Anda di halaman 1dari 21

MAKALAH ASUHAN KEBIDANAN IV

INFERTIL

Kelas : III A
Oleh : Kelompok 14

POLTEKKES KEMENKES MALANG JURUSAN KEBIDANAN PRODI KEBIDANAN JEMBER


Jl.Sri !"! N!.#$% Pa&ra'()Je*+er

MAKALAH ASUHAN KEBIDANAN IV


INFERTIL

Kelas : III A
Anggota kelompok 14: 1. Cita Mahdhah Arini 2. Dea ! D"i #rati"i 3. %i&ah Ag' tina (1002300005) (100230000$) (100230003$)

POLTEKKES KEMENKES MALANG JURUSAN KEBIDANAN PRODI KEBIDANAN JEMBER


Jl.Sri !"! N!.#$% Pa&ra'()Je*+er

KATA PENGANTAR
#'(i !'k'r kehadirat Allah )*% ata limpahan rahmat erta hida!ah+,!a- ehingga pen'li an makalah !ang .er('d'l /As,-a' Ke+i.a'a' IV I'/er&il0 ini dapat ter ele aikan e 'ai dengan "akt' !ang telah ditent'kan. %er ele ain!a makalah ini tidak terlepa dari dorongan- .im.ingan- erta .ant'an dari .er.agai pihak. Oleh karena it'- a!a meng'1apkan terima ka ih kepada: 1. 2.' 2da #ri(atni- M.Ke Ke.idanan 25 3. Ked'a orang t'a !ang mem.erikan dorongan .aik 6inan ial dan e.agai nara 'm.er 4. %eman+teman dan em'a pihak !ang mem.ant' kami dalam pen!' 'nan makalah ini #en!' 'n men!adari .ah"a makalah ini ma ih .an!ak kek'rangan .aik dari egi i i ma'p'n .aha ann!a. 7nt'k it' pen'li mengharapkan kritik dan aran !ang i6atn!a mem.ang'n demi men!emp'rnakan makalah ini di ma a !ang akan datang. Akhir kata pen'li mengharapkan emoga makalah ini dapat .erman6aat ter'tama .agi pen'li endiri dan para pem.a1a ekalian. elak' Kepala #rodi Ke.idanan 3em.er

2. 2.' Dra. 4atna )'par"ati- M.Ke . elak' Do en #enangg'ng 3a"a. Mata K'liah A 'han

3em.er- )eptem.er 2012

#en'li

DAFTAR ISI
8A9AMA, 37D79 ....................................................................................................... 8A9AMA, ,AMA K:9OM#OK ................................................................................ KA%A #:,;A,%A4 .................................................................................................... DA<%A4 2)2 ................................................................................................................... =A= 2 #:,DA8797A, 1.1 9atar =elakang ....................................................................................................... 1.2 4'm' an Ma alah .................................................................................................. 1.3 %'('an .................................................................................................................... =A= 22 #:M=A8A)A, 2.1 De6ini i ................................................................................................................. 2.2 :pidemiologi ........................................................................................................ 2.3 :tiologi ................................................................................................................. 2.4 #ato6i iologi ......................................................................................................... 2.5 %anda dan ;e(ala ................................................................................................. 2.> Kla i6ika i ............................................................................................................ 2.$ Komplika i .......................................................................................................... 2.? #engar'h %erhadap Kehamilan dan #er alinan ................................................... 2.@ Diagno i ............................................................................................................. 2.10 #enatalak anan ................. ................................................................................ 2.11 #rogno i ........................................................................................................... 2.12 #emerik aan #en'n(ang .................................................................................... 2.13 A 'han Ke.idanan Oligohidramnion ............................................................... =A= 222 #:,7%7# 3.1 Ke imp'lan ............................................................................................................ 3.2 )aran ...................................................................................................................... DA<%A4 #7)%AKA .................................................................................................... 22 23 24 > > $ $ ? ? 12 12 13 13 14 15 15 5 5 5 1 2 3 4

BAB I PENDAHULUAN #.# La&ar +ela a'( =an!akn!a pa angan in6ertil di 2ndone ia dapat diperhit'ngkan dari .an!akn!a "anita !ang pernah ka"in dan tidak memp'n!ai anak !ang ma ih hid'p maka men'r't )en ' #end'd'k terdapat 12A .aik di de a ma'p'n di kota- ata' kira+kira 3 ('ta pa angan in6ertile di 2ndone ia. #reBalen i in6ertilita tetap kon tan- nam'n dalam d'a dekade ini ('mlah k'n('ngan pada dokter pa angan /tidak '.'r0 meningkat. 2lm' kedokteran ma a kini .ar' .erha il menolong 50A pa angan in6ertile memperoleh anak !ang diinginkann!a. 2t' .erarti epar'hn!a lagi terpak a menemp'h hid'p tanpa anak- mengangkat anak (adop i)- poligini- ata' .er1erai. =erkat kema('an teknologi kedokteran- .e.erapa pa angan telah dim'ngkinkan memperoleh anak dengan (alan in emina i .'atan donor- C.a!i ta.'ngC-ata' mem.e arkan (anin di rahim "anita lain. )e.enarn!a- 6ertilita .'lan langkah mer'pakan kapa ita 'nt'k hamil dan mengha ilkan ket'r'nan edangkan 2n6ertilita endiri adalah ketidakmamp'an 'nt'k hamil etelah 12 ek 'al tanpa kontrap ep i. Di 2ndone ia ma ih

ering melak'kan h'.'ngan

ekali dokter !ang .erminat dalam ilm' in6ertilita . Kala'p'n ada- ma ih

terlampa' ering dokter dan pera"atn!a .el'm mengha!ati d'ka+ne tapa pa angan !ang ingin anak it'. Madi terlampa' .an!ak pa angan !ang terpak a menahan pera aann!a karena tidak mera a di apa- .ahkan dilarang .an!ak .i1ara oleh doktern!a. Mereka .ero.at dari 't' dokter ke dokter lain karena k'rang .im.ingan dan pen!'l'han tentang 1ara+1ara pengelolaan pa angan in6ertile. #.0 T,1,a' Men(ela kan tentang in6ertilita !ang ter(adi pada ' ia reprod'kti6- ehingga maha i "a mengerti dan mengetah'i tentang in6ertilita kh' ' n!a pada pa angan 'ami i tri. )ehingga pada praktek lapangan dapat mem.erikan penatalak anaan !ang tepat e 'ai dengan teori di dalam makalah ini. #.2 R,*,sa' MasalaMa alah !ang di.aha dalam pem.'atan makalah ini adalah tentang 2n6ertilita !ang melip'ti: 5

1. De6ini i 2. :tiologi 3. #ato6i iologi 4. %anda dan ;e(ala 5. Kla i6ika i >. Diagno i $. #enatalak anan dan %erapi ?. A 'han Ke.idanan 2n6ertilita

>

BAB II PEMBAHASAN 0.#. De/i'isi 2n6ertilita adalah kegagalan men(adi hamil etelah 1 tah'n dengan koit' normal (Dr. Lynda Saputra, 2009: 383). 2n6ertilita adalah ketidakmamp'an 'nt'k hamil etelah 12 .'lan h'.'ngan ek 'al !ang ering tanpa kontra ep i (Errol Morwitz & Jo n S! or"#, 2008: $3). 2n6ertilita (%&'). #a ang an mand'l (in6ertil) adalah pa angan !ang telah ka"in dan hid'p harmoni erta telah .erh'.'ngan ek elama at' tah'n tetapi .el'm ter(adi kehamilan (Manua(a, 2009 ). 2n6ertilita dide6ini ikan e.agai ketidakmamp'an 'nt'k mengand'ng etelah paling tidak 1 tah'n dalam h'.'ngan !ang normal dan tidak mengg'nakan kontra ep i apap'n (&a)ilton, p#r*i*. 200+). 0.0. E&i!l!(i 2n6ertilita dapat ter(adi dari i i pria- "anita ma'p'n ked'a+d'an!a (pa angan). Di e.'t in6ertilita pa angan .ila ter(adi penolakan perma 'ami oleh i tri ehingga perma tidak dapat .ertem' dengan 2.3.1 Faktor Pria AEoo permia (tidak terdapat permatoEoa) M'ngkin aki.at permatogene i !ang a.normal (perkem.angan te ti !ang a.normalF kriptoki m' ata' terlam.at t'r'nF orkiti aki.at parotiki ) ata' ker' akan d'1t' permatik' oleh in6ek i- ter'tama gonorea. Oligo perma (('mlah permatoEoa k'rang) =erkaitan dengan de6i ien i 2mpoten i permatogene i F temperat'r dalam krot'm meningkat ( iklim !ang pana - pakaian ketat- Barikokel). el tel'r. 8al ini .ia an!a di e.a.kan oleh ketidak e 'aian antigen D anti.odi pa angan ter e.'t (Jo,o Suryo. 20-0: $-.$2 ). adalah tidak ter(adin!a kehamilan pada pa angan !ang telah .erh'.'ngan intim tanpa mengg'nakan kontra ep i e1ara terat'r minimal 1+2 tah'n

