Anda di halaman 1dari 268

Jodi Picoult Szvtl szvig

Fordtotta Hussami Pter A fordts alapjul szolgl m Change of Heart Copyrig t ! "##$ %y &odi Pi'oult Atria (oo)s* A+ ,mpri+t of Simo+ a+d S' uster- ,+'* Hu+garia+ tra+slatio+ ! Hussami Pter- "##.

Szeretettel s csodlattal ajnlom ezt a knyvet Nagyapmnak, Hal Friendnek, aki sosem flt megkrd jelezni azt, ami!en hisz"nk s Nagyanymnak, #ess Friendnek, aki mindig hitt !ennem

Ali'e +evetett* / 0i+'s rtelme / mo+dta /- a le etetle+t +em i eti el az em1 %er2 / Szeri+tem +i+'s elg gya)orlatod / mo+dta a 3irly+* / 4+ a te )orod%a+ +apo+ta fl r+ t 'sa) ezt gya)oroltam* 5olt 6gy- ogy mr reggeli eltt at le etetle+ dolgot el ittem* $e%is Caroll &lice '"krorszg!an ()*+),

7lsz8 9..:
&;07
7lei+te ittem- va+ msodi) esly* 3<l=+%e+ mivel magyarz+m- ogy ami)or elosz1 lott a f<st- s az aut a szalt) ut+ vg<l a feje tetej+ )=t=tt )i az ro)%a+- mg mi+dig ltem- s allottam- a ogy a )isl+yom- 7liza%et felsr> ?g volt* A re+dr- a)i )i 6zott az aut%l- maga vitt a )r z%a / elt=rt a l%am- =ssze )ellett ra)+i* 7liza%et - a)i+e) 'sodlatos mdo+ aja szla sem g=r%<lt a %aleset sor+- egsz 6to+ az =l%e+ <lt* A re+dr ismt ott volt velem- vgig fogta a )ezem- ami)or frjem- &a') olttestt )ellett azo+osta+om* A temetse+ is ott volt* Szemlyese+ j=tt elmo+da+i- ogy letartztatt) azt az em%ert- a)i rszege+ )aram%olozott vel<+)* A re+drt 3urt 0ealo++a) vt)* @r rg t6l voltu+) a trgyalso+- de mg mi+dig eljrt ozz+)- ogy meg%izo+yosodjo+ rla8 7liza%et s + jl vagyu+)* A l+yom+a) aj+d)ot ozott a sz<lets+apjra s )ar'so+yra* 0 a tj=tt mu+)a ut+- ogy le+yrja a )ert%e+ a pzsit ely+ %urj+z szava++t* &a') letem szerelme volt- ezrt me+tem ozz* Ar=)re vele a)artam le++i- de az let )=z%eszlt* & rzs volt- ogy 3urt a jele) szeri+t megrtette- tal+ so a +em fogo) tud1 +i mg egyszer 6gy szeret+i- mi+t elsz=r* @g jo%% rzs volt rj=++i- ogy taln mgis* At vvel )s%% megtudtu)- ogy gyere)<+) lesz* Szi+te saj+ltam- mert r%redtemogy a )ap'solatu+) mr fo)oz atatla+ / mi+t ami)or a t=)letes )) g alatt llsz a +yr legragyog%% +apj+- s rj=ssz- ogy i++e+ mr 'sa) lefel vezet az 6t* Ami)or &a') meg alt- 7liza%et mg 'sa) )tves volt- s mr 'sa) 3urt=t ismerte apja)+t* Blya+ )<1 l=+leges )ap'solat ala)ult )i )=z=tt<)- ogy + a 6gy reztem- rm mr +i+'s is sz<)s1 g<)- 'sa) zavaro)* 7liza%et er'eg+ volt- 3urt pedig a lovagja* A )is 6g r)ezse lz%a ozta 3urt=t s 7liza%et t Cfur'sa- egyi)+)%e+ sem mer<lt fel- ogy a gyere) esetleg fi6 is le etD* 7liza%et megtervezte- rszletese+ lerajzolta- mi1 lye+ legye+ a %a%a szo%ja* 3urt mestert fogadott- ogy megpttesse az 6j zrszt* A mester saj+os vratla+ul Florid%a )=lt=z=tt- mert agyvrzst )apott az desa+yjaE a vros t=%%i )mvese pedig az v tralv rszre mr teljese+ %e volt t%lzva* A fal te t 6gy maradt- lyu))al a )=zep+8 az es %efolyt a z%a- 'iptalpu+)at ette a pe+sz* Ht +apos ter ese+ egyszer arra me+tem le a f=ldszi+tre- ogy 7liza%et egy levl1 )upa''al jtszi)F a +appali%a+2 @g oda%e+t sem voltu+) t %izto+sg%a+ a termszet eritl- a szl a ta)arfli+ t is %e tudta f6j+i az avart* 0em tudtam- srja)1e vagy 'sa) gere%lyzzem =ssze* A ogy eze+ morfo+droztam- megszlalt a 'se+g* ,dege+ frfi llt az ajt%a+- vszo+te)er'set tartott a )ez%e+* 7%%e+ ordta magval a szerszmait* So a- se+)i+e) +em adta oda ezt a 'somagot- 6gy rizte- mi+t ms a p+ztr1 'jt* Csoms aja a vllig rt* ?u i mo's)osa)- szag6a) volta)- pedig mg messze volt a tl* 5ratla+ul %elpett az let<+)%e S ay (our+e- mi+t egy szrlap- a +yri )ar1 +evlrl- amely a tli szllel r)ezi)E s +em is rted- ol %uj)lt mosta+ig* 0e eze+ %eszlt8 folyto+ 6gy =ssze)uszlta a szava)at- ogy lpte+1+yomo+ )i )ellett )et %ogoz+ia- ogy elmo+d assa a mo+da+djt* / Szeret+)F / )ezdte- azt+ 6jra* / A+- tudo)- mertF / Az erl)=dstl izzadsg <lt )i a omlo)ra* / Segt ete)F valamit> / %=)te )i vg<l- ami)or ltta- ogy 7liza%et a %ejrati ajt fel fut* -gen, elmehet, go+doltam* @r 'su)tam vol+a %e az ajttE =szt=+=se+ vde+i a)artam a l+yom* / 0em igaz+F / feleltem* 7liza%et t=lelte a l%amat- 6gy pislogott f=lfel* / So) )ijavta+i val dolog va+ / mo+dta*

A frfi e))or letrdelt- s )=++yed+ %eszl+i )ezdett a l+yom oz / - egy per'e mg a)adozott a %eszde- most viszo+t 6gy radta) a szavai- mi+t a foly* / 4+ tudo) segte+i / vlaszolt* 3urt gya)ra+ a+goztatta- ogy szeri+te az em%ere) sosem azo)- a)i+e) ltsza+a)- s ezrt 'sa) a))or sza%ad grete)et te++i vala)i+e)- a el%% teljese+ leelle+rizt<)* Azt go+doltam- sza)mai rtalom +la- ogy ilye+ gya+a)v* 5gtre is- 3urt=t is azrt e+ged1 tem %e az letem%e- mert )edves szeme s j szve volt* Az eredm+yt pedig mg sem vitat atta* / Hogy vj)> / )rdeztem* / S ay* S ay (our+e* / @r* (our+e- fel va+ vve / mo+dtam* 7l)ezdd=tt*

H4G HH0APPAI 34SJ((


@,CHA7I
Geljese+ msmilye++e) )pzeltem S ay (our+e1t* 7gy atalmas =)l- +ya) +l)<li- rs+yi szem 6storo+yra )sz<ltem fel* 5g<l is az vszzad %+t+yrl volt sz / )etts gyil)ossgrl- amely+e) a re %ejrta az llamot* Az eset )<l=+=se+ az ldozato) )ilte miatt rzta meg az em%ere)et8 az egyi) egy )isl+y volt- a msi) re+dr- a )isl+y mosto aapja* ,lye+ %+t+y allat+ az em%ere) )omolya+ elgo+dol)od+a)- ogy vajo+ %izto+sg%a+ va++a)1e sajt ott o+ai)%a+F isze+ %rmi1 )or rju) tmad at+a) azo)- a)i)%e+ meg%zta)* Gal+ emiatt- tal+ +em- de t+y- 0eK Hamps ire llam <gyszei all%<+tetst )rte) a vdlottra* Atve++yol' ve +em t=rt+t ilye+* Assze )ellett te t szed+i tize+)t es)<dtet* A +agy mdiafel ajts meg+e eztette a dolgot- mivel alig lt em%er az llam%a+- a)i +e formlt vol+a vlem+yt az <gyrl Azt+ vala ogy mgis megtallta) %e++<+)et* 7+gem a 0eK Hamps ire1i 7gyetem padj%l r+gatta) )i- ppe+ egy vgzs di) )utatsi =sszefoglaljt rtam* A))or mr egy +ap1 ja +em ettem re+des telt- s persze 6jsgot sem olvastam- gy t=)letes es)<dtjel=lt vol1 tam S ay (our+e f%e+jr gyil)ossgi <gy%e+* Ami)or elsz=r )ij=tt<+) a Iegfels%% (rsg p<let+e) tal+ leg)ise%% trgyalter1 m%l / lassa+ 6gy megszo)tam a elyisget- mi+t a sajt la)somat /- azt go+doltamvalamelyi) t=rv+ysz)i szolga eltvesztette a szo%aszmot* A vdlott ala'so+y volt- fi1 +om ar+yo))al / olya+- a)i %izo+yra egsz gyere))or%a+ is)olatrsai 'lt%lja volt* A))ora tKeed=lt=+yt viselt- ogy teljese+ elt+t %e++eE a +ya))e+dje 'somja der)sz=1 get zrt %e a testvel- mi+t a mg+es taszta+* Assze%ili+'selt )eze 6gy +zett )i- mi+t valami mozgold llat)aE a ajt majd+em )opo+yig le%orotvlt)* Al%e %mult mg a))or is- ami)or a %r a+gosa+ )imo+dta a +evtE a +evet- amely 6gy sziszegett vgig a terme+- mi+t a raditor%l )isz=) gz* A %r s az <gyvde) ppe+ admi+isztratv dolgo)rl %eszlte)- ami)or %erep<lt a te1 rem%e egy lgy* 4+ azo++al felfigyeltem r- mgpedig )t o)%l8 egyrszt- mert mr'ius1 %a+ +em lt+i so) legyet 0eK Hamps ire1%e+- msrszt pedig izgatott- ogy fogja egy teljese+ g6zs%a )=t=tt em%er el esseget+i magtl az llatot* A lgy leszllt a S ay (our+e eltt fe)v jegyzett=m%re* A frfi +z+i )ezdte- majd a+gos 's=r=mp=lssel fel1 emelte =ssze%ili+'selt )ezt- s agyo+'saptaF Iegal%%is ezt ittem- m felfordtotta a te+yert- egyesvel )i+yitotta az ujjait- s ele+gedte a legyet* Hagyta- ogy tov%%szlljo+ vala)i mst za)lat+i* 7))or rm pilla+tott- + pedig )t dolgot vettem szre8 9* ?m<let <lt a szem%e+* "* 3=r<l%el<l egyids volt velem* 7z a )etts gyil)os- ez a szrnyeteg ugya+6gy +zett )i- mi+t a vzila%da1'sapat1)api1 t+y- a)i elz flv%e+ mellettem <lt a )=zgazdasgta+1szemi+riumo+* Haso+ltott a sar)i pizzria futrra Ca ol olya+ fi+om v)o+y tszt%l s<ti) a pizztD* @g arra a fi6ra is eml)eztetett egy )i'sit- a)it 6t%a+ a %rsg fel lttam a avo+ stl+iE mg le is te1 )ertem az a%la)ot- meg)rdez+i- ogy elvigyem1e egy dara%o+* @s szval- +em 6gy +1 zett )i- a ogy egy gyil)ost el)pzeltem* 7z az em%er le etett vol+a %rmelyi) tlagos u1 szo+ves* A)r + is* Ieszmtva- ogy 'su)lj+l s %o)j+l =ssze volt l+'olva* 4s +e)em )ellett el1 d=+te+i- megrdemli1e az lett*

LLL 7gy +appal )s%% mr tudtam- ogy es)<dt+e) le++i teljese+ ms a valsg%a+mi+t a tv%e+* So)at )ellett oda1vissza masroz+u+) a trgyalterem s az es)<dtszo%a )=z=ttE lla+da+ a sar)i 'semege 'sap+ival )osztjt ett<)E az <gyvde)+e) jo%% dolgu) sem a)adt- mi+t a sajt a+gju)at allgat+i* @o+da+om sem )ell- egyi) )er<leti <gysz sem volt olya+ szeMi- mi+t a 3<l=+leges <gyosztly1sorozat%a+* @g +gy t ut+ is- va1 la +yszor %elptem a trgyalterem%e- 6gy reztem magam- mi+t a 6ti)=+yv +l)<l la+1 doltam vol+a egy idege+ orszg%a+F azzal a )<l=+%sggel- ogy itt i%a voltam turistaa tudatla+sgom +em me+tett fel a )=telessge) all* Foly)o+ya+ )ellett %eszl+em a elyi +yelvet* A trgyals els sza)asza vget rt8 %+=s+e) talltu) (our+e1t* Az <gysze) %izo+y1 t)o) egsz radatt vo+ultatt) fel- ogy meggyzze+e) mi+)et8 3urt 0ealo+t szolglat )=z%e+ ltt) agyo+- ppe+ ami)or S ay (our+e1t pr%lta letartztat+i* A re+dr a frfit a mosto al+yval tallta- a zse%%e+ ott lapult a )isl+y %ugyija* Ami)or &u+e 0ealo+ azame+t a ter essgvizsglatrl- frje s l+ya mr +em lte)* A vdelem ltal fel ozott alov+y rve)+e) / ogy 3urt flrertette a d=%%e+ettl megszlal+i )ptele+ S aytE ogy a fegyver vletle+<l s<lt el / eslye sem volt a vd els=pr %izo+yt)aival szem1 %e+* ?adsul S ay egyszer sem szlalt fel a maga rde)%e+* Gal+ +yelvi +e zsgei miatt- vagy azrt- mert +em'sa) talpig sros volt- a+em teljese+ %eszmt atatla+ is- gy az <gyvdei jo%%+a) ltt)- a egyszere+ +em %eszl* @r majd+em lezrult a trgyals msodi) sza)asza is8 mg )i )ellett sza%+u+) a %<+1 tetst* A trgyalst ez a sza)asz )<l=+%=ztette meg az ut%%i fl vszzad =sszes t=%%i gyil)ossgi pertl* @ost- ogy tudtu)- ogy (our+e volt a tettes- el )ellett d=+te+<+)allt rdemel1e* 7z a sza)asz tulajdo+)ppe+ az els sza)asz r=vidtett vltozata volt* A vd =sszefog1 lalta a %+<gyi trgyals sor+ %emutatott %izo+yt)o)atE ezut+ a vdelem le etsget )apott arra- ogy szimptit %ressze+ a gyil)os ir+t* @egtudtu)- ogy (our+e rva volts )<l=+%=z +evelsz<l) viselt) go+djt* Gize+ at vese+ felgy6jtotta pp a)tulis +e1 velsz<lei zt- s ezrt )t vre javti+tzet%e )er<lt* (ipolris zavar%a+ sze+vedettE +em tudta feldolgoz+i- a t6l so) rz)i ats rteE lla+d pro%lmt jele+tett +e)i a a+1 go) rtelmezse- valami+t az rs- az olvass s a +yelv 6gy ltal%a+* @i+dezt 'sa) a ta+6)tl allottu)* ,smtlem- S ay (our+e egyszer sem llt fel- ogy az letrt )=+y=r=gj=+* 7ljutottu+) a zr%eszde) ez* Az <gysz lesimtotta 's)os +ya))e+djt- s elrel1 pett* Az egyi) f )<l=+%sg egy szo)v+yos s egy all%<+tetses trgyals )=z=tt azogy )i szlal meg utoljra* 7zt +em + talltam )i8 @auree+ / az egyi) idse%% es)<dta)ivel +agyo+ jl )ij=ttem- mi+t egyfajta )edves +agyival / vgig+zte a 'rvny . /end =sszes epizdjt- 6gy ogy a )arossz)%e+ <lve gya)orlatilag szerzett egy jogi dip1 lomt* @auree+ elmo+dta- ogy ms- Nszo)v+yosO trgyalso)+l a legutols felszlals a vdat illetiF ami)or az es)<dte) visszavo+ul+a) d=+te+i- az lesz az utols eml)<) a trgyalsrl* Blya+ eset%e+ azo+%a+- a ol a vd )pviseli all%<+tetst )r+e)- az <gysz szlal fel el%%E a vdelem )apja meg a le etsget- ogy mg utoljra asso+ az es)<dte)re* 5g<l is- itt t+yleg let1 all )rdsrl volt sz* Az <gysz megllt az es)<dte) eltt* / 0eK Hamps ire llam t=rt+et%e+ =tve++yol' ve ez az els eset- ogy egy <gysz arra )ri az es)<dtsz)et- amire + =+=)et* Azt )rem =+=)tl- ogy ozz) meg azt a +e1 z s )omoly d=+tst- amit tize+)ettej<)+e) meg )ell oz+iu)* 7gyi)+) szmra sem )=++y ez a d=+ts- de a t+ye) ismeret%e+ 'sa) gy tudu+) igazsgot szolgltat+i 3urt s 7liza%et 0ealo+ eml)+e)- a)i) tragi)us s visszataszt mdo+ vesztett) el az le1 t<)et*

7lvett egy atalmas- P#MQ# 'e+tis f+y)pet 7liza%et 0ealo+rl- s az ar'om el tar1 totta* 7liza%et 6gy +zett )i rajta- mi+t a teste valami f=ld=+t6li- lgies a+yag%l )sz<lt vol+a* I%ai mi+t egy )is'si)+a)- aja mi+t a oldf+y- mi+t a 'sa) tor+a'ipje s6lya tarta+ vissza attl- ogy elrep<lj=+* A f+y)p mr a alla ut+ )sz<lt* Ar't s ajt vrfolto) mo's)olt) %e- szeme tgra +yitva meredt a semmi%e* ?u ja az ess)or fel 61 zdott8 ltszott- ogy der)tl lefel meztele+* / 7liza%et 0ealo+ mr so a +em fogja megta+ul+i- ogy )ell szmo)at szoroz+i1osz1 ta+i- +em fog megta+ul+i lovagol+i vagy 'ig+y)ere)et vet+i* 0em megy t=%% +yri t1 %or%a- +em lesz szalagavatja- is)olai %allagsa* So a +em fogja felpr%l+i lete els magas sar)6 'ipjt- +em fogja izgulva tl+i az els 's)ot* So a +em fog azavi++i fi1 6t- ogy %emutassa az desa+yj+a)E +em vo+ul vgig a templom folyosj+ mosto aapja )arj+- s so a +em fogja megismer+i a 6gt- Claire1t sem* 7zer ms dolog is )imarad az let%l- s +em egy olya+ tragdia miatt- mi+t- mo+dju)- egy aut%aleset vagy gyer1 me))ori leu)mia- a+em azrt- mert S ay (our+e eld=+t=tte- ogy a )isl+y +em r1 demli meg mi+dezt* Az <gysz e))or egy msi) f+y)pet 6zott el 7liza%et m=g<l- s magasra tartot1 ta* 3urt 0ealo+t as%a ltt)* 3) egye+ru jt lilra sz+ezte sajt s 7liza%et vre* A trgyals sor+ allottu)- ogy ami)or a me+ts=) rju) tallta)- 3urt mg mi+dig 7liza1 %et t =lelte- pedig maga ppe+ aldo)lott* / S ay (our+e1+a) +em volt elg- ogy elvette 7liza%et lett* 7lvette 3urt 0ealo+t is* 4s +em 'sa) Claire apjt s &u+e frjt =lte megF de egy%e+ 3urt 0ealo+ re+drt is a ly+ley1i vrosi re+drsgtl* Azt a 3urt 0ealo+t- a)i a Rrafto+ megyei ifi) %ase%all1edz1 je volt* Azt a 3urt 0ealo+t- a)i a ly+ley1i ltal+os is)ol%a+ megszervezte a N(izto+s1 gos (i'i)lizs 0apjtO* S ay (our+e egy olya+ )=ztisztviselt =lt meg- a)i a alla)or +em'sa) a l+yt pr%lta vde+iF a+em egy%e+ egy msi) polgru+)at is* @agt a )=1 z=ssget vdte* Az =+=) )=z=ssgt* Az <gysz a f+y)pe)et lefel fordtva az asztalra tette* / H=lgyeim s ;raim- +em vletle+- ogy 0eK Hamps ire1%e+ =tve++yol' ve +em al)almazta) all%<+tetst* Azrt +em- mert a so)1so) %+t+y )=z<l- amelye))el mu+1 )+) sor+ tall)oztu+)- egy sem volt olya+ )omoly- ogy ilye+ s6lyos %<+tetsrt )ilt1 so+* Sllamu+) j polgrai e++e) elle+re fe++tartott) a jogot- ogy i+do)olt eset%e+ a1 ll%<+tetst al)almazza+a)F +em 6gy- mi+t so) ms llam%a+- a ol ezt a %<+tetsformt mr elt=r=lt)* Az o)- ami miatt megtartottu) a all%<+tetst- szemlyese+ <l itt =+=) eltt* A szemem )=vette az <gysz te)i+tett- vg<l S ay (our+e1o+ llapodott meg* / Ha az ut%%i =tve++yol' v%e+ volt eset- amely felttle+<l a vgs %<+tetst rdemli / mo+d1 ta az <gysz a))or ez az* Az egyetem %uro)* 0gy vre %e)=lt=z=l- s elfelejted- ogy ms is ltezi) a vilgo+mi+t esszleadsi atrid)- dolgozato) s iv%aj+o)sgo)* 0em 6jsgot olvasol- a+em a ta+)=+yveidet* 0em re)et +zel- a+em szra)oztat msoro)at* @gis- egy1egy ap1 rsg + a %eszivrog a )<lvilg%l8 r az a+yrl- a)i %ezrta gyere)eit az aut%a- azt+ agyta- ogy az aut %eleguruljo+ a t%a- s a gyere)e) megfulladja+a)* Az el ideg<lt frjrl- a)i felesgt gyere)ei) szeme lttra ltte agyo+* A frfirl- a)i )or%%a+ mr t=%% +t is megersza)olt- majd el)apott egy ti+dzsert- egy +apig tartotta a pi+'%e+ meg)=t=zve- s vg<l elvgta a tor)t* G+y- ogy 3urt s 7liza%et 0ealo+ %orzalmas gyil)ossg ldozatai lette) / de vajo+ a t=%%i gyil)ossg kevs! volt %orzalmas> @ost S ay (our+e vdje llt fel* / A+=) )tre+d%eli sz+d)os em%er=ls %+tett%e+ mo+dt) )i %+=s+e) vde+'e1 met* J +em vitatja az =+=) d=+tst* 7lfogadju) s tisztelet%e+ tartju) tlet<)et* Te +z1 z)- )t em%er mr meg alt* Az llam pedig most arra )ri =+=)et- ogy az eset lezrsa1 )ppe+ vegy) el egy armadi) em%er lett is*

4reztem- ogy lefolyi) a tamo+ egy izzadsg'sepp* / Se+)i sem lesz +agyo%% %izto+sg%a+ attl- a S ay (our+e meg al* @g a +em is d=+te+e) a )ivgzse mellett- a))or sem lesz sza%ad em%er* 3tszeres letfogytigla+i %<+tetst )ap- a feltteles sza%adl%ra elyezs le etsg+e) )izrsval* A )ezt S ay (our+e vllra tette* / Hallott)- milye+ gyerme))ora volt S ay (our+e1+a)* A+=) szeri+t ol- )itl )ellett vol+a megta+ul+ia mi+dazt- amit =+=) a 'saldju)tl megta+ul atta)> Hol ta+ul atta vol1 +a meg)<l=+%=ztet+i a elyest a elytele+tl- a jt a rossztl> 7gyltal+- )itl ta+ulta vol+a meg a legalapvet%% dolgo)at> 7liza%et 0ealo++a) meslte) a sz<lei elalvs elttde )i meslt S ay (our+e1+a)> Az <gyvd eli+dult fel+)* / Hallott)- ogy S ay (our+e m+is depresszi%a+ sze+1 ved- ami )ezeletle+ maradt* Hallott)- ogy ta+ulsi zavarai va++a)- ezrt olya+ dolgo) is mly frusztr'it o)oz+a) +e)i- amelye) szmu+)ra pofo+egyszere)* Hallott)- me+y1 +yire +e ezre esi) )ifejez+i a go+dolatait* @i+deze)+e) rsze volt a%%a+- ogy S ay rossz d=+tse)et ozott meg* 7zzel =+=) egyet is rtette)* / @ost egye+)+t vgig+zett %e++<+)et* / S ay (our+e rossz d=+tse)et ozott / mo+dta az <gyvd* / 0e tetzz) az1 zal- ogy =+=) is rossz d=+tst oz+a)2

&;07
Az es)<dtsz) )ez%e+ volt mi+de+* ,mmr msodszor* Fur'sa dolog ez- az igazsg1 szolgltatst tize+)t idege+ )ez%e ad+i* A per msodi) sza)asz%a+ szi+te vgig az ar1 'u)at +ztem* 5olt )=zt<) + +y a+yaE el)aptam a pilla+tsu)at- s le etsg szeri+t pr%ltam rju) mosolyog+i* 0 +ya+ 6gy +zte) )i- mi+t a mr megjrt) vol+a a adsereget* 4s persze az a fi6F mg a %orotvl)ozs oz sem t+t elg ids+e)- ozza majd meg a elyes d=+tst> & lett vol+a- a egye+)+t le tudo) <l+i vel<) %eszlget+i* @eg a)artam mutat+i +e)i) azt az levl)t- amit 3urt rt +e)em az els igazi ra+di+) ut+* Azt a)artam- ogy meg1 ri+ts) 7liza%et pu a pamutsap)jt- azt- amelyi)%e+ 'se'sem)+t azavitt<) a )r1 z%l* Ie a)artam +e)i) jtsza+i azt az <ze+etet a r=gztrl- ami+ ) %eszlte) / mg mi+dig +em tudtam let=r=l+i- pedig a +yszor lejtszottam- 6gy reztem- dara%o)ra sza1 )ad a szvem* @eg a)artam +e)i) mutat+i 7liza%et lszo%jt- a t<+dr)s jsza)ai lmpt- a ru 's)it* Azt a)artam- ogy temess) az ar'u)at 3urt pr+j%a- s llegez1 z) %e t* Azt a)artam- ogy lj) egy )i'sit az + letemet- mert 'sa) gy rt eti) megmit vesztettem el* Ami)or a zr%eszde) ut+i jsza)+ Claire1t %a%usgattam- elaludtam a gyere))el a )ezem%e+* Azt lmodtam- ogy a %a%a fe++ va+ az emelete+- messze tlem- s sr* Fel1 me+tem a mg mi+dig +yersfa1 s fest)szag6 %a%aszo%%a* 3i+yitottam az ajtt- szl1 tam- ogy j=v=)- s tlptem a )<sz=%=t* Csa) a))or vettem szre- ogy +i+'s is ott a szo%a- gyere)em si+'s- s lezu a+tam*

@,CHA7I
0em mi+de+)i lesz egy ilye+ trgyals es)<dtje* A )isgyere)es a+y)- a atridre dolgoz )=+yvel) vagy a )o+fere+'i)ra )sz<l orvoso) go+d +l)<l )i%6j at+a) a szolglat all* @arad+a) a +yugdjaso)- a ziasszo+yo)- a ro))a+ta)F s a di)o)- mi+t pldul +* 0e)<+) ugya+is +i+'se+e) szigor6a+ ely ez s id =z )=t=tt elfoglaltsga1 i+)* Az es)<dtsz) el+=)e- Ged- idse%% em%er volt* A +agyapmra eml)eztetett* 0em is a++yira a )<lseje vagy a %eszdstlusa miatt- a+em azrt- mert is tudta motivl+i a t=%1 %ie)et* A +agyapm mellett is mi+dig a legjo%%at a)arta +y6jta+i az em%er* J ezt +em vrta el- de ami)or + a elismere+ elmosolyodott- az mi+de+ )i+''sel felrt* 7+gem a +agyapm miatt vlasztotta) %e e%%e az es)<dtsz)%e* A szemlyes )=r+ye1 zetem%e+ +em t=rt+t ugya+ gyil)ossg- de tudtam- milye+ rzs elveszte+i vala)it- a)i +agyo+ )=zel ll az em%er ez* Az ilyesmit 'sa) a))or le et megrte+i igaz+- a megta1 pasztalju) / 6gy ogy + so))al jo%%a+ megrtettem- mit rez &u+e 0ealo+- mi+t azt go+dolta* @6lt tle+- +agyapm alla ut+ +gy vvel- vala)i %et=rt a )ollgiumi szo1 %m%a- s ellopott tlem + +y dolgot8 t=%%e) )=z=tt az egyetle+ olya+ f+y)pet- ame1 lye+ a +agyapm s + egy<tt szerepl<+)* 7lt+t a szmtgpem s a %i'i)lim is- de ezt a )pet so))al fjdalmasa%% volt elveszte+i* Ged megvrta- amg @auree+ megigaztotta a smi+)jt- &a') pedig )ime+t v'reE mi+da++yiu+)+a) agyott egy )is idt- ogy fel tudju+) )sz<l+i a )=z=s mu+)ra* Azt+ egyszer 'sa) +yitott te+yrrel fi+oma+ a trgyalasztalra 'sapott8 / 0os- )ezdj<)2 3ider<lt- ogy so))al egyszer%% )imo+da+i azt- ogy egy em%er allt rdemel a tet1 teirt- mi+t eld=+te+i- ogy a))or t+yleg aljo+ is meg* / @egmo+dom szi+t+ / s ajtott 5y /- egyltal+ +em rtem a %ri i+stru)'i)at* @ieltt visszavo+ultu+) d=+ts ozatalra- a %r )=r<l%el<l egy r+ t magyarztaogy milye+ szempo+to)at )ell mrlegel+<+)* ?emltem- ogy rs%a+ is meg)apju) a listt- de +em gy t=rt+t* / Hadd magyarzzam el / szltam* /Fogja fel 6gy- mi+t a egy )+ai tterem%l re+1 del+e e%det* 5a+ + +y szempo+t / t=%%+yire s6lyos%t t+yez) /- eze)et )ategri1 )ra osztju)* A oz- ogy a gyil)ossgrt all%<+tets jrjo+- mi+de+ 'soport%l =ssze1 )ell szed+<+) legal%% egyet* Ha az A oszlop%a+ talltu+) egyet- de a (1%e+ +em- a))or az tlet automati)usa+ letfogytigla+- a feltteles sza%adl%ra %o'sts le etsge +l)<l* / 0em rtem- mi )er<l az A s ( oszlop%a / mo+dta @auree+* / 0em szeretem a )+ai )ajt / tette ozz @ar)* Bdalltam a t%la el- a )ezem%e vettem egy fil'tollat* A BSUIBP- rtam fel elsz=r* SUS0T43* / Azt )ell elsz=r eld=+te+<+)- ogy (our+e meg a)arta1e =l+i az ldozatait / fordul1 tam felj<)* / Azt iszem- ezt mr megvlaszoltu)- ami)or )imo+dtu)- ogy %+=s a sz+d)os em%er=ls vdpo+tj%a+* ( BSUIBP* / 7z rde)ese%%* ,tt elg so) mi+de+ va+ / mo+dtam* A %r eladsa alatt )sztett jegyzeteim alapj+ a )=vet)ez)et rtam a t%lra8 & vdlottat kor!!an mr el0tltk szndkos em!erlsrt1 & vdlottat kor!!an kt vagy t!! alkalommal el0tltk olyan !2ntettrt, amelye3 krt legal!! egy vet le is "lt1 & vdlottat kor!!an kt vagy t!! alkalommal el0tltk k!0t4szer terjesztsvel kapcsolatos !2ncselekmnyrt1 & krdses gyilkossg elkvetse sorn a vdlott ms em!erek lett is veszlyeztet3 te, nem csak az ldozatokt1

& vdlott el re kitervelte a !2ncselekmny elkvetst1 &z ldozat id s, illetve fiatal kor!4l vagy egszsgi llapot!4l fakad4an kiszol3 gltatotta!!1 & vdlott a !2ncselekmnyt k"lnsen visszatasz0t4, kegyetlen m4don kvette el, l3 dozatt k0nozta vagy testileg !ntalmazta1 & vdlott a gyilkossgot trvnyes letart4ztats elker"lse clj!4l kvette el1 @i )=z%e+ rtam- Ged figyelmese+ +zte a t%lt* / Ge t a az A s ( oszlop%a+ is tallu+) egy t+yezt- a))or allra )ell tl+<+)> / 0em / vlaszoltam /- mert va+ mg egy C oszlop is* 70VHWGJ 3A?XI@40V73 / rtam most a t%lra* / A vdelem eze)et a szempo+to)at ozta fel a vdlott vdelm%e+8 & vdlott nem volt a!!an az llapot!an, hogy felismerje5 helytelen vagy trvnyte3 len dolgot tesz1 & vdlott knyszer hatsra cselekedett1 & vdlott a krdses tett sorn csak !2nsegdknt m2kdtt kzre & vdlott, !r !etlttte a )*1 letvt, fiatal volt1 & vdlott a tettet megel z en nem, vagy csak enyh!! meg0tls2 !2ncselekmnyek miatt volt !"ntetett el let21 & vdlott a !2ntnyt nagyfok6 szellemi vagy rzelmi zavarodottsg llapot!an k3 vette el1 &z adott !2ncselekmnynek van olyan msik, legal!! azonos mrtk!en !2ns vdlottja, akivel szem!en nem sza!nak ki hall!"ntetst1 &z ldozat hozzjr7lt ahhoz a !2ncselekmnyhez, amely a hallt eredmnyezte1 /endelkezsre ll ms olyan informci4 a vdlottr4l- amely enyh0t kr"lmnyknt hozhat4 fel1 0agy %et))el az oszlopo) al rtam8 CA Y (D1C Z WG4I7G* / A fiam mate) zijt mr atodi)os )or%a+ sem rtettem / )ia%lt %e @arily+* / 7gyszer / magyarztam* / 7lsz=r is8 el )ell d=+te+<+)- egyetrt<+)1e a%%a+- ogy ami)or (our+e a )ez%e vette a fegyvert- az volt a 'lja- ogy meg=li az ldozato)at* 7z az A oszlop* Azt+ meg )ell +z+<+)- ogy tallu+)1e a ( oszlop%a+ megfelel s6lyos%1 t )=r<lm+yt* @i+t pldul az ldozat fiatal )ora ez illi) 7liza%et re- +em> Az asztal )=1 r<l <l) %li+totta)* / Ha megva+ az A s a (- a))or figyelem%e )ell ve++<+)- ogy i+tzet%e+ +tt felme+tlis pro%lmi va++a) s a t=%%i* 7z egyszer matemati)a* Ha az A Y ( erse%%mi+t ami)et a vdelem fel ozott- allra tlj<)* Ha pedig az A Y ( gye+g%%- mi+t ami1 )et a vdelem fel ozott- a))or +em* / (e)ari)ztam az egye+letet* / Az =ssz)pet )ell megvizsgl+u+)* A dolog+a) ilye+ form%a+ mr +em so) )=ze volt ozz+)* Csa) %e )ellett elyettes1 te+<+) + +y vltozt egy egye+let%e- s )iszmol+i a vlaszt* Wgy azrt l+yegese+ )=++ye%% dolgu+) volt* 9P89" / Persze- ogy elre )itervelte / mo+dta &a')* / 7lszegd=tt ozzju) dolgoz+i- ogy a )isl+y )=zel%e+ legye+* Tire)t ezt a 'saldot vlasztotta* (ejrsa volt a z%a* / @r %efejezte az az+api mu+)t- s azame+t / szlt &im* / @i msrt me+t vol+a vissza> Az+ap mr +em volt ott semmi )eres+ivalja* / A szerszmo) / szlt )=z%e @auree+ /- ott agyta a szerszmo)at- pedig azo) volta) a legfltette%% )i+'sei* 7ml)ezte)- mit mo+dott a pszi' iter> (our+e mso) garzsai%l

lopdosta )et =sszeE +em rtette- mi ezzel a %aj- isze+ a gazdju) +em asz+lta )et+e)i pedig sz<)sge volt rju)* / Te le et- ogy dire)t agyta ott a szerszmo)at / vetette fel Ged* / Ha t+yleg olya+ fo+tosa) volta) +e)i- mirt +em vitte magval a 'somagot> 7%%e+ egyetrtett<+)* / @o+d atju)- ogy elg )omolya+ megtervezte a dolgot> / )rdezte Ged* / Szavaz1 zu+)2 Az em%ere) fele felemelte a )ezt- + is* Azt+ mg + +ya+* @auree+ volt az utol1 s* A ogy is felemelte- %e)ari)ztam ezt a szempo+tot* / Ge t )ett a ( oszlop%lF / mo+dta Ged* / Ha mr errl va+ szF ol az e%d> / )rdezte &a')* / ,lye+)or mr itt szo)ott le+1 +i- +em> G+yleg e++i a)art- po+t most> 5ajo+ mit re+del az em%er e++i- mi)=z%e+ pp arrl d=+t- ogy elvegye1e egy msi) lett> / Arrl %eszlj<+)- ogy azt a szeg+y )isl+yt als+em +l)<l tallt) meg / s aj1 tott fel @arily+* / Szeri+tem +e errl %eszlj<+) / mo+dta @auree+* / 7ml)ezz- ami)or az tletet oztu) a %+=ssgrl- meg)rdezt<) a %rtl- ogy molesztlt)1e 7liza%et t* Azt mo+dta- ogy ez +em szerepelt a vdpo+to) )=z=tt- 6gy ogy +em asz+l atju) fel* Ha a))or +em asz+l attu) fel- a))or +yilv+ most sem* / 7z ms / szlt )=z%e 5y* / 8r eldlt- ogy %+=s* / Te meg a)arta ersza)ol+i a )isl+yt / vlaszolt @arily+ is* / 0lam ez %eleesi) a )egyetle+ s visszataszt )ategri%a* / Semmi %izo+yt) +i+'s arra- ogy val%a+ gy t=rt+t / mo+dta @ar)* @arily+ fel 6zta a szem=ld=)t* / Gess)> A )isl+yt %ugyi +l)<l tallt) meg* A tvese) +em szaladgl+a) =ssze1 vissza als+em +l)<l* ?adsul a %ugyi ppe+ ?our+e zse%%e+ voltF vajo+ mirt> / Szmt ez> @r elfogadtu) s6lyos%t )=r<lm+y+e)- ogy 7liza%et +agyo+ fiatal volt* 0i+'s t=%% sz<)sg<+) a ( oszlopra / mo+dta aragosa+ @auree+* / @ost mr sem1 mit sem rte)* / A +yszor 6gy rzem- +em rtem az <gyet- mi+dig arra go+dolo)- mit mo+dott a ta1 +6)+t )i allgatott re+dr* Felfel ro a+t a lp's+- ami)or meg allotta- ami+t a )isl+y azt si)tja- +e l j1 A gyere) az letrt )=+y=rg=tt / s ajtotta Aliso+- az orvosfelesg- a)i az els sza)asz%a+ alig szlalt meg* / 7z azrt elg egyrtelmv teszi az <gyet- +em> @iut+ vget rt a vita- Ged szavazsra %o'stotta- ogy )ivgezz)1e S ay (our+e1t* / 0e / mo+dtam* / @g meg )ell rte+<+) az egye+let tralev rszt* / ?mutattam a C oszlopra* / Azt is figyelem%e )ell ve++<+)- mit mo+dott a vdelem* / Az egyetle+ dolog- amit figyelem%e a)aro) ve++i most- az az- ogy ol )si) az e%1 dem / mo+dta &a')* $8Q* 3ise%%sg%e )er<ltem* 9[8#: 3=r%e+ztem a terem%e+* @ost mr )ile+'e+ emelt) a )ez<)et a leveg%e* Csa) @a1 uree+- 5y s + +em szavaztam S ay allra* / @i tart tite)et vissza attl- ogy ige++el szavazzato)> / )rdezte Ged* / A )ora / vlaszolt 5y* / A fiam uszo++gy ves* 4s tudom- ogy + a rosszul d=+t* @g +em +tt fel teljese+* &a') odafordult ozzm* / Ge is a++yi ids vagy- mi+t (our+e* Ge mit )ezdesz magaddal> 4reztem- ogy elv=r=s=d=)* / A==- valsz+leg msoddiplomz+i fogo)* ,gaz%l +em tudom* / Te azrt +em =ltl meg se+)it- ugye> / &a') felllt* / Gartsu+) egy v'sz<+etet*

7z )ivl <r<gyet szolgltatott arra- ogy egy idre )<l=+vljo+ a 'soport* Az asztalra do%tam a fil'tollat- odastltam az a%la) oz* 3i+t- a pado)o+ t=rv+ysz)i al)almazotta) fogyasztott) az e%dj<)et* A f) gai m=g=tt fel ) %uj)lta)* Az p<let eltt )=zvett1 aut) sora)ozta)E 'sa) a d=+ts<+)et vrt)* &im %i%lival a )ez%e+ le<lt mellm* / 5allsos vagy> / 5alami)or rge+ egy zi is)ol%a jrtam / fordultam ozz* / Azt mo+dj)- tartsd oda az ar'od msi) felt- +em> &im =sszeprselte aj)ait- s felolvasott egy rszt* / 7zrt a jo%% szemed meg%otr+)oztat- vjd )i s do%d el2 ,+)%% egy tagod vessze+ oda- mi+tsem az egsz tested )r ozatra jusso+* 7gy alma elro ad at- de +em agy atju)ogy a t=%%it is elro assza* / ,deadta a %i%lit* / 0zd meg a sajt szemeddel2 @eg+ztem az idzetet- azt+ %e'su)tam a )=+yvet* 3=zel sem voltam a++yira )pzett vallsi dolgo)%a+- mi+t &im- de a)rmit is mo+dott &zus e%%e+ a sz=vegrszlet%e+- )1 s%%- a allos tlete ut+ tal+ meggo+dolta magt* Szeri+tem- a &zus ott <l vel<+) a szo%%a+- +e)i is ugya+olya+ +e ezre esi) meg oz+ia a d=+tst- mi+t +e)em* 9:8#" Ged meg)rt- ogy 'si+lja) egy ,ge+ s 0em oszlopot a t%l+* 7zut+ mi+de+)i+e) meg)rdezte a d=+tst- + pedig felrtam a +eve)et a megfelel oszlop%a* &im> ,ge+* Aliso+> ,ge+* @arily+> ,ge+* 5y> 0em* 0mi a%ozs ut+ 5y +eve al rtam az e+ymet* / Gi is %eleegyeztete)- ogy ajla+da) vagyto) megszavaz+i a all%<+tetst- a )ell / mo+dta @ar)* / 7zt mi+degyi)<+)tl meg)rdezt)- mieltt %evlasztotta) az es)<dt1 sz)%e* / Gudom feleltem* 5al%a+ %eleegyeztem- ogy megszavazom a all%<+tetst- a az i+do)olt+a) t+i)* Csa) ogy fogalmam sem volt- ogy ilye+ +e z lesz* 5y a )ez%e temette az ar't* / Ami)or a fiam meg<t=tte az =''st- +em )ia%ltam vele- +em pofoztam fel* 7z lsze+t dolog volt* A mosta+i d=+tst is lsze+t+e) tartom* / 5y / szlt @arily+ 'se+dese+* / @i le++e- a a te tves gyere)edet =lt) vol+a meg> / 3ista 7liza%et 0ealo+ f+y)pt az asztalo+ ever %izo+yt)o) )=z<l / ugya+azt a )pet- amelyet az <gysz a zr%eszd+l mutatott %e /- s )isimogatva 5y el tette* 7gy per''el )s%% 5y is felllt az asztal melll- s elvette tlem a fil'tollat* Iet=r=lte a +evt a 0em felirat6 oszlop%l- s felrta az ,ge+ oszlop%a- @arily+ s a msi) tz es1 )<dt +eve al* / @i' ael / szltott meg Ged* 0yeltem egyet* / @it a)arsz mg lt+i vagy alla+i> Segt<+)* 3i+yitotta az asztalo+ ever do%ozt- amely%e+ ott sora)ozta) a %alliszti)us vizsglat1 rl vissza)<ld=tt l=ved)e)- a vres ru )- a %o+'olsi jegyz)=+yve)* Stlapozta a tett1 elyrl )sz<lt f+y)pe)et* 0melyi)e+ a++yi vr volt- ogy alig ltszott tle a olttest* / @i' ael / szlt Ged /- oldd meg az egye+letet*

A t%la fel fordultam- mert +em %rtam elvisel+i a +zs<)et* A +eve) mellett ott vir1 tott az egye+let- amelyet mg + rtam fel a t%lra a vita elej+8 CA Y (D / C Z WG4I7G* Azt szerettem a matemati)%a+- ogy %izto+sgos volt* @i+dig adott egy elyes v1 laszt* 0em mi+dig igazsgosat- de mi+dig elyeset* ,tt viszo+t egy olya+ )plettel volt dolgu+)- a ol az egye+lsg +yilv+vala+ +em llt fe++* A t+yez)- amelye) 3urt s 7liza%et 0ealo+ all oz vezette)- az A s a (- vi1 tat atatla+ul s6lyosa%%a) volta)- mi+t a C* A )t em%ert mr +em le etett vissza oz+i az let%e* 7zt az alapigazsgot a vilg legszvfa'sar%% i+do)lsa sem vltoztatta meg* Az ige+ s +em )=z=tt egy let a )<l=+%sg* A )ett )<l=+%sge a jrt s a tra a1 gyott 6t )=z=tti )<l=+%sgE a sza)ad) a )=z=tt- a)i le++i a)artl s a)i lettl* ,tt sora)o1 zi) az =sszes j=ve+d%eli azugsgod* 3i 6ztam a +evem- s trtam a msi) oszlop%a* 7zzel + lettem a tize+)ettedi)- az utols es)<dt- a)i alrta S ay (our+e allos tlett*

Ha ,ste+ +em ltez+e- fel )elle+e tall+u+)* 9oltaire

G,U707RV 4557I 34SJ((


I;C,;S
0em tudom- ol tartott) fogva S ay (our+e1t- mieltt t ozt) ozz+)* A++yit tud1 tam- ogy is vala ol a 'o+'ordi llami %=rt=+%e+ <lt* Ittam a tv%e+- ami)or )i ir1 dett) az tlett* @i+dig mo + faltam a )<lvilgot- mely lassa+ mr fa)ul+i )ezdett az eml)ezetem%e+8 lttam a %=rt=+ falai+a) durva )<ls %ur)olatt- az llami parlame+t p<let+e) ara+y)upoljtE mg egy1egy sima ajtt is- ami rit)asgszm%a me+t- isze+ a mi ajti+)at mi+d fm%l s drt%l 'si+lt)* A))ori%a+ +agyo+ so)at %eszlt<+) errl az esetrl a )=rlet%e+8 vajo+ ol tart at az llam fogva egy allratltet- a mr ezer ve az els allratlt> Az a %eszd jrta- ogy va+ a %=rt=+<+)%e+ + +y- allratlte) szmra fe++tartott 'ella is- radsul +em t6l messze az + szer+y la)omtl az ,1)=rlet%e+- a %=rt=+ legjo%1 %a+ %e%iztostott rszleg+* Cras 5itale / +e)i mi+de+rl volt vlem+ye- %r ltal%a+ se+)i +em figyelt oda r / azt mo+dta- a rgi allsoros 'ell)at ma ra)tr+a) asz+lj)8 ott trolj) a Nmatra'ai+)atO* Ha igaz- amit mo+dott- S ay %e)=lt=zse ut+ 6j elyet )el1 lett tall+i a matra'o)+a)* 0em tudom- ov vi ett) )et- de egy %iztos8 +em ozz+)* A %=rt=+%e+ gya)ra+ )=lt=zteti) a foglyo)at* 0em a)arj)- ogy %rmi ez is ozz1 szo)j* 0e)em az itt elt=lt=tt tize+=t vem alatt +yol'szor )ellett )=lt=z+=m* A 'ell) ter1 mszetese+ mi+d egyform) / a f )<l=+%sg az- ogy )i) a szomszdaid* 4rtelemszer1 e+ az ,1)=rlet la)it +agyo+ rde)elte- )i az a S ay (our+e* @r ez az rde)lds is rit)asgszm%a me+t* Az ,1)=rlet veter+ la)i ltv+yosa+ so)sz+ 'sapatot al)otta)* Csodlatos mdo+ mgis mi+de+)it fel'sigzott az 6j em%er r)ezse* Az 9* 'ell%a+ &oey 3u+z la)ott- a pedofil- a tpll)l+' legals l+'szeme* A "* 'ella la)ja CalloKay ?ee'e- az Srja Gestvrisg teljes jog6 tagja* A P* 'ell%a+ la)tam +- Iu'ius TuFres+e* A Q* s [* <rese+ llt / az 6j la)+a) +yilv+ eze) valamelyi)t sze1 melt) )i* Ha a Q1%e )er<l- ozzm lesz )=zele%%- a a msi)%a- a))or az utols rom 'ella la)i oz8 GeMas \ridell ez- Pogie Simmo+s1 oz s az ,1)=rlet =+jel=lt vezetj ezCras ez* @i+da++yia+ elrej=tt<+) a 'ellaajt+) oz- ami)or S ay (our+e1t %evezette a folyosra at llig felfegyverzett %=rt=+r* Az r=) &oey s CalloKay 'ellja eltt tre+1 dezt) az ala)zatu)at- ut+a viszo+t megllta) egy pilla+atra- pp az + 'ellm eltt* Wgy jl szem<gyre ve ettem az 6j la)trsu+)at* (our+e ala'so+y- v)o+y- r=vidre +yrt aj6 em%er volt- a 3ari%1te+gert idz szeme))el* Gudtam- ogy +z )i a 3ari%1te+ger8 utolj1 ra ott +yaraltam Adammel* Szere+'sre az + szemem +em gy +z )i* ?ossz lett vol+aa egy olya+ elyre eml)eztet a sajt t<)=r)pem- a ov t=%% mr so a +em jut ato) el* S ay (our+e felm fordult* Gal+ ideje ler+om- ogy +ze) )i* Az ar'om miatt +em +z+e) a szemem%e so a a %=rt=+r=)* 7zrt vgyo) + a 'sa) arra- ogy a 'ellm%a+ elrejtz esse) a vilg ell* Az ar'om / a omlo)omtl egsze+ az llamig / tele volt pi))elyes v=r=s s lila )else)1 )el* A legt=%%e+ vissza )=lte) a ltv+yomtl- mg az udvariasa%%a) isE pldul a +yol'1 va+ves misszio+rius- a)i avo+ta egyszer mi+de+fle tj)oztat f<zete)et ozott +e1 )<+)* A +yszor tall)oztu+)- mi+dig ltszott rajta a meg<t)=zs- mi+t a mg a++l is rossza%%ul +z+) )i- mi+t amire eml)szi)* S ay viszo+t egyszere+ a szemem%e +1 zett- s %li+tott- mi+t a semmi )<l=+=set +em lt+a rajtam* A szomszd 'ell+a) %e'sapt) az ajtajt* Cs=r=gte) a l+'o)- a ogy S ay )ezrl le1 vett) a %ili+'set* A %=rt=+r=) ezut+ elme+te)* Alig tett) )i a l%u)at a la)osztlyu+)1 %l- Cras r)ezdett*

/ H- allratlt2 / )iltotta* S ay (our+e 'ellj%l +em j=tt vlasz* / H- te- a Cras %eszl ozzd- a))or vlaszolsz2 / Hagyd %)+ Cras / szltam oda* / Adj mr =t per'et e++e) a szere+'stle++e)ogy rj=jj=+- me))ora seggfej vagy* / Ho - allratlt)m- vigyzz magadra2 / szllt %e CalloKay is* / Iu'ius mris a segged +yalja* 5igyzz- az utols fi6ja mr a f=ld alatt ro ad* 5ala ol %e)ap'solta) egy televzit* S ay- go+dolom- r=gt=+ fel is vette a fej allgat1 jt* A %=rt=+%e+ mi+de+ fogoly )apott fej allgatt- +e ogy egymsra li'itlva 'sapju+) elvisel etetle+ a+gzavart* 7+gem )i'sit meglepett- ogy egy allratlt ugya+olya+ )=++ye+ ve et a )a+ti+%a+ tvt- mi+t a t=%%i ra%* Gize+ rom <vely)es )sz<l)ei+) volta)- a Ue+it 'g )<l=+ az eltlte) szmra gyrtotta )et* A tv)et %om%a%iztosa+ ma+yagdo%oz%a ptett) / a a do%oz megsr<lt- a %=rt=+r=) azo++al tudt)- ogy a fogoly meg%u erlta8 valsz+leg fegyver)szts ez a)arta fel asz+l+i az al)atrsze1 )et* @ivel CalloKay s Cras most e+gem )ezdte) )=z=s ervel sze)l+i Cmegjegyzem+em elsz=rD- + is felra)tam a fej allgatm- s %e)ap'soltam a televzit* At ra volt- az Bpra 1s oK j=tt- azt szi+te mi+dig meg+ztem* Te a tvt +em si)er<lt a megfelel 'sa1 tor+ra llta+om* 3ap'soltam +- de semmi +em t=rt+t* A )per+y 6gy vi%rlt- mi+t ami)or a ""1es 'sator+ra vlto)- 'sa) ez6ttal a ""1es 'sator+a 6gy +zett )i- mi+t a P1asaz [1=s- a C00 vagy a Food 0etKor)* / Hall2 / Cras az ajtajt verte* / H- r=)- +em j=+ %e a )%eltv2 Azrt +e)<+) is va++a) jogai+)F 0 a mg a fej allgat sem szri )i elgg a )<lvilgot* Fel a+gostottam a tvt* &o%% j+ a elyi re)et fogom a))or meg+z+i* 7gy ado1 m+ygyjt a)'irl szlt a tudsts- a )=zeli gyerme))r z+a) szerette) vol+a p+zt szerez+i* 7lg )omoly fel ajtst 'sapta)8 %o 'o)at is %evetette)- meg re+geteg lufit- st mg )t (osto+ ?ed SoM1%ase%alljt)ost is Cpersze mi+de+)i az autogramju)rt t<le)e1 dettD* A )amera r)=zeltett egy mesesz)e- )ari)s szem )isl+yra* Az a fajta )isl+y volt- a)i+e) az ar'val so) p+ztr't le et )i+yit+i* / Claire 0ealo+ / mutatta %e a riporter /- 6j szvre vr* Na s akkor mi van, go+doltam* @i+de+)i+e) megva+ a maga %aja* 4+ az Bpra 1 s oKt a)artam meg+z+i- a t=%%i msor +em rde)elt* ]gy ogy le is vettem a fej allga1 tt* 7zrt allottam S ay (our+e els szavt az ,1)=rlet%e+* / ,ge+ / mo+dta- s e%%e+ a pilla+at%a+ visszaj=tt az ads* LL: Gal+ )it+t az eddigie)%l- ogy + egy +agysgre+ddel az ,1)=rlet t=%%i )ret+ la)1 ja f=l=tt llo)- tisztelet a )ivtel+e)* 0em igaz+ tartozom ide* 7+gem a sze+vedly veze1 tett %+%e* A %rsgot +em atotta meg az rvelsem8 + 'sa) a szenvedlyt lttam- ) 'sa) a !2nt1 Te add )rdezzem meg- ms mit 'si+l+a- a lete szerelme egyszer 'sa) eldo%+- mert tall)ozi) az lete 6j szerelmvel> Blyasvala)ivel- a)i fiatala%%- v)o1 +ya%%- sze%%> Az volt a elyzet ir+ija- ogy a %rsg +em sza% atott )i rm +agyo%% %<+tetst a+1 +l- mi+t amivel a termszet mr meg%<+tetett* A legut%%i CTQY vizsglatom fl ve volt- a))or a vrem%e+ )=%millimtere+)+t etve+=t G1fe rvrsejtet mrte)* 7gy egszsges- H,51+egatv em%er vr%e+ a G1sejte) )o+'e+tr'ija legal%% ezer dara% )=%millimtere+)+t- de a vrus eze)et szp lassa+ megfertzi- s i++e+tl i%a szapo1 rod+a) a sejte)- a vrusteste) vel<) egy<tt szaporod+a)* Az immu+re+dszer me+et )=z1 %e+ legye+g<l- s egyre valsz+%%- ogy az em%er meg%etegszi)- vagy egyszere+ 'sa) el)ap valami )sza %etegsget- pldul egy gom%s t<dgyulladst vagy toMoplazmzist*

Az orvoso) azt mo+dj)- +em A,TS1%e+ fogo) meg al+i- a+em t<dgyullads%a+G(C1%e+ vagy valami agyi %a)triumfertzs%e+* Te ez 'sa) jt) a szava))al* A)i a1 lott- az alott* 7redeti foglal)ozsom szeri+t mvsz voltam* Ho%%iszi+te+ most is al)oto)- de e%%e+ a )=r+yezet%e+ so))al +e eze%% %eszerez+i a sz<)sges )ell)e)et- mi+t oda)i+t* ?ge+ \i+sor ^ 0eKto+ olajjal s 'o%olyprm e'sete))el dolgoztam* Aprl)os mu+)val fe1 sztettem )i s )ezeltem le a festvsz+at / ezzel szem%e+ ma vlogats +l)<l mi+de+t fel asz+lo)- ami a )ezem <gy%e )er<l* Az u+o)a='simmel 'si+ltattam + +y 'eru1 zarajzot )em+ypaprraE j tr<))- elg egy radr- s a paprt 6jra s 6jra fel le et asz+l1 +i* 5ala +yszor olya+ telt adta)- ami fest)a+yagot tartalmazott- flrera)tam* @a pp egy portr+ dolgoztam- Adam portrj+* Persze 'sa) eml)ezet%l- isze+ 'sa) e++yim maradt %elle* Fogpisz)lval )i)apartam egy )is piros telfest)et egy szem 'u)or)%ls =ssze)evertem egy )is)a+l vzzel gtott )vval* Wgy olya+ sz+r+yalatot )aptamamely +agyo+ aso+ltott Adam f+yes- melasszer %rsz+re* @r )or%%a+ felvzoltam a f%% vo+sait8 szles omlo)t- ers llt- sasorrt* A 0a1 tio+al Reograp i'%a+ talltam egy )pet egy sz+%+yrlE le)apartam rla a fe)ete fes1 t)et- s egy )is sampo++al )rtasz+t )evertem )i %elle* 7'set+e) egy t=r=tt 'eruzav1 get asz+ltam* ,ste+em- de gy=+y=r frfi volt2 @r elm6lt aj+ali rom* 4+ alapvete+ +em alszom so)at* Ha mgis alszom- folyto+ fel%rede)- mert v're )ell me++em* @osta+%a+ )eveset eszem- az tel mgis 6gy ro1 %og t rajtam- mi+t a ra)ta* @egfjdul tle a asam- fejem* Amita a szm%a+ s a tor1 )om%a+ megtelepedett egy gom%s fertzs- a +yels is fjdalmas* 0em alszom- i+)%% mu+)%a lltom az lmatla+sgom* @a jjel +agyo+ erse+ izzadtam* Arra %redtem- ogy tiszta vz vagyo)* Ievet)z1 tem- de mr +em a)artam visszafe)<d+i a +edves gy%a- 6gy ogy 6jra dolgoz+i )ezdtem* Te +em si)er<lt a mu+)ra )o+'e+trl+om8 a 'ellm falt Adamrl )sztett portr))al dsztettem fel- eze) )=t=tt) le a figyelmemet* Adam a%%a+ a pz%a+- a ogy elsz=r meglttam- ami)or az rmo+ modellt llt a t=%%ie)+e)E Adam ar'a- ami)or reggel )i+yi1 totta a szemt* Adam- a ogy a vlla f=l=tt tra+z / gy +zett a))or is- ami)or lelttem* / @eg )ell te++em / alottam S ay (our+e a+gjt* / @s)pp +em le et* @a dlut+ r)ezett az ,1)=rletre- azta meg sem szlalt* 3v+'si voltam- )ivel %e1 szlget et eze+ a )si r+* Te a folyos+ +em volt se+)i* Ie et- ogy rme)et ltott> / (our+e> / suttogtam* / @i+de+ re+d%e+> / 3i az> 0e ezre esett a %eszd* 0em dadogott- i+)%% 'sa) olya+ +e eze+ +y=gte )i a szta1 go)at- mi+t a )=ve) 6zt) vol+a vissza a szavait* / Iu'ius vagyo)* Iu'ius TuFres+e / vlaszoltam* / (eszlgetsz vala)ivel> Ha%ozott a vlasszal* / Azt iszem- veled %eszlgete)* / 0em tudsz alud+i> / Te tudo) / mo+dta /- 'sa) +em a)aro)* / A))or te szere+'sse%% vagy +lam / feleltem* 5i''+e) sz+tam- de flrertette* / 0em vagyo) szere+'sse%% +lad- s te sem vagy szere+'sse%% +lam / mo+dta* Gulajdo+)ppe+ igaza volt* 4+ +em )aptam olya+ s6lyos %<+tetst- mi+t S ay (our+ede rm is az a sors vrt- mi+t r8 ogy a %=rt=+ falai )=z=tt alja) meg* @gpedig +emso1 )ra* / Iu'ius2 / szlt most* / @it 'si+lsz> / Feste)* 7gy pilla+atra 'se+d lett* / A 'elldat> / 0em- ar')pet*

/ @irt> / @ert fest vagyo)* / Az is)ol%a+ egyszer azt mo+dta a rajzta+rom- ogy )lasszi)us vo+al6 aj)am va+ / mo+dta most S ay* / @a sem tudom- mit a)art ezzel mo+da+i* / Az )ori g=r=g s rmai )pe)e+ le etett so) ilyet lt+i / magyarztam* / 4s amit a )<l=+fleF / Iu'ius> Ittad ma a tv%e+F a ?ed SoMF Az ,1)=rlet mi+de+ la)j+a) volt )edve+' %ase%all'sapata- +e)em is* Folyamatosa+ )=vett<) a %aj+o)sg llstE 6gy vitat)oztu+) a %r) d=+tseirl- mi+t a az lett vol+a maga a t=rv+y- mi pedig a Iegfels%% (rsg %ri* @egesett- ogy a 'sapatu+) az utol1 s eslyt is elvesztette- s ezzel a mi a rem+yei+) is elszllta)* 0 a %aj+o) lett a 'sa1 pat- e))or osztoztu+) vel<) a 'm di'ssg%e+* Te most mg 'sa) az elszezo+%a+ jr1 tu+)- ma +em is volt me''s a tv%e+* / Az egyi) asztal+l ott <lt S' illi+g / folytatta S ay- mg mi+dig )eresve a megfelel szava)at* / 4s mutatta) egy )isl+ytF / &a- az adom+ygyjts2 A )r z%a+> / Az a )isl+yF / mo+dta S ay /- +e)i fogom ad+i a szvemet* @ieltt vlaszol at1 tam vol+a- a+gos 'satta+s allatszott- majd egy test tomp+ puffa+t a padl+* / S ay> / vtam* / S ay>2 Bda+yomtam az ar'om a 'ellaajt pleMia%la) oz* 0em lttam S ayt- de allottamogy ritmusosa+ <ti az ajtajt* / Hall2 / )iltottam teljes erm%l* / Hall- segtse+ vala)i2 A t=%%ie) is %redez+i )ezdte)* 7lsz=r szidta)- mi+t a %o)rot- ogy fel%resztettem )et- de gyorsa+ el allgatta)* 3t %=rt=+r ro a+t %e a folyosra* @g arra sem jutott idej<)- ogy re+dese+ felvegy) a golyll mell+yei)et* 7gyi)<)- 3appaletti- az a fajta volt- a)i 'sa) azrt megy %=rt=+r+e)- ogy mi+dig legye+e) )=r<l=tte +la gye+g%%e)a)i)et terrorizl at* A msi)- Smyt e- maga volt a professzio+alizmus- legal%%is velem szem%e+* 3appaletti megllt a 'ellm eltt* / TuFres+e- a )amuzolF Smyt e mr S ay 'ellja eltt trdelt* / Azt iszem- (our+e1+a) ro ama va+* ?di+ vott erstst* @r +ylt is a folyosajt- s %elpett + +y tov%%i r* / Ilegzi)> / )rdezte az egyi)* / Hromra fordtsto) megF Azt+ megj=tte) a me+ts=) is* S ayt %=rt=+ ordgyo+ vitt) el / ez +agyj%l 6gy +z )i- mi+t egy +ormlis ordgy- 'sa) a vll+l- a as+l s a l%a)+l ozz le et sz1 jaz+i a p'ie+st* Ha vala)i t6l gye+ge volt a oz- ogy a l%+ me+je+ a l%adoz%a- a)1 )or egy ilye+ gyo+ vitt) oda* A Cras ez aso+l ra%o)at pedig 'sa) ilye+e+ le etett szllta+i- mert mg a))or is pro%lmsa) volta)- a )ez<)+l1l%u)+l =ssze volta) %i1 li+'selve* @i+dig 6gy go+doltam- egy +ap e+gem is ilye+ ordgyo+ visz+e) majd el az ,1)=rlet%l* @ost az jutott eszem%e- vala ogy gy +z et )i az asztal- amelyre S ayt le)=1 ti) majd a )ivgzse rj+* S ay szja mi+de+ llegzetvtel+l o+totta a fe r a%ot* A me+ts=) oMig+masz)ot tette) r* S ay szeme fe rje )ifordult* / Hozz) vissza- %rmi ro+ / utastotta )et Smyt e* 7%%l rtettem meg- ogy az l1 lam arra is )pes- ogy megme+tse+ egy aldo)lt- 'sa) ogy )s%% sajt )ezleg =l1 esse meg*

@,CHA7I
0agyo+ so) mi+de+t szerettem az egy zi let%e+* Pldul azt az rzst- ami)or egyszerre allo) )tszz em%ert +e)el+i a vasr+api mi1 s+* @eg azt- ogy mg ma is- t=%% ves tapasztalattal a tam m=g=tt- megremege) az izgalomtl- ami)or az ostyt fel)+lom valamelyi) v+e)* Szerettem az em%ere) ar'1 ra )i<l d=%%e+t ar')ifejezst is- ami)or leesett +e)i)- ogy pap vagyo)8 gy=+y=re+ fel1 6jtott :.1esGriump Grop y motorral jrtam* So) ti+dzser+e) 6jdo+sgszm%a me+togy a)r mg egy pap is le et Nj ar'O* 0em + voltam a St* Cat eri+e1templom ra+gids papja- de az ala'so+ya%% poz'i is %ve+ megfelelt* Gud+iilli) Co+'ord%a+ =sszese+ +gy pl%+ia va+* A++yi volt a mu+1 )a- ogy mi+de+ +ap r=vid+e) t+t* \alter atya s + felvltva tartottu+) mist s gy+1 tattu+)E + a meg)rte)- ogy ugorju+) %e elyettestsre a szomszd vros egy zi is1 )olj%a* A gy<le)ezet tagjai )=z=tt mi+dig a)adt vala)i- a)i ppe+ %eteg- mag+yos vagy za)latott volt* @i+dig volt mirt elmo+da+i a rzsaf<zrt* 4+ mg a legala'so1 +ya%%re+d dolgo)at is =r=mmel 'si+ltam8 szvese+ s=p=rtem fel az eltr%e+- s vid1 ma+ =%ltettem )i az ldozati %or vgt a sze+telt po r%l- +e ogy a sze+t vr+e) a)r 'sa) egy 'seppje is Co+'ord sze++yvz lzat%a+ )=ss=+ )i* 0em )aptam )<l=+ irodt a pl%+i+* \alter atya e%%e+ is f=l=ttem llt- de ez rt et8 ugya+is mr olya+ rgi %6tordara%+a) szmtott a templom%a+- mi+t a padsoro) vagy az oltr* 7%d )=z%e+ mi+dig meggrte- ogy felsza%adtja valamelyi) ra)tr elyisgetde e%d ut+ elme+t alud+iF s )i vagyo) +- ogy fel%ressze) s za)lassa) egy =reg em%ert> ,dvel megu+tam a vra)ozstE %era)tam egy asztalt az egyi) ta)art)a%i+%a- s )sz8 megsz<letett az irodm* @a ppe+ sze+t%eszdet rtam* Ie a)artam szorta+i t per' al- ogy a gy<le)ezet idse%% tagjai se aludja+a) el rajta* Te +em me+t jl a mu+1 )a- folyto+ el)ala+doztam* Ha++a Smyt e1o+ jrt az eszem* J volt az els gyere)- a)it a St* Cat eri+e papja)+t meg)ereszteltem* @ost- egy vvel )s%%- a )isl+yt folyamato1 sa+ )r z%a )ellett orda+i* A tor)a + a mi+de+ figyelmeztets +l)<l elzrdottE a sz<lei ilye+)or flr<lte+ %evitt) az am%ula+'ira- a ol le+yomta) egy 's=vet a gyere) tor)+* 4s ezt 6jra s 6jra* 7lmormoltam egy imt Ha++a egszsgrt* 4pp a ogy a v1 g+ )eresztet vetettem- odaj=tt ozzm egy sz aj6 =lgy* / @i' ael atya> / @ary Iou2 / <dv=z=ltem* / Hogy va+> / (eszl et++) + +y per'et> @ary Iou Hu')e+s ltal%a+ +em 'sa) + +y per'et %eszlt / a r)ezdte- egy rig le sem le etett llta+i* 5olt \alter atyval egy ratla+ megllapodsu+)8 +evezetese+ogy )ime+tj<) egymst a + t6lrad di's im+usza ell* / @it te ete) A+rt> / Ht- tudom- ogy fur's+ a+gzi) / ismerte %e a + /- de azt szeret+m )r+i- ogy ldja meg a mellem* G+yleg fur'sa )rs volt* A + szemei )=++yel telte) meg* / Hol+ap tvoltj) el %elle a daga+atot* A++yira fle)- atym* Fellltam- t)aroltam* Ie<ltettem a leg)=zele%%i sor%a- s adtam +e)i egy zse%)e+dt* / 0e aragudjo+ / mo+dta a +* / 0em tudom- )i ms+a) mo+d at+m el* A frjem1 mel +em %eszl ete) rla8 a megtudja- ogy me+y+yire fle)- is megijed* / Ge is tudod- ogy va+ vala)i- a)ivel mi+de+t meg tudsz %eszl+i / szltam lgya+* / 4s mi+dig meg allgat* A fejre tettem a )ezem* / @i+de+ at s =r=))val ;ru+)- =r=))val megvltsa azo)+a)- a)i) isz+e) %e++ed- allgasd meg @ary Iou szolgd )=+y=rgst* 3egyelmezz meg +e)i- e+geddogy visszatrje+ az egszsge- ogy lt ad asso+ +e)ed* &zus 3risztus a mi ;ru+)me+*

/ Sme+ / suttogott @ary Iou* ,ge+- volt mg egy dolog- amit +agyo+ szerettem az egy zi let%e+* @i+dig t=rt+t valami vratla+*

I;C,;S
@iut+ rom +appal )s%% S ay (our+e1t vissza ozt) az ,1)=rlet%e- mr 'sa) 6j )<ldets+e) lt* B++a+tl )ezdve mi+de+ reggel- ami)or az r=) vgigme+te) a folyo1 s+- ogy meg+zz)- a)aru+)1e zu a+yoz+i vagy stl+i egyet az udvaro+- S ay mi+dig )=z=lte vel<)- ogy %eszl+i szeret+e Coy+e %=rt=+para+'s+o))al* 7rre mi+dig azt a v1 laszt )apta- ogy ezt rs%a+ )ell )rv+yez+i- de szemmel lt atlag +em fogta fel* Ha )ie+gedt) az udvarra- megllt a saro)%a+- s a %=rt=+ ivatalo) / azaz a %=rt=+ t6ls ol1 dala fel fordulva teli toro)%l ismtelte el 6jra s 6jra a )rst* 5ala +yszor %e ozt) a va'sorjt- meg)rdezte az rt- ogy Coy+e a))or ajla+d1e tall)oz+i vele* / Gudod- mirt ozt) az ,1)=rlet%e> / )rdezte CalloKay egy +ap- ami)or S ay pp a zu a+yz%a+ <v=lt=tte- ogy tall)oz+i a)ar a %=rt=+para+'s+o))al* / @ert az elz e1 ly+ mr mi+de+)it megs<)ettett* / Agyatla+- e++yi az egsz / tette ozz Cras * / 0i+'s semmi =+)o+trollja* @i+t a )edve+' pele+)avadszu+)+a)- ugye- &oey> / 7gyltal+ +em agyatla+ / mo+dtam* / St- szeri+tem )tszer olya+ i+tellige+s- mi+t te- Cras * / Pofa %e- omo)gyr / felelt CalloKay* / Fogjto) %e- mi+de+)i2 Blya+ para+'sola+ szlt- ogy mi+da++yia+ el allgattu+)* CalloKay 'ellja ajtaj oz trdelt- s egy =ssze1 'savart magazi+ oz erstett 'r+val N orgsz+iO )ezdett* 3ivetette a zsi+rt a folyos )=zepre* 7z elg veszlyes ma+ver volt- isze+ tudtu)- ogy a %=rt=+r=) r=videse+ itt lesz+e) S ayrt* ?adsul +em is rtett<)- mit 'si+l- isze+ a orgszs+a) po+t az volt a l+yege- ogy egyms )=z=tt 'sere%erlj<+) ezt1azt / )=+yvtl 'so)oldig %rmit* Az1 t+ szrevett<+) egy apr- f+yl tojst a padl+* 3i tudja- mirt- de a jele) szeri+t egy madr 6gy ltta elyes+e)- ogy eze+ az iste+verte elye+ ra)jo+ fsz)et* Az udvarrl re1 p<l etett %e vala ogy* Az egyi) tojs )iesett s =sszet=rt- ezt ltta most meg CalloKay* A %e++e la) v=r=s%egy1'si%e az oldal+ fe)<dt- mg fl)sze+E pi'i- r+'os mell)asa 6gy jrt fel1al- mi+t a dugatty6* CalloKay vatosa+ %e 6zta a tojst a 'ellj%a* / ]gysem marad meg / figyelmeztette Cras * / Az a+yj+a) mr +em )ell* / Te +e)em ige+ / vlaszolt CalloKay* / Gedd meleg elyre / szltam %ele + is* / Csavard egy t=r=l)=z%e- vagy mittudo1 m+* / Pldul a pld%a / szllt %e &oey is* / H- pedofilo) vlem+yre +em vagyo) )v+'si / szlt elsz=r CalloKay- de el%i1 zo+ytala+odott* / Szeri+ted egy pl j lesz> ,++e+tl sztere%a+ j=tt az ads8 S ay <v=ltve )=vetelte a %=rt=+para+'s+o)ot- Callo1 Kay meg a+gosa+ tudstott a v=r=s%eggyel )ap'solatos fejlem+ye)rl* / (e'somagoltam a madr)t* A madr)t a %al te+isz'ipm%e ra)tam* A madr)+a) )ezd visszaj=++i a sz+e* A madr)a egy pilla+atra )i+yitotta a %al szemt* Az ve) sor+ mi+da++yia+ elfelejtett<)- milye+ rzs- a az em%er a++yira odava+ valamirt- ogy t6l sem l+ az elvesztst* Az els itt t=lt=tt vem alatt azt a jt)ot ta1 lltam )i- ogy a teli old az + privt llat)m- a)i avo+ta egyszer megltogat* Csa) e+1 gem* @6lt +yro+ meg Cras volt az- a)i a szellz+ylsa fedelt le)vrral )e+te %eogy go+dozza a ozz %etvedt m e)et* ,gaz- +em felttle+<l a j szve sugallatra- a1 +em i+)%% azrt- ogy %eidomtsa s egy +ap &oey1ra usztsa )et* Slm%a+* / ,tt va++a) a 'oK%oyo) / figyelmeztetett mi+de+)it Cras - jelezve- ogy az r=) azo++al visszatr+e)* 5al%a+- a )=vet)ez pilla+at%a+ )i+ylt a +e z ajt* Az r=) megllta) a zu a+yf<l)e eltt- s a 'ellj oz vezet atmteres 6t )edvrt meg%ili+1 'selt) S ayt* / Fogalmu) si+'s- mi le et / mo+dta Smyt e* / Azt mo+dj)- )izrt- ogy t<dpro%l1 ma vagy asztma* Allergira gya+a)sza+a)- de figyelj- ?i')- mr teljese+ )i<rtett<) a szo1 %jt*

A %=rt=+r=) + a eltt<+) is sza%ado+ %eszlte)* A foglyo)+a) )=zvetle+<l so a +em meslte) a privt dolgai)rl- s ez re+d%e+ is volt gy* Semmi sz<)sg +em volt arraogy a ra% tudja a 'ellja legi+time%% po+tjaira is %e)u))a+t rrl- ogy a )isfia r6gta a 's<t=rt=)i me''s gyztes gljt* &o%% volt az ilye+ rzelgs dolgo)at +em %ele)ever+i* / Azt mo+dt) / folytatta Smyt e /- ogy a szve ossz6 tvo+ +em fogja %r+i ezt a stressz elyzetet* 4+ sem %rom* 7l tudod )pzel+i- milye+ rzs lt+i- a ogy a )is%a%dat teletzdeli) drto))al meg 's=ve))el> \ ita)er- a msi) %=rt=+r- )atoli)us volt* A va'sorm mell desszert)+t felszolglt + a egy1egy omoszeMualitst eltl idzetet a sze+trs%l* / \alter atya vasr+ap elmo+dott egy imt Ha++a 1rt* Azt mo+dta- szvese+ megl1 togatja a )r z%a+ is* / 7gy pap semmi olyat +em tud mo+da+i- amit szvese+ alla+) / mormogta Smyt e* / @ifle ,ste+ az- a)i ezt 'si+lja egy )is%a%val> S ay )idugta a )ezt a zu a+yz%l- s vrta- ogy meg%ili+'selj)* @ajd ami)or )i1 +ylt az ajt- meg)rdezte8 / A))or ajla+d velem tall)oz+i a %=rt=+para+'s+o)> / Persze / vlaszolt Smyt e- mi)=z%e+ a 'ellja fel vitte S ayt* / St- teadlut+t is szervez- +e)ed* / Csa) =t per' )elle+eF / @s+a) is va++a) pro%lmi2 / 'satta+t fel Smyt e* / 3rv+yezd rs%a+* / 0em tudom- ogy )ell / felelt S ay* @eg)=sz=r<ltem a tor)om* / ;ram2 4+ is szeret+) egy ilye+ )rv+yt2 Az r %ezrta S ayt- majd elvett a zse%%l egy +yomtatv+yt- s %edugta az ajt1 mo+* A ogy az r=) elme+te)- al) 'siripelst allottu+)* / @irt +em rsz )rv+yt- S ay> / )rdeztem* / ]gysem tud+m elmo+da+i- mit a)aro)* / 0em iszem- ogy a para+'s+o) a elyesrsoddal fog foglal)oz+i* / 0em az a %aj* Ami)or r+i )ezde)- a %et) azo++al =ssze)uszld+a)* / A))or mo+dd el +e)em- amit a)arsz- + majd megrom* 7gy pilla+atig +em felelt* / G+yleg megte++d> / H- elg a szappa+oper%l / )iltott Cras * / H+yo) tlete)* / @o+dd meg a para+'s+o)+a) / )ezdett di)tl+i S ay /- azt a)arom- ogy miut+ meg=l+e)- adj) oda a szvemet vala)i+e)* 7gy )isl+y+a)- a)i+e) +agyo%% sz<)sge lesz r- mi+t +e)em* @egrtam a )rv+yt- s S ay +ev%e+ alfir)a+tottam @ajd r)=t=ttem a zsi+rra- s az ajt alatt )ile+dtettem a folyosra* / Add ezt oda az r=)+e)- ami)or ol+ap reggel idej=++e)* / Ht- (our+e- a fe+e se rt tged / mlzott el Cras * / 7gyrszt egy gyere)gyil)os mo'so) szarlda vagy* Azo) ut+- amit tettl azzal a )isl++yal- legfelje%% &oey l%gom1 %ja le et+l* @srszt viszo+t )ivo+tl a forgalom%l egy zsarut- ez egy atalmas piros po+t- legal%%is +lam* 0a- a))or most mi va+> ;tlla) vagy tisztelle)> / 7gyi) sem / vlaszolta S ay* / @i+d)ett* / Gudod- mit go+dolo)> @eg=l+i egy gyere)et- az <ti az =sszes jt- amit am6gy 'si+l1 tl* Cras felllt a 'ellja %ejrat+l- s egy fm )vspo rral <t+i )ezdte az ajtajt* / To%j) )i* To%j) )i* To%j) )i2 &oey / a)i+e) 6jdo+sgot jele+tett- ogy ez6ttal +em volt a ierar' ia legalj+ / azo++al %e)ap'soldott a )+tls%a* Azt+ GeMas s Pogie is %eszllta)- mivel ) mi+dig azt 'si+lt)- amit Cras mo+dott +e)i)* / To%1j) )i2 To%1j) )i2 \ ita)er a+gjt allottu) a a+gos%eszl+*

/ 5alami %aj va+- 5itale> / 0em velem va+ a %aj- a+em ezzel a gyere)gyil)os seggfejjel* 5a+ egy javaslatom* 7+gedj )i =t per're- s + megme+tem 0eK Hamps ire j adfizetit attl a )=telessg1 tl- ogy eltegy) l% all* / 0yugodj le- Cras / 'sittotta S ay* F<ty<l a+gra lettem figyelmes- ami a )zmosm lefolyj%l j=tt* Fellltam- ogy meg+zzem- mi az- de a%%a+ a mi+utum%a+ =mle+i )ezdett a vz a 'sap%l* 7z )tszere1 se+ meglep volt8 ltal%a+ olya+ ala'so+y volt a +yoms- ogy pp 'sa) 'sordoglt a vz- mg a zu a+yz%a+ is* @srszt pedig most a )zmostl'%l )ifr=''se+ folyad) sz+e mlyv=r=s volt* / (assza meg2 / )ia%lt Cras * / (rig ztam2 / Ge- ez 6gy +z )i- mi+t a vr / mo+dta Pogie rm<lte+* / A fe+e fog e%%e+ mosogat1 +i2 / A v')%e+ is ugya+ez va+ / tette ozz GeMas* @i+da++yia+ tudtu)- ogy a 's=ve) )=z=s lzato+ fut+a)* 7++e) volt egy olya+ 1 tul<tje- ogy gya)ra+ sz szeri+t +em tudtu+) megsza%adul+i a t=%%ie) szarsgaitl* ;gya+a))or <ze+ete)et is tudtu+) egyms+a) )<lde+i a lzato+E a le 6ztad a 'etlit a v'+- egy r=vid idre a szomszd 'ella v'j%e+ is fel%u))a+t- mg mieltt elt+t vol+a a sze++yvz'sator+%a+* (ele+ztem a )agyl%a* A vz ru%i+v=r=s volt* / H6- %azdmeg2 / )iltott Cras * / 7z +em vr- a+em %or* / ]gy el)ezdett )urjo+gat1 +i- mi+t a megr<lt vol+a* / 3stolj) meg- =lgyeim* @a mi+da++yia+ a z ve+dgei* 3ivrtam* A %=rt=+%e+ so a +em ittam a 'sap%l* 5olt egy olya+ rzsem- ogy az A,TS1gygyszer- amit )apo)- puszt+ egy tudom+yos )srlet rsze- s az egsz m=g=tt a )orm+y ll* J) ezzel semmifle )o')zatot +em vllal+a)- isze+ )it rde)el- a egy1 egy fogoly + a meg al> A gygyszert mg 'sa) le+yeltem- de a 'sap%l mr +em ittamisze+ a vz lzat ugya+azo+ llami szerv ats)=r%e tartozott* &oey +evet+i )ezdett* CalloKay a 'sap%l itta a folyad)ot- GeMas s Pogie pedig rze+dtett egy ivdalra* Hir1 tele+ az egsz folyos a feje tetejre llt* 7zt persze a %izto+sgi )amer) is ltt)- +em is )ellett so)at vr+i- mieltt \ ita)er %ele)ia%lt a a+gos%eszl%e8 / @i va+> / )rdezte* / Szivrog a vz vala ol> / Wgy is le et mo+da+i / vlaszolt Cras * / Te + i+)%% azt mo+da+m- roppa+t szomjasa) vagyu+)* / Ryere te is- \ ita)er / tette ozz Pogie* / A )=vet)ez )=rt mi fizetj<)* 7zt mi+1 de+)i +agyo+ vi''es+e) tallta* Persze )t liter ilye+ varzsital ut+ mi +em vi''es> A 'sap%l mg mi+dig =ml=tt a s=tt folyad)* (elemrtottam az ujjam* Ie etett a folyad) vas vagy ma+g+- de t+yleg 'u)orra eml)eztetett a szaga- s raga'sos lett tle az ujjam* Bda ajoltam a 'sap oz- s + is %ele)stoltam* Adammel mi+d)ette+ %orrajo+g) voltu+)E gya)ra+ ltogattu+) el )<l=+%=z )alifor1 +iai %orszato)%a* Az utols v%e+ Adam vett a sz<lets+apomra egy Tomi+us 7state 'a1 %er+et sauvig+o+t* Szilveszter)or a)artu) megi++i- egy<tt* 0 +y ttel )s%% Adamet azzal a msi))al talltam- =sszefo+dva- mi+t a dzsu+gel i+di* A %ort me+et )=z%e+ fel1 %o+tott)* (izo+yra megl=)t)- mert )i=ml=tt* Blya+ foltot agyott a lszo%a sz+ye1 g+- mi+t a vala)i+e) a vrt o+tott) vol+a* Ha vala)i olya+ so)ig <l %=rt=+%e+- mi+t +- re+geteg )reatv megoldssal tall)ozi)* ,ttam egyszer valami olya+ %ivalyers pit- amelyet jo%% j+ gy<m=l'sl%l- )e+yr%l s 'u)or)%l fzte)* Sz<)sg eset+ dezodor%l is le etett szipuz+i* 7gyszer szrtott %a++ j1'igit is szvtam- amit a %i%lia )itpett lapj%a sodorta)* Te ez most valami ms volt* ,tt t+yleg %or folyt* 0evettem* Azt+ zo)og+i )ezdtemE sirattam azt- amit =r=)re elvesztettem- azt- ami most a sz szoros rtelm%e+ ott folyt az ujjaim )=z=tt* Csa) olyasmi i+yoz at egy em1 %er+e)- amire mg eml)szi) / ilye+ luMussal pedig mr ossz6 ve) ta +em tall)oz1 tam* @egt=lt=ttem egy ma+yag po arat %orral- s legurtottam* Azt+ mg egyet s mg

egyet* A so)adi) po r ut+ mr +em zavart- ogy tudom- mi+de+ 'soda el%%1ut%% sz<)sgszere+ vget r / pedig erre azt+ megta+tott az let* 7zalatt a %=rt=+r=) lassa+ megrtette)- ogy valami +em stimmel a vzvezet))el* 3ette+ %ej=tte) a folyosra- d< =se+ f6jtatva* @egllta) az ajtm eltt* / Ge / para+'solta \ ita)er /- %ili+'s%e* 3i+y6jtottam a )ezem- meg%ili+'selte)* \ ita)er )i+yitotta az ajtt- s %ej=tt meg+z1 +i- mi t=rt+t / e)=z%e+ Smyt e szemmel tartott* A vllam f=l=tt tra+zve lttam- ami+t \ ita)er %eletartja a )isujjt a %or%a- majd meg)stolja* / Iu'ius / )rdezte /- mi ez> / 7lsz=r azt ittem- 'a%er+et / feleltem* / Te i+)%% valami ol's merlot lesz* / A vz a vros vzmteleprl r)ezi) / 'sodl)ozott Smyt e* / A fogvatartotta) +em tudj) meg%<ty)=l+i a lzatot* / Ie et- ogy 'soda t=rt+t / +e)elt Cras * / Ge mi+de+t tudsz a 'sod)rl- +em igaz(i%lia1rmester> (ezrt) a 'ellm ajtajt- s levett) a %ili+'semet* \ ita)er )illt a 'elli+) )=z=tti folyosra* / 3i 'si+lta> / )rdezte- de se+)i +em figyelt r* / 3i ezrt a felels> / 3it rde)el> / vlaszolt Cras * / 0os- a se+)i +em )=p- egsz j=v tre elzrom a vzvezet)et / fe+yegetz=tt \ ita)er* Cras 'sa) +evetett* / A))or j=v ttl mi lesz<+) a polgrjogi a)tivist) 6j re)lmar'ai- \ it* Az r=) )iro a+ta) a folyosrl / mi 'sa) +evett<+)* A ms)or 's=ppet sem vi''es dolgo) irtele+ egsz mulatsgos+a) t+te) / mg Cras t is szra)oztat volt allgat+i* A %or idvel elfogyott a 'sapo)%l- de addigra Pogie mr )idlt- GeMas s &oey egy<tt +e)elt) a ;anny #oyt- + az juls szlre )er<ltem* ;tols tudatfoszl+yommal mg allottam- ami+t S ay meg)rdi CalloKayt- mi lesz a madara +eve- CalloKay pedig azt mo+dja- ogy NPiros)a- a v=r=s%egyO* @eg a ogy CalloKay )i vja S ayt egy ivver1 se+yre- de S ay +em megy %ele* Azt mo+dta- +em iszi) al)o olt* A )t )=vet)ez +apo+ 'elli+)at vzvezet)1szerel)- tudso) s %=rt=+ ivatal+o)o) egsz serege vizsglta t* A jele) szeri+t 'sa) a mi rszleg<+)%e+ vlt %orr a vz / a %=r1 t=+ vezetse mg el i++i is 'sa) azrt itte el- ogy egyltal+ megt=rt+t az eset- mert mi sampo+os1 meg tejesfla)o+o)%a+ s ma+yag za's))%a+ is flretett<+) az ital%lame++yit 'sa) tudtu+)* 7ze)et persze megtallt) s el)o%ozt)- ami)or )ira)ta) mi+)et a 'elli+)%l arra a pr +apra* A vz's=ve)%e+ ugya+azt az a+yagot mutatt) )i- mi+t a mi trolal)almatossgai+)%a+* (r a la%orvizsglat eredm+yeirl se+)i +em rtestett %e++<+)et ivatalosa+- az a sz%eszd jrta- ogy a folyad) egyrtelme+ +em 'sapvz volt* @i+t a a mi i%+)%l t=rt+t vol+a a dolog- egy tre megvo+t) a )o+diterem1 s zu a+yltogatsi jogai+)at* 0egyve+ rom rt vr+om )ellett arra is- ogy megltogat1 asso+ a %=rt=+ +vr)je- Alma* Alm+a) 'itrom1 s friss gy+emillata volt- ajt a1 talmas )o+ty%a fogta / go+dolom- )<l=+ mvszetet ig+yelt a sztszedse est+)+tami)or lefe)<dt alud+i* Sltal%a+ +apo+ta )tszer j=tt ozzm- mi+dig ozott egy ra)s +agymret- f+yl ta%lettt* Ha a sz<)sg 6gy )v+ta meg- Alma %e)e+te a foglyo) l1 %t gom%airtval- elle+rizte a fogai+)at Cmr amelyi)et +em ro asztotta el a metam1feta1 mi+D- illetve ms mi+de+ olya+ %eavat)ozst meg'si+lt- amit ely%e+ is meg le etett* G=%%sz=r is megesett- ogy %etegsget szimulltam- 'sa) ogy Alma megmrje a lzam vagy a vr+yomsom* 0 a ete)e+ t volt az egyetle+ em%er- a)i ozzm rt* / Szval / )ezdte- a ogy Smyt e %=rt=+r %ee+gedte a 'ellm%a /- 6gy allom- elg izgalmas dolgo) t=rt+te) az ,1)=rlet%e+* 7lmesli- mi 6jsg>

/ 7lmo+da+m- a tud+m / vlaszoltam- s )i+ztem az t )sr %=rt=+rre* / Te az is le et- ogy +em mo+da+m el* / 4+ 'sa) egy olya+ em%errl tudo)- a)i a vizet %orr vltoztatta / felelt Alma /- a tiszteletes<+) pedig megmo+d atja- ogy az +em itt t=rt+t- az llami %=rt=+%e+- most tf+* / Xze+em a tiszteletes+e)- ogy a le et- i+tzze el- ogy &zus leg)=zele%% valami testese%% %ort )<ldj=+* Alma +evetett- s %edugta a szm%a a lzmrt* A mrs ideje alatt Alma vlla f=l=tt figyeltem Smyt e rt* Smyt e szeme v=r=s volt* A elyett- ogy azt figyelte vol+a- ogy +em 'si+lo)1e valami disz+sgot- pldul t6szul ejtem Almt- a m=g=ttem lv falat %multa- a go+dolatai%a mer<lve* A lzmr 'sipogott* / @g mi+dig lzas / szlt Alma* / @o+djo+ olyat- amit magamtl +em tudo) / feleltem* 4reztem- ogy a +yelvem alat1 ti se%e)%e+ so) vr gy<lemlett fel / s ez 'sa) egy a %orzalmas %etegsgem mi+de++api velejri )=z<l* / Szedi a gygyszereit> @egvo+tam a vllam* / 0ap mi+t +ap az =+ szeme lttra veszem a szm%a a ta%lett)at- +em> Alma tudta- ogy a ra%o)- a meg a)art) =l+i magu)at- milli s egyfle)ppe+ meg1 te ett)* / @eg +e aljo+ itt +e)em- &upiter / mo+dta- s a omlo)omo+ lv v=r=s folt%a d=r1 zs=lt valami )ellemetle+ a+yagot* / Ha elmegy- )i mesli el +e)em- mi t=rt+t a 5sz1 elyzet%e+> / Ami azt illeti- ez elg gye+ge rv az let%e+ marads mellett* / Hallottam mr gye+g%%et is* / Alma odafordult Smyt e r =z* / 3sz vagyo)* 3ilpett- a 'ellaajt fmes a+ggal %e'su)dott m=g=tte* / S ay / szltam /- %re+ vagy> / @ost mr ige+* / &o%%- a %efogod a f<led / javasoltam* @g mieltt meg)rdez ette vol+a- mirt- CalloKay mr el is )ezdett a+gosa+- vadul )rom)od+i* @i+dig ezt 'si+lta- a Alma )t mter+l )=zele%% a)art ozz )er<l+i* / H6zz i++e+ a+yd%a- mo's)os +igger2 / )ia%lta* / 7s)<sz=m- ogy sztverle)- a egy ujjal is ozzm rsz* Smyt e %=rt=+r a 'ellja fal oz +yomta CalloKayt* / Az ,ste+ szerelmre- ?ee'e- t+yleg sz<)sg va+ mi+de+ ldott +ap erre a <lye m1 sorra egy iste+verte se%tapasz miatt> / ,ge+* Hogy a ez a %o)szos ri%a+' 'si+lja- ige+* CalloKayt azrt tlt) el- mert t ve felgy6jtott egy zsi+aggt* Az p<let porig gett* CalloKay a tett sor+ 's6+ya fejsr<lse)et szedett =ssze- s a )arj+ a %rt 'sa) t1 <ltetssel si)er<lt megme+te+iE de a))or is 6gy rezte- ogy si)errel jrt- mivel a ra%%i rm<let%e+ el)=lt=z=tt a vros%l* A %e<ltetett sz=vetet mg ma- ve))el )s%% is re+d1 szerese+ elle+riz+i )ellett / 'sa) az elm6lt egy v%e+ rom mtte+ esett t a sr<lse) miatt* / Gudja- mit> / mo+dta Alma /- az sem zavar- a lero ad a )arja* G+yleg +em zavarta* Az viszo+t +agyo+ is zavarta- a le+iggerezt)* 5ala +yszor CalloKay ozzvgta ezt a szt- megmerevedett* 4s mi+de+ CalloKay1 vizit ut+ egy fo))al lassa%%a+ mozgott oda)i++ a folyos+* Po+tosa+ tudom- mit rzett* Ha ms vagy- + a szre sem veszed a milli)at- a)i) el1 fogad+a) olya++a)- amilye+ vagy* Csa) azt az egyvala)it ltod meg- a)i +em fogad el*

/ @iattad )aptam epatitis C1t- te / mo+dta CalloKay* Persze valsz+leg a %or%ly %orotvjtl )apta- mi+t mi+de+)i ms- a)i a %=rt=+%e+ )apott epatitist* / @iattad- a mo's)os +igger )ezeid miatt* CalloKay ma mg mag oz )pest is %u+) volt* 7lei+te azt ittem- is 'sa) mor1 zus- mi+t a t=%%ie)- mert mg azt a )evs jogu+)at is megvo+t)* Azt+ rj=ttem8 Callo1 Kay +em e+ged ette %e Almt a 'ellj%a- +e ogy a + meglssa a madarat* Ha megtall1 j)- Smyt e azo++al elveszi* / @i legye+> / )rdezte Smyt e Almtl* Alma s ajtott* / 0em a)aro) ar'ol+i vele* / Helyes a %gs / mordult fel CalloKay* / Gudod- )i a f+=)* ?a oKa2 A ra oKa fel)ilts jele+tse8 fajvd sze+t %or6* A ogy CalloKay el)iltotta ma1 gt- a %=rt=+ mi+de+ sar)%l vlaszolta) a fel vsra* 7gy olya+ sz+fe r llam%a+mi+t 0eK Hamps ire- a ra%o) j rsze az Srja Gestvrisg ez tartozott* A z%a+ a drog1 )eres)edelmet a Gestvrisg ir+ytotta* A tago) l er)et- villmo)at- orog)ereszte)et tetovlta) egymsra* Az lp etett %e a )lu%%a- a)i a Gestvrisg jv agysval mr meg=lt vala)it / fe)ett- zsidt- omoszeMulist vagy %r)it- a)i+e) a ltezse +em frt %ele a Gestvrisg vilg)p%e* A a+g mr f<ls<)ett volt* Alma elme+t a 'ellm mellett- Smyt e ut+a* Ami)or el1 aladta) S ay eltt- )iszlt az r+e)8 / Azt )eresd- ami %el<l va+* / 0i+'s mit )eres+em ?ee'e %elsej%e+- mert tudom mi va+ %e++e* / vlaszolt Smy1 t e* / 7gy mzsa szar* Alma s az r mr elme+te)- de CalloKay mg mi+dig teli toro)%l )ia%lt* / A fe+%e is / sziszegtem S ay+e)* / Ha megtallj) CalloKay idita madart- me1 gi+t )ira)+a) i++e+ mi+de+)it2 5agy mi az- mg )t tig +em a)arsz zu a+yoz+i> / 0em gy rtettem / mo+dta S ay* 0em vlaszoltam* ,+)%% lefe)<dtem a pri''sre- s v'papr1gala'si+o)at t=mtem a f<lem%e* Te mg gy is allottam- ogy CalloKay a fe r fels%%re+dsget irdet dalo1 )at +e)el* 4s mg gy is allottam- ogy S ay megismtli- ogy +em a madrrl %eszlt* Az+ap jjel 6jra izzadsg%a+ 6szva %redtem* Szvem a tor)om%a+ vert* Hallottamogy S ay mag%a+ %eszl* / Fel 6zz) a lepedt / mo+dta* / S ay> 5alami)or )or%%a+ 'si+ltam magam+a) egy t<)r=t8 ossz6 +apo) mu+)jval le1 frszeltem egy fmlapot az asztal sar)rl Ca fmdara% romsz=g ala)6 volt- 6gy ogymellesleg- fegyver+e) sem volt utolsD* A t<)r=t 6gy fordtottam- ogy %elssa) S ay 'ellj%a* Az gy+ fe)<dt- 'su)ott szemmel* A )arjai a szve f=l=tt )eresztezt) egymst* Blya+ gye+g+ vette a levegt- ogy szi+te reztem a frisse+ felsott f=ld%e+ l frge) szagt* 3pzelet%e+ allottam a 'se+g a+got- a ogy a srs 's)+ya f=ld alatti )%e <t)=zi)* S ay gya)orolt* 4rtettem- mit 'si+l- )or%%a+ + is gy gya)oroltam* Ie et- ogy +em po+t ugya+6gymi+t - de gya)ra+ el)pzeltem a sajt temetsem* Hogy )i lesz ott* Hogy )i lesz szpe+ )i=lt=zve- illetve )i+ lesz fel %orta+ 's6+ya ru a* 3i sr* 3i +em sr* Az g ldja a %=rt=+r=)et8 S ay (our+e1t egy msi) allratlt mell osztott) %e* S ay )t ete volt az ,1)=rlet la)ja- ami)or egy )ora reggel at %=rt=+r jele+t meg a 'ellj%a+- s megpara+'solt) +e)i- ogy vet)zz=+* / Hajolj le / allottam \ ita)er a+gjt* / Gerpesz* 7meld fel* 3= =gj* / Hova megy<+)> / A l%adoz%a* ?uti+elle+rzs*

Gudtam- mirl szl a dolog8 )irzz) a ru it- meg+zi)- +i+'s1e a zse%%e+ tiltott trgy- azt+ 6jra fel=lt=zteti)* 7zut+ )iviszi) az ,1)=rlet%l- vala ova a %=rt=+ +agy 6t1 vesztj%e* 7gy rval )s%% arra %redtem- ogy 6jra +yli) S ay 'ellaajtaja* / ,md)oz+i fogo) a lel)edrt / mo+dta \ ita)er jza+ul- mieltt elme+t az ,1)=r1let1 %l* / 0a- mi 6jsg> / )rdeztem +yilv+vala+ mester)lt )=++yedsggel* / ?lad mi+1 tzt) az egszsg szo%rt> / 0em a l%adoz%a vitte)* A %=rt=+para+'s+o)+l voltam* Az gyamo+ <lve +ztem a szellz+ylst- S ay a+gja o++a+ r)ezett* / Szval vgre %eleegyezett- ogy tall)ozzo+F / Gudod- mirt azud+a)> / sza)tott fl%e S ay* / @ert attl fl+e)- ogy felro%1 %a+sz- a elmo+dj) az igazsgot* / @ivel )ap'solat%a+> / ,r+yta+i a)arj) a go+dolataidat* 0e)<+) pedig +i+'s ms vlasztsu+)- mi+t )=1 vet+i az utastsai)at- mert mi va+- a ez az az al)alom- ami)or t+ylegF / S ay / mo+dtam most + /- %eszltl a %=rt=+para+'s+o))al- vagy +em> / J %eszlt ozzm* 7lmo+dta- ogy az utols felle%%ezsemet a Iegfels%% (rsg elutastotta* @jus uszo+ armadi)ra va+ )itzve a )ivgzsem* Gudtam- ogy amire S ay oda)=lt=z=tt ozz+)- mr tize+egy ve allra volt tlveE 6gy ogy ez a r +yilv+ +em r ette meglepets)+t* 4s mgisE a )itz=tt +apig mi+d1 =ssze )t s fl +ap volt tra* / Ro+dolom- +em a)arj) azt 'si+l+i- ogy %ej=++e)- ogy- +a- =reg- gyere- felolvas1 s) a allos tleted* @rmi+t- me++yivel egyszer%% azt mo+da+i- ogy a l%adoz%a megy<+)- mert a))or )ezel et lesze)* Fogado)- ogy )<l=+ agyalta) azo+- ogya+ visz1 +e) t* Fogado)- ogy tartotta) egy meg%eszlst* 7lgo+dol)odtam* Ha az + allomat jele+ti) %e 6gy- mi+t valami vo+at i+dulst- mi1 lye+ form%a+ szeret+m alla+i> A)ar+m- ogy egy %=rt=+r )=z=lje velem> 5agy i+1 )%% =r<l+)- ogy legal%% az 6t +gy per'e alatt sem )ell tud+om arrl- ami 6gyis %e1 )=vet)ezi)> 5ilgos volt- ogy + melyi)et vlaszta+m* S ay (our+e )ivgzse go+dolatra =sszeszorult a tor)om- pedig mg 'sa) )t ete is1 mertem* / Jszi+t+ saj+lom* / &a / mo+dta* / &a* / ?e+d1r1sg / figyelmeztetett &oey- s a )=vet)ez pilla+at%a+ val%a+ %elpett Smyt e r- ut+a \ ita)er* 7gy<tt a zu a+y'ell%a vitt) Cras t / 6gy t+i)- a %a'' usi 'sapvz esett feltr +yomozs eredm+y +l)<l zrult- illetve pe+sze+ )v<l semmit +em tallta)- 6gy ogy 6jra asz+l attu) a zu a+yzt* @iut+ Cras %efejezte a mosdstSmyt e +em me+t el a folyosrl- a+em megllt S ay 'ellja eltt* / Figyelj / szlt Smyt e* / A m6lt te+ mo+dtl +e)em valamit* / ,ge+> / Azt mo+dtad- ogy azt )eressem- ami %el<l va+ / )ereste a szava)at* / A l+yom egy ideje %eteg* 0agyo+ %eteg* Geg+ap az orvoso) azt mo+dt) a felesgem+e) s +e1 )em- ogy %6's6zzu+) el tle* ]gy reztem- megsza)ad a szvem* A gyere) %=l'sj%e+ ott volt egy )it=m=tt medve- a++a) idej+ azrt oztu) ott o+rl- ogy )=++ye%% legye+ +e)i a )r z%a+* 0a- te etetle+sgem%e+ dara%o)ra tptem a medvtF s tele volt mo1 gyor jjal2 Po+t ott- a ol so a +em )erest<)* Smyt e megrzta a fejt* / A gyerme)em +em aldo)li)- st- mg'sa) +em is %eteg- so a +em is volt* Csa) al1 lergis / mo+dta* / Ho++a+ tudtad> / 0em tudtamF

/ 0em szmt* / Smyt e elvett a zse%%l egy alufli%a 'somagolt- +gyzet ala)6 valamit* 3i%o+totta- a))or lttu) meg- ogy egy szp dara% 'so)is s<tem+y* / Btt o+rl oztam* A felesgem gya)ra+ 'si+l ilyet* Azt mo+dta- szeret+- a elfogad+d* / &o +- +em ad atsz +e)i tiltott trgyat / szlt \ ita)er- s idegese+ pilla+tott az ir1 +ytszo%a fel* / 7z +em tiltott trgy* Csa)F ado) +e)i egy )eveset az e%dem%l* Foly+i )ezdett a +ylam* A )a+ti+%a+ +em le etett 'so)is s<tem+yt )ap+i- mg )<l=+ )rsre sem* 5olt valami dessg- ami egy )i'sit aso+ltott r- de 'sa) ve+te egyszer8 a )ar'so+yi 'so1 mag rsze)+t )aptu)E adta) mell egy 'u)or)))al teli zo)+it s )t +ara+'sot is* Smyt e %eadta a s<tem+yt a 'ellaajt+* S ay szem%e +zett- s %li+tott* 7zut+ el1 me+te) a folyosrl* / H- allratlt2 / szlt CalloKay* / A felrt ado) +e)ed rom 'igit* / 4+ ado) rte egy egsz 'somag )vt / li'itlt r &oey* / @g j- ogy +em rd fogja pazarol+i / vlaszolt CalloKay* / 4+ ado) rte )vt s +gy szl 'igit* GeMas s Pogie is %eszllta)* CT1lejtszt aj+lotta) S ay+e)* Play%oy magazi+t* 7gy te)er's ragasztszalagot* / 7gy adag metamfetami+ / jele+tette %e CalloKay* / 7z az utols aj+latom* 0eK Hamps ire llami %=rt=+%e+ a metamfetami+ )eres)edelmet teljese+ a Gestvri1 sg fel<gyelte- risit )aszlta) rajta* A t+y- ogy CalloKay mr a sajt asz+latra fe++tartott a+yag+a) egy rszt is %eldoz+- megmutatta- me++yire a)arta a s<tem+yt* Ame++yire tudtam- S ay egy 'ssze )vt sem ivott ittlte )t et%e+* 0em lttu) do 1 +yoz+i vagy drogoz+i* / 0em / mo+dta S ay* / A vlaszom az =sszes aj+latra8 +em* 7ltelt egy pr per'* / Az ,ste+ szerelmre- mg mi+dig itt a szaga / szlt CalloKay* G6lzs +l)<l llt atom- ogy mg r)o+ )ereszt<l rezt<) a s<tem+y fa+taszti)us illatt* 7rre )+yszertett %e++<+)et S ay* Haj+ali rom)or- ami)or az alvszavarom mi1 att szo)s szeri+t fel%redtem- mg mi+dig olya+ ers 'so)oldszag terje+gett a leveg1 %e+- mi+t a a s<tem+y az asztalomo+ <l+e- +em pedig S ay 'ellj%a+* / @irt +em eszed mr meg azt az iste+verte s<tem+yt> / morogtam* / Azrt / felelt S ay- teljese+ %re+ /- mert amg megva+- va+ mire vr+om*

@ARR,7
Blivert szmos o)%l szerettem- de eze) )=z<l az volt az els s legfo+tosa%%- ogy a+ym )i +em ll atta* <ro!lms, mo+dta- vala +yszor megltogatott %e++<+)et* ;est3 r7kt0v1 8aggie, mo+dta- ha kido!nd, tallnl helyette 9alakit1 7z a 9alaki, mo+dju)- egy orvos volt* Pldul az a+eszteziolgus a Tartmout 1Hit' 1 'o') )r z%l- a)ivel a sz<leim megpr%lta) =ssze oz+i* Az orvos meg)rdezte- +em go+dolom1e- ogy a gyere)por+ let=ltst tilt t=rv+ye) srti) az em%eri jogai+)at* 5agy a )+tor fia- a)i mr =t ve mo+ogm omoszeMulis )ap'solat%a+ lt- de +em mo+dta el a sz<lei+e)* A 9alaki az apm ad%evallst 'si+l )=+yvel'g fiatala%% trstulajdo+osa is le etett / az els s egyetle+ ra+di+)o+ si)er<lt meg)rdez+ie- ogy egsz letem%e+ ilye+ +agydara% voltam1e* Bliver ezzel szem%e+ po+tosa+ tudta- mire va+ sz<)sgem- s azt is- ogy mi)or* Pl1 dul mi)or az+ap reggel rlptem a mrlegre- azo++al el%6jt az gy all / a ol egy per''el )or%%a+ mg az %resztra zsi+rjt pr%lta elrg'sl+i /- s rugrott a l%am1 ra- +e ogy meglssam- mit mutat a mrleg* / Szp mu+)a / mo+dtam- a ogy lelptem- +em vve tudomst a mrleg )ijelzj+ v=r=se+ felvilla+ szmo)rl* Csa) azrt mutatott t=%%et a mrleg- mert Bliver is rllt* 3<l=+%e+- a mo+dju) re)laml+i a)artam vol+a a gyrt+l- a))or azt rtam vol+a- ogy a, az I1es mret +em is olya+ +agy- !, ami +lu+) I- az Io+do+%a+ _I- 6gy ogy tulaj1 do+)ppe+ mg gy is v)o+ya%% vagyo)- mi+t a a+gol+a) sz<lettem vol+a- s c, +em a s6ly a fo+tos- a+em az egszsg* 0a j- sportol+i +em +agyo+ sportoltam* Te majd el)ezdem- grtem meg mi+dig a+ym+a)- a)i egy igazi fit+esz)irly+* 4s majd a))or )ezdem el- a si)er<l megme+te1 +em azo)at az em%ere)et- a)i)rt meglls +l)<l dolgozom* Azt mo+dtam +e)i Cs mi+1 de+)i ms+a)- a)i meg allgatottD- ogy az Ameri)ai Polgrjogi &ogvd) 7gyes<lete- az ACI; 'sa) azrt ltezi)- ogy megta+tsa az em%ere)et )ill+i valamirt* A+ym pldul szmtala+ rde)es jgapz%a %e tudott ll+i- valamirt )ill+i viszo+t mr so))al )evs1 %* Felvettem azt a farmerom- amelyet )=ztudotta+ +agyo+ rit)+ mostam )i- mert a szr1 t%a+ mi+dig 6gy =sszeme+t- ogy ut+a fl +apig sze+vedtem- mg az a+yag vgre r1 j=tt- ogy ossz6 tvo+ + vagyo) az erse%%* 3erestem ozz egy olya+ pulvert- ami+ +em ltszi) t a melltartm* @eg)rdeztem Blivert- mi a vlem+ye* Iee+gedte a %al f<lt- ami a++yit tett8 N@it foglal)ozol vele- a a f<rd%e+ 6gyis levet1 )z=l- ami)or felveszed a )=+t=st>O Szo)s szeri+t igaza volt* Ami)or egy szl ru a si+'s rajtad- elg +e z elrejte+i a i1 %id* 3ime+tem a )o+y %a- Bliver ut+am* @i+d)ett+)+e) t=lt=ttem egy adag +y6leledelt / +e)i igazit- +e)em em%eri fogyasztsra sz+t za%pely et* 7vs ut+ Bliver tett egy r=1 vid ltogatst a )etre'e mellett fe)v almosdo%oz%a- s azt+ el)ezdte a +api programjt8 alvs* A +yulamat Bliver \e+dell Holmes &r*1rl +eveztem el* Holmes volt a Iegfels%% (1 rsg egyi) leg rese%% %rja- a 0agy 7gyet+emrt +ve+ is ismert)* 7gyszer azt mo+dta- N@g egy )utya is tudja- mi a )<l=+%sg a)=z=tt- ogy az em%er%e %eler6g+a)1e vagy tes+e) rajta*O A +yula) is tudt)* 4s- a mr errl va+ sz- az <gyfeleim is* / 0e 'si+lj semmi olyat- amit + sem te++) / figyelmeztettem Blivert* / G=%%e) )=1 z=tt )rle)- +e rgd szt a )o+y asz)e) l%t* Fel)aptam a )ul'saim- s eli+dultam )ifel- a Priusom oz* A i%ridautt tavaly vet1 tem- el is vitte majd+em az =sszes megta)artott p+zem* ,gaz%l +em rtem- mirt j az autgyrt 'ge)+e)- ogy felrat fizettet+e) mi+de+)ivel- a)i%e+ va+ egy 'sr+yi )=r1 +yezet1 s trsadalomtudatossg* A )o'sit +em szerelt) fel +gy)er)1meg ajtssal- ami o)ozott egy1)t )ellemetle+ meglepetst a )em+y 0eK Hamps ire1i tl%e+E de + 6gy

voltam vele- ogy a eze+ m6li) az zo+pajzs j=vje- a))or az is %elefr- ogy egy pr1 szor )i's6ssza) az 6trl* A sz<leim t vvel ezeltt )=lt=zte) Iy+ley1%e- e%%e a Co+'ordtl +egyve+)t )ilo1 mterre )eletre es vros)%a* Azrt telepedt<+) itt le- mert apm meg)apta a elyi (et Br zsi+agga ra%%i1poz'ijt* A (et Br zsi+agg%a+ az a legrde)ese%%- ogy +em l1 tezi)8 a reformgy<le)ezet p+te) est+)+t a elyi )=zpis)ola me+zj+ tall)ozott- mi1 vel az eredeti zsi+agga ve))el ezeltt porig gett* 0em go+d- 'sa) pte+i )ell elyette egy msi)at- go+dol+ az em%er* Saj+os apm elg )omolya+ t6l%e's<lte a it)=zsg lt1 szmt- 6gy ogy a p+z sosem a)art =sszegyl+i- az pt)ezs pedig folyto+ )s%%re to1 ldott* 4s %r gya)ra+ mo+dogatta- ogy mr gya)orlatilag meg is tallt) a tel)et- e+1 gem sosem gyz=tt meg* 3<l=+%e+ is- a gy<le)ezet idvel megszo)ta- ogy a p+te) esti tra1felolvasso)at megsza)tja a tor+aterem%l )iszrd ujjo+gs / ugya+is mi+dig )o1 srla%dame''se)et jtszotta) )t ajtval arr%%* Az apm ltal ltre ozott zsi+agga1alap%a a legt=%% p+zt mi+de+ v%e+ a C utUpa 'g tette %e* A C utUpa Kell+ess1szolgltatso)at +y6jtott test+e) s lle)+e) Iy+ley szv%e+* @ellesleg az a+ym 'ge volt* 4s %r az <gyfele)et elssor%a+ +em a fo+tos vagy gazdag em%ere) )=rei%l to%orozta- a ely+e) re me+t- s idvel 0eK Vor)%lCo++e'ti'ut%l- st- mg @aryla+d%l is r)ezte) pi e+sre vgy ve+dge)* A+ym olt1te+geri s)6rt is )+lt* 3ser )o+y t tartott fe++* Wrta) a f<rdrl a #oston maga1 zi+%a+- a Ne% =ork 'imes%a+ s szi+te mi+de+ luMusf<rd))el foglal)oz lap%a+* @i+de+ +ap els szom%atj+ elmegye) a f<rd%e egy masszzsra- ar'pa)olsra- pe1 di)rre- mi)or ogy* 7zut+ vgigsze+vede) egy e%det a+ymmal* Az e%d pro'ed6rjt a legapr%% rszlete)ig %egya)oroltu)* @ire meg)apju) a mara'ujs jeges te+)at- mr lezrtu) a Nmirt +em vsz fel so aO dosszit* A saltt Neltemet+e)- mieltt +agymama le et+)O1=+tettel fogyasztju)* A ftel tmja8 a s6lyom* @o+da+om sem )ell- ogy desszertre sosem )er<l sor* A C utUpa p<lett a legt=m=re%%e+ az a sz rja le8 fe r* 0em egyszer fe r- a1 +em ijeszt- meg1sem1mere)1mozdul+i1fe r8 fe r sz+yege)- fe r 'sempe- fe r )=1 pe+ye)- fe r papu'so)* Fogalmam si+'s- a+ym ogy tud e))ora tisztasgot tarta+i- f1 leg mivel a zu+)%a+ egsz gyere))orom%a+ ott o+os )osz ural)odott* Apm azt lltja- va+ ,ste+- de + ezt mg +em ltom ilye+ tiszt+* Persze- e+gem is le1 +yg=z+e) a 'sod) / pldul a a f<rd re'ep'isa szl- ogy a+ym lemo+dta az e%1 det- mert az utols pilla+at%a+ megszervezett egy tall)ozt egy or' idea1+agy)eres1)e1 dvel* / Te azt mo+dta- ogy ettl f<ggetle+<l felttle+<l <lj=+ %e / fejezte %e az <ze+etet* / @a TeeTee lesz a terapeutja* A )tszz 6szas sze)r+y az =+* 3aptam )=pe+yt s egy pr papu'sot is* A elyisg%e+- a ol a ""#1as sze)r+y voltmso) is =lt=zte) / + +y j )o+di%a+ lv )=zp)or6 + ppe+ a))or =lt=z=tt t- ami1 )or %elptem* ]gy ogy tszaladtam egy msi) =lt=z%e- egy <res%e- s ott vet)ztem le* Ro+doltam- a+ym 'sa) +em tagad )i- a vala)i pa+aszt is tesz- ogy a ::Q1es sze)r+yt asz+lom* (e<t=ttem a )domat / ""[$- mi+t az ACI; %eti /- s mly levegvtellel eli+dultam* G=%% t<)=r mellett is el aladtamE pr%ltam mg 'sa) vletle+<l sem oda+z1 +i* A )<lsmmel +agyo+ elgedetle+ vagyo)- szi+te semmi sem tetszi) magam%l* 5a+1 +a) dom%orulataim- de vala ogy egyi) sem ott- a ol le++ie )ell* A ajam g=+d=r s fe)e1 te- ami a)r mg szeMi is le et+e- a a, )i'sit )evs% g=+d=r- !, va+ t<relmem odafigyel1 +i r* Blvastam vala ol- ogy az Bpra 1s oK%a+ az ilye+ aj6 ve+dge) frizurjt mi+1 dig )iegye+estett)- mert a g=+d=rsgtl az em%er a vals s6ly+l =t )ilval +e eze%%1 +e) ltszi)* 7ze) szeri+t mg a ajam is azo+ mu+)l)odott- ogy +agyo%%+a) t+je)* A szememmel )i vagyo) %)<lve / srsz+- azaz z=ld- a )i'sit szpte) a valsgo+- s te1 )i+tetem arrl rul)odi)- ogy i+tellige+s vagyo)* Ie et- ogy so a +em lesze) topmo1 dell- viszo+t mi+de+ tm oz ozz tudo) szl+i*

Saj+os- ez )evs em%ert rde)el- legal%%is so a +em allottam- ogy olyasmirl sug1 dolz+a) m=g=ttem- ogy N - +zd milye+ o)os 'saj2O Apm mellett mi+dig )<l=+leges+e) reztem magam- de a+ymmal ms volt a elyzet* A +yszor r+ztem- mi+dig azo+ )ezdtem agyal+i- ogy + mirt +em =r=)=ltem a da1 rzsdere)t s f+yes- sima ajt* Ryere))orom%a+ 'sa) a++yit a)artam- ogy majd + is 6gy +zze) )i- mi+t * Fel+tt fejjel feladtam* 0agy s ajjal %elptem a pezsgf<rd1terem%eE )=zep+ ott zu%ogott a +agy fe r o1 zis- )=r<l=tte fe r pado)* @i+degyi)e+ fe r%e =lt=z=tt +) / t=%%+yire magu) is fe 1 re) / vrt)- ogy valamelyi) fe r ru s terapeuta megszltsa )et* TeeTee is megjele+t- ma)ultla+ fe r =lt=z)%e+* @osolyogva <dv=z=lt8 / Ro+dolom- te vagy @aggie* Po+t 6gy +zel )i- amilye++e) a+yu)d lert* 0a- ezt a 'salit azrt +em )aptam %e* / @aggie vagyo)- =rve+de) / vlaszoltam* Sosem rtettem- mirt ilye+ a proto)oll* 3=sz=+sz- azt+ ipp1 opp levet)z=l egy vadidege+ eltt- a)i masszroz+i )ezdF mi1 )=z%e+ te fizetsz a szolgltatsrt2 @s+a) is felt+t- ogy egy f<rd)ezels szi+te mi+1 de+%e+ aso+lt egy )uplerj%a+ t=lt=tt est ez> / Gestte)er'selst szeret+l> / Szeret+)> @g egy fog 6zst is jo%%a+ szeret+)* TeeTee el 6zta a szjt* / A+yd azt is mo+dta- ogy valsz+leg valami ilyesmit is fogsz mo+da+i* ,ge+ )<l=+leges lm+y- ami)or az em%ert tettl talpig %e'savarj) folpa')%a* 7zt 6gy )ell el)pzel+i- ogy meztele+<l fe)szel egy pr+s asztalo+* A+yasz<lt meztele+<l* Alattad- az asztalo+ egy atalmas leped* ,+tim testrszeid elvileg le va++a) ta)arva egy apr )e+dvel- a terapeuta is semleges p)erar'ot =lt a masszzs idejre / de te 'sa) re1 ml eted- ogy +em pp azo+ go+dol)odi)- me))ora jpa'+i vagy* 7ttl f<ggetle+<l ez az a elyzet- ami)or teljese+ tudat%a+ vagy a++a)- ogy +zel )i* Ha msrt +em- t azrt- mert az az em%er- a)i tettl talpig vgigmasszroz- mi+de+t szrevesz* Jt +em tu1 dod %e'sap+i* (e'su)tam a szemem- s pr%ltam sz%e+ tarta+i- ogy elvileg aj+d)- a az em%ert 5i' y1zu a+y alatt )ezeli)- +em )+zs* / TeeTee / )ezdtem a %eszlgetst /- mita 'si+lod ezt> A tamra fe)<dtem- TeeTee )=z%e+ disz)rte+ a szeme el tartott egy t=r=l)=zt* / Hat ve dolgozom a f<rdsza)m%a+- de itt 'sa) most )ezdtem a +apo)%a+* / (iztos j vagy / mo+dtam* / A+ym +em foglal)ozi) amatr=))el* @egvo+ta a vllt* / Szerete) ismer)ed+i* 4+ is szerete) ismer)ed+i- 'sa) le etleg +e legye+e) meztele+e)* / 0e)ed mi a mu+)d> / )rdezte TeeTee* / A+ym ezt +em mo+dta el> / 0emF 'sa) a++yit mo+dottF / irtele+ el allgatott* / @it mo+dott> / Ht- azt mo+dta- ogy eMtra adag alga)e+'s=t asz+lja)* / @rmi+t azt mo+dta- ogy 'si+ld dupla adaggal> / 0em- +em aztF / @o+dott egy olya+ szt- ogy zaftig> ? )rdeztem* TeeTee +em vlaszolt / s mi1 lye+ jl tette2 ]gy ogy %multam egy )i'sit a alov+y lmpt a plafo+o+- szleltema ogy a ttr%e+ egy Va++i1zo+goraszm megy* Azt+ egy s ajjal )i+y=gtem8 / &ogvd vagyo)* / G+yleg> / )rdezte TeeTee- a )ezvel mg mi+dig a l%fejemet fogta* / 5a+- ogy i+gye+ is elvllalsz egy <gyet> / @i+de+ <gyet i+gye+ vllalo)*

/ A))or %iztos allottl arrl a fazo+rl- a)it most a)ar+a) )ivgez+iF S ay (our+e* Gz ve ro) +e)i levele)et* 0yol'adi) ltal+os%a+ )ezdtem- )aptu+) egy zi feladatot trsadalomtudom+y r+- s + ezt vlasztottam* A Iegfels%% (rsg a +apo)%a+ do%1 ta vissza az utols felle%%ezsi )relmt* / Gudom / vlaszoltam* / G=%% )relmet is %eadtam az rde)%e+* TeeTee szemei atalmasra +ylta)* / Ge vagy az <gyvdje> / HtF +em ppe+* Ami)or (our+e1t eltlt)- mg +em is ltem 0eK Hamps ire1%e+* Te az ACI; mi+1 de+ allratlt vdelm%e+ sza)rti )<l=+vlem+yt +y6jt %e az illet)es %rsg oz* A pere) sor+ az ilye+ )<l=+vlem+y+e) a))or ad at+a) elyt- a a szerz szemlyese+ ugya+ +em ri+tett- de vlem+ye segt eti a d=+ts ozatalt* 3relmeim%e+ fel vtam a figyelmet arra- milye+ %ar%r dolog a all%<+tets- eze+fel<l )egyetle+- elytele+ s al1 )otm+yelle+es is* 0yilv+ a %r legfelje%% egy per'et foglal)ozott a mu+)mmal- azt+ flredo%ta* / Ge tud+l mg te++i rte valamit- %rmit> / )rdezte TeeTee* Az a elyzet- ogy a (our+e utols felle%%ezst is elutastotta a Iegfels%% (rsga))or +i+'s a vilgo+ <gyvd- a)i megme+t eti* / Gudod- mit> @eg+zem- mit te ete) / grtem* TeeTee vlaszul mosolygott s 6gy %e'savart a forr fli%a- ogy a vg+ i+)%% tortilla1sze+dvi's voltam- mi+t em%er* Azt+ m=gm <lt- s masszroz+i )ezdte a fej%1 r=m* (e'su)tam a szemem* / Slltlag +em fj a dolog / suttogta* / Hallos i+je)'ival 'si+lj)* @ll0t4lag1 A re+dszer- a politi)uso)- ) mo+dj)- )- a)i) a tettei) miatt rzett %+tu1 datot szvszaggat retori)val a)arj) felolda+i* / Ht ige+- mert se+)i +em j=+ vissza- ogy elmo+d assa- ogy mgis'sa) fjt / mo+dtam* 7l)pzeltem- mit rez et S ay (our+e- ami)or )=zli) vele- ogy )i fogj) v1 gez+i* 7l)pzeltem- a ogy ott fe)szem egy asztalo+- olya+o+- mi+t ez a masszzsasztal'sa) ott +em masszroz+a)- a+em szp lassa+ elaltat+a)* 7gyszer 'sa) )ap)od+i )ezdtem leveg ut+* 0em tudtam llegez+i- t6l so) )rm fedte az ar'omat- a folpa') t6l forr volt* P+i)szere+ pr%ltam magam )itp+i a re+geteg rteg szorts%l* / H a2 / )iltott TeeTee* / 5rj- segte)* / Xgyes )zzel )i'somagolt- s a )ezem%e adott egy t=r=l)=zt* / A+yd +em mo+dta- ogy )lausztrof%is vagy* Fel<ltem- mg mi+dig leveg ut+ )ap)odva* <ersze, hogy nem mondta, go+doltam magam%a+* Hiszen ppen fojtogat1

I;C,;S
3s dlut+ra jrt azt id- )evssel az rsgvlts eltt* Az ,1)=rlet%e+ viszo+ylagos 'se+d o+olt* 4+ egsz +ap rosszul reztem magam- a lz miatt r=vid id)re el1elaludtam* CalloKay+e) ltal%a+ + voltam a sa))part+ere- de az llapotom miatt ma S ayjel jt1 szott* / Fut az a:1ra / jele+tette %e lpst CalloKay* ?asszista ala) volt ez a CalloKayugya+a))or volt a legjo%% sa))jt)os- a)ivel vala a tall)oztam* A v=r=s%egy +ap)=z%e+ CalloKay zse%%e+ la)ott* A zse% pp 'sa) a++yira dudoro1 dott )i a madrtl- mi+t a gyufsdo%ozt rejte+e* A madr)a + a felmszott CalloKay vllra- s meg'sip)edte a fej%rt* A frfi + a egy preparlt )=+yv%e+ tartotta a mada1 rat8 a vas)os )=tet atodi) fejezettl so) oldalo+ t mi+de+ lap )=zep%l )ivgott egy +gyzet ala)6 dara%ot* CalloKay ru afoszl+yo))al pr+zta )i a lyu)at- 6gy- ogy egsz )+yelmes %6v ely lett %elle* A v=r=s%egy )rumplip<r+ lt8 gazdja so)szor rt)es trgya)at adott egy1egy eMtra adagrt / ragasztszalagot- madzagot- st- egyszer egy 1 zilag fa%ri)lt %ili+'s)ul'sot is* / Ge / mo+dta CalloKay /- mg +em is %eszlt<) meg- mit )ap a gyztes* Cras +evetett* / @g (our+e sem olya+ <lye- ogy fogadjo+ veled- ami)or pp vesztsre ll* / @id va+- ami +e)em +i+'s> / ,+tellige+'ia> / szltam )=z%e* / &za+ sz> / Ge maradj )i e%%l- fart6r* / CalloKay elgo+dol)odott* / A 'so)is s<tem+y* Azt a )i%aszott 'so)is s<tit a)arom* @osta+ra a s<tem+y mr )t+apos volt* CalloKay tal+ le se tud+ +yel+i* ,+)%% azrt )rte po+t ezt- mert lvez+i a)arta- ogy elve eti S aytl* / B)- legye+ / mo+dta S ay* / I a g:1ra* Fel<ltem az gyo+* / @i az- ogy o)> S ay- +agyo+ 's6+y+ vesztsre llsz* / TuFres+e- ogy va+ az- ogy jtsza+i t6l %eteg vagy- de a oz +em- ogy mi+de+ %eszlgets%e %elepofzz> / szlt CalloKay* / 7z a mi <gy<+) (our+e1+al* / 0a s mi va+- a + +yere)> / )rdezte S ay* / 4+ mit )apo)> CalloKay el+evette magt* / Az )izrt* / A madarat* / 0em adom oda Piros)tF / &a- a))or + meg +em adom oda a s<tem+yt* CalloKay allgatott* / Iegye+ / mo+dta vg<l* / Ha te +yersz- meg)apod a madarat* Te +em fogsz +yer+imert fut <ti dP1at* ]gy ogy gratullo)- ezt %eszoptad* 5alsz+leg +e)em )elle+e t orgsz+i a s<tem+yt S aytl CalloKay1 ez* @r azo+ go+dol)odtam- ogy t=r ete) le %elle 6gy- ogy +e vegy) szre* / 3irly+ a `1re / vlaszolt S ay* / Sa))- matt* / @i'soda> / )iltott CalloKay* G<zetese+ meg+ztem az llast a )pzelet%eli sa))1 t%l+* S ay )irly+je a semmi%l j=tt- s mivel a lval vdte- CalloKay+e) t+yleg +em maradt lpse* 7%%e+ a pilla+at%a+ )i+ylt a folyos ajtaja- s %elpett )t r sisa)%a+- golyll mel1 l+y%e+* 7gye+ese+ CalloKay 'ellj oz me+te)* 3ira)t) a folyosra- )ezt oda%ili+1 'selt) a )i+ti vas)orlt oz* A legrossza%%- ami egy ra%%al t=rt+ et- ogy t)utatj) a 'elljt* Az =sszes szem1 lyes s asz+lati trgyt a 'ellj%a+ tartja / +agyo+ durv+ megsrti a mag+szfrt- a mi+de+t rszletese+ t+z+e)* Arrl +em is %eszlve- ogy egy ilye+ N z)utatsO sor+

+agy valsz+sggel elveszi) a fogoly legrt)ese%% dolgait- mo+dju)- a drog1 vagy 'so1 )oldadagjt- a rajzesz)=zeit- vagy a gem)ap'so)%l =sszet)olt )vmelegt tz e1 lyet* Az r=) zse%lmp))al s ossz6 +yel t<)r=))el jele++e) meg* Szisztemati)usa+ t1 fs<li) a 'ellt* @egvizsglj) a fal rseit- a szellzt- mg a lefoly)at is* @eg+zi)+i+'s1e valami elrejtve a golys dezodoro)%a+* A do%ozo)at megrzz)- ogy allj)va+1e %e++<) valami* (eleszagol+a) a sampo+osfla)o+o)%a- )i+yit+a) mi+de+ %ort)otelolvass) a levele)et* Az gyrl ler+tj) a lepedt- vgigtapogatj) a matra'ot* 4s a ra%+a) mi+dezt vgig )ell +z+ie* 0em lttam %e CalloKay 'ellj%a- de az ar'rl elg )=++y volt leolvas+i- mi t=rt1 +i) oda%e++* Csa) forgatta a szemeit- ami)or a ta)arjt vgigtapogatt)- )ilg fo+alat )eresve* @egfesz<lt az lla- ami)or egy %ort)rl le)apart) a %lyeget- s alatta eroi+t tallta)* Te ami)or a )=+yvespol't )ezdt) vizsgl+i- CalloKay p+i)%a esett* 0ztemogy )idudorodi)1e a madr a mellzse%%e+- de +em8 Piros)a ott rejtz=tt vala ol a 'ell1 %a+* Az egyi) r felemelte a madr rejte) ely<l szolgl )=+yvet* 3itpte a lapjait- majd a fal oz vgtaF / 7z meg mi> / mordult fel az rE de +em a madrrl %eszlt- a+em a fsz)et )ipr+1 z vilgos)) ro+gydara%o)rl- amelye) ellept) CalloKay 'elljt* / Semmi / mo+dta CalloKay- de az r termszetese+ +em itte el* Alaposa+ megvizs1 glta a ro+gyo)at- majd miut+ semmit +em tallt- el)o%ozta a )=+yvet* \ ita)er mo+dott valamit valami jegyz)=+yvrl- de CalloKay +em allotta meg* @g so a +em lttam e++yire feld6lt+a)* A ogy visszae+gedt) a 'ellj%a- azo++al a )ismadr oz ro a+t* CalloKay ?ee'e vadllat)+t %=m%=lt* A szvtele+ em%er tal+ 'sa) gy tudja )ifejez+i a fjdalmt* Azt+ t=r+i1z6z+i )ezdett* 3<zd=tt a visszafordt atatla+ elle+* Ami)or %elefradt- le1 <lt a 'ella padljra- 6gy ri+gatta a alott madarat* / 3urva a+yto)* 3i%aszott )urva a+yto)* / ?ee'e2 / szlt egyszer 'sa) S ay* / 3rem a +yerem+yem* 7zt +em a)artam el i++i* S ay +em le etett olya+ <lye- ogy gy )i 6zza Callo1Kay1 +l a gyuft* / @i va+> / zi lta CalloKay* / @it mo+dtl> / A +yerem+yem* @egvertele) sa))%a+* / 0e most2 / sziszegtem +e)i* / Te ige+is most / mo+dta S ay* / Az <zlet az <zlet* A %=rt=+%e+ az em%er a++yit r- ame++yit a szava* CalloKay- a)i ismerte az Srja Gest1 vrisg szigor6 )deMt- ezt mi+de+)i+l jo%%a+ tudta* / 5igyzz magadra- addig =r<lj- amg r's m=g=tt vagy / fogad)ozott /- mert els ada+d al)alommal 6gy sztverle)- ogy az a+yd sem ismer rd* Te a +agy fe+yegetzs elle+re vatosa+ %eta)arta a alott madarat egy ru adara%%as a )is 'somagot a zsi+rja vgre a)asztotta* Ami)or a madr a 'ellm magassg%a rt- %e 6ztam a 'ellaajt alatti + +y 'e+tis rse+* ]gy +zett )i- mi+t a flig megfzt) vol+a* Szem ja el))<lt- egyi) szr+ya t1 ra'savarodott- +ya)a fur's+ oldalra ajlott* S ay )ivetette a sajt zsi+egt- s lassa+ a 'ellj oz 6zta a 'somagot* Ittam- ogy )ezeivel fi+oma+ %eemeli a ro+gy%a %ugyollt tetemet* A folyos+ pisl)ol+i )ezdett a f+y* 3s%% t=%%sz=r pr%ltam el)pzel+i- mi t=rt+t ezut+* @agam eltt lttam- a ogy S ay az gy+ <l- s te+yer%e+ ddelgeti a )ismadarat* 7l)pzelem- milye+ rzs le eta olyasvala)i ri+t meg- a)i a++yira szeret- ogy +em %rja +z+i- ogy elaludtl* Hoz1 zd r- te pedig arra %redsz- ogy )eze a szvede+ va+* Az eredm+y szempo+tj%l per1

sze mell)es- ogy po+tosa+ mit 'si+lt S ay* G+y- ogy egyszer 'sa) 6jra fel arsa+t a v=r=s%egy trillz a+gja* S ay )itette a madr)t a folyosra- az pedig f<rg+ ugr+doz1 va azatrt- egye+ese+ CalloKay )itrt )arjai%a*

&;07
A+y))al gya)ra+ elfordul- ogy fel+tt gyerme)<)re +zve is )r zi ta)ar%a %u1 gyollt )is%a%ju)at ltj)* @i)=z%e+ a tize+egy ves )isl+y a )=rmeit la))ozza- a+yj1 +a) az jut az esz%e- ogy ugya+ez a )isl+y +gy vvel ezeltt 'sa) segtsggel tudott t1 me++i az ut'+* 4s ami)or az orvos azt mo+dja- ogy majd a tize+ves )or lesz a )riti)usmert +em tud+i- ogy a gyere) szve ogy viseli majd a gyors +=ve)edst- az a+ya )=+y1 +yed+ el essegeti magtl a go+dolatot* Hisze+ az mg olya+ tvoli+a) t+i)* / Az +yer- a)i a rom jt)%l )ettt visz / mo+dta Claire- s 6j%l felemelte =)=l%e zrt )ezt 4+ is felemeltem* A , pap0r, oll4, mostB / Papr / fi+torgott Claire* / 4+ +yertem* / @r ogy +yertl vol+a te2 / 'sodl)oztam* / 4+ ollt mo+dtam* / 7lfelejtettem mo+da+i- ogy e%%e+ az ess id%e+ az oll %erozsdsodi)- s a ilye+)or az em%er al's6sztat egy paprlapot- oda viszi- a ova a)arja* ]gy ogy a papr +yer* 0evettem* Claire vatosa+ fel<lt- vigyzva a so) 'sre s drtra* / 3i eteti majd Tudley1t> / )rdezte* Tudley a )uty+) volt- tize+ rom ves Spri+ger sp+iel* Claire s + ai +vre )=1 z=tt a )utya jele+tette a folyto+ossgot Cpersze e+gem leszmtvaD* ,gaz- ogy Claire so1 sem tall)ozott 7liza%et szel- de mi+d)ette+ Tudley +ya)+ 's<+gve +tte) fel* ]gy =l1 t=ztett) s %a%usgatt) a )utyt- mi+t a a l+ytestvr<) le++e* / 0e aggdj Tudley miatt / mo+dtam Claire1+e) / legrossza%% eset%e+ rtelefo+lo) @rs* @orrissey1re* Claire %li+tott- majd r+zett az rra* / Azt ittem- mosta+ra visszar+e)* / Gudom- )edvesem* / Szeri+ted mi tart at ilye+ so)ig> 7rre a )rdsre ezer s egy vlaszt le etett vol+a ad+i* 7ls =tlet)+t az ugrott %eogy egy msi) megye msi) )r z%a+ egy msi) a+ya pp most %6's6zott el a gyer1 me)tl / azrt- ogy + megtart assam az e+ymet* Claire %etegsg+e) tudom+yos +eve gyerme))ori dilatatv )ardiomioptia* 4ve+te tize+)tmilli meg%etegedst regisztrl+a)* A szv)amr) )itgul+a)- ezrt a szv +em )pes elege+d vrt pumpl+i* A %etegsget sem gygyta+i- sem visszafordta+i +em le1 et- de szere+'ss eset%e+ a %eteg megta+ul at egy<tt l+i vele / rossz eset%e+ viszo+t meg al szvelgtele+sg%e+* Az orvoso) a gyerme))or6 p'ie+se) `. szzal)+l +em tudj) )itall+i- mi idzi el a t<+ete)et* Az egyi) is)ola szeri+t magzati )or%a+ =sz1sze1 szedett szvizomgyullads vagy ms vrusos fertzs o)ozza* @so) 6gy tartj)- ogy a %etegsg =r=)ldi)- te t g+ i%a az o)a* Szeri+tem Claire eset%e+ ez ut%%i llt fe++8 a egy gyere) e))ora fjdalom%l sz<letett- %iztos +e z a szve* 7lei+te +em is tudtam- ogy ilye+ pro%lmja va+* So))al frad)o+ya%% volt )ortr1 sai+l- de + mg mi+dig %+ultsg%a+ ltem- s tal+ ezrt +em vettem szre* Azt+ egy1 szer- =tves )or%a+- el)apott valami i+flue+zt- amely%l egyszere+ +em tudott )igy1 gyul+i / )r z%a )er<lt* A )ezels sor+ diag+osztizlt) a szvpro%lmjt* Tr* \u azt mo+dta- ogy Claire szve egy )i'sit sza%lytala+ul ver- de )orai megmo+da+i- mire sz1 mtsu+)* @i+de+esetre felrt +e)i Captoprilt- IasiMet- Ia+oMi+t* Azt javasolta- vrju+)idvel mi+de+ )ider<l* Ami)or =t=di)es lett az is)ol%a+- az els ta+tsi +ap Claire azt mo+dta- ogy 6gy r1 zi magt- mi+t a le+yelt vol+a egy )oli%rit* Azt ittem- 'sa) az is)ola)ezds miatt izgulde + +y rval )s%% / pp felllt- ogy a t%l+l megoldjo+ egy mate)feladatot / egyszere+ eljult* A szve teljese+ )iz=))e+t a +ormlis ritmus%l- +em pumplta a vrt* 7z t=rt+i) azo))al a sportol))al is- a)i) egyi) pilla+at%a+ mg ma))egszsges+e)

t++e)- azt+ olta+ es+e) =ssze a sportply+8 )amrafi%rill'i lp fel* Claire1rel is ez t=rt+t* Azo++al megmt=tt)- rtette) a szvre egy automata defi%rilltort* 7z egy olya+ )sz<l)- amely sz<)sg eset+ apr ele)tromos jele)et )<ld a szv+e)- ogy sza%lyozza a szvverst* Claire egy6ttal fel)er<lt a szvt<ltetsre vr) listjra* A szvt<ltets +em egyszer dolog* 7lsz=r )iutal+a) egy 6j szvet* Ha megva+- i+dul a visszaszmlls a mttig* A vg)ime+etel )or+tsem mi+dig olya+ rzss- mi+t a ogy azt re)lmozz)* Ha t6l so)ig )ell vr+i az 6j szvre- a t=%%i testi fu+)'i lassa+ el al* Te a mi+de+ jl is megy- s a mtt is si)er<l- a legt=%% %eteg+l tz1tize+=t ve+ %el<l )ompli)'i) lp+e) fel* Persze az is megesi)- ogy a %efogad test azo++al elutastja az 6j szvet* Tr* \u+a) az volt a vlem+ye- ogy tize+=t v m6lva a)r az ru z%a+ is ve1 et<+) majd elregyrtott szvet- amit a )szsges mu+)atrsa) ely%e+ %eszerel+e)F Claire eset%e+ mgis azt tzte )i 'lul- ogy pr%lju) a le et legtov%% let%e+ tarta+is rem+y)edj<+)- ogy a tudom+y r=vid id+ %el<l megoldja a pro%lmt* Az+ap reggel megszlalt a telefo+om* 'allt7nk egy szivet, )=z=lte dr* \u* 'allkoz3 z7nk a k4rhz!an1 Claire t +agyo+ alaposa+ fel)sztett) a mttre8 megmost)- teleszur)lt)- %e's=1 vezt) / azrt- ogy a fagyasztott szv megr)ezst )=vete+ alad)tala+ul el le esse+ )ezde+i a szvt<ltetst* 7zt a pilla+atot vrtam- szi+te amita Claire lF egyszerre re1 m+y)edtem s remegtem* @ert mi lesz- aF de i+)%% +em fejeztem %e a mo+datot* 7 elyett =ssze)ul'soltam a )ezem Claire1vel* <ap0r s oll4, go+doltam* Csinlj7k vagy ne csinlj7k, melyik a neheze!! dnts> 0ztem a )isl+yom a+gyal ajt- alov+y))es %rt- +ztem ezt a pille'so+t6 teremtst- a)i+e) mg + a ez a test is t6l so) volt* 0 a +em is lttam t- i%a +ztem r* Csa) 6gy tettem- mi+t a ott le++eF / Szeri+ted milye+ volt az a )isl+y> @eglepdtem* / @elyi)> / A )isl+y- a)i meg alt* / Claire2 / szltam* / 0e %eszlj<+) errl* / @irt +e> Szeri+ted +em ille+e mi+de+t tud+i rla- a mr 6gyis a rszem lesz> Az ar'a )ipirult- mi+t mi+dig- ami)or elragadta a v / + a +em is %rta szusszal* / 0yugodj megF / 'sittottam- s a fejre tettem a )ezem* / 0em is %iztos- ogy l+y volt* / @g szp- ogy l+y volt / felelt Claire* / G=) u+dort le++e- a egy fi6 szvt )ap1 +m* / Szeri+tem ezt +em veszi) figyelem%e a )iutals+l* / Pedig figyelem%e )+e ve++i<) / Claire megpr%lt vissza<l+i- de +em me+t )=+y1 +ye+* / Szeri+ted ut+a ms lesz> Ie ajoltam ozz- meg's)oltam a omlo)t* / Ami)or fel%redsz- ugya+az a )isl+y leszel- a)i so a +em ta)artja )i a szo%jtso a +em viszi el Tudley1t stl+i- s termszetese+ a villa+yt sem )ap'solja le* G+y- ogy ezt mo+dtam Claire1+e)* Te + magam 'sa) az els )t szt allottam8 amikor fel!redsz1 (ej=tt egy +vr* / @ost )aptu) a rt- ogy meg)ezdt) a mttet / mo+dta* / ?=videse+ t=%%et fo1 gu+) tud+i* Tr* \u folyamatosa+ vo+al%a+ va+ az otta+i orvoso))al* @iut+ elme+t- Claire s + 'se+d%e+ maradtu+)* Az egsz dolog irtele+ +agyo+ va1 lsgos lett8 ige+- a se%sze) fel fogj) +yit+i Claire mell)ast- meglltj) a szvt- s %evarr+a) a elyre egy msi)at* ,ge+ so)szor allottu+) az orvoso)tl a mtt )o')za1 tairl s el+yeirl* Azt is tudtu)- me++yire rit)a a gyere))or6 do+or* Claire )i'sire =sz1 szezsugorodott- az orrig 6zta a ta)art* / Ha meg alo) / )rdezte /- szeri+ted sze+t lesze)> Bda<ltem mell- s meg=leltem* / 0em fogsz meg al+i*

/ Te ige+- meg fogo)* 4s te is meg fogsz* Csa) le et- ogy + egy )i'sivel el%%* 4reztem- ogy )=++ye) t=r+e) el a szemem%l* Claire megmar)olta a ajam- po+t 6gy- mi+t )is)or%a+* / Gudom- ogy +e)em tetsze+e* @rmi+t a sze+t le++)* Claire folyto+ a )=+yve)et %6jta* 0emrg teljese+ &ea++e daAr' atsa al )er<lt- s evese+ rde)ld+i )ezdett az =sszes mrtr ir+t* / 0em leszel sze+t* / 7zt +em tud atod %iztosa+ / vlaszolt Claire* / 7lsz=r is- +em vagy )atoli)us* Arrl +em %eszlve- ogy a sze+te) mi+d %orzalma1 sa+ 's6+y+ alta) meg* / 0em igaz* Az szmt- ogy ami)or meg=l+e)- j vagy1e* Roretti Sze+t @ria velem egyids volt* @eg a)art) ersza)ol+i- de +em agyta- vde)ezs )=z%e+ alt meg* J sze+t lett* / Fel %ort* / Sze+t (ar%ar+a) )ivgt) a szemt* Gudtad- ogy a szv%etege)+e) is va+ vd1 sze+tje> ]gy vj)- &oao de Teus* / 7+gem i+)%% az rde)el- te o++a+ tudod- ogy a szv%etege)+e) va+ vdsze+tje> / Szeri+ted o++a+> / felelt Claire* / Blvastam rla* 0em e+geded- ogy mst 'si+l1 ja)- 6gy ogy folyto+ olvaso)* / 5isszadlt a pr+ra* / Fogado)- ogy mi+de+ sze+t tud soft%alloz+i* / @i+t a ogy egy szvmtte+ tesett )isl+y is* Te Claire +em figyelt* Gudta- ogy a rem+y 'sa) ill6zi* 4+ mr rg tudtam- mosta+1 ra is elta+ulta tlem* Fel+zett az rra* / Szeri+tem ige+is sze+t lesze) / mo+dta- mi+t a 'sa) rajta m6l+a* / Wgy %iztosa+ +em felejte+e) el a allom ut+* Ilegzetelllt egy re+dr temetse* Az llam mi+de+ vros%l r)ez+e) re+dr=)tzolt)- )=z ivatal+o)o)E st- + a mg messze%%rl is* Bda)i++ re+draut) ll+a) ossz6 sor%a+- 6gy ellepi) az utat- mi+t a * So)ig +em +agyo+ eml)eztem 3urt temetsre8 pr%ltam 6gy te++i- mi+t a meg sem t=rt+t vol+a* ,rv- a re+drf+=)- velem j=tt a temet irodj%a* Iy+ley la)i )=z<l so)a+ tra+szpare+se))el j=tte) )i az ut'ra- ilye+ felirato))al- mi+t NSUBIRSI;03 4S 54TX03O- vagy NA 54RSJ SITBUAGO 0yr volt* Az aszfalt szi+te %e+yomdott a 'ipm alatt* 3=r<l=ttem llta) 3urt mu+)atrsai s mg pr szz re+dr / mi+d )) egye+ru %a+* Fjt a tam- a l%am is %edagadt* Azo+ )aptam magam- ogy azt +zemmi)+t rzza a szl az egyi) orgo+a%o)rot* A re+drf+=) 6gy szervezte- ogy legye+ dszl=vs* Huszo+egy fegyvert s<t=tte) el egyszerre* A l=vs ut+ =t vadszrep<l t+t fel a orizo+to+* Pr uzamos vo+ala)%a+ sz+tott) fel az eget- egsze+ amg f=l+) +em rte)8 ott az egyi) )ivlt- s el 6zott )e1 let fel* 0em figyeltem a papra* @i olyat mesl etett +e)em 3urtrl- amit + magam +em tud1 tam> Ami+t %efejezte- elrelpett ?o%%ie s 5i'* J) volta) 3urt legjo%% %artai a 'so1 port%a+* A ly+ley1i re+drsg t=%%i mu+)atrs oz aso+la+ a temets idejre ) is fe1 )ete szalaggal fedt) el a jelv+y<)et* Assze ajtogatt) a 3urt )oporsjt ta)ar zszlt / )esztys )ez<) villmgyorsa+ mozgott* ?o%%ie vg<l a )ezem%e +yomta a romsz=g1 g ajtogatott zszlt- ogy tartsam meg* 7++yi maradt 3urt%l* A re+dr=) rdij+ megszlalt a diszp'ser8 8inden egysgnekB #ejelents kvetke3 zik1 A7rt Nealon rend rtiszt )CC3es azonos0t41 Dtols4 k"ldets1 )CC3es, jelentst krek a EFG Hest 8ain Streetr l1 Itt kapja meg az 7tols4 feladatot1 A temet 'me volt

A legjo%% )eze)%e+ lesz* 0agyo+ fog i+yoz+i* )CC, )G3+1 7z a msza)vlts rdi1 )dja volt* 7zut+ lltlag odame+tem 3urt )oporsj oz* Blya+ f+yes volt- ogy lttam %e++e a t<)=r)pem- %r igaz- +em ismertem magamra* 3urt egyedi gyrts6 )oporst )apottszlese%%et az tlag+l- ogy elfrje+ %e++e 7liza%et is* 7liza%et tvese+ mg mi+dig flt a s=tt%e+* 3urt ilye+)or odafe)<dt mell- mi+t egy elef+t a rzsasz+ pr+) )=z* Ami)or a )isl+y vg<l elaludt- 3urt 'se+d%e+ )ij=tt a szo%%l s le)ap'solta a villa+yt* 7liza%et + a vistva riadt fel az jsza)a )=zep+* $ekapcsoltad, zo)ogta a vllamo+- mi+t a valami +agyo+ rosszat tettem vol+a vele* A temetsi vllal)oz agyta- ogy mg utoljra meg+zzem alottaimat* 3urt a )arja1 it szorosa+ a )isl+yom )=r fo+ta* 7liza%et feje 3urt mell)as+ +yugodott* ]gy +zte) )i- mi+t azo)o+ az jsza))o+E 3urt so)szor maga is elszu+dtott- so)szor mg 7liza%et eltt* ]gy +zte) )i- a ogy lt+i szerettem vol+a )et8 az ar'u) %)s volt- tiszta- sely1 mes- mi+t egy t felsz+e* Slltlag jt tesz majd +e)i)- ogy egy<tt fe)sze+e)* Slltlag ez )rptolja )et azrt- ogy + +em tarto) vel<)* / 5igyzz r2 / s6gtam 3urt+e)- s meg's)oltam a )oporst* / 5igyzz a )isl+yom1 ra2 @i+t a 'sa) megidztem vol+a- Claire megmozdult oda%e++* ]gy %ele%izseregtemmi+t a 6jra szerelmes le++) @i+t a eml)eztet+i a)ar+a- mirt )ell itt marad+om a f=l1 d=+* 5olt id- ami)or a sze+te) ez imd)oztam Azt szerettem %e++<)- ogy egyszer sor1 %l i+dulta)* 7m%er)+t )ezdt)- de valami)or megrtett)- mirl szl a f=ldi let / 6gya ogy &zus sosem rt ette* J) tudt)- milye+ az- a %e'sap+a)- meg%+ta+a)- tudt)mit jele+t elveszte+i a rem+yt* Sze+t Gerz volt a )edve+'em8 6gy tartotta- ogy a tra+sz'e+de+tlis tudatllapot elrs ez az is elg- a az em%er +agyo+ szeret* @i+dez persze j rge+ t=rt+t* Az let + a atalmas t%l)at tart az orru+) al- 6gy jelzi- ogy rossz ir+y%a+ )eres<+)- +em igaz> 4pp ami)or )ezdtem elfogad+i- ogy +i+'s mirt l1 +em- s legszvese%%e+ meg al+)- sz<letett egy gyere)em- a)i+e) az let mi+de++apos )<zdelmet jele+tett* Az elm6lt +ap sor+ Claire szvritmuszavarai egyre s6lyos%odta)* A defi%rilltora +apo+ta atszor %e)ap'solt* Ami)or a gp %ei+dul- az lltlag olya+ rzs- mi+t a az egsz tested%e ramot vezet++e)* G+y- ogy 6jrai+dtja a szved- de a mvelet vgtele+ fjdalmas* Ha avo+ta egyszer )ap'sol 'sa) %e- mr azt is +e z elvisel+i- a +api egy pe1 dig egye+ese+ rjt* Claire1+e) pedig + a +apo+ta atszor is el )ellett sze+ved+ie ezt a fjdalmat2 7gyes egyes<lete) ta+'so))al segti) a defi%rilltorral l fel+tte)et* A)i+e) de1fi%1 rilltort <ltette) a szv%e- j esllyel let%e+ marad- de id+)+t )ap egy atalmas ram1 <tst / megtudtam- ogy emiatt so)a+ d=+te+e) i+)%% 6gy- ogy megpr%lj) a szer)e1 zet +l)<l8 szmu)ra vo+z%% a all perspe)tvja- mi+t a fjdalommal )srt let* Az elz te+ szrevettem- ogy Claire a Rui++ess ?e)ordo) 3=+yvt olvassa* / ?oy Sulliva+%e armi+' at v alatt tszer 'sapott %ele a villm / mo+dta* / 5g<l =+gyil)os lett* Felemelte a %l6zt- s a mell)as+ v=r=sl se% elyre %mult* / A+yu / szlt /- )rle)- i+tzd el- ogy )i)ap'solj)* 0em tudom- ogy ilye+ )=r<lm+ye) )=z=tt meddig tart atom mg a lel)et Claire1 %e+* A ogy )i+ylt az ajt- Claire s + azo++al odafordultu+)* A +vrt vrtu)- de dr* \u j=tt* Ie<lt az gy szlre- s )=zvetle+<l Claire1 ez )ezdett %eszl+i- mi+t a is fel+tt le++e- +em 'sa) tize+egy ves* / A szv- amelyet +e)ed sz+tu+)- +em j* 0em tudtu) elre- 'sa) az oper'i )=z%e+ der<lt )i* A jo%% )amr%a+ )itgulta) a szvizmo)* Ha mr most +em m)=di) t=)lete1 se+- a))or )s%%- a mtt ut+ valsz+leg mg rossza%% le++e*

/ Ge tF +em lesz mtt> / Wgy va+* Azt szeret+m- a az 6j szved a le et legt=)letese%%- legegszsgese%% szv le++e / felelt a do)tor* @erevsget reztem a vgtagjaim%a+* / 0em rtem* Tr* \u most ozzm fordult* / Saj+lom- &u+e* 0em ma lesz a +agy +ap* / Te ve)ig is eltart at- amg msi) do+ort tallu+)2 / vlaszoltam* 0em mo+dtam )i a mo+dat msi) felt- isze+ tudtam- ogy dr* \u 6gyis rti8 Claire addig nem !0rja ki1 / (zzu+) a%%a+- ogy mi+de+ re+d%e+ lesz / felelt a do)tor* @iut+ elme+t- + +y per'ig dermedt 'se+d%e+ <lt<+)* Ie et- ogy ezt most + o)oztam> Ie et- ogy a flelmem- ogy Claire +em li t6l a mttet- vala ogy valsgg vlt> Claire letpte a testt %e%ort rz)el)et* / Ht- jl elpazaroltu+) egy szom%atot / mo+dta* Hallottam- ogy alig %rja visszatarta+i a srst* / Gudod1e / )rdeztem- tettetett +yugalommal /- ogy egy sze+trl )aptad a +eved> / G+yleg> (li+tottam* / J alaptotta a 3larissza ap'are+det* ?m +zett* / 4s mi+ po+t t vlasztottad> 8ert amikor megsz"lettl, a n vr azt mondta, hogy ez a kis!a!a minden szomor6 em3 !er arcra mosolyt t7d csalni1 Js val4!an ilyen voltl1 Alra az ilyen gyerekek vd 3 szentje1 &zt akartam, hogy vdett legyl az els pillanatt4l kezdve1 / 0agyo+ tetszett a a+gzsa / azudtam* 3=z%e+ felsegtettem r a %l6zt* 4s most> 7lmegy<+) vala ova megi++i egy 'so)iturmiMot- vagy )ivesz<+) egy vidm filmet* @eg1 etetj<) Tudley1t- elvissz<) stl+i* ]gy tesz<+)- mi+t a ez 'sa) egy tlagos +ap le++e* Azt+ a Claire elalszi)- + a pr+%a temetem az ar'om- s )ie+gedem magam%l- amit most vissza )ell tarta+om8 a szgye+rzetet- ogy mris =t vvel t=%%et t=lt=ttem Claire1 rel- mi+t 7liza%et szel- s a %+tudatot- ogy tit)o+ meg)=++ye%%<ltem- ogy elmaradt ez a )o')zatos mtt* Claire %ele%6jt magas szr6 rzsasz+ Co+verse 'ipj%e* / Ie et- ogy %elpe) a 3larissza1re+d%e* / A))or sem leszel sze+t / feleltem* 4s mg 'sa) magam%a+ tettem ozz8 8ert nem hagyom, hogy meghalj1

I;C,;S
?=viddel azut+- ogy S ay 6jralesztette Piros)t- a v=r=s%egyet- Cras 5itale fel1 gy6jtotta magt* 7 ez elsz=r is valami tzszerszmra volt sz<)sge* 5illa+y)=rt%l 'si+lt mag+a) NgyuftO8 levette a )=rte <veg%urjt- a fmszlat pedig olya+ )=zel tette a )o++e)tor oz- ogy ele)tromos v )elet)ezett* 7%%e elg volt %eletarta+ia egy paprda1 ra%ot- s mris f)lya volt a )ez%e+* Cras gom%'' gyrte egy magazi+ )itpett lapja1 it- a gom%'o)at pedig )=r ala)%a+ maga )=r ra)ta* Ami)or GeMas- els)+t- segtsgrt )iltott- mr f<st%e+ llt az egsz folyos* A %=rt=+r=) ozta) tzoltslagotE a 'ellj%a maMimlis erej vzsugarat )<ldte) / olya+ erset- ogy mg Cras t is +e)ivgta a fal+a)* @iut+ a t<zet eloltott)- a feld6lt Cras t 'suromvizese+ rszjazt) egy )ere)es ord1 gyra* / 0a mi va+- a)asztfavirg> / )iltott Cras - a ogy a ordgy el aladt S ay 'ellja eltt* / 7+gem mirt +em me+tettl meg> / A madarat )edvelem- azrt / d<++y=gte S ay* 4+ voltam az els- a)i el+evette magt- azt+ GeMas is* &oey is vi''es+e) tallta a meg1 jegyzst- de 'sa) azrt mert +evet+i- mert Cras +em volt ott- ogy terrorizlja* / (our+eF / szlalt meg CalloKay elsz=r azta- ogy vissza)apta a madarat / 3=1 sz=+=m* 7gy pilla+atig +em j=tt vlasz* / @egrdemelt mg egy eslyt / felelte S ay* A folyos ajtaja )i+ylt- Smyt e r s Alma +vr lpett %e szo)s szeri+t- mi+t mi+1 de+ este* Alma elsz=r az + 'ellm oz j=tt oda- s t+y6jtotta a szo)sos gygyszerada1 gomat* / H6- olya+ szag va+ itt- mi+t a grillpartit re+deztete) vol+a* 7+gem mirt +em vta1 to) meg> / )rdezte* @egvrta- amg %eveszem az =sszes gygyszert* / Aludj jl- Iu'ius / %6's6zott- s tov%%me+t* 3i+ztem a folyosra* Bda)i++ mg mi+dig llt a vz* Alma- %r mr vgzett a dolg1 val- megllt CalloKay 'ellja eltt* / ?ee'e fogvatartott- +em le++e esetleg mgis ajla+d megmutat+i a )arjt> CalloKay =ssze)uporodva pr%lta elta)ar+i a )ez%e+ <l madr)t* @i+da++yia+ tudtu)- ogy Piros)a ott va+ +la / mi+da++yia+ dru))oltu+) +e)i* @i lesz- a Alma megltja a madarat> (e)=pi> Persze vilgos volt- ogy CalloKay 6gysem agyja- ogy eddig fajulja+a) a dolgo)i+)%% vlogatott %u+)sgo)at vg Alma fej ez- t a si)er<l elriaszta+ia* Te meg sem szlal atott- madr'siripelst allottu+) / mgpedig S ay 'ellj%l* CalloKay ma1 dara v=r=s%egy1+yelve+ felelt r* / @i a fe+e volt ez> / )rdezte Smyt e- s )utatva +zett )=r<l* / Ho++a+ j=+ ez a a+g> @i+tegy vlasz)+t- madrdallam szllt fel &oey 'ellj%l is- azt+ egy trilla Pogie1 tl* @g az + 'ellm egyi) sar)%a+ is fel'siripelt egy )ismadr* Gal+ a szellz%l* @i t=rt+t- %e)=lt=z=tt ozz+) egy egsz v=r=s%egy1)ol+ia> 5agy megi+t S ay 'si+lt va1 lamit> 0em'sa) varzsl- a+em as%eszl is volt> Smyt e %efogta a f<lt- s vgig+zte a folyos =sszes elyisgt- mg a zu a+yzt is* / Smyt e> / szlt mris egy r a a+gos%emo+d%l* / @i a fe+e t=rt+i) oda%e++> 7gy olya+ elye+- mi+t a %=rt=+- idvel mi+de+ em%eri rt) meg)opi)* @g azt is el1 tr=d- amit +ormlis eset%e+ +em fogad+l el* A %)s egy<ttls itt felr a meg%o'sts1 sal* So a +em fogod ugya+ megszeret+i azt- amit gyl=lsz- de megta+ulsz egy<tt l+i vele* @i is megta+ultu) elvisel+i- ogy levet)ztesse+e)E + a+apj+ lelltu+) sa))oz+i a pedofillal* 7gy id ut+ mr +em srtu+) est+)+t* 4l+i s l+i agy+i / idvel e++yi is elg*

CalloKay is em%er volt* 3or%%i elle+)ezst feladva )i+y6jtotta izmos )arjt a 'ella1 ajt+* A %i'epsz+ egy r edt omof% a)tivista- A+ita (rya+t +eve dszelgett* Alma +a1 gyo+ meglepd=tt* / 0em %+tom / mo+dta al)a+- s vizsgl+i )ezdte CalloKay )arj+ a %e<ltetett %r1 sz=vetet* Rumi)esztyt 6zott / ettl olya+ fe r lett a )eze- mi+t CalloKay* T=%%e1 +et<+)re- a ogy megri+tette a fogoly )arjt- a madr)rus egy 'sapsra el allgatott*

@,CHA7I 7gy pap+a) mi+de++ap meg )ell tarta+ia a mist- a))or is- a se+)i sem megy el r* 7z persze elg rit)+ fordul el8 egy a))ora vros%a+- mi+t Co+'ord- elg so) v l6gy ogy mire + a misre fel)sz<lve %elpe) az imaterem%e- szi+te mi+dig tallo) +1 +y em%ert- a)i mr rzsaf<zrrel a )ez%e+ imd)ozi)* 4pp a )e+yr s a %or tvltoztats+l tartottam a mis%e+* / 5egyte)- s egyete) e%%l mi+d+yja+- mert ez az + testem- mely rtete) adati) / mo+dtam fe++ a+go+- majd meg ajtottam a trdem- s felemeltem az ostyt* A NHogy a p)%e le et az egyiste+ egyszerre egy is meg Sze+t romsg is>O )rds mellett az ldozs volt az a tma- amivel a +em )atoli)uso) re+dszerese+ megtallta)* Hogya+ le et az ldozati )e+yr s %or &zus teste s vre> 4s a l+yeg%e+ tmi+s<lmirt +em ltu+) e%%l semmit> Ha az a+yag t+yleg tvltozi)- a))or ez az egsz tulaj1 do+)ppe+ egy )a++i%l szertarts> 0em is 'soda- ogy meg<t)=zte) rajta* Ami)or gyere))+t templom%a jrtam / so) vvel azeltt- ogy egy +ap- ossz6 )i a1 gys ut+ v)+t trtem vissza + is rszt vettem az ldozso+- de a))or mg +em go+1 dol)odtam t6l so)at azo+- mi is t=rt+i)* ;gya+olya++a) lttam a po r %ort s a szelet ostyt megsze+tels eltt s ut+a is* @a- pap)+t sem ltom ms ogy* A 'soda a szertar1 ts tter%e+ ll filozfi%a+ rejli)* Azt- ogy mi is valj%a+ egy trgy- +em a )<ls1 sge) atrozz) meg- a+em a trgy mi%e+lte* Az em%er a))or is em%er- a +i+'se+e) vgtagjai- +i+'s foga vagy aja* Te a az em%er el agyja emls mivoltt- megsz+i) em1 %er+e) le++i* Azzal- ogy szertarts sor+ megsze+teltem az ostyt s a %ort- az a+yag l1 +yege vltozi) meg / 'sa) fizi)ai tulajdo+sgai marad+a) meg8 az ala)ja- az ze- a mre1 te* A ogy 3eresztel Sze+t &+os is r=gt=+ tudta- ogy ,ste+t ltja- ami)or megpilla+totta &zust- a ogy a rom )irly is azo++al felismerte a gyerme)%e+ a @egvlttF +os- amit + +ap mi+t +ap a )ezem%e fogtam az ldozso+- az maga &zus volt / 'sa) )v<lrl lt1 szott osty+a) s %or+a)* 7zrt a mis+e) ettl a po+tjtl egsze+ az ldozs ut+i )zmossig szorosa+ =ssze1 zrva tartom az ujjaimat8 az ]r test+e) legapr%% dara%ja sem vesz et el* A szertarts ut+i marad)o) elta)arts+l mi+dig go+dosa+ <gyelt<+) arra- ogy a leg)ise%% mor1 zs) is mlt elye+ vgezz)* 0os- az+ap- ami)or mi+dezt vgiggo+doltam- si)er<lt )i1 ejte+em az ostyt a )ezem%l* ]gy reztem magam- mi+t armadi)os )isis)ols )orom%a+- egy rossz eml) %ase1 %all1me''se+* Ittam- a ogy szguld felm a la%da* @i+de+)pp %ele )ellett vol+a <t1 +=m- de t6l gyorsa+ j=tt- t6l magasa+ szllt* Ie%+ultam- meg sem %rtam mo''a++i* @ost- so) vvel )s%%- az ostya a szemem lttra la+dolt a megsze+telt %or%a+- + pedig mozdul+i sem %rtam* / Ht- lejje%% mr +em esi) / suttogtam- s gyorsa+ )ivettem a po r%l* 7z a r=vid id is elg+e) %izo+yult a oz- ogy az ostya mag%a szvjo+ egy )evs %ort* T=%%e+te+ +ztem- a ogy az ostya felsz++ el%u))a+ egy ll- majd egy f<l- egy szem=ld=)F \alter aty+a) volta) ltomsai* Azt mo+dta- elssor%a+ azrt lett pap- mert mg mi1 +istr+s )or%a+ egyszer egy &zus1szo%or a ru ja ut+ )apott- megr+totta a sar)t- s azt mo+dta +e)i- ogy folytassa a meg)ezdett utat* A )=zelm6lt%a+ pedig @ria jele+t meg +e)i a pl%+ia )o+y j%a+* Az atya pp pisztr+got s<t=tt* A ala) egyszer 'sa) ugrl+i )ezdte) a serpe+y%e+* 0e hagyd, hogy akrcsak egy is leessen a fldre, figyel1 meztette az atyt @ria- s elt+t* 0agyo+ so) olya+ pappal tall)oztam- a)i )it+e+- el ivatotta+ vgezte a mu+)jtde sosem ltott ilye+ iste+i jele+st* Giszteltem )et- de + +em a)artam erre a sorsra jut1 +i* Haso+la+ azo) oz a fiatalo) oz- a)i))el so)at %eszlgettem a tmrl- + is fo+tos1 +a) tartottam- ogy megtapasztalju) a 'sodt* A 'sod) megv+a) %e++<+)et a valsg %+t atstl* @ereve+ +ztem az ostyt- azt remltem- ogy a %or &zus ar')pt raj1 zolja rF de e elyett valami mst lttam*

3'os- s=tt ajat- ami legi+)%% egy ro')egy<ttes do%ost idzte felE orrot- ami ma1 g+ viselte a )=zpis)ols %o)szme''se) +yomaitE sz6rs %orostt* 3tsg)v<l a sajt ar1 'om rajzoldott )i- megd=%%e+t rszletessggel* 8gis mit keres a fejem Ariszt7s testn>, )rdeztem magamtl- a ogy az tzott s ol1 vadoz ostyt a t+yrra elyeztem* Felemeltem a po arat* / 7z az + vrem*

&;07
Ami)or S ay (our+e 's)+t dolgozott a zu+)%a+- 7liza%et sz<lets+apjra )sz1 tett egy vasalt ldi)t* Hullad)f%l 'si+lta valamelyi) mu+)val t=lt=tt +ap ut+- )i tudja ol* Aprl)osa+ )idsztette8 a lda oldalaira a +gy vsza)ot jel)pez t<+drala1 )o)at faragott* A 0yr +ap)oro+%a+- l+gv=r=s szr+ya))al* A Gavasz z=ldell ajt1 so)%a =lt=z=tt- l%ai alatt sz+es virgmez ter<lt el* Az Jsz ju ar1 s +yrfalevele)%l varrott ru t viselt- fej+ ma))sap)a* A Gl %efagyott tavo+ )or'solyzott- fagyos- ez<s1 t=s 's)ot 6zva maga ut+* A lda tetej+ a Hold )elt fel a 'sillagos ge+- )ezvel a 0ap ut+ +y6jtzott- de +em r ette el* 7liza%et imdta a ldt* Ami)or meg)apta- meggyazott %e++e- s az+ap %e++e aludt* 3urttel megtiltottu)- ogy ott aludjo+- flt<+)- ogy a lda teteje lm%a+ esetleg rzr1 di)- e))ortl a %a%i+a) gyazott meg oda%e++* 3s%% jt)o)at tartott %e++e* A t<+d1 re)+e) +evet adott- + a allottam- ogy %eszl ozzju)* 7liza%et alla ut+ )ivittem a ldt a )ert%e- meg a)artam semmiste+i* Btt lltam+yol' +apos ter ese+- )sz<ltem le'sap+i 3urt %altjval- de +em me+t* Az utols pil1 la+at%a+ meggo+doltam magam* 7liza%et +e) a lda volt a leg+agyo%% )i+'se- s veszt1 sem el mg ezt is> Felvittem i+)%% a padlsra- ve)ig ott porosodott* Hazud+)- a azt mo+da+m- ogy idvel elfelejtettem- ogy a lda ltezi)* Po+tosa+ tudtam- ogy ott va+- a %r=+d=)- a rgi 'se'semru ) s a rgi )pe) m=g=tt* Claire )=r<l%el<l tzves volt- ami)or ra)adt a padlso+* Szerette vol+a levi++i a szo%j%a* / Blya+ szp / mo+dta- az erl)=dstl )ifulladva /- s mgsem asz+lju)* T< =se+ rpara+'soltam- ogy me+je+ a szo%j%a- s fe)<dj=+ le* Te Claire +em adta fel- folyto+ )rte a ldt- 6gy ogy idvel levittem a szo%j%a* Az gya vg%e tette- po+t 6gy- mi+t 7liza%et * So a +em mo+dtam el +e)i- )i 'si+lta a l1 dt* 0 a- ami)or Claire az is)ol%a+ volt- =+)+tele+<l is %ele)u)u's)ltam* Gal+ Pa+1 dora is jo%%a+ jrt vol+a- a megvizsglja- ogy mi va+ a do%oz%a+ / t a mgsem aj+d)- a+em szvfjdalom*

I;C,;S
Azt mo+dj)- az ,1)=rlet la)i )=z=tt + voltam a orgsz)irly* Usi+r+a) egy ers madzagot asz+ltam- a s6ly pedig maga a mozgata+d trgy volt8 ol fs- ol )rtya1 pa)li- mi)or mi* 7lismert) )pessgemet- ogy 'ellm%l a)r Cras %e is t tudo) jut1 tat+i ezt1azt- pedig az 'ellja a folyos t6ls vg+ volt* ]gy ogy ami)or S ay orgsz1 +i )ezdett- )v+'sia+ figyeltem- ogy 'si+lja* @g tra volt + +y per' az Iprah3sho%3ig ? a folyos la)i ilye+)or t=%%+yire aludta)* 4+ +em voltam t6l jl* A szm%a+ lv se%e) miatt +e ezemre esett a %eszd- fo1 lyamatosa+ v're )ellett me++em* @i+t a +em le++e elg a 3aposi1szar)ma- szemem )=r<l 6gy feldagadt a %r- ogy alig lttam* S ay zsi+rja maga%iztosa+ 's6szott %e az aj1 t alatt a 'ellm%a* / 3rsz> / j=tt a )rds* Az em%er azrt orgszi)- ogy valamit megszerezze+* @agazi+o)at- telt 'sere%er1 l<+)- s gy fizet<+) drogo)rt is* Te S ay +em )rt semmit- 'sa) ad+i a)art* A zsi+r vg+ egy (azoo)a rg virtott* 7z tiltott trgy+a) szmt* A rg ragaszt)+t fel asz+l at mi+de+fle )omolya%% dolog =sszera)s oz- s jl j=+ a))or is- a vala)i a zrral a)ar %a%rl+i* ,ste+ tudjaS ay ol szerez ette ezt a )i+'set* 4s persze- a mr egyszer ozzjutott- mirt +em tar1 totta meg mag+a)> 0yeltem egyet- a tor)om majd sztsza)adt* / 0em- )=szi / adartam* Fel<ltem a pri''sre- le 6ztam a lepedt* 5olt a ma+yag matra'o+ egy lyu)- amit ed1 dig mg +em fedezte) fel* Ha az em%er egy %izo+yos po+to+ )ilaztotta a fo+alat- %e+y6l1 atott a matra'%a / ez )ivl rejte) ely+e) %izo+yult* @utatujjammal )i)otortam a )i+1 'seimet* 5olt + +y lamivudi+ ata+yag6 ta%lettm- mi+d 7pivir* 7gy Sustiva* ?etrovir* Io1 motil- asme+s elle+* Ami)or Alma figyelt- 6gy tettem- mi+t a le+yel+m a gygyszere1 )et- azt+ ami)or elme+t- )i)=ptem )et a szj<regem%l* @g +em d=+t=ttem el- mit 'si+lja) a ta%lett))al8 egyszerre mi+det %evve =ljem1e meg magam- vagy 'sa) gyjtsem )et- ami+e) az eredm+ye lassa%%- de ugya+olya+ %iz1 tos all* 4rde)es- ogy az em%er mg aldo)ls )=z%e+ is azo+ )<zd- ogy uralja a folyama1 tot* Ge a)arod eld=+te+i- milye+ )=r<lm+ye) )=z=tt alj meg- te a)arod megvlaszta+i a dtumot* A legravasza%% mdszere))el pr%lod %e'sap+i magad- ogy el i esd- te vagy a f+=)* / &oey2 / szlt S ay* / 0em )rsz> / ]jra )ivetette a orgszzsi+rt* / 3omolya+> / )rdezte &oey* Sltal%a+ 6gy tett<+)- mi+t a &oey +em is ltez+eE gy +agyo%% %izto+sg%a+ volt* Se+)i +em is pr%lta elismer+i t- ilye+ rt)es adom+yo1 )at pedig vg)pp +em aj+lottu+) fel +e)i* / 4+ )re) / szlt CalloKay* 5alsz+leg ltta- mit osztogat S ay- isze+ a 'ellja &o1 ey1 s S ay )=z=tt volt* / 4+ is / 'satla)ozott Cras * S ay megvrta- ogy &oey elvegye a rgt- azt+ odama+verezte a zsi+r vgt Cal1 loKay 'ellja el* / &ut mi+de+)i+e)* / H+y rgd va+> / )rdezte Cras * / Csa) ez az egy* 0amost- a)i mr ltott (azoo)a rgt- az tudja- ogy j- a )tfel le et oszta+i- azt is 'sa) %arto) )=zt* Feloszta+i egy rgt t )apzsi em%er )=z=tt> S ay zsi+rja %alra 'sapott- el a 'ellm eltt- Cras 1 fel* / 5egyl %elle- s add tov%% / mo+dta*

/ Ie et- ogy az egszet a)arom* / Azt azt+ a)ar atod* / (assza meg2 / szlt Cras * / Az egszet elveszem* / Ha +e)ed ez )ellF / felelt S ay* 3i'sit i+gadozva fellltam- s szememmel )=vettem- a ogy a zsi+r elri Pogie 'ell1 jt* / Gess)- jut +e)ed is / )+lta S ay* / Te Cras mr elvette az egszetF / Csa) %tra+* Hallottam- a ogy Pogie )i'somagolja a szerzem+yt* A a+gja ze+gett- a ogy a rg olvad+i )ezdett a szj%a+* / "##9 ta +em volt a szm%a+ rg* 7))orra mr + is reztem az illatt* Ittam magam eltt azt a telt rzsasz+t- reztem a szm%a+ a 'u)or zt* Foly+i )ezdett a +ylam* / H6- de j2 / s ajtott GeMas- azt+ mi+de+)i el allgatott / 'se+d%e+ lvezt) a rgt* @i+de+)i- )ivve e+gem* S ay zsi+rja %e's6szott az ajtm alatt- a l%am )=z* / 5egyl / )+lta* Ie ajoltam- ogy felvegyem a rgt* @ivel elttem mr ata+ )apta) %elle- azt vr1 tam- ogy 'sa) egy )is dara% maradt- j eset%e+ is 'sa) egy morzsa* 7 ez )pest a rg1 gumi egsz%e+ megvolt* 3ettt=rtem- a felt %e)aptam- a marad)ot pedig vissza'soma1 goltam s vissza)=t=ztem a zsi+rra* S ay e))or mag oz 6zta a 'somagot* 7lei+te alig %rtam rg+i / a szjse%eim +em viselt) jl azt az ers des zt- s a rg1 gumi les sar)ait* A tudattl- ogy e++yire a)aro) valamit- ami e))ora fjdalmat o)oz)i'sordult a )=++yem* Feltartottam a )ezem- mr )sz<ltem )i)=p+i a rgt- de e))or va1 lami 'sodlatos dolog t=rt+t8 a szm%a+ s a tor)om%a+ egy 'sapsra megsz+t a fjda1 lom- mi+t a a rg%a+ rzstele+t le++e- mi+t a +em is le++) A,TS1es- 'sa) egy t1 lagem%er- a)i a ossz6 6t eltt vesz egy rgt a %e+zi+)6t+l* Az llam ritmi)usa+ dolgo1 zott* Ie<ltem a padlra- s srtam- mi)=z%e+ rgtam / +em azrt- mert fjt- a+em azrtmert +em* Blya+ so)ig 'se+d volt a folyos+- ogy \ ita)er %ej=tt meg+z+i- mit forgatu+) a fej<+)%e+E persze azt- amit )eresett- +em tallta* 7 elyett t frfit tallt- a)i) egy sosem1 volt gyerme))orrl lmodozta)* Ht frfit- a)i) olya+ f+yes lufi)at f6jta)- mi+t a old* Az+ap jjel- )=r<l%el<l at +ap ut+ elsz=r- 6gy aludtam- mi+t a %u+da* Frisse+ s )ipi e+te+ %redtem* A reggele+te )t r+ t )+z asg=r'seim sem jele+t)ezte)* Bda1 me+tem a mosd oz- +yomtam egy )is fog)rmet a sza%v+y1fog)ef+e) +evezett trgy1 ra- s mg fogmoss eltt %ele+ztem a ullmos fmlap%l )sztett t<)=r%e* 5alami megvltozott* Ar'omat s szememet mr egy ve %ortott) el a 3aposi1szar)ma ltal o)ozott )el1 se) s se%e)- mi+de++e) most +yoma sem volt* A %r=m tiszta volt- a)r egy egyi pa1 ta)* 7lre ajoltam- ogy jo%%a+ lssa)* 3i+yitottam a szm- )itoltam a +yelvem is- ogy meg+zzem a szjse%eimet- amelye)tl oly rgta mg e++i is alig tudtam* Hi%a- se ol +em volta)* / Iu'ius2 / allottam egy a+got fe+trl- a szellz+yls%l* / & reggelt* Fel+ztem* / 7z az- S ay* H- ,ste+em- de me++yire- ogy az* 5g<l +em )ellett )o+zule+s orvost v+i* \ ita)er r a++yira megd=%%e+t 6j )<lsm1 tl- ogy maga vta Almt* Stvitte) a%%a a )<l=+szo%%a- amelyet az <gyvde) s v1 de+'ei) )=z=tti tall)ozso)ra tarta+a) fe++* Alma vrt vett* Az eredm+yt egy rval )s%% ozta %e a 'ell%a* 4+ mr rg tudtam- mi t=rt+t* / A CTQY1szi+tje 9"[# / mo+dta* / 0em mutat at )i a vrus jele+lte*

/ 7z j r- +em> / 7z a +ormlis* Wgy +z )i egy olya+ em%er vr)pe- a)i +em A,TS1es* @egrzta a fejt* / ]gy t+i)- +agyo+ atsos volt a gygyszer)6ra* / Alma / feleltem- s fl szememet \ ita)ere+ tartva le 6ztam a lepedt- feltptem a gygyszereim rejte) elyt- majd Alma )ez%e =+t=ttem egy mar) ta%lettt /- +apo) ta +em szedem a gygyszere)et* 7lv=r=s=d=tt* / 7z le etetle+* / @o+dju) 6gy- valsz+tle+ / javtottam )i* / Semmi sem le etetle+* Alma zse%re ra)ta a ta%lett)at* / (iztos vagyo) %e++e- ogy va+ orvosilag is rtelmez et magyarzatF / S ay az* / (our+e fogvatartott> / J 'si+lta / vlaszoltam* Gudtam- me))ora r<ltsg+e) a+gzi)- de mi+de+)pp el a)artam +e)i mo+da+i* / A szemem lttra fellesztett egy alott madarat* 7gy rgt 6gy osztott szt- ogy mi+de+)i+e) jutott elg* Az+ap jjel- ami)or megr)ezett- %ort fa)asz1 tott a 'sap%lF / Hm- rtem* \ ita)er )ollga- +em le et- ogy a fogvatartott+a) szerez+i )elle+e egy pszi' itertF / 0em vagyo) r<lt- Alma* &l vagyo)* @eggygyultam* / @egfogtam a )ezt* / @aga mg +em ltott olyat a sajt szemvel- amirl )or%%a+ +em itte vol+a- ogy le1 etsges> Alma egy pilla+tst vetett CalloKay ?ee'e fel* CalloKay mr egy ete elle+vets +l1 )<l trte- ogy a +vr megvizsglja* / 7zt is 'si+lta / suttogtam* / Gudom* Alma )ime+t a 'ellm%l* @egllt S ay ajtaja eltt* S ay ppe+ tvt +zett- fej allga1 tval a fej+* / (our+e2 / para+'solt \ ita)er* / (ili+'s%e2 @iut+ =ssze%ili+'selt) a )ezt- )i+yitott) a 'ella ajtajt* Alma =sszefo+ta a )arjaits megllt az ajt+yls%a+* / @it tud TuFres+e fogvatartott llapotrl> S ay +em felelt* / 0os- (our+e> / 0em alszi) t6l jl / mo+dta S ay al)a+* / Fjdalmat o)oz +e)i az evs* / A,TS1es* Azaz ogy volt- egsze+ ma reggelig / mo+dta Alma* / 4s valami miatt TuFres+e fogoly azt go+dolja- ogy mag+a) )=ze va+ a dolog oz* / 4+ +em 'si+ltam semmit* Alma odafordult az r =z* / A+ ta+6ja volt eze)+e) a dolgo)+a)> / Az ,1)=rlet vzvezet)1re+dszer%e+ +yomo)%a+ al)o olt tallta) / ismerte el \ i1 ta)er* / (iztostom- alaposa+ t+zt<)- ogy va+1e vala ol sr<ls- de a )eress+e) +em volt )zzelfog at eredm+ye* &a- s azt is lttam- ami)or mi+d rgozott* Te (our+e 'el1 ljt az utols sz=gig t)utattu)- s semmilye+ tiltott trgyat +em talltu+)* / 4+ +em 'si+ltam semmit / mo+dta S ay 6jra* / J) 'si+lt)* / ,zgatotta+ Alma el lpett* / A szvemrt j=tt> / Gess)> / A szvem* Azt a)arom- ogy a allom ut+ odaadj) vala)i+e)* / Hallottam- a ogy )eres valamit a trgyai )=z=tt* / Gess) / mo+dta- s Alma )ez%e +yomott egy papr1 'etlit* / 7z az a l+y- a)i+e) sz<)sge va+ r* Iu'ius lerta a +evt* / Fogalmam si+'s- ogy le et+eF / Te ut+a tud +z+i- +em igaz> @eg tudja tall+i a megfelel em%ere)et>

Alma )i'sit a%ozott a vlasszal* Azt+ azo+ a lgy s %rso+yos a+gj+ szlalt megmi+t mi)or leg+agyo%% fjdalmaim )=zepette %eszl ozzm* / @egpr%l atom / felelte* Fur'sa rzs- ami)or az em%er a tv%e+ ltja mi+dazt- ami pp )=zvetle+<l mellette t=rt+i)* A %=rt=+ par)olja megtelt ltogat))al* A lp's)=+ egy sereg gygyul+i v1 gy em%er storozott le8 )ere)essz)ese)- jr)eretes =rege)- %eteg gyere)<)et magu)1 oz =lel a+y)* @eleg pro) is j=tte) / t=%%+yire az egyi)- az egszsges tmogatta a +la jval %etege%%et* @egjele+t + +y r<lt is- a)i) %i%liai idzete))el telert t%l)o+ irdett) a vilg vgt* 7gsze+ a temetig- st- a %elvrosig sora)ozott a re+geteg tvs mi)ro%usz / t=%%+yire elyie)- de a FoM 'sator+a is )<ld=tt egy st%ot (osto+%l* Az A(C "" egyi) riportere pp egy fiatal a+yu)t pr%lt szra %r+i / a + )isfia s61 lyos agy)rosodssal sz<letett* A fi6 motoros )ere)essz)%e+ <lt- az a+yja mellette llt)ezt a fi6 omlo)+ pi e+tetve* / Hogy mit szeret+) elr+i> / ismtelte el az a+yu)a a riporter )rdst* / Szeret+ma a fiam felismer+e / mosolyodott el* / Gal+ ez mg +em a++yira =+z )v+sgF A riporter a )amer%a +zett8 / (o%- a %=rt=+ vezetse mosta+ig +em erstette megmi+dazo+ltal +em is 'folta- ogy a 'o+'ordi llami %=rt=+%e+ 'sod) t=rt+te)* 0v +l)<li forrsu+) szeri+t ugya+a))or eze)+e) a jele+sge)+e) )=ze le et a oz- ogy 0eK Hamps ire llam egyetle+ allratltje- S ay (our+e szervdo+or )v+ le++i* Ier+tottam a fej allgatt* / S ay2 / szltam t* / Hallod- mi megy a tv%e+> / @ost mr va+ egy )<l=+%ejrat6 szupersztru+) / )iltott Cras * S ay t<relmetle+ lett a +agy +evetstl* / Az vagyo)- a)i mi+dig is voltam / emelte fel a+gjt* / 4s mi+dig ugya+az az em%er marado)* 7))or )t r r)ezett- s vel<) egy rit)a ve+dg- Coy+e para+'s+o)* 7z a szles vll6z=m=) em%er a 'ella eltt vra)ozott- mg \ ita)er levet)ztette S ayt* @iut+ tvizs1 glt) S ay ru it- rpara+'solta)- ogy =lt=zz=+ visszaE majd a fal oz %ili+'selt)* Az r=) teljese+ felforgatt) S ay la)osztlyt8 )i%ortott) flig %efejezett va'sorjt)ir+tott) a fej allgat)%elt a tv%l- sztdo%lt) szemlyes trgyait* Feltpt) a matra't- =sszegyrt) a lepedjt* Alaposa+ t+zt) a mosdjt- a v'jt- a v''ssze s a pri''s peremt is* / (our+e- va+ mag+a) fogalma arrl- mi t=rt+i) oda)i++> / )rdezte a %=rt=+pa1 ra+'s+o)- de S ay 'sa) llt sztla+ul- fejt %e 6zva* / Ie++e )edves elmo+da+i- ogy mit a)ar %izo+yta+i s )i+e)> @ivel S ay 'se+d%e+ maradt- a para+'s+o) fel s al )ezdett )=r=z+i a folyos+* / 4s magu) mit tud+a)> / szlt most ozz+)* / 7lre figyelmeztetem =+=)et- ogy a)i egy<ttm)=di) velem- az me+tes<l a fegyelmi %<+tets all* A t=%%ie)+e) +em tudom ugya+ezt meggr+i* Se+)i sem szlalt meg* Coy+e %=rt=+para+'s+o) 6jra S ay ez fordult* / Ho++a+ szerezte a rgt> / Csa) egy volt / szlalt meg a mi+dig fe'seg &oey 3u+z* / Te az az egy is elg volt mi+de+)i+e)* / @irt- mi maga- 'sodatev guru- vagy mi> / ordtotta a tiszt )=zvetle+<l S ay ar'1 %a* / 5agy %elj<) ip+otizlta- ogy )ap+a) valamit magtl> Hallottam mr a szug1 gesztv ip+zisrl- (our+e- +em ma j=ttem le a falvdrl* / 0em 'si+ltam semmit / motyogta S ay* \ ita)er )=zele%% lpett* / ;ram- +i+'s a 'ellj%a+ semmi* A matra'%a+ si+'s* A ta)arja srtetle+ / le etogy +em is orgszott- de a mgis- a))or t=)letese+ visszafo+ta a )i 6zott fo+ala)at*

T=%%e+te+ +ztem S ayt* Persze- ogy orgszott* A szemem eltt szedte )i a zsi+r1 +a) val fo+alat a ta)ar%l* A rgt is egy ilye+ madzago+ do%ta t- sajt )ezemmel szedtem le a 'somagot* / Figyel+i fogom- (our+e / sziszegte a %=rt=+para+'s+o) / Gudom- mi+ mester)edi)* @aga is +agyo+ jl tudja- ogy a szve szart sem fog r+i- a a )ivgz)amr%a+ tele1 +yomj) )lium1)loriddal* 7zt az egsz a'a'rt azrt 'si+lja- mert mr +i+'s le ets1 ge felle%%ezsre* Te tudja- mit> Fellem a)r mlyi+terj6t is ad at (ar%ara )i%aszott \alters+e) a )ile+'rs re)%e+E az em%ere) szimptija a))or sem fogja )s%%re tol+i a )ivgzs idpo+tjt* A para+'s+o) elvi arzott* \ ita)er eloldotta S ayt a faltl- s visszavitte a 'ellj%a* / ,de allgass- (our+e* 4+ )atoli)us vagyo)* / & +e)ed / felelt S ay* / Azt ittem- a )atoli)uso) elle+zi) a all%<+tetst / szlt )=z%e Cras * / H- +e ogy +e)i is szvessget tegyl2 / tette ozz GeMas* @g &oey is a 'ellaajtaj oz +yomta az ar't- s %uzg+ %logatott* \ ita)er )i+zett a folyos %ejrat+ t6lra* A a+gszigetel <vegfal msi) oldal+ a %=rt=+para+'s+o) egy rrel %eszlgetett* / Az a elyzetF a a)arodF meg)r etem valamelyi) papot a St* Cat eri+e1temp1 lom%a+- ogy ltogasso+ meg* / @egllt egy pilla+atra* / Gal+ tud+a segte+i e%%e+ a szv1dolog%a+* S ay +zte* / @irt te++d meg ezt rtem> A%%l a sz=g%l- a ol lltam- teljese+ tiszt+ le etett lt+i a %=rt=+rt* A +ya) oz +y6lt- s az i+ge all el 6zta +ya)l+'t- rajta a )ereszttel* @eg's)olta a )eresztet- az1 t+ 6jra az egye+ru a m=g dugta a l+'ot* / A)i isz +%e++em / idzte \ ita)er /- +em +%e++em isz- a+em a%%a+- a)i el1 )<ld=tt e+gem* 0em +agyo+ ismerem az ]jtestame+tumot- de %rmi)or felismere) egy %i%liai idze1 tet* 0em )ellett zse+i+e) le++i a oz- ogy megrts<)8 \ ita)er azt mo+dja- ogy S ay tettei%e+ az iste+i er mutat)ozi) meg* 5ilgos- ogy S ay+e) mg ra%)+t is volt atal1 ma \ ita)er f=l=tt* ,lletve mi+da++yiu+) f=l=tt* S ay (our+e elrte azt- amit mi az ve) sor+ az ,1)=rlet%e+ sem +yers ersza))al- sem diplom'ival- sem fe+yegetse))el +em tudtu+) elr+i8 egy 'sapat lett<+)* A szomszd 'ell%a+ S ay +e)iltott a re+dra)s+a)* A rmsor vg+ leadta) egy r=vid =sszefoglalt a %=rt=++el )ap'solatos esem+ye)rl* A eli)opter1felvtele)e+ jl ltszott- milye+ so)a+ =sszegylte) oda)i++- s mg me++yie+ j=tte)* 5issza<ltem a pri''sre* Az egsz )ptele+sg+e) t+t* Szi+te 6jra allottam Alm+a) mo+dott szavaimat8 8ondj7k 6gy, val4sz0n2tlen1 Sem3 mi sem lehetetlen1 @atra'om %izto+sgos %elsej%l elvettem a rajz)szletem- s meg)erestem a )petamit S ayrl 'si+ltam- ami)or a ro ama ut+ elvitt)* S ay plafo+ra mered szeme))el fe)<dt a ordgyo+- )ezei )itrva s leszjazva- l%ai =sszefogva* 0em 6gy +zett )i- mi+t a)i 'sa) 6gy fe)szi)* Blya+ volt- mi+t a pp )e1 resztre feszte+)* Rya)ori jele+sg- ogy az em%er a %=rt=+%e+ NmegtalljaO &zust* Ie et- ogy t+yleg itt l )=zt<+)>

0em a)arom- ogy az al)otsaim tegye+e) al atatla++* Az tegye+ al atatla++- ogy +em alo) meg* Hoody &llen

@ARR,7
So) mi+de+rt lt ado) a sors+a)* Pldul azrt is- ogy mr +em )ell )=zpis)ol1 %a jr+om* @o+dju) 6gy- ogy +em volt egyszer egy olya+ l+y+a)- a)ire a Rap ru z1 %a+ )ap at ezerfle ru %l egy sem me+t r- s a)i mi+de+ro+ lt atatla++ a)art vl1 +i- +e ogy szrevegy)- milye+ +agydara%* @a egy msi) )=zpis)ol%a ltogattam els mg most is rm t=rte) az a))ori szoro+gso)- pedig eltelt azta vagy tz v* Hi%a vi1 seltem azt az eleg+s &o+es 0eK Vor)1)oszt<m=t- ami%e+ a %rsgra is szo)tam jr+ii%a voltam elg ids a oz- ogy i+)%% ta+r+a)- mi+t di)+a) +zze+e)- mg mi+dig rettegtem- ogy egy %u+) fo'ista egyszer 'sa) megfordul ut+am a folyos+- s elereszt egy )=vr+s %eszlst* A gim+zium aulj%a+ <ltem- mellettem egy Gop er ?e+freK +ev sr'* A fi6+ fe)e1 te farmer- sza)adt- a+ar' ista1jeles pl- +ya)%a+ %rszjo+ 's<+g gitrpe+get* Szte1 tosz)p)+t lg mell)as+ az iPod f<l allgatja* 0yilv+ az erei%e+ is valami re+dszer1 )riti)ai folyad) 's=rgedezi) vr elyett* Az <gy%e+ ozott friss %rsgi vgzst olvasta / +e eze+ rtette- szjval pr%lta a+gtala+ul ismtel+i a szava)at- de i%a* / @it is jele+t igaz%l ez a %aromsg> / )rdezte vg<l* / Azt- ogy +yertl / magyarztam* / Ha +em a)arod reggele+te a t=%%ie))el egy<tt mo+da+i a +emzeti sges)<t- a))or +em )ell vel<) mo+da+od* / 4s 3ars a+)> Gop ert )oreai veter+ osztlyf+=)e mi+de+ al)alommal %<+tetsre )<ldte- ami)or a gyere) +em mo+dta fel a +api sges)<t* Az ACI; / vagyis- mo+dju) 6gy- ogy + / fel)arolta az <gyet- a)tv levelezs%e )ezdt<+)* 5g<l a gyere) sza%adsgjogai vdelm1 %e+ %rsgra vitt<) az <gyet* Gop er visszaadta a vgzst* / 3irly2 / mo+dta* / Azt is el tudod i+tz+i- ogy legalizlj) a f<vet> / Ht- az mr +em a sza)ter<letem- %o'si* / 3ezet fogtu+)- gratulltam +e)i- s elj=t1 tem* 5olt o) az <++eplsre* Ie 6ztam a Prius a%la)ait- pedig ideg volt- s el)ezdtem %=m1 %=ltet+i Aret a Fra+)li+t* Az Ameri)ai Polgrjogi &ogvd) 7gyes<let+e) mi+d=ssze rom <gyvdje volt e))ori%a+ 0eK Hamps ire1%e+- e%%l + voltam az egyi)* Az al)ot1 m+y els )iegsztsre spe'ializldtam szlssza%adsg- vallssza%adsg- gy<le)ezsi sza%adsg* Papro+ +agyo+ jl +zett )i- amit 'si+ltam- de valj%a+ 'sa) profi levlr voltam* Ieveleztem olya+ di)l+yo) vdelm%e+- a)i) mlye+ )ivgott pl%a+ a)arta) is)ol%a jr+i* Fel)aroltam a meleg sr' <gyt- a)i a %allagsra el a)arta vi++i a fi6jt* Wr1 tam a re+dr=)+e)- ogy agyja+a) fel azzal a sza%lysrt szo)su))al- ogy a fe re1 )et rit)%%a+ lltj) meg a )=z6ti ruti+elle+rzse)+l- mi+t a fe)et)etF Szmtala+ rt t=lt=ttem el azzal- ogy vit%a szlltam vroso) polgrmesteri ivatalaival s ms )=zi+tzm+yeivel- a f<gysz ivatalval- re+dr ivatalo))al- az is)ol))al* 4+ voltam a szl)a- a)itl +em tudta) megsza%adul+i- a t<s)e- amely folyamatosa+ sz6rta )et* 4+ voltam a lel)iismeret<)* 7lvettem a mo%ilomat- s fel vtam a+ymat a mu+)a ely+* / 3pzeld- mi t=rt+t2 / szltam- ami)or vgre felvette* / 0yertem* / @aggie- ez 'sodlatos2 A++yira %<sz)e vagyo) rd / pilla+at+yi sz<+etet tartott /milye+ <gy%e+ +yertl> / Az <gyem- +em eml)szel> @6lt tvg+- va'sor+l mesltem rla* / A fis)ola elle+- amelyi)+e) egy i+di+figura a )a%alja> / 3 m* @i i+)%% 6gy mo+dju)- ameri)ai sla)os* Te +em az / mo+dtam* / Azt el1 vesztettem* ,tt a sges)<rl volt sz* 4s / most jtszottam )i az adu)rtymat / le etogy ma este %e++e lesze) a rad%a+* A %rsgo+ forgatott egy 'som tvs* Hallottam- a ogy a+ym leejti a telefo+t- s a )ollgi+a) )ia%lja- ogy milye+ res a l+ya* 5igyorogva letettem- de a mo%il szi+te azo++al meg's=rre+t*

/ @ilye+ ru a volt rajtad> / )rdezte a+ym* / A &o+es 0eK Vor)1)oszt<m* A+ym a%ozott a vlasszal* / ;gye- +em a ajszl's)os> / Hogy rted ezt> / Csa) )rdezem* / Te- a ajszl's)os / vlaszoltam* / @irt- valami %aj va+ vele> / @o+dtam egy szval is- ogy %aj va+ vele> / 0em- de +em is )ellett mo+da+od* / F)ezte) elttem- flrer+tottam a )orm+yt* / @e++em )ell / szltam- s )=++yezve lera)tam* ]jra 's=rg=tt* / A+yd sr / allottam ez6ttal apm a+gjt* / 7zzel +i+'s egyed<l* @irt +em tud egyszere+ 'sa) =r<l+i- a j +e)em> / Ar<l +e)i- )i'sim* Azt mo+dja- +agyo+ )riti)us vagy vele* / Jn vagyo) vele )riti)us> 5i''elsz> / (iztos vagyo) %e++e- ogy @ar'ia Clar) a+yja is meg)rdezte- ogy mit viselt a l1 +ya B* &* Simpso+ trgyals+* / 4+ a%%a+ is %iztos vagyo)- ogy @ar'ia Clar) a+yja +em ad fit+esz1)azettt aj+1 d)%a a l+y+a) a+u)ra* / A%%a+ egsz %iztos le etsz- ogy @ar'ia Clar) a+yja semmit +em ad a l+y+a) a1 +u)ra / +evetett apm* / A )ar'so+yfa al viszo+tF 6gy rtes<ltemF oda'sempszte a teljes sorozat NAla)formlstO- dsz)iads%a+* 7z egy alv+y mosolyt 'salt az ar'omra* A ttr%l egy )is%a%a srst allottam* / Hol vagy most> / 3=r<lmetlse+ / vlaszolt apm* / &o%% is- a lera)ju)- mert a )+tor mr )ezd 's61 +y+ +z+i* Ha le et- +em 6z+m fel egy ilye+ mtt eltt* Hvj fel )s%%- s mo+dj el mi+de+ rszletet- j> A+yd videra veszi a re)et* Iera)tu)* A telefo+t az a+ys<lsre do%tam* Apm a zsid t=rv+ye) ismeret%l lts e++e) megfelele+ mi+dig +agyo+ <gyese+ tallta meg a sz<r)e z+t a fe)ete1fe r soro) )=z=tt* A+ym ugya+a))or i etetle+ rz))el tette t=+)re az <++epi al)alma)at* Iepar)oltam a garzs%ejr%a+- s %elptem a la)som%a* Bliver a %ejrat+l vrt* / ,++om )ell valamit / mo+dtam +e)i* J 'sa) egyezte a f<lt / rt et- vg<l is mg dl sem volt* 7gye+ese+ a t =z me+tem / amely mellesleg szi+te teljese+ <rese+ llt%r a+ym ezt %izo+yra 6gysem itte vol+a el* 3et' up- e'etes ' ilipapri)a- rpa)o+zerv s egy ezer ve lejrt szavatossg6 jog urt- ez volt az =sszes tel a t%e+* 3it=lt=ttem magam+a) egy po r VelloK Gail ' ardo++ay1t* 3i'sit el a)artam lazul+i a re) eltta ol az + tize+=t per'+yi r+evemet visszafordt atatla+ul %e fogja r+y)ol+i a 's)os )oszt<m- mely az eddig is or%itlis mret fe+e)emet gala)ti)us mretv +=veszti* A ogy megszlalt a dli rad %evezet ze+je- le<lt<+) Bliverrel a dv+yra* A ir1 tele+sz)e %emo+d+ %elemosolygott a )amer%a- el)ezdd=tt az ads* A ttr%e+ egy ameri)ai zszl jele+t meg- t 6zva- alatta a felirat N07@ I7SU HbS4R7S3X>O / @ai vezet r<+)8 pert +yert az a )=zpis)olai di)- a)i +em volt ajla+d elmo+da1 +i a +emzeti sges)<t* A riportot a %rsg lp'sj+ forgatt)- s e+gem mutatta) egy 'som mi)rofo++al az orrom eltt* 4s %asszus- t+yleg )=vr+e) ltszdtam a )oszt<m%e+* / Hatalmas gyzelem a szemlyi sza%adsgjogo)rt )<zd)+e)- ogyF / )ezdtem a %eszdemet- de e))or a NF?,SS HW?O felirat jele+t meg a )per+y+* St)ap'solta) az l1 lami %=rt=+ %ejrat oz- a ol egsz +agy t=meg gylt =ssze- t%l))al a )ez<)%e+F stazt iszem- mg egy )ere)essz)es )rus is megjele+t* A riporter ajt tp)edte a szl*

/ ,tt &a+i'e Iee- l ads%a+ jele+t)ezem a 0eK Hamps ire1i Sllami (<+tets1vgre1 ajtsi ,+tzet ell* 7%%e+ a %=rt=+%e+ ra%os)odi) az a frfi- a)it trsai 'sa) NHallratlt @essis+a)O +evez+e)* Bliverrel az =lem%e+ t=r=)<ls%e+ a G5 el <ltei+* A riporter m=g=tt t=%% tu'at em%er llt / +em le etett tud+i- ogy tmogat) vagy elle+z)1e* 0 +yu) elgg el<t=tt a t=1 megtl8 volt pldul egy frfi- a)i egy &+os P89: felirat6 t%lt tartott a magas%a- egy +%+a gyere))el a )arj+- meg + +y ap'a- a)i) jtatosa+ morzsolt) a rzsaf<zrt* / 3or%%i tudstsu+)%a+ mr %eszmoltu+) azo)rl a megmagyarz atatla+ esem1 +ye)rl- amelye) a))or )ezddte)- mi)or S ay (our+e / 0eK Hamps ire llam egyetle+ allratltje / +yilv+ossgra ozta )v+sgt- miszeri+t szervdo+orr szeret+e vl+i* Ie et- ogy ma mr ltezi) tudom+yos %izo+yt) arra- ogy az itt t=rt+te)et +em 'so1 da idzte elF a+em valami- ami a++l t=%%* A )per+yt most egy egye+ru s em%er ar'a t=lt=tte %e / a felirat szeri+t ?i') \ ita1 )er %<+tets1vgre ajtsi tisztet lttu)* / 7lsz=r a 'sapvz / )ezdte* / 7gyi) jsza)a + voltam szolglat%a+* A fogvatartotta) ittas llapot%a )er<lte)* Az ezt )=vet vizsglat sor+ al)o ol+yomo)at talltu+) a vzve1 zet)1re+dszer%e+- +o a a %eme+ vezet)e+ mg sima- +ormlis vz folyt* 0 +y fog1 vatartott %eszmolt egy madrrl- amelyet (our+e lltlag feltmasztott- %r + ezt sze1 mlyese+ +em lttam* Te azt )ell mo+da+om- ogy a legdrmai%% vltozst TuFres+e fogvatartott+l szlelt<)* ]jra a riporter+l volt a sz* / Forrsai+) szeri+t az A,TS vgs stdium%a+ lv Iu'ius TuFres+e fogvatartott 'sodval atros mdo+ meggygyult* A atrs re)%e+ ve+dg<+) lesz a Tartmout 1 Hit' 'o') 3r z s ?e+deli+tzet + +y sza)em%ere- a)i) elmo+dj)- ogy va+1e mi+derre orvosilag elfogad at magyarzatF de a Hallratlt @essis 6jdo+s<lt vei szmra / a riporter itt a ta m=g=tt ll) fel i+tett / semmi sem el)pzel etetle+* &a+i1 'e Iee- Co+'ord- vissza a st6di+a)* A riporter m=g=tti t=meg%e+ felt+t egy ismers ar' / TeeTee- a f<rdterapeuta- a)i1 +l +emrg jrtam* 7ml)szem- azt mo+dtam +e)i- ogy S ay (our+e1t mr +em le et megme+te+i* Te ez a))or volt* Felemeltem a telefo+t- s tr'sztam a f+=)=m irodai szmt* / 0zed a re)et> Az ACI; 0eK Hamps ire1i igazgatja- ?ufus ;rc art asztal+ )t tv is volt- ame1 lye)e+ mi+dig )t )<l=+%=z ads me+t / ?ufus semmirl +em a)art lemarad+i* / ,ge+ / mo+dta* / Azt ittem- tged fogla) lt+i* / A Hallratlt @essis %eelz=tt* / A fels%% er) elle+ +i+'s eslyed / )o+trzott ?ufus* / Wgy va+ / feleltem* / ?ufus- + dolgoz+i a)aro) eze+ az <gy=+* / 4%reszt- )edvesem- mr dolgozol rajta* Iegal%%is elvileg %e )ellett vol+a +y6jta1 +od egy ra)s )<l=+vlem+yt / j=tt a vlasz* / 0em gy rtem* Szeret+m- a az <gyfelem le++e ez az em%er* Adj +e)em egy etet / )rleltem* / @aggie- figyelj- az esetet mr megtrgyalta az llami %rsg- a sz=vetsgi %rsgs a Iegfels%% (rsg* Ha jl eml)szem- mg tavaly is pr%l)ozta)- de mr se+)i +em foglal)ozott vel<) (our+e )imertette az =sszes felle%%ezsi le etsgetF 0em l1 tom- ogya+ tud++) mg egyszer )i+yit+i a mr )ul'sra zrt )aput* / Ha t+yleg azt iszi- a @egvlt / mo+dtam /- a))or ez az em%er +em )ul'sot adott a )ez<+)%e- a+em egy masszv fesztvasat* A "###1%e+ elfogadott Fogvatartottak vallsi cl6 fldhasznlatr4l sz4l4 trvny a Cutter )o+tra \il)i+so+ per%e+ meg ozott legfels %rsgi d=+tst )=vete+ lpett a1 tly%a* 7%%e+ a per%e+ az egyi) o ii %=rt=+ + +y st+ista ra%ja %eperelte az llamot-

mert )orltozt) )et a%%a+- ogy vallsi szo)sai)+a) megfelele+ imd)ozza+a)* A Iegfels%% (rsg )imo+dta- ogy a t=rv+y mi+daddig +em <t)=zi) az al)otm+y%aamg a %=rt=+=)%e+ 6gy %iztostj) a valls sza%ad gya)orlst- ogy ezltal +em )+y1 szerte+e) se+)it a szertartso)o+ val rszvtelre* / St+ist)> / )rdezte a+ym- mi)=z%e+ letette az evesz)=z=)et* / Szval ez a fi'1 ) st+ista> A sz<leim+l voltam 'saldi va'sor+- mi+t mi+de+ p+te)e+* A sz<leim ezut+ me+1 te) a S%esz1szertartsra* A+ym ltal%a+ mr tf+ meg vott a va'sorra- amire + azt vlaszoltam- ogy megye)- )ivve- a p+te)ig )=z%ej=+ valami / mo+dju)- egy ra+1 di- vagy a vilgvge Ceze)+e) +agyj%l egyforma volt a valsz+sgeD* Azt+ elj=tt a p+te)- + meg termszetese+ ott <ltem vel<) az asztal+l- )ezem%e+ a )a+llal- s +z1 tem- a ogy apm )ddist mo+d a %orra* / Fogalmam si+'s / vlaszoltam* / 0em tall)oztam vele* / A st+ist)+a) is va+ messisu)> / )rdezte apm* / Szeri+tem +em rtite)- mirl va+ sz* 5a+ egy t=rv+y'i))- ami )imo+dja- ogy a ra%o)+a) is jogu) va+ a sza%ad vallsgya)orls oz- ame++yi%e+ ez +em <t)=zi) a %=rt=+ alapsza%lyai%a / vo+tam meg a vllam* / 3<l=+%e+ is- mi va+- a t+yleg a megvlt> Ha azrt j=tt- ogy megme+tse a vilgot- +em )=telessg<+) 'ser%e megme+te+i az le1 tt> Apm levgott egy szeletet a 6s%l* / J +em messis* / 4s ezt te o++a+ tudod> / 0em ar'os* 0em ozott ltre szuver+ llamot ,zrael%e+* 0em tett semmit a vilg1 %)rt* &- le et- ogy feltmasztott egy madarat- de a val%a+ le++e a messis- a))or mi+de+)it feltmasztott vol+a* A))or pedig a +agysz<leid is itt <l++e) vel<+)- s repett )r++e) a szsz%l* / Figyelj- Apa- azrt va+ egy )is )<l=+%sg a zsid messis- sF +os- mo+dju) 6gyogy a msi) )=z=tt* / @i%l go+dolod- ogy t=%% messis is va+> / )rdezte apm* / @i%l go+dolod- ogy +i+'s> / do%tam vissza a la%dt* A+ym az asztalra do%ta a szalvtjt* / 0a- megye)- %evesze) egy fejfjs'sillaptt / mo+dta- s felllt* Apm elismere+ +zett rm* / @aggie- %elled olya+ j ra%%i le etett vol+a* / (iztos- 'sa) azzal a fr+ya vallssal +e )+e foglal)oz+i* Btt o+ termszetese+ zsid +evelst )aptam* 4ve)e+ t mi+de+ p+te) este a zsi+ag1 g%a+ <ltem- s allgattam a )+tor telt a+gjt* 0ztem- a ogy apm el ivatott ar''al vi1 szi a trt / mi+dig a 'se'sem)ori f+y)peimet juttatta eszem%e8 apm ilye+)or ugya+1 azt az ar')ifejezst =lt=tte fel- mi+t mi)or e+gem tartott a )arj%a+* ,dvel +agyo+ meg1 u+tam az egszet8 egyre gya)ra%%a+ azo+ )aptam magam- ogy pr%lom fej%l megje1 gyez+i- )i )it +emzett a Szmo) )=+yv%e+* A ogy egyre jo%%a+ megismertem a zsid t=rv+ye)et- )ezdtem rj=++i- ogy a valls e+gem- mi+t +t- mi+dig tiszttala++a)- )or1 ltolt+a)- flem%er+e) fog tarta+i* A sz<leim a)arat+a) megfelele+ meg'si+ltam a %at mi'vt* Te egy +appal azut+- ogy felolvastam a Gr%l- s ezzel ivatalosa+ is %elp1 tem a fel+tt)or%a- megmo+dtam a sz<leim+e)- ogy t=%%et +em megye) zsi+agg%a* 8irt>, )rdezte apm* 8ert szerintem az -stent egyltaln nem rdekli, hogy ott vagyok3e minden pntek este1 8ert nem hiszek egy olyan valls!an, amelyik egy csom4 tilts!4l ll, nem pedig azt nzi, hogyan tegy"k jo!! a vilgot1 8ert n magam sem t7dom, mi!en hiszek1 0em volt erm elmo+da+i +e)i a valdi o)ot8 azt- ogy lle)%e+ so))al i+)%% ateista vagyo)- mi+t ag+oszti)us- s erse+ )tel)edtem a%%a+- ogy ,ste+ egyltal+ ltezi)* A mu+)m sor+ re+geteg igazsgtala+sggal tall)oztamE +e z volt el i++i- ogy egy )e1

gyelmes- mi+de+ at ,ste+ mi+dezt sz +l)<l agy+* Azt a maszlagot pedig vg)pp +em %rta %eve++i a gyomrom- ogy az em%erisg t=r)e+y ltezse valami fels%% 'lt szolgl / mi+t a az ,ste+ dire)t +z+- a ogy a gyerme)ei tzzel jtsza+a)- s )=z%e+ azt mo+da+ mag%a+8 gessk csak meg mag7kat, 0gy legal!! megtan7ljk1 3=zpis)ols )orom%a+ egyszer meg)rdeztem apmat- ogy mi a elyzet azo))al a vallso))al- amelye)tl az em%erisg elfordult az vszzado) sor+* A g=r=g=) s a r1 maia) az gie) lj%a+ rem+y)edve mutatta) %e ldozato)at )<l=+fle iste+ei)+e)- de mi+dez mra feleds%e mer<lt* / Ho++a+ tudod a))or / )rdeztem apmtl- ogy =tszz v m6lva +em lesz majdmo+dju)- egy fels%%re+d f=ld=+)v<li faj- a)i 'sa) +evet+i fog a Gr+ meg a )eresz1 te+- s +em fogja rte+i- ogy le etett a mai em%er ilye+ +aiv> Apm- a)i ltal%a+ els)+t szll %e az ilyesfle vit)%a- meg sem tudott szlal+i* Azt+ ossz6 go+dol)ods ut+ 'sa) a++yit mo+dott8 / 7gy valls sem marad+a fe++ )tezer vig- a +em le++e valami valsgalapja* 0os- + a )=vet)ezt go+dolom az egszrl8 +em mo+dom- ogy a vallso)+a) +i+'s valsgalapja- de azt sem- ogy va+* Szeri+tem azrt j=++e) ltre- mert az adott )or%a+az adott )ult6r%a+ erre va+ sz<)sge az em%ere)+e)* 0melyi) %ase%all1jt)os +em ajla+d leve++i a )a%alazo)+ijt- +e ogy elm6ljo+ a szere+'sjeE egyes a+y)- a)i)+e) %eteg a gyere)e- azt iszi)- a gyere) 'sa) a))or tud alud+i- a ) ott gu%%aszta+a) a %=l1 's mellett* A v)+e)- a ogy a sz maga is mutatja- sz<)sg<) va+ valamire- ami%e+ i et+e)* / 0a- s mit a)arsz vele )ezde+i> / t=rte meg apm a mere+gsemet* Fel+ztem* / @egme+tem* / Ie et- ogy te vagy a messis / +evetett* A+ym vissza<lt az asztal oz* (e)apott )t ta%lettt- s 'sa) 6gy magu)%a+- vz +l1 )<l le+yelte )et* / @i va+- a ez az em%er 'sa) azrt 'si+lja a fel ajtst- ogy szerezze+ mag+a) egy ozzd aso+l tmogatt- a)i mega)adlyozza- ogy )ivgezz)> 7z mr +e)em is megfordult a fejem%e+* / Az sem szmt- a az egsz 'sa) egy sz+dara% vlaszoltam* / Ha a %rsg elfogadja az rveimet- az mr gyzelem a all%<+tets elle+i %or6%a+* 7l)pzeltem- milye+ lesz- ami)or megi+terj6vol Sto+e P illipsF s az i+terj6 ut+ami)or mr )i)ap'solt) a )amer)at- el v va'sorz+i* / Wgrd meg- ogy +em 'si+lod azt- amit + +y <gyvd+- ogy %eleesel a rosszfi61 %a- s ozzmsz felesg<lF / A+ya2 / 0zd- @aggie- megesi) az ilye+* A %+=z) +agyo+ )arizmati)usa) tud+a) le++i* 5de)eze+ felemelte a )ezt* / Csa) 6gy mo+dom* / ?a' el- szeri+tem ezt majd @aggie megoldja / avat)ozott )=z%e apm* / 0em )+e lassa+ )sz<l+<+)> A+ym el)ezdte leszed+i az asztalt* ;t+ame+tem a )o+y %a* 7losztottu) a mu+)t8 + elmostam a +agyo%% ed+ye)et- a t=%%it %etettem a mosogatgp%eE pedig t=r=lge1 tett* / A t=%%it majd %efejezem + / aj+lottam fel- mi+t mi+dig* / @e+jete)- el +e )sse1 te) a zsi+agg%l* @egvo+ta a vllt* / Apd +l)<l 6gysem )ezdi) el* A )ez%e adtam egy 'suromvizes tlat- de 'sa) lera)ta a sze)r+yre- s a )ezemet )ezdte vizsglgat+i* / 0zd- milye+ a )=rm=d- @aggie*

7l 6ztam a )ezeim* / A+ya- fo+tosa%% dolgom is a)ad- mi+t azo+ stresszel+i- 'si+osra va+1e vgva a )=rm=m* / 0em a ma+i)rrl %eszle) / mo+dta* / Ha+em arrl- ogy so a +i+'s egy rom+e1 gyed rd- ami)or )ivtelese+ te vagy magad+a) a legfo+tosa%%- +em vala)i ms* ,lye+ volt a+ym8 a +yszor el)ezdett %e++em 6gy felme++i a pumpa- ogy azt ittem+e)imegye)- mo+dott valami olyat- amitl majd+em elsrtam magam* @egpr%ltam =)=l%e zr+i a )ezem- de a+ym az ujjait az e+yim )=z fo+ta* / Ryere el a f<rd%e j=v te+* 7lt=lt<+) egy<tt egy )ellemes dlut+t* Csa) te meg +* Azo++al egy tu'at vlasz ugrott %e8 '7dod, van, akinek dolgoznia kell a meglhetsrt1 Ha csak te meg n vagy7nk ott, az nem lesz egy kellemes dl7tn1 $ehet, hogy moh4 va3 gyok, de nem !"ntetsre hezem1 Te i+)%% 'sa) %li+tottam* @i+d)ette+ +agyo+ jl tud1 tu)- ogy eszem g%a+ si+'s elme++i* Ryere))orom%a+ a+ym + a f<rd+apot tartott a )o+y %a+- 'sa) +e)em* Papaj%l s %a++%l aj%alzsamot 'si+lt- ))uszolajat d=rzs=lt a vllamra s a )aromra- u%or)a1 szelete)et tett a szememre- s So++y ^ C er1dalo)at +e)elt a f<lem%e* A 'erem+ia v1 g+ elm tartotta a t<)r=t8 -tt az n gynyr2 kislnyom, mo+dta ilye+)or* So)ig ittem +e)i* / Ryere el a zsi+agg%a / vott a+ym* / @ost az egyszer* Apd a++yira =r<l+eF / Gal+ leg)=zele%% / rtottam* 3i)srtem )et az aut oz* Apm %ei+dtotta a motort- azt+ le 6zta az a%la)ot* / Ht- tudodF / )ezdte /- egyetemista )orom%a+ gya)ra+ tall)oztam egy ajl)tala+ fi')val- ott la)ott a metrlloms )=r+y)+* 5olt egy egere- mi+dig ott <lt a vll+- s a gallrjt rg'slta* A fi') so a +em vette le a )a%tjt- mg a))or sem- a armi+'=t fo) volt* Fej%l tudta a @o%y Ti') els fejezett* A +yszor tall)oztu+)- mi+dig adtam +e)i egy +egyeddollrost* Az egyi) szomszd autval el 6zott mellett<+)* A sofr- a)i apm gy<le)ezet ez tar1 tozott- )=sz=+s)ppe+ dudlt egyet* Apm elmosolyodott* / Az Hsz=vetsg%e+ +em szerepel a messis szF 'sa) a felkent sz %er megfelel1 je* Te a @idrs so)at emlegeti a mosiachot, a)i rde)es mdo+ mi+dig ms ala)%a+ jele1 +i) meg* 5a+- ogy )ato+a- va+- ogy politi)us- + a em%erfeletti )pessgei va++a)* 0 a pedig 'savarg* Azrt adtam mi+dig p+zt a ajl)tala++a) / mo+dta /- mert az em%er vg<l is sosem tud atjaF Azt+ )itolatott a garzs%ejr%l- s el ajtott* Btt maradtam- amg az aut el +em t+t a messzesg%e+*

@,CHA7I
Ami)or az em%er elltogat a %=rt=+%e- elvesz+e) tle mi+de+ olya+ trgyat- amely szemlyisget ad+a +e)i* A 'ipjt- az =vt- a p+ztr'jt- az rjt- a medljt* Az aprt a zse%%l- a mo%iljt- mg a ajt)jra tz=tt )eresztet is* Ami)or az igazolv+yodat is odaadod az egye+ru s r+e)- vgleg %eolvadsz a %=rt=+ la)i+a) ar'tala+ t=meg%e* / Atya> / )rdezte egy r* / &l va+> 5lasz)+t igye)eztem %li+ta+i s mosolyog+i* Pr%ltam magam az szemvel lt1 +i8 ott ll eltte egy +agydara%- )em+y)=ts em%er- a)i resz)et a go+dolattl- ogy %e )ell lp+ie* ,ge+- a Griump Grop y motorommal j=ttem- gya)ra+ volt dolgom fiatal)or6 %+%a+d))al- s 6gy ltal%a+ is mi+dig pr%ltam lzad+i a papo)rl )iala)ult ltal1 +os iedelme) elle+* Te most> A oz az em%er ez )sz<ltem %elp+i- a)it az + )=zre1 m)=dsemmel tlte) allra* TeF ?g volt mr- ogy magamra =lt=ttem a papi ru t- s el)ezdtem azrt imd)oz+iogy az ]r e+gedje jvte++em az ezzel az em%errel szem%e+ el)=vetett %+=m azltalogy mso)o+ segte)* Te tudtam- ogy egyszer elj=+ ez a pilla+at* Gudtam- egy +ap 6jra szemtl szem%e+ fogo) ll+i S ay (our+e1+al* Felismer majd> 4s + felismerem t> 5isszafojtott llegzettel lptem t a fmdete)tor1)apu+- mi+t a rejteget+ivalm le++e* 5olt is- de a )apu +em jelezte- ogy %eleltott a tit)aim%a* ]jra felvettem az =vem- %e)=1 t=ttem a 'ipfzm* A )ezem mg mi+dig remegett* / @i' ael atya> / 7gy 6ja%% r llt elttem* / Coy+e para+'s+o) mr vrja* / Persze* / Hagytam- ogy az r el)alauzoljo+ a sz<r)e folyos) re+geteg%e+* A1 +yszor ra%o) mellett aladtu+) el- az r- mi+tegy pajzs)+t- a ra%o) fel es oldalamra llt* 7gy irod%a tartottu+)* Az iroda a%la)ai%l j )ilts +ylt a %=rt=+ %els udvarra* Bdale++ egy sereg ra% stlt fel1al az p<lete) )=z=tt* @=g=tt<) )t sor sz=gesdrt )er1 ts* / Atym* A %=rt=+para+'s+o) z=m=)- sz aj6 em%er volt* Rrimaszolt- mi)=z%e+ )ezet +y6jtott / go+dolom- mosolyog+i pr%lt* / Coy+e para+'s+o)* Arve+de)* Stme+t<+) az irodj%a* A szo%a meglepe+ tgas s moder+ volt* Wrasztal gya++t 'sa) egy ossz6- purit+ fmasztal llt %e++e- telepa)olva a)t))al s jegyzete))el* A ogy le<lt<+)- a para+'s+o) azo++al elvett egy rggumit* 0i'orette / magyarzta* / A felesgem folyto+ u+szol- ogy agyjam a%%a a do +y1 zst* Jszi+t+ szlva- i+)%% odaad+m a %al )ezem* 7lvett egy a)tt- amelye+ 'sa) egy szm volt / S ay (our+e1t itt mg a +evtl is megfosztott)* / ,gaz+ =r<l=)- ogy elj=tt* @osta+%a+ so a +i+'s elg )pl+u+)* A %=rt=++e) mi+d=ssze egy flls6 )pl+ja volt8 egy episz)oplis pap- a)i ppe+ Ausztrli%a+ tar1 tz)odott- aldo)l desapja mellett* 7z azt jele+tette- ogy a egy fogoly papi ltogatst )rt- a %=rt=+ egy elyi papot %o'stott a re+del)ezsre* / Szmomra is =r=m / azudtam- s r=gt=+ a rzsaf<zrre go+doltam- amit majd el1 mo+do) veze)ls<l* / S ay (our+e* ,smeri> 7gy pilla+atra a%oztam* / 3i +e ismer+>

/ Ht ige+- j so) fejfjst o)oz +e)<+) az a )urva tudsts- mr el+zst a )ifejez1 srt* 0e)em +em i+yzi) a rivaldaf+y* A++yi a l+yeg- ogy a fogvatartott el )v+ja adom+yoz+i a szerveit* / A )atoli)us egy z tmogatja a szervadom+yozst- ame++yi%e+ a p'ie+s agy alott s mr +em )pes =+lla+ llegez+i* A jele) szeri+t rosszul vlaszoltam* Coy+e fel)apott egy zse%)e+dt- s egy fi+torral %ele)=pte a rgjt* / 0agyszer- rtem* 7z a ivatalos llspo+t* A elyzet viszo+t az- ogy az <rge a u1 szo+ armadi) r%a+ va+* 7ltlt) gyil)ossgrt- st- )etts gyil)ossgrt* A+ szeri+t mi a valsz+%%8 az- ogy irtele+ megszllta a sze+tlle)- vagy i+)%% az- ogy fel a)arja )elte+i az em%ere) szimptijt- remlve- ogy ezzel vala ogy mega)adlyozza a )ivg1 zst> / Gal+ 'sa) azt szeret+- a valami rtelme le++e a all+a)F / A )ivgzs+l %eadott i+je)'i+a) az a l+yege- ogy meglltja az eltlt szvt / o)tatott )i Coy+e szrazo+* 0 +y +appal )or%%a+ segtettem vala)i+e) a it)=zsgem%l* A fia s6lyos mo1 tor%alesetet sze+vedett- s emiatt agy alott llapot%a )er<lt* Az desa+yja azo+ mu+)l1 )odott- ogy a gyere) szerveit ms+a) adom+yozza* (eszltem egy orvossal8 azt mo+d1 ta- az agy all ms- mi+t a szv all* A fi6 gya)orlatilag meg al- me+t etetle+8 eslye si+'s arra- ogy )s%% felp<lj=+- mi+t pldul egy olya+ em%er+e)- a)i N'sa)O )m1 %a+ va+* A llegeztetgp segtsgvel viszo+t let%e+ tudt) tarta+i a szvt* Ha szv a1 ll llt vol+a %e- a szervei +em lette) vol+a t<ltetsre al)almasa)* Htradltem a sz)%e+* / Coy+e 6r- + azzal a tudattal j=ttem ide- ogy (our+e fogoly lel)i ta+'sot )rtF / Wgy va+* @i pedig azt szeret++)- a =+ megpr%l+ )iver+i a fej%l ezt az r<lts1 get / s ajtott a %=rt=+para+'s+o)* / 0zze- + +agyo+ jl tudom- ogy a+gzi) ez az egsz* Te (our+e1t )i fogj) vgez+i* 7z t+y* Ie et 6gy is- ogy +agy msort )erte+e) )=rF de le et szpe+- disz)rte+ is* / A szemem%e +zett* / ;gye- rti- mit )ell te++ie> / 0ap+l is vilgosa%%a+ / vlaszoltam 'se+dese+* 7gyszer mr agytam- ogy %efolysolja+a)- mert azt ittem- ) jo%%a+ tudj)* Az egyi) es)<dt- &im- a Nszemet szemrtO %e)ezdst idzte &zus egyi %eszd%l- 6gy pr1 %lt meggyz+i arrl- ogy a all%<+tets igazsgos* Azta megrtettem- ogy &zus po+tosa+ az elle+)ezjt mo+dta8 ppe+ ogy )ritizlta azo)at- a)i) gy a)arta) elgttelt a %+rt* Coy+e para+'s+o)+a) +em volt %eleszlsa a%%a- ogy mirl %eszle) S ay (our+e1 +al* 7%%e+ a pilla+at%a+ atroztam el- ogy +em fogom magam leleplez+i- a (our+e +em ismer fel* 0em magamat- a+em t )ellett megvlta+i* Pap)+t most az volt a dol1 gom- ogy feloldozzam / mg a))or is- a + is )=zrem)=dtem a%%a+- ogy t=+)rete1 gy) az lett* / (eszl+i szeret+) (our+e1+al / mo+dtam* A %=rt=+para+'s+o) %li+tott* Felllt- s )ereszt<lvitt egy sor irod+* 7gy fordul ut+ egy dupla fmajtval vdett r ely ez rt<+)* A para+'s+o) felemelte a )ezt- mire a %e++ tartz)od r )i+yitotta a )<ls a'lajtt* Az ajt +agy 'si)orgssal )i+ylt- majdmiut+ %elpt<+) a )t ajt )=z- %ezrdott* ,lye+ rzs t- ami)or az em%er r's m=g=tt <l* @g mieltt rm t=rt vol+a a p+i)- )i+ylt a %els ajt* 7gy folyosra jutottu+)* / &rt mr itt> / )rdezte a para+'s+o)* / 0em* / Az em%er idvel megszo)ja* 0ztem a %eto+fala)at- a rozsdll folyos)at*

/ 7%%e+ + +em vagyo) olya+ %iztos* (elpt<+) egy N,13A?I7GO felirat6 tzll aj1 t+* / ,tt tartju) a leg)em+ye%% foglyo)at / magyarzta Coy+e* / Saj+os +em gr etemogy jl fog+a) visel)ed+i* A terem )=zep+ egy vezrltoro+y llt* Bdafe++ fiatal r <lt egy mo+itort figyelve / a mo+itoro+ lt+i le etett- mi t=rt+i) oda%e++* ]gy t+t- %e++ 'se+d va+- persze le etogy a folyos ajtajt ers a+gszigetelssel szerelt) fel* (e+ztem az ajt+* A folyos elej+ egy zu a+yz)a%i+t lttam- m=g=tte +yol' 'ellt* 0em lttam a foglyo) ar't- 6gy ogy +em tudtam- melyi) le et (our+e* / 7z itt @i' ael atya / mo+dta a %=rt=+para+'s+o)* / Azrt j=tt- ogy (our+e fogva1 tartottal %eszlje+* 7gy )osr%l golyll mell+yt s vdszem<veget vett el- s 6gy adta )et odami+t a %or6%a )sz<l+)- +em pedig a ra%o) )=z* / Csa) a megfelel felszerels%e+ lp et %e / szlt a para+'s+o)* / Hogya+> (elp+i> / @irt- atya- mgis mit go+dolt- ol tall)oz+a)> A @'To+aldas1%a+> Azt go+doltam- %iztosta+a) valami szo%aflt* 5agy a %=rt=+ )pol+jt* / 7gyed<l lesze) vele> 7gy 'ell%a+> / ,ste+ me+ts2 / szlt Coy+e* / 3i+t fog ll+i a folyos+- s az ajt+ )ereszt<l %eszl1 get vele* 5ettem egy mly levegt- fel'satoltam a mell+yt- felra)tam a szem<veget* 7lmo+d1 tam egy gyors imt- s %li+tottam* / 0yissa )i2 / utastotta Coy+e a fiatal tisztet* / ,ge+- uram / mo+dta a fi6* Szemmel lt ata+ %<sz)e volt- ogy Coy+e figyelemre mltatja* A vezrlpult ezer+yi f+yl gom%ja )=z<l )i)ereste a megfelelt- s meg+yom1 taE mi+t )ider<lt- +em azt- amelyi)et )ellett vol+a* 7gyszerre )i+ylt mi+d a +yol' 'ella ajtaja* / ]riste+2 / +y=g=tt a fi6 tgra +ylt szemmel* A %=rt=+para+'s+o) flrel=)=tt- s vadul +yomogat+i )ezdte a vezrlpult gom%jait* / 5igy) )i i++e+2 / )iltott- a fejvel rm mutatva* Azt+ a a+gos%eszl%e szlt8 / &z -3krlet!en t!! fogvatartott elsza!ad7lt1 &zonnali er s0tst krekB 4+ 'sa) %+ulta+ lltam- s +ztem- a ogy a foglyo) =mle+e) )i a 'ellju)%l- mi+t a mreg* Azt+F elsza%adult a po)ol*

I;C,;S
Ami)or az ajt) teljese+ egyszerre )i+ylta)- + +em futottam )i a 'ellm%l- mi+t a t=%%ie)* 0em si)er<lt azo++al ritmust vlta+i / a sza%adsg meg%+tott* A festm+yemet gyorsa+ a matra' al rejtettem- a ti+tt a sze++yese) )=z dugtam* Hallottam- a ogy Coy+e para+'s+o) a a+gos%eszl+ )ereszt<l vja a ro amosztagoso1 )at ,lyet 'sa) egyszer lttam ossz6 %=rt=+veim sor+8 az r 6j fi6 volt- i%zott- egy1 szerre )t ajtt +yitott )i* A tveds%l )isza%adtott fogoly tro a+t a msi) oz- s meg1 tmadta8 6gy %eleverte a fejt a )zmosed+y%e- ogy a++a) azo++al sztlo''sa+t a feje / a tmad m=g=tt ll %a+da mr ve) ta vrt erre a le etsgre* 7ls)+t Cras szaladt )i a 'ellj%l* 7lfutott az ajtm eltt- )ez%e+ egy trrel* 7gye+ese+ &oey 3u+z 'ellj oz ro a+t / egy pedofil fogoly mi+de+)i+e) sza%ad prda* Pogie s GeMas 6gy )=vett)- mi+t a )uty) Cmert ) t+yleg )uty) isD* / Fogjto) le- sr'o)2 / )iltott Cras * / Gudju) le a dolgot egyszer s mi+de+)orra2 &oey rettegve )=+y=rg=tt8 / Az ,ste+ szerelmre- vala)i segtse+2 Te mr allottam is az <tse) tompa puffa+st s CalloKay szit)ozdst* 7))orra mr is &oey 'ellj%a+ volt* / Iu'ius> / allottam egy al)- lass6 a+got* @i+t a vz all j=tt vol+a* 7szem%e ju1 tott- ogy +em'sa) &oey <l itt azrt- mert %+talmazott egy gyere)et* &oey volt Cras els szm6 'lpo+tja- 6gy ogy le et- ogy S ay+e) is a)adt fl+ivalja* A %=rt=+ eltti t=meg%e+ so)a+ S ayrt imd)ozta)- mg a tvad) vallsi sza)rti )r ozattal s po)ollal fe+yegett) azo)at- a)i) a amis messist imdj)* Fogalmam sem volt- )i S ay- de azt tudtam- ogy a felp<lsemet 'sa)is +e)i )=sz=+ etem* 0a meg volt %e++e valami- ami meg)<l=+%=ztette a t=%%i ra%tl / az em%er =szt=+=se+ rezteogy +em illi) )=z+)* @i+t a egy or' idea ++e )i a gett )=zep+* / @aradj ott- a ol vagy> /figyelmeztettem* / S ay- allasz e+gem> 0em j=tt vlasz* ?emegve lltam a )<sz=%+l* (+ulta+ meredtem a lt atatla+ vo+al1 ra- az Nige+Os a N+emO- a N aO s az Nami)orO )=z=tti v)o+y atrra* Asszeszedtem ma1 gam- )ilptem* S ay mr +em volt a 'ellj%a+ / &oey 'ellja fel %allagott* Az ,1)=rlet %ejrati ajtaj1 +a) t6loldal+ mr %et=rsre )sz<lte) a %=rt=+r=) / sorra vett) fel a golyll mell1 +y<)et- pajzsu)at- masz)ju)at* 7gy ismeretle+ ala)ot is lttam )=z=tt<)- egy papot- a)i mg so a +em jrt itt* S ay )arja ut+ +y6ltam- ogy visszatartsam* 7z +em olya+ veszlytele+- mi+t az em1 %er go+dol+8 a %=rt=+%e+ mi+de+)i amar megta+ulja- ogy +em +y6l)l at mso) ut+* A )=+y=)t fogtamE ilye+ poz'i%a+ a)rmeddig visszatart attam vol+a* Te S ay megfordult- s ezzel azo++al szem%e )ellett +z+em a tvedsemmel* @eg1 szegtem a %=rt=+let egyes szm6 ratla+ t=rv+yt8 so a +em lp etsz %e a msi) szem1 lyes ter%e* 7le+gedtem* / Semmi go+d / suttogta S ay- azt+ megfordult- s mg egy lpst tett &oey 'ellja fel* &oey a padl+ fe)<dt )itertve- zo)ogva- le 6zott +adrggal* 0ya)a )i'savarodva- orr1 %l folyt a vr* Pogie lefogta az egyi) )arjt- GeMas a msi)at- CalloKay pedig r6g)apl l%+ <lt* B++a+- a ol a )sz<ld r=) llta)- semmit sem le etett lt+i az egsz%l* / Hallottl mr a Ryerme)e)rt Alaptv+yrl> / morogta Cras - s a zi )szts trvel ado+szott* / Szeret+) ada)oz+i* 7))or S ay elt<ssze+tette magt* / ,ste+ ldjo+2 / vlaszolt refleM%l Cras * S ay %elet=r=lte az orrt az i+gujj%a* / 3=szi*

7z a )is i+termezzo )iz=))e+tette Cras t a ritmus%l* 7gy pilla+atra )i+zett a %ejrati ajt+ t6lra- s megltta a tmadsra )sz<l r=)et* 3i'sit tradlt- vgigmrte a f=ld=+ resz)et &oey1t* / 7+gedjte) el / szlt* / Hogy miF> / )rdezett vissza CalloKay* / Hallottto)- mit mo+dtam* @i+de+)i* 5issza* Pogie s GeMas allgatta) r / mi+dig azt tett)- amire Cras utastotta )et* Callo1 Kay+e) lassa%%a+ esett le a ta+tusz* / @g +em vgezt<+) / mo+dta &oey1+a)- de szp lassa+ is eloldalgott- vissza a 'el1 lj%a* / Ge meg mi a faszra vrsz> / )iltott rm Cras * ,jedte+ rep<ltem vissza a elyemre* Azo++al elfelejtettem- l+e)1e- al+a)1e a t=%%ie)* 0em tudom- mirt agyta Cras ilye+ irtele+ a%%a- amit el)ezdett* Gal+ mert lttaogy az r=) pilla+ato)o+ %el<l %ej=++e)- s meg%<+teti)> 5agy S ay t<ssze+tse miatt> 0et+ mert - ez a %+=s em%er- =+)+tele+<l mo+dott egy olyat- ogy -sten ldjon> A)r ogy is- ami)or a ro amosztagoso) )i'sivel )s%% %et=rte) a folyosra- mi mr mi+d a ete+ %)se+ <lt<+) a ely<+)=+- mi+t a )isa+gyalo)* @i+t a)i+e) semmi ta)ar1 gat+ivalja si+'s* 5a+ oda)i+t egy virg- amit mi+dig lto) az udvarrl* 0a j- ez a Nmi+digO gy t6lzs / de a %ele)apasz)odo) az udvar egyetle+ a%la)+a) a pr)+y%a- s egy )i'sit fel 61 zom magam- a))or egy r=vid pilla+atra ltom- mieltt leese)* Pitypa+g / az em%ere) gaz1 +a) tartj)- de +agyo+ j saltt s levest le et 'si+l+i %elle* A gy=)ere ledarlva t=)1 letes pt)v* A pitypa+gtej so)fle %r%ajra r- s %ogrriaszt+a) sem utols* @i+dezt a Germszeti Hrmo+d magazi+%l ta+ultam* A magazi+ )<l=+%e+ msra is j- e%%e 'so1 magoltam a )i+'seimet / a trt- s + +y fiolt- amelye)%e+ a ti+tt tartom* @i+de+ +apami)or elveszem a )szletem- elolvaso) egy 'i))et* A 'somagot az gyam al- egy )ila1 ztott %eto+)o')a m=g rejtettem el* 3italltam egy j mdszert arra- ogy az r=) mg a))or se tallj) meg- a t)utatj) a 'ellt8 fog)rm%l s + +y ms a+yag%l malter1 sz+ a+yagot )evere)- ezzel ptlom )i a fal zagait* Gess) megtall+i2 Ami)or mg sza%adl%o+ voltam- so a +em tartottam so)ra a )ertsz)edst- de most +agyo+ j le++e- a rte+) ozz* 3r- ogy +em ta+ulm+yoztam- mitl ++e) a term1 szet%e+ a dolgo)* Ha tud+m- le et+e a)r sajt di++ye<ltetv+yem* 5agy egy egsz sz1 ls)ertem* 3ett+) )=z<l Adam volt az- a)i rtett a +=v+ye) ez* 0ap)elte)or gya)ra+ oda)i+t talltam- a ogy a f=ldet )aplja a virgos)ert%e+ & gazok pedig rklik a fldet, mo+dta mi+dig* & szel0dek, javtottam )i* A szel0dek rklik a fldet1 ;ehogyis, vlaszolt ilye+)or Adam +evetve* & gazok lekrzik ket1 Gle ta+ultam- ogy a az em%er letp egy pitypa+got- )ett + )i a ely+* Ha 6gy tetszi)- a jele+sg a mi )is %=rt=+vilgu+) %ota+i)ai megfelelje* Csu)d le valamelyi1 )+)et- elyette )t msi) lesz oda)i++* Cras mag+zr)%a )er<lt- &oey pedig a l%adoz%a- 6gy ogy az ,1)=rlet%e+ )<l=+=s 'se+d o+olt* &oey megverse miatt megvo+t) a )ivltsgai+)at- 6gy ogy egy +apig sz sem le etett zu a+yzsrl vagy )i+ti strl* S ay +yugtala+ volt* 3or%%a+ emltetteogy a fogai remeg+i )ezde+e) a lg)o+di'io+l miatt* 0 a +agyo+ rosszul viselt %izo1 +yos a+go)at- fleg ami)or za)latott volt* / Iu'ius / mo+dta /- lttad azt a papot> / ,ge+* / Szeri+ted ozzm j=tt> 0em a)artam i6 rem+ye)et )elte+i %e++e*

/ 0em tudom- S ay* Ie et- ogy egy msi) folyos+ aldo)lott vala)i- s +e)i )ellett felad+i az utols )e+etet* / A alotta) +em l+e)- s az l) +em fog+a) meg al+i* 0evettem* / & a dumd- Voda* / 3i az a Voda> (adarsgo)at %eszlt- mi+t Cras egy ve- miut+ le)aparta s megette a 'ellj%a+ l1 v 's=ve)et %evo+ lmot* Azt remlte- allu'i+l+i fog tle* / Ha va+ me++yorszg- %iztos tele va+ pitypa+go))al / mo+dta* Szeri+tem a me++yor1 szg i+)%% j)p pasi))al va+ tele- de ez mr t6lmutat a )ertszet atrai+* / A me++yorszg +em egy hely1 / 0em is azt mo+dtam- ogy )=++y megtall+i a tr)pe+* / Ha az ge+ le++e- a madara) amara%% odar++e)- mi+t mi* Ha a te+ger alatt- a))or meg a ala)* / A))or ol va+> / )rdeztem* / (e++ed va+ / mo+dta S ay* / 4s )=r<l=tted* Ht- a +em evett lmos fest)et- a))or %iztos fz=tt mag+a) valami szeszt- pedig azt elvileg szre )ellett vol+a ve++em* / Ge- figyelj- a ez itt a me++yorszg- a))or + vagyo) a %ar+a medve* / 0em )ell vr+od r- mr itt va+- )=r<l=tt<+)* / Attl tarto)- te vagy )=z=tt<+) az egyetle+- a)i ilye+ rzsasz+ szem<veget visel* S ay allgatott egy dara%ig* / Iu'ius / szlt vg<l /- Cras mirt &oey1+a) me+t +e)i- mirt +em +e)em> 0em tudtam a vlaszt* Cras gyil)ossgrt <lt / semmi )tsgem +em volt8 6jra =l+ea )ap+a r le etsget* 4s S ay Cras er)=l'si )deMe szeri+t ugya+olya+ s6lyos %+t )=vetett el- mi+t &oey* Ie et- ogy Cras azt go+dolta- &oey lesz a )=++ye%% 'lpo+t* Ie1 et- ogy S ayt egy fo))al jo%%a+ tisztelte a 'sodi miatt* Te az is le et- ogy S ay+e) 'sa) szere+'sje volt* 5agy tal+ mg Cras is 6gy go+dolta- ogy va+ valami )<l=+leges S ay%e+* / Pedig is olya+- mi+t &oeyF / morfo+drozott S ay* / Hogy mo+dod> 5igyzz- +e ogy Cras megtudja- ogy ilye+e)et %eszlsz* / Fs mi sem )<l=+%=z<+) Cras tl / fejezte %e a go+dolatot S ay* / 0em tud atodte mi+e) a atsra 'si+l+d azt- amit Cras * @i+t a ogy azt sem tudtad- mi+e) a ats1 ra =l+d meg AdametF azt+ mgis meg=lted* 7lllt a llegzetem* A %=rt=+%e+ az em%er +em %eszl a msi) sarrl- mg a))or sema tit)o+ %+=s+e) tartja* Te + tnyleg megltem Adamet* A fegyvert az + )ezem fog1 ta- a ru mat az vre festette v=r=sre* A %rsgo+ +em azt feszegett<)- mirt t=rt+t'sa) azt- ogy mi t=rt+t* / 0em %aj- a +em rtesz meg valamit / mo+dta S ay* / 7z tesz mi+)et em%err* Ht ige+* 5g<l is + +y dolgot + is rtettem- f<ggetle+<l attl- ogy mit go+dolt a szomszd 'ell%a+ az =+jel=lt filozfusdo)tor* Gudtam- ogy e+gem egyszer szerette)- s + viszo+tszerettem* Gudtam- ogy az em%er rem+yre lel et a%%a+ is- a ltja- ogya+ + a gaz* 4s azt is tudtam- ogy a lt<+) l+yegt +em az atrozza meg- mi va+ az 6t v1 g+- a+em az 6t maga* ,ge+- )=vett<+) el i%)at* 7legem volt a rejtlye)%l* (e u+ytam a szemem- de meglepetsemre 'sa) pitypa+go1 )at lttam / mi+t a vala)i telefestette vol+a )pzeletem mozivsz+t ezer s ezer pity1 pa+g1+appal* 4s eszem%e jutott mg egy valami- ami az em%ert em%err teszi8 a it / egyetle+ fegyver<+) a )telye) elle+*

&;07
Azt mo+dj)- az ,ste+ 'sa) a++yi ter et ra) egy em%er vllra- ame++yit az el%r* 7z r=gt=+ felvet egy +agyo+ fo+tos )rdst8 egyltal+ mirt a)ar+ az ,ste+- ogy ter e)et 'ipelj<+)> / 0i+'s mit mo+da+om / mo+dtam a telefo+%a- s olya+ a+gosa+ 'saptam le- ogy Claire is meg allotta / f<l allgatval a fej+* (e+y6ltam az asztal al- )ir+tottam a tele1 fo+zsi+rt a fal%l- ogy mg a 's=rgst se alljam* 7gsz reggel vogatta)* A zu+) eltt let%orozott egy sereg em%er* 8ik az rzsei, amikor azt ltja, hogy a !rtnkap7nl rengetegen t"ntetnek azrt, hogy sza!adl!ra !o3 csssk gyermeke s frje gyilkost> Kn szerint Shay #o7rne azrt akar szervdonor lenni, hogy j4vtegye mindazt, amit tett> Szeri+tem +em volt a vilgo+ semmi- amivel S ay (our+e jvte ette vol+a 3urt s 7liza%et meggyil)olst* 7ls )z%l tudom- milye+ <gyese+ azudi)- s ogy ova ve1 zet et mi+dez* 7z az egsz aj'i arrl szlt- ogy rezz<) magu+)at rosszul azrtogy )ivgezz<)F vg<l is egy vtized m6lt+ )i eml)szi) mr egy re+drre s egy )isl+yra* Jn spe'iel eml)eztem* So)a+ azt mo+dj)- azrt +em igazsgos a all%<+tets- mert +agyo+ ossz6 id teli) el a )ivgzsig* @ert em%ertele+ dolog- ogy az eltlt tize+egy vig vagy mg tov%% vr a %<+tetsre* @i)or 7liza%et s 3urt legal%% gyorsa+ alta) meg* 7z a logi)a ott %i'sa)li) meg- ogy azt felttelezi8 +em volt ms ldozata a %+t+y1 +e)- 'sa) 7liza%et s 3urt* @egfeled)ez+e) rlam s Claire1rl* 4+ viszo+t a leg)omo1 lya%%a+ mo+dom8 +em m6lt el +ap az elm6lt tize+egy v%e+- ogy +e sze+vedtem vol+a a S ay (our+e o)ozta atalmas vesztesgtl* Blya+ rgta vrom a allt- mi+t maga* Ha+go)at allottam a +appali%l / Claire %e)ap'solta a televzit* A )per+yt S ay (our+e ar'a t=lt=tte %e- valami rgi- szem'ss f+y)pt mutatt)* ;gya+az a )p voltamit a++a) idej+ az 6jsgo) is le ozta) / eze)et Claire elvileg +em lt atta- isze+ az =sszeset azo++al )ido%tam* (our+e aja ma+apsg r=vidre volt +yrva- az ve) sor+ r+1 'o) jele+te) meg a szja )=r<l s a szeme sar)%a+- de ezt leszmtva ugya+6gy +zett )i* / J az- ugye> / )rdezte Claire* -sten- kompleL7s>, olvastam a )p alatti felirato+* / ,ge+* A tv el lltam- sz+d)osa+- ogy +e lssa- majd )i is )ap'soltam a )sz<l)et* Claire rm +zett* / 7ml)szem r / mo+dta* S ajtottam* / 3i'sim- te a))or mg meg sem sz<lettl* Claire- mi+t a)i fz+i )ezd- a vllra vette a fotelo+ pi e+ afg+ ta)art* / 7ml)szem r / mo+dta ismt*

