Anda di halaman 1dari 6

AMALI 2 TAJUK: ANALISIS LITAR SIRI, LITAR SELARI DAN LITAR SIRI-SELARI OBJEKTIF: Diakhir kerja amali ini

pelajar akan dapat: i. ii. iii. iv. v. Mengira nilai arus dan voltan pada setiap perintang yang berbeza dalam litar siri, litar selari dan litar siri-selari menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchho . Menterjemah litar daripada litar skematik kepada litar papan projek !project board". Menyambung meter ampere dan meter voltan untuk membaca nilai arus dan voltan dalam litar. Mengukur nilai arus dan voltan pada setiap perintang yang berbeza dalam litar siri, litar selari dan litar siri-selari menggunakan peralatan yang sesuai. Membuat perbandingan di antara nilai pengiraan dan pengukuran.

Bahan-Bahan/ Peralatan yan !" #na$an: #eralatan$%ahan #apan projek Meter pelbagai %ekalan kuasa '( !) * +) ," Klip buaya #layar muncung tirus #enjalur .ayar #erintang ++) / #erintang -1) / #erintang & k/ #erintang 0.0 k/ Kuantiti & & & & & 0 & & 0

A% L"tar &"r"

2ajah &: 3itar siri Kes 1 VT = 9 V R1 = 330 R2 = 330 Kes 2 VT = 9 V R1 = 330 R2 = 470

Lan $ah $er'a: &. 4ambung litar seperti 2ajah &. 5ntuk memudahkan pemilihan julat multimeter, hitung nilai kuantiti elektrik yang hendak diukur terlebih dahulu. 0. 5kur jumlah rintangan di antara titik ' dan (. #astikan litar adalah litar buka. +. 5kur nilai arus litar, 67. #astikan litar dalam keadaan litar lengkap. -. 5kur voltan ,'% dan ,%(. 8. (atat nilai kuantiti yang diukur dalam jadual keputusan. Ja!#al $e(#t#&an Kuantiti RT IT VR1 VR2 #engiraan #engukuran

Per)"n*an an &. 9itung lesapan kuasa pada setiap perintang. 7unjukkan semua jalan pengiraan dalam buku laporan. 0. 9itung jumlah lesapan kuasa litar.
2

S+alan $e&",(#lan &. :yatakan hukum yang digunakan untuk menunjukkan perkaitan jumlah susut voltan dengan punca voltan,,4 dalam litar siri. 0. 4usut voltan pada setiap perintang dalam litar siri adalah ;;;;;;;;;;;;; jika nilai rintangannya tidak sama. +. 'rus yang mengalir melalui setiap perintang adalah ;;;;;;;;;;;;;.

B% L"tar &elar"

2ajah 0: 3itar selari Kes 1 VT = 9 V R1 = 2.2 k R2 = 2.2 k Kes 2 VT = 9 V R1 = 330 R2 = 470

Lan $ah $er'a &. 4ambung litar seperti 2ajah 0. 5ntuk memudahkan pemilihan julat multimeter, hitung nilai kuantiti elektrik yang hendak diukur terlebih dahulu. 0. 5kur jumlah rintangan di antara titik ' dan %. #astikan litar dalam keadaan litar buka. +. 5kur nilai arus melalui perintang 2 & dan 20. #astikan litar dalam keadaan litar lengkap. -. 5kur voltan merentasi 2& dan 20. 8. 5kur voltan di antara titik ' dan %. <. (atat nilai kuantiti yang diukur dalam jadual keputusan.
3

Ja!#al $e(#t#&an Kuantiti RT IT I1 I2 VR1 VR2 #engiraan #engukuran

Per)"n*an an &. 9itung lesapan kuasa pada setiap perintang. 0. 9itung lesapan kuasa litar. S+alan $e&",(#lan &. 7ulis perkaitan antara arus litar dengan arus yang melalui setiap perintang merujuk kepada 2ajah 0. 0. :yatakan hukum yang digunakan untuk menunjukkan perkaitan antara arus masuk nod dan arus keluar nod dalam litar selari. +. 'rus yang mengalir melalui setiap perintang dalam litar selari adalah ;;;;;;;;;; jika nilai rintangannya tidak sama. -. 4usut voltan merentasi setiap perintang selari adalah ;;;;;;;;;;

-% L"tar &"r"-&elar"

2ajah +: 3itar siri-selari Kes 1 VT = 9 V R1 = 330 R2 = 330 R3 = 470 Kes 2 VT = 9 V R1 = 1 k R2 = 2.2 k R3 = 2.2 k

Lan $ah $er'a &. 4ambung litar seperti 2ajah +. 5ntuk memudahkan pemilihan julat multimeter, hitung nilai kuantiti elektrik yang hendak diukur terlebih dahulu. 0. 5kur jumlah rintangan di antara titik ' dan (. #astikan litar dalam keadaan litar buka. +. 5kur nilai arus melalui perintang 2 &, 20 dan 2+. #astikan litar dalam keadaan litar lengkap. -. 5kur voltan ,2&, ,20 dan ,2+. 8. (atat nilai kuantiti yang diukur dalam jadual keputusan.

Ja!#al $e(#t#&an Kuantiti RT IT I2 I3 VR1


5

#engiraan

#engukuran

VR2 VR3

Per)"n*an an &. Dengan menggunakan 9ukum Ohm dan 9ukum Kirchho , hitung lesapan kuasa pada setiap perintang. 7unjukkan semua pengiraan dalam buku laporan. 0. 9itung jumlah kuasa litar. S+alan $e&",(#lan &. Merujuk 2ajah +, tulis persamaan 9ukum 'rus Kirchho pada nod (.