasi terhada5 tuntutan!asyara&at atas &e!a!5uan yan$ dian$$a5 nor!al.

=. !angguan Pertumbuhan )isik @an$$uan 5ertu!buhan fisi& !eli5uti $an$$uan 5ertu!buhan di atas nor!al dan $an$$uan 5ertu!buhan di ba7ah nor!al. Pe!antauan berat badan !en$$una&an 0,S >0artu ,enu6u Sehat? da5at dila&u&an se9ara !udah untu& !en$etahui 5ola 5ertu!buhan ana&. ,enurut Soet6inin$sih >2--3? bila $rafi& berat badan ana& lebih dari 12-R &e!un$&inan ana& !en$ala!i obesitas atau &elainan hor!onal. Sedan$&an4 a5abila $rafi& berat badan di ba7ah nor!al &e!un$&inan ana& !en$ala!i &uran$ $izi4 !enderita 5enya&it &ronis4 atau &elainan hor!onal. Lin$&ar &e5ala 6u$a !en6adi salah satu 5ara!eter yan$ 5entin$ dala! !endete&si $an$$uan 5ertu!buhan dan 5er&e!ban$an ana&. 3&uran lin$&ar &e5ala !en$$a!bar&an isi &e5ala ter!asu& ota& dan 9airan serebros5inal. Lin$&ar &e5ala yan$ lebih dari nor!al da5at di6u!5ai 5ada ana& yan$ !enderita hidrosefalus4 !e$aensefali4 tu!or ota& atau5un hanya !eru5a&an variasi nor!al. Sedan$&an a5abila lin$&ar &e5ala &uran$ dari nor!al da5at didu$a ana& !enderita retardasi !ental4 !alnutrisi &ronis atau5un hanya !eru5a&an variasi nor!al. .ete&si dini $an$$uan 5en$lihatan dan $an$$uan 5enden$aran 6u$a 5erlu dila&u&an untu& !en$antisi5asi ter6adinya $an$$uan yan$ lebih berat. 8enis $an$$uan 5en$lihatan yan$ da5at diderita oleh ana& antara lain adalah !aturitas visual yan$ terla!bat4 $an$$uan refra&si4 6ulin$4 nista$!us4 a!blio5ia4 buta 7arna4 dan &ebutaan a&ibat &atara&4 neuritis o5ti&4 $lau&o!a4 dan lain seba$ainya. >Soet6inin$sih4 2--3?. Sedan$&an &etulian 5ada ana& da5at dibeda&an !en6adi tuli &ondu&si dan tuli sensorineural. ,enurut Hendar!in >2---?4 tuli 5ada ana& da5at disebab&an &arena fa&tor 5renatal dan 5ostnatal. Fa&tor 5renatal antara

lain adalah $eneti& dan infe&si 21 AH yan$ ter6adi sela!a &eha!ilan. Sedan$&an fa&tor 5ostnatal yan$ serin$ !en$a&ibat&an &etulian adalah infe&si ba&teri atau virus yan$ ter&ait den$an otitis !edia. 3. !angguan perkembangan motorik Per&e!ban$an !otori& yan$ la!bat da5at disebab&an oleh bebera5a hal. Salah satu 5enyebab $an$$uan 5er&e!ban$an !otori& adalah &elainan tonus otot atau 5enya&it neuro!us&ular. Ana& den$an serebral 5alsi da5at !en$ala!i &eterbatasan 5er&e!ban$an !otori& seba$ai a&ibat s5astisitas4 athetosis4 ata&sia4 atau hi5otonia. 0elainan su!su! tulan$ bela&an$ se5erti s5ina bifida 6u$a da5at !enyebab&an &eterla!batan 5er&e!ban$an !otori&. Penya&it neuro!us9ular se5eti !us9ular distrofi !e!5erlihat&an &eterla!batan dala! &e!a!5uan ber6alan. Na!un4 tida& sela!anya $an$$uan 5er&e!ban$an !otori& selalu didasari adanya 5enya&it tersebut. Fa&tor lin$&un$an serta &e5ribadian ana& 6u$a da5at !e!5en$aruhi &eterla!batan dala! 5er&e!ban$an !otori&. Ana& yan$ tida& !e!5unyai &ese!5atan untu& bela6ar se5erti serin$ di$endon$ atau dileta&&an di baby 7al&er da5at !en$ala!i &eterla!batan dala! !en9a5ai &e!a!5uan !otori&.

