Anda di halaman 1dari 12

Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

KAJIAN TINDAKAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMENGGONG ABDUL


RAHMAN ,SEGAMAT

TAJUK KAJIAN : KEBERKESANAN PEMBELAJARAN


MELALUI KAEDAH GAMBARAJAH UNTUK
TOPIK PENYELESAIAN MASALAH PURATA
DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK
TAHUN 5

NAMA PENGKAJI : CIK MASRIANI BINTI SHAMSUDIN

SEPTEMBER 2009

Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009


1
Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Keberkesanan Pembelajaran Melalui Kaedah Gambarajah


untuk Topik Penyelesaian Masalah Purata Dalam
Matapelajaran Matematik Tahun 5

Oleh

Masriani Binti Shamsudin

SK TEMENGGONG ABDUL RAHMAN, 85000 SEGAMAT, JOHOR

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid melalui

kaedah gambarajah untuk topik purata. Ini adalah penting untuk memastikan

kefahaman murid tentang topik purata dalam bab Pnegur. Sebelum ini, murid

didedahkan dengan penggunaan rumus purata dalam menyelesaikan masalah. Namun

begitu, melaui rumus, murid hanya menghafal formula untuk menyelesaikan masalah

yang diberikan. Namun, secara keseluruhannya, murid tidak memahami konsep purata

itu sendiri dalam kehidupan seharian. Ini boleh di uji dengan menyediakan soalan

berbentuk penyelesaian masalah. Di dapati, murid tidak dapat menjawab bentuk soalan

penyelesaian masalah yang menguji kefahaman murid tentang konsep purata . Justeru

itu, guru haruslah mempunyai jalan penyelesaian yang boleh meningkatkan kefahaman

murid mengenai topik purata untuk memastikan murid dapat memahami konsep

tersebut dan seterusnya objektif pengajaran tercapai.

10 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU


Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009
2
Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Penyelesaian masalah merupakan suatu bentuk soalan yang menguji kefahaman murid

mengenai sesuatu topik secara keseluruhan. Soalan ini melibatkan pelbagai operasi

iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Justeru itu, soalan ini sangat tidak di sukai oleh

murid-murid kelas saya kerana mereka perlu melakukan banyak operasi untuk

mendapatkan jawapan. Bagi murid yang cergas, soalan berbentuk begini sangat

digemari oleh mereka kerana ia dapat menjana idea dalam menyelesaiakan masalah.

Topik purata sebenarnya mudah kerana murid hanya perlu mengingat rumus yang

diperlukan untuk mendapatka purata. Namun begitu, jika dalam bentuk soalan

penyelesaian masalah, topik ini agak sukar untuk murid menjawab. Ini adalah kerana

murid perlu memahami konsep purata itu sendiri selain hanya perlu mengingat rumus.

2.0 FOKUS KAJIAN

Kajian ini dijalankan untuk menangani masalah murid-murid yang tidak menguasai

kefahaman mengenai topik purata. Pada umumnya faktor ini adalah disebabkan oleh

kurangnya pendedahan mengenai topik ini dan murid juga tidak biasa menjawab soalan

berbentuk penyelesaian masalah. Bila soalan yang melibatkan soalan penyelesaian

masalah, murid kelihatan tidak berminat dan apabila tiba di topik purata, mereka seolah

merasakan soalan ini sukar dan menyusahkan. Selain itu , terdapat beberapa faktor lain

yang menyebabkan murid sukar untuk memahami pengajaran penyelesaian masalah

iaitu tidak dapat memberikan fokus semasa belajar kerana proses pembelajaran yang

diterapkan tidak begitu menarik, tidak memahami kaedah guru mengajar, tidak

mengetahui kaedah menjawab soalan dengan betul, tidak dapat mengaitkan soalan

dengan topik yang telah dipelajari.


Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009
3
Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Justeru itu, saya menekankan kaedah pengajaran menggunakan gambarajah yang

boleh mengukur keberkesanan kefahaman murid berbanding menggunaka formula. Ini

merupaka salah satu strategi penyelesaian masalah dalam Model Polya.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif Umum

Melihat kesan kepada murid Tahun 5 melalui pengajaran menggunakan

gambarajah semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Objektif Khusus

i Meningkatkan minat murid di dalam setiap pembelajaran matematik

ii Meningkatkan pemahaman murid terhadap pengajaran matematik terutama

soalan penyelesaian masalah

iii Membantu murid mengingat kaedah menjawab soalan matematik dengan

betul.

iv Membantu murid menguasai kemahiran belajar dengan teknik gambarajah

4.0 KUMPULAN SASARAN

Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009


4
Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Kajian ini melibatkan seramai 34 orang murid Tahun 5 Berlian SK Temenggong

Abdul Rahman yang terdiri daripada 17 orang murid lelaki dan 17 murid

perempuan.

5.0 PELAKSANAAN KAJIAN

Model Pendekatan Aktiviti Kajian

Model ini digunakan untuk menjalankan kajian tindakan ini dan gelungan ini

dinamakan ‘Gelungan Kajian Tindakan’.

MENGENALPASTI ISU/MASALAH

MERANCANG

MEREFLEK BERTINDAK

MEMERHATI
DAN
MENGANALISIS

Merancang

5.1 Tinjauan Masalah

Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009


5
Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Tinjauan awal terhadap masalah yang dikenalpasti telah dibuat bertujuan untuk

memahami dengan lebih terperinci masalah tersebut. Perincian terhadap masalah

tersebut dilihat daripada aspek berikut :

a) Pengetahuan sedia ada murid memahami maklumat yang terdapat di dalam

soalan melalui temu bual.

b) Latihan menjawab soalan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh

murid semasa menjawab soalan Matematik.

c) Ujian bagi mengenal pasti tahap pemahaman murid selepas mempelajari

sesuatu topik dalam subjek Matematik.

5.2 Analisis Tinjauan Masalah

a) Hasil Temubual Dengan Murid

Hasil temu bual dengan murid saya mendapati sebahagian 20/34 orang murid

tidak dapat menguasai sesi pengajaran di kelas dengan sepenuhnya, 14/25 pula

tidak memahami teknik pengiraan yang ditunjukkan oleh guru .

b) Tinjauan Buku Latihan Murid Dan Lembaran Kerja

Kelemahan murid dalam menjawab soalan matematik juga ditinjau dengan

terperinci melalui buku latihan murid. Sebahagian murid tidak dapat menjawab

soalan latihan yang diberikan. Saya melihat kaedah pengajaran yang menarik

mampu memperbaiki kualiti pemahaman matematik mereka.


Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009
6
Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

5.3 Merancang Tindakan

Berdasarkan data-data yang dikumpul daripada tinjauan awal, saya telah menentukan

aktiviti yang perlu dilaksanakan. Oleh itu, saya merancang pengajaran dan

pembelajaran menggunakan kaedah gambarajah untuk soalan berbentuk penyelesaian

masalah.

6.0 Melaksanakan Tindakan

Aktiviti

Saya menggunakan soalan berbentuk penyelesaian masalah yang mudah terlebih

dahulu untuk menguji ingatan murid mengenai formula tentang purata.

Contoh soalan 1.

Alia has two cats. They weight 2.7 kg and 3.5 kg each. What is the average mass
of the 2 cats?

Saya menukarkan peryataan di atas kepada bentuk gambarajah. Saya menampal

soalan di papan dan membuat 3 kolum di papan putih. Seterusnya, saya menampak

dua ekor kucing yang berbeza saiz di papan putih untuk menggambar kan situsi dalam

soalan di atas. Formula untuk purata juga di tampal di papan putih untuk pemahaman

murid.

Total of quantity
Average =
Number of quantity
Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009
7
Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Before During After

2.7 + 3.5
Average =
2

= 3.1 kg

2.7 kg 3.5 kg

Total mass = 2.7 kg + 3.5 kg 3.1 kg 3.1 kg

= 6.2 kg
Total mass = 3.1 kg + 3.1 kg

= 6.2 kg

Oleh itu, murid jelas dapat memerhatikan gambaran purata itu setelah melihat

gambarajah yang di paparkan di papan putih. Saya juga menerangkan maksud purata

itu adalah di antara yang teringan dan yang terberat antara dua ekor kucing. Pemilihan

gambar kucing juga hendak la sesuai iaitu saiznya adalah antara dua ekor kucing yang

di paparkan pada kolum yang pertama.

