Anda di halaman 1dari 107

‫دﻋﺎء اﻟﺠﻮﺷﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ‬

[ DOA PERISAI HIDUP ]

Doa ini memiliki keutamaan dan kedudukan yang agung; Diriwayatkan dari Iman as-Sajjad Ali Zainal Abidin (a.s) dari ayahnya dan
dari datuknya Imam Ali bin Abi Thalib (a.s) dan dari Nabi Muhammad (s.a.w.w), bahawa telah dating Jibril (a.s) kepada Nabi
(s.a.w.w) di salah satu peperangannya di mana Nabi (s.a.w.w) menggunakan baju perang yang teramat berat dan menyakiti
tubuhnya. Beliau (s.a.w.w) berdoa kepada ALLAH SWT; Maka kemudian, ALLAH SWT menurunkan Jibril (a.s) kepadanya dan
berkata:“Wahai Muhammad… TUHAN-mu mengirimkan Salam untukmu dan memerintahkanmu untuk menanggalkan pakaian
perangmu; Sebagai gantinya menyuruhmu untuk membaca doa ini untuk keamananmu dan umatmu. Barangsiapa yang
membacanya di saat hendak keluar dari kediamannya atau membawanya; Maka, ALLAH akan senantiasa menjaganya dan
mewajibkan atasnya Syurga dan menjadikan amal-amalnya selalu mendapat Taufik-NYA; Barangsiapa yana membacanya seakan-
akan ia membaca Kitab Suci yang empat (Taurat, Zabur, Injil dan al-Qur’an) dan setiap hurufnya; ALLAH memberi dua pasang
Bidadari dan dua buah rumah di Syurga dan mendapatkan Pahala yang pernah didapatkan Ibrahim, Musa, Isa dan Pahala para
makhluk-NYA di dunia yang selalu menyembah-NYA dan tidak pernah bermaksiat kepada-NYA walaupun dalam sekejap mata yang
telah pucat kulitnya dari tangisan yang diakibatkan dari perasaan takut kepada ALLAH dan tidak ada yang mengetahui jumlah
mereka kecuali ALLAH, dan perjalanan matahari di negeri mereka adalah empat puluh hari.”“Wahai Muhammad… Sesungguhnya
Bait al-Makmur di langit yang ke tujuh setiap harinya ada 70000 Malaikat keluar darinya dan tidak pernah kembali lagi sampai hari
Kiamat kelak dan; ALLAH akan memberi bagi mereka yang membaca Doa ini Pahala para Malaikat itu dan Pahala para Mukminim di
mukabumi; Barangsiapa menulisnya dan diletakkan di dalam rumahnya, nescaya rumah itu tidak akan dimasuki pencuri dan tidak
akan terbakar; Barangsiapa menulisnya di atas kulit rusa dan membawanya, maka akan mendapat keamanan dari segala keburukan;
Barangsiapa membacanya, kemudian meninggal dunia maka akan dicatat sebagai Syahid dan mendapat Pahala 900000 para
Syuhada Badar dan; ALLAH akan memandangnya dan memberikannya apa yang diinginkannya; Barangsiapa membacanya 90 kali
dengan niat yang Tulus, maka ALLAH akan mengangkat segala macam penyakit seperti penyakit belang, lepra atau gila sekalipun;
Barangsiapa menulisnya di dalam gelas dengan kapur atau [minyak] misk setelah itu dicuci dan ditulis di atas kain kafan seorang
mayit maka ALLAH akan mengirimkan di dalam kuburnya seribu Cahaya dan akan mendapatkan keselamatan dari Munkar dan Nakir
dan; ALLAH akan mengangkat azab darinya dan akan mengirim 70000 Malaikat ke dalam kuburnya dengan membawa berita
gembira Syurga untuknya dan, menemaninya serta membukakan pintu-pintu Syurga baginya dan, melapangkan baginya kuburnya;
Barangsiapa yang menulis di atas kafannya; Maka, ALLAH malu untuk mengazabnya dengan api dan, sesungguhnya ALLAH menulis
Doa ini di atas ‘Arasy sebelum DIA menciptakan dunia 50000 tahun dan; Barangsiapa membaca Doa ini dengan niat yang Tulus di
Awal Ramadhan, maka ALLAH akan memberinya Pahala malam Lailatul Qadar dan, ALLAH menciptakan 70000 Malaikat yang selalu
bertasbih kepada-NYA dan mensucikan-NYA dan, menjadikan Pahala Malaikat tadi bagi mereka yang membaca Doa ini.”“Wahai
Muhammad… Barangsiapa membaca Doa ini maka tidak ada antara ia dan ALLAH penghalang dan, tidaklah ia meminta sesuatu
kepada ALLAH kecuali ALLAH akan memberikannya dan, ALLAH akan mengirimkan 70000 Malaikat kepadanya di saat keluar dari
kuburnya dan setiap Malaikat tampak Cahaya keluar dari perutnya yang terbuat dari mutiara sedang punggungnya dari batu
zabarjad dan tonggak-tonggaknya terbuat dari batu yaqut dan pada setiap Malaikat terdapat kubah yang memancarkan Cahaya dan
terdapat 400 pintu yang setiap pintunya mempunyai kain yang terbuat dari sutera dan setiap kubah mempunyai seribu pelayan dan
setiap pelayan mengenakan mahkota yang terbuat dari emas merah yang darinya tercium semerbak misk; Setelah itu, ALLAH
mengirim kepadanya 70000 Malaikat yang setiap Malaikat memegang gelas yang terbuat dari mutiara putih yang di dalamnya
terdapat minuman dari Syurga dan tertulis pada setiap gelasnya ‘Tidak ada Tuhan selain ALLAH Yang Esa, tidak ada sekutu bagi-
NYA’. Inilah Hadiah dari Yang Maha Pencipta Pemilik Kemuliaan dan Kebesaran untuk hamba-KU fulan bin fulan; Kemudian, ALLAH
menyeru: ‘Wahai hamba-KU, masuklah ke dalam Syurga-KU tanpa perhitungan.”
© 04/05-1426 Co yright handed F@T_L *) 17 Jamadil akhir 1389-16 Sya'aban 1396 (*
®Terimalah tanpa membuta-tuli ® Tolaklah tanpa kesombongan"
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬

‫اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ‬


‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ ( 1)

ُ‫ﻤﻦ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﺎ ر‬‫ﺎ اَﷲُ ﻳ‬‫ﻳ‬
‫ﻳﻢ‬ ِ‫ﺎ َﻛﺮ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻢ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻢ‬ ‫ﻈ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻘﻴﻢ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻢ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻳﻢ‬ ‫ﺎ َﻗِﺪ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻢ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻢ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ allâhu, yâ rahmânu, yâ rahîmu, yâ karîmu, yâ muqîmu, yâ 'azhîmu, yâ qadîmu, yâ 'alîmu, yâ
halîmu, yâ hakîm(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU, Ya ALLAH wahai yang maha pengasih, ya wahai yang penyayang, wahai yang
maha mulia, wahai yang maha kokoh, wahai yang maha agung, wahai yang maha terdahulu, wahai yang maha mengetahui, wahai yang
maha santun, wahai yang bijaksana.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ات‬‫ﻋﻮ‬ ‫ اﻟﺪ‬‫ﻴﺐ‬ ‫ﺠ‬
ِ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ات‬‫ﺎد‬‫ اﻟﺴ‬‫ﻴﺪ‬ ‫ـ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﻳ‬ ( 2)

‫ﺴﻨَﺎت‬
 ‫ﺤ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﻟﻲ‬ ‫ﺎ و‬‫ ﻳ‬‫ﺎت‬‫ﺟ‬‫ر‬‫ اﻟﺪ‬‫ﻓﻊ‬ ‫ا‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ﺴﺄَﻻَت‬
 ‫ﻤ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻄﻲ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﺌَﺎت‬ ‫ﻄ‬ ‫ﺨ‬
َ ‫ﻓﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺎ ﻏَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ات‬‫ﺻﻮ‬
 َ‫ اْﻻ‬‫ﻣﻊ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ ﻳ‬‫ﺎت‬‫ﺑ‬‫ﺎ ﻗَﺎ ِﺑﻞَ اﻟ ﱠﺘﻮ‬‫ﻳ‬
‫ﺎت‬‫ﻠﻴ‬ ‫ﺒ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻓﻊ‬ ‫ا‬‫ﺎ د‬‫ ﻳ‬‫ﺎت‬‫ﻔﻴ‬ ‫ﺨ‬
َ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻟﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
mas--alât, yâ qâbilat
Yaa sayyidas sâdât, yâ mujîbad da'awât, yâ râfi'ad darajât, yâ waliyyal hasanât, yâ ghâfiral khathîât, yâ mu'thiyal mas
tawbât, yâ
yâ sâmi'al ashwât, yâ 'alimal khafiyât, yâ dâfi'al baliyyât(i).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai penghulu semua penghulu, wahai yang mengijabah semua doa, wahai yang meninggikan semua derajat, wahai yang memiliki
semua kebaikan, wahai yang mengampuni semua kesalahan, wahai yang memberi semua permintaan, wahai yang menerima semua
taubat, wahai yang mendengar semua suara, wahai yang mengetahui semua yang tersembunyi, wahai yang menolak bala’.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
َ‫ﻴﻦ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﺗ‬ ‫ﻴﺮَ اﻟْﻔﺎ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳﻦَ ﻳ‬ ِ‫ﻓﺮ‬ ‫ﻴﺮَ ا ْﻟﻐَﺎ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ ( 3)

َ‫ﻴﻦ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﺮَ ا ْﻟﺤ‬ ‫ﺧ‬


َ ‫ﺎ‬‫ﻳﻦَ ﻳ‬ ِ‫ﺻﺮ‬
 ‫ﻴﺮَ اﻟﻨﱠﺎ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬ ‫ﺛ‬ ِ‫ار‬‫ﻴﺮَ ا ْﻟﻮ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬ ‫ﻗ‬ ِ‫ﻴﺮَ اﻟﺮﱠاز‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻳﻦ‬ ِ‫ﻛﺮ‬ ‫ﻴﺮَ اﻟﺬﱠا‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳﻦَ ﻳ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﺮَ ا ْﻟﺤ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺴ‬
 ‫ﺤ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﻴﺮَ اْﻟ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬ ‫ﻟ‬ ِ‫ﻤ ْﻨﺰ‬ ‫ﻴﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ khayral ghâfirîn, yâ khayral fâtihîn, yâ khayran nâsirîn, yâ khayral hâkimîn, yâ khayrar râziqîn, yâ khayral wâritsîn, yâ khayral
hâmidîn, yâ khayradz dzâkirîn, yâ khayral munzilîn, yâ khayral muhsinîn(a).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.
râbb.

Wahai yang terbaik dari semua yang mengampuni, wahai yang terbaik dari semua yang memberi kemenangan, wahai yang terbaik dari
semua yang memberi pertolongan, wahai yang terbaik dari semua yang memberi rizki, wahai yang terbaik dari semua yang mewarisi,
wahai yang terbaik dari semua yang memuji, wahai yang terbaik dari semua yang mengingat, wahai yang terbaik dari semua yang
menurunkan sesuatu, wahai yang terbaik dari semua yang berbuat kebaikan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ُ‫ﺎل‬‫ا ْﻟ َﻜﻤ‬‫ةُ و‬‫ر‬‫ ا ْﻟ ُﻘﺪ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎلُ ﻳ‬‫ﺠﻤ‬
 ‫ا ْﻟ‬‫ﻌﺰﱠةُ و‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ ( 4)

ُ‫ﺎل‬‫ﻤ َﺘﻌ‬ ‫ﻴﺮُ ا ْﻟ‬ ‫ ا ْﻟ َﻜ ِﺒ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺠﻼَلُ ﻳ‬


 ‫ا ْﻟ‬‫ و‬‫ﻤ ْﻠﻚ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ِ‫ﺎل‬‫ ا ْﻟِﻤﺤ‬‫ﻳﺪ‬ ‫ َﺷﺪ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎبِ اﻟ ﱢﺜﻘَﺎلِ ﻳ‬‫ﺴﺤ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﻰء‬‫ﻣ ْﻨﺸ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ِ‫ﻌﻘَﺎب‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻳﺪ‬ ‫ َﺷﺪ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎبِ ﻳ‬‫ﺤﺴ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﻳﻊ‬ ِ‫ﺳﺮ‬ ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ِ‫ﻜﺘَﺎب‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ اُم‬‫ه‬‫ﻋ ْﻨﺪ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ابِ ﻳ‬‫ﺴﻦُ اﻟ ﱠﺜﻮ‬
 ‫ﺣ‬
 ‫ه‬‫ﻋ ْﻨﺪ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man lahul 'izzatu wal jamâl, yâ man lahul qudratu wal kamâl, yâ man lahul mulku wal jalâl, yâ man huwal kabîrul muta'âl, yâ
munsyias sahâbits tsiqâl, yâ man huwa syadîdul mihâl, yâ man huwa sarî'ul hisâb, yâ man huwa syadîdul ‘iqâb, yâ man 'indahu
husnuts tsawâb, yâ man 'indahu ummut kitâb(i).
kitâb(i).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang memiliki kemuliaan dan keindahan, wahai yang memiliki kekuasaan dan kesempurnaan, wahai yang memiliki kerajaan
dan keagungan, wahai yang kerajaan dan kemuliaan, wahai yang meninggikan awan yang tebal, wahai yang maha keras tipudaya-nya
terhadap musuh-musuh-nya, wahai yang maha cepat perhitungan-nya, wahai yang maha pedih siksa-nya, wahai yang di sisi-nya pahala
yang baik, wahai yang di sisi-nya ummul kitab.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ـﺄَ ُﻟﻚ‬‫ﻧّﻲ اَﺳ‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ ( 5)

ُ‫ﻣﻨﱠﺎن‬ ‫ﺎ‬‫ﺣﻨﱠﺎنُ ﻳ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺎن‬‫ﺑﺮْﻫ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎنُ ﻳ‬‫ﻳ‬‫ﺎ د‬‫ﻳ‬
ُ‫ان‬‫ﺿﻮ‬
ْ ِ‫ﺎ ر‬‫ﺳ ْﻠﻄَﺎنُ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺎن‬‫ﺒﺤ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ُﻏ ْﻔﺮَانُ ﻳ‬‫ﻳ‬
ِ‫ﺎن‬‫ﺒﻴ‬ ‫ا ْﻟ‬‫ﻤﻦﱢ و‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﺎنُ ﻳ‬‫ﺴ َﺘﻌ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as-
as-aluka bismika yâ hannânu, yâ mannânu, yâ dayyanu, yâ burhânu, yâ sulthânu, yâ ridhwânu, yâ ghufrânu, yâ
subhânu, yâ musta'ânu, yâ dzal manni wal bayân(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts
alghawts-
hawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU, wahai yang maha yang maha penyayang, wahai maha pemberi karunia, wahai
perkasa, wahai bijaksana hujjah-nya, wahai maha kuasa, wahai yang maha meridhai, wahai yang maha mengampuni, waha yang maha
suci, wahai tempat memohon pertolongan, wahai yang memiliki karunia dan semua kenikmatan yang besar.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ء‬‫ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬‫ﺴ َﻠﻢ‬
 ‫ﺳ َﺘ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺘﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻌ َﻈ‬ ‫ﻟ‬ ‫ء‬‫ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬‫ﺿﻊ‬
َ ‫ا‬‫ﻣﻦْ َﺗﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ ( 6)

‫ﺗﻪ‬ ‫ر‬‫ﻟ ُﻘﺪ‬


‫ﺘﻪ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻟ‬ ‫ء‬‫ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬‫ﻀﻊ‬
َ ‫ﺧ‬
َ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺗﻪ‬ ‫ﻌﺰﱠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ء‬‫ﻣﻦْ ذَلﱠ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ْ‫ﻣﻦ‬ ُ‫ﺎل‬‫ﺠﺒ‬
ِ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺸ ﱠﻘ َﻘﺖ‬
َ ‫ﻣﻦْ َﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺘﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺸ‬
ْ ‫ﺧ‬
َ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ء‬‫ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬‫ﻣﻦِ ا ْﻧﻘَﺎد‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺘﻪ‬ ‫ﻣﺨَﺎ َﻓ‬
‫ﻪ‬‫ذْﻧ‬‫ﺿُﻮنَ ِﺑﺎ‬‫ اْﻻَر‬‫ﺳ َﺘ َﻘﺮﱠت‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻣﺮِه‬ َ‫ ِﺑﺎ‬‫ات‬‫ﺎو‬‫ﺴﻤ‬
 ‫ اﻟ‬‫ﻣﺖ‬ ‫ﻣﻦْ ﻗَﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺘﻪ‬ ‫ﻤ َﻠ َﻜ‬ ‫ﻣ‬ ِ‫ﻫﻞ‬ َ‫ﻋﻠَﻰ ا‬ ‫ي‬‫ﻌ َﺘﺪ‬ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ه‬‫ﻤﺪ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ ِﺑ‬‫ﻋﺪ‬ ‫ اﻟﺮﱠ‬‫ﺒﺢ‬ ‫ﺴ‬
 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man tawâdha'a kullu syay-
syay-in li'adhâmatihi, yâ manis taslama kullu syay-
syay-in liqudratihi, yâ man dzalla kullu syay-
syay-in li'izzatihi, yâ man
khadha'a syay-
syay-in lihaybatihi, yâ manin qâda kullu syay-
syay-in min khasyyatihi, yâ manman tasyaqqaqatil jibâlu min makhâfatihi, yâ man
qâmatis samâwâtu bi amrihi, yâ manis taqârrâtil arâdhûna bi idznihi, yâ man yusabbihur râ'du bihamdihi, yâ mal lâ ya'tadî 'al 'alââ ahli
mamlakatih(i).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang pada keagungan-nya tunduk segala sesuatu, wahai yang pada kekuasaan-nya pasrah segala sesuatu, wahai yang pada
keagungan-nya merendah segala sesuatu, wahai yang pada kebesaran-nya tunduk segala sesuatu, wahai yang karena takut pada-nya
merunduk segala sesuatu, wahai yang karena takut pada-nya hancur semua gunung, wahai yang dengan perintah-nya langit menjadi
tegak, wahai yang dengan izin-nya terhampar, wahai yang dengan pujian-nya halilintar bertasbih , wahai yang tidak menzalimi
penghuni kerajaan-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﺎ‬‫ﺒﻼَﻳ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺷﻒ‬ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﺨﻄَﺎﻳ‬
َ ‫ـﺮَ ا ْﻟ‬‫ﺎ ﻏَﺎﻓ‬‫ﻳ‬ ( 7)

‫ﺎ‬‫ﻌﻄَﺎﻳ‬ ‫ـﺰِلَ ا ْﻟ‬‫ﻣﺠ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﺎﻳ‬‫ﻲ اﻟﺮﱠﺟ‬‫ﻣ ْﻨ َﺘﻬ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬


‫ﺎ‬‫ﺒﺮَاﻳ‬ ‫ازِقَ ا ْﻟ‬‫ﺎ ر‬‫ﺎ ﻳ‬‫اﻳ‬‫ﻬﺪ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻫﺐ‬ ‫ا‬‫ﺎ و‬‫ﻳ‬
‫ﺎ‬‫ﺸﻜَﺎﻳ‬
‫ اﻟ ﱠ‬‫ﻣﻊ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﻤﻨَﺎﻳ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺿﻲ‬
 ‫ﺎ ﻗَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ى‬‫ﺎر‬‫ﻠﻖَ اْﻻُﺳ‬ ‫ﻣ ْﻄ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﺒﺮَاﻳ‬ ‫ﻋﺚَ ا ْﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ ghâfiral khathâyâ, yâ kâsyifal balâyâ, yâ muntahar rajâyâ, yâ mujzilal 'athâyâ, yâ wâhibal hadâyâ, yâ râziqal barâyâ, yâ qâdhiyal
manâyâ, yâ saami'as syakaayaa,
syakaayaa, yâ bâ'itsal barayâ, yâ mutliqal usârâ.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang mengampuni semua kesalahan, wahai yang menghilangkan segala bala’, wahai yang akhir dari semua harapan, wahai yang
melimpahkan pemberian, wahai yang mencurahkan semua karunia, wahai yang memberi rizki semua makhluk, wahai yang
menunaikan semua harapan, wahai yang mendengar semua pengaduan, wahai yang membangkitkan manusia, wahai yang
membebaskan semua tawanan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﺎء‬‫ﺒﻬ‬ ‫اْﻟ‬‫ﺨﺮِ و‬
ْ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ َﻔ‬‫ ﻳ‬‫اﻟ ﱠﺜﻨَﺎء‬‫ و‬‫ﻤﺪ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﺎذَا ا ْﻟ‬‫ﻳ‬ ( 8)

‫ﻓَﺎء‬‫ا ْﻟﻮ‬‫ و‬‫ﻬﺪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ ﻳ‬‫ـﻨَﺎء‬‫اﻟﺴ‬‫ و‬‫ﺠﺪ‬


 ‫ﺎ ذَا ا ْﻟَﻤ‬‫ﻳ‬
‫ﻌﻄَﺎء‬ ‫ا ْﻟ‬‫ﻤﻦﱢ و‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ ﻳ‬‫اﻟﺮﱢﺿَﺎء‬‫ﻌ ْﻔﻮِ و‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﻳ‬
‫ﺒﻘَﺎء‬ ‫ا ْﻟ‬‫ﻌﺰﱢ و‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ ﻳ‬‫ا ْﻟ َﻘﻀَﺎء‬‫ﺎ ذَا ا ْﻟ َﻔﻀْـﻞِ و‬‫ﻳ‬
‫ﺎء‬‫ﻌﻤ‬ ‫اﻟ ﱠﻨ‬‫ و‬‫ﺎ ذَا اْﻻَﻻَء‬‫ ﻳ‬‫ﺴﺨَﺎء‬
 ‫اﻟ‬‫ و‬‫ﻮد‬‫ﺎ ذَا ا ْﻟﺠ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـ َﻨﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ dzal hamdi wats tsanâ'i, yâ dzal fakhri wal bahâ'i, yâ dzal majdi was sanâ'i, yâ dzal 'ahdi wal wafâ'i, yâ dzal 'afwi war ridhâ'i, yâ dzal
manni wal 'athâ'i, yâ dzal fadhli wal qadhâ'i, yâ dzal 'izzi wal baqâ'i, yâ dzal jûdi was
was sakhâ'i, yâ dzal âlâi wan na'mâi.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang memiliki segala puja dan puji, wahai yang memiliki keagungan dan kebesaran, wahai yang memiliki kemuliaan dan
cahaya, wahai yang memiliki janji dan kesetian, wahai yang memiliki pengampuan dan ridha, wahai yang memiliki karunia dan
pemberian, wahai yang memiliki keutamaan dan ketentuan, wahai yang memiliki kemuliaan dan keabadian, wahai yang memiliki
kedermawanan dan kasih saying, wahai yang memiliki semua karunia dan kenikmatan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧّﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ ( 9)

‫ﻓﻊ‬ ‫ا‬‫ﺎ د‬‫ ﻳ‬‫ﻧﻊ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻳ‬


‫ﻧﻊ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺻ‬‫ ﻳ‬‫ﻓﻊ‬ ‫ا‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ﻣﻊ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ ﻳ‬‫ﻓﻊ‬ ‫ﺎ ﻧَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻓﻊ‬ ‫ﺎ ﺷَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻣﻊ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺟ‬‫ﻳ‬
‫ﺳﻊ‬ ‫ﻣﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺳﻊ‬ ‫ا‬‫ﺎ و‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as-
as-aluka bismika yâ mâni'u, yâ dâfi'u, yâ râfi'u, yâ shâni'u, yâ nâfi'u, yâ sâmi'u, yâ jâmi'u, yâ syâfi'u, yâ wâsi'u, yâ
muusi'u.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU, wahai yang maha menghalangi, wahai yang maha menolak, wahai yang
meninggikan, wahai yang maha menciptakan, wahai yang memberi manfaat, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha meliputi,
wahai yang maha memberi syafaat, wahai yang maha luas, wahai yang maha memberi keluasan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ٍ‫ﺨﻠُﻮق‬
ْ ‫ﻣ‬ ‫ﻟﻖَ ُﻛﻞﱢ‬ ‫ﺎ ﺧَﺎ‬‫ﺼﻨُﻮعٍ ﻳ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ ُﻛﻞﱢ‬‫ﻧﻊ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺻ‬‫ﻳ‬ (10)

‫ﻤﻠُﻮك‬ ‫ﻣ‬ ‫ ُﻛﻞﱢ‬‫ﻟﻚ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻣ‬‫وقٍ ﻳ‬‫ﻣﺮْز‬ ‫ازِقَ ُﻛﻞﱢ‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬


ٍ‫ﻮم‬‫ﻬﻤ‬ ‫ﻣ‬ ‫ ُﻛﻞﱢ‬‫ﺎ ﻓَﺎرِج‬‫ﻣ ْﻜﺮُوبٍ ﻳ‬ ‫ ُﻛﻞﱢ‬‫ﺷﻒ‬ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬‫ﻳ‬
ٍ‫ﺨﺬُول‬
ْ ‫ﻣ‬ ‫ﺻﺮَ ُﻛﻞﱢ‬
 ‫ﺎ ﻧَﺎ‬‫ﻮمٍ ﻳ‬‫ﻣﺮْﺣ‬ ‫ ُﻛﻞﱢ‬‫ﺣﻢ‬
 ‫ا‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
.‫ﻣ ْﻄﺮُود‬ ‫ﺠﺄَ ُﻛﻞﱢ‬
 ‫ﻣ ْﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻮبٍ ﻳ‬‫ﻌﻴ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺗﺮَ ُﻛﻞﱢ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ shâni'a kulli mashnû’in,
mashnû’in, yâ khâliqa kulli makhlûqin, yâ râziqa kulli marzuuqin, yâ mâlika kulli mamlûkin, yâ kâsyifa kulli
makrûbin, yâ fârija kulli mahmûmin, yâ râhima kulli marhûmin, yâ nâshira kulli makhdzûlin, yâ sâtira kulli ma'yûbin, yâ malja a kulli
mathrûd(in).
Subhânaka
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang membuat semua yang ciptaan, wahai yang memciptakan semua makhluk, wahai yang memberi rizki semua yang diberi
rizki, wahai yang maha memiliki dari semua yang dimiliki, wahai yang menghilangkan semua derita, wahai yang membahagiakan
semua duka, wahai yang menyayangi semua yang disayangi, wahai yang menolong semua yang terhina, wahai yang menutupi semua
yang tercela, wahai yang melindungi semua yang terusir.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻲ‬‫ﺒﺘ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺼ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻋ ْﻨﺪ‬ ‫ﻲ‬‫ﺎﺋ‬‫ﺟ‬‫ﺎ ر‬‫ﻲ ﻳ‬‫ﺗ‬‫ﺷﺪ‬ ‫ﻋ ْﻨﺪ‬ ‫ﻰ‬‫ﺗ‬‫ﻋﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (11)

‫ﻲ‬‫ﺑﺘ‬ ْ‫ ُﻏﺮ‬‫ﻋ ْﻨﺪ‬ ‫ﺣﺒِﻲ‬


 ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺻ‬‫ﻲ ﻳ‬‫ﺸﺘ‬
َ ‫ﺣ‬
 ‫ و‬‫ﻋ ْﻨﺪ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧﺴ‬ ‫ﻮ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻳ‬
‫ﻰ‬‫ﺑﺘ‬ ْ‫ ُﻛﺮ‬‫ﻋ ْﻨﺪ‬ ‫ﻰ‬‫ﺎﺛ‬‫ﻏﻴ‬ ‫ﺎ‬‫ﻲ ﻳ‬‫ﻤﺘ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻋ ْﻨﺪ‬ ‫ﻟ ِﻴّﻲ‬ ‫ﺎ و‬‫ﻳ‬
‫ﺘﻘَﺎرِى‬ ‫ اﻓْـ‬‫ﻋ ْﻨﺪ‬ ‫ﻰ‬‫ﻏﻨَﺎﺋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﻴﺮَﺗ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﻋ ْﻨﺪ‬ ‫ﻲ‬‫ﻴﻠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ د‬‫ﻳ‬
‫ﻰ‬‫ﻣ ْﻔﺰَﻋ‬ ‫ﻋ ْﻨﺪ‬ ‫ﻰ‬‫ﻴﻨ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻄﺮَارِى ﻳ‬ ‫ﺿ‬
ْ ‫ ا‬‫ﻋ ْﻨﺪ‬ ‫ﻲ‬‫ﺠﺌ‬
 ‫ﻣ ْﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ 'uddati 'inda syiddatî, yâ rajâî 'inda mushîbatî, yâ mûnisî 'inda wahsyatî, yâ shâhiba 'inda 'inda ghurbatî, yâ waliyyî 'inda ni'matî, yâ ghiyâtsi
'inda kurbatî, yâ dalîlî 'inda hayratî, yâ ghinâî 'indaftiqârî, yâ maljaî 'indadh thirârî, yâ mu'înî 'inda mafza'î.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai pelindungku dalam deritaku, wahai harapanku dalam musibahku, wahai penghiburku dalam kesepianku, wahai sahabatku
dalam keterasinganku, wahai kekasihku dalam nikmatku, wahai pembimbingku dalam kebingunganku, wahai kekayaanku dalam
kefakiranku, wahai sandaranku dalam kesengsaraanku, wahai penolongku dalam pencarian perlindungan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ِ‫ اﻟﺬﱡﻧُﻮب‬‫ﺎ َﻏﻔﱠﺎر‬‫ﻮبِ ﻳ‬‫ ا ْﻟ ُﻐﻴ‬‫ﻋﻼﱠم‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (12)