$.M4 Pen6a+a()%naan o'a/ .a,a re&a-a


OPIAT a/a% O.i%& 14an,%3 ,eru5a&an $olon$an Nar&oti&a ala!i yan$ serin$ di$una&an den$an 9ara dihisa5 >inhalasi?.

,eni!bul&an rasa &esibu&an >rushin$ sensation? ,eni!bul&an se!an$at ,erasa 7a&tu ber6alan la!bat. Pusin$4 &ehilan$an &esei!ban$anC!abu&. ,erasa ran$san$ birahi !enin$&at >ha!batan se&sual hilan$?. 2i!bul !asalah &ulit di se&itar !ulut dan hidun$.

MOR!IN ,eru5a&an zat a&tif >nar&oti&a? yan$ di5eroleh dari 9andu !elalui 5en$olahan se9ara &i!ia. 3!u!nya 9andu !en$andun$ 1-R !orfin. Aara 5e!a&aiannya disunti& di ba7ah &ulit4 &e dala! otot atau 5e!buluh darah >intravena?

,eni!bul&an euforia. ,ual4 !untah4 sulit buan$ ha6at besar >&onsti5asi?. 0ebin$un$an >&onfusi?. <er&erin$at.

.a5at !enyebab&an 5in$san4 6antun$ berdebar:debar. @elisah dan 5erubahan suasana hati. ,ulut &erin$ dan 7arna !u&a berubah.

HEROIN a/a% P%/a: ,eru5a&an $olon$an nar&oti&a se!isintetis yan$ dihasil&an atas 5en$olahan !orfin se9ara &i!ia7i !elalui 4 taha5an sehin$$a di5eroleh heroin 5alin$ !urni ber&adar (-R hin$$a ++R. Heroin !urni berbentu& bubu& 5utih sedan$&an heroin tida& !urni ber7arna 5utih &eabuan >street heroin?. 'at ini san$at !udah !ene!bus ota& sehin$$a berea&si lebih &uat dari 5ada !orfin itu sendiri. 3!u!nya di$una&an den$an 9ara disunti& atau dihisa5. 2i!bul rasa &esibu&an yan$ san$at 9e5atCrushin$ sensastion >S 3-:"- deti&? dii&uti rasa !enyenan$&an se5erti !i!5i yan$ 5enuh &eda!aian dan &e5uasan atau &etenan$an hati >euforia?. /n$in selalu !enyendiri untu& !eni&!atinya.

.enyut nadi !ela!bat. 2e&anan darah !enurun. 1tot:otot !en6adi le!asCrela&s. .iafra$!a !ata >5u5il? !en$e9il >5in 5oint?. ,en$uran$i bah&an !en$hilan$&an &e5er9ayaan diri. ,e!bentu& dunia sendiri >dissosial? = tida& bersahabat. Penyi!5an$an 5erila&u = berbohon$4 !eni5u4 !en9uri4 &ri!inal. 0eter$antun$an da5at ter6adi dala! bebera5a hari. #fe& sa!5in$ ti!bul &esulitan doron$an se&sual4 &esulitan !e!buan$ ha6at besar4 6antun$ berdebar:debar4 &e!erahan dan $atal di se&itar hidun$4 ti!bul $an$$uan &ebiasaan tidur.

8i&a sudah toleransi4 se!a&in !udah de5resi dan !arah sedan$&an efe& euforia se!a&in rin$an atau sin$&at GAN#A a/a% kana'i* <erasal dari tana!an &anabis sativa dan &anabis indi9a. Pada tana!an ini ter&andun$ 3 zat uta!a yaitu tetrahidro&anabinol4 &anabinol dan &anabidiol. Aara 5en$$unaannya dihisa5 den$an 9ara di5adat&an !enyeru5ai ro&o& atau den$an !en$$una&an 5i5a ro&o&.