M'ngkin .er i6at p ikologik- hormonal- .erkaitan dengan e(ak'la i premat're(ak'la i retrograd ata' impoten i erektil. (Dr. Lyndon Saputra, 2009: 383) )'m.atan pada al'ran Ba de6eren . )perma terhalang pengiriann!a dari te ti ke eminal Be ikel 'nt'k diolah le.ih lan('t men(adi 1airan emenehingga emen !ang diha ilkan tidak mengand'ng perma ama ekali- ata' dalam ('mlah tidak 1'k'p. Kegagalan mengha ilkan perma .erk'alita #en!e.a. dari ter(adin!a perma !ang .'r'k adalah Ca1at .a"aan e(ak lahir. Kegagalan te ti p'.erta . =e.erapa pen!akit ma a kanak+kanak dan pen!akit lainn!a- eperti pen!akit gondong ()u)p*) !ang ter(adi pada ' ia de"a a. #emaparan .er.aha!a eperti inar+G- radioaktiBita - .e.erapa Eat kimia dan logam .era1'n- dan ga kar.onmonok ida dari a ap rokok dan knalpot me in. =e.erapa gangg'an genital- eperti (aringan par't (Barikokel) !ang dapat men!'m.at al'ran perma- dan in6ek i t'.erk'lo a pada pro tat. Kondi i pana di ekitar te ti (.i(i kemal'an)- mi aln!a karena pakaian !ang terlal' ketat- o.e ita - ata' kondi i peker(aan. <aktor Bitalita 'm'm !ang tidak .aik- mi aln!a ke ehatan !ang .'r'k- n'tri i !ang tidak men1'k'pi (adek'at)- tidak .erolahraga- merokok- dan min'm alkohol .erle.ihan. )tre emo ional %idak melak'kan h'.'ngan ek 'al (a. tinen i) dalam "akt' !ang terlal' lama- dapat menim.'lkan ('mlah perma a.normal. (Sya)*ir /la) dan 0wan &adi(roto, 2001:31.38) 7 ia =erda arkan penilitian !ang ada maka ('mlah dan k'alita indiBid' angat terkait erat dengan 6aktor genetik. 8ormon el permatoEoa akan men'r'n ketika pria .er' ia diata 50 tah'n. #er.edaan ma ing+ma ing 'nt'k t'r'n ke kantong .'ah pelir (*!rotu)) e.el'm

Adan!a gangg'an 6'ng i hormonal !ang diha ilkan oleh kelen(ar hipo6i i epeti hipogonadotropin ata' hiperprolaktin dapat men(adi pen!e.a. ter(adin!a in6ertilita pada pria #en!akit a'toim'n Adan!a anti.odi terhadap permatoEoa. <aktor genetik Adan!a kelainan kromo om ata' ker' akan genetik dapat men!e.a.kan in6ertilita pria. #en!akit meta.olik eperti dia.ete melit' dapat men!e.a.kan in6ertilita pria. Kegana an ata' kanker ('ga dapat me(adi pen!e.a. in6ertilita pria (/ndon &#*tiantoro, d,,, 2008:3-.32) 2.3.2 Faktor Wanita )pa me t'.a 6alopii (.erma1am+ ma1am pen!e.a.- terma 'k p ikogenik) ata' o. tr'k i (kelainan kongenital ata' in6ek i) ;angg'an getah erBik - malin6orma i 'ter' - perkem.angan endometri'm !ang k'rang emp'rnahiperprotaktinemia6aktor endokrin !ang men!e.a.kan kegagalan ter(adin!a men tr'a i dan D ata' oB'la i. :ndometrio i adalah i tilah 'nt'k men!e.'tkan kelainan (aringan endometri'm !ang t'm.'h dil'ar dil'ar rahim. 3aringan a.normal ter e.'t .ia an!a terdapat pada ligamen !ang menahan 'ter' - oBari'm- t'.a 6allopirongga pangg'l-' ' dan .er.agai tempat lain. )e.agaimana (aringan endometri'm normal-(aringan ini mengalami ikl' !ang men(adi re pon terhadap per'.ahan hormonal e 'ai ikl' men tr'a i peremp'an. (Dr. Lyndon Saputra, 2009: 383) Anorek ia nerBo a Adalah 'at' gangg'an ke(i"aan dimana e eorang ('m'mn!a rema(a p'tri dan "anita m'da) enggan makan karena ala an !ang tidak ma 'k akal- !ait' tak't gem'k. Aki.atn!a ter(adin!a pen!' 'tan .erat .adan !ang mem.aha!akan- gangg'an hormonal- dan .erhenti haid pada ma a '.'r (amenorea)- .ahkan dapat p'la ter(adi kematian. @ permatoEoa dapat men'r'nkan k'alita el