@,CHA7I
@ivel +em ltem %uro)%a+- tiszt%a+ voltam vele- mifle sz%eszd jrja S ay (our+e1rl* Te eszem g%a+ sem volt el i++i- ogy e%%e+ az em%er%e+ a @essis+a) a)r'sa) a morzsja is megva+* Giszt%a+ voltam azzal- ogy ,ste++e) 'sa) egy fia volts jl tudtam- ogy )i az* Ami (our+e szemf+yvesztst illeti / <gyese+ 'si+lta- de egyszer Tavid (lai+e- a %vsz is elt<+tetett egy elef+tot 0eK Vor) egyi) legforgalma1 sa%% ut'j+- s tudju)- ogy az sem volt 'soda* 7gsz egyszere+ +em az volt a felada1 tom- ogy tov%% tplljam S ay (our+e tves eszmitF azt szerettem vol+a elr+iogy a )ivgzse eltt elfogadja &zus 3risztust- ogy azt+ is a me++yorszg%a jusso+* 4s a )=z%e+ a%%a+ is tudo) +e)i segte+i- ogy eladom+yozza a szvt- t a++l jo%%* 3t +appal az ,1)=rlet%e+ t=rt+t i+'ide+s ut+ 6jra lepar)oltam a %=rt=+ eltt* Agyam1 %a+ egyfolyt%a+ @t )=+yv+e) egyi) sza)asza za)atolt- az- a ol &zus gy szl a ta+t1 v+yai oz8 Mvevny voltam, s !efogadtatok engemN mez0telen voltam, s megr7hzta3 tokN !eteg voltam, s megltogattatokN fogoly voltam, s eljttetek hozzm1 A ta+tv+yo) / a)i)- legy<+) %rutlisa+ szi+t)- elg fafeje) volta) / +em +agyo+ rtett) a mester szavait* 0em eml)ezte) olya+ra- ogy &zus idege+ volt vagy %eteg- vagy ogy %e%=rt=1 +=zt) vol+a* &zus e))or gy szlt ozzju)8 &mennyi!en megcselekedttek eggyel az n legkise!! atymfiai kz"l, nvelem cselekedttek meg1 Az elrso)+a) megfelele+ felvettem a golyll mell+yt s a vdszem<veget* Az ,1)=rlet ajtaja )i+ylt- odavezette) S ay (our+e 'ellj oz* Az egsz elgg aso+ltott egy gy+sra* A 'ellaajt+ is 'sa) egy )is lyu)o+ t lt at1 tam S ayt* Te lt attam* (r egyidse) voltu+)- azta +agyo+ meg=regedett* @g mi+1 dig szl)s volt a testfelptse- de al+t)a mr sz<lt* Cse+d%e+ vrtam- ogy megis1 mer1e- s a ige+- +em )ezdi1e el d< =dte+ ver+i az ajtt- )=vetelve- ogy vigy) a sz+e ell azt az em%ert- a)i alrta a allos tlett* Ha az em%er papi =lt=z)et visel- a vilg ms ogy m)=di)8 +em 6gy +z+e) rdmi+t egy +ormlis em%erre* 7gyszerre vagy t=%% s )evese%%* @egesett- ogy mso) a szemem eltt s6gta) tit)o)at egyms f<l%eE +) + a elttem 6zt) fel a szo)+yju)atogy megigazts) a aris+yju)at* A pap+a) / ugya+6gy- mi+t az orvos+a) / az a dolgaogy +e ltezze+- 'sa) megfigyel legye+- affle lgy a falo+* Ha meg)rdez+l tz olya+ em%ert- a)i mr tall)ozott velem- ogy milye+ sz+ a szemem- +yol'+a) fogalma se le++e rla* 0em lt+a) tov%% a gallrom+l* S ay odaj=tt az ajt oz* 7lismers <lt a szem%e+* / Ht elj=tt2 / <dv=z=lt* 0yeltem egyet* / S ay- @i' ael atya vagyo)* A te+yert az ajt+a) +yomta* @g mi+dig a szemem eltt volta) azo) a rgi fot) a tett elysz+rl* Btt ugya+eze) az ujja) a )isl+y vrtl fe)etllette)* 4+ +agyo+ so)at vltoztam az elm6lt tize+egy v%e+* 4s S ay (our+e> @eg%+ta- amit tett> (=l'se%% lett id)=z%e+> 5ajo+ vgyott arra- amire + is8 ogy meg +em t=rt+tt tegye m6lt%li %+e1 it> / H- atya2 / ri))a+tott egy a+g- amirl )s%% megtudtam- ogy CalloKay ?ee'e1 ez tartozi)* / 0i+'s egy )is ostyja> 4 e+ d=gl=)* 0em vlaszoltam* @i+de+ figyelmemet S ay fel fordtottam* / Ge tF a jl rtem- )atoli)us vagy> / Az egyi) +evela+ym 6gy re+dezte- ogy meg)eresztelje+e) / mo+dta S ay* / 71 zer ve mr* ?m +zett* / Gall)oz attu+) vol+a a )o+fere+'iaterem%e+ is- ott- a ol az <gyvde)et szo)t) fo1 gad+i / mo+dta*

/ A %=rt=+para+'s+o) azt mo+dta- itt )ell tall)oz+u+)- a 'elld+l* S ay megvo+ta a vllt* / 0e)em +i+'s rejteget+ivalm* Js neked>, allottam %el<l* 7zt +em S ay mo+dta* / @i+degy- vg<l is a%%a+ a szo%%a+ el%%1ut%% 6gyis el)apja az em%er a epatitis C1t* / Hogy ogy el)apja a epatitis C1t> / @i+de+ msodi) szerd+ ajvgs* 7gyesvel e+ged+e) %e mi+)et a )o+fere+'iate1 rem%e* Hrom millimteres egye+frizura- mg tle+ is* Pedig tle+ +i+'s itt olya+ melegmi+t most* 0ovem%er ut+ meg le et fagy+i* / @ost felm fordult* / @irt +em tudj) megolda+i- ogy a 'ella +ovem%er%e+ legye+ meleg- most meg ideg> / 0em tudom* / Btt va+ a pe+g+* / Gess)> / A vr / mo+dta S ay* / A pe+g+* Az egyi) em%ert meg+yrj)- a msi) meg )ap egy epatitis C1t* Blya+ volt ez a %eszlgets- mi+t egy pi+gpo+g me''s* / A++el is megt=rt+t> / @so))al megt=rt+t- 6gy ogy %iztos velem is* &mennyi!en megcselekedttek eggyel az n legkise!! atymfiai kz"l, nvelem csele3 kedttek meg1 ,szo+y6a+ izzadtam* ?emltem- ogy 'sa) S ay ide1oda ugrl stlustl- +em pedig egy )=zelg p+i)ro am miatt* Az elm6lt tize+egy v%e+- az ta a +ap ta- ami)or S ayt allra tlt<)- t=%%sz=r rm t=rt a ro am* / Te azrt ltal%a+ jl vagy> A ogy )imo+dtam- legszvese%%e+ %eler6gtam vol+a magam%a* Az em%er +em )rde1 zi meg egy aldo)ltl- ogy rzi magt* 4s azt leszm0tva, milyen volt a dara!, 8rs1 $incoln> / Rya)ra+ vagyo) mag+yos / vlaszolt S ay* / ,ste+ veled va+ / feleltem automati)usa+* / HtF / mo+dta S ay / ,ste+ +em egy +agy sa))jt)os* / Hiszel ,ste+%e+> / 4s maga mirt isz ,ste+%e+> / 7lre ajolt- most tele e+ergival* / @o+dt)- ogy szervdo+or szeret+) le++i> / 7zrt vagyo) itt- S ay* / &* Se+)i ms +em ajla+d segte+i* / 0em pr%l)oztl mg <gyvddel> / 3ir6gtam az <gyvdemet / vo+ta meg a vllt S ay* / Az =sszes felle%%ezst elvesz1 tette- azt+ azzal j=tt- ogy elmegy a )orm+yz oz* A )orm+yz +em is 0eK Hamp1 s ire1i- tudja> @ississippi%e+ sz<letett* 7gsz letem%e+ lt+i a)artam a +agy folyt- le1 utaz+i rajta egy )aszi+ aj+- mi+t a +agy)rtyso)* Hogy is mo+dj)- )rtya'p)> G+yleg- a foly)%a+ is va++a) 'p)> / Az <gyvdedF / 7l a)arta r+i- ogy a )orm+yz letfogytigla+ra vltoztassa az tletemet* Te az is allos tlet* ]gy ogy )ir6gtam* Coy+e %=rt=+para+'s+o) jutott eszem%e* J %iztosa+ itte- ogy S ay 'sa) azrt ma+1 verezi)- ogy +e vgezz) )i* Ie et- ogy tvedett> / S ay- azt mo+dod- meg a)arsz al+i> / 4l+i a)aro) /vlaszolt* / Te e ez meg )ell al+om* 5gre egy )apasz)od* / 4l+i fogsz / mo+dtam* / Az ]r )irlysg%a+* 0em szmt- mi t=rt+i) itt- S ay* 4s az sem szmt- ogy si)er<l1e vala)i+e) odaad+od a szerveidet*

7l)omorodott az ar'a* / Hogy rti- ogy az sem szmt> / 7z elg %o+yolult* / Bda )ell +e)i ad+om a szvem* 7gyszere+ oda )ell ad+om* / 3i+e)> / Claire 0ealo++a)* Ieesett az llam* A re)%e+ ez a rszlet +em szerepelt* / 0ealo+> J ro)o+a 7liza%et +e)> Csa) utlag )ap'soltam- ogy az ut'a em%ere / mrmi+t azo)- a)i) +em volta) es)<d1 te) S ay per%e+ / tal+ fel sem ismer+ a +evet- illetve %iztosa+ +em ilye+ gyorsa+* Te S ay +agyo+ za)latott volt- +em vette szre* / J a meg=lt l+y 6ga* Szv%eteg- lttam a tv%e+* Az fog megme+te+i- ami %e++em va+ / mo+dta S ay* / Te a +em tudom vgig'si+l+i- a))or az lesz a vgzetem* S ay s + ugya+a%%a+ a tveds%e+ lt<+)* @i+d)ette+ azt itt<)- ogy egy )or%%i i%t )i le et javta+i egy jtttel* Te attl- ogy S ay Claire 0ealo++a) adja a szvt 7li1 za%et mg +em tmad fel* 4s attl- ogy most S ay (our+e lel)i segtje lettem- mg t+y marad- ogy rsz%e+ miattam jutott ide* / 0em attl +yersz megvltst- ogy eladom+yozod a %els szerveid- S ay* Csa) 6gy +yer etsz megvltst- a elismered a %+eid- s &zus%a+ )eresel feloldozst* / Ami a))or t=rt+t- az mr +em szmt* / 0e flj a felelssgtl* ,ste+ szeret %e++<+)et- mg a))or is- a i%zu+)* / 0em tudtam mega)adlyoz+i- ami t=rt+t / mo+dta S ay* / Te most jv tudom te+1 +i* / Hagyd ezt az ]rra- S ay / javasoltam* / @o+dd el 0e)i- ogy szi+t+ saj+lodamit tettl- s J meg%o'st* / Felttle+<l> / Felttle+<l* / A))or mirt )ell elsz=r azt mo+da+i +e)i- ogy saj+lom> 0em vlaszoltam azo++al* Hogy le et egyszere+ elmagyarz+i S ay+e)- mirl szl a %+ s a megvlts> Az em%er al)ut )=t8 tesz egy vallomst- 'ser%e feloldozst +yer* S ay 6gy go+dolta- ogy elg- a ad mag%l egy )i'sit- s a%%l a )i'si%l majd 6jra )i1 +* G+yleg a++yira )<l=+%=z=tt ez a )t el)pzels> @egrztam a fejem- remlve- ogy ettl )itisztul+a) a go+dolataim* / Iu'ius ateista / mo+dta S ay* / ,gaz- Iu'ius> A szomszd ajt m=g<l mris j=tt Iu'ius vlasza8 / @m1 mm* / 4s mgsem alt meg* (eteg volt- de most mr jo%%a+ va+* J volt te t az A,TS1%e1 teg- allottam rla a re)%e+* / 0e)ed volt e ez valami )=z=d> / 4+ +em 'si+ltam semmit* / A+ is gy go+dolja- Iu'ius> Htra ajoltam- ogy a msi) fogollyal is legye+ szem)o+ta)tusom* 7gy v)o+y- sz<1 l em%ert lttam* / 4+ 6gy go+dolom- ogy 'sa)is S ay+e) )=sz=+ et az egsz / vlaszolt* / Iu'ius +yugodta+ iggye+- amit a)ar / szlt S ay* / 0a s a 'sod)> / )rdezte Iu'ius* / @ifle 'sod)> / )o+trzott S ay* 3t fur'sa dolgot tapasztaltam* 7gyrszt S ay (our+e +em lltotta magrl- ogy le++e a @essis- vagy &zusF vagy %r)i ms- mi+t =+maga* @srszt valami tves el1 )pzels%l fa)ada+ szi+t+ itt a%%a+- ogy 'sa) a))or +yugod at %)%e+- a a sz1 vt odaad atja Claire 0ealo++a)*

/ @o+dja / szlt most Iu'ius segt +e)i vagy +em> Se+)i +em te eti teljese+ jv m6lt%li %+eit- de ez egyltal+ +em jele+ti azt- ogy a j=v%eli 'sele)edetei +em szmta+a)* (e u+ytam a szemem- s el)pzeltem- ogy + vagyo) az utols- a)i S ayjel %eszl a )ivgzse eltt* 7l)pzeltem- melyi) ozz ill passzust vlasztom )i a (i%li%l- ogy imval )=++yts<) meg utols per'eit* 7zzel tar1 toztam +e)i* 5llaltam- ogy az legye)- a)ire most sz<)sge va+- a mr a))or rge+ 'ser%e+ agytam* / S ay / mo+dtam /- az- ogy a szved egy msi) em%er test%e+ do%og- mg +em megvlts* Csa) =+zetle+sg* A megvlts %e++ed va+* Arrl szl- ogy megrted- sem1 mit +em )ell %izo+yta+od ,ste+ eltt* / H- az ,ste+ szerelmre2 / morgott Iu'ius* / 0e figyelj r oda- S ay* Iu'iusra +ztem* / 7+gedelmvelF / 4s 6gy fordultam- ogy +e lt assam Iu'iust- 'sa) S ayt* / ,ste+ szeret tged* 0e)i mi+degy- ogy odaadod a %els szerveid- vagy +em* A))or is szeret- a i%ztl a m6lt%a+- a))or is- a +em* A )ivgzsed +apj+ vr+i fog* 3risztus megme+t tged- S ay* / Csa) ogy 3risztus +em tud Claire 0ealo++a) 6j szvet ad+i* S ay te)i+tete most tiszta volt s sz6rs* / 0em a)arom megtall+i ,ste+t* 4s +em )re) a itta+r)%l / mo+dta* / Csa) azt a)arom tud+i- ogy a allom ut+ megme+t ete)1e egy )isl+yt* / 0em / vlaszoltam )urt+* / Ha i+je)'ival =l+e) meg- +em* A mreg ata+yagt arra tallt) )i- ogy meglltsa az em%er szvt* A szved ut+a asz+l atatla+ lesz* 7l alv+yult S ay szem%e+ a f+y* S ajtottam* / Saj+lom- S ay* Gudom- ogy mst a)artl alla+i* Gudom- ogy j) a sz+d)aidF de ezt a j sz+d)ot fordtsd i+)%% arra- ogy %)t )=tsz az ,ste++el* 7%%e+ felttle+<l szmt atsz rm* 7))or egy fiatal + ro+tott %e az ,1)=rlet%e* A aja g=+d=r fe)ete f<rt=)%e+ omlott vllra* A vilg legro+d%% ajszl's)os )oszt<mjt viselte a golyll mell+y alatt* / S ay (our+e> / )iltott* / 3italltam- ogy tud+ eladom+yoz+i a szerveit*

@ARR,7
Azt mo+dj)- +e z )ijut+i a %=rt=+%l* Ht +e)em ugya+olya+ +e z volt %ejut+i* &vg<l is +em voltam ivatalosa+ S ay (our+e <gyvdje- de ezt a %=rt=+ ivatal+o)o) +em tudt)* Ro+doltam- ezt a rszletet majd megtrgyalom S ayjel- ami)or tall)ozu+)* Arra egyltal+ +em szmtottam- milye+ +e z lesz tvere)ed+i magam a %=rt=+ eltt =sszegylt t=mege+* Az egyi) stor%a+ + +y di) ta+yzott- vel<) +em is volt go+d / ) els ada+d al)alommal %etpte)- )+yelmese+ szt is do%lt) a N(434G- 07 CSB1 TS3AGO felirat6 tra+szpare+sei)et* &val +agyo%% falat volt az a+yu)a- a)i a r)os 'se1 'semjvel vra)ozott / ezt a 'somagot elg +e z volt <%erel+i- de vala ogy meg )ellett elz+=m a sor%a+* 5g<l 'sa) 6gy tudtam meggyz+i a sor%a+ll)at / volta)- a)i) mr +apo) ta vrta)2 /- ogy azt mo+dtam- S ay (our+e jogi )pviselje vagyo)- s term1 szetese+ tov%%tom a )relmei)et S ay fel* 7%%l pedig volt vastago+8 egy ids pr+l egy te+ %el<l llaptotta) meg mellr)ot s +yiro)r)otE egy apu)a arrl %eszlt- ogy +em tudja eltarta+i a +yol'gyere)es 'saldjt- mert )ir6gt) a mu+)a elyrlE egy l+ya)i )ere)es sz)%e+ tolta Alz eimer1)ros a+yjt- s 'sa) azt szerette vol+a elr+i- ogy a+yj+a) 'sa) egy per're tisztuljo+ )i a tudata- ogy %o's+atot )rje+ valami so) vvel )or%%i dologrt* &nnyi fjdalom van a vilgon, go+doltam- hogy vagy7nk kpesek reg3 gelente kikelni az gy!4l> Azt+ vgre odartem a )apu oz- s atrozott a+go+ %ejele+tettem- ogy S ay (our+e1 oz j=ttem* Az r 'sa) +evetett8 / A+- plusz az egsz vilg* / Az <gyvdje vagyo)* 5gigmrt- azt+ %eleszlt a rdij%a* A )=vet)ez pilla+at%a+ megjele+t egy msi) %=rt=+r- s %evitt a )apu+ %el<lre* A t=meg <dvrivalgssal +yugtzta- ogy %ejutottam* T=%%e+te+ visszafordultam- s egy )i'sit %izo+ytala+ul ugya+- de i+tegettem +e)i)* Azt+ siettem az r ut+* 7z volt az els al)alom- ogy az llami %=rt=+%e+ jrtam* Hatalmas tglap<let voltaz udvart sz=gesdrt )erts vdte* A %ejrat+l felrt) az adataimatE a %elptet)apu+l a )a%tomat is le )ellett ve++em* / ,tt vrjo+2 / utastott az r egy par+yi elszo%%a+* 4ppe+ egy fogoly mosta a pad1 lt* ?m se edertett* Fe r te+isz'ip volt rajta- amely mi+de+ egyes lps+l +yi)or1 gott* A ogy a felmosrudat fogta- azt jutott eszem%e- vajo+ mit 'si+lt )or%%a+ a )ez1 vel8 gyil)ossg- ra%ls- +emi ersza)> 0em vletle+- ogy +em lettem %<+tetjogsz8 teljese+ rosszul voltam ettl a )=r+ye1 zettl* Az mr megesett- ogy %eme+tem egy vde+'em ez a megyei %=rt=+%e- de )et mi+dig rtalmatla+ %+t+yrt tlt) el- pldul egy politi)ai )amp+yre+dezv+y meg1 zavarsrt- zszlgetsrt- polgri e+gedetle+sgrt* Az eddigi vde+'eim )=z<l mg egy sem =lt em%ertE fleg +em gyere)et s re+drt* 5giggo+doltam- milye+ le et- a az em%ert egy letre %ezrj) ide* @ilye+ le et aza az al)almi ru m- a t)=z+api viseletem s a pizsamm mi+d ugya+az- szp +ara+'s1 srga> @ilye+ rzs- a meg atrozz)- mi)or f<r=d ete)- mi)or e ete)- mi)or )ell lefe1 )<d+=m> Az + mu+)m arrl szl- ogy )illo) az em%ere) szemlyi sza%adsgjogairt / elg +e z el)pzel+i azt a vilgot- a ol mi+det elvett)* 0ztem- a ogy a ra% az <lse) al is %e+y6l a felmosro+ggyal- s azo+ go+dol)od1 tam- az let melyi) apr =r=mt le++e a leg+e eze%% felad+i* 5olt + +y egyszer jel=lt8 )egyetle+ s ar+ytala+ %<+tets le++e- a a 'so)itl megfoszta++a)* A )o+ta)tle+'sm +em adom* ,+)%% meg al+)- mi+t ogy lemo+dja) az Buidad mr)j6 ajzselmrlmert e+l)<l a ajam lla+da+ olya+ le++e- mi+t egy pat)+yfsze)* 4s a t=%%i dolog> @i va+ azzal a szzfle m<zlivel- amelye)et egy +ormlis %olt%a+ meg)ap az em%er> 5agy mi le++e- a +em telefo+l at+) t=%%et> Blya+ rg voltam frfival- ogy a l%am

)=zt mr %elepte a p) l- mgisF milye+ le et- a az em%er egsz let%e+ +i+'s tes1 ti )o+ta)tus- mg )zfogs sem> 5alsz+leg i+yoz++a) az a+ymmal folytatott vesze)edse) is* 7gyszer 'sa) egy 'sizms frfi lpett elm* / Pe' je va+* 4pp a lel)i segtjvel %eszl / mo+dta az r* / (our+e mosta+%a+ elg +pszer* / Semmi go+d / %l=ff=ltem a lel)i segt is 'satla)oz at a %eszlgets<+) =z* Ittam- ogy az r ar'+ tfut a %izo+ytala+sg r+y)a* 3omoly jogsrts- a +em e+gedi)- ogy egy fogvatartott az <gyvdjvel %eszlje+- s + ezt most )i asz+ltam* A %=rt=+r megvo+ta a vllt- s )ivezetett egy folyosra* A folyos msi) vg+ ve1 zrl)a%i+ volt* A )srm %li+tott a )a%i+%a+ <l r+e)- mire az )i+yitotta +e)<+) az ajtt* (elpt<+) a )t ajt )=z=tti tr%e* Ami)or a )<ls ajt %ezrdott- fesz<lte%% let1 tem* / 3i'sit )lausztrof%is vagyo) / mo+dtam* Az r mosolygott* / ,gaz+ saj+latos* 0ylt a %els ajt- %elpt<+) a %=rt=+ ter<letre* / @ilye+ 'se+d va+2 / )o+statltam* / ,ge+- ez j +ap* Rolyll mell+yt s vdszem<veget +yomott a )ezem%e- s megvrta- amg %e=lt=1 z=m* 7gy pilla+at+yi p+i) t=rt rm8 mi va+- a egy ilye+ mell+y- amelyet frfia)ra sza%ta)- +em megy rm t=)letese+- s +em le et r=gzte+i> Az milye+ )+os le++e2 Te a mell+y tpzras volt- f=l=slegese+ aggdtam* A ogy el)sz<ltem- )i+ylt az ajt- m=1 g=tte ossz6 folyos trult fel* / & szra)ozst2 / szlt az r* Ge t az utols lpse)et mr egyed<l )ell megte++em* Ht- a mg a oz si+'s merszem- ogy eze+ az ajt+ %elpje)- a))or mirt i++ el S ay (our+e- ogy a oz elg merszem va+- ogy t megme+tsem> A folyos+ elismer f<tty=) s megjegyzse) )srte) vgig* Ht ige+- tipi)us- ogy 'sa) az llami %=rt=+ legmagasa%% %izto+sgi fo)ozat6 rszleg+ tallo) elismer )=z=+1 sget* / H- %%i- ozzm j=ttl> / )rdezte az egyi)* 7gy msi) le 6zta a ra%ru jt- s 6gy mutatta az alsgatyjt- mi+t a egsz letem%e+ erre a vet)zs oK1ra vrtam vol+a* Fi1 gyelmemet a papra fordtottam / ott llt az egyi) 'ella eltt* (e )ellett vol+a mutat)oz+om* 7l )ellett vol+a mo+da+om- mirt azudtam t magam eze+ a so) a)adlyo+* Te olya+ zavar%a+ voltam- ogy semmi +em 6gy j=tt )i a szmo+a ogy )ellett vol+a* / S ay (our+e> / )rdeztem* / 3italltam- ogy tud+ eladom+yoz+i a szerveit* A pap rosszalla+ +zett rm* / 3i maga> / S ay <gyvdje vagyo)* S ay ez fordult* / ]gy rmli)- azt mo+dtad- +i+'s <gyvded* S ay meg%ille+tette a fejt* ]gy +zett rm- mi+t a )utat+a a go+dolataim )=z=tt* / Hadd %eszlje+ / mo+dta* (tor tetteim lajstroma mg +em rt vget* Btt agytam S ayt a pappal- s visszame+1 tem az r=) =z- ogy )iersza)olja) egy privt szo%t- a ol <gyvd s vde+' +yugodta+ %eszlget et* 7lmagyarztam- ogy a )o+zult'i+) termszet%l fa)ada+ a pap is rszt ve et a tall)oz+* Si)er<lt8 a papot s e+gem tvitte) egy )o+fere+'iaszo%%a* Azt+ S ayt is %e ozt)- egy msi) %ejrato+* A ogy az ajt %ezrdott- )idugta rajta a )eztogy az r=) megsza%adt ass) a %ili+'stl* / 0a- te t szlt a pap* / @ost mi va+> 0em figyeltem r- S ay fel fordultam*

/ A +evem @aggie (loom* &ogvd vagyo)* Azt iszem- rj=ttem- ogya+ tud++) mega)adlyoz+i- ogy )ivgezz)* / 3=sz=+=m / vlaszolt S ay- / de + +em erre plyzom* T=%%e+te+ %multam r* / @i'soda> / 0em )ell- ogy mi+de+emet megme+ts)* 7lg a szvemet* / Te tF +em rtem / mo+dtam lassa+* / S ay azt a)arja mo+da+i / szlalt meg most a pap /- ogy elfogadja- ogy )ivgzi)* 5iszo+t szeret+- a a )ivgzst )=vete+ szervdo+or le et+e* / A+%e+ )it tisztel ete)> / )rdeztem* / @i' ael \rig t atya* / A+ S ay lel)i segtje> / ,ge+* / @ita> / Gz per''el )or%%a+ lettem a segtje- mi+t =+ az <gyvdje* ]jra S ay ez fordultam* / @o+dja el- mit szeret+e* / Szeret+m Claire 0ealo++a) felaj+la+i a szvemet* 3i a fe+e az a Claire 0ealo+> / 4s ig+yt tart az =+ szvre> S ay1re +ztem- azt+ @i' aelreF az ar'o)%l vilgos volt- ogy megtalltam azt a )rdst- amelyet mg se+)i +em tett fel* / 0em tudom- ogy ig+yt tart1e r / vlaszolt S ay /- de sz<)sge va+ r* / 4s %eszlte) mr vele> / @i' ael aty oz fordultam* / 7z +em az =+ feladata vlet1 le+<l> / 0zze / mo+dta a pap /- az llam allos i+je)'ival fogja )ivgez+i S ayt* Ame+y1 +yi%e+ ez megt=rt+i)- sz sem le et szervadom+yozsrl* / 0em felttle+<l / feleltem lassa+* 0em le et az <gyvd szmra fo+tosa%% az <gy- mi+t a vde+'e szmra* Ha +em tu1 dom meggyz+i S ayt arrl- ogy 6jra me+je+ el a %rsgra- ogy megpr%lja meg1 me+te+i a %rt- a))or semmi rtelme- ogy elvllaljam az esetet* Persze- a ez a szv1 adom+yozs1dolog =sszeegyeztet et az + )<ldetsemmel / a all%<+tets elt=rlsvel /- a))or termszetes sz=vetsgese) vagyu+)- s a megfelel jogi )is)apu)o+ t mi+d)et1 te+ )=zele%% jutu+) a 'lu+) oz Az <gyvdje)+t ar'ol at+) azrt a jogrt- ogy a sa1 jt maga ltal megvlasztott )=r<lm+ye) )=z=tt al asso+ meg* A )=z%e+ szerzett rve1 rs le etsget ad+a- ogy r%ressz<) az em%ere)et- milye+ %ar%r dolog a all%<+te1 ts* 7lmosolyodtam* @egvolt a leg6ja%% vde+'em*

@,CHA7I
Az r<lt +szemly- a)i %ero+tott- s fl%esza)totta S ay (our+e1+al folytatott %eszl1 getsemet- most olya+ vad grete)et tett +e)i- amelye)et +yilv+vala+ eslye sem volt %etarta+i* / 7gy )i'sit ut+a )ell jr+om / magyarzta* / 0 +y +ap m6lva 6jra megltogatom* S ay 6gy %mult r- mi+t a a +- tudomis+- a oldat ozta vol+a le +e)i az g%l* / Ge t 6gy go+doljaF meg tudja olda+i- ogy a )isl+y+a) adjam a szvem> / ,ge+ / vlaszolt az <gyvd+* / Gal+* ,ge+* Gal+* (izo+ytala+ )iltso)- ezt ozta a +* Szem%e+ azzal- amit + mo+dtam S ay+e)8 -sten1 Mz7s1 &z egyetlen igaz 6t1 Az <gyvd+ meg)o'ogtatta az a%la)ot* Gvoz+i is olya+ t<relmetle+<l a)art- a ogy r)ezett* A ogy az ajt )i+ylt- megragadtam a )arjt* / 0e tplljo+ %e++e i6 rem+ye)et / s6gtam* 3i'sit i+ger<lt ar''al vlaszolt* / @aga meg +e t=rje le a rem+yt* Az ajt %ezrdott @aggie (loom m=g=tt* A )o+fere+'iaterem a%la)+ )ereszt<l +z1 tem- a ogy tvozi)* Ittam- ogy S ay is t figyeli* / Szimpati)us / jele+tette )i* / Ht / s ajtottam /- e++e) =rve+de)* / A+ is szrevette- ogy + a t<)=r- + a <veg> 3ellett egy )is id- mire )ap'soltam- ogy a terem%e+ lv +agy a%la)rl %eszl* / Attl f<gg- milye+ sz=g%e+ ri a f+y / magyarztam* / F+y va+ egy f+yl+y %elsej%e+ / mo+dta S ay al)a+* / (evilgtja az egsz vi1 lgot* A szemem%e +zett* / Hogy mo+dta- mi a le etetle+> LLL 0agya+ym zig1vrig vallsos volt* J s + +y trsa mi+de+ te+ a pi+'tl a pad1 lsig )ita)artott) a templomot* 0 a e+gem is magval vitt- de +e)em +em )ellett ta)a1 rta+om / egsz dlut+ a mat' %oMaimmal jtszottam* A +agymamm e)=z%e+ mg az <lse)et is letisztogatta olajos szappa++al* Ami)or a vasr+api mise eltt %elpt<+) a templom%a- alaposa+ )=r%e+zett- s elgedette+ %li+tott* 0agyapm viszo+t so a +em me+t templom%a* 5asr+apo+)+t orgsz+i jrt- s<grt a)art fog+i* 0yro+ orgsz%ot1 tal pe'zott- tle+ l)et vgott a fagyott t jeg%e- s t<relmese+ vrt* 3=z%e+ )vt iszo1 gatott a termosz%l* Gize+)t ves voltam- ami)or elsz=r e+gedt)- ogy )i agyjam a vasr+api mist- s elyette i+)%% +agyapmmal tartsa)* 0agya+ym 'somagolt +e)em e%det- s %ase%all1 sap)t tett a fejemre- +e ogy a +ap legesse az ar'om* / Gal+ te jo%% %eltsra tudod %r+i / mo+dta* Addigra mr elg mist lttam8 tudtam- mi t=rt+i) azo))al- a)i) +em isz+e)* @ise elyett te t orgsz+i me+tem* (eszlltu+) a 's+a)%a- s addig evezt<+) / il1 letve addig evezett +agyapm /- amg egy part me+ti fzfa %elg )oro+ja al +em r1 t<+)* 0agyapm e))or a )ezem%e adott egy 6j orgszfelszerelst- majd )ivetette a sajt+d%l )sz<lt pe'a%otjt* Ogy, kt, hr, egy, kt, hr1 & orgszs+a) is megvolt a maga ritmusa- mi+t a t+'+a)* @egvrtam- amg mi+d)ett+) orga megllapodi) a vz%e+ / a 'sali+a) asz+lt legye) is megpi e+te) a t felsz++* 7))or megszlaltam* / 0agyapa / mo+dtam* / ;gye- te +em a)arsz po)olra jut+i> / H- te2 / felelte d< =se+* / 0agya+yd mo+dta- ogy %eszlj velem errl>

/ 0em / azudtam /- 'sa) +em tudom- mirt +em j=ssz so a vel<+) a misre* / A magam mdj+ + is mis+ vagyo) / vlaszolt* / Semmi sz<)sgem arra- ogy egy fe)ete ru s- gallros <rge a szm%a rgja- mi%e+ iggye) s mi%e+ +e* Ha idse%% s %=l'se%% lettem vol+a- tal+ e++yi%e+ agyom* 7 elyett a szem%e +z1 tem- u+yorogva a +ap f+ytl- s megjegyeztem8 / Te t pap es)etett meg %e++ete)et* S ajtott* / ,ge+* St- + is egy zi is)ol%a jrtam- mi+t te* / 4s mirt agytad a%%a> @ieltt vlaszol atott vol+a- odale++ valami r+gat+i )ezdte a orgsz%otomat* 0a1 gyo+ izgalmas pilla+at volt* A al )em+ye+ )<zd=tt* 5ilgos volt- ogy e))ora llatot mg so a +em fogtam* Persze vg<l + +yertem* Ami)or )i 6ztam a vz%l- )ider<ltogy laza'* / Iaza'2 / )iltott +agyapm* / Hat )ils %iztos megva+F go+dold 'sa) vgig- +y zu%og+ )ellett az rral szem%e+ fel6sz+ia- mg idert az 'e+%l* / 7lismer ar''al emelte magasra a alat* / Iegut%% a atva+as ve)%e+ lttam itt laza'ot2 Ie+yg=zve %multam a alat* 7gyszerre volt ara+y- ez<st s )armazsi+v=r=s* 0agyapm ezut+ lefogta- ogy +e mozogjo+- )ivette a tor)%l a orgot- s vissza1 do%ta a vz%e* 0zt<)- ogy 'sap)od a far)a- mi)=z%e+ vissza6szi) a %izto+sgos tvol1 %a* / 0a- e ez mit szlsz> @g mi+dig %iztos vagy %e++e- ogy a templom%a )ell me+1 +ed- a tall)oz+i a)arsz ,ste++el> / )rdezte +agyapm* Az eset ut+ ossz6 ve)ig 6gy go+doltam- igaza volt8 ,ste+ a rszlete)%e+ rejli)* Te azta tudom- ogy egy igaz v+e) )=telessge misre me++i mi+de+ vasr+ap s +agy <++epe)e+- elfogad+i az ldozst- ve+te mlye+ szem%e+z+i a %+eivel- ada)oz+i a szeg+ye) javra- %=jt=l+i* @agyar+8 attl- ogy vala)i )atoli)us+a) tartja magt- mg +em az- a+em 6gy l- a ogy egy )atoli)us+a) l+ie )ell* A papi szemi+riumo+- a ol eze)et ta+ultam- gya)ra+ eszem%e jutotta) +agyapm sza1 vai8 &zt hittem, -sten felttlen"l szeret1 &kkor mi ez a rengeteg felttel> Te + mr +em figyeltem eze)re a szava)ra* LLL @ialatt %e+t voltam a %=rt=+%e+- )i+t megduplzdott a t=meg* @i+de+)i elj=tt- a)i %eteg volt vagy gye+ge- =reg vagy es* 0 +y ap'a is megjele+t- ) egy @ai+e llam1 %eli zrd%l r)ezte)E egy )rus pedig jtatos dalo)at +e)elt* T=%%e+etes volt- me++yi ve lett irtele+ S ay (our+e1+a)- puszt+ azrt- mert re me+t lltlagos 'sodi+a)* / Itjto)> / )rdezte egy +- s rm mutatott* / @i' ael atya is itt va+* A gy<le)ezetem egyi) tagja volt- fi+l )or%%a+ 'iszts fi%rzist diag+osztizlta)* A fi6 is itt volt- desapja tolta a )ere)es sz)t* / Ht a))or igaz> / )rdezte az apa* / 7z az em%er t+yleg 'sod)at tud te++i> / ,ste+ tud 'sod)at te++i / vlaszoltam- 'srj%a+ elfojtva a )rdst* A fi6 omlo)ra tettem a )ezem* / Sldott sze+t &oao de Teus- vdsze+tje a %etege)+e)- )rle) segtsogy az ]r meg)egyelmezze+ e++e) a gyerme)+e)- s adja vissza az egszsgt* &zus +ev%e+ )rle)* 0em pedig Shay #o7rne1%e+- go+doltam* / Sme+ mo+dt) a sz<l)* / (o'sssa+a) meg / szltam- s tov%%me+tem* 3=r<l%el<l a++yi eslye volt a++a)- ogy S ay (our+e &zus- mi+t a++a)- ogy + va1 gyo) az ,ste+* 7ze) az em%ere)- eze) a amis v) +em ismert) S ay (our+e1t- sosem tall)ozta) vele* A @egvlt ru it egy olya+ em%erre adt) r- a)i mag%a+ %eszltE egy olya+ em%erre- a)i+e) )t rtatla+ em%er alla szradt a lel)+* 0em tudt) meg)<l=+1 %=ztet+i az iste+i jele)et olmi %vsz)edstl*

7gy 'soda 'sa) addig le et 'soda- amg )i +em der<l rla- ogy mgsem az* ]j )<ldetstudattal t=rtem t magam a t=mege+- el- mi+l tvola%% a %=rt=+tl* Ha @aggie (loom ut+a+z et egy1)t dolog+a)- a))or tal+ + is*

@ARR,7
Ha utlag vgiggo+dolom- so))al o)osa%% lett vol+a telefo+o+ %eszl+i vala)ivel- a)i fel tud vilgosta+i szervadom+yozs1<gy%e+* Te a egy olya+ orvost fogo) )i- a)i +a1 gyo+ elfoglalt- a)r egy tig is eltart at- amg vissza v* 5iszo+t a 'o+'ordi )r z 6t%a esett a %=rt=+tl azafelF @ajda sztvetett a tettvgy* Gal+ ez mr )ell alapot %iztos1 tott arra- ogy %e+zze) a )r z elssegly1osztlyra* @i+l amara%% %eszl+i a)ar1 tam egy sza)rtvel- ogy S ay <gyt a le et leggyorsa%%a+ p=rgessem* A re'ep'is +vr / a)i mellesleg 6gy +zett )i- mi+t egy 'sata aj- egy sz 'sata aj / v)o+y 's)) prselte az aj)ait- miut+ meg allotta- ogy egy orvossal szeret+) %e1 szl+i* / @i a pa+asza> / )rdezte* / 5a+ egy pr )rdsem* / ?eme)* @i+de+)i+e)- a)it itt lt a vrterem%e+- va+ + +y )rdse* 3remmo+dja el- milye+ jelleg pa+aszrl va+ sz* / 4+ +em vagyo) %etegF A =lgy )=r<l+zett* / A))or ol a %eteg> / &ele+leg az llami %=rt=+%e+* A +vr megrzta a fejt* / A %eteg+e) jele+ )ell le++i a regisztr'i+l* 7zt +e z volt el i++i* Ha vala)it julta+ %e oz+a) egy %aleset sz+ elyrl- +yilv+ +em agyj) )i+t a vrterem%e+- 'sa) mert +i+'s olya+ llapot%a+- ogy %edi)tlja a %iztostsi adatait* / So) dolgu+) va+ / mo+dta a +vr* / Ami)or megr)ezi) a %eteg- j=jj=+ 6jra* / Te t + <gyvd vagyo)F / A))or perelje+ %e / vlaszolt +yerse+* 5isszame+tem a vrterem%e- le<ltem egy 6sz v )=r<li fi6 mell* A sr' )eze moso1 gatro+gy%a volt 'savarva- amelyet mr teljese+ titatott a vr* / 7gyszer + is 'si+ltam ilyet / szltottam meg* / 5g+i a)artam egy szelet )e+ye1 ret* Bdafordult ozzm* / 4+ t<t=ttem egy <vega%la)ot- mert a %art+m lefe)<dt a la)trsammal* 3ij=tt egy +vr* / \ it ?oma+o> / szltotta a )=vet)ez %eteget* A fi6 felllt* / So) si)ert2 / )iltottam a sr' ut+* 7rse+ t=rtem a fejem- ogy tud+) %ejut+i* Hagy at+) <ze+etet a regisztr'it vgz +vr+l- de egyltal+ +em %iztos- ogy mg id+ eljut+a egy orvos oz* @st )ellett )i=tle+em* At per''el )s%% 6jra a 'sata aj eltt lltam* / @egr)ezett a %eteg> / )rdezte* / A===* ,ge+* 4+ vagyo) a %eteg* Ietette a tollt* / Szval %eteg* Az el%% mg +em volt %eteg* @egvo+tam a vllam* / Szeri+tem va)%lgyulladsF A +vr =sszeprselte az aj)ait* / ;gye tudja- ogy az elssegly1osztlyo+ a szolgltats szz=tve+ dollrj%a fog )e1 r<l+i- a))or is- a +i+'s semmi %aja* / ]gy rti- a %iztosts%l +emF / Te +em m* S ayre go+doltam- s a zrd a'lajt) 'si)org a+gjra* / Az al asam* 4les fjdalma)*

/ @elyi) oldalo+> / Azt iszem- a %alF> / A +vr rs+yire sz)tette a szemt* / ]gy rtem- a msi) %al* / Xlj=+ le / szlt* ]j%l elyet foglaltam a vrterem%e+* 3iolvastam a People magazi+ )t szmt Camelye) +agyj%l velem egyidse) volta)D- amg sorra )er<ltem* 7gy rzsasz+ ru s fiatal +vr megmrte a vr+yomsom s a lzam* Iedi)tltam +e)i- milye+ %etegsgeim volta) / )=z%e+ azo+ t=pre+gtem- felelssgre vo+ at+a)1e %<+tetjogilag amiatt- ogy meg amistom az egszsg<gyi a)tim tartalmt* A %etegasztalo+ fe)<dtem- s egy posztert +zegettem- ami)or %elpett az orvos* / @s* (loom> / szltott meg* 0em t6lzo)8 le+yg=ze+ j pasi llt elttem* Fe)ete aja volt- a szeme pedig olya+ sz+- mi+t az fo+ya a sz<leim )ertj%e+ / %izo+yos f+y%e+ szi+te lila- a )=vet)ez pil1 la+at%a+ meg ttetsz* ]gy mosolygott- ogy %oldoga+ trtem vol+a a)r azt is- a t=rt1 +etese+ feldara%ol* Fe r )=pe+yt- farmeri+get- s egy (ar%ie1%a%s +ya))e+dt viselt* Ro+dolom- ott o+ tart egy igazi (ar%ie %a%t is / mo+dju) egy fiatal %om%zt .[1[[1 .#1es mrte))el- a)i+e) mellesleg va+ egy jogi s egy orvosi diplomja* 5agy asztrofizi1 )a s politi)atudom+y- mi+imum* ]gy ogy a )ap'solatu+)+a) +i+'s tov%% rtelme- d=+t=ttem el- mg mieltt egy szt szltam vol+a ozz* / ;gye- =+ @s* (loom> Hogy ogy +em vettem r=gt=+ szre az a+gol a)'e+tust> / ,ge+ / vlaszoltam zavarta+* / Tr* Rallag er vagyo) / mo+dta- s le<lt egy tmla +l)<li sz)re* / 3rem- meslje el- mi a pro%lmja* / HtF / )ezdtem* / ,gaz%l jl vagyo)* / &o%%- a tudja- a va)%lgyullads ige+ )omoly %etegsg+e) szmt* @g allgat+i is gy=+y=rsg volt* / 0a- lssu) / szlt* Felllt- felvette a sztetosz)pjt- s %edugta a %l6zom al* ,dejt sem tudtam- mi)or +y6lt oda %e utoljra frfi* / Ilegezze+ / mo+dta* 3=++y azt mo+da+i* / Te t+yleg- +em vagyo) %eteg* / Ie++e )edves egy )i'sit a tra fe)<d+i> 7z visszar+tott a valsg%a* A%%a+ a pilla+at%a+- ogy megtapogatja a asam- r fog j=++i- ogy +i+'s va)%lgyulladsomF s arra is- ogy reggelire dupla f+) me+<t re+1 deltem a Tu+)i+a To+uts%a+ / mi+de+)i tudja- ogy rom +ap- mire az em%er meg1 emszt egy ilye+ f+)ot* / 0i+'s va)%lgyulladsom2 / t=rt )i %ellem* / Azrt mo+dtam azt a +vr+e)- mert %eszl+em )ellett egy orvossalF / 4rtem / szlt al)a+* A))or vom dr* GaKasa)t* J addig %eszl =++el- ameddig 'sa) a)arjaF / 3idugta a fejt az ajt+* / Sue- pszi' iter )+eF 0agyszer- most mr azt iszi- ogy a fejemmel is %aj va+* / 0zze- +i+'s sz<)sgem pszi' iterre / szltam* / Xgyvd vagyo)* Brvosi ta+'sot szeret+) )r+i az egyi) <gyem ez* ,tt meglltam egy pilla+atra* Fltem- ogy )i vja a %izto+sgia)at* Te 'sa) le<lt- s az =l%e e+gedte a )ezt* / Gess)* / Szvt<ltets a )rds* @e++yit tud rla> / 5alame++yit tudo)* Te mr most szlo)- a az <gyfel+e) szv%e<ltetsre va+ sz<)1 sge- regisztrl+ia )ell magt az llami do+orsz=vetsg+l* @i+de+)it vrlist+ tarta+a) +yilv+*

/ 0i+'s sz<)sge 6j szvre* J do+or a)ar le++i* 7gy )isl+y+a) a)arja adom+yoz+i a szvt* Az orvos ar')ifejezse drmaia+ megvltozott* @egrtette- ogy <gyfelem 'sa)is az llam egyetle+ allratltje le et* 0eK Hamps ire ma+apsg +em emzsegett az olya+ ra%o)tl- a)i)+e) legf%% vgya az volt- ogy eladom+yoz ass) a szervei)et* / 3i fogj) vgez+i / foglalta =ssze dr* Rallag er* / ,ge+* ,+je)'ival* / 7%%e+ az eset%e+ +em adom+yoz atja el a szvt* 7gy szvdo+or+a) agy alott+a) )ell le++ie- mg a )ivgzs+l asz+lt i+je)'i szv allt o)oz* @s szval- azut+ ogy az <gyfele szve a )ivgzs eredm+ye)ppe+ megll- mr +em i+dul 6jra* St<ltets ut+ sem* 7zt + is tudtam- @i' ael atya mr elmo+dta* Csa) + +em a)artam el i++i* / (r- tudja mi a fur'sa> / mo+dta most az orvos* / Szv%e<ltets+l a do+ortl )apott szv%e a %e elyezs eltt egy 'ardioplegit o)oz oldatot fe's)e+dez<+)* 7++e) a at1 a+yaga egy )liumszrmaz) / legjo%% tudomsom szeri+t ugya+az- mi+t a allos i+je)1 'i* A vegy<let atsra a szv egy idre megll / erre a %e<ltets+l sz<)sg va+- a szv+e) ugya+is ll+ia )ell- ami)or %e)=ti) a vr)eri+gs%eE 'sa) ut+a i+dul at el* / Fel1 +zett* / A %=rt=+- go+dolom- +em egyez+e %ele- ogy az <gyfelt 'ardie'tomis 6to+ v1 gezz) )i> @rmi+t ogy a szvt se%szeti %eavat)ozssal tvolts) el> @egrztam a fejem* / A )ivgzs+e) mi+de+)pp a %=rt=+ ter<let+ )ell t=rt++ie* @egvo+ta a vllt* / Fur'sa rzs ezt mo+da+i- de )r- ogy ma+apsg mr +i+'s sortz ltali all* 7gy jl ir+yzott l=vs- s a allratlt%l els osztly6 szervdo+or le et+e* @g az a)aszts is megte++- ame++yi%e+ az eltltet az agy all %ellta ut+ llegeztetgpre )=t+)* / Asszerezze+t* / (o's+at* Az a sza)mm- ogy megme+tse) em%ere)et- +em pedig azogy megtervezzem a )ivgzs<)et* / @egrtem =+t* / &- tegy<) fel- ogy m)=di) a dolog- s a szve t<ltet et* 5alsz+leg a))or is t6l +agy le++e egy gyere)+e)* 7zt mr vgiggo+dolt)> @egrztam a fejem* 7z ro+tja S ay eslyeit* Az orvos rm +zett* / A rossz r te t az- ogy az <gyfel+e) a jele) szeri+t +i+'s szere+'sje* / @irt- va+ j r is> / Germszetese+ / mosolygott dr* Rallag er* / 0i+'s va)%lgyulladsa- @s* (loom* Ie<lt<+) va'sorz+i Bliverrel* A++yi )+ai telt oztam- ogy egy +gytag6 'sald+a) is elg lett vol+a* Semmi go+d- a marad)ot %e le et ra)+i a t%e* Hi%a mo+dja a+ym- ogy a +yula) +em ugya+azt eszi)- mi+t az em%ere)- Bliver +agyo+ szereti a z=ldsges @oo S ut* / 0a figyelj2 / )ezdtem magyarz+i Bliver+e)* / ;toljra atva+)ile+' ve- ogy )i1 vgezte) vala)it 0eK Hamps ire1%e+* Azt issz<)- ogy ma+apsg 'sa) i+je)'ival 'si1 +l+a) )ivgzst- de +em %iztos- ogy jl issz<)* (e)aptam egy falat tsztt- lapoztam* / 5ala ol itt )ell le++ie / mormogtam- de Blivert +em atotta meg a )=r<l=tt<+) fe)1 v so) jogi )=+yv* 7lg rit)+ volt dolgom 0eK Hamps ire llam %<+tet t=rv+y)=+y1 vvel- e++e) megfelele+ 'sigalassa+ aladtam* 7lre1 tra lapoztam / alig talltam meg passzuso)at- amelye)et egy per''el )or%%a+ olvastam* Hall Hall!"ntets Om!erls

-njekci4, hallos1 FEG5P (QQ---, Hall!"ntets kisza!sa esetn az el0tlt fogvatartsi helye a Ne% Hampshire3i @llami #"ntets3vgrehajtsi -ntzet1 & joger s 0tlet kisza!sa s a hall3 !"ntets vgrehajtsa kztt legal!! egy vnek el kell telnie1 5agy- mi+t S ay eset%e+- tize+egy v+e)* & hall!"ntetshez hasznlt vegy"let gyorsan hat4 !ar!it7rt s !n0t4szer keverke, melyet folyamatos nyoms alatt, intravnsan kell !eadni1 & hall tnyt igazsg"gyi or3 vos szakrt , az orvost7domny sza!lyainak megfelel en llap0tja meg1 Amit a all%<+tetsrl tudtam- azt mi+d a jogvd irod%a+ ta+ultam meg* @ieltt ide)er<ltem- +em +agyo+ go+doltam vgig- mi az a all%<+tets* Persze- + a )ivgez1 te) egy em%ert- s a mdia +agy fel ajtst 'sapott )=r<l=tte- de e++yi* @a mr +v szeri+t fel tudtam sorol+i a )ivgzette)et* Blvastam az utols )rv+yei)et* 0melyi)rl utlag )ider<lt- ogy rtatla+ volt* A allos i+je)'i ugya+olya+- mi+t ami)or egy )utyt elaltat+a) / az em%er ellmo1 sodi)- azt+ t=%% mr +em )el fel* Semmi fjdalom- semmi stressz* Hrom )<l=+%=z gygyszer%l )everi) )i* A +trium1pe+tot al tulajdo+)ppe+ egy +yugtat- elalszi) tle az em%er* A Pavulo+ le%+tja az izomre+dszert s meglltja a lgzst* A )lium1)loridvagyis a )lis pedig meglltja a szvet* A +trium1pe+tot al +agyo+ gyorsa+ at- de gyorsa+ el is m6li) a atsa / ez azt jele+ti- ogy egyes esete)%e+ az eltlt fel%redE r1 z)eli- mi t=rt+i)- de mivel erse+ %e va+ +yugtatzva- +em tud megmozdul+i* A $ancet 'm %rit orvosi lap "##[1%e+ )=zztett egy ta+ulm+yt- amely az ;SA +gy llam%a+ )ivgzett +egyve+)ile+' eltlt toMi)olgiai adatait elemezte* A +egyve+)i1 le+'%l +egyve+ rom+l az rzstele+ts szi+tje +em rte el a se%szeti mtte) ez el1 rt mi+imumot* Huszo+egy eset%e+ ez a szi+t a++yira ala'so+y volt- ogy az ala+y+a) elmletileg tu1 dat+l )ellett le++ie* A+eszteziolgusi vlem+ye) szeri+t- a az em%er rzstele+ts +l)<l )ap )lium1)1 lorid i+je)'it- az olya+ rzs- mi+t a forr olajat =+te++e) az erei%e* Ie et te t- ogy az eltlt 6gy rzi- %el<lrl elgeti)- de sem megszlal+i- sem megmozdul+i +em tud- mi1 vel a msi) )t szer izom%+t s )%t atsa alatt ll* @g a Iegfels%% (rsg%a+ is )telye) mer<lte) fel az eljrssal )ap'solat%a+8 megszavazt) ugya+- ogy a all%<+te1 ts =sszeegyeztet et az al)otm++yal- de )t eltlt )ivgzst is lelltott)* Az o)8 fel1 mer<lt- ogy a allos i+je)'i t6l +agy fjdalmat o)oz- ami megsrte+ az eltlt em%eri jogait* Azo+%a+ azt- ogy ez val%a+ gy va+1e- ala'so+ya%% ra+g6 %rsg is eld=+t eti* :P#8[ C_,5D8 Az llam !"ntets3vgrehajtsi !iztosa vagy az ltala kijellt szemly jogos7lt eldnteni, hogy milyen anyagot vagy anyagokat, illetve milyen m4dszereket al3 kalmazzanak a kivgzs sorn1 &mennyi!en a !iztos arra a kvetkeztetsre j7t, hogy a hall!"ntets hallos injekci4 seg0tsgvel trtn vgrehajtsa !rmilyen ok miatt nem clravezet , 6gy a hallos 0tlet az )R*F1 decem!er E)3n hatly!a lpett1 &kaszts ltali kivgzsr l sz4l4 trvnynek megfelel en akaszts ltal is vgrehajthat41 Bliver az =lem%e <lt- + mg egyszer elolvastam a sz=veget* Ge t S ayt +em felttle+<l allos i+je)'ival )ell )ivgez+i* @r ame++yi%e+ meg tudom gyz+i a %iztost / vagy egy %rsgot /- ogy ez +em ajt at vgre* 5egy<) oz1 z a Fogvatartottak vallsi cl6 fldhasznlatr4l sz4l4 trvnyt is- amely )imo+djaogy a %=rt=+%e+ sem sr<l et az eltlte) vallsgya)orlsi joga* Ha %e tudom %izo+yta1

+i- ogy ite szeri+t S ay 'sa) a))or +yer et megvltst- a eladom+yozza a szerveita))or a allos i+je)'i al)almazsa mris a N+em 'lravezetO )ategri%a esi)* 7%%e+ az eset%e+ S ayt fela)asztj)* ,tt va+ t az igazi 'soda8 a dr* Rallag er +em tvedett- S ay (our+e ige+is eladom1 +yoz atja a szvt*

I;C,;S
A pap + +y +appal )s%% visszaj=tt* 4ppe+ fest)et )evertem* A tea a )edve+' alapa+yagom- mivel a sz+e a )o+'e+tr'itl f<gge+ srgs%ar+a s szi+te tejfe r )=1 z=tt a)rmi le et* Az @^@as drazs+a) szp- l+) sz+e va+- de +e z %elle )i+yer+i a fest)et8 le )ell )apar+i mi+de+ egyes drazsrl- ami azrt +em )=++y feladat* 7zzel szem%e+ a S)ittlesszel mi+de+ 6gy megy- mi+t a )ari)a'saps8 az em%er %eztatja a 'u1 )or))at- s )sz* Azo+ a reggele+ ppe+ ez ut%%ival voltam elfoglalva* 7gy %efttes<veg%e tize+=t 'sepp meleg vizet tettem* A z=ld sz+ volt soro+* (eledo%1 tam a vz%e- megforgattam egy )i'sit- s +ztem- a ogy leolvad rla a fest)* Fo+tosogy az em%er id%e+ )ivegye- tud+iilli) a az telfest) mellett 'u)or is )er<l a vz%e- a fest) +em fog olya+ jl* (e)aptam az immr fe r 'u)or)t* Amita meggygyult a szm- ezt mi+de+ tov%%i +l)<l mege+ged ettem magam+a)* A z=ld fest)et egy aszpiri+es do%oz%a tettem- s jl lezrtam* Szp mlyz=ld sz+ lett- a tavaszi fre vagy a dzsu+gel alj+=v+yzetre eml1 )eztetett* @eg Adamre* @i+dig ers sz+e)et )evertem8 egy )is fog)rm s vz segtsg1 vel %rmi)or tetszlegese+ gt atom a fest)et- a a sz<)sg 6gy )v+ja* 7z +agyo+ mu+)aig+yes feladat- de idm- az volt* A z=ld ut+ srga fest)et a)artam 'si+l+i az el%% ismertetett mdo+* Te a ogy +e1 )ilttam vol+a- S ay papja jele+t meg a 'ellm ajtaj+l- golyll mell+y%e+* @r els ltogats+l is volt szere+'sm ozz- de 'sa) tvolrl- gy a))or a vo+sait sem tudtam igaz+ jl megfigyel+i* @ost- ogy ilye+ )=zel j=tt- lttam- ogy fiatala%%- mi+t ittem* A aja +em illett egy pap oz- a te)i+tete pedig olya+ lgy volt- mi+t a sz<r)e %rso+y* / S ay pp ajvgso+ va+ / )=z=ltem vele* Haj+yr+ap volt- S ayt tz per''el az1 eltt vitt) t* / Gudom- Iu'ius / mo+dta a pap* / A++el szerettem vol+a %eszl+i* Ami azt illeti- semmi )edvem +em volt papo))al trsalog+i* 0em )rtem- ogy lto1 gasso+ meg egy pap* A )or%%i tapasztalataim azt mutatt)- ogy a papo) ige+ szerette) )iseladst tarta+i arrl- ogy a omoszeMualits vlaszts )rdse- s ogy ,ste+ szeret e+gem / leszmtva azt a rossz szo)somat- ogy + a %eleese) ms frfia)%a* S ay a mi+ap rem+y)edve trt vissza a 'ellj%a- ogy az 6j 'sapata / egy <gyvd+ s ez a pap / a)r egye)et is megmozgat+a) majd az rde)%e+- de ettl + mg +em tudo) vele lel)esed+i* Hi%a <lt mr tize+egy ve r's m=g=tt- S ay volt a leg+aiva%% fogolya)ivel vala a tall)oztam* 7lz este pldul vitat)oz+i )ezdett a %=rt=+r=))el azo+ogy a frisse+ mosott gy+emjt t6lsgosa+ )i ipzt)* S ayt ez zavarta- ezrt +em ra)1 ta f=l az 6j gy+emjt* ,+)%% a f=ld=+ aludt* / &- ogy tudu+) %eszlget+i- Iu'ius / mo+dta a pap* / Ar=mmel allom- ogy mos1 ta+%a+ jo%%a+ va+* Rya+a)odva +ztem* 5ajo+ mit a)ar at> / @ita ismeri S ayt> @egvo+tam a vllam* / Amita ide)er<lt a szomszd 'ell%a- + +y ete* / @r a))or is %eszlt szervadom+yozsrl- ami)or ide ozt)> / 7lei+te +em / vlaszoltam* / Te volt egy epilepszis ro ama* 7lvitt) a l%adoz%a* Azt+ o++a+tl- ogy vissza ozt)- szi+te 'sa) arrl %eszl- ogy oda a)arja vala)i+e) ad+i a szvt* / ?o ama volt> / ismtelte el a pap* Itszott- ogy meglepi a r* / Csa) egyszervagy azta t=%%sz=r is megismtld=tt> Htr%% lptem* / @irt +em i+)%% S ay+e) teszi fel eze)et a )rdse)et> / 3v+'si voltam a vlem+yre* / 0em / javtottam )i* / Arra )v+'si- ogy S ay t+yleg 'sod)at tesz1e*

A pap lassa+ %li+tott8 / Ht ige+- t+yleg* 0 +y 'sodt mr le ozott a sajt* Felte etleg a t=%%i is el%%1ut%% +apvilgot lt majd* (eszmoltam az aty+a) arrl a + +y esem+yrl- amelye)et a sajt szememmel is lttam* A vg+ @i' ael atya ar'ra e+y e grimaszo) <lte) )i* / Azt terjeszti magrl- ogy az ,ste+> / 0em / vi''eltem* / Azt Cras terjeszti magrl* / Iu'ius- isz =+ a%%a+- ogy S ay az ,ste+> / )rdezte a pap* / Htr%% az agara))al- atya* 4+ +em isze) ,ste+%e+* @gpedig +agyj%l aztaogy az =+ egyi) +agy%e's )ollgja azt tallta mo+da+i- ogy az A,TS1et %<+tets<l )aptam a %+eim miatt* Sltal%a+ jl el tudom vlaszta+i a vallsi dolgo)at a vilgia)tl* Caravaggio mv1 szett +agyra rt)elem- de ilye+)or +em figyele) )<l=+=se%%e+ Szz @rira s a gyer1 me)re* H6svt)or szvese+ s<t=) f+yz %r+y 6sos tele)et- s )=z%e+ +em go+dolo) a )eresztrefesztsre* A valls rem+yt ad azo)+a)- a)i) tudj)- ogy az 6t vg+ +em vrja )et rzsa)ert* 7zrt szo)+a) r a ra%o) a %=rt=+%e+ az imd)ozsraE ezrt tr+e) meg az em%ere)- miut+ az orvos allos %etegsget diag+osztizl +lu)* A valls olya+mi+t egy ta)ar8 melege+ tartja az em%ert- azt gri- a alla)or +em lesz egyed<l* Te a az em%er +em'sa) egy itet )eres- a+em az igazit- azt a valamit- ami%e+ mlye+ i++i tud- a))or mr messze +em olya+ %iztos- ogy a valls +em fogja 'ser%e+ agy+i* A szem%e +ztem* / 0em isze) ,ste+%e+* Te S ay%e+ isze)* / 3=sz=+=m- ogy sz%a llt velem- Iu'ius / mo+dta a pap al)a+- s elme+t* Ie et- ogy pap volt ez az em%er- de rossz ir+y%a+ )ereste a 'sod)at* Btt va+ pld1 ul a rg esete* Ittam- mit mo+dott rla a tv8 ogy S ay szerzett vala o++a+ egy (a1 zoo)t- s megso)szorozta* Te mi- a jele+lv) tudtu)- ogy sz si+'s arrl- ogy itt ir1 tele+ t rg lett az egy%l* 0emE az t=rt+t- ogy ami)or S ay %edo%ta a rggumit a 'elli+)%a- +em vett<) el az egszet- 'sa) a++yit- ogy ms+a) is jusso+* A rg vala ogy 6jra s 6jra egsz volt- igaz* Te a l+yeg +em ez- a+em ogy ott s a))or go+doltu+) a msi) t em%er rde)eire is* Azo)%a+ a pilla+ato)%a+ 6gy figyel1 t<+) egymsra- mi+t magu+)ra / mi- a)i) pedig a )apzsi) )=z=tt is )apzsi) vagyu+)* Ami azt+ t+yleg a leg+agyo%% 'soda*

@,CHA7I
5a+ egy ppai ivatal 5ati)+%a+- amely+e) )izrlag az a feladata- ogy a 'sod)rl szl re)et elle+rizze* A ivatal <gy+=)ei +agyo+ alapos vizsglatot folytat+a) le- gy so)szor le tudj) leplez+i a 'salst* 3=++yezi) a szo%or> 3iderti)- ogy ztartsi olaj 'surog a szem%l* ?zsaillat rad a fal%l> 3imutatj)- ogy illolajo))al )e+t) %e* 0e)em )=zel sem volt a))ora tapasztalatom az effle mtoszo) led=+ts%e+- mi+t a +yo1 moz1papo)+a)- viszo+t a %=rt=+ eltt gy<le)ez =tszz em%er t+yleg azt go+doltaS ay (our+e a megvlt- ezt pedig &zus +ev%e+ mr +em agy attam* 7%%l a megfo+tols%l ltogattam meg a Tartmout egyetem )mia ta+sz)t* 3o1 r%%a+ mr %eszerezt<+) + +y a+yagmi+tt- most az eredm+ye)rt j=ttem vissza* 7gy A med +ev do)tora+dusszal %eszltemE megpr%lta elmagyarz+i- mit tallt az ,1)=rle1 tet is ellt vz's=ve) )=r<l vtelezett f=ldmi+t%a+* / A )or%%i vizsglat azrt +em vezetett eredm+yre- mert eddig a 's=ve) %elsej%e+ )ereste)- +em pedig )v<l / mo+dta A med* / Galltu+) valami al)o ol oz aso+l a+yagot a vz%e+- de +em mi+de+ 's%e+- 'sa) + +y%a+* 0em fogja el i++i- mi az az a+yag8 rozs* / ?ozs> @rmi+t a ga%o+a1rozs> / ,ge+ / felelt A med* / 7z megmagyarzza- mirt volt a+yarozs a vz%e+* 7z az a+ya1 rozs egy gom%s fertzs- ami a rozsszeme+ +* 0em tudom- mitl fertzdi) meg a +=1 v+y- %ota+i)us azrt +em vagyo)- de %iztos va+ )=ze a oz- ogy mosta+%a+ re+gete1 get esett az es* A vezet)e+ mr a %=rt=+%e+ lefolytatott vizsglat sor+ is tallta) aj1 szlrepedse)etE +os- gy azt is tudju)- ogy )er<lt az a+yag a 's=ve)%e* Gulajdo+)ppe+ az a+yarozs volt az els vegyi fegyver is8 az asszro) ezzel mrgezt) meg az elle+sg vzforrst- mr a 3risztus eltti etedi) szzad%a+ / mosolyodott el* / 3mia s )ori t=rt+elem sza)ot vgeztem* / 7z az a+yag allos> A med megvo+ta a vllt* / ?e+dszeres fogyaszts eset+ ige+* Te elsz=r 'sa) allu'i+'it o)oz* Gulajdo+)p1 pe+ az IST ro)o+a* / Ge t azt mo+dja- ogy le et- ogy a ra%o) az ,1)=rlet%e+ +em rszege) volta)- a1 +emF / mo+dtam vatosa+* FWgy va+ / zrta le a mo+datomat A med* / (etrippezte)* Figyelmese+ meg+ztem a f=ldmi+tt tartalmaz <veg'st* / 7lfordul at- ogy ez az a+yag %e)er<lt a 'sre+dszer%e> / Azt go+dolom- ige+* Te o++a+ tud atta vol+a S ay (our+e- ogy allu'i+og+ gom%a + az ,1)=rlet vz1 's=vei me+t+> 7gy msi) rszlet is %eugrott8 az ,1)=rlet la)i ms+ap reggel is itta) ugya+a%%l a vz%l- mgsem )ezdte) fur's+ visel)ed+i* @eg)rdeztem A medtl- szeri+te ogy tud1 t) ilye+ gyorsa+ eltvolta+i a sze++yeza+yagot a 's=ve)%l* / Ht- erre +e)em sem +agyo+ si)er<lt rj=++=m / vlaszolt A med* / 7l)pzel et egy olya+ elyzet- ogy egy ala'so+y G1sejt s +agy vrusszm6 A,TS1%eteg egyszer 'sa) jo%%a+ lesz / mo+dta dr* Perego* Perego a Tartmout 1Hit' 1 'o') 3r z s ?e+deli+tzet%e+ dolgozott mi+t az autimmu+1%etegsge) spe'ialist1 ja* Az llami %=rt=+%e+ <l H,51es s A,TS1es ra%o)at is )ezelte* &l ismerte Iu'ius )r)pt- a felp<lsrl is tudott* 0em rt r- ogy re+dese+ le<lj<+) %eszlget+i- de fel1 aj+lotta- ogy a el)srem a )r z t6ls vgig a ol pp meg%eszlse volt /- a))or szvese+ ad i+form'it az esetrl- termszetese+ az orvosi tito)tarts )eretei+ %el<l* / Ha a p'ie+s ossz6 id+ t +em szedi a gygyszert- azt+ egyszer 'sa) szed+i )ez1 di- a se%ei elt++e)- s az llapota javul+i fog* A,TS1es %etege)tl ltal%a+ rom a1 vo+ta egyszer vesz<+) vrt- de + a a p'ie+s +em jrul ozz a vrvtel ez* Ge t a

ossz6 id ut+ lemrj<) az llapott- megi+t 'sa) ltv+yos javulst tapasztalu+)- pedig a )=z%e+ eltelt id miatt i+)%% 'sa) lass6 javulsrl le et+e %eszl+i* / A %=rt=++vr- Alma azt mo+dta- Iu'iustl at +apja +em vette) vrt / mo+dtam* / 7))or viszo+t +em tud atju) %iztosa+- milye+ volt mosta+%a+ a vrusszma* Bdart<+) a )o+fere+'iaterem ez / az ajtaj+ fe r )=pe+yes orvoso) me+te) %e egy1 ms ut+* / 5alj%a+ mit a)art alla+i> / )rdezte dr* Perego szomor6 mosollyal* / Hogy Iu'i1 us )<l=+leges eset- vagy pp az elle+)ezjt> / 4+ magam sem tudom / ismertem %e* 3ezet rztu+)* / 3=sz=+=m- ogy sz+t rm egy )is idt* A ogy az orvos %eme+t a meg%eszlsre- + visszai+dultam a )r z par)olja fel* 5r+om )ellett a liftre / velem egy<tt vrt egy )ismama is* 4pp mulatsgos ar'o))al sz1 ra)oztattam a %a%t- ami)or tulrl megfogta a vllam egy )z* dr* Perego volt az* / &- ogy utolrtem / szlt* / 5a+ egy per'e> Az a+yu)a s gyere)e %eszllta) az id)=z%e+ megr)ezett lift%e* / Persze* / 5alamit +em mo+dtam el / mo+dta dr* Perego* / 0em tlem allotta- o)> (li+tottam* / A H,5 )rostja a )og+itv fu+)'i)at / marada+da+ ro+tja az eml)ez1 s a )o+1 'e+tr'is )pessget* 7zt az @?, +agyo+ jl )imutatja* Csi+ltu+) egy @?,1tesztet TuFres+e1e+- mg ami)or elsz=r %e ozt)- s vilgosa+ ltszotta) a marada+d agy)1 rosods +yomai* 0os- teg+ap is el)<ldt<) @?,1re- s 6gy t+i)- az agy)rosods elt+t* / Az orvos rm +zett- agyta- ogy felfogjam a szavait* / A leg6ja%% lelete)%e+ +i+'s +yoma a )or%%i lep<ls+e)* / 4s ez ogy le et> / Se ogy* 7zrt vj) marada+d agy)rosods+a)* / Tr* Perego megrzta a fejt* / 7z- )rem- valdi 'soda* Ami)or msodi) al)alommal %eme+tem S ay (our+e1 oz a %=rt=+%e- az gy+ fe1 )<dt- aludt* 0em a)artam zavar+i- s mr i+dultam vol+a )ifel- de megszltott* A sze1 mt 'su)va tartotta- 6gy %eszlt ozzm* / 4%re+ vagyo) / mo+dta* / 4s maga> / Iegjo%% tudomsom szeri+t + is / vlaszoltam* Fel<lt- a l%ait lelgatta a pri''srl* / 0a t2 Azt lmodtam- ogy %elm 'sapott a villm- s ettl irtele+ )pes lettem %r)it megtall+i a)r ol a vilgo+* @egtudta az llam- s olya+ al)ut aj+lotta)- ogy a megtallom (i+ Iade+t- ele+ged+e)* / ?ge+ +e)em is volt egy visszatr lmom8 volt egy rm- %elltottam rajta egy idpo+tot- s az ra ipp1 opp vissza)<ld=tt a%%a a )or%a / mo+dtam* @i+dig )alz a)artam le++i* 5agy vi)i+g* / 7lg vrszomjas go+dolatF a oz )pest- ogy pap* / Ht- +em ezzel a gallrral a +ya)amo+ sz<lettem* S ay a szemem%e +zett* / 4+- a visszame et+) az id%e+- elme++) orgsz+i a +agyapmmal* 7z meglepett* / 4+ is jrtam +agyapmmal orgsz+i* 4rde)es a vilg* 3t fi6 / mi+t pldul S ay s +- egsze+ aso+l )=r+yezet%l i+1 dul- az let mgis teljese+ ms em%ert farag %ell<)* / 0agyapm mr rg meg alt* @g ma is i+yzi) / ismertem %e* / 4+ +em ismertem az e+ymet / mo+dta S ay* / Te %iztos +e)em is volt- ugye> @ilye+ lete le etett- ogy mg az eml)eit is sajt mag+a) )ellett )itall+ia>

/ Hol +ttl fel- S ay> / )rdeztem tle al)a+* / A f+yF / vlaszolt S ay- ele+gedve a f<le mellett a )rdsem* / Ho++a+ tudja egy al- ogy ol va+> 4rti- a te+ger fe+e)+ a dolgo) folyamatosa+ vltoztatj) a ely<)et+em igaz> Te t a))or a visszamegy<+) egy )or%%i elyre- ami )=z%e+ teljese+ meg1 vltozott- a))or az mr +em is ugya+az a ely2 0ylt a folyos ajtaja- %elpett egy %=rt=+r- )ez%e+ egy vassz))el* / Gess)- atya / mo+dta- s letette S ay 'ellja el* / Ha marad mg egy dara%ig- gy )+yelmese%% lesz* @egismertem* Iegut%%i ltogatsom)or- ami)or Iu'iusszal %eszltem- odaj=tt oz1 zm* A )isl+ya +agyo+ %eteg volt* Azt mo+dta- S ay gygytotta meg* @eg)=sz=+tem a sz)et- s megvrtam- amg tvozi)* Csa) a))or fordultam oda 6jra S ay ez* / 5olt mr olya+ rzsed- ogy te vagy az a al> / )rdeztem* S ay 6gy +zett rm- mi+t a + le++) az- a)i folyto+ ide1oda ugrl a tm) )=z=tt* / @ifle al> / 5olt olya+ rzsed- ogy +em tallod az ott o+od> 5ilgos volt- ogy merre a)arom terel+i a %eszlgetst / a megvlts fel* S ay+e) ms el)pzelse volt* / G=%% elye+ is la)tam- de ott o+om 'sa) egy volt* A trgyals sor+ megtudtu)- ogy +evelsz<l)+l +tt fel- erre mg eml)eztem* / Hol volt az ott o+od> / A ol a 6gom is velem volt* Gize+ at ves )orom%a+ lttam utoljra* A))or le'su)1 ta)* (eugrott- ogy gy6jtogatsrt javti+tzet%e zrt)* Te a 6grl most allottam el1 sz=r* / J mirt +em me+t el a trgyalsodra> / )rdeztem* Csa) a))or j=ttem r- me))ora i%t )=vettem el- miut+ )imo+dtam* Csa) a))or tud1 attam- ogy +em volt ott a 6ga- a + magam ott voltam* Te S ay semmit +em vett szre* / 4+ )rtem meg- ogy +e j=jj=+* 0em a)artam- ogy %r)i+e) elmo+dja- mit tettem* Ha%ozott a vlasszal* / (eszl+i szeret+) vele* / A 6goddal> / 0em* J 6gysem allgat vgig* Azzal a msi) +vel* J meg allgat majd- azut+ isogy meg altam* A +yszor 'sa) megszlal a l+ya* S ay a szemem%e +zett* / 7ml)szi)- azt mo+dta- meg)rdezi- )ell1e +e)i a szvem* @i le++e- a + magam )rdez+m meg> 5alsz+leg )=++ye%% lett vol+a a @ou+t 7verestet tra)+i 3a+sas%e- mi+t &u+e 0ea1 lo+t rve++i- ogy megltogassa S ayt a %=rt=+%e+* / 0em tudom- megold at1e* ;gya+a))or asz+os le et+e- a mgis si)er<l+e* Ha S ay szemlyese+ tall)ozi) &u1 +e1+al- tal+ megrti- ms ogy %o'st meg +e)<+) az em%er s az ,ste+* Ha egy )isl+y mell)as%a %evarrju) egy gyil)os szvt- tal+ jl pldzza majd- ogya+ szrmaz at mgis j a rossz%l* &u+e lel)t ezer imdsg+l is jo%%a+ meg+yugtat+- a a )isl+ya szve +ormlisa+ ver+e* Ie et ogy S ay t=%%et tudott a megvltsrl- mi+t +* @ost a fal mellett llt- mutat1 ujjt lassa+ vgig 6zta a va)olato+- mi+t a lt+ a 'ella )or%%i la)i+a) az egsz let1 t=rt+ett* / @egpr%lom / mo+dtam* 5olt egy olya+ rzsem- ogy el )elle+e mo+da+om @aggie (loom1+a)- ogy tagja voltam a S ayt eltl es)<dtsz)+e)* S ay eltt el allgat+i az igazat- ez mg tal+ +em volt a vilg vge* Az i+form'i viszo+t )omolya+ rt atott a @aggie ltal felptett <gy1 +e)* ;gya+a))or az + feladatom volt- ogy S ay feloldozst +yerje+ ,ste+%e+ a )ivgzs

eltt* Gudtam- ogy a elmo+dom @aggie1+e)- ogy )i vagyo) +- azo++al )eres elyet1 tem egy msi) segtt / egy olyat- a)i%e a vdelem +em tud majd %ele)=t+i* So)at imd1 )oztam- ogy meg%o'sttass) a azugsgom / egyelre jo%%+a) lttam megtarta+i a tit1 )ot* Az ]r azt a)arta- ogy segtse) S aye+* Iegal%%is ezt pr%ltam el itet+i magam1 mal- ogy +e )ellje+ arra go+dol+om- ogy a magam a)arat%l a)aro) rajta segte+i- mi1 ut+ egyszer mr 'ser%e+ agytam* Az ACI; egy f+ymsolszalo+ f=l=tt %relt irodt / oda%e++ ers zo+1 s +yomta1 tpatro+1szag volt* A szo%%a+ 'serepes +=v+ye) ))adozta)* Ip+i is alig le etett- a so) irattart sze)r+y gya)orlatilag az egsz teret %et=lt=tte* A re'ep'i+l egy fiatal gya1 )or+o) <lt* Blya+ gyorsa+ gpelt- ogy szi+te vrtam- mi)or ro%%a+ fel a szmtgpe* / Segt ete) / )rdezte )ijele+t md%a+- fel sem pilla+tva* / @aggie (loom oz j=ttem* A l+y 6gy mutatta meg- merre me+je)- ogy )=z%e+ egy per're sem agyta a%%a a gpelsi* 5ala ogy vgigvere)edtem magam egy egsz a)taerd+- s val%a+ @aggie szo%j%a+ lyu)adtam )i* Az rasztal+l <lt- jegyzetelt* @osollyal <dv=z=lt* / 0zze / )ezdte- mi+t a rgi %arto) le+++)* / Fa+taszti)us reim va++a)* Azt i1 szem- megold at- ogy S ayt fela)assz)* / 3i'sit elspadt* / @rmi+t termszetese+ ez egyltal+ +em fa+taszti)us* @rmi+tF +a- rti- mit a)aro) mo+da+i* / 0e)i ez mirt j> / @ert a))or a szvt el tudja adom+yoz+i / 6zta el a szjt @aggie* / Te elsz=r meg )ell gyz+<+) a %=rt=+para+'s+o)ot- ogy e+gedje el orvosi teszte)re* @eg )ell %i1 zo+yosod+u+) arrl- ogy a szve +em lesz t6l +agy a gyere)+e)* 5ettem egy mly levegt* / 0zze- %eszl+<+) )ell* / ?it)+ j=+ ozzm pap gy++i* 4s mg mi mi+de+t +em tudott2 Oz most nem r4lad sz4l, eml)eztettem magam* / S ay+e) az az =tlete tmadt- ogy szemlyese+ szeret+ meg)rdez+i &u+e 0ea1 lo+tl- ogy )ell1e +e)i) a szve* Germszetese+ &u+e1+a) ezer jo%% dolga va+ a++logy S ayt megltogassa* Azt szeret+m )rdez+i- va+1e le etsg arra- ogy a %rsg a meg%eszlsre )ire+delje+ egy meditort* @aggie fel 6zta a szem=ld=)t* / A+ szeri+t %iztosa+ S ay a legmegfelel%% ala+y arra- ogy ezt &u+e1+al )=z=lje> 0em ltom- ettl me++yivel le+++) elr%%F / 4+ rtem- ogy a mu+)jt vgzi / feleltem* / 4+ is ezt teszem* Ie et- ogy =+t +em rde)li- ogy S ay lel)e megme+e)<l1e- de +e)em ez a legfo+tosa%%* &ele+leg S ay 6gy go+dolja- ogy 'sa) 6gy +yer et %o's+atot- a eladom+yozza a szvt* Persze- +agy )<1 l=+%sg va+ a meg%o'sts s a megvlts )=z=tt* @aggie lee+gedte a )ezt az asztalra* / @gpedig> / 0os- &u+e meg%o'st at S ay+e)* @egvltst viszo+t 'sa) az ,ste+e+ )ereszt<l +yer1 et- e++e) pedig semmi )=ze a oz- ogy mi t=rt+i) a szvvel* &- persze- utols tett1 )+t eladom+yoz+i a szervei+)et igaz+ szp s =+zetle+ dolog- de +em t=rli el az ldo1 zato) 'saldjval szem%e+ el)=vetett %+t* Semmi sz<)sg arra- ogy az em%er ,ste++l pirospo+to)at gyjts=+* A megvlts +em szemlyes d=+ts )rdse* Az em%er+e) +em )ell kirdemelni a megvltst / automati)usa+ meg)apja- &zuso+ )ereszt<l* / Ge t- a jl rtem / felelt @aggie /- =+ +em tartja 6gy- ogy S ay a @egvlt* / Semmi esetre sem2 0agyo+ el amar)odotta+ )=vet)eztet+e)- a)i) gy go+dolj)* / S<)ete)+e) prdi)l- atya* Usid vagyo)* 7lpirultam* / 0em a)artam azt mo+da+i- ogyF / Te most mr +em isze) ,ste+%e+* Szra +yitottam a szmatF azt+ %e'su)tam*

/ Higgye el / szlt @aggie / a mr mi+de+)i ms &zus rei+)ar+'ij+a) tarta+ S ay (our+e1t- + a))or sem i++mF / Persze- ogy +emF / Fde +em azrt- mert a @egvlt +em la) at egy %+=z test%e+ / magyarzta* / Ha esetleg +em tud+- +agyo+ so) em%ert rtatla+ul tl+e) allra* 0em a)artam elmo+da+i +e)i- ogy + tudtam- ogy S ay (our+e %+=s* @egvizsgl1 tam a %izo+yt)o)atE allottam a vallomso)at* 3imo+dtam- ogy %+=s* / 0em errl va+ sz* / A))or o++a+ tudja olya+ %iztosa+- ogy S ay +em az- a)i+e) tartj)> / )rdezte @aggie* / B++a+ / feleltem /- ogy ,ste+ 'sa) egy fi6t adott az em%er+e)* / A a* 4s ez az egy fi6 / javtso+ )i- a tvede) egy armi+' rom ves 's volt- a)it allra tlte)- s lpte+1+yomo+ 'sod)at tett* S - =++e) t+yleg igaza va+- ez omlo)1 egye+est ms- mi+t S ay (our+e* 7szem%e jutott- mit mo+dott A med s dr* Perego* A S ay (our+e ltal vg ezvitt l1 ltlagos 'sod) elt=rp<lte) &zus 'sodi mellettF vagy mgsem> 5z%l %ort 'si+l+i* So) em%er+e) e++i ad+i )evs%l* @eggygyta+i a %etege)et* Fel+yit+i a va)o) szemt* &zus- a)r'sa) S ay- azt mo+dta- +em tett 'sodt* &zus- a)r'sa) S ay- tudta- ogy meg fog al+i* A (i%lia mg azt is mo+dja- ogy &zus visszatr* 7z fe)et+1fe re+ le va+ rva az ]jsz=vetsg%e+- %r a rszlete) / mi)or- mirt- ogya+ / +em t6l vilgosa)* / S ay +em &zus* / B)* / Nem &zus / mo+dtam 6jra +yomat)osa+* @aggie feltartotta a )ezt* / &l va+ +a- megrtettem* / Ha le++e &zusF a ez &zus msodi) elj=veteleF a f=ld=+ risi pusztts le++efel)el++e) a olta)* @i sem <l++) itt +yugodta+ %eszlgetve* Azt mo+dju)- +em mo+dja a (i%lia- ogy &zus +em j=+ le a f=ldre szt+z+i- mg mi1 eltt ivatalosa+ is visszaj=++e* 4s a lej=++e- a))or +yilv+ i+)og+it%a+ j=++e* Blya+ em%er %r%e %6j+a- a)irl vg)pp se+)i sem go+dol+- ogy a @egvlt* Az ,ste+ szerelmre- mifle go+dolato) volta) eze)> @egrztam a fejem- ogy )itisz1 tuljo+* / Csa) a++yit )re)- add tall)ozzo+ S ay &u+e 0ealo++al mg azeltt- ogy =+ %e1 adja a szervadom+y oz )ap'sold )rv+yt* 4+ ugya+azrt )<zd=)- mi+t =+8 ogy allgass) meg S ay a+gjt- ogy megme+ts<) a )isl+yt- s ogy r%redje+e) az em1 %ere)- ogy a all%<+tets rossz dolog* Te +e)em az is fo+tos- ogy a S ay vg<l oda1 adja a szvt a )isl+y+a)- a))or ezt a megfelel o)o)%l tegye* 7 ez pedig )<l=+ )ell vlaszta+i a t=rv+yt ri+t megfo+tolso)at s S ay spiritulis <gyeit* / 7z le etetle+ / vlaszolt @aggie* / Po+tosa+ erre ptem az <gyet* 0zze- e+gem a%1 szol6t +em rde)el- ogy =+ azt go+dolja1e- ogy S ay &zus- vagy ogy S ay maga go+1 dolja1e azt- ogy &zus- vagy 'sa) <lyesge)et %eszl* Az viszo+t rde)el- ogy a %<+1 tets1vgre ajts gpezete +e darlja %e S ay jogait* 4s a az <gy =z fel )ell asz+l+omogy itt em%ere) azt iszi)- ogy S ay az ,ste+- a))or fel fogom asz+l+i* Asszer+'oltam a omlo)om* / A+ fel a)arja v+i a figyelmet valamire- amit visszataszt+a) tart* ?emli- ogy +1 +y dolgot meg tud vltoztat+i* 4s e ez S ayt a)arja fel asz+l+i* / Ht / mo+dta @aggie elv=r=s=dve /- ige+- gy va+* / A))or mirt %aj- a + is a item+e) megfelele+ a)aro) eljr+i> @aggie felemelte a te)i+tett- s ajtott*

/ &vtteli eljrs / mo+dta* / 0em tudom- a %=rt=+ %elemegy1e- S ayrl s 0ea1lo1 +)rl +em is %eszlve* Te a ige+- a dolog 6gy m)=d+e- ogy S ay tall)ozi) az ldo1 zato) 'saldjval- s )ri- ogy %o'sssa+a) meg +e)i* Csa) most vettem szre- ogy mg levegt ve++i is elfelejtettem* / 3=sz=+=m / vlaszoltam* @aggie a )ez%e vett egy tollat- s folytatta a mu+)jt* / 0e +e)em )=sz=+je* 3=sz=+je &u+e 0ealo++a) / a %elemegy* ]jra reztem a le+d<letet* / 7z gy j- ez a elyes 6t / mo+dtam- s mr i+dultam* @aggie fel sem +zett* / 4+ a))or is eli+dtom a pert- a &u+e +em ajla+d vele tall)oz+i / mo+dta*

&;07
Ami)or a + az ldozato) megsegtsre ltestett ivataltl meg)rdezte- ajla+d le++)1e tall)oz+i S ay (our+e1+el- +evet+i )ezdtem* / Persze / mo+dtam /- s azt+ ugya+azzal a le+d<lettel forr olaj%a is do% at++a)vagy feldara%ol at++a)* J )omolya+ go+dolta- + pedig ugya+olya+ )omolya+ mo+dtam +emet* (rmi msra ajla+d lettem vol+a- de arra +em- ogy sz%a llja) azzal a sz=r+yeteggel- 'sa) ogy jo%%a+ rezze magt- s +yugodt lle))el al asso+ meg* 3urt s 7liza%et +em al atta) meg +yugodt lle))el* A))or +e)i mirt is jr at+a ez> Azt ittem- a dolog e++yivel le is va+ zrva- mg+em egy reggel vala)i )opogott az aj1 t+* 4pp zellert dara%oltam* Claire a ever+ fe)<dt- Tudley a l%ai+l pi e+t- egy<tt +zt) a tvt* @i+de++ap ott o+ <lt<+)- %e 6zott f<gg=+y+l* ]gy tett<+)- mi+t a azrt +em me+++) se ova- mert +i+'s )edv<+) )imozdul+i ott o+rl* Az igazsg persze az volt- ogy Claire +agyo+ )ifradt mg a leg)ise%% mozgstl is- ezrt jo%%+a) talltu)- a egyszere+ ott o+ maradu+)* / 0yitom / )iltott Claire- de mi+d)ette+ tudtu)- ogy mg a a)ar+- sem tud+a el1 me++i az ajtig* Ietettem a )st- )ezem a +adrgom%a t=r=ltem* / (iztos megi+t az a fur'sa pasi- a magazi+rus / mo+dta Claire- ami)or elme+tem a ever mellett* / (iztos- ogy +em* A magazi+rus egy uta i mamlasz volt- a)i meg a)art gyz+i mi+)et- ogy az 6jsg megvsrlsval tmogassu) az ;tols 0apo) Sze+tjei+e) &zus 3risztus 7gy zt* 4pp zu a+yoztam- ami)or j=tt- Claire pedig )ime+t az ajt oz- s el%eszlgetett vele a sz61 +yog l+ )ereszt<l Cami miatt )ijrt vol+a +e)i egy alapos fejmossD* Claire rde)ld1 st a szentek sz )eltette fel- +em tudta- ogy a szp +v valj%a+ a mormo+ egy zat ta1 )arja* Azt javasoltam a fi6+a)- ogy i+)%% egy olya+ vros%a+ pr%l)ozzo+- a ol +em )=vetett el )etts gyil)ossgot egy mu+)rt )ili+'sel fiatalem%er* Ami)or elme+t- )i1 vtam a re+drsget* 0em- tudtam- ogy most +em volt az* @eglepetsemre oda)i+t egy pap llt* A motorjt lepar)olta a garzs el* Ajtt +yitot1 tam +e)i- egy6ttal udvarias mosollyal )=z=ltem vele- ogy valsz+leg eltvesztette a zszmot* / 3izrt dolog- @s* 0ealo+ / mo+dta /- @i' ael atya vagyo) a St* Cat eri+e temp1 lom%l* ?a%ol atom az idejt + +y per'ig> / (o's+at- ismerj<) egymst> / 0em / felelt +mi sz<+et ut+* / Te tal+ itt az id- ogy ez megvltozzo+* Aszt=+=1 se+ %e a)artam 'sap+i az ajtt* 7z vajo+ allos %++e) szmt> 0em teljese+ mi+degy- a++a) szmt1e- mi)or 6gysem isze) az ilyesmi%e+> Po+tosa+ tudom- mi)or fordultam el a vallstl* 4+ so a +em voltam v- de 3urt )atoli)us volt* A )edvrt meg)eresztelt<) 7liza%et t- temets<) is egy zi szertarts szeri+t zajlott* 7z1 ut+ d=+t=ttem 6gy- ogy t=%% +em teszem %e a l%am templom%a- isze+ ,ste+ mr 6gysem )rptol atott azrt- amit elvesztettem* Te most egy ismeretle+ pap volt itt* 5a1 lsz++e) t+t- ogy +em a lel)i <dv=mrl a)ar velem %eszlget+i- a+em Claire1rl* Ie et- ogy ez a pap tudott egy t<ltet et szvrl- olya+rl- amelyrl az llami do+or1 sz=vetsg +em> / 7lg +agy rumli va+ / mo+dtam- de )i+yitottam +e)i az ajtt* Ami)or a +appali%a+ voltu+)- megllt Claire mellett* Claire egy )i'sit felemel)edett- ar'a olya+ spadt voltmi+t a old* / (emutatom a l+yom / szltam- s a papra +ztem* J 6gy +zte Claire1t- mi+t a a )isl+y mr a szelleme) )=zt la)+a*

Felme+t %e++em a pumpa* @r pp azt a)artam mo+da+i- ogy jo%% lesz- a tvozi)de e))or Claire a )=+y=)re tmasz)odva fel<lt- s megszltotta8 / ,smeri a sze+te)et> / Claire2 A l+yom zavarta+ pilla+tott )=r%e* / Te a+ya- 'sa) )rdeztem* / ,smerem- ige+ / vlaszolt a pap* / Sze+t ;lri) mi+dig az egyi) )edve+'em volt* J az a vdsze+t- a)i tvol tartja a va)o+do)at* / 7zt +em iszem el2 / 5olt mr +lato) va)o+d> / 0em* / Ht- a))or 6gy t+i)- jl vgzi a mu+)jt / mo+dta mosolyogva* 7z az em%er felvidtotta Claire1t- ezrt 6gy d=+t=ttem- ado) +e)i egy eslyt* 3ime+1 t<+) a )o+y %a- mert ott a )isl+yom +em all atta- mirl %eszlget<+)* / 7l+zst a vallats miatt / mo+dtam +e)i* / Claire +agyo+ so)at olvas* A sze+te) az 6j fiMa ideja* Fl ve a )ov'smestersg volt* Hellyel )+ltam* / Claire1rel )ap'solat%a+F / mo+dta* / Gudom- ogy %eteg* 7zrt vagyo) itt ?emltem- ogy errl lesz sz- de most a tor)om%a ugrott a szvem* / Gud segte+i> / ,smere) vala)it- a)i szeret+e segte+i / vlaszolt a pap* / Te e ez valami%e %ele )ell egyez+ie* (elptem vol+a egy ap'azrd%a* 5gigstltam vol+a az g parzso+* / (rmi%e / grtem* / Gudom- ogy jrt itt az <gyszsgrl vala)i- ogy meggyzze8 tall)ozzo+ S ay (o1 ur+e1+al a jvtteli igazsgszolgltatsi eljrs )eret%e+F 7lv=r=s=dtem a mregtl* Hogy ogy +em si)er<lt =sszera)+om a )ira)st> S ay (o1 ur+e el a)arja adom+yoz+i a szerveit* 4+ a f=ld all is a)artam )erte+i egy szvet* (our+e vala o++a+ megtudta- ogy Claire %eteg> Szmt ez egyltal+> / G+j=+ el a zam%l2 / t=rtem )i- de @i' ael atya +em mozdult* Ha Claire1+e) a sze+te) lete volt az 6j fiMa ideja- a))or az e+ym az em%eri szv* @i+de+ rde)elt* Ha a tv%e+ szvt<ltetse)rl szl msort adta)- meg+ztem* &rat1 tam Cs el is olvastamD mi+de+ ltez orvosi folyiratot* S ay (our+e mosta+%a+ so)at szerepelt a re)%e+- de arra lmom%a+ sem go+doltam vol+a- ogy a szve Cvagy %rmi msD esetleg =ssze)=ti t Claire1rel* 0em tudom- +aivits volt1e a rszemrl- vagy =+tu1 datla+ul is a )isl+yomat a)artam vde+i* @i+de+ ermre sz<)sgem volt- ogy viszo+oz+i tudjam a pap te)i+tett* / @i%l go+dolja- ogy =r<l+)- a a++a) az em%er+e) a)r'sa) a morzsja is itt ma1 rad+a a f=ld=+- +em ogy a l+yom%a+> / &u+e- )rem- allgasso+ meg* S ay lel)i segtje vagyo)* ?e+dszerese+ %eszle) vele* Szeri+tem jo%% le++e- a =+ is megpr%l+* / 4s mirt> @ert zavarja a lel)iismerett- ogy egy gyil)os prtjt )ell fog+ia> 0et+ +em tud tle alud+i> / @ert 6gy go+dolom- ogy egy j em%er+e) is le et+e) rossz lpsei* ,ste+ meg%o1 'st- 6gy ogy +e)em is meg )ell %o'sta+om* 5a+- ogy ami)or az em%ert 'sa) egy ajszl vlasztja el az =sszeomlstl- a f<l%e+ egyszerre az egsz vilg l<)tetst allja* 5a+- ogy tudja- ogy dara%o)ra sza)ad a +yel1 ve- a )imo+dja az igazat- mgis meg )ell te++ie* / (rmit is a)ar +e)em mo+da+i (our+e- az mr +em vltoztat semmi+* / Geljese+ jogos / mo+dta @i' ael atya* / Te le et- ogy =+ tud neki olyat mo+da+iami mgis megvltoztat at valamit*

A pap 'sa) egyvalamirl feled)ezett meg8 semmivel sem tartoztam S ay (our+e1+a)* @r mag%a+ az is- ogy est+)+t lttam a tv%e+ a rla szl re)et- olya+ volt- mi+t a legrossza%% )+ all* Az em%ere) t=megvel llta) a %=rt=+ eltt- s rte imd)ozta)* 7gyese) a %eteg gyere)<)et s aldo)l part+er<)et vitt) oda- a gygyulsu)%a+ re1 m+y)edve* ,lye+)or mi+dig azt a)artam )ilta+i8 #olondok vagytok1 Ht nem ltjtok, hogy tver titeket, ahogy engem is tvert> Ht nem t7djtok, hogy meglte letem rtel3 mt, a kislnyomat> / 0evezze+ meg egy em%ert- a sorozatgyil)os &o + \ay+e Ra'y ldozatai )=z<l* / 0emF +em tudo) / mo+dta @i' ael atya* / 4s a)it a +e)rofil )a++i%l &effrey Ta mer =lt meg> @egrzta a fejt* / Te az +ev<)re eml)szi)- ugye> Felllt- s odaj=tt ozzm* / &u+e- az em%er )pes arra- ogy megvltozzo+* @egremegett a szm* / ,ge+* Wgy vli) egy al) szav6- ajl)tala+ 's%l pszi' opata gyil)os* Wgy fordul pilla+ato) alatt vr%e egy ez<st aj6 t<+drl+y mell)asa* Wgy lesz egy %ol1 dog a+ya olya++- amilye+ eltte sosem volt8 )eserv- <ress* Gudom- mirt a)arta ez a pap- ogy tall)ozza) S ay (our+e1+al* Gudom- mit mo+dott &zus* Azt mo+dta8 Ha megdo!nak k vel, do!j vissza kenyrrel1 3=++y +e)i* &zus+a) +em )ellett eltemet+ie a sajt gyerme)t* 7lfordultam- +em a)artam +e)i megad+i azt az =r=met- ogy sr+i lsso+* J t=lelt- s elvezetett a leg)=zele%%i sz)ig* Adott egy zse%)e+dt- s al)a+ mormolva imd)oz+i )ezdett* / Sze+t Fel'ia- vdsze+tje azo)+a)- a)i) elvesztett) a gyerme)<)et- )rle)- segtsogy az ]r e+gedje meg e++e) az asszo+y+a)- ogy meglelje %)jt* A))ora ervel l=)tem el- ogy mg e+gem is meglepett* / 0e merszelje2 / mo+dtam remeg a+go+* / 0e imd)ozzo+ rtem2 @ert a vlet1 le+<l meg is allja az ,ste+- t mr el)sett- tize+egy vvel* Bdame+tem a t =z* 7gyetle+ )p volt rajta8 3urt s 7liza%et egy<tt* A t1mg1 +est- amivel )ira)tam- mg Claire 'si+lta valami)or az vod%a+* Blya+ so)szor fogtam a )pet a )ezem%e- ogy a sar)ai mr le)ere)edte)- a fest) egy rsze mr lepergett* / @i+de+)i azt mo+dta- ogy 3urt s 7liza%et megtallt) a %)j<)et* Hogy most jo%% elye+ va++a)* Te +em igaz* 0i+'se+e) se ol* 0i+'se+e)* 7lvett) )et tlem* / 0e az ,ste+t i%ztassa ezrt- &u+e / mo+dta @i' ael atya* / 0em vette el a frjt s a )isl+yt* / 0em / mo+dtam )urt+* / Ha+em S ay (our+e* Hidege+ +ztem r / Iegye+ szves tvoz+i* 3i)srtem az ajtig / +em a)artam le etsget ad+i +e)i- ogy sz%a elegyedje+ Claire1rel* Claire figyelt %e++<+)etE +yilv+ ltta a test%eszdem%l- ogy jo%%- a meg sem szlal* @i' ael atya a )<sz=%=+ mg megtorpa+t* / Ie et- ogy +em mi+dig po+tosa+ 6gy s a))or- a ogy mi szeret++)- de ,ste+ mi+1 dig )iegye+lti a szmlt / mo+dta* / 0em )ell mi+de+ro+ %ossz6t ll+i* / 0em %ossz6t a)aro) / vlaszoltam +e)i /- a+em igazsgot* A pap elme+t- de e+gem mg so)ig rzott a ideg* Felvettem egy pulvert- majd mg egyet* Azt+ mg ta)art is 'savartam magam )=r- de i%a* 0em le et felmelegte+i a testet- amely oda%e+t mr )v vlt* S ay (our+e Claire1+e) a)arta ad+i a szvt- ogy Claire let%e+ maradjo+* @ilye+ a+ya az- a)i ezt agy+> 4s milye+ a+ya az- a)i ezt +em agy+> @i' ael atya azt mo+dta- ogy S ay (our+e )i a)arja egye+lte+i a szmlt8 letet ad az egyi) l+yom+a)- mert elvette a msi)t* Te Claire +em ptolja 7liza%et t8 mi+d)ett1

+e) velem le++e a elye* A )rds ugya+a))or +agyo+ is egyszer volt8 9agy marad egy lnyod, vagy egy sem marad1 8elyiket szeretnd> (our+e1t + gyl=ltem- +em Claire / sosem tall)ozta)* @irt utasta+m el (our+e aj+latt> Azrt- mert ezt tartom a Claire szmra legjo%% megolds+a)F vagy le etogy 'sa) a magam szmra legjo%% megolds+a)> 7l)pzeltem- a ogy dr* \u a mtt eltt )iveszi a fagyasztts)%l (our+e szvt* A szvet- amely olya+- mi+t egy fo++yadt szilva- egy fe)ete )ristly* @i t=rt+i) a legtisz1 t%% vzzel- a egy 'sepp mrget ejt<+) %ele> Ha +em fogadom el (our+e szvt- Claire valsz+leg meg al* Ha elfogadom- az olya+- mi+t a elismer+m- ogy Claire lete )ompe+zlja frjem s l+yom allt* Te +em- ezrt semmi +em )ompe+zl at* Sgy gondolom, hogy egy j4 em!ernek is lehetnek rossz lpsei, mo+dta @i' ael atya* Pldul j <r<ggyel is le et rossz d=+tst oz+i* Wrd al a l+yod allos tlett- 'sa) +e1 ogy egy gyil)ostl )apjo+ 6j szvet* Arlek, Claire, !ocsss meg nekem, t=rt fel a szvem mlyrl- s egy 'sapsra elm6lt a idegrzsom* Iz%a+ gtem- szi+te sisteregte) az ar'omo+ le'surg )=++ye)* 7szem g%a+ sem volt el i++i- ogy S ay (our+e irtele+ j em%er lett* Ie et- ogy ez a )t)eds volt a legf%% %izo+yt)a- ogy +yert- mert + is olya+ )eser s fe)ete lettem- mi+t * Te ettl 'sa) erse%% lett az a meggyzdsem- ogy lesz erm a szem%e mo+da+i- mit is jele+t az- ogy )iegye+ltj<) a szmlt* 0em attl fog1 +a) a ely<)re )er<l+i a dolgo)- ogy szvet / s ezzel egy<tt j=vt / ad Claire1+e)- a1 +em attl- ogy most mr tudom8 S ay (our+e1+a) +agyo+- de +agyo+ +agy sz<)sge va+ valamire / s ez6ttal + lesze) az- a)i ezt elveszi tle*

@ARR,7
T=%%e+te+ tettem le a telefo+t* Ro+dol)odtam- +em )elle+e1e vala ogy )iderte+i a 1 v fl telefo+szmt- ogy %iztosa+ tudjam- +em telefo+%etyro) volta)* Gal+ mgis va++a) 'sod)* 0em volt t6l so) idm go+dol)od+i a t=rt+te)e+E vala)i +agy lpse))el )=zeltett fe1 lm* @i' ael atya llt meg az rasztalom+l* ]gy +zett )i- mi+t a)i a )=zvetle+ jrattal r)ezett Ta+te po)l%l* / &u+e 0ealo+ alla+i sem a)ar S ayrl* / 7z rde)es / vlaszoltam* / Gud+iilli) &u+e 0ealo+ most tette le a telefo+t- s +e)em azt mo+dta- ajla+d rszt ve++i a jvtteli eljrs%a+* @i' ael atya elspadt* / 3rem- vja vissza* Azt iszem- mgsem le++e j- a tall)oz++a)* / Te t az =+ =tlete volt* / ,ge+- de azta %eszltem vele* Ha %eleegyezi)- ogy tall)ozza+a)- a))or +em azrt teszi- mert )v+'si S ay mo+da+ivaljra* Ha+em ogy sz=ges 'sizmval megtapossamg mieltt az llam )ivgzi S ayt* / @irt- azt go+dolja- S ay +em tud +e)i olyat mo+da+i- ami legal%% a))ort <t- mi+t amit vg+a S ay ez> / 0em tudomF azt go+doltam- a tall)oz+a)- esetlegF / leeresz)edett az asztalom eltt ll sz)re* / 0em tudom- mirt 'si+lom ezt az egszet* Ie et- ogy va++a) dol1 go)- amelye)et egyszere+ +em le et jvte++i* S ajtottam* / Iegal%% pr%l)ozi)* 7z a legt=%%- amit egy em%er megte et* 0zze- + +em 'sa) allratlte))el foglal)ozom* Te a f+=)=m+e) )izrlag ilye+ esetei volta)- amg 5ir1 gi+i%a+ dolgozott* @i+de+ allratlt egy rzelmi a)+amez* Ha az em%er jo%%a+ meg1 ismeri az <gyfelt- el%%1ut%% tall magyarzatot arra- mirt )=vette el azt a %orzalmas tettet* @i+dig va+ rossz gyere))or- al)o olizmus- rzelmi zavarodottsg- drogo)* 7z o) is- de az <gyvd egy +ap szem%es<l az ldozat 'saldjval- s ltja- azo) me++yire sze+1 ved+e) a szerettei) alla miatt* 4s e))or )i'sit szgyell+i )ezdi- ogy a vdlott oldal+ ll* Az egyi) irattart mellett volt egy t* 3ivettem %elle egy pala') vizet- a pap )ez1 %e +yomtam* / 0zze- atym- S ay %+=s* A %rsg ezt )ere) pere' )imo+dta* &u+e tudja ezt* 4+ is tudom* @i+de+)i rti- ogy igazsgtala+sg )ivgez+i egy rtatla+ em%ert* Te igazsgta1 la+sg1e egy %+=st )ivgez+i> / Te t =+ azo+ mu+)l)odi)- ogy fela)assz) / mo+dta @i' ael atya* / 0em azo+ mu+)l)odom- ogy fela)assz) elyes%tettem* / 4+ az em%eri jogait vdem- s )=z%e+ megpr%lom mi+de+)i szmra rt ete+ %emutat+i- mi a pro%lma a all%<+tetssel* A )ett+) 'ljai+a) )i'si a )=z=s metszete8 'sa) a))or +yer et<+) mi+d)ette+- a S ay az ltala vlasztott mdo+ al at meg* ,tt va+ a )<l=+%sg az =+ te1 v)e+ysge s az e+ym )=z=tt8 =+ azt szeret+- a S ay az =+ ltal vlasztott mdo+ al1 at+a meg* / A+ mo+dta- ogy +em %iztos- ogy megfelel S ay szve a )isl+y+a) / vlaszolta a pap* / 4s mg a meg is felel- &u+e 0ealo+ 6gysem egyez+e %ele a mtt%e* A felvets teljese+ jogos volt* Ami)or @i' ael atya )itallta- ogy tall)ozzo+ &u+e s S ay- )+yelmese+ elfeled)ezett valamirl* Arrl- ogy az em%er 'sa) a))or %o'st at meg- a el%% felidzi az elsze+vedett )rt- s 'sa) a))or felejt et- a megrti- +e)i ma1 g+a) milye+ szerepe volt a t=rt+te)%e+* / Ha +em a)arju)- ogy S ay elvesztse a rem+yt / mo+dtam /- a))or vigyzzu+)ogy mi se veszts<) el*

@,CHA7I
5ala +yszor +em + tartottam a dli mist- %eme+tem megltogat+i S ayt* 0 a arrl %eszlgett<+)- mit lttu+) a tv%e+ / vlem+y<+) so) po+to+ egyezett* 0 a az aszta1 losmu+)a volt a tma* Azt mo+dta- ltal%a+ a ogy megltta a faa+yagot- r=gt=+ tudtamit faragjo+ %elle / a ogy + is so)szor =szt=+=se+ tudtam- ogya+ segtse) gy<le)eze1 tem egy1egy rszorul tagj+* A jogi elyzetrl is %eszlgett<+) S ayjel / milye+ <gy1 vdei volta)- milye+ felle%%ezsi )relme))el lt* 0 a viszo+t +e z volt )ezel+i- zavart volt8 ilye+)or 6gy szaladglt fel1al- mi+t egy )etre'%e zrt vad / izgett1mozgott- 6gy ug1 rlt a tm) )=z=tt- mi+t a ez le++e az egyetle+ mdja a++a)- ogy =sv+yt vgju+) a go+dolatai re+geteg%e+* 7gy +ap S ay meg)rdezte- mi)et %eszl+e) rla az em%ere) oda)i+t* / Ge is tudod / vlaszoltam* / @i+de+ %e++e va+ a re)%e+* / Azt iszi)- meg tudom )et me+te+i / mo+dta S ay* / Ht ige+* / 7z )i%aszott +agy =+zsg- +em> 5agy + vagyo) =+z- a meg sem pr%lom> / 7zt +em tudom elyetted megvlaszol+i- S ay / mo+dtam* / 7lfradtam / s ajtott* / Gize+egy ve vrom- ogy meg alja)* Gize+egy ossz6 ve* A sz)em )=zvetle+<l az ajt oz +yomtam- gy egy )i'sit disz)rte%%e+ le etett %e1 szlget+i* 7gy tig tartott- mire si)er<lt )<l=+vlaszta+om- mi az- amit S ay go+dol az <gyrl- s mi az- amit +* Geljese+ megd=%%e+tett- ogy S ay rtatla++a) tartotta magt* Coy+e para+'s+o) elre szlt- ogy a %=rt=+%e+ mi+de+)i azt go+dolja- rtatla+- de a dolog a))or is meglepett* Gal+ id)=z%e+ meg)opott az eml)ezete> Ami e+gem illet6gy eml)eztem a trgyalso+ %emutatott %izo+yt)o)ra- mi+t a az egsz teg+ap t=rt+t vol+a* 0 a megpr%ltam egy )is +yoms al elyez+i S ayt8 )rtem- ogy meslje elmirt go+dolja- ogy tvese+ tlt) elE mo+dtam +e)i- ogy @aggie esetleg a asz+ra tud+ fordta+i az i+form'itE firtattam- mirt fogadta el a allos tletet mi+de+fle el1 le+lls +l)<l- a t+yleg rtatla+- de ilye+)or %ezr)zott* Azt )ezdte ismtelget+iogy ami a))or t=rt+t- az ma mr +em szmt* Iassa+ megrtettem- ogy +em felttle+<l azrt mo+dja- ogy rtatla+- mert gy volt* @ivel apr+)+t %izalmas viszo+y%a )er<lt<+) egymssal- +yilv+ azt szerette vol+a- a a le et legjo%% vlem++yel vol+) rla* / A+ szeri+t melyi) a )=++ye%%> / )rdezte S ay* / Ha tudju)- melyi) +ap- melyi) r%a+ fogu+) meg al+i- vagy a a all a))or tmad r+)- ami)or a)arja- ami)or a leg)evs% sem szmtu+) r> ?=gt=+ az eszem%e =tl=tt a )rds8 Dgyanezt Oliza!etht l is megkrdezted> / Szeri+tem jo%%- a +em tudju) elre / feleltem* / @i+de++ap 6gy )ell l+<+)- mi+t1 a az le++e let<+) utols +apja- meg ami ezzel jr* Te a egyszer tudju)- ogy meg fo1 gu+) al+i- 3risztus megmutatja- ogya+ viselj<) a t+yt emelt fvel* S ay ar'+ =+elg<lt mosoly jele+t meg* / 0a- +zz) 'sa)* @a +egyve+)t ossz6 per' telt el- mg vgre sz%a ozta a j =reg &zust* / (o's+at- sza)mai rtalom / vlaszoltam* / Ami)or &zus azt mo+dja a Retsem+ )ert%e+- ogy T&tymB Ha lehetsges, m6ljk el t lem e pohrN mindazltal ne 6gy le3 gyen amint n akarom, hanem amint teUV mg )<zd a sors elle+F de vg<l elfogadja ,s1 te+ a)aratt* / Szar +e)i / mo+dta S ay* / ,ge+* Fogado)- ogy a l%a 6gy resz)etett- mi+t a )o'so+ya- ami)or a )eresztet vitte* 5gtre is em%er volt* Hi%a %tor vala)i- %izo+yos elyzete)%e+ mi+de+)pp remeg+i fog a gyomra* S ay mereve+ +zett rm* / 7sz%e sem jut + a- ogy le et- ogy ez az egsz egy tveds>

/ @i a tveds> / 7z az egsz* Amit &zus mo+dott* Amit &zus valj%a+ mo+da+i a)art* 5g<l is a (i%lit eleve +em rta- +em> Azo)- a)i) a (i%lit rt)- mg +em is lte)- ami)or ez a so) mi+de+ t=rt+t* 7lg leforrzott ar'ot vg attam- mert S ay sietve folytatta* / 0em azt mo+dom- ogy &zus rossz ar' volt / j ta+t volt- fa+taszti)us sz+o) sa1 t=%%i sat=%%i* Te az ,ste+ fia> Hol erre a %izo+yt)> / 7rrl szl a it / feleltem* / 0em )ell ozz %izo+yt)* / B) / vitzott tov%% S ay /- de a))or mi va+ azo))al- a)i)+l Alla a %efut> 5agy a)i) a +emes +yol'rt =sv+y segtsgvel a)arj) elr+i a 0irv+t> 4rti a )r1 dst- ugye- ogy le et meg)eresztel+i egy olya+ figurt- a)i 6gy tasztja a vizet- ogy s1 tl+i tud rajta> / Gudju)- ogy &zus meg volt )eresztelve- mivelF / @ivel a (i%lia ezt mo+dja> / +evetett S ay* / A (i%lit is em%er rta- +em az ,ste+* A 3or+t s a Galmudot is em%er rta* 4s a szerz mrlegelte- mi )er<lj=+ %e a sz=veg%emi +e* @i+t ami)or az em%er megrja levl%e+- mi t=rt+t a va)'i alatt8 lerja- mit 'si1 +lt- ol jrt- de azt +em- ogy ellopt) a p+ztr'jt meg ogy telmrgezst )apott* / Szeri+ted fo+tos tud+i- ogy &zus )apott1e telmrgezst> / )rdeztem* / 0em ez a l+yeg* @ilye+ alapo+ mo+da++) azt a @t ":8P.1rl vagy a Iu)'s [##8QP1rl vagy +yrl- ogy megt=rt+t- ogy t+y> / Itod- e%%e+ tvedsz- S ay* 4+ ige+is tudom- ogy a @t ":8P. az ,ste+ szava* @i+t a ogy a Iu)'s [##8QP is az le et+e- a ltez+e* 7))orra mr a folyos t=%%i la)ja is allgatta a %eszlgets<+)et* 0melyi)<) / pl1 dul &oey 3u+z- a)i g=r=g ortodoM volt- s Pogie- a %aptista / szerette allgat+i- a ogy felolvaso) a Sze+trs%l* 5olt- a)i )<l=+ meg)rt- ogy egyszer majd imd)ozzu+) egy<tt* / Fogd %e a lep'ses szd- (our+e / )iltott Pogie* / A ogy %eld +yomj) azt a ttpo)olra jutsz* / 0em mo+dom- ogy felttle+<l igazam va+ / folytatta S ay emelt a+go+* / Csa) azt mo+dom- ogy attl mg- ogy mag+a) igaza va+- +em %iztos- ogy +e)em +i+'s* / S ay / +yugtattam /- )rle)- +e )ia%lj- mert a vg+ mg aza)<lde+e) e+gem az r=)* 3=zel j=tt- a te+yert az ajt oz +yomta* / @i va+- a egyltal+ +em szmt- ogy )ereszt+y az em%er vagy zsid vagy %udd1 ista vagy o))ultista vagy tudomis+- tra+sz'e+de+talista> @i va+- a mi+degyi) 6t ugya+oda vezet> / S ay / s ajtott Iu'ius* / 7lg a filozfi%l* @r fj tle a fejem* / A valls ida)at pt az em%ere) )=z=tt / szltam* / Hogy+e* A )=zvlem+yt megoszt =sszes tm+a) )=ze va+ a valls oz* Az s1 sejt)utats- az ira)i %or6- a all oz val jog- a meleg zassg- az a%ortusz- az evol61 'i- mg a all%<+tets isF s mi a t=rsvo+al> @i+degyi) eset%e+ a maga drgaltos (i%lija / S ay megvo+ta a vllt* / A+ szeri+t &zus =r<l+e- a lt+- miv lett a vilg> 7szem%e jutotta) az =+gyil)os mer+ylete)- a tmadso)- ami)et az a%ortuszprti or1 voso)+a) )ell )ill+iu)* 7szem%e jutott a 3=zel 3elet* / Szeri+tem ,ste+ +agyo+ meg<t)=z+e- a lt+- mi mi+de+t )=vet+e) el a +ev%e+ / ismertem el* / G+y- ogy az <ze+ett so)a+ flrertelmezi)* 7zrt mg fo+tosa%%- ogy legye+- a)i irdeti mi+dazt- amit ,ste+ valj%a+ mo+da+i a)art* S ay tvola%% lpett az ajttl* / 5egye+- mo+dju)- egy olya+ em%ert- mi+t CalloKayF / @e+j a pi's%a- (our+e2 / )o+trzott ?ee'e* / Hagyj e+gem )i e%%l* &o%%- a +em is veszed a mo's)os szdra a +evemF / Ftagja az Srja Gestvrisg+e)- felgy6jtott egy zsi+aggtF

/ Halott vagy- (our+e / mo+dta ?ee'e* / 5god> Ha1lott* / Fvagy vegye+ egy %=rt=+rt* 0em mer a fogoly szem%e +z+i- ami)or- mo+dju)zu a+yoz+i viszi- s mirt> @ert tudja- a az lete egy )i'sit is ms)ppe+ ala)ul- a))or tal+ le++e most itt %ili+'s%everve* 5agy a politi)uso)at- a)i) azt )pzeli)- ogy sim+ le'su)at atj) azo)at- a)i) szeri+t<) zavarj) az =ssz)petF A t=%%i fogoly erre a+gos ri'saj%a+ t=rt )i* GeMas s Pogie 'sap)od+i )ezdt) az ajta1 ju)at a tl'ju))al* A))ora volt a zaj- ogy egy r pilla+ato)o+ %el<l %eleszlt a a+gos1 %eszl%e- ogy re+dre i+tse a ra%o)at* S ayt e))or mr +em le etett visszafog+i- irdette az igt a gy<le)ezet+e)* A stru)tu1 rlt go+dolato)at maga m=g=tt agyta- s<t)rezett a rivaldaf+y%e+* / 4s az igazi sz=r+yetege)et- azo)at- a)i)et az em%ere) fl++e) a felesg<) s a gye1 re)ei) )=zel%e e+ged+i / mi+t pldul e+gem /- azo)at is eltvoltj)* @ert ez so))al egyszer%%- mi+t %eismer+i- ogy +i+'s is olya+ +agy )<l=+%sg )=zt<) s )=ztem* A )=z=+sg f6jolssal s <dvrivalgssal djazta a msort* S ay tralpett- mi+t vala1 mi sz+pado+- s mlye+- 'sp%l meg ajolt* Azt+ visszaj=tt egy radsra* / 0em ltj)- ogy ) a %e'sapotta)* Te egy apr )is fe's)e+d +em lesz elg* Hasts el egy ft2 4+ ott vagyo)* 7meld f=l a )=vet2 4s meg fogto) tall+i e+gem ott* 0zz a t<1 )=r%e2 7+gem fogsz lt+i* / S ay atrozotta+ +zett rm* / Ha t+yleg meg a)arja rte1 +i- ogy lesz vala)i%l gyil)os / mo+dta /- go+dolja vgig- mag%l ogy le++e az* @egfesz<lt a )ezem a (i%li+ / mi+dig magammal oztam a %=rt=+%e* Ami azt illetiS ay egyltal+ +em %eszlt s<letle+sge)et* 0em vlasztotta el sza)ad) a valsgtl* 7+gem ige+* @ert- a ogy S ay mo+dta- +em vagyu+) olya+ )<l=+%=ze)- mi+t azt i++i szerettem vol+a* @i+d)ette+ gyil)oso) vagyu+)* A++yi )<l=+%sggel- ogy a all- amelyet + o)oztam- mg +em )=vet)ezett %e*

@ARR,7
A+ym +em rt r- ami)or %eme+tem ozz e%dre a C utUpa 1%a* / @aggie / +zett rm- ami)or megjele+tem az irodja ajtaj%a+ /- mit )eresel itt> A szo)sos +apo+ me+tem- a szo)sos id%e+* So a +em a)artam gy egy<tt e%del+i vele* 7ze+ a +apo+ vala ogy mgis sz<)sgem volt arra- ogy egy )i'sit laztsa)- mi)=z1 %e+ vala)i megdolgozza a %r)em+yedseimet* Amita @i' ael atya %ero%ogott az iro1 dm%a- s felvetette- ogy S ay+e) tall)oz+ia )elle+e &u+e 0ealo++al- )telyeim tmad1 ta)8 vajo+ t+yleg a j <gyrt dolgozom> G+yleg S ay rde)eit )pviselem azzal- ogy megpr%lom )ijr+i- ogy elaj+d)oz assa a szvt / vagy i+)%% a sajtomat> Persze+agyo+ j re)lmot 'si+l a all%<+tetst elle+z mozgalom+a)- a S ay utols 'sele)e1 dete)+t =+zetle+<l felaj+lja a szvt vala)i+e)F de vajo+ er)=l'sileg vd et1e meg1 gyorsta+i vala)i )ivgzst- mg a )ri is azt> Hrom lmatla+ jsza)a ut+ 'sa) arra vgytam- ogy %e u+y assam a szemem- meleg vz%e mrt assam a testem s valami msra is go+dol assa)- mi+t S ay (our+e* A+ym olya+ %e+yomst )eltett apr- )rmsz+ szo)+yj%a+- mi+t a az ru z %a)1 fisosztly+ vsrolt vol+a %e* Hajt eleg+s )o+ty%a fogta =ssze* / 7gy %efe)tett vro) / mo+dta* / 7ml)szel- ugye> ?mlett- mi+t a emltette vol+a- ogy esetleg )i%vti) egy szr++yal a f<rdt* 4s ogy va+ egy +agyo+ gazdag 0eK Vor)1i =lgy- a)i ajla+d le++e fi+a+szroz+i az pt1 )ezst* / 0em mo+dtad- ogy ma j=+ / mo+dtam- s leeresz)edtem egy sz)re az rasztal1 val szem%e+* / Assze+yomod a pr+)at / szlt a+ym* / 3<l=+%e+ meg ige+is mo+dtam* Fel vta1 la) a mu+)a elyede+- ppe+ a )alviat6rt p<f=lted- mi+t mi+dig- ami)or fel vla)* Azt iszed- +em allom a a+gjt* @o+dtam- ogy az e%det t )ell te++<+) j=v 's<t=rt=)re / te %eleegyeztl- %r elg le)ezele+- s mr mo+dtad is- ogy +em rsz r- s egyltal+ mirt vla) a mu+)a elyede+* 7lv=r=s=dtem* / 0em szo)tam gpel+i- a veled %eszle)* &- elismerem- szo)tam* Te az a+ymrl va+ sz* So)szor teljese+ +evetsges <gye)1 %e+ za)lat8 megfelel1e +e)em- a a a+u))a1va'sora de'em%er 9:1+- szom%ato+ leszF )rdezi mi+dezt mr'ius%a+* 7ml)szem1e- ogy vt) a )=+yvtrost ltal+os is)ol1 %a+- mert szeri+te t ltta a mi+ap a %olt%a+* ?=vide+- a+ym teljese+ jele+t)tele+ <gye)%e+ v fel- ami)or + olya+ orderej dolgo)at i+tze)- mi+t pldul egy em%er let+e) a megme+tse* / 0zd- @aggie- tudom- ogy amit + 'si+lo) itt- az +em le et olya+ fo+tos- mi+t amit te 'si+lsz- de azrt fj- ogy mg 'sa) meg sem allgatsz- ami)or ozzd %eszle)* 3=++yes lett a szeme- eleresztett egy )rom)odst* / 4s most mg %e is j=ssz- ogy fel 6zz- ami)or pp Ali'ia Roldma+1Hirs' sel va+ ta1 ll)ozm* / 0em azrt j=ttem- ogy fel 6zzala)2 Azrt j=ttem- mert mi+dig ilye+)or j=v=)- a 1 +ap msodi) )eddj+2 0e i%ztass- 'sa) mert +em eml)szem egy / tudomis+ / <lye fl vvel ezeltti telefo+%eszlgetsre2 / H<lye telefo+%eszlgetsF / <pp=gte a+ym 'se+d%e+* / & tud+i- ogy +e)ed ezt jele+ti a )ap'solatu+)- @aggie* Feltartottam a )ezem* / Itom- itt 6gysem lesz igazam / mo+dtam* / So) si)ert a meg%eszlsed ez* 3iro a+tam az irod%l- elvgtattam a )i+t <l fe r tit)r+ s a szi+te al%+ re1 'ep'is mellett- )i a )o'si oz a par)ol%a* Az aut%a+ %g+i )ezdtemE )=z%e+ arrl pr1 %ltam magam meggyz+i- ogy +em azrt sro)- mert a)arva1a)aratla+ul folyto+ 'ser1 %e+ agyo) mso)at*

