Anda di halaman 1dari 3

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN, KEBERTANGGUNGJAWABAN INISIATIF KENDIRI ISI PENTING Kehadiran guru-guru di da a! "r#gra! PPG ini $# eh !e!$eri i!

"a% &ang $e'ar %e"ada diri 'endiri, "e a(ar, guru $e'ar dan negara) A"a &ang da"a* $# eh dia" i%a'i%an di da a! %e a' dan $er%#ng'i dengan guru-guru di 'e%# ah)) Pe!$angunan Pr#+e'i#na i'!e Ber*eru'an Pr#gra! a*ihan 'e,ara 'i'*e!a*i% -ang !en(uru' %e arah "ening%a*an "r#+e'i#na i'!e dan "e!$angunan %er(a&a 'er*a "er%hid!a*an) %e,e!er angan

Guru-guru &ang !engi%u*i "r#gra! PPG ini ada ah ini'ia*i+ 'endiri $u%an di"a%'a # eh !ana!ana "iha%) Dihara" guru !engguna%an "e uang &ang di$eri ini un*u% !e!"er*ing%a*%an "r#+e'i#na i'!e %eguruan dan da"a* !engu$ah 'ega an&a $u%an 'e*a%a* a%ade!i% 'aha(a) Guru "er u !ening%a*%an %ua i*i diri un*u% !en(adi%an "e a(ar %i*a $# eh 'ur.i.e dengan %ehidu"an !ere%a "ada !a'a de"an) Tida% han&a un*u% u u' "e"eri%'aan 'aha(a) Ka*an&a *ran'+#r!a'i %eguruan 'e$agai "r#+e'i#n "i ihan &ang !eru"a%an 'a*u dari"ada // an(a%an da a! a"#ran a0a Pe an Pe!$angunan Pendidi%an Ma a&'ia 12/3-1214 !ene%an%an %e"ada "ening%a*an "e!$e a(aran dan "e!$angunan guru)5Bagi !e a%'ana%ann&a, %i*a "er u !ening%a*%an %ua i*i "r#+e'i#n "erguruan 'u"a&a da"a* !engha'i %an guru-guru &ang ,e!er ang) Ki*a !ahu (adi%an "r#+e'i#n "erguruan 'e$agai "r#+e'i#n &ang di!ina*i dan !enari% "erha*ian ra!ai "e a(ar,6 %a*an&a) Guru &ang $er%ua i*i a%an !engha'i %an !urid &ang $er%ua i*i) Guru 'e$agai"e!ang%in u*a!a %e,e!er angan !urid "er u di$eri "endedahan *en*ang "e $agai"ende%a*an dan "r#gra! "ena!$ah$ai%an 'e,ara ang'ung !e a ui "r#gra!"e!$angunan) Dengan ,ara ini, "r#+e'i#na i'!e GB i*u da"a* di*ing%a*%an $er!u adari"ada "ering%a* a0a %e*i%a guru *er'e$u* di*e!"a*%an di 'e%# ah $ua* %a i "er*a!a)Ka(ian-%a(ian e"a' !enun(u%%an "ening%a*an da a! "r#+e'i#na i'!e guru $er(a&a!e!$eri %e'an &ang "#'i*i+ dari 'egi "ening%a*an i !u dan a!a an guru di 'e%# ah,'e*eru'n&a !ening%a*%an %ua i*i "e!$e a(aran !urid di 'e%# ah 7Da.id e* a ), 12238)9#n*#hn&a, %i*a 'endiri) Ki*a $# eh $er(a&a di'e$a$%an guru-guru %i*a dahu u ada ah $er%ua i*i) Se$agai guru, %i*a 'en*ia'a !en,ari un*u% !ening%a*%an %ua i*i diri %i*a)