ِ‫ ا ْﻟ ُﻜﺮُوب‬‫ﺷﻒ‬ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬‫ﻮبِ ﻳ‬‫ﻌﻴ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺳ ﱠﺘﺎر‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬


ِ‫ ا ْﻟ ُﻘﻠُﻮب‬‫ﻴﺐ‬ ‫ﺎ َﻃ ِﺒ‬‫ ا ْﻟ ُﻘﻠُﻮبِ ﻳ‬‫ﻣ َﻘ ﱢﻠﺐ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ِ‫ ا ْﻟ ُﻘﻠُﻮب‬‫ﻴﺲ‬ ‫ﻧ‬ َ‫ﺎ ا‬‫ ا ْﻟ ُﻘﻠُﻮبِ ﻳ‬‫ر‬‫ﻣ َﻨﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ِ‫ﻮم‬‫ ا ْﻟ ُﻐﻤ‬‫ﻣ َﻨ ﱢﻔﺲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻮمِ ﻳ‬‫ﻬﻤ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣ َﻔﺮﱢج‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ 'allamal ghuyûbi, yâ ghaffaradz dzunûbi, yâ sattaral 'uyûbi, yâ kâsyifal kurûbi, yâ muqalli qulûbi, yâ thabîbal qulûbi yâ munawwiral qulûbi,
yâ anîsal qulûbi, yâ mufarrijal humûmi, yâ munaffisal ghumûm(i).
ghumûm(i).
Subhânaka
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang maha mengetahui semua yang ghaib, wahai yang maha mengampuni semua dosa, wahai yang menutupi semua aib, wahai
yang menghilangkan semua derita, waha yang memutar-balikkan hati, wahai yang mengobati semua hati, wahai yang menyinari semua
hati, wahai yang menghibur semua hati, wahai yang membahagiakan semua duka, wahai yang menghilangkan semua derita.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧّﻰ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (13)

ُ‫ﻴﻞ‬‫ﺟﻤ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻴﻞُ ﻳ‬‫ﺟﻠ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻴﻞ‬‫ﺎ َﻛﻔ‬‫ﻴﻞُ ﻳ‬‫ﻛ‬‫ﺎ و‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺎ َﻗﺒِﻴﻞ‬‫ﻴﻞُ ﻳ‬‫ﻟ‬‫ﺎ د‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻴﻞ‬‫ﻣﻨ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳﻞُ ﻳ‬‫ﻣﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻴﻞ‬‫ﻣﺤ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻞُ ﻳ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma inni as-
as-aluka bismika yâ jalîlu, yâ jamîlu, yâ wakîlu, yâ kafîlu, yâ dalîlu, yâ qabîlu, yâ mudîlu, yâ munîlu, yâ muqîlu, yâ muhil (u).
Subhanaka ya lailaha ilia anta al-
al-ghawts ghawts,
ghawts, khallishna minan nari ya rabb. rabb.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU, wahai yang maha agung, wahai yang maha indah, wahai yang mewakili semua
urusan, wahai yang menjamin semua keperluan, wahai yang memberi petunjuk pada keselamatan, wahai yang maha menerima taubat,
wahai yang mengatur waktu, wahai yang memberi karunia, wahai yang menghilangkan bekas kesalahan, wahai yang merubah keadaan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
َ‫ﻴﻦ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻴ‬‫ـ َﺘﻐ‬‫ﻤﺴ‬ ‫ﺎثَ ا ْﻟ‬‫ﻏﻴ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﺮِﻳﻦَ ﻳ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻤ َﺘ‬ ‫ﻴﻞَ ا ْﻟ‬‫ﻟ‬‫ﺎ د‬‫ﻳ‬ (14)

َ‫ﻳﻦ‬ ِ‫ﻴﺮ‬ ‫ﺠ‬


ِ ‫ﺴ َﺘ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺎر‬‫ﺎ ﺟ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬ ‫ﺧ‬
 ِ‫ﺼﺮ‬
 ‫ﺴ َﺘ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﺻﺮِﻳﺦَ ا ْﻟ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻣ‬ ْ‫ﻤﺆ‬ ‫نَ ا ْﻟ‬‫ﻋﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺋ‬ ‫ﺎنَ ا ْﻟﺨَﺎ‬‫ﺎ اَﻣ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬ ‫ـ‬‫ﺎﺻ‬‫ﺠﺄَ ا ْﻟﻌ‬
 ‫ﻣ ْﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤﺴ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺣﻢ‬
 ‫ا‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
َ‫ﻳﻦ‬ ‫ﻀ َﻄﺮﱢ‬
ْ ‫ﻤ‬ ‫ةِ ا ْﻟ‬‫ﻋﻮ‬ ‫ د‬‫ﻴﺐ‬ ‫ﺠ‬
ِ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬ ‫ﻧ ِﺒ‬ ْ‫ﻤﺬ‬ ‫ـﺮَ ا ْﻟ‬‫ﺎ ﻏَﺎﻓ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ dalîlal
dal îlal mutahayyirîna, yâ ghiyâtsal mustaghitsîna, yâ sharîkhal mustashrikhîna, yâ jâral mustajirîna, yâ amânal khâifîna, yâ
'awnal mu'rninîna, yâ râhimal masâkîna, yâ malja-
malja-al 'âshîna, yâ ghâfiral mudznibîna, yâ mujîba da'watil mudhtharrîna.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang membimbing orang-orang yang kebingungan, wahai yang melindungi orang-orang yang mencari perlindungan, wahai
yang menolong orang-orang yang menjerit kesulitan, wahai melindungi orang-orang yang mencari perlindungan, wahai yang
mengamankan orang-orang yang ketakutan, wahai yang menolong orang-orang yang beriman, wahai yang menyayangi orang-orang
miskin, wahai tempat berlindung orang-orang yang bermaksiat, wahai yang mengampuni orang-orang yang berdosa, wahai yang
mengijabah doa orang-orang yang sengsara.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ِ‫ﺘﻨَﺎن‬ ‫ﻣ‬ ‫اْﻻ‬‫ﻀﻞِ و‬
ْ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ َﻔ‬‫ﺎنِ ﻳ‬‫ﺣﺴ‬
 ‫اْﻻ‬‫ و‬‫ﻮد‬‫ﺎ ذَا ا ْﻟﺠ‬‫ﻳ‬ (15)

ِ‫ﺎن‬‫ﺒﺤ‬ ‫ﺴ‬
 ‫اﻟ‬‫سِ و‬‫ﺎ ذَا ا ْﻟ ُﻘﺪ‬‫ﺎنِ ﻳ‬‫اْﻻَﻣ‬‫ﻣﻦِ و‬ َ‫ﺎ ذَا اْﻻ‬‫ﻳ‬
ِ‫ان‬‫ﺿﻮ‬
ْ ‫اﻟﺮﱢ‬‫ﻤﺔِ و‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﺎ ذَا اﻟﺮﱠ‬‫ﺎنِ ﻳ‬‫ﺒﻴ‬ ‫ا ْﻟ‬‫ﻤﺔِ و‬ ‫ﺤ ْﻜ‬
 ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﻳ‬
ِ‫ـ ْﻠﻄَﺎن‬‫اﻟﺴ‬‫ﻤﺔِ و‬ ‫ﻌ َﻈ‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﺎنِ ﻳ‬‫ﺒﺮْﻫ‬ ‫ا ْﻟ‬‫ﺠﺔِ و‬
 ‫ﺤ‬
 ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﻳ‬
ِ‫ا ْﻟ ُﻐ ْﻔﺮَان‬‫ﻌ ْﻔﻮِ و‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﺎنِ ﻳ‬‫ﺴ َﺘﻌ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ا ْﻟ‬‫ﺎ ذَا اﻟﺮﱠأْ َﻓﺔِ و‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ dzal jûdi wal ihsâni, yâ dzal fadhli wal imtinâni, yâ dzal amni
amni wal amâni, yâ dzal qudsi was subhani, yâ dzal hikmati wal bayâni, yâ
sulthâni, yâ dzar ra'fati wal musta'â
dzal rahmati war ridhwâni, yâ dzal hujjati wal burhâni, yâ dzal 'azhamati was sulthâ musta'âni, yâ dzal 'afwi wal
ghufrâ
ghufrân(i).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts
alghawts-
ghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang memiliki kedermawanan kebaikan, wahai yang memiliki karunia dan anugerah, wahai yang memiliki keamanan dan
pengamanan, wahai yang memiliki kesucian dan kesempurnaan, wahai yang memiliki hikmah dan penjelasan, wahai yang memiliki
rahmat dan keridhaan, wahai yang memiliki hujjah dan burhan, wahai yang memiliki keagungan dan kekuasaan, wahai yang memiliki
kasih-sayang dan pertolongan, wahai yang memiliki maaf dan pengampunan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ ُﻛﻞﱢ ﺷَﻲء‬‫ َﻟﻪ‬‫ ا‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ء‬‫ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ب‬‫ ر‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (16)

‫ء‬‫ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ﻧﻊ‬ ‫ﺎ‬‫ ﺻ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ء‬‫ﻟﻖُ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬ ‫ ﺧَﺎ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ء‬‫ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ﻌﺪ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ء‬‫ﺒﻞَ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬ ‫ َﻗ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ء‬‫ ِﺑ ُﻜﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ﻟﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻋ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ء‬‫قَ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ َﻓﻮ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ء‬‫ﻳ ْﻔﻨَﻰ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬ ‫ﺒﻘَﻰ و‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ء‬‫ﻋﻠَﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬ ‫ر‬‫ ﻗَﺎد‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man huwa rabbu kulli syay- syay-in, yâ man huwa ilahu kulli syay-
syay-in, yâ man huwa khaliqu kulll syay-
syay-in, yâ man huwa shani'u kulli syay-
syay-in, yâ man
huwa qabla kulli syay-
syay-in, yâ man huwa ba'da kulli syay-
syay-in, yâ man huwa fawqa kulli syay-
syay-in, yâ man huwa 'alimun bikulli syay-
syay-in, yâ man huwa qâdirun
'alâ kulli syay-
syay-in, yâ man huwa yabqa wa yafnâ kullu syay-
syay-in.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai dia pengatur segala sesuatu, wahai dia tuhan segala sesuatu, wahai dia pencipta segala sesuatu, wahai dia pembuat segala
sesuatu, wahai dia yang ada sebelum segala sesuatu, wahai dia yang ada sesudah segala sesuatu, wahai dia di atas segala sesuatu, wahai
dia yang mengetahui segala sesuatu, wahai dia yang maha kuasa atas segala sesuatu, wahai dia yang kekal setelah punah segala sesuatu.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ـﺄَ ُﻟﻚ‬‫ﻧّﻲ اَﺳ‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (17)

ُ‫ﻤﻦ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﻦُ ﻳ‬ ْ‫ﻣﺆ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬


ُ‫ﻣ َﻠ ﱢﻘﻦ‬ ‫ﺎ‬‫نُ ﻳ‬‫ﻣ َﻜﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ن‬‫ﻬﻮ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦُ ﻳ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻳﻦ‬ َ‫ﻣﺰ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤ ﱢﻜﻦُ ﻳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
 ‫ﻣ َﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﻠﻦُ ﻳ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺴﻢ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as-
as-aluka bismika yâ mu'minu, yâ muhayminu, yâ mukawwinu, yâ mulaqqinu, yâ mubayyinu, yâ muhawwinu, yâ mumakkinu, yâ
muzayyinu, yâ mu'linu, yâ muqassim(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ
khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU, wahai yang memberi rasa aman, wahai yang maha mengawasi, wahai yang
mewujudkan, wahai yang maha membimbing, wahai yang memberi penjelasan, wahai yang memberi kemudahan, wahai yang memberi
ketetapan perjalanan hamba-nya, wahai yang maha menghiasi hati dengan cahaya-nya, wahai yang memperjelas rizki makhluk-nya,
wahai yang membagikan rizki makhluk-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻳﻢ‬‫ َﻗﺪ‬‫ﻧﻪ‬ ‫ﺳ ْﻠﻄَﺎ‬ ‫ﻰ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻢ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ﻜﻪ‬ ‫ﻣ ْﻠ‬ ‫ﻰ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (18)

‫ﻴﻢ‬‫ﺣ‬‫ ر‬‫ه‬‫ﺎد‬‫ﻋﺒ‬ ‫ﻋﻠَﻰ‬ ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻢ‬‫ﻋﻈ‬ ‫ﻟﻪ‬ َ‫ﺟﻼ‬


 ‫ﻰ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻢ‬‫ﺣﻠ‬
 ‫ﺼﺎه‬
 ‫ﻋ‬ ْ‫ﻤﻦ‬ ‫ ِﺑ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻢ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ء‬‫ ِﺑ ُﻜﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻢ‬‫ﺣﻜ‬
 ‫ﻌﻪ‬ ‫ﺻ ْﻨ‬
 ‫ﻰ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ َﻛﺮِﻳﻢ‬‫ﺎه‬‫ﺟ‬‫ﻤﻦْ ر‬ ‫ ِﺑ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻳﻢ‬‫ َﻗﺪ‬‫ﻔﻪ‬ ‫ﻰ ُﻟ ْﻄ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻒ‬‫ َﻟﻄ‬‫ﺘﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺣ ْﻜ‬
 ‫ﻰ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man huwa fî mulkihi muqîm, yâ man huwa fî sulthânihi qadîm, yâ man huwa fî jalâlihi 'azhîm, yâ man huwa 'alâ 'ibâdihi rahîm, yâ
man huwa bikulli syay-
syay-in 'alîm, yâ man huwa biman 'ashâhu halîm, yâ man huwa biman rajâhu karîm, yâ man huwa fî shun'ihi hakîm, yâ
man huwa fî hikmatihi lathîf, yâ man huwa fî luthfihi qadîm(un).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai dia yang kokoh dalam kerajaan-nya, wahai dia yang abadi dalam kekuasaan-nya, wahai dia yang agung dalam kebesaran-nya,
wahai dia yang pengasih pada semua hamba-nya, wahai dia yang mengetahui segala sesuatu, wahai dia yang santun pada orang yang
bermaksiat, wahai dia yang dermawan pada orang yang berharap, wahai dia yang bijaksana dalam ciptaan-nya, wahai yang lembut
dalam hikmah-nya, wahai dia yang terdahulu dalam kelembutan-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ه‬‫ﻋ ْﻔﻮ‬ ‫ﺴﺄَلُ إِﻻﱠ‬
 ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻀ ُﻠﻪ‬
ْ ‫ﻰ إِﻻﱠ َﻓ‬‫ﻳﺮْﺟ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (19)

‫ ُﻟﻪ‬‫ﻋﺪ‬ ‫ إِﻻﱠ‬‫ﺨﺎف‬‫ﻣﻦْ ﻻَ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻳ ْﻨ َﻈﺮُ إِﻻﱠ ِﺑﺮﱡه‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺳ ْﻠﻄَﺎ ُﻧﻪ‬ ‫ﺳ ْﻠﻄَﺎنَ إِﻻﱠ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻣ ْﻠ ُﻜﻪ‬ ‫ إِﻻﱠ‬‫وم‬‫ﻳﺪ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺒﻪ‬ ‫ﻀ‬
َ ‫ َﻏ‬‫ﻤ ُﺘﻪ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ ر‬‫ﺒ َﻘﺖ‬ ‫ﺳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻤ ُﺘﻪ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ء ر‬‫ ُﻛﻞﱠ َﺷﻲ‬‫ﻌﺖ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻣﻦْ و‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻣ ْﺜ َﻠﻪ‬ ‫ﺣﺪ‬
 َ‫ ا‬‫ﻴﺲ‬ ‫ﻣﻦْ َﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻤﻪ‬ ‫ﻋ ْﻠ‬ ‫ء‬‫ﺎطَ ِﺑ ُﻜﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ﻣﻦْ اَﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man lâ yurjâ illâ fadhlahu, yâ man lâ yus-
yus-alu illâ 'afwuhu, yâ man lâ yunzharu illâ birruhu, yâ man lâ yukhâfu illâ 'adluhu, yâ man lâ yadûmu illâ
mulkuhu, yâ man lâ sulthâna illâ sulthânuhu, yâ man wasi'at kulla syay-
syay-in rahmatuhu, yâ man sabaqa rahmatuhu ghadhabahu, yâ man ahâtha
bikulli syay-
syay-in 'ilmuhu, yâ man laysa ahadun
ahadun mitslah(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang tidak diharapkan kecuali karunia-nya, wahai yang tidak dimohon kecuali maaf-nya, wahai yang dipandang kecuali
kebaikan-nya, wahai yang tidak ditakuti kecuali keadilan-nya, wahai yang tidak ada yang abadi kecuali kekuasaan-nya, wahai yang tidak
ada kekuasaan kecuali kekuasaan-nya, wahai yang rahma-nya meliputi segala sesuatu, wahai yang rahmat-nya mendahului murka-nya,
wahai yang ilmu-nya meliputi segala sesuatu, wahai yang tak ada seorangpun yang menyerupai-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ ا ْﻟ َﻐﻢ‬‫ﺷﻒ‬ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺎ ﻓَﺎرِج‬‫ﻳ‬ (20)

ِ‫ب‬‫ﺎ ﻗَﺎ ِﺑﻞَ اﻟ ﱠﺘﻮ‬‫ﻓﺮَ اﻟﺬﱠ ْﻧﺐِ ﻳ‬ ‫ﺎ ﻏَﺎ‬‫ﻳ‬


‫ﻋﺪ‬ ‫قَ ا ْﻟﻮ‬‫ﺎد‬‫ﺎ ﺻ‬‫ﺨ ْﻠﻖِ ﻳ‬
َ ‫ﻟﻖَ ا ْﻟ‬ ‫ﺎ ﺧَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺴﺮﱢ‬
 ‫ اﻟ‬‫ﻟﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ ﻳ‬‫ﻬﺪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻓﻰ‬ ‫ﻮ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻳ‬
ِ‫ازِقَ اْﻻَﻧَﺎم‬‫ﺎ ر‬‫ ﻳ‬‫ﺤﺐ‬
 ‫ﻟﻖَ ا ْﻟ‬ ‫ﺎ ﻓَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ fârijal hammi, yâ kâsyifal ghammi, yâ ghâfiradz dzanbi, yâ qâbilat tawbi, yâ khâliqal khalqi, yâ shâdiqal wa'di, yâ mûfiyal 'ahdi,
'alimas sirri, yâ fâliqal habbi, yâ râziqal anâm(i).
anâm(i).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang membahagiakan duka, wahai yang menghilangkan derita, wahai yang mengampuni dosa, wahai yang menerima taubat,
wahai yang menciptakan makhluk, wahai yang benar janji-nya, wahai yang memenuhi janji-nya, wahai yang mengetahui semua rahasia,
wahai yang membelah biji-bijian, wahai yang memberi rizki manusia.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧّﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ّﻠ‬ (21)

‫ﻓﻲ‬ ‫ﺎ و‬‫ ﻳ‬‫ﻠﻲ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬


‫ﻠﻲ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻨﻲ‬ ‫ﺎ َﻏ‬‫ﻳ‬
‫ﺿﻲ‬
 ‫ﺎ ر‬‫ ﻳ‬‫ﻔﻲ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ي‬‫ﺑﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻛﻲ‬ ‫ﺎ ز‬‫ﻳ‬
‫ﻟﻲ‬ ‫ﺎ و‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻗﻮِي‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـ َﻨﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as-
as-aluka bismika yâ aliyyu, yâ wafiyyu, yâ ghaniyyu, yâ maliyyu, yâ khafiyyu, yâ radhiyyu, yâ zakiyyu, yâ badiyyu, yâ qawiyyu,
yâ waliyy(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang maha tinggi, wahai yang menepati janji, wahai yang maha kaya, wahai yang
maha mencukupi, wahai yang maha dermawan, wahai yang meridhai, wahai yang maha suci, wahai yang maha nampak, wahai yang maha kuat,
wahai yang mengatur segala urusan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﺳ َﺘﺮَ ا ْﻟ َﻘﺒِﻴﺢ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻞَ ﻳ‬‫ﺠﻤ‬
 ‫ﻬﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﻣﻦْ اَ ْﻇ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (22)

َ‫ﺴ ْﺘﺮ‬
 ‫ اﻟ‬‫ﺘﻚ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻣﻦْ َﻟﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ﺠﺮِﻳﺮَةِ ﻳ‬
 ‫ﺧﺬْ ﺑِﺎ ْﻟ‬
 ‫ﻳﺆَا‬ ‫ﻣﻦْ َﻟﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ِ‫ز‬‫ﺎو‬‫ﺴﻦَ اﻟ ﱠﺘﺠ‬
 ‫ﺣ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻌ ْﻔﻮِ ﻳ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻴﻢ‬‫ﻋﻈ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ِ‫ﻤﺔ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﻳﻦِ ﺑِﺎﻟﺮﱠ‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫ﺳﻂَ ا ْﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻔﺮَةِ ﻳ‬ ‫ﻤ ْﻐ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺳﻊ‬ ‫ا‬‫ﺎ و‬‫ﻳ‬
‫ى‬‫ﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷ ْﻜﻮ‬‫ﻣ ْﻨ َﺘﻬ‬ ‫ﺎ‬‫ى ﻳ‬‫ﺠﻮ‬
 ‫ ُﻛﻞﱢ َﻧ‬‫ﺣﺐ‬
 ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺻ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man azhharal jamîla, yâ man sataral qabîha, yâ man lam yuâkhid biljarîrah, yâ man lam yahtikis sitra, yâ 'azhîmal
'azhîmal 'afwi, yâ hasanat tajawûzi,
yâ wâsi'al maghfirati, yâ bâsithal yadayni birrahmati, yâ shâhiba kulli najwâ, yâ muntahâ kulli syakwâ.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang menampakkan yang indah, wahai yang menutupi yang buruk, wahai yang tidak menyiksa yang durjana, wahai yang tidak merusak tirai,
wahai yang maha besar ampunan-nya, wahai yang maha baik maaf-nya, wahai yang maha luas ampunan-nya, wahai yang mencurahkan rahmat-nya,
wahai sahabat setiap jeritan kesengsaraan, wahai tujuan setiap pengaduan penderitaan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ِ‫ﻌﺔ‬ ‫ﺳ‬ ‫ا‬‫ﻤﺔِ ا ْﻟﻮ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﺎ ذَا اﻟﺮﱠ‬‫ﺎ ِﺑ َﻐﺔِ ﻳ‬‫ﻤﺔِ اﻟﺴ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺎ ذَا اﻟ ﱢﻨ‬‫ﻳ‬ (23)

ِ‫ﻟ َﻐﺔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤﺔِ ا ْﻟﺒ‬ ‫ﺤ ْﻜ‬


 ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﺎ ِﺑ َﻘﺔِ ﻳ‬‫ﻤ ﱠﻨﺔِ اﻟﺴ‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﻳ‬
ِ‫ﻌﺔ‬ ‫ﻃ‬ ‫ﺠﺔِ ا ْﻟﻘَﺎ‬
 ‫ﺤ‬
 ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﻣ َﻠﺔِ ﻳ‬ ‫ةِ ا ْﻟﻜَﺎ‬‫ر‬‫ﺎ ذَا ا ْﻟ ُﻘﺪ‬‫ﻳ‬
ِ‫ﻤﺔ‬ ‫ﺋ‬ ‫ا‬‫ﻌﺰﱠةِ اﻟﺪ‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﻫﺮَةِ ﻳ‬ ‫ﻣﺔِ اﻟﻈﱠﺎ‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ َﻜﺮَا‬‫ﻳ‬
ِ‫ﻌﺔ‬ ‫ﻴ‬‫ﻤﻨ‬ ‫ﻤﺔِ ا ْﻟ‬ ‫ﻌ َﻈ‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﻴ َﻨﺔِ ﻳ‬‫ﻤﺘ‬ ‫ةِ ا ْﻟ‬‫ﺎ ذَا ا ْﻟ ُﻘﻮ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ dzan ni'matis sâbighah, yâ dzar rahmatil wâsi’ah, yâ dzal minnatis sâbiqah, yâ dzal hikmatil bâlighah, yâ dzal qudratil kâmilah, yâ dzal hujjatil
qâthi’ah, yâ dzal karamatizh zhahirah, yâ dzal 'izzatid dâimah, yâ dzal quwwatil matînah, yâ 'azhamatil mani'ah.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang memiliki kenikmatan yang sempuma, wahai yang memiliki rahmat yang luas, wahai yang memiliki karunia yang terdahulu,
wahai yang memiliki hikmah yang paripurna, wahai yang memiliki kekuasaan yang sempuma, wahai yang memiliki hujjah yang kuat, wahai
yang memiliki kedermawanan yang nampak, wahai yang memiliki keagungan yang abadi, wahai yang memiliki kekuatan yang kokoh, wahai
yang memiliki keagungan yang tak terkalahkan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﺎت‬‫ﻋﻞَ اﻟ ﱡﻈ ُﻠﻤ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺟ‬‫ ﻳ‬‫ات‬‫ﺎو‬‫ﺴﻤ‬
 ‫ اﻟ‬‫ﻳﻊ‬‫ﺑﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (24)

‫ﻌ َﺜﺮَات‬ ‫ﻴﻞَ ا ْﻟ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺒﺮَات‬ ‫ﻌ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺣﻢ‬


 ‫ا‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ات‬‫ﻣﻮ‬ َ‫ اْﻻ‬‫ﺤ ِﻴﻲ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ات‬‫ر‬‫ﻌﻮ‬ ‫ﺗﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﻳ‬
‫ـﻨَﺎت‬‫ﺤﺴ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﻌﻒ‬ ‫ﻀ‬
َ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺎت‬‫ﻣ ْﻨﺰِلَ اْﻻَﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺎت‬‫ﻘﻤ‬ ‫ اﻟ ﱠﻨ‬‫ﻳﺪ‬‫ﺎ َﺷﺪ‬‫ ﻳ‬‫ﺌﺎت‬‫ﺴﻴ‬
 ‫ اﻟ‬‫ﺣﻲ‬
 ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ badî'as samâwâti, yâ jâ'ilazh zhulumâti, yâ râhima 'abarâti, yâ muqîlal 'atsarâti, yâ sâtiral 'awrâti, yâ muhyiyal amwâti, yâ munzilal ayâti, yâ
mudha'ifal hasanâti, yâ mahiyas sayyiâti, yâ syadîdan naqimât(i).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang menciptakan langit, wahai yang menjadikan kegelapan, wahai yang menyayangi semua yang menderita, wahai yang
menghilangkan bekas-bekas kejatuhan, wahai yang menutupi semua rahasia, wahai yang menghidupkan semua yang mati, wahai yang
menurunkan semua ayat, wahai yang melipatgandakan semua kebaikan, wahai yang menghapus semua keburukan, wahai yang sangat
berat siksa-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻰ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (25)

‫ر‬‫ﻣ َﻘﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ر‬‫ﺼﻮ‬


 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻬﺮ‬ ‫ﻣ َﻄ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑﺮُ ﻳ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺴﺮ‬
 ‫ﻴ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ر‬‫ﻣ َﻨﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ر‬‫ﻣ ْﻨﺬ‬ ‫ﺎ‬‫ﺸﺮُ ﻳ‬
‫ﺒ ﱢ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺧﺮ‬
‫ﻣﺆَ ﱢ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫م‬‫ﻣ َﻘﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as- as - aluka bismika yâ mushawwiru, yâ muqaddiru, yâ mudabbiru, yâ muthahhiru, yâ munawwiru, yâ
muyassiru, yâ mubasysyiru, yâ mundziru, yâ muqaddimu, yâ muakhkhir(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang memberi bentuk, wahai yang menentukan takdir, wahai yang mengatur
alam semesta, wahai yang mensucikan, wahai yang memberi cahaya, wahai yang memberi kemudahan, wahai yang memberi
kebahagiaan, wahai yang memberi peringatan, wahai yang mendahulukan, wahai yang mengakhirkan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ِ‫ﺤﺮَام‬
 ‫ﻬﺮِ ا ْﻟ‬ ‫ﺸ‬
‫ اﻟ ﱠ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﺤﺮَامِ ﻳ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﻴﺖ‬ ‫ﺒ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬ (26)

ِ‫ﻤﻘَﺎم‬ ‫ا ْﻟ‬‫ اﻟﺮﱡ ْﻛﻦِ و‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﺤﺮَامِ ﻳ‬