Seterusnya, untuk soalan kedua, saya menukar bentuk soalan untuk mencari jumlah

kuantiti. Oleh itu, menggunkan gambarajah, penggunaan rumus adalah tidak perlu.

Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009


8
Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Contoh soalan 2.

The average of two numbers are 120. What is the total of the two numbers?

Before During After

120 120

Total of quantity = 240

Total of quantity = 240

Di sini, saya menekankan, pada kolum pertama, saiz bagi keduanya adalah berbeza.

Pada akhirnya, setelah dibahagikan, kedua-duanya adalah mempunyai saiz yang sama.

Ini merupakan konsep purata yang ditekankan kepada murid. Pembahagian pada

akhirnya adalah sama dalam bentuk saiz dan kuantiti. Berdasarkan contoh pertama,

jumlah bagi kedua-dua kolum pertama dan ketiga hendaklah sama. Maka dari

penggunaan gambarajah, murid sudah pasti dapat mengira bagi jumlah kuantiti yang

dikehendaki tanpa menggunakan rumus.

Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009


9
Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Jika menggunakan formula adalah seperti berikut;

Total of quantity = Number of quantity x Average

Contoh soalan 3.

29 114
The average of three numbers above is 70. Find the second number?

Before During After

Total = 29 + 114

= 143
Therefore, the second
number is

29 ? 114 210 – 143 = 57

Check ; 29 + 57 + 114 70 70 70
Total = 210

= 210 Total = 70 + 70 + 70

= 210

Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009


10
Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

Soalan kali ini menguji kefahaman murid mengenai konsep purata. Namun, setelah

diberi dua contoh soalan di atas, murid dapat memahami konsep yang diterangkan.

Murid harus mengira nilai kedua-dua bahagian kolum bagi memastikan jumlahnya

adalah sama.

Pemerhatian

Melalui pemerhatian, murid sangat berminat untuk memahami kehendak soalan setelah

beberapa gambarajah di tampal di papan putih. Gambarajah sangat berwarna-warni

dan murid sangat member tumpuan sepanjang pembelajaran. Setelah diberi lembaran

kerja, kebanyakan murid dapat menyelesaikan masalah yang diberikan walaupun

terdapat segelintir murid yang menghadapi masalah pengiraan.

7 REFLEKSI KAJIAN

Melalui pengalaman semasa menjalankan kajian, saya mendapati beberapa aspek

yang dapat meningkatkan keberkesanan P&P saya. Teknik pengajaran guru yang

kreatif dan efektif dapat

• Wujud suasana P&P yang hamorni dan mesra

• Murid-murid terlibat aktif dalam proses P&P

• P&P yang tersusun menyebabkan murid-murid senang memahami dan

menguasai sesuatu kemahiran yang diajar oleh guru

• Minat dan keyakinan murid dapat dipertingkatkan

• Murid lebih menumpukan perhatian semasa P&P berlangsung

Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009


11
Masriani Bt Shamsudin (SK Temenggong Abdul Rahman)

• Murid dapat menyelesaikan masalah matematik dengan betul

8 .0 CADANGAN – CADANGAN

Memandangkan semua murid tertarik kepada pendekatan gambarajah di dalam sessi

pengajaran dan pembelajaran Matematik, adalah dicadangkan pembelajaran

berbantukan IT dapat diadakan agar dapat melahirkan murid yang proaktif di dalam

kelas dan seterusnya meningkatkan minat kepada matapelajaran Matematik. Dengan

lahirnya minat di dalam diri, murid-murid ini akan mendapat satu momentum untuk

memajukan diri dan seterusnya mampu menaikkan peratus lulus di kalangan murid

sekolah. Ini merupakan impian semua guru untuk melahirkan murid yang berkualiti dari

segi intelek dan pencapaian ujian/peperiksaan.

Kajian Tindakan /KPLI Matematik 2009


12