Apm az irodj%a+ <lt* 7gy %evsrl)=zpo+t%a+ %relt elyetE mi mst tegye+ egy zsi+agga +l)<li ra%%i* 4ppe+ a s%eszi %eszdt rta* Ami)or %elptem- elmosolyodottmajd felemelt ujjal )rte- ogy vrja) egy pilla+atot- amg lerja mi+dazt- ami a fej%e+ va+* ]gy ogy elfoglaltam magam- vgig+ztem a pol'o+ sora)oz %er s g=r=g +yelv )=+yve) geri+'t8 H1 s ]jsz=vetsg- teurgia- teolgia- filozfia* A )ezem%e a)adt egy rgi papr+e ez) is- amit mg + 'si+ltam az vod%a+8 a +agydara% )re egy r)figu1 rt rajzoltamF %r gy utlag i+)%% egy am%ra aso+ltott* Azt+ felemeltem egy %e1 )eretezett f+y)pet / mg 'se'sem)orom%a+ )sz<lt rlam* @r a))or is )=vr volt az ar'om* Apm le ajtotta a laptopjt* / @i+e) )=sz=+ etem ezt a meglepetst> 5isszatettem a f+y)pet a ma ag+ipol'ra* / Ro+dol)odtl mr azo+- ogy az az em%er- a)it a )pe+ ltsz- ugya+ az1e- mi+t a)it a t<)=r%e+> Fel+evetett* / 7z az let legf%% )rdse- +em> Az1e az em%er- a)i+e) sz<leti)- vagy az 6tja sor+ vli) azz- a)iv> / Felllt- meg)er<lte az asztalt- s megpuszilt* / Azrt j=ttl- ogy filo1 zfirl %eszlgess az =regeddel> / 0em- azrt j=ttem- ogyF +em is tudom- mirt j=ttem* / 5alj%a+ az aut gya)or1 latilag =+sz+t%l vitt el ozz / + 'sa) 6t)=z%e+ szleltem- ova tarto)- s agytam* @i+de+)i ms is az apm oz j=+- a )rds<) vagy pro%lmju) va+- + mirt +e te et1 +m> Ie uppa+tam apm ezerves szfjra- s meg)rdeztem8 / Szeri+ted ,ste+ meg%o'st a gyil)oso)+a)> Apm le<lt mellm* / Az <gyfeled )atoli)us- +em> / @agamrl %eszle)* / H6- @aggie- remlem- jl eldugtad a fegyvert* S ajtottam* / Apa- +em tudom- mitv legye)* S ay (our+e +em a)arja- ogy a all%<+tetst el1 le+z) az <gyvel )amp+yolja+a)* 7gyszere+ 'sa) meg a)ar al+i* Persze- + szz1 szor is megpr%l atom meggyz+i magam- ogy j az- a a )e's)e is jlla)i)- meg a )1 poszta is megmarad* S ay 6gy al meg- a ogy +e)i j- + meg elrem- ogy alaposa+ 6j1 rago+dolju) a all%<+tetst- vagy j eset%e+ a Iegfels%% (rsg a)r mg el is t=r=l1 eti* 7ttl f<ggetle+<l az vilgos- ogy a folyamat vg+ S ay alott lesz- az + )ezem pedig ugya+olya+ vres lesz- mi+t az llam* 5g<l is alrom a )ivgzst* Gal+ jo%% le++e- a vala ogy rve++m S ayt- ogy az letrt )<zdj=+- +e a allrtE ogy pr1 %lju) meg megmsta+i az tletet* / 0em iszem- ogy ezt a)arja / felelt apm* / Ge +em =l=d meg t- @aggie* Gelje1 sted az utols )v+sgt / ogy jvte esse- amit el)=vetett* / (+%+atF mi+t szervadom+yozs> / @o+dju) i+)%% 6gy- ogy tes6va1 ?%multam* / &a- persze / vi''elt* / 7lfelejtettem- ogy %er is)ola ut+i am+zi%a+ sze+vedsz* A zsid)+l az a %+%+at l+yege- ogy miut+ rj=ttl- ogy rosszat tettl- megfoga1 dod- ogy a j=v%e+ ms ogy visel)edsz* @aga a tes6va sz azt jele+ti8 visszatrs1 @i+da++yiu+)%a+ ott va+ az ,ste+ szi)rja / ez az em%er l+yege* @i+degy- ogy te a legvallsosa%% zsid) egyi)e vagy1e- vagy pp elle+)ezleg* A %+- a go+osz- a gyil)ols / eze) elfedi) a valdi l+y<+)et* A tes6va arrl szl- ogy visszatrsz a lel)ed iste+i ol1 dal oz- amelyet a tetteddel elta)artl* A %+%+at alapvete+ szomor6 dolog- mert meg )ell %++od mi+dazt- ami a jele+legi llapotod oz vezetett* A tes6va viszo+t arrl szlogy 6jra visszatallsz ,ste+ ez- s ettl %oldog leszel / magyarzta apm* / St- %oldo1 ga%%- mi+t azeltt- mert )or%%a+ a %+eid elvlasztotta) ,ste+tlF s a tvolsg mi+dig vgya)ozst sz<l az em%er szv%e+- +em igaz>

7li+dult a pol' fel- )ez%e vette a %a%a)ori f+y)pemet* / Gudom- ogy S ay +em zsid- de le et- ogy l+yeg%e+ ezrt a)ar meg al+i- s el1 aj+d)oz+i a szvt* Az a tes6va l+yege- ogy az em%er megpr%lja elr+i az iste+iteste+ t6li l+yeget / rm +zett* / @ellesleg ez a vlasz az el%%i )rdsedre- amit a f+y)p )ap's+ )rdeztl* 3v<l ms vagy ma- mi+t ami)or ez a )p )sz<lt- de %el<l +em* A l+yeged ugya+az* 4s a lel)ed+e) ez a rsze +em'sa) azzal egyezi) meg- amilye+ at +apos )orod%a+ volt- a+em azzal is- ami %e++em va+- vagy a+yd%a+- S ay%e+ vagy %r)i ms%a+* 7z a rsz<+) =ssze va+ )=tve ,ste++el / eze+ a szi+te+ mi+d egyfor1 m) vagyu+)* @egrztam a fejem* / 3=szi- de ettl mg +em rzem jo%%a+ magam* Apa- meg a)arom me+te+i t- de +em a)arja* / A tes6vhoz ele+ged etetle+- ogy meglegye+ a )rptls a %+rt / felelt apm* / S ay a jele) szeri+t egy )i'sit sz szeri+t rtelmezi a dolgot8 elvette egy gyere) lett6gy ogy tartozi) az a+y+a) egy gyere) letvel* / 0em egsze+ stimmel az egye+lsg / mo+dtam* / 7 ez vissza )elle+e oz+ia 7li1 za%et 0ealo+t* Apm %li+tott* / A ra%%i) a olo)auszt ta vitat)oz+a) azo+- ogy meg%o'st at1e a 'sald a tettes1 +e)- a egyszer az ldozat alott* 5gtre is- a gyil)os+a) az ldozattal )elle+e )i%)<l1 +ie- ami- +os- elg +e eze+ )ivitelez et* Fel<ltem- a al+t)omat d=rzs=lve* / 7z +agyo+ %o+yolult* / A))or magadat )rdezd- mit )ell te++ed* / @g ezt sem tudom megmo+da+i* / Ht / szlt apm /- a))or esetleg )rdezd meg S ayt* ?pilla+tottam* ,lye+ egyszer volt a megolds* Az els tall)ozs ta +em is lttam az <gyfelemE a jvtteli eljrs oz )ap'sold tee+d)et telefo+o+ egyeztett<)* ,ge+- tal+ po+t erre volt sz<)sgem- ogy megrtsem- mirt olya+ %iztos S ay (our+e a d=+ts%e+* 4s a))or tal+ + is egyet tud1 tam vol+a rte+i* Bda ajoltam ozz- s meg=leltem* / 3=sz=+=m- Apa* / 4+ +em 'si+ltam semmit* / @i+degy- so))al jo%% %eszlgetpart+er vagy- mi+t Bliver* / 7zt el +e mo+dd a +yulad+a)2 / vlaszolt* / @ert leg)=zele%% )tszer 6gy fog )ar1 mol+i- mi+t szo)ott* Fellltam- eli+dultam )ifel* / 3s%% fel vla)* &a- s mellesleg / vetettem oda /- a+ya megi+t )i va+ rm %u)va* Az <gyvd1vde+' tall)oz)ra fe++tartott terem ideg +eo+f+y%e+ vrtam- ogy %e ozz) S ay (our+e1t* Ievett) a %ili+'seit- le<lt az asztal oz- velem szem%e+* Fel1 t+t- ogy )is )ezei va++a)- tal+ mg az e+ym+l is )ise%%e)* / @i 6jsg> / )rdezte* / @i+de+ re+d%e+* A++el> / ]gy rtem- a perrel )ap'solat%a+* A szvemmel* / 7l%% vrju) meg a ol+api %eszlgetst &u+e 0ealo++al / a%oztam* / S ay- az <gyvdje)+t meg )ell )rdez+em valamit* @egvrtam- amg a szemem%e +z* / (iztos %e++e- ogy 'sa) 6gy veze)el et a tettrt- a meg al> / Csa) +e)i a)arom ad+i a szvemF / Gudom* Te e++e) rde)%e+ gya)orlatilag %eleegyezett- ogy )ivgezz)* Halv+ya+ elmosolyodott* / 4s + mg azt ittem- +em szmt a vlem+yem*

/ Azt iszem- rti- mit a)aro) mo+da+i / szltam* / Az =+ <gyt fogj) a all%<+te1 tst elle+z) a zszlju)ra tz+i- de S ayF =+ lesz az ldozati %r+y* Felrezze+t* / @it mo+d- mi vagyo) +> Ha%oztam a vlasszal- +em voltam %iztos %e++e- ogy rtem a )rdst* / A+ is azt iszi- amit a t=%%ie)> / )rdezte / Amit Iu'ius isz> Azt iszi- 'sodt tu1 do) te++i> / 4+ semmi olyat +em isze)- amit +em lttam a sajt szememmel / vlaszoltam at1 rozotta+* / Az em%ere) szereti) el i++i- amit mso)tl alla+a) / mo+dta S ay* ,gaza volt* @g +- a )=zismert ateista is megijedtem a go+dolattl- ogy tal+ +i+'s ,ste+- a)i f=l=tt<+) le%egve vigyz a vilgra* 7zrt omlottam =ssze apm+l* 4s ezrt va+ az- ogy egy olya+ felvilgosult orszg- mi+t az 7gyes<lt Sllamo)- fe++tartja a all%<+1 tetst8 t%orzo+gat %elego+dol+i a%%a- mifle igazsg m)=d+e a F=ld=+- a +em pr1 %l++) meg- mi em%ere)- folyamatosa+ )ord%a+ tarta+i* (oldoga+ el issz<) a t+ye)eta++yira- ogy mr meg sem )rdezz<)- mitl is t+ye) azo) a t+ye)* Csa) magam miatt a)artam megrte+i S ay (our+e1t> 5alsz+leg ige+* 7gy pilla+a1 tig sem ittem- ogy az ,ste+ fia* Ha pedig a mdiafigyelem )edvrt 'si+lta az eg1 szet- a))or egyrtelme+ zse+i* / S ay- a elri- ogy &u+e meg%o'ssso+ =++e) a ol+api tall)oz+- a))or le etogy +em )ell eladom+yoz+ia a szvt* Ie et- ogy j rzs lesz 6jra tall)oz+i vele- pedig tal+ mg arra is ajla+d lesz- ogy meg)rje a )orm+yzt- e+y ts) a %<+tet1 st letfogytigla+raF / Ha ezt +yl%e <ti / vgott )=z%e S ay /- + meg=l=m magam* Ieesett az llam* / @irt> / Azrt / mo+dta /- mert )i )ell i++e+ jut+om* 7lsz=r azt ittem- a %=rt=+rl %eszl* Te lttam- ogy a )arjait tapogatja- mi+t a az igazi %=rt=+e a teste le++e* 7rrl azo++al apm s a tes6va jutott eszem%e* G+yleg jt te1 sze) vele- a segte)- ogy 6gy aljo+ meg- a ogy a)ar> / Haladju+) lpse+)+t / adtam %e a dere)am* / Ha el tudja magyarz+i &u+e 0ea1 lo++a)- mirt a)arja odaad+i a szvt- + el tudom ugya+ezt magyarz+i a %rsg+a)* Te S ay mr elveszett a go+dolatai%a+- vala ol messze jrt* / A ol+api viszo+tltsra- S ay / mo+dtam- s meg a)artam ri+te+i a vllt- ogy je1 lezzem- megye)* Te ami+t )i+y6jtottam a )ezem- a f=ld=+ talltam magam* S ay f=l=t1 tem llt / maga is ugya+6gy meglepd=tt azo+- ogy meg<t=tt- mi+t +* 7gy r t=rt %e a terem%e* Htulrl letertette- s erse+ meg%ili+'selte S ayt* / &l va+> / )iltott felm* / &l- )=sz=+=mF 'sa) el's6sztam / azudtam* 4reztem- ogy az ar'om %al oldalo+ egy )i'sit mris %e va+ dagadva / %iztos voltam %e++e- ogy az r is szrevette* Ie+yel1 tem a flelmemet- s meg)rtem az rt8 / 3ap at++) mg + +y per'et )ettes%e+> 0em )rtem tle- ogy levegye S ay %ili+'seit / e++yire azrt +em voltam %tor* Fel1 tpsz)odtam- megvrtam- amg magu+)ra agy %e++<+)et az r* / Saj+lom / t=rt )i S ay%l* / G+yleg saj+lom- +em a)artam- + a- ami)orF / S ay / para+'soltam r /- <lj=+ le* / 0em a)artam meg<t+i* 0em lttam- ogy j=+* Azt ittem- magaF ogy majdF / fl%e agyta- aldo)lott a szava)tl* / Saj+lom* 3ett+) )=z<l i+)%% + voltam a i%s* ,tt volt velem szem%e+ egy em%er- a)i tz ve egyed<l <l egy 'ell%a+- s 'sa) a))or )er<lt mso))al fizi)ai )ap'solat%a- ami)or levet1 t) vagy feltett) a %ili+'seit* Hogy+e rte vol+a fel)sz<letle+<l egy ilye+ apr figyel1

messg> Germszetes- ogy a szemlyes tere elle+ i+tzett tmads+a) vette a gesztust- s =szt=+=se+ tmadott / persze- ogy a padlra )er<ltem* / 0em fog mg egyszer elfordul+i / szltam* Szigor6a+ megrzta a fejt* / 0em* / 5iszlt ol+ap- S ay* / Haragszi) rm> / 0em* / Pedig ige+* Itom* / G+yleg +em / vlaszoltam* / A))or )r ete) egy szvessget> Xgyvde)- a)i)+e) gya)ra+ volt %=rt=+%e+ dolgu)- j elre figyelmeztette)- ogy a ra%o) az utols 'sepp vrt is )iszvj) az em%er%l* (lyege)et )u+yerl+a)- p+zt- telt* 3ri)- ogy vd fel a 'saldju)at a +ev<)%e+* J) a vilg leg+agyo%% szl mosai* Ge t mi+degy- me++yi szimptit rzel egy fogoly ir+t- folyamatosa+ sz%e+ )ell tarta+odogy mi+de+t el fog ve++i tled- amit 'sa) tud- mivel +e)i +i+'s semmije* / Ieg)=zele%% elmesli- milye+ rzs meztl% a f<v=+ stl+i> / )rdezte* / ?ge+ tudtam- de mr +em eml)szem* / @egrzta a fejt* / Csa) szeret+mF 'sa) tud+i sze1 ret+m megi+t- milye+ rzs* A +om al fogtam a jegyzetf<zetemet* / 5iszo+tltsra ol+ap- S ay / ismteltem el 6jra- s i+tettem az r+e)- ogy e+ged1 je+ )i*

@,CHA7I
S ay (our+e )=r%e1)=r%e jr)lt a 'ell%a+* @i+de+ =t=di) )=r ut+ megfordult- s az elle+)ez ir+y%a i+dult* / S ay / szltam- legal%% a++yira a magam meg+yugtatsra- mi+t az =vre /- +e ag1 gdj- mi+de+ re+d%e+ lesz* Az r=)et vrtu)* 0e)i) )ellett le)sr+i S ayt a%%a a terem%e- a ova a tall)ozt )ir1 t)* ]jra egy szo%%a+ &u+e 0ealo++a) @i+d)ette+ idegese) voltu+)* / @o+djo+ valamit- %eszlje+ ozzm2 / szlt S ay* / &l va+ / mo+dtam* / @irl a)arsz %eszlget+i> / Hogy mit fogo) mo+da+i* Hogy mit fog mo+da+iF a szava) +em fog+a) jl )i1 j=++i- tudom / rm +zett* / 7l fogom %asz+i az egszet* / @o+dd azt- amit mo+da+od )ell- S ay* @i+de+)i+e) +e ezre esi) a %eszd* / A))or meg vg)pp- a az em%er tudja- ogy a msi) egy szardara%+a) tartja* / &zus+a) is si)er<lt / mutattam r /- s sem vett )<l=+ %eszdr)at egy mag+ta1 +rtl* Fellapoztam a (i%lit 4zsais )=+yv+l* / &z Sr -sten lelke van n rajtam azrt, mert flkent engem az Sr, hogy a szegnyek3 nek rmt mondjakU / @ost az egyszer +em agy at++) )i a itta+rt> / mordult fel S ay* / Csa) plda volt / vlaszoltam* / 7zt &zus mo+dta- ami)or visszatrt a%%a a zsi+ag1 g%a- a ova gyere))or%a+ jrt* 7l i eted- a gy<le)ezet+e) so) )rdse volt ozz / v1 g<l is ) gyere))ora ta ismert)- mg mieltt el)ezdett 'sod)at te++i* 4s mit tett azrtogy a ve) +e )tel)edje+e) %e++e> 3imo+dta azt- amit azo) alla+i a)arta)* ?em+yt adott +e)i)* / S ayre +ztem* / 0e)ed is gy )ell te++ed &u+e1+al* 3i+ylt az ,1)=rlet ajtaja- %elpett at llig felfegyverzett r- golyll mell+y%e+- tel1 jes pajzzsal* / 0e szlalj meg- amg a meditor +em szlt* 4s mi+de+)pp mo+dd el &u+e1+a)- mi1 rt olya+ fo+tos +e)ed ez a dolog / pr%ltam +e)i ta+'so)at ad+i az utols pilla+at%a+* 7))orra odart a 'ell oz az els r* / Atym / mo+dta /- meg )ell )r+<+)- ogy =+ is legye+ jele+ a meg%eszlse+* 0ztem- a ogy magu))al viszi) S ayt* #eszlj sz0v! l, futott t a fejeme+- mutasd meg neki, hogy j4l jr a sz0veddel1 7lre tudtam- milye+ tort6r+a) veti) majd al S ayt* A )arjt s a %o)jt =ssze%ili+1 'selt)* 7zt a )t %ili+'set ozz)=t=tt) egy armadi) l+' oz- amit a dere)ra )=t=tte)* A l+'o)o+ fel<l egy adsereg+yi r <gyelt a %izto+sgra* A )a+ti+%a vitt)- amit most )<l=+ tre+dezte) a elyrellt meg%eszls miatt* A %=rt=+para+'s+o) mg )or%%a+ meslte- ogy ami)or ersza)os %+=z)+e) tarta+a) 'soportos )o+zult'it- a elysz+ mi+dig a )a+ti+* ,lye+)or fm)etre'e)et 'savaroz+a) a padl oz- s egy1egy ilye+ )etre'1 %e egy1egy ra%ot zr+a)* A terapeuta a )etre'e) eltt <l egy sz)e+* / Csoportterpia / %<sz)l)edett Coy+e %=rt=+para+'s+o)* / ]gy- ogy )=z%e+ a ra1 %o) ra%o) marad+a)* @aggie +gyszem)=zti tall)ozt a)art* @iut+ az +em me+t- megpr%lta elr+iogy egy <veggel elvlasztott ltogat elyisg%e+ tall)ozzu+)* Te a meditorral s &u1 +e1+al egy<tt mr t6l so)a+ lett<+) vol+a* Iegal%%is a %=rt=+ vezetsge ezt mo+dta / + ugya+ mr lttam tztag6 'saldo)at %eprseld+i arra a falat+yi elyre egy1egy lto1 gats+l- de mi+degy- a )relm<+)et elutastott)* @aggie1vel egyetrtett<+) a%%a+ogy elg )omolya+ trltatja az <gyet- a az egyi) szerepl g6zs%a )=tve s )etre'%e zrva lesz jele+- mi+t az llat)ert%e+- de a %=rt=+ vezetse +em volt ajla+d t=%% e+ged1 m+yt te++i*

A meditor egy A%igail Herri') +ev + volt* A f<gyszsg vi)timolgiai osztlyrl )<ldt) )i- s +agy gya)orlata volt az ldozato) s el)=vet) )=z=tti )=zvetts%e+* Ami1 )or a )a+ti+ elter%e+ tall)oztam vele- &u+e1+al %eszlgetett* A ogy meglttam )etr=gt=+ odame+tem &u+e1 oz* / 3=sz=+=m szpe+* S ay+e) +agyo+ so)at jele+t- ogy elj=tte)* / 0em azrt vagyo) itt- ogy =r=met szerezze) +e)i / mo+dta &u+e- s visszafordult A%igail ez* Stoso+tam a terme+- s le<ltem @aggie mell- a)i pp azo+ <gy)=d=tt- ogy rzsasz+ )=r=mla))ja segtsgvel elt<+tesse a aris+yj+ )elet)ezett lyu)at* / 0agy a %aj / figyelmeztettem @aggie1t* / ,ge+> Hogy va+ S ay> / (ep+i)olt* / @aggie felemelte a fejt- e))or meglttam az ar't* / Hol szedte =ssze a mo+o)lijt> / @sodlls%a+ vlts6ly6 %oM%aj+o) vagyo)* 3i+ylt az ajt- Coy+e para+'s+o) r)ezett* / 3sze+ llu+)* Stvezetett %e++<+)et a )a+ti+%a* ]t)=z%e+ test<+) egy fmdete)toros vizsglato+ is / mire &u+e s A%igail rj=tt- mi t=rt+i)- @aggie meg + mr rg )i<rtett<) a zse%ei+1 )et* A++a)- a)i oda)i++ li +ormlis lett- s +em ismeri 6gy a %<+tets1vgre ajtsi i+1 tzm+ye)et- mi+t mi- a++a) ez 6j volt- meglep* 7gy talpig felfegyverzett r +yitott ajtt &u+e1+a) / lttam a megr=)=+y=dst a + ar'+- ami)or %elpett* S ay egy fur'sa do%oz%a+ <lt- amely legi+)%% egy re+geteg a'llal s 'savarral szi+te ermeti)usa+ lezrt telefo+f<l) ez aso+ltott* A r'so) mi+t a dara%o)ra sza%dalt) vol+a S ay ar't* A ogy %elptem- azo++al )eres+i )ezdte a szem)o+ta)tust* Felllt* &u+e megdermedt* A%igail megfogta )arjt s egy sz) ez vezette* A sz)e) fl)=r ala)%a+ elyez)edte) el a )etre' eltt* @aggie s + a )t sza%ado+ maradt elyre <lt<+)* @=g=tt<+) )t r llt* Blyasmi ser'egst allottam- mi+t a +em messze tl<+) grillez++e)* / 0os- a))or )ezdj<) is el / szlt A%igail- majd %emutat)ozott* / Xdv=zl=m- S ayA%igail Herri') vagyo)* 4+ lesze) a meditor a mai tall)oz+* 4rti- mit jele+t ez> S ay +em vlaszolt azo++al* ]gy +zett )i- mi+t a)it 'sa) egy ajszl vlaszt el az ju1 lstl* / Az az ldozat s az el)=vet )=z=tti jvtteli tall)oz l+yege- ogy az ldozat le1 etsget )ap arra- ogy %izto+sgos s stru)turlt )=r<lm+ye) )=z=lt tall)ozzo+ az el1 )=vetvel / magyarzta A%igail* / Az ldozat elmo+d atja az el)=vet+e)- milye+ testirzelmi- a+yagi )ro)at o)ozott +e)i a %+t+y* 7gy6ttal vlaszt is )ap at + +y )rd1 sre* A meg%eszls sor+ le etsg +yl at arra is- ogy a fele) )itallj)- mi mdo+ tud+ az el)=vet e+y te+i vagy megfizet+i az ltala o)ozott )rt / rzelmi vagy a+yagi rtelem%e+* Cser%e az el)=vet+e) mdja +yli)- ogy felelssget vllaljo+ a tettrt* 7ddig mi+de+)i rti> 5ajo+ mirt +em al)almazz) ezt a mdszert mi+de+ %+tett+l> Persze- az <gysz1 sg+e) s a %=rt=++e) so) pluszmu+)val jr- de tal+ mgis so))al jo%% megolds- a a fele) i+)%% gy pr%lj) re+dez+i a )o+fli)tusu)at- +em pedig peres eljrso+ )ereszt<l* / 0amost- a rszvtel teljese+ =+)+tes* @agyar+- a &u+e %rmelyi) pilla+at%a+ 6gy d=+t- ogy elmegy- joga va+ ozz* Te / tette ozz A%igail /- meg )ell jegyez+em- ogy a meg%eszlst S ay )ezdem+yezte- s ez mris +agyo+ j )ii+dulpo+t* ?m pilla+tott- majd @aggie1re- azt+ &u+e1ra- vg<l S ayre* / 4s most1 szlt A%igail / allgassu) meg &u+e1t*

&;07
Azt mo+dj)- az em%er idvel elfelejti a fjdalmat- de ez +em igaz* Gize+egy ve t=r1 t+t- de mg ma is 6gy fj- mi+t azo+ a %aljs +apo+* A ogy meglttam az ar't / azt a r'so)tl sza%dalt ar'ot- amely most 6gy +zett )imi+t valami Pi'asso1portr- amelyet +em le et 6jra =sszera)+i /- azo++al elj=tt az =sszes eml)* 7z volt az az ar'- az a ki!aszott arc, amit 3urt s 7liza%et utoljra ltott* 7lei+te pr%ltam al)udoz+i magammal* Azt mo+dtam- ogy el tudom visel+i- ogy meg alta)- feltve- ogy / s ide mi+dig %e elyettestettem valamit* Feltve- ogy gyor1 sa+ s fjdalomme+tese+ alta) meg* Feltve- ogy 7liza%et 3urt )arjai )=zt alt meg* 5olt- ogy vezets )=z%e+ go+doltam vgig mi+dezt- s azzal itegettem magam- ogy a a lmpa z=ldre vlt- mieltt odare) a )eresztezds ez- a))or eze) a feltevse) %izto1 sa+ igaza)* 4s pr%ltam +em szreve++i- ogy sz<)sg eset+ a)r lasstottam is- 'sa) ogy javtsam a jslatom eslyeit* Az els + +y +ap%a+ 'sa) azrt tudtam )i)el+i az gy%l- mert volt vala)i- a)i mg +lam is vdtele+e%% volt* Claire 6jsz<l=tt volt8 meg )ellett etet+i- pele+)z+i- ri+1 gat+i )ellett* Blya+ erse+ vissza 6zott a jele+%e- ogy el )ellett e+ged+em a m6ltat* J me+tette meg az letem* Gal+ ezrt a)aro) ma mi+de+ro+ segte+i rajta* Te Claire jele+lte sem volt elg a oz- ogy magam m=g=tt agyjam a m6ltat* 0<1 a+sz+yi esem+ye)- s + mris zu a+tam a semmi%e8 ami)or Claire etedi) sz<lets+ap1 j+ a gyerty)at +yomtam a tortj%a- eszem%e jutott 7liza%et - a)i e))or tize++gy ves lett vol+a* 3i+yitottam egy do%ozt a garzs%a+- meg'sapta az orromat 3urt )edve+' szi1 var)j+a) az illata* Fel+yitottam egy vazeli+esdo%ozt- tetejrl 7liza%et ujjle+yomata +zett velem far)asszemet* Ievettem a pol'rl egy )=+yvet- )iesett %elle egy %evsrl1 lista- 3urt )zrsval8 rajzszg, tej, s41 @it mo+d at+) S ay (our+e1+a)- milye+ atssal volt a %+t+y a 'saldomra> 3iir1 totta a 'saldomat- olya++al* Azt a)arom- ogy lssa azt a pilla+atot- ami)or Claire +gy1 vese+ a lp'sfordul%a+ megltja 7liza%et f+y)pt- s meg)rdezi- ol la)i) az a )isl+y- a)i 6gy aso+lt r* Azt a)arom- ogy tudja meg- milye+ rzs- ami)or az em%er pr%lja magt 6gy simogat+i a li+ge alatt- a ogy vala)i ms te++- pedig maga is tudja- ogy le etetle+re vgyi)* @egmutat+m +e)i a foltot az ltala ptett szo%%a+- Claire %a%aszo%j%a+* A pad1 l+ lemos atatla+ vrfolt )tele+)edi)* 7lmo+da+m +e)i- ogy most mr va+ ugya+ sz1 +yeg a padl+- s a szo%t ve+dgszo%+a) asz+lju)- de + +em lpe) a sz+yegre'sa) a szl+ megye) vgig- l%ujj egye+- azt is 'sa) a))or- a felttle+<l muszj %eme+1 +em* @egmutat+m +e)i a )r zi szml)at- amelye)et Claire )ezelse miatt )aptu+)8 'sa) a t=red)t fedezte 3urt let%iztostsa* Azt szeret+m- a ott lett vol+a velem a %a+)%a+ az+ap- ami)or =sszeomlottam az <gyi+tz eltt- mert )i )ellett ve++em az =sz1 szes p+zt az 7liza%et 0ealo+ egyetemi ta+ttatsra flretett alap%l* Szeret+m rez+i- milye+ volt- ami)or 7liza%et az =lem%e+ <lt- + olvastam +e)i- pedig lassa+- lgya+ elaludt a )arjaim%a+* Szeret+m 6jra alla+i- a ogy 3urt Aisr4km3 nak v- s ujjait a v=r=s ajam%a mlyeszti- mi)=z%e+ tvt +z<+) az jsza)a )=zep+* Szeret+m 6jra =sszeszed+i 7liza%et pisz)os zo)+ijait- amelye)et az a )is tor+d mi+1 dig sztdo%lt a la)s%a+ Cegyszer mg meg is szidtam rteD* Szeret+) 6jra vitz+i 3urt1 tel arrl- ogy t6l so)at )=lt=tt a itel)rty+) ter re* Ha mr egyszer meg )ellett al+iu)- legal%% elre tud+i szerettem vol+a rla- ogy azt+ mi+de+ vel<) elt=lt=tt pilla+at%a+ lssam a rit)a aj+d)ot- tudv+- ogy mr 'sa) )evs ilye+ pilla+atu+) va+ tra* Ha mr egyszer meg )ellett al+iu)- legal%% szerettem vol+a ott le++i- ogy az + ar'om legye+ az utols- amit lt+a)- +e pedig ez az em%er* Szeret+em S ay (our+e1t el)<lde+i a po)ol%a- +e ogy a alla ut+ a l+yom s a fr1 jem )=zel%e+ legye+*

@,CHA7I
/ @irt> / )rdezte &u+e 0ealo+* A )ezeit t=rdelte- a+gja rozsds volt s fjdalommal teli* / @irt tette> Felemelte a te)i+tett- s mereve+ S ayre +zett* / (ee+gedtem a zam%a- mu+)t adtam* @eg%ztam mag%a+* @aga pedig 'ser%e elvette mi+de+em* S ay szja a+gtala+ul jrt* &o%%ra1%alra mozgoldott a )etre'%e+- + a %e<t=tte a omlo)t* Ge)i+tet%l 6gy t+t- mi+de+ erejvel arra )o+'e+trl- ogy =sszeszedje go+1 dolatait* / &vteszem / %=)te )i vg<l* / Semmit +em tud jvte++i / vlaszolt &u+e fesz<lte+* / A msi) )isl+yaF &u+e megmerevedett* / A szjra +e vegye2 Ro+dol+i se merje+ r2 Csa) mo+dja el* Gize+egy ve vrom a vlaszt* @o+dja meg- mirt> @irt tette> S ay le'su)ta szemeitE a szem=ld=)+ izzadsg'seppe) jele+te) meg* Suttogott- magt a)arta meggyz+i- vagy tal+ &u+e1t* 7lre ajoltam- ogy alljam- de a )o+y %l )isz1 rd zaj el+yomta a a+gjt* Azt+ levett) a grills<trl azt a valamit- ami 6gy sister1 gett- s e))or tiszt+ allottu) S ay szavait8 / &o%% gy a )isl+y+a)* &u+e felugrott* Blya+ spadt volt- ogy fl volt- ogy elesi) / + is fellltam* Azt+ a vr l<)tetve visszatrt az ar'%a* / Ge mo's)os llat2 / )iltott v=r=s ar''al- s )iro a+t* @aggie megr+totta a )a%tom szlt* / @e+je+ ut+a2 / s6gta* &u+e ut+ szaladtam- el az r=) mellett- t az eltre+* ]gy ro a+t )i az p<let%l a par)ol fel- ogy mg a jogostv+yt sem vette fel a portrl- pedig %elps)or +yilv+ le )ellett ad+ia* (iztos voltam %e++e- ogy i+)%% elme++e az o)m+yirod%a egy 6j jo1 gostv+yrt- mi+t ogy 6jra a %=rt=+ ter<letre lpje+* / &u+e2 / )iltottam ut+a / 5rjo+* 3rem2 Az autj+l si)er<lt el)ap+om* ]gy zo)ogott- ogy +em si)er<lt a )ul'sot %edug+ia a zr%a* / Hadd segtse)* / 3i+yitottam +e)i az ajtt- vrtam- ogy %e<lj=+* Te egyelre )i+t maradt* / &u+e- +agyo+ saj+lomF / Hogy mo+d atta ezt> 7gy )isl+yrl* 7gy gy=+y=r- o)os- t=)letes )isl+yrl* St=leltem- agytam- ogy )isrja magt a vllamo+* 3s%% ezt meg%+ta / azt mo+d1 ta- ma+ipulltam a elyzetet /- de most addig =leltem- amg vgre )i'sit =sszeszedte ma1 gt* A megvlts +em a +agy egszrl szl- so))al fo+tosa%%a) az apr rszlete)* &zus meg%o'st at S ay+e)- de i%a- a S ay )=z%e+ +em %o'st meg mag+a)* 7z =szt=1 +=zte S ayt arra- ogy elaj+d)ozza a szvt* 4s + is aso+l o)o)%l pr%ltam +e)i mi+de+ro+ segte+i / jv a)artam te++i- ogy megszavaztam a )ivgzst* A i%i+)at semmiss te++i mr +em le etett- de legal%% megpr%ltu) a legt=%%et )i oz+i az adott elyzet%l- s )=z%e+ elvo++i a sajt figyelm<+)et a i%)rl* / (r'sa) tall)oz attam vol+a a l+yval / mo+dtam lgya+* &u+e el 6zdott* / (r'sa)- %izo+y* / 0em azrt vtam el- ogy 6jra tlje a fjdalmat* S ay t+yleg jv a)arja te++i a m6ltat* Giszt%a+ va+ vele- ogy az lete tal+ egyetle+ asz+os pilla+ata a alla lesz* / 5gig+ztem a %=rt=+)erts tetejre szerelt sz=gesdrt ur)o)at / mi+d affle t=vis)o1 szor6 volt egy =+jel=lt messis szmra* / 7lvette t=%% 'saldtagja lett / mo+dtam* / Ha mr gy va+- legal%% add segtse+ megme+te+i Claire1t*

&u+e %e<lt az aut%a* @egi+t srt* 0agy gzzal el ajtott* Az 6t szl+ egy )i'sit meg1 llt- az ir+yjelzje 6gy )etyegett- a ogy egy ra mri az idt* Azt+ ugya+olya+ +agy gzzal visszatolatott- 'sa) 'e+ti)e+ m6lt- ogy +em <t=tt el* Iete)erte az a%la)ot* / 3ell a szve / mo+dta &u+e re)edt a+go+* / 3ell- ige+* 5gig fogom +z+i- a ogy megd=gli) az a freg- de mg gy sem lesz<+) egl%a+* So a* A meglepetstl meg sem tudtam szlal+i- 'sa) %li+tottam* &u+e %g motorral el aj1 tott* Az aut lmpi 6gy piroslotta)- mi+t az =rd=g szeme*

@ARR,7
/ 0a- ez elg szarul j=tt )i / mo+dtam- ami)or =sszetall)oztam @i' ael atyval a %=rt=+ folyosj+* A ogy meg allotta a a+gom- fel+zett* / 3ell +e)i S ay szve* @ost rajtam volt a meglepets sora* / 5i''elF / 0em* 0em a leg+emese%% o)%lF de )ell +e)i* 0em a)artam i++i a f<lem+e)* A %e+ti fels<lst ltva so))al relisa%%+a) t+t- ogy vesz egy ;zit- s a sajt )ezvel szolgltat mag+a) igazsgot* Az agyam p=r=g+i )ez1 dett8 a &u+e 0ealo++a) t+yleg )ellett S ay szve / mi+degy- milye+ o)%l /- a))or +a1 gyo+ so) te++ival llt elttem* / Wr+ia )ell egy ivatalos sza)vlem+yt- ami%e+ )ijele+ti- ogy =+ S ay lel)i segtjes S ay it ez ozztartozi)- ogy eladom+yozza a szvt* @i' ael atya teleszvta a t<dejt* / 0zze- @aggie- +em r atom oda a +evem egy S ayjel )ap'solatos %rsgi iratraF / Te ogyis+em* Hazudjo+ / ta+'soltam* / @ajd ut+a meggy+ja* 0em magrt te1 szi- a+em S ayrt* 3ell vala o++a+ )erte+<+) egy )ardiolgust- meg )ell +z+i- ogy S ay szve egyltal+ megfelel1e Claire1+e)* A pap %e'su)ta a szemt- s %li+tott* / (eme+je) elmo+da+i +e)i> / 0em )ell / vlaszoltam mosolyogva* / @ajd +* A r=vid )itr ut+ 6jra a fmdete)tor t6ls oldalra )everedtem* Az <gyvd1vde+' tall)ozso)ra fe++tartott terem%e me+tem* 0 +y per' m6lva S ayt is %e ozta egy zs=rt=ld %=rt=+r* / Ha mg so)ig t6rztatj) ezt az ala)ot- jo%%- a )<l=+ sofrt szerez+e) +e)i* S ay a aj%a t6rt- s egy mozdulattal teljese+ =ssze)uszlta* ,+ge )i volt gom%olva* / Saj+lom / mo+dta azo++al* / ,gaz%l +em tlem )ellett vol+a %o's+atot )r+ie / feleltem* / Gudom* / Asszeprselte a szemeit- megrzta a fejt* / A fejem tele volt a tize+egy v alatt =sszegyjt=tt szava))alF +em tudtam 6gy elmo+da+i- a ogy a)artam* / @eglep mdo+ &u+e 0ealo+ mgis elfogadja a szvt* A )arrierem sor+ volt + +y al)alom- ami)or olya+ rt tov%%tottam az <gyfelem1 +e)- amely teljese+ megvltoztatta az lett* 7gy %oltos+a)- a)i+e) az <zlett rasszista i+1 dttats%l lerom%olt)- a))ora )rtrtst tlte) meg- amely%l egy jo%%- +agyo%% %oltot tudott pte+i* A meleg pr+a) )ijrtam- ogy felvegy) )et a elyi ltal+os is)ola )=r1 zet%e* @i+d)t eset%e+ + )=z=ltem vel<) a rt* A))ora mosoly <lt )i S ay ar'raogy eszem%e jutott- ogy az evangli7m azt jele+ti8 j r* / @g messze +i+'s lejtszva a me''s / mo+dtam* / 0em tud+i- ogy orvosilag m1 )=di)1e a dolog* 4s mg re+geteg jogi a)adlyt )ell le)<zde+<+)F most po+tosa+ eze)1 rl szeret+) %eszl+i- S ay* @egvrtam- amg le<l velem szem%e+- s le+yugszi) a++yira- ogy a%%a agyja a vi1 gyorgst- s a szemem%e tud +z+i* 5oltam mr aso+l elyzet%e+ <gyfllel8 felvzol1 tam a elyzetet- elmagyarztam- mi a megolds )ul'sa- s azt+ vrtam- ogy megrti1e+e)i mit )ell te++ie* 7z gy t=rv+yes volt8 az <gyvd +em )ri- ogy az <gyfl mstsa meg a valsgot / e elyett elmo+dja- ogy m)=di) a %rsg i+tzm+ye- s remliogy vde+'%e szorult a++yi )reativits- ogy )itallja- mivel mozdt at+ leg at)o1 +ya%%a+ elre az <gyt* / Hallgasso+ +agyo+ figyelmese+ / mo+dtam* / 5a+ egy sz=vetsgi t=rv+y- amely )imo+dja- ogy joga va+ a vallst gya)orol+i- ame++yi%e+ az +em veszlyezteti a %=rt=+ %izto+sgt* 4s va+ egy olya+ t=rv+y is- itt 0eK Hamps ire1%e+- amely azt mo+djaogy i%a d=+t=tt 6gy a %rsg- ogy az eltltet allos i+je)'ival )ell )ivgez+i / gy

ugye%r +em le et+e szvdo+or %izo+yos esete)%e+ a )ivgzs mdjt a)asztsra le et vltoztat+i* Ha =+t fela)asztj)- a))or go+d +l)<l eladom+yoz atja a szvt* 7z t6l so) i+form'i volt +e)i egyszerre* Ittam- a ogy )<zd a futszalago+ %evitt adatre+geteggel* / Ie et- ogy meg tudom gyz+i a %rsgot- ogy az a)aszts mellett d=+tse+e) / mo+dtam /- ame++yi%e+ egy sz=vetsgi %r eltt %izo+yta+i tudom- ogy az =+ vallsa azt )v+ja meg- ogy elaj+d)ozza a szvt* 4rti- amit mo+do)> @egrezze+t az ar'a* / So a +em =r<ltem- ogy )atoli)us vagyo)* / 0em )ell mo+da+i- ogy )atoli)us* / @agyarzza ezt el @i' ael aty+a)* / Szvese+ / +evettem* / Te a))or mit )ell mo+da+om> / Bda)i++- a %=rt=+ eltt- va+ egy 'som em%er- a)i go+d +l)<l el iszi- ogy mi+d1 a++a)- amit =+ ide%e+t 'si+l- va+ valami vallsi alapja* 0os- j le++e- a ezt =+ is el i+1 +* Ha pldul azt mo+da+ +e)em- ogy a vallsa szeri+t 'sa) 6gy +yer et megvltsta el tudja adom+yoz+i a szerveit- az m)=d+e* Felllt- jr)l+i )ezdett* / Ie et- ogy + ms ogy a)aro) megvltst +yer+i- mi+t ms em%ere)* / 7z teljese+ re+d%e+ va+ / vlaszoltam* / A %rsg +em foglal)ozi) ms em%ere)1 )el* 0e)i) az is elg- a 'sa) n go+dolja- ogy megvlt atja magt ,ste+ sz+e eltt- a a szvt Claire 0ealo++a) adja* 5alamivel )s%% megllt elttem- tall)ozott a te)i+tet<+)* @eglepett- amit a szem1 %e+ lttam* A++yira lefoglalt- ogy me+e)<lsi utat tallja) S ay (our+e1+a)- ogy )=z1 %e+ rg elfelejtettem- ogy a meg%otr+)oztat dolgo) + a igaza)* / 0em 'sa) go+dolom / mo+dta* / Gudom* / A))or rtj<) egymst* / Use%re dugtam a )ezem- s e))or %eugrott- mi mst a)ar1 tam mg elmo+da+i S ay+e)* / Sz6r / mo+dtam* / @i+t a t)=+ stl+a az em%er* 5ala ogy mgsem fj* Blya+ il1 lata va+- mi+t a vasr+ap reggel+e)- mi+t az a%la) alatt agyott f+yr+a) egy )si reg1 gele+* @i)=z%e+ %eszltem- S ay %e u+yta a szemt* / ,ge+- eml)szem* / Arra az esetre- a mgsem eml)ez+e / feleltem- s a zse%em%l el 6ztam egy ma1 r) f<vet- amit )i++ szedtem =ssze- s ledo%tam a f=ldre* S ay szja megi+t mosolyra 6zdott* Ier6gta a te+isz'ipjt- s el)ezdett meztl% fel1al jr)l+i azo+ a mar) f<v=+* Azt+ le ajolt- =sszeszedte a szla)at s a szve f=la mell+yzse%%e %6jtatta )et* / @egtartom )s%%re / mo+dta*

Gudom- ogy ,ste+ +em tesz olya+ ter et a vllamra- amelyet +em tudo) elvisel+i* (r +e %z+a %e++em e++yire2 'erz anya

&;07
@i+de++e) ra va+* Gied le et leted szerelme- de 'sa) + +y vig* Gied le et a vilg legt=)letese%% 'saldja- de azt+ rj=ssz- ogy ill6zi* 4let%e+ tart atod a l+yod- de 'sa) a %efogadja a++a) az em%er+e) a szvt- a)it a vi1 lgo+ a legjo%%a+ gyl=lsz* A %=rt=+%l +em tudtam azo++al azame++i* 7lei+te 6gy remegtem- ogy mg vezet+i sem tudtam* 5ala ogy eli+dultam ugya+- de )tszer is elvtettem a le ajtt az autp1 ly+* Azrt a)artam tall)oz+i S ay (our+e1+al- ogy elmo+d assam +e)i- +em tartu+) ig+yt a szvre* A))or mirt vltoztattam meg a vlem+yem> Gal+ mert a++yira d< =s voltam* Gal+ mert 6gy megrzott- amit S ay (our+e mo+dott* Gal+ mert mire az llami do+orsz=vetsg tall+a egy szvet- Claire1+e) mr )s le++e* @ellesleg az egsz %izo+yra 6gysem szmt- gyz)=dtem magam* Hisze+ a++a) a va1 lsz+sge- ogy (our+e szve %iolgiailag megfelel majd Claire1+e)- gya)orlatilag +ul1 la voltE egy frfi szve eleve t6l +agy egy gyere)+e)- s azt sem le et )izr+i- ogy )<l=+1 fle %etegsge) vagy drog asz+lat miatt (our+e am6gy sem le et+e do+or* @gsem tudtam )iver+i a fejem%l a go+dolatot8 s ha mgis> ?em+y)edje)> 3i%r+m- a S ay (our+e 6jra =sszet=r+ a rem+yeim> 3s jsza)a volt mr- amire a++yira le+yugodtam- ogy azame+je)- s tall)ozza) Claire1rel* @eg)rtem az egyi) szomszdot- ogy a dlut+ folyam+ r+)+t +zze+ t ozz+)- de Claire +em a)arta- ogy )<l=+ %%iszitter vigyzzo+ r* Ami)or azarteml+yom mr mly lom%a sze+der<lt a )a+ap+- a )utyval egy<tt* A j zrz Tudley felriadt az r)ezsemre* Hol voltl, amikor Oliza!etht elvettk t lem> ? jutott eszem%ea ogy megva)artam Tudley f<lt=vt* 0em elsz=r futott t az agyamo+ ez a go+dolat* A gyil)ossg ut+i +apo)%a+ t=%%sz=r is =l%e vettem a )utyust- s olya+ )rde+ +ztem a szem%e- mi+t a vlaszol+i tud+a az e+gem mar'a+gol )rdse)re* 3i)ap'soltam a tvt- 6gysem +zt)* Ie<ltem Claire mell* Ie et- ogy a t+yleg Claire1%e <ltet+) (our+e szvt- ut+a mi+dig 'sa) t lt+m a l+yom ar'a m=g=tt> 4s a ige+- t6ll+m> 4s a +em l+m t6l- vajo+ Claire t6ll+> Iedltem Claire mell* Slm%a+ oda%6jt ozzm* @eg's)oltam a omlo)tE a szm =+)+tele+<l is vgtele+ so)ig a omlo)+ tartottam* 7rrl szlt a jele+legi letem- s Claire1 is8 a vra)ozsrl* S ay (our+e a 'ellj%a+ <lt- vrva a allt / mi pedig Claire testi )orltai+a) %=rt=+%e+ vrtu) az letet* Csa) az tlje+ el- a)i el tud+a alud+i %eteg )isgyerme)e mellett- mi)or tudja8 le etogy ez az utols jsza)ja* 5ajo+ ms elfogad+ a szvet> Iemo+da+a arrl- ogy %ossz6t lljo+ a legdza%% elle+sg+- a gy megme+t et+ vala)i fo+tos lett> Szeret+- ogy valra vljo+ az lma- a)r olya+ ro+- ogy ezzel teljesti elle+sge utols )v+sgt>

@ARR,7
,s)ols )orom%a+ olya+ gyere) voltam- a)i mi+dig gy=+gy%etvel rt* A sz=vege)et mi+dig go+dosa+ a jo%% marg oz igaztottam- ogy +e +zze+ )i szedett1vedette+* Rya)ra+ aprl)osa+ )idolgozott 'mlapot is 'si+ltam a mu+)m oz8 ami)or esszt )el1 lett r+om Ti')e+s At vros regnye 'm )=+yvrl- a %ortra egy t=)letes guilloti+e1 t rajzoltamE a prizm) oz )ap'sold fizi)a zi feladatom fedlapjt szivrv+ysz+re festettem s mg sorol at+m* A mosta+i feladatom- ogy atsos levelet szer)essze) az llam %<+tets1vgre ajtsi %iztos+a)- egy )i'sit eze)re az is)ols)ori %eadv+yo)ra eml)eztetett* A levl t=%% do1 )ume+tum%l llt- 6gymi+t8 S ay (our+e +yilat)ozata arrl- ogy az ldozata 6g+a) a)arja ad+i a szvtE Claire 0ealo+ szvse%sz+e) es)< alatt tett +yilat)ozata arrl- ogy a )isl+y 'sa) a))or marad at let%e+- a 6j szvet )ap* 7l)ezdtem megszervez+i S ay orvosi vizsglatait* Azt+ legal%% egy r+ )ereszt<l %eszltem telefo+o+ az llami do1 +orsz=vetsg egyi) )oordi+torval- ogy %iztos le esse) %e++e8 a S ay do+or lesz- maga vlaszt atja )i- )i )apja meg a szvt* 7gy ragyog ez<st pilla+g'sattal =sszefog1 tam az =sszes iratot- s visszafordultam a szmtgp ez- ogy %efejezzem Iy+' %<+te1 ts1vgre ajtsi %iztos oz rt levelemet* &hogy a vdlott lelki seg0t je, 8ichael Hright atya level! l kider"l, ha a vdlottat hallos injekci4val vgzik ki, az egyrszt megakadlyozza, hogy a sz0vt Claire Nealon rszre adomnyozza, msrszt d7rvn srti a vdlott vallssza!adsgt1 Wgy ez a kivg3 zsi forma az alkotmny els kiegsz0ts!e "tkzik1 Onnek rtelm!en a Ne% Hamp3 shire3i !"ntet trvnyknyv FEG5P3s paragraf7snak Q-91 cikkelye rtelm!en a hal3 los injekci4 ltali kivgzs nem clravezet 1 Ozzel szem!en akaszts ltali kivgzs esetn ? amelyet a !"ntet trvnyknyv lehet v tesz ? a vdlottnak egszen halla pillanatig joga lenne a sza!ad vallsgyakorlshoz1 7l)pzeltem- a ogy a %iztos+a) leesi) az lla- ami)or megrti- ogy si)er<lt =ssze)=t1 +=m )t +agyo+ tvoli t=rv+yt- amivel a )=vet)ez ete)re )omoly le')t adtam fel +e)i* -rodnk kszsggel ll a !iztos rendelkezsre az 0gy megvltozott teend k le!onyol03 tsa sorn5 az adomnyozs el tt el kell vgezni !izonyos szvetvizsglatokat s ms or3 vosi teszteket, a rendelkezsre ll4 id korltos1 Arrl +em is %eszlve- ogy +em %zom mag%a+* Nyilvnval4 okok!4l az "gy nem t2r halasztst1 0i+'s so) id+)- ogy lezavarju) ezt a re+geteg te++ivalt* Sem S ay (our+e1+a)sem Claire 0ealo++a) +i+'s t6l so) ideje tra* 'isztelettel5 8aggie #loom, "gyvd 3i+yomtattam a levelet- s egy mr meg'mzett- eleg+s %ort)%a tettem* A ogy a ra1 gaszt's)ot vgig+yaltam- ez futott t a fejeme+8 Arlek, seg0ts, hogy, m2kdjn a do3 log1 3i ez %eszltem> 0em isze) ,ste+%e+* @r +em* Ateista vagyo)* Iegal%%is ezt a)artam i++i magamrl- mg a))or is- a vala ol mlye+ tal+ reml1 tem- tvede)*

I;C,;S
Az em%ere) azt iszi)- tudj)- mi i+yoz+a +e)i) legjo%%a+- a %=rt=+%e )er<l++e)* 4tele)- friss leveg- a )edve+' ru ju)- a szeM / mr mi+degyi)et allottam- s mi+d1 egyi) tves* Ami legjo%%a+ i+yzi)- az a sza%ad d=+tsF A ra% azt eszi- amit )ap- a)1 )or- ami)or vala)i ms 'setti+t* @egmo+dj)- mi)or le et zu a+yoz+i- szar+i- %orotvl1 )oz+i* @g a %eszlgetsei+)et is )i'sit meg atrozza a elyzet8 oda)i+t a vala)i vlet1 le+<l +e)ed megy- azt mo+dja8 N7l+zstO* ,tt- a vala)i vletle+<l +e)ed <t)=zi)- r=gt=+ r)iltasz- ogy N@i a )urva a+ydat a)arsz- seggfej>O- mg mieltt megszlal at+a / a +em teszed- gye+g+e) mutatod magad- s gy mso) 'lpo+tja leszel* @i azrt +em d=+t et<+) sza%ado+- mert valami)or a m6lt%a+ egyszer rosszul d=+t=t1 t<+)* 4ppe+ ezrt villa+yozott fel mi+da++yiu+)at a le etsg- ogy S ay a sajt el)pze1 lsei szeri+t al at meg* 3ivgzs+e) persze mg ez is )ivgzs volt- de a sza%ad d=+ts1 +e) mg ez a morzsja is t=%% volt- mi+t ame++yi ltal%a+ )ijrt +e)<+)* Iegfelje%% 'sa) %r+doz attam arrl- milye+ ms le++e a mi itte+i vilgu+)- a pldul vlaszt at1 ++)- ogy +ara+'ssrga vagy srga ra%ru t a)aru+)1eE a vlaszt at++)- ogy )a+llal vagy villval szeret++)1e e++i- s +em mi+dig azt az u+iverzlis ma+yag N)a+illtO )ap++) az tel mell* Te mg mi egyre jo%%a+ lel)esedt<+) azo+- ogy S ay sza%ado+ d=+t et a allrl- e)=z%e+ egyre mlye%% depresszi%a s<llyedt* / Ie et / mo+dta +e)em egy dlut+- ami)or pp +em m)=d=tt a lg)o+di- mi pedig szi+te megftt<+) a %r<+)%e+ /- ogy agy+om )elle+e8 'si+lja+a) velem- amit a)ar1 +a)* A %=rt=+r=) )egyelem%l )i+yitotta) egy a%la)ot- t a %ej=+ egy )is friss szell- de saj+os semmi* / @irt mo+dasz ilyet> / @ert 6gy rzem magam- mi+t a %or6t ro%%a+tottam vol+a )i / vlaszolt S ay* / &- idd 'sa) azt / +evetett Cras * / 4+ 6gyis pp lgya)orlatot tarto)* Az+ap dl1 ut+ Cras (e+adryl i+je)'it adott %e mag+a)* A foglyo) )=z<l so)a+ )sztette) ma1 gu)+a) zilag fe's)e+dt / eze)et + +y asz+lat ut+ egy gyufsdo%oz durva fel<le1 t+ 6jra )i tudj) leste+i* A (e+adrylt a +vrtl le et %eszerez+i* Ha az em%er j so)at =sszegyjt %elle- s a )apszul) %elsejt egy r=gt=+z=tt tz ely f=l=tt )a+l%a+ megfzispeed ez aso+l ats6 drogot )ap* A dolog+a) va+ azo+%a+ egy tul<tje8 az em%er idvel megr<l tle* / 0a- mi a plya- @egvlt papa- )rsz egy l=vst> / (iztos le etsz %e++e- ogy +em )r / feleltem Cras +e) S ay elyett +* / Ha jl tudom- +em ozzd %eszlt / szlalt meg S ay* 4s azt+ azt mo+dta Cras 1 +e)8 / Add ide* Cras fel+evetett* / ]gy ltszi)- mgsem ismered olya+ jl- mi+t szeret+d- tglyu)6* 0em igaz- allra1 tlt)m> Cras +em volt az er)=l's=) em%ere* 0 a- a asz+os+a) ltta- egy<ttm)=d=tt az Srja Gestvrisggel* So)at %eszlt a terrorista tmadso)rlE a+gosa+ <++epelt- ami)or a tv%e+ mutatt)- a ogy a \orld Grade Ce+ter =sszeomli)* Gervezte- ogy sza%adulsa ut+ leszmol + +y aragosval* Azt a)arta- ogy a gyere)ei drogoso)- dlere) s )ur1 v) legye+e) / azt mo+dta- 'sald+a %e++<)- a +em ez t=rt++e* 7gyszer a romves )isl+ya is elj=tt a %eszlre8 lltlag azt mo+dta a gyere)+e)- ogy a))or lesz r %<sz)ea meg<t vala)it az vod%a+- s addig vissza se j=jj=+ ltogat%a- amg meg +em teszi* @ost t orgszta S ay ez a drogfelszerelst- amelyet mellesleg egy elem %elsej%e+ rej1 tett el* @i+de+ )sze+ llt- a drogot azo++al %e le etett l+i* S ay a )arj oz +yomta a tt- <vely)ujjt a fe's)e+d vgre elyezte* 4s a drga szert az utols 'seppig )i+yomta / a folyos padljra* / @i a faszt 'si+lsz>2 / <v=lt=tt Cras * / Add vissza- most r=gt=+2

/ @g +em allottad a rt> 4+ vagyo) &zus* Az a dolgom- ogy megme+tsele) / fe1 lelt S ay* / 7+gem +em )ell megme+te+i2 / )ia%lt tov%% Cras * / Add ide a szer)t2 / A))or gyere- vedd el / mo+dta S ay- s az ajtaja alatt )il=)te a 'somagot a folyos )=zepre* / H- r=)2 / )iltott* / Ryerte)- +zzte) meg- mit ra)ott itt =ssze Cras 2 A %=rt=+r=) S ay vsra %ero+totta) a folyosra* A %=rt=+ sza%lyzata elrtaogy a vala)it rajta)ap+a) egy ilye+ 'somaggal- a))or mag+zr)%a )ell 'su)+i* Cras =)=llel )ezdte <t+i az ajtajt* / (our+e- es)<sz=m- egyszer- ami)or +em szmtasz rF A a+gjt Coy+e para+'s+o) sza)totta fl%e- )i+trl- az udvarrl* / @ost vett<) meg azt az iste+verte )ivgzgyat2 / )ia%lta vala)i+e)- a)it +em lt1 tu+)* / @ost mit 'si+lja) vele> A ogy az ordi%ls al%% agyott- valami fur'sa dolgot vett<+) szre* Az oda)i+trl +apo) ta %e allatsz )alapls s frszels / a S ay )ivgzsre sz+t terem pts1 +e) zaja / megsz+t* A elyt +yugodt- ldott 'se+d foglalta el* / Fmegd=glesz / fejezte %e Cras * Te mi lassa+ )tel)ed+i )ezdt<+) a%%a+- ogy ez val%a+ gy lesz*

@,CHA7I
Ar%ogat &ustus tiszteletes a 3risztus az ,ste+%e+ Autsegy z lel)sze a mi' iga+i Heldrat' 1%a+* 5asr+ap reggele+)+t gy<le)ezete tagjai autval r)ez+e) az iste+tiszte1 letre* A szertarts eltt a templomszolg) )) szrlapo)o+ )iosztj) a +api zsoltro)at s az eml)eztett- miszeri+t a prdi)'i az 9:"# Hz1es )=zp ullm6 fre)ve+'i+ fog1 at* A templomot egy autsmozi%l ala)tott) )i- a pulpitus vala a a mozi %<fje volt* Az egsz +evetsges+e) t+i)- de a gy<le)ezet vagy atszz f%l ll8 eze) szeri+t leg1 al%% e++yie+ l+e) a F=ld=+- a)i) arra vgy+a)- ogy a%la)t=rlj<) al %e's6sztatott <ze+ete)e+ )rje+e) ilye+ vagy olya+ im)at- s g=r)or'solys mi+istr+sl+yo)+l l1 dozza+a)* Azt iszem- logi)us- ogy a tiszteletes a +agy mozi)per+y ut+ idvel a )i'si ir+t is rde)ld+i )ezdett8 &ustus a tv+ )ereszt<l is tartott iste+tiszteletet* 0 a vletle+<l oda1 )ap'soltam / a az em%er megfelel tvolsgot tudott tarta+i- a)r izgalmas+a) is tall1 atta a msort* A tv%e+ &ustus ers smi+)et s ars+y sz+ =lt=+y=)et viselt* A zsol1 tro)at felesge )srte ta+g armo+i)+* Az egsz esem+y i+)%% pardira eml)ezte1 tett8 szeri+tem a it l+yege a +yugodt arm+ia- +em a gra+dizus- drmai effe)tuso)* ]gy ogy sosem %rtam so)ig 'r+val- el%%1ut%% mi+dig t)ap'soltam egy msi) 'sa1 tor+ra* 7gyi) +ap ppe+ S ay ez tartottam a %=rt=+%e- de 6t)=z%e+ ela)adtam a dug%a+* Az aut) sorai )=z=tt tszellem<lt ar'6 em%ere) jr)lta) / )<lsej<) alapj+ az orszg )=1 zp+yugati rszrl j= ette)* A plju) t+ &ustus egy z+a) +eve s egy 9.[`1es C evrolet )a%ri dszelgett* 7gy l+y odart az autm oz- le 6ztam +e)i az a%la)ot* / Sldjo+ meg az ]r2 / mo+dta- s a )ezem%e +yomott egy srga lapot* A papro+ &zust le etett lt+i egy aut oldals t<)r+ )ereszt<l- )itrt )arral- felemelt te+yrrel* A t<)=r alj+ ott llt a szo)sos NA GX3A?(70 ISGSUH GS?RVA3 A 5A1 IHSSR(A0 3AU7I7(( 5A00A3O felirat* A )=vet)ez sor pedig8 Shay #o7rne5 #rny! r!e !6jt farkas> Ne hagyd, hogy flre3 vezessen egy hamis pr4ftaB 0agy lassa+ tjutottam a )o'sisoro+- %e a %=rt=+ par)olj%a* A++yia+ volta)- ogy az autm mr 'sa) a f<v=+ frt el* A S ayre vr t=meg mg mi+dig itt volt- s vel<) egy<tt a mdia is* A ogy )=zele%% me+tem- lttam- ogy a legt=%% jele+lv figyelmt ppe+ +em S ay )=ti le- a+em egy romrszes vilgosz=ld =lt=+yt visel- papi gallros figura* A jelleg1 zetes smi+)%l azo++al felismertem Ar%ogat &ustus tiszteletest- a)i a jele) szeri+t immr a m oldas televzizs fel is +yitottF a premiert ppe+ a %=rt=+ eltt tartotta* / A 'soda =+mag%a+ semmit +em jele+t / jele+tette )i &ustus* A vilg tele va+ amis prft))al* A &ele+se) )=+yve %eszl egy sz=r+yrl- a)i 'sod))al 'sapja %e az em%e1 re)et- 'sa) azrt- ogy azo) imdj)* 4s tudjto)- mi t=rt+i) a sz=r++yel az tlet +apj+> Az =sszes )=vetjvel egy<tt %edo%j) a tzte+ger%e* 7zt a)arjto)> 7gy + )iesett a t=meg%l8 / 0em / szipogta* / ,ste++el a)aro) tarta+i* / &zus all tged- le+yom / mo+dta &ustus tiszteletes* / @ert itt va+ vel<+)- )=z=t1 t<+)* 0em pedig oda%e+t a %=rt=+%e+- mi+t S ay (our+e- a amis prfta2 Hvei elyesl )iltozs%a+ t=rte) )i* A S ay1 v) t%ora is morajla+i )ezdett* / Ho++a+ tudju)- ogy +em te magad vagy a amis prfta> / )rdezte egy fiatalem1 %er* @ellettem egy a+ya llt- )arj%a+ %eteg gyerme)vel* 5de+ szortotta mag oz a )is%a%t* 5gigmrte ru zatomat- majd rosszall ar''al meg)rdezte- ogy egy 'sapat1 %a+ vagyo)1e a tiszteletessel* / 0em / feleltem* / St- elle+)ezleg* (li+tott*

/ 4+ +em )re) ta+'sot olya+ em%ertl- a)i+e) az egy za p+zrt dolgozi)* 0em volt idm jelez+i- ogy egyetrte)- mert )=z%e+ egy +agydara% frfi ler+totta a tiszteletest a r=gt=+z=tt emelv+yrl- s %el=)te a t=meg%e* @i+dezt a )amer) )eresztt<z%e+* 0em t=rdve a )amer))al- =szt=+=se+ elresiettem- s )isza%adtottam Ar%ogat &us1 tust a t=meg )armai%l* J )tsg%eesette+ )apasz)odott %elm- a ogy )ivo+szoltam a t=1 meg%l a par)ol szlre* Fellpt<+) a par)olt atrol gr+itszeglyre* Wgy utlag mr +em tudom- mirt a)artam st jtsza+i* Azt pedig vgkpp +em tu1 dom- mirt )ellett rte++em mg egy lapttal s mirt tartottam %eszdet is* Filozfiai s teolgiai rtelem%e+ &ustus tiszteletes+e) s +e)em egy oldalo+ )ellett vol+a ll+u+) / a++a) elle+re- ogy ige+ ms stlus%a+ gya)oroltu) a vallst* Te S ay most egy +emes lpsre )sz<lt- tal+ let%e+ elsz=r- s igaz+ +em tart attam elyes+e)- ogy ezrt mg egyszer felmoss) vele a padlt* Ie et- ogy +em ittem S ay%e+- de ittem +e)i* 4reztem- a ogy egy )amera e+gem )ezd el vizslat+i* Azt+ a t=%%i is* / (iztos vagyo) %e++e- ogy &ustus tiszteletes isz a%%a+- amit mo+d* S ay (our+e is isz a%%a+- amit mo+d* @ieltt itt agyja a vilgu+)at- szeret+e mg utoljra jt 'sele)ed1 +i8 megme+te+i egy gyerme) lett* Az + &zusom %iztos- ogy tmogat+ e%%e+* ,tt a tiszteletes ez fordultam* / 4s az + &zusom +em )<lde+ po)olra azo)at- a)i) ppe+ a %+ei)et pr%lj) meggy++i* Az + &zusom itt a%%a+- ogy az em%er )ap at msodi) eslyt* &ustus tiszteletes r%redt- ogy 'sa) azrt me+tettem )i a t=meg%l- ogy felldoz1 zam* 7lv=r=s=d=tt* / Az ,ste++e) 'sa) egy igje va+ / vette el a legjo%% )amera%art a+gjt /- s azt +em S ay (our+e irdeti* Ht- ezzel +e z lett vol+a vitat)oz+i* S ay a so) egy<tt t=lt=tt r+) sor+ egyszer sem idzett az ]jsz=vetsg%l* ,+)%% vrusos jrv+yo)rl- =sszees)<vs elmlete)rl %eszlt* / A++e) teljese+ igaza va+ / mo+dtam* / Amit most tesz- azt )or%%a+ mg se+)i ms +em tette meg* @eg)rdjelezi a re+dszert* @s- jo%% utat a)ar mutat+i* 4s ezrt az lett is ajla+d felldoz+i* Ha jo%%a+ meggo+dolju)* &zus s S ay (our+e +agyo+ so) mi+de+%e+ aso+lta+a)* (li+tottam- lelptem a szeglyrl- s tsiettem a t=mege+ a %=rt=+ %ejrat oz* Az aj1 t+l az r fej'svlva fogadott* / Atym / mo+dta / fogalma si+'s- me))ora gu%a+'ot 'si+lt* 4s mi+t a 'sa) %izo+yt)ra lett vol+a sz<)sgem- meg's=rre+t a telefo+om8 \alter atya d< =s a+gjt allottam* Azo++ali atllyal az irodj%a re+delt* A templom els sor%a+ <ltem- \alter atya elttem jr)lt fel1al* / @o+d at+m pldul- ogy a Sze+tlle) atsra mo+dtam mi+dazt- amit mo+dtamF / pr%l)oztam- de az atya vlaszul 'sa) egy les6jt pilla+tst )<ld=tt felm* / 0em rtem / mo+dta \alter atya* / @i motivl+a arra- ogy ilyet mo+djF fleg l ads%a+- az ,ste+ szerelmreF / 0em a)artamF / Fami)or tudod- ogy 6gyis a St* Cat eri+e1templomo+ 'sapdi) le az egsz> Ie<lt a mellettem lv <lsre- tra'sapta a fejt- mi+t a a fej<+) f=l=tt lv &zus1 szo%or oz a)ar+a imd)oz+i* / @i' ael- most )omolya+- mi t=rt+t> / )rdezte lgya+* / Fiatal- jvgs6- o)os- %e1 's<letes em%er vagy* Si)eres )arriered le et+e az egy z+l- le et+e sajt pl%+id- id1 vel a)r ?m%a is eljut at+l* 7 elyett es)< alatt azt +yilat)ozod az <gyszsg+e)- ogy ited szeri+t S ay (our+e 'sa) 6gy +yer et megvltst- a szervdo+or lesz> 3aptam egy levelet az <gyszsgtl- lltlag ezt +yilat)oztad* Azt+ a dli re)%e+ ltla) r=gt=+z=tt sz+o)lat )=z%e+- a ol azt mo+dod- ogyF

/ Hogy> @egrzta a fejt- de az eret+e) szt +em mo+dta )i* / Ge is olvastad Gertullia+us rsait / mo+dta* Persze- szemi+riumo+ mi+d olvastu)* Gertullia+us res ortodoM )ereszt+y t=rt+sz volt* Az Oretnekek ellen val4 orvossg 'm mve olya+ +agy ats6 volt- ogy a +izzai zsi+ato+ meg ozott d=+tse)et is %efolysolta* Gertullia+us tallta )i- ogy az igazi v1 +e) teljes egsz%e+- az utols szig el )ell fogad+ia &zus ta+tsait* / Gudod- mirt ltezi) mg mi+dig )atoli'izmus- )tezer v ut+ is> / )rdezte \alter atya* / @ert az em%ere)+e) az a j- amit Gertullia+us mo+dott* J megrtette- ogy +em sza%ad folyto+ %olygat+i az igazsgot* Im- az em%ere)+e) +agyo+ +em tetszette) a m1 sodi) vati)+i zsi+at ltal megszavazott vltoztatso)* A ppa ut+a mg a lati+ mist is vissza ozta a gya)orlat%a* 5ettem egy mly levegt* / Szmomra a lel)i segt+e) az a feladata- ogy segtse+ S ay (our+e1+a) %)%e+ meg al+i* 0em pedig az- ogy j )atoli)ust faragjo+ %elle* / ;ramiste+2 / mo+dta \alter atya* / Itom- jl %e 6zott a 's%e* Asszer+'oltam a omlo)om* / Sz si+'s 's%e 6zsrl* / Te ogy+em- a te+yer%l eszel2 0zz magadra / 6gy visel)edtl ma- mi+t a te le+1 +l a sajtrefere+seF / Szeri+ted &zus egy 'lt )=vetve alt meg> / sza)tottam fl%e* / Persze* / A))or mirt +e agyju)- ogy S ay (our+e is a 'ljt )=vetve al asso+ meg> / Azrt / mo+dta \alter atya /- mert S ay (our+e a sajt %+eirt al meg- +em a mso)rt* 5isszavo+ult )ellett f6j+om* 7%%e+ teljese+ igaza volt- sajt szememmel lttam a %i1 zo+yt)o)at* \alter atya s ajtott egyet* / 0em vagyo) a all%<+tets ve- de ezt az tletet megrtem* @eg=lt )t em%ert* 7gy re+drt s egy )isl+yt / 'svlta a fejt* / @e+tsd meg a lel)t- @i' ael* 0e a)ard az lett is megme+te+i* Fel+ztem* / @i t=rt+t vol+a- a a)r 'sa) egy apostol is %re+ marad &zussal- ott a )ert%e+> Ha +em agyj)- ogy letartztass)> Ha megpr%lj) megme+te+i az lett> \alter aty+a) ttva maradt a szja* / Ge most )omolya+ azt iszed- ogy S ay (our+e &zus> 0em ittem* 5agy mgis> \alter atya le<lt az egyi) <lsre- levette a szem<vegt- s d=rzs=l+i )ezdte a szemt* / @i)ey / szlt /- vegyl )i pr t sza%adsgot* @e+j el messzire- s imd)ozz* Ro+1 dold vgig- mit 'si+lsz- mit %eszlsz / +zett rm* / Addig is- +em =r<l+)- a a St* Ca1 t eri+e1templom )pviselet%e+ 6jra megjele++l a %=rt=+%e+* 5gig+ztem a templomo+* 0agyo+ megszerettem a elyet / a t=)letesre 'siszolt <l1 se)et- az lom<vege+ %eszrd sz+es f+ye)et- a )ely et ta)ar leplet- az ldozati gyer1 ty) l+gjt* 8ert ahol van a ti kincsetek- ott van a ti sz0vetek is1 / A St* Cat eri+e )pviselet%e+ +em fogo) odame++i / szltam /- de S ay )pvisele1 t%e+ ige+* Fellltam- s eli+dultam a )ijrat fel* 7lme+tem a sze+teltvz mellett- majd el agytam a templom irdett%ljt* Ami)or )ilptem az p<let%l- a vilg egy pilla+atra olya+ f1 +yes volt- ogy irtele+ +em is tudtam- merre tarto)*

@ARR,7
7gy em%ert +gyfle)ppe+ le et fela)aszta+i* A r=vid esses mdszer+l a fogoly 'sa) + +y 'e+tit esi)E a s6lytl =ssze 6zdi) a uro)- a allt fullads o)ozza* A fel1 f<ggesztses mdszer+l az eltltet felemeli) / ez megi+t 'sa) fulladsos all* A +or1 ml esses mdszer elrsai szeri+t / amely Ameri)%a+ a uszadi) szzad fordulja t1 j+ volt +agy divat / a ra%+a) )=r<l%el<l msfl mtert )ell es+ie- amitl j eset%e+ elt=1 ri) a +ya)a* A ossz6 esses mdszer %izo+yos rtelem%e+ szemlyese%%8 az eltlt al)ata s s6lya atrozta meg- po+tosa+ me++yit )ell es+ie* Az em%er teste mg gyorsul- ami)or megfesz<l a )=tl- de a feje mr +em me et tov%% / 6gy ogy azo++al elt=ri) a +ya)a s a geri+'e- maga pedig eljul- majd r=vid id+ %el<l meg al* Azt is olvastam- ogy a sortz ut+ az a)aszts a vilg leg+pszer%% )ivgzsi mdja* 7ls)+t Perzsi%a+ vezett) %e )tezer1=tszz ve* A mdszert a++o )izrlag frfia)o+ al)almazt) / a +)et egy pz+ oz )=t=tt)- 6gy fojtott) meg- gy er)=l's=se%% volt a dolog* @i+de+)pp jo%% alter+atva- mi+t a agyom+yos lefejezs- a ol =mli) a vr s te)ereg+e) az em%er zsigerei* Az a)aszts pedaggiailag ugya+olya+ atsos- mi+t a t=%1 %i )ivgzsi md- de so))al tiszt%%* Persze volt- ogy rosszul s<lt el a dolog* 9$$[1%e+ pldul egy ?o%ert Roodale +ev %rit gyil)os+a) az ess lesza)totta a fejt* A )=zelm6lt%a+ ugya+ez t=rt+t Szaddm Hu1 szei+ fltestvrvel ,ra)%a+* 7z jogi pro%lm)at vet fel- tud+iilli) a az tlet )imo+djaogy az eltltet a)asztssal )ell )ivgez+i- a))or +em le et lefejez+i* ,lletve a mgis le1 fejezi)- a))or az tletet +em ajtott) vgre* Alaposa+ t )ellett ta+ulm+yoz+om a tmt* Ami)or @i' ael atya %elpett az iro1 dm%a- ppe+ a ivatalos esstvolsg1t%lzatot ta+ulm+yoztam- ogy )iszmoljamS ay (our+e1+a) +agyj%l me))ora )=tl )elle+e* / 3ivl / mo+dtam az aty+a)- mi)=z%e+ ellyel )+ltam* / Ha a 'somt jl )=ti) meg / va+ valami rz'savar )<l=+ erre a 'lra /- az ess atsra azo++al elt=ri) az ldo1 zat msodi) +ya)'sigolyja* Azt rj)- at per'e+ %el<l %ell az agy all- illetve tz1tize+1 =t per'e+ %el<l a teljes all* A )=ztes +gy per'%e+ )ell te t llegeztetgpre )=t+<+)ogy a szve mg lje+* &a- majd+em elfelejtettem- megj=tt a vlasz az <gyszsgrl* 7l1 utastott) a )relm<+)et- ogy S ayt a)asztssal vgezz) )i* 3edvese+ mell)elt) az eredeti tletet is- mi+t a +em lttam vol+a mr ezerszer- s megjegyezt)- ogy a +em rte) egyet a d=+ts<))el- a))or a d=+ts elle+ a megfelel frumo)o+ felle%%ez ete)* 7zt meg is tettem / fejeztem %e /- =t rval ezeltt* ]gy lttam- ogy a szavaim +em jut+a) el @i' ael atyig* / 0zze / mo+dtam )edvese+ /- )=++ye%%- a 6gy fogju) fel az a)asztst- mi+t vala1 mi tudom+yos dolgotF s +em )=tj<) )=zvetle+<l S ay ez* / (o'ssso+ meg / vlaszolt a pap fej'svlva* / ?ossz +apom va+* / &a- a pe+gevlts a tv1eva+gelistval> / A+ ltta> / Atym- az egsz vros magrl %eszl* (e u+yta a szemt* / ?eme)* / Ha ez vigasztalja- %iztos vagyo) %e++e- ogy S ay is ltta* @i' ael atya rm meredt* / Hla S ay+e)- a f+=)=m eret+e)+e) tart* @egpr%ltam el)pzel+i- mit mo+da+a apm- a vala)i elme++e ozz- ogy )=+y1 +ytse+ a lel)+* / A+ is azt go+dolja magrl- ogy eret+e)> / 5a+ eret+e) a vilgo+- a)i ezt go+dolja magrl> / )rdezett vissza* / 0zze- @ag1 gie- +lam al)almatla+a%% segtt alig a tall at+a e ez a per ez* / ;gya+ mr2 / szltam %torta+* / 4pp a sz<leim ez )sz<l=) va'sorra* 3ivl szra)ozs p+te) estre* 0em tart velem>

/ 0em a)aro) a ter <)re le++iF / 0e aggdjo+- mi+dig a++yi )aja va+- ogy elg le++e egy ez armadi) vilg%eli orszg+a)* / A))or +agyo+ szvese+ / mo+dta a pap* Ie)ap'soltam az asztali lmpt* / @e+j<+) az autmmal / javasoltam* / ,tt agy atom a motorom a par)ol%a+> / Szval magu) motoroz at+a) p+te)e+- de 6st +em e et+e)> @g mi+dig 6gy +zett )i- mi+t a teljese+ )ir+tott) vol+a alla a sz+yeget* / Ht- go+dolom- az egy zalapt) jo%%a+ szerett) a Harley Tavidso+t- mi+t a 6st* Az irattart sze)r+ye) la%iri+tus+ )ereszt<l )ivere)edt<) magu+)at az irod%l* / Gudja- mit tudtam meg ma> / )rdeztem* / A %=rt=+ egy)ori a)asztfja alatti 'sa1 pajt a )pl+ irodj%a vezet* @eg mer+) es)<d+i- ogy mosolyt lttam tfut+i @i' ael atya ar'+*

&;07
0agyo+ tetszett dr* \u fali6jsga* Gele volt olya+ em%ere) fotival- a)i) dr* \u segt1 sgvel gyzt) le a szv%etegsg<)et* A %etege) )=z=tt volta) 'se'sem)- fiatalo)- =re1 ge) / 'supa si)ert=rt+et* Ami)or elsz=r tj)oztattam dr* \ut S ay (our+e aj+latrl- azt mo+dta- ogy u1 szo+ rom ves praMisa sor+ mg +em ltott olyat- ogy egy fel+tt frfi szvt <ltett) vol+a %e egy gyere) mell)as%a* Az em%er %els szervei 6gy fejld+e)- ogy mi+l jo%1 %a+ megfelelje+e) a test elvrsai+a)- ezrt elssor%a+ +yilv+ egy gyere) szve felelt vol+a meg Claire1+e)* / @egvizsgl atom / grte dr* \u /- de +e remlje+ t6l so)at* Tr* \u most le<lt- a te+yert az asztalra ra)ta* Sltal%a+ 6gy ado+szott a )ezeivelmi+t a a vgtago)at eleve eze)re a atalmas gesztuso)ra tallt) vol+a )i* A so) +evets1 ges sztr- a)i atalmas =sszeg %iztostso)at )=t a mellre s a l%ra- )=r=))el le volt maradva dr* \u m=g=tt* / &u+eF / @o+dja gyorsa+ / szltam tettetett j)edvvel* Tr* \u a szemem%e +zett* / S ay (our+e t=)letes do+or Claire szmra* @r a )ezem%e+ volt a ts)m szja / teljese+ ms vlaszt vrtam- s persze gyorsa+ tvoz+i a)artam- +e ogy 6jra srva fa)adja) az elszalasztott le etsg miatt* / @iF mit mo+d> / ;gya+olya+ vr'soportju) va+- ( pozitv* A vrsz=vettesztj<)+l +em volt rea)'i* 4s ami a legmeglep%%8 a szv mrete idelis* Alapvete+ olya+ do+ort )erest<+)- a)i+e) a s6lya Claire1tl legfelje%% 6sz szza1 l))al tr el- te t 6gy armi+' s =tve+ )il )=z esi)* S ay (our+e ala'so+y volt ugya+de mgis'sa) fel+tt frfi* @i+imum atva+ )ilt )ellett +yom+ia* / Brvosi szempo+t%l roppa+t meglep a dolog* 7lvileg a do+or szve t6l )i'si a ozogy elvgezze a feladattF s mgis- ma))egszsges* / Tr* \u elmosolyodott* / ]gy t+i) te t- ogy talltu+) egy do+ort Claire szmra* 0em tudtam- mitv legye)* 7lvileg +agyo+ j rt )aptam- mgis- alig tudtam levegt ve++i* @it szl+a Claire- a megtud+- mi mi+de+ va+ az adom+yozs m=g=tt> / 0em mo+d atja el Claire1+e)* / @it- ogy szvt<ltetse lesz> @egrztam a fejem* / Azt- ogy o++a+ j=tt az 6j szve* Tr* \u elfi+torodott* / Ro+dolja- ogy +em fogja magtl )itall+i> Gele va+ vele a tv* / Szervadom+yozs+l +em szo)s +yilv+ossgra oz+i a szemlyes adato)at* 3<1 l=+%e+ is- Claire1+e) +em )ell egy fi6 szve* 7zt mr so)szor mo+dta* / @ost t+yleg eze+ fogu+) fe++a)ad+i> / A )ardiolgus meglepve +zett rm* / 7z 'sa) egy dara% izom- &u+e* Se t=%%- se )evese%%* 0em a do+or jellem+ m6li)- ogy a szve megfelel1e t<ltetsre vagy sem* ?+ztem* / @it te++e- a az =+ l+yrl le++e sz> / Ha az + l+yomrl le++e sz / vlaszolt dr* \u /- mr rg %ejele+t)eztem vol+a mttre*

I;C,;S
Szltam S ay+e)- ogy pp rla %eszl+e) a Iarry 3i+g S oK1%a+- de +em reaglt / vagy aludt- vagy 'sa) +em volt )edve vlaszol+i* 7lvettem a vzforralmat a rejte) e1 lyrl- s 'si+ltam magam+a) egy tet* A msor+a) )t ve+dge volt8 az egyi) az az r<lt pap- a)ivel @i' ael atya a %=rt=+ eltt =ssze%al zott- a msi) meg egy ,a+ Flet' er +ev elszllt professzor* @i+d)ett elg rde)es ttrrel re+del)ezett8 &ustus tiszteletes egy z%a+ a v) az auti)%a+ imd)ozta)- Flet' er pedig )or%%a+ a tvateista voltazaz a televzi%a+ irdette- ogy +i+'s ,ste+* Azt+ egy +ap tall)ozott egy 'sodatev )isl++yal- a)i t=%%e) )=z=tt fel tudta tmaszta+i a alotta)at is* Felesg<l is vette a )is1 l+y a+yjtF mellesleg ez szeri+tem erse+ 'sor%totta mo+d)ja itelessgt* Te mg gy is jo%%a+ %eszlt- mi+t &ustus tiszteletes- a)i 6gy ugrlt fel a sz)%lmi+t valami liumos lufi* / Iarry- va+ egy olya+ mo+ds / mo+dta /- ogy a villm 6gyis %e'sap- i+)%% +e pr%ld meg atroz+i- ova* Iarry 3i+g )ettt )oppa+tott a tollval* / 7zzel mit is a)ar mo+da+i> / 7gy1)t 'soda +em 'si+l az em%er%l ,ste+t* 7zt dr* Flet' er+e) )elle+e a legjo%%a+ tud+ia* ,a+ Flet' er +em zavartatta magt- elmosolyodott* / @i+l i+)%% azt iszi- ogy igaza va+- a++l valsz+%%- ogy tved* 7zzel a mo+1 dssal &ustus tiszteletes valsz+leg mg +em tall)ozott* / @eslje+ arrl- milye+ volt tvateist+a) le++i / mo+dta Iarry* / 0os- + ugya+azt 'si+ltam- mi+t &erry FalKell tiszteletes- 'sa) + +em azt mo+d1 tam- ogy va+ ,ste+- a+em azt- ogy +i+'s* Folyamatosa+ jrtam az orszgot- s meg'1 foltam az itt1ott fel%u))a+ lltlagos 'sod)at* Azt+ egy +ap tall)oztam egy olya+ 'sodval- amit +em tudtam megtmad+i- s a))or elgo+dol)odtam* 0em le et- ogy va1 lj%a+ +em ,ste++el va+ %ajomF a+em 'sa) azzal a va) ittel- ami a jele) szeri+t auto1 mati)us velejrja a vallso)+a)> Pldul8 azt mo+dj) vala)irl- ogy j )ereszt+y- de milye+ alapo+ mo+opolizlj) a )ereszt+ye) az er+yt> 5agy ami)or az el+=) %eszde vg+ azt mo+dja- N,ste+ ldja az Ameri)ai 7gyes<lt Sllamo)atOF mirt 'sa) %e++<+1 )et> / @g ma is ateista> / )rdezte 3i+g* / Azt iszem- elyese%% 6gy mo+da+i- ogy ag+oszti)us vagyo)* &ustus fel or)a+t* / Szrszl asogats* / 0em igazE egy ateista t=%% dolog%a+ aso+lt egy )ereszt+yre- mi+t egy ag+oszti1 )us* @i+d)ett azt mo+dja- el tudja d=+te+i- va+1e ,ste+ / az egyi) szeri+t egyrtelme+ +i+'s- a msi) szeri+t egyrtelme+ va+* Szeri+tem- illetve ltal%a+ az ag+oszti)uso) szeri+t a )rds mg +em dlt el* A valls rde)es tma- de fleg t=rt+eti szempo+t%l* Az em%er+e) +em azrt )ell gy vagy 6gy l+ie- mert valami fels%% atalom 6gy para+1 'solta- a+em a maga s mso) ir+t rzett er)=l'si felelssgtudat miatt* Iarry 3i+g &ustus tiszteletes ez fordult* / Ami =+t illeti- =+ egy )or%%i autsmozi%a+ tart iste+tiszteletet a gy<le)ezet+e)> 0em go+dolja- ogy ez rt az esem+y ritulis jelleg+e)> / 0zze- Iarry- arra j=tt<+) r- ogy egyese) szmra t6l +agy feladat- ogy eljrja+a) templom%a* 0em a)ar+a) ms em%ere)et lt+i- s +em a)arj)- ogy lss) )et* 0em a)arj) a +gy fal )=z=tt elt=lte+i a )ellemes vasr+ap reggel<)et* Szvese%%e+ imd)oz1 ++a) privt )=r<lm+ye) )=z=tt* Az autstemplom%a+ mi+de+)i 6gy ri+t)ezi) ,ste++ela ogy a)ar8 a 6gy tetszi) +e)i- pizsam%a+ j=+- vagy am%urgert majszol- a a)ar* Ha elszu++yad egy per're- a))or sem t=rt+i) semmi %aj*

/ 0amost- S ay (our+e +em az els- a)i megpisz)lja ezt a tmt / mo+dta 3i+g* / 0 +y ve a Florida State r=g%i'sapat egyi) tvdje )ife)<dt az ut'ra- s azt lltottaogy az ,ste+* 7gy msi) eset%e+ egy virgi+iai illet a szemlyi igazolv+y+ megjel=lt ivatalos 'mt a @e++yorszg 3irlysgra a)arta vltoztat+i- mo+dv+- ogy az az l1 la+d la) elye* A+=) szeri+t az em%ere) mirt iszi) azt- ogy po+t S ay (our+e az iga1 zi> / Ame++yire + tudom / vlaszolt Flet' er /- (our+e +em lltja magrl- ogy a @essis- vagy Pter Pa+ vagy Superma+* A )=r<l=tte lv) 'si+lta) %elle prftt* 4r1 de)es mdo+ a (i%lia szeri+t &zussal is ez t=rt+t / sem a+goztatta folyto+- ogy az ,ste+* / Jn vagyok az 6t, az igazsg s az letN senki sem mehet az &tyhoz, csakis n lta3 lam ? idzte &ustus /- &+os 9Q8:* / Az eva+gliumo) szeri+t &zus ms1ms em%ere)+e) ms1ms ala)%a+ jele+t meg / mo+dta Flet' er /- &a)a% apostol &zust gyerme)ala)%a+ ltta a te+gerparto+* Ami)or ezt elmo+dja &+os+a)- az azt iszi- meg%olo+dult- mert &+os gyere) elyett egy j)p fia1 talem%ert lt* 3=zele%% me++e)- ogy jo%%a+ lss)- erre az ala) is tvltozi)8 egyi)<)1 +e) =reg- )opasz em%er- a msi)+a) pedig fiatal- sza)llas frfi* &ustus tiszteletes elfi+torodott* / 4+ sz szeri+t- oda1vissza tudom idz+i &+os eva+gliumt / szlt /- s %iztost a1 tom- ogy ott ilye+rl sz si+'s* Flet' er elmosolyodott* / 0em is mo+dtam- ogy &+os eva+glium%a+ va+ lerva* Amirl %eszle)- az egy g+oszti)us eva+glium- a 'me8 &+os Apo)rifo+ja* / A (i%li%a+ +i+'s &+os Apo)rifo+ja 'm rsz / <mm=g=tt &ustus* /Az egszet 'sa) )itallta* / A tiszteletes 6r+a) igaza va+- val%a+ +i+'s a (i%li%a+* 4s mg ige+ so) olya+ eva+glium va+- amely +em )er<lt %ele a (i%li%a / a )ereszt+y egy z eze)et egysze1 re+ )i'e+zurzta* Blya++yira- ogy az ott lerta)at egye+ese+ eret+e) ta+o)+a) )iltot1 t) )i* / ,ge+- mivel a (i%lia maga az ,ste+ szava- )sz- passz / mo+dta &ustus* / Ht- @t- @r)- Iu)'s s &+os eva+gliumait valj%a+ +em @t- @r)- Iu)'s s &+os rta* @r) eva+gliuma Pter apostol ta+tsaira p<l* @tval )ap'solat%a+ gya)ra+ felmer<l- ogy egy Ivi +ev ad%e ajt jegyezte le* Iu)'s eva+gliumt egy orvos rta* &+os eva+glium+a) szerzje egyszer sem emlti a sajt +evtF de azt tud1 ju)- ogy ez volt a +gy =sszefoglal eva+glium )=z<l a leg)s%%i- )=r<l%el<l 3risztus ut+ 9##1%a+ rd atott* Ha t+yleg &+os apostol volt a szerzje- a))or j =rege+ r atta* / Csupa ol's tr<)) / vlaszolt &ustus tiszteletes* / Szp szava) m=g a)arja rejte+i az igazsgot* / 4s mi az igazsg> / 5a+ em%er- a)i azt iszi- ogy a az ]r 6jra megtisztel+e %e++<+)et azzal- ogy el1 j=+ )=z+) / ami mr mag%a+ is elg valsz+tle+- szer+y vlem+yem szeri+t /- a)1 )or po+t egy )tszeres gyil)os%a )=lt=z+e> A vizem forr+i )ezdett- )i 6ztam a forralt* Azt+ a tvt is )i)ap'soltam- mg mieltt Flet' er vlaszol atott vol+a* @irt a)ar+a az ,ste+ %r)i%e is %ele)=lt=z+i> 4s mi va+- a az egsz fordtva va+> @i va+- a mi la)u+) ,ste+%e+>

@,CHA7I
]t%a+ voltu+) @aggie sz<lei ez- e+gem pedig so) mi+de+ miatt mar'a+golt a %+tu1 dat* \alter atya s a St* Cat eri+e templom +ev ez mltatla+ mdo+ visel)edtem* (o1 'ot 'si+ltam magam%l a tv%e+* 4s mg @aggie1+e) sem si)er<lt elmo+da+omogy S ayt mr )or%%rl ismertem* 7l a)artam mo+da+i- de +em si)er<lt =sszeszed+em a %torsgom* 7z6ttal sem* / 0zze- az a elyzet / vo+ta el a figyelmem @aggie- ami)or meglltu+) a z eltt ogy a sz<leim elg izgatotta) lesz+e)- a megltj) =+t a )o'sim%a+* 3=r%e+ztem a 'se+des- erds tjo+* / 0em +agyo+ tall)ozgat mso))al> / @o+dju) i+)%% 6gy- ogy +em +agyo+ szo)tam ra+diz+i / 0em a)aro) a szv%e gzol+i- de +em iszem- ogy + le++) a legal)almasa%% pa1 sijel=lt az =+ szmra* @aggie el+evette magt* / 3=sz=+=m- de azrt szeret+m azt i++i- ogy e++l tal+ mg + is le ete) vloga1 tsa%%* ,gaz%l a+ym az- a)i )ilomtere)rl megrez egy V1)romoszmt- tal+ va+ valami radarja* @i+t a @aggie megidzte vol+a- egy + jele+t meg a z ajtaj%a+* 3i'si volt- sz)et=r)e+y* Haja r=vidre volt vgva- +ya)%a+ gy=+gysort viselt* 5agy most rt aza a mu+)%l- vagy pp me++i )sz<l etett vala ova Caz + a+ym p+te) est+)+t felveszi apm valamelyi) fla+eli+gjt s a tvgi % farmertD* A + meglepett ar''al mrt vgig a szlvd+ )ereszt<l* / @aggie2 / )iltott* / 0em mo+dtad- ogy egy !artodat is el ozod2 A N%artO szt 6gy ejtette )i- ogy r=gt=+ el)ezdtem egy<tt rez+i @aggie1vel* / &oel2 / szlt %e a z%a* / @aggie ozott egy ve+dget2 3iszlltam az aut%l- megigaztottam a gallrom* / Xdv=zl=m / szltam* / @i' ael atya vagyo)* @aggie a+yja a tor) oz )apta a )ezt* / ]riste+2 / Blyasmi / feleltem /- 'sa) szivar +l)<l* 7))or @aggie apja j=tt )i siets lpte))el a z%l- az i+gt igazgatva* / @aggie / <dv=z=lte a l+yt =lelssel* Ittam- ogy )ipa va+ a fej+* A frfi felm fordult- )ezet +y6jtott* / (loom ra%%i va1 gyo)* / Azrt szl atott vol+a- ogy az apja ra%%i / s6gtam oda @aggie1+e)* / 0em )rdezte* / Az apj%a )arolt* / Apa- ez itt @i' ael atya* 7ret+e)* / 3rle)- mo+dd- ogy +em jrsz vele / mormogta @aggie a+yja* / Te A+ya- pap* Persze- ogy +em jro) vele / +evette el magt- s eli+dult %efel az a+yjval* / Ro+dolom- az ut'asz+sz- a)i a m6lt)or vott ra+dira- eze) ut+ egy fo)1 )al szalo+)pese%% +ladF @agu+)ra maradtu+) a ra%%ival- mi- ,ste+ )t szolgja* 7gy dara%ig )i+t t%l%oltu+) a z eltt- azt+ (loom ra%%i %evezetett a z%a s a dolgozszo%j%a vitt* / @o+dja / )ezdte /- merre va+ a gy<le)ezete> / Co+'ord%a+ / vlaszoltam*/ A St* Cal eri+e1templom* / 4s ol tall)ozott a l+yommal> / 4+ vagyo) S ay (our+e lel)i segtje* ?m +zett* / 7lg +agy te er le et* / ,ge+ / feleltem* / G=%% szi+te+ is* / 0a s mit go+dol rla> ,gaz- amit %eszl+e)>

/ Hogy eladom+yozza1e a szvt> 7z +agyrszt ppe+ az =+ l+y+ m6li)- azt i1 szem* A ra%%i megrzta a fejt* / 0em* A l+yom egye)et is )pes megmozgat+i- a)r mole)ul+)+t* Azt )rde1 zem- ogy S ay (our+e val%a+ &zus1e vagy sem> 7z meglepett* / 7lg vratla+ egy ra%%itl egy ilye+ )rds* / 0zze- &zus zsid volt* ?e+geteg %izo+yt) va+ r* A sz<lei+l la)ott- az apja sza)1 mjt ta+ulta )i- az a+yjt szz+e) tartotta- mg az a+yja t ,ste++e)* (loom ra%%i elmosolyodott- majd + is* / S ay +em azt prdi)lja- amit &zus* A ra%%i el+evette magt* / Ho++a+ tudja ilye+ %iztosa+> 4l%e+ allotta &zus %eszdeit> / Gudom- mit mo+d az rs* / Sosem rtettem azo)at az em%ere)et / legye+e) zsid) vagy )ereszt+ye) /- a)i) a (i%lit 6gy olvast)- mi+t a mi+de+ szava )%e vsett t+y le++e* Az eva+glium sz je1 le+tse8 j r* 7gy1)t friss r- s a sztori) mris so))al a)tulisa%%a)* 4s persze gy jo%%a+ igazod+a) a )=z=+sg ez is* / Azt azrt +em mer+m llta+i- ogy S ay (our+e azrt va+ )=z=tt<+)- ogy &zus t=rt+ett )ortrs ala)%a+ 6jra eladja / vlaszoltam* / @i+de+esetre elg meglep- ogy me++yie+ isz+e) %e++e* @i+t a +em is az szm1 ta+a elssor%a+- ogy )i maga- a+em az- ogy mit a)ar+a) %e++e lt+i az em%ere)* (loom ra%%i )eresgl+i )ezdett az egyi) )=+yvespol'o+* 5g<l leemelt egy poros fe1 del )=+yvet* (elelapozott* &zus mo+dta a ta+tv+yai+a)5 'egyetek sszehasonl0tst, s mondjtok meg nekem, kire hasonl0tok1 8ondta neki Simon <ter5 Ogy igaz angyalhoz hasonl0tasz1 8ondta neki 8t5 Ogy em!erhez hasonl0tasz, aki rtelmes filoz4f7s1 8ond3 ta neki 'ams5 X 8ester, egyltaln nem fogja elviselni a szm azt, hogy kimondjam, kire hasonl0tasz1 Mz7s mondta5 Jn nem vagyok a mestered, mivel ittl ? s megmmoro3 sodtl ? a forrs!4l, amely fltrN n mrtem ki ezt1 Pr%ltam megfejte+i- melyi) rs%l olvas atott fel- de %e'su)ta a )=+yvet* / A t=rt+elmet a gyztese) rj) / szlt (loom ra%%i* / 0os- ezt a )=+yvet egy vesz1 tes rta* A )ezem%e +yomta az rst* 7%%e+ a pilla+at%a+ @aggie )u))a+tott %e a szo%%a* / Apa- ugye +em a $egjo!! zsid4viccek )=+yvet pr%lod megi+t rsz+i vala)ire> / Hi etetle+- de @i' ael aty+a) mr va+ egy dedi)lt )=tete* Hogy ll a va'sora> / 3sz* / Hla az g+e)* @r )ezdtem azt i++i- ogy a+yd el amvasztotta azt a 'sir)t* @aggie visszame+t a )o+y %a- a ra%%i pedig felm fordult* / Ie et- ogy @aggie azt mo+dta- ogy =+ eret+e)- de a t+yleg az- a))or elg jl l1 'zza* / 7z egy ossz6 t=rt+et* / (izo+yra =+ is tudja- ogy az eret+e) sz a g=r=g +yelv%l szrmazi)- az eredeti je1 le+tse8 vlaszts* / @egvo+ta a vllt* / 7lgo+dol)odtat* Ie et- ogy azo) a go+dola1 to) s eszm)- amelye)et mi+dig sze+t+e) tartottu+)- valj%a+ +em is sze+te)- egysze1 re+ 'sa) 6ja)> 5agy pedig 'sa) olya+ go+dolato)- amelye)et +em e+gedte) elterjed+i> ]gy reztem- mi+t a get+e a )ezem%e+ lv )=+yv* / 0em es> / )rdezte (loom* / @i+t a far)as / ismertem el* 4s tme+t<+) az t)ez%e- va'sorz+i*

&;07
@g ami)or ter es voltam Claire1rel- az orvoso) ter essgi 'u)or%etegsget diag+osz1 tizlta) +lam* Jszi+t+ szlva mig +em iszem- ogy igazu) volt / egy rval a vizs1 glat eltt elvittem 7liza%et t a @'To+aldas1%a- s + ittam meg az <dtje vgt8 a%%a+ a++yi a 'u)or- ogy egy +ormlis em%er a)r )m%a is es et tle* @i+degy- ami)or )i1 j=tt az eredm+y- azt tettem- amit te++em )ellett8 szigor6 dit%a fogtam- amitl so)ig folyto+ es voltam* Hete+te )tszer me+tem vrvtelre* 4s a +yszor megvizsglt)egszsges1e oda%e++ a %a%a- szi+te remegve vrtam az eredm+yt* ?e+geteg ultra a+gvizsglatot vgezte)* A legt=%% )ismam+l a uszadi) t ut+ mr +em +zi)- ogy va+ a %a%ju)- de + ezut+ is re+dszerese+ jrtam a +gygysz1 oz* Blya+ me' a+i)uss vlta) a ltogatsai+) az orvos+l- ogy 3urt egy id ut+ mr +em is j=tt velem a eti vizite)re- i+)%% ott o+ maradt 7liza%et szel* B++a+tl egyed<l jrtam a )r z%aE egyed<l voltam- ami)or fel 6ztam a %l6zom- ogy a mszert vgigve1 zess) a asamo+* 7gyre t=%% rszletet le etett )ive++i a )pe)%l8 a gyere) l%t- )=1 +y=)t- orrt* A +yol'adi) +ap%a+ mr +em 6gy +z )i a gyere)- mi+t a uszadi) 1 te+8 t=%% +em 'so+tvzszer l+y- a+em )ifejlett )is em%er- ajjal- reds ujja))al- tisz1 t+ )ive et ar'vo+so))al* Blya+ letszer volt a %a%a a )pe)e+- ogy + a el is felej1 tettem- ogy mg mi+dig oda%e+t la)i)* / @r +em )ell so)ig vr+ia / mo+dta az assziszte+s egy al)alommal- ami)or a vizs1 glat ut+ let=r=lte a asamrl a zsels a+yagot* / 3=++y azt mo+da+i2 / feleltem +e)i* / 0em mag+a) )ell +yol' +apos ter ese+ mg egy tves gyere) mi+de+ go+djt1%ajt is ellt+ia* / 4+ is testem rajta / mo+dta erre- s a )ezem%e +yomta a %a%a ar'rl frisse+ el)1 sz<lt )pet* A )pet ltva megr=)=+y=dtem- me++yire aso+ltott a %a%a 3urtre / egy szemer+yi sem volt %e++e sem %ellem- sem 7liza%et %l* A %a%+a) po+t olya+ tvol <l szemear'formja- ar''so+tja volt- mi+t a frjem+e)* Hvatosa+ =ssze ajtottam a )pet- ogy 3urt+e) is megmulat assam ott o+- s azame+tem* Az ut'+)at ossz6 )o'sisor torlaszolta el* Azt ittem- valami pt)ezs miatt- isze+ a))ortjt a )=r+y)e+ so) utat fel6jtotta)* @g a sor 'sigalassa+ aladt elre- + jo%% 1 j+ a rdit allgattam* Azt+ aggd+i )ezdtem / 3urt az+ap szolglat%a+ volt- s dire)t )or%%a+ me+t el e%dsz<+etre- ogy vigyz asso+ 7liza%et re- mg + a )r z%a+ va1 gyo)E 6gy ogy a )s+ re) aza- el)si) a mu+)%l* / Hla ,ste++e)2 / go+doltam- ami)or vgre )i'sit megi+dult a forgalom* Te a ogy )=zele%% rtem- lttam- ogy a zt=m%<+) sar)ra )itette) egy elterelt%lt- az utat pe1 dig re+draut llja el* A pulzusom felgyorsult / flelem futott t rajtam- az a fajta- amit az em%er a))or rez- a ltja- ogy szir+z tzoltaut tart a la) elye fel* A forgalmat egy ?oger +ev re+dr terelte el* Its%l ismertem* Ie 6ztam az a%la1 )ot* / 4+ itt la)om / mo+dtam /- 3urt 0ealo+ felesge vagyo)* (e sem fejez ettem- lttam- ogy megmerevedi) az ar'a* Gudtam- ogy %aj t=rt+t* 3urt ugya+ezzel az ar')ifejezssel )=z=lte velem- ogy az els frjem meg alt a %aleset1 %e+* 3i)ap'soltam a %izto+sgi =vet- s a +yol' +apos ter essget meg azudtol le+d<1 lettel ugrottam )i az aut%l* / Hol a l+yom> / )iltottam* / Hol va+ 7liza%et > / &u+e / szlt ?oger- s ers )zzel t=lelte a vllam- )rem- j=jj=+ velem* 7l)srt a zu+)ig- ami eltt egy sereg+yi szir+z re+draut llt / ezt a )eresztezds%l mg +em le etett lt+i A %ejrati ajt trva1+yitva* Tudley1t egy re+dr fogta az =l%e+* A ogy a )utya megltott- vad ugats%a )ezdett*

/ 7liza%et 2 / <v=lt=ttem* Flrel=)tem ?ogert- s teljes erm%l futottam a z fel* / 7liza%et 2 A elyi re+drf+=) is jele+ voltE +em e+gedett %e a z%a- el)apott futs )=z%e+* / &u+e / mo+dta lgya+ /- j=jj=+ velem* Geljes erm%l )<zd=ttem ,rvvel / )armoltam- r6gtam- )=+y=r=gtem* Gal+ azt it1 tem- a ar'olo)- a))or +em )ell alla+om a mo+da+djt* / 7liza%et > / )rdeztem el al a+go+* / &u+eF Ieltt)* 5rtam- t a ozzteszi mg- ogy ;e ne agg4djon, rend!e fog jnni, de i%a* @eg1 rzta a fejt* 3s%% ugrott 'sa) %e- ogy )i volt srva a szeme* / It+i a)arom a l+yom2 / mo+dtam zo)ogva* / 5a+ mg valami / szlt ,rv* A ogy )imo+dta- )ij=tt a z%l egy 'sapat me+ts3urt=t tolt) ordgyo+* A frjem ar'a mszfe r volt* Az ar'%l i+yz vr a asra te)ert gzt festette v=r=sre* A ogy megfogtam 3urt )ezt- <veges szemmel felm fordult* / (o'sss megF / prselte )i mag%l* / 0agyo+ )rle)- %o'sss meg* / @i t=rt+t> / vistottam flr<lte+* / @irt %o'sssa) meg> @i t=rt+t 7liza%et 1 szel> / Asszo+yom / szlt az egyi) me+ts /- a frjt azo++al %e )ell vi++<+) a )r z%a* 7gy msi) me+ts arr%% vo+szolt* 5gig+ztem- a ogy 3urt=t elviszi) ellem* ,rv egy msi) me+taut oz )srt* 3=z%e+ %eszlt ozzm / olya+ szilrdsggal ej1 tette )i a szava)at- mi+t a tudatosta+i a)ar+ %e++em- ogy eddigi letem eze)%e+ a per1 'e)%e+ vget rt- s valami teljese+ 6j )ezddi)* A7rt elmeslte, mi trtntU ltta, amint a m7nks7k szeL7lisan zaklatja Oliza!ethtU verekedtekU lvsek drrentekU Oliza!eth rossz helyen llt1 Oliza!eth, mo+dtam gya)ra+- ami)or a l+yom ut+am j=tt az i'ipi'i )o+y +)%a- mi1 )=z%e+ fztem- ne t!l!olj itt nekem1 Oliza!eth, apd s n pp !eszlget"nk1 Oliza!eth, ne most, j4> Soha1 @ire a msi) me+taut oz rt<+)- a l%am szi+te le%+ult* / ,tt a l+y a+yja / mo+dta ,rv a me+ts+e)* A me+taut%a+ egy )is em%eri ala) fe1 )<dt ordgyo+- sz<r)e lepedvel leta)arva* ?emeg )zzel le 6ztam a ta)art* A ogy meglttam 7liza%et t- =ssze'su)lott a trdem / a +i+'s ott ,rv- elese)* 7liza%et 6gy +zett )i- mi+t a alud+a* A )arjai le volta) e+gedve- ar'a mg )i volt pi1 rosodva* (iztos tveds az egsz* Bda ajoltam ozz- megri+tettem az ar't* @g meleg volt* / 7liza%et F / s6gtam- 6gy- a ogy reggel- is)ola eltt szo)tam %reszte+i / 7liza1 %et - fel )ell )el+i2 Te meg sem mo''a+t* 0em allott* Geljese+ elvesztettem a fejem* 3tsg%eesette+ 6ztam magam fel* Csupa vr volt a mell)asa* Geljes erm%l magam oz a)artam =lel1 +i- de +em tudtam- mert a asam%a+ lv %a%a )=z+) llt* / 0e me+j el2 / suttogtam* / 3=+y=rg=)- +e me+j el2 / &u+e / mo+dta ,rv- a vllamra tve a )ezt /- vel<) me etsz- de )rle)- tedd le a gye1 re)et* 0em rtettem- mi volt a +agy sietsg o)a* Azt+ )s%% megtudtam- ogy a allt mi+de+)ppe+ egy orvos+a) )ell megllapta+ia- mg a))or is- a teljese+ +yilv+val* A me+ts=) fi+oma+ a ordgyra )=t=tt) 7liza%et t- s ellyel )+lta)* / 5rja+a)2 / )iltottam- s )ivettem egy 'satot a ajam%l* / 0em szereti- a a fru1 fruja a szem%e lg / mo+dtam- s megigaztottam a frizurjt* A )ezem egy per're a omlo)ra tettem- ogy megld assam*

A )r z%a vezet vgtele+ ossz6 6to+ volt idm vgig+z+i magamo+* A %l6zomo+ ott )tele+)edett a l+yom vre- vesztesgem le+yomata* Te az+ap +em 'sa) + lettem megjel=lve- +em 'sa) + vltoztam meg visszavo+ atatla+ul* 7gy +appal )s%% meg1 sz<letett Claire- a)i az ultra a+g1)pe))el elle+tt%e+ egy fi)ar'+yit sem aso+ltott az apjra* 0em- a %a%a +vre )i)=p=tt msa volt* Az a +vr- a)ivel mr so a +em tall1 )oz atott*

@ARR,7
Bliverrel ppe+ egy po r j VelloK Gail %ort iszogattu+)- s tvt +zt<+)- ami)or )opogta) az ajt+* 7z elg +yugtala+t fejlem+y volt- t=%% o)%l is8 9* P+te) este volt- mrpedig p+te) este so a +em j=tt ltogatm* "* A)i este tz)or %e's=+get vala)i ez- az vagy a, lero%%a+t autval ll oda)i+t- vagy !, sorozatgyil)os- vagy c, mi+d)ett* P* Pizsam%a+ voltam* Q* @gpedig olya+ pizsam%a+- amelyi)+e) lyu)as volt a fe+e)e- 6gy ogy )iltszott a %ugyim is* A +y6lra pilla+tottam* / 0e +yissu) )i / mo+dtam- de Bliver )iugrott az =lem%l- s szaglsz+i )ezdett az aj1 t )=r<l* / @aggie> / j=tt )i+trl a a+g* / Gudom- ogy ott vagy* / Apa> / Fel)eltem a szfrl- %ee+gedtem* / Hogy ogy +em s%esze+ vagy> Ievette a )a%tjt- s fela)asztotta az ltalam a++yira gyl=lt fogasra- amelyet mg a+ymtl )aptam ve))el ezeltt* CA+ym mi+dig elle+rizte- +em do%tam1e mg )i a drgt8 X, 8aggie, olyan j41 hogy mg mindig megvan ez a fogasB, / & fo+tos rsze)e+ mr t6l vagyu+)- azo)o+ ott voltam* A+yd Carol)+l va+- + valsz+leg 6gyis amara%% azare)- mi+t * Carol volt a gy<le)ezet )+tora* & ers- meg+yugtat a+gja mi+dig arra a )ellemes rzsre eml)eztetett- ami)or az em%er elalszi) a +yri +ap t<ze alatt* Carol- ami)or pp +em +e)elt- gysz)et gyjt=tt* A)r az orszg t6ls vgre is elme+t 'sere%erl+i* A z%a+ volt egy tize+=t mteres fal- )<l=+ arra a 'lra- ogy )illt assa rajta a )szlett* A+ym szeri+t Carol+a) legal%% =tezer gyszje volt* Atezer2 0e)em semmi%l +em volt =tezrem- legfelje%% +api )alri%l* Apm %ej=tt a +appali%a- r+zett a tvre* / ,deje mr- ogy a l+y vgre )ir6gja @'Treamyt* / Hogy ogy- te +zed ezt a msort> / A+yd +zi- valame++yi ozzm is tszivrog %elle* Ie<lt a szfra* 7lgo+dol)odtam8 + +y dolog%a+ tulajdo+)ppe+ ige+is aso+ltu+) egymsra apmmal* / Szimpati)us a pap %artod / mo+dta* / 0em a %artom* 3=z=s <gy=+ dolgozu+)* / 7ttl mg le et szimpati)us- +em> @egvo+tam a vllam* / Ha jl sejtem- +em azrt utaztad t a fl vilgot- ogy d)at ze+gj arrl- milye+ j fej @i' ael atya* / Te- rsz%e+ azrt* @irt oztad magaddal ma este> / @irt> / or)a+tam fel* / A+ya szv tette> / @ost az egyszer leszll at+l a+ydrl / s ajtott apm* / Csa) )rdeztem* / 0e z +apja volt* 7lg +agy falat +e)i S ayt prtfogol+i* Apm )utat szeme))el rm +zett* / 4s +e)ed> / Azt mo+dtad- )rdezzem meg S ayt- mit szeret+e / vlaszoltam* / 0em a)arjaogy megvltoztass) az tlett* Azt a)arja- ogy legye+ rtelme a all+a)* Apm %li+tott* / So) zsid 6gy tartja- ogy +em sza%ad szerve)et adom+yoz+i- mert a zsid t=rv1 +ye) tiltj)* A olttestet tud+iilli) tilos meg'so+)ta+i / mi+l el%% el )ell temet+i* Te a pikk7a nefes elr%% val / mi+de+ t=rv+yt meg le et szeg+i- a ezzel letet le et me+1

te+i* ,lletve i+)%% 6gy )elle+e mo+da+om- ogy egy zsid+a) )=telessge megszeg+i a t=rv+yt- a ezzel letet me+t* / Ge t a)r gyil)ol+i is le et- a ezzel vala)i mst megme+tesz> /)rdeztem* / 0zd- az ,ste+ +em <lye- a dolog+a) +yilv+ va++a) felttelei* Te a va+ a vilgo+ )armi)us pikk7a nefesU / Csa) ogy a metafor)at s a vallso)at is jl =ssze)everj<)F / Fa))or azzal- ogy jele+ eset%e+ megme+tesz egy letet- legal%% jvteszed aztogy +em tudod meggtol+i a )ivgzst* / Te milye+ ro+- Apa> @eg=lj<+) egy %+=zt- vala)it- a)it a trsadalom )ivetett mag%l- 'sa) azrt- ogy egy )isl+y l esse+> @i va+- a a szvre +em a++a) a )is1 l+y+a) va+ a leg+agyo%% sz<)sge- a+em- mo+dju)- egy msi) %+=z+e)> 4s mi le+1 +e- a +em S ay+e) )elle+e meg al+ia- ogy do+or le esse+- a+em ms+a)> @o+dju)+e)em> / ,ste+ me+ts2 / felelte apm* / Csa) rtelmezs )rdse* / 7r)=l'si )rds* & 'lrt )<zdesz* / Te rossz 'lo+ t vezet az 6t* Apm megrzta a fejt* / A pikk7a nefes mst is mo+d / felold a %+tudat all* 0e rezd magad rosszul ami1 att- ogy megszegted a t=rv+yt- mivel ilye+ eset%e+ ez er)=l'si )=telessged* / 0a ltod- e%%e+ tvedsz* ,ge+is rez etem magam rosszul* @ost +em arrl va+ szogy +em %=jt=lsz jor+ )ippur)or- mert pp %eteg vagyF itt egy em%er meg fog al+i* / 4s te l+i fogsz* @eglepve +ztem r* / @rmi+t Claire fog l+i* / 3t legyet egy 'sapsra / mo+dta apm* / 0zd- @aggie- a te eseted%e+ +yilv+ +em sz szeri+t rte+d a dolog* Te ez a per teljese+ tz%e ozott* Clt adott +e)ed* 3=r%e+zett a szo%m%a+- ami ltv+yosa+ egy szemlyre volt %ere+dezve* ,ge+- volt id az letem%e+- ami)or + is vgytam az egsz 'somagra8 zsid es)<vfrj- gyere)e)- ta)ar)os)ods / de vala ol 6t)=z%e+ feladtam a rem+yt* @egszo)tamogy egyed<l le)- ogy a leves)o+zerv felt magam+a) teszem el ms+ap estre- ogy a pr+a uzatot 'sa) az gy egyi) fel+ 'serlem le re+dszerese+* A++yira ozzszo)tam e ez az letstlus oz- ogy a vala)i megjele+t vol+a az letem%e+- arra mr1mr %eto1 la)od)+t te)i+tettem vol+a* 3=++ye%% volt el itet+i magammal- ogy j ez gy- mi+t tov%% rem+y)ed+i* Az egyi) dolog- amit +agyo+ szerettem / s egy6ttal +agyo+ utltam is / a sz<leim1 %e+- az volt- ogy ) mg mi+dig a%%a+ itte)8 egy +ap mi+dez megvltozi)* Azt a)ar1 t)- ogy %oldog legye)- s 6gy go+dolt)- ez egyed<l +em megy* Ami- a jo%%a+ meg1 +zz<)- azt jele+ti- ogy ) ugya+6gy +em itte) a%%a+- ogy teljes em%er vagyo)- mi+t a ogy + sem* A szemem megtelt )=++yel* / Fradt vagyo) / mo+dtam* / Iassa+ me++ed )elle+e* / @aggieF @egpr%lt megri+te+i- de el 6zdtam* / & jsza)t* 0yomogat+i )ezdtem a tvir+ytt- mg vgre si)er<lt )i)ap'sol+om a tvt* Bliver el%6jt az asztal m=g<l- ogy meg+zze- mi t=rt+i)E gyorsa+ fel)aptam* Gal+ ezrt sze1 rettem a++yira a +yulammal t=lte+i a sza%adidmet8 legal%% +em adott )retle+ j ta1 +'so)at* / 7gy aprsgrl megfeled)eztl / szltam* / A pikk7a nefes +em vo+at)ozi) ateist)1 ra*

Apm mr pp a )a%tjt vette le a vilg legro+d%% fogasrlE most egy pilla+atra megllt* A )a%tot a )arjra fe)tette- s felm lpett* / Gudom- ogy fur'sa ezt alla+i egy ra%%i szj%l / mo+dta /- de +e)em so a +em volt fo+tos- ogy mi%e+ iszel- @aggie* @r feltve- ogy magad%a+ iszel a++yira- mi+t + %e++ed* / A )ezt Bliver tra tette* Az ujju+) =sszert- de +em +ztem r* / 4s ez +em rtelmezs )rdse* / ApaF A szj oz emelte ujjt- )rve- ogy allgassa)- s )i+yitotta az ajtt* / @egmo+dom a+yd+a)- ogy a sz<li+apodra vegye+ +e)ed 6j pizsamt / szlt visz1 sza a )<sz=%rl* / @ert e++e) lyu)as a fe+e)e*

@,CHA7I
9.Q[1%e+ )t fivr az egyiptomi 0ag Hammadi%a+ trgy+a) asz+l at szerves ul1 lad) ut+ )utatott a szi)lafal t=v%e+* 7gyi)<) / @o ammed Ali / sja valami )e1 m+y%e <t)=z=tt* 0agy- lezrt agyaged+y )er<lt a felsz+re* 7lei+te flt- ogy tal+ egy dzsi++ la)i) %e++e- s +em merte )i+yit+i- de a )v+'sisga fel<l)ere)edett a flelm+ / vg<l is a)r ara+y is le etett vol+a oda%e+t /- 6gy ogy felt=rte* Az ed+y%e+ tize+ rom gazella%r%e )=t=tt papirusz)=+yv volt* A )=+yve) )=z<l + +yat elt<zelte)- de a t=%%i valls)utat) )ez%e )er<lt* Azo) megllaptott)- ogy az irato) )=r<l%el<l 3risztus ut+ 9Q#1%l szrmaz at+a)* Ge t +agyj%l armi+' vvel az ]jtestame+tum ut+ rd atta)* A sz=vege) / jlle et tele volta) az ]jtestame+tum%l szrmaz idzete))el / olya+ eva+gliumo)at tartalmazta)amelye) +em volta) %e++e a (i%li%a+* 0melyi) )=+yv%e+ &zus 'supa rejtv+y%e+ %e1 szltE ms ol meg'folt)- ogy @ria szze+ sz<lt vagy- ogy &zus val%a+ feltmadt* 7ze)et a )=+yve)et a vilg a Ng+oszti)us eva+gliumo)O +ve+ ismerte meg* Az egy z mi+d a mai +apig vitatja az rso) ta+ait- illetve le etsg szeri+t igye)szi) tudomst sem ve++i rlu)* A papi szemi+riumo+ ta+ultu+) a g+oszti)us eva+gliumo)rl* 7gsz )o+)rta+ azt ta+ultu)- ogy eret+e) irom+yo)* (izto+ lltom- elg +e z prtatla+ul olvas+i egy sz=1 veget- a azt az o)tat pap olya+ )omme+trral adja t- ogy az egsz azugsg* Ie etogy mg %ele is lapoztam a )=+yve)%e- de elemez+i +em elemeztem egyi)et sem- 'sa) a (i%lit* Az is le et- ogy azt azudtam az raad pap+a)- ogy elolvastam az a+yagotmi)=z%e+ %ele sem +ztem* A)r ogy is volt- ami)or a )ezem%e vettem a &oel (loomtl )apott )=+yvet- 6gy reztem- ismeretle+ sz=veggel llo) szem%e+* ,gaz%l 'sa) az el1 szt a)artam elolvas+i / amit egy %izo+yos ,a+ Flet' er +ev professzor rt /- de 6gy %e1 szippa+tott a )=+yv- mi+t a legal%% egy Step e+ 3i+g1reg+y le++e- +em pedig si val1 lsi irat* A )=+yv %e volt szamrf<lezve Gams )=+yv+l* A (i%lia +em so) jt r errl az em1 %errl8 Gams +em iszi el- ogy Izr fel fog tmad+i* Ami)or &zus )ri ta+tv+yaitogy )=vess)* Gams az- a)i rmutat- ogy +em tudj)- ova )elle+e t )=vet+i* Ami)or &zus feltmad a )eresztrefeszts ut+- Gams +i+'s jele+- st- el sem iszi a t=rt+te)etamg a sajt )ezvel meg +em ri+ti a alott se%eit* J a itetle+sg )t l%o+ jr defi+1 'ijaE magt a tamskods szt is i lette* Gams )=+yve gy )ezddi)8 Ozek a rejtett szavak, amelyeket az l Mz7s mondott, s amelyeket ;id"mosz M6ds 'ams 0rt le1 Az Neva+gliumO +em &zus lett=rt+ett mesli el- mi+t @t- @r)- Iu)'s vagy &+os eva+gliuma* &zus+a) tulajdo+tott idzete) so)asg%l ll =sszeE mi+de+ mo+dat 6gy )ezddi)- ogy &zus mondta1 5olt olya+ idzet- amely+e) megvolt a %i%liai megfe1 lelje- de olya+o) is a)adta) szp szmmal- amelye)rl sosem allottam- s i+)%% logi1 )ai rejtv+y+e) ltszotta)- mi+t sze+trs+a)* Ha magatok!an azt hozztok ltre, amitek van, meg fog menteni titeket1 Ha az nincs !ennetek, az, ami nincs !ennetek, meg fog lni titeket1 3tszer is elolvastam a sort* T=rzs=l+i )ezdtem a szemem* @i+t a mr allottam vol1 +a vala ol ezt a mo+dst* Azt+ rj=ttem- ol* S ay mo+dta- mg ami)or elsz=r tall)oztu+)* 7zzel magyarzta- mirt a)arja Claire 0ealo++a) ad+i a szvt* 4l+) figyelemmel olvastam tov%%* ]jra s 6jra S ay a+gjt allottam a f<lem%e+8 & halottak nem lnek, s az l k nem fognak meghalni1 & fny! l jtt"nk1 Has0ts el egy ftB Jn ott vagyok1 Omeld fl a kvetB Js meg fogtok tallni engem ott1

A))or reztem magam gy- ami)or elsz=r <ltem ullmvas6to+ / mi+t a teljese+ )i1 r+tott) vol+a a l%am all a talajt* H+ys )er<lgetett- meg )ellett )apasz)od+om* Ha az ut'+ meg)rdez+d tz em%ertl- allotta)1e mr a g+oszti)us eva+gliumo)1 rl- )ile+' azt i++- megr<ltl* @a+apsg a legt=%%e+ mg a tzpara+'solatot sem tud1 j) fej%l* S ay (our+e 'sa) mi+imlis s felsz+es vallsi o)tats%a+ rszes<ltNolvas+iO 'sa) egyszer lttam- a))or is 'sa) egy sportmagazi+ f<rdru a1mell)lett %6j1 ta* 0em tudott r+iE )o+'e+tr'ija t=%%+yire mg egy ossza%% mo+dat vgig sem tar1 tott )i* Az is)ol%a+ a )=++ytett rettsgiig jutott- mg a javti+tzet%e+ tette le a vizs1 gt* Te a))or o++a+ ismerte S ay (our+e Gams eva+gliumt szrl szra> 7gyltal+ol tall)oz atott vol+a ezzel a )=+yvvel> Az egyetle+ le etsges vlasz az- ogy se ol* Gal+ 'sa) vletle+ egy%eess az egsz* Gal+ + eml)eztem rosszul a %eszlgetsei+)re* 5agy +em az volt- a)i+e) ittem* Az elm6lt rom t%e+ so)szor vere)edtem t magam a %=rt=+ eltt megtelepedett t=mege+* 5ala +yszor azt mo+dta vala)i a tv%e+- ogy le et- ogy S ay a messisazo++al )i)ap'soltam a )sz<l)et* 5g<l is + tudom- mi az igazsg* Pap vagyo)- es)<t tettem* 7lfogadtam- megrtettem- ogy egy ,ste+ va+- az <ze+ett pedig mr lert)mgpedig a (i%li%a+* ?adsul a ogy S ay %eszlt- az mg )=sz=+viszo+y%a+ sem volt azzal- amit &zus a +gy eva+glium%a+ mo+dott* Te most itt egy =t=di) )=+yv- egy olya+ )=+yv- amely +em frt ugya+ %e a (i%li%ade egyids volt vele* 7gy olya+ )=+yv- amely%e+ a )orai )ereszt+ye) / legal%%is egy rsz<) / itte)* 7gy olya+ )=+yv- amely%l S ay (our+e t=%%sz=r is idzett* Ie et- ogy az egy zalapt) tvedte)> Ie et- ogy azo) az eva+gliumo) volta) az igazia)- amelye)et +em vette) %e a (i%li1 %a> Ie et- ogy azt is )ozmeti)zt)- ami vg<l %e)er<lt> Ie et- ogy a Gams eva+g1 lium%a+ lert idzete) val%a+ &zustl ered+e)> Te ez azt jele+ti- ogy le et- ogy igaza va+ azo)+a)- a)i) S ay (our+e1%e+ a meg1 vltt ltj)* Ie et- ogy az egsz egy teszt> A @essis azrt eltlt %+=z )p%e+ tr visszaogy meglssa- ez6ttal felismerj<)1e> Ietettem a )=+yvet- fel)eltem a sz)%l- s imd)oz+i )ezdtem* / ;ram / mormogtam /- )rle)- add- ogy megrtsem* @eg's=rre+t a telefo+* Felugrottam* Az rra pilla+tottam / )i v at aj+ali rom1 )or> / @i' ael atya> Smyt e %=rt=+r vagyo) az llami %=rt=+%l* (o's+at- ogy ilye+1 )or zavarom- de S ay (our+e1+a) 6ja%% epilepszis ro ama volt* Ro+doltu)- jo%%- a =+ is tud rla* / 4s ogy va+ S ay> / A l%adoz%a+ fe)szi) / mo+dta Smyt e* Szeret+e =++el %eszl+i* A +ap+a) e%%e+ a sza)%a+ a %=rt=+ eltti rajo+gt%or stra)%a+ s lzs)o)%a+ pi e+t- +em zavartatva magt a %=rt=+%l rad refle)torf+ytl* (ejut+i is egy fo))al +e1 eze%% volt- mi+t +appal* Ami)or %elptem- a )apu t6loldal+ Smyt e mr vrt rm* / @i t=rt+t> / 0em tudju) / felelt az r* / @egi+t TuFres+e fogoly jelezte- ogy go+d va+* A %iz1 to+sgi )amer) felvtelei%l +em tudju) )ive++i- mi t=rt+t* (elpt<+) a l%adoz%a* S ay a szo%a egyi) tvoli- s=tt sar)%a+ fe)<dt- egy +vr <gyelt r* 3ez%e+ egy po r gy<m=l'slevet tartott- ezt itta szvszllal* @si) )ezt az gy r's oz l+'olt)* Hli+ge all 's=ve) lgta) )i* / Hogy va+ S ay> / )rdeztem*