 ‫ ا ْﻟ‬‫ﺒ َﻠﺪ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
ِ‫ﺤﺮَام‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﺠﺪ‬
ِ ‫ﺴ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﺤﺮَامِ ﻳ‬
 ‫ﻌﺮِ ا ْﻟ‬ ‫ﺸ‬
ْ ‫ﻤ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
ِ‫اﻟ ﱠﻈﻼَم‬‫ اﻟﻨﱡﻮرِ و‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﺤﺮَامِ ﻳ‬
 ‫ا ْﻟ‬‫ﺤﻞﱢ و‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
ِ‫ﻲ اْﻻَﻧﺎم‬‫ةِ ﻓ‬‫ر‬‫ ا ْﻟ ُﻘﺪ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ـﻼَمِ ﻳ‬‫اﻟﺴ‬‫ﻴﺔِ و‬ ‫ﺤ‬
 ‫ اﻟ ﱠﺘ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ rabbal baytil harâmi, yâ rabbasy syahril harâmi, yâ rabbal baladil harâmi, yâ rabbar rukni wal maqâmi, yâ rabbal masy'aril harâmi, yâ rabal
masjidil harâmi, yâ rabbal hilli wal harâmi, yâ rabban nûri wazh zhulâmi, yâ rabbat tahiyyati was salami, yâ rabbal qudrati fil anâm(i).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai tuhan rumah yang mulia, wahai tuhan bulan yang mulia, wahai tuhan negeri yang mulia, wahai tuhan rukun yamani dan
maqam ibrahim, wahai tuhan masy'aril haram, wahai tuhan masjidil haram, wahai tuhan segala yang dihalalkan dan yang diharamkan,
wahai tuhan cahaya dan kegelapan, wahai tuhan yang memberi kedamaian dan keselamatan, wahai tuhan yang maha kuasa atas semua
makhluk-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
َ‫ﻴﻦ‬‫ﻟ‬‫ﺎد‬‫لَ ا ْﻟﻌ‬‫ﻋﺪ‬ َ‫ﺎ ا‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﻛﻤ‬ ‫ﺎ‬‫ ا ْﻟﺤ‬‫ﺣ َﻜﻢ‬
 َ‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬ (27)

َ‫ﻫﺮِﻳﻦ‬ ‫ﻬﺮَ اﻟﻄﱠﺎ‬ ‫ﺎ اَ ْﻃ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﻗ‬‫ﺎد‬‫قَ اﻟﺼ‬‫ﺻﺪ‬


 َ‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬
َ‫ﺳﺒِﻴﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ا ْﻟﺤ‬‫ﺳﺮَع‬ َ‫ﺎ ا‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﻟﻘ‬ ‫ﺴﻦَ ا ْﻟﺨَﺎ‬
 ‫ﺣ‬
 َ‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬
َ‫ﻇﺮِﻳﻦ‬ ‫ﺼﺮَ اﻟﻨﱠﺎ‬
 ‫ﺑ‬ َ‫ﺎ ا‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﺎ‬‫ اﻟﺴ‬‫ﻤﻊ‬ ‫ﺳ‬ َ‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬‫ اْﻻَ ْﻛﺮَﻣ‬‫ﺎ اَ ْﻛﺮَم‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﻓﻌ‬ ‫ اﻟﺸﱠﺎ‬‫ﺎ اَ ْﺷ َﻔﻊ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ ahkamal hâhimîna, yâ a'dalal 'âdilîna, yâ ashdaqash shâdiqîna, yâ athharath thâhirîna, yâ ahsanal khâliqîna, yâ asra'al hâsibîna, yâ asma'as
sâmi'îna, yâ absharan nâzhirîna, yâ asyfa'asy syâfi'îna, yâ akramal akramîn(a).
Subhânaka
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang maha menghakimi dari semua yang menghakimi, wahai yang maha adil dari semua yang adil, wahai yang maha benar dari semua
yang benar, wahai yang maha suci dari yang suci, wahai yang maha baik dari semua yang menciptakan,yang maha cepat dari
semua yang menghitung, wahai yang maha mendengar dari semua yang mendengar, wahai yang maha melihat dari semua yang melihat,
wahai yang maha memberi syafaat dari semua yang memberi syafaat, wahai yang maha mulia dari semua yang mulia.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ َﻟﻪ‬‫ﺳ َﻨﺪ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺳ َﻨﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎد‬‫ﻋﻤ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎد‬‫ﻋﻤ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (28)

‫ َﻟﻪ‬‫ﺣﺮْز‬
 َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺣﺮْز‬
 ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺧﺮَ َﻟﻪ‬
ْ ُ‫ﻣﻦْ ﻻَ ذ‬ َ‫ﺧﺮ‬
ْ ُ‫ﺎ ذ‬‫ﻳ‬
‫ﺨﺮَ َﻟﻪ‬
ْ ‫ﻣﻦْ ﻻَ َﻓ‬ َ‫ﺨﺮ‬
ْ ‫ﺎ َﻓ‬‫ ﻳ‬‫ﺎثَ َﻟﻪ‬‫ﻏﻴ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ َ‫ﺎث‬‫ﻏﻴ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻦَ َﻟﻪ‬‫ﻣﻌ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ َ‫ﻴﻦ‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻋﺰﱠ َﻟﻪ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﻋﺰﱠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻣﻦْ ﻻَ اَﻣﺎنَ َﻟﻪ‬ َ‫ﺎن‬‫ﺎ اَﻣ‬‫ ﻳ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﻴﺲ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ اَﻧ‬ ‫ﻴﺲ‬‫ﺎ اَﻧ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ 'imâda man lâ `imâda lah(u), yâ sanada man lâ sanada lah(u), yâ dzukhra man lâ dzukhra lah(u), yâ ghiyâtsa man lâ ghiyâtsa lah(u), yâ
fakhra man lâ fakhra lah(u), yâ 'izza man lâ 'izza lah(u), yâ mu'îna man lâ mu'îna lah(u), yâ anîsa man lâ anîsa lahu, yâ amâna man lâ amâna
lah(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai pelindung orang yang tak punya perlindungan, wahai sandaran orang yang tak punya sandaran, wahai simpanan orang yang tak
punya simpanan, wahai pelindung orang yang tak punya perlindungan, wahai penolong orang yang tak punya pertolongan, wahai kebanggaan
orang yang tak punya kebanggaan, wahai kemuliaan orang yang tak punya kemuliaan, wahai penolong orang yang tak punya pertolongan,
wahai penghibur orang yang tak punya penghibur, wahai keamanan orang yang tak punya
Keamanan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ـﺄَ ُﻟﻚ‬‫ﻧﱢﻰ اَﺳ‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (29)

‫ﺋﻢ‬ ‫ﺎ ﻗَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺻﻢ‬


ِ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﻳ‬
‫ﺣﻢ‬
 ‫ا‬‫ﺎ ر‬‫ ﻳ‬‫ﺋﻢ‬ ‫ا‬‫ﺎ د‬‫ﻳ‬
‫ﻛﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺣ‬‫ ﻳ‬‫ﻟﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﻳ‬
‫ﺳﻢ‬ ‫ﺎ ﻗَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻟﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎﻋ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺳﻂ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ ﻳ‬‫ﺎ ﻗَﺎ ِﺑﺾ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟ ﱠﻨﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as-
as-aluka bismika yâ ‘ashimu, yâ qâimu, yâ dâimu, yâ râhimu, yâ sâlimu, yâ hâkimu, yâ 'alimu, yâ qâsimu, yâ qâbidhu,
yâ bâsithu.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang maha melindungi, wahai yang maha mengawasi, wahai yang maha abadi,
wahai yang maha memberi keselamatan, wahai yang maha menghakimi, wahai yang maha mengetahui, wahai yang membagikan rizki, wahai
yang mencabut kehidupan, wahai yang memberi kehidupan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻪ‬ ‫ﺣ‬
 ْ‫ﺳ َﺘﺮ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﺣﻢ‬
 ‫ا‬‫ﺎ ر‬‫ ﻳ‬‫ﻤﻪ‬ ‫ﺼ‬
 ‫ﻌ‬ ‫ﺳ َﺘ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﺻﻢ‬
 ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﻳ‬ (30)

‫ﺼﺮَه‬
 ‫ﺳ َﺘ ْﻨ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ َ‫ﺻﺮ‬
 ‫ﺎ ﻧَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺳ َﺘ ْﻐ َﻔﺮَه‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ َ‫ﻓﺮ‬ ‫ﺎ ﻏَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻣﻪ‬ َ‫ﺳ َﺘ ْﻜﺮ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﻣ ْﻜﺮِم‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺤ َﻔ َﻈﻪ‬
 ‫ﺳ َﺘ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ َ‫ﻓﻆ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺣ‬‫ﻳ‬
‫ﺧﻪ‬
َ َ‫ﺼﺮ‬
 ‫ﺳ َﺘ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ َ‫ﺻﺮِﻳﺦ‬
 ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ه‬‫ﺳ َﺘﺮْ َﺷﺪ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﺷﺪ‬ ْ‫ﻣﺮ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺳ َﺘﻐَﺎ َﺛﻪ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ َ‫ﻴﺚ‬‫ﻣﻐ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻪ‬‫ﺳ َﺘﻌ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ َ‫ﻴﻦ‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ 'ashima manista'shamah(u), yâ râhima manis tarhamah(u), yâ ghâfira manistaghfarah(u), yâ nâshira manis tansharah(u), yâ
hâfizha manis tahfazhah(u), yâ mukrima manis takramahu, yâ mursyida manis tarsyadahu, ya sharîkha manis tasl rakhahu, yâ
mu'îna manis ta'ânahu, yâ mughîtsa manis taghâtsah(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai pelindung orang yang memohon perlindungan-nya, wahai pengasih orang yang memohon kasih sayang-nya, wahai pengampun
orang yang memohon pengampunan-nya, wahai penolong orang yang memohon pertolongan-nya, wahai penjaga orang yang memohon
penjagaan-nya, wahai yang memuliakan orang yang memohon kemuliaan-nya, wahai yang membimbing orang yang memohon binibingan-nya,
wahai penolong orang yang menjerit memohon pertolongan-nya, wahai yang menolong orang yang mencari pertolongan-nya,
wahai yang melindungi orang yang memohon perlindungan-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻳﺮَام‬ َ‫ﻴﻔﺎً ﻻ‬‫ﺎ َﻟﻄ‬‫ ﻳ‬‫ﻳﻀَﺎم‬ َ‫ﻋﺰِﻳﺰاً ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (31)

‫ﻳﻔُﻮت‬ َ‫ﺎ ﻻ‬‫ﺋﻤ‬ ‫ا‬‫ﺎ د‬‫ ﻳ‬‫ﻨﺎم‬‫ﺎ ﻻَ ﻳ‬‫ﻮﻣ‬‫ﺎ َﻗﻴ‬‫ﻳ‬


ُ‫ﻳﺰُول‬ َ‫ﻜﺎً ﻻ‬‫ﻣﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻮت‬‫ﻳﻤ‬ َ‫ﺎ ﻻ‬‫ﺣﻴ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻬﻞ‬ ‫ﺠ‬
 ‫ﻳ‬ َ‫ﻤﺎً ﻻ‬‫ﺎﻟ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﻳ ْﻔﻨَﻰ ﻳ‬ َ‫ﺎ ﻻ‬‫ﻗﻴ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻳ‬
‫ﻌﻒ‬ ‫ﻀ‬
ْ ‫ﻳ‬ َ‫ﺎ ﻻ‬‫ﺎ َﻗﻮِﻳ‬‫ ﻳ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻳ ْﻄ‬ َ‫ﺪاً ﻻ‬‫ﺻﻤ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ ‘azîzan lâ yudhâm(u), yâ lathifan lâ yurâm(u), yâ qayyûman lâ yanâm(u), yâ dâiman lâ yafût(u), yâ hayyan lâ yamût(u), yâ malikan lâ yazûl(u), yâ
bâqiyan lâ yafnâ, yâ 'aliman lâ yajhal, yâ shamadan lâ yuth'am(u), yâ qawiyyan lâ yadh'uf(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang maha mulia dan tak terhinakan, wahai yang maha lembut dan tak pemah hancur, wahai yang maha mengawasi dan tak pernah
tidur, wahai yang abadi dan tak pernah punah, wahai yang hidup dan tak pernah mati, wahai yang maha kuasa dan tak pernah binasa,
wahai yang kekal dan tak pernah fana’, wahai yang maha mengetahui dan tak pernah jahil, wahai tujuan yang tak pernah membutuhkan
makan, wahai yang maha kuat dan tak pernah dilemahkan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻰ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (32)

‫ﺣﺪ‬
 ‫ا‬‫ﺎ و‬‫ ﻳ‬‫ﺣﺪ‬
 َ‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬
‫ﺟﺪ‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ ﻳ‬‫ﻫﺪ‬ ‫ﺎ ﺷَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺷﺪ‬ ‫ا‬‫ﺎ ر‬‫ ﻳ‬‫ﻣﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺣ‬‫ﻳ‬
ُ‫ارِث‬‫ﺎ و‬‫ﻋﺚُ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻳ‬
‫ﻓﻊ‬ ‫ﺎ ﻧَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺎ ﺿَﺎر‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ ahadu, yaa wâhidu, yâ syâhidu, yâ mâjidu, yâ hâmidu, yâ râsyidu, yaa bâ'itsu, yâ wâritsu, yâ
dhârru, yâ nâfi'u.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang maha esa, wahai yang maha tunggal, wahai yang maha
menyaksikan, wahai yang maha mulia, wahai yang maha memuji, wahai yang maha membimbing, wahai yang maha membangkitkan,
wahai yang maha mengawasi, wahai yang maha memberi bahaya, wahai yang maha memberi manfaat.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ٍ‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ َﻛﺮِﻳﻢ‬ ‫ﺎ اَ ْﻛﺮَم‬‫ﻴﻢٍ ﻳ‬‫ﻋﻈ‬ ‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ‬ ‫ﻋ َﻈﻢ‬ َ‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬ (33)

ٍ‫ﻴﻢ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ‬ ‫ﻋ َﻠﻢ‬ َ‫ﺎ ا‬‫ﻴﻢٍ ﻳ‬‫ﺣ‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ ر‬ ‫ﺣﻢ‬
 ‫ﺎ اَر‬‫ﻳ‬
ٍ‫ﻳﻢ‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ َﻗﺪ‬ ‫م‬‫ﺎ اَ ْﻗﺪ‬‫ﻴﻢٍ ﻳ‬‫ﺣﻜ‬
 ‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ‬ ‫ﺣ َﻜﻢ‬
 َ‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻒ‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ َﻟﻄ‬ ‫ﺎ اَ ْﻟ َﻄﻒ‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ َﻛﺒِﻴﺮٍ ﻳ‬ َ‫ﺒﺮ‬ ‫ﺎ اَ ْﻛ‬‫ﻳ‬
ٍ‫ﻋﺰِﻳﺰ‬ ‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ‬ ‫ﻋﺰﱠ‬ َ‫ﺎ ا‬‫ﻴﻞٍ ﻳ‬‫ﺟﻠ‬
 ‫ﻦ ُﻛﻞﱢ‬‫ﺟﻞﱠ ﻣ‬
 َ‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ a'zhama min kulli 'adhîm(in), yâ akrama min kulli karîm(in), yâ arhama min kulli rahâm(in), yâ a'lama min kulli 'alîm(in), yâ
ahkama min kulli hakîm(in), yâ aqdama min kulli qadîm(in), yâ akbara min kulli kabîr(in), yâ althafa min kulli lathîf(in), yâ ajalla min
kulli jalîl(in), yâ a'azza min kulli 'azîz(in).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang maha agung dari semua yang agung, wahai yang maha mulia dari semua yang mulia, wahai yang maha penyayang dari
semua yang menyayangi, wahai yang maha mengetahui dari semua yang mengetahui, wahai yang maha menghakimi dari semua yang
menghakimi, wahai yang maha mendahului dari semua yang mendahului, wahai yang maha benar dari semua yang benar, wahai yang
maha besar dari semua yang besar, wahai yang maha lembut dari semua yang lembut, wahai yang maha agung dari semua yang agung,
wahai yang maha mulia dari semua yang mulia.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻦﱢ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻴﻢ‬‫ﻋﻈ‬ ‫ﺎ‬‫ﺼ ْﻔﺢِ ﻳ‬
 ‫ اﻟ‬‫ﺎ َﻛﺮِﻳﻢ‬‫ﻳ‬ (34)

ِ‫ﻀﻞ‬
ْ ‫ ا ْﻟ َﻔ‬‫ﻳﻢ‬‫ﺎ َﻗﺪ‬‫ﻴﺮِ ﻳ‬ ‫ﺨ‬
َ ‫ﻴﺮَ ا ْﻟ‬‫ﺎ َﻛﺜ‬‫ﻳ‬
ِ‫ﺼ ْﻨﻊ‬
 ‫ اﻟ‬‫ﻴﻒ‬‫ﺎ َﻟﻄ‬‫ ﻳ‬‫ اﻟ ﱡﻠ ْﻄﻒ‬‫ﺋﻢ‬ ‫ا‬‫ﺎ د‬‫ﻳ‬
‫ﻀﺮﱢ‬
‫ اﻟ ﱡ‬‫ﺷﻒ‬ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬‫ ا ْﻟ َﻜﺮْبِ ﻳ‬‫ﻣ َﻨ ﱢﻔﺲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺤﻖﱢ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﺿﻲ‬
 ‫ﺎ ﻗَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻤ ْﻠﻚ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻟﻚ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ karîmas shafhi, yâ 'azhîmal manni, yâ katsîral khayri, yâ qadîmal fadhli, yâ dâ'imal luthfi, yâ lathîfas shun'i, yâ munaffisal
munaffisal karbi, yâ
kâsyifadh dhuuri, yâ mâlikal mulki, yâ qâdhiyal
qâdhiyal haqq(i).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang mulia ampunan-nya, wahai yang agung anugerah-nya, wahai yang
Banyak kebaikan-nya, wahai yang terdahulu karunia-nya, wahai yang abadi kelembutan-nya, wahai yang lembut ciptaan-nya, wahai
yang membahagiakan duka, wahai yang menghilangkan semua bahaya, wahai yang menguasai kekuasaan, wahai yang menetapkan
kebenaran.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ َﻗﻮِي‬‫ﺋﻪ‬ ‫ﻓَﺎ‬‫ﻰ و‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ و‬‫ه‬‫ﻬﺪ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻰ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (35)

‫ َﻗﺮِﻳﺐ‬‫ه‬‫ﻋ ُﻠﻮ‬ ‫ﻰ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻠﻲ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺗﻪ‬ ‫ﻰ ُﻗﻮ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ َﺷﺮِﻳﻒ‬‫ﻔﻪ‬ ‫ﻰ ُﻟ ْﻄ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻒ‬‫ َﻟﻄ‬‫ﻰ ُﻗﺮْ ِﺑﻪ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻢ‬‫ﻋﻈ‬ ‫ﻋﺰﱢه‬ ‫ﻰ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻋﺰِﻳﺰٌ ﻳ‬ ‫ﻓﻪ‬ َ‫ﻰ َﺷﺮ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﺪ‬‫ﺣﻤ‬
 ‫ه‬‫ﺠﺪ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻰ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻣﺠِﻴﺪ‬ ‫ﺘﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋ َﻈ‬ ‫ﻰ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man huwa fî 'ahdihi wafî, yâ man huwa fî wafâihi qawî, yâ man huwa fî quwwatihi 'alî, yâ man huwa fî 'uluwwihi qarîb, yâ man
huwa fî qurbihi lathîf, yâ man huwa luthfihi syarîf, yâ man huwa fî syarafihi 'azîz, yâ man huwa fî 'izzihi 'adhîm, yâ man huwa
huwa fî
'adhamatihi
'adhamatihi majîd, yâ man huwa fî majdihi hamîd(un).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai dia yang menepati janji-nya, wahai dia yang kuat dalam menepati janji-nya, wahai dia yang maha tinggi kekuatan-nya, wahai dia
yang dekat ketinggian-nya, wahai dia yangmaha lembut kedekatan-nya, wahai dia yang maha mulia kelembutan-nya, wahai dia yang
maha mulia kemuliaan-nya, wahai dia yang maha agung kemuliaan-nya, wahai dia yang maha mulia keagungan-nya, wahai dia yang
maha terpuji kemuliaan-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻰ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (36)

‫ﻰ‬‫ﺎ ﺷَﺎﻓ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺎ ﻛَﺎﻓ‬‫ﻳ‬


‫ﻰ‬‫ﺎﻓ‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﺎ‬‫ﻰ ﻳ‬‫اﻓ‬‫ﺎ و‬‫ﻳ‬
‫ﻰ‬‫اﻋ‬‫ﺎ د‬‫ى ﻳ‬‫ﺎد‬‫ﺎ ﻫ‬‫ﻳ‬
‫ﻰ‬‫اﺿ‬‫ﺎ ر‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺎ ﻗَﺎﺿ‬‫ﻳ‬
‫ﻲ‬‫ﺎﻗ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻲ ﻳ‬‫ﺎﻟ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ kâfî, yâ syâfî, yaa wâfî, yâ mu'âfî, yâ hâdî, yâ dâ'î, yâ qâdhî, yâ râdhî, yaa 'alî, yâ bâqî.
bâqî.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-nya dengan asma-MU wahai yang maha mencukupi, wahai yang maha menyembuhkan, wahai yang
maha menepati janji, wahai yang maha memberi keselamatan, wahai yang maha memberi petunjuk, wahai yang maha memanggil,
wahai yang maha memenuhi kebutuhan, wahai yang maha meridhai.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ َﻟﻪ‬‫ﺷﻊ‬ ‫ ﺧَﺎ‬‫ء‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺿﻊ‬
 ‫ ﺧَﺎ‬‫ء‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (37)

‫ ِﺑﻪ‬‫ﻮد‬‫ﺟ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ء‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺋﻦٌ َﻟﻪ‬ ‫ ﻛَﺎ‬‫ء‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻣ ْﻨﻪ‬ ‫ﺋﻒ‬ ‫ ﺧَﺎ‬‫ء‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ ا‬‫ﻴﺐ‬‫ﻣﻨ‬ ‫ء‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ﺋﺮٌ ا‬ ‫ﺎ‬‫ ﺻ‬‫ء‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ ِﺑﻪ‬‫ﺋﻢ‬ ‫ ﻗَﺎ‬‫ء‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻬﻪ‬ ‫ﺟ‬
 ‫ إﻻﱠ و‬‫ﻟﻚ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻫ‬‫ء‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ه‬‫ﻤﺪ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ ِﺑ‬‫ﺒﺢ‬ ‫ﺴ‬
 ‫ﻳ‬ ‫ء‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man kullu syai-
syai-in khâdhi'un
khâdhi'un lahu, yâ man kullu syai-syai-in khâsyi'un, yâ man kullu syai-
syai-in kâ'inun lahu, yâ man kullu syai-
syai-in
mawjûdun bihi, yâ man kullu syai-syai-in munîbun ilayhi, yâ man kullu syai-
syai-in khâifun minhu, yâ man kullu syai-
syai-in qâ'imun bihi, yâ man
kullu syai-
syai-in shâ'irun ilayhi, yâ man kullu syai-
syai-in yusabbihu bihamdihi, yâ man kullu syai-
syai-in hâlikun illâ wajhah(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang kepada-nya takluk segala sesuatu, wahai yang kepada-nya tunduk segala sesuatu, wahai yang karena-nya berada segala
sesuatu, wahai yang karena-nya terwujud segala sesuatu, wahai yang kepada-nya kembali segala sesuau, wahai yang kepada-nya takut
segala sesuatu, wahai yang karena-nya tegak sesuatu, wahai yang kepada-nya mejadi segala sesuatu, wahai yang kepada-nya bertasbih
dan memuji segala sesuatu, wahai yang kecuali wajah-nya binasa segala sesuatu.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ إﻻﱠ ا‬‫ﻣ ْﻔﺰَع‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ﻣ َﻔﺮﱠ إﻻﱠ ا‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (38)

‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ إﻻﱠ ا‬‫ﻣ ْﻨﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ ْﻨﺠ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ إﻻﱠ ا‬‫ﺼﺪ‬
 ‫ﻣ ْﻘ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ةَ إﻻﱠ ِﺑﻪ‬‫ﻻَ ُﻗﻮ‬‫لَ و‬‫ﺣﻮ‬
 َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ إﻻﱠ ا‬‫ﻳﺮْ َﻏﺐ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻪ‬ ‫ﻋ َﻠ‬ ‫ ﱠﻛﻞُ إﻻﱠ‬‫ﻳ َﺘﻮ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺎنُ إﻻﱠ ِﺑﻪ‬‫ﺴ َﺘﻌ‬
 ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻫﻮ‬ ‫ إﻻﱠ‬‫ﺒﺪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻫﻮ‬ ‫ﻰ إﻻﱠ‬‫ﻳﺮْﺟ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man lâ mafarra illâ ilayhi,
ilayhi, yâ man lâ mafza'a illâ ilayhi, yâ man lâ maqshada illâ ilayhi, yâ man lâ manjâ minhu illâ ilayhi, yâ man lâ
'alayhi,
yurghabu illâ ilayhi, yâ man lâ hawla walâ quwwata illâ bihi, yâ man lâ yusta'ânu illâ bihi, yâ man lâ yutawakkalu illâ 'alay hi, yâ man lâ
yurjâ
yurjâ illâ huwa, yâ man lâ yu'badu illâ huwa.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Mahai yang tiada tempat berlari kecuali kepada-nya, wahai yang tiada tempat yang dituju kecuali pada-nya, wahai yang tiada
diselamatkan kecuali oleh-nya, wahai yang tiada dicintai kecuali dia, wahai yang tiada daya dan kekuatan kecuali dengan-nya, wahai
yang tiada dimohon pertolongan kecuali dia, wahai yang tiada tempat berserah diri kecuali kepada-nya, wahai yang tiada diharapkan
kecuali dia, wahai yang tiada disembah kecuali dia.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
َ‫ﻤﺮْﻏُﻮﺑِﻴﻦ‬ ‫ﻴﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻮﺑِﻴﻦَ ﻳ‬‫ﻤﺮْﻫ‬ ‫ﻴﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (39)

َ‫ﻴﻦ‬‫ﺴﺆُوﻟ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﻴﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻤ ْﻄﻠُﻮﺑِﻴﻦَ ﻳ‬ ‫ﻴﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻤﺬْﻛُﻮرِﻳﻦ‬ ‫ﻴﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳﻦَ ﻳ‬‫ﻮد‬‫ﻤ ْﻘﺼ‬ ‫ﻴﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻮﺑِﻴﻦ‬‫ﺤﺒ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﻴﺮَ ا َْﻟ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﺸﻜُﻮرِﻳﻦَ ﻳ‬
ْ ‫ﻤ‬ ‫ﻴﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬‫ﻧﺴ‬ ْ‫ﺴ َﺘﺄ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﻴﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﻳﺎ‬ َ‫ﻳﻦ‬‫ﻋﻮ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ﻴﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ khayral marhûbîna, yâ khayral marghûbîna, yâ khayral mathlûbîna, yâ khayral mas'ûlîna, yâ khayral maqshûdîna, yâ khayral
madzkûrîna,
madzkûrîna, yâ khayral masykârîna, yâ khayral mahbûbîna, yâ khayral mad'uuwwîna, yâ khayral musta'nisîn(a).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang paling baik dari semua yang ditakutkan, wahai yang paling baik dari semua yang dicintai, wahai yang paling baik dari
semua yang diharapkan, wahai yang paling baik dari semua yang diingat, wahai yang paling baik dari semua yang disyukuri, wahai
yang paling baik dari semua yang dicintai, wahai yang paling baik dari semua yang dipanggil, wahai yang paling baik dari semua
penghibur.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻰ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (40)

ُ‫ﺗﺮ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﻓﺮُ ﻳ‬ ‫ﺎ ﻏَﺎ‬‫ﻳ‬


ُ‫ﻫﺮ‬ ‫ﺎ ﻗَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ر‬‫ﺎ ﻗَﺎد‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺳﺮ‬ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬‫ﻃﺮُ ﻳ‬ ‫ﺎ ﻓَﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻛﺮ‬ ‫ﺎ ذَا‬‫ﺎ ِﺑﺮُ ﻳ‬‫ﺎ ﺟ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺻﺮ‬
 ‫ﺎ ﻧَﺎ‬‫ﻇﺮُ ﻳ‬ ‫ﺎ ﻧَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ ghâfiru, yâ sâtiru,
sâtiru, yâ qâdiru, yâ qâhiru, yâ fâthiru, yâ kâsiru, yâ jâbiru, yâ dzâkiru, yâ nâdhiru, yâ
nâshiru.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang maha mengampuni, wahai yang maha menutupi, wahai yang maha
kuasa, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha pencipta, wahai yang maha memisahkan, wahai yang maha menghimpun kembali,
wahai yang maha menyebutkan, wahai yang maha melihat, wahai yang maha memberi pertolongan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ى‬‫ﻬﺪ‬ ‫ َﻓ‬‫ر‬‫ﻣﻦْ َﻗﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ى ﻳ‬‫ﺴﻮ‬
 ‫ﺧ َﻠﻖَ َﻓ‬
َ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (41)