.enyut 6antun$ atau nadi lebih 9e5at. ,ulut dan ten$$oro&an &erin$. ,erasa lebih santai4 banya& bi9ara dan ber$e!bira.

Sulit !en$in$at sesuatu &e6adian. 0esulitan &iner6a yan$ !e!butuh&an &onsentrasi4 rea&si yan$ 9e5at dan &oordinasi. 0adan$:&adan$ !en6adi a$resif bah&an &e&erasan. <ila!ana 5e!a&aian dihenti&an da5at dii&uti den$an sa&it &e5ala4 !ual yan$ ber&e5an6an$an4 rasa letihC9a5e&. @an$$uan &ebiasaan tidur. Sensitif dan $elisah. <er&erin$at. <erfantasi.

KOKAIN ,e!5unyai 2 bentu& ya&ni bentu& asa! >&o&ain hidro&lorida? dan bentu& basa >free base?. 0o&ain asa! beru5a &ristal 5utih4 rasa sedi&it 5ahit dan lebih !udah larut dibandin$ bentu& basa bebas yan$ tida& berbau dan rasanya 5ahit. Na!a 6alanan &adan$ disebut &o&a4 9o&e4 ha55y dust4 sno74 9harlie4 sre5et4 sal6u4 5utih. .isalah$una&an den$an 9ara !en$hiru5 yaitu !e!ba$i setu!5u& &o&ain !en6adi bebera5a ba$ian berbaris lurus di atas 5er!u&aan &a9a dan benda yan$ !e!5unyai 5er!u&aan datar. 0e!udian dihiru5 den$an !en$$una&an 5enyedot atau $ulun$an &ertas. Aara lain adalah diba&ar bersa!a te!ba&au yan$ serin$ disebut 9o9o5uff. ,en$hiru5 &o&ain berisi&o lu&a 5ada se&itar luban$ hidun$ ba$ian dala!.

,eni!bul&an &erian$an4 &e$e!biraan yan$ berlebihan >e9stasy?. Hasutan >a$itasi?4 &e$elisahan4 &e7as5adaan dan doron$an se&s. Pen$$unaan 6an$&a 5an6an$ !en$uran$i berat badan. 2i!bul !asalah &ulit. 0e6an$:&e6an$4 &esulitan bernafas. Serin$ !en$eluar&an daha& atau lendir. ,ero&o& &o&ain !erusa& 5aru >e!fise!a?. ,e!5erla!bat 5en9ernaan dan !enutu5i selera !a&an. Paranoid. ,erasa se5erti ada &utu yan$ !era!bat di atas &ulit >9o9aine bu$s?. @an$$uan 5en$lihatan >sno7 li$ht?. 0ebin$un$an >&onfusi?. <i9ara se5erti !enelan >slurred s5ee9h?.

;.M4 Pri+ak% *ek*%a+ .a,a 'a6i re&a-a *er/a &en)i,en/i0ika*i )an))%an 6an) ,a.a/ /er-a,i
,asa re!a6a tida& !e!5unyai te!5at yan$ 6elas dala! ran$&aian 5roses 5er&e!ban$an seseoran$. 0etida&6elasan di!a&sud &arena re!a6a tida& ter!asu&

$olon$an ana& a&an teta5i tida& 6u$a ter!asu& 5ada $olon$an de7asa. Posisi !asa re!a6a adalah 5osisi antara !asa &ana&:&ana& dan !asa de7asa4 sehin$$a !asa re!a6a ini serin$ 5ula disebut seba$ai !asa transisi atau !asa 5eralihan dari !asa &ana&:&ana& &e !asa de7asa >,on&s4 1+(4? Se9ara 5si&olo$is !asa re!a6a dibeda&an dala! dua fase usia 5er&e!ban$an4 yaitu = 1. ,asa Puber4 yaitu !asa di!ana re!a6a !ulai !en$enal dan berfi&ir serta tertari& den$an !asalah:!asalah seTual yan$ !ere&a &enal dari se&itar lin$&un$annya. Pada u!u!nya !asa 5uber atau 5ubertas ini ter6adi antara u!ur 11 : 15 tahun 5ada re!a6a 7anita dan 12 : 1" tahun 5ada re!a6a 5ria. 2anda:tanda yan$ serin$ !enyertai !asa 5uber ini adalah tu!buhnya 5ubi9 hair atau ra!but &e!aluan seba$ai tanda &ela!in se&under yan$ !enun6u&&an adanya 5er&e!ban$an !enu6u &e!atan$an seTual4 yan$ berarti sia5 5rodu&si. 2. ,asa Adolensi. Adolensi berarti tu!buh dan ber&e!ban$ >@ro7t and develo5!ent? !enu6u ala! de7asa. Artinya seseoran$ !ulai !enin$$al&an !asa &ana&:&ana& !enu6u !asa de7asa a7al yan$ 5enuh den$an berba$ai tu$as dan tan$$un$ 6a7ab. #,A8A .AN P# ,ASALAHAN <entu&:bentu& tin$&ah la&u ini ber!a9a!:!a9a!4 !ulai dari 5erasaan tertari&4 ber&en9an4 ber9u!bu hin$$a bersen$$a!a. Sia5a yan$ !en6adi obye& se&sual; <isa oran$ >bai& se6enis !au5un la7an 6enis?4 oran$ dala! &hayalan4 atau diri sendiri. Seba$ian tin$&ah la&u ini tida& !e!ili&i da!5a&4 teruta!a bila tida& !eni!bul&an da!5a& fisi& ba$i oran$ yan$ bersan$&utan atau lin$&un$an sosial. Na!un seba$ian 5erila&u se&sual >yan$ dila&u&an sebelu! 7a&tunya? 6ustru da5at !e!ili&i da!5a& 5si&olo$is yan$ san$at serius. Aontohnya sa6a da5at !eni!bul&an rasa bersalah4 de5resi4 !arah4 dan $resi. Se!entara a&ibat 5si&ososial yan$ ti!bul a&ibat 5erila&u se&sual antara lain &ete$an$an !ental dan &ebin$un$an a&an 5eran sosial yan$ tiba:tiba berubah4 !isalnya 5ada &asus re!a6a yan$ ha!il di luar ni&ah. <erba$ai 5erila&u se&sual 5ada re!a6a yan$ belu! saatnya untu& !ela&u&an hubun$an se&sual se9ara 7a6ar antara lain di&enal seba$ai = Ma*/%r'a*i a/a% onani ,eru5a&an &ebiasaan !ani5ulasi alat $enital dala! ran$&a !enyalur&an hasrat se&sual untu& 5e!enuhan &eni&!atan yan$ serin$&ali !eni!bul&an $on9an$an 5ribadi dan e!osi. Ber.a4aran .en$an !ela&u&an berba$ai 5erila&u se&sual yan$ rin$an se5erti sentuhan4 5e$an$an tan$an sa!5ai 5ada 9iu!an dan sentuhan:sentuhan se&s. Ber'a)ai ke)ia/an 6an) &en)ara( .a,a .e&%a*an ,oron)an *ek*%a+ ,enun6u&an &etida&berhasilan seseoran$ dala! !en$endali&annya dan !en$alih&an doron$an tersebut den$an !ela&u&an &e$iatan lain yan$ sebenarnya !asih da5at