/ 4let%e+ marad / vlaszolt a +vr- majd ami)or rj=tt a tvedsre- elv=r=s=d=tt s )ijavtotta magt* / Figyelemmel )srj<) a szvm)=dst* 7gyelre mi+de+ re+d%e+* Ie<ltem S ay mell egy sz)re- s meg)rtem Smyt et s a +vrt- ogy agyja+a) mi+)et magu+)ra egy per'ig* / 3=r<l%el<l e++yi ideig tud vele %eszl+i- ige+ / vlaszolt a +vr* / (eadtu+) +e)i egy +yugtatt- az mi+djrt )i<ti* A ogy elme+te)- )=zele%% ajoltam S ay ez* / &l vagy> / ]gysem i++ el- a elmo+da+m* / H- 'sa) +yugodta+ / mo+dtam* 3=r<l+zett- ogy lssa- ms is allja1e a %eszlgets<+)et* / 4pp tvztem* 7gy do)ume+tumfilm me+t arrl- ogy gyrta+a) apr 'u)or))at a mozifilme) )ell)esei* 3i'sit lmos voltam- 6gy ogy fel)eltem- ogy )i)ap'soljam* Te mieltt meg+yomtam vol+a a gom%ot- )i'sapott a f+y a tv%l- s %elmvgott- mi+t az ram* 4reztem- ogy azo) a )is iz) ott me++e) a vrem%e+* Hogy is vj)- rsze's))ugye> / ,ge+- rsze's))* / 0a- szval azo)* Te utlom ezt a szt* Itta azt a Star Gre)1epizdot- a ol az uf) mi+de+%l )iszvj) a st> Szeri+tem )et )+e rsze's))+e) v+i* @r maga a sz is 6gy sziszeg- mi+t a )gy- vagy mi+t ami)or az em%er szv valamitF / S ay- a f+yrl %eszltl* / &a- ige+- persze* Ht olya+ volt- mi+t a %el<l forr+i )ezde+)- a szemem meg zsels lett* Pr%ltam )ilta+i- de a szm mi+t a =ssze lett vol+a varrva* Azt+ itt %redtem felolya+ rzssel- mi+t a mi+de+t )iszvta) vol+a* / ?m pilla+tott* / @i+t a egy rsze's)e mi+de+t )iszvott vol+a %ellem* / A +vr azt mo+dta- ro amod volt* @sra +em eml)szel> / 7ml)szem- mire go+doltam- ami)or t=rt+t / mo+dta S ay* /Hogy az is ilye+ rzs le et* / @rmi+t mi> / A all* 5ettem egy mly levegt* / 7ml)szel- milye+ volt- ami)or )i'si voltl- s elaludtl az aut%a+> 5ala)i lmod1 %a+ tvitt az gyad%a- 6gy ogy ami)or reggel fel%redtl- azo++al tudtad- ogy ott o+ vagy> Szeri+tem ilye+ le et meg al+i* / Te j le++eF / mo+dta S ay mlye%%- %izo+ytala+a%% a+go+* / 5rom- milye+ lesz az 6j ott o+om* (eugrott egy mo+dat- amelyet egy rval )or%%a+ olvastam8 &z &tya kirlysga a fldn terjed ki, s az em!erek nem ltjk azt1 7gy )rds za)atolt a fejem%e+* Gudtam- ogy +em al)almas a pilla+at- s ogy S ay rde)%e+ vagyo) itt- +em pedig az e+ym%e+- de +em %rtam t<rtztet+i magam* Blya+ )=zel ajoltam S ay ez- ogy az aj)am majd+em a f<l ez rt* / Ho++a+ ismered Gams eva+gliumt> S ay <res szemmel +zett vissza* / @ilye+ Gams> / mo+dta- s elaludt* Hazafel me+et 6jra %eugrotta) \alter atya szavai8 $tom- j4l !eh6zott a cs !e1 Te ami)or megemltettem Gams eva+gliumt- S ay szem%e+ a felismers+e) a szi)rjt sem lttam felvilla++i* Pedig %e volt gygyszerezve- alig a tudott vol+a <gyese+ sz+sz1 )ed+i* 5ajo+ gy rezt) magu)at azo) a zsid) is- a)i) tall)ozta) &zussal- s ltt)- ogy t=%%- mi+t egy te etsges ra%%i> Hogy tud+m =ssze aso+lta+iF 4+ )atoli)us +evelst

)aptam- pap lett %ellem* Amita az eszemet tudom- a%%a+ ittem- ogy &zus volt a @essis* ,smertem viszo+t vala)it- a)i +em e%%e+ a it%e+ +tt fel* (loom ra%%i+a) +em volt temploma- mert a vros )or%%i zsi+aggja legett* Te %1 relt egy irodt a zsi+agga)+t fu+)'io+l is)ola )=zel%e+* A %ejrat eltt vrtam r mr )ora reggel* ?=viddel reggel +yol' eltt r)ezett* / 0a t2 / <dv=z=lt meglepve* Fur'sa ltv+y le ettem8 )iv=r=s=d=tt szem- el'sig1 zott pap- egyi) )z%e+ %u)sisa))al- a msi)%a+ a 0ag Hammadi )=+yvvel* / 0yugodta+ marad atott vol+a =++l mg egy dara%ig* / @irt +em isz+e) a zsid) a%%a+- ogy &zus a messis> 3i+yitotta az iroda ajtajt* / 7zt legal%% msfl ossz6 )v elmo+da+i / mo+dta (loom* / &=jj=+ %e* Feltette a )vt- s ellyel )+lt* Az irodja aso+ltott \alter aty oz / %artsgos)ellemes ely volt* Blya+- a ol az em%er szvese+ <l le %eszlget+i* Azrt )<l=+%sge) is mutat)ozta)8 (loom ra%%i+a) l +=v+yei volta)* @ivel \alter atya a fi)usztl az afri1 )ai violig mi+de+t si)erese+ )ivgzett- a 0segly dolgozi jo%%+a) ltt)- a 'sa) m1 virgo)at %z+a) r* @eg%multam az egyi) virgot* / Azt a +=v+yt v+dorzsid+a) vj) / mo+dta a ra%%i* / @aggie1+e) ilye+ a umo1 ra* / A %=rt=+%l j=v=)* S ay (our+e1+a) megi+t epilepszis ro ama volt* / 7lmo+dta mr @aggie1+e)> / @g +em / +ztem a szem%e* / 0em vlaszolt a )rdsemre* / @g +em volt meg a )v* Felllt- s mi+d)ett+)+e) t=lt=tt egy po rral* Az e+ym%e is automati)usa+ tett tejet s 'u)rot- meg sem )rdezte- )re)1e* / A zsid) azrt +em tartj) 6gy- ogy &zus a messis- mert &zus +em teljesti azo)at az elvrsu)at- amelye) alapj+ zsid messis le et+e* A dolog +agyo+ egyszer- @ai1 mo+idsz szpe+ megfogalmazta* 7gy zsid mosiach 6jra =sszegyjti a zsid)at ,zrael1 %e+- &eruzslemet pedig a vilg politi)ai )=zpo+tjv teszi- zsid) s +em zsid) szmra egyar+t* Az 6j llamot a zsid t=rv+y)=+yvre alapozza* ]jrapti Salamo+ templomt* Feltmasztja a alotta)at / az =sszes alottat* 7l 6zza a vilg%)t- s vele egy olya+ vi1 lgot- a ol mi+de+)i isz az ,ste+%e+* Tvid leszrmazottja lesz- egyszerre )irly s ar1 'os- %r s +agyformtum6 vezet* 7z a vala)i ugya+a))or mi+de+ )tsget )izra+ em%er lesz* / (loom letette a po art az asztalra* / Hit<+) szeri+t mi+de+ ge+er'i%a+ sz<leti) vala)i- a)i%e+ megva+ a le etsg- ogy legye+ a mosiach1 Te a az lete so1 r+ +em j=+ el a megvlts )ora- s meg al- a))or tudju)- ogy +em volt az* / A ogy te t &zus sem volt az> / 4+ szemly szeri+t &zust mi+dig is +agy zsid azafi+a) tartottam* & zsid voltvalsz+leg )ipt ordott- s )=vette a Gra sza%lyait* 0em is a)art 6j vallst alapta+i 7gyszere+ 'sa) utlta a rmaia)atE azt a)arta- ogy vget rje+ &eruzslem rmai meg1 szllsa* Azrt tlt) el- mert lzadst sztott* 4s persze a zsid fpap- 3ajafs vgeztette )i- de a )ora%eli zsid) t=%%+yire utlt) 3ajafst is- mert +yilv+val volt- ogy a rma1 ia)+a) dolgozi)* / A szemem%e +zett* /&zus j em%er volt> ,ge+* 0agy ta+t> Persze* @essis> Ht- +em tudom* / A (i%lia szmos olya+ jslatot ad a megvlts ut+i )orra vo+at)oza+- amit &zus valra vltottF / Te eze) %iztosa+ a legl+yegese%% jslato) volta)> / )rdezte (loom ra%%i / Ge1 gy<) fel- ogy +em ismerj<) egymst- de + azt )rem- tall)ozzu+)* Azt mo+dom =+1 +e)- ogy g=+d=r v=r=s ajam va+- s ott fogo) ll+i a vros za eltt reggel tz)or a1 Kaii i+g%e+- s But)astot fogo) allgat+i az iPodomo+* 4s tegy<) fel- ogy =+ reggel tz1 )or lt egy v=r=s aj6 vala)it aKaii i+g%e+ a vros za eltt- s ez a vala)i But)astot

allgat az iPodj+* Csa) ogy ez a vala)i +* @g a))or is azt go+dol+- ogy + vagyo) az> Felllt- t=lt=tt mag+a) mg egy po r )vt* / Gudja- mirl volt sz a rdi%a+ ma reggel> @egi+t felro%%a+t egy %usz ,zrael%e+* Hrom 6ja%% 0eK Hamps ire1i sr' meg alt ,ra)%a+* @a+' ester%e+ letartztatta) egy <rgt- a)i a )t gyere)e szeme lttra ltte agyo+ az eM1felesgt- a gyere)e) a+yjt* Ha &zus gy ozta el +e)<+) a megvlts )ort- s az a %)e s arm+ia- amit magu+) )=1 r<l ltu+)F +os- a))or + szvem szeri+t vr+) mg- t a j=+ majd egy msi) mo1 sia' * / 3v+'sia+ +zett rm* / 0amost- a =+ is mege+ged egy )rdstF mi motivl arra egy papot- ogy )ora reggel +yol')or a zsid messisrl vallasso+ egy ra%%it> Fel)eltem- jr)l+i )ezdtem a szo%%a+* / A )=+yv- amit adott- go+dol)od%a ejtett* / 7z a))ora %aj> / S ay (our+e1+a) volt + +y olya+ mo+data- amelye)et az jjel szrl szra vi1 szo+tlttam a Gams eva+glium%a+* / (our+e> Blvasta Gams eva+gliumt> @aggie mi+t a azt mo+dta vol+a- ogyF / F ogy semmilye+ vallsi )pzst +em )apott- illetve 6gy ltal%a+ semmilye+ is)o1 l%a +em jrt* / 4s azrt a Gams eva+gliuma +em az a )=+yv- amelyet az em%er mi+de+ ut'asar1 )o+ megtall / mo+dta (loom* / Te t a))or o++a+F / Po+tosa+ ez a )rds* Asszetette az ujjait* / 0a t* Iera)tam az asztalra a )=l's=+)apott )=+yvet* / A+ mit te++e- a irtele+ meg)rdjelezd+e mi+de+- ami%e+ eddig itt> / Gov%% )rdez+) / mo+dta* 7lre ajolt- s )eresgl+i )ezdett a +vjegy)rtya1 gyjtem+y%e+* @ajd felrt valamit egy fe'+ire- s a )ezem%e +yomta* A fe'+i+ ez llt8 -an Fletcher, FGE3PPP3)EF+1

I;C,;S
4%re+ voltam azo+ az jsza)+- ami)or S ay+e) ismt ro ama volt* 4ppe+ ti+tt )1 sztettem egy 6ja%% tetovls oz* Ami azt illeti- +agyo+ %<sz)e vagyo) a zi )szts tetovlsaimra* @r volt =t / vg<l is rom ttel ezelttig a testem legfelje%% arra volt j- ogy vszo++a) asz+ljam a festm+yeim ez* @eg azt+ attl sem )ellett +agyo+ tarta+om- ogy A,TS1et )apo) valami fertz=tt ttl* A %al %o)mra rt rajzoltam- a mutat) Adam all+a) pilla+att r=gztett)* A %al vllamo+ a+gyal volt- alatta pedig egy afri)ai t=rzsi jel)p* A jo%% l%amra %i)t rajzoltam- mert + magam is a %i)a jegy1 %e+ sz<lettem- a %i)a mellett pedig ala) 6sz)lta) / ez volt Adam 'sillagjegye* A ato1 di)- leg6ja%% tetovlssal +agyot a)artam al)ot+i8 gt %et))el )sz<ltem a H,00, szt a mell)asomra r+i* G<)=r eltt jl %egya)oroltam a mveletet- mg vg<l )sz +em lettem arra- ogy les%e+ is )ipr%ljam* Az els tetovlpisztolyomat az r=) elvett)- ugya+6gy- a ogy Cras drog%el=v1 )szlett is* Fl v )em+y mu+)j%a telt =sszegyjte+i a msodi) oz sz<)sges al)atr1 sze)et* 7lg +e z volt megfelel ti+tt )szte+i- arrl +em is %eszlve- ogy az r=) egyltal+ +em djazt)- a vala)it ilyesmi+ )apta)* 0em a)artam te t )o')ztat+i- az jsza)a )=zepe volt a tetovlsra legal)almasa%% +apsza)* @eggy6jtottam egy ma+yag )a+alat- s a l+got +agyo+ ala'so+ya+ tartva a f<st +agy rszt egy ma+yag za's)%a gyjt=ttem* (orzalmas szaga volt- olya+ ers- ogy joggal fltem8 az r=) sz szeri+t )i1 szagolj)- mit 'si+lo)F e))or S ay (our+e irtele+ eljult* A ro ama most ms volt- mi+t elz al)alommal* Xv=lt=tt egy +agyot / a))ort- ogy az egsz folyost felverte- st- tal+ mg egy )is va)olat is lej=tt a plafo+rl* ,gaz%l S ay a++yira )sze+ volt- ami)or )ivitt) az ,1)=rlet%l- ogy +em tudtu)- visszaj=+1e vala a* 0agy meglepetsre mr ms+ap vissza ozt)* / ?e+d1r1sg2 / )iltott &oey 3u+z mg pp id%e+- ogy a matra' al rejt essem a tetovl)szletemet* Az r=) %era)t) S ayt a 'ellj%a- azt+ elme+te)* A ogy el agy1 t) a folyost- meg)rdeztem S ayt- ogy rzi magt* / Fj a fejem / mo+dta* / Alud+om )ell* 7z id tjt Cras mg mi+dig mag+zr)%a+ <lt a %el=v)szlete miatt- gy a folyo1 s+ 'se+dese%% volt az let* CalloKay +ap)=z%e+ t=%%+yire aludt- i+)%% jsza)+)+t volt fe+t a madara trsasg%a+* GeMas s Pogie sz%a+ p)erezte)- &oey szappa+oper1 )at +zett* 5rtam egy pr per'et* A ogy meg%izo+yosodtam arrl- ogy az r=) t+yleg elme+te)- s ms <gy%e+ tev)e+y)ed+e) oda)i+t- 6jra elvettem a tetovl'somagot* 0em +agy )u+szt tetovlpisztolyt 'si+l+i* Az em%er fog egy gitr 6rt- lete)eri rla a fmszlat- gy t =z jut* Azt+ vesz egy tollat- ami%l )iveszi a ti+tapatro+t* A toll egy1 %l egy )is dara%ot levgE az gy )elet)ez lyu)o+ t tudja dug+i a t egyi) vgt* A tv1 get j ossza+ t )ell 6z+i- s valami periodi)usa+ mozg esz)=z =z )=t+i* 4+ egy )a1 zetts mag+t asz+ltam erre a 'lra* Hogy jo%% fogsa legye+ az esz)=z+e)- a tollat egy I ala)%a+ meg ajltott fog)ef ez r=gztettem* G=)letes pisztolyt 'si+ltam8 'sa) %e )ellett dug+i a mag+t a )o++e)tor%a- s )ezdd etett az al)ots* Az elz jsza)a =sszegyjt=tt )ormot + +y 'sepp sampo++al fel gtottam* 7gy utols pilla+tst vetettem a mell)asomra a 'siszolt a'llap1t<)r=m%e+- azt+ %e)ap'sol1 tam a tetovlpisztolyt* A t ellipszis ala)%a+ mozgott- per'e+)+t szzszor 'sapott le* Asszeszortottam a fogam a fjdalomtl* @ris )sz volt a H %et* / Iu'ius> S ay a+gjt allottam* / Az a elyzet- S ay- ogy +em +agyo+ re) r* / @i ez a zaj> / Semmi )=z=d ozz / feleltem- s 6jra a mellem ez +yomtam a pisztolyt* ]gy sz6r1 ta a 6som- mi+t ezer +ylvessz*

/ Iu'ius> @g mi+dig alla+i azt a zajt* Fels ajtottam* / Figyelj- S ay- tetovlpisztoly va+ a )ezem%e+- o)> 4pp tetovlst 'si+lo) ma1 gam+a)* Pilla+at+yi sz<+et volt a vlasz* / Csi+lsz +e)em is> 3or%%a+ tetovltam ms foglyo)at- a %=rt=+ olya+ rszlegei+- a ol az em%er egy fo)1 )al sza%ada%%a+ mozgott- mi+t az ,1)=rlet%e+ / itt viszo+t +api uszo+ rom r%a+ %e voltu+) zrva* / 0em fog me++i* 0em rle) el* / 0em %aj / mo+dta S ay /- + elrle)* / &a- a))or j / legyi+tettem* ]jra a t<)=r fel fordultam- s visszatartott llegzettel meg'si+ltam az , %ett* @i+t a S ay +y<sztett vol+a- ami)or az els 01t 'si+ltam- a msodi)+l pedig egyr1 telme+ fel)iltott* A pisztoly o)ozta zaj +yilv+ +em volt )ellemes aj+d) a fejfjsa mell* Te +em +agyo+ t=rdtem vele8 i+)%% vgigmrtem a t<)=r%e+ a )sz mvet* Fa+taszti)usa+ +zett )i* A %et) mi+de+ llegzetvtel+l megmozdulta)* A vo+ala) olya+ lesre si)er<lte)- ogy mg az sem ro+totta el a )pet- ogy a tsz6rso) )=r+y1 )+ a %r=m 's6+y+ megdagadt* / H1 i++i / motyogta S ay* Sar)o+ fordultam- mi+t a lt at+m t a falo+ )ereszt<l* / @it mo+dtl> / Ge mo+dtad / javtott )i S ay* / &l olvastam- +em> Se+)i+e) sem mesltem- milye+ tetovlst a)aro) 'si+l+i* Se+)i+e) +em mutattam meg a m vzlatt* S ay pedig egyrtelme+ +em lt atott- mi)=z%e+ tetovltam magam* A faliszfem%l elvettem a t<)r=met* A 'ella ajtaj oz lptem- s 6gy fordtottam a t<)r=t- ogy lssam S ay ar't %e++e* / Hogy talltad )i- mit ro)> S ay szlese+ elmosolyodott- azt+ felemelte a zrt =)lt* Szp lassa+- egyesvel )i1 +yitotta az ujjait* A te+yere gyulladt- v=r=s volt* A )=zep+ pedig ott volt az 6j tetovlsom ajszlpo+1 tos msa- )i'si%e+*

@,CHA7I
S ay +yol'aso)at rtt a 'ellj%a+* / Itta azt az em%ert> 7l'sigzotta+ eresz)edtem le a smlira8 egyrszt mg mi+dig z6gott a fejem mi+dattlamit olvastam- msrszt pedig egy v ut+ ez volt az els al)alom- ogy +em + prdi)l1 tam az jfli mis+* / 3it )ellett vol+a lt+om> / )rdeztem vissza szra)ozotta+* / Sullyt* Az 6j fi6t* A szomszdomat* 3=r<l+ztem* S ay %al szomszdja tov%%ra is Iu'ius TuFres+e voltE a jele) szeri+t most mr volt egy jo%% oldali szomszdja is* A Sully +ev fogoly pp +em volt a 'ellj1 %a+* 3<l=+=s foglalatossgot vgzett az udvaro+8 teljes er%l +e)ifutott- felugrott az ud1 var ts falra- )=z%e+ olya+ ervel <t=tt a tglaptm+y%e- mi+t a azt vr+- ogy az majd sztt=ri)* 7zt ismtelgette folyamatosa+* / @eg fog+a) =l+i / mo+dta S ay* / @aggie pp a %eadv+yo+ dolgozi)- ogyF / 0em az llam / sza)tott fl%e S ay* / 7ze)* 0em ismertem a %=rt=+%eli viszo+yo)at- ezrt +em +agyo+ tudtam megllapta+iS ay jl ltja1e a dolgot- vagy 'sa) a para+oia %eszl %elle* G+y- ogy a per s a mdia1 isztria miatt S ay t=%% figyelmet )apott- mi+t a t=%%i fogoly- s ez =+mag%a+ is elg o) le etett arra- ogy + +y ra%trsa rta+i a)arjo+ +e)i* Smyt e r aladt el mellettem a folyos+- seprvel s felmosszerrel a )ez%e+* A ra1 %o)+a) ete+te egyszer )i )ellett ta)arta+iu) a 'ellju)at* 7gyszerre mi+dig 'sa) egy fo1 goly ta)art atott- r fel<gyelete mellett8 ami)or a ra% %ej=tt az udvarrl- 'ellj%a+ mr vrt r a ta)artfelszerels* Az r az ajt%l figyelte a mu+)t* ,+do)olt volt az elvigy1 zatossg- isze+ a ra%o) szi+te %rmi%l / mg az a%la)tisztt folyad)%l is / tudta) fegyvert 'si+l+i* Smyt e most %eme+t az <res 'ell%a- ott agyta a sz<)sges vegyszere1 )et s felszerelse)et8 a )e+d)et s a seprt* Azt+ )ime+t az udvarra- ogy %e ozza a foglyot* / @eg fogom )r+i a %=rt=+para+'s+o)ot- ogy fo)ozotta+ <gyelje+e) a %izto+sgod1 ra / mo+dtam S ay+e)- a)i ettl egy )i'sit meg+yugodott* / 0ade / vltottam trgyat /mi)et szo)tl olvas+i> / @i va+- most Bpra 1t jtszi)> 3=+yv)lu%ot +yitu+)> / 0em* / A))or j- ugya+is a (i%lit %iztosa+ +em olvasom* / Gudom / feleltem* & ir+y%a i+dult el a %eszlgets* / Te mirt +em> / @ert 'supa azugsg az egsz / legyi+tett S ay megvete+* / Blvasol olyat is- ami +em azugsg> / 0em / vlaszolt* / A szava) mi+dig =ssze%ogozd+a)* 7gy vig )ell +z+em egy ol1 dalt- amg vgre megrtem- mit r* / TFny van egy fnylny !elsej!enV ? idztem /- Ns megvilg0tja az egsz vilgot1V S ay a%ozott a vlasszal* / A+ is ltja> / A )ezt az ar'a el emelte- az ujjai egyt +zte* / @g mi+dig itt va+ %e++em a f+y- ami a tv%l 'sapott %elm* 4jsza)a vilgt* S ajtottam* / 7z Gams eva+glium%l volt* / Te ogyis- a tv%lF / @rmi+t a szava)- S ay- az idzet- amelyet az el%% mo+dtam* Geg+ap jjel egy eva+gliumot olvastam- a%%l idztem* 4s mr te is idztl %elle so)szor* A szemem%e +zett* / @it tud magaF / szlt lgya+* 0em tudtam eld=+te+i- ogy )rdezi1e vagy mo+dja* / @agam sem tudom / ismertem el* / 7zrt vagyo) itt*

/ @i+da++yia+ ezrt vagyu+) itt / mo+dta S ay* Ha magatok!an azt hozztok ltre, amitek van, meg fog menteni titeket1 7zt mo+dja &1 zus Gams eva+glium%a+* 4s ez volt az egyi) legels mo+dat- amit S ay (our+e1tl allottam / ezzel magyarzta- mirt volt +e)i olya+ fo+tos- ogy eladom+yozza a szvt* Ie et- ogy ilye+ egyszer az egsz> Itezi)- ogy a megvlts l+yege +em a passzv elfogads- mi+t azt ta+ultam- a+em az a)tv )eress> Az + )ul'som a megvlts oz tal+ az ldozs- az imdsg s az ,ste+ szolglata* @aggie apj+a) tal+ az- ogy megtartsa a szertartst azo)+a) a )itart v)+e)- a)i) mg a++a) elle+re is eljrta) az imra- ogy legett a zsi+aggju)* @aggie feladata pe1 dig az le et- ogy %)t )=ss=+ magval- s a i%i elyett i+)%% az er+yeire )o+'e+t1 rljo+* S ay )ul'sa pedig tal+ az- ogy felaj+lja a szvt / )pletese+ s sz szeri+t is / a+1 +a) az a+y+a)- a)i sajt szvt S ay miatt vesztette el* Persze S ay (our+e gyil)os volt* A mo+datai 6gy te)eregte)- mi+t a sajt far)%a a1 rap )gy* @ost pp azt go+dolta- f+yl a+yag folyi) az erei%e+- 'sa) mert +emrg %e1 le'sapott az ram* 0em 6gy %eszlt- mi+t a messis- a+em mi+t egy r<lt* S ay a szemem%e +zett* / @e+je+ / mo+dta- de a figyelmt azo++al elvo+ta egy zaj8 az udvarra vezet ajt )i1 +ylt- s %elpett rajta Smyt e az 6j fogollyal* A ra% gigszi izom)olosszus volt* A ajt +agyo+ r=vidre +yrt)- a++yira- ogy lt1 szott- a feje tetej+ orog)ereszt1tetovls )tele+)edi)* Smyt e a 'ellj%a vezette a foglyot- s )i+yitotta a %ili+'st* / Gudod a dolgod- Sully / mo+dta* @egllt az ajt%a+- ogy megvrja- amg Sully )o1 mtosa+ )ita)art* Sully a )zmosjval )ezdte- + is allottam- a ogy a fmet si)lja* / Itta teg+ap a me''set- atym> / )rdezte Smyt e* Azt+ a szemt forgatva Su lly1 oz fordult8 / @it 'si+lsz> 0em )ell felseper+i aF Sully )ettt=rte a seprt- gy irtele+ mr +em is sepr- a+em l+dzsa volt a )ez%e+* A l+dzst atalmas ervel vgta az r tor)%a* Smyt e fulladozva )apott a tor) oz* Fela)adt szeme))el t+torgott S ay 'ellja fel* 7lesett / + a se%re szortottam a )e1 zem- s segtsgrt )iltottam* A folyos fel%olydult* @i+de+ ra% el%6jt meg+z+i- mi t=rt+t* \ ita)er r is el)er<lt- talpra r+tott- azt+ Smyt e mell llt* 7gy msi) r )=z%e+ 6jraleszts%e )ezdett* 0gy tov%%i r is %ero a+t- a++yi papri)aspray1t f6jta) Sully ar1 '%a- ami egy elef+tot is letertett vol+a* A fogoly vistott- ami)or elvitt)* 7))ortjt megr)ezett az els orvos is- egy pszi' iter- a)ivel )or%%a+ mr tall)oztam* Smyt e azo+%a+ mr +em mozgott* @i+t a szre sem vett) vol+a- ogy ott vagyo)* Gal+ t6l so) mi+de+ t=rt+t egyszer1 re* Az orvos megpr%lta )itapi+ta+i Smyt e +ya)i pulzust- de 'sa) a++yit rt el- ogy )=+y=)ig vres lett a )arja* / @eg alt / mormolta* Sri 'se+d <lt a folyosra* A foglyo)at is so))olta a ltv+y* Smyt e +ya)a mr +em vrzett- a teste meg sem rezze+t* 3i+t- a folyos %ejrat+l )t me+ts vitat)ozott az r=))el* 3s+ r)ezte)- s most +em a)art) )et %ee+ged+i* Azt+ mgis'sa) )i+yitot1 t) +e)i) az ajtt- ) pedig flig %e'satolt golyll mell+y%e+ %elpte)* Ietrdelte) Smyt e mell- s ugya+6gy pr%lt) )itapi+ta+i a pulzust- mi+t eltt<) a pszi' iter* Srst allottam a tam m=g<l* @egfordultam* S ay )trt g=r+yedve fe)<dt a 'ella padlj+* Az ar'+ vr s )=++y )ever)e folyt* 3i+y6lt a 'ellaajt alatt- ujjval megri+tette Smyt e ujjait* / Azrt j=tt- ogy feladja az utols )e+etet> / )rdezte az egyi) me+ts* 5gre szrevett)- ogy ott vagyo)* / 4+- +osF

/ @it )eres itt ez az em%er> / )iltott \ ita)er* / 7gyltal+ )i ez> / 'satla)ozott egy msi) r* / 4+ +em ismerem ezt a folyost* / 7lme ete) / aj+lottam fel* &F elmegye)* / 7gy utols pilla+tst vetettem S ayrea)i mg mi+dig gom%'' 6zta magt =ssze a padl+- s mag%a+ suttogott* Ha +em is1 mertem vol+a jo%%a+- azt ittem vol+a- imd)ozi)* @ieltt a me+ts=) elvitt) vol+a Smyt e1t- elmo+dtam a olttest f=l=tt egy ldst* / A @i+de+ at ]r +ev%e+- a)i teremtettF &zus 3risztus +ev%e+- a)i megvltottF a Sze+tlle) +ev%e+- a)i felsze+telt* 3rj<) az ;rat- ogy adjo+ +e)ed %)t s e+gedje+ a @e++yorszg%a* Sme+* 3eresztet vetettem- s fellltam* / 0a- romra / szlt az els me+ts* A msi) %li+tott- megfogta a alott r %o)jt* / 7gy- )ettF sze+tsges g2 / )iltott* A alott em%er megmozdult*

A lle) al atatla+sg+a) az az egyi) %izo+yt)a- ogy re+1 getege+ isz+e) %e++e* A%%a+ is re+getege+ itte)- ogy a vi1 lg lapos* 8ark '%ain

&;07
Claire1t fel fogj) vg+i- )ettfrszeli) a mell)ast- a %ordit sztfeszti)- s )iveszi) a szvt* 4s szmomra mg +em is ez volt a legrmiszt%%* Attl fltem igaz+- ogy mi lesz- a )ider<l- ogy a sejte) )pese) eml)ez+i* Tr* \u azt mo+dta- ogy +i+'s semmilye+ tudom+yos %izo+yt) arra- ogy a szv1 do+or a szvvel egy<tt szemlyisgjegye)et is tad* Te a tudom+y+a) is megva++a) a maga )orltai* ?e+geteg )=+yvet olvastam a tmrl- de semmi olyat +em talltam- ami )izrta vol+a- ogy az l sz=vet+e) esetleg le et memrija* 5g<l is +y- de +y em1 %er va+- a)i i%a pr%l valamit elfelejte+i- az a valami ma)a'sul ott marad- a szem ja alatt- a +yelvre tetovlva* So) fur'sa esetrl olvastam* @iut+ egy fal%6 )isfi6 meg alt- a szvt egy msi) gye1 re) )apta meg- a)i a mtt ut+ s+tta+i )ezdett* 7gy rapper el)ezdett )omolyze+t ta1 +ul+i / ut%% tudta meg- ogy do+ora egedto))al a )ez%e+ alt meg* 7gy mar ate1 +yszt farmer egy tize+ at ves vegetri+us fiatal szvt )apta meg / a mtt ut+ vala1 +yszor 6st evett- +agyo+ %eteg lett* Azt+ volt egy 6szves do+or- a)i a sza%adidej%e+ ze+t )ompo+lt* 7gy vvel a a1 lla ut+ a sz<lei tallta) egy CT1t a fi6 egyi) szerelmes dalval* A dal%a+ arrl +e)eltogy a szve egy A+di +ev l+y* 0os- a szv %efogadja egy 6szves- A+drea +ev l+y volt* A fi6 sz<lei megtallt) a l+yt- s lejtszott) +e)i a dalt / i etetle+ mdo+ a l+y ismerte a refr+t- pedig so a +em all atta* G=%%+yire )edves t=rt+ete) volta) eze)- rde)es fordulato))al* Gall)oztam viszo+t 's6+y%% t=rt+ettel is8 egy )isfi6 egy olya+ gyere) szvt )apta meg- a)it meg=lte)* A mtt ut+ rmlmai volta)- lm%a+ megjele+t a gyil)os* 0agyo+ so) rszletet megl1 modott8 milye+ ru %a+ volt a tettes- ogy ra%olta el a gyere)et- ova rejtette a fegyvert* A re+drsg az lmo)%l =sszegyjt=tt adato) alapj+ el)apta a gyil)ost* Ha a l+yom meg)ap+ S ay (our+e szvt- a))or mr az is pp elg %aj le++e- a Claire1t el)ezde+ a gyil)ossg tmja foglal)oztat+i* Azt pedig %iztosa+ +em l+m t6la a l+yom+a) reznie )elle+e- ami+t meg=li) az apjt s a +vrt* 7++l mr az is jo%%- a +i+'s az em%er+e) szve*

@ARR,7
]gy d=+t=ttem- ogy az+ap mi+de+t jl fogo) 'si+l+i* 5asr+ap volt- +em )ellett %e1 me++em dolgoz+i* Fel)els ut+ els dolgom az volt- ogy %etettem egy fit+esz1videts jl megdolgoztattam a asizmaimat Cmegjegyzem- sz+d)osa+ +em a fel)art erst gya)orlato)at 'si+ltam- pedig azo) so))al )=++ye%%e)D* Azt+ )<l=+vlogattam a sze1 metet- fogselyemmel )itiszttottam a fogamat- le%orotvltam a l%am* 3ita)artottam Bli1 ver )etre't is- )=z%e+ agytam- add fut)rozzo+ a la)s%a+* Csi+ltam egy r+tottt to1 jsfe rj%l* 4s !6zacs0r!4l1 0egyve+ t teljes per'ig %rtam* Azt+ +e)iestem a dugi%a eltett )e)sz+e) / dire)t a leg)ise%% farmer+adrgom al NrejtettemO- t a az utols pilla+at%a+ visszatart majd a vgy- ogy egy +ap mg rm j=jj=+ a +adrg* Bliver is )apott egy )e)szet* 4+ mr a armadi)at majszoltam- ami)or 's=+gette)* Az ajt eltt egy rzsasz+ r=vidujj6s frfi llt- a mellre az volt rva8 A?570T73 &4U;S0A3* 0yilv+vala+ t )aptam %<+tets<l a +assolsrt* / Gz msodper'e va+ arra- ogy elt+j=+ / mo+dtam* 5laszul olya+ szlese+ vigyorodott el- ogy volt al)almam meg'sodl+i- milye+ j fogsza va+* / 4+ +em idege+ vagyo) / mo+dta* / 4+ %art vagyo)- 'sa) eddig mg +em tall)oz1 tu+)* Szuper* / 0zze- trj<+) a trgyra- j> @aga ideadja a szrlapjait- + udvariasa+ meg)remogy +e %eszlgess<+)- azt+ %e'su)om az ajtt- s )ivgom az egsz %eleva+'ot a szemt%e* 3ezet +y6jtott* / 7+gem Gom+a) v+a)* / 4+ meg a re+drsget vom / feleltem* / 4+ is meg)eseredett voltam* ?eggel dolgoz+i me+tem- este <res z%a trtem aza- a leves)o+zerv+e) mi+dig 'sa) a felt ettem meg- s folyto+ azo+ go+dol)odtam- mi rtel1 me az letem+e)* Azt ittem- se+)im si+'s- egyed<l vagyo)F / Azt+ &zus+a) aj+lotta a leves)o+zerv msi) felt / fejeztem %e elyette a mo+da1 tot* / ?ossz elye+ jr- ateista vagyo)* / Sosem )s- mg megtall atja a itt* / 3o+)rta+ azt a)arja mo+da+i- ogy +i+'s )s- ogy megtalljam az =+ itt / v1 laszoltam* 3=z%e+ fel)aptam Blivert- a)i pp )i a)art szalad+i a +yitott ajt+* / Gudja- mi a vlem+yem> Az- ogy a valls t=)letese+ megfelelt arra a 'lra- amelyre )itallt)8 t=rv+ye)et adott az em%ere)+e) egy olya+ )or%a+- ami)or mg +em volt jog* Te i%a volt j a )ezdem+yezs- idvel )isi)lott* Asszell egy 'sapat+yi em%er- mert aso+lt a it<)* &* A dolog egy id ut+ tala)ul8 most mr az a fellls- ogy a)i+e) +em ugya+1 az a ite- mi+t e++e) a 'soport+a)- az rossz 6to+ alad* 4+ mg egy olya+ valls oz sem 'satla)oz+)- amelyet dire)t arra tall+a) )i- ogy az em%ere) segts) egymst- vagy vdj) egyms szemlyes jogait* Pedig +e)em ez a mu+)m- e%%l le)* 4s tudja- mirt +em rde)el+e ez a valls> @ert valls- azrt* Gom meg sem tudott szlal+i* Ro+dolom- rg )apott ilye+ eves fogadtatst* Az em%e1 re) i+)%% 'sa) %e'su)t) az orra eltt az ajtt* @egszlalt a telefo+* Gom a )ezem%e +yomott egy tj)oztat f<zetet- s sietve visszavo+ult f6jt* A ogy %e'su)tam magam m=g=tt az ajtt- egy pilla+tst vetettem a paprra* ,SG70 Y G7 Z d / Ha a valls tartalmaz matemati)ai mveletet / go+doltam /- az 'sa)is oszts le et* A f<zetet Bliver )alit)ja al tettem- az ott elter<l 6jsgpapr alom tetejre* A telefo+ olya+ rgta 's=rg=tt- ogy mr majd+em %e)ap'solt az <ze+etr=gzt* / Hall>

A vo+al t6ls vgrl ismeretle+- a)adoz a+g fogadott* / @aggie (loom ott va+> / 4+ vagyo) az / mo+dtam* Szi+te )i+ylt a zse%em%e+ a %i's)a / fel)sz<ltem- ogy +agyo+ 's6+y+ elyrera)om az illett- a vasr+ap dleltt telemar)eti+g1 vso))al za)lat* A v +em telemar)eti+ges volt- a+em +vr a 'o+'ordi )r z%a+* Azrt vottmert + voltam az egyi) em%er- a)it rteste+i )ellett- a S ay (our+e %aj%a )er<lt* 4s most %aj%a )er<lt*

I;C,;S
7lg i etetle+<l a+gzi)- de miut+ Smyt e feltmadt- mi+de+ rossza%%ra fordult* A t=%%i %=rt=+r+e) jele+te+ie )ellett a %=rt=+para+'s+o) fel- mi t=rt+t* 7gy +apra teljese+ lezrt) az ,1)=rletet* @s+ap 6j- ismeretle+ r=)et )aptu+)* 7l)ezdt<) a szo)1 sos egyrs zu a+y1 s stasz<+etet* Pogie me+t elsz=r* Sully tmadsa ta +em zu a+yoztam- de az r=) legal%% adta) S ay+e) s +e)em 6j mosdsziva'sot* Smyt e vre sze++yezett %e mi+)et- s ami azt illeti- a )zmos%a+ +em si)er<lt 6gy lemosda+i- ogy tiszt+a) rezzem magam* @ost t<relmese+ vrtu+) a so1 ru+)ra* 3=z%e+ Alma is megjele+t- ogy vrt vegye+ tl<+)* A %=rt=+ sza%lyzata szeri+t vizsglati 'l%l le )ellett tesztel+i mi+de+)it- a)i fizi)ai )ap'solat%a )er<lt egy fogvatar1 tott vrvel* A t=rt+te) ut+ Smyt e vre is meg)rdjelez et tisztasg6 volt* S ayt )ar1 s l%%ili+'s%e+- der)l+''al vitt) )i a folyosrl- a ol Alma mr vrt r* 7)=z%e+ Pogie %eme+t a zu a+yz%a* So)ig volt %e++- jajgatott- ogy fj a ta* 7zrt az r=) ozta) +e)i egy ttmlt* Hozz%ili+'selt)- s ordgyra tett)- ogy el1 vi ess) orvosi vizsglatra* Te ) mg +em ismert) az ,1)=rletet- radsul elfelejtett)ogy %izto+sgi o)o)%l az r+e) mi+dig a ra% m=g=tt- +em pedig eltte )ell me++ie* Ami)or eli+dulta)- S ayt mr ppe+ ozt) vissza a folyosra* Az r=) +em vett) szre* A %=rt=+%e+ egy msodper' t=rtrsze is elg a tragdi oz* Pogie egy szempilla+ts alatt el)apott egy %ili+'s)ul'sotE )ioldotta magt- majd megragadta a tmlt- s a))ora ervel vgta S ay fej+e)- ogy az +e)irep<lt a fal+a)* / \eiss ma' t2 / )iltotta Pogie a +eo+'i jelszt* 7%%l tudtam meg- ogy Cras ll a mer+ylet m=g=tt* 7lre mo+dta- ogy %ossz6t fog ll+i S aye+- amirt az %e)=pte s odaadta a %el=v)szlett az r=)+e)* Hi%a volt Cras mag+zr)%a+- j )ap'solatai volta)* Ge t Sully Smyt e elle+i tmadsa 'sa) elterels volt- az egsz arra me+t )iogy levlts) a )=rlet reit* Pogie1+a) gy le etsge +ylt arra- ogy az Srja Gestvri1 sg jv agysval meg=lj=+ vala)it- s ezzel teljestse a Gestvrisg felvteli )=vetelm1 +yeit* Alma az i+'ide+s ut+ at rval folytatta a vrvtelt* 7z6ttal + voltam soro+* @g mi+dig remegett a t=rt+te) miatt* 0e)em semmilye+ i+form'it +em adott )i- 'sa) a+y1 +yit mo+dott- ogy S ayt )r z%a vitt)* 7z<st=s f++yel meg'silla+t valami a f=ld=+* @egvrtam- ogy Alma )i 6zza a )a1 rom%l a tt- ut+a le ajtottam a fejem* / &l va+- 'u)orfalat> / )rdezte Alma* / Csa) szd<l=) egy )i'sit* Iee+gedtem a )ezem- az ujjaim a padlt s6rolt)* A %vsze)+e) lltlag fa+taszti)us )z<gyessge va+* Ie et- ogy ) a legjo%%a)de a %=rt=+la)) si+'se+e) so))al lemaradva m=g=tt<)* A ogy visszartem a 'ellm%aelvettem a zs)m+yomat a ru m redi%l* Pogie %ili+'s)ul'sa volt az- )i'si- f+yes* 7gy milto+)apo's%l farig'slt) )i* (emsztam az gy al- s )i 6ztam a fal%l a tglt- amely m=g=tt ott volta) a )i+'se1 im* 7gy )arto+do%oz%a gyjt=ttem =ssze mi+de+t8 fest)e)et- e'sete)et- )<l=+fle 'u)or1 ))at- amelye)%l )s%% mg fest)et le et )i+yer+i / egy fl za's) @^@as1t- s ms dessge)et* 3i'somagoltam egy pu a- ala)t at 'u)or)tE a %ili+'s)ul'sot mlye+ %ele1 +yomtam* A 'u)or)t ezut+ vatosa+ vissza+yom)odtam az eredeti ala)j%a- s %e'so1 magoltam* Gudom- ogy +em szp dolog %rmifle)ppe+ el+yt )ov'sol+i S ay tragdij%lde az em%er legye+ realista* Ha S ay+e) elfogy mi+d a )ile+' lete- + egyed<l marado)* 7rre az idsza)ra mi+de+)pp fel )ell )sz<l+=m*

@ARR,7
A))or is )=++ye+ megtalltam vol+a S ayt a )r z%a+- a t=rt+etese+ +em )=zli) velem- ol va+* Gud+iilli) az egsz p<let%e+ volt az egyetle+ %eteg- a)i+e) fegyveres r=) llta) az ajtaja eltt* Bdafordultam a re'ep'is +vr ez8 / ?e+d%e+ va+ a %eteg> @i t=rt+t vele> @i' ael atya fel vott- ami)or Smyt e1t megtmadt)* Azt mo+dta- S ay+e) +em esett %+tdsa* 0os- azta eltelt egy )is id- ezalatt valami drmai dolog t=rt+ etett* Pr%ltam v+i a papot- de +em vette fel a mo%iljt / 6gy ogy go+doltam- 6to+ va+ a )r z fel- mivel felte etleg t is rtestett)* @aga a t+y- ogy S ayt +em a %=rt=+ )r z%a+ ltt) el- arra utalt- ogy )omoly %aj rte* A+yagi s %izto+sgi o)o)%l a foglyo)at 'sa) a))or viszi) )i a %=rt=+%l- a ez felttle+<l sz<)sges* ?adsul S ay+e) egsz rajo+gt%ora volt oda)i++ / 6gy ogy t vg)pp 'sa) a))or vi++) )i a %=rt=+%l- a let1 all )rdsrl le++e sz* Persze S ayt 'supa let1 all )rds vette )=r<l* @ost s6lyosa+ megsr<lt* 7gy +appal )or%%a+ pedig reggeltl estig azzal voltam elfoglalva- ogy )<l=+fle %eadv+yo)at r1 ja) a )ivgzsvel )ap'solat%a+* A +vr rm +zett* / @ost ozt) vissza a mt%l* / A mt%l> / ,ge+ / alottam a tam m=g<l* / 4s +em a va)%elt vett) )i / folytatta a a+g- a+1 gol a)'e+tussal* @egp=rd<ltem* Tr* Rallag er llt m=g=ttem* 7lttem* / A+ az egyetle+ orvos e%%e+ a )r z%a+> / 0 a 6gy rzem- ige+* 3szsggel vlaszolo) a )rdseire* @r* (our+e az + p'i1 e+sem* / 4s az + vde+'em* Tr* Rallag er a +vr s a fegyveres r=) fel sa+dtott* / @e+j<+) t valami 'se+dese%% elyre* 3=vettem* 7lvezetett egy )ise%%- <rese+ ll vrterem%e* ,+tett- ogy <lje) le- ettl szi+te elllt a szvversem* Az orvoso) 'sa) olya+)or mo+dj)- ogy <lj le- a rossz rt a)ar+a) )=z=l+i* / (our+e re+d%e fog j=++i / mo+dta dr* Rallag er* / Iegal%%is ami a jele+legi sr<1 lst illeti* / @ilye+ sr<lse va+> / 7l+zst- azt ittem- tud rla* ]gy t+i)- a ra%o) =sszevere)edte)* @r* (our+e )a1 pott egy +agy <tst a maMillris <regre* 5rtam- ogy em%eri +yelve+ is elismtelje* / 7lt=rt az ar''so+tja / mo+dta dr* Rallag er* 7lre ajolt- s megri+tette az ar'om* Az ujjt a szemg=dr=m alj oz tette- o++a+ 6zta lefel- a szm fel* / ,tt / szlt egy po+t+l* 7la)adt a llegzetem* / A mtt alatt volt egy traumati)us pilla+at* A se%es<lse)et ltva +yilv+val voltogy i+trav+s altatt )ell asz+l+u+)- +em i+ al'isat* 4rtelemszere+ ami)or @r* (our+e meg allotta- ogy az a+eszteziolgus el)sztette a +trium1pe+tot alt- elg iz1 gatott lett* / Az orvos a szemem%e +zett* / Azt )rdezte- most tartju)1e a fpr%t a )i1 vgzs ez* Pr%ltam magam S ay ely%e )pzel+i8 milye+ rzs le et ott fe)<d+i egy ismeret1 le+ elye+- fj testtel- zavarodotta+- s arra go+dol+i- ogy mr a )ivgzs )ezddi)* / It+i a)arom S ay t* / 3rem- @s* (loom- mo+dja meg +e)i- ogy a tudtam vol+a- )i - illetve a jo%%a+ ismerem a elyzett- +em e+gedtem vol+a- ogy az a+eszteziolgus azt a szert asz+lja-

azt pedig vg)pp +em- ogy i+trav+sa+* (orzaszta+ saj+lom- ogy ilye+ tort6r+a) vetett<) al* (li+tottam- s fellltam* / @g valamit / mo+dta dr* Rallag er* / 0agyo+ 'sodlom =+t* Azrt- amit tesz* @r majd+em S ay szo%j+l jrtam- ami)or leesett- ogy dr* Rallag er eml)ezett a +evemre* G=%%sz=r is fel )ellett v+om a %=rt=+t- mg vgre mege+gedt)- ogy %eme+je) S ay %etegszo%j%a* A para+'s+o) mg gy is ragasz)odott ozz- ogy egy r mi+dv1 gig jele+ legye+ a %eszlgets+l* (elptem- %i''e+tettem az r+e)- azt+ le<ltem S ay gya szlre* S ay ar'a %e volt )=tve- de szeme )=r<l ltszdott az risi mo+o)li* Aludtamitl vala ogy so))al fiatala%%+a) t+t* Az a mu+)m- ogy segtse) az <gyfeleim+e)* 4+ vagyo) az ers )z- a)i az oldalu1 )o+ ar'ol- a arso+a- amely vilgg )<rt=li a mo+da+ivalju)at* 5olt egyszer egy <gyfe1 lem az a%e+a)i t=rzs%l- a)it roppa+tul zavart- ogy az is)olai fut%all'sapatot ?z%re)1 +e) vt)* 7gy msi) <gyfelemet azrt r6gt) )i a mu+)a elyrl- mert a Ki''a+ o))ult1 ista sze)ta tagja volt* @i+d)ettj<))el mlye+ egy<tt tudtam rez+i* Te S ay so))al m1 lye%%e+ megri+tett* 7gsz )arrierem sor+ ez volt a legfo+tosa%% <gyem* &l mo+dta apm- +agyo+ rg +em talltam mr a++yi =r=met a mu+)m%a+- mi+t eze)%e+ a ete)1 %e+* @gis )rdse) gy=t=rte)* A ogy )ezdtem jo%%a+ megismer+i- 6gy vlt egyre vil1 gosa%%- ogy el tudom r+i- ogy do+or le esse+* Te egy6ttal egyre elvisel etetle+e%% is vlt a go+dolat- ogy )=zeleg )ivgzse +apja* 7lvettem a mo%ilomat* Az r szeme megvilla+t8 / 0em asz+l atja azt a )sz<l)et e%%e+ a szo%%a+F / @e+je+ a fe+%e2 / 'satta+tam fel- s / )=r<l%el<l szzadszorra / tr'sztam @i' a1 el atya szmt* @egi+t az <ze+etr=gztje vlaszolt* / 0em tudom- mit 'si+l / mo+dtam a telefo+%a /- de azo++al vjo+ vissza2 S ay (our+e rzelmi psgt @i' ael atyra %ztam- mivel a, at)o+ya%%+a) t+t- a a )pessgeimet i+)%% a %rsgo+ )amatoztatom- s h, az ve) sor+ teljese+ elszo)1 tam az em%eri )ap'solato)tl* @i' ael atyt mi+t a a f=ld +yelte vol+a el* S ay )r z1 %a+ fe)<dt / ez6ttal + voltam mellette* Al)almam +ylt megfigyel+i S ay )ezt* A 'su)ljt oda%ili+'selt) az gy oz* ,+as )zfeje- polt- tiszta )=rme volt* 0e z volt el)pzel+i- ogy ez a fi+om )z valami)or pisztolyt tartott- s )tszer is meg 6zta a ravaszt* A tize+)t es)<dt mgis 6gy tlte megogy gy t=rt+t* A )ezem a ta)ar+ )ereszt<l +agyo+ lassa+ eli+dult az =v fel* Az ujju+) =sszert* S ay %re meglepe+ meleg volt* 7l a)artam 6z+i a )ezem- de e))or megfogta az ujjai1 mat* 3i+yitotta a szemt* / Rra'ie2 / szlt re'seg a+go+* / Ht elj=ttl* 0em tudom- mit go+dolt- )i vagyo)* / Persze- ogy elj=ttem / mo+dtam- s megszortottam a )ezt* ?mosolyogtam S ay (our+e1re- s pr%ltam 6gy te++i- mi+t a az a vala)i le++)- a)ire pp sz<)sge va+*

@,CHA7I
Tr* 5ijay C oud ary irodja tele volt elef+tfej Ra+sa1szo%ro))al* @gpedig a++yi1 ra tele volt- ogy le sem le etett tl<) <l+i* 5g<l udvariasa+ od%% ra)tam az egyi)et* / @r* Smyt e1+a) atalmas szere+'sje volt mo+dta az orvos* / Ha + +y millim1 terrel arr%% ri a sr<ls- +em lte vol+a t6l* / Ht- a elyzet azF / vettem egy mly levegt* / A elysz+e+ egy orvos mr megl1 laptotta a allt* / 0zze- atym- )=zt<+) szlva- szeri+tem egy pszi' iter mg az autjt is +e eze+ tallja meg a par)ol%a+ / ogy tall+ a))or meg egy ala'so+y vr+yoms6 %eteg pul1 zust> A @r* Smyt e allrl szl jele+tse) elgg elt6lzotta)* / ?e+geteg vrt vesztett* / ,ge+ so) vrt veszt et az em%er a +ya)+ )ereszt<l* Ami a me++yisget illetiE egy lai)us +em felttle+<l tudja meg)<l=+%=ztet+i a so) vrt a )evstl* / 5llat vo+t* / Sze1 ri+tem vazovaglis rea)'i volt* @r* Smyt e megltta a sajt vrt- s ettl eljult* 7z +ormlis dolog- a test gy pr%lja meg e+y te+i a vrvesztesg o)ozta )ro)at* A vr1 +yoms leesi)- az ere) =sszesz)<l+e)* @i+d)t t+yez lasstja a vrzst- s gy segti a vralvadst* Te termszetese+ a folyamat sor+ a pulzus is gye+g%% lesz- st- eMtrm esete)%e+ a)r mr etetle++ is vl at* Wgy persze mr egyltal+ +em meglep- ogy a pszi' iter +em tallta meg a pulzust @r* Smyt e 'su)lj+* / Ge t / )rdeztem )i'sit elv=r=s=dve /- =+ szeri+t )izrt- ogy @r* Smyt eF ogy mo+djamF feltmadt> / Geljese+ )izrt2 / +evetett* / Az egyeteme+ lttam olya+ p'ie+st- a)i 6gymo+d a1 llra fagyott- de ami)or felmelegedett- letre )elt* Blyat is lttam- ogy vala)i+e) megllt a szve- de )s%% 6jrai+dult* 7gyi) eset%e+ sem volt sz arrl- ogy a p'ie+s+l a felp<lst megelze+ %ellt vol+a a )li+i)ai all* @r* Smyt e eset%e+ sem* A telefo+om rezeg+i )ezdett* Az elm6lt )t r%a+ folyto+ 'si+lta- tzper'es id)=1 z=+)+t* A )r z sza%lyzata szeri+t a ltogat)+a) le )ell al)ta+iu) a telefo+ju)atE + is gy tettem* / Ge t +em t=rt+t 'soda / mo+dtam* / 0em- 'soda olya+ form%a+ +em t=rt+t- a ogy =+ go+doljaF de le et- ogy @r* Smyt e 'saldja 'soda)+t fogja rt)el+i az esem+ye)et* @eg)=sz=+tem a )o+zult'it- visszatettem a elyemre az tme+etileg ajl)tala+ Ra1 +sa1szo%rot- s tvoztam dr* C oud ary irodj%l* Ami)or )ilptem a )r z%l- az el1 s dolgom az volt- ogy r+zze) a telefo+omra* Atve+)t <ze+etem volt* Hvjo+ vissza- s<rgs- mo+dta @aggie az <ze+et%e+* S ay+e) %aja esett* (p* Hol va+ mr>> (p* B)- go+dolom- ogy )i va+ )ap'solva- de a))or is azo++al vissza )ell- ogy vjo+* (p* Hol a )urva let%e+ va+ mr> (p* Ietettem- s vtam @aggie1t* / @aggie (loom / szlt a telefo+%a suttogva* / @i t=rt+t S ayjel> / 3r z%a+ va+* / @i'soda>2 @elyi) )r z%a+> / A 'o+'ordi%a+* Hol va+ most> / 4+ is itt- a %aleseti se%szete+* / A))or j=jj=+ ide- az ,ste+ szerelmre2 Az [9Q1es szo%%a+ vagyu+)* ]gy ro a+tam fel a lp's+ / megelzve orvostl +vrig- tit)r+tl la%or+sig mi+1 de+)it- mi+t a ezzel a)ar+m jvte++i- ogy +em voltam S ay mellett- ami)or sz<)sge volt rm* Az ajtt vigyz fegyveres r sz +l)<l %ee+gedett* 0os- ige+- papi gallrral az em%er so) elyre ige+ )=++ye+ %ejut- fleg vasr+ap dlut+* @aggie oda%e+t az gy szl+ )u'orgott* S ay )ezt fogtaF igaz- ers t6lzs le++e azt llta+i- ogy az gy%a+

fe)v em%erala) a)rmi%e+ aso+ltott arra az em%erre- a)ivel + egy +appal )or%%a+ %eszltem* S ay )eze amusz+ volt- a ajt pedig egy folt%a+ le%orotvlt)- ami)or =sszevarrt) a fejt* ]gy lttam- az orra is elt=rt / mi+de+esetre a fl ar'a %e volt %ugyo1 llva gzzelE az orrlyu)ait is %et=mt)* / ;ramatym> / t=rt )i %ellem* / Ha jl rtem a elyzetet- leszmols ldozata lett oda%e+t / mo+dta @aggie* / Ie etetle+* 4+ ott voltam az eset+lF / ]gy t+i)- a msodi) felvo+s+l mr +em volt ott* A szo%a sar)%a+ ll rre +ztem )rde+* J viszo+ozta a te)i+tetem- s %li+tott* / @r fel vtam Coy+e para+'s+o)ot az ott o+i szm+- s +agyo+ le ordtam / mo+dta @aggie* / Fl ra m6lva tall)ozm va+ vele a %=rt=+%e+- meg%eszlj<)- milye+ tov%%i %izto+sgi i+tz)edse)et foga+atostsa+a) S ay vdelme rde)%e+* 0em a +agy szve miatt teszi- de most tal+ egy )i'sit megijedt- ogy %eperel etj<)* / Bdafor1 dult ozzm* / ,tt tud marad+i S ayjel> 5asr+ap volt- + pedig teljese+- t=)letese+ el voltam veszve* 7gy idre felf<ggesz1 tettem a St* Cat eri+e1templom%a+ vgzett mu+)mat* @i+dig tudtam- ogy ,ste+ +l)<l elesett+e) rez+m magam- de azt +em is sejtettem- ogy e++yire elrvult s 'ltala+ le1 sze) az egy z +l)<l* @s)or ilye+tj%a+ mr sz=gre a)asztottam a miseru mat- s el1 me+tem e%del+i \alter atyval s a gy<le)ezet valamelyi) tagjval* 7%d ut+ \alter aty+l )=t=tt<+) )i- meg+zt<+) egy %ase%all1me''set- megittu+) pr s=rt* A valls +a1 gyo+ so)at segtett +e)em / ltala lettem rsze egy )=z=ssg+e)* / ,tt marado) / vlaszoltam* / A))or + el is me+tem / szlt @aggie* / 0em %redt fel- illetve ezt +em le et %re+1 lt+e) +evez+i* A +vr azt mo+dta- ogy +em fogja tud+i visszatarta+i a vizelett- 6gy1 ogy a pisil- azzal a )+zszerszmmal segt et +e)i* ?mutatott egy ossz6 +ya)6 ma+yag za's)ra* / 0em tudom- =+ ogy va+ vele- de + +em )apo) a))ora fizetst- ogy mg ez is %e1 lefrje+* / @egllt az ajt%a+* / 3s%% vom* Gartsa %e)ap'solva azt az t)ozott tele1 fo+t2 Ami)or elme+t- )=zele%% 6ztam a sz)em S ay gy oz* Ga+ulm+yoztam az gyo+ lv r=vid tj)oztatt arrl- ogya+ le et felje%%- illetve lejje%% llta+i a matra'ot* 51 gigolvastam az elr et tv'sator+) ossz6 listjt* 7lmo+dtam egy egsz rzsaf<zrtde S ay meg sem mozdult* Az gy szlre )if<ggesztett) S ay )r)pt* 5gigfutottam rajta- de alig rtettem %elle valamit* Wrta) f letta+i adatairl- sr<lsrl- meg arrl- ogy milye+ gygyszere1 )et )ap* A p'ie+s +evt 'sa) ezut+ vettem szre8 ,* @* (our+e ,saia @att eK (our+e* (emo+dt) a +evt a trgyalso+- de mr rg elfelejtettemogy a )ereszt+eve valj%a+ +em S ay* / ,* @* (our+e / mo+dtam )i a+gosa+ / & +v le et+e egy <zletem%er+e)* @egsz<lettem* 5letle+ volt ez- vagy mg egy rul)od jel> @i+de+ elyzetet t=%%fle)ppe+ le et rt)el+i* Ami%e+ az egyi) em%er 'sa) egy ra% )arattyolst ltja- a%%a+ a msi) esetleg egy rg elveszett eva+glium szavait allja 6jra* Ami az egyi)+e) az orvostudom+y )eretei )=z=tt rtelmez et szere+'ss t6lls- a m1 si)+a) feltmads* 7szem%e jutott Iu'ius gygyulsa- a vz %orr vlsa- S ay re+geteg )=vetje* 7szem%e jutott a )ivgzsre vr armi+' rom ves 's* 7szem%e jutott- amit (loom ra%%i mo+dott8 mi+de+ ge+er'i%a+ sz<leti) vala)i- a)i%e+ megva+ a messis 'srja* 5a+ egy po+t- a ol az em%er )+ytele+ szem%e+z+i a ))em+y t+ye))el* Itjaogy olya+ 6t ll eltte- amely az ismeretle+%e viszi- de +i+'s ms vlasztsa- mi+t elre1

, am %or+* / 3iejtse megegyezi) S ay teljes +ev+e) )iejtsvel*

me++i* Amg +em lp elre- 'sa) egy ely%e+ fog topog+i* 7l+ztem S aytF s most elsz=r +em az em%ert lttam %e++e- a+em azt- a)i tal+ t+yleg az igazi l+ye volt* @i+t a megrezte vol+a a te)i+tetem- forgold+i )ezdett* Csa) az egyi) szemt tudta )i+yit+i- a msi) teljese+ =ssze volt dagadva* / Atym / +y=gte a gygyszere)tl mg mi+dig tomp+ /- ol vagyo)> / @egsr<ltl- S ay* 0e flj- re+d%e fogsz j=++i* Az r a szo%a sar)%l +zett %e+1 +<+)et* / 0em le et+e- ogy egy per're )ettes%e+ maradja) vele> / )rdeztem* / Szeret++) magu+) )=z=tt imd)oz+i* Az r a%ozott / s joggal8 egy +ormlis pap +yilv+ megszo)ta- ogy mso) eltt imd)ozi)* @egvo+ta a vllt* / 5g<l is egy pap 6gysem )ezd el vi''es)ed+i / mo+dta* / A maga f+=)e so))al )e1 m+ye%%- mi+t az e+ym* Az em%ere) mi+dig em%eri ala)%a+ )pzelt) el az ,ste+t / f+=)+e)- letme+t+e)%r+a)- ap+a)* 7ltlt gyil)os+a) se+)i +em )pzelte* Te a elvo+at)oztatu+) a testtl / a ogy az apostolo)+a) is el )ellett tle vo+at)oztat+iu) &zus feltmadsa ut+ /- a))or tal+ mi+de+ meg t=rt+ et* Az r )ime+t* S ay megremegett8 / Az ar'omF / Fel a)arta emel+i a )ezt- ogy )itapogassa az ar't ta)ar )=tse)etE e))or vette szre- ogy az gy oz va+ %ili+'selve* ?+gat+i )ezdte a l+'ot* / S ay2 / szltam atrozott a+go+* / 0e 'si+ld ezt2 / Fj* Hozza+a) mg gygyszertF / @r gy is %e vagy gygyszerezve / vlaszoltam* / Az r pr per' m6lva visszaj=+addig pr%lju+) l+yeges dolgo)rl %eszlget+i* / 0em a)aro) %eszlget+i* A )rst ele+gedtem a f<lem mellett* 3=zele%% ajoltam* / @o+dd meg2 / s6gtam a f<l%e* / @o+dd meg- )i vagy2 S ay szem%e+ rem+y 'silla+tE valsz+leg so a +em szmtott arra- ogy azt iszi) majd- az ,ste+* @ozdulatla++ vlt- szemvel mi+de+ mozdulatomat )=vette* / Ge mo+dd meg- )i vagy2 / mo+dta* A )atoli)us egy z a azugsgo)at )t )ategri%a sorolja8 az egyi) az igazsg el all1 gatsa- a msi) a sz+d)os elferdtse* @i+d)ett %+* @g +em is tall)oztu+)- de + mr azudtam S ay+e)* J arra szmtott- ogy segte) +e)i re+dez+i a szv<gyt* Azt viszo+t +em tudta- milye+ fe)ete szv do%og az + testem1 %e+* Hogy is vr at+m tle- ogy megmutassa magt- ami)or + +em mutatom meg ma1 gam> / ,gazad va+ / szltam al)a+* / 5a+ egy t=rt+et- amit mg +em mo+dtam el +e)edF arrl szl- ogy )i voltam +- mieltt pap lettem* / Hadd tippelje)F mi+istr+sfi6* / 7gyetemi allgat voltam- matemati)a sza)o+* Gemplom+a) mg a )=zel%e sem me+tem* Csa) azut+ )ezdtem jr+i- miut+ rszt vettem az es)<dtsz) mu+)j%a+* / @ilye+ es)<dtsz) mu+)j%a+> Ha%oztam a vlasszal* / 7z volt az az es)<dtsz)- amelyi) tged allra tlt- S ay* Hossz6- ossz6 ideig +zett- azt+ elfordult* / G+j=+ i++e+* / S ayF / H6zzo+ i++e+ az a+yj%a2 / <v=lt=tt* ,szo+y6 ervel )ezdte r+gat+i a %ili+'seit* Sl1 lati a+go+ %=m%=lt- szava) +l)<l- azo+ a a+go+- amelyet a vilg mr azeltt is ismertogy re+d lett s vilgossg* (ero a+t egy +vr- vele az ajt eltt ll )t r is*

/ @i t=rt+t> / )iltott a +vr* S ay )=z%e+ tov%%ra is =+)v<let%e+ r+gatta a fejt jo%%ra1%alra* Az orrt ta)ar gze+ friss vr <t=tt t* A +vr az gy vg+l meg+yomott egy vgom%ot- erre a szo%a pilla+ato) alatt megtelt em%ere))el* 7gy orvos oda)iltott az r+e)- ogy oldja le a %ili+'se)et- de a ogy ez megt=rt+t- S ay t=r+i1z6z+i )ezdett mi+de+t- ami az 6tj%a a)adt* 7gy pol +yugta1 ti+je)'it +yomott a )arj%a* / 5igy) )i i++e+2 / )iltott vala)i* Ro+dolom- rm rtette- mert a )=vet)ez pilla+at1 %a+ )ir+gatta) a szo%%l* ;toljra mg azt lttam- ogy S ay =sszeesi)- mi+t a el a)ar1 +a fut+i azo) ell- a)i) meg a)arj) me+te+i*

&;07
Claire meztele+<l llt egy egszala)os t<)=r eltt* @ell)ast 'i)'a))os fe)ete szalag sztte t- mi+t egy r=g%ila%dt- 'sa) ms sz+%e+* 5gig+ztem- a ogy )ioldja a 'somts )i 6zza a szalagot* Fel 6zta a %rt a mell)asa )t oldal+- gy el%u))a+t egy )is rz1 'sat* Azt is )ioldotta- erre )ett+ylt a mell)asa* A szve erse+- atrozotta+ do%ogott- e%%l tudtam- ogy +em az =v* Claire felvett vala o++a+ egy szed)a+alat- s azzal pr%lta levlaszta+i a szvet a ozz )=td ere)1 rl- s )iszed+i a test%l* 7lfe redett az ar'a- a szem%e fjdalom <lt )i de si)er<lt )i1 ve++ie a szvet* 3ezem%e +yomta a )i%+yszott vres masszt* / 5idd vissza2 / mo+dta* Csa) rmlom volt8 evese+ do%og szvvel- izzadta+ %redtem fel* Tr* \u1+a) telje1 se+ igaza volt a%%a+- ogy az a legfo+tosa%%- si)er<l1e szvet szerez+iE so))al )evs% szmtott- o++a+* @g +em mo+dtam el Claire1+e)- ogy talltu+) egy do+ort* ]gyis tra volt mg egy 'som jogi er'e ur'a- a++a) pedig semmi rtelme +em lett vol+a- ogy f=l=slegese+ tplljam %e++e a rem+yt* @ajd a a %r z=ld utat ad* Persze- j )ifogs volt- ogy +e )ellje+ Claire1+e) elmo+da+om a teljes igazsgot* 5g<l is az mell)as%a ra)j) majd a++a) a frfi+a) a szvt* Iezu a+yoztam- t a attl meg+yugszom- de i%a8 a rmlom 'sa) +em agyott %1 )+* @i+de+)pp meg )ellett oszta+om Claire1rel a fejlem+ye)et* Fel=lt=ztem- s lesza1 ladtam a f=ldszi+tre* Claire a szf+ fe)<dt- tvzett s za%pely et evett* / 3i )+e vi++i a )utyt / mo+dta szra)ozotta+* / Claire / szltottam meg /- %eszl+<+) )ell* / &- 'sa) ezt mg add +zzem meg* 4+ is a )per+yre pilla+tottam8 ezt a msort Claire mr vagy szzszor ltta- gya)orla1 tilag )v<lrl tudta a sz=vegt* / @r lttad / mo+dtam- s )i)ap'soltam a televzit* @egvilla+t a szeme- s vissza1 )ap'solt a tvir+ytval* Gal+ 'sa) a )evs alvs tette- vagy a flelmem a j=vtl- de eldurra+t az agyam* 3i1 r+tottam a fal%l a )%elt* / @i %ajod va+> / )iltott Claire* / @irt vagy ilye+ <lye> @i+d)ett+)et megd=%%e+tett Claire sz asz+lata* @g so a +em <lyzett le- stmg 'sa) +em is vitat)ozott velem* Sz0vd vissza, go+doltam magam%a+- s a lel)i szeme1 im eltt megi+t megjele+t az a )p- a ogy Claire a )ez%e fogja a szvt* / ClaireF / pr%ltam visszat+'ol+i* / 0e aragudj* ,gaz+ +em a)artamF 7l allgattam / Claire1+e) fe++a)adt a szeme* G=rt+t ilye+ )or%%a+ is- +em is egyszer* (e)ap'solt Claire defi%rilltora8 vala +y1 szor a szve )i agyott egyet Cvagy t=%%etD- a mszer automati)usa+ megpr%lta sta%ili1 zl+i* 7ljult- de si)er<lt el)ap+om* Ietettem a szfra- s vrtam- ogy 6jrai+duljo+ a szve* Te +em i+dult* A me+t%e+ vgig t)oztam magam8 +em )ellett vol+a =sszer6g+i a port Claire1rel* 0em )ellett vol+a a %eleegyezse +l)<l elfogad+i S ay (our+e aj+latt* 4s meg )ellett vol+a vr+om a msor vgt* @aradj itt- )=+y=r=gtem +m+- s a a)arod- egsz +ap tvz etsz* 7gy<tt tvz<+)* 0e add fel- mr olya+ )=zel vagyu+)* @ire %ert<+) a )r z%a- a me+ts=)+e) si)er<lt 6jrai+dta+i a szvt- de dr* \u gy is azo++al felvette az osztlyra* 0yilv+val volt- ogy Claire1+e) mosta+tl %e+t )ell marad+ia* Az orvos megvizsglta az alv Claire1t- azt+ ozzm fordult* / &u+e / mo+dta / j=jj=+ )i- %eszlj<+)* 3ilpt<+)- %e'su)ta m=g=tt<+) az ajtt*

/ Semmi jt +em tudo) mo+da+i* (li+tottam* Az aj)am arapdltam az idegessgtl* / Az automata defi%rilltor +em m)=di) jl- ez +yilv+val* Te ami e++l so))al rossza%%- a vizsglato) szeri+t 's=))e+ Claire vizelet)ivlasztsa- s + a )reati+i+1szi+t1 je* 7ze) mr a veseelgtele+sg jelei* 0em'sa) a szve )ezdi felad+i- a+em a t=%%i testi fu+)'ija is egyre gye+g%%* Flre+ztem- de egy )=++y'sepp gy is leg=rd<lt az ar'omo+* / 0em tudom- me++yi id%e teli)- amg a %rsgo+ tfut a szvadom+yozsi <gy / szlt az orvos /- de Claire +em vr at a vgtele+sgig* / Fel vom az <gyvdet / mo+dtam al)a+* / 5a+ mg valami- amit te ete)> Tr* \u megri+tette a )arom* / 7setleg pr%ljo+ meg el)=sz=++i tle* 7gy dara%ig mg si)er<lt tarta+om magam- legal%% amg dr* \u tvozott* Te ut+a ro a++i )ezdtem- %e az els <res szo%%a* Ietrdeltem- s mly- arti)ultla+ a+go+ pr1 %ltam magam%l )ie+ged+i a fjdalmat* 7gyszer 'sa) egy )z ri+tst reztem a vllamo+* A )=++yeime+ )ereszt<l is felis1 mertem a papot- S ay (our+e segtjt* / &u+e> @i+de+ re+d%e+> / 0em / vlaszoltam* / Semmi +i+'s re+d%e+- egyltal+ +i+'s re+d%e+* @ost vettem 'sa) szre- milye+ szo%%a estem %e =szt=+=se+* A falo+ ara+y)ereszt- mellette Tvid1 'sillagos s muszlim fl oldas zszl) / ez a szo%a volt a )r z )pol+ja* A)i valami ige+ fo+tosat a)art )r+i- a++a) itt volt a elye* Sza%ad egy em%er allt )v++i- 'sa) ogy Claire amara%% meg)apja a szvt- s l esse+> / A l+yrl va+ sz> / )rdezte a pap* (li+tottam- de +em %rtam a szem%e +z+i* / @it szl+a ozz- a / 6gy rtem- +em le++e go+d- a imd)oz+) a l+yrt> Claire1+e) most sz<)sge volt mi+de+ fellel et segtsgre* 4+ ugya+ +em vgytam ,ste+ segtsgre- s +em is )rtem azt- de a jele+ elyzet%e+ ajla+d voltam flrete++i az ,ste++el )ap'solatos fe++tartsaimat* Alig szreve ete+ %li+tottam* @i' ael atya el)ezdte mi+de+ im) legegyszer%%i)t8 / @i Aty+)- )i vagy a me++ye)%e+- sze+teltess) meg a te +eved* &=jj=+ el a te or1 szgodE legye+ meg a te a)aratod- mi)ppe+ a me++y%e+- azo+)ppe+ a F=ld=+ is* A szm =szt=+=se+ 'satla)ozott az im oz / + is mormol+i )ezdtem a szava)at* Ga1 l+ a szjizmaim eml)ezte) mg erre a rgrl ismert imra* 0agy meglepetsemre +em reztem a dolgot sem amis+a)- sem erltetett+e)8 meg+yugodtam tle- mi+t a a felels1 sg stafta%otjt az imval vala)i ms )ez%e +yomtam vol+a* / @i+de++api )e+yer<+)et add meg +e)<+) ma* 4s %o'ssd meg a vt)ei+)et- mi)p1 pe+ mi is meg%o'stu+) az elle+<+) vt)ez)+e)* 0e vgy mi+)et a )srts%e- de sza%a1 dts meg a go+osztl* Blya+ rzs volt- mi+t ami)or az em%er egy ideg jsza)+ %ele%6ji) a legmelege%% pizsamj%a* @i+t ami)or %esorol az autply+ a%%a a le ajtsv%a- a o++a+ az 6t mr egye+ese+ azaviszi* @i' ael atyra +ztem- s egy<tt mo+dtu)8 / Sme+*

@,CHA7I
A tvateist%l professzorr vedlett ,a+ Flet' er 0eK Ca+aa+%a+ lt- 0eK Flamp1s i1 re llam%a+- egy f=ld6t mellett- szmozatla+ paraszt z%a+* 0gyszer furi)ztam vgig a f=ld6to+ oda1vissza- azt+ vletle+szere+ meglltam az egyi) z+l* (e)opogtam az aj1 t+- de +em +ylt )i* Bda%e+trl mi+t a @ozart ze+jt allottam vol+a* &u+e a )r z%a+ maradt* Ami e+gem illet- mg mi+dig %e++em volt a S ayjel val legut%%i tall)ozsu+) +yoma* A sors ir+ija- ogy ami)or mr )ezdtem azt i++iogy ,ste+ trsasg%a+ vagyo)- J egyszere+ visszautastott* Az egsz vilg a feje tete1 jre llt* 3<l=+=s elyzet- ami)or az em%er irtele+ el)ezdi meg)rdjelez+i mi+daztami eddig vezette8 az let'ljt- a )arrierjt- az elvrsait* ]gy reztem- olya+ em%errel )ell %eszl+em- a)i mr tesett eze+* ]j%l )opogtam- a+gosa%%a+ / az <ts erejtl ez6ttal )itrult az ajtt* / Hall> ,tt o+ va++a)> / tapogatztam* / 7rre j=jj=+2 / felelt egy +i a+g* (elptem az elszo%%a* Ryarmati stlus6 %6toro)at lttam- s )t )pet egy )isl+yrl / az egyi)e+ a gyere) a dalai lma mellett ll- a msi)o+ (ill Cli+to++al fog )ezet* A ze1 +t )=vetve tvgtam a )o+y +- mg eljutottam egy szo%%a* A szo%a asztal+ egy i e1 tetle+ rszletese+ )idolgozott %a%a z llt* 3=r<l=tte vs- fadara%o) s egy ragasztpisz1 toly evert* A z a))or)a tgl)%l p<lt- mi+t egy1egy )o')a'u)or- a par+yi a%la)o)at t=)letese+ m)=d zsalu ta)arta* Gor+'a is volt a z+a)- amelyet )ori+toszi oszlopo) dsztette)* / Hi etetle+2 / mo+dtam fl a+gosa+* A a+gomra egy + llt fel a %a%a z m=g<lE te t ott rejtz=tt* / &a / mo+dta )=sz=+=m* @eglepett ar'ot vgott- szrevettem- ogy +em tudja leve++i a szemt a papi gallrom1 rl* / ?ossz eml)ei va++a) az egy zi is)ols veirl> / 0emF 'sa) mr j ideje +em jrt pap a zu+)%a+* / Felllt- egy fe r )=t+y%e t=1 r=lte a )ezt* / @aria Flet' er vagyo) / mo+dta* / @i' ael \rig t* / @i' ael \rig t atya* 7lmosolyodtam* / 7++yit az i+)og+itmrl* / A %a%a zra mutattam* / 7z a maga mve> / ,ge+* / ,lyet mg +em pipltam* / 0agyo+ elyes / mo+dta @aria / Az <gyfel<+) elvrja- ogy egyedi dara%ot )ap1 jo+* Ie ajoltam- ogy mg )=zele%%rl meg+z essem az ptm+yt* Az egyi) ajt+ orosz1 l+fejjel dsztett )opogtat volt* / A+ igazi mvsz* / 0em mo+d at+m* Csa) jo%%a+ rte) a rsz ez- mi+t az egsz ez* / 3i)ap'solta a CT1lejtszt- @ozart 5arzsfuvolja el allgatott* / ,a+ azt )rte- legye) figyelmes =++el* 3<l=+%e+ mo+dja- %efele j=vet +em tall)ozott vletle+<l )t =rd=gfi)val> / A szo%a sar)%a +zett- a ol egy egsz alom pt)o')a fe)<dt szerteszt* / 0emF / 7z rosszjel* 3iszaladt a )o+y %a- %e egye+ese+ a )amr%a* Bda%e+t )t i)ergyere) / +agyj%l +gyvese) le ette) / mogyorvajat s le)vrt )e+t szt a padl+* / ]riste+F / s ajtott @aria * A )t gyere) ar'a 6gy fordult fel- a ogy a +aprafor1 gvirgo) +z+e) a +apra* / Azt mo+dtad- fest et<+) a )ez<+))el2 / mo+dta az egyi) )isfi6*

/ Te +em a padlra* 4s +em tellel2 / ?m pilla+tott* / 7l)sr+m- deF / Te itt )ell marad+ia- mert a pro%lma mr gy is ragadsF Csa) +e ragadjo+ mg tov%%- +em igaz> 7lmosolyodott* / ,a+ a pajt%a+ va+- ott megtallja* / A fi6)at a mosd)agyl oz ir+ytotta8 / 0a- ti )ette+2 / szlt / most elsz=r is felta)artjto)- amit 'si+ltato)- azt+ me+jete)- za)las1 sto) apto)at* @agu)ra agytam )et- )ime+tem- s meg)erestem az istllt* 0e)em +em adatott meg- ogy gyere)em legye+* 7gy pap+a) a++yira )ell szeret+ie az ,ste+t- ogy +em ma1 rad at %e++e vgy arra- ogy 'saldot alaptso+* A sz<leim- testvreim- gyerme)eim e1 lyt &zus vltotta fel* Csa) ppe+ a Gams eva+gliuma igazat mo+d- a))or az em%er t=%% mi+de+%e+ aso+lt ,ste+re- mi+t ame++yi%e+ )<l=+%=zi) tle- ez eset%e+ pedig mi+de+)i szmra ppe+ ogy )=telez le++e- ogy 'saldot alaptso+* 5g<l is ,ste++e) is volt fia- a)it idvel el )ellett e+ged+ie* @i+de+ sz<l tudja milye+ ez az rzs- a)i+e) a gyere)e elme+t egyetemre- meg zasodott- vagy egyszere+ 'sa) )irep<lt a 'saldi f1 sze)%l* So))al jo%%a+ tudja- mi+t +* Az istll fel )=zeledtem%e+ %orzalmas a+go) <t=tt) meg a f<lemet- mi+t a pp egy ma's)t %elez++e) )i* @egijedtem- t a %aja esett Flet' er+e) / %el=)tem az istl1 l ajtajt* Flet' er egedt tartott a )ez%e+- s egy tize+ves l+yt figyelt- a)i +em'sa) fogott egy egedt- a+em jtszott is rajta* @gpedig %orzaszta+* A l+y levette a vllrl a a+gszert- s a 'spjre tmasztotta* / 0em rtem- mirt a)arjto)- ogy az istll%a+ gya)orolja)* Flet' er )ivette a f<ldugjt* / @it mo+dtl> A l+y idegese+ pilla+tott )=r%e* / Hallottad egyltal+- amit jtszottam> Flet' er egy pilla+at+yi sz<+etet tartott a vlasza eltt* / Gudod- ogy imdla)- ugye> / A l+y %li+tott* / @o+dju) azt- ogy a az ,ste+ itt volt- mi)=z%e+ jtszottl- az utols + +y per'et allva valsz+leg fel)apta a +y6l'i1 pjt- s meg sem llt a egye)ig* / Hol+ap lesz a felvteli a ze+e)ar%a / felelt a l+y* / @ost mit 'si+lja)> / @o+dju)- pr%ld )i a fuvolt / javasolta Flet' er* Az les megjegyzs ut+ t)arolta s meg=lelte a l+yt* 7))or vett szre e+gem* / S- =+ %izo+yra @i' ael \rig t* / 3ezet +y6jtott- majd %emutatta a l+yt* / 7z itt a l+yom- Fait * Fait is )ezet rzott velem* / Hallotta- ogy jtszom> A+ szeri+t is olya+ rosszul- mi+t Apa szeri+t> 0em feleltem azo++al- Flet' er pedig %=l'se+ a megme+tsemre sietett* / 3i'sim- +e )+yszertsd t azugsgra / szeg+y+e) egsz dlut+ gy++ia )elle+e* / ?mosolygott Fait 1re* / ,deje- ogy meg+zd- mi va+ a )t )is po)olfajzattal* Ha jl eml)szem- most 6gyis +e)ed )ell rju) vigyz+od* / 0em- + vilgosa+ eml)szem- ogy te j=ssz* 7gsz reggel + figyeltem rju)- mg a+ya dolgozott* / Gz dollr / mo+dta ,a+* / H6sz repli)zott Fait * / B)* / A l+y a to)j%a tette a egedt* / Arve+de) / szlt felm- s )ime+t az istl1 l%l- vissza a z%a* / Fa+taszti)us 'saldja va+ / jegyeztem meg* Flet' er el+evette magt* / A ltszat + a 'sal* 7gy 3i++al s S%ellel elt=lt=tt dlut+ a sz<letssza%lyozs leg atsosa%% formja*

&ele+tse8 Hit*

/ Wgy vj) )et> / ,gaz%l +em / vlaszolt Flet' er mosolyogva* / 4+ vom )et gy- ami)or @aria +em allja* &=jj=+- az irodm%a+ )+yelmese%%* Az irod oz vezet 6to+ elme+t<+) egy ge+ertor- egy f6v s )t <res vly6 mel1 lett* 0agy meglepetsemre oda%e+t ig+yese+ %ere+dezett szo%a fogadott- )t +agy )=+y1 vespol''al* / 7l )ell- ogy ismerjem / mo+dta Flet' er /- rit)+ )eres+e) meg a )atoli)us egy z1 tl* 0em mo+d at+m- ogy falj) a )=+yveimet* Ie<ltem egy )+yelmes %rsz)re* / Ro+dolom* / A))or mi+e) )=sz=+ etem- ogy egy olya+ szimpati)us pap- mi+t =+- megltogat egy olya+ %aj)evert- mi+t +> G<zes )riti)t a)ar r+i a )=+yvemrl az egy zi foly1 irat%a+> / 0emF + i+form'i)rt j=ttem* / 0em tudtam- me++yit rulja) el ,a+ Flet' er+e)* A pap s vje )=z=tti )ap'solat ugya+olya+ %izalmas- mi+t orvos s %etege )=z=tt- t+y* Te vajo+ a))or sem mo+d atom el Flet' er+e)- ami)et S ay mo+dott- a ugya+azo)at a szava)at mr lert) )tezer ve> / A+ ateista volt / tereltem el a tmt* / ,ge+ / mosolygott Flet' er /- radsul elg jl 'si+ltam- el i eti* / 4s mi t=rt+t> / Gall)oztam vala)ivel- a)i elgo+dol)odtatott- ogy tal+ mgsem tudo) mi+de+t az ,ste+rl* / 0a ltja / feleltem /- ezrt ltogato) meg egy olya+ %aj)evert- mi+t =+* / Ha a g+oszti)us eva+gliumo) rde)li)- a))or +em is jr at+a jo%% elye+ / mo+dta Flet' er* / Po+tosa+* / &- a))or )ezdj<) azzal- ogy mr a +v is elytele+* 3=r<l%el<l olya+ a sz- mi+t az- ogy %o)szos vagy )ampsorr6* A g+oszti)us el+evezst azo) az em%ere) tallt) )ia)i) ezt a itet elutastott)* Az + )=reim%e+ i+)%% egy zi dogmt +em )=vet)+e) vju) )et* @aga a g+oszti)us sz azt jele+ti- t7d4, de a)i) ezt a +evet a it )=veti+e) adt)- t7dlkosnak, vagy g6+yos rtelem%e+ mindent7d4nak tartott) )et* / ,ge+- +e)<+) is valami ilyet ta+totta) a papi szemi+riumo+* Flet' er a szemem%e +zett* / Atym- add )rdezzem meg- =+ szeri+t mi a valls 'lja> Fel+evettem* / @g j- ogy ilye+ )=++yt )rdez* / 3omolya+F ?ge+ trgtam a )rdst* / ]gy go+dolom- ogy a valls )apo's olya+ em%ere) )=z=tt- a)i)+e) aso+l a iteF s elmagyarzza +e)i)- mirt fo+tos ez a it* Flet' er 6gy %li+tott- mi+t a po+tosa+ ezt a vlaszt vrta vol+a* / Szeri+tem az a 'lja- ogy megvlaszolja azo)at az igaz+ +e z )rdse)et- ame1 lye)et a))or tesz<+) fel- ami)or a vilg +em a +ormlis )er)vgs%a+ alad* Pldul a az em%er gyere)e meg al leu)mi%a+- vagy 6sz v )em+y mu+)a ut+ )ir6gj) a mu+)a elyrl* Ha j em%ere) prul jr+a)- vagy rossz em%ere) jl jr+a)* Szmumra az a legrde)e1 se%%- ogy a valls egy ideje mr +em arrl szl- ogy pr%l igaz- %e's<letes vlaszo)at ad+iF so))al i+)%% a szertarts lett a l+yege* A elyett- ogy az em%ere) a sajt 6tju1 )o+ )eres+) az igazsgot- a vallsra agyat)oz+a) / az pedig arra ta+tja )et- ogy a M1y1z1t 'si+lsz- a vilg jo%% lesz tle- s )sz* / Te a )atoli'izmus vezrede) ta fe++ll / vlaszoltam* / 5alami alapvet ig+yt 'sa) )ielgt- valamit 'sa) jl 'si+l*

/ Azrt ismerje el- elg so) rosszat is 'si+lt / mo+dta Flet' er* A)i jrt egyetemrevagy 'sa) egy )i'sit is ta+ult a vallsrl- tudja- milye+ politi)ai szerepet jtszott a t=rt+e1 lem sor+ a )atoli)us egy z* Hallott arrl- ogya+ taposta el az egy z az eret+e) go+1 dolato)at* @r ltal+os is)ol%a+ ta+ulu+) az i+)viz'irl* / @o+dju) 6gy- ogy az egy z egy +agy 'g vlaszoltam* / 4s volta) id)- ami)or +em a megfelel em%ere) ir+ytott) / olya+o)- a)i) az am%'it a it el sorolt)* Te +e =+ts<) )i gyere)et a f<rdvzzel* Ie et- ogy so) rossz vagy megtvedt szolgja volt az ,ste++e) / de az <ze+ete azrt 'sa) tj=tt* Flet' er flre ajtotta a fejt* / @it tud a )ereszt+ysg sz<letsrl> / Hol )ezdjem> Hogy a Sze+tlle) megltogatja @rit- vagy 'sa)- mo+dju)- a )eleti g%olto+ ragyog 'sillagtl> / A+ &zus sz<letsrl %eszl / mo+dta Flet' er* / Az teljese+ ms* &zus alla ut+ a )=vetirl so) mi+de+t el le etett mo+da+i- 'sa) azt +em- ogy +agy szeretettel fogad1 t) )et* A msodi) szzadra odig fajult a dolog- ogy )o+)rta+ irtott) )et* A dolog1 %a+ az az rde)es- ogy a )ereszt+y el+evezs e))or mg so)- egymstl +agyo+ )<l=+1 %=z 'soportot ta)art* A g+oszti)uso) is ide tartozta)* Az it<) azt tartotta- ogy a )e1 resztsg felvtele j )ii+dulpo+t- de valdi megvilgosodst az em%er 'sa) 6gy r et ela elsajtt egy %izo+yos tit)os tudst / ms szval a g+zist* A it felvtele te t 'sa) az els lps volt- a dolgo) igazi rtelm+e) )utatsa 'sa) ezut+ )ezdd=tt el* Ha vala)i el1 jutott egy magasa%%- megvilgosodotta%% llapot%a- a g+oszti)uso) 6jra)eresztelt)* Pto1 lemaiosz 3laudiosz ezt a lpst apolutrzis+a) vta / ugya+ezzel a szval jel=lt) a ra%1 szolg) felsza%adtst is* / ]gy a+gzi)- mi+t a ez a it )=zele%% le++e a %udd izmus oz- mi+t a )ereszt+y1 sg ez* / J) mgis )ereszt+y+e) vt) magu)at / mo+dta Flet' er* / Pe' j<)re- a lyo+i p<sp=)+e)- ,re+aeus+a) ms el)pzelsei volta)* Az rtelmezse szeri+t rom f )<1 l=+%sg volt az ortodoM )ereszt+ysg s a g+oszti'izmus )=z=tt* A g+oszti)us sz=vege)1 +e) +em a %+ s a %+%+at a )=zpo+ti tmja- a+em az ill6zi s a megvilgosods* Azt+- mg az ortodoM egy z%a %r)i %elp etett- a g+oszti)uso) 'sa) azt fogadt) %ea)i magas szi+t spiritulis fejlettsgrl tett ta+6%izo+ysgot* Ami+ pedig a p<sp=) a leg1 jo%%a+ fe++a)adt- az az- ogy a g+oszti)uso) +em itte) a%%a+- ogy sz szeri+t )ell ve++i &zus feltmadst* J) 6gy tartott)- ogy &zus so a +em is volt em%er- 'sa) azrt ltszott a++a)- mert em%erala)ot =lt=tt* 7z )<l=+%e+ is 'sa) rszlet)rds volt a szem<)1 %e+ szem%e+ az ortodoM egy zzal- a g+oszti)uso) 6gy go+dolt)- ogy az em%eri szfra +em )<l=+<l el lese+ az iste+itl* Szmu)ra &zus +em megvlt volt- a+em i+)%% lel1 )i vezet az em%er sajt spiritulis megvilgosods oz* 4s a)i elrte ezt a megvilgoso1 dott llapotot- az +em egyszere+ 'sa) megvltst )apott &zustl* J maga vlt &zuss* J lett &zus- lett az ,ste+* 7lg +yilv+val- mirt ta+tott) +e)<+) a szemi+riumo+- ogy a g+oszti)uso) eret1 +e) ta+o)at terjesztette)* A )ereszt+y valls arra p<l- ogy egy ,ste+ va+- pedig olya+ tvol va+ az em%ertl- ogy az em%er t 'sa) &zuso+ )ereszt<l r eti el* / Azo)at a go+dolato)at tartott) a legeret+e)e%%+e)- amelye) veszlyese) volta) az egy zra* / Fleg egy olya+ )or%a+- ami)or az egy z+a) is =+meg atrozsi pro%lmi volta) / vlaszolt Flet' er* (iztosa+ eml)szi)- ogya+ egyestette ,re+aeus az ortodoM )eresz1 t+y egy zat- +em> 3iszrte- )i igaz it- )i +emE )i az- a)i az ,ste+ igjt terjeszti- s )i az- a)iF a)i 'sa) %eszl* Flet' er ezt rta a jegyzetf<zete fels lapjra8 ,SG70 Z ,R7 Z &4U;S- s felm ford1 totta a lapot* / 7z a gy=+y=rsg ,re+aeus fej%l patta+t )i* Azt mo+dta- az em%er +em le et iste+i l+y- mert &zus sz<letse s alla egyar+t teljese+ ms )=r<lm+ye) )=z=tt zajlott-

mi+t %rmelyi) em%er* 7z az ortodoM )ereszt+ysg alapgo+dolata* Azo)at a ta+o)atamelye) +em teljestett) a fe+ti egye+letet- eret+e)+e) )iltott) )i* Ha +em a megfelel mdo+ )=zeltettl a ited ez- )ivetette) magu) )=z<l* Ha 6gy tetszi)- ez volt a vilg els valsgs oK1ja8 a )ereszt+ysg )<l=+%=z gazatai verse+yezte) egymssal- ogy azt+ eldlj=+- melyi) a Nlegtiszt%%O* ,re+aeus eltlt mi+de+)it- a)i )reatva%%a+ llt a it ez* Pldul @ar'ust s )=vetit- a)i) eleve ,ste++rl %eszlte)* Azo)at is eltasztotta- a)i) 'sa) egy eva+gliumot fogadta) el8 az e%io+it) pldul 'sa) @t eva+gliumt tartot1 t) iteles+e)- a mar'io+it) pedig 'sa) a Iu)'st* 4s persze a g+oszti)uso)at sem sze1 rette- ) spe'iel t6l so)fle sz=veget vette) )ii+dulsi alapul* ,re+aeus eld=+t=tte- ogy a it @t- @r)- Iu)'s s &+os eva+gliumra p<l- s )szF / Fmert eze) mi+d rta) &zus sze+vedseirlF az egy z+a) sz<)sge volt erreogy rtelmet adjo+ az ldozs szertarts+a)* / Wgy va+ / mo+dta Flet' er* / 7zut+ ,re+aeus azo) oz fordult- a)i) +em tudt) el1 d=+te+i- melyi) )ereszt+y 'soport oz 'satla)ozza+a)* Gulajdo+)ppe+ azt mo+dta +e1 )i)- ogy N0zzte)- tudju)- ogy milye+ +e z eld=+te+i- mi igaz- s mi +em* @i seg1 t<+)- elmo+dju)- mi%e+ )ell i++i*O A)i ezt a re+dszert elfogadta- azt )i)iltott) igaz )e1 reszt+y+e)* A)i +em- azt +em* 3s%%- ami)or a +izzai zsi+ato+ megsz<letett a (i%lia vgleges formja- az egy z mr ,re+aeus elvei szeri+t m)=d=tt- gy a zsi+ato+ meg o1 zott d=+tse) az el%% lert1szellemisget t<)r=zt)* A t=rt+elmi adato)at mi+de+)i +mi fe++tartssal )ezeli / joggal- isze+ a t=rt+el1 met mi+dig a gyztese) rt)* 0yilv+ szmos olya+ esem+y is megt=rt+t a ossz6 v1 szzado) sor+- amelyet +em jegyezte) fel* Persze- mi+de+ pap+a) tud+ia )ell- ogy amit a szemi+riumo+ ta+ta+a) +e)i- az a dolgo) )atoli)us verzija- de azrt az alapt=rt+ete1 )et egyrtelme+ igaz+a) fogadju) el* 4+ mi+dig 6gy tartottam- ogy a )atoli)us egy z lte =+mag%a+ %izo+yt) arra- ogy 'sa)6gy- mi+t a termszet%e+- a valls%a+ is az erse%% +yer az id )orrodl atst 'sa) a legigaza%%- leg+agyo%% go+dolato) li) t6la t=%%i pedig lemorzsoldi)* Flet' er ezzel szem%e+ gya)orlatilag azt mo+dta- ogy a leg+agyo%% go+dolato)ot ige+is megemsztette az id vasfogaE az egy z egyszere+ el1 taposta )et- mert veszlyforrst jele+tette) a szmra* Azrt )ellett eze)+e) az eszm)1 +e) elpusztul+iu)- mert egy)oro+ +pszer%%e) volta)- mi+t az ortodoM )ereszt+ysg* @s szval- az egy z +em azrt lett si)eres s maradt fe++- mert a leg itelese%% do)t1 r+t )+lta- a+em azrt- mert a vetlytrsait egyszere+ allra terrorizlta* / Ge t az- ogy mi )er<l %e az ]jsz=vetsg%e- 'sa) szer)eszti )rds volt- s a vg1 s d=+tst em%ere) ozt) meg / =sszegeztem* Flet' er %li+tott* / 4s vajo+ mi alapj+ d=+t=tte)> Az eva+gliumo) +em az ,ste+ szavai* St- mg'sa) +em is az apostolo) szemlyes %eszmoli az ,ste+ szavairl* @i+d=ssze olya+ t=rt+e1 te)- amelye) a le et legjo%%a+ altmasztj) az ortodoM egy z itvallst* / Te a ,re+aeus +em 'si+lja ezt / pr%ltam vitat)oz+i /- valsz+leg ma +em le+1 +e )ereszt+ysg* ,re+aeus +agyo+ fo+tos dolgot tett8 si)erese+ egyestett egy egsz se1 reg+yi eterog+ 'soportot- azltal- ogy olya+ itet )+lt- amely so)u) szmra elfo1 gad at volt* 3pzelje azt- ogy 3risztus ut+ 9[#1%e+ ?m%a+ va+- s letartztatj)'sa) mert %eismeri- ogy az =+ szmra 3risztus a megvlt* Az azt+ t+yleg +agy %aj le++e- a a vallomst )=vete+ a t=%%i )ereszt+y tat fordta+a =++e)- mo+dv+- ogy el+zst- de ) ezt ms ogy go+dolj)* ,gaz%l mg ma is fo+tos tud+i- ogy )i az igazi v- s )i a fut%olo+d* 7lg )i+yit+i egy 6jsgot- mi+d szi+te 'sa) arrl %eszl- ogy em%ere) a aragju)at- eltletei)et- vagy eg1pro%lmi)at mi+d 6gy a)arj) elad+imi+t a az ,ste+ igjt irdet+)* G=%%+yire %om%t is mell)el+e) ozz* / A vallsi do)tr+a val%a+ megsz<+teti ezt a )o')zatot / fejezte )i egyetrtst Flet' er* / @i majd megmo+dju)- mi igaz- mi +em- +em )ell eze+ go+dol)od+od- gy +em tved etsz* Az a go+d- ogy ez a ozzlls automati)usa+ 'soporto)ra osztja az

em%ere)et* 5a++a)- a)i)et szeret a do)tr+a- mso)at meg +em* 5a++a) j eva+gliu1 mo)- eze)et pu%li)lj)- a rossza)at meg vezrede)re elss)* A szemem%e +zett* / 5ala ol me+et )=z%e+ )isi)lott a vo+at8 a vallsi szervezete) l+yege megvltozott* @r +em a it lett a legfo+tosa%%- a+em az- ogy )i+e) va+ atalma az adott itet fe++1 tarta+i* / Flet' er letpte a jegyzetf<zete fels lapjt- amelyre az egye+letet rta* Alatta tiszta- <res lap maradt* A letpett paprt gom%'' gyrte- s a )u)%a do%ta* / A+ azt mo+dta- ogy a valls )apo's az em%ere) )=z=tt* G+yleg gy va+> 5agy i+)%% ppe+ ogy sztvlasztja )et- mgpedig tudatosa+- sz+d)osa+> 5ettem egy mly levegt* 4s elmo+dtam +e)i mi+de+t- amit S ay (our+e1rl tudtam*

I;C,;S
Hi%a pr%ltu+) alud+i- +em me+t* @i+de+ em%ert=meg%e+ )iala)ul egy )olle)tv a+gulat* 4rde)es mdo+ ez a a+gulat pilla+ato) alatt teljese+ megvltoz at* A re)%e+ mi+dig mo+dta) valamit a %=rt=+ %ej1 rat+l t%oroz t=megrl / pldul N@essis8 "P* +apO* ]gy t+i)- oda)i+t vala o++a+ megtudt)- ogy S ay megsr<lt- s )r z%a )er<lt* 7z vltoztatott egy )i'sit a viszo1 +yo)o+* A t=meg +agy rsze folyamatosa+ S ay egszsgrt imd)ozott- de volt egy olya+- +agyo+ a+gos 'soport is- a)i) 6gy tartott)- ogy S ay sr<lse jel volt8 maga az ,ste+ %<+tette meg* 5alami miatt az em%ere) a s=ttsg %ellta ut+ a+gosa%%a+ )ezdte) )ia%l+i* ,+zul1 tlt) egymst- vere)ed+i )ezdte)* @g a 0emzeti Rrda is )ij=tt- ogy %iztosts) a re+1 det- de i%a- eze) az em%ere) egyszere+ +em fogt) %e a szju)at* S ay elle+t%ora olya+o)at )ia%lt- ogy N&zus l2 (our+e meg al2O* A tmogati pedig zsoltro)at +e1 )elte)- ogy el+yomj) a msi) 'soport )ia%lst* Hi%a ra)tam fel a fej allgatt- gy is allottam )et* 0ztem az este tize+egy rai re)et8 teljese+ sz<rrelis volt az egsz* A tv mutatta %=rt=+t- a t=meggel egy<tt* Sztere%a+ j=tt a )ia%ls8 amit a sajt f<l<+))el allottu+)azt pr msodper' )sssel a televzi is leadta* Blya+ volt- mi+t valami dj vu- 'sa) ez spe'iel jele+ id%e+ t=rt+t* Ogy -sten van, )ia%lta) az em%ere)* G%l) is volta) +lu)* ,lye+e)- mi+t8 &4U;S BITAIS0 SIIB3 / 07@ A SSGS1 040* @eg8 HAI&B0 @7R A (b07,4?G* 5agy8 SHAV (B;?0710A3 07@ &S? GA5,S3BSUB?]* A )t 'soportot fegyve1 res r=) vlasztott) )<l=+* / Ami+t ltj) / mo+dta a riporter /- )r z%a )er<lse ta 's=))e+ S ay (our+e +p1 szersge* A \0?3 rdi'sator+a legfrisse%% felmrse szeri+t a 0eK Hamps ire1ie)1 +e) mr 'sa) armi+'+gy szzal)a go+dolja azt- ogy elyes le++e- a (our+e elado1 m+yoz at+ a szerveit* @g )evese%%e+ va++a)- a)i) a 'sodit iste+i eredet+e) tartj) / az ar+yu) mi+d=ssze tize+ at szzal)* 7z azt jele+ti- ogy a t6l+yom t=%%sg- a la1 )ossg +yol'va++gy szzal)a Ar%ogat &ustus tiszteletessel rt egyet* J mai msoru+) ve+dge* Giszteletes 6r- =+ s az egy za tagjai most mr majd+em egy ete itt t%oroz1 +a)* 3omoly szerep<) volt a%%a+- ogy a )=zvlem+y elfordult S ay (our+e1tl* @i a vlem+ye arrl- ogy (our+e )r z%a )er<lt> &ustus tiszteletes mg mi+dig a z=ld =lt=+y%e+ dszelgett* / A la)ossg )ile+'ve+)ile+' szzal)a szeri+t azo++al el )elle+e get+ie azt a mas)a1 rt / mo+dtam fe++ a+go+ a riporter+e)* / &a+i'e / vlaszolt a tiszteletes /- mi- a 3risztus az ,ste+%e+ Autsegy z tagjai ter1 mszetese+ azrt imd)ozu+)- ogy S ay (our+e miel%% felp<lj=+ a tmads alatt =sz1 szeszedett sr<lsei%l* Te ami)or imd)ozu+)- az egyetle+ mi+de+ at ]r oz imd)o1 zu+)8 &zus 3risztus oz* / Szeret+e valamit mo+da+i mi+dazo)+a)- a)i) +em rte+e) egyet az =+=) <ze+et1 vel> / Germszetese+ / ajolt egsz )=zel a )amer oz* / @i elre megmo+dtu)* A riporter visszavette a mi)rofo+t* / 4rtes<lsei+) szeri+t (our+e r)o+ %el<l el agyja a )r zat- de egyelre +i+'s i+1 form'i+) az llapotrlF Hirtele+ mi+d)t t=meg morajla+i )ezdett* A riporter %efogta az egyi) f<lt- ogy a msi)o+ allja- amit a )=zpo+t%l mo+da+a) +e)i* / @g +em teljese+ %iztos / szlt 6jra a mi)rofo+%a /- de lltlag pp most r)ezett egy me+taut a %=rt=+ ts %ejrat ozF

A )amera e%%e+ a pilla+at%a+ ir+yt vltottE + +y mterre a riportertl egy frfi <t+i )ezdett egy lila )aft+os +t* Az r=) )=z%elpte) de a )t t%or )=z=tt t=%% elye+ is ve1 re)eds t=rt )i* A fro+tvo+alo+ ll) elg rosszul jrta)E az r=) mr )rte) erstst- de az +em rt )i azo++al* A tv mutatta- ami+t rtapos+a) egy ti+dzserre- s a ogy egy r pus)atussal fej%e ver egy frfit- a)i termszetese+ =sszeesi)* / 5illa+y le2 / )iltott egy %=rt=+r a a+gos%emo+d+ )ereszt<l* So a +em )ap'sol1 t) le teljese+ a f+yt- mg a))or sem- a azt mo+dt)- ogy le)ap'solj) a villa+yt / va1 la ol mi+dig gve maradt egy )sza lmpa* 4+ ettl f<ggetle+<l levettem a fej allgat1 mat- s lefe)<dtem az gyra* Figyel+i )ezdtem a )i+ti ri%illi zajt* @ost rtettem meg- ogy mi+dig ide lyu)adu+) )i* 5a+- a)i isz- s va+- a)i +emE a )ettt fegyvere) vlasztj) el egymstl* A jele) szeri+t +em 'sa) e+gem zavart a )i+ti tumultus* Piros)a- a v=r=s%egy %sz 'si1 ripels%e )ezdett- CalloKay egyszere+ +em %rta el allgattat+i* / Fogd mr %e az t)ozott madarad 'srt2 / )iltott GeMas* / Ge fogd %e a 'sr=d2 / mo+dta CalloKay* / 3i%aszott (our+e* (r sose ozt) vol+a erre a )i%aszott folyosra* @i+t a megidzt) vol+a- a folyos %ejrat+l megjele+t S ay- at r )sret%e+* A fl omly%a+ is ltszott- ogy ar't %e)=t=zt)- s szeme )=r<l mo+o)li fe)etllett* Hajt egy 'som%a+ le%orotvlt)* ]gy me+t a 'ellj oz- ogy +em +zett sem jo%%ra- sem %alra* / Hello2 / mo+dtam al)a+- ami)or el aladt az ajtm eltt- de +em reaglt* ]gy moz1 gott- mi+t valami zom%i egy s'i1fi film%e+- a)i+e) az r<lt tuds )ivette az el<ls agyle1 %e+yt* @iut+ %ezrt) S ayt- a at%l =t r elme+t* A atodi) S ay 'ellja eltt maradt* 3a1 pott te t egy szemlyes %izto+sgi rt* Az r miatt +em %eszl ettem +ormlisa+ S ay1 jel* Helyes%te)8 az r jele+lte mi+de+fle )ommu+i)'it megsz<+tetett a folyos+* @iut+ mi+de+)i 'sa) arra )o+'e+trlt- ogy S ay visszatrt- szre sem vett<)- ogy el'se+desedett a folyos* Piros)a- a v=r=s%egy elaludt CalloKay mell+yzse%%e+* Bda1 )i+t pedig megsz+t az az iste+verte zaj- s ldott 'se+d szllt a %=rt=+re*

@ARR,7
Alaptsa idej+ az 7gyes<lt Sllamo) egyi) vezrelve a vallssza%adsg volt- az egy1 z s llam )<l=+vlasztsa* 4+ e++e) elle+re szilrda+ iszem- ogy +em vagyu+) so))al jo%% elyzet%e+- mi+t a purit+o) az 9``#1es ve) A+glij%a+* A valls s a poli1 ti)a mifel+) +agyo+ mlye+ =sszefo+dott8 mi+de+ trgyals 6gy i+dul- ogy feles)<1 sz<+) a (i%liraE az llami is)ol)%a+ a gyere)e) mi+de++ap a +emzeti sges)<vel +yit+a)- ami+e) a sz=vege arrl papol- ogy egy +emzet vagyu+) az ,ste+ alattE mg a dollros %a+))o+ is ott ll +agy%et))el- ogy #0z7nk az -sten!en1 Iogi)us+a) t++eogy a vala)i- a))or legal%% +- a jogvd <gyvd- tilta)ozzam a jele+sg elle+- de ez1 6ttal sz sem le etett rla* A zu a+yz%a+ fl rig- majd 6t%a+ a sz=vetsgi %rsg fel mg 6sz per'ig 'sa) azo+ go+dol)odtam- ogya+ tud+m %evi++i a vallst a trgyalte1 rem%e* 0agyo+ l+yeges po+t- ogy +em sza%ad %elegzol+om a %r szemlyes it%e* A par)ol%l fel vtam a C utUpa 1t* A+ym elsre felvette* / @ilye+ +v az a Haig> / Haig- 6gy mi+t AleMa+der Haig- a t%or+o)> / ,ge+* / 0met+e) t+i)- szeri+tem / go+dol)odott a+ym* / 0em tudom* @irt> / Az a )rds- milye+ valls6 le et* / ]gy tallod- ogy + a +ev<) alapj+ mri's)lem az em%ere) vallst> / )rdezte a+ym* / Szeri+ted mi+dig mi+de+ 'sa) vdas)ods> Gud+om )elle+e- mieltt %emegye) a trgyalterem%e- mert j le++e- a a mo+da+ivalmat a %r zls ez tud+m igazta+i* / Azt ittem- a %r+a) az a feladata- ogy +e legye+ rszre ajl* / Persze- )=r<l%el<l a++yira- ame++yire a szpsg)irly+ feladata- ogy elremozdt1 sa a vilg%)e <gyt* / 0em tudo) rla- ogy AleMa+der Haig zsid vol+a* Gudom- ogy apd a++a) idej+ )edvelte- mert tmogatta ,zraeltF / @g a zsid is- +em %iztos- ogy az + %rm is az* A Haig +em olya+ egyrtelm +v- mi+t mo+dju) az Ba@alley vagy a Hers )oKitz* / Apd valami)or jrt egy zsid l++yal- a)it (ar%ara Ba@alley1+a) vta)- jo%%- a tlem tudod / mo+dta a+ym* / ?emlem- mg a zassgoto) elttF / 0agyo+ vi''es* Azt a)arom mo+da+i- ogy az elmleted +em %om%a%iztos* / 0zd- azrt +em fut)rozi) mi+de+ sar)o+ egy zsid Ba@alley* A+ym +em vla1 szolt azo++al* / Azt iszem- a +agysz<lei @eyerrl vltoztatt) meg a +ev<)et* Fraszt %eszlgets%e 's=ppe+tem* / @e++em )ell* A)rmilye+ valls6 is- egy %r sem szereti- a )si) az <gyvd* 4ppe+ Coy+e %=rt=+para+'s+o))al egyeztett<)- ogya+ le et+e meg+yugtata+ gara+1 tl+i S ay %izto+sgt- ami)or )aptam egy telefo+t a tit)r+mtl / Haig %r egyeztets1 re vott ms+ap reggelre a sz=vetsgi %rsgra* @i+d=ssze +gy +appal azut+- ogy el1 )<ldtem a %eadv+yom2 7lre is tud attam vol+a- ogy az esem+ye) villmgyorsa+ fog1 +a) t=rt++i* S ay )ivgzse egyre )=zeledett- 6gy ogy a pert gyorstott eljrs%a+ )ellett lefolytat+i* A ogy %efordultam a sar)o+- meglttam a felle%%viteli osztly vezetj+e) elyette1 st* Rordo+ Rree+leaf mr vrt rm* (i''e+tettem +e)i* A mo%ilom vi%rl+i )ezdett- )ap1 tam egy S@S1t* N?)erestem a Roogle1o+* AleMa+der Haig8 rm* )at* Puszi8 A+ya*O

(e'su)tam a telefo+om- mert megr)ezett a t=rv+ysz)i szolga- ogy %evezesse+ Haig %r oz* A %r+a) rit)ul sz aja volt- s olya+ testal)ata- mi+t egy ossz6tvfut+a)* A gal1 lrjt figyeltem- t a le tudo) valamit olvas+i rla- de +ya))e+dt viselt8 vagyis le etogy )ereszt vagy Tvid1'sillag- de a)r fo) agymaf<zr is lg atott a +ya)%a+* / 0a- fi6)- l+yo) / mo+dta /- vala)i foglalja =ssze- mirt vagyu+) most itt* / ;ram / vlaszoltam /- vde+'em- S ay (our+e +ev%e+- )eresetet +y6jto) %e 0eK Hamps ire llam %<+tets1vgre ajtsi %iztosa elle+* / ,ge+- )=sz=+=m- @s* (loom- mr volt szere+'sm elolvas+i a teljes a+yagot* ]gy r1 tem- @r* (our+e )<sz=%=+ ll )ivgzse )=r<l mr gy sem )i'si a mdiafel ajts* @irt a)ar az ACI; mg rte++i egy lapttal> Rordo+ Rree+leaf meg)=sz=r<lte a tor)t* 3'os v=r=s aja s allergitl gya)ra+ v=1 r=s orra miatt mi+dig egy %o ' jutott rla eszem%e* / (our+e 'sa) a )ivgzst pr%lja )sleltet+i- uram* / Semmit +em a)ar )sleltet+i / mo+dtam* / Csa) jv a)arja te++i a %+eit* A ite szeri+t 'sa) gy jut at el a megvlts oz* Ha meg)rdez+)- azt mo+da+- vgezz) )i a)r ol+ap- de a)asztssal* / "##$1at ru+)- @s* (loom* @a+apsg allos i+je)'ival vgz<+) )i em%ere)et* 0em tr<+) vissza ilye+ elavult )ivgzsi mdo) oz / mo+dta Haig %r* (li+tottam* / Te %r 6r- el+zst )re)- de a a (<+tets1vgre ajtsi Hivatal 6gy tallja- ogy %rmilye+ o)%l +em 'lravezet a allos i+je)'i al)almazsa- a))or az tlet a)aszts 6tj+ is vgre ajt at* / A (<+tets1vgre ajtsi Hivatal+a) semmi )ifogsa +i+'s a allos i+je)'i elle+2 / mo+dta Rree+leaf* / Te lesz- a sr<l+e) @r* (our+e1+a) az al)otm+y els )iegszts%e+ %iztostott jogai* &oga va+ a vallsgya)orls oz- mg a %=rt=+%e+ is / a )ivgzse eltt s )=z%e+ is* / @irl %eszl> / ro%%a+t )i Rree+leaf%l* / 7gyi) valls sem rja el- ogy a v+e) el )ell adom+yoz+ia a szerveit* Az meg- ogy vala)i a fej%e vesz + +y <lye sza%lyt arra vo+at)oza+- ogya+ lje+ / vagy aljo+ /- az mg +em valls* / 0ade Rordo+2 / szltam* / Hogy is vt) azt az em%ert- a)i meg alt- ogy itt agyja +e)<+) az ,ste+t> / Iassa+ a testtel- )pvisel) / mo+dta Haig %r* 7lgo+dol)odott- =sszeprselte az aj)ait* / 5a+ + +y )rds- amelyet t )ell rg+u+) / )ezdte* / Az els eze) )=z<l az- @r* Rree+leaf- ogy az llam %eleegyezi)1e- ogy (o1 ur+e urat a)aszts ltal vgezz) )i- +e pedig allos i+je)'i ltal* / Sz si+'s rla- %r 6r* 3omoly el)sz<lete)et tett<+)- ogy az tlet ltal elrt )i1 vgzsi formt %iztost assu)* Haig %r %li+tott* / Ge t trgyalsra vissz<) a dolgot* A s<rget atrid miatt gyorstott )i allgats lesz* Felejts<+) el mi+de+ olya+ %<ro)rati)us lpst- ami +em fr %ele a re+del)ezsre l1 l id)eret%e* 7gy te+ %el<l )rem a ta+6) listjt* ]gy )sz<lje+e)- ogy )t t m6l1 va meg)ezdj<) a trgyalst* Rordo+ s + =sszeszedt<) a dolgai+)at- s tvoztu+)* / 5a+ fogalmad arrl- +y dollrj%a )er<lt 0eK Hamps ire adfizeti+e) a )ivgz1 terem megptse> / 7zt %eszld meg a )orm+yzval- Rordo+ / vlaszoltam* / Ha az llam gazdag vro1 sai tartj) el az llami is)ol)at- a))or a szeg+y vroso) igaz+ fel)= =g et+e) a++yi p+zt- ami elg lesz a )s%%i allratlte)+e)* 3ar%a tette a )ezt* / @o+dd- @aggie- mire jtszi) az ACI;> 0em si)er<lt eli+tz+ete)- ogy a all%<+1 tetst al)otm+yelle+es+e) +yilv+ts)- ezrt most a vallssal ma+ipullsz>

?mosolyogtam* / Ha ez segt a%%a+- ogy a all%<+tetst al)otm+yelle+es+e) +yilv+ts)- a))or mirt is +e* 5iszlt )t t m6lva- Rordo+ / mo+dtam- s elj=ttem* @g egy ideig %mult ut+am* Hromszor vettem fel a )agylt- s tr'sztam* Hromszor 'saptam le- ami+t )i'se+1 gett* 0em me+t* Pedig meg )ellett te++em* 3t etem volt- ogy =sszegyjtsem az =sszes ttra+ya1 got* Csa) 6gy )<zd ete) at)o+ya+ S ayrt- a olya+ mlye+ megrtem az <gy mi+de+ aspe)tust- ogy el is tudom magyarz+i a %rsgo+* A )r z )=zpo+ti szm+ dr* Rallag er irodjt )rtem* A tit)r+j+l meg agytam a +evem s a telefo+szmom* Azt go+doltam- j ideig eltart- amg vissza v- s ez id alatt tal+ =sszeszedem a++yira a %torsgom- ogy sz%a merje) ll+i vele* Geljes d=%1 %e+et8 a telefo+om szi+te azo++al meg's=rre+t- vott* / @s* (loom> / <dv=z=lt* @i%e+ segt ete)> / 0em +ormlis- ogy ilye+ amar vissza vott / t=rt )i %ellem* / H- %o's+at* Azt iszem- t+yleg ideje- ogy megta+uljam megvrat+i a p'ie+sei1 met* / 0em vagyo) a p'ie+se* / Persze* Csa) p'ie+sem+e) l'zta magt* / 7gy )is sz<+etet tartott* / Ha jl rtem)eresett* / &a- ige+* ,ge+- )erestem* Csa) tud+i szerettem vol+a- ogy tall)oz+a1e velem vala1 mi)or / sza)mai )erete) )=z=tt- termszetese+F / Persze* / F ogy %eszlgess<+) egy )i'sit az a)asztsrl- meg a szervadom+yozsrl* / A++yiszor )rte) mr ilye+re- a mi+de+ meg)eress ut+ 'sa) tz 'e+tet )aptam vol+aF / mo+dta dr* Rallag er* / 0agyo+ szvese+ tall)oz+) =++el* Sza)mai )erete) )=z=tt- termszetese+* / Germszetese+ / mo+dtam- )i'sit )evese%% e+ergival* / Az a elyzet- ogy ezt a ta1 ll)ozst mi+l el%% %e )elle+e i)tat+u+)* Az <gyfelem pere )t t m6lva )ezddi)* / &l va+- @s* (loom* Htre =+rt megye)* / H- )=sz=+=m- de +em )ell* Gall)oz atu+) a )r z%a+ is* / Gall)oz at++)- de legal%% a sza%ad+apomo+ szeret+) mst e++i- mi+t a )r zi )osztot* Sza%ad+apos- s vissza vott> / Ha go+dolja- ms idpo+t is megfelelF / Az el%% azt mo+dta- mi+l el%% tall)oz+u+) )ell- +em> / Te / feleltem* / ,gaz* / A))or t)or* / 0agyszer / +yugtztam a leg ivatalosa%% a+gomo+* / 5romF / @s* (loom* / ,ge+> Ilegzetvisszafojtva vrtam- mit fog mo+da+i* (iztosa+ )erete) )=z a)arja majd szo1 rta+i a tall)ozt* 0e vrj t=%%et ettl a meg%eszlstl- mi+t sza)mai egyeztetst* 0e fe1 lejtsd el- ogy ezer msi) orvost meg)eres ettl vol+a- a)r mg olyat is- a)i+e) a szeme +em eml)eztet egy old +l)<li jsza)ra- s az a)'e+tusa +em r+t 6gy mag oz- mi+t egy orog* 0e itesd el magaddal- ogy ez most egy ra+di lesz* / 0em mo+dta meg a 'mt* 0em tudom- )i mo+dta- ogy az em%er fe)et%e+ v)o+ya%%+a) ltszi)* Az + fe)ete ru im vala ogy +em volta) ilye+ o)osa)* 7lsz=r felpr%ltam a )edve+' fe)ete +adr1 gom / r=gt=+ )ider<lt- ogy mr +em a )edve+'em- mivel 'sa) a))or tudtam %e)ap'sol1 +i- a lemo+dtam a mozgs s a llegzs luMusrl* A vadi6j fe)ete gar%m%a+ atalmas1