‫ى‬‫ﺠﻮ‬
 ‫ اﻟ ﱠﻨ‬‫ﻤﻊ‬ ‫ﺴ‬
 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ى ﻳ‬‫ﺒ ْﻠﻮ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺸﻒ‬
 ‫ﻳ ْﻜ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻬ ْﻠﻜَﻰ‬ ‫ﻳ ْﻨﺠِﻲ ا ْﻟ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻘﺬُ ا ْﻟ َﻐﺮْ َﻗﻰ ﻳ‬ ‫ﻳ ْﻨ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺑﻜَﻰ‬ َ‫ا‬‫ و‬‫ﺤﻚ‬
 ‫ﺿ‬
ْ َ‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﺎ‬‫ﻤﺮْﺿَﻰ ﻳ‬ ‫ﻲ ا ْﻟ‬‫ﺸﻔ‬
ْ ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫اْﻷُ ْﻧﺜَﻰ‬‫ﻴﻦِ اﻟﺬﱠ َﻛﺮَ و‬ ‫ﺟ‬
 ‫ﺧ َﻠﻖَ اﻟﺰﱠو‬
َ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺣﻴ‬
 َ‫ا‬‫ و‬‫ﻣﻦْ اَﻣﺎت‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟ ﱠﻨﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man khalaqa fasawwa, yâ man qaddara fahadâ, yâ man yaksyiful balwâ, yâ man yasma'un najwâ, yâ man yunqidul gharqâ, yâ man
yunjiyal halkâ, yâ man yasyfiyal mardhâ, yâ man adhhaka wa abkâ, yâ man amâta wa 'ahyâ, yâ man khalaqaz zawjainidz dzakara
dzakara wal
untsâ.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang menciptakan lalu menyempurnakan, wahai yang mentakdirkan lalu memberi petunjuk, wahai yang menghilangkan bala’,
wahai yang mendengar semua rintihan, wahai yang menyelamatkan yang tenggelam, wahai yang menyelamatkan yang binasa, wahai
yang menyembuhkan yang sakit, wahai yang mentertawakan dan menangiskan, wahai yang mematikan dan menghidupkan, wahai
yang membuat pasangan laki-laki dan perempuan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
،‫ﺎ ُﺗﻪ‬‫ﻲ اْﻻَﻓَﺎقِ اَﻳ‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬،‫ﺳﺒِﻴ ُﻠﻪ‬ ِ‫ﺤﺮ‬
 ‫ﺒ‬ ‫ا ْﻟ‬‫ﺒﺮﱢ و‬ ‫ﻣﻦْ ﻓﻲِ ا ْﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (42)

،‫ ُﺗﻪ‬‫ر‬‫ ُﻗﺪ‬‫ﺎت‬‫ﻤﻤ‬ ‫ﻲ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬،‫ﺎ ُﻧﻪ‬‫ﺑﺮْﻫ‬ ‫ﺎت‬‫ﻰ اْﻻَﻳ‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
،‫ﻣ ْﻠ ُﻜﻪ‬ ِ‫ﻣﺔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻘﻴ‬ ‫ﻲ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬،‫ﺒﺮَ ُﺗﻪ‬ ‫ﻋ‬ ِ‫ﻮر‬‫ﻲ ا ْﻟ ُﻘﺒ‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
،‫ﻴﺰَانِ َﻗﻀَﺎؤُه‬‫ﻲ ا ْﻟﻤ‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬،‫ﺒ ُﺘﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻫ‬ ِ‫ﺎب‬‫ﺤﺴ‬
 ‫ﻲ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
.‫ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻘَﺎ‬ ِ‫ﻲ اﻟﻨﱠﺎر‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬،‫ﺑﻪ‬ ‫ا‬‫ﺠ ﱠﻨﺔِ َﺛﻮ‬
 ‫ﻲ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man fil barri wal bahri sabîluhu, yâ man fil âfâqi âyâtuhu, yâ man fil âyâti burhânuhu, yâ man fil mamâti qudratuhu, yâ man
man fil
qubûri 'ibratuhu, yâ man fil qiyâmati mulkuhu, yâ man fil hisâbi haybatuhu, yâ man fil mîzâni qadhâuhu, yâ man fil jannati
tsawâbuhu, yâ man fin nâri 'iqâbuh(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang jalan-nya di lautan dan daratan, wahai yang tanda-tanda kekuasaan-nya ada di semua ufuk, wahai yang pada tanda-tanda
kekuasaan-nya terdapat burhan (dalil-dalil), wahai yang kekuasaan-nya terdapat pada kematian, wahai yang pelajaran-nya terdapat di
alam kubur, wahai yang kekuasaan-nya terdapat pada hari kiamat, wahai yang ketakutan pada-nya terdapat dalam hisab amal, wahai
yang ketetapan-nya terdapat dalam mizan amal, wahai yang pahala-nya terdapat dalam surga, wahai yang siksa-nya terdapat dalam
neraka.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
َ‫ﻮن‬‫ﻧﺒ‬ ْ‫ﻤﺬ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻳ ْﻔﺰَع‬ ‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﺎ‬‫ﺋﻔُﻮنَ ﻳ‬ ‫ ا ْﻟﺨَﺎ‬‫ﻬﺮَب‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (43)

َ‫ون‬‫ﻫﺪ‬ ‫ اﻟﺰﱠا‬‫ﻳﺮْ َﻏﺐ‬ ‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﺎ‬‫ﻮنَ ﻳ‬‫ﻴﺒ‬‫ﻤﻨ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺼﺪ‬


 ‫ﻳ ْﻘ‬ ‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ون‬‫ﻤﺮِﻳﺪ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻧﺲ‬ ْ‫ﺴ َﺘﺄ‬
 ‫ﻳ‬ ‫ﻣﻦْ ِﺑﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﺮُونَ ﻳ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻤ َﺘ‬ ‫ﺠﺄُ ا ْﻟ‬
 ‫ﻳ ْﻠ‬ ‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻃﺌُﻮن‬ ‫ ا ْﻟﺨَﺎ‬‫ﻤﻊ‬ ‫ﻳ ْﻄ‬ ‫ﻋ ْﻔﻮِه‬ ‫ﻣﻦْ ﻓﻰ‬ ‫ﺎ‬‫ﻮنَ ﻳ‬‫ﺤﺒ‬
 ‫ﺨﺮُ ا ْﻟُﻤ‬
 ‫ﻳ ْﻔ َﺘ‬ ‫ﻣﻦْ ﺑِﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ن‬‫ ﱢﻛ ُﻠﻮ‬‫ﻤ َﺘﻮ‬ ‫ ﱠﻛﻞُ ا ْﻟ‬‫ﻳ َﺘﻮ‬ ‫ﻴﻪ‬ ‫ﻋ َﻠ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻗﻨُﻮنَ ﻳ‬ ‫ﻮ‬‫ﺴ ُﻜﻦُ ا ْﻟﻤ‬
 ‫ﻳ‬ ‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man ilayhi yahrabul khâ'ifuuna, yâ man ilayhi yafza'ul mudznibûna, yâ man ilayhi yaqshidul munîbûna, yâ man ilayhi yarghabuz
yarghabuz
zâhidûna, yâ man ilayhi yalja'ul mutahayyirûna, yâ man bihi yasta'nisul murîdûna, yâ man bihi yaftakhirul mmuhibbûna,
uhibbûna, yâ man fî
'afwihi yathma'ul khâthi'ûna, yâ man ilayhi yaskunul mûqinûna, yâ man alayhi yatawakkalul mutawakkilûn(a).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang kepada-nya berlari orang-orang yang ketakutan, wahai yang kepada-nya berlindung orang-orang yang berdosa, wahai yang
kepada-nya menuju orang-orang yang ingin kembali, wahai yang kepada-nya bercinta orang-orang yang zuhud, wahai yang kepada-nya
berlindung orang-orang yang kebingungan, wahai yang kepada-nya
Menari penghibur orang-orang yang berkeinginan, wahai yang dengan-nya berbangga orang-orang yang mencintai, wahai yang pada
maaf-nya berkeingian orang-orang yang bersalah, wahai yang kepada-nya bersemayam orang-orang yang yakin, wahai yang kepada-nya
berserah diri orang-orang yang bertawakkal.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻰ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (44)

‫ﺎ َﻃﺒِﻴﺐ‬‫ ﻳ‬‫ﺣﺒِﻴﺐ‬


 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﺐ‬‫ﻗ‬‫ﺎ ر‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻗﺮِﻳﺐ‬‫ﻳ‬
‫ﻣﻬِﻴﺐ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﺐ‬‫ﺣﺴ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻣﺠِﻴﺐ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﺐ‬‫ﻣﺜ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻴﺮ‬‫ﺑﺼ‬ ‫ﺎ‬‫ﺧﺒِﻴﺮُ ﻳ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ habîbu, yâ thabîbu, yâ qarîbu, yâ raqîbu, yâ hasîbu, yâ muhîbu, yâ mutsîbu, yâ mujîbu, yâ
khabîru, yâ bashîr(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang maha dicintai, wahai yang maha mengobati, wahai yang maha
dekat, wahai yang maha mengawasi, wahai yang maha memberi pahala, wahai yang maha mengijabah doa, wahai yang maha
mengetahui, wahai yang maha melihat.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ٍ‫ﺣﺒِﻴﺐ‬
 ‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ‬ ‫ﺣﺐ‬
 َ‫ﺎ ا‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ َﻗﺮِﻳﺐٍ ﻳ‬ ‫ﺎ اَ َﻗﺮَب‬‫ﻳ‬ (45)

ٍ‫ﺧﺒِﻴﺮ‬
َ ‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ‬ َ‫ﺒﺮ‬ ‫ﺧ‬
ْ َ‫ﺎ ا‬‫ﻴﺮٍ ﻳ‬‫ﺑﺼ‬ ‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ‬ َ‫ﺼﺮ‬
 ‫ﺑ‬ َ‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬
ٍ‫ﻴﻊ‬‫ﻓ‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ ر‬ ‫ َﻓﻊ‬‫ﺎ اَر‬‫ ﻳ‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ َﺷﺮِﻳﻒ‬ ‫ﺎ اَ ْﺷﺮَف‬‫ﻳ‬
‫ﻨﻲ‬ ‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ َﻏ‬ ‫ﺎ اَ ْﻏﻨَﻰ‬‫ ﻳ‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ َﻗﻮِي‬ ‫ى‬‫ﺎ اَ ْﻗﻮ‬‫ﻳ‬
‫ف‬‫ؤُو‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ ر‬ ‫اَف‬‫ﺎ اَر‬‫ ﻳ‬‫اد‬‫ﺟﻮ‬
 ‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ‬ ‫د‬‫ﺟﻮ‬
 َ‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
bashîrin,
Yâ aqraba min kulli qarîbin, yâ ahabba min kulli habîbin, yâ abshara min kulli bashî rin, yâ akhbara min kulli khabîrin, yâ asyrafa min
jawâdin,
kulli syarîfin, yâ arfa'a min kulli rafî'in, yâ aqwâ min kulli qawîyin, yâ aghnâ min kulli ghanîyyin, yâ ajwada min kulli jaw âdin, yâ ar-
ar-
afa min kulli raûfin.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts
alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang paling dekat dari semua yang dekat, wahai yang paling dicintai yang semua yang dicintai, wahai yang paling melihat dari
semua yang melihat, wahai yang paling mengetahui dari semua yang mengetahui, wahai yang paling mulia dari semua yang mulia,
wahai yang paling tinggi dari semua yang tinggi, wahai yang paling kuat dari semua yang kuat, wahai yang paling kaya dari semua
yang kaya, wahai yang paling dermawan dari semua yang dermawan, wahai yang paling penyantun dari semua penyantun.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ٍ‫ﺼﻨُﻮع‬
 ‫ﻣ‬ َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﻌﺎً َﻏ‬‫ﺎﻧ‬‫ﺎ ﺻ‬‫ﻣ ْﻐﻠُﻮبٍ ﻳ‬ َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﺒﺎً َﻏ‬‫ﺎ ﻏَﺎﻟ‬‫ﻳ‬ (46)

‫ﻤﻠُﻮك‬ ‫ﻣ‬ َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﻜﺎً َﻏ‬‫ﺎﻟ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﺨﻠُﻮقٍ ﻳ‬


ْ ‫ﻣ‬ َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﻘﺎً َﻏ‬‫ﺎ ﺧَﺎﻟ‬‫ﻳ‬
ٍ‫ﻣﺮْﻓُﻮع‬ َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﻌﺎً َﻏ‬‫اﻓ‬‫ﺎ ر‬‫ﻮرٍ ﻳ‬‫ﻣ ْﻘﻬ‬ َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﺮاً َﻏ‬‫ﺎ ﻗَﺎﻫ‬‫ﻳ‬
ٍ‫ﻮر‬‫ﻣ ْﻨﺼ‬ َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﺮاً َﻏ‬‫ﺎ ﻧَﺎﺻ‬‫ ﻳ‬‫ﺤﻔُﻮظ‬
 ‫ﻣ‬ َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﻈﺎً َﻏ‬‫ﺎﻓ‬‫ﺎ ﺣ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﺪ‬‫ﺑﻌ‬ َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﺎ َﻗﺮِﻳﺒﺎً َﻏ‬‫ﺋﺐٍ ﻳ‬ ‫ﻴﺮَ ﻏَﺎ‬ ‫ﻫﺪاً َﻏ‬ ‫ﺎ ﺷَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
ghayraa mamlûkin, yâ qâhiran
Yâ ghâliban ghayra maghlûbin, yâ shâni'an ghayra mashnû'in, yâ khâliqan ghayra makhlûqin, yâ mâlikan ghayr
ghayra maqhûrin, yâ râfi'an ghayra marfû'in, yâ hâfidhan ghayra mahfûzhin, yâ nâshiran ghayra manshûrin, yâ syâhidan ghayra
ghâibin, yâ qarîban ghayra ba'îd(in).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang mengalahkan tanpa pernah dikalahan, wahai yang menjadikan tanpa pernah dijadikan, wahai yang menciptakan tanpa
perna diciptakan, wahai yang memiliki tanpa pernah dimiliki, wahai yang maha perkasa tanpa pernah ditundukkan, wahai yang
memuliakan tanpa pernah butuh dimuliakan, wahai yang menjaga tanpa pernah dijaga, wahai yang memberi pertolongan tanpa pernah
diberi pertolongan, wahai yang menyaksikan tanpa disyaksikan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ِ‫ اﻟﻨﱡﻮر‬‫ر‬‫ﻣ َﻨﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ اﻟﻨﱡﻮرِ ﻳ‬‫ﺎ ﻧُﻮر‬‫ﻳ‬ (47)

ِ‫ﺑﺮَ اﻟﻨﱡﻮر‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻟﻖَ اﻟﻨﱡﻮرِ ﻳ‬ ‫ﺎ ﺧَﺎ‬‫ﻳ‬


ٍ‫ ُﻛﻞِّ ﻧُﻮر‬‫ﺎ ﻧُﻮر‬‫ اﻟﻨﱡﻮرِ ﻳ‬‫ر‬‫ﻣ َﻘﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ٍ‫ ُﻛﻞﱢ ﻧُﻮر‬‫ﻌﺪ‬ ‫ﺑ‬ ً‫ﺎ ﻧُﻮرا‬‫ﺒﻞَ ُﻛﻞِّ ﻧُﻮرٍ ﻳ‬ ‫ﺎ ﻧُﻮراً َﻗ‬‫ﻳ‬
‫ ﻧُﻮر‬‫ﻠﻪ‬ ‫ﻤ ْﺜ‬ ‫ َﻛ‬‫ﻴﺲ‬ ‫ﺎ ﻧُﻮراً َﻟ‬‫قَ ُﻛﻞِّ ﻧُﻮرٍ ﻳ‬‫ﺎ ﻧُﻮراً َﻓﻮ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ nûran nûr(i), yâ munawwiran nûr(i), yâ kholiqan nûr(i), yâ mudabbiran nûr(i), yâ muqaddiran nûr(i), yâ nûra kulli nûr(in), yâ
nûran qabla kulli nûr(in), yâ nûron ba'da kulli nûr(in), yâ nûran fawqa kulli nûr(in), yâ nûran laysa kamitslihi nûr(un).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai cahaya dari semua cahaya, wahai yang mencahayai cahaya, wahai yang menciptakan cahaya, wahai yang mengatur cahaya,
wahai yang menentukan kadar cahaya, wahai yang cahaya dari semua cahaya, wahai yang cahaya sebelum ada semua cahaya, wahai
yang cahaya sesudah ada semua cahaya, wahai yang di atas semua cahaya, wahai yang cahaya yang diserupai oleh semua cahaya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻴﻒ‬‫ َﻟﻄ‬‫ﻌ ُﻠﻪ‬ ‫ﻓ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ َﺷﺮِﻳﻒ‬‫ﻋﻄَﺎؤُه‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (48)

‫ﻳﻢ‬‫ َﻗﺪ‬‫ﺎ ُﻧﻪ‬‫ﺣﺴ‬


 ‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻢ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ﻣﻦْ ُﻟ ْﻄ ُﻔﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ٌ‫ق‬‫ﺻﺪ‬
 ‫ه‬‫ﻋﺪ‬ ‫ﻣﻦْ و‬ ‫ﺎ‬‫ﺣﻖﱞ ﻳ‬
 ‫ ُﻟﻪ‬‫ﻣﻦْ َﻗﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ٌ‫ل‬‫ﻋﺪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺬَا‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻀﻞٌ ﻳ‬
ْ ‫ َﻓ‬‫ه‬‫ﻋ ْﻔﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻢ‬‫ﻋﻤ‬ ‫ﻀ ُﻠﻪ‬
ْ ‫ﻣﻦْ َﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺣ ْﻠﻮ‬
 ‫ ْﻛﺮُه‬‫ﻣﻦْ ذ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man 'athâ'uhu syarîf, yâ man fi'luhu lathîf, yâ man luthfuhu muqîm, yâ man ihsânuhu qadîm, yâ man qawluhu haqq, yâ man
wa'duhu shidq, yâ man 'afwuhu fadhl, yâ man 'adzâbuhu 'adl, yâ man dzikruhu hulwun, yâ man fadhluhu 'amîm(un).
Subhânaka
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang maha mulia pemberian-nya, wahai yang lembut perbuatan-nya, wahai yang abadi kelembutan-nya, wahai yang terdahulu
kebaikan-nya, wahai yang benar semua firman-nya, wahai yang benar semua janji-nya, wahai yang maaf-nya karunia, wahai yang siksa-
nya keadilan, wahai yang zikir-nya terasa manis, wahai yang maha luas karunia-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻰ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (49)

ُ‫ﻀﻞ‬
‫ﻣ َﻔ ﱢ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬﻞُ ﻳ‬ ‫ﺴ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻣﺬَ ﱢﻟﻞ‬ ‫ﺎ‬‫لُ ﻳ‬‫ﺒﺪ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ل‬‫ﻣ َﻨﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ َﻨﺰﱢلُ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺠﺰِل‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻀﻞُ ﻳ‬
 ‫ﻣ ْﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺠ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤ ِﻬﻞُ ﻳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ musahhilu, yâ mufadhdhilu, yâ mubaddil, yâ mudzallilu, yâ munazzilu, yâ munawwilu, yâ
mufdhilu, yâ mujzilu, yâ muhmilu, yâ mujmil(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang memberi kemudahan, wahai yang memberi karunia, wahai yang
menggantikan, wahai yang menghinakan, wahai yang menurunan, wahai yang memberi kebaikan, wahai yang memberi karunia, wahai
yang melimpahkan karunia, wahai yang membiarkan, wahai yang yang mengindahkan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ُ‫ﺨ َﻠﻖ‬
ْ ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬‫ﺨ ُﻠﻖُ و‬
ْ ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳﺮَى ﻳ‬ َ‫ﻻ‬‫ﻳﺮَى و‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (50)

‫ﺎ‬‫ﺤﻴ‬
 ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬‫ﻲ و‬‫ﺤﻴ‬
 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ى ﻳ‬‫ﻬﺪ‬ ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬‫ى و‬‫ﻬﺪ‬ ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻌﻢ‬ ‫ﻳ ْﻄ‬ َ‫ﻻ‬‫ و‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻳ ْﻄ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺴﺄَلُ ﻳ‬
 ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬‫ﺴﺄَلُ و‬
 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻪ‬ ‫ﻋ َﻠ‬ ‫ﻳ ْﻘﻀَﻰ‬ َ‫ﻻ‬‫ﻳ ْﻘﻀَﻰ و‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻪ‬ ‫ﻋ َﻠ‬ ‫ﺎر‬‫ﻳﺠ‬ َ‫ﻻ‬‫ﻳﺠِﻴﺮُ و‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ْ‫ﻳ ُﻜﻦ‬ ‫ َﻟﻢ‬‫ و‬‫ﻮ َﻟﺪ‬‫ ﻳ‬‫ َﻟﻢ‬‫ و‬‫ﻠﺪ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻣﻦْ َﻟﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻪ‬ ‫ﻋ َﻠ‬ ‫ﺤ َﻜﻢ‬
 ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬‫ و‬‫ﺤ ُﻜﻢ‬
 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺣﺪ‬
 َ‫ ُﻛﻔُﻮاً ا‬‫َﻟﻪ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man yarâ walâ yurâ, yâ man yakhluqu walâ yukhlaqu, yâ man yahdî walâ yuhdâ, yâ man yuhyii walâ yuhyâ, yâ man man yas'alu
walâ yus'alu, yâ man yuth'imu walâ yuth'amu, yâ man yujîru walâ yujâru ' alayhi, yâ man yaqdhî walâ yuqdhâ 'alayhi, yâ man
yahkumu walâ yuhkamu 'alayhi, yâ yâ man lam yalid walam yûlad walam yakun lahû kufuwan ahad.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang melihat dan tidak dilihat, wahai yang menciptakan dan tidak diciptakan, wahai yang menunjuki dan tidak ditunjuki, wahai
yang menghidupkan dan tidak dihidupkan, wahai yang menanyakan dan tidak ditanyakan, wahai yang memberi makan dan tidak
diberi makan, wahai yang melindungi dan tidak dilindungi, wahai yang menetapkan dan tidak ditetapkan, wahai yang menghakimi dan
tidak dihakimi, wahai yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan serta tak ada satupun sekutu bagi-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ اﻟ ﱠﻄﺒِﻴﺐ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﺐ‬‫ﺤﺴ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (51)

‫ ا ْﻟ َﻘﺮِﻳﺐ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﺐ‬‫ اﻟﺮﱠﻗ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬


‫ﺤﺒِﻴﺐ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻤﺠِﻴﺐ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻴﻞ‬‫ﻛ‬‫ ا َﻟﻮ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻞُ ﻳ‬‫ ا ْﻟ َﻜﻔ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻴﺮ‬‫ اﻟ ﱠﻨﺼ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﻟﻰ ﻳ‬‫ﻤﻮ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
kafîlu,
Yâ ni'mal hasîbu, yâ ni'math thabîbu, yâ ni'mar raqîbu, yâ ni'mal qarîbu, yâ ni'mal mujîbu, yâ ni'mal habîbu, yâ ni'mal kafîlu, yâ
ni'mal wakîlu, yâ ni'mal mawlâ, yâ ni'man nasîr(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang terbaik perhitungan-nya, wahai yang terbaik pengobatan-nya, wahai yang terbaik pengawasan-nya, wahai yang terbaik
kedekatan-nya, wahai yang terbaik jawaban-nya, wahai yang terbaik kekasih-nya, wahai yang terbaik jaminan-nya, wahai yang terbaik
perwakilan-nya, wahai yang terbaik kepemimpinan-nya, wahai yang terbaik pertolongan-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
َ‫ﻴﻦ‬‫ﺤﺒ‬
 ‫ﻣﻨَﻰ ا ْﻟُﻤ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﺎرِﻓ‬‫ ا ْﻟﻌ‬‫ﺳﺮُور‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (52)

َ‫اﺑِﻴﻦ‬‫ اﻟ ﱠﺘﻮ‬‫ﺣﺒِﻴﺐ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳﻦَ ﻳ‬‫ﻤﺮِﻳﺪ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻴﺲ‬‫ﺎ اَﻧ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻧﺒِﻴﻦ‬ ْ‫ﻤﺬ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺎء‬‫ﺟ‬‫ﺎ ر‬‫ﻘﻠﱢﻴﻦَ ﻳ‬ ‫ﻤ‬ ‫ازِقَ ا ْﻟ‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
َ‫ﻤ ْﻜﺮُوﺑِﻴﻦ‬ ‫ﻋﻦِ ا ْﻟ‬ ‫ﻣ َﻨ ﱢﻔﺲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳﻦَ ﻳ‬‫ﺎ ِﺑﺪ‬‫ﻴﻦِ ا ْﻟﻌ‬ ‫ﻋ‬ َ‫ﺎ ُﻗﺮﱠة‬‫ﻳ‬
َ‫ﺧﺮِﻳﻦ‬
 ‫اْﻵ‬‫ﻴﻦَ و‬‫ﻟ‬‫ اْﻻَو‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ا‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﻮﻣ‬‫ﻤ ْﻐﻤ‬ ‫ﻋﻦِ ا ْﻟ‬ ‫ﻣ َﻔﺮﱢج‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ surûral 'ârifîna, yâ munal muhibbîna, yâ anîsal murîdîna, yâ habîbhabîbat
at tawwaabîna, yâ râziqal muqillîna, yâ rajâ'al mudznibîna, yâ
qurrata 'ainil 'âbidîna, yâ munaffisa 'anil makrûbîna, yâ mufarrija 'anil maghmûmîna, yâ ilâhal awwalîna wal âkhirîn(a).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai kebahagiaan para `arifin, wahai dambaan para pencinta, wahai penghibur orang-orang yang berkeinginan, wahai kekasih orang-
orang yang bertaubat, wahai pemberi rizki orang-orang yang berkekurangan, wahai harapan para pedosa, wahai penyejuk hati orang-
orang yang beribadah, wahai yang membahagiakan orang-orang yang sengsara, wahai yang menyenangkan orang-orang yang
menderita, wahai tuhan orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻰ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (53)

‫ﻬﻨَﺎ‬ ‫ َﻟ‬‫ﺎ ا‬‫ﺑﻨَﺎ ﻳ‬ ‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬


‫ﻻَﻧَﺎ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧَﺎ ﻳ‬‫ﻴﺪ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻓ َﻈﻨَﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺣ‬‫ﺻﺮَﻧَﺎ ﻳ‬
 ‫ﺎ ﻧَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴ َﻨﻨَﺎ‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴ َﻠﻨَﺎ ﻳ‬‫ﻟ‬‫ﺎ د‬‫ﻳ‬
‫ﺒﻨَﺎ‬ ‫ﺎ َﻃﺒِﻴ‬‫ﺒﻨَﺎ ﻳ‬ ‫ﺣﺒِﻴ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ rabbanâ, yâ ilâhanâ, yâ sayyidanâ, yâ mawlânâ, yâ nâshiranâ, yâ hâfizhanâ, yâ dalîlanâ, yâ
mu'înanâ, yâ habîbanâ, yâ thabîbanâ.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ
khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU ya RABBana, duai tuhan kami, wahai penghulu kami, wahai junjungan kami,
wahai penolong kami, wahai penjaga kami, wahai penunjuk jalan kami, wahai penolong kami, wahai kekasih kami, wahai penyembuh
kami.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ِ‫ﺎر‬‫ﺧﻴ‬
ْ َ‫اﻻ‬‫ﻴﻦَ و‬‫ﻳﻘ‬‫ﺼﺪ‬
 ‫ اﻟ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﺑﺮَارِ ﻳ‬ َ‫اْﻻ‬‫ﻴﻦَ و‬‫ اﻟﻨﱠﺒﻴ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬ (54)