di&er6a&an. .oron$an atau hasrat untu& !ela&u&an hubun$an se&sual selalu !un9ul 5ada re!a6a4 oleh &arena itu bila tida& ada 5enyaluran yan$ sesuai >!eni&ah? !a&a harus dila&u&an usaha untu& !e!beri 5en$ertian dan 5en$etahuan !en$enai hal tersebut. @an$$uan yan$ da5at ter6adi a&ibat 5erila&u se&s yan$ !enyi!5an$ 5ada re!a6a A&ibat dari !enin$&atnya a&tivitas se&sual 5ada re!a6a yan$ tida& dii!ban$i den$an alat &ontrase5si diantaranya adalah &eha!ilan re!a6a atau 5rani&ah sehin$$a banya& re!a6a yan$ !ela&u&an tinda&an aborsi >5en$$u$uran &andun$an? den$an 9ara !e!inu! ra!uan atau 6a!u4 !e!i6at 5erana&annya atau !en9oba !en$eluar&an 6anin den$an 9ara bantuan du&un atau !e!inu! obat:obatan yan$ diberi&an do&ter atau bidan. Aara tersebut bisa !en$a&hibat&an 5erdarahan4 infe&si sehin$$a &e!atian si 9alon ibu. Sedan$&an 5ada 6anin !en$ala!i &e9a9atan !ental !au5un fisi&dala! !asa 5ertu!buhannya >.ire&torat e!a6a dan Perlindun$an Ha&: Ha& e5rodu&si <00<N4 2--1?. Salah satu a&ibat yan$ diti!bul&an dari a&tivitas se&sual yan$ tida& sehat adalah 5enya&it !enular se&sual >P,S?. Penya&it ini disebut 6u$a venereal4 berasal dari &ata venus4 yaitu .e7i Ainta dari o!a7i &uno. Penularan 5enya&it ini biasanya ter6adi &arena serin$nya seseoran$ !ela&u&an hubun$an se&sual den$an ber$anti:$anti 5asan$an. <isa 6u$a &arena !ela&u&an hubun$an se&sual den$an seseoran$ yan$ sebelu!yan telah ter6an$&it salah satu 5enya&it ini. Penya&it se&sual ini san$at berbahaya. Pen$obatan untu& setia5 6enis 5enya&it berbeda:beda4 bebera5a diantaranya tida& da5at dise!buh&an >.iana7ati4 2--"?. Seba$ai &onse&uensi lo$is dari 5erila&u se&s !enyi!5an$ adalah !un9ulnya berba$ai 5enya&it &ela!in >veneral diseases4 ).?4 atau 5enya&it a&ibat hubun$an se&sual >seTually trans!itted diseases4 S2.?. <erba$ai 5enya&it &ela!in yan$ &ini di&enal di dunia &edo&teran adalah= sifilis4 $onore4 her5es si!5leT4 li!5ro$ranulo!a a&u!inata veneriu!4 $ranulo!a in$uinale4 tri&o!onas4 &ondilo!a a&u!inata4 dan A/.S. .ari berba$ai 5enya&it itu yan$ 5alin$ ter&enal4 5alin$ berbahaya dan 5alin$ banya& diderita oleh 5ela&u se&s bebas >ter!asu& 5ela&u se&s !enyi!5an$ se5erti ho!ose&s4 se&s anal4 dan seba$ainya? adalah= sifilis4 $onore4 her5es 5ro$enitalis dan A/.S >8unaedi4 2-1-?. 1?. @onorea Penya&it ini ditular&an !elalui hubun$an se&sual. Sebutan lain 5enya&it ini adalah &en9in$ nanah. Penya&it ini !enyeran$ or$an se&s dan or$an &e!ih. Selain itu4 a&an !enyeran$ sela5ut lendir !ulut4 !ata4 anus4 dan bebera5a or$an tubuh lainnya. <a&teri yan$ !e!ba7a 5enya&it ini. dina!a&an @ono9o99us. 2?. Sifilis Sifilis di&enal 6u$a den$an sebutan N a6a Sin$aO. Penya&it ini san$at berbahaya.