+a) ltszott a to)m- a fe)ete orgolt )ardig+o+ pedig tltszott a melltartm* Pedig olya+ jl +zett )i a )atalgus%a+2 <iros, jutott eszem%e* #tor leszek, megm7tatom1 Fel1 pr%ltam egy )armazsi+sz+ selyem1+eglizst / az egyetle+ dolog- amit megmutattam vele- az az risi mretem volt* Stfs<ltem az =sszes i+get- %l6zt- )ardig+t- pulvert- r=1 vid s ossz6 szo)+yt s )o)tlru t- de vg<l mi+degyi) a f=ld=+ la+dolt- t=%%+yire Bliver fej+ / szeg+y+e) rit)+ si)er<lt flreugra+ia az 6t%l* Az =sszes +adrgom fel1 pr%ltam- vg<l meg )ellett llapta+om- ogy a fe+e)emet r=videse+ jegyez+i fogj) a 0apre+dszer oldjai )=z=tt* A f<rdszo%at<)=r%e+ far)asszemet +ztem magammal* / Figyelj ide2 / szltam a t<)=r)pem ez* / 0em )ell 6gy )i+z+ed- mi+t a te le++l &e++ifer A+isto+* Arrl fogto) %eszlget+i- ogy le++e a legel+y=se%% )ivgez+i egy em%ert* (r valsz+leg +em rtott vol+a- a t=rt+etese+ 6gy +ze) )i- mi+t &e++ifer A+is1 to+* 5g<l a )edve+' farmerom vettem fel- s egy alv+yz=ld tu+i)t- amit =t dollrrt vettem egy zsiai %uti)%a+ / az ra miatt mi+dig szvese+ ordtam ezt a dara%ot- mg a)1 )or is- ami)or +em illett a t=%%i dara% oz* Fel'savartam a ajam- s egy 'sattal )o+ty%a tztem- remlve- ogy mvszie+ fest- +em pedig re+detle+<l* Po+t%a+ t)or megszlalt a 'se+g* @g utoljra a t<)=r%e +ztem / a ru m azt <ze+te- =sszeszedett vagyo)- laza- s +em pr%lo) )tsg%eesette+ j %e+yomst )elte+i /- s )i+yitottam az ajtt* Tr* Rallag er =lt=+yt s +ya))e+dt viselt* / St=lt=z ete) / mo+dtam gyorsa+* / 0em tudtam- ogy eleg+s elyre megy<+)* 0em mi+t a azt go+dol+m- ogy lepu))a+t elyre a)ar vi++i* St- +em is visz* @r ogy + viszem magam* A+ pedig magt* Csa) az aut )=z=s* / 0agyo+ jl +z )i / mo+dta* / 4+ pedig mi+dig gy =lt=z=m* / A sza%ad+apj+ is> / Gudja- a+gol vagyo) / vlaszolt- mi+tegy magyarzat)ppe+* 7++e) elle+re )ilaz1 totta- majd levette a +ya))e+djt- s az ajt %els )ili+'sre a)asztotta* / Ha a )ollgium%a+ vala)i ezt 'si+lta a +ya))e+djvel- azt jele+tetteF / megll1 tam- ami)or eszem%e jutott- mit jele+tett8 +e gyere %e- a szo%atrsad +i+'s egyed<l / -F mit is jele+tett- ige+- ogy +agyo+ i+te+zve+ )sz<l egy vizsgra* / G+yleg> / lepd=tt meg dr* Rallag er* / 4rde)es* 0lu+) BMford%a+ azt jele+tetteogy a la)trs pp dug vala)ivel* / Azt iszem- ideje i+dul+i / mo+dtam* ?emltem- ogy +em vette szre- me++yire el1 v=r=s=dtem- s azt sem- ogy egy +y6llal le) egy<tt* @i+t a ogy azt sem- ogy a 'spm olya+ szles- ogy valsz+leg +em fre) majd el a sport)o'si els <ls+* 3i+yitotta +e)em a )o'si ajtajtE +em i+dtotta %e a motort- amg %e +em )ap'soltam a %izto+sgi =vet* 7li+dultu+)- meg)=sz=r<lte a tor)t* / Szeret+) valamit tisztz+i- mieltt %elemegy<+) e%%e a va'sora1dolog%a / mo+dta* / C ristia+ vagyo)* Gal+ rosszul allottam8 C ristia+t mo+dott- vagy )ereszt+yt> @irt mo+da+a )eresz1 t+yt> Ie et- ogy vallsi fa+ati)us- s 'sa) a it trsaival ajla+d %eszlget+i> Azt go+1 dolja tal+- ogy legszvese%%e+ elme+e)<l+)- ezrt +yilv+valv a)arja te++i- mi ez al)almaz)odja)> 0a j- e%%e+ tal+ +em is tvedett vol+a olya+ +agyot* (+omis+* S ay <gye )ap's+ reggeltl jsza)ig vallssal foglal)oztam- ezt ettemerrl lmodtam- ez j=tt a 'sap%l is* A vallsi tolera+'it fo+tos+a) tartottam mr a))or is- ami)or %elptem az ACI;1 oz- de az ut%%i ete) fejlem+yei ut+ mg rz)e+ye%% lettem a tmra* 4s a Rallag er+e) a++yira fo+tos a valls- ogy r=gt=+ ezzel +yissa a %eszlgetst- a))or a)r sza%ado+ el is mo+d atom +e)i a vlem+yem* / 4+ ateista vagyo) / mo+dtam /- de jo%%- a mr most tudja- ogy apm ra%%i* Ha ez pro%lma- a))or +yilv+ tallo) majd egy msi) orvost* 7gy6ttal +agyo+ =r<l+)- a +em )ezde+e el zsid orvosvi''e))el %om%z+i* 3ilgzs*

/ Ht / mo+dta felm pilla+tva /- a jo%%a+ tetszi)- vjo+ 'sa) C ris+e)* 0i+'s eti)ett)=+yv a vilgo+- amely ezt a trsalgsi tmt javasol+ )t ismeretle+ szmraF @i+de+esetre 6gy go+doltam- disz)rte%% le++e- a majd 'sa) a ffogs ut+ )ezde++) el )itrgyal+i- ogy rdemes meg=l+i egy em%ert* Az tterem egy 9$* szzadi z%a+ volt- Brford%a+* A ajpadl %ur)olata 6gy ul1 lmzott a lptei+) alatt- mi+t a a vze+ jr++)* A )o+y %a+ zajlott az let* A tulajdo1 +os+ mzdes- re)edtes a+go+ a +ev+ szltotta az orvost* C ristia+* Csa) at asztal volt a%%a+ a terem%e+- a ol elyet )aptu+)* A de)or'i megle etse+ e)le)ti)us volt8 alig le etett )t egyforma asztaltertt- t+yrt vagy po arat lt+i* Ryer1 tyatart+a) <res %oros<vege)et asz+lta)* A fala)o+ )<l=+%=z mret s formj6 t<)1 r=) dszelegte) / ogy a po)ol%a+ rez essem magam* Csa) %ort s vizet ittam- )=z%e+ 6gy tettem- mi+t a az tel +em rde)el+e / pedig r=gt=+ frisse+ s<lt )e+yr )er<lt az asz1 talraF Felvetettem S ay <gyt* C ristia+ elmosolyodott* / Gudtam- ogy egy +ap meg fogom tud+i- ogya+ veszti el az em%er a szvt- de az ppe+ +em jutott eszem%e- ogy sz szeri+t )ell rte+i* A pi+'r t+yro)at tett az asztalra* A me+< fa+taszti)us lm+yt grt* Pldul viet+a1 mi alleves- 'sigs tortelli+i- )ol%szos gom%'* A lerso) tele volta) olya+ )ifejezse)1 )el- ogy mr a szava) ltt+ majd+em )i'sordult a +ylam8 kzzel ksz0tj"k k"ln rende3 lsre, friss petrezselymes olasz tszta artics4kval tltve, s"lt padlizsn, sajt3kavalkd, s"lt piros3 s zldpaprika, napon szr0tott paradicsom!4l ksz"lt sz4sszal1 Csirke3mellfil prosci7tto sonkval s spen4ttal tltve, francia camem!ert, s"lt kacsamell aszaltcseresz3 nye3sz4sszal s vadrizs3lepnnyel1 ?emlve- ogy C ristia+ +em tudja- milye+ atalmas a der)%sgem- re+deltem egy eltelt* ,md)oztam- ogy valami olyat re+delje+- amit + is szvese+ meg)stol+)pldul a prolt %r+y'om%ot vagy a stea)et* @ert 6gy tettem- mi+t a +em le++) es* Saj+os azt mo+dta- is 'sa) eltelt )r* / Ha jl sejtem / go+dol)odott el C ristia+ mr a tmrl /- 6gy a legjo%% fela)aszta+i a ra%ot- ogy a geri+' a msodi) s armadi) +ya)'sigolya )=z=tt t=rj=+ el* 7z eset%e+ a lgzs teljese+ megsz+i)* 0e z volt )=vet+i* / Azt mo+dod- a elt=ri) a +ya)t- megsz+i) a lgzs> / ,ge+* / Te a))or +em lesz agy alott> A szomszd asztal+l <l pr megsemmist pilla+tst l=vellt felm* G6l a+gosa+ %e1 szltem* Ht ige+- +em mi+de+)i+e) tetszett a va'soratm+)* / 0em igaz+* Az em%er refleMei 'sa) a))or ll+a) le- a az agy%a+ vg%eme++e) az oMig+ i+y ltal o)ozott vltozso)F a refleMe) +agyo+ szorosa+ )=td+e) az agyt=rzsi m)=ds ez- azrt mo+dom* Az a go+d- ogy a deli)ve+s szve megll- a t6l so)ig ma1 gra agyj)- s a))or persze mr +em le et %elle do+or* / A))or mi a megolds> / Ha a ra%ot a lgzs lellsa)or leveszi) az a)asztfrl- s gyorsa+ elltj)- a))or mi+de+ re+d%e+* 7 ez viszo+t az llam+a) el )ell fogad+ia- ogy mg +em lesz teljese+ alott- ami)or a lea)asztj) orogrl / jogi rtelem%e+ e))or mg 'sa) a all alapos gya+6ja ll fe++* Ha gy 'si+lj)- a szve %izto+sg%a+ lesz* / Hogya+ lt+a) el vala)it ilye+ eset%e+> 7z mr 6jraleszts+e) szmt> / @o+dju) 6gy- ogy az eltltet r)=ti) egy +agy ve+tiltorra* A szerve) gy let%e+ marad+a)* Attl- ogy oMig+t pumpl+a) a test%e- az agym)=ds +em ll elyre- mi1 vel a geri+'e el va+ t=rve- s ypoMis llapot%a+ va+*

(li+tottam* / 4s ogy llaptj) meg az agy all %elltt> / A++a) t=%% mdja is va+* Ie et pldul 6gy- ogy elle+rzi) a testi fu+)'i)at8 a +i+'s )or+elis refleM- spo+t+ lgzs vagy +yelsi refleM* 7zt )tszer )ell elle+riz+i- ti1 ze+)t ra )<l=+%sggel* &ele+ eset%e+ az id fo+tos t+yez- ezrt i+)%% )opo+ya'so+1 to+ )ereszt<l at Toppler1tesztet javasol+)* 7z 6gy megy- ogy ultra a+ggal meg+zi)va+1e vr+yoms az agyalapi +ya)i verr artrii%a+* Ha tz per'ig +i+'s vrram- a %e1 teg agy alott llapot%a )er<ltE ez a jog szeri+t is gy va+* 7l)pzeltem- a ogy S ay (our+e1t az a)asztf oz viszi)* S ay mg egy rtelmes mo+datot is alig tud =sszeszed+i- 'so+tig rgja a )=rmt- folyto+ )'os- mert azt mo+dja)i<tst )ap a aj)eftl* 7l)pzeltem- a ogy a +ya)ra te)eri) a ur)otF felllt a szr a tamo+* / 7z me++yire %rutlis / mo+dtam al)a+- s letettem a villt* C ristia+ egy pilla+atig 'se+d%e+ volt* / P iladelp i%a+ voltam gya)or+o)* Btt t=rt+t meg velem elsz=r- ogy +e)em )el1 lett megmo+da+om egy a+y+a)- ogy meg alt a gyere)e* 3t %+%a+da l=v=ld=z+i )ez1 dett egymsra- a sr' pp 6t%a+ volt* 7gy liter tejrt ugrott le a sar)i %olt%a* 4+ mo+dtam el az a+yj+a)- ogy +em tudtu) megme+te+i a fit* Ier atatla+- mit lttam a szem%e+* Ami)or egy gyere) meg al- vala)i ms is meg al vele* Csa) az a+yj+a) +em ll meg a szve* / A szemem%e +zett* / ,ge+- a )ivgzs %rutlis lesz @r* (our+e szmra* Te az is %rutlis volt- ami+ &u+e 0ealo+ me+t t* Htradltem* Gudtam- ogy el%%1ut%% )i%6ji) a sz=g a zs)%l* G6l t=)letes lett vol+a* Az em%er tall)ozi) egy le+yg=ze+ j)p- mvelt- srmos frfival- a)i BMford1 %a+ vgzettF tuti )ider<l- ogy szlsjo%%oldali* / Ge t egyetrtesz a all%<+tetssel> / )rdeztem* Pr%ltam +yugodt a+got meg1 <t+i* / 0agyo+ )=++y felle+gzs er)=l'si prdi)'i)at tarta+i- amg az em%er 'sa) az el1 mletet +zi / vlaszolt C ristia+* / Hogy elyes1e vala)it meg=l+i> Brvos vagyo)* 0em elyes* Te +i+'s gyere)em* 4s a szi+te a)aro) le++i- a le++e gyere)em- mr +em le+1 +e ilye+ egyrtelm a dolog* 0e)em si+'s mg gyere)em- s a gy folytatom- +em is lesz* &u+e 0ealo+t 'sa) egy1 szer lttam szemtl szem%e+- a elyrellt meg%eszlse+* 0agyo+ ideges volt- +em +ylt r al)almam- ogy alaposa+ megfigyeljem* 0em tudom- milye+ le et )ile+' +a1 po+ t a szved alatt orda+i egy )is em%ert- s rez+i- a ogy a tested %efogadja s tpll1 ja a gyere)et* 0em tudom- milye+ rzs a )ezed%e+ tarta+i s lom%a ri+gat+i egy %a%ts %oldogsgot rez+i mr attl is- ogy egye+letese+ llegzi)* Azt viszo+t tudom- milye+ rzs vala)i gyere)+e) le++i* 0em volt mi+dig e++yi vita a+ym s )=ztem* 7ml)szem- rge+ mi+dig olya+ le+y1 g=ze+ szp a)artam le++i- mi+t / felvettem a magassar)6jt- a szat++adrgjait Cegsz a +aljamig rte)D- mi+de+t )ipr%ltam- amit a smi+)ests)j%a+ talltam* A))ori%a+ arra vgytam- ogy po+t olya+ legye)- mi+t - a majd fel+=v=)* ?it)a )i+'s a vilg%a+ a szeretet* 0agyo+ +e z olya+ szeretetet tall+i- ami rtelmet ad a lted+e)* Ha jl sejtem- a gyere) po+tosa+ errl szl- a legtiszt%% form%a+* A gye1 re) a szeretet+e) egy felttel +l)<li formja8 semmit sem )ell eltte %izo+yta+od- +em )ell fl+ed- ogy elveszted* Gal+ ezrt fj a++yira- a mgis elveszted* Hirtele+ rm t=rt- ogy fel vjam a+ym* Hogy fel vjam &u+e 0ealo+t* 4vmilli) ta ez volt az els ra+dim / valj%a+ 'sa) <zleti va'sora /- de e+gem srs )=r+y)ezett* / @aggie> / ajolt elre C ristia+* / @i+de+ re+d%e+> / )rdezte- s a )ezt rtette az e+ymre* & lgzs teljesen megsz2nik, ezt mo+dta* A pi+'r lpett az asztal oz*

/ ?emlem- agyta) elyet a desszert+e)* Hely> Az + gyomrom%a+ 'sa) ely volt* Az eltelem / a r)psttom / egy )=zepes mret gyszt sem t=lt=tt vol+a meg* 4reztem C ristia+ %re melegt- 6gy getett- mi+t a gyertya l+gja* Az olvads szl+ voltam* / H- +em- )=sz=+=m feleltem* / Geljese+ tele vagyo)* / &a- persze / mo+dta C ristia+- s elvette a )ezt* / A))or szeret++) fizet+i* 5alami megvltozott a visel)eds%e+* A a+gja v=se%% lett* / @i a go+d> / )rdeztem- de vlaszul 'sa) i+ger<lte+ megrzta a fejt* Geljese+ vilgos volt- mi a %aja8 a all%<+tets* / Gudom- azt go+dolod- ogy + a rossz oldalo+ llo)* / 0em iszem- ogy oldala)%a+ )ell go+dol)od+i / mo+dta* / Am6gy pedig- +em ez a go+d* / Te a))or mi> A pi+'r ozta a szmlt* C ristia+ a )ez%e vette* / Az utols )omoly %art+m t+'os volt a (osto+i (alett+l* / &a / szltam el ala+ /- %iztos +agyo+F / gy=+y=r volt* 7leg+s* 5)o+y* @i+d1 az- ami + +em* / A +yszor tterem%e me+t<+)- mi+dig azt reztette velem- ogy valami mo llat vagyo)F @ert re+des tvgyam volt* J semmit +em evett* Azt ittem / vagy i+)%% re1 mltem /- ogy te ms vagy* / Te + imdom a 'so)oldt2 / t=rtem )i* / 4s az almatortt s a rpatortt s a 'so)i1 pudi+got s a tiramisut* Szvem szeri+t az egsz me+<t vgigettem vol+a- 'sa) fltemogy 6gy +z+) )i- mi+t egy disz+* Csa) meg a)artamF / a a+gom ela)adt* / Ffelel+i az elvrso)+a)> A szalvtmat +ztem* @g egy olya+ ra+dit is el tudo) %altz+i- ami +em is ra+di* / @i va+- a +i+'se+e) elvrsaim> / )rdezte C ristia+* / @i va+- a pp tged )e1 resle)> C ristia+ vissza vta a pi+'rt* / @eslje+ egy )i'sit a desszertrl / )rte* / 5a+ friss fo+yapudi+g- %ara')os s<tem+y fagylalttal s )aramellszsszal* Az + )edve+'em / folytatta a pi+'r / a 'so)is1mogyors gofri me+tafagyival s zi ml+a1 szsszal* / @it )r<+)> / )rdezte C ristia+* A pi+'r ez fordultam* / Azt iszem- ely+val%% le++e- a visszalapoz++) a ftel ez / mosolyogtam r*

7z az + egyszer vallsom* 0em )elle+e) templomo)E +em )ell %o+yolult filozfia* Az sajt esz<+)- a sajt szv<+) a mi templomu+)E a )edvessg a filozfi+)* Yszentsge a )C1 dalai lma

&;07
@gsem szmoltam %e Claire1+e) az 6j szvt ri+t re)rl- ami)or fel%redt a )r1 z%a+* @i+dig talltam valami )ifogst8 majd a mr elm6lt a lza- majd a egy )i'sit megers=di)- majd a a %rsg megllaptja- ogy jogilag megold at a dolog* A ogy telt az id- 6gy )ezdtem meggyz+i magam- ogy +em is olya+ s<rgs- va+ mg Claire1 +e) ideje* Pedig ereje fogyt+ volt* 0em'sa) a testi- de a lel)iereje- a )<zde+i a)arsa is egyre gye+g<lt* Tr* \u mi+de++ap jele+tette- ogy Claire llapota sta%il- de + lttam- ogya+ vltozi)* Claire mr +em a)arta- ogy felolvassa) +e)i a )edve+' magazi+j%l 0em a)art tvt +z+i 7gsz +ap 'sa) az oldal+ fe)<dt- s a falat %multa* / Claire / szltam ozz egyi) dlut+ /- a)arsz )rtyz+i> / 0em* / 7setleg szp)erez+i> / Azt sem- )=sz* / 7lfordult* / Fradt vagyo)* 3isimtottam a ajt az ar'%l* / Gudom- )i'sim* / 0em / mo+dta* / 7lfradtam 0em a)arom tov%% 'si+l+i* / Ryere- stlju+) egyet* ]gy rtem- majd + stlo)- s tolla) a )o'si%a+* 0em )ell folyto+ az gyat +yom+od* / ,tt fogo) meg al+i* @i+d)ette+ tudju)* Szeret+) azame++i- add alja) meg ott+em itt a so) 's )=z=tt* @egd=%%e+tem* ]gy %eszlt- mi+t egy fel+tt- pedig mg itt a t<+dre)%e+- szelle1 me)%e+ s so) ms )ptele+sg%e+* ;eht mr csak egy kicsit kell vrni, %=)tem )i majd+em- de id%e+ szrevettem a i%t8 +em a)artam fel oz+i az szervadom+yozs1t1 mt* 4s ogy )i+e) a szvt )ap+ meg* / A sajt gyam%a+ a)aro) alud+i / mo+dta Claire / 0em e%%e+ a ma+yag %orts6 <lyesg%e+* A +yszor megmozdulo)- re'seg* Fasrtot a)aro) e++i- +em 'sir)e 6slevest ma+yag po r%l- meg pudi+gotF / @i+dig utltad- a fasrtot 'si+lo)* / ,ge+* Te most aragud+i a)aro) rd- ogy mr megi+t fasrtot s<tsz* / 5isszadlt az gyra- s a szemem%e +zett* / To%oz%l a)arom i++i a +ara+'slevet- jtsza+i a)aro) a )utyvalF 0em tudtam- mit mo+dja) / @egpr%l ato) %eszl+i dr* \uval / szltam vg<l* / (iztos mege+gedi)- ogy %e1 ozzam az ott o+i gy+emdetF Claire szem%l egy )i'sit )i u+yt a f+y* / Felejtsd el / mo+dta* @egrtettem- ogy mr aldo)li)- + pedig se ogy sem tudom megme+te+i* @g +em* Ami)or Claire elaludt- r%ztam a +vre)re- s elj=ttem a )r z%l* 7gy ete )i sem mozdultam o++a+* Hi etetle+ so)at vltozott a vilg ez alatt az egy t alatt* A leveg%e+ mg rez+i le etett a tl le elettE de a f) )oro+i+ mr megjele+te) a sz+e)* Az aut1 mat is idege+ rzs volt vezet+i- mi+t a %relt )o'si le++e* A leg+agyo%% meglepets mgis a))or rt- ami)or rj=ttem- ogy me++yire megvltozott az llami %=rt=+ =z veze1 t 6to+ a forgalmi re+d* A ogy z=ty)=ldtem a dug%a+- volt idm meg+z+i- mi a tu1 multus o)a* 0agy t=meg gy<le)ezett a %=rt=+ eltt- olya+ felirato))al- mi+t SHAV (B;?07 A PB3BI?A &;G- meg A SSGS0 4I ,S 5,?;I8 IA3HH7IV7 AU ,1 3A?I7G* 7gyszer- ami)or Claire mg pi'i volt- egy reggel 6zta fel ott o+ a rolt* A ogy megri+tett) az els +apsugara)- teljese+ megzavarodott- azt itte- 'si+lt f+yt*

A jele+et a t<+tet) )ez%e+ lv felirato)rl jutott eszem%e* A))or is- most is az volt a )rds- ogy tud1e az em%er olya+ erse+ i++i valami%e+- ogy az puszt+ a ite at1 sra meg is t=rt+je+> Gudju) mso) go+dolatait a puszta go+dolatai+))al %efolysol+i> 7l agytam a %=rt=+ )=r+y)t- azafel tartottamF vol+a8 az aut ms)pp d=+t=tt* &o%%ra fordult- majd %alra- s vala ogy a temet%e+ )=t=ttem )i- ott- a ol 3urt s 7liza1 %et fe)<dt* Iepar)oltam- s odame+tem ozzju)* A sr egy )risfa alatt fe)<dtE a fa ezer levele 6gy ragyogott a f+y%e+- mi+t mega++yi ara+yp+z* Ietrdeltem a f%e- )ezem vgigfut1 tattam a srfelirato+8 ,@STBGG IS0VB@ T?SRA F4?&7@ A sr elyet 3urt vette meg egy vvel a zassgu+) ut+* 4+ +agyo+ mor%id =tlet+e) tartottam- de +em t=rd=tt vele* 5g<l is a mu+)ja folyt+ +ap mi+t +ap tall)ozott a alllal* Azt mo+dta8 nzd, ha akarod, neked is j7t !enne hely1 0em a)art tola)od+i- +em tudta- ogy +em a)ar+m1e esetleg az els frjem mell te1 mettet+i magam* Te ez az apr figyelmessg is jl mutatja- mirt szerettem t a++yira* 9eled akarok lenni, mo+dtam vlaszul* Btt a)artam le++i- a ol a szvem va+* A gyil)ossg ut+ egy dara%ig alvajr voltam* 5olt- ogy a fszer%e+ %redtem- s1 val a )ezem%e+* Az is megesett- ogy a garzs%a+ rt a reggel- a ol pr+a elyett laptra ajtott fejjel aludtam vgig az jsza)t* Ami)or tudatom+l voltam- s reztem- ogy Claire r6g)apl oda%e+t- vilgos volt- ogy a msrt +em is- de legal%% miatta folytat1 +om )ell* Gudat alatt viszo+t 'satla)oz+i a)artam a alottaim oz* Claire lesz a )=vet)ez- a)it ide temet+e)> 4s a ige+- mirt +e fe)<dje) %e vele r=g1 t=+ + is- ogy vgre egy<tt legy<+) mi+da++yia+> Iefe)<dtem egy per're a fre* Az ar'om a sr)=vet %e+=v mo ra +yomtam- ogy 's)tvolsgo+ %el<l legye) 3urttlE a pitypa+go) az ujjaim )=z fo+dta)- pr%ltam azt )pzel+i- ogy 7liza%et )ezt fogom* A )r z liftj%e+ a sportts)a egyszer 'sa) mozgold+i )ezdett* Ie ajoltam- )i 6z1 tam a 'ipzrt* @egsimogattam Tudley fejt* 7gy tig a szomszd vigyzott r8 megrtet1 te- ogy a %etegsg alatt Claire mellett )ell le++em a )r z%a+- s felaj+lotta a segts1 gt* Tudley az aut%a+ mg aludt- de mosta+ra teljese+ fel%redt Szeg+y +em +agyo+ rtette- mirt 'somagoltam %e* 3i+ylt a lift ajtaja- fel)aptam a ts)t* @r 'sa) az <gye1 letes +vre+ )ellett tjut+om8 felvettem a le et legtermszetese%% ar'om* / @i+de+ re+d%e+> / Alszi)- mi+t egy a+gyal* Tudley e))or ltta elr)ezett+e) az idt- ogy felugasso+* A +vr tgra +ylt szem1 mel +zett* 4+ irtele+ =tlettl vezrelve 6gy tettem- mi+t a t<ssze+tettem vol+a* / H6 / mo+dtam a fejemet rzva /- t+yleg +agyo+ so) virgpor va+ a leveg%e+* 0em agytam +e)i idt a vlaszra- %eszaladtam Claire szo%j%a- s %e'su)tam ma1 gam m=g=tt az ajtt* (e+t )ie+gedtem Tudley1t a ts)%l / szeg+y 6gy ltt )i- mi+t a ra)ta* Blya+ ervel futott + +y )=rt a szo%%a+- ogy majd+em feld=+t=tte Claire i+1 f6zijt* 4rt et volt- ogy a )uty)at +em ltt) szvese+ a )r z%a+- de Claire azt mo+dtai+yoz+a) +e)i az ott o+i )=r<lm+ye)* Az volt te t a dolgom- ogy a)r a )r z%a is %e ozzam +e)i az ott o+u+)at* Feltettem Tudley1t Claire gyra* A )utya megszagolta a ta)art- s +yalogat+i )ezdte a )isl+yom )ezt* Claire )i+yitotta a szemt* A )utya ltt+ szlese+ elmosolyodott* / 0em sza%ad %e oz+i / s6gta- de a )ezt %elet6rta Tudley szr%e* / @egmo+dasz a +vre)+e)>

Claire feltpsz)odott <l elyzet%e- a )utyt az =l%e e+gedte* @egva)arta Tudley f<le t=vt* A )utya mris rg'sl+i )ezdte az egyi) drtot- azt- amelyi) Claire ru jt a szvm)=dst mr esz)=zzel =ssze)=t=tte* / 0i+'s so) id+) / szltam gyorsa+* / 5ala)i el%%1ut%%F 7%%e+ a pilla+at%a+ %e1 lpett a +vr- lzmrvel a )ez%e+* / 3elj fel s jrj- )i'simF / )ezdte- de megltta a )utyt az gyo+*/Az meg mit )eres ott> Claire1re +ztem- azt+ 6jra a +vrre* / Itogat%a j=tt / mo+dtam* / @rs* 0ealo+- ide mg va)vezet )utya is 'sa) a))or j= et %e- a llatorvos ta+6stjaogy mi+de+ oltst meg)apott- s a sz)let%e+ +i+'se+e) parazit)F / Azrt oztam- ogy egy )i'sit feldo%jam Claire1t* A )utya egy tapodtat sem mozdul i++e+- meggrem* / At per'et )ap / mo+dta a +vr* / Te meg )ell gr+ie- ogy +em ozza %e mg egy1 szer a mtt eltt* Claire eddig teljes erej%l szortotta Tudley1t- de most fel)apta a fejt* / @ilye+ mtt> / Csa) 6gy mo+dtaF 6gy ltal+ossg%a+ / vlaszoltam gyorsa+* / Tr* \u +em 'si+l szvt<ltetse)et 'sa) 6gy ltal+ossg%a+ / szlt )=z%e a +vr* Claire felm pisla+tott* / A+ya> / allottam a a+gj+- ogy majd+em sr* A +vr megfordult* / 0zem az rt / szlt- s )ime+t* / 7z most )omoly> / )rdezte Claire* / Gallta) +e)em egy szvet> / @g +em %iztos* 4s ez most elg %o+yolultF / @i+dig %o+yolult / mo+dta Claire* / H+y szvet aj+lotta) mr- azt+ dr* \u mi+1 dig rj=tt- ogy egyi) sem az igazi* / ,ge+- de ez mostF ogy mo+djam- mg +i+'s t<ltetsre )sz llapot%a+* @o+dju) 6gy- ogy mg asz+lj)* Claire el+evette magt* / 7zt ogy rted> @eg fogsz =l+i vala)it> 0em vlaszoltam* / Te t+yleg- a do+or =reg vagy %eteg> 7gyltal+- ogy le et do+or- a =reg vagy %e1 teg> / )rdezte Claire* / 3i'sim / feleltem /- meg )ell vr+u+)- ogy )ivgezz)* Claire +em volt <lye* Ittam az ar'+- ogy gyorsa+ )isa))ozta a megoldst* @g szorosa%%a+ =lelte Tudley1t* / Sz sem le et rla / mo+dta 'se+dese+* / 0e)em +em )ell a++a) az em%er+e) a sz1 ve- a)i meg=lte az apmat s a +vremet* / Te +e)ed a)arja ad+i* Felaj+lotta* / 7z +agyo+ perverz / mo+dta Claire* / Ge is +agyo+ perverz vagy* Fel a)art )el+i- de a so) 's s drt az gy oz sz=gezte* / @g dr* \u is azt mo+dta- ogy testileg t=)letese+ megfelel +e)ed a szve* 7gysze1 re+ +em mo+d attam +emet* / 0a s +> 4+ +em mo+d ato) +emet> / Claire- )i'sim- a do+oro) +em tolo+g+a) az ajt%a+* 7l )ellett fogad+om* / A))or mo+dd vissza2 / szlt aragosa+ / @o+dd meg +e)i)- ogy +em )ell a <lye szve* Ie<ltem az gy szlre* / Te t a szv 'sa) izom* A szvtl +em leszel olya+- mi+t / sz<+etet tartottam /)<l=+%e+ is- tartozi) +e)<+) e++yivel*

/ 0em tartozi) +e)<+) semmivel2 @irt +em fogod mr fel> / Szeme megtelt )=+y1 +yel* / 7zt +em le et gy jvte++i- A+ya* Az egszet 6jra )ell )ezde+ed* A mszere) spol+i )ezdte)E Claire pulzusa az ege)ig szaladt- szve t6l gyorsa+ )ez1 dett ver+i* Tudley ugat+i )ezdett* / Claire- )rle)- +yugodj megF / 7z a sztori +em rla szl / mo+dta Claire* / 4s mg 'sa) +em is rlam* ?lad szl* Ge a)arsz mi+de+ro+ %ossz6t ll+i 7liza%et rt* Ge a)arod- ogy megfizesse+ azrt- amit tett* @i )=z=m +e)em az egsz ez> A +vr %eszguldott a szo%%a- s azo++al Claire gy oz futott* / @i t=rt+t> / )rdezte- mi)=z%e+ elle+rizte- ogy a drto)- a 's=ve) s a mszere) mi+d fu+)'io+l+a)1e* / Semmi / felelt<+) egyszerre* A +vr vgigmrt* / Azt aj+lom- ogy most mr vigye el a )utyt- s agyja Claire1t pi e++i* @egfogtam Tudley1t- s +agy +e eze+ visszagy=m=sz=ltem a sportts)%a* / Ro+dol)ozz eze+ mg egy )i'sit2 / )rtem* Claire vlaszul Tudley ut+ +y6lt- s megsimogatta a fejet* / 5igyzz magadra / s6gta*

@,CHA7I
5isszatrtem a St* Cat eri+e1templom%a* Azt mo+dtam \alter aty+a)- ogy )or%1 %a+ +em lttam tiszt+- de ,ste+ fel+yitotta a szemem* Azt azrt +em rultam el- ogy ,ste+ mellesleg / + +y )ilomterre la)i) a templom1 tl- s ppe+ arra vr- ogy el)ezddj=+ a gyorstott eljrssal levezetett pere* Hogy veze)elje) a azugsgomrt- est+)+t egyms ut+ rom rzsaf<zrt is el1 mo+dtam* Btt volt a elyem a templom%a+* 3ezde+i a)artam magammal valamit mostogy mr +em jrtam %e S ay ez* Amita %eismertem- ogy tagja voltam az t eltl es1 )<dtsz)+e)- S ay +em volt ajla+d tall)oz+i velem* ?sz%e+ megrtettem a rea)'ijt / %orzalmas rzs le etett szmra- ogy %izalmasa elrulta t* 5iszo+t ossz6 r)o+ t t=pre+gtem azo+- mirt vrat magra az iste+i meg1 %o'sts* Persze- a Gams eva+gliuma igazat llt- S ay s + a %e++<+)et )<l=+vlasz1 t tr s id elle+re sem vltu+) el8 ,ste+ s az em%erisg majd+em ugya+a++a) az r1 m+e) a )t oldala* @i+de+ dl%e+ azt mo+dtam \alter aty+a)- ogy meg )ell ltogat+om egy %izo+yos zasprt- t a a segtsgem rv+ mega)adlyoz at- ogy elvlja+a)* Persze a %=rt=+1 %e me+tem8 tvgtam magam a %ejrat eltt =sszegylt t=mege+- s megpr%ltam %ejut1 +i S ay ez* Ami)or tjutottam a fmdete)toro+- \ ita)er rt )aptam )sr+e) az ,1)=rlet%e* / Xdv=zl=m- atya* 0a- mi a elyzet- %etle emez+i j=tt> / Hogy tallta )i> / feleltem* / 5a+ valami 6jdo+sg> / Issu) 'sa)* &oey 3u+z oz )ij=tt a +vr- megy a asa* / Gy a2 / mo+dtam* / 3r- ogy errl lemaradtam* Ami)or felvettem a golyll mell+yt- \ ita)er %eme+t a folyosra- ogy szljo+ S ay+e) az r)ezsemrl* Hogy 6j%l itt vagyo)* Alig pr msodper' m6lva mr vissza is trt* / @a +em fogadja / mo+dta saj+l)oz ar''al* / 7l+zst* / @g j=v=) )s%% / feleltem- de mi+d)ette+ tudtu)- ogy erre mr +em lesz m1 dom* 7lfogyott az id- ez volt az utols +ap S ay pere eltt* 7l agytam az p<letet- fel<ltem a motorra* Szer+ytele+sg +l)<l llt atom- ogy + voltam az egyetle+ em%er- a)i valamilye+ form%a+ S ay ta+tv+ya volt* ]gy t+i)- ta1 +ultu+) a t=rt+elem%l8 &zus )eresztre feszts+l 'sa) )ette+ volta) jele+- a+yja s @ria @agdal+a* A )=veti sztszledte)* Te a S ay meg is tagad e+gem a %rsgo++ a))or is ott lesze)* Ga+6sgot tesze) mellette* So)ig maradtam a par)ol%a+* A motoro+ <lve go+dol)odtam* 0em a)artam )=zvetle+<l a trgyals eltt e))ora ter et ra)+i @aggie vllra* Te a S ay +em a)arta t=%%- ogy + legye) a lel)i segtje- a))or )=telessgem volt elrul+i @aggie1+e)- ogy + is tagja voltam a++a) a %izo+yos es)<dtsz)+e)* G=%%sz=r is )eres1 tem a per eltti te+- de vagy +em volt az irod%a+- vagy +em volt ott o+- vagy egy1 szere+ 'sa) +em vette fel a mo%iljt* Azt+ vissza vott* / &=jj=+ ide- de most r=gt=+2 / mo+dta* / @agyarzattal tartozi) egy %izo+yos <gy )ap's+* H6sz per''el )s%% mr az irodj%a+ <ltem* / @a tall)oztam S ayjel / mo+dta @aggie* / Slltlag =+ azudott +e)i* (li+tottam* / 7lmo+dta a rszlete)et is> 0em* Azt mo+dta- jo%%- a szemlyese+ magtl allom / )ereszt%e fo+ta a )arjt* / Azt is mo+dta- ogy +em a)arja- ogy mellette ta+6s)odjo+* / 4rtem / motyogtam* / 0em tudom i%ztat+i* / @o+dja- =+ t+yleg pap> 4rtetle+<l +ztem*

/ Germszetese+* / A))or viszo+t +em rde)el- mit azudott / mo+dta @aggie* / @ajd S ay alla ut+ )=++yt et a lel)+- addig jo%%- a+em* / A dolog +em ilye+ egyszerF / Te ige+- atya- ilye+ egyszer* A+ az egyetle+ valamireval ta+6- a)i S ay oldal+ ll* A papi gallrja miatt a %rsg eltt is itele va+* 7+gem +em rde)el- ogy =ssze1 veszte)* 0em rde)el- a msodlls%a+ tra+szvesztita )irly+- az sem rde)el- a a++yi tit)a va+- ogy egy let is )evs le++e elmesl+i* Amg a per+e) +i+'s vge- + +em )r1 deze)- =+ +em %eszl- o)> 7+gem jele+ eset%e+ 'sa) egy dolog rde)el8 ogy ajla+d lesz1e felve++i a gallrjt- )ill+i a %rsg el- s 6gy %eszl+i- ogy S ayt iteles+e) lss)* @ert a +em- elfelejt etj<) a pert* @o+djam egyszer%%e+> Ha igaz- amit @aggie mo+dott- s S ayt 'sa) az + vallomsom me+ti meg- a))or ogy mo+d at+) most olyat +e)i- ami esetleg t=+)reteszi a poz'i+)at> (+ el allgat+i az igazsgot- a azrt tessz<)- ogy segts<+) mso+> 0em ad attam vissza S ay lettde a%%a+ legal%% segt ettem- ogy 6gy aljo+ meg- a ogy +e)i j* Ha ezt megteszem- tal+ meg%o'st* / Geljese+ +ormlis- ogy az em%ert megijeszti a go+dolat- ogy )i )ell ll+ia a %r1 sg el / szlt @aggie* Flrertette a allgatsom o)t* ]gy tervezt<)- ogy a valloms sor+ elssor%a+ arrl %eszle)- amit S ay lel)i seg1 tje)+t tapasztaltam- illetve r=vide+ elmagyarzom- ogy S ay vallsa meg)=veteliogy felaj+lja a szvt Claire 0ealo+ szmra* Use+ilis =tlet volt @aggie1tl- ogy pap1 ra %zta ezt a feladatot / )i le++e illet)ese%% vallsi <gye)%e+> / Ami az <gysz )rdseit illeti- +e aggdjo+ / folytatta @aggie* / 0i+'s jele+tsgeogy a mo+d)ja egy%evg1e a ivatalos )atoli)us do)tr+val vagy sem* @o+dja egy1 szere+ azt a %r+a)- ogy mg a )atoli)uso) szeri+t az 6t a megvlts oz &zus 3risztu1 so+ t vezet- S ay a%%a+ isz- ogy el )ell adom+yoz+ia a szvt* 7z mellesleg igaz is* 0e flje+- +em vg =+%e a villm- ami)or )imo+dja* Fel)aptam a fejem* / 0em mo+d atom azt a %rsg+a)- ogy S ay r fog tall+i &zusra / mo+dtam* / Azt iszem- ogy maga &zus* 4rtetle+<l pislogott* / Hogy mit isz> Amle+i )ezdte) %ellem a szava)* @i+dig azt )pzeltem- ilye+ rzs le et t=%% +yel1 ve+ %eszl+i8 so) igazsgot mo+d )i az em%er a+l)<l- ogy szreve++- po+tosa+ mit is ejt )i a szj+* / Geljese+ logi)us* A )ora- a sza)mja- az- ogy allra tlt)* A 'sod)* 4s a szv1 adom+yozs / megi+t felldozza magt a %+ei+)rt- mi+t egy)or* Azt ldozza fel- ami a leg)evs% szmt8 a testt* A lel)e gy lesz teljess* / ]riste+- ez rossza%%- mi+t a tvisz)ets / mormolta @aggie* / @aga megr<lt* / 0zze- @aggie- S ay gya)ra+ idz egy olya+ eva+glium%l- amely 3risztus alla ut+ )tszz vvel rdott* 7z mg =+mag%a+ +em +agy dolog- de a legt=%% em%er+e) fogalma si+'s arrl- ogy ez a )=+yv egyltal+ ltezi)* J pedig sz szeri+t idz %elle* / 4+ is %eszltem vele- s- mr meg%o'ssso+- de elg zagyva dolgo)at ord =ssze* Gudja- mit 'si+lt teg+ap- mi)=z%e+ arrl )o+zultltam vele- mit mo+djo+ a %rsgo+> Am%zott* Sajt maga elle+* / @eg )ell ta+ul+ia a soro) )=z=tt olvas+i* / Persze* 4s go+dolom- a (rit+ey Spears szmait visszafel jtssza le- azt allja )i a dalo)%l- ogy NRyere- fe)<dj le velem- mr +em vagyo) )is)or62O Az ,ste+ szerelmres ez most +em szvi''- =+ )atoli)us pap* @i a szitu az Atya- Fi6- Sze+tlle) dologgal> @ert +e)em +em rmli)- ogy S ay is a Sze+t romsg tagja le++e* / 4s mi va+ azo))al- a)i) gya)orlatilag ott la)+a) a %=rt=+ eltt> J) is mi+d megr<l1 te)>

/ Azt vrj)- ogy S ay segt az autista gyere)<)=+- vagy )igygytja a frj<)et az Alz eimer%l* Sajt magu) miatt va++a) ott / mo+dta @aggie* / A)i azt iszi- ogy S ay (our+e a messis- az a++yira )eresi- ogy mg egy )tliteres )lspala')%a+ is megtall+* / 5agy a szvadom+yozs%a+> / vgtam vissza* / A+ egy egsz jogi erd=t ptett az egy+i itre* A))or ogy mo+d atja )i ilye+ )ategori)usa+- ogy tvede)> / @ert ez +em tveds vagy +em1tveds )rdse* 7z let1 all )rdse- )o+)rta+ S ay let vagy all* 4+ %rmi olyat ajla+d vagyo) )imo+da+i- ami segt meg+yer1 +i az <gyetE ez a dolgom* 4s elvileg az =+ is* @ost +em egy jele+srl va+ sz- vagy ar1 rl- ogy S ay mi lesz egy +ap- vagy mi le etett vol+a* Arrl va+ sz- ogy )i most* J most egy eltlt gyil)os- a)it )ivgez+e)- a +em tesze) rte valamit* 0em rde)el- ogy 'savarg1e S ay vagy maga 7rzs%et )irly+- vagy pp &zus 3risztus8 +e)em 'sa) a++yi szmt- ogy meg+yerj<) a pert- ogy a sajt a)arata szeri+t al asso+ meg* ]gy1 ogy maga fel fog ll+i a szsz)re- s meges)<szi) szpe+ a (i%lira* Arra a (i%liraamely tal+ mr 6gysem rde)li- isze+ 6j &zust tallt mag+a) az ,1)=rlet%e+* 4s a el1 'seszi- s 6gy vlaszolgat- mi+t valami idita- s emiatt veszt<+)- a))or t=+)re fogom te++i2 @aggie a vgre )iv=r=s=d=tt s )ifulladt* / Hogy mo+dta- egy rgi eva+glium%l> / )rdezte* / Szrl szra> (li+tottam* / Hogy j=tt r> / Az =+ apja segtett / feleltem* @aggie fur'sll szeme))el +zett rm* / 0a +em- +em )<ld=) egyszerre egy papot s egy ra%%it ta+6+a)* A %r vgig azt vr+- mi lesz a po+* 7lmosolyodtam* / 5a+ egy =tletem*

@ARR,7
Az <gyvd1vde+' tall)oz)ra fe++tartott terem%e+ voltu+)* S ay felmszott egy sz)re- s %eszl+i )ezdett a legye))el* / (alra2 / javasolta- s )=z%e+ a szellz fel +y6jtogatta a +ya)t* / 0a- mire vrsz> Si)er<l+i fog* 7gy pilla+atra fel+ztem a jegyzeteim%l* / J) a zillatai> / 0em / felelt S ay- s leszllt a sz)rl* Haja =sszevissz+ llt- de 'sa) az egyi) oldalo+* 7ttl 6gy +zett )i- mi+t a szra)o1 zott le++e* 5agy elme%eteg- ji+dulat )rdse* ?emltem- r tudom majd ve++i vala ogyogy fs<l)=dj=+ meg- mieltt a %r el llu+)* A legye) )=r%e1)=r%e r=p)=dte)* / 5a+ ott o+ egy +yulam / mo+dtam* / @6lt te+- mieltt t ozta) az ,1)=rlet%e- volta) llataim / szlt S ay- azt+ meg1 rzta a fejt* / 0em m6lt te+* Geg+ap* 0em tudom- +em eml)szem- mi)or* / 0em szmtF / Hogy vj)> / Gess)> / A +yulat* / Bliver / feleltem* 7lvettem a zse%em%l egy apr aj+d)ot- amelyet mr egy ideje tartogattam a szmra / Hoztam egy )is aprsgot* 7lmosolyodott- de a te)i+tete irtele+ sz6rss s +agyo+ )o+'e+trltt vlt* / ?emlem- )ul's* / 0em mo+d at+m* / Az aj+d) egy rumos 'so)iszelet volt* / Ro+doltam- itt +em osztogat+a) ilyesmit* 3i+yitotta- meg+yalta- azt+ vissza'somagolta- s vatosa+ a mell+yzse%%e 's6sztat1 ta* / Sz+tiszta 'so)i%l va+> / 0em tudom* / 5a+ %e++e rum> 7lmosolyodtam* / @eglep+e- a le++e* / 3r* (ele arapott a 'so)old%a* / Hol+ap va+ a +agy +ap / mo+dtam* @i' aelt )<l=+=s ir+y%a terelte az =+magval vvott ar'a* 7gsz valszertle+ m1 do+ javasolta- ogy vegyem fel a )ap'solatot egy %izo+yos ,a+ Flet' er +ev profesz1 szorral* ?mlett- ogy )or%%a+ mr lttam Flet' ert8 egy tvs oK1t vezetett- a ov olya+o)at vott %e- a)i))el valami lltlagos 'soda t=rt+t8 mo+dju)- Szz @ria )pt ltt) a pirtso+* A )amer) eltt azt+ dara%o)ra szedte a mo+da+dju)at* 7lsre azt ittem- ogy a))or le++e rdemes t is %e v+i ta+6+a)- a spe'iel el a)ar++) veszte+i az <gyet- de lassa+ megrtettem- ogy a)r mg asz+os is le et* Gud+iilli) a Pri+'eto+ egyetem teolgia sza)+ szerzett do)tori diplomt / mr ez is elg jl a+gzi) /- rta+i meg 'sa) +em rt atott- a va+ egy eM1ateista ta+6+) is* Ha mg Flet' ert is meg le etett gyz+i arrl- ogy va+ ,ste+ / legye+ az &zus- Alla - &a ve- S ay- vagy %r)i ms /- a)1 )or )it +em> S ay vgzett a 'so)ival- a paprjt visszaadta* / Az aluflit is )rem / mo+dtam* 3ellemetle+ lett vol+a- a S ay +e adja iste+ fegy1 vert 'si+l az alum+ium%l- s maga vagy ms elle+ fordtja* @eg u+ysz)od ar''al )i1 vette a zse%%l- s visszaadta* / Gudja- mi lesz ol+ap- ugye>

/ @irt- =+ +em> / Hm* 0os- a trgyalsrlF / )ezdtem* / Az =+ dolga mi+d=ssze a++yi lesz- ogy t<1 relmese+ <l s allgat* Felte etleg +agyo+ )eveset fog rte+i az el a+gzotta)%l- de +e aggdjo+* Felpilla+tott* / ,deges> Ht ige+- ideges voltam* 0em 'sa) azrt- mert a per sor+ eldl- ogy t+yleg tall1 tam1e asz+l at jogi )is)aput e%%e+ az elg +agy port fel)avar <gy%e+* Blya+ orszg1 %a+ le)- a ol a la)ossg $[ szzal)a )ereszt+y+e) vallja magt- a fele pedig re+dsze1 rese+ el is jr templom%a* Az tlag ameri)ai+a) a valls +em ppe+ az egy+rl szl- a1 +em a v) )=z=ssgrl* Az ltalam felptett vdelmi stratgia ezt a feje tetejre a)arta llta+i* / S ay / szltam /- ugye- rti- mi forog )o')+> G<relmetle+<l %li+tott* / Hol va+ most > / 3i'soda> / A l+y* A)i+e) )ell a szv* / 3r z%a+ va+* / A))or siet+<+) )ell / mo+dta* Iassa+ f6jtam )i a levegt* / ,gaz* 0a- megye)- felveszem a legjo%% p)erar'om* Fellltam- s i+tettem az r+e)- ogy e+gedje+ )i a terem%l* S ay mg egy pilla+atra vissza vott* / 0e felejtse+ el %o's+atot )r+i2 / mo+dta* / 3itl> Te mr msra figyelt* ]jra a sz)e+ llt* 4s a ogy +ztem- gyors egymsut+%a+ t lgy la+dolt a +yitott te+yer+* Atves )orom%a+ mi+de+ vgyam egy )ar'so+yfa volt* A %artaim+l mi+d ott vir1 tott a )ar'so+yfa a +appali%a+E a mi me+r+) e ez )pest elg gye+ge ereszts+e) szmtott* Apm rmutatott ugya+- ogy mi a +yol' +ap alatt =sszese+ +yol' aj+d)ot )apu+)- de %artaim mg e++l is t=%%et )apta)- a =sszeadju)- mi mi+de+ volt a fa alatt* 7gy ideg de'em%eri dlut+ a+ym elvitt a plz%a Capm+a) azt mo+dta- mozi%a me1 gy<+)D* (elltu+) a sor%a a so) )i=lt=z=tt )isl+y m=g- s )ivrtu)- amg vgre + is a Glap trdre <l ettem- s elmo+d attam- milye+ aj+d)ot szeret+)* Azt+ meg+zt<) az ru z f )essgt8 )=zpe+ tize+=t )ar'so+yfa llt- )<l=+%=z sz+e)- a+yag6a)ms1ms dsze))el* N7zt figyeldO / mo+dta a+ym- s ott- az ru z )=zep+- a so) fa )=z=tt egyszere+ lefe)<dt<+) a f=ldre- s +zt<)- a ogy f=l=tt<+) ezer s ezer dsz vil1 log* Azeltt so a +em lttam ilye+ gy=+y=rsget* N0em mo+dom el ap+a)O / grtemde a+ym azt vlaszolta- +em szmt- elmo+dom1e* 7lmagyarzta- ogy ez +em vallsi dolog* Csa) a dsze)et +zt<)* Az em%er pedig +z eti a dsze)et a+l)<l is- ogy %ele+z+e a do%oz%a* @iut+ elj=ttem S aytl- %e<ltem az aut%a- s fel vtam a+ymat a mu+)a elyi sz1 m+* / Szia2 / szltam a telefo+%a* / @i 6jsg> 0em j=tt gyorsa+ a vlasz* / @aggie> (aj va+> / 0i+'s* Csa) )edvem tmadt fel v+i* / G=rt+t valami> @egsr<ltl> / 0em is v atla) fel 'sa) 6gy- a +i+'s %aj- 'sa) pp alla+i szeret+m a a+godat> / Te ogy+em / mo+dta %r +em szo)sod*

0os- a t+ye))el +em rdemes vitz+i* 7gy mly levegvel %elefogtam* / 7ml)szel mg- ami)or elvittl- ogy meg+zz<) a Glapt> / Azt +e mo+dd +e)em- ogy )i)eresztel)edsz* Apd %ele al+a* / 0em )eresztel)ede) )i / feleltem* A+ym meg)=++ye%%<lte+ s ajtott* / Csa) eszem%e jutott- e++yi* / 4s ezrt vtl> / 0em / mo+dtam* / Ha+em azrt- ogy %o's+atot )rje)* / @irt )elle+e %o's+atot )r+ed> / +evetett* / 0em 'si+ltl semmit* 7%%e+ a pilla+at%a+ eszem%e jutott- ogy ami)or az ru z padlj+ fe)<dt<+) s +z1 t<) a f)at- felfigyelt r+) egy %izto+sgi r* Csak egy pr percet adjon neki, )rte a+ym* (eugrott &u+e 0ealo+ ar'a* Ie et- ogy ez az a+y) feladata8 idt +yer+i a gyere1 )<) szmra* @g a))or is- a +em szvese+ teszi)E mg a))or is- a %eleroppa+ a tu)* / ,ge+ / vlaszoltam* / Gudom* / A vallssza%adsg ir+ti vgy +em 6j )elet / )ezdtem r- ami)or fellltam Haig %1 r eltt* 7l)ezdd=tt S ay (our+e pere* / Az egyi) leg rese%% eset t=%% mi+t )tszz ve t=rt+t* 0em a mi orszgu+)%a+- isze+ a))or mg orszgu+) +em ltezett* 5olt egy 'soport- amely ms vallsi ideolgit )=vetett- mi+t a t=%%sg* ?ju) a)art) )+yszerte1 +i- ogy %etrje+e) az a+gli)+ egy z%a* J) i+)%% t)elte) az 'e+o+- +e)i az isme1 retle++e)* Saj+os- a purit+o) a++yira szerett) a vallssza%adsgot- ogy )i is sajttot1 t)8 itt so)szor mg ) is <ld=zt) azo)at- a)i)+e) a ite +em egyezett az =v))el* 7zrt sze+telte) az alapt aty) )<l=+=s figyelmet a vallssza%adsg+a)* Wgy a)art) megf1 )ez+i a vallsi i+tolera+'it* A trgyals es)<dte) +l)<l zajlott- ezrt a sz+o)latom+a) elvileg egyed<l a %r volt a 'mzettje* A terem persze sz+<ltig megtelt* A %r +gy tv'sator+a riportereit e+gedte %e- jele+ volt tov%% + +y em%eri jogi a)tivista- s a all%<+tetst prtol)- illetve el1 le+z) t%or%l + +ya+* A megjele+te) )=z<l 'sa) @i' ael atya volt S ay felttle+ t1 mogatja* J )=zvetle+<l a felperes asztala m=g=tt <lt* S ay mellettem <lt- )ez+1l%+ meg%ili+'selve- a dere)+l lel+'olva* / Az al)otm+y szerzi+e) )=sz=+ ete+ orszgu+)%a+ mi+de+)i sza%ado+ gya)orol1 atja a vallst- mg egy 0eK Hamps ire1i allratlt is* Az egy++e) ezt a jogt sz=vet1 sgi t=rv+y is vdi* A Fogvatartottak vallsi cl6 fldhasznlatr4l sz4l4 trvny )i1 mo+dja- ogy mg a ra%o)+a) is jogu) va+ vallsu)at a +e)i) tetsz mdo+ gya)orol+ifeltve- ogy ezzel +em veszlyeztet+e) mso)at- s ogy a tev)e+ysg +em <t)=zi) a %=rt=+ %izto+sgi sza%lyzat%a* 7++e) elle+re 0eK Hamps ire llam megfosztotta S ay (our+e1t a sza%ad vallsgya)orls al)otm+yos jogtl* A %rra +ztem* / S ay (our+e +em muzulm+- +em o))ultista ta+o)%a+ iszE +em vilgi %elltotts1 g6 uma+ista- +em a (a ai valls )=vetje* Ie et- ogy mi+daz- ami%e+ isz- +em a1 so+lt egyetle+ olya+ vilgvallsra sem- amelyet )aps%l )=++ye+ meg+evez et++)* Te ettl ez mg a it egy formjaE s e ez a it ez ozztartozi)- ogy S ay 'sa) 6gy +yer1 et megvltst- a a )ivgzst )=vete+ a szve az ldozata 6g leszF ez viszo+t 'sa) a))or le etsges- a az llam +em allos i+je)'ival vgezteti )i S ayt* Gettem + +y lpst elre* / S ay (our+e1t olya+ %+'sele)m+y miatt tlt) el- amely tal+ a legvisszatasz1 t%% %+tett volt llamu+) t=rt+elm%e+* J t=%%sz=r megfelle%%ezte az tletet- de fel1 le%%ezst mi+de+ al)alommal elutastott)* J +em )v+ szem%eszll+i az tlettel- %r 6r8 a vde+'em tudja- ogy meg fog al+i* @i+d=ssze a++yit )r- ogy tartsu) %e orsz1 gu+) t=rv+yeit- +evezetese+ azo)at- amelye) )imo+dj)- ogy mi+de+)i sza%ado+ gya1 )orol atja vallst- %r ol- %rmi)or* Ha az llam %eleegyezi)- ogy a)asztssal vgez1 z) )i- s segt- a%%a+- ogy szerveit alla ut+ fel asz+lj)- azzal +em sodor veszly%e ms fogvatartotta)at- s a %=rt=+ %izto+sgra si+'s +egatv atssal* S ay (our+e sz1

mra ez az eredm+y )tszerese+ is j le++e8 megme+te+ egy )isl+y lett- s ezzel egyidejleg a sajt lel)t is* Ie<ltem- s S ayre pilla+tottam* Az eladsom alatt az eltte ever lapra egy )alzt rajzolt- papagjjal a vll+* Az alperes asztal+l Rordo+ Rree+leaf <lt- mellette 0eK Hamps ire llam %<+tets1 vgre ajtsi %iztosa* Az ut%%i 6riem%er aja s ar'a egyar+t rpasz+ volt* Rree+leaf )tszer az asztalra )oppa+tott 'eruzjval* / @s* (loom az im+t orszgu+) alapt atyjairl %eszlt* 0os- G omas &efferso+ egy1 szer egy level%e+ a )=vet)ez )ifejezst asz+lta8 Naz egy zat s az llamot elvlaszt falO* 7z a sz)ap'solat azta szlligv vlt* &efferso+ ezzel az al)otm+y els )iegsz1 tst magyarzta- elssor%a+ a 'i))ely vallsra vo+at)oz rszleteit* A Iegfels%% (r1 sg azta is gya)ra+ ivat)ozi) erre a go+dolatra* A Iemo+1teszt- amelyet a %rsg 9.`9 ta al)almaz- )imo+dja- ogy egy t=rv+y 'sa) a))or egyeztet et =ssze az al)otm+y1 +yal- a 'lja vilgi jelleg- +em segti- valami+t +em is a)adlyozza a valls terjedsts +em eredm+yezi azt- ogy az egy zi s az llami szfra t6lsgosa+ =ssze)everedje+* Szmu+)ra ez ut%%i a legrde)ese%% )ritrium8 tud+iilli) @s* (loom egyrszt =r<l- ogy az alapt aty) sztvlasztott) az egy zat s az llamot- msrszt viszo+t azt )riogy =+- %r 6r- forrassza )et eggy* Felllt- elrelpett* / Ha )omolya+ fo+tolra a)arju) ve++i @s* (loom )rst / folytatta Rree+leaf /- lt1 +u+) )ell- ogy valj%a+ arra ir+yul- ogy megvltoztassu+) egy jogers tletet- 'sa) mert a valls %iztost e ez egy )is)aput* Te mi j=+ ezut+> 7gy eltlt drogdler azt )ri majd- ogy t=r=lj) el az tlett- mert a eroi+t arra asz+lja- ogy eljusso+ a +irv+1 %a> 7gy gyil)os azt )=veteli- ogy a 'ellja ajtaja @e))a fel +zze+> / Rree+leaf meg1 rzta a fejt* / Az az igazsg- %r 6r- ogy az ACI; +em azrt adta %e ezt a )relmetmert jogos elle+vets<) volt* Ha+em azrt- ogy atalmas mdiafel ajtst )ere)tse+e) a++a)- ogy az llam atva+)ile+' v ut+ ismt )i fog vgez+i vala)it* / 3arjval a all1 gatsg fel i+tett* / A+=) a %izo+yt) arra- ogy a stratgiju) mris %evlt* Rree+1leaf most S ayre pilla+tott* / Se+)i sem veszi flvllrl a all%<+tetst- a %<+tets1vgre ajtsi %iztos vg)pp +em* A S ay (our+e per%e+ meg ozott tlet szeri+t az eltltet allos i+je)'ival )ell )ivgez+i* Az llam mi+de+t e++e) megfelele+ i+tzett- s a tralv tee+d)et is az tlettel =ssz a+g%a+ )v+ja elvgez+i8 gy semelyi) ri+tett fl mltsga +em sr<l* 0zz<) a t+ye)et* A)rmit is mo+d @s* (loom- +i+'s olya+ valls a vilgo+- amely )i1 mo+da+- ogy a v 'sa) a))or jut el a t6lvilgra- a a szerveit eladom+yozza* Az a)1 ti szeri+t S ay (our+e +evelsz<l)+l +tt fel- vilgos- ogy +lu) +em )apott olya+ vallsi o)tatst- amely )=telezv te++ szmra a szervadom+yozst* Ha )s%%- fel1 +tt fejjel vett fel egy olya+ vallst- amely%e+ )=telez a szervadom+yozs- arra mi 'sa) azt tudju) mo+da+i- el+zst a )ifejezsrt8 duma* / Rree+leaf )itrta )arjait* / (r 6rtudju)- ogy figyelmese+ meg fogja allgat+i a %eidzette) vallomsait- de +e felejts<) el- ogy a (<+tets1vgre ajtsi Hivatal +em ugrl at 6gy- a ogy egy1egy valsgtl el1 rugasz)odott fogvatartott f<ty<l* Fleg- a az a fogoly )egyetle+<l meg)+zott s meg=lt )t 0eK Hamps ire1i polgrt- egy gyere)et s egy re+drt* 0e agyja- ogy @s* (loom s az ACI; e%%l a )omoly <gy%l %azri 'ir)uszt 'si+ljo+* 7+gedlyezze- ogy az l1 lam a le et leg'ivilizlta%% s professzio+lisa%% mdo+ vgre ajtsa a %rsg ltal )o1 r%%a+ )isza%ott %<+tetst* S ayre pilla+tottam* @ost mst rajzolt* A sajt mo+ogramjt- s az ACeTC egy<ttes lgjt* A %r az orr+yergre tolta a szem<vegt- s rm +zett* / @s* (loom / szlt /- szlt atja az els ta+6t*

@,CHA7I
Ami)or ta+6+a) szltotta) az emelv+yre- +z+i )ezdtem S ayt* J <res szeme))el'se+dese+ viszo+ozta a te)i+tetem* Az r+o) ozzm lpett- )ez%e+ a (i%lival* / @eges)<szi)- ogy az igazat mo+dja- a teljes igazat s 'sa)is az igazat- ,ste+ =+t 6gy seglje> A )=+yv fi+om fe)ete %r)=ts%e+ volt- amelyet mr simra )optatott az az ezer s ezer )z- amely elttem ugya+itt- ugya+gy megfogta* 7szem%e jutott- milye+ so)szor fogtam a )ezem%e+ (i%lit- mert %izto+sgrzetet adott* 3or%%a+ azt ittem- e%%e+ a )=+yv%e+ mi+de+ vlasz %e++e va+E most %izo+ytala+ voltam- ogy egyltal+ a )rd1 se) elyese) volta)1e* -sten engem 6gy segljen, go+doltam* @aggie )=++yed+ =ssze)ul'solta a )ezt / 3rem- mo+dja a +evt s a 'mt a jegyz)=+yv%e* / @i' ael \rig t / )=sz=r<ltem meg a tor)om* / Hig Street PQ""- Co+'ord* / Foglal)ozsa> / A St* Cat eri+e1templom%a+ vagyo) pap* / Hogy lesz vala)i%l pap> / )rdezte @aggie* / G=%% ve+ )ereszt<l papi szemi+riumra )ell jr+i- ezut+ az em%er tme+etileg dia1 )+us lesz* 7%%e+ a poz'i%a+ egy tapasztalta%% pap fel<gyeletvel gya)orlatot szerezazt+ papp sze+teli)* / A+ mi)or tette le a papi es)<t- atya> / 3t vvel ezeltt / mo+dtam* @g mi+dig l+)e+ eml)eztem a felsze+telsi szertartsra* A sz<leim az imaterem padj%a+ <lte)E ar'u) 'sillag)+t ragyogott* A))ori%a+ olya+ %iztos voltam a )<ldet1 sem%e+- a%%a+- ogy &zus 3risztust )ell szolgl+omF 4s a%%a+- ogy )i egyltal+ &1 zus 3risztus* Gvedtem vol+a> 5agy 'sa) t=%%fle elyes vlasz is le etsges> / A St* Cat eri+e1templom%a+ vgzett mu+)ja sor+ =+ lel)i segt)+t tall)ozott a S ay (our+e +ev fogollyal> / ,ge+* / Itja t a trgyalterem%e+> / ,ge+* / St / mo+dta @aggie /- az <gy felperese- s ott <lt mellettem az asztal+l- +em igaz> / Te- gy va+ / S ayre mosolyogtam- vlaszul le+zett az asztalra* / A papi gya)orlata sor+ %eszlgetett =+ a gy<le)ezete tagjaival a it<)rl> / Germszetese+* / A++e) pap)+t az a feladata- ogy segtse+ mso)+a) megtall+i az ,ste+ ez vezet utat> / ,ge+* / 4s elmlyte+i mso) )ap'solatt ,ste++el> / ,ge+- teljes mrt)%e+* @aggie a %r oz fordult* / (r 6r- szeret+m- a a trgyals sor+ @i' ael atyt a lel)i segtsg+y6jts s a vallsi <gye) sza)rtj+e) te)i+te++)* A msi) <gyvd felugrott* / Gilta)ozom2 / vgott )=z%e* / @r el+zst- de @i' ael atya a zsid valls+a) is sza)rtje> 4s a metodist+a)> A muzulm++a)> / Helyt ado) / vlaszolt a %r* / @i' ael atya 'sa) a )atoli)us valls sza)rtje)+t +yilat)oz at- illetve olya+ tma)=r=)%e+- amelye) )=zvetle+ )ap'solat%a+ ll+a) lel)i segti mu+)jval* Fogalmam sem volt- ez mit jele+t / a )t <gyvd- a ar')ifejezs<) +em 'salt- szi+t+ +em rtette*

/ @ilye+ szerepet t=lt %e egy lel)i segt a %=rt=+%e+> / folytatta @aggie* / Gall)ozi) olya+ foglyo))al- a)i)+e) %artra va+ sz<)sg<)- vagy a)i) egy<tt a)ar1 +a) vala)ivel imd)oz+i / magyarztam* / Ga+'so)at- 6tmutatst s vallsi tartalm6 iro1 dalmat ad +e)i)* Gulajdo+)ppe+ a lel)i segt olya+- mi+t egy pap- a)i z oz megy* / A+ ogya+ lett lel)i segt> / Az llami %=rt=+ meg)ereste a St* Cat eri+e templomot* Btt dolgozom* / Atya- S ay )atoli)us> / Az egyi) +evela+yja a )atoli)us it szeri+t )ereszteltette meg- gy az egy z szem1 po+tj%l )atoli)us+a) szmt- ige+* Te +em gya)orolja a vallst* / 7z ogy is va+ a))orF =+ pap- de S ay +em )atoli)us* A))or ogy le et mgis p1 pe+ =+ az lel)i segtje> / 0e)em +em az a feladatom- ogy mist tartsa) +e)i- a+em az- ogy meg allgas1 sam* / @i)or tall)ozott elsz=r S ayjel> / )rdezte @aggie* / ,d+ mr'ius +yol'adi)+ / feleltem* / Azta pedig ete+te egyszer1)tszer* / A tall)ozsai) sor+ S ay %eszlt =++el arrl- ogy szeret+ a szvt Claire 0ea1 lo++a) adom+yoz+i> Claire az egyi) ldozat+a) a 6ga* / 7z mr az els %eszlgets<+) sor+ felmer<lt / mo+dtam* / Azta +yszor %eszlte) arrl- ogy S ay mit rez ezzel a szvt<ltetssel )ap'so1 lat%a+> / Gal+ uszo+=t1 armi+' al)alommal* @aggie %li+tott* / 5a++a) itt a terem%e+ olya+o)- a)i) szeri+t S ay 'sa) azrt ozza el ezt a szvado1 m+yozs1dolgot- ogy idt +yerje+- s semmifle vallsi megfo+tols +i+'s a ttr%e+* A+ egyetrt ezzel> / Gilta)ozom / szlt a msi) <gyvd* / Gallgats* A %r megrzta a fejt* / 7lutastom* Folytassa2 / A)r ma meg al+a- a e+ged+)- ogy eladom+yozza a szvt* 0em a)ar idt +yer1 +iE azt szeret+- ogy 6gy vgezz) )i- ogy ut+a a szvt mg fel le esse+ asz+l+i t1 <ltets ez* / Hadd %eszlje) egy )i'sit magam elle+ / mo+dta @aggie* / @i+de+)i tudja- ogy a szervadom+yozs =+zetle+ dologF de mi az =sszef<ggs az adom+yozs s a megvl1 ts )=z=tt> 5olt valami- ami meggyzte =+t- ogy az egsz S ay rszrl +em'sa) egy =+zetle+ tettF a+em t+yleg a it ez tartozi)> / ,ge+ / feleltem* / Ami)or S ay elsz=r meslte el- ogy mit a)ar- +agyo+ meggyz volt* @ajd+em 6gy %eszlt- mi+t a valami feladv+yt a)ar+a ad+i +e)em* NHa magam%a+ azt ozom ltre- amim va+- meg fog me+te+i e+gem* Ha az +i+'s %e++em- az- ami +i+'s %e++em- meg fog =l+i e+gem*O 3s%% megtudtam- ogy S ay szavai +em volta) eredeti1 e)* 7gy +agyo+ fo+tos em%ertl idzett* / 3itl- atya> A %rra +ztem* / &zus 3risztustl* / 0i+'s t=%% )rdsem / mo+dta @aggie- s vissza<lt S ay mell* Rordo+ Rree+leaf e+y e fi+torral +zett felm* / (o's+at a tudatla+sgomrt- atya* Az idzet az H1 vagy az ]jsz=vetsg%l va+> / 7gyi)%l sem / vlaszoltam* / Gams eva+glium%l* 7rre +em tudott mit mo+da+i az <gyvd* / A (i%li%a+ %e++e va+ az =sszes eva+glium- +em> / Gilta)ozom / )iltott @aggie* / @i' ael atya +em vlaszol at- mivel +em vallsi sza)rt* / Te t =+ aj+lotta sza)rt+e)2 / mo+dta Rree+leaf*

@aggie megvo+ta a vllt* / 0em )ellett vol+a tilta)oz+i elle+e* / @s ogy )rdezem mo+dta Rree+leaf* / @r* (our+e idzete +em a (i%li%l szr1 mazi)- de =+ szeri+t az idzet %izo+ytja- ogy vallsi megfo+tolso) vezrli)> / Wgy va+ / feleltem* / Po+tosa+* / 0a s milye+ vallst gya)orol S ay> / )rdezte Rree+leaf* / 0em ad +e)i +evet* / A+ az im+t mo+dta- S ay +em gya)orolja a )atoli)us vallst 7setleg a zsid vallst> / 0em* / Az iszlmot> / Azt sem* / A %udd istt> / 0em / mo+dtam* / Rya)orol @r* (our+e %rmi olya+ szervezett vallst- amelyet a %rsg esetleg is1 mer et> Ha%oztam a vlasszal* / Rya)orol vallst- de +em szervezettet* / A))or mit> (our+eizmust> / Gilta)ozom / vgott )=z%e @aggie* / S ay sem tud +e)i +evet ad+i- a))or mi ogy tud++)> / Helyt ado) / szlt Haig %r* / Hadd foglaljam =ssze / mo+dta Rree+leaf* / S ay (our+e olya+ vallst gya)orolamely+e) +i+'s +eve- olya+ eva+glium%l idz- amely +i+'s a (i%li%a+F ettl f<gget1 le+<l a megvlts ut+i vgytl vezrelve a)arja eladom+yoz+i a szerveit> @o+dja- atya+em go+dolja azt- ogy ez egy roppa+t )+yelmes ozzlls @r* (our+e rszrl> 7lfordult- mi+t a +em vr+a vlaszt* Te a azt itte- ilye+ )=++y dolga lesz- t tve1 dett8 + mg +em fejeztem %e* / @r* Rree+leaf / )ezdtem /- az let sor+ az em%er szmos olya+ dolgot megtapasz1 tal- amit +em le et meg+evez+i* / Gess)> / 7gy gyerme) sz<letse- pldul* 5agy egy sz<l alla* A szerelem* A szava) olya1 +o)- mi+t a alsz lja8 az em%er remli- ogy jl lefedi azt- amit mo+da+i a)ar- de vi1 lgos- ogy +em fr %ele az =sszes =r=m- fjdalom s 'soda* Az is ilye+- ami)or megta1 llju) ,ste+t* A)ivel megt=rt+t- az tudja- milye+ rzs* @s+a) viszo+t i%a pr%l+ elmo+da+i- a szava) erre +em le+++e) elege+de)* ,ge+- ami azt illeti- t+yleg 6gy a+gzi)- ogy roppa+t )+yelmes megoldst vlasztott* 4s az is igaz- ogy a vallsa egyed<li )=vetje* 4s e++e) a valls+a) +eve si+'s* TeF + isze) +e)i* / 0z+i )ezd1 tem S ayt8 megvrtam- amg vg<l viszo+ozza a te)i+tetem* / 4+ isze)*

&;07
Claire egyre rit)%%a+ volt %re+* Azo)%a+ a rit)a pilla+ato)%a+- ami)or tudat+l volt- +em %eszlt<+) az 6j szvrlE arrl sem- ogy elfogad+1e* 0em a)arta elfogad+iE igaz%l + is fltem- mi lesz- a r%li+tu+)* ]gy ogy i+)%% l+yegtele+ dolgo)rl %e1 szlgett<+)8 )it szavazta) )i a )edve+' valsgs oK1j%lE ogy m)=di) az ,+ter+etE +em felejtettem1e el eml)eztet+i @rs* \alloug %yt- ogy +apo+ta 'sa) )tszer adjo+ e++i a )uty+a)- +e romszor- mert ditztatju)- s a t=%%i* Ami)or Claire aludt- so)szor 'sa) fogtam a )ezt s arrl mesltem +e)i- milye++e) )pzelem a j=vt* Azt mo+dtamogy elmegy<+) (alira- s egy +apig egy )u+y %a+ la)u+) majd- )=zvetle+<l az 'e1 + viz+* 4s ogy megta+ulo) stalp +l)<l vzisel+i- pedig motor's+a)ot vezet+i- az1 t+ a mr j) vagyu+)- 'serl<+)* 4s megmsszu) a 3ata di+ egyet- %el=vet<+) pr f<l%evalt- megta+ulu+) 'so)oldt )szte+i* Rya)ra+ )pzeltem- ogy a l+yom 6gy +yeri vissza a tudatt- a ogy egy em%er fel6szi) a te+ger fe+e)rl a felsz+re / + pedig a parto+ vrom* ?eggele+te vettem egy )vt a )r z me+zj+ / az odavezet 6to+ mi+dig el alad1 tam egy %a+)- egy )=+yves%olt s egy utazsi iroda mellett* 7ze+ a +apo+ olya+ posztert lttam az utazsi iroda a%la)%a+- amely mg+es)+t r+tott %e az <zlet%e* GAPASU1 GAIT @7R AF?,3SG- arsogta a poszter* A %olt%a+ pp egy u+ott di)l+y dolgozott* A %artjval %eszlt telefo+o+- ami)or %e1 lptem- ezrt sz%eli felvilgosts elyett 'sa) a )ezem%e +yomott egy tj)oztat f<ze1 tet- remlve- ogy ezzel is megelgszem* / Hol is tartottu+)> / allottam mg a a+gjt a folyosrl* Azt+ el+evette magt*/1 @i> Hogy a fogaddal> Wgy )ezdtem el az elef+to)rl olvas+i* Bdafe+t- Claire szo%j%a+ t+ztem a f<zetet* A )pe)e+ gy=+y=r szo%)at lttamatalmas gya))al* A zu a+yz) oda)i+t volta)- gy a ve+dge) a sza%ad%a+- a %o)ro) mellett zu a+yozta)- meztele+<l* @s ol t=)letes mosoly6 afri)ai vadszo) +zte) rm a Ia+d ?overj<)%l* 0a s az llato)2 Hi etetle+<l izmos leoprdo) so)1so) folttalE +st+yoroszl+ %oros1 ty+sz+ szeme))elE egy risi elef+t- ami+t az orm+yval pp egy ft r+t )i a f=ld1 %l* '7dja3e n, hogy az elefntok trsadalma nagy!an hasonl0t a minkre> ? tette fel a )rdst a %rossura* &z anyk csapatok!an vndorolnak1 ZZ h4napig vemhesek1 PG kilomter tvolsg!4l is t7dnak komm7niklni egymssal1 Nzze meg n is, milyen csodkra kpesek az elefntok a termszetes lak4krnyezet"k3 !en, a '7li3rgi4!anU / @it olvasol> / )rdezte Claire re)edt a+go+- a %ros6rt +zve* / A szafari)rl r+a) / mo+dtam* / Arra go+doltam- elme et++) mi is* / 0em )ell az a <lye szv / mo+dta Claire- majd oldalt fordult- s %e'su)ta a szemt* 7l atroztam- ogy mesle) mg Claire1+e) az elef+to)rl- ami)or leg)=zele%% fel1 )el* J) olya+ trsadalom%a+ l+e)- a ol az a+y) s a l+yai) so) ve+ t egyms mellett va++a) a testvrei))el* 5a+ )=zt<) jo%%1 s %al)ezes* Ha elme++e) ott o+rl- mg ve)1 )el )s%% is )=++ye+ azatall+a) Te egyvalamit sosem fogo) elmo+da+i +e)i8 az elef+to) megrzi)- a elj=+ a allu) rja- s ilye+)or leme++e) egy foly oz* 7ltemeti) s megsiratj) a alottai)at* Germ1 szettudso) egyszer ltt)- a ogy egy a+yaelef+t a alott %orjt ossz6 )ilomtere)e+ t 'ipelte az orm+yval*

@ARR,7 Se+)i +em a)arta- ogy ,a+ Flet' er vallomst tegye+* 4+ sem* 0 +y +appal )or%%a+ s<rgs tall)ozt )rtem a %rtl- ogy Flet' ert is felve1 gy<) a ta+6) )=z- mi+t a vallst=rt+et sza)rtjt* Azt ittem- Rordo+ Rree+leaf agy1 vrzst )ap* / @i'soda> / )iltott* / 4s a ":C'D sza%ly> Arrl a sza%lyrl %eszlt- amely )imo+dja- ogy a ta+6) listjt a trgyals eltt ar1 mi+' +appal %e )ell +y6jta+i- a'sa) a %rsg ms)pp +em d=+t* 4+ remltem- ogy ms)pp d=+t* / (r 6r / szltam /- =sszese+ )t et<+) volt- ogy fel)sz<lj<+) erre a trgyalsra* 7gyetle+ ta+6t sem +evez ett<+) meg armi+' +apra elre* / 0em oz at %e egy sza)rtt- 'sa) mert pp %ele%otlott egy%e / mo+dta Rree+leaf* 3=ztudott dolog- ogy a msodfo)o+ eljr %r) szereti) a trgyalsai)at mi+imalista stlus%a+ levez+yel+i* Szmos pro%lmt vet et+e fel- a Haig %r e+gedlyez+ Flet' er vallomst8 Rree+leaf+e) id )ell et- ogy )itallja a megfelel )ereszt)rdse1 )etE a 6gy d=+t- ogy is )eres egy sza)rtt- az meg mg tov%% 6zza a pertF Persze tudtu)- ogy erre a )ivgzs )=zelsge miatt +i+'s le etsg* A)rmilye+ i etetle+ is@i' ael aty+a) igaza volt* ,a+ Flet' er )=+yve olya+ t=)letese+ %eleillett a stratgim1 %a- ogy )r lett vol+a )i agy+i* ?adsul olya+ )rtyt adott a )ez<+)%e- amellyel eddig +em re+del)ezt<+)8 pre'ede+st* Azt go+doltam- Haig %r 6gyis az ar'om%a +evet- ami)or az utols pilla+at%a+ meg1 pr%lo) %e's6sztat+i egy ta+6t* Te +em* ?+zett a papro+ szerepl +vre* / Flet' erF / zlelgette a szt- 6gy- mi+t a srte+ a szjt* / ,a+ Flet' er> / ,ge+- %r 6r* / J az- a)i+e) )or%%a+ tvmsora volt> 7la)adt a llegzetem* / ]gy tudom- ige+* / 0em iszem el2 / vlaszolt a %r* A a+gja alapj+ +em volt valami lel)es- 6gy mo+dta- mi+t a)i rezig+lta+ +yugtzza- ogy vas6ti %aleset t=rt+i) a szeme eltt- mg 'sa) te etetle+<l +z* @i+de+esetre elfogadta a ta+6mat / ez volt a j r* A rossz r pedig az- ogy Haig %r +em tartozott Flet' er rajo+gi )=z* ]gy go+dolt r- mi+t valami ateista tv%o '1 ra- +em pedig mi+t )omoly s iteles t=rt+szre- a ogy + szerettem vol+a* Rree+leaf f<st=lg=tt a mregtl- mivel alig volt ideje- ogy ut+a+zze+ Flet' er+e)E a %r )v+1 'sia+ vrtaE + pedig / +os- + egyszere+ 'sa) azrt imd)oztam- ogy az <gy +e omol1 jo+ =ssze per'e))el azut+- ogy Flet' er megszlal* / @s* (loom / szlt a %r /- mg mieltt el)ezde++)F le++e + +y )rdsem dr* Flet' er ez* Flet' er %li+tott* / 3i vele- %r 6r* / Hogya+ gyzi meg a %rsgot a vallsi sza)rtelmrl egy olya+ em%er- a)i tz ve mg ateista volt> / ;ram / pr%ltam vlaszol+i /- %e fogom mutat+i dr* Flet' er refere+'iitF / 0em =+t )rdeztem- @s* (loom / felelt a %r* ,a+ Flet' er +em j=tt zavar%a* / (r 6r- ismeri a mo+dst8 tolvaj%l lesz a legjo%% pa+d6r* / 7lmosolyodott- lassa+lust+- mi+t egy s<t)rez ma's)a* / Az ,ste+t megtall+i olyasmi- mi+t szellemet lt+i* Az em%er sz)epti)us- mg szem%e +em tall)ozi) azzal- ami+e) )or%%a+ a ltezst ta1 gadta* / Ge t most mr vallsos> / )rdezte a %r* / @o+dju) i+)%% 6gy- ogy spiritulis vagyo) / javtotta )i Flet' er* / 5lem+yem szeri+t ige+ +agy a )<l=+%sg* Te mivel attl- ogy az em%er spiritulis- a szmlit mg

+em tudja )ifizet+i- szereztem egy diplomt a Pri+'eto+o+ s a Harvardo+- rtam rom ismeretterjeszt %estsellert- s +egyve+)t 'i))et pu%li)ltam a vilgvallso) eredetrl* 7ze+fel<l at =)ume+i)us ta+'s tagja vagyo) / eze) )=z<l az egyi) a jele+legi )orm+y segti )=z tartozi)* A %r lejegyzett valami- azt+ %li+tott* Rree+leaf is elfogadta Flet' er =+letrajzt* / Hadd folytassam ott- a ol a %r 6r a%%a agyta / )ezdtem* / 7lg rit)a- ogy egy ateistt rde)el+i )ezdje+ a valls* @i t=rt+t> 7gy +ap megvilgosodott- s megtallta &zust> / 7z +em 6gy m)=di)- ogy az em%er pp az asztal alatt porszvzi)- s %i+g- ott va+* 7+gem elssor%a+ a dolog t=rt+eti vo+at)ozsa rde)elt* @a+apsg tud+iilli) az em%ere) 6gy tesz+e)- mi+t a a it v)uum%a+ +=ve)ed+e* Pedig a megvizsglju)- mi1 lye+ politi)ai- gazdasgi s trsadalmi elyzet%e+ sz<letett meg egy adott valls- az +a1 gyo+ so) mi+de+t megmagyarz* / Tr* Flet' er- =+ szeri+t vala)i 'sa) a))or tartoz at egy valls oz- a egy6ttal egy 'soport oz is tartozi)> / Az egy++e) +em'sa) elmletileg le et szemlyre sza%ott vallsa- a+em gya)orla1 tilag is* ,smer<+) ilye+ pld)at* 9.Q[1%e+ tallta) 7gyiptom%a+ =tve+)t olya+ srgi sz=veget- amelye) elvileg eva+gliumo) volta)- %r +em felttle+<l volta) %e++e a (i%li1 %a+* 0melyi)<) tele volt olya+ mo+dato))al- amelye)et a gyere)e) mr itta+r+ megta+ul+a)F de volt )=zt<) + +y +agyo+ %izarr is* A vizsglato) )imutatt)- ogy a sz=vege) a msodi) szzad%l szrmaz+a)- )=r<l%el<l armi+'1+yol'va+ vvel fiatala%1 %a)- mi+t az ]jsz=vetsg sz=vegei* Az irato) szerzi az 6gy+evezett g+oszti)us )ereszt1 +ye) volta)* J) a )ereszt+ysg egy olya+ gt )pviselt)- ami sza)tott a frammal* Azt tartott)- ogy a valdi megvilgosodst az em%er 'sa) 6gy r eti el- a mlye+ megismeri =+magt* 0em a trsadalmi1gazdasgi sttusz )eretei )=z=tt- a+em igaz+ mlye+* / 5rjo+ egy per'et / mo+dtam* / Ge t &zus alla ut+ t=%%fle )ereszt+y is volt> / A - tu'atszmra volta)* / 4s mi+d+e) volt sajt %i%lija> / @i+d+e) volt sajt eva+gliuma / javtott Flet' er* / A )ereszt+y egy z vg<l +1 gyet tartott meg8 @t- @r)- Iu)'s s &+os eva+gliumait* 7ze) al)otj) ma az ]jtes1 tame+tumot* A g+oszti)uso) i+)%% Gams- az ,gazsg s @ria @agdal+a eva+gliu1 mait szerett)* / 7ze) az eva+gliumo) is &zusrl szl+a)> / ,ge+- 'sa) ez a &zus +em az a &zus- a)it a (i%li%l ismer<+)* A (i%lia &zusa +a1 gyo+ so)%a+ el<t azo)tl az em%ere)tl- a)i)et meg a)ar me+te+i* Gams eva+gliuma arrl szl- ogy &zus egy ir+yt- a)i segt az em%er+e) megtall+i- mi%e+ aso+lt ,s1 te+re* @ellesleg +e)em ez a )edve+' g+oszti)us sz=vegem* Asszefoglalva- egy g+oszti1 )us )ereszt+y +em ogy elfogad+- de gya)orlatilag el is vr+- ogy a megvlts oz ve1 zet 6t mi+de+)i szmra ms s ms legye+* / 5ala)i+e)- mo+dju)- oda )ell ad+ia a szvt ms+a)- a)i+e) sz<)sge va+ r> / Po+tosa+ / felelt Flet' er* / 0a t2 / mo+dtam- <ly+e) tettetve magam* / Hogy ogy ezt +em ta+tj) itta+1 r+> / A g+oszti)uso) fe+yegetst jele+tette) a )ereszt+y egy z szmra* A g+oszti)us eva+gliumo)at eret+e)+e) )iltott) )i- a 0ag Hammadi sz=vege)et 'sa) az me+tette meg- ogy )tezer vre elst) )et* / \rig t atya lltsa szeri+t S ay (our+e Gams eva+glium%l idzett* 5a+ =++e) el)pzelse arrl- ogy vde+'em ol tall)oz atott )or%%a+ ezzel a sz=veggel> / Ie et- ogy olvasta a )=+yvemet / mosolyodott el Flet' er* A allgatsg fel+evetett*

/ To)tor 6r- vlem+ye szeri+t le et egy valls rv+yes a))or is- a 'sa) egy em%er iszi s gya)orolja> / @i+de+)i+e) le et sajt vallsa / felelt Flet' er* / Az mr ms )rds- ogy +em le1 et vallsi i+tzm+ye* Te a jl rtem a elyzetet- S ay (our+e itvallsa so)%a+ aso+1 lt a )tezer vvel ezeltt lt g+oszti)us )ereszt+ye)re* 0em S ay az els- a)i +em tud +evet ad+i a it+e)* 0em az els- a)i szo)atla+ uta)o+ )eresi a megvltst* 4s semmi1 )pp sem az els- a)i +em isz a test%e+- st- olya++yira +em isz %e++e- ogy egye+e1 se+ meg a)ar sza%adul+i tle- ogy megtallja sajt l+y+e) iste+i magjt* Attl- ogy +i+'s egy za +agy )ereszttel vagy so)1so) Tvid1'sillaggal- a ite mg +em r )evese%1 %et* Flet' er teljese+ le+yg=z=tt* 4rde)ese+- rt ete+ %eszlt- s egyltal+ +em 6gy a+gzott- mi+t valami szls%alos r<lt* (r le et- ogy a %r mgis'sa) a++a) tartottamert egyszer 'sa) f6jt egy +agyot- s %ejele+tette- ogy a trgyalst ms+apig el+apolju)*

I;C,;S
4pp festettem- ami)or S ayt a trgyals els +apja ut+ vissza ozt)* Ur)zott volt)i'sire =ssze 6zta magt / mi+t szi+te mi+de+)i- a)i a %rsgrl j=+* 7gsz +ap egy portr+ dolgoztam- elg jl si)er<lt* Ami)or S ay el aladt a 'ellm mellett- fel+ztem- de +em szltam ozz* Ro+doltam- jo%%- a egy dara%ig %)+ agyom- 6gyis rszt vesz majd a trsasgi let%e+- a elj=+ az ideje* H6sz per' sem telt el azut+- ogy visszaj=tt- a folyost valami ossz6- mly a+g t=l1 t=tte %e* 7lsz=r azt go+doltam- S ay sr- gy e+gedi )i a +api fesz<ltsgetE de a a+g Cal1 loKay ?ee'e 'ellj%l j=tt* / 0e 'si+ld ezt2 / +y=g=tt fel- s =)=llel <t+i )ezdte a 'ellja ajtajt* / (our+e2 / )il1 tott azt+* / (our+e- segts2 / Hagyj %)+ / vlaszolt S ay* / A madrrl va+ sz* 0em %rom fel%reszte+i* Ha leszmtju)- ogy Piros)a- a v=r=s%egy mr egyszer visszaj=tt a all%l- mr az is 'soda volt- ogy a madr ete)e+ t %rta a pirts1 s za%pe elymorzs)%l ll ditt* / Adj +e)i mestersges lgzst / javasolta &oey 3u+z* / 7gy madr+a) +em le et mestersges lgzst ad+i- %azdmeg2 / 'satta+t fel Callo1 Kay* / Csre va+* Ietettem az e'setet- s a t<)=rrel meg+ztem- mit 'si+l CalloKay* A madr mozdulat1 la+ul fe)<dt atalmas te+yer%e+* / S ay / fogta )=+y=rgre CalloKay /- )rle)* S ay 'ellj%l +em j=tt vlasz* / To%d t ozzm / mo+dtam- s letrdeltem* Fltem- ogy a madr esetleg a++yira meg+tt- ogy mr +em fr t az ajt alatt- de alaptala+ul* CalloKay zse%)e+d%e %ugyo1 llta- a 'somag tetejre madzagot )=t=tt- s )ido%ta a folyosra* 4+ )ivetettem a zsi+ege1 met- s szp lassa+ %e 6ztam a 'somagot* 0em %rtam megf)ez+i a )v+'sisgom- %ele+ztem a 'somag%a* A madr szem ja %elilult s megduzzadt- a faro)tollazata legyez)+t ter<lt szt* 3armai t egyese) vol1 ta)* Csa) ogy i%a +y6ltam ozz itt1ott- a madr meg sem mozdult* A szr+ya al dug1 tam a mutatujjam- ogy rezzem a szvverst- de semmi* / S ay / szltam al)a+ /- tudom- ogy fradt vagy* 4s ppe+ elg %ajod va+ egyed<l is* Te )rle)- +zd meg* At ossz6 per' is eltelt- 6gy ogy feladtam* 5issza'somagoltam a madr)t a zse%)e+1 d%e- r)=t=ttem a zsi+eget- s )ido%tam a folyosra- ogy CalloKay aza 6zza* Te S ay megelzte8 )ivetette a damiljt- s el)apta a 'somagot* A t<)r=m%e+ +ztem- a ogy S ay vatosa+ )i'somagolja Piros)t a )e+d%l- s a )e1 z%e fogja* Az ujjval megsimogatta a fejt- a testt pedig 6gy vta a msi) )ezvelmi+t a por'el+ le++e* Ilegzet1visszafojtva figyeltem- vrtam- ogy a madr)a meg1 mozdul vagy fel'sipog- de + +y pilla+at elteltvel S ay vissza'somagolta* / H2 / )iltott CalloKay- a)i szi+t+ S ayt figyelte* / 0em is 'si+ltl vele semmit2 / Hagyjato) %)+ / mo+dta 6jra S ay* A leveg irtele+ olya+ )eser lett- mi+t a ma+dula- alig tudtam llegez+i* S ay )itette a folyosra a alott madarat* A madrral egy<tt a rem+y<+) is meg alt*

@ARR,7
A ogy Rordo+ Rree+leaf felllt- meg+yi)ordult a trde* / A+ a )utatsai sor+ =ssze1 aso+lt vilgvallsta+t is ta+ult- igaz> / )rdezte Flet' ertl* / Wgy va+* / A vallso) ltal%a+ foglal)oz+a) a szervadom+yozs tma)=rvel> / ,ge+ / vlaszolt Flet' er* / A )atoli)us valls szeri+t 'sa) a allt )=vete+ vl at vala)i do+orr / t=%%e) )=z=tt azrt- mert a l em%er a do+or- a szerv eltvoltsa so1 r+ fe++ll a )o')zata- ogy meg al* Te alapvete+ maMimlisa+ tmogatj) a szerv1 adom+yozst* A zsid) s a muszlimo) is* A %udd ist) s a i+du) szeri+t mi+de+)i1 +e) mag+a) )ell eld=+te+ie- a)ar1e do+or le++iE az =+felldoz 'sele)edete)et viszo+t +agyra tartj)* / A fe+ti vallso) )=z=tt va+1e olya+- amely )imo+dja- ogy az egy+ 'sa) a szerv1 adom+yozso+ )ereszt<l +yer et megvltst> / 0i+'s / mo+dta Flet' er* / 5a++a) ma is g+oszti)us )ereszt+ye)> / 0i+'se+e) / vlaszolt Flet' er* / 7z a valls )i alt* / @irt> / 7lg +e z )=z=ssget pte+i egy olya+ do)tr+ra- amely )imo+dja- ogy a papo)1 ra +em sza%ad allgat+i- viszo+t mi+de+t folyamatosa+ meg )ell )rdjelez+i* Az =ssze1 aso+lts )edvrt- az ortodoM )ereszt+ye) fe)ete1fe re+ defi+ilt)- mitl lesz vala)i )ereszt+y8 valld meg a %+eidet- )eresztel)edj meg- imd)ozz- )=vesd a papo) utast1 sait* ?adsul olya+ &zus1)ppel dolgozta)- amelyet a t)=z+api em%er is megrt etett* 7z a &zus megsz<letett- az a+yja a szltl is vta- sze+vedett- azt+ meg alt* 0yilv+ so))al )=++ye%% egy ilyet elad+i az em%ere)+e)- mi+t a g+oszti)uso) &zust- a)i eleve +em is volt em%er* A g+oszti)uso) a+yatls+a) t=%%i o)t a politi)%a+ )ell )eres+i* 3risztus ut+ P9"1%e+ 3o+sta+ti+ rmai 'sszr )eresztet ltott az ge+- ezrt felvette a )ereszt+y itet* A )atoli)us egy z a Sze+t ?mai (irodalom rsze lettF ettl fogva- a vala)i+l g+oszti)us sz=vege)et tallta)- vagy g+oszti)us ta+o) terjeszts+ )apt)- a1 lllal %<+tett)* / Ge t )ijele+t etj<)- ogy az ut%%i ezer=tszz v%e+ se+)i +em gya)orolta a g+osz1 ti)us )ereszt+y vallst> / )rdezte Rree+leaf* / Hivatalosa+ val%a+ +em* Te a g+oszti)us it + +y eleme megva+ ms- ma is l valls%a+* Pldul a g+oszti)uso) szeri+t )<l=+%sg va+ az ,ste+ ltalu+) is ismert )pe s valdi l+ye )=z=ttE a )<l=+%sget az em%eri +yelv +em tudja ler+i* 7z elgg aso+lt a zsid miszti'izmusra8 ott ,ste+t + ol 6gy jellemzi)- mi+t egy +agy )=teg frfi s +i e+ergia+yal%ot- amelye) egy iste+i e+ergiaforrss ll+a) =ssze* @s ol az ,ste+t 6gy r1 j) le- mi+t forrst- amely egyszerre o+tja mag%l a vilg =sszes a+gjt* A %udd ista megvilgosods )o+'ep'ija is so)%a+ aso+lt a g+oszti)uso) azo+ go+dolatra- ogy %r egy )opr- lepusztult vilg%a+ l<+)- va+ le etsg spiritulis %redsre- mg itt- az evilgo+* / Te S ay (our+e +em )=vet et egy olya+ vallst- amely mr +em is ltezi)- vagy ige+> Flet' er a%ozott egy )i'sit* / Ha jl rtem a elyzetet- S ay (our+e a szvadom+yozs rv+ pr%lja megrte+i)i - )i a)ar le++i- s mi )=ze ms em%ere) ez* Ag+oszti)uso) erre azt mo+da+)- meg1 tallta mag%a+ azt- ami leg)=zele%% va+ az ,ste+ ez* / Flet' er fel+zett* / 7gy g+oszti1 )us )ereszt+y szem%e+ egy allratlt t=%% dolog%a+ aso+lt r+)- mi+t ame++yi%e+ )<l=+%=zi) tl<+)* 4s mg is )+l valamit a vilg szmra8 po+tosa+- a ogy @r* (our+e t=re)vse is sugallja* / &a ige+- persze / Rree+leaf fel 6zta a szem=ld=)t* / Gall)ozott mr S ay (our+e1 +al>

/ 0em / vlaszolt Flet' er* / Ge t =+ fell a)r mg az is le etsges- ogy +i+'s is semmilye+ vallsi meggyz1 dse* 0em le et- ogy az egsz 'sa) arrl szl- ogy megpr%lja )sleltet+i a )ivgz1 st> / (eszltem a lel)i segtjvel* Az <gyvd g6+yosa+ el+evetette magt* / Ge t8 adott vala)i- a)i egy szemly%e+ gya)orol egy olya+ vallst- amely vezre1 de))el ezeltt )i alt* 0em le et- ogy ez az egsz egy )i'sit- ogy is mo+djam- t6l egy1 szer> 0em le et- ogy S ay (our+e ezt a dolgot pp most- me+et )=z%e+ tallja )i> Flet' er elmosolyodott* / &zusrl is +agyo+ so)a+ ezt tartott)* / Tr* Flet' er / szlt Rree+leaf /- a jl rtem- =+ azt mo+dja a %rsg+a)- ogy S ay (our+e egy messis> Flet' er megrzta a fejt* / Ge mo+dd* / 4s mit mo+dott az =+ mosto al+ya> / )rdezte Rree+leaf* / 5agy =+=)+l ez vala1 mi 'saldi vo+s- ogy lpte+1+yomo+ az ,ste+%e %otla+a)- llami %=rt=+=)%e+- ltal+os is)ol)%a+ s mosod)%a+ egyar+t> / Gilta)ozom2 / szltam )=z%e* / A ta+6m +em a vdlotta) padj+ <l* Rree+leaf vllat vo+t* / A oz- ogy a )ereszt+ysg t=rt+elmrl %eszlje+F / 7lutastom / mo+dta Haig %r* Flet' er rs+yire =ssze 6zta a szemt* / A++a)- ogy mit 'si+lt vagy +em 'si+lt a l+yom- alig a va+ )=ze a oz- ogy S ay (our+e szeret+ eladom+yoz+i a szvt* / Ami)or elsz=r tall)ozott a l+yval- +em tartotta 'sal+a)> / @i+l t=%%et %eszltem vele- a++l i+)%%F / Ami)or elsz=r- legelsz=r tall)ozta) / sza)totta fl%e Rree+leaf /- +em tartotta 'sal+a)> / Te ige+ / ismerte el Flet' er* / 4s lm- =+ mg ismeretle+<l is ajla+d volt valloms%a+ ta+6sta+i a %rsg elttogy a )elle+ rugalmasa+ defi+ilju) a valls fogalmt- a))or @r* (our+e szervadom1 +yozsra vo+at)oz )relmt a)r vallsi jelleg+e) is te)i+t etj<)* / Rree+leaf a szem1 %e +zett* / Ha +em tvede)- =+ elg )=++ye+ tat fordt a rgi szo)sai+a)* / Gilta)ozom2 / 5isszavo+om* / Rree+leaf eli+dult a sz)e fel- de visszafordult* / Csa) mg egy )rds- dr* Flet' er* A l+yrl va+ sz* Htves volt- ami)or irtele+ egy- a mosta+i oz +mi)pp aso+l mdia'ir)usz )=zep%e 's=ppe+t- ugye> / ,ge+* / Gudja- ogy az a )isl+y- a)it S ay (our+e meggyil)olt- szi+t+ tves volt> Flet' er ar'+ megr+dult egy izom* / 0em- +em tudtam* / A+ mit go+dol+a az ,ste+rl- a az =+ l+yt =lt) vol+a meg> Felugrottam* / Gilta)ozom2 / Hadd mo+dja / reaglt a %r* Flet' er elgo+dol)odott* / Azt iszem- egy ilye+ tragdia mi+de+)i+e) pr%ra te++ a itt* Rordo+ Rree+leaf )ereszt%efo+ta mell+ )arjait* / 7z +em it )rdse / mo+dta* / 7z a++a) a )rdse- ogy vala)i+e) )amlo+1term1 szete va+- vagy sem*

@,CHA7I
7%dsz<+et alatt elme+tem a %rsgi fogd%a- megltogat+i S ayt* A padl+ <lt- )=z1 vetle+<l a r's mellett* A r's eltt egy re+dr elyez)edett el a smli+* S ay paprt s 'e1 ruzt tartott a )ez%e+- mi+t a i+terj6t )szte+e* / H> / szlt a re+dr- de S ay 'sa) megrzta a fejt* / @> S ay rt valamit* / Figyelj- =reg- mr 'sa) a l%fejed va+ meg* A re+dr izgatott+a) ltszott* / 3> S ay elmosolyodott* / 0yertem* / @g valamit felrt a paprra- azt+ odaadta a re+d1 r+e)* 7))or lttam meg- ogy a)asztfs jt)ot jtsza+a)8 )ivtelese+ S ay volt a 1 r* A re+dr aragos te)i+tettel +zett a lapra* / Te t +i+'s is olya+ sz- ogy NszygszygO2 / Azt +em mo+dtad- ogy rtelmes sz+a) )ell le++ie / vlaszolt S ay* 7))or megltott* / S ay lel)i segtje vagyo) / mo+dtam a re+dr+e)* / 3ettes%e+ marad at++) egy per're> / Persze* ]gyis el )ell szalad+om v're* Felllt- ellyel )+lt a frisse+ meg<resedett smli+- s )ime+t a szo%%l* / Hogy vagy> / )rdeztem 'se+dese+* S ay a 'ellja vg%e me+t- lefe)<dt a vasgyra- s a fal fel fordult* / (eszl+i a)aro) veled- S ay* / Attl- ogy %eszl+i a)ar- mg +em %iztos- ogy + alla+i a)arom* Ie<ltem a smlira* / 4+ voltam az es)<dte) )=z<l az utols- a)i megszavazta az tletedet / mo+dtam al)a+ / miattam ta+'s)ozott olya+ so)ig az es)<dtsz)* 4s %r a t=%%ie) meggyzte) arrl- ogy ez a elyes tlet- + )s%% sem reztem magam t6l jl* P+i)ro amaim vol1 ta)* 7gy ilye+ p+i)ro am sor+ %etvedtem egy )atedrlis%a- s imd)oz+i )ezdtem* @i+l t=%%et imd)oztam- a++l )evese%% ro amom volt* / Assze)ul'soltam )ezeimet a trdem )=zt* / Azt go+doltam- ez iste+i <ze+et* S ay- mg mi+dig a tt mutatva- or)a+tott egyet* / @g most is azt iszem- ogy iste+i jel volt- mert vg<l gy )er<ltem 6jra az leted1 %e* S ay a tra fordult- s a szeme el )apta a )ezt* / 0e ltassa magt / mo+dta /- mo+dja i+)%% azt- ogy gy )er<lt 6jra a allom%a* ,a+ Flet' er mr a piszor+l llt- ami)or %eme+tem a v'%e* ?emltem- ogy +em lesz oda%e++ se+)i* Amit S ay mo+dott- igaz volt- de felfordult tle a gyomrom* A++yiraogy sz +l)<l )iro a+tam a fogd%l- %e az els v'f<l)%e* Btt trdre estem- s vadul =)le+dez+i )ezdtem* A)r ogy is pr%ltam vol+a azud+i magam+a)- s a)rme++yire is mo+dogattamogy veze)el+i a)aro) a )or%%i %+eimrt- vilgos volt- ogy letem sor+ mr msod1 szor lesz az a 'sele)edeteim eredm+ye- ogy S ay (our+e meg al* Flet' er %e+yomta a f<l)e ajtajt* A vllamra tette a )ezt* / Atym- jl va+> @egt=r=ltem a szm- s lassa+ fellltam* / 3=sz=+=m- jl vagyo) / mo+dtam* Azt+ megrztam a fejem* / 0em- igaz%l %or1 zaszt rosszul vagyo)* A 'sap oz me+tem- )i+yitottam- s megmostam az ar'om* Flet' er )=z%e+ +zett* / 0em a)ar le<l+i vagy valami ilyesmi>

A ogy elme+t mellettem- megt=r=ltem az ar'om* 4s irtele+ rm t=rt- ogy meg a)a1 rom oszta+i a ter em vala)ivel* ,a+ Flet' er )tezer ves tit)o)at )utatott / po+t +e tud1 + megtarta+i az e+ymet> / Az es)<dtsz) tagja voltam / mormogtam a paprt=rl%e* / Gess)> Flet' er szem%e +ztem* / Gagja voltam a++a) az es)<dtsz)+e)- amelyi) allra tlte S ay (our+e1t* ?ge+mg mieltt %elptem vol+a az egy z%a* Flet' er meglepets%e+ ossza+- mlye+ f<ttye+tett egyet* / J tud rla> / 0 +y +apja mo+dtam meg +e)i* / 4s az <gyvdje> @egrztam a fejem* / Folyto+ az jut eszem%e- ogy &6ds is gy rez ette magt- ami)or feladta &zust* Flet' er szja mosolyra 6zdott* / Az a elyzet- ogy +emrg fordtottam egy frisse+ felfedezett g+oszti)us sz=veget* &6ds eva+gliumt* 0em +agyo+ %eszl rulsrl* St- &6ds itt &zus f %izalmasa- az egyetle+- a)irl a mester el iszi- ogy meg fogja te++i- amit meg )ell te++ie* / @g a idege+ )z ltali =+gyil)ossg volt is / vlaszoltam /- %iztos- ogy &6ds elg szarul rezte magt ut+a* @eg=lte magt- ugye%r* / 0os / mo+dta Flet' er /- ilye+ is volt- ige+* / A+ mit te++e a elyem%e+> / )rdeztem* / Folytat+ az <gyet> Segte+e S ay+e) el1 adom+yoz+i a szvt> / 7z attl f<gg- mirt segt +e)i vlaszolt Flet' er lassa+* / G+yleg meg a)arja me+1 te+i- a ogy azt az emelv+ye+ mo+dta> 5agy 'sa) magt pr%lja megme+te+i> / meg1 rzta a fejt* / Ha az em%er+e) le+++e) vlaszai az effle )rdse)re- +em le++e sz<)1 sg vallsra* So) si)ert- atym* 5issza%6jtam a f<l)%e- le'su)tam a \C1tett- s r<ltem* 7lvettem a rzsaf<zre1 met- s mormol+i )ezdtem az ismers szava)at- amelye) most olya+ dese+ olvadta) el a szm%a+- mi+t a 'u)or* 0em ugya+az az ,ste+ )egyelmt megtall+i- mi+t- mo+dju)- az elveszett )ul's'som+)at* A )egyelem legi+)%% egy fa+taszti)us- rem+yteli- %izto+s1 gos rzs volt- pldul a ogy )is<t a +ap egy %or6s reggele+- vagy a ogy egy pu a gy %es<pped a s6lyu+) alatt* Persze- ,ste+ )egyelmt 'sa) az tall atja meg- a)i elismeriogy elvesztette az utat* Ha az em%er meg a)ar+ tall+i ,ste+ )egyelmt- +em %iztos- ogy a sz=vetsgi %r1 sg v'f<l)j%e+ )ezde+ a )eresst* Te persze itt is le et* 8egtallni -sten kegyelmt1 A )egyelem sz lati+ul gratia* 8egtallni [race3t1 Ha S ay a)r a szvt is ajla+d felad+i- a))or a leg)evese%%- amit te ete)- ogy el1 i+tzzem- ogy legye+ egy msi) szv- amely eml)ez+i fog r* 7gy olya+ em%er- a)i / velem elle+tt%e+ / so a +em tlte el S ayt* @eg )ell )eres+em S ay 6gt*

&;07
(orzaszt rzs azo+ go+dol)od+i- milye+ ru %a+ temess<) el a gyerme)<+)et* A te1 metsi vllal)oz )rte mg a gyil)ossgo) ut+- ogy talljam )i* Azt mo+dta- tal+ a legjo%% valami olya+ =lt=z) le++e- ami illi) egy gy=+y=r )isl+y oz / mi+t pldul egy ara+yos )is egyrszes ru a- ami le etleg legye+ tul +yitott* 3pet is )rt a l+yomrlogy olya+ smi+)et tudjo+ +e)i )i)ever+i- ami megy az ar'1 s %rsz+ ez s a frizurj1 oz* 7l a)artam +e)i mo+da+i- ogy 7liza%et utlta az egyrszes ru )at* ,+)%% +adrgot ordott- gya)ra+ gom% +l)<l- mert a gom%o) idegestett)* 0 a felvett egy )or%%i far1 sa+gi jelmezt is- st- egyszer az elz )ar'so+yra )apott orvosi felszerels%e+ talltamami+t pp egy t6lmretezett 'u))i+it pr%lt Nmegoperl+iO* Azt is el a)artam +e)i me1 sl+i- ogy 7liza%et +e) +em volt egy adott frizurja / a aja t6l ossz6 volt mg a oz is- ogy re+dese+ megfs<ljem- ezrt %efo++i vagy %eg=+d=rte+i teljese+ rem+ytele+ lett vol+a* 4s azt is el a)artam mo+da+i- ogy +em a)arom- ogy )ismi+)elje- isze+ +e1 )em mr +em adati) meg az a 'sodlatos pilla+at- ami)or a+ya s l+ya egy<tt )sz<l+e) egy +agy esem+yre a t<)=r eltt* Ha mr 7liza%et s + +em 6z attu) )i egy<tt a sze1 m<+)et szem'eruzval- +em r6zsoz attu) egy<tt )i a sz+)at- a))or jo%% vol+a- a ms sem smi+)el+ )i az ar't* A vllal)oz azt is javasolta- ogy lltsu+) =ssze valami eml))illtst 7liza%et )edve+' trgyai%l / pldul jt)llato)%l- +yaralsi f+y)pe)%l- )edve+' )e)sz%l* 4s )=z%e+ jtsszu) le a )edve+' ze+it* 3rj<) meg az is)olatrsait- ogy rja+a) +e)i le1 velet- az <ze+ete)et pedig tegy<) %e mell a )opors%a* Az ar'%a a)artam vg+i- ogy po+tosa+ attl lesz az egsz 'erem+ia rtelmetle+ogy ilye+ )=z elyes =tlete))el a)arja rtelmess te++iE olya+o))al- amelye)et mr ezer1 szer al)almazott* 7liza%et +e) i+)%% tzijt)- a+gyal)rus jrt vol+a- s az- ogy a F=ld visszafel forogjo+* 5g<l %alettru %a =lt=ztettem a )isl+yt* @i+dig ezt a ru t a)arta felpr%l+i a %olt1 %a+- de + so a +em e+gedtem meg +e)i* 5g<l agytam azt is- ogy )ismi+)elj)* 4s adtam +e)i 6titrsul egy pl<ss)utyt- a mosto aapjt- s a szvemet* ]gy re+del)ezt<+)- ogy a )opors maradjo+ zrva a szertarts alatt- de a temetsi vllal)oz i+duls eltt egyszer mg fel+yitotta a fedelt- ogy elvgezze az utols sim1 tso)at* Flrel=)tem* 8ajd n, szltam* 3urt egye+ru %a+ volt / gy illett egy szolglat )=z%e+ meg alt re+dr =z* Hajszl1 po+tosa+ 6gy +zett )i- mi+t az let%e+- leszmtva- ogy a jegygyrje elyt ez6ttal 'sa) egy fe r 's) mutatta* A gyrt most mr + ordtam- +ya)l+'o+* 7liza%et vo+sai )isimulta)- 6gy +zett )i- mi+t egy a+gyal* Haj%a szalago)at fo+1 ta)- )arjt mosto aapja dere)a )=r fo+ta* (e+y6ltam a )opors%a* A ogy megri+tettem a )isl+yom ar't- megremegtem / va1 la ogy azt remltem- ogy meleg lesz- de jg ideg volt* Felemeltem a fejt- s )ie+ged1 tem a ajt* @egigaztottam a )isszo)+yt is- ami az egyi) oldalo+ fel's6szott* /emlem, tetszik, mo+dta a temet)ezsi vllal)oz* A )isl+y +em aso+ltott 7liza%et re- t6l t=)letes volt* Az + l+yom )<lseje i+)%% 'sapzott s re+detle+ lett vol+a- )eze pisz)os- zo)+ija felems* Csa) ogy egy olya+ vilg%a+- a ol a dolgo) ms ogy t=rt++e)- mi+t )elle+e- az em1 %er + a azo+ )apja magt- ogy olyasmit mo+d s tesz- ami sz=ges elle+tt%e+ ll a v1 gyaival* Wgy t %li+tottam- s vgig+ztem- a ogy vgleg elzrj) ellem azt a )t em1 %ert- a)i)et a vilgo+ a legjo%%a+ szerete)* @ost ugya+a%%a+ a elyzet%e+ voltam- mi+t tize+egy ve* A l+yom szo%j%a+ ll1 tam- s a ru i )=z=tt )utattam* St+ztem az =sszes i+gt- szo)+yjt- farmert s pulve1 rt* 5g<l egy vastag fe)ete sztre''s+adrg+l s egy ossz6 ujj6- t<+dr)s pl+l lla1 podtam meg* Claire1e+ ezt az =sszelltst egy rrs vasr+ap lttam- a))or- ami)or oda1

)i++ esett- gy semmi mst +em le etett ott o+ 'si+l+i- mi+t )=zel 6zd+i a tz =z s 6jsgot olvas+i* Galltam egy SUB@(AG felirat6 %ugyit is- de a t+e) 'sa) ez a +ap1 ja volt meg a )olle)'ij%a+* A ogy tov%% )erestem- a )ezem%e a)adt egy ez<st)eretes f+y)p* 7lsz=r azt ittem- Claire %a%a)ori fotja- de +em- 7liza%et volt a )pe+* A f+y)p )or%%a+ a zo+gor+ lltE a a+gszert 7liza%et alla ta 'sa) porfog+a) asz+ltu)* 0em is vettem szre- ogy elt+t rla a fot8 tal+ ez volt a legerse%% %izo1 +yt)a a++a)- ogy megta+ultam elfogad+i az 6j letem* ?e)lmszatyor%a tettem a ru )at* (r fel)sz<ltem a legrossza%%ra is- imd)oztamogy +e )ellje+ %e++<) eltemet+em a l+yomat* 7%%e+ a szerels%e+ a)artam aza oz+i Claire1t a )r z%l*

I;C,;S
@osta+%a+ jl aludtam* @r +em izzadtam- +em volt asme+sem* 0em tartott %re+ a lz* Cras 5itale mg mi+dig mag+zr)%a+ volt- gy az a+gos)odsa sem zavarta az lmomat* Csa) egy 6j zaj volt az letem%e+8 a S ay mell )ire+delt eMtra r + a stlt egy )i'sit a folyos+E ilye+)or 'sizmja <temese+ )opogott* ,gaz%l a++yira jl aludtam- ogy e+gem is meglepett- ogy egyi) jjel fel%redtem a szomszd 'ell%l tszrd 'se+des %eszlgets a+gjra* / 7lmagyarz at+m> / )rdezte S ay* / @i va+- a ms ogy is le et> Hallgatztam- ogy megtudjam- )ivel %eszl- de +em volt vlasz* / S ay> / szltottam meg vg<l* / @i+de+ o)> / Fel a)artam aj+la+i a szvem / allottam S ay a+gjt* / 0zd meg- mi lett %elle* / ]gy r6gott a fal%a- ogy a 'ellj%a+ egy +e z trgy leesett a f=ldre* / 4+ tudom- ogy mit a)arsz* Te te is tudod- ogy + mit a)aro)> / S ay> 7l al a+go+ vlaszolt* / A%a> / 4+ vagyo) az- Iu'ius* 7gy pilla+atig 'se+d volt* / 3i allgattad a %eszlgetsemet* G+yleg %eszlgets+e) vj)- a az em%er a+gosa+ %eszl a 'ellafal oz> / 0em a)artamF fel%resztettl* / @irt aludtl> / )rdezte S ay* / @ert aj+ali rom ra va+2 / feleltem* / @ert ilye+)or az em%ere) alsza+a)2 / &a- ogy alsza+a)F / ismtelte el S ay* / Ht persze* Puffa+st allottamE S ay elesett* ;toljra a))or t=rt+t ilye+- ami)or epilepszis ro1 ama volt* 7l)otortam az gy all a t<)r=met* / S ay2 / )iltottam* / S ay> A t<)=r segtsgvel %elttam a 'ellj%a* S ay az ajt mellett trdelt- )itrt )aro))al* Fejt le ajtotta- pata)o)%a+ folyt rla a vz* Az ar't %e%ort izzadsgte+ger a folyos alv+ypiros f+y%e+ 6gy +zett )i- mi+t a vr le++e* / @e+j i++e+2 / szlt* 7lfordtottam a t<)r=t- +em a)artam zavar+i* Ami)or a t<)r=t el a)artam rejte+i- egy pilla+atra meglttam %e++e a sajt ar'om* Az + %r=m is s)arltsz+ volt- mi+t S ay* Te mg gy is szrevettem a jl ismert ru%i+1 sz+ se%et a omlo)omo+E te t 6jra )i+ylt* 7z a folt + voltam* Se% volt a omlo)o1 mo+- folt- egy %olyg vi ara*

H%er sz- jele+tse8 apa*

@,CHA7I
S ay utols +evela+yja- ?e+ata IedouM )atoli)us volt* (et le em vros%a+ lt- 0eK Hamps ire llam%a+* 0em )er<lte el a figyelmemet- ogy S ay (et le em%e+ +tt fel* @ost mr )omolyra fordult a jt)- 6gy ogy az asszo+yt teljes papi =lt=z)%e+ ltogat1 tam meg* Ami)or ajtt +yitott- elvettem a legszigor6%% papar'omat* @i+de+ro+ meg )ellett tud+om- mi t=rt+t Rra'e1szel* 3i'sit tal+ el is t6loztam a jt)ot8 a feladat egyszer%% volt- mi+t go+doltam* ?e+ata %e vott egy tera* Ami)or elmagyarztam- ogy a gy<le)ezetem egy tagja arra )rtogy szemlyese+ adja) t Rra'e1+e) egy <ze+etet- azo++al felrt egy 'met- s a )ezem1 %e +yomta* / @g mi+dig )ap'solat%a+ vagyo) vele / mo+dta r=vide+* / Rra'ie j )isl+y volt* @eg )ellett )rdez+em- mit go+dol S ayrl* / 0em volt +e)i egy %tyja vletle+<l> / ?emlem / vlaszolt ?e+ata /- ogy az a fi6 a po)olra )er<l* 7l)pzel etetle+- ogy ?e+ata +e allott vol+a S ay allos tletrl* A re)+e) mg ide- a tvoli (et le em%e is el )ellett jut+iu)* Azt go+doltam- ogy a szve mly+ tal+ szereti S ayt- de persze a gyere)- a)it fel+evelt- elsz=r a javti+tzet%e+ la+dolt- azt+ r=viddel )s%% gyil)os lett %elle* / Ht ige+ / mo+dtam* / ,ge+* H6sz per''el )s%% mr Rra'e za eltt lltam* ?emltem- itt ms fogadtats%a+ lesz rszem* A rzsasz+ z a 9P9* szm alatt llt* A sz<r)e rol) egytl egyig teljese+ le volta) eresztve- a garzs ajtaja is zrva volt* A %ejratot +em dsztett) virgo)- a posta1 ld%a+ +em volt )ime+ posta* Semmi +em utalt arra- ogy a la)) itt o+ le+++e)* (e'se+gettem* 3tszer is* Gal+ jo%% le++e- a agy+) egy <ze+etet- ogy vjo+ fel* Persze ez gy t=%% id / s S ay+e) igaz+ +i+'s so) ideje- de a +i+'s ms megolds- a))or legal%% ez legye+ meg* Te e))or az ajt rs+yire )i+ylt* / ,ge+> / )rdezte egy al) a+g* @egpr%ltam %e+z+i- )ivel %eszle)- de oda%e+t va)s=tt volt* / Rra'e (our+e itt la)i)> A vlasz +em j=tt azo++al* / 4+ vagyo) az* / @i' ael \rig t atya vagyo)* Xze+etet oztam a gy<le)ezetem egyi) tagjtl* A rs a))orra +ylt- ogy )ifrt rajta Rra'e v)o+y )arja* / ,dead atja / szlt* / 0em is- szvalF %ej= et+) egy per're> 5're )elle+e me++em* Hossz6 volt az 6t Co+'ord%lF A + a%ozott* 4rt et- + is %izalmatla+ le++)- a egyed<lll + le++) s egy ide1 ge+ frfi megjele++e az ajt%a+ / mg a))or is- a pap az illet* Te az ajt vg<l 'sa) )i1 +ylt- s Rra'e tralpett- ogy %ee+gedje+* Hossz6 fe)ete aja oldalra volt 'sapva- gy elta)arta a fl ar't* Azo++al szrevettem szp ossz6 szempillit s ru%i+v=r=s aj)ait1 mi+de+ jel szeri+t- gy=+y=r + ll elttem* 0em is rtettem- mirt ilye+ fl+)- tal+ agraf%ija va+> 5ajo+ )i %+t atta a++yira- ogy most az egsz vilgtl fl> ?emltem- +em S ay* / Rra'e / szltam- s fel +y6jtottam a )ezem /- =r<l=)- ogy megismer etem* 7))or felemelte az llt- ettl traesett a aja* Rra'e (our+e %al ar'a %orzaszta+ torz volt8 az egsz ar' egy atalmas gsi se% volt- tele varrato))al* / (62 / szlt* / 0agyo+F saj+lom* ,gaz+ +em a)artamF / @i+de+)i meg%mul / mo+dta Rra'e 'se+dese+* / @g az is- a)i +em a)ar*

'2z volt, eml)eztem S ay szavaira* Nem akarok r4la !eszlni1 / Saj+lom* / ,ge+- ezt mr mo+dta* A v' a folyos vg+ va+* A )arjra tettem a )ezem* Btt is foltos volt a %r* / Rra'eF a %tyjtl oztam <ze+etet* Rra'e d=%%e+t ar''al tralpett* / ,smeri S ayt> / S ay+e) sz<)sge va+ =+re- Rra'e* ?=videse+ meg fog al+i* / @it mo+dott rlam> / 0em so)at / ismertem el* / Te +e)i =+ a 'saldja* / Hallott a tzrl> / )rdezte Rra'e* / ,ge+* A tz miatt )er<lt javti+tzet%e* / Azt is elmo+dta- ogy a +evelap+) meg alt a tz%e+> @ost e+gem rt meglepets* A fiatal)ori a)t)at le szo)t) zr+i- ezrt +em tudtu) a gyil)ossgi trgyals sor+- ogy milye+ %+t+y miatt tlt) el S ayt* @ivel tzrl %e1 szlte)- azt go+doltam- egyszer gy6jtogatsrl va+ sz* 7szem%e sem jutott- ogy eset1 leg egy go+datla+sg%l el)=vetett em%er=lst is ozz'sap atta)* Persze gy mr vilgos volt- mirt gyl=lte ?e+ata IedouM a++yira S ayt* Rra'e figyelmese+ +zett* / S ay )rte- ogy tall)ozzu+)> / 0em* 0em is tudja- ogy most itt vagyo)* A + elfordult- de + gy is lttam- ogy sr* / 0em a)arta- ogy elme+je) a trgyalsra* / 5alsz+leg +em a)arta- ogy vgig )ellje+ +z+ie- ogy mit 'si+l+a) vele* / @aga +em tud semmit* Ar't a )ez%e temette* / Rra'e / szltam /- j=jj=+ velem* &=jj=+- tall)ozzo+ S ayjel* / 0em me ete) / szipogott* / 0em me ete)* A+ ezt +em rt eti* Pedig mr )ezdtem rte+i8 S ay gy6jtotta meg azt a t<zet- amely Rra'e ar't gy eltorztotta* / Ha msrt +em- a))or mr emiatt is jo%%- a elj=+* (o'ssso+ meg +e)i- amg mg +em )s* / (o'sssa) meg +e)i> 4+ %o'sssa) meg +e)i> / )ia%lt Rra'e* / @i+degy- mit mo+1 do)- most mr semmi +em vltoz at meg* Az em%er +em )ezd eti 6jra az lett* / 7lfor1 dult* / &o%% leszF a most elmegy* 7l%o'stotta)* (li+tottam* / A f<rdszo%a jo%%ra a msodi) ajt* 5al%a+- el is felejtettem- ogy ezzel az <r<ggyel j=ttem %e a z%a* A v' a f<rd1 szo%%a+ volt* Bda%e++ elvisel etetle+<l ers virgillat radt szmtala+ lgfrisst%l* A v'paprtart- a vztartly- a zse%)e+dsdo%oz mi+d +agyo+ dszes volt* A zu a+yf<g1 g=+yt rzs) dsztett)- a fal egy sr)+yt Cvagy gy)ot>D %rzol gyere)rajzot lesz1 mtva virgo) f+y)peivel volt tele* Az egsz elyisg+e) olya+ a+gulata volt- mi+t a egy olya+ ids + la)+a itt- a)i mr azt sem tudja- +y ma's)ja va+* Fojtogatott a ely a+gulata8 ltszott- ogy Rra'e lass6 allra tlte magt* Ha S ay tud+- ogy a 6ga meg%o'stott +e)i a tzrt- a))or tal+ %)%e+ al+a meg- mg a))or is- a a szvt esetleg +em ad atja oda a )isl+y+a)* Rra'e persze pilla1 +at+yilag +em volt olya+ llapot%a+- ogy arrl gyz)=djem- j=jj=+ velem- de a meg tud+m szerez+i a telefo+szmt- a++yit vogat+m- ogy idvel %ead+ a dere)t* (e+ztem a t<)=r m=g- t a tallo) egy gygyszeresdo%ozt- amelye+ rajta va+ Rra'e telefo+szma* A )rme)- s fogpol )ell)e) )=z=tt val%a+ talltam egy <veg1 'st / a szmot jo%% j+ a te+yeremre jegyeztem fel* A sze)r+y)%e+ mg egy )pet is talltam8 )t gyere) <lt egy asztal+l / Rra'e egy magas sz)e+ tejet ivott- S ay pedig rajzolt valamit- 6gy lttam- sr)+yt vagy gy)ot*