Ke!en(adian "e a(ar a!a* "en*ing "ada !a'a 'e%arang %erana !ere%a &ang a%an !e!i!"in negara %i*a "ada !a'a hada"an) Ki*a $angga ra!ai "e a(ar &ang ,e!er ang 'e*ia" %a i "eri%'a *e*a"i ra!ai (uga &ang gaga ) Ki*a haru' !endidi% "e a(ar "ada hari ini un*u% !en&edia%an !ere%a "ada a%an da*ang) 9#n*#hn&a, !urid *ahun / &ang %i*a didi% hari ini $# eh 'ur.i.e hidu" !ere%a "ada *ahun 1214 nan*i) Fa%*#r "en*ing &ang "er u %i*a iha* ada ah $er%#!uni%a'i dengan $er%e'an, $# eh

$er%# a$#ra'i dengan 'e!ua "iha% dan !ahir di da a! $idang &ang di,e$uri) Ini ada ah ,iri,iri &ang di%ehenda%i # eh 'e'e$uah in'*i*u'i a*au 'e'e#rang !a(i%an) Guru 'en*ia'a "r#a%*i+ %e hada"an) Jangan *unggu guru $e'ar 'uruh $aru na% $ua*) Fa%*#r guru a!a* "en*ing da a! !e!$angun%an "r#+e'i#na i'!e %eguruan ini)Guru "er u !e!$ua* %a(ian *inda%an $agi !engena "a'*i %e e!ahan a*au %e%ua*an &ang ada "ada "e a(ar) Media '#'ia 'e"er*i +a,e$##%, (uga !e!ain%an "eranan "en*ing) Guru 'eharu'n&a guna i,* di da a! " : ") B# eh $erhu$ung dan *u%ar !a% u!a*) Se!ua guru *ida% %ira gred "er u ada %#!"e*en, "r#+i'ien, '*ra*egi, a'"ira'i dan 0a0a'an) 9#n*#h, %#!"e*en'i &ang dihara"%an ia ah " : " $er%e'an, ni ai "r#+e'i#na , a%*i.i*i uar $i i% dar(ah dan 'u!$angan "r#+e'i#na i'!e) La uan %er(a&a-3 *ahun $er"re'*a'i *inggi a%an da"a* i!$uhan) Guru *erdiri dari"ada 3 %e #!"#% iai*u guru $er"re'*a'i *inggi, $ia'a dan rendah) Mere%a a%an !e!"er# eh "e uang "e!$angunan %er(a&a &ang !enari% !eren*a' $e$era"a a uan %er(a&a, dengan %e!a(uan $era'a'%an %#!"e*en'i, dan $u%an $ergan*ung %e"ada *e!"#h "er%hid!a*an,6 %a*an&a %e*i%a $eru,a" !era'!i%an K#n.en'&en An*ara$ang'a In'*i*u* Pendidi%an Guru Da a! Pe!$e a(aran dan Pe!$angunan Guru di 'ini hari ini) Se ain i*u, Ke!en*erian Pe a(aran a%an !en&edia%an $an&a% "e uang "ening%a*an %er(a&a, *er!a'u% "e uang %enai%an "ang%a* %e"ada guru dan "enge*ua ,e!er ang 'e$agai in'en*i+ un*u% *eru' !ening%a*%an "en,a"aian, 'e%a i gu' !e!$# eh%an "enga(aran dan "e!$e a(aran e$ih $ai%) Ini 'eharu'n&a di iha* 'e$agai u'aha dan "er%e!$angan "#'i*i+ da a! !e!ar*a$a*%an "r#+e'i#n "erguruan %erana "r#gra! "e!$angunan "r#+e'i#na &ang $er*eru'an !en'a'ar%an %e"ada !a* a!a* !e!"er*ing%a*%an %#!"e*en'i, i !u "enge*ahuan 'er*a %e$# ehan guru) Ke'i!"u an;

Se$agai guru haru' 'en*ia'a !ening%a*%an %#!"e*en'i dan "er u 'eiring dengan %ehenda% negara hari ini) 5Ki*a *ida% "er u *a%u* a*au ri'au dengan %e!ung%inan genera'i a%an da*ang a%an hi ang *radi'i, *e*a"i dengan "enge*ahuan $aharu dan %eu"a&aan $er+i%ir 'e,ara %ri*i', genera'i dan guru-guru a%an da*ang *e*a" re e.an da a! "a'aran "e%er(aan,6 %a*an&a)