ِ‫ﺎر‬‫ﻜﺒ‬ ‫ا ْﻟ‬‫ﺼﻐَﺎرِ و‬
 ‫ اﻟ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬‫ﺠ ﱠﻨﺔِ و‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
ِ‫ﺎر‬‫اْﻻَ ْﺷﺠ‬‫ﺎرِ و‬‫ اْﻻَ ْﻧﻬ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﺎرِ ﻳ‬‫اﻟﱢﺜﻤ‬‫ﻮبِ و‬‫ﺤﺒ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
ِ‫ﺎر‬‫ا ْﻟ ِﺒﺤ‬‫ﺒﺮَارِي و‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻘﻔَﺎرِ ﻳ‬ ‫ا ْﻟ‬‫ﺎرى و‬‫ﺼﺤ‬
 ‫ اﻟ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
ِ‫ﺳﺮَار‬ َ‫اْﻻ‬‫ﻋﻼَنِ و‬ ‫ اْﻻ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﺎرِ ﻳ‬‫اﻟ ﱠﻨﻬ‬‫ﻴﻞِ و‬ ‫ اﻟ ﱠﻠ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ rabban nabiyyiina wal abrâri, yâ rabbash shiddiqîna
shiddiqîna wal akhyâri, yâ rabbal jannati wan-
wan-nâri, yâ rabbash shighâri wal kibâri, yâ
rabbal hubûbi wats tsimâri, yâ rabbal anhâri wal asyjâri, yâ rabbash shahârî wal qifâri, yâ rabbal barâri wal bihâri, yâ rabbal
rabbal layli wan
nahâri, yâ rabbal i'lâni wal asrâr(i).
asrâr(i).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai tuhan para nabi dan orang-orang yang baik, wahai tuhan orang-orang yang benar dan orang-orang pilihan, wahai tuhan
pengatur surga dan neraka, wahai tuhan orang-orang kecil dan orang-orang besar, wahai tuhan pengatur biji-bijian dan buah-buahan,
wahai tuhan pengatur sungai-sungai dan pepohonan, wahai tuhan pengatur padang pasir dan gurun, wahai tuhan pengatur daratan dan
lautan, wahai tuhan pengatur siang dan malam, wahai tuhan pengatur semua yang nampak dan yang tersembunyi.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻪ‬ ‫ﻋ ْﻠ‬ ‫ء‬‫ﺤﻖَ ِﺑ ُﻜﻞﱢ َﺷﻲ‬
 ‫ﻣﻦْ َﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻣﺮُه‬ َ‫ء ا‬‫ﻣﻦْ َﻧ َﻔﺬَ ﻓﻲ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (55)

‫ﻤﻪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎد‬‫ﻌﺒ‬ ‫ﻰ ا ْﻟ‬‫ﺤﺼ‬


 ‫ﻣﻦْ ﻻَ ُﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ ُﺗﻪ‬‫ر‬‫ء ُﻗﺪ‬‫ﻟﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ ا‬‫ﺑ َﻠ َﻐﺖ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻼ َﻟﻪ‬‫ ﺟ‬‫ﺎم‬‫ اْﻻَ ْﻓﻬ‬‫رِك‬‫ﻣﻦْ ﻻَ ُﺗﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺋﻖُ ُﺷ ْﻜﺮَه‬ ‫ﺒ ُﻠﻎُ ا ْﻟﺨَﻼ‬ ‫ﻣﻦْ ﻻَ َﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫اؤُه‬‫ رِد‬‫ﺎء‬‫ﺒﺮِﻳ‬ ‫ﻜ‬ ‫ا ْﻟ‬‫ﻤﺔُ و‬ ‫ﻌ َﻈ‬ ‫ﻣﻦِ ا ْﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻬﻪ‬ ‫ ُﻛ ْﻨ‬‫ﻫﺎم‬‫ﻣﻦْ ﻻَ َﺗﻨَﺎلُ اْﻻَو‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻣ ْﻠ ُﻜﻪ‬ َ‫ إﻻ‬‫ﻣ ْﻠﻚ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ه‬‫ َﻗﻀَﺎء‬‫ﺎد‬‫ﻌﺒ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ َﺗﺮُد‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻋﻄَﺎؤُه‬ ّ‫ إﻻ‬‫ﻋﻄَﺎء‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man nafadza fî kulli syai-
syai-in amruhu, yâ man lahiqa bikulli syai-
syai-in ilmhu, yâ man balaghat ilâ kulli syai-
syai-in qudratuhu, yâ man lâ
tuhshal 'ibâdu ni'amahu, yâ man lâ tablughul khalâ'iqu syukrahu, yâ man lâ tudrikul afhâmu jalâlahu, yâ man lâ tanâlul awhâmu
kunhahu, yâ manil 'adhamatu wal kibriyâu ridâuhu, yâ man lâ taruddul 'ibâdu qadhâahu, yâ man lâ mulka illâ mulkuhu, yâ man lâ
'athâa illâ 'athâuhu.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ
khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang perkaranya mengenai segala sesuatu, wahai yang ilmu-nya meliputi segala sesuau, wahai yang kekuasaan-nya mencapai
segala sesuatu, wahai yang nikmat-nya tak terhitung oleh seluruh hamba-nya, wahai yang syukur-nya tak tercapai oleh seluruh
makhluk-nya, wahai yang keagungan-nya tak terjangkau oleh pemahaman pikiran, wahai yang hakikat-nya tak tercapai oleh gambaran
pikiran, wahai yang selendang-nya adalah keagungan dan kebesaran, wahai yang ketetapan-nya tak tertolakkan oleh semua hamba-nya,
wahai yang tak ada kekuasaan kecuali kekuasaan-nya, wahai yang tak ada pemberian kecuali pemberian-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﺎ‬‫ﻌ ْﻠﻴ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺼﻔَﺎت‬
 ‫ اﻟ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻋﻠَﻰ ﻳ‬ َ‫ﻤ َﺜﻞُ اْﻻ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (56)

‫ى‬‫ﻤﺎْو‬ ‫ﺠ ﱠﻨﺔُ ا ْﻟ‬


 ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫اْﻻَوﻟَﻰ ﻳ‬‫ﺧﺮَةُ و‬
 َ‫ اْﻻ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺴﻨَﻰ‬
 ‫ﺤ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﺎء‬‫ﺳﻤ‬ َ‫ اْﻻ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﺒﺮَى ﻳ‬ ‫ ا ْﻟ ُﻜ‬‫ﺎت‬‫ اْﻻَﻳ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ا ْﻟ َﻔﻀَﺎء‬‫ و‬‫اء‬‫ﻬﻮ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ا ْﻟ َﻘﻀَﺎء‬‫ و‬‫ﺤ ْﻜﻢ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻌﻠَﻰ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ات‬‫ﺎو‬‫ﺴﻤ‬
 ‫ اﻟ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫اﻟ ﱠﺜﺮَى ﻳ‬‫ و‬‫ﻌﺮْش‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man lahul matsalul a'lâ, yâ man lahush
lahush shifâtul 'ulyâ, yâ man lahul âkhiratu wal ûlâ, yâ man lahul jannatul ma'wâ, yâ man lahul
âyâtul kubrâ, yâ man lahul asmâul husnâ, yâ man lahul hukmu wal qadhâ', yâ man lahul hawâ'u wal fâdhâ', yâ man lahul 'arsyu wwats ats
tsarâ, yâ man lahus samâwâtul 'ulâ.
'ulâ.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang perumpamaan-nya paling tinggi, wahai yang memiliki sifat-sifat yang agung, wahai yang memiliki dunia dan akhirat,
wahai yang memiliki surga yang mulia, wahai yang memiliki ayat-ayat yang agung, wahai yang asmaul husna, wahai yang hokum dan
ketetapan, wahai yang arasy dan tanah, wahai yang memiliki langit yang tinggi.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧّﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (57)

‫ﺎ َﻏﻔُﻮر‬‫ ﻳ‬‫ﻋ ُﻔﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬


‫ﺎ َﺷﻜُﻮر‬‫ ﻳ‬‫ﻮر‬‫ﺻﺒ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻋﻄُﻮف‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ؤُوف‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ود‬‫د‬‫ﺎ و‬‫ﺴﺆُولُ ﻳ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫وس‬‫ﺎ ُﻗﺪ‬‫ ﻳ‬‫ﻮح‬‫ﺳﺒ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟ ﱠﻨﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ 'afuwwu, yâ ahabûru, yâ syakûru, yâ ra'ûfu, yâ 'athûfu, yâ mas-
mas-ûlu, yâ wadûdu, yâ subbûhu, yâ
quddûsu.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha
sabar, wahai yang maha bersyukur, wahai yang maha penyantun, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pengasih, wahai yang
maha mencintai.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﺎ ُﺗﻪ‬‫ضِ آﻳ‬‫ﻲ اْﻻَر‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻤ ُﺘﻪ‬ ‫ﻋ َﻈ‬ ‫ﺎء‬‫ﺴﻤ‬
 ‫ﻲ اﻟ‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (58)

‫ﺒﻪ‬ ‫ﺋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻋﺠ‬ ِ‫ﺎر‬‫ﻲ ا ْﻟ ِﺒﺤ‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺋ ُﻠﻪ‬ َ‫ﻻ‬‫ء د‬‫ﻣﻦْ ﻓﻲ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ه‬‫ﻌﻴﺪ‬‫ ﻳ‬‫ﺨ ْﻠﻖَ ُﺛﻢ‬
َ ‫أُ ا ْﻟ‬‫ﺒﺪ‬ ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺋ ُﻨﻪ‬ ‫ﺧﺰَا‬
َ ِ‫ﺎل‬‫ﺠﺒ‬
ِ ‫ﻲ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ء ُﻟ ْﻄ َﻔﻪ‬‫ﻬﺮَ ﻓﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬ ‫ﻣﻦْ اَ ْﻇ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻣﺮُ ُﻛ ﱡﻠﻪ‬ َ‫ اْﻻ‬‫ﻳﺮْﺟِـﻊ‬ ‫ﻴﻪ‬ ‫ َﻟ‬‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ ُﺗﻪ‬‫ر‬‫ﺋﻖِ ُﻗﺪ‬ َ‫ﺨﻼ‬
َ ‫ﻲ ا ْﻟ‬‫ ﻓ‬‫ﺼﺮﱠف‬
 ‫ﻣﻦْ َﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺧ ْﻠ َﻘﻪ‬
َ ‫ء‬‫ﺴﻦَ ُﻛﻞﱠ َﺷﻲ‬
 ‫ﺣ‬
 َ‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man fis samâ'i 'azhamatuhu, yâ man fil ardhi âyâtuhu, yâ man fi kulli syai-
syai-in dalâiluhu, yâ man fil bihâri ajâ'ibuhu, yâ man fil jibâli
khazâ'inuhu, yâ man yabda'ul khalqa tsumma yu'î duhu, yâ man ilayhi yarji'ul amru kulluhu, yâ man azhara fî kulli syai'in lutfalutfahu,
fahu, yâ
man ahsana kulla syai-
syai-in khalqahu, yâ man tasharrafa fil khalâiqi qudratuhu.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang keagungan-nya ada di langit, wahai yang ayat-ayat-nya ada di bumi, wahai yang dalil-dalil-nya terdapat pada setiap sesuatu,
wahai yang keajaiban-nya terdapat di lautan, wahai yang khazanah-nya ada di gunung-gunung, wahai yang memulai penciptaan lal
mengembalikannya, wahai yang kepada-nya kembali segala sesuatu, wahai yang menampakkan kelembutan-nya pada setiap sesuatu,
wahai yang mengindahkan keterciptaan segala sesuatu, wahai yang kekuasaan-nya melipui semua makhluk-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ َﻟﻪ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ َﻃﺒِﻴﺐ‬ ‫ﺎ َﻃﺒِﻴﺐ‬‫ ﻳ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺣﺒِﻴﺐ‬
 َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺣﺒِﻴﺐ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (59)

‫ﻴﻖَ َﻟﻪ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ َﺷﻔ‬ َ‫ﻴﻖ‬‫ﺎ َﺷﻔ‬‫ ﻳ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﻣﺠِﻴﺐ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﻣﺠِﻴﺐ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﺚَ َﻟﻪ‬‫ﻣﻐ‬ َ‫ﻦ ﻻ‬‫ﻴﺚَ ﻣ‬‫ﻣﻐ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻖَ َﻟﻪ‬‫ﻓ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ ر‬ َ‫ﻴﻖ‬‫ﻓ‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ َﻟﻪ‬‫ﻴﺲ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ اَﻧ‬ ‫ﻴﺲ‬‫ﺎ اَﻧ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻞَ َﻟﻪ‬‫ﻟ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ د‬ َ‫ﻴﻞ‬‫ﻟ‬‫ﺎ د‬‫ﻳ‬
‫ َﻟﻪ‬‫ﺣﺐ‬
 ‫ﻣﻦْ ﻻَ ﺻﺎ‬ ‫ﺣﺐ‬
 ‫ﺎ ﺻﺎ‬‫ ﻳ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺣﻢ‬
 ‫ﻣﻦْ ﻻَ را‬ ‫ﺣﻢ‬
 ‫ﺎ را‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
lahu,, yâ mujîba man lâ mujîba lahu, yâ syafîqa man lâ syafîqa lahu, yâ rafîqa
Yâ habîba man lâ habîba lahu, yâ thabîba man lâ thabîba lahu
man lâ rifîqa lahu, yâ mughîtsa man lâ mughîtsa lahu, yâ dalîla man lâ dalîla lahu, yâ anîsa man lâ anîsa lahu, yâ râhima man lâ râhima
lahu, yâ shahiba man lâ shâhiba lahu.
Subhânaka
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai kekasi bagi yang tak memiliki kekasih, wahai penyembuh bagi yang tak memiliki penyembuh, wahai yang menjawab bagi yang
tak ada yang menjawab panggilannya, wahai pengasih bagi yang tak memiliki pengasih, wahai penyayang bagi yang tak memiliki
penyayang, wahai pelindung bagi yang tak memiliki pelindung, wahai penghibur bagi yang tak memiliki penghibur, wahai pengasih
bagi yang tak memiliki pengasih, wahai sahabat bagi yang memiliki sdahabat.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫اه‬‫ﻬﺪ‬ ‫ﺳ َﺘ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ي‬‫ﺎد‬‫ﺎ ﻫ‬‫ ﻳ‬‫ﺳ َﺘ ْﻜﻔَﺎه‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬‫ﻳ‬ (60)

‫ﺎه‬‫ﺳ َﺘﺮْﻋ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﻋﻲ‬ ‫ا‬‫ﺎ ر‬‫ ﻳ‬‫ﺳ َﺘﻜْﻼه‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﻰء‬‫ﺎ ﻛَﺎﻟ‬‫ﻳ‬
‫ﺳ َﺘ ْﻘﻀَﺎه‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﺿﻲ‬
 ‫ﺎ ﻗَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺸﻔَﺎه‬
ْ ‫ﺳ َﺘ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺎ ﺷَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻓَﺎه‬‫ﺳ َﺘﻮ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻮ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ ﻳ‬‫ﺳ َﺘ ْﻐﻨَﺎه‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﻨﻲ‬ ‫ﻣ ْﻐ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻻَه‬‫ﺳ َﺘﻮ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ﻟﻲ‬ ‫ﺎ و‬‫ ﻳ‬‫اه‬‫ﺳ َﺘ ْﻘﻮ‬ ‫ﻣﻦِ ا‬ ‫ي‬‫ﻣ َﻘﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ kâfiya manis takfâhu, yâ hâdiya manis tahdâhu, yâ kâli'a manis taklâhu, yâ râ'iya manis tar'âhu, yâ syâfiya manis tasyfâhu, yâ qâdiya
manis taqdhâhu, yâ mughniya manis taghnâhu, yâ mûfiya manis taufâhu, yâ muqawwiya manis taqwâhu, yâ waliya manis tawlâhu.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang mencukupi orang yang mengharap kecukupan, wahai pembimbing orang yang mengharap bimbingan, wahai pelindung
orang yang mengharap perlindungan, wahai pemelihara orang yang mengharap penjagaan, wahai penyembuh orang yang mengharap
kesembuhan, wahai yang memperkenankan orang yang memohon hajat, wahai yang memberi kekayaan pada orang yang mengharap
kekayaan, wahai yang memenuhi janji orang yang dipenuhi janjinya, wahai yang memberi kekuatan orang mengharap kekuatan, wahai
kekasih orang yang mengharap kekasih.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧّﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (61)

ُ‫ازِق‬‫ﺎ ر‬‫ﻟﻖُ ﻳ‬ ‫ﺎ ﺧَﺎ‬‫ﻳ‬


ُ‫ق‬‫ﺎد‬‫ﺎ ﺻ‬‫ﻃﻖُ ﻳ‬ ‫ﺎ ﻧَﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺎ ﻓَﺎرِق‬‫ﻟﻖُ ﻳ‬ ‫ﺎ ﻓَﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺗﻖ‬ ‫ا‬‫ﺎ ر‬‫ﺗﻖُ ﻳ‬ ‫ﺎ ﻓَﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻣﻖ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﺎ ِﺑﻖُ ﻳ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ khâliqu, yâ râziqu, yâ shâdiqu, yâ fâliqu, yâ fâriqu, yâ fâtiqu, yâ râtiqu, yâ sâbiqu, yâ sâmiqu.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang maha pencipta, wahai yang maha berbicara, wahai yang maha
benar, wahai yang maha menciptakan biji-bijian, wahai yang memuwujudkan alam semesta, wahai yang maha terdahulu, wahai yang
maha tinggi.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ار‬‫اْﻻَ ْﻧﻮ‬‫ و‬‫ﺎت‬‫ﻌﻞَ اﻟ ﱡﻈ ُﻠﻤ‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺎر‬‫اﻟ ﱠﻨﻬ‬‫ﻴﻞَ و‬ ‫ اﻟ ﱠﻠ‬‫ﻳ َﻘ ﱢﻠﺐ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (62)

َ‫ﻤﺮ‬ ‫ا ْﻟ َﻘ‬‫ و‬‫ﻤﺲ‬ ‫ﺸ‬


‫ﺨﺮَ اﻟ ﱠ‬
‫ﺳ ﱠ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺤﺮُور‬
 ‫ا ْﻟ‬‫ﺧ َﻠﻖَ اﻟ ﱢﻈﻞﱠ و‬
َ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﺎة‬‫ﺤﻴ‬
 ‫ا ْﻟ‬‫ و‬‫ت‬‫ﻤﻮ‬ ‫ﺧ َﻠﻖَ ا ْﻟ‬
َ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺸﺮﱠ ﻳ‬
‫اﻟ ﱠ‬‫ﻴﺮَ و‬ ‫ﺨ‬
َ ‫ ا ْﻟ‬‫ر‬‫ﻣﻦْ َﻗﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ً‫ﻟَﺪا‬‫ﻻَ و‬‫ﺒﺔً و‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﺎ‬‫ﺨﺬْ ﺻ‬
 ‫ﻳ ﱠﺘ‬ ‫ﻣﻦْ َﻟﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﺮُ ﻳ‬ َ‫اْﻻ‬‫ﺨ ْﻠﻖُ و‬
َ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻲ‬ ‫ و‬‫ﻳ ُﻜﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﻣﻦْ َﻟﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻤ ْﻠﻚ‬ ‫ﻰ ا ْﻟ‬‫ ﻓ‬‫ ﺷَﺮﻳﻚ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﻴﺲ‬ ‫ﻣﻦْ َﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫اﻟﺬﱡلﱢ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man yuqallibul layla wan nahâra, yâ man ja'alazh zhulumâti wal anwâra, yâ man khalaqazh zhilla wal harûr, yâ man sakhkharasy
sakhkharasy
syamsa wal qamara, yâ man qaddaral khayra wasy syarra,yâ man khalaqal mawta wal hayâta, yâ man lahul khalqu wal amru,
amru, yâ man
lam yattahidz shâhibatan walâ walada, yâ man laysa lahu syarîkun fil mulki, yâ man lam yakun lahu waliyyun minadh dzulli.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang merubah siang dan malam, wahai yang menjadikan gelap dan cahaya, wahai yang menciptakan naungan dan panas, wahai
yang mengedarkan matahari dan bulan, wahai yang menentukan keburukan dan kebaikan, wahai yang menciptakan kematian dan
kehidupan, wahai yang memiliki makhluk materi dan nonmateri, wahai yang tak memiliki sahabat dan anak, wahai yang tidak ada
sekutu dalam kekuasaan-nya, wahai yang tidak membutuhkan penolong untuk menghinakan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
َ‫ﻴﻦ‬‫ﻣﺘ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﺮَ اﻟﺼ‬‫ﺿﻤ‬
َ ‫ﻌ َﻠﻢ‬ ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳﻦَ ﻳ‬‫ﻤﺮِﻳﺪ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣﺮَاد‬ ‫ﻌ َﻠﻢ‬ ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (63)

َ‫ﻴﻦ‬‫ﺋﻔ‬ ‫ ا ْﻟﺨَﺎ‬‫ﺑﻜَﺎء‬ ‫ﻳﺮَى‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﻫﻨ‬ ‫ا‬‫ﻴﻦَ ا ْﻟﻮ‬‫ اَﻧ‬‫ﻤﻊ‬ ‫ﺴ‬
 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﺋﺒِﻴﻦ‬ ‫ اﻟﺘﱠﺎ‬‫ﻋﺬْر‬ ُ‫ﺒﻞ‬ ‫ﻳ ْﻘ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﺋﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ اﻟﺴ‬‫ﺋﺞ‬ ‫ا‬‫ﺣﻮ‬
 ‫ﻠﻚ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬‫ﺴﻨ‬
 ‫ﺤ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﺟﺮَ ا ْﻟ‬
 َ‫ ا‬‫ﻀﻴﻊ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳﻦَ ﻳ‬‫ﺴﺪ‬
 ‫ﻤ ْﻔ‬ ‫ﻤﻞَ ا ْﻟ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻠﺢ‬ ‫ﺼ‬
 ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻳﻦ‬‫د‬‫ﺟﻮ‬
 َ‫ اْﻻ‬‫د‬‫ﺟﻮ‬
 َ‫ﺎ ا‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﺎرِﻓ‬‫ﻋﻦْ ُﻗﻠُﻮبِ ا ْﻟﻌ‬ ‫ﻌﺪ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man ya'lamu murâdal murîdîna, yâ man ya'lamu dhamîrash shâmitîna, yâ man yasma'u anînal wâhinîna, yâ man yarâ bukâ'al
khâifîna, yâ man yamliku hawâijas sâ'ilîna, yâ man yaqbalu 'udzrat tâibîna, yâ man lâ yuslihu 'amalal mufsidîna, yâ man lâ yudhî'u
yudhî'u
ajral muhsinîna, yâ man lâ yab'udu 'an qulûbil 'ârifîna, yâ ajwadal ajwadîn(a).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang maha mengetahui keinginan orang-orang yang berkeinginan, wahai yang maha mengetahui hati orang-orang yang diam,
wahai yang maha mendengar jeritan orang-orang yang lemah, wahai yang maha melihat tangisan orang-orang yang ketakutan, wahai
yang maha memiliki hajat orang-orang yang berharap, wahai yang menerima alasan orang-orang yang bertaubat, wahai yang
memperbaiki amal orang-orang yang berbuat kerusakan, wahai yang tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan,
wahai yang tidak jauh dari hati kaum ‘arifin, wahai yang maha dermawan dari semua yang dermawan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﺎء‬‫ﻋ‬‫ اﻟﺪ‬‫ﻣﻊ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ ﻳ‬‫ﺒﻘَﺎء‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺋﻢ‬ ‫ا‬‫ﺎ د‬‫ﻳ‬ (64)

‫ﺨﻄَﺎء‬
َ ‫ﻓﺮَ ا ْﻟ‬ ‫ﺎ ﻏَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻌﻄَﺎء‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺳﻊ‬ ‫ا‬‫ﺎ و‬‫ﻳ‬
‫ﻼء‬‫ﺴﻦَ ا ْﻟﺒ‬
 ‫ﺣ‬
 ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺎء‬‫ﺴﻤ‬
 ‫ اﻟ‬‫ﻳﻊ‬‫ﺑﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺴﻨَﺎء‬
 ‫ اﻟ‬‫ﻳﻢ‬‫ﺎ َﻗﺪ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻞَ اﻟ ﱠﺜﻨَﺎء‬‫ﺟﻤ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺠﺰَاء‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﺎ َﺷﺮِﻳﻒ‬‫ ﻳ‬‫ﻓَﺎء‬‫ﻴﺮَ ا ْﻟﻮ‬‫ﺎ َﻛﺜ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ dâ'imal baqâ'i, yâ sâmi'ad du'â'i, yâ wâsi'al 'athâ'i, yâ ghâfiral khatâ'i, yâ badî'as samâ'i, yâ hasanal bala'i, yâ jamîlats tsanâ'i, yâ
qadîmas sanâ'i, yâ katsîral wafâ'i, yâ syarîfal jazâ'i.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang kekal keabadian-nya, wahai yang maha mendengar doa, wahai yang maha luas pemberian-nya, wahai yang maha
mengampuni kesalahan, wahai yang menciptakan langit, wahai yang maha baik pujian-nya, wahai yang maha indah kesetiaan-nya,
wahai yang maha mulia pembalasan-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧّﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (65)

‫ﺎ َﻏﻔﱠﺎر‬‫ ﻳ‬‫ﺳﺘﱠﺎر‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬


‫ﺎر‬‫ﺟﺒ‬
 ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺎر‬‫ﺎ َﻗﻬ‬‫ﻳ‬
‫ﺎر‬‫ﺎ ﺑ‬‫ ﻳ‬‫ﺎر‬‫ﺻﺒ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺎ َﻓﺘﱠﺎح‬‫ ﻳ‬‫ﺨﺘَﺎر‬
ْ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻣﺮْﺗَﺎح‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻔﱠﺎح‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ sattâru, yâ ghaffâru, yâ qahhâru, ya jabbâru, yâ sabbâru, yâ bârru, yâ mukhtâru, yâ fattâhu,
fattâhu, yâ
naffâhu, yâ murtâh(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang maha menutupi aib, wahai yang maha pengampun, wahai yang
maha perkasa, wahai yang maha menundukkan, wahai yang maha sabar, wahai yang maha baik, wahai yang maha menjadi pilihan,
wahai yang membuka semua pintu kebaikan, wahai yang maha pemberi karunia, wahai yang maha pemberi keindahan dan
kenahagiaan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻲ‬‫ﺎﻧ‬‫ﺑ‬‫ر‬‫ﻲ و‬‫ َﻗﻨ‬‫ز‬‫ﻣﻦْ ر‬ ‫ﺎ‬‫ﻲ ﻳ‬‫اﻧ‬‫ﺳﻮ‬ ‫ﻰ و‬‫ﺧ َﻠ َﻘﻨ‬
َ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (66)

‫ﻰ‬‫ﻧَﺎﻧ‬‫ اَد‬‫ﻰ و‬‫ﺑﻨ‬ ‫ﻣﻦْ َﻗﺮﱠ‬ ‫ﺎ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺳﻘَﺎﻧ‬ ‫ﻰ و‬‫ﻤﻨ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻣﻦْ اَ ْﻃ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻧﻰ‬ ‫ َﻛﻼ‬‫ﻲ و‬‫ﻔ َﻈﻨ‬ ‫ﺣ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ َﻛﻔَﺎﻧ‬‫ﻰ و‬‫ﻤﻨ‬ ‫ﺼ‬
 ‫ﻋ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻰ‬‫اﻧ‬‫ﻫﺪ‬ ‫ﻰ و‬‫ ﱠﻓ َﻘﻨ‬‫ﻣﻦْ و‬ ‫ﺎ‬‫ﻰ ﻳ‬‫اَ ْﻏﻨَﺎﻧ‬‫ﻰ و‬‫ﻋﺰﱠﻧ‬ َ‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻰ‬‫ﺎﻧ‬‫ﺣﻴ‬
 َ‫ا‬‫ﻰ و‬‫ﺎ َﺗﻨ‬‫ﻣﻦْ اَﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻰ ﻳ‬‫اﻧ‬‫آو‬‫ﻰ و‬‫ﺴﻨ‬
 ‫ﻣﻦْ آ َﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man khalaqanî wasawwânî,
wasawwânî, yâ man razaqanî warabbânî, yâ man ath'amanî wasaqânî, yâ man qarrabanî wa 'adnânî, yâ man
'ashamanî wakafânî, yâ man hafizhanî wakalânî, yâ man a'azzanî wa aghnânî,
Yâ man wafaqanî wahadânî, yâ man ânasânî wa âwânî, yâ man amâtanî wa ahyânî.
Subhânaka yâ
yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang menciptakanku dan memuliakanku, wahai yang memberi rizki dan membimbingku, wahai yang memberiku makan dan
minum, wahai yang mendekatiku dan menghampiriku, wahai yang menjagaku dan melindungiku, wahai yang memeliharaku dan
melindungiku, wahai yang menyelamatkanku dan menjagaku, wahai yang memuliakanku dan mengkayakanku, wahai yang
membimbingku dan menunjukiku, wahai yang menghiburku dan mengayomiku, wahai yang mematikanku dan menghidupkanku.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ه‬‫ﺎد‬‫ﻋﺒ‬ ْ‫ﻋﻦ‬ َ‫ﺑﺔ‬ ‫ﺒﻞُ اﻟ ﱠﺘﻮ‬ ‫ﻳ ْﻘ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺗﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻠﻤ‬ ‫ﺤﻖﱠ ِﺑ َﻜ‬
 ‫ﺤﻖﱡ ا ْﻟ‬
 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (67)

‫ﻧﻪ‬ ْ‫ذ‬‫ﻋﺔُ إﻻّ ِﺑﺎ‬ ‫ﺸﻔَﺎ‬


‫ اﻟ ﱠ‬‫ﻣﻦْ ﻻ َﺗ ْﻨ َﻔﻊ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ َﻗ ْﻠ ِﺒﻪ‬‫ و‬‫ﻤﺮْء‬ ‫ﻴﻦَ ا ْﻟ‬ ‫ﺑ‬ ُ‫ﻮل‬‫ﻳﺤ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻤﻪ‬ ‫ﺤ ْﻜ‬
 ‫ﻟ‬ ‫ﻌ ﱢﻘﺐ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻠﻪ‬ ‫ﺳﺒِﻴ‬ ْ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺿﻞﱠ‬
َ ْ‫ﻤﻦ‬ ‫ ِﺑ‬‫ﻋ َﻠﻢ‬ َ‫ ا‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻣﺮِه‬ َ‫ء ﻻ‬‫ ُﻛﻞﱡ َﺷﻲ‬‫ﻣﻦِ اﻧْﻘﺎد‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺋﻪ‬ ‫ﻟ َﻘﻀَﺎ‬ ‫اد‬‫ﻣﻦْ ﻻ ر‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬ ‫ﺑ‬ ً‫ﺑﺸْﺮا‬ ‫ﻳَﺎح‬ ‫ﺳﻞُ اﻟﺮﱢ‬ ْ‫ﻳﺮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻨﻪ‬ ‫ﻴ‬‫ﻴﻤ‬ ‫ ِﺑ‬‫ﺎت‬‫ﻣ ْﻄﻮِﻳ‬ ‫ﺎوات‬‫ﺴﻤ‬
 ‫ﻣﻦِ اﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺘﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ ر‬‫ي‬‫ﻳﺪ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man yuhiqqul haqqa bikalimâtihi, yâ man yaqbalut taubata 'an 'ibâdihi, yâ man yahûlu bainal mar'i wa qalbihi, yâ man lâ tanfa'usy
tanfa'usy
syafâ'atu illa bi'idznihi, yâ man huwa 'a'lamu biman dhalla 'an sabîlihi, yâ man lâ mu'aqqiba lihukmihi, yâ man lâ râdda liqadhâihi, yâ
man inqâda kullu syai'in liamrihi, yâ manis samâwâtu mathwiyyatun biyamînihi, yâ man yursilur riyâha busyran baina yaday
rahmatihi.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri
nâri yâ râbb.