)'m.atan pada al'ran tel'r 2n6ertilita dapat dikaitkan dengan gangg'an lain pada organ reprod'k i "anita- tera 'k aki.at in6ek i pen!akit men'lar e 'al tertent'- i titi (1! titi )- dan e.again!a. Aki.at kondi i !ang di e.'t #ndo)#trio*i*) men!e.a.kan peradangan dan ter(adin!a (aringan par't- !ang mempengar'hi ind'ng tel'r ('ga men!'m.at tera.aikan. Ken!ataann!a in6ek i al'ran tel'r elain al'ran tel'r. =ia an!a ekarang ini men(adi

gangg'an ter e.'t ering tidak lang 'ng men'n('kkan ge(alan!a- ehingga pen!e.a. 'tama dari ter(adin!a pen!e.a. kemand'lan. (Sya)*ir /la) dan 0wan &adi(roto, 2001:30.3-) Kegagalan implanta i em.rio di rahim %'mor (ki ta- kanker) ata' (aringan 6i.ro a (6i.roid- polip)- dan pemaparan radia i do i tinggi dapat menghalangi ter(adin!a implanta i (penanaman) el tel'r !ang telah di.'ahi di dinding rahim. (Sya)*ir /la) dan 0wan &adi(roto, 2001:30.3-) 2.3.3 Faktor lain: a. .. 1. d. e. 6. g. pen!akit men'lar ek 'al tanpa pengo.atan memadai. ke.ia aan merokok !ang dapat men!e.a.kan k'alita ke.ia aan min'm+ min'man kera . pengg'naan ,A#HA. ' ia pa angan !ang emakin t'a- !ang dapat men!e.a.kan 6ertilita men'r'n. terdapat kolera i antara 6rek'en i dan "akt' 1oit' . terdapat in6ek i pada organ reprod'k i. (/prilia, 2#*i#. 20-0) 0.2. Pa&!/isi!l!(i 0.3. Ta'.a .a' Ge1ala *anita %er(adi kelainan ! tem endokrin 8ipomenore dan amenore perma men'r'n.

10

Diik'ti dengan perkem.angan a.era i geneti1

ek

ek'nder !ang tidak adek'at

men'n('kkan ma alah pada ak i oBari'm hipotalam' hipo6i i ata' *anita dengan indrom t'rner .ia an!a pendek- memiliki pa!'dara !ang tidak .erkem.ang dan gonatn!a a.normal *anita in6ertile dapat nemiliki 'ter' Motilota t'.a dan '('ng 6im.rae n!a dapat men'r'n ata' hilang aki.at in6ek i- adhe i- ata' t'mor #ria 4i"a!at terkena .enda+.enda !ang mem.aha!akan reprod'k i (pana radia i- rokok- narkotik- al1ohol- in6ek i) )tat' giEi dan n'tri i ter'tama kek'rangan protein dan Bitamin tertent' 4i"a!at in6ek i genito'rinaria 8ipertiroidi me dan hipotiroidi me %'mor hipo6i e ata' prola1tinoma Di 6'ng i erek i .erat :(ak'la i retrograt 8!poDepi padia Mikropeni Ande en ' te ti (te ti ma ih dalam per'tD dalam lipat paha) ;angg'an perma) 0.4. Klasi/i asi a. 0n3#rtilita* pri)#r (ika i tri .el'm pernah hamil "ala'p'n .er enggama dan dihadapkan kepada kem'ngkinan kehamilan elama 12 .'lan. .. 0n3#rtilita* *#,und#r (ika i tri pernah hamil akan tetapi kem'dian tidak ter(adi kehamilan lagi "ala'p'n .er enggama dan dihadapkan kepada kem'ngkinan kehamilan elama 12 .'lan (Sarwono, 200$:491). 11 8ernia rotali (hernia .erat ampai kekantong te ti ) 5arikhokel (Bari e pem.'l'h darah .alik darah te ti ) A.normalita 1airan emen permatogene i (kelainan ('mlah- .ent'k dan motilita %rakt' reprod'k i internal !ang a.normal