4s olya+ szlese+ mosolygott- ogy az em%er szi+te aggd+i )ezdett- +em fj1e +e)i* @i+de+ ra% vala)i+e) a gyerme)e* @i+t a ogy mi+de+ ldozat is* 3i+t meg)=sz=+tem- ogy asz+l attam a f<rdszo%t- s Rra'e )ez%e +yomtam a +vjegy)rtymat* / Ha esetleg mgis meggo+dol+ magt* / 0em +e)em )ell meggo+dol+om magam / vlaszolt Rra'e- s %e'su)ta m=g=ttem az ajtt* Hallottam- ogy azo++al rzrja a reteszt- s %e 6zza az ajt+ lg f<gg=+yt* ]jra eszem%e jutott a sr)+yos )p- amelyet a f<rdszo%%a+ lttam fela)asztva* Az volt a %al fels sar)%a rva8 R?AC,71073* @r CraKford 0ot' magassg%a+ jrtam- ami)or leesett- mi zavart a++yira S ay gyere))ori f+y)pvel )ap'solat%a+* A jo%% )ez%e+ fogta a tollat* Pedig ami)or a %=r1 t=+%e+ megismertem- egyrtelme+ %al)ezes volt / %al )zzel rt s evett* Ie etsges- ogy vala)i az let vi arai%a+ e++yire megvltozzo+> 5agy i+)%% valami msrl szl az a re+geteg vltozs- ami+ S ay )ereszt<lme+t / a domi++s )z megvltozstl )ezdve egsze+ a )=zelm6lt%a+ mvelt 'sod)ig> @eg1 szllta valami dmo+> Persze- ez 6gy a+gzi)- mi+t a valami rossz s'i1fi film%l vettem vol+a- de ez mg +em jele+ti azt- ogy le etetle+* Ha a Sze+tlle) a prft)%a is %ele1 szll- mirt +e )=lt=z et+e %ele egy gyil)os%a> Te le et- ogy egyszer%% a dolog* Ie et- ogy a m6lt%li +<+) %efolysolja a j=v1 %elit* Ie et- ogy S ay dire)t )ezdett el a msi) )ezvel r+i* Ie et- ogy )<l=+ )ereste a le etsge)et arra- ogy 'sod)at tegye+- ogy gy tegye jv a )or%%i %+eit / pldul a gy6jtogats- amely%e+ egy em%er sz szeri+t- egy msi) pedig )pletese+ meg alt* 7szem%e jutott- ogy &zusrl sem tudju)- mit 'si+lt +yol' s armi+' rom ves )ora )=z=tt* Ie et- ogy +e)i is valami rette+etes %+e volt- s )s%% azrt 'sele)edett 6gya ogy- ogy jvtegye> Ha az em%er ilye+ %orzaszt dolgot mvel- ut+a egsz let%e+ %+ d et* 7zt jo%%a+ tudtam- mi+t %r)i*

@ARR,7
Ami)or a trgyals eltt utoljra %eszlgettem S ayjel- +em si)er<lt egymsra tall1 +u+)* A sz=vetsgi %rsg fogdj%a+ 6jra tvettem vele- ogy ogy fog )i+z+i a )i)r1 dezs* S ay +em )ezelte jl az olya+ elyzete)et- a ol +em volt mi+de+ egyrtelm / ezrt tal+ joggal fltem- ogy a )i)rdezs alatt vagy +agyo+ agresszv lesz- vagy egsz aprra =ssze 6zza magt* A %r persze mi+d)t eset%e+ azt go+dol+- ogy r<lt / ez pedig a vg<+)et jele+te+* / Ge t- miut+ felvisz+e) az emelv+yre / magyarztam /- oda oz+a) majd egy %i%1 lit* / 0e)em +em )ell %i%lia* / Gudom* Te azt fogj) )r+i- ogy es)<dj=+ meg r* / ,+)%% egy )preg+yre a)aro) meges)<d+i / vlaszolt S ay* / 5agy a Play%oyra* / A %i%lira )ell meges)<d+ie / mo+dtam /- mert a oz- ogy a elyzet<+)et megvl1 toztassu)- az sza%lyai) szeri+t )ell jtsza+u+)* 7))or %ej=tt egy re+dr jelez+i- ogy a trgyals folytatdi)* / 7ml)ezze+ / mo+dtam %6's6zul S ay+e) /- 'sa) rm figyelje+* (rmi ms t=rt1 +i) is )=r<l=tt<+)- +em fo+tos* Csa) mi vagyu+) ott )ette+- s 6gy %eszlget<+) )ettes1 %e+- o)> (li+tott- de lttam- ogy ideges* 7z olya+ vilgos volt- ogy a trgyalterem%e+ +yil1 v+ mi+de+)i ms is szrevette* A )arjt- l%t s dere)t =ssze)=t l+'o) egsze+ addig 's=r=gte)- amg le +em <lt mellm* Ie ajtotta a fejt- s olya+ al)a+ )ezdett motyog+iogy 'sa) + allottam a szavait* Szidta az egyi) re+drt- a)i %e)srte a terem%e / )is szere+'svel messzirl 6gy +z etett )i- mi+t a imd)oz+a* A ogy )ivezett) az emelv+yre- sr 'se+d lett a terem%e+- mi+t a azt mo+da+ a allgatsg8 'e ms vagy, mint mi, s ms is maradsz1 A 'se+d%l rtettem meg- ogy mi+degy- ogy sze+tt avatj)1e a gyil)ost- az ldoza1 ta vrt semmi sem mos atja le a )ezrl* S ay el lptem- megvrtam- ogy a szemem%e +zze+* Aoncentrlj, ttogtam +e)i / a %li+ts%l tudtam- ogy megrtette* @egfogta az emelv+y )orltjt- erre meg's=rre+1 te) a l+'ai* A fe+%e* 7lfelejtettem szl+i- ogy jo%%- a a )ezt az =l%e+ tartja- gy tal+ +em juttatja lpte+1+yomo+ a %r esz%e- ogy valj%a+ eltlt %+=z* / S ay / )ezdtem /- mirt a)arja eladom+yoz+i a szvt> Csa) e+gem +zett* &l va+j )isfi6* / @eg a)arom me+te+i t* / 3it> / Claire 0ealo+t* / 4rtem / feleltem /- de tudja- ogy +em =+ a vilgo+ az egyed<li- a)i megme+t eti Claire1t* 5a+ so) ms szvdo+or is* / ,ge+- de + vagyo) az- a)i a legt=%%et vette el tle / mo+dta S ay- po+t 6gy- a ogy %egya)oroltu)* / ]gy ogy +e)em )ell a legt=%%et visszaad+om* / Azrt 'si+l+- ogy tiszta legye+ a lel)iismerete> S ay megrzta a fejt* / 0em- a+em ogy 6jra tiszta lappal i+dulju+)* Ogyel re minden j4, go+doltam* S ay a+gja ra'io+lis- tiszta s +yugodt volt* / @aggie> / szlalt meg e))or* / A%%a agy atju)> Feszese+ elmosolyodtam* / @g +em- S ay* @g lesz + +y )rds* / 7ze) +agyo+ szar )rdse)* A allgatsg sorai%l meglepett fel)iltso)at allottam / go+dolom- az egyi) ))re festett aj6 =regasszo+y le etettE eze) 'sst<l jele+te) meg a trgyalso+- )ez<)%e+ %e)=1

t=tt fedel %i%li))al* 7ze) a +) valsz+leg a me+opauzju) ta +em is allotta) 's61 +ya szt* / S ay / szltam /- +em %eszl<+) gy a %rsgo+* / @irt +evezi) %rsg+a)> / )rdezte* / ,tt +i+'s olya+ em%er- mi+t egy fo'i1 vagy te+isz%r* Az jt)* Persze ott is va+ +yertes s vesztes- meg itt is- 'sa) ogy itt +em a te' +i)+ m6li)- ogy )i +yer* / 7))or Haig %rra +zett* / Fogadju+)- ogy =+ golfo1 zi)* / @s* (loom / szlt a %r /- )rem- fegyelmezze a ta+6jt* Ha S ay +em fogja %e a szjt- a sajt )ezemmel t=m=m %e* / S ay- )rem- meslje+ arrl- milye+ vallsi +evelst )apott gyere))or%a+ / szltam szigor6a+* / A valls sze)ts dolog* Az em%er +em vlaszt atja meg a sajt vallst* @i+de+)i az- ami+e) a sz<lei sz+j)8 +i+'s semmifle +evels- 'sa) agymoss* Ami)or egy gyere) fejre vizet lo'sol+a) a meg)eresztelse)or- +em tudja azt mo+da+i- ogy NH- + i+)%% i+du le++)O- +em igaz> / S ay- +zze- + tudom- ogy +e z ezt vgig'si+l+i* ,ge+- elg zavar most itt <l+i / szltam /- de )rem- ogy figyelmese+ allgassa meg a )rdseimet- s vlaszoljo+* Ryere))or%a+ jrt templom%a> / 0 a elme+tem* 0 a meg se ova sem me+tem- 'sa) el%6jtam a sze)r+y%e- +e1 ogy megi+t megverje+ egy msi) gyere) vagy a +evelapm- a)i mi+de+)it egy fm)e1 fvel terrorizlt* Az a fm)efe olya+ volt- ogy a meglttu)- vigyzz%a vgtu) magu+1 )at* ?= ej- ami e%%e+ az orszg%a+ +evelsz<l1re+dszer s gyerme)vdelem 'msz alatt fut* ,+)%% flre+evel)+e) vagy gyerme)1+emvdelem+e) )+e v+i* Ieszarj) a gyere)e)et- 'sa) az ut+u) )apott p+z rde)li )et- amitF / S ay2 / figyelmeztettem villog szeme))el* / Hisz ,ste+%e+> 7z a )rds mi+t a meg+yugtatta vol+a* / 4+ ismerem ,ste+t / mo+dta* / @eslje+ rla* / Az ,ste+ mi+de+)i%e+ ott va+ egy )i'sitF mi+t a ogy a gyil)os is mi+de+)i%e+ ott va+ egy )i'sit* Az mr az em%er lete sor+ dl el- ogy melyi) ir+y%a megy* / @ilye+ az ,ste+> / @atemati)a / vlaszolt S ay* / 7gye+let* Blya+ egye+let- ogy a mi+de+t elve1 sz<+) %elle- vgtele+ marad* / Hol l az ,ste+- S ay> 7lre ajolt- s +agy 's=rgs )=zepette felemelte a )ezt* A szvre mutatott* / ,tt* / Azt mo+dta- gyere))or%a+ jrt templom%a* Az ,ste+- a)i%e+ ma isz- ugya+az- mi+t az az ,ste+- a)irl a templom%a+ allott> S ay megvo+ta a vllt* / (rmilye+ utat is vlassz- az eredm+y ugya+az marad* @ajd+em teljese+ %iztos voltam %e++e- ogy mr allottam vala ol ezt a mo+datot / tal+ letem egyetle+ jgarj+- a ol t=%%e) )=z=tt azt is si)er<lt megllapta+om- ogy va++a) olya+ pzo)- amelye)et a testem gyrilag +em )pes felve++i* T=%%e+etes voltogy Rree+leaf +em tilta)ozi)- amiatt- ogy S ay+e) a )rdsre )elle+e vlaszol+ia- +em pedig a dalai lmtl idzget+ie* Persze +agyo+ is logi)us volt- ogy Rree+leaf +em tilta1 )ozi)- isze+ mi+l tov%% %eszlt S ay- a++l r<lte%%+e) ltszott* 7lg +e z lett vol+a )omolya+ ve++i egy olya+ em%er vallsi eladst- a)i lzlmo)%a+ %eszlE S ay +em1 'sa) a sajt srjt sta eze)%e+ a per'e)%e+- a+em az e+ymet is* / S ay- a a %r 6gy d=+t- ogy mgis allos i+je)'i ltal )ell meg al+ia- s +em adom+yoz atja el a szvt / mi lesz- meg aragszi) az ,ste+> / )rdeztem* / 4+ aragszom meg* ]gy ogy ige+- meg aragszi) az ,ste+*

/ A))or meslje el- ogy mirt ,ste++e) tetsz dolog- a Claire 0ealo++a) adja a sz1 vt* 7))or rm mosolygott- olya+ mosollyal- amilyet a sze+te) ar'+ lt+i a fres))o+* / Az + vgem / mo+dta /- az )ezdete* @g volt + +y )rdsem- de fltem- ogy <lyesge)et fog mo+da+i* @ris rejtv1 +ye)%e+ %eszlt* / 3=sz=+=m / feleltem- s le<ltem* / Szeret+) valamit )rdez+i- @r* (our+e / mo+dta Haig %r* Szmtala+ rads r1 )ezett arrl- ogy =+ 'sod)at tett a %=rt=+%e+* A vlem+ye szeri+t =+ )pes 'sod)at te++i> S ay a szem%e +zett* / @irt- az =+ vlem+ye szeri+t ige+> / Saj+lom- de a trgyals +em gy m)=di)* 4+ +em vlaszol ato) az =+ )rdseirede =++e) a))or is vlaszol+ia )ell az e+yimre* Ge t / )rdezte a %r 6j%l /- vlem1 +ye szeri+t =+ )pes 'sod)at te++i> / Csa) azt tettem- amit te++em )ellett* Az eredm+yt meg mi+de+)i 6gy rt)elia ogy a)arja* A %r meglepette+ rzta a fejt* / @r* Rree+leaf- =+ a ta+6* A allgatsg sorai%a+ e))or felllt egy em%er* 3i+yitotta a )a%tjt / a pljra az volt rva8 NP89:O* ?e)edt a+go+ )ia%l+i )ezdett* / @ert 6gy szerette ,ste+ e vilgot- ogy az egysz<l=tt fit adtaF / 7))orra odart ozz )t re+dr- s a )amer) )eresztt<z%e+ )ivo+szolt) a terem%l* / Az egyetle+ fi1 t2 / )ia%lt az em%er* / Az egyetle+t2 Ami)or telefe's)e+dezi) az ereidet- po)olra jutszmertF / A atalmas ajt) %e'sapdta) m=g=tt<)- 'se+d szllt a trgyalteremre* 0agy teljestm+y volt mr 'sa) %ejut+i is a %rsgra8 mr oda)i+t- a %ejrat eltt is volta) fmdete)toros elle+rzpo+to)* Te e++e) az em%er+e) a f fegyvere a vallsos arag volt- amelyet a mai fmdete)toro) mg +em mutat+a) )i* 0em tudtam eld=+te+i- )i +z )i r<lte%%+e)- vagy S ay* / ,ge+ / szlt Rordo+ Rree+leaf- s felllt* / 0os / lpett S ay ez- a)i )ezeit 6jra a )orlto+ pi e+tette /- valls+a) =+ az egyetle+ )=vetje> / 0em* 0em> / 0em vagyo) semmilye+ valls )=vetje* A valls az o)a a++a)- ogy a vilg dara1 %o)ra ulli)* Itta azt az em%ert- a)it az el%% vitte) )i> 7zt teszi a valls* (+=st )eres* H%or6)at o)oz* Brszgo)at dara%ol szt* A valls olya+ vegyi )=r+yezet- ami mi+de+f1 le sztereotpi+a) a tptalaja* A valls+a) +em az a 'lja- ogy az em%er sze+t legye+* Csa) lsze+t* (e u+ytam a szemem* S ay a legjo%% eset%e+ is elvesztette az <gyet* Iegrossza%% eset%e+ pedig +emso)ra tal+ mg az + udvaromo+ is )ereszte)et fog+a) get+i* / Gil1 ta)ozom / mo+dtam alv+ya+* / 0em a )rdsre vlaszolt* / 7lutastom / felelt a %r* / @ost +em az =+ a ta+6- @s* (loom* S ay mg mi+dig %eszlt- de most mr al)a%%a+* / Gudja- mit tesz a valls> H6z egy vastag vo+alat* Azt mo+dja8 NHa +em 6gy visel1 )edsz- a ogy + a)arom- meg aragszom rd*O 0em )ia%lt- +em vesztette el az =+uralmt* Te +em is +agyo+ ural)odott mag+* A )ezt +agy 's=rgssel a +ya) oz emelte- s va)ar+i )ezdte* / 7ze) a szava) sztvgj) a tor)om* A teljes megsemmis<ls szl+ lltu+)E visszavo+ult )ellett f6j+om* / (r 6r / szltam gyorsa+ /- tart at++) sz<+etet> S ay mr elre1 tra i+tzott a felstestvel* / Gize+=t per' / szlt Haig %r* A szavra S ay ez lpett + +y re+dr- ogy vissza1 vigy) a fogd%a* J rettegve =ssze 6zta magt- a )ezt =+vdelem%l felemelte* 7%%e+ a

pilla+at%a+ a l+'ai / a )ar%ili+'se- a l%%ili+'se s a der)l+'a / +agy 's=rgssel le ul1 lotta)* @i+de+)i szeme lttraF mi+t a +em is l+'o) le+++e)- 'sa) valami lgies a+yag- f<st*

A valls gya)ra+ az em%er s ,ste+ )=z ll* #ono /szlet az amerikai nemzeti imareggelin tartott !eszd! l, ZGGF1 fe!r7r Z1

@ARR,7
S ay vde)eze+ emelte fel a )ezt* Szemmel lt ata+ t is ugya+6gy meglepteogy le ullotta) a l+'ai- mi+t a t=%%ie)et* 7gy pilla+atig mi+de+)i d=%%e+te+ llt- azt+ )it=rt- a )osz* Az egyi) re+dr ler+totta a %rt a sz)rl- egy msi) pedig S ayre sze1 gezte a pisztolyt* S ay megmerevedett- a re+dr ettl f<ggetle+<l a f=ldre l=)te s meg1 %ili+'selte* / Hagyj) a%%a2 / allottam a tam m=g<l @i' ael atya )iltst* / 0em rti- mi t=r1 t+i) vele2 / A re+dr a padl oz +yomta S ay fejt* S ay rettegve +zett fel* 5illmgyorsa+ a pap oz fordultam* / @i a fe+e t=rt+i)> Geg+ap &zus- ma Houdi+i> / Folyto+ ilye+e)et 'si+l / mo+dta @i' ael atya* @i+t a elgedettsget allottam vol+a a a+gj%a+* / 7zt pr%lom mr egy ideje elmo+da+i* / Hadd mo+dja) a))or + is valamit / vgtam vissza* / (artu+)- S ay- eze)%e+ a per'e)%e+ gya)orlatilag %e%iztostotta- ogy meg)apja azt a allos i+je)'it* Ha mi )et1 te+ +em tudju) rve++i- ogy a t=rt+te)et vala ogy megmagyarzza Haig %r+a)- a))or vge- a dolog visszafordt atatla+* / A+ az <gyvdje / mo+dta @i' ael* / A+ a segtje* / Gal+ eml)szi) mg8 mo+dtam- ogy S ay +em ll velem sz%a> F6jtam egyet* / Iegal%% tegy<+) 6gy- mi+t a +em ltal+os is)olso) le+++)- j> @i' ael atya te)i+tete elv+dorolt* 5ala ogy reztem- ogy olyat fog mo+da+i- ami +em lesz )ellemes* 7))orra )i<r<lt a trgyalterem* 5ala ogy oda )ellett jut+om S ay1 ez- ogy egy +yugodt- =sszef<gg go+dolatot le elje) a fej%e- olyat- amelyet j eset%e+ a trgyals vgig sz%e+ tud tarta+i* @i' ael atya +em is vlaszt atott al)almatla+a%% idpo+tot egy feltrul)oz vallomsra* / Gagja voltam a++a) az es)<dtsz)+e)- amely eltlte S ayt / mo+dta a pap* Gi+dzser )orom%a+ a+ym+a) )iala)ult egy mdszere8 a olyat mo+dtam- ami miatt legszvese%%e+ <v=lt=tt- vagy meg<t=tt vol+a Cesetleg mi+d)ettD- elsz=r al)a+ elsz1 molt tzig- s 'sa) azut+ reaglt* @ost rajtam volt a sor- reztem- ogy a szm szp sor1 j%a+ olvassa a szmo)at* Szval- vg<l mgis'sa) ugya+olya+ lettem- mi+t a+ym* / 7z mi+de+> / )rdeztem* / @irt- e++yi +em elg> / Csa) j tud+i* / 5gtzott az agyam* 3omoly %aj%a )er<l ete)- ezt elre el )ellett vol+a mo+da+om Rree+leaf+e)* Persze- +em tudtam elre* / 5a+ valami )<l=+leges o)aogy eddig +em )=z=lte ezt velem> / 4+ +em )rdeze)- =+ +em %eszl / ismtelte @i' ael a )or%%i szavaimat* / 7lei+te az volt a tervem- ogy elmeslem S ay+e)- mit jele+t a feloldozs- azt+ megosztom =+1 +el ezt a tit)ot* 7 elyett i+)%% S ay ta+tott +e)em 6jdo+sgo)at a feloldozssal )ap'so1 lat%a+- =+ pedig azt mo+dta- ogy az <gy az + vallomsomo+ ll vagy %u)i)- 6gy ogy azt go+doltam- tal+ jo%%- a mgsem avatom %e a tito)%a* Ro+doltam- a trgyals vg)i1 me+etele szempo+tj%l tal+ jo%% gyF Felemeltem a )ezem- erre el allgatott* / A+ egyetrt vele> / )rdeztem* / @rmi+t a all%<+tetssel* A pap lassa+ vlaszolt* / 5olt id- ami)or egyetrtettem vele* 7l )ell mo+da+om Rree+leaf+e)* Persze- mg a t=r=lj<) is a jegyz)=+yv%l @i' ael atya vallomst- a %r mr allotta- te t a )r visszafordt atatla+* 3<l=+%e+ pedig jele+ pilla+at%a+ volt fo+tosa%% dolgom is- mi+t ezzel foglal)oz+i* / @ost me++em )ell*

S ay a fogd%a+ fe)<dt* @g mi+dig za)latott volt* Blya+ erse+ u+yta le a szemtogy az =sszes ar'izma megfesz<lt* / S ay / szltottam meg /- @aggie vagyo)* 0zze+ rm* / 0em tudo) / )iltott* / Hal)tsa le a vilgot2 A szo%a 'se+des voltE mg rdi sem szlt- semmi* A S ayt rz re+drre +ztem- 'sa) megvo+ta a vllt* / S ay2 / szltam 6jra- ez6ttal erteljese%%e+- s a r's oz lptem* / 0yissa )i az is1 te+verte szemt2 ?s+yire )i+yitotta az egyi) szemt- majd a msi)at is* / @o+dja- ogy 'si+lta> / @it> / Azt a %vsz tr<))=t- %e+t a terem%e+* @egrzta a fejt* / 0em 'si+ltam semmit* / 5ala ogy )i%6jt a %ili+'sei%l / mo+dtam* / @i az- 'si+lt egy )ul'sot- s a ru ja redi%e rejtette> / 0i+'s )ul'som* 0em +yitottam )i a %ili+'se)et* 7zt tulajdo+)ppe+ + is tudtam* Hisze+ ami)or a %ili+'sei leeste)- zrva volta)* Per1 sze- a)i +agyo+ tr<))=s- tal+ )i+yitja s 6jra %ezrja a %ili+'se)et- de ez mi+de+)pp zajjal jr- te t +yilv+ mi+da++yia+ allottu+) vol+a %elle valamit* Te +em allottu+) semmit* / 0em 'si+ltam semmit / ismtelte el S ay* Blvastam )or%%a+ olya+ sza%adulmvsze)rl- a)i) )i tudt) a)aszta+i a vllz<le1 t<)et- s gy a)r egy )+yszerzu%%o+y%l is )i tudta) %6j+i* Ie et- ogy S ay is tudottilyet* Ie et- ogy )i tudta a)aszta+i a <vely)ujjt- ezrt a+l)<l tudott )i%6j+i a %ili+'s1 %l- ogy %r)i szrevette vol+a* / &- mi+degy / f6jtattam* / 0zze- S ay* 4+ +em tudom- ogy =+ %vsz vagy messi1 s* A megvltsrl sem tudo) t6l so)at- s a 'sod)rl sem* 4s so) ms olya+ dologrl sem- amirl @i' ael atya s ,a+ Flet' er %eszlt* Gal+ mg ,ste+%e+ sem isze)* Te egyvalami ez jl rte)8 a jog oz* 0em tudom- rti1e- de oda%e+t most mi+de+)i azt iszimaga egy d< =+g r<lt* Assze )ell szed+ie magt* S ay szem%e +ztem* Geljese+ =sszeszedett volt a te)i+tete- tiszta s ideg* / 7gy le etsge va+ / mo+dtam al)a+* / Csa) egyetle+ le etsge va+- ogy meg1 gyzze a %rt* J d=+ti el- ogy fog meg al+i- d=+ti el- ogy let%e+ marad at1e Claire 0ealo+* @it fog +e)i mo+da+i> Hatodi)os )orom%a+ egyszer agytam- ogy a leg+pszer%% l+y az osztly%a+ les1 se+ tlem mate)dolgozat alatt* / Gudod mit> 0em is vagy olya+ rossz fej / mo+dta a l+y ra ut+* Az+ap e%d+l mege+gedte- ogy le<lje) mell- st- a )=vet)ez szom%ato+ mg el is me+t<+) a %artai1 val egy %evsrl)=zpo+t%a- s )ipr%ltu) az =sszes parf<m=t- felpr%ltu+) mi+de+ farmert* Po+tosa%%a+ ) pr%lt) fel a farmere)et- rm szi+te mi+d )i'si volt* CAzt mo+dtam- me+strulo)- s mivel ettl mi+dig felpuffado)- ilye+)or +em szerete) farmertvsrol+i* 7rre az egyi) l+y felaj+lotta- ogy megta+tja- ogy dugjam le a tor)om az ujjamo+- a le a)aro) ad+i + +y )ilt*D Azt+ a ogy az egyi) %olt%a+ smi+)els )=z1 %e+ %ele+ztem a t<)=r%e- r%redtem- ogy +em tetszi) az a l+y- a)it lto)* Ie et- ogy ez6ttal a++a) ltszottam- ami+e) a t=%%ie) lt+i a)arta)- de ra volt8 fel )ellett ad+om magam* 7z a rgi lm+y jutott eszem%e- ami+t S ay 6jra az emelv+yre lpett* ,ge+- a))or r1 ge+ egy r=vid pilla+atra +pszer voltam- a j feje) 'sapat+a) tagja* A allgatsg sorai1 %l egy pissze+s sem allatszott / vrt) S ay 6ja%% )it=rst* Te +yugodt volt- visz1 szafogott- vgtele+<l 'se+des* ]gy =ssze volt l+'olva- ogy mg megmozdul+i is alig tudott* 0em +zett se+)ire- 'sa) arra vrt- ogy feltegyem az elre %egya)orolt- )rdst*

@egpr%ltam iteles felperest farag+i %elle- ige+* Te mr +em tudtam- ogy ez rla szl1e igaz+- vagy i+)%% arrl- ogy + )iv vltam* / S ay / szltottam meg /- mit szeret+e mg elmo+da+i a %rsg+a)> A plafo+ra +zett- mi+t a azt vr+- ogy az g%l ulla+a) majd le a megvlt sza1 va)* / Az Sr -sten lelke van n rajtam azrt, mert flkent engem az Sr, hogy a szegnyek3 nek rmt mondjak ? mo+dta al)a+* / Sme+ / tett po+tot a mo+dat vgre egy + fe++ a p oly%a+* Ami azt illeti- ami)or azt mo+dtam S ay+e)- ogy va+ mg egy utols eslye- ogy %efolysolja a %rsgotegyltal+ +em ilye+fle vlaszra go+doltam* A szemem%e+ egy vallsi idzet- ppe+ olya+ zavaros s fa+ati)us- mi+t S ay pr per''el )or%%i )iro a+sa az i+tzm+yes val1 lso) elle+* Te le et- ogy tvedtem- s S ay o)osa%% volt- mi+t +- mert a %r rde)l1 dst szemmel lt ata+ fel)eltette S ay mo+data* / 7zt a (i%li%l idzte- @r* (our+e> / 0em tudom / vlaszolt S ay* / 0em eml)szem- o++a+ szrmazi)* 7gy apr paprrep<l la+dolt- az =lem%e+* 3i%o+tottam- @i' ael atya <ze+ete volt* / ,ge+- %r 6r / mo+dtam gyorsa+* / Az idzet- a (i%li%l szrmazi)* / 3rem- ozza+a) ide egy (i%lit* / szlt a %r* (elelapozott* / @s* (loom- +em tudja vletle+<l- po+tosa+ ol tallom> Fogalmam sem volt- olvasta1e S ay (our+e a (i%lit- s a ige+- mi)or* Ie et- ogy az idzet a paptl szrmazott- vagy a)r magtl az ,ste+tl* Ie et- ogy S ay ezt az egy sort ismerte az Hsz=vetsg%l* Wgy vagy 6gy- de si)er<lt fel)elte+ie Haig %r rde)ld1 st* A %r most mr egyltal+ +em +zte <ly+e) a vde+'emet- st- szi+te mag%l )i)elve lapozta a (i%lit- az idzetet )eresve* Fellltam* / 4zsais )=+yv%e+ va+- %r 6r* 7%dsz<+et alatt visszame+tem az irodm%a* 0a +em a szi)laszilrd mu+)aer)=l's=m miatt Cigaz- S ay esetvel pr uzamosa+ mg tize+ at <gyem volt- de a f+=)=m e+ged1 lyvel eze)et mi+d ttr%e szortottamD- a+em ogy egy )i'sit elsza)adja) a pertl* Az ACI;1iroda tit)r+je +agyo+ meglepd=tt- ami)or %etoppa+tam* / Azt ittem- ott )elle+eF / ,ge+2 / 'satta+tam fel- s sz +l)<l tvgtam az asztalom oz vezet utat =vez irat1 almazo+* 0em tud attam- mit go+dol majd a %r S ay )it=rsrl* Ie et- ogy mr azeltt el1 vesztettem az <gyet- ogy az alperes elru))olt- vol+a a ta+6jval* 5iszo+t- mr rom ete alig aludtam- s Bliver +y6leledele is elfogyott* ?ossz +apom volt* Fradta+ megd=r1 zs=ltem az ar'om / reme)- ezzel felte etleg t=+)re is tettem a smi+)em* @ly s ajjal +ztem vgig az asztalomo+ tor+yosul irato)o+* Az ut%%i id%e+ 'sa) S ay <gyvel foglal)oztam- gy az a)tator+yo) szi+te a plafo+t ostromolt)* Az egyi) <gyemet- egy %rfej <gyvdei )ezdem+yezt) a Iegfels%% (rsgo+* A felperes egy pa)iszt+i %ev+dorl %oltj%a+ dolgozott- de mivel egy +ap rszege+ dol1 gozta vgig a +apjt- f+=)e )ir6gta* J erre vlaszul azt rta fest))el a %olt ajtajra- ogy trlkz fej21 Az irato) )=z=tt volt tov%% egy )utatsi =sszefoglal is- azt vizsgltu)- mirt )er<lt %e az N,ste+ ege alattO )ifejezs a +emzeti sges)<%e a @'Cart y1)orsza) alatt- 9.[Q1 %e+* 3ilszmra )aptam levele)et is mi+de+fle ala)o)tl8 volta)- a)i) azt vrt)- ogy segts<+) rajtu)- s volta) olya+ vallsos )o+zervatv levlr) is- a)i) arra pa+asz)od1 ta)- ogy az ACI; 6gy visel)edi)- mi+t a mr az is %+ le++e- a az em%er vallsos fe1 r frfi*

Az irato) )=z=tt talltam egy )<l=+leges levelet* 7gyszer %ort)%a+ volt- a 0eK Hamps ire1i Sllami (=rt=+ Para+'s+o)i Hivataltl j=tt* A levelet- v)o+y- fe r- mer1 tett paprra rt)* @eg v volt ,saia (our+e )ivgzsre* A tov%%i meg votta) )=z=tt ott volt az l1 lami f<gysz- a )orm+yz- az els trgyals <gysze- +- @i' ael atya- s mg + +y olya+ em%er- a)it +vrl +em ismertem* A t=rv+y elrta- ogy mi+de+ )ivgzs+l jele+ )ell le++ie egy adott szm6 ta+6+a)- 6gy az eltlt- mi+t az ldozat )pviselet%e+* 0agy1 j%l 6gy- mi+t egy es)<v+* St- aso+la+ egy es)<v =z- a meg votta) egy rsztl )o+)rta+ elvrt)- ogy vlaszoljo+- elfogadja1e a meg vst* Gize+=t +ap volt tra S ay allig* A jele) szeri+t 'sa) + talltam vi''es+e)- ogy az alperes egyetle+ ta+6jt- a %<+te1 ts1vgre ajtsi %iztost- 6gy vt)- ogy &oe Iy+' - 6gy- mi+t a Nmegli+'selO sz%a+* @agas- v)o+y em%er volt- a)i+e) a umorrz)e az ve) sor+ a ajval egy<tt elprol1 gott- mr a vala a volt +e)i %rmelyi)* Ami)or elvllalta a mu+)jt- szeri+tem fogalma sem volt- ogy egy +ap +e)i )ell majd megszervez+ie 0eK Hamps ire llam els )ivg1 zst t=%% mi+t fl vszzad )i agys ut+* / Iy+' %iztos / szlt a f<gysz elyettese /- milye+ el)sz<lete)et tette) S ay (our+e )ivgzsre> / Ami+t azt +yilv+ tudja / )ezdte Iy+' /- 0eK Hamps ire llam +em volt fel)1 sz<lve egy allos tlet vgre ajtsra* ?emlt<)- ogy a )ivgzst si)er<l Gerre Haute1 %a+ le%o+yolta+i- de erre +em volt mdu+)* 7zrt- +e)<+) magu+)+a) )ellett pttet+<+) egy- a allos i+je)'i %eadsra al)almas )a%i+t* A elysz++e) az llami %=rt=+ udvart vlasztottu)- a )a%i+t ott ptett<) fel az egyi) saro)%a+* / ?szletez+ az el)sz<lete) )=ltsgeit> A %iztos olvas+i )ezdett* / A )a%i+ p<let+e) tervezsi s )ivitelezsi )=ltsgei P. 9## dollrra r6gta)* Az i+1 je)'i %eads oz al)almas ordgy $P#- a t=%%i sz<)sges esz)=z ra :Q$ dollr* Go1 v%% a jrul)os em%eri )=ltsge) =sszese+ Q$ $Q: dollrt tette) )i8 mi+de+ )i allgats1 ra )<ldt<+) megfigyelt- szmos sza)mai meg%eszlst tartottu+) s )i)pzse)et szer1 vezt<+)* A )ezdeti )iadso) 9 P:9 dollrra r6gta)- a sz<)sges vegyszere) tov%%i Q": dollr%a )er<lte)* A fe+tie)e+ t6l fejlesztse)et ajtottu+) vgre a )ivgzs+e) elyt ad ter<lete+8 s=tttal)almatossgo)at teleptett<+) a ta+6p olyo) a%la)aira- a )a%i+%a f+yer1sza%lyozs )ap'solt- fligtereszt t<)r=t- lg)o+di'io+l %ere+dezst- ptge1 +ertort- rdis mi)rofo+t- erstt s egy mo+o a+g)ime+etet szereltett<+)* 7ze) =ssze1 se+ 9Q ::. dollr%a )er<lte)* / (iztos 6r- =+ mr =sszeszmolta8 me++yit tesz+e) )i S ay (our+e )ivgzs+e) ed1 digi )=ltsgei> / 9#[ .9: dollrt* / (iztos 6r / szlt 6jra Rree+leaf /- re+del)ezi) 0eK Hamps ire llama olya+ a)asz1 tfval- amely al)almas le++e S ay (our+e )ivgzsre> @r ame++yi%e+ a jele+ %rsg 6gy d=+t- ogy ez legye+ a )ivgzs mdja* / 0em- mr +i+'s ilye+ a)asztf+) / vlaszolt Iy+' * / Ge t felte etleg tov%%i ter e)et jele+te+e 0eK Hamps ire adfizeti szmra- a egy a)asztft is fel )elle+e pttet+i> / Wgy va+* / @ilye+ a)asztfra le++e sz<)sg> A %iztos %li+tott* / A talapzat+a) legal%% )t s fl mter magas+a) )ell le++ie* Sz<)sg va+ tov%% egy )t s fl mter ossz6 )eresztgere+dra* Az eltlt feje f=l=tt legal%% egy mter sza1 %ad teret )ell agy+i* A 'sapajt+a) legal%% egy mter szles+e) )ell le++ie* Sz<)sg va+ tov%% valami me' a+izmusra- a 'sapajt )i+yits oz- azzal a te' +i)ai meg)=1

tssel- ogy a 'sapajt +yits ut+ +em le+g et* 4s azt is meg )ell olda+i- ogy a )=tle+ a megfelel mdo+ meg tudjo+ fesz<l+i a uro)* @i+d=ssze + +y mo+dat- s Rordo+ Rree+leaf si)erese+ megvltoztatta a trgyals a+gulatt* 7ddig rzelme))el teli vit)at folytattu+) a vallssza%adsgrl- most szem%e1 s<lt<+) azzal a t++yel- ogy S ay +agyo+ r=vid id+ %el<l meg fog al+i* S ay fel pil1 la+tottam* Blya+ fe r volt- mi+t a frisse+ meszelt fal* / A fe+tie) %e's<lt a+yag1 s mu+)adj)=ltsge legal%% tezer=tszz dollr / folytat1 ta a %iztos* / 7ze+fel<l sz<)sg le++e egy test'sapdra is* / Az po+tosa+ mi> / )rdezte Rree+leaf* / 7gy =v* Gartozi) ozz )t +agy te er%rs6 +ylo+%l )sz<lt 'su)l'sapda s egy l%'sapda* 7gy )eretre is sz<)sg le++e* 7z a )eret egy )ere)es te erszllt esz)=z- ezzel szlltju) az eltltet az a)asztf oz- ame++yi%e+ +i+'s olya+ fizi)ai llapot%a+- ogy a sajt- l%+ me+je+ fel* 3ell tov%% egy 'su)lya s egy me' a+i)us a)asztfa'som is* / 0em j a sima )=tl> / Ha um+us )ivgzst a)aru+)- a))or +em / vlaszolt a %iztos* / A professzio+lis a)asztfa'som )=zpo+ti eleme egy spe'ilisa+ )i)pzett e+ger- amely%e+ va+ )t osz1 sza+ti lyu)* A )=telet a'l ;1sz=g feszti meg* A )=tl ez aj+latos a 'soms)ostt* asz+l+iF @g e+gem is le+yg=z=tt- me))ora e+ergit fe)tette) S ay (our+e meg=ls%e* / A+ igaz+ alapos mu+)t vgzett / mo+dta Rree+leaf* Iy+' megvo+ta a vllt* / Se+)i +em =r<l- a )i )ell vgez+i vala)it* 0e)em az a feladatom- ogy a mu+)m sor+ maMimlisa+ tisztelet%e+ tartsu) az em%eri mltsgot* / Iy+' %iztos- me++yi%e )er<l+e az im+t felsorolt- =sszes felszerels- mu+)a)=lt1 sggel egy<tt> / 5alamivel )evese%%e- mi+t tzezer dollr* / 4s azt mo+dja- ogy 0eK Hamps ire llam mr eddig is t=%% mi+t szzezer dollrt fe)tetett S ay (our+e )ivgzs%e> / Wgy va+* / Ger et- jele+te+e az llam %<+tetsvgre ajtsi re+dszere szmra- a most r=gt=+ fel )elle+e pttet+ie egy a)asztft- ogy @r* (our+e1t az lltlagos vallsi szo)saival =ssz a+g%a+ vgezz) )i> A %iztos f6jt egy +agyot* / Hrisi te er le++e- ige+* @osd at+m 6gy is- ogy szi+te le etetle+ vol+a- olya+ )=1 zel a )ivgzs +apja* / @irt> / Az tlet )imo+dta- ogy allos i+je)'ival vgezz<) )i @r* (our+e1t* @i szmos elmu+)lat ut+ )sze+ llu+) erre* Szemlyes s sza)mai o)o)%l egyltal+ +em e1 lyesel+m- a 6gy d=+te++e)- ogy most- az utols pilla+at%a+ mgis 6zzu+) i+)%% fel egy a)asztft* / @aggie / s6gta oda +e)em S ay /- mi+djrt +yo)* @egrztam a fejem* / 0yeld vissza2 S ay az asztalra ajtotta a fejt* 7gy )is ji+dulattal a allgatsg a)r azt is i ettesr* / Ha a %rsg 6gy d=+te+e- ogy mgis'sa) meg )ell pttet+ie egy a)asztft- ez =+ szeri+t me++yivel )sleltet+ @r* (our+e )ivgzst> / )rdezte Rree+leaf* / Szeri+tem legal%% fl vvel- vagy a)r egy teljes vvel / felelt a %iztos* / Ge t (our+e fogoly gy a)r egy vvel is t6ll et+ a )ivgzse )or%%a+ )itz=tt dtumt> / ,ge+* / @irt tart ilye+ so)ig egy a)asztfa fellltsa>

/ 7gy m)=d %<+tets1vgre ajtsi i+tzm+y ter<let+ )elle+e pt)ezs%e )ezde1 +<+)- @r* Rree+leaf* 7 ez a )ivitelez)et- elsz=r is t )elle+e vilgta+u+)* A mu+)1 so)- ugye%r- szerszmo)at visz+e) %e a %=rt=+%e- ez veszlyeztet et+ az i+tzm+y %izto+sgt* A mu+)) sor+ %izto+sgi r=)et )elle+e al)almaz+u+)- +e ogy a mu+)1 so) eltvedje+e)- s veszly%e )er<lje+e)* Folyamatosa+ elle+riz+<+) )elle+e- ogy +em szllta+a)1e tiltott trgya)at a foglyo) szmra* ?=vide+8 ige+- a a semmi%l )elle1 +e felpte+<+) egy a)asztft- az +agyo+ leter el+ az adott %<+tets1vgre ajtsi i+tz1 m+yt* / 3=sz=+=m- %iztos 6r / mo+dta Rree+leaf* / 0i+'s t=%% )rdsem* Fellltam- odalptem a %iztos oz* / Ge t az elzetes szmtsai szeri+t egy a)asztfa )ivitelezsi )=ltsgei +agyj%l tzezer dollrra r6g+a)> / ,ge+* / Ge t a S ay (our+e1t fela)aszta+)- az tizeda++yi%a )er<l+e- mi+t allos i+je)'i1 val )ivgez+i* / 0em / szlt a %iztos /- tz szzal))al t=%%e* Gud+iilli) +em rul+a) gara+'ilis el1 regyrtott allos i+je)'i1)a%i+o)at- a sar)i +agyru z%a+* Amit megptett<+)- meg va+ ptve- a r)=lt=tt =sszeget +em )apju) vissza* / Te mi+de+)pp meg )ellett vol+a pte+i<) azt a )ivgz)a%i+t- +em igaz> / Ha (our+e eltlt )ivgzsi mdjt +em allos i+je)'i%a+ llaptott) vol+a mega))or +em* / Ge t azt mo+dja- a (<+tets1vgre ajtsi Hivatal+a) +em volt ms allos i+je)'is )a%i+ja- mo+dju)- egy msi) allratlt szmra> / @s* (loom / vlaszolt a %iztos /- 0eK Hamps ire llam%a+ +i+'s msi) allratlt* 0em lett vol+a ill azt mo+da+om- a j=v%e+ mg le etE se+)i+e) sem tetszett vol+a a go+dolat* / Hatssal le++e ms foglyo) %izto+sgra- a S ay (our+e1t a)asztssal vgez+) )i> / 0em* A )ivgzs alatt +em* / 5eszly%e sodor+ a %=rt=+ al)almazottait> / 0em* / Ha +em tvede)- egy a)asztsos )ivgzs levez+yls ez )evese%% em%erre va+ sz<)sg- mi+t egy allos i+je)'is oz- +em igaz> / Te igaz / vlaszolt a %iztos* / Ge t8 semmifle %izto+sgi vo+zata +em le++e- a a)asztssal vgez+) )i S aytsem a dolgoz)- sem a foglyo) szmra* Szval- az egyetle+ dolog- ami t+ylegese+ ter1 et jele+t et a (<+tets vgre ajtsi Hivatal szmra- az 'sa) az a )=zel tzezer dollr le++e- ami%e az a)asztfa megptse )er<l+e* 5a'a) tzezer dollr* &l mo+dom- %iztos 6r> A %r el)apta a %iztos te)i+tett* / (elefr a )=ltsgvets<)%e> / 0em tudom / vlaszolt Iy+' * / 7lg sz)=s a %<dzs* / (r 6r- itt va+ +lam a (<+tets1vgre ajtsi Hivatal idei )=ltsgvets+e) a mso1 lata* 3rem- vegy) fel a %izo+yt)o) )=z* / Adtam egy f+ymsolatot Rree+leaf+e)Haig %r+a)- s vg<l Iy+' %iztos+a)* / (iztos 6r- ismers- amit lt> / ,ge+* / Fel tud+ +e)em olvas+i a )iemelt sort> Iy+' feltette a szem<vegt* / 3ivgzsi )ell)e) / olvasta* / 3ile+'ezer1+yol'szz+yol'va+ dollr* / Po+tosa+ mit ta)ar a N)ell)O )ifejezs> / 5egyszere)et / felelt a %iztos /- meg az esetlegese+ felmer<l )=ltsge)et* Szmomra egyrtelm volt- ogy rtapi+tottam egy mismsolt sorra a )=ltsgvets1 %e+F

/ Az im+ti valloms%a+ azt mo+dta- az elrelt at vegyszer)=ltsg mi+d=ssze +gyszz uszo+ at dollr* / 0em tudtu)- mi msra le et mg sz<)sg / mo+dta Iy+' / ]tlezrso)- forgalom1 elterels- orvosi )ell)e)- )isegt szemlyzetF )=r<l%el<l etve+ ve +em volt az llam1 %a+ )ivgzs* 3o+zervatv )=ltsgvetsi tervet )sztett<+)- ogy +e r esse+e) )elle1 metle+ meglepetse) az utols pilla+at%a+* / 0os- a azt a p+zt mi+de+)pp S ay (our+e )ivgzsre )=lte+)- szmt- ogy +trium1pe+tot alt vesz+e)1e %elleF vagy a)asztft> / Ht / e%egte Iy+' /- ez mg mi+dig +em tzezer dollr* / 5al%a+ +em / ismertem el* / Hi+yzi) szz 6sz dollr* @o+djaF =++e) e++yit r egy em%er lete>

&;07
5ala)i egyszer azt mo+dta- ogy ami)or megsz<l=d a l+yod- megltod azt az em%erta)i a allod +apj+ fogja majd a )ezed* 7zrt 6gy +ztem 7liza%et par+yi ujja's)it)=r=mgyait s az ers szortst a sz<letse ut+i +apo)%a+- ogy egy +ap tal+ + )a1 pasz)odom majd ugya+gy %el* Germszetelle+es t6ll+i a gyerme)ei+)et* Blya+- mi+t egy al%+ pilla+g vagy egy vrv=r=s tE olya+- mi+t egy leoml fel )ar'ol* 7gyszer mr elvesztettem egy gyere)et @ost mi+de+t megtettem vol+a azrt- ogy a dolog +e ismtldj=+ meg* Az+ap pi)) dmztu+) Claire1rel- mesefigurs pa)lival* 4+ +em a jt)ra )o+'e+trl1 tam- a+em arra- ogy mi+l t=%% C arlie (roK+ figurt gyjtse) =ssze* / A+ya- jtsszl mr )omolya+- j> / mo+dta Claire* A szem%e +ztem* / @irl %eszlsz> / Arrl- ogy +em fair gy jtsza+i* ]gy 'si+lod- ogy + +yerje)* / @eg)everte a pa)lit- s fel'sapta a legfels lapot* / Gudod- ogy va+- a ol a treffet 6gy vj)- ogy N'lu%O- mi+t )lu%> / 0em tudtam* / Szeri+ted ez olya+ )lu%- amely%e az em%er szvese+ %elp+e> A szvmo+itorra pilla+tottam / a jele) szeri+t t=)letese+ egye+letese+ vert a szve* ,lye+)or olya+ valszertle++e) t+t- ogy Claire allos %eteg* Te persze a ogy meg1 mozdult- mo+dju)- ogy )ime+je+ a v're- azo++al )ifulladt* A ltszat + a 'sal* / 7ml)szel- ami)or alaptottl egy tit)os trsasgot> / )rdeztem* / @i+dig ott tall1 )oztato) a %o)ro) m=g=tt* Claire megrzta a fejt* / 0e)em +em volt ilye+ trsasgom* / Te ogyis+em* 3i'si voltl- azrt +em eml)szel* Te a))ori%a+ +agyo+ ragasz)odtl a oz- ogy 'sa) te d=+t eted el- )i tartozzo+ a )lu%%a s )i +e* 5olt egy pe'sted is- az volt rrva- ogy GA?AI57* Iepe'stelted a )ezemet* 7zut+ 'sa) a))or lltl velem sz%a- a tudtam a jelszt* @g a))or is- a 'sa) a++yit a)artam mo+da+i- ogy gyere va'sorz+i* A szo%a t6ls sar)%a+ meg's=rre+t a telefo+om* Azo++al ugrottam- ogy felvegyem* A )r z sza%lyzata szigor6a+ tiltotta a mo%iltelefo+ asz+latt / a +vr +agyo+ 's61 +y+ +z+e- a a meglt+a* / Hall> / Xdv=zl=m &u+e- itt @aggie (loom %eszl* 7la)adt a llegzetem* Claire elz v%e+ azt allotta az is)ol%a+- ogy evol6'is o)o)%l az agy %izo+yos rszei auto+m mdo+ ir+yta+a) %izo+yos alapvet letfu+)1 'i)at- pldul az emsztst s a lgzst* @eglep mdo+ a)r egy apr meglepets is 's6+y+ %e tudja f)ez+i eze)et az automati)us refleMe)et* @o+dju)- egy szerelem els ltsra- vagy egy1egy agresszv 'sele)edet* 5agy szava)- amelye)et az em%er +em a)ar alla+i* / 7gyelre semmi ivatalosat +em tudo) mo+da+i / )ezdte @aggie /- de 6gy go+dol1 tam- tj)oztatom8 ol+ap reggel lesz+e) a zr%eszde)* A vgleges d=+ts idpo+tja ut+a mr 'sa) azo+ m6li)- me++yi idre va+ sz<)sge a %r+a)* Szval- r=videse+ %iz1 tosa+ tud+i fogju)- meg)apja1e Claire a szvet / sz<+etet tartott* / A)r ogy is d=+t- ti1 ze+=t +ap m6lva meglesz a )ivgzs* / 3=sz=+=m / feleltem- s le'su)tam a telefo+t* Ge t mg uszo++gy ra- s tal+ tud+i fogom- let%e+ marad1e Claire* / 3i telefo+lt> / )rdezte Claire* A telefo+t a )a%tom zse%%e ra)tam* / A patyolattl vta) / mo+dtam* / 5gre )itiszttott) a tli)a%tjai+)at*

Claire mereve+ +zett- tudta- ogy azudo)* Asszeszedte a )rty)at* / 0em a)aro) tov%% jtsza+i / mo+dta / &- jl va+* Claire elfordult- az oldalra fe)<dt* / 0e)em so a +em volt pe'stem / mo+dta al)a+* / 4s tit)os trsasgom sem* 7liza1 %et szel )eversz* / Te ogy )everle)F / 's6szott )i a szmo+ automati)usa+- de +em folytattam* @a1 gam eltt lttam- a ogy 3urt s + mosolyogva llu+) a f<rdszo%%a+- teljes er+)%l pr%lju) lemos+i a r+) tetovlt pe'stet- s azo+ go+dol)odu+)- sz%a ll1e vel<+) a l1 +yu+) a )lu% eze+ tit)os jele +l)<l is* Claire +em ve ette vol+a fel az apjt a )lu%%a- i1 sze+ so asem tall)ozta)* / ;gye- megmo+dtam / mo+dta Claire*

I;C,;S
S ay 6ja%%a+ alig jrt az ,1)=rlet%e+* Ha mgis ott volt- r=vid id+ %el<l elvitt) vala1 melyi) )o+fere+'iaterem%e vagy a l%adoz%a* ;t+a elmeslte- mifle pszi' olgiai teszte)et 'si+lta) vele- ogy tapogatt) vgig az z<leteit- ogy vizsglt) meg az ereit* 5alsz+leg mi+de+re t=)letese+ fel a)arta) )sz<l+i- mert ige+ <ly+ vette vol+a )i magt- a a +agy pilla+at%a+ meglepets ri )et* 5alj%a+ azrt vitt) S ayt folyto+ ide1oda- ogy )itapasztalj) a )ivgzs logiszti1 )ai rszleteit* Augusztus%a+ t=%%sz=r is tartotta) ilye+ pr%t* 7gyi) al)alommal pp )i+t voltam az udvaro+- ami)or Coy+e %=rt=+para+'s+o) r=)et vez+yelt az a))or mg p<1 l )ivgz)a%i+%a* @i+degyi) sisa)ot viselt* / 7m%ere)- azt )ell )itall+u+)- me++yi idre lesz sz<)sge az ldozat ta+6i+a)- ogy eljussa+a) az irodm%l a )ivgz)a%i+%a / mo+dta Coy+e* / 0em tall)oz at+a) a fo1 goly ta+6ival* Azta el)sz<lt a )a%i+- ezrt az r=)+e) mg t=%% elle+riz+ivalju) volt8 m)=d1 +e)1e a )orm+yz irodj%a me+ telefo+vo+ala)E )elle+ erse)1e a )ivgzs ez asz1 +lt ordgy szjai* 3tszer is megt=rt+t- ogy r=) r)ezte) a folyosra- mi)=z%e+ S ay orvosi vizsglato+ volt* 5alami )<l=+leges osztag oz tartozta)- )or%%a+ mg so1 sem lttam )et* Azt iszem- mgis'sa) um+usa%%- a +em az az r vgez )i- a)i tize+1 egy ve+ t %e ozta a reggelidet* 4s persze )=++ye%% %efe's)e+dez+i a mrget egy olya+ em%er v+j%a- a)ivel so a +em %eszlgettl sportesem+ye)rl vagy ms 'sip1'sup dolgo)rl* 7gyi) al)alommal S ay +em a)art egy<ttm)=d+i* Gilta)ozott a vizsglat elle+- azt mo+dta- fradt- )<l=+%e+ is- a++yi vrt vette) mr tle- ogy jform+ +e)i sem maradt* Persze +em +yer etett8 az r=) a))or is odar+'iglt) vol+a- a r6g- arap s )armol* 5g<l agyta- ogy lel+'olj)* 0egyedrval azut+- ogy elvitt)- megr)ezett a spe'i1 lis osztag* 7gyi)<) %eme+t S ay 'ellj%a- mi+t a le++e S ayE a msi) )=z%e+ eli+d1 totta a stopperrt* / Hra i+dul / mo+dta* 0em tudom- ol 's6sz atott el a szervezs* 4rtem +- ogy po+tosa+ azrt a)art) j elre %egya)orol+i a mveletsort- ogy )izrj) az effle i%)at- de a))or is szere+'st1 le+<l s<lt el* A spe'ilis osztag pp vitte vol+a )i az l1S ayt a folyosrl- ami)or a %ej1 rat+l megjele+t az igazi S ay* T=%%e+te+ llta) meg egymssal szem%e+* S ay mereve+ +zte az t megszemlyest rt* A++yira- ogy \ ita)er+e) sz sze1 ri+t %e )ellett r+ta+ia a folyos+* Te mg ott is a +ya)t +y6jtogatta )ifel* Gud+i a)artaov viszi a j=vje* Az r=) az jsza)a )=zep+ j=tte) S ayrt* J <temese+ verte a fejt a fal%a- )=z%e+ 'sa) 6gy radt %elle a re+geteg )usza sz* 4+ ms)or mi+dig ta+6ja voltam az ilye+ jele1 +ete)+e) / st- t=%%+yire + voltam az els- a)i szlelte- ogy S ay +i+'s jl /- de ez6ttal aludtam* @r 'sa) arra %redtem fel- ogy %elp + +y llig felfegyverzett r- s 6gy %e)erti)- mi+t a 'st+yo) a )e+yrmorzst* / Hova viszi)> / )iltottam ut+u)- de fjt a %eszd- szi+te gette a tor)omat* A pr%1 ra go+doltam / attl tartottam- ogy most tal+ )i is vgzi)* Az egyi) r felm fordult* @i+de+ te+ lttam t az elm6lt at v sor+E )edves em1 %er volt- %r a +evre +em eml)eztem* / 0e izgulj- Iu'ius2 / mo+dta* / Csa) tvissz<) egy megfigyelsi 'ell%a* Attl tar1 tu+)- ogy )rt tesz mag%a+* @iut+ elme+te)- ledltem az gyra- s a omlo)omra +yomtam a te+yerem* Izam volt* ]gy reztem- ogy ala) 6sz)l+a) az ereim%e+* Adam egyszer meg'salt* A%%l j=ttem r- ogy vletle+<l az i+gzse%%e+ agyott egy rul)od 'etlitE + vittem a tisztt%a a ru i+)at- s megtalltam* [ary ? llt a papro+alatta egy telefo+szm* Ami)or meg)rdeztem- ogy mgis )i ez a Rary- azt mo+dta-

'sa) egy al)alomrl volt sz8 )illts1meg+yit volt a galri%a+- a ol Adam dolgozottott tall)ozta)* Rary volt az egyi) )illt mvsz- gyurm%l )sztett vrosma)ette)et* Az+ap ppe+ 0eK Vor)ot mutatta %e* 4+ is ott voltam- Rary mg meslt is + +y rsz1 letrl8 pldul arrl- ogy a C rysler fel )ar'ol tetejt art de'o stlus%a+ 'si+lt)- s ogy a Par) Ave+ue1+ )zzel erstett) a levele)et a f)ra* 7l)pzeltem- a ogy Adam Raryvel a mi+iatr Ce+tral Par) )=zep+ =lel)ezi)* (orzaszt rzs volt* Hi!ztam, mo+dta Adam* ;e egy pillanatig olyan izgalmas volt, hogy valaki ms is rdekl dik irntam 7l sem tudtam )pzel+i- ogy +e rde)ld+e vala)i Adam ir+t- gy=+y=r alv+yz=ld szeme s mo))asz+ %re ir+t* Sta )=z%e+ re+getegszer megfordulta) ut+a az ut'+melege) s eter) egyar+t* &z egsz olyan haz7g volt, mo+dta Adam- mert nem veled voltam1 0aiva+ el ittem- ogy a )e%lemre =lel ete) egy ilye+ mrgez +=v+yt- a+l)<l- ogy 6jra meg'sp+e* Csa) ogy a flt)e+ysg- a arag s a tle+sg +em prolog el* Cse+d1 %e+ meglapul+a)- mi+t egy )o%ra- s a))or 'sap+a) le 6jra- ami)or a leg)evs% vrod* A )ezemre +ztem* A 3aposi1szar)ma foltjai egyre +tte)- mr1mr =sszerte)* Blya+ s=ttre festett) a %r=met- mi+t Adam volt / mi+t a azt a %<+tetst mrt) vol+a rm- ogy az )p%e+ sz<lesse) 6jra* / 3rle)- +e tedd ezt velem2 / suttogtam* Te ogy llt attam vol+a meg valamit- ami mr el)ezdd=tt> ,md)oz+i )ezdtemF vala)i ez- a)ire mr +em is eml)eztem*

@ARR,7
Ami)or a trgyalst a tvgre felf<ggesztett)- elszaladtam v're- s %ezr)ztam az egyi) f<l)%e* 7gyszer 'sa) %e)u)u's)lt ozzm egy mi)rofo+ a szomszd f<l)%la vlaszfal alatt* / 7lla \y+d ammer vagyo) a FB_ r'sator+tl / allottam egy + a+gjt azt sze1 ret+m tud+i- szeret+1e )omme+tl+i- ogy a (our+e1<gy )ap's+ a Fe r Hz ivatalos +yilat)ozatot adott )i az egy z s az llam sztvlasztsrl> 0em tudtam- ogy a Fe r Hz ivatalos +yilat)ozatot adott )i az <gy%e+* A szvem megdo%%a+t arra a go+dolatra- ogy ilye+ +agy figyelem =vezi a per<+)et* Te r=gt=+ eszem%e jutott az is- ogy \as i+gto+ )=zlem+ye szmu+)ra alig a j r / +yilv+ 'supa olyasmit mo+dta)- ami semmi)pp sem segti az <gy<+)et* Csa) ezut+ jutott eszem%e- ogy tulajdo+)ppe+ a v'+ <l=)* / ,ge+- szeret+m )omme+tl+i / vlaszoltam- s j a+gosa+ le 6ztam a v't* 0em a)artam- ogy 6j%l letmadjo+ 7lla \y+d ammer vagy a %rsg lp'sj+ v1 ra)oz re+geteg riporter )=z<l %r)i ms- 6gy ogy vissza 6zdtam egy egrlyu)%a- s magamra zrtam az ajtt* &- +evezz<) i+)%% <gyvd1vde+' )o+fere+'iaterem+e)* 7l1 )aptam egy f<zetet- s a tfi zr%eszdeme+ )ezdtem dolgoz+i / remltem- ogy ami1 re vgze)- a riportere) tall+a) magu)+a) ms 'lpo+tot* S=tt volt- ami)or 6jra felvettem a magassar)6mat* A %rsg p<let%e+ mr le)ap1 'solt) a f+ytE allottam- ogy a tvol%a+ a go+d+o) mr zrja a +e z ajt)at* 7l alad1 tam az ramtala+tott fmdete)toro) mellett- )i- egsze+ a f%ejratig- majd vettem egy +agy levegt- s )ilptem a sza%ad%a* A mdia )pviseli szi+te mi+d azame+te)* Te a tvol%a+ megpilla+tottam egy +a1 gyo+ )itart riportert- a)i mg mi+dig szorgalmasa+ szoro+gatta a mi)rofo+jt* A +eve1 me+ szltott* 0agy lpte))el me+tem el mellette* / 0i+'s ozzfz+ivalm / szltam* 7))or vettem 'sa) szre- ogy +em riporter volts +em is mi)rofo+ volt a )ez%e+* / Iassa+ ideje / mo+dta C ristia+- s t+y6jtott egy rzst*

@,CHA7I
/ A+ a lel)i segtje / mo+dta Coy+e %=rt=+para+'s+o) a telefo+%a aj+ali rom)or* / @e+je+- adjo+ +e)i ta+'sot* @egpr%ltam elmagyarz+i +e)i- ogy ppe+ +em vagyu+) %eszl viszo+y%a+ S ay1jel- de lera)ta a telefo+t- mg mieltt megszlal attam vol+a* ]gy ogy egy +agy s ajjal )i)e'meregtem az gy%l- s elme+tem a %=rt=+%e* A %=rt=+r meglep mdo+ +em az ,1)=rlet1%e )alauzolt- a+em vala ova ms ova* / 7l)=lt=ztett) / mo+dta az r* / Hogy ogy> @egi+t megtmadt)> / 0em volt r sz<)sg- tett )rt mag%a+ / vlaszolt* A ogy meglltu+) S ay 'ellja eltt- vilgoss vlt- mirl %eszl* S ay ar'a tele volt se%e))el* A %<ty)ei+ szi+te +em maradt %r* A al+t)t vr's1 )o) sz+tott) fel* 3ez+- l%+ s a dere)+l is le volt l+'olva- pedig 'ell%a+ <lt* / @irt +em vta) orvost> / )rdeztem d< =se+* / @r romszor meg+zte / felelt az r* / @i+de+ al)alommal %e is )=t=zte- ez a )edves gyere) viszo+t folyto+ letpett magrl mi+de+t* ]gy ogy meg )ellett %ili+'sel1 +<+)* / Ha meggrem =++e)- ogy a%%a agyja- amit eddig 'si+lt- a))orF / @r ogy fal%a veri a fejt> / ,ge+* Ha a szavamat adom- ogy a%%a agyja- leveszi a %ili+'seit> / S ay fel fordul1 tam- de )er<lte a te)i+tetem* / @it szl+l ozz- S ay> 0em reaglt- 6gy ogy fogalmam sem volt- ogy gyz et+m meg- ogy +e tegye+ t=%% )rt mag%a+* Az r e++e) elle+re a 'ella ajtaj oz i+tette- s levette a )ar1 s l%1 %ili+'st* A der)l+'ot viszo+t N%iztos- ami %iztosO fel)iltssal rajta agyta* 7lme+t* / S ay / szltam /- mirt 'si+lod ezt> / @e+je+ i++e+ a fra+'%a* / Gudom- ogy flsz* 4s tudom- ogy aragszol / mo+dtam* / 0em i%ztatla) rte* / S - )ivtelese+ +em i%ztat- egyszer mr i%ztatott valamirt* @aga s a tize+egy msi)* / S ay elrelpett* / @ilye+ volt ott <l+i a%%a+ a szo%%a+> Arrl %eszlgette)mi'soda sz=r+y le et- a)i el)=vette eze)et a rmtette)et> Az +em jutott esz<)%e- ogy +em ismeri) az egsz t=rt+etet> / Te t te mirt +em mo+dtad el> / t=rt )i %ellem* / Semmi i+form'it +em adtl +e)<+)- S ay* Csa) az <gysz verzijt allottu) s &u+e1t* Ge mg arra sem voltl )1 pes- ogy felllj- s e+y %% %<+tetst )rj* / 3i figyelt vol+a arra- amit mo+do)- ami)or egy alott zsaru mellett tallta) meg> @g a sajt <gyvdem sem itt +e)em* Folyto+ azzal j=tt- a rossz gyere))oromrl %eszl1 j<+)- +e arrl- ogy mi t=rt+t* Azt mo+dta- +em fog meg%z+i %e++em az es)<dtsz)+em 6gy +ze) )i* 0em rde)elte- mi lesz velemE az volt +e)i a f- ogy %e)er<lj=+ az az+ap esti re)%e* 5olt egy stratgija1 4s tudja- mi volt az a stratgia> Hogy elsz=r azt mo+dja az es)<dtsz)+e)- +em + vagyo) a tettes* Azt+ ami)or %+=s+e) tallta)- arra vltott- ogy N0a j- a tettes- de ezrt s ezrt )rem- ogy +e tlj) allra*O 7++yi ervel a)r el is ismer ette vol+a- ogy azugsg volt azt mo+da+i- ogy +em vagyo) %1 +=s* (+ulta+ +ztem r* A tize+egy vvel )or%%i trgyals alatt egyszer sem jutott eszem1 %e- ogy ez motosz)l at S ay fej%e+E s ogy 'sa) azrt +em llt fel a msodi) fzis1 %a+ )egyelmet )r+i- mert az felrt vol+a egy %eismer vallomssal* @ost- ogy vissza1 go+doltam- t+yleg 6gy rmlett- ogy a vdelem ms )ott%l +e)elt a per )t sza)asz1 %a+* Ami persze mg jo%%a+ alsta a itel<)et* 4s mit 'si+lt a per alatt S ay> Btt <lt a terem%e+- pisz)os ajjal- <res szeme))el* Ge1 t +em azrt allgatott- mert %<sz)e volt vagy szgyellte magt- mi+t )or%%a+ ittem* Azrt maradt 'se+d%e+- mert tudta- ogy a vilg +em 6gy forog- ogy a ozz aso+l

elyzete)+e) j legye+* A msi) tize+egy es)<dt =z aso+la+ + is )imo+dtam r az tletet- tulajdo+)ppe+ mr a )ezdet )ezdet+* 5g<l is mifle em%er le et az- a)it )etts gyil)ossggal vdol+a)> @irt )r+e all%<+tetst egy <gysz- a'sa) +i+'s r +yoms o)a> 7gyszer- ami)or mr a lel)i segtje voltam- azt mo+dta S ay- ogy +em szmt- ami a m6lt%a+ t=rt+t* Azt ittem- 6gy rti- ogy vllalja a felelssget a tetteirt* Pedig le etogy azt mo+dta- elfogadta- ogy meg fog al+i- a++a) elle+re- ogy rtatla+* Btt voltam a trgyalso+- allottam a vallomso)at* 0evetsges+e)- le etetle++e) a+gzott- ogy S ay +em rdemel all%<+tetst* Persze elvileg a 'sod) is le etetle+e)F / Te S ay / mo+dtam al)a+ /- allottam a vallomso)at* Ittam a %izo+yt)o)at* / 0em 'si+ltam semmit* Ie ajtotta a fejt* / A szerszmo) miatt t=rt+t az egsz* Btt maradta) a z%a+* Ami)or visszame+tem s %e)opogtam- se+)i +em +yitott ajtt- 6gy1 ogy %eme+temF s meglttam a )isl+yt* R=r's r+totta =ssze a gyomrom* / 7liza%et t* / Rya)ra+ jtszottu+)* Far)asszemet +zt<+)E az vesztett- a)i elsz=r elmosolyodott* @i+dig + +yertem* Te egy +ap- ami)or egyms szem%e %multu+)- fel)apta a 'savar1 6zmat- amely vala ogy ozz )er<lt- s 6gy ado+szott vele- mi+t valami r<lt a )s1 sel* ]gy +evettem- ogy %elefjdult a asam* N@egvagy- megvagy2O- mo+dta* 4s t+yleg +yert* S ay ar'a eltorzult* / So a +em rtem vol+a ozz egy ujjal sem* Ami)or az+ap %elptem- az apjval volt* Az apj+a) le volt tolva a +adrgja* A )isl+y pedig srtF pedig ez az em%er az apja volt2 / Az ar'a el )apta a )ezt- mi+t a ezzel megv+ magt a ltv+ytl* / ?m +zett a )isl+y- ugya+6gy- mi+t ami)or far)asszemet +zt<+)- s elmosolyodott* Te ez6ttal +em azrt- mert vesztett- a+em mert tudta- ogy +yer+i fog* @ert ott voltam* @ert + meg1 me+tem* Az em%ere) egsz letem%e+ egy el%aszott sz<lem+y+e) +zte)- a)i semmit +em tud jl meg'si+l+i* Te ez a )isl+y- ez a )isl+y 6gy +zett rm- ogy lttam- ogy isz %e++em / mo+dta S ay* / 7l a)artam i++i- ogy isz %e++em* H- ,ste+em- de me++yire2 S ajtott egyet* / @egfogtam a gyere)et- s felvittem az emeletre- a%%a a szo%%a- a ol dolgoztam* (ezrtam az ajtt- s mo+dtam +e)i- ogy +e flje+- itt mr %izto+sg%a+ lesz* 0em so)1 )al ezut+ l=vs d=rd<lt- s az ajt egyszere+ elt+t* (ej=tt a re+dr- s +e)em szegezte a fegyvert* @egpr%ltam el)pzel+i- mit rez etett S ay* 7leve )=++ye+ =sszezavarodi)- s +e1 eze+ )ommu+i)l- t mg a egy pisztolyt szegez+e) az ar'%a* 4+ is megrm<ltem vol+a* / Szir+)at allottam / folytatta S ay* A re+dr erstst vott* Azt mo+dta- rtem j=++e)* Azt mo+dta- 6gysem isz+e) majd egy olya+ %arom+a)- mi+t +* A l+y si)ol1 tott8 N0e ljj- +e ljj2O* J azt mo+dta8 NRyere ide- 7liza%et 2O* @egragadtam a fegyvert+e ogy a )isl+y elle+ fordtsa* 5ere)ed+i )ezdt<+)* @i+d)ette+ fogtu) a pisztolyt- s a))or vala ogy els<lt* @ajd mg egyszer / +yelt egyet /- el)aptam 7liza%et t* @i+de+1 ol vr volt- rajta- rajtam* A re+dr vta a )isl+yt- de fel sem +zett* Csa) +zett rm )itarta+- mi+t a megi+t jtsza++)* 0zett- de ez most +em jt) voltF 4s azt+ mr +em +zett t=%%- pedig a szeme mg mi+dig +yitva volt* 4s vge lett a jt)+a)- pedig +em is mosolyogtam* Fuldo)ol+i )ezdett a srstl* A )ezt a szj oz +yomta* / 0em is mosolyogtam* / S ayF / szltottam meg lgya+* A szemem%e +zett*

/ &o%% gy a )isl+y+a)* Cso+tszraz lett a szm* S ay ugya+ezt mo+dta &u+e1+a) a jvtteli meg%eszlse+* &u+e a))or srva ro a+t )i a terem%l* Ie et- ogy rosszul rtelmezt<) S ay szavait> @i va+- a t+yleg azt go+dolta- 7liza%et szmra lds volt a all azo) ut+- amit a mosto aapja 'si+lt vele> Felvilla+t egy alv+y eml)* / A %ugyija / mo+dtam* / A zse%ed%e+ volt a %ugyija* S ay 6gy +zett rm- mi+t a elvesztettem vol+a az eszem* / Persze- +em tudta felve++i a %ugyijt- olya+ gyorsa+ t=rt+te) az esem+ye)* 4+ egy olya+ S ayt ismertem meg- a)i a )eze ri+tsvel %e tudott gygyta+i egy +ylt se%et- ugya+a))or ideg=sszeroppa+st )apott- a- mo+dju)- az e%dj ez )apott t=rt )rumpli egy fo))al srg%% volt- mi+t elz +ap* Az ltalam ismert S ay termszetese+ +em tallt semmi )ivet+ivalt a%%a+- ogy ami)or a re+dr=) rtallta)- ott lapult a zse1 %%e+ a )isl+y %ugyija* S ay +yilv+ j =tlet+e) tartotta- ogy 7liza%et szel egy<tt az als+emjt is fel)apja a f=ldrl- ogy ezzel is vdje a gyere)et* / Azt mo+dod- a l=vse) vletle+<l s<lte) el> / So a +em mo+dtam- ogy %+=s vagyo) / vlaszolt* Az 6jsgr)- a)i) )i'si+yte+i pr%lt) S ay 'sodatettei+e) a jele+tsgt- mi+dig azt ozt) fel- ogy a az ,ste+ leszll+a a f=ldre- +em egy gyil)os test%e )=lt=z+e* Ie1 et- ogy t+yleg +em> Ie et- ogy az egszet flrertett<)> Ie et- ogy S ay +em ogy +em elre )itervelte+- sz+d)osa+ =lte meg 7liza%et 0ealo+t s a mosto aapjt- a+em ppe+ ogy meg a)arta vde+i a )isl+yt a frfitl> Ge t S ay+e) mso) %+eirt )ellett meg al+ia* @egi+t* / 0em al)almas a pilla+at / mo+dta @aggie az ajt%a+* / A%szol6t vsz elyzet va+* / A))or vjo+ re+drt* 5agy vegye el a piros telefo+t- s vja fel ,ste+t a )=zvetle+ szm+* Hol+ap reggel vom* / @r 'su)ta vol+a %e az ajtt- de + %ea)asztottam a l1 %am* / @i+de+ o)> / 7gy a+gol a)'e+tus6 frfi t+t fel @aggie oldal+* A + ')lav=r=s lett* / @i' ael atya / szlt /- ez itt C ristia+ Rallag er* A frfi a )ezt +y6jtotta* / @r +agyo+ so)at allottam =+rl- atym* 3r* @aggie +lam jo%% ra+ditmt is tall atott vol+a* / 0os / )rdezte C ristia+ %artsgosa+ /- ol az a tz> Felforrsodott a tam* 5ala ol a szo%%a+ al) ze+e szlt- a frfi egy flig <res v=1 r=s%oros <veget tartott a )ez%e+* 0em volt tz* ,lletve mr gett- de + rdo%tam egy v=1 d=r omo)ot* / (o's+at- +em a)artamF / tralptem* / & jsza)t* (e'su)t) m=g=ttem az ajtt- de + mg +em szlltam fel a motoromra- i+)%% le<l1 tem a z lp'sjre* Ami)or elsz=r tall)oztam S ayjel- azt mo+dtam- az em%er sosem mag+yos- mert ,ste+ mi+dig vele va+* Te +em volt teljese+ igazam* J azt mo+dta- az em%er +em jtsz at dmajt)ot ,ste++el* St- +em le et ,ste+t mozi%a se vi++i egy1egy p+te) este* 7+gem %et=lt=tt- ogy az ,ste+ az egyetle+ trsam- +agyo+ is* Te azrt + a + is reztem a vrem l<)tetst* Az ajt 6jra )i+ylt- @aggie lpett )i rajta* @eztl% volt- a legeleg+sa%% )oszt<mza1 )jval a vll+* / 0e aragudjo+ / mo+dtam /- +em a)artam t=+)rete++i az estjt*

/ Semmi go+d* Azt + sem reml ettem- ogy a %olyg) )<l=+ az + )edvemrt majd szere+'ss ala)zat%a sora)oz+a)* / Ie uppa+t mellm* / @i a go+d> Blya+ gy=+y=r volt a old f+y%e+- mi+t egy re+esz+sz mado++a* (iztos- ogy ,s1 te+ olya+ +t vlasztott &zus a+yjul- mi+t @aggie* Blyasvala)it- a)i a)r az egsz vilg s6lyt )pes volt a vllra ve++i* / S ayrl va+ sz / szltam* / Azt iszem- rtatla+*

@ARR,7
0em lepett meg )<l=+=se%%e+- ogy S ay (our+e rtatla++a) vallotta magt a pap eltt* Attl viszo+t teljese+ led=%%e+tem- me++yire %evette a t=rt+etet @i' ael atya* / @ost mr +em arrl szl a dolog- ogy S ay jogait vdj<) / mo+dta* / 4s +em arrlogy 6gy aljo+ meg- a ogy a)ar* 7gy rtatla+ em%ert )sz<l+e) meg=l+i* A +appali%a+ telepedt<+) le* C ristia+ a dv+y msi) vg+ <lt- a )ez%e+ valami ali1 %i rejtv++yelE 6gy tett- mi+t a azt fejte+- de +yilv+ figyelmese+ allgatta a %eszlget1 s<+)et* @ivel @i' ael s + t6l so)ig idzt<+) oda)i+t- C ristia+ vg<l %e vott %e+1 +<+)et Ca sajt zam%aD* Ryorsa+ le a)artam te+i a pap i+dulatait- ogy ott folytat as1 su) az estt- a ol az r)ezse)or a%%a agytu)* 3o+)rta+ ppe+ a tamo+ fe)<dtem- C ristia+ )eze az oldalamat simogatta* Azt mu1 tatta- ol vg+a)- ami)or eltvolta+a) egy 6gy lyagot Cez a %emutat a gya)orlat%a+ so))al izgalmasa%%- mi+t a lers sugalljaD* / S ay eltlt gyil)os / mo+dtam* / 7ze) )or%%a+ ta+ul+a) meg azudoz+i- mi+t jr1 +i* / Ie et- ogy tvese+ tlt) el / felelt @i' ael* / Te t =+ is tagja volt az es)<dtsz)+e)2 C ristia+ fel)apta a fejt* / G+yleg> / Ht- iste+ ozott @aggie (loom zr=s mi+de++apjai%a+ / s ajtottam*/ Te atym=+ vgig<lte a vallomso)at* A sajt szemvel ltta a %izo+yt)o)at* / ,ge+* Te azta elmo+dta- ogy rajta)apta 3urt 0ealo+t- ami+t molesztlja a mosto1 al+yt- s ogy a fegyver vletle+<l s<lt el a dula)ods )=z%e+* 7rre C ristia+ elre ajolt* / Ht a))or tulajdo+)ppe+ valami sfle- +em igaz> / 0em- mivel meg=lte azt a gyere)et- a)it pp meg a)art me+te+i / feleltem* / 4s a sza%ad )rdez+em- mirt +em aj+d)ozta meg S ay az <gyvdjt ezzel a rop1 pa+t rt)es i+form'imorzsval> / Slltlag pr%lta +e)i elmo+da+i- de az <gyvd azt mo+dta- rem+ytele+- +em ve1 szi) %e* / 7z +agyj%l mi+de+t elmo+d a sztorirl- +em> & reggelt2 / @aggie- =+ is ismeri S ayt* 0em egy t=)letese+ fs<lt- eszm+yi ameri)ai sr'* 4s mr a))or sem volt az* ?adsul ami)or megtallt)- f<st=lg pisztoly volt a )ez%e+- a l%+l pedig egy alott re+dr s egy alott )isl+y evert* Ha el is mo+dja az igazat- )i itt vol+a +e)i> 5ajo+ )it )ilta+a) )i szvese%%e+ pedofil+a)- a sies re+drt- a)i mel1 lesleg t=)letes 'saldapa isF vagy a zr=s 'savargt- a)i tme+etileg va+ a z%a+> S ay mg %e sem lpett a trgyalterem%e- mr %efellegzett +e)i* / Te mirt vi++ el ms %+rt a %al t> / pr%ltam vitat)oz+i vele* / @irt +em osztotta meg vala)ivel ezt a t=rt+etet az elm6lt tize+egy v%e+> / 0em tudom / mo+dta @i' ael a fejt rzva* / Te szeret+m- a let%e+ marad+a mg egy dara%ig- ogy elmo+d assa* / A szemem%e +zett* / A+ mo+dta- ogy a jog +em mi+dig szolgltat egyform+ igazsgot az em%ere)+e)* (aleset volt* Ro+datla+sg1 %l el)=vetett em%er=ls* / &avtso+ )i- a tvede) / szlt )=z%e C ristia+- de go+datla+ %+'sele)m+yrt +em jr all%<+tets- ugye> S ajtottam* / 5a+ 6j %izo+yt) a )ez<+)%e+> @i' ael atya elgo+dol)odott* / S ay mo+dta- ogy ez t=rt+t* / 0em* #izony0tk va+1e a )ez<+)%e+> / ismteltem el*

@i' ael ar'a felragyogott* / A megfigyelsi 'ella eltt va+ egy )amera / mo+dta* / Szeri+tem ott mi+de+t fel1 vesz+e)- ami oda%e+t el a+gzi)* / Te az mg mi+dig 'sa) egy mag+szalag- amelye+ S ay elmesl =++e) egy t=rt+e1 tet / feleltem* / @s le++e- a azt mo+da+- ogy Nja- persze- megva+ 3urt 0ealo+ sper1 mami+tjaOF / @aga a jogvd* Csa) )i tud tall+i valamitF / A jog szeri+t +em te et<+) semmit* Csa) a))or trgyal atju) 6jra az <gyet- a el1 su+) valami atsos trgyi %izo+yt)ot* / 7setleg fel v at+) a )orm+yzt / javasolta C ristia+* @i+d)ette+ fel)aptu) a fej<+)et* / A tv%e+ mi+dig gy 'si+lj)* @eg a &o + Rris am1reg+ye)%e+ is* 4s egy 'som %+<gyi +ovell%a+ is* / Ho++a+ tudsz ilye+ so)at az ameri)ai jogrl> / )rdeztem* 5llat vo+t* / Geljese+ %ele voltam z6gva az $1&1 $a% sorozat egyi) fszereplj%e* S ajtottam- s az e%dlasztal oz lptem* A ts)m am%a)+t ter<lt el rajta* / ?emlem- j o))al vsz / morgott a f+=)=m a vo+al t6ls vg+* / 0e aragudj- ?ufus* Gudom- ogy )s va+* / A l+yeget* / Fel )ell v+om Fly++t S ay (our+e <gy%e+ / mo+dtam* / Fly++t> @rmi+t @ar) Fly++t- a )orm+yzt> @irt a)arod ezt a legeslegutols eslyt is ell+i- ami)or Haig mg +em is ozta meg az tletet> / S ay (our+e lel)i segtje azt go+dolja- ogy S ayt rtatla+ul tlt) el* / A ttr1 %e+ C ristia+ s @i' ael %ere+ figyelte)* / 5a+ 6j %izo+yt)od> (e'su)tam a szemem* / Ht- +i+'s* Te ez most +agyo+ fo+tos- ?ufus* Pr msodper' m6lva lera)tam a telefo+t- s @i' ael atya )ez%e +yomtam a szmot* / ,tt a )orm+yz mo%ilszma* Hvja fel* / @irt +> / Azrt / feleltem /- mert is )atoli)us* / 7l )ell me++em / mo+dtam C ristia++a)* / A )orm+yz azt mo+dta- ogy azo++al me+j<+) az irodj%a* / Ha 'sa) egy dollrt )ap+)- a +yszor egy l+y ezt mo+dja +e)emF / vlaszolt* 4s ezzel- mi+t a a vilg legtermszetese%% dolga le++e- meg's)olt* &- r=vid 's) volt* 4s olya+- ogy mg egy gyere)film%l sem 'e+z6rzt) vol+a )i* 3<l=+%e+ is- pap eltt 'si+ltu)* Te vala ogy +agyo+ termszetes volt- mi+t a C ristia+ s + mr vezrede) ta 's)olz++) mi+de+ egyes mo+dat ut+- mi)=z%e+ a vilg azt pr%lja )itall+i- po+tot vagy vesszt allott1e a sz=veg vg+* ,tt viszo+t )isi)lott a dolog* / 7setleg ol+ap> / A )=vet)ez +egyve++yol' r%a+ <gyeletes vagyo)* Htf+> Te tf+ 6jra a %rsgo+ )ellett le++em* / &l va+ / mo+dta C ristia+ /- majd vla)* A )orm+yz ivatala el %eszltem meg a tall)ozt @i' ael atyval* A pap farmer1 %a+ s )igom%olt i+g%e+ ltogatott meg- ez pedig +em a leg atsosa%% =lt=z)E 6gy ogy meg)rtem- me+je+ aza- s =ltse fel a le et legpapi%% ru jt* Hamara%% rtem a tall1 )a elyre- 6gy ogy volt idm vgiggo+dol+i a C ristia++al t=lt=tt estm mi+de+ mozza1 +attF s p+i) fogott el* @g egy vods is tudja- ogy a egy frfi azt mo+dja- Nmajd vla)O- a))or %iztos- ogy esze g%a+ si+'s- 'sa) eleg+sa+ le a)ar rz+i* Gal+ a 's)

miatt fejezt<) %e gy az estt* Ie et- ogy fo) agymaszag6 volt a le eletem* 5agy po+t eleget ltott %ellem a oz- ogy rj=jj=+- +em + vagyo) +e)i az igaziF @ire @i' ael atya megr)ezett a par)ol%a- mr ott tartottam- ogy a S ay (our+e miatt %u)om %e a legut%%i romezer v egyetle+ gretes+e) i+dul )ap'solat'srjta))or + fogom )ivgez+i a sajt )ezemmel* @eglepetsemre ?ufus +em a)art velem j=++i a )orm+yz oz* @g +agyo%% megle1 petsemre javasolta- ogy @i' ael atya szervezze meg a tall)ozt* Fly++ +em 0eK 7+gla+d%e+ sz<letett / dli gyere) volt- a)i vala ogy fel)er<lt ugya+ sza)ra- de mg ma is so))al jo%%a+ szerette az i+formlis )=r<lm+ye)et- mi+t a ivatalos pompt* Ha a !03 r4 szm7nkra kedvez tlen 0tletet hoz, Flynn vrni fogja, hogy felkeresd, mo+dta ?ufus* $ehet, hogy tnyleg jo!!, ha nem vrod meg, hanem meglepetsszer2en kapcsolat!a lpsz vele1 A meglepets erejt fo)ozza- a +em <gyvd vja fel elsz=r a )orm+yzta+em egy egy zi szemly* 4s val%a+- @i' ael atya mg 'sa) )t per'e volt vo+al%a+ Fly++1+el- de mr arrl %eszlgette)- ogy a )orm+yz ott volt @i' ael atya tavalyi )a1 r'so+yi misj+ a St* Cat eri+e1templom%a+* A ivatal ajtaj+l r fogadott %e++<+)et* @iut+ test<+) a fmdete)toros vizsgla1 to+- az r 6t%a igaztott a )orm+yz irodj oz* A ely +agyo+ fur'sa volt gy jsza)a8 mi+de+ lps<+) 6gy vissz a+gzott az <res p<let%e+- mi+t egy1egy l=vs* A lp's tete1 j+ @i' ael ez fordultam* / 0e 'si+ljo+ semmi radi)lisat2 / s6gtam* / 7z az egy le etsg<+) va+* A )orm+yz az asztal+l <lt* / &=jje+e) %e / mo+dta- s felllt* / Ar<l=)- ogy 6jra ltom- @i' ael atya* / 3=sz=+=m / reaglt a pap* / Hzelg- ogy mg eml)szi) rm* / ;gya+- maga olya+ mist adott le +e)<+)- ogy )i%rtam %re+* 7rre +agyo+ )evs pap )pes* A+ =z tartozi) a St* Cat eri+e1templom ifj6sgi )lu%ja is- +em> Az egyetemi la)trsam gyere)e tavaly valami rossz ft tett a tzre- ezut+ )ezdett =+=) =z jr+i* &oe Ca''iato+e- ismerse+ a+gzi)> / &oey / elyes%tett @i' ael atya* & gyere)* A )orm+yz felm fordult* / A+ pedigF / @aggie (loom / mo+dtam- s )ezet +y6jtottam* / S ay (our+e <gyvdje vagyo)* / @g so a +em lltam ilye+ )=zel a )orm+yz oz* Az volt az els go+dolatom- ogy a tv%e+ magasa%%+a) t+t* / 0a ige+ / felelt Fly++ /- a r edt S ay (our+e* / Ha =+ v )atoli)us / szlalt meg @i' ael /- ogy tud alr+i egy )ivgzst> ?iadta+ a papra +ztem* 3t per''el )or%%a+ )rtem- ogy +e provo)lja* / Geszem a dolgom / vlaszolt a )orm+yz* / A sza)mm%l adda+ so) olya+ dol1 got is meg )ell 'si+l+om- amivel szemly szeri+t +em rte) egyet* / A))or is- a rtatla+ em%ert a)ar+a) )ivgez+i> Fly++ te)i+tete lese%% vlt* / Atya- a fogvatartott a %rsg szeri+t %+=s* / &=jj=+- %eszlgesse+ el vele / mo+dta @i' ael* / At per' ide a %=rt=+* &=jj=+- all1 gassa meg- s ut+a mo+dja azt- ogy megrdemli a allt* / Fly++ )orm+yz 6r / szltam %ele a %eszlgets%e* / 7gyF gy+s sor+ S ay (our+e olya+ 6j i+form'i))al llt el- amelye) azt sugallj)- ogy a trgyals sor+ +em fedt<) fel az eset mi+de+ rszlett* Felmer<l- ogy a allesete)et %aleset o)oztappe+ a%%l fa)ada+- ogy @r* (our+e vdelmez+i pr%lta 7liza%et 0ealo+t az apja szeMulis za)latsval szem%e+* ]gy go+dolju)- ogy a a )ivgzs idpo+tjt )s%%re tol++)- le++e id+)- ogy =sszegyjts<+) a++yi %izo+yt)ot- ame++yi tisztz+ (our+e1 t* A )orm+yz elspadt* / Azt ittem- egy pap +em oz atja +yilv+ossgra- amit gy+s alatt all*

/ Ame++yi%e+ t=rv+ysrts )sz<l vagy veszly%e )er<l egy em%er lete- ez a )=te1 lessg<+)* &ele+ eset%e+ mi+d)ett fe++ll* A )orm+yz )ar%a tette a )ezt* Hirtele+ tvolsgtart lett* / 0agyra rt)elem- ogy megosztott) velem a vallsi s politi)ai agglyai)at* Fo+1 tolra fogom ve++i a )rs<)et* 7++l +yilv+val%%a+ +em is mo+d atta vol+a- ogy vge a )i allgats+a)* (li+tot1 tam- s fellltam* 7))orra @i' ael atya is szrevette- ogy ideje i+dul+i / is feltpsz1 )odott* 3ezet rztu+) a )orm+yzval- s tvoztu+) az irodj%l* Siets lpte))el agy1 tu) el az p<letet- meg sem szlaltu+)- amg )i +em rt<+)* 3i+t- a 'sillagos g alatt mr sza%ado+ %eszl ett<+)* / Ht- a jl rtem- ez azt jele+ti- +em / mo+dta @i' ael atya* / Azt jele+ti- vr+u+) )ell* Te igaz- =sszessg%e+ valsz+leg +em* Use%re dugtam a )ezem* / 0a- mivel most mr az estm vg)pp zto+yra futott- azt iszem- ideje- ogy aza1 me+j<+)* / @aga +em iszi el- ogy rtatla+- igaz> / )rdezte @i' ael* Fels ajtottam* / 0em igaz+* / A))or mirt )<zd rte ilye+ )em+ye+> / Ami)or gyere) voltam- +lu+) mi+de+ v de'em%er uszo+=t=di)e ugya+olya+ +ap volt- mi+t a t=%%i* H6svt)or mi voltu+) az egyetle+ 'sald a mozi%a+* Azrt )<zd=) S ayrt ilye+ )em+ye+ / fejeztem %e a go+dolatot /- mert tudom- milye+ az- ami)or az em%ert )ire)eszti) a ite miatt* / 4+F de t + +em tudtamF / Hogy is tud atta vol+a> / feleltem alv+y mosollyal* / A++a)- a)i a totemoszlop tetej+ <l- fogalma si+'s- mi va+ az aljra vsve* 5iszlt tf+- atym* Az autm oz me+tem* 4reztem- ogy )=vet a szemvel* ]gy ta)art %e a te)i+tetemi+t egy f+y%l sztt )=pe+y* A vde+'em 6gy +zett )i- mi+t a)i+ tme+t egy )amio+* @i)=z%e+ vadul pr%ltu) megme+te+i az lett- @i' ael atya )+yelmese+ elfelejtette velem )=z=l+i- ogy S ay ppe+ az =+'so+)t )orsza)t li* Az ar'a tele volt orzsolso))al s vgso))al* A )e1 z+ is / amelyet a p+te)i fias) ut+ most mr a dere) oz %ili+'selte) / )tele+ se%e) tto+gta)* / Te szarul +z )i2 / s6gtam oda* / @g rossza%%ul fogo) )i+z+i- miut+ fela)aszta+a) / suttogta* / (eszl+<+) )ell* A mi+ap azt mo+dta @i' ael aty+a)F / de +em folytat attammert a %r Rordo+ Rree+leafet szltotta zr%eszdre* Rordo+ 'eremo+ilisa+ felllt* / (r 6r- ez az <gy semmi ms- mi+t id1 s p+zpo's)ols a tisztelt %rsg s az l1 lam szmra* S ay (our+e eltlt )etts gyil)os* Az +ev ez fzdi) 0eK Hamps ire llam t=rt+elm+e) legvisszataszt%% %+t+ye* Tisz)rte+ S ayre +ztem* Ha igaz- amit mo+dott- a t+yleg azo+ )apta 3urt 0ea1 lo+t- ogy molesztlja a l+yt- a))ora )etts gyil)ossg valj%a+ go+datla+sg%l el)=1 vetett em%er=ls s =+vdelem* Ami)or tize+egy ve eltlt)- mg +em volt divat a T0S1vizsglatF de egy )is szere+'svel mg mi+dig tall atu+) egy sz+yeg1 vagy ru1 afoszl+yt- amely altmaszt at+ S ay verzijt* / 3imertett mi+de+ jogi le etsget / folytatta Rordo+ /- meg)ereste az llami- az el1 s felle%%viteli- s a Iegfels%% (rsgot* 4s most- ogy mr ms op'ija +em maradtazzal a)arja meg ossza%%ta+i az lett- ogy egy ali%i valls +ev%e+ ali%i trgyalst )ezdem+yez* Azt a)arja- ogy 0eK Hamps ire llam pttesse+ +e)i )<l=+ egy a)aszt1

ft az adfizet) p+z%l- ogy a szvt felaj+l assa az ldozat 'saldja rszre- mert irtele+ vala ogy +agyo+ fo+tosa) lette) a szmra* Az+ap- ami)or meggyil)olta 3urt s 7liza%et 0ealo+t- mg +em viselte e++yire a szv+ a %oldogsgu)at* 7lg valsz+tle+- ogy e++yi v ut+ tallu+) asz+l at %izo+yt)ot* @ra mr a )isl+y %ugyijt is valsz+leg vagy megsemmistett)- vagy visszaadt) &u+e 0ea1lo+1 +a)* A +yomoz) fej%e+ az eset tize+egy ve lezrultE az =sszes ta+6 meg alt a elysz1 +e+ )ivve persze S ayt* / ,ge+- va+ egy t=rv+y- amely gara+tlja a ra%o) vallssza%adsgt / folytatta Rree+1 leaf* / Azrt tallt) )i- ogy a zsid) a %=rt=+%e+ is visel esse+e) )ipt- ogy a muszli1 mo) is %=jt=l esse+e) ramad+ alatt* A %<+tets1vgre ajtsi %iztos a sz=vetsgi t=rv+y ltal megsza%ott )erete)e+ %el<l mi+dig )sz e+gedm+yt te++i a vallssza%adsg rde)1 %e+* Te az elle+felem most azt )ri- ogy ezt az em%ert / a)i+e) mg itt- a trgyalte1 rem%e+ is )it=rsei volta)- a)i +em tudja )o+trolll+i az rzseit- a)i mg meg+evez+i sem tudja a vallst / )<l=+leges %+smd%a+ rszests<)* A ivat)ozott t=rv+yt +em emiatt i)tatt) %e- sem a %etj%e+- sem a szellem%e+ +em errl szl* A%%a+ a per'%e+- ogy Rree+leaf le<lt- a t=rv+ysz)i szolga egy 'etlit 's6sztatott a )ezem%e* 7lolvastam* / @s* (loom> / vott most e+gem a %r* / Szz 6sz dollr / )ezdtem* / Gudj)- me++yi az a szz 6sz dollr> Az em%er )ap rte egy pr vado+at6j Stuart \eitzma+ 'ipt* 5e et )t lerazott jegyet egy %ase%all1 me''sre* 4telt )<ld et egy afri)ai 'sald+a)* @egre+del et egy )tves mo%iltelefo+ szerzdst* 5agy segt et vala)i+- ogy megvltst +yerje+- s mellesleg megme+tse+ egy aldo)l gyere)et* Fellltam* / S ay (our+e +em sza%adsgot )r* 0em azrt va+ itt- ogy t=r=lj<) el a r )imo+1 dott tletet* Csa) azt szeret+- ogy a it+e) megfelel mdo+ al asso+ meg* 4s a e%%e+ az orszg%a+ ms elvet +em is ismer++) el- Ameri)a a))or is az a ely le++ea ol mi+de+)i+e) megvdi) a sza%ad vallsgya)orls oz val jogt* @g a))or is- a az llam fel<gyelete alatt )ell meg al+ia* Gettem + +y lpst a allgatsg fel* / @i+d a mai +apig re+getege+ j=++e) az orszgu+)%a a sza%ad vallsgya)orls joga miatt* Gudj)- ogy +lu+) se+)i sem fogja +e)i) megmo+da+i- ogy +z )i- mi)et mo+d az igazi ,ste+* ,tt se+)i +em mo+dja azt- ogy 'sa) egyetle+ igaz it va+- mgpedig +em az- ami%e+ te iszel* Azrt j=++e) ide- mert arra vgy+a)- ogy sza%ado+ %eszl esse+e) s sza%ado+ )rdez esse+e) a vallsrl* Ameri)a erre az elvre p<lt +gyszz vvel ez1 eltt- s mg ma is ez orszgu+) er)=l'si alapja* 7z egy olya+ orszg- a ol @ado++a %<+1 tetle+<l mvel et mi+de+fle dolgo)at a )ereszttel- a ol a ;a 9inci k4dot s ms aso+l )=+yve)et +em z6zz) %e* A vallssza%adsg mg szeptem%er 99* ut+ is az ameri)ai l1 lam saro))=ve* ]jra a %r fel fordultam* / (r 6r- +em )rj<)- ogy le%o+tsa az egy zat s az llamot )<l=+vlaszt falat 'sa) azrt- ogy S ay (our+e szmra )edvez tletet oz asso+* Csa) azt )rj<)- t=r1 v+yese+ jrju+) el az <gy%e+* A t=rv+y )imo+dja- ogy S ay (our+e1+a) joga va+ sza1 %ado+ gya)orol+i a vallst mg az llami %<+tets1vgre ajtsi i+tzm+y ter<let+ isfeltve- ogy az llam+a) +i+'s +yoms elle+rve* Az llam mi+d=ssze a++yi elle+rvet oz at fel a )rs<+) elle+- ogy a javasolt )ivgzsi md szz 6sz dollrral drg%% s + +y +appal t=%% idt vesz ig+y%e* / 5isszame+tem a elyemre- le<ltem* / Ie et egye+lsget te++i em%eri lete) s lel)e)- valami+t )t +ap s szz 6sz dollr )=z> Ami)or a %r d=+ts ozatalra visszavo+ult- )t re+dr j=tt S ayrt* / @aggie / mo+dta S ay- mi)=z%e+ felllt* / 3=sz=+=m* / Fi6)- %eszl ete) vele egy per'et )ettes%e+ a fogd%a+> / )rdeztem a re+dr=)tl* / &- de siesse+ / mo+dta az egyi)<)* (li+tottam*

/ @it go+dol> / )rdezte @i' ael atya- a)i mg fe+t <lt a galri+* / 5a+ eslye> A zse%em%e +y6ltam- s tadtam +e)i a zr%eszdem eltti msodper'e)%e+ )apott paprdara%ot* / ?emlj<)- va+ / feleltem /- mert a )orm+yz elutastotta a )rs<+)et* Ami)or a fogd%a rtem- S ay mr a5asgyo+ fe)<dt* A )arjval elta)arta a szemt* / S ay / lltam meg a r's+l* / (eszltem @i' ael atyval* Arrl- ogy mi t=rt+t a gyil)ossgo) jsza)j+* / 0em szmt* / Te szmt2 / vgtam r* / Azt )rt<) a )orm+yztl- ogy alassza el a )ivgzstde elutastotta* ]gy ogy fal%a <t)=zt<+)* @a+apsg gya)ra+ megesi)- ogy 'si+l+a) egy visszame+leges T0S1vizsglatot- s )ider<l- ogy a allratlt rtatla+* A trgyal1 sa sor+ volt sz szeMulis za)latsrl- +em> Csa) azt+ ejtett) azt a vdat* Ha mg megva+ vala ol a spermami+ta- a la%or%a+ =sszevet et+) 3urtvelF Csa) mo+dja el rszletese+- mi t=rt+t- S ay- ogy p=rget essem a dolgot* / 8ert mr csak kt hete van htra, go+doltam* S ay felllt- s odaj=tt* A )ezt a r'sra tette* / 0em le et* / @irt +em> / szlltam vit%a vele* / Ami)or azt mo+dta @i' ael aty+a)- ogy r1 tatla+- azudott> H%org te)i+tettel +zett rm* / 0em* 0em tudom mirt- de ittem +e)i* Ie et- ogy +aivits volt- de vg<lis +em voltam %<+tetjogsz* 7leve- egy aldo)l+a) mr +i+'s veszte+ivalja* A ogy S ay a szemem1 %e +zett- teljes %izo+yossggal tudtam- ogy igaz- amit mo+d* Ha va+ %orzalmasa%% do1 log- mi+t egy em%er )i vgzse- az egy rtatla+ em%er )ivgzse* / 0a- vrju+) 'sa) / mo+dtamE az agyam mr za)atolva )ereste a le etsge)et* / Azt mo+dta @i' ael aty+a)- ogy az els <gyvdje +em allgatta meg* Te + most itt va1 gyo)- s allgatom* (eszlje+- S ay* @o+djo+ +e)em olyat- ami meggyzi a %rt arrlogy rtatla+ul tlt) el* 4+ megrom a )rv+yt a T0S1teszt ez- 'sa) al )ell r+iaF / 0em* / Te ezt +em tudom egyed<l meg'si+l+i / ro%%a+t )i %ellem* / S ay- most arrl %e1 szl<+)- ogy megvltoztat at++) az tletet- rti> Sza%adl%ra )er<l+e* / Gudom- @aggie* / Ge t a elyett- ogy megpr%l valamit te++i- i+)%% meg al vala)i ms %+e miatt> 7z gy re+d%e+ va+> Hossza+ +zett- azt+ lassa+ %li+tott* / @r az els +apo+ megmo+dtam- ami)or tall)oztu+)* 0em )rem- ogy megme+t1 sem* Azt )rem- ogy a szvem me+tse meg* 4rtetle+<l +ztem* / Te mirt> 0e eze+ tallta meg a megfelel szava)at* / A)r ogy is vessz<)- az + i%m volt* @eg a)artam me+te+i a )isl+yt- de +em tudtam* 0em rtem oda id%e+* Sosem szerettem 3urt 0ealo+t* @i+dig pr%ltam el)e1 r<l+i- ogy egy lgtr%e+ )ellje+ tartz)od+u+)* 0em szerettem- a ogy figyel* Te &u+e ms- +agyo+ )edves volt* Almaillata volt- to+ alat 'si+lt +e)em e%dre* ]gy <ltem le )=zj<) az asztal oz- mi+t a s is ozzju) tartoz+)* @iut+ 7liza%et F azut+F pp elg volt &u+e1+a)- ogy elvesztette )et* 0em a)artam- ogy mg a m6ltat is elvesztse* A 'sald +em egy megfog at valami- a+em egy ely / mo+dta S ay al)a+* / Az a ely- a ol az eml)ei+)et rizz<)* Ge t 'sa) azrt- ogy a gyszol =zvegy szp eml)e)et riz esse+ meg 3urt 0ea1 lo+rl- S ay felelssget vllalt a frfi disz+sgairt* G+yleg- me++yivel rossza%% lett

vol+a &u+e1+a)- a a))or mr ltezi) T0S1teszt- s )imutatja- ogy +em S ay- a+em 3urt ersza)olta meg a )isl+yt> / @aggie- a most el)ezd %izo+yt)o)at )eres+i- azzal 6jra dara%o)ra t=ri a szvt* Wgy- +os- a t=rt+et itt vget r- s le va+ zrva* Rom%'ot reztem a tor)om%a+- alig %rtam visszatarta+i a )=++yeimet* / 4s a &u+e egy +ap rj=+ az igazsgra- s megrti- ogy magt rtatla+ul vgezt) )i> / A))orF / mo+dta S ay- s 6gy mosolyodott el- ogy a mosolytl mg a +ap is )i1 s<t=tt vol+a /- a))or eml)ez+i fog rm* Ami)or elvllaltam az <gyet- tudtam- ogy S ay s + ms 'lrt )<zd<+)* Azt ittemmeg tudom gyz+i- ogy atalmas eredm+y- a meg tudju) vltoztat+i a r )imrt tle1 tet- mg a))or is- a emiatt az adom+yozs+a) 's6sz+ia )ell* Te S ay )sz volt meg al1 +i* St- meg a)art al+i* 0em 'sa) Claire 0ealo++a) adott ezzel j=vt- de az a+yj+a) is* 0em a vilgot a)arta megme+te+i- mi+t +* Csa) egy1)t em%ert* 4s )ett+) )=z<l egye1 d<l +e)i volt eslye a si)erre* A )ezem mg mi+dig a r'so+ pi e+t* S ay megri+tette az ujjamat* / & ez gy- @aggie* So a letem%e+ +em 'si+ltam semmi fo+tosat* 0em talltam fel a r) elle+szert- +em lltottam meg a glo%lis felmelegedst- +em )aptam 0o%el1djat* Semmi rtelmeset +em )ezdtem az letemmel- s folyto+ %+tottam azo)at- a)i) szeret1 te)* Te most ms lesz* A all ms lesz* / @itl lesz ms> / A )isl+y s az a+yja tud+i fogja- ogy rdemes l+i<)* 5ilgos volt- ogy S ay (our+e +agyo+ so)ig velem lesz- mg a alla ut+ is- a)r )ivgzi)- a)r +em* / A)i gy go+dol)odi)- azt +em le++e sza%ad )ivgez+i / mo+dtam* / 3rem- S aysegtse+- ogy segt esse)* 0e a)arjo+ s le++i* / @aggie- )rem / vlaszolt* / A+ se*

&;07
Negyedik stdi7m, mo+dta a +vr* A szo%a irtele+ tele lett orvoso))al s +vre))el* 7gyi)<) szvmasszzs%a )ezdett* <7lz7s nem tapinthat41 $legeztet tB Aezdjtek a sz0vmasszzstB -nf6zi4> 8ilyen a sz0vritm7s> Hozztok a defi!rilltortU rakjtok fel a tapaszokatU 'lts, ktszz jo7le1 Ogy3kt3hr, mehetB Sz0vmasszzs lellB Nincs p7lz7s1 Opinefrin1 $idokain1 #ikar!ont1 Ollen rizztek a p7lz7stB Tr* \u %eszguldott a szo%%a* / 5igy) i++e+ az a+yu)t2 / )iltott* 7gy +vr megfogta a vllam* / &=jj=+ velem / mo+dta* 4+ %li+tottam- de a l%am +em mozdult* ]jra Claire mell1 )as oz +yomt) a defi%rilltort* Az ajt%l mg pp lttam- ogy a))ort r+dul a teste az ele)troso))tl- ogy leesi) az gyrl* 7gyed<l + voltam a szo%%a+- ami)or Claire letfu+)'ii lellta)E + rtestettem ro1 a+va a +vre)et* 4s megi+t + voltam vele- )s%%- ami)or mr sta%il volt az llapotas 6jra do%ogott szeg+y megviselt szve* @i+de+ ltez mo+itort r)ap'solta)E a%%a+ a tudat%a+ <ltem mellette s figyeltem a )per+y)et- ogy amg )o+'e+trlo)- +em t=rt+1 et semmi %aj* Claire +y=gd'selt- jo%%ra1%alra do%lta a fejt* A mo+itoro) f+y%e+ a %re z=ldese+ vilgtott* / 3edvesem / szltam ozz- s le<ltem mell* / 0e pr%lj %eszl+i* @g mi+dig %e++ed va+ a 's* Ggra +ylt a szemeE )=+y=rg te)i+tettel tollat )rt tlem* Bdaadtam +e)i a fe r jegyzett%lt- amelyet dr* \utl )aptam* Claire1rl 'sa) ms1 +ap reggel a)art) leve++i a 's=ve)et- addig 'sa) rs%a+ )ommu+i)l atott* (izo+yta1 la+ s )ap)od volt a )zrsa* @, GA?G40G> / A szved / mo+dtam- gyorsa+ pislogva- ogy visszatartsam a feltolul )=++yeimet* / 5olt vele egy )is go+d* A0V;C,- G7RV4I @7R 5AIA@,G A 37T57@4?G* / (rmit- )edvesem* 70R7T& 7I* Ie+ztemE mg 'sa) vletle+<l sem rtem ozz* Claire %e)ari)zta a szava)at* 7z6ttal megrtettem* Hirtele+ %eugrott- mit mo+dott egyszer 3urt8 'sa) azt le et megme+te+i- a)i a)arjaogy megme+ts)* 3<l=+%e+ tged is magval visz* ]jra Claire1re +ztem- de mr aludt* A fil'toll mg mi+dig a )ez%e+ volt* 3=++y 'sorgott le az ar'omo+* / H- ClaireF a++yira saj+lom / s6gtam +e)i* Azrt- amit tettem* 4s azrt- amit tudtam- ogy meg )ell te++em*

I;C,;S
5ala +yszor )= =gtem 6gy reztem )isza)ad a t<dm* 4reztem ogy az i+aim =ssze1 gu%a+'old+a) s olya+ forr az ar'om ogy szi+te sistereg tle a pr+a* Ha jeget ra)+1 +a) a szm%a elolvad+a mg mieltt le+yel+m milye+ rde)es visszaj=+ egy 'som olya+ eml) amelyet mr rg elfelejtettem mi+t pldul amit )=zpis)ol%a+ ta+ultam )1 miar+* Sosem itted vol+a miv vlsz egy +ap ezt vj) szu%lim'i+a)* Blya+ f+yes fe r volt a szo%a ogy fj+ gette a szemfe+e)emet* A )ezed olya+ volt- mi+t egy )oli%ri vagy pilla+g* 8aradj vel"nk $7ci7s mo+dtad- de egyre +e eze%1 %e+ allottala) tite)et azt+ mr 'sa) reztele)- reztem a )olla+g )ezed a pili%ri ujjaid* Azt mo+dj) fe r f+yt szo)ta) lt+i s alagutat s + azt is vrtam ogy t j )i1 mo+dom S ay is ott lesz- de +em* Btt volt viszo+t J- s a )ezt +y6jtotta felm* Po+tosa+ olya+ volt- a ogy az eml)eim%e+ lt )v%ar+a %r %e+fe)ete szem egy+apos %orosta gy=+y=r g=dr='s))- amelye) t6l frfiasa) a )=++ye) ez s megrtettem milye+ %olo+d voltam* Hogy ogy +em rtettem meg ogy J fog vr+i ogy ogy +em rtettem- ogy mi+dig azt ,ste+t ltju)- ami)or r+z<+) a szerelm<+)re* Blya+ so)szor el)pzeltem mit mo+d majd +e)em most e%%e+ a legfo+tosa%% pilla+at1 %a+* Szeretlek1 Hinyoztl1 Te J 'sa) rm mosolygott gy=+y=r fe r fogsorval- a far1 )asfogaival s azt mo+dta 8eg!ocstok neked $7ci7s, meg!ocstok neked1 Felm )aptato) ut+am +y6ltato) %elm vgott az ram- amit felm lttete)- de a sz1 vem mr +em le etett a tite)- mert ms volt* J felfordtotta a te+yert s a szvem %ele1 rep<lt a 'sillag ala)%a+ tartott )ez%e* Mvk, jvk1 9rj meg1

@ARR,7
/ 5asr+ap va+- 6gy ogy +em vtam vol+a %e- a +i+'s r +yoms o)om / mo+dta Coy+e para+'s+o) /- de azt go+doltam- jo%%- a tud rlaF / (e'su)ta az irodja ajtajtogy se+)i +e all assa a %eszlgets<+)et* / Iu'ius TuFres+e az jjel meg alt* Ie<ltem a Coy+e asztala eltti sz)re* / Hogya+> / A,TS1es t<dgyullads%a+* / S ay tudja> A para+'s+o) megrzta a fejt* / Azt go+doltu)- a jele+ pilla+at%a+ +em le++e szere+'ss elmo+da+i +e)i* 5alj%a+ azt mo+dta- ogy elytele+ le++e mg jo%%a+ lelom%oz+i S ayt- ami)or mr most is megfigyelsi 'ell%a+ )ell tarta+i- )<l=+%e+ a fal%a veri a fejt* / @stl is megtud atja* / 7z igaz / vlaszolt Coy+e* / A plety)a elle+ te etetle+e) vagyu+)* 7szem%e jutottogy a mdia )or%%a+ 'sod+a) lltotta %e Iu'ius felp<lst / le et- ogy a alla most mg jo%%a+ S ay elle+ fogja fordta+i a )=z a+gulatot> 5g<l is- a S ay +em mes1 sis- a))or rtelemszere+ 'sa) egy egyszer gyil)os* Coy+e szem%e +ztem* / Ge t azrt vott ide- ogy + )=z=ljem vele a rossz rt* / 7zt =++e) )ell eld=+te+ie- @s* (loom* 4+ elssor%a+ azrt vtam ide- ogy tadjam ezt a 'somagot* / Az asztala fi)j%a +y6lt- s elvett %elle egy %ort)ot* / Iu'ius sze1 mlyes trgyai )=z=tt talltu)* A %ort)ot @i' ael aty+a) s +e)em 'mezt)- eleg+s- sz=gletes )zrssal* / @i va+ %e++e> / 0em +ztem meg* 3i+yitottam a %ort)ot* 7gy )p volt %e++e / elsz=r azt ittem- 'sa) egy fot valami res festm+yrl- mivel a++yira po+tos s rszletes volt* Te tvedtem8 )em+ypaprra festett )pet tartottam a )ezem%e+* Blajfest) elyett vzfest))el s tollal )sztette va1 la)i* A )p ?affaello Ariszt7s sz0nevltozsa 'm festm+y+e) a msolata volt* G=rt+e1 tese+ ismertem a festm+yt- mert az egyeteme+ jrtam mvszett=rt+et rra* 0o- +em a++yira a tize+ atodi) szzad mvszete ir+ti olt atatla+ szomjam miatt- a+em mert teljese+ odavoltam a ta+rsegdrt / magas- %eesett ar'6- vrszeg+y fi6 volt- mi+dig fe1 )et%e+ jrt- szegfszeges 'igit szvott s 0ietzs' e1idzete)et rt a )zfejre* @i+de+t megpr%ltam- ogy j %e+yomst )eltse)- 6gy ogy )ivl eredm++yel vizsgztam* Hi1 %a- 'sa) a )urzus vg+ tudtam meg- ogy egy<tt l a szerelmvel- a)it 6gy v+a)F He+ry* ?affaell+a) lltlag a Ariszt7s sz0nevltozsa az utols festm+ye* A mester meg1 alt- mg mieltt el)sz<lt a )p- ezrt valamelyi) ta+tv+ya fejezte %e* A festm+y fels rsze &zust mutatja* A Ga%or1 egy f=l=tt le%eg- mellette @zes s ,lls* A )p alj+ =r1 d=gzs jele+et lt at8 ott egy fi6- a)it megszllt a go+osz* A gyere) az apostolo) s &1 zus t=%%i ta+tv+ya gyrj%e+ fe)szi)- s vrja- ogy &zus meggygytsa* Iu'ius )pe elsre a megszlalsig 6gy +zett )i- mi+t az eredeti* Te ami)or figyel1 mese%%e+ meg+ztem- szrevettem + +y )<l=+%sget* 4+ voltam @zes* ,lls ar't @i' ael atya ar'a elyettestette* A fi6 Iu'iusrl volt =+ar')p* S ay fe r ru %a+ le%e1 gett a Ga%or1 egy f=l=tt- s az g fel +zett* A festm+yt vatosa+ visszatettem a %ort)%a* / It+i szeret+m a vde+'emet / szltam* S ay %elpett a )o+fere+'iaterem%e* / @egva+ az tlet> / )rdezte*

/ @g +i+'s* Htvge va+ / vettem egy +agy levegt* / ?ossz rt oztam- S ay* Geg1 +ap jjel meg alt Iu'ius* 7ls=tt<lt az ar'a* / Iu'ius> / Jszi+te rszvtem* / Te tF javult az llapota* / 7ze) szeri+t mgsem* Csa) 6gy +zett )i / mo+dtam* / Gudom- ogy azt itte- seg1 tett rajta* Gudom- ogy +agyo+ szeretett vol+a segte+i* Te +em le etett* @r a))or al1 do)lott- ami)or elsz=r tall)ozta)* / @i+t a ogy + is / +y=gte S ay* 3trt g=r+yedt- mi+t a a fjdalom 6z+ a f=ld =z atalmas s6llyal* 4s sr+i )ezdett* 7))or- 'sa) e))or esett leF Ie et- ogy S ay ms- mi+t mso)- de a )<l=+%sg elt=rp<l a aso+lsg mellett* ,ge+- le et- ogy +e)em jo%%a+ fs<lt ajam va+ s )pes vagyo) )o ere+s mo+dato)%a+ %eszl+i* ,ge+- e+gem +em tlte) el gyil)ossgrt* Te a +e)em azt mo+da+)- ogy meg alt az az em%er- a)i az egyetle+ %artom volt eze+ a vilgo+- + is )trt g=r+yed+) s + is sr+)* / S ay / szltam %++- s )=zele%% me+tem* @irt +i+'s az em%eri +yelv+e) szava erre a pilla+atra> / 0e +y6ljo+ ozzm2 / mordult fel S ay vad te)i+tettel* Felm 'sapott* Az utols pil1 la+at%a+ flre ajoltam- gy az <ts a )trteg <vegajtt rte* / 0em )ellett vol+a meg1 al+ia2 / <v=lt=tt S ay* Aml=tt a )ez%l a vr* Azo++al %ej=tt + +y r- ogy e+gem )ime+tse+- t pedig le)=t=zze* Azt+ tvitt) a l%adoz%a- go+dolom- ogy =sszevarrja) a )ezt* Ha vala a %izo+yt)ot a)artam arra- ogy S ay +em se%ez etetle+- t meg)ap1 tam* 3=zpis)ol%a+- az egyi) szeMulis felvilgosts r+ arrl %eszlgett<+)- ogy egy1 +e+)+t ms s ms a +emi rs tempja* 7zt +yilv+ mi+de+)i tudta* 4+ vg)pp / a mell%sgem mr a))or is 'sa) )istestvre le etett a der)%sgem+e)- az egyi) osztly1 trs+m mr atodi)%a+ me+strul+i )ezdett Cmi+de+)i szeme lttra- radsul fe r %u1 gyi%a+D* N3sei virgo)O- ezt a )ifejezst asz+lta a ta+r* @ivel a N%loomO sz virgot jele+t- az osztly ezut+ egy tig rajtam r= =g=tt* ]gy1 ogy + ott o+ %ejele+tettem- ogy el)aptam a %u%pestist- s ezut+ +apo)ig +em vol1 tam ajla+d )i)el+i az gy%l* A ta)ar al %6jva %r+doztam arrl- milye+ j le++e tz1tize+=t- vet elreugra+i az id%e+ / addigra 'sa) jo%%ra fordul a sorsom* 7z jutott eszem%e- miut+ elj=ttem S aytl* @i le++e- a az tlet irdets idej+ is i1 vatalosa+ %eteg le++)> Ha +em vagyo) ott- a))or vajo+ automati)usa+ elvesztj<) a pert> Te +em azafel vettem az utam- a+em po+t az elle+)ez ir+y%a- s r=videse+ a )r1 z me+ts%ejrat+l lltam* Geljese+ le voltam s6jtva- de alig a szmt attam arraogy va+ orvos- a)i e%%l )igygyt* 4+ mi+de+ szempo+t%l a legmegtal)odotta%% )1 tel)ed) )=z tartozom- most mgis lt+om )ellett- ogy +aprl +apra )=zele%% )er<l=) S ay ez- s mr messze +em tudom magam 6gy el atrol+i tle- a ogy azt egy agyom1 +yos <gyvd1vde+' viszo+y meg)=vetel+* @i+dig azt pr%ltam el itet+i magammalogy 'sa) a )arrierem miatt viszem az <gyet* Hogy ez 'sa) egy 'sata a all%<+tets el1 le+ vvott %or6%a+* Te a dolog mr rg +em errl szlt- a+em egy olya+ em%errl- a)i1 +e) megszo)tam az illatt* Blya+ em%errl- a)i+e) mr felismertem a a+gjt Creszels volt- mi+t a smirglipaprD* Blya+ em%errl- a)i +apo)o+ %el<l meg al* 0em ismertem +a1 gyo+ jl S ay (our+e1t- de tudtam- ogy ami)or elmegy- rt agy maga m=g=tt a sz1 vem%e+* / (eszl+em )ell dr* Rallag errel / mo+dtam a +vr+e)* / SzemlyesF @ije vagyo)> (artja> (art+je> Ua)latja>

A +vr tal+ el ajtott vol+a o++a+- de +em +ylt r al)alma* A folyos+ C ristia+ t+t fel egy msi) orvos trsasg%a+* @g egy lpst sem te ettem fel- szrevett- s eli+dult felm* / @i a go+d- )edvesem> 7gsz letem%e+ eddig 'sa) egy em%er vott gy- az apm* 7miatt s szz msi) o) miatt irtele+ elsrtam magam* C ristia+ a )arjai%a zrt* / Ryere velem / mo+dta- s elvezetett egy <res vrterem%e* / A )orm+yz elutastotta S ay )relmt- a )ivgzst +em alasztj) el / mo+dtam* / 3=z%e+ meg alt S ay legjo%% %artja- s +e)em )ellett vele )=z=l+=m a rt* 4s most mr %iztos- ogy meg fog al+i- C ristia+- mert +em e+gedi- ogy %izo+yt)ot )eresse) az rtatla+sgra* / 7l 6zdtam C ristia+tl- az i+gujjam%a t=r=ltem a szememet* / Hogy 'si+lod> Hogy tudod magad el atrol+i tl<)> / Az els p'ie+s- a)i a )ezeim )=z=tt alt meg- egy etve+ at ves + volt / mo+dta C ristia+* / 7gy eleg+s lo+do+i tterem%e+ va'sorzott- r=viddel ut+a al asi fjdalma) jele+t)ezte) +la* Flrja tartott a mtt- ami)or irtele+ lellt a szervezete* @r +em tudtu) vissza oz+i* / A szemem%e +zett* / A frje oda)i+t vrta az eredm+ytE +e)em )ellett %eszl+em vele* 0em fogta fel- 'sa) d=%%e+te+ +zett* A vg+ meg)rdeztemva+1e )rdse- erre azt mo+dta- azrt me+te) tterem%e- ogy mlt+ meg<++epelj) az ara+yla)odalmu)at* / C ristia+ megrzta a fejt* / Az+ap jjel ott virrasztottam a + mel1 lett a ulla z%a+* Azt go+doltam- +em le++e ill- a az ara+yla)odalma jsza)j+ egye1 d<l marad+a* Ha eddig +em )prztatott el C ristia+ srmja- )<lseje s a vlaszt)os %eszdstlusamost vg)pp teljese+ levett a l%amrl* / 0zd- szeri+tem az a elyzet / tette ozz C ristia+ /- ogy ezt +em le et megszo)1 +i- a)r +yszor is t=rt+i) meg* Ha vletle+<l mgis megszo)od- az azt jele+ti- ogy va1 lami meg alt a lel)ed%e+* / @egfogta a )ezem* / 7+gedd meg- ogy + legye) az orvos a )ivgzs+l* / 0e)ed ezt +em sza%ad2 / vlaszoltam automati)usa+* A gyil)ossg elle+ttes a ip1 po)ratszi es)<velE az orvost mi+dig a (<+tets1vgre ajtsi Hivatal oztaE mi+de+t ti1 to)%a+ i+tzte)* S ay trgyalsa eltt t+ztem t=%% )or%%i )ivgzs jegyz)=+yvt is / egyi)e+ sem szerepel az orvos +eve- mg a alotti %izo+ytv+yo+ sem* / 7z add legye+ az + %ajom / vlaszolta C ristia+* 4reztem- ogy 6jra )=++ye) sz=)+e) a szemem%e* / S ayrt megte++d> 7lre ajolt- s fi+oma+ meg's)olt* / 4rted megte++m / mo+dta* Ha a %rsgo+ )elle+e elad+om az esetet- a )=vet)ez t+ye)et mutat+m %e az es1 )<dtsz)+e)8 C ristia+ azt mo+dta- tj=+ ozzm mu+)a ut+- mert attl tart- dara%jaimra esem szt* 9* Hozott egy <veg )it+ %ort* " 0agyo+ udvariatla+ lett vol+a- a +emet mo+do) a fel)+lt po rra* ;gya+ez vo+at1 )ozi) a tov%%i )t po rra is* P* 7lei+te a szf+ 's)olztu+)- )s%% a sz+yege+ fe)<dt<+)- s C ristia+ )eze a %l6zom alatt matatott* 4+ )=z%e+ azo+ imd)oztam- +e ogy valami divat6 %ugyi legye+ rajtam* A fe+ti )t llapotot =ssze)=t esem+ysorozatot +em tudom re)o+strul+i* Q* Azo)+a) a +)+e)- a)i) egy vtized alatt legal%% )tszer lefe)sze+e) vala)ivelfelte etleg va+ az al)alom oz ill fe r+emj<)- mi+t a ogy a+ym+a) is )<l=+ por'e1 l+ t)szlete va+ s%eszre* [* Az mr t+yleg a vg )ezdete- a olya+ mo+dato) jut+a) eszem%e- amelye)%e+ egy1 szerre szerepel a NszeMO s az Na+ymO sz*