Wahai yang membenarkan kebenaran dengan kalimat-nya, wahai yang menerima taubat hamba-hamba-nya, wahai yang mendindingi
seseorang dan hatinya, wahai yang tidak bermanfaat syafat kecuali dengan izin-nya, wahai yang maha mengetahui orang yang tersesat
dari jalan-nya, wahai yang tak dapat menghindari hokum-nya, wahai yang tak dapat menolak ketetapan-nya, wahai yang pada perintah-
nya patuh segala sesuatu, wahai yang dengan sumpah-nya tergulung semua langit, wahai yang mengirimkan angina kebahagiaan
sebelum rahmat-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ا‬‫ﺗَﺎد‬‫ﺎلَ اَو‬‫ﺠﺒ‬
ِ ‫ﻌﻞَ ا ْﻟ‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ا ﻳ‬‫ﺎد‬‫ﻣﻬ‬ ‫ض‬‫ﻌﻞَ اْﻻَر‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (68)

‫ا‬‫ﻤﺮَ ﻧُﻮر‬ ‫ﻌﻞَ ا ْﻟ َﻘ‬ ‫ﺟ‬


 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﺳﺮَاﺟ‬ ‫ﻤﺲ‬ ‫ﺸ‬
‫ﻌﻞَ اﻟ ﱠ‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻌﺎﺷًﺎ‬‫ ﻣ‬‫ﺎر‬‫ﻌﻞَ اﻟ ﱠﻨﻬ‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﺎﺳ‬‫ﻟﺒ‬ َ‫ﻴﻞ‬ ‫ﻌﻞَ اﻟ ﱠﻠ‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ ﺑِﻨﺎء‬‫ء‬Ĥ‫ﻤ‬‫ﻌﻞَ اﻟﺴ‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺎ‬ ‫ﺎﺗًﺎ‬‫ﺳﺒ‬ ‫م‬‫ﻌﻞَ اﻟ ﱠﻨﻮ‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ا‬‫ﺎد‬‫ﻣﺮْﺻ‬ ‫ﻌﻞَ اﻟﻨﱠﺎر‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻳ‬‫اﺟ‬‫و‬‫ اَز‬‫ﺎء‬‫ﻌﻞَ اْﻻَ ْﺷﻴ‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man ja'alal ardha mihâda, yâ man ja'alal jibâla
jibâla autâda, yâ man ja'alasy syamsa sirâjâ, yâ man ja'alal qamara nûran, yâ man ja'alal
layla libâsan, yâ man ja'alan nahara ma'âsyan, yâ man ja'alan nauma subâtan, yâ man ja'alas samâ'a biâ'an, yâ man ja'alal asy yâ'a
azwâjan, yâ man ja'alan nâra mirshâda(n).
mirshâda(n).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang menjadikan bumi sebagai ayunan, wahai yang menjadikan gunung-gunung sebagai tiang, wahai yang menjadikan matahari
sebagai pelita, wahai yang menjadikan bulan cahaya, wahai yang menjadikan malam sebagai pakaian, wahai yang menjadikan siang
untuk mencari penghidupan, wahai yang menjadikan tidur untuk istirahat, wahai yang menjadikan langit sebagai bangunan, wahai
yang menciptakan segalanya berpasangan, wahai yang menjadikan neraka sebagai jebakan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ّﻠ‬ (69)

‫ﻴﻊ‬‫ﺎ َﺷﻔ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻊ‬‫ﺳﻤ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬


‫ﻴﻊ‬‫ﻣﻨ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻊ‬‫ﻓ‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ﻳﻊ‬‫ﺑﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺳﺮِﻳﻊ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻳﺮ‬‫ﺎ َﻗﺪ‬‫ﺎ َﻛﺒِﻴﺮُ ﻳ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻣﺠِﻴﺮ‬ ‫ﺎ‬‫ﺧﺒِﻴﺮُ ﻳ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma inni as aluka bismika yâ samî'u, yâ syafî'u, yâ rafî'u, yâ manî'u, yâ sarî'u, yâ badî'u, yâ kabîru, yâ qadîru, yâ khabîru,
khabîru, yâ
mujîr(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang maha mendengar, wahai yang maha memberi syafaat, wahai yang
maha tinggi, wahai yang maha menghalangi, wahai yang maha cepat, wahai yang maha menciptakan, wahai yang maha besar, wahai
yang maha kuasa, wahai yang maha mengetahui, wahai yang maha menyelamatkan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﺣﻲ‬
 ‫ ُﻛﻞﱢ‬‫ﻌﺪ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺣﻴ‬
 ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺣﻲ‬
 ‫ﺒﻞَ ُﻛﻞﱢ‬ ‫ﺎ َﻗ‬‫ﺣﻴ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (70)

‫ﺣﻲ‬
 ‫ﻳﺸَﺎرِ ُﻛﻪ‬ َ‫ي ﻻ‬‫ ا ﱠﻟﺬ‬‫ﺣﻲ‬
 ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺣﻲ‬
 ‫ﻠﻪ‬ ‫ﻤ ْﺜ‬ ‫ َﻛ‬‫ﻴﺲ‬ ‫ي َﻟ‬‫ ا ﱠﻟﺬ‬‫ﺣﻲ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺣﻲ‬
 ‫ ُﻛﻞﱠ‬‫ﻴﺖ‬‫ﻳﻤ‬ ‫ اﻟﱠﺬى‬‫ﺣﻲ‬
 ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺣﻲ‬
 ‫ﻟﻰ‬‫ ا‬‫ﺘﺎج‬‫ﻳﺤ‬ ‫ى ﻻ‬‫ ا ﱠﻟﺬ‬‫ﺣﻲ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺣﻲ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ َ‫ﺎة‬‫ﺤﻴ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﻳﺮِث‬ ‫ﺎ َﻟﻢ‬‫ﺣﻴ‬
 ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺣﻲ‬
 ‫قُ ُﻛﻞﱠ‬‫ﻳﺮْز‬ ‫ى‬‫ ا ﱠﻟﺬ‬‫ﺣﻲ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻻ‬‫ﺳ َﻨﺔٌ و‬ ‫ﺧﺬُه‬
ُ ‫ ﻻَ ﺗَﺄ‬‫ﻮم‬‫ﺎ َﻗﻴ‬‫ ﻳ‬‫ﺣﻲ‬
 ‫ﺎ‬‫ﺗَﻰ ﻳ‬‫ﻤﻮ‬ ‫ﺤِﻴﻲ ا ْﻟ‬
 ‫ﻳ‬ ‫ اﻟﱠﺬى‬‫ﺣﻲ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫م‬‫َﻧﻮ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ hayyan
hayyan qabla kulli hayyin, yâ hayyan ba'da kulli hayyin, yâ hayyul ladzî laysa kamitslihi hayyun, yâ hayyul ladzî lâ yusyârikuhu
yusyârikuhu
hayyun, yâ hayyul ladzî lâ yahtâju ila hayyin, yâ hayyul ladzî yumîtu kulli hayyin, yâ hayyul ladzî yarzuqu kulla hayyin, yâ hayyan
hayyan lam
yaritsil hayâta min hayyin, yâ hayyul ladzî yuhyil mautâ, yâ hayyu yâqayyûmu lâ ta'huduhu sinatun walâ nawm(un).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang hidup sebelum semua yang hidup, wahai yang hidup sesudah semua yang hidup, wahai yang hidup yang tak terserupai
oleh semua yang hidup, wahai yang hidup yang tak tersekutukan oleh semua yang hidup, wahai yang hidup yang tidak butuh pada
semua yang hidup, wahai yang hidup yang mematikan semua yang hidup, wahai yang hidup yang memberi rizki semua yang hidup,
wahai yang hidup yang tidak mewarisi kehidupan dari semua yang hidup, wahai yang hidup yang menghidupkan semua mati, wahai
yang hidup, wahai yang mengawasi yang tak pernah kantuk dan tak pernah tidur.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻳ ْﻄﻔَﻰ‬ َ‫ ﻻ‬‫ ﻧُﻮر‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﻳ ْﻨﺴ‬ َ‫ ْﻛﺮٌ ﻻ‬‫ ذ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (71)

ُ‫ﻳﺰُول‬ َ‫ ﻻ‬‫ﻣ ْﻠﻚ‬ ‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻌﺪ‬ ‫ ﻻَ ُﺗ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻒ‬ ‫ﻳ َﻜ‬ َ‫ﺟﻼَلٌ ﻻ‬
 ‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻰ ﻳ‬‫ﺤﺼ‬
 ‫ﻳ‬ َ‫ ﻻ‬‫ ﺛَﻨﺎء‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻳﺮَد‬ َ‫ ﻻ‬‫ َﻗﻀَﺎء‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ك‬‫ر‬‫ﻳﺪ‬ َ‫ ﻛَﻤﺎلٌ ﻻ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻴﺮ‬ ‫ ﻻَ ُﺗ َﻐ‬‫ﻮت‬‫ ُﻧﻌ‬‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫لُ ﻳ‬‫ﺒﺪ‬ ‫ ﻻَ ُﺗ‬‫ﺻﻔَﺎت‬
 ‫ﻣﻦْ َﻟﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man lahu dzikrun lâ yunsâ, yâ man lahu nûrun lâ yuthfâ, yâ man lahu ni’amun lâ tu’addu, yâ man lahu mulkun lâ yazûlu, yâ man
man
lahu tsanâun lâ yuhshâ, yâ man lahu jalâlun lâ yukayyafu, yâ man lahu
lahu kamâlun lâ yudraku, yâ man lahu qadhâun lâ yuraddu, yâ man
lahu shifâtun lâ yubaddalu, yâ man lahu nu’ûtun lâ yughayyar(u).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang memiliki sebutan yang tak pernah terlupakan, wahai yang memiliki cahaya yang tak pernah terpadamkan, wahai yang
memiliki nikmat yang tak terhitung, wahai yang memiliki kekuasaan yang tak pernah hancur, wahai yang memiliki pujian yang tak
terukur, wahai yang memiliki kesempurnaan yang tak terjangkau, wahai yang memiliki ketetapan yang tak tertolakkan, wahai yang
memiliki sifat yang tak tergantikan, wahai yang memiliki sifat yang tak pernah berubah.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ِ‫ﻳﻦ‬‫مِ اﻟﺪ‬‫ﻳﻮ‬ ‫ﻟﻚ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﺎ َﻟﻤﻴﻦَ ﻳ‬‫ ا ْﻟﻌ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬ (72)

َ‫ﻬﺮَ اﻟﻼﱠﺟِﻴﻦ‬ ‫ﺎ َﻇ‬‫ﻟﺒِﻴﻦَ ﻳ‬ ‫ﻳﺔَ اﻟﻄﱠﺎ‬ ‫ﺎ ﻏَﺎ‬‫ﻳ‬


َ‫ﺎ ِﺑﺮِﻳﻦ‬‫ اﻟﺼ‬‫ﺤﺐ‬
 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎرِﺑِﻴﻦَ ﻳ‬‫ ا ْﻟﻬ‬‫رِك‬‫ﻣﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻬﺮِﻳﻦ‬ ‫ﻤ َﺘ َﻄ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺤﺐ‬
 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫اﺑِﻴﻦَ ﻳ‬‫ اﻟ ﱠﺘﻮ‬‫ﺤﺐ‬
 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻳﻦ‬‫ﻬ َﺘﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ ﺑِﺎ ْﻟ‬‫ﻋ َﻠﻢ‬ َ‫ ا‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﺴﻨ‬
 ‫ﺤ‬
 ‫ ا ْﻟُﻤ‬‫ﺤﺐ‬
 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
hâribîna,, yâ may yuhibbush shâbirîna,
Yâ rabbal ‘alamîna, yâ mâlika yawmiddîn, yâ ghâyatath thâlibîna, yâ zhhahral lâjîna, yâ mudrikal hâribîna
yâ may yuhibbut tawwâbina, yâ may yuhibbul mutathahhirîna, yâ may yuhibbul muhsinîna, yâ man huwa a’lamu bil muhtadîn(a).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai tuhan alam semesta, wahai penguasa hari kiamat, wahai tujuan para pengharap, wahai pelindung para pencari perlindungan,
wahai yang mengetahui orang-orang yang lari ketakutan, wahai yang mencintai orang-orang yang sabar, wahai yang mencintai orang-
orang yang bertaubat, wahai yang mencintai orang-orang yang menempuh jalan kesucian, wahai yang mencintai orang-orang yang
berbuat kebajikan, wahai yang maha mengetahui orang-orang yang memperoleh petunjuk.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻰ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (73)

ُ‫ﻴﻖ‬‫ﻓ‬‫ﺎ ر‬‫ﻴﻖُ ﻳ‬‫ﺎ َﺷﻔ‬‫ﻳ‬


ُ‫ﻴﻂ‬‫ﻣﺤ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻆُ ﻳ‬‫ﺣﻔ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻴﺚ‬‫ﻣﻐ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﺖ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫لﱡ‬‫ﻣﺬ‬ ‫ﺎ‬‫ﻌﺰﱡ ﻳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﺪ‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﺎ‬‫ئُ ﻳ‬‫ﺒﺪ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟ ﱠﻨﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismka yâ syafîqu, yâ rafîqu, yâ hafîdhu, yâ muhîthu, yâ muqîtu, yâ mughîtsu, yâ mu'izzu, yâ mudzillu,
mudzillu, yâ
mubdi'u, yâ mu'îdu.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang maha menyayangi, wahai yang maha mengasihi, wahai yang maha
menjaga, wahai yang maha meliputi, wahai yang maha memberi makanan dan minuman, wahai yang maha pertolongan, wahai yang
maha memuliakan, wahai yang maha menghinakan, wahai yang maha menciptakan, wahai yang maha mengembalikan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻧﺪ‬ َ‫ ِﺑﻼ‬‫ َﻓﺮْد‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺿﺪ‬
 َ‫ ِﺑﻼ‬‫ﺣﺪ‬
 َ‫ ا‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (74)

‫ﻴﻒ‬ ‫ وِ ْﺗﺮٌ ِﺑﻼَ َﻛ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﺐٍ ﻳ‬ ‫ﻋ‬ َ‫ ِﺑﻼ‬‫ﻤﺪ‬ ‫ﺻ‬
 ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫زِﻳﺮ‬‫ ِﺑﻼَ و‬‫ب‬‫ ر‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻒ‬ ‫ﺣ‬
 َ‫ ﻗَﺎضٍ ِﺑﻼ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ٍ‫ ِﺑﻼَ َﻓ ْﻘﺮ‬‫ﻨﻲ‬ ‫ َﻏ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻋﺰِﻳﺰٌ ِﺑﻼَ ذُلﱟ ﻳ‬ ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ ِﺑﻼَ َﺷﺒِﻴﻪ‬‫ﻮف‬‫ﺻ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻋﺰْلٍ ﻳ‬ َ‫ ِﺑﻼ‬‫ﻠﻚ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man huwa ahadun bilâ dhiddin, yâ man huwa fardun bilâ nidd niddin,
in, yâ man huwa shamadun bilâ 'aibin, yâ man huwa witrun bilâ
kayfin,
Yâ man huwa qâdhin bilâ haifin, yâ man huwa rabbun bilâ wazîrin,
Yâ man huwa 'azîzun bilâ dzullin, yâ man huwa ghâniyyun bilâ faqrin, yâ man huwa malikun bilâ 'azlin, yâ man huwa maushûfun
maushûfun bila
syabihin.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai dia yang maha esa tanpa tandingan, wahai dia yang maha tunggal tanpa persaingan, wahai dia tmpat berlindung tanpa sedikit
pun cacat, wahai dia yang maha tunggal tanpa perubahan, wahai dia yang maha menghakimi tanpa kezaliman, wahai dia yang maha
pengatur tanpa pembantu, wahai dia yang maha mulia tanpa kehinaan, wahai dia yang maha kaya tanpa kefakiran, wahai dia yang
maha raja tanpa pergantian, wahai dia yang disifati tanpa penyerupaan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
َ‫ﻛﺮِﻳﻦ‬ ‫ﻠﺸﱠﺎ‬‫ ﻟ‬‫ز‬‫ َﻓﻮ‬‫ﻣﻦْ ُﺷ ْﻜﺮُه‬ ‫ﺎ‬‫ﻛﺮِﻳﻦَ ﻳ‬ ‫ﻠﺬﱠا‬‫ ﻟ‬‫ َﺷﺮَف‬‫ ْﻛﺮُه‬‫ﻣﻦْ ذ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (75)

َ‫ﻴﻌﻴﻦ‬‫ﻤﻄ‬ ‫ﻟ ْﻠ‬ ٌ‫ﺎة‬‫ َﻧﺠ‬‫ﻋ ُﺘﻪ‬ ‫ﻣﻦْ ﻃَﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳﻦَ ﻳ‬‫ﻣﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻟ ْﻠﺤ‬ ‫ﻋﺰﱞ‬ ‫ه‬‫ﻤﺪ‬ ‫ﺣ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﺒِﻴﻦ‬‫ﻤﻨ‬ ‫ﻟ ْﻠ‬ ‫ﺿﺢ‬
 ‫ا‬‫ و‬‫ﺳﺒِﻴ ُﻠﻪ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻟﺒِﻴﻦَ ﻳ‬ ‫ﻠﻄﱠﺎ‬‫ ﻟ‬‫ﻣ ْﻔﺘُﻮح‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﻦْ ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬‫ﻤ ﱠﺘﻘ‬ ‫ﻟ ْﻠ‬ ٌ‫ﻛﺮَة‬ ْ‫ َﺗﺬ‬‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺘَﺎ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻇﺮِﻳﻦَ ﻳ‬ ‫ﻠﻨﱠﺎ‬‫ﺎنٌ ﻟ‬‫ﺑﺮْﻫ‬ ‫ﺎ ُﺗﻪ‬‫ﻣﻦْ آﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻣﻦ‬ ‫ َﻗﺮِﻳﺐ‬‫ﻤ ُﺘﻪ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﻣﻦْ ر‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﺎﺻ‬‫ا ْﻟﻌ‬‫ﻴﻦَ و‬‫ﺋﻌ‬ ‫ﻠﻄﱠﺎ‬‫ ﻟ‬‫ﻮم‬‫ﻋﻤ‬ ‫ ُﻗﻪ‬‫ﻣﻦْ رِز‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬‫ﺴﻨ‬
 ‫ﺤ‬
 ‫اﻟْﻤ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man dzikruhû syarafun lidz dzâkirîn, yâ man syukruhû fauzun lisy syâkirîn, yâ man hamduhû 'izzu lilhâmidîn, yâ man thâ'atuhû
thâ'atuhû
najâtun lilmuthi'în, yâ man bâbuhû maftûhun lith thâlibîn, yâ man sabîluhû wâdhihum lilmunîbinn, yâ man âyâtuhûburhânun
linnâdhirîn, yâ man kitâbuhû tadzkiratun lilmuttaqîn, yâ man rizkuhû 'umûmun lith thâi'în wal 'âshîn, yâ man rahmatuhû qarîbun
qarîbun
minal muhsinîn(a).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang zikir-nya kemuliaan bagi orang-orang yang mengingat-nya, wahai yang syukur-nya keberuntungan bagi orang-orang yang
bersyukur kepada-nya, wahai yang pujian-nya kebanggaan bagi orang-orang yang memuji-nya, wahai yang ketaatan pada-nya
keselamatan bagi orang-orang yang mentaati-nya, wahai yang pintu-nya terbuka bagi orang yang berharap, wahai yang jalan-nya terang
bagi orang-orang yang ingin kembali kepada-nya, wahai yang ayat-ayat-nya menjadi bukti bagi orang-orang melihat, wahai yang kitab-
nya menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, wahai yang rizki-nya meliputi orang-orang yang taat dan yang bermaksiat,
wahai yang rahmat-nya dekat pada orang-orang yang berbuat kebajikan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ه‬‫ﺟﺪ‬
 ‫ﺎﻟﻰ‬‫ﻣﻦْ َﺗﻌ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻤﻪ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ا‬‫ك‬‫ﺎر‬‫ﻣﻦْ َﺗﺒ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (76)

‫ﺟﻞﱠ َﺛﻨَﺎؤُه‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﺮُه‬ ‫ َﻏ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ ا‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺑﻘَﺎؤُه‬ ‫وم‬‫ﻳﺪ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺎؤُه‬‫ﺳﻤ‬ َ‫ ا‬‫ﺳﺖ‬ ‫ﻣﻦْ َﺗ َﻘﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫اؤُه‬‫ رِد‬‫ﺎء‬‫ﺒﺮِﻳ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻣﻦِ ا ْﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺎؤُه‬‫ﺑﻬ‬ ُ‫ﻤﺔ‬ ‫ﻌ َﻈ‬ ‫ﻣﻦِ ا ْﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺎؤُه‬‫ﻌﻤ‬ ‫ َﻧ‬‫ﻌﺪ‬ ‫ﻣﻦْ ﻻَ ُﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺼﻰ اْﻻَؤُه‬‫ﻣﻦْ ﻻَ ُﺗﺤ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man tabârakasmuhu, yâ man tâalâ jadduhu, yâ man lâ ilâha ghairuhu, yâ man jalla tsanâuhu, yâ man taqaddasat asmauhu, yâ man
yadûmu baqâuhu, yâ man 'adhamatu bahâuhu, yâ manil kibriyâu, yâ man lâ tuhsha âlâuhu, yâ man lâ tu'addu asmâuhu.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri
nâri yâ râbb.

Wahai yang nama-nya memberi keberkahan, wahai yang kehormatan-nya tinggi, wahai yang tiada tuhan selain-nya, wahai yang agung
pujian-nya, wahai yang suci asma-nya, wahai yang kekal keabadian-nya, wahai yang agung kemulian-nya, wahai yang besar selendang-
nya, wahai yang tak terhitung kedermawanan-nya, wahai yang tak terbilang nikmat-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ّﻠ‬ (77)

ُ‫ﻴﻦ‬‫ﺎ اَﻣ‬‫ﻴﻦُ ﻳ‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﻳﺎ‬


ُ‫ﻴﻦ‬‫ﻣﺘ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﺒِﻴﻦُ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﺪ‬‫ﺷ‬‫ﺎ ر‬‫ﻴﻦُ ﻳ‬‫ﻣﻜ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻣﺠِﻴﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﺪ‬‫ﺣﻤ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺎ َﺷﻬِﻴﺪ‬‫ ﻳ‬‫ﻳﺪ‬‫ﺎ َﺷﺪ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika
bismika yâ mu'înu, yâ amînu, yâ mubînu, yâ matînu, yâ makînu, yâ rasîdu, yâ mamîdu, yâ majîdu, yâ
syadîdu, yâ syahîdu.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang maha penolong, wahai yang maha terpercya, wahai yang maha
terang, wahia yang maha kuat, wahai yang maha pasti, wahai yang membimbing, wahai yang maha terpuji,wahai yang maha mulia,
wahai yang maha kuat, wahai yang maha menyaksikan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻳﺪ‬‫ﺴﺪ‬
 ‫لِ اﻟ‬‫ﺎ ذَا ا ْﻟ َﻘﻮ‬‫ ﻳ‬‫ﻌﺮْشِ ا ْﻟَﻤﺠِﻴﺪ‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﻳ‬ (78)

‫ﻳﺪ‬‫ﺸﺪ‬
‫ﺒ ْﻄﺶِ اﻟ ﱠ‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﺪ‬‫ﻌﻞِ اﻟﺮﱠﺷ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﺪ‬‫ﺤﻤ‬
 ‫ ا ْﻟ‬‫ﻟﻲ‬ ‫ ا ْﻟﻮ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﺪ‬‫ﻋ‬‫ا ْﻟﻮ‬‫ و‬‫ﻋﺪ‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟﻮ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﺪ‬‫ﺑﻌ‬ ُ‫ﻴﺮ‬ ‫ َﻏ‬‫ َﻗﺮِﻳﺐ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻳﺮِﻳﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻟﻤ‬ ٌ‫ﺎل‬‫ َﻓﻌ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻌﺒِﻴﺪ‬ ‫ﻟ ْﻠ‬ ‫ ِﺑ َﻈﻼَم‬‫ﻴﺲ‬ ‫ َﻟ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ء َﺷﻬِﻴﺪ‬‫ﻠﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ ﻋ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
man
Yâ dzal 'arsyil majîd, yâ dzal qaulisy syadîd, yâ dzal fi'lir rasyîd, yâ dzal bathsyisy syadîd, yâ dzal wa'di wal wa'îd, yâ m an huwal
waliyyul hamîd, yâ man huwa fa'âlullimâ yurîd, yâ man huwa qarîbun ghairu ba'îd, yâ man huwa 'alâ kulli syai'in syahîd, yâ man huwa
laysa bizhallâmil lil'abîd.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai pemilik arasy yang agung, wahai pemilik firman yang benar, wahai pemilik perbuatan yang membimbing, wahai pemilik
hukuman yang dahsyat, wahai pemilik janji kebahagiaan dan ancaman, wahai kekasih yang maha terpuji, wahai dia yang melakukan
apa yang dikehendaki, wahai dia yang dekat tidak jauh, wahai dia yang menyaksikan setiap sesuatu, wahai yang tida menzalimi hamba-
nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
َ‫ﻴﺮ‬‫ﻻَ َﻧﻈ‬‫ و‬‫ َﻟﻪ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ َﺷﺒِﻴﻪ‬ ‫ﺎ‬‫زِﻳﺮَ ﻳ‬‫ﻻَ و‬‫ و‬‫ َﻟﻪ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ َﺷﺮِﻳﻚ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (79)

ِ‫ﻴﺮ‬‫ﺋﺲِ ا ْﻟ َﻔﻘ‬ ‫ اﻟْﺒﺎ‬‫ﻨﻲ‬ ‫ﻣ ْﻐ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﺮِ ﻳ‬‫ﻤﻨ‬ ‫ﻤﺮِ ا ْﻟ‬ ‫ا ْﻟ َﻘ‬‫ﻤﺲِ و‬ ‫ﺸ‬
‫ﻟﻖَ اﻟ ﱠ‬ ‫ﺎ ﺧَﺎ‬‫ﻳ‬
ِ‫ﻴﺦِ ا ْﻟ َﻜﺒِﻴﺮ‬ ‫ﺸ‬
‫ اﻟ ﱠ‬‫ﺣﻢ‬
 ‫ا‬‫ﺎ ر‬‫ﻴﺮِ ﻳ‬‫ﺼﻐ‬
 ‫ازِقَ ا ْﻟ ﱢﻄ ْﻔﻞِ اﻟ‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
ِ‫ﺴ َﺘﺠِﻴﺮ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﺋﻒ‬ Ĥ‫ﻤﺔَ اﻟْﺨ‬ ‫ﺼ‬
 ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﺮِ ﻳ‬‫ﻌ ْﻈﻢِ ا ْﻟ َﻜﺴ‬ ‫ﺎ ِﺑﺮَ ا ْﻟ‬‫ﺎ ﺟ‬‫ﻳ‬
ٌ‫ﻳﺮ‬‫ء َﻗﺪ‬‫ﻠﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ ﻋ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﺮٌ ﻳ‬‫ﺑﺼ‬ ٌ‫ﺧﺒِﻴﺮ‬
َ ‫ه‬‫ﺒﺎد‬‫ ِﺑﻌ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man lâ syarîka lahu wala wazîr, yâ man lâ syabîha lahu walâ nadhîr, yâ khâliqasy syamsi wal qamaril munîr, yâ mughniyal
mughniyal bâ'isil
faqîr, yâ râziqath thiflish shaghîr, yâ râhimasy syaikhil kabîr, yâ râbiral 'adhmil kasir, yâ 'ismatal khâifil mustajîr, yâ man
man huwa
bi'ibâdihi khabîrum bashîr, yâ man huwa 'alâ kulli syai'in qadîr.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts
alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang tidak punya mitra dan penasehat, wahai yang tidak punya penyerupaan dan persamaan, wahai yang menciptakan matahari
dan bulan yang bercahaya, wahai yang memberi kekayaan orang yang susah dan fakir, wahai yang memberi rizky pada anak-anak
kecil, wahai yang bermurah hati kepada orang-orang yang sangat tua, wahai yang membalut pembuat tulang yang patah, wahai yang
melindungi orang yang ketakutan mencari perlindungan, wahai dia yang mengetahui dan melihat hamba-hamba-nya, wahau yang
maha kuasa atas segala sesuatu.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ِ‫ا ْﻟ َﻜﺮَم‬‫ﻀﻞِ و‬
ْ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ َﻔ‬‫ﻌﻢِ ﻳ‬ ‫اﻟ ﱢﻨ‬‫ و‬‫ﻮد‬‫ﺎ ذَا ا ْﻟﺠ‬‫ﻳ‬ (80)