0.%. Pe'a&ala sa'aa' 0.#2. K!'se5 &e!ri As,-a' Ke+i.a'a'

ASUHAN KEBIDANAN Pa.a Pasie' .e'(a' I'/er&il


%empat #engka(ian %anggal D "akt' #engka(i 2.#:,;KA32A, A.Data )'.!ekti6 1.=iodata ,ama 7m'r Agama )'k' #endidikan #eker(aan Alamat 0.Kel,-a' U&a*a I+, *e'(a&a a' -a*il ... +,la'6 a'a e ... i+, *e'(el,- 5er,&'"a eli-a&a' ,ra'( *e*+,'7i& .i+a'.i'( a' .e'(a' ,sia e-a*ila''"a6 i+, *erasa '"eri .i 5er,& 5a.a &ia5 5er(era a' a'a 6 i+, *e'(a&a a' e&i a e'7e'() e'7e'( a a' &erasa sa i& se ali. 2.Ri8a"a& Kese-a&a' Se ara'( I+, *e'(el,- '"eri .i 5er,& 5a.a &ia5 5er(era a' a'a 6 i+, *e'(a&a a' e&i a e'7e'() e'7e'( a a' &erasa sa i& se ali. : : : : : : : : .eri i tempat diadakann!a pengka(ian : .eri i tanggal dan "akt' diadakann!a pengka(ian : .eri i nama pengka(iD maha i "a !ang melak'kan pengka(ian

12

4.4i"a!at Ke ehatan Dah'l' =eri i tentang pen!akit !ang d'l' pernah diderita oleh pa ien 5.4i"a!at Ke ehatan Kel'arga =eri i tentang ri"a!at pen!akit ata' kehamilan pada kel'arga pa ien- .aik dari kel'arga 'ami ma'p'n kel'arga i tri >.4i"a!at Men tr'a i Menar1he 9ama )ikl' 3'mlah <lo'r al.' : : : : :

Di minorhea : HPHT : +erisi &e'&a'( &a'((al .i*a'a 5asie' *e'(ala*i -ari a' .e'(a' TFU

5er&a*a -ai. &era -ir 5a.a +,la' se+el,*'"a se-i'((a +isa *e'(e&a-,i ,sia e-a*ila'.De'(a' *e'(e&a-,i ,sia e-a*ila' .a5a& .i7!7! $.4i"a!at #ernikahan ?.4i"a!at O. tetri
Kehamilan ,o
Ke 7 ia Komplika i %gl 3eni #enolong %empat Komplika i

#er alinan
9D p ==D #=

Anak
8D M %D ; 7 ia

,i6a
9akt ai Kom plika i

KPD

@.4i"a!at K= =eri i tentang apakah pa ien pernah mengg'nakan program K= ata' tidak. 10.#ola Ke.ia aan 8id'p )ehat )e.el'm 8amil )elama 8amil 13

:limina i N,&risi

Mi',*: a5a a.e-i.rasi<

*i'i*al i+,

%)9:

se-ari ;,'&,

*e'(e&a-,i *e'.eri&a

#er onal 8!giene 2 tirahat 11.4i"a!at # iko o ial-)pirit'al dan :konomi =eri i tentang apakah pa ien memiliki h'.'ngan o ial !ang .aik dengan kel'argan!a ata' lingk'ngan tempat tinggaln!a. =.Data O.(ekti6 1.#emerik aan 7m'm KU %%5 %D , 4r ) : d.n : d.n : d.n : d.n : +ai Kesa.ara' : 7!*5!s*e'&is