Felejts<) el a rszlete)et / egy frfi fe)<dt az gyam%a+- s rm vrt* @eztele+<l mg sze%% volt- mi+t ru %a+* 4s mit 'si+ltam e)=z%e+ +> A f<rdszo%%a+ voltam- )ul'sra zrt ajt m=g=tt* Geljese+ le%lo))olt a go+dolatogy lt+i fogja u+dort- fe r %l+atestemet* Pr%ltam disz)rte+ elme+e)<l+i a tett elyrl8 szeMise+ u+yorogva odas6gtam- ogy t=lt=z+)* C ristia+ %izo+yra azt itte- fel a)arom ve++i a leg's%t%% fe r+emmet* Csa) idt a)artam +yer+i- remlve- ogy valami 'soda folyt+ irtele+ szupermodell1)<l1 st =lt ete)* Asszeszedtem mi+de+ %torsgom- levettem a %l6zom- majd a +adrgom is* @elltart1 %a+ s %ugyi%a+ lltam a t<)=r eltt* Christian naponta szz em!ert lt meztelen"l, pr1 %ltam gyz)=d+i magam* 'e sem vagy cs6ny!!, mint azok1 5agy mgis> 0em vletle+<l voltam arag%a+ a t<)=rrel8 az ujjamat a dere)am+l majd+em t=vig %e tudtam +yom+i a ajam%a- a potro om%a+ elfrt vol+a az azt)o) =sz1 szes ara+ya* ?u %a+ mg 'sa) 'sa) szalo+)pes voltam- de a C ristia+ meztele+<l meglt- )ifut a vilg%l* A a+gjt allottam* / @aggie> / )rdezte )edvese+* / &l vagy> / ,ge+- jl vagyo)2 / -gen, kvr vagyok1 / 3ij=ssz majd valami)or> 0em vlaszoltam* Azt +ztem- milye+ % a +adrgom* @1es volt a mrete- de 'sa) azrt- mert a gyrt dire)t alulszmozott mi+de+t- go+dolom- ogy a ozzm aso+l ta+1 )o) jo%%a+ rezz) magu)at* 0orml eset%e+ I1es ru )at ordtam* (r- @arily+ @o+1 roe is I1es voltF Ie et- ogy amit a))ori%a+ I mret+e) vta)- az ma mr _S> @ert a))or a +egyve+es ve) ez )pest egye+ese+ te + vagyo)* 7%%e+ persze +i+'s semmi 6j* A "##$1as v szpsgei ez )pest is %e emt vagyo)* 5ala)i vagy valami )apargat+i )ezdte az ajtt* 0em le etett Bliver / t %ezrtam a )a1 lit)j%a- mert ott szaglszott )=r<l=tt<+)- mi)=z%e+ a padl+ emperegt<+)* ?m<le1 temre )atta+t egyet a zr* Az a vala)i lassa+ le+yomta a )ili+'set* @agamra )aptam a f<rd)=pe+yem* C ristia+ llt az ajt%a+- a )ez%e+ egy )iegye+e1 stett vg vllfval* / A zra) oz is rtesz> / )rdeztem d=%%e+te+* C ristia+ elmosolyodott* / A mu+)m sor+ elg so) laparosz)opi)us mttet 'si+lo) a )=ld=)=+ )ereszt<l / magyarzta* / 7z +agyj%l ugya+az* A )arjai%a =lelt- s meg)ereste a te)i+tetem a t<)=r%e+* / 0em mo+d atom- ogy gyere vissza az gy%a- mert mg +em voltl ott* / Sllt a vllamra fe)tette* / @aggieF / duruzsolt a f<lem%e* 7szem%e jutott- ogy f<rd)=pe+y va+ rajtam* C ristia+ szeme felragyogott- a )ezt pedig le's6sztatta az =vem ez* 7ltoltam magam1 tl* / 0e* 3rle)- +e* Iee+gedte a )ezt- tralpett* A leveg legal%% tz fo)ot lt egy pilla+at alatt* / 7l+zst / mo+dta C ristia+ vgtele+<l v=s a+go+* / 0yilv+ flrertettemF / 0em2 / )iltottam fel fordulva* / 0em rtettl flre semmit* A)arom* A)arla)* Csa) rettege)F ogy te +em a)arsz e+gem* / 5i''elsz> @r a))or )v+tala)- ami)or va)%lgya+6val %ej=ttl a )r z%a* / Te mirt> / @ert o)os vagy* G<zes* Humoros* 4s a++yira szp* Szraz mosollyal feleltem* / Ha ezt +em teszed ozz- tal+ mg el is iszem* @egvilla+t a szeme* / Ge t +em iszed el- ogy tetszel> / @egragadta a )=+t=s=m gallrjt- s egy gyors mozdulattal egsze+ a )=+y=)=mig r+totta* A %l6zom is le's6szott- a )ezem %eszorult*

Alsru %a+ lltam eltte* / 0zz magadra- @aggie2 / mo+dta al)a+- rajo+gva* / ]ris1 te+- milye+ szp2 0em volt erm- ogy magamra +zze)- i+)%% tov%%ra is t %multam* Azrt mgis1 'sa) szre )elle+e ve++ie- ogy lg a mellem- risi a dere)am- =sszer a )t 'om%omF Te +em* Geljes odaadssal %multE a )eze remeg+i )ezdett- ami)or ozzm rt* / @egmutatom- milye++e) ltla) + / mo+dta C ristia+ 'se+dese+* &tsza+i )ezdett rajtam az ujjaival- s mi)=z%e+ jtszott- lassa+ tvitt a lszo%%a- %e a ta)ar al* 4+ vala ol 6t)=z%e+ el agytam a flelmeimet8 mr +em ideges)edtem azo+- ogy %e )elle+e 6z+om a asam* Geljese+ =sszepasszoltu+) / a ogy a%%a agytam a atrvdelmet- meg is sz+tem ltez+i8 +em volt t=%% +- 'sa) mi* 7z ige+* A +ap szi+te gette a asamat- ami)or fel%redtem* @i+de+ por'i)m sajgott* A m6lt jsza)a felrt egy fl+apos gya)orlatsorral a )o+diterem%e+ / de ez volt letem els olya+ edzse- amelyre ossz6 tvo+ is szvese+ eljr+) mi+de++ap* @egsimtottam a lepedt ott- a ol C ristia+ aludt* A f<rdszo%%l a zu a+y a+gja szrd=tt )i* Azt+ a%%amaradt- s egy pilla+attal )s%% C ristia+ feje %u))a+t fel az aj1 t m=g<l* G=r=l)=zt 'savart a dere)a )=r* / Szia- remlem +em vertele) fel* / 0em- de ogyis / +evettem* Ie<lt az gyra* / Ha mr felvertele)- tal+ <dv=z=l et++) is egymst a reggel al)alm%l / duruzsol1 ta- s le ajolt- ogy meg's)oljo+* A szjzem porodott volt- a ajam teljese+ =ssze volt )uszlva* Arrl +em is %eszlveogy mr alig pr r+) volt tra az tlet irdetsig* Te viszo+oztam C ristia+ 's)jtstF 0em jutottu+) messzire- mert meg's=rre+t egy telefo+* / A fra+'%a / morogta C ristia+* Felugrott- tvizsglta a zse%eit* / 0em az e+ym* / mo+dta* 4+ e))or mr a +appali%a+ voltam- a ts)m%a+ )utatva* Az + telefo+om 's=r1 g=tt* / @s* (loom> / )=sz=+t egy +i a+g a vo+al%a+* / &u+e 0ealo+ %eszl* / &u+e / <dv=z=ltem* A fejem azo++al )itisztult* / @i+de+ re+d%e+> / ,ge+ / mo+dta* / ,lletveF ]riste+* 0em- erre i+)%% +em mo+do) semmit* / Sz<+e1 tet tartott* / 0em fog me++i / mo+dta szi+te suttogva* / @egrtem- %orzaszt +e z dolga va+* @r az is valami- ogy mosta+ig )i%rta* Te +e aggdjo+- dl )=r<l meglesz a vlasz* / 0em fog me++i / ismtelte meg mg egyszer &u+e* / Adj) oda vala)i ms+a)* 4s lera)ta a telefo+t*

@,CHA7I
A tf reggeli szertartsra 'sa) t em%er j=tt el- e%%l + voltam az egyi)* 0em + tartottam a mist / sza%ad+apos voltam- ezrt \alter atya %eugrott elyettem* 7lmo+dtu) a @iaty+)ot* ?d=%%e+tem- ogy S ay let%l )imaradta) azo) a pilla+ato)- ami)or az em%ere) =sszegyl+e)- ogy meg<++epelj) ,ste+t* Az ;rat persze meg le et tall+i egy ossz6 spiritulis 6t vg+ is- de 6gy so))al mag+yosa%%* @egerstst ad az em%er+e)a elmegy az ,ste+ z%a* @ert itt olya+ 'saldot tall- amely- %r ismeri a i%it- %efo1 gadja- elfogadja t* \alter atya mr rges1rg %efejezte a mist s el%o'stotta a gy<le)ezetet- de + ott1 maradtam mg egy dara%ig- a pado+ <lve* Szra)ozotta+ +ztem az ldozati gyerty)at* I+gju) 6gy 'sapott ide1oda- mi+t a plety)s em%er +yelve* \alter atya odalpett oz1 zm* / 0em go+doltam- ogy itt leszel8 ma va+ az tlet irdets* / ,ge+ / mo+dtam* / Azt iszem- po+t ezrt )ellett elj=++=m Itszott- ogy \alter atya mo+da+i a)ar valamit* / Figyelj- @i)ey- +e go+dold- ogy +em rtem- mi t=rt+i) veled* Felllt a tamo+ a szr* / G+yleg rted> / 0em a vilg vge- a vlsg%a+ va+ a ited / mo+dta* / 0ormlis- em%eri dolog* (li+tottam- de +em mertem vlaszol+i* 0em volt vlsg%a+ a item* Csa) arra )ellett rj=++=m- ogy \alter atya ite egy jott+yival sem igaza%%- mi+t S ay* \alter atya le ajolt- meggy6jtott egy ldozati gyertyt- s elmo+dott egy gyors imt* / Gudod- mirt mo+dom ezt> A vilgo+ mi+dig lesz+e) rossz dolgo)* Te a f+y legyzi a s=ttsget* @i+de+ al)alommal* A gyertya megvilgtja a s=ttet de a s=tt +em s=ttti el a gyertyt* A l+g magasa%%ra 'sapott- azt+ meg+yugodott* / ]gy go+dolom- ogy az em%er vagy a s=ttet vlasztja- vagy meggy6jt egy gyertyt* Szmomra a gyertya maga &zus 3risztus* Geljese+ fel fordultam* / Te +em 'sa) a gyertya a fo+tos- +em> @i va+ a villa+yg))el- a +agy t<ze))el- a +eo+lmp))al> / 3risztus azt mo+dja- va++a) a)i) 'sod)at tesz+e) az +ev%e+ / %li+tott \alter atya egyetrte+* / Persze- le et- ogy va+ a vilgo+ milli+yi f+yes po+t- de a))or is &zus az- a)i meggy6jtja a t<zet* / 7lmosolyodott* / 0em is igaz+ rtettem- mirt lep meg a++yira az a go+dolat- ogy az ,ste+ esetleg itt le et )=z=tt<+)- @i)ey* 0em volt mi+dvgig itt )=z=tt<+)> Iassa+ eli+dult az oltr fel* 3=vettem* / ?rsz valamelyi) te+ egy )=z=s e%dre> / )rdezte- a ogy mellette lp)edtem* / 0em / vlaszoltam mosolyogva /- temetse+ lesze)* / 7z affle papi vi'' voltmi+da++yia+ ismert<) / az em%er + a i%a tervez- a it)=zsg ez tartoz v) sz<le1 tst s allt +em mi ir+ytju)* Te a ogy )imo+dtam- leesett- ogy ez most +em vi''* 0 +y +ap m6lva t+yleg + vezetem le S ay temetst* \alter atya el)apta a te)i+tetem* / So) si)ert a mai +apra- @i)e* ,md)oz+i fogo) rtete)* Az volt az els feladatom a St* Cat eri+e1templom%a+- ogy vigyzza) egy szvre* 3o+)rta+ sze+t &ea+ @ari (aptiste 5ia++ey szvre* 5ia++ey fra+'ia pap volt- 9$[.1 %e+ alt meg- etve+ rom ves )or%a+* A alla ut+ +egyve+=t vvel eM umlt) / a szve teljese+ p volt* Ami)or t ozt) a szvet az 7gyes<lt Sllamo)%a- a mi pl%+i+1 )at vlasztott) a )illts elysz+<l* So) ezer )atoli)us ltogatt vrtu+)* 7ml)szem- +agyo+ ideges voltam* Azrt lettem pap- ogy )=zele%% )er<lje) ,ste+ ez+em azrt- ogy re+dr=))el s 6telterelse))el )ellje+ foglal)oz+om* A re+geteg )atoli1

)us ltogatt teljese+ idege+ agyta a templomu+) id%eosztsa- +em foglal)ozta) az1 zal- ogy pp mist tartu+)1e- vagy gy+tatu+)* @i+de+esetre est+)+t- )apuzrs ut+ so)szor elmlzva +ztem a szvet* 0e)em az egsz%e+ az volt a leg'sodlatosa%%- milye+ +yattatso) rt) a szvet- mieltt +lu+) )=t=tt )i- itt- az 'e+ t6ls oldal+* Ha +em eM umlj) a papot- so a +em der<lt vol+a )i- milye+ )<l=+=s a szve* 7gy 'soda 'sa) a))or ltezi)- a a)ad- a)i ta+6stja s rt viszi* S ay s @aggie m=g=tt <ltem* @aggie teljese+ )i 6zta magt- a ms)or )'os aja eleg+s )o+ty%a volt fogva* S ay ideges volt- izgett1mozgott* Az =lem%e+ ott evert a @aggie1tl )apott %ort)- %e++e a + ai Iu'ius TuFres+e festm+yvel* A %ort) oz @aggie egy <ze+etet is mell)elt8 M7ne3nak nem kell a sz0v1 Nem mondtam el Shaynek1 Ha vletle+<l meg+yerj<) a pert- ami eleve valsz+tle+- ogya+ fogju) megmo+da+i S ay+e)- ogy az egsz rtelmetle+ volt> / Sllja+a) fel2 / szlt fe++ a+go+ egy re+dr* @aggie tra+zett- s mosollyal +yugtzta a jele+ltemet* @i+de+)i felllt- %elpett Haig %r* A))ora 'se+d volt a terem%e+- ogy alla+i le etett az ele)tro+i)us felvev%ere+dezs al) )attogst* / 7z a per egyed<lll 0eK Hamps ire llam t=rt+et%e+ )ezdte a %r /- st- tal+ mg a sz=vetsgi %rsgo) t=rt+et%e+ is* A Fogvatartottak vallsi cl6 fldhasznla3 tr4l sz4l4 t=rv+yt a %<+tets1vgre ajtsi i+tzm+ye)%e+ la) szemlye) vallsi sza1 %adsga vdelm%e+ ozta meg a )o+gresszus* Te az a t+y- ogy orszgu+)+a) va+ egy ilye+ t=rv+ye- mg +em jele+ti azt- ogy elfogadju)- ogy egy eltlt az ilye+ vagy olya+ itre+dszert valls+a) +evezze- s azt+ azt vrja- ogy a t=rv+y )<l=+leges jogo))al ru zza fel* 3pzelj) 'sa) el- mi t=rt++e- a egy allratlt %ejele+te+- ogy a vallsa meg)=veteli tle- ogy =reg fejjel aljo+ meg> Haso+l megfo+tolso)%l %rsgu+) +em 'sa) a+yagi s %izto+sgi szempo+to)at mrlegelt- ami)or eld=+t=tte- ogya+ le et legjo%%a+ =sszeegyeztet+i egy eltlt valls oz )ap'sold jogait az llam rde)eivel* A %r =ssze)ul'solta a )ezt* / A fe+tie) ismeret%e+8 orszgu+)%a+ +em szo)s- ogy az llam atrozza meg- mi szmt valls+a)- s fordtva* 7z patt elyzetet sz<l+e a jele+ <gy%e+- a'sa) +em tallu+) valami o%je)tv mdszert arra- ogy eld=+ts<)- mitl valls egy valls* Hogy +z )i egy ilye+ o%je)tv mdszer> 0os- dr* Flet' er pr uzamo)at vlt felfedez+i @r* (our+e ite s a g+oszti'izmus )=z=tt* A g+oszti'izmus jele+leg +em tartozi) a vilg +agy vallsai )=z- po+tosa%%a+ szlva- +em is ltezi)* 4s %r dr* Flet' er olya+ mlysg%e+ ismeri a )ereszt+ysg t=rt+ett- amilye+%e+ + +em- +e)em mgis 6gy t+i)- )iss erltetett vol1 +a pr uzamot vo++i egy 0eK Hamps ire1i eltlt itre+dszere s egy )tezer ve alott valls )=z=tt* @aggie tra+y6lt az asztala m=g=tt 6zd )orlt oz- s a )ezem%e +yomott egy pa1 prdara%ot* 54RX03 5A0- rta* / ;gya+a))or / folytatta a %r az- amit @r* (our+e a spiritualitsrl s az iste+ ez val viszo+yrl mo+dott- t=%% po+to+ is ismers+e) t+t* @r* (our+e egy ,ste+%e+ isz* @r* (our+e 6gy go+dolja- a vallso+ )ereszt<l vezet az 6t a megvlts oz* @r* (our+e 6gy tartja- ogy az =+felldozs fo+tos eleme az em%er s ,ste+ )=z=tti megllapods+a)* @i+dez +agy%a+ aso+lt azo)ra a +agy vallso)ra- amelye)et az tlag ameri)aia) )=vet1 +e)* @eg)=sz=r<lte a tor)t* / A valls mr 'sa) azrt sem tartozi) a %rsgra- mert szemlyes dolog* 4rde)es m1 do+ @r* (our+e mo+dott valami olyat- ami teljes =ssz a+g%a+ va+ a %rsg vlem+y1

vel* / Haig %r S ay ez fordult* / 4+ +em vagyo) vallsos em%er* So) ve +em voltam templom%a+* Te isze) az ,ste+%e+* Az + vallsom rszi+t a%%l ll- ogy +em )=vete) semmilye+ vallsi 'erem+it* Ha az em%er arra asz+lja a tvgjt- ogy le+yrja a f<vet valamelyi) ids szomszdj+l- vagy ogy elme+je+ egyet msz+i s r'sodl)oz1 +i- milye+ gy=+y=r elye+ l<+)- az vlem+yem szeri+t ugya+olya+ rt)es- mi+t mis1 re jr+i vagy ozsa++)at +e)el+i a templom%a+* @s szval- 6gy go+dolom- mi+de+ em%er+e) mag+a) )ell megtall+ia a sajt egy zt- s el )ell fogad+u+)- ogy va++a) olya+ egy za)- amelye)et +em atrol +gy fal* Persze +em azrt go+dolom mi+deztmert fogalmam si+'s a szervezett vallso)rl- st- ami)or a %ar mi'vmra )sz<ltem- ta1 +ultam + +y olya+ dolgot- amelye) mi+d a mai +apig jele+ts atssal va++a) az le1 temre* Ieesett az llam* Haig %r zsid> / A zsid miszti'izmus%a+ va+ egy elv- amelyet 6gy v+a)- tikk7n olam / mo+dta a %r* / Sz szeri+ti fordts%a+ azt jele+ti8 elyre oz+i a vilgot* Az el)pzels alapja azogy ,ste+ a vilg teremtse)or iste+i f+yt t=lt=tt so)1so) ed+y%e* 0melyi) ed+y =sz1 szet=rt- s a dara%jai) sztszrdta) a vilgo+* Az em%erisg+e) az a feladata- ogy fel1 lelje eze)et a 'serpdara%o)at- s )isza%adtsa %ell<) az iste+i f+yt* ]gy tudju) megta1 ll+i a t=red)e)et- a jt 'sele)sz<+)* 5ala +yszor megtallu+) egy ilye+ 'serepet- ,s1 te+ egy )i'sit mg t=)letese%% vli)- mi pedig mg egy )i'sivel jo%%a+ fogu+) ozz aso+lta+i* / Ha jl tudom- &zus azt grte a )=veti+e)- ogy a me++ye) orszg%a fog+a) jut+is arra =szt=)lte )et- ogy szeress) egymst s legye+e) )=+y=r<letese)* A %udd iz1 mus 6gy tartja- ogy %od isattva a))or sza%adtja majd fel az em%erisget- ami)or mr se+)i +em sze+ved a f=ld=+* A jele) szeri+t mg a rgi )oro) g+oszti)usai is 6gy tartot1 t)- ogy az em%er mag%a+ ordja az ,ste+ szi)rjt* Asszefoglalva- +e)em 6gy t+i)mi+de+ valls azt tartja- ogy a jt 'sele)sz<+)- jo%% lesz tle a vilg- mert )=z%e+ mi magu+) is jo%% em%err vlu+)* ]gy go+dolom- aso+l megfo+tols vezrli @r* (our+e1t is- ezrt a)arja eladom+yoz+i a szvt* 5a+ jele+tsge- ogy &zus val%a+ 6gy %eszlt1e- mi+t a (i%lia rja- vagy i+)%% 6gy- a ogy Gams eva+gliuma> 5a+ jele+1 tsge- ogy az em%er egy felsze+telt templom%a+ tallja1e meg ,ste+t- vagy a %=rt=+%e+vagy a)r =+mag%a+> Ie et- ogy +i+'s* Ie et- ogy 'sa) az a legfo+tosa%%- ogy +e tl)ezz<+) azo) felett- a)i) ms mdo+ a)arj) megtall+i az let<) rtelmt- mi+t mi* 3is atssz<+etet tartott* / ]gy talltam- ogy a Fogvatartottak vallsi cl6 fldhasznlatr4l sz4l4 trvny r1 telm%e+ S ay (our+e1+a) meggyz vallsi motiv'ija va+ arra- ogy alla ut+ el1 adom+yozza a szvt / folytatta* /Gov%% 6gy talltam- ogy 0eK Hamps ire llam azo+ terve- ogy @r* (our+e1t allos i+je)'i ltal vgezze )i- szmotteve+ a)adlyoz1 + a felperest a vallsa gya)orls%a+* 7zrt 6gy re+del)ezem- ogy a )ivgzs mdj+a) olya++a) )ell le++ie- ogy le etv s orvosilag elfogad atv tegye a szervadom+yo1 zst* Az a)aszts ltali )ivgzs pldul megfelel* Az <lst %ere)esztem- a fele) jogi )p1 viselit vrom az irodm%a* Hatalmas a+gzavar t=rt )i a galri+ / a riportere) ro a+ta)- ogy szt vltsa+a) a jogi )pvisel))el- mg mieltt azo) %eme+++e) a %r oz* G=%% + srva fa)adt- +1 +y di) az =)lt rzta* A terem vg%e+ vala)i r)ezdett egy zsoltrra* @aggie tra1 fordult s t=lelt- majd gyorsa+ meg=lelte S ayt is* / Siet+em )ell / mo+dta- s elszaladt* 3ettes%e+ maradtam S ayjel* / &2 / mo+dta S ay / 7z +agyo+ j2 (li+tottam- + is meg=leltem* Azeltt mg so a +em =leltem t S ayt* @eglepett- mi1 lye+ erse+ ver a szve- milye+ forr a %re* / Hvja fel / mo+dta* / @o+dja el a )isl+y+a)* Hogy mo+d at+m el- ogy +em )ell a szve Claire 0ealo++a)>

/ Fel vom / azudtam* A szavaim 6gy mo's)olt) %e az ar't- mi+t &6ds 's)ja*

@ARR,7
Azo+ go+dol)odtam- mi lesz- a elmo+dom majd a+ym+a)- ogy Haig %r +em )a1 toli)us- mi+t a t%or+o) AleMa+der Haig- a+em zsid* 0yilv+ tart majd egy prdi)'it arrl- ogy t<relemmel s )itartssal egy +ap + is %r le ete)* @egmo+dom szi+t+szimpati)us volt a %r d=+tse* 0em'sa) mert szmu+)ra )edvez eredm+yt ozott- a1 +em mert tgo+dolt- semleges- s +em utolssor%a+ meglep is volt* / 0a- jl va+ / szlt Haig %r* / @ost mr +em lt mi+)et a mdia- 6gy ogy agyju) a dumt* @i+d rma+ tudju)- ogy ez a per +em a vallsrl szlt- de sz- ami sz- +a1 gyo+ <gyese+ tallt mag+a) egy jogi )is)aput- @s* (loom* ]gy ttogtam- mi+t egy al* 7++yit az tgo+dolt- semleges d=+tsrl* Haig %r a jele) szeri+t 'sa) a))or mutatta meg a valdi spiritualitst- a megvolt a megfelel )=z=+s1 ge* / (r 6r- + szi+t+ isze) a vde+'em vallssza%adsg oz valF / Semmi )tsg- @s* (loom / vgott )=z%e a %r* / Te most szlljo+ le a magas l1 rl- ogy gyorsa+ eli+tzz<) a tralv te++ival)at* / Rordo+ Rree+leaf ez fordult* / Az llam t+yleg felle%%ez+i fog szz 6sz dollr miatt> / 5alsz+leg +em- %r 6r- de ut+a+ze)* / A))or me+je+- s telefo+ljo+ egyet / mo+dta Haig %r- mert va+ egy 'sald- a)i1 +e) s<rgse+ tud+ia )ell- mire szmt at* 4rtj<) egymst> / ,ge+- %r 6r / vlaszoltu+) egyszerre* A ogy )ilpt<+)- Rordo+ azo++al flre 6zdott telefo+l+i- + pedig a fogd%a me+1 tem S ay ez* Pr%ltam egyre lassta+i a lpteimet* 0em tudtam- mit mo+dja) egy olya+ em%er+e)- a)i+e) gya)orlatilag + i+dtottam el a )ivgzst* S ay a 'ellja vasgy+ fe)<dt- a fal fel fordulva* / S ay / szltottam meg /- jl va+> F<rg+ megfordult- s atalmas mosollyal gratullt* / @eg'si+lta2 0yeltem egyet* / ,ge+- 6gy t+i)- megva+* / @irt reztem magam ilye+ rosszul- ami)or si)er<lt meg1 +yer+em a vde+'em pert> / 4s szlt mr +e)i> &u+e 0ealo+rl vagy Claire 0ealo+rl %eszlt* Ge t @i' ael aty+a) +em volt mersze )=z=l+i vele a rt* Bda 6ztam egy sz)et a r's oz- s le<ltem* / @a reggel %eszltem &u+e1+al / mo+dtam* / Azt mo+dta- Claire1+e) +em )ell a sz1 ve* / Az orvoso) azt mo+dt)- %iolgiailag j vagyo)2 / 0zze- S ay- +em arrl va+ sz- ogy %iolgiailag +em megy a dolog / mo+dtam 'se+dese+* / 7gyszere+ +em a)arja- ogy az =+ szve do%ogjo+ a )isl+y%a+8 / Te t mi+de+t megtettem- amit )rtl2 / )iltott S ay* / @eg'si+ltam- amit a)ar1 tl2 / Gudom / mo+dtam* / Te t a +i+'s mg vge a t=rt+et+e)* @eg+z etj<)- meg1 va++a)1e mg a rgi %izo+yt)o)- s + +y vizsglat ut+F / 0em mag oz %eszltem / szlt S ay* / 3<l=+%e+ is- +e tegye+ rtem semmit* 0em a)arom- ogy 6jra elvegy) a %izo+yt)o)at* H+yszor )ell mg elmo+da+om> (li+tottam* / (o's+at* Csa) elg rosszul ri+t- ogy ltom meg al+i- s +em te ete) elle+e sem1 mit* S ay a szemem%e +zett* / A))or +e tegye* 4+ sosem )rtem- ogy me+tse+ meg / mo+dta )urt+* 7%%e+ teljese+ igaza volt* 0em S ay a)arta- ogy elvllaljam az <gyt* Ie'saptam rmi+t egy %ossz6ll a+gyal- s meggyztem- ogy a <gyese+ a tvlati 'ljaim oz igazt1

ju) az esett- a))or is meg)ap atja- amit a)art* 4s val%a+8 si)er<lt fel)elte+em a )=z rde)ldst a all%<+tets ir+t- si)er<lt eli+tz+em- ogy S ayt a)aszts ltal vgez1 z) )i* Csa) azt +em tud attam- ogy a vg+- a gyzelem )apuj%a+ fog )ider<l+i8 vesz1 tett<+)* / A %r d=+tse +yom+F =+ mi+de+)pp eladom+yoz atja a szerveitF majd a a1 lla ut+* 4s a Claire 0ealo++a) +em is )ell a szve- va+ ezer msi) em%er az orszg%a+a)i+e) )ell* S ay leeresz)edett az gyra* / Bssz) t szt mi+de+emet2 / motyogta* / @ost mr 6gysem szmt* / Saj+lom- S ay* (r tud+m- mi vltozott meg &u+e fej%e+* S ay %e u+yta a szemt* / (r tud+- ogy le et+e meggyz+i- ogy ms ogy d=+ts=+2

@,CHA7I
@i+de+ pap+a) ozz )ell szo)+ia a all go+dolat oz- de attl- ogy megta+ulju) elfogad+i- mg +em lesz )=++ye%% feldolgoz+i* ,gaz ugya+- ogy a %r %eleegyezett az a)aszts%a- de ez %izo+yos dolgo)o+ semmit sem vltoztatott8 eggyel t=%% vgre+delet lesz a vilgo+- eggyel t=%% olttestet temet<+) el* A %=rt=+ %ejrat+l lltam- %elps ez regisztrltam magam* 0agy zrzavar volt oda1 )i+t* Persze semmi igaz+ 6j +em t=rt+t- de most- S ay utols +apjai%a+ mg a )or%%i1 +l is gyorsa%%a+ +tt a vra)oz t=meg* / 0em- )rem- +em rti / allottam- a ogy egy + )=+y=r=g az ajt+l* / G+yleg %e1 szl+em )ell vele* / @aga ma mg 'sa) az ezredi)- asszo+yom / felelt +e)i az r* 3i+ztem- t a meg1 ltom- )i az a +* Az ar't fe)ete sl ta)arta- a ru ja egy )=r=m+yi %rt sem agyott fe1 detle+<l* 3iro a+tam ozz* / Rra'e> ?m +zett* A szeme tele volt )=++yel* / 0em e+ged+e) %e* (eszl+em )ell vele* St+y6ltam az r=) fal+- s sz szeri+t %er+tottam Rra'e1t* / 7gy<tt vagyu+) / jeleztem* / A =lgy +i+'s (our+e ltogatlistj+ / mo+dta az egyi)* / Az le et* Te mi Coy+e para+'s+o) oz megy<+)* Hogy le et olyasvala)it %evi++i a %=rt=+%e- a)i+e) a atsgo) +em +zte) ut+a> @eg)o')ztattam- ogy a sza%lyo) egy fo))al )pl)e+ye%%e)- a egy allratlt lto1 gatirl va+ sz* Ha mgsem- a))or a %=rt=+para+'s+o)ot )ell majd vala ogy megpu 1 ta+om* Coy+e para+'s+o) megrt%% volt- mi+t go+doltam* ?pilla+tott Rra'e igazolv+yrafel vta az <gyszsget- s r=gt=+ al)ut aj+lott* Rra'e a 'ellj%a+ +em ltogat atja meg S ayt- de egy <gyvd1vde+' )o+fere+'iaterem%e+ tall)oz at+a)* / &egyezze meg- 'sa) most az egyszer / figyelmeztetett- de mi+d)ette+ tudtu)- ogy e++e) semmi jele+tsge +i+'s* S ay+e) alig pr +apja volt tra* Rra'e remeg )zzel <rtette )i a zse%eit a fmdete)toros vizsglat eltt* 7gy r veze1 tett el %e++<+)et a )o+fere+'iaterem%e / az 6t sor+ egyszer sem szlaltu+) meg* A ogy )ettes%e+ maradtu+)- =mle+i )ezdett Rra'e1%l a sz* / Btt a)artam le++i a %rsgo+ / mo+dta* / 7l is me+tem* Csa) +em %rtam )iszll+i az aut%l* / A szemem%e +zett* / Fltem- ogy +em lt+a szvese+* / 0em tudom- milye+ )edve lesz / szltam* / @eg+yerte ugya+ a pert- de a %efogad )isl+y a+yja +em a)arja- ogy S ay legye+ a do+or* 0em tudom- ogy )=z=lte1e mr vele a rt az <gyvd+* Te a esetleg +em a)ar tall)oz+i =++el- a))or az tal+ ezrt va+* Szval- semmi esetre se vegye magra* Alig + +y per''el )s%% %efutott S ay is- )t r )sret%e+* ?em+yt lttam az ar1 '+* A fesz<ltsgtl =)=l%e szortotta a )ezt* Ami)or megltott- elfordult / valsz+leg azt itte- @aggie j=tt %e ozz* Ro+dolom- 'sa) a++yit mo+dta) +e)i- ogy )t ltogatja va+- 6gy ogy azt felttelez ette- ogy valamelyi)+) vg<l mgis meggyzte &u+e 0ea1 lo+t* 7))or megltta a 6gt* A d=%%e+ettl megmerevedett* / Rra'ie> Ge vagy az> Rra'e elrelpett* / S ay* (o'sss meg* 3rle)- )rle)- %o'sss meg2 / 0e srj / s6gta S ay* Fel a)arta emel+i a )ezt- ogy megsimogassa- de 6gy =ssze volt %ili+'selve- ogy +em si)er<lt* 7zrt 'sa) a fejt rzta meg* / Fel+ttl* / Gize+=t ves voltam- ami)or legut%% tall)oztu+)* (+atos mosoly <lt S ay ar'ra*

/ ,ge+* A))or j=ttem )i a javt%l- +e)ed pedig eszed g%a+ sem volt =sszeszr+i a levet a l6zer %tyddal* Ha jl eml)szem- azt mo+dtad- N 6zz el i++e+O- eze))el a sza1 va))al* / Csa) azrt- mert +emF +em a)artamF / =ml=tte) a )=++yei* / 0em a)arom- ogy meg alj* / Te meg )ell al+om- Rra'e* Csa) gy tudom re+d%e oz+i a dolgo)atF 0e)em ez j gy* / Te +e)em +em2 / Rra'e a szem%e +zett* 7l a)arom vala)i+e) mo+da+i* S ay ossza+ +zte a 6gt- majd %li+tott* / &l va+ / mo+dta /- de 'sa) egy em%er+e)- s + mo+dom meg- )i legye+ az* 4s mg valami / tette ozz* @egfogta a 6ga ar't leta)ar ftyolt- s ler+totta* Rra'e az ar'a el )apta a )arjt* Te S ay mg a re+geteg l+' elle+re is fel tudta a+y1 +yira emel+i a )ezt- ogy az ujjai) =sszerte)* Rra'e ar'a tele volt g=dr=))el s r+'o)1 )al* Helye+)+t szi+te l=ty=g=tt a %re- ms ol t6l feszes volt* S ay vgig 6zta az ujjt ott- a ol egy)or Rra'e szem=ld=)e volt- megri+tette a 6ga aj)t eltorzt se% elyet* Gal+ azt itte- 6jra meg tudja feste+i a + ar't* Blya+ szi+teolya+ tiszta s tszellem<lt volt az ar'a- ogy 6gy reztem- zavarom )et* 5ala ol mr lttam ezt az ar')ifejezst- de +em jutott eszem%e- ol* Azt+ %eugrott8 @ado++a )pe)* S ay olya+ ar''al +zte a 6gt- mi+t @ria &zust a rgi )pe)e+ s festm+ye)e+* So)%a+ aso+ltott ez a )t mozza+at8 +em a%%l tpll1 )ozta)- ogy mi )=z=s a )t em%er%e+- a+em a%%l- amit el )ellett veszte+i<)*

&;07
So a +em lttam azt a +t- a)i %ej=tt Claire )r zi szo%j%a- de sosem fogom elfe1 lejte+i azt a pilla+atot* A ++e) iszo+yatosa+ torz ar'a volt / az a fajta- amit a gyere)e) automati)usa+ meg%mul+a) a %olt%a+- a sz<l pedig i%a mo+dja- ogy +e +zz)- de persze maga se tudja leve++i rla a szemt* / Saj+lom / szltam al)a+- a ogy fellltam Claire melll attl tarto)- eltvesztette a szo%aszmot* / Claire )rsre visszamo+dtam a szvetE Claire i++e+tl az utols eslyt is elvesztette* Haldo)lott- + pedig a +ap uszo++gy rj%a+ mellette virrasztottam* 0em ettem- +em aludtam- mert tudtam- ogy )s%% elvesztegetett id+e) tarta+m azt a + +y )ies per'et is* / A+ &u+e 0ealo+> / )rdezte a +* Ami)or vlaszul %li+tottam- elrelpett* / 4+ Rra'e vagyo)- S ay (our+e 6ga* ]gy reztem magam- mi+t a sofr- a)i+e) az autja meg's6szi) a jge+- vagy mi+t a)i ppe+ el)er<lt egy <t)=zst* A szvem felgyorsult- a )ezem vadul remeg+i )ezdett- resz1 )ettem- 6gy atotta) rm Rra'e szavai* / G+j=+ el i++e+2 / prseltem )i* / 3rem- ogy allgasso+ meg* 7l a)arom mesl+i- mirtF mirt +ze) gy )i* Claire1 re pilla+tottam- mi+t a attl tarta+)- ogy fel%red* Te 'sa) ltattam magamat* Hogy %1 red et+e fel- ami)or szi+te mr )m%a+ va+> / @i%l go+dolja- ogy rde)el> / )rdeztem* 7le+gedte a f<le mellett a )rdsemet* / Gize+ rom ves )orom%a+ legett a zu+)* Az egsz +evel'saldom ott o+ volt* A +evelapm meg alt* / 7gy lpst tett felm* / 3i a)artam me+te+i- %ero a+tam rte a z%a* S ay j=tt ut+am- vitt )i a z%l* / Saj+lom- + tov%%ra sem tudo) s)+t go+dol+i a %tyjra* / Ami)or )ij=tte) a re+dr=)- S ay magra vllalta a felelssget* Azt mo+dta- gy6j1 totta fel a zat / mo+dta Rra'e* 3ar%a tettem a )ezem* A + semmi 6jat vagy meglept +em mo+dott* Gudtam- ogy S ay (our+e +evel'saldo)+l +tt fel* Gudtam azt is- ogy megjrta a javti+tzetet* 0yilv+ mg so) ms olya+ is t=rt+t vele- ami miatt azt mo+d at++)- ogy %orzaszt +e z gyere))ora voltF Te mi ez a oz )pest- ogy + elvesztettem a frjem s a t<+1 dr gyerme)em> / Gud+ia )ell / mo+dta Rra'e /- ogy S ay azudott* / @egsimtotta a ajt* / 4+ gy6jtottam fel a zat* / 0zze- a l+yom aldo)li) / mo+dtam feszese+* / Saj+lom- ogy ilye+ +e z gye1 re))ora volt- de jele+ pilla+at%a+ so))al fo+tosa%% dolgom is va+- mi+t az =+ sztorijt allgat+i* Rra'e +em zavartatta magt- folytatta* / @i+dig a))or t=rt+t meg a dolog- ami)or a +evela+ym elme+t a +vr ez lto1 gat%a* A frje %ej=tt ozzm* 3=+y=r=gtem- ogy jsza)ra agyj) fel)ap'solva a vil1 la+yt* 7lei+te 'sa) a s=tttl fltem* Te )s%% mr azrt a)artam f+yt- ogy vala)i ls1 sa- mi t=rt+i) / mo+dta el al a+go+* / ]gy ogy egy +ap 6gy d=+t=ttem- meg )ell te++em* 0evela+ym az+ap jjel megi+t ve+dgsg%e me+t- S ay pedig fogalmam si+'s- merre )szlt- de +em volt ott o+* 0em is go+doltam vgig- mit 'si+lo)- 'sa) ut1 lag- ami)or mr gett a tz* 7))or %eszaladtam- ogy fel%resszem a +evelapmat* S ay r+'iglt )i a z%l* 0emso) allottu)- a ogy a szir+z aut) fel+) tarta+a)* 4+ el1 mesltem S ay+e)- mi t=rt+t- pedig azt mo+dta- mi+de+t eli+tz* 7szem%e sem jutottogy t a)arja vllal+i a felelssget- pedig po+tosa+ erre )sz<lt* (+tudata volt- ogy )or%%a+ +em me+tett )i a +evelap+) )armai%l* Rra'e a szemem%e +zett*

/ 0em tudom- mi jtszdott le a frje- a )isl+ya s S ay )=z=tt* Te tudom- %iztosa+ tudom- ogy valami +em 6gy t=rt+t- a ogy t=rt++ie )ellett vol+a* (iztos- ogy S ay meg a)arta me+te+i a )isl+yt* Ha mr e+gem +em tudott megme+te+iF / 7z azrt ms elyzet / mo+dtam fesz<lte+* / A frjem so a +em tett vol+a ilyet 7li1 za%et szel* / A +evela+ym ugya+ezt mo+dta / Rra'e el)apta s llta a te)i+tetemet* / 0em a)a1 rom- ogy meg aljo+ a %tym* A+ mit rzett vol+a- a 7liza%et alla)or vala)i azt mo+dja- ogy igaz- ogy a )isl+ya elme+t- de egy )is dara%ja itt marad vel<+)- vala ol a vilgo+> Gal+ +em is tudja- melyi) dara%jrl va+ sz- tal+ so a +em fog tall)oz+i a %efogadjval- de tudja- ogy az a dara% itt va+ )=z=tt<+) pe+ s egszsgese+* 0em a)arta vol+a- ogy gy legye+> Claire gya mellett lltu+)- ugya+azo+ az oldalo+* Rra'e (our+e +agyj%l olya+ ma1 gas volt- mi+t +- az al)atu+) is megegyezett* Az ar't se% elye) torztott) el- mgis olya+ rzsem volt- mi+t a t<)=r%e +z+)* / &u+e- va+ egy szv- amely megme+t eti a )isl+yt / mo+dta Rra'e* / 0em is a)r1 milye+* 0agyo+ szeretj<) azt i++i- ogy ismerj<) a gyere)<+)et- mert gy egyszer%%- mi+t %eismer+i- ogy attl a pilla+attl- ogy elvgj) a )=ld=)zsi+rt- gya)orlatilag idege+e) vagyu+) egyms szmra* 7gyszer%% el itet+i magu+))al- ogy a l+yu+) mg mi+dig gyere)- mi+t %i)i+i%e+ lt+i t- s felismer+i- ogy mr fel+tt +* 3=++ye%% azt go+dol1 +i- ogy j sz<l) vagyu+)- mivel mi+de+t meg%eszlt<+) vele a szeMrl s a drogo)rlmi+t %elt+i- ogy a gyere) ezer+yi dolgot sosem fog vel<+) megoszta+i* @i)or d=+t=tte el Claire- ogy feladja a ar'ot> @eg%eszlte valamelyi) %artjval- a +apljval- vagy Tudley1val- a mr + +em voltam )pes meg allgat+i> Ie et- ogy mr +em elsz=r voltam ilye+ va)- s az els l+yomra sem figyeltem oda- mert fltem meg alla+i- amit mo+da+i a)ar> Rra'e (our+e szavai ott l<)tette) a fejem%e+8 & nevel anym 7gyanezt mondta 0em 3urt so a +em tett vol+a ilyet* Te so) ms is %eugrott- s ez =sszezavarta a fejem* 7liza%et %ugyijt egyszer a szf+ talltam- egy pr+a alatt* A )isl+y e))or mg t6l )i'si volt a oz- ogy egyed<l t tud1 jo+ =lt=z+i* Azt+8 gya)ra+ megesett- ogy 3urt+e) s<rgse+ %e )ellett me++ie a f<rd1 szo%%a / fejfjs'sillaptrt- se%tapaszrt /- rde)es mdo+ mi+dig ami)or 7liza%et f<rd=tt* 4s 6jra allottam 7liza%et a+gjt- a ogy est+)+t )=+y=rg=tt8 NHagyd gve a lm1 ptO- )rte- po+tosa+ 6gy- mi+t Rra'e (our+e so) vvel azeltt* A))ori%a+ azt ittem- idvel )i+=vi* 3urt mi+dig azt mo+dta- +em agy atju)- ogy a flelem ural)odjo+ el rajta* 7zrt azt javasolta- ogy )ap'solju) le a villa+yt- pedig a s=tt%e+ odafe)szi) mell- ogy a )isl+y el tudjo+ alud+i* 8i trtnik, amikor alszom> ? )rdezte egyszer 7liza%et * / -lyenkor megll a vilg> Ie et- ogy ez +em egy tves )isl+y lmodoz )rdse volt- a+em )=+y=rgsogy segtse) +e)i elme+e)<l+i a valsg%l> Rra'e (our+e1re go+doltam* 7l volt ta)arva az ar'a* Fur'sa rzs 6gy ll+i vala)ivel szemtl szem%e+- ogy +em ltju) t* Az em%er azt go+dol+- ogy Iegal%% +e)em tud1 +om )elle+e- ogy az igazsg ill6zi- amely attl f<gge+ vltozi)- o++a+ +zz<)- )i mellett llu+)* Az igazsg olyasvalami- ami tal+ teljese+ el is t+i)- a egyszer )i+yli) a szem<+)* Mo!! 0gy a kislnynak, mo+dta S ay (our+e* 0em a)artam meg alla+i az <ze+ett* (eugrott a )p- a ogy 3urt s 7liza%et egymst t=lelve fe)sze+e) a )opors%a+- s +yi+ger t=rt rm* / A+ya / szlalt meg Claire gye+ge- t=r)e+y a+go+ /- jl vagy>

5olt Claire ar'+ egy v=r=s folt- a gygyszer o)ozta* A )isl+y szve olya+ gye+ge volt- ogy az ar'a szi+te lla+da+ alov+y maradt- 'sa) a gygyszere) atsra pirult )i + a* @egsimogattam* / 0em- +em vagyo) jl / ismertem %e* / Haldo)lom* Claire elmosolyodott* / @i'soda vletle+ egy%eess* 0em volt vi''es- amit mo+dott* G+yleg aldo)oltam* / 7lmo+do) +e)ed valamit / szltam /- pedig tudom- ogy utl+i fogsz rte* / @eg1 szortottam a )ezt* / Gudom- ogy ez most +em fair* Te te vagy a gyere)em- + pedig az a+yd- 6gy ogy %izo+yos dolgo)%a+ + d=+t=)* Pldul a%%a+- ogy mi t=rt+je+ a sz1 veddel* Claire szeme )=++yes lett* / Te azt mo+dtadF meggrted* 0em 'si+l atod ezt velemF / Claire- desem- +em <l ete) itt )ar%a tett )zzel- ogy vgig+zzem- a ogy meg1 alsz- mi)=z%e+ tudom- ogy va+ egy szv- amelyi) 'sa) rd vr* / 7z +em egy tlagos szv2 / most mr srt* 7lfordult* / Arra +em go+doltl- ogy r1 zem magam + ut+a> 3isimtottam a ajt az ar'%l* / @sra sem go+dolo) mosta+%a+- )edvesem* / 7z +em igaz2 / 'satta+t fel Claire* / Csa) magadra tudsz go+dol+i- arra- ogy te mit a)arsz- s ogy te mit vesztettl el* Te +em te vagy az egyetle+- a)i+e) eslye sem volt egy +ormlis letre* / ,ge+- de po+tosa+ ezrt +em agy atom- ogy eldo%d magadtl ezt a le etsget* Claire lassa+ felm fordult* / 0em a)aro) 'sa) amiatt az em%er miatt let%e+ marad+i* / &- de legal%% az + )edvemrt maradj let%e+ / egy +agy s ajjal )ie+gedtem a legmlye%% tit)omat* / Itod- Claire- + +em vagyo) olya+ ers- mi+t te* 0em %r+m )ia megi+t egyed<l marad+)* Claire %e'su)ta a szemt* Azt ittem- megi+t elaludt- de + +y msodper' ut+ meg1 szortotta a )ezem* / &l va+ / mo+dta* / Te tudd meg- ogy le et- ogy ezut+ egsz letem%e+ gyl=l+i fogla)* Ogsz letem!en1 5a+ e++l sze%% mo+dat a vilgo+> / H- ClaireF / szltam* / ?e+geteg- re+geteg id+) va+ mg*

,ste+ meg alt8 de te)i+tettel az 7m%er jele+ llapotra- tal+ ossz6 ve)ig lesz+e) mg %arla+go)- a ol ltszi) majd az r1 +y)a* Friedrich Nietzsche & vidm t7domny

@,CHA7I
Ha egy ra% =+gyil)ossgot a)art el)=vet+i- szi+te mi+dig fel asz+lta ozz a szell1 z+ylst* Az a dolog legegyszer%% mdja- a )i 6zza a tv)%elt- %elefzi a szellz r's%a- ur)ot )=t a )%el msi) vgre- s a uro))al a +ya)%a+ lelp az gyrl* A %=rt=+r=) ismert) a te' +i)t- ezrt S ayt a )ivgzs eltt egy ttel ttett) egy meg1 figyelsi 'ell%a* Btt )amerval figyelt) mi+de+ mozdulatt- radsul )<l=+ r vigyzott r az ajtaja eltt* @i+dezt azrt- ogy +e ogy meg=lje magt- tud+iilli) ez a jog az lla1 mot illette meg* S ay gyl=lte az 6j 'elljtE folyto+ 'sa) errl %eszlt* Az utols idsza)%a+ +api +yol' rt t=lt=ttem +la- felolvastam +e)i a (i%li%l- Gams eva+glium%l s a leg1 6ja%% sportmagazi+o)%l* 7lmesltem +e)i- ogy szerveztem egy re+dezv+yt a F<gget1 le+sg +apjra a templomu+) ifj6sgi szervezete szmra / a fiatalo) )eres ette) egy )is p+zt a templom+a) s<tem+yrustssal* &6lius +egyedi)re esi) az <++ep +apja / S ay e))or mr alott lesz* J 6gy tett- mi+t a figyelmese+ allgat+a- de egyszer 'sa) )iszlt az r+e)* / 0em go+dolj)- ogy +e)em is jr mag+let> / )ia%lt* / Ha 'sa) egy ete le++e tra az let%l- =r<l+e- a mso) +zi)- ogy srja el magt> Hogy eszi)> Hogy ugyo1 zi)> 0 a 6gy t+t- elfogadta a allt* @eg)rdezte- t+yleg isze)1e a me++yorszg%a+ogy le et1e ott s<grt- pisztr+got s laza'ot orgsz+i- ogy egyltal+ a ala) a me++y%e jut+a)1e- s ogy a ala) lel)t mege++i is olya+ j dolog1e- mi+t a test<)et itt a f=ld=+* @s)or 6gy zo)ogott- ogy szi+te %ele%etegedettE az orrt a ru ja ujj%a t=r=lteazt+ egy id ut+ ledlt az gyra- s mereve+ %mul+i )ezdte a plafo+t* 7ze)%e+ a +a1 po)%a+ 'sa) az tartotta %e++e a lel)et- a Claire 0ealo+rl %eszlt<+)* 5olt egy 6jsg%l )ivgott f+y)pe faire1rl- so)szor megsimogatta olya+ so)szor- ogy idvel a gyere) ar'a teljese+ le)opott- s szi+te 'sa) a +z+ m6lt- )it )pzel a elyre* Az a)asztfa id%e+ el)sz<lt* A mu+)lato) ideje alatt az egsz %=rt=+t %ele+gte a fe1 +ygya+ta s a frszpor illata* A %=rt=+)pl+ irodj%a+ t+yleg megvolt mg a rgi 'sapajt- de a %=rt=+ vezetse +em a)arta teljese+ sztver+i az iroda alatt )iala)tott me+zt* 7zrt az a)asztft egyszere+ az udvaro+ 6zt) fel- )=zvetle+<l az i+je)'is )ivgz)a%i+ mellett* A elyi lapo) 'i))ez+i )ezdte) a dologrl- %ar%rsg+a) titullt) a +yilv+os )ivgzs i+tzm+yt* G=%%e) )=z=tt azt )ritizlt)- ogy egy <gyes papa1 razzi le+'sevgre )ap atja az esem+yt- s a))or a )pe) a szlese%% )=z=+sg szmra is elr etv vl+a)* Coy+e %=rt=+para+'s+o) ezut+ )omoly erfesztse)rt tett arraogy l'zz) s elrejts) az a)asztft* Ryors megolds )ellett* Gallta) 5ermo+t%a+ egy 'saldi vllal)ozs)+t m)=dtetett 'ir)uszt- amely pp felszmols alatt llt / ol1 's+ megvett) a 'ir)usz storpo+yvjt* & =tlet volt- de egy%e+ %izarr is* A %=rt=+ ud1 varra %e)=lt=zte) a vidm sz+e)* 4s mg a .P1as autplyrl is ltszott a stor tetej+ lo%og zszl felirata8 Mjjenek, csak jjjenekB -tt a vilg legnagyo!! pardjaB 7lg fur'sa volt vgig+z+i az el)sz<lete)et- fleg mivel ismertem azt az em%erta)i+e) az egsz fel ajtst 'si+lt)* Pedig +em volt szmomra 6j a all go+dolata* 51 gig+ztem- a ogy a gy<le)ezetem t=%% tu'at tagja elmegy / so)szor a allos gyu) mel1 lett lltam /- de ez most ms volt* S ay lete fo+alt +em az ,ste+ fogja elvg+i- a+em egy %rsgi d=+ts* 7ze)%e+ a +apo)%a+ +em ordtam )arrtE az idt S ay all oz igaztottam* @g etve+)t ra- mg +egyve++yol'* Azt+ mr 'sa) uszo++gy* A vge fel az alvssal is fel agytam* S ayjel virrasztottam jjel1+appal* Rra'e +apo+ta megltogatta a %tyjt* Azt mo+dta- volt )or%%a+ egy tit)u)- ez v1 lasztotta )et el egymstl* Te a tit)ot =vez )o+fli)tus elyzet a jele) szeri+t megold1 dott- miut+ Rra'e %eszlt &u+e 0ealo++a) Az utols +apo)%a+ so) fo+tos dologrl %e1 szlte)- gy pr%lt) valame++yire %e oz+i az elvesztegetett ve)et* S ay egy dolog%a+ )rlel etetle+ volt8 megtiltotta- ogy Rra'e jele+ legye+ a )ivgzs+l* Azt mo+dta- +em

szeret+- a a 6g+a) ez le++e az utols eml)e rla* 7zrt S ay @aggie1t- @aggie f1 +=)t s e+gem jel=lt meg ta+6+a)* Ami)or Rra'e %ej=tt- mi+dig )ettes%e+ agytam )et* ,lye+)or leme+tem a )a+ti+%a egy <dtre vagy )erestem magam+a) egy 6jsgot- s azt olvasgattam* @egesett- ogy Rra'e ltogatsval egy id%e+ ppe+ S ay )ivgzsrl %eszlte) a tv%e+ / ilye+)or le sem tudtam ve++i a szemem a )per+yrl* A jele) szeri+t az Ameri)ai Brvosi 3amara is tilta)ozst szervezett a %=rt=+ el8 )illt + +y em%er atalmas t%l))al- amelye+ az llt8 07 S?GS* A %=rt=+ eltti t=meg%e+ mg mi+dig a)adta) olya+o) szp szmmala)i) S ayt t=%%+e) tartott) )=z=+sges gyil)os+l* J) jsza)+)+t ezerszmra gy6jtot1 ta) fogadalmi gyerty)at- s atalmas- g <ze+etet ra)ta) )i %ell<)8 37RV7I@7G* ?ep<lrl mg szz )ilomterrl is olvas at volt az <ze+et* 4+ t=%%+yire imd)oztam / ,ste+ ez- S ay ez- st- szi+t+ szlva- %r)i ez- a)i mg meg allgatott* ?emltem- ogy ,ste+ az utols per'%e+ mgis meg)egyelmez S ay+e)* 7gy allratlt+e) a))or is +e z le et prdi)'it tarta+i- a az illet t=rt+etese+ %1 +=sE t mg me++yire +e z- a radsul rtatla+* 7))ortjt t=%%sz=r is vas6ti )atasztrfrl lmodtam* Slltam a s+e) mellett- lttamogy %aleset )sz<l* Geli toro)%l )ia%ltam- ogy )ap'solj) t a vltt- de se+)i +em rtett meg- se+)i +em allgatott rm* Ami)or Rra'e a S ay )ivgzse eltti +apo+ megjele+t- szo)s szeri+t magu)ra agy1 tam )et* 7z6ttal )ime+tem az udvarra- ogy stlja) egyet* Bda)i+t ms)or lla+d r1 sg llt a 'ir)uszi stor %ejrata eltt- de eze+ a +apo+- )i tudja- mi o)%l- a stor rizetle1 +<l maradt* ?adsul az ajtaja is +yitva llt* (e+trl a+go)at allottam8 F ne menjetek t6l kzel az llvny szlhezU F a hts4 !ejratt4l a lpcs ig harminc msodpercU U ell ketten, ht7l hrmanU (e)u)u's)ltam* Azt vrtam- azo++al )i ajta+a) az r=)- de az egye+ru so) a++yira el volta) foglalva- ogy szre sem vette)* Coy+e para+'s+o) llt oda%e+t at %=rt=+r )1 sret%e+* Az egyi) r valamivel ala'so+ya%% volt a t=%%i+l- jtszotta S ayt* 3ez+l%+- dere)+ le volt l+'olva* Passzva+ mozgott- +em a)art egy<ttm)=d+i a t=%%i r1 rel* Az a)asztfa egy atalmas ll vasgere+d%l s egy )eresztgere+d%l llt* A szer)e1 zetet egy dupla 'sapajtval felszerelt emelv+yre lltott)* A 'sapajt) sza%ado+ a1 gyott ter<letre +ylta) / 6gy volt te t )i)pezve az esz)=z- ogy a +z) lt ass) a le1 es testet* Az a)asztfa )t oldalra )t )is szo%t ptette)- a szo%) falt fligtereszt <veg%l 'si+lt)* Ge t a %e+t lv) )iltta)- de )v<lrl +em le etett %elt+i ozzju)* Az a)asztfa m=g feljrt szerelte)- f=l s al pedig egy1egy fe r f<gg=+yt* Coy+e meglltotta a stopperrjt* 4sF vge2 / )iltott* / Ht per' =tve++yol' msodper'* Szp mu+)a- fi6)2 A %=rt=+para+'s+o) a fal fel i+tett* / Btt az a )t v=r=s telefo+* Forrdrt a )orm+yz s a f<gysz irodj%a* A %iztos fel fogja )et v+i )=zvetle+<l a )ivgzs eltt- ogy elle+rizze- +em alasztott)1e el+em f<ggesztett)1e fel a )ivgzst azt+ )ill az emelv+yre- s elmo+dja- mi a elyzet* Ami)or lelp- + )=vet)ezem* Felmegye)- s felolvasom a )ivgzsi para+'sot- %la1%la%1 la- azt+ meg)rdezem a foglyot- ogy va+1e mo+da+ivalja az utols sz jog+* A ogy %efejezi- lej=v=) az emelv+yrl* Ami)or tlpem ezt a srga vo+alat- =sszezr a fels f<gg=+y* 7))or ti )ette+ el)sztite) a foglyot a )ivgzs ez* Csi+lju+) egy pr%t / most +em 6zzu) %e a f<gg=+yt* Az r=) fe r 'su)lyt 6zta) a trsu) fejre* A +ya)%a tett) a ur)ot / a uro) dur1 va- vastag- %r)=ts )e+der)=tl%l )sz<lt* A )=telet +em egy a)asztfa'som+ ur)ol1 t) t- a+em egy egyszer rz fzlyu)o+* / 3t mter armi+' 'e+tit esi) magyarzta Coy+e* / A sza%lyzat szeri+t e++yit )ell es+ie egy =tve+ t )ils em%er+e)* Btt az az ara+yozott jel f=l=ttete)- a oz )ell a uro)

magassgt igazta+i* Ami)or les%e+ 'si+lju)- ti rma+ / Hug es- Hut' i+s s Rree+1 Kald / ott vra)ozto) a jo%% oldali szo%%a+* Btt leszte) mr r))al az esem+y elttogy +e lssa se+)i- ami)or %ej=tt=) a stor%a* @i+d rmto) eltt lesz egy gom%* Ami1 )or %elpe) a vezrl)a%i+%a- s %e'su)om magam m=g=tt az ajtt- meg+yomjto) a gom%ot* A rom gom% )=z<l az egyi) ele)tromg+eses 6to+ )i+yitja az eltlt l%a alatt a 'sapajttE a msi) )t gom% semmit sem 'si+l* Azt- ogy melyi) gom% az igazi- sz1 mtgp fogja )isorsol+i* @egszlalt az egyi) r* / @i va+- a a ra% +em tud felll+i> / 5a+ oda)i+t egy szles desz)aE a eljul- r)=tite)* ,lyet asz+lta) .Q1%e+ \alla \all%a+ is* Folyto+ azt mo+dt)- Na ra% gy meg 6gyO- mi+t a +em tud+)- )i+e) a )ivgzsrl %eszlget+e)* Szmomra egyrtelm volt- ogy azrt +em mo+dj) )i S ay +evt- mert +i+'s ozz %torsgu)* Ha )imo+da+)- attl vala ogy ) is gyil)oss vl++a)* ;gya+1 olya+ gyil)oss- mi+t maga a allratlt* Coy+e para+'s+o) most a msi) )a%i+ fel fordult* / A+ mit szl ozz> 3i+ylt a )a%i+ ajtaja- egy frfi lpett )i rajta* A )ezt az l1S ay vllra tette* / 7lre el+zst )re) / szlt* A ogy )i+yitotta a szjt- az a)'e+tusrl felismertem* Rallag er volt- a %rit orvos- a)ivel @aggie la)s%a+ tall)oztam- )=zvetle+<l azut+ogy megtudtam- S ay rtatla+* A frfi 6gy igaztotta a ur)ot- ogy az )=zvetle+<l a %al f<le alatt fesz<lj=+ r az r1S ay fejre* / ltj)- ova tettem a ur)ot> 7++e) itt )ell le+1 +ie- +em a )opo+yat+l* Ha gy va+ feltve- az ess le+d<lete azo++al elt=ri a +ya)'sigo1 ly)at* Coy+e %=rt=+para+'s+o) 6jra megszlalt* / A %rsg elre+delte- ogy miut+ leeseti a fogoly- s lellt a lgzse- agy alott+a) )ell te)i+te+i* Az orvos jelzsre %e'su)ju) az als f<gg=+y=)et is- s azo++al levgju) a alottat* Fo+tos- jegyezzte) meg8 a feladat +em r vget az esssel* / Az orvos oz for1 dult* / 4s azut+> / A foglyot letme+t gpe)re )=tj<)- ogy +e )rosodjo+ a szve s a t=%%i %els szerve* 4+ gyorsa+ letesztelem az agyi fu+)'iit- ogy ivatalosa+ is megllaptsu) az agy all %elltt* A testet ezut+ elvissz<) a elysz+rl* / &=+ egy %+<gyi +yomoz'soport- s megllaptj)- ogy a )ivgzs re+d%e+ lezaj1 lott* A olttestet i++e+tl a )r zi 'sapat veszi t* &el=letle+ fe r furgo++al fog+a) a s1 tor m=g=tt vra)oz+i mo+dta a para+'s+o)* / A medi)uso) a olttestet a )<l=+leges egy1 sg )sret%e+ %eviszi) a )r z%a- s )sz vagyu+)* A para+'s+o) az orvos +evt sem mo+dta )i* / A t=%%i jele+lv a stor els ajtaj+ )ereszt<l tvozi) / mo+dta Coy+e* A %ejrat fe1 l +zettF e%%e+ a pilla+at%a+ megltott* Az r=) s az orvos egyszerre mi+d felm +zte)* C ristia+ Rallag er alig lt at %1 li+tssal <dv=z=lt* Coy+e s ajtott egy +agyot* / Atym- ide +em j= et %e / mo+dta* 0em vrtam meg- ogy az r=) do%ja+a) )i- )i1 oso+tam a stor%l- vissza S ay ez* Az+ap jjel tvitt) S ayt a )ivgzstor%a* @g egy 'ellt is fel 6zta) a stor ter<le1 t+* A 'ell oz termszetese+ uszo++gy rs rszolglat is jrt* 7lsre 6gy t+t- mi+1 de+ re+d%e+ az 6j 'elljvalF de )t rval az r)ezse ut+ a mrs)let ro amosa+ es+i )ezdett S ay resz)etettE i%a vittem +e)i oda az =sszes ltez ta)art- +em melege1 dett meg* / A mr tize+)ile+' fo)ot mutat / mo+dta az r- mi)=z%e+ a villa+y)=rt%l rad vel pr%lta melege+ tarta+i a )ezt* / Az ,ste+ szerelmre- mjus va+*

/ @o+dja- ez mag+a) tize+)ile+' fo)> / )rdeztem* / 0em reztem a l%ujjaimat* A smlim alj+ jg'sap lgott* / 0em )ap at++) valami ftal)almatossgot> 7setleg mg egy ta)art> 7gyre idege%% lett* Felvettem a )a%tom- llig %e 6ztam rajta a 'ipzrt* S ay egsz test%e+ resz)etett- mi+t a +yrfalevl* Az aj)ai )ezdte) el))<l+i* A 'ella vasajtaj+ vl1 tozatos mi+tj6 jgvirg jele+t meg* / 3i+t so))al melege%% va+ / mo+dta az r* / 0em fr a fejem%e* / A le eletvel pr1 %lta melegte+i a )ezt* / ,de v atom a )ar%a+tart)atF / 7+gedje+ %e a 'ell%a / utastottam* Az r megzavarodott* / 0em e+ged etem* / @irt +em> @r )tszer is t)utatta)* 0em me+tem a t=%%i fogoly+a) mg 'sa) a )=zel%e sem* 3<l=+%e+ is- =+ itt va+* @i%e+ ms ez- mi+t ami)or az <gyvd1vde+' szo1 %%a+ tall)ozu+) S ayjel> / Ha )ider<l- oda az llsomF / Ha )ider<l- megmo+dom a %=rt=+para+'s+o)+a)- ogy + vagyo) a i%s* 3<l=+%e+ +yugodjo+ meg- jl fogo) visel)ed+i mo+dtam* / 0zze+ rm- pap vagyo)* @it go+dolazud+) + =++e)> Az r itetle+<l 'svlta a fejt- de )i+yitotta az ajtt* A ogy %elptem- %e'su)ta m=1 g=ttem a atalmas a'lzra)at* @ost mr )ette+ voltu+) S ay )tszer )t mteres vilg1 %a+* S ay va'og foggal +zett rm* / @irtF va+ ittF ilye+F ideg> /dadogta* @egrztam a fejem* / 0e go+dolj most erre* 0e go+dolj arra- ogy pp m+usz vala +y fo) va+ e%%e+ az egrlyu) mret 'ell1 %a+* 0e go+dolj arra- ogy a 'elld m=g=tt egy atalmas a)asztfa ll- amelyet )<l=+ +e1 )ed ptette)- s ol+ap a%%a+ a megtiszteltets%e+ lesz rszed- ogy lelgat+a) rla* 0e go+dolj arra- ogy mi+de+)i tged fog +z+i- a ogy fellpsz az emelv+yre- arra- ogy mit fogsz mo+da+i- arra- ogy 6gy ver majd a szved a rettegstl- ogy tal+ a sajt sza1 vaidat sem fogod alla+i* 4s +e go+dolj arra sem- ogy ezt a vadul do%og szvet + +y per''el )s%%- a allod ut+- )i fogj) vg+i a tested%l* ?=viddel )or%%a+ Alma +vr is megltogatta S ayt* 5liumot ozott +e)i- de S ay +em )rt* @eg )ell mo+da+om- )r- mert +e)em is jl j=tt vol+a* 7ltelt + +y per'- s S ay resz)etse al%% agyott* 7gyszer1egyszer mg =sszerz)1 dott- de rit)+ s a))or is 'sa) r=vide+* / Fle)- ogy sr+i fogo) a +agy pilla+at%a+ / ismerte el* / 0em a)arom- ogy gye+1 g+e) lssa+a)* Fel fordultam* / S ay- tize+egy ve- ogy allra tlte)* (eperelted az llamot- ogy 6gy al ass meg- a ogy a)arsz / s +yertl* 7ze) ut+ mg a))or sem i++ se+)i azt- ogy gye+ge vagy- a t=rt+etese+ a asado+ 's6szva me++l fel az emelv+yre* / Bda)i+t mg mi+dig ott ta+yz+a) azo) az em%ere)> A %=rt=+ eltt ta+yz t=megrl %eszlt* ,ge+- mg mi+dig megvolta)- st- ro amosa+ +tt a szmu)* A++yira- ogy a .P1as autplya 'o+'ordi lejrjig llt a )o'sisor* (izo1 +yos szempo+t%l +i+'s jele+tsge- ogy S ay t+yleg maga1e a @egvlt- vagy 'sa) egy +agyo+ te etsges sz+sz* 7ze) az em%ere) megtallt) S ay%e+- amit )ereste)8 ta1 llta) vala)it- a)i%e+ i ette)* S ay felm fordult* / 3re) egy szvessget* / (rmit- S ay* / 5igyzzo+ Rra'e1re* Sejtettem- ogy valami)or meg fog r )r+iE egy )ivgzs ugya+6gy =ssze)ov'solja a rsztvev)et- mi+t mi+de+ ms +agy pilla+at / sz<lets- fegyveres ra%ls- zassg- vls* ?szt vettem a folyamat%a+- i++e+tl =r=)re )apo's )=t =ssze a t=%%i szereplvel*

/ 5igyz+i fogo) r* / 4s =+re agyom az =sszes dolgomat* 7l sem tudtam )pzel+i- milye+ vagyo+trgyai le et+e)* Gal+ szerszmo)- mg 's1 )or%l> / Az +agyo+ j lesz / mo+dtam* Felje%% 6ztam a ta)art* / S ay- ami a temetsedet illetiF / 0i+'s jele+tsge* Pr%ltam +e)i elyet szerez+i a St* Cat eri+e1templom temetj%e+- de a fele)ezeti %izottsg +em e+gedlyezte* 0em a)art) ugya+is- ogy a szerettei) egy gyil)os mellett aludj) =r=) lmu)at* @ag+temet%e+ is pr%l)oz attam vol+a- de ott a ely s a 'ere1 m+ia so) ezer dollr%a )er<lt- e++yi p+ze pedig sem Rra'e1+e)- sem @aggie1+e)- sem +e)em +em volt* A %=rt=++e) is volt temetje- ide temett) mi+dazo)at- a)i)+e) 'sald1 ju) +em tudott- vagy +em a)art ms ol elyet szerez+i* 7z a temet termszetese+ +em volt t6l dszes8 az el u+yta) fejfjra mg az illet +evt sem rt) fel- 'sa) a %<+tets1 vgre ajtsi azo+ostszmai* / Hrom +apF / mo+dta S ay stva* / @ilye+ rom +ap> S ay olya+ )edves mosollyal felelt- ogy r) ta elsz=r melegsget reztem* / Hrom +ap m6lva visszaj=v=)* Az jsza)a sor+ a leveg fo)ozatosa+ felmelegedett* A +agy i+gadozstl a 'ella padlja dara%o)ra t=rt* A t=rmel)dara%o) )=z=tt )<l=+fle gazo) s virgo) +tte) )i vi aros se%essggelE a 'ella ajtajt r=videse+ szl)a'so) futott) %e* S ay levette a 'ip1 jt- s szles mosollyal stlgat+i )ezdett a friss f<v=+* 4+ mr +em voltam a 'ell%a+* 3ime+tem- +em a)artam %aj%a )ever+i az rt* ?eggel )ile+' ra)or egy rmester ozott egy tl'a telt a )o+y rl* A ogy megltta az jsza)a )i+tt dzsu+gelt- r=gt=+ gya+a)v ar'ot vett fel* / 3i ozta ide eze)et a +=v+ye)et> / Se+)i / felelt +e)i a 'ella re* / Az jsza)a sor+ +tte) )i- 'sa) 6gy magu)tl* Az rmester el 6zta a szjt* / Szl+i fogo) a %=rt=+para+'s+o)+a)* / Csa) +yugodta+ / szlt az r* / @e+je+ 'sa)* 0e)i pp 6gysi+'s jo%% dolga- mi+t ilye+e)e+ go+dol)od+i* A szar)aszti)us megjegyzs allat+ =sszemosolyogtu+) S ayjel* Az rmester vissza1 me+t az p<let%e- az r pedig %eadta S ay+e) az telt* S ay szp lassa+ )i'somagolta a fogso)at* Cso)is mlyva'u)or* Hot dog* Csi%efalato)* Ftt )u)ori'a* 5atta'u)or* Fszeres )rumpli* Fagylalt 'seresz+ye=+tettel* &eges <dtital* A++yi telt )apott- ogy egy adsereg+e) is elg lett vol+a* Csupa olyat- amivel az em%er t=%%+yire 'sa) a vidmpar)%a+ vagy a %6's6%a+ tall)ozi)* Csupa olyat- amit az em%er legi+)%% gyere))or%a+ eszi)* @r a volt gyere))ora / +em 6gy- mi+t S ay+e)* / 7gyszer egy farmo+ dolgoztam / mo+dta S ay szra)ozotta+* ,stllt )ellett pte1 +em* 7gy +ap a tulaj a szemem lttra szrt szt egy egsz zs) %6zt a legel+ / pedig ms)or 'sa) egy mert)a+l+yit adott az llato)+a)* Geljese+ odavoltam- azt go+doltamvgre a mar ) is <++epel et+e)* Azt+ megr)ezett a mszrosF A tulaj azrt adott +e1 )i) a++yit e++i- mert mr 6gysem szmtott* S ay ossza+ forgatott egy szem s<lt )rumplit az ujjai )=z=tt- majd visszatette a t1 +yrra* / 3r e++i> / )rdezte* @egrztam a fejem* / Ht ja / mo+dta al)a+* / 4+ sem vagyo) valami es*

LLL S ay )ivgzst tz rra rt) )i* 3or%%a+ mi+dig jflre tzt) )i a )ivgzse) id1 po+tjt- de )s%% megrtett)- ogy ez egy elg mor%id szo)s- 6gy ogy 6ja%%a+ fel1 agyta) vele* A 'sald a)r egy ossz6 ltogatsra is %eme etett a allratlt ez- de a )i1 vgzs eltt leg)s%% rom rval el )ellett me++i<) CS ay eset%e+ e%%l +em volt pro%lma- isze+ )<l=+ meg)rte Rra'e1t- ogy +e j=jj=+ %eD* Az eltlt )ijel=lt <gyvd1 j+e) s lel)i segtj+e) 'sa) )s%%- rom+egyed rval a )itz=tt idpo+t eltt )ellett magra agy+ia a foglyot* S ay+e) a 'ellja rt leszmtva egyed<l )ellett te t t=lte+ie lete utols rom+e1 gyed rjt* A ogy az r elvette a tl't- S ayre rt=rt a asme+s* Az r s + tisztelet%l elfor1 dultu+)- azt+ 6gy tett<+)- mi+t a mi sem t=rt+t vol+a* ?=viddel )s%% %efutott @ag1 gie is* @r oda)i+t v=r=sre srta a szemt- de mg most is folyamatosa+ )=++yezett* / Hoztam valamit / szlt- azt+ szrevette- ogy a 'ellt szi+te ellepi) a +=v+ye)* / 7z meg mi> / Gal+ glo%lis felmelegeds> / vlaszoltam* / Azt iszem- elg f=l=sleges )is aj+d)o)at oztam* / @aggie )i<rtette a zse%eit s a ts)jt8 elvett egy mar) f<vet- + +y szl muro)virgot s %oglr)t- egy pr +i papu'sot- + +y i+diai e'setet* A trgya)at az ajt rs+ egye+)+t %eadogatta S ay+e)* / 3=sz=+=m- @aggie / mo+dta S ay meg atdva* / Az ,ste+ szerelmre- +e )=sz=+j=+ semmit / szlt @aggie* / (r'sa) +e gy )elle+e vget r+ie e++e) a dolog+a) / )<zd=tt a szava))al* / Ha a)arja- mgF / 0em / rzta meg a fejt S ay* / @r majd+em vge* 4s a))or sza%ad lesz- me etogy megme+tse azt a so) em%ert- a)i) a)arj) is- ogy megme+tse )et* &l vagyo)- )o1 molya+* 3sze+ llo)* @aggie mg a)art valamit mo+da+i- de le+yelte* / Blya+ elye+ fogo) ll+i- ogy jl lssu) egymst* S ay +yelt egyet* / B)* / @ost me++em )ell* @eg a)aro) gyzd+i rla- ogy Coy+e egyeztette a tee+d)et a )r zzal* Fo+tos- ogy mi+de+ flottul me+je+* S ay %li+tott* / @aggie / szlt / meggr +e)em valamit> / Persze- S ay* S ay az ajt+a) tmasztotta a fejt* / 3rem- ogy +e felejtse+ el* / 3izrt / mo+dta @aggie- s az ajtra +yomta az aj)ait- mi+t a %6's6's)ot a)ar+a le el+i S ay+e)* 7gy per''el )s%% mr )ettes%e+ voltu+)* Fl r+) maradt* / Hogy rzed magad> / )rdeztem* / So a jo%%a+> / vlaszolt S ay* / ,gaz* H<lye )rds* A)arsz %eszlget+i> 5agy i+)%% imd)oz+l> Szeret+l esetleg egyed<l le++i> / 0em2 / vgta r S ay gyorsa+* / 7gyed<l semmi)pp +em a)aro) le++i* / @it szeret+l- mirl %eszlgess<+)> / @eslje+ +e)em a )isl+yrl / felelt* Ro+dol)odtam* / 3i+t va+ a jtsztre+ / )ezdtem /- a i+t+ <l s a l%t l%lja* A i+ta egy id ut+ +agyo+ magasra felmegy* J azt iszi- olya+ magasra szllt- ogy %eler6gott egy fel1 %e- ezrt leugri)* Azt iszi- tud rep<l+i*

/ Hossz6 aja va+- 6gy lo%og m=g=tte- mi+t a zszl / tette ozz S ay lmodoza+* / @ese%eli aja va+* Hi etetle+<l sz)e- a aja mr szi+te ez<st sz+* / @i+t a mes%e+F / ismtelte S ay* / A mes)+e) j a vge* / ,ge+- +e)i j vget r a t=rt+et* Ge 6j letet adsz +e)i- S ay* / @egi+t megme+tem* @sodszor is megme+tem* @ost a szvemmel- elsz=r mg r1 ge+- mieltt mg megsz<letett* / S ay mlye+ a szemem%e +zett* / Az az em%er +em 'sa) 7liza%et t fe+yegette* A )isl+y rossz elye+ llt- ami)or els<lt a fegyver- igazF de a msi) l=vsF meg )ellett te++em* ?m<lte+ a m=g=tt<+) ll r fel +ztem- de pp egy tvoli saro)%a+ %eszlt a Kal1 )ie1tal)ie1j+* 0e eze+ szedtem =ssze a szava)at* / A))or mgis'sa) sz+d)osa+ gyil)oltl* S ay megvo+ta a vllt* / 5a++a) em%ere)- a)i) +em rdemli) meg- ogy lje+e) / mo+dta egyszere+* @g mi+dig d=%%e+te+ lltam- ami)or odaj=tt az r* / Atya- +agyo+ saj+lom- de itt az id* 7l )ell me++ie / mo+dta* 7%%e+ a pilla+at%a+ duda1 s +e)szval telt meg a stor* A %=rt=+ eltt megtelepedett t=meg fe++ a+go+ +e)el+i )ezdett8 Csodlatos kegyelem, milyen des a hang, ami megmentett egy olyan nyomor7ltat, mint n1 8r elvesztem, de most meglettem, vak voltam, de most ltok1 @ost mr egyltal+ +em tudtam eld=+te+i- ogy S ay gyil)os1e vagy rtatla+- vagy 'sa) egy meg +em rtett em%er* 0em tudtam- maga a @essis- vagy 'sa) egy %=l's- a)i po+tosa+ tud idz+i olya+ sz=vege)%l is- amelye)et sosem ltott* 0em tudtam- ogy S ay 6j t=rt+elmet rt1e- vagy 'sa) megismtelte azt- ami mr )tezer ve lejtszdott* Te egyvalamit tudtam8 tudtam- mi a dolgom* @agam oz i+tettem S ayt- s az ujjammal )eresztet rajzoltam a omlo)ra* / @i+de+ at ;ru+) / mormoltam /- +zz a te szolgdra- a)i ittfe)szi) gye+gesg%e+* 5igasztald t az =r=) let gretvel- amit +e)<+) adtl sze+t fiad- a mi uru+)- &zus 3risztus feltmasztsval* Sme+* 3i+yitottam a szemem / S ay mosolygott* / @g tall)ozu+)- atya / mo+dta*

@ARR,7
5ala ogy )it+torogtam a 'ir)uszi stor%l / mert t+yleg az volt- 'ir)usz* Bda)i+t azo++al +y+i )ezdtem* / Hall / szltott meg egy a+g /- jl va+> / Az ismeretle+ vala)i erse+ megragadta a )aromat- gy si)er<lt megriz+i az egye+s6lyomat* Hu+yorogva +ztem az idege+re a va)t +apf+y%e+ / Coy+e para+'s+o) volt* ]gy t+t- sem +agyo+ =r<l a tall)ozs1 +a)* / 0a- j=jj=+2 / mo+dta* / ,gyu+) egy po r vizet* S=tt- +yomaszt folyos)o+ t )=vettem az ismeretle+%e* 7ze) a folyos) so))al al1 )almasa%%a) lette) vol+a a )ivgzs ez- mi+t a stor- a ol az em%er a %r+ rzi a tavasz le elett- a ol fe+trl a tiszta )) g s g=+d=r fel ) +z+e) le r* A szemlyzeti )a+ti+1 %a rt<+)* Coy+e )ertett +e)em egy sz)et- azt+ ozott egy po r ideg vizet a t%l* Fe+)ig )iittam- de mg gy is )eser maradt a szm ze* / (o's+at / szltam* / 0em a)artam =ssze +y+i a dszes pardjt* Coy+e le<lt egy sz)re* / Gudja- @s* (loom- =+ +agyo+ so) mi+de+t +em tud rlam* / Azt iszem- jo%%- a ez gy is marad / feleltem- s fellltam* / Pldul azt / folytatta Coy+e )=++yed+ /- ogy + egyltal+ +em isze) a all1 %<+tets%e+* Ggra +ylt a szemem a d=%%e+ettl* 7lmere+gve vissza<ltem a sz)re* / 0e ogy flrertse- rge+ ittem %e++e* 4s termszetes- ogy )sz vagyo) levez1 +yel+i egy )ivgzst / ez a mu+)m* Te ez mg +em jele+ti azt- ogy mi+de++el egyet is rte) / mo+dta* / Az az igazsg- ogy re+geteg olya+ fogvatartottal tall)oztam- a)i)+e) az letfogytigla+ ugya+olya+ s6lyos %<+tets* 4s olya+o))al is tall)oztam- a)i) igaz+ megrdemelt) vol+a a allt8 va++a) em%ere)- a)i)%e+ a leg+agyo%% erfesztssel sem le et megtall+i a j+a) mg a 'srjt sem* Te )i vagyo) +> 5a+ +e)em jogom eld=+te1 +i- ogy )i aljo+ meg i+)%%8 vala)i- a)i meg=lt egy gyere)et- vagy egy msi) vala)ia)i egy drogost =lt meg egy flresi)er<lt vsrls sor+> 7gyltal+- va+ jogom 6gy d=+1 te+i- ogy meg )ell =l+<+) egy em%ert> 0em vagyo) + elg %=l's- ogy eld=+tsem- me1 lyi) az rt)ese%% let* ,lletve +em tudom- ogy va+1e em%er- a)i e ez elg %=l's* / Azt mo+dja- ez az egsz +em fair- mgis megszervezi a )ivgzst* Hogy tud gy jje1 le+te alud+i> Coy+e %=rt=+para+'s+o) szomor6a+ elmosolyodott* / 0em tudo) alud+i- @s* (loom* A )<l=+%sg )ett+) )=z=tt 'sa) az- ogy maga azt iszi- teljese+ flvllrl veszem ezt az egszet- s jl alszom* / Felllt* / Ro+dolom- tud1 ja- merre )ell me++ie> Az elrs szeri+t a %=rt=+ i+form'is ivatal%a+ )ellett vra)oz+om- @i' ael aty1 val egy<tt C6gy szervezt) meg a elysz+e)et- ogy az eltlt- az llam s az ldozat ta1 +6i semmi)pp se tall)oz assa+a)D* Te vala ogy vilgos volt- ogy Coy+e %=rt=+pa1 ra+'s+o) +em erre utalt* StF szeri+tem azt is tudta- ogy + po+tosa+ rtem- mit a)ar mo+da+i* A 'ir)uszstor %elsejt gsz+))re festett)* Az a)asztfa gy a fel s )) eget ostro1 molta* Ie et- ogy S ay ettl 6gy rezte- ogy )i+t va+ a sza%ad%a+* A stor%a+ %<+tets1vgre ajtsi tiszte) llta) fegyelmezett soro)%a+ / az volt a fel1 adatu)- ogy elvlassz) a per%e+ ri+tett fele) ta+6it* A (<+tets1vgre ajtsi Hivatal elre figyelmeztette a megjele+te)et- ogy a)i illetle+ visel)edssel megzavarja a )ivg1 zs me+ett- azo++al eltvoltj) a stor%l* @ellettem @i' ael atya imd)ozott rzsaf<1 zrrel a )ez%e+* A msi) oldalamo+ a f+=)=m- ?ufus ;rc art <lt* T=%%e+etemre &u+e 0ealo+ is megjele+t- a szem)=zti oldalo+ letelepedett az els sor1 %a+ a pad%a*

5alamirt azt go+doltam- Claire1rel marad eze)%e+ a )riti)us pilla+ato)%a+- isze+ a )isl+y a mttre )sz<l* Ami)or fel vott- ogy mgis )ell +e)i a szv- +em )rdeztem semmit / mg vletle+<l sem a)artam elro+ta+i a folyamat )armjt* Szvem szeri+t most odame+tem vol+a ozz- ogy megtudjam- jl va+1e Claire- illetve ogy mi+de+ a terve) szeri+t alad1e- de +em a)artam )o')ztat+iE az r=) esetleg azt go+dol atj)- za)lat+i a)arom* Az igazat megvallva- 6gyis fltem- ogy esetleg olya+ vlaszt )apo)- amit i+1 )%% +em alla+)* C ristia+ eze)%e+ a per'e)%e+ %izo+yra a %ere+dezst elle+rizte vala ol a f<gg=1 +y=) m=g=tt* Szp t=re)vs- ogy a )ivgzs a le et leg um+usa%% legye+- de ez e+1 gem e%%e+ a pilla+at%a+ egy 'seppet sem do%ott fel* St- igaz%l tal+ mg so a +em reztem magam a++yira mag+yos+a)- mi+t most* 0e z volt %eismer+i- de megri+tett egy eltlt gyil)osE =ssze%art)oztam vele* 7gy <gyvd+e) tud+ia )elle+e tvolsgot tarta+ia a vde+'tl- de- mi+t a pldm is mutatjaez +em mi+dig si)er<l* Po+t%a+ tz ra)or szt+ylt a f<gg=+y* S ay +agyo+ )i'si+e) t+t az emelv+ye+* Fe r plt s +ara+'ssrga ra%+adrgot vi1 selt- a l%+ te+isz'ip volt* 3t- szmomra teljese+ ismeretle+ r llt mellette* A )arjait a ta m=g=tt =ssze)=t=tt)E valami %rszalaggal a l%ait is =sszeszjazt)* ]gy resz)etett- mi+t a +yrfalevl* Iy+' %iztos lpett az emelv+yre* / A )ivgzs +em lesz el alasztva / jele+tette %e* Arra go+doltam- milye+ j- ogy C ristia+ lesz az utols em%er- a)ivel S ay fizi)ai )o+ta)tus%a )er<l- ami)or C ristia+ utoljra elyre igaztja a ur)ot* Gudtam- milye+ )egyelmes a )edvesem ri+tse- ls voltam- ogy )pes volt elj=++i s vgig'si+l+i ezt a 'erem+it* A ogy Iy+' lej=tt az emelv+yrl- a %=rt=+para+'s+o) lpett fel a elyre* Felolvas1 ta a )ivgzsi para+'sot* Hallottam a szavait- de alig fogtam fel )et* / Fami)or 9..`* mr'ius atodi)+ ,saia @att eK (our+e1t )tre+d%eli sz+d)os em%er=ls vdjval jogerse+ eltlt)F / Fa fe+t emltett %rsg az ,saia @att eK (our+e1re )irtt all%<+tets idpo+tjt "##$* mjus "P*- p+te)- reggel tz rra rta )iF / Futastotta- ogy a fe+t emltett tletet a)aszts 6tj+ ajts) vgre- olya+ mdo+ogy a atsra ,saia @att eK (our+e agy alott llapot%a )er<lj=+F A sz=veg vg+ a %=rt=+para+'s+o) S ay ez fordult* / (our+e fogvatartott- )v+ szl+i az utols sz jog+> S ay szeme )utat+i )ezdett* Ami)or megltott- megllapodott rajtam a te)i+tete* 7gy ossz6 pilla+atig +zett- azt+ a pilla+tst @i' ael atyra ir+ytotta* ;t+a az ldozatot )pvisel ta+6) sze)'ija fel fordtotta a te)i+tett* &u+e 0ealo+ra mosolygott* / @eg%o'sto) +e)ed / mo+dta* ?=gt=+ ezut+ %e 6zt) a f<gg=+yt* 0em ta)art jl- 'sa) az a)asztfa l%ig rt- r1 adsul ttetsz fe r sz+e volt / +em tudom- a %=rt=+para+'s+o) sz+d)osa+ re+dezte1e 6gy- ogy egy )i'sit mi is lssu)- mi t=rt+i) oda%e++* @i+de+esetre ta+6i lett<+) egy t%orzo+gat pa+tomimjt)+a)8 az r=) r 6zt) a 'su)lyt S ay fejre- megfesztett) a +ya)+ a ur)ot- majd tralpte)* / 4g veled2 / suttogtam* 5ala ol )i'sapdott egy ajt* S ay teste lezu a+t a mly%e* A )=vet)ez pilla+at%a+ egy a+gos- gyors roppa+s )sret%e+ megfesz<lt a )=tl* Btt lgott1forgott S ay a )=1 tle+E olya+ )e'ses volt- mi+t egy %aleri+a- mi+t egy le ull pe ely* Sz +em tudja )ifejez+i- mit rezt<+)* @i' ael atya megfogta a )ezem* / 5ge / s6gta*

7gy %els =szt=+ &u+e 0ealo+ fel fordtotta a fejem* A + +ylegye+es ttal <lt a pa1 do+* ]gy szortotta =ssze)ul'solt )ezeit- ogy )=rmei mlye+ %elevgta) a %r%e* A szem jt teljes er%l le u+yta* @i+dazo) ut+- ami t=rt+t- mg vgig sem +zte- ogy al meg S ay* Hrom per' tz msodper''el azut+- ogy S ayt fela)asztott)- %e 6zt) az als f<g1 g=+yt* 7z a f<gg=+y mr re+dese+ ta)art / persze- a mozgs%l vilgosa+ ltszott- ogy oda%e+t dolgoz+a)* A msor+a) vge volt- mr 'sa) logiszti)ai tee+d) volta) tra6gy ogy az r=) el)ezdt) )ifel terel+i a +z)et* 7gsze+ a %=rt=+ )apujig )srte) %e++<+)et* A ogy )irt<+)- azo++al r+) szllt a mdia* / 0a- ez j lesz / mo+dta ?ufus- tele adre+ali++al* / ,tt a mi pilla+atu+)* Szra)ozotta+ %li+tottam- de + igaz%l &u+e1t )erestem* Csa) egy fut pilla+atra lttam- sietve %e<lt egy vra)oz aut%a* / @r* ;rc art / szltotta meg egy riporter a f+=)=met* H6sz mi)rofo+ volt eltte szles 'so)or%a+ / )v+ja )omme+tl+i a %e+ti esem+ye)et> Htralptem- agytam- ogy ?ufus legye+ a rivaldaf+y* Szvem szeri+t legi+)%% felszvdtam vol+a* Gudom +- ogy ?ufus+a) +em 'lja- ogy S ayt %%u+a) asz+lja egy politi)ai jelleg <gy%e+- s ogy 'sa) azt tette- amit az ACI; f+=)+e) te++ie )ellett- mgisF e%%e+ a per'%e+ semmi )<l=+%sget +em lttam )=zte s Coy+e %=rt=+1 para+'s+o) )=z=tt* / S ay (our+e meg alt / mo+dta ?ufus jza+ul* / Hatva+)ile+' ve ez volt az els )i1 vgzs e%%e+ az llam%a+F a fejlett vilg+a) a%%a+ az egyetle+ orszg%a+- a ol a t=r1 v+y mg ma is al)almazza a all%<+tetst* 7l+zett a t=meg f=l=tt* / 5a++a)- a)i) azt mo+dj)- azrt va+ +lu+) mg mi+dig all%<+tets- mert egyes ra%o)at 'sa) gy tudu+) )ell)ppe+ meg%<+tet+i* Azt mo+dj)- ez elrette+ti a t=%%ie)et a legs6lyosa%% %+'sele)m+ye)tl / de valj%a+ gya)ra%%a+ t=rt+i) gyil)ossg azo)1 %a+ a )=rzete)%e+- a ol mg l a all%<+tets i+tzm+ye* Azt mo+dj)- ol's%% )iv1 gez+i egy em%ert- mi+t lete vgig %=rt=+%e+ tarta+i- de szmolju) 'sa) =ssze- me++yi1 %e )er<l az a szmtala+ felle%%ezs- amivel ilye+)or l+i )ell / termszetese+ )=zp+z1 %l* A vgeredm+y az- ogy tlagosa+ a armadval t=%%e )er<l )ivgez+i egy em%ertmi+t let%e+ tartam* Azt is mo+dj)- ogy a all%<+tets f 'lja az- ogy )iegye+ltse a szmlt- ogy )ompe+zlja az ldozat 'saldjt* Hogy a 'sald vgre lezr assa a %+tett o)ozta sze+vedst- s tov%%lp esse+* Te t+yleg jo%%a+ rzi) magu)at az ldozat oz1 ztartozi attl- ogy mg egy em%er meg alt> 0a s ogy magyarzzu) meg azt- ogy egy falu%a+ vagy )isvros%a+ el)=vetett gyil)ossgrt +agyo%% valsz+sggel mr+e) )i all%<+tetst- mi+t a ugya+azt a %+tettet egy +agyvros%a+ )=vet+) el> 5agy aztogy rom s flszer olya+ valsz+- ogy all%<+tetssel vgzdi) egy per- a fe r volt az ldozat- mi+t a))or- a fe)ete> 5agy ogy +)et armi+' rom szzal))al rit1 )%%a+ tl+e) allra- mi+t frfia)at> @ieltt r%redtem vol+a- mit is 'si+lo)- elrelptem- )=zvetle+<l ?ufus mell* A f1 +=)=m a )ezvel leta)arta a mi)rofo+o)at* / @aggie / s6gta /- ezt most + 'si+lom* 3s- egy riporter mr felismert* / H- maga volt az <gyvdje2 / ,ge+ / feleltem* / 4s remlem- ez fel atalmaz arra- ogy elmo+djam =+=)+e) mi+d1 azt- amit most elmo+do)* &ogvd vagyo)* 4+ is ismerem mi+dazo)at a statiszti))atamelye)et az el%% @r* ;rc art idzett* Te tudj)- mi maradt )i a %eszd%l> Az- ogy most- mg e++yi id ut+ is +agyo+ fj- ogy me))ora vesztesg rte &u+e 0ealo+t* 4s az- ogy ma elvesztettem egy olya+ em%ert- a)i +agyo+ fo+tos volt a szmomra* 7z az em%er )em+y di volt- igaz- de elyet t=rt mag+a) a szvem%e* / @aggie2 / sziszegte ?ufus az i+gujjamat r+gatva* / A mly %eismerse)et agyd meg a +apld+a)*

0em figyeltem r* / Gudj)- mirt vgz<+) )i em%ere)et e%%e+ az orszg%a+ mg ma is> 0em merj<) )i1 mo+da+i- de olya+ vilgra vgyu+)- a ol tud+i le et- ogy az igaz+ visszataszt %+tet1 te)+e) igaz+ visszataszt %<+tets a jutalma* 3=zele%% a)arju) egyms oz oz+i az em%ere)et- =ssze a)arju) zr+i a sorai+)at* 4s ezrt meg a)aru+) sza%adul+i azo)tla)i)rl azt go+dolju)- +em )pese) megrte+i a legf%% er)=l'si le'))et* 7gy fo+tos )rds mer<l 'sa) fel- )i atrozza meg- )i) eze) az em%ere)> 3i d=+ti el- melyi) %+1 t+y olya+ %orzaszt- ogy arra a all az egyed<li elfogad at %<+tets> 4s mi va+- a az- a)i eld=+ti- +e adja iste+- tved> A t=meg morajla+i )ezdett* @i+de+ )amera rm szegezd=tt* / 0i+'se+e) gyere)eim- 6gy ogy +em tud atom- ogy a))or is gy rez+)1e- a elve1 szte+m a gyerme)emet* 4+ +em lltom- ogy tudom a vlaszt az el%%i )rdsre* Higy1 gy) el- so))al gazdaga%% le++)- a tud+m* Te )ezdem azt i++i- ogy ez +em is %aj* Ie et- ogy vlaszo) elyett i+)%% )rdse)et )elle+e )eres+<+)* Pldul8 milye+ le')t ad +e)<+) a all%<+tets> @it ta+ulu+) %elle> Ie et- ogy ms1ms esete)%e+ ms1 ms egy )ivgzs <ze+ete is> @i va+- a a %rsg +em tud mi+de+ eset%e+ i%tla+ul s tisztessgese+ igazsgot szolgltat+i> 7ze) fo+tos )rdse)8 +zz) meg- mi marad tra a mosta+i eset ut+* 7gy ldozat- a)i +em em%er- +em )isl+y- +em frj- 'sa) egy a)ta* 7gy ra%- a)i +em a)arja tud+i- ogy vj) a %=rt=+re gyere)t- mert az t6l szemlyess te++ a )ap'solatu)at* 7gy %=rt=+para+'s+o)- a)i a para+'sot )ap a )ivgzsre- vgre1 ajtja ugya+- de ltal%a+ +em rt vele egyet* 7gy jogvd- a)i+e) most az le++e a dolgaogy visszame+je+ az irodj%a- s folytassa a )is )arrierjt* A all marad itt- 'sa) a a1 llE egy olya+ all- amit mi+de+ em%eri vo+stl megfosztottu+)* 7lgo+dol)odtam* / @o+dj) megF most- ogy megvolt a )ivgzs- +agyo%% %izto+sg%a+ rzi) magu1 )at> 3=zele%% )er<lt<+) egyms oz> 5agy pp ogy tvola%%> Sietve eli+dultam a par)ol vge fel* A )amer) mi+de+ lpsemet )=vett)* Szt1 +ylt elttem a t=meg* Csa) me+tem elre- s srtam* ]gy srtam- mi+t tal+ mg so a* @r az aut%a+ <ltem- azafel me+et- de mg mi+dig =+)v<let%e+ voltam* A++yira srtam- ogy %e)ap'soltam az a%la)t=rlt- t a az segt* G=+)retettem a f+=)=m szerep1 lst a 0eK Hamps ire1i ACI; t=rt+ete utols =tve+ v+e) tal+ legfo+tosa%% <gy1 %e+* 4s- ami tal+ mg rossza%%8 +em rde)elt* Iegi+)%% arra vgytam- ogy C ristia++al %eszl esse)- de a )r z%a+ volt / p1 pe+ S ay szervt<ltetst i+tzte* Azt mo+dta- tj=+- ami+t tud- a ogy rt )apja- ogy a mtt si)errel jrt* Ge t egy olya+ ott o+ fel tartottam- a ol 'sa) egy +y6l vr rm* A ogy %efordultam az ut'+)%a- azo++al szrevettem a+ym autjt a garzs%ejr+* A+ym az ajt eltt vrt* Aszt=+=se+ azt a)artam )rdez+i- ogy ogy +i+'s a mu+)a e1 ly+* Azt a)artam )rdez+i- o++a+ tudta- ogy sz<)sgem va+ r* Te ami)or a )=zel%e rtem- felemelte a )ezt / egy ta)ar volt %e++e* Az a gyapj6ta1 )ar- amelyi) ltal%a+ a szfmo+ ever* (eta)art- +e)em pedig azo++al elszllta) a )rdseim* A +ya)%a temettem az ar'om* / H- @aggie2 / 'sittott* / 0e flj- mi+de+ re+d%e+ lesz* @egrztam a fejem* / (orzaszt volt* Ha %e u+yom a szemem- mi+dig az a )p ugri) elm- mi+t a pp most t=rt++e* / A szemem megi+t megtelt )=++yel* / Blya+ <lye vagyo)* @g az utol1 s pilla+at%a+ is vala ogy azt vrtam- t a 'soda t=rt+i)* @i+t a trgyalterem%e+* Azt vrtam- ogy vala ogy )i%6ji) a uro)%l- vagy- tudomis+- elrep<l vagy valami* / Ryere- <lj le / mo+dta a+ym- s a )o+y %a vezetett* / Az let +em gy m)=di)* Ge magad mo+dtad a riporter+e)F / Ge lttad a %eszdemet> / )rdeztem meglepette+*

/ ,ge+- a tv%e+* @i+de+ 'sator++ ez megy- @aggie- mg a C001e+ is* / ?agyogott az ar'a* / @r +gye+ vta)- ogy milye+ zse+ilis voltl* 7szem%e jutott- a ogy egyszer- egyetemista )orom%a+ a sz<leim )o+y j%a+ <ltemzavaros fejjel* 0em tudtam eld=+te+i- mi legye)* A+ym egyszer oda)=+y=)=lt mellm az asztalra* N@i az- amit a legjo%%a+ szeretsz 'si+l+i>O- )rdezte* NBlvas+iO- mo+dtam* N4s vitat)oz+i*O A+ym szlese+ elmosolyodott* N@aggie- )edvesem- a))or tged az ,ste+ is <gyvd1 +e) teremtett*O A )ezem%e temettem az ar'om* / Geljese+ elme+t az eszem* ?ufus )i fog r6g+i* / @irt> @ert )imo+dtad- amit se+)i ms +em mert> 0agyo+ +e z i++i a%%a+- ogy a dolgo) megvltoz at+a)* @i+de+)i+e) )=++ye%% a )itaposott =sv+yt jr+i- mi+t elis1 mer+i- ogy esetleg mr rgta rossz 6to+ alad* Felm fordult- a )ez%e+ egy gz=lg t+yrral* ?ozmari+g1- %ors1 s zellerillatot reztem* / Csi+ltam +e)ed egy j )is levest* Csupa friss z=ldsg%l* / Ge tudsz z=ldsge)%l is levest fz+i> A+ym les<t=tte a szemt* / 0a j- vettem a levest- de t+yleg +em gyors)aja* Halv+ya+ elmosolyodtam* A1 +ym megri+tette az ar'om* / 7gyl* 3s%% elaludtam a szf+* Bliver odag=m%=ly=d=tt mellm* A+ym )=z%e+ a )o+y1 %a+ mosogatott s ta)artott* Slmom%a+ egy s=tt elye+ jrtam* A )edve+' Stuart \eitzma+ magas sar)6 'ipm volt rajtam- de t=rte a l%am* @eg+ztem- mi fj- s a))or lttam- ogy +em f<v=+ jro) / a talaj a l%am alatt 6gy +zett )i- mi+t a prselt <veg1 'serepe))el le++e tele* @i+t valami sivatag* A 'ipm sar)a folyto+ %elea)adt a rse)%est- az egyi) 'ipm idvel %e is ragadt* Ie ajoltam- ogy )isza%adtsam* A mozdulat felfordtott egy g=r=+gy=tE alatta f+y volt- a legtiszt%% lva formj%a+* A sar)am er%l %elevgtam a f=ld%e- majd mg egy1 szer- s mg egyszer / mi+de+ al)alommal lyu)at <t=ttem a talaj%a* @i+degyi) lyu)%l f+ysugr radt* G+'ol+i )ezdtem- s mi+de+ lpssel t=%% f+yt oztam a vilg%aE olya+ ers f+yt- ogy vg<l el )ellett ta)ar+om az ar'om* Blya+ vilgossgot- ogy )=++yes lett a szemem*

&;07
A mttet megelz jsza)+ elmesltem Claire1+e)- ogy +z majd )i az oper'i* (evisz+e) a mt%e- s elaltat+a)* ;e j4, mo+dta * 0agyo+ szerette a dit- jo%%a+- mi+t az =sszes t=%%i olajos magot* 7l)szte+e)- leta)ar+a)* A szegy'so+tod egy frsszel )i+yitj)* Nem fog fjni> Persze- ogy +em- mo+dtam* @ly lom%a+ leszel* A++yit tudtam mr a mttrl- mi+t egy szvse%sz1gya)or+o)* Az ve) sor+ mi+de+ rszletet alaposa+ tta+ulm+yoztam* 8i jn ez7tn>, )rdezte Claire* 7lvarrj) a f <tere)et s a f v+)at* 3attere)et ra)+a) %eld* Azt+ egy mester1 sges szv1t<d gpre )ap'sol+a)* &z micsoda> @eg'si+l mi+de+t- amit te +em* (eszvja a v+)%l r)ez ))es vrt- s pirosat pumpl az artriid%a* &rtria, j4 sz41 #izsereg t le a nyelvem1 Arrl i+)%% +em mesltem- ogy veszi) )i a szvt8 elvgj) a )t vr)=r gyjt1 majd verereit* 8ondd tov!!B Az 6j szvedet tmoss) egy 'ardioplegis oldattal* &z meg mi> Sgy hangzik, mint valami ken cs1 7lg %aj le++e- a sima )e+'s le++e* 7z egy olya+ vegy<let- amelyi) tele va+ tp1 a+yaggal s oMig++el* 4s +em e+gedi- ogy verje+ a szved- mg a))or sem- ami)or mr el)ezd meleged+i* Js az7tn> Azut+ az 6j szved %e)=lt=zi) az 6j ott o+%a- mo+dtam- s meg)opogtattam Claire mell)ast* 7lsz=r a %al pitvart )=ti) %e- azt+ az als v+t- ut+a a fels v+t* Azt+ a t<d%e vezet artrit- s vg<l az aortt* A ogy )sz- leveszi) a 'sipeszt az aortdrl6gy ogy egy1)t1 r- megi+dul at rajta a forgalom- meleg vr )er<l a )oszor6ere)%esF Hadd talljam ki5 do!ogni kezd a sz0vem1 Alig pr rval )s%% Claire mr a ordgyo+ fe)<dt* ?agyog ar''al +zett rm* @ivel mg )is)or6 volt- az altatsig ott le ettem vele a mt%e+* Az egyi) +vr adott egy smlitE arra <ltem le so) f+yl mszer )=z=tt* @egpr%ltam )itall+i- melyi) masz1 )os em%er a se%sz* Civil%e+ +agyo+ )edves volt a do)tor- jellegzetese+ )edves szemei volta)* / A+ya / mo+dta Claire- s megfogta a )ezem* / ,tt vagyo)* / 0em utlla)* / Gudom- )i'sim* Az a+eszteziolgus masz)ot tett Claire ar'ra* / (a%a- )rle)- ogy szmolj el a+gosa+ tztl egyig* / Gz / )ezdte Claire- s 'sa) a szememet +zte* / 3ile+'* 0yol'* Ie'su)dott a sze1 me- mr flig )%a volt* / HtF / mo+dta mg- de a sz vg+ mr aludt* / Ad at mg +e)i egy %6's6puszit- a 6gy go+dolja / mo+dta az egyi) +vr* A masz)ommal megsimogattam Claire ar't* / Ryere vissza ozzm / s6gtam a f<l%e*

@,CHA7I
Hrom +appal S ay alla- s )t +appal a temetse ut+ 6jra elltogattam a %=rt=+ te1 metj%e* A fejf) valsgos erdt formlta)* @i+degyi)<)=+ 'sa) egy szm volt* S ay1 +e) mg +em volt fejfja- 'sa) egy f=ld)upa' jelezte- ol +yugszi)* @gis az =v volt az egyed<li sr- amely ez ltogat) j=tte)8 r)ezsem)or Rra'e (our+e <lt a f=ld=+ t=r=)1 <ls%e+* Xdv=z=ltem- felllt* / Atym / szltott meg /- =r<l=)- ogy ltom* / 4+ is* / @osolyogva )=zele%% lptem* / 0agyo+ szp mist tartott teg+apeltt / les<t=tte a te)i+tett* / Gudom- ogy 6gy lt1 szott- ogy +em figyele)- pedig teljese+ ott voltam* S ay temets+ egyltal+ +em olvastam fel a (i%li%l* Gams eva+glium%l sem* @egrtam a magam eva+gliumt- a S ay (our+e1rl szl j re) )=+yvt- s szvvel1 lle))el eladtam a + +y megjele+t+e)* Rra'e volt ott- @aggie s Alma +vr* &u+e 0ealo+ +em j=tt elE a )r z%a+ volt a l+yval* A )isl+y mttje si)eres volt* &u+e egy 'so)or liliomot )<ld=tt maga elyettE a virgo) mg most is ott ervadozta) a sr almo+* @aggie azt mo+dta- ogy Claire orvosa +agyo+ elgedett volt az oper'ival* Az 6j szv lltlag 6gy vert- mi+t a dugatty6* Claire egy te+ %el<l tal+ mr el is agy atja a )r zat* / Hallotta a re)et a mttrl> / )rdeztem* Rra'e %li+tott* / A)r ol is va+ most S ay- tudom- ogy ez %oldogg teszi* / Ieporolta a szo)+yjt* / &* ,gaz%l mr pp i+dultam* 5issza )ell r+em @ai+e1%e a trs msza)ra* / Pr +ap m6lva fel vom / mo+dtam* @eggrtem S ay+e)- ogy vigyz+i fogo) Rra'e1re* Szeri+tem S ay azrt is a)arta- ogy gy legye+- mert tudta- ogy Rra'e is vi1 gyz+i fog rm* S ay vala ogy megrtette- ogy a +em ll m=g=ttem az egy z- +e)em is sz<)sgem va+ 'saldra* Ie<ltem- po+tosa+ oda- a ol )or%%a+ Rra'e ta+yzott* S ajtottam- elre ajoltam- s vr+i )ezdtem* Fogalmam sem volt- mire vro)* Hrom +ap telt el S ay alla ta* J azt mo+dtavissza fog j=++i / tal+ feltmad /- de azt+ azt is mo+dta- ogy sz+d)osa+ =lte meg 3urt 0ealo+t* Az + fejem%e+ +e eze+ frt =ssze ez a )t dolog* Azt sem tudtam- o++a+ fogom felismer+i- ami)or elj=+* @egltogat egy a+gyal- mi+t @ria @agdal+t- ogy elmo+dja- S ay )iszllt a sr%l> Az is eszem%e jutott- ogy ta1 l+ )<ld=tt +e)em egy levelet- amit a ma dlut+i postval )apo) meg* &elre vrtam* Siets lpse)et allottam a tam m=g<l* Rra'e futva j=tt vissza* / @ajd+em elfelejtettem2 7z a 'somag az =+* 7gy gumival =sszefogott )opott 'ipsdo%ozt tartott a )ez%e+* A do%ozt vzjele) dsz1 tett)* / @i va+ %e++e> / A %tym dolgai* A %=rt=+para+'s+o)tl )aptam* S ay agyott %e++e egy leveletazt rta- adjam oda =++e) az egszet* @r a temetse+ odaad attam vol+- de S ay azt r1 ta- ma )ell* / ,+)%% =+t illet+) meg eze) a dolgo) / mo+dtam* / A+ mgis'sa) a 'saldj oz tartozi)* Rra'e a szemem%e +zett* / A+ is S ay 'saldj oz tartozi)- atym* @iut+ elme+t- vissza<ltem S ay srja mell* / 7z le++e a jel> / )rdeztem a+gosa+* / 7rre a do%ozra vrtam> A do%oz%a+ fel<l szerszmo) volta) vszo+%a 'savarva* Galltam mg rom 'somag (azoo)a rgt is*

Ogy rg4t 6gy osztott szt, hogy mindenkinek j7tott elg, allottam 6jra Iu'ius a+gjt* 7gyetle+ tov%%i trgyat talltam a do%oz%a+8 egy lapos 'somagot 6jsgpapr%a 'so1 magolva* A ragasztszalag mr rg le)opottE a papr az ve) sor+ elsrgult* A 'somag1 %a+ f+y)p volt- elllt a llegzetem- ami)or a )ezem%e fogtam* A rges1rgi f+y)pe1 met tartottam a )ezem%e+- azt- amelyi)et a )ollgiumi szo%m%l lopta) el* 7+gem %r1 zolt- a ogy a +agyapmmal %<sz)+ mutogatju) az az+api )apst* @irt )ellett S ay+e) ez az idege+e) szmra teljese+ aszo+tala+ trgy> ;jjammal vgigsimtottam a +agyapm ar'tF 7))or %eugrott- ogy S ay is %eszlt a +agyapjrl8 arrl az em%errl- a)ivel so a +em tall)ozott- arrl- a)it a f+y)p alapj+ )itallt a sajt maga szmra* Ie et- ogy azrt lopta el a )pet- ogy eml)ezze+- mi mi+de+ maradt )i az let%l> Ie et- ogy + a+apj+ a )ez%e vette a fott- s arrl %r+dozott- ogy +> @s is eszem%e jutott8 a f+y)pet r=viddel azeltt lopt) el tlem- ogy %evlasztot1 ta) az es)<dtsz)%e S ay per ez* Hitetle+<l 'svltam a fejem* Ie etsges- ogy S ay mr a trgyalterem%e+ felismert> Ie et- ogy a))or is felismert- ami)or elsz=r megl1 togattam a %=rt=+%e+> Itezi)- ogy gy megvi''elt> Assze a)artam gyr+i a f+y)pet %e%ort 6jsgpaprt- de szrevettem- ogy +em is 6jsgpapr / a oz t6l vastag volt- s ms volt a mrete is* 7gy )=+yv%l tpt) )i a la1 pot* Nag Hammadi Anyvtr, olvastam a lap tetej+ az apr%ets rst* 'ams evangli73 ma, elsz=r 9.``1%e+ adt) )i* A lap tele volt ismers mo+dso))al* Mz7s mondta*/ aki megtallja e szavak rtelmt, nem 0zleli meg a hallt1 Mz7s mondta5 a halottak nem lnek, s az l k nem fognak meghalni1 Mz7s mondta5 ne haz7djatok1 Mz7s mondta1 4s S ay is mo+dta* @rgem%e+ apr dara%o)ra tptem a lapot- s a f=ld =z vgtam a foszl+yo)at* T< =s voltam S ayre s d< =s voltam magamra* Az ar'om%a temettem a )ezem* 7))or felt1 madt a szl- s elsodorta a f=ld=+ ever fe'+i)et* 3tsg%eesve ro a+tam ut+u)* Ha valamelyi) %ele<t)=z=tt egy fejf%a- el)aptam* Amit felfogott a temett )=r<lvev gaz- felvettem* Az egyi) fe'+it egsze+ a par)olig <ld=ztem* A zse%em%e t=mtem az =sszeset* Az em%er + a 'sa) azt ltja meg- amit lt+i a)ar- +em pedig azt- ami a szeme eltt va+* 0 a pedig egyltal+ +em lt tiszt+* Sstam egy )is g=dr=t egy liliom%o)or al- s %eletemettem az =sszegyjt=tt fe'+i)et* Iel)i szemeimmel lttam- a ogy a srgul papr lassa+ sztfoszli) a %eszivrg vztl- s el+yeli a f=ld* @egltju)- mi + majd a ely+ j=v tavasszal*

Az letet )tfle)ppe+ le et l+i* ]gy- ogy semmi%e+ +em fedezz<) fel a 'sodt* 4s 6gy- ogy mi+de+%e+ felfedezz<) a 'sodt* &l!ert Oinstein

7pilgus
CIA,?7
Hrom ete ms em%er vagyo)* 7zt )v<lrl +em le et szreve++iE + sem veszem szre- a t<)=r%e +ze)* Csa) a++yit tudo) mo+da+i- ogy )=ze va+ a ullmo) oz* 01 a =ssze'sap+a) f=l=ttem- s olya+)or irtele+ +agyo+ mag+yos+a) rzem magam / a)1 )or is- a pp egy tu'at+yi em%er vesz )=r<l* ,lye+)or elsrom magam- mg a mi+de+ 6gy is t=rt+i)- a ogy szeret+m* A+ya azt mo+dja- a szvet t<ltet eti) ugya+- de az rzelme)et +em* Azt mo+dja- ideje le++e elfogad+i- ogy most mr +em az =v a szv- a+em az e+ym* Te ez +em )=++y feladat* @r 'sa) azrt sem- mert re+geteg gygyszert szede)- +e ogy a sejtjeim felis1 merj)- ogy %etola)od va+ a szervezetem%e+* Cola'e- Tul'olaM- Pred+iso+e- Ua+ta'7+alapril- Cell'ept- Prograf- BMy'odo+e- 3efleM- mag+zium1oMid- 0ystati+- 5al'yte* 7z1 zel a )o)tllal 'sapom %e a testem mi+de++ap* Fogalmam si+'s- meddig )ell mg 'si+l1 +om* Szeri+tem vagy a testem +yer- s )iveti mag%l a szvet- vagy + +yere)* A))or 6jra az lesze)- a)i voltam* A+ya azt mo+dja- )i fogom %r+i- de felttle+<l szed+em )ell a CeleMt Cja ige+- ezt )i1 agytamD- s ete+te )tszer el )ell me++em a pszi' olgus oz is* ,lye+)or mi+dig %li+1 to)- s 6gy tesze)- mi+t a egyetrte+)* J most +agyo+ %oldog- de ez a %oldogsg olya+mi+t egy mar'ip+szo%or8 a rosszul +y6lsz ozz- dara%o)ra t=ri)* Az %iztos- ogy +agyo+ j 6jra itt o+* 5gre +em )apo) +api rom1+gy villm'sa1 pst a defi%rilltortl* Blya+ si+'s mr- ogy eljulo)- s fogalmam si+'s- mi t=rt+t ve1 lem* @g az emeletre is fel tudo) me++i / az emeletre2 /- a+l)<l- ogy fl6to+ meg )el1 le+e ll+om pi e++i* / Claire / szlt A+ya /- %re+ vagy> @a j=+ ozz+) vala)i* 7gy +- a)it +em ismere)- pedig lltlag mr tall)oztu+)* J a++a) az em%er+e) a 6ga- a)i+e) a szvt a mell)asom%a+ ordom* 7gyszer- ami)or mg )m%a+ voltam- elj=tt a )r z%a* 0em mo+d at+m- ogy vrom a tall)ozst* Ro+dolom- +agyo+ )sz lesz a +- sr+i is fog C+ %iztosa+ sr+) a ely%e+D- s addig +z majd vizsla szeme))el- amg tall %e++em valamit- ami a %tyjra eml)ezteti* 5agy legal%% valamit- amivel meggyzi magt a aso+lsgrl* / &=v=) / mo+dom* H6sz per'e llo) a t<)=r eltt flmeztele+<l* A mell)asomo+ lv se% olya+- mi+t egy atalmas- mrges- v=r=s szj* 5ala +yszor r+ze)- az fut vgig az agyamo+- ogy vajo+ mit )ilt at most ez a szj* 5isszateszem a elyre a gzt* 7lvileg +em sza%ad leve++em- de + le szo)tam ve++ia A+ya +i+'s ott* ;t+a felvesze) egy plt- s Tudley1ra +ze)* / Ryere- lustasg2 / mo+dom +e)i* / 3elj fel- s jrj* Te a )utya meg sem mozdul* 4+ 'sa) llo)- s +ze)- pedig tudom- mi va+* A+ya re+geteget olvasott a szvt<ltets1 rl- s a +ya)am%a =+t egy v=d=r i+form'it* Azt mo+dta- a szvt<ltets sor+ elvgj) azt az ideget- amelyi) =ssze)=ti a szvet az aggyal* @agyarul- a ozzm aso+l em%ere) lassa%%a+ reagl+a) olya+ elyzete)%e+- a ol a +ormlis em%ere) mr rg )ia)adta)* @i 'sa) a))or reaglu+)- a mr felme+t az adre+ali+szi+t<+)* Ie et- ogy most azt go+dolja az olvas8 milyen j4, akkor mindig ny7godt vagy1 Te az is le et- ogy azt go+dolja8 milyen rzs lehet, hogy az em!ernek vadi6j sz0ve van, mgis alig rez> Azt+ egyszer 'sa) %umm- j=+ az adre+ali+%om%a* Ietrdele) a )utya mell* Fle) ozz+y6l+i / t6l )=zel voltam a all oz- most egy dara%ig jo%% le++e tvol marad+i t1 le*

Azt+ a )=++ye) is megr)ez+e)* Pata)o)%a+ foly+a) le az ar'omo+- %e a szm%a* @i+dig ss ze va+- a az em%er elveszt valamit* A )edves j =reg )utym f=l ajolo)* / Tudley2 / szltom* / Ryere mr2 / Te a ogy felemelem- s a mell)as oz szortom a f<lem- rzem- ogy ideg s merev* 0em llegzi)* / 0eF / suttogom- majd olya+ ervel )iltom- ogy a+ym ro a+va j=+ fel a lp's+* Ggra +ylt szemmel megll az ajt%a+* / Claire> @i a %aj> Csa) 'svlom a fejem- meg sem tudo) szlal+i* A )utya megmozdul a )arom%a+* Szve 6jra ver+i )ezd*

3=sz=+et+yilv+ts
@r a )=+yv megrsa is egy )ise%% 'soda volt- isze+ felelssggel r+i a vallsrl +agyo+ +e z dolog* Felelssggel r+i errl a tmrl azt jele+ti- ogy idt sza)tu+) a megfelel em%ere) megtallsra- isz ) lesz+e) azo)- a)i) a )rdsei+)re vlaszt ad1 +a)* 3=sz=+etet )ell mo+dja) Iori G ompso++a)- Ii+a Uer%ari+i ra%%i+a)- Peter Tu1 ga+s'i) aty+a)- &o+ Saltzma+1+a)- 3atie Tesmo+d+a)- Claire Tamarais+a) s Ged (rayme+ lel)ipsztor+a)* @arjorie ?ose s &oa+ Colliso+ mi+dig +yitott volt arra- ogy a vallsrl %eszlgesse+ velem* @egtalltam 7lai+e Pagelst / a)i zse+ilis r s az egyi) lego)osa%% +- a)ivel vala a %eszltem /- s osszas )=+y=rgs ut+ mag+r)at tartott +e)em a g+oszti)us irato)rlE mi+de+ egyes telefo+%eszlgets<+) re+geteg 6ja%% )r1 dst vetett fel %e++em- melye) megvlaszolsa a g+oszti)uso)at is =r=mmel t=lt=tte vol1 +a el* Szeret+m- a tov%%ra is &e++iffer Ster+i') <gyvd le++e az- a)i mi+de+ro+ meg1 vd* C ris 3eati+g f+yse%essggel adott +e)em jogi ta+'so)at- C ris &o +so+ sza)r1 telme a all%<+tets elle+i felle%%ezse)rl pedig fel%e's<l etetle+ segtsget +y6jtott* 3=sz=+et illeti az orvosi 'sapatot- a)i)et +em zavart- a arrl rde)ldtem- ogya+ )ell vala)it meg=l+i- s +em arrl- ogya+ )ell megme+te+i8 Ct=%%e) )=z=ttD dr* Paul 3is1 pert- dr* 7liza%et @arti+t- dr* Tavid AMelrodot- dr* 5ijay G ada+it- dr*&eftrey Parso++1 etet- dr* @ary 3ay \olfso+t- (ar% Ta+so+t- &ames (ela+gert* &a'cuely+ @it' ard +em orvos- de 'sodlatos r- s az- a)i a gyerme))ori szvelgtele+sgrl- a vals t+ye)rl tj)oztatott* 3<l=+ )=sz=+et illeti dr* &e++a Hirs' plaszti)ai se%szt- a)i +em fu)ar)o1 dott tudsval* 3=sz=+et Si+dy (uzzell+e) s 3urt Feuer+a) a sza)rtelmrt* 0agy a)adlyo)at )ellett le)<zde+i azrt- ogy %ejussa) a allsorra- e%%e+ 0i') Ria''o+e re+drfel<gyel- Fra+) @ora+ )apit+y- 3im Ia'asse- Gim @oyui+ 'soportve1 zet- C ris S aK ad+agy s &eff Iyo+s- a 0eK Hamps ire1i Sllami (=rt=+ igazgatja volta) segtsgemre* Az arizo+ai Flore+'e llami %=rt=+%e+ tett ltogatsom megszerve1 zsrt )=sz=+et &a+i'e @alla%ur+ rmester+e)- Steve Ral elyettes fegyr+e)- TKig t Rai+es tiszt elyettes+e) s &udy Frigo volt fegyr+e)* 3=sz=+et jr ?a' el Rross+a) s Tale (ai' +a)* 7z a )=+yv +em le++e az ami- a ?o%ert Purtell Ca allsor )or%%i la)1 jaD- s ?o%ert GoKery Ca)i most is a allsoro+ va+D +em +ylta) vol+a meg +e)em e1ma1 il%e+ s szemlyese+* 3=sz=+et az atriai Nlom'sapatO1+a)- Caroly+ ?eidy+e)- &udit Curr+e)- Tavid (roK++a)- Ta+iell Iy++1+e)- @ello+y Gorres+e)- 3at lee+ S' midt+e)- Sara (ra+1 am+a)- Iaura Steril+e)- Rary ;rd+a)- Iisa 3eim+e)- C risti+e Tuplessis+e)- illetve mi+de+)i+e)- a)i )em+ye+ dolgozott azrt- ogy segtse+ +e)em* 3=sz=+et Camille @'Tuffie1+a)- a)i eld=+t=tte- ogy leszo)tatja az em%ere)et arrl- ogy vissza)rdezze1 +e)8 N@ilye+ &odi>O- s a)i legmersze%% lmaimat is t6lszr+yalta* 3=sz=+et )orre)to1 rom+a)- &a+e Pi'oult1+a)E igaz+ szere+'ss vagyo)- ogy az a+yu)m2 3=sz=+et Iau1 ra Rross+a)- a)i +l)<l talajt vesztett le++)* 3=sz=+et 7mily (estler+e)- a)i +agyo+ <gyese+ tud e+gem reme) sz+%e+ felt<+tet+i* 4s termszetese+ )=sz=+et 3yle+a)- &a)e1+e) s Sammy+e) / a)i) +l)<l +em te++m fel azo)at a )rdse)et- ami) a vilgot tal+ jo%% teszi) / s Gim+e)- a)i le etv teszi szmomra mi+dezt* 0lato) jo%% s e++l jo%% mr +em is le et*

A szerz utszava
Ha szeret+e a )=+yv%e+ ri+tett tm)rl t=%%et olvas+i- a )=vet)ez a+gol +yelv forrso)%l tj)ozd at- amelye) szmomra is +l)<l=z etetle+e) volta) e reg+y meg1 rsa sor+* A HAISI(X0G7G4S?JI Teat Pe+alty ,+formatio+ Ce+ter8 KKK*deat pe+altyi+fo*org* Teat ?oK ,+formatio+ Proje't8 P*B* (oM :##- Ii%erty @ills- ,0 Q:.Q:- ;SA* C7rre a 'mre rjo+- a fel szeret+ ve++i a )ap'solatot olya+o))al- a)i)et all%<+te1 tsre tlte)*D @urder 5i'timsa Families for Huma+ ?ig ts8 KKK*mvf '*org* @urray- ?o%ert \*8 $ife on ;eath /o%1 "##Q- Al%ert Pu%lis i+g Co* Prejea+- Sister Hele+8 ;ead 8an Halking1 0eK Vor)- 9..P- 5i+tage (oo)s* Prejea+- Sister Hele+8 'he ;eath of -nnocents1 0eK Vor)- "##[- ?a+dom House* ?ossi- ?i' ard @i' ael8 Haiting to ;ie1 Io+do+- "##Q- 5isio+ Paper%a')s* GuroK- S'ott8 Dltimate <7nishment1 0eK Vor)- "##P- Pi'ador* A R0BSUG,C,U@;S?HI Pagels- 7lai+e8 #eyond #elief1 'he Secret [ospel of 'homas1 0eK Vor)- "##P- ?a+1 dom House* Pagels- 7lai+e8 'he [nostic [ospels1 0eK Vor)- 9.`.- ?a+dom House* ?o%i+so+- &ames @* Cszer)*D8 'he Nag Hammadi $i!rary1 Ieide+- 9.`$- 7 &* (rills*

3iadta az At e+aeum 3iad- az 9`.[1%e+ alaptott @agyar 3=+yv)iad) s 3=+yvterjeszt) 7gyes<ls+e) tagja Felels )iad az At e+aeum 3iad <gyvezetje 9#$: (udapest- Ta+) ut'a Q1$* Gel*8 "P[ [#"# at e+aeumglira* u KKK*at e+aeum* u Felels szer)eszt8 Gra'i)ievi'z Usfia Szer)esztette8 5i+'ze Brsolya @sza)i vezet8 ?'z &ulia++a (ortterv* \eiler Pter G=rdels8 Pala $ (t* 3sz<lt az AduPri+t 0yomda 3ft*1%e+- "##.1%e+ Felels vezet8 Gt (l+ ,S(0 .`$ .:P .`.` P. #

Anda mungkin juga menyukai