ِ‫ﺴﻢ‬
 ‫اﻟ ﱠﻨ‬‫ و‬‫ﺎرِئَ اﻟﺬﱠر‬‫ﺎ ﺑ‬‫ا ْﻟ َﻘ َﻠﻢِ ﻳ‬‫حِ و‬‫ﻟﻖَ اﻟ ﱠﻠﻮ‬ ‫ﺎ ﺧَﺎ‬‫ﻳ‬
ِ‫ﺠﻢ‬
 ‫ﻌ‬ ‫ا ْﻟ‬‫ﻌﺮَبِ و‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣ ْﻠ ِﻬﻢ‬ ‫ﺎ‬‫اﻟ ﱢﻨ َﻘﻢِ ﻳ‬‫ﺒﺄْسِ و‬ ‫ﺎ ذَا ا ْﻟ‬‫ﻳ‬
ِ‫ﻤﻢ‬ ‫ا ْﻟ ِﻬ‬‫ﺴﺮﱢ و‬
 ‫ اﻟ‬‫ﻟﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻋ‬‫اْﻻَ َﻟﻢِ ﻳ‬‫ﻀﺮﱢ و‬
‫ اﻟ ﱡ‬‫ﺷﻒ‬ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬‫ﻳ‬
ِ‫م‬‫ﻌﺪ‬ ‫ﻣﻦَ ا ْﻟ‬ ‫ﺎء‬‫ﺧ َﻠﻖَ اْﻻَﺷﻴ‬
َ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺤﺮَمِ ﻳ‬
 ‫ا ْﻟ‬‫ و‬‫ﻴﺖ‬ ‫ﺒ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ dzal jûdi wanni'am, yâ dzal fadhli wal karam, yâ khâliqal lauhi
lauhi wal qalam, yâ bâri'adz dzarri wannasam, yâ dzal ba'si wanniqam, yâ
mulhimal 'arabi wal 'ajam, yâ kâsyifadh dhurri wal alam, yâ 'âlimas sirri wal himam, yâ rabbal baiti wal haram, yâ man khalaqal
khalaqal asy
yâ'a minal 'adam(i).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts
alghawts-
ghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang pemilik kedermawanan dan kenikmatan, wahai pemilik karunia dan kemulian, wahai yang menciptakan lawh dan pena,
wahai yang menciptan semut dan manusia, wahai pemilik hukuman dan siksaan, wahai yang mengilhami orang arab dan ajami, wahai
yang menghilangkan duka dan derita, wahai yang mengetahui rahasia dan mester, wahai tuhan pemilik rumah yang mulia dan tanah
haram, wahai yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ّﻠ‬ (81)

ُ‫ﻋﻞ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺟ‬‫ﻋﻞُ ﻳ‬ ‫ﺎ ﻓَﺎ‬‫ﻳ‬


ُ‫ﻣﻞ‬ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬‫ﺎ ﻗَﺎ ِﺑﻞُ ﻳ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺻﻞ‬
 ‫ا‬‫ﺎ و‬‫ﺻﻞُ ﻳ‬
 ‫ﺎ ﻓَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻟﺐ‬ ‫ﺎ ﻏَﺎ‬‫لُ ﻳ‬‫ﺎد‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﻳ‬
‫ﻫﺐ‬ ‫ا‬‫ﺎ و‬‫ ﻳ‬‫ﻟﺐ‬ ‫ﺎ ﻃَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allahumma inni as aluka bismika yâ fâ'ilu, yâ jâ'ilu, yâ qâbilu, yâ kâmili, yâ fâshilu, yâ wâshilu, yâ 'âdilu, ya ghâlibu, yâ
yâ thâlibu, yâ
wâhibu.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH aku bermohon pada-MU dengan asma-MU, wahai pelaku, wahai pencipta, wahai yang sangat ramah, wahai yang
sempurna, wahai pemisah, wahai yang mempertemukan, wahai yang adil, wahai yang mengalahkan, wahai yang mencari, wahai yang
memberi karunia.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ه‬‫ﻮد‬‫ ِﺑﺠ‬‫ﻣﻦْ اَ ْﻛﺮَم‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻟﻪ‬ ‫ ِﺑ َﻄﻮ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻣﻦْ اَ ْﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (82)

‫ﺗﻪ‬ ‫ر‬‫ ِﺑ ُﻘﺪ‬‫ﻌﺰﱠز‬ ‫ﻣﻦْ َﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻔﻪ‬ ‫ ِﺑ ُﻠ ْﻄ‬‫ﻣﻦْ ﺟﺎد‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺑِﻴﺮِه‬‫ ِﺑ َﺘﺪ‬‫ﺣ َﻜﻢ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺘﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ ْﻜ‬
 ‫ ِﺑ‬‫ر‬‫ﻣﻦْ َﻗﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻤﻪ‬ ‫ﺤ ْﻠ‬
 ‫ ِﺑ‬‫ز‬‫ﺎو‬‫ﻣﻦْ َﺗﺠ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻤﻪ‬ ‫ﻌ ْﻠ‬ ‫ﺑﺮَ ِﺑ‬ ‫ﻣﻦْ د‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ه‬‫ ُﻧﻮ‬‫ﻋﻼَ ﻓﻲ د‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ه‬‫ﻋ ُﻠﻮ‬ ‫ﻧَﺎ ﻓﻲ‬‫ﻣﻦْ د‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man an'ama bithaulihi, yâ man akrama bijûdihi, yâ man jâda biluthfihi, yâ man ta'azzaza biqudratihi, yâ man qaddara
qaddara bihikmatihi,
yâ man hakama bitadbîrihi, yâ man dabbara bi'ilmihi, yâ man tajâwaza bihilmihi, yâ man dana fî 'ulûwwihi, yâ man 'alâ fî dunuwwihi.
dunuwwihi.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang memberi nikmat dengan karunia-nya, waha yang mulia dengan kedermawanan-nya,wahai yang dermawan dengan
kelembutan-nya, wahai yang perkasa dengan kekuasaan-nya, wahai yang menentukan dengan kebijaksanaan-nya, wahai yang
menghukumi dengan rencana-nya, wahai yang merencanakan dengan ilmu-nya, wahai yang mengampuni dengan kesabaran-nya, waha
yang dekat dengan kemulian-nya, wahai yang mulia dengan kedekatan-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻳﺸَﺎء‬ ‫ﺎ‬‫ﻌﻞُ ﻣ‬ ‫ﻳ ْﻔ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻳﺸَﺎء‬ ‫ﺎ‬‫ﺨ ُﻠﻖُ ﻣ‬
ْ ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (83)

‫ﻳﺸَﺎء‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻀﻞﱡ‬


 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻳﺸَﺎء‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ي‬‫ﻬﺪ‬ ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻳﺸَﺎء‬ ْ‫ﻤﻦ‬ ‫ﻟ‬ ُ‫ﻔﺮ‬ ‫ﻳ ْﻐ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻳﺸَﺎء‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻌﺬﱢب‬ ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻳﺸَﺎء‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫لﱡ‬‫ﻳﺬ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻳﺸَﺎء‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻌﺰﱡ‬ ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺘﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺣ‬
 َ‫ ِﺑﺮ‬‫ﺨ َﺘﺺ‬
ْ ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻳﺸَﺎء‬ ‫ﺎ‬‫ﺎمِ ﻣ‬‫ﺣ‬‫ﻲ اْﻻَر‬‫ ﻓ‬‫ر‬‫ﺼﻮ‬
 ‫ﻳ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻳﺸَﺎء‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man yakhluqu mâ yasyâ', yâ man yaf'alu mâ yasyâ', yâ man yahdîyahdî mân yasyâ', yâ man yudhillu mân yasyâ', yâ man yu'adz dzibu
mân yasyâ', yâ man yaghfiru limân yasyâ', yâ man yu'izzu mân yasyâ', yâ man yudzillu mân yasyâ', yâ man yushawwiru fil arhâmi mâ
yasyâ', yâ man yakhtash shu birahmatihi mân yasyâ'.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang menciptakan apa yang ia inginkan, wahai yang melakukan apa yang ia inginkan,wahai yang menunjukki orang yang ia
inginkan, wahai yang menyesatkan orang yang ia inginkan, wahai yang menyiksa orang yang ia inginkan, wahai yang mengampuni
orang yang ia inginkan, wahai yang memuliakan orang yang ia inginkan, wahai yang menghinakan orang yang ia inginkan, wahai yang
membentuk dalam kandungan apa yang ia inginkan, wahai yang mengistimewakan dengan rahmat-nya orang yang ia inginkan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ء‬‫ﻟ ُﻜﻞﱢ َﺷﻲ‬ َ‫ﻌﻞ‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ا ﻳ‬‫ َﻟﺪ‬‫ﻻَ و‬‫ﺒﺔً و‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﺎ‬‫ﺨﺬْ ﺻ‬
 ‫ﻳ ﱠﺘ‬ ‫ﻣﻦْ َﻟﻢ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (84)

‫ا‬‫ر‬‫َﻗﺪ‬
ً‫ﺳﻼ‬ ‫ﺋ َﻜﺔَ ر‬ َ‫ﻤﻼ‬ ‫ﻌﻞَ ا ْﻟ‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ا ﻳ‬‫ﺣﺪ‬
 َ‫ ا‬‫ﻤﻪ‬ ‫ﺣ ْﻜ‬
 ‫ ﻓﻲ‬‫ﺸﺮِك‬
ْ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ا‬‫ َﻗﺮَار‬‫ض‬‫ﻌﻞَ اْﻻَر‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﺑﺮُوﺟ‬ ‫ﺎء‬‫ﺴﻤ‬
 ‫ﻲ اﻟ‬‫ﻌﻞَ ﻓ‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ا‬‫ﻣﺪ‬ َ‫ء ا‬‫ﻟ ُﻜﻞﱢ َﺷﻲ‬ َ‫ﻌﻞ‬ ‫ﺟ‬
 ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺸﺮًا ﻳ‬
َ ‫ﺑ‬ ‫ﺎء‬‫ﻣﻦَ ا ْﻟﻤ‬ َ‫ﺧ َﻠﻖ‬
َ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ا‬‫د‬‫ﻋﺪ‬ ‫ء‬‫ﺼﻰ ُﻛﻞﱠ َﺷﻲ‬‫ﻣﻦْ اَﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﻋ ْﻠﻤ‬ ‫ء‬‫ﺎطَ ِﺑ ُﻜﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ﻣﻦْ اَﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man lam
lam yattakhid shâhibatan walâ walada, yâ man ja'ala likulli qadra, yâ man lâ yusyriku fî hukmihi ahada, yâ man ja'alal
malâikati rusula, yâ man ja'ala fis samâ'i burûja, yâ man ja'alal ardha qarâra, yâ man khalaqa minal mâ'i basyara, yâ man ja'ala
ja'ala likulli
syay
syay-
ay-in amada, yâ man ahâtha bikulli syay-
syay-in 'ilma, yâ man ahsha kulla syay-
syay-in 'adada.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang tidak punya istri dan anak, wahay yang menciptakan kadar pada setiap sesuatu, wahai yang tida ada seorang pun sekutu
dalam hukum-nya, wahai yang menjadikan para malaikat sebagai pesuruh-nya,wahai yang menjadikan zodiak di langit, wahai yang
menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, wahai yang menciptakan manusia dari air, wahai yang menjadikan periode bagi segala
sesuatu, wahai yang mengetahui segala sesuatu, wahai yang menghitung jumlah segala sesuatu.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧّﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (85)

ُ‫ﺧﺮ‬
 ‫ﺎ ا‬‫لُ ﻳ‬‫ﺎ اَو‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻃﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻫﺮُ ﻳ‬ ‫ﺎ ﻇَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺣﻖﱡ‬
 ‫ﺎ‬‫ﺑﺮﱡ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﺎ وِ ْﺗﺮ‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻓﺮْد‬‫ﻳ‬
‫ﻣﺪ‬ ْ‫ﺳﺮ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻤﺪ‬ ‫ﺻ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ awwalu, yâ âkhiru, yâ zhâhiru, yâ bâthinu, yâ barru, yâ haqqu, yâ fardu, yâ witru, yâ shamadu,
shamadu, yâ
sarmâdu.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH,aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang awal,wahai yang akhir, wahai yang nampak, wahai yang
tersembunyi, wahai yang baik, wahai yang maha benar, wahai yang sendirian, wahai yang tunggal,wahai yang mandiri, wahai yang
abadi.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻋ ِﺒﺪ‬ ‫ﻮد‬‫ﻌﺒ‬ ‫ﻣ‬ َ‫ﻀﻞ‬
َ ‫ﺎ اَ ْﻓ‬‫ ﻳ‬‫ﻋﺮِف‬ ‫ﻌﺮُوف‬ ‫ﻣ‬ َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (86)

َ‫ﻛﺮ‬ ُ‫ﻣﺬْﻛُﻮر ذ‬ ‫ﻋﺰﱠ‬ َ‫ﺎ ا‬‫ﻜﺮَ ﻳ‬ ‫ﺸﻜُﻮر ُﺷ‬


ْ ‫ﻣ‬ ‫ﺟﻞﱠ‬
 َ‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬
‫ﻠﺐ‬ ‫ﻮد ُﻃ‬‫ﺟ‬‫ﻣﻮ‬ ‫م‬‫ﺎ اَ ْﻗﺪ‬‫ ﻳ‬‫ﻤﺪ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ﻮد‬‫ﺤﻤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﻠﻰ‬‫ﺎ اَﻋ‬‫ﻳ‬
‫ﺼﺪ‬
 ‫ﻮد ُﻗ‬‫ﻣ ْﻘﺼ‬ َ‫ﺒﺮ‬ ‫ﺎ اَ ْﻛ‬‫ ﻳ‬‫ﺻﻒ‬
 ‫ﻮف و‬‫ﺻ‬‫ﻣﻮ‬ ‫ َﻓﻊ‬‫ﺎ اَر‬‫ﻳ‬
‫ﻠﻢ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻮب‬‫ﺤﺒ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ اَ ْﺷﺮَف‬‫ﺌﻞَ ﻳ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺆول‬‫ﻣﺴ‬ ‫ﺎ اَ ْﻛﺮَم‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ khaira ma'rûfin 'urifa, yâ afdhala ma'bûdin 'ubida, yâ ajalla masykûrin syukira, yâ a'azza madzkûrin dzukira, yâ a'lâ
a'lâ mahmûdin
mas--ûlin suila, yâ asyrafa
humida, yâ aqdama maujûdin thuliba, yâ arfa'a maushûfin wushifa, yâ akbara maqshûdin qushida, yâ akrama mas
mahbûbin 'ulima.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang dikenali terbaik dari semua yang baik, wahai yang paling utama dari semua yang disembah, wahaiyang paling agung dari
semua yang disyukuri, wahai yang paling mulia dari semua yang disebut, wahai yang paling tinggi dari semua yang dipuji, wahai yang
paling terdahulu dati semua maujud, wahai yang paling tinggi dari semua yang disifati, wahai yang paling besar dari semua yang dituju,
wahai yang paling mulia dari semua yang dimohon, wahai kekasih yang paling mulia dari semua yang dikenal.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
َ‫ﻴﻦ‬‫ ﱢﻛﻠ‬‫ﻤ َﺘﻮ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻴﺪ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﺎﻛ‬‫ ا ْﻟﺒ‬‫ﺣﺒِﻴﺐ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (87)

َ‫ﻴﻦ‬‫ﻣﻨ‬ ْ‫ﻤﺆ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻟﻲ‬ ‫ﺎ و‬‫ﻀﻠﱢﻴﻦَ ﻳ‬


 ‫ﻤ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ي‬‫ﺎد‬‫ﺎ ﻫ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬‫ﻮﻓ‬‫ﻤ ْﻠﻬ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣ ْﻔﺰَع‬ ‫ﺎ‬‫ﻛﺮِﻳﻦَ ﻳ‬ ‫ اﻟﺬﱠا‬‫ﻴﺲ‬‫ﺎ اَﻧ‬‫ﻳ‬
َ‫رِﻳﻦ‬‫ اﻟْﻘﺎد‬‫ر‬‫ﺎ اَ ْﻗﺪ‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﻗ‬‫ﺎد‬‫ اﻟﺼ‬‫ﺠﻲ‬
ِ ‫ﻣ ْﻨ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬‫ﻤﻌ‬ ‫ﺟ‬
 َ‫ﺨ ْﻠﻖِ ا‬
َ ‫ ا ْﻟ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ا‬‫ﻴﻦَ ﻳ‬‫ﻟﻤ‬ ‫ﺎ‬‫ ا ْﻟﻌ‬‫ﻋ َﻠﻢ‬ َ‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
malalhûfîna,
Yâ habîbal bâkîna, yâ sayidal mutawakkilîna, yâ hâdiyal mudhillina, yâ waliyal mu'minîna, yâ anîsadz dzâkirîna, yâ mafza'al m alhûfîna,
yâ munjiyash shâdiqîna, yâ aqdaral qâdirîna, yâ a'lamal âlimîna, yâ ilâhal khalqi ajma'în(a).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai kekasih mereka yang menangis, wahai yang penghulu mereka yang bertawakal, wahaiyang memberi petunjuk mereka yang
tersesat, wahai kekasih orang-orang yang beriman, wahai penghibur orang-orang yang berzikir, wahai pelindung mereka yang
menderita, wahai penyelamat orang-orang yang benar, wahai yang maha kuasa dari semua yang berkuasa, wahai yang maha
mengetahui alam semesta, wahai tuhan semua makhluk
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ر‬‫ َﻓ َﻘﺪ‬‫ﻣ َﻠﻚ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬﺮَ ﻳ‬ ‫ﻋﻼَ َﻓ َﻘ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (88)

َ‫ﺸ َﻜﺮ‬
َ ‫ َﻓ‬‫ﻋ ِﺒﺪ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﺒﺮَ ﻳ‬ ‫ﺨ‬
َ ‫ﺑ َﻄﻦَ َﻓ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻔ َﻜﺮ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻮﻳﻪ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ َﺗﺤ‬ ‫ﺎ‬‫ َﻓ َﻐ َﻔﺮَ ﻳ‬‫ﺼﻲ‬
 ‫ﻋ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ٌ‫ اَ َﺛﺮ‬‫ﻴﻪ‬ ‫ﻋ َﻠ‬ ‫ﺨﻔَﻰ‬
ْ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﺼﺮٌ ﻳ‬
 ‫ﺑ‬ ‫رِ ُﻛﻪ‬‫ﻳﺪ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ٍ‫ر‬‫ ُﻛﻞﱢ َﻗﺪ‬‫ر‬‫ﻣ َﻘﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﺸﺮِ ﻳ‬
َ ‫ﺒ‬ ‫ازِقَ ا ْﻟ‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man 'alâ faqahar, yâ man malaka faqadar, yâ man bathana fakhabar, yâ man 'ubida fasyakar, yâ man 'ushiya faghafar, yâ man lâ
tathwîhil fikar, yâ man lâ yudrikuhu bashar, yâ man lâ yakhfâ
yakhfâ 'alayhi atsar, yâ râziqal basyar,yâ muqaddira kulli qadar.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahi yang tinggi lalu manguasai, wahai yang menguasai lalu menentukan, wahai yang tersembunyi lalu memberitahu, wahai yang
disembah lalu disyukuri, wahai yang dimaksiati lalu mengampuni, wahai yang tak terjangkau oleh pikiran, wahai yang tak terliah oleh
pandangan, wahai yang tak ada sesuatu pun rahasia bagi-nya, wahai yang memberi rizki pada manusia, wahai yang menentukan setiap
takdir.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (89)

ُ‫ﺎرِئ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻓﻆُ ﻳ‬ ‫ﺣﺎ‬


 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫خ‬‫ﺎذ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﺎ ذَارِئُ ﻳ‬‫ﻳ‬
‫ﺗﺢ‬ ‫ﺎ ﻓَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺎ ﻓَﺎرِج‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ ﺿَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺷﻒ‬ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻲ‬‫ﺎ ﻧَﺎﻫ‬‫ﻣﺮُ ﻳ‬ ‫ﺎ آ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ hâfizhu, yâ bâri'u, yâ dzâri'u, yâ bâdzikhu, yâ fâriju, yâ fâtihu,
fâtihu, yâ kâsyifu, yâ dhâminu, yâ âmiru,
yâ nahî.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang memelihara, wahai pencipta, wahai yang membuat, wahai yang
maha tinggi, wahai yang membahagiakan, wahai yang membuka, wahai yang menghilangkan derita, wahai yang menjamin, wahai yang
memerintah, wahai yang melarang.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻫﻮ‬ ‫ﻻﱠ‬‫ ا‬‫ﻮء‬‫ اﻟﺴ‬‫ﺼﺮِف‬
 ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻫﻮ‬ ‫ﻻﱠ‬‫ ا‬‫ﻴﺐ‬ ‫ ا ْﻟ َﻐ‬‫ﻌ َﻠﻢ‬ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (90)

‫ﻫﻮ‬ ‫ﻻﱠ‬‫ ا‬‫ﻔﺮُ اﻟﺬﱠ ْﻧﺐ‬ ‫ﻳ ْﻐ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻫﻮ‬ ‫ﻻﱠ‬‫ﺨ ْﻠﻖَ ا‬
َ ‫ﺨ ُﻠﻖُ ا ْﻟ‬
ْ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻫﻮ‬ ‫ﻻﱠ‬‫ ا‬‫ ا ْﻟ ُﻘﻠُﻮب‬‫ﻳ َﻘ ﱢﻠﺐ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻫﻮ‬ ‫ﻻﱠ‬‫ﻤﺔَ ا‬ ‫ﻌ‬ ‫ اﻟ ﱢﻨ‬‫ﺘﻢ‬ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻫﻮ‬ ‫ﻻﱠ‬‫ﻴﺚَ ا‬ ‫ﻳ َﻨﺰﱢلُ ا ْﻟ َﻐ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻫﻮ‬ ‫ﻻﱠ‬‫ﻣﺮَ ا‬ َ‫ﺑﺮُ اﻻ‬ ‫ﻳﺪ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻫﻮ‬ ‫ﻻﱠ‬‫ﺗﻰ ا‬‫ﻤﻮ‬ ‫ﺤﻴِﻲ ا ْﻟ‬
 ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻫﻮ‬ ‫ﻻﱠ‬‫قَ ا‬‫ﺴﻂُ اﻟﺮﱢز‬
 ‫ﺒ‬ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man lâ ya'lamul ghayba illa huwa, yâ man lâ yashrifus sû'a illa huwa, yâ man lâ yakhluqul khalqa illâ huwa, yâ man lâ yaghfirudz
yaghfirudz
dzanba illâ huwa, yâ man lâ yutimmun ni'mata illâ huwa, yâ man lâ yuqallibul
yuqallibul qulûba illâ huwa, yâ man lâ yudabbirul amra illâ huwa,
yâ man lâ yunazzilul ghaytsa illâ huwa, yâ man lâ yabshuthur rizqa illâ huwa, yâ man lâ yuhyil mawtâ illâ huwa.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang tak dapat mengetahui keghaiban kecuali dia, wahai yang tak dapat menghilangkan keburukan kecuali dia, wahai yang tak
dapat menciptakan makhluk kecuali dia, wahai yang tak dapat mengampuni dosa kecuali dia, wahai yang tak dapat menyempurnakan
nikmat kecuali dia, wahai yang tak dapat memutar-balikkan hati kecuali dia,wahai yang tak dapat mengatur urusan kecuali dia, wahai
yang tak dapat menurunkan pertolongan kecuali dia, wahai yang tak dapat memberi rizki kecuali dia, wahai yang tak dapat
menghidupkan yang mati kecuali dia.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﺎء‬‫ ا ْﻟ ُﻐﺮَﺑ‬‫ﺣﺐ‬
 ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺻ‬‫ ﻳ‬‫ﻌﻔَﺎء‬ ‫ﻀ‬
ُ ‫ﻴﻦَ ا ْﻟ‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (91)

‫اء‬‫ﻋﺪ‬ َ‫ﻫﺮَ اْﻻ‬ ‫ﺎ ﻗَﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺎء‬‫ﻟﻴ‬ ‫ﺻﺮَ اْﻻَو‬


 ‫ﺎ ﻧَﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺎء‬‫ﻔﻴ‬ ‫ﺻ‬
 َ‫ اْﻻ‬‫ﻴﺲ‬‫ﺎ اَﻧ‬‫ ﻳ‬‫ﺎء‬‫ﺴﻤ‬
 ‫ اﻟ‬‫ﻓﻊ‬ ‫ا‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ﺎ َﻛ ْﻨﺰَ ا ْﻟ ُﻔ َﻘﺮَاء‬‫ ﻳ‬‫ﺎء‬‫ﻘﻴ‬ ‫ اْﻻَ ْﺗ‬‫ﺣﺒِﻴﺐ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺎء‬‫ ا ْﻟ ُﻜﺮَﻣ‬‫ﺎ اَ ْﻛﺮَم‬‫ ﻳ‬‫ﺎء‬‫ﻨﻴ‬ ‫ اْﻻَ ْﻏ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ا‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ mu'înadh dhu'afâ'i, yâ shâhibal ghurabâ'i, yâ nâshiral awliyâ'i, yâ qâhiral a'dâ'i, yâ râfi'as samâ'i, yâ anîsal ashfiyâ'i,
ashfiyâ'i, yâ habîbal
atqiyâ'i, yâ kanzal fiqarâ'i, yâ ilâhal aghniyâ'i, yâ akramal kuramâ'(i).
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai penolong orang-orang yang lemah, wahai sahabat orang-orang yang terasing, wahai penolong para kekasih-nya, wahai yang
menundukan musuh-musuh-nya, wahai yang meninggikan langit, wahai penghibur orang-orang yang terpilih, wahai kekasih orang-
orang yang bertakwa, wahai simpanan orang-orang yang fakir, wahai tuhan yang kaya, wahai yang maha dermawan dari semua yang
dermawan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ء‬‫ﻠﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ﻤﺎً ﻋ‬‫ﺎ ﻗَﺎﺋ‬‫ ﻳ‬‫ء‬‫ﻣﻦْ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻓﻴ‬ ‫ﺎ ﻛَﺎ‬‫ﻳ‬ (92)

‫ء‬‫ َﺷﻲ‬‫ﻜﻪ‬ ‫ﻣ ْﻠ‬ ‫ ﻓﻲ‬‫ﺰﻳﺪ‬‫ﻣﻦْ ﻻَ ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ء‬‫ َﺷﻲ‬‫ﻬﻪ‬ ‫ﺸ ِﺒ‬