0.Pe*eri saa' Fisi A+.!*e' : 5e*+esara' 5er,& &i.a ses,ai .e'(a' UK6 5er(era a' 1a'i' &erli-a& le+i- 1elas6 DJJ &er.e'(ar *,lai +,la' eli*a
.a' &er.e'(ar le+i- 1elas

Ge'e&alia

: Bila e&,+a' 5e7a-6 air e&,+a' se.i i& se ali +a- a' &i.a a.a "a'( el,ar

2. Pe*eri saa' Pe','1a'( USG: *e','1, a' !li(!-i.ra*'i!' ser&a &i.a a.a'"a (i'1al 1a'i' a&a, (i'1al "a'( sa'(a& a+'!r*al R!'&(e' 5er,& +a"i: USG: 1ar. Gi'1al ;)<6 a'.,'( e*i- ;)<

14

22.2,%:4#4:%A)2 DA%A DA)A4 Data dari ha il pengka(ian a"al ketika pa ien pertama ma 'k r'mah akit. 2n6orma i !ang di a(ikan melip'ti in6orma i 'm'm dan in6orma i kh' ' . Data da ar !ang lengkap mengand'ng i i kel'han 'tama- ri"a!at pen!akit- reBie" i tem-ri"a!at pen!akit ma a lal' dan ri"a!at pen!akit kel'arga !ang releBan- ri"a!at p iko o ial dan pengo.atan erta de krip i ha il pemerik aan 6i ik dan la.oratori'm r'tin D: : Ds : i+, G........ .e'(a' !li(!-i.ra*'i!' i+, *e'(el,- 5er,&'"a eli-a&a' ,ra'( *e*+,'7i& .i+a'.i'( a'

.e'(a' ,sia e-a*ila''"a6 i+, *erasa '"eri .i 5er,& 5a.a &ia5 5er(era a' a'a 6 i+, *e'(a&a a' e&i a e'7e'() e'7e'( a a' &erasa sa i& se ali. HPHT: +erisi &e'&a'( &a'((al .i*a'a 5asie' *e'(ala*i -ari 5er&a*a -ai. &era -ir 5a.a +,la' se+el,*'"a se-i'((a +isa *e'(e&a-,i ,sia e-a*ila'. De'(a' *e'(e&a-,i ,sia e-a*ila' .a5a& .i7!7! D! : A+.!*e' : 5e*+esara' 5er,& &i.a
le+i- 1elas

a' .e'(a' TFU

ses,ai .e'(a' UK6 5er(era a' 1a'i'

&erli-a& le+i- 1elas6 DJJ &er.e'(ar *,lai +,la' eli*a .a' &er.e'(ar Ge'e&alia : Bila e&,+a' 5e7a-6 air e&,+a' se.i i& se ali +a- a' &i.a a.a "a'( el,ar 222.2D:,%2<2KA)2 D2A;,O)A DA, MA)A9A8 #O%:,)2A9 Par&,s la*a Par&,s 5re*a&,re Kelai'a' !'(e'i&al

25.2D:,%2<2KA)2 K:=7%78A, ):;A4A V.INTERVENSI Pere'7a'aa' 5ela sa'aa' &i'.a a' ,'&, *e'(a&asi *asala-6 el,-a' a&a, *e'7a5ai &,1,a' 5asie'.Ti'.a a' i'i -ar,s .ise&,1,i 5asie': #. Sa*5ai a' .a' 1elas a' -asil 5e*eri saa' 5a.a i+,. R= Me'"a*5ai a' .a' *e'1elas a' -asil 5e*eri saa' 5a.a i+, sa'(a& 5e'&i'( a(ar i+, .a5a& *e'(e&a-,i 5er e*+a'(a' e-a*ila''"a6 i+, a a' *e'(er&i .a' *e'(,ra'(i e -a8a&ira' i+, ser&a i+, .a5a& 15

+ersi a5 ese-a&a'.

