Disediakan oleh: Ustzh Qurrotul Aien bt Fatah Yasin_____________________________________________CTU 553 (MODUL HUBUNGAN ETNIK

)

1
TAJUK 1:
KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

1.1 Konsep-konsep Asas Hubungan Etnik, Masyarakat dan Budaya

1.1.1 Etnik

Etnik Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya
Ras Kelompok manusia yang ditentukan melalui ciri-ciri fizikal
Etnisiti Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik
Etnosentrisme Kepercayaan atau rasa bangga di kalangan anggota sesebuah etnik bahawa budaya dan
etnik mereka jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain
Rasisme Pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial
terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan ciri-ciri fizikal atau ras semata-mata
PREJUDIS Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yang lazimnya tidak
berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya tidak diluahkan secara terbuka.
STEREOTAIP

Kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik atau gambaran
berlebih-lebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk sesuatu kumpulan etnik
DISKRIMINASI Perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain
berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata

1.1.2 Masyarakat
MASYARAKAT: Kump manusia yg hidup bersama di suatu tmpt dgn aturan & cara tertentu.
BANGSA: Jenis manusia drp 1 asal keturunan @ kump manusia dlm 1 ikatan ketatanegaraan
CIRI-CIRI MASYARAKAT: - Hidup Berkelompok
- Melahirkan Budaya
- Mengalami perubahan
- Berinteraksi
- Ada Pemimpin
- Terdapat stratifikasi sosial
KEPERLUAN MENGKAJI MASYARAKAT:
1. Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya.
2. Spy dpt bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat.
3. Memahami budaya dan masyarakat lain.
4. Memupuk kerjasama di antara masyarakat.

1.1.3 Budaya
Definisi: Cara hidup orang ramai termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat
berfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa.
Terbahagi dua:
1) Kebendaan: Peralatan & kelengkapan hidup spt rmh, kereta, perahu, senjata & sebagainya
2) Bukan kebendaan: Kepercayaan, adat istiadat & undang-undang
Perkara penting dalam budaya: Agama, Bahasa, Adat Resam.
CIRI-CIRI BUDAYA:


FUNGSI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN:
1. Memenuhi keperluan hidup.
2. Panduan kepada anggota masyarakat bertingkahlaku.
3. Mengatur hubungan sesama manusia
4. Galakan untuk manusia mencipta.
5. Alat penyatuan dan pengenalan identiti.
- Dipelajari
- Dikongsi
- Diwarisi
- Berubah
- Sejagat
- Perlambangan
- Pandangan semesta
Kelas: ked brdsrkan harta
Status: peranan dlm masy
Kasta: kls sosial ikut keturunan
Disediakan oleh: Ustzh Qurrotul Aien bt Fatah Yasin_____________________________________________CTU 553 (MODUL HUBUNGAN ETNIK)

2
| A | B | C |

A + B + C = A + B + C

Abc + Bac + Cab

A + B + C = A

- pemisahan
antara etnik
- pertahankan
budaya hidup
sendiri, hormat
budaya lain
- terima unsur
budaya lain,
budaya sendiri
kekal
- percantuman
bbrp budaya
membentuk satu
budaya
- cth: Cina
Kelantan
- bbrp budaya
bercampur
membentuk
budaya baru.
- cth: Baba
Nyonya
A + B + C = D

1.2 Konsep Perpaduan dan Integrasi

1.2.1 Takrif Perpaduan: Satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat & negara supaya setiap
anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama

1.2.2 Takrif Integrasi: Satu proses mewujudkan 1 identiti nasional dlm kalangan kumpulan yg terpisah

1.2.3 Jenis-jenis Integrasi:
• Integrasi wilayah: Kurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi & sosial antara wilayah
• Integrasi ekonomi: Mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik
• Integrasi kebudayaan: Usaha pembentukan satu kebudayaan kebangsaan.
• Integrasi sosial: Usaha menyatupadukan rkyt via prgrm sosial (sukan, pendidikan, kesihatan dll)
• Integrasi pendidikan: Wujudkan sistem pendidikan yg bercorak kebangsaan & sempurna dr segi
intelek, rohani, emosi, jasmani & sosial
• Integrasi politik: Usaha menyatukan rakyat melalui kerjasama & pembahagian kuasa politik


1.2.4 Tahap Hubungan Etnik

Proses asimilasi berlaku apabila terdapat:
1. Etnik yang berbeza budaya.
2. Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi.
3. Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama.

Faktor kejayaan asimilasi:
1. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain.
2. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain.
3. Kelompok minoriti adalah kecil.
4. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.

Faktor penghalang asimilasi:
1. Kurang pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain.
2. Timbul perasaan bahawa budaya sesuatu etnik lebih tinggi dari etnik lain.
3. Wujud perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat.
4. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh etnik minoriti.

SEGREGASI
AKOMODASI
AKULTURASI
ASIMILASI
AMALGAMASI
Disediakan oleh: Ustzh Qurrotul Aien bt Fatah Yasin_____________________________________________CTU 553 (MODUL HUBUNGAN ETNIK)

3
1.3 Kepelbagaian Etnik di Malaysia

Tahun 2000 Tahun 2005
Etnik
Juta Peratus Juta Peratus
Melayu 14.35 65.0 16.06 65.9
Cina 5.76 26.1 6.15 25.3
India 1.70 7.7 1.83 7.5
Lain- lain 0.27 1.2 0.32 1.3
Jumlah Penduduk 22.08 100 24.36 100

1.4 Pluraliti Menurut Perspektif Islam

1.4.1 Model Masyarakat Islam Madinah

Sblm kedtgn Islam, kota Madinah didiami oleh kaum Aus, Khazraj dan Yahudi.
Sering berlaku perselisihan faham
Org Yahudi mendominasi byk aspek.Nabi Muhammad saw memperkenalkan konsep Ummah – tidak berlaku lagi perselisihan kerana
mereka semua adalah satu ummah.
Langkah- langkah rasulullah dlm membentuk Ummah di Madinah:
1. Membentuk satu akidah
2. Mendirikan masjid
3. Menyatukan golongan Aus dan khazraj
4. Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar.
5. Memelihara dan mempertahankan umat islam
6. Perlaksanaan undang-undang syariah
7. Perkenalkan dasar ekonomi baru.Membentuk Piagam Madinah yang mempunyai 47 fasal.


1.4.2 Ayat Quran yang Berkaitan Dengan Hubungan Etnik

$κš‰'‾≈ƒ '¨$Ζ9# $‾Ρ) /3≈Ψ)=z Β .Œ \Ρ&´ρ ¯Ν3≈Ψ=è_´ρ $/θ`è© Ÿ≅←$7%´ρ #θù´‘$èG9 β) ¯/32& ‰Ψã
´!# ¯Ν39)?& β) ´!# Λ=㠎7z ∩⊇⊂∪
Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami
telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya
semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuanNya. (Al-Hujurat: 13)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful