Anda di halaman 1dari 2

Guidelines 1. sejauah manakah anda bersetuju dengan pernyataan tersebut? 2.

Adakah bahasa baku digunakan dengan meluas di sekolah anda? 3. Adakah penggunaan bahasa baku diabaikan? *pemerhatian anda *pendapat guru *pendapat pakar *rumusan Penggunaan Bahasa Baku urang !iberi Perhatian !i "ekolah #endah$ onsep Bahasa %elayu Baku onsep bahasa baku ada dalam mana&mana bahasa yang sudah men'apai tara( bahasa moden iaitu bahasa yang telah men'apai keupayaan menjadi sarana pemikiran dan ilmu pengetahuan. %enurut A)ang "ariyan *1++3,- untuk konsep baku itu orang menggunakan istilah .standard/. 0adi ter'iptalah istilah bahasa standard atau bahasa %elayu standard. "ebenarnya istilah baku itu sudah ada dalam kamus %elayu sejak dahulu lagi. %enurut emotologi atau ilmu tentang asal&usul kata- baku diambil daripada bahasa ja)a. %enurut kamus !e)an 1disi 1mpat- bahasa baku adalah bahasa yang teratur dan mantap pelbagai aspeknya *seperti ejaan- bentuk kata- tatabahasa dan lain&lain, dan diterima oleh masyarakat norma penggunaan yang betul- sahih atau bahasa standard. urang %enggunakan bahasa Baku etidakbiasaan dalam menggunakan sebutan baku dalam Bahasa %elayu boleh menjadi janggal dan )ujud kesukaran dalam menyebutnya. Bahasa baku sememangnya kurang digunakan pada hari ini ke'uali dalam hal&hal rasmi. 2al ini seolah olah bahasa %elayu semakin dilupakan oleh penutur bahasa %elayu itu sendiri. urangnya penggunaan sebutan baku menyebabkan seseorang itu tidak biasa untuk menggunakan sebutan baku dan hanya digunakan ketika majlis&majlis rasmi. 3ontohnya ada dalam kalangan penga'ara rasmi yang men'uba sedaya upaya menggunakan sebutan baku ketika mengendalikan majlis akan tetapi jika ada nada kesilapan dalam sebutan mereka. %ereka akan lebih selesa menggunakan bahasa dialek atau bahasa pasar untuk berkomunikasi kerana sudah terbiasa dengan laras bahasa yang begitu. Penggunaan Bahasa %elayu Baku 4ang urang !alam alangan Guru. "ementara itu- di sekolah pula- guru&guru mengambil jalan mudah dan 'enderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa penghantar dengan alasan murid lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersi(at menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan murid. Guru lebih selesa menggunakan bahasa dialek atau bahasa rojak dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mahupun setelah habis sesi pengajaran. 5amun- tanpa disedari- sikap ambil mudah ini akan melahirkan para pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa. "eharusnya sikap ini dielakkan agar kekeliruan penggunaan bahasa %elayu dapat dibendung dan usaha pembakuan itu dapat men'apai satu tahap yang membanggakan.

6emubual dengan guru Bahasa %elayu?

1.Guru sendiri tidak menekankan penggunaan bahasa baku. *kedengaran agak pelik bila di sebut, 2. %urid sudah terbiasa dengan bahasa pasar. 3. Bila ber'akap- murid guna bahasa pasar- bila menulis pakai ejaan baku 7. urang penggunaaan bahasa baku daripada guru guru sendiri 8. Guru&guru sendiri lebih selesa menggunakan bahasa dialek masing&masing kerana mereka berpendapat dengan menggunakan dialek masing&masing- anak didik mereka akan lebih memahami apa yang diajar. 3ikgu 9