!!5era&i/

&er-a.a5

&i'.a a'

a&a,

a'1,ra'

5e&,(as

0. Jelas a' e*,'( i'a' "a'( .a5a& &er1a.i 5a.a as,s !li(!-i.ra*'i!' R= I'/!r*asi "a'( a.e ,a& se5er&i e*,'( i'a') e*,'( i'a' "a'( &er1a.i 5a.a ea.aa' "a'( .iala*i i+, *e'1a.i a' i+, &a-, &e'&a'( !'.isi'"a .a' .i-ara5 a' i+, le+i- sia5 1i a &er1a.i !*5li asi 2. A'1,r a' .a' Jelas a' 5a.a i+, &e'&a'( &e 'i rela sasi R= 5e'(,ra'(a' rasa '"eri .a' *e'7i5&a a' li'( ,'(a' "a'( '"a*a' .e'(a' is&ira-a& &ira- +ari'( 3. A'1,ra ' i+, *ela , a' 5e*eri saa' e-a*ila' se7ara r,&i' R= *e*e'a&a, ea.aa' i+, .a' se+a(ai ese1a-&eraa' 1a'i' 4. A'1,r a' i+, ,'&, *e'a*+a- as,5a' ',&risi "a'( +er(i>i +a(i i+, -a*il R= ,'&, *e*e',-i 5er+ai a' ',&risi i+, %. Persia5a' /isi .a' *e'&al ,'&, 5ersali'a' R= Me*5ersia5 a' /isi .a' *e'&al i+, ,'&, *e'(-a.a5i 5ersali'a' a(ar 5ersali'a' .a5a& +er1ala' la'7ar VI.IMPLEMENTASI #. 0. 2. 3. 4. Me'"a*5ai a' .a' *e'1elas a' -asil 5e*eri saa' 5a.a i+, Me'1elas a' e*,'( i'a' "a'( .a5a& &er1a.i 5a.a as,s !li(!-i.ra*'i!' Me'(a'1,r a' .a' Jelas a' 5a.a i+, &e'&a'( &e 'i rela sasi Me'(a'1,ra ' i+, *ela , a' 5e*eri saa' e-a*ila' se7ara r,&i' Me'(a'1,r a' i+, ,'&, *e'a*+a- as,5a' ',&risi "a'( +er(i>i +a(i i+, -a*il %. Me*5ersia5 a' /isi .a' *e'&al i+, ,'&, *e'(-a.a5i 5r!ses 5ersali'a'

522.:5A97A)2 1>

%anggal D 3am Menilai kee6ekti6an dari etiap a 'han !ang di.erikan ) O A # S,+"e &i/ I+, *e'(a&a a' '"eri .i 5er,& 5a.a &ia5 5er(era a' a'a Se8a &, HIS a a' &erasa sa i& se ali : Data !ang di.erikan i.' etelah dilak anakann!a a 'han : Data !ang didapat dari ha il o. erBa i melal'i pemerik aan 6i ik :Diagno a ma alah !ang diperoleh dari data ) dan O :4en1ana tindakan 'nt'k tindak lan('t O+"e &i/ KU Kesa.ara' Ta'.a @i&al S : 2964 B? Asses*e'& Pla''i'( Dia('!sa Ke+i.a'a' K! Ke+,&,-a' N" ESF ,*,r ....&a-,' KIE &e'&a'( G#P$A+$A-$ UK : 0C *i'((, .e'(a' !li(!-i.ra*'i!' !li(!-i.ra*'i!' Persia5a' /isi .a' *e'&al ,'&, 5ersali'a' a(ar .a5a& +er1ala' la'7ar Dia('!sa 5!&e'sial )Par&,s La*a : ) Par&,s Pre*a&,re ) Kelai'a' K!'(e'i&al : 44=;#64<0 D

: +ai : ?M :

S&a&,s e*!si!'al : s&a+il TD :#0$=A$ **H( N : CC :=*e'i& RR :00:=*e'i& BB=TB #4$ 7* S&a&,s Gi>i IMT 0363 LILA : 03 7* A+.!*e' : Per,& i+, eli-a&a' ,ra'( *e*+,'7i& .i+a'.i'( a' .e'(a' ,sia e-a*ila''"a B,'"i 1a'&,'( a'a s,.a- &er.e'(ar *,lai +,la' eli*a .a' &er.e'(ar le+i- 1elas Ge'e&alia : Bila e&,+a' 5e7a-6 air e&,+a' se.i i& se ali : 44 (=

1$

+a- a' &i.a a.a "a'( el,ar

1?