ْ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ء‬‫ َﺷﻲ‬‫ﻨﻪ‬ ‫ﺋ‬ ‫ﺧﺰَا‬
َ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻳ ْﻨ ُﻘﺺ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ء‬‫ َﺷﻲ‬‫ﻴﻪ‬ ‫ﻋ َﻠ‬ ‫ﻳﺨْﻔﻰ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ ﺷَﻲء‬‫ﻤﻪ‬ ‫ﻋ ْﻠ‬ ْ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻌﺰُب‬ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ء‬‫ َﺷﻲ‬‫ﻠﻪ‬ ‫ﻤ ْﺜ‬ ‫ َﻛ‬‫ﻴﺲ‬ ‫ﻣﻦْ َﻟ‬ ‫ﻳﺎ‬
‫ء‬‫ ُﻛﻞﱠ َﺷﻲ‬‫ﻤ ُﺘﻪ‬ ‫ﺣ‬
 ‫ ر‬‫ﻌﺖ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻣﻦْ و‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ء‬‫ﺧﺒِﻴﺮٌ ِﺑ ُﻜﻞﱢ َﺷﻲ‬
َ ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ kâfiyân min kulli syay-
syay-in, yâ qâ'iman 'alâ kulli syay-
syay-in, yâ man lâ yusybihuhû syay-
syay-in, yâ man lâ yazîdu fî mulkihî syai'un, yâ man
la yakhfâ 'alayhi syai'un, yâ man lâ yanqushu min khazâini syai'un, yâ man huwa khabîrum bikulli syai'un, yâ man wasi'at rahmatuhû
kulla syay-
syay-in.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang mencukupi segala sesuatu, wahai yang terdahulu atas segala sesuatu, wahai yang tidak diserupai oleh segala sesuatu, wahai
yang tidak bertambah sedikitpun dalam kekuasaan-nya, wahai yang tak tersembunyi sesuatupun bagi-nya, wahai yang tak berkurang
sedikitpun khazanah-nya, wahai yang tidak diserupai oleh sesuatupun, wahai yang tidak ada sesuatupun yang terlepas dari ilmu-nya,
wahai yang maha mengetahui segala sesuatu, wahai yang rahmat-nya meliputi segala sesuatu.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳ َﺌ ُﻠﻚ‬ َ‫ﻧﱢﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ﱠﻠ‬ (93)

‫ﻌﻢ‬ ‫ﻣ ْﻄ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻣ ْﻜﺮِم‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬


‫ﻰ‬‫ﻌﻄ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻌﻢ‬ ‫ﻣ ْﻨ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻲ‬‫ﻣ ْﻘﻨ‬ ‫ﺎ‬‫ﻲ ﻳ‬‫ﻣ ْﻐﻨ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺤِﻴﻲ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻲ ﻳ‬‫ﻣ ْﻔﻨ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻣ ْﻨﺠِﻲ‬ ‫ﻳﺎ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣﺮْﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟ ﱠﻨﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ mukrimu, yâ muth'imu, yâ mun'imu, yâ mu'thî, yâ mughnî, yâ muqnî, yâ mughnî, yâ muhyî, yâ
murdhi, yâ munjî.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai yang maha dermawan, wahai yang memberi makanan, wahai yang
memberi nikmat, wahai yang memberi karunia, wahai yang memberi kekayaan, wahai yang memberi perlindungan, wahai yang
membinasakan, wahai yang menghidupkan, wahai yang meridhai, wahaiyang menyelamatkan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻴ َﻜﻪ‬‫ﻣﻠ‬ ‫ و‬‫ء‬‫ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺧﺮَه‬
 ‫آ‬‫ء و‬‫لَ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ﻳﺎ اَو‬ (94)

‫ﻟ َﻘﻪ‬ ‫ﺧَﺎ‬‫ و‬‫ء‬‫ﺑﺎرِئَ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻌﻪ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺻ‬‫ و‬‫ء‬‫ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻳ‬
‫ه‬‫ﻴﺪ‬‫ﻣﻌ‬ ‫ و‬‫ء‬‫ئَ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ﺒﺪ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺳ َﻄﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬‫ و‬‫ء‬‫ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ﺎ َﻗﺎ ِﺑﺾ‬‫ﻳ‬
‫ َﻟﻪ‬‫ﺤﻮ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ و‬‫ء‬‫نَ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ﻣ َﻜﻮ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ه‬‫ر‬‫ﻣ َﻘﺪ‬ ‫ و‬‫ء‬‫ﺸﺊَ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬
 ‫ﻣ ْﻨ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ارِ َﺛﻪ‬‫و‬‫ و‬‫ء‬‫ﻟﻖَ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬ ‫ﺧﺎ‬
َ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴ َﺘﻪ‬‫ﻣﻤ‬ ‫ و‬‫ء‬‫ ُﻛﻞﱢ َﺷﻲ‬‫ﺤِﻴﻲ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ awwala kulli syay-
syay-in wa âkhirah,
âkhirah, yâ ilâha kulli syay-
syay-in wa malîkah, yâ rabba kulli syay-
syay-in wa shâni'ah, yâ bâri'a kulli syay-
syay-in wa
khâliqah, yâ qâbidha kulli syay-
syay-in wa bâshithah, yâ mubdi'a kulli syay-
syay-in wa mu'îdah, yâ munsyi'a kulli syay-
syay-in wa muqaddirah, yâ
mukawwina kulli syay-
syay-in wa muhawwilah, yâ muhyiya kulli syay-
syay-in wa mumîtah, yâ khâliqa kulli syay-
syay-in wa wâritsah.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai awal dan akhir segala sesuatu, wahai tuhan dan penguasa segala sesuatu, wahai tuhan dan pencipta segala sesuatu, wahai
pembuat dan pencipta segala sesuatu, wahai yang menahan dan memberi segala sesuatu, wahai yang mengawali dan mengakhiri segala
sesuatu, wahai yang menciptakan dan menentukan segala sesuatu, wahai yang menjadikan dan merubah segala sesuatu, wahai yang
menghidupkan dan mematikan segala sesuatu,wahai yang menciptakan dan mewarisi segala sesuatu.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ٍ‫ﺸﻜُﻮر‬
ْ ‫ﻣ‬ ‫ﻛﺮٍ و‬ ‫ﻴﺮَ ﺷَﺎ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻣﺬْﻛُﻮرٍ ﻳ‬ ‫ﻛﺮٍ و‬ ‫ﻴﺮَ ذَا‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (95)

‫ﻮد‬‫ﺸﻬ‬
ْ ‫ﻣ‬ ‫ و‬‫ﻫﺪ‬ ‫ﻴﺮَ ﺷَﺎ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻮد‬‫ﺤﻤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ و‬‫ﻣﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﺮَ ﺣ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ٍ‫ﺎب‬‫ﻣﺠ‬ ‫ﻣﺠِﻴﺐٍ و‬ َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻋﻮ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫اع و‬‫ﻴﺮَ د‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ٍ‫ﻴﺲ‬‫ﺟﻠ‬
 ‫ﺐ و‬‫ﺎﺣ‬‫ﻴﺮَ ﺻ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻴﺲٍ ﻳ‬‫اَﻧ‬‫ﻧﺲٍ و‬ ‫ﺆ‬‫ﻴﺮَ ﻣ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ٍ‫ﻮب‬‫ﺤﺒ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺣﺒِﻴﺐٍ و‬
 َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻣ ْﻄﻠُﻮبٍ ﻳ‬ ‫ و‬‫ﻮد‬‫ﻣ ْﻘﺼ‬ َ‫ﻴﺮ‬ ‫ﺧ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ khayra dzâkirin wa madzkûrin, yâ khayra syâkirin wa masykûrin, yâ khayra hâmidin wa mahmûdin, yâ khayra syâhidin wa
masyûdin,
Yâ khayra dâ'in wa mad'ûwin, yâ khayra mujîbin wa mujâbin, yâ khayra mu'nisin wa anîs, yâ khayra shâhibin wajalîsin, yâ khayra
khayra
maqshûdin wa mathlûbin, yâ khayra habîbin wa mahbûbin.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts
alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang paling baik dari semua yang mengingat dan yang diingat, wahai yang paling baik dari semua yang bersyukur dan
disyukuri, wahai yang paling baik dari semua yang memuji dan yang dipuji, wahai yang paling baik dari semua yang menyaksikan dan
yang disaksikan, wahai yang paling baik dari semua yang memanggil dan yang dipanggil, wahai yang paling baik dari semua yang
menjawab dan dijawab, wahai yang paling baik dari semua yang menghibur dan yang penghibur, wahai yang paling baik dari semua
teman dan sahabat, wahai yang paling baik dari semua yang dituju dan diharapkan, wahai yang paling baik dari semua kelasih dan
yang dicintai.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﺣﺒِﻴﺐ‬
 ‫ﻋﻪ‬ ‫ﻤﻦْ اَﻃَﺎ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻣﺠِﻴﺐ‬ ‫ﻋﺎه‬‫ﻤﻦْ د‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (96)

‫ﻴﺐ‬‫ﻗ‬‫ ر‬‫ﺤ َﻔ َﻈﻪ‬


 ‫ﺳ َﺘ‬ ‫ﻤﻦِ ا‬ ‫ ِﺑ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ َﻗﺮِﻳﺐ‬‫ﺒﻪ‬ ‫ﺣ‬
 َ‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﻟﻰ‬‫ ا‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻢ‬‫ﺣﻠ‬
 ‫ﺎه‬‫ﻋﺼ‬ ْ‫ﻤﻦ‬ ‫ ِﺑ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ َﻛﺮِﻳﻢ‬‫ﺎه‬‫ﺟ‬‫ﻤﻦْ ر‬ ‫ ِﺑ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻢ‬‫ﻋﻈ‬ ‫ﺘﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺣ ْﻜ‬
 ‫ﻲ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻢ‬‫ﺣ‬‫ ر‬‫ﺘﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋ َﻈ‬ ‫ﻲ‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻢ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ه‬‫اد‬‫ﻤﻦْ اَر‬ ‫ ِﺑ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻳﻢ‬‫ َﻗﺪ‬‫ﻧﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﺣﺴ‬
 ‫ﻲ ا‬‫ ﻓ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟ ﱠﻨﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man huwa liman da'âhu mujîbun, yâ man huwa liman athâ'ahu habîbu, yâ man huwa ilâ man ahabbahu qarîbun, yâ man huwa
bimanis tahfadhahu raqîbun, yâ man huwa biman rajâhu karîmun, yâ man huwa biman 'ashâhu halîmun, yâ man huwa fî 'azhamatihi
'azhamatihi
rahîmun, yâ man huwa fî hikmatihi 'azhîmun, yâ man huwa fî ihsânihi qadîmun, yâ man huwa biman arâdahu 'alîm.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai dia yang menjawab orang yang berdoa kepada-nya, wahai kekasih orang yang taat kepada-nya, wahai yang dekat dengan orang
yang mencintai-nya, wahai yang mengawasi orang yang dijaga-nya, wahai yang dermawan terhadap orang yang mengharap pada-nya,
wahai yang sabar terhadap orang yang bermaksiat kepada-nya, wahai yang penyayang dalam keagungan-nya, wahai yang maha agung
dalam kebijaksanaan-nya, wahai yang terdahulu dalam kebaikan-nya, wahai yang mengetahui orang yang bermaksud pada-nya.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
‫ﻤﻚ‬ ‫ﺳ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﺳﺄَ ُﻟﻚ‬ َ‫ﻧّﻲ ا‬‫ ا‬‫ﻬﻢ‬ ‫اَﻟ ّﻠ‬ (97)

‫ﻣﺮَ ﱢﻏﺐ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺒﺐ‬ ‫ﺴ‬


 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻌ ﱢﻘﺐ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻣ َﻘ ﱢﻠﺐ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ف‬‫ﺨﻮ‬
َ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻣﺮَ ﱢﺗﺐ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻣﺬَ ﱢﻛﺮ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺤﺬﱢر‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻴﺮ‬ ‫ﻣ َﻐ‬ ‫ﺎ‬‫ﺨﺮُ ﻳ‬
‫ﺴ ﱢ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Allâhumma innî as aluka bismika yâ musabbibu, yâ muraghghibu, yâ muqallibu, yâ mu'aqqibu, yâ murattibu, yâ mukhawwifu, yâ
muhadzdziru, yâ mudzakkiru, yâ musakhkhiru, yâ mughayyiru.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts
alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU dengan asma-MU wahai pemberi sebab, wahai pencipta keinginan,wahai yang memutar-balikkan
hati, wahai yang memberi siksa, wahai yang mengatur, wahai yang menakutkan, wahai yang mengingatkan, wahai yang mengingatkan,
wahai yang menundukkan, wahai yang memindahkan.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ٌ‫ق‬‫ﺎد‬‫ ﺻ‬‫ه‬‫ﻋﺪ‬ ‫ﻣﻦْ و‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ِﺑﻖٌ ﻳ‬‫ ﺳ‬‫ﻤﻪ‬ ‫ﻋ ْﻠ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (98)

‫ﻟﺐ‬ ‫ ﻏَﺎ‬‫ﻣﺮُه‬ َ‫ﻣﻦْ ا‬ ‫ﺎ‬‫ﻫﺮٌ ﻳ‬ ‫ ﻇَﺎ‬‫ﻣﻦْ ُﻟ ْﻄ ُﻔﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬


ٌ‫ﺋﻦ‬ ‫ ﻛَﺎ‬‫ﻣﻦْ َﻗﻀَﺎؤُه‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﺤ َﻜﻢ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺘَﺎ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻳﻢ‬‫ َﻗﺪ‬‫ﻣ ْﻠ ُﻜﻪ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻣﺠِﻴﺪ‬ ‫ﻣﻦْ ُﻗﺮْا ُﻧﻪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻴﻢ‬‫ﻋﻈ‬ ‫ﻋﺮْ ُﺷﻪ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻢ‬‫ﻋﻤ‬ ‫ﻀ ُﻠﻪ‬
ْ ‫ﻣﻦْ َﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man 'ilmuhu sâbiqun, yâ man wa'duhu shâdiqun, yâ man luth'fuhu zhâhirun, yâ man amruhu ghâlibun, yâ man kitâbuhu
muhkamun,
Yâ man qadhâuhu
qadhâuhu kâ'in, yâ man qur'ânuhu majîdun, yâ man mulkuhu qadîmun, yâ man fadhluhu 'amîmun, yâ man 'arsyuhu 'azhîm.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang ilmu-nya terdahulu, wahai yang janji-nya benar, wahai yang kelembutan-nya nampak, wahai yang perkara-nya menguasai,
wahai yang kitab-nya pasti, wahai yang ketetapan-nya tak bias dihindari, wahai yang qur’an-nya mulia, wahai yang kekuasaan-nya
terdahulu, wahai yang karunia-nya meliputi, wahai yang arasy-nya agung.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
ْ‫ﻋﻦ‬ ٌ‫ﻌﻞ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻌﻪ‬ ‫ﻤ َﻨ‬ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤﻊٍ ﻳ‬ ‫ﺳ‬ ْ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺸ َﻐ ُﻠﻪ‬
ْ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (99)

ٍ‫ﻌﻞ‬ ‫ﻓ‬
ٍ‫ﺳﺆَال‬ ْ‫ﻋﻦ‬ ٌ‫ﺆال‬‫ ﺳ‬‫ﻳ َﻐ ﱢﻠ ُﻄﻪ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫لٍ ﻳ‬‫ﻋﻦْ َﻗﻮ‬ ٌ‫ل‬‫ َﻗﻮ‬‫ﻳ ْﻠﻬِﻴﻪ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﺎح‬‫ ْﻟﺤ‬‫ ا‬‫ﻣﻪ‬ ِ‫ﺒﺮ‬ ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ء‬‫ﻋﻦْ َﺷﻲ‬ ‫ء‬‫ َﺷﻲ‬‫ﺒﻪ‬ ‫ﺠ‬
 ‫ﺤ‬
 ‫ﻳ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬‫ﻠﺤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ا ْﻟ‬
َ‫ﻴﻦ‬‫ﺎرِﻓ‬‫ﻤﻢِ ا ْﻟﻌ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻰ‬‫ﻣ ْﻨ َﺘﻬ‬ ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳﻦَ ﻳ‬‫ﻤﺮِﻳﺪ‬ ‫ ا ْﻟ‬‫ﻣﺮَاد‬ ُ‫ﻳﺔ‬ ‫ ﻏَﺎ‬‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻲ‬‫ةٌ ﻓ‬‫ ذَر‬‫ﻴﻪ‬ ‫ﻋ َﻠ‬ ‫ﻳﺨْﻔﻰ‬ َ‫ﻣﻦْ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻟﺒِﻴﻦَ ﻳ‬ ‫ﻣ ْﻨﺘَﻬﻰ َﻃ َﻠﺐِ اﻟ ﱠﻄﺎ‬ ‫ﻫﻮ‬ ْ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
َ‫ﻴﻦ‬‫ﺎ َﻟﻤ‬‫ا ْﻟﻌ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ man lâ yasyghaluhu sam'un 'an sam'in, yâ man lâ yamna'uhu fi'lun an fi'lin, yâ man lâ yulhîhi qawlun 'an qawlin, yâ man lâ
yughallithuhu suâlun 'an suâlin, yâ man lâ yahjubuhu syai'un 'an syaysyay--in, yâ man lâ yubrimuhu ilhâhul mulihhin, yâ man huwa
ghâyatu muradil murîdîn, yâ man huwa muntahâ himamil 'ârifîn, yâ man huwa muntahâ thalabiththalabith thâlibîn, yâ man lâ yakhfâ alayhi
dzarratun fil 'âlamîn.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang tidak disibukkan oleh pendengaran, wahai yang tidak terhalangi oleh perbuatan, wahai yang tidak disia-siakan oleh
ucapan, wahai yang tidak dilupakan oleh permohonan, wahai yang tidak terhijabi oleh sesuatu, wahai yang tidak terusik oleh
penentang orang-orang yang menentang, wahai ouncak tujuan orang-orang yang berkeinginan, wahai puncak keinginan kaum arifin,
wahai puncak harapan orang-orang yang berharap, wahai yang tak tersembunyi bagi-nya sekecil apapun partikel di alam semesta.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.

ُ‫ﺨﻞ‬
َ ‫ﺒ‬ ‫ﻳ‬ َ‫ا ﻻ‬‫اد‬‫ﺟﻮ‬
 ‫ﺎ‬‫ﺠﻞُ ﻳ‬
 ‫ﻌ‬ ‫ﻳ‬ َ‫ﺎ ﻻ‬‫ﻴﻤ‬‫ﺣﻠ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ (100)

‫ﻤﻞﱡ‬ ‫ﻳ‬ َ‫ﺎ ﻻ‬‫ﺎﺑ‬‫ﻫ‬‫ﺎ و‬‫ ﻳ‬‫ﻠﻒ‬ ‫ﺨ‬


ْ ‫ﻳ‬ َ‫ﻗًﺎ ﻻ‬‫ﺎد‬‫ﺎ ﺻ‬‫ﻳ‬
‫ﺻﻒ‬
 ‫ﻮ‬‫ﺎ ﻻَ ﻳ‬‫ﻴﻤ‬‫ﻋﻈ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻳ‬‫ﻳ ْﻐ َﻠﺐ‬ َ‫ﻫﺮًا ﻻ‬ ‫ﺎ ﻗَﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻘﺮ‬ ‫ﻳ ْﻔ َﺘ‬ َ‫ﺎ ﻻ‬‫ﻨﻴ‬ ‫ﺎ َﻏ‬‫ ﻳ‬‫ﻴﻒ‬‫ﻳﺤ‬ َ‫ﻻً ﻻ‬‫ﻋﺪ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
ُ‫ﻳ ْﻐ ُﻔﻞ‬ َ‫ﻓﻈًﺎ ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺣ‬‫ﺼ ُﻐﺮُ ﻳ‬
 ‫ﻳ‬ َ‫ﺎ َﻛﺒِﻴﺮًا ﻻ‬‫ﻳ‬
‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ـ‬‫ﺳ‬
.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ـﻨَﺎ‬‫ﺧ ﱢﻠﺼ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
Yâ halîman lâ ya'jal, yâ jawâdan lâ yabkhal, yâ shâdiqan lâ yukhlif, yâ wahhaban lâ yamalu, yâ qâhiran lâ yughlab, yâ 'adhîman
'adhîman lâ
yûshaf, yâ 'adlan
'adlan lâ yahîfu, yâ ghaniyyan lâ yaftaqiru, yâ kabîran lâ yashghuru, yâ hâfidhan lâ yaghfulu.
Subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.

Wahai yang sabar dan tidak pernah tergesa-tergesa, wahai yang dermawan dan tidak pernah bakhil, wahai yang benar tidak pernah
menyalahi janji-nya, wahai yang banyak memberi karunia banyak dan tidak pernah menyesali, wahai yang maha perkasa dan tak
pernah dikalahkan, wahai yang agung dan tak tersifati, wahai yang adil dan tidak pernah menzalimi, wahai yang maha kaya dan tidak
pernah membutuhkan, wahai yang maha besar dan tidak pernah terhina, wahai yang maha menjaga dan tidak pernah lupa.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.
Doa Harian Sayyidah Fatimah az-
az-Zahra (as)
Do'a Hari Sabtu
Dengan asma ALLAH Yang Maha kasih Maha sayang; Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga
Muhammad Ya ALLAH, bukakan bagi kami perbendaharaan kasih-MU, Ya ALLAH, anugrahkan pada kami rahmat
yang dengannya setelah itu Engkau tidak akan menyiksa kami lagi di dunia dan akhirat, karuniai kami dari anugrah-
MU yang luas, rezeki yang halal yang baik, janganlah Engkau gantungkan keperluan kami pada selain-MU,
tambahkan syukur kami pada-MU, hanya pada-MU kami memohon keberhasilan, dan tidak berharap pada selain-MU,
karuniakan pada kami kesucian dalam kekayaan Ya ALLAH, lapangkan urusan dunia kami Ya ALLAH, sesungguhnya
kami berlindung pada-MU dari hal yang dapat menghilangkan perhatian-MU pada kami walaupun sekejap matapun,
sedang kami sangat bergantung pada-MU. Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga
Muhammad dan karuniakan pada kami apa yang dapat mendatangkan kecintaan-MU, dan berikan pada kami
kekuatan dalam melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kecitaan-MU, Wahai yang Maha Pengasih dari segala
yang mengasihi.

Do'a Hari Ahad


Dengan asma ALLAH Yang Maha kasih dan Maha sayang Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan
keluarga Muhammad. Ya ALLAH, jadikan awal hari ini keberuntungan, akhirnya kesuksesan, dan pertengahannya
kebaikan. Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, dan jadikanlah kami diantara
orang yang kembali pada MU, lalu Engkau terima, yang bertawakal pada MU, lalu Engkau cukupi, serta yang
merendah pada MU lalu Engkau rahmati.

Do'a Hari Senin


Dengan asma ALLAH Yang Maha kasih dan Maha sayang Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan
keluarga Muhammad. Ya ALLAH, aku bermohon pada-MU kekuatan dalam beribadah pada MU, kemampuan dalam
memahami kitab MU,ddan mencerna himah MU Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga
Muhammad, dan jangan Engkau jadikan Al-Qur'an sebagai mahila (pencari kebenaran dari sesuatu kesalahan) kami,
jangan jadikan shirot (jalan di akhirat) sebagai sesuatu yang dapat menggelincirkan dan jangan biarkan Muhammad
berpaling dari kami.

Do'a Hari Selasa


Dengan asma ALLAH Yang Maha kasih dan Maha sayang Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan
keluarga Muhammad. Ya ALLAH, jadikanlah kelalaian manusia dari kami sebagai peringatan, dan jadikanlah ingatan
mereka pada kami sebagai syukur, dan jadikan ucapaan baik yang kami ucapkan dengan lidah kami sebagaimana yang
ada didalam hati kami. Ya ALLAH, sungguh pengampunan MU lebih luas dari dosa-dosa kami, dan sungguh rahmat
MU lebih kami harapkan dari pada amal-amal kami. Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga
Muhammad, serta anugrahkanlah kami petunjuk untuk melakukan amal baik dan amal saleh.
Do'a Hari Rabu
Dengan asma ALLAH Yang Maha kasih dan Maha sayang Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan
keluarga Muhammad. Ya ALLAH, jagalah kami dengan mata MU, yang tidak pernah tidur, dengan benteng MU yang
tidak pernah hancur, dan dengan asma MU yang luhur dan curahkanlah shalawat pada Muhammad dan keluarga
Muhammad, jagalah kami yang sekiranya selain diri MU yang menjaganya akan hilang, tutupi aib kami, yang jika
selain MU yang menutupinya niscaya akan tersebar, jadikanlah semua itu sebagai sarana ketaatan bagi kami,
sesungguhnya Engkau Maha mendengar do'a, Maha dekat lagi Maha mengabulkan.

Do'a Hari Kamis


Dengan asma ALLAH Yang Maha kasih dan Maha sayang Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan
keluarga Muhammad. Ya ALLAH, aku bermohon pada MU petunjuk dan ketakwaan, kemampuan menjaga diri dan
kekayaan serta mengamalkan apa yang Engkau senangi dan ridoi. Ya ALLAH, aku bermohon pada MU kekuatan MU
karena kelemahan kami, kekayaan MU karena kefakiran dan kemiskinan kami, kelembutan MU dan ilmu MU karena
kejahilan kami Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, tolonglah kami dalam
bersyukur dan mengingat MU, serta taat dalam beribadah pada MU, dengan kasih sayang MU, wahai yang paling
pengasih dari segala yang mengasih.

Do'a Hari Jum'at


Dengan asma ALLAH Yang Maha kasih dan Maha sayang Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan
keluarga Muhammad. Ya ALLAH, masukan kami pada kelompok yang dekat dengan MU, yang paling menghadap
pada MU, yang paling berhasil diantara yang memohon dan merendah pada MU. Ya ALLAH, jadikan kami dari
mereka yang seakan-akan menyaksikan MU sampai hari kiamat, hari ketika ia menemui MU, jangan Engkau wafatkan
kami kecuali pada kerelaan MU. Ya ALLAH, jadikan kami di antara orang yang amalnya tulus untuk MU, yang paling
Engkau cintai diantara mahluk MU. Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, dan
ampuni kami dengan pengampunan yang pasti, yang setelah itu kami tidak akan melakukan dosa lagi, dan tidak akan
berbuat salah setelahnya. Ya ALLAH, limpahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. shalawat yang
berkembang, shalawat yang suci, shawalat yang beruntun, shalawat yang selalu bersambung dengan kekasih MU.
Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi.
Doa jawsyan kabir
Dalam hadis nabi saw dan ahlul baitnya (sa)

Dalam kitab al-


al-baladul amîn dan al-
al-mishbâh disebutkan:
Imam ali zainal abidin (sa) meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya dari nabi saw, ia berkata: “ketika nabi saw berada dalam salah
satu peperangan, datanglah
datanglah malaikat jibril (as) kepadanya dan berkata: wahai muhammad, tuhanmu menyampaikan salam untukmu
dan berfirman: ‘pakailah jawsyan ini dan bacalah, doa ini akan menjadi pelindung bagimu dan umatmu.” Beliau menyebutkan
keutamaan doa ini, antara lain:
Jika teks doa ini dituliskan pada kain kafan, sang mayit akan diselamatan dari api neraka.
Jika dibaca dengan ikhlas di bulan ramadhan, ia akan dikaruniai malam alal--qadar, diciptakan baginya 70 ribu malaikat semuanya
bertasbih kepada allah swt lalu pahala dihadiahkan
dihadiahkan kepada yang membacanya.
mewakilkan
Jika dibaca di bulan ramadhan (3 kali), allah swt mengharamkan jasadnya dari api neraka, mewajibkan baginya surga, dan mewaki lkan
kepada dua malaikat untuk menjaganya dari kemaksiatan dan dalam sepanjang hidupnya ia berada
berada dalam pengamanan allah swt.

Di akhir riwayat tersebut al-


al-husein (sa) berkata: “ayahku ali bin abi thalib (sa) berwasiat kepadaku agar aku menjaga dan memuliakan
doa ini, menuliskan pada kain kafannya, mengajarkan kepada keluargaku dan menganjurkan mereka mereka agar membacanya. Doa ini terdiri
dari seribu asma allah yang di dalamnya terdapat ismul a’zham.”

Allamah al-al-majlisi, penulis kitab bihârul anwâr (kitab hadis dan riwayat) yang terdiri dari 120 jilid. Dalam kitabnya zâdul ma’âd ia
mengatakan: doa jawsyan
jawsyan kabir sangat dianjurkan untuk dibaca pada awal bulan ramadhan, terutama pada malam-
malam-malam al-
al-qadar. Doa
ini terdiri dari 100 pasal, setiap pasal terdapat sepuluh asma allah, dan setiap akhir pasal membaca:

‫ إﻻﱠ اَ ْﻧﺖ‬‫ َﻟﻪ‬‫ﺎ ﻻَ ا‬‫ ﻳ‬‫ﺎ َﻧﻚ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ﺳ‬


.‫ب‬‫ﺎ ر‬‫ﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻳ‬ ‫ﺼﻨَﺎ‬
 ‫ﺧ ﱢﻠ‬
َ َ‫ث‬‫ثَ اَ ْﻟ َﻐﻮ‬‫اَ ْﻟ َﻐﻮ‬
subhânaka yâ lâ ilâha illâ anta alghawts-
alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.
Maha suci ENGKAU, tiada tuhan kecuali ENGKAU, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya rabb.

Doa ini telah disyarahi oleh seorang ulama besar dan filosuf isyraqi yaitu mulla hadi sabzawari. Dalam kitab syarahnya disebutkan
tentang keajaiban doa ini. Semoga kita yang membacanya menemukan keajaiban doa ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab
tersebut dan seperti orang-orang mukmin yang telah merasakannya.

Wassalamu’alaikum wr. Wb
Ramadhan 1429/september 2008

Wassalam
Syamsuri rifai
http://syamsuri149.wordpress.com
http://shalatdoa.blogspot.com

Anda mungkin juga menyukai