Penya&it ini ditular&an !elalui hubun$an se&sual atau 5en$$unaan baran$:baran$ dari seseoran$ yan$ tertular >se5erti ba6u4 handu&4 dan 6aru! sunti&?. Penyebab ti!bulnya 5enya&it ini adalah adanya &u!an 2re5one!a 5allidu!. 3. Her5es Her5es ter!asu& 6enis 5enya&it tua &arena sudah ada se6a& la!a4 ditular&an oleh ban$sa yunani4 ro!a7i4 dan louis U). Her5es ter!asu& 6enis 5enya&it biasa4 disebab&an oleh virus har5es si!5le&s. 4?. 0la!idia 0la!idia berasal dari &ata 9hla!ydia4 se6enis or$anis!e !i&ros&o5i& yan$ da5at !enyebab&an infe&si 5ada leher rahi!4 rahi!4 saluran indun$ telur4 dan saluran &en9in$. @e6ala yan$ banya& di6u!5ai 5ada 5enderita 5enya&it ini adalah &eluarnya 9airan dari va$ina yan$ ber7arna &unin$ 4 disertai rasa 5anas se5erti terba&ar &eti&a &en9in$. 5?. Aandida Penya&it ini biasa 6u$a disebut seba$ai infe&si ra$i. Sebenarnya4 dala! va$ina terda5at ber6uta:6uta ra$i. ,es&i5un tida& a&an !eni!bul&an !asalah4 &arena ra$i ber&e!ban$ terlalu 5esat4 dala! &eadaan tertentu da5at !enyebab&an infe&si. "?. Ahan9roid Ahan9roid adalah se6enis ba&teri yan$ !enyeran$ &ulit &ela!in dan !enyebab&an lu&a &e9il bernanah. 8i&a lu&a ini 5e9ah4 ba&teri a&an !en6alar &e daerah 5ubi& dan &ela!in. %?. @ranulo!a in$uinale Penya&it ini sa!a den$an 9han9roid4 yaitu disebab&an oleh ba&teri. <a$ian yan$ terseran$ biasanya 5er!u&aan &ulit 5enis4 bibir va$ina4 &litoris4 dan anus4 a&an berubah !e!bentu& 6arin$an berisi 9airan yan$ !en$eluar&an bau tida& seda5. (?. Ly!5ho$ranulo!a venereu! Penya&it ini biasa disin$&at L@)4 disebab&an oleh virus dan da5at !e!5en$aruhi seluruh or$an tubuh. Penya&it ini san$at berbahaya &arena antibioti& tida& da5at !enan$$ulan$inya. +?. A/.S A/.S adalah sebuah sin$&atan dari NA9Vuired /!!uno .efi9ien9yO Syndro!e. Artinya4 suatu $e6ala !enurunnya siste! &e&ebalan tubuh seseoran$. 1-?. H/) H/) adalah sin$&atan dari NHu!an /!!unodefi9ien9y )irusO4 yaitu se6enis virus yan$ !enyebab&an A/.S.

11?. A A A A !eru5a&an sin$&atan dari NA/.S elated Ao!5leTO4 !enyebab&an ti!bulnya 5e!be&a&an 5ada &alen6ar di se&itar 5an$&al 5aha dan daerah lainnya. 12?. S9abies Penya&it ini disebab&an oleh se6enis seran$$a yan$ disebut N!iteO. Seran$$a tersebut da5at !asu& !elalui daerah &ela!in dan da5at ber&e!ban$bia& se9ara 9e5at. 13?. P/. ,eru5a&an sin$&atan dari NPelvis /nfla!!atory .iseaseO4 yaitu suatu 5enya&it infe&si siste! saluran re5rodu&si 5ere!5uan4 se5erti $onorea atau 9la!ydia. 14?. 2ri9ho!onas infe9tion Penya&it ini !eru5a&an suatu 5enya&it yan$ !enyeran$ va$ina 5ere!5uan dan !enyebab&an ter6adinya infe&si den$an !en$eluar&an 9airan busa disertai den$an rasa $atal dan 5anas 5ada va$ina tersebut. 15?. )enereal 7arts Penya&it ini disebab&an oleh virus yan$ !enyeran$ alat &ela!in seseoran$. Pada la&i: la&i4 virus ni !enyeran$ ba$ian &e5ala 5enis. Pada 5ere!5uan4 virus ini biasanya !enyeran$ bibir va$ina dan daerah se&itar anus >5erineu!? >.iana7ati4 2--"?.

Anda mungkin juga menyukai