BAB III PENUTUP 2.# Kesi*5,la' Air ket'.an memiliki .e.erapa peranan !ang penting diantaran!a melind'ngi .a!i dari tra'ma- ter(epitn!a tali p' at- men(aga ke ta.ilan 'h' dalam rahimmelind'ngi dari in6ek i- mem.'at .a!i .i a .ergerak ehingga otot2n!a .erkem.ang dengan .aik erta mem.ant' perkem.angan al'ran 1erna dan par' (anin Oligohidramnion adalah 'at' keadaan dimana air ket'.an k'rang dari normal!ait' k'rang dari 500 11. 5AK (5ol'me Air Ket'.an) meningkat e1ara ta.il aat kehamilan- Bol'men!a ekitar 30 11 pada 10 mingg' dan men1apai p'n1akn!a 1 9iter pada 34+3> mingg'- !ang elan('tn!a .erk'rang. 4ata+rata ekitar ?00 11 pada akhir tri eme ter pertama ampai pada mingg' ke+40. =erk'rang lagi men(adi 350 ml pada kehamilan 42 mingg'- dan 250 ml pada kehamilan 43 mingg'. %ingkat pen'r'nan ekitar 150 mlDmingg' pada kehamilan 3?+43 mingg'. :tiologi .el'm (ela - tetapi di angka ada kaitann!a dengan renal ageno i (anin. :tiologi primer lainn!a m'ngkin oleh karena amnion k'rang .aik pert'm.'hann!a dan etiologi ek'nder lainn!a- mi aln!a pada ket'.an pe1ah dini- kehamilan le"at "akt' (po*t.dat# pr#"nan!y, po*t.)atur pr#"nan!y), pert'm.'han (anin terham.at (gangg'an perkem.angan (anin- .erat (anin tidak e 'ai dengan ' ia kehamilan)- dan pada kehamilan dengan 1a1at .a"aan pada (anin ter'tama kelainan gin(al. Oligohidramnion ('ga men!e.a.kan terhentin!a perkem.angan par'+par' (par'+ par' hipopla tik)- ehingga pada aat lahir- par'+par' tidak .er6'ng i e.agaimana me tin!a. #ada indroma #otter- kelainan !ang 'tama adalah gagal gin(al .a"aan- .aik karena kegagalan pem.ent'kan gin(al (agene i gin(al .ilateral) ma'p'n karena pen!akit lain pada gin(al !ang men!e.a.kan gin(al gagal .er6'ng i. Dalam keadaan normal- gin(al mem.ent'k 1airan ket'.an ( e.agai air kemih) dan tidak adan!a 1airan ket'.an men!e.a.kan gam.aran !ang kha dari indroma #otter. ;e(ala )indroma #otter .er'pa : *a(ah #otter (ked'a mata terpi ah (a'h- terdapat lipatan epikant' - pangkal hid'ng !ang le.ar- telinga !ang rendah dan dag' !ang tertarik ke .elakang). %idak ter.ent'k air kemih ;a"at perna6a an1@

2.0 Sara' Kami adar .ah"a makalah !ang kami ' 'n ma ih .an!ak terdapat ke alahan. Oleh karena it' kami mengharapkan aran dan kritik dari pem.a1a !ang po iti6 dan mem.ang'n- g'na pen!' 'nan makalah kami .erik'tn!a agar dapat ter ' 'n le.ih .aik lagi.

20

DAFTAR PUSTAKA Man'a.a- 2da =ag' . 200$. #engantar K'liah O. tetri. 3akarta : :;C #a"irohar(o- )ar"ono. 200@. 2lm' Ke.idanan. 3akarta : Ia!a an =ina #' taka 4a.e- %homa . 2002. ='k' )ak' 2lm' Kand'ngan. 3akarta : 8ipokrate )!ai6'din- A.=. 2002. ='k' A1'an #ela!anan Ke ehatan Maternal Dan ,eonatal. 3akarata : 5arne!- 8elen- dkk. 200>. ='k' A(ar A 'han Ke.idanan :di i 4. 3akarta : :;C *ikn(o a tro- 8ani6a. 200$. 2lm' Kand'ngan. 3akarta : Ia!a an =ina #' taka Ie!eh- Ai. 2010. A 'han Ke.idanan 25 (#atologi Ke.idanan). 3akarta : %2M 8ome - De..ie. 2011. ='k' A(ar 2lm' Ke.idanan. 3akarta : :;C

21